Candy | CNL 105-37S | Candy CNL 105-37S User manual

Candy CNL 105-37S User manual
UKR
HU
RO
SK
EN
Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿
Használati utasítás
Instructiuni de utilizare
Návod na obsluhu
User instructions
CNL 105
UKR
RO
SK
EN
ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ !
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
FELICITÅRI!
ÚVOD
OUR COMPLIMENTS
Êóïèâøè öю ïpàëüíó ìàøèíó
“Êàíäi”, Âè âèpiøèëè íå éòè íà
êîìïpîìiñ: Âè ïîáàæàëè
íàéêpàùå.
Ennek a Candy háztartási
készüléknek a
megvásárlásával Ön
megmutatta, hogy nem fogadja
el a kompromisszumokat:
csakis a legjobbat akarja.
Cumparind aceasta masina
de spalat CANDY ati aratat
ca nu acceptati
compromisuri, vreti doar ce
e cel mai bun.
VáÏen˘ zákazník, ìakujeme
Vám, Ïe ste si zakúpil v˘robok
spoloãnosti Candy.
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì öю íîâó
ïpàëüíó ìàøèíó - çäîáóòîê
áàãàòîpi÷íèõ íàóêîâîäîñëiäíèõ pîáiò i äîñâiäó,
íàáóòîãî íà pèíêó çàâäÿêè
òiñíîìó êîíòàêòó iç
ñïîæèâà÷åì.
A Candy örömmel mutatja be
Önnek új mosógépét, amely
több éves kutatás és a
vevŒkkel fennálló közvetlen
kapcsolat révén szerzett piaci
tapasztalat eredménye. Ön a
mosógép által nyújtott
minŒség, tartósság és kiváló
teljesítmény mellett döntött.
CANDY are placerea sa va
prezinte o noua masina
de spalat, rezultatul multor
ani de cercetari si studii
asupra nevoilor
consumatorilor. Ati ales
calitatea, durabilitatea si
eficienta oferite de aceasta
masina de spalat.
Pred prv˘m pouÏitím v˘robku si
pozorne preãítajte priloÏen˘
slovensk˘ návod , ktor˘ firma
Candy dodáva, a dôsledne sa
ním riaìte.
Âè îápàëè ÿêiñòü,
äîâãîâi÷íiñòü i øèpîêi
ìîæëèâîñòi, ÿêi Âàì íàäຠöÿ
ïpàëüíà ìàøèíà.
A Candy sokféle más
háztartási gépet is kínál:
mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint hıtŒés fagyasztógépeket.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
CANDY va ofera o gama
larga de aparate
electrocasnice: masini de
spalat vase, masini de spalat
si uscat rufe, aragaze,
cuptoare cu microunde,
cuptoare traditionale si
hote, frigidere si
congelatoare.
Solicitati de la magazin
catalogul cu gama
completa Candy.
Návod, ktor˘ ste k v˘robku
prijali vychádza zo
v‰eobecného radu v˘robkov a
z tohto dôvodu môÏe dôjsÈ k
situácii, Ïe niektoré funkcie,
ovládacie prvky a príslu‰enstvo
nie sú urãené pre vበv˘robok.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
ëakujeme za pochopenie.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Êpiì öüîãî, ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì øèpîêó
ãàìó åëåêòpîïîáóòîâèõ
ïpèëàäiâ: ïpàëüíi ìàøèíè,
ïîñóäîìèéíi ìàøèíè,
ïpàëüíî-ñóøèëüíi ìàøèíè,
ñóøèëüíi ìàøèíè,
ìiêpîõâèëüîâi ïå÷i,
õîëîäèëüíèêè òà
ìîpîçèëüíèêè.
Çàïèòàéòå ó Âàøîãî
Ïpîäàâöÿ ïîâíèé êàòàëîã
âèpîáiâ ôipìè “Êàíäi”.
Ïpîñèìî Âàñ óâàæíî
îçíàéîìèòèñÿ ç öiºю
iíñòpóêöiºю, îñêiëüêè âîíà äàº
Âàì âàæëèâó iíôîpìàöiю, ÿêà
ñòîñóºòüñÿ áåçïåêè,
óñòàíîâêè, åêñïëóàòàöi¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ, à òàêîæ äåÿêi
êîpèñíi ïîpàäè ùîäî
êîpèñòóâàííÿ ìàøèíîю.
2
HU
A Candy termékek teljes
katalógusát kérje helyi
kiskereskedŒjétŒl.
Kérjük, hogy figyelmesen
olvassa el ez a füzetet, mert
fontos útmutatásokkal szolgál
a készülék biztonságos
telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokat
ad a legkedvezŒbb
eredmények eléréséhez a
mosógép használata során.
Äáàéëèâî çáåpiãàéòå öю
iíñòpóêöiю äëÿ íàñòóïíèõ
êîíñóëüòàöié.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató
füzetet biztonságos helyen,
hogy a késŒbbiek során is
bármikor belelapozhasson.
Ïpè çâåpòàííi äî ôipìè
“Êàíäi” àáî äî îäíîãî ç ¿¿
öåíòpiâ ç òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ, âêàçóéòå
Ìîäåëü òà G-íîìåp (ÿêùî
òàêèé º).
A Candy szerviz
felkeresésekor mindig adja
meg a típust, a típusszámot és
a G-számot (lásd a készülék
adatlapját).
Va rugam sa cititi aceste
instructiuni cu mare atentie
deoarece furnizeaza
informatii importante cu
privire la instalarea, folosirea
si intretinerea masinii Dvs. De
spalat precum si sugestii
pentru a obtine cele mai
bune rezultate la spalare.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
Pastrati instructiunile cu grija
pentru a le putea consulta
de cite ori aveti nevoie.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
3
UKR
4
HU
ÇÌIÑÒ
TARTALOMJEGYZÉK
Âñòóï
Bevezetés
Çàãàëüíi âiäîìîñòi
Általános szállítási tájékoztató
Ãàpàíòi¿
RO
PÎÇÄIË
FEJEZET
CAPITOLUL
KAPITOLA
CHAPTER
EN
SK
OBSAH:
INDEX
Felicitari
Úvod
Introduction
1
Informatii generale
V‰eobecné pokyny pri prevzatí
v˘robku
General points on delivery
Garancia
2
Garantie
Záruka
Guarantee
Çàõîäè áåçïåêè
Biztonsági intézkedések
3
Masuri de securitate
Pokyny pre bezpeãné
pouÏívanie práãky
Safety Measures
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
Mıszaki adatok
4
Caracteristici tehnice
Technické údaje
Technical Data
Ïiäãîòîâêà äî åêñïëóàòàöi¿
A készülék elhelyezése és
telepítése
5
Instalare punerea in functiune
In‰talácia
Setting up and Installation
Ïàíåëü êåpóâàííÿ
A készülék kezelése
6
Descrierea comenzilor
Popis ovládacieho panelu
Control Description
Òàáëèöÿ ïpîãpàì
Programtáblázat
7
Descrierea programelor
Tabuºka programov
Table of Programmes
Âèáip ïpîãpàìè
Programválasztás
8
Selectionarea programelor/
Sfaturi pentru utilizatori
Voºba programov
Selection
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
Mosószertároló fiók
9
Caseta de detergenti
Zásobník pracích prostriedkov
Detergent drawer
Âèpîáè, ïpèçíà÷åíi äëÿ
ïpàííÿ
A termék
10
Produsul
BielizeÀ
The Product
Ïpàííÿ
Mosás
11
Spalarea
Pranie
Washing
Чèùåííÿ òà äîãëÿä
Tisztítás és karbantartás
12
Curatarea si intretinerea
aparatului
âistenie a beÏná údrÏba
Cleaning and routine
maintenance
Ïîøóê íåñïpàâíîñòåé
Hibakeresés
13
Anomalii in functionare
Skôr ako zavoláte odborn˘
servis
Faults Search
5
UKR
EN
SK
PÎÇÄIË 1
1. FEJEZET
CAPITOLUL 1
KAPITOLA 1
CHAPTER 1
ÇÀÃÀËÜÍI
ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
INFORMATII
GENERALE
V·EOBECNÉ
POKYNY PRI
PREVZATÍ
V¯ROBKU
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Ïpè êóïiâëi ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè ç ìàøèíîю áóëè:
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
La cumpararea masinii,
verificati ca urmatoarele
materiale sa insoteasca
masina:
Pri dodaní a prevzatí v˘robku
skontrolujte starostlivo, ãi bolo
dodané nasledujúce
‰tandardné
príslu‰enstvo:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) IÍÑÒPÓÊÖIß Ç
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
ÓÊPÀ¯ÍÑÜÊÎЮ
ÌÎÂÎЮ;
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
A) INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE IN LIMBA
ROMANA
A) NÁVOD NA
OBSLUHOVANIE
A) INSTRUCTION MANUAL
B) ÀÄPÅÑÈ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß;
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
B) LISTA CU PUNCTELE
SERVICE
B) ZOZNAM S ADRESAMI
ODBORN¯CH
SERVISN¯CH
STREDÍSK
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) ÑÅPÒÈÔIÊÀÒ (ÒÀËÎÍ)
ÃÀPÀÍÒI¯;
C) GARANCIAJEGY
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
C) ZÁRUâN¯ LIST
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
D) ZÁRÓSAPKA
D) DOPURI
D) KRYCIA ZÁTKA
D) CAP
E) ÆÎPÑÒÊÈÉ
ÏPÈÑÒPIÉ ÄËß
ÇÀÃÈÍÓ ÇËÈÂÍί
ÒPÓÁÈ;
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
E) COT RIGID PENTRU
TUBUL DE EVACUARE
E) DRÎIAK ODTOKOVEJ
HADICE, TVARU „U“
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) Ç¥‰‰¥Î ‰Îfl ¥‰ÍÓ„Ó Ï˲˜Ó„Ó
Á‡ÒÓ·Û ‡·Ó ¥‰ÍÓ„Ó
Ô¥‰·¥Î˛‚‡˜‡
F) FOLYÉKONY
MOSÓSZER- VAGY
FOLYÉKONY
FEHÉRÍTÃTÁROLÓ
REKESZ (TARTÁLY)
F) COMPARTIMENT
PENTRU DETERGENT
LICHID
F) ZÁSOBNÍK PRACIEHO
PROSTRIEDKU ALEBO
BIELIACEHO
PROSTRIEDKU
F) LIQUID DETERGENT OR
LIQUID BLEACH
COMPARTMENT
(CONTAINER)
ÇÁÅPIÃÀÉÒÅ ÂÑÅ ÖÅ
Ïåpåâipòå âiäñóòíiñòü
óøêîäæåíü ìàøèíè ïpè
òpàíñïîpòóâàííi.
Çà íàÿâíîñòi óøêîäæåíü
çâåpòàéòåñÿ â öåíòp
òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ
“ÊÀÍÄI”.
6
RO
HU
EZEKET A
TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba a
Candy szervizzel.
A
B
C
PASTRATI-LE INTR-UN
LOC SIGUR.
D
F
E
Verificati daca masina are
daune in urma transportului.
In acest caz, contactati
centrul service
autorizat.
Z PRAKTICK¯CH
DÔVODOV
PRÍSLU·ENSTVO
USCHOVÁVAJTE NA
BEZPEâNOM MIESTE.
Pri prevzatí vybalenú práãku
starostlivo skontrolujte, ãi
nebola poãas prepravy
akokoºvek po‰kodená. Ak áno,
reklamujte ‰kody u vá‰ho
predajcu.
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
UKR
8
HU
RO
SK
EN
PÎÇÄIË 2
2. FEJEZET
CAPITOLUL 2
KAPITOLA 2
CHAPTER 2
ÃÀPÀÍÒI¯
GARANCIA
GARANTIE
ZÁRUKA
GUARANTEE
Ïpàëüíà ìàøèíà ìàº
ãàpàíòiéíèé ñåpòèôiêàò, ÿêèé
äຠÂàì ïpàâî áåçêîøòîâíî
(çà âèíÿòêîì îïëàòè çà âèêëèê
ñïåöiàëiñòà) êîpèñòóâàòèñÿ
ïîñëóãàìè òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ïpîòÿãîì
îäíîãî pîêó âiä äíÿ êóïiâëi.
A készülékhez garanciajegyet
mellékeltünk, amely a fix
kiszállási díjon kívül
a vásárlás napjától számított
egy évig a Candy szerviz
díjmentes igénybevételét
teszi lehetŒvé.
Masina de spalat este insotita
de un certificat de garantie care
va permite sa va bucurati de
depanare gratuita.
Na poskytnutie kvalitného
záruãného a pozáruãného
servisu uschovajte v‰etky
doklady o kúpe a prípadn˘ch
opravách v˘robku.
Odporúãame vám poãas
záruãnej lehoty uschovaÈ
pôvodné obaly k v˘robku.
Skôr ako budete kontaktovaÈ
servisné stredisko, starostlivo
pre‰tudujte záruãné podmienky
v záruãnom liste.
Obracajte sa iba na
autorizované servisné
strediská.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
9
UKR
HU
PÎÇÄIË 3
3. FEJEZET
ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ
ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß
ÏPÀËÜÍί ÌÀØÈÍÈ:
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
● âiäêëю÷iòü âèëêó âiä ìåpåæi;
● Húzza ki a csatlakozódugót!
● çàêpèéòå êpàí ïîäà÷i âîäè;
● Zárja el a vízcsapot!
RO
CAPITOLUL 3
MASURI DE
SECURITATE
ATENTIE: PENTRU ORICE
OPERATIE DE CURATARE
SI INTRETINERE A MASINII
DE SPALAT
SK
EN
KAPITOLA 3
CHAPTER 3
POKYNYNA
BEZPEâNÉ
POUÎÍVANIE
PRÁâKY
SAFETY MEASURES
POZOR! NIηIE
UVEDENÉ POKYNY
PLATIA PRE
AK¯KOªVEK DRUH
âISTENIA A ÚDRÎBY
● Se scoate stekerul din
priza.
● Vytiahnite vidlicu el. kábla zo
● Se inchide robinetul de
apa.
● Uzavrite kohútik prívodu
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
zásuvky el. siete
● Turn off the water inlet tap.
vody
● “Êàíäi” îñíàùóº âñi ñâî¿
ìàøèíè êàáåëåì iç
çàçåìëåííÿì. Ïåpåêîíàéòåñÿ,
ùî åëåêòpîìåpåæà ìàº
çàçåìëåíèé ïpîâiä. Â pàçi
éîãî âiäñóòíîñòi íåîáõiäíî
çâåpíóòèñÿ äî
êâàëiôiêîâàíîãî ñïåöiàëiñòà.
● A Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz!
● Toate produsele Candy au
● V‰etky el.spotrebiãe
impamintare.
Asigurati-va ca priza folosita
are impamantare.
zn.Candy sú uzemnené.
Zaistite, aby napájacia el.sieÈ
umoÏÀovala ochranu
uzemnením.
V prípade pochybností
nechajte preveriÈ pracovníkom
odbornej firmy.
Àïàpàòópà ôipìè “Êàíäi”
âiäïîâiäຠíîpìàì ªÅÑ
89/336/ÅÅÑ òà 73/23/ÅÅÑ íà
åëåêòpîîáëàäíàííÿ.
A készülék megfelel a
89/336/EGK és a 73/23/EGK
irányelveknek, illetve azok
késŒbbi módosításainak.
Masina respecta
directivele Comunitatii Europene
89/336 si 72/23 si modificarile
ulterioare.
Toto zariadenie
zodpovedá Smerniciam EHS
89/336 a 73/23 a následn˘m
zmenám.
This appliance
complies with Directives
89/336/EEC, 73/23/EEC and
following changes.
● íå òîpêàéòåñÿ ìàøèíè
ìîêpèìè póêàìè, íîãàìè.
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!
● Nu se atinge aparatul cu
● Nedot˘kajte sa práãky
● Do not touch the
mainile sau picioarele ude.
mokr˘mi ãi vlhk˘mi rukami
alebo nohami
appliance with wet or damp
hands or feet.
● íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю
pîççóòèìè.
● Ne használja a készüléket
ha Ön mezítláb van!
● Nu utilizati aparatul cand
sunteti desculti.
● NepouÏívajte práãku ak ste
● Do not use the appliance
bosí.
when bare-footed.
● íå çàñòîñîâóéòå
ïpîäîâæóâà÷i â âîëîãèõ òà
ñèpèõ ïpèìiùåííÿõ (âàííà,
äóøîâà êiìíàòà).
● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket használ.
Hacsak lehet, kerülje a
hosszabbító kábelek
használatát.
● Nu utilizati prelungitoare in
camera de baie.
● Najvy‰‰iu pozornosÈ venujte
● Extreme care should be
pouÏívaniu rôznych adaptérov,
rozvodiek a predlÏovacích
káblov v miestnostiach ako sú
kúpeºne alebo v miestnostiach
so sprchou.
Ak to je moÏné, vyhnite sa ich
pouÏívaniu vôbec.
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
FIGYELMEZTETÉS:
MOSÁS KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE
A 90°C-OT IS ELÉRHETI.
ATENTIE: IN TIMPUL
SPALARII TEMPERATURA
APEI POATE AJUNGE LA
90°C.
UPOZORNENIE: POâAS
CYKLU PRANIA MÔÎE
VODA DOSIAHNUË
TEPLOTU AÎ 90°C
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÏPÀÍÍI
ÂÎÄÀ ÌÎÆÅ
ÍÀÃPIÂÀÒÈÑß ÄÎ 90°Ñ.
● ïåpø íiæ âiäêpèòè êpèøêó,
ïåpåêîíàéòåñÿ ó âiäñóòíîñòi
âîäè â áàöi.
10
● A mosógép ajtajának a
kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy
nincs-e víz a dobban!
● Inainte de a deschide hubloul
asigurati-va ca nu exista apa in
tambur.
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Pred otvorením práãky sa
● Before opening the
uistite, Ïe v bubne nie je
Ïiadna voda
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
UKR
● íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè
òà ïåpåõiäíèêàìè;
● íå äîçâîëÿéòå äiòÿì òà
íåêîìïåòåíòíèì îñîáàì
êîpèñòóâàòèñÿ ìàøèíîю çà
Âàøó âiäñóòíiñòü;
● íå òÿãíiòü çà êàáåëü ìàøèíè
òà çà ñàìó ìàøèíó ïpè
âiäêëю÷åííi âèëêè âiä pîçåòêè;
● íå çàëèøàéòå ìàøèíó â
óìîâàõ àòìîñôåpíèõ äié (ïiä
äîùåì, ïiä ñîíöåì òîùî);
● ó âèïàäêó ïåpåñóâàííÿ
ìàøèíè íå ïiäíiìàéòå ¿¿ çà
pó÷êè êåpóâàííÿ ÷è çà
êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ.
● ïpè ïåpåâåçåííi ìàøèíè íå
êëàäiòü ¿¿ ëюêîì íà âiçîê.
ÓÂÀÃÀ!
Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ
ìàøèíè íà ïiäëîçi ç
êèëèìîâèì ÷è âîpñèñòèì
ïîêpèòòÿì, íåîáõiäíî
çâåpíóòè óâàãó íà òå, ùîá
âåíòèëÿöiéíi îòâîpè, ÿêi
çíàõîäÿòüñÿ âíèçó ìàøèíè,
íå áóëè çàêpèòi âîpñîì.
● ïiäíiìàéòå ìàøèíó óäâîõ,
ÿê ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
● â pàçi íåñïpàâíîñòi ÷è
ïîãàíî¿ pîáîòè ìàøèíè
âiäêëю÷iòü ¿¿, çàêpèéòå êpàí
ïîäà÷i âîäè òà íå
êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю. Ç
ïèòàíü påìîíòó çâåpòàéòåñÿ
òiëüêè â óïîâíîâàæåíèé
Ñåpâiñíèé öåíòp “Êàíäi” òà
âèìàãàéòå âèêîpèñòàííÿ
òiëüêè îpèãiíàëüíèõ
çàï÷àñòèí. Íåäîòpèìàííÿ öèõ
íîpì ìîæå ïpèçâåñòè äî
ïîpóøåííÿ áåçïåêè ìàøèíè.
● ßêùo êaáeëü æèâëeííÿ
yøêoäæeíèé, íeoáxiäío
çaìiíèòè éoão cïeöiaëüíèì
êaáeëeì, ÿêèé ìoæía çíaéòè â
cëyæái òexíi÷íoão
çaáeçïe÷eííÿ.
12
RO
SK
● Gyermekek és
cselekvésükben korlátozottak
felügyelet nélkül nem
használhatják a készüléket.
● Nu utilizati adaptoare sau
triplustekere
● NepouÏívajte adaptéry alebo
viacnásobné zásuvky.
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● A csatlakozókábelt vagy
magát a készüléket megrántva
ne húzza ki
a csatlakozódugót a fali
aljzatból.
● Nu lasati copiii sa
intrebuinteze aparatul fara
supraveghere.
● Nedovoºte, aby prístroj
pouÏívali deti alebo
nekompetentné osoby bez
dozoru.
● Do not allow the
appliance to be used by
children or the incompetent
without due supervision.
● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● Nu trageti de cablu pentru
a scoate aparatul din priza
● Pri odpájaní zo siete
neÈahajte iba za sieÈov˘ kábel,
ale vytiahnite zástrãku zo
zásuvky
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Ha máshová szeretné
helyezni a készüléket, soha ne
emelje meg azt
a gomboknál vagy a fióknál
fogva.
● Nu expuneti aparatul la
agenti atmosferici (razele
soarelui, ploaie etc.)
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
● In cazul in care o mutati, nu
ridicati niciodata de butoane
sau de caseta de
detergent.
● Pri premiestÀovaní prístroja
ho nedvíhajte za ovládacie
voliãe alebo zásuvku na
prá‰ok.
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
FONTOS!
HA A KÉSZÜLÉKET
SZÃNYEGPADLÓRA
HELYEZI, ÜGYELJEN
ARRA, HOGY AZ ALSÓ
SZELLÃZÃNYÍLÁSOK NE
DUGULJANAK EL.
● In timpul transportului nu
sprijiniti hubloul de carucior
● Pri prevoze neopierajte
práãku dvierkami o vozík.
● During transportation
do not lean the door against
the trolley.
IMPORTANT!
In cazul in care aparatul se
instaleaza pe o pardoseala
acoperita cu covor sau
mocheta, trebuie avut grija
ca orificiile de ventilatie de la
baza aparatului sa nu fie
acoperite.
DôleÏité!
Ak umiestnite prístroj na
koberec, skontrolujte, ãi nie sú
ohrozené ventily v spodnej
ãasti práãky.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● A készüléket az ábrán látható
módon párban kell megemelni.
● Pentru a ridica masina sunt
necesare 2 persoane
precum in imagine
● Prístroj zdvíhajte v páre
podºa obr.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● Hiba és/vagy hibás mıködés
esetén kapcsolja ki a
mosógépet, zárja el a
vízcsapot, és ne fogjon hozzá a
készülék szakszerıtlen
javításához.
A készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy szervizhez
és kérjen
eredeti Candy pótalkatrészeket.
A fentiek betartásának
elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
● In cazul unei defectiuni
si/sau functionari anormale,
aparatul se opreste, se
inchide robinetul de apa si
nu se atinge masina. Pentru o
eventuala reparatie
trebuie sa va adresati unui
centru de asistenta tehnica
Candy solicitind
piese originale pentru orice
inlocuiri. Nerespectarea
indicatiilor sus mentionate
pot compromite securitatea
masinii.
● V prípade poruchy alebo
nesprávnej ãinnosti vypnite
práãku, uzavrite prívod vody a
neodborne s prístrojom
nemanipulujte.
Kontaktujte Servisné centrum
Candy a Ïiadajte originálne
náhradné diely. NedodrÏanie
t˘chto podmienok by mohlo
ohroziÈ bezpeãnú prevádzku
spotrebiãa.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális kábellel
kell kicserélni azt.
● Daca e necesara
inlocuirea cablului de
alimentare, aceasta se va
face cu un
cablu disponibil la punctul
service.
● Ak by do‰lo k po‰kodeniu
prívodného kábla, musí byÈ
nahraden˘ in˘m originálnym
dodávan˘m servisn˘mi
centrami Candy.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
HU
● Nenechávajte prístroj
vystaven˘ atmosférick˘m
vplyvom (dáÏì, slnko atì.)
EN
● Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
13
UKR
RO
HU
PÎÇÄIË 4
CAPITOLUL 4
4. FEJEZET
SK
KAPITOLA 4
EN
CHAPTER 4
85
cm
52 cm
60 cm
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
MÙSZAKI ADATOK
CARACTERISTICI TEHNICE
TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICAL DATA
Çàâàíòàæåííÿ ñóõî¿
áiëèçíè
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
kg
5
CAPACITATE RUFE USCATE
MAX. HMOTNOSË SUCHEJ
BIELIZNE v
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
Íîpìàëüíèé piâåíü
âîäè
NORMÁL VÍZSZINT
l
6÷15
NIVEL NORMAL DE APA
NORMÁLNA HLADINA VODY
NORMAL WATER LEVEL
Ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà
ïîòóæíiñòü
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
W
2150
Ñïîæèâàííÿ åëåêòpîåíåpãi¿
(ïpîãpàìà 90°C)
ENERGIAFOGYASZTÁS
(90°C-os PROGRAM)
kWh
1,8
CONSUM ENERGIE
(PROGR.90°C)
Å çàïîáiæíèê
BIZTOSÍTÉK
A
10
AMPERAJUL FUZIBILULUI
Øâèäêiñòü îáåpòàííÿ
öåíòpèôóãè
CENTRIFUGÁLÁS
rot./min.
1000
Òèñê ó ãiäpàâëi÷íié
ñèñòåìi
VÍZNYOMÁS
MPa
Íàïpóãà â
ìåpåæi
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
V
14
PUTERE
MAX. PRÍKON
POWER INPUT
SPOTREBA ENERGIE PRI
PROG. 90°C
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
ISTENIE
POWER CURRENT FUSE
AMP
ROTATII CENTRIFUGA
OTÁâKY PRI ODSTREëOVANÍ
(ot./min.)
SPIN
r.p.m.
min. 0,05
max. 0,8
PRESIUNEA IN INSTALATIA
HIDRAULICA
TLAK VODY
WATER PRESSURE
230
TENSIUNE
NAPÁJACIE NAPÄTIE
SUPPLY VOLTAGE
15
UKR
HU
SK
EN
5. FEJEZET
CAPITOLUL 5
KAPITOLA 5
CHAPTER 5
ÏIÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
INSTALARE. PUNERE
IN FUNCTIUNE
UVEDENIE DO
PREVÁDZKY
IN·TALÁCIA
SETTING UP
INSTALLATION
Pîçòàøóéòå ìàøèíó
íåïîäàëiê âiä ìiñöÿ ¿¿
åêñïëóàòàöi¿, çíiìiòü ¿¿ ç
ïiääîíó.
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a végleges
felállítási helyére.
Atentie: Masina de spalat se
instaleaza de catre un
instalator profesionist, dar nu
intra in obligatia centrului
service autorizat sa faca
aceasta instalare in termen
de garantie, in regim gratuit.
Opatrne prestrihnite plastovú
sponu upevÀujúcu odpadovú
hadicu a prívodn˘ kábel s
vidlicou.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
PÎÇÄIË 5
Çpiæòå ñòpi÷êè, ÿêi òèì÷àñîâî
êpiïëÿòü òpóáêè.
Âèâåpíiòü öåíòpàëüíèé ãâèíò
(À), âèâåpíiòü 4 áîêîâèõ
ãâèíòè (Â) i ïîòiì çíiìiòü
ñêîáó (Ñ).
Vágja el a csŒtartó szalagokat.
Csavarozza ki a középsŒ
csavart (A); csavarozza ki a 4
oldalsó csavart (B) és vegye le
a kereszttartót (C).
Íàõèëèòü ìàøèíó âïåpåä i
çâiëüíiòü ¿¿ âiä
ïîëiåòèëåíîâîãî ìiøêà,
âèòÿãíiòü ïîëiñòèpîëîâi
ïpîêëàäêè, pîçòàøîâàíi ç
áîêiâ êîpïóñó.
Döntse elŒre a gépet, és lefelé
húzva vegye ki a kétoldalt lévŒ
két polisztirol blokkot
tartalmazó mıanyag zsákokat.
Ââåpíiòü çàãëóøêó (ÿêà
çíàõîäèòüñÿ â ñïåöiàëüíîìó
ïàêåòèêó pàçîì ç iíñòpóêöiºю)
â îòâip íà çàäíié êpèøöi
ìàøèíè.
Nyomja be a dugót a nyílásba
(a dugó a kezelési utasításhoz
mellékelt borítékban található).
ÓÂÀÃÀ ! ÍÅ
ÇÀËÈØÀÉÒÅ
ÅËÅÌÅÍÒÈ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÌÀØÈÍÈ
 ÌIÑÖI,
ÄÎÑÒÓÏÍÎÌÓ ÄËß
ÄIÒÅÉ. ÖI ÅËÅÌÅÍÒÈ
ª ÏÎÒÅÍÖIÉÍÈÌ
ÄÆÅPÅËÎÌ
ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ.
16
RO
Atentie: Reteaua dvs.
electrica trebuie sa poata
suporta puterea maxima a
masinii. In caz contrar,
inlocuiti cablurile de
alimentare sau sigurantele
cu unele de amperaj
corespunzator (16A).
Atentie: In cazul sistemelor
proprii de alimentare
cu apa, presiunea apei
trebuie sa fie suficient de
mare pentru a dizolva tot
detergentul din sertarul de
detergent. In caz contrar, se
pot produce blocari ale
sertarului de detergent, sau
ale furtunului dintre cuva
si sertarul de detergent.
Cut tube-holding straps.
Odskrutkujte stredovú skrutku
(A) prepravnej poistky;
odskrutkujte 4 postranné
skrutky (B) a zloÏte li‰tu
prepravnej poistky (C).
Unscrew the central screw
(A); unscrew the 4 lateral
screws (B) and remove the
cross piece (C).
NakloÀte práãku vpred a z
vnútra plá‰Èa vytiahnite 2
plastové vaky obsahujúce
hranoly z penového
polystyrénu.
Lean the machine forward
and remove the plastic
bags containing the two
polystyrene blocks at the
sides, pulling downwards.
Do otvoru po stredovej skrutke
dopravnej poistky zatlaãte
záslepku z príslu‰enstva a v
tejto polohe ju zaistite otoãením
pomocou mince.
Press the plug (to be found
in the envelope with the
instructions) into the hole.
Dupa ce ati scos ambalajul,
faceti in felul urmator:
Taiati benzile cu care este
legat tubul.
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
Desurubati surubul central
(A), cele patru suruburi
laterale (B) si inlaturati
panoul posterior (C).
Inclinati masina inainte si
scoateti pungile de plastic
cu cele doua bucati de
polistiren din lateral,
tragindu-le in jos.Montati
dopul (gasit in punga cu
instructiunile) in
orificiu.
ATENTIE: NU LASATI
AMBALAJUL LA
INDEMANA COPIILOR,
ACESTA FIIND O
POTENTIALA
SURSA DE PERICOL.
POZOR:
ODSTRÁ≈TE ZVY·KY
OBALU Z DOSAHU
DETÍ, MOHLI BY BYË
ZDROJOM
NEBEZPEâENSTVA.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
UKR
HU
Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó
ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè,
ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
RO
Aplicati folia suplimentara la
baza ca in figura.
Ïpèºäíàéòå òpóáêó íàáîpó
âîäè äî âîäîïpîâiäíîãî
êpàíó.
èË·‰Ë ÔÓ‚ËÌ¥ ·ÛÚË Ô¥‰’π‰Ì‡Ì¥ ‰Ó
‚Ó‰ÌÓª ÏÂÂÊ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÌÓ‚Ó„Ó ¯Î‡Ì„Û. ëÚ‡ËÈ ¯Î‡Ì„
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Á‡·ÓÓÌÂÌÓ.
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
ÓÂÀÃÀ! ÍÅ
ÂIÄÊPÈÂÀÉÒÅ ÊPÀÍ Â
ÖÅÉ ÌÎÌÅÍÒ.
FONTOS!
NE NYISSA KI EZZEL
EGYIDEJÙLEG A CSAPOT.
Ïpèñóíüòå ïpàëüíó ìàøèíó
äî ñòiíè. Çàêpiïiòü çëèâíèé
øëàíã íà êpàю âàííè,
ñëiäêóю÷è, àáè òpóáêè íå
ïåpåãèíàëèñÿ òà íå
ïåpåêpó÷óâàëèñÿ.
Állítsa a mosógépet a fal mellé.
Akassza a kifolyócsövet a kád
peremére úgy, hogy a csŒ ne
tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg.
Êpàùå ïpèºäíàòè çëèâíèé
øëàíã áåçïîñåpåäíüî äî
êàíàëiçàöiéíî¿ òpóáè ç
ìiíiìàëüíîю âèñîòîю íàä
piâíåì ïiäëîãè 50 ñì i
äiàìåòpîì áiëüøèì çà
äiàìåòp çëèâíî¿ òpóáè
ìàøèíè. ßêùî íåîáõiäíî,
âèêîpèñòîâóéòå æîpñòêèé
ïpèñòpié äëÿ çàãèíàííÿ
çëèâíî¿ òpóáè.
Conectati tubul de apa la
robinet. Masina trebuie
conectata la reteaua de apa
folosind exclusiv furtunele din
dotare. Nu folositi furtune vechi,
utilizate.
ATENTIE: NU DESCHIDETI
IN ACEST MOMENT
ROBINETUL.
Asezati masina langa perete si
puneti tubul de evacuare
la marginea cazii, avand grija
ca acesta sa nu fie strangulat
sau indoit.
Este mai bine sa conectati
tubul la o teava de evacuare
fixa care trebuie sa aiba un
diametru mai mare decat
cel al tubului si o inaltime
minima de 50 cm. Daca este
necesar utilizati cotul de plastic
din dotare.
Ennél jobb megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix elvezetŒ
nyílásra csatlakoztatja,
amelynek az átmérŒje nagyobb
a kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm magasságban
van.
Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.
EN
SK
Upevnite ku dnu práãky
priloÏen˘ protihlukov˘ ‰tít z
vlnitého materiálu podºa
obrázka.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Hadicu prívodu vody pripevnite k
vodovodnému kohútiku koncom
s poistn˘m ventilom (Water stop
system).
Connect the fill hose
to the tap.
Spotrebiã musí byÈ pripojen˘ k
prívodu vody novou hadicou,
ktorá
je súãasÈou v˘bavy spotrebiãa.
Staré hadice nesmú byÈ znovu
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
DÔLEÎITÉ:
V TEJTO FÁZE NEPÚ·ËAJTE
VODU.
Oprite koniec odtokovej hadice o
vaÀu a dbajte na to, aby na
hadici nevznikli zlomy alebo
ohnutia. Odtoková hadica má
byÈ umiestená vo v˘‰ke min. 50
cm.
Je lep‰ie ak pouÏijete pevn˘
odpad s väã‰ím priemerom, ako
je priemer odtokovej hadice, t˘m
umoÏníte priechod vzduchu.
Ak je to potrebné, pouÏite pevn˘
U-drÏiak na upevnenie hadice.
Prípadné predæÏenie odtokovej
hadice môÏe zaviniÈ poruchy
v chode odtokového ãerpadla a
filtra, najmä v prípade, ak je
dlh‰ia ako 1 m.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
UKR
SK
EN
Óñòàíîâiòü ìàøèíó ïî piâíю
çà äîïîìîãîю ïåpåäíiõ íiæîê.
A gép vízszintbe állításához
használja az elülsŒ lábakat.
Echilibrati masina cu ajutorul
picioruselor din fata.
Práãka má 2 pohyblivé
noÏiãky, ktor˘mi moÏno
vyrovnaÈ vodorovnú polohu
práãky.
Use front feet to level the
machine with the floor.
À. ïîâåpíiòü çà ãîäèííèêîâîю
ñòpiëêîю ãàéêó, àáè
pîçáëîêóâàòè ãâèíò íiæêè;
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával
megegyezŒ irányban (jobbra),
hogy szabaddá váljon
lábszabályozó csavar.
a) Rotiti piulita in sens orar
pentru a debloca surubul
piciorusului.
a) Otáãajte maticou skrutky v
smere hod. ruãiãiek a potom
môÏete prispôsobiÈ v˘‰ku
noÏiãky.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) Rotiti piciorusul si coborati-l
sau inaltati-l pentru a obtine
o aderenta perfecta la sol.
b) Otáãaním zniÏujte alebo
zdvíhajte noÏiãku, k˘m
dokonale nepriºne k podlahe.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly
on the ground.
c) Blocati piciorusul rotind
piulita in sens invers acelor
de ceasornic pana la capat.
c) Upevnite polohu noÏiãky
otoãením matice skrutky proti
smeru hod. ruãiãiek.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Asigurati-va ca toate
butoanele sunt in pozitia
“OFF” si hubloul este inchis.
Skontrolujte, Ïe voliã
programov je v polohe OFF a
dvierka práãky sú zatvorené.
Ensure that the knob is on
the “OFF” position and the
load door is closed
Introduceti stekerul in priza.
Zapojte zástrãku do siete.
Insert the plug.
Daca nu se aprinde, cititi
capitolul
referitor la defecte posibile.
Po in‰talácii spotrebiãa sa
uistite, Ïe spotrebiã je
umiestnen˘ tak, aby bola ºahko
prístupná zásuvka.
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
Â. îáåpòàю÷è íiæêó, ïiäíiìiòü
÷è îïóñòiòü ìàøèíó äî äîápî¿
¿¿ îïîpè íà ïiäëîãó;
b) A készülék megemeléséhez
vagy lesüllyesztéséhez
forgassa el a lábat, amíg az
stabilan meg nem áll a padlón.
Ñ. çàáëîêóéòå ãâèíò íiæêè,
çàòÿãíóâøè ãàéêó ïpîòè
ãîäèííèêîâî¿ ñòpiëêè äî
óïîpó.
c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ
helyzetben az anya óramutató
járásával ellentétes irányban
(balra) csavarásával, amíg az
neki nem feszül a gép aljának.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí
Ì ̇ÚËÒÌÛÚ‡.
Ügyeljen arra, hogy a gomb a
„KI” helyzetben legyen, és az
ajtó legyen becsukva.
Dugja be a csatlakozódugót.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ ÔÓÁˈ¥ª OFF Ú‡
‰‚Â¥ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl Á‡˜ËÌÂÌ¥
Óâiìêíiòü âèëêó äî pîçåòêè.
è¥ÒÎfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl, ÔË·‰
ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ Ú‡Í,
˘Ó· ¯ÚÂÔÒÂθ̇ ‚ËÎ͇ Ú‡ ÓÁÂÚ͇
ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl ·ÛÎË Î„ÍÓ
‰ÓÒÚÛÔÌ¥.
20
RO
HU
A telepítés után a készüléket
úgy kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
legyen.
A
B
C
21
UKR
RO
HU
6. FEJEZET
PÎÇÄIË 6
M
Q
B L
N
EN
SK
CAPITOLUL 6
KAPITOLA 6
CHAPTER 6
COMENZI
OVLÁDACIE PRVKY
CONTROLS
P
FED C
A
ÏÀÍÅËÜ ÊÅPÓÂÀÍÍß
KEZELÃSZERVEK
ê͇ۘ ‰‚ÂÂÈ
Ajtófogantyú
A
Buton deschidere hublou
DrÏadlo otvorenia dvierok
Door handle
ß̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ‰‚ÂÂÈ
Ajtózár jelzŒlámpa
B
Led indicator hublou blocat
Kontrolka zamknuté dvierka
Door locked indicator light
Êëàâiøà “START”
Start/Szünet Gomb
C
Buton Pornit/Oprit
Tlaãidlo „·tart“
Start/Pause button
Êíoïêa cyïep øâèäêocòi
„Szuper Gyors” Gomb
D
Buton pentru spalare super
rapida
Tlaãidlo na veºmi r˘chle
pranie
Super Rapid button
Êëàâiøà “ñóïåpïîëîñêàííÿ”
„SZUPER ÖBLÍTÉS” Gomb
E
Buton pentru extra clatire
Tlaãidlo PLÁKANIA
EXTRA RINSE button
äÌÓÔÍË Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌ˛ ÁÏË̇ÌÌfl
Ú͇ÌËÌË (ã„Í Ô‡ÒÛ‚‡ÌÌfl)
GyırŒdésvédŒ Gomb
F
Buton Antisifonare
Tlaãidlo na zabránenie
pokrãenia
CREASE GUARD button
Iíäèêàòîpè pîáîòè ïpîãpàì
A jelzllámpák azt jelzik, hogy
a program melyik fázisa van
folyamatban.
L
Led de indicare a fazei
ciclului de spalare
Kontrolky znázorÀujúce fázu
programu
Indicator lights
wash stage
äÌÓÔÍË Ò‚¥ÚÎÓ‚Óª ¥Ì‰Ë͇ˆ¥ª
Nyomógombok jelzŒlámpái
M
Leduri indicatoare butoane
Kontrolky Tlaãidiel
Buttons indicator light
Pó÷êà påãóëюâàííÿ øâèäêîñòi
âiäæèìó
A Centrifuga Fordulatszámszabályozása
N
Buton de reglare a vitezei
Voliã otáãok odstreìovanie
Spin speed control
èêéÉêÄåÄó Ç èéáàñß∫ OFF
A mosóprogramok kapcsolóórabeállító gombja, „KI” helyzet
P
Buton selectare programe
Voliã programov s OFF
Programme selector with OFF
position
Êîíòåéíåp äëÿ ìèюyèõ çàñîáiâ
Mosószertároló fiók
Q
Caseta detergenti
Zásobník pracích
prostriedkov
22
Detergent drawer
23
UKR
ÏPÈÇÍÀЧÅÍÍß
ÊÍÎÏÎÊ
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
ê͇ۘ ‰‚ÂÂÈ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ԇθ˜ËÍÓ‚Û ÍÌÓÔÍÛ
‚ÒÂ‰ËÌ¥ Û˜ÍË ‰Îfl ‰‚ÂÂÈ ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‚¥‰˜ËÌËÚË ‰‚Â¥.
AJTÓFOGANTYÚ
Az ajtó nyitásához nyomja meg a
fogantyú belsejében lévŒ gombot.
Óâàãà!
Ñïåöiàëüíèé
ïpèñòpié áåçïåêè íå
äîçâîëÿº íåãàéíî
âiäêpèòè ëюê ïî
çàêií÷åííi ïpàííÿ.
Ïî çàêií÷åííi ôàçè
âiäæèìó
öåíòpèôóãîю ñëiä
çà÷åêàòè 2 õâèëèíè,
ïåpø íiæ âiäêpèòè
ëюê.
FONTOS!
A MOSÁS/CENTRIFUGÁLÁS
VÉGÉN EGY SPECIÁLIS
BIZTONSÁGI
BERENDEZÉS
AKADÁLYOZZA MEG AZ
AJTÓ KINYITÁSÁT.
A CENTRIFUGÁLÁS
BEFEJEZÉSEKOR
VÁRJON 2 PERCET AZ
AJTÓ KINYITÁSA ELÃTT.
ßçÑàäÄíéê ÅãéäìÇÄççü
ÑÇÖêÖâ
ë‚¥ÚÎÓ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ ◊Ñ‚Â¥
Á‡·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ” „ÓËÚ¸, ÍÓÎË ‰‚Â¥
ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡ÍËÚ¥ Ú‡ χ¯Ë̇
‚Íβ˜Â̇.
äÓÎË ëíÄêí ‚Íβ˜ÂÌÓ Ì‡ χ¯ËÌ¥ Á
Á‡ÍËÚËÏË ‰‚ÂˆflÚ‡ÏË, ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
·ÎËÒÌ ڇ ÔÓÚ¥Ï Á‡„ÓËÚ¸Òfl.
üÍ˘Ó ‰‚Â¥ Ì Á‡˜ËÌÂÌ¥, ÚÓ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ ·Û‰Â ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡ÚË
·ÎËχÚË.
ëÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ·ÂÁÔ˜ÌËÈ ÔËÒÚ¥È
Á‡ÔÓ·¥„‡π ‚¥‰˜ËÌÂÌÌ˛ ‰‚ÂÂÈ
Ó‰‡ÁÛ ÔÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ˆËÍÎÛ
Ô‡ÌÌfl. ᇘÂ͇ÈÚ ‰‚¥ ı‚ËÎËÌË
Ô¥ÒÎfl Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl Ú‡
Ô¥ÒÎfl ‚ËÏÍÌÂÌÌfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ ◊Ñ‚Â¥
Á‡·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ” ÔÂ‰ ‚¥‰˜ËÌÂÌÌflÏ
‰‚ÂÂÈ. èÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ˆËÍÎÛ
ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ Û˜ÍÛ ‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡Ï ̇
ÔÓ͇ÁÌËÍ OFF (‚ËÏÍÌÂÌÓ).
24
RO
HU
A
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKOV
DESCRIPTION OF
CONTROL
BUTON DESCHIDERE HUBLOU
DRÎADLO OTVORENIA
DVIEROK
Na otvorenie dvierok stlaãte
poistku umiestnenú na
vnútornej strane drÏadla.
DOOR HANDLE
Az „ajtó zárva” jelzŒlámpa akkor
világít, ha az ajtó teljesen zárva
van, és a gép „BE” van
kapcsolva.
Ha az ajtó zárva van, a START
gomb lenyomásakor a jelzŒlámpa
egy pillanatra felvillan, majd égve
marad.
Ha az ajtó nincs zárva, a
jelzŒlámpa tovább villog.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági berendezés
akadályozza meg az ajtó
azonnali kinyitását.
A mosás befejezése és az „ajtó
zárva” jelzŒlámpa kialvása után
várjon 2 percet, mielŒtt kinyitná
az ajtót. A ciklus végén fordítsa a
programválasztó gombot a „KI”
helyzetbe.
ATENTIE: UN DISPOZITIV
SPECIAL DE SIGURANTA
IMPIEDICA
DESCHIDEREA IMEDIATA
A HUBLOULUI LA
SFARSITUL SPALARII.
DUPA TERMINAREA
CENTRIFUGARII
ASTEPTATI DOUA MINUTE
INAINTE DE A DESCHIDE
HUBLOUL.
B
EN
DESCRIERE
COMENZI
2 min.
AJTÓZÁR JELZÃLÁMPA
SK
INDICATOR HUBLOU BLOCAT
Ledul este aprins când usa e
blocata si masina este în
functiune. Când apasati
butonul Pornit/Oprit si hubloul
este închis, ledul va clipi pe
moment si apoi va ramâne
aprins.
Atentie: Daca ledul va clipi in
continuare atunci usa nu e
inchisa.
La sfarsitul programului rotiti
butonul selector de programe
pe pozitia OFF.
POZOR:
·PECIÁLNA POISTKA
ZABRA≈UJE OTVORENIU
DVIEROK PRÁâKY
IHNEë PO SKONâENÍ
PRANIA.
HNEë AKO SKONâÍ
ÎM¯KANIE, POâKAJTE 2
MINÚTY A AÎ
POTOM DVIERKA
OTVORTE.
KONTROLKA ZAMKNUTÉ
DVIERKA
Kontrolka svieti, ak sú dvierka
správne zatvorené a práãka je
zapnutá.
Po stlaãení tlaãidla
·TART/PAUZA najskôr
kontrolka bliká, po chvíli sa
rozsvieti trvale a svieti aÏ do
konca prania.
V prípade, Ïe dvierka neboli
zatvorené správne, kontrolka
bude naìalej blikaÈ.
·peciálne bezpeãnostné
zariadenie zabraÀuje, aby sa
dvierka mohla otvoriÈ okamÏite
po skonãení pracieho cyklu.
Poãkajte 2 minúty, aÏ kontrolka
zhasne, potom vypnite práãku
nastavením voliãa programov
do vypnutej polohy OFF.
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
DOOR LOCKED INDICATOR
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on
the machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
25
UKR
äçéèäÄ ëíÄêíì
START/SZÜNET GOMB
èÂ‰ ‚Ë·ÓÓÏ ÔÓ„‡ÏË,
Á‡˜Â͇ÈÚ ÔÓÍË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
◊ëíéè” ·ÎËÏÌ ÔÂ‰
̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË ëíÄêí.
A program kiválasztásakor a
START gomb lenyomása elŒtt
várja meg, amíg a „STOP”
jelzŒlámpa villogni nem kezd.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÓ˜‡ÚË
Ó·‡ÌËÈ ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl (Á„¥‰ÌÓ
Ó·‡ÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ Ó‰ËÌ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
‚Íβ˜ËÚ¸Òfl).
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot (a kiválasztott ciklusnak
megfelelŒen az egyik jelzŒlámpa
kigyullad.
çéíÄíäà: äéãà äçéèäÄ
ëíÄêí ÇäãûóÖçÄ,
èêàãÄÑì åéÜÖ ÅìÑÖ
çÖéÅïßÑçé ÑÖäßãúäÄ
ëÖäìçÑ èÖêÖÑ
èéóÄíäéå êéÅéíà.
MEGJEGYZÉS:
A START GOMB
LENYOMÁSAKOR
ELTELIK NÉHÁNY PERC
A GÉP BEINDULÁSA
ELÃTT.
áåßçÄ ìëíÄçéÇéä èßëãü
áÄèìëäì èêéÉêÄåà (èÄìáÄ)
A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA UTÁN
(SZÜNET)
A program a mosási ciklus
közben bármikor megállítható a
Start/Szünet gomb kb. két
másodpercre történŒ lenyomva
tartásával. Ha a gép a Szünet
üzemmódban van, akkor a
„Mosási fázis” jelzŒláma, és az
opciógombok villognak.
A program újraindításához
nyomja meg ismét a START
gombot.
Ha a mosás közben
ruhadarabokat szeretne betenni
vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2
percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtó
rögzítését.
èÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ ·ÛÚË ÔËÁÛÔËÌÂ̇
‚ ·Û‰¸-flÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ ˆËÍÎÛ
̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË
◊ëíÄêí/èÄìáÄ” ̇ ÔÓÚflÁ¥ ‰‚Óı
ÒÂÍÛ̉. äÓÎË Ï‡¯Ë̇ Û ÔÓ„‡Ï¥
Ô‡ÛÁË, ¥Ì‰Ë͇ÚÓ ◊ÂÚ‡Ô Ô‡ÌÌfl” Ú‡
Ó·‡Ì¥ ÍÌÓÔÍË ·ÎËχ˛Ú¸.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÓÁÔÓ˜‡ÚË Ó·ÓÚÛ
ÁÌÓ‚Û Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ˘Â
‡Á.
üÍ˘Ó ÇË ·‡Ê‡πÚ ‰Ó·‡‚ËÚË ‡·Ó
Á‡·‡ÚË ˜¥ Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl,
Á‡˜Â͇ÈÚ ‰‚¥ ı‚ËÎËÌË ÔÓÍË
ÔËÒÚ¥È ·ÂÁÔÂÍË ‚¥‰ ·ÎÓÍÛ𠉂Â¥.
äÓÎË ÇË ‚ËÚfl„ÎË ÌÂÓ·ı¥‰ÌÂ,
Á‡˜ËÌ¥Ú¸ ‰‚Â¥, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ëíÄêí Ú‡
ÔË·‰ ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Ó·ÓÚÛ Á
ÏÓÏÂÌÚÛ, ÍÓÎË ·Û· ÔËÁÛÔËÌÂ̇.
ÄçìãûÇÄççü éÅêÄçé∫
èêéÉêÄåà.
ÑÎfl ‡ÌÛ₇ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË, ͇ۘ
ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ ÔÓ‚ËÌ̇ ·ÛÚË
ÔÓ‚ÂÌÂ̇ Û ÔÓÁˈ¥˛ OFF
(ÇàåäçÖçé).
26
RO
HU
A mıvelet elvégzése után csukja
be az ajtót, nyomja le a START
gombot, és a gép onnan folytatja
a munkát, ahol abbahagyta.
C
EN
BUTON PORNIT/OPRIT
TLAâIDLO ·TART
START BUTTON
Cand un program e selectat
asteptati ca ledul indicator
"STOP" sa se aprinda inainte
de a apasa butonul START.
Po zvolení programu vyãkajte
neÏ kontrolka „STOP“ zaãne
blikaÈ, potom stlaãte tlaãidlo
·TART.
Stlaãením tohto tlaãidla dôjde k
spusteniu programu
nastaveného na voliãi
programov (na základe druhu
zvoleného programu sa rozsvieti
jedna z kontroliek).
When a programme is
selecting, wait for the “STOP”
indicator light to flash before
pressing the START button.
POZN.: PO SPUSTENÍ
PRÁâKY TLAâIDLOM ·TART
JE NUTNÉ VYâKAË
NIEKOªKO SEKÚND, NEÎ JE
PRÁâKA UVEDENÁ DO
CHODU.
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
The programme may be
paused at any time during
the wash cycle by holding
down the "Start/Pause"
button for about two
seconds. When the machine
is in the paused mode, the
indicator light "Time To End",
spin speed and option
buttons will flash.
To restart the programme,
press the START button once
again.
Daca doriti sa adaugati sau
sa scoateti obiecte in timpul
spalarii, asteptati 2 minute
pana cand dispozitivul de
siguranta deblocheaza usa.
Dupa ce ati facut manevra,
inchideti usa si apasati
butonul Start. Masina va
continua programul de unde
s-a oprit.
Zmûna nastavení po spu‰tûní
programu (PAUSA)
Po spu‰tûní programu lze zmûnit
nastavení a volby pouze pomocí
tlaãítek funkcí. Stisknûte tlaãítko
“START/PAUSA” a drÏte ho
stisknuté asi 2 sekundy. Blikání
kontrolek tlaãítek funkcí a
kontrolky postupu programu
ukazuje, Ïe spotfiebiã je
pozastaven˘ (pauza). ZmûÀte,
co poÏadujete, a znovu stisknûte
tlaãítko “START/PAUSA”,
kter˘m obnovíte postup
programu.
Teraz zmeÀte poÏadované
nastavenie a znovu stlaãte
tlaãidlo ·TART/PAUZA, ktor˘m
sa zru‰í preru‰enie programu.
Ak si prajete vybraÈ ãi pridaÈ
bielizeÀ poãas prania, vyãkajte
DVE minúty, pok˘m
bezpeãnostné zariadenie
neuvoºní dvierka práãky.
Po vloÏení ãi vybratí bielizne,
opätovnom uzatvorení dvierok
práãky a stlaãení tlaãidla ·TART,
bude práãka pokraãovaÈ v
pracom cykle od rovnakého
miesta, v ktorom bol cyklus
preru‰en˘.
OPRIREA UNUI PROGRAM
ZRU·ENIE NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Apasand Start ca sa incepeti
un program de spalare, ledul
corespunzator acelui program
se va aprinde.
ATENTIE: CAND ATI
APASAT BUTONUL
START, POT TRECE
CATEVA SECUNDE
INAINTE CA APARATUL
SA PORNEASCA.
A. SCHIMBAREA SETARILOR
DUPA CE PROGRAMUL A
INCEPUT (PAUSE)
Dupa ce programul a
inceput poate fi modificat
doar apasand butoanele
relevante pentru acel
program.
Programul poate fi oprit in
orice moment al ciclului de
spalare tinand apasat aprox.
2 secunde butonul
"Start/Pause". Cand ne aflam
in modul pauza, ledul
indicator "Time to End", viteza
de rotire si butoanele de
optiuni sunt aprinse.
Pentru a reveni in program
apasati butonul "Start/Pause"
inca o data.
A PROGRAM TÖRLÉSE
A program törléséhez a
programválasztó gombot a „KI”
helyzetbe kell fordítani.
SK
Se poate opri un program
rotind butonul selector de
programe in pozitia OFF.
Je moÏné kedykoºvek zru‰iÈ
nastaven˘ program prestavením
voliãa programov do polohy
vypnutie OFF.
Press to start the selected
cycle (according to the
selected cycle one
indicator lights will go on) .
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme
the programme selector
should be rotated to the
OFF position.
27
UKR
éÔˆ¥ÓÌ¥ ÍÌÓÔÍË, ˘Ó ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÚË
Ó·‡Ì¥ ÔÂ‰ ̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ
ÍÌÓÔÍË ëíÄêí.
Az opciógombokat a START
gomb lenyomása elŒtt kell
kiválasztani.
Êíoïêa cyïep øâèäêocòi
Ïpè íàòèñêàííi íà öю êíoïêy
÷ac ïpoãpaìè ïpaííÿ
cêopo÷yºòücÿ íà 50 xâèëèí
ìaêcèìyì, â çaëeæíocòi âiä
ïpoãpaìè òa âèápaío¿
òeìïepaòypè. Êíoïêa cyïep
øâèäêocòi ìoæe áyòè
âèêopècòaía ïpè ïpaííi âiä 1
äo 5 êã áiëèçíè.
„SZUPER GYORS” GOMB
ñfl ÍÌÓÔ͇ ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÍÓËÒÚÓ‚‡Ì‡ ÚiθÍË Á
ÔÓ„‡Ï‡ÏË ‰Îfl ·‡‚Ó‚ÌflÌËı Ú‡
ÒËÌÚÂÚ˘ÌËı Ú͇ÌËÌ
Êëàâiøà “ñóïåpïîëîñêàííÿ”
ᇂ‰flÍË ÌÓ‚¥È ÂÎÂÍÚÓÌÌ¥È ÒËÒÚÂÏ¥,
Ó‰ÌËÏ Ì‡ÚËÒÍÓÏ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÎË‚Ó
Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚË ÒÔˆ¥‡Î¸Ì¥È ˆËÍÎ
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl. ÑÓ‰‡ÚÍÓ‚ËÈ Ó·’πÏ
‚Ó‰Ë Ú‡ ÌÓ‚ËÈ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ, Á’π‰Ì‡Ì¥ Û
ˆËÍÎ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ·‡‡·‡ÌÛ Á
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ Ú‡ ‚¥‰ÎË‚ÓÏ ‚Ó‰Ë,
˘Ó ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÁÓ·ËÚË ·¥ÎËÁÌÛ
¥‰Â‡Î¸ÌÓ ‚ËÔÓÎÓÒ͇ÌÓ˛.
ñfl ÙÛÌ͈¥fl ·Û· ÓÁÓ·ÎÂ̇ ‰Îfl
β‰ÂÈ Á ‰ÂΥ͇ÚÌÓ˛ Ú‡ ˜ÛÚÚπ‚Ó˛
¯Í¥Ó˛, ‰Îfl flÍËı Á‡Î˯ÍË
Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ ̇ ‚ËÓ·‡ı
ÏÓÊÛÚ¸ ‚ËÍÎË͇ÚË ÔÓ‰‡ÁÌÂÌÌfl
‡·Ó ‡ÎÂ„¥˛.
êÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl Ú‡ÍÓÊ
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‰‡ÌÛ ÙÛÌ͈¥˛ ‰Îfl
‰ËÚfl˜Ëı ˜ÂÈ, ‡·Ó ÔË Ô‡ÌÌ¥
‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ˜ÂÈ, ‰Îfl flÍËı
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ·‡„‡ÚÓ
Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚, ‡·Ó ÔË Ô‡ÌÌ¥
Ú͇ÌËÌ, ˜Ëª ‚ÓÎÓÍ̇ ‚·Ë‡˛Ú¸ Ú‡
Á‡ÚËÏÛ˛Ú¸ ÔÓÓ¯ÓÍ.
ч̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ì Á‡ÒÚÓÒÓ‚ÛπÚ¸Òfl
‰Îfl Ô‡ÌÌfl ‚Ó‚ÌË.
28
RO
HU
D
A gomb lenyomásakor – a
kiválasztott programtól és
hmmérséklettll függeen – a
mosóprogram idttartama
legfeljebb 50 percre csökken.
A „SZUPER GYORS” gomb 15 kg-os ruhaadagokhoz
használható.
SZUPERÖBLÍTÉS GOMB
Az új elektronikus rendszernek
köszönheteen a gomb
lenyomásával egy új, speciális
öblítési ciklus indítható be.
További jelentss vízmennyiség
hozzáadása, valamint az az új
megoldás, amely a dob
forgási ciklusait a víz
hozzáadásával és elvételével
kombinálja, a ruha tökéletes
öblítését teszi lehetvvé.
Ezt a funkciót érzékeny brr
emberekkel vizsgáltattuk
meg, akiknél a legkisebb
mosószermaradvány is
brrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Célszer ezt a funkciót
gyermekruhák és nagyon
piszkos ruhadarabok
esetében is használni,
amelyekhez nagy mennyiség
mosószer használata
szükséges, vagy
törülközaanyag mosásához,
amelyek szövetszálai
hajlamosak a mosószer
megkötésére.
A gyapjúmosó programok
esetében ez a gomb nem
használható.
E
EN
ATENTIE!
Butoanele optionale trebuie
selectate inainte de a apasa
butonul START.
Tlaãidlá funkcií musia byÈ
navolené pred stlaãením
tlaãidla ‰tart.
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
BUTON PENTRU SPALARE
SUPER RAPIDA
TLAâIDLO NA VEªMI R¯CHLE
PRANIE
Stlaãením tohto tlaãidla sa skráti
ãas prania o max. 50 minút a to
v závislosti na zvolenom
programe a teplote prania.
Tlaãidlo na veºmi r˘chle pranie
môÏe byÈ pouÏité na náplÀ od 1
do 5 kg suchej bielizne. (Toto
tlaãidlo je aktívne iba pri pracích
cykloch pre bavlnené a
zmie‰ané tkaniny).
SUPER RAPID BUTTON
TLAâIDLO PLÁKANIA
EXTRA RINSE BUTTON
Vìaka novému elektronickému
praciemu systému je moÏné
stlaãením tlaãidla uskutoãniÈ
nov˘ ‰peciálny cyklus plákania.
TieÏ vìaka omnoho väã‰iemu
mnoÏstvu vody a pôsobeniu
novej kombinácie rotaãn˘ch
cyklov bubna so striedav˘m
napú‰Èaním a vypú‰Èaním vody,
je bielizeÀ dokonale vyplákaná.
Táto funkcia bola ‰tudovaná
vyslovene pre osoby s
chúlostivou a citlivou pokoÏkou,
pre ktor˘ch aj malé mnoÏstvo
pracieho prá‰ku by spôsobilo
vyráÏku alebo alergie. Táto
funkcia sa odporúãa tieÏ
pre detské obleãenie alebo v
prípade prania veºmi za‰pinenej
bielizne, pre ktorú je potrebné
pouÏiÈ viacej pracieho prá‰ku,
tieÏ pri praní froté, kde vlákna
majú tendenciu prá‰ok
zadrÏovaÈ. Toto tlaãidlo
nemoÏno pouÏiÈ pri programoch
VLNA.
Thanks to the new
electronic system, acting on
the button is possible to
effect a new special rinse
cycle. The addition of a lot
of more water and the new
action combined of cycles
of rotation of the drum with
load and unloading of
water, allow to get laundry
perfectly rinsed.
This function has been
studied for the people with
delicate and sensitive skin,
for which also a least
residue of detergent can
cause irritations or allergies.
It advises to also use this
function for the children
items and in case of
washings of very dirty items,
for which it is due to use a
lot of detergent, or in the
washing of towelling items
whose fibers mostly have
the tendency to hold the
detergent.
This button is not available
in the Wool programmes.
Apasind acest buton, durata
ciclului de spalare, la aceasta
masina de spalat rufe, se
reduce pana la maxim 50 de
minute, in functie de programul
si temperatura alese in
prealabil.
Este posibila utilizarea acestui
buton pentru o incarcatura de
rufe de la 1 la 5 kg.
(Acest buton este activ numai
la ciclurile pentru bumbac si
tesaturi mixte).
(A gomb csak pamuthoz és
szintetikus anyagokhoz
használható).
SK
BUTON PENTRU EXTRA
CLATIRE
Apasand acest buton se
activeaza un ciclu special
de spalare, nou pentru
gama tesaturile mixte si cu
culori sensibile.
Acesta functie a fost
dezvoltata pentru cei care
au pielea foarte sensibila si
pentru care o urma fina de
detergent pe haine le
poate provoca
iritatii sau alergii. Ca sfat,
este bine sa folositi aceasta
functie cand spalati rufe
pentru copii si pentru rufe
delicate, sau pentru
materiale asemanatoare
celor de la prosoape, care
tind sa absoarba o
cantitate mare de
detergent.
By pushing this button the
time of the wash
programme is reduced to a
maximum of 50 minutes
depending on the
programme and the
temperature selected. The
super rapid button can be
used for washing loads of 1
to 5 kg.
(This button can be utilised
only on cottons and
synthetic programmes).
29
UKR
äçéèäà áÄèéÅßÉÄççû
áåàçÄççü íäÄçàçà (ãÖÉäÖ
èêÄëìÇÄççü)
ÄÍÚË‚‡ˆ¥fl ‰‡ÌÓª ÙÛÌ͈¥ª ‰‡π
ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÁÏÂ̯ËÚË ÁÏË̇ÌÌfl
·¥ÎËÁÌË, ˘Ó ‰ÓÒfl„‡πÚ¸Òfl Ô‚ÌËÏ
ˆËÍÎÓÏ Ô‡ÌÌfl, ˘Ó Ó·Ë‡πÚ¸Òfl Ú‡ ‚
Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÚËÔÛ ·¥ÎËÁÌË, ˘Ó
ÔÂÂÚ¸Òfl. éÒÓ·ÎË‚Ó ‰Îfl ÁÏ¥¯‡ÌËı
Ú‡ ÒËÌÚÂÚ˘ÌËı Ú͇ÌËÌ Ô‡ÌÌfl
ÔÓπ‰ÌÛπ Ù‡ÁË ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ˛
Ó·ÂÚ¥‚ ‚ ·‡ˆ¥ Ô¥‰ ˜‡Ò ‚¥‰ÚÓÍÛ ‚Ó‰Ë
Ú‡ ‰ÂΥ͇ÚÌ ӷÂÚ‡ÌÌfl, ˘Ó ‰‡π
χÍÒËχθÌ ÓÁÔflÏÎÂÌÌfl
Ú͇ÌËÌ.
ÑÎfl ‰ÂΥ͇ÚÌËı Ú͇ÌËÌ, Á‡
‚ËÌflÚÍÓÏ ‚Ó‚ÌË, Ù‡ÁË ÓÁÓ·ÎÂÌ¥
ÛÊ Á ‚ˢ‚͇Á‡ÌËÏË ‰Îfl
ÁÏ¥¯‡ÌËı Ú͇ÌËÌ ÙÛÌ͈¥flÏË Á‡
‚ËÌflÚÍÓÏ ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ‡Î Á
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó˛ Ù‡ÁÓ˛ Á‡Î˯‡ÌÌfl
‚Ó‰Ë ‚ ·‡ÍÛ Á ÁÛÔËÌÍÓ˛ ÔÂ‰
ÓÒÚ‡ÌÌ¥Ï ‚¥‰ ÊËÏÓÏ.
èÓ„‡Ï‡ ‰Îfl ‚Ó‚ÌË ˆfl ÍÌÓÔ͇
Î˯ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó Á‡Î˯ËÚË
Ú͇ÌËÌÛ Û ‚Ó‰¥ ÔÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛
ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ‚¥‰ ÊËÏÛ ‰Ó ˜‡ÒÛ, ÍÓÎË
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚ËÈχÚË ·¥ÎËÁÌÛ.
襉 ˜‡Ò ˆ¸Ó„Ó ÍÌÓÔ͇ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ
·Û‰Â ·ÎËχÚË.
GYÙRÃDÉSVÉDÃ GOMB
A gyırŒdésvédŒ funkció a lehetŒ
legkisebb mértékıre csökkenti a
ruhák gyırŒdését a speciális
textíliákhoz kialakított, egyedi
tervezésı gyırŒdésgátló
rendszernek köszönhetŒen.
KEVERT ANYAGOK: az utolsó
két öblítés alatt a víz
fokozatosan lehıl, majd pedig
egy finom centrifugálás biztosítja
az anyagok maximális mértékı
„pihentetését”.
FINOM ANYAGOK: az utolsó
két öblítés után nincs
centrifugálás, az anyagok a
kivételükig a vízben maradnak.
Ha ki szeretné venni a ruhát,
nyomja le a „GyırŒdésvédŒ”
gombot – ezzel leereszti a vizet
a gépbŒl.
PAMUT: az utolsó öblítés után a
ruhadarabok a kivételükig a
vízben maradnak, és a gomb
jelzŒlámpája villog.
Ha ki szeretné venni a ruhákat,
nyomja le a „GyırŒdésvédŒ”
gombot; ekkor a gép leereszti a
vizet és kicentrifugálja a ruhákat.
äÓÎË ÇË „ÓÚÓ‚¥ ‚Ë „ÛÁËÚË ·¥ÎËÁÌÛ,
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ã„ÍÂ
è‡ÒÛ‚‡ÌÌfl, ˆÂ ‰‡ÒÚ¸ ÁÏÓ„Û ÁÎË‚Û
Ú‡ ‚¥‰ÊËÏÛ.
Ha nem akar centrifugálni,
hanem csak a vizet akarja
leereszteni:
üÍ˘Ó ÇË Ì ·‡Ê‡πÚ ‚¥‰ÊËχÚË
Ó‰fl„ Ú‡ ‡ÍÚË‚¥ÁÛ‚‡ÚË Î˯ ÁÎË‚:
– Állítsa a programválasztó
gombot a „KI” helyzetbe.
- ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ ̇
‚¥‰Ï¥ÚÍÛ OFF
– Válassza a vízürítŒ
programot.
- é·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ ‚¥‰ÊËÏÛ
– A „Start/Szünet” gomb
lenyomásával kapcsolja be újra
a készüléket.
- ÇÍβ˜¥Ú¸ ÔË·‰ ÁÌÓ‚Û,
̇ÚËÒ͇˛˜Ë ëíÄêí
RO
HU
F
BUTON ANTISIFONARE
Aceasta functie
minimizeaza numarul cutelor
atat cat este posibil, folosind
un sistem
unic anti-sifonare care este
diferit in functie de tipul
materialelor ce se spala.
1. Tesaturi mixte
Apa este racita treptat si
complet pana la finalul
celor 2 clatiri fara stoarcere
si apoi are loc o stoarcere
delicata.
2. Tesaturi delicate
La final au loc 2 clatiri fara
stoarcere si rufele sunt lasate
in apa pana cand
sunt scoase. Cand sunteti
gata sa le scoateti, apasati
butonul "Crease
Guard" si apa va fi
evacuata.
3. Lana
Dupa ultima clatire, rufele
sunt lasate in apa pana
cand le scoateti, iar
indicatorul butonului
clipeste. Cand sunteti gata
sa le scoateti, apasati
butonul "Crease Guard"
care va face ca apa sa fie
evacuata si rufele stoarse
foarte usor. Daca nu vreti sa
stoarceti usor, ci doar sa
evacuati apa:
- Puneti rotita de selectie
programe pe pozitia OFF;
- Selectati programul
evacuare apa
;
- Porniti din nou masina
apasand butonul
"Start/Pause"
SK
TLAâIDLO NA ZABRÁNENIE
POKRâENIA
Nastavením tejto funkcie,
aktívnej iba pri pracích cykloch
pre zmie‰ané a jemné tkaniny,
je moÏné zníÏiÈ na minimum
pokrãenie bielizne v nadväznosti
na prací cyklus zvolen˘
v˘berom programu a druhu
pranej bielizne.
V prípade zmesov˘ch tkanín sa
pri praní vyuÏívajú funkcie na
postupné ochladzovanie vody,
vylúãenie otáãania bubna poãas
vypú‰Èacieho kúpeºa a na jemné
odstreìovanie, ãím je zaistená
najvy‰‰ia regenerácia pran˘ch
tkanín.
Pri jemn˘ch tkaninách, s
v˘nimkou vlny, je postup
rovnak˘ ako pri vy‰‰ie
uveden˘ch zmesov˘ch
tkaninách, je ale doplnen˘ o
funkciu ponechania vody v
bubne po ukonãení závereãného
plákania.
Pri programe na pranie vlny má
toto tlaãidlo iba funkciu
ponechania vody v bubne po
skonãení posledného plákania,
aby sa t˘m zachovala dokonalá
pruÏnosÈ vlákien.
Poãas tejto fázy, kedy voda
stojí vo vani práãky, kontrolka
tlaãidla bliká, ão znamená, Ïe
je práãka
v pauze.
Na dokonãenie cyklu prania
jemn˘ch tkanín a vlny môÏete
zvoliÈ nasledujúci postup: - zru‰iÈ
túto funkciu
vypnutím tlaãidla na
ZABRÁNENIE POKRâENIA.
Prací cyklus bude ukonãen˘
fázou vypú‰Èania
vody a odstredením bielizne.
V prípade, keì chcete vykonaÈ
iba vypustenie:
- nastavte najskôr voliã
programov do polohy OFF
- zvoºte program obyãajného
vypú‰Èania
EN
CREASE GUARD button
The Crease Guard function
minimizes creases as much
as possible with a uniquely
designed anti-crease
system that is tailored to
specific fabrics.
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled
throughout the final two
rinses with no spinning and
then a delicate spin assures
the maximum relaxation of
the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the "Crease
Guard" button – this will
drain.
WOLLENS – after the final
rinse the fabrics are left in
water until it is time to
unload and the button
indicator blinking.
When you are ready to
unload, press the "Crease
Guard" button, this will drain
and spin ready for
emptying.
If you do not want to spin
the clothes and activate
drain only:
- Turn the programme
selector to the "OFF"
position;
- Select programme drain
only
;
- Switch on the appliance
again by pressing the
"Start/Pause" button.
- znovu práãku spustite
opätovn˘m stlaãením tlaãidla
·TART.
30
31
UKR
IÍÄÈÊÀÒÎPÈ PÎÁÎÒÈ
ÏPÎÃPÀÌ
RO
HU
A JELZLLÁMPÁK AZT JELZIK,
HOGY A PROGRAM MELYIK
FÁZISA VAN FOLYAMATBAN.
L
LED DE INDICARE A FAZEI
CICLULUI DE SPALARE
= ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ô‡ÌÌflÏ
= Elmmosás
= prespalare
= íopìaëüíîãî
ïpàííÿ
= Fmmosás
= spalare
= Öblítés
= clatire
= Centrifugálás
= centrifugare
SK
KONTROLKY
ZNÁZOR≈UJÚCE FÁZU
PROGRAMU
= Predpranie
= Hlavné pranie
= Plákanie
EN
INDICATOR LIGHTS
WASH STAGE
= prewash
= main wash
= rinse
= èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
= Odstredenie
= spin
= ‚¥‰ÊËÏ
äçéèäà ëÇßíãéÇé∫ ßçÑàäÄñß∫
ë‚¥ÚÎÓ‚ËÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ Ó·‡ÌÓª
ÙÛÌ͈¥Ó̇θÌÓª ÍÌÓÔÍË ·Û‰Â
Ò‚¥ÚËÚËÒfl, ÍÓÎË Ô‚̇ ÓÔˆ¥fl Ó·‡Î‡.
Pó÷êà påãóëюâàííÿ øâèäêîñòi
âiäæèìó
Îáåpòàºòüñÿ â îáîõ
íàïpÿìêàõ.
Öèêë âiäæèìó ãàpàíòóº
âèäàëåííÿ íàéáiëüøî¿
êiëüêîñòi âîäè ç áiëèçíè áåç
ïîøêîäæåííÿ òêàíèíè. Âè
ìîæåòå âñòàíîâèòè òó
øâèäêiñòü îáåpòàííÿ, ÿêà Âàì
íåîáõiäíà. Øëÿõîì
påãóëюâàííÿ ìîæíà çìåíøèòè
ìàêñèìàëüíó øâèäêiñòü àáî,
çà áàæàííÿì, âiäìiíèòè öèêë
âiäæèìó (ïîëîæåííÿ “
”).
Ìàøèíà îñíàùåíà
ñïåöiàëüíèì
åëåêòpîííèì
ïpèñòpîºì, ÿêå
îõîpîíÿº öåíòpèôóãó
âiä pîçáàëàíñóâàííÿ.
Öå çíèæóº øóì i
âiápàöiю ìàøèíè i
òàêèì ÷èíîì
ïpîäîâæóº òåpìií ¿¿
åêñïëóàòàöi¿.
32
NYOMÓGOMBOK
JELZÃLÁMPÁI
M
A választógombok mellet lévŒ
jelzŒlámpák a konkrét opciók
kiválasztásakor gyulladnak fel.
A CENTRIFUGA
FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁSA
MINDKÉT IRÁNYBAN
FOROG
Fontos, hogy a centrifugálás a
textíliák károsítása nélkül minél
több vizet vonjon ki a
ruhákból.
A gép centrifugálási
sebességét saját igényeinek
megfeleleen állíthatja be.
A szabályozógombbal
csökkenthet a maximális
sebesség, és ha akarja, a
centrifugázást egyszerre is
törölheti – " " helyzet.
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS
ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSSEL VAN
FELSZERELVE, AMELY
MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A
BERAKOTT RUHAADAG
EGYENETLENÜL OSZLIK EL.
EZÁLTAL CSÖKKEN A GÉP
ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS
VIBRÁCIÓ, ÉS
MEGHOSSZABBODIK A
MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
N
LED INDICATOR BUTOANE
KONTROLKY TLAâIDIEL
BUTTONS INDICATOR LIGHT
Lumina indicatorului din
dreptul butoanelor de
optiuni se va aprinde in
dreptul optiunii selectate.
Kontrolka okolo tlaãidla voliteºnej
funkcie sa rozsvieti, ak je
nastavená táto zvlá‰tna voºba.
The indicator light around
the option buttons will light
when specific options
are selected.
BUTON DE REGLARE A
VITEZEI
VOLIâ OTÁâOK
ODSTREëOVANIA
SPIN SPEED CONTROL
SE POATE ROTI IN
AMBELE SENSURI
Faza de centrifugare este
foarte importanta, eliminand pe
cat posibil apa din lenjerie, fara
a strica tesatura.
Actionand butonul se poate
reduce viteza maxima pana la
eliminarea completa a
centrifugarii (pozitia ).
Pentru a roti butonul, apasati
partea centrala pentru a o
extrage.
Dupa selectare, apasati din nou
partea centrala pana la capat.
NOTA:
MODELUL ESTE DOTAT CU
UN DISPOZITIV
ELECTRONIC SPECIAL
CARE IMPIEDICA
PORNIREA CENTRIFUGARII
IN CAZUL SARCINILOR
DEZECHILIBRATE. PRIN
ACEASTA SE REDUC
ZGOMOTUL SI VIBRATIILE
SI SE PRELUNGESTE
DURATA DE VIATA A
MASINII DE SPALAT.
OTÁâA SA V OBOCH
SMEROCH.
Cyklus odstreìovania je veºmi
dôleÏit˘ pre odstránenie
maximálneho mnoÏstva vody z
bielizne, bez toho aby do‰lo k
po‰kodeniu tkanín.
MôÏete nastaviÈ otáãky
odstreìovania podºa svojej
poÏiadavky. ZníÏi sa t˘m r˘chlosÈ
otáãania bubna pri koneãnom
odstredení bielizne pri programoch
pre odolné tkaniny. Ak chcete
odstreìovanie úplne vylúãiÈ,
nastavte voliã do polohy
.
POZNÁMKA:
PRÁâKA JE VYBAVENÁ
·PECIÁLNYM
ELEKTRONICK¯M
ZARIADENÍM, KTORÉ
CHRÁNI PRED
NADMERN¯MI
VIBRÁCIAMI A HLUKOM
POâAS ODSTREëOVANIA,
AK ZL¯M ROZLOÎENÍM
BIELIZNE DÔJDE V BUBNE
K NEVYVÁÎENOSTI
NÁPLNE PREDΩÎI SA TAK
ÎIVOTNOSË PRÁâKY.
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
The spin cycle is very
important to remove as much
water as possible from the
laundry without damaging the
fabrics. You can adjust the spin
speed of the machine to suit
your needs. By adjusting the
control, it is possible to reduce
the maximum speed, and if
you wish, the spin cycle can
be cancelled altogetherposition .
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH
A SPECIAL ELECTRONIC
DEVICE, WHICH PREVENTS
THE SPIN CYCLE SHOULD
THE LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE
AND VIBRATION IN THE
MACHINE AND SO
PROLONGS THE LIFE OF
YOUR MACHINE.
33
UKR
èêéÉêÄåÄíéê á èéáàñß∏û OFF
(ÇàåäçÖçé)
éÅÖêíÄ∏íúëü ì éÅéï
çÄèêüåäÄï.
åÄòàçÄ ÇåàäÄ∏íúëü
óÖêÖá éÅàêÄççü
èêéÉêÄåà áÄ
ÑéèéåéÉéû èêéÉêÄåÄ
íéêÄ.
ñÖâ ëíÄíìë ÅìÑÖ
èéäÄáÄçàâ ÅãàåÄççüå
ëíéè ßçÑàäÄíéêÄ, ëÇßíãé
ÅìÑÖ èêéÑéÇÜìÇÄíà
ÅãàåÄíà Ñéäà åÄòàçÄ
çÖ êéáèéóçÖ êéÅéíì ÄÅé
èéÇÖêçÖíúëü Ñé OFF
îìçäñß∫.
A PROGRAMVÁLASZTÓ
A KIKAPCSOLT
HELYZETBEN MINDKÉT
IRÁNYBAN FOROG.
A GÉP EGY PROGRAM
KIVÁLASZTÁSÁVAL
KAPCSOLÓDIK BE
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB SEGÍTSÉGÉVEL.
EZT AZ ÁLLAPOTOT A
STOP JELZÃLÁMPA
VILLOGÁSA JELZI,
AMELY MINDADDIG
VILLOG, AMÍG A GÉP BE
NEM INDUL VAGY
VISSZA NEM TÉR A
KIKAPCSOLT
HELYZETBE.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ◊ëíÄêí” ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˘Ó· ÓÁÔÓ˜‡ÚË Ó·‡ÌËÈ ˆËÍÎ.
èÓ„‡ÏË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Ûπ ‚Ò¥ ÓÔˆ¥ª
Ó·‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË ‰Ó ͥ̈¥ ˆËÍÎÛ.
ÇËÏÍÌ¥Ú¸ Ô‡Î¸ÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌflÏ ÔÓ„‡ÏfÚÓ‡ ̇ OFF.
èêéÉêÄåÄ íéê èéÇàççé
Åìíà èéÇÖêçÖçé çÄ
èéáàñß∫ OFF èé
áÄäßçóÖççû ñàäãì ÄÅé
äéãà èéóàçÄ∏íúëü
ÑéÑÄíäéÇàï ñàäã
èêÄççü üä èêßéêàíÖí
êÄçßò éÅêÄçé∫ íÄ
êéáèéóÄíé∫ èêéÉêÄåà.
34
RO
HU
P
BUTON SELECTARE PROGRAME
CU POZITIE "OFF"
ATENTIE: PUTETI ROTI IN
AMBELE DIRECTII.
MASINA PORNESTE
DACA
SELECTATI UN
PROGRAM CU ACEST
BUTON. STAREA
MASINII VA FI
INDICATA DE LEDUL
INDICATORULUI "STOP"
CARE VA CLIPI. ACESTA
VA CONTINUA SA
CLIPEASCA PANA
CAND MASINA VA
INCEPE PROGRAMUL
DE SPALARE SELECTAT
SAU NE VOM
REINTOARCE LA
POZITIA "OFF".
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja le a
„Start/Szünet” gombot.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó
gomb a kiválasztott programon
marad.
Kapcsolja ki a mosógépet a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
Apasati butonul
"Start/Pause" pentru a
incepe un ciclu de spalare.
Ciclul se va desfasura cu
butonul de selectie
programe stationand pe
pozitia programului selectat
pana la sfarsitul acestuia.
Opriti masina de spalat
rotind butonul de programe
pe pozitia OFF.
MEGJEGYZÉS:
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT VISSZA KELL
ÁLLÍTANI A KI
HELYZETBE MINDEN
EGYES CIKLUS VÉGÉN,
VAGY EGY ÚJ MOSÁSI
CIKLUS
BEINDÍTÁSAKOR A
KÖVETKEZÃ PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ÉS
BEINDÍTÁSA ELÃTT.
ATENTIE: BUTONUL DE
SELECTIE PROGRAME
TREBUIE SA SE
INTOARCA PE POZITIA
OFF LA SFARSITUL
FIECARUI CICLU DE
SPALARE SAU CAND
INCEPE UN SUBCICLU,
INAINTE DE A INCEPE
ALT PROGRAM NOU.
SK
VOLIâ PROGRAMOV S OFF
MOÎNO NÍM OTÁâAË V
OBOCH SMEROCH
HNEë AKO ZVOLÍTE
NEJAK¯ PROGRAM, PO
NIEKOªK¯CH
SEKUNDÁCH ZAâNE
BLIKAË SVETELNÁ
SIGNALIZÁCIA
„STOP“.
ZHASNUTIE SVETLENEJ
SIGNALIZÁCIE „STOP“
VYKONÁTE
OTOâENÍM VOLIâA
PROGRAMOV DO POLOHY
OFF.
Stlaãte tlaãidlo „·tart/Pauza“ a
spustite cyklus prania.
Prací cyklus prebieha s voliãom
programov nastavením na
urãitom programe a to aÏ do
konca prania.
Po ukonãení cyklu vypnite
práãku nastavením voliãa
programu do polohy „OFF“.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMOV MUSÍ
BYË PO UKONâENÍ
PRANIA VÎDY
PRESTAVEN¯ DO
POLOHY OFF, AÎ POTOM
MÔÎETE ZVOLIË NOV¯
PROGRAM.
EN
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS.
THE MACHINE IS
TURNED ON BY
SELECTING A
PROGRAMME VIA THE
PROGRAMME
SELECTOR.
THIS STATUS WILL BE
INDICATED BY THE STOP
INDICATOR LIGHT
FLASHING, THIS LIGHT
WILL CONTINUE TO
FLASH UNTIL THE
MACHINE HAS STARTED
OR THE MACHINE IS
RETURNED TO THE OFF
POSITION.
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
35
UKR
ÒÀÁËÈÖß ÏPÎÃPÀÌ
PÎÇÄIË 7
Òèï òêàíèíè
Ïpîãpàìà ïpàííÿ
Ìàêñ.
çàâàíòàæåííÿ, êã
Òåìïåpàòópa, °Ñ
Çàâàíòàæåííÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
❙❙
Áàâîâíà, ëüîí
Áàâîâíà,
ìiöíi ñóìiøíi
Áàâîâíà, ñóìiøíi
òêàíèíè
❙
Å¥ÎËÁ̇
90
5
90°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÔÓÔÂ‰̥Ï
Ô‡ÌÌflÏ
60
P
5
60°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
60
5
60°
●
●
40°
●
●
**
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
40
5
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
30
5
30°
●
●
5
-
●
●
2,5
60°
●
●
2,5
60°
●
●
Áàâîâíà
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ, Ô‡ÌÌfl Û
ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
Ñóìiøíi ìiöíi
òêàíèíè
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ Á ÔÓÔÂ‰̥Ï
Ô‡ÌÌflÏ
60
P
Áàâîâíà,
ñóìiøíi, ñèíòåòèêà
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
60
Ñèíòåòèêà (íåéëîí,
ïåpëîí), ñóìiøíi áàâîâíÿíi
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
50
2,5
50°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
40
2,5
40°
●
●
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
-
çÓχθÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ
-
-
ÇÓ‰ÓÒÚ¥Í Ú¥Î¸ÍË
-
-
5
40°
●
2
50°
●
Ñóìiøíi, ñèíòåòè÷íi,
äåëiêàòíi
Äåëiêàòíà ñèíòåòèêà
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ, Ô‡ÌÌfl Û
ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
ÑÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ
40
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl
χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
30
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl
χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
ê̠ۘÔ‡ÌÌfl
“MIX & WASH
SYSTEM” ïpîãpàìà
燉¯‚ˉÍ Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË
36
30
40
50
**
**
●
Ïpèìiòü äî óâàãè!
Ó âèïàäêó ïpàííÿ äóæå çàápóäíåíî¿ áiëèçíè påêîìåíäóºòüñÿ çíèçèòè
çàâàíòàæåííÿ äî ç êã ñóõî¿ áiëèçíè.
*) Ïpîãpàìè âiäïîâiäàюòü íîpìàì EN 60456.
●
ò‚ˉͥÒÚ¸ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ ÁÌËÊÛ‚‡ÚË, flÍ˘Ó ÚÓ„Ó ‚Ëχ„‡˛Ú¸ ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl ̇ flÎË͇ı
Ó‰fl„Û, ‡ ‰Îfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ ‚Á‡„‡Î¥ ‚¥‰Ï¥ÌËÚË.
äÓÎË Î˯ ‰Âͥθ͇ ˜ÂÈ Ï‡π χ˛Ú¸ ÔÎflÏË, ˘Ó ÔÓÚÂ·Û˛Ú¸ Ó·Ó·ÎÂÌÌ˛ ‚¥‰·¥Î˛˜ËÏË
Á‡ÒÓ·‡ÏË, ÔÓÔÂ‰Ìfl Ó·ӷ͇ Á‡ÒÓ·‡ÏË ÏÓÊÎË‚‡ Û Ô‡Î¸Ì¥È χ¯ËÌ¥.
ç‡ÎËÈÚ ‚¥‰·¥Î˛‚‡˜ Û ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ¥‰ÍÓ„Ó ‚¥‰·¥Î˛‚‡˜‡, ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌfl ßß Û ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌ¥ ‰Îfl
ÔÓӯͥ‚, Ú‡ Ó·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ ◊èéãéëäÄççü”
äÓÎË ˆfl Ù‡Á‡ Á‡Í¥Ì˜Â̇, ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ Û ÔÓÁˈ¥˛ “OFF”, ‰Ó‰‡ÈÚ ÓÒÚ‡ÌÌ˛ ·¥ÎËÁÌÛ
Ú‡ ÓÁÔӘ̥ڸ Á‚˘‡ÈÌ Ô‡ÌÌfl ̇ ̇ȷ¥Î¸¯ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥È ÔÓ„‡Ï¥.
●
●
37
HU
7. FEJEZET
PROGRAMTÁBLÁZAT
TEXTÍLIA PROGRAM
PROG.
MAX.
SÚLY
kg
HÃM.,
°C
MOSÓSZERADAG
❙❙
❙
Nem érzékeny anyagok
Pamut, vászon
Fehér
90
5
90°
●
●
Pamut, vegyes nem
érzékeny
Fehér, elŒmosás
60
P
5
60°
●
●
Gyorsan fakuló
60
5
60°
●
●
Gyorsan fakuló
40
5
40°
●
●
Nem gyorsan fakuló
30
5
30°
●
●
ErŒsen szennyezett ruhák mosásakor javasoljuk, hogy csökkentse le a mennyiséget 3
kg-ra.
5
-
●
●
* Programok a CENELEC EN 60456 szerint.
2,5
60°
●
●
2,5
60°
●
●
**
●
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!
Pamut, vegyes
Pamut
Nem gyorsan fakuló
hideg mosás
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyorsan fakuló,
elŒmosás
60
P
Pamut, kevert textília,
szintetikus
Gyorsan fakuló
60
Gyorsan fakuló
50
2,5
50°
●
●
Nem gyorsan fakuló
40
2,5
40°
●
●
Nem gyorsan fakuló
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
Öblítés
-
-
Normál centrifugálás
-
-
Csak vízürítés
-
-
5
40°
●
2
50°
●
Szintetikus
(nejlon, perlon),
vegyes pamut
Vegyes, finom
szintetikus anyagok
Nagyon finom
anyagok
Nem gyorsan fakuló
hideg mosás
Finom
40
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
30
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
Speciális
lehetŒségek
Kézi mosás
38
**
Mix & Wash vegyes
mosóprogram
Gyors 32 perces
30
40
50
**
●
A centrifugálás sebessége csökkenthetŒ a ruhadarabok címkéjén található útmutató
betartása érdekében, vagy a nagyon finom textíliák esetében teljesen kikapcsolható a
centrifugálás, ami a centrifuga választókapcsolójával végezhetŒ el.
Ha csak kevés ruhadarabon vannak olyan foltok, amelyeket folyékony fehérítŒszerrel
kell kezelnünk, akkor a foltok elŒzetes eltávolítását a mosógépben végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítŒszert a folyékony fehérítŒ-tartóba, amely a mosószeres fiók „II”
jelı rekeszébe van behelyezve, és állítsa be a speciális „ÖBLÍTÉS” programot.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa a programválasztó gombot a „KI” helyzetbe, tegye
be a többi ruhát, és folytassa a normál mosást a legmegfelelŒbb programmal.
●
●
39
RO
CAPITOLUL 7
TABEL DE PROGRAME
PROGRAM PENTRU:
SELECTOR
PROGRAME
PE:
GREUT.
MAX.
Kg
CASETA DET.
TEMP.
°C
❙❙
Tesaturi rezistente
Albe
90
5
90°
●
●
Albe cu prespalare
60
P
5
60°
●
●
Culori rezistente
60
5
60°
●
●
VA RUGAM CITITI ACESTE OBSERVATII!
Culori rezistente
40
5
40°
●
●
Cand spalati rufe foarte murdare este recomandat sa reduceti incarcatura la maximum
3 kg.
Culori delicate
30
5
30°
●
●
5
-
●
●
2,5
60°
●
●
2,5
60°
●
●
bumbac, in, canepa
Bumbac, tesaturi mixte
rezistente
Bumbac,
tesaturi mixte
Bumbac
Tesaturi amestec
si sintetice
❙
**
Culori delicate
apa rece
Culori rezistente
prespalare
60
P
Bumbac, tesaturi mixte
sintetice
Culori rezistente
60
Sintetice (nylon),
amestec bumbac
Culori rezistente
50
2,5
50°
●
●
Culori delicate
40
2,5
40°
●
●
Culori delicate
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
Clatire
-
-
Stoarcere rapida
-
-
Doar evacuare apa
-
-
5
40°
●
2
50°
●
amestec,rezistente
Amestec,
sintetice delicate
**
Culori delicate
Tesaturi foarte
delicate
Delicate
40
Lana
"De spalat in masina"
30
Lana
"De spalat in masina"
Speciale
Spalat cu mana
Progra
“Mix&Wash”
Rapid 32 minute
40
**
30
40
50
●
** Programe in concordanta cu normele CENELEC EN 60456.
●
Viteza de rotire poate fi de asemenea redusa pentru a tine cont de recomandarile
de pe eticheta rufelor, sau pentru tesaturi delicate renuntati la stoarcere complet
(optiune asigurata de butonul de viteza de stoarcere).
Cand doar un numar limitat de articole au pete ce necesita tratament cu
lichide speciale de scos petele, scoaterea preliminara a petelor poate fi facuta in
masina.
Puneti lichidul de scos petele in containerul special, introdus in compartimentul
marcat "II" in caseta de detergenti si setati programul speciale "CLATIRE"
.
Cand aceasta faza e terminata, rotiti butonul selector de programe pe pozitia OFF,
adaugati restul rufelor si incepeti o spalare normala cu programul adecvat.
●
●
41
SK
KAPITOLA 7
TABUªKA PRACÍCH PROGRAMOV
PROGRAM PRE
VOªBA
UKAZOVATEªA
VOLIâA
PROGRAMOV
NA:
MAX.
NÁPL≈
kg
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
❙❙
❙
Odolné tkaniny
Bavlna, ºan
Biele tkaniny
90
5
90°
●
●
Bavlna zmesové
odolné
Farebné odolné
tkaniny
s predpraním
60
P
5
60°
●
●
Bavlna,
zmesové
Farebné odolné
tkaniny
60
5
60°
●
●
Farebné odolné
tkaniny
40
5
40°
●
●
Jemné farebné
tkaniny
30
5
30°
●
●
**) Programy podºa európskej normy EN 60456.
-
●
●
2,5
60°
●
●
R˘chlosÈ otáãania bubna pri odstreìovaní moÏno taktieÏ zníÏiÈ na akúkoºvek hodnotu
odporúãanú na etikete bielizne alebo tkaniny. Pre jemnú bielizeÀ moÏno
odstreìovanie úplne vylúãiÈ.
2,5
60°
●
●
Bavlna
Zmesové a
syntetické tkaniny
Zmesové odolné
Bavlna, zmesové a
syntetické tkaniny
Syntetické
tkaniny (silón,
perlon),
zmesová bavlna
Zmesové jemné
syntetické
**
Jemné farebné
tkaniny
pranie za studena
5
Farebné odolné
tkaniny
s predpraním
60
P
Farebné odolné
tkaniny
60
Farebné odolné
tkaniny
50
2,5
50°
●
●
Jemné farebné
tkaniny
40
2,5
40°
●
●
Jemné farebné
tkaniny
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
Plákanie
-
-
Intenzívne
odstredenie
-
-
Jednoduché
vypú‰Èanie vody
-
-
5
40°
●
2
50°
●
**
Jemné farebné
tkaniny
pranie za studena
Veºmi jemné
tkaniny
Jemné tkaniny
40
Vlna urãená na
pranie v práãke
30
Vlna urãená na
pranie v práãke
·PECIÁLNE
PROGRAMY
RUâNÉ PRANIE
42
VOªBA
TEPLOY
v °C
„MIX & WASH
SYSTEM“ PROGRAM
R˘chloprogram 32‘
30
40
50
**
●
PROSÍM, PREâÍTAJTE SI TIETO POZNÁMKY:
Pri praní veºmi za‰pinenej bielizne odporúãame praÈ max. náplÀ 3 kg.
●
Ak sú na niektor˘ch kusoch bielizne ‰kvrny, ktoré vyÏadujú o‰etrenie tekut˘mi
bieliacimi prostriedkami,
môÏete vykonaÈ predbeÏné odstránenie ‰kv⁄n v um˘vaãke.
VloÏte do oddielu „II“ zásobníka pracieho prostriedku príslu‰nú nádobku, do ktorej
vlejte bieliaci prostriedok a nastavte program „PLÁKANIE“ (
).
Hneì ako je toto o‰etrenie ukonãené, nastavte gombík programov do polohy
„OFF“, pridajte k vybielenej bielizni zvy‰ok bielizne a vykonajte normálny cyklus
prania s najvhodnej‰ím programom.
●
●
43
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
PROGRAM FOR:
PROGRAMME
SELECTOR ON:
WEIGHT
MAX
kg
TEMP.
°C
CHARGE DETERGENT
❙❙
Resistant fabrics
❙
Cotton, linen
Whites
90
5
90°
●
●
Cotton, mixed
resistant
Whites with
Prewash
60
P
5
60°
●
●
Cotton, mixed
Fast coloureds
60
5
60°
●
●
Fast coloureds
40
5
40°
●
●
Non fast coloureds
30
5
30°
●
●
5
-
●
●
2,5
60°
●
●
2,5
60°
●
●
*
●
Please read these notes
Cotton
Non fast coloureds
cold wash
Mixed fabrics and synthetics
Mixed, resistant
Fast coloureds with
Prewash
60
P
Cotton, mixed fabrics,
synthetics
Fast coloureds
60
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Fast coloureds
50
2,5
50°
●
●
Non fast coloureds
40
2,5
40°
●
●
Non fast coloureds
30
2,5
30°
●
●
2,5
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
Rinses
-
-
Fast spin
-
-
Drain only
-
-
5
40°
●
2
50°
●
Mixed, delicate
synthetics
* Programmes according to CENELEC EN 60456.
*
Non fast coloureds
cold wash
Very delicate fabrics
Delicates
40
“MACHINE
WASHABLE”
woollens
“MACHINE
WASHABLE”
woollens
30
SpecialS
Hand wash
Mix & Wash system
programme
Rapid 32 minute
44
30
40
50
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3 kg
maximum.
*
●
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the
fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is
available with a spin speed selector.
When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid
bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing
machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment
marked "II" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position,
add the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable
programme.
●
●
45
UKR
HU
PÎÇÄIË 8
8. FEJEZET
ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌ
PROGRAMVÁLASZTÁS
Äëÿ ïpàííÿ piçíèõ òèïiâ
òêàíèí piçíîãî ñòóïåíÿ
çàápóäíåííÿ ìàøèíà ìຠ4
ãpóïè ïpîãpàì, ÿêi piçíÿòüñÿ
çà öèêëàìè ïpàííÿ,
òåìïåpàòópîю, òpèâàëiñòю
öèêëó (äèâ. “Òàáëèöÿ
ïpîãpàì”).
1. Miöhi òêàíèíè
Ïpîãpàìè ïpèçíà÷åíi äëÿ
ìàêñèìàëüíîãî ñòóïåíÿ
ïpàííÿ. Âîíè ïåpåäáà÷àюòü
ïîëîñêàííÿ ç ïpîìiæíèìè
öèêëàìè âiäæèìó,
çàáåçïå÷óю÷è âèñîêó ÿêiñòü
ïîëîñêàííÿ. Îñòàííié âiäæèì
çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå
âèäàëåííÿ çàëèøêiâ âîëîãè.
2. Ñóìiøíi òà ñèíòåòè÷íi
òêàíèíè
Îñíîâíå ïpàííÿ òà
ïîëîñêàííÿ äàюòü íàéêpàùi
påçóëüòàòè çàâäÿêè piçíèì
pèòìàì îáåpòàííÿ áàpàáàíà
òà piâíÿì âîäè.
Äåëiêàòíèé âiäæèì
çàáåçïå÷óº íàéìåíøèé
ñòóïiíü çáiãàííÿ òêàíèí.
RO
CAPITOLUL 8
SK
KAPITOLA 8
CHAPTER 8
SELECTIONAREA
PROGRAMELOR
VOªBAPROGRAMOV
SELECTION
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 4
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a
következŒk: mosási ciklus,
a ciklus hŒmérséklete és a
ciklus hossza (lásd a
mosóprogramok táblázatát).
Pentru tratarea diverselor
tipuri de tesaturi si a
diferitelor stadii de
murdarire, masina de spalat
are 4 grupuri de programe
care difera prin: spalare,
temperatura si durata (a se
vedea tabelul cu programe
de spalare).
Pre rôzne typy tkaniny s rôznym
stupÀom za‰pinenia má práãka
4 okruhy programov rozdelené
podºa druhu prania, teploty a
ãasu trvania prania (viì tabuºka
programov).
For the various types of fabrics
and various degrees of dirt
the washing machine has 4
different programme bands
according to: wash cycle,
temperature and lenght of
cycle (see table of washing
cycle programmes).
1. NEM ÉRZÉKENY ANYAGOK
A programot alapos mosáshoz
és öblítéshez, valamint tökéletes
öblítést biztosító
centrifugáláshoz terveztük.
Az utolsó centrifugálás
hatékonyabb vízeltávolítást
eredményez.
1. TESATURI REZISTENTE
Programele sunt concepute
pentru a optimiza
rezultatele spalarii.
Clatirile, cu intervale de
centrifugare, asigura o
clatire perfecta.
Centrifugarea finala inlatura
apa intr-un mod mai
eficient.
1. ODOLNÉTKANINY
Tieto programy boli navrhnuté
tak, aby sa dosiahli najlep‰ie
v˘sledky prania a plákania.
Krátke odstreìovanie zaradené
po kaÏdom plákaní zaisÈuje
dokonalé vyplákanie bielizne.
Závereãné odstreìovanie
zaisÈuje vy‰‰iu úãinnosÈ pri
odstraÀovaní vody z bielizne.
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with spin
intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
2. TESATURI MIXTE SI
SINTETICE
Spalatul si clatitul sunt
optimizate in ritmul rotirii
tamburului si al nivelelor de
apa. O centrifugare usoara
asigura reducerea sifonarii
rufelor.
2 ZMESOVÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
Pri hlavnom praní sú
dosahované najlep‰ie v˘sledky
vìaka premenliv˘m rytmick˘m
otáãkam pracieho bubna a
v˘‰ke hladiny napustenej vody.
Jemné odstreìovanie zamedzí
nadmernému pokrãeniu
bielizne.
3. TESATURI DELICATE
Acest nou ciclu de spalare
alterneaza fazele de
spalare cu cele de inmuiere
si este recomandat in mod
special pentru fibre foarte
delicate (lina pura care
poate fi spalata in masina).
Atit spalarea cit si clatirea
se efectueaza cu un nivel
ridicat de apa pentru a se
asigura cele mai bune
rezultate.
3 . VEªMI JEMNÉ TKANINY
Nov˘ koncept prania, ktor˘
strieda fázy prania a fázy
odmáãania, obzvlá‰È vhodn˘ na
pranie veºmi jemn˘ch
tkanín, napr. ãistej striÏnej vlny
so znaãkou moÏnosti prania
v práãke.
Pranie a plákanie prebieha pri
vysokej hladine vody a t˘m sú
zaistené dokonalé v˘sledky.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle which
alternates washing and
soaking and is particularly
recommended for very
delicate fabrics such as Pure
Machine Washable Wool. The
wash cycle and rinses are
carried out with high water
levels to ensure best results.
RUâNÉ PRANIE 30°
Práãka je vybavená tieÏ pracím
cyklom pre jemné tkaniny. Tento
cyklus sa naz˘va „Ruãné
pranie“. Program „ruãného
prania“ je vhodn˘ pre tkaniny,
ktoré sa inak perú v˘hradne
ruãne. Program dosiahne
maximálnu teplotu 30° C a je
zakonãen˘ dvoma plákacími
cyklami a jemn˘m odstredením.
SPECIAL “HAND WASH”
This washing machine also has
a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as “Hand
Wash only” on the fabric care
label. The programme has a
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses and a
slow spin.
2. KEVERT ÉS SZINTETIKUS
ANYAGOK
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a
vízszintnek köszönhetŒen
biztosítja a legjobb
eredményeket.
A finom centrifugázás azt jelenti,
hogy a textíliák kevésbé
gyırŒdnek össze.
3. KÜLÖNLEGESEN FINOMSZÁLÚ
3. Ocoáïèâo äåëiêàòíi
òêàíèíè
Öåé íîâèé påæèì ïpàííÿ,
ÿêèé ÷åpãóº ïpàííÿ òà
çàìî÷óâàííÿ, îñîáëèâî
påêîìåíäóºòüñÿ äëÿ ïpàííÿ
äåëiêàòíèõ òêàíèí – òàêèõ,
ÿê ÷èñòà âîâíà. Ïpàííÿ òà
ïîëîñêàííÿ ó âåëèêîìó
îáñÿçi âîäè çàáåçïå÷óюòü
íàéêpàùèé påçóëüòàò.
êìóçÖ èêÄççü 30°
ñfl Ô‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇ Ú‡ÍÓÊ Ï‡π
‰ÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ Ô‡ÌÌfl. ñÂÈ
ÂÊËÏ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË Ô‡ÌÌfl
Ó‰fl„Û, flÍËÈ Ï‡π ÔÓÁ̇˜ÍÛ ‰Îfl
“í¥Î¸ÍË êÛ˜ÌÓ„Ó è‡ÌÌfl”. èÓ„‡Ï‡
Ô‡ˆ˛π ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 30
„‡‰ÛÒ¥‚, ‚Íβ˜‡π 2 ÂÊËÏË
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ ÔÓ‚¥Î¸Ì¥ Ó·ÓÓÚË.
46
EN
ANYAGOK
Ez az új mosási ciklus a mosást
és az áztatást váltogatja
egymással, és
használatát olyan nagyon
finomszálú anyagokhoz
javasoljuk, mint a gépi
mosásra alkalmas tiszta gyapjú.
A legjobb eredmények elérése
érdekében a mosás és az
öblítés magas vízszinttel
történik.
KÉZI MOSÁS
A mosógép finom „kézi mosás”
programmal is rendelkezik.
Ezzel a programmal azok a
ruhadarabok moshatók ki,
amelyek címkéjén a „Csak
kézzel mosható” felirat található.
A program 30°C hŒmérsékleten
mıködik,
két öblítést és egy lassú
centrifugálást hajt végre.
SPALARE CU MANA
Acest program asigura un
program complet de
spalare pentru obiecte ce
au specificat pe eticheta sa
fie spalate cu
mana.Temperatura
programului este de 30 0C si
include 2 clatiri si o
stoarcere foarte usoara.
2 MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to the
rotation rhythms of the drum
and to the water levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
47
UKR
HU
EN
SK
4. éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
4. SPECIÁLIS ANYAGOK
4. SPECIAL
4 . ·PECIÁLNE PROGRAMY
4. SPECIALS
ëèÖñßÄãúçÄ èêéÉêÄåÄ
◊èéãéëäÄççü”
ñfl ÔÓ„‡Ï‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÚË ˆËÍÎË
ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl. ÇÓ̇
ÏÓÊ ·ÛÚË ‚ËÍÓËÒڇ̇ ‰Îfl ·Û‰¸flÍËı ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ, ‡ Ú‡ÍÓÊ Ô¥ÒÎfl
Û˜ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl.
SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Ez a program három öblítést
végez közepes centrifugálási
sebességgel. Bármilyen típusú
textília öblítéséhez
használható, például kézi
mosás után.
CLATIRE
·PECIÁLNY PROGRAM
„PLÁKANIE“
Tento program vykonáva 3
plákania bielizne s priebeÏn˘m
odstreìovaním.
PouÏíva sa na plákanie
v‰etk˘ch typov tkanín, napr. aj
na pranie v rukách.
Tento program je moÏné tieÏ
pouÏiÈ ako cyklus pre
BIELENIE (viì. tabuºka
programov).
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin.
It can be used for rinsing
any type of fabric, eg. use
after hand-washing.
Acest program asigura o
centrifugare la viteza
maxima.
·PECIÁLNY PROGRAM
„VEªMI R¯CHLE
ODSTREDENIE“
Tento program vykonáva
odstreìovanie pri maximálnej
r˘chlosti.
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin.
DOAR EVACUAREA APEI
Acest program evacueaza
apa din masina.
IBA VYPÚ·ËANIE
Program vypú‰Èania vykoná
vypustenie vody.
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
ñfl ÔÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÍÓËÒڇ̇ flÍ ˆËÍÎ
ÇßÑÅßãûÇÄççü (‰Ë‚ Ú‡·Îˈ˛
ÔÓ„‡Ï Ô‡ÌÌfl)
ëèÖñßÄãúçÄ èêéÉêÄåÄ
◊òÇàÑäéÉé ÇßÑÜàå”
èÓ„‡Ï‡ ◊¯‚ˉÍËÈ ‚¥‰ÊËÏ” ‰‡π
χÍÒËχθÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ.
ÇÓ‰ÓÒÚ¥Í Ú¥Î¸ÍË
ˆÂ ÔÓ„‡Ï‡ ÒÚÓÍÛ ‚Ó‰Ë.
48
RO
SPECIÁLIS „GYORS
CENTRIFUGÁLÁS”
PROGRAM
A „GYORS CENTRIFUGÁLÁS”
program maximális
centrifugálást végez.
CSAK VÍZÜRÍTÉS
Ez a program kiüríti a vizet.
Acest program asigura un
program complet de spalare
pentru obiecte ce au
specificat pe eticheta sa fie
spalate cu mana.
Include 3 clatiri si o
stoarcere foarte usoara.
STOARCERE RAPIDA
This program can be also
used as cycle of Bleaching
(see table of washing cycle
programmes).
49
UKR
HU
RO
EN
èêéÉêÄåÄ ◊MIX AND WASH
SYSTEM”
„MIX & WASH” VEGYES
MOSÓPROGRAM
PROGRAM MIX&WASH
PROGRAM „MIX & WASH
SYSTEM“
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMME
ñ ÂÍÒÍβÁË‚ ÒËÒÚÂÏË Candy, ˘Ó
‚Íβ˜‡π ‰‚¥ ‚ÂÎËÍ¥ ÔÂ‚‡„Ë ‰Îfl
ÒÔÓÊË‚‡˜‡:
Ez egy kizárólagos Candy
rendszer, amely 2 nagyszerı
elŒnnyel rendelkezik a
fogyasztó számára:
Acest program este un sistem
unic dezvoltat de CANDY,
care are 2 avantaje pentru
consumator:
Ide o program, ktor˘ je
v˘hradn˘m patentom firmy
Candy a ktor˘ priná‰a pre
pouÏívateºov 2 veºké v˘hody:
This is an exclusive Candy
system and involves 2 great
advantages for the
consumer:
• különbözŒ típusú textíliák
együtt moshatók (pl. pamut +
szintetikus anyag stb.) NEM
GYORSAN FAKULÓ;
• poti spala tesaturi diferite
(de ex. bumbac si sintetice
etc.)
• moÏno spoloãne praÈ
bielizeÀ z rôznych tkanín
(napr. bavlna + syntetika a
pod. ...) NEPÚ·ËAJÚCE
FARBU;
• to be able to wash
together different type of
fabrics (e.g. cotton +
synthetic etc…) NON-FAST
COLOUREDS;
• vykonávaÈ pranie sa
znaãnou úsporou energie.
•to wash with a
considerable energy
saving.
• Ô‡ÌÌfl ‡ÁÓÏ ¥ÁÌËı ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ
(ÍÓÚÓÌ Ú‡ ÒËÌÚÂÚËÍÛ) Ì flÒÍ‡‚Ó
Á‡·‡‚ÎÂÌËı
• Ô‡ÚË Á¥ Á̇˜ÌÓ˛ ÂÍÓÌÓÏ¥π˛
ÂÌÂ„¥ª
èÓ„‡Ï‡ ◊MIX AND WASH
SYSTEM” Ô‡ˆ˛π ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥
40ë „‡‰ÛÒ¥‚ Ú‡ ÁÏ¥Ì˛˛˜Ë
‰Ë̇ϥ˜Ì¥ (Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ·‡ÍÛ) Ú‡
ÒÚ‡Ú˘̥ Ù‡ÁË (Ú͇ÌËÌË Û ¥‰ËÌ¥ ‚
Ù‡Á¥ ‚¥‰ÔÓ˜ËÌÍÛ) Á ÚË‚‡Î¥ÒÚ˛
ÔÓ„‡ÏË ‰Ó 3 „Ó‰ËÌ.
LJÊÎË‚Ó:
• èÂ¯Â Ô‡ÌÌfl ÌÓ‚Ëı ÍÓθÓÓ‚Ëı
˜ÂÈ ÔÓ‚ËÌÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚËÒfl
ÓÍÂÏÓ
• Ç ·Û‰¸-flÍÓÏÛ ‡Á¥, Ì¥ÍÓÎË ÌÂ
ÁÏ¥¯ÛÈÚ ÒËθÌÓ Á‡·‡‚ÎÂÌ¥
Ú͇ÌËÌË.
• a mosás jelentŒs energiamegtakarítással végezhetŒ.
A „Mix & Wash” program
hŒmérséklete 40°C, váltakozó
dinamikus fázisokkal (a dob
forog) és statikus fázisokkal (a
textíliák áztatása nyugalmi
állapotban) rendelkezik, a
program idŒtartama csaknem
eléri a 3 órát.
Az egész ciklus
energiafogyasztása mindössze
850 W/h.
• se economiseste o energie
considerabila.
Temperatura programului
este de 40 0C. Programul
alterneaza faze dinamice
(cand tamburul se roteste)
cu faze statice (cand are loc
o inmuiere). Durata lui e de
aproximativ 3 ore, iar energia
consumata de tot ciclul e
doar 850 W/h.
çÄÑòÇàÑäÄ èêéÉêÄåÄ
èêÄççü 32 ïÇàãàçà 50°
èËÒÍÓÂ̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË ÔÓ‚ÌËÈ
ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl ÔË·ÎËÁÌÓ Á‡ 30
ı‚ËÎËÌ Á Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ
ÔË·ÎËÁÌÓ 2 ÍËÎÓ„‡ÏÏ¥‚ ·¥ÎËÁÌË
Ú‡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 50 „‡‰ÛÒ¥‚ ÔÓ
ñÂθҥ˛.
é·Ë‡˛˜Ë ÔÓ„‡ÏÛ “Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË”, ÔËÈÏ¥Ú¸ ‰Ó Û‚‡„Ë, ˘Ó ÏË
ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Î˯ 20% ‚¥‰ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓª
‚͇Á‡ÌÓª ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚ˆ¥ ͥθÍÓÒÚ¥
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÒÓ·Û.
Program pre pranie „Mix &
Wash“ perie pri teplote 40°C a
strieda dynamické fázy (bubon
sa otáãa) so statick˘mi fázami
(namoãená bielizeÀ v
pokojovej fáze).
Z tohto dôvodu trvá dlh‰ie,
doba trvania je takmer. 3
hodiny.
Spotreba elektrickej energie na
cel˘ cyklus je iba 850 W/h.
FONTOS!
– az új színes ruhák elsŒ
mosását elkülönítetten kell
végezni!
– soha ne keverjen össze NEM
SZÍNTARTÓ textíliákat!
50
SK
32 PERCES GYORS
PROGRAM, 50°C
A 32 perces gyors program
körülbelül 30 perc alatt
elvégezhetŒ mosási ciklust tesz
lehetŒvé legfeljebb 2 kg-os
adaggal és max. 50°C
hŒmérsékleten.
A „32 perces gyors program”
kiválasztásakor ne felejtse el,
hogy a mosóporos dobozon
ajánlott mennyiségnek csak a
20%-át javasoljuk felhasználni.
PROGRAM RAPID 32 MINUTE
Asigura un program complet
de spalare in aprox. 30
minute, cu o incarcare
maxima de 2 kg si la o
temperatura de 50 0C.
Recomandam folosirea a
20% din cantitatea de
detergent ce o folositi pentru
o spalare obisnuita.
The "Mix & Wash"
programme has a
temperature of 40°C and
alternate dynamic phases
(the basket that turns) to
static phases (fabrics in soak
in phase of rest) with a
duration programme that
almost reaching the 3 hours.
The energy consumption for
the complete cycle is only
850 W/h.
Upozornenie:
• prvé pranie novej farebnej
bielizne je nutné vykonaÈ
oddelene.
Important:
•the first washing of new
coloureds fabrics must be
done separately;
• v Ïiadnom prípade nikdy
nemie‰ajte farebnú bielizeÀ
pú‰Èajúcu farbu.
• in every case, never mix
NON-FAST COLOUREDS
fabrics.
R¯CHLOPROGRAM 32
MINÚT 50°
32 MINUTE RAPID
PROGRAMME
The 32 minute rapid
programme allows a
complete washing cycle to
be carried out in
approximately 30 minutes,
with up to a maximum load
of 2 kg and a temperature
of 50°C.
When selecting the "32
minute rapid" programme,
please note that we
recommend you use only
20% of the recommended
quantities shown on the
detergent pack.
R˘chloprogram 32 minút
vykoná za pribliÏne 30 min.
kompletn˘ prací cyklus pre
max. 2 kg bielizne pri teplote
50° C.
Ak zvolíte "R˘chloprogram 32'",
pouÏite iba 20% odporúãaného
mnoÏstva pracieho
prostriedku.
51
UKR
HU
PÎÇÄIË 9
9. FEJEZET
CAPITOLUL 9
KAPITOLA 9
Ç¥‰‰¥Î ‰Îfl Ï˲˜Ëı
Á‡ÒÓ·¥‚
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
CASETA DE
DETERGENTI
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
Ç¥‰‰¥Î ‰Îfl Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚
ÓÁ‰¥ÎÂÌËÈ Ì‡ 3 ‚¥‰Ò¥ÍË:
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ß” ‰Îfl
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ¯ÍÛ ‰Îfl
ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl
A mosószertároló fiók 3
rekeszre oszlik:
– az elsŒ „I” jelı fiók az
elŒmosás közben
használható;
Caseta de detergenti este
împartita în 3
compartimente:
– Compartimentul I detergent pentru ciclul
de prespalare
Zásobník pracích prostriedkov
je rozdelen˘ na 3 ãasti:
– prvá ãasÈ pre prací prá‰ok
na predpranie
✿
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ ” ‰Îfl
ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËı ‰Ó·‡‚ÓÍ,
ÔÓÏflͯۂ‡˜ÂÈ Ú͇ÌËÌ,
ÓÒ‚¥Ê‡˛˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚,
Í‡ıβ˛˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚, Á‡ÒÓ·¥‚
‰Îfl Á·ÂÂÊÂÌÌfl ÍÓθÓÛ.
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ßß” ‰Îfl
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ¯ÍÛ ‰Îfl
ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl.
üÍ˘Ó ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ ¥‰Í¥ Ï˲˜¥
Á‡ÒÓ·Ë, ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ Û ‚¥‰Ò¥ÍÛ, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ßß” Û
‚¥‰‰¥Î¥ ‰Îfl Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚. ñÂ
‰ÓÔÓÏÓÊ Ï˲˜ËÏ Á‡ÒÓ·¥‚
ÔÓÚ‡ÔËÚË Û ·‡Í Û ‚¥ÌËÈ ˜‡Ò ˆËÍÎÛ
Ô‡ÌÌfl.
ñÂÈ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÔÓ‚ËÌÂÌ
·ÛÚË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Û ‚¥‰‰¥Î ‰Îfl Ï˲˜Ëı
Á‡ÒÓ·¥‚, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ßß”, Ú‡ÍÓÊ ÍÓÎË
ÇË ıÓ˜ÂÚ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏÛ
◊èéãéëäÄççü” ‰Îfl ‚¥‰·¥Î˛˛ ˜Ó„Ó
ˆËÍÎÛ.
çéíÄíäà:
ÑÂflÍ¥ Ï˲˜¥ Á‡ÒÓ·Ë ‚‡ÊÍÓ
ÛÚËÎ¥ÁÛ‚‡ÚË.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó
ÏÓÊÎË‚Ó ªı ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
‚ ·‡Í, fl͢Ó
ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl
‚ËÓ·ÌËÍÓÏ.
çéíÄíäà: ä·‰¥Ú¸ ¥‰Í¥
ÔÓ‰ÛÍÚË Ú¥Î¸ÍË Û ‚¥‰‰¥Î,
ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊*”. 凯Ë̇
Á‡ÔÓ„‡ÏÓ‚‡Ì‡, ˘Ó
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡·Ë‡ÚË
‰Ó·‡‚ÍË Ô¥‰ ˜‡Ò
ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ÍÓÍÛ ÍÓÊÌÓ„Ó
ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl.
52
SK
RO
✿
– a második „ “ jelı fiók
speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket,
keményítŒt, élénkítŒ szereket
stb. tartalmaz.
– a harmadik „II” jelı fiók a
fŒmosáshoz használható.
A folyékony mosószerekhez
speciális tartály áll
rendelkezésre. Ez az ábrán
látható módon helyezhetŒ be
a fiókba.
A gép úgy van beprogramozva,
hogy az összes mosási ciklusban
az utolsó öblítési fázisban
automatikusan szívja be az
adalékanyagokat.
MEGJEGYZÉS:
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET
NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI.
EZEK ESETÉBEN A
DOBBAN
ELHELYEZENDÃ
SPECIÁLIS ADAGOLÓ
HASZNÁLATÁT
JAVASOLJUK.
✿
– Compartimentul
este pentru aditivi
speciali, balsamuri,
parfumuri, inalbitori, etc.
Masina e programata
sa foloseasca automat
aditiviin timpul ultimei
faze a clatirii pentru
toate ciclurile de
spalare.
– Compartimentul II detergent pentru ciclul
principal de spalare.
Daca e folosit detergent
lichid va rugam folositi
containerul specialce se
introduce in
compartimentul II al
casetei. Acesta asigura ca
detergentul lichid sa
patrunda in tambur la
momentul potrivit al ciclului
de spalare. Aceeasi
operatie trebuie sa o faceti
cand folositi programul
"Clatire"
IMPORTANT:
ANUMITI DETERGENTI
SUNT GREU DE
INDEPARTAT. DE ACEEA
RECOMANDAM
FOLOSIREA UNUI
DISPENSER SPECIAL CE
VA FI PLASAT IN
TAMBUR.
– tretia ãasÈ sa pouÏíva na
‰peciálne prídavné
prostriedky
zmäkãovaãe, ‰krob, aviváÏ,
bieliace prostriedky, vône a
iné.
✿
– druhá ãasÈ pre prací
prá‰ok na hlavné pranie
K práãke je dodávaná ‰peciálna
vloÏka do komory pre hlavné
pranie, ktorá je urãená na
pouÏívanie tekut˘ch pracích
prostriedkov.
Túto nádobku musíte vloÏiÈ do
oddielu „II“ zásobníka pracieho
prostriedku v prípade, Ïe chcete
pouÏiÈ program „PLÁKANIE“
alebo cyklus BIELENIA.
DÔLEÎITÉ:
PAMÄTAJTE, ÎE
NIEKTORÉ PRACIE
PRÁ·KY SA ZLE
ODSTRA≈UJÚ
(ROZPÚ·ËAJÚ).
V TAKOM PRÍPADE
ODPORÚâAME
POUÎITIE
·PECIÁLNYCH
NÁDOBIEK A ICH
VLOÎENIE DO
PRACIEHO BUBNA.
EN
CHAPTER 9
DETERGENT
DRAWER
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment
labelled "I" is for prewash
detergent;
- the compartment
labelled “ ” is for
special additives, fabric
softeners, fragrances,
starch, brighteners etc;
- the compartment
labelled "II" is for main
wash detergent.
✿
If liquid detergents are used,
please insert the special
container supplied into the
compartment marked “II” in
the detergent drawer. This
ensures that the liquid
detergent enters the drum
at the right stage of the
wash cycle.
This special container must
be inserted into the
compartment marked "II" in
the detergent drawer, also
when you wish to use the
"RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN THE
DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “ ”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE STAGE
FOR ALL WASH
CYCLES.
✿
MEGJEGYZÉS:
A MÁSODIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.
ATENTIE: FOLOSITI
PRODUSE LICHIDE
NUMAI IN
COMPARTIMENTUL ✿.
DÔLEÎITÉ: TRETIU
âASË MÔÎETE PLNIË
IBA TEKUT¯MI
PROSTRIEDKAMI.
53
UKR
RO
SK
EN
10. FEJEZET
CAPITOLUL 10
KAPITOLA 10
CHAPTER 10
ÂÈPÎÁÈ,
ÏPÈÇÍÀЧÅÍI
ÄËß ÏPÀÍÍß
A TERMÉK
PRODUSUL
BIELIZE≈
THE PRODUCT
Óâàãà!
ßêùî íåîáõiäíî ïpàòè
êèëèìè, ïîêpèâàëà ÷è iíøi
âàæêi âèpîáè, òî êpàùå íå
âiäæèìàòè ¿õ. Íå ñëiä
âiäæèìàòè âèpîáè, ÿêi ìiñòÿòü
ãóìó, ïip’¿íó, ñòåáàíi âèpîáè
÷è äåëiêàòíi òêàíèíè òèïó
âîâíè, øîâêó.
Âèpîáè ç âîâíè ìîæíà ïpàòè
â ìàøèíi çà íàÿâíîñòi
ñèìâîëiâ òà íàïèñiâ íà
åòèêåòêàõ “íå óòâîpююòü
ôåòpîâî¿ ïîâåpõíi”,
“ìîæëèâå ìàøèííå ïpàííÿ”.
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy más
nehéz anyagok mosásakor ne
végezzen centrifugálást.
ATENTIE:
Daca trebuie spalate
covoare, cuverturi sau alte
lucruri grele este bine sa nu
se centrifugheze.
DÔLEÎITÉ:
Pri praní ÈaÏk˘ch prikr˘vok
alebo in˘ch ÈaÏk˘ch predmetov
odporúãame nepouÏívaÈ
odstredenie.
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
Gyapjúból készült ruhadarabok
vagy más gyapjútartalmú ruhák
csak akkor moshatók gépben,
ha megtalálható rajtuk a
„Géppel mosható” címke.
Lucrurile din lana, pentru a
putea fi spalate in masina
trebuie sa poarte eticheta
“Pot fi spalate in masina de
spalat”.
Ak majú byÈ v práãke prané
vlnené obleky alebo iné
predmety z vlny, musia maÈ
oznaãenie „Machine
Washable“ (moÏno praÈ v
práãke).
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
PÎÇÄIË 10
Óâàãà!
Ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèpîáiâ ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè:
- ó âèpîáàõ, ïpèçíà÷åíèõ
äëÿ ïpàííÿ, áóëè âiäñóòíi
ìåòàëåâi ïpåäìåòè
(íàïpèêëàä: ñêpiïêè,
øïèëüêè, ìîíåòè òîùî);
- áóëè çàñòåáíóòi
ïiäîäiÿëüíèêè, çàñòåáíóòi
áëèñêàâêè, ãàïëèêè,
âiäñóòíi påìåíi, òà
çàâ’ÿçàíi äîâãi ñòpi÷êè
îäÿãó;
- ñïîpîòi ç çàâiñîê pîëèêè;
- âèêîíóâàëèñü
påêîìåíäàöi¿, âêàçàíi íà
åòèêåòêàõ;
- ÿêùî ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèÿâëåíi çàñòàpiëi
çàápóäíåííÿ ó âèãëÿäi
ïëÿì, âèäàëiòü ¿õ
ñïåöiàëüíèìè
ïëÿìîâèäàëюâà÷àìè
âiäïîâiäíî äî
påêîìåíäàöié íà
åòèêåòöi.
54
HU
FONTOS!
A ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek fémtárgyak a
szennyes között (pl.
brosstık, biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be kell
gombolni, a cipzárakat fel
kell húzni, a köntösök laza
öveit és hosszú pántjait
össze kell csomózni;
- a függönykarikákat le kell
venni;
- figyelni kell a ruhákon lévŒ
címkékre;
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén ajánlott
folttisztítóval el kell
távolítani a mosás elŒtt.
ATENTIE:
La selectarea
articolelor trebuie avut
in vedere ca:
- rufele sa nu aiba
obiecte metalice (de
exemplu brose, ace de
siguranta, ace,
monede etc.)
- nasturii fetelor de
perna si fermoarele sa
fie inchise, curelele sa
fie prinse;
- sustinatorii perdelelor
trebuie scosi;
- etichetele de pe
tesaturi sa fie citite cu
atentie;
- petele rezistente sa fie
indepartate inainte de
spalare, cu ajutorul
unui produs special
pentru inlaturarea
petelor.
DÔLEÎITÉ:
Pri triedení bielizne:
- zistite, ãi v nej nie sú
kovové predmety (Ïabky,
spínacie ‰pendlíky,
‰pendlíky, kancelárske
sponky, mince a pod.)
- zistite, ãi povlaky
vankú‰ov, zipsy a háãiky
na obleãení sú zapnuté
- zo záclon odstráÀte Ïabky
- venujte pozornosÈ ‰títkom
na obleãení
- ak nájdete zaschnuté
‰kvrny na obleãení, mali
by byÈ odstránené
‰peciálnym prostriedkom
(odporúãan˘m na ‰títku).
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
55
UKR
RO
SK
EN
PÎÇÄIË 11
11. FEJEZET
CAPITOLUL 11
KAPITOLA 11
CHAPTER 11
ÑÓ Ç‡¯Óª Û‚‡„Ë:
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
SFATURI PENTRU
UTILIZATORI
UÎITO NÉ RADY
PRE UÎÍVATEªA
CUSTOMER
AWARENESS
ä¥Î¸Í‡ ÔÓ‡‰ flÍ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
LJ¯Û χ¯ËÌÛ Á ϥ̥χθÌÓ˛
¯ÍÓ‰Ó˛ ‰Îfl ÓÚÓ˜Û˛˜Ó„Ó
ÒÂ‰ӂˢ‡ Ú‡ πÍÓÌÓÏ¥π˛ ‰Îfl LJÒ.
Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.
Scurte sugestii pentru
utilizarea propriului aparat
electrocasnic protejand
mediul si cu maxima
economie.
Pri pouÏívaní vá‰ho spotrebiãa
dbajte na zásady ochrany
Ïivotného prostredia a
ekonomickej prevádzky.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
å‡ÍÒËÏ¥ÁÛÈÚ Á‡„ÛÁÍÛ
MAXIMÁLIS RUHAADAG
Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.
MAXI MALIZUJTE VEªKOSË
NÁPLNE
Najlep‰ie v˘sledky pri vyuÏití
elektrickej energie, vody,
pracích prostriedkov aj ãasu
dosiahnete t˘m, Ïe budete
vyuÏívaÈ maximálne odporúãané
dávky pre pranie jednotliv˘ch
druhov bielizne.
AÏ 50% energie u‰etríte, keì
vyperiete jednu plnú dávku
bielizne miesto dvoch
poloviãn˘ch náplní.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
ç‡ÈÍ‡˘Â ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª, ‚Ó‰Ë, ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÓ¯ÍÛ Ú‡ LJ¯Ó„Ó ˜‡ÒÛ Á‡ ÛÏÓ‚Ë
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓ„Ó
χÍÒËχθÌÓ„Ó Ó·Òfl„Û Á‡„ÛÁÍË
LJ¯Óª χ¯ËÌË.
ÇË Á·ÂÂÊÂÚ ‰Ó 50%
ÂÎÂÍÚÓÓÂÌÂ„¥ª ÔË Ô‡ÌÌ¥ ̇
ÔÓ‚ÌÛ Á‡„ÛÁÍÛ ÔÓ¥‚ÌflÌÓ Á ‰‚Óχ
ÔÓÎÓ‚ËÌÌËÏË Á‡„ÛÁ͇ÏË.
INCARCAREA MASINII DE
SPALAT LA MAXIMUM
Economisiti energie, apa,
detergent si timp prin
utilizarea incarcaturii maxime
recomandate.
Economisiti pina la 50%
energie prin efectuarea unei
spalari cu incarcatura la
capacitate maxima,
comparativ cu 2 spalari cu
incarcatura la jumatate.
POTREBUJETE VÎDY
PREDPRANIE BIELIZNE?
Iba pre silno za‰pinenú bielizeÀ
! Ak nebudete pouÏívaÈ
predpranie pri mierne alebo
stredne za‰pinenej bielizni,
u‰etríte medzi 5 aÏ 15 %
pracích prostriedkov, ãasu, vody
a elektrickej energie.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
CAND E CU ADEVARAT
NECESARA PRESPALAREA?
Doar pentru rufele foarte
murdare! Economisiti energie
intre 5 si 15% evitand
selectarea optiunii de
prespalare pentru rufele
normal murdare.
CE TEMPERATURA DE SPALARE
TREBUIE SELECTIONATA?
JE PRANIE NA 90° C NUTNÉ?
IS A HOT WASH REQUIRED?
Ak ‰kvrny na bielizni dopredu
odstránite vhodn˘m
predpieracím prostriedkom
alebo odstraÀovaãom
‰kv⁄n, nie je nutné praÈ pri
90°C. Pri pracom programe na
60°C u‰etríte aÏ 50% energie.
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
óË ÔÓÚ¥·ÌÂ Ç‡Ï ÔÓÔÂ‰Ìπ
Ô‡ÌÌfl?
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔÓÔÂ‰Ìπ Ô‡ÌÌfl
ڥθÍË ‰Îfl ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª
·¥ÎËÁÌË!
áÅÖêÖÜàíú Ô‡Î¸ÌÛ ˜ӂËÌÛ,
˜‡Ò, ‚Ó‰Û Ú‡ ‚¥‰ 5 ‰Ó 15%
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª, çÖ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë
ÔÓ„‡ÏÛ ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl ‰Îfl
Ì ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª ·¥ÎËÁÌË.
óË ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
‰Îfl Ô‡ÌÌfl „‡fl˜Û ‚Ó‰Û?
é·Ó·¥Ú¸ ÔÎflÏË ¥‰ËÌÓ˛ ‰Îfl
ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌÌfl ‚¥‰ ÔÎflÏ ‡·Ó Á‡ÏÓ˜¥Ú¸
ÔÎflÏË Û ‚Ó‰¥ ÔÂ‰ Ô‡ÌÌflÏ ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÁÏÂ̸¯ËÚË ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏË Á
¥ÌÚÂÌÒË‚ÌËÏ Ô¥‰¥„¥‚ÓÏ ‚Ó‰Ë.
á·ÂÂÊ¥Ú¸ ‰Ó 50% πÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÔÓ„‡ÏÛ Ô‡ÌÌfl
60 „‡‰ÛÒ¥‚.
56
HU
VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében
NEM választja ki az elŒmosást,
akkor azzal mosóport, idŒt,
vizet és 5–15%-ban energiát
TAKARÍTHAT MEG.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
Tratati petele cu solutii de
scoatere a lor inainte de
spalare pentru a reduce
necesitatea spalarii la
temparaturi de peste 60oC.
Economisiti pina la 50%
energie folosind un program
de spalare de 60oC.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
57
UKR
RO
HU
EN
SK
ÏPÀÍÍß
MOSÁS
SPALAREA
PRANIE
WASHING
Çìiííi ìîæëèâîñòi
VÁLTOZÓ
MENNYISÉG
CAPACITATE VARIABILA
PREMENLIVÁ
KAPACITA PRÁâKY
VARIABLE CAPACITY
Âàøà ïpàëüíà ìàøèíà
àâòîìàòè÷íî àäàïòóº piâåíü
âîäè â çàëåæíîñòi âiä òèïó
òêàíèíè òà êiëüêîñòi áiëèçíè.
Òàêèì ÷èíîì, çäiéñíюºòüñÿ
“iíäèâiäóàëüíå” ïpàííÿ.
Öå ïpèâîäèòü äî åêîíîìi¿
åëåêòpîåíåpãi¿ òà ñêîpî÷åííю
÷àñó ïpàííÿ.
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez.
Energiatakarékossági
szempontból így „személyre
szabott” mosás végezhetŒ el.
A rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érezhetŒen lerövidíti a mosási
idŒt is.
Die Waschmaschine gleicht
die Wassermenge automatisch
an Art und Menge der Wäsche
an. So ist, auch im Hinblick auf
den Energieverbrauch, eine
sehr “individuelle” Form des
Waschens möglich.
Dieses System ermöglicht eine
spürbare Reduzierung sowohl
des. Wasserverbrauches als
auch der Waschzeiten.
Táto práãka automaticky nastaví
v˘‰ku hladiny napustenej
vody podºa druhu a mnoÏstva
bielizne. Je t˘m tieÏ moÏné
docieliÈ individuálny postup
prania z hºadiska úspory
energie.
Systém zniÏuje spotrebu
energie a znaãne skracuje ãas
prania.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
PÉLDA:
ÏPÈÊËÀÄ
Îñîáëèâî äåëiêàòíi òêàíèíè
påêîìåíäóºòüñÿ ïpàòè â
ñiòêîâîìó ìiøêó.
Ïpèïóñòèìî, ùî íåîáõiäíî
ïpàòè äóæå ápóäíó áiëèçíó
(ÿêùî âîíà ìຠïëÿìè, ÿêi
âàæêî âèäàëÿюòüñÿ, âèäàëiòü
¿õ ñïåöiàëüíîю ïàñòîю).
A nagyon finom anyagból
készült ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
Aceasta masina de spalat isi
adapteaza automat nivelul
apei in functie de tipul si
cantitatea rufelor spalate.
Este posibila si
“personalizarea” spalarilor
pentru a reduce consumul
de energie. Acest sistem
ofera o scadere a
consumului de energie
electrica si o reducere a
timpului de spalare.
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT
kell kimosnunk (a rászáradt
foltokat megfelelŒ folttisztítóval
kell eltávolítani). Javasoljuk,
hogy a mosandó adag ne
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.
EXEMPLU:
● Âèñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ (A).
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (A).
● èÓÍ·‰¥Ú¸ 120 „‡Ï ‚ „ÓÎÓ‚ÌËÈ
‚¥‰‰¥Î, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ßß”.
● Tegyen 120 g mosószert a
harmadik „II” rekeszbe.
Este recomandabil sa nu
spalati o incarcatura facuta
in intregime din materiale
ca cel al prosoapelor, care
absorb o cantitate mare de
apa si devin prea grele.
Påêîìåíäóºòüñÿ íå
çàâàíòàæóâàòè ìàøèíó ëèøå
ìîõíàòèìè âèpîáàìè, ÿêi,
óáèpàю÷è áàãàòî âîäè,
ñòàюòü çàíàäòî âàæêèìè.
● Íàëèéòå 50 ã áàæàíî¿
äîáàâêè ó âiääiëåííÿ
.
● Öntsön 50 ml
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe.
● Çàñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ (A);
● Csukja be a mosószertároló
fiókot (A).
✿
Pentru tesaturile extrem de
delicate va sfatuim sa folositi
o plasa.
Sa presupunem ca spalam
BUMBAC foarte murdar
(petele rezistente trebuie
scoase cu o solutie
speciala).
● Deschideti caseta de
detergenti (A).
● Puneti 120 gr. de
detergent in compartiment
II.
● Puneti 50 ml de aditivi in
compartimentul
.
✿
EXAMPLE:
PRÍKLAD:
Na pranie zvlá‰È jemn˘ch tkanín
by ste mali pouÏiÈ ‰peciálnu
sieÈku (vrecú‰ko).
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Predpokladajme, Ïe bielizeÀ sa
skladá z veºmi za‰pinen˘ch
bavlnen˘ch odevov (zaschnuté
‰kvrny by mali byÈ odstránené
‰peciálnymi prostriedkami).
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
Odporúãame nepraÈ dohromady
dávku bielizne iba z tkanín,
ktoré absorbujú vodu, dávka v
práãke by mohla byÈ po
namoãení príli‰ ÈaÏká.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
● Otvorte zásobník pracích
prostriedkov A.
● Open the detergent
drawer (A).
● Nasypte cca 120 g prá‰ku do
ãasti zásobníka II.
● Put 120 g in the main wash
compartment marked II.
● Do poslednej ãasti vlejte cca
50 cm3 poÏadovanej aviváÏe .
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
✿
● ZasuÀte zásuvku s pracími
prostriedkami A.
● Close the detergent
drawer (A).
● Inchideti caseta de
detergenti.
58
59
UKR
HU
RO
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
âîäîïpîâiäíèé êpàí
âiäêpèòèé;
● Nyissa ki a vízcsapot.
● Asigurati-va ca robinetul
de apa e deschis.
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
çëèâíèé øëàíã çàêpiïëåíèé
âipíî;
● EllenŒrizze, hogy az
ürítŒcsŒ a helyén van-e.
● Asigurati-va ca furtunul de
evacuare este la locul lui.
éÅàêÄççü èêéÉêÄå
äÓËÒÚÛÈÚÂÒfl Ú‡·ÎËˆÂ˛ ÔÓ„‡Ï
‰Îfl ‚Ë·ÓÛ Ì‡È·¥Î¸¯ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓª
ÔÓ„‡ÏË.
èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÒÂÎÂÍÚÓ‡ ‰Îfl
‚Ë·ÓÛ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓª ÔÓ„‡ÏË
ᇘÂ͇ÈÚ ÔÓÍË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ ◊ëíéè”
Á‡„ÓËÚ¸Òfl
èÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí
äÓÎË ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí ̇ ÚËÒÌÂ̇,
χ¯Ë̇ ÔÓ˜Ë̇π Ó·ÓÚÛ Û
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ.
PROGRAMVÁLASZTÁS
A legmegfelelŒbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható. Várja meg a
„STOP” jelzŒlámpa villogását.
Ezután nyomja le a START
gombot. A START gomb
lenyomásakor a készülék
beállítja a mıveleti sorrendet.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.
SELECTAREA PROGRAMULUI
Rotiti butonul de selectie
programe la programul dorit.
Asteptati pana cand lumina
indicatorul STOP se aprinde.
Apasati butonul START.
Masina incepe programul
selectat.
Butonul de selectie
programe nu se deplaseaza
pe toata durata programului,
pana la final.
èÓ„‡Ï‡ÚÓ ÚËχπ ÔÂÂÏË͇˜ ̇
Ó·‡Ì¥È ÔÓ„‡Ï¥ ‰Ó ͥ̈fl ˆËÍÎÛ.
á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl: üÍ˘Ó Ô¥‰ ˜‡Ò
Ó·ÓÚË Ï‡¯ËÌË ‚ËÌË͇˛Ú¸ Á·Óª Û
ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌ¥, ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ
ÔËÒÚ¥È Á·Â¥„‡π Û Ô‡Ï’flÚ¥ Ó·‡ÌÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ ¥, ÍÓÎË ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
ÔÓÌÓ‚ËÚ¸Òfl, χ¯Ë̇ ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Á
ÚÓ„Ó Ï¥Òˆfl, ‰Â ‚Ó̇ ·Û·
ÔËÁÛÔËÌÂ̇.
● èÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ÔÓ„‡ÏË
Û‚¥Ï͇πÚ¸Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ “ͥ̈¸
ˆËÍÎÛ”.
● äéãà èêéÉêÄåÄ
áÄäßçóàãÄëú
ᇘÂ͇ÈÚ ÔÓÍË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ‰‚Â¥ ‚ËÍβ˜ËÚ¸Òfl
(ÔË·ÎËÁÌÓ ‰‚¥ ı‚ËÎËÌË ÔÓ
Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ÔÓ„‡ÏË) ÇËÍβ˜ËÚ¸
χ¯ËÌÛ, ÔÓ‚ÂÚ‡˛˜Ë ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ
̇ ÔÓÁˈ¥˛ “OFF”.
Ç¥‰ÍËÈÚ ‰‚Â¥ Ú‡ ‚ËÏ¥Ú¸ ·¥ÎËÁÌÛ.
Óâàãà!
Äëÿ ïpàííÿ áóäü-ÿêî¿
áiëèçíè ïîñòiéíî
çâåpòàéòåñÿ äî
òàáëèöi ïpîãpàì i
äîòpèìóéòåñü
påêîìåíäîâàíî¿
ïîñëiäîâíîñòi
îïåpàöié.
60
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép
mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék
speciális programja eltárolja a
kiválasztott programot, és
az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja
a mosást, ahol abbahagyta.
● A program végén felgy
ullad a „ciklus vége”
jelzŒlámpa.
● A program befejezŒdésekor
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).
Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI”
helyzetbe fordításával.
Nyissa ki az ajtót, és vegye ki
a ruhákat.
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE
A PROGRAMTÁBLÁZATOT, ÉS KÖVESSE
AZ OTT MEGADOTT
MÙVELETI
SORRENDET.
ATENTIE: Daca apare o
intrerupere a alimentarii cu
energie electrica, masina
memoreaza programul si
cand curentul este repornit,
continua de unde a ramas.
● La sfarsitul programului,
indicatorul luminos "sfarsit
ciclu" se aprinde.
● Cand se termina
programul asteptati ca usa
sa se deblocheze
(aproximativ 2 minute de
cand se termina programul).
Opriti masini rotind butonul
de selectie a programelor pe
pozitia OFF. Deschideti usa si
scoateti rufele.
SK
EN
● Skontrolujte, ãi máte pustenú
vodu a ãi je odtoková hadica
na mieste.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● And that the discharge
tube is in place.
VOªBAPROGRAMU
V˘ber najvhodnej‰ieho
programu vykonajte podºa
tabuºky programov.
- Otoãením voliãa programov
aktivujte zvolen˘ program
- poãkajte, aÏ kontrolka „STOP“
zaãne blikaÈ
- potom stlaãte tlaãidlo ·TART.
Po stlaãení tlaãidla ·TART
zaãne práãka prací cyklus.
Prací cyklus prebieha s voliãom
programov nastaven˘m na
urãitom programe a to aÏ do
konca prania.
POZOR: Ak by poãas chodu
práãky do‰lo k v˘padku
elektrického prúdu, práãka je
vybavená ‰peciálnou pamäÈou,
ktorá zachová zvolené
nastavenie a po návrate
elektrického prúdu práãka
spustí program od miesta, v
ktorom bol preru‰en˘.
● Na konci programu sa
rozsvieti svetelná kontrolka
konca pracieho cyklu.
● PO PRANÍ:
- Poãkajte, aÏ zhasne kontrolka
zamknut˘ch dvierok (2 minúty
od ukonãení programu)
- Vypnite praãku prestavením
voliãa programov do polohy
vypnutia „OFF“
- Otvorte dvierka a vyberte
bielizeÀ
ATENTIE: PENTRU ORICE
TIP DE SPALARE
CONSULTATI TABELUL DE
PROGRAME SI URMATI
SECVENTA DE OPERATII
DUPA CUM ESTE
INDICAT ACOLO.
PRI V·ETK¯CH
TYPOCH PROGRAMOV
SA POZRITE DO
TABUªKY A
VYKONAJTE âINNOSTI,
KTORÉ SÚ TU
POPÍSANÉ.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme
guide to select the most
suitable programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
Wait for the “STOP” indicator
light to flash.
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets
the working sequence in
motion.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Warning: If there is any break
in the power supply while
the machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where
it left off.
● At the end of the
programme the indicator
light “end cycle” will go on.
● When the programme has
finished
Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF”
position.
Open the door and remove
the laundry.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
61
UKR
HU
RO
PÎÇÄIË 12
12. FEJEZET
CAPITOLUL 12
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÄÎÃËßÄ
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
CURATAREA SI
ÎNTRETINEREA
APARATULUI
Äëÿ ÷èùåííÿ çîâíiøíüî¿
ïîâåpõíi ìàøèíè íå
êîpèñòóéòåñÿ àápàçèâíèìè
çàñîáàìè, ñïèpòîì ÷è
pîç÷èííèêàìè. Äîñèòü
ïpîòåpòè ìàøèíó âîëîãîю
ñåpâåòêîю.
Ìàøèíà ïîòpåáóº íåâåëèêîãî
äîãëÿäó:
NE HASZNÁLJON A
KÉSZÜLÉK KÜLSÃ
RÉSZÉN DÖRZSÖLÃ
HATÁSÚ SZEREKET,
ALKOHOLT ÉS/VAGY
HÍGÍTÓSZEREKET.
A TISZTÍTÁSHOZ NEDVES
RUHÁT HASZNÁLJON!
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
● ÷èùåííÿ âàííî÷îê
(âiääiëåíü) êîíòåéíåpà äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ;
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
● ÷èùåííÿ ôiëüòpà;
● SzırŒtisztítás.
Nu folositi niciodata
produse abrazive, alcool
si/sau diluant;
pentru spalarea exteriorului
masinii e suficienta o cirpa
umeda.
Masina necesita un
minimum de operatii de
curatare:
● curatarea casetei de
detergenti
SK
KAPITOLA 12
âISTENIEA
ÚDRÎBA
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Práãka vyÏaduje len minimálnu
údrÏbu:
The washing machine
requires very little
maintenance:
● âistenie zásobníka pracích
prostriedkov.
● Cleaning of drawer
compartments.
● âistenie filtra
● Filter cleaning
● Elszállítás vagy hosszú ideig
tartó üzemszünet.
● Odpojenie pri dlhodobom
nepouÏívaní práãky.
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
CURATAREA CASETEI DE
DETERGENTI
âistenie dávkovaãa pracích
prostriedkov:
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
● mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
Чèùåííÿ âiääiëåíü
êîíòåéíåpà äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
CHAPTER 12
Na ãistenie vonkaj‰ka práãky
nepouÏívajte abrazívne
prostriedky, alkohol a
rozpú‰Èadlá. Staãí pouÏiÈ vlhkú
handru.
● curatarea filtrului
● ïpè ïåpåñóâàííi ÷è
òpèâàëié çóïèíöi ìàøèíè.
EN
A FIÓKOS
TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
Påêîìåíäóºòüñÿ ÷àñ âiä ÷àñó
÷èñòèòè âiääiëåííÿ äëÿ
ïîpîøêiâ, âèáiëюâà÷à òà
çì’ÿêøóâà÷à. Äëÿ öüîãî:
Bár nem feltétlenül szükséges,
de alkalmanként célszerı
kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat tartalmazó
rekeszeket.
Desi nu este absolut
necesar, este bine ca
periodic sa se curete
compartimentele pentru
detergent, inalbitor si aditivi.
Hoci to nie je nutné,
odporúãame obãas vyãistiÈ
zásobník prá‰ku na pranie,
bieliacich prostriedkov a
aviváÏe nasledovne:
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
áåç îñîáëèâèõ çóñèëü
âèòÿãíiòü âàííî÷êè ç
êîíòåéíåpà;
Óvatosan meghúzva vegye ki
a rekeszeket.
Se extrage caseta si se
spala tot continutul sub jet
de apa.
- pouÏitím miernej sily
vytiahneme celú zásuvku,
umyjeme ju vodou, osu‰íme a
nasunieme späÈ.
Remove the compartments
by pulling gently.
ïpîìèéòå êîíòåéíåp i
âàííî÷êè ñòpóìåíåì âîäè;
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Apoi se introduce la loc in
locasul sau.
óñòàâòå âñå íà ìiñöå.
62
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
Clean with water.
Put the compartments back
into place
63
UKR
óèùeííÿ ôiëüòpa
B ìaøèíi âcòaíoâëeíèé
ôiëüòp, ùo çaòpèìyπ âeëèêi
÷acòêè, cìiòòÿ, ïpeäìeòè, ÿêi
ìoæyòü çaáèâaòè çëèâ âoäè
(ìoíeòè, ryäçèêè òoùo).
¯x ëerêo âèòÿãòè ç ôiëüòpa.
Ïocëiäoâíicòü äié ÷èùeííÿ
ôiëüòpa òaêa:
CURATAREA FILTRULUI
A mosógép speciális szırŒvel
van felszerelve, amely az olyan
nagyobb
idegen anyagokat (pl.
pénzérméket, gombokat stb.)
fogja fel, amelyek eltömíthetik
az ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. A
szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
Masina de spalat este
dotata cu un filtru special
care retine reziduurile mai
mari care ar putea bloca
tubul de evacuare a apei
(monede, nasturi, etc.) care
pot fi usor recuperate.
● Lazítsa ki az alapot az ábrán
látható módon.
● âèêîpèñòîâóéòå öîêîëüíó
ïàíåëü äëÿ çáîpó çàëèøêiâ
âîäè ó ôiëüòpi;
● Használja az alaprészt a
szırŒben maradt víz
felfogására.
● ïoâepíiòü ôiëüòp ïpoòè
roäèííèêoâo¿ còpiëêè äo éoão
çyïèíêè y âepòèêaëüíoìy
ïoëoæeííi;
● Fordítsa el a szırŒt balra,
amíg az meg nem áll
függŒleges helyzetben.
● âèòÿãíiòü ôiëüòp i o÷ècòiòü
éoão;
● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● ïicëÿ ÷èùeííÿ ôiëüòpa
oãëÿíüòe éoão i ïocòaâòe ía
ìicöe, âèêoíy˛÷è çaçía÷eíi
âèùe oïepaöi¿ â çâopoòíoìy
ïopÿäêy.
● A tisztítás után tegye vissza a
szırŒt úgy, hogy a végén
található hornyot jobbra fordítja
el. Ezután fordított sorrendben
végezze el a fenti mıveleteket.
Ïåpåcyâaííÿ ìaøèíè ÷è ¿¿
òpèâaëa çyïèíêa
ELSZÁLLÍTÁS VAGY
HOSSZÚ IDEIG TARTÓ
ÜZEMSZÜNET
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a
benne maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni,
és ki kell húzni a
csatlakozódugóját. Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a rögzítŒkapocsból,
és tartsa az edény fölé, amíg a
víz ki ne folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a
mıveletet a vízbevezetŒ
tömlŒvel is.
Äëÿ öüoro âèéìiòü âèëêy ç
poçeòêè, âèâiëüíiòü øëaíã
çëèây ç ôiêcaòopa, oïycòiòü
éoão äoëy, ïoìicòèâøè êiíeöü
øëaíãa â πìíicòü äëÿ çáopy
âoäè, òa çëèéòe âoäy.
Çâiëüíèâøè ìaøèíy âiä âoäè,
çaêpiïiòü çëèâíèé øëaíã y
ôiêcaòopi.
Ó çaâepøeííÿ âèêoíaéòe
çaçía÷eíi âèùe oïepaöi¿ y
çâopoòíoìy ïopÿäêy.
RO
SZÙRÃTISZTÍTÁS
● Ç¥‡kpuÈte ¥ Ḁ́ϥڸ ˆÓÍÓθÌÛ
Ô‡ÌÂθ, flÍ ÁÓ·‡ÊÂÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ.
Ïpè ìîæëèâèx ïepecyâaííÿx
÷è òpèâaëoìy ïpocòo˛
ìaøèíè â íeoïaë˛âaíèx
ïpèìiùeííÿx íeoáxiäío
ïoâíicò˛ çëèòè ç òpyáoê òa
ìaøèíè çaëèøêè âoäè.
64
HU
SK
EN
âISTENIE FILTRA
Práãka je vybavená
‰peciálnym filtrom, ktor˘
zachytáva väã‰ie predmety,
ktoré by mohli upchaÈ
odtokovú hadicu, napr. mince,
gombíky, atì. Tie potom môÏu
byÈ vybraté nasledujúcim
spôsobom:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Cu ajutorul unei monezi
sau unei lingurite scoateti
cu atentie capacul de jos.
●Uvoºnite kryt zobrazen˘m
spôsobom na obrázku.
● Ease off the base as shown
in fig.
● Utilizati acest capac
pentru a colecta apa
ramasa in filtru.
●Kryt pouÏite ako nádobu na
vodu vytekajúcu z filtra.
Acest filtru se curata astfel:
Este recomandabil sa se
efectueze lunar curatarea
filtrului.
● Use the base as a tray to
collect leftover water in filter.
●Otoãte filter proti smeru hodín
tak, aby zostal vo zvislej
polohe.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Extrageti filtrul si curatati-l.
●ZloÏte ho a oãistite.
● Remove and clean.
● Apoi observati crestatura
si remontati filtrul, urmand în
sens invers toate operatiile
descrise anterior.
●Po vyãistení ho pripevnite
späÈ v smere hodín.
Potom postupujte opaãne ako
pri demontáÏi.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
MUTAREA MASINII SAU LUNGI
PERIOADE DE NEUTILIZARE
PREMIESTENIE ALEBO
DLHODOBÉ NEPOUÎÍVANIE
PRÁâKY:
● Rotiti filtrul în sens antiorar
pâna la oprirea în pozitie
verticala.
In cazul in care mutati
masina din loc sau aceasta
ramane neutilizata mult timp
in locuri neincalzite, este
necesar sa se goleasca in
intregime de apa din toate
tuburile.
Cu masina deconectata de
la retea, se lasa tubul de
evacuare in jos si se asteapta
sa iasa toata apa.
La final se repeta operatia in
sens invers.
Ak práãku premiesÈujete alebo
nepouÏívate dlh‰í ãas
a najmä ak stojí práãka v
nevykurovanej miestnosti, je
nutné dopredu vypustiÈ v‰etku
vodu z hadíc.
Prístroj musí byÈ odpojen˘ zo
siete a vypnut˘.
Uvoºnite koniec odpadovej
hadice a nechajte odtiecÈ
v‰etku vodu do pripravenej
nádoby. Potom hadicu
upevnite do pôvodnej polohy.
Rovnako postupujte aj pri
vypú‰Èaní napú‰Èacej hadice.
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
65
UKR
HU
PÎÇÄIË 13
13. FEJEZET
MOÆÈBI HECÏPABHOCTI, ¯X ÏPÈЧÈHÈ TA ÓCÓHEHHß
ÍÅÑÏPÀÂÍÎÑÒI
1. Ìàøèíà íå ïpaöює
ía æoäíié ïpoãpaìi
HIBA
ÓÑÓÍÅÍÍß
ÏPÈЧÈÍÈ
Maøèía íe ïiäêëю÷eía äo eëeêòpoìepeæi
Ïiäêëю÷iòü ìaøèíy
Maøèía íe yâiìêíeía
Haòècíiòü êíoïêy “âêë/âèêë”
Biäcyòíÿ eëeêòpoeíepãiÿ
Ïepeâipòe
Ïepeãopiëè çaïoáiæíèêè
Ïepeâipòe
Biäêpèòèé çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Çaêpèéòe çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Äèâ. ïpè÷èíè ï. 1
Ïepeâipòe
Çaêpèòèé êpaí ïoäa÷i âoäè
Biäêpèéòe êpaí
Heâipío âcòaíoâëeía py÷êa L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Ïepeâipòe ïoëoæeííÿ py÷êè L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Çaáèòèé ôiëüòp
O÷ècòiòü ôiëüòp
Ïepeãíyòèé øëaíã çëèây
Bèïpÿìòe øëaíã çëèây
4. Íàÿâíicòü âoäè ía
ïiäëoçi íaâêoëo
ìaøèíè
Boäa ïpoíèêaє êpiçü ïpoêëaäêy ìiæ
êpaíoì i òpyáêoю ïoäa÷i âoäè
Çaìiíiòü ïpoêëaäêy òa çaòÿãíiòü
ç’єäíaííÿ
5. Ïpaëüía ìaøèía íe
âiäæèìaє áiëèçíy
Maøèía ùe íe çëèëa âoäy
Ça÷eêaéòe, äoêè ìaøèía çiëëє âoäy
Peæèì âiäæèìy âèêëю÷eíèé
Bêëю÷iòü peæèì âiäæèìy
Maøèía íepiâío âcòaíoâëeía ía ïiäëoçi
Bèpiâíÿéòe ìaøèíy, oáepòaю÷è íiæêè
He çíÿòi òpaícïopòíi äyæêè
Çíiìiòü òpaícïopòíi äyæêè
Áiëèçía íepiâíoìipío poçïoäiëèëacÿ â
áapaáaíi
Piâíoìipío poçïoäiëiòü áiëèçíy
2. Ïpaëüía ìaøèía íe
íaïoâíюєòücÿ
âoäoю
3. Ïpaëüía ìaøèía íe
çëèâaє âoäy
6. Ñèëüíi âiápàöi¿ ïiä
÷ac âiäæèìy
Óâara!
ßêùo Baøa ìaøèía íe ïpaöює, ïepø íiæ çâepíyòècÿ äo öeíòpy òexíi÷íoão oácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, cïpoáyéòe
ycyíyòè íecïpaâíicòü caìoòyæêè, âèêopècòoâyю÷è âèùeíaâeäeíy òaáëèöю.
ßêùo caìoòyæêè ycyíyòè íecïpaâíicòü íe âäaєòücÿ, çâepíiòücÿ â öeíòp òexoácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, ïoâiäoìèâøè
òèï ìoäeëi, ÿêèé âêaçaíèé ía òaáëè÷öi ç âíyòpiøíüoro áoêy äâepöÿò aáo â ãapaíòiéíoìy cepòèôiêaòi (òaëoíi).
Ïoâiäoìèâøè öю iíôopìaöiю, Bè øâèäêo òa eôeêòèâío oòpèìaєòe âiäïoâiäíy ïocëyry.
66
1. Egyik program sem
mıködik
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón
a mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá
a csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép leüríti
a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót
a centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen vízszintbe
állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem üríti
le a vizet
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás közben
Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatban
a GELKA Thököly úti Kft.-vel tel./fax: 06-1-322-8975. A gyors javítás
lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép típusát, amely az
ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett címkén vagy a garanciajegyen
található meg.
FONTOS!
1 A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez nem befolyásolja az öblítés
hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és nem változtatja meg az
anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz eltávolítani a kimosott
ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel. Ha a mosógép nem mıködik, akkor a szerviz kihívása
elŒtt végezze el a fent említett ellenŒrzéseket.
67
RO
SK
CAPITOLUL 13
PROBLEMA
1. Nu functioneaza la
nici un program
2. Nu trage apa
3. Nu evacueaza apa
4. Prezenta apei pe
pardoseala in jurul
masinii
5. Nu centrifugheaza
6. Vibratii puternice in
timpul centrifugarii
13
KAPITOLA1
REMEDIU
CAUZA
Stekerul nu este introdus in priza
Introduceti stekerul
Intrerupatorul general nu este apasat.
Apasati intrerupatorul general
Nu exista energie electrica.
Verificati
Sigurante defecte
Verificati
Hubloul deschis
Inchideti hubloul
Vezi cauzele 1
Verificati
Robinetul de apa inchis
Deschideti robinetul de apa
Selectorul de programe nu este corect
pozitionat
Pozitionati in mod corect selectorul de
programe
Tubul de evacuare indoit
Indreptati tubul de evacuare
Prezenta corpuri straine in filtru
Verificati filtrul
Scurgere de apa intre robinet si tubul de
admisie a apei
Inlocuiti garnitura si strangeti bine
Masina de spalat nu a evacuat inca
apa
Asteptati cateva minute, pana ce
masina evacueaza apa
Butonul “Excludere centrifugare”
actionat (numai pentru unele modele)
Dezactivati “excluderea centrifugarii”
Masina de spalat nu este perfect
echilibrata
Ajustati piciorusele reglabile
Bridele de transport nu au fost inca
inlaturate
Inlaturati bridele de transport
Rufele nu sunt incarcate uniform
Distribuiti rufele in mod uniform
PORUCHA
ODSTRÁNENIE
PRÍâINA
zástrãka nie je v zásuvke
zasuÀte zástrãku
nie je zapnut˘ hlavn˘ spínaã
zapnite hlavn˘ spínaã
v˘padok el. prúdu
skontrolujte
porucha el. fázy
skontrolujte
otvorené dvierka práãky
zatvorte dvierka
viì príãina 1
skontrolovaÈ
uzatvoren˘ prívod vody
otvoriÈ prívod vody
zle nastaven˘ programátor
nastavte správne programátor
ohnutá odtoková hadica
upchan˘ filter
narovnajte odtokovú hadicu
skontrolujte, vyãistite filter
z práãky vyteká pena
zníÏiÈ dávku prac. prá‰ku
5. PRÁâKA
NEODSTREëUJE
práãka e‰te nevypustila vodu
vyãkajte niekoºko minút,
práãka vypustí vodu
stlaãené tlaãidlo na vylúãenie
odstredenia
vypnite tlaãidlo na vylúãenie
odstredenia
6. SILNÉ OTRASY
PRI
ODSTREëOVANÍ
práãka nestojí rovno
nastaviÈ noÏiãky práãky
neboli odstránené fix. vloÏky
odstráÀte fixaãné vloÏky
bielizeÀ nerovnomer. rozloÏená
rozloÏte rovnomerne bielizeÀ
1. NEFUNGUJE
ÎIADNY
PROGRAM
2. PRÁâKA
NENAPÚ·ËA
VODU
3. PRÁâKA
NEVYPÚ·ËA VODU
4. VODA NA ZEMI
V OKOLÍ PRÁâKY
Ak porucha pretrváva, obráÈte sa na servisnú organizáciu. Uveìte vÏdy typ práãky (nájdete ho buì na
zadnej stene spotrebiãa alebo na záruãnom liste).
DEFECTE
Consultati tabelul cu defecte posibile.
Daca defectiunea persista contactati cel mai apropiat punct de service autorizat de Candy.
DôleÏité:
1 PouÏitie ekologick˘ch bezfosfátov˘ch pracích prá‰kov môÏe maÈ vplyv na:
1 Utilizarea detergentilor ecologici fara fosfati poate produce urmatoarele efecte:
- apa de clatire poate sa fie mai tulbure datorita zeolitilor aflati in suspensie. Acest lucru nu afecteaza
calitatea clatirii
- prezenta unei pudre albe (zeoliti) pe rufe la sfirsitul ciclului de spalare. Aceasta nu intra in tesatura si nu
altereaza culorile
- prezenta spumei in ultima apa de clatire nu indica in mod necesar o clatire neadecvata
- agentii non-ionici prezenti in compozitia detergentilor sunt adesea greu de inlaturat de pe rufe si, chiar in
cantitati mici, pot produce cantitati importante de spuma
- executarea mai multor cicluri de clatire in cazurile sus mentionate nu aduc nici un avantaj
- Odtekajúca voda po plákaní môÏe byÈ chladnej‰ia vìaka prítomnosti zeolitov v zmesi.
Neovplyvní to úãinnosÈ plákania.
- Na záver prania sa na bielizni môÏe objaviÈ biely prá‰ok (zeolity), ktor˘ v‰ak na nej nezostane a tieÏ
neovplyvní farbu bielizne.
- Vo vode vypú‰Èanej po poslednom plákaní sa môÏe objaviÈ pena, ktorá neznamená, Ïe by bielizeÀ bola
nedokonale vyplákaná.
- Neionizujúci povrch - aktívne ãastice, súãasÈ pracích prá‰kov, sa ãasto odstraÀujú hor‰ie a niekedy sa
objavujú ako zvy‰ky peny na bielizne. ëal‰ie plákanie ich neodstráni.
2 Daca masina Dvs. nu functioneaza, inainte de a suna la punctele service Candy faceti verificarile sus
mentionate.
68
2 Ak práãka nefunguje a poruchy uvedené v tabuºke nie je moÏné odstrániÈ, obráÈte sa na odborn˘ Candy
servis.
69
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
6. Strong vibrations
during spin
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
Ôipìà-âèpîáíèê íå íåñå íiÿêî¿ âiäïîâiäàëüíîñòi çà ïîìèëêè äpóêó, ùî ìiñòÿòüñÿ â
öèõ iíñòpóêöiÿõ, i çàëèøຠçà ñîáîю ïpàâî ïîëiïøåííÿ ÿêîñòi âëàñíèõ âèpîáiâ,
çáåpiãàю÷è íåçìiííèìè îñíîâíi òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè.
A gyártó minden felelŒsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elŒforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban.
A gyártó – a lényeges jellemzŒk megváltoztatása nélkül – fenntartja a termékek
szükség szerinti módosításának jogát.
V˘robca sa ospravedlÀuje za prípadné tlaãové chyby v tomto návode na pouÏívanie.
ëalej si v˘robca vyhradzuje právo urobiÈ potrebné zmeny na svojich v˘robkoch, ktoré
nemajú vplyv na ich základnú charakteristiku.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
70
ñÂÈ ‚Ë¥· χÍÓ‚‡ÌÓ Á„¥‰ÌÓ ∏‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ‰ËÂÍÚË‚Ë 2002/96/Öë ÔÓ ìÚËÎ¥Á‡ˆ¥˛ ÖÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó Ú‡ ÖÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl
(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, WEEE).
ᇷÂÁÔÂ˜Û˛˜Ë Ô‡‚ËθÌ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ, ÇË ‰ÓÔÓÏÓÊÂÚ Á‡ÔÓ·¥„ÚË ÔÓÚÂ̈¥‡Î¸ÌÓÏÛ Ì„‡ÚË‚ÌÓÏÛ ‚ÔÎË‚Û Ì‡
ÓÚÓ˜Û˛˜Â ÒÂ‰ӂˢ ڇ Á‰ÓÓ‚’fl β‰ËÌË, ˘Ó ÏÓÊ ÒÚ‡ÚËÒfl Á‡ ÛÏÓ‚Ë ÌÂ̇ÎÂÊÌÓª ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ.
èÓÁ̇˜Í‡ ̇ ÚÓ‚‡¥ ‚͇ÁÛπ ̇ ÚÂ, ˘Ó ‰‡ÌËÈ ÚÓ‚‡ Ì ÏÓÊ ÁÌË˘Û‚‡ÚËÒfl Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‚·ÒÌËı Á‡ÒÓ·¥‚. 燂ԇÍË ‚¥Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ
ÔÂ‰‡‚‡ÚËÒfl ‰Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı Ï¥Òˆ¥ Á·ÓÛ ‰Îfl ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ÂÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl.
áÌˢÂÌÌfl ÔÓ‚ËÌÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚË Á„¥‰ÌÓ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı Ô‡‚ËÎ ÔÓ ÁÌˢÂÌÌ˛ ‚¥‰ıÓ‰¥‚.
ÑÎfl ÓÚËχÌÌfl ·¥Î¸¯ ‰ÂڇθÌÓª ¥ÌÙÓχˆ¥ª ÔÓ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl, ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl Ú‡ ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥˛ ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ, ·Û‰¸-·Ò͇
Á‚ÂÚ‡ÈÚÂÒfl ‰Ó Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó ÓÙ¥ÒÛ, ÒÂ‚¥ÒÛ Á ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ÚÂıÌ¥ÍË ‡·Ó χ„‡ÁËÌÛ, ‰Â ÇË Ôˉ·‡ÎË ‚Ë¥·.
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE)
megsemmisítését szabályozó 2002/96/CE európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a környezet
és az egyének egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni; vigye
el a legközelebbi elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok
szerint kell történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük érdeklŒdjön
az illetékes hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést végzŒ szoilgáltatónál
vagy az üzletben ahol a terméket megvásárolta.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be
handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local
city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
UKR
HU
RO
SK
EN
05.07 - 41017563 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE referitoare
la Deseurile de Echipament Electric si Electronic ( WEEE).
Asigurându-va ca acest produs este eliminat în mod corect, contribuiti la prevenirea
potentialelor consecinte negative asupra mediului înconjurator si sanatatii persoanelor,
consecinte care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzatoare la gunoi a acestui
produs.
Simbolul de pe produs, sau de pe documentele care însotesc produsul, indica faptul ca
acesta nu poate fi aruncat împreuna cu deseurile menajere. Trebuie predat la punctul de
colectare corespunzator, pentru reciclarea echipamentului electric si electronic.
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie facuta în conformitate cu normele locale pentru
eliminarea deseurilor.
Pentru informatii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea si reciclarea acestui produs,
va rugam sa contactati administratia locala, serviciul de eliminare a deseurilor menajere
sau magazinul de unde ati cumparat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising