Candy | GV4 137TWHC3/1-S | Candy GV4 137TWHC3/1-S Navodila za uporabo

Candy GV4 137TWHC3/1-S Navodila za uporabo
SL
Hvala, ker ste izbrali pralni stroj Candy!
Prepričani smo, da vam bo zvestu služil in
dan za dnem varno pral vaše perilo, tudi
tisto občutljivo!.
Varstvo okolja
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje)
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj
osnovnih pravil:
Svoj izdelek lahko registrirate na naslovu
www.registercandy.com
in
si
tako
omogočite hitrejši dostop do dodatnih
storitev, ki so namenjene izključno našim
najbolj zvestim kupcem.
Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik,
saj boste v njem našlli navodila za pravilno
in varno uporabo ter koristne nasvete za
vzdrževanje aparata.
Aparat začnite uporabljati šele, ko
ste
pozorno
prebrali
ta
navodila!
Priporočamo, da knjižico shranite, da vam
bo vedno pri roki, in jo boste lahko
posredovali
tudi
morebitnim
novim
lastnikom aparata.
l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
l OEEO je treba odpeljati na ustrezno
zbirališče odpadkov, upravljano s strani
občine ali registrirane družbe. V številnih
državah je za večje kose OEEO
organizirano tudi zbiranje po domovih.
Prosimo preverite, da so aparatu ob dobavi
priloženi tudi navodila za uporabo, garancijski
list, naslovi pooblaščenih servisov ter nalepka
o energijski učinkovitosti. Preverite tudi, da so
aparatu priloženi tudi vtikač, ukrivljeni
nastavek za odtočno cev ter dodatek za
tekoče detergente ali za belilo (nekateri
modeli). Priporočamo, da vse te dele
shranite.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za
enega; to velja v primeru, da gre opremo
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.
Kazalo
Posamezni izdelki so označeni z edinstveno
16-mestno kodo, tj. “serijsko številko”,
odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini
za vrata) ali v nalepki z dokumenti v
notranjosti aparata. Koda je neke vrste
osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo
pri registraciji in v primerih, ko se morate
obrniti na pooblaščeni servis Candy.
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI NASVETI
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
5. HITRI VODNIK
6. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI
7. SERVISIRANJE IN GARANCIJA
2
l Aparat
je namenjen samo uporabi
v gospodinjstvih in podobnih
okoljih:
− kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih
in drugih bivalnih okoljih;
− v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki
se razlikujejo od uporabe v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni
namenjen. Nenamenska uporaba
aparata lahko skrajša njegovo
življenjsko dobo in izniči
veljavnost garancije. Proizvajalec
ne prevzema nikakšrne odgovornosti,
skladno z veljavnimi zakoni, za
morebitno škodo na aparatu ali
poškodbe ali izgubo zaradi
nenamenske uporabe, tudi če je
bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.
l Otrokom
ne smete dovoliti, da
se igrajo z aparati.
l Otroci,
mlajši od 3 let, se stroju
ne smejo približevati, razen če
so pod stalnim nadzorom.
l Če
je priključni električni kabel
poškodovan, ga mora zamenjati
strokovnjak pooblaščenega servisa
ali drugi ustrezno usposobljen
strokovnjak, da se izognete tveganju.
l Uporabljajte
samo aparatu
priložene cevi za priključitev
na vodovodno omrežje. (Ne
uporabljajte cevi, s katerimi je
bil priključen stari aparat!).
l Tlak
vode mora biti med 0,05
MPa in 0,8 MPa.
l Prepričajte
se, da morda
preproga oz. tekstilna talna
obloga ne ovira zračenja skozi
odprtine na dnu stroja.
l Aparat
lahko uporabljajo otroci,
starejši od 8 let, in osebe l Stroj izklopite tako, da obrnete
z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi
gumb za izbiranje programov v
položaj OFF (izklopljeno), v
ali umskimi sposobnosti ali
s pomanjkljivimi izkušnjami in
vertikalni položaj. Če je gumb v
katerem koli drugem položaju, je
predznanjem, vendar le pod nadzorom
in če so jim bila razložena navodila
stroj vklopljen (velja samo za
modele z gumb za izbiranje
za varno uporabo aparata in če se
zavedajo s tem povezanih tveganj.
programov).
3
SL
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo čistiti in vzdrževati aparata
brez nadzora.
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Tudi
po instalaciji mora biti l Stroj ne sme biti izpostavljen
vtikač dostopen.
dežju, neposredni sončni svetlobi
ali drugim vremenskim pogojem.
l Največja
dovoljena količina
suhega perila je odvisna od l Pri premikanju ne dvigajte stroja
za gumbe ali predalček za pralna
modela stroja (gl. stikalno ploščo).
sredstva; med transportom
l Tehnični podatki o izdelku so
ne odlagajte stroja na vrata.
dostopni na proizvajalčevi spletni
Priporočamo, da stroj dvigneta
strani.
dve osebi.
l V
primeru nepravilnosti v
delovanju in/ali okvare stroj
izklopite, zaprite pipo za vodo in
ne poskušajte sami odpraviti
napake. Takoj se obrnite na
najbližji pooblaščeni servis in
zahtevajte uporabo originalnih
nadomestnih delov. Neupoštevanje
the navodil lahko negativno
vpliva na varnost stroja.
Navodila za varno uporabo
l Pred
čiščenjem ali vzdrževalnimi
deli na pralnem stroju potegnite
vtikač iz vtičnice in zaprite pipo za
vodo.
l Prepričajte
se, da je električno
omrežje ozemljeno. V nasprotnem
primeru se posvetujte s
strokovnjakom.
l Ne
uporabljajte pretvornikov,
razdelilcev ali podaljškov.
OPOZORILO:
Voda med pranjem doseže
zelo visoko temperaturo.
l Pred
odpiranjem vrat se
prepričajte, da v bobnu ni
vode.
Aparat je skladen z določili
evropskih predpisov:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
in kasnejšimi modifikacijami.
l Ko
izklapljate
stroj
iz
električnega omrežja, vedno
primite za vtikač, nikoli ne vlecite
za kabel.
4
l Odrežite
jermenčke, s katerimi so
pritrjene cevi, pri tem pa pazite,
da ne poškodujete cevi ali
priključnega električnega kabla.
SL
2. INSTALACIJA
1
A
B
A
B
l Odvijte
2 ali 4 vijake (A) na
hbrtni strani in odstranite 2 ali 4
ploščice (B), kot je to prikazano
na sliki figure 1.
B
B
A
A
l Zakrijte
2 ali 4 luknje s pomočjo
čepov, ki jih boste našli v
ovojnici z navodili.
l Če
je pralni stroj vgraden, po
rezanju jermenčkov, s katerimi
so pritrjene cevi, odvijte 3 ali 4
vijake (A) in odstranite 3 ali 4
ploščice (B).
2
A
1
nekaterih modelih bo 1 ali
več ploščic padlov notranjost
stroja: nagnite stroj naprej, da jih
odstranite. Luknje zakrije s čepi,
ki jih boste našli v ovojnici.
2
3
l Pri
B
OPOZORILO:
Pazite, da embalaža ne pride v
roke otrokom.
C
Na dno položite nagubano
ploščo, kot je to prikazano na
sliki 2 (odvisno od modela
izberite verzijo A, B ali C).
3
2
5
1
Vodovodni priključki
3
l Dotočno cev priključite na pipo; uporabite
samo odtočno cev, ki je bila pralnemu
stroju priložena (sl. 3).
NE ODPRITE ŠE PIPE!
l Nekateri
modeli
imajo
še
dodatne
značilnosti:
l HLADNA
IN
TOPLA
VODA
HOT&COLD (sl. 4): Stroj priklopite na
toplo in hladno vodo, kar omogoča večji
energijski prihranek.
Sivo cev priključite na pipo za hladno
vodo,
rdečo pa na pipo za toplo vodo.
Stroj lahko priključite tudi samo na hladno
vodo: v tem primeru bo morda začel
stroj izvajati določene programe z
nekajminutno zamudo.
4
1
5
l AQUASTOP (sl. 5): V dotočni cevi je
naprava, ki prepreči pretok vode, če pride
do okvare cevi. V tem primeru se v
okencu “A” prikaže rdeča oznaka; takrat
morate zamenjati cev. Če želite odviti
matico, morate pritisniti na pripomoček za
preprečitev odvijanja "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z
VAROVALOM (sl.6): Če začne notranje,
osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži
prozorni zunanji ovoj "B" in stroj bo lahko
zaključil program pranja. Ko se program
pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni
servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.
7
Namestitev
l Potisnite pralni stroj do zida, pri tem pa
min 4 cm
max 100 cm
pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena,
ter usmerite odtočno cev v kad ali, še
bolje, jo priključite v odtok na zidu na
višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora
biti večji od premera cevi pralnega stroja
(sl. 7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Uravnajte stroj s pomočjo nastavljivih
SL
8
nog, kot je to prikazano na sliki 8:
a.zavrtite matico v desno, da sprostite vijak;
b.z obračanjem nogo dvignite ali spustite,
dokler se ne naslanja na tla;
c.pritrdite nogo s privijanjem matice, dokler
se matica ne pomakne do dna pralnega
stroja.
A
B
l Potisnite vtikač v vtičnico.
OPOZORILO:
Če je potrebno zamenjati priključni
električni
kabel,
se
obrnite
na
pooblaščeni servis.
C
Predalček za detergent
9
Predalček za detergent je razdeljen na 3
predelke, kot je to prikazano na sliki 9:
l predelek “1”: za detergent za
predpranje;
l predelek “ ”: za posebne dodatke,
mehčalce, škrob, dišave ipd.;
1
2
OPOZORILO:
Uporabljajte samo tekoča sredstva.
Pralni stroj bo tekom izvajanja
programa samodejno doziral dodatke
med zadnjim izpiranjem.
10
l predelek “2”: za detergent za pranje.
Nekaterim modelom je priložena tudi
posodica za tekoči detergent (sl.10). Ko
jo želite uporabiti, jo položite v predelek "2".
Tako bo tekoči detergent stekel v boben v
pravem
trenutku.
Posodico
lahko
uporabljate tudi za belilo, če izberete
program “Izpiranje”.
11
OPOZORILO:
Nekateri detergent se težko dozirajo. V
takih primerih priporočamo uporabo
posebne posodice, ki jo položite
neposredno v boben (primer na sliki 11).
7
Je potrebno pranje z vročo vodo?
3. PRAKTIČNI NASVETI
l Madeže
pred pranjem odstranite z
ustreznim sredstvom za odstranejvanje
madežev, ali pa perilo z zasušenimi
madeži pred pranjem nekaj časa
namakajte v vodi; s tem zmanjšate
potrebo po pranju s programi z vročo
vodo. Če izberete program za pranje pri
60°C, prihranite do 50% energije.
Nasveti za vlaganje perila v stroj
OPOZORILO: ko razvrščate perilo za
pranje, ne pozabite:
- odstraniti morate vse kovinske predmete,
npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite
zadrge, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za
vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo
namenskih detergentov.
Sledi hitri vodnik z nekaj nasveti in
priporočili za uporabo detergenta pri
različnih temperaturah. Vsekakor pa
vedno
upoštevajte
tudi
navodila
proizvajalca detergent glede pravilne
uporabe in doziranja.
l Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju,
Za pranje zelo umazanega belega
perila priporočamo program za
bombaž pri 60°C ali več ter običajen
pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje
belila,
ki
pri
srednjih/visokih
temperaturah
zagotavljajo
odlične
rezultate.
ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali
druge težke kose perila.
l Pred
pranjem volnenega perila se
prepričajte, da je to primerno za pranje v
stroj in označeno s simbolom “čista runska
volna”, in da je na etiketi navedeno “Se ne
krči” ali “Pralno v stroju”.
Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C
izberite vrsto detergent glede na vrsto
tkanine in stopnjo umazanosti perila.
Običajno so praški primerni za bolj
umazano “belo” ali pisane tkanine
obstojnih barv, medtem ko so tekoči
detergent ali “do barv prijazni ” praški
primerni za pranje manj umazanega
pisanega perila.
Nekaj koristnih nasvetov
Vodnik za okolju prijazno in gospodarno
uporabo pralnega stroja.
Perite največjo dovoljeno količino perila
l Za najbolj učinkovito porabo energije,
vode, detergenta in časa priporočamo, da
vedno perete poln stroj perila, tj.
priporočeno največjo dovoljeno količino.
Če enkrat operete poln stroj perila, s tem
prihranite 50% energije v primerjavi z
dvakratnim pranjem polovične količine.
Za perilo, ki ga perete pri temperaturah
pod 40°C, priporočamo uporabo tekočih
detergentov oziroma detergentov, ki so
namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.
Je predpranje potrebno?
l Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE
na detergentu, času, vodi in med 5 do 15%
energije, če NE izberete predpranja, ko
perete manj ali običajno umazano perilo.
Za pranje volne in svile uporabljajte samo
namenske detergente za to vrsto tkanin.
8
SL
4. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
Zunanje površine pralnega stroja čistite z
vlažno krpo. Izogibajte se uporabi jedkih
čistil, alkohola in/ali topil. Pralni stroj ne
zahteva posebne nege; redno čistite
predalček za pralna sredstva in filter. V
nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov o
premikanju stroja in kaj storiti, če stroja dlje
časa ne boste potrebovali.
Čiščenje predalčka za pralna
sredstva
Pred selitvijo ali če stroja dlje
časa ne boste uporabljali
l Priporočamo, da predalčke redno čistite in
l Če bo pralni stroj dlje časa shranjen v
tako preprečite, da bi se v njem nabirali
ostanki detergent in drugih pralnih sredstev.
neogrevanem prostoru, iztočite vodo iz
vseh cevi.
l To storite tako, da izvlečete predalček –
l Potegnite vtikač iz vtičnice.
potegnite nekoliko močneje, očistite ga pod
tekočo vodo in ponovno potisnite v ohišje.
l Snemite dotočno cev z nosilca in jo
spustite, da voda iz
podstavljeno posodo.
l Na
Čiščenje filtra
koncu
jermenom.
l Pralni stroj je opremljen s posebnim
filtrom, ki zadrži večje predmete, na
primer gumbe ali kovance, ki bi lahko
zamašili odtok.
l Samo nekateri modeli: izvlecite gibljivo
cev, odstranite čep in odtočite vodo v
posodo.
l Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod
njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla
suha.
l Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v
vertikalnem položaju.
l Izvlecite in očistite filter; na koncu ga
znova namestite v stroj in ga zavrtite v
desno.
l Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem
vrstnem redu.
9
pritrdite
nje
odtočno
steče
v
cev
z
5. HITRI VODNIK
Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino
vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta
sistem zagotavlja manjšo porabo energije
in ustrezno krajše programe pranja.
6. STIKALNA PLOŠČA IN
PROGRAMI
A
Izbiranje programov
l Vklopite pralni stroj in izberite ustrezen
program.
l Po potrebi prilagodite temperatura pranja
L
ter pritisnite na tipke za želene "opcije".
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
M
zaženite program..
Če med delovanjem pralnega stroja
zmanjka električne energije, se nastavitve
shranijo v pomnilnik. Ko je stroj spet pod
napetostjo, nadaljuje z izvajanjem programa
tam, kjer je bil ta prekinjen.
l Ko
je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže napis "end" (Konec),
ali pa se osvetli ustrezna kontrolna lučka.
Počakajte, da ugasne lučka za zaprta
vrata; to se zgodi približno 2 minuti po
koncu programa.
B
C
D
E
F
G
H
I
A Stikalo za izbiranje programov
s položajem OFF (izklopljeno)
B Tipka START/PAVZA
C Tipka za nastavitev HITROSTI
OŽEMANJA
D Tipka za nastavitev
TEMPERATURE PRANJA
l Izklopite pralni stroj.
S pomočjo razpredelnice programov
izberite ustrezen program za vrsto tkanine,
in sledite navodilom za upravljanje pralnega
stroja.
E Tipka za ZAMIK VKLOPA
F Tipka za STOPNJO UMAZANOSTI
PERILA
G Tipka za DODATNO IZPIRANJE
Tehnični podatki
H Tipka za OPCIJE
I
Tlak vode:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
L Digitalni prikazovalnik
M Kontrolna lučka ZAPRTA VRATA
Hitrost ožemanja (vrt./min.):
gl. tablico s podatki.
Priključna moč / Varovalka
Priključna napetost:
gl. tablico s podatki.
Tipka MANJ LIKANJA
AMP
/
10
Tipka START/PAVZA
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
Odpiranje vrat
l S pritiskom na to tipko zaženete izbrani
program pranja.
Posebno
varovalo
preprečuje
odpiranje vrat takoj po zaključenem
programu pranja.
Ko je program zaključen, počakajte 2
minuti, da ugasne kontrolna lučka
“Zaklenjena vrata”, nato pa lahko
odprete vrata.
Stroj začne delovati nekaj sekund po
pritisku na tipko START/PAVZA.
DODAJANJE IN ODVZEMANJE PERILA
PO ZAČETKU IZVAJANJA PROGRAMA
(PAVZA)
Stikalo za izbiranje programov s
položajem OFF (izklopljeno)
l Približno 2 sekundi pritiskajte na tipko
START/PAVZA (nekatere kontrolne lučke
se osvetlijo, prikaz časa do konca
programa utripa, kar opozarja, da je stroj
v načinu pavze).
Ko
obrnete
stikalo
za
izbiranje
programov, se osvetli kontrolna lučka za
izbrani program.
Zaradi prihranka energije se ob koncu
programa oziroma medtem ko stroj ni
aktiven svetlost lučke zmanjša.
l Počakajte 2 minuti, da se sprosti
varnostna naprava in bo mogoče odpreti
vrata.
l Ko dodate oz. odvzamete perilo, znova
zaprite vrata in pritisnite na tipko
START/PAVZA
(stroj
nadaljuje
z
izvajanjem programa tam, kjer je bil ta
prekinjen).
Opomba: Če želite stroj izklopiti, obrnite
gumb za izbiranje programov na OFF.
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
PREKLIC PROGRAMA
zaženete izbrani program.
l Program prekličete tako, da obrnete
l Ko izberete program, ostane stikalo za
stikalo za izbiranje programov na OFF.
izbiranje programov na izbranem programu,
dokler se program ne zaključi.
l Izberite drugi program.
l Stroj izklopite z obračanjem gumba na
l Program resetirate z obračanjem stikala
položaj OFF.
za izbiranje programov na OFF.
11
SL
Stikalo za izbiranje programov morate
vrniti v položaj OFF po zaključku
vsakega programa, ali ko želite znova
izbrati in zagnati novi program pranja.
OPOZORILO:
Med potiskanje vtikača v vtičnico se
ne dotikajte prikazovalnika, ker tekom
prvih sekund stroj kalibrira sistem. Če
se boste dotikali prikazovalnika, stroj
ne bo mogel pravilno delovati. V tem
primeru potegnite vtikač iz vtičnice in
postopek ponovite.
temperature od najvišje, dovoljene za
posamezni program.
Opcije izberite pred pritiskom na tipko
START/PAVZA.
Če izberete opcijo, ki ni na voljo za
izbrani program, indikator te opcijee
najprej utripa, nato pa ugasne.
Tipka za ZAMIK VKLOPA
l S pomočjo te tipke lahko zamaknete
začetek pranja za do 24 ur.
Tipka za nastavitev HITROSTI
OŽEMANJA
l To storite na naslednji način:
l S pritiskom na to tipko lahko zmanjšate
hitrost centrifugiranja, po potrebi pa lahko
centrifugiranje tudi prekličete.
l Ko želite znova aktivirati fazo ožemanja,
pritiskajte na tipko, dokler ne nastavite
želene hitrosti centrifugiranja.
Zaradi
varnosti
vašega
perila
nastavljanje višje hitrosti ožemanja
od tiste, ki je primerna za izbrani
program.
l Hitrost ožemanja lahko prilagodite, ne da
bi stroj preklopili v način pavze.
Stroj je opremljen s posebno
elektronsko napravo, ki preprečuje
ožemanje, če perilo v stroju ni pravilno
uravnoteženo.
Tako stroj deluje tišje in z manj
vibracijami, obenem pa se podaljša
življenjska doba vašega pralnega
stroja.
tipka
omogoča
temperature pranja.
ni
mogoče
Če pride med delovanjem stroja do
izpada električne napetosti, stroj shrani
izbrani program v spomin. Ko je omrežje
spet pod napetostjo, stroj nadaljuje z
izvajanjem programa na mestu, kjer je bil
ta prekinjen.
prilagajanje
nastaviti
- Nastavitev potrdite s pritiskom na
tipko
START/PAVZA
(lučka
na
prikazovalniku začne utripati). Začne se
odštevanje, in ko preteče nastavljeni
časovni zamik, začne stroj samodejno
izvajati program pranja.
prekličete z obračanjem gumba za
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
l Da bi preprečili nevarnost poškodbe
tkanin,
- Enkrat pritisnite na tipko, da aktivirate
opcijo (na prikazovalniku se prikaže
vrednost h00), nato pa s ponovnim
pritiskom nastavite 1-urni časovni zamik
(prikazana vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se nastavljeni časovni
zamik poveča za 1 uro, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže vrednost h24.
Če nato ponovno pritisnete na isto tipko,
s tem prekličete nastavljeni časovni
zamik (vrednost 0).
l Nastavljeni časovni zamik vklopa lahko
Tipka za nastavitev TEMPERATURE
PRANJA
l Ta
- Izberite želeni program.
višje
12
Tipka za STOPNJO UMAZANOSTI
PERILA
l S pomočjo te tipke izberete ustrezno
stopnjo intenzivnosti pranja izmed 3, ki so
na voljo, odvisno od tega, kako umazano
- HIGIENA
l Ta opcija zagotavlja higieno perila, saj
temperature pranja doseže temperaturo
60°C.
l Ko izberete program, kontrolna lučka
samodejno prikaže za izbrani program
nastavljeno stopnjo umazanosti perila.
- NOČNO PRANJE
l Če izberete to opcijo, se hitrost vmesnih
ožemanj zniža na 400 vrt./min, kjer je
vmesno ožemanje predvideno, količina
vode za izpiranje je večja, perilo pa po
zadnjem izpiranju ostane v vodi, tako da
se vlakna enakomerno razporedijo.
l Po potrebi prilagodite stopnjo umazanosti
perila; osvetli se ustrezna kontrolna lučka.
Tipka za DODATNO IZPIRANJE
l Med fazo, ko stoji perilo v bobnu v vodi,
utripa ustrezna kontrolna lučka, kar
opozarja, da je stroj v stanju mirovanja.
l S pomočjo te tipke aktivirate dodatna
izpiranja po zaključenem pranju. Največje
število dodatnih izpiranj je odvisno od
izbranega programa.
l Ko želite program zaključiti z ožemanjem
(hitrost centrifugiranja lahko znižate ali ga
celo prekličete s pomočjo ustrezne tipke)
in izčrpati vodo, prekličite izbrano opcijo.
l Ta funkcija je namenjena osebam z
nežno in občutljivo kožo, pri katerih lahko
tudi najmanjše sledi detergenta v perilu
povzročijo draženje in alergije.
l Elektronski
nadzor poskrbi za tiho
vmesno izčrpavanje vode, kar je zelo
primerno za pranje ponoči.
l Priporočamo, da to funkcijo izberete tudi
za pranje otroških oblačil in zelo
umazanega perila, za pranje katerega ste
odmerili večjo količino detergent, ali pa za
pranje brisač, saj se v tovrstnih tkaninah
običajno ostanejo sledi detergenta.
Tipka MANJ LIKANJA
Ta funkcija poskrbi, da se perilo kar
najmanj zmečka. Stroj opusti vmesna
centrifugiranja, ali pa zmanjša intenzivnost
zadnjega centrifugiranja.
Tipka za OPCIJE
Na voljo so vam tri opcije:
- PREDPRANJE
l Omogoča predpranje perila, kar je še
posebej koristno pri pranju zelo
umazanega perila (na voljo samo pri
določenih programih, kot je to označeno v
Tabeli programov).
l Priporočamo, da za predpranje odmerite
le 20% količine detergenta, ki jo priporoča
proizvajalec.
13
SL
je perilo (na vojlo samo pri določenih
programih, kot je to prikazano v Tabeli
programov).
2) HITROST OŽEMANJA
Digitalni prikazovalnik
Zahvaljujoč sistemu prikaza ste stalno
obveščeni o statusu vašega pralnega stroja.
2
3
4
5
6
2
7
Prikazana je hitrost ožemanja, predvidena
za izbrani program. Po potrebi lahko hitrost
ožemanja znižate, ali pa ožemanje povsem
prekličete s pomočjo ustrezne tipe.
1
8
3) TEMPERATURA PRANJA
9 10
1) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA VRATA
3
Prikazana je predvidena temperature pranja
za izbrani program, ki jo je mogoče
prilagoditi (kjer je to predvideno) s pomočjo
ustrezne tipke.
1
l Ikona ponazarja, da so vrata zaklenjena
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
4) TRAJANJE PROGRAMA
l Ko ob zaprtih vratih stroja pritisnete na
4
tipko START/PAVZA, indikator za kratek
čas utripa, nato pa ostane osvetljen.
l Ko
izberete
program,
se
na
prikazovalniku samodejno prikaže trajanje
programa, ki se lahko glede na izbrane
opcije spreminja.
Če vrata niso dobro zaprta, lučka
utripa približno 7 sekund, nato pa se
ukaz na zagon samodejno prekliče.
V tem primeru pravilno zaprite
vrata in znova pritisnite na tipko
START/PAVZA.
l Ko začne stroj izvajati program, vas sproti
l Posebno varovalo preprečuje odpiranje
vrat takoj po zaključenem programu
pranja. Ko je program zaključen,
počakajte 2 minuti, da ugasne kontrolna
lučka ZAPRTA VRATA, nato pa lahko
odprete vrata. Po koncu izvajanja
programa obrnite stikalo za izbiranje
programov na OFF.
14
obvešča, koliko časa je še ostalo do
konca pranja.
l Stroj preračuna čas do konca programa
na osnovi standardne količine perila,
tekom izvajanja programa pa čas
prilagaja glede na dejansko količino perila
v stroju in njegovo sestavo.
5) STOPNJA UMAZANOSTI PERILA
{
SL
5
9) ZAMIK VKLOPA
9
l Ko izberete program, kontrolna lučka
Utripa, če je nastavljen časovni zamik
vklopa.
samodejno prikaže stopnjo umazanosti
perila, predvideno za izbrani program.
10) Kg Check (funkcija je aktivna le pri
programih za bombaž in sintetiko)
l Po potrebi lahko izberete drugo stopnjo
umazanosti perila; osvetli se ustrezen
indikator.
6) DODATNA IZPIRANJA
10
l Tekom prvih minut izvajanja programa je
{
indikator "Kg Check" osvetljen. Med tem
časom inteligentni sensor tehta perilo in
prilagaja trajanje programa ter količino
vode in porabo električne energije.
6
Kontrolna lučka kaže dodatne faze
izpiranja, ki ste jih izbrali z ustrezno tipko.
l Tekom posameznih faz programa vam
"Kg Check" omogoča spremljanje
podatkov o perilu v bobnu. Tekom prvih
minut izvajanja programa:
7) OPCIJE
}
- prilagaja potrebno količino vode;
7
- določi trajanje programa pranja;
- nadzira izpiranje skladno z izbrano vrsto
tkanine, ki jo perete;
Kontrolne lučke kažejo opcije, ki jih lahko
izberete s pomočjo ustrezne tipke
(PREDPRANJE, HIGIENA in NOČNO
PRANJE).
- prilagaja ritem vrtenja bobna izbrani vrsti
tkanine, ki jo perete;
8) Wi-Fi (samo nekateri modeli)
- prepoznava prisotnost pene in po potrebi
poveča količino vode za izpiranje.
- prilagodi hitrost ožemanja količini perila
v
bobnu
ter
s
tem
prepreči
neuravnoteženost.
8
l Pri modelih z opcijo Wi-Fi ikona opozarja,
da sistem Wi-Fi deluje.
l Vse druge informacije o sistemu Wi-Fi
so podane v posebnih navodilh, ki ga
najdete v notranjosti stroja.
15
Razpredelnica programov
2
TEMP.°C
kg *
(MAKS.)
PROGRAM
Priporočena
Maks.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intenzivni 40° 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Higienski 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Hitri 30 Min
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Hitri 14 Min
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
1
DETERGENT
2
1
Izpiranje
-
-
-
-
-
-
Izčrpavanje +
Ožemanje
-
-
-
-
-
-
Ročno pranje/Svila
1
2
2
2
30°
30°
Volna
1
2
2
2
40°
40°
Občutljivo perilo
2
2
2,5
2,5
40°
40°
3
3,5
4
40°
60°
( )
Mešano perilo 1) 2,5
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Belo perilo 1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
Bombaž
16
( )
Samo, če je izbrana opcija
PREDPRANJE (programi, pri katerih
je na voljo opcija PREDPRANJE).
(Samo modeli s predelkoma za
tekoči detergent)
Če so na določenih kosih perila
madeži, ki jih je treba najprej
očistiti s tekočim belilom, lahko to
storite tudi v pralnem stroju, pred
pranjem.
Vlijte belilo v predelek za tekoči
detergent, vstavite ga v predelek v
predalčku za pralna sredstva,
označen z "2", in izberite program
IZPIRANJE.
Ko je ta faza zaključena, obrnite
stikalo za izbiranje programov na
OFF, dodajte preostalo perilo in
nadaljujte s pranjem kot običajno –
izberite najbolj ustrezen program.
Prosimo, da upoštevate naslednje:
* Največja dovoljena količina suhega perila
je odvisna od modela stroja (gl. stikalno
ploščo).
** STANDARDNI PROGRAM ZA BOMBAŽ
SKLADNO Z DOLOČILI PREDPISA (EU)
št. 1015/2010 in št. 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 40°C.
Programa sta primerna za pranje
običajno
umazanega
bombažnega
perila in sta najbolj učinkovita programa
glede na porabo energije in vode za
pranje bombažnega perila.
Programa sta bila namensko razvita za
prilagajanje priporočeni temperaturi za
pranje, navedeni na etiketah na
oblačilih. Dejanska temperatura vode se
lahko nekoliko razlikuje od deklarirane
temperature za ta program.
1)
Pri vseh programih lahko po potrebi znižate
hitrost
centrifugiranja
pod
najvišjo
predvideno za posamezni program, pri
pranju zelo občutljivih tkanin pa lahko tudi
prekličete centrifugiranje. To storite s
pomočjo tipke za nastavljanje HITROSTI
OŽEMANJA.
Če na etiketi ni natančnejših podatkov,
lahko izberete največjo hitrost, predvideno
za izbrani program.
17
Pri določenih programih lahko
prilagodite trajanje in intenzivnost
pranja s pomočjo tipke za
STOPNJO UMAZANOSTI PERILA.
SL
Prevelika količina detergent lahko povzroči
pretirano penjenje.
Če stroj zazna prisotnost prevelike količine
pene, lahko opusti fazo centrifugiranja ali
podaljša trajanje programa ter poveča
porabo vode.
Izbiranje programov
Za pranje različnih vrst tkanin in različno
umazanega perila vam pralni stroj ponuja
številne programe, tako da lahko izberete
ustreznega za vse potrebe (gl. razpredelnico).
Mix Power System +
Pralni stroj je opremljen z inovativnim
sistemom
za
predhodno
mešanje
detergenta in vode. Curek vode pod visokim
tlakom brizga mešanico neposredno v
perilo.
V začetni fazi programa curek vode pod
visokim tlakom olajša prodiranje pralne
raztopine skozi vlakna, kar temeljito
odstrani nečistočo in zagotavlja najboljše
rezultate pranja.
"Mix Power System +" je aktiven tudi med
fazo izpiranja, kar zagotavlja, zahvaljujoč
curkom vode, ki pod visokim tlakom
brizgajo v perilo, odstranjevanje vseh
ostankov detergenta iz perila.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Inovativna tehnologija "Mix Power System
+" omogoča pranje različnih tkanin, npr.
bombaža, sintetike in tkanin iz mešanice
vlaken, pri temperaturi 20°C z učinkovitostjo,
povsem primerljivo učinkovitosti pranja pri
40°C.
Poraba energije pri tem programu je
le približno 50% porabe za pranje s
tradicionalnim
programom
za pranje
bombaža pri 40°C.
Priporočamo, da perete manjšo količino
perila, to je 2/3 največje dovoljene količine
perila.
Program deluje na osnovi sistema "Mix &
Wash", ki omogoča skupno pranje perila iz
različnih tkanin in različnih barv.
OPOZORILO:
Nova pisana oblačila
posebej.
prvič
Intenzivni 40°
Ta program je primeren za pranje
bombažnega perila. Zagotavlja odlične
rezultate pranja pri 40°C, ob tem pa je
prijazen do tkanine in do barv.
Higienski 60°
Ta program je primeren za pranje
bombažnega perila. Namensko je zasnovan
za odstranjevanje trdovratnih madežev že
pri 60°C; to omogoča tehnologija "Mix
Power System +".
Perfect Rapid 59 Min
To je namensko zasnovan program, ki
ohranja izjemno učinkovitost pranja ob
občutno skrajšanem trajanju programa.
Program je namenjen pranju manjše
količine perila (gl. Tabelo s programi).
Hitri 30 Min
Kompleten program (pranje, izpiranje,
ožemanje). Program je še posebej primeren
za manj umazano perilo iz bombaža in
mešanice vlaken. Priporočamo, da za ta
program odmerite samo 20% priporočene
količine detergenta, da se izognete potrati.
Hitri 14 Min
Kompleten program (pranje, izpiranje,
ožemanje). Program je še posebej primeren
za malo umazano perilo iz bombaža in
mešanice vlaken. Priporočamo, da za ta
program odmerite samo 20% priporočene
količine detergenta, da se izognete potrati.
Baby
Program omogoča pranje otroških oblačil.
Peril bo čisto in higienično, če nastavite
temperaturo na najmanj 60°C.
Za optimalen učinek higiene priporočamo
uporabo detergentov v prašku.
Izpiranje
Stroj perilo izpere 3-krat, z vmesnimi
centrifugiranji (hitrost centrifugiranja lahko s
pomočjo ustrezne tipke zmanjšate ali pa ga
prekličete). Namenjeno je izpiranju vseh vrst
tkanin, na primer izpiranju perila, ki ste ga
oprali na roke.
perite
Pazite, da med perilom ni kosov
NEOBSTOJNIH BARV.
18
pranje občutljivih tkanin. Faze pranja in izpiranj
potekajo v večji količini vode, kar zagotavlja
najboljšo učinkovitost.
Mešano perilo
Faze pranja in izpiranj so optimizirane tako
glede ritma vrtenja bobna in količine vode v
bobnu. Nežno centrifugiranje preprečuje
pretirano mečkanje perila.
Ročno pranje/Svila
Ta program omogoča nežno pranje občutljivega
perila, npr. perila, ki ga je treba prati na roke, ter
perila iz svile, za katerega proizvajalec priporoča
pranje s programi za svilo.
Bombaž 40°C - 60°C
Ta program je primeren za pranje običajno
umazanega bombažnega perila, in je najbolj
učinkovit program glede porabe energije in vode
za pranje bombažnega perila.
Volna
Program je namenjen pranju perila iz volnenih
tkanin, ki so primerne za pranje v stroju, ali
kosom, ki jih je običajno treba prati na roke.
Belo perilo
Program zagotavlja popolno pranje. Zadnje
izpiranje pri najvišji hitrosti centrifugiranja
zagotavlja učinkovito ožemanje.
Občutljivo perilo
Program sestavljajo faze aktivnosti in premorov
med delovanjem, in je še posebej primeren za
19
SL
Izčrpavanje + Ožemanje
Program izčrpa vodo iz stroja in centrifugira
perilo
z
najvišjo
hitrostjo.
Hitrost
centrifugiranja lahko zmanjšate ali ga
povsem prekličete s pomočjo tipke za
nastavljanje HITROSTI OŽEMANJA.
7. SERVISIRANJE IN GARANCIJA
Če imate občutek, da pralni stroj ne deluje pravilno, najprej poskusite sami odpraviti
nepravilnost s pomočjo spodnje razpredelnice. V njej boste našli nekaj praktičnih nasvetov
za odpravljanje najbolj običajnih težav.
Problem
Možen vzrok in praktična rešitev
Pralni stroj ne
deluje/se ne zažene.
Prepričajte se, da je vtikač pravilno v vtičnici.
Prepričajte se, da ni zmanjkalo električne energije.
Preverite, če ste pravilno program in če ste pravilno zagnali stroj.
Preverite, da ni pregorela varovalka in da je vtičnica brezhibna –
vklopite drugi aparat, na primer svetilko.
Morda vrata niso dobro zaprta. Odprite jih in jih ponovno zaprite.
Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Morda je nastavljena programska ura.
Voda ne priteka v
stroj
Pralni stroj ne izčrpa
vode
Voda je stekla na tla
ob stroju
Stroj ne ožame perila
Med centrifugiranjem
se slišijo močne
vibracije
Če utripa opozorilo
za določeno napako
(ERROR)
Preverite, da ni zamašen filter.
Preverite, da ni morda odtočna cev zapognjena.
Preverite, da v filtru ni tujkov.
Morda pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru
zamenjajte tesnilo in zategnite cev in pipo.
Morda stroj še ni do konca izčrpal vode: počakajte nekaj minut.
Nekateri modeli imajo možnost izklopa centrifuge – preverite, da je
centrifuga aktivirana.
Prevelika količina detergent lahko prepreči ožemanje: naslednjič
odmerite manj detergenta.
Pralni stroj morda ne stoji povsem ravno. Po potrebi ga uravnajte s
pomočjo nastavljivih nog, kot je to opisano v ustreznem poglavju teh
navodil.
Prepričajte se, da ste odstranili vsa varovala, s katerimi je bil stroj
zavarovan med transportom.
Perilo v stroju mora biti enakomerno razporejeno.
Če se prikaže oz. utripa opozorilo za napako št. 0, 1, 5, 7 ali 8, se
obrnite neposredno na pooblaščeni servis.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 2, voda ne priteka v
stroj. Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 3, stroj ne izčrpava
vode pravilno. Preverite, da odtok ni zamašen ter da odtočna cev ni
zapognjena.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št.4, je stroj preveč poln.
Zaprite pipo za vodo in se obrnite neposredno na pooblaščeni servis.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 9, izklopite pralni stroj,
počakajte 10 – 15 sekund in znova zaženite program.
20
Garancija
Za izdelek garantiramo skladno s pogoji,
navedenimi na certifikatu, ki je izdelku
priložen. Garancijski certifikat mora biti
pravilno izpolnjen. Shranite ga, tako da
ga boste lahko po potrebi predložili
pooblaščenemu servisu Candy.
- voda za izpiranje je bolj motna : To je
posledica zeolitov v vodi, kar pa na
učinkovitost izpiranja ne vpliva.
- bel prah(zeoliti) na perilu po koncu
pranja: to je normalno, prah ne prodre v
tkanino in ne vpliva na barvo.
Registrirajte svoj izdelek!
Ne izgubljajte časa. Takoj registrirajte svoj
pralni stroj in odkrijte prednosti, do katerih
ste upravičeni. Napotke boste našli na
strani www.registercandy.com ali če
pokličete na številko, ki je navedena na
ustreznem gradivu.
- pena v vodi pri zadnjem izpiranju: to ni
znak nezadostnega izpiranja.
- obilno penjenje: To je pogosto posledica
anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo
detergent in ki jih je težko spraviti iz
perila.
V takih primerih ne ponavljajte izpiranja,
saj to ne bi pomagalo!
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki
je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico
do morebitnih sprememb na aparatih, če
oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi
to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.
Če se problem ponavlja ali sumite, da gre
za okvaro, se takoj obrnite na najbližji
pooblaščeni servis Candy.
Lahko pa se tudi registrirate za servisni
plan Candy in si s tem pridobite možnost
brezplačnega servisiranja na domu tudi po
preteku garancijskega roka.
Pozor: klic ni brezplačen. O ceni boste
obveščeni z glasovnim sporočilom s strani
telefonskega operaterja servisa.
Candy priporoča, da zahtevate uporabo
originalnih nadomestnih delov, ki so na
voljo pri pooblaščenih servisih.
21
SL
Uporaba ekoloških detergentov brez
fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:
fkhldsk
fkhldsk
- GVT/GSF MPS (5÷8) -
15.07 - 43010445 - Canon Italia - Business Services Channel - Printed in Italy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising