Candy | GO 1462D/1-36S | Candy GO 1462D/1-36S User manual

Candy GO 1462D/1-36S User manual
FR
EL
SL
CZ
EN
Mode d’emploi
Navodilo za uporabo
Automatická praöka
User instructions
FR
TOUS NOS
COMPLIMENTS
En achetant cet appareil
ménager Candy, vous avez
démontré que vous
n’acceptez aucun
compromis: vous voulez
toujours ce qu’il y a de
mieux.
2
EL
SL
CZ
âESTITAMO!
ÚVOD
Candy, : .
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete
kompromisnih re‰itev in da
ste kupec, ki hoãe le
najbolj‰e.
VáÏen˘ zákazníku,
Candy a le plaisir de vous
proposer cette nouvelle
machine à laver qui est le
résultat d’années de
recherches et d’études des
besoins du consommateur.
Vous avez fait le choix de la
qualité, de la fiabilité et de
l’efficacité.
Candy ! ", "
" # " . $
, % # ".
Candy vous propose une
large gamme d’appareils
électroménagers: machines
à laver la vaisselle, machines
à laver et sécher le linge,
cuisinières, fours à microondes, fours et tables de
cuisson, hottes, réfrigerateurs
et congélateurs.
Candy # : ", ",
− " ,
! , #
", # , % % .
Demandez à votre
Revendeur le catalogue
complet des produits
Candy.
& " "
" Candy.
Nous vous prions de lire
attentivement les conseils
contenus dans ce livret. Il
contient d’importantes
indications concernant les
procédures d’installation,
d’emploi, d’entretien et
quelques suggestions utiles
en vue d’améliorer
l’utilisation de la machine à
laver.
# ,
' # #
, .
Conservez avec soin ce
livret: vous pourrez le
consulter bien souvent.
( # ,
' Quand vous communiquez
avec Candy, ou avec ses
centres d’assistance, veuillez
citer le Modèle, le n° et le
numéro G (éventuellement).
K # # Candy ' #
,
) ) G ( # −
).
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj,
rezultat dolgoletnih
raziskovanj in izku‰enj, ki
smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci.
Izbrali ste kakovost,
vzdrÏljivost in zanimivo
obliko.
Razen stroja, ki ste ga izbrali,
pa imamo na izbiro ‰e
pomivalne in su‰ilne stroje,
prostostojeãe ‰tedilnike,
kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice,
vgradne peãice in ‰tedilnike
ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte
najnovej‰i Candyjev
katalog.
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
Candy.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma Candy dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte.
Návod, kter˘ jste k v˘robku
obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
EN
OUR COMPLIMENTS
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Uporaba tega novega
pralnega stroja je
enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno
preberete NAVODILO ZA
UPORABO in ga v celoti
upo‰tevate.
V navodilu so navedene vse
pomembne informacije v
zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo
stroja.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Priporoãamo, da skrbno
shranite to knjiÏico z navodili,
da jo boste lahko prebrali
tudi kdaj kasneje, ãe bo
potrebno.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega
stroja poklicati enega od
na‰ih serviserjev mu
obvezno sporoãite oznako
modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe
je navedena na plo‰ãici s
tehniãnimi podatki, ki je
pritrjena na stroju.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
3
EL
FR
INDEX
- Avant-propos
/ "
Notes générales à la
livraison
0 ' Garantie
/
Mesures de sécurité
4
# CHAPITRE
KO
POGLAVJE
KAPITOLA
CHAPTER
SL
EN
CZ
KAZALO
OBSAH :
INDEX
Uvod
Úvod
Introduction
1
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
General points on delivery
2
Garancija
Záruka
Guarantee
3
Varnostni predpisi
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
Safety Measures
Données techniques
1 4
Tehniãni podatki
Technické údaje
Technical Data
Mise en place, installation
/ 5
Namestitev in prikljuãitev
stroja
Instalace
Setting up and Installation
Description des commandes
- # "
6
Opis stikalne plo‰ãe
Popis ovládacího panelu
Control Description
Tableau des programmes
- "
7
Razpredelnica s programi
Tabulka programå
Table of Programmes
Sélection
/ 8
Izbiranje programov in
temperatur
Volba programå
Selection
Tiroir à lessive
9
Predalãek za pralna
sredstva
Zásobník pracích prostüedkå
Detergent drawer
Le produit
1 10
Priprava perila na pranje
Prádlo
The Product
Lavage
- 11
Razpredelnica programov
pranja
Praní
Washing
Nettoyage et entretien
K 12
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
Öiätëní a bëïná udrïba
Cleaning and routine
maintenance
Recherche des pannes
2 # "
13
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
Neï zavoláte odbornÿ servis
Faults Search
5
FR
SL
EL
K 1
1. POGLAVJE
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
K ,
:
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
A) LIVRET
D’INSTRUCTIONS
) !"!#$#%#& &%'#(*
"$'+!(+
A) NAVODILO ZA
UPORABO
B) ADRESSES DE SERVICE
APRES VENTE
-) KATA+TA+H
%IEY.YN+E(N
%IKTY(N TEXNIKH+
E/T0HPETH+H+
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
) 0#+1&0&#'1#K&
!2'+!(+
C) GARANCIJSKI LIST
D) BOUCHONS
%) K3244
D) POKROVâKI
E) COUDES POUR LE TUBE
DE VIDANGE
!) 03+1#K& K#+1$&
# 1' +2K−
$1'+' 1&2
+(3'* !K$&'+
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
CHAPITRE 1
NOTES GENERALES
A LA LIVRAISON
A la livraison veuillez,
contrôler que le matériel
suivant accompagne la
machine:
F) BAC POUR LES
PRODUITS LESSIVIELS
LIQUIDES OU POUR LES
PRODUITS
BLANCHISSANTS
LIQUIDES
LES CONSERVER
A
B
F) POSODICO ZA TEKOâI
DETERGENT ALI BELILO
6
CHAPTER 1
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) INSTRUCTION MANUAL
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
D) KRYCÍ ZÁTKA
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
F) ZÁSOBNÍK PRACÍHO
PROST¤EDKU NEBO
BùLÍCÍHO PROST¤EDKU
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) CAPS
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) LIQUID DETERGENT OR
LIQUID BLEACH
COMPARTMENT
(CONTAINER)
C
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
K D
et contrôler que ce matériel
soit en bon état; si tel n’est
pas le cas appelez le centre
Candy le plus proche.
KAPITOLA 1
C) ZÁRUÖNÍ LIST
F) .'K' 2$&2
0&$$20*1#K&2
' 2$&2
3!2K*1#K&2
EN
CZ
- 5.
+ ,
.
F
E
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
EL
FR
CHAPITRE 2
GARANTIE
L’appareil est accompagné
par un certificat de
gàrantie.
SL
CZ
EN
2. POGLAVJE
KAPITOLA 2
CHAPTER 2
/
GARANCIJA
ZÁRUKA
GUARANTEE
" Service, " , .
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
K 2
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani na‰e
tehniãne sluÏbe, oziroma
na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Candyjevih aparatov v
garancijskem roku.
8
9
CHAPITRE 3
K 3
MESURES DE
SECURITE
ATTENTION:
EN CAS
D’INTERVENTION DE
NETTOYAGE ET
D’ENTRETIEN
● Débrancher la prise de
SL
EL
FR
# :
K K K
● 3
!.
courant.
● Fermer le robinet
d’alimentation d’eau.
● Toutes les machines Candy
sont pourvues de mise à la
terre.
Vérifier que l’installation
électrique soit alimentée par
une prise de terre, en cas
contraire demander
l’intervention du personnel
qualifié.
Produit compatible
avec les Directives
Européennes 73/23/EEC et
89/336/EEC, remplacé par
2006/95/EC et 2004/108/EC,
et les amendements
successifs.
● K .
● 4 Candy
" . 3 " "
" ' ! .
/ CE
, #' /"5 6 73/23/EEC 89/336/EEC,
2006/95/EC 2004/108/EC,
.
!
.
●
.
●
● Ne pas toucher l’appareil
pieds nus.
● Autant que possible éviter
l’usage de rallonges dans les
salles de bains ou les
douches.
ATTENTION:
PENDANT LE LAVAGE
L’EAU PEUT ATTEINDRE
90°C.
● Avant d’ouvrir le hublot
vérifier que le tambour soit
sans eau.
10
● D ! " ! , # "
'.
: K K K 90C
" .
CZ
EN
3. POGLAVJE
KAPITOLA 3
CHAPTER 3
VARNOSTNI
PREDPISI
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY
SAFETY MEASURES
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE
NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBY
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
● Uzavüete kohout püívodu
● Zaprite pipo za dotok
● Väechny el.spotüebiöe
● Vsi Candyjevi gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
zn.Candy jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit pracovníkem
odborné firmy.
Aparat je skladen z
doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloãili 2006/95 in 2004/108
ter kasnej‰imi modifikacijami.
● Z vlaÏnimi rokami ali
● Nedotÿkejte se praöky
● Ne uporabljajte podalj‰kov
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
● - ● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
● Turn off the water inlet tap.
vody
Spotfiebiã odpovídá
evropsk˘m smûrnicím
73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE (Smûrnice pro
elektromagnetickou
kompatibilitu), které byli
nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a
jejich pozdûj‰ími zmûnami.
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
● Remove the plug
ze zásuvky el. sítë
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
vode.
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
mokrÿma öi vlhkÿma rukama
nebo nohama
● Nepouïívejte praöku jste-li
bosí.
● Nejvyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v místnostech
se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90°C
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
d’adaptateurs ou de prises
multiples.
! .
● Cet appareil n’est pas
● 2
● Ne pas utiliser
destiné à être utilisé par des
personnes (notamment les
enfants) incapables,
irresponsables ou sans
connaissance sur l’utilisation
du produit, à moins qu’elles
ne soient surveillées, ou
instruites sur l’utilisation de
l’appareil, par une personne
responsable de leur sécurité.
! ( " ') " # ,
% ', % " # .
' !.
●
● Pour débrancher la prise,
●
● Ne pas laisser la machine
exposée aux agents
atmosphériques (pluie, soleil,
etc...).
● En cas de déménagement
ne jamais soulever la
machine par les boutons ou
par le tiroir des produits
lessiviels.
● Pendant le transport ne
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov ali
razdelilnikov.
●
Surveillez les enfants pour
être sûr qu’ils ne jouent pas
avec l’appareil.
ne pas tirer sur le câble.
SL
EL
FR
# # ( , .).
● " # '
.
● " # F
#.
pas appuyer le hublot sur le
chariot.
Important!
Les ouvertures à la base de
l’appareil ne doivent en
aucun cas être obstruées par
des tapis, moquette ou
autres objets.
● 2 personnes pour soulever
la machine (voir dessin).
● En cas de panne et/ou de
mauvais fonctionnement
éteindre la machine, fermer
le robinet d’alimentation
d’eau et ne pas toucher à la
machine. Pour toute
réparation adressez-vous
exclusivement à un centre
d’assistance technique
Candy en demandant des
pièces de rechange
certifiées constructeur. Le fait
de ne pas respecter les
indications susmentionnées
peut compromettre la
sécurité de l’appareil.
● Si le remplacement du
câble d’alimentation s’avère
nécessaire, il devra être
remplacé par un câble
special fourni par le service
après-vente.
12
!
" "
, " # " .
● '
(" # ).
● " /
, % . '
, " Candy ! Candy, #
. " # .
● E o o , o o Service
Gias.
● Osebe (vkljuãno z otroci) z
zmanj‰animi fiziãnimi,
zaznavnimi ali du‰evnimi
sposobnostmi ter osebe, ki
nimajo zadostnih izku‰enj ali
predznanja, smejo uporabljati
aparat le pod nadzorom in z
navodili oseb, ki so seznanjene s
pravilno uporabo aparata in ki
so odgovorni za njihovo varnost.
Otroke med uporabo aparata
nadzirajte. Poskrbite, da se ne
bodo igrali z aparatom.
● Ne vlecite prikljuãnega kabla
ali celo aparata samega, ãe
Ïelite iztakniti vtiã iz vtiãnice.
● Elektriãni aparati ne smejo biti
izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so npr.
deÏ, sonce ipd.
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju ne
dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani stroja
(tj., strani, kjer so name‰ãena
vrata) na voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki je
prekrit s tekstilnimi oblogami,
skrbno preverite, ãe vlakna take
talne obloge ne zapirajo
odprtin za zraãenje, ki so
name‰ãene na spodnjem robu
stroja.
Stroj morata dvigniti vedno dve
osebi, tako kot je prikazano na
skici.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja stroja,
stroj takoj izklopite in iztaknite
vtikaã iz vtiãnice ter zaprite pipo
za dotok vode do stroja. Nato
pokliãite enega od
poobla‰ãenih Candyjevih
serviserjev, da vam stroj
popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo originalnih
Candyjevih rezervnih delov.
Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na varno in
pravilno delovanje stroja.
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko nabavite
kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
CZ
EN
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Do not use adaptors or
● Tento spotfiebiã není urãen
pro pouÏití osobami (vãetnû
dûtí) s omezen˘mi fyzick˘mi ,
senzorick˘mi nebo
mentálními schopnostmi,
nebo bez zku‰eností a
znalostí spotfiebiãe, pouze
pokud nejsou pod
dohledem nebo pouãené
osobou odpovûdnou za
jejich bezpeãnost.
● This appliance is not
ZabraÀte dûtem, aby se
hrály se spotfiebiãem.
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
multiple plugs.
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be
supervised to ensure that
they do not play with the
appliance.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Do not leave the
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
● In the case of removal,
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
do not lean the door against
the trolley.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
CHAPITRE 4
SL
EL
FR
K 4
4. POGLAVJE
85
cm
85
cm
60 cm
DONNÉES TECHNIQUES
52 cm
CZ
KAPITOLA 4
EN
CHAPTER 4
85
cm
54 cm
60 cm
60 cm
60 cm
52
cm
54
cm
60
cm
TEHNIâNI PODATKI
TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICAL DATA
6
8
9
NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
KOLIâINA VODE PRI
OBIâAJNEM PRANJU
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
NORMAL WATER LEVEL
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
MAX.PÜÍKON
POWER INPUT
CAPACITE DE LINGE
SEC
/0D1 -66112
1/0)H) I6JLH)
EAU NIVEAU NORMAL
K2)6)DK -66112
)/I6J
l
PUISSANCE
ABSORBEE
-2I6L I/J 216
W
CONSOMMATION ENERGIE
(PROG. 90°C)
K212)2MH I/J 216
(-I60I2
2 90°)
kWh
1,8
PORABA ELEKTRIâNE ENERGIJE
(PROGRAM ZA PRANJE PRI 90°C)
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
AMPERAGE
/)12 I/J 216
A
10
MOâ VAROVALKE
JIÄTËNÍ
POWER CURRENT FUSE
AMP
ESSORAGE
(Tours/min.)
12LJ112 1DND 216
( # / )
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
SPIN
r.p.m.
PRESSION DANS
L’INSTALLATION HYDRAULIQUE
-D/ )/I6J
MPa
min. 0,05
max. 0,8
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
TLAK VODY
WATER PRESSURE
12 I/J 216
V
230
NAPETOST
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
SUPPLY VOLTAGE
TENSION
14
kg
6÷15
2150
2500
CONSULTER LA PLAQUE TECHNIQUE
!! ! ! "
GL.TABLICO S PODATKI
VIZ ÄTÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI
SEE RATING PLATE
15
EL
FR
SL
CHAPITRE 5
K 5
MISE EN PLACE
INSTALLATION
!7 Placer la machine près du
lieu d’utilisation sans la base
d’emballage.
4 5 5 .
Couper avec précaution le
cordon qui maintient le
tuyeau d’évacuation et le
cable d’alimentation
K8 5 .
Enlever les 4 vis de fixation
indiquées en (A) et enlever
les espaces indiqués en (B)
Couvrir les quatre trous en
utilisant les capuchons
prévus à cet effet dans le
sachet où se trouve la
notice
ATTENTION:
NE PAS LAISSER À LA
PORTÉE DES ENFANTS
DES ELEMENTS
D’EMBALLAGE QUI
PEUVENT CAUSER DES
RISQUES.
16
9 4 (A)
5 (B).
K 98 4 9
7 .
#$:
K K
# #%
#XOMENO
TH YKEYAIA
%IOTI M#OPEI
NA A#OTEEEI
ME&ITO KYN%INO.
CZ
EN
5. POGLAVJE
KAPITOLA 5
CHAPTER 5
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
SETTING UP
INSTALLATION
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Previdno prereÏite
jermenãek, ki pridrÏuje
prikljuãni kabel in odtoãno
cev.
Odvijte 4 vijake (A) in
odstranite 4 podloÏke (B).
Zakrijte luknje s priloÏenimi
pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za
uporabo.
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Odstfiihnûte pásku, která drÏí
hadici a dejte pozor abyste
nepo‰kodili hadici a
elektrick˘ kabel.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Od‰roubujte 4 ‰rouby (A) na
zadní stranû a odstraÀte 4
distanãní vloÏky.
Remove the 4 fixing screws
marked (A) and remove the
4 spacers marked (B)
Uzavfiete 4 otvory pouÏitím 4
krytek které jsou uloÏeny v
sáãku s návodem k pouÏití.
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
FR
Appliquer la feuille
supplémentaire sur le fond
comme dans la figure.
Raccorder le tuyau d’arrivée
d’eau au robinet.
L'appareil doit être relié à
l'arrivée d'eau exlusivement
avec les tuyaux fournis .
Ne pas réutiliser les anciens
tuyaux.
ATTENTION:
NE PAS OUVRIR LE ROBINET
Approcher la machine contre
le mur en faisant attention à
ce que le tuyau n’ait ni
coudes ni étranglements.
Raccorder le tuyau de
vidange au rebord de la
baignoire ou, mieux encore, à
un dispositif fixe d’évacuation,
hauteur mini. 50 cm, et de
diamètre supérieur au tuyau
de la machine à laver.
En cas de besoin, utiliser le
coude rigide livré avec la
machine.
SL
EL
EN
CZ
1o o 59o "
" o
, 5 .
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
+ 9
9 .
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
H .
9 set
.
T set . ..
#$:
' '( )
* +
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ‚E NE
ODPRITE!
1 .
K , ’ .
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
! , 7 9 98 50 n 5. !
7 , 7 .
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Connect the fill hose
to the tap.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
EL
Mettre la machine à niveau
en reglant les 4 pieds:
L 4
" #:
a) Tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre
l’écrou de façon à
dévérouiller la vis du pied.
) % # ' '
" % .
b) Tourner le pied et le faire
monter ou descendre
jusqu’à obtenir une parfaite
adhérence au sol.
c) Enfin bloquer le pied en
revissant l’écrou dans le sens
inverse des aiguilles d’une
montre et le faire adhérer au
fond de la machine.
A
") - # ,
%' "
#.
B
#) , o #, " # " .
C
Vérifier que la manette soit
sur la position “OFF” et que le
hublot soit fermé.
3 ' " OFF .
Brancher la prise.
3
ATTENTION:
Au cas où il serait nécessaire
de remplacer le cable
d’alimentation, assurez vous
de respecter les codescouleur suivants dans le
branchement de chacun
des fils:
BLEU
MARRON
VERT-JAUNE
- NEUTRE (N)
- PHASE (L)
- TERRE (
Une fois l'appareil installé, la
prise électrique doit rester
accessible.
20
SL
FR
)
!.
:
" ' #,
' #"
" " :
− (N)
K
− K
− − $%
(L)
(
M ,
"R R ' !.
)
EN
CZ
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
Umístûte praãku do roviny
pomocí 4 nastaviteln˘ch
noÏiãek:
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
a) Matico, s katero je pritrjena
nogica sprostite tako, da jo
odvijete z
ustreznim kljuãem.
a) Otáöejte maticí äroubu po
smëru hod. ruöiöek a pak
måïete püizpåsobit vÿäku
noïiöky.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k podlaze.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu proti
smëru hod. ruöiöek.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Prepriãajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloÏaju in da so vrata stroja
zaprta.
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
Ensure that the knob is on the
“OFF” position and the load
door is closed
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
Zapojte záströku do sítë.
Insert the plug.
POZOR:
ãe je treba zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, prikljuãite Ïice
skladno s spodaj navedenimi
barvami/kodami:
UPOZORNùNÍ:
V pfiípadû potfieby v˘mûny
pfiívodního kabelu pfiipojujte
vodiãe v souladu s
následujícím barvami/kódy:
ATTENTION:
should it be necessary to
replace the supply cord,
connect the wire in
accordance with the
following colours/codes:
MODRA
- NULA (N)
MODR¯
- NEUTRÁLNÍ (N)
BLUE
- NEUTRAL (N)
RJAVA
- FAZA (L)
HNùD¯
- ÎIV¯ (L)
BROWN
- LIVE (L)
YELLOW-GREEN
- EARTH (
c) Po konãanem izravnavanju
nogico ponovno pritrdite tako,
da jo z ustreznim kljuãem
privijate v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev dokler
se povsem ne prileÏe dnu
stroja.
RUMENA-ZELENA - OZEMLJITEV (
)
Stroj mora biti name‰ãen tako,
da lahko vtiãnico doseÏete v
vsakem trenutku.
ÎLUTO-ZELEN¯ - UZEMNùNÍ (
)
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla snadno
püístupná zásuvka.
)
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
21
CHAPITRE 6
SL
EL
FR
6. POGLAVJE
KAPITOLA 6
CHAPTER 6
OPIS STIKALNE PLO·âE
OVLÁDACÍ PRVKY
CONTROLS
A
Roãaj vrat
DrÏadlo otevfiení dvífiek
Door handle
B
Gumb za nastavitev rogramov
pranja – gumb programatorja
Voliã programÛ s OFF
Timer knob for wash
programmes with OFF position
C
Tipka za temperatura pranja
Tlaãítko Volba teploty
Wash Temperature button
D
Gumb za nastavitev ‰tevila
vrtljajev centrifuge
Tlaãítko Volba Odstfiedûní
Spin Speed button
K 6
DN
O
F
EN
CZ
E
P
G H I C L M
B
A
COMMANDES
Poignée d’ouverture du
hublot
" &' *+'
Manette des programmes de
lavage avec OFF
*,#-' *#../ .
1-& OFF.
Touche Selection Temperature
, 71.&'
.' *,7&'
Touche Essorage
, *,#' 8/
;<.
Touche Degre de Salissure
, =1.7 >.'
E
Tipka Stopnja umazanosti perila
Tlaãítko StupeÀ Zneãi‰tûní
Degree of soiling button
Témoin de Bouton
?-' ,;' *,/
F
Kontrolne luãke posameznih tipk
Kontrolky Tlaöítek
Buttons indicator light
Touche Prelavage
, G
tipka za predpranje
Tlaãítko Pfiedpírki
Pre-wash button
Touche Aquaplus
, Aquaplus
H
Tipka za Allergie
Tlaãítko Aquaplus
Aquaplus button
Touche Départ Différé
, ,#&.-&'
&&'
I
Tipka za zamik vklopa
Tlaãítko OdloÏeného Startu
Start Delay button
Touche Repassage Facile
, ;,; ?/.'
L
Tipka za lahko likanje
Tlaãítko Pro Zabránûní
Pomaãkání
Crease Guard button
Touche marche/pause
K;.* &&'
M
Tipka Start
Tlaãítko Start
Start button
Temoin de verrouillage de
porte
; ,?/.&' *'
N
Kontrolna luãka zaklenjena
vrata
Kontrolka zamãená dvífika
Door locked indicator light
Ecran Digital
@&8 1+&
O
P
Digitalni prikazovalnik
Displej Digit
Digital Display
Predalãek za pralna sredstva
Zásobník pracích prostfiedkÛ
Detergent drawer
Bacs à produits
22
; *;*7
23
FR
SL
EL
CZ
EN
DESCRIPTION DES
COMMANDES
- # "
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
POPIS OVLÁDACÍCH DESCRIPTION OF
CONTROL
PRVKÅ
“Kg DETECTOR”
(La fonction n’est active que
pour les programmes Coton
et Synthétique)
Le “Kg DETECTOR” permet de
mesurer une série
d’information sur le linge
chargé dans le tambour
durant toues les phases du
lavage.
Ainsi, durant les 4 premières
minutes du cycle de lavage,
le “Kg DETECTOR” :
- régule la quantité d’eau
nécessaire
- détermine la durée du
cycle de lavage
- ajuste les rinçages
" - K/"" (- !
23 22!!
)!24! " ! -6")
+ 5 9 " - K/"" 5 5 9 9 .
@ , " - K/""
, 4 9 :
− 9 9
− 5 9 − !7 98 +9 5 9 5
7
9 :
− 5 7 9 5
− 9 9 , , , 9 8 − 9 9 5
5, 5 .
4 " - K/"" 5 , , 7
7 9
7 9 9 .
& " - K/"" 9
7 7 9 7
7
. + 7 9
5
5 9 , 7 9
7 7
, 9 8 7 5 7 9
.
“Kg DETECTOR” (Funkcija je
na voljo samo pri programih
za bombaÏ in sintetiko)
“DETEKTOR hmotnosti”
(Tato funkce je aktivní pouze
u programÛ pro bavlnu a
syntetické látky)
En fonction de la quantité et
du type de linge lavé:
- régule le rythme des
rotations du tambour per
l’adapter au type de tissu
- reconnaît la présence de
mousse et augmente
éventuellement le niveau
d’eau durant les rinçages
- régule la vitesse d’essorage
en fonction de la charge,
pour éviter les déséquilibres
“Kg DETECTOR” parvient ainsi
à assurer systématiquement
la recette de lavage la plus
adaptée à la charge de
linge parmi la centaine de
recettes possibles.
“Kg DETECTOR” répond aux
exigences de simplicité
d’utilisation en permettant
une sélection simplifiée du
programme de lavage. En
effet, l’utilisateur indique
simplement le type de tissu
chargé dans la machine et le
degré de salissure des
vêtements, et il obtiendra un
linge parfaitement lavé et
essoré dans le respect des
textiles.
POIGNEE D’OUVERTURE DU
HUBLOT
Pour ouvrir le hublot
actionner le bouton dans
la poignée.
24
" &' *+'
- .
“Kg DETECTOR” tekom vsake
posamezne faze pranja
omogoãa nadziranje
podatkov o koliãini perila v
bobnu. Ob aktiviranju “Kg
DETECTOR” ta tekom prvih 4
minut pranja:
• prilagodi koliãino vode
• doloãi trajanje programa
pranja
• nadzira izpiranje
skladno z izbrano vrsto
tkanine:
• prilagodi ritem vrtenja
bobna izbrani vrsti tkanine, ki
je v bobnu
• prepozna prisotnost pene in
po potrebi poveãa koliãino
vode med izpiranjem
• prilagodi hitrost centrifugiranja
skladno s koliãino perila v
bobnu in s tem prepreãi
morebitno neuravnoteÏenost.
Na ta naãin lahko “Kg
DETECTOR” sam doloãi
najustreznej‰i program, saj je
na voljo na stotine moÏnih
kombinacij.
“Kg DETECTOR” izjemno olaj‰a
uporabo pralnega stroja, saj
poenostavi izbiranje
programov. Pravzaprav mora
uporabnik stroju samo
‘povedati’, kak‰ne vrste perilo
je potisnil v boben ter kako
umazano je perilo. S pomoãjo
“Kg DETECTOR” bo perilo
vedno popolnoma ãisto ter
oÏeto pri najveãji primerni
hitrosti za izbrano vrsto perila,
tako da bo za perilo vedno
dobro poskrbljeno.
A
Je poslední hranicí
aplikované elektroniky pro
technologii praní.
“DETEKTOR hmotnosti”
nabídne bûhem v‰ech fází
praní rÛzné informace o
vloÏeném prádle.
Tímto zpÛsobem“DETEKTOR
hmotnosti” bûhem prvních 4
minut pracího cyklu:
- nastavuje mnoÏství
potfiebné vody
- urãuje délku praní
- nastavuje máchání prádla
podle hmotnosti a typu
prádla urãené na praní:
- nastavuje rytmus otáãení
bubnu, aby jej pfiizpÛsobil
typu tkaniny
- rozeznává pfiítomnost pûny
a podle potfieby zvy‰uje
mnoÏství vody bûhem
máchání
- podle hmotnosti nastavuje
poãet otáãek odstfieìování,
pfiiãemÏ brání pfiípadné
nerovnováze
“DETEKTOR hmotnosti” si
takov˘m zpÛsobem dokáÏe
vybrat z nûkolika stovek
moÏn˘ch kombinací právû
tu, která se pro jednotlivé
podmínky prádla hodí nejvíc.
“DETEKTOR hmotnosti”
vyhovuje potfiebám
snadného pouÏívání praãky,
pfiiãemÏ umoÏÀuje
zjednodu‰ení nastavení
pracího programu. UÏivatel
pouze zadáním typu
vloÏeného prádla a stupnû
zneãi‰tûní dosáhne dokonale
ãisté prádlo a to s nejvût‰ím
moÏn˘m stupnûm su‰ení díky
odstfiedûní, které chrání
odûv.
“Kg DETECTOR”
(Function active only on
Cotton and Synthetics
programmes)
Through every wash phase
“Kg DETECTOR” allows to
monitor information on
the wash load in the drum.
So, as soon as the “Kg
DETECTOR” is set in motion, in
the first 4 minutes of the wash,
it:
- adjusts the amount of water
required
- determines the length of the
wash cycle
- controls rinsing
according to the type of
fabric selected to be washed
it:
- adjusts the rhythm of drum
rotation for the type of fabric
being washed
- recognises the presence of
lather, increasing, if necessary,
the amount of water during
rinsing
- adjusts the spin speed
according to the load, thus
avoiding any imbalance.
In this way “Kg DETECTOR” is
able to decide, by itself, the
most suitable programme for
each individual wash from
the hundreds of possible
wash combinations.
“Kg DETECTOR” meets the
need for easy use by
permitting a simplified
programme selection. In
fact, the user need only tell
the machine the type of
fabric in the drum and the
degree of soiling, to obtain a
perfect wash with the highest
level of drying possible with a
spin which really cares for
your clothes.
ROâAJ VRAT
DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK
DOOR HANDLE
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
K otevfiení dvífick stisknûte
pojistku umístûnou na
vnitfiní stranû drÏadla.
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
25
FR
MANETTE DES PROGRAMMES
DE LAVAGE AVEC OFF
*,#-' *#../ .
1-& OFF.
LORSQUE LE SELECTEUR
EST POSITIONNE SUR UN
PROGRAMME, L’ECRAN
MONTRE LES DETAILS DU
CYCLE CHOISI.
LES LESSIVES
D’AUJOURD’HUI SONT
PLUS EFFICACES, MEME
A BASSE TEMPERATURE.
POUR CETTE RAISON, LA
MACHINE CONSEILLE
L’UTILISATION DE
TEMPERATURES PLUS
BASSES, MEME POUR LES
PROGRAMMES
INTENSIFS. DANS TOUS
LES CAS, IL EST POSSIBLE
D’AUGMENTER LA
TEMPERATURE DE
LAVAGE EN APPUYANT
SUR LA TOUCHE
TEMPERATURE. LA TABLE
DES PROGRAMMES
INDIQUE LA
TEMPERATURE MAXIMUM
CONSEILLEE POUR
CHACUN DES
PROGRAMMES.
N.B. AFIN D’ETEINDRE
COMPLETEMENT LA
MACHINE, PLACER LE
SELECTEUR SUR " OFF "
$
$ %,
= $
$
$ .
K
K
K . $ $, % K $ $ K K .
K% K
$ % $ $
K K $ .
Appuyez sur la touche
"MARCHE/PAUSE" pour
commencer le cycle.
Le cycle de lavage se
réalisera avec la manette
des programmes arrêtée sur
le programme sélectionné
jusqu'à la fin de celui-ci.
A la fin du lavage, mettez la
machine à l' arrêt en
tournant la manette
programmes sur la position
"OFF"
NOTE: LORS DE LA MISE EN
MARCHE DU CYCLE DE
LAVAGE SUIVANT, LE
SELECTEUR DE
PROGRAMME DOIT ETRE
REMIS EN POSITION OFF
AVANT DE SELECTIONNER
ET DE LANCER LE
PROGRAMME SUIVANT.
26
EL
$ $ K , $ $
"OFF".
- / ("Start/Pause")
.
1 ! , ' " "
( ) , .
4 " , ! " "OFF"
% :
;.* ;
?+*&−
*,#-
*#../ *-*
* 1 &
1-& OFF . -,'
+' *#..' * *,# - -
*+#.. *,;.'.
SL
B
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
KO OBRNETE GUMB ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV,
SE PRIKAZOVALNIK
OSVETLI IN PRIKAÎEJO SE
NASTAVITVE ZA IZBRANI
PROGRAM.
NOVI DETERGENTI SO
BOLJ UâINKOVITI TUDI PRI
NIÎJIH TEMPERATURAH,
ZATO TA STROJ TUDI PRI
INTENZIVNIH PROGRAMIH
PRIPOROâI NIÎJO
TEMPERATURO.
S POMOâJO TIPKE ZA
DOLOâANJE
TEMPERATURE PRANJA PA
LAHKO TEMPERATURO
PRANJA ZVI·ATE.
UPO·TEVAJTE PODATKE V
RAZPREDELNICI
PROGRAMOV, KJER SO
NAVEDENE NAJVI·JE
MOÎNE TEMPERATURE ZA
POSAMEZNE PROGRAME.
OPOMBA: STROJ
IZKLOPITE Z OBRAâANJEM
GUMBA ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV NA
POLOÎAJ “OFF”
(IZKLOPLJENO).
Stroj zaÏenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraãa).
Stroj izklopite tako, da
obrnete gumb programatorja
na OFF.
OPOMBA:
GUMB PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA OFF
PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU PRANJA OZ.
âE ÎELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
CZ
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
OTOâENÍM OVLADAâE
PROGRAMÒ SE DISPLEJ
ROZSVÍTÍ A ZOBRAZÍ SE
PARAMETRY ZVOLENÉHO
PROGRAMU.
DNE·NÍ PRACÍ
PROST¤EDKY JSOU
ÚâINNÉ UÎ U NÍZK¯CH
TEPLOT. Z TOHOTO
DÒVODU I Z DÒVODU
INTENZIVNÍCH
PROGRAMÒ, PRAâKA
DOPORUâUJE PRANÍ P¤I
NEJNIηÍCH TEPLOTÁCH.
V KAÎDÉM P¤ÍPADù JE
V·AK MOÎNÉ TEPLOTU
PRANÍ ZV¯·IT, A TO
STISKNUTÍM TLAâÍTKA
REGULUJÍCÍHO TEPLOTU.
PRO MAXIMÁLNÍ
MOÎNOU TEPLOTU U
KAÎDÉHO PROGRAMU
VYCHÁZEJTE Z TABULKY
PROGRAMÒ.
UPOZORNùNÍ: PRAâKU
VYPNETE OTOâENÍM
OVLADAâE PROGRAMÒ
DO POLOHY „OFF“.
Stisknûte tlaãítko "Start/Pausa"
a spusÈte cyklus praní.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
Po ukonãení cyklu vypnûte
praãku nastavením voliãe
programu do polohy “OFF”.
EN
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
WHEN THE PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED THE
DISPLAY LIGHTS UP TO
SHOW THE SETTINGS FOR
THE PROGRAMME
SELECTED.
TODAY, MOST DETERGENTS
HAVE BEEN IMPROVED TO
WASH EFFICIENTLY AT
LOWER TEMPERATURES,
THEREFORE WE HAVE SET
THE DEFAULT TEMPERATURE
SETTINGS OF EACH
PROGRAMME TO A LOWER
LEVEL, SAVING ELECTRICITY
AND REDUCING THE
CARBON FOOTPRINT OF
YOUR MACHINE.
YOU CAN SELECT AN HIGH
TEMPERATURE BY PRESSING
THE TEMPERATURE BUTTON.
PLEASE REFER TO THE
PROGRAMME GUIDE FOR
THE MAXIMUM
TEMPERATURE TO WHICH
EACH PROGRAMME CAN
BE SET.
N.B. TO SWITCH THE
MACHINE OFF, TURN THE
PROGRAMME SELECTOR
TO THE “OFF” POSITION.
Press the "Start/Pause" button
to start the selected cycle.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMÒ MUSÍ
B¯T PO UKONâENÍ
PRANÍ VÎDY P¤ESTAVEN
DO POLOHY OFF, TEPRVE
PAK MÒÎETE ZVOLIT
NOV¯ PROGRAM.
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END OF
EACH CYCLE OR WHEN
STARTING A SUBSEQUENT
WASH CYCLE PRIOR TO
THE NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
27
FR
TOUCHE “SELECTION
TEMPERATURE”
#K "*8
8K #*"
Après sélection d’un
programme, le voyant
correspondant à la
température correspondante
conseillée s’allume. Il est
possible de diminuer ou
d’augmenter cette
température en appuyant
plusieurs fois sur la touche. A
chaque pression de la
touche, le voyant
correspondant à la
température sélectionnée
s’allume.
4 7
8
9 .
1 7 9 7 7
.
K 5 ,
.
TOUCHE "ESSORAGE"
K "$
%
@ "
K % # # " #. % ' .
- ' '
% '
"
.
0 % ! % $ *811 . *1
8 / ;8./ '
? .* *,-G
.#,7& *+ & ;+.
*,#.-& *+ *,; '
7& ;<.'.
La phase d'essorage est très
importante pour la
préparation à un bon
séchage et votre modèle est
doté d'une grande flexibilité
pour satisfaire chaque
exigence.
En agissant sur cette touche
vous pouvez réduire la vitesse
maximale possible pour le
programme sélectionnée,
jusqu'à une complète
élimination de l'essorage.
Pour réactiver l'essorage, il est
suffisant de presser la touche
de nouveau, jusqu'à atteindre
la vitesse choisie.
Pour la sauvegarde des tissus,
il n'est pas possible
d'augmenter la vitesse
d'essorage, au-delà de celle
qui est indiquée
automatiquement au
moment de la sélection du
programme.
Il est toujours possible de
modifier la vitesse d'essorage,
sans mettre la machine en
PAUSE.
NOTE:
LA MACHINE EST DOTEE
D’UN DISPOSITIF
ELECTRONIQUE QUI
EMPECHE LE DÉPART DE
L’ESSORAGE SI LES
CHARGES SONT MAL
REPARTIES ET LIMITE LES
VIBRATIONS ET LE BRUIT
DURANT LE LAVAGE.
28
EL
SL
C
TIPKA ZA “TEMPERATURA
PRANJA”
Ko izberete katerega od
programov, vas stroj s
pomoãjo osvetljene luãke
opozori na priporoãeno
temperaturo pranja.
S pomoãjo tipke
“TEMPERATURA PRANJA”
lahko zniÏate ali zvi‰ate
temperaturo pranja za
izbrani program.
Ob vsakem pritisku na tipko
kontrolna luãka prikaÏe novo
izbrano temperaturo pranja.
D
GUMB ZA “NASTAVITEV
HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA”
Faza centrifugiranja je zelo
pomembna, saj naj bi iz
perila odstranila ãimveã
vlage, ne da bi ga pri tem
po‰kodovala.
Hitrost centrifuge lahko
prilagodite svojim potrebam.
Z nastavitvijo niÏjih vrednosti
lahko zniÏate maksimalno
hitrost centrifuge na minuto.
Centrifugo lahko tudi
izkljuãite. âe Ïelite ponovno
aktivirati fazo centrifugiranja,
preprosto pritisnete na tipko,
dokler ni nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja
od najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
/ # % " " .
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
HMEI% H:
H Y KEYH EINAI EQOI MENH
ME EIIKO HEKTPONIKO
AI HTHPIO OY AOTPEEI
THN EKTEE H TOY KYKOY
TI@IMATO AN TA POYXA TO
TYMANO EN EINAI
OMOIOMOPA KATANEMHMENA.
AYTO AOTPEEI TO OPYBO
KAI TI ONH EI KAI
EQA AIZEI ME$AYTEPH
IAPKEIA Z%H TH Y KEYH .
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S
POSEBNO ELEKTRONSKO
NAPRAVO, KI PREPREâUJE
CENTRIFUGIRANJE, âE
PERILO V BOBNU NI
URAVNOTEÎENO. S TEM JE
ZMANJ·ANA GLASNOST
DELOVANJA TER VIBRACIJE,
OBENEM PA TUDI
PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA
DOBA VA·EGA PRALNEGA
STROJA.
CZ
EN
TLAâÍTKO „VOLBA TEPLOTY“
“WASH TEMPERATURE” BUTTON
Pfii volbû programu se
rozsvícením pfiíslu‰né
kontrolky zobrazí
doporuãená teplota.
Vícenásobn˘m stisknutím
tlaãítka je moÏné tuto teplotu
sníÏit nebo zv˘‰it.
KaÏd˘m stisknutím tlaãítka se
z dostupn˘ch moÏností rozsvítí
kontrolka odpovídající
zvolené teplotû.
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the recommended wash
temperature.
The Temperature button can
be used to decrease or
increase the temperature of
your chosen wash cycle.
Each time the button is
pressed, the new
temperature level is shown on
the Wash Temperature
Indicator.
TTLAâÍTKO “VOLBA
ODST¤EDùNÍ”
“SPIN SPEED” BUTTON
Fáze odstfieìování je velmi
dÛleÏitá pro pfiípravu
dobrého usu‰ení. Vበmodel
je vybaven tak, aby byl
schopen vyhovût v‰em
Va‰im potfiebám.
Stisknutím tohoto tlaãítka lze
omezovat maximální
rychlost odstfieìování, kterou
je moÏné pouÏít pro zvolen˘
program, aÏ do úplného
vyfiazení odstfieìování.
Pro nové spu‰tûní
odstfieìování staãí znovu
stisknout tlaãítko a nastavit
ho aÏ na poÏadovanou
rychlost.
Pro ochranu tkanin není
moÏné nastavit rychlost
vy‰‰í, neÏ je rychlost, která
se automaticky stanovuje v
okamÏiku zvolení programu.
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle is
enough to press the button
until you reach the spin
speed you would like to set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable during
the selection of the program.
Rychlost odstfieìování je
moÏné zmûnit kdykoli,
spotfiebiã nemusí b˘t v
reÏimu PAUSA.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA
SPECIÁLNÍM
ELEKTRONICKŸM
ZAÜÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ
PÜED NADMËRNŸMI
VIBRACEMI A HLUKEM
BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ,
POKUD ÄPATNŸM
ROZLOÏENÍM PRÁDLA
DOJDE V BUBNU K
NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË.
PRODLOUÏÍ SE TAK
ÏIVOTNOST PRAÖKY.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE SPIN
CYCLE SHOULD THE LOAD
BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE
AND VIBRATION IN THE
MACHINE AND SO
PROLONGS THE LIFE OF
YOUR MACHINE.
29
FR
EL
TOUCHE “DEGRE DE
SALISSURE”
L’activation de ce bouton
(uniquement sur les
programmes COTON et
MIXTES) permet le choix de 3
niveaux d’intensité de
lavage selon le degré de
salissure du linge.
Après sélection du
programme de lavage, le
voyant se positionne
automatiquement sur le
niveau de salissure minimum;
en appuyant sur la touche
on augmente le niveau de
salissure et par conséquent
la durée du cycle. En utilisant
cette touche après avoir
sélectionné le programme
Rapide, il est possible de
choisir parmi 3 programmes
de 14mn, 30mn et 44mn.
#K ")8*
+"
TEMOIN DE BOUTON
K
Ces témoins s’allument
lorsque qu’une option est
choisie
Si une option est
incompatible avec le
programme, le témoin de
l’option clignotera puis
s’éteindra.
Les options doivent être
sélectionnées AVANT
d’appuyer sur la touche
“MARCHE”.
TOUCHE “PRELAVAGE”
Cette option est très utile
pour le linge
particulièrement sale et elle
peut être utilisée
en aucun programme de
lavage (voir la section
“Tableau des programme”
de ce manuel).
Pour ce programme, le
détergent doit être ajouté
dans le bac de dosage de
poudre, identifié par “1”.
Nous vous recommandons
de n’utiliser que 20 % de la
quantité de détergent pour
le lavage principal.
30
!7 (7 7
COTTON MIXED FIBRES) 7 3
9 ,
7 9 9 .
4 7
9 .
0 9
9 .
4 9 ,
7 77
7
9 3
/7
9 14’, 30’ 44’ .
%
6 " " .
" , .
E
F
*-' ,;#'−
*,#-' (*>' *,) *-* *,#7−#*&17
* *&. ; *,;
-G&' (START).
K
" "
2 " "" " " # − ".
1 ! "1" ( # #
) 20% .
G
SL
CZ
EN
TIPKA “STOPNJA UMAZANOSTI
PERILA”
S pomoãjo te tipke lahko
izberete eno od treh stopenj
intenzivnosti pranja glede na
to, kako umazano je perilo, ki
ga Ïelite oprati. Ta moÏnost je
na voljo le pri programih za
bombaÏ in tkanine iz me‰anih
vlaken. Ko izberete ustrezen
program, je samodejno
nastavljena moÏnost za
najmanj umazano perilo;
osvetljena je ustrezna luãka. S
pritiskom na tipko zvi‰ate
stopnjo umazanosti perila, s
tem pa se prilagodi tudi
podatek o trajanju programa.
S pomoãjo te tipke lahko, v
primeru da ste izbrali hitri
program, tudi doloãite trajanje
programa. Na voljo so vam tri
dolÏine programa: 14’, 30’ in 44’.
TLAâÍTKO „STUPE≈
ZNEâI·TùNÍ“
Pomocí tohoto tlaãítka (které
je aktivní pouze u programÛ
BAVLNA a SMÍCHANÉ
PRÁDLO) si mÛÏete zvolit 3
úrovnû intenzity praní v
závislosti od stupnû zneãi‰tûní
prádla.
“DEGREE OF SOILING”
BUTTON
By selecting this button
(active only on COTTON and
MIXED FIBRES programmes)
there is a choice of 3 levels
of wash intensity, depending
on how much the fabrics
are soiled.
Once the programme has
been selected the indicator
light will automatically show
the minimum level required
for that programme. Pressing
the button increases the
duration of the wash cycle,
and adjusts the wash
settings accordingly. For
example: Using this button
on the Rapid Wash cycle will
enable you to select either
a 14, 30 or 44 minute wash
cycle.
KONTROLNE LUâKE TIPK
KONTROLKY TLAâÍTEK
BUTTONS INDICATOR LIGHT
Osvetlijo se, ko pritisnete na
katero od tipk.
âe izberete opcijo, ki ni na
voljo v kombinaciji z izbranim
programom, kontrolna luãka
tipke najprej utripa, nato pa
ugasne.
Tyto kontrolky se rozsvítí tehdy,
kdyÏ stisknete pfiíslu‰ná
tlaãítka.
Pokud zvolíte funkci, kterou
není moÏné kombinovat s
nastaven˘m programem,
pfiíslu‰ná kontrolka bude
nejdfiíve blikat a poté zhasne.
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected that
is not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
Tlaãítka funkcí musí b˘t
navolena pfied stisknutím
tlaãítka start.
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
TIPKA ZA “PREDPRANJE”
TLAâÍTKO “P¤EDPÍRKY”
Ta opcija je primerna predvsem
za pranje zelo umazanega
perila; na voljo je le v
kombinaciji z doloãenimi
programi, kot je to razvidno iz
tabele programov.
Detergent za predpranje
odmerite v predelek predalãka
za pralna sredstva, oznaãen z
“1” (Upo‰tevajte navodila,
podana v poglavju Predalãek
za pralna sredstva!).
Priporoãamo, da uporabite le
20% od priporoãene koliãine,
navedene na embalaÏi
pralnega pra‰ka; pri tem
programu ne uporabljajte
mehãalca za perilo.
Tato funkce je uÏiteãná
zejména v pfiípadû velmi
za‰pinûného prádla a mÛÏe
b˘t pouÏita pouze s nûkter˘mi
programy, jak je uvedeno v
tabulce programÛ.
Prací prostfiedek k tomuto
programu, nasypejte do
pfiihrádky zásobníku oznaãené
“1“ (k získání bliωí informace viz
rozdûlení zásobníku pro prací
prostfiedky v tomto manuálu).
Doporuãujeme pouÏít jen 20% z
uvedeného mnoÏství na obalu
pracího prostfiedku.
“PRE-WASH” BUTTON
This option is particularly
useful for heavily soiled
loads and can be used only
on some programmes as
shown in the programmes
table.
Detergent for this
programme should be
added to the compartment
of the soap drawer labelled
“1” (Please refer to
Detergent Drawer Section of
manual). We recommend
you use only 20% of the
recommended quantities
shown on the detergent
pack and fabric conditioner
should not be used for this
programme.
Po volbû programu se
kontrolka automaticky umístí
na nejniωí moÏn˘ stupeÀ;
stisknutím tlaãítka se tento
stupeÀ zv˘‰í, ãehoÏ
následkem se zmûní i
parametry délky cyklu.
Stisknutím tohoto tlaãítka po
volbû rychlého programu je
moÏné vybrat z 3 rÛzn˘ch
programÛ s délkou 14, 30 a 44
minut.
31
TOUCHE "AQUAPLUS"
K
Grâce au nouveau Sensor
System, il est possible, en
activant la touche Aquaplus,
d’effectuer un cycle de
lavage spécifique pour les
tissus résistants et mixtes. Le
lavage ainsi effectué permet
d’éliminer tout résidu lessiviel
et donc de prendre soin des
peaux délicates qui seront
en contact avec ces fibres.
L’ajout d’une plus grande
quantité d’eau au lavage
ainsi que l’action renforcée
de 5 rinçages avec
essorages intermédiaires
permettent d’obtenir un
linge propre parfaitement
rincé. Afin d’obtenir un
résultat optimal de lavage, la
quantité d’eau est accrue
pendant cette phase du
cycle garantissant une
parfaite dilution de la lessive.
La quantité d’eau est
également accrue au
moment du rinçage de
manière à éliminer toute
trace de lessive des fibres.
Cette fonction a été
spécialement étudiée pour
les PEAUX DELICATES ET
SENSIBLES pour lesquelles
même un minimum de résidu
de lessive peut causer
irritations ou allergies.
Il est aussi conseillé d’utiliser
cette fonction pour le LINGE
DES ENFANTS, pour le LINGE
DELICAT en général ainsi que
pour le lavage des TISSUS
EPONGE dont les fibres
tendent à retenir la lessive.
Pour assurer une meilleure
prestation de lavage, cette
fonction est toujours active
pendant les programmes
Délicat et Laine/lavage a la
main.
- ' " (Mix and Wash)
Sensor System. 2 # ! # .
1 # # . ' ", . "
" " " # ".
2 ' " .
"
', # # " " # "
#
.
0 # " " " " "
" # ".
32
SL
EL
FR
"AQUAPLUS"
H
CZ
EN
TIPKA “ALLERGIE”
TLAâÍTKO “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS” BUTTON
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz me‰anice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor. Ta opcija
zagotavlja neÏno ravnanje s
perilom in je predvsem
namenjena osebam z neÏno
in obãutljivo koÏo, pri katerih
bi lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji
koliãini vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju
faz obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode
zagotavlja temeljitej‰e
pranje in popolno izpiranje.
V stroj se natoãi veãja
koliãina vode, tako da se
detergent bolje raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v
stroj natoãi veã vode, kar
zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi
detergenta iz perila, kar je
‰e posebej pomembno za
osebe z neÏno in obãutljivo
koÏo, pri katerih bi lahko tudi
najmanj‰e sledi pralnih
sredstev povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi
za pranje otro‰kih oblaãil in
obãutljivega perila nasploh,
pa tudi za pranje frotirja, saj
ta med pranjem absorbira
veã detergenta.
Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in
volno/roãno pranje.
Díky novému systému Sensor
System je moÏné pomocí
tlaãítka provést nov˘ speciální
cyklus praní, kter˘ je vhodn˘
pfii praní odoln˘ch a
smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou
pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího
mnoÏství vody a nová
kombinace cyklÛ otáãení
bubnu s napou‰tûním a
vypou‰tûním vody umoÏÀuje
dosáhnout dokonale ãistého
a vymáchaného prádla.
MnoÏství vody pfii praní je nyní
vy‰‰í, aby se prací prá‰ek
opravdu úplnû rozpustil a
zaruãil tak perfektní úãinek
praní. Vût‰í mnoÏství vody je
nyní pouÏíváno i v okamÏiku
máchání tak, aby se
odstranily ve‰keré stopy
pracího prostfiedku z vláken.
Tato funkce byla vytvofiena
speciálnû pro osoby s jemnou
a citlivou pokoÏkou, kter˘m
mÛÏe i minimální zbytek
pracího prá‰ku zpÛsobit
podráÏdûní nebo alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto
funkci pouÏívali i pfii praní
dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû
nebo pfii praní froté prádla,
protoÏe vlákna froté mají vût‰í
tendenci zachycovat prací
prá‰ek.
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích v˘konÛ
pfii praní je tato funkce vÏdy
aktivní u programÛ Jemné
prádlo a Vlna/Ruãní praní.
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
33
FR
EL
TOUCHE “DEPART DIFFERE”
Cette option permet de
programmer le départ du
cycle de lavage jusqu’à 24
heures.
Afin d’utiliser cette fonction,
suivez la procédure cidessous :
Choisissez le programme
Pressez le bouton départ
différé pour l’activer (h00
apparais sur l’écran) puis
pressez le à nouveau pour
choisir un départ différé
d’1 heure (h01 apparaît sur
l’écran) ; à chaque pression
le départ différé augmentera
d’1 heure jusqu’à ce que 24h
apparaisse sur l’écran, une
pression supplémentaire
réinitialisera le départ différé.
#K
"$'&'
KK'"
7
9 9 24 .
:
! 7
.
0 5
7 7 ( 5 h00 )
7 7
1 ( 5 h01 ). '
7
1 5 , 5 h24,
.
! "START/PAUSE" (
). ' 5
7
7 .
4 7 7:
0 7 5 ,
5 7 7
.
+ 7
, "START/PAUSE", 7 OFF 5 7
.
Confirmez en appuyant sur
"START/PAUSE" (la lumière sur
l’écran clignotera). Le
compte à rebours
commencera et à son terme
le programme débutera
automatiquement.
Il est possible d’annuler le
départ différé selon la
procédure suivante :
Maintenez le bouton appuyé
durant 5 secondes jusqu’à ce
que l’écran montre les
réglages du programme
choisi.
A cette étape il est possible
soit de lancer le programme
en appuyant sur
"START/PAUSE" soit d’annuler
le départ différé en
positionnant le
programmateur sur OFF puis
en sélectionnant un autre
programme.
34
SL
I
TIPKA “ZAMIK VKLOPA”
S pomoãjo te tipke lahko
programirate ãasovni zamik
zaãetka programa za
najveã 24 ur.
To storite na naslednji naãin:
Izberite ustrezen program.
Enkrat pritisnite na tipko, da
jo aktivirate (na
prikazovalniku se prikaÏe
vrednost h00), nato pa
znova pritisnite na isto tipko,
da nastavite 1-urni zamik
(na prikazovalniku se prikaÏe
vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se vrednost
poveãa za 1 uro. Ko je na
prikazovalniku prikazana
vrednost h24, s ponovnim
pritiskom na tipko prekliãete
ãasovni zamik – spet se
prikaÏe vrednost h00.
Potrdite nastavitev s
pritiskom na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza)
– luãka v prikazovalniku
zaãne utripati. Zaãne se
od‰tevanje nastavljenega
ãasa; ko ta poteãe, zaãne
stroj samodejno izvajati
program.
âe Ïelite preklicati
nastavljeni ãasovni zamik:
5 sekund pritiskajte na tipko
za nastavljanje ãasovnega
zamika, dokler se na
prikazovalniku ne prikaÏejo
nastavitve izbranega
programa.
Zdaj lahko takoj zaÏenete
izbrani program s pritiskom
na tipko “START/PAUSE”
(Start/pavza), ali pa
prekliãete postopek izbiranja
z obraãanjem gumba za
izbiranje programov na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
Nato lahko izberete drugi
program.
CZ
EN
TLAâÍTKO „ODLOÎEN¯ START“
Toto tlaãítko umoÏÀuje odloÏit
spu‰tûní pracího programu
maximálnû o 24 hodin.
Pokud si pfiejete odloÏit
spu‰tûní programu,
postupujte následujícím
zpÛsobem:
Zvolte poÏadovan˘ program.
Stisknûte tlaãítko jednou,
abyste jej aktivovali (na
displeji se objeví h00).
Opûtovn˘m stisknutím
nastavte odloÏení o 1 hodinu
(na displeji se objeví h01).
KaÏd˘m dal‰ím stisknutím se
odloÏení prodlouÏí o 1 hodinu
aÏ po h24. V pfiípadû dal‰ího
stisknutí se odloÏen˘ start
zru‰í.
“DELAY START” BUTTON
This button allows you to preprogramme the wash cycle
to delay the start of the cycle
for up to 24 hours.
To delay the start use the
following procedure:
Set the required programme.
Press the button once to
activate it (h00 appears on
the display) and then press it
again to set a 1 hour delay
(h01 appears on the display);
the pre-set delay increases
by 1 hour each time the
button is pressed, until h24
appears on the display, at
which point pressing the
button again will reset the
delay start to zero.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ (kontrolka na
displeji zaãne blikat)
potvrdíte spu‰tûní poãítání
nastaveného ãasu. Po jeho
uplynutí se program
automaticky spustí.
Confirm by pressing the
“START/PAUSE” button (the
light on the display starts to
flash). The countdown will
begin and when it has
finished the programme will
start automatically.
OdloÏen˘ start je moÏné zru‰it
následovnû:
Stisknûte tlaãítko na 5
sekund, dokud se na displeji
nezobrazí parametry
zvoleného programu.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ mÛÏete teì
spustit pfiedtím zvolen˘
program. Pokud chcete cel˘
proces zru‰it, nastavte
ovladaã programÛ do
polohy OFF a následnû zvolte
jin˘ program.
It is possible to cancel the
delay start by taking the
following action:
Press and hold the button for
5 seconds until the display will
show the settings for the
programme selected.
At this stage it is possible to
start the programme
previously selected by
pressing the “START/PAUSE”
button or to cancel the
process by setting the
selector to the OFF position
and then selecting another
programme.
35
TOUCHE “REPASSAGE FACILE”
Si vous utilisez cette touche
(Non disponible sur les
programmes COTON), il vous
sera possible de réduire la
formations des plis, selon le
programme choisi et la
nature du tissu lavé.
Tissu mixte et synthetique:
- le refroidissement de l’eau
sera fait graduellement pour
éviter les chocs thermiques;
- la vidange sera faite sans
aucune action mécanique
du tambour;
- une phase d’essorage
doux, pour assurer la
distension maximale des
fibres.
Tissu délicat:
- Votre lave-linge effectuera
les actions ci dessus
mentionnées, ensuite un
"arrêt cuve pleine" après le
dernier rinçage.
Laine et lavage a la main:
- Votre lave linge effectuera
un "arrêt cuve pleine".
Le indicateur d’option
clignote et le linge reste dans
l’eau du tambour.
Pour terminer le cycle des
tissus délicats, de la laine et
lavage a la main, les
opérations à accomplir sont
les suivantes :
1. Relâcher la touche de
repassage facile pour
terminer le cycle.
2. Sinon, vous pouvez
effectuer une simple vidange
- Tourner le sélecteur de
programme à la position
“OFF”;
- Sélectionner le programme
“Uniquement vidange”
;
- Allumer de nouveau la
lave-linge en appuyant sur
la touche “MARCHE/PAUSE”.
36
SL
EL
FR
"K
% "
K
(& ?1-. *#.. ==K %)
, "
(!") " " ' .
K , ! " % , ' # """ " ".
0 , " %, # ' "
# " K , #
" , # ( " ") # stop .
0 /
, ' # ( ), ' "'" .
( "/ " ).
1 " /
( # YKOOY IEP%TO ) 2
:
1. 1 " % :
− - /YKOMOY IMEPH 2TO
( ' ).
2 " " % :
− R − " OFF.
− / "2 ".
− R ' START.
L
CZ
TIPKA ZA “LAHKO LIKANJE”
TLAÖÍTKO “PRO ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ”
âe Ïelite, da je perilo kar
najmanj zmeãkano (ni
moÏno na programih za
BOMBAÎ), vklopite to
funkcijo. Ta edinstveni sistem
za prepreãevanje meãkanja
perila je prilagojen
posebnim vrstam tkanin.
Tkanine iz me‰anice vlaken
– voda se med zadnjima
dvema fazama izpiranja
postopoma ohlaja brez
centrifugiranja; sledi neÏno
centrifugiranje, kar
zagotavlja, da perilo ne bo
zmeãkano.
Obãutljive tkanine – zadnji
dve fazi izpiranja sta brez
centrifugiranja, po
konãanem pranju pa ostane
perilo v vodi, dokler ga ne
Ïelite pobrati iz stroja.
Takrat pritisnete na tipko za
prepreãevanje meãkanja
perila in ‰ele takrat bo stroj
izãrpal vodo in oÏel perilo.
Volna/roãno pranje – po
zadnjem izpiranju ostane
perilo v vodi, dokler ga ne
Ïelite pobrati iz stroja;
kontrolna luãka utripa.
Ko Ïelite pobrati perilo iz
stroja, pritisnite na tipko za
prepreãevanje meãkanja
perila in ‰ele takrat bo stroj
izãrpal vodo in oÏel perilo.
âe pa ne Ïelite, da bi stroj
perilo oÏel, lahko vklopite
samo izãrpavanje vode:
- Obrnite gumb
programatorja na oznako
OFF.
- Izberite program za
izãrpavanje vode
.
- Vklopite stroj – znova
pritisnite na tipko
START/Pavza.
Nastavením této funkce,
(Není k dispozici pro programi
BAVLNA), je moïné sníïit na
minimum pomaökání prádla v
návaznosti na prací cyklus
zvolenÿ vÿbërem programu a
druhu praného prádla.
V püípadë smësnÿch tkanin se
püi praní vyuïívá funkcí pro
postupné ochlazování vody,
vylouöení otáöení bubnu
bëhem vypouätëcí láznë a
pro jemné odstüed’ování,
öímï je zajiätëna nevyääí
regenerace pranÿch tkanin.
U jemnÿch tkanin, je postup
stejnÿ jako u vÿäe uvedenÿch
smësnÿch tkanin, je ale
doplnën o funkci ponechání
vody v bubnu po ukonöení
závëreöného máchání.
U programu pro praní
vlny/ruöní praní má toto
tlaöítko pouze funkci
ponechání vody v bubnu po
skonöení posledního
máchání, aby se tím
zachovala dokonalá pruïnost
vláken.
Bûhem této fáze, kdy voda
stojí ve vanû praãky,
kontrolka tlaãítka bliká, coÏ
znamená, Ïe je praãka v
pauze.
Pro dokonöení cyklu praní
jemnÿch tkanin a vlny/ruöní
praní måïete zvolit následující
postup:
- zruäit tuto funkci vypnutím
tlaöítka pro ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ. Prací cyklus
bude ukonãen fází vypuätëní
vody a odstüedëním prádla.
V pfiípadû, kdy chcete
provést pouze vypu‰tûní:
- nastavte nejdfiíve voliã
programÛ do polohy OFF
- zvolte program pouhého
vypou‰tûní
- znovu praãku spusÈte
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
START.
EN
“CREASE GUARD” BUTTON
The Crease Guard function
(Not available on COTTON
programmes) minimizes
creases as much as possible
with a uniquely designed
anti-crease system that is
tailored to specific fabrics.
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled
throughout the final two
rinses with no spinning and
then a delicate spin assures
the maximum relaxation of
the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the "Crease
Guard" button – this will
drain.
WOLLENS/HAND WASH –
after the final rinse the
fabrics are left in water until
it is time to unload and the
button indicator blinking.
When you are ready to
unload, press the "Crease
Guard" button, this will drain
and spin ready for
emptying.
If you do not want to spin
the clothes and activate
drain only:
- Turn the programme
selector to the "OFF"
position;
- Select programme drain
only
;
- Switch on the appliance
again by pressing the
"Start/Pause" button.
37
FR
SL
EL
TOUCHE MARCHE/PAUSE
K KK
Appuyez sur la touche pour
commencer le cycle.
- .
Note:
QUELQUES SECONDES
APRES AVOIR APPUYE SUR
LA TOUCHE START, LA
MACHINE MESURE PENDANT
LES 4 PREMIERES MINUTES
LA QUANTITE DE LINGE A
L’INTERIEUR DU TAMBOUR
GRACE A LA FONCTION KG
DETECTOR (ACTIVE
UNIQUEMENT SUR LES
PROGRAMMES COTON ET
SYNTHETIQUES) . AU COURS
DE CETTE PHASE, LES LEDS
DE L’ECRAN TOURNOIENT,
EN AFFICHANT TOUTES LES 5
SECONDES LA DUREE DU
CYCLE MISE A JOUR AU FUR
ET A MESURE DU CALCUL DE
LA MACHINE.
PENDANT CETTE PHASE, LE
VOYANT " KG DETECTOR "
EST ALLUME POUR INDIQUER
QUE LA FONCTION EST
ACTIVE.
CHANGER LA
PROGRAMMATION APRES LE
DEMARRAGE DE LA MACHINE
(PAUSE)
Maintenez la pression sur le
bouton “START/PAUSE” durant
2 secondes, les témoins des
boutons d’options
clignoteront et l’indicateur
du temps restant indiquera
que la machine est en
pause. Modifiez et pressez le
bouton “START/PAUSE” pour
relancer le programme.
(START)
M
TLAâÍTKO START
START BUTTON
S pritiskom na tipko START
zaÏenete izbrani program.
Stisknutím tohoto tlaãítka
dojde ke spu‰tûní programu
nastaveného na voliãi
programÛ .
Press to start the selected
cycle.
OPOMBA:
NEKAJ SEKUND PO ZAGONU
STROJA PROGRAM PRVE ·TIRI
MINUTE POTEKA NA OBIâAJEN
NAâIN. MED TEM âASOM “Kg
DETECTOR”(FUNKCIJA JE NA
VOLJO SAMO PRI PROGRAMIH
ZA BOMBAÎ IN SINTETIKO)
ZAZNA KOLIâINO PERILA V
BOBNU.
MED TO FAZO SE
ZAPOREDOMA OSVETLIJO
KONTROLNE LUâKE NA
PRIKAZOVALNIKU, IN SICER V
KROGU V SMERI VRTENJA
URINEGA KAZALCA – VSAKIH
PET SEKUND SE PRIKAÎE
NAJDALJ·I âAS DO KONCA
PROGRAMA.
MED TEM âASOM JE
OSVETLJENA LUâKA “Kg
DETECTOR” , KI OPOZARJA, DA
JE TA FUNKCIJA AKTIVNA.
,,^' ' *,#-' 87
- #*&1 *+#.. (PAUSE)
- "START/PAUSE" 2 − ' −
" "START/PAUSE"
.
0 , (START) .
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja izbranega
programa
Pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza) in
pritiskajte nanjo pribiÏno 2
sekundi. Utripanje luãk tipk za
opcije in indikatorja ãasa do
konca programa opozarja, da
je stroj v naãinu pavze.
Opravite ustrezne nastavitve
in ponovno pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza);
luãke prenehajo utripati.
/ # , 2 ' " .
4 ' , (START). .
ANNULATION D’UN
PROGRAMME SELECTIONNÉ
Afin d’annuler un
programme, positionnez le
sélecteur sur OFF
Sélectionnez un programme
différent
Repositionnez le sélecteur sur
OFF.
38
K %
$ 0 '
,
OFF.
/ # .
/ " OFF.
EN
TIPKA START
% :
K KK
, , " K%" ( $
$ ==K % K
K%) $ % 4
.
@
Q
,
K\ $ K 5
. " K%"
K\ K $ .
Le voyant lumineux " Témoin
de verrouillage de porte "
reste allumé pendant environ
2 minutes. Il est possible
d’ouvrir la porte une fois le
voyant lumineux éteint.
Pour relancer le programme,
appuyez une nouvelle fois
sur le bouton "MARCHE".
CZ
âe Ïelite med pranjem dodati
kak‰en kos perila v stroj,
poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata odklenejo.
Nato spet zaprite vrata stroja
in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je bil
program prekinjen.
Preklic potekajoãega
programa
âe Ïelite preklicati program,
obrnite gumb za izbiranje
programov na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
Izberite drugi program.
Gumb za izbiranje programov
obrnite na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
Poznámka:
P¤ÍSTROJ NùKOLIK SEKUND PO
STISKNUTÍ TLAâÍTKA START
POMOCÍ DETEKTORU
HMOTNOSTI (JE AKTIVNÍ POUZE
U PROGRAMÒ PRO BAVLNU A
SYNTETICKÉ LÁTKY) BùHEM
PRVNÍCH 4 MINUT URâÍ
MNOÎSTVÍ VLOÎENÉHO PRÁDLA.
BùHEM TÉTO FÁZE SE KONTROLKY
DISPLEJE ST¤ÍDAJÍ A KAÎD¯CH
PùT 5 SEKUND UKAZUJÍ
MAXIMÁLNÍ DÉLKU CYKLU.
V TÉTO FÁZI JE KONTROLKA “
DETEKTORU HMOTNOSTI ”
ZAPNUTÁ, COÎ ZNAâÍ, ÎE
FUNKCE JE AKTIVNÍ.
ZMùNA NASTAVENÍ PROGRAMU
PO SPU·TùNÍ (PAUSA)
Po spu‰tûní programu lze
zmûnit pouze ta nastavení a
funkce, které se volí pomocí
tlaãítek funkcí.
Stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ pfiibliÏnû na 2
sekundy: bûhem pfiestávky v
pracím programu kontrolky
tlaãítek pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí a
tlaãítek zb˘vajícího ãasu
blikají. Pokud si pfiejete aby
program pokraãoval,
stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ je‰tû jednou.
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní, a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení
neuvolní dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu od
stejného místa, ve kterém byl
cyklus pfieru‰en.
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Abyste zru‰ili program, dejte
ovladaã programÛ do
polohy OFF.
Zvolte jin˘ program.
Ovladaã programÛ dejte
zpût do polohy OFF.
NOTE:
FEW SECONDS AFTER
THE START THE WASH
CYCLE WILL BEGIN.
DURING THE FIRST 4
MINUTES OF THE WASH
CYCLE, THE KG
DETECTOR (ACTIVE ONLY
ON COTTON AND
SYNTHETICS
PROGRAMMES) WILL
WEIGH THE CLOTHES
AND UPDATE THE
MAXIMUM WASH TIME
REMAINING ON THE
DISPLAY EVERY FIVE
SECONDS UNTIL THE
WEIGHT HAS BEEN
DETERMINED.
WHILE THIS FUNCTION IS
OPERATING THE “Kg
DETECTOR” INDICATOR
IS ON.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES HAS
STARTED (PAUSE)
Press and hold the
“START/PAUSE” button for
about 2 seconds, the flashing
lights on the options buttons
and time remaining indicator
will show that the machine
has been paused, adjust as
required and press the
“START/PAUSE” button again
to cancel the flashing lights.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety device
unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme, set
the selector to the OFF
position.
Select a different programme.
Re-set the programme
selector to the OFF position.
39
Si la porte n’est pas
fermée, le voyant lumineux
continue de clignoter.
Un dispositif de sécurité
spécial vous empêche
d’ouvrir la porte
immédiatement après la fin
du cycle. Attendez
2 minutes après la fin du
cycle de lavage et assurezvous que le témoin est éteint
avant d’ouvrir la porte. Par
mesure de sécurité, vérifiez
qu’il n’y a plus d’eau dans le
tambour. A la fin du cycle,
tournez le sélecteur de
programmes à la position
OFF.
ECRAN DIGITAL
1) TEMPERATURE DE LAVAGE
Après sélection d’un
programme, le voyant
correspondant à la
température correspondante
conseillée s’allume
automatiquement. Il est
possible de diminuer ou
d’augmenter cette
température en appuyant
plusieurs fois sur la touche. A
chaque pression de la
touche, le voyant
correspondant à la
température sélectionnée
s’allume.
2) TEMOIN DE PORTE
Dès le début du lavage le
témoin clignote puis reste
allumé jusqu’à la fin du
lavage.
2 minutes après la fin du
lavage le témoin s’éteint
signifiant que la porte peut
être ouverte.
40
LUâKA 'ZAKLENJENA VRATA'
" " - " 6) ( ).
4 (START) , .
& *+ ? ,
& ? ,; 1
; "".
$ # " .
- 2 , "
"
" - " .
,
, − " OFF.
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poãakajte 2
minuti in ko luãka ugasne,
lahko odprete vrata. Ko je
program pranja zakljuãen,
obrnite stikalo programatorja
na OFF.
O
@ K 6 '
" :
1) R/I 6KI2D2 -MJ
4 % ! .
/ # ' , # .
2) (H -6I12
START/PAUSE, " " .
^ "
.
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
4
{
5
{
Cet écran électronique
permet une information
constante envers l’utilisateur:
N
K%
6
{
7
3
2
1
{
EMOIN DE VERROUILLAGE DE
PORTE
Le voyant lumineux s’allume
lorsque la porte est
totalement fermée et que la
machine est en marche.
Lorsque la touche "MARCHE"
est enfoncée sur la machine
et que la porte est fermée,
l’indicateur clignote
temporairement puis
s’allume.
SL
EL
{
FR
1
Sistem prikazovanja vas sproti
obve‰ãa o vseh parametrih
pranja:
1) TEMPERATURA PRANJA
Ko izberete katerega od
programov, vas stroj s
pomoãjo osvetljene luãke
opozori na priporoãeno
temperaturo pranja.
S pomoãjo tipke Temperatura
pranja lahko nastavite
drugaãno temperature; ta
bo prikazana na
prikazovalniku.
2) LUâKA ZA ZAPRTA VRATA
Ko pritisnete na tipko
START/PAUSE (Start/pavza),
luãka najprej utripa, nato pa
ostane osvetljena do konca
programa.
2 minuti po koncu programa
luãka ugasne, kar pomeni,
da je moÏno odpreti vrata.
2
CZ
EN
KONTROLKA ZAMâENÁ
DVͤKA
Kontrolka svítí, pokud jsou
dvífika správnû zavfiená a
praãka je zapnutá.
Po stisknutí tlaãítka
START/PAUSA nejdfiíve
kontrolka bliká, po chvíli se
rozsvítí trvale a svítí aÏ do
konce praní.
DOOR LOCKED INDICATOR
V pfiípadû, Ïe dvífika nebyla
zavfiená správnû, kontrolka
bude nadále blikat.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
Speciální bezpeãnostní
zafiízení zabraÀuje, aby se
dvífika mohla otevfiít okamÏitû
po konãení pracího cyklu.
Poãkejte 2 minuty, aÏ
kontrolka zhasne, pak
vypnûte praãku nastavením
voliãe programÛ do vypnuté
polohy OFF.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
DISPLEJ „DIGIT“
Signalizaãní systém displeje
neustále informuje o ãinnosti
praãky:
1) TEPLOTA PRANÍ
Pfii volbû programu se
automaticky zapne pfiíslu‰ná
kontrolka doporuãované
teploty.
Pfii volbû odli‰né teploty
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka
se rozsvítí její odpovídající
kontrolka.
2) KONTROLKA DVͤEK
Po stisknutí tlaãítka
„START/PAUSA“ zaãne
kontrolka blikat a následnû
svítí aÏ do konce praní.
Po uplynutí dvou minut od
ukonãení praní kontrolka
zhasne a praãku mÛÏete
otevfiít.
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on
the machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
“DIGITAL” DISPLAY
The display’s indicator
system allows you to be
constantly informed about
the status of the machine:
1) WASH TEMPERATURE
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the recommended wash
temperature. The
Temperature button can be
used to decrease or
increase the temperature of
your chosen wash cycle.
Each time the button is
pressed, the new
temperature level is shown
on the Wash Temperature
Indicator.
2) DOOR LIGHT
Once the START/PAUSE
button has been pressed
the light first flashes then
stops flashing and remains
on until the end of the wash.
2 minutes after the end of
the wash the light goes off
to show that the door can
now be opened.
41
FR
EL
SL
CZ
EN
3) VITESSE D’ESORAGE
Lors de la sélection du
programme un voyant
indiquera la vitesse
d’essorage maximum.
Chaque pression du bouton
entrainera une réduction de
100 tours/minute jusqu’à à la
vitesse minium de 400
tours/minutes ou jusqu’à
une complète élimination de
l’essorage.
3) 12LJ112 1I6(H)
, #' #! . - ' "
#' ' 100 rpm #. 6
#' 400 rpm, '
# ( % ) ' "
#'.
3) HITROST CENTRIFUGIRANJA
KO izberete program, se na
prikazovalniku prikaÏe najvi‰ja
dovoljena hitrost
centrifugiranja za izbrani
program. S pritiskom na tipko
za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja lahko to hitrost
zniÏate; ob vsakem pritisku na
tipko se vrednost zmanj‰a za
100 vrt./min. NajniÏja moÏna
hitrost centrifugiranja je 400
vrt./min, ãe pa ‰e enkrat
pritisnete na tipko za
nastavljanje hitrosti
centrifugiranja, centrifugiranje
prekliãete.
3) OTÁâKY ODST¤EëOVÁNÍ
Po zvolení pracího programu
se na displeji objeví maximální
povolená rychlost
odstfieìování pro dan˘
program. KaÏd˘m dal‰ím
stisknutím tlaãítka
odstfieìování se rychlost sníÏí
o 100 g/m. Nejniωí povolená
rychlost je 400 ot/min.
Odstfieìování je moÏné zru‰it
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
na volbu odstfiedování.
3) SPIN SPEED
Once the programme has
been selected, the maximum
spin speed allowed for that
programme appears on the
display. Pressing the spin
button will reduce the speed
by 100 rpm each time the
button is pressed. The
minimum speed allowed is
400 rpm, or it is possible to
omit the spin by pressing the
spin button repeatedly.
4) LUâKA ZA ZAMIK VKLOPA
âe je nastavljen ãasovni
zamik vklopa, luãka utripa.
4) KONTROLKA „ODLOÎEN¯
START“
Tato kontrolka svítí tehdy, kdyÏ
je nastavené posunutí
spu‰tûní pracího programu.
4) DELAY START LIGHT
This flashes when delay start
has been set.
5) TRAJANJE PROGRAMA
Ko izberete katerega od
programov, se na
prikazovalniku samodejno
prikaÏe najdalj‰e moÏno
trajanje programa za najveãjo
dovoljeno koliãino perila. Ta
ãas se razlikuje glede na
izbrane opcije.
Ko stroj zaãne izvajati
program, se ãas do konca
programa na prikazovalniku
stalno prilagaja.
5) DÉLKA CYKLU
Pfii volbû programu se
automaticky urãí maximální
délka cyklu pfii plném
naplnûní, které se mÛÏe mûnit
podle zvolen˘ch moÏností.
5) WASH CYCLE TIME
When a programme is
selected the display
automatically shows the
maximum cycle duration for a
full load, which can vary,
depending on the options
selected.
Once the programme has
started you will be kept
informed constantly of the
time remaining to the end of
the wash.
6)“Indikator Kg
DETECTOR”(Funkcija je na
voljo samo pri programih za
bombaÏ in sintetiko)
Indikator se osvetli, medtem
ko inteligentni senzor doloãa
teÏo perila.
Tekom prvih 4 minut je luãka
"Kg DETECTOR” osvetljena;
med tem ãasom stroj
preraãunava ãas do konca
programa na osnovi koliãine
perila v stroju.
6) Kontrolka “DETEKTOR
hmotnosti” (Tato funkce je
aktivní pouze u programÛ pro
bavlnu a syntetické látky)
Bûhem prvních 4 minut
provozu kontrolka “DETEKTOR
hmotnosti” zÛstává zapnutá
do té doby, dokud praãka
podle mnoÏství vloÏeného
prádla neurãí ãas zb˘vající do
konce cyklu.
6)Kg DETECTOR Indicator
Available on Cotton and
Synthetic cycles, during the
first 4 minutes of the cycle the
intelligent sensor will weigh
the laundry and adjust the
cycle time, water and
electricity consumption
accordingly.
{
3
4
4) MJL)D2 /12LI
6)6M60 /) /)2I_
.
5) DUREE DU CYCLE
Au moment de la sélection
d’un programme, la durée
maximum du cycle à pleine
charge s’affiche
automatiquement. Cette
durée pourra varier en
fonction des options qui
seront choisies.
5) ^D2IK/D2 KJKM6J -MJ
4 ! " # , ,
.
2 '
.
6) Voyant “Kg DETECTOR” (La
fonction n’est active que
pour les programmes Coton
et Synthétique)
Durant les 4 premières
minutes de fonctionnement
le voyant “Kg DETECTOR”
reste allumé pendant que la
machine calcule le temps
restant, en fonction des
quantités de linge chargée
dans le tambour.
6)@ " K "
(7 7
- + )
8 7 5.
+ 4 " K " 7 9 9 5 5.
7) DEGRE DE SALISSURE
Une fois le choix du
programme et de la
température effectué, le
degré de saleté est
automatiquement réglé sur
le minimum.
Chaque pression du bouton
augmente ce degré et
allume le nouveau degré de
salissure correspondant
42
7) -.4&+ 3!$(41&+
4 7
8 7 5 9 .
!7 7 9
, , 8
.
5
{
4) TEMOIN DEPART DIFFERE
Ce témoin clignote lorsque
le départ différé à été activé
h mm
6
}
7
7) STOPNJA UMAZANOSTI
PERILA
KO izberete program, se
osvetli indikator za naniÏjo
stopnjo intenzivnosti pranja
(primerno za najmanj
umazano perilo).
âe Ïelite, lahko izberete veãjo
intenzivnost pranja s pritiskom
na posebno tipko; osvetli se
ustrezen indikator.
7) STUPE≈ ZNEâI·TùNÍ
V momentu zvolení programu
se automaticky zobrazí nejniωí
moÏn˘ stupeÀ zneãi‰tûní a
rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka.
Pfii zvolení vy‰‰í úrovnû
zneãi‰tûní pomocí pfiíslu‰ného
tlaãítka se také rozsvítí
pfiíslu‰ná kontrolka.
7) DEGREE OF SOILING
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the minimum possible degree
of soiling.
Selecting a greater degree of
soiling using the special
button will cause the
corresponding indicator to
light up.
43
FR
CHAPITRE 7
TABLEAU DES PROGRAMMES
PROGRAMME POUR:
CHARGE
MAXI
kg*
MANETTE DES
PROGRAMME DE
LAVAGE SUR:
TEMP.
TEMPERATURE
CONSEILLEE MAXIMUM
°C
CHARGE DE LESSIVE
°C
2
Tissus résistants
1)
6
Coton, lin, chanvre
Coton, mixtes
résistants,
Couleurs
1)
Tissus mixtes et synthétiques
Mixtes résistants
1)
**
6
3
Tissus très délicats
Synthétiques
acryliques
2
Rinçage
-
8
9
9
60°
40°
Jusqu’à:
90°
●
Jusqu’à:
60°
●
●
●
4,5
40°
Jusqu’à:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Jusqu’à:
40°
●
●
4
-
-
-
-
●
-
-
-
-
-
Uniquement vidange
-
-
-
-
-
30°
Jusqu’à:
30°
●
●
●
●
2)
1
1,5 1,5
(● )
Notes importantes
Essorage Energique
Tissus résistants
Tissus mixtes et synthétiques
Cycle rapide 14’
Tissus résistants
Tissus mixtes et synthétiques
Cycle rapide 30’
Tissus résistants
Tissus mixtes et synthétiques
Cycle rapide 44’
44
8
1
(● )
*Pour la maximale capacité de linge sec consulter la plaque technique.
(● )
Si les sous-vêtements sont très sales, réduire le chargement à 3/4 kg maxi.
** Programme également recommandé pour les lavages à basse température
(inferieur au maximum).
Programme testé en accord avec CENELEC EN 60456 avec la sélection du degré
de salissure maximum et la température à 60°C.
Pour chaque programme vous avez la possibilité de sélectionner la vitesse d’essorage
selon les conseils du fabricant du tissu. Si l’étiquette du textile ne présente pas
d’indication, vous pouvez essorer à la vitesse maximale.
( )
Seulement avec le touche Prélavage activé. (Programmes habilités a l’option
touche Prélavage)
Le bouton température permet de laver à toutes les températures inferieur au
maximum autorisé.
2
2,5 2,5
30°
Jusqu’à:
40°
3
3,5 3,5
30°
Jusqu’à:
40°
●
●
Lavage main
1
1,5 1,5
30°
Jusqu’à:
30°
●
●
Laine “lavable en machine”
1
2
2
40°
Jusqu’à:
40°
●
●
Programme “Mix & Wash
System”
6
8
9
40°
Jusqu’à:
40°
●
●
1) Pour le programme présenté il est possible d’ajuster la durée et l’intensité du lavage
en utilisant le bouton de degré de salissure.
2) En sélectionnant le programme rapide “14’-30’-44’” avec la manette des
programmes et en appuyant sur la touche “degré de salissure” il est possible de
choisir un des trois programmes rapides à disposition: 14mn, 30mn et 44mn.
Quand certaines pièces ont des taches qui doivent être traitées par un produit
blanchissant liquide, vous pouvez les détacher dans la machine. Introduire dans la
section "2" du tiroir à lessive le bac pour les produits liquide, le remplir avec le
produit blanchissant liquide et sélectionner le programme "RINÇAGE" (
).
Après ce traitement, tourner la manette des programmes sur la position "OFF",
ajouter à ces pièces le reste du linge et effectuer un lavage normal, selon le
programme choisi.
45
EL
#!! !22 K 7
#&
#&+'
8:
#& &I
6 -> 2!!
-
*
°C
1)
, 1)
- , ,
, #''
8K
MAX
)
(kg)
**
, 5
,
#/; -! 6! -> 2!!
#
#*#'K*
2
1
60°
Mp:
90°
●
9
40°
Mp:
60°
●
4,5
40°
Mp:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Mp:
40°
●
●
6
8
6
8
3
4
9
●
! ! !!/;2 !4 !-< 2" ●
+ ( )
4
2
G-"#,.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30°
Mp:
30°
●
●
●
●
*) # ' ", ')
(● )
2)
1
1,5 1,5
( ●
2
2,5 3,5
30°
Mp:
40°
3
3,5 3,5
30°
Mp:
40°
●
●
# *,7.* -
1
1,5 1,5
30°
Mp:
30°
●
●
"." *; *,-
*,;
1
2
2
40°
Mp:
40°
●
●
+#.. .> 7/
6
8
9
40°
Mp:
40°
●
●
"
3/4 .
** - ( #! ).
1 " #' CENELEC EN 60456, 3 M ' 60°C.
O #' % " #' % ( ) " % , " ". 6
% ' % #" .
4 7 ).
( 0 9
7 .
.+ -#/.
46
(● )
( )
+ <.
1 ;8.
;8., ;1
G*-' *+#..
14’ ,*>
1 ;8.
;8., ;1
G*-' *+#..
30’ ,*>
1 ;8.
;8., ;1
G*-' *+#..
44’ ,*>
(● )
− 9 -> 2!!, -6 1)
-
&
8K
(°C)
7
1) 5 7
9 , 0 - 9 3
2) !7 77 7
“14’−30’−44’”, 7 "- 3
" 5 9 3 7
5 14’,
30’ 44’ .
5
7 , 7 9 .
1 7 79 9. 1 9 "2" , 7 7
7 .
Z 9 7 7 7
"OFF", 9 7 5
7
9 .
47
SL
7. POGLAVJE
RAZPREDELNICA S PROGRAMI
Program za:
Odporne tkanine
GUMB ZA
IZBIRANJE
PROGRAMOV
NA:
PRIPOROâENA
TEMPERATURA
°C
NAJVI·JA
TEMPERATURA
°C
6
8
60°
Do:
90°
●
6
8
40°
Do:
60°
●
4,5
40°
Do:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Do:
40°
●
●
** Program je priporoãen tudi za pranje pri nizkih temperaturah (niÏjih od najvi‰je moÏne, ki je
prikazana).
Program je testiran skladno z doloãili CENELEC EN 60456 ob nastavljeni najvi‰ji stopnji
intenzivnosti (za najbolj umazano perilo) pri temperaturi 60°C.
●
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti centrifugiranja.
*
1)
BombaÏ, platno
BombaÏ, odporne tkanine iz
me‰anice vlaken,Barve
1)
Tkanine iz me‰anice vlaken in
sintetike BombaÏ, tkanine iz
1)
**
PRALNA SREDSTVA V:
TEÎA
(NAJVEâ]
Kg.
9
9
2
1
●
(● )
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
●
(● )
*) Najveãja dovoljena koliãina suhega perila (odvisno od modela - gl. tablico s podatki).
âe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 3/4 kg perila.
3
4
me‰anih vlaken, sintetika
Zelo obãutljive tkanine
2
Izpiranje
-
-
-
-
-
Centrifugiranje z veliko hitrostjo
-
-
-
-
-
Samo
izãrpavanje
-
-
-
-
-
(● )
( )
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in sintetike
Hitri 14-min. program
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in sintetike
Hitri 30-min. program
Odporne tkanine
Tkanine iz me‰anice vlaken in sintetike
Hitri 44-min. program
Roãno pranje
Tipka za nastavljanje temperature omogoãa pranje pri vseh temperaturah, niÏjih od najvi‰je
dovoljene temperature za izbrani program.
1) Pri prikazanih programih lahko prilagodite trajanje in intenzivnost pranja s pomojão tipke za
nastavljanje stopnje umazanosti perila.
1
1,5 1,5
30°
Do:
30°
●
●
2
2,5 3,5
30°
Do:
40°
●
●
3
3,5 3,5
30°
Do:
40°
●
●
1
1,5 1,5
30°
Do:
30°
●
●
2)
2) âe z gumbom za izbiranje programov izberete hitri program, lahko s pomoãjo tipke za
doloãanje stopnje umazanosti perila izbirate med 3 dolÏinami programa - 14’, 30’ in 44’.
Volna (za strojno pranje)
1
2
2
40°
Do:
40°
●
●
Program Mix & Wash System
6
8
9
40°
Do:
40°
●
●
48
Samo, ãe ste izbrali tudi predpranje. (Programi, pri katerih je tipka za predpranje aktivna)
âe so na posameznih kosih perila madeÏi, ki jih je treba odstraniti s pomoãjo tekoãega belila,
priporoãamo, da ta postopek opravite v stroju pred pranjem polnega stroja perila.
Odmerite tekoãe belilo v ustrezen predalãek, vstavljen v predelek 2 (predelek za detergent za
glavno pranje) in izberite posebni program Izpiranje
. Ko je ta program zakljuãen, obrnite
gumb za izbiranje programov v izklopljeni poloÏaj, dodajte preostalo perilo in nato izberite
ustrezen program pranja.
49
CZ
KAPITOLA 7
PROGRAM PRO
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Bavlna, smësné odolné,
Barevné
Smësné a syntetické tkaniny
Bavlna, smësné
a syntetické tkaniny
Tabulka pracích programå
VOLBA
UKAZATELE
VOLIÖE
PROGRAMÅ NA:
*
1)
1)
**
60°
Do:
90°
●
●
(● )
6
8
9
40°
Do:
60°
●
●
(● )
3
4
4,5
40°
Do:
60°
●
●
(● )
40°
Do:
40°
2,5 2,5
-
-
-
-
Intenzivní odstfiedûní
-
-
-
-
-
Pouhé vypu‰tûní vody
-
-
-
-
-
30°
Do:
30°
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 30’
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 44’
1
9
-
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 14’
2
8
2
Máchání
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
6
1)
Velmi jemné tkaniny
50
DOPORUâENÁ
TEPLOTA
TEPLOTA
MAXIMÁLNÍ
°C
°C
MAX.
NÁPLÑ
kg
2)
1
1,5 1,5
●
●
●
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
* Maximální obsah náplnû suchého prádla se mûní podle modelu, kter˘ jste zakoupili (viz
‰títek se základními údaji).
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3/4 kg.
** Program vhodn˘ i na praní pfii nízk˘ch teplotách (niωích, jako je maximální uvedená
teplota).
Zku‰ební program podle normy EN 60456 evropské normalizaãní organizace CENELEC
se zvolenou funkcí pro maximální StupeÀ zneãi‰tûní pfii teplotû 60°C.
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv hodnotu
doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze odstüed’ování zcela
vylouöit.
( ) Pouze s aktivovanÿm tlaöítkem püedpírky (programy s moïností püedpírky)
Stisknutím tlaãítka „teplota praní“ je moÏné prát pfii jakékoliv teplotû, která je niωí neÏ
maximální povolená teplota.
1) U jednotliv˘ch programÛ je moÏné pomocí tlaãítka „stupeÀ zneãi‰tûní“ regulovat ãas
a intenzitu praní.
●
●
●
●
2
2,5 2,5
30°
Do:
40°
3
3,5 3,5
30°
Do:
40°
●
●
Ruãní praní
1
1,5 1,5
30°
Do:
30°
●
●
Vlna urãená k praní v praãce
1
2
2
40°
Do:
40°
●
●
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAM
6
8
9
40°
Do:
40°
●
●
2) Volbou rychlého programu “14’-30’-44’”, voliãem programÛ a stisknutím tlaãítka“STUPE≈
ZNEâI·TùNÍ” je moÏné zvolit z 3 rychl˘ch programÛ o délce 14, 30 a 44 minut.
Pokud jsou na nûkter˘ch kusech prádla skvrny, které vyÏadují o‰etfiení tekut˘mi bûlícími
prostfiedky, mÛÏete provést pfiedbûÏné odstranûní skvrn v myãce.
VloÏte do oddílu "2" zásobníku pracího prostfiedku pfiíslu‰nou nádobku, do které vlijte
bûlicí prostfiedek a nastavte program "MÁCHÁNÍ" (
).
Jakmile je toto o‰etfiení ukonãeno, nastavte knoflík programÛ do polohy "OFF", pfiidejte k
vybûlenému prádlu zbytek prádla a proveìte normální cyklus praní s nejvhodnûj‰ím
programem.
51
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
PROGRAM FOR:
Resistant fabrics
PROGRAMME
SELECTOR ON:
6
Cotton, mixed
resistant,
Coloureds
1)
Mixed fabrics and synthetics
Cotton, mixed fabrics, synthetics
1)
-
Fast spin
Drain only
52
6
2
Rinse
Hand wash
**
3
Very delicate fabrics
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 30 minute
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 44 minute
RECOMMENDED
MAX TEMP.
TEMP.
°C
°C
8
8
9
9
1
60°
Up to:
90°
●
●
(● )
40°
Up to:
60°
●
●
(● )
4,5
40°
Up to:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Up to:
40°
●
●
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30°
Up to:
30°
2)
1
CHARGE DETERGENT
2
1)
Cotton, linen
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 14 minute
WEIGHT
MAX
kg*
1,5 1,5
●
(● )
Please read these notes
* Maximum load capacity of dry clothes, according to the model used (see rating plate).
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3/4 kg
maximum.
**Programme also recommended for low-temperature washes (lower than the max. shown).
Programme tested in accordance with CENELEC EN 60456 with the maximum Degree of
Soiling selected and a temperature of 60°C.
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric
label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a
spin speed button.
( ) Only with the Prewash button selected. ( Programmes with Prewash button available)
Pressing the wash temperature button makes it possible to wash at any temperature
below the maximum allowed.
1) For the programmes shown you can adjust the duration and intensity of the wash using
the degree of soiling button.
●
●
Up to:
40°
Up to:
40°
●
●
●
●
2
2,5 2,5
30°
3
3,5 3,5
30°
1
1,5 1,5
30°
Up to:
30°
●
●
“MACHINE WASHABLE”
woollens
1
2
2
40°
Up to:
40°
●
●
Mix & Wash system programme
6
8
9
40°
Up to:
40°
●
●
2) Using the Degree of soiling button on the Rapid cycle will enable you to select either a 14,
30 or 44 minute wash cycle.
When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid
bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing
machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment marked
"2" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position, add
the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable programme.
53
FR
EL
SL
CZ
EN
CHAPITRE 8
K 8
8. POGLAVJE
KAPITOLA 8
CHAPTER 8
SELECTION
/ IZBIRANJE
PROGRAMOV
VOLBA PROGRAMÅ
SELECTION
0 # # "
", 4 # # " : , (
).
Pralni stroj ima 4 skupine
programov, ki omogoãajo
pranje razliãno umazanega
perila, kot seveda tudi pranje
razliãnih vrst tkanin. Programi
pranja se med seboj
razlikujejo po naãinu pranja,
temperaturah in po
trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
Pro råzné typy tkaniny s
råznÿm stupnëm zaäpinëní
má praöka 4 okruhy
programå rozdëlenÿch podle
druhu praní, teploty a doby
praní (viz tabulka programå).
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 4 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
1. TISSUS RÉSISTANTS
Ces programmes sont
destinés à accomplir des
lavages et des rinçages avec
le maximum d’efficacité.
Ils sont entrecoupés de cycles
d’essorages qui offrent des
résultats parfaits sur le
rinçage.
L’essorage final retire le
maximum d’eau contenue
dans les tissus.
1 1 u8.
1 ' v vo o
po o # % o #!ov o
o .
1. OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na
teh programih z intenzivno
moãjo. Po vsakem vmesnem
izpiranju stroj perilo tudi
oÏame, kar zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo
nejlepäích vÿsledkå praní a
máchání. Krátké
odstüed’ování zaüazené po
kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
2. TISSUS MIXTES ET
SYNTHÉTIQUES
La combinaison d’un système
de lavage efficace, une
rotation optimum du tambour
et l’autogestion du niveau
d’eau assurent des résultats
de lavage excellents,
pendant qu’un rinçage
délicat évite les faux plis.
2 uv1
u8.
" vov p o p v o po
p po# o o v po. $v o
# o # po v po
"v.
2. TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolj‰e
rezultate pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi,
da bi se perilo preveã
zmeãkalo.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je
dosahováno nejlepäích
vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího
bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
2 MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3. TISSUS TRÈS DÉLICATS
3 ,7 ;1& ;8.
- ' % , , "
" " .
1 .
3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program, ki perilo
izmeniãno pere in namaka,
in je predvsem namenjen
pranju zelo obãutljivih tkanin.
Pranje in izpiranje poteka v
veãji koliãini vode, kar
zagotavlja najbolj‰e
rezultate.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
Jedná se o zcela nov˘
kompletní program praní, s
cyklem, kter˘ sám reguluje
aktivnost a pausu programu,
uzpÛsoben pfiedev‰ím pro praní
velmi jemn˘ch tkanin.
Praní a máchání budou
provedeny s velk˘m mnoÏstvím
vody k dosaÏení nejlep‰ích
v˘sledkÛ.
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics.
The wash cycle and rinses
are carried out with high
water levels to ensure best
results.
L’appareil dispose de 4
groupes de programmes
différents pour laver tous
types de tissus et selon
différents degrés de salissure
en attribuant au type de
lavage, la température et la
durée (voir tableau des
programmes de lavage).
Il s’agit d’un nouveau
concept de lavage qui
alterne des moments de
brassage et de trempage du
linge; ce processus est
particulièrement indiqué pour
le lavage de tissus
extrêmement délicats.
Le lavage et le rinçage sont
effectués à pleine eau afin
d’obtenir les meilleures
prestations.
54
55
FR
EN
CZ
4. SPECIAUX
? *#..
4. Posebni programi
4. SPECIÁLNÍ PROGRAMY
4. SPECIALS
PROGRAMME SPÉCIAL
“RINÇAGE”
Ce programme effectue
trois rinçages et un essorage
intermédiaire (qui peut être
réduit ou supprimé en
agissant sur la touche
appropriée). Il peut être
utilisé pour rincer tous types
de tissus, par exemple après
un lavage à la main.
K $ Q=$ %
2 " % ( "
"
% ' ). # .
.
IZPIRANJE
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“MÁCHÁNÍ”
Tento program provádí 3
máchání prádla s prÛbûÏn˘m
odstfieìováním (které lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
PouÏívá se pro máchání
v‰ech typÛ tkanin, napfi. i po
praní v ruce.
SPECIAL “RINSE” PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which can
be reduced or excluded by
using the correct button). It
can be used for rinsing any
type of fabric, eg. use after
hand-washing.
Ce programme peut être en
outre utilisé comme cycle
de BLANCHISSAGE (voir le
tableau des programmes).
PROGRAMME SPÉCIAL
“ESSORAGE ENERGIQUE”
Ce programme effectue un
essorage à la vitesse
maximale (qui peut être
réduit en agissant sur la
touche appropriée).
UNIQUEMENT VIDANGE
Ce programme vous permet
d’effectuer la vidange de
l’eau.
PROGRAMME RAPIDE
En sélectionnant le
programme rapide “14’30’-44’” avec la manette
des programmes et en
appuyant sur la touche
“degré de salissure” il est
possible de choisir un des
trois programmes rapides à
disposition: 14mn, 30mn et
44mn.
Pour les indications relatives
à chacun des programmes
rapides, consultez la table
des programmes.
Si vous sélectionnez le
programme rapide, nous
vous recommandons
d’utiliser 20% de lessive en
moins par rapport à la
quantité conseillée par le
fabricant.
LAVAGE A LA MAIN
Cette machine à laver est
également équipée d’un
programme de Lavage à la
main.
Ce programme vous permet
d’effectuer un cycle de
lavage complet pour les
vêtements qui exigent
d’être lavés à la main.
Le programme a une
température de 30°C et se
termine par 3 rinçages et un
essorage rapide.
56
SL
EL
2 M ( "
").
K `$ @ 1 % % % ( " ' )
A*-;&
1 , .
$ $ $ !7 77
7
“14’−30’−44’”, 7 "- 3
"
5 9 3
7
5
14’, 30’ 44’
.
5
7
5 7
.
Z 7 77
7
, 9 20% 9 75 9.
2 , ,
. 1 # " ". 1 30‘C ' % .
Ta program opravi tri
izpiranja z vmesnim
centrifugiranjem (hitrost
lahko prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke). Ta program
je namenjen izpiranju
razliãnega perila po pranju
na roke.
Primeren je tudi za
odstranjevanje madeÏev s
perila s pomoãjo belila, kot
je bilo to Ïe opisano.
Tento program lze také
pouÏít jako cyklus pro BùLENÍ
(viz tabulka programÛ).
HITRO CENTRIFUGIRANJE
Ta program je namenjen
intenzivnemu centrifugiranju
perila (hitrost lahko
prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke).
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“INTENZIVNÍ ODST¤EDùNÍ”
Tento program provádí
odstfieìování pfii maximální
rychlosti (kterou lze pfiípadnû
sníÏit nebo zru‰it pomocí
pfiíslu‰ného tlaãítka).
IZâRPAVANJE VODE
Program je namenjen
izãrpavanju vode iz bobna.
POUZE VYPOU·TùNÍ
Program vypou‰tûní provede
vypu‰tûní vody.
HITRI PROGRAM
âe z gumbom za izbiranje
programov izberete hitri
program, lahko s pomoãjo
tipke za doloãanje stopnje
umazanosti perila izbirate
med 3 dolÏinami programa 14’, 30’ in 44’.
Veã podatkov o teh
programih boste na‰li v
razpredelnici programov.
âe izberete hitri program,
priporoãamo, da odmerite
le 20% od obiãajno
priporoãene koliãine
detergenta.
'ROâNO' PRANJE
Pralni stroj omogoãa tudi
neÏno pranje zelo
obãutljivega perila,
enakovredno roãnemu
pranju. Ta program je
namenjen pranju perila,
oznaãenega z etiketo
'Roãno pranje'. Stroj opere
perilo pri 30°C, program pa
se zakljuãi z 3 izpiranji in
neÏnim centrifugiranjem.
RYCHLY PROGRAM
Volbou rychlého programu
“14’-30’-44’”, voliãem
programÛ a stisknutím
tlaãítka“STUPE≈ ZNEâI·TùNÍ”
je moÏné zvolit z 3 rychl˘ch
programÛ o délce 14, 30 a 44
minut.
Pro pokyn k rychl˘m
programÛm viz tabulku
programÛ.
U volby rychlého programu
pouÏijte pouze 20 % z
doporuãeného mnoÏství
ãistícího prostfiedku
uvedeného na jeho obalu.
RUâNÍ PRANÍ
Praãka je vybavena také
pracím cyklem pro jemné
tkaniny. Tento cyklus je
naz˘ván “Ruãní praní”.
Program “ruãního praní” je
vhodn˘ pro tkaniny, které se
jinak perou v˘hradnû ruãnû.
Program dosáhne maximální
teploty 30° C a je zakonãen 3
máchacími cykly a jemn˘m
This program can be also
used as cycle of Bleaching
(see table of washing cycle
programmes).
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin
(which can be reduced by
using the correct button).
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
RAPID PROGRAMME
The Rapid programme allows
a washing cycle to be
completed in just 14 minutes!
This programme is particularly
suited to slightly dirty cottons
and mixed fabrics.
Using the Degree of soiling
button on the Rapid cycle will
enable you to select either a
14, 30 or 44 minute wash
cycle.
When selecting the rapid
programme, please note that
we recommend you use only
20% of the recommended
quantities shown on the
detergent pack.
For information about these
programmes please refer to
the programmes table.
SPECIAL “HAND WASH”
This washing machine also
has a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as “Hand
Wash only” on the fabric care
label. The programme has a
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses and a
slow spin.
57
FR
SL
EL
PROGRAM ZA VOLNO
"WOOLMARK"
PROGRAMME LAINE
Ce programme spécial,
certifié par WOOLMARK,
permet de laver en
profondeur les fibres
délicates sans les
endommager.
Ce cycle alterne les
périodes d’activités et de
pauses avec une
température de 40°C et
conclu par 3 rinçages et un
courte phase d’essorage.
+#.. WOOLMARK
PROGRAMME “MIX & WASH
SYSTEM”
Il s'agit d'un brevet exclusif
Candy et il comporte 2
grands avantages pour
l'utilisateur:
$ "MIX & WASH
SYSTEM"
PROGRAM »MIX & WASH«
2 CANDY " :
To je ekskluzivni Candyjev
sistem pranja, ki nudi
uporabniku dve veliki
prednosti:
● ^ ! # # " (.
.)
LIH 21D12 -6J ^/)
_/32(6J)
● moÏno je skupno pranje
perila iz razliãnih
materialov, npr. bombaÏ
+ sintetika.
• pouvoir laver différents
tissus ensemble (exemple:
coton + synthétique etc…)
QUI NE DÉTEINT PAS;
• effectuer le lavage avec
une économie d'énergie
considérable.
Le programme de lavage
"Mix & Wash" a une
température de 40°C et
alterne phases dynamiques
(le panier qui tourne) aux
phases statiques (linge en
trempage en phase de
repos).
Pour ce motif il a une durée
plus élevée, en atteignant
presque les 2 heures.
La consommation d'énergie
électrique pour le cycle
entier est de seulement 850
W/h.
1 ,
WOOLMARK, "
" # .
6 40°C 3 % .
● ^ " .
1 "Mix & Wash"
40C
# " ! " . # 2 ' .
" # 850 W/h.
To je program, ki ga je
potrdil WOOLMARK, in ki
omogoãa temeljito pranje
perila, ne da bi ga
po‰kodoval.
Tekom programa se
izmenjujejo faze aktivnosti in
premorov pri temperaturi do
40°C, zakljuãi pa se s 3
izpiranji in kratkotrajnim
oÏemanjem.
● Ta program zagotavlja
obãuten prihranek
energije.
Stroj opere perilo pri 40°C,
izmenjujeta se dinamiãna
faza (obraãanje bobna) in
statiãna faza (tkanina se
med fazo mirovanja
namaka); program pa traja
dlje ãasa - skoraj 2 ure.
Poraba energije za cel
program je samo 850 W/h.
CZ
EN
PROGRAM PRO VLNU
Díky speciálnímu
certifikovanému cyklu
WOOLMARK se prádlo
vyãistí do hloubky, pfiiãemÏ
je maximálnû zachována
jejich celistvost.
Bûhem pracího cyklu se
stfiídají intervaly, ve kter˘ch
program pracuje a intervaly
jeho pfiestávky, pfiiãemÏ
maximální teplota je 40 °C.
Uzavírají jej 3 máchání a
‰etrné odstfieìování.
WOOLMARK PROGRAMME
The special cycle, certified
by WOOLMARK, enables to
thoroughly wash garments
without damaging them.
The cycle comprises of
alternate periods of activity
and pauses with a maximum
temperature of 40°C and
concludes with 3 rinses and
a short spin.
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM”
Jde o program, kter˘ je
v˘hradním patentem firmy
Candy a kter˘ pfiiná‰í pro
uÏivatele 2 velké v˘hody:
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMME
This is an exclusive Candy
system and involves 2 great
advantages for the
consumer:
• lze spoleãnû prát prádlo z
rÛzn˘ch tkanin (napfi.
bavlna + syntetika apod.
…) NEPOU·TùJÍCÍ BARVU;
• to be able to wash
together different type of
fabrics (e.g. cotton +
synthetic etc…) FAST
COLOUREDS;
• provádût praní se
znaãnou úsporou energie.
•to wash with a
considerable energy
saving.
Program pro praní “Mix &
Wash” pere pfii teplotû 40°C
a stfiídá dynamické fáze
(buben se otáãí) se
statick˘mi fázemi
(namoãené prádlo v klidové
fázi). Z tohoto dÛvodu trvá
déle, doba trvání je témûfi 2
hodiny.
Spotfieba elektrické energie
na cel˘ cyklus je pouh˘ch
850 W/h.
The "Mix & Wash"
programme has a
temperature of 40°C and
alternate dynamic phases
(the basket that turns) to
static phases (fabrics in soak
in phase of rest) with a
duration programme that
almost reaching the 2 hours.
The energy consumption for
the complete cycle is only
850 W/h.
Upozornûní:
• první praní nového
barevného prádla je nutno
provést oddûlenû.
Important:
•the first washing of new
coloureds fabrics must be
done separately;
• v Ïádném pfiípadû nikdy
nemíchejte barevné prádlo
pou‰tûjící barvu.
• in every case, never mix
NON-FAST COLOUREDS
fabrics.
&.+:
58
Important:
• le premier lavage de
nouveau linge colorées,
doit être effectué
séparément;
● ' "
" ' # " " .
• dans chaque cas, ne
jamais mélanger du linge
coloré QUI DÉTÉINT.
● " ? 1
*-* .#7 &
*,7& /.
;8. *; G"8;.
Pomembno!
● Nove, pisane kose prviã
perite posebej!
● Nikoli ne perite skupaj
razliãne neobstojne
pisane kose!
59
EL
FR
EN
CZ
CHAPITRE 9
K 9
9. POGLAVJE
KAPITOLA 9
CHAPTER 9
TIROIR A LESSIVE
JI12ID
2-6IIJ-2)1DK6J
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
DETERGENT
DRAWER
Zásobník na prací prostfiedky
je rozdûlen do 3 ãástí:
– Öást je oznaãen “1” a
slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro
pfiedpírku.
– Öást je oznaãena “ ”,
slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla,
rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......
– Öást je oznaãena “2” a
slouÏí pro prací
prostfiedky hlavního
praní.
K praöce je dodávána
speciální vloïka do komory
pro hlavní praní, která je
uröena pro pouïíváni
tekutÿch pracích
prostüedkå.
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
Le tiroir à lessive est divisé en
3 petits bacs:
– le bac marquée du
symbole “1” sert pour la
lessive destinée au
prélavage;
– le bac marquée du
✿
symbole “ ” sert pour
des additifs spéciaux:
adoucisseurs, parfums,
amidon, produits pour
l’azurage, etc;
– le bac marquée du
symbole “2” sert pour la
lessive destinée au
lavage.
Si vous souhaitez utiliser une
lessive liquide, un récipient
spécial peut être inséré
dans la section “2” du tiroir à
lessive. Grâce à ce système,
la lessive s’écoulera dans le
tambour seulement au bon
moment.
Ce bac doit être introduit
dans la section "2" du tiroir à
lessive, également lorsque
l’on désire utiliser le
programme "RINÇAGE"
comme cycle de
BLANCHISSAGE.
ATTENTION :
NOUS RAPPELONS QUE
CERTAINS PRODUITS
ONT DES DIFFICULTÉS A
ÊTRE ÉVACUÉS; DANS
CE CAS NOUS VOUS
CONSEILLONS D’UTILISER
LE DOSEUR QUI VA
DIRECTEMENT DANS LE
TAMBOUR.
ATTENTION :
DANS LE BAC
MARQUÉE DU SYMBOLE
“✿” N’INTRODUIRE
QUE DES PRODUITS
LIQUIDES. LA MACHINE
EST PROGRAMMÉE DE
MANIÈRE À
AUTOMATIQUEMENT
ABSORBER LES
PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
PENDANT LE DERNIER
RINÇAGE DE TOUS LES
CYCLES DE LAVAGE.
60
SL
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
1 9 − ' , ’’1’’, 9 7
− ' 9 , “ ” 9 7 , ,
, .
− ' , ’’2’’, 9 7
9 .
1 7 9 7
5, (
).
9 9 "2". ! 7 "%K #&
()&+'" 9
9 "*K'K*".
✿
#$ :
2 ! -!
! >"! 2
- /! , !- !
!/; ! ! !
6;2
!´-6! 2< ! 6 - !
-;.
#$:
; 6 < !
23 - . - !
!22! 2<
" ! ! >
!-32!! ! /-! <4!/2! !
3 6!
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- v predelek, oznaãen s
✿
simbolom
, odmerite
posebne dodatke mehãalec, ‰krob, di‰ave
ipd.
- predelek, oznaãen s
‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
âe uporabljate tekoãi
detergent, vstavite priloÏeno
posodico za uporabo
tekoãega detergenta v
predelek "2". To zagotavlja,
da se bo detergent odmeril v
boben v pravem trenutku.
To posodico vstavite tudi v
primeru, da Ïelite s pomoãjo
programa 'Izpiranje' s
pomoãjo belila odstraniti
madeÏe s perila.
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
✿
Tuto nádobku musíte vloÏit
do oddílu "2" zásobníku
pracího prostfiedku v
pfiípadû, Ïe chcete pouÏít
program "MÁCHÁNÍ" nebo
cyklus BùLENÍ.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
DÅLEÏITÉ:
ÖÁST JE OZNAÖENA
“✿” MÅÏETE PLNIT
POUZE TEKUTŸMI
PROSTÜEDKY.
PRA ÖKA JE
PÜEDUR ÖENA K
AUTOMATICKÉMU
ODÖERPÁVÁNÍ PÜÍSAD
BËHEM POSLEDNÍHO
MÁCHÁNÍ VE V ÄECH
CYKLECH PRANÍ.
✿
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
If liquid detergents are used,
please insert the special
container supplied into the
compartment marked “2” in
the detergent drawer. This
ensures that the liquid
detergent enters the drum
at the right stage of the
wash cycle.
This special container must
be inserted into the
compartment marked "2" in
the detergent drawer, also
when you wish to use the
"RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
61
FR
SL
CZ
EN
CHAPTER 10
CHAPITRE 10
K 10
10. POGLAVJE
KAPITOLA 10
LE PRODUIT
1 5
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
PRÁDLO
ATTENTION:
si vous devez laver des tapis,
des couvre-lits ou d’autres
pièces lourdes, nous
conseillons de ne pas
essorer.
:
4 , , .
Pour laver à la machine des
vêtements et de la lingerie
se reporter à l’étiquette qui
doit mentionner “pure laine
vierge” et l’indication “ne se
feutre pas” ou “peut être
lavé en machine”.
- , # .
ATTENTION:
Au cours de la phase
de sélection vérifier
que:
- aucun objet
métallique ne se
trouve dans le linge à
laver (boucles,
épingles de nourrice,
épingles, monnaie,
etc.);
- les taies d’oreiller
soient boutonnées, les
fermetures à glissière,
les crochets, les oeillets
soient fermés, les
ceintures et les rubans
des robes de chambre
soient noués;
- les anneaux soient
enlevés des rideaux;
- n’oublier pas de lire
attentivement
l’étiquette sur les tissus;
- Si, au cours de la
sélection, vous trouvez
des taches résistantes,
les enlever à l’aide
d’un nettoyant
spécial.
62
EL
:
` "^ 7
*,;
""/1 +:
− (" # ,
, .)
− ", # , !' " # .
− − "
"
− ! 5 , , OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
THE PRODUCT
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
63
FR
CHAPITRE 11
CONSEILS UTILES
POUR L’UTILISATEUR
EL
K 11
X$'+#4!+ 03'$
&\&$#!+ # 1&2+
"$'+1!+
+9 7 7 .
SL
CZ
EN
11. POGLAVJE
KAPITOLA 11
CHAPTER 11
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
CUSTOMER
AWARENESS
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
MAXIMALIZUJTE VELKOST
NÁPLNù
MAXIMISE THE LOAD SIZE
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
SUGGESTION POUR L’UTILISATION DE
VOTRE LAVE-LINGE
Dans le souci du respect de
l’environnement et avec le
maximum d’économie d’énergie,
charger au maximum votre lavelinge pour éliminer les éventuels
gaspillages d’énergie et d’eau. Nous
recommandons d’utiliser la capacité
maximale de chargement de votre
lave-linge.Vous pouvez ainsi
économiser jusqu’à 50% d’énergie si
vous pratiquez le chargement
maximal. Effectuez un lavage unique
à l’opposé de 2 lavages en 1/2
charge.
# + *
#*'*
7 , 9 9, , 5,
7 5 . 4 5 7 50%
7 9
5 9
4 9 \.
QUAND LE PRE-LAVAGE EST-IL
VRAIMENT NÉCESSAIRE ?
Seulement dans le cas d’un linge
particulièrement sale. Dans le cas
d’un linge normalement sale, ne
sélectionnez pas l’option
" prélavage ", ceci vous permettra
une économie d’énergie de 5 à
15%.
# #& $
G ##* ?
4 7 9 !
! 5 15% 7 57 7 9 9
.
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
POT¤EBUJETE VÎDY
P¤EDEPRANÍ PRÁDLA ?
QUELLE TEMPÉRATURE DE LAVAGE
SÉLECTIONNER ?
L’utilisation des détachants avant le
lavage en machine ne rend pas
nécessaire le lavage au-delà de
60°C. L’utilisation de la température
de 60°C permet de diminuer la
consommation d’énergie de 50%.
# 8 & #* ' %(+ ?
' 9 9 7 60°C.
! 5 50% 60°C.
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
JE PRANÍ NA 90°C NEZBYTNÉ ?
IS A HOT WASH REQUIRED?
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
64
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
65
LAVAGE
CAPACITÉ VARIABLE
AUTOMATIQUE
Cette machine peut adapter
automatiquement le niveau
d’eau au type et à la
quantité de linge. Vous
pouvez ainsi obtenir un
lavage “personnalisé”, même
du point de vue énergétique.
Ce système permet de
diminuer la consommation
d’énergie et réduit nettement
les temps de lavage.
SL
EL
FR
EN
CZ
- PRANJE
PRANÍ
WASHING
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
PROMËNLIVÁ KAPACITA
PRAÖKY
VARIABLE CAPACITY
ETABHTH
X%PHTIKOTHTA
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
1 v o v v
oo o o
o #"v ov o v o "v o"v.
Ev o v # v
# "o" " v o.
A o v " v " o
vo .
EXEMPLE:
$:
PRIMER:
PÜÍK
KLAD:
EXAMPLE:
Pour les tissus extrêmement
délicats nous conseillons
d’utiliser un filet.
Supposons que le linge à
laver soit en COTON
EXTREMEMENT SALE (s’il a des
taches particulièrement
résistantes les enlever avec
un detachant).
D !
.
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
2 "
( ! " ).
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
! ,
# .
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
● 2 (P).
● Odprite predalãek za
pralna sredstva (P).
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå P.
● Open the detergent
drawer (P).
● Remplir le bac de lavage 2
avec 120 g de produit.
● 1 120 g 2.
● V predelek 2 odmerite 120
g detergenta.
● Do zásobníku
oznaãeného 2 nasypte 120 g
prá‰ku
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
● En cas de besoin, remplir le
bac des additifs avec 50 ml
de produit
.
● 3 50 . .
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
● Fermer le tiroir (P).
● K (P).
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky P.
● Close the detergent
drawer (P).
Nous vous conseillons de ne
pas faire un lavage
exclusivement de servietteséponge qui, absorbant
beaucoup d’eau, deviennent
trop lourdes.
● Ouvrir le tiroir à produits
lessiviels (P).
✿
66
✿
✿
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
✿
✿
67
FR
EL
SL
● Vérifier que le robinet d’eau
soit ouvert.
● 3 " .
● Vérifier que la vidange soit
placée correctement.
● 3 " " .
SÉLECTION DU PROGRAMME
Sélectionnez le programme en
tournant le sélecteur de
programmes et en alignant le
nom du programme sur
l’indicateur.
L’écran affichera les réglages
du programme sélectionné.
Ajustez la température si
nécessaire
Pressez les boutons d’options si
besoin
Appuyez sur le bouton " START "
et quelques secondes plus
tard, le programme se lance.
Le cycle de lavage se réalisera
avec la manette des
programmes arrêtée sur le
programme sélectionné jusqu'à
la fin de celui-ci.
Attention: En cas de coupure
de courant pendant un
programme de lavage, une
mémoire spéciale restaure le
programme sélectionné et,
lorsque le courant est rétabli,
reprend le cycle là où il s’est
arrêté.
● A la fin du programme, le
mot “End” apparaitra sur
l’écran.
*,# *#..'
K " .
0! , .
6 #
.
I , .
- ( )
4 (START) , .
1 ! , ' " "
( ) , .
?*&&: , , ! .
● Lorsque le programme est
terminé:
● 4 " , "End" # ● Attendez que le verrou de
porte se désactive. Le voyant
lumineux "" Témoin de
verrouillage de porte " s’éteint
après environ 2 minutes;
● - 2 " " ' .
● Mettez la machine à l’arrêt
en tournant le sélecteur de
programme à la position OFF.
● − " OFF.
● Ouvrez la porte.
● Enlevez le linge.
POUR TOUS LES TYPES DE
LAVAGE CONSULTER
TOUJOURS LE TABLEAU
DES PROGRAMMES ET
SUIVRE LA SEQUENCE
DES OPERATIONS
INDIQUEE.
68
● 2 .
$ = K $ K
K K .
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
CZ
EN
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na místë.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
VOLBA PROGRAMU
V˘bûr nejvhodnûj‰ího
programu proveìte podle
tabulky programÛ.
- Otoãením voliãe programÛ
aktivujte zvolen˘ program
Na displeji se zobrazí
parametry zvoleného
programu.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme guide
to select the most suitable
programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
The display will show the
settings for the programme
selected.
V pfiípadû potfieby upravit
teplotu praní.
Adjust the wash temperature if
necessary.
Po potrebi prilagodite
temperature pranja.
Stisknûte tlaãítka pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí (pokud
si to pfiejete).
Press the option buttons (if
required)
Po potrebi izberite opcije s
pomoãjo ustreznih tipk.
- pak stisknûte tlaãítko START.
Po stisknutí tlaãítka START zahájí
praãka prací cyklus.
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets the
working sequence in motion.
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
Prací cyklus probíhá s voliãem
programÛ nastaven˘m na
urãitém programu, a to aÏ do
konce praní.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k v˘padku
elektrického proudu, praãka je
vybavená speciální pamûtí,
která zachová zvolené
nastavení a po návratu
elektrického proudu praãka
spustí program od místa, v
nûmÏ byl pfieru‰en.
Warning: If there is any break
in the power supply while the
machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where it
left off.
● Na konci programu se na
displeji zobrazí nápis „End“.
● When the programme has
ended the word “End” will
appear on the display
● Poãkejte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvífiek (2
minuty od ukonãení programu)
● Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
● Vypnûte praãku
pfiestavením voliãe programÛ
do polohy vypnutí “OFF”
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF” position.
● Otevfiete dvífika a vyndejte
prádlo.
● Open the door and remove
the laundry.
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upo‰tevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustreznej‰i
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Na prikazovalniku so vidne
nastavitve za izbrani
program.
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraãa.
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
● Ko je program zakljuãen, se
na prikazovalniku prikaÏe
napis “End” (Konec).
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
● Izklopite stroj z obraãanjem
gumba programatorja na
OFF.
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
● And that the discharge
tube is in place.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
69
EL
FR
CHAPITRE 12
NETTOYAGE ET
ENTRETIEN
ORDINAIRE
CZ
EN
K 12
12. POGLAVJE
KAPITOLA 12
CHAPTER 12
K âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Ne jamais utiliser de produits
abrasifs, d’alcool et/ou de
diluant, pour laver l’extérieur
de votre machine; il suffit de
passer un chiffon humide.
,
" # /
" . 2 .
La machine n’a besoin que
de peu d’entretien:
0 ! :
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Nettoyage des bacs.
● ● predalãek za detergent,
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● Cleaning of drawer
compartments.
● ● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
● Öiätëní filtru.
● Filter cleaning
● Nettoyage filtre.
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
ÖIÄTËNÍ DÁVKOVAÖE
PRACÍCH PROSTÜEDKÅ:
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
Remove the compartments
by pulling gently.
● Déménagements ou
longues périodes d’arrêt de
la machine.
NETTOYAGE DES BACS
Même si cette opération
n’est pas strictement
nécessaire, il vaut mieux
nettoyer de temps en temps
les bacs à produits lessiviels.
Il suffit de tirer légèrement
sur le tiroir pour l’extraire.
Nettoyer le tiroir sous un jet
d’eau.
Remettre le tiroir dans sa
niche.
70
SL
# ● # " ● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
K −
K
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
- ' ,
!
, " "
' .
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
_ ● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
_
.
.
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
Clean with water.
Put the compartments back
into place
71
NETTOYAGE FILTRE
La machine à laver est
équipée d’un filtre spécial
qui peut retenir les résidus les
plus gros qui pourraient
bloquer le tuyau
d’évacuation (pièces de
monnaie, boutons, etc.). Ce
dispositif permet de les
récupérer facilement. Pour
nettoyer le filtre, suivre les
indications ci-dessous:
K8 *
1 5 7 7
(. ,
.) 5 . ' 9 5 :
âI·âENJE FILTRA
ÖISTËNÍ FILTRU
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● ● Odprite pokrov.
● Ouvrez le capot
● % :
1 , 5 77 .
● Otevfiete dvífika
● Open the flap
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ãep in odtoãite
vodo v posodo.
● Pouze u nûkter˘ch
modelÛ:
Vyjmûte hadiãku, odstraÀte
uzávûr a zachyÈte vodu do
nádoby.
● 0 5 5,
7 8 7 9 .
● Preden izvleãete filter, pod
pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v
ãrpalki obiãajno nahaja
malo vode.
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● / 5,
o 5 ,
.
● Pfied od‰roubováním filtru
se doporuãuje poloÏit pod
filtr savou látku pro
zachycení zbytkové vody
která po vyjmutí filtru vyteãe.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● -7 5 .
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● Avant de retirer le filtre,
placez un tissue absorbant
en dessous de ce dernier
afin de récupérer le résidu
d’eau contenu dans la
pompe
● Tourner le filtre dans le
sens contraire des aiguilles
d’une montre jusqu’à l’arrêt,
en position verticale.
● Enlever et nettoyer.
● Apres avoir nettoyé,
utilisez l’entaille et remontez
le filtre en faisant toutes les
opérations précédentes
dans le sens inverse.
● 4 , 5 7 7 5 . 75 .
DEMENAGEMENTS OU
LONGUES PERIODES D’ARRET
DE LA MACHINE
& #−
% $+ *
#*'*
En cas de déménagement,
ou de longues périodes
d’arrêt de la machine dans
des endroits non chauffés, il
faut vidanger
soigneusement tous ses
tuyaux.
Débrancher le courant et se
servir d’un seau.
Enlever la bague sur le tuyau
et le plier vers le bas, dans le
seau, jusqu’à ce qu’il ne
sorte plus d’eau.
Après cette opération, la
répéter en sens inverse.
Z 5 7
7 , .
1 7.
\ . 1 7 , 5 .
! 9.
CZ
EN
EL
● Disponible sur certains
modèles uniquement :
Sortez le tuyau, ôtez le
bouchon et videz l’eau
dans un récipient.
72
SL
FR
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Remove and clean.
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
73
EL
FR
K 13
CHAPITRE 13
ANOMALIE
1. Aucun
fonctionnement
sur n’importe quel
programme
REMEDE
CAUSE
- Brancher l’interrupteur général
% (ON/OFF)
L’énergie électrique est coupée
Contróler
% 5 9
!7
Les valves de l’installation électrique
sont défectueuses
Contróler
@ !7
Fermer le portillon
' K 7 (1)
' 9 9 !7
9
Brancher la fiche
L’interrupteur géneral n’est pas branché
Voir cause 1
Contróler
Robinet de l’eau fermé
Ouvrir le robinet d’alimentation d’eau
Programmateur mal positionné
Positionner correctement le timer
Tuyau de vidange plié
Redresser le tuyau de vidange
Présence de corps étrangers dans le
filtre
Inspecter le filtre
4. Présence d’eau sur
le sol tout autour
de la machine
Fuite du joint se trouvant entre le robinet
et le tuyau de remplissage
Remplacer le joint et serrer à fond le
tube sur le robinet
5. La machine
n’essore pas
La machine n’a pas encore évacué
l’eau
Attendre quelques minutes et la
machine évacuera l’eau
La fonction “suppression d’essorage” est
introduite (exclusivement sur certains
modèles)
Relever la touche “exclusion
centrifugation”
La machine n’est pas à niveau
Régler les pieds
Les étriers de transport n’ont pas été
enlevés
Enlever les étriers de transport
La charge de linge n’est pas répartie
de façon uniforme
Répartir le linge de façon uniforme
3. L’eau n’est pas
évacuèe
6. De fortes vibrations
pendant la phase
de centrifugation
7. L’affichage
indique l’erreur:
0,1,5,7,8,9
–
Appelez le service technique.
8. L’affichage
indique l’erreur 2
Pas de remplissage d’eau.
Vérifiez que les robinets d’eau sont bien
ouverts.
9. L’affichage
indique l’erreur 3
Pas de pompage.
Vérifiez que le tuyau d’évacuation
n’est pas obstrué.
Vérifiez que le tuyau d’évacuation
n’est pas coudé.
10. L’affichage
indique l’erreur 4
Trop-plein d’eau dans la machine.
Coupez l’alimentation en eau de la
machine. Appelez le service technique.
Si le mauvais fonctionnement persiste, adressez-vous au Centre d’Assistance Technique Candy; communiquez
le nom du modèle indiqué sur la plaquette se trouvant sur la carrosserie à l’intérieur du hublot ou sur le bulletin
de garantie.
En indiquant ces informations vous obtiendrez une intervention plus rapide et efficace.
1 L’utilisation des produits écologiques sans phosphates peut produire les effets suivants:
- L’eau de vidange du rinçage est trouble à cause de zéolites en suspension; l’efficacité du rinçage n’est
absolument pas compromis;
- Présence de poudre blanche (zéolites) sur le linge à la fin du lavage: cette poudre ne pénètre pas dans le
tissu et n’en altère pas la couleur;
- présence de mousse dans l’eau du dernier rinçage: elle ne signifie pas pour autant un mauvais rinçage;
- Les tensioactifs anioniques de la formule des produits pour machines à laver, s’enlèvent difficilement du linge
et, même en toute petite quantité, ils peuvent provoquer d’importants phénomènes de formation de mousse;
- L’exécution d’autres cycles de rinçage, en de tels cas, n’apporte aucun avantage.
2 Avant d’appeler le Centre d’Assistance technique Candy, si votre machine ne fonctionne pas, effectuer les
contrôles susmentionnés.
74
*
% La fiche n’est pas introduite dans la
prise de courant
Portillon ouvert
2. Absence
d’alimentation
d’eau
#)
1. % 7
7
2. % 5
& v 3. % & # n 9
- !7 5
K 5 5
4. * 79 % 9 9
9
5. % 1 0 @ &"# +1#`#4&
( )
7
7 8 1 o 0
& 9 5 5 1 9 5
5 6. % 8 7. + 5 0,1,5,7,8,9
8. + 5 2
_
4 5 9
5
K 5 9
K 1 !7 9. + 5 3
% # 10. + 5 .4
1 9 9
K 9 .
! 5 , Candy. 77 , 7 779
.
# 1 ! -!" - ! >/ 4// ! < - >
> /!! 2 ! < !</ 2!:
− 3 ! <4!/2! 2 ! ! 6/3 /3 /-" -/22 - ! -!;
− 3 !-3 Q !/ 2!3! - 4/2!.
− #! - ! /-" -/22 ! ; ! ! </ /; . ! -/22!! !- 2!"! ;>! 2! ! Q- ! "2!!.
− #! - ! !> ; ! /-! <4!/2!, 2! !! !! !/< <4!/2!.
− >!! ! - < ! ! ! -! /- ! ; / ! !>! 6; !3 ! ; ! ! < ! 2 < 3, 2 ; ! -
!3 2! 23 !> ;.
− " !-<, ! /< 4/2!! >< - !<! !</ 2!.
2 /- /- , /< " - !! >! ! ! ; - !
4 6! Candy.
!! -! >< !2! -6; ! - 3 /6 ! ;
- >-//!- !-;. !! -! < ! 2! ! 4 V3 44! ! !//Q ! 4! ! ! -.
75
SL
13. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
MOTNJA
1. Stroj ne deluje na
nobenem programu
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izãrpava
vode
4. Na tleh okrog stroja
je voda
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
CZ
KAPITOLA 13
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
ZÁVADA
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
Ni elektriãne napestosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Preverite
Vrata stroja so odprta
Zaprtie vrata stroja
Preglejte vzroke pod toãko 1
Pipa za dotok vode je zaprta
Preverite
Odprite pipo za dotok vode
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno
na ustrezen program
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Transportne za‰ãite niste odstranili
Odstranite trnsportno za‰ãito
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
7. Prikazana je koda
0, 1, 5, 7, 8, 9.
-
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
8. Prikazana je koda 2.
Voda ne priteka v stroj.
Preverite, da ni zmanjkalo vode.
8. Na displeji se
zobrazuje chyba 2
Nelze naplnit vodu.
Zkontrolujte, jestli je pfiívod vody
otevfien˘.
9. Prikazana je koda 3.
Stroj ne izãrpava vode.
Preverite odtoãno cev.
9. Na displeji se
zobrazuje chyba 3
Nelze odãerpat vodu.
10. Prikazana je koda 4.
V stroju je preveã vode.
Zaprite pipo za vodo. pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Zkontrolujte, jestli je odtok vody
prÛchodn˘.
Zkontrolujte, jestli není vypou‰tûcí hadice
zauzlená.
10.Na displeji se
zobrazuje chyba 4
Praãka je pfieplnûná vodou.
Uzavfiete pfiívod vody do praãky.
Kontaktujte servisní stfiedisko.
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna, vendar pa to ne vpliva na kakovost
izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in tudi ne vplivajo na obstojnost
barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz perila, zato se voda peni tudi pri minimalnih
ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj podanih navodil poskusite sami odpraviti
nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe, poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu Candy.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali prepisan v katerikoli obliki oz. na
katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez privoljenja lastnikov avtorskih pravic.
76
7. Na displeji se
zobrazuje chyba
0, 1, 5, 7, 8, 9
-
Kontaktujte servisní stfiedisko.
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Candy servis.
77
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
2. Does not load
water
3. Does not
discharge water
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
6. Strong vibrations
during spin
–
7. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8, 9
Call service.
8. Display reads
error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
9. Display reads
error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
10. Display reads
error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
78
Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d’imprimerie
contenues dans le présent mode d’emploi. Il se réserve en outre le droit d’apporter
toutes modifications qui se révèleraient utiles à ses propes produits sans pour autant
en compromettre les caractéristiques essentielles.
& 5 9 7 7 5 7.! , .
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Cet appareil est commercialisé en accord avec la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets des
équipements électriques et électroniques (DEEE).
En vous assurant que ce produit est correctement recyclé, vous participez à la prévention des
conséquences négatives sur l’environnement et la santé publique qui pourrait être causé par une mise
au rebut inappropriée de ce produit.
Le symbole sur ce produit indique qu’il ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être
rapporté jusqu’à un point de recyclage des déchets électriques et électroniques.
La collecte de ce produit doit se faire en accord avec les réglementations environnementales
concernant la mise au rebut de ce type de déchets.
Pour plus d’information au sujet du traitement, de la collecte et du recyclage de ce produit, merci de
contacter votre mairie, votre centre de traitement des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce
produit.
- - < 66 !-3 2! !/-6"! - !V ! 2002/96EC ! !
/ ! ! / ! 22!! (WEEE).
6 !!;/ - V3, 6! 46 2 6!3 ! " -"
;! - 4// ! !6 " -!, ! 2 ! /6 !3 !!/// ! ! 22 .
2! V3 -24/Q 3 3 !-3 V3 6! < ! 6 6 ! <!
-6 2< !3 22!. 6< 6! < ! ! !6 !/// 2 -// !
!!;/ / ; ! / ; / 2;.
6 6! < ! !2!6 ;2> ! 2 < 4!//< ! ! !!;/ ! 22 .
&! 3 / > 2 !! ! -// ! !!;/ - V3
!-6-6 !- , ! ! !!;/ ! 2! !3 26- ! - - .
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch a
elektronick˘ch zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním
následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s
v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím odpadem.
Musí b˘t doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace
odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném úfiadu
vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb svozu odpadu
nebo v obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be
handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city
office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
FR
EL
SL
CZ
EN
09.04 - 41031207 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne posledice na
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi odpadki.
Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za
odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising