Candy | LBHOLIDA181M | Candy LBHOLIDA181M User manual

Candy LBHOLIDA181M User manual
RU
UKR
EN
PL
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè 2-25
Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿ 26-49
User instructions
50-75
Instrukcja obsäugi
76-101
RU
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
RU
ÎÃËÀBËEHÈE
ÑÒPÀÍÈÖÀ
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè íå èäòè
íà êîìïpîìèññ: Âû ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Ôèpìà Êàíäè pàäà ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâóю ñòèpàëüíóю
ìàøèíó - ïëîä ìíîãîëåòíèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â òåñíîì êîíòpàêòå ñ ïîòpåáèòåëåì,
îïûòà.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî, äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå âîçìîæíîñòè,
êîòîpûå Âàì ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò Âàì øèpîêóю ãàììó
∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè: ñòèpàëüíûå ìàøèíû, ïîñóäîìîå÷íûå
ìàøèíû, ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è, äóõîâêè, ïëîñêèe å ñïëîøíûå æàpî÷íûå
ïëèòû, õîëîäèëüíèêè, ìîpîçèëüíèêè.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
ôèpìû Êàíäè.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋òîé êíèæêå, êîòîpûå äàäóò Âàì âàæíûå
ñâåäåíèÿ, êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè
è îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå ïîëåçíûå ñîâåòû ïî ëó÷øåìó
èñïîëüçîâàíèю ìàøèíû.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó èíñòpóêöèé äëÿ ïîñëåäóюùèõ
êîíñóëüòàöèé.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé Êàíäè èëè ñ åå ñïåöèàëèñòàìè ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà ìîäåëü
è íîìåp G (åñëè òàêîâîé èìååòñÿ). Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â òàáëè÷êå.
2
Bâeäeíèe
2
Oáùèe câeäeíèÿ ïo ∋êcïëóaòaöèè
4
Ãapaíòèÿ
5
Mepû áeçoïacíocòè
6
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
8
Ycòaíoâêa
9
Oïècaíèe êoìaíä
12
Haçía÷eíèe êíoïoê
13
Eìêocòü äëÿ ìoюùèx cpeäcòâ
15
Bûáop ïpoãpaìì
16
Tèï áeëüÿ
17
Taáëèöa âûáopa ïpoãpaìì
18
Còèpêa
20
Чècòêa ìaøèíû
23
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
25
3
RU
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß
ÃÀPÀÍÒÈß
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì ñåpòèôèêàòîì,
êîòîpûé ïîçâîëÿåò Âàì ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè òåõíè÷åñêîãî
ñåpâèñà, çà èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü, ÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ PÓÑÑÊÎÌ
ßÇÛÊÅ;
Íå çàáóäüòå îòïpàâèòü ÷àñòü A ãàpàíòèéíîãî ñåpòèôèêàòà äëÿ
íåîáõîäèìîé påãèñòpàöèè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîêóïêè.
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ ÃÀPÀÍÒÈÈ;
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
EUROPE
Dovunque
tu sia.
E) ÆÅÑÒÊÎÅ ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
A
SPEDIRE
B
TRATTENERE
F) BAHHOЧKA ÄËß MOЮØNX CPEÄCTB CÏEÖÈAËÜHO
ÄËß 32-MÈHYTHOÉ ÏPOÃPAMMÛ.
Чàñòü B ãàpàíòèéíîãî ñåpòèôèêàòà äîëæíà õpàíèòüñÿ ó Âàñ è
áûòü çàïîëíåíà ñîîòâåòñòâóюùèì îápàçîì äëÿ ïpåäúÿâëåíèÿ
âìåñòå ñ ÷åêîì èëè êâèòàíöèåé, âûäàííîé ïpîäàâöîì, ñëóæáå
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïpè íåîáõîäèìîñòè ïpîèçâåñòè
påìîíò.
C
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
D
E
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé îápàòèòåñü â
öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
4
'
2
3
F
5
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
ÌÅPÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ ÌÀØÈÍÛ:
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è âîäû;
RU
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè è ïåpåõîäíèêàìè;
● íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì, èíâàëèäàì ïîëüçîâàòüñÿ ìàøèíîé áåç
Âàøåãî íàáëюäåíèÿ;
● íå òÿíèòå çà êàáåëü ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ îòêëю÷åíèÿ
åå îò ∋ëåêòpîñåòè;
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ âîçäåéñòâèé
(äîæäü, ñîëíöå è ò.ï.);
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì íà
òåëåæêó;
● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè ìàøèíû êàáåëåì ñ çàçåìëåíèåì.
Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî ∋ëåêòpîñåòü èìååò çàçåìëåííûé ïpîâîä.
 ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ, íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó ïåpñîíàëó.
Àïïàpàòópà ôèpìû Êàíäè ñîîòâåòñòâóåò íîpìàì ÅЭÑ N
89/336, 73/23 íà ∋ëåêòpîîáîpóäîâàíèå;
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● íå pàáîòàéòå ñî ñòèpàëüíîé ìàøèíîé áîñèêîì;
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè âî âëàæíûõ è ñûpûõ ïîìåùåíèÿõ
(âàííàÿ, äóøåâàÿ êîìíàòà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ ÌÎÆÅÒ
ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì, íåîáõîäèìî îápàòèòü âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû âîpñîì.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà pèñóíêå;
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü åю.
Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå ∋òèõ íîpì ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ ïîâpåæàåí, íåîáõîàèìî çàìåíèòü åãî
ñïåöèÿëüíûì êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî íàèòé â ñëóæáå
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà, óáåäèòåñü â
îòñóòñòâèè âîäû â áàpàáàíå.
6
7
RU
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
ÑÍßÒÈÅ ÓÏÀÊÎÂÊÈ
33 cm
Ïîñëå òîãî, êàê ñòèpàëüíóю ìàøèíó îñâîáîäèëè îò åå
óïàêîâêè, íåîáõîäèìî ïpîäåëàòü ñëåäóюùèå îïåpàöèè:
85 cm
C A C D
1. Âûêpóòèòü öåíòpàëüíûé ñòåpæåíü À, 2 áîêîâûõ áîëòà Ñ.
B
B
2. Âûêpóòèòü 2 ñòåpæíÿ Â. Ïîñëå ïpîâåäåíèÿ ∋òîé îïåpàöèè
âíóòpü ìàøèíû óïàäóò äâå ïëàñòìàññîâûå pàñïîpêè.
60 cm
8
3. Íàêëîíÿÿ ìàøèíó, óäàëèòü óêàçàííûå âûøå pàñïîpêè.
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
kg
4
Íopìàëüíûé ypoâåíü âoäû
l
8÷15
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
W
1700
Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè (ïpîãpàììà 1)
kWh
1,75
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
A
10
Cêopocòü âpaùeíèÿ öeíòpèôyãè
oá/ìèí
800
Äàâëeíèe â ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
MPa
min. 0,05
max. 0,8
Íàïpÿæeíèe â ceòè
V
230
4. Çàìàñêèpîâàòü èìåюùèåñÿ îòâåpñòèÿ çàãëóøêàìè, êîòîpûå
ïîñòàâëÿюòñÿ âìåñòå ñ èíñòpóêöèåé.
Âíèìàíèå!
Íå îñòàâëÿéòå ∋ëåìåíòû óïàêîâêè ìàøèíû â
ìåñòå, äîñòóïíîì äëÿ äåòåé. Эòè ∋ëåìåíòû
ÿâëÿюòñÿ ïîòåíöèàëüíûì èñòî÷íèêîì
îïàñíîñòè.
9
RU
RU
Çaêpeïèòå ∧ècò ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a ía äíe, êaê
ïoêaçaío ía pècyíêe.
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî ópîâíю ñ ïîìîùüю ïåpåäíèõ íîæåê.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê ìàøèíå.
Âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî õîpîøåé
åå îïîpû íà ïîë.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå âîäîïpîâîäíûé êpàí.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå, îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
îòñóòñòâîâàëè ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá, çàêpåïèòå ñëèâíóю
òpóáó íà áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê êàíàëèçàöèîííîé òpóáå
ñ ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä ópîâíåì ïîëà 50 ñì è äèàìåòpîì
áîëüøå äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
Óáåäèòåñü â òîì, ÷òîáû êëàâèøà âêë/âûêë C íå áûëà íàæàòà.
Óáåäèòåñü â òîì, ÷òîáû âñå pó÷êè íàõîäèëèñü â ïîëîæåíèè Î,
à ëюê çàêpûò.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçóéòå æåñòêîå óñòpîéñòâî äëÿ
ñãèáà ñëèâíîé òpóáû.
Âcòaâüòe âèëêó â pîçåòêó.
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,
˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚· ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
Íàæìèòå íà êëàâèøó (C) âêë/âûêë, ïpè ∋òîì çàãîpèòñÿ
èíäèêàòîp pàáîòû N.Åñëè èíäèêàòîp íå çàãîpèòñÿ, èùèòå
íåèñïpàâíîñòü.
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
RU
RU
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ ÊÍÎÏÎÊ
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
N
Êíîïêà îòêpûâàíèÿ çàãpóçî÷íîãî ëюêà
Âíèìàíèå!
Ñïåöèàëüíîå óñòpîéñòâî áåçîïàñíîñòè íå
ïîçâîëÿåò íåìåäëåííî îòêpûòü ëюê â êîíöå
ñòèpêè. Â êîíöå ôàçû îòæèìà öåíòpèôóãîé
ñëåäóåò ïîäîæäàòü 2 ìèíóòû, ïpåæäå ÷åì
îòêpûòü ëюê.
A
D
E
F
I
L
BC
2 min.
Êíîïêà Âêë/Âûêë
C
Êëàâèøà 400/800 îá/ìèí
D
800
400
B ïporpaììax äëÿ ïpo÷íûx òêaíeé còèpaëüíaÿ ìaøèía
ïocòeïeíío yâeëè÷èâaeò oêoí÷aòeëüíyю cêopocòü oòæèìa oò
400 oá/ìèí äo ìaêcèìaëüío âoçìoæoé.
Haæaòèeì ∋òoé êíoïêè âû orpaíè÷èâaeòe cêopocòü oòæèìa 400ìè oá/ìèí.
Îïèñàíèå êîìàíä
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ ñpåäñòâ
A
Êëàâèøà îòêpûâàíèÿ ëюêà
B
Êëàâèøà âêë/âûêë
C
Këaâèøa 400/800 oá/ìèí
D
Êëàâèøà “∋êñòpà ïîëîñêàíèÿ”
E
Êëàâèøà îòêëю÷åíèÿ öåíòpèôóãè
F
Pó÷êà påãóëèpîâêè òåìïåpàòópû ñòèpêè
I
Pó÷êà ïpîãpàìì ñóøêè
L
Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp “ìàøèíà âêë”
N
12
B
Êëàâèøà “∋êñòpà ïîëîñêàíèÿ”
Íàæàâ íà ∋òó êëàâèøó, ìîæíî óâåëè÷èòü ópîâåíü âîäû ïpè
ïîëîñêàíèè äëÿ ëó÷øåãî óäàëåíèÿ ìîюùèõ ñpåäñòâ èç
ñòèpàåìîãî áåëüÿ, ÷òî îñîáåííî âàæíî äëÿ ëюäåé ñ
÷óâñòâèòåëüíîé êîæåé è ñòpàäàюùèõ àëëepãèåé.
Êëàâèøà oòêëю÷åíèÿ öåíòpèôyãè
Íàæàâ íà ∋òó êëàâèøó, Âû îòêëю÷èòå âñå ïpîãpàììû îòæèìà
áåëüÿ. Эòà îïåpàöèÿ ïîëåçíà íà ïpîãpàììàõ ñòèpêè ñ
òåìïåpàòópîé 90°Ñ è 60°Ñ áåëüÿ, ïpîøåäøåãî îñîáóю îòäåëêó
(ïëèññå, ãîôpå è ïp.) èëè èçäåëèé èç ñìåñîâûõ ñèíòåòè÷åñêèõ
âîëîêîí.
E
F
13
RU
Pó÷êà påãóëèpîâêè òåìïåpàòópû ñòèpêè
RU
I
T°C
Äîïóñêàåòñÿ
âpàùåíèå â îáîèõ íàïpàâëåíèÿõ.
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
ÊÎÍÒÅÉÍÅP ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ ñpåäñòâ ïîäåëåí íà ÷åòûpå îòäåëåíèÿ.
Эòè ìàøèíû èìåюò påãóëÿòîp òåìïåpàòópû âîäû, âûápàííîé
Âàìè äëÿ ñòèpêè. Òàáëèöà ïpîãpàìì ñòèpêè óêàçûâàåò
ìàêñèìàëüíóю òåìïåpàòópó, påêîìåíäóåìóю äëÿ äàííîãî âèäà
ñòèpêè.
- I îòäåëåíèå ñëóæèò äëÿ ïîpîøêà “ñâåpõáûñòpîé
ïpîãpàììû ñòèpêè 32 ìèíóòû”.
- II îòäåëåíèå ñëóæèò äëÿ ïîpîøêà èëè æèäêîñòè äëÿ
íîpìàëüíîé ñòèpêè.
Âíèìàíèå!
Òåìïåpàòópà, âûáèpàåìàÿ Âàìè, íå äîëæíà
ïpåâûøàòü ìàêñèìàëüíóю òåìïåpàòópó,
påêîìåíäóåìóю ïpîãpàììîé ñòèpêè.
Pó÷êà ïpîãpàìì ñòèpêè
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî íåêîòîpûå ïîpîøêè óäàëÿюòñÿ ñ
òpóäîì.  ∋òîì ñëó÷àå påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûé êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
L
Âíèìàíèå!
Íå âpàùàéòå pó÷êó ïpîòèâ ÷àñîâîé ñòpåëêè, à
òîëüêî ïî ÷àñîâîé ñòpåëêå è íå íàæèìàéòå
êëàâèøó âêë/âûêë (C) äî âûáîpà è óñòàíîâêè
ïpîãpàììû.
- III îòäåëåíèå
cl
cl
ñëóæèò äëÿ îòáåëèâàòåëÿ
Âíèìàíèå!
 III è IV îòäåëåíèÿ çàëèâàюò òîëüêî æèäêèå
ñpåäñòâà.
Òàáëèöû îïèñûâàюò ïpîãpàììó ñòèpêè íà îñíîâå âûápàííûõ
öèôpû èëè ñèìâîëà.
✿
- IV îòäåëåíèå
ñëóæèò äëÿ ñïåöèàëüíûõ äîáàâîê:
ñìÿã÷èòåëè, àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà, êpàõìàë è ò.ï.
OK
Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp “ìàøèíà âêë”
14
N
15
RU
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
ÏÀPÀÃPÀÔ 9
ÂÛÁÎP
íàè ÅÖãúü
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 3 ãpyïïû ïpoãpaìì, â cooòâeòcòâèè
c êoòopûìè âûáèpaeò öèê∧ còèpêè, òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè (cì. òaá∧èöy ïpoãpaìì còèpêè).
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸ ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„Ë ÚflÊÂÎ˚Â
ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚ ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇ ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl ¯ÂÒÚ¸” Ë,
ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ “ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ”.
1. Ïpo÷íûe òêaíè
∋òoò òaáop ïpoãpaìì paçpaáoòaí ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío
èíòeícèâoé còèpêè è ïo∧ocêaíèÿ c ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão êa÷ecòâa ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì yäa∧ÿeò âoäy áo∧ee èíòeícèâío, ÷eì
äpyòèe ïpoãpaììû còèpêè.
2. Cìecoâûe è cèíòeòè÷ecêèe òêaíè
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío ïoäoápaííoé cêopocòè âpaùeíèÿ
áapaáaía è ypoâíю âoäû. Äe∧èêaòíûé oòæèì ãapaíòèpyeò, ÷òo
áe∧üe áyäeò ìeíüøe cìèíaòücÿ.
èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓÒΉÌÂ„Ó ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl ·Âθ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
ÔÓ„ÛÊÂÌÌ˚Ï ‚ ‚Ó‰Û.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl ‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚ (ÒÍÂÔÍË,
·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚ Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.‰
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚, ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡ ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚ ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚ ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl ‚˚ Á‡ÏÂÚËÚ ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚Â
ÔflÚ̇, Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
3. Ocoáo äe∧èêaòíûe òêaíè
∋òo íoâûé öèê∧ ïpoãpaìì, êoòopûé ÷epeäyeò còèpêy è
çaìa÷èâaíèe. ∋òè ïpoãpaììû peêoììeíäyюòcÿ ä∧ÿ o÷eíü
äe∧èêaòíûx òêaíeé, òèïa ÷ècòoé øepcòè ä∧ÿ ìaøèííoé còèpêè.
Còèpêa è ïo∧ocêaíèe âûïo∧íÿюòcÿ ïpè âûcoêoì ypoâíe âoäû
ä∧ÿ oáecïe÷eíèÿ íaè∧y÷øèx peçy∧üòaòoâ.
èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓÒΉÌÂ„Ó ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl ·Âθ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
ÔÓ„ÛÊÂÌÌ˚Ï ‚ ‚Ó‰Û.
ᇂÂ¯ÂÌË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË Òϯ‡ÌÌ˚ı Ë Ó˜Â¸ ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı ÏÓÊÌÓ
ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ‰‚ÛÏfl ÔÛÚflÏË:
- ÚÓθÍÓ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚;
- ‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.
éÔÂ‡ˆËfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ÓÚÊËχ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl ÚËÍÓڇʇ Ò
ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ËÁ·Âʇڸ Â„Ó ‰ÂÙÓχˆËË ÔË Òۯ̇͠ ‚ÓÁ‰ÛıÂ.
16
17
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 10
Òêàíü,
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
Ïpoãpaì
-ìa
Teìïepa
òypa
Çaãpyçêa ìoюùèx cpeäcòâ
❙
❙❙
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
❀
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ
peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3 êã cyxoão áeëüÿ.
Ha ïpoãpaììx, oòìe÷eííûx â òaáëèöe, ìoæío
aâòoìaòè÷ecêè oòáeëèâaòü áeëüe, íaëèâ oòáeëèâaòeëü â
oòäeëeíèe
.
1)
ïpo÷íûe òêàíè
Õëîïîê, ëåí
Èíòeícèâíaÿ - cèëüío çaãpÿçííoe áeëüe
Õëîïîê, ñìåcoâûe
ïpo÷íûe òêàíè
Yìepeío çaãpÿçíeííoe áeëüe
Õëîïîê,
ñìåcoâûe òêàíè
Xëoïoê
4
1
Äo 90°
●
●
●
4
2
Äo 60°
●
●
●
3
3
Äo 50°
4
Äo 40°
1) Ïpoãpaììû cooòâeòcòâюò “IEC” Äèpeêòèâe 456.
Cëaáo çaãpÿçíeííoe áeëüe, öâeòíoe ëèíÿюùee áeëüe
3
●
●
●
●
●
●
Õëîïîê
Эíepãè÷íoe ïoëocêaíèe
-
-
●
Õëîïîê, ëeí
Эíepãè÷íûé oòæèì
Koíäèöèoíèpoâaíèe, apoìaòèçaöèÿ
-
-
●
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
Cèëüío çaãpÿçíeííoe áeëüe
1)
2
5
Äo 60°
●
●
Yìepeíío ãpÿçíoe áeëüe
2
6
Äo 50°
●
●
Öâeòíoe ëèíÿюùee áeëüe
2
7
Äo 40°
●
●
Cëaáo çaãpÿçíeííoe áeëüe
2
8
Äo 30°
●
●
Äeëèêaòíoe ïoëocêaíèe
-
-
●
Äeëèêaòíûé oòæèì
Koíäèöèoíèpoâaíèe, apoìaòèçaöèÿ
-
-
●
ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè
Õëîïîê,
ñìåcoâûe cèíòeòèêa
Cèíòeòè÷. òêàíè
(íeéëoí, ïepëoí)
Cìåcoâûe, cèíòeòè÷.
äåëèêàòíûå
o÷eíü äeëèêaòíûe
òêaíè
Øepcòü äëÿ ìaøèííoé còèpêè
Øepcòü
Cèíòeòè÷ecêèe
(äpaëoí, aêpèë, òpeâèp)
Cìåcoâûe, äåëèêàòí.
cèíòeòè÷., øepcòü
Äëÿ áeëüÿ áeç oòæèìa
1)
1
9
Äo 40°
●
●
Çaíaâecêè
1,5
10
Äo 30°
●
●
Äeëèêaòíoe ïoëocêaíèe
-
-
●
Äeëèêaòíûé oòæèì
Koíäèöèoíèpoâaíèe, apoìaòèçaöèÿ
-
-
●
Cêopocòíoé öèêë
2
Ïÿòía opãaíè÷ecêoão ïpoècxoæäeíèÿ
4
Toëüêo cëèâ
-
32’
Äo 50°
Z
Câepxáûcòpaÿ ïpoãpaììa 32 ìèí.
Câepxáûcòpaÿ ïpoãpaììa 32 ìèí. ïoçâoëÿeò coâepøèòü ïoëíûé öèêë
còèpêè ïpèáëèçèòeëüío ça 30 ìèí. ïpè ìaêcèìaëüíoé çaãpyçêe 2 êã è
òeìïepaòype äo 50°C.
Teìïepaòypa còèpêè ìoæeò áûòü yìeíüøeía c ïoìoùüю êíoïêè I.
Maêcèìaëüíoe êoëè÷ecòâo ìoюùeão cpeäcòâa oòìe÷eío ía cïeöèaëüíoé
âaíío÷êe äëÿ ∋òoé ïpoãpaììû, êoòopaÿ âxoäèò â êoìïëeêò.
Ïoìecòèòe ìoюùèe cpeäcòâa â êoíòeéíep “Câåpõáûñòpaÿ ïpîãpàììà 32
ìèí.”, ïoìå÷åííûé (I).
32-ìèíyòíaÿ cêopocòíaÿ ïpoãpaììa ìoæeò áûòü òaêæe ècïoëüçoâaía êaê
ïpeäâapèòeëüíaÿ còèpêa â cëy÷ae cèëüíoão çaãpÿçíeíèÿ áeëüÿ ïepeä
ocíoâíoé ïpoãpaììoé còèpêè.
äÄä ëÑÖãÄíú ëíàêäì Ç ÇÄòÖâ çéÇéâ ëíàêÄãúçéâ åÄòàçÖ CANDY
çÄàÅéãÖÖ ùîîÖäíàÇçéâ
óÚÓ·˚ ÒÚË͇ ‚ ‚‡¯ÂÈ ÌÓ‚ÓÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ ͇ʉ˚È ‰Â̸ ÔËÌÓÒË·
̇ËÎÛ˜¯ËÈ ÂÁÛθڇÚ, Ó˜Â̸ ‚‡ÊÌÓ ÛÏÂÚ¸ Ô‡‚ËθÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ.
å˚, ÒÔˆˇÎËÒÚ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Candy, „ÛÎflÌÓ ÚÂÒÚËÛÂÏ ‡Á΢Ì˚ ‚ˉ˚
ÒÚË‡Î¸Ì˚ı ÔÓÓ¯ÍÓ‚, Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ̇ ˚ÌÍÂ, ˜ÚÓ·˚ ÓˆÂÌËÚ¸, ͇ÍË ËÁ ÌËı
ÓÒÚÒË˚‚‡˛Ú ̇˷ÓΠÁÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ‚ ̇¯Ëı ÒÚË‡Î¸Ì˚ı χ¯Ë̇ı.
èӂ‰ÂÌÌ˚ ËÒÒΉӂ‡ÌËfl ÔÓ͇Á‡ÎË, ˜ÚÓ Ó‰ËÌ ÔÓÓ¯ÓÍ ‚Ò„‰‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ
̇¯ËÏ ‚˚ÒÓÍËÏ Òڇ̉‡Ú‡Ï Ë Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓ ÓÚÒÚË˚‚‡ÌËÂ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒΠۉ‡ÎÂÌË Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ‚ÒÂı ‚ˉӂ ÔflÚÂÌ. äÓÏ ÚÓ„Ó, ÔË ÒÚËÍÂ Ò ˝ÚËÏ
ÔÓÓ¯ÍÓÏ Ó‰Âʉ‡ ÒÓı‡ÌflÂÚ Ò‚ÓÈ ‚̯ÌËÈ ‚ˉ ̇‰Ó΄Ó. ùÚÓ Ó·¸flÒÌflÂÚ, ÔÓ˜ÂÏÛ
ËÏÂÌÌÓ ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ Ariel ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÙˈˇθÌÓ ӉӷÂÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË
Candy.
●
●
-
‰Îfl ‚‡¯ÂÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚
18
19
RU
RU
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß Ïîñìîòpèòå òàáëèöó ïpîãpàìì
ñòèpêè. Âû óâèäèòå êàê Êàíäè påêîìåíäóåò ñåáÿ âåñòè.
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
● Óáåäèòåñü, ÷òî íà ∋òèêåòêàõ èçäåëèé èìååòñÿ íàäïèñü
“60°Ñ”.
ÑÒÈPÊÀ
60° C
4 kg MAX
Âàpüèpyeìûe âoçìoæíocòè
● Îòêpîéòå ëюê, íàæàâ íà êëàâèøó Â.
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò ypoâeíü
âoäû â çaâècèìocòè oò òèïa òêaíè è êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì ocyùecòâëÿeòcÿ “èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè ∋ëeêòpo∋íepãèè è coêpaùeíèю
âpeìeíècòèpêè.
● Çàãpóçèòå áàpàáàí ìàêñèìàëüíî 4 êã ñóõîãî áåëüÿ.
cl
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî çàãpÿçíåííóю
òêàíü (åñëè íà íåé èìåюòñÿ òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà, óäàëèòå
èõ ñïåöèàëüíîé ïàñòîé). Åñëè ëèøü íåêîòîpûå èçäåëèÿ
çàãpÿçíåíû ïÿòíàìè, êîòîpûå òpåáóюò îòáåëèâàíèÿ æèäêèìè
îòáåëèâàòåëÿìè, èõ ïpåäâàpèòåëüíî ìîæíî îápàáîòàòü â
ìàøèíå.
Äëÿ ∋òîãî â îòäåëåíèå cl çàëèòü îòáåëèâàòåëü è óñòàíîâèòü
pó÷êó ïpîãpàìì L íà ñïåöèàëüíóю ïpîãpàììó cl . Îápàáîòàâ
áåëüå íà ∋òîé ïpîãpàììå, çàãpóçèòü áàpàáàí îñòàëüíûì
áåëüåì è ñòèpàòü ïî âûápàííîé ïpîãpàììå.
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè, êîòîpûå
âïèòûâàÿ ìíîãî âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì òÿæåëûìè.
Äîïóñòèìàÿ çàãpóçêà äëÿ ïpî÷èõ òêàíåé - 4 êã. Äëÿ äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ çàãpóçêà íå áîëüøå 2 êã (1 êã èç ÷èñòîé
øåpñòè, “ñòèpàåìîé â ìàøèíå”), âî èçáåæàíèå îápàçîâàíèÿ
çàìÿòîñòåé, òpóäíûõ äëÿ pàçãëàæèâàíèÿ.
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
ñåò÷àòûé ìåøîê.
● Çàêpîéòå ëюê.
Âíèìàíèå!
Ïpè óñòàíîâêå ïpîãpàìì óáåäèòåñü, ÷òî êëàâèøà
âêë/âûêë íå íàæàòà.
OK
Âûáîp ïpîãpàììû 1:
Ïpîãpàììà âûáèpàåòñÿ âpàùåíèåì pó÷êè L ïî ÷àñîâîé ñòpåëêå
äî ñîâìåùåíèÿ óêàçàòåëÿ ñ íîìåpîì ïpîãpàììû.
● Óñòàíîâèòå pó÷êó påãóëèpîâêè òåìïåpàòópû I ìàêñèìóì íà
60°Ñ.
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ ñpåäñòâ A.
20
21
RU
RU
● Íàñûïüòå â îòäåëåíèå II ïîpîøîê (60 ã) äëÿ 4 êã áåëüÿ.
● Íàëåéòå 100 ã îòáåëèâàòåëÿ â îòäåëåíèå
cl
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé äîáàâêè â îòäåëåíèå
áåëüÿ.
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
äëÿ 4 êã áåëüÿ.
✿
äëÿ 4 êã
ЧÈÑÒÊÀ È ÓÕÎÄ ÇÀ ÌÀØÈÍÎÉ
cl
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ ∋òîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp A.
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî óõîäà:
● Óáåäèòåñü, ÷òî âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
● î÷èñòêè âàííî÷åê (îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
● î÷èñòêè ôèëüòpà
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà ñëèâà âîäû çàêpåïëåíà ïpàâèëüíî.
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè äëèòåëüíîé îñòàíîâêå ìàøèíû.
● Íàæìèòå íà êëàâèøó (Ñ) âêë/âûêë, çàãîpèòñÿ èíäèêàòîp N.
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà âûïîëíèò çàäàííóю ïpîãpàììó.
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ ñpåäñòâ
● Ïî îêîí÷àíèè ïpîãpàììû íàæìèòå êëàâèøó (Ñ) âêë/âûêë,
ìàøèíà âûêëю÷èòñÿ, ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp ïîãàñíåò.
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è ñìÿã÷èòåëÿ.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç îñîáûõ óñèëèé âûíóòü âàííî÷êè èç
êîíòåéíåpà.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
● Îòêpîéòå ëюê è èçâëåêèòå áåëüå.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà ìåñòî.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю ∋òîé òàáëèöåé.
22
23
RU
RU
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí ñïåöèàëüíûé ôèëüòp, çàäåpæèâàюùèé
êpóïíûå ÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû, êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü
ñëèâ âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
● éÚÍÓÈÚ ÔÓ‰‰ÓÌ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÏPÈЧÈÍÛ È ÈÕ ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Ìàøèíà íå
pàáîòàåò íè íà
îäíîé ïpîãpàììå
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Îòñóòñòâóåò ∋ëåêòpî∋íåpãèÿ.
SÏpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
Ïpîâåpèòü
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Çàêpûòü ëюê.
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
3. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå ñëèâàåò
âîäó
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã
ìàøèíû
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
5. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
● âîñïîëüçóéòåñü öîêîëåì äëÿ ñáîpà îñòàòêîâ âîäû â ãíåçäå
ôèëüòpà;
∋ëåêòpîñåòè.
● îñëàáüòå âèíò, ôèêñèpóюùèé ôèëüòp;
● ïîâåpíèòå ôèëüòp ïî ÷àñîâîé ñòpåëêå äî åãî îñòàíîâêè â
âåpòèêàëüíîì ïîëîæåíèè;
2. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
çàïîëíÿåòñÿ âîäîé
● èçâëåêèòå ôèëüòp è î÷èñòèòå åãî;
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà ìåñòî,
ñëåäóÿ îápàòíîìó ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ âûøå.
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà ìàøèíû íà äëèòåëüíûé ïåpèîä
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòüю ñëèòü âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè ñëèâà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè, ñëèâíóю
òpóáêó îñâîáîäèòü èç çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà, ñëèòü
âîäó.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû, çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå îïåpàöèю â îápàòíîì ïîpÿäêå.
24
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. Ïpåäîñòàâèâ ∋òè äàííûå, Âû áûñòpî
è ∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
25
UKR
UKR
ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ !
ÇÌIÑÒ
Êóïèâøè öю ïpàëüíó ìàøèíó “Êàíäi”, Âè âèpiøèëè íå éòè íà
êîìïpîìiñ: Âè ïîáàæàëè íàéêpàùå.
Âñòóï
26
Çàãàëüíi âiäîìîñòi
28
Ãàpàíòi¿
29
Çàõîäè áåçïåêè
30
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
32
Ïiäãîòîâêà äî åêñïëóàòàöi¿
33
Ïàíåëü êåpóâàííÿ
36
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ çàñîáiâ
39
Âèáip ïpîãpàìè
40
Âèpîáè, ïpèçíà÷åíi äëÿ ïpàííÿ
41
Òàáëèöÿ ïpîãpàì
42
Ïpàííÿ
44
Чèùåííÿ òà äîãëÿä
47
Ïîøóê íåñïpàâíîñòåé
49
Ôipìà “Êàíäi” pàäà çàïpîïîíóâàòè Âàì öю íîâó ïpàëüíó
ìàøèíó - çäîáóòîê áàãàòîpi÷íèõ íàóêîâî-äîñëiäíèõ pîáiò i
äîñâiäó, íàáóòîãî íà pèíêó çàâäÿêè òiñíîìó êîíòàêòó iç
ñïîæèâà÷åì.
Âè îápàëè ÿêiñòü, äîâãîâi÷íiñòü i øèpîêi ìîæëèâîñòi, ÿêi Âàì
íàäຠöÿ ïpàëüíà ìàøèíà.
Êpiì öüîãî, ôipìà “Êàíäi” pàäà çàïpîïîíóâàòè Âàì øèpîêó
ãàìó åëåêòpîïîáóòîâèõ ïpèëàäiâ: ïpàëüíi ìàøèíè, ïîñóäîìèéíi
ìàøèíè, ïpàëüíî-ñóøèëüíi ìàøèíè, ñóøèëüíi ìàøèíè,
ìiêpîõâèëüîâi ïå÷i, õîëîäèëüíèêè òà ìîpîçèëüíèêè.
Çàïèòàéòå ó Âàøîãî Ïpîäàâöÿ ïîâíèé êàòàëîã âèpîáiâ ôipìè
“Êàíäi”.
Ïpîñèìî Âàñ óâàæíî îçíàéîìèòèñÿ ç öiºю iíñòpóêöiºю, îñêiëüêè
âîíà äຠÂàì âàæëèâó iíôîpìàöiю, ÿêà ñòîñóºòüñÿ áåçïåêè,
óñòàíîâêè, åêñïëóàòàöi¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ, à òàêîæ äåÿêi
êîpèñíi ïîpàäè ùîäî êîpèñòóâàííÿ ìàøèíîю.
Äáàéëèâî çáåpiãàéòå öю iíñòpóêöiю äëÿ íàñòóïíèõ
êîíñóëüòàöié.
Ïpè çâåpòàííi äî ôipìè “Êàíäi” àáî äî îäíîãî ç ¿¿ öåíòpiâ ç
òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, âêàçóéòå Ìîäåëü òà G-íîìåp
(ÿêùî òàêèé º).
26
CTOPIÊA
27
UKR
UKR
PÎÇÄIË 2
PÎÇÄIË 1
ÃÀPÀÍÒI¯
ÇÀÃÀËÜÍI ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
Ïpàëüíà ìàøèíà ìຠãàpàíòiéíèé ñåpòèôiêàò, ÿêèé äຠÂàì
ïpàâî áåçêîøòîâíî (çà âèíÿòêîì îïëàòè çà âèêëèê ñïåöiàëiñòà)
êîpèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïpîòÿãîì
îäíîãî pîêó âiä äíÿ êóïiâëi.
Ïpè êóïiâëi ïåpåêîíàéòåñÿ, àáè ç ìàøèíîю áóëè:
A) IÍÑÒPÓÊÖIß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯ ÓÊPÀ¯ÍÑÜÊÎЮ
ÌÎÂÎЮ;
Íå çàáóäüòå âiäïpàâèòè ÷àñòèíó À ãàpàíòiéíîãî ñåpòèôiêàòà
äëÿ íåîáõiäíî¿ påºñòpàöi¿ ïpîòÿãîì 10 äíiâ âiä äíÿ êóïiâëi.
B) ÀÄPÅÑÈ ÑËÓÆÁ ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß;
C) ÑÅPÒÈÔIÊÀÒ (ÒÀËÎÍ) ÃÀPÀÍÒI¯;
EUROPE
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
Dovunque
tu sia.
A
E) ÆÎPÑÒÊÈÉ ÏPÈÑÒPIÉ ÄËß ÇÀÃÈÍÓ ÇËÈÂÍί
ÒPÓÁÈ;
SPEDIRE
B
TRATTENERE
Чàñòèíà Â ñåpòèôiêàòà ïîâèííà çáåpiãàòèñÿ ó Âàñ i ïîâèííà
áóòè çàïîâíåíà âiäïîâiäíèì ÷èíîì äëÿ ïpåäíÿâëåííÿ pàçîì ç
÷åêîì àáî êâèòàíöiºю, âèäàíîю ïpîäàâöåì, ñëóæái òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ó âèïàäêó íåîáõiäíîñòi çpîáèòè påìîíò.
F) ÑOBOÊ ÄËß ÄOÇÓÂÀÍÍß ÄËß 32-ÎÕ ÕÂÈËÈÍÍί
ÏPOÃPAMÈ
C
ÇÁÅPIÃÀÉÒÅ ÂÑÅ ÖÅ
D
Ïåpåâipòå âiäñóòíiñòü óøêîäæåíü ìàøèíè ïpè
òpàíñïîpòóâàííi.
Çà íàÿâíîñòi óøêîäæåíü çâåpòàéòåñÿ â öåíòp òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ “ÊÀÍÄI”.
E
28
'
2
3
F
29
UKR
PÎÇÄIË 3
ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ
ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÏPÀËÜÍί ÌÀØÈÍÈ:
UKR
● íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè òà ïåpåõiäíèêàìè;
● íå äîçâîëÿéòå äiòÿì òà íåêîìïåòåíòíèì îñîáàì
êîpèñòóâàòèñÿ ìàøèíîю çà Âàøó âiäñóòíiñòü;
● íå òÿãíiòü çà êàáåëü ìàøèíè òà çà ñàìó ìàøèíó ïpè
âiäêëю÷åííi âèëêè âiä pîçåòêè;
● íå çàëèøàéòå ìàøèíó â óìîâàõ àòìîñôåpíèõ äié (ïiä äîùåì,
ïiä ñîíöåì òîùî);
● âiäêëю÷iòü âèëêó âiä ìåpåæi;
● çàêpèéòå êpàí ïîäà÷i âîäè;
● “Êàíäi” îñíàùóº âñi ñâî¿ ìàøèíè êàáåëåì iç çàçåìëåííÿì.
Ïåpåêîíàéòåñÿ, ùî åëåêòpîìåpåæà ìຠçàçåìëåíèé ïpîâiä. Â
pàçi éîãî âiäñóòíîñòi íåîáõiäíî çâåpíóòèñÿ äî êâàëiôiêîâàíîãî
ñïåöiàëiñòà.
Àïàpàòópà ôipìè “Êàíäi” âiäïîâiäຠíîpìàì ªÅÑ
89/336/ÅÅÑ òà 73/23/ÅÅÑ íà åëåêòpîîáëàäíàííÿ.
● ó âèïàäêó ïåpåñóâàííÿ ìàøèíè íå ïiäíiìàéòå ¿¿ çà pó÷êè
êåpóâàííÿ ÷è çà êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ çàñîáiâ.
● ïpè ïåpåâåçåííi ìàøèíè íå êëàäiòü ¿¿ ëюêîì íà âiçîê.
ÓÂÀÃÀ!
Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ ìàøèíè íà ïiäëîçi ç êèëèìîâèì ÷è
âîpñèñòèì ïîêpèòòÿì, íåîáõiäíî çâåpíóòè óâàãó íà òå, ùîá
âåíòèëÿöiéíi îòâîpè, ÿêi çíàõîäÿòüñÿ âíèçó ìàøèíè, íå áóëè
çàêpèòi âîpñîì.
● íå òîpêàéòåñÿ ìàøèíè ìîêpèìè póêàìè, íîãàìè.
● íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю pîççóòèìè.
● íå çàñòîñîâóéòå ïpîäîâæóâà÷i â âîëîãèõ òà ñèpèõ
ïpèìiùåííÿõ (âàííà, äóøîâà êiìíàòà).
● ïiäíiìàéòå ìàøèíó óäâîõ, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
● â pàçi íåñïpàâíîñòi ÷è ïîãàíî¿ pîáîòè ìàøèíè âiäêëю÷iòü ¿¿,
çàêpèéòå êpàí íà ïîäà÷i âîäè òà íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю. Ç
ïèòàíü påìîíòó çâåpòàéòåñÿ òiëüêè â óïîâíîâàæåíèé Ñåpâiñíèé
öåíòp “Êàíäi” òà âèìàãàéòå âèêîpèñòàííÿ òiëüêè îpèãiíàëüíèõ
çàï÷àñòèí. Íåäîòpèìàííÿ öèõ íîpì ìîæå ïpèçâåñòè äî
ïîpóøåííÿ áåçïåêè ìàøèíè.
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÏPÀÍÍI ÂÎÄÀ ÌÎÆÅ ÍÀÃPIÂÀÒÈÑß ÄÎ
90°Ñ.
● ßêùo êaáeëü æèâëeííÿ yøêoäæeíèé, íeoáxiäío çaìiíèòè éoão
cïeöiaëüíèì êaáeëeì, ÿêèé ìoæía çíaéòè â cëyæái òexíi÷íoão
çaáeçïe÷eííÿ.
● ïåpø íiæ âiäêpèòè êpèøêó, ïåpåêîíàéòåñÿ ó âiäñóòíîñòi âîäè
â áàöi.
30
31
UKR
UKR
PÎÇÄIË 4
PÎÇÄIË 5
TEXHIЧHI XAPAKTEPÈCTÈKÈ
ÇÍßÒÒß ÓÏÀÊÎÂÊÈ
33 cm
C A C D
Ïiñëÿ òîãî, ÿê ïpàëüíó ìàøèíó çâiëüíèëè âiä ¿¿ óïàêîâêè,
íåîáõiäíî âèêoíàòè òaêi oïepaö¿¿:
85 cm
1. Âèêpyòèòè öåíòpàëüíèé ñòpèæåíü À, äâa áîêîâèõ áîëòè Ñ i
âèäaëèòè ïëaíêy D ç âiäïoâiäíèìè ïëacòèêoâèìè ïpoêëaäêaìè.
B
B
2. Âèêpyòèòè äâa ñòpèæíÿ B. Ïiñëÿ âèêoíaííÿ öiº¿ oïepaö¿¿
ycepeäèíy ìaøèíè âïaäyòü äâi ïëacòìacoâi poçïipêè.
60 cm
3. Haxèëÿю÷è ìaøèíy, âèäaëèòè âêaçaíi âèùe poçïipêè.
32
Çàâàíòàæåííÿ ñóõî¿ áiëèçíè
kg
4
Íîpìàëüíèé piâåíü âîäè
l
8÷15
Ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà ïîòóæíiñòü
W
1700
Ñïîæèâàííÿ åëåêòpîåíåpãi¿ (ïpîãpàìà 1)
kWh
1,75
Ïëàâêèé çàïîáiæíèê
A
10
Øâèäêiñòü îáåpòàííÿ öåíòpèôóãè
îá/õâ
800
Òèñê ó ãiäpàâëi÷íié ñèñòåìi
MPa
min. 0,05
max. 0,8
Íàïpóãà â ìåpåæi
V
230
4. Çàìàñêyâàòè íaÿâíi îòâopè çàãëóøêàìè, ÿêi ïîñòà÷aюòücÿ
paçoì ç iíñòpóêöiºю.
ÓÂÀÃÀ ! ÍÅ ÇÀËÈØÀÉÒÅ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÓÏÀÊÎÂÊÈ
ÌÀØÈÍÈ Â ÌIÑÖI, ÄÎÑÒÓÏÍÎÌÓ ÄËß ÄIÒÅÉ. ÖI
ÅËÅÌÅÍÒÈ ª ÏÎÒÅÍÖIÉÍÈÌ ÄÆÅPÅËÎÌ
ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ.
33
UKR
UKR
Óñòàíîâiòü ìàøèíó ïî piâíю çà äîïîìîãîю ïåpåäíiõ íiæîê.
Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè, ÿê öå
ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
Ïpèºäíàéòå òpóáêó íàáîpó âîäè äî âîäîïpîâiäíîãî êpàíó.
èË·‰Ë ÔÓ‚ËÌ¥ ·ÛÚË Ô¥‰’π‰Ì‡Ì¥ ‰Ó ‚Ó‰ÌÓª ÏÂÂÊ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÌÓ‚Ó„Ó
¯Î‡Ì„Û. ëÚ‡ËÈ ¯Î‡Ì„ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË Á‡·ÓÓÌÂÌÓ.
Îáåpòàю÷è íiæêó, ïiäíiìiòü ÷è îïóñòiòü ìàøèíó äî äîápî¿ ¿¿
îïîpè íà ïiäëîãó;
ÓÂÀÃÀ! ÍÅ ÂIÄÊPÈÂÀÉÒÅ ÊPÀÍ Â ÖÅÉ ÌÎÌÅÍÒ.
Ïpèñóíüòå ïpàëüíó ìàøèíó äî ñòiíè. Çàêpiïiòü çëèâíèé øëàíã
íà êpàю âàííè, ñëiäêóю÷è, àáè òpóáêè íå ïåpåãèíàëèñÿ òà íå
ïåpåêpó÷óâàëèñÿ.
Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî êëàâiøà (Ñ) “âêë/âèêë” íå íàòèñíóòà.
Êpàùå ïpèºäíàòè çëèâíèé øëàíã áåçïîñåpåäíüî äî
êàíàëiçàöiéíî¿ òpóáè ç ìiíiìàëüíîю âèñîòîю íàä piâíåì
ïiäëîãè 50 ñì i äiàìåòpîì áiëüøèì çà äiàìåòp çëèâíî¿ òpóáè
ìàøèíè. ßêùî íåîáõiäíî, âèêîpèñòîâóéòå æîpñòêèé ïpèñòpié
äëÿ çàãèíàííÿ çëèâíî¿ òpóáè.
Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî âñi pó÷êè ïåpåáóâàюòü â ïîëîæåííi
“0”, à ëюê - çàêpèòèé.
Óâiìêíiòü âèëêó äî pîçåòêè.
è¥ÒÎfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl, ÔË·‰ ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ Ú‡Í, ˘Ó·
¯ÚÂÔÒÂθ̇ ‚ËÎ͇ Ú‡ ÓÁÂÚ͇ ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl ·ÛÎË Î„ÍÓ ‰ÓÒÚÛÔÌ¥.
Íàòèñíiòü íà êëàâiøó (Ñ) “START”, ïpè öüîìó çàñâiòèòüñÿ
iíäèêàòîp pîáîòè (N). ßêùî iíäèêàòîp íå çàñâiòèòüñÿ, øóêàéòå
íåñïpàâíiñòü.
max 100 cm
min 4 cm
34
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
35
UKR
UKR
ÏPÈÇÍÀЧÅÍÍß ÊÍÎÏÎÊ
PÎÇÄIË 6
N
Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà
Óâàãà!
Ñïåöiàëüíèé ïpèñòpié áåçïåêè íå äîçâîëÿº
íåãàéíî âiäêpèòè ëюê ïî çàêií÷åííi ïpàííÿ.
Ïî çàêií÷åííi ôàçè âiäæèìó öåíòpèôóãîю ñëiä
çà÷åêàòè 2 õâèëèíè, ïåpø íiæ âiäêpèòè ëюê.
A
D
E
F
I
B
2 min.
Êëàâiøà “âêë/âèêë”
C
Êëàâiøà 400/800 îá/õâ
D
L
BC
Íà îñòàííié ôàçi âiäæèìó ìiöíèõ òêàíèí öåíòpèôóãîю âiäæèì
çäiéñíюºòüñÿ íà äâîõ øâèäêîñòÿõ: 400 îá/õâ i 800 îá/õâ. Íà
øâèäêîñòi 400 îá/õâ âiäæèì òpèâຠ3 õâèëèíè. Òàêîæ 3 õâèëèíè
òpèâຠâiäæèì i íà îäíié ç ïiäâèùåíèx øâèäêîñòeé.
Ïpè íàòèñêàííi íà êëàâiøó 400/800 âèìèêàºòüñÿ âiäæèì íà
âèñîêèõ îáåpòàõ öåíòpèôóãè.
800
400
ÏÀÍÅËÜ ÊÅPÓÂÀÍÍß
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ çàñîáiâ
A
Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà
B
Êëàâiøà “âêë/âèêë”
C
Êëàâiøà 400/800 oá/õâ
D
Êëàâiøà “ñóïåpïîëîñêàííÿ”
Íàòèñíóâøè íà öю êëàâiøó, ìîæíà çáiëüøèòè piâåíü âîäè ïpè
ïîëîñêàííi äëÿ êpàùîãî âèäàëåííÿ ìèéíèõ çàñîáiâ ç áiëèçíè,
ÿêà ïåpåòüñÿ.
Öå îñîáëèâî âàæëèâî äëÿ ëюäåé ç ÷óòëèâîю øêipîю òà òèõ, ÿêi
ñòpàæäàюòü àëåpãiºю.
Êëàâiøà âèìêíåííÿ öåíòpèôóãè (âiäæèìó)
Êëàâiøà “ñóïåpïîëîñêàííÿ”
E
Êëàâiøà âèìêíåííÿ öåíòpèôóãè (âiäæèìó)
F
Pó÷êà påãóëюâàííÿ òåìïåpàòópè ïpàííÿ
I
Pó÷êà âñòàíîâëåííÿ ïpîãpàì ïpàííÿ
L
Ñâiòíèé iíäèêàòîp “âêë/âèêë”
N
36
E
F
Êîëè öÿ êëàâiøà íàòèñíóòà, òî påæèì âiäæèìó áiëèçíè
âèìèêàºòüñÿ. Öÿ îïåpàöiÿ êîpèñíà äëÿ ïpîãpàì ïpàííÿ ïpè 90°
Ñ òà 60°Ñ, ÿêùî áiëèçíà ìຠáóòè îápîáëåíà ñïåöiàëüíèìè
pîç÷èíàìè; äëÿ áiëèçíè ç äåëiêàòíèõ ñóìiøíèõ òêàíèí.
37
UKR
Pó÷êà påãóëюâàííÿ òåìïåpàòópè ïpàííÿ
UKR
I
T°C
PÎÇÄIË 7
Îáåpòàííÿ pó÷êè ïpèïóñêàºòüñÿ â îáîõ íàïpÿìêàõ.
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÈÉÍÈÕ ÇÀÑÎÁIÂ
Çà äîïîìîãîю öiº¿ pó÷êè ìîæíà çìåíøèòè, àëå íå çáiëüøèòè
òåìïåpàòópó ïpàííÿ. Òàáëèöÿ ïpîãpàì ïpàííÿ íàâîäèòü
ìàêñèìàëüíi òåìïåpàòópè, ÿêi påêîìåíäóюòüñÿ äëÿ òîãî ÷è
iíøîãî âèäó ïpàííÿ.
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèx çacoáiâ ïoäiëeíèé ía ÷oòèpè âiääiëeííÿ.
- I âiääiëåííÿ cëyæèòü äëÿ ïîpîøêó äëÿ “íaä øâèä-êoão
ïpàííÿ 32 xâèëèíè”.
- II âiääiëåííÿ cëyæèòü äëÿ ïîpîøêó ÷è piäèíè äëÿ
íopìaëüíîãî ïpàííÿ.
Óâàãà! Öÿ òåìïåpàòópà íå ïîâèííà ïåpåâèùóâàòèñÿ.
cl
Pó÷êà ïpîãpàì ïpàííÿ
Óâàãà!
Ïaì’ÿòaéòe, ùo äåÿêi ïopoøêè âàæêî âèäaëÿюòüñÿ.
 òaêoìy âèïaäêy påêîìåíäóºìî çàñòîñîâóâàòè
ñïåöiàëüíèé êîíòåéíåp, ÿêèé çàïoâíюºòüñÿ ïîpîøêoì
i pîçòàøîâóºòüñÿ áeçïîcepeäíüo â áapaáaíi
(ïpoäaºòüñÿ ç ìèéíèì çàñoáoì).
L
Óâàãà! Íå îáåpòàéòå pó÷êó ïpîòè ãîäèííèêîâî¿
ñòpiëêè i íå íàòèñêàéòå êëàâiøó “âêë/âèêë” (Ñ) äî
âñòàíîâëåííÿ îápàíî¿ ïpîãpàìè.
- III âiääiëåííÿ
ñëóæèòü äëÿ âèáiëюâà÷a.
Óâàãà!
B III òa IV âiääiëåííÿ çàëèâaюòü òiëüêè piäêi ìèéíi
çacoáè.
Òàáëèöi îïèñóюòü ïpîãpàìó ïpàííÿ ó âiäïîâiäíîñòi ç îápàíèì
íîìåpîì ÷è ñèìâîëîì.
✿
- IV âiääiëåííÿ
ñëóæèòü äëÿ ñïåöiàëüíèõ äîáàâîê:
çì’ÿêøóâà÷iâ, àpîìàòèçàòîpiâ, êpîõìàëю, ñèíüêè òîùî.
OK
Ñâiòíèé iíäèêàòîp “âêë/âèêë”
38
N
39
UKR
PÎÇÄIË 8
ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌ
Äëÿ ïpàííÿ piçíèõ òèïiâ òêàíèí piçíîãî ñòóïåíÿ çàápóäíåííÿ
ìàøèíà ìຠi ãpóïè ïpîãpàì, ÿêi piçíÿòüñÿ çà öèêëàìè ïpàííÿ,
òåìïåpàòópîю, òpèâàëiñòю öèêëó (äèâ. “Òàáëèöÿ ïpîãpàì”).
1. Ñòiéêi òêàíèíè
Ïpîãpàìè ïpèçíà÷åíi äëÿ ìàêñèìàëüíîãî ñòóïåíÿ ïpàííÿ. Âîíè
ïåpåäáà÷àюòü ïîëîñêàííÿ ç ïpîìiæíèìè öèêëàìè âiäæèìó,
çàáåçïå÷óю÷è âèñîêó ÿêiñòü ïîëîñêàííÿ. Îñòàííié âiäæèì
çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå âèäàëåííÿ çàëèøêiâ âîëîãè.
2. Ñóìiøíi òà ñèíòåòè÷íi òêàíèíè
Îñíîâíå ïpàííÿ òà ïîëîñêàííÿ äàюòü íàéêpàùi påçóëüòàòè
çàâäÿêè piçíèì pèòìàì îáåpòàííÿ áàpàáàíà òà piâíÿì âîäè.
Äåëiêàòíèé âiäæèì çàáåçïå÷óº íàéìåíøèé ñòóïiíü çiáãàííÿ
òêàíèí.
Ç Í¥Ì¥ˆ¥ ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl ·¥ÎËÁ̇ Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl Á‡ÌÛÂÌÓ˛ ‚ ‚Ó‰Û
UKR
PÎÇÄIË 9
ÂÈPÎÁÈ, ÏPÈÇÍÀЧÅÍ2
ÄËß ÏPÀÍÍß
Óâàãà!
ßêùî íåîáõiäíî ïpàòè êèëèìè, ïîêpèâàëà ÷è iíøi âàæêi âèpîáè,
òî êpàùå íå âiäæèìàòè ¿õ. Íå ñëiä âiäæèìàòè âèpîáè, ÿêi
ìiñòÿòü ãóìó, ïip’¿íó, ñòåáàíi âèpîáè ÷è äåëiêàòíi òêàíèíè òèïó
âîâíè, øîâêó.
Âèpîáè ç âîâíè ìîæíà ïpàòè â ìàøèíi çà íàÿâíîñòi ñèìâîëiâ òà
íàïèñiâ íà åòèêåòêàõ “íå óòâîpююòü ôåòpîâî¿ ïîâåpõíi”,
“ìîæëèâå ìàøèííå ïpàííÿ”.
Óâàãà!
Ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ âèpîáiâ ïåpåêîíàéòåñÿ, àáè:
- ó âèpîáàõ, ïpèçíà÷åíèõ äëÿ ïpàííÿ, áóëè âiäñóòíi ìåòàëåâi
ïpåäìåòè (íàïpèêëàä: ñêpiïêè, øïèëüêè, ìîíåòè òîùî);
- áóëè çàñòåáíóòi ïiäîäiÿëüíèêè, çàñòåáíóòi áëèñêàâêè,
ãàïëèêè, âiäñóòíi påìåíi, òà çàâ’ÿçàíi äîâãi ñòpi÷êè îäÿãó;
- ñïîpîòi ç çàâiñîê pîëèêè;
- âèêîíóâàëèñü påêîìåíäàöi¿, âêàçàíi íà åòèêåòêàõ;
- ÿêùî ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ âèÿâëåíi çàñòàpiëi çàápóäíåííÿ ó
âèãëÿäi ïëÿì, âèäàëiòü ¿õ ñïåöiàëüíèìè
ïëÿìîâèäàëюâà÷àìè âiäïîâiäíî äî påêîìåíäàöié íà
åòèêåòöi.
3. Ñïåöiàëüíi äåëiêàòíi òêàíèíè
Öåé íîâèé påæèì ïpàííÿ, ÿêèé ÷åpãóº ïpàííÿ òà çàìî÷óâàííÿ,
îñîáëèâî påêîìåíäóºòüñÿ äëÿ ïpàííÿ äåëiêàòíèõ òêàíèí –
òàêèõ, ÿê ÷èñòà âîâíà. Ïpàííÿ òà ïîëîñêàííÿ ó âåëèêîìó îáñÿçi
âîäè çàáåçïå÷óюòü íàéêpàùèé påçóëüòàò.
Ç Í¥Ì¥ˆ¥ ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl ·¥ÎËÁ̇ Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl Á‡ÌÛÂÌÓ˛ ‚ ‚Ó‰Û
‰Îfl Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl Ô‡ÌÌfl ‰ÂΥ͇ÚÌËı ‚ËÓ·¥‚ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚÌ ‚ËÍÓ̥̇ ̇ÒÚÛÔÌ¥
ÓÔÂ‡˘¥¥
- ڥθÍË ÁÎË‚ ‚Ó‰Ë
- ‰ÂΥ͇ÚÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ
èÓ„‡Ï‡ ‰ÂΥ͇ÚÌÓ„Ó ‚¥‰ÊËÏÛ (ˆÂÌÚËÙÛ„ËÛ‚‡ÌÌfl) π ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ˛ ‰Îfl
·‡‚Ó‚ÌflÌËı ‚ËÓ·¥‚, ‡·Ë Á‡ÎÓ·¥„ÚË ªı ‰ÂÙÓÏÛ‚‡ÌÌ˛ ÔË ÒÛ¯¥ÌÌ¥ ̇ ÔÓ‚¥Ú¥
40
41
UKR
PÎÇÄIË 10
Òèï òêàíèíè
ÒÀÁËÈÖß ÏPÎÃPÀÌ
Ïpîãpàìà ïpàííÿ
Ìàêñ.
çàâàíòàæåííÿ, êã
Ïpîãpàìà
Òåìïåpàòópa, °Ñ
Çàâàíòàæåííÿ ìèéíèõ çàñîáiâ
❙
Áàâîâíà, ëüîí
Iíòåíñèâía - äyæe çaápyäíeíèé oäÿã
Áàâîâíà,
ìiöíi ñóìiøíi
Cepeäíÿ çaápyäíeíicòü
Áàâîâíà, ñóìiøíi
òêàíèíè
Koëüopoâi òêaíèíè
1)
4
1
●
90°
●
●
2
30°/60°
●
●
●
3
3
30°/50°
●
●
●
Ëeãêe çaápyäíeííÿ,
äeëiêaòíi êoëüopoâi òêaíèíè
3
4
30°/40°
●
●
●
Áàâîâíà
Iíòeícèâíe oïoëocêyâaííÿ
-
-
●
Áàâîâíà, ëüîí
Kîíäèöiюâàííÿ, àpîìàòèçàöiÿ, ïoì’’ÿêøeííÿ
-
-
●
Ñóìiøíi ìiöíi
òêàíèíè
Äóæå çaápóäíeíèé oäÿã
2
5
60°
●
●
Áàâîâíà,
ñóìiøíi, ñèíòåòèêà
Cepeäíÿ çàápóäíåíicòü
2
6
30°/50°
●
●
Äåëiêàòíi êîëüîpîâi òêàíèíè
2
7
30°/40°
●
●
2
8
30°
●
●
1)
He äóæå çaápóäíeíèé oäÿã
Ëeãêe oïîëîñêyâàííÿ
-
-
●
Kîíäèöiюâàííÿ, àpîìàòèçàöiÿ, ïoì’’ÿêøeííÿ
Ïoëeãøeíèé öèêë
-
-
●
Ñóìiøíi, ñèíòåòè÷íi,
äåëiêàòíi
Äåëiêàòíà ñèíòåòèêà
(àêpèë, äpåâip,
òpåâip), âîâíà
Ñóìiøíi, äåëiêàòíi
ñèíòåòè÷íi, âîâíà
Äëÿ áiëèçíè áåç âiäæèìó
Áaâoâíà, ÿêy ìoæía ïpaòè y
ïpaëüíié ìaøèíi
Ó âèïàäêó ïpàííÿ äóæå çàápóäíåíî¿ áiëèçíè påêîìåíäóºòüñÿ
çíèçèòè çàâàíòàæåííÿ äî ç êã ñóõî¿ áiëèçíè.
ßê çàçíà÷åíî ó òàáëèöi, â ïpîãpàìàõ ìîæíà àâòîìàòè÷íî
âiäáiÀюâàòè áiëèçíó, íàëèâøè âiäáiÀюâàö ó âiääiëåííÿ
.
1) Ïpîãpàìè âiäïîâiäàюòü íîpìàì “IEC” 456.
4
Ñèíòåòèêà (íåéëîí,
ïåpëîí), ñóìiøíi
áàâîâíÿíi
42
❀
❙❙
Ïpèìiòü äî óâàãè!
1)
1
9
40°
●
●
Øòopè
1,5
10
30°
●
●
Ëeãêe oïîëîñêyâàííÿ
-
-
●
Kîíäèöiюâàííÿ, àpîìàòèçàöiÿ, ïoì’’ÿêøeííÿ
Ïoëeãøeíèé öèêë
-
-
●
Øâèäêèé öèêë
2
Âiäáiëюâaííÿ
4
Òiëüêè çëèâ
-
32’
50°
-
Z
32-ox xâèëèíía øâèäêa ïpoãpaìa
32-ox xâèëèíía øâèäêa ïpoãpaìa äoçâoëÿº ïpoâecòè ïoâíèé öèêë
ïpaííÿ ïpèáëèçío ça 30 xâèëèí ç ìaêcèìaëüíèì çaâaíòaæeííÿì
äo 2 kã òa òeìïepaòypoю äo 50 ãpaäyciâ.
Teìïepaòypa ïpaííÿ ìoæe áyòè çíèæeía ça äoïoìoãoю peãyëÿòopa
êoíòpoëю I.
Maêcèìaëüía êiëüêicòü ïpaëüío¿ pe÷oâèíè, ùo ìoæe áyòè
âèêopècòaía, çaçía÷eía â äoäaíié iícòpyêöi¿ äëÿ 32-ox xâèëèíío¿
øâèäêo¿ ïpoãpaìè.
Ïpaëüía pe÷oâèía ïoâèíía áyòè poçòaøoâaía y âiääiëeííi “íaä
øâèäêo¿ ïpoãpaìì 32 xâèëèíè” (ïoçía÷eííoìy I) y äècïeícopi
ïpaëüío¿ pe÷oâèíè.
32-ox xâèëèíía øâèäêa ïpoãpaìa òaêoæ ìoæe áyòè âèêopècòaía ÿê
ïepeäïpaëüíèé öèêë y paçi, ÿêùo oäeæa äyæe çaápyäíeía, òa
ïepeä âèêopècòaííÿì ãoëoâíoé ïpaëüío¿ ïpoãpaìè.
●
●
-
43
UKR
UKR
ÏPÈÊËÀÄ ÊÎPÈÑÒÓÂÀÍÍß
Ïîäèâiòüñÿ òàáëèöю ïpîãpàì ïpàííÿ. Âè ïîáà÷èòå, ÿê “ÊÀÍÄI”
påêîìåíäóº êîpèñòóâàòèñÿ ïpàëüíîю ìàøèíîю.
PÎÇÄIË 11
ÏPÀÍÍß
● ïåpåêîíàéòåñÿ, ùî íà åòèêåòêàõ áiëèçíè âêàçàíî “60°Ñ”;
Çìiííi ìîæëèâîñòi
● âiäêpèéòå ëюê, íàòèñíóâøè êëàâiøó Â;
Âàøà ïpàëüíà ìàøèíà àâòîìàòè÷íî àäàïòóº piâåíü âîäè â
çàëåæíîñòi âiä òèïó òêàíèíè òà êiëüêîñòi áiëèçíè. Òàêèì ÷èíîì,
çäiéñíюºòüñÿ “iíäèâiäóàëüíå” ïpàííÿ.
Öå ïpèâîäèòü äî åêîíîìi¿ åëåêòpîåíåpãi¿ òà ñêîpî÷åííю ÷àñó
ïpàííÿ.
● çàâàíòàæòå áàpàáàí ìàêñèìóì 4 êã ñóõî¿ áiëèçíè;
60° C
4 kg MAX
cl
Ïpèïóñòèìî, ùî íåîáõiäíî ïpàòè äóæå ápóäíó áiëèçíó (ÿêùî
âîíà ìຠïëÿìè, ÿêi âàæêî âèäàëÿюòüñÿ, âèäàëiòü ¿õ
ñïåöiàëüíîю ïàñòîю). ßêùî ëèøå äåÿêi âèpîáè çàápóäíåíi
ïëÿìàìè, ÿêi ïîòpåáóюòü âèáiëюâàííÿ piäêèìè âèáiëюâà÷àìè,
¿õ ïîïåpåäíüî ìîæíà îápîáèòè â ìàøèíi. Äëÿ öüîãî íàëèéòå
âèáiëюâà÷ ó âiääiëåííÿ
i óñòàíîâiòü pó÷êó ïpîãpàì (L) íà
ñïåöiàëüíó ïpîãpàìó
.
Îápîáèâøè áiëèçíó çà öiºю ïpîãpàìîю, çàâàíòàæòå áàpàáàí
áiëèçíîю, ùî çàëèøèëàñÿ, i ïåpiòü çà îápàíîю ïpîãpàìîю.
Óâàãà!
Påêîìåíäóºòüñÿ íå çàâàíòàæóâàòè ìàøèíó ëèøå ìîõíàòèìè
âèpîáàìè, ÿêi, óáèpàю÷è áàãàòî âîäè, ñòàюòü çàíàäòî
âàæêèìè.
Ïpèïóñòèìå çàâàíòàæåííÿ äëÿ ìiöíèõ òêàíèí - 4 êã.
Äëÿ äåëiêàòíèõ òêàíèí påêîìåíäóºòüñÿ çàâàíòàæåííÿ íå
áiëüøå 2 êã (1 êã äëÿ âèpîáiâ iç ÷èñòî¿ âîâíè, ïpèäàòíèõ äëÿ
ìàøèííîãî ïpàííÿ).
Öèõ påêîìåíäàöié ñëiä äîòpèìóâàòèñÿ, àáè óíèêíóòè
óòâîpåííÿ çiáãàíü, ÿêi áóäå âàæêî âèïpàñóâàòè.
Îñîáëèâî äåëiêàòíi òêàíèíè påêîìåíäóºòüñÿ ïpàòè â ñiòêîâîìó
ìiøêó.
● çàêpèéòå ëюê.
OK
Óâàãà !
Ïpè âñòàíîâëåííi ïpîãpàìè ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
êëàâiøà “âêë/âèêë” (Ñ) íå íàòèñíóòà.
ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌÈ 1
Ïpîãpàìà âñòàíîâëюºòüñÿ îáåpòàííÿì pó÷êè L çà
ãîäèííèêîâîю ñòpiëêîю äî çáiãó pèñêè ç íîìåpîì ïpîãpàìè.
● âñòàíîâiòü pó÷êó påãóëюâàííÿ òåìïåpàòópè I ìàêñèìóì íà
60°Ñ;
● âèñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ çàñîáiâ A.
44
45
UKR
UKR
● çàñèïòå ó âiääiëåííÿ II ïîpîøîê (60 ãpàìiâ) äëÿ 4 êã áiëèçíè;
● íàëèéòå 100 ã âèáiëюâà÷à ó âiääiëåííÿ
PÎÇÄIË 12
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ ÄÎÃËßÄ
cl
;
cl
● íàëèéòå 50 ã áàæàíî¿ äîáàâêè ó âiääiëåííÿ
✿;
Äëÿ ÷èùåííÿ çîâíiøíüî¿ ïîâåpõíi ìàøèíè íå êîpèñòóéòåñÿ
àápàçèâíèìè çàñîáàìè, ñïèpòîì ÷è pîç÷èííèêàìè. Äîñèòü
ïpîòåpòè ìàøèíó âîëîãîю ñåpâåòêîю.
Ìàøèíà ïîòpåáóº íåâåëèêîãî äîãëÿäó:
● çàñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ çàñîáiâ A;
● ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî âîäîïpîâiäíèé êpàí âiäêpèòèé;
● ÷èùåííÿ âàííî÷îê (âiääiëåíü) êîíòåéíåpà äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ;
● ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî çëèâíèé øëàíã çàêpiïëåíèé âipíî;
● ÷èùåííÿ ôiëüòpà;
● ïpè ïåpåñóâàííi ÷è òpèâàëié çóïèíöi ìàøèíè.
● íàòèñíiòü êëàâiøó Ñ “âêë/âèêë”, çàñâiòèòüñÿ iíäèêàòîp N.
Ïpàëüíà ìàøèíà âèêîíຠçàäàíó ïpîãpàìó ïpàííÿ;
● ïî çàêií÷åííi ïpîãpàìè íàòèñíiòü êëàâiøó Ñ “âêë/âèêë”,
ìàøèíà âèìêíåòüñÿ, ñâiòíèé iíäèêàòîp ïîãàñíå;
Чèùåííÿ âiääiëåíü êîíòåéíåpà äëÿ ìèéíèõ çàñîáiâ
Påêîìåíäóºòüñÿ ÷àñ âiä ÷àñó ÷èñòèòè âiääiëåííÿ äëÿ ïîpîøêiâ,
âèáiëюâà÷à òà çì’ÿêøóâà÷à. Äëÿ öüîãî:
● âiäêpèéòå ëюê i âèâàíòàæòå áiëèçíó.
áåç îñîáëèâèõ çóñèëü âèòÿãíiòü âàííî÷êè ç êîíòåéíåpà;
ïpîìèéòå êîíòåéíåp i âàííî÷êè ñòpóìåíåì âîäè;
Óâàãà!
Ïåpåä áóäü-ÿêèì ïpàííÿì êîíñóëüòóéòåñÿ ç
òàáëèöåю ïpîãpàì i äîòpèìóéòåñü ïîñëiäîâíîñòi
îïåpàöié, påêîìåíäîâàíî¿ öiºю òàáëèöåю.
46
óñòàâòå âñå íà ìiñöå.
47
UKR
UKR
Чèùeííÿ ôiëüòpa
B ìaøèíi âcòaíoâëeíèé ôiëüòp, ùo çaòpèìyє âeëèêi ÷acòêè,
cìiòòÿ, ïpeäìeòè, ÿêi ìoæyòü çaxapaùèòè çëèâ âoäè (ìoíeòè,
ryäçèêè òoùo).
¯x ëerêo âèòÿãòè ç ôiëüòpa.
Ïocëiäoâíicòü äié ÷èùeííÿ ôiëüòpa òaêa:
● Ç¥‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ¥ Ḁ́ϥڸ ˆÓÍÓθÌÛ Ô‡ÌÂθ, flÍ ÁÓ·‡ÊÂÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ.
PÎÇÄIË 13
ÏÎØÓÊ ÍÅÑÏPÀÂÍÎÑÒÅÉ
ßêùî Âàøà ìàøèíà íå ïpàöюº, ïåpø íiæ çâåpíóòèñÿ äî öåíòpó òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ “Êàíäi”,
ñïpîáóéòå óñóíóòè íåñïpàâíiñòü ñàìîòóæêè, âèêîpèñòîâóю÷è íèæ÷åíàâåäåíó òàáëèöю.
Íåñïpàâíîñòi
1. Ìàøèíà íå ïpàöюº
íà æîäíié ïpîãpàìi
Âèëêà ïîãàíî óâiìêíåíà äî pîçåòêè
Óâiìêíiòü âèëêó äî pîçåòêè
Ìàøèíà íå óâiìêíåíà
Íàòèñíiòü êíîïêó “âêë/âèêë”
Âiäñóòíÿ åëåêòpîåíåpãiÿ
Ïåpåâipòå
Ïåpåãîpiëè çàïîáiæíèêè
Ïåpåâipòå
Âiäêpèòèé çàâàíòàæóâàëüíèé ëюê
Çàêpèéòå çàâàíòàæóâàëüíèé ëюê
Äèâ. ïpè÷èíè ï. 1
Ïåpåâipòå
Çàêpèòèé êpàí ïîäà÷i âîäè
Âiäêpèéòå êpàí
Íåâipíî âñòàíîâëåíà pó÷êà âèáîpó
ïpîãpàì ïpàííÿ
Óñòàíîâiòü pó÷êè âèáîpó ïpîãpàì
ïpàííÿ â ïîòpiáíå ïîëîæåííÿ
Çàõàpàùåíèé ôiëüòp
Î÷èñòiòü ôiëüòp
Ïåpåãíóòèé øëàíã çëèâó
Âèïpÿìòå øëàíã çëèâó
4. Íàÿâíiñòü âîäè íà
ïiäëîçi íàâêîëî
ìàøèíè
Âîäà ïpîíèêຠêpiçü ïpîêëàäêó ìiæ
êpàíîì i òpóáêîю ïîäà÷i âîäè
Çàìiíiòü ïpîêëàäêó òà çàòÿãíiòü
ç’ºäíàííÿ
5. Ïpàëüíà ìàøèíà íå
âiäæèìຠáiëèçíó
Ìàøèíà ùå íå çëèëà âîäó
Çà÷åêàéòå, äîêè ìàøèíà çiëëº âîäó
Påæèì âiäæèìó âèêëю÷åíèé
Âêëю÷iòü påæèì âiäæèìó
Ìàøèíà íåpiâíî âñòàíîâëåíà íà ïiäëîçi
Âèpiâíÿéòå ìàøèíó, îáåpòàю÷è íiæêè
Íå çíÿòi òpàíñïîpòíi äóæêè
Çíiìiòü òpàíñïîpòíi äóæêè
Áiëèçíà íåpiâíîìipíî pîçïîäiëèëàñÿ â
áàpàáàíi
Piâíîìipíî pîçïîäiëiòü áiëèçíó
● âèêîpèñòîâóéòå öîêîëüíó ïàíåëü äëÿ çáîpó çàëèøêiâ âîäè ó
ôiëüòpi;
● ïîñëàáòå ãâèíò, ÿêèé ôiêñóº ôiëüòpi;
2. Ïpàëüíà ìàøèíà íå
íàïîâíюºòüñÿ
âîäîю
● ïoâepíiòü ôiëüòp ïpoòè roäèííèêoâo¿ còpiëêè äo éoão çyïèíêè
y âepòèêaëüíoìy ïoëoæeííi;
● âèòÿãíiòü ôiëüòp i o÷ècòiòü éoão;
● ïicëÿ ÷èùeííÿ ôiëüòpa oãëÿíüòe éoão i ïocòaâòe ía ìicöe,
âèêoíyю÷è çaçía÷eíi âèùe oïepaöi¿ â çâopoòíoìy ïopÿäêy.
3. Ïpàëüíà ìàøèíà íå
çëèâຠâîäó
6. Ñèëüíi âiápàöi¿ ïiä
÷àñ âiäæèìó
Ïåpåcyâaííÿ ìaøèíè ÷è ¿¿ òpèâaëa çyïèíêa
Ïpè ìîæëèâèx ïepecyâaííÿx ÷è òpèâaëoìy ïpocòoю ìaøèíè â
íeoïaëюâaíèx ïpèìiùeííÿx íeoáxiäío ïoâíicòю çëèòè ç òpyáoê
òa ìaøèíè çaëèøêè âoäè.
Äëÿ öüoro âèéìiòü âèëêy ç poçeòêè, âèâiëüíiòü øëaíã çëèây ç
ôiêcaòopa, oïycòiòü éoão äoëy, ïoìicòèâøè êiíeöü øëaíãa â
єìíicòü äëÿ çáopy âoäè, òa çëèéòe âoäy.
Çâiëüíèâøè ìaøèíy âiä âoäè, çaêpiïiòü çëèâíèé øëaíã y
ôiêcaòopi.
Ó çaâepøeííÿ âèêoíaéòe çaçía÷eíi âèùe oïepaöi¿ y çâopoòíoìy
ïopÿäêy.
Óñóíåííÿ
Ïpè÷èíè
ßêùî ñàìîòóæêè óñóíóòè íåñïpàâíiñòü íå âäàºòüñÿ, çâåpíiòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóãîâóâàííÿ “Êàíäi”, ïîâiäîìèâøè
òèï ìîäåëi, ÿêèé âêàçàíèé íà òàáëè÷öi àáî â ãàpàíòiéíîìó ñåpòèôiêàòi (òàëîíi).
Óâàãà!
Çàñòîñóâàííÿ åêîëîãi÷íî ÷èñòèõ ìèéíèõ çàñîáiâ, ÿêi íå ìiñòÿòü ôîñôàòè, ìîæå äàòè òàêi åôåêòè:
- âiäïpàöüîâàíà âîäà ïiñëÿ ïîëîñêàííÿ âèãëÿäຠáiëüø ìóòíîю çàâäÿêè íàÿâíîñòi â íié öåîëèòiâ ó ñóñïåíçi¿, àëå
ÿêiñòü ïîëîñêàííÿ ïpè öüîìó íå ïîãipøóºòüñÿ;
- íàÿâíiñòü ïiñëÿ ïpàííÿ íà âèpîáàõ ëåãêîãî áiëîãî íàëüîòó öåîëiòiâ. Öåé íàëiò íå óáèpàºòüñÿ â òêàíèíó òà íå
çìiíюº ¿¿ êîëüîpó;
- íàÿâíiñòü ïiíè â âîäi ïiä ÷àñ îñòàííüîãî ïîëîñêàííÿ íå îáîâ’ÿçêîâî º îçíàêîю ïîãàíîãî ïîëîñêàííÿ;
- íåiîííi ïîâåpõíüîàêòèâíi på÷îâèíè, ÿêi ìiñòÿòüñÿ ó ñêëàäi ìèéíèõ çàñîáiâ äëÿ ïpàëüíèõ ìàøèí, ÷àñòî âàæêî
âèäàëÿюòüñÿ ç ïîâåpõíi áiëèçíè i íàâiòü â ìiíiìàëüíié êiëüêîñòi ìîæóòü óòâîpюâàòè ïëÿìè ïiíè;
Çäiéñíюâàòè ïîäàëüøi ïîëîñêàííÿ â ïîäiáíèõ âèïàäêàõ íåäîöiëüíî.
48
49
EN
OUR COMPLIMENTS
INDEX
With the purchase of this Candy household appliance, you
have shown that you will not accept compromises: you want
only the best.
Introduction
50
General points on delivery
52
Guarantee
53
Safety Measures
54
Technical Data
56
Setting up and Installation
57
Control Description
60
Ask your local retailer for the complete catalogue of Candy
products.
Detergent drawer
64
Please read this booklet carefully as it provides important
guide lines for safe installation, use and maintenance and
some useful advise for best results when using your washing
machine.
Selection
65
Customer Awareness
66
The Product
67
Keep this booklet in a safe place for further consultation.
Table of Programmes
68
When contacting Candy or a Customer Services Centre
always refer to the Model, No., and G number (if applicable
of the appliance see panel).
Washing
70
Cleaning and routine maintenance
73
Faults Search
75
Candy is happy to present their new washing machine, the
result of years of research and market experience through
direct contact with Consumers. You have chosen the quality,
durability and high performance that this washing machine
offers.
Candy is also able to offer a vast range of other household
appliances: washing machines, dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens. Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
50
EN
PAGE
51
EN
EN
CHAPTER 1
CHAPTER 2
GENERAL POINTS ON DELIVERY
GUARANTEE
On delivery, check that the following are included with the
machine:
The appliance is supplied with a guarantee certificate which
allows free use of the Technical Assistance Service, apart
from a fixed call out charge, for a period of one year from
the date of purchase.
Remember to post part B of the guarantee certificate within
10 days of the purchase date.
A) INSTRUCTION MANUAL
EUROPE
B) CUSTOMER SERVICE ADDRESSES
Dovunque
tu sia.
C) GUARANTEE CERTIFICATES
A
D) CAPS
B
SPEDIRE
TRATTENERE
Part A should be filled in and kept by you to be shown if
necessary to the technician from the Technical Assistance
Service. The sales receipt should also be kept.
E) BEND FOR OUTLET TUBE
C
F) 32 MINUTE PROGRAMME DOSING SCOOP
KEEP THEM IN A SAFE PLACE
D
E
Check that the machine has not incurred damage during
transport. If this is the case, contact your nearest Candy
Centre.
'
2
3
52
F
53
EN
CHAPTER 3
SAFETY MEASURES
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING AND MAINTENANCE WORK
● Remove the plug
EN
● Do not use adaptors or multiple plugs.
● Do not allow the appliance to be used by children or the
incompetent without due supervision.
● Do not pull the mains lead or the appliance itself to remove
the plug from the socket.
● Do not leave the appliance exposed to atmospheric
agents (rain, sun etc.)
● Turn off the water inlet tap.
● All Candy appliances are earthed. Ensure that the main
● In the case of removal, never lift the appliance by the
knobs or detersive drawer.
electricity circuit is earthed. Contact a qualified electrician if
this is not the case.
● During transportation
do not lean the door against the trolley.
This appliance complies with Directives 89/336/EEC,
73/23/EEC and following changes.
Important!
When the appliance location is on carpet floors, attention
must be paid so as to ensure that there is no obstruction to
the bottom vents.
● Do not touch the appliance with wet or damp hands or
feet.
● Do not use the appliance when bare-footed.
● Lift the appliance in pairs as illustrated in the diagram.
● Extreme care should be taken if extension leads are used in
bathrooms or shower rooms. Avoid this where possible.
WARNING: DURING THE WASHING CYCLE, THE WATER
CAN REACH A TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the washing machine door, ensure that
there is no water in the drum.
54
● In the case of failure and/or incorrect operation, turn the
washing machine off, close the water inlet tap and do not
tamper with the appliance. Contact a Candy Technical
Assistance Centre for any repairs and ask for original Candy
spare parts. Avoidance of these norms may compromise the
safety of the appliance.
● Should the supply cord (mains cable) be demaged, this is
to be replaced by a specific cable available from the after
sales service centre.
55
EN
EN
CHAPTER 4
CHAPTER 5
SETTING UP INSTALLATION
33 cm
After taking the machine out of its packing, proceed as
follows:
85 cm
Work on the back side of the machine.
1) Unscrew the central rod A, the 2 side screws C and remove
the bar D and the relevant plastic spacer.
NORMAL WATER LEVEL
B
B
2) Unscrew the two rods B and remove them. N° 2 or N° 4
plastic spacers will fall inside the machine.
60 cm
MAXIMUM WASH LOAD DRY
C A C D
kg
4
l
8÷15
3) By tilting the machine, remove the above mentioned
plastic spacers.
4) Stop the holes using the plugs that you will find inside the
bag containing the instruction booklet.
POWER INPUT
56
W
1700
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 1)
kWh
1,75
POWER CURRENT FUSE AMP
A
10
SPIN
r.p.m.
800
WATER PRESSURE
MPa
min. 0,05
max. 0,8
SUPPLY VOLTAGE
V
230
WARNING:
DO NOT LEAVE THE PACKAGING IN THE REACH
OF CHILDREN AS IT IS A POTENTIAL SOURCE
OF DANGER.
57
EN
EN
Fix the sheet of corrugated material on the bottom as shown
in picture.
Use front feet to level the machine with the floor.
Rotate foot to raise or lower it until it stands firmly on the
ground.
Connect the fill hose to the tap.
The appliance must be connected to the water mains using
new hose-sets. The old hose-sets should not be reused.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP ON AT THIS TIME.
Ensure that the Off/On button (C) is not pressed.
Position the washing machine next to the wall. Hook the
outlet tube to the edge of the bath tub, paying attention
that there are no bends or contractions along the tube.
Ensure that all the knobs are on the “0” position and that the
door is closed.
It is better to connect the discharge hose to a fixed outlet of
a diameter greater than that of the outlet tube and at a
height of min. 50 cm. If is necessary to use the plastic sleeve
supplied.
Insert the plug.
After installation, the appliance must be positioned so that
the plug is accessible.
max 100 cm
min 4 cm
58
Press the START (C) button. The power on (N) light will light up.
If this does not light up see faults search.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
59
EN
EN
DESCRIPTION OF CONTROL
CHAPTER 6
N
DOOR OPEN BUTTON
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY DEVICE PREVENTS THE DOOR FROM
OPENING AT THE END OF THE WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN PHASE WAIT UP TO 2 MINUTES
BEFORE OPENING THE DOOR.
A
D
E
F
I
B
2 min.
L
BC
CONTROLS
C
D
Detergent drawer
A
Door open button
B
Off/On button
C
BUTTON 800/400
800/400 button
D
Extra Rinse button
E
In the programmes for resistant fabrics the machine gradually
increases the final spin speed from 400 r.p.m. to the maximum
possible speed.
The button reduces spin speed to 400 r.p.m.
No spin button
F
Wash control temperature knob
I
Timer knob for wash programmes
L
Off/On indicator light
60
OFF/ON BUTTON
N
EXTRA RINSE BUTTON
800
400
E
By pressing the “EXTRA RINSE” button, even the slightest
residue of detersive is removed from fabrics. This is particularly
important for people with delicate skins.
61
EN
NO SPIN BUTTON
By pressing this button it is possible to eliminate the spin-drying
on all programmes. This operation is suitable for programmes
at 90°C and at 60°C in case of special treated fabrics
(cottonova or permanent press) or for mixed delicate fabrics.
EN
F
WASH TEMPERATURE CONTROL KNOB
I
T°C
ROTATES IN BOTH DIRECTIONS
With this device it is possible to reduce, but no increase
washing cycle temperature.
The table of programmes indicate the maximum
temperature advised for each type of wash.
WARNING: THIS TEMPERATURE MUST NEVER BE
EXCEEDED
TIMER KNOB FOR WASH PROGRAMMES
L
IMPORTANT:
ALWAYS ROTATE THE KNOB IN A CLOCKWISE
DIRECTION, NEVER IN AN ANTI-CLOCKWISE
DIRECTION. DO NOT PRESS THE “ON” BUTTON (C)
BEFORE SELECTING THE PROGRAMME
The tables describe the washing programme on the basis of
the number or symbol chosen.
OK
ON/OFF INDICATOR LIGHT
62
N
63
EN
EN
CHAPTER 7
CHAPTER 8
DETERGENT DRAWER
SELECTION
The detergent drawer is divided into 4 compartments:
For the various types of fabrics and various degrees of dirt the
washing machine has 3 different programme bands
according to: wash cycle, temperature and lenght of cycle
(see table of washing cycle programmes).
- The first I for the 32 MINUTE RAPID PROGRAMME
detergent
- The second II for the main wash detergent
1 Resistants Fabrics
The programmes have been designed for a maximum wash
and the rinses, with spin intervals, ensure perfect rinsing.
The final spin gives more efficient removal of water.
IMPORTANT:
REMEMBER THAT SOME DETERGENT ARE DIFFICULT TO
REMOVE. IN THIS CASE WE ADVISE THE USE OF THE
SPECIAL CONTAINER TO BE USED INSIDE THE DRUM.
cl
2 Mixed and Synthetic Fabrics
The main wash and the rinse gives best results thanks to the
rotation rhythms of the drum and to the water levels.
A gentle spin will mean that the fabrics become less creased.
cl
- The third
bleach compartment
The machine will stop with the water still in the drum after
rinsing.
3 Special Delicate Fibres
IMPORTANT:
ONLY INTRODUCE LIQUID PRODUCTS IN THE THIRD
AND FOURTH COMPARTMENTS.
✿
- The fourth
is for special additives, softeners, perfumes,
starches, whiteners, etc.
This is a new wash cycle which alternates washing and
soaking and is particularly recommended for very delicate
fabrics such as Pure Machine Washable Wool. The wash
cycle and rinses are carried out with high water levels to
ensure best results.
The machine will stop with the water still in the drum after
rinsing.
The programme for mixed and very delicate fabrics can be
concluded by selecting:
- discharge only or
- delicate spin
The delicate spin programme is indispensable particularly for
knitwear.
64
65
EN
CUSTOMER AWARENESS
A guide environmentally friendly and economic use of your
appliance.
EN
CHAPTER 9
THE PRODUCT
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Achieve the best use of energy, water, detergent and time by
using the recommended maximum load size.
Save up to 50% energy by washing a full load instead of 2 half
loads.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
IMPORTANT:
When washing heavy rugs, bed spreads and other heavy
articles, it is advisable not to spin.
To be machine-washed, woollen garments and other articles
in wool must bear the “Machine Washable Label”.
For heavily soiled laundry only!
SAVE detergent, time, water and between 5 to 15% energy
consumption by NOT selecting Prewash for slight to normally
soiled laundry.
IS A HOT WASH REQUIRED?
Pretreat stains with stain remover or soak dried in stains in water
before washing to reduce the necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by using a 60°C wash programme.
66
IMPORTANT:
When sorting articles ensure that:
- there are no metal objects in the washing (e.g.
brooches, safety pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are buttoned, zips and hooks are closed,
loose belts and long tapes on dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are removed.
- attention is paid to garment labels.
- when sorting, any tough stains should be removed prior
to washing using stain removers only recommended on
label.
67
EN
CHAPTER 10
FABRIC
TABLE OF PROGRAMMES
PROGRAM FOR
WEIGHT
MAX
kg
SELECT
PROG.
SELECT
TEMP.
°C
CHARGE DETERGENT
❙
1)
Resistants fabrics
Please, read these notes
❀
❙❙
4
1
Up to
90°
4
2
Up to
60°
Cotton resistant
3
3
Lightly soiled - Delicates colours
3
4
Cotton
Energetic rinsing
-
-
●
Cotton, linen
Conditioner, fragrance, softener
Energetic spin
-
-
●
Mixed fabrics and
synthetics
Heavily soiled
Cotton, linen
Intensive - Heavily soiled
Cotton, mixed
resistants
Normally soiled
Cotton, mixed
1)
2
5
Normal soiling
2
6
Colour fast
2
7
Lightly soiled
2
8
Mixed, resistants
Cotton, mixed fabrics,
synthetics
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Mixed, delicate
synthetics
●
●
●
●
Up to
50°
●
●
●
Up to
40°
●
●
●
Up to
60°
Up to
50°
Up to
40°
●
●
●
●
●
●
●
●
-
●
-
-
●
1
9
Up to
40°
●
●
Curtains
1,5
10
Up to
30°
●
●
Delicate rinsing
-
-
●
Conditioner, fragrance, softener
Delicate spin
-
-
●
rapid cycle
2
Organic stains
bleaching
4
Drain only
-
Wollens
Synthetics (Dralon,
Acryl, Trevira)
32’
Up to
50°
-
Z
32 Minute Rapid Programme
The 32 minute rapid programme allows a complete washing
cycle to be carried out in approximately 30 minutes, with up to
a maximum load of 2 kg. and a the temperature of up to
50°C.
The washing temperature can be reduced by using the
control knob I.
The maximum quantity of detergent that can be used is
marked on the eclosed 32 minute gauge.
The detergent must be placed in the “ 32 minute rapid
programme” compartment (marked I) in the detergent
dispenser.
The 32 minute rapid programme can also be used as a
prewash cycle in the case of heavily soiled garments, before
selecting the main wash programme.
Get the best results from your new Candy machine
Up to
30°
-
1)
In the programs as shown in the table, automatic bleaching is
possible by pouring the liquid bleach into the detergent
draw
.
1) Programmes according to IEC directives 456.
Conditioner, fragrance, softener
Delicate spin
“MACHINE WASHABLE” woollens
For fabrics that should
not be spin
●
Delicate rinsing
Very delicate fabrics
Mixed, delicate
synthetics, wool
●
In case of very dirty underwear, a 3 kg maximum load is
advised.
To ensure you get the best results from your new Candy
machine it is important to use the right detergent in your
everyday wash. There are many detergents available in the
market and making a choice from the wide range available
can often be confusing.
At Candy we regularly test many different types of detergent
to assess which give the best wash results in our machines. We
found only one brand always lives up to our exacting
standards and provides outstanding cleaning across a broad
range of dirt and stains, as well as providing high levels of
fabric care. That’s why Candy gave Ariel their official seal of
●
●
-
FOR YOUR NEW WASHING MACHINE
68
69
EN
EN
EXAMPLE:
The advice of Candy is set out in the washing programme
table:
CHAPTER 11
WASHING
● Ensure that article labels carry the indication 60°C.
VARIABLE CAPACITY
This washing machine automatically adapts the level of the
water to the type and quantity of washing. In this way it is
also possible to obtain a “personalized” wash from an energy
saving point of view.
This system gives a decrease in energy consumption and a
sensible reduction in washing times.
● Open the door by pressing button (B).
cl
Let us suppose that the washing consists of HEAVILY SOILED
COTTON (tough stains should be removed with the special
cream). When only a limited number of articles have stains
which require treatment with liquid bleaching agents,
preliminary removal of stains can be carried out in the
washing machine. Pour the bleach into the special
compartment and set the knob (L) on the special
programme “PRE-WASH STAIN REMOVAL” cl .
When this phase has terminated add the rest of the washing
and proceed with a normal wash on the most suitable
programme.
It is advisable not to wash a load made up entirely of articles
in towelling fabric which absorb a lot of water and become
too heavy.
The maximum load for heavy fabrics is 4 kg, while, in the case
of delicate fabrics, it is advisable not to exceed 2 kg (1 kg in
the case of machine washable articles in “Pure New Wool”)
so as to avoid the formation of creases which may be difficult
to iron. A net bag should be used for particularly delicate
fabrics.
60° C
4 kg MAX
● Load the drum with a maximum of 4 kg of dry washing.
● Close the door
OK
IMPORTANT:
WHEN SETTING THE PROGRAMME ENSURE THAT THE
ON/OFF BUTTON IS NOT TURNED ON.
Select programme 1:
Choose the programme by rotating the knob (L) in a
CLOCKWISE DIRECTION and make the number of the
programme coincide with the sign.
● Move the temperature knob (I) to maximum 60°C.
● Open the detergent drawer (A).
70
71
EN
EN
● Put 60 g in the second II wash compartment .
CHAPTER 12
CLEANING AND ROUTINE MAINTENANCE
● Put 100 cc of bleach in the bleach compartment.
cl
cl
● Put 50 cc of the desired additive in the additives
compartment
.
✿
Do not use abrasives, spirits and/or diluents on the exterior of
the appliance. It is sufficient to use a damp cloth.
The washing machine requires very little maintenance:
● Cleaning of drawer compartments.
● Close the detergent drawer (A).
● Filter cleaning
● Removals or long periods when the machine is left
standing.
● Ensure that the water inlet tap is turned on.
● And that the discharge tube is in place.
● Press the “ON” button (C).
The light (N) will come on.
The washing machine will carry out the set programme.
CLEANING OF DRAWER COMPARTMENTS
Although not strictly necessary, it is advisable to clean the
detergent, bleach and additives compartments
occasionally.
Remove the compartments by pulling gently.
● At the end of the programme, press the On/Off button (C).
The light will go out.
Clean with water.
Put the compartments back into place
● Open the door and remove the washed articles.
FOR ALL TYPES OF WASH CONSULT THE PROGRAMME
TABLE AND FOLLOW THE OPERATIONS IN THE ORDER
INDICATED.
72
73
EN
EN
FILTER CLEANING
The washing-machine is equipped with a special filter to
retain large foreign matter which could clog up the drain,
such as coins, buttons, etc. These can, therefore, easily be
recovered. The procedures for cleaning the filter are as
follows:
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
● Ease off the base as shown in fig.
● Use the base as a tray to collect leftover water in filter.
● Loosen the screw holding the filter.
2. Does not load
water
● Turn the filter anticlockwise till it stops in vertical position.
3. Does not discharge
water
● Remove and clean.
● After cleaning, replace by turning the notch on the end of
the filter clockwise. Then follow all procedures described
above in reverse order.
6. Strong vibrations
during spin
REMOVALS OR LONG PERIODS WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
For eventual removals or when the machine is left standing
for long periods in unheated rooms, the drain hose should be
emptied of all remaining water.
The appliance must be switched off and unplugged. A bowl
is needed. Detach the drainage hose from the clamp and
lower it over the bowl until all the water is removed.
Repeat the same operation with the water inlet hose.
74
REMEDY
CAUSE
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
75
PL
GRATULACJE
SPIS TREÉCI
STRONA
Wstëp
76
Uwagi ogólne dotyczåce dostawy
78
Gwarancja
79
Érodki bezpieczeñstwa
80
Dane techniczne
82
Instalacja pralki
83
Panel sterowania
86
Poproé Twojego sprzedawcë o kompletny katalog produktów
firmy Candy.
Szuflada na detergenty
90
Przeczytaj uwaãnie niniejszå instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce bezpiecznej instalacji, uãytkowania i
konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób uãytkowania pralki.
Wybór programu
91
Porady dla klienta
92
Produkt
93
Tabela programów
94
Pranie
96
Czyszczenie i konserwacja pralki
99
Lokalizacja usterek
101
Kupujåc sprzët AGD firmy Candy dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze.
Firma Candy ma przyjemnoéç przedstawiç nowå pralkë
automatycznå, która jest rezultatem lat poszukiwañ i
doéwiadczeñ nabytych w bezpoérednim kontakcie z
konsumentem. Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i wysokå sprawnoéç
- cechy charakteryzujåce pralkë Candy.
Firma Candy oferuje takãe szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak: zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a takãe lodówki i zamraãarki.
Zachowaj niniejszå instrukcjë w celu póãniejszej konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå Candy, lub z punktami serwisowymi,
zawsze podawaj model i numer, oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki istnieje). Praktycznie wszystkie informacje
så obwiedzione ramkå narysunku obok
76
PL
77
PL
PL
ROZDZIAÄ 1
ROZDZIAÄ 2
UWAGI OGÓLNE DOTYCZÅCE DOSTAWY
GWARANCJA
W momencie dostawy sprawdã, czy poniãsze elementy
zostaäy dostarczone wraz z pralkå:
Niniejsze urzådzenie jest dostarczane z kartå gwarancyjnå
pozwalajåcå bezpäatnie korzystaç z pomocy technicznej i
serwisu w okresie gwarancyjnym.
Czëéç B karty gwarancyjnej winna byç wysäana do Candy
Polska przez sprzedawcë w ciågu 10 dni od daty sprzedaãy.
A) INSTRUKCJA UÃYTKOWANIA
EUROPE
B) KARTA GWARANCYJNA
Dovunque
tu sia.
C) WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH (na karcie
gwarancyjnej)
A
SPEDIRE
B
TRATTENERE
D) ZAÉLEPKI
E) KOLANKO WËÃA WYLEWOWEGO
Czëéç A karty gwarancyjnej powinna zostaç wypeäniona i
przechowywana w celu ewentualnego okazania technikom
z punktu serwisowego w przypadku naprawy. Naleãy takãe
zachowaç fakturë potwierdzajåcå zakup urzådzenia.
C
F) “32 - MINUTOWA” MIARKA
PRZECHOWUJ JE W BEZPIECZNYM MIEJSCU
D
E
Sprawdã, czy pralka i wyposaãenie jest w dobrym stanie i nie
ulegäa uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ skontaktuj sië ze sklepem, w którym
nabyäeé urzådzenie.
'
2
3
78
F
79
PL
ROZDZIAÄ 3
ÉRODKI BEZPIECZEÑSTWA
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI CZYSZCZENIA LUB KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
PL
● Nie wolno uãywaç adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
● Urzådzenie nie powinno byç obsäugiwane przez dzieci oraz
osoby nie zaznajomione z urådzeniem.
● W celu wyjëcia wtyczki z gniazdka sieciowego nie naleãy
ciågnåc za kabel zasilajåcy ani pociågaç samego
urzådzenia.
● Nie wolno naraãaç urzådzenia na dziaäanie czynników
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka sieciowego.
● Zakrëciç kran odpowiadajåcy za dopäyw wody.
● Firma CANDY wyposaãa w uziemiene wszystkie
produkowane u siebie urzådzenia. Upewnij sië, ãe gniazdko
zasilajåce pralkë posiada prawidäowo podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym przypadku wezwij
wykwalifikowanego elektryka.
Urzådzenie niniejsze zgodne jest z dyrektywami Unii
Europejskiej 89/336/CEE, 73/23/CEE, z uwzglëdnieniem
póãniejszych poprawek.
atmosferycznych (deszcz, säoñce itp. ..)
● Podczas przenoszenia pralki nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na érodek do prania.
● Podczas transportu nie powinno sië opieraç drzwiczek pralki
o wózek.
Waãne!
W przipadku instalacji urzådzenia na podäozu pokrytym
dywanem, chodnikiem, itp., naleãy sprawdziç czy nie så
zatkane otwory wentylacyjne znajdujåce sië w dolnej czëéci
pralki.
● Nie wolno dotykaç urzådzenia mokrymi lub wilgotnymi
rëkami lub nogami.
● Pralka powinna byç zawsze podnoszona przez dwie osoby,
● Nie wolno mieç z nim kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç przedäuãaczy do doprowadzenia energii
elektrycznej.
tak jak to pokazane jest to na rysunku.
● W przypadku awarii czy teã nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran doprowadzajåcy wodë i staraj sië
jej nie dotykaç. Skontaktuj sië z autoryzowanym punktem
serwisowym Candy. Nieprzestrzeganie powyãszych zaleceñ
moãe negatywnie wpäynåç na bezpieczeñstwo uãytkowania
urzådzenia.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA WODA W PRALCE MOÃE
OSIÅGNÅÇ TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek pralki naleãy sprawdziç, czy w
bëbnie nie ma wody.
80
● W przypadku gdyby przewód zasilajåcy (gäówny kabel)
zostaä uszkodzony jego wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt serwisowy.
81
PL
PL
ROZDZIAÄ 4
ROZDZIAÄ 5
DANE TECHNICZNE
INSTALACJA PRALKI
33 cm
Po zdjëciu opakowania fabrycznego, usuniëciu
styropianowych ksztaätek oraz folii ochronnej naleãy
odblokowaç pralkë.
85 cm
C A C D
Kolejnoéç czynnoéci:
B
1) wykrëciç éruby (A) i (C) znajdujåce sië na tylnej écianie
pralki po czym zdemontowaç klamrë (D) oraz plastikowe
wkäadki dystansowe,
B
2) wykrëciç éruby (B). Do érodka pralki wpadnå 2 lub 4
plastikowe wkäadki dystansowe,
60 cm
3) przechyliç pralkë i wyjåç wspomniane wyãej plastikowe
wkäadki dystansowe,
82
MAX. CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
kg
4
POZIOM NORMALNY WODY
l
8÷15
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
W
ZUÃYCIE ENERGII (PROG. 1)
kWh
1,75
BEZPIECZNIK OBWODU ZASILANIA
A
10
OBROTY WIRÓWKI
obr/min.
800
CIÉNIENIE WODY W SIECI
MPa
min. 0,05
max. 0,8
NAPËCIE ZASILANIA
V
230
4) otwory po wykrëconych érubach zatkaç zaélepkami
znajdujåcymi sië w zaäåczonym do pralki komplecie
(wewnåtrz bëbna).
1700
UWAGA:
NIE NALEÃY POZOSTAWIAÇ ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO ZABAWY DZIECIOM, GDYÃ
ELEMENTY TE MOGÅ STANOWIÇ POTENCJALNE
ÃRÓDÄO NIEBEZPIECZEÑSTWA.
83
PL
PL
Umieéciç wyciszajacy materiaä tak jak pokazano na rysunku.
Wypoziomowaç pralkë manipulujåc jej przednimi nóãkami.
Podäåczyç do kranu wåã doprowadzajåcy wodë.
Urzådzenie musi byç podäåczone do sieci wodociågowej za
pomocå nowego zestawu wëãy gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
Obróciç nóãkë lewo lub prawo, tak aby uzyskaç pewne
przyleganie do podäoãa.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ JESZCZE KRANU
Upewnij sië, ãe przycisk wäåczajåcy pralkë (C) nie jest
wciéniëty.
Przysunåç urzådzenie do éciany. Zawiesiç wåã odpäywowy na
krawëdzi wanny, uwaãajåc aby nie miaä on zaäamañ i aby
byä droãny na caäej swej däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa odprowadzajåcego wodë do staäego
odpäywu o érednicy wiëkszej niã wåã odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na wysokoéci co najmniej 50 cm. W
miarë potrzeby nalezy uãyç usztywniajåcego kolanka,
dostarczonego w komplecie wraz z pralkå.
Upewnij sië, ãe wszystkie pokrëtäa så ustawione w pozycji „0”,
a drzwiczki pralki så zamkniëte.
Wäoãyç wtyczkë kabla zasilajåcego do gniazda sleciowego.
Po zainstalowaniu, urzådzenie naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny dostëp do kontaktu (wtyczki).
Wciénij przycisk wäåczajåcy pralkë (C). Spowoduje to
zapalenie sië lampki sygnalizujåcej zasilanie (N).
Jeéli kontrolka nie zapali sië naleãy poszukaç przyczyny na
liécie podanej w rozdziale „Lokalizacja usterek”.
max 100 cm
min 4 cm
84
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
85
PL
PL
OPIS ELEMENTÓW STERUJÅCYCH
ROZDZIAÄ 6
N
PRZYCISK ODBLOKOWUJÅCY DRZWICZKI
A
D
E
F
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST WYPOSAÃONE W
SPECJALNY SYSTEM ZABEZPIECZAJÅCY, KT ÓRY
ZAPOBIEGA NATYCHMIASTOWEMU OTWARCIU
DRZWICZEK TUZ PO ZAKOÑCZENIU PRANIA, PO JEGO
ZATRZYMANIU LUB PO ZAKOÑCZENIU WIROWANIA.
PRZED OTWARCIEM DRZWICZEK NALEÃY ODCZEKAÇ
2 MINUTY.
I
B
2 min.
L
BC
PANEL STEROWANIA
PRZYCISK WÄÅCZAYÅCY/ WYÄÅCZAYÅCY
Szuflada na proszek
A
Przycisk odblokowujåcy drzwiczki
B
Przycisk wäåczayåcy/ wyäåczayåcy
C
Przycisk 800/400
D
Przycisk dodatkowego päukania
E
Przycisk wyäåczajåcy wirowanie
F
Pokrëtäo regulacji temperatury prania
I
Pokrëtäo programatora
L
Lampka kontrolna zasilania
N
PRZYCISK “800/400”
86
C
D
800
400
W programach dla tkanin wytrzymaäych pralka stopniowo
zwiëksza obroty wirowania od 400 obr/min do moãliwie
najwyãszego poziomu (maks. 800 obr.). Wciéniëcie przycisku
ogranicza prëdkoéç wirowania do 400 obr/min.
PRZYCISK DODATKOWEGO PÄUKANIA
E
Naciéniëcie tego przycisku spowoduje dodanie dodatkowej
iloéci wody do kaãdego päukania.
Funkcja ta jest szczególnie waãna dla ludzi z bardzo wraãliwå
skórå.
87
PL
ÄÅCZAJÅ
ÅCY WIROWANIE
PRZYCISK WYÄ
Naciéniëcie tego przycisku pozwala wyeliminowaç wirowanie
we wszystkich programach. Jest to szczególnie waãne w
programach 90oC i 60oC, w przypadku prania materiaäów,
które zostaäy poddane specjalnym procesom (cottonova,
permanent press), lub materiaäów delikatnych i z wäókien
mieszanych.
PL
F
POKRËTÄO REGULACJI TEMPERATURY PRANIA
I
T°C
POKRËTÄO TO MOÃE OBRACAÇ SIË W OBYDWU
KIERUNKACH
Pokrëtäo to pozwala zmniejszyç, lecz nie zwiëkszyç
temperaturë danego programu prania. Tabela programów
podaje maksymalnå temperaturë zalecanå dla kaãdego
typu prania.
UWAGA: TEMPERATURY TEJ NIE WOLNO W ÃADNYM
PRZYPADKU PRZEKRACZAÇ
POKRËTÄO PROGRAMATORA PRANIA
L
UWAGA:
NIGDY NIE WOLNO PRZEKRËCAÇ POKRËTÄA
PROGRAMATORA W KIERUNKU PRZECIWNYM DO
RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA: POKRËTÄEM NALEÃY
TW KIERUNKU RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA I NIGDY
NIE NALEÃY WCISKAÇ PRZYCISKU WÄÅCZANIA (C)
PRZED WYBRANIEM PROGRAMU.
Tabele pokazujå, któremu programowi prania odpowiadajå
wybrane numery i symbole.
OK
LAMPKA KONTROLNA ZASILANIA
88
N
89
PL
PL
ROZDZIAÄ 7
ROZDZIAÄ 8
SZUFLADA NA DETERGENTY
WYBÓR PROGRAMÓW
Szuflada na detergenty jest podzielona na 4 przegrody:
Pralka ma 3 róãne zakresy programów dla róãnych typów
materiaäu i róãnych stopni zabrudzenia. Polegajå one na
odpowiednim poäåczeniu cyklu prania, temperatury i
däugoéci cyklu (patrz: tabela programów).
- Pierwsza przegródka I jest przeznaczona na érodek do
prania 32-MINUTOWY PROGRAM SZYBKI.
- druga przegroda II jest przeznaczona na proszek do prania
wäaéciwego.
1 Materiaäy wytrzymaäe
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKT ÓRE PROSZKI SÅ TRUDNE DO
USUNIËCIA; W TAKIM PRZYPADKU ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNIKA Z PROSZKIEM WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO BËBNA PRALKI.
cl
Programy zostaäy opracowane w celu maksymalnego
rozwiniëcia fazy prania i päukania, przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia doskonaäe efekty.
koñcowe wirowanie zapewnia skuteczne usuniëcie wody.
2 Materiaäy z wtókien mieszanych i syntetycznych
Doskonaäe efekty prania zapewnia zoptymalizowany rytm
obrotów bëbna oraz päukanie w duãej iloéci wody.Delikatne
odwirowanie zmniejsza ryzyko pogniecenia pranych tkanin.
- trzecia cl przegródka szuflady jest przeznaczona na
wybielacz.
Po päukaniu pralka zatrzymuje sië, choç w bëbnie nadal
pozostaje woda.
3 Materiaäy wyjåtkowo delikatne
UWAGA:
TRZECIA I CZWARTA PRZEGRODA PRZEZNACZONE SÅ
WYÄÅCZNIE NA PRODUKTY PÄYNNE
Jest to nowy rodzaj prania, który äåczy w sobie na przemian
pranie i namaczanie, i jest szczególnie zalecany w przypadku
bardzo delikatnych materiaäów, takich jak wyroby weäniane
dopuszczonych do prania mechanicznego. Aby zapewniç
najlepsze wyniki pranie i päukanie odbywa sië w duãej iloéci
wody.
Po päukaniu pralka zatrzymuje sië, choç w bëbnie nadal
pozostaje woda.
✿
- czwarta
przegroda jest przeznaczona na specjalne
dodatki do prania; érodki zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal, wybielacze.
90
Funkcjë wirowania w programie dla materiaäów mieszanych i
bardzo delikatnych moãna ustawiç nastëpujåco:
- Brak odwirowania (tylko wypompowanie wody)
- Äagodne odwirowanie
Äagodne wirowanie zaleca sië stosowaç w przypadku
dzianin.
91
PL
PORADY DLA KLIENTA
Kilka wskazówek dotyczåcych ekonomicznego i przyjaznego
érodowisku uãycia urzådzenia.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie energii, wody, érodków pioråcych i
czasu przez uãycie rekomendowanej, maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50% energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa razy poäowë wsadu.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek pioråcy, czas, wodë i zmniejszyç
od 5 do 15% zuãycie energii nie wybierajåc Prania
Wstëpnego dla lekko i normalnie zabrudzonej bielizny.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie, aby nie uãywaç programu dla
prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50% energii uãywajåc programu do
prania w 60°C.
92
PL
ROZDZIAÄ 9
PRODUKT
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy odwirowywaç.
Odzieã lub inne wyroby z weäny moãna praç w pralce, jeéli na
metce umieszczony jest odpowiedni symbol “Pure new wool”
i informacja “nie filcuje sië” lub “moãna praç w pralce”
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki razem z odzieãå metalowych
przedmiotów (np. broszek, agrafek, spinek, monet itp.);
- powäoczki na poduszki zapiëte byäy na guziki, zapiëte
równiez rzamki bäyskawiczne i haftki, natomiast luãne
paski i däugie tasiemki przy sukniach zawiåzane byäy w
wëzeäki;
- zdjåç pozostale ewentualnie ãabki do firanek;
- zapoznaç sië z treéciå wszytych w odzieã metek;
- uporczywe plamy usunåç przed praniem specjalnå
pastå lub érodkiem do plam.
93
PL
ROZDZIAÄ 10
MATERIAÄ
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM DLA MATERIAÄÓW
MAKS.
ÄADUNEK
(kg)
PROG.
TEMP.
°C.
ÉRODEK PIORÅCY
❙
1)
Materiaäy wytrzymaäe
baweäna, len
Intensywny - Bardzo zabrudzone
Uwagi:
❀
❙❙
4
1
Do
90°
●
●
●
4
2
Do
60°
●
●
●
Do
50°
●
●
●
Do
40°
●
●
●
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe
Normalnie zabrudzone
baweäna mieszane
wytrzymaäe
Lekko zabrudzone
3
3
Lekko zabrudzone - kolorowe farbujace
3
4
baweäna
Energiczne päukanie
-
-
●
baweäna, len
Zmiëkczanie, érodki zapachowe
Energiczne odwirowanie
-
-
●
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
Bardzo zabrudzone
1)
2
5
mieszane, wytrzymaäe
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
Syntetyczne
(nylon, perlon),
baweäniane mieszana
mieszane, delikatne
syntetyczne
Bardzo delikatne
materiaäy
weäniane
syntetyczne
(dralon, akryl, trevira)
mieszane, delikatne
syntetyczne, weäna
materiaäy, które nie
mogå byç
odwirowywane
94
Do
60°
●
6
Kolorowe farbujace
2
7
Lekko zabrudzone
2
8
Delikatne päukanie
-
-
●
Érodki zapachowe, zmiëkczajåce
Delikatne odwirowanie
-
-
●
Do
30°
●
●
●
●
●
●
1
9
Do
40°
●
●
Zasäony
1,5
10
Do
30°
●
●
Delikatne päukanie
-
-
●
Érodki zapachowe, zmiëkczajåce
Delikatne odwirowanie
-
-
●
Program szybki
2
Odplamianie
4
-
-
-
Odpompowanie wody
32’
Z
Do
50°
1) Programy, zgodne z normå IEC 456.
32-Minutowy program szybki
32-minutowy Program Szybki umoãliwia wykonanie peänego cyklu prania
w 30 minut, przy maksymalnym zaäadunku do 2 kg i temperaturze nie
wyãszej niã 50°C. Temperatura prania moãe byç zmniejszona przez uãycie
pokrëtäa kontrolnego I.
Maksymalna iloéç érodka pioråcego jaka moãe byç uãyta jest oznaczona
na zaäåczonej “32-minutowej” miarce.
Proszek naleãy umieéciç w szufladzie na érodek pioråcy, w przegrodzie
do prania dla “32-minutowy program szybki” (oznaczonej I).
32-minutowy program szybki moãe byç równieã uãyty jako cykl prania
wstëpnego, w przypadku bardzo zabrudzonej odzieãy, przed wybraniem
gäównego programu pioråcego.
Jak osiagnåç najlepsze rezultaty z nowå pralkå Candy
Do
50°
Do
40°
2
1)
W programach, zgodnie z tabelå moãliwe jest automatyczne wybielanie
po nalaniu päynnego wybielacza do przegródki szuflady oznaczonej
symbolem (
).
●
Normalnie zabrudzone
Weäniane, do prania w pralce
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do
pralki maksymalnie 3 kg bielizny.
Jééli chcesz osiågnåç doskonale wyniki prania w nowej pralce Candy
pamiëtaj, ãe waźny jest wybór odpowiedniego proszku do kaźdego
prania. Na rynku jest bardzo wiele proszków, dlatego wybór poéród ich
oferty moãe byç nietatwy.
Producent pralek Candy przeprowadza badania wielu proszków, aby
oceniç które zapewniajå najlepsze efekty prania w naszych pralkach.
Udato nam sië znaleźç tylko jeden proszek, który spetnia nasze
wymagania; zapewnia nieskazitelnå czystoéç usuwajåc róznorodne
plamy i zabrudzenia, a przy tym w duãym stopniu chroni tkaniny. Dlatego
wlaénie Candy oficjalnie rekomenduje Ariela.
●
●
DO TWOJEJ NOWEJ PRALKI
95
PL
PL
PRZYKÄAD:
Spójrz na tabelë programów i stosuj zalacenia firmy Candy:
ROZDZIAÄ 11
● Upewnij sië, ãe na metkach pranych rzeczy podano
temperaturë 60°C.
PRANIE
60° C
4 kg MAX
ZMIENNY POZIOM WODY
Pralka automatycznie dostosowuje poziom wody do typu i iloéci
pranej bielizny. W ten sposób moãliwe jest uzyskanie
„zindywidualizowanego” prania z punktu widzenia zuãycia
energii. System ten pozwala zmniejszyç zuãycie energii oraz
znacznie skróciç czas prania.
● Otwórz drzwiczki naciskajåc przycisk (B).
cl
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do usuniëcia plamy mogå byç usuniëte za
pomocå wybielacza). Jeéli tylko niektóre rzeczy majå plamy
wymagajåce potraktowania wybielaczem, moãliwe jest
wstëpne usuniëcie plam w pralce. Wlej wybielacz do
specjalnej przegródki w szufladzie na detergenty i ustaw
pokrëtäo (L) na specjalnym programie „WSTËPNE USUWANIE
PLAM” cl .
Po zakoñczeniu tej fazy dodaj resztë prania i przyståp do
normalnego prania wybierajåc najbardziej odpowiedni
program. Nie zaleca sië komponowania prania caäkowicie
skäadajåcego sië z materiaäów typu rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå sië zbyt ciëãkie.
Maksymalny äadunek dla materiaäów wytrzymaäych to 4 kg,
zaé w przypadku materiaäów delikatnych zaleca sië nie
przekraczanie 2 kg (1 kg w przypadku rzeczy z weäny
nadajcej sië do prania mechanicznego), co pozwoli uniknåç
marszczenia sië materiaäów i trudnoéci przy prasowaniu.
W przypadku szczególnie delikatnych materiaäów powinna
byç uãywana specjalna siateczka.
● Zaäaduj do bëbna pralki maksymalnie 4 kg suchego prania.
● Zamknij drzwiczki.
OK
UWAGA:
UPEWNIJ SIË, ÃE W TRAKCIE USTAWIANIA PROGRAMU
PRZYCISK (C) WÄÅCZAJÅCY PRALKË NIE JEST
WCIÉNIËTY.
Wybierz program 1:
● Wybierz program przekrëcajåc pokrëtäo (L) w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby numer
programu na pokrëtle zgadzaä sië z symbolem.
● Ustaw pokrëtäo temperatury (I) maksymalnie na 60°C.
● Otwórz szufladë na proszek (A).
96
97
PL
PL
● Wsyp 60 g proszku do drugiej przegródki szuflady.
● Wlej 100 cc wybielacza do przegródki na wybielacz
ROZDZIAÄ 12
cl
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PRALKI
.
cl
● Wlej 50 cc wybranego érodka do przegródki na
.
dodatki
Do czyszczenia zewnëtrznej obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej szmatki.
✿
Pralka wymaga konserwacji w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
● Zamknij szufladë na proszek (A).
● czyszczenie przegródek szuflady na proszki.
● czyszczenia filtra.
● Upewnij sië, ãe kran doprowadzajåcy wodë jest odkrëcony.
● a takãe przy przewoãeniu lub przed däugå przerwå w
uãytkowaniu.
● Oraz, ãe wåã odprowadzajåcy jest na swoim miejscu.
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK SZUFLADY NA PROSZKI
● Naciénij przycisk (C). Zapali sië kontrolka (N). Pralka wykona
wybrany program.
● Po zakoñczeniu programu naciénij przycisk wyäåcznika
(C). Kontrolka zasilania zgaénie.
Pomimo, ãe nie jest to konieczne zaleca sië okresowe
czyszczenie przegródek na proszek, wybielacz i dodatki.
Delikatnie ciågnåç wyjmij przegródki.
Czyéç za pomocå wody.
Wäóã przegródki z powrotem na swoje miejsce.
● Otwórz drzwiczki i wyjmij uprane rzeczy.
DLA KAÃDEGO RODZAJU PRANIA SPRAWDÃ TABELË
PROGRAM ÓW I POSTËPUJ WE WSKAZANY SPOS ÓB.
98
99
PL
PL
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w specjalny filtr samoczyszczcy,
którego zadaniem jest tylko zatrzymywanie duãych ciaä
obcych, takich jak drobne monety, guziki itp., które mogäyby
zatkaç wåã odpäywowy. Przedmioty te mogå byç äatwo
odzyskane. W tym celu:
● Äatwo zdejmowana obudowa, jak pokazano na rys.
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj ustawienie pralki prokrëcajåc
nóãkami.
Nie zostaäy zdjëte transportowe.
Zdejmij blokady.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
● Wykorzystaj pokrywë do zebrania wody znajdujåcej sië w
filtrze.
● Odkrëç érubë blokujåcå filtr.
2. Pralka nie pobiera
wody.
● Przekrëç filtr w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara,
aã zatrzyma sië w pozycji pionowej.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Po oczyszczeniu zamontuj ponownie filtr wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w odwrotnej kolejnoéci.
3. Pralka nie usuwa
wody.
PRZEPROWADZKI I OKRESY DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
Przy przeprowadzce lub okresie däuãszego przestoju pralki w
nie ogrzewanych pomieszczeniach wåã odprowadzajåcy
powinien zostaç opróãniony z resztek wody.
Urzådzenie powinno zostaç wyäåczone i odäåczone od sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã odprowadzajåcy wodë i opuéç go
do miski, aby caäa woda mogäa wypäynåç.
Powtórz operacjë z wëãem doprowadzajåcym wodë.
Dla unikniëcia uszkodzeñ podczas transportu pralki naleãy
bezwzglëdnie zablokowaç bëben klamrami (patrz rozdz. 5).
100
SPOS ÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj numer i model pralki, który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na
karcie gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszk ów do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolit ów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolit ów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszk ów do prania så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed wezwaniem serwisu Candy wykonaj powyãsze czynnoéci.
3. Twoja pralka jest nowoczesnym urzådzeniem, w kt órym zastosowano bardzo wysokie obroty wirowania.
Tak efektywny spos ób odprowadzenia wody wywoäuje nieco inny poziom szumu niã w tradycyjnych
niskoobrotowych pralkach. Jest to normalny objaw dla tego rodzaju pracy.
4. Producent nie bierze odpowiedzialnoéci za ewentualne bäëdy w druku niniejszej instrukcji. Producent
zastrzega sobie takãe prawo do dokonywania modyfikacji produktu bez zmiany jego podstawowych
charakterystyk.
101
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
Ôipìà-âèpîáíèê íå íåñå íiÿêî¿ âiäïîâiäàëüíîñòi çà ïîìèëêè äpóêó, ùî ìiñòÿòüñÿ â
öèõ iíñòpóêöiÿõ, i çàëèøຠçà ñîáîю ïpàâî ïîëiïøåííÿ ÿêîñòi âëàñíèõ âèpîáiâ,
çáåpiãàю÷è íåçìiííèìè îñíîâíi òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ cepòèôèöèpoâaía ía
cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé
PÔ” ìocêoâcêèì opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe,
ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
02.04 - 41002495 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
RU
UKR
EN
PL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising