Candy | SKD GO106-FR | Candy SKD GO106-FR, GO126-16S, GO106-16S User manual

Candy SKD GO106-FR, GO126-16S, GO106-16S User manual
NL
EL
RU
UKR
ES
Gebruiksaanwijzing
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿
Instrucciones para el uso
GO 106
GO 126
NL
RU
UKR
ES
ONZE COMPLIMENTEN
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ !
ENHORABUENA
Met de aankoop van dit
Candy huishoudelijk
apparaat hebt u laten zien
dat u geen genoegen
neemt met
tussenoplossingen en dat u
alleen het allerbeste wilt.
Candy, : .
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè
íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû
ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Êóïèâøè öю ïpàëüíó ìàøèíó
“Êàíäi”, Âè âèpiøèëè íå éòè íà
êîìïpîìiñ: Âè ïîáàæàëè
íàéêpàùå.
Con la compra de este
electrodoméstico Candy;
usted ha demostrado no
conformarse con cualquier
cosa: usted quiero lo mejor.
Het is voor Candy een genoegen u een nieuwe
wasautomaat aan te
bieden die het resultaat is
van jarenlang onderzoek en
ervaring opgedaan door
een direct contact met de
gebruiker. U hebt gekozen
voor de kwaliteit, de
duurzaamheid en de
uitstekende prestatie die
deze wasmachine levert.
Candy ! ", "
" # " . $
, % # ".
Ôèpìà Êàíäè pàäà
ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâóю
ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ
ïîòpåáèòåëåì, îïûòà.
Ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì öю íîâó
ïpàëüíó ìàøèíó - çäîáóòîê
áàãàòîpi÷íèõ íàóêîâîäîñëiäíèõ pîáiò i äîñâiäó,
íàáóòîãî íà pèíêó çàâäÿêè
òiñíîìó êîíòàêòó iç
ñïîæèâà÷åì.
Candy kan u ook een
uitgebreid assortiment van
ander huishoudelijke
apparaten en stofzuigers
bieden. Kijk hiervoor op de
lokale website van Candy.
Candy # : ", ",
− " ,
! , #
", # , % % .
Âû âûápàëè êà÷åñòâî,
äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå
âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà
ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Âè îápàëè ÿêiñòü,
äîâãîâi÷íiñòü i øèpîêi
ìîæëèâîñòi, ÿêi Âàì íàäຠöÿ
ïpàëüíà ìàøèíà.
Candy se complace en
ofrecerle esta nueva
lavadora, fruto de años de
investigación y de
experiencia en el marcado
y del contacto directo con
los Consumidores. Usted ha
escogido la calidad, la
duración y las enormes
prestaciones que esta
lavadora le ofrece.
Een uitgebreide catalogus
van Candy apparaten kunt
u bij uw winkelier krijgen.
& " "
" Candy.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò
Âàì øèpîêóю ãàììó
∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
ñòèpàëüíûå ìàøèíû,
ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû,
ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ
ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè,
ìîpîçèëüíèêè.
Êpiì öüîãî, ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì øèpîêó
ãàìó åëåêòpîïîáóòîâèõ
ïpèëàäiâ: ïpàëüíi ìàøèíè,
ïîñóäîìèéíi ìàøèíè,
ïpàëüíî-ñóøèëüíi ìàøèíè,
ñóøèëüíi ìàøèíè,
ìiêpîõâèëüîâi ïå÷i,
õîëîäèëüíèêè òà
ìîpîçèëüíèêè.
Wij verzoeken u dit boekje
aandachtig door te lezen,
want het geeft u belangrijke
richtlijnen omtrent het veilig
installeren, het gebruik en
het onderhoud en bruikbare
tips om met uw
wasautomaat de beste
resultaten te verkrijgen.
# ,
' # #
, .
Bewaar dit boekje op een
goede plaats zodat u het
kunt raadplegen.
( # ,
' Vermeld altijd het type,
nummer en G-nummer
(indien van toepassing) van
het apparaat (staat op het
paneel) als u contact
opneemt met Candy of de
Klantenservice.
2
EL
K # # Candy ' #
,
) ) G ( # −
).
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà
ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
ôèpìû Êàíäè.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋òîé
èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò
Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ,
êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè,
óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå
ïîëåçíûå ñîâåòû ïî
ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó
èíñòpóêöèé äëÿ
ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé
Êàíäè èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю
ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè
òàêîâîé èìååòñÿ).
Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â
òàáëè÷êå.
Çàïèòàéòå ó Âàøîãî
Ïpîäàâöÿ ïîâíèé êàòàëîã
âèpîáiâ ôipìè “Êàíäi”.
Ïpîñèìî Âàñ óâàæíî
îçíàéîìèòèñÿ ç öiºю
iíñòpóêöiºю, îñêiëüêè âîíà äàº
Âàì âàæëèâó iíôîpìàöiю, ÿêà
ñòîñóºòüñÿ áåçïåêè,
óñòàíîâêè, åêñïëóàòàöi¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ, à òàêîæ äåÿêi
êîpèñíi ïîpàäè ùîäî
êîpèñòóâàííÿ ìàøèíîю.
Äáàéëèâî çáåpiãàéòå öю
iíñòpóêöiю äëÿ íàñòóïíèõ
êîíñóëüòàöié.
Ïpè çâåpòàííi äî ôipìè
“Êàíäi” àáî äî îäíîãî ç ¿¿
öåíòpiâ ç òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ, âêàçóéòå
Ìîäåëü òà G-íîìåp (ÿêùî
òàêèé º).
Candy le ofreces además,
una amplia gama de
electrodomésticos:
lavadoras, lavavajillas,
lavadoras-secadoras,
cocinas, microondas, hornos
y encimeras, frigoríficos y
congeladores.
Solicite a su vendedor el
catálogo completo de la
gama de productos Candy.
Le rogamos lea
atentamente la información
contenida en este manual
ya que proporciona
importantes instrucciones
sobre seguridad en su
instalación, uso,
mantenimiento y algunos
consejos prácticos para que
ested saque el mejor
provecho de su lavadora.
Conserve este manual para
cualquier consulta posterior.
Cuando se ponga en
contacto con Candy o con
sus centros de Asistencia
mencione siempre el
Modelo, el n° y el número G
(si lo tiene).
Es decir todo lo que viene
anotado en el recuadro.
3
EL
NL
INHOUDSOPGAVE
- Inleiding
/ "
Algemene aanwijzingen bij
levering
0 ' Garantie
/
Veiligheidsmaatregelen
4
# HOOFDSTUK
KO
ÏAPAÃPAÔ
PÎÇÄIË
CAPÍTULO
RU
ES
UKR
OÃËABËEHÈE
ÇÌIÑÒ
ÍNDICE CAPÍTULO
Ââåäåíèe
Âñòóï
Introduccíon
1
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋êñïëyàòàöèè
Çàãàëüíi âiäîìîñòi
Notas generales a la
entrega
2
Ãàpàíòèÿ
Ãàpàíòi¿
Garantía
3
Mepû áåçoïacíocòè
Çàõîäè áåçïåêè
Normas de seguridad
Technische gegevens
1 4
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
Datos técnicos
In elkaar zetten en
installeren
/ 5
Ycòaíoâêa
Ïiäãîòîâêà äî åêñïëóàòàöi¿
Puesta en funcionamiento
instalación
Bedieningspaneel
- # "
6
Oïècaíèe êoìaíä
Ïàíåëü êåpóâàííÿ
Descripción de los mandos
Overzicht van programma’s
- "
7
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
Òàáëèöÿ ïpîãpàì
Tabla de programas
Kiezen van het programma
/ 8
Bûáop ïpoãpaìì
Âèáip ïpîãpàìè
Seleción
Wasmiddelbakje
9
Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
Cubeta del detergente
De weefsels
1 10
Tèï áeëüÿ
Âèpîáè, ïpèçíà÷åíi äëÿ
ïpàííÿ
El producto
Het wassen
- 11
Còèpêa
Ïpàííÿ
Lavado
Schoonmaken en normaal
onderhoud
K 12
Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
Чèùåííÿ òà äîãëÿä
Limpieza y mantenimiento
ordinario
Storingzoeker
2 # "
13
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
Ïîøóê íåñïpàâíîñòåé
Causas de averías
5
NL
HOOFDSTUK 1
ALGEMENE
AANWIJZINGEN BIJ
DE LEVERING
Controleer bij de levering of
met de machine het
volgende is bijgeleverd:
EL
K 1
K ,
:
) !"!#$#%#& &%'#(*
"$'+!(+
A) HANDLEIDING
B) ADRESSEN KLANTENSERVICE
-) KATA+TA+H
%IEY.YN+E(N
%IKTY(N TEXNIKH+
E/T0HPETH+H+
) 0#+1&0&#'1#K&
!2'+!(+
C) GARANTIEBEWIJZEN
%) K3244
D) KAPJES
E) AFVOERSLANGGELEIDER
F) WASMIDDELENBAKJE
!) 03+1#K& K#+1$&
# 1' +2K−
$1'+' 1&2
+(3'* !K$&'+
A
F) .'K' 2$&2
0&$$20*1#K&2
' 2$&2
3!2K*1#K&2
B
K PÎÇÄIË 1
CAPÍTULO 1
ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß
ÇÀÃÀËÜÍI
ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
NOTAS GENERALES
DE ENTREGA
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
Ïpè êóïiâëi ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè ç ìàøèíîю áóëè:
A la entrega compruebe
que con la máquina estén:
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
A) IÍÑÒPÓÊÖIß Ç
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
ÓÊPÀ¯ÍÑÜÊÎЮ
ÌÎÂÎЮ;
A) MANUAL DE
INSTRUCCIONES
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
B) ÀÄPÅÑÈ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß;
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
C) ÑÅPÒÈÔIÊÀÒ (ÒÀËÎÍ)
ÃÀPÀÍÒI¯;
D) ÇÀÃËÓØÊA;
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
E) ÆÎPÑÒÊÈÉ
ÏPÈÑÒPIÉ ÄËß
ÇÀÃÈÍÓ ÇËÈÂÍί
ÒPÓÁÈ;
BEWAAR DEZE GOED
6
F
F) ÇßÑÑßã Ñãü êßÑäéÉé
åàûóéÉé áÄëéÅì ÄÅé
êßÑäéÉé èßÑÅßãûÇÄóÄ
B) DIRECCIONES DE
ASISTENCIA TÉCNICA
C) CERTIFICADOS DE
GARANTÍA
D) TAPONES
E) CURVAS PARA EL TUBO
DE DESAGÜE
F) DEPÓSITO
DETERGENTE LÍQUIDO
O BLANQUEADOR.
CONSÉRVELOS
ÇÁÅPIÃÀÉÒÅ ÂÑÅ ÖÅ
D
- 5.
+ ,
.
ES
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
F) éíÑÖãÖçàÖ Ñãü
ÜàÑäéÉé åéûôÖÉé
ëêÖÑëíÇÄ àãà Ñãü
ÜàÑäéÉé
éíÅÖãàÇÄíÖãü
(äéçíÖâçÖê).
C
Controleer ook of de
machine gedurende het
transport niet beschadigd is.
Mocht dat wel het geval
zijn, neemt u dan contact
met uw Candy leverancier
UKR
RU
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
E
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
Ïåpåâipòå âiäñóòíiñòü
óøêîäæåíü ìàøèíè ïpè
òpàíñïîpòóâàííi.
Çà íàÿâíîñòi óøêîäæåíü
çâåpòàéòåñÿ â öåíòp
òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ
“ÊÀÍÄI”.
y compruebe que no haya
sufrido desperfectos durante
el transporte, en caso
contrario llame al centro
Candy más cercano.
7
NL
HOOFDSTUK 2
K 2
UKR
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
PÎÇÄIË 2
GARANTIE
/
ÃÀPÀÍÒÈß
ÃÀPÀÍÒI¯
De machine staat onder
garantie, waardoor u tijdens
de garantieperiode gratis
gebruik kunt maken van de
Gias Service, behalve de
prijs van het telefoontje.
Vergeet niet om binnen 10
dagen na de
aankoopdatum het
garantiecertificaat op te
sturen.
Bewaar het ontvangstbewijs
van de winkelier waar u de
machine gekocht heeft om
dit aan de reparateur te
tonen, mocht hij het bewijs
nodig hebben.
Als uw machine defect is of
niet juist functioneert, dan
raden wij u aan om eerst
het hoofdstuk ‘Problemen’
door te lezen, voordat u
contact op neemt met Gias
Service.
Als het probleem zich na
alle aanbevolen controles
nog steeds voordoet, dan
kunt u bellen met Gias
Service.
U betaalt voor het
telefoontje en u wordt direct
verbonden met Gias
Service. Het is belangrijk dat
u de adviseur het
modelnummer en het
serienummer van uw
machine doorgeeft, die u
op de kenplaat aan de
voorkant van de
wasmachine (bij de deur)
kunt vinden (16 tekens,
beginnend met het nummer
3). Hierdoor kunnen wij u
beter van dienst zijn.
" Service, " , .
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
Ïpàëüíà ìàøèíà ìàº
ãàpàíòiéíèé ñåpòèôiêàò, ÿêèé
äຠÂàì ïpàâî áåçêîøòîâíî
(çà âèíÿòêîì îïëàòè çà âèêëèê
ñïåöiàëiñòà) êîpèñòóâàòèñÿ
ïîñëóãàìè òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ïpîòÿãîì
îäíîãî pîêó âiä äíÿ êóïiâëi.
☎
8
EL
GIAS SERVICE
0900-9999109 NL
0903-99109 BE
ES
CAPÍTULO 2
SERVICIO DE ASISTENCIA AL CLIENTE
¿Qué hacer con el CERTIFICADO DE GARANTÍA?
El aparato está garantizado en las condiciones y términos
indicados en el certificado colocado en el producto y sobre
la base de las disposiciones del decreto legislativo 24/02,
hasta los 24 meses vigentes a partir de la fecha de la entrega.
Ud. deberá conser var el cer tificado de garantía,
debidamente cumplimentado, para mostrarlo al Servicio
Oficial del Fabricante en caso de necesitar su intervención,
junto con un documento fiscalmente válido expedido por el
vendedor en el momento de la compra (albarán de entrega,
factura, recibo u otro documento fiscal) en el cual se indiquen
el nombre del vendedor, la fecha de entrega, datos
identificativos del producto y el precio de compra. .
El Servicio de Asistencia Técnica GIAS, después de verificar el
derecho de intervención, intervendrá, sin cobrarle el derecho
fijo de intervención a domicilio, ni la mano de obra, ni los
recambios que son totalmente gratuitos..
EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA HASTA 5 AÑOS: ¿cómo?
Además, le recordamos que en el propio certificado de
garantía estipulada Ud. encontrará la información y los
documentos necesarios para prolongar la garantía del
aparato hasta los 5 años, de forma que, en caso de avería,
Usted no tendrá que pagar la mano de obra ni los recambios,
solamente pagará el desplazamiento.
Para cualquier información que necesite, no dude en dirigirse
al Servicio de Asistencia al Cliente marcando el siguiente
número: 902 404 144.
.
ANOMALÍAS Y MAL FUNCIONAMIENTO, ¿a dónde debo
dirigirme?
Para cualquier problema, el Servicio Oficial del Fabricante
está a su completa disposición para facilitarle la ayuda que
necesite. Ahora bien, en caso de que el aparato que Ud. ha
adquirido presente anomalías o mal funcionamiento, antes
de dir igir se al Ser vicio Oficial del Fa br icante, le
recomendamos
encarecidamente
realizar
las
comprobaciones indicadas en el capítulo 13.
UN ÚNICO NÚMERO DE TELÉFONO PARA OBTENER ASISTENCIA.
Si el problema per siste, marcando el "Número único"
902.100.150 se pondrá en contacto directamente con el
Servicio Oficial del Fabricante más cercano a su domicilio.
Para más información, consulte el sitio web www.candy.es
¿Dónde puedo encontrar la PLACA DE CARACTERISTICAS DEL
PRODUCTO?
Es importante que Ud. comunique al Servicio Oficial del
Fabricante la sigla del producto y el número de identificación
(16 caracteres que comienzan con el número 3) que
encontrará en el certificado de garantía y en la placa de
características situada en el frontis de la lavadora (zona de la
puerta). De esta forma, Ud. podrá evitar desplazamientos
innecesarios del técnico, ahorrando los correspondientes
costes.
9
NL
HOOFDSTUK 3
EL
K 3
BELANGRIJK:
VOOR HET
SCHOONMAKEN EN
ONDERHOUD
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
# VEILIGHEIDSMAATREGELEN
:
K K K
● 3
!.
● Haal de stekker uit het
stopcontact.
● Draai de
watertoevoerkraan dicht.
● Alle Candy apparaten zijn
geaard. Controleer of het
hoofdnet wel geaard is. Als
dat niet het geval is dient u
contact op te nemen met
een erkend elektricien.
Dit apparaat voldoet
aan de Europese Richtlijnen
73/23/EEC en 89/336/EEC,
vervangen door 2006/95/EC
and 2004/108/EC en
eventuele wijzigingen
● K .
● 4 Candy
" . 3 " "
" ' ! .
/ CE
, #' /"5 6 23/EEC
89/336/EEC, 2006/95/EC 2004/108/EC,
.
● Raak het apparaat niet
aan met natte of vochtige
handen of voeten.
● !
.
● Gebruik het apparaat niet
blootsvoets.
.
● Als er verlengsnoeren in
● B de badkamer of
doucheruimte worden
gebruikt moet u extra
voorzichtig zijn. Vermijd dat,
als dat mogelijk is.
WAARSCHUWING:
TIJDENS HET
WASPROGRAMMA
KAN DE TEMPERATUUR
VAN HET WATER
OPLOPEN TOT 90° C.
● Controleer voordat u de
deur van de wasautomaat
openmaakt of er geen water
in de trommel zit.
10
UKR
RU
●
! " ! , # "
'.
: K K K 90C
● - " .
ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
PÎÇÄIË 3
CAPÍTULO 3
ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ
NORMAS DE
SEGURIDAD
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ
ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß
ÏPÀËÜÍί ÌÀØÈÍÈ:
● âiäêëю÷iòü âèëêó âiä ìåpåæi;
● çàêpèéòå êpàí ïîäà÷i âîäè;
● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
● “Êàíäi” îñíàùóº âñi ñâî¿
á̇Í
Û͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË·Ó
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ
‚ÓÔÂÈÒÍËı Òڇ̉‡ÚÓ‚, 73/23/CEE
Ë 89/336/CEE, ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ
Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
„·ÏÂÌÚ‡ÏË 2006/95/CE Ë
2004/108/CE Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë
‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Í ÌËÏ.
èË·‰ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π
π‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÏ ‰ËÂÍÚË‚‡Ï
73/23/EEC ¥ 89/336/EEC, Á‡Ï¥ÌÂÌËÏ
‰ËÂÍÚË‚‡ÏË 2006/95/EC ¥
2004/108/EC, ‰Ó flÍËı Ô¥ÁÌ¥¯Â ·ÛÎÓ
‚ÌÂÒÂÌÓ ÔÓÔ‡‚ÍË.
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
ATENCION:
PARA CUALQUIER
TRABAJO DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
● Desenchúfela.
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
ES
ìàøèíè êàáåëåì iç
çàçåìëåííÿì. Ïåpåêîíàéòåñÿ,
ùî åëåêòpîìåpåæà ìàº
çàçåìëåíèé ïpîâiä. Â pàçi
éîãî âiäñóòíîñòi íåîáõiäíî
çâåpíóòèñÿ äî
êâàëiôiêîâàíîãî ñïåöiàëiñòà.
● íå òîpêàéòåñÿ ìàøèíè
ìîêpèìè póêàìè, íîãàìè.
● Cierre el grifo del agua.
● Candy provede a todas
sus máquinas de toma de
tierra.
Asegúrese de que la
instalación electrica tenga
toma de tierra, en caso
contrario llame a un Servicio
cualificado.
Aparato confrome a la
Directiva Europea 73/23/CEE
e 89/336/CEE , sustituida
respectivamente de
2006/95/CE y 2004/108/CE ,
y sucesivas modificaciones.
● No toque el aparato con
las manos, los pies mojados o
húmedos.
● íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю
pîççóòèìè.
● No use el aparato estando
descalzo.
● íå çàñòîñîâóéòå
ïpîäîâæóâà÷i â âîëîãèõ òà
ñèpèõ ïpèìiùåííÿõ (âàííà,
äóøîâà êiìíàòà).
● No use, si no es con
especial cuidado, alargos en
cuartos de baño o aseos.
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÏPÀÍÍI
ÂÎÄÀ ÌÎÆÅ
ÍÀÃPIÂÀÒÈÑß ÄÎ 90°Ñ.
● ïåpø íiæ âiäêpèòè êpèøêó,
ïåpåêîíàéòåñÿ ó âiäñóòíîñòi
âîäè â áàöi.
ATENCION:
DURANTE EL LAVADO EL
AGUA PUEDE
ALCANZAR LOS 90°C.
● Antes de abrir el ojo de
buey, asegúrese de que no
haya agua en el tambor.
11
NL
EL
● Gebruik geen
verdeelstekkers of
meervoudige contactdozen.
●
● Het gebruik van dit
apparaat is niet bedoeld voor
personen (inclusief kinderen)
met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of tekort van
ervaring en kennis, tenzij er
toezicht of instructie is van een
persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid.
Kinderen moeten in de gaten
worden gehouden worden,
om er zeker van te zijn dat ze
niet met het apparaat gaan
spelen.
● 2
● Trek niet aan de
elektriciteitsdraad of aan het
apparaat zelf om de stekker
uit het stopcontact te halen.
●
● Stel het apparaat niet bloot
aan atmosferische invloeden
(regen, zon, etc.)
● Als u het apparaat wilt
verplaatsen til het dan nooit
op aan de knoppen of aan
de wasmiddellade.
● Laat tijdens het verplaatsen
de vuldeur niet tegen de
steekwagen steunen.
● Als u het apparaat op een
ondergrond met een hoog
polig tapijt zet, controleer dan
of de opening aan de
onderkant vrij blijft.
● Til het apparaat op zoals in
de schets is aangegeven.
● Ingeval van storing en/of
niet goed functioneren: zet de
wasautomaat uit, draai de
watertoevoerkraan dicht en
kom verder niet aan het
apparaat. U hoeft alleen maar
contact op te nemen met
een Gias Service Center voor
eventuele reparaties en vraag
om originele Candy
onderdelen. Als deze regels
niet worden opgevolgd zou
de veiligheid van het
apparaat in gevaar gebracht
kunnen worden.
● Als de (hoofd)
aanvoerslang beschadigd is,
moet deze worden vervangen
door een speciale kabel die
verkrijgbaar is bij de after sales
afdeling van Candy (Gias
Service).
12
! .
' !.
UKR
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
● íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè
è ïåpåõîäíèêàìè;
! ( " ') " # ,
% ', % " # .
●
RU
● чÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl β‰flÏ (‚Íβ˜‡fl
‰ÂÚÂÈ) Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË
ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË Ë ÏÂÌڇθÌ˚ÏË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ËÎË Î˛‰flÏ, ÌÂ
Ëϲ˘ËÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë
Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË ÓÌË Ì ̇ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰
ÔËÒÏÓÚÓÏ Î˛‰ÂÈ, ‰‡‚¯Ëı ËÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ËÁ‰ÂÎËfl Ë
Óڂ˜‡˛˘Ëı Á‡ Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò
ËÁ‰ÂÎËÂÏ, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl
ÔÓ‰ ̇‰ÂÊÌ˚Ï ÔËÒÏÓÚÓÏ.
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
# # ( , .).
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ëåêòpîñåòè;
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
● " # '
.
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
● " # D
#.
!
" "
, " # " .
● '
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;
(" # ).
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
● " /
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
, % . '
, " Candy ! Candy, #
. " # .
● E o o , o o Service
Gias.
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
● No use adaptadores o
òà ïåpåõiäíèêàìè;
enchufes múltiples.
● ñÂÈ ÔËÒÚ¥È Ì ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ ‰Îfl
● Este aparato no esta
Ñ¥ÚË Ô¥‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ – „‡‡ÌÚ¥fl, ˘Ó
‚ÓÌË Ì ·Û‰ÛÚ¸ „‡ÚËÒfl Á ˆËÏ
ÔËÒÚÓπÏ.
Vigile a los niños de manera
que se asegure que no
juegan con el aparato.
● íå òÿãíiòü çà êàáåëü ìàøèíè
● No tire del cable de
‚ËÓÒÚ‡ÌÌfl β‰¸ÏË (‚ ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥
‰¥Ú¸ÏË) Á Ù¥Á˘ÌËÏË ‚‡‰‡ÏË,
ÓÁÛÏÓ‚Ó ‚¥‰ÒÚ‡ÎËÏË, ˜ÛÚÎË‚ËÏË, ˜Ë
χÎÓ‰ÓÒ‚¥‰˜ÂÌËÏË, ÔÓÍË ‚ÓÌË
ÔÓ‚ËÌÌ¥ Ô‡ˆ˛‚‡ÚË Ô¥‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ
‰ÓÒ‚¥‰˜ÂÌËı β‰ÂÈ ‡·Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ
‰Ó ¥ÌÒÚÛ͈¥ª ÔÓ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ˛
ÔËÒÚÓ˛.
òà çà ñàìó ìàøèíó ïpè
âiäêëю÷åííi âèëêè âiä pîçåòêè;
● íå çàëèøàéòå ìàøèíó â
óìîâàõ àòìîñôåpíèõ äié (ïiä
äîùåì, ïiä ñîíöåì òîùî);
● ó âèïàäêó ïåpåñóâàííÿ
ìàøèíè íå ïiäíiìàéòå ¿¿ çà
pó÷êè êåpóâàííÿ ÷è çà
êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ.
● ïpè ïåpåâåçåííi ìàøèíè íå
êëàäiòü ¿¿ ëюêîì íà âiçîê.
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
ES
ÓÂÀÃÀ!
Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ
ìàøèíè íà ïiäëîçi ç
êèëèìîâèì ÷è âîpñèñòèì
ïîêpèòòÿì, íåîáõiäíî
çâåpíóòè óâàãó íà òå, ùîá
âåíòèëÿöiéíi îòâîpè, ÿêi
çíàõîäÿòüñÿ âíèçó ìàøèíè,
íå áóëè çàêpèòi âîpñîì.
● ïiäíiìàéòå ìàøèíó óäâîõ,
ÿê ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
● â pàçi íåñïpàâíîñòi ÷è
ïîãàíî¿ pîáîòè ìàøèíè
âiäêëю÷iòü ¿¿, çàêpèéòå êpàí
ïîäà÷i âîäè òà íå
êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю. Ç
ïèòàíü påìîíòó çâåpòàéòåñÿ
òiëüêè â óïîâíîâàæåíèé
Ñåpâiñíèé öåíòp “Êàíäi” òà
âèìàãàéòå âèêîpèñòàííÿ
òiëüêè îpèãiíàëüíèõ
çàï÷àñòèí. Íåäîòpèìàííÿ öèõ
íîpì ìîæå ïpèçâåñòè äî
ïîpóøåííÿ áåçïåêè ìàøèíè.
● ßêùo êaáeëü æèâëeííÿ
yøêoäæeíèé, íeoáxiäío
çaìiíèòè éoão cïeöiaëüíèì
êaáeëeì, ÿêèé ìoæía çíaéòè â
cëyæái òexíi÷íoão
çaáeçïe÷eííÿ.
destinado a ser usado por
niños, personas
discapacitadas o inexpertas
en su uso a no ser que sean
vigiladas o instruidas sobre el
uso del aparato por una
persona responsable de su
seguridad.
alimentación, ni del aparato,
para desconectar la toma
de corriente.
● No deje el aparato a la
intemperie o expuesto a la
acción de los agentes
atmosfericos (lluvia, sol, etc..).
● En caso de traslado no la
sujete nunca por los mandos
ni por la cubeta de
detergente.
● Durante su transporte no
apoye el ojo de buey en la
carretilla.
Importante!
Si se va a instalar el aparato
sobre una alfombra o
moqueta, es necesario tener
cuidado para evitar que se
obstruyan las rejillas de
ventilación situadas en la
base de la lavadora.
● Levántela ayudado por
otra persona tal como
aparece en la figura.
● En caso de avería y/o mal
functionamiento del
aparato, desconéctelo,
cierre el grifo del agua y no
manipule el
electrodoméstico. Para su
eventual reparación diríjase
únicamente a un centro de
Asistencia Técnica Candy y
solicite el uso de recambios
originales. El incumplimiento
de estas sugerencias puede
comprometer la seguridad
del aparato.
● Si el cable de alimentación
resultase dañado, tendrá
que ser sustituido por un
cable especiäl disponible en
el servicio de asistencia
técnica.
13
NL
EL
K 4
HOOFDSTUK 4
UKR
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
PÎÇÄIË 4
ES
CAPÍTULO 4
85
cm
52 cm
60 cm
14
TECHNISCHE GEGEVENS
CAPACITEIT DROOG
WASGOED
/0B1 -66112
1/0)F) H6IJF)
NORMAAL WATER NIVEAU
K2)6)BK -66112
)/H6I
AANSLUITWAARDE
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
DATOS TÉCNICOS
6
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
Çàâàíòàæåííÿ ñóõî¿
áiëèçíè
CAPACIDAD DE ROPA
SECA
l
6÷15
Íopìàëüíûé ypoâåíü
âoäû
Íîpìàëüíèé piâåíü
âîäè
NIVEL NORMAL DE AGUA
-2H6J H/I 216
W
2150
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
Ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà
ïîòóæíiñòü
POTENCIA
ABSORBIDA
ENERGIEVER BRUIK
(PROGRAMMA 90°C)
K212)2LF H/I 216
(-H60H2
2 90°)
kWh
1,8
Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè
(ïpîãpàììà 90°C)
Ñïîæèâàííÿ åëåêòpîåíåpãi¿
(ïpîãpàìà 90°C)
CONSUMO DE ENERGÍA
(PROG. 90°C)
STROOMSTERKTE VAN DE
ZEKERING
/)12 H/I 216
A
10
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
Å3 çàïîáiæíèê
AMPERIOS DEL FUSIBLE DE
LA RED
CENTRIFUGE
(t/min.)
12JI112 1BMB 216
( # / )
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè (îá/ìèí)
Øâèäêiñòü îáåpòàííÿ
öåíòpèôóãè
REVOLUCIONES DE
CENTRIFUGADO (Rev./min.)
DRUK HYDRAULISCHE POMP
-B/ )/H6I
MPa
min. 0,05
max. 0,8
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
Òèñê ó ãiäpàâëi÷íié
ñèñòåìi
PRESIÓN EN EL CIRCUITO
HIDRÁULICO
NETSPANNING
12 H/I 216
V
230
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
Íàïpóãà â
ìåpåæi
TENSION
kg
RAADPLEEG DE KENPLAAT
!! ! ! "
ëå. íÄÅãàóäì ë íÖïçàóÖëäàåà ïÄêÄäíÖêàëíàäÄåà
‰Ë‚¥Ú¸Òfl Ú‡·Î˘ÍÛ Á ÚÂıÌ¥˜ÌËÏË ‰‡ÌËÏË
VER TARJETA DE DATOS
15
NL
RU
HOOFDSTUK 5
K 5
INSTALLATIE
!7 Breng de machine (zonder
de onderkant van de
verpakking) dicht bij de
plaats waar hij komt te
staan.
4 5 5 .
Knip voorzichtig de
beveiligingslus van het snoer
en de afvoerslang door.
K8 5 .
Verwijder de 4 schroeven zie
(A) en verwijder de 4
pluggen zie (B)
9 4 (A)
5 (B).
Vul de 4 gaatjes op met de
dopjes die in de verpakking
bij de gebruiksaanwijzing
zitten.
K 98 4 9
7 .
WAARSCHUWING:
ZORG ERVOOR DAT HET
VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET BEREIK
VAN KINDEREN BLIJFT
OMDAT DAT GEVAAR
KAN OPLEVEREN.
16
EL
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
#$:
K K
# #%
#XOMENO
TH YKEYAIA
%IOTI M#OPEI
NA A#OTEEEI
ME&ITO KYN%INO.
UKR
PÎÇÄIË 5
ES
CAPÍTULO 5
ÏIÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
INSTALACIÓN
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
Pîçòàøóéòå ìàøèíó
íåïîäàëiê âiä ìiñöÿ ¿¿
åêñïëóàòàöi¿, çíiìiòü ¿¿ ç
ïiääîíó.
Ponga la máquina cerca
del lugar de uso sin la base
del embalaje.
èÂÂÂʸÚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚È ıÓÏÛÚ.
ÑÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ
ÔÓ‚Ó‰.
é·ÂÂÊÌÓ ÔÂÂÚÌ¥Ú¸ Á‡ıËÒÌËÈ
Âϥ̸, flÍËÈ ÚËχπ ÓÒÌÓ‚ÌËÈ ¯ÌÛ
Ú‡ ÒÚ¥˜ÌËÈ ¯Î‡Ì„.
Cortar las cintas que rodean
el tubo, prestando atneción
de no dañar el mismo ni el
cable electrico.
éÚÍÛÚËÚ 4 ‚ËÌÚ‡ (A) ̇ Á‡‰ÌÂÈ
ÒÚÂÌÍÂ Ë ËÁ‚ÎÂÍËÚ 4 ‡ÒÔÓÌ˚ı
‚ÚÛÎÍË (B).
Ç¥‰ÍÛÚ¥Ú¸ 4 Ù¥ÍÒÛ˛˜Ëı „‚ËÌÚ‡
ÔÓÁ̇˜ÂÌËı (A) ¥ ‚ˉ‡Î¥Ú¸ 4 ÓÁ·¥Ì¥
‰ÂڇΥ ÔÓÁ̇˜ÂÌ¥ (B).
Destornille los 4 tornillos (A)
del lado posterior y extraer
los 4 distanciales (B)
á‡ÍÓÈÚ 4 ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÒÔˆˇθÌ˚ÏË Á‡„Îۯ͇ÏË. Ç˚
̇ȉÂÚ Ëı ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÏ
Ô‡ÍÂÚÂ Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ.
á‡ÍËÈÚ ˆ¥ 4 ÓÚ‚ÓË,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë Í˯ÍË, ˘Ó
Á̇ıÓ‰flÚ¸Òfl ‚ Ô‡ÍÛÌÍÛ Á ·ÛÍÎÂÚÓÏ
¥ÌÒÚÛ͈¥ª.
Tapar los 4 orificios utilizando
los tapones contenidos en
la bolsa de intrucciones.
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
ÓÂÀÃÀ ! ÍÅ
ÇÀËÈØÀÉÒÅ
ÅËÅÌÅÍÒÈ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÌÀØÈÍÈ
 ÌIÑÖI,
ÄÎÑÒÓÏÍÎÌÓ ÄËß
ÄIÒÅÉ. ÖI ÅËÅÌÅÍÒÈ
ª ÏÎÒÅÍÖIÉÍÈÌ
ÄÆÅPÅËÎÌ
ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ.
ATENCIÓN:
NO DEJE AL ALCANCE
DE LOS NIÑOS LOS
ELEMENTOS DE
EMBALAJE YA QUE
PUEDEN SER
PELIGROSOS.
17
NL
Bevestig de dempplaat op
de bodem, (zie tekening).
Verbind de
watertoevoerslang met de
waterkraan.
EL
1o o 59o "
" o
, 5 .
+ 9
9 .
Het apparaat moet
aangesloten worden aan
de waterkraan met behulp
van de watertoevoerslang.
Maak gebruik van de
nieuwe watertoevoerslang,
gebruik niet de oude!
H .
9 set
.
T set . ..
BELANGRIJK:
DRAAI DE WATERKRAAN
NIET OPEN
#$:
' '( )
* +
Zet de wasmachine dicht
tegen de muur aan.
Let er op dat er geen
bochten of vernauwingen in
de buis zitten.
1 .
K , ’ .
Het is het beste om de
afvoerslang aan te sluiten
op een vaste afvoer met
een doorsnee die groter is
dan die van de afvoerslang
en op een hoogte van
minstens 50 cm.
! , 7 9 98 50
n 5. ! 7 ,
7 .
Gebruik zonodig de
bligeleverde slanggeleider.
RU
Çaêpeïèòå ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.
Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó
ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè,
ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
Aplique la lamina de
polionda como se muestra
en la figura.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
Ïpèºäíàéòå òpóáêó íàáîpó
âîäè äî âîäîïpîâiäíîãî
êpàíó.
Conecte el tubo del agua
al grifo.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
èË·‰Ë ÔÓ‚ËÌ¥ ·ÛÚË Ô¥‰’π‰Ì‡Ì¥ ‰Ó
‚Ó‰ÌÓª ÏÂÂÊ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÌÓ‚Ó„Ó ¯Î‡Ì„Û. ëÚ‡ËÈ ¯Î‡Ì„
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Á‡·ÓÓÌÂÌÓ.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà
áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä
ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.
ÓÂÀÃÀ! ÍÅ
ÂIÄÊPÈÂÀÉÒÅ ÊPÀÍ Â
ÖÅÉ ÌÎÌÅÍÒ.
ATENCIÓN:
NO ABRA EL GRIFO.
Acerque la lavadora a la
pared procurando que no
se formen curvas o
estrangulamientos, fije el
tubo desagüe al borde de
la pila.
Êpàùå ïpèºäíàòè çëèâíèé
øëàíã áåçïîñåpåäíüî äî
êàíàëiçàöiéíî¿ òpóáè ç
ìiíiìàëüíîю âèñîòîю íàä
piâíåì ïiäëîãè 50 ñì i
äiàìåòpîì áiëüøèì çà
äiàìåòp çëèâíî¿ òpóáè
ìàøèíè. ßêùî íåîáõiäíî,
âèêîpèñòîâóéòå æîpñòêèé
ïpèñòpié äëÿ çàãèíàííÿ
çëèâíî¿ òpóáè.
o mejor aún, a un desagüe
fijo, con un diámetro mayor
que el del tubo de la
lavadora, a una altura
mínima de 50 cm.
En caso necesario, utilice la
curva rígida adjunta.
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
El aparato debe ser
conectado a la red
hidraulica sólo con los
nuevos tubos de carga
disponibles en dotación.
Los viejos tubos de carga no
tienen que ser reutilizados.
Ïpèñóíüòå ïpàëüíó ìàøèíó
äî ñòiíè. Çàêpiïiòü çëèâíèé
øëàíã íà êpàю âàííè,
ñëiäêóю÷è, àáè òpóáêè íå
ïåpåãèíàëèñÿ òà íå
ïåpåêpó÷óâàëèñÿ.
min 4 cm
18
ES
UKR
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
NL
EL
Gebruik de 4 pootje om de
machine waterpas te zetten:
J 4
" #:
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю 4 íîæåê.
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ‚Ò¥ 4 Ì¥ÊÍË, ˘Ó·
‚Ë¥‚ÌflÚË Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ Ô¥‰ÎÓÁ¥.
Nivele la máquina con los 4
pies.
) % # ' '
" % .
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.
À. ïîâåpíiòü çà ãîäèííèêîâîю
ñòpiëêîю ãàéêó, àáè
pîçáëîêóâàòè ãâèíò íiæêè;
a) Girar la tuerca en el sentido
de las agujas del reloj para
desbloquear el tornillo del pie.
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
Â. îáåpòàю÷è íiæêó, ïiäíiìiòü
÷è îïóñòiòü ìàøèíó äî äîápî¿ ¿¿
îïîpè íà ïiäëîãó;
a) Kontra moer losdraaien
A
b) Apparaat waterpas zetten
m.b.v. verstelbare voeten
(maak eventueel gebruik
van een waterpas)
") - # ,
%' "
#.
ES
B
b) Girar el pie y hacerlo bajar o
subir hasta conseguir su
perfecta adherencia al suelo.
c) Bloquear el pie girando la
tuerca en el sentido contrario a
las agujas del reloj hasta que
se adhiera al fondo de la
lavadora.
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
Ñ. çàáëîêóéòå ãâèíò íiæêè,
çàòÿãíóâøè ãàéêó ïpîòè
ãîäèííèêîâî¿ ñòpiëêè äî óïîpó.
3 ' " OFF .
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí ÌÂ
̇ÚËÒÌÛÚ‡.
Steek de stekker in het
stopcontact.
3
Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
Óâiìêíiòü âèëêó äî pîçåòêè.
Enchúfela.
LET OP:
Mocht het nodig zijn dat het
aansluitsnoer vervangen
moet worden, verbind de
draden dan volgens
onderstaande kleur/codes
(wij raden aan dit door een
erkende installateur te laten
doen):
:
" ' #, ' #" " " :
ÇçàåÄçàÖ:
ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸
ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·Âθ, ÚÓ ÔÓ‚Ó‰‡
‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÏÏÛÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ëı ˆ‚ÂÚÌÓÈ
χÍËÓ‚ÍÓÈ:
Ñé ìÇÄÉà
èË ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥ Á‡Ï¥ÌË Í‡·Âβ,
Á`π‰Ì‡ÌËı ÔÓ‚Ó‰¥‚, Á`π‰ÌÛÈÚ ªı
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ªı ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓÒÚ¥
(ÍÓθÓ¥‚/ÍÓ‰¥‚):
ATENCIÓN:
En el caso que sea necesario
sustituir el cable de
alimentación, asegurese de
respetar el siguiente código de
colores durante la conexión de
cada cable:
− (N)
ëàçàâ
- çÖâíêÄãú (N)
− äéêàóçÖÇõâ
- îÄáÄ (L)
#) , o #, " # " .
c) Kontra moer weer
vastdraaien.
Controleer of alle knoppen
op “OFF” staan en of de
vuldeur gesloten is.
BLAUW
- NEUTRAAL (N)
BRUIN
- FASE (L)
GEEL-GROEN -AARDE (
Na installatie, plaatst u het
apparaat zo, het
stopcontact makkelijk
toegangbaar is.
20
UKR
RU
!.
K
K
C
− − $%
(L)
(
)
Verificar que el mando de los
porgramas esté en posición
OFF y que la escotilla esté
cerrada.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ ÔÓÁˈ¥ª OFF Ú‡ ‰‚Â¥
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl Á‡˜ËÌÂÌ¥
ÜÖãíé-áÖãÖçõâ - áÖåãü (
)
ÅãÄäàíçàâ
- çÖâíêÄãú (N)
äéêàóçÖÇàâ
- èßÑ çÄèêìÉéû (L)
ÜéÇíé-áÖãÖçàâ - áÄáÖåãÖççü (
)
AZUL
- NEUTRO (N)
MARRÓN
- FASE (L)
AMARILLO-VERDE - TIERRA (
)
)
M ,
"Q Q ' !.
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
è¥ÒÎfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl, ÔË·‰ ÔÓ‚ËÌÂÌ
·ÛÚË ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ Ú‡Í, ˘Ó·
¯ÚÂÔÒÂθ̇ ‚ËÎ͇ Ú‡ ÓÁÂÚ͇
ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl ·ÛÎË Î„ÍÓ
‰ÓÒÚÛÔÌ¥.
El aparato tiene que ser
colocado de forma que el
enchufe sea accesible una vez
instalado.
21
EL
NL
HOOFDSTUK 6
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
K 6
M
G
L
I
H
UKR
PÎÇÄIË 6
ES
CAPÍTULO 6
N
P
F
E
D
C
B
A
Îïèñàíèå êîìàíä
ÏÀÍÅËÜ ÊÅPÓÂÀÍÍß
CUADRO DE MANDOS
A
êÛÍÓflÚ͇ β͇
ê͇ۘ ‰‚ÂÂÈ
Manilla apertura puerta
, -./1&' *'
B
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
ß̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ‰‚ÂÂÈ
Piloto seguridad puerta
Knop Start/Pauze
K,1* &&'
äÌÓÔ͇ “ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”
äÌÓÔÍË “ëÚ‡Ú”
Tecla “Start/Pausa”
Makkelijk strijken knop
- ,-,
./1'
C
D
äÌÓÔ͇ "·ÂÁ ÒÍ·‰ÓÍ"
äÌÓÔÍË Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌ˛ ÁÏË̇ÌÌfl
Ú͇ÌËÌË (ã„Í Ô‡ÒÛ‚‡ÌÌfl)
Tecla “Fàcil Plancha”
"Aquaplus" –knop
- Aquaplus
äÌÓÔ͇ "ÄÍ‚‡ÔβÒ"
äÌÓÔÍË "Aquaplus"
Tecla “No Alergia”
"Dirt Buster" -knop
- 5, *-,1'
E
F
äÌÓÔ͇ "ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ ÒÚËÍË"
KÌÓÔ͇ "¥ÌÚÂÌÒË‚Ì Ô‡ÌÌfl"
Tecla “Quita Manchas”
Knop voor Uitgestelde Start
- 7,&&'
äÌÓÔ͇ "ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇"
KÌÓÔ͇ Á‡ÚËÏÍË ÔÛÒÍÛ
Tecla “Inicio Diferido”
Knop regeling
centrifugesnelheid
- *-#' 8/
,;1
G
H
äÌÓÔ͇ "„ÛÎËÓ‚ÍË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ"
KÌÓÔ͇ "¯‚ˉͥÒÚ¸ ˆÂÌÚËÙÛ„Ë"
Tecla “Regulación
Centrifugado”
Indicatielampje
"centrifugesnelheid"
, *-#5 <&'
,;1'
I
ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ
ß̉Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔӘ͇ ¯‚ˉÍÓÒÚ¥
ˆÂÌÚËÙÛ„Ë
Indicador velocidad
centrifugado
Resttijd systeem
,&1 ./ -,/
*1 ,
L
ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ ÒËÒÚÂÏ˚
Ó·‡ÚÌÓ„Ó ÓÚÒ˜ÂÚ‡ ‚ÂÏÂÌË
ëËÒÚÂχ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÌËı ·ÏÔÓ˜ÓÍ
‰Îfl ‚¥‰Î¥ÍÛ ˜‡ÒÛ
Pilotos “Tiempo Restante” y
“Inicio Diferido”
Indicatielampjes bij de
knoppen
.5' -,' *-/
M
ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯
äÌÓÔÍË Ò‚¥ÚÎÓ‚Óª ¥Ì‰Ë͇ˆ¥ª
Pilotos de las teclas
Programmaknop wassen
Met OFF
*-#5' *#11/ 1
75& OFF.
N
èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ Ò
ÓÚÏÂÚÍÓÈ Çõäã
èÓ„‡Ï‡ÚÓ Á ÔÓÁˈ¥π˛ OFF
(‚ËÏÍÌÂÌÓ)
Mando selector de programas
con posición de “OFF”
P
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Êîíòåéíåp äëÿ ìèюyèõ çàñîáiâ
Cubeta del detergente
BEDIENINGSPANEEL
Deurgreep
" &' *+'
Deurvergrendeling - indicatie
Wasmiddelbakje
22
, *,*<
23
NL
EL
BEDIENINGSPANEEL
- # "
DEURGREEP
" &' *+'
Gebruik de knop binnenin
de deurgreep om de deur
te openen.
- .
BELANGRIJK:
EEN SPECIALE
VEILIGHEIDSVERGRENDELING ZORGT ERVOOR
DAT DE VULDEUR NA
AFLOOP VAN HET
WASPROGRAMMA NIET
OPEN KAN. WACHT NA
HET CENTRIFUGEREN
NOG 2 MINUTEN VOOR U
DE VULDEUR OPENT.
: −
K >
% K
? .
? 2
> .
DEURVERGRENDELINGINDICATIE
Het indicatielampje voor de
“deurvergrendeling” licht op
als de deur goed dichtzit en
wanneer de wasmachine
AAN staat.
Wanneer u op START drukt als
de deur dicht is, zal het
indicatielampje eventjes
knipperen en vervolgens
blijven branden.
Als de deur niet dicht is, zal
het indicatielampje blijven
knipperen.
Een speciale beveiliging zorgt
ervoor dat u de deur niet
meteen kunt openen na
afloop van een wascyclus.
Wacht na afloop van de
wascyclus 2 minuten tot het
lampje van de
deurvergrendeling is
gedoofd voordat u de deur
probeert te openen. Zet na
afloop van de wascyclus de
programmaknop op UIT
(OFF).
K%
" " - " 6) ( ).
4 (START) , .
& *+ . -
& . -, 7
, "".
$ # " .
- 2 , "
"
" - " .
,
, − " OFF.
24
RU
A
2 min.
ES
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
ÏPÈÇÍÀЧÅÍÍß
ÊÍÎÏÎÊ
DESCRIPCIÓN DE
LOS MANDOS
êìäéüíäÄ ãûäÄ
êìóäÄ ÑÇÖêÖâ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ԇθ˜ËÍÓ‚Û ÍÌÓÔÍÛ
‚ÒÂ‰ËÌ¥ Û˜ÍË ‰Îfl ‰‚ÂÂÈ ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‚¥‰˜ËÌËÚË ‰‚Â¥.
MANILLA APERTURA PUERTA
óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ βÍ, ̇ÊÏËÚ ̇
Í·‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.
Âíèìàíèå!
Ñïåöèàëüíîå
óñòpîéñòâî
áåçîïàñíîñòè íå
ïîçâîëÿåò
íåìåäëåííî îòêpûòü
ëюê â êîíöå ñòèpêè. Â
êîíöå ôàçû îòæèìà
öåíòpèôóãîé ñëåäóåò
ïîäoæäàòü 2 ìèíóòû,
ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
ëюê.
B
UKR
àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä,
ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
ÖÒÎË Î˛Í Ì Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÏË„‡Ú¸.
ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓʉËÚÂ
ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ Ì ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
Óâàãà!
Ñïåöiàëüíèé
ïpèñòpié áåçïåêè íå
äîçâîëÿº íåãàéíî
âiäêpèòè ëюê ïî
çàêií÷åííi ïpàííÿ.
Ïî çàêií÷åííi ôàçè
âiäæèìó
öåíòpèôóãîю ñëiä
çà÷åêàòè 2 õâèëèíè,
ïåpø íiæ âiäêpèòè
ëюê.
ßçÑàäÄíéê ÅãéäìÇÄççü
ÑÇÖêÖâ
ë‚¥ÚÎÓ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ ◊Ñ‚Â¥
Á‡·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ” „ÓËÚ¸, ÍÓÎË ‰‚Â¥
ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡ÍËÚ¥ Ú‡ χ¯Ë̇
‚Íβ˜Â̇.
äÓÎË ëíÄêí ‚Íβ˜ÂÌÓ Ì‡ χ¯ËÌ¥ Á
Á‡ÍËÚËÏË ‰‚ÂˆflÚ‡ÏË, ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
·ÎËÒÌ ڇ ÔÓÚ¥Ï Á‡„ÓËÚ¸Òfl.
üÍ˘Ó ‰‚Â¥ Ì Á‡˜ËÌÂÌ¥, ÚÓ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ ·Û‰Â ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡ÚË
·ÎËχÚË.
ëÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ·ÂÁÔ˜ÌËÈ ÔËÒÚ¥È
Á‡ÔÓ·¥„‡π ‚¥‰˜ËÌÂÌÌ˛ ‰‚ÂÂÈ
Ó‰‡ÁÛ ÔÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ˆËÍÎÛ
Ô‡ÌÌfl. ᇘÂ͇ÈÚ ‰‚¥ ı‚ËÎËÌË
Ô¥ÒÎfl Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl Ú‡
Ô¥ÒÎfl ‚ËÏÍÌÂÌÌfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ ◊Ñ‚Â¥
Á‡·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ” ÔÂ‰ ‚¥‰˜ËÌÂÌÌflÏ
‰‚ÂÂÈ. èÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ˆËÍÎÛ
ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ Û˜ÍÛ ‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡Ï ̇
ÔÓ͇ÁÌËÍ OFF (‚ËÏÍÌÂÌÓ).
Para abrir la puerta pulse la
palanca situada en el interior
de la manilla.
ATENCIÓN:
UN DISPOSITIVO DE
SEGURIDAD ESPECIAL
IMPIDE LA APERTURA
INMEDIATA DEL OJO DE
BUEY AL FINALIZAR EL
LAVADO.
AL FINAL DE LA FASE DE
CENTRIFUGADO, ESPERE
2 MINUTOS ANTES DE
ABRIR EL OJO DE BUEY.
PILOTO SEGURIDAD PUERTA
El piloto se ilumina cuando la
puerta está correctamente
cerrada y la máquina está
conectada.
Una vez pulsada la tecla
START/PAUSA, al principio el
piloto parpadea para
después quedar
permanentemente
iluminado hasta que finaliza
el lavado.
En el caso de que la puerta
no esté correctamente
cerrada el piloto continuará
parpadeando.
Un dispositivo de seguridad
especial impide la apertura
inmediata de la puerta al
terminar el ciclo de lavado,
espere 2 minutos para que
se apague el piloto y
apague la lavadora
colocando el mando
selector de programas en la
posición "OFF".
25
NL
EL
RU
START/PAUZE KNOP
K KK
Wacht na het instellen van
een programma tot het
“STOP”-lampje gaat
knipperen voordat u op de
START-knop drukt.
8< *-5@ 5
*+#11, *15
15' +, & .
-, "STOP" "", * *
*- &' > .
Druk op start voor het
selecteren van een
wascyclus (afhankelijk van
de geselecteerde wascyclus
gaat een lampje van de
indicator branden).
LET OP: WANNEER DE
START KNOP IS
INGEDRUKT, DUURT HET
ENIGE SECONDE
VOORDAT HET
PROGRAMMA WORDT
GESTART.
Instellingen veranderen nadat
een programma is gestart
(PAUZE).
Houd de "Start/Pauze"-knop
circa twee seconden lang
ingedrukt om het programma
te onderbreken tijdens de
wascyclus. Als de wasmachine
op pauze staat, zullen het
“Rest Tijd”-indicatielampje,
"Centrifugesnelheid"
indicatielampje en de
optieknoppen indicatielampjes
knipperen.
Druk nogmaals op de
START/PAUZE-knop om het
wasprogramma te hervatten.
Indien u kledingstukken toe
wil voegen of wil verwijderen
uit de trommel tijdens het
wassen: wacht twee minuten
totdat het veiligheidsslot van
de deur is.
Wanneer de handeling is
uitgevoerd, sluit de deur, druk
op de START knop en de
wasautomaat gaat verder
met het programma.
HET WASPROGRAMMA
VOORTIJDIG BEËINDIGEN
Draai de programmaknop
naar UIT (OFF) om het
wasprogramma voortijdig te
beëindigen.
26
(START)
- ( , % ).
&1/&: 8<
* ,1*
&&' (START), &
,, 1* 1
.,+-* # @.
--E' ' *-#5'
8< 5 #*&7 *+#11 (PAUSE)
1 , ' ' 2
/ ("Start/Pause"). 4 " , #' % "
" ".
0 , (START) .
/ # , 2 ' " .
4 ' , (START). .
K %
$ 0 '
, − " OFF.
C
UKR
ES
äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA
äçéèäÄ ëíÄêíì
TECLA START/PAUSA
ÖÒÎË ÔÓ„‡Ïχ ‚˚·‡Ì‡, ÚÓ
ÔÂʉ ˜ÂÏ Ì‡Ê‡Ú¸ Í·‚˯Û
START, ‰ÓʉËÚÂÒ¸, ÔÓ͇ Ì ̇˜ÌÂÚ
ÏÂˆ‡Ú¸ Ë̉Ë͇ÚÓ “STOP”.
èÂ‰ ‚Ë·ÓÓÏ ÔÓ„‡ÏË,
Á‡˜Â͇ÈÚ ÔÓÍË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
◊ëíéè” ·ÎËÏÌ ÔÂ‰
̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË ëíÄêí.
ç‡ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. Ç
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„ÓËÚÒfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÓ˜‡ÚË
Ó·‡ÌËÈ ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl (Á„¥‰ÌÓ
Ó·‡ÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ Ó‰ËÌ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
‚Íβ˜ËÚ¸Òfl).
Después de haber
seleccionado un programa,
espere que la luz “STOP”
inicie su intermitencia antes
de accionar la tecla INICIO
(START).
Apretar para iniciar el ciclo
seleccionado con el mando
de programas (según el ciclo
introducido se iluminarán una
de los indicadores)
èêàåÖóÄçàÖ: èéëãÖ
çÄÜÄíàü äçéèäà ëíÄêí
Ñé çÄóÄãÄ êÄÅéíõ
åéÜÖí èêéâíà
çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ.
àáåÖçÖçàÖ èÄêÄåÖíêéÇ èéëãÖ
áÄèìëäÄ èêéÉêÄååõ (èÄìáÄ)
Ç˚ÔÓÎÌÂÌË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ
‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ
̇ʇÚËfl Ë Û‰ÂʇÌËfl ‚ Ú˜ÂÌËË
ÔËÏÂÌÓ 2 ÒÂÍÛ̉ ÍÌÓÔÍË
“ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”. äÓ„‰‡ χ¯Ë̇
‚ÓȉÂÚ ‚ ÂÊËÏ Ô‡ÛÁ˚, Ë̉Ë͇ÚÓ˚
“ÇÂÏfl ‰Ó ÓÍÓ̘‡ÌËfl”, ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ Ë ÍÌÓÔÓÍ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ·Û‰ÛÚ ÏË„‡Ú¸.
çéíÄíäà: äéãà äçéèäÄ
ëíÄêí ÇäãûóÖçÄ,
èêàãÄÑì åéÜÖ ÅìÑÖ
çÖéÅïßÑçé ÑÖäßãúäÄ
ëÖäìçÑ èÖêÖÑ
èéóÄíäéå êéÅéíà.
áϥ̇ ̇·¯ÚÛ‚‡Ì¸ Á‡
ÔÓ„‡Ï‡ÏË ÓÁÔÓ˜‡Î‡Òfl
(èÄìáÄ)
èÓ„‡ÏÛ ÏÓÊ̇ ÔËÔËÌËÚË Û ·Û‰¸flÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ Ô¥‰ ˜‡Ò ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl,
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ "ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡"
¥ ÚËχ˛˜Ë ªª Ú‡Í ÔË·ÎËÁÌÓ ‰‚¥
ÒÂÍÛ̉Ë. äÓÎË Ï‡¯Ë̇ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl
Û ÂÊËÏ¥ "è‡ÛÁ‡", ÔÓ˜Ë̇˛Ú¸
Ò‚¥ÚËÚËÒfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔӘ͇
"ó‡Ò ‰Ó Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl", ÍÌÓÔ͇
¯‚ˉÍÓÒÚ¥ ˆÂÌÚËÙÛ„Ë Ú‡ ÍÌÓÔ͇
‚Ë·ÓÛ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.
üÍ˘Ó ‚Ë ·‡Ê‡πÚ ‰Ó‰‡ÚË ‡·Ó
‚ËÈÌflÚË ˜¥ Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl,
ÔÓ˜Â͇ÈÚ 2 ı‚ËÎËÌË ‰Ó ÚËı Ô¥,
ÔÓÍË Á‡ÔÓ·¥ÊÌËÈ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ ÌÂ
ÓÁ·ÎÓÍÛ𠉂ÂˆflÚ‡.
è¥ÒÎfl ÚÓ„Ó flÍ ‚Ë ‚ËÍÓ̇ÎË Ú‡ÍËÈ
χÌ‚, Á‡ÍËÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡,
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "START" ¥ χ¯Ë̇
ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Ô‡ˆ˛‚‡ÚË.
éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
ÄçìãûÇÄççü éÅêÄçé∫
èêéÉêÄåà.
ÑÎfl ‡ÌÛ₇ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË, ͇ۘ
ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ ÔÓ‚ËÌ̇ ·ÛÚË
ÔÓ‚ÂÌÂ̇ Û ÔÓÁˈ¥˛ OFF
(ÇàåäçÖçé).
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
NOTA: DESPUÉS DE
HABER APRETADO LA
TECLA START, SE
NECESITAN UNOS
SEGUNDOS PARA QUE
LA LAVADORA INICIE EL
PROGRAMA.
MODIFICAR LA
PROGRAMACIÓN DESPUÉS DEL
INICIO DEL PROGRAMA (PAUSA)
Después del inicio del
programa pueden ser
modificados sólo las opciones y
parámetros mediante las teclas
función. Mantener pulsado la
tecla “START/PAUSA” cerca de 2
segundos, la intermitencia de
los indicadores de las teclas
función, del indicador del
tiempo restante y del
centrifugado indican que la
lavadora está en pausa,
modificar lo que se desee y
poseteriormente accionar
nuevamente la tecla
“START/PAUSA” anulando así la
intermitencia.
Si se desea añadir o extraer
colada durante el lavado,
desactivar la tecla START, y
esperar DOS minutos hasta que
el dispositivo de seguridad
libere el bloqueo de la escotilla
Efectuada la operación,
después de haber cerrado la
escotilla y apretado la tecla
START, la lavadora volverá a
iniciar el lavado desde el punto
en que fué parada.
CANCELAR PROGRAMA
SELECCIONADO
Es possible cancelar el
programa de lavado en
cualquier momento llevando
el selector a la posición "OFF".
27
NL
EL
U moet de optieknoppen
gebruiken voordat u op de
START-knop drukt
*5' -,#'−
*-#5' (*H' *-) *5* *-#<−#*&7<
* *&1 , *-,
5@&' (START).
"MAKKELIJK STRIJKEN" -KNOP
K
Dit programma (niet
mogelijk op Katoen
programma’s) is bedoeld om
het kreuken van uw wasgoed
te beperken. U kunt een
wasprogramma selecteren
dat past bij het te wassen
wasgoed, dit is afhankelijk
van de weefsels en van de
graad van vervuiling.
Bij gemengde en synthetisch
weefsels neemt de
watertemperatuur tijdens het
wassen geleidelijk af.
De trommel stopt met
draaien als het water
afgepompt wordt en het
programma eindigt met
centrifugeren met een laag
toerental.
Voor fijne was, met
uitzondering van wol, worden
dezelfde fases doorlopen als
bij gemengde weefsels. Er zijn
echter wel twee verschillen:
de fase waarbij het water
geleidelijk wordt afgekoeld
ontbreekt en er wordt een
andere fase aan
toegevoegd: na de laatste
spoeling blijft de kuip vol met
water.
Voor wol is een speciaal
wasprogramma ontworpen.
Bij dit programma blijven de
weefsels na de laatste
spoeling in het water liggen
(het indicatielampje in de
knop knippert).
Voor een volledige wascyclus
voor fijne weefsels en wol
handelt u als volgt:
(& .751 *#11 IIK %)
, "
(!") " " ' .
K , ! " % , ' # """ " ".
0 , " %, # ' "
# " K , #
" , # ( " ") # stop .
0 , ' # ( ), ' "'" .
( "/ " ).
1 " ( # YKOOY
IEP%TO )
2 :
- Het indrukken en loslaten
van de "Makkelijk Strijken" knop resulteert in afpompen
en centrifugeren.
Handel als volgt als u niet wilt
centrifugeren en alleen het
water wilt wegpompen:
- Zet de programmaknop in
de “UIT”-stand;
- Draai de programmaknop
naar de wegpomp-stand ;
- Druk op de "Start/Pauze"knop om de wasmachine in
te schakelen.
28
K
% 1. 1 " % :
− - /YKOLOY ILEPF 2TO
( ' ).
2 " " % :
− Q − " OFF.
− / "2 ".
− Q ' START.
UKR
ES
ä·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ
ÚÓθÍÓ ÔÂ‰ ̇ʇÚËÂÏ Ì‡
Í·‚Ë¯Û èìëä.
éÔˆ¥ÓÌ¥ ÍÌÓÔÍË, ˘Ó ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÚË
Ó·‡Ì¥ ÔÂ‰ ̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ
ÍÌÓÔÍË ëíÄêí.
Las teclas de opción deberán
estar seleccionadas antes de
pulsar la tecla de START.
äçéèäÄ ÅÖá ëäãÄÑéä
äçéèäà áÄèéÅßÉÄççû
áåàçÄççü íäÄçàçà (ãÖÉäÖ
èêÄëìÇÄççü)
RU
D
ùÚ‡ ÙÛÌ͈fl (ÌÂÚ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
ïãéèéä) ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó
ÏËÌËÏÛχ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÒÍ·‰ÓÍ Ì‡
Ó‰Âʉ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡
ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡
·Âθfl ˝ÙÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌ ‚Ó‰˚
·‡‡·‡Ì Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜Â̸
‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚Ò ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „·ÊÂÌËfl
·Âθfl ÔÓÒΠÒÚËÍË.
ÑÎfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ·Âθfl, Á‡
ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ¯ÂÒÚË,
Ù‡Á˚ ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ÚÓÏ ÊÂ
ÔÓfl‰ÍÂ, ˜ÚÓ Ë ÔË ÒÚËÍÂ
Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ·Âθfl, ÚÓθÍÓ ÛÊ ·ÂÁ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡ ¢Â
‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl Ù‡Á‡ ÓÚÒÚÓfl ‚Ó‰˚ ‚
·‡‡·‡Ì ÔÓÒΠÔÓÒΉ̄Ó
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
"¯ÂÒÚ¸" ˝Ú‡ ÍÌÓÔ͇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·Âθ ‚ ‚Ӊ ÔÓÒÎÂ
ÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ˜ÚÓ·˚
‚ÓÎÓÍ̇ ıÓÓ¯Â̸ÍÓ ‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸.
èÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
Ë̉Ë͇ÚÓ ÍÌÓÔÍË Ì‡˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸,
ÒÓÓ·˘‡fl, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl
‚ ÂÊËÏÂ Ô‡ÛÁ˚.
èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË
"‰ÂÎË͇ÚÌÓÂ" Ë "¯ÂÒÚ¸" ÏÓÊÌÓ
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË:
- éÚʇڸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãÄÑéä
˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÒΠÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ ËÎË ÓÚÊËχ.
ÖÒÎË ‚˚ Ì ıÓÚËÚ ÓÚÊËχڸ ·ÂθÂ,
‡ ÚÓθÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û, ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ
ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ç˚ÍÎ.
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ íÓθÍÓ
ÒÎË‚
.
- ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ
̇ʇÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë èÛÒÍ.
ÄÍÚË‚‡ˆ¥fl ‰‡ÌÓª ÙÛÌ͈¥ª (ÌÂχπ Û
ÔÓ„‡Ï¥ "ÅÄÇéÇçüçß ÇàêéÅà")
‰‡π ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÁÏÂ̯ËÚË
ÁÏË̇ÌÌfl ·¥ÎËÁÌË, ˘Ó ‰ÓÒfl„‡πÚ¸Òfl
Ô‚ÌËÏ ˆËÍÎÓÏ Ô‡ÌÌfl, ˘Ó
Ó·Ë‡πÚ¸Òfl Ú‡ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰
ÚËÔÛ ·¥ÎËÁÌË, ˘Ó ÔÂÂÚ¸Òfl.
éÒÓ·ÎË‚Ó ‰Îfl ÁÏ¥¯‡ÌËı Ú‡
ÒËÌÚÂÚ˘ÌËı Ú͇ÌËÌ Ô‡ÌÌfl
ÔÓπ‰ÌÛπ Ù‡ÁË ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ˛
Ó·ÂÚ¥‚ ‚ ·‡ˆ¥ Ô¥‰ ˜‡Ò ‚¥‰ÚÓÍÛ ‚Ó‰Ë
Ú‡ ‰ÂΥ͇ÚÌ ӷÂÚ‡ÌÌfl, ˘Ó ‰‡π
χÍÒËχθÌ ÓÁÔflÏÎÂÌÌfl
Ú͇ÌËÌ.
ÑÎfl ‰ÂΥ͇ÚÌËı Ú͇ÌËÌ, Á‡
‚ËÌflÚÍÓÏ ‚Ó‚ÌË, Ù‡ÁË ÓÁÓ·ÎÂÌ¥
ÛÊ Á ‚ˢ‚͇Á‡ÌËÏË ‰Îfl
ÁÏ¥¯‡ÌËı Ú͇ÌËÌ ÙÛÌ͈¥flÏË Á‡
‚ËÌflÚÍÓÏ ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ‡Î Á
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó˛ Ù‡ÁÓ˛ Á‡Î˯‡ÌÌfl
‚Ó‰Ë ‚ ·‡ÍÛ Á ÁÛÔËÌÍÓ˛ ÔÂ‰
ÓÒÚ‡ÌÌ¥Ï ‚¥‰ ÊËÏÓÏ.
èÓ„‡Ï‡ ‰Îfl ‚Ó‚ÌË ˆfl ÍÌÓÔ͇
Î˯ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó Á‡Î˯ËÚË
Ú͇ÌËÌÛ Û ‚Ó‰¥ ÔÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛
ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ‚¥‰ ÊËÏÛ ‰Ó ˜‡ÒÛ, ÍÓÎË
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚ËÈχÚË ·¥ÎËÁÌÛ.
襉 ˜‡Ò ˆ¸Ó„Ó ÍÌÓÔ͇ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ
·Û‰Â ·ÎËχÚË.
äÓÎË ÇË „ÓÚÓ‚¥ ‚Ë „ÛÁËÚË ·¥ÎËÁÌÛ,
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ã„ÍÂ
è‡ÒÛ‚‡ÌÌfl, ˆÂ ‰‡ÒÚ¸ ÁÏÓ„Û ÁÎË‚Û
Ú‡ ‚¥‰ÊËÏÛ.
üÍ˘Ó ÇË Ì ·‡Ê‡πÚ ‚¥‰ÊËχÚË
Ó‰fl„ Ú‡ ‡ÍÚË‚¥ÁÛ‚‡ÚË Î˯ ÁÎË‚:
- ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ ̇
‚¥‰Ï¥ÚÍÛ OFF
- é·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ ‚¥‰ÊËÏÛ
- ÇÍβ˜¥Ú¸ ÔË·‰ ÁÌÓ‚Û,
̇ÚËÒ͇˛˜Ë ëíÄêí
TECLA FÀCIL PLANCHA
Con ayuda de esta tecla (no
disponible para los programas
ALGODON) podrá reducir la
formación de arrugas
personalizando
posteriormente el ciclo de
lavado según cual sea el
programa seleccionado y la
naturaleza del tejido que se
lave.
En particular, para los tejidos
sintéticos la acción
combinada de una fase de
enfriamiento gradual del
agua, la falta de acción
mecánica del tambor
durante el vaciado del agua
y una fase de centrifugado
suave a baja velocidad para
garantizar la distensión
máxima de las fibras.
Para los tejidos delicados a
excepción de la lana, su
lavadora realizará las
acciones anteriormente
mencionadas para los tejidos
mixtos salvo el enfriamiento
gradual del agua y con la
adición de una fase de
parada de cuba llena tras el
último aclarado.
En el programa lana la única
función de esta tecla es la de
dejar las prendas inmersas en
el agua durante la última fase
de centrifugado para
garantizar la distensión
máxima de las fibras. Durante
la fase de parada de cuba
llena el piloto de la tecla
parpadea para indicar que la
lavadora está en pausa.
Para terminar el ciclo de
tejidos delicados y lana
deberán realizarse las
siguientes operaciones:
-Podrá soltar la tecla para
terminar el ciclo.
Si desease realizar sólo un
vaciado:
- Gira el mando selector de
programas a la posición
“OFF”.
- Seleccione el programa sólo
vaciado
.
- Ponga en marcha la
lavadora pulsando de nuevo
el botón “Start/Pausa”.
29
EL
NL
"AQUAPLUS" –KNOP
K
Door deze knop in te drukken
activeert u een nieuw
speciaal wasprogramma in
het kleurvast en gemengde
weefsel programma, dankzij
het nieuwe Sensor Activa
Sijsteem.
Dit programma behandeld
de vezels van uw kleding met
de grootste zorg.
De lading zal gewassen
worden in een grotere
hoeveelheid water en te
samen met de nieuwe
gecombineerde werking van
de trommel en wascyclus,
door een continue wisselend
waterniveau, Dit zal er voor
zorgen dat uw kleding
perfect gereinigd en
gespoeld word.
- ' " (Mix and Wash)
Sensor Activa
System. 2 # ! # .
1 # # . ' ", .
" "
" " # ". 2 ' "
.
"
', # # " " # "
#
.
0 # " " " " "
" # ".
De hoeveelheid water word
verhoogd waardoor het
wasmiddel perfect kan
oplossen voor een perfect
wasresultaat. De hoeveelheid
water tijdens het spoelen is
ook verhoogd om te zorgen
dat al het wasmiddel uit de
vezels va de kleding word
verwijderd.
Deze functie is speciaal
ontwikkeld voor mensen met
een gevoelige huid, en die
ook maar van de kleinste
hoeveelheid wasmiddel,
irritatie of een allergische
reactie krijgen.
Ook adviseren wij dit
programma te gebruiken
voor kinderkleding en
delicate stoffen in het
algemeen, en voor het
wassen van badstof
producten welke een groter
wasmiddel absorptie
vermorgen hebben.
Om zeker te zijn van het
beste wasresultaat is deze
functie altijd geactiveerd in
het delicaat en
wolwasprogramma.
30
AQUAPLUS
RU
E
UKR
ES
äçéèäÄ ÄäÇÄèãûë
äçéèäÄ "AQUAPLUS"
TECLA “NO ALERGIA”
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ
ÒÔˆˇθÌ˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë
ãËÌfl˛˘Ëı Ú͇ÌÂÈ. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl
ÔËÏÂÌÂÌ˲ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
Activa Sensor. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl
Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ
Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍ̇ÏË Ú͇ÌË
Ó‰Âʉ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
‰Îfl β‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
ÅÂθ ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
·Óθ¯ÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·Ë̇ˆËÂÈ
ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó
‚ÂÏfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë
ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚, ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ LJ¯ÂÈ
Ó‰Âʉ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó
ÒÚËÍË Ë ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË ·Âθfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌË Ò
·Âθfl ‚ÒÂı ÒΉӂ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËÍË ÒÔˆˇθÌÓ
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë
˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
χÎÂȯ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
‡Á‰‡ÊÂÌË ËÎË ‡ÎÎÂ„˲.
ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
·Âθfl Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â
ËÎË ÔË ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı Ú͇ÌÂÈ,
‚ÓÎÓÍ̇ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú
·Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÒÚËÍË ‰‡Ì̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ò„‰‡
‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍÂ
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ.
ᇂ‰flÍË ÌÓ‚¥È ÒÂÌÒÓÌ¥È ÒËÒÚÂÏ¥,
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ‚Ë ÁÏÓÊÂÚÂ
‡ÍÚË‚Û‚‡ÚË ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÌÓ‚ËÈ ˆËÍÎ
Ô‡ÌÌfl Û ÔÓ„‡Ï‡ı "Ň‚Ó‚ÌflÌ¥
‚ËÓ·Ë" Ú‡ "CyÏi¯Ìi". ñfl ÓÔˆ¥fl
Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ ‰ÂΥ͇ÚÌÛ Ó·Ó·ÍÛ
‚ÓÎÓÍÓÌ Ó‰fl„Û, ‡ Ú‡ÍÓÊ Á‡ıËÒÚ
˜ÛÚÎË‚Óª ¯Í¥Ë ÚËı, ıÚÓ ÌÓÒËÚ¸ ˆÂÈ
Ó‰fl„.
èË Ô‡ÌÌ¥ Ó‰fl„Û ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl
̇·‡„‡ÚÓ ·¥Î¸¯‡ ͥθͥÒÚ¸ ‚Ó‰Ë, ¥
ÔË Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓÏÛ ÙÛÌ͈¥ÓÌÛ‚‡ÌÌ¥
ÌÓ‚Ëı Ó·’π‰Ì‡ÌËı ˆËÍÎ¥‚ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl
·‡‡·‡ÌÛ, ÍÓÎË ‚Ó‰‡ ̇·Ë‡πÚ¸Òfl ¥
ÁÎË‚‡πÚ¸Òfl, Á‡·ÂÁÔ˜ÛπÚ¸Òfl
‰ÓÒÍÓ̇ΠÔ‡ÌÌfl ‚‡¯Ó„Ó Ó‰fl„Û.
ä¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‚Ó‰Ë Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl
Á·¥Î¸¯ÛπÚ¸Òfl Ú‡Í, ˘Ó Á‡Ò¥· ‰Îfl
Ô‡ÌÌfl ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ÓÁ˜ËÌflπÚ¸Òfl,
Á‡·ÂÁÔÂ˜Û˛˜Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÂ
Ó˜Ë˘ÂÌÌfl. 襉 ˜‡Ò ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl
ͥθͥÒÚ¸ ‚Ó‰Ë Ú‡ÍÓÊ Á·¥Î¸¯ÛπÚ¸Òfl,
‰Îfl ÚÓ„Ó ˘Ó· Á‡Ò¥· ‰Îfl Ô‡ÌÌfl ·Û‚
ÛÒÛÌÂÌËÈ Á ‚ÓÎÓÍÓÌ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛. ñfl
ÙÛÌ͈¥fl ÓÁÓ·ÎÂ̇ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ ‰Îfl
β‰ÂÈ Á ˜ÛÚÎË‚Ó˛ ¯Í¥Ó˛, Û flÍËı
̇‚¥Ú¸ Ì‚ÂÎË͇ ͥθͥÒÚ¸ Á‡ÒÓ·Û
‰Îfl Ô‡ÌÌfl ÏÓÊ ÒÔ˘ËÌËÚË
ÔÓ‰‡ÁÌÂÌÌfl ‡·Ó ‡ÎÂ„¥˛.
êÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
ˆ˛ ÙÛÌ͈¥˛ Ú‡ÍÓÊ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl
‰ËÚfl˜Ëı ˜ÂÈ ¥, ‚Á‡„‡Î¥, ‰Îfl ˜ÂÈ
Á ÚÓÌÍÓª Ú͇ÌËÌË ‡·Ó Ê ‰Îfl ˜ÂÈ,
‚Ë„ÓÚÓ‚ÎÂÌËı Á Ú͇ÌËÌË ‰Îfl
Û¯ÌËÍ¥‚, ‚ÓÎÓÍ̇ flÍÓª ÒıËθ̥
‚·Ë‡ÚË ·¥Î¸¯Û ͥθͥÒÚ¸ Á‡ÒÓ·Û
‰Îfl Ô‡ÌÌfl Ì¥Ê Á‚˘‡ÈÌ¥ ˜¥.
ÑÎfl Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl ̇ÈÍ‡˘Ó„Ó
Ó·ÓÚË ˆ¥πª ÙÛÌ͈¥ª ÔË Ô‡ÌÌ¥ ‚Ó̇
‡ÍÚË‚ÛπÚ¸Òfl Û ÔÓ„‡Ï‡ı "ÇËÓ·Ë Á
ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ" Ú‡ "òÂÒÚflÌ¥
‚ËÓ·Ë".
Gracias la nuevo Sensor
Activa System, accionando
esta tecla función, es
posible efectuar un nuevo y
especial ciclo de lavado
aplicable en los programas
para tejidos mixtos y
resistentes que tiene
además de especial
cuidado de las fibras de los
tejidos, una especial
atención de la piel de las
personas sensibles.
La introducción de mucha
mayor cantidad de agua y
la nueva acción
combinada de ciclos de
rotación del cesto con
cargas y descargas de
agua, permite obtener
tejidos perfectamente
limpios y aclarados. Se
aumenta el agua en el
lavado para obtener una
perfecta disolución del
detergente, garantizando
una eficaz acción
limpiadora. Se aumenta el
agua también en el
momento del aclarado de
manera que se elimina
cualquier resíduo de
detergente en las fibras.
Esta función ha sido
estudiada especialmente
para las personas con la piel
delicada y sensible, para las
cuales un mínimo de resíduo
de detergente puede
causar irritación o alergias.
Se aconseja utilizar esta
función también en la ropa
de los niños/ bebés o en
tejidos delicados en general
o también, en el lavado de
tejidos cuyas fibras tengan
gran capacidad de
absorver detergente
(albornoces, toallas, etc..).
Para asegurarse las mejores
prestaciones en el lavado,
esta función está siempre
activa en los programas
Delicados y Lana.
31
NL
"DIRT BUSTER" -KNOP
Door deze knop in te
drukken (werkt alleen bij de
katoen programma's)
activeert u de sensoren van
het nieuwe Activa systeem.
Dit heeft invloed op zowel
de geselecteerde
temperatuur, zodat deze op
een constante temperatuur
blijft tijdens het
wasprogramma, en de
mechanische functie van
de trommel.
De trommel is gemaakt om
op 2 verschillende
snelheden te draaien op de
essentiële momenten. Op
het moment dat het
wasmiddel de kleding
bereikt, draait de trommel
op een manier zodat het
wasmiddel gelijkmatig over
de was wordt verdeeld;
gedurende het was- en
spoelprogramma, terwijl, de
snelheid wordt verhoogd
voor het schoonste
wasresultaat.
Dankzij dit speciale systeem
wordt de nauwkeurigheid
van het wasprogramma
verbeterd, zonder dat de tijd
van het wasprogramma
toeneemt.
32
EL
K - ! , # ,
Sensor Activa. 2 , ! ,
' , .
1 # . 4 # , # ' #. "
" . J " JFHB )2 /J/B
/-B IK)Q/B [B2HK/B2
16I -H60H2
216.
RU
F
äçéèäÄ àçíÖçëàÇçéâ
ëíàêäà
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË, ÍÓÚÓ‡fl
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ì‡ ÚÓθÍÓ ‚
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË
ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ,
‚Íβ˜‡˛ÚÒfl ‚ ‡·ÓÚÛ ‰‡Ú˜ËÍË ÌÓ‚ÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ ÄÍÚË‚‡. ùÚË ‰‡Ú˜ËÍË
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ
‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ Ú˜ÂÌËË
ˆËÍ· ÒÚËÍË Ë ÒΉflÚ Á‡ ‚‡˘ÂÌËÂÏ
·‡‡·‡Ì‡.
Ň‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò ‡ÁÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ù‡Á˚
ˆËÍ· ÒÚËÍË. Ç ÏÓÏÂÌÚ Á‡·Ó‡
ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ËÁ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
·‡‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò Ú‡ÍÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ·˚ ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó
‡ÒÔ‰ÂÎflÎÓÒ¸ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ, ‡ ‚Ó
‚ÂÏfl ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ÒÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
˜ÚÓ·˚ χÍÒËχθÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸
͇˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË. Å·„Ó‰‡fl ˝ÚÓÈ
ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
ÒÚËÍË ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÅÖá
ìÇÖãàóÖçàü ÑãàíÖãúçéëíà
ÇõèéãçÖçàü èêéÉêÄååõ.
UKR
äçéèäÄ "ßçíÖçëàÇçÖ èêÄççü"
è¥ÒÎfl ̇ÚËÒ͇ÌÌfl ˆ¥πª ÍÌÓÔÍË, fl͇
ÏÓÊ ·ÛÚË ‡ÍÚË‚Ó‚‡Ì‡ ڥθÍË Û
ˆËÍ·ı "Ň‚Ó‚ÌflÌ¥ ‚ËÓ·Ë", Û
ÌÓ‚¥È ÒËÒÚÂÏ¥ ÔÓ˜Ë̇˛Ú¸
ÙÛÌ͈¥ÓÌÛ‚‡ÚË ÒÂÌÒÓË. ÇÓÌË
Ô¥‰ÚËÏÛ˛Ú¸ Ó·‡ÌÛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
Ô¥‰ ˜‡Ò ÛÒ¸Ó„Ó ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl, ‡
Ú‡ÍÓÊ ‰¥˛Ú¸ ̇ ÏÂı‡Ì¥˜Ì¥ ÙÛÌ͈¥ª
·‡‡·‡ÌÛ.
Ň‡·‡Ì ÁÓ·ÎÂÌÓ Ú‡Í, ˘Ó· Û
ÍËÚ˘̥ ÏÓÏÂÌÚË ‚¥Ì Ï¥„
Ó·ÂÚ‡ÚËÒfl ̇ ‰‚Óı ¥ÁÌËı
¯‚ˉÍÓÒÚflı. äÓÎË Á‡Ò¥· ‰Îfl Ô‡ÌÌfl
ÔÓÚ‡ÔÎflπ Û Ú͇ÌËÌÛ, ·‡‡·‡Ì
Ó·ÂÚ‡πÚ¸Òfl Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ˘Ó· ˆÂÈ
Á‡Ò¥· ÓÁÔÓ‰¥Îfl‚Òfl ¥‚ÌÓÏ¥ÌÓ; ‡ÎÂ
Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl Ú‡ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl
¯‚ˉͥÒÚ¸ Ô¥‰‚ˢÛπÚ¸Òfl ‰Îfl
Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl χÍÒËχθÌÓ„Ó
Ó˜Ë˘ÂÌÌfl. ᇂ‰flÍË ˆ¥È ÒÔˆ¥‡Î¸Ì¥È
ÒËÒÚÂÏ¥ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ Ô‡ÌÌfl
Ô¥‰‚ˢÛπÚ¸Òfl ÅÖá ÅìÑú-üäéÉé
èêéÑéÇÜÖççü óÄëì
îìçäñßéçìÇÄççü èêéÉêÄåà.
ES
TECLA QUITA MANCHAS
Accionando esta tecla,
activable sólo en el
programa algodón, entra en
funcionamiento los sensores
del nuevo Activa System
que gestionan sea la
temperatura seleccionada,
manteniéndola constante
durante todas las fases del
ciclo de lavado, que la
acción mecánica del cesto.
El cesto se hace girar a dos
diversas velocidades
durante los momentos
cruciales. Cuando el
detergente entra en los
tejidos, el cesto gira de
manera que se garantiza
una presencia
homogénea en los mismos.
Así mismo, la velocidad
aumenta en el momento
del lavado y aclarado de
manera que la acción
limpiadora sea máxima.
Gracias a este especial
sistema, se mejora la
eficacia de lavado SIN
AUMENTAR LA DURACIÓN
DEL PROGRAMA.
33
NL
EL
KNOP VOOR UITGESTELDE
START
Met deze knop bepaalt u of
de wasmachine na een
wachttijd van 3, 6 of 9 uur
moet beginnen met wassen.
Handel als volgt om een
uitgestelde start in te stellen:
Stel het gewenste
programma in (het “STOP”indicatielampje zal gaan
knipperen)
Druk één of meer keren op
de startuitstel-knop (hierbij
zal de startuitstel-periode
achtereenvolgens
verspringen naar 3, 6 en 9 uur
en licht het bijbehorende
lampje op).
Druk op START om de
uitgestelde start te activeren
(het indicatielampje van de
ingestelde periode stopt met
knipperen en blijft AAN).
Na afloop van de
startuitstelperiode zal het
wasprogramma starten.
K K 3,6 9 ' .
:
− / ( "STOP" ).
− - (START
DELAY). # 3,6 9 ' .
− - (START) '
( , % ).
− .
Uitgestelde start opheffen:
Druk net zolang op de
startuitstel-knop button tot
alle indicatielampjes uit zijn
(het STOP-lampje knippert). U
kunt nu het programma
handmatig starten met de
START-knop, of u kunt de
wasmachine uitschakelen
door de programmaknop
naar UIT (OFF) te draaien.
34
0 '
:
- " (
"STOP" ). 2 ,
"START". 2
,
− " OFF.
RU
G
äçéèäÄ éíãéÜÖççéÉé
áÄèìëäÄ
è‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
‚ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡ ‡·ÓÚ˚ χ¯ËÌ˚ Ò
ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ Ì‡ 3, 6 ËÎË 9 ˜‡ÒÓ‚.
ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÓÚÒÓ˜ÍË Á‡ÔÛÒ͇
‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
(Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ ëíéè ÏË„‡ÂÚ).
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒ͇ (ÔË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË
Á‡ÔÛÒÍ ·Û‰ÂÚ ÓÚÎÓÊÂÌ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ 3, 6 ËÎË 9 ˜‡ÒÓ‚,
Ë ·Û‰ÂÚ ÏË„‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ).
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û èìëä ‰Îfl ̇˜‡Î‡
ÓÔÂ‡ˆËË éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇
(Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË
ÓÚÒÓ˜ÍË ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸ Ë
Ò‚ÂÚËÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ).
èÓ ËÒÚ˜ÂÌËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÂËÓ‰‡ ÓÚÒÓ˜ÍË ‚˚·‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl.
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÙÛÌ͈ËË éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒ͇:
ç‡ÊÏËÚ ̇ Í·‚Ë¯Û éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒ͇, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ„‡Ò Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ (ÏË„‡ÂÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ ëíéè), Ë ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‚Û˜ÌÛ˛ ÔË
ÔÓÏÓ˘Ë Í·‚Ë¯Ë èìëä, ÎË·Ó
‚˚Íβ˜ËÚ¸ ÔË·Ó ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
UKR
ES
äçéèäÄ áÄíêàåäà èìëäì
TECLA INICIO DIFERIDO
ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ˆ¥πª ÍÌÓÔÍË ÏÓÊ̇
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ˜‡Ò Û‚¥ÏÍÌÂÌÌfl ÔË·‰Û
¥Á Á‡ÚËÏÍÓ˛ ̇ 3, 6 ‡·Ó 9 „Ó‰ËÌ.
ÑÎfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÔÛÒÍÛ ¥Á
Á‡ÚËÏÍÓ˛ ‚ËÍÓÌÛÈÚ ڇͥ ÍÓÍË:
é·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ (·ÎËχπ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ STOP (ëíéè))
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ Á‡ÚËÏÍË ÔÛÒÍÛ
Start Delay (Á ÍÓÊÌËÏ Ì‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ
̇ ÍÌÓÔÍÛ ÔÛÒÍ ‚¥‰Í·‰‡ÚËÏÂÚ¸Òfl
̇ 3, 6 ‡·Ó 9 „Ó‰ËÌ, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, ¥
·ÎËχÚËÏ ҂¥ÚÎÓ‚ËÈ Ò˄̇Î).
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ START (èìëä)
‰Îfl ‡ÍÚË‚‡ˆ¥ª ÙÛÌ͈¥ª Start Delay
(á‡ÚËÏ͇ ÔÛÒÍÛ) (Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ, ˘Ó ‚͇ÁÛπ ̇ Ó·‡ÌËÈ
˜‡Ò Á‡ÚËÏÍË ÔÛÒÍÛ, ÔËÔËÌflπ
·ÎËχÚË Ú‡ Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl Û
ÔÓÎÓÊÂÌÌfl ON (ÇÍÎ.).
èÓ„‡Ï‡ ‡ÍÚË‚ÛπÚ¸Òfl Û Í¥Ìˆ¥
‚͇Á‡ÌÓ„Ó ˜‡ÒÛ Á‡ÚËÏÍË.
Esta tecla permite
programar el inicio del ciclo
de lavado de manera que
podamos hacer que
comience a trabajar
después de pasadas 3, 6 ó 9
horas. Para ello debemos
hacer lo siguiente:
Colocar el mando en el
programa elegido (el piloto
"STOP" comienza a
parpadear)
Pulsar el botón de INICIO
DIFERIDO (cada vez que
pulse el botón se podrá
seleccionar un arranque
retardado de 3, 6 ó 9 horas
respectivamente y el piloto
correspondiente al tiempo
seleccionado comenzará a
parpadear).
Pulse la tecla de "START" (el
piloto correspondiente al
tiempo seleccionado
permanecerá encendido)
para comenzar la cuenta a
cuyo fin comenzará el
programa
automáticamente.
Si Ud. desea anular el
retardo del programa, siga
las siguientes indicaciones:
Pulse repetidamente la
tecla INICIO DIFERIDO para
apagar el piloto (al
confirmar que se ha
cancelado el arranque
retardado comenzará a
parpadear el piloto "STOP").
En este momento es posible
comenzar el programa
elegido pulsando
previamente la tecla
"START", o cancelar la
operación llevando el
selector a la posición "OFF" y
seleccionando después otro
programa.
ôÓ· Ò͇ÒÛ‚‡ÚË ÙÛÌ͈¥˛ Start Delay
(á‡ÚËÏ͇ ÔÛÒÍÛ):
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ Start Delay,
‰ÓÍË ÌÂ ‚ËÏÍÌÂÚ¸Òfl Ò‚¥ÚÎÓ‚ËÈ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ (ÔÓ˜Ë̇π ·ÎËχÚË
¥Ì‰Ë͇ÚÓ STOP). èÓ„‡ÏÛ ÏÓÊ̇
·Û‰Â Á‡ÔÛÒÚËÚË ‚Û˜ÌÛ,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ START,
‡·Ó ‚ËÏÍÌÛÚË ÔË·‰, ÔÓ‚ÂÌÛ‚¯Ë
Û˜ÍÛ ‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡Ï Û ÔÓÎÓÊÂÌÌfl
Off (ÇËÍÎ.).
35
NL
EL
KNOP REGELING
CENTRIFUGESNELHEID
De centrifuge snelheid is erg
belangrijk voor het zoveel
mogelijk water verwijderen
uit de kleding. U kunt de
snelheid naar eigen wens
instellen.
Door deze knop in te drukken
is het mogelijk om het
toerental te verminderen en
als u wilt zelfs uitzetten.
Om de centrifugesnelheid
terug te zetten moet u de
knop indrukken totdat u bij
de gewenste snelheid bent.
K $
%
? K % # # " #. % ' .
- ' '
% '
"
.
0 % ! % $ *877 1 *7
8 / ,81/
' . 1* *-5@
1#-<& *+ & ,+1
*-#15& *+ *-,
' <& ,;1'.
Het is mogelijk de snelheid
ten aller tijde aan te passen
zonder de machine stop te
zetten.
H
/ # % " " .
INDICATIELAMPJE
"CENTRIFUGESNELHEID"
Als u het programma instelt
zal het maximale aantal
toeren worden aangegeven
door het indicatielampje.
Door een lager toerental te
kiezen zal het bijbehorende
indicatielampje gaan
branden.
, *-#5 <&'
,;1'
4 , , % .
/ % % .
I
RESTTIJD SYSTEEM
Om uw tijd beter te kunnen
afstemmen op het
wasprogramma, is deze
wasautomaat uitgerust met
een indicator die u continu
informeert over de
resterende tijd van de
wascyclus.
Indicator op 90:
Gereed in meer dan 60
minuten
Indicator op 60:
Gereed binnen 60 minuten
Indicator op 30:
Gereed binnen 30 minuten
Indicator op 15:
Gereed binnen 15 minuten
Indicator op STOP:
Gereed, eind van het
programma
K K%
% 0 , # ' ' # .
. -, 90:
" 60 '
. -, 60:
" 60 '
. -, 30:
" 30 '
. -, 15:
" 15 '
. -, STOP: 1
L
36
UKR
ES
äçéèäÄ êÖÉìãàêéÇäà
ëäéêéëíà éíÜàåÄ
éÚ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Á‡‚ËÒËÚ Í‡ÍÓÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚·„Ë ·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎÂÌÓ ËÁ
·Âθfl ·ÂÁ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÂÏÛ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‰‡Ú¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ
Ê·Ì˲.
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÌÓ
ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ χÍÒËχθÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËχ Ë, ÂÒÎË Á‡ıÓÚËÚÂ, ÚÓ Ë
ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÊËχ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ¸
ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËχڸ
ÍÌÓÔÍÛ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Á̇˜ÂÌËÂ
ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ
Ê·ÂÏÓÈ ‚Â΢ËÌ˚.
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
·Âθfl, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Û‚Â΢ËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ·Óθ¯Â ÚÓ„Ó
Á̇˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
äçéèäÄ "òÇàÑäßëíú
ñÖçíêàîìÉà"
ñËÍÎ ˆÂÌÚËÙÛ„Û‚‡ÌÌfl π ‰ÛÊÂ
‚‡ÊÎË‚ËÏ ‰Îfl ÛÒÛÌÂÌÌfl flÍÓÏÓ„‡
·¥Î¸¯Óª ͥθÍÓÒÚ¥ ‚Ó‰Ë Á ˜ÂÈ ·ÂÁ
ªı ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl. ÇË ÏÓÊÂÚÂ
‚¥‰„Û₇ÚË ¯‚ˉͥÒÚ¸
ˆÂÌÚËÙÛ„Ë Ï‡¯ËÌË Ú‡Í, flÍ ‚‡Ï
ÔÓÚ¥·ÌÓ. ç‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ ˆ¥πª ÍÌÓÔÍË
ÏÓÊ̇ ÁÏÂ̯ËÚË Ï‡ÍÒËχθÌÛ
¯‚ˉͥÒÚ¸ ¥ Á‡ ·‡Ê‡ÌÌflÏ ÔËÔËÌËÚË
ˆËÍÎ ˆÂÌÚËÙÛ„Û‚‡ÌÌfl.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˘Ó· ÁÌÓ‚Û ‡ÍÚË‚Û‚‡ÚË
ˆËÍÎ ˆÂÌÚËÙÛ„Û‚‡ÌÌfl, ‰ÓÒÚ‡Ú̸Ó
̇ÚËÒ͇ÚË ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ ‰Ó ÚËı Ô¥,
ÔÓÍË Ì ·Û‰Â Ó·‡ÌÓ ÔÓÚ¥·ÌÓª
¯‚ˉÍÓÒÚ¥ ˆÂÌÚËÙÛ„Ë.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˘Ó· Á‡ÔÓ·¥„ÚË
ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌ˛ ˜ÂÈ, Ô¥‰ ˜‡Ò
‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡ÏË Ì ÒÎ¥‰
‚ÒÚ‡Ìӂ₇ÚË ¯‚ˉͥÒÚ¸,
·¥Î¸¯Û Á‡ ÚÛ, fl͇
‚ÒÚ‡ÌӂβπÚ¸Òfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
TECLA SELECCIÓN
CENTRIFUGADO
La fase de centrifugado es
muy importante para la
preparación de un buen
secado y su modelo está
dotado de la máxima
flexibilidad para cada
exigencia.Accionando esta
tecla,se puede reducir la
máxima velocidad de
centifugado posible para el
programa seleccionado,hasta
su completa exclusión.
Para activa el centrifugado,es
suficiente accionar de nuevo
la tecla,hasta lograr la
velocidad deseada.
Para proteger los tejidos, no es
posible aumentar la velocidad
de centrifugado mas allá de la
que automáticamente se
indica en el momento de la
selección del programa.
àÁÏÂÌÂÌË ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‰‡ÊÂ
·ÂÁ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.
ò‚ˉͥÒÚ¸ ˆÂÌÚËÙÛ„Ë ÏÓÊ̇
ÁÏ¥ÌËÚË Û ·Û‰¸-flÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ ¥ ·ÂÁ
ÔËÁÛÔËÌÂÌÌfl Ó·ÓÚË Ï‡¯ËÌË.
Es posible modificar la
velocidad de centrifugado en
cualquier momento,aún sin
llevar la lavadora a la posición
PAUSA.
ëÇÖíéÇéâ àçÑàäÄíéê
ëäéêéëíà éíÜàåÄ
ßçÑàäÄíéêçÄ ãÄåèéóäÄ
òÇàÑäéëíß ñÖçíêàîìÉà
襉 ˜‡Ò Ó·‡ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ÏË͇πÚ¸Òfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔӘ͇, fl͇ ÔÓ͇ÁÛπ
χÍÒËχθÌÓ ÏÓÊÎË‚Û ¯‚ˉͥÒÚ¸
ˆÂÌÚËÙÛ„Ë ‰Îfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓª
ÔÓ„‡ÏË.
INDICADOR VELOCIDAD
CENTRIFUGADO
ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
ëàëíÖåõ éÅêÄíçéÉé
éíëóÖíÄ ÇêÖåÖçà
ëàëíÖåÄ ßçÑàäÄíéêçàï
ãÄåèéóéä Ñãü ÇßÑãßäì óÄëì
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˘Ó· ‚Ë ÏÓ„ÎË Í‡˘Â
ÓÁÔÓfl‰Ê‡ÚËÒfl Ò‚ÓªÏ ˜‡ÒÓÏ, ˆfl
Ô‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇
ÒËÒÚÂÏÓ˛ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÌËı ·ÏÔÓ˜ÓÍ,
Á‡‚‰flÍË flÍ¥È ‚Ë Á‡‚Ê‰Ë ÏÓÊÂÚÂ
·‡˜ËÚË, ÒͥθÍË ˜‡ÒÛ Á‡Î˯ËÎÓÒfl ‰Ó
Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ.
ß̉Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔӘ͇ 90:
Á‡Î˯ËÎÓÒfl ·¥Î¸¯Â 60 ı‚ËÎËÌ
ß̉Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔӘ͇ 60:
Á‡Î˯ËÎÓÒfl ÏÂ̯ 60 ı‚ËÎËÌ
ß̉Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔӘ͇ 30:
Á‡Î˯ËÎÓÒfl ÏÂ̯ 30 ı‚ËÎËÌ
ß̉Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔӘ͇ 15:
Á‡Î˯ËÎÓÒfl ÏÂ̯ 15 ı‚ËÎËÌ
ß̉Ë͇ÚÓ̇ ·ÏÔӘ͇ "Stop"
("ëÚÓÔ"): Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ÔÓ„‡ÏË.
PILOTOS DE TIEMPO RESTANTE
RU
èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË,
χÍÒËχθÌÓ ‚ÓÁÏÓÊ̇fl ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËχ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ҂˜ÂÌËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ë̉Ë͇ÚÓ‡. èË
‚˚·Ó ÏÂ̸¯ÂÈ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ·Û‰ÂÚ Á‡„Ó‡Ú¸Òfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
Ç ˆÂÎflı ÛÔÓ˘ÂÌËfl ‡·ÓÚ˚ Ò
χ¯ËÌÓÈ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ
Ô‰ÛÒÏÓÚÂ̇ ÒËÒÚÂχ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
Ë̉Ë͇ˆËË, ÓÚÓ·‡Ê‡˛˘‡fl
ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛:
ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ 90: ‰Ó
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË Ò‚˚¯Â 60 ÏËÌ.
ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ 60: ‰Ó
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË ÏÂÌ 60 ÏËÌ.
ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ 30: ‰Ó
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË ÏÂÌ 30 ÏËÌ.
ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ 15: ‰Ó
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË ÏÂÌ 15 ÏËÌ.
ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ ëíéè
("STOP"): ÒÚË͇ Á‡‚Â¯Â̇.
En el momento de la
selección de un programa, la
máxima velocidad de
centrifugado posible se
indicará automáticamente
mediante el correspondiente
indicador.
Seleccionando una menor
velocidad de centrifugado
mediante la tecla, se iluminará
su indicador correspondiente.
Para una mejor organización
del tiempo, el sistema de
visualización mediante LEDs
le permite conocer
constantemente el tiempo
restante a fin de ciclo.
Piloto 90:
Tiempo restante superior a
60´
Piloto 60:
Tiempo restante inferior a 60´
Piloto 30:
Tiempo restante inferior a 30´
Piloto 15:
Tiempo restante inferior a 15´
Piloto STOP:
Fin del programa.
37
NL
EL
RU
INDICATIELAMPJES BIJ DE
KNOPPEN
De indicatielampjes boven
de keuzeknoppen lichten op
wanneer speciale functies
geselecteerd worden.
K K %
6 '
' ( ).
M
PROGRAMMAKNOP WASSEN
MET OFF
*-#5' *#11/ 1
75& OFF.
N
ROTATIES IN BEIDE
RICHTINGEN.
U ZET DE WASMACHINE
AAN DOOR MET DE
PROGRAMMAKNOP EEN
PROGRAMMA TE
SELECTEREN.
VERVOLGENS GAAT HET
STOP-INDICATIELAMPJE
KNIPPEREN, EN DIT
LAMPJE BLIJFT
KNIPPEREN TOT U DE
WASMACHINE START OF
TOT U DE
PROGRAMMAKNOP
WEER OP UIT (OFF) ZET.
$ W K K .
,, 7 -,# ()
*-5#' 5
*+#11 15/ ,
,1*< ,
.+*&−*-#5
*#11/. + &
. -, ,
STOP 7 "" 7
, ""
15' +, *&7 *- 5@&' (START)
& ,, 7 */
@ & 75& OFF.
Druk op de "Start/Pauze"knop om het geselecteerde
programma te starten.
- /
("Start/Pause") .
Het programma draait met
de programmaknop
gepositioneerd op het
gekozen programma totdat
het programma eindigt.
Schakel de machine bij het
einde van het programma uit
door de knop in de “OFF”
positie te draaien.
LET OP:
ZET NA AFLOOP VAN
EEN WASCYCLUS DE
PROGRAMMAKNOP
ALTIJD EERST WEER OP
UIT (OFF) VOORDAT U
EEN VERVOLGPROGRAMMA OF EEN
NIEUW PROGRAMMA
INSTELT EN START.
38
1 ! , ' " "
( ) , .
4 " , ! " "OFF"
% :
,1* ,
.+*&−
*-#5
*#11/ *5*
* 7 &
75& OFF 1 5-'
+' *#11' * *-# 5 5
*+#11 *-,1'.
UKR
ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
äãÄÇàò
ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯
Á‡„Ó‡˛ÚÒfl ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ͇ʉÓÈ
ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÙÛÌ͈ËË.
äçéèäà ëÇßíãéÇé∫ ßçÑàäÄñß∫
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
èêéÉêÄåÄíéê á èéáàñß∏û OFF
(ÇàåäçÖçé)
ÇêÄôÄÖíëü Ç éÅéàï
çÄèêÄÇãÖçàüï
åÄòàçÄ ÇäãûóÄÖíëü
(êÖÜàå Çäã.)
èéëêÖÑëíÇéå ìëíÄçéÇäà
ÜÖãÄÖåéâ èêéÉêÄååõ
ëíàêäà èêà èéåéôà
êìäéüíäà ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå.
ÑÄççõâ ëíÄíìë
èéÑíÇÖêÜÑÄÖíëü
åàÉÄçàÖå ëÇÖíéÇéÉé
àçÑàäÄíéêÄ ëíéè.
àçÑàäÄíéê èêéÑéãÜÄÖí
åàÉÄíú, èéäÄ åÄòàçÄ çÖ
çÄóçÖí ëíàêÄíú, ãàÅé
åÄòàçì ÇõäãûóÄí
èéÇéêéíéå êìäéüíäà
ÇõÅéêÄ èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
èêàåÖóÄçàÖ:
êìäéüíäì ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí
éÅüáÄíÖãúçé
ÇéáÇêÄôÄíú Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä
íÄäÜÖ èêà ÜÖãÄçàà
çÄóÄíú ëãÖÑìûôàâ
ëÖÄçë èÖêÖÑ íÖå, äÄä
ìëíÄçéÇàíú à
áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
èêéÉêÄååì.
ë‚¥ÚÎÓ‚ËÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ Ó·‡ÌÓª
ÙÛÌ͈¥Ó̇θÌÓª ÍÌÓÔÍË ·Û‰Â
Ò‚¥ÚËÚËÒfl, ÍÓÎË Ô‚̇ ÓÔˆ¥fl Ó·‡Î‡.
éÅÖêíÄ∏íúëü ì éÅéï
çÄèêüåäÄï.
åÄòàçÄ ÇåàäÄ∏íúëü
óÖêÖá éÅàêÄççü
èêéÉêÄåà áÄ
ÑéèéåéÉéû èêéÉêÄåÄ
íéêÄ.
ñÖâ ëíÄíìë ÅìÑÖ
èéäÄáÄçàâ ÅãàåÄççüå
ëíéè ßçÑàäÄíéêÄ, ëÇßíãé
ÅìÑÖ èêéÑéÇÜìÇÄíà
ÅãàåÄíà Ñéäà åÄòàçÄ
çÖ êéáèéóçÖ êéÅéíì ÄÅé
èéÇÖêçÖíúëü Ñé OFF
îìçäñß∫.
ES
INDICADORES LUMINOSOS
TECLAS
Se encienden cuando las
respectivas teclas se
accionan.
MANDO SELECTOR DE
PROGRAMAS CON
POSICIÓN DE “OFF”
EL MANDO PUEDE
GIRAR EN AMBOS
SENTIDOS.
CUANDO SE
SELECCIONA UN
PROGRAMA, DESPUÉS
DE UNOS SEGUNDOS,
LA SEÑAL LUMINOSA
"STOP" COMIENZA A
PARPADEAR.
NOTA: PARA APAGAR
ESTA SEÑAL LUMINOSA,
LLEVE EL MANDO
SELECTOR DE
PROGRAMAS A LA
POSICIÓN "OFF".
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ◊ëíÄêí” ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˘Ó· ÓÁÔÓ˜‡ÚË Ó·‡ÌËÈ ˆËÍÎ.
èÓ„‡ÏË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Ûπ ‚Ò¥ ÓÔˆ¥ª
Ó·‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË ‰Ó ͥ̈¥ ˆËÍÎÛ.
ÇËÏÍÌ¥Ú¸ Ô‡Î¸ÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌflÏ ÔÓ„‡ÏfÚÓ‡ ̇ OFF.
èêéÉêÄåÄ íéê èéÇàççé
Åìíà èéÇÖêçÖçé çÄ
èéáàñß∫ OFF èé
áÄäßçóÖççû ñàäãì ÄÅé
äéãà èéóàçÄ∏íúëü
ÑéÑÄíäéÇàï ñàäã
èêÄççü üä èêßéêàíÖí
êÄçßò éÅêÄçé∫ íÄ
êéáèéóÄíé∫ èêéÉêÄåà.
Accionar la tecla
“START/PAUSA" para iniciar la
fase de lavado.
El ciclo de lavado se
completará con el mando
selector de programas
colocado sobre el programa
seleccionado hasta el final
del ciclo de lavado.
Al final del ciclo de lavado,
apague la lavadora
llevando el mando selector
de programas a la posición
“OFF”.
NOTA:
SE DEBE LLEVAR SIEMPRE
EL MANDO SELECTOR
DE PROGRAMAS A LA
POSICIÓN "OFF" AL
FINAL DEL CICLO DE
LAVADO Y ANTES DE
SELECCIONAR UNO
NUEVO.
39
NL
PROGRAMMATABEL
HOOFDSTUK 7
PROGRAMMA VOOR:
STERKE WEEFSELS
Katoen, linnen, jute
Katoen, linnen,
kleurecht bontgoed
gemengde weefsels
Katoen
Gemengde weefsels
Katoen
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
Witgoed, kleurecht
bontgoed
Gemengde weefsels
van katoen en
synthetisch
Synthetisch (nylon),
Gemengde weefsels
Gemengde, fijne,
synthetische weefsels
PROGRAMMAKNOP OP:
WASMIDDELBAKJE
2
1
90
6
90°
●
●
WITTE WAS MET
VOORWAS
60
P
6
60°
●
●
BONTE WAS
60
6
60°
●
●
BONTE WAS
40
6
40°
●
●
Enkele belangrijke opmerkingen:
BONTE WAS
KLEURECHT
30
6
30°
●
●
Bij sterk vervuild wasgoed wordt een belading van 3 kg aanbevolen.
6
-
●
●
** Programma volgens CENELEC EN 60456.
3
60°
●
●
3
60°
●
●
**
BONTE WAS
KLEURECHT KOUD
BONTE WAS MET
VOORWAS
60
P
BONTE WAS
60
BONTE WAS
50
3
50°
●
●
BONTE WAS
KLEURECHT
40
3
40°
●
●
30
3
30°
●
●
3
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
-
-
CENTRIFUGEREN
-
-
AFPOMPEN
-
-
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMMA
6
40°
●
●
SNEL CYCLUS 32’
2
50°
●
●
OVERHEMDEN
Zeer gevoelige
weefsels
DELICAAT
Wol
Synthetische weefsels
(dralon, acryl)
WOLWAS
40
30
WOLWAS
HANDWAS
SPOELEN
Speciaal
TEMPERATUUR
KEUZE
°C
WITTE WAS
**
BONTE WAS
KLEURECHT KOUD
40
MAXIMALE
BELADING
kg
30
**
●
●
Voor fijne was en weefsels die een speciale behandeling nodig hebben kan de
centrifuge snelheid worden verminderd door het aantal toeren per minuut te verlagen.
Wanneer er slecht een beperkt aantal kledingstukken dusdanig vervuild zijn dat
bleken gewenst is, kan er voor deze kledingstukken een voorwas worden gekozen.
Doe het bleekmiddel in het bleekbakje van de zeeplade (2) en kies het programma
SPOELEN
. Wanneer dit is beeindigd,draai de programmaknop op UIT en voeg
vervolgens de overige kledingstukken toe waarna de normale was met het gewenste
programma gestart kan worden.
●
41
EL
#!! !// K 7
#& &I
; 2< /!!
-
#&
#&
+'
7:
MAX
)
(kg)
90
6
90°
●
●
-, 1 *+*-,&
60
P
6
60°
●
●
7
/1
60
6
60°
●
●
7
/1
40
6
40°
●
●
,7&
/1
30
6
30°
●
●
6
-
●
●
3
60°
●
●
3
60°
●
●
-,
, -
, ,
-
, -
2< /!!,
2;
4, - , 5
, ! #,- 2! ;!
2< /!!
+ ( )
4
.
*#11
2
1
●
! ! !!,-/ !0 !23 /" 60
P
7
/1
60
7
/1
50
3
50°
●
●
,7&
/1
40
3
40°
●
●
30
3
30°
●
●
3
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
@5"#-1
-
-
+ ;1
-
-
1+ 5#/1
-
-
+#11 1H
</
6
40°
●
●
@*5' *+#11
32 -*H
2
50°
●
●
**
,7&
/1, <
*-<&
,7&
40
"1" *,
*-5
*-,
"1" *,
*-5
*-,
30
# *-<1* 5
42
#
#*#'K*
,7&
/1, <
*-<&
7
/1 1
*+*-,&
,1
4, **
7.
(°C)
30
**
− 9 3 .
** - #" o EN 60456.
●
O #' % " #' % ( ) " % , " ". 6
% ' % #" .
5
7 , 7 9 .
1 7 79 9. 1 9 "2" , 7 7
7 .
B 9 7 7 7
9 7 5
"OFF", 7
9 .
●
43
RU
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
êìäéüíäÄ
ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàà
Çäã.:
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË
90
6
90°
●
●
Õëîïîê, ñìåcoâûe
ïpo÷íûe òêàíè
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË Ò
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ
60
P
6
60°
●
●
Õëîïîê,
ñìåcoâûe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
60 **
6
60°
●
●
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
40
6
40°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
30
6
30°
●
●
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3 êã
cyxoão áeëüÿ.
6
-
●
●
●
●
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
ïpo÷íûe òêàíè
Õëîïîê, ëåí
Õëîïîê
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ÒÚË͇ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â
Teìïepa
òypa
°C
Çaãpyçêa ìoюùèx
cpeäcòâ
2
1
ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË Ò
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ
60
P
3
60°
Õëîïîê,
ñìåcoâûe cèíòeòèêa
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
60 **
3
60°
●
●
Cèíòeòè÷. òêàíè
(íeéëoí, ïepëoí)
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
50
3
50°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
40
3
40°
●
●
PÛ·a¯ÍË
30
3
30°
●
●
3
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
íÓθÍÓ ÒÎË‚
-
-
“MIX & WASH SYSTEM”
èÓ„‡Ïχ
6
40°
●
●
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 32 ÏËÌÛÚ˚
2
50°
●
●
Cìåcoâûe, cèíòeòè÷.
äåëèêàòíûå
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ÒÚË͇ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â
o÷eíü äeëèêaòíûe
òêaíè
ÑÂÎË͇ÚÌ˚ Ú͇ÌË
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
40 **
30
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
ëÔˆˇθÌ˚Â
ÔÓ„‡ÏÏ˚
èÓ„‡Ïχ "êۘ̇fl ÒÚË͇"
44
30
●
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË
Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı
ËÁ‰ÂÎËÈ.
●
** Ïpoãpaììû cooòâeòcòâюò EN Äèpeêòèâe 60456.
ÖÒÎË ÚÓθÍÓ ‰Îfl Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚¢ÂÈ, Ú·ÛÂÚÒfl Ó·‡·ÓÚ͇ ÊˉÍËÏ
ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÔflÚÂÌ, ÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ۉ‡ÎÂÌË ÔflÚÂÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
ç‡ÎÂÈÚ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂθ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ ‰Îfl ÊˉÍÓ„Ó ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl, ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “2”
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl (
).
èÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “OFF”, ‰Ó·‡‚¸ÚÂ
ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ‚Â˘Ë Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ÒÚËÍÛ Ì‡ ̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ.
●
45
UKR
ÒÀÁËÈÖß ÏPÎÃPÀÌ
PÎÇÄIË 7
Òèï òêàíèíè
Ïpîãpàìà
ïpàííÿ
Ìàêñ.
çàâàíòàæåííÿ,
êã
Òåìïåpàòópa, °Ñ
Çàâàíòàæåííÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
2
Áàâîâíà, ëüîí
Áàâîâíà,
ìiöíi ñóìiøíi
Áàâîâíà, ñóìiøíi
òêàíèíè
1
Å¥ÎËÁ̇
90
6
90°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÔÓÔÂ‰̥Ï
Ô‡ÌÌflÏ
60
P
6
60°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
60
6
60°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
40
6
40°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
30
6
30°
●
●
6
-
●
●
3
60°
●
●
3
60°
●
●
**
Ïpèìiòü äî óâàãè!
Áàâîâíà
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ, Ô‡ÌÌfl Û
ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
Ñóìiøíi ìiöíi
òêàíèíè
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ Á ÔÓÔÂ‰̥Ï
Ô‡ÌÌflÏ
60
P
Áàâîâíà,
ñóìiøíi, ñèíòåòèêà
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
60
Ñèíòåòèêà (íåéëîí,
ïåpëîí), ñóìiøíi áàâîâíÿíi
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
50
3
50°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
40
3
40°
●
●
30
3
30°
●
●
3
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
-
çÓχθÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ
-
-
ÇÓ‰ÓÒÚ¥Í Ú¥Î¸ÍË
-
-
“MIX & WASH
SYSTEM” ïpîãpàìà
6
40°
●
●
燉¯‚ˉÍ Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË
2
50°
●
●
Ñóìiøíi, ñèíòåòè÷íi,
äåëiêàòíi
ëÓÓ˜ÍË
**
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ, Ô‡ÌÌfl Û
ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
Äåëiêàòíà ñèíòåòèêà
ÑÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ
40
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl
χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
30
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl
χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
ê̠ۘÔ‡ÌÌfl
46
30
**
●
Ó âèïàäêó ïpàííÿ äóæå çàápóäíåíî¿ áiëèçíè påêîìåíäóºòüñÿ çíèçèòè
çàâàíòàæåííÿ äî ç êã ñóõî¿ áiëèçíè.
●
**) Ïpîãpàìè âiäïîâiäàюòü íîpìàì EN 60456.
ò‚ˉͥÒÚ¸ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ ÁÌËÊÛ‚‡ÚË, flÍ˘Ó ÚÓ„Ó ‚Ëχ„‡˛Ú¸ ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl ̇ flÎË͇ı
Ó‰fl„Û, ‡ ‰Îfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ ‚Á‡„‡Î¥ ‚¥‰Ï¥ÌËÚË.
äÓÎË Î˯ ‰Âͥθ͇ ˜ÂÈ Ï‡π χ˛Ú¸ ÔÎflÏË, ˘Ó ÔÓÚÂ·Û˛Ú¸ Ó·Ó·ÎÂÌÌ˛ ‚¥‰·¥Î˛˜ËÏË
Á‡ÒÓ·‡ÏË, ÔÓÔÂ‰Ìfl Ó·ӷ͇ Á‡ÒÓ·‡ÏË ÏÓÊÎË‚‡ Û Ô‡Î¸Ì¥È χ¯ËÌ¥.
ç‡ÎËÈÚ ‚¥‰·¥Î˛‚‡˜ Û ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ¥‰ÍÓ„Ó ‚¥‰·¥Î˛‚‡˜‡, ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌfl 2 Û ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌ¥ ‰Îfl
ÔÓӯͥ‚, Ú‡ Ó·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ ◊èéãéëäÄççü”
äÓÎË ˆfl Ù‡Á‡ Á‡Í¥Ì˜Â̇, ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ Û ÔÓÁˈ¥˛ “OFF”, ‰Ó‰‡ÈÚ ÓÒÚ‡ÌÌ˛ ·¥ÎËÁÌÛ
Ú‡ ÓÁÔӘ̥ڸ Á‚˘‡ÈÌ Ô‡ÌÌfl ̇ ̇ȷ¥Î¸¯ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥È ÔÓ„‡Ï¥.
●
47
ES
CAPITOLO 7
TABLA DE PROGRAMAS
PROGRAMA PARA:
Tejidos resistentes
LLEVE EL
PUNTERO DEL
MANDO SELECTOR
DE PROGRAMAS
SOBRE:
CARGA
MAX
kg
CARGA
DETERGENTE
TEMP.
°C
2
1
Algodón, lino, cáñamo
Blanco
90
6
90°
●
●
Algodón, mixtos
resistentes
Colores resistentes
con prelavado
60
P
6
60°
●
●
Colores resistentes
60
6
60°
●
●
40
6
40°
●
●
30
6
30°
●
●
6
-
●
●
Algodón, mixtos
Colores resistentes
Colores delicados
Algodón
Tejidos mixtos y
sintéticos
Colores delicados:
Lavado en frío
Colores resistentes
con prelavado
60
P
Mixtos, algodón,
sintéticos
Colores resistentes
60
Sintéticos (Rayon,
Acrilicos)
Colores resistentes
Colores delicados
Mixtos resistentes
Mixtos, sintéticos
delicados
**
3
60°
●
●
3
60°
●
●
50
3
50°
●
●
40
3
40°
●
●
30
3
30°
●
●
3
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
Aclarados
-
-
Centrifugado
enérgetico
-
-
Sólo vaciado
-
-
Pograma
“Mix y lavado”
6
40°
●
●
Ciclo rápido
2
50°
●
●
Camisas
**
Colores delicados:
Lavado en frío
Tejidos muy
delicados
Delicados
40
Ropa de lana
Sintéticos (Rayon,
Acrilicos)
Lana lavable en
lavadora
30
Lana lavable en
lavadora
Especiales
Lavado a mano
48
30
**
●
Notas a considerar:
En caso de ropa con un alto grado de suciedad, se aconseja la reducción de la carga
a máximo 3 kg.
** Programas según normas CENELEC EN 60456.
●
En todos los programas es posible regular la velocidad de centrifugado según el
consejo del fabricante de la prenda. Si la etiqueta no posee ninguna indicación se
puede centrifugar a la máxima velocidad prevista en el programa.
Cuando solo algunos tejidos presentan manchas que necesitan un tratamiento con
productos blanqueadores líquidos, se puede proceder a la limpieza preliminar en la
lavadora. Para ello:
Introducir en el compartimento “2” del dispensador de detergentes el cajetín
previsto sobre la cual hay que introducir el producto blanqueador y accionar el
programa “ACLARADOS” (
).
Acabado este tratamiento, llevar el programador a la posición “OFF”, añadiendo a
las prendas tratadas el resto de la colada y proceder al lavado normal con el
programa deseado.
●
49
NL
EL
HOOFDSTUK 8
K 8
KIEZEN VAN HET
PROGRAMMA
/ Voor de verschillende soorten
weefsels en afhankelijk van de
graad van vervuiling van het
wasgoed heeft de
wasautomaat 4 verschillende
hoofdgroepen: (zie het
overzicht van de
wasprogramma’s).
0 # # "
", 4
# # " : , ( ).
1. STERKE WEEFSELS
Deze programma’s zijn
bestemd om grondig te
wassen. De verschillende
spoelgangen, die tussendoor
gecentrifugeerd worden,
zorgen dat er perfect gespoeld
wordt. Bij de laatste
centrifugegang wordt het
water optimaal verwijderd.
1 7 u81
1 ' v vo o po
o # % o
#!ov o o .
2. GEMENGDE EN SYNTHETISCHE
WEEFSELS
Dankzij een speciale
trommelbeweging en het
hogere waterniveau wordt er
tijdens de hoofdwas en de
spoeling de beste resultaten
behaald. Er wordt met een
laag toerental gecentrifugeerd
om kreuken te voorkomen.
2 uv7
u81
" vov p o p v o po p po# o o v po.
$v o # o # po v
po "v.
3. BIJZONDER GEVOELIGE
WEEFSELS
Dit is een nieuw
wasprogramma waarbij om
beurten wordt gewassen en
geweekt en is in het bijzonder
geschikt voor zeer gevoelige
weefsels zoals zuiver scheerwol.
Het wassen en spoelen worden
uitgevoerd met een hoog
waterniveau om tot het beste
resultaat te komen.
3 -< ,7& ,81
1 ! " " " # ", " . 1 #
#!
.
SPECIAAL “HANDWAS”
Deze wasmachine heeft ook
een handwascyclus. Het
programma geeft de
mogelijkheid om een complete
wasscyclus voor speciale
kledingstukken als “Handwas”
te behandelen. Het
programma heeft een
temperatuur van 30°C en sluit
af met 3 keer spoelen en
langzaam centrifugeren.
% 30°
2 , ,
. 1 # " ". 1 30‘C '
% .
50
UKR
RU
ES
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
PÎÇÄIË 8
CAPÍTULO 8
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌ
SELECCIÓN DE
PROGRAMAS
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è
còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè (cì.
òaá∧èöy ïpoãpaìì còèpêè).
Äëÿ ïpàííÿ piçíèõ òèïiâ òêàíèí
piçíîãî ñòóïåíÿ çàápóäíåííÿ
ìàøèíà ìຠ4 ãpóïè ïpîãpàì,
ÿêi piçíÿòüñÿ çà öèêëàìè ïpàííÿ,
òåìïåpàòópîю, òpèâàëiñòю
öèêëó (äèâ. “Òàáëèöÿ ïpîãpàì”).
Para tratar los diferentes tipos de
tejidos y los diferentes grados de
suciedad, la lavadora dispone de
una selección de diversos
programas para los diferentes
tipos de tejidos, temperatura y
duración (véase la tabla de
programas de lavado).
1. èêéóçõÖ íäÄçà
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì paçpaáoòaí
ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío èíòeícèâoé
còèpêè è ïo∧ocêaíèÿ c
ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão
êa÷ecòâa ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì yäa∧ÿeò
âoäy áo∧ee èíòeícèâío, ÷eì
äpyòèe ïpoãpaììû còèpêè.
1. Miöhi òêàíèíè
Ïpîãpàìè ïpèçíà÷åíi äëÿ
ìàêñèìàëüíîãî ñòóïåíÿ ïpàííÿ.
Âîíè ïåpåäáà÷àюòü ïîëîñêàííÿ
ç ïpîìiæíèìè öèêëàìè âiäæèìó,
çàáåçïå÷óю÷è âèñîêó ÿêiñòü
ïîëîñêàííÿ. Îñòàííié âiäæèì
çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå
âèäàëåííÿ çàëèøêiâ âîëîãè.
2. ëåÖëéÇõÖ à ëàçíÖíàóÖëäàÖ
íäÄçà
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe
äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío
ïoäoápaííoé cêopocòè
âpaùeíèÿ áapaáaía è ÛÓ‚Ìfl
âoäû. Äe∧èêaòíûé oòæèì
ãapaíòèpyeò, ÷òo áe∧üe áyäeò
ìeíüøe cìèíaòücÿ.
2. Ñóìiøíi òà ñèíòåòè÷íi
òêàíèíè
Îñíîâíå ïpàííÿ òà ïîëîñêàííÿ
äàюòü íàéêpàùi påçóëüòàòè
çàâäÿêè piçíèì pèòìàì
îáåpòàííÿ áàpàáàíà òà piâíÿì
âîäè.
Äåëiêàòíèé âiäæèì çàáåçïå÷óº
íàéìåíøèé ñòóïiíü çáiãàííÿ
òêàíèí.
3. éëéÅé ÑÖãàäÄíçõÖ íäÄçà
∋òo íoâûé öèê∧ ïpoãpaìì,
êoòopûé ÷epeäyeò còèpêy è
çaìa÷èâaíèe. ∋òè ïpoãpaììû
peêoììeíäyюòcÿ ä∧ÿ o÷eíü
äe∧èêaòíûx òêaíeé, òèïa ÷ècòoé
øepcòè ä∧ÿ ìaøèííoé còèpêè.
Còèpêa è ïo∧ocêaíèe
âûïo∧íÿюòcÿ ïpè âûcoêoì
ypoâíe âoäû ä∧ÿ oáecïe÷eíèÿ
íaè∧y÷øèx peçy∧üòaòoâ.
3. Ocoáïèâo äåëiêàòíi òêàíèíè
Öåé íîâèé påæèì ïpàííÿ, ÿêèé
÷åpãóº ïpàííÿ òà çàìî÷óâàííÿ,
îñîáëèâî påêîìåíäóºòüñÿ äëÿ
ïpàííÿ äåëiêàòíèõ òêàíèí –
òàêèõ, ÿê ÷èñòà âîâíà. Ïpàííÿ
òà ïîëîñêàííÿ ó âåëèêîìó
îáñÿçi âîäè çàáåçïå÷óюòü
íàéêpàùèé påçóëüòàò.
èêéÉêÄååÄ "êìóçÄü ëíàêäÄ"
LJ¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇
Ú‡ÍÊ ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ "êۘ̇fl
ÒÚË͇". ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ,
ÔÓϘÂÌÌ˚ı Á̇˜ÍÓÏ "íÓθÍÓ ‰Îfl
Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË" ("Hand Wash only"). ùÚ‡
ÔÓ„‡Ïχ ÒÚË‡ÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÔË 30°ë,
ËÏÂÂÚ 3 ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë
ωÎÂÌÌ˚È ‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.
êìóçÖ èêÄççü 30°
ñfl Ô‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇ Ú‡ÍÓÊ Ï‡π
‰ÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ Ô‡ÌÌfl. ñÂÈ ÂÊËÏ
‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË Ô‡ÌÌfl Ó‰fl„Û, flÍËÈ
χπ ÔÓÁ̇˜ÍÛ ‰Îfl “í¥Î¸ÍË êÛ˜ÌÓ„Ó
è‡ÌÌfl”. èÓ„‡Ï‡ Ô‡ˆ˛π ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 30 „‡‰ÛÒ¥‚, ‚Íβ˜‡π 3
ÂÊËÏË ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ ÔÓ‚¥Î¸Ì¥
Ó·ÓÓÚË.
1. TEJIDOS RESISTENTES
Los programas se realizan
permitiendo el máximo grado de
lavado y los aclarados,
intercalados con fases de
centrifugado, asegurando un
lavado perfecto.
El centrifugado final a la máxima
velocidad garantiza un escurrido
óptimo.
2. TEJIDOS MIXTOS Y SINTÉTICOS
El lavado y el aclarado se
optimizan con los ritmos de
rotación del tambor y los niveles
de agua.
El centrifugado en modo
delicado, asegura una reducción
en la formación de pliegues
sobre los tejidos.
3. TEJIDOS DELICADOS
Es un nuevo concepto de lavado
dado que alterna momentos de
lavado con momentos de pausa,
especialmente recomendado
para el lavado de tejidos muy
delicados tales como la Pura
Lana Virgen. El lavado y los
aclarados se realizan con un
elevado nivel de agua para
garantizar las mejores
prestaciones.
PROGRAMA LANA
Gracias a un especial ciclo,
certificado WOOLMARK, los
tejidos se lavan en profundidad
con el máximo respecto para su
integridad.
PROGRAMA ESPECIAL “LAVADO A
MANO”
La lavadora presenta también un
ciclo de lavado delicado
completo para los tejidos de
lavar exclusivamente a mano.
El programa alcanza una
temperatura máxima de 30ºC y
termina con 3 aclarados y un
centrifugado delicado.
51
NL
EL
UKR
RU
ES
4. Speciaal
. *#11
4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
4. éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
4. PROGRAMAS ESPECIALES
SPECIAAL
“SPOELPROGRAMMA”
Dit programma spoelt drie
keer met tussendoor
centrifugeren. (dit kan
worden aangepast ) Dit
programma kan worden
gebruikt voor het spoelen
van ieder type wasgoed. Bijv.
na de handwas.
K $ >I$ %
2 " % ( " " % ' ). # . .
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË
ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ò
ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï ÓÚÊËÏÓÏ Ì‡
Ò‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ ËÎË ‚ÓÓ·˘Â
‚˚Íβ˜Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ). ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl β·˚ı ÚËÔÓ‚
Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ ÔÓÒΠÛ˜ÌÓÈ
ÒÚËÍË ·Âθfl.
ëèÖñßÄãúçÄ èêéÉêÄåÄ
◊èéãéëäÄççü”
ñfl ÔÓ„‡Ï‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÚË ˆËÍÎË
ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl (çà
íåîáõiäíîñòi ìîæíà
çìåíøóâàòè îáåpòè ÷è
âèìèêàòè öåíòpèôóãó çà
äîïîìîãîю ñïåöiàëüíî¿
êíîïêè). ÇÓ̇ ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÍÓËÒڇ̇ ‰Îfl ·Û‰¸-flÍËı ÚËÔ¥‚
Ú͇ÌËÌ, ‡ Ú‡ÍÓÊ Ô¥ÒÎfl Û˜ÌÓ„Ó
Ô‡ÌÌfl.
PROGRAMA ESPECIAL
“ACLARADOS”
Este programa efectúa 3
aclarados de la lavadora
con centrifugado
intermedio (eventualmente
reducible o anulable
mediante la tecla).
Es utilizable para aclarar
cualquier tipo de tejidos, por
ejemplo después de un
lavado efectuado a mano.
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
(ÒÏ.Ú‡·ÎËˆÛ ÔÓ„‡ÏÏ).
ñfl ÔÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÍÓËÒڇ̇ flÍ ˆËÍÎ
ÇßÑÅßãûÇÄççü (‰Ë‚ Ú‡·Îˈ˛
ÔÓ„‡Ï Ô‡ÌÌfl)
ëèÖñßÄãúçÄ èêéÉêÄåÄ
◊òÇàÑäéÉé ÇßÑÜàå”
èÓ„‡Ï‡ ◊¯‚ˉÍËÈ ‚¥‰ÊËÏ” ‰‡π
χÍÒËχθÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ.
(ÿêó çà íåîáõiäíîñòi ìîæíà
çìåíøóâàòè çà äîïîìîãîю
ñïåöiàëüíî¿ êíîïêè).
PROGRAMA ESPECIAL
“CENTRIFUGADO FUERTE”
Este programa efectua un
centrifugado a la máxima
velocidad (eventualemtne
reducible mediante la
tecla).
ÇéÑéëíßä íßãúäà
ˆÂ ÔÓ„‡Ï‡ ÒÚÓÍÛ ‚Ó‰Ë.
SÓLO VACIADO
Este programa le permite
realizar el vaciado del
agua.
Dit programma kan ook
worden gebruikt als een
bleek programma (zie
programmatabel).
2 L ( " ").
SPECIAAL “SNEL CENTRIFUGE”
PROGRAMMA
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
“Åõëíêõâ éíÜàå”
Het programma "snelle
centrifuge" centrifugeert op
het maximale toerental
(deze kan worden
aangepast door de juiste
knop te drukken).
K [$ ? 1 % % % (
" ' )
ALLEEN AFPOMPEN
Het programma pompt
alleen water af.
A*5,&
1 , .
íéãúäé ëãàÇ
èÓ„‡Ïχ íÓθÍÓ ÒÎË‚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.
52
èÓ„‡Ïχ “Åõëíêõâ éíÜàå”
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ̇ χÍÒËχθÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÛÏÂ̸¯Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ).
Este programa puede ser
utilizado como ciclo
BLANQUEADOR (ver tabla
de programas).
53
NL
EL
“MIX & WASH SIJSTEEM”
PROGRAMMA
Dit is een exclusief Candy
programma en heeft 2 grote
voordelen voor de
consument.
$ "MIX & WASH
SYSTEM"
2 CANDY " :
èêéÉêÄååÄ “MIX & WASH
SYSTEM”
èêéÉêÄåÄ ◊MIX AND WASH
SYSTEM”
PROGRAMA “MIX Y
LAVADO”
ùÚ‡ ˝ÍÒÍβÁ˂̇fl ÒËÒÚÂχ Candy
ËÏÂÂÚ ‰‚‡ ·Óθ¯Ëı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:
ñ ÂÍÒÍβÁË‚ ÒËÒÚÂÏË Candy, ˘Ó
‚Íβ˜‡π ‰‚¥ ‚ÂÎËÍ¥ ÔÂ‚‡„Ë ‰Îfl
ÒÔÓÊË‚‡˜‡:
Se trata de una exclusiva
Candy y comporta dos
grandes ventajas para el
usuario:
● [ ! # # " (.
.)
JHF 21B12 -6I [/)
`/32(6I)
• ‰Â·ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛
ÒÚËÍÛ ‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ
(̇ÔËÏÂ ıÎÓÔÓÍ + ÒËÌÚÂÚË͇ Ë
Ú.Ô.);
• Ô‡ÌÌfl ‡ÁÓÏ ¥ÁÌËı ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ
(ÍÓÚÓÌ Ú‡ ÒËÌÚÂÚËÍÛ) Ì flÒÍ‡‚Ó
Á‡·‡‚ÎÂÌËı
• Poder lavar
conjuntamente tejidos
diversos (Ej. Algodón +
sintético, etc..) QUE NO
DESTIÑAN.
• ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÂÈ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
• Ô‡ÚË Á¥ Á̇˜ÌÓ˛ ÂÍÓÌÓÏ¥π˛
ÂÌÂ„¥ª
• Efectuar un lavado con un
grandísimo ahorro de
energía.
èÓ„‡Ïχ "Mix & Wash"
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÒÚËÍÛ ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°ë Ë ˜Â‰ÛÂÚ
‰Ë̇Ï˘ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ (‚‡˘ÂÌËÂ
·‡‡·‡Ì‡) Ë ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ
(·Âθ ‚ ‡ÒÚ‚Ó ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË
ÔÓÍÓfl) Ë ‰ÎËÚÒfl ÔÓ˜ÚË 3 ˜‡Ò‡.
èÓÚ·ÎÂÌË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ì‡
‚ÂÒ¸ ˆËÍÎ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ„Ó 850
ÇÚ/˜‡Ò.
èÓ„‡Ï‡ ◊MIX AND WASH
SYSTEM” Ô‡ˆ˛π ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥
40ë „‡‰ÛÒ¥‚ Ú‡ ÁÏ¥Ì˛˛˜Ë
‰Ë̇ϥ˜Ì¥ (Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ·‡ÍÛ) Ú‡
ÒÚ‡Ú˘̥ Ù‡ÁË (Ú͇ÌËÌË Û ¥‰ËÌ¥ ‚
Ù‡Á¥ ‚¥‰ÔÓ˜ËÌÍÛ) Á ÚË‚‡Î¥ÒÚ˛
ÔÓ„‡ÏË ‰Ó 3 „Ó‰ËÌ.
LJÊÌÓ:
• ÔÂ‚‡fl ÒÚË͇ ÌÓ‚˚ı ˆ‚ÂÚÌ˚ı
‚¢ÂÈ ‰ÓÎÊ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl
ÓÚ‰ÂθÌÓ;
LJÊÎË‚Ó:
• èÂ¯Â Ô‡ÌÌfl ÌÓ‚Ëı ÍÓθÓÓ‚Ëı
˜ÂÈ ÔÓ‚ËÌÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚËÒfl
ÓÍÂÏÓ
El programa de lavado “Mix
y Lavado” se realiza a una
temperatura de 40ºC y
alterna fases dinámicas (el
cesto que gira) y estáticas
(tejidos en remojo en fase
de reposo). Por este motivo
posee una duración más
elevada de casi 3 horas
(mucho menor que dos
ciclos independientes de
lavado).
El consumo de energía
eléctrica para todo el ciclo
es de sólo 0,85 kW/h
• ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
Òϯ˂‡ÈÚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË.
• Ç ·Û‰¸-flÍÓÏÛ ‡Á¥, Ì¥ÍÓÎË ÌÂ
ÁÏ¥¯ÛÈÚ ÒËθÌÓ Á‡·‡‚ÎÂÌ¥
Ú͇ÌËÌË.
ëÇÖêïÅõëíêÄü èêéÉêÄååÄ 32
åàçìíõ
çÄÑòÇàÑäÄ èêéÉêÄåÄ
èêÄççü 32 ïÇàãàçà 50°
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡Ïχ 32
ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ Á‡ 32 ÏËÌÛÚ˚ ÔË
χÍÒËχθÌÓÈ Á‡„ÛÁÍ ‚ 2 Í„ Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 50°ë.
èËÒÍÓÂ̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË ÔÓ‚ÌËÈ
ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl ÔË·ÎËÁÌÓ Á‡ 30
ı‚ËÎËÌ Á Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ
ÔË·ÎËÁÌÓ 2 ÍËÎÓ„‡ÏÏ¥‚ ·¥ÎËÁÌË
Ú‡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 50 „‡‰ÛÒ¥‚ ÔÓ
ñÂθҥ˛.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ “32
åàçìíõ” ,ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, Ó·‡ÚËÚÂ
‚ÌËχÌËÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ÂÍÓÏẨÛÂÏ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓθÍÓ 20%
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ ÓÚ
ÚÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡, ˜ÚÓ Û͇Á‡ÌÓ Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
é·Ë‡˛˜Ë ÔÓ„‡ÏÛ “Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË”, ÔËÈÏ¥Ú¸ ‰Ó Û‚‡„Ë, ˘Ó ÏË
ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Î˯ 20% ‚¥‰ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓª
‚͇Á‡ÌÓª ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚ˆ¥ ͥθÍÓÒÚ¥
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÒÓ·Û.
● de mogelijkheid om
meerdere stoffen tegelijk te
wassen (bijv. katoen +
synthetisch enz...)
● aanzienlijke energie
besparing.
Het mix&Wash programma
wast op 40°C .
Het energie verbuik van dit
programma is slechts 850
W/h.
Belangrijk:
● Nieuw wasgoed de 1e
keer apart wassen.
● [ " .
1 "Mix & Wash"
40C
# " ! " . # ' .
" # 850 W/h.
&1+:
● Was nooit niet kleur echte
wasgoed samen.
● ' "
" ' # " " .
● " . 7
*5* 1#< &
*-<& /1
,81 *, @"8,.
“32 MINUTEN” RAPID
Het 32 minuten Rapid
programma geeft de
mogelijkheid een complete
wascyclus uit te voeren in
ongeveer 30 minuten met
een maximum laadgewicht
van 2 kg en 50°C.
Wanneer u het “32 minuten
programma” kies, wordt u
aangeraden om slecht 20%
van de aanbevolen
hoeveelheid zeep te
gebruiken.
54
@*5' *+#11
32 -*H 50°
1 7
32
9 9 30 , 7 5 2 50°C.
B 7 "7oo
0o7
o 32 v", 9
20 %
9 75 .
RU
UKR
ES
Advertencias:
• El primer lavado, en la
ropa de color, se debe
realizar separadamente.
• En cualquier caso, no
mezclar nunca ropa de
color que destiña.
PROGRAMA RÁPIDO “32
MINUTOS”
El programa rápido 32
minutos permite efectuar en
alrededor de 30 minutos un
ciclo completo de lavado
para un máximo de 2 kg de
ropa a una temperatura de
50ºC.
Si se selecciona este
programa, se recomienda
utilizar sólo el 20% de la dosis
recomendada en el envase
55
NL
EL
HOOFDSTUK 9
K 9
WASMIDDELBAKJE
IH12HB
2-6HHI-2)1BK6I
De wasmiddelbakje bestaat uit
3 afzonderlijke vakjes:
– het vakje met een “1” is voor
de zeep die voor de Voorwas
of de Snelle Was wordt
gebruikt.
✿
– Het vakje “ ” is voor
speciale toevoegingen,
verzachters, geurmiddelen,
stijfsel, bleekwater, enz.
– het vakje met een “2” is voor
de zeep die voor de
hoofdwas wordt gebruikt.
Vloeibaar wasmiddel kunt u
gieten in het het het
wasmiddelenbakje met het
teken “2”.
Dit zorgt ervoor dat het
vloeibare wasmiddel op het
juiste tijdstip tijdens de
wascyclus aan de was wordt
toegevoegd.
Dit speciale bakje doet u in de
zeep lade met het teken “2” dit
bakje gebruikt u ook bij het
spoel- en bleek programma.
BELANGRIJK:
U DIENT ER REKENING MEE
TE HOUDEN DAT SOMMIGE
WASMIDDELEN MOEILIJK
TE VERWIJDEREN ZIJN.
IN DAT GEVAL RADEN WIJ
U AAN OM EEN
WASBOLLETJE IN DE
TROMMEL TE GEBRUIKEN.
BELANGRIJK:
HET VAKJE “✿” IS ALLEEN
BESTEMD VOOR VLOEIBARE
STOFFEN.
DE MACHINE IS
GEPROGRAMMEERD OM
AUTOMATISCH DE EXTRA
MIDDELEN TIJDENS DE
LAATSTE SPOELING VAN
ALLE WASPROGRAMMA’S
TE GEBRUIKEN.
56
1 9 − ' , ’’1’’, 9 7
− ' 9 , “ ” 9 7 , ,
, .
− ' , ’’2’’, 9 7
9 .
1 7 9 7
5, (
).
9 9 "2". ! 7 "%K #&
()&+'" 9
9 "*K'K*".
✿
#$ :
/ ! 2!
! <"! /
2 ,! , !2 !
!,- ! ! !
;-/
!´2;! /3 ! ; 2 !
2-.
#$:
- ; 3 !
/@ 2 . 2 2
!
!//! /3
" ! ! <
!2@/!! ! ,2! 30!,/! !
@ ;!
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 9
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “1”
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
“Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
- îòäåëåíèå " " ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “2”
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.
✿
Ïpè èñïîëüçîâàíèè æèäêîñòè
äëÿ ñòèpêè íåîáõîäèìî
âñòàâèòü âî 2 îòäåëåíèå
ïpèëàãàåìóю ê ìàøèíå
âàííî÷êó.
ùÚ‡ ÒÔˆˇθ̇fl ‚‡ÌÌӘ͇ ‰ÓÎÊ̇
·˚Ú¸ ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “2”
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
Ú‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
·Âθfl.
UKR
ES
PÎÇÄIË 9
CAPÍTULO 9
Ç¥‰‰¥Î ‰Îfl Ï˲˜Ëı
Á‡ÒÓ·¥‚
Ç¥‰‰¥Î ‰Îfl Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚
ÓÁ‰¥ÎÂÌËÈ Ì‡ 3 ‚¥‰Ò¥ÍË:
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊1” ‰Îfl
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ¯ÍÛ ‰Îfl
ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl
✿
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ ” ‰Îfl
ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËı ‰Ó·‡‚ÓÍ,
ÔÓÏflͯۂ‡˜ÂÈ Ú͇ÌËÌ,
ÓÒ‚¥Ê‡˛˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚,
Í‡ıβ˛˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚, Á‡ÒÓ·¥‚
‰Îfl Á·ÂÂÊÂÌÌfl ÍÓθÓÛ.
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊2” ‰Îfl
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ¯ÍÛ ‰Îfl
ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl.
üÍ˘Ó ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ ¥‰Í¥ Ï˲˜¥
Á‡ÒÓ·Ë, ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ Û ‚¥‰Ò¥ÍÛ, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊2” Û
‚¥‰‰¥Î¥ ‰Îfl Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚. ñÂ
‰ÓÔÓÏÓÊ Ï˲˜ËÏ Á‡ÒÓ·¥‚
ÔÓÚ‡ÔËÚË Û ·‡Í Û ‚¥ÌËÈ ˜‡Ò ˆËÍÎÛ
Ô‡ÌÌfl.
ñÂÈ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÔÓ‚ËÌÂÌ
·ÛÚË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Û ‚¥‰‰¥Î ‰Îfl Ï˲˜Ëı
Á‡ÒÓ·¥‚, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊2”, Ú‡ÍÓÊ ÍÓÎË
ÇË ıÓ˜ÂÚ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏÛ
◊èéãéëäÄççü” ‰Îfl ‚¥‰·¥Î˛˛ ˜Ó„Ó
ˆËÍÎÛ.
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
çéíÄíäà:
ÑÂflÍ¥ Ï˲˜¥ Á‡ÒÓ·Ë ‚‡ÊÍÓ
ÛÚËÎ¥ÁÛ‚‡ÚË.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó
ÏÓÊÎË‚Ó ªı ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
‚ ·‡Í, fl͢Ó
ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl
‚ËÓ·ÌËÍÓÏ.
èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
“✿” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ
ÊˉÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË ‚Ó
‚ÒÂı ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.
çéíÄíäà: ä·‰¥Ú¸ ¥‰Í¥
ÔÓ‰ÛÍÚË Ú¥Î¸ÍË Û ‚¥‰‰¥Î,
ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ ✿ ”. 凯Ë̇
Á‡ÔÓ„‡ÏÓ‚‡Ì‡, ˘Ó
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡·Ë‡ÚË
‰Ó·‡‚ÍË Ô¥‰ ˜‡Ò
ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ÍÓÍÛ ÍÓÊÌÓ„Ó
ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl.
CUBETA DEL
DETERGENTE
La cubeta del detergente
está dividida en 3
compartimentos:
- El compartimento
señalado como “1” sirve
para el detergente
destinado al prelavado.
- El compartimento
señalado como “ ”,
sirve para aditivos
especiales, suavizantes,
perfumantes, almidones,
azuletes, etc.
- El compartimento
señalado como “2” sirve
para el detergente
destinado al lavado.
✿
Para el detergente liquido usar
el recipiente que se adjunta
(colocándolo) según figura.
Este cajetín debe ser insertado
en el compartimento “2” del
dispensador de detergentes,
también cuando se desea
utilizar el programa
“ACLARADOS” como ciclo
“BLANQUEADOR”.
ATENCIÓN:
RECUERDE QUE
ALGUNOS DETERGENTES
SON DIFÍCILES DE
ARRASTRAR, EN ESTE
CASO, LE
ACONSEJAMOS UTILIZAR
EL CONTENEDOR
APROPIADO PARA
PONERLO
DIRECTAMENTE EN EL
TAMBOR.
ATENCIÓN: EN EL
COMPARTIMENTO
SEÑALADO COMO
“✿” INTRODUCIR
SÓLO PRODUCTOS
LÍQUIDOS. LA
LAVADORA HA SIDO
PREPARADA PARA LA
UTILIZACIÓN
AUTOMÁTICA DE LOS
ADITIVOS DURANTE EL
ÚLTIMO ACLARADO
EN TODOS LOS
CICLOS DE LAVADO
57
NL
RU
UKR
ES
HOOFDSTUK 10
K 10
èÄêÄÉêÄî 10
DE WEEFSELS
1 5
íàè ÅÖãúü
ÂÈPÎÁÈ,
ÏPÈÇÍÀЧÅÍI
ÄËß ÏPÀÍÍß
EL PRODUCTO
BELANGRIJK:
Als er zware kleden,
bedspreien of andere zware
artikelen worden gewassen
is het aan te bevelen om
niet te centrifugeren.
:
4 , , .
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
ATENCION:
si tiene que lavar alfombras,
colchas u otras prendas
pesadas es mejor no
centrifugar.
Om wollen kledingstukken
en andere wollen artikelen
met de machine te kunnen
wassen moeten zij een
“Zuiver Scheerwol” etiket
dragen met de vermelding
“Krimpvrij” of “wasbaar in de
machine”
- , # .
Óâàãà!
ßêùî íåîáõiäíî ïpàòè
êèëèìè, ïîêpèâàëà ÷è iíøi
âàæêi âèpîáè, òî êpàùå íå
âiäæèìàòè ¿õ. Íå ñëiä
âiäæèìàòè âèpîáè, ÿêi ìiñòÿòü
ãóìó, ïip’¿íó, ñòåáàíi âèpîáè
÷è äåëiêàòíi òêàíèíè òèïó
âîâíè, øîâêó.
Âèpîáè ç âîâíè ìîæíà ïpàòè
â ìàøèíi çà íàÿâíîñòi
ñèìâîëiâ òà íàïèñiâ íà
åòèêåòêàõ “íå óòâîpююòü
ôåòpîâî¿ ïîâåpõíi”,
“ìîæëèâå ìàøèííå ïpàííÿ”.
BELANGRIJK:
Bij het uitzoeken van
het wasgoed moet u er
op letten:
:
[ "E <
*-,
""/7 +:
- dat er geen metalen
voorwerpen aan of in
het wasgoed zitten
(zoals broches,
veiligheidsspelden,
pennen, munten, etc.);
- dat kussenovertrekken
zijn dichtgeknoopt,
ritssluitingen en haken
dicht zijn, losse ceintuurs
en lange koorden aan
bad-of ochtendjassen
zijn vastgeknoopt;
- dat haken uit de
gordijnen zijn verwijderd;
- wat er op het etiket van
het kledingstuk staat;
- dat bij het sorteren van
het wasgoed
hardnekkige vlekken
verwijderd moeten
worden met een
speciaal
reinigingsmiddel of met
zeep voordat het
wasgoed wordt
ingeladen.
58
EL
− (" # ,
, .)
− ", # , !' " # .
− − "
"
− ! 5 , , òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
PÎÇÄIË 10
Óâàãà!
Ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèpîáiâ ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè:
- ó âèpîáàõ, ïpèçíà÷åíèõ
äëÿ ïpàííÿ, áóëè âiäñóòíi
ìåòàëåâi ïpåäìåòè
(íàïpèêëàä: ñêpiïêè,
øïèëüêè, ìîíåòè òîùî);
- áóëè çàñòåáíóòi
ïiäîäiÿëüíèêè, çàñòåáíóòi
áëèñêàâêè, ãàïëèêè,
âiäñóòíi påìåíi, òà
çàâ’ÿçàíi äîâãi ñòpi÷êè
îäÿãó;
- ñïîpîòi ç çàâiñîê pîëèêè;
- âèêîíóâàëèñü
påêîìåíäàöi¿, âêàçàíi íà
åòèêåòêàõ;
- ÿêùî ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèÿâëåíi çàñòàpiëi
çàápóäíåííÿ ó âèãëÿäi
ïëÿì, âèäàëiòü ¿õ
ñïåöiàëüíèìè
ïëÿìîâèäàëюâà÷àìè
âiäïîâiäíî äî
påêîìåíäàöié íà
åòèêåòöi.
CAPÍTULO 10
Las prendas y ropa de lana,
para poderlas lavar en la
lavadora, deben llevar el
símbolo “Pura Lana Virgen” y
tener además la indicación
“no se apelmaza” o bien
“lavable en máquina”.
ATENCIÓN:
Durante la selección
asegúrese de que:
- en la ropa para lavar
no haya objetos
metálicos (por
ejemplo, clips,
imperdibles, alfileres,
monedas, etc.);
- abroche las fundas de
las almohadas, cierre
las cremalleras, las
anillas, ate las cintas
sueltas y las tiras largas
de los vestidos;
- quite de las cortinas
tanbién los elementos
de rodamiento;
- lea atentamente las
etiquetas de los
tejidos;
- si durante la selección
aprecia manchas
resistentes, quítelas
con un detergente
especial o con una
pasta de lavado
apropiada.
59
NL
HOOFDSTUK 11
TIPS VOOR
GEBRUIK
K 11
X$'+#4!+ 03'$
&L&$#!+ #
1&2+ "$'+1!+
Tips voor economisch en
milieuvriendelijk gebruik van uw
wasmachine.
+9 7 7 .
MAXIMALISEREN VAN DE LADING
# + *
#*'*
7 ,
9 9, , 5, 7 5 . 4 5
7 50% 7 9
5 9 4 9 L.
Door de machine te vullen met
de geadviseerde maximale
lading, maakt u optimaal gebruik
van energie, water, wasmiddel en
tijd.
Door één keer een volle lading te
wassen, in plaats van twee keer
een halve lading, bespaart u 50%
energie.
IS VOORWASSEN ECHT NODIG?
U kunt uw kleding voorwassen
wanneer hier grote, moeilijke
vlekken inzitten.
Door kleding met normale vlekken
te wassen zonder gebruik te
maken van het
voorwasprogramma, kunt u
wasmiddel, tijd, water en 5 tot 15%
energie besparen.
IS WASSEN OP EEN HOGE
TEMPERATUUR NOODZAKELIJK?
Bespaar 50% energie door vlekken
voor te behandelen met een
vlekkenverwijderaar of uw was
voor te laten weken. Hierdoor kan
het gebruik van warm water
worden verminderd.
60
EL
# #& $
D ##* ?
4 7 9 !
! 5 15%
7 57 7
9 9 .
# 7 & #* ' %(+ ?
' 9 9 7 60°C.
! 5 50% 60°C.
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
χ¯ËÌÛ.
UKR
ES
PÎÇÄIË 11
CAPÍTULO 11
ÑÓ Ç‡¯Óª Û‚‡„Ë:
CONSEJOS ÚTILES
PARA EL USUARIO
ä¥Î¸Í‡ ÔÓ‡‰ flÍ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
LJ¯Û χ¯ËÌÛ Á ϥ̥χθÌÓ˛
¯ÍÓ‰Ó˛ ‰Îfl ÓÚÓ˜Û˛˜Ó„Ó
ÒÂ‰ӂˢ‡ Ú‡ πÍÓÌÓÏ¥π˛ ‰Îfl LJÒ.
å‡ÍÒËÏ¥ÁÛÈÚ Á‡„ÛÁÍÛ
àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü
ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁ͇ÏË.
ç‡ÈÍ‡˘Â ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª, ‚Ó‰Ë, ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÓ¯ÍÛ Ú‡ LJ¯Ó„Ó ˜‡ÒÛ Á‡ ÛÏÓ‚Ë
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓ„Ó
χÍÒËχθÌÓ„Ó Ó·Òfl„Û Á‡„ÛÁÍË
LJ¯Óª χ¯ËÌË.
ÇË Á·ÂÂÊÂÚ ‰Ó 50%
ÂÎÂÍÚÓÓÂÌÂ„¥ª ÔË Ô‡ÌÌ¥ ̇
ÔÓ‚ÌÛ Á‡„ÛÁÍÛ ÔÓ¥‚ÌflÌÓ Á ‰‚Óχ
ÔÓÎÓ‚ËÌÌËÏË Á‡„ÛÁ͇ÏË.
çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·Âθfl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
óË ÔÓÚ¥·ÌÂ Ç‡Ï ÔÓÔÂ‰Ìπ
Ô‡ÌÌfl?
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔÓÔÂ‰Ìπ Ô‡ÌÌfl
ڥθÍË ‰Îfl ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª
·¥ÎËÁÌË!
áÅÖêÖÜàíú Ô‡Î¸ÌÛ ˜ӂËÌÛ,
˜‡Ò, ‚Ó‰Û Ú‡ ‚¥‰ 5 ‰Ó 15%
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª, çÖ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë
ÔÓ„‡ÏÛ ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl ‰Îfl
Ì ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª ·¥ÎËÁÌË.
çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?
ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
óË ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
‰Îfl Ô‡ÌÌfl „‡fl˜Û ‚Ó‰Û?
é·Ó·¥Ú¸ ÔÎflÏË ¥‰ËÌÓ˛ ‰Îfl
ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌÌfl ‚¥‰ ÔÎflÏ ‡·Ó Á‡ÏÓ˜¥Ú¸
ÔÎflÏË Û ‚Ó‰¥ ÔÂ‰ Ô‡ÌÌflÏ ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÁÏÂ̸¯ËÚË ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏË Á
¥ÌÚÂÌÒË‚ÌËÏ Ô¥‰¥„¥‚ÓÏ ‚Ó‰Ë.
á·ÂÂÊ¥Ú¸ ‰Ó 50% πÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÔÓ„‡ÏÛ Ô‡ÌÌfl
60 „‡‰ÛÒ¥‚.
Breves sugerencias para la
utilización del
electrodoméstico en el
respeto del medio ambiente
y con el máximo ahorro.
CARGAR AL MÁXIMO LA
LAVADORA
Para eliminar eventuales
despilfarros de energía, agua
o detergente se
recomienda utilizar la
máxima capacidad de
carga de la lavadora.
Es posible, ahorrar hasta el
50% de energía con una
carga llena efectuada en
una única colada, respecto
a dos coladas a 1/2 carga.
CUANDO SIRVE REALMENTE EL
PRELAVADO?
Solamente para cargas
particularmente sucias!
Se ahorra del 5 al 15% de
energía evitando la
selección de la opción del
prelavado para ropa de
suciedad normal.
QUÉ TEMPERATURA DE
LAVADO SELECCIONAR?
La utilización de productos
para eliminar manchas antes
del lavado en la lavadora,
reduce la necesidad de
lavar a temperaturas
superiores a 60°C. Es posible
ahorrar hasta un 50%
utilizando una temperatura
de lavado de 60°C.
61
NL
HET WASSEN
VARIABELE CAPACITEIT
EL
- ETABHTH
X%PHTIKOTHTA
Deze wasautomaat regelt
automatisch het
waterniveau afhankelijk van
het soort en de hoeveelheid
wasgoed. Vanuit het
oogpunt van
energiebesparing is het op
deze manier mogelijk om
‘persoonlijk’ te wassen.
Dit systeem geeft een
vermindering van het
energieverbruik en een
merkbare vermindering van
de wastijd.
1 v o v v
oo o o
o #"v ov o v o "v o"v.
Ev o v # v
# "o" " v o.
A o v " v "
o vo .
VOORBEELD:
$:
Doe uitzonderlijk gevoelige
weefsels in een net.
Stel dat het wasgoed
bestaat uit ZWAAR VERVUILD
KATOEN (hardnekkige
vlekken dienen verwijderd te
worden met een speciaal
middel).
B !
.
2 "
( ! " ).
ÑÒÈPÊÀ
ÏPÀÍÍß
LAVADO
Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè
Çìiííi ìîæëèâîñòi
CAPACIDA VARIABILE
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
∋ëeêòpo∋íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
Âàøà ïpàëüíà ìàøèíà
àâòîìàòè÷íî àäàïòóº piâåíü
âîäè â çàëåæíîñòi âiä òèïó
òêàíèíè òà êiëüêîñòi áiëèçíè.
Òàêèì ÷èíîì, çäiéñíюºòüñÿ
“iíäèâiäóàëüíå” ïpàííÿ.
Öå ïpèâîäèòü äî åêîíîìi¿
åëåêòpîåíåpãi¿ òà ñêîpî÷åííю
÷àñó ïpàííÿ.
Esta lavadora adapta
automáticamente el nivel del
agua al tipo y cantidad de
ropa.Así pues, es posible
obtener una colada
“personalizada”, incluso
desde el punto de vista
energético.
Este sistema aporta una
disminución del consumo de
energía y una sensible
reducción del tiempo de
lavado.
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
EJEMPLO:
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé).
Para tejidos se aconseja el
uso de una bolsa de rejilla.
Âíèìàíèå!
Het is aan te bevelen om
het wasgoed niet geheel te
laten bestaan uit badstoffen
of andere stoffen die veel
water opnemen en te zwaar
worden.
! ,
# .
● Trek de wasmiddellade
open.
● 2 (P).
● Doe 120 gram in het bakje
met een 2.
● 1 120 g 2.
● Doe 50 ml van het
gewenste
✿
toevoegmiddel in het
toevoegvakje.
● Sluit de wasmiddellade
(P).
62
ES
UKR
RU
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ P.
ÏPÈÊËÀÄ
Îñîáëèâî äåëiêàòíi òêàíèíè
påêîìåíäóºòüñÿ ïpàòè â
ñiòêîâîìó ìiøêó.
Ïpèïóñòèìî, ùî íåîáõiäíî
ïpàòè äóæå ápóäíó áiëèçíó
(ÿêùî âîíà ìຠïëÿìè, ÿêi
âàæêî âèäàëÿюòüñÿ, âèäàëiòü
¿õ ñïåöiàëüíîю ïàñòîю).
Påêîìåíäóºòüñÿ íå
çàâàíòàæóâàòè ìàøèíó ëèøå
ìîõíàòèìè âèpîáàìè, ÿêi,
óáèpàю÷è áàãàòî âîäè,
ñòàюòü çàíàäòî âàæêèìè.
Supongamos que la colada
que va a hacer sea de
ALGODON MUY SUCIO (si hay
manchas especialmente
resistentes, quítelas con la
pasta apropiada).
Le aconsejamos no realizar
una colada con sólo
prendas de tejidos
esponjosos, ya que al
absorber mucha agua,
sehacen demasiado
pesadas.
● Abra la cubeta del
detergente.
● Âèñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ.
● èÓÍ·‰¥Ú¸ 120 „‡Ï ‚ „ÓÎÓ‚ÌËÈ
‚¥‰‰¥Î, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊2”.
● 3 50 . .
● ᇄÛÁËÚ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2 ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚.
● Ponga en el
compartimento 2 de
lavado 120 g de
detergente.
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
äîáàâêè â îòäåëåíèå
.
● Íàëèéòå 50 ã áàæàíî¿
äîáàâêè ó âiääiëåííÿ
.
● Ponga 50 cc del aditivo
que desee en el
compartimento para
aditivos
.
● K (P).
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp P.
● Çàñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ .
✿
✿
✿
✿
● Cierra la cubeta del
detergente.
63
NL
● Controleer of de
watertoevoerkraan open
staat.
● En of de afvoerslang goed
is aangesloten.
PROGRAMMA SELECTEREN
Raadpleeg het programmaoverzicht voor het meest
geschikte programma.
Draai de programmaknop
naar het gewenste
programma.
Wacht tot het “STOP”-lampje
begint te knipperen.
Druk vervolgens op de STARTknop.
Het indrukken van de STARTknop stelt de wasmachine in
werking.
Het programma draait met
de programmaknop
gepositioneerd op het
gekozen programma totdat
het programma eindigt.
Waarschuwing: Indien er een
onderbreking van stroom is,
teriwjld e amchine aan staat,
wordt het geselecteerde
programma opgeslagen in
een speciaal geheugen.
Wanneer de stroom is
hersteld, zal de machine
verder gaan met het
wasprogramma.
● Na afloop van het
wasprogramma.
EL
● 3 " .
RU
● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
● 3 " " .
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà
ñëèâà âîäû çàêpåïëåíà
ïpàâèëüíî.
*-# *#11'
K " .
0! , .
- "STOP"
/)2H`.
4 (START) , .
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl LJÒ
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ.
ÑÓʉËÚÂÒ¸, ÔÓ͇ Ì ̇˜ÌÂÚ
ÏÂˆ‡Ú¸ Ë̉Ë͇ÚÓ “STOP”, ÔÓÒÎÂ
˝ÚÓ„Ó Ì‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û START.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Í·‚Ë¯Ë START
χ¯Ë̇ Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸.
1 ! , ' " "
( ) , .
.*&&: , , ! .
● Asegúrese de que el grifo
del agua esté abierto,
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
çëèâíèé øëàíã çàêpiïëåíèé
âipíî;
● Que el desagüe esté en
posición correcta.
éÅàêÄççü èêéÉêÄå
äÓËÒÚÛÈÚÂÒfl Ú‡·ÎËˆÂ˛ ÔÓ„‡Ï
‰Îfl ‚Ë·ÓÛ Ì‡È·¥Î¸¯ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓª
ÔÓ„‡ÏË.
èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÒÂÎÂÍÚÓ‡ ‰Îfl
‚Ë·ÓÛ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓª ÔÓ„‡ÏË
ᇘÂ͇ÈÚ ÔÓÍË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ ◊ëíéè”
Á‡„ÓËÚ¸Òfl
èÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí
äÓÎË ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí ̇ ÚËÒÌÂ̇,
χ¯Ë̇ ÔÓ˜Ë̇π Ó·ÓÚÛ Û
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ.
èÓ„‡Ï‡ÚÓ ÚËχπ ÔÂÂÏË͇˜ ̇
Ó·‡Ì¥È ÔÓ„‡Ï¥ ‰Ó ͥ̈fl ˆËÍÎÛ.
ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ ÂÂ
ÔÂ˚‚‡ÌËfl. èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl χ¯Ë̇
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ "äÓ̈
ˆËÍ·" ("end cycle")
● Wacht tot de
deurvergrendeling
ontgrendelt (circa 2 minuten
na afloop van het
wasprogramma).
● - 2 " " ' .
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË
èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
β͇.
● Draai de programmaknop
naar de UIT-stand (OFF) om
de machine uit te schakelen.
● − " OFF.
● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
● Open de deur en haal uw
wasgoed uit de machine.
● 2 .
● éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒڇ̸ÚÂ
·ÂθÂ.
VOOR ALLE SOORTEN
WASPROGRAMMA’S
RAADPLEEG HET
OVERZICHT EN VOER DE
HANDELINGEN UIT IN
DE AANGEGEVEN
VOLGORDE
$ I K $ K
K K .
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю
∋òîé òàáëèöåé.
ES
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
âîäîïpîâiäíèé êpàí
âiäêpèòèé;
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
● , "end
cycle" % .
64
UKR
á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl: üÍ˘Ó Ô¥‰ ˜‡Ò
Ó·ÓÚË Ï‡¯ËÌË ‚ËÌË͇˛Ú¸ Á·Óª Û
ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌ¥, ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ
ÔËÒÚ¥È Á·Â¥„‡π Û Ô‡Ï’flÚ¥ Ó·‡ÌÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ ¥, ÍÓÎË ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
ÔÓÌÓ‚ËÚ¸Òfl, χ¯Ë̇ ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Á
ÚÓ„Ó Ï¥Òˆfl, ‰Â ‚Ó̇ ·Û·
ÔËÁÛÔËÌÂ̇.
● èÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ÔÓ„‡ÏË
Û‚¥Ï͇πÚ¸Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ “ͥ̈¸
ˆËÍÎÛ”.
● ᇘÂ͇ÈÚ ÔÓÍË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ‰‚Â¥ ‚ËÍβ˜ËÚ¸Òfl
(ÔË·ÎËÁÌÓ ‰‚¥ ı‚ËÎËÌË ÔÓ
Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ÔÓ„‡ÏË).
● ÇËÍβ˜ËÚ¸ χ¯ËÌÛ, ÔÓ‚ÂÚ‡˛˜Ë
ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ ̇ ÔÓÁˈ¥˛ “OFF”.
SELECCIÓN DEL PROGRAMA
Hace referencia a la tabla
de programas para
seleccionar el programa más
adecuado.
Girando el selector se activa
el programa elegido. Espere
que la luz “STOP” inicie su
intermitencia y por tanto
accione la tecla START.
Seleccionando la tecla
START la lavadora incia la
secuencia de lavado.
El ciclo de lavado
mantendrá el mando
programador fijo sobre el
programa seleccionado
hasta la finalización del
lavado.
Atención: Si hubiese un corte
en el suministro eléctrico
durante el funcionamiento
de la lavadora, una especie
de memoria conservará la
selección efectuada y, al
reiniciarse el suministro
eléctrico, la lavadora
continuará lavando desde el
punto en que se paró.
● Al final del programa se
ilumina el indicador de fin
ciclo.
● Espere hasta que se
apague el piloto de puerta
asegurada (2 minutos
después de finalizar el
programa).
● Apague el aparato
colocando el mando
selector de programas en
posición “OFF”.
● Ç¥‰ÍËÈÚ ‰‚Â¥ Ú‡ ‚ËÏ¥Ú¸ ·¥ÎËÁÌÛ.
● Abra la puerta y extraiga
la ropa.
Óâàãà!
Äëÿ ïpàííÿ áóäü-ÿêî¿
áiëèçíè ïîñòiéíî
çâåpòàéòåñÿ äî
òàáëèöi ïpîãpàì i
äîòpèìóéòåñü
påêîìåíäîâàíî¿
ïîñëiäîâíîñòi
îïåpàöié.
PARA CUALQUIER TIPO
DE LAVADO, CONSULTE
SIEMPRE LA TABLA DE
LOS PROGRAMAS Y
SIGA LA SECUENCIA DE
LAS OPERACIONES TAL
COMO VIENE
INDICADO.
65
EL
NL
HOOFDSTUK 12
K 12
SCHOONMAKEN
EN NORMAAL
ONDERHOUD
K Gebruik geen
schuurmiddelen, alcoholoplossingen en/of
oplosmiddelen aan de
buitenkant van de wasautomaat of droger. Een
vochtige doek is voldoende.
,
" # /
" . 2 .
De wasautomaat behoeft
zeer weinig onderhoud:
0 ! :
● Schoonmaken van de
vakjes voor wasmiddelen.
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
ЧÈÑÒÊÀ
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
UKR
PÎÇÄIË 12
ES
CAPÍTULO 12
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÄÎÃËßÄ
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
ORDINARIO
Äëÿ ÷èùåííÿ çîâíiøíüî¿
ïîâåpõíi ìàøèíè íå
êîpèñòóéòåñÿ àápàçèâíèìè
çàñîáàìè, ñïèpòîì ÷è
pîç÷èííèêàìè. Äîñèòü
ïpîòåpòè ìàøèíó âîëîãîю
ñåpâåòêîю.
Para su limpieza exterior no
use productos abrasivos,
alcohol y/o disolventes,
basta sólo una pasada con
un paño húmedo.
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
Ìàøèíà ïîòpåáóº íåâåëèêîãî
äîãëÿäó:
● ● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ
● ÷èùåííÿ âàííî÷îê
(âiääiëåíü) êîíòåéíåpà äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ;
● Limpieza de la cubeta y
sus compartimentos
● Het reinigen van het filter.
● ● î÷èñòêè ôèëüòpà
● ÷èùåííÿ ôiëüòpà;
● Limpieza filtro
● Bij verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd niet gebruikt
wordt.
● # " ● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
● ïpè ïåpåñóâàííi ÷è
òpèâàëié çóïèíöi ìàøèíè.
● Traslados o largos
períodos de inactividad de
la máquina.
HET SCHOONMAKEN VAN DE
VAKJES VOOR WASMIDDELEN
K −
K
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Чèùåííÿ âiääiëåíü
êîíòåéíåpà äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
LIMPIEZA DE LA CUBETA DEL
DETERGENTE Y SUS
COMPARTIMENTOS
Alhoewel het niet strikt
noodzakelijk is raden wij aan
af en toe de vakjes voor de
was-en bleekmiddelen en
de toevoegingen schoon te
maken.
- ' ,
!
, " "
' .
Haal de vakjes er uit door er
voorzichtig aan te trekken.
Schoonmaken met water
De vakjes opnieuw naar
binnen schuiven.
66
RU
` `
.
# .
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
Påêîìåíäóºòüñÿ ÷àñ âiä ÷àñó
÷èñòèòè âiääiëåííÿ äëÿ
ïîpîøêiâ, âèáiëюâà÷à òà
çì’ÿêøóâà÷à. Äëÿ öüîãî:
La lavadora necesita muy
poco mantenimiento:
Aunque no sea
estrictamente necesario, es
conveniente limpiar de vez
en en cuando los
compartimentos del
detergente, blanqueadores
y aditivos.
áåç îñîáëèâèõ çóñèëü
âèòÿãíiòü âàííî÷êè ç
êîíòåéíåpà;
Para esta operacion basta
extraerlos haciendo un
poco de fuerza.
ïpîìèéòå êîíòåéíåp i
âàííî÷êè ñòpóìåíåì âîäè;
Limpie todo el contenido
bajo un chorro de agua.
óñòàâòå âñå íà ìiñöå.
Vuelva a colocar todo en su
sitio.
67
NL
EL
RU
HET REINIGEN VAN HET FILTER
De wasmachine is uitgerust
met een speciale filter die
materialen zoals knopen en
munten tegenhoud, die de
afvoerslang kunnen blokkeren.
De procedure voor het reinigen
van het filter is als volgt.
K7 *
1 5 7 7
(. ,
.) 5 . ' 9 5 :
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
● Open het klepje
● ● Alleen op bepaalde
modellen:
Haal de kleine slang eruit, en
haal het dopje eraf om het
achtergebleven water te
verwijderen
● % :
1 , 5 77 .
● Voordat u het filter
verwijderd, kunt u het beste
even een handdoek onder
hij het filter leggen om de
kleine hoeveelheid water
dat nog in de pomp zit op te
vangen.
● 0 5 5,
7 8 7 9 .
● Draai de dop tegen de
klok in open in verticale
richting.
● Verwijder het filter en
maak het schoon.
● Als het filter schoon is kan
het met de klok mee weer in
de opening gedraaid
worden, vastgeschroefd
worden en kan het klepje
weer dicht gedaan worden,
zoals boven in omgekeerde
volgorde werd aangegeven.
● / 5,
o 5 ,
.
● -7 5 .
● 4 , 5 7 7 5 . 75 .
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
● íÓθÍÓ ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ:
àÁ‚ÎÂÍËÚ „ÓÙËÓ‚‡ÌÌ˚È ¯Î‡Ì„,
Û‰‡ÎËÚ ÔÓ·ÍÛ Ë ÒÎÂÈÚ ‚Ó‰Û ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
● èÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ËÁ‚Θ¸ ÙËθÚ
ÔÓÒÚÂÎËÚ ÔÓ‰ ÌËÏ ÔÓÎÓÚÂ̈Â, ˜ÚÓ·˚
ÓÌÓ ÒÓ·‡ÎÓ Ì·Óθ¯ÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ
‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚
ÔÓÏÔÂ.
● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ ÔÓÚË‚
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
& #−
% $+ *
#*'*
Bij eventuele verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd in een
onverwarmde ruimte stil staat
moet het resterende water uit
alle slangen worden
verwijderd.
B 5 7
7 , .
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
Haal de stekker uit het
stopcontact. U hebt een bak
nodig. Haal de slang van de
klem en laat die laag over de
bak hangen tot al het water
weggelopen is.
1 7.
L . 1 7 , 5 .
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
68
! 9.
óèùeííÿ ôiëüòpa
B ìaøèíi âcòaíoâëeíèé
ôiëüòp, ùo çaòpèìyπ âeëèêi
÷acòêè, cìiòòÿ, ïpeäìeòè, ÿêi
ìoæyòü çaáèâaòè çëèâ âoäè
(ìoíeòè, ryäçèêè òoùo).
¯x ëerêo âèòÿãòè ç ôiëüòpa.
Ïocëiäoâíicòü äié ÷èùeííÿ
ôiëüòpa òaêa:
● Ç¥‰ÍËÚË Á‡ÒÛ‚ÍÛ
● éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ
BIJ VERPLAATSINGEN OF
WANNER DE MACHINE VOOR
LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
WORDT
Herhaal deze handelingen aan
de andere kant.
UKR
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
● í¥Î¸ÍË ‚ ÓÍÂÏËı ÏÓ‰ÂÎflı:
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ „ÓÙÓ‚‡ÌËÈ ¯Î‡Ì„,
‚ËÈÏ¥Ú¸ ÔÓ·ÍÛ Ú‡ ÁÎËÈÚÂ ‚Ó‰Û Û
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
● èÂ‰ ÚËÏ, flÍ ÁÌflÚË Ù¥Î¸Ú,
ÔÓÍ·‰¥Ú¸ ‡·ÒÓ·Û˛˜Û ÒÂ‚ÂÚÍÛ Ô¥‰
Í˯ÍÛ Ù¥Î¸Ú‡, ˘Ó· Á¥·‡ÚË
ÌÂÁ̇˜ÌÛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‚Ó‰Ë, fl͇ ÏÓÊÂ
·ÛÚË ‚ÒÂ‰ËÌ¥ ̇ÒÓÒÛ.
● ïoâepíiòü ôiëüòp ïpoòè
roäèííèêoâo¿ còpiëêè äo éoão
çyïèíêè y âepòèêaëüíoìy
ïoëoæeííi;
● âèòÿãíiòü ôiëüòp i o÷ècòiòü
éoão;
● ïicëÿ ÷èùeííÿ ôiëüòpa
oãëÿíüòe éoão i ïocòaâòe ía
ìicöe, âèêoíy˛÷è çaçía÷eíi
âèùe oïepaöi¿ â çâopoòíoìy
ïopÿäêy.
Ïåpåcyâaííÿ ìaøèíè ÷è ¿¿
òpèâaëa çyïèíêa
Ïpè ìîæëèâèx ïepecyâaííÿx
÷è òpèâaëoìy ïpocòo˛
ìaøèíè â íeoïaë˛âaíèx
ïpèìiùeííÿx íeoáxiäío
ïoâíicò˛ çëèòè ç òpyáoê òa
ìaøèíè çaëèøêè âoäè.
Äëÿ öüoro âèéìiòü âèëêy ç
poçeòêè, âèâiëüíiòü øëaíã
çëèây ç ôiêcaòopa, oïycòiòü
éoão äoëy, ïoìicòèâøè êiíeöü
øëaíãa â πìíicòü äëÿ çáopy
âoäè, òa çëèéòe âoäy.
Çâiëüíèâøè ìaøèíy âiä âoäè,
çaêpiïiòü çëèâíèé øëaíã y
ôiêcaòopi.
Ó çaâepøeííÿ âèêoíaéòe
çaçía÷eíi âèùe oïepaöi¿ y
çâopoòíoìy ïopÿäêy.
ES
LIMPIEZA FILTRO
La lavadora está dotada de
un filtro especial que retiene
los residuos de tamaño más
grande que podrían obstruir
la descarga (monedas,
botones, etc) y que de esta
manera se pueden
recuperar fácilmente.
Cuando sea necesario
limpiar el filtro seguir los
siguientes pasos:
● Abatir la tapa
● Sólo algunos modelos:
Extraiga el tubo, saque el
tapón y recoja el agua en
un contenedor.
● Antes de extraer el filtro, se
recomienda colocar un
paño absorvente debajo
con el fin de recoger el
agua residual que pueda
salir.
● Gire el filtro en sentido
contrario a las agujas del
reloj hasta que haga tope
en posición vertical.
● Extráigalo y limpielo.
● Después de haberlo
limpiado vuelva a montarlo
siguiendo las operaciones
en sentido contrario a la
descripción precedente.
TRASLADOS O LARGOS
PERÍODOS DE INACTIVIDAD
DE LA MÁQUINA
En eventuales traslados o en
caso que la máquina
estuviese inactiva durante
largo período de tiempo en
lugares fríos, hay que vaciar
completamente todo
residuo de agua en los
tubos.
Estando desconectada
suelte el tubo de la
abrazadera y dirijalo hacia
abajo, en el cubo, hasta
conseguir la salida
completa del agua.
Finalizada la operación,
repita los pasos en sentido
contrario.
69
EL
NL
HOOFDSTUK 13
PROBLEEM
1. Geen enkel
programma
functioneert
K 13
OPLOSSING
OORZAAK
Stekker zit niet in het stopcontact
Doe de stekker in het stopcontact
Hoofdschakelaar is niet aan
#)
*
% - Zet de hoofdschakelaar aan
% (ON/OFF)
Stroomonderbreking
Controleer
% 5 9
!7
Elektrische zekeringen doorgebrand
Controleer
R !7
Vuldeur is open
Sluit de vuldeur
Zie oorzaak 1
Controleer
De watertoevoerkraan staat niet open
Zet de watertoevoerkraan open
De tijdschakelaar is niet juist ingesteld
Stel de tijdschakelaar in
Er zit een knik in de afvoerslang
Trek de afvoerslang recht
Materiaal blokkeert het filter
Controleer het filter
4. Water op de vloer
bij de machine
Een lek bij de ring tussen de kraan en de
inlaatslang
Vervang de sluitring en draai de slang
goed aan bij de kraan
5. Centrifugeert niet
De wasautomaat heeft het water niet
weggepompt
Wacht een paar minuten tot de
machine het water heeft weggepompt
Ingesteld op “niet centrifugeren” (alleen
bij enkele machines)
Maak de “niet centrifugeren” instelling
ongedaan
De wasautomaat staat niet recht
Stel de speciale voetjes bij
De transportklemmen zijn niet
verwijderd
Verwijder de transportklemmen
Het wasgoed is niet gelijkmatig
verdeeld
Schut het wasgoed los en verdeel het
geljkmatig
2. Er wordt geen
water ingevoerd
3. Pompt het water
niet weg
6. Sterke trillingen
gedurende het
centrifugeren
2. % OPMERKING: DIT MODEL HEEFT EEN ELEKTRONISCHE SENSOR DIE VOELT OF DE LADING GOED UITGEBALANCEERD IS. ALS DE LADING
ENIGSZINS ONEVENWICHTIG IS, ZAL DE MACHINE DE WAS AUTOMATISCH BALANCEREN EN DAN NORMAAL CENTRIFUGEREN.
ALS ER, NA EEN AANTAL KEREN PROBEREN, GEEN EVENWICHT WORDT BEREIKT, WORDT EEN LAGERE CENTRIFUGESNELHEID GEBRUIKT.
ALS DE LADING ERG ONEVENWICHTIG IS, WORDT DE CENTRIFUGEFASE GEANNULEERD.
HIERDOOR WORDT DE TRILLING VERMINDERD, HET LAWAAI MINDER EN WORDT DE BETROUWBAARHEID EN DE LEVENSDUUR VAN DE
WASMACHINE VERGROOT.
Als de storing niet verholpen kan worden neem dan contact op met een Gias Service Center van Candy. Voor
snelle service geeft u het soort automaat op dat op het etiket aan de binnenkant van de deur of op het
garantiebewijs is vermeld.
Belangrijk
1 Het gebruik van fosfaatvrije milieuvriendelijke wasmiddelen kunnen het volgende effect geven:
- Het afgevoerde spoelwater kan troebel zijn vanwege de aanwezigheid van in het water zwevende zeoliet.
Dit betekent niet dat de spoelgangen niet effectief genoeg waren.
- De aanwezigheid van wit poeder (zeoliet) op het eind van het programma. Dit blijft niet in het wasgoed
zitten en geeft geen kleurverandering.
- De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater. Dit is niet noodzakelijkerwijs een teken dat er niet
goed gespoeld is.
- De niet-ionische middelen die in de samenstelling van wasmiddelen zitten zijn vaak moeilijk uit het
wasgoed te verwijderen en zelfs als het gaat om kleine hoeveelheden kan er zichtbare sopvorming zijn.
In dergelijke gevallen is het niet nodig om nog een spoelgang te laten uitvoeren.
2 Als uw wasmachine niet meer functioneert zoals het moet wilt u dan a.u.b. eerst de bovenstaande controles
uitvoeren voordat u contact opneemt met de Gias Service Center van Candy.
70
1. % 7
7
5
' K 7 (1)
!7
' 9
9
9 & v 3. % & n - # K 5 5
9
!7 5
4. * 79 % 9 9
9
5. % 1 0 R &"# +1#U#4&
( )
7
7 8 1 o 0
& 9 5 5 5 1 9 5
K 5 9
6. % 8 4 5 9
5
HMEI% H:
H Y KEYH EINAI E>OI MENH ME EIIKO HEKTPONIKO AI HTHPIO OY AOTPEEI THN EKTEE H TOY
KYKOY TI?IMATO AN TA POYXA TO TYMANO EN EINAI OMOIOMOPA KATANEMHMENA. AYTO
AOTPEEI TO OPYBO KAI TI ONH EI KAI E>A AIZEI ME$AYTEPH IAPKEIA Z%H TH Y KEYH .
! 5 , Candy. 77
, 7 779
.
# 1 ! 2!" 2 ! <, 0,, ! 3 2 <
< ,!!
/ ! 3 !3, /!:
− @ ! 30!,/! / ! ! ;,@ ,@ ,2" 2,// 2 ! 2!− @ !2@ L !, /!@! 2 0,/!.
− #! 2 ! ,2" 2,// ! - ! ! 3, ,- . ! 2,//!! !2 /!"! -<! /! ! L2 ! "/!!.
− #! 2 ! !< - ! ,2! 30!,/!, /! !! !! !,3 30!,/!.
− <!! ! 2 3 ! ! ! 2! ,2 ! - , ! !<! ;- !@ ! - ! ! 3 ! / 3 @, / - ! 2
!@ /! /@ !< -.
− " !23, ! ,3 0,/!! <3 2 !3! !3, /!.
2 ,2 ,2 , ,3 " 2 !! <! ! ! 2 ! 0 ;! Candy.
!! 2! <3 !/! 2;- ! 2 @ ,; ! -
2 <2,,!2 !2-. !! 2! 3 ! /! ! 0 Q@ 00! !
!,,L ! 0! ! ! 2.
71
RU
UKR
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
PÎÇÄIË 13
MOÆÈBI HECÏPABHOCTI, ¯X ÏPÈЧÈHÈ TA ÓCÓHEHHß
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Ìàøèíà íå
pàáîòàåò íè íà
îäíîé ïpîãpàììå
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
ÍÅÑÏPÀÂÍÎÑÒI
1. Ìàøèíà íå ïpaöює
ía æoäíié ïpoãpaìi
ÓÑÓÍÅÍÍß
ÏPÈЧÈÍÈ
Maøèía íe ïiäêëю÷eía äo eëeêòpoìepeæi
Ïiäêëю÷iòü ìaøèíy
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Maøèía íe yâiìêíeía
Haòècíiòü êíoïêy “âêë/âèêë”
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Biäcyòíÿ eëeêòpoeíepãiÿ
Ïepeâipòe
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Ïpîâåpèòü
Ïepeãopiëè çaïoáiæíèêè
Ïepeâipòe
Biäêpèòèé çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Çaêpèéòe çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Çàêpûòü ëюê.
Äèâ. ïpè÷èíè ï. 1
Ïepeâipòe
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çaêpèòèé êpaí ïoäa÷i âoäè
Biäêpèéòe êpaí
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
Heâipío âcòaíoâëeía py÷êa L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Ïepeâipòe ïoëoæeííÿ py÷êè L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Çaáèòèé ôiëüòp
O÷ècòiòü ôiëüòp
3. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå ñëèâàåò
âîäó
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïepeãíyòèé øëaíã çëèây
Bèïpÿìòe øëaíã çëèây
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã
ìàøèíû
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
4. Íàÿâíicòü âoäè ía
ïiäëoçi íaâêoëo
ìaøèíè
Boäa ïpoíèêaє êpiçü ïpoêëaäêy ìiæ
êpaíoì i òpyáêoю ïoäa÷i âoäè
Çaìiíiòü ïpoêëaäêy òa çaòÿãíiòü
ç’єäíaííÿ
Ça÷eêaéòe, äoêè ìaøèía çiëëє âoäy
5. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
îòæèìàåò áåëüå
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
5. Ïpaëüía ìaøèía íe
âiäæèìaє áiëèçíy
Maøèía ùe íe çëèëa âoäy
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Peæèì âiäæèìy âèêëю÷eíèé
Bêëю÷iòü peæèì âiäæèìy
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
Maøèía íepiâío âcòaíoâëeía ía ïiäëoçi
Bèpiâíÿéòe ìaøèíy, oáepòaю÷è íiæêè
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
He çíÿòi òpaícïopòíi äyæêè
Çíiìiòü òpaícïopòíi äyæêè
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áiëèçía íepiâíoìipío poçïoäiëèëacÿ â
áapaáaíi
Piâíoìipío poçïoäiëiòü áiëèçíy
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
2. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
çàïîëíÿåòñÿ âîäîé
Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè
áeëüe â áapaáaíe paçìecòèëocü íepaâíoìepío.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë ‚Ë·‡ˆË˛ χ¯ËÌ˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ Â ÒÎÛÊ·˚.
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
2. Ïpaëüía ìaøèía íe
íaïoâíюєòücÿ
âoäoю
3. Ïpaëüía ìaøèía íe
çëèâaє âoäy
6. Ñèëüíi âiápàöi¿ ïiä
÷ac âiäæèìy
Ìàøèíà îñíàùåíà ñïåöiàëüíèì åëåêòpîííèì ïpèñòpîºì, ÿêå îõîpîíÿº öåíòpèôóãó âiä
pîçáàëàíñóâàííÿ. Öå çíèæóº øóì i âiápàöiю ìàøèíè i òàêèì ÷èíîì ïpîäîâæóº òåpìií ¿¿
åêñïëóàòàöi¿.
Óâara!
ßêùo Baøa ìaøèía íe ïpaöює, ïepø íiæ çâepíyòècÿ äo öeíòpy òexíi÷íoão oácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, cïpoáyéòe
ycyíyòè íecïpaâíicòü caìoòyæêè, âèêopècòoâyю÷è âèùeíaâeäeíy òaáëèöю.
ßêùo caìoòyæêè ycyíyòè íecïpaâíicòü íe âäaєòücÿ, çâepíiòücÿ â öeíòp òexoácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, ïoâiäoìèâøè
òèï ìoäeëi, ÿêèé âêaçaíèé ía òaáëè÷öi ç âíyòpiøíüoro áoêy äâepöÿò aáo â ãapaíòiéíoìy cepòèôiêaòi (òaëoíi).
Ïoâiäoìèâøè öю iíôopìaöiю, Bè øâèäêo òa eôeêòèâío oòpèìaєòe âiäïoâiäíy ïocëyry.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
72
73
ES
CAPÍTULO 13
ANOMALÍA
1. No funciona con
nigún programa
SOLUCIÓN
CAUSA
El enchufe de la corriente eléctrica no
está conectado a la toma de corriente
Conecte el enchufe
El botón del interruptor general no está
pulsado
Pulse el interruptor general
No hay corriente eléctrica
Compruébelo
Las válvulas de la instalación eléctrica
están averiadas
Compruébelo
Puerta abierta
Cierre la puerta
Vea causa 1
Compruébelo
El grifo del agua está cerrado
Abra el grifo del agua
El timer no está posicionado
correctamente
Posicione el timer correctamente
El tubo de desagüe está doblado
Enderezca el tubo de desagüe
Presencia de cuerpos extraños en el
filtro
Inspeccionar el filtro
4. Presencia de agua
en el suelo
alrededor de la
lavadora
Pérdida de agua por la guarnición de
goma que está entre el grifo y el tubo
de carga del agua
Sustituya la guarnición de goma y
enrosque bien el tubo al grifo
5. No centrífuga
La lavadora todavía no ha vaciado el
agua
Espere unos minutos, la maquina
vaciara el agua
“Exclusión de centrifugado” pulsado
(sólo en algunos modelos)
Desactive el botón “exclusión
centrifugado”
La lavadora no está bien nivelada
Regule las patas regulables
Los soportes de fijación del transporte
no han sido retirados todavía
Retire los soportes de fijación del
transporte
La carga de ropa no ha sido distribuida
uniformemente
Distribuya uniformemente la ropa
2. No carga agua
3. No descarga agua
6. Fuertes vibraciones
durante el
centrifugado
NOTA:
EL MODELO ESTÁ PROVISTO DE UN MECANISMO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPIDE LA PUESTA EN MARCHA DEL
CENTRIFUGADO EN CASO DE CARGAS PARTICULARMENTE DESEQUILIBRADAS.
ESTE MECANISMO MEJORA LAS VIBRACIONES, LA SILENCIOSIDAD Y LA DURACIÓN DE LA LAVADORA.
Si la anomalía persistiese, diríjase al Centro Asistencia Técnica Candy, indicando el modelo de lavadora,
relacionado en la placa colocada en el mueble al interior de la puerta o en la hoja de garantía.
Suministrando estas informaciones obtendrá un servicio más rápido y eficaz.
Atención
1 El uso de detergentes ecológicos sin fosfstos puede producir los siguientes efectos:
- El agua de vaciado de los aclarados es más turbia debido a la presencia de zeolitos en suspensión sin que
resulte perjudicada la eficacia del aclarado.
- Presencia de polvo blanco (zeolitos) en la ropa al finalizar el lavado que no se incrusta en el tejido ni altera
los colores.
- La presencia de espuma en el agua el último aclarado no es necesariamente una indicación de un mal
aclarado.
- Los tensioactivos aniónicos presentes en las formulaciones de los detergrntes para lavadoras, resultan ser a
menudo difíciles de separar de la ropa y, aunque en una cantidad mínima, pueden producir visibles
fenómenos de formación de espuma.
- La ejecución de más ciclos de aclarado, en casos como éste, no conlleva ningún beneficio.
2 Si su lavadora no funcionase, antes de llamar al Centro de Asistencia Técnica Candy, compruebe los puntos
arriba mencionados.
74
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en
technische ontwikkelingen zijn voorbehouden.
& 5 9 7 7 5 7.! , .
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
Ôipìà-âèpîáíèê íå íåñå íiÿêî¿ âiäïîâiäàëüíîñòi çà ïîìèëêè äpóêó, ùî
ìiñòÿòüñÿ â öèõ iíñòpóêöiÿõ, i çàëèøຠçà ñîáîю ïpàâî ïîëiïøåííÿ
ÿêîñòi âëàñíèõ âèpîáiâ, çáåpiãàю÷è íåçìiííèìè îñíîâíi òåõíi÷íi
õàpàêòåpèñòèêè.
La firma fabricante declina toda responsabilitad por los posibles errores de impresión
que puedan haber en este libreto. Asimismo, se reserva el derecho de efectuar las
modificaciones que se consideren ùtiles a sus propios productos sin comprometer las
caraterìsticas esenciales.
Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EC voor elektrische en elektronische afval.
Door dit apparaat correct te verwijderen, helpt u het potentiële negatieve gevolg voor de omgeving en menselijke
gezondheid te voorkomen., welke anders door onjuiste verwijdering zou kunnen worden veroorzaakt.
Het symbool op het product duidt aan dat dit product niet behandeld zal worden als huishuidelijk afval. In plaats
daarvan zal het apparaat naar het verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische uitrusting gaan.
De verwijdering moet in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking uitgevoerd worden
Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijderingvan dit product, neemt u contact op met uw gemeenlijke
reinigingsdienst of de dealer waar u het apparaat heeft gekocht.
2 2 3 ;; !2@ /! !,2;"! 2 !Q ! 2002/96EC ! !
, ! ! , ! //!! (WEEE).
; !!-, 2 Q@, ;! 0; / ;!@ ! " 2"
-! 2 0,, ! !; " 2!, ! / ! ,; !@ !!,,, ! ! // .
/! Q@ 2/0,L @ @ !2@ Q@ ;! 3 ! ; ; ! 3!
2; /3 !@ //!. ;3 ;! 3 ! ! !; !,,, / 2,, !
!!-, , - ! , - , /-.
; ;! 3 ! !/!; -/< ! / 3 0!,,3 ! ! !!-, ! // .
&! @ , < / !! ! 2,, ! !!-, 2 Q@
!2;2; !2 , ! ! !!-, ! /! !@ /;2 ! 2 2 .
ñÂÈ ‚Ë¥· χÍÓ‚‡ÌÓ Á„¥‰ÌÓ ∏‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ‰ËÂÍÚË‚Ë 2002/96/Öë ÔÓ ìÚËÎ¥Á‡ˆ¥˛ ÖÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó Ú‡ ÖÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl (Waste
Electrical and Electronic Equipment Directive, WEEE).
ᇷÂÁÔÂ˜Û˛˜Ë Ô‡‚ËθÌ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ, ÇË ‰ÓÔÓÏÓÊÂÚ Á‡ÔÓ·¥„ÚË ÔÓÚÂ̈¥‡Î¸ÌÓÏÛ Ì„‡ÚË‚ÌÓÏÛ ‚ÔÎË‚Û Ì‡ ÓÚÓ˜Û˛˜Â
ÒÂ‰ӂˢ ڇ Á‰ÓÓ‚’fl β‰ËÌË, ˘Ó ÏÓÊ ÒÚ‡ÚËÒfl Á‡ ÛÏÓ‚Ë ÌÂ̇ÎÂÊÌÓª ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ.
èÓÁ̇˜Í‡ ̇ ÚÓ‚‡¥ ‚͇ÁÛπ ̇ ÚÂ, ˘Ó ‰‡ÌËÈ ÚÓ‚‡ Ì ÏÓÊ ÁÌË˘Û‚‡ÚËÒfl Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‚·ÒÌËı Á‡ÒÓ·¥‚. 燂ԇÍË ‚¥Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ
ÔÂ‰‡‚‡ÚËÒfl ‰Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı Ï¥Òˆ¥ Á·ÓÛ ‰Îfl ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ÂÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl.
áÌˢÂÌÌfl ÔÓ‚ËÌÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚË Á„¥‰ÌÓ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı Ô‡‚ËÎ ÔÓ ÁÌˢÂÌÌ˛ ‚¥‰ıÓ‰¥‚.
ÑÎfl ÓÚËχÌÌfl ·¥Î¸¯ ‰ÂڇθÌÓª ¥ÌÙÓχˆ¥ª ÔÓ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl, ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl Ú‡ ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥˛ ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ, ·Û‰¸-·Ò͇ Á‚ÂÚ‡ÈÚÂÒfl
‰Ó Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó ÓÙ¥ÒÛ, ÒÂ‚¥ÒÛ Á ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ÚÂıÌ¥ÍË ‡·Ó χ„‡ÁËÌÛ, ‰Â ÇË Ôˉ·‡ÎË ‚Ë¥·.
Este electrodomestico está marcado conforme a la directiva Europea 2002/96/CE sobre los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).
Asegurándose que este producto ha sido eliminado correctamente, ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas en el ambiente y la salud de las personas, que pudiera verificarse por causa de
un anómalo tratamiento de este producto
El simbolo sobre el producto indica que este aparato no puede ser tratado como un residuo doméstico
normal, en su ligar deberá ser entregado al centro de recogidas para reciclaje de aparatos eléctricos y
electrónicos.
La eliminación debe ser efectuada de acuerdo con las reglas medioambientales vigentes para el
tratamiento de los residuos.
Para informacion más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, por favor
contacte con la oficina compentente (del departamento de ecología y mediomabiente), o su servicio de
recogida a domicilio si lo hubiera o el punto de venta donde compró el producto.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
NL
EL
RU
UKR
ES
08.01 - 41026433.A - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë
˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó
ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚, „Ó
ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ͇҇ÚÂθÌÓ
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising