Candy | CBD145P-14 | Candy CBD145P-14 Manuel utilisateur

Candy CBD145P-14 Manuel utilisateur
FR
NL
EN
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
CBD 125
CBD 145 P
FR
TOUS NOS
COMPLIMENTS
ONZE COMPLIMENTEN
En achetant cet appareil
ménager Candy, vous avez
démontré que vous
n’acceptez aucun
compromis: vous voulez
toujours ce qu’il y a de
mieux.
Met de aankoop van dit
Candy huishoudelijk
apparaat hebt u laten zien
dat u geen genoegen
neemt met
tussenoplossingen en dat u
alleen het allerbeste wilt.
Candy a le plaisir de vous
proposer cette nouvelle
machine à laver qui est le
résultat d’années de
recherches et d’études des
besoins du consommateur.
Vous avez fait le choix de la
qualité, de la fiabilité et de
l’efficacité.
Het is voor Candy een genoegen u een nieuwe
wasautomaat aan te
bieden die het resultaat is
van jarenlang onderzoek en
ervaring opgedaan door
een direct contact met de
gebruiker. U hebt gekozen
voor de kwaliteit, de
duurzaamheid en de
uitstekende prestatie die
deze wasmachine levert.
Candy vous propose une
large gamme d’appareils
électroménagers: machines
à laver la vaisselle, machines
à laver et sécher le linge,
cuisinières, fours à microondes, fours et tables de
cuisson, hottes, réfrigerateurs
et congélateurs.
Demandez à votre
Revendeur le catalogue
complet des produits
Candy.
Nous vous prions de lire
attentivement les conseils
contenus dans ce livret. Il
contient d’importantes
indications concernant les
procédures d’installation,
d’emploi, d’entretien et
quelques suggestions utiles
en vue d’améliorer
l’utilisation de la machine à
laver.
Conservez avec soin ce
livret: vous pourrez le
consulter bien souvent.
Quand vous communiquez
avec Candy, ou avec ses
centres d’assistance, veuillez
citer le Modèle, le n° et le
numéro G (éventuellement).
2
NL
Candy kan u ook een
uitgebreid assortiment van
ander huishoudelijke
apparaten en stofzuigers
bieden. Kijk hiervoor op de
lokale website van Candy.
Een uitgebreide catalogus
van Candy apparaten kunt
u bij uw winkelier krijgen.
Wij verzoeken u dit boekje
aandachtig door te lezen,
want het geeft u belangrijke
richtlijnen omtrent het veilig
installeren, het gebruik en
het onderhoud en bruikbare
tips om met uw
wasautomaat de beste
resultaten te verkrijgen.
FR
NL
CHAPITRE
HOOFDSTUK
INDEX
INHOUDSOPGAVE
Avant-propos
Inleiding
Notes générales à la
livraison
Algemene aanwijzingen bij
levering
1
Garantie
Garantie
2
Mesures de sécurité
Veiligheidsmaatregelen
3
Données techniques
Technische gegevens
4
Mise en place, installation
In elkaar zetten en
installeren
5
Description des commandes
Bedieningspaneel
6
Tiroir à lessive
Wasmiddelbakje
7
Sélection
Kiezen van het programma
8
Le produit
De weefsels
9
Tableau des programmes
Overzicht van programma’s
10
Conseils utiles pour
l’utilisateur/Lavage
Tips voor gebruik/Het
wassen
11
Nettoyage et entretien
Schoonmaken en normaal
onderhoud
12
Recherche des pannes
Storingzoeker
13
Bewaar dit boekje op een
goede plaats zodat u het
kunt raadplegen.
Vermeld altijd het type,
nummer en G-nummer
(indien van toepassing) van
het apparaat (staat op het
paneel) als u contact
opneemt met Candy of de
Klantenservice.
3
FR
FR
NL
CHAPITRE 1
HOOFDSTUK 1
CHAPITRE 2
HOOFDSTUK 2
NOTES GENERALES
A LA LIVRAISON
ALGEMENE
AANWIJZINGEN BIJ
DE LEVERING
GARANTIE
GARANTIE
L’appareil est accompagné
par un certificat de
gàrantie.
Bij het apparaat is een
garantiecertificaat gevoegd
dat u recht geeft op
reparatie en technische
ondersteuning.
A la livraison veuillez,
contrôler que le matériel
suivant accompagne la
machine:
Controleer bij de levering of
met de machine het
volgende is bijgeleverd:
A) LIVRET
D’INSTRUCTIONS
A) HANDLEIDING
B) ADRESSES DE SERVICE
APRES VENTE
B) ADRESSEN KLANTENSERVICE
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
C) GARANTIEBEWIJZEN
D) BOUCHON
D) AFSLUITDOPJE
E) COUDES POUR LE TUBE
DE VIDANGE
E) AFVOERSLANGGELEIDER
F) BAC POUR LES
PRODUITS LIQUIDES
F) VLOEIBARE ZEEP BAKJE
LES CONSERVER
et contrôler que ce matériel
soit en bon état; si tel n’est
pas le cas appelez le centre
Candy le plus proche.
4
NL
BEWAAR DEZE GOED
Controleer ook of de
machine gedurende het
transport niet beschadigd is.
Mocht dat wel het geval
zijn, neemt u dan contact
op met uw Candy
leverancier.
☎
A
GIAS SERVICE
0848-780.780 CH
0903-99109 BE
GIAS SERVICE
NL
BE
0903-99109
01805-625562 DE
0820.220.224 A
0848.780.780 CH
☎ 0900-9999109
B
C
D
F
E
5
FR
NL
CHAPITRE 3
HOOFDSTUK 3
MESURES DE
SECURITE
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
ATTENTION:
EN CAS
D’INTERVENTION DE
NETTOYAGE ET
D’ENTRETIEN
BELANGRIJK:
VOOR HET
SCHOONMAKEN EN
ONDERHOUD
NL
● Ne pas utiliser
● Gebruik geen
d’adaptateurs ou de prises
multiples.
verdeelstekkers of
meervoudige contactdozen.
● Cet appareil ne doit pas
● Laat de apparaten niet
être utilisé sans surveillance.
zonder adequaat toezicht
gebruiken door kinderen of
door iemand die daar niet
bekwaam genoeg voor is.
● Pour débrancher la prise,
● Trek niet aan de
ne pas tirer sur le câble.
elektriciteitsdraad of aan het
apparaat zelf om de stekker
uit het stopcontact te halen.
● Ne pas laisser la machine
● Stel het apparaat niet
bloot aan atmosferische
invloeden (regen, zon, etc.)
● Débrancher la prise de
● Haal de stekker uit het
courant.
stopcontact.
exposée aux agents
atmosphériques (pluie, soleil,
etc...).
● Fermer le robinet
d’alimentation d’eau.
● Draai de
watertoevoerkraan dicht.
● En cas de déménagement
● Als u het apparaat wilt
● Toutes les machines Candy
● Alle Candy apparaten zijn
sont pourvues de mise à la
terre.
Vérifier que l’installation
électrique soit alimentée par
une prise de terre, en cas
contraire demander
l’intervention du personnel
qualifié.
geaard. Controleer of het
hoofdnet wel geaard is. Als
dat niet het geval is dient u
contact op te nemen met
een erkend elektricien.
ne jamais soulever la
machine par les boutons ou
par le tiroir des produits
lessiviels.
verplaatsen til het dan nooit
op aan de knoppen of aan
de wasmiddellade.
● Pendant le transport ne
● Laat tijdens het
pas appuyer le hublot sur le
chariot.
verplaatsen de vuldeur niet
tegen de steekwagen
steunen.
● Als u het apparaat op een
Cet appareil est
conforme aux directives
89/336/EEC, 73/23/EEC et
modifications successives.
Dit apparaat voldoet
aan de EEC richtlijnen
89/336, 73/23 en eventuele
wijzigingen.
Important!
Les ouvertures à la base de
l’appareil ne doivent en
aucun cas être obstruées par
des tapis, moquette ou
autres objets.
● Raak het apparaat niet
aan met natte of vochtige
handen of voeten.
● Ne pas toucher l’appareil
pieds nus.
● Gebruik het apparaat niet
blootsvoets.
● Autant que possible éviter
● Als er verlengsnoeren in
l’usage de rallonges dans les
salles de bains ou les
douches.
de badkamer of
doucheruimte worden
gebruikt moet u extra
voorzichtig zijn. Vermijd dat,
als dat mogelijk is.
ATTENTION:
PENDANT LE LAVAGE
L’EAU PEUT ATTEINDRE
90°C.
● Avant d’ouvrir le hublot
vérifier que le tambour soit
sans eau.
6
FR
WAARSCHUWIG:
TIJDENS HET
WASPROGRAMMA
KAN DE TEMPERATUUR
VAN HET WATER
OPLOPEN TOT 90° C.
● Controleer voordat u de
deur van de wasautomaat
openmaakt of er geen water
in de trommel zit.
ondergrond met een hoog
polig tapijt zet, controleer
dan of de opening aan de
onderkant vrij blijft.
● Til het apparaat op zoals in
● 2 personnes pour soulever
de schets is aangegeven.
la machine (voir dessin).
● En cas de panne et/ou de
mauvais fonctionnement
éteindre la machine, fermer
le robinet d’alimentation
d’eau et ne pas toucher à la
machine. Pour toute
réparation adressez-vous
exclusivement à un centre
d’assistance technique
Candy en demandant des
pièces de rechange
certifiées constructeur. Le fait
de ne pas respecter les
indications susmentionnées
peut compromettre la
sécurité de l’appareil.
● Si le remplacement du
câble d’alimentation s’avère
nécessaire, il devra être
remplacé par un câble
special fourni par le service
après-vente.
● Ingeval van storing en/of
niet goed functioneren: zet
de wasautomaat uit, draai
de watertoevoerkraan dicht
en kom verder niet aan het
apparaat. U hoeft alleen
maar contact op te nemen
met een Gias Service Center
voor eventuele reparaties en
vraag om originele Candy
onderdelen. Als deze regels
niet worden opgevolgd zou
de veiligheid van het
apparaat in gevaar
gebracht kunnen worden.
● Als de (hoofd)
aanvoerslang beschadigd is,
moet deze worden
vervangen door een
speciale kabel die
verkrijgbaar is bij de after
sales afdeling van Candy
(Gias Service).
7
FR
CHAPITRE 4
NL
FR
HOOFDSTUK 4
52 cm
85 cm
60 cm
8
DONNÉES TECHNIQUES
TECHNISCHE GEGEVENS
CAPACITE DE LINGE
SEC
CAPACITEIT DROOG
WASGOED
kg
5
EAU NIVEAU NORMAL
NORMAAL WATER NIVEAU
l
6÷15
PUISSANCE
ABSORBEE
AANSLUITWAARDE
W
CONSOMMATION ENERGIE
(PROG. 90°C)
ENERGIEVER BRUIK
(PROGRAMMA 90°C)
kWh
1,8
AMPERAGE
STROOMSTERKTE VAN DE
ZEKERING
A
10
ESSORAGE
(Tours/min.)
CENTRIFUGE
(t/Min.)
CBD 125
CBD 145 P
1200
1400
PRESSION DANS
L’INSTALLATION HYDRAULIQUE
DRUK HYDRAULISCHE POMP
MPa
min. 0,05
max. 0,8
TENSION
NETSPANNING
V
230
NL
CHAPITRE 5
HOOFDSTUK 5
MISE EN PLACE
INSTALLATION
INSTALLATIE
Placer la machine près du
lieu d’utilisation sans la base
d’emballage.
Breng de machine (zonder
de onderkant van de
verpakking) dicht bij de
plaats waar hij komt te
staan.
Couper les bandes
serre-tubes
Knip het ringetje waarmee
de slang en de snoer vast zit
door.
Dévisser la vis centrale (A);
dévisser les 4 vis latérales (B)
et enlever l’axe (C).
Draai de middelste schroef
(A) los; draai de vier
schroeven aan de zijkant (B)
los en verwijder het
dwarsstuk (C).
Incliner la machine en avant
et enlever les sachets en
plastique qui contiennent les
2 arrêts en polystyrène qui
se trouvent sur les 2 côtés en
tirant vers le bas.
Houd het apparaat schuin
naar voren, verwijder de
plastic zakken en haal
voorzichtig de twee
polystyreen blokken aan de
zijkanten eraf door ze naar
beneden te trekken.
Refermer le trou en utilisant
le bouchon se trouvant dans
le sachet “instructions”.
Stop de afsluitdopjes in de
gaatjes (deze bevinden zich
in de bijgeleverde
enveloppe).
2150
ATTENTION:
NE PAS LAISSER À LA
PORTÉE DES ENFANTS
DES ELEMENTS
D’EMBALLAGE QUI
PEUVENT CAUSER DES
RISQUES.
WAARSCHUWING:
ZORG ERVOOR DAT HET
VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET BEREIK
VAN KINDEREN BLIJFT
OMDAT DAT GEVAAR
KAN OPLEVEREN.
9
FR
Appliquer la feuille
supplémentaire sur le fond
comme dans la figure.
Raccorder le tuyau d’arrivée
d’eau au robinet.
CBD 145P
Le tuyau d’alimentation,
doublé d’une gaine, est
équipé d’un dispositif de
blocage de l’eau.
Dans le cas où le tuyau se
détériorerait (usure naturelle ou
surpression), l’eau s’écoulerait
dans la gaine et actionnerait le
dispositif de blocage de l’eau
directement au robinet.
Cet incident serait alors signalé
par un témoin rouge situé dans
la petite fenêtre “A”.
Dans ce cas, fermez le
robinet d’eau et changez le
tuyau.
L'appareil doit être relié à
l'arrivée d'eau exlusivement
avec les tuyaux fournis .
Ne pas réutiliser les anciens
tuyaux.
ATTENTION:
NE PAS OUVRIR LE ROBINET
Approcher la machine contre
le mur en faisant attention à
ce que le tuyau n’ait ni
coudes ni étranglements.
Raccorder le tuyau de
vidange au rebord de la
baignoire ou, mieux encore, à
un dispositif fixe d’évacuation,
hauteur mini. 50 cm, et de
diamètre supérieur au tuyau
de la machine à laver.
En cas de besoin, utiliser le
coude rigide livré avec la
machine.
NL
FR
Bevestig de dempplaat op de
bodem, (zie tekening).
Mettre la machine à niveau
avec les pieds avant.
Zet de machine waterpas
door middel van de
voorvoetjes.
a) Tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre
l’écrou de façon à
dévérouiller la vis du pied.
a) Kontra moer losdraaien
b) Tourner le pied et le faire
monter ou descendre
jusqu’à obtenir une parfaite
adhérence au sol.
b) Apparaat waterpas zetten
m.b.v. verstelbare voeten
(maak eventueel gebruik
van een waterpas)
c) Enfin bloquer le pied en
revissant l’écrou dans le sens
inverse des aiguilles d’une
montre et le faire adhérer au
fond de la machine.
c) Kontra moer weer
vastdraaien.
Vérifier que le bouton
“START” ne soit pas enfoncé.
Zorg dat de START knop niet
is ingedrukt.
Zet de wasmachine dicht
tegen de muur aan.
Let er op dat er geen
bochten of vernauwingen in
de buis zitten.
Vérifier que la manette soit
sur la position “OFF” et que le
hublot soit fermé.
Zorg dat de knop op “OFF”
staat en de deur gesloten is.
Het is het beste om de
afvoerslang aan te sluiten op
een vaste afvoer met een
doorsnee die groter is dan die
van de afvoerslang en op een
hoogte van minstens 50 cm.
Brancher la prise.
Steek de stekker in het
stopcontact.
Une fois l'appareil installé, la
prise électrique doit rester
accessible.
Na installatie moet het
apparaat zo staan dat het
stopcontact bereikbaar is.
Verbind de
watertoevoerslang met de
waterkraan.
CBD 145P
De watertoevoerslang is met
een «aquastop-systeem»
uitgerust. Zou, door
natuurlijke veroudering, de
binnenslang lek raken, dan
blokkeert het systeem de
watertoevoer. Het optreden
van deze storing kunt u zien
aan een rode sektor in het
venstertje «A».
Sluit de waterkraan af en
vervang de slang in z’n
geheel tegen een nieuwe.
Het apparaat moet
aangesloten worden aan de
waterkraan met behulp van
de watertoevoerslang. Maak
gebruik van de nieuwe
watertoevoerslang, gebruik
niet de oude!
CBD 145 P
Dispositif
antidévissage
(appuyer pour
devisser l’embout)
Beveiliging tegen
draaien (druk de
moer in de richting
van de slang om
hem los te draaien)
A
NL
A
B
C
CBD 125
BELANGRIJK:
DRAAI DE WATERKRAAN NIET
OPEN
Gebruik zonodig de
bligeleverde slanggeleider.
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
FR
NL
CHAPITRE 6
HOOFDSTUK 6
N
A DEFG
12
NL
FR
DESCRIPTION DES
COMMANDES
BEDIENINGSPANEEL
TOUCHE D’OUVERTURE DU
HUBLOT
TOETS OM VULDEUR TE
OPENEN
M
H
I BC
L
COMMANDES
BEDIENINGSPANEEL
Bacs à produits
Wasmiddelbakje
A
Touche ouverture porte
Toets openen vuldeur
B
Touche “START”
Toets “START”
Touche “Super Rapide”
Toets “VERKORTE WASTIJD”
C
D
Touche “Repassage Facile”
Toets “MAKKELIJK STRIJKEN”
E
Touche “Rinçage Activa”
Toets “ACTIVA SPOELEN”
F
Touche “Tâches Difficiles”
Toets “INTENSIEF WASSEN”
G
Manette “Départ Différé”
“UITGESTELDE START” Knop
H
Essorage variable
Knop Regeling
centrifugesnelheid
I
Manette des programmes de
lavage avec OFF
Programmaknop wassen
met OFF
L
Signalisation lumineuse de
fonctionnement
“In werking” lampje
M
Voyants des différentes
phases d’un programme
Indicatielampjes voor de
programma fase
N
ATTENTION:
UN DISPOSITIF SPECIAL
DE SECURITE EMPECHE
L’OUVERTURE
IMMEDIATE DU HUBLOT
A LA FIN DU LAVAGE.
APRES LA PHASE
D’ESSORAGE,
ATTENDRE 2 MINUTES
AVANT D’OUVRIR LE
HUBLOT.
BELANGRIJK:
EEN SPECIALE
VEILIGHEIDSVERGRENDELING ZORGT ERVOOR
DAT DE VULDEUR NA
AFLOOP VAN HET
WASPROGRAMMA NIET
OPEN KAN. WACHT NA
HET CENTRIFUGEREN
NOG 2 MINUTEN VOOR
U DE VULDEUR OPENT.
TOUCHE START
START KNOP
Après avoir sélectionné un
programme attendre que le
témoin "STOP" commence à
clignoter avant de presser la
touche START.
Voordat een programma
gestart wordt, dient gewacht
te worden met het indrukken
van de START knop tot de
“STOP” indicator gaat
knipperen.
Appuyer sur la touche pour
commencer le cycle (une
voyant s’allumera).
ATTENTION:
LORSQUE LA TOUCHE
START A ETE
ENCLENCHEE
L’APPAREIL NE
COMMENCERA LE
CYCLE QU’APRES
QUELQUES SECONDES.
CHANGER LA
PROGRAMMATION APRES LE
DEMARRAGE DE LA MACHINE
(PAUSE)
Une fois le programme
commencé, le choix de la
programmation peut être
modifié en appuyant sur les
touches appropriées.
Appuyez sur la touche
START. Une voyant clignote.
Faites vos changements
(ex. réduire la vitesse
d’essorage) et appuyez de
nouveau sur la touche
START.
B
2 min.
C
Druk op start voor het
selecteren van een
wascyclus (afhankelijk van
de geselecteerde wascyclus
gaat een lampje van de
indicator branden).
LET OP: WANNEER DE
START KNOP IS
INGEDRUKT, DUURT HET
ENIGE SECONDE
VOORDAT HET
PROGRAMMA WORDT
GESTART.
WIJZIGEN VAN PROGRAMMA
NADAT DE MACHINE IS
GESTART (PAUZE)
Wanneer het programma
eenmaal gestart is, kan het
alleen worden gewijzigd
door het indrukken van de
juiste toetsen.
Laat de START knop los.
Het licht van de indicator zal
oplichten, maak de wijziging
en druk op de START knop.
13
FR
NL
Si vous désirez ajouter ou
retirer du linge en cours de
cycle, appuyez sur la touche
START et attendez deux
minutes pendant que le
système de sécurité
débloque l’ouverture du
hublot. Après avoir effectué
votre opération, fermez le
hublot et appuyez de
nouveau sur la touche
START. L’appareil reprend le
cours du cycle là où il s’est
arrêté.
Indien u kledingstukken toe
wil voegen of wil verwijderen
uit de trommel tijdens het
wassen: laat de START knop
los en wacht twee minuten
totdat het veiligheidsslot
van de deur is.
Wanneer de handeling is
uitgevoerd, sluit de deur,
druk op de START knop en
de wasautomaat gaat
verder met het programma.
ANNULATION D’UN
PROGRAMME SELECTIONNE
Le programme peut être
annulé à n’importe quel
moment de la façon
suivante: appuyez sur la
touche START, tournez la
manette de sélection des
programmes sur la position
OFF dans un premier temps
puis sur n’importe quel autre
programme. Attendre
environ 5 secondes. La
machine peut alors être
reprogrammée ou
totalement arrêtée.
ANNULEREN VAN EEN
GESELECTEERD PROGRAMMA
Het programma kan
geannuleerd op elk
gewenst moment en op de
volgende manier.
Laat de START knop los.
Draai de timer naar de Uit
positie en dan terug.
Wacht ongeveer 5
seconden.
De machine is klaar om een
ander programma te
starten.
ATTENTION:
L’OUVERTURE DU
HUBLOT NE PEUT SE
FAIRE TANT QUE LA
MACHINE N’AURA PAS
ETE TOTALEMENT
ARRETEE EN APPUYANT
SUR LA TOUCHE START.
TOETS “VERKORTE WASTIJD”
En actionnant cette touche,
la durée du cycle de lavage
est réduite de 50 minutes, au
maximum, en fonction du
programme et de la
température sélectionnés.
Cette touche peut être
actionnée pour laver des
charges de linge de 1 à 5 kg.
(Cette touche est active
seulement pour les
programmes coton et
synthétiques).
Door het indrukken van
deze toets wordt de duur
van het wasprogramma
gereduceerd tot maximaal
50 minuten afhankelijk van
het geselecteerde
programma en de
temperatuur. De toets
“VERKORTE WASTIJD” kan
worden gebruikt bij een
waslading van 1 tot 5 kg.
(Deze optie kan alleen
gebruikt worden bij katoen
en synthetische
programma’s).
TOETS “MAKKELIJK STRIJKEN”
Si vous utilisez cette touche, il
vous sera possible de réduire
la formations des plis, selon le
programme choisi et la
nature du tissu lavé.
Dit programma is bedoeld om
het kreuken van uw wasgoed
te beperken. U kunt een
wasprogramma selecteren
dat past bij het te wassen
wasgoed, dit is afhankelijk van
de weefsels en van de graad
van vervuiling.
Bij gemengde weefsels
(SYNTHETISCH) neemt de
watertemperatuur tijdens het
wassen geleidelijk af.
De trommel stopt met draaien
als het water afgepompt
wordt en het programma
eindigt met centrifugeren met
een laag toerental.
Voor fijne was (DELICAAT), met
uitzondering van wol, worden
dezelfde fases doorlopen als
bij gemengde weefsels. Er zijn
echter wel twee verschillen:
de fase waarbij het water
geleidelijk wordt afgekoeld
ontbreekt en er wordt een
andere fase aan
toegevoegd: na de laatste
spoeling blijft de kuip vol met
water.
Voor wol is een speciaal
wasprogramma ontworpen. Bij
dit programma blijven de
weefsels na de laatste
spoeling in het water liggen.
Voor een volledige wascyclus
voor fijne weefsels en wol
handelt u als volgt:
- Het indrukken en loslaten
van de “MAKKELIJK STRIJKEN”
toets resulteert in afpompen
en centrifugeren.
Voor alleen water afpompen
en het niet centrifugeren van
de was:
- Laat de START knop los.
- Draai de timer naar de Uit
positie.
- Selecteer programma
afpompen
.
- Wacht ongeveer 5 seconden.
- Schakel het apparaat weer
in door op de START knop te
drukken.
Tissu délicat (sauf laine):
- Votre lave-linge effectuera
les actions ci dessus
mentionnées, ensuite un "arrêt
cuve pleine" après le dernier
rinçage
Laine:
- Votre lave linge effectuera
un "arrêt cuve pleine".
Pour terminer le cycle des
tissus délicats et de la laine,
les opérations à accomplir
sont les suivantes :
D
VERKORTE
WASTIJD
NL
TOUCHE "REPASSAGE FACILE"
Tissu mixte :
- le refroidissement de l’eau
sera fait graduellement pour
éviter les chocs thermiques
- la vidange sera faite sans
aucune action mécanique
du tambour
- une phase d’essorage pour
assurer la distension maximale
des fibres.
WAARSCHUWING:
DE DEUR KAN NIET
WORDEN GEOPEN
DTOTDAT DE START
KNOP IS LOSGELATEN.
TOUCHE SUPER RAPIDE
14
FR
1. Relâcher la touche de
repassage facile pour
terminer le cycle avec la
vidange et l’essorage.
2. Sinon, vous pouvez
effectuer une simple vidange:
- éteignez votre lave-linge
avec la touche "START"
- tourner la manette des
programmes sur
la position OFF
- sélectionnez
le programme
- attendre 5 secondes
- allumez votre lave-linge
E
MAKKELIJK
STRIJKEN
15
FR
NL
TOUCHE RINÇAGE ACTIVA
TOETS “ACTIVA SPOELEN”
Grâce au nouveau système
électronique ACTIVA, qui agit
sur le bouton, il est possible
de parvenir à un nouveau
cycle de rinçage spécial.
L’ajout supplémentaire d’eau
et la nouvelle action
combinée des cycles de
rotation de la cuve lors du
remplissage et vidage de
l’eau, permettent d’avoir un
linge parfaitement rinsé.
Cette fonction est étudiée
pour les personnes à peau
sensible et délicate, pour qui
le moindre résidu de lessive
peut causer des irritations ou
allergies.
Il est recommandé
également d’utiliser cette
fonction pour le linge
d’enfants et dans le cas de
lavage de linge très sale, qui
nécessite beaucoup de
lessive, ou pour laver des
articles en éponge qui ont
davantage tendance à
retenir la lessive.
Ce bouton n’est pas
disponible pour les
programmes Laine.
Dankzij het nieuwe
elektronische systeem
ACTIVA, is een druk op de
knop genoeg om het
nieuwe spoelprogramma te
activeren. Toevoeging van
extra water en afgewisselde
trommelrotaties tijdens de
inspuiting en het afpompen
van het water resulteren in
een perfect uitgespoelde
was.
Deze functie is speciaal
ontwikkeld voor mensen met
een gevoelige huid; bij wie
achterblijvende zeepresten
kunnen leiden tot
huidirritaties.
Er wordt geadviseerd deze
functie ook te gebruiken bij
het wassen van
kinderkleding, sterk vervuilde
kleding waarvoor veel
wasmiddel nodig is of
kleding van vezels die als
eigenschap hebben
makkelijk zeepresten vast te
houden.
Deze functie is niet te
gebruiken in combinatie
met het Wolwasprogramma’s.
FR
F
ACTIVA
SPOELEN
MANETTE “DEPART DIFFERE”
TOETS “INTENSIEF WASSEN”
ELLE PEUT TOURNER DANS LES
DEUX SENS
Cette manette commande un
minuteur qui permet de
programmer un départ différé
dans le temps: minimum 1
heure/maximum 12 heures.
Cette manipulation doit être
effectuée avant d’appuyer
sur la touche de mise en
marche.
Pour un départ différé de 1 ou
2 heures, tourner la manette
jusqu’à la graduation
supérieure, puis revenir à la
position voulue.
N.B.
Dès que le DEPART DIFFERE est
réglé, les voyants du “PHASES
D’UN PROGRAMME”
clignotent. Dans le cas d’une
coupure de courant, la
fonction DEPART DIFFERE subit
un retard équivalent au temps
d'interruption du courant.
Pour annuler le DEPART
DIFFERE, tourner la manette
DEPART DIFFERE jusque la
position “ ”. Presser ensuite
la touche START .
Cette touche est active
seulement pour le coton, elle
vous permet de maintenir la
température de l’eau à
60°C, pendant tout le cycle
de lavage.
Cette opération
accompagnée d’un
brassage plus rapide permet
d’obtenir des résultats de
lavage très performants
avec du linge très sale.
Door deze toets in te
drukken is het mogelijk de
geselecteerde temperatuur
constant te houden
gedurende alle fases van de
wascyclus. Deze eigenschap
leidt tot goede resultaten
van het wassen van
bijzonder vervuilde weefsels.
G
INTENSIEF
WASSEN
ELLE PEUT TOURNER DANS LES
DEUX SENS
La phase de l’essorage est très
importante et votre modèle
est doté d’une grande
flexibilité pour satisfaire
chaque exigence.
En agissant sur la manette, il
est possible de réduire la
vitesse maximale et aussi la
vitesse intermédiaire jusqu’à
une complète élimination de
l’essorage (position
).
NOTE:
LA MACHINE EST DOTEE
D’UN DISPOSITIF
ELECTRONIQUE QUI
EMPECHE LE DÉPART DE
L’ESSORAGE SI LES
CHARGES SONT MAL
REPARTIES ET LIMITE LES
VIBRATIONS ET LE BRUIT
DURANT LE LAVAGE.
16
“UITGESTELDE START” KNOP
DRAAIT IN BEIDE RICHTINGEN
ESSORAGE VARIABLE
TOUCHE "TÂCHES DIFFICILES"
NL
H
UITGESTELDE
START
I
CENTRIFUGEREN
De knop voor “UITGESTELDE
START” wordt gebruikt om de
start van het programma met
maximaal 12 uur uit te stellen.
Deze handeling moet worden
uitgevoerd alvorens de START
toets in te drukken.
Bij een korte uitstel-tijd (1 of 2
uur) wordt geadviseerd de
knop eerst naar de laatste
stand te draaien (12 uur) en
deze vervolgens terug te
draaien naar de gewenste
positie.
N.B.
Gedurende de “UITGESTELDE
START” tijd zullen de lampjes van
het programmaverloop
knipperen.
Wanneer een stroomstoring
optreedt, zal de “UITGESTELDE
START” tijd na stroomterugkeer
doorgaan met aftellen vanaf
het moment waar hij was
gebleven toen de stroomstoring
optrad.
Als u de “UITGESTELDE START” wilt
onderbreken, draai dan de
knop naar “
” en druk daarna
op START.
KNOP REGELING
CENTRIFUGESNELHEID
DRAAIT IN BEIDE RICHTINGEN
Het toerental bij het
centrifugeren is belangrijk
omdat daardoor bepaald
wordt hoeveel water uit het
wasgoed verwijderd wordt,
zonder dit te beschadigen. U
kunt op uw machine het
toerental zelf instellen naar
wens. U kunt ook de
centrifugegang helemaal
uitschakelen door de stand
te kiezen.
Bij programma’s voor gevoelige
weefsels wordt automatisch met
een lager toerental
gecentrifugeerd (400 r.p.m.).
OPMERKING:
DE MACHINE IS UITGEVOERD
MET EEN SPECIALE SENSOR DIE
SIGNALEERD ALS HET
WASGOED NIET GOED
VERDEELD IS IN DE TROMMEL.
DIT ONBALANSSYSTEEM
REDUCEERD GELUID EN
TRILLINGEN EN VERLENGD DE
LEVENSDUUR VAN DE
WASMACHINE.
17
FR
MANETTE DES PROGRAMMES
DE LAVAGE AVEC OFF
TIMER MET OFF
ELLE PEUT TOURNER DANS
LES DEUX SENS.
LE TEMOIN DE
FONCTIONNEMENT (M)
S’ALLUMERA. APRES
QUELQUES SECOND LE
TEMOIN "STOP"
COMMENCE A CLIGNOTER.
ROTATIES IN BEIDE
RICHTINGEN.
DE AAN/ UIT INDICATOR
LICHT ZAL AAN GAAN.
NA ENKELE SECONDEN
ZAL DE “STOP”
INDICATOR GAAN
KNIPPEREN.
Le tableaux indiquent quel
est le programme de lavage
selon le numéro ou le
symbole choisi.
De tabellen beshrijven het
wasprogramma op basis van
nummer fo symbool
Le cycle de lavage se
réalisera avec la manette des
programmes arrêtée sur le
programme sélectionné
jusqu'à la fin de celui-ci.
A la fin, appuyer sur la touche
(C) “START” et tournez la
manette de sélection des
programmes sur la position
OFF.
TOURNER LA MANETTE
DES PROGRAMMES SUR
LA POSITION OFF POUR
ETEINDRE LE TEMOIN DE
FONCTIONNEMENT.
L
INDICATIELAMPJES VOOR DE
PROGRAMMA FASE
= prélavage
= voorwas
= lavage
= was
= rinçage
= spoelen
= essorage
= centrifuge
HOOFDSTUK 7
TIROIR A LESSIVE
WASMIDDELBAKJE
Le tiroir à lessive est divisé en
4 petits bacs:
bestaat uit 4 afzonderlijke
vakjes:
ATTENTION:
NOUS RAPPELONS QUE
CERTAINS PRODUITS
SONT DES DIFFICULTES A
ETRE EVACUES; DANS
CE CAS NOUS VOUS
CONSEILLONS D’UTILISER
LE GODET QUI VA
DIRECTEMENT DANS LE
TAMBOUR.
N.B. OM HET LICHT VAN
DE INDICATOR UIT TES
CHAKELEN ZET DE TIMER
DAN OP DE UIT POSITIE
VOYANTS DES DIFFÉRENTES
PHASES D’UN PROGRAMME
CHAPITRE 7
Pour les produits liquides il
faut utiliser le bac special
fourni avec l’appareil et
l’introduire dans le bac (voir
dessin).
Schakel de wasmachine uit
door de START knop in te
drukken en draai de timer
naar OFF.
“IN WERKING” LAMPJE
NL
- le compartiment "I" a
été conçu pour la
lessive du prélavage.
- le deuxième II sert pour
les produits de lavage.
Het programma draait met
de programmaknop
gepositioneerd op het
gekozen programma totdat
het programma eindigt.
VOYANT DE MISE SOUS
TENSION
18
FR
NL
M
N
- le troisième
sert pour
le produit blanchissant
(eau de javel)
PROGRAMMAVERLOOP
ATTENTION:
DANS LE TROISIEME ET LE
QUATRIEME BAC
N’INTRODUIRE QUE DES
PRODUITS LIQUIDES.
✿
- le quatrième
sert
pour des additifs
spéciaux: adoucisseurs,
parfums, amidon,
produits pour l’azurage,
etc.
- Het eerste “I” is voor een
voorwasmiddel.
- Het tweede II voor het
hoofdwasmiddel.
cl
Voor vloeibare wasmiddelen
het bijgeleverde zeep bakje
gebruiken en plaatsen zoals
aangegeven op de
tekening.
BELANGRIJK:
U DIENT ER REKENING
MEE TE HOUDEN DAT
SOMMIGE
WASMIDDELEN MOEILIJK
TE VERWIJDEREN ZIJN. IN
DAT GEVAL RADEN WIJ U
AAN OM EEN
WASBOLLETJE IN DE
TROMMEL TE
GEBRUIKEN.
- Het derde
is voor
een bleekmiddel
BELANGRIJK:
HET DERDE EN VIERDE
VAKJE ZIJN ALLEEN
BESTEMD VOOR
VLOEIBARE STOFFEN.
✿
- Het vierde
is voor
speciale toevoegingen,
verzachters,
geurmiddelen, stijfsel,
bleekwater, enz.
19
FR
CHAPITRE 8
HOOFDSTUK 8
SELECTION
KIEZEN VAN HET
PROGRAMMA
Pour traiter les divers types
de tissus et les différents
degrés de salissures, la
machine a 4 niveaux de
programmes qui se
différencient par le type de
lavage, la température et la
durée (voir le tableau des
programmes de lavage).
Voor de verschillende
soorten weefsels en
afhankelijk van de graad
van vervuiling van het
wasgoed heeft de
wasautomaat 4
verschillende
hoofdgroepen: (zie het
overzicht van de
wasprogramma’s).
1 Tissus résistants
Les programmes sont
conçus pour optimiser les
résultats de lavage.
Des phases d’essorage qui
garantissent un rinçage
parfait.
1 Sterke weefsels
2 Tissus mixtes et
synthétiques
Le lavage et le rinçage sont
optìmisés dans les rythmes
de rotation du tambour et
dans les niveaux d’eau.
L’essorage à action délicate
assure une formation de plis
réduite sur les tissus.
2 Gemengde en
synthetische weefsels
3 Tissus extrêmement
délicats
Il s’agit d’un nouveau
concept de lavage qui
alterne des moments de
brassage et de trempage
du linge; ce processus est
particulièrement indiqué
pour le lavage de tissus
extrêmement délicats
comme la Pure Laine Vierge.
Le lavage et le rinçage sont
effectués à pleine eau afin
d’obtenir les meilleures
prestations.
3 Bijzonder gevoelige
weefsels
20
FR
NL
STERKE WEEFSELS
Deze programma’s zijn
bestemd om grondig te
wassen. De verschillende
spoelgangen, die
tussendoor gecentrifugeerd
worden, zorgen dat er
perfect gespoeld wordt. Bij
de laatste centrifugegang
wordt het water optimaal
verwijderd.
4 Programmes specifiques
4. Speciaal
LAVAGE A LA MAIN 30°
HANDWAS 30°
Cette machine à laver est
également équipée d’un
programme de Lavage à la
main.
Ce programme vous permet
d’effectuer un cycle de
lavage complet pour les
vêtements qui exigent
d’être lavés à la main.
Le programme a une
température de 30°C et se
termine par 2 rinçages et un
essorage rapide.
Deze wasmachine heeft ook
een handwascyclus. Het
programma geeft de
mogelijkheid om een
complete wasscyclus voor
speciale kledingstukken als
“Handwas” te behandelen.
Het programma heeft een
temperatuur van 30°C en
sluit af met twee keer
spoelen en langzaam
centrifugeren.
PROGRAMME SPECIAL
“RINÇAGE”
Speciaal
“Spoelprogramma”
Le programme effectue trois
rinçages et un essorage à
750 trs/min. (qui peut être
réduit ou supprimé en
appuyant sur la manette
appropriée). Il peut être
utilisé pour rincer tous types
de tissus, par exemple après
un lavage à la main.
Het “Spoelprogramma”
voert 3 spoelingen met een
zachte centrifuge van 750
trn (welke verlaagd kan
worden of weggelaten kan
worden door middel van de
juiste knop). Het kan
gebruikt worden voor het
spoelen van ieder weefsel,
ook na een handwas.
PROGRAMME SPECIAL
“ESSORAGE ENERGIQUE”
Speciaal “Snel centrifuge
programma”
Le programme effectue un
essorage à 1200 trs/min.
(CBD 125) ou à 1400 trs/min.
(CBD 145 P) (qui peut être
réduit en appuyant sur la
manette appropriée).
Programma Snel centrifuge
voert een centrifuge uit van
1200 trn. per minuut (CBD
125) of 1400 trn. per minuut
(CBD 145 P) (welke verlaagd
kan worden door middel
van de juiste knop).
UNIQUEMENT VIDANGE
ALLEEN AFPOMPEN
Cet programme vous
permet d’effectuer le
vidange de l’eau.
Het programma pompt
alleen water af.
SPECIAAL
SYNTHETISCH
Dankzij een speciale
trommelbeweging en het
hogere waterniveau wordt
er tijdens de hoofdwas en
de spoeling de beste
resultaten behaald. Er wordt
met een laag toerental
gecentrifugeerd om kreuken
te voorkomen.
Dit is een nieuw
wasprogramma waarbij om
beurten wordt gewassen en
geweekt en is in het
bijzonder geschikt voor zeer
gevoelige weefsels zoals
zuiver scheerwol. Het wassen
en spoelen worden
uitgevoerd met een hoog
waterniveau om tot het
beste resultaat te komen.
NL
DELICAAT
21
FR
22
NL
PROGRAMME “MIX & WASH
SYSTEM” 40°
“MIX & WASH SYSTEM”
programma 40°
Un système de lavage
écologique qui permet de
laver plusieurs types de tissus
en même temps.
Een milieuvriendelijk
wassysteem dat het mogelijk
maakt om verschillende
soorten weefsels
tegelijkertijd te wassen.
PROGRAMME RAPIDE 32
MINUTES 50°
32 MINUTEN RAPID 50°
Ce programme permet
d’effectuer un cycle de
lavage complet en 30
minutes environ pour des
charges de linge jusqu’à 2
kg et à une température de
50°C.
Quand vous selectionnée le
Programme Rapide nous
vous récomandons d’utilizér
seulement le 20% de la
quantité indiquée sur la
bôite á produit.
Het 32 minuten Rapid
programma geeft de
mogelijkheid een complete
wascyclus uit te voeren in
ongeveer 30 minuten met
een maximum laadgewicht
van 2 kg en 50°C.
Wanneer u het 32 minuten
programa kies, wordt u
aangeraden om slecht
20% van de aanbevolen
hoeveelheid zeep te
gebruiken.
FR
M&W
NL
CHAPITRE 9
HOOFDSTUK 9
LE PRODUIT
DE WEEFSELS
ATTENTION:
si vous devez laver des tapis,
des couvre-lits ou d’autres
pièces lourdes, nous
conseillons de ne pas
essorer.
BELANGRIJK:
Als er zware kleden,
bedspreien of andere zware
artikelen worden gewassen
is het aan te bevelen om
niet te centrifugeren.
Pour laver à la machine des
vêtements et de la lingerie
se reporter à l’étiquette qui
doit mentionner “pure laine
vierge” et l’indication “ne se
feutre pas” ou “peut être
lavé en machine”.
Om wollen kledingstukken
en andere wollen artikelen
met de machine te kunnen
wassen moeten zij een
“Zuiver Scheerwol” etiket
dragen met de vermelding
“Krimpvrij” of “wasbaar in de
machine”
ATTENTION:
Au cours de la phase
de sélection vérifier
que:
BELANGRIJK:
Bij het uitzoeken van
het wasgoed moet u er
op letten:
- aucun objet
métallique ne se
trouve dans le linge à
laver (boucles,
épingles de nourrice,
épingles, monnaie,
etc.);
- les taies d’oreiller
soient boutonnées, les
fermetures à glissière,
les crochets, les oeillets
soient fermés, les
ceintures et les rubans
des robes de chambre
soient noués;
- les anneaux soient
enlevés des rideaux;
- n’oublier pas de lire
attentivement
l’étiquette sur les tissus;
- Si, au cours de la
sélection, vous trouvez
des taches résistantes,
les enlever à l’aide
d’un nettoyant
spécial.
- dat er geen metalen
voorwerpen aan of in
het wasgoed zitten
(zoals broches,
veiligheidsspelden,
pennen, munten, etc.);
- dat kussenovertrekken
zijn dichtgeknoopt,
ritssluitingen en haken
dicht zijn, losse ceintuurs
en lange koorden aan
bad-of ochtendjassen
zijn vastgeknoopt;
- dat haken uit de
gordijnen zijn verwijderd;
- wat er op het etiket van
het kledingstuk staat;
- dat bij het sorteren van
het wasgoed
hardnekkige vlekken
verwijderd moeten
worden met een
speciaal
reinigingsmiddel of met
zeep voordat het
wasgoed wordt
ingeladen.
23
FR
CHAPITRE 10
TYPE DE TISSU
TABLEAU DES PROGRAMMES
PROGRAMME POUR
CHARGE
MAXI
kg
SELEC.
PROG.
CHARGE DE LESSIVE
TEMP.
°C
❙
Notes importantes
❀
❙❙
Tissus résistants
●
●
●
●
●
●
60°
●
●
●
40
40°
●
●
●
30
30°
●
●
-
●
●
●
●
Blanc
5
90
90°
Coton, mixtes
résistants
Couleurs résistantes avec prélavage
5
60
P
60°
Coton, mixte
Couleurs résistantes
5
60
Couleurs résistantes
5
Couleurs délicates
5
Coton, lin, chanvre
(*
Dans les programmes indiqués, on peut effectuer le
blanchissage automatique en mettant de l’eau de javel liquide dans le
tiroir à lessive
.
Pour chaque programme vous avez la possibilité de sélectionner la
vitesse d’essorage selon les conseils du fabricant du tissu. Si l’étiquette
du textile ne présente pas d’indication, vous pouvez essorer à la vitesse
maximale.
Il est peu probable que l’eau soit visible dans le tambour! Ceci résulte de la
toute dernière technologie qui atteint le même degré de lavage et de
rinçage mais avec une consommation en eau bien inférieure.
La machine fait un bruit différent lors de lessorage! C’est parce qu’elle est
équipée d’un moteur asynchrone qui garantit de meilleures performances.
Coton
Couleurs délicates
Lavage à froide
5
Tissus mixtes et
synthétiques
Couleurs résistantes avec prélavage
2
60
P
60°
2
60
60°
●
●
Couleurs résistantes
2
50
50°
●
●
Obtenez les meilleurs résultats avec votre nouvelle Candy
Couleurs délicates
2
40
40°
●
●
Couleurs délicates
2
30
30°
●
●
-
●
●
Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage avec votre nouveau lavelinge Candy, il est important de choisir une lessive parfaitement
appropriée pour vos lavages en machine quotidiens. Dans les magasins
aujourd’hui, il y a tellement de lessives différentes que nous savons qu’il
est parfois difficile de faire un choix parmi tout ce qui est proposé.
Mixtes résistants
Mixtes, cotons,
Synthétiques
Synthétiques (Nylon,
mixtes de coton)
Mixtes, Synthétiques
délicats
Couleurs résistantes
(*
2
Couleurs délicates
Lavage a froide
Délicat
(*
●
1,5
40
40°
●
●
30
30°
●
●
●
●
●
●
Tissus très délicats
24
●
Si les sous-vêtements sont très sales, réduire le chargement à
3 kg maxi.
Laine
Synthétiques
acryliques
Laine “lavable en machine”
1
Laine “lavable en machine”
1
-
Speciaux
Lavage main
1
30°
Rinçage
-
-
Essorage fort
-
-
Uniquement vidange
-
-
Programme “Mix & Wash System”
5
Cycle rapide 32’
2
M&W
(* Programmes en accord CENELEC EN 60456.
Chez Candy, nous testons régulièrement différentes lessives afin de
déterminer celles qui donneront les meilleurs résultats de lavage dans
nos machines. Nous n’avons trouvé qu’une seule marque pour satisfaire
à tous nos critères. Elle permet d’enlever un très grand nombre de
taches, tout en préservant l’aspect des vêtements. C’est pour celà que
Candy recommande Ariel.
●
40°
●
50°
●
●
POUR VOTRE NOUVEAU LAVE-LINGE
25
NL
HOOFDSTUK 10
PROGRAMMTABELLE
PROGRAMMA
KEUZE
TEMPERATUUR
°C
5
90
90°
5
60
P
60°
5
60
BONTE WAS
5
BONTE WAS KLEURECHT
5
Katoen
BONTE WAS KLEURECHT KOUD
5
Gemengde/
synthetische weefsels
Witgoed, kleurecht bontgoed
BONTE WAS MET VOORWAS
2
60
P
60°
Gemengde weefsels van
katoen en synthetisch
BONTE WAS
2
60
60°
●
●
BONTE WAS
2
50
50°
●
●
BONTE WAS KLEURECHT
2
40
40°
●
●
BONTE WAS KLEURECHT
2
30
30°
●
●
BONTE WAS KLEURECHT KOUD
2
-
●
●
MATERIAAL
MAXIMALE
BELADING
kg
PROGRAMMA VOOR
Enkele belangrijke opmerkingen:
WASMIDDELBAKJE
❙
❀
❙❙
●
In de aangeduide programma’s is automatisch bleken mogelijk
door bleekmiddel in het betreffende wasmiddelbakje te gieten
Voor fijne was en weefsels die een speciale behandeling nodig
hebben kan de centrifuge snelheid worden verminderd door het
aantal toeren per minuut te verlagen.
STERKE WEEFSELS
Katoen, linnen, jute
Katoen, linnen,
kleurecht bontgoed
gemengde weefsels
WITTE WAS
WITTE WAS MET VOORWAS
BONTE WAS
(*
Katoen
Gemengde weefsels
Synthetisch (nylon),
Gemengde weefsels
Gemengde, fijne,
synthetische weefsels
●
●
●
●
●
60°
●
●
●
40
40°
●
●
●
30
30°
●
●
-
●
●
●
●
●
40
40°
●
●
WOLWAS
1
30
30°
●
●
WOLWAS
1
-
●
●
HANDWAS
1
30°
●
●
SPOELEN
-
-
NORMAAL CENTRIFUGEREN
-
-
AFPOMPEN
-
-
“MIX & WASH SYSTEM” PROGRAMMA
5
SNEL CYCLUS 32’
2
DELICAAT
Wol
Synthetische weefsels
(dralon, acryl)
Speciaal
(*
.
* Programma volgens CENELEC EN 60456.
1,5
Zeer gevoelige
weefsels
26
(*
●
Bij sterk vervuild wasgoed wordt een belading van 3 kg
aanbevolen.
De machine maakt tijdens het centrifugeren een ander geluid. Dit komt
door de aanwezigheid van de meerfasen motor die betere prestaties
mogelijk maakt.
Het is onwaarschijnlijk dat het water in de trommel zichtbaar is! Dit komt
door de moderne technologie, waarmee dezelfde was- en
spoelresultaten verkregen worden, met één veel lager waterverbruik.
Zo krijgt u de beste resultaten met uw nieuwe Candy wasmachine
Om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten behaalt met uw
nieuwe Candy wasmachine, is het belangrijk dat u het juiste
wasmiddel gebruikt voor uw dagelijkse was. Er zijn veel
wasmiddelen op het schap in de supermarkt en een juiste keuze
maken uit het uitgebreide assortiment kan vaak verwarrend zijn.
Bij Candy testen wij regelmatig verschillende soorten wasmiddelen
om te bepalen welke de beste wasresultaten geven in onze
wasmachines. Wij vonden maar één wasmiddel dat voldeed aan
onze scherpe eisen en dat over een grote reeks verschillende
vlekken uitstekend schoon wast en bovendien zorgt voor het
behoud van de stoffen. Daarom kreeg Ariel het officiële Candy
keurmerk.
●
VOOR UW NIEUWE WASMACHINE
M&W
40°
●
50°
●
●
27
FR
NL
CHAPITRE 11
HOOFDSTUK 11
CONSEILS UTILES
POUR L’UTILISATEUR
TIPS VOOR
GEBRUIK
SUGGESTION POUR
L’UTILISATION DE VOTRE LAVELINGE
Tips voor economisch en
milieuvriendelijk gebruik van
uw wasmachine.
Dans le souci du respect de
l’environnement et avec le
maximum d’économie
d’énergie, charger au
maximum votre lave-linge pour
éliminer les éventuels
gaspillages d’énergie et d’eau.
Nous vous recommandos
d’utiliser la capacité maximale
de chargement:
coton et lin
5 kg
tissus mixtes
2 kg
tissus délicats
1,5 kg
laine
1 kg
Vous pouvez ainsi économiser
jusqu’à 50% d’énergie si vous
pratiquez le chargement
maximal.
Effectuez un lavage unique à
l’opposé de 2 lavages en 1/2
charge.
MAXIMALISEREN VAN DE
LADING
Om verspilling van energie,
water en wasmiddel te
voorkomen, raden wij u aan
de wasmachine met volle
lading te gebruiken. U dient
de volgende gewichten
echter niet te overschrijden:
Katoen en Linnen
5 kg
Gemengde weefsels 2 kg
Fijne weefsels
1,5 kg
Wol
1 kg
Door één keer een volle
lading te wassen, in plaats
van twee keer een halve
lading, bespaart u 50%
energie.
QUAND LE PRELAVAGE EST-IL
VRAIMENT NÉCESSAIRE ?
Seulement dans le cas d’un
linge particulièrement sale.
Dans le cas d’un linge
normalement sale, ne
sélectionnez pas l’option
"prélavage ", ceci vous
permettra une économie
d’énergie de 5 à 15%.
IS VOORWASSEN ECHT
NODIG?
U kunt uw kleding
voorwassen wanneer hier
grote, moeilijke vlekken
inzitten.
Door kleding met normale
vlekken te wassen zonder
gebruik te maken van het
voorwasprogramma, kunt u
wasmiddel, tijd, water en 5
tot 15% energie besparen.
QUELLE TEMPÉRATURE DE
LAVAGE SÉLECTIONNER ?
L’utilisation des détachants
avant le lavage en machine
ne rend pas nécessaire le
lavage au-delà de 60°C.
L’utilisation de la température
de 60°C permet de diminuer la
consommation d’énergie de
50%.
IS WASSEN OP EEN HOGE
TEMPERATUUR
NOODZAKELIJK?
Bespaar 50% energie door
vlekken voor te behandelen
met een vlekkenverwijderaar
of uw was voor te laten
weken. Hierdoor kan het
gebruik van warm water
worden verminderd.
LAVAGE
HET WASSEN
CAPACITÉ VARIABLE
AUTOMATIQUE
VARIABELE CAPACITEIT
Cette machine peut adapter
automatiquement le niveau d’eau
au type et à la quantité de linge.
Vous pouvez ainsi obtenir un lavage
“personnalisé”, même du point de
vue énergétique.
Ce système permet de diminuer la
consommation d’énergie et réduit
nettement les temps de lavage.
Deze wasautomaat regelt
automatisch het waterniveau
afhankelijk van het soort en de
hoeveelheid wasgoed.Vanuit het
oogpunt van energiebesparing is
het op deze manier mogelijk om
‘persoonlijk’ te wassen.
Dit systeem geeft een
vermindering van het
energieverbruik en een merkbare
vermindering van de wastijd.
28
NL
FR
La charge admise pour les
tissus résistants est de 5 kg,
tandis qu’en cas de tissus
délicats nous conseillons de
ne pas dépasser 2 kg (1 kg en
cas de pièces en “pure laine
vierge” lavables dans la
machine à laver), pour éviter
la formation de plis difficiles à
repasser. Pour les tissus
extrêmement délicats nous
conseillons d’utiliser un filet.
Voor sterke weefsels is de
maximale lading 5 kg, terwijl
bij gevoelige weefsels het
aan te bevelen is niet meer
dan 2 kg te wassen (1 kg, als
het gaat om
machinewasbare artikelen
van zuiver scheerwol). Dit
voorkomt kreuken die
moeilijk weg te strijken zijn.
Doe uitzonderlijk gevoelige
weefsels in een net.
Supposons que le linge à
laver soit en COTON
EXTREMEMENT SALE (s’il a
des taches particulièrement
résistantes les enlever avec
un detachant).
Stel dat het wasgoed
bestaat uit ZWAAR VERVUILD
KATOEN (hardnekkige
vlekken dienen verwijderd te
worden met een speciaal
middel).
Nous vous conseillons de ne
pas faire un lavage
exclusivement de servietteséponge qui, absorbant
beaucoup d’eau,
deviennent trop lourdes.
Het is aan te bevelen om
het wasgoed niet geheel te
laten bestaan uit badstoffen
of andere stoffen die veel
water opnemen en te zwaar
worden.
EXEMPLE:
VOORBEELD:
● Ouvrir le hublot à l’aide
de la touche (B).
● Open de vuldeur door op
toets (B) te drukken.
● Remplir le tambour (maxi.
5 kg de linge sec).
● Laad maximaal 5 kilo
droog wasgoed in de
trommel.
● Fermer le hublot.
● Doe de vuldeur dicht.
● Ouvrir le tiroir à produits
lessiviels (A).
● Trek de wasmiddellade
open.
● Remplir le deuxième bac
II de lavage avec 120 g de
produit.
● Doe 120 gram in het
tweede bakje II
● En cas de besoin, remplir
le bac des additifs avec 50
ml de produit
.
● Doe 50 ml van het
gewenste
toevoegmiddel in het
toevoegvakje.
✿
90° C
5 kg MAX
✿
29
FR
● Fermer le tiroir (A).
● Sluit de wasmiddellade (A)
● Vérifier que le robinet
d’eau soit ouvert.
● Controleer of de
watertoevoerkraan open
staat.
● Vérifier que la vidange
soit placée correctement.
SÉLECTION DU PROGRAMME
Positionner la manette de
sélection sur le programme
désiré.
Attendre que le témoin
"STOP" commence à
clignoter et alors presser la
touche START.
Lorsque la touche START est
activée, la machine gère
seule les différentes
fonctions du programme.
Le cycle de lavage se
réalisera avec la manette
des programmes arrêtée sur
le programme sélectionné
jusqu'à la fin de celui-ci.
Attention: En cas de
coupure de courant
pendant un programme de
lavage, une mémoire
spéciale restaure le
programme sélectionné et,
lorsque le courant est
rétabli, reprend le cycle là
où il s’est arrêté.
● La machine accomplira le
programme demandé.
● Le temoin “fin du cycle”
s’allumera.
● En of de afvoerslang
goed is aangesloten.
PROGRAMMA SELECTEREN
Verwijzing naar
programmagids voor het
selecteren van het meest
geschikte programma.
Draai de timer naar het
vereiste programma en is
actief.
Wacht met het indrukken
van de START knop totdat
de “STOP” indicator gaat
knipperen.
Wanneer de start knop is
ingedrukt, wordt deze in
werking gezet.
Het programma draait met
de programmaknop
gepositioneerd op het
gekozen programma totdat
het programma eindigt.
Waarschuwing: Indien er
een onderbreking van
stroom is, teriwjld e amchine
aan staat, wordt het
geselecteerde programma
opgeslagen in een speciaal
geheugen. Wanneer de
stroom is hersteld, zal de
machine verder gaan met
het wasprogramma.
● Aan het einde van het
programma zal het licht van
de indicator “einde cyclus”
aangeven.
● A la fin, appuyer sur la
touche (C) “START” et
tournez la manette de
sélection des programmes
sur la position OFF.
● Schakel de wasmachine
uit door de START knop in te
drukken en draai de timer
naar OFF.
● Ouvrir le hublot et retirer le
linge.
● Open de vuldeur en haal
het gewassen wasgoed er uit.
POUR TOUS LES TYPES
DE LAVAGE CONSULTER
TOUJOURS LE TABLEAU
DES PROGRAMMES ET
SUIVRE LA SEQUENCE
DES OPERATIONS
INDIQUEE.
30
NL
VOOR ALLE SOORTEN
WASPROGRAMMA’S
RAADPLEEG HET
OVERZICHT EN VOER
DE HANDELINGEN UIT
IN DE AANGEGEVEN
VOLGORDE
FR
NL
CHAPITRE 12
HOOFDSTUK 12
NETTOYAGE ET
ENTRETIEN
ORDINAIRE
SCHOONMAKEN
EN NORMAAL
ONDERHOUD
Ne jamais utiliser de produits
abrasifs, d’alcool et/ou de
diluant, pour laver l’extérieur
de votre machine; il suffit de
passer un chiffon humide.
Gebruik geen
schuurmiddelen, alcoholoplossingen en/of
oplosmiddelen aan de
buitenkant van de wasautomaat of droger. Een
vochtige doek is voldoende.
La machine n’a besoin que
de peu d’entretien:
De wasautomaat behoeft
zeer weinig onderhoud:
● Nettoyage des bacs.
● Schoonmaken van de
vakjes voor wasmiddelen.
● Nettoyage filtre.
● Het reinigen van het filter.
● Déménagements ou
longues périodes d’arrêt de
la machine.
● Bij verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd niet gebruikt
wordt.
NETTOYAGE DES BACS
HET SCHOONMAKEN VAN DE
VAKJES VOOR WASMIDDELEN
Même si cette opération
n’est pas strictement
nécessaire, il vaut mieux
nettoyer de temps en temps
les bacs à produits lessiviels.
Alhoewel het niet strikt
noodzakelijk is raden wij aan
af en toe de vakjes voor de
was-en bleekmiddelen en
de toevoegingen schoon te
maken.
Il suffit de tirer légèrement
sur le tiroir pour l’extraire.
Haal de vakjes er uit door er
voorzichtig aan te trekken.
Nettoyer le tiroir sous un jet
d’eau.
Schoonmaken met water
Remettre le tiroir dans sa
niche.
De vakjes opnieuw naar
binnen schuiven.
31
FR
NL
NETTOYAGE FILTRE
La machine à laver est
équipée d’un filtre spécial
qui peut retenir les résidus les
plus gros qui pourraient
bloquer le tuyau
d’évacuation (pièces de
monnaie, boutons, etc.). Ce
dispositif permet de les
récupérer facilement. Pour
nettoyer le filtre, suivre les
indications ci-dessous:
HET REINIGEN VAN HET FILTER
De wasmachine is uitgerust
met een speciale filter die
materialen zoals knopen en
munten tegenhoud, die de
afvoerslang kunnen
blokkeren.
De procedure voor het
reinigen van het filter is als
volgt.
● Enlever le socle comme
indiquè dans la figure.
● Verwijder het klepje zoals
weergegeven in figuur.
● Utiliser la base pour
recueillir l’eau qui reste dans
le filtre.
● Gebruik het klepje voor het
opvangen van
achtergebleven water in het
filter.
● Tourner le filtre dans le sens
anti-horaire des aiguilles
d’une montre jusqu’à l’arrêt,
en position verticale.
● Draai de dop tegen de
klok in open in verticale
richting.
● Enlever et nettoyer.
● Verwijder het filter en maak
het schoon.
● Apres avoir nettoyé, utilisez
l’entaille et remontez le filtre
en faisant toutes les
opérations précédentes
dans le sens inverse.
● Als het filter schoon is kan
het met de klok mee weer in
de opening gedraaid
worden, vastgeschroefd
worden en kan het klepje
weer dicht gedaan worden,
zoals boven in omgekeerde
volgorde werd aangegeven.
DEMENAGEMENTS OU
LONGUES PERIODES D’ARRET
DE LA MACHINE
En cas de déménagement,
ou de longues périodes
d’arrêt de la machine dans
des endroits non chauffés, il
faut vidanger
soigneusement tous ses
tuyaux.
BIJ VERPLAATSINGEN OF
WANNER DE MACHINE VOOR
LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
WORDT
Bij eventuele verplaatsingen
of wanneer de machine voor
langere tijd in een
onverwarmde ruimte stil staat
moet het resterende water
uit alle slangen worden
verwijderd.
Débrancher le courant et se
servir d’un seau.
Enlever la bague sur le tuyau
et le plier vers le bas, dans le
seau jusqu’à ce qu’il ne
sorte plus d’eau.
Haal de stekker uit het
stopcontact. U hebt een bak
nodig. Haak de slang van de
klem en laat die laag over
de bak hangen tot al het
water weggelopen is.
Après cette opération, la
répéter en sens inverse.
Herhaal deze handelingen
aan de andere kant.
32
FR
CHAPITRE 13
ANOMALIE
REMEDE
CAUSE
La fiche n’est pas introduite dans la
prise de courant
Brancher la fiche
L’interrupteur géneral n’est pas branché
Brancher l’interrupteur général
L’énergie électrique est coupée
Contróler
Les valves de l’installation électrique
sont défectueuses
Contróler
Portillon ouvert
Fermer le portillon
Voir cause 1
Contróler
Robinet de l’eau fermé
Ouvrir le robinet d’alimentation d’eau
Programmateur mal positionné
Positionner correctement le timer
Tuyau de vidange plié
Redresser le tuyau de vidange
Présence de corps étrangers dans le
filtre
Inspecter le filtre
4. Présence d’eau sur
le sol tout autour
de la machine
Fuite du joint se trouvant entre le robinet
et le tuyau de remplissage
Remplacer le joint et serrer à fond le
tube sur le robinet
5. La machine
n’essore pas
La machine n’a pas encore évacué
l’eau
Attendre quelques minutes et la
machine évacuera l’eau
La fonction “suppression d’essorage” est
introduite (exclusivement sur certains
modèles)
Relever la touche “exclusion
centrifugation”
La machine n’est pas à niveau
Régler les pieds
Les étriers de transport n’ont pas été
enlevés
Enlever les étriers de transport
La charge de linge n’est pas répartie
de façon uniforme
Répartir le linge de façon uniforme
1. Aucun
fonctionnement
sur n’importe quel
programme
2. Absence
d’alimentation
d’eau
3. L’eau n’est pas
évacuèe
6. De fortes vibrations
pendant la phase
de centrifugation
NOTE:
LA MACHINE EST DOTEE D’UN DISPOSITIF ELECTRONIQUE QUI EMPECHE LE DÉPART DE
L’ESSORAGE SI LES CHARGES SONT MAL REPARTIES ET LIMITE LES VIBRATIONS ET LE BRUIT DURANT
LE LAVAGE.
Si le mauvais fonctionnement persiste, adressez-vous au Centre d’Assistance Technique Candy; communiquez
le nom du modèle indiqué sur la plaquette se trouvant sur la carrosserie à l’intérieur du hublot ou sur le bulletin
de garantie.
En indiquant ces informations vous obtiendrez une intervention plus rapide et efficace.
1 L’utilisation des produits écologiques sans phosphates peut produire les effets suivants:
- L’eau de vidange du rinçage est trouble à cause de zéolites en suspension; l’efficacité du rinçage n’est
absolument pas compromis;
- Présence de poudre blanche (zéolites) sur le linge à la fin du lavage: cette poudre ne pénètre pas dans le
tissu et n’en altère pas la couleur;
- présence de mousse dans l’eau du dernier rinçage: elle ne signifie pas pour autant un mauvais rinçage;
- Les tensioactifs anioniques de la formule des produits pour machines à laver, s’enlèvent difficilement du linge
et, même en toute petite quantité, ils peuvent provoquer d’importants phénomènes de formation de mousse;
- L’exécution d’autres cycles de rinçage, en de tels cas, n’apporte aucun avantage.
2 Avant d’appeler le Centre d’Assistance technique Candy, si votre machine ne fonctionne pas, effectuer les
contrôles susmentionnés.
33
NL
HOOFDSTUK 13
PROBLEEM
1. Geen enkel
programma
functioneert
OPLOSSING
OORZAAK
Stekker zit niet in het stopcontact
Doe de stekker in het stopcontact
Hoofdschakelaar is niet aan
Zet de hoofdschakelaar aan
Stroomonderbreking
Controleer
Elektrische zekeringen doorgebrand
Controleer
Vuldeur is open
Sluit de vuldeur
Zie oorzaak 1
Controleer
De watertoevoerkraan staat niet open
Zet de watertoevoerkraan open
De tijdschakelaar is niet juist ingesteld
Stel de tijdschakelaar in
Er zit een knik in de afvoerslang
Trek de afvoerslang recht
Materiaal blokkeert het filter
Controleer het filter
4. Water op de vloer
bij de machine
Een lek bij de ring tussen de kraan en de
inlaatslang
Vervang de sluitring en draai de slang
goed aan bij de kraan
5. Centrifugeert niet
De wasautomaat heeft het water niet
weggepompt
Wacht een paar minuten tot de
machine het water heeft weggepompt
Ingesteld op “niet centrifugeren” (alleen
bij enkele machines)
Maak de “niet centrifugeren” instelling
ongedaan
De wasautomaat staat niet recht
Stel de speciale voetjes bij
De transportklemmen zijn niet
verwijderd
Verwijder de transportklemmen
Het wasgoed is niet gelijkmatig
verdeeld
Schut het wasgoed los en verdeel het
geljkmatig
2. Er wordt geen
water ingevoerd
3. Pompt het water
niet weg
6. Sterke trillingen
gedurende het
centrifugeren
OPMERKING:
DE MACHINE IS UITGEVOERD MET EEN SPECIALE SENSOR DIE SIGNALEERT ALS HET WASGOED NIET
GOED VERDEELD IS IN DE TROMMEL. DIT ONBALANSSYSTEEM REDUCEERT GELUID EN TRILLINGEN
EN VERLENGT DE LEVENSDUUR VAN DE WASMACHINE.
Als de storing niet verholpen kan worden neem dan contact op met een Gias Service Center van Candy. Voor
snelle service geeft u het soort automaat op dat op het etiket aan de binnenkant van de deur of op het
garantiebewijs is vermeld.
Belangrijk
1 Het gebruik van fosfaatvrije milieuvriendelijke wasmiddelen kunnen het volgende effect geven:
- Het afgevoerde spoelwater kan troebel zijn vanwege de aanwezigheid van in het water zwevende zeoliet.
Dit betekent niet dat de spoelgangen niet effectief genoeg waren.
- De aanwezigheid van wit poeder (zeoliet) op het eind van het programma. Dit blijft niet in het wasgoed
zitten en geeft geen kleurverandering.
- De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater. Dit is niet noodzakelijkerwijs een teken dat er niet
goed gespoeld is.
- De niet-ionische middelen die in de samenstelling van wasmiddelen zitten zijn vaak moeilijk uit het
wasgoed te verwijderen en zelfs als het gaat om kleine hoeveelheden kan er zichtbare sopvorming zijn.
In dergelijke gevallen is het niet nodig om nog een spoelgang te laten uitvoeren.
2 Als uw wasmachine niet meer functioneert zoals het moet wilt u dan a.u.b. eerst de bovenstaande controles
uitvoeren voordat u contact opneemt met de Gias Service Center van Candy.
34
Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d’imprimerie
contenues dans le présent mode d’emploi. Il se réserve en outre le droit d’apporter
toutes modifications qui se révèleraient utiles à ses propes produits sans pour autant
en compromettre les caractéristiques essentielles.
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en
technische ontuikklingen zijn voorbehouden.
04.05 - 41012823 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
FR
NL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising