Candy | GO 1282DS-18S | Candy GO 1282DS-18S Manual de usuario

Candy GO 1282DS-18S Manual de usuario
ES
HR
EL
HU
RO
Instrucciones para el uso
Upete za kori‰tenje
Használati utasítás
Instructiuni de utilizare
ES
ENHORABUENA
âESTITAMO!
Con la compra de este
electrodoméstico Candy;
usted ha demostrado no
conformarse con cualquier
cosa: usted quiero lo mejor.
Kupnjom ovog Candy
proizvoda pokazali ste da
ne Ïelite prihvatiti
sporazumno rje‰enje, veç
Ïelite najbolje.
Candy se complace en
ofrecerle esta nueva
lavadora, fruto de años de
investigación y de
experiencia en el marcado
y del contacto directo con
los Consumidores. Usted ha
escogido la calidad, la
duración y las enormes
prestaciones que esta
lavadora le ofrece.
Candy ima zadovoljstvo da
Vam moÏe ponuditi ovu
novu perilicu rublja, koja je
rezultat vi‰egodi‰njeg
istraÏivanja i iskustva na
trÏi‰tu, u neposrednom
dodiru sa potro‰aãima.
Izabrali ste kvalitetu, trajnost
i osebujne znaãajke koje
ovaj uredjaj nudi.
Candy le ofreces además,
una amplia gama de
electrodomésticos:
lavadoras, lavavajillas,
lavadoras-secadoras,
cocinas, microondas, hornos
y encimeras, frigoríficos y
congeladores.
Osim perilice rublja koju ste
izabrali, Candy se ponosi
‰irokim izborom uredjaja za
domaçinstvo: perilicama
sudja, perilicama za pranje i
su‰enje rublja ednjacima,
mikrovalnim peçnicama,
tradicionalnim peçnicama,
grijaãim ploãama,
hladnjacima i ledenicama.
Solicite a su vendedor el
catálogo completo de la
gama de productos Candy.
Le rogamos lea
atentamente la información
contenida en este manual
ya que proporciona
importantes instrucciones
sobre seguridad en su
instalación, uso,
mantenimiento y algunos
consejos prácticos para que
ested saque el mejor
provecho de su lavadora.
Conserve este manual para
cualquier consulta posterior.
Cuando se ponga en
contacto con Candy o con
sus centros de Asistencia
mencione siempre el
Modelo, el n° y el número G
(si lo tiene).
Es decir todo lo que viene
anotado en el recuadro.
2
HR
TraÏite od svog prodavaãa
najnoviji katalog Candy
proizvoda.
Upotreba ove nove perilice
je jednostavna, ali Vas
molimo da paÏljivo proãitate
UPUTE ZA KORI·TENJE
sadrÏane u ovoj knjiÏici i da
ih u potpunosti po‰tujete.
One Vam daju vaÏne
podatke u svezi sigurnog
postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, te
korisne savjete za postizanje
najboljih rezultata pranja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu,
jer bi Vam ubuduçe jo‰
mogla zatrebati.
Kada bi u sluãaju kvara
perilice, morali pozvati
jednog od na‰ih servisera,
obavezno mu recite oznaku
modela, broj perilice i broj
G, ako je naveden na
ploãici s tehniãkim
podacima, koja je
priãvr‰çena na perilici.
EL
Candy, : .
Candy ! ", "
" # " . $
, % # ".
Candy # : ", ",
− " ,
! , #
", # , % % .
& " "
" Candy.
# ,
' # #
, .
( # ,
' K # # Candy ' #
,
) ) G ( # −
).
HU
RO
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
FELICITÅRI!
Ennek a Candy háztartási
készüléknek a
megvásárlásával Ön
megmutatta, hogy nem fogadja
el a kompromisszumokat:
csakis a legjobbat akarja.
Cumparind aceasta masina
de spalat CANDY ati aratat
ca nu acceptati
compromisuri, vreti doar ce
e cel mai bun.
A Candy örömmel mutatja be
Önnek új mosógépét, amely
több éves kutatás és a
vevŒkkel fennálló közvetlen
kapcsolat révén szerzett piaci
tapasztalat eredménye. Ön a
mosógép által nyújtott
minŒség, tartósság és kiváló
teljesítmény mellett döntött.
CANDY are placerea sa va
prezinte o noua masina
de spalat, rezultatul multor
ani de cercetari si studii
asupra nevoilor
consumatorilor. Ati ales
calitatea, durabilitatea si
eficienta oferite de aceasta
masina de spalat.
A Candy sokféle más
háztartási gépet is kínál:
mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint hıtŒés fagyasztógépeket.
CANDY va ofera o gama
larga de aparate
electrocasnice: masini de
spalat vase, masini de spalat
si uscat rufe, aragaze,
cuptoare cu microunde,
cuptoare traditionale si
hote, frigidere si
congelatoare.
Solicitati de la magazin
catalogul cu gama
completa Candy.
A Candy termékek teljes
katalógusát kérje helyi
kiskereskedŒjétŒl.
Kérjük, hogy figyelmesen
olvassa el ez a füzetet, mert
fontos útmutatásokkal szolgál
a készülék biztonságos
telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokat
ad a legkedvezŒbb
eredmények eléréséhez a
mosógép használata során.
Va rugam sa cititi aceste
instructiuni cu mare atentie
deoarece furnizeaza
informatii importante cu
privire la instalarea, folosirea
si intretinerea masinii Dvs. De
spalat precum si sugestii
pentru a obtine cele mai
bune rezultate la spalare.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató
füzetet biztonságos helyen,
hogy a késŒbbiek során is
bármikor belelapozhasson.
Pastrati instructiunile cu grija
pentru a le putea consulta
de cite ori aveti nevoie.
A Candy szerviz
felkeresésekor mindig adja
meg a típust, a típusszámot és
a G-számot (lásd a készülék
adatlapját).
3
ES
4
HR
ÍNDICE CAPÍTULO
KAZALO
Introduccíon
Uvod
Notas generales a la
entrega
Opçenita upozorenja i
savjeti prilikom isporuke
uredaja
Garantía
CAPÍTULO
POGLAVLJE
KO
FEJEZET
CAPITOLUL
EL
HU
RO
- TARTALOMJEGYZÉK
CUPRINS
/ "
Bevezetés
Felicitari
1
0 ' Általános szállítási tájékoztató
Informatii generale
Jamstvo
2
/
Garancia
Garantie
Normas de seguridad
Sigurnosne mjere
3
Biztonsági intézkedések
Masuri de securitate
Datos técnicos
Tehniãki podaci
4
1 Mıszaki adatok
Caracteristici tehnice
Puesta en funcionamiento
instalación
Postavljanje i prikljuãivanje
perilice rublja
5
/ A készülék elhelyezése és
telepítése
Instalare punerea in functiune
Descripción de los mandos
Opis upravljaãke ploãe
6
- # "
A készülék kezelése
Descrierea comenzilor
Tabla de programas
Tabelarni pregled programa
7
- "
Programtáblázat
Descrierea programelor
Seleción
Odabir programa pranja
8
/ Programválasztás
Selectionarea programelor
Cubeta del detergente
Ladica sredstava za pranje
9
Mosószertároló fiók
Caseta de detergenti
El producto
Priprema rublja i savjeti za
pranje
10
1 A termék
Produsul
Lavado
Pranje
11
- Mosás
Spalarea
Limpieza y mantenimiento
ordinario
âi‰çenje i odrÏavanje
perilice rublja
12
K Tisztítás és karbantartás
Curatarea si intretinerea
aparatului
Causas de averías
Uklanjanje manjih
nedostataka u radu
13
2 # "
Hibakeresés
Anomalii in functionare
# 5
HR
ES
CAPÍTULO 1
POGLAVLJE 1
NOTAS GENERALES
DE ENTREGA
OPåENITA
UPOZORENJA I
SAVJETI PRI ISPORUCI
UREDJAJA
A la entrega compruebe
que con la máquina estén:
A) MANUAL DE
INSTRUCCIONES
EL
K 1
K ,
:
Prilikoé isporuke uredjaja
provjerite da li su uw perilicu
isporuãeni slijedçi dokuéenti
i pribor:
1. FEJEZET
CAPITOLUL 1
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
INFORMATII
GENERALE
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
La cumpararea masinii,
verificati ca urmatoarele
materiale sa insoteasca
masina:
A) UPUTE ZA UPORABU
) !"!#$#%#& &%'#(*
"$'+!(+
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
B) ADRESE OVLA·TENIH
SERVISA
-) KATA+TA+H
%IEY.YN+E(N
%IKTY(N TEXNIKH+
E/T0HPETH+H+
A) INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE IN LIMBA
ROMANA
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
B) LISTA CU PUNCTELE
SERVICE
C) CERTIFICADOS DE
GARANTÍA
C) JAÉSTVENI LIST
) 0#+1&0&#'1#K&
!2'+!(+
C) GARANCIAJEGY
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
D) TAPONES
D) âEPOVI
%) K3244
D) ZÁRÓSAPKA
D) DOPURI
E) SAVIJENI NOSAâ
ODVODNE CIJEVI
!) 03+1#K& K#+1$&
# 1' +2K−
$1'+' 1&2
+(3'* !K$&'+
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
E) COT RIGID PENTRU
TUBUL DE EVACUARE
F) FOLYÉKONY
MOSÓSZER- VAGY
FOLYÉKONY
FEHÉRÍTÃTÁROLÓ
REKESZ (TARTÁLY)
F) COMPARTIMENT
PENTRU DETERGENT
LICHID
B) DIRECCIONES DE
ASISTENCIA TÉCNICA
E) CURVAS PARA EL TUBO
DE DESAGÜE
F) DEPÓSITO
DETERGENTE LÍQUIDO
O BLANQUEADOR.
A
F) PREGRADAK ZA
TEKUåI DETERDÎENT ILI
TEKUåE BIJELILO.
B
C
CONSÉRVELOS
y compruebe que no haya
sufrido desperfectos durante
el transporte, en caso
contrario llame al centro
Candy más cercano.
MOLIMO DA SVE
NABROJENO BRIÎNO
SPREMITE!
F) .'K' 2$&2
0&$$20*1#K&2
' 2$&2
3!2K*1#K&2
K D
Provjerite perilicu da prilikom
transporta nije o‰teçena.
Ako je o‰teçena, obratite se
prodavaãu.
F
6
RO
HU
E
- 5.
+ ,
.
EZEKET A
TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba a
Candy szervizzel.
PASTRATI-LE INTR-UN
LOC SIGUR.
Verificati daca masina are
daune in urma transportului.
In acest caz, contactati
centrul service
autorizat.
7
ES
CAPÍTULO 2
SERVICIO DE ASISTENCIA AL CLIENTE
¿Qué hacer con el CERTIFICADO DE GARANTÍA?
El aparato está garantizado en las condiciones y términos
indicados en el certificado colocado en el producto y sobre
la base de las disposiciones del decreto legislativo 24/02,
hasta los 24 meses vigentes a partir de la fecha de la entrega.
Ud. deberá conser var el cer tificado de garantía,
debidamente cumplimentado, para mostrarlo al Servicio
Oficial del Fabricante en caso de necesitar su intervención,
junto con un documento fiscalmente válido expedido por el
vendedor en el momento de la compra (albarán de entrega,
factura, recibo u otro documento fiscal) en el cual se indiquen
el nombre del vendedor, la fecha de entrega, datos
identificativos del producto y el precio de compra. .
HR
POGLAVLJE 2
EL
K 2
HU
RO
2. FEJEZET
CAPITOLUL 2
JAMSTVO
/
GARANCIA
GARANTIE
Prilikom kupnje uredjaja
prodavaã Vam mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
" Service, " , .
A készülékhez garanciajegyet
mellékeltünk, amely a fix
kiszállási díjon kívül
a vásárlás napjától számított
egy évig a Candy szerviz
díjmentes igénybevételét
teszi lehetŒvé.
Masina de spalat este insotita
de un certificat de garantie care
va permite sa va bucurati de
depanare gratuita.
Na poledjini jamstvenog lista
nalazi se popis i adrese
servisera koji su ovla‰teni
popravljati Candy uredjaje
u jamstvenom roku.
El Servicio de Asistencia Técnica GIAS, después de verificar el
derecho de intervención, intervendrá, sin cobrarle el derecho
fijo de intervención a domicilio, ni la mano de obra, ni los
recambios que son totalmente gratuitos..
EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA HASTA 5 AÑOS: ¿cómo?
Además, le recordamos que en el propio certificado de
garantía estipulada Ud. encontrará la información y los
documentos necesarios para prolongar la garantía del
aparato hasta los 5 años, de forma que, en caso de avería,
Usted no tendrá que pagar la mano de obra ni los recambios,
solamente pagará el desplazamiento.
Para cualquier información que necesite, no dude en dirigirse
al Servicio de Asistencia al Cliente marcando el siguiente
número: 902 404 144.
.
ANOMALÍAS Y MAL FUNCIONAMIENTO, ¿a dónde debo
dirigirme?
Para cualquier problema, el Servicio Oficial del Fabricante
está a su completa disposición para facilitarle la ayuda que
necesite. Ahora bien, en caso de que el aparato que Ud. ha
adquirido presente anomalías o mal funcionamiento, antes
de dir igir se al Ser vicio Oficial del Fa br icante, le
recomendamos
encarecidamente
realizar
las
comprobaciones indicadas en el capítulo 13.
UN ÚNICO NÚMERO DE TELÉFONO PARA OBTENER ASISTENCIA.
Si el problema per siste, marcando el "Número único"
902.100.150 se pondrá en contacto directamente con el
Servicio Oficial del Fabricante más cercano a su domicilio.
Para más información, consulte el sitio web www.candy.es
¿Dónde puedo encontrar la PLACA DE CARACTERISTICAS DEL
PRODUCTO?
Es importante que Ud. comunique al Servicio Oficial del
Fabricante la sigla del producto y el número de identificación
(16 caracteres que comienzan con el número 3) que
encontrará en el certificado de garantía y en la placa de
características situada en el frontis de la lavadora (zona de la
puerta). De esta forma, Ud. podrá evitar desplazamientos
innecesarios del técnico, ahorrando los correspondientes
costes.
8
9
ES
CAPÍTULO 3
POGLAVLJE 3
NORMAS DE
SEGURIDAD
SIGURNOSNE MJERE
ATENCION:
PARA CUALQUIER
TRABAJO DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
● Desenchúfela.
● Cierre el grifo del agua.
ZNAâAJNO! PRIJE
POâETKA âI·åENJA ILI
ODRÎAVANJA PERILICE
OBAVEZNO SE
PRIDRÎAVAJTE
SLIJEDEåIH
SIGURNOSNIH MJERA:
● Izvucite utikaã iz utiãnice.
Zatvorite slavinu za dotok vode.
● Candy provede a todas
sus máquinas de toma de
tierra.
Asegúrese de que la
instalación electrica tenga
toma de tierra, en caso
contrario llame a un Servicio
cualificado.
Aparato conforme a la
Directiva Europea 73/23/CEE
e 89/336/CEE , sustituida
respectivamente de
2006/95/CE y 2004/108/CE ,
y sucesivas modificaciones.
EL
HR
● Svi Candy uredjaji za
domaçinstvo opremljeni su
kablom za zemljenje.
Provjerite da li je Va‰a
elektriãna instalacija pravilno
uzemljena! Ako nije, neka to
prije prikljuãenja perilice
pravilno uãini struãna osoba.
Uredjaj je u suglasnosti s
europskim direktivama
73/23/EEC i 89/336/EEC koje
zamijenjuju 2006/95/EC i
2004/108/EC i kasnije
dopune.
HU
K 3
3. FEJEZET
# :
K K K
● 3
● No use el aparato estando
descalzo.
● No use, si no es con
especial cuidado, alargos en
cuartos de baño o aseos.
ATENCION:
DURANTE EL LAVADO EL
AGUA PUEDE
ALCANZAR LOS 90°C.
● Antes de abrir el ojo de
buey, asegúrese de que no
haya agua en el tambor.
10
● Ne dirajte uredjaj ako
imate vlaÏne ruke ili noge ili
ako ste bosi.
● Posvetite krajnju paÏnju
perilici ako je spojena preko
produÏnog kabla u kupaonici
ili drugoj vlaÏnoj prostoriji.
Gdje god je moguçe,
izbjegavajte takvo spajanje.
UPOZORENJE:
TIJEKOM PRANJA
VODAU PERILICI MOÎE
SE ZAGRIJATI I DO 90°C.
● Prije otvaranja vrata
perilice provjerite da u
bubnju nije voda.
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
CAPITOLUL 3
MASURI DE
SECURITATE
ATENTIE: PENTRU ORICE
OPERATIE DE CURATARE
SI INTRETINERE A MASINII
DE SPALAT
!.
● K .
● Húzza ki a csatlakozódugót!
● Se scoate stekerul din
priza.
● Zárja el a vízcsapot!
● Se inchide robinetul de
apa.
● A Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz!
● Toate produsele Candy au
impamintare.
Asigurati-va ca priza folosita
are impamantare.
A készülék megfelel a
2006/95/EK és a 2004/108/EK
irányelvvel felváltott, és a
késŒbbiekben módosított
73/23/EGK és 89/336/EGK
európai irányelveknek.
Aparatele
sunt realizate
în conformitate cu directivele
europene 73/23/EEC si
89/336/EEC, înlocuite de
2006/95/EC si 2004/108/EC si
modificarile ulterioare.
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!
● Nu se atinge aparatul cu
mainile sau picioarele ude.
● Ne használja a készüléket
ha Ön mezítláb van!
● Nu utilizati aparatul cand
sunteti desculti.
● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket használ.
Hacsak lehet, kerülje a
hosszabbító kábelek
használatát.
● Nu utilizati prelungitoare in
camera de baie.
FIGYELMEZTETÉS:
MOSÁS KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE
A 90°C-OT IS ELÉRHETI.
ATENTIE: IN TIMPUL
SPALARII TEMPERATURA
APEI POATE AJUNGE LA
90°C.
● 4 Candy
" . 3 " "
" ' ! .
/ CE
, #' /"5 6 73/23/EEC 89/336/EEC,
2006/95/EC 2004/108/EC,
.
● !
.
● No toque el aparato con
las manos, los pies mojados o
húmedos.
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
RO
● .
● D ! " ! , # "
'.
: K K K 90C
● - " .
● A mosógép ajtajának a
kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy
nincs-e víz a dobban!
● Inainte de a deschide hubloul
asigurati-va ca nu exista apa in
tambur.
11
ES
● No use adaptadores o
● Este aparato no esta
● Ne prikljuãujte perilicu na
elektriãnu mreÏu preko
ispravljaãa, vi‰estrukih utikaãa ili
produÏnih kablova.
Vigile a los niños de manera
que se asegure que no
juegan con el aparato.
● Ovaj uredjaj nije namijenjen
za uporabu osobama
(ukljuãujuçi i djecu) sa
smanjenim fiziãkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima te
osabama bez iskustva i znanja,
osim ako ih koriste uz nadzor
osobe odgovorne za njihovu
sigurnost ili od iste osobe dobiju
pravilne upute za kori‰tenje
uredjaja.
enchufes múltiples.
destinado a ser usado por
niños, personas
discapacitadas o inexpertas
en su uso a no ser que sean
vigiladas o instruidas sobre el
uso del aparato por una
persona responsable de su
seguridad.
● No tire del cable de
alimentación, ni del aparato,
para desconectar la toma
de corriente.
● No deje el aparato a la
● Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice
tako da vuãete prikljuãni kabel
ili sam uredjaj.
● Elektriãni uredjaji ne smiju biti
izloÏeni atmosferskim utjecajima
kao ‰to su to npr. ki‰a, sunce itd.
● En caso de traslado no la
● Pazite da kod premje‰tanja ili
prevoÏenja, perilicu ne diÏete
drÏeçi je za upravljaãke tipke i
gumbe, odnosno za ladicu
sredstva za pranje.
● Durante su transporte no
apoye el ojo de buey en la
carretilla.
Importante!
Si se va a instalar el aparato
sobre una alfombra o
moqueta, es necesario tener
cuidado para evitar que se
obstruyan las rejillas de
ventilación situadas en la
base de la lavadora.
● Levántela ayudado por
otra persona tal como
aparece en la figura.
● En caso de avería y/o mal
functionamiento del
aparato, desconéctelo,
cierre el grifo del agua y no
manipule el
electrodoméstico. Para su
eventual reparación diríjase
únicamente a un centro de
Asistencia Técnica Candy y
solicite el uso de recambios
originales. El incumplimiento
de estas sugerencias puede
comprometer la seguridad
del aparato.
● Si el cable de alimentación
resultase dañado, tendrá
que ser sustituido por un
cable especiäl disponible en
el servicio de asistencia
técnica.
12
Pazite i nadzirite djecu kao se
nebi igrala s uredjajem.
intemperie o expuesto a la
acción de los agentes
atmosfericos (lluvia, sol, etc..).
sujete nunca por los mandos
ni por la cubeta de
detergente.
HU
RO
●
! .
● Ne használjon adaptereket
és elosztókat.
● Nu utilizati adaptoare sau
triplustekere
● 2
● A készüléket nem
használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességı, illetve
tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkezŒ
személyek (gyerekek sem),
hacsak a biztonságukért felelŒs
személy nem felügyeli a
készülék használatát.
EL
HR
● Tijekom prevoÏenja kolicima
ne naslanjajte perilicu na
prednju stranu gdje su vrata.
Znaãajno!
Ako je perilica postavljena na
pod prekrit tepisonom ili sagom,
paÏljivo provjerite da njihova
vlakna ne zatvaraju otvore za
provjetravanje perilice koji se
nalaze na donjoj strani perilice.
● Perilicu uvijek moraju diçi
dvije osobe kako je to
prikazano na slici.
● U sluãaju kvara i/ili
neispravnog rada perilice,
odmah je iskljuãite iz eleltriãne
mreÏe i izvucite utikaã iz zidne
utiãnice te zatvorite dotok
vode. Zatim pozovite jednog
od ovla‰tenih Candy servisera
radi popravka. Ako je potrebno
zamijeniti neki dio perilice,
uvijek zahtijevajte ugradnju
originalnih Candy rezervnih
dijelova. Nepo‰tivanje ovih
uputa moÏe utjecati na siguran
i pravilan rad perilice.
● Ako se glavni elektriãni kabel
o‰teti, mora se zamijeniti
posebnim kablom kojeg
moÏete nabaviti u ovla‰tenom
servisnom centru.
! ( " ') " # ,
% ', % " # .
' !.
●
# # ( , .).
●
● " # '
.
● " # F
#.
!
" "
, " # " .
● '
(" # ).
● " /
, % . '
, " Candy ! Candy, #
. " # .
● E o o , o o Service
Gias.
● Acest aparat nu este
destinat pentru a fi utilizat de
catre copii sau de catre
persoane cu dizabilitati, fara
stricta supraveghere a unui
adult responsabil.
Nu permiteti copiilor sa se
joace cu acest aparat.
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
● A csatlakozókábelt vagy
magát a készüléket megrántva
ne húzza ki
a csatlakozódugót a fali aljzatból.
● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● Ha máshová szeretné helyezni
a készüléket, soha ne emelje
meg azt
a gomboknál vagy a fióknál
fogva.
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
FONTOS!
ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen
arra, hogy az alsó
szellŒzŒnyílások ne duguljanak
el.
● A készüléket az ábrán látható
módon párban kell megemelni.
● Hiba és/vagy hibás mıködés
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
hozzá a készülék szakszerıtlen
javításához.
A készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy szervizhez és
kérjen
eredeti Candy pótalkatrészeket.
A fentiek betartásának
elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális kábellel
kell kicserélni azt.
● Nu trageti de cablu pentru
a scoate aparatul din priza
● Nu expuneti aparatul la
agenti atmosferici (razele
soarelui, ploaie etc.)
● In cazul in care o mutati, nu
ridicati niciodata de butoane
sau de caseta de
detergent.
● In timpul transportului nu
sprijiniti hubloul de carucior
IMPORTANT!
In cazul in care aparatul se
instaleaza pe o pardoseala
acoperita cu covor sau
mocheta, trebuie avut grija
ca orificiile de ventilatie de la
baza aparatului sa nu fie
acoperite.
● Pentru a ridica masina sunt
necesare 2 persoane
precum in imagine
● In cazul unei defectiuni
si/sau functionari anormale,
aparatul se opreste, se
inchide robinetul de apa si
nu se atinge masina. Pentru o
eventuala reparatie
trebuie sa va adresati unui
centru de asistenta tehnica
Candy solicitind
piese originale pentru orice
inlocuiri. Nerespectarea
indicatiilor sus mentionate
pot compromite securitatea
masinii.
● Daca e necesara
inlocuirea cablului de
alimentare, aceasta se va
face cu un
cablu disponibil la punctul
service.
13
ES
CAPÍTULO 4
EL
HR
K 4
POGLAVLJE 4
HU
4. FEJEZET
RO
CAPITOLUL 4
85
cm
85
cm
60 cm
60 cm
60 cm
52 cm
DATOS TÉCNICOS
TEHNIâKI PODACI
CAPACIDAD DE ROPA
SECA
MAKSIMALNA KOLIâINA SUHOG
RUBLJA ZA JEDNO PUNJENJE
NIVEL NORMAL DE AGUA
NORMALNA RAZINA VODE
l
POTENCIA
ABSORBIDA
PRIKLJUâNA SNAGA
W
CONSUMO DE ENERGÍA
(PROG. 90°C)
POTRO·NJA EL. ENERGIJE
(program 90° C)
kWh
AMPERIOS DEL FUSIBLE DE
LA RED
SNAGA OSIGURAâA
A
REVOLUCIONES DE
CENTRIFUGADO (Rev./min.)
BRZINA CENTRIFUGIRANJA
okret. / min
kg
52
cm
52
cm
60
cm
6
8
9
6÷15
2150
2400
1,8
10
16
MÙSZAKI ADATOK
CARACTERISTICI TEHNICE
/0D1 -66112
1/0)H) I6JLH)
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
CAPACITATE RUFE USCATE
K2)6)DK -66112
)/I6J
NORMÁL VÍZSZINT
NIVEL NORMAL DE APA
-2I6L I/J 216
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
PUTERE
K212)2MH I/J 216
(-I60I2
2 90°)
ENERGIAFOGYASZTÁS
(90°C-os PROGRAM)
CONSUM ENERGIE
(PROGR.90°C)
/)12 I/J 216
BIZTOSÍTÉK
AMPERAJUL FUZIBILULUI
12LJ112 1DND 216
( # / )
CENTRIFUGÁLÁS
ROTATII CENTRIFUGA
VÍZNYOMÁS
PRESIUNEA IN INSTALATIA
HIDRAULICA
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
TENSIUNE
VER TARJETA DE DATOS
POGLEDATI PLOâICU(NALJEPNICU) S
TEHNIâKIMPODACIMA
!! ! ! "
LÁSD A GÉPTÖRZSLAPOT
CITITI PE PLACUTA MASINII
14
PRESIÓN EN EL CIRCUITO
HIDRÁULICO
DOZVOLJENI PRITISAK VODE
U VODOVODNOJ MREÎI
MPa
min. 0,05
max. 0,8
-D/ )/I6J
TENSION
NAPON
V
220-240
12 I/J 216
15
ES
CAPÍTULO 5
HR
POGLAVLJE 5
HU
EL
K 5
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
INSTALACIÓN
POSTAVLJANJE I
PRIKLJUâIVANJE
PERILICE
!7 Ponga la máquina cerca
del lugar de uso sin la base
del embalaje.
Perilicu bez podmetaãa
postavite blizu mjesta gdje
çe stalno stajati.
4 5 5 .
Cortar las cintas que rodean
el tubo, prestando atención
de no dañar el mismo ni el
cable electrico.
Destornille los 4 tornillos (A)
del lado posterior y extraer
los 4 distanciales (B)
Oprezno prereÏite
sigurnosnu vezicu koja drÏi
glavni
elektriãni kabel i odvodnu
cijev.
Odvijte 4 spojna vijka
oznaãena s A i uklonite 4
podlo‰ke oznaãene s B.
K8 5 .
9 4 (A)
5 (B).
RO
5. FEJEZET
CAPITOLUL 5
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
INSTALARE. PUNERE
IN FUNCTIUNE
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a végleges
felállítási helyére.
Atentie: Masina de spalat se
instaleaza de catre un
instalator profesionist, dar nu
intra in obligatia centrului
service autorizat sa faca
aceasta instalare in termen
de garantie, in regim gratuit.
Óvatosan vágja le a
rögzítŒszalagot, amely a
hálózati kábelt és az elvezetŒ
tömlŒt tartja.
Atentie: Reteaua dvs.
electrica trebuie sa poata
suporta puterea maxima a
masinii. In caz contrar,
inlocuiti cablurile de
alimentare sau sigurantele
cu unele de amperaj
corespunzator (16A).
Távolítsa el a 4 db „A” jelı
rögzítŒcsavart, és vegye ki a 4
db „B” jelı távtartót.
Atentie: In cazul sistemelor
proprii de alimentare
cu apa, presiunea apei
trebuie sa fie suficient de
mare pentru a dizolva tot
detergentul din sertarul de
detergent. In caz contrar, se
pot produce blocari ale
sertarului de detergent, sau
ale furtunului dintre cuva
si sertarul de detergent.
Dupa ce ati scos ambalajul,
faceti in felul urmator:
Taiati cu atentie curelele care
leaga cablul de alimentare si
furtunul de evacuare.
Tapar los 4 orificios utilizando
los tapones contenidos en
la bolsa de instrucciones.
ATENCIÓN:
NO DEJE AL ALCANCE
DE LOS NIÑOS LOS
ELEMENTOS DE
EMBALAJE YA QUE
PUEDEN SER
PELIGROSOS.
16
Zatvorite 4 otvora
kori‰tenjem ãepova
isporuãenih
uz omot sa uputama za
kori‰tenje.
UPOZORENJE:
DIJELOVI AMBALAÎE NE
SMIJU DOåI NA DOHVAT
DJECI, JER
ZA NJIH MOGU BITI
OPASNI.
K 98 4 9
7 .
Helyezze be a 4 furatba a
kezelési utasítást tartalmazó
csomagban található
védŒdugókat.
Indepartati cele 4 suruburi
marcate cu A si cele 4
distantatoare marcate cu B.
Acoperiti cele 4 gauri folosind
capacele furnizate in punga
cu manuale de instructiuni.
#$:
K K
# #%
#XOMENO
TH YKEYAIA
%IOTI M#OPEI
NA A#OTEEEI
ME&ITO KYN%INO.
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
ATENTIE: NU LASATI
AMBALAJUL LA
INDEMANA COPIILOR,
ACESTA FIIND O
POTENTIALA
SURSA DE PERICOL.
17
ES
Aplique la lamina de
polionda como se muestra
en la figura.
Conecte el tubo del agua
al grifo.
El aparato debe ser
conectado a la red
hidraulica sólo con los
nuevos tubos de carga
disponibles en dotación.
Los viejos tubos de carga no
tienen que ser reutilizados.
ATENCIÓN:
NO ABRA EL GRIFO.
Acerque la lavadora a la
pared procurando que no
se formen curvas o
estrangulamientos, fije el
tubo desagüe al borde de
la pila.
o mejor aún, a un desagüe
fijo, con un diámetro mayor
que el del tubo de la
lavadora, a una altura
mínima de 50 cm.
En caso necesario, utilice la
curva rígida adjunta.
EL
HR
RO
HU
Priãvrstite ploãu od
valovitog materijala na dno
perilice kako je prikazano na
slici.
1o o 59o "
" o
, 5 .
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Aplicati folia suplimentara la
baza ca in figura.
Cijev za dovod vode
priãvrstite na slavinu.
+ 9
9 .
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
Conectati tubul de apa la
robinet.
Za spajanje perilice na
vodovodnu mreÏu koristite
samo novu garnituru cijevi.
Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
H .
9 set
.
T set . ..
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
Masina trebuie conectata la
reteaua de apa
folosind exclusiv furtunele din
dotare. Nu folositi furtune vechi,
utilizate.
UPOZORENJE:
SLAVINU JO· NE
OTVARAJTE!
#$:
' '( )
* +
Smjestite perilicu
neposredno do zida.
Obratite odvodna pritisnuta.
1 .
K , ’ .
Odvodnu cijev zatim
obijesite preko ruba kade.
Znatno je bolje ako u
vodovodnoj instalaciji
predvidite stalni odvod, koji
mora biti veçeg promjera
od odvodnog crijeva, a
morate ga postaviti na visni
najmanje 50 cm od poda.
Ako je potrebno, koristite i
priloÏeni plastiãni savijeni
nosaã odvodnog crijeva.
! , 7 9 98 50 n 5. !
7 , 7 .
FONTOS!
NE NYISSA KI EZZEL
EGYIDEJÙLEG A CSAPOT.
ATENTIE: NU DESCHIDETI
IN ACEST MOMENT
ROBINETUL.
Állítsa a mosógépet a fal mellé.
Akassza a kifolyócsövet a kád
peremére úgy, hogy a csŒ ne
tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg.
Asezati masina langa perete si
puneti tubul de evacuare
la marginea cazii, avand grija
ca acesta sa nu fie strangulat
sau indoit.
Ennél jobb megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix elvezetŒ
nyílásra csatlakoztatja,
amelynek az átmérŒje nagyobb
a kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm magasságban
van.
Este mai bine sa conectati
tubul la o teava de evacuare
fixa care trebuie sa aiba un
diametru mai mare decat
cel al tubului si o inaltime
minima de 50 cm. Daca este
necesar utilizati cotul de plastic
din dotare.
Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
ES
EL
HR
RO
HU
Nivele la máquina con los 4
pies.
Koristite 4 noÏice kako bi
poravnali perilicu.
L 4
" #:
A gép vízszintbe állításához
használja a 4 lábat.
Folositi cele patru picioare
ajustabile pentru a aseza
orizontal masina pe podea .
a) Girar la tuerca en el sentido
de las agujas del reloj para
desbloquear el tornillo del pie.
a) Maticu kojom je priãvr‰çena
nogica oslobodite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
odvijete u smjeru kretanja
kazaljki na satu.
) % # ' '
" % .
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával megegyezŒ
irányban (jobbra),
hogy szabaddá váljon
lábszabályozó csavar.
a) Rotiti piulita in sens orar
pentru a debloca surubul
piciorusului.
") - # ,
%' "
#.
b) A készülék megemeléséhez
vagy lesüllyesztéséhez forgassa
el a lábat, amíg az stabilan meg
nem áll a padlón.
b) Rotiti piciorusul si coborati-l
sau inaltati-l pentru a obtine o
aderenta perfecta la sol.
#) , o #, " # " .
c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ
c) Blocati piciorusul rotind
helyzetben az anya óramutató
piulita in sens invers acelor
járásával ellentétes irányban
de ceasornic pana la capat.
(balra) csavarásával, amíg az neki
nem feszül a gép aljának.
A
b) Girar el pie y hacerlo bajar o
subir hasta conseguir su
perfecta adherencia al suelo.
b) Nogicu okretanjem
povisujete ili snizujete tako
dugo dok sasvim ne prijanja uz
pod.
c) Bloquear el pie girando la
tuerca en el sentido contrario a
las agujas del reloj hasta que se
adhiera al fondo de la
lavadora.
c) Nakon ‰to ste zavr‰ili
poravnavanje, nogicu
ponovno priãvrstite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
priteÏete u smjeru suprotnom
kretanju kazaljki na satu dok
sasvim ne prilegne na dno
perilice.
Verificar que el mando de los
porgramas esté en posición
OFF y que la escotilla esté
cerrada.
Provjerite da su svi gumbi na
poloÏaju "OFF" odnosno
iskljuãeni i da su vrata perilice
zatvorena.
3 ' " OFF .
Ügyeljen arra, hogy a gomb a „KI”
helyzetben legyen, és az ajtó
legyen becsukva.
Asigurati-va ca toate
butoanele sunt in pozitia “OFF”
si hubloul este inchis.
Enchúfela.
Utaknite utikaã u zidnu
utiãnicu.
3
Dugja be a csatlakozódugót.
Introduceti stekerul in priza.
ATENCIÓN:
En el caso que sea necesario
sustituir el cable de
alimentación, asegurese de
respetar el siguiente código de
colores durante la conexión de
cada cable:
UPOZORENJE:
Ako je neophodno zamijeniti
glavni elektriãni kabel, spojite
Ïice prema niÏe navedenim
bojama/oznakama:
:
" ' #,
' #"
" " :
FIGYELEM!
Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor a vezetéket az
alábbi színek/kódok szerint kell
csatlakoztatni:
ATENTIE:
în cazul în care va fi necesar sa
înlocuiti cablul de alimentare,
conectati firele în conformitate
cu urmatoarele culori/coduri:
AZUL
- NEUTRO (N)
PLAVO
- NEUTRALNO (N)
− (N)
KÉK:
- NULLAVEZETÉK (N)
ALBASTRU
- NUL (N)
MARRÓN
- FASE (L)
SMEDJE
- FAZA (L)
K
− BARNA:
- FESZÜLTSÉG
ALATTI VEZETÉK (L)
MARO
- FAZA (L)
AMARILLO-VERDE - TIERRA (
)
ÎUTO/ZELENO - UZEMLJENJE (
)
B
C
K
!.
− − $%
(L)
(
)
SÁRGA-ZÖLD: - FÖLDVEZETÉK (
El aparato tiene que ser
colocado de forma que el
enchufe sea accesible una vez
instalado.
20
Nakon namje‰tanja, perilica
mora biti smje‰tena tako da je
utikaã uvijek dostupan.
M ,
"R R ' !.
A telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
legyen.
GALBEN-VERDE - ÎMPAMANTARE (
)
)
Daca nu se aprinde, cititi
capitolul referitor la defecte
posibile.
21
EL
HR
ES
POGLAVLJE 6
CAPÍTULO 6
DN
O
K 6
F
RO
HU
6. FEJEZET
CAPITOLUL 6
KEZELÃSZERVEK
COMENZI
E
P
G H I C L M
B
A
CUADRO DE MANDOS
OPIS UPRAVLJAâKE
PLOâE
Manilla apertura puerta
Ruãica vrata
A
" &' *+'
Ajtófogantyú
Manerul usii
Mando selector de programas
con posición de “OFF”
Gumb programatora s
poloÏajem OFF (iskljuãeno)
B
*,#-' *#../ .
1-& OFF.
A mosóprogramok kapcsolóórabeállító gombja, „KI” helyzet
Buton selectare programe cu
pozitie “OFF”
Tecla Selección Temperatura
Tipka “temperatura pranja”
C
, 71.&'
.' *,7&'
„Mosási hŒmérséklet” gomb
Buton “Temperatura spalare”
Tecla Selección
Centrifugado
Tipka za pode‰avanje brzine
centrifugiranja
D
, *,#' 8/
;<.
„Centrifugálási sebesség”
gomb
Buton viteza de stoarcere
Tecla Nivel de Suciedad
Tipka “Stupanj prljav‰tine”
E
, =1.7 >.'
„Szennyezettség mértéke”
gomb
Buton “Grad de murdarire”
Pilotos de las teclas
Svjetlosni pokazatelji tipki
F
?-' ,;' *,/
Nyomógombok jelzŒlámpái
Leduri indicatoare butoane
Tecla “Quita Manchas”
Tipka za intenzivni program
pranja
G
, -; *,;.'
Intenzív gomb
Buton intensiv
Tecla No Alergia
Tipka Aquaplus
H
, Aquaplus
Aquaplus gomb
Buton Aquaplus
Tecla Inicio Diferido
Tipka za odgodu poãetka
pranja
I
, ,#&.-&'
&&'
Késleltetett indítás gomb
Buton pornire intarziata
Tecla Fàcil Plancha
Tipka za za‰titu od guÏvanja
L
, ;,; ?/.'
GyırŒdésvédŒ Gomb
Buton Antisifonare
Tecla Start/Pausa
Tipka start/pauza
M
K;.* &&'
Start/Szünet Gomb
Buton Pornit/Oprit
Piloto seguridad puerta
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih" vrata
N
; ,?/.&' *'
Ajtózár jelzŒlámpa
Indicator hublou blocat
Display Digital
“Digitalni” ekran
O
P
@&8 1+&
Digitális kijelzŒ
Afisaj “Digital”
Mosószertároló fiók
Caseta detergenti
Cubeta del detergente
22
Ladica sredstava za pranje
; *;*7
23
ES
EL
HR
HU
RO
DESCRIPCIÓN DE
LOS MANDOS
OPIS KONTROLA
- # "
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
DESCRIERE
COMENZI
“Kg DETECTOR”
(Función activa solamente en
los programas algodón y
sintéticos.) Es el último grito de
la electrónica aplicada a las
tecnologías de lavado.
“Kg DETECTOR” permite medir,
durante todas las fases del
lavado, una serie de
informaciones sobre la ropa
introducida en el interior del
tambor.
De este modo, “Kg DETECTOR”,
en los primeros 4 minutos del
ciclo de lavado:
- Regula la cantidad de agua
necesaria.
- determina la duración del
lavado.
- regula los aclarados según la
carga y el tipo de ropa que se
ha elegido lavar.
- regula el ritmo de rotación
del tambor para adaptarlo al
tipo de tejido.
- reconoce la presencia de
espuma, aumentando
ocasionalmente el nivel del
agua durante los aclarados.
- regula el número de vueltas
del centrifugado en función
de la carga, evitando que se
produzcan desequilibrios.
De este modo, el programa
“Kg DETECTOR” elije por usted,
entre los cientos de
combinaciones posibles de
lavado, cuál se adapta mejor
a las condiciones de cada
colada.
“Kg DETECTOR” satisface las
exigencias de sencillez en la
utilización de la lavadora,
permitiendo una introducción
simplificada del programa de
lavado. De hecho, el usuario,
sólo con indicar el tipo de
tejido introducido en el tambor
y el grado de suciedad de la
ropa, obtendrá una colada
perfectamente limpia y con el
más elevado grado de
secado obtenible, además de
con un centrifugado que
cuida de las prendas.
“Kg DETEKTOR”
(aktivna funkcija samo na
programima pranja za
pamuk i mije‰ane tkanine)
Kroz svaki ciklus pranja “Kg
DETEKTOR” omoguçava
praçenje podataka o
teÏini rublja stavljeno u
perilicu.
Zato, ãim se “Kg DETEKTOR”
ukljuãi, u prve 4 minute
ciklusa pranja; omoguçit çe:
- odredjivanje potrebne
koliãine vode
- utvrdjivanje duÏine trajanja
ciklusa pranja
- kontrola ispiranja
a zavisno o vrsti tkanina koje
se peru:
- prilagodjava se naãin
okretanja bubnja perilice,
zavisno o vrsti tkanine
- kod preostale koliãine
pjene nastale u pranju,
poveçava se ako je
potrebno koliãina vode pri
ispiranju
- zavisno o koliãini rublja,
prilagodjava se brzina
centrifuge kako bi se izbjegla
neuravnoteÏenost
Na takav naãin “Kg
DETEKTOR” omoguçuje
samostalno odrededjivanje
svakog pojedinaãnog
program pranja, izmedju
stotinu moguçih kombinacija
pranja.
“Kg DETEKTOR” omoguçuje
jednostavnost kori‰tenja
uredjaja i lagani odabir
programa pranja
Zapravo, korisnik treba samo
odrediti vrstu tkanine
stavljene u bubanj i stupnja
zaprljanosti rublja, kako bi se
postiglo savr‰eno pranje sa
stupnjem centrifuge koja
omoguçuje najveçi stupanj
su‰enja, vodeçi brigu o va‰oj
odjeçi.
" - K/"" (- !
23 22!!
)!24! " ! -6")
+ 5 9 " - K/"" 5 5 9 9 .
@ , " - K/""
, 4 9 :
− 9 9
− 5 9 − !7 98 +9 5 9 5
7
9 :
− 5 7 9 5
− 9 9 , , , 9 8 − 9 9 5
5, 5 .
4 " - K/"" 5 , , 7
7 9
7 9 9 .
& " - K/"" 9
7 7 9 7
7
. + 7 9
5
5 9 , 7 9
7 7
, 9 8 7 5 7 9
.
„Kg DETECTOR”
(Kg-érzékelŒ)
(Csak pamut és mıszálas
programoknál mıködŒ funkció)
Mindegyik mosófázisban a „Kg
Detector” teszi lehetŒvé a
dobban lévŒ ruhaadaggal
kapcsolatos információk
figyelemmel kísérését.
Amint a „Kg Detector”
mozgásba jön, a mosás elsŒ 4
percében:
- beállítja a szükséges
vízmennyiséget,
- meghatározza a mosóciklus
hosszát,
- ellenŒrzi az öblítést.
A mosáshoz kiválasztott
textiltípusnak megfelelŒen:
- a kiválasztott textiltípushoz
beállítja a dob forgási ritmusát,
- érzékeli a hab jelenlétét, és
szükség esetén öblítés közben
növeli a víz mennyiségét,
- a ruhaadagnak megfelelŒen és
a kiegyensúlyozatlanság
elkerülése érdekében beállítja a
centrifugálási sebességet.
“DETECTOR Kg”
(Functie activa numai pentru
programele Bumbac si
Sintetice)
Functia „DETECTOR Kg”
permite monitorizarea
informatiilor cu privire la
încarcatura din cuva în
cadrul fiecarui program de
spalare.
Astfel, de îndata ce functia
„DETECTOR Kg” este activata,
în primele 4 minute ale
programului de spalare
aceasta va realiza
urmatoarele:
- regleaza cantitatea de apa
necesara
- stabileste durata etapei de
spalare
- controleaza clatirea
În functie de tipul de tesatura
selectat ce va fi spalat:
- regleaza ritmul de rotatie al
cuvei la tipul de tesatura
- recunoaste prezenta
detergentului si, daca este
nevoie, mareste cantitatea
de apa în timpul clatirii
- regleaza viteza de
centrifugare în functie de
încarcatura, evitându-se
astfel dezechilibrarea cuvei
În acest mod functia
„DETECTOR Kg” este capabila
sa aleaga din sute de
combinatii posibile care este
cel mai potrivit program
pentru fiecare spalare.
„DETECTOR Kg” simplifica mult
selectarea programului. De
fapt, utilizatorul trebuie numai
sa selecteze tipul de tesatura
si gradul de murdarire pentru
a obtine o spalare de cea
mai buna calitate a rufelor si
o stoarcere a acestora la o
viteza de centrifugare care
sa nu le deterioreze.
MANILLA APERTURA PUERTA
RUâICA VRATA
" &' *+'
AJTÓFOGANTYÚ
MANERUL USII
Para abrir la puerta pulse la
palanca situada en el interior
de la manilla.
Da otvorite vrata pritisnite
zasun na unutra‰njoj strani
ruãice vrata.
- .
Az ajtó nyitásához nyomja meg
a fogantyú belsejében lévŒ
gombot.
Apasati pe clapa din
interiorul manerului usii pentru
a deschide usa .
24
A
Így a „Kg Detector” saját maga
választja ki a több száz
lehetséges mosási kombináció
közül az adott mosáshoz a
legmegfelelŒbb programot.
A „Kg Detector” egyszerı
programválasztással teszi
lehetŒvé a könnyı használat
iránti igények kielégítését. A
felhasználónak csak a dobban
lévŒ textília típusát és a
szennyezettség mértékét kell a
gépen beállítania a tökéletes
mosás és a lehetŒ legkiválóbb
szárítás eléréséhez úgy, hogy a
centrifuga valóban óvja a
ruhákat.
25
ES
MANDO SELECTOR DE
PROGRAMAS CON POSICIÓN
DE “OFF”
GIRANDO EL MANDO, EL
DISPLAY SE ILUMINARÁ,
VISUALIZANDO LOS
PARÁMETROS DEL
PROGRAMA ELEGIDO.
LOS DETERGENTES
ACTUALES RESULTAN
BASTANTE EFICACES
INCLUSO CON BAJAS
TEMPERATURAS. POR ESTE
MOTIVO RECOMENDAMOS,
INCLUSO PARA LOS
PROGRAMAS INTENSIVOS,
LA UTILIZACIÓN DE
TEMPERATURAS MÁS
BAJAS.
TAMBIÉN ES POSIBLE
AUMENTAR LA
TEMPERATURA DE LAVADO
PULSANDO EL BOTÓN
TEMPERATURA.
DIRIGIRSE AL CUADRO DE
MANDOS PARA AVERIGUAR
LA TEMPERATURA MÁXIMA
PERMITIDA PARA CADA
PROGRAMA.
NOTA: PARA APAGAR LA
LAVADORA, GIRAR EL
MANDO DE PROGRAMAS
HASTA LA POSICIÓN “OFF”.
Accionar la tecla
“START/PAUSA" para iniciar la
fase de lavado.
El ciclo de lavado se
completará con el mando
selector de programas
colocado sobre el programa
seleccionado hasta el final
del ciclo de lavado.
Al final del ciclo de lavado,
apague la lavadora llevando
el mando selector de
programas a la posición
“OFF”.
NOTA:
SE DEBE LLEVAR SIEMPRE
EL MANDO SELECTOR DE
PROGRAMAS A LA
POSICIÓN "OFF" AL
FINAL DEL CICLO DE
LAVADO Y ANTES DE
SELECCIONAR UNO
NUEVO.
26
EL
HR
GUMB PROGRAMATORA SA
POLOÎAJEM OFF
B
*,#-' *#../ .
1-& OFF.
KADA OKRENETE GUMB ZA
ODABIR PROGRAMA,
SVJETLA NA EKRANU åE SE
UKLJUâITI DA PRIKAÎU
POSTAVKE ODABRANOG
PROGRAMA.
NOVE VRSTE DETERDÎENATA
VRLO SU UâINKOVITE I NA
NIÎIM TEMPERATURAMA
PRANJA, IZ TOG RAZLOGA
NA INTENZIVNIM
PROGRAMIMA PREPORUåA
SE NIÎA TEMPERATURA
PRANJA.
TEMPERATURU PRANJA
MOGUåE JE UVIJEK
POVEåATI KORI·TENJEM
TIPKE ZA TEMPERATURU
PRANJA.
MOLIMO DA POGLEDATE
TABELARNI PRIKAZ
PROGRAMA O NAJVI·IM
TEMPERATURAMA PRANJA
ZA SVAKI POJEDINI
PROGRAM.
OPASKA: DA ISKLJUâITE
PERILICU, OKRENITE GUMB
ZA ODABIR PROGRAMA NA
POLOÎAJ “OFF”.
$
$ %,
= $
$
$ .
K
K
K . $ $, % K $ $ K K .
K% K
$ % $ $
K K $ .
Pritisnite tipku START/PAUSE da
pokrenete odabrani ciklus
pranja.
- / ("Start/Pause")
.
Program pranja çe se izvesti s
gumbom programatora u
nepomiãnom poloÏaju na
odabranom programu sve
dok ciklus pranja ne zavr‰i.
1 ! , ' " "
( ) , .
Perilicu rublja iskljuãite
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF.
ZNAâAJNO:
GUMB PROGRAMATORA
NAKON SVAKOG
CIKLUSA PRANJA MORA
BITI VRAåEN NA
POLOÎAJ OFF,
ODNOSNO PRI
POKRETANJU SLIJEDEåEG
CIKLUSA PRANJA A PRIJE
NEGO TAJ NAREDNI
PROGRAM BUDE
ODABRAN I POKRENUT.
$ $ K , $ $
"OFF".
4 " , ! " "OFF"
% :
;.* ;
?+*&−
*,#-
*#../ *-*
* 1 &
1-& OFF . -,'
+' *#..' * *,# - -
*+#.. *,;.'.
HU
A PROGRAMVÁLASZTÓ
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB ELFORDÍTÁSAKOR A
KIJELZÃN FELGYULLADÓ
LÁMPA A KIVÁLASZTOTT
PROGRAM BEÁLLÍTÁSAIT
MUTATJA.
AZ ÚJ MOSÓSZEREK
ALACSONY
HÃMÉRSÉKLETEN IS
HATÉKONYABBAK, EZÉRT A
KÉSZÜLÉK AZ INTENZÍVEBB
PROGRAMOKNÁL IS
ALACSONYABB
HÃMÉRSÉKLETET AJÁNL.
MINDAZONÁLTAL A
HÃMÉRSÉKLET GOMBBAL
NÖVELHETJÜK A
HÃMÉRSÉKLETET.
AZ EGYES PROGRAMOK
MAXIMÁLIS HÃMÉRSÉKLETI
ÉRTÉKEI A
PROGRAMTÁBLÁZATBAN
TALÁLHATÓK.
MEGJEGYZÉS: A GÉP
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
FORDÍTSA EL A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT A „KI” HELYZETBE.
RO
BUTON SELECTARE PROGRAME
CU POZITIE "OFF"
ATUNCI CAND BUTONUL
SELECTOR ESTE ROTIT,
AFISAJUL SE APRINDE
PENTRU A INDICA SETARILE
PROGRAMULUI
SELECTAT.NOILE TIPURI DE
DETERGENTI SUNT MAI
EFICIENTE LA TEMPERATURI
SCAZUTE, DE ACEEA, ACEST
APARAT, RECOMANDA
CHIAR SI PENTRU
PROGRAMELE INTENSE O
TEMPERATURA REDUSA. ESTE
POSIBIL SA MARITI
TEMPERATURA DE SPALARE
PRIN APASAREA BUTONULUI
PENTRU TEMPERATURA. VA
RUGAM SA CITITI TABELUL
CU PROGRAME PENTRU A
AFLA CARE ESTE
TEMPERATURA MAXIMA
PENTRU FIECARE
PROGRAM.
OBSERVATIE: PENTRU A
OPRI APARATUL, ROTITI
BUTONUL SELECTOR PE
POZITIA “OFF”.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja le a
„Start/Szünet” gombot.
A program úgy zajlik le, hogy
a ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó
gomb a kiválasztott
programon marad.
Kapcsolja ki a mosógépet a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
Apasati butonul
"Start/Pause" pentru a
incepe un ciclu de spalare.
Ciclul se va desfasura cu
butonul de selectie
programe stationand pe
pozitia programului selectat
pana la sfarsitul acestuia.
Opriti masina de spalat
rotind butonul de programe
pe pozitia OFF.
MEGJEGYZÉS:
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT VISSZA KELL
ÁLLÍTANI A KI HELYZETBE
MINDEN EGYES CIKLUS
VÉGÉN, VAGY EGY ÚJ
MOSÁSI CIKLUS
BEINDÍTÁSAKOR A
KÖVETKEZÃ PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ÉS
BEINDÍTÁSA ELÃTT.
ATENTIE: BUTONUL DE
SELECTIE PROGRAME
TREBUIE SA SE
INTOARCA PE POZITIA
OFF LA SFARSITUL
FIECARUI CICLU DE
SPALARE SAU CAND
INCEPE UN SUBCICLU,
INAINTE DE A INCEPE
ALT PROGRAM NOU.
27
ES
TECLA “SELECCIÓN
TEMPERATURA”
Cuando seleccione un
programa, la temperatura
aconsejada se indicará al
encenderse el
correspondiente piloto.
Es posible tanto reducir como
aumentar la temperatura
pulsando más veces el botón.
Con cada presión del botón
se enciende el piloto
correspondiente a la
temperatura elegida entre las
que se encuentran
disponibles.
TECLA “SELECCIÓN
CENTRIFUGADO”
La fase de centrifugado es muy
importante para la preparación
de un buen secado y su
modelo está dotado de la
máxima flexibilidad para cada
exigencia.Accionando esta
tecla,se puede reducir la
máxima velocidad de
centifugado posible para el
programa seleccionado,hasta
su completa exclusión.
Para activa el centrifugado,es
suficiente accionar de nuevo la
tecla,hasta lograr la velocidad
deseada.
Para proteger los tejidos, no es
posible aumentar la velocidad
de centrifugado mas allá de la
que automáticamente se indica
en el momento de la selección
del programa.
Es posible modificar la velocidad
de centrifugado en cualquier
momento,aún sin llevar la
lavadora a la posición PAUSA.
TECLA “NIVEL DE SUCIEDAD”
Mediante esta tecla
(disponible sólo en los
programas ALGODÓN y
MIXTO) es posible escoger 3
niveles de intensidad de
lavado, según el grado de
suciedad de los tejidos.
Después de seleccionar el
programa, el piloto se sitúa
automáticamente en el nivel
mínimo permitido; pulsando
el botón se aumenta el nivel
y, en consecuencia, también
se modifican los parámetros
de la duración del ciclo.
Utilizando este botón después
de haber seleccionado el
programa rápido, es posible
elegir entre 3 programas
distintos de 14, 30 y 44 minutos
de duración,
respectivamente.
28
HR
TIPKA “TEMPERATURA PRANJA”
Nakon ‰to se odabere program
pranja ukljuãit çe se
odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj koji prikazuje
preporuãenu temperaturu
pranja.
Tipka za temperaturu pranja
koristi se za poveçanje ili
smanjenje temperature pranja
za odabrani program pranja.
Svaki puta kada pritisnete ovu
tipku, novo odabrana
temperatura biti çe prikazana
na indikatoru temperature
pranja.
EL
C
4 7
8
9 .
1 7 9 7 7
.
K 5 ,
.
TIPKA “ZA PODE·AVANJE BRZINE
CENTRIFUGE“
Ciklus centrifugiranja vrlo je
vaÏan da se iz rublja ukloni ‰to
je vi‰e moguçe vode bez da se
o‰tete tkanine. Brzina
centrifuge moÏe se podesiti
tako da odgovara va‰im
potrebama. Pritiskom na ovu
tipku moguçe je smanjiti
najveçu brzinu centrifuge a
ako Ïelite centrifugiranje se
moÏe i u potpunosti iskljuãiti. Da
ponovno pokrenete ciklus
centrifugiranja dovoljno je da
pritisnete tipku sve dok ne
postignete Ïeljenu brzinu. Kako
nebi o‰tetili tkanine, brzinu
centrifuge nije moguçe
podesiti iznad brzine koja je
automatski pode‰ena prema
odabranom programu pranja.
Brzinu centrifuge moguçe je
promijeniti u svakom trenutku i
to bez privremenog
zaustavljanja perilica rublja
(pauza).
D
TIPKA “STUPANJ PRLJAV·TINE”
E
Ova tipka (aktivna SAMO na
programima pranja za PAMUK i
MIJE·ANE TKANINE) omoguçuje
odabir 3 razine intenziteta
pranja, zavisno o tome koliko je
rublje prljavo.
Nakon ‰to se odabere program
pranja svjetlosni pokazatelj
automatski je postavljen na
dozvoljeni minimum; pritiskom
na tipku poveçat çe se stupanj
zaprljanosti rublja, a prema
tome i duÏina ciklusa pranja.
Kori‰tenjem ove tipke, kod
odabira brzog programa
pranja moguçe je odabrati 3
razliãite duÏine programa u
trajanju od 14, 30 i 44 minute.
#K "*8
8K #*"
K "$
%
@ "
K % # # " #. % ' .
- ' '
% '
"
.
0 % ! % $ *811 . *1
8 / ;8./ '
? .* *,-G
.#,7& *+ & ;+.
*,#.-& *+ *,; '
7& ;<.'.
/ # % " " .
#K ")8*
+"
!7 (7 7
COTTON MIXED FIBRES) 7 3
9 ,
7 9 9 .
4 7
9 .
0 9
9 .
4 9 ,
7 77
7
9 3
/7
9 14’, 30’ 44’ .
HU
RO
„MOSÁSI HÃMÉRSÉKLET” GOMB
Egy program kiválasztásakor
felgyullad a megfelelŒ
jelzŒlámpa, amely az ajánlott
mosási hŒmérsékletet mutatja.
A kiválasztott mosási ciklus
hŒmérsékletének
csökkentéséhez vagy
növeléséhez a HŒmérséklet
gombot kell használni.
A gomb minden egyes
lenyomásakor az új
hŒmérsékleti érték látható a
mosási hŒmérséklet-jelzŒn.
BUTON “TEMPERATURA SPALARE”
Când este selectat un
program, indicatorul luminos
corespunzator se va aprinde
pentru a indica temperatura
recomandata pentru spalare.
Butonul pentru temperatura
este utilizat pentru a mari sau
micsora temperatura pentru
programul de spalare ales.
De fiecare data când este
apasat acest buton, indicatorul
pentru temperatura de spalare
va afisa noul nivel de
temperatura.
„CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG” GOMB
Fontos, hogy a centrifugálás a
textíliák károsítása nélkül minél
több vizet
vonjon ki a ruhákból. A gép
centrifugálási sebességét saját
igényeinek
megfelelŒen állíthatja be.
A gomb lenyomásával
csökkenthetŒ a maximális
sebesség, és ha akarja,
a centrifugázási ciklus törölhetŒ.
A centrifugálás ismételt
aktiválásához elegendŒ lenyomni
a gombot, amíg
el nem éri a beállítani kívánt
centrifuga-sebességet.
Az anyagok kímélése
érdekében a programválasztás
közben az automatikusan
megengedhetŒ érték fölé nem
növelhetŒ a fordulatszám.
A centrifuga fordulatszáma
bármikor módosítható, akár a gép
leállítása
nélkül is.
BUTON “VITEZA DE STOARCERE”
Ciclul de stoarcere este foarte
important sa scoata cat mai
multa apa este posibil din rufe,
fara sa strice tesatura. Viteza
de stoarcere poate fi ajustata
dupa necesitati.
Apasand acest buton este
posibil sa reduceti viteza
maxima sau, daca doriti,
sa excludeti ciclul stoarcerii din
programul de spalare.
Pentru a reactiva ciclul de
stoarcere este suficient sa
apasati butonul pana cand
obtineti viteza de stoarcere
dorita.
Pentru a nu distruge tesatura,
este imposibil sa cresteti viteza
mai mult decat este permis de
catre programul de spalare
selectat.
Este posibil sa modificati viteza
in orice moment fara a fi
nevoie sa opriti masina.
„SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
GOMB
BUTON “GRAD DE MURDARIRE”
Ezzel a gombbal (amely csak a
PAMUT és a KEVERT SZÁLAS
program esetében aktív) a
mosásintenzitás 3 szintje közül
lehet választani a ruha
szennyezettségének mértékétŒl
függŒen.
A program kiválasztása után a
jelzŒlámpa automatikusan a
megengedett minimális szintre
áll. A gomb lenyomásával
növelhetjük a szintet, ekkor a
ciklus idŒtartamával kapcsolatos
beállítások is ennek megfelelŒen
változnak.
Ezt a gombot használva, a gyors
program kiválasztása után 3
különbözŒ programhosszúság
közül lehet választani: 14 perc, 30
perc és 44 perc.
Cu ajutorul acestui buton
(activ doar pentru programele
BUMBAC si TESATURI MIXTE)
puteti selecta unul din cele 3
niveluri de intensitate a spalarii,
in functie de cat de murdare
sunt rufele.
Dupa selectarea programului,
apare setarea minima permisa;
prin apasarea acestui buton se
mareste nivelul si setarile pentru
durata programului sunt
reglate corespunzator.
Utilizând acest buton, dupa
selectarea programului rapid,
se pot alege 3 durate diferite
ale programului: 14’, 30’ si 44’.
29
HR
ES
PILOTOS DE LAS TECLAS
Se encienden cuando son
pulsadas las teclas
respectivas.
En caso de que se haya
seleccionado una opción no
compatible con el programa
elegido, la luz del botón
primero parpadeará y
después se apagará.
SVJETLA TIPKI
Las teclas de opción deberán
estar seleccionadas antes de
pulsar la tecla de START.
Opcijske tipke potrebno je
odabrati prijepritiska na
tipku START.
TECLA QUITA MANCHAS
TIPKA ZA INTENZIVNO PRANJE
Accionando esta tecla,
activable sólo en el
programa algodón, entra en
funcionamiento los sensores
del nuevo Activa System que
gestionan sea la temperatura
seleccionada, manteniéndola
constante durante todas las
fases del ciclo de lavado, que
la acción mecánica del
cesto.
El cesto se hace girar a dos
diversas velocidades durante
los momentos cruciales.
Cuando el detergente entra
en los tejidos, el cesto gira de
manera que se garantiza una
presencia homogénea en
los mismos.
Pritiskom na ovu tipku koja se
moÏe aktiviratii samo na
programima za pranje
pamuãnogrublja proradit çe
se senzori novog “Sensor”
sustava. To utjeãe na:
Así mismo, la velocidad
aumenta en el momento del
lavado y aclarado de
manera que la acción
limpiadora sea máxima.
Gracias a este especial
sistema, se mejora la eficacia
de lavado SIN AUMENTAR LA
DURACIÓN DEL PROGRAMA.
30
F
-mehaniãko djelovanje
bubnja.
Bubanj perilice rublja je
izradjen je tako, da se u
najvaÏnijem trenutku pranja
okreçe u dvije razliãite brzine.
Kada deterdÏent ulazi u
rublje, bubanj se okreçe na
naãin da deterdÏent bude
ravnomjerno raspodijeljen;
tijekom postupka pranja i
ispiranja brzina okretanja
bubnja se poveçava kako bi
u najveçoj moguçoj mjeri
poveãala uãinak pranja.
Zahvaljujuçi ovom posebnom
sustavu, uãinak postupka
pranja je izuzetno pobolj‰an
BEZ PRODUÎENOG TRAJANJA
PROGRAMA PRANJA.
K
%
6 " " .
" , .
Ova svjetla ukljuãuju se kada
je pritisnuta pripadajuça
tipka.
Ako je odabrana opcija koja
nije u skladu s odabranim
programom pranja, svjetlo
prvo trepti a zatim çe se
iskljuãiti.
- odabranu temperaturu
pranja, odrÏavajuçi je stalno
na istoj razini tijekom ciklusa
pranja,
HU
EL
*-' ,;#'−
*,#-' (*>' *,) *-* *,#7−#*&17
* *&. ; *,;
-G&' (START).
G
K - ! , # ,
Sensor
Activa. 2 ,
! , ' , .
1 # . 4 # , # ' #.
K " " . L " LHID )2 /L/D /-D JK)R/D
VD2IK/D2 16J -I60I
2
216.
NYOMÓGOMBLÁMPÁK
A nyomógomblámpák a
hozzájuk tartozó gombok
lenyomásakor gyulladnak fel.
Ha olyan opciót választ,
amely nem kompatibilis a
kiválasztott programmal,
akkor a gombnál lévŒ lámpa
elŒször villog, majd pedig
kialszik.
RO
INDICATOARE LUMINOASE
PENTRU BUTOANE
Aceste indicatoare se aprind
atunci cand sunt apasate
butoanele corespunzatoare.
Daca este selectata o
optiune care nu este
compatibila cu programul
selectat, atunci indicatorul
de pe buton va clipi apoi se
va stinge.
Az opciógombokat a START
gomb lenyomása elŒtt kell
kiválasztani.
ATENTIE!
Butoanele optionale trebuie
selectate inainte de a apasa
butonul START.
INTENZÍV GOMB
BUTON INTENSIV
A csak a Pamut ciklusok
esetében aktiválható gombnak
a lenyomásával mıködésbe
lépnek az új “Sensor” rendszer
érzékelŒi. Az érzékelŒk hatással
vannak a kiválasztott
hŒmérsékletre, amit az egész
mosás alatt állandó szinten
tartanak, valamint a dob
mechanikus mıködésére.
A dob a döntŒ pillanatokban két
különbözŒ sebességgel forog.
Amikor a mosószer behatol a
ruhába, a dob úgy forog, hogy a
mosószer egyenletesen
oszoljon
szét; a mosás és az öblítés
közben azonban a maximális
tisztítóhatás érdekében
növekszik a dob fordulatszáma.
Ennek a különleges
rendszernek köszönhetŒen a
PROGRAM IDÃTARTAMÁNAK
NÖVEKEDÉSE NÉLKÜL
javul a mosás hatékonysága.
Apasand acest buton, care
se activeaza doar in ciclul
"Bumbac", senzorii noului
sistem "Sensor" intra in
functiune si regleaza,
deopotriva temperatura
selectata,
tinand-o constanta pe
parcursul intregului ciclu de
spalare, dar si functia
mecanica
a tamburului, astfel incat
acesta este facut sa se
roteasca la 2 viteze diferite in
anumite momente cruciale.
Cand detergentul patrunde
in tesatura, tamburul se
rasuceste in asa fel incat
detergentul sa fie distribuit
uniform, iar in timpul spalarii
si a clatirii, viteza de rotire
creste astfel incat rezultatul
acestora sa fie maxim.
Datorita acestui nou sistem,
eficienta spalarii este
imbunatatita FARA NICI O
CRESTERE A TIMPULUI
PROGRAMULUI DE SPALARE.
31
ES
HR
TECLA “NO ALERGIA”
TIPKA “AQUAPLUS”
Gracias la nuevo Sensor
System, accionando esta
tecla función, es posible
efectuar un nuevo y especial
ciclo de lavado aplicable en
los programas para tejidos
mixtos y resistentes que tiene
además de especial cuidado
de las fibras de los tejidos,
una especial atención de la
piel de las personas sensibles.
La introducción de mucha
mayor cantidad de agua y la
nueva acción combinada de
ciclos de rotación del cesto
con cargas y descargas de
agua, permite obtener tejidos
perfectamente limpios y
aclarados. Se aumenta el
agua en el lavado para
obtener una perfecta
disolución del detergente,
garantizando una eficaz
acción limpiadora. Se
aumenta el agua también
en el momento del aclarado
de manera que se elimina
cualquier resíduo de
detergente en las fibras.
Esta función ha sido
estudiada especialmente
para las personas con la piel
delicada y sensible, para las
cuales un mínimo de resíduo
de detergente puede causar
irritación o alergias. Se
aconseja utilizar esta función
también en la ropa de los
niños/ bebés o en tejidos
delicados en general o
también, en el lavado de
tejidos cuyas fibras tengan
gran capacidad de absorver
detergente (albornoces,
toallas, etc..). Para asegurarse
las mejores prestaciones en el
lavado, esta función está
siempre activa en los
programas Delicados y
Lana/Lavado a mano.
Pritiskom na ovu tipku
moÏete aktivirati poseban
novi ciklus pranja za
programe pranja rublja
postojanih boja i mije‰anih
tkanina, zahvaljujuçi novom
Sustavu Senzora.
32
Ova opcija s posebnom
paÏnjom postupa s vlaknima
odjeçe a idealna je i za
osobe s osjetljivom koÏom.
Rublje se pere u znatno
veçoj koliãini vode a zajedno
s novim kombiniranim
djelovanjem okretanja
bubnja i vi‰ekratnim
punjenjem i praÏnjenjem
vode dobiva se savr‰eno
isprano i oprano rublje.
Koliãina vode u pranju je
poveçana tako da je
deterdÏent u potpunosti
otopljen ãime je osigurano
vrlo uãinkovito ãi‰çenje.
Koliãina vode poveçana je i
tijekom postupka ispiranja
tako da su iz rublja u
potpunosti uklonjeni svi
ostaci deterdÏenta. Ova
funkcija posebno je
namijenjena osobama s
osjetljivom koÏom koje mogu
biti osjetljive i na najmanje
ostatke deterdÏenta u rublju.
Ovu funkciju posebno
preporuãujemo za pranje
djeãje odjeçe, osjetljivih
tkanina opçenito ili odjeçu i
predmete od frotira ãija
vlakna inaãe upijaju veçu
koliãinu deterdÏenta.
Kako bi osigurali najbolji
uãinak pranja, ukljuãite ovu
funkciju uvijek, kada koristite
programe pranja za osjetljive
i vunene/ruãno pranje
tkanine.
EL
H
K
"AQUAPLUS"
- ' " (Mix and Wash)
Sensor System. 2 # ! # .
1 # # . ' ", . "
" " " # ".
2 ' " .
"
', # # " " # "
#
.
0 # " " " " "
" # ".
HU
RO
“AQUAPLUS” GOMB
BUTON “AQUAPLUS”
Az új Sensor System
rendszernek köszönhetŒen
ennek a gombnak a
lenyomásával egy speciális, új
ciklust aktiválhat a Színtartó és
a Kevert anyagok programban.
Ez az opció gyengéden kezeli
a ruhaszálakat és a ruhát
viselŒk finom bŒrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb
mennyiségı vízben történik,
ezáltal tökéletesen tiszta és
kiöblített ruhát kapunk; ehhez
párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált
mıködése, ahol a víz
betöltésére és ürítésére kerül
sor. A ruhában lévŒ víz
mennyisége megnövekszik, így
a mosószer tökéletesen
kioldódik, ami hatékony
tisztítást eredményez. A
vízmennyiség az öblítés
közben is megnövekszik, így a
mosószernyomok is távoznak a
szövetszálak közül.
Ezt a funkciót finom és
érzékeny bŒrı emberek
számára terveztük, akiknél
a legkisebb
mosószermaradvány is
bŒrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és
finom szálú anyagok esetében,
vagy olyan
törülközŒanyagoknál is
célszerı alkalmazni, amelyek
szövetszálai nagyobb
mennyiségı mosószert
nyelnek el.
A legjobb mosási teljesítmény
biztosítása érdekében ez a
funkció mindig aktiválva van a
Finom és a Gyapjú/kézi mosás
programok esetében.
Apasand acest buton se
activeaza un ciclu special
de spalare, nou pentru
gama tesaturile mixte si cu
culori sensibile, datorita
noului sistem "Sensor
System". Rufele sunt spalate
intr-o cantitate mai mare de
apa si aceasta, impreuna
cu actiunea combinata a
rotatiilor tamburului, ce
umple si scoate apa, va
face caq rufele sa fie
spalate si clatite foarte bine.
Cantitatea sporita de apa
ce este folosita in timpul
spalarii canduce la o
dizolvare mai buna a
detergentului. Cantitatea de
apa este de asemenea
marita si in timpul procesului
de clatire eliminand astfel
orice urma de detergent de
pe fibre. Acesta functie a
fost dezvoltata pentru cei
care au pielea foarte
sensibila si pentru care o
urma fina de detergent pe
haine le poate provoca
iritatii sau alergii. Ca sfat,
este bine sa folositi aceasta
functie cand spalati rufe
pentru copii si pentru rufe
delicate, sau pentru
materiale asemanatoare
celor de la prosoape, care
tind sa absoarba o
cantitate mare de
detergent. Pentru a asigura
o buna spalare, aceasta
functie e intotdeauna
activata in cadrul
programelor pentru
spalarea tesaturilor delicate
si a lanei/spalat cu mana.
33
ES
HR
Confirmar pulsando la tecla
“INICIO/PAUSA” (el indicador
del display empezará a
parpadear) para iniciar la
cuenta, al final de la cual el
programa se iniciará
automáticamente.
TIPKA “ODGODA POâETKA
PRANJA”
Ova tipka omoguçuje da
predprogramirate odgodu
poãetka ciklusa pranja do 24
sata.
Da odgodite poãetak pranja,
postupite kako slijedi:
Podesite Ïeljeni program
pranja.
Pritisnite tipku za odgodu
poãetka pranja jednom da je
aktivirate (na ekranu çe se
prikazati oznaka h00) i zatim
ponovno pritisnite tipku da
vrijeme odgode podesite na 1
sat ((na ekranu çe se prikazati
oznaka h01); svakim pritiskom
na tipku vrijeme odgode
poveçat çe se za 1 sat, sve
dok se na ekranu ne prikaÏe
oznaka h24, od te toãke
ponovnim pritiskom na tipku
vrijeme odgode çe se vratiti
na poloÏaj nula.
Potvrdite pode‰avanje
pritiskom na tipku
“START/PAUSE” (svjetla na
ekranu poãet çe treptati).
Zapoãet çe odbrojavanje
vremena i kada zavr‰i
program pranja pokrenut çe
se automatski.
Es posible cancelar el inicio
retardado mediante la
siguiente operación:
Mantener pulsada la tecla
durante 5 segundos hasta que
se visualicen en el display los
parámetros del programa
elegido.
En este punto es posible iniciar
con antelación el programa
elegido pulsando la tecla
“INICIO/PAUSA” o cancelar la
operación llevando el selector
a la posición OFF y
seleccionando sucesivamente
otro programa.
Da poni‰tite pode‰enu
odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
Pritisnite i drÏite tipku na 5
sekundi, sve dok se na ekranu
ne prikaÏu postavke
odabranog programa.
Od te toãke pritiskom na tipku
“START/PAUSE” moguçe je
pokrenuti prethodno
odabrani program ili ga
poni‰titi tako da gumb za
odabir programa postavite
na poloÏaj OFF. Nakon toga
moÏete odabrati neki drugi
program pranja.
TECLA “INICIO DIFERIDO”
Esta tecla permite programar el
inicio del ciclo de lavado con
un retraso máximo de 24h.
Para programar el inicio
retardado, proceder del
siguiente modo:
Seleccionar el programa
deseado.
Pulsar el interruptor una primera
vez para activarlo (en el display
se visualizará la leyenda 00h) y
pulsar nuevamente para
programar un retraso de 1 hora
(en el display se visualizará la
leyenda 01h). Pulsándolo
sucesivamente, el retraso
programado aumenta a razón
de 1 hora hasta un máximo de
24h, mientras que
presionándolo nuevamente se
vuelve a poner a cero el inicio
retardado.
34
I
EL
HU
RO
#K
"$'&'
KK'"
7
9 9 24 .
:
! 7
.
0 5
7 7 ( 5 h00 )
7 7
1 ( 5 h01 ). '
7
1 5 , 5 h24,
.
! "START/PAUSE" (
). ' 5
7
7 .
4 7 7:
0 7 5 ,
5 7 7
.
+ 7
, "START/PAUSE", 7 OFF 5 7
.
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” GOMB
BUTON “PORNIRE INTARZIATA”
Ez a gomb a mosási ciklus
elŒzetes beprogramozását
teszi lehetŒvé, ezáltal a ciklus
kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethetŒ.
Az indítás késleltetése az
alábbi eljárással végezhetŒ el:
Állítsa be a kívánt programot.
Az aktiváláshoz nyomja le
egyszer a gombot (h00 felirat
jelenik meg a kijelzŒn), majd
pedig nyomja meg ismét az 1
órás késleltetés beállításához
(h01 felirat jelenik meg a
kijelzŒn). Az elŒre beállított
késleltetési idŒ a gomb
minden egyes lenyomásakor
1 órával növekszik mindaddig,
amíg a h24 felirat jelenik meg
a kijelzŒn. A gomb ebben a
helyzetben történŒ
lenyomásával a késleltetett
indítás ismét nullára áll vissza.
Acest buton permite setarea
programului de spalare sa
inceapa cu o intarziere de
maxim 24 de ore.
Pentru a intarzia pornirea
programului, utilizati
procedura urmatoare:
Setati programul dorit.
Apasati butonul o data (pe
afisaj va apare mesajul h00)
apoi apasati din nou pentru a
seta o intarziere de 1 ora (pe
afisaj va apare mesajul h01);
intarzierea presetata mareste
timpul cu cate 1 ora de
fiecare data cand este
apasat butonul, pana cand
pe afisaj apare mesajul h24,
moment in care la o alta
apasare a butonului, se va
porni de la zero.
Nyugtázza a beállítást a
„START/SZÜNET” gomb
lenyomásával (a kijelzŒn lévŒ
lámpa villogni kezd).
MegkezdŒdik a
visszaszámlálás, amelynek
befejezŒdésekor a program
automatikusan elindul.
A késleltetett indítás az alábbi
módon törölhetŒ:
Nyomja le, és 5 másodpercig
tartsa lenyomva a gombot,
amíg a kijelzŒ a kiválasztott
program beállításait mutatja.
Ebben a fázisban beindítható
az elŒzŒleg kiválasztott
program a „START/SZÜNET”
gomb lenyomásával, vagy
törölhetŒ a folyamat a
választógomb KI helyzetbe
állításával és egy másik
program kiválasztásával.
Confirmati cu ajutorul
butonului “START/PAUSE”
(indicatoarele luminoase de
pe afisaj vor incepe sa
clipeasca). Numaratoarea va
incepe iar la finalizarea
acesteia, programul va porni
automat.
Este posibil sa anulati pornirea
intarziata prin realizarea
urmatoarelor actiuni:
Apasati ti tineti apasat
butonul timp de 5 secunde
pana cand pe afisaj vor
apare setarile pentru
programul selectat.
In acest moment puteti porni
programul selectat anterior
cu ajutorul butonului
“START/PAUSE” sau sa anulati
procesul prin setarea
butonului selector pe pozitia
OFF sau prin selectarea unui
alt program.
35
ES
TECLA “FÀCIL PLANCHA”
Con ayuda de esta tecla (no
disponible para los programas
ALGODON) podrá reducir la
formación de arrugas
personalizando
posteriormente el ciclo de
lavado según cual sea el
programa seleccionado y la
naturaleza del tejido que se
lave.
En particular, para los tejidos
sintéticos la acción
combinada de una fase de
enfriamiento gradual del
agua, la falta de acción
mecánica del tambor
durante el vaciado del agua
y una fase de centrifugado
suave a baja velocidad para
garantizar la distensión
máxima de las fibras.
Para los tejidos delicados, su
lavadora realizará las
acciones anteriormente
mencionadas para los tejidos
mixtos salvo el enfriamiento
gradual del agua y con la
adición de una fase de
parada de cuba llena tras el
último aclarado.
En el programa lana y lavado
a mano la única función de
esta tecla es la de dejar las
prendas inmersas en el agua
durante la última fase de
centrifugado para garantizar
la distensión máxima de las
fibras. Durante la fase de
parada de cuba llena el
piloto de la tecla parpadea
para indicar que la lavadora
está en pausa.
Para terminar el ciclo de
tejidos delicados, lana y
lavado a manodeberán
realizarse las siguientes
operaciones:
-Podrá soltar la tecla para
terminar el ciclo.
Si desease realizar sólo un
vaciado:
- Gira el mando selector de
programas a la posición
“OFF”.
- Seleccione el programa sólo
vaciado
.
- Ponga en marcha la
lavadora pulsando de nuevo
el botón “Start/Pausa”.
36
EL
HR
TIPKA “ZA ZA·TITU OD
GUÎVANJA”
Funkcija za za‰titu (Nije
dostupno na programima za
PAMUK) od guÏvanja
smanjuje guÏvanje koliko god
je to moguçe, ovaj jedinstveni
sustav protiv guÏvanja
prilagodjen je za posebne
vrste tkanina.
MIJE·ANE TKANINE
Voda je postupno hladjena
kroz dva zadnja ispiranja bez
centrifugiranja a zatim se nje Ï
nim c entrifigur anjem t k a nin
a m a osigurava najveçi
stupanj opu‰tanja.
OSJETLJIVE TKANINE
Dva zadnja ispiranja bez
centrifugiranja nakon kojih
tkanine ostaju u vodi sve do
praÏnjenja perilice. Kada
Ïelite isprazniti perilicu
pritisnite tipku za za‰titu od
guÏvanja, slijedi samo
istjecanje vode.
VUNENE TKANINE /RUâNO
PRANJE
Nakon zavr‰nog ispiranja
tkanine ostaju u vodi sve do
praÏnjenja perilice,
svjetlosnipokazatelj trepti.
Kada Ïelite isprazniti perilicu
pritisnite tipku za za‰titu od
guÏvanja, slijedi istjecanje
vode, centrifugiranje i
vadjenje rublja.
Ako odjeçu ne Ïelite
centrifugirati ukljuãite samo
istjecanje vode:
-okrenite gumb programatora
na poloÏaj OFF,
-odaberite program za samo
istjecanje vode
-ponovno ukljuãite perilicu
pritiskom na tipku
START/PAUSE.
L
"K
% "
K
(& ?1-. *#.. ==K %)
, "
(!") " " ' .
K , ! " % , ' # """ " ".
0 , " %, # ' "
# " K , #
" , # ( " ") # stop .
0 /
, ' # ( ), ' "'" .
( "/ " ).
1 " /
( # YKOOY IEP%TO ) 2
:
1. 1 " % :
− - /YKOMOY IMEPH 2TO
( ' ).
2 " " % :
− R − " OFF.
− / "2 ".
− R ' START.
HU
RO
“GYÙRÃDÉSVÉDÔ GOMB
BUTON “ANTISIFONARE”
E funkció (A PAMUT
programoknál nem áll
rendelkezésre)
bekapcsolásával minimálisra
csökkenthet a ruhagyrrddés,
miután a program és a
mosásra váró ruha típusának
a kiválasztásával „személyre
szabtuk” a mosást.
A víz fokozatos httése, a víz
leeresztése közben
mozdulatlan dob és a finom
centrifugálás az anyagok
maximális mérték
„pihentetését” eredményezi,
különösen a kevert textíliák
esetében.
A finom textíliák esetében (a
gyapjú kivételével) a kevert
textíliáknál már ismertetett
fázisok alkalmazhatók azzal a
kivétellel, hogy nem történik
meg a víz fokozatos httése,
viszont az öblítés után a víz a
dobban marad.
A gyapjúhoz/kézi mosás
kialakított programoknál
ennek a gombnak csak az a
funkciója, hogy az utolsó
öblítés után a ruhát a vízben
hagyja, hogy a szálak
megnyúlhassanak.
(A végsõ öblítési szakaszban
a gép megáll, az opciójelzõk
villognak).
A finom textíliák és a
gyapjú/kézi mosás
mosásának befejezéséhez
végezze el az alábbi
mvveleteket:
Állítsa vissza a
GYÙRÃDÉSVÉDÃ gombot
alaphelyzetbe a ciklus
vízleürítéssel és
centrifugálással történ
befejezéséhez.
Ha nem akar centrifugálni,
hanem csak a vizet akarja
leereszteni:
- Állítsa a beállítógombot a KI
helyzetbe.
- Válassza a vízürít
programot.
- A START gomb
lenyomásával kapcsolja be
újra a készüléket.
Aceasta functie (Nu este
valabil pentru programele
pentru BUMBAC)
minimizeaza numarul cutelor
atat cat este posibil, folosind
un sistem
unic anti-sifonare care este
diferit in functie de tipul
materialelor ce se spala.
1. Tesaturi mixte
Apa este racita treptat si
complet pana la finalul
celor 2 clatiri fara stoarcere
si apoi are loc o stoarcere
delicata.
2. Tesaturi delicate
La final au loc 2 clatiri fara
stoarcere si rufele sunt lasate
in apa pana cand
sunt scoase. Cand sunteti
gata sa le scoateti, apasati
butonul "Antisifonare" si apa
va fi evacuata.
3. Lana/Spalare cu mana
Dupa spalare cu mana
ultima clatire, rufele sunt
lasate in apa pana cand le
scoateti, iar
indicatorul butonului
clipeste. Cand sunteti gata
sa le scoateti, apasati
butonul "Antisifonare" care
va face ca apa sa fie
evacuata si rufele stoarse
foarte usor. Daca nu vreti sa
stoarceti usor, ci doar sa
evacuati apa:
- Puneti rotita de selectie
programe pe pozitia OFF;
- Selectati programul
evacuare apa
;
- Porniti din nou masina
apasand butonul
"Start/Pause"
37
ES
HR
TECLA START/PAUSA
TIPKA START/PAUSA
Apretar para iniciar el ciclo
seleccionado con el mando
de programas.
Pritisnite da pokrenete
odabrani ciklus pranja.
ALGUNOS SEGUNDOS DESPUÉS
DE HABER PULSADO EL BOTÓN
START, LA LAVADORA, MEDIANTE
LA FUNCIÓN KG DETECTOR
(ACTIVA SOLAMENTE EN LOS
PROGRAMAS ALGODÓN Y
SINTÉTICOS), CALCULA
DURANTE LOS PRIMEROS 4
MINUTOS LA CANTIDAD DE
ROPA QUE HAY EN EL INTERIOR
DEL TAMBOR. DURANTE ESTA
FASE, LOS LEDS DEL DISPLAY
GIRAN, VISUALIZANDO EL
TIEMPO DE DURACIÓN MÁXIMO
DEL CICLO CADA 5 SEGUNDOS
EN ESTA FASE, LA LUZ DEL “KG
DETECTOR” PERMANECERÁ
ENCENDIDA PARA INDICAR QUE
LA FUNCIÓN ESTÁ ACTIVA.
MODIFICAR LA PROGRAMACIÓN
DESPUÉS DEL INICIO DEL
PROGRAMA (PAUSA)
Después del inicio del programa
pueden ser modificados sólo las
opciones y parámetros
mediante las teclas función.
Mantener pulsada la tecla
“INICIO/PAUSA” durante
aproximadamente 2 segundos.
La luz indicadora de las teclas
de opciones y del tiempo
restante indica que el aparato
está en modo de pausa.
Modifique los parámetros que
desee y pulse nuevamente la
tecla “INICIO/PAUSA”. La luz
dejará entonces de parpadear.
Si se desea añadir o extraer
colada durante el lavado,
desactivar la tecla START, y
esperar DOS minutos hasta que
el dispositivo de seguridad libere
el bloqueo de la escotilla
Efectuada la operación,
después de haber cerrado la
escotilla y apretado la tecla
START, la lavadora volverá a
iniciar el lavado desde el punto
en que fué parada.
CANCELAR PROGRAMA
SELECCIONADO
Para cancelar el programa,
coloque el selector en
posición OFF.
Seleccionar un programa
distinto.
Vuelva a colocar el selector
de programas en posición OFF.
38
NAPOMENA:
NAKON POKRETANJA
PERILICE RUBLJA,
ZAHVALJUJUåI “Kg
DETEKTORU” (AKTIVNA
FUNKCIJA SAMO NA
PROGRAMIMA PRANJA ZA
PAMUK I MIJE·ANE TKANINE)
U PRVE 4 MINUTE
UOBIâAJENOG RADA
ODREDIT åE KOLIâINU
RUBLJA STAVLJENU U BUBANJ
PERILICE.
TIJEKOM OVE FAZE LED
SVJETLA NA EKRANU
OKRETAT åE SE U SMJERU
KAZALJKE, PRIKAZUJUåI
MAKSIMALNU DULJINU
CIKLUSA SVAKIH PET
SEKUNDI.
TIJEKOM OVOG PERIODA,
KONTROLNO SVJETLO “Kg
DETEKTOR” PRIKAZAT åE DA
JE OVA FUNKCIJA U RADU.
MIJENJANJE RADNIH POSTAVKI
NAKON POKRETANJA
PROGRAMA PRANJA (PAUZA)
Pritisnite i drÏite tipku
“START/PAUSE” na oko 2
sekunde, svjetlosni pokazatelji
opcijskih tipki çe treptati a
pokazatelj preostalog
vremena çe prikazati da je
perilica privremeno
zaustavljena, podesite prema
potrebi i pritisnite ponovno
tipku “START/PAUSE” da
poni‰tite treptanje svjetla.
Ako tijekom pranja Ïelite
dodati ili izvaditi rublje,
priãekajte oko dvije minute
kako bi sigurnosni ure_aj
omoguçio otvaranje vrata.
Nako ‰to ste to izveli, zatvorite
vrata, pritisnite tipku START i
perilica çe nastaviti s radom
od toãke gdje je bila
zaustavljena.
PONI·TAVANJE PROGRAMA
PRANJA
Da poni‰tite trenutni program
pranja, postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
Odaberite drugi program
pranja.
Ponovno postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
EL
M
K KK
HU
(START)
- .
% :
K KK
, , " K%" ( $
$ ==K % K
K%) $ % 4
.
@
J
,
KM $ K 5
. " K%"
KM K $ .
,,W' ' *,#-' 87
- #*&1 *+#.. (PAUSE)
- "START/PAUSE" 2 − ' −
" "START/PAUSE"
.
0 , (START) .
/ # , 2 ' " .
4 ' , (START). .
K %
$ 0 '
,
OFF.
/ # .
/ " OFF.
RO
START/SZÜNET GOMB
BUTON PORNIT/OPRIT
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot.
Apasand Start ca sa incepeti
un program de spalare.
MEGJEGYZÉS:
NÉHÁNY MÁSODPERCCEL
A BEINDÍTÁS UTÁN A
MOSÓGÉP – A „KG
DETECTOR”-NAK
KÖSZÖNHETÃEN (CSAK
PAMUT ÉS SZINTETIKUS
PROGRAMOKNÁL)– AZ
ELSÃ 4 PERCBEN A
SZOKÁSOS MÓDON
MÙKÖDIK, ÉS ÉRZÉKELI A
DOBBAN LÉVÃ
RUHAMENNYISÉGET.
EBBEN A FÁZISBAN A LEDKIJELZÃK JOBBRA KÖRBE
FOROGNAK, MINDEN
ÖTÖDIK MÁSODPERCBEN
KIJELEZVE A
BEFEJEZÉSIG HÁTRALÉVÃ
MAXIMÁLIS
PROGRAMIDÃT.
EBBEN A FÁZISBAN A
MEGFELELÃ „KG
DETECTOR” JELZÃLÁMPA
JELZI, HOGY A FUNKCIÓ
MÙKÖDÉSBEN VAN.
A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA UTÁN
(SZÜNET)
Nyomja le, és 2 másodpercig
tartsa lenyomva a
„START/SZÜNET” gombot. Az
opciógombokon villogó lámpák
és a hátralévŒ idŒt jelzŒ lámpa
azt mutatja, hogy a gép
mıködése szünetel. Szükség
szerint állítsa be a gépet, és a
lámpák villogásának törléséhez
nyomja meg ismét a
„START/SZÜNET” gombot.
Ha a mosás közben
ruhadarabokat szeretne betenni
vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2
percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtó
rögzítését.
A mıvelet elvégzése után csukja
be az ajtót, nyomja le a START
gombot, és a gép onnan folytatja
a munkát, ahol abbahagyta.
A PROGRAM TÖRLÉSE
A program törléséhez állítsa a
választógombot a KI helyzetbe.
Válasszon egy másik programot.
Állítsa vissza a programválasztó
gombot a KI helyzetbe.
OBSERVATIE:
LA CATEVA SECUNDE DUPA
PUNEREA ÎN FUNCTIUNE,
MASINA DE SPALAT, CU
AJUTORUL FUNCTIEI
„DETECTOR Kg” (ACTIV
NUMAI PENTRU
PROGRAMELE BUMBAC SI
SINTETICE) TIMP DE 4
MINUTE VA DETECTA
CANTITATEA DE RUFE DIN
CUVA. ÎN ACEASTA FAZA,
INDICATOARELE
LUMINOASE DE PE AFISAJ
SE VOR APRINDE
CONSECUTIV, CIRCULAR,
AFISAND DURATA MAXIMA
A PROGRAMULUI LA
FIECARE CINCI SECUNDE.
ÎN ACEASTA PERIOADA DE
TIMP, INDICATORUL
LUMINOS SITUAT ÎN
APROPIEREA SIMBOLULUI
PENTRU „DETECTOR Kg” VA
INDICA FAPTUL CA FUNCTIA
ESTE ACTIVATA.
A. SCHIMBAREA SETARILOR
DUPA CE PROGRAMUL A
INCEPUT (PAUSE)
Apasati si mentineti apasat
butonul “START/PAUSE”
(start/pauza) timp de
aproximativ 2 secunde,
indicatoarele de pe
butoanele cu optiuni si
indicatorul pentru timpul
ramas vor indica faptul ca
aparatul a fost trecut in
modul pauza, ajustati
functiile dorite apoi apasati
din nou butonul
“START/PAUSE” pentru a
intrerupe clipirea
indicatoarelor.
Daca doriti sa adaugati sau
sa scoateti obiecte in timpul
spalarii, asteptati 2 minute
pana cand dispozitivul de
siguranta deblocheaza usa.
Dupa ce ati facut manevra,
inchideti usa si apasati
butonul Start. Masina va
continua programul de unde
s-a oprit.
OPRIREA UNUI PROGRAM
Pentru a anula un program,
setati butonul selector pe
pozitia OFF (oprit).
Selectati un alt program.
Resetati butonul selector pe
pozitia OFF.
39
ES
PILOTO SEGURIDAD PUERTA
El piloto se ilumina cuando la
puerta está correctamente
cerrada y la máquina está
conectada.
Una vez pulsada la tecla
START/PAUSA, al principio el
piloto parpadea para
después quedar
permanentemente
iluminado hasta que finaliza
el lavado.
En el caso de que la puerta
no esté correctamente
cerrada el piloto continuará
parpadeando.
Un dispositivo de seguridad
especial impide la apertura
inmediata de la puerta al
terminar el ciclo de lavado,
espere 2 minutos para que
se apague el piloto y
apague la lavadora
colocando el mando
selector de programas en la
posición "OFF".
EL
HR
N
SVJETLOSNI POKAZATELJ
"ZAKLJUâANIH" VRATA
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata" svjetli kada
su vrata potpuno zatvorena a
perilica je ukljuãena. Ako se
perilica pokrene (pritisak na
tipku START) s zatvorenim
vratima svjetlosni pokazatelj
çe na tren zatreptati a nakon
toga çe svjetliti.
Ako vrata nisu ispravno
zatvorena svjetlosni pokazatelj
çe neprekidno treptati.
Perilica ima ugradjenu
posebnu sigurnosnu napravu
koja spreãava otvaranje vrata
odmah po zavr‰etku ciklusa
pranja. Nakon ‰to zavr‰i ciklus
pranja priãekajte oko 2 minute
prije nego otvorite vrata
perilice, takodjer priãekajte da
svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata"prestane
svjetliti.
HU
RO
K%
AJTÓZÁR JELZÃLÁMPA
INDICATOR HUBLOU BLOCAT
" " - " 6) ( ).
4 (START) , .
& *+ ? ,
& ? ,; 1
; "".
$ # " .
- 2 , "
"
" - " .
,
, − " OFF.
Az „ajtó zárva” jelzŒlámpa akkor
világít, ha az ajtó teljesen zárva
van, és a gép „BE” van
kapcsolva.
Ha az ajtó zárva van, a START
gomb lenyomásakor a
jelzŒlámpa egy pillanatra
felvillan, majd égve marad.
Ledul este aprins când usa e
blocata si masina este în
functiune. Când apasati
butonul Pornit/Oprit si hubloul
este închis, ledul va clipi pe
moment si apoi va ramâne
aprins.
Ha az ajtó nincs zárva, a
jelzŒlámpa tovább villog.
Atentie: Daca ledul va clipi in
continuare atunci usa nu e
inchisa.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági berendezés
akadályozza meg az ajtó
azonnali kinyitását.
A mosás befejezése és az „ajtó
zárva” jelzŒlámpa kialvása után
várjon 2 percet, mielŒtt kinyitná
az ajtót. A ciklus végén fordítsa
a programválasztó gombot a
„KI” helyzetbe.
La sfarsitul programului rotiti
butonul selector de programe
pe pozitia OFF.
@ K 6 '
" :
DIGITÁLIS KIJELZÃ
A kijelzΠrendszer
folyamatosan tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetérŒl.
AFISAJ “DIGITAL”
Sistemul de afisare cu
indicatoare permite
informarea constanta
asupra starii masinii de
spalat:
1) R/I 6KI2D2 -MJ
4 % ! .
/ # ' , # .
1) MOSÁSI HÃMÉRSÉKLET
Egy program kiválasztásakor
felgyullad a megfelelŒ
jelzŒlámpa, amely az ajánlott
mosási hŒmérsékletet
mutatja.
Válasszon ki a HŒmérséklet
gombbal egy másik
hŒmérsékleti értéket, amely
megjelenik a kijelzŒn.
1) TEMPERATURA DE SPALARE
Când este selectat un
program, indicatorul luminos
corespunzator se va aprinde
pentru a indica temperatura
recomandata pentru
spalare.
Selectati o temperatura
diferita cu ajutorul butonului
pentru temperatura,
temperatura va fi indicata
pe afisaj.
2) (H -6I12
START/PAUSE, " " .
V "
.
2) AJTÓZÁR LÁMPA
A „START/SZÜNET” gomb
lenyomása után a lámpa
elŒször villog, majd pedig
folyamatosan ég, és a mosás
végéig égve marad.
A mosás vége után 2 perccel
a lámpa kialszik, ami azt jelzi,
hogy ki lehet nyitni a
mosógép ajtaját.
2) INDICATOR BLOCARE USA
Dupa ce a fost apasat
butonul START/PAUSE, lumina
clipeste apoi ramane
aprinsa pana la finalul
programului de spalare.
La 2 minute dupa programul
de spalare, lumina se stinge
iar usa poate fi deschisa.
Nakon zavr‰etka ciklusa pranja
gumb programatora okrenite
na poloÏaj OFF.
“DIGITALNI” EKRAN
Sustav pokazatelja na ekranu
omoguçuje Vam stalni uvid u
podatke o stanju perilice:
1) TEMPERATURA DE LAVADO
En el momento de la
selección de un programa, la
temperatura de lavado
aconsejada se indicará
automáticamente al
encenderse el
correspondiente piloto.
Eligiendo una temperatura
diferente, mediante el botón
apropiado, se encenderá el
piloto correspondiente.
1) TEMPERATURA PRANJA
Nakon ‰to se odabere program
pranja ukljuãit çe se
odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj koji prikazuje
preporuãenu temperaturu
pranja.
Odabirom razliãitih temperatura
kori‰tenjem " temperatura
pranja” tipke, temperatura çe
biti prikazana na ekranu.
2) LUZ INDICADORA DE
APERTURA DE PUERTA
Después de haber presionado
la tecla INICIO/PAUSA,
inicialmente la luz
parpadeará para, a
continuación, mantenerse fija
hasta el término del lavado.
Transcurridos 2 minutos desde
el término del lavado, la luz se
apagará para indicar que ya
es posible abrir la puerta.
2) SVJETLO VRATA
Nakon ‰to pritisnete tipku
“START/PAUSE” svjetlo prvo trepti
a zatim çe prestati treptati i ostat
çe ukljuãeno sve do kraja
pranja.
2 minute nakon zavr‰etka pranja
svjetlo çe se iskljuãiti i tek tada
moÏete otvoriti vrata perilice.
40
O
4
{
5
{
DISPLAY DIGITAL
El sistema de aviso del display
permite estar
constantemente informado
del funcionamento del
aparato:
6
{
7
1
{
2
{
3
1
2
41
ES
HR
EL
HU
RO
3) VELOCIDAD DE
CENTRIFUGADO
Una vez seleccionado el
programa, en el display
aparecerá la máxima
velocidad de centrifugado
permitida para dicho
programa. Pulsando
repetidamente el botón de
centrifugado, la velocidad
disminuirá 100 vueltas/minuto
cada vez. La velocidad
mínima permitida es de 400
v/m, o bien es posible omitir el
centrifugado pulsando
repetidamente el botón de
selección de centrifugado.
3) BRZINA CENTRIFUGE
Nakon ‰to ste odabrali program
pranja, najveça dozvoljena
brzina centrifuge za taj program
prikazat çe se na ekranu.
Svakim pritiskom na tipku za
centrifugu, brzina çe se smanjiti
za 100 o/min. Najmanja
moguça brzina centrifuge je
400 o/min; a moguçe je i
potpuno iskljuãiti centrifugu
ponovnim pritiskom na tipku.
3) 12LJ112 1I6(H)
, #' #! . - ' "
#' ' 100 rpm #. 6
#' 400 rpm, '
# ( % ) ' "
#'.
3) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
A program kiválasztása után az
adott programhoz
megengedett maximális
centrifugálási sebesség jelenik
meg a kijelzŒn. A centrifugagomb minden egyes
lenyomásával 100
fordulat/perc értékkel
csökkenthetŒ a centrifugálási
sebesség. A megengedett
minimális centrifugálási
sebesség 400 fordulat/perc, de
a centrifuga-gomb ismételt
lenyomásával a centrifugálási
mıvelet ki is hagyható.
3) VITEZA DE CENTRIFUGARE
Dupa ce a fost selectat
programul, viteza maxima de
centrifugare permisa pentru
programul respectiv va apare
pe afisaj. Apasarea butonului
pentru selectarea vitezei de
centrifugare va reduce viteza
cu cate 100 rpm de fiecare
data cand este apasat. Viteza
minima permisa este de 400
rpm sau se poate trece peste
selectia vitezei prin apasarea
acestui buton in mod repetat.
4) LUZ INDICADORA DE INICIO
RETARDADO
Parpadea cuando se ha
seleccionado el programa de
inicio retardado
4) SVJETLO ODGODE POâETKA
PRANJA
Ovo svjetlo trepti kada je
pode‰ena odgoda poãetka
pranja.
4) MJL)D2 /12LI
6)6M60 /) /)2I^
.
4) KÉSLELTETETT INDÍTÁS LÁMPA
A késleltetett indítás
beállításakor ez a lámpa villog.
4) INDICATOR START INTARZIAT
Acest indicator clipeste atunci
cand a fost setata functia de
pornire intarziata.
5) DURACIÓN DEL CICLO
En el momento de la selección
de un programa, se indicará
automáticamente la duración
máxima del ciclo con plena
carga, que podrá variar según
las opciones que se
seleccionen.
Después de iniciarse el
programa, el display
mantendrá al usuario
constantemente informado
sobre el tiempo que resta para
el término del lavado.
La lavadora calcula el tiempo
en base a una carga
estándar, pero
durante el ciclo corrige el
tiempo según el volumen y la
composición de la carga.
5) SVJETLO TRAJANJA CIKLUSA
PRANJA
Nakon ‰to se odabere program
pranja na ekranu çe automatski
biti prikazano najduÏe trajanje
ciklusa za maksimalno
napunjenu perilicu, koje se
moÏe mijenjati zavisno o
odabranim opcijama pranja.
Nakon ‰to program pranja
zapoãne, stalno çe Vam biti
pruÏeni podaci o preostalom
vremenu do kraja pranja.
Uredjaj izraãunava vrijeme rada
odabranog programa na
osnovu standardnog punjenja
rubljem, a tijekom ciklusa
pranja, uredjaj çe korigirati
vrijeme prema koliãini i vrsti
rublja.
5) CIKLUSIDÃTARTAM
Egy program kiválasztásakor a
kijelzΠautomatikusan mutatja
a teljes adag maximális
ciklusidejét, ami a választott
opcióktól függŒen változhat.
A program beindulása után Ön
folyamatos tájékoztatást kap a
mosás végéig hátralévŒ idŒrŒl.
A készülék a szabványos adag
alapján kiszámítja a
kiválasztott program végéig
tartó idŒt, majd pedig a ciklus
közben korrigálja az
idŒtartamot a ruhaadag
méretéhez és összetételéhez
képest.
5) DURATA PROGRAMULUI
Când este selectat un
program, pe afisaj apare
automat durata maxima a
programului pentru încarcare
completa, care poate varia, în
functie de optiunile selectate.
Dupa ce programul a pornit,
veti fi informati in permanenta
asupra timpului ramas pana la
incheierea programului.
Masina de spalat calculeaza
timpul ramas pâna la finalul
programului bazându-se pe
încarcarea standard. În timpul
ciclului, masina de spslat
corecteaza timpul astfel încât
sa se fie potrivit cu greutatea si
compozitia încarcaturii.
6)Piloto “Kg DETECTOR” (Activa
solamente en los programas
algodón y sintéticos)
Durante los primeros 4 minutos
de funcionamiento, el piloto
“Kg DETECTOR” permanece
encendido mientras la
máquina calcula el tiempo
que falta para que termine el
ciclo, según la cantidad de
ropa introducida en el tambor.
6) Kontrolno svjetlo “Kg
DETEKTOR” (aktivna funkcija
samo na programima pranja
za pamuk i mije‰ane tkanine)
Ovo kontrolno svjetlo biti çe
ukljuãeno kada senzor
odredjuje teÏinu rublja.
Tijekom prve ãetiri minute
kontrolno svjetlo “Kg DETEKTOR”
je ukljuãeno, dok perilica
odredjuje vrijeme do kraja
ciklusa pranja, ovisno o koliãini
rublja.
5) VD2IK/D2 KJKM6J -MJ
4 ! " # , ,
.
2 '
.
;; ;*,#W + # & ,,/& ;
*,#.-; *#..'
"& 7 8; & ; 7,;
*,7&' & ;; ?1>
& ? "& &'
*#.' 71&' ;
8; *; - -,1 ?.
6) „Kg DETECTOR” jelzŒlámpa
(Csak pamut és mıszálas
programoknál mıködŒ
funkció)
A jelzŒlámpa akkor gyullad fel,
amikor az intelligens érzékelŒ a
ruhaadagot méri.
Az elsŒ 4 percben ég a „KG
DETECTOR” jelzŒlámpa,
miközben a készülék a berakott
ruhamennyiségtŒl függŒen
kiszámítja a ciklus végéig
hátralévŒ idŒt.
6) Indicator “DETECTOR Kg”
(activ numai pentru
programele Bumbac si
Sintetice)
Acest indicator se aprinde în
timp ce senzorul inteligent
cântareste greutatea rufelor.
În timpul primelor 4 minute,
indicatorul „DETECTOR Kg” este
aprins în timp ce aparatul
afiseaza durata de timp
ramasa pâna la finalizarea
programului, în funcyie de
greutatea rufelor.
7) SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE
Egy adott program
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa, amely a
minimális lehetséges
szennyezettségi mértéket
mutatja. Egy nagyobb
szennyezettségi mértéknek a
speciális gombbal történŒ
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa.
7) GRADUL DE MURDARIRE
Atunci cand este selectat
programul dorit, indicatorul
corespunzator se va aprinde
pentru a indica gradul minim
posibil de murdarire.
Selectarea unui grad mai mare
de murdarire cu ajutorul
butonului special va duce la
aprinderea indicatorului
respectiv.
4
7) STUPANJ PRLJAV·TINE
Kada se odabere program
pranja ukljuãit çe se i
odgovarajuçe svjetlo da prikaÏe
najmanji moguçi stupanj
prljav‰tine.
Pritiskom na posebnu tipku
odaberite vi‰i stupanj prljav‰tine,
ukljuãit çe se i odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj.
5
{
7) NIVEL DE SUCIEDAD
En el momento de la selección
de un programa, se indicará
automáticamente el nivel
mínimo posible de suciedad al
encenderse la luz indicadora
correspondiente.
Eligiendo un nivel de suciedad
superior mediante la tecla
adecuada, se iluminará la luz
indicadora correspondiente.
42
{
3
h mm
6
6)@ " K "
(7 7
- + )
8 7 5.
+ 4 " K " 7 9 9 5 5.
}
7
7) -.4&+ 3!$(41&+
4 7
8 7 5 9 .
!7 7 9
, , 8
.
43
ES
CAPITOLO 7
TABLA DE PROGRAMAS
PROGRAMA PARA:
Tejidos resistentes
Tejidos mixtos y sintéticos
*
6
1)
**
8
9
Tejidos muy delicados
TEMP.
MÁXIMA
°C
CARGA
DETERGENTE
2
Hasta:
90°
●
●
●
●
8
9
40°
3
4
4,5
40°
Hasta:
60°
●
Hasta:
40°
●
2
Aclarados
-
2,5 2,5
-
-
40°
-
●
●
Notas a considerar:
6
Sintéticos (Rayon, Acrilicos)
1
60°
Hasta:
60°
1)
Mixtos, Algodón, Sintéticos
●
* La máxima capacidad de carga de colada seca, varía según el modelo seleccionado de lavadora (ver
tarjeta de datos del modelo).
En caso de ropa con un alto grado de suciedad, se aconseja la reducción de la carga a máximo 3/4 kg.
** Programa aconsejado también para lavados a bajas temperaturas (inferiores a la máx. indicada).
Programa de prueba según CENELEC EN 60456 en el que se ha seleccionado el nivel de suciedad
máximo y temperatura a 60°C.
En todos los programas es posible regular la velocidad de centrifugado según el consejo del fabricante de
la prenda. Si la etiqueta no posee ninguna indicación se puede centrifugar a la máxima velocidad prevista
en el programa.
-
●
Pulsando la tecla de temperatura de lavado, es posible lavar a cualquier temperatura por debajo de la
temperatura máxima permitida.
Centrifugado enérgetico
-
-
-
-
-
1) Mediante la tecla NIVEL DE SUCIEDAD, es posible regular el tiempo y la intensidad del
lavado en los programas indicados.
Sólo vaciado
-
-
-
-
-
2) Seleccionando el programa rápido “14’-30’-44’” mediante el programador y presionando el botón
“NIVEL DE SUCIEDAD” es posible elegir uno de los 3 programas rápidos disponibles, de 14, 30 y 44
minutos de duración, respectivamente.
Tejidos resistentes
Tejidos mixtos y sintéticos
rápido 14’
Tejidos resistentes
Tejidos mixtos y sintéticos
rápido 30’
Tejidos resistentes
Tejidos mixtos y sintéticos
rápido 44’
44
TEMP.
ACONSEJADA
°C
1)
Algodón, lino, cáñamo
con prelavado
Algodón, mixtos resistentes,
Colores
CARGA
MAX
kg
LLEVE EL
PUNTERO DEL MANDO
SELECTOR DE
PROGRAMAS SOBRE:
2)
1
1,5 1,5
30°
Hasta:
30°
2
2,5 2,5
30°
Hasta:
40°
3
3,5 3,5
30°
Lavado a mano
1
1,5 1,5
Lana lavable en lavadora
1
2
Pograma
“Mix y lavado”
6
8
●
●
●
●
Cuando solo algunos tejidos presentan manchas que necesitan un tratamiento con productos
blanqueadores líquidos, se puede proceder a la limpieza preliminar en la lavadora. Para ello:
Introducir en el compartimento “2” del dispensador de detergentes el cajetín previsto sobre la cual hay
que introducir el producto blanqueador y accionar el programa “ACLARADOS” (
).
Hasta:
40°
●
●
Acabado este tratamiento, llevar el programador a la posición “OFF”, añadiendo a las prendas tratadas el
resto de la colada y proceder al lavado normal con el programa deseado.
30°
Hasta:
30°
●
●
2
40°
Hasta:
40°
●
●
9
40°
Hasta:
40°
●
●
45
HR
TABELARNI PREGLED PROGRAMA
POGLAVLJE 7
GUMB
PROGRAMATORA NA:
PROGRAM ZA:
Postojane tkanine
pamuk, lan
s predpranjem
pamuk, postojane mije‰ane,
boje
Mije‰ane tkanine i sintetika
PREPORUâENA
TEMPERATURA MAKSIMALNA
°C
TEMPERATURA
*
1)
1)
**
PUNJENJE
DETERDÎENTA
°C
2
1
6
8
9
60°
Do:
90°
●
●
6
8
9
40°
Do:
60°
●
●
Do:
60°
●
Do:
40°
●
1)
pamuk, mije‰ane tkanine,
sintetika
3
Vrlo osjetljive tkanine
2
4
4,5
2,5 2,5
40°
40°
●
Molimo proãitajte ova napomene:
* Pogledati ploãicu(naljepnicu) s tehniãkimpodacima
●
●
Kada perete izuzetno prljavo rublje preporuãujemo da u perilicu ne stavljate vi‰e od 3/4 kg rublja.
** Program preporuãen za pranje na niskim temperaturama (niÏim od najvi‰ih prikazanih).
Program je testiran u suglasnosti s standardom CENELEC EN 60456 uz odabir najveçeg STUPNJA
PRLJAV·TINE i temperaturu od 60°C.
Ako je potrebno smanjite brzinu centrifugiranja, i to: kako je predloÏeno na najveçe djelotvornosti
pranja i ispiranja. naljepnicama koje se nalaze na odjeçi ili za vrlo osjetljivo rublje u potpunosti
iskljuãite Tijekom ovih programa izmjenjuju se ciklusi centrifugu, ova opcija moÏe se podesiti
tipkom za brzinu centrifuge.
ispiranje
-
-
-
-
-
Brzo
centrifugiranje
-
-
-
-
-
1) Pokazuje kako programima podesiti trajanje i jaãinu pranja kori‰tenjem tipke za
STUPANJ PRLJAV·TINE.
samo istjecanje vode
-
-
-
-
-
2) Odabirom brzog programa pranja preko programske tipke i pomoçu tipke za “STUPANJ PRLJAV·TINE”
moguçe je odabrati izme_u tri razliãite duÏine trajanja programa od 14, 30 i 44 minute.
30°
Do:
30°
●
●
●
●
Postojane tkanine
Mije‰ane tkanine i sintetika
brzi 14-minutni program
Postojane tkanine
Mije‰ane tkanine i sintetika
brzi 30-minutni program
Postojane tkanine
Mije‰ane tkanine i sintetika
brzi 44-minutni program
46
MAX.
TEÎINA
kg
2)
1
1,5 1,5
●
Pritiskom na tipku za temperaturu pranja moguçe je prati na bilo kojoj temperaturi ispod
najveçe dopu‰tene.
2
2,5 2,5
30°
Do:
40°
3
3,5 3,5
30°
Do:
40°
●
●
"ruãno pranje"
1
1,5 1,5
30°
Do:
30°
●
●
vunene tkanine
PERIVE U PERILICI
1
2
2
40°
Do:
40°
●
●
program MIX & WASH
6
8
9
40°
Do:
40°
●
●
Kada samo odredjen broj komada rublja za pranje ima tvrdokorne mrlje koje zahtjevaju
postupak s tekuçim bijelilom, prethodno uklanjanje mrlja moÏe se izvesti u perilici rublja.
Ulijte bijelilo u pregradak za bijelila u ladici za deterdÏent oznaãen s “2” i namjestite poseban
program “
” (ISPIRANJE).
Kada ovaj program zavr‰i, okrenite gumb za odabir programa na poloÏaj “OFF”
(ISKLJUâENO), dodajte preostalo rublje za pranje i nastavite s uobiãajenim pranjem na
Ïeljenom programu.
47
EL
#!! !22 K 7
#&
#&+'
8:
#& &I
6 -> 2!!
-
*
°C
1)
, 1)
- , ,
, #''
8K
MAX
)
(kg)
**
, 5
,
#/; -! 6! -> 2!!
9
40°
Mp:
60°
●
4,5
40°
Mp:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Mp:
40°
●
●
6
8
3
4
48
●
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
! ! !!/;2 !4 !-< 2" ●
●
*) # ' ", ')
( "
3/4 .
** - ( #! ).
1 " #' CENELEC EN 60456, 3 M ' 60°C.
O #' % " #' % ( ) " % , " ". 6
% ' % #" .
0 9
7 .
1) 5 7
9 , 0 - 9 3
1
1,5 1,5
30°
Mp:
30°
●
●
2
2,5 3,5
30°
Mp:
40°
●
●
3
3,5 3,5
30°
Mp:
40°
●
●
# *,7.* -
1
1,5 1,5
30°
Mp:
30°
●
●
"." *; *,-
*,;
1
2
2
40°
Mp:
40°
●
●
+#.. .> 7/
6
8
9
40°
Mp:
40°
●
●
2)
●
− 9 G-"#,.
1 ;8.
;8., ;1
G*-' *+#..
14’ ,*>
1 ;8.
;8., ;1
G*-' *+#..
30’ ,*>
1 ;8.
;8., ;1
G*-' *+#..
44’ ,*>
1
●
9
2
.+ -#/.
2
Mp:
90°
8
+ ( )
4
+ <.
#
#*#'K*
60°
6
-> 2!!, -6 1)
-
&
8K
(°C)
2) !7 77 7
“14’−30’−44’”, 7 "- 3
" 5 9 3 7
5 14’,
30’ 44’ .
5
7 , 7 9 .
1 7 79 9. 1 9 "2" , 7 7
7 .
Z 9 7 7 7
"OFF", 9 7 5
7
9 .
49
HU
PROGRAMTÁBLÁZAT
7. FEJEZET
PROG.
TEXTÍLIA PROGRAM
AJÁNLOTT
HÃMÉRSÉKLET MAXIMÁLIS
HÃMÉRSÉKLET
°C
MAX.
SÚLY
kg
*
Nem érzékeny anyagok
Pamut, vászon
elŒmosás
1)
Pamut, vegyes nem érzékeny,
fakuló
1)
Kevert és szintetikus
anyagok
1)
**
Csak vízürítés
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyors 14 perces
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyors 30 perces
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyors 44 perces
50
1
9
60°
Max:
90°
●
●
6
8
9
40°
Max:
60°
●
●
40°
Max:
60°
●
Max:
40°
●
2
Gyors centrifugálás
2
8
4
4,5
Pamut,kevert textília,szintetikus
Öblítés
°C
6
3
Nagyon finom
anyagok
MOSÓSZERADAG
2,5 2,5
40°
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!
* Maximális száraz ruhaadag az alkalmazott típus szerint (lásd a géptörzslapot).
●
●
ErŒsen szennyezett ruhák mosásakor javasoljuk, hogy csökkentse le a mennyiséget 3/4 kg-ra.
** Alacsony hŒmérsékletı mosáshoz javasolt program (a kijelzett maximális hŒmérsékletnél kisebb).
A program tesztelése a CENELEC EN 60456. számú szabvány szerint történt, maximális
szennyezettség és 60°C hŒmérséklet kiválasztásával.
1) A bemutatott programoknál a szennyezettség mértéke gomb segítségével a mosás idŒtartamát és
intenzitását állíthatja be.
●
2) A “14’-30’-44’” gyors programnak a programgombbal és a „SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
gombbal történŒ kiválasztásával 3 különbözŒ programhosszúság közül lehet választani: 14 perc, 30
perc és 44 perc.
A „Mosási hŒmérséklet” gomb lenyomása a megengedett maximális hŒmérséklet alatt bármilyen
hŒmérsékleten történŒ mosást tesz lehetŒvé.
-
●
●
1
1,5 1,5
30°
Max:
30°
2
2,5 2,5
30°
Max:
40°
●
●
3
3,5 3,5
30°
Max:
40°
●
●
Kézi mosás
1
1,5 1,5
30°
Max:
30°
●
●
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
1
2
2
40°
Max:
40°
●
●
Mix & Wash vegyes
mosóprogram
6
8
9
40°
Max:
40°
●
●
2)
●
A centrifugálás sebessége csökkenthetŒ a ruhadarabok címkéjén található útmutató betartása
érdekében, vagy a nagyon finom textíliák esetében teljesen kikapcsolható a centrifugálás, ami a
centrifuga választókapcsolójával végezhetŒ el.
Ha csak kevés ruhadarabon vannak olyan foltok, amelyeket folyékony fehérítŒszerrel kell kezelnünk,
akkor a foltok elŒzetes eltávolítását a mosógépben végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítŒszert a folyékony fehérítŒ-tartóba, amely a mosószeres fiók „2” jelı rekeszébe
van behelyezve, és állítsa be a speciális „ÖBLÍTÉS” (
) programot.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa a programválasztó gombot a „KI” helyzetbe, tegye be a többi
ruhát, és folytassa a normál mosást a legmegfelelŒbb programmal.
51
RO
TABEL DE PROGRAME
CAPITOLUL 7
SELECTOR
PROGRAME
PE:
PROGRAM PENTRU:
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
*
°C
1)
bumbac, in, canepa
cu preaspalare
Bumbac, tesaturi mixte
rezistente, Culori
TEMPERATURI
RECOMANDATE TEMPERATURA
°C
MAXIMA
GREUT.
MAX.
Kg
1)
**
2
1
6
8
9
60°
Pina la:
90°
●
●
6
8
9
40°
Pina la:
60°
●
●
4,5
40°
Pina la:
60°
2,5 2,5
40°
Pina la:
40°
-
-
1)
3
4
Bumbac, tesaturi mixte sintetice
Tesaturi foarte delicate
2
Clatire
-
-
-
●
●
●
●
●
-
-
-
-
Doar evacuare apa
-
-
-
-
-
30°
Pina la:
30°
Cand spalati rufe foarte murdare este recomandat sa reduceti incarcatura la maximum
3/4 kg.
** Program recomandat pentru spalari la temperatura scazuta (mai mica decat maximul afisat).
Program testat În concordanta cu CENELEC EN 60456 cu gradul maxim de murdarire selectat si la o
temperature de 60°C.
1) Pentru programele afisate, puteti ajusta durata si intensitatea spalarii cu ajutorul butonului pentru
selectarea gradului de murdarire.
●
●
30°
Pina la:
40°
●
●
Pina la:
40°
●
●
30°
Pina la:
30°
●
●
Apasarea butonului pentru selectarea temperaturii de spalare face posibila spalarea la orice
temperatura sub cea maxima permisa.
1
1,5 1,5
2
2,5 2,5
3
3,5 3,5
Spalat cu mana
1
1,5 1,5
Lana
"De spalat in masina"
1
2
2
40°
Pina la:
40°
●
●
Progra
“Mix&Wash”
6
8
9
40°
Pina la:
40°
●
●
30°
VA RUGAM CITITI ACESTE OBSERVATII!
2) Prin selectarea programului rapid “14’-30’-44’” cu ajutorul butonului pentru programe si prin utilizarea
butonului „GRAD DE MURDARIRE” se pot alege 3 durate diferite ale programului: 14’, 30’ si 44’.
-
2)
●
* Capacitatea maxima de incaricare a masinii cu rufe uscate in functie de modelul utilizat (cititi pe
placuta masinii)
Stoarcere rapida
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 14’
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 30’
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 44’
52
CASETA DET.
Viteza de rotire poate fi de asemenea redusa pentru a tine cont de recomandarile de pe eticheta rufelor,
sau pentru tesaturi delicate renuntati la stoarcere complet (optiune asigurata de butonul de viteza de
stoarcere).
Cand doar un numar limitat de articole au pete ce necesita tratament cu lichide speciale de scos
petele, scoaterea preliminara a petelor poate fi facuta in masina.
Puneti lichidul de scos petele in containerul special, introdus in compartimentul marcat "2" in
caseta de detergenti si setati programul speciale "CLATIRE"
.
Cand aceasta faza e terminata, rotiti butonul selector de programe pe pozitia OFF, adaugati restul
rufelor si incepeti o spalare normala cu programul adecvat.
53
ES
CAPÍTULO 8
EL
HU
RO
POGLAVLJE 8
K 8
8. FEJEZET
ODABIR PROGRAMA
PRANJA
/ PROGRAMVÁLASZTÁS
SELECTIONAREA
PROGRAMELOR
Para tratar los diferentes tipos
de tejidos y los diferentes
grados de suciedad, la
lavadora dispone de una
selección de diversos
programas para los
diferentes tipos de tejidos,
temperatura y duración
(véase la tabla de
programas de lavado).
Za razliãite vrste tkanina i
razliãite stupnjeve prljav‰tine
ova perilica rublja ima 4
razliãite skupine programa koji
su u skladu sa: ciklusom pranja,
temperaturom pranja i
duÏinom ciklusa (pogledajte
tabelarni prikaz programa
pranja).
0 # # "
", 4 # # " : , (
).
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 4
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a
következŒk: mosási ciklus,
a ciklus hŒmérséklete és a
ciklus hossza (lásd a
mosóprogramok táblázatát).
Pentru tratarea diverselor
tipuri de tesaturi si a diferitelor
stadii de murdarire, masina
de spalat are 4 grupuri de
programe care difera prin:
spalare, temperatura si
durata (a se vedea tabelul
cu programe de spalare).
1. TEJIDOS RESISTENTES
Los programas se realizan
permitiendo el máximo
grado de lavado y los
aclarados, intercalados con
fases de centrifugado,
asegurando un lavado
perfecto.
El centrifugado final a la
máxima velocidad garantiza
un escurrido óptimo.
1. POSTOJANE TKANINE
Ovi programi namijenjeni su
ostvarivanju najveçe
djelotvornosti pranja i ispiranja.
Tijekom ovih programa
izmjenjuju se ciklusi
centrifugiranja koji daju odliãne
rezultate i ciklus spiranja. Zadnje
centrifugiranje posebno je
djelotvorno da se rublje
temeljito ocijedi.
1 1 u8.
1 ' v vo o
po o # % o #!ov o
o .
1. NEM ÉRZÉKENY
ANYAGOK
A programot alapos mosáshoz
és öblítéshez, valamint tökéletes
öblítést biztosító
centrifugáláshoz terveztük.
Az utolsó centrifugálás
hatékonyabb vízeltávolítást
eredményez.
1. TESATURI REZISTENTE
Programele sunt concepute
pentru a optimiza rezultatele
spalarii.
Clatirile, cu intervale de
centrifugare, asigura o clatire
perfecta.
Centrifugarea finala inlatura
apa intr-un mod mai eficient.
2. TEJIDOS MIXTOS Y
SINTÉTICOS
El lavado y el aclarado se
optimizan con los ritmos de
rotación del tambor y los
niveles de agua.
El centrifugado en modo
delicado, asegura una
reducción en la formación
de pliegues sobre los tejidos.
2. TKANINE OD MIJE·ANIH I
SINTETIâKIH VLAKNA
Glavno pranje pranje i ispiranje,
pruÏaju najbolje vrijednosti
zahvaljujuçi rotiranju bubnja i
razini vode. Blago
centrifugiranje pomaÏe da se
tkanine manje guÏvaju.
2 uv1
u8.
" vov p o p v o po
p po# o o v po. $v o
# o # po v po
"v.
2. KEVERT ÉS SZINTETIKUS
ANYAGOK
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a
vízszintnek köszönhetŒen
biztosítja a legjobb
eredményeket.
A finom centrifugázás azt jelenti,
hogy a textíliák kevésbé
gyırŒdnek össze.
2. TESATURI MIXTE SI SINTETICE
Spalatul si clatitul sunt
optimizate in ritmul rotirii
tamburului si al nivelelor de
apa. O centrifugare usoara
asigura reducerea sifonarii
rufelor.
3. TEJIDOS DELICADOS
Es un nuevo concepto de
lavado dado que alterna
momentos de lavado con
momentos de pausa,
especialmente
recomendado para el
lavado de tejidos muy
delicados. Los aclarados se
realizan con un elevado nivel
de agua para garantizar las
mejores prestaciones.
3. POSEBNO OSJETLJIVE
TKANINE
Ovo je novi ciklus pranja u
kojem se izmjenjuje pranje i
namakanje, posebno je
preporuãljiv za vrlo osjetljive
tkanine.
3 ,7 ;1& ;8.
- ' % , , "
" " .
1 .
3. KÜLÖNLEGESEN
FINOMSZÁLÚ ANYAGOK
Ez újfajta mosási elv,a mûködés
és a szünet váltakozó
periódusaiból álló ciklussal,
amely különösen alkalmas
nagyon finom szövetek
mosására. A mosás és az öblítés
magas vízszinten történik a
legjobb eredmény érdekében.
3. TESATURI DELICATE
Acesta este un nou program
de spalare ce alterneaza
spalarea si inmuierea si este
recomandat pentru spalarea
rufelor delicate.
Etapele de spalare si clatire
sunt realizate cu mai multa
apa pentru a obtine rezultate
cat mai bune.
SELECCIÓN DE
PROGRAMAS
54
HR
CAPITOLUL 8
55
ES
56
HR
EL
HU
RO
4. PROGRAMAS ESPECIALES
4. Posebni programi
poseban program
? *#..
4. Speciális anyagok
4. Special
PROGRAMA ESPECIAL
“ACLARADOS”
Este programa efectúa 3
aclarados de la lavadora
con centrifugado intermedio
(eventualmente reducible o
anulable mediante la tecla).
Es utilizable para aclarar
cualquier tipo de tejidos, por
ejemplo después de un
lavado efectuado a mano.
POSEBAN PROGRAM “RINSE”
(ISPIRANJE)
Ovaj program izvodi tri ispiranja,
izmedju kojih se izvodi
centrifugiranje (koje se moÏe
smanjiti ili iskljuãiti kori‰tenjem
odgovarajuçeg gumba). Takvo
ispiranje moÏe se koristiti za bilo
koju vrstu tkanina, npr. koristite
ga nakon ruãnog pranja.
K $ J=$ %
2 " % ( "
"
% ' ). # .
.
SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Ez a program három öblítést
végez közepes centrifugálási
sebességgel (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
kihagyható). Bármilyen típusú
textília öblítéséhez használható,
például kézi mosás után.
CLATIRE
Acest program asigura un
program complet de spalare
pentru obiecte ce au
specificat pe eticheta sa fie
spalate cu mana. Include 3
clatiri si o stoarcere foarte
usoara (aceasta poate fi
Este programa puede ser
utilizado como ciclo
BLANQUEADOR (ver tabla de
programas).
Ovaj program moÏe se takodjer
koristiti kao ciklus bijeljenja
(pogledajte tabelarni prikaz
programa pranja).
2 M ( "
").
Ez a program fehérítési ciklusként
is használható (lásd a
mosóprogramok táblázatát).
Acest program poate fi utilizat
ca si program de inalbire (vezi
lista cu
programele de spalare).
PROGRAMA ESPECIAL
“CENTRIFUGADO FUERTE”
Este programa efectua un
centrifugado a la máxima
velocidad (eventualemtne
reducible mediante la
tecla).
POSEBAN PROGRAM “BRZO
CENTRIFUGIRANJE“
Ovaj program izvodi se na
najveçoj brzini centrifugiranja
(koja se moÏe smanjiti
kori‰tenjem odgovarajuçeg
gumba).
K [$ @ 1 % % % ( " ' )
SPECIÁLIS „GYORS
CENTRIFUGÁLÁS” PROGRAM
A „GYORS CENTRIFUGÁLÁS”
program maximális centrifugálást
végez (amely a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ).
STOARCERE RAPIDA
Acest program asigura o
centrifugare la viteza maxima
(care poate fi redusa daca e
actionat butonul
corespunzator.
SÓLO VACIADO
Este programa le permite
realizar el vaciado del agua.
SAMO ISTJECANJE VODE
Ovaj program omoguçuje
samo istjecanje vode iz perilice
rublja.
A*-;&
1 , CSAK VÍZÜRÍTÉS
Ez a program kiüríti a vizet.
DOAR EVACUAREA APEI
Acest program evacueaza
apa din masina.
PROGRAMA RÁPIDO
Seleccionando el programa
rápido “14’-30’-44’”
mediante el programador y
presionando el botón “NIVEL
DE SUCIEDAD” es posible
elegir uno de los 3
programas rápidos
disponibles, de 14, 30 y 44
minutos de duración,
respectivamente. Para las
indicaciones relativas a
cada programa rápido,
consultar el cuadro de
mandos. Cuando seleccione
el programa rápido, utilice
sólo el 20% de la cantidad
de detergente indicada en
el envoltorio.
BRZI PROGRAMI PRANJA
Odabirom brzog programa pranja
preko programske tipke i pomoçu
tipke za “STUPANJ PRLJAV·TINE”
moguçe je odabrati izme_u tri
razliãite duÏine trajanja programa
od 14, 30 i 44 minute.
Za detaljne informacije o tim
programima molimo da
pogledate tabelarni prikaz
programa..
Kada odaberete brzi program
pranja, molimo da uvaÏite da je
preporuãeno koristiti samo 20% od
koliãine deterdÏenta koja je
prikazana na njegovoj ambalaÏi.
$ $ $ !7 77
7
“14’−30’−44’”, 7 "- 3
"
5 9 3
7
5
14’, 30’ 44’
.
5
7
5 7
.
Z 7 77
7
, 9 20% 9 75 9.
GYORS PROGRAM
A “14’-30’-44’” gyors programnak
a programgombbal és a
„SZENNYEZETTSÉG
MÉRTÉKE” gombbal történŒ
kiválasztásával 3 különbözŒ
programhosszúság közül lehet
választani: 14 perc, 30 perc és 44
perc.
Ezen programokkal kapcsolatos
információk a
programtáblázatban találhatók.
A gyors program kiválasztásakor
ne felejtse el, hogy a mosóporos
dobozon ajánlott mennyiségnek
csak a 20%-át javasoljuk
PROGRAM RAPID
Prin selectarea programului
rapid “14’-30’-44’” cu ajutorul
butonului pentru programe si
prin utilizarea butonului „GRAD
DE MURDARIRE” se pot alege 3
durate diferite ale programului:
14’, 30’ si 44’. Pentru mai multe
detalii cu privire la aceste
programe, va rugam sa cititi
tabelul cu programe. Când
selectati programul rapid,
dorim sa va atragem atentia
asupra faptului ca trebuie sa
utilizati numai 20% din
cantitatea de detergent
recomandata pe ambalajul
detergentului.
PROGRAMA ESPECIAL
“LAVADO A MANO”
La lavadora presenta
también un ciclo de lavado
delicado completo para los
tejidos de lavar
exclusivamente a mano.
El programa alcanza una
temperatura máxima de
30ºC y termina con 3
aclarados y un centrifugado
delicado.
"RUâNO PRANJE"
Ova perilica rublja ima
poseban njeÏan program
pranja "RUâNO PRANJE". Ovaj
program pranja omoguçuje
cjelovit ciklus pranja za odjeçu
koja na etiketi ima oznaku
"iskljuãivo za ruãno pranje". Ovaj
program pranja radi na
temperaturi od 30° C a
zavr‰ava s 3 ispiranja i
polaganim centrifugiranjem.
2 , ,
. 1 # " ". 1 30‘C ' % .
KÉZI MOSÁS
A mosógép finom „kézi mosás”
programmal is rendelkezik. Ezzel
a programmal azok a
ruhadarabok moshatók ki,
amelyek címkéjén a „Csak kézzel
mosható” felirat található. A
program 30°C hŒmérsékleten
mıködik,
3 öblítést és egy lassú
centrifugálást hajt végre.
SPALARE CU MANA
Acest program asigura un
program complet de spalare
pentru obiecte ce au
specificat pe eticheta sa fie
spalate cu mana.Temperatura
programului este de 30 0C si
include 3 clatiri si o stoarcere
foarte usoara.
.
redusa sau exclusa prin
utilizarea butonului
corespunzator).
57
ES
HR
PROGRAMA LANA
Es un programa dedicado
exclusivamente a los tejidos de
"lana lavables en lavadora".
El ciclo alterna momentos de
trabajo con momentos de
pausa con una temperatura
máxima de 40ºC y concluye
con 3 aclarados y un
centrifugado delicado.
PROGRAM ZA VUNU
Program pranja namjenjen
tkaninama obiljeÏenim
znakom vune. Ovaj ciklus
pranja se sastoji od
promjenjivih razdoblja
aktivnosti i pauze. Program
ima najvi‰u temperaturu
pranja od 40°C i zavr‰ava sa
3 ispiranja i kratkim
centrifugiranjem.
PROGRAMA “MIX Y
LAVADO”
Se trata de una exclusiva
Candy y comporta dos
grandes ventajas para el
usuario:
HU
RO
+#.. WOOLMARK
1 ,
WOOLMARK, " " # .
6 40°C 3 % .
GYAPJÚ PROGRAM
A Woolmark emblémával jelölt
szövetek mosására
szolgáló program. Ez a ciklus a
mûködés és a szünet
váltakozó periódusaiból áll. A
mosás és az öblítés magas
vízszinten történik a legjobb
eredmény érdekében. A
program maximális
hõmérséklete 40°C; három
öblítéssel, ebbõl egy az
öblítõszeres öblítéshez és egy
rövid centrifugálás.
PROGRAM TESATURI DIN LANA
Acest program este destinat
spalarii tesaturilor etichetate cu
semnul pentru lâna. Programul
este alcatuit din perioade de
activitate si pauza. Programul
este realizat la o temperatura
de maxim 40° si contine 3 clatiri
si o centrifugare scurta.
POSEBAN PROGRAM "MIX &
WASH"
Ovo je ekskluzivan sustav koji
je proizveo Candy a ukljuãuje
2 velike prednosti za
korisnika:
$ "MIX & WASH
SYSTEM"
2 CANDY " :
„MIX & WASH” VEGYES
MOSÓPROGRAM
Ez egy kizárólagos Candy
rendszer, amely 2 nagyszerı
elŒnnyel rendelkezik a
fogyasztó számára:
PROGRAM MIX&WASH
Acest program este un
sistem unic dezvoltat de
CANDY, care are 2 avantaje
pentru consumator:
• Poder lavar
conjuntamente tejidos
diversos (Ej. Algodón +
sintético, etc..) QUE NO
DESTIÑAN.
• omoguçuje da se zajedno
peru razliãite vrste tkanina
(npr. pamuk + sintetika itd.)
NEPOSTOJANIH BOJA,
● V ! # # " (.
.)
LIH 21D12 -6J V/)
^/32(6J)
• különbözŒ típusú textíliák
együtt moshatók (pl. pamut +
szintetikus anyag stb.) NEM
GYORSAN FAKULÓ;
• poti spala tesaturi diferite
(de ex. bumbac si sintetice
etc.)
• a mosás jelentŒs energiamegtakarítással végezhetŒ.
• se economiseste o
energie considerabila.
• Efectuar un lavado con un
grandísimo ahorro de
energía.
"MIX & WASH" program radi
na temperaturi od 40°C od
promijenjivih pokretnih faza
(bubanj se okreçe) do
nepomiãnih faza (rublje se
samo namaãe) s ukupnim
trajanjem programa manje
od 2 sata. Potro‰nja energije
za cijeli ciklus pranja je samo
850 W.
A „Mix & Wash” program
hŒmérséklete 40°C, váltakozó
dinamikus fázisokkal (a dob
forog) és statikus fázisokkal (a
textíliák áztatása nyugalmi
állapotban) rendelkezik, a
program idŒtartama csaknem
eléri a 2 órát.
Az egész ciklus
energiafogyasztása
mindössze 850 W/h.
Temperatura programului
este de 40°C. Programul
alterneaza faze dinamice
(cand tamburul se roteste)
cu faze statice (cand are
loc o inmuiere). Durata lui e
de aproximativ 2 ore, iar
energia consumata de tot
ciclul e doar 850 W/h.
FONTOS!
Important:
El programa de lavado “Mix
y Lavado” se realiza a una
temperatura de 40ºC y
alterna fases dinámicas (el
cesto que gira) y estáticas
(tejidos en remojo en fase
de reposo). Por este motivo
posee una duración más
elevada de casi 2 horas
(mucho menor que dos
ciclos independientes de
lavado).
El consumo de energía
eléctrica para todo el ciclo
es de sólo 0,85 kW/h
58
• pranje s znatnom u‰tedom
energije.
EL
● V " .
1 "Mix & Wash"
40C
# " ! " . # 2 ' .
" # 850 W/h.
Advertencias:
VAÎNO:
• El primer lavado, en la
ropa de color, se debe
realizar separadamente.
• prvo pranje novog
obojenog rublja mora se
izvesti odvojeno,
● ' "
" ' # " " .
– az új színes ruhák elsŒ
mosását elkülönítetten kell
végezni!
• Prima spalare a hainelor
colorate noi trebuie facuta
separat;
• En cualquier caso, no
mezclar nunca ropa de
color que destiña.
• u bilo kojem sluãaju nikada
NEMOJTE MIJE·ATI RUBLJE
NEPOSTOJANIH BOJA.
● " ? 1
*-* .#7 &
*,7& /.
;8. *; G"8;.
– soha ne keverjen össze
NEM SZÍNTARTÓ textíliákat!
• În orice caz, nu
amestecati niciodata
tesaturi colorate care ies.
&.+:
59
ES
HR
CAPÍTULO 9
POGLAVLJE 9
K 9
CUBETA DEL
DETERGENTE
LADICA SREDSTAVA
ZA PRANJE
JI12ID
2-6IIJ-2)1DK6J
La cubeta del detergente
está dividida en 3
compartimentos:
- El compartimento
señalado como “1” sirve
para el detergente
destinado al prelavado.
- El compartimento
señalado como “ ”,
sirve para aditivos
especiales, suavizantes,
perfumantes, almidones,
azuletes, etc.
- El compartimento
señalado como “2” sirve
para el detergente
destinado al lavado.
✿
Para el detergente liquido usar
el recipiente que se adjunta
(colocándolo) según figura.
Este cajetín debe ser insertado
en el compartimento “2” del
dispensador de detergentes,
también cuando se desea
utilizar el programa
“ACLARADOS” como ciclo
“BLANQUEADOR”.
ATENCIÓN:
RECUERDE QUE
ALGUNOS DETERGENTES
SON DIFÍCILES DE
ARRASTRAR, EN ESTE
CASO, LE
ACONSEJAMOS UTILIZAR
EL CONTENEDOR
APROPIADO PARA
PONERLO
DIRECTAMENTE EN EL
TAMBOR.
ATENCIÓN: EN EL
COMPARTIMENTO
SEÑALADO COMO
“✿” INTRODUCIR
SÓLO PRODUCTOS
LÍQUIDOS. LA
LAVADORA HA SIDO
PREPARADA PARA LA
UTILIZACIÓN
AUTOMÁTICA DE LOS
ADITIVOS DURANTE EL
ÚLTIMO ACLARADO
EN TODOS LOS
CICLOS DE LAVADO
60
EL
Ladica sredstava za pranje
podjeljena je na 3
pregradka:
– pregradak obiljeÏen s "1"
namijenjen je sredstvima
za predpranje,
✿
– pregradak obiljeÏen s
namijenjen je posebnim
dodacima kao ‰to su:
omek‰ivaãi, mirisi, ‰tirke itd.
– pregradak obiljeÏen s "2"
namijenjen je deterdÏentu
za glavno pranje.
Ako perete tekuçim sredstvom,
umetnite u "2". Pregradak
posebno priloÏenu posudicu
kako je to prikazano na slici!
Ovaj poseban spremnik mora
biti umetnuti u pregradak
oznaãen s “2” u ladici za
deterdÏent kada Ïelite koristiti
program “RINSE” (ISPIRANJE)
kao i ciklus BIJELJENJA.
UPOZORENJE!
NAPOMINJEMO DA SU
NEKA SREDSTVA ZA
PRANJE TEÎE TOPIVA,
AKO PERETE OVAKVIM
SREDSTVIMA
PREPORUâUJEMO DA IH
STAVITE U POSEBNU
POSUDICU KOJA SE
STAVLJA IZRAVNO U
BUBANJ MEDJU RUBLJE.
UPOZORENJE!
PREGRADAK OWNAâEN
S ✿ MOÎETE PUNITI
SAMO TEKUåIM
SREDSTVIMA!
PERILICA JE
PROGRAMIRANA DA
DODATKE ZA PRANJE
AUTOMATSKI UZIMA
TIJEKOM ZAVR·NOG
ISPIRANJA NA SVIM
PROGRAMIMA PRANJA.
1 9 − ' , ’’1’’, 9 7
− ' 9 , “ ” 9 7 , ,
, .
− ' , ’’2’’, 9 7
9 .
1 7 9 7
5, (
).
9 9 "2". ! 7 "%K #&
()&+'" 9
9 "*K'K*".
✿
#$ :
2 ! -!
! >"! 2
- /! , !- !
!/; ! ! !
6;2
!´-6! 2< ! 6 - !
-;.
#$:
; 6 < !
23 - . - !
!22! 2<
" ! ! >
!-32!! ! /-! <4!/2! !
3 6!
HU
RO
9. FEJEZET
CAPITOLUL 9
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
CASETA DE
DETERGENTI
A mosószertároló fiók 3
rekeszre oszlik:
– az elsŒ „1” jelı fiók az
elŒmosás közben
használható;
– a második „ “ jelı fiók
speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket,
keményítŒt, élénkítŒ szereket
stb. tartalmaz.
– a harmadik „2” jelı fiók a
fŒmosáshoz használható.
Caseta de detergenti este
împartita în 3
compartimente:
– Compartimentul 1 detergent pentru ciclul
de prespalare
✿
A folyékony mosószerekhez
speciális tartály áll
rendelkezésre. Ez az ábrán
látható módon helyezhetŒ be
a fiókba.
Ezt a speciális tartályt a
mosószertároló fiók “2” jelzésı
rekeszébe kell betenni akkor is,
ha Ön az “ÖBLÍTÉS” programot
FEHÉRÍTÃ ciklusként kívánja
használni.
MEGJEGYZÉS:
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET
NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI.
EZEK ESETÉBEN A
DOBBAN
ELHELYEZENDÃ
SPECIÁLIS ADAGOLÓ
HASZNÁLATÁT
JAVASOLJUK.
MEGJEGYZÉS:
A MÁSODIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.
A GÉP ÚGY VAN
BEPROGRAMOZVA,
HOGY AZ ÖSSZES
MOSÁSI CIKLUSBAN AZ
UTOLSÓ ÖBLÍTÉSI
FÁZISBAN
AUTOMATIKUSAN
SZÍVJA BE AZ
ADALÉKANYAGOKAT.
✿
– Compartimentul
este pentru aditivi
speciali, balsamuri,
parfumuri, inalbitori, etc.
– Compartimentul 2 detergent pentru ciclul
principal de spalare.
Daca e folosit detergent
lichid va rugam folositi
containerul specialce se
introduce in
compartimentul 2 al
casetei. Acesta asigura ca
detergentul lichid sa
patrunda in tambur la
momentul potrivit al ciclului
de spalare. Aceeasi
operatie trebuie sa o faceti
cand folositi programul
"Clatire"
IMPORTANT:
ANUMITI DETERGENTI
SUNT GREU DE
INDEPARTAT. DE ACEEA
RECOMANDAM
FOLOSIREA UNUI
DISPENSER SPECIAL CE
VA FI PLASAT IN
TAMBUR.
ATENTIE: FOLOSITI
PRODUSE LICHIDE
NUMAI IN
COMPARTIMENTUL ✿.
MASINA E
PROGRAMATA SA
FOLOSEASCA
AUTOMAT ADITIVIIN
TIMPUL ULTIMEI FAZE A
CLATIRII PENTRU TOATE
CICLURILE DE SPALARE.
61
ES
HR
EL
HU
RO
CAPÍTULO 10
POGLAVLJE 10
K 10
10. FEJEZET
CAPITOLUL 10
EL PRODUCTO
PRIPREMANJE
RUBLJA I
SAVJETI ZA PRANJE
1 5
A TERMÉK
PRODUSUL
ATENCION:
si tiene que lavar alfombras,
colchas u otras prendas
pesadas es mejor no
centrifugar.
ZNAâAJNA UPOZORENJA:
Preporuãamo da ne
ukljuãujete centrifugu kada
u perilici perete manje
prostirke, pokrivaãe za
krevete ili teÏu odjeçu.
:
4 , , .
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy más
nehéz anyagok mosásakor ne
végezzen centrifugálást.
ATENTIE:
Daca trebuie spalate
covoare, cuverturi sau alte
lucruri grele este bine sa nu
se centrifugheze.
Las prendas y ropa de lana,
para poderlas lavar en la
lavadora, deben llevar el
símbolo “Pura Lana Virgen” y
tener además la indicación
“no se apelmaza” o bien
“lavable en máquina”.
U perilici smijete prati samo
takvu vunenu odjeçu i rublje
koji imaju oznaku
"dopu‰teno pranje u perilici".
- , # .
Gyapjúból készült ruhadarabok
vagy más gyapjútartalmú ruhák
csak akkor moshatók gépben,
ha megtalálható rajtuk a
„Géppel mosható” címke.
Lucrurile din lana, pentru a
putea fi spalate in masina
trebuie sa poarte eticheta
“Pot fi spalate in masina de
spalat”.
UPOZORENJE: Prije
poãetka pranja razvrstajte
rublje isvaki komad
paÏljivo pregledajte,
‰toposebno vrijedi za
dÏepove teistovremeno
uãinite jo‰ i
slijedeçeodnosno
pregledajte:
- da na, odnosno u rublju
koje Ïelite oprati nisu
ostali metalni predmeti
kao npr. kopãe,
sigurnosne igle, metalni
novac Itd.,
- zakopãajte gumbe na
posteljini, zatvorite
patentne zatvaraãe,
kopãe, zapone i sliãno,
zaveÏite pojaseve i
duge trake na odjeçi,
- uklonite kopãe sa
zavjesa,
- paÏljivo pregledajte
etikete na rublju,
- ako na pojedinim
komadima rublja
opazite jake mrlje,
odstranite ih prije
poãetka pranja
posebnim sredstvom za
odstranjivanje mrlja
preporuãenim na etiketi
odjeçe.
:
[ "W 7
*,;
""/1 +:
ATENCIÓN:
Durante la selección
asegúrese de que:
- en la ropa para lavar
no haya objetos
metálicos (por
ejemplo, clips,
imperdibles, alfileres,
monedas, etc.);
- abroche las fundas de
las almohadas, cierre
las cremalleras, las
anillas, ate las cintas
sueltas y las tiras largas
de los vestidos;
- quite de las cortinas
tanbién los elementos
de rodamiento;
- lea atentamente las
etiquetas de los
tejidos;
- si durante la selección
aprecia manchas
resistentes, quítelas
con un detergente
especial o con una
pasta de lavado
apropiada.
62
− (" # ,
, .)
− ", # , !' " # .
− − "
"
− ! 5 , , FONTOS!
A ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek fémtárgyak a
szennyes között (pl.
brosstık, biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be kell
gombolni, a cipzárakat fel
kell húzni, a köntösök laza
öveit és hosszú pántjait
össze kell csomózni;
- a függönykarikákat le kell
venni;
- figyelni kell a ruhákon lévŒ
címkékre;
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén ajánlott
folttisztítóval el kell
távolítani a mosás elŒtt.
ATENTIE:
La selectarea
articolelor trebuie avut
in vedere ca:
- rufele sa nu aiba
obiecte metalice (de
exemplu brose, ace de
siguranta, ace,
monede etc.)
- nasturii fetelor de
perna si fermoarele sa
fie inchise, curelele sa
fie prinse;
- sustinatorii perdelelor
trebuie scosi;
- etichetele de pe
tesaturi sa fie citite cu
atentie;
- petele rezistente sa fie
indepartate inainte de
spalare, cu ajutorul
unui produs special
pentru inlaturarea
petelor.
63
ES
CAPÍTULO 11
POGLAVLJE 11
CONSEJOS ÚTILES
PARA EL USUARIO
SAVJETI ZA
KORISNIKA
Breves sugerencias para la
utilización del
electrodoméstico en el
respeto del medio ambiente
y con el máximo ahorro.
Savjeti za ekolo‰ko,
prijateljsko i ekonomiãno
kori‰tenje Va‰e perilice rublja.
CARGAR AL MÁXIMO LA
LAVADORA
Para eliminar eventuales
despilfarros de energía, agua
o detergente se
recomienda utilizar la
máxima capacidad de
carga de la lavadora.
Es posible, ahorrar hasta el
50% de energía con una
carga llena efectuada en
una única colada, respecto
a dos coladas a 1/2 carga.
CUANDO SIRVE REALMENTE EL
PRELAVADO?
Solamente para cargas
particularmente sucias!
Se ahorra del 5 al 15% de
energía evitando la
selección de la opción del
prelavado para ropa de
suciedad normal.
QUÉ TEMPERATURA DE
LAVADO SELECCIONAR?
La utilización de productos
para eliminar manchas antes
del lavado en la lavadora,
reduce la necesidad de
lavar a temperaturas
superiores a 60°C. Es posible
ahorrar hasta un 50%
utilizando una temperatura
de lavado de 60°C.
64
HR
NAJVEåA KOLIâINA
PUNJENJA
Da bi sprijeãili svaki moguçi
gubitak elektriãne enrgije,
vode ili deterdÏenta i
vremena, preporuãujemo da
perilicu napunite u
potpunosti. Sa potpuno
napunjenjenom perilicom
u‰tedjet çete i do 50%
elektriãne energije umjesto
da perete sa dva poloviãna
punjenja.
DA LI JE POTREBNO
PREDPRANJE?
Samo za jako zaprljano
rublje!
U·TEDITE sredstva za pranje,
vrijeme, vodu izmedju 5 do
15% potro‰nje elektriãne
energije ako NE koristite
program predpranja za
normalno zaprljano rublje.
EL
K 11
X$'+#4!+ 03'$
&\&$#!+ # 1&2+
"$'+1!+
+9 7 7 .
# + *
#*'*
7 , 9 9, , 5,
7 5 . 4 5 7 50%
7 9
5 9
4 9 \.
# #& $
G ##* ?
4 7 9 !
! 5 15% 7 57 7 9 9
.
DA LI JE POTREBNO PRANJE
VRELOM VODOM?
Mrlje obradite sredstvom za
uklanjanje mrlja ili
namakanjem suhih mrlja u
vodi prije pranja da bi
smanjili potrebu za
programom pranja sa vrelom
vodom. U‰tedite do 50%
elektriãne energije
kori‰tenjem programa pranja
na 60°C.
# 8 & #* ' %(+ ?
' 9 9 7 60°C.
! 5 50% 60°C.
HU
RO
11. FEJEZET
CAPITOLUL 11
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
SFATURI PENTRU
UTILIZATORI
Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.
Scurte sugestii pentru
utilizarea propriului aparat
electrocasnic protejand
mediul si cu maxima
economie.
MAXIMÁLIS RUHAADAG
INCARCAREA MASINII DE
SPALAT LA MAXIMUM
Economisiti energie, apa,
detergent si timp prin
utilizarea incarcaturii maxime
recomandate.
Economisiti pina la 50%
energie prin efectuarea unei
spalari cu incarcatura la
capacitate maxima,
comparativ cu 2 spalari cu
incarcatura la jumatate.
Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.
VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében
NEM választja ki az elŒmosást,
akkor azzal mosóport, idŒt,
vizet és 5–15%-ban energiát
CAND E CU ADEVARAT
NECESARA PRESPALAREA?
Doar pentru rufele foarte
murdare! Economisiti energie
intre 5 si 15% evitand
selectarea optiunii de
prespalare pentru rufele
normal murdare.
TAKARÍTHAT MEG.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
CE TEMPERATURA DE SPALARE
TREBUIE SELECTIONATA?
Tratati petele cu solutii de
scoatere a lor inainte de
spalare pentru a reduce
necesitatea spalarii la
temparaturi de peste 60oC.
Economisiti pina la 50%
energie folosind un program
de spalare de 60oC.
65
ES
LAVADO
PRANJE
CAPACIDA VARIABILE
PROMJENJIVI KAPACITE
Esta lavadora adapta
automáticamente el nivel del
agua al tipo y cantidad de
ropa.Así pues, es posible
obtener una colada
“personalizada”, incluso
desde el punto de vista
energético.
Este sistema aporta una
disminución del consumo de
energía y una sensible
reducción del tiempo de
lavado.
Ova perilica rublja
automatski prilagodjava
razinu vode prema vrsti i
koliãini rublja. Na taj naãin
moguçe je izvesti “vlastiti”
naãin pranja s gledi‰ta
u‰tede energije.
Ovaj sustav pruÏa manju
potro‰nje energije i osjetno
smanjuje vrijeme pranja.
EJEMPLO:
PRIMJER UPOTREBE:
Para tejidos muy delicados
se aconseja el uso de una
bolsa de rejilla.
Za osobito osjetljive tkanine
trebala bi se koristiti posebna
mreÏasta vreçica.
Supongamos que la colada
que va a hacer sea de
ALGODON MUY SUCIO (si hay
manchas especialmente
resistentes, quítelas con la
pasta apropiada).
Pretpostavimo da perete
JAKO ZAPRLJANI PAMUK
(tvrdokorne mrlje trebaju biti
prethodno uklonjene
prikladnim sredstvom za
uklanjanje mrlja).
Le aconsejamos no realizar
una colada con sólo
prendas de tejidos
esponjosos, ya que al
absorber mucha agua,
sehacen demasiado
pesadas.
Savjetujemo Vam da perilicu
napunite razliãitim vrstama
rublja, a ne samo s jednom
vrstom, npr. frotirom. Rublje
od frotira upija puno vode i
zato postaje prete‰ko.
● Abra la cubeta del
detergente.
- ETABHTH
X%PHTIKOTHTA
1 v o v v
oo o o
o #"v ov o v o "v o"v.
Ev o v # v
# "o" " v o.
A o v " v " o
vo .
$:
D !
.
2 "
( ! " ).
! ,
# .
RO
HU
MOSÁS
SPALAREA
VÁLTOZÓ
MENNYISÉG
CAPACITATE VARIABILA
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez.
Energiatakarékossági
szempontból így „személyre
szabott” mosás végezhetŒ el.
A rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érezhetŒen lerövidíti a mosási
idŒt is.
Aceasta masina de spalat isi
adapteaza automat nivelul
apei in functie de tipul si
cantitatea rufelor spalate.
Este posibila si
“personalizarea” spalarilor
pentru a reduce consumul
de energie. Acest sistem
ofera o scadere a
consumului de energie
electrica si o reducere a
timpului de spalare.
PÉLDA:
EXEMPLU:
A nagyon finom anyagból
készült ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
Pentru tesaturile extrem de
delicate va sfatuim sa folositi
o plasa.
Sa presupunem ca spalam
BUMBAC foarte murdar
(petele rezistente trebuie
scoase cu o solutie
speciala).
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT
kell kimosnunk (a rászáradt
foltokat megfelelŒ folttisztítóval
kell eltávolítani). Javasoljuk,
hogy a mosandó adag ne
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.
Este recomandabil sa nu
spalati o incarcatura facuta
in intregime din materiale
ca cel al prosoapelor, care
absorb o cantitate mare de
apa si devin prea grele.
● Otvorite ladicu za sredstva
za pranje (P).
● 2 (P).
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (P).
● Deschideti caseta de
detergenti (P).
● Ponga en el
compartimento 2 de
lavado 120 g de
detergente.
● Stavite 120 gr deterdÏenta
u pregradak za glavno
pranje uznaãen s 2.
● 1 120 g 2.
● Tegyen 120 g mosószert a
harmadik „2” rekeszbe.
● Puneti 120 gr. de
detergent in compartiment
2.
● Ponga 50 cc del aditivo
que desee en el
compartimento para
aditivos
.
● Ulijte oko 50 ml Ïeljenog
dodatka u pregradak za
dodatke
.
● 3 50 . .
● Öntsön 50 ml
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe.
● Puneti 50 ml de aditivi in
compartimentul
.
● Cierra la cubeta del
detergente.
● Zatvorite ladicu za
sredstva za pranje "P".
● Csukja be a mosószertároló
fiókot (P).
● Inchideti caseta de
detergenti.
✿
66
EL
HR
✿
✿
● K (P).
✿
67
ES
HR
● Asegúrese de que el grifo
del agua esté abierto,
● Provjerite da li je slavina za
dotok vode otvorena.
● 3 " .
● Que el desagüe esté en
posición correcta.
● Budite sigurni da je
odvodna cijev na mjestu.
ODABIR PROGRAMA PRANJA
Upuçujemo na tebelarni
pregled programa kako bi
izabrali najprikladniji program
pranja. Okrenite gumb
programatora na Ïeljeni
program da ga aktivirate.
SELECCIÓN DEL PROGRAMA
Hace referencia a la tabla
de programas para
seleccionar el programa más
adecuado.
Girando el selector se activa
el programa elegido. En el
display se visualizarán los
parámetros del programa
elegido.
Modificar ocasionalmente la
temperatura de lavado.
Pulsar las teclas de opciones
(si se desea)
Seleccionando la tecla
START la lavadora incia la
secuencia de lavado.
El ciclo de lavado
mantendrá el mando
programador fijo sobre el
programa seleccionado
hasta la finalización del
lavado.
Atención: Si hubiese un corte
en el suministro eléctrico
durante el funcionamiento
de la lavadora, una especie
de memoria conservará la
selección efectuada y, al
reiniciarse el suministro
eléctrico, la lavadora
continuará lavando desde el
punto en que se paró.
● Al término del programa
se visualizará la palabra
“End” en el display.
● Espere hasta que se
apague el piloto de puerta
asegurada (2 minutos
después de finalizar el
programa).
● Apague el aparato
colocando el mando
selector de programas en
posición “OFF”.
● Abra la puerta y extraiga
la ropa.
PARA CUALQUIER TIPO
DE LAVADO, CONSULTE
SIEMPRE LA TABLA DE
LOS PROGRAMAS Y
SIGA LA SECUENCIA DE
LAS OPERACIONES TAL
COMO VIENE
INDICADO.
68
EL
HU
RO
● Nyissa ki a vízcsapot.
● Asigurati-va ca robinetul
de apa e deschis.
● 3 " " .
● EllenŒrizze, hogy az ürítŒcsŒ
a helyén van-e.
● Asigurati-va ca furtunul
de evacuare este la locul
lui.
*,# *#..'
K " .
0! , .
6 #
.
I , .
- ( )
4 (START) , .
1 ! , ' " "
( ) , .
PROGRAMVÁLASZTÁS
A legmegfelelŒbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható.
SELECTAREA PROGRAMULUI
Rotiti butonul de selectie
programe la programul
dorit.
UPOZORENJE:
Ako dodje do bilo kojeg
prekida elektriãne energije
tijekom rada perilice, posebna
memorija pohranit çe
postavke odabranog
programa i kada se elektriãna
energija vrati, perilica çe
zapoãeti sa radom od mjesta
gdje je stala.
?*&&: , , ! .
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép
mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék
speciális programja eltárolja a
kiválasztott programot, és
az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosást, ahol abbahagyta.
● Kada program pranja
zavr‰i, rijeã “End” (kraj)
prikazat çe se na ekranu.
● 4 " , "End" # ● A program befejezŒdésekor
az „End” szó jelenik meg a
kijelzŒn.
● Nakon zavr‰etka programa
pranja proãekajte oko 2
minute da sigurnosni uredjaj
"otkljuãa" vrata.
● - 2 " " ' .
● A program befejezŒdésekor
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).
● Iskljuãite perilicu
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF
(iskljuãeno).
● − " OFF.
● Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI” helyzetbe
fordításával.
● Otvorite vrata i izvadite rublje.
● 2 .
Na ekranu çe biti prikazane
postavke odabranog
programa pranja.
Ako je potrebno podesite
temperaturu pranja.
Pritisnite opcijske tipke (ako je
potrebno).
Kada pritisnete tipku START
perilica çe pode‰avati tijek
rada u hodu. Pri izvodjenju
programa pranja gumb
programatora nepomiãno
stoji na odabranom
programu sve do kraja
ciklusa pranja.
● Zatvorite dovod vode
nakon svake uporabe
uredjaja.
ZA SVE VRSTE PRANJA
POTRAÎITE UPUTE U
TABELARNOM PRIKAZU
PROGRAMA, SLJEDITE
POSTUPKE PRIKAZANIM
REDOM
$ = K $ K
K K .
A kijelzŒ a kiválasztott program
beállításait mutatja.
Szükség esetén állítsa be a
mosási hŒmérsékletet.
Nyomja le az opciógombokat
(ha szükséges).
Ezután nyomja le a START
gombot. A START gomb
lenyomásakor a készülék
beállítja a mıveleti sorrendet.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.
● Nyissa ki az ajtót, és vegye ki
a ruhákat.
● Minden használat után zárja
el a vízcsapot.
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE
A PROGRAMTÁBLÁZATOT, ÉS KÖVESSE AZ
OTT MEGADOTT
MÙVELETI SORRENDET.
Pe afisaj vor apare setarile
pentru programul selectat.
Daca este nevoie,ajustati
temperatura de spalare.
Apasati butonul pentru
selectarea optiunilor (daca
este nevoie)
Apasati butonul START.
Masina incepe programul
selectat.
Butonul de selectie
programe nu se
deplaseaza pe toata
durata programului, pana
la final.
ATENTIE: Daca apare o
intrerupere a alimentarii cu
energie electrica, masina
memoreaza programul si
cand curentul este repornit,
continua de unde a ramas.
● Dupa ce programul s-a
incheiat, pe afi_aj va apare
mesajul “End” (finalizare).
● Cand se termina
programul asteptati ca usa
sa se deblocheze
(aproximativ 2 minute de
cand se termina
programul).
● Opriti masini rotind
butonul de selectie a
programelor pe pozitia OFF.
● Deschideti usa si scoateti
rufele.
● Opriti alimentarea cu
apa dupa fiecare utilizare a
masinii.
ATENTIE: PENTRU
ORICE TIP DE SPALARE
CONSULTATI TABELUL
DE PROGRAME SI
URMATI SECVENTA DE
OPERATII DUPA CUM
ESTE INDICAT ACOLO.
69
CAPÍTULO 12
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
ORDINARIO
Para su limpieza exterior no
use productos abrasivos,
alcohol y/o disolventes,
basta sólo una pasada con
un paño húmedo.
La lavadora necesita muy
poco mantenimiento:
EL
HR
ES
POGLAVLJE 12
K 12
âI·åENJE I
ODRÎAVANJE
PERILICE
K Kuãi‰te perilice uvijek obri‰ite
samo vlaÏnom krpom.
Kuãi‰te perilice ne smijete
ãistiti abrazivnim – grubim
sredstvima za ãi‰çenje,
alkoholom i/ili
razrjedjivaãem.
● Limpieza de la cubeta y
sus compartimentos
OdrÏavanje perilice vrlo je
jednostavno, ali je vaÏno da
redovito ãistite slijedeçe
dijelove:
● Limpieza filtro
● ladicu za sredstva za
pranje
,
" # /
" . 2 .
0 ! :
● ● LIMPIEZA DE LA CUBETA DEL
DETERGENTE Y SUS
COMPARTIMENTOS
Aunque no sea
estrictamente necesario, es
conveniente limpiar de vez
en en cuando los
compartimentos del
detergente, blanqueadores
y aditivos.
Para esta operacion basta
extraerlos haciendo un
poco de fuerza.
Limpie todo el contenido
bajo un chorro de agua.
Vuelva a colocar todo en su
sitio.
70
● odnosno da pripremite
perilicu u sluãaju: preseljenja
ili duÏeg mirovanja.
âI·åENJE LADICE ZA
SREDSTVA ZA PRANJE
Preporuãamo da
povremeno oãistite ovu
ladicu, jer se s vremenom u
njoj nakupe ostaci sredstava
za pranje.
Ladicu izvlaãite iz perilice
tako ‰to je malo jaãe
povuãete.
Zatim ladicu isperite pod
tekuçom vodom.
Po zavr‰etku ãi‰çenja vratite
je u kuçi‰te perilice i pritisnite
je skroz do kraja da bi se
mogla zatvoriti.
● # " K −
K
- ' ,
!
, " "
' .
^ ^
.
RO
12. FEJEZET
CAPITOLUL 12
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
CURATAREA SI
ÎNTRETINEREA
APARATULUI
NE HASZNÁLJON A
KÉSZÜLÉK KÜLSÃ
RÉSZÉN DÖRZSÖLÃ
HATÁSÚ SZEREKET,
ALKOHOLT ÉS/VAGY
HÍGÍTÓSZEREKET.
A TISZTÍTÁSHOZ NEDVES
RUHÁT HASZNÁLJON!
Nu folositi niciodata
produse abrazive, alcool
si/sau diluant;
pentru spalarea exteriorului
masinii e suficienta o cirpa
umeda.
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
Masina necesita un
minimum de operatii de
curatare:
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
● curatarea casetei de
detergenti
● SzırŒtisztítás.
● curatarea filtrului
● Elszállítás vagy hosszú ideig
tartó üzemszünet.
● mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
A FIÓKOS
TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
CURATAREA CASETEI DE
DETERGENTI
Bár nem feltétlenül szükséges,
de alkalmanként célszerı
kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat tartalmazó
rekeszeket.
Desi nu este absolut
necesar, este bine ca
periodic sa se curete
compartimentele pentru
detergent, inalbitor si aditivi.
Óvatosan meghúzva vegye ki
a rekeszeket.
Se extrage caseta si se
spala tot continutul sub jet
de apa.
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Apoi se introduce la loc in
locasul sau.
# ● filtar
● Traslados o largos
períodos de inactividad de
la máquina.
HU
.
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
71
ES
HR
EL
HU
RO
LIMPIEZA FILTRO
La lavadora está dotada de
un filtro especial que retiene
los residuos de tamaño más
grande que podrían obstruir
la descarga (monedas,
botones, etc) y que de esta
manera se pueden
recuperar fácilmente.
Cuando sea necesario
limpiar el filtro seguir los
siguientes pasos:
âI·åENJE FILTRA
Perilica ima ugradjen filtar
koji zaustavlja sve veçe
predmete (npr. Metalni
novac, gumbe itd.), koji bi
mogli sprijeãiti istjecanje
vode. Preporuãamo filtar
povremeno oãistiti na
slijedeçi naãin:
K8 *
1 5 7 7
(. ,
.) 5 . ' 9 5 :
SZÙRÃTISZTÍTÁS
A mosógép speciális szırŒvel van
felszerelve, amely az olyan
nagyobbidegen anyagokat (pl.
pénzérméket, gombokat stb.)
fogja fel, amelyek eltömíthetik
az ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. A
szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
Curatarea filtrului
Masina de spalat este dotata cu
un filtru special care retine
reziduurile mai mari care ar
putea bloca tubul de evacuare
a apei (monede, nasturi, etc.)
care pot fi usor recuperate.
Acest filtru se curata astfel:
● Abatir la tapa
● Otvorite poklopac
● ● Nyissa ki a fedelet.
● Deschideti capacul
● Sólo algunos modelos:
Extraiga el tubo, saque el
tapón y recoja el agua en
un contenedor.
● Dostupno samo na
odredjenim modelima:
Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite
graniãnik i ispustite vodu u
spremnik.
● % :
1 , 5 77 .
● Csak bizonyos típusokon áll
rendelkezésre:
Húzza ki a bordázott tömlŒt,
vegye ki a dugót, és ürítse a
vizet egy edénybe.
● Disponibil numai pentru
anumite modele :
Scoateti in afara furtunul,
indepartati busonul si drenati
apa intr-un vas .
● Antes de extraer el filtro, se
recomienda colocar un
paño absorvente debajo
con el fin de recoger el
agua residual que pueda
salir.
● Prije nego uklonite filtar,
ispod poklopca filtra stavite
ruãnik da sakupite manju
koliãinu vode koja se
vjerovatno zadrÏala u crpki.
● 0 5 5,
7 8 7 9 .
● A szırŒ kivétele elŒtt
helyezzen egy nedvszívó
törlŒruhát a szırŒsapka alá a
szivattyúban lévŒ kis
vízmennyiség felfogása céljából.
● Inainte de a scoate filtrul,
plasati un prosop absorbant
sub zona capacului filtrului
pentru a colecta cantitatea mica
de apa, care e posibil sa fie in
interiorul pompei.
● Gire el filtro en sentido
contrario a las agujas del
reloj hasta que haga tope
en posición vertical.
● Okreçite gumb filtra u
smjeru suprotnom od
kretanja kazaljki na satu dok
se ne zaustavi u vertikalnom
poloÏaju.
● / 5,
o 5 ,
.
● Fordítsa el a szırŒt balra, amíg
az meg nem áll függŒleges
helyzetben.
● Rotiti filtrul în sens antiorar
pâna la oprirea în pozitie
verticala.
● Extráigalo y limpielo.
● Uzmite filtar i oãistite ga.
● -7 5 .
● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● Extrageti filtrul si curatati-l.
● Después de haberlo
limpiado vuelva a montarlo
siguiendo las operaciones
en sentido contrario a la
descripción precedente.
● Ponovno namjestite filtar
okretanjem ureza na kraju
filtra u smjeru kretanja
kazaljki na satu. Zatim
ponovite gore opisane
postupke, ali obrnutim
redoslijedom.
● 4 , 5 7 7 5 . 75 .
● A tisztítás után tegye vissza a
szırŒt úgy, hogy a végén található
hornyot jobbra fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze el a
fenti mıveleteket.
● Apoi observati crestatura si
remontati filtrul, urmand în sens
invers toate operatiile descrise
anterior.
TRASLADOS O LARGOS
PERÍODOS DE INACTIVIDAD
DE LA MÁQUINA
PRIPREMANJE PERILICE ZA
SELJENJE ILI DUÎE
MIROVANJE
& #−
% $+ *
#*'*
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET
Mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
En eventuales traslados o en
caso que la máquina
estuviese inactiva durante
largo período de tiempo en
lugares fríos, hay que vaciar
completamente todo
residuo de agua en los
tubos.
Estando desconectada
suelte el tubo de la
abrazadera y dirijalo hacia
abajo, en el cubo, hasta
conseguir la salida
completa del agua.
Finalizada la operación,
repita los pasos en sentido
contrario.
Ako bi moÏda perilicu selili ili
bi duÏe vremena stajala u
prostoriji koja se ne grije,
morate iz perilice i cijevi
ispustiti svu vodu.
Najprije izvucite utikaã iz
utiãnice, zatim izvadite
odvodno crijevo iz leÏi‰ta na
straÏnjoj strani perilice.
Crijevo zatim nagnite prema
dolje i priãekajte da iz njega
iscuri sva voda. Nakon toga
crijevo ponovno namjestite
u leÏi‰te. Isto uãinite i sa
dovodnim crijevom.
Z 5 7
7 , .
1 7.
\ . 1 7 , 5 .
! 9.
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a benne
maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni, és
ki kell húzni a csatlakozódugóját.
Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a rögzítŒkapocsból, és
tartsa az edény fölé, amíg a víz ki
ne folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a mıveletet
a vízbevezetŒ tömlŒvel is.
In cazul in care mutati masina
din loc sau aceasta ramane
neutilizata mult timp in locuri
neincalzite, este necesar sa se
goleasca in intregime de apa
toate tuburile.
Cu masina deconectata de la
retea, se lasa tubul de
evacuare in jos si se asteapta
sa iasa toata apa.
La final se repeta operatia in
sens invers.
72
73
ES
CAPÍTULO 13
ANOMALÍA
1. No funciona con
nigún programa
SOLUCIÓN
CAUSA
El enchufe de la corriente eléctrica no
está conectado a la toma de corriente
Conecte el enchufe
El botón del interruptor general no está
pulsado
Pulse el interruptor general
No hay corriente eléctrica
Las válvulas de la instalación eléctrica
están averiadas
Puerta abierta
Cierre la puerta
Vea causa 1
Compruébelo
El grifo del agua está cerrado
Abra el grifo del agua
El timer no está posicionado
correctamente
Posicione el timer correctamente
El tubo de desagüe está doblado
Enderezca el tubo de desagüe
Presencia de cuerpos extraños en el filtro
Inspeccionar el filtro
4. Presencia de agua
en el suelo alrededor
de la lavadora
Pérdida de agua por la guarnición de
goma que está entre el grifo y el tubo de
carga del agua
Sustituya la guarnición de goma y
enrosque bien el tubo al grifo
5. No centrífuga
La lavadora todavía no ha vaciado el
agua
Espere unos minutos, la maquina vaciara
el agua
“Exclusión de centrifugado” pulsado
(sólo en algunos modelos)
Desactive el botón “exclusión
centrifugado”
La lavadora no está bien nivelada
2. No carga agua
3. No descarga agua
6. Fuertes vibraciones
durante el
centrifugado
7. En la pantalla aparece
el error n.0,1,5,7,8,9.
NEDOSTATAK
KAKO GA UKLONITI
MOGUåI UZROK
Perilica nije prikljuãena na el. mreÏu
Stavite utikaã u utiãnicu
Nije pritisnuta tipka START
Pritisnite tipku START
Nema struje
Provjerite
Compruébelo
Osiguraã je pregorio
Provjerite
Compruébelo
Vrata perilice nisu zatvorena
Zatvorite vrata
Pogledajte uzroke pod toãkom 1
Provjerite
Slavina za dotok vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Programator nije ispravno pode‰en
Podesite programator
Odvodna cijev je savinuta ili pritisnuta
Izravnajte ili oslobodite odvodnu cijev
1. Perilica ne radi ni
na jednom
programu.
2. Voda ne ulazi u
perilicu.
3. Perilica ne ispu‰ta
vodu.
Neki predmet je zaãepio filtar
Provjerite filtar
4. Na podu oko
perilice je voda.
Curi iz brtve izmedju slavine i dovodne
cijevi
Zamijenite brtvu i pritegnite cijev na
slavini.
5. Perilica ne
centrifugira.
Perilica nije izbacila vodu
Priãekajte nekoliko minuta dok perilica
izbaci vodu
Pode‰eno je "BEZ CENTRIFUGE"
Programator namjestite na
centrifugiranje
Rublje u bubnju nije ravnomjerno
rasporedjeno
Ravnomjerno rasporedite rublje
Regule las patas regulables
Perilica ne stoji potpuno vodoravno
Poravnajte perilicu prednjim noÏicama
za poravnaje perilice
Los soportes de fijación del transporte no
han sido retirados todavía
Retire los soportes de fijación del
transporte
Nije uklonjena transportna za‰tita
Uklonite transportnu za‰titu
La carga de ropa no ha sido distribuida
uniformemente
Distribuya uniformemente la ropa
–
Dirigirse al servicio de asistencia técnica.
8. En la pantalla
aparece el error n. 2.
La lavadora no se llena de agua.
Comprobar que la llave del agua esté abierta.
9.En la pantalla
aparece el error n. 3.
La lavadora no descarga el agua.
Comprobar que el desagüe esté libre.
Comprobar que el tubo de desagüe no
esté doblado.
10.En la pantalla
aparece el error n. 4.
Hay demasiada agua en la lavadora.
Cerrar la llave del agua.
Dirigirse al servicio de asistencia técnica.
NOTA:
EL MODELO ESTÁ PROVISTO DE UN MECANISMO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPIDE LA PUESTA EN
MARCHA DEL CENTRIFUGADO EN CASO DE CARGAS PARTICULARMENTE DESEQUILIBRADAS.
ESTE MECANISMO MEJORA LAS VIBRACIONES, LA SILENCIOSIDAD Y LA DURACIÓN DE LA LAVADORA.
Si la anomalía persistiese, diríjase al Centro Asistencia Técnica Candy, indicando el modelo de lavadora,
relacionado en la placa colocada en el mueble al interior de la puerta o en la hoja de garantía.
Suministrando estas informaciones obtendrá un servicio más rápido y eficaz.
Atención
1 El uso de detergentes ecológicos sin fosfstos puede producir los siguientes efectos:
- El agua de vaciado de los aclarados es más turbia debido a la presencia de zeolitos en suspensión sin que
resulte perjudicada la eficacia del aclarado.
- Presencia de polvo blanco (zeolitos) en la ropa al finalizar el lavado que no se incrusta en el tejido ni altera
los colores.
- La presencia de espuma en el agua el último aclarado no es necesariamente una indicación de un mal
aclarado.
- Los tensioactivos aniónicos presentes en las formulaciones de los detergrntes para lavadoras, resultan ser a
menudo difíciles de separar de la ropa y, aunque en una cantidad mínima, pueden producir visibles
fenómenos de formación de espuma.
- La ejecución de más ciclos de aclarado, en casos como éste, no conlleva ningún beneficio.
2 Si su lavadora no funcionase, antes de llamar al Centro de Asistencia Técnica Candy, compruebe los puntos
arriba mencionados.
74
HR
POGLAVLJE 13
6. Perilica se kod
centrifugiranja
pretjerano trese.
7. Na ekranu su
prikazane gre‰ke 0, 1,
5, 7, 8, 9
–
Zovite ovla‰teni servis
8. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 2
Voda ne ulazi u perilicu
Provjerite da li je otvoren dovod vode
9. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 3
Voda ne izlazi iz perilice
Provjerite da su odvodi ãisti
Provjerite da odvodna cijev nije
pritisnuta ili previ‰e savinuta
10. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 4
U perilici je previ‰e vode
Zatvorite dovod vode.
Zovite ovla‰teni servis
ZNAâAJNO: PERILICA JE OPREMLJENA POSEBNIM ELEKTRONSKIM UREDJAJEM KOJI SPREâAVA DA
RUBLJE PRI CIKLUSU CENTRIFUGIRANJA POREMETI RAVNOTEÎU. TO SPRIJEâAVA RADNU BUKU I
VIBRACIJU PERILICE I TAKO AKO PRODUÎUJE RADNI VIJEK TRAJANJA VA·E PERILICE.
U sluãaju da nedostatake u radu perilice ne moÏete ukloniti sami, molimo Vas da pozovete jednog od na‰ih
ovla‰tenih servisera. Serviseru obavezno navedite model perilice (naveden je na naljepnici smje‰tenoj na
rubnoj strani okna bubnja ili u jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Ovim informacijama olak‰at çete serviseru rad
i Va‰ çe stroj biti brÏe popravljen.
UPOZORENJE !
1. Kori‰tenje ekolo‰kih sredstava za pranje "bez fosfata" moÏe imati slijedeçe popratne uãinke:
- Voda koja protjeãe (cirkulira) tijekom ispiranja izgledat çe mutno, ali neçe mijenjanjati djelotvornosti
ispiranja.
- Vrlo tanak sloj bjelkastog taloga moÏe se pojaviti na opranom rublju. Medjutim, on neçe ni na koji naãin
‰tetiti tkanini ili izmijeniti njezinu boju.
- Prisutnost pjene u vodi od zadnjeg ispiranja ne znaãi da je ispiranje bilo nepotpuno.
- Aktivne anione koji se nalaze u sredstvima za pranje "bez fosfata" ãesto je te‰ko odstraniti i samim pranjem,
zato se voda pri ispiranju pjeni ãak i ako oni postoje u malim koliãinama.
- Dodatno ispiranje ne bi bilo od koristi za smanjenje ovakvog uãinka.
2. Ako Va‰a perilica rublja ima smetnje u radu, obavite gore navedene provjere prije nego pozovete ovla‰teni
Candy servis.
75
EL
K 13
#)
1. % 7
7
2. % *
3. % HIBA
% - % (ON/OFF)
% 5 9
!7
@ !7
5
1. Egyik program
sem mıködik
' K 7 (1)
' 9 9 !7
9
& v & 9
- # n 2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem
üríti le a vizet
% 9 9
9
5. % 1 0 @ &"# +1#`#4&
( )
7
7 8 1 o 0
& 9 5 5 1 9 5
5 4 5 9
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
EllenŒrizze a szırŒt
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
5
K 5 9
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
Idegen anyag zárja el a szırŒt
OK
4. Víz van a padlón
a mosógép körül
!7 5
K 5 5
4. * 79 6. % 8 HU
13. FEJEZET
Hívja ki a szervizt.
K 7. Hibaüzenetek a
kijelzŒn: 0, 1, 5, 7,
8, 9
!7 8. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 2
Nincs víztöltés.
1 EllenŒrizze, hogy be van-e kapcsolva a
vízellátás.
9. + 5 3
# 9. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 3
Nincs leszivattyúzás.
% EllenŒrizze a kifolyócsövet.
EllenŒrizze, hogy a kifolyócsŒ nincs-e
megcsavarodva.
10. + 5 .4
10. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 4
A gép túl van töltve vízzel.
1 9 Kapcsolja ki a gép vízellátását.
Hívja ki a szervizt.
7. + 5 0,1,5,7,8,9
8. + 5 2
_
9
K 9 .
HMEI% H:
H Y KEYH EINAI EJOI MENH ME EIIKO HEKTPONIKO AI HTHPIO OY AOTPEEI THN EKTEE H TOY
KYKOY TI@IMATO AN TA POYXA TO TYMANO EN EINAI OMOIOMOPA KATANEMHMENA. AYTO AOTPEEI
TO OPYBO KAI TI ONH EI KAI EJA AIZEI ME$AYTEPH IAPKEIA Z%H TH Y KEYH .
! 5 , Candy. 77 , 7 779
.
# 1 ! -!" - ! >/ 4// ! < - >
> /!! 2 ! < !</ 2!:
− 3 ! <4!/2! 2 ! ! 6/3 /3 /-" -/22 - ! -!;
− 3 !-3 Q !/ 2!3! - 4/2!.
− #! - ! /-" -/22 ! ; ! ! </ /; . ! -/22!! !- 2!"! ;>! 2! ! Q- ! "2!!.
− #! - ! !> ; ! /-! <4!/2!, 2! !! !! !/< <4!/2!.
− >!! ! - < ! ! ! -! /- ! ; / ! !>! 6; !3 ! ; ! ! < ! 2 < 3, 2 ; ! -
!3 2! 23 !> ;.
− " !-<, ! /< 4/2!! >< - !<! !</ 2!.
2 /- /- , /< " - !! >! ! ! ; - !
4 6! Candy.
!! -! >< !2! -6; ! - 3 /6 ! ;
- >-//!- !-;. !! -! < ! 2! ! 4 V3 44! ! !//Q ! 4! ! ! -.
76
-
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSSEL VAN FELSZERELVE, AMELY MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A BERAKOTT RUHAADAG EGYENETLENÜL OSZLIK EL. EZÁLTAL CSÖKKEN A
GÉP ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS VIBRÁCIÓ, ÉS MEGHOSSZABBODIK A MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki Segélyközpontjával. A gyors javítás
lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett
címkén vagy a garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez nem befolyásolja az öblítés
hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és nem változtatja meg
az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz eltávolítani a kimosott
ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt végezze el a fent
említett ellenŒrzéseket.
77
RO
CAPITOLUL 13
PROBLEMA
1. Nu functioneaza la
niciun program
2. Nu trage apa
3. Nu evacueaza apa
CAUZA
REMEDIU
Stekerul nu este introdus in priza
Introduceti stekerul
Intrerupatorul generalnu este apasat
Apasati intrerupatorulgeneral
Nu exista energie electrica
Verificati
Sigurante defecte
Verificati
Hubloul deschis
Inchideti hubloul
Vezi cauzele 1
Verificati
Robinetul de apa inchis
Deschideti robinetul de apa
Selectorul de programe nu este corect
pozitionat
Pozitionati in mod corect selectorul de
programe
Tubul de evacuare indoit
Indreptati tubul de evacuare
Prezenta corpuri straine in filtru
Verificati filtrul
4. Prezenta apei pe
pardoseala in jurul
masinii
Pierderea garniturii puseintre robinet si
tubul de admisie a apei
Inlocuiti garniturasi strangeti bine
5. Nu centrifugheaza
Masina de spalat nu a evacuat inca apa
Asteptati cateva minute, pana ce masina
evacueaza apa
Butonul „Excludere centrifugare“ actionat
(numai pentru unele modele)
Deconectati „excluderea centrifugarii“
Masina de spalat nu este perfect
echilibrata
Ajustati piciorusele reglabile
Bridele de transport nu au fost inca
inlaturate
Inlaturati bridele de transport
Rufele nu sunt incarcate uniform
Distribuiti rufele in mod uniform
7. Afisajul arata erori
0,1,5,7,8,9
–
Chemati service-ul.
8. Afisajul
arata eroarea 2.
Nu este umpluta cu apa.
Verificati daca alimentarea cu apa este
pornita.
9. Afisajul
arata eroarea 3.
Nu pompeaza apa.
Verificati daca scurgerea este curata.
Verificati sa nu fie îndoituri pe furtunul de
evacuare.
10.Afisajul
arata eroarea 4.
Masina este supraîncarcata cu apa.
Opriti alimentarea cu apa a masinii.
Chemati service-ul.
6. Vibratii puternice in
timpul centrifugarii
NOTA:
MODELUL ESTE DOTAT CU UN DISPOZITIV ELECTRONIC SPECIAL CARE IMPIEDICA PORNIREA
CENTRIFUGARII IN CAZUL SARCINILOR DEZECHILIBRATE. PRIN ACEASTA SE REDUC
ZGOMOTUL SI VIBRATIILE SI SE PRELUNGESTE DURATA DE VIATA A MASINII DE SPALAT.
Daca defectiunea persista contactati cel mai apropiat punct de service autorizat de Candy.
1 Utilizarea produselor ecologice fara fosfati poate produce urmatoarele efecte:
- apa de clatire poate sa fie mai tulbure datorita zeolitilor aflati in suspensie. Acest lucru nu
afecteaza calitatea clatirii
- prezenta unei pudre albe (zeoliti) pe rufe la sfirsitul ciclului de spalare. Aceasta nu intra in
tesatura si nu altereaza culorile
- prezenta spumei in ultima apa de clatire nu indica in mod necesar o clatire neadecvata
- agentii non-ionici prezenti in compozitia detergentilor sunt adesea greu de inlaturat de pe rufe
si, chiar in cantitati mici, pot produce cantitati importante de spuma
- executarea mai multor cicluri de clatire in cazurile sus mentionate nu aduc nici un avantaj
2 Daca masina Dvs. nu functioneaza, inainte de a suna la punctele service Candy faceti verificarile
sus mentionate
78
La firma fabricante declina toda responsabilitad por los posibles errores de impresión
que puedan haber en este libreto. Asimismo, se reserva el derecho de efectuar las
modificaciones que se consideren ùtiles a sus propios productos sin comprometer las
caraterìsticas esenciales.
Candy kuçanski uredjaji namijenjeni su iskljuãivo za kori‰tenje u domaçinstvu.
Ako Ïelite odnosno namjeravate upotrebljavati koji Candy kuçanski uredjaj u
profesionalne svrhe, prethodno se posavjetujte s dobavljaãem!
Perilicu rublja koristite samo prema uputama!
& 5 9 7 7 5 7.! , .
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni. Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile
corespunzatoare produsului, fara a schimba in mod esential caracteristicile lui .
Este electrodomestico está marcado conforme a la directiva Europea 2002/96/CE sobre los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).
Asegurándose que este producto ha sido eliminado correctamente, ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas en el ambiente y la salud de las personas, que pudiera verificarse
por causa de un anómalo tratamiento de este producto
El simbolo sobre el producto indica que este aparato no puede ser tratado como un residuo
doméstico normal, en su ligar deberá ser entregado al centro de recogidas para reciclaje de
aparatos eléctricos y electrónicos.
La eliminación debe ser efectuada de acuerdo con las reglas medioambientales vigentes
para el tratamiento de los residuos.
Para informacion más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este
producto, por favor contacte con la oficina compentente (del departamento de ecología y
mediomabiente), o su servicio de recogida a domicilio si lo hubiera o el punto de venta donde
compró el producto.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i elektronske oprema"
(WEEE). Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te tako sprijeãiti potencijalne negativne
posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti uzrokovane neodgovarajuçim odlaganjem ovog
proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne moÏe biti tretiran kao kuçni otpad. Umjesto toga ovaj
proizvod mora biti predan na odgovarajuçe sabirno mjesto za recikliranje elektriãne i elektronske opreme. Odlaganje
mora biti izvr‰eno u skladu s lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada. Za op‰irnije informacije o tretmanu,
recikliranju ili kori‰tenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoj lokalni gradski ured, sluÏbu va‰eg
lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE) megsemmisítését szabályozó
2002/96/CE európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a környezet és az egyének
egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni; vigye el a
legközelebbi elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok szerint kell történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük érdeklŒdjön az illetékes
hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést végzŒ szoilgáltatónál vagy az üzletben ahol a
terméket megvásárolta.
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE referitoare la Deseurile
de Echipament Electric si Electronic ( WEEE).
Asigurându- va ca acest produs este eliminat în mod corect, contribuiti la prevenirea potentialelor
consecinte negative asupra mediului înconjurator si sanatatii persoanelor, consecinte care ar putea fi
provocate de aruncarea necorespunzatoare la gunoi a acestui produs.
Simbolul de pe produs, sau de pe documentele care însotesc produsul, indica faptul ca acesta nu
poate fi aruncat împreuna cu deseurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzator,
pentru reciclarea echipamentului electric si electronic.
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie facuta în conformitate cu normele locale pentru eliminarea
deseurilor.
Pentru informatii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea si reciclarea acestui produs, va rugam
sa contactati administratia locala, serviciul de eliminare a deseurilor menajere sau magazinul de unde
ati cumparat produsul.
ES
HR
EL
HU
RO
10.06 - 41034241- www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
- - < 66 !-3 2! !/-6"! - !V ! 2002/96EC ! ! / ! !
/ ! 22!! (WEEE).
6 !!;/ - V3, 6! 46 2 6!3 ! " -" ;! - 4// ! !6 " -!, ! 2 ! /6 !3 !!/// ! ! 22 .
2! V3 -24/Q 3 3 !-3 V3 6! < ! 6 6 ! <! -6 2<
!3 22!. 6< 6! < ! ! !6 !/// 2 -// ! !!;/ / ; !
/ ; / 2;.
6 6! < ! !2!6 ;2> ! 2 < 4!//< ! ! !!;/ ! 22 .
&! 3 / > 2 !! ! -// ! !!;/ - V3 !-6-6
!- , ! ! !!;/ ! 2! !3 26- ! - - .
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising