Candy | GV 139TW3/1-S | Candy GV 139TW3/1-S Használati utasítás

Candy GV 139TW3/1-S Használati utasítás
HR
PL
Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie
pralki Candy. Jesteśmy przekonani, że będzie
ona Waszym wartościowym sprzymierzeńcem
w codziennym, bezproblemowym praniu
bielizny, nawet najdelikatniejszej.
Uwagi dotyczące środowiska
Nasz sprzęt AGD oznakowany jest
zgodnie z Dyrektywą Europejską
2002/96/WE dotyczącą odpadów
elektrycznych i elektronicznych
(WEEE).
Upewniając się, że produkt ten zostanie
prawidłowo zutylizowany pomożecie uniknąć
możliwych negatywnych konsekwencji dla
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego,
jakie mogłyby pojawić się w związku z błędnym
zutylizowaniem produktu po zakończeniu jego
pracy. Symbol na produkcie oznacza, że
urządzenie nie może być traktowane jak
zwyczajny odpad domowy i że musi być
przekazane do najbliższego punktu zbiórki do
utylizacji
urządzeń
elektrycznych
i
elektronicznych. Utylizacja musi być wykonana
zgodnie z normami dotyczącymi środowiska
naturalnego, obowiązującymi dla utylizacji
odpadów.
Dla
uzyskania
bardziej
szczegółowych
informacji
odnośnie
unieszkodliwienia, odzysku i utylizacji tego
produktu, prosimy o skontaktowanie się z
miejscowym urzędem (wydziałem ekologii i
ochrony środowiska lub z przedsiębiorstwem
zajmującym się zbiórką odpadów na waszym
terenie albo też ze sklepem gdzie produkt
został zakupiony.
Rejestracji zakupionego przez Ciebie
produktu możesz dokonać na stronie
www.registercandy.com,
co
daje
możliwość szybszego dostępu do pełnych
usług, zarezerwowanych wyłącznie dla
najwierniejszych klientów.
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych
porad
dla
poprawnej
konserwacji.
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca
się przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
Spis treéci
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2. INSTALACJA
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku
z dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego Candy.
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE
KONSERWACJA
I
RUTYNOWA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I PROGRAMY
7. CENTRUM SERWISU TECHNICZNEGO
I GWARANCJA
2
 Urządzenie to przeznaczone jest do
 Dzieci powinny być pilnowane tak,
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
 w strefach wypoczynku, na terenie
sklepów, w biurach lub innych
miejscach pracy;
 w gospodarstwach agroturystycznych;
 dla klientów hoteli, moteli lub innych
podobnych centrach pobytowych;
 w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez
osoby
przeszkolone
i
specjalistów, jest zabronione także
w miejscach wyżej opisanych.
Użytkowanie niezgodne z opisanym
może
zredukować
trwałość
produktu i spowodować utratę
gwarancji producenta. Wszelkie
uszkodzenia urządzenia czy innych
elementów,
wynikające
z
użytkowania innego niż domowego
(także, kiedy sprzęt zainstalowany
jest w środowisku domowym) w
oparciu o istniejące prawo nie będą
uznane przez Producenta.
aby nie bawiły się urządzeniem.
 Dzieci
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
 Jeśli przewód zasilania elektrycznego
zostanie
uszkodzony
należy
wymienić go na oryginalny
Producenta, przez specjalistę lub
osobę do tego przygotowaną, dla
uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.
 Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
 Wymagane ciśnienie wody: 0,05-
0,8 Mpa
 Upewnić się, że podłoże pralki
oraz
przewody
wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
 Pralka jest “wyłączona” jedynie, kiedy
właściwy znacznik na pokrętle lub na
panelu sterowania znajduje się w
pozycji pionowej. Każda jego inna
pozycja oznacza, że pralka jest nadal
“włączona”.
 Urządzenie to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez
osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, czuciowych i umysłowych lub  Przy montażu urządzenie powinno
być umieszczone w sposób
niemające doświadczenia i wiedzy, pod
umożliwiający dostęp do kontaktu
warunkiem, że będą nadzorowane lub
zasilania.
pouczone
odnośnie
bezpiecznego
użytkowania i że rozumieją  Maksymalny wsad prania suchego
niebezpieczeństwa, jakie wynikają
zależy od modelu pralki (patrz panel
z użytkowania takiego sprzętu.
sterowania).
3
PL
Należy unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej czyszczenia
czy konserwacji bez nadzoru.
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
 Odnośnie dodatkowych informacji
 W każdym przypadku uszkodzenia
dotyczących produktu lub w celu
uzyskania
danych
z
karty
technicznej należy zaznajomić się
ze stroną internetową Producenta.
i/lub złego funkcjonowania pralki,
zaleca
się
jej
wyłączenie,
zamknięcie dopływu wody i nie
dokonywanie żadnych czynności w
urządzeniu.
Skontaktować
się
natychmiast z Centrum Serwisu
Technicznego, zamawiając wyłącznie
oryginalne części zamienne. Brak
zachowania
powyższego może
spowodować
narażenie
stanu
bezpieczeństwa urządzenia.
Przepisy bezpieczeństwa
 Przed
wykonaniem jakichkolwiek
prac (czyszczenie i konserwacja)
należy odłączyć z gniazdka przewód
zasilania
elektrycznego
oraz
zamknąć kranik z dopływem wody.
 Upewnić
się,
że
instalacja
elektryczna posiada uziemienie.
W razie jego braku zlecić jego
wykonanie przez specjalistów.
 Nie zaleca się stosowania adapterów,
rozgałęźników i/lub przedłużaczy.
UWAGA:
podczas prania woda może
osiągać
bardzo
wysokie
temperatury.
 Przed otwarciem drzwiczek upewnić
się, że w bębnie nie ma wody.
 Nie ciągnąć przewodu zasilania lub
samego urządzenia w celu odłączenia
wtyku z gniazda elektrycznego.
 Nie pozostawiać pralki na działanie
Urządzenie to zgodne jest z
następującymi Dyrektywami
Europejskimi:
 2006/95/EC (LVD);
 2004/108/EC (EMC);
 2009/125/EC (ErP);
 2011/65/EU (RoHS);
wraz ze wszystkimi późniejszymi
zmianami.
deszczu,
słońca
czy
innych
czynników atmosferycznych.
 W przypadku przewozu nie unosić
pralki za pokrętła czy szufladkę na
płyn do prania; podczas transportu
nie opierać nigdy drzwiczek pralki
na wózku. Zaleca się, aby pralkę
podnosiły dwie osoby.
4
 Przeciąć
opaski podtrzymujące
przewód
wody,
zachowując
ostrożność, aby nie uszkodzić
rurki czy kabla elektrycznego.
PL
2. INSTALACJA
1
A
B
A
B
 Odkręcić śruby szt. 2 lub 4 (A) na
tylnej ścianie i usunąć podkładki
dystansowe szt. 2 lub 4 (B), patrz
rysunek 1.
B
B
A
A
 Zabezpieczyć otwory szt. 2 lub 4
stosując w tym celu zatyczki
dostarczonych w woreczku z
Instrukcją.
 Jeśli pralka jest pod zabudowę,
po
przecięciu
opasek
przy
przewodzie należy odkręcić śruby
szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki
dystansowe szt. 3 lub 4 (B).
2
A
 W niektórych modelach, 1 lub
1
więcej podkładek dystansowych
wpadnie do wnętrza urządzenia:
w celu ich usunięcia należy
przechylić pralkę do przodu.
Zaślepić otwory używając w tym
celu zatyczki dostarczone w
woreczku.
2
3
B
UWAGA:
nie należy pozostawić elementów
opakowania dostępnych dla
dzieci.
C
 Zastosować materiał wyciszający
jak pokazano na rysunku 2 (w
zależności od modelu, wykonać
zgodnie z wersją A, B lub C).
3
2
5
1
Połączenie hydrauliczne
3
 Podłączyć przewód wody do kranu z
wodą używając w tym celu wyłącznie
rurkę dostarczoną z pralką (rys. 3).
NIE ODKRĘCAĆ KRANU.
 Poszczególne modele mogą posiadać
niektóre z poniższych funkcji:
4
 HOT&COLD
(rys.
4):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
1
 AQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące
5
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
6
B
A
B
A
 AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
7
Ustawienie
 Przysunąć pralkę do ściany zachowując
min 4 cm
max 100 cm
ostrożność, aby przewód wody nie był
zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód
odprowadzający wodę do wanny, zalecamy
podłączenie do stałego odpływu na
minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy
większej niż rurka od pralki (rys. 7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
 Wypoziomować
pralkę za pomocą
obrotowych nóżek, jak na rysunku 8:
a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara dla odblokowania śruby;
b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak
aby przylegała do podłoża;
c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając
nakrętkę aż do dna pralki.
 Włożyć wtyk do kontaktu zasilania.
PL
8
A
B
UWAGA:
w razie konieczności wymiany przewodu
zasilania elektrycznego należy skontaktować
się z Centrum Serwisu Technicznego.
C
Szufladka na detergent
9
Szufladka na proszek podzielona jest na 3
przegródki, jak pokazano na rysunku 9:
 przegródka “1”: przeznaczona jest na
proszek do prania wstępnego;
 przegródka “ ”:przeznaczona na specjalne
dodatki do prania, środki zmiękczające wodę,
zapachowe, krochmal, itp.;
1
2
UWAGA:
stosować wyłącznie produkty płynne; pralka
przystosowana jest do automatycznego
pobierania dodatków podczas ostatniego
płukania przy każdym cyklu prania.
 przegródka
“2”: przeznaczona
proszek do prania zasadniczego.
10
na
W niektórych modelach dołączone zostało także
naczynko do środków piorących w płynie (rys. 10).
Stosujemy je poprzez wprowadzenie do przegródki
"2". W ten sposób płynny środek zostanie
wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie.
Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy
wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie".
UWAGA:
Niektóre środki piorące są trudne do
usunięcia. W takim wypadku zaleca się
zastosowanie pojemniczka ze środkiem
wkładanego bezpośrednio do bębna
pralki (przykład na rysunku 11).
11
7
Jaką wybrać temperaturę prania?
3. PRAKTYCZNE PORADY
 Użycie odplamiacza przed praniem w
pralce zmniejsza potrzebę zastosowania
temperatury wyższej niż 60°C. Można
zaoszczędzić do 50% energii stosując
temperaturę prania 60°C zamiast 90°C.
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed
praniem należy dopilnować, aby:
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania środków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego środka piorącego
w
proszku (heavy-duty), zawierającego
elementy wybielające i który przy
średnich-wysokich temperaturach daje
najlepsze rezultaty.
 W przypadku prania dywanów, narzut lub
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
 W przypadku prania wyrobów wełnianych
upewnić się, że produkt nadaje się do
prania w pralce, sprawdzając czy posiada
znak “Czysta żywa wełna” oraz informacja
“nie filcuje się” lub “można prać w pralce”.
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny środek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się środek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
Porady dla użytkowników
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
 Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w
proszku, specjalnie polecanych do
niskich temperatur.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
 Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
8
PL
4. CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy pralki
zastosuj wilgotną ściereczkę, nie używaj środków
trących, alkoholu i/lub rozpuszczalników. Pralka
wymaga czyszczenia w niewielkim stopniu:
czyszczenie szufladki i czyszczenie filtru; poniżej
wskazane są także sugestie odnośnie
przypadków przewożenia lub długich okresów nie
używania urządzenia.
Sugestie dotyczące przewożenia
i okresów nie używania pralki
Czyszczenie szufladki
 Zalecane jest czyszczenie szufladki dla
uniknięcia zbierania w jej wnętrzu resztek
proszku czy dodatków.
 W przypadku, kiedy pralka pozostaje
przez
dłuższy
czas
w
miejscu
nieogrzewanym niezbędne jest całkowite
usunięcie resztek wody z przewodów.
 Wyjąć
delikatnie szufladkę, wyczyścić
strumieniem wody i wprowadzić ponownie
na miejsce.
 Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
 Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód
Czyszczenie filtru
wody obniżając go do posadzki, aby
usunąć całkowicie wodę.
 Pralka posiada specjalny filtr, który
 Ponownie zamocować opaską przewód
zatrzymuje większe odpady mogące
zatkać odpływ wody, np. guziki czy
monety.
odprowadzenia wody.
 Tylko w niektórych modelach: wyciągnij
filtr, zdejmij jego korek i zbierz wodę do
pojemnika.
 Przed
odkręceniem filtru dobrze jest
umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia
rozlania na podłogę pozostałości wody.
 Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania
na pozycji pionowej.
 Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie
umieścić na swoim miejscu i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 Zamontować wszystkie usunięte elementy
powtarzając
w
odwrotnej
kolejności
wszystkie wcześniejsze czynności.
9
5. SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I
PROGRAMY
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
A
Wybór programu
 Włączyć pralkę i wybrać potrzebny
L
program.
 Zmienić ewentualnie wartość temperatury
M
prania i załączyć potrzebne opcje.
B
 Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić program prania.
C
W przypadku zaniku zasilania podczas pracy
specjalna pamięć pralki zapamięta ustawienia
i po włączeniu prądu pralka rozpocznie pranie
w tym momencie, w którym zostało ono
przerwane.
 Po zakończeniu programu na ekranie
D
E
F
G
H
I
A Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
pojawi się napis “end” lub zapali się
odpowiednia dioda led.
B Przycisk START/PAUZA
Poczekać
aż
zgaśnie
kontrolka
blokady drzwiczek: około 2 min po
zakończeniu programu.
D Przycisk WYBORU TEMPERATURY
C Przycisk WYBORU WIROWANIA
E Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
 Wyłączyć pralkę.
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
F Przycisk WYBORU STOPNIA
ZABRUDZENIA
G Przycisk DODATKOWEGO
PŁUKANIA
H Przycisk FUNKCJI
DODATKOWYCH
Dane techniczne
Ciśnienie wody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
L Wyświetlacz cyfrowy
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
M Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
I
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik
zasilania / Napięcie zasilania
(patrz tabliczka znamionowa)
10
Przycisk ŁATWEGO PRASOWANIA
Przycisk START/PAUZA
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
Otwieranie drzwiczek
 Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić wybrany program prania.
Specjalne zabezpieczenie zapobiega
otwarciu drzwiczek bezpośrednio po
zakończeniu programu prania. Należy
odczekać 2 minuty od zakończenia
programu i po zgaśnięciu wskaźnika
blokady otworzyć drzwiczki.
Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
Po
przekręceniu
pokrętła
na
wyświetlaczu pojawiają się ustawienia
aktualnie wybranego programu.
Pod koniec każdego cyklu prania oraz w
czasie, gdy urządzenie nie pracuje,
kontrast wyświetlacza zmniejsza się ze
względu na oszczędność energii.
Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji OFF.
 Nacisnąć przycisk START/PAUZA w celu
uruchomienia wybranego programu.
 Podczas wykonywania programu pokrętło
wyboru programów pozostaje ustawione
na wybranym programie do czasu
zakończenia programu.
 Po
zakończeniu
programu
należy
wyłączyć pralkę ustawiając pokrętło
wyboru programów w pozycji OFF.
Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
urządzenie po upływie kilku sekund
rozpocznie program prania.
DODAWANIE LUB USUWANIE ELEMENTÓW
PO URUCHOMIENIU PROGRAMU (PAUZA)
 Naciśnij
i
przytrzymaj
przycisk
START/PAUZA na około 2 sekundy
(niektóre wskaźniki jak kontrolka czasu
prania zaczną migać, oznacza to że
działanie
urządzenia
zostało
wstrzymane).
 Odczekaj 2 minuty aż odblokują się
drzwi.
 Po dodaniu lub usunięciu elementów,
zamknij drzwi i naciśnij przycisk
START/PAUZA (program rozpocznie się
od miejsca zatrzymania).
ANULOWANIE PROGRAMU
 Aby anulować program należy ustawić
pokrętło wyboru programów w pozycji
OFF.
 Wybrać inny program.
 Ponownie
ustawić pokrętło
programów w pozycji OFF.
11
wyboru
PL
Pokrętło wyboru programów należy
ustawić
w
pozycji
OFF
po
zakończeniu każdego programu lub
przed wyborem i uruchomieniem
kolejnego programu prania.
UWAGA:
Nie dotykać wyświetlacza podczas
podłączania pralki do zasilania,
ponieważ przez pierwsze klika sekund
pralka
przeprowadza
kalibrację
systemów. Dotknięcie wyświetlacza
spowoduje błąd i w takiej sytuacji
należy odłączyć pralkę od zasilania i
powtórzyć operację.
W
celu
zniszczeniem
temperatury
maksymalna
programu.
Funkcje dodatkowe należy wybrać przed
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
W
przypadku
wyboru
funkcji
niekompatybilnej z danym programem,
wskaźnik funkcji najpierw miga a
następnie gaśnie.
ochrony
tkanin
przez
nie jest możliwe ustawienie
wyższej niż temperatura
przewidziana dla danego
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
Przycisk WYBORU WIROWANIA
 Przycisk ten umożliwia uruchomienie
 Przyciśnięcie
przycisku
powoduje
zmniejszenie maksymalnej prędkości
wirowania. Cykl wirowania może również
zostać wyłączony.
programu
prania
z
opóźnieniem
wynoszącym maksymalnie 24 godziny.
 Aby zaprogramować opóźniony start,
należy:
- Wybrać program prania.
 Aby ponownie włączyć cykl wirowania
należy naciskać przycisk
ustawienia
odpowiedniej
wirowania.
do czasu
prędkości
Aby zapobiec uszkodzeniu tkanin nie
można zwiększyć prędkości ponad
maksymalną
prędkość
wirowania
właściwą dla danego programu.
 Prędkość wirowania można zmienić bez
konieczności
(pauzy).
wstrzymania
urządzenia
Pralka jest wyposażona w specjalną
elektroniczną blokadę cyklu wirowania w
sytuacji, gdy pranie jest nierównomiernie
rozłożone w bębnie.
Dzięki temu obniżony zostaje poziom
hałasu i wibracji, co zwiększa żywotność
pralki.
- Nacisnąć
jednokrotnie
przycisk
opóźnionego startu (wyświetlacz pokaże
h00). Kolejne naciśnięcie przycisku
powoduje opóźnienie uruchomienia
programu o godzinę (na wyświetlaczy
pojawi się h01).
Każde kolejne
naciśnięcie
przycisku
powoduje
opóźnienie uruchomienia programu o
godzinę. Po osiągnięciu wartości 24
godzin (wyświetlacz pokaże h24),
kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje
powrót do 0.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA w
celu rozpoczęcia odliczania czasu
pozostałego do uruchomienia programu
(wskaźnik
zacznie
migać
na
wyświetlaczu). Po upływie zaprogramowanego
czasu opóźnienia program zostanie
automatycznie uruchomiony.
 Możliwe jest skasowanie ustawionego
wcześniej opóźnienia startu programu
przez ustawienie pokrętła w pozycji
OFF (WYŁĄCZ).
Przycisk WYBORU TEMPERATURY
 Przycisk służy do zmiany temperatury
cykli prania.
12
Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpi
przerwa w zasilaniu, specjalny moduł
pamięci zapamięta parametry przerwanego
programu. Po przywróceniu zasilania
program zostanie wznowiony od miejsca, w
którym został przerwany.
- STERYLIZACJA
 Program higieniczny umożliwia pozbycie
się większości bakterii podczas prania.
Temperatura prania dochodzi do 60°C.
Szczególnie przeznaczony do prania
ubrań niemowlęcych oraz odzieży osób z
obniżoną odpornością.
STOPNIA
 Przycisk
umożliwia
wybór
trzech
poziomów intensywności prania, w
zależności od stopnia zabrudzenia tkanin
(funkcja jest dostępna z wybranymi
programami – patrz tabela programów).
- TRYB PRACY NOCNEJ
 Umożliwia
zmniejszenie
prędkości
wirowania do 400 obr./min, zwiększenie
ilości wody podczas fazy płukania oraz
pozostawienie wody w bębnie po
końcowym płukaniu, dzięki czemu tkaniny
nie pogniotą się.
 Po
wybraniu
danego
programu
automatycznie zaświeci się odpowiednia
kontrolka stopnia zabrudzenia.
 Po wybraniu innego stopnia zabrudzenia
zaświeci się odpowiednia kontrolka.
 Gdy woda nadal znajduje się w bębnie
Przycisk DODATKOWEGO PŁUKANIA
odpowiednia kontrolka miga, informując
że pralka jest w stanie pauzy.
 Przycisk
służy
do
ustawienia
dodatkowych cykli płukania na koniec
cyklu
prania.
Maksymalna
liczba
dodatkowych cykli płukania zależy od
wybranego programu.
 Należy wyłączyć tryb pracy nocnej, by
zakończyć pranie fazą odwirowania
(wirowanie
można
wyłączyć
lub
zmniejszyć jego prędkość odpowiednim
przyciskiem) oraz wypompowania wody.
 Funkcja ta jest przeznaczona zwłaszcza
 Dzięki
elektronicznemu
sterowaniu
wypompowanie wody podczas faz
pośrednich odbywa się w sposób cichy,
przez co funkcja ta jest szczególnie
przydatna do prania nocą.
do prania odzieży dzieci i niemowląt oraz
osób dorosłych o delikatnej i wrażliwej
skórze, w przypadku których najmniejsza
pozostałość środków piorących może
spowodować podrażnienie lub uczulenie.
 Funkcja ta jest również zalecana do
Przycisk ŁATWEGO PRASOWANIA
prania mocno zabrudzonych ubrań
dziecięcych, wymagającego dużej ilości
środka piorącego, oraz do prania tkanin
ręcznikowych
(frotowych),
ponieważ
środek piorący może się z nich ciężko
wypłukiwać.
Przycisk FUNKCJI DODATKOWYCH
Dostępne są trzy funkcje dodatkowe:
- PRANIE WSTĘPNE
 Funkcja umożliwia pranie wstępne i jest
przydatna zwłaszcza w przypadku mocno
zabrudzonych tkanin (funkcja jest dostępna
z wybranymi programami – patrz tabela
programów).
Funkcja ta zapobiega gnieceniu się tkanin
podczas prania.
Może być stosowana z programami
„mieszane”,
„delikatne”
i
„wełniane”.
Umożliwia pominięcie wirowań pośrednich.
W programie „mieszane” czas ostatniego
wirowania
zostaje
skrócony,
a
w
programach „delikatne” i „wełniane” woda
nie zostaje wypompowana a pranie
odwirowane do czasu wyłączenia funkcji.
 Zaleca się stosowanie 1/5 zalecanej ilości
środka piorącego podanego na opakowaniu.
13
Podczas ostatniej fazy kontrolka miga,
informując że pralka jest w stanie
pauzy. Aby zakończyć cykl prania
należy wyłączyć ten przycisk.
PL
Przycisk WYBORU
ZABRUDZENIA
2) PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
Wyświetlacz cyfrowy
2
Wyświetlacz w sposób ciągły informuje
użytkownika o statusie urządzenia.
2
3
4
5
6
Pokazuje prędkość wirowania wybranego
programu, która może zostać zmieniona lub
wyłączona odpowiednim przyciskiem.
7
3) TEMPERATURA PRANIA
1
3
8
9 10
Pokazuje temperaturę prania wybranego
programu, która może zostać zmieniona
(tam gdzie to możliwe) odpowiednim
przyciskiem.
1) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK
4) CZAS CYKLU
1
 Ikona informuje o blokadzie drzwiczek.
4
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA
 Po wyborze programu na wyświetlaczu
 Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
przy zamkniętych drzwiczkach kontrolka
będzie przez chwilę migała a następnie
zaświeci się.
Jeśli drzwiczki są nieprawidłowo
zamknięte kontrolka miga przez ok. 7
sekund. Po upływie tego czasu komenda
start zostanie automatycznie anulowana.
W takim przypadku należy zamknąć
prawidłowo
drzwiczki
i
nacisnąć
przycisk START/PAUZA.
automatycznie wyświetlony zostanie czas
cyklu (może on się różnić w zależności od
wybranych opcji).
 Po
rozpoczęciu
programu
na
wyświetlaczu podawana jest przez cały
czas informacja o czasie pozostałym do
końca prania.
 Pralka oblicza czas do końca wybranego
programu w oparciu o standardowy wsad.
Podczas cyklu pralka dokonuje korekty
czasu na podstawie ilości i rodzaju
wsadu.
5) POZIOM ZABRUDZENIA
 Specjalna blokada zabezpiecza drzwiczki
przed otwarciem bezpośrednio po
zakończeniu cyklu. Po zakończeniu cyklu,
przed otwarciem drzwiczek należy
odczekać 2 minuty aż kontrolka blokady
zgaśnie. Po zakończeniu cyklu ustawić
pokrętło wyboru programu w pozycji OFF.
14
5
 Po
{
wybraniu
danego
programu
automatycznie zaświeci się kontrolka
10) Kg Check (funkcja dostępna tylko z
programami "bawełniane" i "syntetyczne")
PL
stopnia zabrudzenia ustawionego dla
takiego programu.
 Po wybraniu innego stopnia zabrudzenia
zaświeci się odpowiednia kontrolka.
10
6) DODATKOWE PŁUKANIE
 W pierwszych minutach cyklu kontrolka
{
"Kg Check" świeci się, a inteligentny
czujnik waży pranie i dostosowuje
odpowiedni czas trwania cyklu oraz ilość
wody i prądu.
6
Kontrolka pokazuje dodatkowe płukania
wybrane odpowiednim przyciskiem.
 Podczas każdej fazy prania funkcja
"Kg Check" umożliwia sprawdzenie
informacji dotyczących wsadu w bębnie i
podczas pierwszych minut prania:
7) FUNKCJE DODATKOWE
}
- dostosowuje ilość wymaganej wody;
7
- oblicza czas trwania cyklu prania;
- dostosowuje płukanie do wybranego
rodzaju tkaniny;
Kontrolki pokazują funkcje, które mogą być
wybrane
odpowiednim
przyciskiem
(PRANIE WSTĘPNE, STERYLIZACJA i
TRYB PRACY NOCNEJ).
- dostosowuje rytm obrotów bębna do
wybranego rodzaju tkaniny;
8) Funkcja Wi-Fi (tylko wybrane modele)
- wykrywa obecność piany i w razie
potrzeby zwiększa ilość wody podczas
płukania;
8
- dostosowuje prędkość wirowania do
wsadu (nierównomierny rozkład prania
wewnątrz bębna).
 W modelach z funkcją Wi-Fi stosowna
ikona informuje o działaniu systemu Wi-Fi.
 Opis działania systemu Wi-Fi znajduje się
w osobnej instrukcji,
wewnątrz bębna pralki.
umieszczonej
9) DODATKOWE PŁUKANIE
9
Ikona miga po ustawieniu opóźnionego
startu.
15
Tabela programów
2
TEMP.°C
kg *
(Maks.)
PROGRAM
Zalecana
Maks.
Perfect 20°C
1) 5,5
Mix & Wash
6
6,5
7
20°
20°
Intensywne 40° 1) 5,5
6
6,5
7
40°
40°
Higieniczne 60°
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
3
3
3,5
3,5
40°
40°
Szybkie pranie
w 30 minut
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Szybkie pranie
w 14 minut
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
6
6,5
7
60°
60°
Baby
1) 5,5
Płukanie
-
-
-
-
-
-
Wypompowanie
wody i wirowanie
-
-
-
-
-
-
Ręczne/Jedwabne
2
2
2
2
30°
30°
Wełna
2
2
2
2
40°
40°
Delikatne
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
1
DETERGENT
2
1
Mieszane
1)
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Bawełna
**
1)
8
9
10
11
40°
60°
( )
Białe
1)
8
9
10
11
60°
90°
( )
16
( )
Tylko kiedy włączona jest opcja
PRANIA WSTĘPNEGO (dotyczy
tylko programów z dostępną opcją
PRANIA WSTĘPNEGO).
(Tylko modele z komorą na
środek piorący w płynie)
Jeśli tylko niektóre rzeczy do
prania
mają
plamy,
które
wymagają użycia wybielacza w
płynie, możliwe jest wstępne
usunięcie plam w pralce.
Nalać wybielacza do pojemnika
na wybielacz w płynie w komorze
oznaczonej 2 w szufladzie na
środki piorące i ustawić program
specjalny PŁUKANIE.
Po zakończeniu cyklu ustawić
programator w pozycji OFF, włożyć
resztę prania i kontynuować
standardowe pranie z wykorzystaniem
wybranego programu.
* Maksymalny wsad prania suchego zależy
od modelu pralki (patrz panel sterowania).
** STANDARDOWE PROGRAMY DO
PRANIA BAWEŁNY ZGODNIE Z
ROZPORZĄDZENIAMI KOMISJI (UE) nr
1015/2010 i 1061/2010.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 60°C.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 40°C.
Programy te są przeznaczone do
prania średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych i są najbardziej efektywne
pod względem łącznego zużycia energii
i wody.
Programy zostały opracowane tak aby
temperatura prania była dostosowana
do temperatur na metkach ubrań, przy
czym faktyczna temperatura wody
może nieznacznie różnić się od
zadeklarowanej temperatury cyklu.
1)
Prędkość wirowania może zostać
zmniejszona tak aby odpowiadała zaleceniom
na metkach ubrań. Dla tkanin delikatnych
możliwe jest również całkowite wyłączenie
wirowania przyciskiem prędkości wirowania.
Funkcję tę można włączyć przyciskiem
WIBORU WIROWANIA
Jeśli metka nie podaje konkretnych zaleceń
możliwe jest zastosowanie maksymalnej
prędkości wirowania dla programu.
17
Dla
wybranych
programów
możliwe jest dostosowanie czasu
trwania i intensywności prania
przyciskiem WYBORU STOPNIA
ZABRUDZENIA.
PL
Dodanie zbyt dużej ilości środka piorącego
może spowodować nadmierne pienienie.
Jeśli pralka wykryje nadmierne pienienie
może pominąć wirowanie lub wydłużyć
program i zwiększyć pobór wody.
Wybór programu
Pralka
posiada
specjalne
programy
umożliwiające pranie rożnych rodzajów
tkanin przy różnych stopniach zabrudzenia
(patrz tabela).
Mix Power System +
Pralka jest wyposażona w innowacyjny
system wstępnego mieszania środka
piorącego i wody. Strumień mieszanki jest
rozpylany
pod
wysokim
ciśnieniem
bezpośrednio na pranie.
W początkowej fazie prania podawana pod
ciśnieniem mieszanka ułatwia przenikanie
detergentu pomiędzy włóknami tkaniny
zapewniając skuteczne usuwanie zabrudzeń
i wyższą efektywność prania.
Technologia "Mix Power System +" pozwala
na dokładne wypłukiwanie środka piorącego
z prania dzięki rozpylanemu pod wysokim
ciśnieniem strumieniowi wody.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Innowacyjna technologia "Mix Power System +"
umożliwia pranie tkanin bawełnianych,
syntetycznych i mieszanych w temperaturze
20°C, zapewniając skuteczność prania
porównywalną z praniem w temperaturze
40°C.
Zużycie prądu wynosi mniej więcej połowę
zużycia dla standardowego programu
prania bawełny w 40°C.
Zaleca
się
nie
przekraczać
2/3
maksymalnego wsadu pralki.
Program ten jest dostępny w połączeniu z
programem "Mix & Wash" umożliwiającym
pranie razem różnego rodzaju tkanin
białych i kolorowych.
Intensywne 40°
Program ten jest przeznaczony do prania
tkanin bawełnianych i zapewnia doskonałą
czystość prania w temperaturze 40°C.
Higieniczne 60°
Program ten jest przeznaczony do prania
tkanin bawełnianych i dzięki technologii
"Mix Power System +" zapewnia usunięcie
trudnych zabrudzeń już w temperaturze 60°C.
Dodatkowo niszczy większość bakterii.
Perfect Rapid 59 Min
Specjalny
program
krótkiego
prania
zapewniający doskonałe efekty prania.
Program jest przeznaczony do prania mniejszej
ilości tkanin (patrz tabela programów).
Szybkie pranie w 30 minut
Pełny cykl prania (pranie, płukanie,
wirowanie). Program jest przeznaczony
zwłaszcza
do
prania
nieznacznie
zabrudzonych tkanin bawełnianych i
mieszanych. Zaleca się stosowanie 1/5
ilości standardowo stosowanego środka do
prania.
Szybkie pranie w 14 minut
Pełny cykl prania (pranie, płukanie,
wirowanie). Program jest przeznaczony do
prania nieznacznie zabrudzonych tkanin
bawełnianych i mieszanych. Zaleca się
stosowanie
1/5
ilości
standardowo
stosowanego środka do prania.
Baby
Program ten gwarantuje idealną czystość
oraz higienę prania wszystkich dziecięcych
ubrań, dzięki dodatkowym cyklom podczas
prania i płukania oraz wysokiej temperaturze
60°C.
By zapewnić jak najlepsze efekty prania,
rekomendujemy użycie detergentu w proszku.
Płukanie
Program trzech płukań przy średniej
prędkości
wirowania
(odpowiednim
przyciskiem płukanie można wyłączyć lub
zmniejszyć jego prędkość). Program do
płukania wszelkiego rodzaju tkanin, na
przykład po praniu ręcznym.
UWAGA:
Kolorowe ubrania za pierwszym razem
należy prać osobno.
Nie wolno prać
razem odzieży o
NIETRWAŁYCH kolorach.
18
Mieszane
Cykle prania i płukania są dostosowane do rytmu
obrotu bębna oraz poziomu wody. Dzięki
delikatnemu wirowaniu tkaniny nie gniotą się.
Ręczne/Jedwabne
Program ten pozwala na delikatny cykl
prania odzieży określonej jako "Pranie
ręczne"
oraz
prania
jedwabiu
lub
określonych jako "delikatne jak jedwab" na
etykiecie tkaniny.
Bawełna 40-60°C
Program do prania średnio zabrudzonych
tkanin bawełnianych. Najbardziej efektywny
pod względem łącznego zużycia energii i wody.
Wełna
Program do prania tkanin wełnianych
nadających się do prania w pralce lub do
prania rzeczy wymagających prania ręcznego.
19
Białe
Program do prania tkanin białych. Ostatnie
wirowanie
jest
przeprowadzane
przy
maksymalnej prędkości.
PL
Delikatne
Program przeznaczony do prania tkanin
delikatnych. Łączy naprzemiennie cykle pracy
i przerw. Cykle prania i płukania są
przeprowadzane przy wysokim poziomie wody.
Wypompowanie wody i wirowanie
Program wypompowuje wodę i wiruje
pranie przy maksymalnej prędkości.
Możliwe jest wyłączenie wirowania i
zmniejszenie
prędkości
wirowania
przyciskiem WYBÓR WIROWANIA.
7. CENTRUM SERWISU TECHNICZNEGO I GWARANCJA
W przypadku podejrzenia, że pralka nie działa poprawnie przeczytać poniższy krótki
przewodnik zawierający kilka praktycznych sugestii, mających na celu pomóc w
rozwiązaniu najczęstszych awarii.
Problem
Możliwe przyczyny i praktyczne rozwiązania
Pralka nie działa / nie
rozpoczyna pracy
Sprawdzić, czy wtyk został poprawnie umieszczony w kontakcie.
Upewnić się, że nie brakuje zasilania.
Sprawdzić czy poprawnie wybrano potrzebny program pracy oraz
uruchomiono pralkę.
Upewnić się, czy bezpiecznik nie został spalony i czy kontakt zasilania
nie jest uszkodzony przy pomocy innego urządzenia elektrycznego,
np. lampki.
Możliwe jest, że drzwiczki pralki nie są domknięte prawidłowo:
otworzyć je i ponownie zamknąć.
Skontrolować, czy kranik z wodą jest otwarty.
Sprawdzić, czy programator jest poprawnie wyregulowany.
Pralka nie pobiera
wody
Pralka nie
odprowadza wody
Woda na posadzce
wokół pralki
Nie działa wirówka
Podczas wirowania
odczuwalne są silne
wibracje
W przypadku
pulsowania kontrolki
lub pojawienia się
jakiegoś BŁĘDU
Zweryfikować czy filtr nie jest zatkany.
Upewnić się, ze przewód odprowadzania wody nie jest zagięty.
Sprawdzić, czy wewnątrz filtra nie ma obcych ciał.
Możliwe, że przyczyną jest uszkodzenie uszczelki znajdującej się
pomiędzy kranikiem a przewodem wody; w takim przypadku wymienić
uszczelkę i dokładnie przykręcić przewód do kranika.
Przyczyną być może jest fakt, że woda nie została jeszcze usunięta w
całości: odczekać kilka minut.
Niektóre modele posiadają funkcję “wyłączenie wirowania”: sprawdzić
czy nie została uruchomiona.
Zbyt duża ilość środka piorącego może uniemożliwić wykonanie
wirowania: zmniejszyć ilość przy następnych praniach.
Pralka być może nie jest prawidłowo wypoziomowana: w takim
przypadku wyregulować nóżki (patrz właściwy rozdział).
Sprawdzić czy usunięte zostały listwy zabezpieczające w transporcie.
Sprawdzić czy załadunek pralki rozłożony jest równomiernie.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 0, 1, 5, 7 lub 8, skontaktować się
bezpośrednio z Centrum Serwisowym.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 2, urządzenie nie pobiera wody,
sprawdzić czy kranik jest otwarty.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 3, urządzenie nie odprowadza
wody, sprawdzić czy wypust wody nie jest zablokowany i czy przewód
nie jest zagięty.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 4, urządzenie jest przepełnione
wodą; zakręcić kran z wodą i skontaktować się z Centrum
Serwisowym.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 9, wyłączyć pralkę, odczekać 1015 sekund i ponownie załączyć program.
20
Gwarancja
Urządzenie posiada gwarancję na
warunkach i w granicach określonych w
karcie gwarancyjnej, dostarczonej wraz z
produktem. Karta gwarancyjna powinna
być przechowywana i odpowiednio
wypełniona, aby móc ją w razie potrzeby
przedstawić w autoryzowanym Centrum
Serwisu Technicznego Candy.
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
Zarejestruj Twoje urządzenie!
Nie trać czasu i zarejestruj jak najszybciej
Twoją pralkę, by móc odkryć całą serię
korzyści, jakie czekają tylko na Ciebie.
Przeczytaj jak to zrobić na stronie
www.registercandy.com lub telefonując
pod numer telefonu znajdujący się we
właściwych materiałach.
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Jeśli utrudnienie nie ustępuje lub wydaje
się, że jest to jakieś uszkodzenie pralki,
należy bezzwłocznie skontaktować się z
Centrum Serwisu Technicznego Candy.
Producent nie jest odpowiedzialny za
ewentualne błędy wynikające z druku
niniejszej Instrukcji załączonej do urządzenia.
Dodatkowo Producent pozostawia sobie
prawo do wprowadzania zmian, jakie okażą
się konieczne we własnych produktach, bez
naruszania zasadniczej ich charakterystyki.
Istnieje też możliwość skorzystania z
programu pomocowego Candy, uzyskując
w ten sposób darmową pomoc naszego
specjalisty we własnym domu, także w
okresie pogwarancyjnym.
Uwaga: połączenie telefoniczne jest
odpłatne; o jego koszcie zostaniecie
poinformowani w komunikacie głosowym
przez Obsługę Klienta używanego przez
was operatora sieci telefonicznej.
Candy zaleca używanie zawsze oryginalnych
części zamiennych, które dostępne są w
naszym Centrum Serwisu Technicznego.
21
PL
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
Zahvaljujemo Vam na odabiru Candy
perilice rublja. Uvjereni smo da će Vas
nova perilica rublja vjerno služiti kroz dugi
niz godina, za pranje svih vaših odjevnih
predmeta, uključujući i osjetljivo rublje.
Zaštita okoliša
Ovaj je uređaj u skladu s
Europskom smjernicom 2002/96/EZ
o otpadu električne i elektronske
opreme (WEEE).
Brigom o pravilnom zbrinjavanju ovog uređaja,
pridonijet
ćete
prevenciji
potencijalnih
negativnih posljedica za prirodu i ljudsko
zdravlje, do kojih bi u suprotnom moglo doći u
slučaju nepravilnog zbrinjavanja otpada nakon
završetka vijeka trajanja uređaja. Simbol na
proizvodu označava da se ovaj uređaj ne smije
tretirati kao obični kućanski otpad; umjesto
toga, mora se odvesti do najbližeg mjesta za
recikliranje električne i elektronske opreme.
Zbrinjavanje se mora izvršiti u skladu s trenutno
važećim zakonskim propisima o zbrinjavanju
otpada. Za detaljnije informacije o upotrebi,
popravku i recikliranju ovog proizvoda,
kontaktirajte nadležno javno tijelo (ogranak za
ekologiju i okoliš), službu za zbrinjavanje
kućanskog otpada ili prodavaonicu u kojoj ste
kupili proizvod.
Svoju novu perilicu rublja možete registrirati
na www.registercandy.com i na taj način
dobiti brži pristup dodatnim uslugama,
rezerviranim isključivo za naše najvjernije kupce.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži
podatke za sigurno i pravilno korištenje
uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom
održavanju.
S upotrebom perilice rublja krenite
nakon pažljivog čitanja svih uputa kako
biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo
čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili
eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio
pri ruci.
Nakon isporuke, provjerite da su uz uređaj
isporučene upute za upotreba, jamstveni list,
popis ovlaštenih servisera i naljepnice sa
oznakama energetske učinkovitosti. Također
provjerite da su uz perilicu isporučeni: savijeni
nosač odvodne cijevi i posudica za tekuća
sredstva za pranje (samo neki modeli).
Preporučamo da pažljivo čuvate sve
isporučene dijelove.
Sadržaj
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
PREDOSTROŽNOSTI
I
2. INSTALACIJA
Svaki
naš
proizvod
označen
je
jedinstvenim 16-znamenkastim brojem serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na
uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u
priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju
(unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam
trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s
ovlaštenim Candy servisom.
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKE UPUTE
PERILICE RUBLJA
ZA
UPOTREBU
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. OVLAŠTENI SERVIS I JAMSTVO
22
1. INFORMACIJE O
SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
 Pazite na djecu i držite ih pod
 Ovaj
uređaj
namijenjen
je
isključivo za kućnu upotrebu i
slične primjene poput:
 za pranje odjeće djelatnika u
prodavaonicama, uredima i sl;
 za pranje odjeće djelatnika manjih
obrtničkih tvrtki, farmi i sl;
 za pranje odjeće gostiju u;
 hostelima, motelima, prenoćištima i sl.
Ovaj
uređaj
namijenjen
je
isključivo za kućnu upotrebu, za
uobičajene kućanske poslove.
Nije namijenjen za drugačije
primjene, npr. u profesionalne
svrhe, čak i ako ga koriste stručnjaci
ili posebno obučeni korisnici.
Korištenje koje nije u skladu s ovim
uputama može smanjiti radni vijek
uređaja ili dovesti do ukidanja
jamstva proizvođača. Bilo koji kvar ili
šteta na uređaju koja je proizašla
zbog neprimjernog korištenja ili
onoga koje nije u skladu s
korištenjem u kućanstvu (čak i ako
se uređaj nalazi u kućanstvu) neće
biti
prihvaćena
od
strane
proizvođača u jamstvenom roku.
 Djeca mlađa od 3 godine trebaju
 Ovaj uređaj mogu koristiti djeca
 Pripazite da su nakon instalacije i
sa 8 ili više godina te osobe sa
smanjenim psihičkim i mentalnim
kapacitetom ili manjkom iskustva i
znanja ako su pod nadzorom ili su
educirani koristiti uređaj na siguran
način i razumiju moguće posljedice.
Djeca se ne smiju igrati sa uređajem.
Čišćenje i korištenje uređaje ne
smiju raditi djeca bez nadzora.
se držati podalje uređaja osim ako
su pod stalnim nadzorom.
U
slučaju oštećenja glavnom
električnog kabla, zamjenu mora
izvršiti ovlašteni servis kako bi se
izbjegla opasnost za korisnika.
 Koristite isključivo novi komplet
cijevi (dovodnu i odvodnu) koji je
isporučen uz uređaj, nemojte
koristiti stari komplet cijevi.
 Pritisak vode mora biti između
0,05 MPa and 0,8 Mpa.
 Ukoliko je perilica postavljena na
podu, podmetnite tepih ili sličnu
podlogu te pripazite da otvori za
ventilaciju na dnu uređaja nis
blokirani.
 Položaj "isključeno" (OFF) postiže se
postavljanjem pripadajuće oznake na
gumbu programatora u okomiti
položaj. Svaki drugi položaj gumba
programatora ostavlja perilicu rublja
"uključenom" (ON).
postavljanja uređaja, utikač i utičnica
dostupni u svakom trenutku.
 Maksimalan
kapacitet
suhog
rublja ovisi o modelu (vidi
kontrolnu ploču).
 Dokumentaciju o proizvodu možete
23
pronaći i na web stranici prizvođača.
HR
stalnim nadzorom kako se ne bi
igrala s uređajem.
 U slučaju kvara ili nepravilnog
Sigurnosne upute
 Prije početka čišćenja, izvadite
utikač iz zidne utičnice i zatvorite
dovod vode.
 Pripazite da su električne instalacije
u kućanstvu UZEMLJENE. U
suprotnom,
potražite
pomoć
ovlaštenog električara.
 Ne spajajte uređaj na električnu
mrežu preko produžnih kablova,
višestrukih utičnica ili raznih
ispravljača.
rada perilice, isključite uređaj,
izvucite utikač iz utičnice i
zatvorite
dovod
vode.
Ne
pokušavajte sami popraviti uređaj
već se obratite ovlaštenom
servisu, te uvijek zahtijevajte
ugradnju originalnih rezervnih
dijelova. Nepoštivanje navedenih
uputa može imati negativan
utjecaj na sigurnost korisnika i
samog uređaja.
UPOZORENJE:
Tijekom ciklusa pranja, voda u
perilici rublja može postići vrlo
visoku temperaturu.
 Prije
otvaranja vrata perilice
rublja, provjerite da u bubnju
nema vode.
 Kako
biste isključili uređaj,
nemojte povlačiti električni kabel
ili sam uređaj.
 Držite perilicu rublja podalje od
nepovoljnih vremenskih uvjeta:
kiše, vlage, izravne sunčeve
svjetlosti.
 Prilikom prenošenja ili pomicanja
perilice rublja, nemojte je držati za
gumbe ili ladicu za deterdžent, niti
naslanjajte vrata perilice na
transportna kolica. Kako je
perilica rublja veoma teška,
preporučamo da je uvijek podižu
dvije osobe.
24
Uređaj je u skladu s
Europskim smjernicama:
 2006/95/EC (LVD);
 2004/108/EC (EMC);
 2009/125/EC (ErP);
 2011/65/EU (RoHS);
te kasnijim izmjenama
dopunama.
i
2. INSTALACIJA
trake
kojima
su
pričvršćene cijevi i električni kabel,
pritom pazeći da ih ne oštetite.
1
A
B
A
B
 Uklonite 2 ili 4 vijka (A) sa
stražnje strane uređaja te 2 ili 4
podloška (B) kao što je prikazano
na slici 1.
B
B
A
A
HR
 Prerežite
 Zatvorite 2 ili 4 otvora korištenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u kuverti s dokumentacijom).
 Ukoliko
je
perilica
rublja
ugradbena, nakon što prerežete
trake, uklonite 3 ili 4 vijka (A) i 3 ili
4 podloška (B).
 Kod nekih modela perilica, 1 ili
više podložaka past će unutar
uređaja - kakbo biste ih uklonili,
nagnite perilicu rublja prema naprijed.
Zatvorite
otvore
korištenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u kuverti s dokumentacijom).
2
A
1
2
3
B
UPOZORENJE:
Ambalažu uređaja (stiropor,
najlon i sl.) držite van dohvata
djece jer za njih može biti
opasna.
 Postavite
ploču od valovitog
materijala na dno uređaja, kako je
prikazano na slici 2 (zavisno o
modelu uređaja, uzmite u obzir
verziju A, B ili C).
25
C
3
2
1
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
 Spojite dovodnu cijev na slavinu. Za
odvod vode iz uređaja koristite isključivo
isporučenu cijev (sl. 3).
NE OTVARAJTE SLAVINU (prije nego se
upoznate sa svim narednim uputama).
 Neki modeli perilica rublja mogu imati
jednu ili više niže navedenih mogućnosti:
4
 VRUĆA I HLADNA VODA (sl.4): Spajanjem
na vodovodnu instalaciju s priključkom na
toplu i hladnu vodu može se postići veća
ušteda u potrošnji električne energije. Spojite
sivu cijev na slavinu za hladnu vodu
a
crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu
rublja možete spojiti samo na hladnu
vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u
pokretanju nekih programa pranja.
1
5
6
 AQUASTOP (sl.5): Uređaj koji je ugrađen na
dovodnu cijev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazat će se crvena oznaka i
cijev mora biti zamijenjena. Da odvrnete
maticu, pritisnite tipku-osigurač "B".
B
A
B
A
 AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S
ZAŠTITOM (sl.6): Ako glavna unutarnja
cijev "A" curi, voda će se zadržati u
prozirnoj zaštitnoj cijevi "B" kako bi se
omogućio završetak ciklusa pranja.
Nakon toga, kontaktirajte ovlašteni servis
radi zamjene dovodne cijevi.
7
Postavljanje
 Pripazite da dovodna i odvodna cijev nisu
26
min 4 cm
max 100 cm
previše savijene ili pritisnute od strane
okolnih predmeta ili zidova. Odvodnu
cijev možete objesiti preko umivaonika ili
wc školjke ili spojiti na stalni zidni odvod
koji mora biti minimalno na 50 cm visine i
promjera većeg od odvodne cijevi (sl. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
perilicu
rublja
pomoću
podesivih nožica (slika 8):
a.okrenite maticu udesno da otpustite vijak;
b.podesite nožicu kako biste povisili ili
snizili perilicu (sve dok čvrsto ne prianja
na pod);
c.učvrstite nožicu tako da zategnete maticu,
sve dok ne prianja uz dno perilice rublja.
8
A
HR
 Poravnajte
B
 Nakon poravnanja, uključite perilicu.
UPOZORENJE:
Ukoliko je potrebno zamijeniti glavni
električni kabel, kontaktirajte ovlašteni
servis.
C
Ladica za deterdžent
Ladica za deterdžent podijeljena je na 3
odjeljka slika 9:
 odjeljak “1”: deterdžent za predpranje;
9
1
 odjeljak “ ”:posebni dodaci, omekšivači,
2
bijelila itd;
UPOZORENJE:
U ovom odjeljku koristite samo tekuća
sredstva; perilica rublja je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
10
 odjeljak “2”: deterdžent za glavno pranje.
 Posudica
za
tekući
deterdžent
isporučena je samo uz neke modele
perilica rublja (sl.10). Ako je želite
koristiti, umetnite posudicu u odjeljak "2".
Samo na taj način, tekući deterdžent ući
će u bubanj u pravo vrijeme. Posudica se
može koristiti i za izbjeljivanje rublja
ukoliko je odabran program za ispiranje.
UPOZORENJE:
Neke vrste deterdženta se teško
otapaju. Pri korištenju takve vrste
deterdženta koristite poseban spremnik
koji se stavlja izravno u bubanj perilice
(primjer na slici 11).
11
27
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
3. PRAKTIČNI SAVJETI
 Da izbjegnte potrebu za pranjem na
Savjeti za pripremu rublja
UPOZORENJE: prije stavljanja rublja u
perilicu, učinite sljedeće:
- s rublja uklonite metalne predmete poput
kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih
igli i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odjeći;
- uklonite kopče /držače sa zavjesa;
- pažljivo pročitajte upute za pranje koje se
nalaze na etiketama odjeće;
- za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite
posebna sredstva.
 Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za
krevete i drugog težeg rublja, preporuča
se da isključite centrifugiranje.
 Vunenu odjeću i druge vunene predmete
perite u perilici rublja samo ako su
deklarirani za pranje u perilici rublja ili za
ručno pranje.
Praktični savjeti za korisnika
Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje
vaše perilice rublja.
Najveća količina rublja za pranje
 Najbolju učinkovitost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete postići
ako perilicu napunite s maksimalno
preporučenom količinom rublja. Uz
potpuno napunjenu perilicu uštedjet ćete i
do 50% električne energije u odnosu na
dva polovična pranja.
Da li je potrebno predpranje
visokoj temperaturi, mrlje na odjeći
prethodno
obradite
sredstvom
za
uklanjanje mrlja ili namakanjem takve
odjeće prije glavnog pranja. Uštedite do
50% električne energije pranjem na 60°C.
Pročitajte niže navedene kratke upute sa
savjetima i preporukama za korištenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kojem slučaju, uvijek pročitajte
upute za pravilno korištenje i doziranje koje se
nalaze na ambalaži deterdženta.
Prilikom pranja jako zaprljanog
bijelog rublja preporučamo upotrebu
programa za pamuk na 60°C ili više i
uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži
sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti
postižu odlične rezultate pranja na
srednjim/visokim temperaturama.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i
razini prljavštine. Uobičajeni praškasti
deterdženti prikladni su za bijele i
tkanine postojanih boja većeg stupnja
zaprljanosti, dok su tekući deterdženti,
kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja
prikladniji za obojene tkanine i manji
stupanj zaprljanosti.
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučamo upotrebu tekućih
deterdženata ili onih posebno istaknutih
za pranje na niskim temperaturama.
 Samo za jako prljvo rublje! UŠTEDITE
deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do
15% na potrošnji električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljavo rublje NE
koristite predpranje.
28
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namijenjeni za takve vrste tkanina.
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
HR
Za pranje vanjskih površina perilice rublja,
koristite vlažnu mekanu krpu, izbjegavajte
oštra/gruba sredstva (npr. vim) ili sredstva
na bazi alkohola, otapala i sl. Za uobičajeno
čišćenje/održavanje, perilica rublja ne
zahtijeva posebnu brigu, povremeno operite
ladicu za deterdžent i očistite filter. Ukoliko
ne namjeravate koristiti perilicu kroz duži
period, u nastavku su navedeni savjeti kako
je pripremiti.
Priprema perilice rublja u slučaju
dužeg nekorištenja/preseljenja
Čišćenje ladice za deterdžent
 Kako ne bi došlo do začepljenja odvoda
vode, u perilicu rublja ugrađen je poseban
filter koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
 Pažljivo izvucite ladicu za deterdžent iz
perilice (bez pretjerane sile). Operite ladicu
pod tekućom vodom i vratite je nazad u
perilicu.
Ukoliko uređaj nemate namjeru koristiti kroz
duži period (posebice ako će biti smješten u
negrijanoj prostoriji) ili ako ga namjeravate
premjestiti, postupite kako slijedi.
 Iskopčajte glavni električni kabel.
 Ispustite svu vodu iz odvodne cijevi.
 Odspojite dovodnu cijev sa slavine i
ispustite svu vodu.
Čišćenje filtera
 Osigurajte
cijevi
ljepljivom trakom.
 Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u perilicu rublja ugrađen je poseban filter
koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
 Dostupno samo na određenim modelima:
Rebrastu cijev povucite prema van,
uklonite graničnik i ispustite vodu u
spremnik.
 Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cijevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu.
 FIlter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi
u okomitom položaju.
 Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja
vratite ga u početan položaj okretanjem
udesno.
 Ponovite prethodne korake obrnutim
redoslijedom kako biste namjestili sve
dijelove.
29
povezivanjem
ili
5. KRATKE UPUTE ZA
UPOTREBU PERILICE
RUBLJA
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
Ova perilica rublja automatski prilagođava
razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta
mogućnost pridonosi manjoj potrošnji
električne energije i osjetno smanjuje
vrijeme pranja.
A
Izbor programa pranja
L
 Uključite perilicu rublja i odaberite željeni
program pranja.
 Podesite temperaturu pranja i po potrebi
odaberite odgovarajuću tipku dodatnih opcija.
M
 Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
C
pokrenuli ciklus pranja.
U slučaju da tijekom rada perilice rublja
nestane električne energije iz bilo kojeg
razloga, postavke programa pohranit će se
u posebnu memoriju, a nakon povratka
električne energije perilica rublja nastavit će
ciklus pranja od trenutka u kojem je
zaustavljena.
 Nakon završetka programa, na ekranu će
se prikazati riječ "end" (kraj) ili će se
ugasiti odgovarajući svjetlosni indikator.
Pričekajte da se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja
vrata, oko 2 minute nakon završetka
programa.
 Isključite perilicu rublja.
Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte
podatke u tablici programa i slijedite tijek
rada kako je navedeno.
Tehnički podaci
Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Brzina centrifugiranja:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
Priključna snaga/ Snaga osigurača/ Napon:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
30
B
D
E
F
G
H
I
A Gumb za odabir programa s
OFF položajem (isključeno)
B START/PAUSE tipka
C Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
D Tipka za ODABIR TEMPERATURE
E Tipka za ODGODU POČETKA PRANJA
F Tipka za ODABIR STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA
G
H
I
L
M
Tipka za DODATNO ISPIRANJE
Tipka DODATNIH OPCIJA
Tipka za ZAŠTITU OD GUŽVANJA
Digitalni display
Svjetlosni indikator SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA
HR
Programator mora biti vraćen na OFF
položaj na kraju svakog ciklusa pranja
i pri pokretanju sljedećeg ciklusa, a
prije odabira i pokretanja sljedećeg
programa.
UPOZORENJE:
Ne dirajte display prilikom umetanja
utikača; uređaj podešava sustave
tijekom prvih sekundi rada: pritiskom
displaya, onemogućujete pravilan
rad uređaja. U tom slučaju, uklonite
utikač i ponovite postupak.
START/PAUSE tipka
OTVARANJE VRATA
Poseban sigurnosni uređaj onemogućuje
otvaranje vrata odmah nakon završetka
pranja.
Nakon što ciklus pranja završi, pričekajte
2 minute prije nego što otvorite vrata
perilice, nakon što se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja vrata.
GUMB ZA IZBOR PROGRAMA S
OFF POLOŽAJEM (isključeno)
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
odabira
 Pritisnite je kako bi pokrenuli odabrani
program.
Nakon što pritisnete START/PAUSE
tipku, može proći par sekundi prije
nego što uređaj započne s radom.
DODAVANJE ILI UKLANJANJE ODJEĆE
NAKON POČETKA RADA PROGRAMA
(PAUZA)
 Pritisnite i držite START/PAUSE tipku
Kada okrenete gumb za izbor programa,
uključit će se svjetlosni indikatori za
prikaz postavki odabranog programa.
Za uštedu energije, na kraju ciklusa
pranja ili perioda nekorištenja, smanjit će
se kontrast svjetlosnih indikatora na
displayu.
Napomena: Kako bi isključili uređaj,
okrenite programator na OFF položaj.
 Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
pokrenuli odabrani program.
 Nakon odabira programa, programator
ostaje nepomičan na položaju odabranog
programa do završetka pranja.
 Isključite
perilicu rublja okretanjem
programatora na OFF položaj.
oko 2 sekunde (zatreperit će neki
svjetlosni indikatori, kao i indikator
preostalog vremena pranja, prikazujući da
je zaustavljen rad perilice rublja).
 Pričekajte 2 minute dok sigurnosni
sustav ne otključa vrata.
 Nakon što ste dodali ili uklonili odjeću,
zatvorite vrata i pritisnite START/PAUSE
tipku (program će nastaviti s radom gdje
je zaustavljen).
PONIŠTAVANJE PROGRAMA
 Kako bi poništili odabrani program,
okrenite programator na OFF položaj.
 Odaberite željeni program.
 Ponovno okrenite programator na OFF
položaj.
31
Tipka za ODGODU POČETKA
PRANJA
Podesite željene postavke prije
pritiska START/PAUZA tipke.
Ukoliko
odabrana
opcija
nije
kompatibilna s odabranim programom,
svjetlosni indikator će zatreperiti i
potom se ugasiti.
 Ova
tipka omogućuje da unaprijed
odredite odgodu početka pranja do 24
sata.
 Da odgodite početak pranja, pratite
sljedeći postupak:
Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
- Odaberite željeni program.
 Pritiskom
ove tipke, možete smanjiti
maksimalnu brzinu i ukoliiko želite, možete i
potpuno isključiti ciklus centrifugiranja.
 Kako bi ponovno pokrenuti centrifugu,
pritisnite tipku dok ne postavite željenu
brzinu.
Kako bi izbjegli oštećenje tkanina,
brzinu
centrifuge
nije
moguće
podesiti
iznad
brzine
koja
je
automatski podešena za odabrani
program.
- Pritisnite tipku jednom kako bi je
pokrenuli (oznaka h00 će se pojaviti na
displayu), još jednom kako bi odabrali
odgodu od 1 sata (oznaka h01 će se
pojaviti na displayu).Odgoda početka
pranja povećava se za 1 sat svakim
pritiskom tipke, sve dok se na displayu
ne pojavi oznaka h24, nakon čega se
sljedećim pritiskom vraća na nulu.
- Potvrdite odabir pritiskom START/PAUSE
tipke (uključit će se odgovarajući svjetlosni
indikator). Započinje odbrojavanje nakon
čega odabrani program automatski
započinje s radom.
 Moguće je isključiti odgodu početka starta
 Brzinu centrifuge moguće je podesiti bez
zaustavljanja rada uređaja.
na
OFF
Tipka za ODABIR STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA
Tipka za ODABIR TEMPERATURE
tipka
omogućuje
temperature ciklusa pranja.
programatora
U slučaju nestanka struje tijekom rada
uređaja, posebna memorija pamti
odabrani program i nakon povratka
struje, uređaj nastavlja s radom gdje je
zaustavljen.
Perilica rublja opremljena je posebnim
elektronskim uređajem koji zaustavlja
ciklus centrifuge ukoliko rublje nije
uravnoteženo. Time se smanjuju buka
i vibracije te produžava radni vijek
uređaja.
 Ova
postavljanjem
položaj.
 Ovom tipkom birate između tri razine
promjenu
 Nije moguće podesiti temperaturu iznad
maksimalne dopuštene razine određenog
programa, kako bi se očuvale tkanine.
32
intenziteta pranja, ovisno o stupnju
zaprljanosti rublja (dostupno samo kod
pojedinih programa, kao prikazano u
tablici programa).
 Nakon
odabira programa, svjetlosni
indikator automatski prikazuje stupanj
postavljen
za
odabrani
 Odabirom drugog stupnja zaprljanosti,
upalit će
indikator.
se
odgovarajući
svjetlosni
Tipka za DODATNO ISPIRANJE
- NOĆNI CIKLUS
 Ova opcija smanjuje brzinu prijelazne
centrifuge na 400 okretaja/min, kada je
moguće, povećava razinu vode tijekom
ispiranja i zadržava rublje potopljeno u
vodi nakon završnog ispiranja, kako bi se
vlakna ravnomjerno rasporedila.
HR
zaprljanosti
program.
 Tijekom faze u kojoj se voda zadržava u
kadi perilice, odgovarajući svjetlosni
indikator treperenjem prikazuje da je
uređaj u mirovanju.
 Ova
tipka omogućuje vam odabir
dodatnog ispiranja na kraju ciklusa
pranja.
Maksimalan
broj
dodatnih
ispiranja odgovara odabranom programu.
 Ova funkcija namjenjena je osobama s
 Odznačite opciju na kraju ciklusa uz
centrifugu (čiju brzinu možete smanjiti ili
potpuno ugasiti odabirom odgovarajuće
tipke) i fazu istjecanja vode.
osjetljivom kožom, kod kojih i najmanji
ostaci deterdženta mogu uzrokovati
iritacije ili alergije.
 Preporuča se koristiti ovu funkciju i za
pranje dječje odjeće te u slučaju iznimno
zaprljanog rublja, gdje je potrebno koristiti
veću količinu deterdženta, kao i kod
pranja ručnika čija su vlakna sklona
zadržavanju deterdženta.
 Zahvaljujući
elektronskom upravljanju,
voda u prijelaznoj fazi istječe tiho, što ovu
opciju čini iznimno korisnom za upotrebu
u noćnim satima.
Tipka za ZAŠTITU OD GUŽVANJA
Tipka DODATNIH OPCIJA
Možete birati između tri različite opcije:
- PRETPRANJE
 Ova opcija omogućava pretpranje,
posebno je korisna za iznimno zaprljano
rublje (dostupna samo kod pojedinih
programa, kao prikazano u tablici
programa).
Ova funkcija smanjuje nabore, koliko god je
moguće.
Može se korisiti kod programa za pranje
miješanih, osjetljivih i vunenih tkanina, te
sprječava prijelaznu centrifugu. Kod programa
za miješane tkanine, opcija smanjuje trajanje
završne centrifuge; kod osjetljivih i vunenih
tkanina, sprječava istjecanje vode i centrifugu
dok se tipka ne isključi
 Preporuča
se upotreba samo 20%
preporučene količine prikazane na
ambalaži deterdženta.
Tijekom te završne faze, svjetlosni
indikator treperenjem prikazuje da je
uređaj u mirovanju.
Odznačivanjem tipke, ciklus pranja je
završen.
- HIGIJENSKI
 Ova opcija omogućava higijensko
pranje odjeće, program pranja doseže
temperaturu od 60°C.
33
Digitalni display
Zahvaljujući sustavu svjetlosnih indikatora
na displayu, informacije o radu uređaja
prikazane su u svakom trenutku.
2
3
4
5
6
Nakon što ciklus pranja završi, pričekajte
2 minute prije nego što otvorite vrata
perilice, nakon što se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja vrata.
Nakon
završetka
pranja,
okrenite
programator na OFF položaj.
2) BRZINA CENTRIFUGE
7
2
1
8
Prikazuje brzinu centrifuge odabranog
programa koju možete promjeniti ili ukloniti
odgovarajućom tipkom.
9 10
1) SVJETLOSNI INDIKATOR
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA
VRATA
3) TEMPERATURA PRANJA
3
1
Prikazuje temperaturu pranja odabranog
programa koju možete promjeniti (gdje je
moguće) odgovarajućom tipkom.
 Ikona prikazuje zatvorena vrata.
4) TRANJANJE CIKLUSA PRANJA
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
odabira
4
 Nakon odabira START/PAUSE tipke sa
zatvorenim
vratima,
indikator
zatreperiti i nastaviti svijetliti.
će
 Nakon odabira programa, automatski se
prikazuje trajanje ciklusa pranja, koje
ovisi o odabranim postavkama.
Ukoliko vrata nisu pravilno zatvorena,
indikator će nastaviti treperiti oko 7
sekundi, nakon čega se odabrana
naredba automatski briše. U tom
slučaju, pravilno zatvorite vrata i
pritisnite START/PAUSE tipku.
 Nakon početka pranja, informacija o
preostalom vremenu pranja je vidljiva u
svakom trenutku.
 Uređaj
 Poseban sigurnosni uređaj onemogućuje
otvaranje vrata odmah nakon završetka
pranja.
34
izračunava preostalo vrijeme
trajanja programa na osnovu standardnog
punjenja; tijekom samog pranja, uređaj
ispravlja vrijeme u skladu s količinom i
vrstom rublja.
5) STUPANJ ZAPRLJANOSTI RUBLJA
{
9
 Nakon
odabira programa, svjetlosni
indikator automatski prikazuje stupanj
zaprljanosti postavljen za odabrani
program.
Ovaj indikator svjetli nakon odabira odgode
početka pranja.
 Odabirom drugog stupnja zaprljanosti,
10) Kg Check (funkcija aktivna samo kod
programa za pamuk i sintetiku)
upalit će se odgovarajući indikator.
6) DODATNO ISPIRANJE
10
 Tijekom prvih minuta ciklusa pranja, "Kg
{
Check" indikator ostaje upaljen dok
inteligentni senzor važe odjeću i u skladu
s tim podešava trajanje ciklusa te
potrošnju vode i el. energije.
6
Svjetlosni indikatori prikazuju dodatna
ispiranja odabrana odgovarajućom tipkom.
 Tijekom svake faze pranja, "Kg Check"
funkcija prati podatke o rublju u perilici te
u prvim minutama pranja:
7) DODATNE OPCIJE
}
- podešava potrebnu količinu vode;
7
- određuje trajanje ciklusa pranja;
Svjetlosni indikatori prikazuju opcije koje
možete odabrati odgovarajućom tipkom
(PRETPRANJE, HIGIJENSKI i NOĆNI
CIKLUS).
- podešava ispiranje u skladu s odabranom
vrstom tkanine;
- podešava ritam rotacije bubnja u skladu
s odabranom vrstom tkanine;
8) Wi-Fi (samo kod određenih modela)
- prepoznaje prisutnost kože te ukoliko je
potrebno, povećava količinu vode
tijekom ispiranja;
8
- podešava brzinu centrifuge u skladu s
količinom rublja, kako bi se izbjegla
neuravnoteženost.
 Kod modela s Wi-Fi opcijom, ikona
prikazuje da Wi-Fi sustav radi.
 Ostale
informacije o Wi-Fi sustavu
potražite u posebnom priručniku unutar
uređaja.
35
HR
5
9) ODGODA POČETKA PRANJA
Tabelarni pregled programa
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Preporučeno
Max.
Perfect 20°
1) 5,5
Mix & Wash
6
6,5
7
20°
20°
Intenzivni 40° 1) 5,5
6
6,5
7
40°
40°
Higijenski 60°
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
3
3
3,5
3,5
40°
40°
Brzi 30 Min
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Brzi 14 Min
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
6
6,5
7
60°
60°
Baby
1) 5,5
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
Istjecanje +
Centrifuga
-
-
-
-
-
-
Ručno pranje/Svila
2
2
2
2
30°
30°
Vuna
2
2
2
2
40°
40°
Osjetljivo
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
1
DETERDŽENT
2
1
Miješano
1)
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Pamuk
**
1)
8
9
10
11
40°
60°
( )
Bijelo
1)
8
9
10
11
60°
90°
( )
36
( )
Samo kod odabrane opcije za
PRETPRANJE (kod programa
gdje je dostupna).
(Samo kod modela s ladicom za
tekući deterdžent)
Kada perete manju količinu
rublja s mrljama koje zahtjevaju
postupak izbjeljivanja, prethodno
uklanjanje mrlja može se izvesti u
perilici rublja.
Ulijte izbjeljivač u posudicu za
tekuća sredstva, smještenu u
odjeljku s oznakom "2" u ladici za
deterdžent te odaberite poseban
program za ISPIRANJE.
Nakon završetka tog postupka,
okrenite programator na OFF
položaj, dodajte ostatak odjeće
i nastavite pranje odabirom
odgovarajućeg programa.
Molimo proučite sljedeće bilješke:
* Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o
modelu (vidi kontrolnu ploču).
** STANDARDNI PROGRAMI ZA
PRANJE PAMUKA, U SKLADU S
EUROPSKIM NORMAMA 1015/2010 I
No 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 40°C.
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja
i predstavljaju najučinkovitije programe
u smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog
rublja.
Ovi programi razvijeni su da budu
u skladu s temperaturom pranja
navedenom na etiketama odjeće, a
stvarna temperature može se neznatno
razlikovati od deklarirane temperature
pranja.
1)
Brzina centrifuge se također može smanjiti,
u skladu s uputama navedenim na
etiketama odjeće ili se može potpuno
isključiti za vrlo osjetljive tkanine.
Tu funkciju možete aktivirati pomoću tipke
za ODABIR BRZINE CENTRIFUGE.
Ukoliko na etiketi nije navedena informacija
o brzini centrifuge, možete koristiti
maksimalnu brzinu odabranog programa.
37
Za prikazane programe možete
podesiti trajanje i intenzitet pranja
odabirom tipke za STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA.
HR
Previše deterdženta može uzrokovati
pretjerano pjenjenje.
Ukoliko
uređaj
otkrije
prekomjernu
prisutnost pjene, može isključiti ciklus
centrifugiranja ili produžiti trajanje programa
i povećati potrošnju vode.
Odabir programa
Za pranje različitih vrsta tkanina, kao i
različitih stupnjeva zaprljanosti, perilica
rublja nudi odgovarajuće programe za
različite namjene (vidi tablicu).
Mix Power System +
Perilica rublja opremljena je inovativnom
tehnologijom prethodno izmješanog deterdženta
i vode. Mlaz vode pod visokim tlakom raspršuje
mješavinu izravno u rublje.
U početnoj fazi ciklusa pranja, mlaz vode
pod visokim pritiskom olakšava prodiranje
otopine kroz vlakna temeljito uklanjajući
prljavštinu i osiguravajući najbolje rezultate
pranja.
"Mix Power System +" tehnologija također
osigurava, tijekom ispiranja, potpuno uklanjanje
ostataka deterdženta zahvaljujući mlazu vode
po visokim tlakom.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Ova inovativna "Mix Power System +"
tehnologija omogućava pranje pamučnih,
sintetičkih i miješanih tkanina na samo 20°C
uz učinak pranja na 40°C.
Potrošnja na ovom programu je oko 50%
klasičnog programa za pamuk na 40°C.
Preporuča se količina rublja od 2/3
maksimalnog kapaciteta perilice.
Ovaj program nudi i "Mix & Wash" funkciju
koja omogućuje pranje rublja različitih
tkanina i boja zajedno.
UPOZORENJE:
Novo obojano rublje prvi puta treba
prati odvojeno.
Higijenski 60°
Ovaj program namjenjen pranju pamučnog
rublja, posebno je razvijen za uklanjanje
tvrdokornih mrlja već na 60°C zahvaljujući
"Mix Power System +" tehnologiji.
Perfect Rapid 59 Min
Ovaj posebno razvijen program zadržava
visoku kvalitetu pranja istovremeno znatno
smanjujući trajanje pranja.
Namjenjen je smanjenoj količini rublja (vidi
tablicu programa).
Brzi 30 Min
Potpuni ciklus pranja (pranje, ispiranje i
centrifuga). Program je namjenjen pranju
neznatno zaprljanih pamučnih i miješanih
tkanina. Uz ovaj program preporuča se
upotreba samo 20% uobičajene količine
deterdženta kako bi se izbjeglo nepotrebno
trošenje istog.
Brzi 14 Min
Potpuni ciklus pranja (pranje, ispiranje i
centrifuga). Program je namjenjen pranju
neznatno zaprljanih pamučnih i miješanih
tkanina. Uz ovaj program preporuča se
upotreba samo 20% uobičajene količine
deterdženta kako bi se izbjeglo nepotrebno
trošenje istog.
Baby
Ovaj program namjenjen pranju dječje
odjeće jamči vrhunsku čistoću uz učinak
dezinfekcije, pri čemu je 60°C minimalna
postavljena temperatura.
Za najbolje rezultate dezinfekcije preporučamo
upotrebu praškastog deterdženta.
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja i prijelazno
centrifugiranje (čiju brzinu možete smanjiti ili
ga potpuno isključiti pritiskom odgovarajuće
tipke). Prikladan je za ispiranje bilo koje vrste
tkanina, primjerice nakon ručnog pranja.
Nikada ne miješajte rublje nepostojanih
boja.
Intenzivni 40°
Ovaj program namjenjen pranju pamučnog
rublja, postiže izvrsne rezultate pranja na
40°C istovremeno osiguravajući očuvanje
tkanina i boja.
38
Istjecanje + Centrifuga
Program vrši istjecanje vide i maksimalno
centrifugiranje. Moguće je isključiti ili smanjiti
brzinu centrifuge pritiskom odgovarajuće
tipke.
Vuna
Ovaj program vrši ciklus pranja namjenjen
vunenim tkaninama prikladnim za pranje u
perilici rublja ili tkaninama namjenjenim za
ručno pranje.
Pamuk 40°C - 60°C
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja te
predstavljaju najučinkovitije programe u
smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog rublja.
Osjetljivo
Ovaj program izmjenjuje periode nježnog
pranja i namakanja te je prikladan za pranje
osjetljivih tkanina. Ciklus pranja i ispiranja
vrše se s povećanom razinom vode za
najbolje rezultate.
Bijelo
Program namjenjen najučinkovitijem pranju.
Završna centrifuga na maksimalnog brzini
osigurava učinkovito uklanjanje mrlja.
39
HR
Miješano
Pranje i ispiranje daju najbolje rezultate
zahvaljujući rotaciji bubnja i razini vode.
Nježno centrifugiranje osigurava smanjeno
gužvanje odjeće.
Ručno pranje/Svila
Ovaj program nudi nježan ciklus pranja za
odjeću deklariranu "isključivo za ručno
pranje", svilene tkanine i odjevne predmete
deklarirane za pranje na programu za svilu.
7. OVLAŠTENI SERVIS I JAMSTVO
Ukoliko smatrate da vaša perilica rublja ne radi pravilno, a prije nego što pozovete
ovlašteni servis, molimo da pročitate niže navedene praktične savjete jer neke probleme u
radu perilice možete i sami riješiti.
Problem
Mogući uzrok i praktična rješenja
Perilica rublja ne
radi/ne može se
pokrenuti
Provjerite da li je pravilno priključena na električnu mrežu.
Provjerite da li je uključena.
Provjerite da li je željeni program pravilno odabran i da li je perilica
pravilno pokrenuta.
Provjerite ispravnost osigurača ili zidne utičnice, spojite na tu zidnu
utičnicu neki drugi uređaj (npr. svjetiljku)
Možda vrata nisu pravilno zatvorena, otvorite i ponovno zatvorite.
Provjerite da li je slavina otvorena.
Provjerite da li je gumb za izbor programa pravilno podešen.
Voda ne ulazi u
perilicu rublja
Perilica rublja ne
ispušta vodu
Voda curi na pod
oko perilice rublja
Perilica rublja ne
centrifugira
Jake vibracije pri
centrifugiranju
Prikazna/trepti
oznaka za grešku u
radu (ERROR)
Provjerite da filter nije začepljen.
Provjerite da odvodna cijev nije previše savijena ili pritisnuta od okolnih
predmeta ili zida.
Provjerite da u filteru nema stranih predmeta.
To može biti zbog brtve između dovodne cijevi i slavine, jače stegnite
dovodnu cijev na slavinu ili zamijenite brtvu.
Moguće da voda nije u potpunosti ispražnjena, pričekajte nekoliko
minuta.
Napomena: neki modeli perilica imaju funkciju potpunog isključivanja
centrifuge.
Prekomjerna količina deterdženta može spriječiti centrifugiranje, kod
narednog pranja smanjite količinu deterdženta.
Perilica rublja nije pravilno poravnata, ako je potrebno, podesite
okretne nožice kako je navedeno u pripadajućem odlomku.
Provjerite da li je uklonjena transportna zaštita (vijci i podloške).
Rublje u bubnju nije ravnomjerno raspoređeno, uredno posložite i
rasporedite rublje.
Greška (error) br. 0, 1, 5, 7 ili 8 obratite se ovlaštenom servisu.
Greška (error) br. 2, perilica rublja ne uzima vodu, provjerite da je
slavina za vodu otvorena.
Greška (error) br. 3 perilica rublja ne ispušta vodu, provjerite da
odvodna cijev nije previše savinuta ili pritisnuta od okolnih predmeta ili
zida.
Greška (error) br. 4, previše vode u perilici rublja, zatvorite dovod
vode, obratite se ovlaštenom servisu.
Greška (error) br. 9, isključite perilicu, pričekajte 10-15 sekundi i
ponovno pokrenite program pranja.
40
Jamstvo
Proizvod ima jamstvo pod uvjetima koji
su navedeni u dokumentaciji isporučenoj
uz uređaj. Jamstveni list mora biti
uredno popunjen i ovjeren kako bi se u
slučaju potrebe pokazao ovlaštenom
Candy servisu. Čuvajte jamstveni list.
- mutna voda prilikom istjecanja: ovo je
vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju
negativan
učinak
na
učinkovitost
ispiranja;
- sloj bijelog praška (zeoliti) na rublju
nakon pranja: ovo je uobičajeno, rublje
neće upiti prašak niti promijeniti boju;
Registrirajte svoj proizvod!
Ne gubite vrijeme. Registrirajte svoju
perilicu rublja i otkrijte brojne
pogodnosti.
Saznajte
kako
na
www.registercandy.com ili pozivom
na broj naveden na odgovarajućim
materijalima.
- pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja:
to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pjena: čemu su uzrok anionski
tenzidi u deterdžentima koje je teško
ukloniti s rublja.
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim
ispiranjem, ono neće imati učinka.
Ako probleme u radu perilce ne možete
riješiti prema prethodnim uputama ili
sumnjate u njenu ispravnost, obratite se u
što kraćem vremenu ovlaštenom Candy
servisu.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške u knjižici
koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim
toga, proizvođač također zadržava pravo da
bez prethodne najave izvodi promjene koje
smatra korisnim za svoje proizvode a bez
mijenjanja njihovih bitnih karakteristika.
Možete se prijaviti za Candy servisni plan
kako bi primili besplatnu uslugu nakon
isteka jamstvenog roka.
Pažnja: Poziv nije besplatan. O trošku
poziva bit ćete obavješteni od strane
operatera glasovnom porukom.
Candy preporučuje da za popravak vašeg
uređaja
uvijek
zahtijevate
ugradnju
originalnih rezervnih dijelova koji se mogu
nabaviti u ovlaštenim servisima.
41
HR
Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata
može uzrokovati sljedeće posljedice:
14.07 - 43006944 -
- GVT/GSF MPS (8÷11) -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising