Candy | COS 105F/L1-S | Candy COS 105F/L1-S Navodila za uporabo

Candy COS 105F/L1-S Navodila za uporabo
PL
SL
Instrukcja obsäugi
Navodilo za uporabo
COS 105 F
PL
GRATULACJE
âESTITAMO!
Kupujåc sprzët AGD firmy Candy
dowiodäeé, ãe nie akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete kompromisnih
re‰itev in da ste kupec, ki hoãe le
najbolj‰e.
Firma Candy ma przyjemnoéç
przedstawiç nowå pralkë
automatycznå, która jest rezultatem
lat poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim kontakcie
z konsumentem. Wybraäeé jakoéç,
trwaäoéç i wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë Candy.
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj, rezultat
dolgoletnih raziskovanj in izku‰enj, ki
smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci. Izbrali
ste kakovost, vzdrÏljivost in zanimivo
obliko.
Firma Candy oferuje takãe szeroki
asortyment innych urzådzeñ AGD,
takich jak: zmywarki do naczyñ,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a takãe lodówki i
zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Urzàdzenie jest przeznaczone do
u˝ytkowania jedynie w warunkach
gospodarstwa domowego oraz
warunkach do niego zbli˝onych
takich jak:
- dla personelu na zapleczu ma∏ego
sklepu, w biurach itp;
- w domach na dzia∏kach;
- przez klientów hoteli, moteli oraz
innych struktur rezydencyjnych;
- pokojach typu bed and breakfast.
U˝ytkowanie urzàdzenia w
warunkach innych ni˝ gospodarstwo
domowe lub w sposób ró˝niàcy si´
od zastosowaƒ w typowym
gospodarstwie domowym, np.
u˝ytkowanie o charakterze
us∏ugowym lub profesjonalnym przez
wyspecjalizowany personel, jest
niew∏aÊciwe tak˝e w wymienionych
wy˝ek przypadkach.
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie urzàdzenia
mo˝e obni˝yç jego trwa∏oÊç oraz
spowodowaç uniewa˝nienie
gwarancji producenta.
Producent nie odpowiada w ˝adnym
dopuszczanym prawem zakresie za
jakiekolwiek usterki urzàdzenia lub
inne szkody lub straty spowodowane
niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem
urzàdzenia odbiegajàcym od
u˝ytkowania w warunkach
gospodarstwa domowego (nawet
je˝eli urzàdzenie w takim
gospodarstwie si´ znajduje).
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce bezpiecznej
instalacji, uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych porad
pozwalajåcych zoptymalizowaç
sposób uãytkowania pralki.
Zachowaj niniejszå instrukcjë w celu
póãniejszej konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå Candy, lub z
punktami serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer, oraz
ewentualnie numer G urzådzenia
(Jeéli taki istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så obwiedzione
ramkå na rysunku obok
2
SL
Razen stroja, ki ste ga izbrali, pa
imamo na izbiro ‰e pomivalne in
su‰ilne stroje, prostostojeãe
‰tedilnike, kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice, vgradne
peãice in ‰tedilnike ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte najnovej‰i
Candyjev katalog.
Aparat je namenjen uporabi v
gospodinjstvih in podobnih okoljih:
- ãajne kuhinje v trgovinah, pisarnah
in drugih delovnih okoljih;
- poãitni‰kih hi‰icah;
- v kuhinjah za goste v hotelih,
motelih in drugih bivalnih okoljih;
- v penzionih ipd..
Tudi v takih primerih, ki se razlikujejo
od obiãajnega gospodinjstva,
komercialna uporaba s strani
strokovnjakov ali izuãenih
uporabnikov ni dovoljena.
Nenamenska uporaba aparata
lahko skraj‰a Ïivljenjsko dobo
aparata in izniãi veljavnost
garancije.
Za morebitne po‰kodbe na aparatu
ali drugaãno ‰kodo, ki bi bila
posledica nenamenske uporabe, ki
bi se razlikovala od obiãajne
uporabe v gospodinjstvih (tudi ãe bi
potekala v gospodinjstvu),
proizvajalec kljub sprejemanju
polne odgovornosti, ki jo doloãa
zakon, v takih primerih zavraãa
odgovornost.
PL
SL
ROZDZIA Ä
POGLAVJE
SPIS TREÉCI
KAZALO
Wstëp
Uvod
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
1
Gwarancja
Garancija
2
Érodki bezpieczeñstwa
Varnostni predpisi
3
Dane techniczne
Tehniãni podatki
4
Instalacja pralki
Namestitev in prikljuãitev
stroja
5
Opis panelu sterujåcego
Opis stikalne plo‰ãe
6
Tabela programów
Razpredelnica s programi
7
Wybór programu
Izbiranje programov in
temperatur
8
Szuflada na proszek
Predalãek za pralna
sredstva
9
Produkt
Priprava perila na pranje
10
Pranie
Razpredelnica programov
pranja
11
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
12
Lokalizacja usterek
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
13
Uporaba tega novega pralnega
stroja je enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno preberete
NAVODILO ZA UPORABO in ga v
celoti upo‰tevate. V navodilu so
navedene vse pomembne
informacije v zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo stroja.
Priporoãamo, da skrbno shranite to
knjiÏico z navodili, da jo boste lahko
prebrali tudi kdaj kasneje, ãe bo
potrebno.
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega stroja
poklicati enega od na‰ih serviserjev
mu obvezno sporoãite oznako
modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe je
navedena na plo‰ãici s tehniãnimi
podatki, ki je
pritrjena na stroju.
3
PL
SL
ROZDZIAÄ 1
1. POGLAVJE
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
A) NAVODILO ZA
UPORABO
B) KARTA
GWARANCYJNA
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
C) GARANCIJSKI LIST
D) ZATYCZKA
D) POKROVâKI
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
PL
SL
ROZDZIAÄ 2
2. POGLAVJE
GWARANCJA
GARANCIJA
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani na‰e
tehniãne sluÏbe, oziroma
na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Candyjevih aparatov v
garancijskem roku.
A
B
C
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
4
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
D
E
5
PL
ROZDZIAÄ 3
3. POGLAVJE
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
VARNOSTNI
PREDPISI
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Firma Candy wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE
NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
● Zaprite pipo za dotok
vode.
● Vsi Candyjevi gospodinjski
adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
● To urzàdzenie nie jest
● Ne uporabljajte podalj‰kov
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov ali
razdelilnikov.
● Osebe (vkljuãno z otroci) z
zmanj‰animi fiziãnimi,
zaznavnimi ali du‰evnimi
sposobnostmi ter osebe, ki
nimajo zadostnih izku‰enj ali
predznanja, smejo uporabljati
aparat le pod nadzorom in z
navodili oseb, ki so seznanjene s
pravilno uporabo aparata in ki
so odgovorni za njihovo varnost.
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak
aby nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
Otroke med uporabo aparata
nadzirajte. Poskrbite, da se ne
bodo igrali z aparatom.
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
● Nie wolno naraãaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej czëéci
pralki.
● Z vlaÏnimi rokami ali
SL
przeznaczone do obs∏ugi
przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego
u˝ytkowania, chyba ˝e
pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w
zakresie obs∏ugi urzàdzenia
przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
Aparat je skladen z
doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloãili 2006/95 in 2004/108
ter kasnej‰imi modifikacijami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
● Nie wolno uãywaç
● Podczas przenoszenia pralki
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
PL
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
6
SL
nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na
érodek do prania.
● Podczas transportu nie
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
● Pralka powinna byç zawsze
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie powyãszych
zaleceñ moãe negatywnie
wpäynåç na bezpieczeñstwo
uãytkowania urzådzenia.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony jego
wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt
serwisowy.
● Ne vlecite prikljuãnega kabla
ali celo aparata samega, ãe
Ïelite iztakniti vtiã iz vtiãnice.
● Elektriãni aparati ne smejo biti
izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so npr.
deÏ, sonce ipd.
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju ne
dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani stroja
(tj., strani, kjer so name‰ãena
vrata) na voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki je
prekrit s tekstilnimi oblogami,
skrbno preverite, ãe vlakna take
talne obloge ne zapirajo
odprtin za zraãenje, ki so
name‰ãene na spodnjem robu
stroja.
Stroj morata dvigniti vedno dve
osebi, tako kot je prikazano na
skici.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja stroja,
stroj takoj izklopite in iztaknite
vtikaã iz vtiãnice ter zaprite pipo
za dotok vode do stroja. Nato
pokliãite enega od
poobla‰ãenih Candyjevih
serviserjev, da vam stroj
popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo originalnih
Candyjevih rezervnih delov.
Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na varno in
pravilno delovanje stroja.
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko nabavite
kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
7
PL
SL
ROZDZIAÄ 4
PL
4. POGLAVJE
SL
ROZDZIAÄ 5
5. POGLAVJE
INSTALACJA
PRALKI
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
85
cm
Przeciàç taÊmy mocujàce
w´˝e do wody, uwa˝ajàc
by nie uszkodziç ich ani
przewodu elektrycznego.
40 cm
60 cm
8
Odkr´ciç 2 lub 4 Êruby (A) z
ty∏u pralki i wyciàgnàç 2 lub
4 rozpórki (B)
DANE TECHNICZNE
TEHNIâNI PODATKI
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
W
1500
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
MOâ VAROVALKE
A
10
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
kg
Previdno prereÏite
jermenãek, ki pridrÏuje
prikljuãni kabel in odtoãno
cev.
Odvijte 2 ali 4 vijake (A) in
odstranite 2 ali 4 podloÏke
(B).
5
Zas∏oniç 2 lub 4 otwory
zaÊlepkami do∏àczonymi do
worka z instrukcjà.
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
GL.TABLICO S PODATKI
CIÉNIENIE WODY W SIECI
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
MPa
min. 0,05
max. 0,8
NAPIËCIE ZASILANIA
NAPETOST
V
220-240
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
Zakrijte luknje s priloÏenimi
pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za
uporabo.
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
9
PL
SL
PL
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
a) Matico, s katero je pritrjena
nogica sprostite tako, da jo
odvijete z
ustreznim kljuãem.
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby uzyskaç
doskonaäe przyleganie do
podäoãa.
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
c) Po konãanem izravnavanju
nogico ponovno pritrdite tako,
da jo z ustreznim kljuãem
privijate v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev dokler
se povsem ne prileÏe dnu
stroja.
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
Prepriãajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloÏaju in da so vrata stroja
zaprta.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
UWAGA:
W razie koniecznoÊci
wymiany kabla zasilania
nale˝y zachowaç
nast´pujàcy uk∏ad kolorów
przy pod∏aczaniu
poszczególnych przewodów:
POZOR:
ãe je treba zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, prikljuãite Ïice
skladno s spodaj navedenimi
barvami/kodami:
GRANATOWY
- ZERO (N)
MODRA
- NULA (N)
BRÑZOWY
- FAZA (L)
RJAVA
- FAZA (L)
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ‚E NE
ODPRITE!
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
max 100 cm
min 4 cm
10
SL
˚Ó¸TO-ZIELONY - UZIEMIENIE (
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
)
Po zainstalowaniu, urzådzenie
naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
RUMENA-ZELENA - OZEMLJITEV (
A
B
C
)
Stroj mora biti name‰ãen tako,
da lahko vtiãnico doseÏete v
vsakem trenutku.
11
PL
ROZDZIAÄ 6
SL
PL
6. POGLAVJE
C H GM E
I F
D
A
12
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
OTWARTE DRZWICZKI
ROâAJ VRAT
Aby otworzyç drzwiczki
nale˝y pociàgnàç za
ràczk´ naciskajàc jà od
wewnàtrz.
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
N
P
B
SL
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
OPIS STIKALNE PLO·âE
Otwarte drzwiczki
Roãaj vrat
A
Kontrolka blokada drzwiczek
Kontrolna luãka zaklenjena
vrata
B
Przycisk start
Tipka Start
C
Przycisk Aquaplus
Tipka za Allergie
D
Przycisk Prania “Na Zimno”
Tipka za pranje s hladno vodo
E
Przycisk “Opóêniony start”
Tipka za zamik vklopa
Przycisk wybór wirowania
Gumb za nastavitev ‰tevila
vrtljajev centrifuge
F
G
Kontrolki obrotów wirówki
Kontrolna luãka za
nastavljeno hitrost
centrifugiranja
Lampki wskazujàce kolejne
fazy prania
Prikaz poteka programa
Lampka kontrolna
przycisków
Kontrolne luãke posameznih
tipk
Pokr´t∏o programów z OFF
Gumb za nastavitev
rogramov pranja – gumb
programatorja
N
Szuflada na proszek
Predalãek za pralna sredstva
P
H
I
M
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST
WYPOSAÃONE W
SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY
ZAPOBIEGA
NATYCHMIASTOWEMU
OTWARCIU DRZWICZEK TUZ
PO ZAKOÑCZENIU PRANIA,
PO JEGO ZATRZYMANIU LUB
PO ZAKOÑCZENIU
WIROWANIA. PRZED
OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY ODCZEKAÇ
2 MINUTY.
A
2 min.
POMEMBNO:
POSEBNA VARNOSTNA
NAPRAVA PREPREâUJE
ODPIRANJE VRAT TAKOJ
PO KONâANEM PRANJU.
PO KONâANEM
CENTRIFUGIRANJU
POâAKAJTE ·E PRIBLIÎNO
2 MIN., DA SE VARNOSTNA
NAPRAVA SPROSTI, ·ELE
NATO LAHKO ODPRETE
VRATA STROJA.
KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
LUâKA 'ZAKLENJENA VRATA'
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
do koƒca cyklu prania.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝
kontrolka zgaÊnie, a
nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie
pokr´t∏a programatora na
pozycj´ OFF.
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poãakajte 2
minuti in ko luãka ugasne,
lahko odprete vrata. Ko je
program pranja zakljuãen,
obrnite stikalo programatorja
na OFF.
B
13
PL
PRZYCISK START
Po wybraniu programu
nale˝y zaczekaç a˝ jedna z
kontrolek “Wirowanie”
zaÊwieci i dopiero po tym
wcisnàç przycisk START.
Wcisnàç START w celu
uruchomienia cyklu
wybranego za pomocà
programatora (w zale˝noÊci
od ustawienia zapali si´
kontrolka jednej z faz prania)
UWAGA: PO W¸ÑCZENIU
PRALKI ZA POMOCÑ
PRZYCISKU START NALE˚Y
POCZEKAå KILKA
SEKUND, A˚ PRALKA
ROZPOCZNIE CYKL
PRANIA.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami
opcji. Przytrzymaç przycisk
START/PAUZA przez oko∏o 4
sekundy, kontrolki
przycisków oraz kontrolka
jednej z faz prania zacznà
migaç co oznacza ˝e
urzàdzenie jest w trybie
PAUZA, wprowadziç ˝àdane
zmiany i ponownie wcisnàç
START/PAUZA , kontrolki
przestanà migaç.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania
gdy pralka ju˝ pracuje, i
poczekaç 2 minuty a˝ zwolni
si´ blokada drzwiczek.
Po wyj´ciu lub do∏o˝eniu
czegoÊ do prania nale˝y
zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w
który zosta∏a zatrzymana.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF a nast´pnie
wybraç inny program.
Nast´pnie ponownie ustawiç
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycjii OFF..
14
SL
TIPKA START
Po izbiranju programa
poãakajte, da se osvetli
indikator “OÏemanje”, in
‰ele nato pritisnite na tipko
START.
S pritiskom na tipko zaÏenite
izbrani program (osvetlijo se
indikatorji faz, ki sestavljajo
izbrani program).
OPOMBA:
STROJ LAHKO ZAâNE
DELOVATI ·ELE NEKAJ
SEKUND PO PRITISKU NA
TIPKO START.
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja izbranega
programa
Potekajoãi program lahko v
vsakem trenutku prekinete
tako, da pribliÏno 4 sekunde
pritiskate na tipko
“START/PAVZA”.
Ko se stroj preklopi v naãin
pavze, zaãneta utripati
indikator “faza pranza” in
indikator tipke za opcije.
Ko Ïelite znova zagnati
program, ‰e enkrat pritisnite
na tipko START.
âe Ïelite med pranjem
dodati kak‰en kos perila v
stroj, poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata
odklenejo. Nato spet zaprite
vrata stroja in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je
bil program prekinjen.
Preklic potekajoãega
programa
âe Ïelite preklicati program,
obrnite gumb za izbiranje
programov na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
Izberite drugi program.
Gumb za izbiranje
programov obrnite na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
PL
C
SL
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
PRZYCISK “AQUAPLUS”
TIPKA “ALLERGIE”
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi System, wykonaç
dodatkowy specjalny cykl
prania przeznaczony dla osób
o delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody, a
nowy sposób funkcjonowania,
polegajàcy na cyklach
obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, ˝e tkaniny sà
dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a wymyÊlona
specjalnie dla osób o skórze
delikatnej i wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej funkcji
tak˝e przy praniu odzie˝y
dzieci´cej (dzieci majà zawsze
wra˝liwsza skór´) oraz przy
praniu tkanin z warstwà gàbki,
poniewa˝ z takiej tkaniny
trudniej usuwa si´ detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja jest
zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz me‰anice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor. Ta opcija
zagotavlja neÏno ravnanje s
perilom in je predvsem
namenjena osebam z neÏno
in obãutljivo koÏo, pri katerih
bi lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji
koliãini vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju
faz obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode
zagotavlja temeljitej‰e
pranje in popolno izpiranje.
V stroj se natoãi veãja
koliãina vode, tako da se
detergent bolje raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v
stroj natoãi veã vode, kar
zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi
detergenta iz perila, kar je
‰e posebej pomembno za
osebe z neÏno in obãutljivo
koÏo, pri katerih bi lahko tudi
najmanj‰e sledi pralnih
sredstev povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi
za pranje otro‰kih oblaãil in
obãutljivega perila nasploh,
pa tudi za pranje frotirja, saj
ta med pranjem absorbira
veã detergenta.
Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in
volno/roãno pranje.
D
15
PL
PRZYCISK PRANIA
“ NA ZIMNO”
Przy uãyciu tego przycisku
moãliwa jest zmiana kaãdego
programu w pranie “na zimno”
bez zmiany pozostaäych
parametrów (poziomu wody,
czasu prania itd.)
Zasäony, maäe dywaniki oraz
wszelkie delikatne, mogåce
odbarwiaç sië lub
powodowaç przebarwienia
tkaniny, dziëki tej funkcji mogå
byç bezpiecznie prane.
TIPKA ZA PRANJE S HLADNO
VODO
âASOVNI ZAMIK VKLOPA
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç w∏aczenie
cyklu prania za 3, 6 lub 9
godzin. Aby w∏àczyç
“opóêniony start” nale˝y:
Ustawiç wybrany program
(Poczekaç a˝ jedna z kontrolek
“Wirowanie” zaÊwieci )
Wcisnàç przycisk OPÓèNIONY
START. Ka˝de wciÊni´cie
powoduje wybranie czasu
rozpocz´cia odpowiednio za
3, 6 lub 9 godzin. (Kontrolka
odpowiadajàca wybranemu
czasowi zacznie migaç.)
Wcisnàç przycisk START aby
rozpoczàç odliczanie czasu
pozosta∏ego do
automatycznego w∏àczenia
si´ cyklu prania w
zaprogramowanym czasie.
(kontrolka odpowiadajàca
wybranemu czasowi
pozostanie zapalona)
S pomoãjo tipke lahko
nastavite ãasovni zamik
vklopa za 3, 6 ali 9 ur. To
storite na naslednji naãin:
Izberite program
(Poãakajte, da se osvetli
indikator “OÏemanje” ).
Pritisnite na tipko za zamik
vklopa; ob vsakem pritisku
se spremeni vrednost - 3 - 6
- 9; utripa ustrezna
kontrolna luãka.
S pritiskom na tipko START
aktivirate od‰tevanje
nastavljenega ãasa
nastavljenega ãasovnega
zamika (kontrolna luãka
nastavljene vrednosti
preneha utripati in ostane
osvetljena).
Ko preteãe nastavljeni
ãasovni zamik, zaãne stroj
prati.
âe Ïelite preklicati
nastavljeni ãasovni zamik,
pritiskajte na tipko za
nastavljanje ãasovnega
zamika, dokler vse luãke (36-9) ne ugasnejo. Zdaj
lahko roãno vklopite
program pranja - pritisnite
na tipko START, ali pa
izklopite stroj - obrnite gumb
programatorja v izklopljeni
poloÏaj.
16
E
âe pritisnete na to tipko, bo
stroj ne glede na izbrani
program opral perilo s
hladno vodo, medtem ko
ostanejo druge znaãilnosti
programa nespremenjene
(koliãina vode, trajanje
programa, faze ipd.).
Zahvaljujoã tej novi funkciji
lahko zdaj varno perete
tudi zavese, manj‰e
preproge, obãutljive
sintetiãne tkanine in perilo
neobstojnih barv.
PRZYCISK “ OPÓèNIONY START”
Mo˝liwe jest anulowanie
ustawienia opóênionego startu
w nast´pujacy sposób:
Wcisnàç kilkakrotnie przycisk
OPÓèNIONY START aby zgasiç
kontrolki.
W tym momencie jest mo˝liwe
rozpocz´cie cyklu wybranego
poprzednio, poprzez
wciÊniecie przycisku START albo
anulowanie cyklu poprzez
ustawienie pokr´t∏à
programatora na pozycj´ OFF i
nastepnie wybranie innego
programu.
PL
SL
F
SL
PRZYCISK WYBÓR WIROWANIA
Wybór pr´dkoÊci wirowania
jest wa˝ny dla przygotowanie
bielizny do prasowania. Ten
model pralki daje du˝à
mo˝liwoÊç doboru pr´dkoÊci
wirowania do indywidualnych
potrzeb. Wciskajàc ten przycisk
mo˝na zmniejszyç maksymalne
obroty wirowania dla danego
programu a˝ do ca∏kowitego
wy∏àczenia wirowania
(kontrolki wirowania sà
zgaszone).
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
ponownie wciskaç ten
przycisk, a˝ do uzyskania
wybranej pr´dkoÊci.
Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
nie jest mo˝liwe zwi´kszenie
obrotów wirówki ponad
poziom automatycznie
zaprogramowany w
momencie ustawiania
programu.
GUMB ZA “NASTAVITEV
HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA”
Faza centrifugiranja je zelo
pomembna, saj naj bi iz perila
odstranila ãimveã vlage, ne
da bi ga pri tem po‰kodovala.
Hitrost centrifuge lahko
prilagodite svojim potrebam. S
pritiskom na to tipko lahko
zniÏate najveãjo hitrost
centifugiranja in po potrebi
tudi prekliãete fazo
centrifugiranja (vsi indikatorji
hitrosti centrifugiranja so
ugasnjeni). âe Ïelite ponovno
aktivirati fazo centrifugiranja,
preprosto pritisnete na tipko,
dokler ni nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja od
najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
momencie, bez koniecznoÊci
ustawiania pralki w funkcji
PAUZA.
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
KONTROLKI OBROTÓW
WIRÓWKI
W momencie wyboru
programu odpowiednia
kontrolka zaÊwieci si´
automatycznie, pokazujàc
maksymalnà mo˝liwà
pr´dkoÊç wirowania.
JeÊli zmniejszymy pr´dkoÊç
wirowania wciskaniem
odpowiedniego przycisku,
zaÊwieci si´ kontrolka nowo
ustawionej pr´dkoÊci wirówki.
INDIKATORJI HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Ko izberete Ïeleni program, se
osvetli luãka skladno z najvi‰jo
moÏno hitrostjo centrifugiranja
za izbrani program. Ob
nastavljanju niÏje hitrosti
centrifugiranja se osvetli
ustrezen indikator.
ÅCE KOLEJNE
LAMPKI WSKAZUJÅ
FAZY PRANIA
PRIKAZ POTEKA PROGRAMA
= pranie
= Glavno pranje
= p∏ukanie
= Izpiranje
= wirowanie.
= Centrifugiranje
G
H
I
17
PL
SL
LAMPKA KONTROLNA
PRZYCISKÓW
Zapalajà si´ gdy wciÊniemy
dany przycisk.
JeÊli jednak wybierzemy opcj´
niezgodnà z wybranym
programem kontrolka
najpierw b´dzie migaç a
potem zgaÊnie.
KONTROLNE LUâKE ZA
POSAMEZNE OPCIJE
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
MO˚NA NIM OBRACAå
W OBIE STRONY.
PO WYBORZE PROGRAMU
PO KILKU SEKUNDACH
ZAÂWIECI JEDNA Z
KONTROLEK WIROWANIA.
W CELU WY¸ÑCZENIA
SYGNALIZACJI ÂWIETLNEJ
NALE˚Y USTAWIå
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA W
POZYCJI OFF.
Osvetlijo se, ko pritisnete na
katero od tipk.
âe izberete opcijo, ki ni na
voljo v kombinaciji z izbranim
programom, kontrolna luãka
tipke najprej utripa, nato pa
ugasne.
GUMB SE VRTI V OBE
SMERI. KO OBRNETE
STIKALO ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV, SE
OSVETLIJO INDIKATORJI
HITROSTI OÎEMANJA.
OPOMBA: KO ÎELITE
IZKLOPITI STROJ,
OBRNITE STIKALO ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV
V IZKLOPLJENI POLOÎAJ
(OFF).
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
Stroj zaÏenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraãa).
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
Stroj izklopite tako, da
obrnete gumb
programatorja na OFF.
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE PO
ZAKO¡CZENIU PRANIA I
PRZED WYBOREM
NOWEGO PROGRAMU.
18
M
OPOMBA:
GUMB
PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA
OFF PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU PRANJA
OZ. âE ÎELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
N
PL
ROZDZIAÄ 7
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
MAKS.
ÄADUNEK
kg
TEMP.
°C
ÉRODEK PIORÅCY
2
Materiaäy wytrzymaäe
baweäna, len
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe
1
Bia∏e
5
90°
●
●
Biaääe z praniem
wst´pnym
5
60°
●
●
●
Trwa∏e kolory
**
5
60°
●
●
Trwa∏e kolory
**
5
40°
●
●
Nietrwaääe kolory
5
30°
●
●
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
Trwa∏e kolory
2,5
50°
●
●
Syntetyczne (nylon,
perlon), baweäniane
mieszane
Nietrwaääe kolory
2,5
40°
●
●
2,5
30°
●
●
** PROGRAMY KONTROLNE BAWE¸NA WED¸UG (EU) NR 1015/2010 oraz Nr
1061/2010.
Tkaniny delikatne
1,5
40°
●
●
PROGRAM BAWE¸NA w temperaturze 60°C
PROGRAM BAWE¸NA w temperaturze 40°C
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
1
30°
●
●
Pranie r´czne
1
30°
●
●
P∏ukanie
-
-
Szybkie
wirowanie
-
Tylko
odprowadzanie
wody
-
baweäna mieszane
wytrzymaäe
mieszane, delikatne
syntetyczne
Programy
specjalne
Bardzo delikatne
materiaäy
20
Koszule
●
Uwagi:
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do pralki
maksymalnie 3 kg bielizny.
Te programy przeznaczone sà do prania bawe∏ny Êrednio zabrudzonej i sà
najbardziej wydajne w sensie zu˝ycia wody i energii w zakresie prania tkanin
bawe∏nianych.
Te programy zosta∏y opracowane pod kàtem zgodnoÊci z oznaczeniami
temperatury prania zamieszczonymi na etykietkach odzie˝y a efektywna
temperatura wody moze nieznacznie odbiegaç od deklarowanej temperatury
cyklu prania.
-
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na
wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie
wy∏àczyç wirowanie. .
-
PROGRAM “MIX
& WASH SYSTEM”
5
40°
●
●
tkaniny
odporne/mieszane
3
40°
●
●
tkaniny
odporne/mieszane
2
30°
●
●
21
SL
7. POGLAVJE
Program za:
Odporne tkanine
GUMB ZA
IZBIRANJE
PROGRAMOV
NA:
TEÎA (NAJVEâ]
Kg.
TEMP.
°C
PRALNA SREDSTVA V:
2
1
BombaÏ, platno
Belo perilo
5
90°
●
●
BombaÏ, odporne tkanine
iz me‰anice vlaken
Belo perilo s
predpranjem
5
60°
●
●
BombaÏ, tkanine iz
me‰anice vlaken
Obstojne barve
**
5
60°
●
●
Obstojne barve
**
5
40°
●
●
Neobstojne barve
5
30°
●
●
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
Obstojne barve
2,5
50°
●
●
Sintetika (najlon, perlon),
bombaÏne me‰anice
Neobstojne barve
2,5
40°
●
●
** STANDARDNI PROGRAMI ZA BOMBAÎ SKLADNO Z DOLOâILI PREDPISA (EU) ‰t.
1015/2010 in ·t. 1061/2010
2,5
30°
●
●
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAÎA pri temperaturi 60° C
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAÎA pri temperaturi 40° C
Obãutljive tkanine
1,5
40°
●
●
Volna (za strojno
pranje)
1
30°
●
●
Programa sta primerna za pranje obiãajno umazanega bombaÏnega perila in sta najbolj
uãinkovita programa glede na porabo energije in vode za pranje bombaÏnega perila.
Programa sta bila namensko razvita za prilagajanje priporoãeni temperature za pranje,
navedeni na etiketah na oblaãilih. Dejanska temperature vode se lahko nekoliko razlikuje od
deklarirane temperature za ta program.
Roãno pranje
1
30°
●
●
Izpiranje
-
-
Centrifugiranje z
veliko hitrostjo
-
-
Samo
izãrpavanje
-
-
Program Mix &
Wash System
5
40°
●
●
Odporne tkanine/
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
3
40°
●
●
Odporne tkanine/
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
2
30°
●
●
Me‰anica vlaken,
obãutljiva sintetika
Posebni
programi
Zelo obãutljive tkanine
22
●
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
âe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 3 kg perila.
Srajce
●
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti centrifugiranja.
23
PL
SL
ROZDZIAÄ 8
8. POGLAVJE
WYBÓR
PROGRAMU
IZBIRANJE
PROGRAMOV
Pralka posiada 4 róãne grupy
programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju materiaäu i
jego stopnia zabrudzenia.
Programy te róãniå sië rodzajem
prania, temperaturå i däugoéciå
cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
Pralni stroj ima 4 skupine
programov, ki omogoãajo
pranje razliãno umazanega
perila, kot seveda tudi pranje
razliãnih vrst tkanin. Programi
pranja se med seboj razlikujejo
po naãinu pranja, temperaturah
in po trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy opracowane
w celu maksymalnego
rozwiniëcia fazy prania i
päukania, przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie zapewnia
skuteczne usuniëcie wody.
1. OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na teh
programih z intenzivno moãjo.
Po vsakem vmesnem izpiranju
stroj perilo tudi oÏame, kar
zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany rytm
obrotów bëbna oraz päukanie w
duãej iloéci wody.Delikatne
odwirowanie zmniejsza ryzyko
pogniecenia pranych tkanin.
2. TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolj‰e
rezultate pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi, da bi
se perilo preveã zmeãkalo.
3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do prania,
które sk∏ada si´ z naprzemiennych
okresów prania i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania bardzo
delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´ w
du˝ej iloÊci wody, co zapewnia
najlepsze wyniki.
3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program, ki perilo
izmeniãno pere in namaka, in je
predvsem namenjen pranju zelo
obãutljivih tkanin.
Pranje in izpiranje poteka v veãji
koliãini vode, kar zagotavlja
najbolj‰e rezultate.
PROGRAM WE¸NA
Program ten jest przeznaczony
wy∏àcznie do prania tkanin
we∏nianych dopuszczonych do
prania w pralce.
W cyklu tym naprzemiennie sà
momenty prania i momenty
pauzy, przy temperaturze
maksymalnej 30°C z 3
p∏ukaniami i jednym delikatnym
wirowaniem.
PROGRAM ZA VOLNO
Ta program je namenjen pranju
perila iz volne, oznaãenega z
etiketo „Woolmark”. Tekom
programa se izmenjujejo aktivne
faze in premori. Pranje poteka pri
temperaturi do 30°, zakljuãi pas
se s 3 izpiranji in kratkotrajnim
centrifugiranjem.
PRANIE R¢CZNE 30°
Pralka ma równie˝ cykl prania
delikatnego , zwanego –pranie
r´czne
Jest to kompletny cykl prania
dla bielizny przeznaczonej
wy∏àcznie do prania r´cznego.
Program ma temperatur´
maksymalnie do 30°C i
zakoƒczony jest 3 p∏ukaniami i
delikatnym wirowaniem.
'ROâNO' PRANJE
Pralni stroj omogoãa tudi neÏno
pranje zelo obãutljivega perila,
enakovredno roãnemu pranju.
Ta program je namenjen pranju
perila, oznaãenega z etiketo
'Roãno pranje'. Stroj opere perilo
pri 30°C, program pa se zakljuãi
z 3 izpiranji in neÏnim
centrifugiranjem.
24
PL
SL
4. Programy specjalne
4. Posebni programi
PROGRAM SPECJALNY
„P¸UKANIA”
Program ten wykonuje 3
p∏ukania bielizny z
poÊrednimi odwirowaniami
(które mo˝na zredukowaç
lub anulowaç specjalnym
przyciskiem).
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç
wszelkie typy tkanin , tak˝e
odzie˝ wypranà uprzednio
r´cznie.
IIZPIRANJE
PROGRAM SPECJALNY
„SZYBKIE WIROWANIE”
Program ten wykonuje
wirowanie o maksymalnej
pr´dkoÊci. (Obroty mogà
byç redukowane
specjalnym przyciskiem).
HITRO CENTRIFUGIRANJE
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
IZâRPAVANJE VODE
Program ten przeznaczony
jest tylko do wypuszczenia
wody.
Program je namenjen
izãrpavanju vode iz bobna.
Ta program opravi tri
izpiranja z vmesnim
centrifugiranjem (hitrost
lahko prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke). Ta program
je namenjen izpiranju
razliãnega perila po pranju
na roke.
Ta program je namenjen
intenzivnemu centrifugiranju
perila (hitrost lahko
prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke).
25
PL
26
SL
PL
SL
PROGRAM „MIX AND WASH
SYSTEM”
PROGRAM »MIX & WASH«
PRANIE CODZIENNE 40°CCYKL SZYBKI 44’
DNEVNO PRANJE 40°C – HITRI
44-minutni program
Jest to wy∏àczny patent
CANDY i ma 2 wielkie zalety
dla u˝ytkownika:
To je ekskluzivni Candyjev
sistem pranja, ki nudi
uporabniku dve veliki
prednosti:
● mo˝na praç razem ró˝ne
typy tkanin (np. bawe∏n´
+ tkaniny syntetyczne itp.)
NIE FARBUJÑCE.
● moÏno je skupno pranje
perila iz razliãnih
materialov, npr. bombaÏ
+ sintetika.
Kompletny cykl prania
(pranie, p∏ukanie i
wirowanie) w czasie oko∏o
44’.
- za∏adunek do 3kg
- tkaniny ma∏o zabrudzone
(bawe∏na i mieszane)
W programie tym zaleca si´
u˝ycie tylko 30% z normalnie
stosowanej iloÊci detergentu.
● pranie w tym programie
daje znaczne
oszcz´dnoÊci energii
elektrycznej.
● Ta program zagotavlja
obãuten prihranek
energije.
Ta kompleten program
pranja (pranje, izpiranje in
oÏemanje) opera perilo v
pribliÏno 44 minutah.
- najveãja dovoljena koliãina
perila – 3 kg;
- namenjen pranju manj
umazanega perila (bombaÏ,
me‰anica vlaken).
Priporoãamo, da za pranje s
tem programom odmerite le
30 % obiãajne koliãine
detergenta, kar pomeni
prihranek.
Program „Mix and Wash”
ma temperatur´ 40°C, i
naprzemienne fazy obrotów
b´bna: dynamiczne (szybkie
obroty b´bna) i statyczne
(namoczona bielizna jest w
fazie spoczynku). Z tego
powodu czas trwania tego
cyklu jest wyd∏u˝ony prawie
do 2 godzin.
Zu˝ycie energii dla ca∏ego
cyklu wynosi tylko 850W/h.
Stroj opere perilo pri 40°C,
izmenjujeta se dinamiãna
faza (obraãanje bobna) in
statiãna faza (tkanina se
med fazo mirovanja
namaka); program pa traja
dlje ãasa - skoraj 2 ure.
Poraba energije za cel
program je samo 850 W/h.
PRANIE CODZIENNE 30°CCYKL SZYBKI 32’
Kompletny cykl prania
(pranie, p∏ukanie,
wirowanie) w czasie oko∏o
32’.
- za∏adunek do 2 kg
- tkaniny ma∏o zabrudzone
(bawe∏na i mieszane)
W programie tym zaleca si´
u˝ycie tylko 20% z normalnie
stosowanej iloÊci detergentu.
DNEVNO PRANJE 30°C – HITRI
32-minutni program
UWAGA:
Pomembno!
● Pierwsze pranie tkanin
kolorowych nale˝y
wykonaç oddzielnie nie
mieszajàc kolorów.
● Nove, pisane kose prviã
perite posebej!
● W ˝adnym wypadku nie
nale˝y praç razem tkanin
kolorowych farbujàcych.
● Nikoli ne perite skupaj
razliãne neobstojne
pisane kose!
Ta kompleten program
pranja (pranje, izpiranje in
oÏemanje) opera perilo v
pribliÏno 32 minutah:
- najveãja dovoljena koliãina
perila – 2 kg;
- namenjen pranju manj
umazanega perila (bombaÏ,
me‰anica vlaken).
Priporoãamo, da za pranje s
tem programom odmerite le
20 % obiãajne koliãine
detergenta, kar pomeni
prihranek.
27
SL
PL
PL
SL
ROZDZIAÄ 9
9. POGLAVJE
ROZDZIAÄ 10
10. POGLAVJE
SZUFLADA NA
PROSZEK
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
PRODUKT
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
✿
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- v predelek, oznaãen s
✿
simbolom
, odmerite
posebne dodatke mehãalec, ‰krob, di‰ave
ipd.
- predelek, oznaãen s
‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
28
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
29
PL
SL
ROZDZIAÄ 11
11. POGLAVJE
PORADY DLA
KLIENTA
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
Kilka wskazówek dotyczåcych
ekonomicznego i przyjaznego
érodowisku uãycia urzådzenia.
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez uãycie
rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie wybierajåc
Prania Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu dla
prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
PRANIE
PRANJE
ZMIENNY POZIOM
WODY
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
PRIMER:
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
● Otwórz szufladë na proszek
(P).
● Odprite predalãek za
pralna sredstva (P).
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
● V predelek 2 odmerite 120
g detergenta.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
✿
● Zamknij szufladë na
proszek (P).
30
SL
PL
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
✿
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
31
PL
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na
swoim miejscu.
WYBÓR PROGRAMU
Aby wybraç najlepszy
program prania prosz´
przejrzeç tabel´ programów.
Ustawiç pokr´t∏o
programatora na wybrany
program.
Poczekaç a˝ jedna z
kontrolek “Wirowanie”
zaÊwieci
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
UWAGA: Je˝eli nastàpi
przerwa w dostawie pràdu w
trakcie prania, specjalna
pami´ç pralki zapami´ta
ustawienia i po w∏àczeniu
pràdu pralka rozpocznie
pranie w tym momencie, w
którym zosta∏o przerwane.
● Po zakoƒczeniu programu
zaÊwiecà wszystkie kontrolki
faz prania..
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek
(2 min po koƒcu programu)
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
DLA KAÃDEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWDÃ
TABELË PROGRAM ÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOSÓB.
32
SL
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upo‰tevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustreznej‰i
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Poãakajte, da se osvetli
indikator “OÏemanje”
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraãa.
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
● Ko je program zakljuãen, se
osvetlijo vsi indikatorji
posameznih faz programa.
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
● Izklopite stroj z obraãanjem
gumba programatorja na
OFF.
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
PL
SL
ROZDZIAÄ 12
12. POGLAVJE
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● predalãek za detergent,
● czyszczenia filtra.
● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
Czyéç za pomocå wody.
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
33
PL
SL
CZYSZCZENIE FILTRA
âI·âENJE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
● Otwórz klapk´ okienka
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ãep in odtoãite
vodo v posodo.
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
34
● Odprite pokrov.
● Preden izvleãete filter, pod
pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v
ãrpalki obiãajno nahaja
malo vode.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
35
PL
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
2. Pralka nie nabiera
wody.
3. Pralka nie usuwa
wody.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç
odpowiedniå i szybkå usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki
umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów
moãe daç nastëpujåcy efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie
wpäywa to na skutecznoéç samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie
przyczepia sië on do materiaäu, ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego
päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do
prana så czësto trudne do usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå
powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy
wykonaj powyãsze sprawdziany.
UWAGA
PRALKA WYPOSAÃONA JEST W ELEKTRONICZNY UKÄAD KONTROLI PRËDKOÉCI WIROWANIA
ZAPOBIEGAJÅCY NIE RÓWNOMIERNEMU ROZÄOÃ ENIU SIË BIELIZNY W BËBNIE. DZIËKI TEMU
ZMNIEJSZA SIË GÄOÉNOÉÇ I WIBRACJE PRALKI A W KONSEKWENCJI WYDÄUÃA JEJ
ÃYWOTNOÉÇ.
36
37
SL
13. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
MOTNJA
1. Stroj ne deluje na
nobenem
programu
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izãrpava
vode
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
Ni elektriãne napestosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Preverite
Vrata stroja so odprta
Zaprtie vrata stroja
Preglejte vzroke pod toãko 1
Preverite
Pipa za dotok vode je zaprta
Odprite pipo za dotok vode
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno
na ustrezen program
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
4. Na tleh okrog stroja
je voda
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Transportne za‰ãite niste odstranili
Odstranite trnsportno za‰ãito
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna, vendar pa to ne
vpliva na kakovost izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in tudi ne vplivajo
na obstojnost barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz perila, zato se voda peni
tudi pri minimalnih ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj podanih navodil poskusite
sami odpraviti nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe, poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu
Candy.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo
bistveno spremenile lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali
prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez
privoljenja lastnikov avtorskih pravic.
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S POSEBNO ELEKTRONSKO NAPRAVO, KI PREPREâUJE CENTRIFUGIRANJE,
âE PERILO V BOBNU NI URAVNOTEÎENO. S TEM JE ZMANJ·ANA GLASNOST DELOVANJA TER
VIBRACIJE, OBENEM PA TUDI PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA DOBA VA·EGA PRALNEGA STROJA.
38
39
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej
utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak
inne Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´
skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z
Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania,
lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych
bäëdów drukarskich.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
PL
SL
11.07 - 41035836 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi
(WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne
posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising