Candy | COS 105DF/1-16S | Candy COS 105DF/1-16S User manual

Candy COS 105DF/1-16S User manual
PL
HR
CZ
HU
EN
Instrukcja obsäugi
Upete za kori‰tenje
Automatická praöka
Használati utasítás
User instructions
COS 105 DF
PL
GRATULACJE
Kupujåc sprzët AGD firmy
Candy dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i
chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma
przyjemnoéç przedstawiç
nowå pralkë automatycznå,
która jest rezultatem lat
poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim
kontakcie z konsumentem.
Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i
wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë
Candy.
Firma Candy oferuje takãe
szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak:
zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne
piecyki i kuchenki, a takãe
lodówki i zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë
o kompletny katalog
produktów firmy Candy.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce
bezpiecznej instalacji,
uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób
uãytkowania pralki.
Zachowaj niniejszå instrukcjë
w celu póãniejszej
konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå
Candy, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki
istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så
obwiedzione ramkå na
rysunku obok
2
CZ
HR
âESTITAMO!
Kupnjom ovog Candy
proizvoda pokazali ste da
ne Ïelite prihvatiti
sporazumno rje‰enje, veç
Ïelite najbolje.
Candy ima zadovoljstvo da
Vam moÏe ponuditi ovu
novu perilicu rublja, koja je
rezultat vi‰egodi‰njeg
istraÏivanja i iskustva na
trÏi‰tu, u neposrednom
dodiru sa potro‰aãima.
Izabrali ste kvalitetu, trajnost
i osebujne znaãajke koje
ovaj uredjaj nudi.
Osim perilice rublja koju ste
izabrali, Candy se ponosi
‰irokim izborom uredjaja za
domaçinstvo: perilicama
sudja, perilicama za pranje i
su‰enje rublja ednjacima,
mikrovalnim peçnicama,
tradicionalnim peçnicama,
grijaãim ploãama,
hladnjacima i ledenicama.
TraÏite od svog prodavaãa
najnoviji katalog Candy
proizvoda.
Upotreba ove nove perilice
je jednostavna, ali Vas
molimo da paÏljivo proãitate
UPUTE ZA KORI·TENJE
sadrÏane u ovoj knjiÏici i da
ih u potpunosti po‰tujete.
One Vam daju vaÏne
podatke u svezi sigurnog
postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, te
korisne savjete za postizanje
najboljih rezultata pranja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu,
jer bi Vam ubuduçe jo‰
mogla zatrebati.
Kada bi u sluãaju kvara
perilice, morali pozvati
jednog od na‰ih servisera,
obavezno mu recite oznaku
modela, broj perilice i broj
G, ako je naveden na
ploãici s tehniãkim
podacima, koja je
priãvr‰çena na perilici.
ÚVOD
VáÏen˘ zákazníku,
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
Candy.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma Candy dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte.
Návod, kter˘ jste k v˘robku
obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
HU
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ennek a Candy háztartási
készüléknek a
megvásárlásával Ön
megmutatta, hogy nem fogadja
el a kompromisszumokat:
csakis a legjobbat akarja.
A Candy örömmel mutatja be
Önnek új mosógépét, amely
több éves kutatás és a
vevŒkkel fennálló közvetlen
kapcsolat révén szerzett piaci
tapasztalat eredménye. Ön a
mosógép által nyújtott
minŒség, tartósság és kiváló
teljesítmény mellett döntött.
A Candy sokféle más
háztartási gépet is kínál:
mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint hıtŒés fagyasztógépeket.
A Candy termékek teljes
katalógusát kérje helyi
kiskereskedŒjétŒl.
Kérjük, hogy figyelmesen
olvassa el ez a füzetet, mert
fontos útmutatásokkal szolgál
a készülék biztonságos
telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokat
ad a legkedvezŒbb
eredmények eléréséhez a
mosógép használata során.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató
füzetet biztonságos helyen,
hogy a késŒbbiek során is
bármikor belelapozhasson.
A Candy szerviz
felkeresésekor mindig adja
meg a típust, a típusszámot és
a G-számot (lásd a készülék
adatlapját).
EN
OUR COMPLIMENTS
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
3
HR
PL
4
SPIS TREÉCI
KAZALO
Wstëp
Uvod
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
Opçenita upozorenja i
savjeti prilikom isporuke
uredaja
Gwarancja
ROZDZIA Ä
POGLAVLJE
KAPITOLA
FEJEZET
CHAPTER
HU
CZ
EN
OBSAH :
TARTALOMJEGYZÉK
INDEX
Úvod
Bevezetés
Introduction
1
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
Általános szállítási tájékoztató
General points on delivery
Jamstvo
2
Záruka
Garancia
Guarantee
Érodki bezpieczeñstwa
Sigurnosne mjere
3
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
Biztonsági intézkedések
Safety Measures
Dane techniczne
Tehniãki podaci
4
Technické údaje
Mıszaki adatok
Technical Data
Instalacja pralki
Postavljanje i prikljuãivanje
perilice rublja
5
Instalace
A készülék elhelyezése és
telepítése
Setting up and Installation
Opis panelu sterujåcego
Opis upravljaãke ploãe
6
Popis ovládacího panelu
A készülék kezelése
Control Description
Tabela programów
Tabelarni pregled programa
7
Tabulka programå
Programtáblázat
Table of Programmes
Wybór programu
Odabir programa pranja
8
Volba programå
Programválasztás
Selection
Szuflada na proszek
Ladica sredstava za pranje
9
Zásobník pracích prostüedkå
Mosószertároló fiók
Detergent drawer
Produkt
Priprema rublja i savjeti za
pranje
10
Prádlo
A termék
The Product
Pranie
Pranje
11
Praní
Mosás
Washing
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
âi‰çenje i odrÏavanje
perilice rublja
12
Öiätëní a bëïná udrïba
Tisztítás és karbantartás
Cleaning and routine
maintenance
Lokalizacja usterek
Uklanjanje manjih
nedostataka u radu
13
Neï zavoláte odbornÿ servis
Hibakeresés
Faults Search
5
PL
HR
CZ
EN
ROZDZIAÄ 1
POGLAVLJE 1
KAPITOLA 1
1. FEJEZET
CHAPTER 1
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
OPåENITA
UPOZORENJA I
SAVJETI PRI ISPORUCI
UREDJAJA
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Prilikoé isporuke uredjaja
provjerite da li su uw perilicu
isporuãeni slijedçi dokuéenti
i pribor:
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
A) UPUTE ZA UPORABU
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
B) ADRESE OVLA·TENIH
SERVISA
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
B) KARTA
GWARANCYJNA
C) JAÉSTVENI LIST
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
D) âEPOVI
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
A
B
C
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
MOLIMO DA SVE
NABROJENO BRIÎNO
SPREMITE!
D
Provjerite perilicu da prilikom
transporta nije o‰teçena.
Ako je o‰teçena, obratite se
prodavaãu.
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
E
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
A) INSTRUCTION MANUAL
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) ZÁRÓSAPKA
D) CAPS
D) KRYCÍ ZÁTKA
E) SAVIJENI NOSAâ
ODVODNE CIJEVI
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
C) GARANCIAJEGY
C) ZÁRUÖNÍ LIST
D) ZATYCZKA
6
HU
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
EZEKET A
TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba a
Candy szervizzel.
E) BEND FOR OUTLET TUBE
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
PL
HR
HU
ROZDZIAÄ 2
POGLAVLJE 2
KAPITOLA 2
2. FEJEZET
GWARANCJA
JAMSTVO
ZÁRUKA
GARANCIA
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
A készülékhez garanciajegyet
mellékeltünk, amely a fix
kiszállási díjon kívül
a vásárlás napjától számított
egy évig a Candy szerviz
díjmentes igénybevételét
teszi lehetŒvé.
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
Prilikom kupnje uredjaja
prodavaã Vam mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Na poledjini jamstvenog lista
nalazi se popis i adrese
servisera koji su ovla‰teni
popravljati Candy uredjaje
u jamstvenom roku.
8
CZ
EN
CHAPTER 2
GUARANTEE
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
9
PL
CZ
HU
ROZDZIAÄ 3
POGLAVLJE 3
KAPITOLA 3
3. FEJEZET
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
SIGURNOSNE MJERE
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Firma Candy wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
10
HR
ZNAâAJNO! PRIJE
POâETKA âI·åENJA ILI
ODRÎAVANJA PERILICE
OBAVEZNO SE
PRIDRÎAVAJTE
SLIJEDEåIH
SIGURNOSNIH MJERA:
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄTËNÍ A ÚDR ÏBY
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
ze zásuvky el. sítë
● Húzza ki a csatlakozódugót!
● Izvucite utikaã iz utiãnice.
● Uzavüete kohout püívodu
vody
● Zárja el a vízcsapot!
Zatvorite slavinu za dotok vode.
EN
CHAPTER 3
SAFETY MEASURES
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
● Turn off the water inlet tap.
● Väechny el.spotüebiöe
zn.Candy jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit pracovníkem
odborné firmy.
● A Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz!
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Spotfiebiã odpovídá
evropsk˘m smûrnicím
73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE (Smûrnice pro
elektromagnetickou
kompatibilitu), které byli
nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a
jejich pozdûj‰ími zmûnami.
A készülék megfelel a
2006/95/EK és a 2004/108/EK
irányelvvel felváltott, és a
késŒbbiekben módosított
73/23/EGK és 89/336/EGK
európai irányelveknek.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Nedotÿkejte se praöky
mokrÿma öi vlhkÿma rukama
nebo nohama
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
imate vlaÏne ruke ili noge ili
ako ste bosi.
● Nepouïívejte praöku jste-li
bosí.
● Ne használja a készüléket
ha Ön mezítláb van!
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Posvetite krajnju paÏnju
● Nejvyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v místnostech
se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket használ.
Hacsak lehet, kerülje a
hosszabbító kábelek
használatát.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
● Svi Candy uredjaji za
domaçinstvo opremljeni su
kablom za zemljenje.
Provjerite da li je Va‰a
elektriãna instalacija pravilno
uzemljena! Ako nije, neka to
prije prikljuãenja perilice
pravilno uãini struãna osoba.
Uredjaj je u suglasnosti s
europskim direktivama
73/23/EEC i 89/336/EEC koje
zamijenjuju 2006/95/EC i
2004/108/EC i kasnije
dopune.
● Ne dirajte uredjaj ako
perilici ako je spojena preko
produÏnog kabla u kupaonici
ili drugoj vlaÏnoj prostoriji.
Gdje god je moguçe,
izbjegavajte takvo spajanje.
UPOZORENJE:
TIJEKOM PRANJA
VODAU PERILICI MOÎE
SE ZAGRIJATI I DO 90°C.
● Prije otvaranja vrata
perilice provjerite da u
bubnju nije voda.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90°C
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
FIGYELMEZTETÉS:
MOSÁS KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE
A 90°C-OT IS ELÉRHETI.
● A mosógép ajtajának a
kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy
nincs-e víz a dobban!
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
PL
HR
CZ
HU
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
● Ne prikljuãujte perilicu na
elektriãnu mreÏu preko
ispravljaãa, vi‰estrukih utikaãa ili
produÏnih kablova.
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Ne használjon adaptereket
és elosztókat.
● Do not use adaptors or
● Tento spotfiebiã není urãen
pro pouÏití osobami (vãetnû
dûtí) s omezen˘mi fyzick˘mi ,
senzorick˘mi nebo
mentálními schopnostmi,
nebo bez zku‰eností a
znalostí spotfiebiãe, pouze
pokud nejsou pod
dohledem nebo pouãené
osobou odpovûdnou za
jejich bezpeãnost.
● A készüléket nem
használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességı, illetve
tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkezŒ
személyek (gyerekek sem),
hacsak a biztonságukért felelŒs
személy nem felügyeli a
készülék használatát.
● This appliance is not
● To urzàdzenie nie jest
przeznaczone do obs∏ugi
przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego
u˝ytkowania, chyba ˝e
pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w
zakresie obs∏ugi urzàdzenia
przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak
aby nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
● Ovaj uredjaj nije namijenjen
za uporabu osobama
(ukljuãujuçi i djecu) sa
smanjenim fiziãkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima te
osabama bez iskustva i znanja,
osim ako ih koriste uz nadzor
osobe odgovorne za njihovu
sigurnost ili od iste osobe dobiju
pravilne upute za kori‰tenje
uredjaja.
Pazite i nadzirite djecu kao se
nebi igrala s uredjajem.
ZabraÀte dûtem, aby se
hrály se spotfiebiãem.
● Püi odpojování ze sítë
● Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice
tako da vuãete prikljuãni kabel
ili sam uredjaj.
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● Elektriãni uredjaji ne smiju biti
izloÏeni atmosferskim utjecajima
kao ‰to su to npr. ki‰a, sunce itd.
● Nenechávejte püístroj
● Podczas przenoszenia pralki
● Pazite da kod premje‰tanja ili
prevoÏenja, perilicu ne diÏete
drÏeçi je za upravljaãke tipke i
gumbe, odnosno za ladicu
sredstva za pranje.
● Nie wolno naraãaç
nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na
érodek do prania.
● Podczas transportu nie
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
● Tijekom prevoÏenja kolicima
ne naslanjajte perilicu na
prednju stranu gdje su vrata.
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Püi püevozu neopírejte
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
praöku dvíüky o vozík.
● Perilicu uvijek moraju diçi
dvije osobe kako je to
prikazano na slici.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● U sluãaju kvara i/ili
neispravnog rada perilice,
odmah je iskljuãite iz eleltriãne
mreÏe i izvucite utikaã iz zidne
utiãnice te zatvorite dotok
vode. Zatim pozovite jednog
od ovla‰tenih Candy servisera
radi popravka. Ako je potrebno
zamijeniti neki dio perilice,
uvijek zahtijevajte ugradnju
originalnih Candy rezervnih
dijelova. Nepo‰tivanje ovih
uputa moÏe utjecati na siguran
i pravilan rad perilice.
● V püípadë poruchy nebo
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony jego
wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt
serwisowy.
12
● Ako se glavni elektriãni kabel
o‰teti, mora se zamijeniti
posebnim kablom kojeg
moÏete nabaviti u ovla‰tenom
servisnom centru.
multiple plugs.
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be
supervised to ensure that
they do not play with the
appliance.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
● Pralka powinna byç zawsze
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie powyãszych
zaleceñ moãe negatywnie
wpäynåç na bezpieczeñstwo
uãytkowania urzådzenia.
● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● Püi püemíst’ování püístroje
Znaãajno!
Ako je perilica postavljena na
pod prekrit tepisonom ili sagom,
paÏljivo provjerite da njihova
vlakna ne zatvaraju otvore za
provjetravanje perilice koji se
nalaze na donjoj strani perilice.
● W przypadku awarii czy teã
● A csatlakozókábelt vagy
magát a készüléket megrántva
ne húzza ki
a csatlakozódugót a fali aljzatból.
● Ha máshová szeretné helyezni
a készüléket, soha ne emelje
meg azt
a gomboknál vagy a fióknál
fogva.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej czëéci
pralki.
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
EN
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
FONTOS!
ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen
arra, hogy az alsó
szellŒzŒnyílások ne duguljanak
el.
● A készüléket az ábrán látható
módon párban kell megemelni.
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● Hiba és/vagy hibás mıködés
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
hozzá a készülék szakszerıtlen
javításához.
A készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy szervizhez és
kérjen
eredeti Candy pótalkatrészeket.
A fentiek betartásának
elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális kábellel
kell kicserélni azt.
do not lean the door against
the trolley.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
PL
CZ
HR
ROZDZIAÄ 4
POGLAVLJE 4
KAPITOLA 4
HU
4. FEJEZET
EN
CHAPTER 4
85
cm
40 cm
52 cm
60 cm
60 cm
52
cm
60
cm
TECHNICKÉ ÚDAJE
MÙSZAKI ADATOK
TECHNICAL DATA
5
7
9
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
NORMÁL VÍZSZINT
NORMAL WATER LEVEL
MAX.PÜÍKON
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
POWER INPUT
1,8
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
ENERGIAFOGYASZTÁS
(90°C-os PROGRAM)
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
10
JIÄTËNÍ
BIZTOSÍTÉK
POWER CURRENT FUSE
AMP
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
CENTRIFUGÁLÁS
SPIN
r.p.m.
min. 0,05
max. 0,8
TLAK VODY
VÍZNYOMÁS
WATER PRESSURE
230
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
SUPPLY VOLTAGE
TEHNIâKI PODACI
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
MAKSIMALNA KOLIâINA SUHOG
RUBLJA ZA JEDNO PUNJENJE
POZIOM NORMALNY
WODY
NORMALNA RAZINA VODE
l
6÷15
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
PRIKLJUâNA SNAGA
W
2150
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 90°C)
POTRO·NJA EL. ENERGIJE
(program 90° C)
kWh
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
SNAGA OSIGURAâA
A
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
BRZINA CENTRIFUGIRANJA
okret. / min
CIÉNIENIE WODY W SIECI
DOZVOLJENI PRITISAK VODE
U VODOVODNOJ MREÎI
MPa
NAPON
V
NAPIËCIE ZASILANIA
14
40
cm
DANE TECHNICZNE
kg
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
POGLEDATI PLOâICU(NALJEPNICU) S
TEHNIâKIMPODACIMA
VIZ ÄTÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI
LÁSD A GÉPTÖRZSLAPOT
SEE RATING PLATE
15
PL
ROZDZIAÄ 5
POGLAVLJE 5
CZ
HU
EN
KAPITOLA 5
5. FEJEZET
CHAPTER 5
INSTALACJA
PRALKI
POSTAVLJANJE I
PRIKLJUâIVANJE
PERILICE
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
SETTING UP
INSTALLATION
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Perilicu bez podmetaãa
postavite blizu mjesta gdje
çe stalno stajati.
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a végleges
felállítási helyére.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Óvatosan vágja le a
rögzítŒszalagot, amely a
hálózati kábelt és az elvezetŒ
tömlŒt tartja.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Távolítsa el a 4 db „A” jelı
rögzítŒcsavart, és vegye ki a 4
db „B” jelı távtartót.
Remove the 4 fixing screws
marked (A) and remove the
4 spacers marked (B)
Przeciàç taÊmy mocujàce
w´˝e do wody, uwa˝ajàc
by nie uszkodziç ich ani
przewodu elektrycznego.
Oprezno prereÏite
sigurnosnu vezicu koja drÏi
glavni
elektriãni kabel i odvodnu
cijev.
Odkr´ciç 4 Êruby (A) z ty∏u
pralki i wyciàgnàç 4 rozpórki
(B)
Odvijte 4 spojna vijka
oznaãena s A i uklonite 4
podlo‰ke oznaãene s B.
Zas∏oniç 4 otwory
zaÊlepkami do∏àczonymi do
worka z instrukcjà.
Zatvorite 4 otvora
kori‰tenjem ãepova
isporuãenih
uz omot sa uputama za
kori‰tenje.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
16
HR
UPOZORENJE:
DIJELOVI AMBALAÎE NE
SMIJU DOåI NA DOHVAT
DJECI, JER
ZA NJIH MOGU BITI
OPASNI.
Odstfiihnûte pásku, která drÏí
hadici a dejte pozor abyste
nepo‰kodili hadici a
elektrick˘ kabel.
Od‰roubujte 4 ‰rouby (A) na
zadní stranû a odstraÀte 4
distanãní vloÏky.
Uzavfiete 4 otvory pouÏitím 4
krytek které jsou uloÏeny v
sáãku s návodem k pouÏití.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
Helyezze be a 4 furatba a
kezelési utasítást tartalmazó
csomagban található
védŒdugókat.
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
PL
HR
CZ
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Priãvrstite ploãu od
valovitog materijala na dno
perilice kako je prikazano na
slici.
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
Cijev za dovod vode
priãvrstite na slavinu.
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
Za spajanje perilice na
vodovodnu mreÏu koristite
samo novu garnituru cijevi.
Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
UPOZORENJE:
SLAVINU JO· NE
OTVARAJTE!
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
Smjestite perilicu
neposredno do zida.
Obratite odvodna pritisnuta.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Odvodnu cijev zatim
obijesite preko ruba kade.
Znatno je bolje ako u
vodovodnoj instalaciji
predvidite stalni odvod, koji
mora biti veçeg promjera
od odvodnog crijeva, a
morate ga postaviti na visni
najmanje 50 cm od poda.
Ako je potrebno, koristite i
priloÏeni plastiãni savijeni
nosaã odvodnog crijeva.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
HU
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
EN
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Connect the fill hose
to the tap.
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
FONTOS!
NE NYISSA KI EZZEL
EGYIDEJÙLEG A CSAPOT.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Állítsa a mosógépet a fal mellé.
Akassza a kifolyócsövet a kád
peremére úgy, hogy a csŒ ne
tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
Ennél jobb megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix elvezetŒ
nyílásra csatlakoztatja,
amelynek az átmérŒje nagyobb
a kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm magasságban
van.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
PL
EN
HU
CZ
HR
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
Koristite 4 noÏice kako bi
poravnali perilicu.
Umístûte praãku do roviny
pomocí 4 nastaviteln˘ch
noÏiãek:
A gép vízszintbe állításához
használja a 4 lábat.
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
a) Maticu kojom je priãvr‰çena
nogica oslobodite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
odvijete u smjeru kretanja
kazaljki na satu.
a) Otáöejte maticí äroubu po
smëru hod. ruöiöek a pak
måïete püizpåsobit vÿäku
noïiöky.
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával megegyezŒ
irányban (jobbra),
hogy szabaddá váljon
lábszabályozó csavar.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k podlaze.
b) A készülék megemeléséhez
vagy lesüllyesztéséhez forgassa
el a lábat, amíg az stabilan meg
nem áll a padlón.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu proti
smëru hod. ruöiöek.
c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ
helyzetben az anya óramutató
járásával ellentétes irányban
(balra) csavarásával, amíg az neki
nem feszül a gép aljának.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
A
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby uzyskaç
doskonaäe przyleganie do
podäoãa.
b) Nogicu okretanjem
povisujete ili snizujete tako
dugo dok sasvim ne prijanja uz
pod.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
c) Nakon ‰to ste zavr‰ili
poravnavanje, nogicu
ponovno priãvrstite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
priteÏete u smjeru suprotnom
kretanju kazaljki na satu dok
sasvim ne prilegne na dno
perilice.
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
Provjerite da su svi gumbi na
poloÏaju "OFF" odnosno
iskljuãeni i da su vrata perilice
zatvorena.
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
Ügyeljen arra, hogy a gomb a „KI”
helyzetben legyen, és az ajtó
legyen becsukva.
Ensure that the knob is on the
“OFF” position and the load
door is closed
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
Utaknite utikaã u zidnu
utiãnicu.
Zapojte záströku do sítë.
Dugja be a csatlakozódugót.
Insert the plug.
UWAGA:
W razie koniecznoÊci
wymiany kabla zasilania
nale˝y zachowaç
nast´pujàcy uk∏ad kolorów
przy pod∏aczaniu
poszczególnych przewodów:
UPOZORENJE:
Ako je neophodno zamijeniti
glavni elektriãni kabel, spojite
Ïice prema niÏe navedenim
bojama/oznakama:
UPOZORNùNÍ:
V pfiípadû potfieby v˘mûny
pfiívodního kabelu pfiipojujte
vodiãe v souladu s
následujícím barvami/kódy:
FIGYELEM!
Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor a vezetéket az
alábbi színek/kódok szerint kell
csatlakoztatni:
ATTENTION:
should it be necessary to
replace the supply cord,
connect the wire in
accordance with the
following colours/codes:
GRANATOWY
- ZERO (N)
PLAVO
- NEUTRALNO (N)
MODR¯
- NEUTRÁLNÍ (N)
KÉK:
- NULLAVEZETÉK (N)
BLUE
- NEUTRAL (N)
BRÑZOWY
- FAZA (L)
SMEDJE
- FAZA (L)
HNùD¯
- ÎIV¯ (L)
BARNA:
- FESZÜLTSÉG
ALATTI VEZETÉK (L)
BROWN
- LIVE (L)
YELLOW-GREEN
- EARTH (
˚Ó¸TO-ZIELONY - UZIEMIENIE (
)
ÎUTO/ZELENO - UZEMLJENJE (
)
B
C
ÎLUTO-ZELEN¯ - UZEMNùNÍ (
)
SÁRGA-ZÖLD: - FÖLDVEZETÉK (
Po zainstalowaniu, urzådzenie
naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
20
Nakon namje‰tanja, perilica
mora biti smje‰tena tako da je
utikaã uvijek dostupan.
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla snadno
püístupná zásuvka.
A telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
legyen.
)
)
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
21
PL
ROZDZIAÄ 6
HR
HU
CZ
POGLAVLJE 6
C H G ME
EN
KAPITOLA 6
6. FEJEZET
CHAPTER 6
OVLÁDACÍ PRVKY
KEZELÃSZERVEK
CONTROLS
N
P
B
F MD
A
22
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
OPIS UPRAVLJAâKE
PLOâE
Otwarte drzwiczki
Ruãica vrata
A
DrÏadlo otevfiení dvífiek
Ajtófogantyú
Door handle
Kontrolka blokada drzwiczek
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih" vrata
B
Kontrolka zamãená dvífika
Ajtózár jelzŒlámpa
Door locked indicator light
Przycisk start
Tipka start/pauza
Tlaãítko “Start”
Start/Szünet Gomb
Start button
Przycisk Aquaplus
Tipka Aquaplus
Tlaãítko Aquaplus
Aquaplus gomb
Aquaplus button
Przycisk Prania “Na Zimno”
Tipka za hladno pranje
C
D
E
Tlaãítko studené Praní
Hideg mosás gomb
Cold wash button
Przycisk “Opóêniony start”
Tipka za odgodu poãetka
pranja
F
Tlaãítko OdloÏeného Startu
Késleltetett indítás gomb
Start Delay button
Przycisk wybór wirowania
Tipka za pode‰avanje brzine
centrifugiranja
G
Tlaãítko Volba Odstfiedûní
„Centrifugálási sebesség”
gomb
Spin Speed button
WyÊwietlacz “digit”
“Digitalni” ekran
H
Displej Digit
Digitális kijelzŒ
Digital Display
Lampka kontrolna
przycisków
Svjetlosni pokazatelji tipki
M
Kontrolky Tlaöítek
Nyomógombok jelzŒlámpái
Buttons indicator light
Pokr´t∏o programów z OFF
Gumb programatora s
poloÏajem OFF (iskljuãeno)
N
Voliã programÛ s OFF
A mosóprogramok kapcsolóórabeállító gombja, „KI” helyzet
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Szuflada na proszek
Ladica sredstava za pranje
P
Zásobník pracích prostfiedkÛ
Mosószertároló fiók
Detergent drawer
23
PL
HR
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
OPIS KONTROLA
OTWARTE DRZWICZKI
RUâICA VRATA
Aby otworzyç drzwiczki
nale˝y pociàgnàç za
ràczk´ naciskajàc jà od
wewnàtrz.
Da otvorite vrata pritisnite
zasun na unutra‰njoj strani
ruãice vrata.
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST
WYPOSAÃONE W
SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY
ZAPOBIEGA
NATYCHMIASTOWEMU
OTWARCIU DRZWICZEK TUZ
PO ZAKOÑCZENIU PRANIA,
PO JEGO ZATRZYMANIU LUB
PO ZAKOÑCZENIU
WIROWANIA. PRZED
OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY ODCZEKAÇ
2 MINUTY.
KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
do koƒca cyklu prania.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝
kontrolka zgaÊnie, a
nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie
pokr´t∏a programatora na
pozycj´ OFF.
A
HU
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
DESCRIPTION OF
CONTROL
DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK
AJTÓFOGANTYÚ
Az ajtó nyitásához nyomja meg
a fogantyú belsejében lévŒ
gombot.
DOOR HANDLE
K otevfiení dvífick stisknûte
pojistku umístûnou na
vnitfiní stranû drÏadla.
2 min.
ZNAâAJNO:
PERILICA IMA UGRADJENU
POSEBNU SIGURNOSNU
NAPRAVU KOJA SPRIJEâAVA
OTVARANJE VRATA ODMAH
PO ZAVR·ETKU
PRANJA/CENTRIFUGIRANJA.
NAKON ·TO
CENTRIFUGIRANJE ZAVR·I
PRIâEKAJTE JO· OKO 2
MINUTE PRIJE NEGO
OTVORITE VRATA.
SVJETLOSNI POKAZATELJ
"ZAKLJUâANIH" VRATA
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata" svjetli kada
su vrata potpuno zatvorena a
perilica je ukljuãena. Ako se
perilica pokrene (pritisak na
tipku START) s zatvorenim
vratima svjetlosni pokazatelj
çe na tren zatreptati a nakon
toga çe svjetliti.
Ako vrata nisu ispravno
zatvorena svjetlosni pokazatelj
çe neprekidno treptati.
Perilica ima ugradjenu
posebnu sigurnosnu napravu
koja spreãava otvaranje vrata
odmah po zavr‰etku ciklusa
pranja. Nakon ‰to zavr‰i ciklus
pranja priãekajte oko 2 minute
prije nego otvorite vrata
perilice, takodjer priãekajte da
svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata"prestane
svjetliti.
POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA
ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ
DVÍÜEK PRAÖKY IHNED
PO SKONÖENÍ PRANÍ.
JAKMILE SKONÖÍ
ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2
MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍÜKA
OTEVÜETE.
B
EN
CZ
FONTOS!
A MOSÁS/CENTRIFUGÁLÁS
VÉGÉN EGY SPECIÁLIS
BIZTONSÁGI
BERENDEZÉS
AKADÁLYOZZA MEG AZ
AJTÓ KINYITÁSÁT.
A CENTRIFUGÁLÁS
BEFEJEZÉSEKOR
VÁRJON 2 PERCET AZ
AJTÓ KINYITÁSA ELÃTT.
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
KONTROLKA ZAMâENÁ
DVͤKA
AJTÓZÁR JELZÃLÁMPA
DOOR LOCKED INDICATOR
Kontrolka svítí, pokud jsou
dvífika správnû zavfiená a
praãka je zapnutá.
Po stisknutí tlaãítka
START/PAUSA nejdfiíve
kontrolka bliká, po chvíli se
rozsvítí trvale a svítí aÏ do
konce praní.
V pfiípadû, Ïe dvífika nebyla
zavfiená správnû, kontrolka
bude nadále blikat.
Speciální bezpeãnostní
zafiízení zabraÀuje, aby se
dvífika mohla otevfiít okamÏitû
po konãení pracího cyklu.
Poãkejte 2 minuty, aÏ
kontrolka zhasne, pak
vypnûte praãku nastavením
voliãe programÛ do vypnuté
polohy OFF.
Az „ajtó zárva” jelzŒlámpa akkor
világít, ha az ajtó teljesen zárva
van, és a gép „BE” van
kapcsolva.
Ha az ajtó zárva van, a START
gomb lenyomásakor a
jelzŒlámpa egy pillanatra
felvillan, majd égve marad.
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on
the machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
Ha az ajtó nincs zárva, a
jelzŒlámpa tovább villog.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági berendezés
akadályozza meg az ajtó
azonnali kinyitását.
A mosás befejezése és az „ajtó
zárva” jelzŒlámpa kialvása után
várjon 2 percet, mielŒtt kinyitná
az ajtót. A ciklus végén fordítsa
a programválasztó gombot a
„KI” helyzetbe.
Nakon zavr‰etka ciklusa pranja
gumb programatora okrenite
na poloÏaj OFF.
24
25
PL
PRZYCISK START
Nale˝y go wcisnàç aby
uruchomiç, ustawiony
wczeÊniej za pomocà
pokr´t∏a programów, cykl
prania.
UWAGA: PO W¸ÑCZENIU
PRALKI ZA POMOCÑ
PRZYCISKU START NALE˚Y
POCZEKAå KILKA
SEKUND, A˚ PRALKA
ROZPOCZNIE CYKL
PRANIA.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami
opcji. Przytrzymaç przez 2
sekundy wciÊni´ty przycisk
“START/PAUZA”.Migotanie
kontrolek przycisków opcji i
czasu pozosta∏ego do
koƒca wskazuje, ˝e pralka
jest w fazie pauzy. Teraz
mo˝na zmodyfikowaç
ustawienia programu, po
czym nale˝y wciÊnàç
ponownie przycisk
“START/PAUZA” aby
anulowaç przerw´ w
programie.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania
gdy pralka ju˝ pracuje, i
poczekaç 2 minuty a˝ zwolni
si´ blokada drzwiczek.
Po wyj´ciu lub do∏o˝eniu
czegoÊ do prania nale˝y
zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w
który zosta∏a zatrzymana.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF
a nast´pnie wybraç inny
program.
Nast´pnie ponownie
ustawiç pokr´t∏o wyboru
programów na pozycjii OFF.
26
HR
TIPKA START
Pritisnite da pokrenete
odabrani ciklus pranja.
ZNAâAJNO:
NAKON ·TO PRITISNETE
TIPKU START,
PERILICI JE POTREBNO
NEKOLIKO
TRENUTAKA DA ZAPOâNE
S RADOM.
MIJENJANJE RADNIH POSTAVKI
NAKON POKRETANJA
PROGRAMA PRANJA (PAUZA)
Pritisnite i drÏite tipku
“START/PAUSE” na oko 2
sekunde, svjetlosni pokazatelji
opcijskih tipki çe treptati a
pokazatelj preostalog
vremena çe prikazati da je
perilica privremeno
zaustavljena, podesite prema
potrebi i pritisnite ponovno
tipku “START/PAUSE” da
poni‰tite treptanje svjetla.
Ako tijekom pranja Ïelite
dodati ili izvaditi rublje,
priãekajte oko dvije minute
kako bi sigurnosni ure_aj
omoguçio otvaranje vrata.
Nako ‰to ste to izveli, zatvorite
vrata, pritisnite tipku START i
perilica çe nastaviti s radom
od toãke gdje je bila
zaustavljena.
PONI·TAVANJE PROGRAMA
PRANJA
Da poni‰tite trenutni program
pranja, postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
Odaberite drugi program
pranja.
Ponovno postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
CZ
C
HU
EN
TLAâÍTKO START
START/SZÜNET GOMB
START BUTTON
Stisknutím tohoto tlaãítka
dojde ke spu‰tûní programu
nastaveného na voliãi
programÛ .
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot.
Press to start the selected
cycle.
POZN.: PO SPU·TùNÍ
PRAâKY TLAâÍTKEM
START JE NUTNÉ VYâKAT
NùKOLIK VTE¤IN, NEÎ JE
PRAâKA UVEDENA DO
CHODU.
ZMùNA NASTAVENÍ PROGRAMU
PO SPU·TùNÍ (PAUSA)
Po spu‰tûní programu lze
zmûnit pouze ta nastavení a
funkce, které se volí pomocí
tlaãítek funkcí.
Stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ pfiibliÏnû na 2
sekundy: bûhem pfiestávky v
pracím programu kontrolky
tlaãítek pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí a
tlaãítek zb˘vajícího ãasu
blikají. Pokud si pfiejete aby
program pokraãoval,
stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ je‰tû jednou.
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní, a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení
neuvolní dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu od
stejného místa, ve kterém byl
cyklus pfieru‰en.
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Abyste zru‰ili program, dejte
ovladaã programÛ do
polohy OFF.
Zvolte jin˘ program.
Ovladaã programÛ dejte
zpût do polohy OFF.
MEGJEGYZÉS:
A START GOMB
LENYOMÁSAKOR
ELTELIK NÉHÁNY
PERC A GÉP
BEINDULÁSA ELÃTT.
A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
Nyomja le, és 2 másodpercig
tartsa lenyomva a
„START/SZÜNET” gombot. Az
opciógombokon villogó lámpák
és a hátralévŒ idŒt jelzŒ lámpa
azt mutatja, hogy a gép
mıködése szünetel. Szükség
szerint állítsa be a gépet, és a
lámpák villogásának törléséhez
nyomja meg ismét a
„START/SZÜNET” gombot.
Ha a mosás közben
ruhadarabokat szeretne betenni
vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2
percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtó
rögzítését.
A mıvelet elvégzése után
csukja be az ajtót, nyomja le a
START gombot, és a gép
onnan folytatja a munkát, ahol
abbahagyta.
A PROGRAM TÖRLÉSE
A program törléséhez állítsa a
választógombot a KI helyzetbe.
Válasszon egy másik
programot.
Állítsa vissza a programválasztó
gombot a KI helyzetbe.
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
Press and hold the
“START/PAUSE” button for
about 2 seconds, the
flashing lights on the options
buttons and time remaining
indicator will show that the
machine has been paused,
adjust as required and press
the “START/PAUSE” button
again to cancel the flashing
lights.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme,
set the selector to the OFF
position.
Select a different
programme.
Re-set the programme
selector to the OFF position.
27
PL
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
Opcijske tipke potrebno je
odabrati prijepritiska na
tipku START.
PRZYCISK “AQUAPLUS”
TIPKA “AQUAPLUS”
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi System, wykonaç
dodatkowy specjalny cykl
prania przeznaczony dla osób
o delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody, a
nowy sposób funkcjonowania,
polegajàcy na cyklach
obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, ˝e tkaniny sà
dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a wymyÊlona
specjalnie dla osób o skórze
delikatnej i wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej funkcji
tak˝e przy praniu odzie˝y
dzieci´cej (dzieci majà zawsze
wra˝liwsza skór´) oraz przy
praniu tkanin z warstwà gàbki,
poniewa˝ z takiej tkaniny
trudniej usuwa si´ detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja jest
zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.
Pritiskom na ovu tipku moÏete
aktivirati poseban novi ciklus
pranja za programe pranja
rublja postojanih boja i
mije‰anih tkanina,
zahvaljujuçi novom Sustavu
Senzora.
28
CZ
HR
Ova opcija s posebnom
paÏnjom postupa s vlaknima
odjeçe a idealna je i za
osobe s osjetljivom koÏom.
Rublje se pere u znatno veçoj
koliãini vode a zajedno s
novim kombiniranim
djelovanjem okretanja bubnja
i vi‰ekratnim punjenjem i
praÏnjenjem vode dobiva se
savr‰eno isprano i oprano
rublje.
Koliãina vode u pranju je
poveçana tako da je
deterdÏent u potpunosti
otopljen ãime je osigurano
vrlo uãinkovito ãi‰çenje.
Koliãina vode poveçana je i
tijekom postupka ispiranja
tako da su iz rublja u
potpunosti uklonjeni svi ostaci
deterdÏenta. Ova funkcija
posebno je namijenjena
osobama s osjetljivom koÏom
koje mogu biti osjetljive i na
najmanje ostatke
deterdÏenta u rublju.
Ovu funkciju posebno
preporuãujemo za pranje
djeãje odjeçe, osjetljivih
tkanina opçenito ili odjeçu i
predmete od frotira ãija
vlakna inaãe upijaju veçu
koliãinu deterdÏenta.
Kako bi osigurali najbolji
uãinak pranja, ukljuãite ovu
funkciju uvijek, kada koristite
programe pranja za osjetljive i
vunene/ruãno pranje tkanine.
Tlaãítka funkcí musí b˘t
navolena pfied stisknutím
tlaãítka start.
D
TLAâÍTKO “AQUAPLUS”
Díky novému systému Sensor
System je moÏné pomocí
tlaãítka provést nov˘ speciální
cyklus praní, kter˘ je vhodn˘
pfii praní odoln˘ch a
smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou
pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího
mnoÏství vody a nová
kombinace cyklÛ otáãení
bubnu s napou‰tûním a
vypou‰tûním vody umoÏÀuje
dosáhnout dokonale ãistého
a vymáchaného prádla.
MnoÏství vody pfii praní je nyní
vy‰‰í, aby se prací prá‰ek
opravdu úplnû rozpustil a
zaruãil tak perfektní úãinek
praní. Vût‰í mnoÏství vody je
nyní pouÏíváno i v okamÏiku
máchání tak, aby se
odstranily ve‰keré stopy
pracího prostfiedku z vláken.
Tato funkce byla vytvofiena
speciálnû pro osoby s jemnou
a citlivou pokoÏkou, kter˘m
mÛÏe i minimální zbytek
pracího prá‰ku zpÛsobit
podráÏdûní nebo alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto
funkci pouÏívali i pfii praní
dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû
nebo pfii praní froté prádla,
protoÏe vlákna froté mají vût‰í
tendenci zachycovat prací
prá‰ek.
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích v˘konÛ
pfii praní je tato funkce vÏdy
aktivní u programÛ Jemné
prádlo a Vlna/Ruãní praní.
HU
EN
Az opciógombokat a START
gomb lenyomása elŒtt kell
kiválasztani.
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
“AQUAPLUS” GOMB
“AQUAPLUS” BUTTON
Az új Sensor System
rendszernek köszönhetŒen
ennek a gombnak a
lenyomásával egy speciális, új
ciklust aktiválhat a Színtartó és a
Kevert anyagok programban. Ez
az opció gyengéden kezeli a
ruhaszálakat és a ruhát viselŒk
finom bŒrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb
mennyiségı vízben történik,
ezáltal tökéletesen tiszta és
kiöblített ruhát kapunk; ehhez
párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált mıködése,
ahol a víz betöltésére és
ürítésére kerül
sor. A ruhában lévŒ víz
mennyisége megnövekszik, így a
mosószer tökéletesen kioldódik,
ami hatékony tisztítást
eredményez. A vízmennyiség az
öblítés közben is megnövekszik,
így a mosószernyomok is
távoznak a
szövetszálak közül.
Ezt a funkciót finom és érzékeny
bŒrı emberek számára
terveztük, akiknél
a legkisebb mosószermaradvány
is bŒrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és
finom szálú anyagok esetében,
vagy olyan törülközŒanyagoknál
is célszerı alkalmazni, amelyek
szövetszálai nagyobb
mennyiségı mosószert nyelnek
el.
A legjobb mosási teljesítmény
biztosítása érdekében ez a
funkció mindig aktiválva van a
Finom és a Gyapjú/kézi mosás
programok esetében.
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
29
PL
PRZYCISK PRANIA
“ NA ZIMNO”
Przy uãyciu tego przycisku
moãliwa jest zmiana kaãdego
programu w pranie “na zimno”
bez zmiany pozostaäych
parametrów (poziomu wody,
czasu prania itd.)
Zasäony, maäe dywaniki oraz
wszelkie delikatne, mogåce
odbarwiaç sië lub
powodowaç przebarwienia
tkaniny, dziëki tej funkcji mogå
byç bezpiecznie prane.
TIPKA HLADNO PRANJE
PRZYCISK “OPÓèNIONY START”
Tipka “ODGODA POâETKA
PRANJA”
Ova tipka omoguçuje da
predprogramirate odgodu
poãetka ciklusa pranja do 24
sata.
Da odgodite poãetak pranja,
postupite kako slijedi:
Podesite Ïeljeni program
pranja.
Pritisnite tipku za odgodu
poãetka pranja jednom da je
aktivirate (na ekranu çe se
prikazati oznaka h00) i zatim
ponovno pritisnite tipku da
vrijeme odgode podesite na 1
sat ((na ekranu çe se prikazati
oznaka h01); svakim pritiskom
na tipku vrijeme odgode
poveçat çe se za 1 sat, sve
dok se na ekranu ne prikaÏe
oznaka h24, od te toãke
ponovnim pritiskom na tipku
vrijeme odgode çe se vratiti
na poloÏaj nula.
Potvrdite pode‰avanje
pritiskom na tipku
“START/PAUSE” (svjetla na
ekranu poãet çe treptati).
Zapoãet çe odbrojavanje
vremena i kada zavr‰i program
pranja pokrenut çe se
automatski.
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç cykl prania
z opóênieniem maksymalnie
24 godziny.
Aby zaprogramowaç
opóêniony start nale˝y:
Ustawiç wybrany program.
Wcisnàç przycisk pierwszy
raz, aby aktywowaç
program ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h00), a
nast´pnie wcisnàç przycisk
jeszcze raz aby ustawiç
opóênienie startu o jednà
godzin´ ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h 01). Ka˝de
nast´pne wciÊni´cie
przycisku wyd∏u˝a start o
jednà godzin´ , a˝ do 24
godzin, natomiast ostatnie
wciÊni´cie tego przycisku
wyzerowuje opóêniony start.
Potwierdziç ustawienie
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” (Kontrolka na
wyÊwietlaczu zacznie migaç)
aby rozpoczàç odliczanie,
po zakoƒczeniu którego
program w∏àczy si´
automatycznie.
Mo˝na anulowaç ustawiony
opóêniony start w
nast´pujàcy sposób:
Przytrzymaç wciÊni´ty
przycisk przez 5 sekund, a˝ na
wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu. W tym momencie
mo˝na uruchomiç program
poprzednio wybrany
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” lub anulowaç
operacje ustawiajàc
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycj´ OFF i ponownie
wybraç inny program.
30
CZ
HR
Pritiskom na ovu tipku moguçe
je svaki program pretvoriti u
hladno pranje, bez mijenjanja
ostalih karakteristika (razina
vode, vrijeme, ritam pranja,
itd...).
Zavjese, manje sagove, ruãno
izradjene osjetljive tkanine i
odjeçu nepostojanih boja
moÏete sigurno prati
zahvaljujuçi ovoj novoj
moguçnosti.
Da poni‰tite pode‰enu
odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
Pritisnite i drÏite tipku na 5
sekundi, sve dok se na ekranu
ne prikaÏu postavke
odabranog programa.
Od te toãke pritiskom na tipku
“START/PAUSE” moguçe je
pokrenuti prethodno odabrani
program ili ga poni‰titi tako da
gumb za odabir programa
postavite na poloÏaj OFF.
Nakon toga moÏete odabrati
neki drugi program pranja.
HU
EN
E
STUDENÉ PRANÍ
“HIDEG MOSÁS” GOMB
COLD WASH BUTTON
Stisknutim tohoto tlaãítka je
moÏno zmûnit kaÏd˘ program
na studené prani beze zmûny
ostatních vlastností (kvalita
vody, rychlost otáãek, ãas atd).
Závûsy, malé koberce, ruãnû
vyrábûné jemné tkaniny, citlivá
barevna obleãení, mÛÏete
bezpeãnû vyprat díky tomuto
zarízení.
Ezt a gombot lenyomva minden
programot hideg
mosóprogrammá alakíthatunk át
a többi jellemzŒ (vízszint,
idŒtartam, ritmus stb.)
megváltoztatása nélkül.
Ebben az új eszköznek
köszönhetŒen biztonságosan
moshatók a függönyök, a
kisméretı szŒnyegek, a finom
kézi szŒttesek, és a nem színes
ruhadarabok.
By pressing this button it is
possible to transform every
programme into a cold
washing one, without
modifying other
characteristics (water level,
times, rythmes, etc...).
Curtains, small carpets, man
made delicate fabrics, non
coulor fast garments can be
safely washed thanks to this
new device.
F
TLAâÍTKO „ODLOÎEN¯ START“
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” GOMB
“DELAY START” BUTTON
Toto tlaãítko umoÏÀuje odloÏit
spu‰tûní pracího programu
maximálnû o 24 hodin.
Pokud si pfiejete odloÏit
spu‰tûní programu, postupujte
následujícím zpÛsobem:
Zvolte poÏadovan˘ program.
Stisknûte tlaãítko jednou,
abyste jej aktivovali (na displeji
se objeví h00). Opûtovn˘m
stisknutím nastavte odloÏení o
1 hodinu (na displeji se objeví
h01). KaÏd˘m dal‰ím stisknutím
se odloÏení prodlouÏí o 1
hodinu aÏ po h24. V pfiípadû
dal‰ího stisknutí se odloÏen˘
start zru‰í.
Ez a gomb a mosási ciklus
elŒzetes beprogramozását
teszi lehetŒvé, ezáltal a ciklus
kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethetŒ.
Az indítás késleltetése az
alábbi eljárással végezhetŒ
el: Állítsa be a kívánt
programot. Az aktiváláshoz
nyomja le egyszer a gombot
(h00 felirat jelenik meg a
kijelzŒn), majd pedig nyomja
meg ismét az 1 órás
késleltetés beállításához (h01
felirat jelenik meg a kijelzŒn).
Az elŒre beállított késleltetési
idΠa gomb minden egyes
lenyomásakor 1 órával
növekszik mindaddig, amíg a
h24 felirat jelenik meg a
kijelzŒn. A gomb ebben a
helyzetben történŒ
lenyomásával a késleltetett
indítás ismét nullára áll vissza.
Nyugtázza a beállítást a
„START/SZÜNET” gomb
lenyomásával (a kijelzŒn lévŒ
lámpa villogni kezd).
MegkezdŒdik a
visszaszámlálás, amelynek
befejezŒdésekor a program
automatikusan elindul.
This button allows you to preprogramme the wash cycle
to delay the start of the
cycle for up to 24 hours.
To delay the start use the
following procedure:
Set the required programme.
Press the button once to
activate it (h00 appears on
the display) and then press it
again to set a 1 hour delay
(h01 appears on the display);
the pre-set delay increases
by 1 hour each time the
button is pressed, until h24
appears on the display, at
which point pressing the
button again will reset the
delay start to zero.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ (kontrolka na
displeji zaãne blikat) potvrdíte
spu‰tûní poãítání nastaveného
ãasu. Po jeho uplynutí se
program automaticky spustí.
OdloÏen˘ start je moÏné zru‰it
následovnû:
Stisknûte tlaãítko na 5 sekund,
dokud se na displeji nezobrazí
parametry zvoleného
programu.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ mÛÏete teì
spustit pfiedtím zvolen˘
program. Pokud chcete cel˘
proces zru‰it, nastavte ovladaã
programÛ do polohy OFF a
následnû zvolte jin˘ program.
A késleltetett indítás az
alábbi módon törölhetŒ:
Nyomja le, és 5 másodpercig
tartsa lenyomva a gombot,
amíg a kijelzŒ a kiválasztott
program beállításait mutatja.
Ebben a fázisban
beindítható az elŒzŒleg
kiválasztott program a
„START/SZÜNET” gomb
lenyomásával, vagy
törölhetŒ a folyamat a
választógomb KI helyzetbe
állításával és egy másik
program kiválasztásával.
Confirm by pressing the
“START/PAUSE” button (the
light on the display starts to
flash). The countdown will
begin and when it has
finished the programme will
start automatically.
It is possible to cancel the
delay start by taking the
following action:
Press and hold the button for
5 seconds until the display
will show the settings for the
programme selected.
At this stage it is possible to
start the programme
previously selected by
pressing the “START/PAUSE”
button or to cancel the
process by setting the
selector to the OFF position
and then selecting another
programme.
31
PL
HR
PRZYCISK WYBÓR
WIROWANIA
Wybór pr´dkoÊci wirowania
jest wa˝ny dla
przygotowanie bielizny do
prasowania. Ten model
pralki daje du˝à mo˝liwoÊç
doboru pr´dkoÊci wirowania
do indywidualnych potrzeb.
WciÊni´cie tego przycisku
redukuje pr´dkoÊç obrotów
wirówki, mo˝liwà dla danego
programu, a˝ do
ca∏kowitego jej wy∏àczenia.
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
ponownie wciskaç ten
przycisk, a˝ do uzyskania
wybranej pr´dkoÊci.
Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
nie jest mo˝liwe zwi´kszenie
obrotów wirówki ponad
poziom automatycznie
zaprogramowany w
momencie ustawiania
programu.
TIPKA ZA PODE·AVANJE
BRZINE CENTRIFUGE
Ciklus centrifugiranja vrlo je
vaÏan da se iz rublja ukloni
‰to je vi‰e moguçe vode bez
da se o‰tete tkanine. Brzina
centrifuge moÏe se podesiti
tako da odgovara va‰im
potrebama. Pritiskom na ovu
tipku moguçe je smanjiti
najveçu brzinu centrifuge a
ako Ïelite centrifugiranje se
moÏe i u potpunosti iskljuãiti.
Da ponovno pokrenete
ciklus centrifugiranja
dovoljno je da pritisnete
tipku sve dok ne postignete
Ïeljenu brzinu. Kako nebi
o‰tetili tkanine, brzinu
centrifuge nije moguçe
podesiti iznad brzine koja je
automatski pode‰ena prema
odabranom programu
pranja. Brzinu centrifuge
moguçe je promijeniti u
svakom trenutku i to bez
privremenog zaustavljanja
perilica rublja (pauza).
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
momencie, bez
koniecznoÊci ustawiania
pralki w funkcji PAUZA.
Uwaga
pralka wyposaãona jest
w elektroniczny ukäad
kontroli prëdkoéci
wirowania
zapobiegajåcy nie
równomiernemu rozäoã
eniu sië bielizny w
bëbnie. dziëki temu
zmniejsza sië gäoénoéç i
wibracje pralki a w
konsekwencji wydäuãa jej
ãywotnoéç.
32
ZNAâAJNO: PERILICA JE
OPREMLJENA POSEBNIM
ELEKTRONSKIM UREDJAJEM
KOJI SPREâAVA DA RUBLJE
PRI CIKLUSU
CENTRIFUGIRANJA
POREMETI RAVNOTEÎU. TO
SPRIJEâAVA RADNU BUKU I
VIBRACIJU PERILICE I TAKO
AKO PRODUÎUJE RADNI
VIJEK TRAJANJA VA·E
PERILICE.
CZ
G
TLAâÍTKO VOLBA ODST¤EDùNÍ
Fáze odstfieìování je velmi
dÛleÏitá pro pfiípravu
dobrého usu‰ení. Vበmodel
je vybaven tak, aby byl
schopen vyhovût v‰em Va‰im
potfiebám.
Stisknutím tohoto tlaãítka lze
omezovat maximální rychlost
odstfieìování, kterou je
moÏné pouÏít pro zvolen˘
program, aÏ do úplného
vyfiazení odstfieìování.
Pro nové spu‰tûní
odstfieìování staãí znovu
stisknout tlaãítko a nastavit ho
aÏ na poÏadovanou rychlost.
Pro ochranu tkanin není
moÏné nastavit rychlost vy‰‰í,
neÏ je rychlost, která se
automaticky stanovuje v
okamÏiku zvolení programu.
Rychlost odstfieìování je
moÏné zmûnit kdykoli,
spotfiebiã nemusí b˘t v reÏimu
PAUSA.
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA
SPECIÁLNÍM
ELEKTRONICKŸM ZAÜÍZENÍM,
KTERÉ CHRÁNÍ PÜED
NADMËRNŸMI VIBRACEMI A
HLUKEM BËHEM
ODSTÜED’OVÁNÍ, POKUD
ÄPATNŸM ROZLOÏENÍM
PRÁDLA DOJDE V BUBNU K
NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË.
PRODLOUÏÍ SE TAK
ÏIVOTNOST PRAÖKY.
HU
„CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG” GOMB
Fontos, hogy a centrifugálás a
textíliák károsítása nélkül minél
több vizet
vonjon ki a ruhákból. A gép
centrifugálási sebességét saját
igényeinek
megfelelŒen állíthatja be.
A gomb lenyomásával
csökkenthetŒ a maximális
sebesség, és ha akarja,
a centrifugázási ciklus törölhetŒ.
A centrifugálás ismételt
aktiválásához elegendŒ
lenyomni a gombot, amíg
el nem éri a beállítani kívánt
centrifuga-sebességet.
Az anyagok kímélése
érdekében a
programválasztás közben az
automatikusan
megengedhetŒ érték fölé nem
növelhetŒ a fordulatszám.
A centrifuga fordulatszáma
bármikor módosítható, akár a
gép leállítása
nélkül is.
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS
ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSSEL VAN
FELSZERELVE, AMELY
MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A
BERAKOTT RUHAADAG
EGYENETLENÜL OSZLIK EL.
EZÁLTAL CSÖKKEN A GÉP
ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS
VIBRÁCIÓ, ÉS
MEGHOSSZABBODIK A
MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
EN
SPIN SPEED BUTTON
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle
is enough to press the
button until you reach the
spin speed you would like to
set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable
during the selection of the
program.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE
SPIN CYCLE SHOULD THE
LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE
AND VIBRATION IN THE
MACHINE AND SO
PROLONGS THE LIFE OF
YOUR MACHINE.
33
PL
34
HR
CZ
HU
DISPLEJ „DIGIT“
Signalizaãní systém displeje
neustále informuje o ãinnosti
praãky:
DIGITÁLIS KIJELZÃ
A kijelzΠrendszer
folyamatosan tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetérŒl.
“DIGITAL” DISPLAY
1) OTÁâKY ODST¤EëOVÁNÍ
Po zvolení pracího programu
se na displeji objeví maximální
povolená rychlost
odstfieìování pro dan˘
program. KaÏd˘m dal‰ím
stisknutím tlaãítka
odstfieìování se rychlost sníÏí
o 100 g/m. Nejniωí povolená
rychlost je 400 ot/min.
Odstfieìování je moÏné zru‰it
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
na volbu odstfiedování.
1) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
A program kiválasztása után
az adott programhoz
megengedett maximális
centrifugálási sebesség
jelenik meg a kijelzŒn. A
centrifuga-gomb minden
egyes lenyomásával 100
fordulat/perc értékkel
csökkenthetŒ a centrifugálási
sebesség. A megengedett
minimális centrifugálási
sebesség 400 fordulat/perc,
de a centrifuga-gomb
ismételt lenyomásával a
centrifugálási mıvelet ki is
hagyható.
1) SPIN SPEED
Once the programme has
been selected, the
maximum spin speed
allowed for that programme
appears on the display.
Pressing the spin button will
reduce the speed by 100
rpm each time the button is
pressed. The minimum
speed allowed is 400 rpm, or
it is possible to omit the spin
by pressing the spin button
repeatedly.
EN
WYÂWIETLACZ “DIGIT”
System sygnalizacji
wyÊwietlacza stale informuje
nas o pracy pralki:
“DIGITALNI” EKRAN
Sustav pokazatelja na ekranu
omoguçuje Vam stalni uvid u
podatke o stanju perilice:
1) OBROTY WIRÓWKI
Po wybraniu programu na
wyÊwietlaczu poka˝e si´
maksymalna ustawiona
pr´dkoÊç wirowania.
Ka˝de wciÊni´cie przycisku
wirówki zmniejsza pr´dkoÊç
wirowania o 100 obr/min.
Minimalna pr´dkoÊç
wirowania to 400 obr/min.
Ewentualnie mo˝na
wy∏àczyç wirowanie
wciskàc kilkakrotnie przycisk
wirówki
1) BRZINA CENTRIFUGE
Nakon ‰to ste odabrali program
pranja, najveça dozvoljena
brzina centrifuge za taj program
prikazat çe se na ekranu.
Svakim pritiskom na tipku za
centrifugu, brzina çe se smanjiti
za 100 o/min. Najmanja
moguça brzina centrifuge je
400 o/min; a moguçe je i
potpuno iskljuãiti centrifugu
ponovnim pritiskom na tipku.
2) KONTROLKA
OPÓèNIONEGO STARTU
Kontrolka miga kiedy jest
ustawiony opóêniony start.
2) SVJETLO ODGODE POâETKA
PRANJA
Ovo svjetlo trepti kada je
pode‰ena odgoda poãetka
pranja.
2) KONTROLKA „ODLOÎEN¯
START“
Tato kontrolka svítí tehdy, kdyÏ
je nastavené posunutí
spu‰tûní pracího programu.
2) KÉSLELTETETT INDÍTÁS
LÁMPA
A késleltetett indítás
beállításakor ez a lámpa
villog.
2) DELAY START LIGHT
This flashes when delay start
has been set.
3) KONTROLKA
ROZPOCZ¢CIA PROGRAMU
Zapala si´ po wciÊni´ciu
przycisku START.
3) SVJETLO POKRENUTOG
PROGRAMA
Ovo svjetlo çe se ukljuãiti
kada pritisnete tipku START.
3) KONTROLKA „ZAâÁTEK
PROGRAMU“
Tato kontrolka se rozsvítí po
stisknutí tlaãítka START.
3) PROGRAM KEZDETE LÁMPA
Ez a lámpa a START gomb
lenyomásakor gyullad ki.
3) PROGRAMME START LIGHT
This lights up when the START
button has been pressed.
4) D¸UGOÂå CYKLU
W momencie ustawienia
programu d∏ugoÊç cyklu
wyÊwietli si´ automatycznie.
D∏ugoÊç ta jest ró˝na w
zale˝noÊci od wybranych
opcji. Po rozpocz´ciu cyklu
pralka informuje na bie˝àco
o czasie pozosta∏ym do
koƒca cyklu.
4) SVJETLO TRAJANJA CIKLUSA
PRANJA
Nakon ‰to je odabran program
pranja na ekranu çe se
automatski prikazati trajanje
ciklusa, koje moÏe varirati,
zavisno o odabranim opcijama.
Nakon ‰to program pranja
zapoãne, stalno çe Vam biti
pruÏeni podaci o preostalom
vremenu do kraja pranja.
4) DÉLKA CYKLU
V momentu zvolení pracího
programu se automaticky
zobrazí délka cyklu, která se
mÛÏe mûnit v závislosti od
jednotliv˘ch zvolen˘ch funkcí.
4) CIKLUSIDÃTARTAM
A program kiválasztásakor a
kijelzΠautomatikusan
mutatja a ciklus idŒtartamát,
ami a választott opcióktól
függŒen változhat.
A program beindulása után
Ön folyamatos tájékoztatást
kap a mosás végéig
hátralévŒ idŒrŒl.
4) CYCLE DURATION
When a programme is
selected the display
automatically shows the
cycle duration, which can
vary, depending on the
options selected.
Once the programme has
started you will be kept
informed constantly of the
time remaining to the end of
the wash.
Urzàdzenie podaje czas
pozosta∏y do koƒca
programu dla za∏adunku
wzorcowego; podczas
prania urzàdzenie przelicza
ten czas w oparciu o
rzeczywistà wielkoÊç i rodzaj
za∏adunku.
Uredjaj izraãunava vrijeme
rada odabranog programa
na osnovu standardnog
punjenja rubljem, a tijekom
ciklusa pranja, uredjaj çe
korigirati vrijeme prema
koliãini i vrsti rublja.
Na základû standardní
náplnû spotfiebiã propoãítá
délku prání, která se v
prÛbûhu pracího cyklu upraví
podle objemu a sloÏení
náplnû.
A készülék a szabványos
adag alapján kiszámítja a
kiválasztott program végéig
tartó idŒt, majd pedig a
ciklus közben korrigálja az
idŒtartamot a ruhaadag
méretéhez és összetételéhez
képest.
The appliance calculates
the time to the end of the
selected programme based
upon a standard loading,
during the cycle, the
appliance corrects the time
to that applicable to the
size and composition of the
load.
H
1
3
2
4
h mm
The display’s indicator
system allows you to be
constantly informed about
the status of the machine:
35
PL
HR
LAMPKA KONTROLNA
PRZYCISKÓW
Zapalajà si´ gdy wciÊniemy
dany przycisk.
JeÊli jednak wybierzemy opcj´
niezgodnà z wybranym
programem kontrolka
najpierw b´dzie migaç a
potem zgaÊnie.
SVJETLOSNI POKAZATELJI TIPKI
Ova svjetla ukljuãuju se kada
je pritisnuta pripadajuça
tipka.
Ako je odabrana opcija koja
nije u skladu s odabranim
programom pranja, svjetlo
prvo trepti a zatim çe se
iskljuãiti.
M
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
GUMB PROGRAMATORA SA
POLOÎAJEM OFF
N
PRZY OBRACANIU
POKR¢T¸A WYÂWIETLACZ
ZAPALA SI¢ I POKAZUJE
PARAMETRY WYBRANEGO
PROGRAMU.
UWAGA: ABY WY¸ÑCZYå
PRALK¢ NALE˚Y OBRÓCIå
POKR¢T¸O WYBORU
PROGRAMÓW NA
POZYCJ¢ “OFF”.
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
KADA OKRENETE GUMB
ZA ODABIR PROGRAMA,
SVJETLA NA EKRANU åE
SE UKLJUâITI DA PRIKAÎU
POSTAVKE ODABRANOG
PROGRAMA.
OPASKA: DA ISKLJUâITE
PERILICU, OKRENITE GUMB
ZA ODABIR PROGRAMA
NA POLOÎAJ “OFF”.
Pritisnite tipku START/PAUSE da
pokrenete odabrani ciklus
pranja.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
Program pranja çe se izvesti s
gumbom programatora u
nepomiãnom poloÏaju na
odabranom programu sve
dok ciklus pranja ne zavr‰i.
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
Perilicu rublja iskljuãite
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF.
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE PO
ZAKO¡CZENIU PRANIA I
PRZED WYBOREM
NOWEGO PROGRAMU.
36
ZNAâAJNO:
GUMB PROGRAMATORA
NAKON SVAKOG
CIKLUSA PRANJA MORA
BITI VRAåEN NA
POLOÎAJ OFF,
ODNOSNO PRI
POKRETANJU SLIJEDEåEG
CIKLUSA PRANJA A PRIJE
NEGO TAJ NAREDNI
PROGRAM BUDE
ODABRAN I POKRENUT.
CZ
KONTROLKY TLAÖÍTEK
Tyto kontrolky se rozsvítí
tehdy, kdyÏ stisknete pfiíslu‰ná
tlaãítka.
Pokud zvolíte funkci, kterou
není moÏné kombinovat s
nastaven˘m programem,
pfiíslu‰ná kontrolka bude
nejdfiíve blikat a poté zhasne.
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
OTOâENÍM OVLADAâE
PROGRAMÒ SE DISPLEJ
ROZSVÍTÍ A ZOBRAZÍ SE
PARAMETRY ZVOLENÉHO
PROGRAMU.
UPOZORNùNÍ: PRAâKU
VYPNETE OTOâENÍM
OVLADAâE PROGRAMÒ
DO POLOHY „OFF“.
Stisknûte tlaãítko "Start/Pausa"
a spusÈte cyklus praní.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
Po ukonãení cyklu vypnûte
praãku nastavením voliãe
programu do polohy “OFF”.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMÒ MUSÍ
B¯T PO UKONâENÍ
PRANÍ VÎDY P¤ESTAVEN
DO POLOHY OFF, TEPRVE
PAK MÒÎETE ZVOLIT
NOV¯ PROGRAM.
HU
NYOMÓGOMBOK
JELZÃLÁMPÁI
A nyomógomblámpák a
hozzájuk tartozó gombok
lenyomásakor gyulladnak fel.
Ha olyan opciót választ,
amely nem kompatibilis a
kiválasztott programmal,
akkor a gombnál lévŒ lámpa
elŒször villog, majd pedig
kialszik.
A PROGRAMVÁLASZTÓ
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB ELFORDÍTÁSAKOR
A KIJELZÃN FELGYULLADÓ
LÁMPA A KIVÁLASZTOTT
PROGRAM BEÁLLÍTÁSAIT
MUTATJA.
MEGJEGYZÉS: A GÉP
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
FORDÍTSA EL A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT A „KI”
HELYZETBE.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja le a
„Start/Szünet” gombot.
A program úgy zajlik le, hogy
a ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó
gomb a kiválasztott
programon marad.
Kapcsolja ki a mosógépet a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
MEGJEGYZÉS:
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT VISSZA KELL
ÁLLÍTANI A KI HELYZETBE
MINDEN EGYES CIKLUS
VÉGÉN, VAGY EGY ÚJ
MOSÁSI CIKLUS
BEINDÍTÁSAKOR A
KÖVETKEZÃ PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ÉS
BEINDÍTÁSA ELÃTT.
EN
BUTTONS INDICATOR LIGHT
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected that
is not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
WHEN THE PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED THE
DISPLAY LIGHTS UP TO
SHOW THE SETTINGS FOR
THE PROGRAMME
SELECTED.
N.B. TO SWITCH THE
MACHINE OFF, TURN THE
PROGRAMME SELECTOR
TO THE “OFF” POSITION.
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
37
PL
ROZDZIAÄ 7
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
Materiaäy wytrzymaäe
baweäna, len
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe
baweäna mieszane
wytrzymaäe
MAKS.
ÄADUNEK
kg
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
TEMP.
°C
ÉRODEK PIORÅCY
*
2
1
Bia∏e
5
7
9
90°
●
●
Biaääe z praniem
wst´pnym
5
7
9
60°
●
●
5
7
9
60°
●
●
Trwa∏e kolory
5
7
9
40°
●
●
Nietrwaääe kolory
5
7
9
30°
●
●
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do pralki
maksymalnie 3/4 kg bielizny.
●
●
Trwa∏e kolory
**
●
Uwagi:
* Maksymalna pojemnoÊç suchego za∏adunku jest ró˝na w zale˝noÊci od
modelu pralki (patrz tabliczka znamionowa).
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
Trwa∏e kolory
2,5 3,5
4,5
50°
Syntetyczne (nylon,
perlon), baweäniane
mieszane
Nietrwaääe kolory
2,5 3,5
4,5
40°
●
●
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na
wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie
wy∏àczyç wirowanie.
2,5 3,5
4,5
30°
●
●
** Programy zgodne z normå EN 60456
mieszane, delikatne
syntetyczne
Programy
specjalne
Bardzo delikatne
materiaäy
38
Koszule
Tkaniny delikatne
2
2,5
2,5
40°
●
●
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
1
2
2
30°
●
●
Pranie r´czne
1
1,5
1,5
30°
●
●
P∏ukanie
-
-
-
-
Szybkie
wirowanie
-
-
-
Tylko
odprowadzanie
wody
-
-
-
PROGRAM “MIX
& WASH SYSTEM”
5
7
9
tkaniny
odporne/mieszane
3
3,5
tkaniny
odporne/mieszane
2
2,5
●
40°
●
●
3,5
40°
●
●
2,5
30°
●
●
39
HR
POGLAVLJE 7
TABELARNI PREGLED PROGRAMA
PROGRAM ZA:
GUMB
PROGRAMATORA NA:
MAX. TEÎINA
kg
*
TEMP.
°C
PUNJENJE
DETERDÎENTA
2
Postojane tkanine
bijelo rublje
5
7
9
90°
●
●
5
7
9
60°
●
●
5
7
9
60°
●
●
postojane boje
5
7
9
40°
●
●
nepostojane boje
5
7
9
30°
●
●
pamuk, lan
pamuk, postojane
mije‰ane
bijelo rublje s
predpranjem
postojane boje
pamuk, mije‰ane
1
**
2,5 3,5
4,5
50°
●
●
sintetika (najlon, perlon)
mije‰ane pamuãne
nepostojane boje
2,5 3,5
4,5
40°
●
●
2,5 3,5
4,5
30°
●
●
Posebni
programi
Ko‰ulje
osjetljivo rublje
2
2,5
2,5
40°
●
●
vunene tkanine
PERIVE U PERILICI
1
2
2
30°
●
●
"ruãno pranje"
1
1,5
1,5
30°
●
●
ispiranje
-
-
-
-
Brzo
centrifugiranje
-
-
-
-
samo istjecanje
vode
-
-
-
-
program MIX &
WASH
5
7
9
40°
●
●
Postojane tkanine/
Mije‰ane tkanine i
sintetika
3
3,5
3,5
40°
●
●
2
2,5
2,5
30°
●
●
Postojane tkanine/
Mije‰ane tkanine i
sintetika
40
Kada perete izuzetno prljavo rublje preporuãujemo da u perilicu ne stavljate
vi‰e od 3/4 kg rublja.
** Programi u skladu sa normama CENELEC EN 60456.
postojane boje
Vrlo osjetljive tkanine
Molimo proãitajte ova napomene:
* Pogledati ploãicu(naljepnicu) s tehniãkimpodacima
Mije‰ane tkanine i
sintetika
mije‰ane osjetljiva
sintetika
●
Ako je potrebno smanjite brzinu centrifugiranja, i to: kako je predloÏeno na najveçe
djelotvornosti pranja i ispiranja. naljepnicama koje se nalaze na odjeçi ili za vrlo
osjetljivo rublje u potpunosti iskljuãite Tijekom ovih programa izmjenjuju se ciklusi
centrifugu, ova opcija moÏe se podesiti tipkom za brzinu centrifuge.
●
41
CZ
KAPITOLA 7
Tabulka pracích programå
PROGRAM PRO
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Bavlna, smësné odolné
Bavlna, smësné
VOLBA
TEPLOTY
°C
MAX.
NÁPLÑ
kg
VOLBA
UKAZATELE
VOLIÖE
PROGRAMÅ
NA:
*
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
2
1
Bílé tkaniny
5
7
9
90°
●
●
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
5
7
9
60°
●
●
5
7
9
60°
●
●
Barevné odolné
tkaniny
5
7
9
40°
●
●
Jemné barevné
tkaniny
5
7
9
30°
●
●
Barevné odolné
tkaniny
**
●
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
* Maximální obsah náplnû suchého prádla se mûní podle modelu, kter˘ jste
zakoupili (viz ‰títek se základními údaji).
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3/4 kg.
Smësné a syntetické
tkaniny
Syntetické tkaniny
(silon, perlon), smësná
bavlna
Smësné, jemné
syntetické
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
2,5
Jemné barevné
tkaniny
Ko‰ile
3,5 4,5
50°
●
●
2,5
3,5 4,5
40°
●
●
2,5
3,5 4,5
30°
●
●
Jemné tkaniny
2
2,5 2,5
40°
●
●
Vlna urãená k praní
v praãce
1
30°
●
●
Ruãní praní
1
30°
●
●
Máchání
-
-
-
-
Intenzivní
odstfiedûní
-
-
-
-
Pouhé vypu‰tûní
vody
-
-
-
-
“MIX & WASH
SYSTEM” PROGRAM
5
7
9
40°
●
●
Odolné tkaniny/
Smësné a
syntetické tkaniny
3
3,5 3,5
40°
●
●
Odolné tkaniny/
Smësné a
syntetické tkaniny
2
2,5 2,5
30°
●
●
**) Programy podle evropské normy EN 60456.
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv
hodnotu doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze
odstüed’ování zcela vylouöit.
Speciální programy
Velmi jemné tkaniny
42
2
2
1,5 1,5
●
43
HU
7. FEJEZET
PROGRAMTÁBLÁZAT
TEXTÍLIA PROGRAM
PROG.
HÃM.,
°C
MAX.
SÚLY
kg
*
MOSÓSZERADAG
2
1
Nem érzékeny anyagok
Pamut, vászon
Fehér
5
7
9
90°
●
●
Pamut, vegyes nem
érzékeny
Fehér, elŒmosás
5
7
9
60°
●
●
5
7
9
60°
●
●
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!
Gyorsan fakuló
5
7
9
40°
●
●
* Maximális száraz ruhaadag az alkalmazott típus szerint (lásd a géptörzslapot).
Nem gyorsan fakuló
5
7
9
30°
●
●
ErŒsen szennyezett ruhák mosásakor javasoljuk, hogy csökkentse le a mennyiséget
3/4 kg-ra.
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyorsan fakuló
2,5
Szintetikus
(nejlon, perlon),
vegyes pamut
Nem gyorsan fakuló
Gyorsan fakuló
Pamut, vegyes
Vegyes, finom
szintetikus anyagok
Speciális
lehetŒségek
Nagyon finom
anyagok
44
**
●
3,5 4,5
50°
●
●
** Programok a CENELEC EN 60456 szerint.
2,5
3,5 4,5
40°
●
●
2,5
3,5 4,5
30°
●
●
A centrifugálás sebessége csökkenthetŒ a ruhadarabok címkéjén található útmutató betartása
érdekében, vagy a nagyon finom textíliák esetében teljesen kikapcsolható a centrifugálás, ami a
centrifuga választókapcsolójával végezhetŒ el.
Finom
2
2,5 2,5
40°
●
●
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
1
30°
●
●
Kézi mosás
1
30°
●
●
Öblítés
-
-
-
-
Gyors centrifugálás
-
-
-
-
Csak vízürítés
-
-
-
-
Mix & Wash vegyes
mosóprogram
5
7
9
40°
●
●
Pamut/Kevert
3
3,5 3,5
40°
●
●
Pamut/Kevert
2
2,5 2,5
30°
●
●
Ingek
2
2
1,5 1,5
●
45
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
Resistant fabrics
Cotton, linen
Cotton, mixed
resistant
Cotton, mixed
Mixed fabrics
and synthetics
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Mixed, delicate
synthetics
Specials
Very delicate fabrics
46
TEMP.
°C
WEIGHT
MAX
kg*
PROGRAMME
SELECTOR
ON:
PROGRAM FOR:
CHARGE DETERGENT
2
1
Whites
5
7
9
90°
●
●
Whites with
Prewash
5
7
9
60°
●
●
5
7
9
60°
●
●
40°
●
●
30°
●
●
Fast coloureds
**
Fast coloureds
5
7
9
Non fast coloureds
5
7
9
Fast coloureds
2,5
3,5 4,5
50°
●
●
Non fast coloureds
2,5
3,5 4,5
40°
●
●
2,5
3,5 4,5
30°
●
●
Delicates
2
2,5 2,5
40°
●
●
“MACHINE
WASHABLE”
woollens
1
30°
●
●
Hand wash
1
30°
●
●
Rinse
-
-
-
-
Fast spin
-
-
-
-
Drain only
-
-
-
-
Mix & Wash system
programme
5
7
9
40°
●
●
Resistant or Mixed
fabrics
3
3,5 3,5
40°
●
●
Resistant or Mixed
fabrics
2
2,5 2,5
30°
●
●
●
Please read these notes
* Maximum load capacity of dry clothes, according to the model used (see rating
plate).
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3/4 kg
maximum.
** Programmes according to CENELEC EN 60456.
Shirts
2
2
1,5 1,5
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the
fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is
available with a spin speed button.
●
47
PL
HR
CZ
HU
EN
ROZDZIAÄ 8
POGLAVLJE 8
KAPITOLA 8
8. FEJEZET
CHAPTER 8
WYBÓR
PROGRAMU
ODABIR PROGRAMA
PRANJA
VOLBA PROGRAMÅ
PROGRAMVÁLASZTÁS
SELECTION
Pralka posiada 4 róãne grupy
programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju materiaäu
i jego stopnia zabrudzenia.
Programy te róãniå sië
rodzajem prania, temperaturå i
däugoéciå cyklu prania (patrz
tabela programów prania).
Za razliãite vrste tkanina i razliãite
stupnjeve prljav‰tine ova perilica
rublja ima 4 razliãite skupine
programa koji su u skladu sa:
ciklusom pranja, temperaturom
pranja i duÏinom ciklusa
(pogledajte tabelarni prikaz
programa pranja).
Pro råzné typy tkaniny s råznÿm
stupnëm zaäpinëní má praöka 4
okruhy programå rozdëlenÿch
podle druhu praní, teploty a
doby praní (viz tabulka
programå).
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 4
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a következŒk:
mosási ciklus, a ciklus
hŒmérséklete és a ciklus hossza
(lásd a mosóprogramok
táblázatát).
1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy opracowane
w celu maksymalnego
rozwiniëcia fazy prania i
päukania, przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie zapewnia
skuteczne usuniëcie wody.
1. POSTOJANE TKANINE
Ovi programi namijenjeni su
ostvarivanju najveçe
djelotvornosti pranja i ispiranja.
Tijekom ovih programa izmjenjuju
se ciklusi centrifugiranja koji daju
odliãne rezultate i ciklus spiranja.
Zadnje centrifugiranje posebno je
djelotvorno da se rublje temeljito
ocijedi.
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo nejlepäích
vÿsledkå praní a máchání.
Krátké odstüed’ování zaüazené
po kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
1. NEM ÉRZÉKENY ANYAGOK
A programot alapos mosáshoz és
öblítéshez, valamint tökéletes
öblítést biztosító centrifugáláshoz
terveztük.
Az utolsó centrifugálás
hatékonyabb vízeltávolítást
eredményez.
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum wash
and the rinses, with spin
intervals, ensure perfect rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
2. TKANINE OD MIJE·ANIH I
SINTETIâKIH VLAKNA
Glavno pranje pranje i ispiranje,
pruÏaju najbolje vrijednosti
zahvaljujuçi rotiranju bubnja i
razini vode. Blago
centrifugiranje pomaÏe da se
tkanine manje guÏvaju.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je dosahováno
nejlepäích vÿsledkå díky
promënlivÿm rytmickÿm
otáökám pracího bubnu a
vÿäce hladiny napouätëné
vody. Jemné odstüed’ování
zamezí nadmërnému
pomaökání prádla.
2. KEVERT ÉS SZINTETIKUS
ANYAGOK
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a
vízszintnek köszönhetŒen
biztosítja a legjobb eredményeket.
A finom centrifugázás azt jelenti,
hogy a textíliák kevésbé
gyırŒdnek össze.
2 MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to the
rotation rhythms of the drum
and to the water levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do prania,
które sk∏ada si´ z naprzemiennych
okresów prania i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania bardzo
delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´ w
du˝ej iloÊci wody, co zapewnia
najlepsze wyniki.
3. POSEBNO OSJETLJIVE
TKANINE
Ovo je novi ciklus pranja u
kojem se izmjenjuje pranje i
namakanje, posebno je
preporuãljiv za vrlo osjetljive
tkanine.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
Jedná se o zcela nov˘ kompletní
program praní, s cyklem, kter˘ sám
reguluje aktivnost a pausu
programu, uzpÛsoben pfiedev‰ím
pro praní velmi jemn˘ch tkanin.
Praní a máchání budou
provedeny s velk˘m mnoÏstvím
vody k dosaÏení nejlep‰ích
v˘sledkÛ.
3. KÜLÖNLEGESEN
FINOMSZÁLÚ ANYAGOK
Ez újfajta mosási elv,a mûködés és
a szünet váltakozó periódusaiból
álló ciklussal, amely különösen
alkalmas nagyon finom szövetek
mosására. A mosás és az öblítés
magas vízszinten történik a
legjobb eredmény érdekében.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle which
alternates washing and
soaking and is particularly
recommended for very
delicate fabrics.
The wash cycle and rinses are
carried out with high water
levels to ensure best results.
PROGRAM WE¸NA
Dzi´ki specjalnemu cyklowi
WOOLMARK tkaniny z czystej
we∏ny sà prane dog∏´bnie
a jednoczeÊnie w∏ókna
we∏niane sà dobrze chronione.
PROGRAM ZA VUNU
Poseban ciklus pranja potvrdjen
od WOOLMARK-a, omoguçuje
temeljito pranje vunene odjeçe
bez ikakvih o‰teçenja.
PROGRAM PRO VLNU
Díky speciálnímu
certifikovanému cyklu
WOOLMARK se prádlo vyãistí do
hloubky, pfiiãemÏ je maximálnû
zachována jejich celistvost.
WOOLMARK PROGRAM
A WOOLMARK által hitelesített
speciális program lehetŒvé teszi
a ruhadarabok károsodás
nélküli alapos mosását.
WOOLMARK PROGRAMME
The special cycle, certified by
WOOLMARK, enables to
thoroughly wash garments
without damaging them.
PRANIE R¢CZNE 30°
Pralka ma równie˝ cykl prania
delikatnego , zwanego –pranie
r´czne
Jest to kompletny cykl prania
dla bielizny przeznaczonej
wy∏àcznie do prania r´cznego.
Program ma temperatur´
maksymalnie do 30°C i
zakoƒczony jest 3 p∏ukaniami i
delikatnym wirowaniem.
"RUâNO PRANJE"
Ova perilica rublja ima
poseban njeÏan program
pranja "RUâNO PRANJE". Ovaj
program pranja omoguçuje
cjelovit ciklus pranja za odjeçu
koja na etiketi ima oznaku
"iskljuãivo za ruãno pranje".
Ovaj program pranja radi na
temperaturi od 30° C a
zavr‰ava s 3 ispiranja i
polaganim centrifugiranjem.
RUâNÍ PRANÍ 30°
Praãka je vybavena také
pracím cyklem pro jemné
tkaniny. Tento cyklus je naz˘ván
“Ruãní praní”. Program “ruãního
praní” je vhodn˘ pro tkaniny,
které se jinak perou v˘hradnû
ruãnû. Program dosáhne
maximální teploty 30° C a je
zakonãen 3 máchacími cykly a
jemn˘m odstfiedûním.
KÉZI MOSÁS
A mosógép finom „kézi mosás”
programmal is rendelkezik. Ezzel a
programmal azok a ruhadarabok
moshatók ki, amelyek címkéjén a
„Csak kézzel mosható” felirat
található. A program 30°C
hŒmérsékleten mıködik,
3 öblítést és egy lassú
centrifugálást hajt végre.
SPECIAL “HAND WASH”
This washing machine also has
a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a complete
washing cycle for garments
specified as “Hand Wash only”
on the fabric care label. The
programme has a temperature
of 30°C and concludes with 3
rinses and a slow spin.
2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia
pranych tkanin.
48
For the various types of fabrics
and various degrees of dirt the
washing machine has 4
different programme bands
according to: wash cycle,
temperature and lenght of
cycle (see table of washing
cycle programmes).
49
PL
CZ
HU
EN
4. Programy specjalne
4. Posebni programi
poseban program
4. Speciální programy
4. Speciális anyagok
4. SPECIALS
PROGRAM SPECJALNY
„P¸UKANIA”
Program ten obejmuje 3
p∏ukania przy Êredniej
pr´dkoÊci wirowania
(wirowanie mo˝na
ewentualnie wy∏àczyç za
pomocà przycisku
ustawienia wirowania)
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç
wszelkie typy tkanin , tak˝e
odzie˝ wypranà uprzednio
r´cznie.
POSEBAN PROGRAM
“ISPIRANJE“
Ovaj program izvodi tri
ispiranja sa
medjucentrifugiranjem (koje
se modje iskljudjiti pritiskom
na odgovarajudju tipku).
Takvo ispiranje moÏe se
koristiti za bilo koju vrstu
tkanina, npr. koristite ga
nakon ruãnog pranja.
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“MÁCHÁNÍ”
Tento program uskuteãní 3
máchání prádla se stfiední
sílou odstfiedûní (lze vypnout
pfiíslu‰n˘m tlaãítkem).
PouÏívá se pro máchání
v‰ech typÛ tkanin, napfi. i po
praní v ruce.
SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Ez a program három öblítést
végez közepes centrifugálási
sebességgel (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
kihagyható). Bármilyen típusú
textília öblítéséhez
használható, például kézi
mosás után.
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which
can be excluded by using
the correct button). It can
be used for rinsing any type
of fabric, eg. use after handwashing.
PROGRAM SPECJALNY
„SZYBKIE WIROWANIE”
Program ten wykonuje
wirowanie o maksymalnej
pr´dkoÊci. (Obroty mogà
byç redukowane
specjalnym przyciskiem).
POSEBAN PROGRAM “BRZO
CENTRIFUGIRANJE“
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“INTENZIVNÍ ODST¤EDùNÍ”
Tento program provádí
odstfieìování pfii maximální
rychlosti (kterou lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
SPECIÁLIS „GYORS
CENTRIFUGÁLÁS”
PROGRAM
A „GYORS CENTRIFUGÁLÁS”
program maximális
centrifugálást végez (amely a
megfelelΠgombbal
csökkenthetŒ).
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin
(which can be reduced by
using the correct button).
CSAK VÍZÜRÍTÉS
Ez a program kiüríti a vizet.
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
Program ten przeznaczony
jest tylko do wypuszczenia
wody.
50
HR
Ovaj program izvodi se na
najveçoj brzini
centrifugiranja (koja se moÏe
smanjiti kori‰tenjem
odgovarajuçeg gumba).
SAMO ISTJECANJE VODE
Ovaj program omoguçuje
samo istjecanje vode iz
perilice rublja.
POUZE VYPOU·TùNÍ
Program vypou‰tûní
provede vypu‰tûní vody.
51
PL
PROGRAM „MIX AND WASH
SYSTEM”
Jest to wy∏àczny patent
CANDY i ma 2 wielkie zalety
dla u˝ytkownika:
POSEBAN PROGRAM "MIX &
WASH"
Ovo je ekskluzivan sustav koji je
proizveo Candy a ukljuãuje 2
velike prednosti za korisnika:
● mo˝na praç razem ró˝ne
typy tkanin (np. bawe∏n´
+ tkaniny syntetyczne itp.)
NIE FARBUJÑCE.
• omoguçuje da se zajedno
peru razliãite vrste tkanina
(npr. pamuk + sintetika itd.)
NEPOSTOJANIH BOJA,
● pranie w tym programie
daje znaczne
oszcz´dnoÊci energii
elektrycznej.
• pranje s znatnom u‰tedom
energije.
Program „Mix and Wash”
ma temperatur´ 40°C, i
naprzemienne fazy obrotów
b´bna: dynamiczne (szybkie
obroty b´bna) i statyczne
(namoczona bielizna jest w
fazie spoczynku). Z tego
powodu czas trwania tego
cyklu jest wyd∏u˝ony prawie
do 2 godzin.
Zu˝ycie energii dla ca∏ego
cyklu wynosi tylko 850W/h.
"MIX & WASH" program radi na
temperaturi od 40°C od
promijenjivih pokretnih faza
(bubanj se okreçe) do
nepomiãnih faza (rublje se
samo namaãe) s ukupnim
trajanjem programa manje od 2
sata. Potro‰nja energije za cijeli
ciklus pranja je samo 850 W.
UWAGA:
● Pierwsze pranie tkanin
kolorowych nale˝y
wykonaç oddzielnie nie
mieszajàc kolorów.
VAÎNO:
• prvo pranje novog obojenog
rublja mora se izvesti
odvojeno,
● W ˝adnym wypadku nie
nale˝y praç razem tkanin
kolorowych farbujàcych.
52
HR
• u bilo kojem sluãaju nikada
NEMOJTE MIJE·ATI RUBLJE
NEPOSTOJANIH BOJA.
CZ
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM”
Jde o program, kter˘ je
v˘hradním patentem firmy
Candy a kter˘ pfiiná‰í pro
uÏivatele 2 velké v˘hody:
HU
EN
„MIX & WASH” VEGYES
MOSÓPROGRAM
Ez egy kizárólagos Candy
rendszer, amely 2 nagyszerı
elŒnnyel rendelkezik a
fogyasztó számára:
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMME
This is an exclusive Candy
system and involves 2 great
advantages for the
consumer:
• különbözŒ típusú textíliák
együtt moshatók (pl. pamut +
szintetikus anyag stb.) NEM
GYORSAN FAKULÓ;
• to be able to wash
together different type of
fabrics (e.g. cotton +
synthetic etc…) FAST
COLOUREDS;
• a mosás jelentŒs energiamegtakarítással végezhetŒ.
•to wash with a
considerable energy
saving.
A „Mix & Wash” program
hŒmérséklete 40°C, váltakozó
dinamikus fázisokkal (a dob
forog) és statikus fázisokkal (a
textíliák áztatása nyugalmi
állapotban) rendelkezik, a
program idŒtartama csaknem
eléri a 2 órát.
Az egész ciklus
energiafogyasztása mindössze
850 W/h.
The "Mix & Wash"
programme has a
temperature of 40°C and
alternate dynamic phases
(the basket that turns) to
static phases (fabrics in soak
in phase of rest) with a
duration programme that
almost reaching the 2 hours.
The energy consumption for
the complete cycle is only
850 W/h.
Upozornûní:
• první praní nového
barevného prádla je nutno
provést oddûlenû.
FONTOS!
– az új színes ruhák elsŒ
mosását elkülönítetten kell
végezni!
Important:
•the first washing of new
coloureds fabrics must be
done separately;
• v Ïádném pfiípadû nikdy
nemíchejte barevné prádlo
pou‰tûjící barvu.
– soha ne keverjen össze NEM
SZÍNTARTÓ textíliákat!
• in every case, never mix
NON-FAST COLOUREDS
fabrics.
• lze spoleãnû prát prádlo z
rÛzn˘ch tkanin (napfi.
bavlna + syntetika apod.
…) NEPOU·TùJÍCÍ BARVU;
• provádût praní se
znaãnou úsporou energie.
Program pro praní “Mix &
Wash” pere pfii teplotû 40°C
a stfiídá dynamické fáze
(buben se otáãí) se
statick˘mi fázemi
(namoãené prádlo v klidové
fázi). Z tohoto dÛvodu trvá
déle, doba trvání je témûfi 2
hodiny.
Spotfieba elektrické energie
na cel˘ cyklus je pouh˘ch
850 W/h.
53
PL
54
HR
HU
CZ
EN
PRANIE CODZIENNE 40°CCYKL SZYBKI 44’
Kompletny cykl prania
(pranie, p∏ukanie i
wirowanie) w czasie oko∏o
44’.
- za∏adunek do 3/3,5 kg
- tkaniny ma∏o zabrudzone
(bawe∏na i mieszane)
W programie tym zaleca si´
u˝ycie tylko 30% z normalnie
stosowanej iloÊci detergentu.
SVAKODNEVNO PRANJE 40°C –
BRZI 44’
Potpuni ciklus pranja (pranje,
ispiranje i centrifugiranje)
omoguçen je za otprilike 44
minuta:
- najveça koliãina rublja 3/3,5
kg,
- manje prljavo rublje (pamuk i
mije‰ane tkanine).
Preporuãujemo da s ovim
programom koristite 30% manje
deterdÏenta (u usporedbi s
uobiãajenom koliãinom) kako bi
izbjegli nepotrebno tro‰enje
deterdÏenta.
KAÎDODENNÍ PRANÍ NA 40 °C 44’ RYCHL¯ CYKLUS
Kompletní cyklus praní (praní,
máchání, odstfieìování) je
schopen vyprat za pfiibliÏnû 44
minut:
Maximální dávka aÏ do 3/3,5
kg;
Jemnû zneãi‰tûné prádlo
(bavlna a smûsné)
U tohoto programu, aby se
zabránilo zbyteãnému
pl˘tvání, doporuãujeme
pouÏívat pouze 30 % z bûÏnû
poÏívaného pracího
prostfiedku.
NAPI 44 ’
DAILY WASH 40°C – FAST 44’
Teljes mosási ciklus
(mosás,öblítés és
centrifugálás), amely kb. 44
perc alatt képes kimosni a
ruhát, a következõkre
alkalmas:
maximum 3/3,5 kg
ruhanemû
kissé szennyezett szövetek
(pamut és kevertszálas)
E program esetében azt
ajánljuk,hogy a
mosószerpazarlás
megelõzése érdekében
csökkentse a
mosószeradagot (a
normál adaghoz képest).
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 44
minutes:
PRANIE CODZIENNE 30°CCYKL SZYBKI 32’
Kompletny cykl prania
(pranie, p∏ukanie,
wirowanie) w czasie oko∏o
32’.
- za∏adunek do 2/2,5 kg
- tkaniny ma∏o zabrudzone
(bawe∏na i mieszane)
W programie tym zaleca si´
u˝ycie tylko 20% z normalnie
stosowanej iloÊci detergentu.
SVAKODNEVNO PRANJE 30°C –
BRZI 32’
Potpuni ciklus pranja (pranje,
ispiranje i centrifugiranje)
omoguçen je za otprilike 32
minuta:
- najveça koliãina rublja 2/2,5 kg,
- manje prljavo rublje (pamuk i
mije‰ane tkanine).
Preporuãujemo da s ovim
programom koristite 20% manje
deterdÏenta (u usporedbi s
uobiãajenom koliãinom) kako bi
izbjegli nepotrebno tro‰enje
deterdÏenta.
KAÎDODENNÍ PRANÍ NA 30 °C 32’ RYCHL¯ CYKLUS
Kompletní cyklus praní (praní,
máchání, odstfiedûní) je
schopen vyprat za pfiibliÏnû 32
minut:
maximální dávka aÏ do
2/2,5 kg;
jemnû zneãi‰tûné prádlo
(bavlna a smûsné)
U tohoto programu, aby se
zabránilo nadbyteãnému
pl˘tvání, doporuãujeme
pouÏívat pouze 20 % z bûÏnû
poÏívaného pracího
prostfiedku.
NAPI 32’
DAILY WASH 30°C – FAST 32’
Teljes mosási ciklus (mosás,
öblítés és centrifugálás),
amely kb. 32 perc alatt
képes kimosni a ruhát, a
következõkre alkalmas:
maximum 2/2,5 kg
ruhanemû
kissé szennyezett szövetek
(pamut és kevertszálas)
E program esetében azt
ajánljuk, hogy a
mosószerpazarlás
megelõzése érdekében
csökkentse a
mosószeradagot (a normál
adaghoz képest).
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 32
minutes:
- a maximum load of 3/3,5 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 30% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
- a maximum load of 2/2,5 kg;
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 20% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
55
HR
PL
CZ
HU
EN
ROZDZIAÄ 9
POGLAVLJE 9
KAPITOLA 9
9. FEJEZET
CHAPTER 9
SZUFLADA NA
PROSZEK
LADICA SREDSTAVA
ZA PRANJE
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
DETERGENT
DRAWER
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
Ladica sredstava za pranje
podjeljena je na 3
pregradka:
✿
56
– pregradak obiljeÏen s "1"
namijenjen je sredstvima
za predpranje,
✿
– pregradak obiljeÏen s
namijenjen je posebnim
dodacima kao ‰to su:
omek‰ivaãi, mirisi, ‰tirke itd.
– pregradak obiljeÏen s "2"
namijenjen je deterdÏentu
za glavno pranje.
Zásobník na prací prostfiedky
je rozdûlen do 3 ãástí:
– Öást je oznaãen “1” a
slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro
pfiedpírku.
– Öást je oznaãena “ ”,
slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla,
rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......
– Öást je oznaãena “2” a
slouÏí pro prací
prostfiedky hlavního
praní.
✿
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
UPOZORENJE!
NAPOMINJEMO DA SU
NEKA SREDSTVA ZA
PRANJE TEÎE TOPIVA,
AKO PERETE OVAKVIM
SREDSTVIMA
PREPORUâUJEMO DA IH
STAVITE U POSEBNU
POSUDICU KOJA SE
STAVLJA IZRAVNO U
BUBANJ MEDJU RUBLJE.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
UPOZORENJE!
PREGRADAK OWNAâEN
S ✿ MOÎETE PUNITI
SAMO TEKUåIM
SREDSTVIMA!
PERILICA JE
PROGRAMIRANA DA
DODATKE ZA PRANJE
AUTOMATSKI UZIMA
TIJEKOM ZAVR·NOG
ISPIRANJA NA SVIM
PROGRAMIMA PRANJA.
DÅLEÏITÉ:
ÖÁST JE OZNAÖENA
“✿” MÅÏETE PLNIT
POUZE TEKUTŸMI
PROSTÜEDKY.
PRAÖKA JE
PÜEDURÖENA K
AUTOMATICKÉMU
ODÖERPÁVÁNÍ PÜÍSAD
BËHEM POSLEDNÍHO
MÁCHÁNÍ VE VÄECH
CYKLECH PRANÍ.
A mosószertároló fiók 3
rekeszre oszlik:
– az elsŒ „1” jelı fiók az
elŒmosás közben
használható;
– a második „ “ jelı fiók
speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket,
keményítŒt, élénkítŒ szereket
stb. tartalmaz.
– a harmadik „2” jelı fiók a
fŒmosáshoz használható.
✿
MEGJEGYZÉS:
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET
NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI.
EZEK ESETÉBEN A
DOBBAN
ELHELYEZENDÃ
SPECIÁLIS ADAGOLÓ
HASZNÁLATÁT
JAVASOLJUK.
MEGJEGYZÉS:
A MÁSODIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.
A GÉP ÚGY VAN
BEPROGRAMOZVA,
HOGY AZ ÖSSZES
MOSÁSI CIKLUSBAN AZ
UTOLSÓ ÖBLÍTÉSI
FÁZISBAN
AUTOMATIKUSAN
SZÍVJA BE AZ
ADALÉKANYAGOKAT.
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
✿
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
57
PL
ROZDZIAÄ 10
PRODUKT
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
58
CZ
HU
EN
KAPITOLA 10
10. FEJEZET
CHAPTER 10
A TERMÉK
THE PRODUCT
HR
POGLAVLJE 10
PRIPREMANJE
RUBLJA I
SAVJETI ZA PRANJE
PRÁDLO
ZNAâAJNA UPOZORENJA:
Preporuãamo da ne
ukljuãujete centrifugu kada
u perilici perete manje
prostirke, pokrivaãe za
krevete ili teÏu odjeçu.
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy más
nehéz anyagok mosásakor ne
végezzen centrifugálást.
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
U perilici smijete prati samo
takvu vunenu odjeçu i rublje
koji imaju oznaku
"dopu‰teno pranje u perilici".
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
Gyapjúból készült ruhadarabok
vagy más gyapjútartalmú ruhák
csak akkor moshatók gépben,
ha megtalálható rajtuk a
„Géppel mosható” címke.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
UPOZORENJE: Prije
poãetka pranja razvrstajte
rublje isvaki komad
paÏljivo pregledajte,
‰toposebno vrijedi za
dÏepove teistovremeno
uãinite jo‰ i
slijedeçeodnosno
pregledajte:
- da na, odnosno u rublju
koje Ïelite oprati nisu
ostali metalni predmeti
kao npr. kopãe,
sigurnosne igle, metalni
novac Itd.,
- zakopãajte gumbe na
posteljini, zatvorite
patentne zatvaraãe,
kopãe, zapone i sliãno,
zaveÏite pojaseve i
duge trake na odjeçi,
- uklonite kopãe sa
zavjesa,
- paÏljivo pregledajte
etikete na rublju,
- ako na pojedinim
komadima rublja
opazite jake mrlje,
odstranite ih prije
poãetka pranja
posebnim sredstvom za
odstranjivanje mrlja
preporuãenim na etiketi
odjeçe.
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
FONTOS!
A ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek fémtárgyak a
szennyes között (pl.
brosstık, biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be kell
gombolni, a cipzárakat fel
kell húzni, a köntösök laza
öveit és hosszú pántjait
össze kell csomózni;
- a függönykarikákat le kell
venni;
- figyelni kell a ruhákon lévŒ
címkékre;
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén ajánlott
folttisztítóval el kell
távolítani a mosás elŒtt.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
59
PL
HR
CZ
HU
EN
CHAPTER 11
ROZDZIAÄ 11
POGLAVLJE 11
KAPITOLA 11
11. FEJEZET
PORADY DLA
KLIENTA
SAVJETI ZA
KORISNIKA
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
Kilka wskazówek dotyczåcych
ekonomicznego i przyjaznego
érodowisku uãycia urzådzenia.
Savjeti za ekolo‰ko, prijateljsko i
ekonomiãno kori‰tenje Va‰e
perilice rublja.
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez uãycie
rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
NAJVEåA KOLIâINA PUNJENJA
MAXIMALIZUJTE VELKOST
NÁPLNù
MAXIMÁLIS RUHAADAG
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie wybierajåc
Prania Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu dla
prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
60
Da bi sprijeãili svaki moguçi
gubitak elektriãne enrgije,
vode ili deterdÏenta i vremena,
preporuãujemo da perilicu
napunite u potpunosti. Sa
potpuno napunjenjenom
perilicom u‰tedjet çete i do
50% elektriãne energije umjesto
da perete sa dva poloviãna
punjenja.
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
DA LI JE POTREBNO
PREDPRANJE?
Samo za jako zaprljano rublje!
U·TEDITE sredstva za pranje,
vrijeme, vodu izmedju 5 do 15%
potro‰nje elektriãne energije
ako NE koristite program
predpranja za normalno
zaprljano rublje.
POT¤EBUJETE VÎDY
P¤EDEPRANÍ PRÁDLA ?
DA LI JE POTREBNO PRANJE
VRELOM VODOM?
JE PRANÍ NA 90°C NEZBYTNÉ ?
Mrlje obradite sredstvom za
uklanjanje mrlja ili namakanjem
suhih mrlja u vodi prije pranja
da bi smanjili potrebu za
programom pranja sa vrelom
vodom. U‰tedite do 50%
elektriãne energije kori‰tenjem
programa pranja na 60°C.
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében
NEM választja ki az elŒmosást,
akkor azzal mosóport, idŒt,
vizet és 5–15%-ban energiát
TAKARÍTHAT MEG.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
CUSTOMER
AWARENESS
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
IS A HOT WASH REQUIRED?
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
61
PL
HR
HU
CZ
EN
PRANIE
PRANJE
PRANÍ
MOSÁS
WASHING
ZMIENNY POZIOM
WODY
PROMJENJIVI KAPACITE
PROMËNLIVÁ KAPACITA
PRAÖKY
VÁLTOZÓ
MENNYISÉG
VARIABLE CAPACITY
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
Ova perilica rublja
automatski prilagodjava
razinu vode prema vrsti i
koliãini rublja. Na taj naãin
moguçe je izvesti “vlastiti”
naãin pranja s gledi‰ta
u‰tede energije.
Ovaj sustav pruÏa manju
potro‰nje energije i osjetno
smanjuje vrijeme pranja.
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez.
Energiatakarékossági
szempontból így „személyre
szabott” mosás végezhetŒ el.
A rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érezhetŒen lerövidíti a mosási
idŒt is.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
PRIMJER UPOTREBE:
PÜÍK
KLAD:
PÉLDA:
EXAMPLE:
Za osobito osjetljive tkanine
trebala bi se koristiti posebna
mreÏasta vreçica.
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
A nagyon finom anyagból
készült ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Pretpostavimo da perete
JAKO ZAPRLJANI PAMUK
(tvrdokorne mrlje trebaju biti
prethodno uklonjene
prikladnim sredstvom za
uklanjanje mrlja).
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
Savjetujemo Vam da perilicu
napunite razliãitim vrstama
rublja, a ne samo s jednom
vrstom, npr. frotirom. Rublje
od frotira upija puno vode i
zato postaje prete‰ko.
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT
kell kimosnunk (a rászáradt
foltokat megfelelŒ folttisztítóval
kell eltávolítani). Javasoljuk,
hogy a mosandó adag ne
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
● Otwórz szufladë na proszek
(P).
● Otvorite ladicu za sredstva
za pranje (P).
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå P.
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (P).
● Open the detergent
drawer (P).
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
● Stavite 120 gr deterdÏenta
u pregradak za glavno
pranje uznaãen s 2.
● Do zásobníku
oznaãeného 2 nasypte 120 g
prá‰ku
● Tegyen 120 g mosószert a
harmadik „2” rekeszbe.
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
● Ulijte oko 50 ml Ïeljenog
dodatka u pregradak za
dodatke
.
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● Öntsön 50 ml
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
● Zamknij szufladë na
proszek (P).
● Zatvorite ladicu za
sredstva za pranje "P".
● Csukja be a mosószertároló
fiókot (P).
● Close the detergent
drawer (P).
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
✿
62
✿
✿
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky P.
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
✿
63
PL
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na swoim
miejscu.
WYBÓR PROGRAMU
Aby wybraç najlepszy program
prania prosz´ przejrzeç tabel´
programów.
Ustawiç pokr´t∏o
programatora na wybrany
program.
Na wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu.
Wcisnàç przyciski opcji (jeÊli to
konieczne).
HR
CZ
● Provjerite da li je slavina za
dotok vode otvorena.
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na místë.
Na ekranu çe biti prikazane
postavke odabranog
programa pranja.
Pritisnite opcijske tipke (ako
je potrebno).
EN
● Nyissa ki a vízcsapot.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● EllenŒrizze, hogy az ürítŒcsŒ
a helyén van-e.
● And that the discharge
tube is in place.
VOLBA PROGRAMU
V˘bûr nejvhodnûj‰ího
programu proveìte podle
tabulky programÛ.
- Otoãením voliãe programÛ
aktivujte zvolen˘ program
Na displeji se zobrazí
parametry zvoleného
programu.
PROGRAMVÁLASZTÁS
A legmegfelelŒbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme guide
to select the most suitable
programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
The display will show the
settings for the programme
selected.
Stisknûte tlaãítka pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí (pokud
si to pfiejete).
Nyomja le az opciógombokat
(ha szükséges).
● Budite sigurni da je
odvodna cijev na mjestu.
ODABIR PROGRAMA PRANJA
Upuçujemo na tebelarni
pregled programa kako bi
izabrali najprikladniji program
pranja. Okrenite gumb
programatora na Ïeljeni
program da ga aktivirate.
HU
A kijelzŒ a kiválasztott program
beállításait mutatja.
Ezután nyomja le a START
gombot. A START gomb
lenyomásakor a készülék
beállítja a mıveleti sorrendet.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.
Press the option buttons (if
required)
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets the
working sequence in motion.
Kada pritisnete tipku START
perilica çe pode‰avati tijek
rada u hodu. Pri izvodjenju
programa pranja gumb
programatora nepomiãno
stoji na odabranom
programu sve do kraja
ciklusa pranja.
- pak stisknûte tlaãítko START.
Po stisknutí tlaãítka START zahájí
praãka prací cyklus.
UWAGA: Je˝eli nastàpi przerwa
w dostawie pràdu w trakcie
prania, specjalna pami´ç
pralki zapami´ta ustawienia i
po w∏àczeniu pràdu pralka
rozpocznie pranie w tym
momencie, w którym zosta∏o
przerwane.
UPOZORENJE:
Ako dodje do bilo kojeg
prekida elektriãne energije
tijekom rada perilice,
posebna memorija pohranit
çe postavke odabranog
programa i kada se
elektriãna energija vrati,
perilica çe zapoãeti sa
radom od mjesta gdje je
stala.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k v˘padku
elektrického proudu, praãka je
vybavená speciální pamûtí,
která zachová zvolené
nastavení a po návratu
elektrického proudu praãka
spustí program od místa, v
nûmÏ byl pfieru‰en.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép
mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék
speciális programja eltárolja a
kiválasztott programot, és
az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosást, ahol abbahagyta.
Warning: If there is any break
in the power supply while the
machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where it
left off.
● Na zakoƒczenie programu
na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis “End”.
● Kada program pranja
zavr‰i, rijeã “End” (kraj)
prikazat çe se na ekranu.
● Na konci programu se na
displeji zobrazí nápis „End“.
● A program befejezŒdésekor
az „End” szó jelenik meg a
kijelzŒn.
● When the programme has
ended the word “End” will
appear on the display
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek (2
min po koƒcu programu)
● Nakon zavr‰etka
programa pranja proãekajte
oko 2 minute da sigurnosni
uredjaj "otkljuãa" vrata.
● Poãkejte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvífiek (2
minuty od ukonãení programu)
● A program befejezŒdésekor
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).
● Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
● Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI” helyzetbe
fordításával.
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF” position.
● Nyissa ki az ajtót, és vegye ki
a ruhákat.
● Open the door and remove
the laundry.
● Minden használat után zárja
el a vízcsapot.
● Turn off the water supply
after every use.
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE
A PROGRAMTÁBLÁZATOT, ÉS KÖVESSE AZ
OTT MEGADOTT
MÙVELETI SORRENDET.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
● Prosz´ zakr´ciç zawór
wody.
DLA KAÃDEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWDÃ
TABELË PROGRAMÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOS ÓB.
64
● Iskljuãite perilicu
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj
OFF (iskljuãeno).
● Otvorite vrata i izvadite
rublje.
● Zatvorite dovod vode
nakon svake uporabe
uredjaja.
ZA SVE VRSTE PRANJA
POTRAÎITE UPUTE U
TABELARNOM PRIKAZU
PROGRAMA, SLJEDITE
POSTUPKE PRIKAZANIM
REDOM
Prací cyklus probíhá s voliãem
programÛ nastaven˘m na
urãitém programu, a to aÏ do
konce praní.
● Vypnûte praãku
pfiestavením voliãe programÛ
do polohy vypnutí “OFF”
● Otevfiete dvífika a vyndejte
prádlo.
● Uzavfiete vodovodní
kohoutek.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
65
PL
HR
CZ
ROZDZIAÄ 12
POGLAVLJE 12
KAPITOLA 12
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
âI·åENJE I
ODRÎAVANJE
PERILICE
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
Kuãi‰te perilice uvijek obri‰ite
samo vlaÏnom krpom.
Kuãi‰te perilice ne smijete
ãistiti abrazivnim – grubim
sredstvima za ãi‰çenje,
alkoholom i/ili
razrjedjivaãem.
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
OdrÏavanje perilice vrlo je
jednostavno, ali je vaÏno da
redovito ãistite slijedeçe
dijelove:
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
● ladicu za sredstva za
pranje
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
HU
EN
12. FEJEZET
CHAPTER 12
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
NE HASZNÁLJON A
KÉSZÜLÉK KÜLSÃ
RÉSZÉN DÖRZSÖLÃ
HATÁSÚ SZEREKET,
ALKOHOLT ÉS/VAGY
HÍGÍTÓSZEREKET.
A TISZTÍTÁSHOZ NEDVES
RUHÁT HASZNÁLJON!
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
The washing machine
requires very little
maintenance:
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
● Cleaning of drawer
compartments.
● SzırŒtisztítás.
● Filter cleaning
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
● Öiätëní filtru.
● czyszczenia filtra.
● filtar
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
● odnosno da pripremite
perilicu u sluãaju: preseljenja
ili duÏeg mirovanja.
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
● Elszállítás vagy hosszú ideig
tartó üzemszünet.
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
âI·åENJE LADICE ZA
SREDSTVA ZA PRANJE
ÖIÄTËNÍ DÁVKOVAÖE
PRACÍCH PROSTÜEDKÅ:
A FIÓKOS
TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Preporuãamo da
povremeno oãistite ovu
ladicu, jer se s vremenom u
njoj nakupe ostaci sredstava
za pranje.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Ladicu izvlaãite iz perilice
tako ‰to je malo jaãe
povuãete.
Czyéç za pomocå wody.
Zatim ladicu isperite pod
tekuçom vodom.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
Po zavr‰etku ãi‰çenja vratite
je u kuçi‰te perilice i pritisnite
je skroz do kraja da bi se
mogla zatvoriti.
66
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Bár nem feltétlenül szükséges,
de alkalmanként célszerı
kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat tartalmazó
rekeszeket.
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Óvatosan meghúzva vegye ki
a rekeszeket.
Remove the compartments
by pulling gently.
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Clean with water.
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
Put the compartments back
into place
67
PL
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
● Otwórz klapk´ okienka
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
68
HR
âI·åENJE FILTRA
Perilica ima ugradjen filtar
koji zaustavlja sve veçe
predmete (npr. Metalni
novac, gumbe itd.), koji bi
mogli sprijeãiti istjecanje
vode. Preporuãamo filtar
povremeno oãistiti na
slijedeçi naãin:
CZ
● Prije nego uklonite filtar,
ispod poklopca filtra stavite
ruãnik da sakupite manju
koliãinu vode koja se
vjerovatno zadrÏala u crpki.
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Otevfiete dvífika
● Nyissa ki a fedelet.
● Open the flap
● Csak bizonyos típusokon áll
rendelkezésre:
Húzza ki a bordázott tömlŒt,
vegye ki a dugót, és ürítse a
vizet egy edénybe.
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● A szırŒ kivétele elŒtt
helyezzen egy nedvszívó
törlŒruhát a szırŒsapka alá a
szivattyúban lévŒ kis
vízmennyiség felfogása céljából.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● Fordítsa el a szırŒt balra, amíg
az meg nem áll függŒleges
helyzetben.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Pouze u nûkter˘ch
modelÛ:
Vyjmûte hadiãku, odstraÀte
uzávûr a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Pfied od‰roubováním filtru
se doporuãuje poloÏit pod
filtr savou látku pro
zachycení zbytkové vody
která po vyjmutí filtru vyteãe.
● Okreçite gumb filtra u
smjeru suprotnom od
kretanja kazaljki na satu dok
se ne zaustavi u vertikalnom
poloÏaju.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Uzmite filtar i oãistite ga.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Ponovno namjestite filtar
okretanjem ureza na kraju
filtra u smjeru kretanja
kazaljki na satu. Zatim
ponovite gore opisane
postupke, ali obrnutim
redoslijedom.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
PRIPREMANJE PERILICE ZA
SELJENJE ILI DUÎE
MIROVANJE
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
Ako bi moÏda perilicu selili ili
bi duÏe vremena stajala u
prostoriji koja se ne grije,
morate iz perilice i cijevi
ispustiti svu vodu.
Najprije izvucite utikaã iz
utiãnice, zatim izvadite
odvodno crijevo iz leÏi‰ta na
straÏnjoj strani perilice.
Crijevo zatim nagnite prema
dolje i priãekajte da iz njega
iscuri sva voda. Nakon toga
crijevo ponovno namjestite
u leÏi‰te. Isto uãinite i sa
dovodnim crijevom.
EN
SZÙRÃTISZTÍTÁS
A mosógép speciális szırŒvel van
felszerelve, amely az olyan
nagyobbidegen anyagokat (pl.
pénzérméket, gombokat stb.)
fogja fel, amelyek eltömíthetik
az ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. A
szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
ÖISTËNÍ FILTRU
● Otvorite poklopac
● Dostupno samo na
odredjenim modelima:
Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite
graniãnik i ispustite vodu u
spremnik.
HU
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● Remove and clean.
● A tisztítás után tegye vissza a
szırŒt úgy, hogy a végén található
hornyot jobbra fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze el a
fenti mıveleteket.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a benne
maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni, és
ki kell húzni a csatlakozódugóját.
Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a rögzítŒkapocsból, és
tartsa az edény fölé, amíg a víz ki
ne folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a mıveletet
a vízbevezetŒ tömlŒvel is.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
69
PL
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
2. Pralka nie nabiera
wody.
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
3. Pralka nie usuwa
wody.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa
wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
7. Na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´
numery:
0, 1, 5, 7, 8, 9
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç
odpowiedniå i szybkå usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki
umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów
moãe daç nastëpujåcy efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie
wpäywa to na skutecznoéç samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie
przyczepia sië on do materiaäu, ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego
päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do
prana så czësto trudne do usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå
powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy
wykonaj powyãsze sprawdziany.
Wezwij serwis.
-
8. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 2
Brak wype∏nienia wodà.
Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.
9. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 3
Woda nie zostaje wypompowana.
Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest
zatkany.
10. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 4
Maszyna przepe∏niona jest wodà.
Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij
serwis.
Uwaga
pralka wyposaãona jest w elektroniczny ukäad kontroli prëdkoéci wirowania
zapobiegajåcy nie r ó wnomiernemu rozäoã eniu sië bielizny w bëbnie. dziëki temu
zmniejsza sië gäoénoéç i wibracje pralki a w konsekwencji wydäuãa jej ãywotnoéç.
70
71
HR
POGLAVLJE 13
NEDOSTATAK
1. Perilica ne radi ni
na jednom
programu.
2. Voda ne ulazi u
perilicu.
3. Perilica ne ispu‰ta
vodu.
KAKO GA UKLONITI
MOGUåI UZROK
Perilica nije prikljuãena na el. mreÏu
Stavite utikaã u utiãnicu
Nije pritisnuta tipka START
Pritisnite tipku START
Nema struje
Provjerite
Osiguraã je pregorio
Provjerite
Vrata perilice nisu zatvorena
Zatvorite vrata
Pogledajte uzroke pod toãkom 1
Provjerite
Slavina za dotok vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Programator nije ispravno pode‰en
Podesite programator
Odvodna cijev je savinuta ili pritisnuta
Izravnajte ili oslobodite odvodnu cijev
Neki predmet je zaãepio filtar
Provjerite filtar
4. Na podu oko
perilice je voda.
Curi iz brtve izmedju slavine i dovodne
cijevi
Zamijenite brtvu i pritegnite cijev na
slavini.
5. Perilica ne
centrifugira.
Perilica nije izbacila vodu
Priãekajte nekoliko minuta dok perilica
izbaci vodu
Pode‰eno je "BEZ CENTRIFUGE"
Programator namjestite na
centrifugiranje
Rublje u bubnju nije ravnomjerno
rasporedjeno
Ravnomjerno rasporedite rublje
Perilica ne stoji potpuno vodoravno
Poravnajte perilicu prednjim noÏicama
za poravnaje perilice
Nije uklonjena transportna za‰tita
Uklonite transportnu za‰titu
6. Perilica se kod
centrifugiranja
pretjerano trese.
7. Na ekranu su
prikazane gre‰ke 0, 1,
5, 7, 8, 9
–
U sluãaju da nedostatake u radu perilice ne moÏete ukloniti sami, molimo Vas da
pozovete jednog od na‰ih ovla‰tenih servisera. Serviseru obavezno navedite model
perilice (naveden je na naljepnici smje‰tenoj na rubnoj strani okna bubnja ili u
jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Ovim informacijama olak‰at çete serviseru rad i Va‰
çe stroj biti brÏe popravljen.
UPOZORENJE !
1. Kori‰tenje ekolo‰kih sredstava za pranje "bez fosfata" moÏe imati slijedeçe popratne
uãinke:
Voda koja protjeãe (cirkulira) tijekom ispiranja izgledat çe mutno, ali neçe
mijenjanjati djelotvornosti ispiranja.
Vrlo tanak sloj bjelkastog taloga moÏe se pojaviti na opranom rublju.
Medjutim, on neçe ni na koji naãin ‰tetiti tkanini ili izmijeniti njezinu boju.
Prisutnost pjene u vodi od zadnjeg ispiranja ne znaãi da je ispiranje bilo
nepotpuno.
Aktivne anione koji se nalaze u sredstvima za pranje "bez fosfata" ãesto je
te‰ko odstraniti i samim pranjem, zato se voda pri ispiranju pjeni ãak i ako oni
postoje u malim koliãinama.
Dodatno ispiranje ne bi bilo od koristi za smanjenje ovakvog uãinka.
2.Ako Va‰a perilica rublja ima smetnje u radu, obavite gore navedene provjere prije
nego pozovete ovla‰teni Candy servis.
Zovite ovla‰teni servis
8. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 2
Voda ne ulazi u perilicu
Provjerite da li je otvoren dovod vode
9. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 3
Voda ne izlazi iz perilice
Provjerite da su odvodi ãisti
Provjerite da odvodna cijev nije
pritisnuta ili previ‰e savinuta
10. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 4
U perilici je previ‰e vode
Zatvorite dovod vode.
Zovite ovla‰teni servis
ZNAâAJNO: PERILICA JE OPREMLJENA POSEBNIM ELEKTRONSKIM UREDJAJEM KOJI SPREâAVA DA
RUBLJE PRI CIKLUSU CENTRIFUGIRANJA POREMETI RAVNOTEÎU. TO SPRIJEâAVA RADNU BUKU I
VIBRACIJU PERILICE I TAKO AKO PRODUÎUJE RADNI VIJEK TRAJANJA VA·E PERILICE.
72
73
CZ
KAPITOLA 13
ZÁVADA
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
7. Na displeji se
zobrazuje chyba
0, 1, 5, 7, 8, 9
-
Kontaktujte servisní stfiedisko.
8. Na displeji se
zobrazuje chyba 2
Nelze naplnit vodu.
Zkontrolujte, jestli je pfiívod vody
otevfien˘.
9. Na displeji se
zobrazuje chyba 3
Nelze odãerpat vodu.
Zkontrolujte, jestli je odtok vody
prÛchodn˘.
Zkontrolujte, jestli není vypou‰tûcí hadice
zauzlená.
10.Na displeji se
zobrazuje chyba 4
Praãka je pfieplnûná vodou.
Uzavfiete pfiívod vody do praãky.
Kontaktujte servisní stfiedisko.
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky
(najdete jej bud’ na zadní stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi.
Neovlivní to úöinnost máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm
nezåstane a také neovlivní barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která
neznamená, ïe by prádlo bylo nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují
håüe a nëkdy se objevují jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na
odbornÿ Candy servis.
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA SPECIÁLNÍM ELEKTRONICKŸM ZAÜÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ PÜED
N A D M Ë R N Ÿ M I V I BR A C E M I A H L U K E M B Ë H E M O D S T Ü E D ’ O V Á N Í , P O K U D Ä P A T N Ÿ M R O Z L O Ï E N Í M
PRÁDLA DOJDE V BUBNU K NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË. PRODLOUÏÍ SE TAK ÏIVOTNOST PRAÖKY.
74
75
HU
13. FEJEZET
HIBA
1. Egyik program
sem mıködik
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem
üríti le a vizet
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón
a mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki
Segélyközpontjával. A gyors javítás lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép
típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett címkén vagy a
garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi
hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez
nem befolyásolja az öblítés hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe,
és nem változtatja meg az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt
megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz
eltávolítani a kimosott ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés
szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt
végezze el a fent említett ellenŒrzéseket.
Hívja ki a szervizt.
7. Hibaüzenetek a
kijelzŒn: 0, 1, 5, 7,
8, 9
-
8. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 2
Nincs víztöltés.
EllenŒrizze, hogy be van-e kapcsolva a
vízellátás.
9. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 3
Nincs leszivattyúzás.
EllenŒrizze a kifolyócsövet.
EllenŒrizze, hogy a kifolyócsŒ nincs-e
megcsavarodva.
10. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 4
A gép túl van töltve vízzel.
Kapcsolja ki a gép vízellátását.
Hívja ki a szervizt.
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSSEL VAN FELSZERELVE, AMELY MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A BERAKOTT RUHAADAG EGYENETLENÜL OSZLIK EL. EZÁLTAL CSÖKKEN A
GÉP ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS VIBRÁCIÓ, ÉS MEGHOSSZABBODIK A MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
76
77
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
2. Does not load
water
3. Does not
discharge water
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
6. Strong vibrations
during spin
–
7. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8, 9
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt
servicing, give the model of the washing machine, to be found on the label placed on
the cabinet inside of the porthole or on the guarantee certificate.
Important
1The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the
following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in
suspension. This does not compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing
cycle. This does not remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of
inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing
machine detersives are often difficult to remove from the washing itself and, even in
small quantities, may produce visible signs of the formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks
before calling the Candy Technical Assistance Service.
Call service.
8. Display reads
error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
9. Display reads
error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
10. Display reads
error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE
SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR
MACHINE.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Candy kuçanski uredjaji namijenjeni su iskljuãivo za kori‰tenje u domaçinstvu.
Ako Ïelite odnosno namjeravate upotrebljavati koji Candy kuçanski uredjaj u
profesionalne svrhe, prethodno se posavjetujte s dobavljaãem!
Perilicu rublja koristite samo prema uputama!
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
78
79
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE
dotyczàcà Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z
niew∏aÊciwej utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak
samo jak inne Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ
elektrycznych i elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci
prosz´ skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony
Ârodowiska lub z Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania,
lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i elektronske oprema"
(WEEE). Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te tako sprijeãiti potencijalne negativne
posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti uzrokovane neodgovarajuçim odlaganjem ovog
proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne moÏe biti tretiran kao kuçni otpad. Umjesto toga ovaj
proizvod mora biti predan na odgovarajuçe sabirno mjesto za recikliranje elektriãne i elektronske opreme. Odlaganje
mora biti izvr‰eno u skladu s lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada. Za op‰irnije informacije o tretmanu,
recikliranju ili kori‰tenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoj lokalni gradski ured, sluÏbu va‰eg
lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE) megsemmisítését szabályozó
2002/96/CE európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a környezet és az egyének
egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni; vigye el a
legközelebbi elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok szerint kell történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük érdeklŒdjön az illetékes
hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést végzŒ szoilgáltatónál vagy az üzletben ahol a
terméket megvásárolta.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to
the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your
household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
PL
HR
CZ
HU
EN
10.07 - 41031769 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch a elektronick˘ch
zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním následkÛm na
Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s v˘robkem po ukonãení jeho
Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím odpadem. Musí b˘t
doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném úfiadu vefiejné
správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb svozu odpadu nebo v obchodû,
kde jste v˘robek zakoupili.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising