Candy CS4 1061D3/2-S, HGS4 1371D3/2-S Uživatelský manuál

Candy CS4 1061D3/2-S, HGS4 1371D3/2-S Uživatelský manuál
UKR
SK
RO
PL
CS
Děkujeme za výběr pračky značky Candy.
Jsme si jisti, že vám pomůže vyprat
oblečení, každý jemný kousek každý den.
Životní prostředí
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Váš
výrobek
můžete
zaregistrovat
na www.registercandy.com k získání
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Obsah
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Candy servisním střediskem.
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA
2
l Tento
spotřebič je určený pro
použití v domácnosti a podobných
místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a jiných
ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče mimo
domácího prostředí nebo pro
typické domácí č innosti, jako je
komerční využití odborníky nebo
zkušenými uživateli, je vyloučeno z
výše uvedených aplikací. Pokud
nepoužíváte spotřebič v souladu s
výše uvedenými podmínkami, může
se zkrátit jeho ž ivotnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
l Tento spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dohledem nebo byly
poučeny o bezpečném použití
spotřebiče a porozuměly možnému
riziku.
l Nedovolte
dětem hrát si se
spotřebičem.
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou neustále pod
dohledem.
l Pokud
je poškozený přívodní
kabel, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze hadice dodané se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak
vody musí být v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav
vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
jiná pozice tohoto ovladače
pračku zapne (pouze pro modely
s knoflíkem programů).
l Po
instalaci musíte pračku umístit
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přístupná.
3
CS
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Maximální
kapacita suchého l Při přemisťování nezvedejte pračku
prádla závisí od modelu (viz
za ovládací prvky ani zásobník
ovládací panel).
pracích prostředků; během přepravy
nikdy nepokládejte pračku otvorem
l K nahlédnutí popisu výrobku
na vozík. Při zvedání doporučujeme
navštivte stránku výrobce.
asistenci druhé osoby.
l V případě závady pračku vypněte,
Bezpečnostní pokyny
zavřete ventil přívodu vody a
nemanipulujte se spotřebičem.
Ihned kontaktujte nejbližší servisní
středisko a používejte pouze
originální náhradní díly. Nedodržením
těchto pokynů můžete negativně
ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od
síťové zásuvky a zastavte
ventil přívodu vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě vyhledejte odborný
servis.
l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.
l Před
otevřením dvířek se ujistěte,
Umístěním značky
na
zda není v bubnu voda.
produkt deklarujeme na vlastní
l Při
odpojování
spotřebiče zodpovědnost shodu se všemi
požadavky EU týkajícími se
netahejte za přívodní kabel.
bezpečnosti, zdraví a životního
l Nevystavujte
pračku dešti, prostředí, které jsou zakotveny v
přímému slunečnímu záření ani legislativě a týkají se daného
jiným povětrnostním vlivům.
produktu.
4
l Prořízněte
spojovací pásky
hadic, nepoškoďte hadice a
přívodní kabel.
CS
2. INSTALACE
1
A
B
A
B
l Vyšroubujte
2 nebo 4 šrouby
(A) na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
(B) podle obrázku 1.
B
B
A
A
l Překryjte
2 nebo 4 otvory
použitím dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby
(A) a sundejte 3 nebo 4
podložky (B).
2
A
1
některých modelů, 1 nebo
více podložek padne do
spotřebiče: nakloňte pračku
dopředu a vyndejte ji. Překryjte
otvor pomocí dodaných záslepek.
2
3
l U
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
l Umístěte
„polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
3
2
5
1
Připojení vody
3
l Připojte hadici na vodu ke kohoutku
(obr.3) a použijte pouze hadici dodanou s
výrobkem (nepoužívejte staré soupravy
hadic).
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
4
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
1
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
5
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
CS
8
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
A
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
9
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
1
2
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
10
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
7
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkládání prádla
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
se
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
Potřebujete předpírku?
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
8
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
CS
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
9
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
N
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
G HI
l Nastavte
L M
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
l Stisknutím
tlačítka
START/PAUZA
spusťte praní.
C
Pokud nastane výpadek elektrického proudu
během praní, speciální systém paměti uloží
nastavení a při obnově napájení pračka
pokračuje od bodu, kde byl cyklus přerušen.
l Na konci programu se na displeji zobrazí
zpráva „End“ nebo u některých modelů se
rozsvítí indikátory všech fází.
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka
uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po
skončení programu.
l Vypněte pračku.
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
10
D
E F
B
A
B
C
D
E
F
Volič programů s pozicí OFF
Tlačítko START/PAUZA
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
Tlačítko VOLBA TEPLOTY
Tlačítko VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
G Kontrolky ODLOŽENÉHO
STARTU / FÁZE PRANÍ
H Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
I Kontrolka EXTRA MÁCHÁNÍ
L Kontrolky VOLBA TEPLOTY
M Kontrolky VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
N Oblast SMART TOUCH
Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned na konci cylu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka “Uzamčení
dvířek” před otevřením dvířek.
l Stiskněte a podržte tlačítko START/PAUZA
na přibližně 2 sekundy (některé
indikátory budou blikat pro indikaci, že
spotřebič je v režimu pozastavení).
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
Volič programů s pozicí OFF
Než otevřete dvířka, zkontrolujte, zda
je hladina vody pod dvířky, abyste
zabránili vytečení.
Po
volbě
programu
se
rozsvítí
odpovídající indikátory teploty a otáček
odstředění.
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
Poznámka:
k
vypnutí
spotřebiče
nastavte volič programů do pozice OFF.
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).
l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte
ZRUŠENÍ PROGRAMU
zvolený cyklus.
l K zrušení
programu nastavte
programů do pozice OFF.
l Po volbě programu zůstane volič programů
volič
do konce cyklu s v nastavené pozici.
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
l Pračku vypněte otočením voliče do
pozice OFF.
l Díky této funkci můžete odložit start praní
o 3, 6 nebo 9 hodin.
Na konci každého cyklu nebo před
spuštěním nového cyklu musíte nastavit
volič programů zpět do pozice OFF.
l Pro
nastavení
odloženého
postupujte následovně:
- Zvolte program.
Tlačítko START/PAUZA
Zavřete dvířka PŘED
tlačítka START/PAUZA.
- Počkejte, dokud se nerozsvítí indikátory
odpovídající zvolené teplotě a otáčkám
odstředění zvoleného programu.
stisknutím
- Stiskněte tlačítko (každým stisknutím
tlačítka odložíte start o 3, 6 nebo 9 a
bude blikat odpovídající indikátor).
l Stisknutím spustíte zvolený cyklus (dle
zvoleného cyklu
z indikátorů mytí).
se
startu
rozsvítí
jeden
- Stisknutím
tlačítka
START/PAUZA
potvrďte funkci odloženého startu
(indikátor odpovídající nastavené době
odloženého startu přestane blikat a
zůstane svítit). Na konci nastavené
doby se spustí nastavený program.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli č eká, dokud začne
fungovat.
11
CS
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
Otevření dvířek
l Odložený start je možné zrušit otočením
programátoru do polohy OFF.
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
Tlačítka možní musíte stisknout před
stisknutím tlačítka START/PAUZA.
Tlačítko VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
l Stisknutím tohoto tlačítka můžete snížit
otáčky odstředění nebo odstředění zcela
vyloučit.
l Pokud
štítek
neuvádí
konkrétní
informace, lze možné použít maximální
otáčky uvedené v programu.
Abyste zabránili poškození látky, není
možné zvýšit otáčky nad maximální
povolené programem.
Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
l Tato možnost vám umožňuje přidat
cyklus máchání na konci pracího cyklu a
byla navržena pro osoby s citlivou a
jemnou kůží, u kterých i malé množství
pracího prostředku může způsobit
alergickou reakci.
l Tuto možnost doporučujeme použít také
pro dětské prádlo a v případě velmi
znečištěného prádla, u kterého je přidáno
větší množství pracího prostředku, nebo
u prádla, které má tendenci zachycovat
prací prostředek.
Pokud volba není kompatibilní se
zvoleným programem, odpovídající
indikátor nejdříve blikne a pak zhasne.
l K opětovné aktivaci cyklu odstředění
stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí
požadované otáčky.
l Otáčky odstředění můžete upravit bez
přerušení činnosti pračky.
Nadměrné dávkování pracího prostředku
může vést k tvorbě velkého množství
pěny. Pokud spotřebič zjistí nadměrné
množství pěny, může vyloučit fázi
odstředění nebo prodloužit trvání
programu a zvýšit spotřebu vody.
Spotřebič je vybavený speciálním
elektronickým zařízením, které brání cyklu
odstředění v případě nevyváženého
prádla. Tím se sníží hluk a vibrace
spotřebiče a tak se prodlouží i jeho
životnost.
Tlačítko VOLBA TEPLOTY
l Toto tlačítko vám umožňuje změnit
teplotu pracího cyklu.
Kontrolky ODLOŽENÉHO STARTU /
FÁZE PRANÍ
l Teplotu nelze zvýšit nad maximální
povolenou hodnotu pro daný program, za
účelem ochrany tkanin.
l Pokud chcete uskutečnit studené praní,
nesmí svítit žádný indikátor.
12
l Každým
stisknutím
tlačítka
ODLOŽENÉHO
STARTU
indikátory
zobrazí, kolik hodin jste nastavili pro
odložený start (3, 6 nebo 9 hodin) a
odpočítává se až do konce.
l Speciální bezpečnostní zařízení brání v
postupně k zobrazení aktuální fáze:
otevření dvířek ihned po dokončení cyklu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka "zamčená
dvířka" než otevřete dvířka. Na konci
cyklu nastavte volič programů do pozice
OFF.
hlavní praní
máchání
odstředění
Kontrolka EXTRA MÁCHÁNÍ
Kontrolka se rozsvítí po stisknutí tlačítka.
Pokud volba není kompatibilní se zvoleným
programem, odpovídající kontrolka nejdříve
blikne a pak zhasne.
Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
l Ikona indikuje uzamčená dvířka.
Zavřete
dvířka
PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
Kontrolky VOLBA TEPLOTY
Zobrazuje
nastavenou
teplotu
praní
zvoleného programu, kterou lze změnit
(pokud je to možné) odpovídajícím tlačítek.
Pokud chcete provést studené praní,
indikátory nesmí svítit.
l Po stisknutí tlačítka START/PAUSE se
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
automaticky zruší. V takovém případě
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA.
Kontrolky VOLBA OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného
programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.
13
CS
l Během chodu programu indikátory svítí
l Smart péče – Smart kontrola a cykly
SMART TOUCH
"Auto-Clean" (Automatické čištění) a
příručka k odstranění možných problémů.
Tento spotřebič je vybavený technologií
Smart Touch, která umožňuje komunikaci,
prostřednictvím aplikace, se smartfony
s operačním
systémem
Android
a
vybavenými funkcí NFC (Near Field
Communication).
Aplikace
Candy
simply-Fi
je
dostupná pro zařízení se systémy
Android a iOS, pro tablety a
smartfony. Můžete komunikovat se
spotřebičem
a
získat
výhodu
nabízenou Smart Touch pouze se
smartfony
Android
vybavenými
technologií NFC, dle následujícího
schématu:
Interakce se
spotřebičem +
obsahem
Android
smartfon
bez NFC technologie
Pouze obsah
Android tablet
Pouze obsah
Apple iPhone
Pouze obsah
Apple iPad
Pouze obsah
pro efektivnější využití spotřebiče.
Získejte
veškeré
podrobnosti
o
funkcích Smart Touch aplikace v
DEMO režimu nebo přejděte na:
www.candysmarttouch.com
l Stáhněte si aplikaci Candy simply-Fi.
Android smartfon
s technologií NFC
l Moje statistiky – statistika praní a tipy
POUŽITÍ SMART TOUCH
POPRVÉ – registrace spotřebiče
l Otevřete
menu "Settings" vašeho
Android smartfonu a aktivujte funkci NFC
v menu "Wireless & Networks".
V závislosti na modelu smartfonu a OS
verzi systému Android může být
proces aktivace NFC odlišný. Viz
návod k smartfonu.
l Nastavte
ovladač do pozice Smart
Touch k aktivaci senzoru na ovládacím
panelu.
FUNKCE
l Otevřete aplikaci, vytvořte si uživatelský
Hlavní funkce aplikace jsou:
l Hlasový asistent – příručka k výběru
ideálního cyklu pouze se třemi hlasovými
příkazy (prádlo/látka, barva, stupeň
znečištění).
l Cykly – k načtení a spuštění nových
pracích programů.
14
profil a zaregistrujte spotřebič pokynů na
telefonu nebo dle "Příručka Rychlého
Startu" sptořebiče.
Další informace, otázky a video pro
snadnou registraci je dostupné na:
www.candysmarttouch.com/how-to
Pokud neznáte pozici NFC antény,
krouživými pohyby lehce pohybujte
chytrým telefonem nad logem Smart
Touch dokud aplikace nepotvrdí
připojení. Aby byl přenos dat
úspěšný,
je
nutné
UDRŽOVAT
CHYTRÝ
TELEFON
V BLÍZKOSTI
OVLÁDACÍHO PANELU BĚHEM CELÉHO
NĚKOLIKAVTEŘINOVÉHO PŘIPOJENÍ.
Následně
Vás
bude
zařízení
informovat o správném výsledku
operace a oznámí Vám, že je možné
přesunout se s chytrým telefonem
kamkoliv.
l Pokaždé,
když
chcete
spravovat
spotřebič přes aplikaci, nejdříve aktivujte
režim Smart Touch nastavením ovladače
na správnou pozici.
l Ujistěte
se, zda máte odemčenou
obrazovku telefonu (z pohotovostního
režimu) a aktivovanou funkci NFC. V
opačném případě postupujte podle výše
uvedených pokynů.
l Pokud chcete spustit prací cyklus, vložte
prádlo, prací prostředek a zavřete dvířka.
l Zvolte požadovanou funkci v aplikaci
(např.: spuštění programu, kontrola cyklu,
aktualizace statistik apod…).
Silné obaly nebo metalické nálepky na
smartfonu mohou ovlivnit nebo bránit
přenosu dat mezi telefonem a
spotřebičem. V případě potřeby je
odstraňte.
l Postupujte podle pokynů na displeji
telefonu a dle požadavku aplikace jej
UDRŽUJTE V BLÍZKOSTI loga Smart
Touch, které se nachází na ovládacím
panelu spotřebiče.
Nahrazením některých částí chytrého
telefonu (např. zadní kryt, baterie atd.)
neoriginálními složkami by mohlo
dojít k poškození NFC antény, které
by pak mohlo bránit plnému využití
aplikace.
Správa
a
ovládání
spotřebiče
prostřednictvím aplikace je možná pouze
„v blízkosti“: nelze provést operace na
dálku (např.: z jiné místnosti; mimo domu).
POZNÁMKY:
Umístěte smartfon tak, že NFC anténa
na zadní straně odpovídá pozici Smart
Touch logu spotřebiče (viz obrázek
níže).
15
CS
DALŠÍ POUŽITÍ – běžné použití
Tabulka programů
1)
(MAX.) *
2
(viz ovládací panel)
PROGRAM
(MAX.)
Bílé
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
Bavlna +
Předpírka
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
EcoMix 20°
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
Denní 59 Min.
1,5 2 2,5 3
3 3,5 3,5 4
60°
Rychlý 30 Min.
1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
Bavina
**
Syntetické
Máchání
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Odčerpání +
Odstředění
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jemné
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
Džíny
3
3
Baby
1
3
3
40°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
3
3
3
3
Wlna
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Ruční praní
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
2
1
Přizpůsobitelná nastavení ovladače na spolupráci s aplikací smartfonu a ke
stažení cyklů. viz odpovídající kapitolu). Ve výrobě je nastaven počáteční program
"Auto-Clean" (Automatické čištění), navržen pro čištění spotřebiče.
16
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
** STANDARDNÍ PROGRAM PRO
BAVLNU PODLE (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
1)
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tyto programy jsou vhodné pro praní
běžně znečištěného prádla a jsou
nejúčinnější s ohledem na spotřebu
energie a vody pro praní bavlněného
prádla.
Tyto programy byly vyvinuty ve shodě
s teplotou uvedenou na štítku prádla a
aktuální teplota vody se může mírně
odlišovat od deklarované teploty cyklu.
17
Když zvolíte program, rozsvítí se
kontrolka odpovídající doporučené
teplotě. Teplotu můžete kdykoliv
změnit pomocí příslušného tlačítka
(pokud je to možné), ale nelze ji
zvýšit nad maximální přípustnou
teplotu.
CS
(Pouze pro modely s prostorem
na tekuté prací prostředky)
Pokud pouze několik kusů prádla
vyžaduje
ošetření
bělením,
můžete provést odstranění skvrn
v pračce.
Nalijte bělidlo do zásobníku na
tekuté prací prostředky vloženého
v prostoru
označeného
„2“
v zásobníku pracích prostředků a
nastavte
speciální
program
Máchání.
Po skončení cyklu nastavte volič
programů do pozice OFF, přidejte
zbytek
prádla
a
pokračuje
v běžném praní s nejvhodnějším
programem.
Výběr programů
K praní různých typů látek a různého
stupně
znečištění
obsahuje
pračka
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka).
Bílé
Pro perfektní praní. Konečné odstředění při
maximální
rychlosti
nabízí
účinnější
odstranění pracích prostředků.
Bavlna + Předpírka
Tento program byl navržen pro odstranění
odolnějších nečistot z bílého bavlněného
prádla. Předpírka zajišťuje důkladné
odstranění nečistot. Do komory "1" přidejte
20% pracího prostředku ve srovnání
s prostředkem pro hlavní praní.
EcoMix 20°
Tento inovativní program umožňuje společné
praní různých látek a barev, jako je bavlna,
syntetické a směsné prádlo při 20°C a nabízí
excelentní prací účinek. Spotřeba tohoto
programu je kolem 40% naproti běžnému
programu pro bavlnu s teplotou 40°C.
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní běžně
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program
ohledně spotřeby energie a vody pro praní
bavlněného prádla.
Syntetické
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění
zajišťuje
sníženou
tvorbu
pomačkání látek.
Denní 59 Min.
Tento
speciálně
navržený
program
zachovává vysoký účinek praní se značným
zkrácením doby praní.
Program je navržený pro menší náplň (viz
tabulku programů).
18
Rychlý 30 Min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchání a
odstředění). Tento program je zejména
vhodný pro mírně znečištěné bavlněné a
směsné
prádlo.
S tímto
programem
doporučujeme používat pouze 20% běžně
používaného pracího prostředku, abyste
zabránili plýtvání.
Máchání
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
například po ručním praní.
Odčerpání + Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla.
Prací cyklus a máchání se provádí
s maximálním množstvím vody k zajištění
nejlepšího účinku.
Džíny
Tento program byl navržen pro nejkvalitnější
čištění látek jako jsou džíny, ideální
k odstranění nečistot bez ovlivnění elasticity
vláken.
Baby
Tento program Vám umožňuje prát dětské
oblečení při nastavené teplotě min. 60°C.
Díky tomuto programu bude dětské
oblečení hygienicky čisté. K docílení
výsledku perfektního praní doporučujeme
použít prací prášek místo pracího gelu.
Vlna
Tento program provede prací cyklus určený
pro vlnu, kterou lze prát v pračce, nebo pro
prádlo určené pro ruční praní.
Ruční praní
Program pro prádlo na ruční praní, program
končí 3 cykly máchání a pomalým
odstředěním.
bubnu, odstranění pachu a prodloužení
životnosti pračky.
Cyklus
"Auto-Clean"
(Automatické
čištění) spusťte bez vloženého prádla,
používejte
pouze
práškový
prací
prostředek. Na konci cyklu nechte dvířka
pračky otevřená pro vysušení bubnu.
Doporučujeme po každých 50 cyklech
praní.
19
CS
Smart Touch
Přizpůsobitelné nastavení ovladače, který
musíte zvolit, pokud chcete přenést
příkaz z aplikace do spotřebiče a ke
načtení/spuštění cyklu. (viz odpovídající
kapitolu v návodu k obsluze aplikace pro
podrobnější informace). V možnosti Smart
Touch je z výroby nastaven cyklus "AutoClean" (Automatické čištění), k čištění
7. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
Pokud si myslíte, že vaše pračka nefunguje správně, přečtěte si níže uvedenou rychlou
příručku ohledně praktických rad pro odstranění nejběžnějších problémů.
POZZE PRO SMART TOUCH MODELY.
Díky cyklu Smart kontrola vaší aplikace Candy simply-Fi můžete kdykoliv
zkontrolovat správnou funkčnost spotřebiče. Potřebujete pouze Android
smartfon s technologií NFC. Více informací najdete v aplikaci.
Pokud displej spotřebiče zobrazuje chybu (kód nebo blikající LED), měli byste
zapnout aplikaci a přiblížit Android smartfon k NFC na Smart Touch logu
spotřebiče. Nyní můžete spustit adresář k řešení problému.
HLÁŠENÍ ZÁVADY
l Modely s displejem: chyba je zobrazena č íslem se znakem „E“ (příklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady,
s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund –
dvě bliknutí – apod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejem)
2 bliknutí LED
(bez displeje)
Možné příčiny a praktická řešení
Spotřebič nemůže napustit vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody.
Zkontrolujte přívodní hadici z hlediska zalomení nebo přiskřípnutí.
Odtoková hadice není ve správné výšce (viz kapitolu o instalaci).
E3 (s displejem)
3 bliknutí LED
(bez displeje)
E4 (s displejem)
4 bliknutí LED
(bez displeje)
E7 (s displejem)
7 bliknutí LED
(bez displeje)
Jakýkoliv jiný kód
Zavřete přívodní ventil, odšroubujte hadici s filtrem na zadní straně
spotřebiče a zkontrolujte, zda je filtr čistý a není zablokovaný.
Pračka nevypouští vodu.
Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr.
Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zalomená nebo přiskřípnutá.
Zkontrolujte, zda není ucpán odtokový systém domácnosti a zda
voda volně odtéká. Zkuste vypustit vodu do výlevky.
Příliš pěny a/nebo vody.
Zkontrolujte, zda jste nepřidali nadměrné množství
prostředku nebo prostředek nevhodný pro pračky.
Problém s dvířky.
pracího
Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda
prádlo nebrání v zavření dvířek.
Pokud jsou dvířka blokovaná, spotřebič vypněte a odpojte od
elektrické sítě, počkejte 2-3 minuty a otevřete dvířka.
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte.
Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví,
kontaktujte autorizované servisní středisko.
20
Problém
Možná příčina a praktická řešení
Pračka
nefunguje/nespustí se
Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k funkční síťové zásuvce.
Zkontrolujte, zda je zapnutá.
Pomocí jiného spotřebiče zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka
funkční.
Nejsou správně zavřená dvířka: otevřete a opět zavřete.
Zkontrolujte zvolený program a zda je stisknuté tlačítko start.
Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pauzy.
Může to být způsobeno netěsností mezi přívodním ventilem a hadicí;
v takovém případě vyměňte těsnění a utáhněte hadici a ventil.
Zkontrolujte, zda je filtr správně zavřený.
Z důvodu nevhodného rozdělení prádla může pračka:
Pokoušet o vyvážení prádla, prodloužením doby odstředění.
Snížit rychlost odstředění k snížení vibrací a hluku.
Vyloučit odstředění pro ochranu spotřebiče.
Ujistěte se, zda je prádlo vyvážené. Pokud ne, uspořádejte jej a
restartujte program.
Může to být z důvodu, že není zcela odčerpána voda: počkejte
několik minut. Pokud problém trvá, viz část Error 3.
Některé modely jsou vybavené funkcí „bez odstředění“: zkontrolujte,
zda není zapnutá.
Zkontrolujte možnosti nastavení, které mohou vyloučit odstředění.
Voda na podlaze nebo
v blízkosti spotřebiče
Pračka neodstřeďuje
Silné vibrace/hluk
během odstřeďování
Použití nadměrného množství pracího prostředku může mít vliv na
spuštění odstředění.
Pračka není vyvážená: v případě potřeby nastavte pomocí
nastavitelných nožiček dle příslušné kapitoly.
Zkontrolujte, zda jsou odstraněné přepravné šrouby, gumové vložky
a podložky.
Zkontrolujte, zda se v bubnu nenacházejí cizí předměty (mince,
háčky, knoflíky apod…).
Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady
výrobku ze strany výrobce. Pokud je závada způsobena faktory mimo výrobku,
nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů v návodu, výrobce nenese
odpovědnost a za opravy může být účtován poplatek.
21
CS
JINÉ POTÍŽE
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Pokud problém trvá, ihned
autorizované servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
Důrazně doporučujeme používat originální
náhradní díly, které jsou k dostání u vašeho
servisního střediska.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Záruka
Na výrobek se vztahuje záruka dle
podmínek uvedených na certifikátu
dodaném s výrobkem. Záruční certifikát
musí
být
kompletně
vyplněný.
Uschovejte si jej na bezpečném místě
pro případ požadavky autorizovaného
servisního střediska.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
kontaktujte
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
22
CS
23
Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie
pralki Candy. Jesteśmy przekonani, że będzie
ona Waszym wartościowym sprzymierzeńcem
w codziennym, bezproblemowym praniu
bielizny, nawet najdelikatniejszej.
Rejestracji zakupionego przez Ciebie produktu
możesz dokonać na stronie www.registercandy.com,
co daje możliwość szybszego dostępu do
pełnych usług, zarezerwowanych wyłącznie dla
najwierniejszych klientów.
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych porad dla poprawnej konserwacji.
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się
przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z
dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego Candy.
WEEE
zawiera
zarówno
substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne
skutki
dla
środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy
(które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, ż e WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
l WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny;
l WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach duży sprzęt AGD może być
odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,
tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt
dostarczony.
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2. INSTALACJA
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I PROGRAMY
7. ROZWIĄZYWANIE
GWARANCJA
Uwagi dotyczące środowiska
To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
24
PROBLEMÓW
I
l Urządzenie to przeznaczone jest do
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
− w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
− w gospodarstwach agroturystycznych;
− dla klientów hoteli, moteli lub
innych
podobnych
centrach
pobytowych;
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez osoby przeszkolone i specjalistów,
jest zabronione także w miejscach wyżej
opisanych. Użytkowanie niezgodne z
opisanym może zredukować trwałość
produktu i spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie uszkodzenia
urządzenia czy innych elementów,
wynikające z użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące prawo
nie będą uznane przez Producenta.
l Urządzenie
użytkowania takiego sprzętu. Należy
unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej
czyszczenia czy konserwacji bez
nadzoru.
l Dzieci
powinny być pilnowane tak,
aby nie bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
l Jeśli
przewód
zasilania
elektrycznego zostanie uszkodzony
należy wymienić go na oryginalny
Producenta, przez specjalistę lub
osobę do tego przygotowaną, dla
uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.
l Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
l Wymagane
ciśnienie
wody:
0,05-0,8 Mpa
l Upewnić
się, ż e podłoże pralki
oraz przewody wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez l Pralka jest “wyłączona” jedynie,
osoby o ograniczonych zdolnościach
kiedy właściwy znacznik na
pokrętle lub na panelu sterowania
fizycznych, czuciowych i umysłowych
lub niemające doświadczenia i wiedzy,
znajduje się w pozycji pionowej.
Każda jego inna pozycja oznacza,
pod warunkiem, że będą nadzorowane
lub pouczone odnośnie bezpiecznego
że pralka jest nadal “włączona”
(wyłącznie dla modeli wyposażonych
użytkowania i ż e rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie wynikają z
w pokrętło programatora).
25
PL
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Przy
montażu
urządzenie l Nie ciągnąć przewodu zasilania
powinno być umieszczone w
lub samego urządzenia w celu
sposób umożliwiający dostęp do
odłączenia wtyku z gniazda
kontaktu zasilania.
elektrycznego.
l Maksymalny
wsad
prania l Nie pozostawiać pralki na działanie
suchego zależy od modelu pralki
deszczu, słońca czy innych
(patrz panel sterowania).
czynników atmosferycznych.
l Odnośnie
dodatkowych informacji l W przypadku przewozu nie
dotyczących produktu lub w celu
unosić pralki za pokrętła czy
uzyskania
danych
z
karty
szufladkę na płyn do prania;
technicznej należy zaznajomić się
podczas transportu nie opierać
ze stroną internetową Producenta.
nigdy drzwiczek pralki na wózku.
Zaleca się, aby pralkę podnosiły
Przepisy bezpieczeństwa
dwie osoby.
wykonaniem jakichkolwiek l W każdym przypadku uszkodzenia
i/lub złego funkcjonowania pralki,
prac (czyszczenie i konserwacja)
zaleca się jej wyłączenie, zamknięcie
należy odłączyć z gniazdka
dopływu wody i nie dokonywanie
przewód zasilania elektrycznego
żadnych czynności w urządzeniu.
oraz zamknąć kranik z dopływem
Skontaktować
się natychmiast z
wody.
Centrum Serwisu Technicznego,
l Upewnić się, ż e instalacja
zamawiając wyłącznie oryginalne
elektryczna posiada uziemienie.
części zamienne. Brak zachowania
W razie jego braku zlecić jego
powyższego może spowodować
wykonanie przez specjalistów.
narażenie stanu bezpieczeństwa
l Nie
zaleca się stosowania
urządzenia.
adapterów, rozgałęźników i/lub
przedłużaczy.
l Przed
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na tym produkcie poświadczamy
UWAGA:
na
własną odpowiedzialność
podczas prania woda może
osiągać bardzo wysokie przestrzeganie wszystkich wymogów
europejskich dotyczących bezpieczeństwa,
temperatury.
ochrony zdrowia i środowiska
l Przed otwarciem drzwiczek upewnić określonych w przepisach dla tego
produktu.
się, że w bębnie nie ma wody.
26
2. INSTALACJA
l Przeciąć
opaski podtrzymujące
przewód wody, zachowując
ostrożność, aby nie uszkodzić
rurki czy kabla elektrycznego.
1
l Odkręcić
śruby szt. 2 lub 4 (A)
na tylnej ś cianie i usunąć
podkładki dystansowe szt. 2
lub 4 (B), patrz rysunek 1.
B
B
A
A
PL
A
B
A
B
l Zabezpieczyć
otwory szt. 2 lub
4 stosując w tym celu zatyczki
dostarczonych w woreczku z
Instrukcją.
l Jeśli
pralka jest pod zabudowę,
po przecięciu opasek przy
przewodzie należy odkręcić śruby
szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki
dystansowe szt. 3 lub 4 (B).
l W
niektórych modelach, 1 lub
więcej podkładek dystansowych
wpadnie do wnętrza urządzenia: w
celu
ich
usunięcia
należy
przechylić pralkę do przodu.
Zaślepić otwory używając w tym
celu zatyczki dostarczone w
woreczku.
2
A
1
2
3
B
UWAGA:
nie należy pozostawić elementów
opakowania dostępnych dla
dzieci.
l Zastosować
materiał wyciszający
jak pokazano na rysunku 2 (w
zależności od modelu, wykonać
zgodnie z wersją A, B lub C).
27
C
3
2
1
Połączenie hydrauliczne
3
l Podłącz wąż doprowadzający wodę do
kranu (rys. 3) tylko za pomocą przewodu
dostarczonego wraz z urządzeniem (nie
używać starych zestawów węży).
l Poszczególne modele mogą posiadać
niektóre z poniższych funkcji:
l HOT&COLD
(rys.
4):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
4
1
l AQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
7
Ustawienie
l Przysunąć pralkę do ściany zachowując
28
min 4 cm
max 100 cm
ostrożność, aby przewód wody nie był
zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód
odprowadzający wodę do wanny, zalecamy
podłączenie do stałego odpływu na
minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy
większej niż rurka od pralki (rys. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
pralkę za pomocą
obrotowych nóżek, jak na rysunku 8:
a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara dla odblokowania śruby;
b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak
aby przylegała do podłoża;
c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając
nakrętkę aż do dna pralki.
l Włożyć wtyk do kontaktu zasilania.
8
A
PL
l Wypoziomować
B
UWAGA:
w razie konieczności wymiany przewodu
zasilania elektrycznego należy skontaktować
się z Centrum Serwisu Technicznego.
C
Szufladka na detergent
Szufladka na proszek podzielona jest na 3
przegródki, jak pokazano na rysunku 9:
l przegródka “1”: przeznaczona jest na
proszek do prania wstępnego;
l przegródka “ ”:przeznaczona na specjalne
dodatki do prania, środki zmiękczające wodę,
zapachowe, krochmal, itp.;
9
1
2
UWAGA:
stosować wyłącznie produkty płynne; pralka
przystosowana jest do automatycznego
pobierania dodatków podczas ostatniego
płukania przy każdym cyklu prania.
l przegródka
“2”: przeznaczona
proszek do prania zasadniczego.
na
10
W niektórych modelach dołączone zostało także
naczynko do środków piorących w płynie (rys. 10).
Stosujemy je poprzez wprowadzenie do przegródki
"2". W ten sposób płynny ś rodek zostanie
wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie.
Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy
wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie".
UWAGA:
Niektóre środki piorące są trudne do
usunięcia. W takim wypadku zaleca się
zastosowanie pojemniczka ze środkiem
wkładanego bezpośrednio do bębna
pralki (przykład na rysunku 11).
11
29
Jaką wybrać temperaturę prania?
3. PRAKTYCZNE PORADY
l Użycie odplamiacza przed praniem w
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed
praniem należy dopilnować, aby:
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
l W przypadku prania dywanów, narzut lub
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
l W przypadku prania wyrobów wełnianych
upewnić się, że produkt nadaje się do
prania w pralce, sprawdzając czy posiada
znak “Czysta ż ywa wełna” oraz informacja
“nie filcuje się” lub “można prać w pralce”.
Porady dla użytkowników
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
pralce zmniejsza potrzebę zastosowania
temperatury wyższej niż 60°C. Można
zaoszczędzić do 50% energii stosując
temperaturę prania 60°C zamiast 90°C.
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania ś rodków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego
środka
piorącego
w
proszku (heavy-duty), zawierającego
elementy wybielające i który przy
średnich-wysokich temperaturach daje
najlepsze rezultaty.
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny ś rodek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się ś rodek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
l Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w
proszku, specjalnie polecanych do
niskich temperatur.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
30
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
4. CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PL
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy pralki
zastosuj wilgotną ściereczkę, nie używaj środków
trących, alkoholu i/lub rozpuszczalników. Pralka
wymaga czyszczenia w niewielkim stopniu:
czyszczenie szufladki i czyszczenie filtru; poniżej
wskazane są także sugestie odnośnie
przypadków przewożenia lub długich okresów nie
używania urządzenia.
Sugestie dotyczące przewożenia
i okresów nie używania pralki
Czyszczenie szufladki
l Zalecane jest czyszczenie szufladki dla
uniknięcia zbierania w jej wnętrzu resztek
proszku czy dodatków.
l W przypadku, kiedy pralka pozostaje
przez
dłuższy
czas
w
miejscu
nieogrzewanym niezbędne jest całkowite
usunięcie resztek wody z przewodów.
l Wyjąć
delikatnie szufladkę, wyczyścić
strumieniem wody i wprowadzić ponownie
na miejsce.
l Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
l Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód
Czyszczenie filtru
wody obniżając go do posadzki, aby
usunąć całkowicie wodę.
l Pralka posiada specjalny filtr, który
l Ponownie zamocować opaską przewód
zatrzymuje większe odpady mogące
zatkać odpływ wody, np. guziki czy
monety.
odprowadzenia wody.
l Tylko w niektórych modelach: wyciągnij
filtr, zdejmij jego korek i zbierz wodę do
pojemnika.
l Przed
odkręceniem filtru dobrze jest
umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia
rozlania na podłogę pozostałości wody.
l Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania
na pozycji pionowej.
l Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie
umieścić na swoim miejscu i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
l Zamontować wszystkie usunięte elementy
powtarzając
w
odwrotnej
kolejności
wszystkie wcześniejsze czynności.
31
5. SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I
PROGRAMY
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
N
A
Wybór programu
l Włączyć
pralkę
i
wybrać
potrzebny
G HI
program.
L M
l Zmienić ewentualnie wartość temperatury
prania i załączyć potrzebne opcje.
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
C
uruchomić program prania.
W przypadku zaniku zasilania podczas pracy
specjalna pamięć pralki zapamięta ustawienia
i po włączeniu prądu pralka rozpocznie pranie
w tym momencie, w którym zostało ono
przerwane.
l Pod koniec programu na wyświetlaczu
pojawi się informacja “End" (koniec”) lub w niektórych modelach - zaświecą się
wszystkie lampki kontrolne dla prania.
Poczekać
aż
zgaśnie
kontrolka
blokady drzwiczek: około 2 min po
zakończeniu programu.
Dane techniczne
Ciśnienie wody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik
zasilania / Napięcie zasilania
(patrz tabliczka znamionowa)
32
E F
B
A Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
B
C
D
E
F
G
Przycisk START/PAUZA
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
Przycisk DODATKOWE PŁUKANIE
Przycisk WYBORU TEMPERATURY
Przycisk WYBORU WIROWANIA
Kontrolki OPÓŹNIENIE CZASU
STARTU / CYKLU PRANIA
H
I
L
M
N
Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
Kontrolka DODATKOWE PŁUKANIE
Kontrolki WYBORU TEMPERATURY
Kontrolki WYBORU WIROWANIA
Obszar SMART TOUCH
l Wyłączyć pralkę.
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
D
Otwieranie drzwiczek
Specjalne zabezpieczenie zapobiega
otwarciu drzwiczek bezpośrednio po
zakończeniu programu prania. Należy
odczekać 2 minuty od zakończenia
programu i po zgaśnięciu wskaźnika
blokady otworzyć drzwiczki.
DODAWANIE LUB USUWANIE ELEMENTÓW
PO URUCHOMIENIU PROGRAMU (PAUZA)
l Wciśnij i przytrzymaj przez mniej więcej
2 sekundy przycisk START/PAUZA
(niektóre lampki kontrolne zaczną migać,
pokazując, że pralka jest w trybie
oczekiwania/pauzy).
Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
l Odczekaj 2 minuty aż odblokują się
Po wybraniu programu zapalą się lampki
kontrolne dla temperatury i wirowania.
drzwi.
Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji OFF.
Przed otwarciem drzwiczek prosimy
sprawdzić, czy poziom wody wewnątrz
pralki znajduje się poniżej drzwiczek, aby
uniknąć zalania.
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA w celu
uruchomienia wybranego programu.
l Po dodaniu lub usunięciu elementów,
zamknij drzwi i naciśnij przycisk
START/PAUZA (program rozpocznie się
od miejsca zatrzymania).
l Podczas wykonywania programu pokrętło
wyboru programów pozostaje ustawione
na wybranym programie do czasu
zakończenia programu.
ANULOWANIE PROGRAMU
l Po
zakończeniu
programu
należy
wyłączyć pralkę ustawiając pokrętło
wyboru programów w pozycji OFF.
l Aby anulować program należy ustawić
pokrętło wyboru programów w pozycji
OFF.
Pokrętło wyboru programów należy
ustawić
w
pozycji
OFF
po
zakończeniu każdego programu lub
przed wyborem i uruchomieniem
kolejnego programu prania.
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
l Czas uruchomienia urządzenia można
ustawić za pomocą tego przycisku;
opóźni to start o 3, 6 lub 9 godzin.
Przycisk START/PAUZA
l Aby ustawić funkcję opóźnienia startu,
postępuj
zgodnie
wskazówkami:
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
z
poniższymi
- Wybierz program.
l Wciśnij, aby uruchomić wybrany cykl
- Odczekaj, aż zaświecą lampki kontrolne
związane z temperaturą i wirowaniem
dla wybranego programu.
prania (w zależności od tego, jaki to cykl,
zapali się jedna z lampek kontrolnych.
33
PL
Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
urządzenie po upływie kilku sekund
rozpocznie program prania.
- Wciśnij
przycisk
(za
każdym
przyciśnięciem przycisku start zostanie
opóźniony odpowiednio o 3, 6 lub 9
godzin i zacznie migać lampka
odpowiednia kontrolna czasu).
- Wciśnij przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić funkcję opóźniania (lampka
kontrolna odpowiednia dla wybranego
opóźnienia startu przestanie migać i
zacznie ś wiecić ciągłym ś wiatłem). Na
koniec wymaganego opóźnienia startu,
zostanie uruchomiony program.
l Możliwe jest skasowanie ustawionego
wcześniej opóźnienia startu programu
przez ustawienie pokrętła w pozycji
OFF (WYŁĄCZ).
Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpi
przerwa w zasilaniu, specjalny moduł
pamięci zapamięta parametry przerwanego
programu. Po przywróceniu zasilania
program zostanie wznowiony od miejsca, w
którym został przerwany.
Jeśli opcja nie jest zgodna z
wybranym
programem,
najpierw
zacznie migać, a następnie zgaśnie
odpowiednia lampka kontrolna.
Przycisk WYBÓRU TEMPERATURY
l Przycisk
ten pozwala
temperatury prania.
na
zmianę
l Nie jest możliwe podniesienie temperatury
powyżej maksymalnej wartości zaprogramowanej
dla danego programu, aby nie niszczyć
tkanin.
l Jeśli chcesz przeprowadzić pranie w
zimnej wodzie, wszystkie lampki kontrole
muszą być wyłączone.
Przycisk WYBÓRU WIROWANIA
l Po naciśnięciu tego przycisku możliwe
Przyciski opcji powinny być wybierane
przed wciśnięciem przycisku START/PAUZA.
jest zmniejszenie maksymalnej prędkości
wirowania, a jeśli chcesz, cykl wirowania
można całkowicie anulować.
l Jeśli metka na ubraniu nie podaje innych
Przycisk DODATKOWE PŁUKANIE
informacji, można korzystać z maksymalnej
prędkości wirowania.
l Opcja ta pozwala na dodanie jednego
cyklu płukania po zakończeniu cyklu
prania, mając na uwadze osoby o
delikatnej i wrażliwej skórze, u których
pozostałości detergentu mogą powodować
podrażnienia i alergie.
l Radzimy korzystać z tej funkcji w celu
przeprowadzenia prania ubrań dziecięcych
oraz silnie zabrudzonych ubrań, gdy
konieczne jest użycie dużej ilości
detergentu, oraz prania ręczników, których
włókna mają zwykle tendencję do
zatrzymania detergentu.
34
Aby zapobiec uszkodzeniu tkanin, nie
można zwiększyć prędkości wirowania
ponad maksymalny poziom dozwolony
dla danego programu.
l Aby reaktywować cykl wirowania, wciskaj
przycisk aż do osiągnięcia
prędkości wirowania.
żądanej
l Prędkość wirowania można modyfikować
bez zatrzymywania pralki.
l Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
Nadmiar detergentu może powodować
nadmierne
pienienie.
Urządzenie
wykrywa obecność nadmiaru piany i
może:
anulować
fazę
wirowania,
przedłużyć czas pracy programu lub
zwiększyć ilość użytej wody.
Jeśli drzwiczki są nieprawidłowo
zamknięte kontrolka miga przez ok. 7
sekund. Po upływie tego czasu komenda
start zostanie automatycznie anulowana.
W takim przypadku należy zamknąć
prawidłowo
drzwiczki
i
nacisnąć
przycisk START/PAUZA.
Urządzenie
jest
wyposażone
w
specjalne urządzenie elektroniczne,
które uniemożliwia wirowanie przy
niesymetrycznym obciążeniu bębna.
Pozwala ono obniżyć poziom hałasu i
drgania pralki, i tym samym przedłuża
żywotność urządzenia.
l Specjalna blokada zabezpiecza drzwiczki
przed otwarciem
bezpośrednio po
zakończeniu cyklu. Po zakończeniu cyklu,
przed otwarciem drzwiczek należy
odczekać 2 minuty aż kontrolka blokady
zgaśnie. Po zakończeniu cyklu ustawić
pokrętło wyboru programu w pozycji OFF.
Kontrolki OPÓŹNIENIE CZASU
STARTU / CYKLU PRANIA
Kontrolka DODATKOWE PŁUKANIE
l Za
każdym razem, gdy wciskamy
przycisk
OPÓŹNIONEGO
STARTU,
lampki kontrolne pokazują wybrany czas
opóźnienia (3, 6 lub 9 godzin) oraz czas
pozostały do końca oczekiwania.
Lampka kontrolna zaświeci się po
wciśnięciu przycisku.
Jeśli opcja ta nie jest zgodna z wybranym
programem, odpowiednia lampka kontrolna
zamigocze, a następnie zgaśnie.
l Gdy program już działa, będą kolejno
zapalały się lampki kontrolne pokazujące
aktualny etap programu:
Kontrolki WYBÓRU TEMPERATURY
pranie zasadnicze
Pokazuje
temperaturę
prania
dla
wybranego programu, którą (jeśli to
możliwe) można zmienić za pomocą
odpowiedniego przycisku.
Jeśli chcesz prać w zimnej wodzie,
wszystkie lampki kontrolne muszą być
wyłączone.
płukanie
wirowanie
Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
Kontrolki WYBÓRU WIROWANIA
l Ikona informuje o blokadzie drzwiczek.
Pokazuje
prędkość
wirowania
dla
wybranego
programu,
którą
można
zmieniać za pomocą odpowiedniego
przycisku
lub
wirowanie
całkowicie
anulować.
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA
35
PL
przy zamkniętych drzwiczkach kontrolka
będzie przez chwilę migała a następnie
zaświeci się.
l Smart Diagnostyka – do kontrolowania
FUNKCJA SMART TOUCH
Urządzenie korzysta z technologii Smart
Touch, która umożliwia interakcję z
urządzeniem za pośrednictwem aplikacji
App na smartfonach z Androidem,
wyposażonych w funkcję NFC (Near Field
Communication).
l Pobierz aplikację Candy simply-Fi na
swój smartfon.
Candy simply-Fi App jest dostępna
na tabletach i smartfonach z
systemami Android i iOS. Niemniej
jednak nawiązanie kontaktu z pralką i
korzystanie z całego potencjału, jaki
zapewnia funkcja Smart Touch, jest
możliwe
tylko
wówczas,
gdy
posiadasz smartfon z systemem
Android wyposażony w technologię
NFC,
zgodnie
z
następującym
schematem funkcjonalnym:
Smartfon z Android
z technologią NFC
Smartfon z Android
bez technologii NFC
Tablet z Androidem
Interakcja z pralką i
wszystkie inne treści
Wyłącznie treści
Apple iPhone
Wyłącznie treści
Apple iPad
Wyłącznie treści
prania i "Autoczyszczenie" + przewodnik
po rozwiązywaniu problemów.
l Moje Statystyki – Statystki prania i
porady dotyczące bardziej efektywnego
korzystania z pralki.
Pobierz wszystkie funkcje Smart
Touch, wyszukując w przeglądarce
DEMO
dla
App
lub
odwiedź
www.candysmarttouch.com
JAK UŻYWAĆ SMART TOUCH
PO RAZ PIERWSZY – Rejestracja pralki
l Wejdź w "Ustawienia" na smartfonie z
Androidem i aktywuj funkcję NFC w menu
"Wireless & Networks".
W zależności od modelu smartfona i
wersji Android iOS, proces aktywacji
NFC
może
być
różny.
Więcej
informacji znajdziesz w instrukcji
obsługi dołączonej do smartfona.
Wyłącznie treści
l Przekręć pokrętło na pozycję Smart
Touch, aby włączyć czujnik na panelu
sterowania.
FUNKCJE
Głównymi funkcjami dostępnymi z poziomu
aplikacji są:
l Sterowanie
głosowe – Przewodnik
pomagający dobrać idealny cykl prania za
pomocą
trzech
haseł
głosowych
(ubrania/tkaniny,
kolor,
stopień
zabrudzenia).
l Programy – do wgrywania i uruchamiania
nowych programów prania.
36
l Otwórz the App, utwórz profil użytkownika
i zarejestruj urządzenie postępując
zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu
lub
"Skrócona
Instrukcja",
który
dołączono do urządzenia.
Więcej informacji, F.A.Q. oraz wideo z
instrukcją rejestracji udostępniono na:
www.candysmarttouch.com/how-to
Jeśli nie znasz swojego położenia
anteny NFC, lekko obróć smartfonem w
ruchu kołowym wokół logo Smart
Touch aż App potwierdzi połączenie. W
celu umożliwienia przesyłania danych,
ABY ODNIEŚĆ SUKCES, KONIECZNE
JEST, ABY PRZYTRZYMAĆ SMARTFON
PRZY PANELU PRALKI PODCZAS KILKU
SEKUND TEJ DANEJ PROCEDURY; na
urządzeniu pojawi się wiadomość,
która poinformuje o prawidłowym
wyniku operacji i doradzi, gdy jest to
możliwe, aby przesunąć smartfon dalej.
l Za każdym razem, gdy chcesz zarządzać
urządzeniem za pośrednictwem aplikacji,
najpierw przełącz je do trybu Smart Touch
przekręcając pokrętłem na tę pozycję.
l Upewnij się, że masz odblokowany ekran
telefonu (w trybie stand-by) i została
włączona funkcja NFC; w przeciwnym
razie, należy wykonać czynności opisane
wcześniej.
l Jeśli chcesz rozpocząć cykl prania,
załaduj pranie, wsyp/wlej detergent i
zamknij drzwiczki pralki.
l Wybierz żądaną funkcję w aplikacji (np.
Gruba metalowa obudowa lub naklejki
na smartfonie mogą zakłócać lub
uniemożliwiać
transmisję
danych
pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to
konieczne, zdejmij je.
uruchomienie programu, cykl Check-up,
aktualizację statystyk, itp...).
l Postępuj
zgodnie
z
instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie telefonu,
PAMIĘTAJĄC BY BYŁ ZBLIŻONY do
logo Smart Touch na panelu urządzenia,
gdy wymagane przez aplikację.
Zastąpienie niektórych elementów
smartfonów (np. pokrywy baterii, itp...), nie
oryginalnymi,
może
spowodować
usunięcie anteny NFC, co uniemożliwia
pełne wykorzystanie aplikacji.
Zarządzanie i sterowanie urządzeniem
za pośrednictwem aplikacji możliwe
jest tylko z bliska: w związku z tym nie
jest możliwe wykonywanie zdalnych
operacji (np.: z innego pokoju czy
poza domem).
UWAGI:
Umieść inteligentny telefon tak, aby
antena NFC na jego „plecach” dopasowała
swoje położenie do logo Smart Touch na
urządzeniu (patrz zdjęcie poniżej).
37
PL
KOLEJNY RAZ – Regularne stosowanie
Tabela programów
1)
(MAXS.) *
2
(patrz panel sterowania)
PROGRAM
(MAXS.)
Białe
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
Bawełna +
Pranie wstępne
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
EcoMix 20°
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
1,5 2 2,5 3
3 3,5 3,5 4
60°
1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
Bawełna
**
Tkanin
syntetycznych
Codzienny
59 Min.
Szybki 30 Min.
Płukanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wypompowanie
wody i wirowanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Delikatne
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
Dżinsy
3
3
Baby
1
3
3
40°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
3
3
3
3
Wełna
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Ręczne
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
2
1
Konfigurowalne ustawienie pokrętła, które trzeba wybrać, aby wejść w interakcję z aplikacją dla
smartfonów, i pobrać oprogramowanie dla cyklu prania (patrz: dedykowana temu tematowi
sekcja). Pralka posiada fabrycznie ustawiony program Autoczyszczenie, który przeznaczony
jest do dezynfekcji pralki.
38
* Maksymalny wsad prania suchego zależy
od modelu pralki (patrz panel sterowania).
** STANDARDOWE PROGRAMY DO
PRANIA
BAWEŁNY
ZGODNIE
Z
ROZPORZĄDZENIAMI KOMISJI (UE) nr
1015/2010 i 1061/2010.
1)
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 60°C.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 40°C.
Programy te są przeznaczone do
prania średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych i są najbardziej efektywne
pod względem łącznego zużycia energii
i wody.
Programy zostały opracowane tak aby
temperatura prania była dostosowana
do temperatur na metkach ubrań, przy
czym faktyczna temperatura wody
może nieznacznie różnić się od
zadeklarowanej temperatury cyklu.
39
Po wybraniu programu, dla zalecanej
temperatury lampka kontrolna zapala
się. Zawsze można zmienić wysokość
temperatury naciskając odpowiedni
przycisk, jeśli jest to dozwolone, choć
nie jest możliwe, aby podnieść ją
powyżej maksymalnie dozwolonego
poziomu.
PL
(Tylko modele z komorą na
środek piorący w płynie)
Jeśli tylko niektóre rzeczy do
prania
mają
plamy,
które
wymagają użycia wybielacza w
płynie, możliwe jest wstępne
usunięcie plam w pralce.
Nalać wybielacza do pojemnika
na wybielacz w płynie w komorze
oznaczonej 2 w szufladzie na
środki piorące i ustawić program
specjalny PŁUKANIE.
Po zakończeniu cyklu ustawić
programator w pozycji OFF, włożyć
resztę prania i kontynuować
standardowe pranie z wykorzystaniem
wybranego programu.
Wybór programu
Pralka
posiada
specjalne
programy
umożliwiające pranie rożnych rodzajów
tkanin przy różnych stopniach zabrudzenia
(patrz tabela).
Białe
Program do prania tkanin białych. Ostatnie
wirowanie
jest
przeprowadzane
przy
maksymalnej prędkości.
Bawełna + Pranie wstępne
Program ten jest przeznaczony do
usuwania trwałych plam z białych ubrań
bawełnianych. Pranie wstępne gwarantuje
usunięcie brudu. Do przedziału "1" należy
dodać detergent, w ilości równej 20% ilości
użytej do prania zasadniczego.
EcoMix 20°
Innowacyjny program do prania razem różnych
kolorowych tkanin (np. bawełny, tkanin
syntetycznych i mieszanych) przy zaledwie
20°C. Zużycie wynosi ok. 40% zużycia dla
tradycyjnego prania bawełny w 40°C.
Bawełna
Program do prania średnio zabrudzonych
tkanin bawełnianych. Najbardziej efektywny
pod względem łącznego zużycia energii i wody.
Tkanin syntetycznych
Cykle prania i płukania są dostosowane do rytmu
obrotu bębna oraz poziomu wody. Dzięki
delikatnemu wirowaniu tkaniny nie gniotą się.
Codzienny 59 Min.
Specjalny
program
krótkiego
prania
zapewniający doskonałe efekty prania.
Program jest przeznaczony do prania
mniejszej ilo ści tkanin (patrz tabela
programów).
Szybki 30 Min.
Pełny cykl prania (pranie, płukanie,
wirowanie). Program jest przeznaczony
40
zwłaszcza do prania nieznacznie zabrudzonych
tkanin bawełnianych i mieszanych. Zaleca
się stosowanie 1/5 ilości standardowo
stosowanego środka do prania.
Płukanie
Program trzech płukań przy średniej
prędkości
wirowania
(odpowiednim
przyciskiem płukanie można wyłączyć lub
zmniejszyć jego prędkość). Program do
płukania wszelkiego rodzaju tkanin, na
przykład po praniu ręcznym.
Wypompowanie wody i wirowanie
Program wypompowuje wodę i wiruje
pranie
przy
maksymalnej
prędkości.
Możliwe jest wyłączenie wirowania i
zmniejszenie
prędkości
wirowania
przyciskiem WYBÓR WIROWANIA.
Delikatne
Program przeznaczony do prania tkanin
delikatnych. Łą czy naprzemiennie cykle pracy
i przerw. Cykle prania i płukania są
przeprowadzane przy wysokim poziomie wody.
Dżinsy
Program do prania tkanin takich jak dżins.
Idealnie nadaje się do usuwania zabrudzeń
bez zmniejszania elastyczności włókien.
Baby
Program ten gwarantuje idealną czystość
oraz higienę prania wszystkich dziecięcych
ubrań,
dzięki dodatkowym cyklom
podczas prania i płukania oraz wysokiej
temperaturze 60°C.
By zapewnić jak najlepsze efekty prania,
rekomendujemy użycie detergentu w proszku.
Wełna
Program do prania tkanin wełnianych
nadających się do prania w pralce lub do
prania rzeczy wymagających prania ręcznego.
Ręczne
Program do ręcznego prania ubrań.
Program kończy się cyklem 3 płukań i
wolnym wirowaniem.
bębna i usuwania brzydkich zapachów.
Funkcja przedłuża żywotność pralki.
Cykl "Autoczyszczenie" należy przeprowadzać
przy pustej pralce i używać wyłącznie
detergentu w proszku. Po zakończeniu
cyklu
drzwiczki
urządzenia
należy
pozostawić otwarte, w celu wyschnięcia
bębna.
Zaleca się skorzystanie z tej opcji po
każdych 50 praniach.
41
PL
Smart Touch
Konfigurowalne ustawianie pokrętła, gdy
chcesz przenieść polecenie z aplikacji na
pralkę i pobrać/uruchomić cykl (zapoznaj
się z dedykowaną sekcją oraz instrukcją
dołączoną do aplikacji, jeśli chcesz uzyskać
więcej informacji).
Opcja Smart Touch jest ustawiana fabrycznie
jako domyślna funkcja "Autoczyszczenie",
i składa się na nią cykl dezynfekcji
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
Rozwiązanie niektórych najczęściej pojawiających się problemów związanych z nieprawidłowym
działaniem pralki mogą ułatwić zamieszczone poniżej praktyczne wskazówki:
TYLKO DLA MODELI Z FUNKCJĄ SMART TOUCH
Dzięki funkcji Sprawdzanie Cycle na aplikacji Candy simpy-Fi, kontrolującej
przebieg cyklu prania, możesz w każdej chwili sprawdzić, czy urządzenie działa
prawidłowo. Potrzebujesz do tego jedynie smartfona z Androidem w technologii NFC.
Więcej informacji znajdziesz na aplikacji. Jeśli wyświetlacz urządzenia pokazuje błąd (kod
błędu) lub miga lampka kontrolna LED, należy włączyć aplikację i zbliżyć smartfon z
Androidem i NFC do logo Smart Touch na maskownicy (ramce). Teraz można uruchomić
katalog i próbować rozwiązać ten problem.
RAPORT BŁĘDÓW
l Modele z wyświetlaczem: wyświetlony zostaje kod błędu, zawsze poprzedzony
literą E (np. Błąd 2 = E2)
l Modele bez wyświetlacza: błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek
kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.:
Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.)
Wyświetlany błąd
E2
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
2 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E3
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
3 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E4
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
4 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E7
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
7 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
Wszystkie inne kody
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie pobiera wody
Upewnij się, czy zawór doprowadzający wodę został odkręcony.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, skręcony lub
przygnieciony.
Odpływ wody został umieszczony na nieprawidłowej wysokości (sprawdź
instrukcje w sekcji dotyczącej instalacji)
Zamknij dopływ wody, odkręć wąż doprowadzający wodę z tyłu pralki i
upewnij się, czy filtr przeciwpiaskowy jest czysty i drożny.
Pralka nie odprowadza wody
Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, poskręcany
lub przygnieciony.
Sprawdź, czy rura odprowadzająca wodę nie jest zatkana i pozwala wodzie
swobodnie odpływać. Spróbuj odprowadzić wodę do zlewu.
Jest zbyt dużo piany i/lub wody.
Sprawdź, czy nie użyto zbyt dużej ilości detergentu lub produktu
nieprzeznaczonego do pralek.
Problem z drzwiczkami.
Upewnij się, że drzwiczki zostały prawidłowo domknięte. Sprawdź, czy
wewnątrz pralki nie ma ubrań, które utrudniają domknięcie drzwiczek.
Jeśli drzwiczki zablokowały się, wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka
zasilania; odczekaj 2-3 minuty i ponownie spróbuj otworzyć drzwiczki.
Wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1 minutę. Włącz
pralkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się pojawi, skontaktuj się
bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.
42
Wyświetlany błąd
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie działa / nie
uruchamia się
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do działającego gniazdka
zasilania.
Upewnij się, czy działa zasilanie.
Upewnij się, czy gniazdo elektryczne działa podłączając inne
urządzenie, na przykład lampę.
Drzwi mogą być nieprawidłowo zamknięte: otwórz je i zamknij
ponownie.
Sprawdź, czy został poprawnie wybrany żądany program i naciśnij
przycisk start.
Upewnij się, czy pralka nie jest w trybie pauzy.
Prawdopodobnie nieszczelna jest uszczelka między kranem a rurą
dopływu wody; w takim przypadku, należy ją wymienić i ponownie
dokręcić rurę do kranu.
Upewnij się, czy filtr jest prawidłowo zamknięty.
Z powodu nieoptymalnego rozmieszczenia ubrań pralka może:
• próbować wyrównać obciążenia, wydłużając czas wirowania.
• zmniejszyć prędkość wirowania, aby zmniejszyć wibracje i hałas.
• anulować wirowanie, aby chronić maszynę.
Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony. Jeśli chcesz
uniknąć zagnieceń, ponownie załaduj ubrania i uruchom program.
Prawdopodobnie woda nie została całkowicie odprowadzona, więc
odczekaj kilka minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź
informacje dotyczące Błędu 3.
Niektóre modele posiadają funkcję "Bez wirowania": Upewnij się, czy
nie jest przypadkiem włączona.
Upewnij się, czy nie włączono opcji zmieniającej parametry
wirowania.
Użycie zbyt dużej ilości detergentu może utrudnić uruchomienie
wirowania.
Pralka jest prawdopodobnie źle wypoziomowana: w razie potrzeby
wyregulować nóżki, jak opisano to w odpowiednim punkcie Instrukcji.
Upewnij się, czy śruby transportowe, gumowe korki i przekładki
dystansowe zostały usunięte.
Upewnij się, czy wewnątrz bębna nie ma ciał obcych (monet,
zawiasów, przycisków, itp...).
Woda wyciekła na
podłogę w pobliżu
pralki
Nie działa
odwirowane
Silne wibracje /
odgłosy dochodzące
z pralki podczas
odwirowywania
Standardowa gwarancja producenta obejmuje stwierdzone wady mechaniczne
lub elektryczne produktu wynikłe z działania lub zaniechania działania ze strony
producenta. Jeśli okaże się, że usterka została spowodowana przez czynniki
zewnętrzne, tj. podczas transportu, niewłaściwego stosowania lub na skutek
nieprzestrzegania instrukcji obsługi, za naprawę może zostać naliczona opłata.
43
PL
INNE NIETYPOWE PRZYPADKI
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
Jeśli problem nie został rozwiązany lub jeśli
podejrzewasz usterkę, należy natychmiast
skontaktować
się
z
Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
Zaleca
się
stosowanie
wyłącznie
oryginalnych części zamiennych, które są
dostępne w naszych Autoryzowanych
Centrach Obsługi Klienta.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
Gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z
postanowieniami i warunkami określonymi w
gwarancji pisemnej dołączonej do produktu.
Gwarancja musi być należycie wypełniona i
przechowywany tak, aby w razie potrzeby
mogła być okazana w Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Producent nie jest odpowiedzialny
za ewentualne błędy wynikające z
druku niniejszej Instrukcji załączonej
do urządzenia. Dodatkowo Producent
pozostawia sobie prawo do wprowadzania
zmian, jakie okażą się konieczne we
własnych produktach, bez naruszania
zasadniczej ich charakterystyki.
44
PL
45
Vă mulțumim că ați ales o mașină de spălat
Candy! Suntem siguri că vă va ajuta să
spălați în siguranță rufele, chiar și pe cele
delicate, zi de zi.
Reciclarea produsului
Acest aparat este marcat în
conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE cu privire la deşeurile de
echipamente electrice şi electronice
(DEEE).
DEEE conţin atât substanţe poluante (care pot
avea consecinţe negative asupra mediului) cât şi
componente de bază (care pot fi reutilizate). Este
important ca DEEE să facă obiectul unui
tratament special, pentru a se îndepărta şi
colecta corespunzător toate substanţele poluante
şi pentru a se recupera şi recicla toate
materialele. Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează mediul;
este esenţial să se respecte următoarele reguli
de bază:
Vă
puteți
înregistra
produsul
pe
www.registercandy.com pentru un acces
mai rapid la servicii suplimentare rezervate
exclusiv doar clienților noștri cei mai fideli.
Citiți cu atenție acest manual pentru
utilizarea corectă și în siguranță a produsului
și pentru sugestii privind mentenanța lui
eficientă.
Folosiți mașina de spălat doar
după ce ați citit cu atenție aceste
instrucțiuni. Vă recomandăm să păstrați
acest manual la îndemână, în bune condiții,
pentru referințe ulterioare.
l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
deşeurile menajere;
l DEEE trebuie predate la centrele de colectare
municipale sau la societăţile autorizate de
colectare/reciclare. În anumite ţări, DEEE
voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
Verificați că aparatul este livrat împreună
cu acest manual de instrucțiuni, certificatul
de garanție, lista cu adresele centrelor de
service și eticheta cu datele privind
eficiența energetică. De asemenea,
verificați că sunt incluse ștecherul, suportul
pentru furtunul de evacuare și tava pentru
detergentul lichid sau pentru înălbitor (doar
la anumite modele). Vă recomandăm să
păstrați toate aceste componente.
În multe ţări, în momentul în care
achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
aparatul vechi poate predat distribuitorului
care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
schimbului de unu la unu.
Cuprins
Fiecare produs este identificat printr-un cod
unic format din 16 caractere numit "număr
de serie", ce se regăsește fie tipărit pe
autocolantul aplicat pe aparat (în zona
hubloului), fie în plicul cu documente din
interiorul produsului. Acest cod este un fel
de carte de identitate specifică produsului
pe care va trebui să-l înregistrați în caz că
aveți nevoie să contactați Centrul de Relații
cu Clienții Candy.
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
2. INSTALARE
3. SUGESTII PRACTICE
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
5. GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
7. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
46
l Acest
aparat electrocasnic este
destinat utilizării în gospodării
individuale sau în spații similare,
cum ar fi:
− Spațiile de bucătărie pentru
angajați din magazine, birouri
sau alte medii de lucru;
− Ferme;
− În hoteluri, moteluri sau zone
rezidențiale;
− În spații care oferă cazare și
mic dejun.
O utilizare diferită a acestui aparat,
în afară de cea din mediul casnic
sau de funcțiile tipice pentru menaj,
cum ar fi utilizarea în scopuri
comerciale de către experți sau
utilizatori instruiți, este exclusă chiar
și pentru mediile de mai sus. Dacă
aparatul este utilizat în mod
incorect, acest lucru poate reduce
durata lui de viață și poate anula
garanția oferită de producător.
Orice deteriorare a aparatului sau
alte pagube sau pierderi rezultate
din utilizarea ce nu este în
concordanță cu uzul casnic sau în
medii similare (chiar dacă se află
într-un mediu casnic sau de uz
casnic), nu vor fi acceptate de către
producător conform reglemetărilor
legale în vigoare.
l Acest aparat poate fi utilizat de către
copiii în vârstă de opt ani și mai mari
dar și de către persoanele cu
47
capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de
experiență și cunoștințe în cazul în
care acestea au fost supravegheate
și instruite cu privire la utilizarea
aparatului într-un mod sigur și
înțeleg pericolele implicate. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea aparatului
nu poate fi făcută de către copii fără
ca aceștia să fie supravegheați de
un adult.
l Trebuie
să supravegheați copiii
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
l Nu
permiteţi copiilor mai mici
de 3 ani să stea în apropierea
aparatului, fără supraveghere.
l Pentru a evita producerea unor situații
periculoase, dacă apar deteriorări ale
cablului de alimentare sau acesta se
defectează, trebuie înlocuit de către
producător, agentul său de service
sau de către persoane autorizate.
l Pentru
conexiunile la rețeaua de
alimentare cu apă folosiți doar setul
de furtunuri ce v-a fost furnizat
împreună cu mașina de spălat (nu
utilizați furtunuri refolosite).
l Presiunea
apei trebuie să fie
cuprinsă între 0,05 MPa şi 0,8 MPa.
l Aveți
grijă ca orificiile pentru
ventilare sau baza mașinii să nu fie
obturate de mochete sau covoare.
RO
1. REGULI GENERALE
PRIVIND SIGURANȚA
l Mașina
este pe poziția OPRIT când l Înainte de a deschide hubloul
butonul pentru setarea programului
asigurați-vă că nu a rămas apă
este pe poziția vertical. Orice altă
în cuvă.
poziție a butonului presupune
funcționarea mașinii (numai pentru l Nu trageți direct de cablul de
alimentare pentru a îl deconecta
modelele cu buton programator).
din priză, trageți de ștecher.
l După instalarea mașinii, priza de
alimentare trebuie să fie ușor l Nu expuneți mașina de spălat
în ploaie, lumina directă a
accesibilă.
soarelui sau alte intemperii.
l Capacitatea
maximă
de
încărcare pentru rufe uscate l Când mutați mașina, nu trageți
depinde de modelul utilizat (vezi
de butoane sau de sertarele
panoul de control).
pentru detergent. În timpul
transportului, nu sprijiniți toată
l Pentru a consulta fișa produsului,
greutatea mașinii pe hublou.
vă rugăm să accesați website-ul
Este recomandat ca mașina să
producătorului.
fie ridicată de 2 persoane.
Instrucțiuni privind siguranța
l În cazul unei defectări, opriți
l Înainte
de a curăța mașina
sau de a efectua lucrări de
mentenanță, scoateți ștecherul
cablului de alimentare din priză și
închideți robinetul de alimentare
cu apă.
l Asigurați-vă
că circuitul electric
are împâmântare. În caz contrar,
apelați la ajutorul unui specialist.
l Nu
mașina, închideți robinetul de
alimentare cu apă și nu umblați
la aparat. Contactați un centru
autorizat de service și utilizați
doar piese originale pentru
înlocuirea celor defecte. Dacă
nu respectați aceste instrucțiuni
există riscul de a defecta și mai
tare aparatul.
utilizați adaptoare, prelungitoare
sau prize multiple.
Prin aplicarea marcajului
pe
produs, declarăm pe proprie
răspundere că acest produs este
ATENȚIE:
în conformitate cu reglementările
În timpul ciclului de spălare
europene în vigoare cu privire la
temperatura apei poate atinge
siguranță, sănătate și protecția
valori foarte mari.
mediului.
48
2. INSTALARE
l Tăiați
benzile de prindere ale
furtunului, având grijă să nu tăiați și
furtunul sau cablul de alimentare.
1
A
B
A
B
cele 2 sau 4
șuruburi (A) situate în partea
din spate a mașinii și scoateți
cele 2 sau 4 garnituri (B),
conform ilustrației din figura 1.
B
A
A
RO
l Deșurubați
B
l Astupați
cele 2 sau 4 orificii
folosind
dopurile
furnizate
împreună cu mașina.
l Dacă
mașina de spălat va fi
încorporată în mobilier, după
ce tăiați benzile de prindere,
deșurubați cele 3 sau 4
șuruburi (A) și scoateți cele 3
sau 4 garnituri (B).
2
A
anumite modele, una sau
mai multe garnituri pot cădea în
interiorul mașinii. Pentru a le
scoate, înclinați mașina. Astupați
orificiile folosind dopurile.
1
l La
2
3
B
ATENȚIE:
Evitați
contactul
copiilor
cu materialele folosite la
ambalarea mașinii.
l Așezați
la bază folia din polionda,
așa cum este prezentat în figura
2 (În funcție de model, se aplică
variantele A, B sau C).
49
C
3
2
1
Conexiunea la rețeaua
alimentare cu apă
de
3
l Conectați furtunul de alimentare cu apă la
robinet (fig. 3). Utilizați numai furtunul
furnizat împreună cu aparatul (nu
reutilizați furtunuri vechi).
l Anumite modele au și una sau mai multe
dintre următoarele funcții:
HOT&COLD (fig. 4): Setarea conexiunii
la rețeaua de apă caldă sau rece pentru
un consum redus de energie. Conectați
furtunul gri la robinetul de apă rece
și
pe cel roșu la robinetul de apă caldă.
Mașina paote fi conectată doar la robinetul
de apă caldă: în acest caz anumite
programe vor începe cu o întârziere de
câteva minute.
l AQUASTOP
(fig. 5): Un dispozitiv
localizat pe furtunul de admisie a apei va
opri alimentarea cu apă dacă furtunul se
deteriorează; în acest caz va apărea un
simbol roșu în fereastra “A” și trebuie să
înlocuiți furtunul deteriorat. Pentru a
deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de
blocare "B".
l AQUAPROTECT
PROTECȚIE
SUPLIMENTARĂ FURTUN (fig. 6): Dacă
apar scurgeri de apă din furtunul principal
"A", învelișul transparent "B" va colecta
apa scursă pentru a putea face posibilă
completarea programului de spălare. La
sfârșitul programului, contactați centrul de
service pentru a înlocui furtunul spart.
4
1
5
6
B
A
B
A
7
Amplasare
aveți grijă ca furtunul de admisie apă să
nu stea îndoit sau să fie presat. Așezați
furtunul de evacuare în cadă sau
conectați-l la rețeaua de evacuare a apei
(fig. 7).
50
min 4 cm
max 100 cm
l La poziționarea mașinii lângă un perete,
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Așezați la nivel aparatul cu ajutorul
piciorușelor reglabile, așa cum este
ilustrat în figura 8:
a.rotiți piulița în sensul acelor de
ceasornic pentru a deșuruba șurubul;
b.rotați piciorușul pentru a îl așeza
corespunzător pe podea;
c.fixați piciorușul, strângeți piulița la loc.
l Conectați ștecherul la priza de alimentare.
8
A
B
ATENȚIE:
Contactați un centru autorizat de service
dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare.
RO
C
Compartimentul pentru detergent
Compartimentul pentru detergent este
împărțit în 3 spații, așa cum este ilustrat în
figura 9:
l compartimentul “1”: detergent pentru
prespălare;
l compartimentul “ ”:pentru aditivi speciali,
balsam, produse pentru apretare, etc;
ATENȚIE:
Utilizați doar detergenți lichizi; mașina
de spălat este setată să dozeze
automat aditivii la fiecare ciclu în
timpul ultimei etape de clătire.
9
1
2
10
l compartimentul “2”: pentru detergentul
de spălare.
O cupă pentru detergent lichid este
inclusă la anumite modele (fig. 10). Pentru
a o utiliza, așezați-o în compartimentul
"2". În acest mod detergentul lichid va
ajunge în cuvă la momentul oportun. Cupa
poate fi folosită și pentru înălbitor la
selectarea programului “Clătire”.
11
ATENȚIE:
Anumiți detergenți se elimină greu. În
acest caz vă recomandăm să folosiți
recipientul special pe care îl amplasați
direct în cuvă (exemplu în figura 11).
51
Avem nevoie de apă caldă?
3. SUGESTII PRACTICE
l Tratați în prealabil petele dificile cu detergenți
Sfaturi privind încărcarea
mașinii
ATENȚIE: când sortați rufele ce urmează
a fi spălate, aveți grijă să:
- scoateți din buzunarele rufelor obiectele
metalice, cum ar fi monede, agrafe,
insigne;
- să închideți nasturii fețelor de pernă,
fermoarele,
strângeți
curelele
și
cordoanele halatelor de baie;
- să scoateți sistemul de prindere al
perdelelor și draperiilor;
- citiți cu atenție instrucțiunile de spălare ale
hainelor;
- îndepărtați petele persistente cu detergenți
speciali.
l Când spălați covoare, cuverturi de pat și
alte obiecte grele, vă recomandăm să nu
folosiți centrifugarea.
speciali înainte de a spăla rufele, pentru a
reduce necesitatea de a folosi un program cu
temperatură ridicată a apei. Economisiți până
la 50% energie dacă utilizați un program de
spălare la 60°C.
În continuare vă prezentăm un ghid rapid
cu sfaturi ș i recomandări privind folosirea
detergentului la diverse temperaturi. Citiți
întotdeauna instrucțiunile cu privire la
dozajul și folosirea detergentului.
La spălarea rufelor albe cu pete
dificile de murdărie, vă recomandăm
să folosiți programul pentru bumbac
la 60°C sau mai mult ș i un produs de
înălbire care să aibă rezultate bune de
îndepărtare a petelor la temperaturi
medii sau ridicate.
l Dacă vreți să spălați articole din lână la
mașină, verificați mai întâi eticheta
produsului dacă poate fi spălat sau nu la
mașină.
Sugestii utile pentru folosirea
mașinii de spălat
Un ghid pentru utilizarea ecologică și
economică a mașinii de spălat.
Maximizați încărcarea mașinii
La spălarea între 40°C și 60°C tipul de
detergent folosit trebuie să fie potrivit
pentru tipul de țesătură și gradul de
murdărie al rufelor.
Detergenții normali sunt potriviți pentru
țesături "albe" sau care se colorează
ușor cu un grad de murdărie mare, în
timp ce detergenți lichizi sau pentru rufe
colorate sunt adecvați spălării țesăturilor
colorate cu un grad mic de murdărire.
l Pentru un consum redus de eenrgie,
detergent, apă și timp încărcați mașina la
maximum,
conform
recomandărilor.
Reduceți consumul de energie cu 50%
dacă spălați o singură dată cu mașina
plină față de varianta în care ați spăla de
2 ori, cu mașina pe jumătate plină cu rufe.
La spălarea sub 40°C vă recomandăm
să utilizați detergent lichid sau detergenți
speciali pentru spălarea la temperaturi
joase.
Aveți nevoie de prespălare?
l Da,
pentru
rufe
foarte
murdare!
ECONOMISIȚI detergent, timp, apă și
între 5 și 15% energie dacă NU selectați
programul de Prespălare pentru rufele
puțin murdare.
52
Pentru spălarea articolelor din lână
sau mătăse folosiți doar detergenți
speciali pentru astfel de țesături.
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
RO
Pentru a curăța exteriorul mașinii de spălat,
folosiți o cârpă umedă, evitând folosirea
soluțiilor abrazive, alcoolul și/sau solvenții.
Mașina de spălat nu are nevoie de
întreținere
specială,
este
suficientă
curățarea obișnuită a compartimentelor și a
filtrului; mai jos sunt prezentate câteva
sfaturi privind mutarea mașinii de spălat și
acțiunile pe care trebuie să le luați dacă
există perioade lungi de scoatere din uz.
Curățarea sertarelor
Sugestii privind mutarea și
scoaterea din uz pentru o
perioadă îndelungată
l Vă recomandăm să curățați sertarul
pentru a evita acumularea de detergent și
reziduri de aditivi.
l Dacă mașina de spălat va fi depozitată
l Pentru
a curăța sertarul, scoateți-l
trăgând ușor de el, spălați-l cu apă și apoi
introduceți-l la loc.
într-o încăpere neîncălzită o perioadă mai
lungă de timp, scurgeți toată apa rămasă
în furtunul de admisie și cel de evacuare.
l Deconectați
ștecherul
alimentare din priză.
Curățarea filtrului
cablului
de
l Detașați furtunul de evacuare din suport
și așezați-l la un nivel mai jos pentru a se
scurge toată apa din interior.
l Mașina de spălat este dotată cu un filtru
special pentru a reține reziduurile mai
mari, cum ar fi nasturi sau monede,
pentru a evita înfundarea scurgerii.
l Așezați furtunul la loc în suport.
l Disponibil numai pentru anumite modele:
scoateti in afara furtunul, indepartati
busonul si drenati apa intr-un vas.
l Înainte de a deșuruba filtrul, așezați o
cârpă la baza mașinii pentru a evita
scurgerea apei pe podea.
l Rotiți filtrul în sens invers acelor de
ceasornic până la capât.
l Scoateți filtrul și curățați-l; apoi puneți-l la
loc și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic
pentru a îl fixa.
l Repetați pașii de mai sus în ordine inversă
pentru a reasambla toate componentele.
53
5. GHID DE UTILIZARE
RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
N
Mașina de spălat poate seta automat
cantitatea de apă necesară în funcție de
tipul și cantitatea de rufe. Acest sistem
permite reducerea consumului de energie și
a timpului de spălare.
A
Selectarea programului
G HI
l Porniți mașina de spălat și selectați
L M
programul de spălare dorit.
l Ajustați temperatura apei dacă este
necesar și apăsați butonul "opțiuni".
C
l Apăsați butonul START/PAUZĂ pentru a
D
E F
B
începe rularea programului de spălare.
Dacă se produce o pană de curent sau
mașina de spălat este deconectată de la
rețeaua de alimentare cu energie electrică în
timpul unui ciclu de spălare, memoria
specială va reține setările și la reconectare va
relua spălarea de unde a fost oprită.
l La finalul programului, pe afișaj va apare
mesajul ”End” sau, în cazul anumitor
modele, se vor aprinde toate indicatoarele
luminoase pentru etapele de spălare.
Așteptați până ce lumina indicatoare
pentru hublou se închide: acest lucru se
întâmplă după aproximativ 2 minute de la
terminarea programului de spălare.
A Selectare program cu poziţie
OPRIT
B Buton START/PAUZĂ
C Buton START ÎNTÂRZIAT
D Buton CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ
E Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
F Buton SELECTARE CENTRIFUGARE
G Indicatoare luminoase START
ÎNTÂRZIAT / ETAPA DE SPĂLARE
H Indicator luminos BLOCARE UŞĂ
l Opriți mașina de spălat.
I
Pentru tipul de spălare, citiți tabelul cu
programele
disponibile
și
urmați
instrucțiunile de utilizare.
Caracteristici tehnice
INDICATOR LUMINOS CLĂTIRE
SUPLIMENTARĂ
L Indicatoare luminoase SELECTARE
TEMPERATURĂ
M Indicator luminos SELECTARE
CENTRIFUGARE
Presiunea in instalatia hidraulica:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
N Zonă SMART TOUCH
Rotatii centrifuga:
cititi pe placuta masinii.
Putere/ amperajul fuzibilului/ tensiune:
cititi pe placuta masinii.
54
l Apăsați pentru a porni programul selectat
Deschiderea uşii
(indicatoarele luminoase se vor aprinde în
funcție de programul de spălare selectat
și de etapa de spălare corespunzătoare).
Un dispozitiv special de siguranţă
previne deschiderea uşii imediat după
finalizarea programului.
Aşteptaţi 2 minute după finalizarea
programului ş i lăsaţi să se stingă
indicatorul luminos pentru „Blocare
uşă” înainte de a deschide uşa.
ADĂUGAREA
SAU
SCOATEREA
ARTICOLELOR DUPĂ CE A ÎNCEPUT
PROGRAMUL (PAUZĂ)
Selectare program cu poziţie
OPRIT
l Apăsați și mențineți apăsat timp de
2 secunde butonul START/PAUZĂ
(unele indicatoare luminoase vor clipi,
semn că mașina de spălat se află în
modul pauză).
Atunci când selectați un program, se
vor aprinde indicatoarele luminoase
corespunzătoare temperaturii ș i vitezei
de centrifugare.
l Aşteptaţi
2 minute până ce se
deblochează dispozitivul de închidere de
siguranţă.
OBS.: Pentru a opri maşina de spălat,
rotiţi
butonul
pentru
selectarea
programului în poziţia OPRIT.
Înainte de a deschide ușa, verificați
dacă apa se află sub nivelul ușii
pentru a nu se vărsa pe podea.
l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ pentru a
activa programul selectat.
l După selectarea programului, butonul
l După ce aţi adăugat sau aţi scos
selector rămâne poziţionat în dreptul
programului selectat, până la finalul
programului.
articolele, închideţi uşa şi apăsaţi butonul
START/PAUZĂ (programul va porni din
momentul unde a fost întrerupt).
l Opriţi maşina de spălat prin rotirea
ANULAREA PROGRAMULUI
butonului selector în poziţia OPRIT.
l Pentru a anula programul, rotiţi butonul
selector în poziţia OPRIT.
Butonul pentru selectarea programului
trebuie readus în poziţia OPRIT la finalul
fiecărui program sau dacă doriţi
să activaţi un alt program înaintea
programului următor selectat şi activat.
Buton START ÎNTÂRZIAT
l Mașina de spălat poate fi setată cu
ajutorul acestui buton, pentru a activa
programul de spălare după 3, 6 sau 9
ore.
Buton START/PAUZĂ
l Pentru a seta opțiunea start întârziat,
procedați astfel:
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
- Selectați un program.
55
RO
După apăsarea butonului START/PAUZĂ
va mai dura câteva secunde pentru ca
maşina să înceapă funcţionarea.
- Așteptați să se aprindă indicatoarele
luminoase corespunzătoare temperaturii
și vitezei de centrifugare.
- Apăsați butonul (de fiecare dată când
apăsați butonul, pornirea va fi întârziată
cu 3, 6 sau 9 ore iar indicatorul
corespunzător duratei de timp selectată
va clipi).
- Apăsați butonul START/PAUZĂ pentru
a porni mașina de spălat (indicatorul
luminos asociat timpului de pornire se
va opri din clipit și va rămâne aprins). La
finalul duratei de timp selectată, va porni
programul de spălare.
l Se poate anula opţiunea pentru start
întârziat prin rotirea butonului selector în
poziţia OPRIT.
Dacă are loc întreruperea alimentării cu
energie electrică în timpul funcţionării
maşinii, programul selectat este păstrat
în memorie şi, când se reia alimentarea
cu energie, programul continuă din
momentul unde s-a întrerupt.
În cazul în care opțiunea nu este
compatibilă cu programul selectat,
indicatorul corespunzător clipește
pentru început, apoi se stinge.
Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
l Acest
buton
permite
modificarea
temperaturii programului de spălare.
l Pentru a vă proteja hainele, nu este
permisă creșterea temperatuii peste
nivelul maxim admis pentru fiecare
program în parte.
l Dacă doriți să realizați o spălare cu apă
rece, toate indicatoarele
trebuie să fie stinse.
luminoase
Buton SELECTARE CENTRIFUGARE
l Cu ajutorul acestui buton, puteți reduce
viteza maximă și dacă doriți, puteți anula
centrifugarea.
l Dacă pe eticheta hainelor nu sunt oferite
informații suplimentare, puteți
viteza maximă a programului.
Butoanele pentru opțiuni trebuie să fie
selectate înainte de a apăsa butonul
START/PAUZĂ.
utiliza
Pentru a nu deteriora hainele, nu se
poate seta o viteză de centrifugare mai
mare decât viteza maximă permisă
pentru fiecare program în parte.
Buton CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ
l Această opțiune vă permite să adăugați
încă o clătire suplimentară la finalul
programului de spălare și a fost creată
pentru persoanele cu piele delicată și
sensibilă ce se pot irita sau sunt alergice
la resturile de detergent.
l Se recomandă, de asemenea, să utilizați
această funcție pentru hainele copiilor și
în cazul în care spălați rufe cu un grad
ridicat de murdărire, pentru care se
utilizează o cantitate mai mare de
detergent sau atunci când spălați
prosoape sau alte articole ce au tendința
de a reține detergent.
56
l Pentru a activa din nou viteza de
centrifugare, apăsați butonul până
ajunge la viteza dorită.
se
l Puteți modifica viteza de centrifugare fără
a opri mașina de spălat.
Utilizarea unei cantități foarte mari de
detergent poate duce la formarea de
spumă în exces. Dacă mașina de
spălat detectează o cantitatea mare de
spumă, poate elimina etapa de
centrifugare sau poate prelungi
durata programului, mărind în același
timp consumul de apă.
Dacă uşa nu este bine închisă,
indicatorul va continua să clipească
circa 7 secunde, după care comanda
de start se şterge automat. În astfel de
situaţii, închideţi bine uşa ş i apăsaţi
butonul START/PAUZĂ.
Mașina este prevăzută cu un
dispozitiv electronic special, ce nu va
porni etapa de centrifugare în cazul în
care cantitatea de rufe din interior nu
este echilibrată. Se vor reduce
vibrațiile și zgomotul, prelungindu-se
totodată și durata de viață a mașinii
de spălat.
deschiderea uşii imediat după finalizarea
programului.
Aşteptaţi 2 minute după finalizarea
programului şi lăsaţi să se stingă
indicatorul luminos pentru „Blocare uşă”
înainde de a deschide uşa.
Indicatoare luminoase START
ÎNTÂRZIAT / ETAPA DE SPĂLARE
l De fiecare dată când este apăsat butonul
START ÎNTÂRZIAT, pe afișaj va apare
durata de timp după care mașina de
spălat va porni (3, 6 sau 9 ore) și
cronometrul până la finalul acestui timp.
INDICATOR LUMINOS CLĂTIRE
SUPLIMENTARĂ
l Atunci când este pornit un program,
Indicatorul luminos se aprinde atunci când
este apăsat butonul.
Dacă această opțiune nu este compatibilă
cu
programul
selectat,
indicatorul
corespunzător va clipi apoi se va stinge.
indicatoarele luminoase se vor aprinde în
secvență pentru a indica etapa curentă:
spălare principală
clătire
Indicatoare LUMINOASE
SELECTARE TEMPERATURĂ
centrifugare
Este indicată temperatura apei pentru
programul selectat și poate fi modificată
(dacă se permite) cu ajutorul butonului
respectiv. Dacă doriți să spălați cu apă
rece, toate indicatoarele luminoase trebuie
să fie stinse.
Indicator LUMINOS BLOCARE UŞĂ
l Acest simbol indică faptul că uşa este
închisă.
Indicatoare LUMINOASE
SELECTARE CENTRIFUGARE
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
Acesta indică faptul că viteza de
centrifugare pentru programul selectat
poate fi modificată sau eliminată cu ajutorul
butonului respectiv.
l Dacă apăsaţi butonul START/PAUZĂ
când uşa este închisă, indicatorul luminos
va clipi puţin şi apoi va rămâne aprins.
57
RO
l Un dispozitiv special de siguranţă previne
l Smart Care – Verificare și programe
SMART TOUCH
”Curățare Automată” și ghid cu probleme
tehnice.
Acest produs este prevăzut cu tehnologie
Smart Touch ce permite interacționarea,
prin intermediul aplicațiilor, cu telefoanele
cu sisteme de operare Android și prevăzute
cu
funcția
NFC
(Near
Field
Communication).
l Descărcați pe telefonul dumneavoastră
aplicația Candy simply-Fi.
Aplicația Candy simply-Fi este
disponibilă pentru telefoanele cu
sistem de operare Android ș i iOS,
pentru tablete ș i smartphone. Puteți
interacționa cu mașina de spălat și
puteți beneficia de potențialul oferit
de Smart Touch doar cu ajutorul
telefoanelor prevăzute cu tehnologie
NFC, în funcție de următorul tabel:
Smartphone Android
cu tehnologie NFC
Interacțiune cu
mașină + conținut
Smartphone Android
fără tehnologie NFC
Doar conținut
Tabletă Android
Doar conținut
iPhone Apple
Doar conținut
iPad Apple
Doar conținut
l Statisticile mele – Statisticile de spălare
și recomandări pentru o utilizare cât mai
eficientă a mașinii de spălat.
Obțineți toate detaliile privind funcția
Smart Touch, navigând prin aplicație
în modul DEMO sau accesați:
www.candysmarttouch.com
CUM SĂ
TOUCH
UTILIZAȚI
SMART
PRIMA DATĂ – Înregistrarea mașinii
l Accesați meniul "Setări" de pe telefonul
cu Android ș i activați funcția NFC din
meniul "Wireless & Networks".
În funcție de modelul telefonului și
versiunea
sistemului
Android,
procesul de activare NFC poate varia.
Vezi manualul telefonului smartphone
pentru mai multe detalii.
l Rotiți butonul pe poziția Smart Touch
pentru a activa senzorii de pe panou.
FUNCȚII
Funcțiile principale
aplicațiile sunt:
disponibile
utilizând
l Asistent
vocal – Un ghid pentru
selectarea programului ideal cu doar trei
intrări vocale (haine/țesături, culoare,
grad de murdărire).
l Programe – Pentru a descărca și lansa
noile programe de spălare.
58
l Deschideți aplicația, creați un profil și
înregistrați aplicați urmând instrucțiunile
de pe telefon sau din ghidul "Ghidul
Rapid" atașat de mașina de spălat.
Mai multe intrebări, informații și
videoclipuri pentru o înregistrare ușoară
veți găsi pe:
www.candysmarttouch.com/how-to
Daca nu cunosti pozitia antenei NFC,
misca
circular
incet
telefonul
deasupra logo-ului Smart Touch pana
cand Aplicatia confirma conexiunea.
Pentru ca transferul de date sa se
realizeze cu succes este esential SA
TII TELEFONUL PE MASINA IN CELE
CATEVA
SECUNDE
ALE
PROCEDURII; un mesaj pe dispozitiv
te va informa cu privire la rezultatul
corect al operatiunii si iti va
recomanda indepartarea telefonului.
l De fiecare dată când doriți să setați
mașina prin intermediul aplicației, va
trebui în primul rând să activați modul
Smart Touch prin rotirea butonului.
l Asigura-te
ca ai
telefonului (din modul
activat functia NFC;
rugam sa urmezi
anterior.
deblocat ecranul
stand-by) si ca ai
in caz contrar te
pasii mentionati
l Dacă doriți să porniți un program de
spălare, introduceți rufele, detergentul ș i
închideți ușa.
Husele groase sau autocolantele
metalice de pe telefon pot afecta
transmisia de date dintre mașină și
telefon. Dacă este nevoie, îndepărtați-le.
l Selectați funcția dorită din aplicație (de
exemplu: pornirea unui program, etapa
de verificare, statistici actualizare, etc...).
l Urmeaza instructiunile de pe ecranul
telefonului, POZITIONEAZA-L PE logo-ul
Smart Touch de pe masina, atunci cand
Aplicatia solicita acest lucru.
Inlocuirea anumitor elemente ale
smartphone-ului (ex. carcasa, baterie,
etc.) cu piese care nu sunt originale
poate duce la indepartarea antenei
NFC,
impiedicand
functionarea
corecta a Aplicatiei.
Administrarea și controlul mașinii prin
intermediul aplicației este posibilă doar
din apropiere: de aceea, nu este posibilă
operarea de la distanță (de exemplu: din
alta cameră, din afara casei).
OBSERVAȚII:
Așezați telefonul în așa fel încât antena
NFC de pe spate să corespundă cu
logo-ul Smart Touch de pe mașina de
spălat (vezi imaginea de mai jos).
59
RO
DATA VIITOARE – Utilizare periodică
Tabel cu programe
1)
(MAX.) *
2
(vezi panoul de control)
PROGRAM
(MAX.)
Ţesături albe
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
Bumbac +
Prespălare
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
EcoMix 20°
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
Zilnic 59 Min.
1,5 2 2,5 3
3 3,5 3,5 4
60°
Rapid 30 Min.
1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
Bumbac
1
**
Sintetice
Clătire
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Evacuare +
Centrifugare
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ţesături delicate
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
Jeans
3
3
Baby
3
3
40°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
3
3
3
3
Ţesături lână
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Spălare manuală
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
2
1
Setare personalizată a butonului pe care trebuie să îl selectați pentru a
interacționa cu aplicațiile de pe smartphone pentru a descărca programele (vezi
secțiunea dedicată). Setarea din fabrică pentru programe este Curățare automată,
destinată igienizării mașinii de spălat.
60
Vă rugăm să citiţi aceste informaţii:
* Capacitatea maximă de încărcare pentru
rufe uscate depinde de modelul utilizat
(vezi panoul de control).
1)
** PROGRAME STANDARD PENTRU
BUMBAC ÎN CONFORMITATE CU
(EU) Nr. 1015/2010 şi nr. 1061/2010
PROGRAM PENTRU BUMBAC CU
TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 60°C.
PROGRAM PENTRU BUMBAC CU
TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 40°C.
Aceste programe sunt adecvate pentru
spălarea rufelor din bumbac cu grad
normal de murdărire şi sunt cele mai
eficiente programe în ceea ce priveşte
consumul combinat de apă ş i energie
pentru spălarea ţesăturilor din bumbac.
Aceste programe au fost realizate
pentru a corespunde cu temperaturile
de
pe
etichetele
articolelor
de
îmbrăcăminte şi temperatura apei poate
fi puţin diferită faţă de temperatura
declarată pentru programul respectiv.
61
Atunci când selectați un program,
se va aprinde indicatorul luminos
pentru temperatura recomandată.
Totuși, puteți modifica temperatura
cu ajutorul butonului corespunzător
(dacă acest lucru este permis),
însă nu este posibil să măriți
temperatura peste valoarea maximă
admisă.
RO
(Numai
pentru
modelele
prevăzute cu compartiment
pentru detergent lichid)
Dacă
există
articole
de
îmbrăcăminte care sunt pătate şi
care trebuie tratate cu agent
de înnălbire, se poate realiza
îndepărtarea preliminară a petelor
în maşina de spălat.
Turnaţi agentul de înnălbire în
compartimentul pentru agent de
înnălbire lichid, cel introdus în
compartimentul pentru detergent
şi marcat cu cifra "2" şi setaţi
programul special CLĂTIRE.
Selectarea programelor
Maşina de spălat este prevăzută programe
speciale care să vă permită curăţarea
diverselor tipuri de ţesături, cu grade diferite
de murdărire (vezi tabelul).
Ţesături albe
Program realizat pentru o spălare perfectă.
Centrifugarea finală se realizează la viteză
maximă şi asigură o curăţare perfectă.
Bumbac + Prespălare
Acest program este utilizat pentru rufele
albe din bumbac cu un grad ridicat de
murdărire.
Prespălarea
garantează
îndepărtarea murdăriei dificile. Adăugați în
compartimentul "1" o cantitate de detergent
egală cu 20% din cantitatea utilizată pentru
spălarea principală.
EcoMix 20°
Acest program inovativ vă permite să spălaţi
împreună articole de diverse culori şi din diverse
tipuri de fibre, cum ar fi bumbac, sintetice şi
amestec la numai 20°C şi oferă performaţe de
spălare excelente. Consumul acestui program
este de numai 40% faţă de un program
convenţional de spălare la 40°C pentru bumbac.
Bumbac
Acest program este adecvat pentru
curăţarea articolelor din bumbac cu grad
normal de murdărire şi este cel mai eficient
program în ceea ce priveşte consumul de
apă şi energie.
Sintetice
Spălarea şi clătirea sunt optimizate de
ritmul de rotire al cuvei şi de nivelurile de
apă. Centrifugarea uşoară contribuie la
reducerea şifonării ţesăturilor.
Zilnic 59 Min.
Acest program special este destinat pentru
obţinerea unor performanţe deosebite de
spălare într-un timp scurt.
Programul este realizat pentru încărcări
reduse (vezi tabelul de programe).
Rapid 30 Min.
Un program complet de spălare (spălare,
clătire ş i centrifugare). Acest program este
62
adecvat în special pentru ţesături din
bumbac şi mixte cu grad redus de
murdărire. Cu acest program se recomandă
utilizarea a numai 20% din cantitatea de
detergent utilizată în mod normal.
Clătire
Acest program realizează 3 clătiri şi are o
centrifugare intermediară (care poate fi
redusă sau exclusă prin apăsarea butonului
corespunzător). Se utilizează pentru clătirea
oricărui tip de ţesătură, de exemplu după
spălarea manuală a rufelor.
Evacuare + Centrifugare
Acest program realizează evacuarea apei şi
efectuează centrifugare la viteză maximă. Se
poate renunţa la centrifugare sau se poate
reduce viteza acesteia prin apăsarea butonului
SELECTARE CENTRIFUGARE.
Ţesături delicate
Acest program alternează momentele de
funcţionare cu pauzele şi este recomandat în
special pentru spălarea ţesăturilor delicate.
Faza de spălare şi clătirile se realizează cu un
nivel ridicat de apă pentru a se asigura cele
mai bune performaţe de spălare.
Jeans
Acest program a fost realizat pentru a se
asigura o spălare de cea mai bună calitate
pentru ţesăturile de tip jeans: ideal pentru
îndepărtarea murdăriei, fără a se afecta
elasticitatea fibrelor.
Baby
Acest program va permite sa spalati toate
hainele bebelusului dvs. obtinind o curatare
perfecta precum si igienizarea necesara, setind
temperature apei la minim 60°C. Pentru rezultate
optime privind igienizarea hainelor recomandam
sa folositi detergent pudra (nu lichid).
Ţesături lână
Acest program efcetuează o fază de
spălare dedicată ţesăturilor din lână care
pot fi spălate în maşina de spălat sau
articolelor care pot fi spălate manual.
Spălare manuală
Program pentru rufe care trebuie spălate
manual, programul se încheie cu 3 clătiri şi
o centrifugare uşoară.
pentru igienizarea cuvei, îndepărtarea
mirosurilor neplăcute și pentru prelungirea
duratei de viață a mașinii de spălat.
Aveți grijă să porniți programul "Curățare
automată" fără a introduce rufe în cuvă,
utilizați doar detergent pudră. La finalul
programului, lăsați ușa deschisă pentru a
permite uscarea cuvei.
Este recomandabil să utilizați acest
program la fiecare 50 de spălări.
RO
Smart Touch
Setare personalizată a butonului pe care
trebuie să îl selectați atunci când doriți să
transferați o comandă de pe aplicație către
mașina de spălat pentru a porni / descărca
un program (pentru mai multe informații,
vezi secțiunea dedicată și manualul de
utilizare al aplicației). Pentru opțiunea
Smart Touch, setarea din fabricație este
programul "Curățare automată", utilizat
63
7. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
În cazul în care mașina de spălat nu funcționează corespunzător, consultați ghidul rapid
furnizat mai jos. Conține recomandări practice privind rezolvarea celor mai simple probleme.
DOAR PENTRU MODELELE SMART TOUCH.
Datorită etapei Smart Check-up a aplicației Candy simply-Fi, puteți verifica
oricând dacă mașina de spălat funcționează corespunzător. Aveți nevoie doar de
un telefon cu sistem Android și tehnologie NFC. Mai multe informații veți găsi în
aplicație.
Dacă pe afișajul mașinii apare o eroare (un cod sau un LED ce clipește), va trebui
să porniți aplicația ș i să apropiați telefonul cu Android ș i NFC de logo-ul Smart
Touch de pe mașină. Acum puteți încerca să rezolvați problema.
RAPORT EROARE
l Modele cu afișare: eroarea este afișată printr-un număr precedat de litera ”E”
(exemplu: Eroare 2 = E2).
l Modele fără afișare: eroarea este indicată prin clipirea LED-urilor în funcție de
numărul erorii, urmată de o pauză de 5 secunde (exemplu: Eroare 2 = două clipiri –
pauză 5 secunde – două clipiri – etc…)
Eroare afișată
E2 (cu afișaj)
2 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E3 (cu afișaj)
3 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E4 (cu afișaj)
4 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E7 (cu afișaj)
7 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
Oricare alt cod
Cauze posibile și soluții practice
Mașina nu este alimentată cu apă.
Asigurați-vă de faptul că robinetul de alimentare este deschis.
Asigurați-vă că furtunul de alimentare nu este îndoit sau răsucit.
Evacuarea nu se află la înălțimea potrivită (vezi secțiunea pentru
instalare).
Închideți robinetul de alimentare, deșurubați furtunul din spatele
mașinii și asigurați-vă că filtrul este curățat și nu este blocat.
Mașina de spălat nu evacuează apa.
Asigurați-vă de faptul că filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă de faptul că furtunul de evacuare nu este îndoit sau
răsucit.
Asigurați-vă de faptul că sistemul de evacuare nu este blocat iar apa
curge fără blocaje. Încercați să evacuați apa în chiuvetă.
Există prea multă spumă și / sau apă.
Asigurați-vă că nu a fost utilizată o cantitate foarte mare de detergent
sau un produs ce nu era destinat utilizării în mașina de spălat.
Probleme cu ușa.
Verificați dacă ușa este închisă corespunzător. Asigurați-vă că rufele
sunt în interiorul mașinii și nu blochează închiderea ușii.
Dacă ușa este blocată, opriți mașina și scoateți ștecherul din priză,
așteptați 2-3 minute apoi redeschideți ușa.
Opriți mașina și scoateți ștecherul din priză, așteptați un minut.
Porniți mașina și un nou program. Dacă apare din nou eroarea,
contactați un centru de service autorizat.
64
ALTE ANOMALII
Mașina de spălat nu
pornește / nu
funcționează
Curge apă pe podea
lângă mașină
Nu pornește
centrifugarea
În timpul centrifugării
se aud vibrații
puternice / zgomote
Cauze posibile și soluții practice
Asigurați-vă că produsul este conectat la o priză ce funcționează.
Asigurați-vă că există alimentare cu energie.
Asigurați-vă că priza funcționează prin conectarea unui alt
echipament.
Ușa nu este închisă corespunzător: deschideți și închideți ușa.
Verificați dacă programul a fost selectat corect iar butonul de pornire
este apăsat.
Asigurați-vă de faptul că mașina nu se află în modul pauză.
Acest lucru se produce datorită unor scurgeri în garnitura de
etanșare dintre robinet și furtun; în acest caz, trebuie să înlocuiți
garnitura.
Verificați dacă filtrul este închis corespunzător.
Datorită aranjării necorespunzătoare a rufelor, mașina de spălat:
• Încearcă să echilibreze rufele, mărind timpul de centrifugare.
• Reduce viteza de centrifugare pentru a reduce vibrațiile și
zgomotul.
• Exclude centrifugarea pentru a proteja mașina.
Asigurați-vă că rufele sunt echilibrate. Dacă nu, aranjați-le,
introduceți-le la loc și reporniți programul.
Apa nu a fost evacuată complet: așteptați câteva minute. Dacă
problema persistă, vezi secțiunea Eroarea 3.
Unele modele sunt prevăzute cu funcția ”fără centrifugare”: verificați
să nu fie activată.
Verificați să nu fie activate unele opțiuni ce pot modifica
centrifugarea.
Utilizarea unei cantități prea mari de detergent poate împiedica
pornirea centrifugării.
Mașina de spălat nu este așezată la nivel: dacă este nevoie, reglați
picioarele așa cum este indicat în secțiunea corespunzătoare.
Asigurați-vă că ș uruburile de transport, dopurile din cauciuc ș i
distanțierele au fost îndepărtate.
Asigurați-vă că nu sunt obiecte străine în interiorul cuvei (monede,
nasturi, etc.).
Garanția standard a producătorului acoperă avariile cauzate de defecte mecanice
sau electrice datorate unor omisiuni ale producătorului. În cazul în care o
defecțiune se dovedește a fi provocată de factori din afara produsului furnizat,
utilizarea necorespunzătoare sau ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de
utilizare, se poate aplica o taxă.
65
RO
Problemă
Folosirea detergenților ecologici fără fosfat
poate cauza următoarele:
- Apa de clătire evacuată este tulbure:
acest efect este legat de zeoliții în
suspensie care nu au efecte negative
asupra eficienței clătirii.
Dacă problema persistă sau suspectați o
defecțiune, contactați imediat un centru de
service autorizat.
Este recomandabil să utilizați întotdeauna
piese de schimb originale, disponibile în
centrele de service autorizate.
- Spumă în apa de la ultima clătire: acest
lucru nu indică neaparat o clătire
necorespunzătoare.
Garanție
Produsul este garantat în termenii și
condițiile stabilite în certificatul furnizat
împreună cu produsul.
Certificatul de garanție trebuie să fie
completat corespunzător ș i păstrat,
deoarece va trebui să fie prezentat
centrului de service autorizat în cazul în
care apelați la acesta.
- Spumă abundentă: acest lucru se
datorează adesea agenților tensioactivi
anionici ce se regăsesc în detergenți și
care sunt greu de eliminat din rufe.
În aceste cazuri nu este necesară rularea
unei etape suplimentare de clătire, nu va
avea nici un efect.
Producătorul
își
declină
orice
responsabilitate pentru greşelile de tipar
din manualul acestui produs. Mai mult
decât atât, își rezervă de asemenea dreptul
de a face orice modificări considerate utile
pentru produsele sale fără a schimba
caracteristicile lor esențiale.
- Pulbere Albă (zeoliți) pe rufe la
sfârșitul spălării: acest lucru este
normal, pudra nu este absorbită de
material și nu schimbă culoarea rufelor.
66
RO
67
Ďakujeme za výber práčky značky Candy.
Sme si istí, že vám pomôže vyprať
oblečenie, každý jemný kúsok každý deň.
Životné prostredie
Tento spotrebič je označený podľa
Európskej smernice 2012/19/EU
O odpade
z
elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).
OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré
môžu spôsobovať negatívne dopady na
životné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu,
pre
odstránenie
a likvidáciu
všetkých
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu
všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať
dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ
nezostalo problémom pre životné prostredie;
je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
Váš výrobok si môžete zaregistrovať na
www.registercandy.com
na
získanie
rýchlejšieho
prístupu
k
dodatočným
službám presne určeným pre najvernejších
zákazníkov.
Pozorne si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné užívanie spotrebiča a
pre užitočné tipy ohľadom údržby.
Spotrebič používajte len po
dôkladnom preštudovaní týchto pokynov.
Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom
stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.
l OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne
s bežným komunálnym odpadom.
l OEEZ musí byť odovzdané na príslušných
Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný
tento návod, záručný list, adresy servisných
stredísk a š títok s energetickou účinnosťou.
Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú
hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo
zásobník na bielidlo (iba pri niektorých
modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si
všetky tieto diely na bezpečnom mieste.
zberných miestach spravovaných obcou
alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri
veľkých OEEZ zber z domu.
V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový
spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe
výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako
dodávané zariadenie.
Každý výrobok je označený jedinečným 16miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové
číslo”, vytlačeným na š títku na spotrebiči
(oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri
výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou
produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na
kontakt s Candy servisným strediskom.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
68
Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
l Tento
spotrebič je určený na
používanie v domácnosti a
podobných miestach:
− Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách alebo
inom pracovnom prostredí;
− Na farmách;
− Klientmi hotelov, motelov a
iných ubytovacích zariadení;
− Na mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie tohto spotrebiča mimo
domáceho prostredia alebo pre
typické domáce č innosti, ako je
komerčné využitie odborníkmi alebo
skúsenými užívateľmi, je vylúčené
z vyššie uvedených aplikácií. Ak
nepoužívate spotrebič v súlade s
vyššie uvedenými podmienkami,
môže sa skrátiť jeho životnosť a
môžete stratiť právo na záručnú
opravu. Akékoľvek poškodenie
spotrebiča vyplývajúce z použitia iného
ako domáceho (aj keď sa nachádza v
domácnosti) nebude akceptované
výrobcom pri uplatnení záruky.
l Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami,
alebo
bez
dostatočných
skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dohľadom alebo boli poučené
o bezpečnom používaní spotrebiča
a porozumeli možnému riziku.
69
l Nedovoľte
deťom hrať sa so
spotrebičom.
l Deti
do 3 rokov držte mimo
dosah, pokiaľ nie sú neustále
pod dohľadom.
l Ak
je poškodený prívodný kábel,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný technik alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa
zabránilo nebezpečenstvu.
l Na
pripojenie vody používajte
len
hadice
dodané
so
spotrebičom (nepoužívajte staré
hadice).
l Tlak
vody musí byť v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zabezpečte,
aby
koberec
neblokoval dno práčky a vetracie
otvory.
l Stav
vypnutia
zabezpečíte
nastavením príslušného symbolu
na ovládacom prvku do vertikálnej
pozície. Akákoľvek iná pozícia
tohto ovládača práčku zapne
(len pre modely s gombíkom
programov).
l Po
inštalácii musíte práčku
umiestniť tak, aby zostala zástrčka
ľahko prístupná.
SK
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Maximálna
kapacita suchej l Pri premiestňovaní nezdvíhajte
bielizne závisí od modelu (viď
práčku za ovládacie prvky ani
ovládací panel
zásobník pracích prostriedkov;
počas prepravy nikdy nepokladajte
l Pre nahliadnutie popisu výrobku
práčku otvorom na vozík. Pri
navštívte stránku výrobcu.
zdvíhaní odporúčame asistenciu
druhej osoby.
Bezpečnostné pokyny
l V prípade poruchy práčku vypnite,
l Pred
č istením alebo údržbou
práčky odpojte zástrčku od
sieťovej zásuvky a zastavte
ventil prívodu vody.
l Uistite
sa, č i je elektrický
systém uzemnený. V opačnom
prípade vyhľadajte odborný
servis.
zavrite ventil prívodu vody a
nemanipulujte so spotrebičom.
Ihneď
kontaktujte
najbližšie
servisné stredisko a používajte
len originálne náhradné diely.
Nedodržaním týchto pokynov môžete
negatívne ovplyvniť bezpečnosť
spotrebiča.
l Nepoužívajte
prevodníky, viacnásobné
zásuvky ani predlžovacie káble.
UPOZORNENIE:
Počas prania môže voda
dosahovať veľmi vysokú
teplotu.
l Pred
otvorením dverí sa uistite, či
Umiestnením značky
na
nie je v bubne voda.
produkt deklarujeme na vlastnú
l Pri odpájaní spotrebiča neťahajte zodpovednosť zhodu so všetkými
požiadavkami EÚ týkajúcimi sa
za prívodný kábel.
bezpečnosti, zdravia a ž ivotného
l Nevystavujte práčku dažďu, prostredia, ktoré sú zakotvené v
priamemu slnečnému žiareniu legislatíve a týkajú sa daného
ani iným poveternostným vplyvom. produktu.
70
2. INŠTALÁCIA
l Prerežte
spojovacie pásky
hadíc, nepoškoďte hadice a
prívodný kábel
1
A
B
A
B
l Vyskrutkujte
2 alebo 4 skrutky
(A) na zadnej strane spotrebiča
a vyberte 2 alebo 4 poistky (B)
podľa obrázku 1.
B
B
A
A
2 alebo 4 otvory
použitím dodaných krytiek.
SK
l Prekryte
l Ak
je práčka určená na
vstavanie,
po
prerezaní
spojovacích pások vyskrutkujte
3 alebo 4 skrutky (A) a dajte
dolu 3 alebo 4 podložky (B).
2
A
1
prípade niektorých modelov,
1 alebo viac podložiek spadne
do spotrebiča: nakloňte práčku
dopredu a vyberte ich. Prekryte
otvor pomocou krytiek dodaných
so spotrebičom.
2
3
l V
UPOZORNENIE:
Držte obalové materiály mimo
dosah detí.
B
C
„polionda“ panel na
dno podľa obrázku 2 (podľa
modelu, zvoľte verziu A, B alebo C).
3
l Umiestnite
71
2
1
Pripojenie vody
3
l Pripojte hadicu na vodu ku kohútiku
(obr.3) a použite iba hadicu dodanú s
výrobkom (nepoužívajte staré súpravy
hadíc).
l Niektoré modely môžu obsahovať jednu
alebo viac z nasledujúcich funkcií:
l HOT&COLD
(obr.
4):
nastavenie
pripojenia vody na horúcu a studenú vodu
pre vyššiu úsporu energie.
Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej
vody
a červenú k ventilu horúcej vody.
Práčku je možné pripojiť len k ventilu
studenej vody: v takom prípade sa môžu
niektoré programy spustiť o niekoľko minút
neskôr.
l AQUASTOP
(obr.
5):
zariadenie
umiestnené na prívodnej hadici, ktoré
zastaví prívod vody v prípade poškodenia
hadice; v tomto prípade sa zobrazí
červený symbol v okienku "A" a hadicu
musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice
stlačte jednosmerné poistné zariadenie
"B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA
S OCHRANOU (obr. 6): Ak voda
pretečie z hlavnej internej hadice "A",
transparentný izolačný plášť "B" udrží
vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisné stredisko pre výmenu prívodnej
hadice.
7
Umiestnenie
neohnite hadicu a umiestnite odtokovú
hadicu do umývadla alebo radšej pripojte
k odpadovému potrubiu vo výške
najmenej 50 cm s priemerom väčším ako
je priemer hadice práčky (obr. 7).
72
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte práčku k stene, nepritlačte ani
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek
podľa obrázku 8:
a.otočením matice v smere hodinových
ručičiek uvoľnite skrutku;
b.otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo
zníženie, až kým sa nedotkne podlahy;
c.zaistite nožičku točením matice, kým sa
nedotkne spodnej časti skrinky práčky.
8
A
B
l Spotrebič pripojte.
UPOZORNENIE:
V prípade potreby výmeny prívodného
kábla kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
C
Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený
na 3 časti podľa obrázku 9:
l priestor “1”: prací prostriedok na
predpranie;
l priestor “ ”:pre špeciálne prísady,
aviváže, škrob, a pod.;
9
1
2
UPOZORNENIE:
Používajte len tekuté prostriedky;
práčka automaticky nastaví dávkovanie
prísad pri každom cykle počas
posledného plákania.
l priestor “2”: prací prostriedok na hlavné
10
pranie.
Pri niektorých modeloch je dodaná tiež
nádoba na tekuté pracie prostriedky
(obr.10). V prípade jej použitia ju vložte do
časti "2". Týmto spôsobom sa tekutý prací
prostriedok dostane do bubna v správnej
chvíli. Nádobu môžete použiť tiež na bielidlo
pri voľbe programu „Plákanie“.
11
UPOZORNENIE:
Niektoré
pracie
prostriedky
sa
ťažko odstraňujú. V takom prípade
odporúčame použitie vloženia nádoby
do bubna (príklad n obrázku 11).
73
SK
Zásobník pracích prostriedkov
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkladanie bielizne
UPOZORNENIE: pri triedení bielizne sa
uistite:
- vyberte z bielizne kovové predmety, ako
sú mince, sponky;
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite
voľné a dlhé pásy;
- zo záclon odnímte kolieska;
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne;
- pre odstránenie odolných škvŕn použite
príslušné prostriedky.
Nasleduje rýchla príručka s tipmi a
odporúčaniami
o
použití
pracích
prostriedkov pri rôznych teplotách. V
každom prípade si vždy prečítajte pokyny
na pracom prostriedku na jeho správne
použitie a dávkovanie.
Pri praní veľmi znečistenej bielej
bielizne odporúčame použiť program
na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
bežný prací prostriedok (heavy duty),
obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú
výnimočné výsledky pri stredných
/vysokých teplotách.
l Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných
ťažkých tkanín odporúčame vynechať
odstreďovanie.
l Pri praní vlny sa uistite, či je možné túto
bielizeň prať v práčke a č i je označená
symbolom „Čistá vlna” s „Nekrčivá” alebo
„Možné prať v práčke“.
Užitočné odporúčania pre užívateľa
Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.
Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť
druh použitého pracieho prostriedku
vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň
znečistenia. Bežné pracie prášky sú
vhodné na „biele“ alebo farebné odolné
tkaniny so silným znečistením, zatiaľ čo
tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s
ochranou farby” sú vhodné pre farebné
látky s vysokým stupňom znečistenia.
Maximalizujte veľkosť náplne
l Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody
a pracích prostriedkov dosiahnete
využitím maximálnej kapacity práčky.
Ušetríte až 50% energie praním plnej
náplne namiesto 2 polovičných náplní.
Potrebujete predpranie?
Pri praní pri teplote pod 40°C
odporúčame použitie tekutých pracích
prostriedkov
alebo
prostriedkov
špeciálne označených ako vhodné na
pranie pri nízkej teplote.
l Používajte len na veľmi znečistenú
bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynechaním
predprania v prípade bežne znečistenej
bielizne.
Je potrebná horúca voda?
l Odstráňte škvrny odstraňovačom alebo
namočte bielizeň vo vode pred praním
pre zníženie potreby programu s horúcou
vodou. Voľbou programu 60°C môžete
ušetriť až 50% energie.
74
Pri praní vlny alebo hodvábu
používajte len pracie prostriedky určené
výhradne pre tieto látky.
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
Na čistenie vonkajších častí práčky použite
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky,
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník
pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov o
premiestňovaní práčky alebo dlhodobom
odstavení je popísaných nižšie.
l Odporúčame
Odporúčania v prípade
premiestňovania a dlhodobého
odstavenia spotrebiča
l K tomu vytiahnite zásobník miernym
l V prípade že budete skladovať práčku v
čistiť zásobník pracích
prostriedkov,
aby
ste
zabránili
hromadeniu zvyškov prostriedkov a
prísad.
nevykurovanej miestnosti
vypustite všetku vodu z rúr.
ťahom, vyčistite pod tečúcou vodou a
zasuňte na miesto.
dlhší
čas,
l Odpojte práčku od elektrickej siete.
l Znížte koniec hadice nad misu a vypustite
Čistenie filtra
zvyšnú vodu.
l Po vypustení pripevnite hadicu remeňom.
l Práčka je vybavená špeciálnym filtrom na
zachytenie veľkých zvyškov, ako sú
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať
odtokový otvor.
l Len
v prípade niektorých modelov:
vyberte hadičku, odstráňte uzáver a
zachyťte vodu do nádoby.
l Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť
pod neho utierku na zachytenie vody.
l Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek
po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii.
l Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho
nasaďte otočením v smere hodinových
ručičiek.
l Opakujte
predchádzajúce
kroky
v
opačnom poradí na zostavenie všetkých
dielov.
75
SK
Čistenie zásobníka pracích
prostriedkov
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO
ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A
PROGRAMY
Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu
vody podľa typu a množstva bielizne. Tento
systém ponúka skvelú úsporu energie a
značnú redukciu dĺžky prania.
N
A
Voľba programu
l Zapnite práčku a zvoľte požadovaný
program.
l Nastavte
teplotu prania a
požadované tlačidlo „možnosti“.
l Stlačením
tlačidla
spustite pranie.
L M
ŠTART/PAUZA
V prípade že nastane výpadok elektrického
prúdu počas prania, špeciálny systém
pamäte uloží nastavenie a pri obnovení
napájania práčka pokračuje od bodu, kde bol
cyklus prerušený.
l Na konci programu sa na displeji zobrazí
správa "End"
modeloch
sa
všetkých fáz.
G HI
stlačte
alebo pri
rozsvietia
niektorých
indikátory
Počkajte, kým nezhasne kontrolka
uzamknutia dvierok: približne 2 minúty
po skončení programu.
l Vypnite práčku.
Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku
programov a postupujte podľa tohto
poradia.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
C
A
B
C
D
E
F
D
E F
B
Volič programov s pozíciou OFF
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE
Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
G Kontrolky ODLOŽENÉHO
ŠTARTU / FÁZY PRANIA
H Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
I Kontrolka EXTRA PLÁKANIE
L Kontrolky VOĽBA TEPLOTY
M Kontrolky VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
N Oblasť SMART TOUCH
Otáčky pri odstredení:
viď štítok so základnými údajmi.
Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania:
viď štítok so základnými údajmi.
76
Otvorenie dvierok
Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA
spotrebič chvíľu čaká, kým začne
fungovať.
Špeciálne bezpečnostné zariadenie bráni
otvoreniu dvierok ihneď na konci cyklu.
Po skončení cyklu počkajte 2 minúty a
pokiaľ nezhasne kontrolka "Uzamknutie
dvierok" pred otvorením dvierok.
PRIDANIE
ALEBO
ODOBRANIE
BIELIZNE PO TOM, Č O BOL PROGRAM
UŽ SPUSTENÝ (PAUZA)
l Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA
na približne 2 sekundy (niektoré
indikátory budú blikať pre indikáciu, že
spotrebič je v režime pozastavenia).
Volič programov s pozíciou OFF
l Počkajte 2 minúty, kým bezpečnostná
Skôr ako otvoríte dvierka, skontrolujte,
či je hladina vody pod dvierkami, aby
ste zabránili vytečeniu.
Poznámka: pre vypnutie spotrebiča
nastavte volič programov do pozície
OFF.
l Po tom, čo ste pridali alebo odobrali
bielizeň, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA (program sa spustí vo
fáze, kde bolo pranie prerušené).
l Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA spustite
zvolený cyklus.
ZRUŠENIE PROGRAMU
l Po
voľbe programu zostane volič
programov do konca cyklu v nastavenej
pozícii.
l Práčku
vypnite
pozície OFF.
otočením
voliča
l Pre zrušenie programu nastavte volič
programov do pozície OFF.
do
Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
l Vďaka tejto funkcii môžete odložiť štart
prania o 3, 6 alebo 9 hodín.
Na konci každého cyklu alebo pred
spustením nového cyklu musíte nastaviť
volič programov späť do pozície OFF.
l Pre
nastavenie
odloženého
postupujte nasledovne:
- Zvoľte program.
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Zatvorte dvierka PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
štartu
- Počkajte,
pokým
sa
nerozsvietia
indikátory
zodpovedajúce
zvolenej
teplote
a
otáčkam
odstredenia
zvoleného programu.
stlačením
- Stlačte tlačidlo (každým stlačením
tlačidla odložíte štart o 3, 6 alebo 9
hodín a bude blikať zodpovedajúci
indikátor).
l Stlačením spustíte zvolený cyklus (podľa
zvoleného cyklu sa rozsvieti
z indikátorov umývania).
jeden
77
SK
poistka neumožní otvorenie dverí práčky.
Po voľbe programu sa rozsvietia
zodpovedajúce indikátory teploty a
otáčok odstredenia.
- Stlačením
tlačidla
ŠTART/PAUZA
potvrďte funkciu odloženého štartu
(indikátor zodpovedajúci nastavenej
dobe odloženého štartu prestane blikať
a zostane svietiť). Na konci nastavenej
doby sa spustí nastavený program.
l Odložený štart je možné zrušiť otočením
programátora do polohy OFF.
Ak nastane výpadok v elektrickej sieti
počas prevádzky spotrebiča, š peciálna
pamäť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
miesta prerušenia.
l Teplotu
nie je možné zvýšiť nad
maximálnu povolenú hodnotu pre daný
program, za účelom ochrany tkanín.
l Ak chcete uskutočniť studené pranie,
nesmie svietiť žiadny indikátor.
Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
l Stlačením tohto tlačidla môžete znížiť
otáčky odstredenia alebo odstredenie
úplne vylúčiť.
l Ak štítok neuvádza konkrétne informácie,
je možné možné použiť
otáčky uvedené v programe.
Tlačidlá musíte stlačiť pred stlačením
tlačidla ŠTART/PAUZA.
maximálne
Aby ste zabránili poškodeniu látky, nie
je možné zvýšiť otáčky nad maximálne
povolené programom.
Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE
l Táto možnosť vám umožňuje pridať
cyklus plákania na konci pracieho cyklu a
bola navrhnutá pre osoby s citlivou a
jemnou pokožkou, pri ktorých aj malé
množstvo pracieho prostriedku môže
spôsobiť alergickú reakciu.
l Túto možnosť odporúčame použiť aj pre
detskú bielizeň a v prípade veľmi
znečistenej bielizne, pri ktorej je pridané
väčšie množstvo pracieho prostriedku,
alebo pri bielizni, ktorá má tendenciu
zachytávať prací prostriedok.
Ak voľba nie je kompatibilná so
zvoleným programom, zodpovedajúci
indikátor najskôr blikne a potom
zhasne.
Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
l Toto tlačidlo vám umožňuje zmeniť
teplotu pracieho cyklu.
78
l Pre opätovnú aktiváciu cyklu odstredenia
stlačte tlačidlo, pokým sa nezobrazia
požadované otáčky.
l Otáčky odstredenia môžete upraviť bez
prerušenia činnosti práčky.
Nadmerné
dávkovanie
pracieho
prostriedku môže viesť k tvorbe
veľkého množstva peny. Ak spotrebič
zistí nadmerné množstvo peny, môže
vylúčiť
fázu
odstredenia
alebo
predĺžiť trvanie programu a zvýšiť
spotrebu vody.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
elektronickým
zariadením,
ktoré
bráni cyklu odstredenia v prípade
nevyváženej bielizne. Tým sa zníži
hluk a vibrácie spotrebiča a tak sa
predĺži aj jeho životnosť.
Kontrolka EXTRA PLÁKANIE
Kontrolky ODLOŽENÉHO ŠTARTU /
FÁZY PRANIA
Kontrolka sa rozsvieti po stlačení tlačidla.
Ak voľba nie je kompatibilná so zvoleným
programom,
zodpovedajúca
kontrolka
najskôr blikne a potom zhasne.
l Každým stlačením tlačidla ODLOŽENÉHO
ŠTARTU indikátory zobrazia koľko
hodín ste nastavili pre odložený štart
(3, 6 alebo 9 hodín) a odpočítava sa až
do konca.
Kontrolky VOĽBA TEPLOTY
l Počas chodu programu indikátory svietia
hlavní praní
máchání
Kontrolky VOĽBA OTÁČOK
ODSTREDENIA
odstředění
Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
Zobrazuje otáčky odstredenia zvoleného
programu, ktoré je možné zmeniť alebo
odstredenie
úplne
vylúčiť
pomocou
príslušného tlačidla.
l Ikona indikuje uzamknuté dvierka.
Zavrite
dvierka
PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
stlačením
l Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA so
zatvorenými dvierkami bude kontrolka
chvíľu blikať a potom zostane svietiť.
Ak nie sú dvierka správne zatvorené,
kontrolka bude blikať približne 7
sekúnd, potom sa príkaz spustenia
automaticky zruší. V takom prípade
zatvorte dvierka správne a stlačte
opäť tlačidlo ŠTART/PAUZA.
l Špeciálne bezpečnostné zariadenie bráni
otvoreniu dvierok ihneď po dokončení
cyklu. Po skončení cyklu počkajte 2
minúty a kým nezhasne kontrolka
"ZAMKNUTÉ DVIERKA" než otvoríte
dvierka. Na konci cyklu nastavte volič
programov do pozície OFF.
79
SK
Zobrazuje
nastavenú
teplotu
prania
zvoleného programu, ktorú je možné
zmeniť (ak je to možné) zodpovedajúcim
tlačidlom.
Ak chcete vykonať studené pranie,
indikátory nesmú svietiť.
postupne pre zobrazenie aktuálnej fázy:
l Smart Care – kontrola a cykly "Auto-
SMART TOUCH
Clean"
a
príručka
možných problémov.
Tento spotrebič je vybavený technológiou
Smart Touch, ktorá umožňuje komunikáciu,
prostredníctvom aplikácie, so smartfónmi
s operačným
systémom
Android
a
vybavenými funkciou NFC (Near Field
Communication).
Aplikácia
Candy
simply-Fi
je
dostupná
pre
zariadenia
so
systémami Android a iOS, pre tablety
a smartfóny. Môžete komunikovať
so spotrebičom a získať výhodu
ponúkanú Smart Touch len so
smartfónmi
Android
vybavenými
technológiou NFC, podľa nasledujúcej
schémy
Interakcia so
spotrebičom +
obsahom
Android smartfón
bez
NFC
technológie
Len obsah
Android tablet
Len obsah
Apple iPhone
Len obsah
Apple iPad
Len obsah
l My Statistics – štatistika prania a tipy pre
efektívnejšie využitie spotrebiča.
Získajte
všetky
podrobnosti
o
funkciách Smart Touch aplikácie v
DEMO režime alebo prejdite na:
www.candysmarttouch.com
l Stiahnite si aplikáciu Candy simply-Fi.
Android smartfón
s technológiou NFC
na odstránenie
POUŽITIE SMART TOUCH
PRVÝKRÁT – registrácia spotrebiča
l Otvorte menu "Settings" vášho Android
smartfónu a aktivujte funkciu NFC v menu
"Wireless & Networks".
V závislosti od modelu smartfónu a
OS verzie systému Android môže byť
proces aktivácie NFC odlišný. Viď
návod k smartfónu.
l Nastavte ovládač do pozície Smart
Touch
pre aktiváciu
ovládacom paneli.
senzora
na
FUNKCE
l Otvorte aplikáciu, vytvorte si užívateľský
Hlavné funkcie aplikácie sú:
l Voice Assistant – príručka na výber
ideálneho cyklu len s tromi hlasovými
príkazmi (bielizeň/látka, farba, stupeň
znečistenia).
l Cycles
– na načítanie a
nových pracích programov.
spustenie
80
profil a zaregistrujte spotrebič pokynov na
telefóne alebo podľa "Príručky rýchleho
štartu" spotrebiča.
Ďalšie informácie, otázky a video pre
ľahkú registráciu je dostupné na:
www.candysmarttouch.com/how-to
DALŠIE POUŽITIE – bežné použitie
aplikáciu, najskôr aktivujte režim Smart
Touch nastavením ovládača na správnu
pozíciu.
l Uistite sa, či máte odomknutú obrazovku
telefónu (z pohotovostného režimu) a
aktivovanú funkciu NFC. V opačnom
prípade
postupujte
podľa
vyššie
uvedených pokynov.
l Ak chcete spustiť prací cyklus, vložte
bielizeň, prací prostriedok a zatvorte dvierka.
l Zvoľte požadovanú funkciu v aplikácii
Hrubé obaly alebo metalické nálepky
na smartfóne môžu ovplyvniť alebo
brániť prenosu dát medzi telefónom a
spotrebičom. V prípade potreby ich
odstráňte.
(napr.: spustenie programu, kontrola
cyklu, aktualizácia štatistík a pod…).
l Postupujte podľa pokynov na displeji
telefónu a podľa požiadavky aplikácie ho
udržiavajte V BLÍZKOSTI loga Smart
Touch, ktoré sa nachádza na ovládacom
paneli spotrebiča.
Nahradením niektorých častí smart
telefónu (napr. zadný kryt, batéria
atď.) neoriginálnymi zložkami by
mohlo dôjsť k poškodeniu NFC
antény, ktoré by následne mohlo
brániť plnému využitiu aplikácie.
Správa
a
ovládanie
spotrebiča
prostredníctvom aplikácie je možná len
„v blízkosti“: nie je možné vykonať
operácie na diaľku (napr.: z inej
miestnosti; mimo domu).
POZNÁMKY:
Umiestnite smartfón tak, že NFC
anténa na zadnej strane zodpovedá
pozícii Smart Touch logu spotrebiča
(viď obrázok nižšie).
81
SK
V prípade že nepoznáte pozíciu NFC
antény, krúživými pohybmi ľahko
pohybujte smart telefónom nad logom
Smart Touch až kým aplikácia
nepotvrdí pripojenie. Aby bol prenos
dát úspešný, JE NUTNÉ UDRŽIAVAŤ
SMART
TELEFÓN
V BLÍZKOSTI
OVLÁDACIEHO PANELU POČAS CELÉHO
NIEKOĽKOSEKUNDOVÉHO PRIPOJENIA.
Následne Vás bude zariadenie informovať
o správnom výsledku operácie a oznámi
Vám, že je možné presunúť sa so smart
telefónom kamkoľvek.
l Vždy, keď chcete spravovať spotrebič cez
Tabuľka programov
1)
(MAX.) *
2
(viď ovládací panel)
PROGRAM
(MAX.)
Biela bielizeň
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
Bavina +
Predpieranie
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
EcoMix 20°
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
Denný 59 Min.
1,5 2 2,5 3
3 3,5 3,5 4
60°
Rýchly 30 Min.
1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
Bavina
**
Syntetické
Plákanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Odčerpanie +
Odstredenie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jemná
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
Džínsy
3
3
Baby
1
3
3
40°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
3
3
3
3
Vlna
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Ručné pranie
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
2
1
Prispôsobiteľné nastavenia ovládača na spoluprácu s aplikáciou smartfónu a na
stiahnutie cyklov. viď zodpovedajúcu kapitolu). Vo výrobe je nastavený počiatočný
program Auto-Clean, navrhnutý na čistenie spotrebiča.
82
Prečítajte si tieto poznámky:
* Maximálna kapacita suchej bielizne závisí
od modelu (viď ovládací panel).
** ŠTANDARDNÝ PROGRAM NA
BAVLNU PODĽA (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
1)
PROGRAM NA BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM NA BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tieto programy sú vhodné na pranie
bežne znečistenej bielizne a sú
najúčinnejšie vzhľadom na spotrebu
energie a vody na pranie bavlnenej
bielizne.
Tieto programy boli vyvinuté v zhode s
teplotou uvedenou na štítku bielizne a
aktuálna teplota vody sa môže mierne
odlišovať od deklarovanej teploty cyklu.
83
Keď zvolíte program, rozsvieti sa
kontrolka zodpovedajúca odporúčanej
teplote. Teplotu môžete kedykoľvek
zmeniť pomocou príslušného tlačidla
(ak je to možné), ale nie je možné
ju zvýšiť nad maximálnu prípustnú
teplotu.
SK
(Len pre modely s priestorom
na tekuté pracie prostriedky)
Pokiaľ len niekoľko kusov bielizne
vyžaduje
ošetrenie
bielením,
môžete vykonať odstránenie škvŕn
v práčke.
Nalejte bielidlo do zásobníka
na tekuté pracie prostriedky
vloženého v priestore označeného
„2“
v
zásobníku
pracích
prostriedkov a nastavte program
PLÁKANIE.
Po skončení cyklu nastavte volič
programov do pozície OFF,
pridajte
zvyšok
bielizne
a
pokračuje v bežnom praní s
najvhodnejším programom.
Výber programov
V prípade prania rôznych typov látok a
rôzneho stupňa znečistenia obsahuje
práčka špecifické programy na splnenie
každej potreby prania (viď tabuľka).
Biela bielizeň
Na perfektné pranie. Konečné odstreďovanie
pri maximálnej rýchlosti ponúka účinnejšie
odstránenie pracích prostriedkov.
Bavlna + Predpieranie
Tento
program
bol
navrhnutý
na
odstránenie odolnejších nečistôt z bielej
bavlnenej bielizne. Predpieranie zaisťuje
dôkladné odstránenie nečistôt. Do komory
"1" pridajte 20% pracieho prostriedku
v porovnaní s prostriedkom na hlavné
pranie.
EcoMix 20°
Tento inovatívny program
umožňuje
spoločné pranie rôznych materálov a farieb,
ako je bavlna, syntetická a zmiešaná
bielizeň pri 20°C a ponúka excelentný prací
účinok. Spotreba tohto programu je okolo
40% oproti bežnému programu na bavlnu s
teplotou 40°C.
Bavlna
Tento program je vhodný na pranie bežne
znečistenej bavlny a je to najúčinnejší
program ohľadom spotreby energie a vody
na pranie bavlnenej bielizne.
Syntetické
Pranie a plákanie je optimalizované s
rytmom rotácie bubna a hladinou vody.
Jemné odstreďovanie zaisťuje zníženú
tvorbu pokrčenia látok.
Denný 59 Min.
Tento
špeciálne
navrhnutý
program
zachováva vysoký účinok prania so
značným skrátením č asu prania. Program
je navrhnutý pre menšiu náplň (viď tabuľku
programov).
84
Rýchly 30 Min.
Kompletný prací cyklus (pranie, plákanie a
odstreďovanie). Tento program je vhodný
najmä na mierne znečistenú bavlnenú a
zmiešanú bielizeň. S týmto programom
odporúčame používať len 20% bežne
používaného pracieho prostriedku, aby ste
zabránili plytvaniu.
Plákanie
Tento program vykoná 3 plákania s
prostredným odstreďovaním (ktoré možno
znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného
tlačidla). Slúži na plákanie akéhokoľvek typu
látky, napríklad po ručnom praní.
Odčerpanie + Odstredenie
Program dokončí odčerpanie a odstredenie pri
maximálnej rýchlosti. Odstreďovanie možno
zrušiť alebo znížiť otáčky pomocou tlačidla
VOLBA OTÁČOK ODSTREDENIA.
Jemná
Tento program strieda prácu a prestávky a
je vhodný najmä na pranie jemnej bielizne.
Prací cyklus a plákanie sa vykonávajú s
maximálnym množstvom vody na zaistenie
najlepšieho účinku.
Džínsy
Tento
program
bol
navrhnutý
pre
najkvalitnejšie čistenie látok ako sú džínsy,
je ideálny na odstránenie nečistôt bez
ovplyvnenia elasticity vlákien.
Baby
Tento program Vám umožňuje prať detské
oblečenie pri nastavenej teplote min. 60°C.
Vďaka tomuto programu bude detské
oblečenie hygienicky čisté.
Pre docielenie výsledku perfektného prania
odporúčame použiť prací prášok namiesto
pracieho gélu.
Vlna
Tento program vykoná prací cyklus určený
pre vlnu, ktorú je možné prať v práčke,
alebo pre bielizeň určenú pre ručné pranie.
Ručné pranie
Program na bielizeň na ručné pranie,
program končí 3 cyklami plákania a
pomalým odstreďovaním.
nastavený cyklus "Auto-Clean", na čistenie
bubna, odstránenie pachu a predĺženie
životnosti práčky.
Cyklus "Auto-Clean" spusťte bez vloženej
bielizne, používajte len práškový prací
prostriedok. Na konci cyklu nechajte dvierka
práčky otvorené pre vysušenie bubna.
Odporúčame po každých 50 cykloch prania.
SK
Smart Touch
Prispôsobiteľné nastavenie ovládača, ktorý
musíte zvoliť, ak chcete preniesť príkaz
z aplikácie
do
spotrebiča
a
na
načítanie/spustenie cyklu. (viď zodpovedajúcu
kapitolu v návode na obsluhu aplikácie pre
podrobnejšie informácie).
V možnosti Smart Touch je z výroby
85
7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu
príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov.
LEN PRE SMART TOUCH MODELY.
Vďaka cyklu Smart Check-up vašej aplikácie Candy simply-Fi môžete kedykoľvek
skontrolovať správnu funkčnosť spotrebiča. Potrebujete len Android smartfón
s technológiou NFC. Viac informácií nájdete v aplikácii.
Ak displej spotrebiča zobrazuje chybu (kód alebo blikajúcu LED), mali by ste
zapnúť aplikáciu a priblížiť Android smartfón k NFC na Smart Touch logu
spotrebiča. Teraz môžete spustiť adresár na riešenie problému.
HLÁSENIE PORUCHY
l Modely s displejom: chyba je zobrazená č íslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd
– dve bliknutia – a pod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejom)
2 bliknutia LED
(bez displeja)
E3 (s displejom)
3 bliknutia LED
(bez displeja)
E4 (s displejom)
4 bliknutia LED
(bez displeja)
E7 (s displejom)
7 bliknutia LED
(bez displeja)
Akýkoľvek iný kód
Možné príčiny a praktické riešenia
Spotrebič nemôže napustiť vodu.
Skontrolujte, či je otvorený prívod vody.
Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo
pricvaknutia.
Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii).
Zatvorte prívodný ventil, odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej
strane spotrebiča a skontrolujte, či je filter čistý a nie je zablokovaný.
Práčka nevypúšťa vodu.
Skontrolujte, či nie je upchatý filter.
Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá.
Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či voda
voľne odteká. Skúste vypustiť vodu do výlevky.
Veľmi veľa peny a/alebo vody.
Skontrolujte, či ste nepridali nadmerné množstvo
prostriedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky.
Problém s dvierkami.
pracieho
Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či
bielizeň nebráni v zatvorení dvierok.
Ak sú dvierka blokované, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej
siete, počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka.
Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte.
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
86
Problém
Možná príčina a praktické riešenia
Pračka
nefunguje/nespustí sa
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej zásuvke.
Skontrolujte, či je zapnutá.
Pomocou iného spotrebiča skontrolujte, č i je elektrická zásuvka
funkčná.
Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte.
Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart.
Skontrolujte, či práčka nie je v režime pauzy.
Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prívodným ventilom a
hadicou; v takom prípade vymeňte tesnenie a dotiahnite hadicu a
ventil.
Skontrolujte, či je filter správne zatvorený.
Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka:
• Pokúšať sa o vyváženie bielizne, predĺžením doby odstredenia.
• Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku.
• Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča.
Uistite sa, či je bielizeň vyvážená. Ak nie, usporiadajte ho a
reštartujte program.
Môže to byť z dôvodu, že nie je úplne odčerpaná voda: počkajte
niekoľko minút. Ak problém trvá, viď časť Error 3.
Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“:
skontrolujte, či nie je zapnutá.
Skontrolujte možnosti nastavenia, ktoré môžu vylúčiť odstredenie.
Voda na podlahe
alebo v blízkosti
spotrebiča
Pračka neodstreďuje
Silné vibrácie/hluk
počas odstreďovania
Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže mať
vplyv na spustenie odstredenia.
Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte pomocou
nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly.
Skontrolujte, či sú odstránené prepravné skrutky, gumové vložky a
podložky.
Skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety (mince,
háčiky, gombíky a pod…).
Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy
výrobku zo strany výrobcu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku,
nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie
zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.
87
SK
INÉ PROBLÉMY
Použitie ekologických pracích prostriedkov
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:
Ak problém trvá, ihneď kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
- tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu
potlačenia
zeolitov,
ktoré
nemajú
negatívny vplyv na účinok plákania.
Dôrazne odporúčame používať originálne
náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom
servisnom stredisku.
- biely prášok (zeolit) na bielizni na
konci prania: je to normálne, prášok
nebol absorbovaný látkou a nezmení jej
farbu.
Záruka
Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa
podmienok uvedených na certifikáte
dodanom s výrobkom. Záručný certifikát
musí
byť
kompletne
vyplnený.
Uschovajte si ho na bezpečnom mieste
pre prípad požiadavky autorizovaného
servisného strediska.
- pena vo vode v poslednom plákaní:
neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.
- bohatá pena: toto je často z dôvodu
aniónovej aktívnej povrchovej látky v
prípade prostriedkov, ktoré je možné
ťažko odstrániť z bielizne.
V takom prípade nepúšťajte opakované
plákanie na odstránenie tohto efektu:
nepomôže to.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
tlačové chyby v návode dodanom so
spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na
akékoľvek zmeny užitočné pre tento
výrobok bez zmeny jeho základných
vlastností.
88
SK
89
Дякуємо, що обрали пральну машину
Candy. Ми впевнені, що вона стане
вашим вірним помічником у щоденному
обережному пранні одягу, навіть делікатного.
Уважно прочитайте цю інструкцію з
експлуатації
для
правильного
та
безпечного використання приладу, а також
для отримання корисних порад щодо його
ефективного обслуговування.
Починайте користування пральною
машиною лише після уважного прочитання
цієї інструкції. Ми рекомендуємо завжди
тримати цю інструкцію поруч та зберігати у
належному стані, аби нею можна було
скористатися в майбутньому.
Будь ласка, переконайтеся, що у комплекті
з доставленим вам приладом наявна
інструкція з експлуатації, гарантійний
талон, інформація про адресу сервісного
центру
та
маркування
щодо
енергоефективності. Також впевніться, що
до комплекту поставки включено заглушки,
напрямну зливного шлангу, а також лоток
для рідкого прального засобу або
вібділювача (лише у деяких моделях). Ми
рекомендуємо зберегти усі ці компоненти.
Кожен продукт має унікальний 16-значний
код, або «серійний номер», що міститься
на прикріпленій до пральної машини
етикетці (на дверцятах) чи на документі у
конверті всередині пральної машини. Цей
код
є
своєрідним
Ідентифікаційним
номером продукту і знадобиться вам для
реєстрації продукту або
у випадку
звернення до Центру з Обслуговування
Клієнтів Candy.
ВЕЕО містять як забруднюючі речовини
(які можуть спричиняти негативні наслідки
для довкілля), так і основні елементи (які
можна використовувати повторно). Для
належного видалення всіх забруднюючих
речовин і збирання та утилізації всіх
матеріалів важливо, а би поводження
з ВЕЕО відбувалося з
дотриманням
спеціальних процедур. Громадяни можуть
відігравати важливу роль у запобіганні
виникненню загрози довкіллю від ВЕЕО;
для цього дуже важливо дотримуватися
основних правил:
l не можна поводитися з ВЕЕО, як зі
звичайними домашніми відходами;
l ВЕЕО слід здавати до відповідних
пунктів
збирання,
організованих
місцевими
органами
влади
або
виробниками чи
продавцями такого
обладнання. У багатьох країнах ВЕЕО
великих розмірів може збиратися у
місцях проживання споживачів.
У багатьох країнах при покупці нового
приладу продавцю можна повернути
старий прилад, який той має забрати
без додаткової плати, якщо старе
обладнання є еквівалентного типу та має
такі самі функції, як і нове обладнання.
Зміст
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
2. УСТАНОВКА
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ
5. ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ
Охорона
середовища
навколишнього
6. КЕРУВАННЯ ТА ПРОГРАМИ
Це прилад позначено згідно
з Директивою Європейського
Союзу 2012/19/EU щодо відходів
електричного та електронного
обладнання (ВЕЕО).
90
7. УСУНЕННЯ
ГАРАНТІЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ
ТА
l Даний
прилад призначений тільки
для використання в домашніх та
побутових умовах, таких як:
− Кухня для персоналу в
магазинах, офісах та інших
робочих умовах;
− Ферми;
− Відвідувачами в готелях,
мотелях та інших житлових
приміщеннях подібного типу;
Використання не в домашніх , або
подібних умовах, таких як комерційне
професійне використання не
передбачене в вищезазначених
пунктах і є недопустимим. Якщо, прилад
використовується в комерційних цілях,
це може призвести до скорочення
терміну придатності та втрачається
гарантійне обслуговування. Будь-які
пошкодження приладу, які виникають l Напір води повинен бути від 0,05
МПа до 0,8 МПа.
під час використання не в побутових
умовах та не за призначенням (навіть l Впевніться, що килим не створює
перешкоди для бази пральної
якщо прилад знаходиться в побутовому
машини
та вентиляційних отворів.
середовищі) будуть розглядатися
виробником, як недотримання l Аби ВИМКНУТИ пральну машину,
встановлених правил.
необхідно встановити позначку на
поворотній ручці вибору програм у
l Прилад дозволяється використовувати
вертикальне
положення. Встановлення
дітям від 8 років та людям з обмеженими
поворотної ручки у будь-яке інше
фізичними, сенсорними або розумовими
положення НЕ ВМИКАЄ пральну
можливостями, а також недосвідченим
машину (тільки для моделей з
користувачам за
умови здійснення
ручкою
програматором).
нагляду за ними або надання їм
пояснень щодо безпечного використання l Після встановлення прилад має бути
приладу та розуміння ними пов’язаних
розташовано так, щоб забезпечити
із цим небезпек. Не
дозволяйте
вільний доступ до розетки.
91
UKR
дітям гратися з
приладом. Дітям
забороняється виконувати чищення та
обслуговування пральної ма шини
самостійно і без нагляду.
l Не допускайте, щоб діти грались з
приладом.
l Тримайте дітей до 3 років подалі
від машини, якщо вони не знаходяться
під постійним контролем.
l У разі пошкодження кабелю
живлення, для уникнення небезпеки,
кабель має бути замінений
виробником, його сервісним агентом
або вповноваженим кваліфікованим
спеціалістом.
l Для підключення до водопостачання
використовуйте лише шланги, які
поставляються у комплекті з пральною
машиною (не використовуйте старі
шланги).
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
l Максимальне
навантаження с ухої
білизни залежить від використовуваної
моделі (див. панель управління).
l Щоб
засобу; під час транспортування
ніколи не розташовуйте пральну
машину дверцятами донизу. Ми
рекомендуємо піднімати пральну
машину вдвох.
отримати аркуш технічних
даних, будь ласка, відвідайте веб сайт виробника.
l У разі виникнення несправностей
та/або порушення
нормальної
Вказівки з безпечної експлуатації
роботи пральної машини, вимкніть
її, перекрийте кран постачання води
l Перед чисткою або обслуговуванням
та не розбирайте прилад. Одразу ж
пральної машини витягніть кабель
зверніться до Сервісного Центру та
живлення з розетки та перекрийте
використовуйте лише оригінальні
кран подачі води.
запасні частини. Невиконання цих
l Впевніться, що
електричну систему
вказівок може вплинути на безпеку
заземлено. Якщо це не так, зверніться до
цього приладу.
відповідного кваліфікованого спеціаліста.
l Будь
ласка, не використовуйте Маркуючи нашу продукцію символом
перетворювачі, багатомісні розетки
ми підтверджуемо що цей виріб
або подовжувачі.
відповідає основним вимогам директив
ЄС і гармонізованим стандартам
Європейського Союзу, продукт пройшов
УВАГА:
протягом циклу прання вода процедуру оцінки відповідності
може нагріватися до дуже директивам. Даний виріб не є шкідливим
(небезпечним) для здоров' я його
високих температур.
споживачів, а також нешкідливий для
l Перед відкриттям дверцят, навколишнього середовища.
переконайтеся, що в барабані l Даний прилад сертифікований
машини відсутня вода.
згідно з вимогами безпеки органом
по сертифікації промислової
l Не тягніть за кабель живлення або
продукції Державним комітетом
прилад, щоб відключити його з розетки.
України з
питань технічного
l Не допускайте потрапляння пральної
регулювання та споживчої політики
машини під дощ, прямі сонячні промені
державна система
сертифікації
або вплив інших атмосферних явищ.
УкрСЕПРО
.
l Під час пересування пральної
машини не піднімайте її за ручки з подальшими змінами і
управління або лоток для прального доповненнями.
92
2. УСТАНОВКА
l Обережно
видаліть затяжки, якими
з’єднано шланги, та кабель
живлення, щоб не пошкодити при
цьому шланги та кабель живлення.
1
A
B
A
B
l Відгвинтіть
2 або 4 гвинти (A) на
задній панелі та зніміть 2 або 4
прокладки (B), як показано на
Рис.1.
B
B
A
A
l Закрийте
2 або 4 отвори,
використовуючи заглушки, які
знаходяться у пакеті з
інструкцією з експлуатації.
пральна машина є
вбудованою, після видалення
затяжок, якими з’ єднано шланги,
відгвинтіть 3 або 4 гвинти (A) та
видаліть 3 або 4 прокладки (B).
деяких моделях 1 чи більше
прокладок впадуть всередину
машини: нахиліть пральну машину
вперед, щоб дістати їх. Закрийте
отвори, використовуючи заглушки,
які знаходяться у пакеті з
інструкцією з експлуатації.
UKR
l Якщо
2
A
1
l У
2
3
B
УВАГА:
тримайте пакувальні матеріали
у недоступному для дітей місці.
l Розмістіть
захисний лист знизу,
як показано на Рис. 2 (залежно
від моделі слідуйте малюнку A,
B або C).
93
C
3
2
1
Підключення до водопроводу
3
l Підключіть шланг до крану (Рис. 3),
використвуйте лише той шланг, що входить
у комплект (не використовуйте старі
шланги).
l Деякі моделі можуть мати одну або
більше з поданих нижче характеристик:
l ГАРЯЧА ТА ХОЛОДНА (Рис.4): підключення
до гарячого та холодного водопостачання для
більшої економії електроенергії. Під’єднайте
сірий шланг до крану подачі холодної води ,
а червоний шланг – до крану подачі гарячої
води. Пральну машину також може бути
підключено
тільки
до
холодного
водопостачання: у такому разі, деякі програми
можуть починатися з затримкою у декілька
хвилин.
4
1
l АКВАСТОП
(«Захист від протікання»)
(Рис.5): пристрій, розташований на шлангу
подачі води, який зупиняє подачу води, якщо
шланг протікає; у цьому випадку у віконці «А»
з’являється червона позначка, а шланг треба
замінити. Щоб відгвинтити гайку, натисніть на
затискач односторонньої дії «B».
l АКВАПРОТЕКТ («Система захисту від
протікання») – ВОДОНАЛИВНИЙ ШЛАНГ З
ДОДАТКОВИМ ЗАХИСТОМ (Рис.6): Якщо
вода протече з головного внутрішнього шлангу
«A», то вона потрапить до прозорої захисної
зовнішньої оболонки «B», що дозволить
закінчити цикл прання. Після завершення
циклу прання зверніться до Центру з
Обслуговування Клієнтів, щоб замінити
водоналивний шланг.
5
6
B
A
B
A
7
Встановлення
l Впевніться, що шланг не згинається та не
94
min 4 cm
max 100 cm
передавлюється у місці, де машина присунута
до стіни; встановіть кінець зливного шлангу у
раковину чи ванну, але краще підключіть його
до зливної труби на висоті щонайменше 50 см,
при цьому діаметр зливної труби має бути
більшим за діаметр зливного шлангу пральної
машини (Рис.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Вирівняйте прилад за допомогою ніжок,
як показано на Рис.8:
a.поверніть гайку за годинниковою стрілкою,
щоб відкрутити гвинт;
b.повертайте ніжку, щоб підняти або опустити
її, доки вона не торкнеться підлоги;
c.зафіксуйте ніжку повертанням гайки доти, доки
вона не торкнеться дна пральної машини.
l Увімкніть прилад у розетку.
8
A
B
УВАГА:
якщо кабель живлення потребує
заміни, зверніться до Центру з
обслуговування клієнтів.
C
Лоток для прального засобу
9
1
2
УВАГА:
використовуйте лише рідкі засоби;
пральна машина автоматично дозуватиме
добавки при кожному циклі під час
останнього полоскання.
l відділення «2»: для прального засобу.
10
До комплекту деяких моделей також включено
дозатор для рідкого прального засобу (Рис.10).
Щоб скористатися рідким пральним засобом,
помістіть його до відділення «2». Таким чином
рідкий пральний засіб потрапить до барабану
пральної машини лише у призначений для цього
час. Дозатор для рідкого прального засобу можна
також використовувати для відбілювача, якщо
обрано програму «Полоскання».
УВАГА:
деякі пральні засоби важко вимиваються. У
такому разі ми рекомендуємо використовувати
спеціальний контейнер, який необхідно
покласти до барабану
пральної машини
(приклад показано на Рис.11).
11
95
UKR
Лоток для прального засобу має 3
відділення, як показано на Рис. 9:
l відділення «1»: для прального засобу
попереднього прання;
l відділення « »: для спеціальних добавок,
пом’якшувачів, накрохмалювачів та ін;
Чи справді потрібне прання гарячою водою?
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
l Обробіть плями плямовивідником або
Поради
білизни
щодо
попередньо замочіть плями у воді
перед пранням, щоб зменшити потребу
у пранні гарячою водою. Використання
програми прання 60°C заощаджує до
50% електроенергії.
завантаження
УВАГА: під час сортування речей для
прання:
- впевніться, що в речах для прання не
залишилися металеві предмети, такі як
брошки, шпильки, монети;
- застебніть усі наволочки, закрийте
застібки-блискавки, зав’яжіть ремені та
довгі пояси;
- зніміть ролики/крючки з завіс;
- уважно читайте етикетки на одязі зі
вказівками щодо особливостей прання;
- видаліть плями, яких важко позбутися, за
допомогою спеціальних миючих засобів;
l Ми рекомендуємо за можливістю не
використовувати режим віджиму під
час прання килимків, покривал та
іншого важкого одягу.
l Перед пранням речей з вовни впевніться,
що такі речі можна прати в машинці та
поряд з символом «Натуральна вовна» є
позначки «Не линяє» або «Дозволено
прати в пральній машинці».
Дотримуйтеся порад з використання з
рекомендаціями
та
порадами
щодо
використання прального засобу при різних
температурах. Але у будь-якому випадку
завжди читайте наявні на пральному засобі
вказівки щодо використання та дозування.
Для прання сильно забруднених
речей
білого
кольору
ми
рекомендуємо
обирати
програму
прання бавовни з температурою 60°C
або вище, а
також використовувати
звичайний пральний порошок (сильної
дії), що містить відбілюючі компоненти та
забезпечує чудові результати при
середніх/високих температурах.
l Для досягнення найбільш ефективного
Для прання при температурі від 40°C
до
60°C
тип
використовуваного
прального засобу має відповідати типу
тканини та рівню забруднення. Звичайні
порошки
підходять
для
сильно
забруднених білих або кольорових
тканин, що не линяють, а рідкі пральні
засоби або порошки, що «захищають
колір»,
підходять
для
помірно
забруднених кольорових тканин.
використання
електроенергії,
води,
прального засобу та часу завантажуйте
до пральної машини максимально
можливу кількість білизни. Прання з
повним завантаження заощаджує до 50%
електроенергії порівняно з двома циклами
прання з половинним завантаженням.
Для прання при температурі нижче
40°C ми рекомендуємо використовувати
рідкі пральні засоби або пральні засоби,
спеціально призначені для прання у
холодній воді.
Корисні поради для користувача
Поради щодо екологічного та економного
користування вашим приладом.
Максимально завантажуйте пральну машину
Чи справді потрібне попереднє прання?
l Лише
для дуже брудних речей!
ЗАОЩАДЖУЙТЕ пральні засоби, час,
воду та від 5 до 15% електроенергії, НЕ
обираючи попереднє прання для легко
забруднених та помірно брудних речей.
96
Для прання речей з вовни або
шовку використовуйте лише пральні
засоби, що спеціально призначенні
для прання таких типів тканин.
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЧИЩЕННЯ
Для миття корпусу пральної машини
використовуйте
вологу
ганчірку
без
використання абразивних миючих засобів,
спирту та/або розчинників. Ця пральна
машина не потребує особливих заходів
для
звичайного
чищення:
очистіть
відділення лотка та фільтр; деякі поради
щодо підготування пральної машини до
перевезення
або
довгих
періодів
невикористання наведені нижче.
Поради на час перевезення або
довгого періоду невикористання
пральної машини
Чищення лотка
l Ми рекомендуємо час від часу очищати
лоток від залишків і відкладень
прального засобу та додатків.
протягом довгого періоду часу у
неопалюваному приміщенні, злийте
всю воду зі шлангів.
помити лоток, дістаньте його,
приклавши невелике зусилля, промийте
під проточною водою та вставте назад у
відповідне відділення пральної машини.
l Відключіть
пральну
машину
від
розетки.
Чищення фільтра
l Вивільніть
шланг від зажиму та
опустіть його так, щоб вода з нього
повністю стекла до контейнера.
l Пральна
машина
укомплектована
спеціальним фільтром, що затримує
великі предмети, такі як ґудзики або
монети, що можуть засмітити каналізацію.
l Після зливу води, знов зафіксуйте
шланг зажимом.
l Тільки в окремих моделях: витягніть
гофрований шланг, вийміть пробку та
злийте воду у контейнер.
l Перед
викручуванням фільтра ми
рекомендуємо підготувати абсорбуючу
ганчірку, щоб не намочити підлогу.
l Поверніть фільтр проти годинникової
стрілки до
положенні.
упору
у
вертикальному
l Дістаньте фільтр та очистіть його; після
очищення фільтру вставте його н азад
та поверніть за годинниковою стрілкою.
l Повторіть вищеописані дії у зворотному
порядку,
щоб
компоненти.
знову
зібрати
усі
97
UKR
l Якщо машину планується зберігати
l Щоб
5. ПОРАДИ З
ВИКОРИСТАННЯ
6. КЕРУВАННЯ ТА
ПРОГРАМИ
Пральна машина автоматично набирає рівень
води залежно від типу та кількості
завантажених для прання речей. Така система
дозволяє знизити споживання електроенергії та
значно зменшити час прання.
N
A
Вибір програм
l Увімкніть пральну машину та оберіть
необхідну програму.
l За необхідності відрегулюйте температуру та
G HI
L M
натисніть кнопки необхідних додаткових функцій.
l Для початку прання натисніть кнопку
ПУСК/ПАУЗА.
Якщо під час роботи пральної машини станеться
збій електроенергії, машина автоматично
запам’ятає усі налаштування, та, коли
постачання електроенергії буде поновлено,
машина продовжить виконання циклу прання з
того етапу, коли вона зупинилася.
l Наприкінці
програми
на
дисплеї
зявиться повідомлення "End" (кінець) а
на деяких моделях наприкінці циклу
розпочнуть мерегтіти усі індикатори.
Зачекайте доки не згасне індикаторна
лампочка фіксації дверцят пральної
машини: приблизно через 2 хвилини після
завершення програми.
l Відключіть пральну машину від розетки.
Перед початком прання проконсультуйтеся
з таблицею програм та слідуйте вказівкам
щодо робочого циклу.
Технічні характеристики
C
D
E F
B
A Перемикач програм у
положення ВИМК. (OFF)
B Кнопка ПУСК/ПАУЗА
C Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
D Кнопка ДОДАТКОВЕ
ПОЛОСКАННЯ
E Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
F Кнопка ВИБІР ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ
G Індикатори ВІДКЛАДЕНИЙ
ЗАПУСК / ЄТАПІВ ПРАННЯ
H Індикатор БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ
I Індикатор ДОДАТКОВЕ
ПОЛОСКАННЯ
L Індикатори ВИБОРУ
ТЕМПЕРАТУРИ
M Індикатори ВИБОРУ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ
Тиск у гідравлічній системі:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Швидкість обертання центрифуги:
дивіться табличку з технічними даними.
Максимальна споживана потужність/
Ел запобіжни/ Напруга в мережі:
дивіться табличку з технічними даними.
98
N Зона SMART TOUCH
Відчинення люка
ЩОБ ДОДАТИ АБО ВИЙНЯТИ БІЛИЗНУ
ПІСЛЯ
ТОГО
ЯК
ПРОГРАМА
РОЗПОЧАЛАСЯ (ПАУЗА)
l Натисніть
і
утримуйте
кнопку
ПУСК/ПАУЗА протягом 2 секунд (деякі
світлові індикатори почнуть блимати,
вказуючи, що машина була зупинена).
Перемикач програм у положення
ВИМК. (OFF)
l Зачекайте 2 хвилини, доки пристрій
безпеки розблокує двері.
При виборі програми загоряються
індикатори що відповідають обраній
температурі та шивдкості роботи
центривуги.
Перед тим, як відкрити двері, будь
ласка, перевірте щоб рівень води
був нижчий дверного отвору, для
уникнення затоплення.
N.B.:
Щоб
вимкнути
машину,
встановіть перемикач у положення
ВИМК..
l Виконавши заплановані дії, закрийте
дверцята, натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА
(машина почне працювати з того місця,
на якому була зупинена).
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА, щоб
запустити вибраний цикл.
l Після
вибору програми перемикач
залишається у вибраному положенні до
кінця циклу.
ВІДМІНА ПРОГРАМИ
l Щоб відмінити програму, встановіть
l Щоб
вимкнути
пральну
машину,
встановіть перемикач у
положення
ВИМК..
перемикач у положення ВИМК..
Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
У кінці кожного циклу або на початку
наступного циклу прання , перш
ніж вибрати і запустити наступну
програму,
перемикач
необхідно
повернути в положення ВИМК..
l Час відкладеного старту може бути
встановлений за допомогою цієї
кнопки, затримуючи час початку прання
на 3, 6 або 9 годин.
Кнопка ПУСК/ПАУЗА
l Виконайте наступні дії, щоб встановити
відкладений старт:
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
- Оберіть программу.
- Зачекайте,
поки
не
загориться
індикатор, пов'язаний з температурою
і швидкістю роботи центрифуги
відповідно до обраної програми.
l Натисніть, щоб розпочати цикл прання
(в залежності від обраного загоряться
відповідні індикатори).
99
UKR
Спеціальний захисний механізм
попереджає
відчинення
люка
відразу після завершення циклу.
Почекайте
2
хвилини
після
закінчення циклу прання, доки не
погасне
індикатор
блокування
люка, і лише потім відчиніть люк.
Після натиснення кнопки ПУСК/ПАУЗА
може пройти декілька секунд, перш
ніж машина запрацює.
- Натисніть кнопку (кожен раз, коли
натискати
кнопку,
старт
буде
відкладено на 3, 6 або 9 годин,
відповідно, і індикатор відповідного
часу буде блимати).
- Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА, щоб
почати операцію затримки пуску
(світло індикатора, пов'язаного з
обраним часом початку затримки
перестає блимати і залишається
включеним). В кінці необхідного часу
затримки програма запуститься.
Якщо опція несумісна з обраною
програмою, відповідні індикатор
зблисне а потім відразу погасне.
Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
l Ця
кнопка
дозволяє
змінювати
температуру циклів прання.
l Не можливо підняти температуру до
максимально допустимої для кожної
програми, для того, щоб захистити
тканини.
l Для того щоб вимкнути відстрочку
старту, слід повернути програматор в
положення ВИМК..
l Якщо ви хочете здійснити прання в
холодній воді все індикатори повинні
бути вимкнені.
У разі збою у подачі електроживлення під
час роботи машини, у спеціальній схемі
пам’яті збережеться вибрана програма, і
після відновлення живлення машина
продовжить цикл з того моменту, на
якому його було перервано.
Кнопка ВИБІР
ВІДЖИМУ
ШВИДКОСТІ
l При
натисканні на кнопку, можна
зменшити максимальну швидкість, і
якщо ви хочете, цикл віджиму може
бути скасований.
Додаткові опції повинні бути обрані
до натискання кнопки ПУСК/ПАУЗА.
l Якщо
інструкція
до
одягу
не
містить спеціальної інформації, можна
використовувати максимальне обертання.
Кнопки ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ
l Ця опція дозволяє додавати одне
полоскання в кінці циклу прання і
призначена для людей з
ніжною і
чутливою шкірою, у яких н айменший
залишок
миючого
засобу
може
викликати подразнення або алергію.
l Радимо використовувати цю функцію
для дитячих речей, у разі прання дуже
брудних речей, якщо використовується
багато миючого засобу, або
при
полосканні махрові предметів, чиї
волокна в основному мають тенденцію
до утримувати миючий засіб.
Для
того,
щоб
запобігти
пошкодженню тканин, не можна
збільшувати
швидкість
більше
максимлаьно.
l Для повторної активації віджиманні
натисніть кнопку, поки не
буде
досягнута швидкість в іджиму ви хотіли
б встановити.
l Можна змінити швидкість віджиму, не
100
перериваючи машину.
Передозування миючого засобу
може
викликати
надмірне
піноутворення. Прилад визначає
наявність надмірної піни, і може
виключити
фазу
віджиму або
продовжити термін дії програми і
збільшити споживання води.
Якщо
дверцята
не
закриті,
світловий індикатор продовжує
блимати протягом приблизно 7
секунд, після чого команда запуску
буде автоматично скасована. У
цьому випадку закрийте дверцята
належним
чином
і
натисніть
ПУСК/ПАУЗА.
Машина
оснащена
спеціальним
електронним
пристроєм,
який
запобігає віджиманню якщо виникає
нерівномірне
завантаження
і
дисбаланс. Це зменшує шум і
вібрацію в машині, продовжуючи
термін служби вашої машини.
l Спеціальний
Індикатори ВІДКЛАДЕНИЙ
ЗАПУСК / ЄТАПІВ ПРАННЯ
l Щоразу
Індикатор ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ
l Коли программа запущена, загоряється
Індикатор загоряється при натисканні
кнопки.
Якщо опція несумісна з обраною
програмою, відповідні індикатор блимає
один раз, а потім гасне.
коли
натискати
кнопку
ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК загориться
індикатор що вказує на скільки годин
відкладений початок прання (3,6 чи 9
годи) та час закінчення зворотнього
відліку.
індикатор у відповідності до етапів
прання:
основне прання
Індикатори ВИБОРУ ТЕМПЕРАТУРИ
Вказує температуру прання обраної
програми, яка може бути змінена (якщо
це можливо) за допомогою відповідної
кнопки.
Якщо ви хочете провести прання в
холодній воді всі індикатори повинні бути
вимкнені.
полоскання
віджим
Індикатор БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ
l Ця іконка відображає закриті дверцята
Індикатори ВИБОРУ ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
l Коли кнопка ПУСК/ПАУЗА натиснута,
індикатор закритих дверцят спочатку
блимає і потім продовжує світитись.
Вказує швидкість віджиму на обраній
програми, яка може бути змінена або
знижена відповідною кнопки.
101
UKR
захисний
механізм
попереджає відчинення люка відразу
після завершення циклу. Почекайте
2 хвилини після закінчення циклу
прання, доки не погасне індикатор
блокування люка, і лише потім
відчиніть люк.
Після закінчення циклу встановіть
перемикач програм у положення
ВИМК..
l Smart Care (Розумне піклування) –
SMART TOUCH
Цикли Smart Check-up (Самоперевірки)
та Auto-Clean (Авто очистка) та
керівництво усунення несправностей.
l Цей прилад оснащений інтелектуальною
сенсорною технологією, що дозволяє
взаємодіяти,
через
додаток, у
смартфонах на базі операційної системи
Android і оснащений функцією NFC
(Near Field Communication).
l My Statistics (Статистик) – Статистика
прання
та
поради
для
більш
ефективного використання машини.
Щоб
отримати
деталі
про
функціонал Smart Touch (Смарт
Сенсор) завантажте App у DEMO
демо режимі чи перейдіть до:
www.candysmarttouch.com
Завантажте додатоктна Candy simply-Fi
App.
Додаток
Candy
simply-Fi
App
доступний для пристроїв під
управлінням як Android так і IOS, як
для планшетів і смартфонів . Тим
не менш, Ви можете взаємодіяти
з
пристроєм
і
скориставшись
можливостями системи
Smart
Touch,
для
смартфонів
під
управлінням Аndroid, оснащених
NFC технологією, відповідно до
наступної функціональної схемою.
Смартфон Android з
NFC технологією
Взаємодія з
пристроєм + зміст
Смартфон Android
без NFC технології
Лише зміст
Android планшет
Лише зміст
Apple iPhone
Лише зміст
Apple iPad
Лише зміст
ЯК ВИКОРИСТОВУВАНИ СМАРТ
СЕНСОР
ПЕРШИЙ КРОК – реєстрація машини
l Увійдіть до меню "Налаштування/Settings"
у вашому Android смартфоні та активуйте
NFC функцію у "Бездротові мережі
та під’єднання/Wireless & Networks"
menu.
Залежно від моделі смартфона і
його версії Android OS , процес
активації NFC може відрізнятися .
Зверніться
до
керівництва
смартфона для більш докладної
інформації .
l Поверніть ручку в положення Smart
Touch (Смарт Сенсор), щоб включити
датчик на панелі приладів.
ФУНКЦІОНАЛ
За допомогою програми доступні основні
функції:
l Увійдіть до програми, щоб створити
l Voice Assistant (Голосовий помічник) –
допомогає вибрати ідеальний цикл
прання за допомогою трьог голосовх
показниківа (одяг/тканина, колір, рівень
забруднення).
l Cycles (Цикли) – Завантаження/оновлення
актуальних програм прання.
102
профіль користувача і зареєструвати
пристрій, слідуючи інструкціям на
екрані телефону або "Quick Guide"
("Швидкий Помічник"), що прикріплений
до машини .
Більше інформації, відео та відповіді
на питання доступні на:
www.candysmarttouch.com/how-to
НАСТУПНИЙ КРОК – Регулярне використання
Що разу, коли ви хочете , щоб управляти
машиною через App , спочатку ви повинні
включити режим Smart Touch (Смарт
Сенсор) поворотом ручки в однойменне
положення.
l Переконайтеся, що у вас розблоковано
екран телефону (від можливого режиму
очікування) і активована функція NFC; в
іншому випадку, виконайте дії, описані раніше.
l Якщо ви хочете, почати цикл прання,
Якщо ви не знаєте позицію вашої
NFC антени , перемістіть смартфон
в круговому русі над
логотипом
Smart Touch (Смарт Сенсор), поки
програма не підтвердить з'єднання .
Для того, щоб передача даних, була
успішною, важливо УТРИМУВАТИ
СМАРТФОН НАВПРОТИ ПРИЛАДОВОЇ
ПАНЕЛІ
ПРОТЯГОМ
ДЕКІЛЬКОХ
СЕКУНД; повідомлення на пристрої
проінформує про успішний результат
операції.
завантажте білизну, миючий засіб і
закрийте дверцята.
(напр.
початок
программи,
цикл
перевірки, оновлення, статистика тощо.).
l Дотримуйтесь
інструкцій на екрані
телефону, УТРИМУЙТЕ ТЕЛЕФОН
НАВПРОТИ ЛОГОТИПУ Smart Touch
(Смарт Сенсор) на приладовій панелі
пральної машини, при активації програми.
Товсті чохли або металеві наклейки
на вашому смартфоні може вплинути
або запобігти передачі даних між
машиною і телефоном. При необхідності,
видаліть їх.
Заміна
деяких
неоригінальних
компонентів смартфона (наприклад,
зняття задньої кришки, батареї,
використання наліпок або
чохла
т.д. ... ), може привести до змін у
роботі антени NFC, ускладюючи
повне використання програми.
Керівництво та управління машиною за
допомогою програми можливо відновити
лише "близьким дотиком": тому не
представляється можливим виконувати
віддалені операції (наприклад: З іншої
кімнати, поза домом).
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
Розташуйте свій смартфон так, щоб
датчик NFC відповідав положенню
логотипу Smart Touch (Смарт Сенсор) на
пристрою (див малюнок нижче).
103
UKR
l Оберіть бажану функцію у додатку
Таблиця програм
1)
(МАКС.) *
2
(Див. панель керування)
ПРОГРАМА
(МАКС.)
Білі речі
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
Бавовна +
Попереднє прання
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
EcoMix 20°
5
6
7
8
9
10 11 12
20°
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
1,5 2 2,5 3
3 3,5 3,5 4
60°
1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
Бавовна
1
**
Синстетика
Щоденна 59 Хв.
Швидке
Прання 30 Хв.
Полоскання
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Злив + Віджим
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Делікатне прання
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
Джинси
3
3
Baby
3
3
40°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
3
3
3
3
Шерсть
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Ручне прання
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
2
1
Налаштування ручки, яку ви повинні вибрати, щоб взаємодіяти з додатком
через смартфон і завантаження циклів (Див окремий розділ).
Завод-виробник встановлює програму за замовчуванням Auto-Clean (Авто
очистка), розроблена для санітарної обробки машини.
104
Будь ласка, прочитайте ці примітки:
* Максимальне
навантаження
сухої
білизни залежить від використовуваної
моделі (див. панель управління).
**СТАНДАРТНІ ПРОГРАМИ ПРАННЯ
БІЛИЗНИ З БАВОВНИ, ЗГІДНО З (ЕС)
№ 1015/2010 и № 1061/2010.
1)
ПРОГРАМА ПРАННЯ БІЛИЗНИ З
БАВОВНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 60°C.
ПРОГРАМА ПРАННЯ БІЛИЗНИ З
БАВОВНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 40°C.
Ці програми використовуються для
прання середньозабрудненої білизни
з бавовни і є
найефективнішими
програмами прання бавовняної білизни
стосовно загальної витрати енергії та
води.
Ці програми було розроблено для
прання при температурах, вказаних
на
етикетках
одягу.
Реальна
температура води може злегка
відрізнятися
від
температури,
заявленої для циклу.
105
При виборі програми, загоряється
індикатор пов'язаний з рекомендованою
температурою. У будь-якому випадку
ви можете змінити температуру в
залежності від ваших забагань,
натиском певної кнопки (якщо це
дозволено).
UKR
(Тільки
для
моделей
з
відділенням
для
рідкого
миючого засобу)
Якщо плями, що потребують
оброблення рідкими відбілюючими
засобами, є лише на декількох
речах, можна здійснити попереднє
усунення плям у пральній машині.
Налийте відбілювач у контейнер
для рідкого відбілювача, який
знаходиться у відділенні під 2 у
висувному ящику для м иючих
засобів, і виберіть спеціальну
програму ПОЛОСКАННЯ.
Після завершення цієї стадії
встановіть перемикач програм у
положення ВИМК., додайте решту
речей і продовжіть стандартне
прання за найбільш підходящою
програмою.
Вибір програми
Для прання різних типів тканин із різним
рівнем забруднення в пральній машині
пропонуються спеціальні програми для
будь-якого типу прання (див. таблицю).
Білі речі
Програма створена для ідеального прання.
Заключне віджимання на
максимальній
швидкості забезпечує найбільш ефективний
результат.
Бавовна + Попереднє прання
Ця програма розробленадля видалення
сильних плям з бавовняного білого одягу.
Попереднє прання гарантує видалення
стійкого бруду. Рекомендуємо додати в
відділення "1" кількість миючого засобу,
що дорівнює 20% від кількості що
використовується для основного прання.
EcoMix 20°
Ця інноваційна програма дозволяє одночасно
прати речі з різних тканин і різних кольорів,
наприклад, бавовни, синтетики і комбінованих
тканин, при температурі 20°C, забезпечуючи
максимальну ефективність прання. Витрата
енергії та води для цієї програми складає
40% від витрати звичайної програми прання
бавовни 40°C.
Бавовна
Ця програма призначена для прання середньо
забрудненої бавовняної білизни і найбільш
ефективна стосовно загальної витрати енергії
та води для прання бавовняної білизни.
Синстетика
Прання та полоскання оптимізовані згідно з
ритмом обертання барабану та рівнем
води. Легке віджимання забезпечує меншу
кількість складок на тканині.
Щоденна 59 Хв.
Ця спеціально розроблена програма
підтримує високу якість прання, при
цьому значно знижуючи час
прання.
Програма призначена для зниженого
навантаження (див. таблицю програм).
Швидке прання 30 Xв.
Повний цикл прання (прання, полоскання
і віджимання). Ця програма підходить
для злегка забруднених бавовняних і
змішаних тканин. За допомогою цієї
програми рекомендується використовувати
тільки 20% від кількості прального засобу,
який зазвичай використовується, щоб
уникнути його надмірних витрат.
Полоскання
Ця програма виконує 3 полоскання з
проміжним віджиманням (може бути
скорочене або відмінене натисненням
спеціальної кнопки). Використовується для
полоскання усіх типів тканини, наприклад,
після ручного прання.
Злив + Віджим
Програма виконує злив та віджима
на максимальній швидкості. Можна
відмінити віджим або
скоротити його
тривалість за допомогою кнопки ВИБІР
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ.
Делікатне прання
У ході цієї програми прання чередується
перервами, завдяки чому вона особливо
підходить для прання делікатних тканин. Цикл
прання і полоскань виконується з високим рівнем
води, що забезпечує високу ефективність.
Джинси
Ця програма була розроблена для
досягнення найвищої якості прання
джинсової тканини. Ідеально усуває бруд,
не пошкоджуючи еластичності волокон.
Baby
Дана
програма
дозволяє
досягти
ідеальних результатів та дезінфікуючого
ефекту в пранні дитячих речей, при
температурі всього 60°C.
Для досягнення дезінфікуючого ефекту
ми
рекомендуємо
використовувати
пральний порошок.
Шерсть
Ця програма призначена для прання
шерстяних
тканин,
що
підлягають
машинному або ручному пранню.
Ручне прання
Програма для прання речей, для яких підходить
лише ручне прання. Програма завершується 3
полосканнями і повільним віджимом.
106
обробки машини, дезінфікції барабану ,
видалення
неприємних
запахів і
поліпшення життя пральної машини.
Переконайтеся в тому, щоб перед
початком циклу автоматичного очищення
у машині відсутній одяг і використовуючи
тільки пральний порошок. Залиште
дверцята машини відкритими наприкінці
циклу, для того щоб барабан просохнув.
Рекомендується використовувати кожні
50 циклів прання.
UKR
Smart Touch (Смарт Сенсор)
Налаштування ручки, яку ви повинні
вибрати, у разі необхідності передати
команду з додатку до машини і розпочати
почати цикл (Див спеціальний розділ і
керівництво користувача додаток для
отримання додаткової інформації).
В опції Smart Touch (Смарт Сенсор)
Завод-виробник встановлює програму
за замовчуванням "Auto-Clean" (Авто
очистка), яка розроблена для санітарної
107
7. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ГАРАНТІЯ
Якщо ви вважаєте, що пральна машина не працює належним чином, зверніться до
інструкцій наведених нижче та деяких практичних порад про те, як виправити
найбільш поширені проблеми.
ЛИШЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SMART TOUCH (СМАРТ СЕНСОР)
Завдяки циклу Smart Check-up (Самоперевірки) вашої App Candy simply-Fi
ви можете перевірити в будь -який час функціональність машини. Вам
потрібно всього лише смартфон на базі Android з технологією NFC. Більш
детальну інформацію можна знайти на App.
Якщо дисплей машини показує помилку (по коду на дисплеї), ви повинні
звернутися до App, включити програму та наблизити свій Android смартфон
з NFC на логотип Smart Touch (Смарт Сенсор) на лицьовій панелі. Тепер
можна запустити помічник, щоб вирішити цю проблему.
ЗВІТ ПРО ПОМИЛКУ
l Моделі з дисплеєм: помилка вказується литерою «Е» на дсиплеї (напр: 2 = E2)
l Моделі: помилка показується мерегтінням світлодіодів, кількість мерегтінь
вказує на код помилки, пауза складає 5 секунд між цифрами (напр: Error 2 = два
мерегтіння – пауза 5 секунд – два мерегтіння – тощо…).
Показ помилки
E2 (з дисплеем)
2 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E3 (з дисплеем)
3 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E4 (з дисплеем)
4 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E 7 (з дисплеем)
7 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
Будь який інший код
Можливі причини та практичні рішення
Машина не може закачати воду.
Переконайтеся, що кран подачі води відкритий.
Переконайтеся, що шланги подачі води не зігнуті, перекручені.
Водостік розташований на неналежній висоті (див. розділ установка).
Закрийте кран подачі води, відкрутіть наливний шланг від задньої
частини пральної машини і переконайтеся, що фільтр "анти-пісок"
чистий і не заблокований.
Пральна машина не зливає воду.
Переконайтеся, що фільтр не засмічений.
Переконайтеся, що зливний шланг не зігнутий чи перекручений.
Переконайтеся, що домашня система дренажу не блокується і дозволяє
воді протікати без перешкод. Спробуйте злити воду в раковину.
У воді забагато піни або вода.
Переконайтеся в тому, чи ви правильно дозуєте миючий засіб,
чи вірний тип порошку вибраний.
Проблеми з дверцятами
Переконайтеся, що двері закриті правильно. Переконайтеся, що
одяг всередині машини не перешкоджає закриттю дверей.
Якщо двері заблоковані, вимкніть і відключіть пральну машину
від електричної розетки живлення, почекайте 2-3 хвилини і щоб
знову відкрити двері.
Вимкніть і відключіть пральну машину, зачекайте хвилину.
Увімкніть машину і дайте запустити програму. Якщо помилка
виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
108
ІНШІ ПОМИЛКИ
ПРОБЛЕМА
Пральна машина не
запускається
не
вмикаєтся
Можливі причини та практичні рішення
Переконайтеся, що пристрій підключено до робочої розетки
живлення.
Переконайтеся, що живлення включено.
Переконайтеся, що розетка працює, перевіривши її за
допомогою іншого пристрою, наприклад, лампи..
Двері можуть бути закрити не правильно: відкрити і закрити його
знову.
Перевірте, чи правильно була обрана потрібна програму і кнопка
запуску натиснута.
Перевірте, чи машина не знаходиться в режимі паузи.
Вода протекла на
підлогу біля
пральної машини
Можливий витік в прокладці між краном і трубкою подачі; в
цьому випадку, замініть його і затягніть трубу і кран.
Пральна машина не
віджимає
Через не оптимальне розташування одягу Пральна машина
може:
• Спробувати збалансувати навантаження, збільшуючи час
віджиму.
• Зменшити швидкість обертання для зменшення вібрації і шуму.
• Виключити віджим, щоб захистити машину.
Переконайтеся, що навантаження збалансоване. Якщо одяг
розташований правльно, перезавантажте його і перезапустити
програму.
Це може бути пов'язано з тим, що вода не була повністю
спущена, зачекайте кілька хвилин. Якщо питання залишається
невирішеним, див розділ Error/Помилка 3.
Деякі моделі включають в себе функцію "без віджиму":
переконайтеся, що ця функція не включена.
Використанно занадто багато миючого засобу що
утруднити початок віджиму.
Сильні
вібрації/сторонній
шум при віджимі
може
Пральна машина може бути не повністю вирівняна: при
необхідності, відрегулюйте її положенння
Переконайтеся, що транспортувальні гвинти, гумові заглушки і
розпірки труб були видалені.
Стандартна гарантія виробника покриває несправності, викликані
електричними або механічними несправностями в продукті, виявлені в
результаті дії або бездіяльності виробника. Якщо несправність викликана
факторами не залежними від виробника, неправильним використанням або
недотриманням інструкцій по використанню, гарантія на прилад може не
поширюватись.
109
UKR
Переконайтеся, що фільтр закрито належним чином.
Використання
екологічно
чистих
пральних засобів без фосфатів може
мати такі результати:
- каламутна вода під час полоскання:
цей ефект пов’язаний з наявністю
завислих часток цеолітів, що не має
негативного впливу на ефективність
полоскання.
Якщо питання залишається невирішеним,
або якщо ви підозрюєте несправність,
негайно зверніться до служби підтримки
користувачів.
Завжди рекомендується використовувати
оригінальні запасні частини, які доступні в
наших центрах обслуговування клієнтів.
Гарантія
Продукт має гарантію відповідно до
положень і умов, зазначених в
свідоцтві до даного виробу. Свідоцтво
гарантії повинні бути належним чином
заповнені і збережені, з тим, щоб
показати в Центрі обслуговування
клієнтів в разі потреби.
- білий порошок (цеоліти) на випраних
речах: це нормально, оскільки порошок
не проникає до тканини та не змінює її
колір.
- наявність піни у воді під час
останнього
полоскання:
це не
обов’язково свідчить про погане
полоскання.
- велика кількість піни: таке часто
трапляється через наявність у пральних
засобах аніонних поверхнево-активних
речовин, які важко видалити з випраних
речей.У цьому в ипадку не намагайтеся
повторити полоскання, щоб позбутися
цього ефекту. Це не допоможе.
Виробник не несе відповідальності за
будь-які типографічні помилки у брошурі,
що додається до цього виробу. Крім того,
виробник залишає за собою право
вносити у продукцію будь -які необхідні
модифікації без зміни її основних
характеристик.
110
fkhldsk
- CS 1D (5÷12) -
16.05 - 41044147 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement