Candy | GO4 1262D/L1-S | Candy GO4 1262D/L1-S Operating instrustions

Candy GO4 1262D/L1-S Operating instrustions
NL
HR
RU
HU
RO
Gebruiksaanwijzing
Upete za kori‰tenje
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
Használati utasítás
Instructiuni de utilizare
GO4 1262 D
NL
ONZE COMPLIMENTEN
âESTITAMO!
Met de aankoop van dit Candy
huishoudelijk apparaat hebt u laten
zien dat u geen genoegen neemt
met tussenoplossingen en dat u
alleen het allerbeste wilt.
Kupnjom ovog Candy proizvoda
pokazali ste da ne Ïelite prihvatiti
sporazumno rje‰enje, veç Ïelite
najbolje.
Het is voor Candy een ge-noegen u
een nieuwe wasautomaat aan te
bieden die het resultaat is van
jarenlang onderzoek en ervaring
opgedaan door een direct contact
met de gebruiker. U hebt gekozen
voor de kwaliteit, de duurzaamheid
en de uitstekende prestatie die
deze wasmachine levert.
Candy ima zadovoljstvo da Vam
moÏe ponuditi ovu novu perilicu
rublja, koja je rezultat
vi‰egodi‰njeg istraÏivanja i iskustva
na trÏi‰tu, u neposrednom dodiru
sa potro‰aãima. Izabrali ste
kvalitetu, trajnost i osebujne
znaãajke koje ovaj uredjaj nudi.
Candy kan u ook een uitgebreid
assortiment van ander huishoudelijke
apparaten en stofzuigers bieden. Kijk
hiervoor op de lokale website van
Candy.
Een uitgebreide catalogus van
Candy apparaten kunt u bij uw
winkelier krijgen.
Osim perilice rublja koju ste
izabrali, Candy se ponosi ‰irokim
izborom uredjaja za domaçinstvo:
perilicama sudja, perilicama za
pranje i su‰enje rublja ednjacima,
mikrovalnim peçnicama,
tradicionalnim peçnicama,
grijaãim ploãama, hladnjacima i
ledenicama.
Dit apparaat is bedoeld om te
worden gebruikt voor huishoudelijke
en soortgelijke toepassingen, zoals:
TraÏite od svog prodavaãa
najnoviji katalog Candy
proizvoda.
- kantines op kantoren, winkels en
andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en
andere soorten residentiële
omgevingen;
- bed and breakfast.
Ovaj uredjaj je namjenjen za
kori‰tenje u domaçinstvu I sliãnim
situacijama kao ‰to su:
- osoblje u trgovinama, uredima I
ostalim radnim mjestima;
- farmama;
- gostima hotela, motela i ostalih
smje‰tajnim objekata;
- prenoãi‰tima.
Een ander gebruik van dit toestel
dan huishoudelijke omgeving of van
de typische huishoudelijke functies,
zoals commercieel gebruik door de
deskundige of opgeleide gebruikers,
is uitgesloten, zelfs in de
bovenstaande toepassingen.
Als het apparaat wordt gebruikt op
een wijze die hier niet mee
overeenkomt kan de levensduur van
het apparaat beïnvloeden en de
garantie van de fabrikant komt te
vervallen.
Eventuele schade aan het apparaat
of andere schade of verlies ontstaan
door gebruik dat niet in
overeenstemming is met
huishoudelijk gebruik (ook als ze
gelokaliseerd is in een huiselijke
omgeving) worden niet aanvaard
door de fabrikant voor zover
toegestaan door de wet.
Wij verzoeken u dit boekje
aandachtig door te lezen, want het
geeft u belangrijke richtlijnen
omtrent het veilig installeren, het
gebruik en het onderhoud en
bruikbare tips om met uw
wasautomaat de beste resultaten te
verkrijgen.
Bewaar dit boekje op een goede
plaats zodat u het kunt raadplegen.
2
HR
Vermeld altijd het type, nummer en
G-nummer (indien van toepassing)
van het apparaat (staat op het
paneel) als u contact
opneemt met Candy of de
Klantenservice.
Razliãito kori‰tenje uredjaja od
domaçinstva ili uobiãajnih kuçnih
poslova, npr. kao komercijalno
kori‰tenje u profesionalne svrhe
nije pokriveno jamstvom.
Ako se uredjaj koristi nepravilno,
Ïivotni vijek mu se smanjuje i moÏe
izbjeçi jamstvo.
O‰teçenje uredjaja ili neko drugo
o‰teçenje ili gubitak kroz kori‰tenje
koje nije u skladu sa uputama
(iako je uredjaj u domaçinstvu)
neçe biti pokriveno
proizvodjaãkim jamstvom.
Upotreba ove nove perilice je
jednostavna, ali Vas molimo da
paÏljivo proãitate UPUTE ZA
KORI·TENJE sadrÏane u ovoj knjiÏici
i da ih u potpunosti po‰tujete. One
Vam daju vaÏne podatke u svezi
sigurnog postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, te korisne
savjete za postizanje najboljih
rezultata pranja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer bi
Vam ubuduçe jo‰ mogla zatrebati.
Kada bi u sluãaju kvara perilice,
morali pozvati jednog od na‰ih
servisera, obavezno mu recite
oznaku modela, broj perilice i broj
G, ako je naveden na ploãici s
tehniãkim podacima, koja je
priãvr‰çena na perilici.
RU
HU
RO
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
FELICITÅRI!
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè íå èäòè íà
êîìïpîìèññ: Âû ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Ennek a Candy háztartási készüléknek
a megvásárlásával Ön megmutatta,
hogy nem fogadja el a
kompromisszumokat: csakis a
legjobbat akarja.
Cumparind aceasta masina
de spalat CANDY ati aratat ca
nu acceptati compromisuri,
vreti doar ce e cel mai bun.
Ôèpìà Êàíäè pàäà ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó
íîâóю ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
pàáîò è ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ ïîòpåáèòåëåì,
îïûòà.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî, äîëãîâå÷íîñòü è
øèpîêèå âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò Âàì
øèpîêóю ãàììó ∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
ñòèpàëüíûå ìàøèíû, ïîñóäîìîå÷íûå
ìàøèíû, ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ ñóøêîé,
êóõîííûå ïëèòû, ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè, ìîpîçèëüíèêè.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà ïîëíûé
êàòàëîã ïpîäóêöèè ôèpìû Êàíäè.
ùÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ˚ ‰Îfl ‰Óχ¯Ì„Ó
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÒıÓÊËı
ÛÒÎÓ‚Ëflı, ̇ÔËÏÂ:
- ÍÛıÌË ‰Îfl ÔÂÒÓ̇· ‚ χ„‡ÁË̇ı, ÓÙËÒ‡ı Ë Ì‡
ÔÓ˜Ëı ÏÂÒÚ‡ı ‡·ÓÚ˚;
- ÙÂÏ˚;
- ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÍÎËÂÌÚ‡ÏË ‚ „ÓÒÚËÌˈ‡ı,
ÏÓÚÂÎflı Ë ÔÓ˜Ëı Û˜ÂʉÂÌËflı ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
‡ÁÏ¢ÂÌËfl „‡Ê‰‡Ì;
- „ÓÒÚËÌˈ˚, Ô‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ë ‡ÁÏ¢ÂÌË Ë
Á‡‚Ú‡Í.
èËÏÂÌÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ó·‡ÁÓÏ, ÓÚ΢Ì˚Ï ÓÚ
‰Óχ¯ÌÂ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ËÎË ‰Îfl ˆÂÎÂÈ,
ÓÚ΢Ì˚ı ÓÚ Ó·˚˜ÌÓ„Ó ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡,
Ú‡ÍÓÂ Í‡Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ˆÂÎflı
˝ÍÒÔÂÚ‡ÏË ËÎË ÒÔˆˇθÌÓ Ó·Û˜ÂÌÌ˚ÏË Îˈ‡ÏË
Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ‰‡Ê ‚ ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ı
ÛÒÎÓ‚Ëflı.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ
‚˚¯ÂËÁÎÓÊÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÛÏÂ̸¯ÂÌ˲ ÒÓ͇ ÒÎÛÊ·˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Î˯ËÚ¸
˛ˉ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÎ˚ „‡‡ÌÚ˲ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
ã˛·Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÓÚ΢ÌÓ ÓÚ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ Ë ÔÓÎÓÏÓÍ, ‚ÓÁÌË͇˛˘Ëı ÔË
‰Óχ¯ÌÂÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ËÎË ÔËÏÂÌÂÌËË ‰Îfl
ˆÂÎÂÈ ‚‰ÂÌËfl ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡ (‰‡Ê ÔË
ÛÒÎÓ‚ËË ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ÁÓÌÂ,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌÓÈ ‰Îfl ‚‰ÂÌËfl ‰Óχ¯Ì„Ó
ıÓÁflÈÒÚ‚‡) Ì ·Û‰ÂÚ ÔËÁ̇‚‡Ú¸Òfl
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ ‡Á¯ÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓÏ
Ô‰Â·ı.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïpåäóïpåæäåíèÿìè, ñîäåpæàùèìèñÿ â
∋òîé èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò Âàì
âàæíûå ñâåäåíèÿ, êàñàюùèåñÿ
áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå ïîëåçíûå
ñîâåòû ïî ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó èíñòpóêöèé
äëÿ ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé Êàíäè èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèю ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè òàêîâîé
èìååòñÿ). Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â òàáëè÷êå.
ëÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ χ¯ËÌ˚ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ 16 ˆËÙ.
èÂ‚˚ 8 ˆËÙ – ÍÓ‰ ÏÓ‰ÂÎË. ëÎÂ‰Û˛˘Ë 4
ˆËÙ˚ – ‰‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ („Ó‰, ̉ÂÎfl).
èÓÒΉÌË 4 ˆËÙ˚ – ÔÓfl‰ÍÓ‚˚È ÌÓÏÂ ‚
Ô‡ÚËË.
A Candy örömmel mutatja be Önnek új
mosógépét, amely több éves kutatás
és a vevŒkkel fennálló közvetlen
kapcsolat révén szerzett piaci
tapasztalat eredménye. Ön a mosógép
által nyújtott minŒség, tartósság és
kiváló teljesítmény mellett döntött.
A Candy sokféle más háztartási gépet
is kínál: mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint hıtŒ- és
fagyasztógépeket.
A Candy termékek teljes katalógusát
kérje helyi kiskereskedŒjétŒl.
A készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történŒ
használatra terveztük, például:
- üzletek, irodák és más
munkakörnyezetek személyzeti
konyháiban;
- lakóépületekben;
- szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által;
- „szoba reggelivel” típusú
környezetekben.
A készülék háztartási környezettŒl vagy
a tipikus háztartási feladatoktól eltérŒ
használata, például szakemberek vagy
képzett felhasználók által történŒ
kereskedelmi használata a fent említett
alkalmazások esetében sem
megengedett.
Ha a készüléket nem a fentiek szerint
használják, akkor az csökkentheti a
készülék élettartamát és
érvénytelenítheti a gyártó garanciáját.
A törvények által megengedett
mértékben a gyártó nem fogadja el a
készülék sérülését vagy más jellegı
olyan károsodását vagy kárát, amely az
otthoni vagy a háztartási használattól
eltérŒ használat miatt következik be
(még akkor sem, ha a készülék otthoni
vagy háztartási környezetben van).
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ez
a füzetet, mert fontos útmutatásokkal
szolgál a készülék biztonságos
telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokat ad a
legkedvezŒbb eredmények eléréséhez
a mosógép használata során.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet
biztonságos helyen, hogy a késŒbbiek
során is bármikor belelapozhasson.
A Candy szerviz felkeresésekor mindig
adja meg a típust, a típusszámot és
a G-számot (lásd a készülék
adatlapját).
CANDY are placerea sa va
prezinte o noua masina
de spalat, rezultatul multor ani
de cercetari si studii asupra
nevoilor consumatorilor. Ati ales
calitatea, durabilitatea si
eficienta oferite de aceasta
masina de spalat.
CANDY va ofera o gama larga
de aparate electrocasnice:
masini de spalat vase, masini
de spalat si uscat rufe,
aragaze, cuptoare cu
microunde, cuptoare
traditionale si hote, frigidere si
congelatoare.
Solicitati de la magazin
catalogul cu gama completa
Candy.
Acest aparat este destinat
pentru uz casnic sau pentru uz
similar, cum ar fi:
- bucatarii de magazin, birou si
alte medii de lucru;
- ferme;
- de catre clientii de la hotel,
motel sau alte medii
rezidentiale;
- la pensiuni.
Utilizarea aparatului în scopuri
comerciale este exclusa.
Utilizarea aparatului în alte
scopuri decât cele mentionate
mai sus, duce la reducerea
duratei de viata a aparatului si
la anularea garantiei.
Orice deteriorari ale aparatului
sau pierderi care apar ca
urmare a neutilizarii aparatului
pentru uz casnic (chiar daca a
fost utilizat într-un mediu casnic
sau rezidential) nu vor fi
acoperite de agrantie.
Va rugam sa cititi aceste
instructiuni cu mare atentie
deoarece furnizeaza informatii
importante cu
privire la instalarea, folosirea si
intretinerea masinii Dvs. De
spalat precum si sugestii pentru
a obtine cele mai bune
rezultate la spalare.
Pastrati instructiunile cu grija
pentru a le putea consulta de
cite ori aveti nevoie.
3
HR
NL
4
INHOUDSOPGAVE
KAZALO
Inleiding
Uvod
Algemene aanwijzingen bij
levering
Opçenita upozorenja i
savjeti prilikom isporuke
uredaja
Garantie
HOOFDSTUK
POGLAVLJE
ÏAPAÃPAÔ
FEJEZET
CAPITOLUL
HU
RU
RO
OÃËABËEHÈE
TARTALOMJEGYZÉK
CUPRINS
Ââåäåíèe
Bevezetés
Felicitari
1
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋êñïëyàòàöèè
Általános szállítási tájékoztató
Informatii generale
Jamstvo
2
Ãàpàíòèÿ
Garancia
Garantie
Veiligheidsmaatregelen
Sigurnosne mjere
3
Mepû áåçoïacíocòè
Biztonsági intézkedések
Masuri de securitate
Technische gegevens
Tehniãki podaci
4
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Mıszaki adatok
Caracteristici tehnice
In elkaar zetten en
installeren
Postavljanje i prikljuãivanje
perilice rublja
5
Ycòaíoâêa
A készülék elhelyezése és
telepítése
Instalare punerea in functiune
Bedieningspaneel
Opis upravljaãke ploãe
6
Oïècaíèe êoìaíä
A készülék kezelése
Descrierea comenzilor
Overzicht van programma’s
Tabelarni pregled programa
7
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
Programtáblázat
Descrierea programelor
Kiezen van het programma
Odabir programa pranja
8
Bûáop ïpoãpaìì
Programválasztás
Selectionarea programelor
Wasmiddelbakje
Ladica sredstava za pranje
9
Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ
Mosószertároló fiók
Caseta de detergenti
De weefsels
Priprema rublja i savjeti za
pranje
10
Tèï áeëüÿ
A termék
Produsul
Het wassen
Pranje
11
Còèpêa
Mosás
Spalarea
Schoonmaken en normaal
onderhoud
âi‰çenje i odrÏavanje
perilice rublja
12
Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
Tisztítás és karbantartás
Curatarea si intretinerea
aparatului
Storingzoeker
Uklanjanje manjih
nedostataka u radu
13
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
Hibakeresés
Anomalii in functionare
5
HR
NL
RU
HOOFDSTUK 1
POGLAVLJE 1
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
1. FEJEZET
CAPITOLUL 1
ALGEMENE
AANWIJZINGEN BIJ
DE LEVERING
OPåENITA
UPOZORENJA I
SAVJETI PRI ISPORUCI
UREDJAJA
ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
INFORMATII
GENERALE
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
La cumpararea masinii,
verificati ca urmatoarele
materiale sa insoteasca
masina:
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
A) INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE IN LIMBA
ROMANA
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
B) LISTA CU PUNCTELE
SERVICE
C) GARANCIAJEGY
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
D) âEPOVI
D) ZÁRÓSAPKA
D) DOPURI
E) SAVIJENI NOSAâ
ODVODNE CIJEVI
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
E) COT RIGID PENTRU
TUBUL DE EVACUARE
Controleer bij de levering of
met de machine het
volgende is bijgeleverd:
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
Prilikoé isporuke uredjaja
provjerite da li su uw perilicu
isporuãeni slijedçi dokuéenti
i pribor:
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
A) UPUTE ZA UPORABU
A) HANDLEIDING
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
B) ADRESE OVLA·TENIH
SERVISA
D) ÇÀÃËÓØÊA;
B) ADRESSEN KLANTENSERVICE
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
C) JAÉSTVENI LIST
C) GARANTIEBEWIJZEN
D) KAPJES
E) AFVOERSLANGGELEIDER
A
B
BEWAAR DEZE GOED
Controleer ook of de
machine gedurende het
transport niet beschadigd is.
Mocht dat wel het geval
zijn, neemt u dan contact
met uw Candy leverancier
MOLIMO DA SVE
NABROJENO BRIÎNO
SPREMITE!
Provjerite perilicu da prilikom
transporta nije o‰teçena.
Ako je o‰teçena, obratite se
prodavaãu.
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
C
6
RO
HU
D
E
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ú·ӂ‡ÌËflÏË
î‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓ̇ ‹ 261-îá ÓÚ
23.11.09 Ë èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
è‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ êî ‹ 1222 ÓÚ
31.12.09„., ̇ÒÚÓfl˘ËÈ ÚÓ‚‡
Ò̇·ÊÂÌ ËÌÙÓχˆËÂÈ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ
flÁ˚ÍÂ Ó Í·ÒÒ ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓÈ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ ‚ˉÂ
ÒÔˆˇθÌÓÈ ˝ÚËÍÂÚÍË, ÍÓÚÓ‡fl
‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ‡ÁÏ¢Â̇ ̇
Îˈ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÔË·Ó‡ ‚ ÏÂÒÚÂ
ÔÓ‰‡ÊË ÔÓÚ·ËÚÂÎflÏ.
EZEKET A
TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba a
Candy szervizzel.
PASTRATI-LE INTR-UN
LOC SIGUR.
Verificati daca masina are
daune in urma transportului.
In acest caz, contactati
centrul service
autorizat.
7
NL
HR
HOOFDSTUK 2
POGLAVLJE 2
GARANTIE
JAMSTVO
De machine staat onder
garantie, waardoor u tijdens
de garantieperiode gratis
gebruik kunt maken van de
Gias Service, behalve de
prijs van het telefoontje.
Vergeet niet om binnen 10
dagen na de
aankoopdatum het
garantiecertificaat op te
sturen.
Bewaar het ontvangstbewijs
van de winkelier waar u de
machine gekocht heeft om
dit aan de reparateur te
tonen, mocht hij het bewijs
nodig hebben.
Als uw machine defect is of
niet juist functioneert, dan
raden wij u aan om eerst
het hoofdstuk ‘Problemen’
door te lezen, voordat u
contact op neemt met Gias
Service.
Als het probleem zich na
alle aanbevolen controles
nog steeds voordoet, dan
kunt u bellen met Gias
Service.
U betaalt voor het
telefoontje en u wordt direct
verbonden met Gias
Service. Het is belangrijk dat
u de adviseur het
modelnummer en het
serienummer van uw
machine doorgeeft, die u
op de kenplaat aan de
voorkant van de
wasmachine (bij de deur)
kunt vinden (16 tekens,
beginnend met het nummer
3). Hierdoor kunnen wij u
beter van dienst zijn.
Prilikom kupnje uredjaja
prodavaã Vam mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Na poledjini jamstvenog lista
nalazi se popis i adrese
servisera koji su ovla‰teni
popravljati Candy uredjaje
u jamstvenom roku.
RU
HU
RO
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
2. FEJEZET
CAPITOLUL 2
ÃÀPÀÍÒÈß
GARANCIA
GARANTIE
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
A készülékhez garanciajegyet
mellékeltünk, amely a fix
kiszállási díjon kívül
a vásárlás napjától számított
egy évig a Candy szerviz
díjmentes igénybevételét
teszi lehetŒvé.
Masina de spalat este insotita
de un certificat de garantie care
va permite sa va bucurati de
depanare gratuita.
0900-9999109
8
9
NL
RU
HU
HOOFDSTUK 3
POGLAVLJE 3
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
3. FEJEZET
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
SIGURNOSNE MJERE
ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
BELANGRIJK:
VOOR HET
SCHOONMAKEN EN
ONDERHOUD
● Haal de stekker uit het
stopcontact.
● Draai de
ZNAâAJNO! PRIJE
POâETKA âI·åENJA ILI
ODRÎAVANJA PERILICE
OBAVEZNO SE
PRIDRÎAVAJTE
SLIJEDEåIH
SIGURNOSNIH MJERA:
● Izvucite utikaã iz utiãnice.
watertoevoerkraan dicht.
● Alle Candy apparaten zijn
● Svi Candy uredjaji za
domaçinstvo opremljeni su
kablom za zemljenje.
Provjerite da li je Va‰a
elektriãna instalacija pravilno
uzemljena! Ako nije, neka to
prije prikljuãenja perilice
pravilno uãini struãna osoba.
Dit apparaat voldoet
aan de Europese Richtlijnen
73/23/EEC en 89/336/EEC,
vervangen door 2006/95/EC
and 2004/108/EC en
eventuele wijzigingen
● Raak het apparaat niet
aan met natte of vochtige
handen of voeten.
● Gebruik het apparaat niet
blootsvoets.
● Als er verlengsnoeren in
de badkamer of
doucheruimte worden
gebruikt moet u extra
voorzichtig zijn. Vermijd dat,
als dat mogelijk is.
WAARSCHUWING:
TIJDENS HET
WASPROGRAMMA
KAN DE TEMPERATUUR
VAN HET WATER
OPLOPEN TOT 90° C.
● Controleer voordat u de
deur van de wasautomaat
openmaakt of er geen water
in de trommel zit.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
Uredjaj je u suglasnosti s
europskim direktivama
73/23/EEC i 89/336/EEC koje
zamijenjuju 2006/95/EC i
2004/108/EC i kasnije
dopune.
● Ne dirajte uredjaj ako
imate vlaÏne ruke ili noge ili
ako ste bosi.
● Posvetite krajnju paÏnju
perilici ako je spojena preko
produÏnog kabla u kupaonici
ili drugoj vlaÏnoj prostoriji.
Gdje god je moguçe,
izbjegavajte takvo spajanje.
UPOZORENJE:
TIJEKOM PRANJA
VODAU PERILICI MOÎE
SE ZAGRIJATI I DO 90°C.
● Prije otvaranja vrata
perilice provjerite da u
bubnju nije voda.
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;
● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
á̇Í
Û͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË·Ó
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ
‚ÓÔÂÈÒÍËı Òڇ̉‡ÚÓ‚, 73/23/CEE
Ë 89/336/CEE, ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ
Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
„·ÏÂÌÚ‡ÏË 2006/95/CE Ë
2004/108/CE Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë
‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Í ÌËÏ.
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
RO
CAPITOLUL 3
MASURI DE
SECURITATE
ATENTIE: PENTRU ORICE
OPERATIE DE CURATARE
SI INTRETINERE A MASINII
DE SPALAT
● Húzza ki a csatlakozódugót!
● Se scoate stekerul din
priza.
● Zárja el a vízcsapot!
● Se inchide robinetul de
apa.
● A Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz!
● Toate produsele Candy au
impamintare.
Asigurati-va ca priza folosita
are impamantare.
A készülék megfelel a
2006/95/EK és a 2004/108/EK
irányelvvel felváltott, és a
késŒbbiekben módosított
73/23/EGK és 89/336/EGK
európai irányelveknek.
Aparatele
sunt realizate
în conformitate cu directivele
europene 73/23/EEC si
89/336/EEC, înlocuite de
2006/95/EC si 2004/108/EC si
modificarile ulterioare.
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!
● Nu se atinge aparatul cu
mainile sau picioarele ude.
● Ne használja a készüléket
ha Ön mezítláb van!
● Nu utilizati aparatul cand
sunteti desculti.
● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket használ.
Hacsak lehet, kerülje a
hosszabbító kábelek
használatát.
● Nu utilizati prelungitoare in
camera de baie.
FIGYELMEZTETÉS:
MOSÁS KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE
A 90°C-OT IS ELÉRHETI.
ATENTIE: IN TIMPUL
SPALARII TEMPERATURA
APEI POATE AJUNGE LA
90°C.
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
Zatvorite slavinu za dotok vode.
geaard. Controleer of het
hoofdnet wel geaard is. Als
dat niet het geval is dient u
contact op te nemen met
een erkend elektricien.
10
HR
● A mosógép ajtajának a
kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy
nincs-e víz a dobban!
● Inainte de a deschide hubloul
asigurati-va ca nu exista apa in
tambur.
11
NL
● Gebruik geen
verdeelstekkers of
meervoudige contactdozen.
● Het gebruik van dit
apparaat is niet bedoeld voor
personen (inclusief kinderen)
met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of tekort van
ervaring en kennis, tenzij er
toezicht of instructie is van een
persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
Kinderen moeten in de gaten
worden gehouden worden,
om er zeker van te zijn dat ze
niet met het apparaat gaan
spelen.
● Trek niet aan de
elektriciteitsdraad of aan het
apparaat zelf om de stekker
uit het stopcontact te halen.
● Stel het apparaat niet bloot
aan atmosferische invloeden
(regen, zon, etc.)
● Als u het apparaat wilt
verplaatsen til het dan nooit
op aan de knoppen of aan de
wasmiddellade.
● Laat tijdens het verplaatsen
de vuldeur niet tegen de
steekwagen steunen.
● Als u het apparaat op een
ondergrond met een hoog
polig tapijt zet, controleer dan
of de opening aan de
onderkant vrij blijft.
● Til het apparaat op zoals in
de schets is aangegeven.
● Ingeval van storing en/of
niet goed functioneren: zet de
wasautomaat uit, draai de
watertoevoerkraan dicht en
kom verder niet aan het
apparaat. U hoeft alleen maar
contact op te nemen met een
Gias Service Center voor
eventuele reparaties en vraag
om originele Candy
onderdelen. Als deze regels
niet worden opgevolgd zou de
veiligheid van het apparaat in
gevaar gebracht kunnen
worden.
● Als de (hoofd) aanvoerslang
beschadigd is, moet deze
worden vervangen door een
speciale kabel die verkrijgbaar
is bij de after sales afdeling
van Candy (Gias Service).
12
HR
RU
HU
RO
● Ne prikljuãujte perilicu na
elektriãnu mreÏu preko
ispravljaãa, vi‰estrukih utikaãa ili
produÏnih kablova.
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
● Ne használjon adaptereket
és elosztókat.
● Nu utilizati adaptoare sau
triplustekere
● Ovaj uredjaj nije namijenjen
za uporabu osobama
(ukljuãujuçi i djecu) sa
smanjenim fiziãkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima te
osabama bez iskustva i znanja,
osim ako ih koriste uz nadzor
osobe odgovorne za njihovu
sigurnost ili od iste osobe dobiju
pravilne upute za kori‰tenje
uredjaja.
Pazite i nadzirite djecu kao se
nebi igrala s uredjajem.
● Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice
tako da vuãete prikljuãni kabel
ili sam uredjaj.
● Elektriãni uredjaji ne smiju biti
izloÏeni atmosferskim utjecajima
kao ‰to su to npr. ki‰a, sunce itd.
● Pazite da kod premje‰tanja ili
prevoÏenja, perilicu ne diÏete
drÏeçi je za upravljaãke tipke i
gumbe, odnosno za ladicu
sredstva za pranje.
● Tijekom prevoÏenja kolicima
ne naslanjajte perilicu na
prednju stranu gdje su vrata.
Znaãajno!
Ako je perilica postavljena na
pod prekrit tepisonom ili sagom,
paÏljivo provjerite da njihova
vlakna ne zatvaraju otvore za
provjetravanje perilice koji se
nalaze na donjoj strani perilice.
● Perilicu uvijek moraju diçi
dvije osobe kako je to
prikazano na slici.
● U sluãaju kvara i/ili
neispravnog rada perilice,
odmah je iskljuãite iz eleltriãne
mreÏe i izvucite utikaã iz zidne
utiãnice te zatvorite dotok
vode. Zatim pozovite jednog
od ovla‰tenih Candy servisera
radi popravka. Ako je potrebno
zamijeniti neki dio perilice,
uvijek zahtijevajte ugradnju
originalnih Candy rezervnih
dijelova. Nepo‰tivanje ovih
uputa moÏe utjecati na siguran
i pravilan rad perilice.
● Ako se glavni elektriãni kabel
o‰teti, mora se zamijeniti
posebnim kablom kojeg
moÏete nabaviti u ovla‰tenom
servisnom centru.
è ïåpåõîäíèêàìè;
● чÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl β‰flÏ (‚Íβ˜‡fl
‰ÂÚÂÈ) Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË
ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË Ë ÏÂÌڇθÌ˚ÏË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ËÎË Î˛‰flÏ, ÌÂ
Ëϲ˘ËÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë
Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË ÓÌË Ì ̇ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰
ÔËÒÏÓÚÓÏ Î˛‰ÂÈ, ‰‡‚¯Ëı ËÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ËÁ‰ÂÎËfl Ë
Óڂ˜‡˛˘Ëı Á‡ Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
● A készüléket nem
használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességı, illetve
tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkezŒ
személyek (gyerekek sem),
hacsak a biztonságukért felelŒs
személy nem felügyeli a
készülék használatát.
óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò
ËÁ‰ÂÎËÂÏ, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl
ÔÓ‰ ̇‰ÂÊÌ˚Ï ÔËÒÏÓÚÓÏ.
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ëåêòpîñåòè;
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
● A csatlakozókábelt vagy
magát a készüléket megrántva
ne húzza ki
a csatlakozódugót a fali aljzatból.
● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● Ha máshová szeretné helyezni
a készüléket, soha ne emelje
meg azt
a gomboknál vagy a fióknál
fogva.
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
FONTOS!
ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen
arra, hogy az alsó
szellŒzŒnyílások ne duguljanak
el.
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● A készüléket az ábrán látható
módon párban kell megemelni.
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
● Hiba és/vagy hibás mıködés
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
hozzá a készülék szakszerıtlen
javításához.
A készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy szervizhez és
kérjen
eredeti Candy pótalkatrészeket.
A fentiek betartásának
elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális kábellel
kell kicserélni azt.
● Acest aparat nu este
destinat pentru a fi utilizat de
catre copii sau de catre
persoane cu dizabilitati, fara
stricta supraveghere a unui
adult responsabil.
Nu permiteti copiilor sa se
joace cu acest aparat.
● Nu trageti de cablu pentru
a scoate aparatul din priza
● Nu expuneti aparatul la
agenti atmosferici (razele
soarelui, ploaie etc.)
● In cazul in care o mutati, nu
ridicati niciodata de butoane
sau de caseta de
detergent.
● In timpul transportului nu
sprijiniti hubloul de carucior
IMPORTANT!
In cazul in care aparatul se
instaleaza pe o pardoseala
acoperita cu covor sau
mocheta, trebuie avut grija
ca orificiile de ventilatie de la
baza aparatului sa nu fie
acoperite.
● Pentru a ridica masina sunt
necesare 2 persoane
precum in imagine
● In cazul unei defectiuni
si/sau functionari anormale,
aparatul se opreste, se
inchide robinetul de apa si
nu se atinge masina. Pentru o
eventuala reparatie
trebuie sa va adresati unui
centru de asistenta tehnica
Candy solicitind
piese originale pentru orice
inlocuiri. Nerespectarea
indicatiilor sus mentionate
pot compromite securitatea
masinii.
● Daca e necesara
inlocuirea cablului de
alimentare, aceasta se va
face cu un
cablu disponibil la punctul
service.
13
HR
NL
HOOFDSTUK 4
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
POGLAVLJE 4
85
cm
85
cm
60 cm
14
RU
4. FEJEZET
RO
CAPITOLUL 4
85
cm
54 cm
60 cm
40 cm
HU
60 cm
60 cm
40
cm
54
cm
60
cm
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
MÙSZAKI ADATOK
CARACTERISTICI TEHNICE
6
8
9
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
CAPACITATE RUFE USCATE
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
PUTERE
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
BIZTOSÍTÉK
AMPERAJUL FUZIBILULUI
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè (îá/ìèí)
CENTRIFUGÁLÁS
ROTATII CENTRIFUGA
min. 0,05
max. 0,8
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
VÍZNYOMÁS
PRESIUNEA IN INSTALATIA
HIDRAULICA
220-240
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
TENSIUNE
I (ÔÂ‚˚È)
ä·ÒÒ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ
TECHNISCHE GEGEVENS
TEHNIâKI PODACI
CAPACITEIT DROOG
WASGOED
MAKSIMALNA KOLIâINA SUHOG
RUBLJA ZA JEDNO PUNJENJE
kg
AANSLUITWAARDE
PRIKLJUâNA SNAGA
W
1500
STROOMSTERKTE VAN DE
ZEKERING
SNAGA OSIGURAâA
A
10
CENTRIFUGE
(t/min.)
BRZINA CENTRIFUGIRANJA
okret. / min
DRUK HYDRAULISCHE POMP
DOZVOLJENI PRITISAK VODE
U VODOVODNOJ MREÎI
MPa
NETSPANNING
NAPON
V
RAADPLEEG DE KENPLAAT
POGLEDATI PLOâICU(NALJEPNICU) S
TEHNIâKIMPODACIMA
ëå. íÄÅãàóäì ë íÖïçàóÖëäàåà ïÄêÄäíÖêàëíàäÄåà
LÁSD A GÉPTÖRZSLAPOT
CITITI PE PLACUTA MASINII
15
NL
HOOFDSTUK 5
HR
POGLAVLJE 5
INSTALLATIE
POSTAVLJANJE I
PRIKLJUâIVANJE
PERILICE
Breng de machine (zonder
de onderkant van de
verpakking) dicht bij de
plaats waar hij komt te
staan.
Perilicu bez podmetaãa
postavite blizu mjesta gdje
çe stalno stajati.
Knip voorzichtig de
beveiligingslus van het snoer
en de afvoerslang door.
Verwijder de 2 of 4
schroeven zie (A) en
verwijder de 2 of 4 pluggen
zie (B)
Oprezno prereÏite
sigurnosnu vezicu koja drÏi
glavni
elektriãni kabel i odvodnu
cijev.
Odvijte 2 ili 4 spojna vijka
oznaãena s A i uklonite 2 ili 4
podlo‰ke oznaãene s B.
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
èÂÂÂʸÚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚È ıÓÏÛÚ.
ÑÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ
ÔÓ‚Ó‰.
éÚÍÛÚËÚ 2 ËÎË 4 ‚ËÌÚ‡ (A) ̇
Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÂÌÍÂ Ë ËÁ‚ÎÂÍËÚ 2 ËÎË 4
‡ÒÔÓÌ˚ı ‚ÚÛÎÍË (B).
HU
RO
5. FEJEZET
CAPITOLUL 5
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
INSTALARE. PUNERE
IN FUNCTIUNE
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a végleges
felállítási helyére.
Atentie: Masina de spalat se
instaleaza de catre un
instalator profesionist, dar nu
intra in obligatia centrului
service autorizat sa faca
aceasta instalare in termen
de garantie, in regim gratuit.
Óvatosan vágja le a
rögzítŒszalagot, amely a
hálózati kábelt és az elvezetŒ
tömlŒt tartja.
Atentie: Reteaua dvs.
electrica trebuie sa poata
suporta puterea maxima a
masinii. In caz contrar,
inlocuiti cablurile de
alimentare sau sigurantele
cu unele de amperaj
corespunzator (16A).
Távolítsa el a 2 vagy 4 db „A”
jelı rögzítŒcsavart, és vegye ki
a 2 vagy 4 db „B” jelı távtartót.
Atentie: In cazul sistemelor
proprii de alimentare
cu apa, presiunea apei
trebuie sa fie suficient de
mare pentru a dizolva tot
detergentul din sertarul de
detergent. In caz contrar, se
pot produce blocari ale
sertarului de detergent, sau
ale furtunului dintre cuva
si sertarul de detergent.
Dupa ce ati scos ambalajul,
faceti in felul urmator:
Taiati cu atentie curelele care
leaga cablul de alimentare si
furtunul de evacuare.
Vul de 2 of 4 gaatjes op met
de dopjes die in de
verpakking bij de
gebruiksaanwijzing zitten.
WAARSCHUWING:
ZORG ERVOOR DAT HET
VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET BEREIK
VAN KINDEREN BLIJFT
OMDAT DAT GEVAAR
KAN OPLEVEREN.
16
Zatvorite 2 ili 4 otvora
kori‰tenjem ãepova
isporuãenih
uz omot sa uputama za
kori‰tenje.
UPOZORENJE:
DIJELOVI AMBALAÎE NE
SMIJU DOåI NA DOHVAT
DJECI, JER
ZA NJIH MOGU BITI
OPASNI.
á‡ÍÓÈÚ 2 ËÎË 4 ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÒÔˆˇθÌ˚ÏË Á‡„Îۯ͇ÏË. Ç˚
̇ȉÂÚ Ëı ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÏ
Ô‡ÍÂÚÂ Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
Helyezze be a 2 vagy 4 furatba
a kezelési utasítást tartalmazó
csomagban található
védŒdugókat.
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
Indepartati cele 2 sau 4
suruburi marcate cu A si cele
2 sau 4 distantatoare
marcate cu B.
Acoperiti cele 2 sau 4 gauri
folosind capacele furnizate in
punga cu manuale de
instructiuni.
ATENTIE: NU LASATI
AMBALAJUL LA
INDEMANA COPIILOR,
ACESTA FIIND O
POTENTIALA
SURSA DE PERICOL.
17
NL
Bevestig de dempplaat op
de bodem, (zie tekening).
Verbind de
watertoevoerslang met de
waterkraan.
Het apparaat moet
aangesloten worden aan
de waterkraan met behulp
van de watertoevoerslang.
Maak gebruik van de
nieuwe watertoevoerslang,
gebruik niet de oude!
BELANGRIJK:
DRAAI DE WATERKRAAN
NIET OPEN
Zet de wasmachine dicht
tegen de muur aan.
Let er op dat er geen
bochten of vernauwingen in
de buis zitten.
Het is het beste om de
afvoerslang aan te sluiten
op een vaste afvoer met
een doorsnee die groter is
dan die van de afvoerslang
en op een hoogte van
minstens 50 cm.
Gebruik zonodig de
bligeleverde slanggeleider.
HR
RU
RO
HU
Priãvrstite ploãu od
valovitog materijala na dno
perilice kako je prikazano na
slici.
Çaêpeïèòå ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Aplicati folia suplimentara la
baza ca in figura.
Cijev za dovod vode
priãvrstite na slavinu.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
Conectati tubul de apa la
robinet.
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
Masina trebuie conectata la
reteaua de apa
folosind exclusiv furtunele din
dotare. Nu folositi furtune vechi,
utilizate.
Za spajanje perilice na
vodovodnu mreÏu koristite
samo novu garnituru cijevi.
Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
UPOZORENJE:
SLAVINU JO· NE
OTVARAJTE!
Smjestite perilicu
neposredno do zida.
Obratite odvodna pritisnuta.
Odvodnu cijev zatim
obijesite preko ruba kade.
Znatno je bolje ako u
vodovodnoj instalaciji
predvidite stalni odvod, koji
mora biti veçeg promjera
od odvodnog crijeva, a
morate ga postaviti na visni
najmanje 50 cm od poda.
Ako je potrebno, koristite i
priloÏeni plastiãni savijeni
nosaã odvodnog crijeva.
FONTOS!
NE NYISSA KI EZZEL
EGYIDEJÙLEG A CSAPOT.
ATENTIE: NU DESCHIDETI
IN ACEST MOMENT
ROBINETUL.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà
áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä
ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
Állítsa a mosógépet a fal mellé.
Akassza a kifolyócsövet a kád
peremére úgy, hogy a csŒ ne
tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg.
Asezati masina langa perete si
puneti tubul de evacuare
la marginea cazii, avand grija
ca acesta sa nu fie strangulat
sau indoit.
Ennél jobb megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix elvezetŒ
nyílásra csatlakoztatja,
amelynek az átmérŒje nagyobb
a kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm magasságban
van.
Este mai bine sa conectati
tubul la o teava de evacuare
fixa care trebuie sa aiba un
diametru mai mare decat
cel al tubului si o inaltime
minima de 50 cm. Daca este
necesar utilizati cotul de plastic
din dotare.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.
Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
NL
HR
Gebruik de 4 pootje om de
machine waterpas te zetten:
Koristite 4 noÏice kako bi
poravnali perilicu.
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю 4 íîæåê.
A gép vízszintbe állításához
használja a 4 lábat.
Folositi cele patru picioare
ajustabile pentru a aseza
orizontal masina pe podea .
a) Kontra moer losdraaien
a) Maticu kojom je priãvr‰çena
nogica oslobodite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
odvijete u smjeru kretanja
kazaljki na satu.
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával megegyezŒ
irányban (jobbra),
hogy szabaddá váljon
lábszabályozó csavar.
a) Rotiti piulita in sens orar
pentru a debloca surubul
piciorusului.
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
b) A készülék megemeléséhez
vagy lesüllyesztéséhez forgassa
el a lábat, amíg az stabilan meg
nem áll a padlón.
b) Rotiti piciorusul si coborati-l
sau inaltati-l pentru a obtine o
aderenta perfecta la sol.
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ
c) Blocati piciorusul rotind
helyzetben az anya óramutató
piulita in sens invers acelor
járásával ellentétes irányban
de ceasornic pana la capat.
(balra) csavarásával, amíg az neki
nem feszül a gép aljának.
b) Apparaat waterpas zetten
m.b.v. verstelbare voeten
(maak eventueel gebruik
van een waterpas)
A
b) Nogicu okretanjem
povisujete ili snizujete tako
dugo dok sasvim ne prijanja uz
pod.
c) Nakon ‰to ste zavr‰ili
poravnavanje, nogicu
ponovno priãvrstite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
priteÏete u smjeru suprotnom
kretanju kazaljki na satu dok
sasvim ne prilegne na dno
perilice.
c) Kontra moer weer
vastdraaien.
B
C
Controleer of alle knoppen
op “OFF” staan en of de
vuldeur gesloten is.
Provjerite da su svi gumbi na
poloÏaju "OFF" odnosno
iskljuãeni i da su vrata perilice
zatvorena.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.
Ügyeljen arra, hogy a gomb a „KI”
helyzetben legyen, és az ajtó
legyen becsukva.
Asigurati-va ca toate
butoanele sunt in pozitia “OFF”
si hubloul este inchis.
Steek de stekker in het
stopcontact.
Utaknite utikaã u zidnu
utiãnicu.
Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
Dugja be a csatlakozódugót.
Introduceti stekerul in priza.
LET OP:
Mocht het nodig zijn dat het
aansluitsnoer vervangen
moet worden, verbind de
draden dan volgens
onderstaande kleur/codes
(wij raden aan dit door een
erkende installateur te laten
doen):
UPOZORENJE:
Ako je neophodno zamijeniti
glavni elektriãni kabel, spojite
Ïice prema niÏe navedenim
bojama/oznakama:
ÇçàåÄçàÖ:
ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸
ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·Âθ, ÚÓ ÔÓ‚Ó‰‡
‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÏÏÛÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ëı ˆ‚ÂÚÌÓÈ
χÍËÓ‚ÍÓÈ:
FIGYELEM!
Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor a vezetéket az
alábbi színek/kódok szerint kell
csatlakoztatni:
ATENTIE:
în cazul în care va fi necesar sa
înlocuiti cablul de alimentare,
conectati firele în conformitate
cu urmatoarele culori/coduri:
KÉK:
- NULLAVEZETÉK (N)
ALBASTRU
- NUL (N)
BARNA:
- FESZÜLTSÉG
ALATTI VEZETÉK (L)
MARO
- FAZA (L)
BLAUW
- NEUTRAAL (N)
BRUIN
- FASE (L)
GEEL-GROEN -AARDE (
Na installatie, plaatst u het
apparaat zo, het
stopcontact makkelijk
toegangbaar is.
20
RO
HU
RU
PLAVO
- NEUTRALNO (N)
SMEDJE
- FAZA (L)
ÎUTO/ZELENO - UZEMLJENJE (
)
ëàçàâ
- çÖâíêÄãú (N)
äéêàóçÖÇõâ
- îÄáÄ (L)
ÜÖãíé-áÖãÖçõâ - áÖåãü (
)
SÁRGA-ZÖLD: - FÖLDVEZETÉK (
GALBEN-VERDE - ÎMPAMANTARE (
)
)
)
Nakon namje‰tanja, perilica
mora biti smje‰tena tako da je
utikaã uvijek dostupan.
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
A telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
legyen.
Daca nu se aprinde, cititi
capitolul referitor la defecte
posibile.
21
HR
NL
HOOFDSTUK 6
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
POGLAVLJE 6
DN
O
F
RO
HU
RU
6. FEJEZET
CAPITOLUL 6
Îïèñàíèå êîìàíä
KEZELÃSZERVEK
COMENZI
E
P
G H I C L M
B
A
BEDIENINGSPANEEL
OPIS UPRAVLJAâKE
PLOâE
Deurgreep
Ruãica vrata
A
êÛÍÓflÚ͇ β͇
Ajtófogantyú
Manerul usii
Programmaknop wassen
Met OFF
Gumb programatora s
poloÏajem OFF (iskljuãeno)
B
èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ Ò
ÓÚÏÂÚÍÓÈ Çõäã
A mosóprogramok kapcsolóórabeállító gombja, „KI” helyzet
Buton selectare programe cu
pozitie “OFF”
Wastemperatuur toets
Tipka “temperatura pranja”
C
Í·‚˯‡ "ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚"
„Mosási hŒmérséklet” gomb
Buton “Temperatura spalare”
Knop regeling
centrifugesnelheid
Tipka za pode‰avanje brzine
centrifugiranja
D
äÌÓÔ͇ "„ÛÎËÓ‚ÍË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ"
„Centrifugálási sebesség”
gomb
Buton viteza de stoarcere
Toets voor “mate van
vervuiling”
Tipka “Stupanj prljav‰tine”
E
ä·‚˯‡ "ÒÚÂÔÂ̸ Á‡„flÁÌÂÌËfl"
„Szennyezettség mértéke”
gomb
Buton “Grad de murdarire”
Indicatielampjes bij de knoppen
Svjetlosni pokazatelji tipki
F
‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯
Nyomógombok jelzŒlámpái
Leduri indicatoare butoane
"Dirt Buster" -knop
Tipka za intenzivni program
pranja
G
äÌÓÔ͇ "ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ ÒÚËÍË"
Intenzív gomb
Buton intensiv
"Aquaplus" –knop
Tipka Aquaplus
H
äÌÓÔ͇ "ÄÍ‚‡ÔβÒ"
Aquaplus gomb
Buton Aquaplus
Knop voor Uitgestelde Start
Tipka za odgodu poãetka
pranja
I
äÌÓÔ͇ "ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇"
Késleltetett indítás gomb
Buton pornire intarziata
Makkelijk strijken knop
Tipka za za‰titu od guÏvanja
L
äÌÓÔ͇ "·ÂÁ ÒÍ·‰ÓÍ"
GyırŒdésvédŒ Gomb
Buton Antisifonare
Knop Start/Pauze
Tipka start/pauza
M
äÌÓÔ͇ “ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”
Start/Szünet Gomb
Buton Pornit/Oprit
Deurvergrendeling - indicatie
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih" vrata
N
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ajtózár jelzŒlámpa
Indicator hublou blocat
“Digitaal” Display
“Digitalni” ekran
O
P
ñËÙÓ‚ÓÈ ‰ËÒÔÎÂÈ
Digitális kijelzŒ
Afisaj “Digital”
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Mosószertároló fiók
Caseta detergenti
Wasmiddelbakje
22
Ladica sredstava za pranje
23
NL
RU
HR
HU
RO
BEDIENINGSPANEEL
OPIS KONTROLA
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
DESCRIERE
COMENZI
“Kg DETECTOR” (Deze functie
werkt alleen bij katoen en
Synthetische programma’s)
Tijdens elke wasfase maakt
de “Kg detector” het
mogelijk de informatie van
de lading in kaart te
brengen.
Zodra de “Kg detector” is
geactiveerd zal deze tijdens
de eerste 4 minuten van de
was;
“Kg DETEKTOR”
(aktivna funkcija samo na
programima pranja za
pamuk i mije‰ane tkanine)
Kroz svaki ciklus pranja “Kg
DETEKTOR” omoguçava
praçenje podataka o
teÏini rublja stavljeno u
perilicu.
Zato, ãim se “Kg DETEKTOR”
ukljuãi, u prve 4 minute
ciklusa pranja; omoguçit çe:
- odredjivanje potrebne
koliãine vode
- utvrdjivanje duÏine trajanja
ciklusa pranja
- kontrola ispiranja
a zavisno o vrsti tkanina koje
se peru:
- prilagodjava se naãin
okretanja bubnja perilice,
zavisno o vrsti tkanine
- kod preostale koliãine
pjene nastale u pranju,
poveçava se ako je
potrebno koliãina vode pri
ispiranju
- zavisno o koliãini rublja,
prilagodjava se brzina
centrifuge kako bi se izbjegla
neuravnoteÏenost
Na takav naãin “Kg
DETEKTOR” omoguçuje
samostalno odrededjivanje
svakog pojedinaãnog
program pranja, izmedju
stotinu moguçih kombinacija
pranja.
“Kg DETEKTOR” omoguçuje
jednostavnost kori‰tenja
uredjaja i lagani odabir
programa pranja
Zapravo, korisnik treba samo
odrediti vrstu tkanine
stavljene u bubanj i stupnja
zaprljanosti rublja, kako bi se
postiglo savr‰eno pranje sa
stupnjem centrifuge koja
omoguçuje najveçi stupanj
su‰enja, vodeçi brigu o va‰oj
odjeçi.
“Kg DETECTOR” (ÑÖíÖäíéê
áÄÉêìáäà)
(îÛÌ͈Ëfl ‡ÍÚ˂̇ ÚÓθÍÓ ‰Îfl
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ıÎÓÔ͇ Ë
ÒËÌÚÂÚËÍË)
ç‡ ‚ÒÂı ˝Ú‡Ô‡ı ÒÚËÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
“Kg DETECTOR” ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ËÌÙÓχˆË˛ Ó ‚ÂÒÂ
·Âθfl, Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛
χ¯ËÌÛ.
ÖÒÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó “Kg DETECTOR”
‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ Ú˜ÂÌË ÔÂ‚˚ı 4 ÏËÌÛÚ
ÒÚËÍË, ÚÓ ÓÌÓ:
- ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ „ÛÎËÓ‚ÍÛ ÔÓ‰‡˜Ë
ÌÛÊÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚ ‚
χ¯ËÌÛ
- ÓÔ‰ÂÎflÂÚ ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˆËÍ·
ÒÚËÍË
- „ÛÎËÛÂÚ ÔÓÎÓÒ͇ÌË ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÚËÔÓÏ
Ú͇ÌË
- „ÛÎËÛÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ
Ú͇ÌË
- „ËÒÚËÛÂÚ Ì‡Î˘Ë Ï˚θÌÓÈ
ÔÂÌ˚, Ë, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË,
Û‚Â΢˂‡ÂÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÔÓÎÓÒ͇ÌËË
- „ÛÎËÛÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
Á‡„ÛÁÍÓÈ, Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÛÒÚ‡ÌflÂÚ
̇Û¯ÂÌËfl ·‡Î‡ÌÒ‡ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ
χ¯ËÌ˚.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, “Kg DETECTOR”
ÏÓÊÂÚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ‚˚·‡Ú¸
̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ËÁ ÒÓÚÂÌ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÍÓÏ·Ë̇ˆËÈ
‰Îfl ͇ʉÓÈ ÓÚ‰ÂθÌÓÈ ÒÚËÍË.
“Kg DETECTOR” ӷ΄˜‡ÂÚ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚
ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÛÔÓ˘ÂÌËfl ‚˚·Ó‡
ÌÛÊÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË.
î‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂβ ÌÛÊÌÓ
Û͇Á‡Ú¸ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ÚËÔ
Á‡„ÛÊÂÌÌ˚ı ‚ ·‡‡·‡Ì ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
ÒÚÂÔÂ̸ Ëı Á‡„flÁÌÂÌËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÓÔÚËχθÌ˚ı
ÂÁÛθڇÚÓ‚ ÒÚËÍË Ë ÓÔÚËχθÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌË ÒÛ¯ÍË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡.
„Kg DETECTOR”
(Kg-érzékelŒ)
(Csak pamut és mıszálas
programoknál mıködŒ funkció)
Mindegyik mosófázisban a „Kg
Detector” teszi lehetŒvé a
dobban lévŒ ruhaadaggal
kapcsolatos információk
figyelemmel kísérését.
Amint a „Kg Detector”
mozgásba jön, a mosás elsŒ 4
percében:
- beállítja a szükséges
vízmennyiséget,
- meghatározza a mosóciklus
hosszát,
- ellenŒrzi az öblítést.
A mosáshoz kiválasztott
textiltípusnak megfelelŒen:
- a kiválasztott textiltípushoz
beállítja a dob forgási ritmusát,
- érzékeli a hab jelenlétét, és
szükség esetén öblítés közben
növeli a víz mennyiségét,
- a ruhaadagnak megfelelŒen és
a kiegyensúlyozatlanság
elkerülése érdekében beállítja a
centrifugálási sebességet.
“DETECTOR Kg”
(Functie activa numai pentru
programele Bumbac si
Sintetice)
Functia „DETECTOR Kg”
permite monitorizarea
informatiilor cu privire la
încarcatura din cuva în
cadrul fiecarui program de
spalare.
Astfel, de îndata ce functia
„DETECTOR Kg” este activata,
în primele 4 minute ale
programului de spalare
aceasta va realiza
urmatoarele:
- regleaza cantitatea de apa
necesara
- stabileste durata etapei de
spalare
- controleaza clatirea
În functie de tipul de tesatura
selectat ce va fi spalat:
- regleaza ritmul de rotatie al
cuvei la tipul de tesatura
- recunoaste prezenta
detergentului si, daca este
nevoie, mareste cantitatea
de apa în timpul clatirii
- regleaza viteza de
centrifugare în functie de
încarcatura, evitându-se
astfel dezechilibrarea cuvei
În acest mod functia
„DETECTOR Kg” este capabila
sa aleaga din sute de
combinatii posibile care este
cel mai potrivit program
pentru fiecare spalare.
„DETECTOR Kg” simplifica mult
selectarea programului. De
fapt, utilizatorul trebuie numai
sa selecteze tipul de tesatura
si gradul de murdarire pentru
a obtine o spalare de cea
mai buna calitate a rufelor si
o stoarcere a acestora la o
viteza de centrifugare care
sa nu le deterioreze.
êìäéüíäÄ ãûäÄ
AJTÓFOGANTYÚ
MANERUL USII
óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ βÍ, ̇ÊÏËÚ ̇
Í·‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.
Az ajtó nyitásához nyomja meg
a fogantyú belsejében lévŒ
gombot.
Apasati pe clapa din
interiorul manerului usii pentru
a deschide usa .
- de benodigde
waterhoeveelheid
aanpassen
- de lengte van het
wasprogramma aanpassen
- het spoelen contoleren
Afhankelijk van de
geselecteerde stof die
gewassen moet worden zal;
- het ritme/ snelheid van de
trommel rotatie worden
aangepast
- de aanwezigheid van
wasmiddel worden herkend
en zonodig de hoeveelheid
water tijdens het spoelen
aanpassen.
- De centrifuge snelheid
worden aangepast, om
onbalans tegen te gaan.
Op deze manier kan de “Kg
detector” het best passende
programma kiezen voor de
verschillende was.
“Kg detector” komt de
behoefte van simpel gebruik
tegemoet . De gebruiker
hoeft alleen nog maar aan
te geven hoe vuil de was is
en welke stof er in de
machine zit om zo het
perfecte was en droog
resultaat te krijgen voor uw
was.
DEURGREEP
RUâICA VRATA
Gebruik de knop binnenin
de deurgreep om de deur
te openen.
Da otvorite vrata pritisnite
zasun na unutra‰njoj strani
ruãice vrata.
24
A
Így a „Kg Detector” saját maga
választja ki a több száz
lehetséges mosási kombináció
közül az adott mosáshoz a
legmegfelelŒbb programot.
A „Kg Detector” egyszerı
programválasztással teszi
lehetŒvé a könnyı használat
iránti igények kielégítését. A
felhasználónak csak a dobban
lévŒ textília típusát és a
szennyezettség mértékét kell a
gépen beállítania a tökéletes
mosás és a lehetŒ legkiválóbb
szárítás eléréséhez úgy, hogy a
centrifuga valóban óvja a
ruhákat.
25
NL
PROGRAMMAKNOP WASSEN
MET OFF
HR
GUMB PROGRAMATORA SA
POLOÎAJEM OFF
WANNEER ER AAN DE
PROGRAMMAKEUZE KNOP
WORDT GEDRAAID ZAL HET
DISPLAY GAAN BRANDEN
OM DE INSTELLINGEN VAN
HET GEKOZEN
PROGRAMMA TE LATEN
ZIEN.
NIEUWE WASMIDDELEN ZIJN
OOK OP LAGERE
TEMPERATUREN EFFICIËNT,
DAAROM ZAL ER OOK
VOOR INTENSIEVE
PROGRAMMA’S EEN LAGE
TEMPERATUUR WORDEN
AANBEVOLEN.
HET IS NATUURLIJK
MOGELIJK OM DE
TEMPERATUUR TE VERHOGEN
MET DE TEMPERATUUR TOETS.
VOOR DE MAXIMALE
TEMPERATUUR KIJKT U IN DE
PROGRAMMA TABEL.
OM DE MACHINE UIT TE
SCHAKELEN DRAAID U DE
PROGRAMMAKEUZEKNOP
NAAR DE “UIT”POSITIE.
KADA OKRENETE GUMB ZA
ODABIR PROGRAMA,
SVJETLA NA EKRANU åE SE
UKLJUâITI DA PRIKAÎU
POSTAVKE ODABRANOG
PROGRAMA.
NOVE VRSTE DETERDÎENATA
VRLO SU UâINKOVITE I NA
NIÎIM TEMPERATURAMA
PRANJA, IZ TOG RAZLOGA
NA INTENZIVNIM
PROGRAMIMA PREPORUåA
SE NIÎA TEMPERATURA
PRANJA.
TEMPERATURU PRANJA
MOGUåE JE UVIJEK
POVEåATI KORI·TENJEM
TIPKE ZA TEMPERATURU
PRANJA.
MOLIMO DA POGLEDATE
TABELARNI PRIKAZ
PROGRAMA O NAJVI·IM
TEMPERATURAMA PRANJA
ZA SVAKI POJEDINI
PROGRAM.
OPASKA: DA ISKLJUâITE
PERILICU, OKRENITE GUMB
ZA ODABIR PROGRAMA NA
POLOÎAJ “OFF”.
Druk op de "Start/Pauze"-knop
om het geselecteerde
programma te starten.
Pritisnite tipku START/PAUSE da
pokrenete odabrani ciklus
pranja.
Het programma draait met
de programmaknop
gepositioneerd op het
gekozen programma totdat
het programma eindigt.
Program pranja çe se izvesti s
gumbom programatora u
nepomiãnom poloÏaju na
odabranom programu sve
dok ciklus pranja ne zavr‰i.
Schakel de machine bij het
einde van het programma uit
door de knop in de “OFF”
positie te draaien.
Perilicu rublja iskljuãite
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF.
LET OP:
ZET NA AFLOOP VAN EEN
WASCYCLUS DE
PROGRAMMAKNOP
ALTIJD EERST WEER OP UIT
(OFF) VOORDAT U EEN
VERVOLG-PROGRAMMA
OF EEN NIEUW
PROGRAMMA INSTELT EN
START.
26
ZNAâAJNO:
GUMB PROGRAMATORA
NAKON SVAKOG
CIKLUSA PRANJA MORA
BITI VRAåEN NA
POLOÎAJ OFF,
ODNOSNO PRI
POKRETANJU SLIJEDEåEG
CIKLUSA PRANJA A PRIJE
NEGO TAJ NAREDNI
PROGRAM BUDE
ODABRAN I POKRENUT.
RU
B
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
Öëãà ÇêÄôÄíú êìóäì
åçéÉéèéáàñàéççéÉé
èÖêÖäãûóÄíÖãü, çÄ ÑàëèãÖÖ
ÅìÑìí éíéÅêÄÜÄíúëü
ëàåÇéãõ ë èÄêÄåÖíêÄåà
ÇõÅêÄççéâ èêéÉêÄååõ.
çéÇõÖ ëíàêÄãúçõÖ
èéêéòäà üÇãüûíëü ÅéãÖÖ
ùîîÖäíàÇçõåà íÄäÜÖ èêà
çàáäàï íÖåèÖêÄíìêÄï
ëíàêäà. èéùíéåì ÑÄÜÖ èêà
àëèéãúáéÇÄçàà èêéÉêÄåå
àçíÖçëàÇçéâ ëíàêäà
êÖäéåÖçÑìÖíëü
àëèéãúáéÇÄíú ÅéãÖÖ
çàáäìû íÖåèÖêÄíìêì.
íÄä àãà àçÄóÖ, åéÜçé
ìÇÖãàóàíú íÖåèÖêÄíìêì ë
èéåéôúû äçéèäà
êÖÉìãàêéÇäà íÖåèÖêÄíìêõ
ëíàêäà.
ëå. íÄÅãàñì èêéÉêÄåå, ÉÑÖ
ìäÄáÄçõ åÄäëàåÄãúçõÖ
íÖåèÖêÄíìêõ Ñãü äÄÜÑéâ
èêéÉêÄååõ.
N.B.: óíéÅõ Çõäãûóàíú
åÄòàçì, ìëíÄçéÇàíÖ
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàÖ "Çõäã." (‡Ì„Î.
Off).
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
èêàåÖóÄçàÖ:
êìäéüíäì ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí
éÅüáÄíÖãúçé
ÇéáÇêÄôÄíú Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä
íÄäÜÖ èêà ÜÖãÄçàà
çÄóÄíú ëãÖÑìûôàâ
ëÖÄçë èÖêÖÑ íÖå, äÄä
ìëíÄçéÇàíú à
áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
èêéÉêÄååì.
HU
A PROGRAMVÁLASZTÓ
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB ELFORDÍTÁSAKOR A
KIJELZÃN FELGYULLADÓ
LÁMPA A KIVÁLASZTOTT
PROGRAM BEÁLLÍTÁSAIT
MUTATJA.
AZ ÚJ MOSÓSZEREK
ALACSONY
HÃMÉRSÉKLETEN IS
HATÉKONYABBAK, EZÉRT A
KÉSZÜLÉK AZ INTENZÍVEBB
PROGRAMOKNÁL IS
ALACSONYABB
HÃMÉRSÉKLETET AJÁNL.
MINDAZONÁLTAL A
HÃMÉRSÉKLET GOMBBAL
NÖVELHETJÜK A
HÃMÉRSÉKLETET.
AZ EGYES PROGRAMOK
MAXIMÁLIS HÃMÉRSÉKLETI
ÉRTÉKEI A
PROGRAMTÁBLÁZATBAN
TALÁLHATÓK.
MEGJEGYZÉS: A GÉP
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
FORDÍTSA EL A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT A „KI” HELYZETBE.
RO
BUTON SELECTARE PROGRAME
CU POZITIE "OFF"
ATUNCI CAND BUTONUL
SELECTOR ESTE ROTIT,
AFISAJUL SE APRINDE
PENTRU A INDICA SETARILE
PROGRAMULUI
SELECTAT.NOILE TIPURI DE
DETERGENTI SUNT MAI
EFICIENTE LA TEMPERATURI
SCAZUTE, DE ACEEA, ACEST
APARAT, RECOMANDA
CHIAR SI PENTRU
PROGRAMELE INTENSE O
TEMPERATURA REDUSA. ESTE
POSIBIL SA MARITI
TEMPERATURA DE SPALARE
PRIN APASAREA BUTONULUI
PENTRU TEMPERATURA. VA
RUGAM SA CITITI TABELUL
CU PROGRAME PENTRU A
AFLA CARE ESTE
TEMPERATURA MAXIMA
PENTRU FIECARE
PROGRAM.
OBSERVATIE: PENTRU A
OPRI APARATUL, ROTITI
BUTONUL SELECTOR PE
POZITIA “OFF”.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja le a
„Start/Szünet” gombot.
A program úgy zajlik le, hogy
a ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó
gomb a kiválasztott
programon marad.
Kapcsolja ki a mosógépet a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
Apasati butonul
"Start/Pause" pentru a
incepe un ciclu de spalare.
Ciclul se va desfasura cu
butonul de selectie
programe stationand pe
pozitia programului selectat
pana la sfarsitul acestuia.
Opriti masina de spalat
rotind butonul de programe
pe pozitia OFF.
MEGJEGYZÉS:
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT VISSZA KELL
ÁLLÍTANI A KI HELYZETBE
MINDEN EGYES CIKLUS
VÉGÉN, VAGY EGY ÚJ
MOSÁSI CIKLUS
BEINDÍTÁSAKOR A
KÖVETKEZÃ PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ÉS
BEINDÍTÁSA ELÃTT.
ATENTIE: BUTONUL DE
SELECTIE PROGRAME
TREBUIE SA SE
INTOARCA PE POZITIA
OFF LA SFARSITUL
FIECARUI CICLU DE
SPALARE SAU CAND
INCEPE UN SUBCICLU,
INAINTE DE A INCEPE
ALT PROGRAM NOU.
27
NL
HR
“WASTEMPERATUUR” TOETS
TIPKA “TEMPERATURA PRANJA”
Als een programma is
geselecteerd zal het
bijbehorende aanbevolen
temperatuur lampje gaan
branden.
De temperatuur toets is
bedoeld om de
wastemperatuur te verhogen
op verlagen.
Elke keer als de toets word
ingedrukt zal er een andere
temperatuur worden
weergegeven op de
wastemperatuur indicator.
Nakon ‰to se odabere
program pranja ukljuãit çe se
odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj koji prikazuje
preporuãenu temperaturu
pranja.
Tipka za temperaturu pranja
koristi se za poveçanje ili
smanjenje temperature
pranja za odabrani program
pranja.
Svaki puta kada pritisnete ovu
tipku, novo odabrana
temperatura biti çe prikazana
na indikatoru temperature
pranja.
KNOP “REGELING
CENTRIFUGESNELHEID”
De centrifuge snelheid is erg
belangrijk voor het zoveel
mogelijk water verwijderen uit
de kleding. U kunt de snelheid
naar eigen wens instellen.
Door deze knop in te drukken
is het mogelijk om het
toerental te verminderen en
als u wilt zelfs uitzetten.
Om de centrifugesnelheid
terug te zetten moet u de
knop indrukken totdat u bij
de gewenste snelheid bent.
Het is mogelijk de snelheid
ten aller tijde aan te passen
zonder de machine stop te
zetten.
OPMERKING: DIT MODEL HEEFT
EEN ELEKTRONISCHE SENSOR DIE
VOELT OF DE LADING GOED
UITGEBALANCEERD IS. ALS DE
LADING ENIGSZINS
ONEVENWICHTIG IS, ZAL DE
MACHINE DE WAS AUTOMATISCH
BALANCEREN EN DAN NORMAAL
CENTRIFUGEREN.
ALS ER, NA EEN AANTAL KEREN
PROBEREN, GEEN EVENWICHT
WORDT BEREIKT, WORDT EEN
LAGERE CENTRIFUGESNELHEID
GEBRUIKT.
ALS DE LADING ERG
ONEVENWICHTIG IS, WORDT DE
CENTRIFUGEFASE GEANNULEERD.
HIERDOOR WORDT DE TRILLING
VERMINDERD, HET LAWAAI
MINDER EN WORDT DE
BETROUWBAARHEID EN DE
LEVENSDUUR VAN DE
WASMACHINE VERGROOT.
28
TIPKA “ZA PODE·AVANJE
BRZINE CENTRIFUGE“
Ciklus centrifugiranja vrlo je
vaÏan da se iz rublja ukloni
‰to je vi‰e moguçe vode bez
da se o‰tete tkanine. Brzina
centrifuge moÏe se podesiti
tako da odgovara va‰im
potrebama. Pritiskom na ovu
tipku moguçe je smanjiti
najveçu brzinu centrifuge a
ako Ïelite centrifugiranje se
moÏe i u potpunosti iskljuãiti.
Da ponovno pokrenete ciklus
centrifugiranja dovoljno je da
pritisnete tipku sve dok ne
postignete Ïeljenu brzinu.
Kako nebi o‰tetili tkanine,
brzinu centrifuge nije
moguçe podesiti iznad brzine
koja je automatski pode‰ena
prema odabranom programu
pranja. Brzinu centrifuge
moguçe je promijeniti u
svakom trenutku i to bez
privremenog zaustavljanja
perilica rublja (pauza).
ZNAâAJNO: PERILICA JE
OPREMLJENA POSEBNIM
ELEKTRONSKIM URE_AJEM
KOJI SPREâAVA DA RUBLJE
PRI CIKLUSU
CENTRIFUGIRANJA
POREMETI RAVNOTEÎU. TO
SPRIJEâAVA RADNU BUKU I
VIBRACIJU PERILICE I TAKO
AKO PRODUÎUJE RADNI
VIJEK TRAJANJA VA·E
PERILICE.
RU
HU
RO
C
äãÄÇàòÄ "íÖåèÖêÄíìêÄ
ÇéÑõ"
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ, ÍÓÚÓ˚È Û͇Á˚‚‡ÂÚ
ÂÍÓÏẨÛÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÒÚËÍË.
äÌÓÔ͇ „ÛÎËÓ‚ÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ËÎË
‰Îfl Û‚Â΢ÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ‚‡ÏË ˆËÍ· ÒÚËÍË.
èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
̇ Ë̉Ë͇ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÒÚËÍË
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÌÓ‚‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
„MOSÁSI HÃMÉRSÉKLET”
GOMB
Egy program kiválasztásakor
felgyullad a megfelelŒ
jelzŒlámpa, amely az ajánlott
mosási hŒmérsékletet
mutatja.
A kiválasztott mosási ciklus
hŒmérsékletének
csökkentéséhez vagy
növeléséhez a HŒmérséklet
gombot kell használni.
A gomb minden egyes
lenyomásakor az új
hŒmérsékleti érték látható a
mosási hŒmérséklet-jelzŒn.
BUTON “TEMPERATURA
SPALARE”
Când este selectat un
program, indicatorul luminos
corespunzator se va aprinde
pentru a indica temperatura
recomandata pentru spalare.
Butonul pentru temperatura
este utilizat pentru a mari sau
micsora temperatura pentru
programul de spalare ales.
De fiecare data când este
apasat acest buton,
indicatorul pentru
temperatura de spalare va
afisa noul nivel de
temperatura.
D
äçéèäÄ “êÖÉìãàêéÇäà
ëäéêéëíà éíÜàåÄ”
„CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG” GOMB
Fontos, hogy a centrifugálás a
textíliák károsítása nélkül minél
több vizet
vonjon ki a ruhákból. A gép
centrifugálási sebességét saját
igényeinek
megfelelŒen állíthatja be.
A gomb lenyomásával
csökkenthetŒ a maximális
sebesség, és ha akarja,
a centrifugázási ciklus törölhetŒ.
A centrifugálás ismételt
aktiválásához elegendŒ
lenyomni a gombot, amíg
el nem éri a beállítani kívánt
centrifuga-sebességet.
Az anyagok kímélése
érdekében a
programválasztás közben az
automatikusan
megengedhetŒ érték fölé nem
növelhetŒ a fordulatszám.
A centrifuga fordulatszáma
bármikor módosítható, akár a
gép leállítása
nélkül is.
BUTON “VITEZA DE
STOARCERE”
Ciclul de stoarcere este
foarte important sa scoata
cat mai multa apa este
posibil din rufe, fara sa strice
tesatura. Viteza de stoarcere
poate fi ajustata dupa
necesitati.
Apasand acest buton este
posibil sa reduceti viteza
maxima sau, daca doriti,
sa excludeti ciclul stoarcerii
din programul de spalare.
Pentru a reactiva ciclul de
stoarcere este suficient sa
apasati butonul pana cand
obtineti viteza de stoarcere
dorita.
Pentru a nu distruge tesatura,
este imposibil sa cresteti
viteza mai mult decat este
permis de catre programul
de spalare selectat.
Este posibil sa modificati
viteza in orice moment fara a
fi nevoie sa opriti masina.
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS
ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSSEL VAN
FELSZERELVE, AMELY
MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A
BERAKOTT RUHAADAG
EGYENETLENÜL OSZLIK EL.
EZÁLTAL CSÖKKEN A GÉP
ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS
VIBRÁCIÓ, ÉS
MEGHOSSZABBODIK A
MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
NOTA:
MODELUL ESTE DOTAT CU
UN DISPOZITIV
ELECTRONIC SPECIAL
CARE IMPIEDICA
PORNIREA CENTRIFUGARII
IN CAZUL SARCINILOR
DEZECHILIBRATE. PRIN
ACEASTA SE REDUC
ZGOMOTUL SI VIBRATIILE
SI SE PRELUNGESTE
DURATA DE VIATA A
MASINII DE SPALAT.
éÚ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Á‡‚ËÒËÚ Í‡ÍÓÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚·„Ë ·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎÂÌÓ ËÁ
·Âθfl ·ÂÁ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÂÏÛ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‰‡Ú¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ
Ê·Ì˲.
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÌÓ
ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ χÍÒËχθÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËχ Ë, ÂÒÎË Á‡ıÓÚËÚÂ, ÚÓ Ë
ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÊËχ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ¸
ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ
‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Á̇˜ÂÌË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ Ê·ÂÏÓÈ
‚Â΢ËÌ˚.
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
·Âθfl, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Û‚Â΢ËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ·Óθ¯Â ÚÓ„Ó
Á̇˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
àÁÏÂÌÂÌË ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‰‡Ê ·ÂÁ
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.
Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò
çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe
ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю
öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè áeëüe â
áapaáaíe paçìecòèëocü
íepaâíoìepío.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë
‚Ë·‡ˆË˛ χ¯ËÌ˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ Â ÒÎÛÊ·˚.
29
NL
HR
TOETS VOOR “MATE VAN
VERVUILING”
Door deze toets te selecteren
(alleen bij katoen en gemengde
weefsel programma’s) is er een
keuze van 3 wasniveau’s,
afhankelijk van hoe vuil het
wasgoed is.
Als een programma is gekozen zal
het indicatielampje van de
bijbehorende vuilgraad gaan
branden. Bij het kiezen van een
andere vuilgraad zal het
bijhorende lampje gaan
branden.
Gebruikt u deze toets na het
selecteren van een
snelwasprogramma dan is het
mogelijk om te kiezen tussen een
14’, 30’ en een 44’ minuten
programma.
TIPKA “STUPANJ PRLJAV·TINE”
TOETS LAMPJES
Deze lampjes gaan branden
als de toets wordt ingedrukt.
Als er een keuze wordt
gemaakt welke niet kan
worden ingeschakeld, gaat
het lampje knipperen en
vervolgens weer uit.
SVJETLA TIPKI
Ova svjetla ukljuãuju se kada
je pritisnuta pripadajuça
tipka.
Ako je odabrana opcija koja
nije u skladu s odabranim
programom pranja, svjetlo
prvo trepti a zatim çe se
iskljuãiti.
U moet de optieknoppen
gebruiken voordat u op de
START-knop drukt
"DIRT BUSTER" -KNOP
Door deze knop in te drukken
(werkt alleen bij de katoen
programma's) activeert u de
sensoren van het nieuwe
“Sensor” systeem. Dit heeft
invloed op zowel de
geselecteerde temperatuur,
zodat deze op een constante
temperatuur blijft tijdens het
wasprogramma, en de
mechanische functie van de
trommel. De trommel is
gemaakt om op 2 verschillende
snelheden te draaien op de
essentiële momenten. Op het
moment dat het wasmiddel de
kleding bereikt, draait de
trommel op een manier zodat
het wasmiddel gelijkmatig over
de was wordt verdeeld;
gedurende het was- en
spoelprogramma, terwijl, de
snelheid wordt verhoogd voor
het schoonste wasresultaat.
Dankzij dit speciale systeem
wordt de nauwkeurigheid van
het wasprogramma verbeterd,
zonder dat de tijd van het
wasprogramma toeneemt.
30
Ova tipka (aktivna SAMO na
programima pranja za PAMUK i
MIJE·ANE TKANINE) omoguçuje
odabir 3 razine intenziteta
pranja, zavisno o tome koliko je
rublje prljavo.
Kada se odabere program
indicator çe automatski
pokazivati stupanj zaprljanosti
za taj program.
Odabirom razliãitog stupnja
zaprljanosti svijetliti çe
odgovarajuçi indikator.
Kori‰tenjem ove tipke, kod
odabira brzog programa pranja
moguçe je odabrati 3 razliãite
duÏine programa u trajanju od
14, 30 i 44 minute.
E
RO
„SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
GOMB
Ezzel a gombbal (amely csak a
PAMUT és a KEVERT SZÁLAS
program esetében aktív) a
mosásintenzitás 3 szintje közül
lehet választani a ruha
szennyezettségének mértékétŒl
függŒen.
A program kiválasztása után a
jelzŒlámpa automatikusan jelzi az
adott programhoz beállított
szennyezettségi szintet. Egy másik
szennyezettségi szint
kiválasztásakor az annak
megfelelŒ jelzŒlámpa gyullad ki.
Ezt a gombot használva, a gyors
program kiválasztása után 3
különbözŒ programhosszúság
közül lehet választani: 14 perc, 30
perc és 44 perc.
BUTON “GRAD DE MURDARIRE”
àçÑàäÄíéêõ
îìçäñàéçÄãúçõï äãÄÇàò
à̉Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
̇ Í·‚˯Û.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÙÛÌ͈Ëfl, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚
Ô˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ ‚Íβ˜ËÚ¸ ̇ʇÚËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Í·‚˯Ë, ÌÂ
ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ,
Ë̉Ë͇ÚÓ Ò̇˜‡Î‡ ÏË„‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏ
„‡ÒÌÂÚ.
NYOMÓGOMBLÁMPÁK
A nyomógomblámpák a
hozzájuk tartozó gombok
lenyomásakor gyulladnak fel.
Ha olyan opciót választ,
amely nem kompatibilis a
kiválasztott programmal,
akkor a gombnál lévŒ lámpa
elŒször villog, majd pedig
kialszik.
INDICATOARE LUMINOASE
PENTRU BUTOANE
Aceste indicatoare se aprind
atunci cand sunt apasate
butoanele corespunzatoare.
Daca este selectata o
optiune care nu este
compatibila cu programul
selectat, atunci indicatorul
de pe buton va clipi apoi se
va stinge.
ä·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ
ÚÓθÍÓ ÔÂ‰ ̇ʇÚËÂÏ Ì‡
Í·‚Ë¯Û èìëä.
Az opciógombokat a START
gomb lenyomása elŒtt kell
kiválasztani.
ATENTIE!
Butoanele optionale trebuie
selectate inainte de a apasa
butonul START.
äçéèäÄ àçíÖçëàÇçéâ ëíàêäà
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË, ÍÓÚÓ‡fl
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ì‡ ÚÓθÍÓ ‚
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË
ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ,
‚Íβ˜‡˛ÚÒfl ‚ ‡·ÓÚÛ ‰‡Ú˜ËÍË ÌÓ‚ÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ “Sensor”. ùÚË ‰‡Ú˜ËÍË
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ
‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ Ú˜ÂÌËË
ˆËÍ· ÒÚËÍË Ë ÒΉflÚ Á‡ ‚‡˘ÂÌËÂÏ
·‡‡·‡Ì‡.
Ň‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò ‡ÁÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ù‡Á˚
ˆËÍ· ÒÚËÍË. Ç ÏÓÏÂÌÚ Á‡·Ó‡
ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ËÁ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
·‡‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò Ú‡ÍÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ·˚ ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó
‡ÒÔ‰ÂÎflÎÓÒ¸ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ, ‡ ‚Ó
‚ÂÏfl ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ÒÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
˜ÚÓ·˚ χÍÒËχθÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸
͇˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË. Å·„Ó‰‡fl ˝ÚÓÈ
ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
ÒÚËÍË ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÅÖá
ìÇÖãàóÖçàü ÑãàíÖãúçéëíà
ÇõèéãçÖçàü èêéÉêÄååõ.
INTENZÍV GOMB
A csak a Pamut ciklusok
esetében aktiválható gombnak
a lenyomásával mıködésbe
lépnek az új “Sensor” rendszer
érzékelŒi. Az érzékelŒk hatással
vannak a kiválasztott
hŒmérsékletre, amit az egész
mosás alatt állandó szinten
tartanak, valamint a dob
mechanikus mıködésére.
A dob a döntŒ pillanatokban két
különbözŒ sebességgel forog.
Amikor a mosószer behatol a
ruhába, a dob úgy forog, hogy a
mosószer egyenletesen
oszoljon szét; a mosás és az
öblítés közben azonban a
maximális tisztítóhatás
érdekében növekszik a dob
fordulatszáma. Ennek a
különleges rendszernek
köszönhetŒen a PROGRAM
IDÃTARTAMÁNAK
NÖVEKEDÉSE NÉLKÜL
javul a mosás hatékonysága.
BUTON INTENSIV
Apasand acest buton, care se
activeaza doar in ciclul
"Bumbac", senzorii noului
sistem "Sensor" intra in
functiune si regleaza,
deopotriva temperatura
selectata, tinand-o constanta
pe parcursul intregului ciclu
de spalare, dar si functia
mecanica a tamburului, astfel
incat acesta este facut sa se
roteasca la 2 viteze diferite in
anumite momente cruciale.
Cand detergentul patrunde
in tesatura, tamburul se
rasuceste in asa fel incat
detergentul sa fie distribuit
uniform, iar in timpul spalarii
si a clatirii, viteza de rotire
creste astfel incat rezultatul
acestora sa fie maxim.
Datorita acestui nou sistem,
eficienta spalarii este
imbunatatita FARA NICI O
CRESTERE A TIMPULUI
PROGRAMULUI DE SPALARE.
äãÄÇàòÄ "ëíÖèÖçú
áÄÉêüáçÖçàü"
ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈ (‡·ÓÚ‡ÂÚ Ó̇,
ÍÒÚ‡ÚË, ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
"ïãéèéä" Ë "ëåÖòÄççõÖ
íäÄçà") ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 3
ÒÚÂÔÂÌË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË ÒÚËÍË ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl
·Âθfl. ä‡Í ÚÓθÍÓ ÔÓ„‡Ïχ ·˚·
‚˚·‡Ì‡, Ë̉Ë͇ÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÔÓ͇ÊÂÚ ÛÓ‚Â̸ Á‡„flÁÌÂÌËfl,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‰Îfl ‰‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚. èË ËÁÏÂÌÂÌËË ÛÓ‚Ìfl
Á‡„flÁÌÂÌËfl Á‡„ÓËÚÒfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÔÓÒÎÂ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ,
30 ÏËÌÛÚ Ë 44 ÏËÌÛÚ˚.
F
Opcijske tipke potrebno je
odabrati prijepritiska na
tipku START.
TIPKA ZA INTENZIVNO PRANJE
Pritiskom na ovu tipku koja se
moÏe aktiviratii samo na
programima za pranje
pamuãnogrublja proradit çe se
senzori novog “Sensor” sustava.
To utjeãe na:
- odabranu temperaturu
pranja, odrÏavajuçi je stalno na
istoj razini tijekom ciklusa
pranja,
-mehaniãko djelovanje bubnja.
Bubanj perilice rublja je
izradjen je tako, da se u
najvaÏnijem trenutku pranja
okreçe u dvije razliãite brzine.
Kada deterdÏent ulazi u rublje,
bubanj se okreçe na naãin da
deterdÏent bude ravnomjerno
raspodijeljen; tijekom postupka
pranja i ispiranja brzina
okretanja bubnja se poveçava
kako bi u najveçoj moguçoj
mjeri poveãala uãinak pranja.
Zahvaljujuçi ovom posebnom
sustavu, uãinak postupka
pranja je izuzetno pobolj‰an
BEZ PRODUÎENOG TRAJANJA
PROGRAMA PRANJA.
HU
RU
G
Cu ajutorul acestui buton
(activ doar pentru programele
BUMBAC si TESATURI MIXTE)
puteti selecta unul din cele 3
niveluri de intensitate a spalarii,
in functie de cat de murdare
sunt rufele.
Din momentul in care
programul a fost selectat
indicatorul luminos va afisa
automat nivelul de murdarie
stabilit pentru acest program.
Selectand un alt tip de
murdarie indicatorul relevant
se va aprinde.
Utilizând acest buton, dupa
selectarea programului rapid,
se pot alege 3 durate diferite
ale programului: 14’, 30’ si 44’.
31
NL
HR
"AQUAPLUS" –KNOP
TIPKA “AQUAPLUS”
Door deze knop in te drukken
activeert u een nieuw
speciaal wasprogramma in
het kleurvast en gemengde
weefsel programma, dankzij
het nieuwe Sensor Sijsteem.
Dit programma behandeld
de vezels van uw kleding met
de grootste zorg.
De lading zal gewassen
worden in een grotere
hoeveelheid water en te
samen met de nieuwe
gecombineerde werking van
de trommel en wascyclus,
door een continue wisselend
waterniveau, Dit zal er voor
zorgen dat uw kleding
perfect gereinigd en
gespoeld word.
Pritiskom na ovu tipku
moÏete aktivirati poseban
novi ciklus pranja za
programe pranja rublja
postojanih boja i mije‰anih
tkanina, zahvaljujuçi novom
Sustavu Senzora.
De hoeveelheid water word
verhoogd waardoor het
wasmiddel perfect kan
oplossen voor een perfect
wasresultaat. De hoeveelheid
water tijdens het spoelen is
ook verhoogd om te zorgen
dat al het wasmiddel uit de
vezels va de kleding word
verwijderd.
Deze functie is speciaal
ontwikkeld voor mensen met
een gevoelige huid, en die
ook maar van de kleinste
hoeveelheid wasmiddel,
irritatie of een allergische
reactie krijgen.
Ook adviseren wij dit
programma te gebruiken
voor kinderkleding en
delicate stoffen in het
algemeen, en voor het
wassen van badstof
producten welke een groter
wasmiddel absorptie
vermorgen hebben.
Om zeker te zijn van het
beste wasresultaat is deze
functie altijd geactiveerd in
het delicaat en
wolwasprogramma/handwas
.
32
Ova opcija s posebnom
paÏnjom postupa s vlaknima
odjeçe a idealna je i za
osobe s osjetljivom koÏom.
Rublje se pere u znatno
veçoj koliãini vode a zajedno
s novim kombiniranim
djelovanjem okretanja
bubnja i vi‰ekratnim
punjenjem i praÏnjenjem
vode dobiva se savr‰eno
isprano i oprano rublje.
Koliãina vode u pranju je
poveçana tako da je
deterdÏent u potpunosti
otopljen ãime je osigurano
vrlo uãinkovito ãi‰çenje.
Koliãina vode poveçana je i
tijekom postupka ispiranja
tako da su iz rublja u
potpunosti uklonjeni svi
ostaci deterdÏenta. Ova
funkcija posebno je
namijenjena osobama s
osjetljivom koÏom koje mogu
biti osjetljive i na najmanje
ostatke deterdÏenta u rublju.
Ovu funkciju posebno
preporuãujemo za pranje
djeãje odjeçe, osjetljivih
tkanina opçenito ili odjeçu i
predmete od frotira ãija
vlakna inaãe upijaju veçu
koliãinu deterdÏenta.
Kako bi osigurali najbolji
uãinak pranja, ukljuãite ovu
funkciju uvijek, kada koristite
programe pranja za osjetljive
i vunene/ruãno pranje
tkanine.
RU
H
äçéèäÄ “ÄäÇÄèãûë”
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ
ÒÔˆˇθÌ˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë
ãËÌfl˛˘Ëı Ú͇ÌÂÈ. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl
ÔËÏÂÌÂÌ˲ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
System. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl
Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ
Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍ̇ÏË Ú͇ÌË
Ó‰Âʉ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
‰Îfl β‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
ÅÂθ ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
·Óθ¯ÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·Ë̇ˆËÂÈ
ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó
‚ÂÏfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë
ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚, ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ LJ¯ÂÈ
Ó‰Âʉ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó
ÒÚËÍË Ë ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË ·Âθfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌË Ò
·Âθfl ‚ÒÂı ÒΉӂ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËÍË ÒÔˆˇθÌÓ
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë
˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
χÎÂȯ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
‡Á‰‡ÊÂÌË ËÎË ‡ÎÎÂ„˲.
ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
·Âθfl Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â
ËÎË ÔË ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı Ú͇ÌÂÈ,
‚ÓÎÓÍ̇ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú
·Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÒÚËÍË ‰‡Ì̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ò„‰‡
‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍÂ
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı/êۘ̇fl
ÒÚË͇ Ú͇ÌÂÈ.
HU
RO
“AQUAPLUS” GOMB
BUTON “AQUAPLUS”
Az új Sensor System
rendszernek köszönhetŒen
ennek a gombnak a
lenyomásával egy speciális, új
ciklust aktiválhat a Színtartó és
a Kevert anyagok programban.
Ez az opció gyengéden kezeli
a ruhaszálakat és a ruhát
viselŒk finom bŒrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb
mennyiségı vízben történik,
ezáltal tökéletesen tiszta és
kiöblített ruhát kapunk; ehhez
párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált
mıködése, ahol a víz
betöltésére és ürítésére kerül
sor. A ruhában lévŒ víz
mennyisége megnövekszik, így
a mosószer tökéletesen
kioldódik, ami hatékony
tisztítást eredményez. A
vízmennyiség az öblítés
közben is megnövekszik, így a
mosószernyomok is távoznak a
szövetszálak közül.
Ezt a funkciót finom és
érzékeny bŒrı emberek
számára terveztük, akiknél
a legkisebb
mosószermaradvány is
bŒrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és
finom szálú anyagok esetében,
vagy olyan
törülközŒanyagoknál is
célszerı alkalmazni, amelyek
szövetszálai nagyobb
mennyiségı mosószert
nyelnek el.
A legjobb mosási teljesítmény
biztosítása érdekében ez a
funkció mindig aktiválva van a
Finom és a Gyapjú/kézi mosás
programok esetében.
Apasand acest buton se
activeaza un ciclu special
de spalare, nou pentru
gama tesaturile mixte si cu
culori sensibile, datorita
noului sistem "Sensor
System". Rufele sunt spalate
intr-o cantitate mai mare de
apa si aceasta, impreuna
cu actiunea combinata a
rotatiilor tamburului, ce
umple si scoate apa, va
face caq rufele sa fie
spalate si clatite foarte bine.
Cantitatea sporita de apa
ce este folosita in timpul
spalarii canduce la o
dizolvare mai buna a
detergentului. Cantitatea de
apa este de asemenea
marita si in timpul procesului
de clatire eliminand astfel
orice urma de detergent de
pe fibre. Acesta functie a
fost dezvoltata pentru cei
care au pielea foarte
sensibila si pentru care o
urma fina de detergent pe
haine le poate provoca
iritatii sau alergii. Ca sfat,
este bine sa folositi aceasta
functie cand spalati rufe
pentru copii si pentru rufe
delicate, sau pentru
materiale asemanatoare
celor de la prosoape, care
tind sa absoarba o
cantitate mare de
detergent. Pentru a asigura
o buna spalare, aceasta
functie e intotdeauna
activata in cadrul
programelor pentru
spalarea tesaturilor delicate
si a lanei/spalat cu mana.
33
NL
“UITGESTELDE START” TOETS
Deze knop geeft u de
mogelijkheid om de start en
eindtijd van uw
wasprogramma voor te
programmeren.(tot 24 uur)
Om de start uit te stellen
handelt u als volgt:
Stel het programma in.
Druk eenmaal op de toets
om hem te activeren (h00
verschijnt in het display) druk
nogmaals om 1 uur in te
stellen (h01 verschijnt in het
display) elke keer als u op de
toets druk verhoogt u de tijd
met 1 uur tot een maximum
van 24 uur. Als u dan nog een
keer druk begint hij weer bij 0
uur.
Bevestig door de
“START/PAUZE” toets in te
drukken (het lampje op het
display zal gaan knipperen).
Het aftellen zal beginnen en
als deze voorbij is zal het
programma automatisch
starten.
Het is mogelijk om de
uitgestelde start te annuleren:
Druk de toets in en hou deze
5 sec. vast totdat het display
de instellingen weergeeft.
Tijdens deze fase is het
mogelijk het al geselecteerde
programma te starten door
op de “START/PAUZE” toets te
drukken. U kunt het
programma annuleren door
de selectie op de UIT positie
zetten.
34
HR
TIPKA “ODGODA POâETKA
PRANJA”
Ova tipka omoguçuje da
predprogramirate odgodu
poãetka ciklusa pranja do 24
sata.
Da odgodite poãetak pranja,
postupite kako slijedi:
Podesite Ïeljeni program
pranja.
Pritisnite tipku za odgodu
poãetka pranja jednom da je
aktivirate (na ekranu çe se
prikazati oznaka h00) i zatim
ponovno pritisnite tipku da
vrijeme odgode podesite na 1
sat ((na ekranu çe se prikazati
oznaka h01); svakim pritiskom
na tipku vrijeme odgode
poveçat çe se za 1 sat, sve
dok se na ekranu ne prikaÏe
oznaka h24, od te toãke
ponovnim pritiskom na tipku
vrijeme odgode çe se vratiti
na poloÏaj nula.
Potvrdite pode‰avanje
pritiskom na tipku
“START/PAUSE” (svjetla na
ekranu poãet çe treptati).
Zapoãet çe odbrojavanje
vremena i kada zavr‰i
program pranja pokrenut çe
se automatski.
Da poni‰tite pode‰enu
odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
Pritisnite i drÏite tipku na 5
sekundi, sve dok se na ekranu
ne prikaÏu postavke
odabranog programa.
Od te toãke pritiskom na tipku
“START/PAUSE” moguçe je
pokrenuti prethodno
odabrani program ili ga
poni‰titi tako da gumb za
odabir programa postavite
na poloÏaj OFF. Nakon toga
moÏete odabrati neki drugi
program pranja.
RU
I
äãÄÇàòÄ "éíãéÜÖççõâ
áÄèìëä"
ùÚ‡ Í·‚˯‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ Á‡ÔÛÒÍ ÒÚËÍË Ò
ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ‰Ó 24 ˜‡ÒÓ‚.
óÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ,
‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
Ç˚·ÂËÚ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÒÚËÍË.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û "éÚÎÓÊÂÌÌ˚È
Á‡ÔÛÒÍ" ÔÂ‚˚È ‡Á, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓ
‚Íβ˜ËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÒÓ˜ÍË (̇
‰ËÒÔΠ‚˚ ۂˉËÚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ h00),
ÚÂÔÂ¸ ̇ÊÏËÚ ¢ ‡Á, Ë ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ
ÓÚÒӘ͇ ̇ 1 ˜‡Ò (̇ ‰ËÒÔΠ‚˚
ۂˉËÚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ h01) Ë Ú‡Í ‰‡Î ͇ʉÓ ÒÎÂ‰Û˛˘Â ̇ʇÚË ·Û‰ÂÚ
Û‚Â΢˂‡Ú¸ ÓÚÒÓ˜ÍÛ ÓÚ 1 ‰Ó 24.
èÓÒΠ24 ˜‡ÒÓ‚ ÓÚÒ˜ÂÚ Ó·ÌÛÎËÚÒfl Ë
ÓÔflÚ¸ ÔÓȉÂÚ "ÔÓ ÍÛ„Û".
äÓ„‰‡ ‚˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÌÛÊÌÛ˛
ÓÚÒÓ˜ÍÛ,  ̇‰Ó ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸, ‰Îfl
˝ÚÓ„Ó Ì‡ÊÏËÚ Í·‚˯Û
"èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î. Start/Pausa)
(Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠ̇˜ÌÂÚ
ÏË„‡Ú¸), Ë ÚÓ„‰‡ ̇˜ÌÂÚÒfl Ó·‡ÚÌ˚È
ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË, ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË
ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ„‡Ïχ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
íÂÍÛ˘Û˛ ÓÚÒÓ˜ÍÛ Á‡ÔÛÒ͇ ÏÓÊÌÓ
ÓÚÏÂÌËÚ¸, ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó:
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ Í·‚Ë¯Û ‚
Ú˜ÂÌË 5 ÒÂÍ, ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠÌÂ
ÔÓfl‚flÚÒfl Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
íÂÔÂ¸ ÏÓÊÌÓ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‡ÌÂÂ
‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ
Í·‚Ë¯Ë "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa) ËÎË ‚ÓÓ·˘Â ‚ÒÂ
ÓÚÏÂÌËÚ¸, ‰Îfl ˜Â„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË "Ç˚ÍÎ."
(‡Ì„Î. Off), ‡ ÔÓÚÓÏ ‚˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
HU
RO
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” GOMB
BUTON “PORNIRE INTARZIATA”
Ez a gomb a mosási ciklus
elŒzetes beprogramozását
teszi lehetŒvé, ezáltal a ciklus
kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethetŒ.
Az indítás késleltetése az
alábbi eljárással végezhetŒ el:
Állítsa be a kívánt programot.
Az aktiváláshoz nyomja le
egyszer a gombot (h00 felirat
jelenik meg a kijelzŒn), majd
pedig nyomja meg ismét az 1
órás késleltetés beállításához
(h01 felirat jelenik meg a
kijelzŒn). Az elŒre beállított
késleltetési idŒ a gomb
minden egyes lenyomásakor
1 órával növekszik mindaddig,
amíg a h24 felirat jelenik meg
a kijelzŒn. A gomb ebben a
helyzetben történŒ
lenyomásával a késleltetett
indítás ismét nullára áll vissza.
Acest buton permite setarea
programului de spalare sa
inceapa cu o intarziere de
maxim 24 de ore.
Pentru a intarzia pornirea
programului, utilizati
procedura urmatoare:
Setati programul dorit.
Apasati butonul o data (pe
afisaj va apare mesajul h00)
apoi apasati din nou pentru a
seta o intarziere de 1 ora (pe
afisaj va apare mesajul h01);
intarzierea presetata mareste
timpul cu cate 1 ora de
fiecare data cand este
apasat butonul, pana cand
pe afisaj apare mesajul h24,
moment in care la o alta
apasare a butonului, se va
porni de la zero.
Nyugtázza a beállítást a
„START/SZÜNET” gomb
lenyomásával (a kijelzŒn lévŒ
lámpa villogni kezd).
MegkezdŒdik a
visszaszámlálás, amelynek
befejezŒdésekor a program
automatikusan elindul.
A késleltetett indítás az alábbi
módon törölhetŒ:
Nyomja le, és 5 másodpercig
tartsa lenyomva a gombot,
amíg a kijelzŒ a kiválasztott
program beállításait mutatja.
Ebben a fázisban beindítható
az elŒzŒleg kiválasztott
program a „START/SZÜNET”
gomb lenyomásával, vagy
törölhetŒ a folyamat a
választógomb KI helyzetbe
állításával és egy másik
program kiválasztásával.
Confirmati cu ajutorul
butonului “START/PAUSE”
(indicatoarele luminoase de
pe afisaj vor incepe sa
clipeasca). Numaratoarea va
incepe iar la finalizarea
acesteia, programul va porni
automat.
Este posibil sa anulati pornirea
intarziata prin realizarea
urmatoarelor actiuni:
Apasati ti tineti apasat
butonul timp de 5 secunde
pana cand pe afisaj vor
apare setarile pentru
programul selectat.
In acest moment puteti porni
programul selectat anterior
cu ajutorul butonului
“START/PAUSE” sau sa anulati
procesul prin setarea
butonului selector pe pozitia
OFF sau prin selectarea unui
alt program.
35
NL
"MAKKELIJK STRIJKEN" -KNOP
Dit programma (niet
mogelijk op Katoen
programma’s) is bedoeld om
het kreuken van uw wasgoed
te beperken. U kunt een
wasprogramma selecteren
dat past bij het te wassen
wasgoed, dit is afhankelijk
van de weefsels en van de
graad van vervuiling.
Bij gemengde en synthetisch
weefsels neemt de
watertemperatuur tijdens het
wassen geleidelijk af.
De trommel stopt met
draaien als het water
afgepompt wordt en het
programma eindigt met
centrifugeren met een laag
toerental.
Voor fijne was, met
uitzondering van wol, worden
dezelfde fases doorlopen als
bij gemengde weefsels. Er zijn
echter wel twee verschillen:
de fase waarbij het water
geleidelijk wordt afgekoeld
ontbreekt en er wordt een
andere fase aan
toegevoegd: na de laatste
spoeling blijft de kuip vol met
water.
Voor wol/Handwas is een
speciaal wasprogramma
ontworpen. Bij dit programma
blijven de weefsels na de
laatste spoeling in het water
liggen (het indicatielampje in
de knop knippert).
Voor een volledige wascyclus
voor fijne weefsels en
wol/Handwas handelt u als
volgt:
- Het indrukken en loslaten
van de "Makkelijk Strijken" knop resulteert in afpompen
en centrifugeren.
Handel als volgt als u niet wilt
centrifugeren en alleen het
water wilt wegpompen:
- Zet de programmaknop in
de “UIT”-stand;
- Draai de programmaknop
naar de wegpomp-stand ;
- Druk op de "Start/Pauze"knop om de wasmachine in
te schakelen.
36
HR
TIPKA “ZA ZA·TITU OD
GUÎVANJA”
Funkcija za za‰titu (Nije
dostupno na programima za
PAMUK) od guÏvanja
smanjuje guÏvanje koliko god
je to moguçe, ovaj jedinstveni
sustav protiv guÏvanja
prilagodjen je za posebne
vrste tkanina.
MIJE·ANE TKANINE
Voda je postupno hladjena
kroz dva zadnja ispiranja bez
centrifugiranja a zatim se nje Ï
nim c entrifigur anjem t k a nin
a m a osigurava najveçi
stupanj opu‰tanja.
OSJETLJIVE TKANINE
Dva zadnja ispiranja bez
centrifugiranja nakon kojih
tkanine ostaju u vodi sve do
praÏnjenja perilice. Kada
Ïelite isprazniti perilicu
pritisnite tipku za za‰titu od
guÏvanja, slijedi samo
istjecanje vode.
VUNENE TKANINE /RUâNO
PRANJE
Nakon zavr‰nog ispiranja
tkanine ostaju u vodi sve do
praÏnjenja perilice,
svjetlosnipokazatelj trepti.
Kada Ïelite isprazniti perilicu
pritisnite tipku za za‰titu od
guÏvanja, slijedi istjecanje
vode, centrifugiranje i
vadjenje rublja.
Ako odjeçu ne Ïelite
centrifugirati ukljuãite samo
istjecanje vode:
-okrenite gumb programatora
na poloÏaj OFF,
-odaberite program za samo
istjecanje vode
-ponovno ukljuãite perilicu
pritiskom na tipku
START/PAUSE.
RU
L
HU
RO
äçéèäÄ “ÅÖá ëäãÄÑéä”
“GYÙRÃDÉSVÉDÔ GOMB
BUTON “ANTISIFONARE”
ùÚ‡ ÙÛÌ͈fl (ÌÂÚ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
ïãéèéä) ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó
ÏËÌËÏÛχ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÒÍ·‰ÓÍ Ì‡
Ó‰Âʉ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡
ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡
·Âθfl ˝ÙÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌ ‚Ó‰˚
·‡‡·‡Ì Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜Â̸
‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚Ò ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „·ÊÂÌËfl
·Âθfl ÔÓÒΠÒÚËÍË.
ÑÎfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ·Âθfl, Á‡
ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ¯ÂÒÚË,
Ù‡Á˚ ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ÚÓÏ ÊÂ
ÔÓfl‰ÍÂ, ˜ÚÓ Ë ÔË ÒÚËÍÂ
Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ·Âθfl, ÚÓθÍÓ ÛÊ ·ÂÁ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡ ¢Â
‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl Ù‡Á‡ ÓÚÒÚÓfl ‚Ó‰˚ ‚
·‡‡·‡Ì ÔÓÒΠÔÓÒΉ̄Ó
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
"¯ÂÒÚ¸"/"êۘ̇fl ÒÚË͇" ˝Ú‡
ÍÌÓÔ͇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·Âθ ‚
‚Ӊ ÔÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÎÓÍ̇ ıÓÓ¯Â̸ÍÓ
‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸.
E funkció (A PAMUT
programoknál nem áll
rendelkezésre)
bekapcsolásával minimálisra
csökkenthet a ruhagyrrddés,
miután a program és a
mosásra váró ruha típusának
a kiválasztásával „személyre
szabtuk” a mosást.
A víz fokozatos httése, a víz
leeresztése közben
mozdulatlan dob és a finom
centrifugálás az anyagok
maximális mérték
„pihentetését” eredményezi,
különösen a kevert textíliák
esetében.
A finom textíliák esetében (a
gyapjú kivételével) a kevert
textíliáknál már ismertetett
fázisok alkalmazhatók azzal a
kivétellel, hogy nem történik
meg a víz fokozatos httése,
viszont az öblítés után a víz a
dobban marad.
A gyapjúhoz/kézi mosás
kialakított programoknál
ennek a gombnak csak az a
funkciója, hogy az utolsó
öblítés után a ruhát a vízben
hagyja, hogy a szálak
megnyúlhassanak.
(A végsõ öblítési szakaszban
a gép megáll, az opciójelzõk
villognak).
A finom textíliák és a
gyapjú/kézi mosás
mosásának befejezéséhez
végezze el az alábbi
mvveleteket:
Állítsa vissza a
GYÙRÃDÉSVÉDÃ gombot
alaphelyzetbe a ciklus
vízleürítéssel és
centrifugálással történ
befejezéséhez.
Ha nem akar centrifugálni,
hanem csak a vizet akarja
leereszteni:
- Állítsa a beállítógombot a KI
helyzetbe.
- Válassza a vízürít
programot.
- A START gomb
lenyomásával kapcsolja be
újra a készüléket.
Aceasta functie (Nu este
valabil pentru programele
pentru BUMBAC)
minimizeaza numarul cutelor
atat cat este posibil, folosind
un sistem
unic anti-sifonare care este
diferit in functie de tipul
materialelor ce se spala.
èÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
Ë̉Ë͇ÚÓ ÍÌÓÔÍË Ì‡˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸,
ÒÓÓ·˘‡fl, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚
ÂÊËÏÂ Ô‡ÛÁ˚.
èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË
"‰ÂÎË͇ÚÌÓÂ" Ë "¯ÂÒÚ¸"/"êۘ̇fl
ÒÚË͇"ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸
ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË:
- éÚʇڸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãÄÑéä
˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÒΠÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ ËÎË ÓÚÊËχ.
ÖÒÎË ‚˚ Ì ıÓÚËÚ ÓÚÊËχڸ ·ÂθÂ,
‡ ÚÓθÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û, ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ
ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ç˚ÍÎ.
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ íÓθÍÓ
ÒÎË‚
.
- ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ
̇ʇÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë èÛÒÍ.
1. Tesaturi mixte
Apa este racita treptat si
complet pana la finalul
celor 2 clatiri fara stoarcere
si apoi are loc o stoarcere
delicata.
2. Tesaturi delicate
La final au loc 2 clatiri fara
stoarcere si rufele sunt lasate
in apa pana cand
sunt scoase. Cand sunteti
gata sa le scoateti, apasati
butonul "Antisifonare" si apa
va fi evacuata.
3. Lana/Spalare cu mana
Dupa spalare cu mana
ultima clatire, rufele sunt
lasate in apa pana cand le
scoateti, iar
indicatorul butonului
clipeste. Cand sunteti gata
sa le scoateti, apasati
butonul "Antisifonare" care
va face ca apa sa fie
evacuata si rufele stoarse
foarte usor. Daca nu vreti sa
stoarceti usor, ci doar sa
evacuati apa:
- Puneti rotita de selectie
programe pe pozitia OFF;
- Selectati programul
evacuare apa
;
- Porniti din nou masina
apasand butonul
"Start/Pause"
37
NL
HR
START/PAUZE KNOP
TIPKA START/PAUSA
Druk op start voor het
selecteren van een
wascyclus.
Pritisnite da pokrenete
odabrani ciklus pranja.
OPMERKING
EEN PAAR SECONDEN NA DE
START, ZAL DE WASMACHINE,
DANKZIJ DE “Kg
DETECTOR”(WERKT ALLEEN BIJ
KATOEN EN SYNTHETISCHE
PROGRAMMA’S) GEDURENDE
DE EERSTE 4 MINUTEN DE
HOEVEELHEID WAS IN DE
TROMMEL DETECTEREN.
TIJDENS DEZE FASE ZULLEN DE
LAMPJES OP HET DISPLAY MET
DE KLOK MEE ROTEREN, EN ELKE
5 SECONDEN DE MAXIMALE
WASTIJD WEERGEVEN.
TIJDENS DEZE PERIODE ZAL HET
BIJBEHORENDE LAMPJE VAN DE
“Kg DETECTOR “ AANGEVEN
DAT DE TOEPASSING IS
GEACTIVEERD.
Instellingen veranderen nadat
een programma is gestart
(PAUZE).
Houd de Start/Pauze knop
gedurende 2 sec.ingedrukt,
de knipperende lampjes op
de keuze toets en de resttijd
indicator geven aan dat de
machine gepauzeerd is. Nu
uw aanpassing invoeren.
Druk weer op de
“start/pauze” toets en de
lampjes stoppen met
knipperen.
Indien u kledingstukken toe
wil voegen of wil verwijderen
uit de trommel tijdens het
wassen: wacht twee minuten
totdat het veiligheidsslot van
de deur is.
Wanneer de handeling is
uitgevoerd, sluit de deur, druk
op de START knop en de
wasautomaat gaat verder
met het programma.
HET WASPROGRAMMA
VOORTIJDIG BEËINDIGEN
Om het programma te
annuleren, zet u de
programma keuze op de UIT
positie.
Selecteer een ander
programma
En zet de programma keuze
weer op de UIT positie.
38
RU
M
RO
äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA
START/SZÜNET GOMB
BUTON PORNIT/OPRIT
ç‡ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot.
Apasand Start ca sa incepeti
un program de spalare.
NAPOMENA:
NAKON POKRETANJA
PERILICE RUBLJA,
ZAHVALJUJUåI “Kg
DETEKTORU” (AKTIVNA
FUNKCIJA SAMO NA
PROGRAMIMA PRANJA ZA
PAMUK I MIJE·ANE TKANINE)
U PRVE 4 MINUTE
UOBIâAJENOG RADA
ODREDIT åE KOLIâINU
RUBLJA STAVLJENU U BUBANJ
PERILICE.
TIJEKOM OVE FAZE LED
SVJETLA NA EKRANU
OKRETAT åE SE U SMJERU
KAZALJKE, PRIKAZUJUåI
MAKSIMALNU DULJINU
CIKLUSA SVAKIH PET
SEKUNDI.
TIJEKOM OVOG PERIODA,
KONTROLNO SVJETLO “Kg
DETEKTOR” PRIKAZAT åE DA
JE OVA FUNKCIJA U RADU.
èêàåÖóÄçàÖ:
èéëãÖ áÄèìëäÄ ëíàêÄãúçéâ
åÄòàçõ ìëíêéâëíÇé “Kg
DETECTOR” (Ñéëíìèçé
íéãúäé Ñãü èêéÉêÄåå
ëíàêäà íäÄçÖâ àá ïãéèäÄ à
ëàçíÖíàäà) Ç íÖóÖçàÖ
èÖêÇõï 4 åàçìí êÄÅéíõ
åÄòàçõ éèêÖÑÖãüÖí ÇÖë
àáÑÖãàâ, áÄÉêìÜÖççõï Ç
ÅÄêÄÅÄç åÄòàçõ.
Ç ùíé ÇêÖåü äÄÜÑõÖ 5
ëÖäìçÑ ëÇÖíéÇÄü
àçÑàäÄñàü ÅìÑÖí åàÉÄíú èé
çÄèêÄÇãÖçàû ÑÇàÜÖçàü
óÄëéÇéâ ëíêÖãäà,
éíéÅêÄÜÄü åÄäëàåÄãúçéÖ
ÇêÖåü ñàäãÄ. Ç íÖóÖçàÖ
ùíéÉé ÇêÖåÖçà ëÇÖíéÇéâ
àçÑàäÄíéê “Kg DETECTOR”
ÅìÑÖí èéäÄáõÇÄíú, óíé
ÇäãûóÖçÄ ùíÄ îìçäñàü.
MIJENJANJE RADNIH POSTAVKI
NAKON POKRETANJA
PROGRAMA PRANJA (PAUZA)
Pritisnite i drÏite tipku
“START/PAUSE” na oko 2
sekunde, svjetlosni pokazatelji
opcijskih tipki çe treptati a
pokazatelj preostalog
vremena çe prikazati da je
perilica privremeno
zaustavljena, podesite prema
potrebi i pritisnite ponovno
tipku “START/PAUSE” da
poni‰tite treptanje svjetla.
àáåÖçÖçàÖ èÄêÄåÖíêéÇ èéëãÖ
áÄèìëäÄ èêéÉêÄååõ (èÄìáÄ)
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÒÂÍ
Í·‚Ë¯Û "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa). åË„‡ÌË ҂ÂÚÓ‚˚ı
Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ Í·‚˯
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ Ë Ù‡Á˚
ÒÚËÍË ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇
ÔÂ¯· ‚ ÂÊËÏ Ô‡ÛÁ˚. èÓ͇ Ó̇
̇ Ô‡ÛÁÂ, ‚ÌÂÒËÚ Ê·ÂÏ˚Â
ËÁÏÂÌÂÌËfl, Á‡ÚÂÏ ‚ÌÓ‚¸ ̇ÊÏËÚÂ
Í·‚Ë¯Û "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa), Ë ÏË„‡ÌË ÔÂÍ‡ÚËÚÒfl.
Ako tijekom pranja Ïelite
dodati ili izvaditi rublje,
priãekajte oko dvije minute
kako bi sigurnosni ure_aj
omoguçio otvaranje vrata.
Nako ‰to ste to izveli, zatvorite
vrata, pritisnite tipku START i
perilica çe nastaviti s radom
od toãke gdje je bila
zaustavljena.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.
PONI·TAVANJE PROGRAMA
PRANJA
Da poni‰tite trenutni program
pranja, postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
Odaberite drugi program
pranja.
Ponovno postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
HU
éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
Ç˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ÇÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
MEGJEGYZÉS:
NÉHÁNY MÁSODPERCCEL
A BEINDÍTÁS UTÁN A
MOSÓGÉP – A „KG
DETECTOR”-NAK
KÖSZÖNHETÃEN (CSAK
PAMUT ÉS SZINTETIKUS
PROGRAMOKNÁL)– AZ
ELSÃ 4 PERCBEN A
SZOKÁSOS MÓDON
MÙKÖDIK, ÉS ÉRZÉKELI A
DOBBAN LÉVÃ
RUHAMENNYISÉGET.
EBBEN A FÁZISBAN A LEDKIJELZÃK JOBBRA KÖRBE
FOROGNAK, MINDEN
ÖTÖDIK MÁSODPERCBEN
KIJELEZVE A
BEFEJEZÉSIG HÁTRALÉVÃ
MAXIMÁLIS
PROGRAMIDÃT.
EBBEN A FÁZISBAN A
MEGFELELÃ „KG
DETECTOR” JELZÃLÁMPA
JELZI, HOGY A FUNKCIÓ
MÙKÖDÉSBEN VAN.
A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA UTÁN
(SZÜNET)
Nyomja le, és 2 másodpercig
tartsa lenyomva a
„START/SZÜNET” gombot. Az
opciógombokon villogó lámpák
és a hátralévŒ idŒt jelzŒ lámpa
azt mutatja, hogy a gép
mıködése szünetel. Szükség
szerint állítsa be a gépet, és a
lámpák villogásának törléséhez
nyomja meg ismét a
„START/SZÜNET” gombot.
Ha a mosás közben
ruhadarabokat szeretne betenni
vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2
percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtó
rögzítését.
A mıvelet elvégzése után csukja
be az ajtót, nyomja le a START
gombot, és a gép onnan folytatja
a munkát, ahol abbahagyta.
A PROGRAM TÖRLÉSE
A program törléséhez állítsa a
választógombot a KI helyzetbe.
Válasszon egy másik programot.
Állítsa vissza a programválasztó
gombot a KI helyzetbe.
OBSERVATIE:
LA CATEVA SECUNDE DUPA
PUNEREA ÎN FUNCTIUNE,
MASINA DE SPALAT, CU
AJUTORUL FUNCTIEI
„DETECTOR Kg” (ACTIV
NUMAI PENTRU
PROGRAMELE BUMBAC SI
SINTETICE) TIMP DE 4
MINUTE VA DETECTA
CANTITATEA DE RUFE DIN
CUVA. ÎN ACEASTA FAZA,
INDICATOARELE
LUMINOASE DE PE AFISAJ
SE VOR APRINDE
CONSECUTIV, CIRCULAR,
AFISAND DURATA MAXIMA
A PROGRAMULUI LA
FIECARE CINCI SECUNDE.
ÎN ACEASTA PERIOADA DE
TIMP, INDICATORUL
LUMINOS SITUAT ÎN
APROPIEREA SIMBOLULUI
PENTRU „DETECTOR Kg” VA
INDICA FAPTUL CA FUNCTIA
ESTE ACTIVATA.
A. SCHIMBAREA SETARILOR
DUPA CE PROGRAMUL A
INCEPUT (PAUSE)
Apasati si mentineti apasat
butonul “START/PAUSE”
(start/pauza) timp de
aproximativ 2 secunde,
indicatoarele de pe
butoanele cu optiuni si
indicatorul pentru timpul
ramas vor indica faptul ca
aparatul a fost trecut in
modul pauza, ajustati
functiile dorite apoi apasati
din nou butonul
“START/PAUSE” pentru a
intrerupe clipirea
indicatoarelor.
Daca doriti sa adaugati sau
sa scoateti obiecte in timpul
spalarii, asteptati 2 minute
pana cand dispozitivul de
siguranta deblocheaza usa.
Dupa ce ati facut manevra,
inchideti usa si apasati
butonul Start. Masina va
continua programul de unde
s-a oprit.
OPRIREA UNUI PROGRAM
Pentru a anula un program,
setati butonul selector pe
pozitia OFF (oprit).
Selectati un alt program.
Resetati butonul selector pe
pozitia OFF.
39
DEURVERGRENDELINGINDICATIE
SVJETLOSNI POKAZATELJ
"ZAKLJUâANIH" VRATA
Het indicatielampje voor de
“deurvergrendeling” licht op
als de deur goed dichtzit en
wanneer de wasmachine
AAN staat.
Wanneer u op START drukt als
de deur dicht is, zal het
indicatielampje eventjes
knipperen en vervolgens
blijven branden.
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata" svjetli kada
su vrata potpuno zatvorena a
perilica je ukljuãena. Ako se
perilica pokrene (pritisak na
tipku START) s zatvorenim
vratima svjetlosni pokazatelj
çe na tren zatreptati a nakon
toga çe svjetliti.
Een speciale beveiliging zorgt
ervoor dat u de deur niet
meteen kunt openen na
afloop van een wascyclus.
Wacht na afloop van de
wascyclus 2 minuten tot het
lampje van de
deurvergrendeling is
gedoofd voordat u de deur
probeert te openen. Zet na
afloop van de wascyclus de
programmaknop op UIT
(OFF).
N
Ako vrata nisu ispravno
zatvorena svjetlosni pokazatelj
çe neprekidno treptati.
Perilica ima ugradjenu
posebnu sigurnosnu napravu
koja spreãava otvaranje vrata
odmah po zavr‰etku ciklusa
pranja. Nakon ‰to zavr‰i ciklus
pranja priãekajte oko 2 minute
prije nego otvorite vrata
perilice, takodjer priãekajte da
svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata"prestane
svjetliti.
“DIGITALNI” EKRAN
Sustav pokazatelja na ekranu
omoguçuje Vam stalni uvid u
podatke o stanju perilice:
1) WASTEMPERATUUR
Al seen programma is
geselecteerd zal het
relevante wastemperatuur
lampje gaan branden.
Selecteer een andere
temperatuur met de
temperatuur toets. De
temperatuur zal worden
weergegeven op het display.
1) TEMPERATURA PRANJA
Nakon ‰to se odabere program
pranja ukljuãit çe se
odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj koji prikazuje
preporuãenu temperaturu
pranja.
Odabirom razliãitih temperatura
kori‰tenjem " temperatura
pranja” tipke, temperatura çe
biti prikazana na ekranu.
O
4
{
5
{
“DIGITAAL” DISPLAY
Het display indicatie sijsteem
geeft u de mogelijkheid
continue op de hoogte te
blijven van de status van de
machine.
40
6
2) SVJETLO VRATA
Nakon ‰to pritisnete tipku
“START/PAUSE” svjetlo prvo trepti
a zatim çe prestati treptati i ostat
çe ukljuãeno sve do kraja
pranja.
2 minute nakon zavr‰etka pranja
svjetlo çe se iskljuãiti i tek tada
moÏete otvoriti vrata perilice.
{
7
3
2
1
1
2) DEUR LAMPJE
Als de START/PAUZE toets is
ingedrukt zal het lampje voor
de deur gaan knipperen en
daarna gaan branden. Deze
blijft branden totdat het
programma is beëindigd.
2 minuten na het einde van
het programma zal het
lampje uit gaan en de deur
kan worden geopend.
HU
RO
àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
AJTÓZÁR JELZÃLÁMPA
INDICATOR HUBLOU BLOCAT
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä,
ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
Az „ajtó zárva” jelzŒlámpa akkor
világít, ha az ajtó teljesen zárva
van, és a gép „BE” van
kapcsolva.
Ha az ajtó zárva van, a START
gomb lenyomásakor a
jelzŒlámpa egy pillanatra
felvillan, majd égve marad.
Ledul este aprins când usa e
blocata si masina este în
functiune. Când apasati
butonul Pornit/Oprit si hubloul
este închis, ledul va clipi pe
moment si apoi va ramâne
aprins.
ÖÒÎË Î˛Í Ì Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÏË„‡Ú¸.
Ha az ajtó nincs zárva, a
jelzŒlámpa tovább villog.
Atentie: Daca ledul va clipi in
continuare atunci usa nu e
inchisa.
ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓʉËÚÂ
ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ Ì ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági berendezés
akadályozza meg az ajtó
azonnali kinyitását.
A mosás befejezése és az „ajtó
zárva” jelzŒlámpa kialvása után
várjon 2 percet, mielŒtt kinyitná
az ajtót. A ciklus végén fordítsa
a programválasztó gombot a
„KI” helyzetbe.
La sfarsitul programului rotiti
butonul selector de programe
pe pozitia OFF.
ñàîêéÇéâ ÑàëèãÖâ
DIGITÁLIS KIJELZÃ
A kijelzΠrendszer
folyamatosan tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetérŒl.
AFISAJ “DIGITAL”
Sistemul de afisare cu
indicatoare permite
informarea constanta
asupra starii masinii de
spalat:
1) íÖåèÖêÄíìêÄ ÇéÑõ
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ, ÍÓÚÓ˚È Û͇Á˚‚‡ÂÚ
ÂÍÓÏẨÛÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
ÒÚËÍË.
ÖÒÎË ‚‡Ï Ú·ÛÂÚÒfl ‰Û„‡fl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÚËÍË, ‚˚·ÂËڠ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË „ÛÎËÓ‚ÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. Ç˚·‡Ì̇fl ‚‡ÏË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ·Û‰ÂÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl
̇ ‰ËÒÔÎÂÂ.
1) MOSÁSI HÃMÉRSÉKLET
Egy program kiválasztásakor
felgyullad a megfelelŒ
jelzŒlámpa, amely az ajánlott
mosási hŒmérsékletet
mutatja.
Válasszon ki a HŒmérséklet
gombbal egy másik
hŒmérsékleti értéket, amely
megjelenik a kijelzŒn.
1) TEMPERATURA DE SPALARE
Când este selectat un
program, indicatorul luminos
corespunzator se va aprinde
pentru a indica temperatura
recomandata pentru
spalare.
Selectati o temperatura
diferita cu ajutorul butonului
pentru temperatura,
temperatura va fi indicata
pe afisaj.
2) àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
èÓÒΠ̇ʇÚËfl ̇ Í·‚˯Û
"èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î. Start/Pausa)
Ë̉Ë͇ÚÓ Ò̇˜‡Î‡ ÔÓÏË„‡ÂÚ, ‡
ÔÓÚÓÏ ·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ ‰Ó
ÍÓ̈‡ ÒÚËÍË. à ¢ 2 ÏËÌÛÚ˚.
óÂÂÁ 2 ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÒΠÓÍÓ̘‡ÌËfl
Ë̉Ë͇ÚÓ ÔÓ„‡ÒÌÂÚ, Ë Î˛Í
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚÒfl.
2) AJTÓZÁR LÁMPA
A „START/SZÜNET” gomb
lenyomása után a lámpa
elŒször villog, majd pedig
folyamatosan ég, és a mosás
végéig égve marad.
A mosás vége után 2 perccel
a lámpa kialszik, ami azt jelzi,
hogy ki lehet nyitni a
mosógép ajtaját.
2) INDICATOR BLOCARE USA
Dupa ce a fost apasat
butonul START/PAUSE, lumina
clipeste apoi ramane
aprinsa pana la finalul
programului de spalare.
La 2 minute dupa programul
de spalare, lumina se stinge
iar usa poate fi deschisa.
Nakon zavr‰etka ciklusa pranja
gumb programatora okrenite
na poloÏaj OFF.
{
Als de deur niet dicht is, zal
het indicatielampje blijven
knipperen.
RU
HR
{
NL
2
ÑËÒÔÎÂÈ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ ‚Ò„‰‡ ÏÓ„ÎË
ÚÓ˜ÌÓ Á̇ڸ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
‚‡¯ÂÈ Ï‡¯ËÌÓÈ:
41
NL
HR
RU
HU
RO
3) CENTRIFUGE TOERENTAL
Als het programma is
geselecteerd, zal het
maximale aantal toeren
toegestaan voor het
programma worden
weergegeven. Elke keer als u
de centrifuge knop indrukt zal
het toerental met 100 rpm
afnemen. Het minimum is 400
rpm, het is mogelijk de
centrifuge uit te schakelen
door de centrifuge toets
meerdere malen in te
drukken.
3) BRZINA CENTRIFUGE
Nakon ‰to ste odabrali program
pranja, najveça dozvoljena
brzina centrifuge za taj program
prikazat çe se na ekranu.
Svakim pritiskom na tipku za
centrifugu, brzina çe se smanjiti
za 100 o/min. Najmanja
moguça brzina centrifuge je
400 o/min; a moguçe je i
potpuno iskljuãiti centrifugu
ponovnim pritiskom na tipku.
3) ëäéêéëíú éíÜàåÄ
äÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚·ÂÂÚ ÌÛÊÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇ÊÂÚ
χÍÒËχθÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ÔË ÓÚÊËÏÂ. èË
Ê·ÌËË ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÒÌËÁËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÂÒÚ¸ Í·‚˯‡
ÓÚÊËχ. èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl ̇
Ì ÒÍÓÓÒÚ¸ ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl ̇ 100
Ó·./ÏËÌ. åËÌËχθÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËχfl
ÒÍÓÓÒÚ¸ 400 Ó·./ÏËÌ. åÂ̸¯Â ÌÂ
ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl. á‡ÚÓ ÏÓÊÌÓ ‚ÓÓ·˘Â
ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÓÚÊËÏ, ‰Îfl ˜Â„Ó ˝ÚÛ
Ò‡ÏÛ˛ Í·‚Ë¯Û Ì‡‰Ó ̇ʇڸ
ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á.
3) VITEZA DE CENTRIFUGARE
Dupa ce a fost selectat
programul, viteza maxima de
centrifugare permisa pentru
programul respectiv va
apare pe afisaj. Apasarea
butonului pentru selectarea
vitezei de centrifugare va
reduce viteza cu cate 100
rpm de fiecare data cand
este apasat. Viteza minima
permisa este de 400 rpm sau
se poate trece peste selectia
vitezei prin apasarea acestui
buton in mod repetat.
4) UITGESTELDE START LAMPJE
Deze knippert als de
uitgestelde start is ingesteld.
3) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
A program kiválasztása után
az adott programhoz
megengedett maximális
centrifugálási sebesség
jelenik meg a kijelzŒn. A
centrifuga-gomb minden
egyes lenyomásával 100
fordulat/perc értékkel
csökkenthetŒ a centrifugálási
sebesség. A megengedett
minimális centrifugálási
sebesség 400 fordulat/perc,
de a centrifuga-gomb
ismételt lenyomásával a
centrifugálási mıvelet ki is
hagyható.
4) SVJETLO ODGODE POâETKA
PRANJA
Ovo svjetlo trepti kada je
pode‰ena odgoda poãetka
pranja.
4) àçÑàäÄíéê éíãéÜÖççéÉé
áÄèìëäÄ
à̉Ë͇ÚÓ ÏË„‡ÂÚ, ÂÒÎË ‚Íβ˜ÂÌ
ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ.
4) KÉSLELTETETT INDÍTÁS
LÁMPA
A késleltetett indítás
beállításakor ez a lámpa
villog.
4) INDICATOR START INTARZIAT
Acest indicator clipeste
atunci cand a fost setata
functia de pornire intarziata.
5)WASTIJD
Al seen programma is
geselecteerd zal het display
de maximale tijdsduur van het
programma weergeven voor
een volle belading.
Tijdens het programma zal u
constant op de hoogte
worden gehouden van de
restrende wastijd.
5) SVJETLO TRAJANJA CIKLUSA
PRANJA
Nakon ‰to se odabere program
pranja na ekranu çe automatski
biti prikazano najduÏe trajanje
ciklusa za maksimalno
napunjenu perilicu, koje se
moÏe mijenjati zavisno o
odabranim opcijama pranja.
Nakon ‰to program pranja
zapoãne, stalno çe Vam biti
pruÏeni podaci o preostalom
vremenu do kraja pranja.
5) èêéÑéãÜàíÖãúçéëíú
ëíàêäà
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ì‡
‰ËÒÔΠ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl χÍÒËχθ̇fl
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˆËÍ· ÒÚËÍË ‰Îfl
ÔÓÎÌÓÈ Á‡„ÛÁÍË Ï‡¯ËÌ˚, ÍÓÚÓ‡fl
ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èÓÒΠÁ‡ÔÛÒ͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚ χ¯Ë̇
‚‰ÂÚ Ó·‡ÚÌ˚È ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË ‰Ó
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË.
5) CIKLUSIDÃTARTAM
Egy program kiválasztásakor
a kijelzΠautomatikusan
mutatja a teljes adag
maximális ciklusidejét, ami a
választott opcióktól függŒen
változhat.
A program beindulása után
Ön folyamatos tájékoztatást
kap a mosás végéig
hátralévŒ idŒrŒl.
5) DURATA PROGRAMULUI
Când este selectat un
program, pe afisaj apare
automat durata maxima a
programului pentru încarcare
completa, care poate varia,
în functie de optiunile
selectate.
Dupa ce programul a pornit,
veti fi informati in
permanenta asupra timpului
ramas pana la incheierea
programului.
6) “Kg DETECTOR” indicator
(werkt alleen bij katoen en
synthetische programma’s)
Deze indicator zal gaan
branden als de sensor het
gewicht van de was heeft
bepaald.
Gedurende de eerste 4
minuten zal het lampje “Kg
detector” branden terwijl de
tijd van het programma wordt
berekend, afhankelijk van de
lading.
6) Kontrolno svjetlo “Kg
DETEKTOR” (aktivna funkcija
samo na programima pranja
za pamuk i mije‰ane tkanine)
Ovo kontrolno svjetlo biti çe
ukljuãeno kada senzor
odredjuje teÏinu rublja.
Tijekom prve ãetiri minute
kontrolno svjetlo “Kg
DETEKTOR” je ukljuãeno, dok
perilica odredjuje vrijeme do
kraja ciklusa pranja, ovisno o
koliãini rublja.
6
6) à̉Ë͇ÚÓ “Kg DETECTOR”
(îÛÌ͈Ëfl ‡ÍÚ˂̇ ÚÓθÍÓ ‰Îfl
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ıÎÓÔ͇ Ë ÒËÌÚÂÚËÍË )
ùÚÓÚ Ë̉Ë͇ÚÓ ·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸, ÍÓ„‰‡
ËÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌ˚È ‰‡Ú˜ËÍ
‚Á‚¯˂‡ÂÚ Á‡„ÛÊÂÌÌÓ ‚ χ¯ËÌÛ
·ÂθÂ.
à̉Ë͇ÚÓ “Kg DETECTOR” ·Û‰ÂÚ
„ÓÂÚ¸ ‚ Ú˜ÂÌË ÔÂ‚˚ı 4 ÏËÌÛÚ. Ç
˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ
ÓÔ‰ÂÎflÚ¸ ‚ÂÏfl, ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ‰Ó
ÍÓ̈‡ ˆËÍ· ÒÚËÍË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ‚ÂÒ‡ Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‚ χ¯ËÌÛ
·Âθfl.
6) „Kg DETECTOR” jelzŒlámpa
(Csak pamut és mıszálas
programoknál mıködŒ
funkció)
A jelzŒlámpa akkor gyullad
fel, amikor az intelligens
érzékelŒ a ruhaadagot méri.
Az elsŒ 4 percben ég a „KG
DETECTOR” jelzŒlámpa,
miközben a készülék a
berakott ruhamennyiségtŒl
függŒen kiszámítja a ciklus
végéig hátralévŒ idŒt.
6) Indicator “DETECTOR Kg”
(activ numai pentru
programele Bumbac si
Sintetice)
Acest indicator se aprinde în
timp ce senzorul inteligent
cântareste greutatea rufelor.
În timpul primelor 4 minute,
indicatorul „DETECTOR Kg”
este aprins în timp ce
aparatul afiseaza durata de
timp ramasa pâna la
finalizarea programului, în
funcyie de greutatea rufelor.
7) VUILGRAAD
Als een programma is gekozen
zal het indicatielampje van de
bijbehorende vuilgraad gaan
branden. Bij het kiezen van een
andere vuilgraad zal het
bijhorende lampje gaan branden.
7) STUPANJ ZAPRLJANOSTI
Kada se odabere program
indicator çe automatski
pokazivati stupanj zaprljanosti
za taj program.
Odabirom razliãitog stupnja
zaprljanosti svijetliti çe
odgovarajuçi indikator.
}
7) ìêéÇÖçú áÄÉêüáçÖçàü
ä‡Í ÚÓθÍÓ ÔÓ„‡Ïχ ·˚·
‚˚·‡Ì‡, Ë̉Ë͇ÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÔÓ͇ÊÂÚ ÛÓ‚Â̸ Á‡„flÁÌÂÌËfl,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‰Îfl ‰‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚. èË ËÁÏÂÌÂÌËË ÛÓ‚Ìfl
Á‡„flÁÌÂÌËfl Á‡„ÓËÚÒfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
7) SZENNYEZETTSÉGI SZINT
A program kiválasztása után
a jelzŒlámpa automatikusan
jelzi az adott programhoz
beállított szennyezettségi
szintet. Egy másik
szennyezettségi szint
kiválasztásakor az annak
megfelelŒ jelzŒlámpa
gyullad ki.
7) NIVEL MURDARIE
Din momentul in care
programul a fost selectat
indicatorul luminos va afisa
automat nivelul de murdarie
stabilit pentru acest program.
Selectand un alt tip de
murdarie indicatorul relevant
se va aprinde.
4
5
{
42
{
3
7
43
NL
PROGRAMMATABEL
HOOFDSTUK 7
PROGRAMMA VOOR:
PROGRAMMAKNOP OP:
MAXIMALE
BELADING
kg
*
STERKE WEEFSELS
1)
Katoen, linnen, jute
met voorwas
Katoen, linnen, kleurecht
bontgoed gemengde
weefsels,Bonte was
1)
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
1)
**
AANBEVOLEN
TEMPERATUUR
°C
Zeer gevoelige weefsels
°C
2
1
6
8
9
60°
Tot:
90°
●
●
6
8
9
40°
Tot:
60°
●
●
3
4
4,5
40°
Tot:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Tot:
40°
●
●
Gemengde weefsels van katoen
en synthetisch
2
Synthetische weefsels (dralon,
acryl)
WASMIDDELBAKJE
MAXIMALE
TEMPERATUUR
●
Enkele belangrijke opmerkingen:
* Raadpleeg de kenplaat vor het maximale (droge) laadgewicht
Bij sterk vervuild wasgoed wordt een belading van 3/4 kg aanbevolen.
SPOELEN
-
-
-
-
-
CENTRIFUGEREN
-
-
-
-
-
KATOEN PROGRAMMA met een temperatuur van 60 °C
KATOEN PROGRAMMA met een temperatuur van 40 °C
AFPOMPEN
-
-
-
-
-
30°
Tot:
30°
●
●
●
●
Deze programma's zijn geschikt voor normaal bevuild wasgoed en ze zijn de
meest efficiënte programma's op het gebied van de combinatie, energie en
water verbruik, voor het wassen van katoen.
Deze programma's zijn ontwikkeld om te voldoen aan de temperatuur op het
waslabel in de kleding de werkelijke water temperatuur kan enigszins
afwijken van de opgegeven temperatuur van de cyclus.
STERKE WEEFSELS
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
SNEL CYCLUS 14’
STERKE WEEFSELS
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
SNEL CYCLUS 30’
STERKE WEEFSELS
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
SNEL CYCLUS 44’
2)
1
1,5 1,5
●
2
2,5 2,5
30°
Tot:
40°
3
3,5 3,5
30°
Tot:
40°
●
●
30°
Tot:
30°
●
●
1,5 1,5
** Standaard katoen Programma volgens (EU) nr. 1015/2010 en niet
1061/2010
Voor fijne was en weefsels die een speciale behandeling nodig hebben kan de centrifuge
snelheid worden verminderd door het aantal toeren per minuut te verlagen.
HANDWAS
1
WOLWAS
1
2
2
40°
Tot:
40°
●
●
Door de temperatuur toets in te drukken kunt u wassen op elke gewenste temperatuur lager
dan de maximum ingestelde temperatuur.
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMMA
6
8
9
40°
Tot:
40°
●
●
1) Voor de getoonde programma’s kunt u de tijd en vuilheidniveau instellen.
2) Selecteer het snelwasprogramma “14’-30’-44’” met de programmaknop en met behulp van
de “MATE VAN VERVUILING”toets kunt u kiezen uit 3 verschillende programma lengtes
14’, 30’en 44’minuten.
44
45
HR
TABELARNI PREGLED PROGRAMA
POGLAVLJE 7
GUMB
PROGRAMATORA NA:
PROGRAM ZA:
Postojane tkanine
pamuk, lan
s predpranjem
MAX.
TEÎINA
kg
PREPORUâENA
TEMPERATURA MAKSIMALNA
°C
TEMPERATURA
*
1)
pamuk, postojane mije‰ane,
boje
1)
Mije‰ane tkanine i sintetika
1)
pamuk, mije‰ane tkanine,
sintetika
**
PUNJENJE
DETERDÎENTA
°C
2
1
6
8
9
60°
Do:
90°
●
●
6
8
9
40°
Do:
60°
●
●
3
4
4,5
40°
Do:
60°
●
●
40°
Do:
40°
●
Molimo proãitajte ova napomene:
Vrlo osjetljive tkanine
2
2,5 2,5
●
●
* Pogledati ploãicu(naljepnicu) s tehniãkimpodacima
Kada perete izuzetno prljavo rublje preporuãujemo da u perilicu ne stavljate vi‰e od 3/4 kg rublja.
-
ispiranje
-
-
-
-
●
** STANDARDNI PROGRAMI ZA PRANJE PAMUâNOG RUBLJA PREMA NORMAMA (EU) br.
1015/2010 i br. 1061/2010.
Brzo
centrifugiranje
-
-
-
-
-
samo istjecanje vode
-
-
-
-
-
30°
Do:
30°
●
●
●
●
Postojane tkanine
Mije‰ane tkanine i sintetika
brzi 14-minutni program
Postojane tkanine
Mije‰ane tkanine i sintetika
brzi 30-minutni program
Postojane tkanine
Mije‰ane tkanine i sintetika
brzi 44-minutni program
46
2)
1
1,5 1,5
PROGRAM ZA PRANJE PAMUâNOG RUBLJA na temperaturi od 60°C,
PROGRAM ZA PRANJE PAMUâNOG RUBLJA na temperaturi od 40°C
Ovi programi pranja pogodni su za pranje uobiãajeno prljavog pamuãnog rublja i
najuãinkovitiji su u smislu zajedniãke potro‰nje elektriãne energije i vode.
Ovi programi pranja razvijeni su da usklade razlike izmedju temperatura pranja koje su
navedene na etiketama odjeçe i stvarne temperature vode.
2
2,5 2,5
30°
Do:
40°
3
3,5 3,5
30°
Do:
40°
●
●
"ruãno pranje"
1
1,5 1,5
30°
Do:
30°
●
●
vunene tkanine
PERIVE U PERILICI
1
2
2
40°
Do:
40°
●
●
2) Odabirom brzog programa pranja preko programske tipke i pomoçu tipke za “STUPANJ PRLJAV·TINE”
moguçe je odabrati izme_u tri razliãite duÏine trajanja programa od 14, 30 i 44 minute.
program MIX & WASH
6
8
9
40°
Do:
40°
●
●
Pritiskom na tipku za temperaturu pranja moguçe je prati na bilo kojoj temperaturi ispod
najveçe dopu‰tene.
Ako je potrebno smanjite brzinu centrifugiranja, i to: kako je predloÏeno na najveçe djelotvornosti
pranja i ispiranja. naljepnicama koje se nalaze na odjeçi ili za vrlo osjetljivo rublje u potpunosti
iskljuãite Tijekom ovih programa izmjenjuju se ciklusi centrifugu, ova opcija moÏe se podesiti
tipkom za brzinu centrifuge.
1) Pokazuje kako programima podesiti trajanje i jaãinu pranja kori‰tenjem tipke za
STUPANJ PRLJAV·TINE.
47
RU
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
ïpo÷íûe òêàíè
êìäéüíäÄ ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàà Çäã.:
1)
Õëîïîê, ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
o÷eíü äeëèêaòíûe òêaíè
**
Çaãpyçêa ìoюùèx
cpeäcòâ
2
1
6
8
9
60°
Ño:
90°
●
●
6
8
9
40°
Ño:
60°
●
●
3
4
4,5
40°
Ño:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Ño:
40°
●
●
2
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ
-
íÓθÍÓ ÒÎË‚
48
*
1)
Õëîïîê, ñìåcoâûe cèíòeòèêa
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 14’
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 30’
êÖäéåÖçÑìÖåü
íÖåèÖêÄíìêÄ åÄäëàåÄãúçÄü
íÖåèÖêÄíìêÄ
°C
°C
1)
Õëîïîê, ëåí
Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ
ñ‚ÂÚÌ˚Â
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,5 1,5
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
* å‡ÍÒËχθÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚È ‚ÂÒ Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó ÒÛıÓ„Ó ·Âθfl ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÏÓ‰ÂÎË Ï‡¯ËÌ˚ (ÒÏ. Ú‡·Î˘ÍÛ Ò
ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË).
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3/4 êã cyxoão
áeëüÿ.
-
●
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı ËÁ‰ÂÎËÈ,
ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.
-
** ëíÄçÑÄêíçõÖ èêéÉêÄååõ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ (COTTON) Ç
ëééíÇÖíëíÇàà ë (EU) No 1015/2010 Ë No 1061/2010
-
2)
1
●
30°
Ño:
30°
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2
2,5 2,5
30°
Ño:
40°
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 44’
3
3,5 3,5
30°
Ño:
40°
èÓ„‡Ïχ "êۘ̇fl ÒÚË͇"
1
1,5 1,5
30°
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
1
2
2
40°
“MIX & WASH SYSTEM”
èÓ„‡Ïχ
6
8
9
40°
Ño:
30°
Ño:
40°
Ño:
40°
●
èêéÉêÄååÄ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 60°C
èêéÉêÄååÄ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°C
ùÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ì ӘÂ̸ „flÁÌ˚ı ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
fl‚Îfl˛ÚÒfl ̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË ÔÓ„‡ÏχÏË ‚ Ô·Ì ˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ë ‚Ó‰˚ ÔË
ÒÚËÍ ڇÍËı Ú͇ÌÂÈ.
ùÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·˚ÎË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ‰Îfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, Û͇Á‡ÌÌ˚ı ̇ flÎ˚Í ËÁ‰ÂÎËfl, ÔË ˝ÚÓÏ
Ù‡ÍÚ˘ÂÒ͇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ ÏÓÊÂÚ ÌÂÏÌÓ„Ó ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ÓÚ Á‡fl‚ÎÂÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ˆËÍ·
ÒÚËÍË.
ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈ ‚˚ ‚˚·Ë‡ÂÚ ‰Îfl ÒÚËÍË Î˛·Û˛ Ê·ÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÌËÊ χÍÒËÏÛχ, Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó
‰Îfl ͇ʉÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
1) Ç ˝ÚËı ÔÓ„‡Ïχı Í·‚˯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌÌÓÒÚË ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ÂÏfl Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË.
2) Ç˚·‡‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸˛ “14’-30’-44’” Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚, Ë ËÒÔÓθÁÛfl
ÍÌÓÔÍÛ “ëíÖèÖçú áÄÉêüáçÖçàü”, ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ, 30 ÏËÌÛÚ Ë
44 ÏËÌÛÚ˚.
49
HU
PROGRAMTÁBLÁZAT
7. FEJEZET
PROG.
TEXTÍLIA PROGRAM
AJÁNLOTT
HÃMÉRSÉKLET MAXIMÁLIS
HÃMÉRSÉKLET
°C
MAX.
SÚLY
kg
*
Nem érzékeny anyagok
Pamut, vászon
elŒmosás
1)
Pamut, vegyes nem érzékeny,
fakuló
1)
Kevert és szintetikus
anyagok
1)
**
2
1
8
9
60°
Max:
90°
●
●
6
8
9
40°
Max:
60°
●
●
3
4
4,5
40°
Max:
60°
●
●
Max:
40°
●
Nagyon finom
anyagok
2
Öblítés
-
2,5 2,5
-
-
40°
-
●
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!
●
* Maximális száraz ruhaadag az alkalmazott típus szerint (lásd a géptörzslapot).
ErŒsen szennyezett ruhák mosásakor javasoljuk, hogy csökkentse le a mennyiséget 3/4 kg-ra.
-
●
** SZABVÁNYOS PAMUTMOSÓ PROGRAMOK A 1015/2010/EU ÉS A 1061/2010/EU
IRÁNYELVNEK MEGFELELÃEN
Gyors centrifugálás
Csak vízürítés
50
°C
6
Pamut,kevert textília,szintetikus
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyors 14 perces
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyors 30 perces
Nem érzékeny anyagok
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyors 44 perces
MOSÓSZERADAG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
●
●
PAMUTMOSÓ PROGRAM 60°C hŒmérsékleten
PAMUTMOSÓ PROGRAM 40°C hŒmérsékleten
Ezek a programok az átlagosan szennyezett pamutruhák tisztítására alkalmasak, és a
pamutanyagok mosása terén a leghatékonyabb programoknak tekinthetŒk a
kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében.
Ezeket a programokat a ruhadarabokon lévŒ, hŒmérsékletet és mosást jelzŒ
címkéknek megfelelŒen fejlesztettük ki; a tényleges vízhŒmérséklet kissé eltérhet a
ciklus megadott hŒmérsékleti értékétŒl.
1
1,5 1,5
30°
Max:
30°
2
2,5 2,5
30°
Max:
40°
●
●
3
3,5 3,5
30°
Max:
40°
●
●
1) A bemutatott programoknál a szennyezettség mértéke gomb segítségével a mosás idŒtartamát és
intenzitását állíthatja be.
Kézi mosás
1
1,5 1,5
30°
Max:
30°
●
●
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
1
2
2
40°
Max:
40°
2) A “14’-30’-44’” gyors programnak a programgombbal és a „SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
gombbal történŒ kiválasztásával 3 különbözŒ programhosszúság közül lehet választani: 14 perc, 30
perc és 44 perc.
●
●
Mix & Wash vegyes
mosóprogram
6
8
9
40°
Max:
40°
2)
●
●
A „Mosási hŒmérséklet” gomb lenyomása a megengedett maximális hŒmérséklet alatt bármilyen
hŒmérsékleten történŒ mosást tesz lehetŒvé.
A centrifugálás sebessége csökkenthetŒ a ruhadarabok címkéjén található útmutató betartása
érdekében, vagy a nagyon finom textíliák esetében teljesen kikapcsolható a centrifugálás, ami a
centrifuga választókapcsolójával végezhetŒ el.
51
RO
TABEL DE PROGRAME
CAPITOLUL 7
SELECTOR
PROGRAME
PE:
PROGRAM PENTRU:
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
*
°C
1)
bumbac, in, canepa
cu preaspalare
Bumbac, tesaturi mixte
rezistente, Culori
TEMPERATURI
RECOMANDATE TEMPERATURA
°C
MAXIMA
GREUT.
MAX.
Kg
1)
**
52
2
1
6
8
9
60°
Pina la:
90°
●
●
6
8
9
40°
Pina la:
60°
●
●
3
4
4,5
40°
Pina la:
60°
●
●
1)
Bumbac, tesaturi mixte sintetice
●
VA RUGAM CITITI ACESTE OBSERVATII!
Pina la:
40°
-
-
-
-
-
-
-
** PROGRAM STANDARD PENTRU BUMBAC ÎN CONFORMITATE CU (EU)
Nr 1015/2010 si Nr 1061/2010
-
-
-
-
PROGRAM BUMBAC la o temperatura de 60°C
PROGRAM BUMBAC la o temperatura de 40°C
30°
Pina la:
30°
●
●
30°
Pina la:
40°
●
●
Pina la:
40°
●
●
30°
Pina la:
30°
●
●
40°
Pina la:
40°
●
●
Pina la:
40°
●
2
Clatire
-
-
Stoarcere rapida
-
Doar evacuare apa
2)
1
1,5 1,5
2
2,5 2,5
3
3,5 3,5
Spalat cu mana
1
Lana
"De spalat in masina"
1
Progra
“Mix&Wash”
6
* Capacitatea maxima de incaricare a masinii cu rufe uscate in functie de modelul utilizat (cititi pe
placuta masinii)
40°
2,5 2,5
Tesaturi foarte delicate
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 14’
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 30’
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 44’
CASETA DET.
1,5 1,5
2
8
2
9
30°
40°
●
●
●
Cand spalati rufe foarte murdare este recomandat sa reduceti incarcatura la maximum
3/4 kg.
Aceste programe sunt adecvate pentru spalarea rufelor din bumbac ce au un grad normal de
murdarire si sunt cele mai eficiente programe din punct de vedere al consumului de apa si de
energie.
Aceste programe au fost realizate pentru a se respecta temperatura de spalare indicatape
eticheta articolelor de îmbracaminte si este posibil ca temperatura apei sa fie putin diferita de cea
indicata de masina de spalat.
1) Pentru programele afisate, puteti ajusta durata si intensitatea spalarii cu ajutorul butonului pentru
selectarea gradului de murdarire.
2) Prin selectarea programului rapid “14’-30’-44’” cu ajutorul butonului pentru programe si prin utilizarea
butonului „GRAD DE MURDARIRE” se pot alege 3 durate diferite ale programului: 14’, 30’ si 44’.
Apasarea butonului pentru selectarea temperaturii de spalare face posibila spalarea la orice
temperatura sub cea maxima permisa.
●
Viteza de rotire poate fi de asemenea redusa pentru a tine cont de recomandarile de pe eticheta rufelor,
sau pentru tesaturi delicate renuntati la stoarcere complet (optiune asigurata de butonul de viteza de
stoarcere).
53
NL
54
HR
RU
HU
RO
HOOFDSTUK 8
POGLAVLJE 8
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
8. FEJEZET
KIEZEN VAN HET
PROGRAMMA
ODABIR PROGRAMA
PRANJA
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
PROGRAMVÁLASZTÁS
SELECTIONAREA
PROGRAMELOR
Voor de verschillende soorten
weefsels en afhankelijk van
de graad van vervuiling van
het wasgoed heeft de
wasautomaat 4 verschillende
hoofdgroepen: (zie het
overzicht van de
wasprogramma’s).
Za razliãite vrste tkanina i
razliãite stupnjeve prljav‰tine
ova perilica rublja ima 4
razliãite skupine programa koji
su u skladu sa: ciklusom pranja,
temperaturom pranja i
duÏinom ciklusa (pogledajte
tabelarni prikaz programa
pranja).
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è
còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè
(cì. òaá∧èöy ïpoãpaìì
còèpêè).
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 4
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a
következŒk: mosási ciklus,
a ciklus hŒmérséklete és a
ciklus hossza (lásd a
mosóprogramok táblázatát).
Pentru tratarea diverselor
tipuri de tesaturi si a diferitelor
stadii de murdarire, masina
de spalat are 4 grupuri de
programe care difera prin:
spalare, temperatura si
durata (a se vedea tabelul
cu programe de spalare).
1. STERKE WEEFSELS
1. POSTOJANE TKANINE
1. èêéóçõÖ íäÄçà
1. TESATURI REZISTENTE
Deze programma’s zijn
bestemd om grondig te
wassen. De verschillende
spoelgangen, die tussendoor
gecentrifugeerd worden,
zorgen dat er perfect
gespoeld wordt. Bij de laatste
centrifugegang wordt het
water optimaal verwijderd.
Ovi programi namijenjeni su
ostvarivanju najveçe
djelotvornosti pranja i ispiranja.
Tijekom ovih programa
izmjenjuju se ciklusi
centrifugiranja koji daju odliãne
rezultate i ciklus spiranja. Zadnje
centrifugiranje posebno je
djelotvorno da se rublje
temeljito ocijedi.
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì
paçpaáoòaí ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío
èíòeícèâoé còèpêè è
ïo∧ocêaíèÿ c
ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão
êa÷ecòâa ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì
yäa∧ÿeò âoäy áo∧ee
èíòeícèâío, ÷eì äpyòèe
ïpoãpaììû còèpêè.
1. NEM ÉRZÉKENY
ANYAGOK
A programot alapos mosáshoz
és öblítéshez, valamint tökéletes
öblítést biztosító
centrifugáláshoz terveztük.
Az utolsó centrifugálás
hatékonyabb vízeltávolítást
eredményez.
2. GEMENGDE EN
SYNTHETISCHE WEEFSELS
Dankzij een speciale
trommelbeweging en het
hogere waterniveau wordt er
tijdens de hoofdwas en de
spoeling de beste resultaten
behaald. Er wordt met een
laag toerental
gecentrifugeerd om kreuken
te voorkomen.
2. TKANINE OD MIJE·ANIH I
SINTETIâKIH VLAKNA
Glavno pranje pranje i ispiranje,
pruÏaju najbolje vrijednosti
zahvaljujuçi rotiranju bubnja i
razini vode. Blago
centrifugiranje pomaÏe da se
tkanine manje guÏvaju.
2. ëåÖëéÇõÖ à ëàçíÖíàóÖëäàÖ
íäÄçà
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe
äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío
ïoäoápaííoé cêopocòè
âpaùeíèÿ áapaáaía è ÛÓ‚Ìfl
âoäû. Äe∧èêaòíûé oòæèì
ãapaíòèpyeò, ÷òo áe∧üe áyäeò
ìeíüøe cìèíaòücÿ.
2. KEVERT ÉS SZINTETIKUS
ANYAGOK
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a
vízszintnek köszönhetŒen
biztosítja a legjobb
eredményeket.
A finom centrifugázás azt jelenti,
hogy a textíliák kevésbé
gyırŒdnek össze.
2. TESATURI MIXTE SI SINTETICE
3. BIJZONDER GEVOELIGE
WEEFSELS
Dit is een nieuw wasconcept,
met een cyclus die bestaat uit
elkaar opvolgende periodes
van activiteit en pauzes,
vooral geschikt voor het
wassen van uiterst fijne stoffen.
Wassen en spoelen gebeuren
met hoge waterniveaus voor
het beste wasresultaat.
3. POSEBNO OSJETLJIVE
TKANINE
Ovo je novi ciklus pranja u
kojem se izmjenjuje pranje i
namakanje, posebno je
preporuãljiv za vrlo osjetljive
tkanine.
3. íäÄçà, óìÇëíÇàíÖãúçõÖ ä
ÇçÖòçÖåì ÇéáÑÖâëíÇàû
ëÚË͇ ˜Â‰ÛÂÚÒfl Ò
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl Ú͇ÌÂÈ,
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ı Í ‡Á΢Ì˚Ï ‚ˉ‡Ï
‚̯ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
óÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ Ú̸͇ ·˚ÎÓ
˘‡‰fl˘ËÏ, ‚Ó‰˚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ë
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ·ÂÂÚÒfl ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚
ÓÒڇθÌ˚ı ÔÓ„‡Ïχı.
3. KÜLÖNLEGESEN
FINOMSZÁLÚ ANYAGOK
Ez újfajta mosási elv,a mûködés
és a szünet váltakozó
periódusaiból álló ciklussal,
amely különösen alkalmas
nagyon finom szövetek
mosására. A mosás és az öblítés
magas vízszinten történik a
legjobb eredmény érdekében.
3. TESATURI DELICATE
CAPITOLUL 8
Programele sunt concepute
pentru a optimiza rezultatele
spalarii.
Clatirile, cu intervale de
centrifugare, asigura o clatire
perfecta.
Centrifugarea finala inlatura
apa intr-un mod mai eficient.
Spalatul si clatitul sunt
optimizate in ritmul rotirii
tamburului si al nivelelor de
apa. O centrifugare usoara
asigura reducerea sifonarii
rufelor.
Acesta este un nou program
de spalare ce alterneaza
spalarea si inmuierea si este
recomandat pentru spalarea
rufelor delicate.
Etapele de spalare si clatire
sunt realizate cu mai multa
apa pentru a obtine rezultate
cat mai bune.
55
NL
HR
RU
HU
RO
4. Speciaal
4. Posebni programi
poseban program
4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
4. Speciális anyagok
4. Special
SPECIAAL
“SPOELPROGRAMMA”
Dit programma spoelt drie
keer met tussendoor
centrifugeren. (dit kan
worden aangepast ) Dit
programma kan worden
gebruikt voor het spoelen van
ieder type wasgoed. Bijv. na
de handwas.
POSEBAN PROGRAM “RINSE”
(ISPIRANJE)
Ovaj program izvodi tri
ispiranja, izmedju kojih se
izvodi centrifugiranje (koje se
moÏe smanjiti ili iskljuãiti
kori‰tenjem odgovarajuçeg
gumba). Takvo ispiranje moÏe
se koristiti za bilo koju vrstu
tkanina, npr. koristite ga
nakon ruãnog pranja.
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË ˆËÍ·
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ò ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï
ÓÚÊËÏÓÏ Ì‡ Ò‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË
(ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ ËÎË
‚ÓÓ·˘Â ‚˚Íβ˜Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ). ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl
β·˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ ÔÓÒÎÂ
Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË ·Âθfl.
SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Ez a program három öblítést
végez közepes centrifugálási
sebességgel (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
kihagyható). Bármilyen típusú
textília öblítéséhez használható,
például kézi mosás után.
CLATIRE
SPECIAAL “SNEL CENTRIFUGE”
PROGRAMMA
Het programma "snelle
centrifuge" centrifugeert op
het maximale toerental (deze
kan worden aangepast door
de juiste knop te drukken).
POSEBAN PROGRAM “BRZO
CENTRIFUGIRANJE“
Ovaj program izvodi se na
najveçoj brzini centrifugiranja
(koja se moÏe smanjiti
kori‰tenjem odgovarajuçeg
gumba).
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
“Åõëíêõâ éíÜàå”
èÓ„‡Ïχ “Åõëíêõâ éíÜàå”
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ̇ χÍÒËχθÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÛÏÂ̸¯Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ).
SPECIÁLIS „GYORS
CENTRIFUGÁLÁS”
PROGRAM
A „GYORS CENTRIFUGÁLÁS”
program maximális
centrifugálást végez (amely a
megfelelΠgombbal
csökkenthetŒ).
STOARCERE RAPIDA
Acest program asigura o
centrifugare la viteza
maxima (care
poate fi redusa daca e
actionat butonul
corespunzator.
ALLEEN AFPOMPEN
Het programma pompt alleen
water af.
SAMO ISTJECANJE VODE
Ovaj program omoguçuje
samo istjecanje vode iz
perilice rublja.
íéãúäé ëãàÇ
èÓ„‡Ïχ íÓθÍÓ ÒÎË‚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.
CSAK VÍZÜRÍTÉS
Ez a program kiüríti a vizet.
DOAR EVACUAREA APEI
Acest program evacueaza
apa din masina.
SNELWASPROGRAMMA
Selecteer het
snelwasprogramma “14’-30’-44’’’
met de programmaknop en
met behulp van de “MATE VAN
VERVUILING”toets kunt u kiezen
uit 3 verschillende programma
lengtes 14’, 30’en 44’minuten
Voor informatie over deze
programma’s kijkt u in de
programma tabel.
Als u een snelwasprogramma
selecteert, gebruik dan 20% van
het aanbevolen wasmiddel. De
aanbevolen hoeveelheid kunt
u op de verpakking van uw
wasmiddel vinden.
BRZI PROGRAMI PRANJA
Odabirom brzog programa
pranja preko programske tipke i
pomoçu tipke za “STUPANJ
PRLJAV·TINE” moguçe je
odabrati izme_u tri razliãite duÏine
trajanja programa od 14, 30 i 44
minute.
Za detaljne informacije o tim
programima molimo da
pogledate tabelarni prikaz
programa..
Kada odaberete brzi program
pranja, molimo da uvaÏite da je
preporuãeno koristiti samo 20%
od koliãine deterdÏenta koja je
prikazana na njegovoj ambalaÏi.
èêéÉêÄååÄ Åõëíêéâ ëíàêäà
Ç˚·‡‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸˛ “14’-30’-44’” Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
Ë ËÒÔÓθÁÛfl ÍÌÓÔÍÛ “ëíÖèÖçú
áÄÉêüáçÖçàü”, ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸
Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ, 30 ÏËÌÛÚ Ë 44
ÏËÌÛÚ˚.
ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ËÌÙÓχˆËË
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ˝ÚËı ÔÓ„‡ÏÏ
Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ÔÓ„‡ÏÏ
ÒÚËÍË.
èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ 20 %
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓӯ͇,
Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ Â„Ó ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
GYORS PROGRAM
A “14’-30’-44’” gyors
programnak a programgombbal
és a „SZENNYEZETTSÉG
MÉRTÉKE” gombbal történŒ
kiválasztásával 3 különbözŒ
programhosszúság közül lehet
választani: 14 perc, 30 perc és
44 perc.
Ezen programokkal
kapcsolatos információk a
programtáblázatban találhatók.
A gyors program
kiválasztásakor ne felejtse el,
hogy a mosóporos dobozon
ajánlott mennyiségnek csak a
20%-át javasoljuk
PROGRAM RAPID
Prin selectarea programului
rapid “14’-30’-44’” cu ajutorul
butonului pentru programe si
prin utilizarea butonului
„GRAD DE MURDARIRE” se
pot alege 3 durate diferite
ale programului: 14’, 30’ si
44’.
Pentru mai multe detalii cu
privire la aceste programe,
va rugam sa cititi tabelul cu
programe.
Când selectati programul
rapid, dorim sa va atragem
atentia asupra faptului ca
trebuie sa utilizati numai 20%
din cantitatea de detergent
recomandata pe ambalajul
detergentului.
SPECIAAL “HANDWAS”
"RUâNO PRANJE"
Ova perilica rublja ima
poseban njeÏan program
pranja "RUâNO PRANJE". Ovaj
program pranja omoguçuje
cjelovit ciklus pranja za odjeçu
koja na etiketi ima oznaku
"iskljuãivo za ruãno pranje". Ovaj
program pranja radi na
temperaturi od 30° C a
zavr‰ava s 3 ispiranja i
polaganim centrifugiranjem.
èêéÉêÄååÄ "êìóçÄü ëíàêäÄ"
LJ¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇
Ú‡ÍÊ ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ "êۘ̇fl
ÒÚË͇". ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ,
ÔÓϘÂÌÌ˚ı Á̇˜ÍÓÏ "íÓθÍÓ ‰Îfl
Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË" ("Hand Wash only"). ùÚ‡
ÔÓ„‡Ïχ ÒÚË‡ÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÔË 30°ë,
ËÏÂÂÚ 3 ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë Ï‰ÎÂÌÌ˚È
‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.
KÉZI MOSÁS
A mosógép finom „kézi mosás”
programmal is rendelkezik. Ezzel
a programmal azok a
ruhadarabok moshatók ki,
amelyek címkéjén a „Csak kézzel
mosható” felirat található. A
program 30°C hŒmérsékleten
mıködik,
3 öblítést és egy lassú
centrifugálást hajt végre.
SPALARE CU MANA
Acest program asigura un
program complet de spalare
pentru obiecte ce au
specificat pe eticheta sa fie
spalate cu mana.Temperatura
programului este de 30°C si
include 3 clatiri si o stoarcere
foarte usoara.
Deze wasmachine heeft ook
een handwascyclus. Het
programma geeft de
mogelijkheid om een
complete wasscyclus voor
speciale kledingstukken als
“Handwas” te behandelen.
Het programma heeft een
temperatuur van 30°C en sluit
af met 3 keer spoelen en
langzaam centrifugeren.
56
Acest program efectueaza
trei clatiri si o centrifugare
intermediara (aceasta
poate fi redusa sau exclusa
prin utilizarea butonului
corespunzator)
57
58
NL
HR
RU
HU
RO
WOLWASPROGRAMMA
Dit is een speciaal
programma voor het wassen
van kledingstukken met het
Woolmark-label op het
wasetiket. Deze wascyclus
wisselt wasbewegingen af
met pauzes. De
maximumtemperatuur van dit
programma is 40° en het sluit
af met 3 keer spoelen en een
keer kort centrifugeren.
PROGRAM ZA VUNU
Program pranja namjenjen
tkaninama obiljeÏenim
znakom vune. Ovaj ciklus
pranja se sastoji od
promjenjivih razdoblja
aktivnosti i pauze. Program
ima najvi‰u temperaturu
pranja od 40°C i zavr‰ava sa
3 ispiranja i kratkim
centrifugiranjem.
èÓ„‡Ïχ àáÑÖãàü àá òÖêëíà
GYAPJÚ PROGRAM
A Woolmark emblémával
jelölt szövetek mosására
szolgáló program. Ez a ciklus
a mûködés és a szünet
váltakozó periódusaiból áll.
A mosás és az öblítés
magas vízszinten történik a
legjobb eredmény
érdekében.
A program maximális
hõmérséklete 40°C; három
öblítéssel, ebbõl egy az
öblítõszeres öblítéshez és
egy rövid centrifugálás.
PROGRAM TESATURI DIN
LANA
Acest program este destinat
spalarii tesaturilor etichetate
cu semnul pentru lâna.
Programul este alcatuit din
perioade de activitate si
pauza. Programul este
realizat la o temperatura de
maxim 40° si contine 3 clatiri
si o centrifugare scurta.
“MIX & WASH SIJSTEEM”
PROGRAMMA
Dit is een exclusief Candy
programma en heeft 2 grote
voordelen voor de
consument.
POSEBAN PROGRAM "MIX &
WASH"
Ovo je ekskluzivan sustav koji
je proizveo Candy a ukljuãuje
2 velike prednosti za
korisnika:
èêéÉêÄååÄ “MIX & WASH
SYSTEM”
ùÚ‡ ˝ÍÒÍβÁ˂̇fl ÒËÒÚÂχ Candy
ËÏÂÂÚ ‰‚‡ ·Óθ¯Ëı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:
„MIX & WASH” VEGYES
MOSÓPROGRAM
Ez egy kizárólagos Candy
rendszer, amely 2 nagyszerı
elŒnnyel rendelkezik a
fogyasztó számára:
PROGRAM MIX&WASH
● de mogelijkheid om
meerdere stoffen tegelijk te
wassen (bijv. katoen +
synthetisch enz...)
• omoguçuje da se zajedno
peru razliãite vrste tkanina
(npr. pamuk + sintetika itd.)
NEPOSTOJANIH BOJA,
• különbözŒ típusú textíliák
együtt moshatók (pl. pamut +
szintetikus anyag stb.) NEM
GYORSAN FAKULÓ;
• poti spala tesaturi diferite
(de ex. bumbac si sintetice
etc.)
● aanzienlijke energie
besparing.
• pranje s znatnom u‰tedom
energije.
• ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÂÈ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
Het mix&Wash programma
wast op 40°C .
De duur van dit programma
is bijna 2 uur.
Het energie verbuik van dit
programma is slechts 850
W/h.
"MIX & WASH" program radi
na temperaturi od 40°C od
promijenjivih pokretnih faza
(bubanj se okreçe) do
nepomiãnih faza (rublje se
samo namaãe) s ukupnim
trajanjem programa manje
od 2 sata. Potro‰nja energije
za cijeli ciklus pranja je samo
850 W.
èÓ„‡Ïχ "Mix & Wash" ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ
ÒÚËÍÛ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°ë Ë
˜Â‰ÛÂÚ ‰Ë̇Ï˘ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ
(‚‡˘ÂÌË ·‡‡·‡Ì‡) Ë ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍÛ˛
Ù‡ÁÛ (·Âθ ‚ ‡ÒÚ‚Ó ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË
ÔÓÍÓfl) Ë ‰ÎËÚÒfl ÔÓ˜ÚË 2 ˜‡Ò‡.
èÓÚ·ÎÂÌË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ì‡
‚ÂÒ¸ ˆËÍÎ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ„Ó 850
ÇÚ/˜‡Ò.
A „Mix & Wash” program
hŒmérséklete 40°C, váltakozó
dinamikus fázisokkal (a dob
forog) és statikus fázisokkal (a
textíliák áztatása nyugalmi
állapotban) rendelkezik, a
program idŒtartama csaknem
eléri a 2 órát.
Az egész ciklus
energiafogyasztása
mindössze 850 W/h.
Temperatura programului
este de 40°C. Programul
alterneaza faze dinamice
(cand tamburul se roteste)
cu faze statice (cand are
loc o inmuiere). Durata lui e
de aproximativ 2 ore, iar
energia consumata de tot
ciclul e doar 850 W/h.
Belangrijk:
● Nieuw wasgoed de 1e
keer apart wassen.
VAÎNO:
• prvo pranje novog
obojenog rublja mora se
izvesti odvojeno,
LJÊÌÓ:
• ÔÂ‚‡fl ÒÚË͇ ÌÓ‚˚ı ˆ‚ÂÚÌ˚ı
‚¢ÂÈ ‰ÓÎÊ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl
ÓÚ‰ÂθÌÓ;
FONTOS!
– az új színes ruhák elsŒ
mosását elkülönítetten kell
végezni!
Important:
• Prima spalare a hainelor
colorate noi trebuie facuta
separat;
● Was nooit niet kleur echte
wasgoed samen.
• u bilo kojem sluãaju nikada
NEMOJTE MIJE·ATI RUBLJE
NEPOSTOJANIH BOJA.
• ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
Òϯ˂‡ÈÚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË.
– soha ne keverjen össze
NEM SZÍNTARTÓ textíliákat!
• În orice caz, nu
amestecati niciodata
tesaturi colorate care ies.
ÑÎfl ÒÚËÍË ¯ÂÒÚË ÔËÏÂÌflÂÚÒfl
ÒÔˆˇθÌÓ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ, ÒÂÚËÙˈËÓ‚‡Ì̇fl
ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ Woolmark. èË ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ËÁ‰ÂÎËfl ÔÓÏ˚‚‡˛ÚÒfl Ò‡Ï˚Ï
Ú˘‡ÚÂθÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ, ÙËÁ˘ÂÒÍÓÂ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ Ëı ÒÚÛÍÚÛÛ
ÏËÌËχθÌÓ.
Ç‡˘ÂÌË ·‡‡·‡Ì‡ ˜Â‰ÛÂÚÒfl Ò
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ Ì Ô‚˚¯‡ÂÚ
40ë. èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú
ÚË ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë Ò··˚È ÓÚÊËÏ.
• ‰Â·ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛
ÒÚËÍÛ ‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ
(̇ÔËÏÂ ıÎÓÔÓÍ + ÒËÌÚÂÚË͇ Ë
Ú.Ô.);
• a mosás jelentŒs energiamegtakarítással végezhetŒ.
Acest program este un
sistem unic dezvoltat de
CANDY, care are 2 avantaje
pentru consumator:
• se economiseste o
energie considerabila.
59
NL
HR
RU
HU
RO
HOOFDSTUK 9
POGLAVLJE 9
ÏÀPÀÃPÀÔ 9
9. FEJEZET
CAPITOLUL 9
WASMIDDELBAKJE
LADICA SREDSTAVA
ZA PRANJE
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
CASETA DE
DETERGENTI
A mosószertároló fiók 3
rekeszre oszlik:
– az elsŒ „1” jelı fiók az
elŒmosás közben
használható;
– a második „ “ jelı fiók
speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket,
keményítŒt, élénkítŒ szereket
stb. tartalmaz.
– a harmadik „2” jelı fiók a
fŒmosáshoz használható.
Caseta de detergenti este
împartita în 3
compartimente:
– Compartimentul 1 detergent pentru ciclul
de prespalare
De wasmiddelbakje bestaat uit
3 afzonderlijke vakjes:
– het vakje met een “1” is voor
de zeep die voor de Voorwas
of de Snelle Was wordt
gebruikt.
✿
– Het vakje “ ” is voor
speciale toevoegingen,
verzachters, geurmiddelen,
stijfsel, bleekwater, enz.
– het vakje met een “2” is voor
de zeep die voor de
hoofdwas wordt gebruikt.
BELANGRIJK:
U DIENT ER REKENING MEE
TE HOUDEN DAT SOMMIGE
WASMIDDELEN MOEILIJK
TE VERWIJDEREN ZIJN.
IN DAT GEVAL RADEN WIJ
U AAN OM EEN
WASBOLLETJE IN DE
TROMMEL TE GEBRUIKEN.
BELANGRIJK:
HET VAKJE “✿” IS ALLEEN
BESTEMD VOOR VLOEIBARE
STOFFEN.
DE MACHINE IS
GEPROGRAMMEERD OM
AUTOMATISCH DE EXTRA
MIDDELEN TIJDENS DE
LAATSTE SPOELING VAN
ALLE WASPROGRAMMA’S
TE GEBRUIKEN.
60
Ladica sredstava za pranje
podjeljena je na 3
pregradka:
– pregradak obiljeÏen s "1"
namijenjen je sredstvima
za predpranje,
✿
– pregradak obiljeÏen s
namijenjen je posebnim
dodacima kao ‰to su:
omek‰ivaãi, mirisi, ‰tirke itd.
– pregradak obiljeÏen s "2"
namijenjen je deterdÏentu
za glavno pranje.
UPOZORENJE!
NAPOMINJEMO DA SU
NEKA SREDSTVA ZA
PRANJE TEÎE TOPIVA,
AKO PERETE OVAKVIM
SREDSTVIMA
PREPORUâUJEMO DA IH
STAVITE U POSEBNU
POSUDICU KOJA SE
STAVLJA IZRAVNO U
BUBANJ MEDJU RUBLJE.
UPOZORENJE!
PREGRADAK OWNAâEN
S ✿ MOÎETE PUNITI
SAMO TEKUåIM
SREDSTVIMA!
PERILICA JE
PROGRAMIRANA DA
DODATKE ZA PRANJE
AUTOMATSKI UZIMA
TIJEKOM ZAVR·NOG
ISPIRANJA NA SVIM
PROGRAMIMA PRANJA.
éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “1”
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
“Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
- îòäåëåíèå " " ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “2”
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.
✿
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
“✿” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ
ÊˉÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË ‚Ó
‚ÒÂı ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.
✿
MEGJEGYZÉS:
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET
NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI.
EZEK ESETÉBEN A
DOBBAN
ELHELYEZENDÃ
SPECIÁLIS ADAGOLÓ
HASZNÁLATÁT
JAVASOLJUK.
MEGJEGYZÉS:
A MÁSODIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.
A GÉP ÚGY VAN
BEPROGRAMOZVA,
HOGY AZ ÖSSZES
MOSÁSI CIKLUSBAN AZ
UTOLSÓ ÖBLÍTÉSI
FÁZISBAN
AUTOMATIKUSAN
SZÍVJA BE AZ
ADALÉKANYAGOKAT.
✿
– Compartimentul
este pentru aditivi
speciali, balsamuri,
parfumuri, inalbitori, etc.
– Compartimentul 2 detergent pentru ciclul
principal de spalare.
IMPORTANT:
ANUMITI DETERGENTI
SUNT GREU DE
INDEPARTAT. DE ACEEA
RECOMANDAM
FOLOSIREA UNUI
DISPENSER SPECIAL CE
VA FI PLASAT IN
TAMBUR.
ATENTIE: FOLOSITI
PRODUSE LICHIDE
NUMAI IN
COMPARTIMENTUL ✿.
MASINA E
PROGRAMATA SA
FOLOSEASCA
AUTOMAT ADITIVIIN
TIMPUL ULTIMEI FAZE A
CLATIRII PENTRU TOATE
CICLURILE DE SPALARE.
61
NL
HOOFDSTUK 10
DE WEEFSELS
BELANGRIJK:
Als er zware kleden,
bedspreien of andere zware
artikelen worden gewassen
is het aan te bevelen om
niet te centrifugeren.
Om wollen kledingstukken
en andere wollen artikelen
met de machine te kunnen
wassen moeten zij een
“Zuiver Scheerwol” etiket
dragen met de vermelding
“Krimpvrij” of “wasbaar in de
machine”
BELANGRIJK:
Bij het uitzoeken van
het wasgoed moet u er
op letten:
- dat er geen metalen
voorwerpen aan of in
het wasgoed zitten
(zoals broches,
veiligheidsspelden,
pennen, munten, etc.);
- dat kussenovertrekken
zijn dichtgeknoopt,
ritssluitingen en haken
dicht zijn, losse ceintuurs
en lange koorden aan
bad-of ochtendjassen
zijn vastgeknoopt;
- dat haken uit de
gordijnen zijn verwijderd;
- wat er op het etiket van
het kledingstuk staat;
- dat bij het sorteren van
het wasgoed
hardnekkige vlekken
verwijderd moeten
worden met een
speciaal
reinigingsmiddel of met
zeep voordat het
wasgoed wordt
ingeladen.
62
HR
RU
HU
RO
POGLAVLJE 10
èÄêÄÉêÄî 10
10. FEJEZET
CAPITOLUL 10
PRIPREMANJE
RUBLJA I
SAVJETI ZA PRANJE
íàè ÅÖãúü
A TERMÉK
PRODUSUL
ZNAâAJNA UPOZORENJA:
Preporuãamo da ne
ukljuãujete centrifugu kada
u perilici perete manje
prostirke, pokrivaãe za
krevete ili teÏu odjeçu.
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy más
nehéz anyagok mosásakor ne
végezzen centrifugálást.
ATENTIE:
Daca trebuie spalate
covoare, cuverturi sau alte
lucruri grele este bine sa nu
se centrifugheze.
U perilici smijete prati samo
takvu vunenu odjeçu i rublje
koji imaju oznaku
"dopu‰teno pranje u perilici".
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
Gyapjúból készült ruhadarabok
vagy más gyapjútartalmú ruhák
csak akkor moshatók gépben,
ha megtalálható rajtuk a
„Géppel mosható” címke.
Lucrurile din lana, pentru a
putea fi spalate in masina
trebuie sa poarte eticheta
“Pot fi spalate in masina de
spalat”.
UPOZORENJE: Prije
poãetka pranja razvrstajte
rublje isvaki komad
paÏljivo pregledajte,
‰toposebno vrijedi za
dÏepove teistovremeno
uãinite jo‰ i
slijedeçeodnosno
pregledajte:
- da na, odnosno u rublju
koje Ïelite oprati nisu
ostali metalni predmeti
kao npr. kopãe,
sigurnosne igle, metalni
novac Itd.,
- zakopãajte gumbe na
posteljini, zatvorite
patentne zatvaraãe,
kopãe, zapone i sliãno,
zaveÏite pojaseve i
duge trake na odjeçi,
- uklonite kopãe sa
zavjesa,
- paÏljivo pregledajte
etikete na rublju,
- ako na pojedinim
komadima rublja
opazite jake mrlje,
odstranite ih prije
poãetka pranja
posebnim sredstvom za
odstranjivanje mrlja
preporuãenim na etiketi
odjeçe.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
FONTOS!
A ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek fémtárgyak a
szennyes között (pl.
brosstık, biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be kell
gombolni, a cipzárakat fel
kell húzni, a köntösök laza
öveit és hosszú pántjait
össze kell csomózni;
- a függönykarikákat le kell
venni;
- figyelni kell a ruhákon lévŒ
címkékre;
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén ajánlott
folttisztítóval el kell
távolítani a mosás elŒtt.
ATENTIE:
La selectarea
articolelor trebuie avut
in vedere ca:
- rufele sa nu aiba
obiecte metalice (de
exemplu brose, ace de
siguranta, ace,
monede etc.)
- nasturii fetelor de
perna si fermoarele sa
fie inchise, curelele sa
fie prinse;
- sustinatorii perdelelor
trebuie scosi;
- etichetele de pe
tesaturi sa fie citite cu
atentie;
- petele rezistente sa fie
indepartate inainte de
spalare, cu ajutorul
unui produs special
pentru inlaturarea
petelor.
63
NL
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
HU
RO
11. FEJEZET
CAPITOLUL 11
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
SFATURI PENTRU
UTILIZATORI
Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.
Scurte sugestii pentru
utilizarea propriului aparat
electrocasnic protejand
mediul si cu maxima
economie.
MAXIMÁLIS RUHAADAG
INCARCAREA MASINII DE
SPALAT LA MAXIMUM
Economisiti energie, apa,
detergent si timp prin
utilizarea incarcaturii maxime
recomandate.
Economisiti pina la 50%
energie prin efectuarea unei
spalari cu incarcatura la
capacitate maxima,
comparativ cu 2 spalari cu
incarcatura la jumatate.
HOOFDSTUK 11
POGLAVLJE 11
TIPS VOOR
GEBRUIK
SAVJETI ZA
KORISNIKA
Tips voor economisch en
milieuvriendelijk gebruik van
uw wasmachine.
Savjeti za ekolo‰ko,
prijateljsko i ekonomiãno
kori‰tenje Va‰e perilice rublja.
MAXIMALISEREN VAN DE
LADING
Door de machine te vullen
met de geadviseerde
maximale lading, maakt u
optimaal gebruik van energie,
water, wasmiddel en tijd.
Door één keer een volle lading
te wassen, in plaats van twee
keer een halve lading,
bespaart u 50% energie.
NAJVEåA KOLIâINA
PUNJENJA
Da bi sprijeãili svaki moguçi
gubitak elektriãne enrgije,
vode ili deterdÏenta i
vremena, preporuãujemo da
perilicu napunite u
potpunosti. Sa potpuno
napunjenjenom perilicom
u‰tedjet çete i do 50%
elektriãne energije umjesto
da perete sa dva poloviãna
punjenja.
àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü
ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁ͇ÏË.
IS VOORWASSEN ECHT NODIG?
DA LI JE POTREBNO
PREDPRANJE?
Samo za jako zaprljano
rublje!
U·TEDITE sredstva za pranje,
vrijeme, vodu izmedju 5 do
15% potro‰nje elektriãne
energije ako NE koristite
program predpranja za
normalno zaprljano rublje.
çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·Âθfl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében
NEM választja ki az elŒmosást,
akkor azzal mosóport, idŒt,
vizet és 5–15%-ban energiát
CAND E CU ADEVARAT
NECESARA PRESPALAREA?
Doar pentru rufele foarte
murdare! Economisiti energie
intre 5 si 15% evitand
selectarea optiunii de
prespalare pentru rufele
normal murdare.
IS WASSEN OP EEN HOGE
TEMPERATUUR NOODZAKELIJK?
DA LI JE POTREBNO PRANJE
VRELOM VODOM?
Mrlje obradite sredstvom za
uklanjanje mrlja ili
namakanjem suhih mrlja u
vodi prije pranja da bi
smanjili potrebu za
programom pranja sa vrelom
vodom. U‰tedite do 50%
elektriãne energije
kori‰tenjem programa pranja
na 60°C.
TAKARÍTHAT MEG.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
CE TEMPERATURA DE SPALARE
TREBUIE SELECTIONATA?
Bespaar 50% energie door
vlekken voor te behandelen
met een vlekkenverwijderaar
of uw was voor te laten
weken. Hierdoor kan het
gebruik van warm water
worden verminderd.
çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?
ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
U kunt uw kleding voorwassen
wanneer hier grote, moeilijke
vlekken inzitten.
Door kleding met normale
vlekken te wassen zonder
gebruik te maken van het
voorwasprogramma, kunt u
wasmiddel, tijd, water en 5 tot
15% energie besparen.
64
HR
ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
χ¯ËÌÛ.
Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.
Tratati petele cu solutii de
scoatere a lor inainte de
spalare pentru a reduce
necesitatea spalarii la
temparaturi de peste 60oC.
Economisiti pina la 50%
energie folosind un program
de spalare de 60oC.
65
NL
HET WASSEN
VARIABELE CAPACITEIT
Deze wasautomaat regelt
automatisch het
waterniveau afhankelijk van
het soort en de hoeveelheid
wasgoed. Vanuit het
oogpunt van
energiebesparing is het op
deze manier mogelijk om
‘persoonlijk’ te wassen.
Dit systeem geeft een
vermindering van het
energieverbruik en een
merkbare vermindering van
de wastijd.
VOORBEELD:
Doe uitzonderlijk gevoelige
weefsels in een net.
Stel dat het wasgoed
bestaat uit ZWAAR VERVUILD
KATOEN (hardnekkige
vlekken dienen verwijderd te
worden met een speciaal
middel).
Het is aan te bevelen om
het wasgoed niet geheel te
laten bestaan uit badstoffen
of andere stoffen die veel
water opnemen en te zwaar
worden.
RO
HU
RU
PRANJE
ÑÒÈPÊÀ
MOSÁS
SPALAREA
PROMJENJIVI KAPACITE
Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè
VÁLTOZÓ
MENNYISÉG
CAPACITATE VARIABILA
Ova perilica rublja
automatski prilagodjava
razinu vode prema vrsti i
koliãini rublja. Na taj naãin
moguçe je izvesti “vlastiti”
naãin pranja s gledi‰ta
u‰tede energije.
Ovaj sustav pruÏa manju
potro‰nje energije i osjetno
smanjuje vrijeme pranja.
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
∋ëeêòpo∋íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez.
Energiatakarékossági
szempontból így „személyre
szabott” mosás végezhetŒ el.
A rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érezhetŒen lerövidíti a mosási
idŒt is.
Aceasta masina de spalat isi
adapteaza automat nivelul
apei in functie de tipul si
cantitatea rufelor spalate.
Este posibila si
“personalizarea” spalarilor
pentru a reduce consumul
de energie. Acest sistem
ofera o scadere a
consumului de energie
electrica si o reducere a
timpului de spalare.
PRIMJER UPOTREBE:
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
PÉLDA:
EXEMPLU:
Za osobito osjetljive tkanine
trebala bi se koristiti posebna
mreÏasta vreçica.
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé).
A nagyon finom anyagból
készült ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
Pentru tesaturile extrem de
delicate va sfatuim sa folositi
o plasa.
Pretpostavimo da perete
JAKO ZAPRLJANI PAMUK
(tvrdokorne mrlje trebaju biti
prethodno uklonjene
prikladnim sredstvom za
uklanjanje mrlja).
Savjetujemo Vam da perilicu
napunite razliãitim vrstama
rublja, a ne samo s jednom
vrstom, npr. frotirom. Rublje
od frotira upija puno vode i
zato postaje prete‰ko.
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ P.
Sa presupunem ca spalam
BUMBAC foarte murdar
(petele rezistente trebuie
scoase cu o solutie
speciala).
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT
kell kimosnunk (a rászáradt
foltokat megfelelŒ folttisztítóval
kell eltávolítani). Javasoljuk,
hogy a mosandó adag ne
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.
Este recomandabil sa nu
spalati o incarcatura facuta
in intregime din materiale
ca cel al prosoapelor, care
absorb o cantitate mare de
apa si devin prea grele.
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (P).
● Deschideti caseta de
detergenti (P).
● Trek de wasmiddellade
open.
● Otvorite ladicu za sredstva
za pranje (P).
● Doe 120 gram in het bakje
met een 2.
● Stavite 120 gr deterdÏenta
u pregradak za glavno
pranje uznaãen s 2.
● ᇄÛÁËÚ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2 ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚.
● Tegyen 120 g mosószert a
harmadik „2” rekeszbe.
● Puneti 120 gr. de
detergent in compartiment
2.
● Ulijte oko 50 ml Ïeljenog
dodatka u pregradak za
dodatke
.
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
äîáàâêè â îòäåëåíèå
.
● Öntsön 50 ml
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe.
● Puneti 50 ml de aditivi in
compartimentul
.
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp P.
● Csukja be a mosószertároló
fiókot (P).
● Inchideti caseta de
detergenti.
● Doe 50 ml van het
gewenste
✿
toevoegmiddel in het
toevoegvakje.
● Sluit de wasmiddellade
(P).
66
HR
✿
● Zatvorite ladicu za
sredstva za pranje "P".
✿
✿
67
NL
● Controleer of de
watertoevoerkraan open
staat.
● En of de afvoerslang goed
is aangesloten.
PROGRAMMA SELECTEREN
Raadpleeg het programmaoverzicht voor het meest
geschikte programma.
Draai de programmaknop
naar het gewenste
programma.
Het display geeft de
instellingen van het gekozen
programma weer.
Pas zonodig de
wastemperatuur aan
Druk op de keuze toetsen
(als dat nodig is)
Druk vervolgens op de STARTknop.
Het indrukken van de STARTknop stelt de wasmachine in
werking.
Het programma draait met
de programmaknop
gepositioneerd op het
gekozen programma totdat
het programma eindigt.
HR
RU
● Provjerite da li je slavina za
dotok vode otvorena.
● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
● Budite sigurni da je
odvodna cijev na mjestu.
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà ñëèâà
âîäû çàêpåïëåíà ïpàâèëüíî.
ODABIR PROGRAMA PRANJA
Upuçujemo na tebelarni
pregled programa kako bi
izabrali najprikladniji program
pranja. Okrenite gumb
programatora na Ïeljeni
program da ga aktivirate.
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ̇˷ÓÎÂÂ
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl Ç‡Ò ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ.
Na ekranu çe biti prikazane
postavke odabranog
programa pranja.
Ako je potrebno podesite
temperaturu pranja.
Pritisnite opcijske tipke (ako
je potrebno).
Kada pritisnete tipku START
perilica çe pode‰avati tijek
rada u hodu. Pri izvodjenju
programa pranja gumb
programatora nepomiãno
stoji na odabranom
programu sve do kraja
ciklusa pranja.
Waarschuwing: Indien er een
onderbreking van stroom is,
teriwjld e amchine aan staat,
wordt het geselecteerde
programma opgeslagen in
een speciaal geheugen.
Wanneer de stroom is
hersteld, zal de machine
verder gaan met het
wasprogramma.
UPOZORENJE:
Ako dodje do bilo kojeg
prekida elektriãne energije
tijekom rada perilice,
posebna memorija pohranit
çe postavke odabranog
programa i kada se
elektriãna energija vrati,
perilica çe zapoãeti sa
radom od mjesta gdje je
stala.
● Als het programma is
beëindigd zal het woord
“End” in het display
verschijnen.
● Kada program pranja
zavr‰i, rijeã “End” (kraj)
prikazat çe se na ekranu.
● Wacht tot de
deurvergrendeling ontgrendelt
(circa 2 minuten na afloop van
het wasprogramma).
● Nakon zavr‰etka
programa pranja proãekajte
oko 2 minute da sigurnosni
uredjaj "otkljuãa" vrata.
● Draai de programmaknop
naar de UIT-stand (OFF) om
de machine uit te schakelen.
● Iskljuãite perilicu
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj
OFF (iskljuãeno).
● Open de deur en haal uw
wasgoed uit de machine.
● Otvorite vrata i izvadite
rublje.
VOOR ALLE SOORTEN
WASPROGRAMMA’S
RAADPLEEG HET
OVERZICHT EN VOER DE
HANDELINGEN UIT IN
DE AANGEGEVEN
VOLGORDE
68
ZA SVE VRSTE PRANJA
POTRAÎITE UPUTE U
TABELARNOM PRIKAZU
PROGRAMA, SLJEDITE
POSTUPKE PRIKAZANIM
REDOM
ç‡ ‰ËÒÔΠ‚˚҂˜˂‡˛ÚÒfl
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èË Ê·ÌËË ËÁÏÂÌËÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
‚Ó‰˚.
HU
RO
● Nyissa ki a vízcsapot.
● Asigurati-va ca robinetul
de apa e deschis.
● EllenŒrizze, hogy az ürítŒcsŒ
a helyén van-e.
● Asigurati-va ca furtunul
de evacuare este la locul
lui.
PROGRAMVÁLASZTÁS
A legmegfelelŒbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható.
SELECTAREA PROGRAMULUI
Rotiti butonul de selectie
programe la programul
dorit.
A kijelzŒ a kiválasztott program
beállításait mutatja.
Szükség esetén állítsa be a
mosási hŒmérsékletet.
Pe afisaj vor apare setarile
pentru programul selectat.
Daca este nevoie,ajustati
temperatura de spalare.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ (ÂÒÎË Ê·ÂÚÂ).
Nyomja le az opciógombokat
(ha szükséges).
Apasati butonul pentru
selectarea optiunilor (daca
este nevoie)
èË Ì‡Ê‡ÚËË Í·‚Ë¯Ë START
χ¯Ë̇ Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸.
Ezután nyomja le a START
gombot. A START gomb
lenyomásakor a készülék
beállítja a mıveleti sorrendet.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.
Apasati butonul START.
Masina incepe programul
selectat.
Butonul de selectie
programe nu se
deplaseaza pe toata
durata programului, pana
la final.
ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ Â ÔÂ˚‚‡ÌËfl.
èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl
χ¯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép
mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék
speciális programja eltárolja a
kiválasztott programot, és
az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosást, ahol abbahagyta.
ATENTIE: Daca apare o
intrerupere a alimentarii cu
energie electrica, masina
memoreaza programul si
cand curentul este repornit,
continua de unde a ramas.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ "äÓ̈ ˆËÍ·"
("end cycle")
● A program befejezŒdésekor
az „End” szó jelenik meg a
kijelzŒn.
● Dupa ce programul s-a
incheiat, pe afi_aj va apare
mesajul “End” (finalizare).
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË
èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
β͇.
● A program befejezŒdésekor
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).
● Cand se termina
programul asteptati ca usa
sa se deblocheze
(aproximativ 2 minute de
cand se termina
programul).
● Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI” helyzetbe
fordításával.
● Opriti masini rotind
butonul de selectie a
programelor pe pozitia OFF.
● Nyissa ki az ajtót, és vegye ki
a ruhákat.
● Deschideti usa si scoateti
rufele.
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE
A PROGRAMTÁBLÁZATOT, ÉS KÖVESSE AZ
OTT MEGADOTT
MÙVELETI SORRENDET.
ATENTIE: PENTRU
ORICE TIP DE SPALARE
CONSULTATI TABELUL
DE PROGRAME SI
URMATI SECVENTA DE
OPERATII DUPA CUM
ESTE INDICAT ACOLO.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
● éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒڇ̸Ú ·ÂθÂ.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю ∋òîé
òàáëèöåé.
69
HR
NL
HOOFDSTUK 12
SCHOONMAKEN
EN NORMAAL
ONDERHOUD
Gebruik geen
schuurmiddelen, alcoholoplossingen en/of
oplosmiddelen aan de
buitenkant van de wasautomaat of droger. Een
vochtige doek is voldoende.
De wasautomaat behoeft
zeer weinig onderhoud:
● Schoonmaken van de
vakjes voor wasmiddelen.
POGLAVLJE 12
HET SCHOONMAKEN VAN DE
VAKJES VOOR WASMIDDELEN
70
12. FEJEZET
CAPITOLUL 12
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
CURATAREA SI
ÎNTRETINEREA
APARATULUI
Kuãi‰te perilice uvijek obri‰ite
samo vlaÏnom krpom.
Kuãi‰te perilice ne smijete
ãistiti abrazivnim – grubim
sredstvima za ãi‰çenje,
alkoholom i/ili
razrjedjivaãem.
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
OdrÏavanje perilice vrlo je
jednostavno, ali je vaÏno da
redovito ãistite slijedeçe
dijelove:
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
Masina necesita un
minimum de operatii de
curatare:
● ladicu za sredstva za
pranje
● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
● curatarea casetei de
detergenti
● filtar
● î÷èñòêè ôèëüòpà
● SzırŒtisztítás.
● curatarea filtrului
● odnosno da pripremite
perilicu u sluãaju: preseljenja
ili duÏeg mirovanja.
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
● Elszállítás vagy hosszú ideig
tartó üzemszünet.
● mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ
A FIÓKOS
TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
Bár nem feltétlenül szükséges,
de alkalmanként célszerı
kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat tartalmazó
rekeszeket.
âI·åENJE LADICE ZA
SREDSTVA ZA PRANJE
Preporuãamo da
povremeno oãistite ovu
ladicu, jer se s vremenom u
njoj nakupe ostaci sredstava
za pranje.
Haal de vakjes er uit door er
voorzichtig aan te trekken.
Ladicu izvlaãite iz perilice
tako ‰to je malo jaãe
povuãete.
De vakjes opnieuw naar
binnen schuiven.
RO
ЧÈÑÒÊÀ
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ
Alhoewel het niet strikt
noodzakelijk is raden wij aan
af en toe de vakjes voor de
was-en bleekmiddelen en
de toevoegingen schoon te
maken.
Schoonmaken met water
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
HU
âI·åENJE I
ODRÎAVANJE
PERILICE
● Het reinigen van het filter.
● Bij verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd niet gebruikt
wordt.
RU
Zatim ladicu isperite pod
tekuçom vodom.
Po zavr‰etku ãi‰çenja vratite
je u kuçi‰te perilice i pritisnite
je skroz do kraja da bi se
mogla zatvoriti.
NE HASZNÁLJON A
KÉSZÜLÉK KÜLSÃ
RÉSZÉN DÖRZSÖLÃ
HATÁSÚ SZEREKET,
ALKOHOLT ÉS/VAGY
HÍGÍTÓSZEREKET.
A TISZTÍTÁSHOZ NEDVES
RUHÁT HASZNÁLJON!
Nu folositi niciodata
produse abrazive, alcool
si/sau diluant;
pentru spalarea exteriorului
masinii e suficienta o cirpa
umeda.
CURATAREA CASETEI DE
DETERGENTI
Desi nu este absolut
necesar, este bine ca
periodic sa se curete
compartimentele pentru
detergent, inalbitor si aditivi.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
Óvatosan meghúzva vegye ki
a rekeszeket.
Se extrage caseta si se
spala tot continutul sub jet
de apa.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Apoi se introduce la loc in
locasul sau.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
71
NL
HET REINIGEN VAN HET FILTER
De wasmachine is uitgerust
met een speciale filter die
materialen zoals knopen en
munten tegenhoud, die de
afvoerslang kunnen blokkeren.
De procedure voor het reinigen
van het filter is als volgt.
âI·åENJE FILTRA
Perilica ima ugradjen filtar
koji zaustavlja sve veçe
predmete (npr. Metalni
novac, gumbe itd.), koji bi
mogli sprijeãiti istjecanje
vode. Preporuãamo filtar
povremeno oãistiti na
slijedeçi naãin:
● Open het klepje
● Otvorite poklopac
● Alleen op bepaalde
modellen:
Haal de kleine slang eruit, en
haal het dopje eraf om het
achtergebleven water te
verwijderen
● Dostupno samo na
odredjenim modelima:
Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite
graniãnik i ispustite vodu u
spremnik.
● Voordat u het filter
verwijderd, kunt u het beste
even een handdoek onder
hij het filter leggen om de
kleine hoeveelheid water
dat nog in de pomp zit op te
vangen.
● Prije nego uklonite filtar,
ispod poklopca filtra stavite
ruãnik da sakupite manju
koliãinu vode koja se
vjerovatno zadrÏala u crpki.
● Draai de dop tegen de
klok in open in verticale
richting.
● Okreçite gumb filtra u
smjeru suprotnom od
kretanja kazaljki na satu dok
se ne zaustavi u vertikalnom
poloÏaju.
● Verwijder het filter en
maak het schoon.
● Uzmite filtar i oãistite ga.
● Als het filter schoon is kan
het met de klok mee weer in
de opening gedraaid
worden, vastgeschroefd
worden en kan het klepje
weer dicht gedaan worden,
zoals boven in omgekeerde
volgorde werd aangegeven.
● Ponovno namjestite filtar
okretanjem ureza na kraju
filtra u smjeru kretanja
kazaljki na satu. Zatim
ponovite gore opisane
postupke, ali obrnutim
redoslijedom.
BIJ VERPLAATSINGEN OF
WANNER DE MACHINE VOOR
LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
WORDT
PRIPREMANJE PERILICE ZA
SELJENJE ILI DUÎE
MIROVANJE
Bij eventuele verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd in een
onverwarmde ruimte stil staat
moet het resterende water uit
alle slangen worden
verwijderd.
Ako bi moÏda perilicu selili ili
bi duÏe vremena stajala u
prostoriji koja se ne grije,
morate iz perilice i cijevi
ispustiti svu vodu.
Najprije izvucite utikaã iz
utiãnice, zatim izvadite
odvodno crijevo iz leÏi‰ta na
straÏnjoj strani perilice.
Crijevo zatim nagnite prema
dolje i priãekajte da iz njega
iscuri sva voda. Nakon toga
crijevo ponovno namjestite
u leÏi‰te. Isto uãinite i sa
dovodnim crijevom.
Haal de stekker uit het
stopcontact. U hebt een bak
nodig. Haal de slang van de
klem en laat die laag over de
bak hangen tot al het water
weggelopen is.
Herhaal deze handelingen aan
de andere kant.
72
HR
RU
HU
RO
Curatarea filtrului
Masina de spalat este dotata cu
un filtru special care retine
reziduurile mai mari care ar
putea bloca tubul de evacuare
a apei (monede, nasturi, etc.)
care pot fi usor recuperate.
Acest filtru se curata astfel:
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
SZÙRÃTISZTÍTÁS
A mosógép speciális szırŒvel van
felszerelve, amely az olyan
nagyobbidegen anyagokat (pl.
pénzérméket, gombokat stb.)
fogja fel, amelyek eltömíthetik
az ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. A
szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
● éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ
● Nyissa ki a fedelet.
● Deschideti capacul
● íÓθÍÓ ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ:
àÁ‚ÎÂÍËÚ „ÓÙËÓ‚‡ÌÌ˚È ¯Î‡Ì„,
Û‰‡ÎËÚ ÔÓ·ÍÛ Ë ÒÎÂÈÚ ‚Ó‰Û ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
● Csak bizonyos típusokon áll
rendelkezésre:
Húzza ki a bordázott tömlŒt,
vegye ki a dugót, és ürítse a
vizet egy edénybe.
● Disponibil numai pentru
anumite modele :
Scoateti in afara furtunul,
indepartati busonul si drenati
apa intr-un vas .
● èÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ËÁ‚Θ¸ ÙËθÚ
ÔÓÒÚÂÎËÚ ÔÓ‰ ÌËÏ ÔÓÎÓÚÂ̈Â, ˜ÚÓ·˚
ÓÌÓ ÒÓ·‡ÎÓ Ì·Óθ¯ÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ
‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚
ÔÓÏÔÂ.
● A szırŒ kivétele elŒtt
helyezzen egy nedvszívó
törlŒruhát a szırŒsapka alá a
szivattyúban lévŒ kis
vízmennyiség felfogása céljából.
● Inainte de a scoate filtrul,
plasati un prosop absorbant
sub zona capacului filtrului
pentru a colecta cantitatea mica
de apa, care e posibil sa fie in
interiorul pompei.
● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ ÔÓÚË‚
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
● Fordítsa el a szırŒt balra, amíg
az meg nem áll függŒleges
helyzetben.
● Rotiti filtrul în sens antiorar
pâna la oprirea în pozitie
verticala.
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● Extrageti filtrul si curatati-l.
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
● A tisztítás után tegye vissza a
szırŒt úgy, hogy a végén található
hornyot jobbra fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze el a
fenti mıveleteket.
● Apoi observati crestatura si
remontati filtrul, urmand în sens
invers toate operatiile descrise
anterior.
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET
Mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a benne
maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni, és
ki kell húzni a csatlakozódugóját.
Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a rögzítŒkapocsból, és
tartsa az edény fölé, amíg a víz ki
ne folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a mıveletet
a vízbevezetŒ tömlŒvel is.
In cazul in care mutati masina
din loc sau aceasta ramane
neutilizata mult timp in locuri
neincalzite, este necesar sa se
goleasca in intregime de apa
toate tuburile.
Cu masina deconectata de la
retea, se lasa tubul de
evacuare in jos si se asteapta
sa iasa toata apa.
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
La final se repeta operatia in
sens invers.
73
HR
NL
HOOFDSTUK 13
PROBLEEM
POGLAVLJE 13
OPLOSSING
OORZAAK
NEDOSTATAK
1. Geen enkel
programma
functioneert
2. Er wordt geen water
ingevoerd
3. Pompt het water niet
weg
Stekker zit niet in het stopcontact
Doe de stekker in het stopcontact
Hoofdschakelaar is niet aan
Zet de hoofdschakelaar aan
Stroomonderbreking
Elektrische zekeringen doorgebrand
Vuldeur is open
Sluit de vuldeur
Perilica nije prikljuãena na el. mreÏu
Stavite utikaã u utiãnicu
Nije pritisnuta tipka START
Pritisnite tipku START
Controleer
Nema struje
Provjerite
Controleer
Osiguraã je pregorio
Provjerite
Vrata perilice nisu zatvorena
Zatvorite vrata
Pogledajte uzroke pod toãkom 1
Provjerite
De watertoevoerkraan staat niet open
Zet de watertoevoerkraan open
Slavina za dotok vode je zatvorena
Otvorite slavinu
De tijdschakelaar is niet juist ingesteld
Stel de tijdschakelaar in
Programator nije ispravno pode‰en
Podesite programator
Er zit een knik in de afvoerslang
Trek de afvoerslang recht
Odvodna cijev je savinuta ili pritisnuta
Izravnajte ili oslobodite odvodnu cijev
Neki predmet je zaãepio filtar
Provjerite filtar
4. Na podu oko
perilice je voda.
Curi iz brtve izmedju slavine i dovodne
cijevi
Zamijenite brtvu i pritegnite cijev na
slavini.
5. Perilica ne
centrifugira.
Perilica nije izbacila vodu
Priãekajte nekoliko minuta dok perilica
izbaci vodu
Pode‰eno je "BEZ CENTRIFUGE"
Programator namjestite na
centrifugiranje
Rublje u bubnju nije ravnomjerno
rasporedjeno
Ravnomjerno rasporedite rublje
Perilica ne stoji potpuno vodoravno
Poravnajte perilicu prednjim noÏicama
za poravnaje perilice
Nije uklonjena transportna za‰tita
Uklonite transportnu za‰titu
4. Water op de vloer
bij de machine
Een lek bij de ring tussen de kraan en de
inlaatslang
Vervang de sluitring en draai de slang
goed aan bij de kraan
5. Centrifugeert niet
De wasautomaat heeft het water niet
weggepompt
Wacht een paar minuten tot de
machine het water heeft weggepompt
Ingesteld op “niet centrifugeren” (alleen
bij enkele machines)
Maak de “niet centrifugeren” instelling
ongedaan
De wasautomaat staat niet recht
Stel de speciale voetjes bij
De transportklemmen zijn niet
verwijderd
Verwijder de transportklemmen
Het wasgoed is niet gelijkmatig
verdeeld
Schut het wasgoed los en verdeel het
geljkmatig
–
3. Perilica ne ispu‰ta
vodu.
6. Perilica se kod
centrifugiranja
pretjerano trese.
Zovite ovla‰teni servis
Bel de reparatiedienst.
7. Na ekranu su
prikazane gre‰ke 0, 1,
5, 7, 8, 9
8. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 2
Voda ne ulazi u perilicu
Provjerite da li je otvoren dovod vode
9. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 3
Voda ne izlazi iz perilice
Provjerite da su odvodi ãisti
Provjerite da odvodna cijev nije
pritisnuta ili previ‰e savinuta
10. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 4
U perilici je previ‰e vode
Zatvorite dovod vode.
Zovite ovla‰teni servis
8. Op het display
staat fout 2
Er wordt geen water opgenomen.
Controleer of de waterkraan open is.
9. Op het display
staat fout 3
Er wordt geen water afgevoerd.
Controleer of de afvoer niet verstopt is.
Controleer of de afvoerslang niet
geknikt is.
10. Op het display
staat fout 4
De machine zit te vol met water.
Zet de watertoevoer naar de machine
uit. Bel de reparatiedienst.
Als de storing niet verholpen kan worden neem dan contact op met een Gias Service Center van Candy. Voor
snelle service geeft u het soort automaat op dat op het etiket aan de binnenkant van de deur of op het
garantiebewijs is vermeld.
Belangrijk
1 Het gebruik van fosfaatvrije milieuvriendelijke wasmiddelen kunnen het volgende effect geven:
- Het afgevoerde spoelwater kan troebel zijn vanwege de aanwezigheid van in het water zwevende zeoliet.
Dit betekent niet dat de spoelgangen niet effectief genoeg waren.
- De aanwezigheid van wit poeder (zeoliet) op het eind van het programma. Dit blijft niet in het wasgoed
zitten en geeft geen kleurverandering.
- De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater. Dit is niet noodzakelijkerwijs een teken dat er niet
goed gespoeld is.
- De niet-ionische middelen die in de samenstelling van wasmiddelen zitten zijn vaak moeilijk uit het
wasgoed te verwijderen en zelfs als het gaat om kleine hoeveelheden kan er zichtbare sopvorming zijn.
In dergelijke gevallen is het niet nodig om nog een spoelgang te laten uitvoeren.
2 Als uw wasmachine niet meer functioneert zoals het moet wilt u dan a.u.b. eerst de bovenstaande controles
uitvoeren voordat u contact opneemt met de Gias Service Center van Candy.
74
2. Voda ne ulazi u
perilicu.
Controleer
Controleer het filter
7. Op het display
staat de volgende
fout: 0, 1, 5, 7, 8, 9
1. Perilica ne radi ni
na jednom
programu.
Zie oorzaak 1
Materiaal blokkeert het filter
6. Sterke trillingen
gedurende het
centrifugeren
KAKO GA UKLONITI
MOGUåI UZROK
–
U sluãaju da nedostatake u radu perilice ne moÏete ukloniti sami, molimo Vas da pozovete jednog od na‰ih
ovla‰tenih servisera. Serviseru obavezno navedite model perilice (naveden je na naljepnici smje‰tenoj na
rubnoj strani okna bubnja ili u jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Ovim informacijama olak‰at çete serviseru rad
i Va‰ çe stroj biti brÏe popravljen.
UPOZORENJE !
1. Kori‰tenje ekolo‰kih sredstava za pranje "bez fosfata" moÏe imati slijedeçe popratne uãinke:
- Voda koja protjeãe (cirkulira) tijekom ispiranja izgledat çe mutno, ali neçe mijenjanjati djelotvornosti
ispiranja.
- Vrlo tanak sloj bjelkastog taloga moÏe se pojaviti na opranom rublju. Medjutim, on neçe ni na koji naãin
‰tetiti tkanini ili izmijeniti njezinu boju.
- Prisutnost pjene u vodi od zadnjeg ispiranja ne znaãi da je ispiranje bilo nepotpuno.
- Aktivne anione koji se nalaze u sredstvima za pranje "bez fosfata" ãesto je te‰ko odstraniti i samim pranjem,
zato se voda pri ispiranju pjeni ãak i ako oni postoje u malim koliãinama.
- Dodatno ispiranje ne bi bilo od koristi za smanjenje ovakvog uãinka.
2. Ako Va‰a perilica rublja ima smetnje u radu, obavite gore navedene provjere prije nego pozovete ovla‰teni
Candy servis.
75
HU
RU
13. FEJEZET
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
HIBA
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Ìàøèíà íå pàáîòàåò
íè íà îäíîé
ïpîãpàììå
2. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå çàïîëíÿåòñÿ
âîäîé
3. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå ñëèâàåò âîäó
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Ïpîâåpèòü
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
5. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
7. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ
0, 1, 5, 7, 8, 9
8. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 2
–
1. Egyik program
sem mıködik
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem
üríti le a vizet
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón
a mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
çÂÚ Á‡ÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸ÚÂ, ÂÒÚ¸ ÎË ÔÓ‰‡˜‡ ‚Ó‰˚.
9. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ
ӯ˷ÍÛ 3
çÂÚ ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë Á‡ÒÓÓ‚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ÔÂ„˷ӂ.
10. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 4
凯Ë̇ ÔÂÂÔÓÎÌÂ̇ ‚Ó‰ÓÈ.
èÂÂÍÓÈÚ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
76
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
Çàêpûòü ëюê.
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã ìàøèíû
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
OK
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
Hívja ki a szervizt.
7. Hibaüzenetek a
kijelzŒn: 0, 1, 5, 7,
8, 9
-
8. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 2
Nincs víztöltés.
EllenŒrizze, hogy be van-e kapcsolva a
vízellátás.
9. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 3
Nincs leszivattyúzás.
EllenŒrizze a kifolyócsövet.
EllenŒrizze, hogy a kifolyócsŒ nincs-e
megcsavarodva.
10. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 4
A gép túl van töltve vízzel.
Kapcsolja ki a gép vízellátását.
Hívja ki a szervizt.
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki Segélyközpontjával. A gyors javítás
lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett
címkén vagy a garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez nem befolyásolja az öblítés
hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és nem változtatja meg
az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz eltávolítani a kimosott
ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt végezze el a fent
említett ellenŒrzéseket.
77
RO
CAPITOLUL 13
CAUZA
REMEDIU
Stekerul nu este introdus in priza
Introduceti stekerul
Intrerupatorul generalnu este apasat
Apasati intrerupatorulgeneral
Nu exista energie electrica
Verificati
Sigurante defecte
Verificati
Hubloul deschis
Inchideti hubloul
Vezi cauzele 1
Verificati
Robinetul de apa inchis
Deschideti robinetul de apa
Selectorul de programe nu este corect
pozitionat
Pozitionati in mod corect selectorul de
programe
Tubul de evacuare indoit
Indreptati tubul de evacuare
Prezenta corpuri straine in filtru
Verificati filtrul
4. Prezenta apei pe
pardoseala in jurul
masinii
Pierderea garniturii puseintre robinet si
tubul de admisie a apei
Inlocuiti garniturasi strangeti bine
5. Nu centrifugheaza
Masina de spalat nu a evacuat inca apa
Asteptati cateva minute, pana ce masina
evacueaza apa
Butonul „Excludere centrifugare“ actionat
(numai pentru unele modele)
Deconectati „excluderea centrifugarii“
Masina de spalat nu este perfect
echilibrata
Ajustati piciorusele reglabile
Bridele de transport nu au fost inca
inlaturate
Inlaturati bridele de transport
PROBLEMA
1. Nu functioneaza la
niciun program
2. Nu trage apa
3. Nu evacueaza apa
6. Vibratii puternice in
timpul centrifugarii
Rufele nu sunt incarcate uniform
Distribuiti rufele in mod uniform
7. Afisajul arata erori
0,1,5,7,8,9
–
Chemati service-ul.
8. Afisajul
arata eroarea 2.
Nu este umpluta cu apa.
Verificati daca alimentarea cu apa este
pornita.
9. Afisajul
arata eroarea 3.
Nu pompeaza apa.
Verificati daca scurgerea este curata.
Verificati sa nu fie îndoituri pe furtunul de
evacuare.
10.Afisajul
arata eroarea 4.
Masina este supraîncarcata cu apa.
Opriti alimentarea cu apa a masinii.
Chemati service-ul.
Daca defectiunea persista contactati cel mai apropiat punct de service autorizat de Candy.
1 Utilizarea produselor ecologice fara fosfati poate produce urmatoarele efecte:
- apa de clatire poate sa fie mai tulbure datorita zeolitilor aflati in suspensie. Acest lucru nu
afecteaza calitatea clatirii
- prezenta unei pudre albe (zeoliti) pe rufe la sfirsitul ciclului de spalare. Aceasta nu intra in
tesatura si nu altereaza culorile
- prezenta spumei in ultima apa de clatire nu indica in mod necesar o clatire neadecvata
- agentii non-ionici prezenti in compozitia detergentilor sunt adesea greu de inlaturat de pe rufe
si, chiar in cantitati mici, pot produce cantitati importante de spuma
- executarea mai multor cicluri de clatire in cazurile sus mentionate nu aduc nici un avantaj
2 Daca masina Dvs. nu functioneaza, inainte de a suna la punctele service Candy faceti verificarile
sus mentionate
78
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en
technische ontwikkelingen zijn voorbehouden.
Candy kuçanski uredjaji namijenjeni su iskljuãivo za kori‰tenje u domaçinstvu.
Ako Ïelite odnosno namjeravate upotrebljavati koji Candy kuçanski uredjaj u
profesionalne svrhe, prethodno se posavjetujte s dobavljaãem!
Perilicu rublja koristite samo prema uputama!
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni. Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile
corespunzatoare produsului, fara a schimba in mod esential caracteristicile lui .
Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EC voor elektrische en elektronische afval.
Door dit apparaat correct te verwijderen, helpt u het potentiële negatieve gevolg voor de omgeving
en menselijke gezondheid te voorkomen., welke anders door onjuiste verwijdering zou kunnen
worden veroorzaakt.
Het symbool op het product duidt aan dat dit product niet behandeld zal worden als huishuidelijk
afval. In plaats daarvan zal het apparaat naar het verzamelpunt voor de recycling van elektrische en
elektronische uitrusting gaan.
De verwijdering moet in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking
uitgevoerd worden
Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijderingvan dit product, neemt u contact op met uw
gemeenlijke reinigingsdienst of de dealer waar u het apparaat heeft gekocht.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i elektronske oprema"
(WEEE). Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te tako sprijeãiti potencijalne negativne
posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti uzrokovane neodgovarajuçim odlaganjem ovog
proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne moÏe biti tretiran kao kuçni otpad. Umjesto toga ovaj
proizvod mora biti predan na odgovarajuçe sabirno mjesto za recikliranje elektriãne i elektronske opreme. Odlaganje
mora biti izvr‰eno u skladu s lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada. Za op‰irnije informacije o tretmanu,
recikliranju ili kori‰tenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoj lokalni gradski ured, sluÏbu va‰eg
lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE) megsemmisítését szabályozó
2002/96/CE európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a környezet és az egyének
egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni; vigye el a
legközelebbi elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok szerint kell történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük érdeklŒdjön az illetékes
hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést végzŒ szoilgáltatónál vagy az üzletben ahol a
terméket megvásárolta.
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE referitoare la Deseurile
de Echipament Electric si Electronic ( WEEE).
Asigurându- va ca acest produs este eliminat în mod corect, contribuiti la prevenirea potentialelor
consecinte negative asupra mediului înconjurator si sanatatii persoanelor, consecinte care ar putea fi
provocate de aruncarea necorespunzatoare la gunoi a acestui produs.
Simbolul de pe produs, sau de pe documentele care însotesc produsul, indica faptul ca acesta nu
poate fi aruncat împreuna cu deseurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzator,
pentru reciclarea echipamentului electric si electronic.
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie facuta în conformitate cu normele locale pentru eliminarea
deseurilor.
Pentru informatii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea si reciclarea acestui produs, va rugam
sa contactati administratia locala, serviciul de eliminare a deseurilor menajere sau magazinul de unde
ati cumparat produsul.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
NL
HR
RU
HU
RO
11.10 - 41036097 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë
Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ͇҇ÚÂθÌÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising