Candy | HGS 128TH3/1-S | Candy HGS 128TH3/1-S User manual

Candy HGS 128TH3/1-S User manual
NO
FI
SV
DA
Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den
på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj
sikkert, endda det sarte, dag efter dag.
Det enkelte individ kan spille en vigtig rolle i
at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) ikke bliver et miljømæssigt
problem; det er altafgørende, at følge nogle
grundlæggende regler:
Læs omhyggeligt denne manual for korrekt
og sikker anvendelse og for hjælpsomme
tips om effektiv vedligeholdelse.
l affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) må ikke
husholdningsaffald.
behandles
som
l affald af elektrisk og elektronisk udstyr
Brug kun vaskemaskinen efter du
omhyggeligt har læst disse instruktioner. Vi
anbefaler, at du holder denne manual klar ved
hånden og i god stand til mulige fremtidige ejere.
(WEEE) skal afleveres til det relevante
indsamlingssted, som administreres af
kommunen eller registrerede firmaer. Der
findes i mange lande afhentning ved
husstanden af store affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE)-produkter.
Tjek venligst om apparatet leveres
med denne brugermanual, garantibevis,
servicecenteradresse og energimærke. Tjek
også at stik, holder til afløbsslange og bakker til
flydende vaskemiddel eller blegemiddel (kun
visse modeller) er inkluderet. Vi anbefaler, at du
beholder alle disse komponenter.
Når du køber et nyt apparat, er det i mange
lande således, at det gamle apparat kan
returneres til forhandleren, som skal hente
det gratis fra gang til gang, så længe
apparatet er en lignende type og har de
samme funktioner, som det leverede apparat.
Hvert produkt er identificeret med en unik 16cifret kode, også kaldet "serienummer", som
står på klistermærket på bagsiden
af apparatet (ved åbningen) eller i
dokumentkuverten indeni produktet. Denne
kode er et slags specifikt produkt-ID-kort,
som du skal bruge for registrere det, og hvis
du kontakter Candy-servicecenter.
Indhold
1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER
2. MONTERING
3. PRAKTISKE TIPS
Miljøbetingelser
4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Dette apparat er mærket i
henhold til det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE).
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) indeholder både forurenende dele
(som kan have negative konsekvenser for
miljøet) og grundkomponenter (som kan
genanvendes). Det er vigtigt at underlægge
affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) specifikke behandlinger for at
fjerne og skaffe sig af med alle
forureningskilder på den rigtige måde og
udvinde og genbruge alle materialer.
5. KVIKBRUGERGUIDE
6. STYRING OG PROGRAMMER
7. FEJLFINDING OG GARANTI
2
l Hensigten med dette apparat er, at
det bruges til husholdningsformål
eller lignende såsom:
− Personalekøkkenområder
i
butikker, kontorer og andre
arbejdsmiljøer;
− Stuehuse;
− Af klienter på hoteller, moteller
og andre lignende boligmiljø;
− Bed & breakfast-miljøer.
Anden brug af dette apparat end
i husholdningsmiljø eller til
typiske husholdningsformål, som
kommerciel brug af eksperter eller
trænede brugere, udelukkes, selv
ved de ovennævnte anvendelser.
Hvis dette apparat anvendes på en
måde, ikke i overensstemmelse med
dette, kan det reducere apparatets
levetid og annullere producentens
garanti. Ethvert ansvar for skade på
apparatet eller anden skade eller tab i
forbindelse med brug, der ikke er i
overensstemmelse med hjemlig
eller husholdningsbrug (selv hvis
apparatet befinder sig i et hjemmeeller husholdningsmiljø), vil ikke blive
accepteret af producenten, i fuld
overensstemmelse med gældende
lovgivning.
l Børn
bør være under opsyn for
at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
l Børn
under 3 år bør holdes
væk, medmindre de er under
konstant opsyn.
l Hvis
ledningen er skadet, skal den
udskiftes af producenten, dens
servicerepræsentant eller lignende
kvalificeret personale, for at undgå
fare.
l Brug
kun de medfølgende slanger
til vandforsyning stilslutningen
(genbrug ikke gamle slanger).
l Vandtrykket
skal være mellem
0,05 MPa og 0,8 MPa.
l Vær
sikker på, at et tæppe ikke
blokerer maskinens bund og
ventilationsåbningerne.
l Tilstanden SLUKKET opnås ved at
indstille referencemarkøren på
programstyringen/knappen i den
vertikale position. Enhver anden
position af denne styring sætter
maskinen i tilstanden TÆNDT (kun
for modeller med programvælgere).
l Dette
apparat kan bruges af børn
fra 8 år og op, og af personer med
reduceret fysiske, sansende eller
mentale evner, eller manglende
3
DA
erfaring og viden, hvis de er under
opsyn eller gives instruktioner
angående brugen af apparatet på
en sikker måde og forstår de
medfølgende risici.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må
ikke udføres af børn uden opsyn.
1. GENERELLE
SIKKERHEDSREGLER
l Efter
montering skal apparatet l Udsæt ikke vaskemaskinen for
placeres således at stikket er
regn, direkte sollys eller andet
tilgængeligt.
vejr.
l Maks.
kapacitet for tørt tøj l Ved flytning, så løft ikke
afhænger af den brugte model
vaskemaskinen i håndtagene
(se kontrolpanel).
eller bakkerne; under transport
placér da aldrig åbningen på
l For at se apparatets bilagskort
vognen. Vi anbefaler, at to
refereres der til producentens
personer løfter vaskemaskinen.
hjemmeside.
l I tilfælde af defekt og/eller funktionsfejl,
så sluk for vaskemaskinen, luk for
Sikkerhedsinstruktioner
vandhanen og pil ikke ved apparatet.
Tag omgående kontakt til
l Før rengøring og vedligeholdelse
kundeservicecenteret og brug kun
af maskinen, skal stikket tages ud
originale reservedele. Undladelse
og vandhanen lukkes.
af at følge disse instruktioner kan
udgøre risici for apparatets
l Vær sikker på, at det elektriske
sikkerhed.
system har jordforbindelse.
Hvis ikke, så søg professionel
assistance.
l Brug
venligst ikke omformere,
stikdåser eller forlængerledninger.
ADVARSEL:
vandet kan nå meget høje
temperaturer under vask.
l Vær
sikker på, at der ikke er
Mærket på
vand i tromlen før døren Ved at placere
dette
produkt,
erklærer
vi, på
åbnes.
eget ansvar, overholdelse af alle
l Træk ikke i ledningen eller europæiske sikkerhed, sundhed
apparatet
for
at
trække og miljø kravene i lovgivningen
for dette produkt.
maskinens stik ud.
4
l Skær
slangestropperne over,
pas på ikke at beskadige
slangen og ledningen.
DA
2. MONTERING
1
A
B
A
B
l Skru
2 eller 4 skruer (A) på
bagsiden ud og fjern 2 eller 4
mellemlægsplader (B) som vist
på figur 1.
B
B
A
A
l Luk
2 eller 4 huller med
propperne
inkluderet
i
instruktionskuverten.
l Hvis
vaskemaskinen er indbygget,
så skru 3 eller 4 skruer(A) ud, efter
at have skåret slangestropperne
over, og fjern 3 eller 4
mellemlægsplader (B).
2
A
l På
nogle modeller vil 1 eller
flere mellemlægsplader falde
ned indeni maskinen: hæld
vaskemaskinen fremad for at
fjerne dem. Luk hullerne med
propperne i kuverten.
1
2
3
B
ADVARSEL:
hold
indpakningsmateriale
væk fra børn.
C
l Placér
polionda-arket i bunden
som vist på figur 2 (i
overensstemmelse med modellen,
følg version A, B eller C).
3
2
5
1
Hydrauliske forbindelser
3
l Tilslut
indløbsslangen til vandhanen
(fig. 3), brug kun slangen som følger med
apparatet (genbrug ikke den gamle
slange).
l Nogle modeller kan have en eller flere af
følgende funktioner:
l VARM&KOLD (fig. 4): Indstillinger for
4
vandtilslutning med varmt og koldt vand
for højere energibesparelser.
Forbind det grå rør til den kolde vandhane
og den røde til den varme vandhane.
Maskinen kan også forbindes til en enkelt
kold vandhane: i dette tilfælde kan nogle
programmer starte få minutter senere.
1
l AQUASTOP
(fig. 5): en enhed i
forsyningsrøret,
der
stopper
vandstrømningen hvis røret forfalder; i
dette tilfælde vil et rødt mærke vises i
vinduet “A” og røret skal skiftes ud. For at
skrue
bolten
løs,
så
tryk
på
envejslåsemekanismen "B".
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT
- FORSYNINGSRØR
MED SKÆRM (fig. 6): Skulle vand lække
fra det primære indre rør "A", vil det
gennemsigtige inddæmningshylster "B"
opsamle vandet for at lade vaskecyklussen
køre færdig. Ved slutningen af cyklussen,
så kontakt kundeservicecenteret for at
udskifte forsyningsrøret.
7
Placering
min 4 cm
max 100 cm
l Før vaskemaskinen mod væggen, pas på
at røret ikke bøjes eller mases, og placér
afløbsrøret i badekarret eller, fortrinsvis,
forbind det til et afløbsrør, mindst 50 cm
højt med en diameter større en
vaskemaskinens rør (fig. 7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Nivellér apparatet med fødderne som
ADVARSEL:
kontakt
kundeservicecenteret
ledningen skal udskiftes.
DA
8
illustreret på figur 8:
a.drej bolten med uret for at løsne skruen;
b.rotér foden for hæve eller sænke den
indtil den når gulvet;
c.lås foden ved at stramme bolten, indtil den
når bunden af vaskemaskinen.
l Tilslut apparatet til stikkontakten.
A
B
hvis
C
Vaskemiddelsbakken
9
Vaskemiddelsbakken er inddelt i tre rum
som vist på figur 9:
l rum “1”: til vaskemiddel til forvask;
l rum “ ”:til specielle tilsætningsmidler,
blødgøringsmidler, stivelse osv.;
1
2
ADVARSEL:
brug
kun
flydende
produkter;
vaskemaskinen er indstillet til at
dosere tilsætningsmidler ved hver
cyklus under sidste skylning.
10
l rum “2”: til vaskemiddel.
Et bæger til flydende vaskemiddel følger
også med til visse modeller (fig. 10). For
at bruge det, så placér det i rum "2". På
denne måde vil flydende vaskemiddel kun
nå tromlen på det rette tidspunkt. Bægeret
kan også bruges til blegemiddel når "Skyl"programmet er valgt.
11
ADVARSEL:
nogle vaskemidler er svære at fjerne. I
dette tilfælde anbefaler vi at bruge den
specifikke holder, til placering i
tromlen (eksempel i figur 11).
7
Nedenfor findes en kvikguide med tips og
anbefalinger for brug af vaskemiddel ved
forskellige temperaturer. I alle tilfælde, så
læs altid instruktionerne på vaskemidlet for
korrekt brug og dosering.
3. PRAKTISKE TIPS
Påfyldningstips
ADVARSEL: ved sortering af vasketøj så
sørg for:
Ved vask af meget snavset hvidt
vasketøj, anbefaler vi at bruge
bomuldsprogrammer på 60°C eller
derover og et normalt vaskepulver
(ekstra
kraftigt),
der
indeholder
blegemidler, og som ved mellem/høje
temperaturer
giver
fremragende
resultater.
- at have fjernet metalliske objekter så som
hårspænder, nåle og mønter fra vasketøjet;
- at have knappet pudebetræk, lukket lynlåse,
snøret løse stropper og lange bånd;
- at have fjernet ringe fra gardiner;
- at have læst vaskemærker i tøjet grundigt;
- at have fjernet alle genstridige pletter med
pletfjernere.
l Ved vask af tæpper, sengetøj og andre
For vaske mellem 40°C og 60°C skal
den anvendte type vaskemiddel passe til
stoffets type og niveauet af snavs.
Normalt pulver er egnet til "hvide" eller
farvede faste stoffer som er meget
snavsede, mens flydende vaskemiddel
eller "farvebeskyttende" pulver er egnet
til farvede stoffer med let snavs.
tungere stoffer anbefaler vi, at du at
undgår centrifugering.
l Ved uldvaske, så sørg for at artiklen kan
maskinvaskes og er mærket med
symbolet "Ny uld", symbolet med "Filtrer
ikke" eller mærket "Egnet til maskinvask".
Hjælpsomme forslag til brugeren
For vaske under 40°C anbefaler vi, at
bruge
flydende
vaskemidler
eller
vaskemidler, som er specifikt egnede til
vaske ved lave temperaturer.
En guide til miljøvenlig og økonomisk brug
af dit apparat.
Maksimér portionsstørrelsen
l Opnå den bedste udnyttelse af energi,
vand, vaskemiddel og tid ved at bruge den
anbefalede maksimale portionsstørrelse.
Spar op til 50% energi ved at vaske med én
fuld portion i stedet for 2 halve portioner.
Ved vask af uld eller silke, brug kun
vaskemiddel specifikt udarbejdet til disse
stoffer.
Har du brug for at forvaske?
l Kun til meget snavset vasketøj! SPAR
vaskemiddel, tid, vand og mellem 5 til 15%
energiforbrug ved IKKE at vælge forvask
ved let til mellemsnavset vasketøj.
Er en varm vask nødvendig?
l Forbehandl pletter med pletfjerner eller
læg pletter i blød før der vaskes, for at
reducere nødvendigheden for et varmt
vaskeprogram. Spar op til 50% energi
ved at bruge et 60°C vaskeprogram.
8
DA
4. VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING
For at rengøre vaskemaskinens ydre, så
brug en fugtig klud, og undgå skurepulver,
alkohol
og/eller
opløsningsmiddel.
Vaskemaskinen behøver ikke nogen speciel
behandling ved normal rengøring: rengør
bakkerummet og filteret; tips til flytning af
maskinen eller ved længere tids manglende
brug findes nedenfor.
Forslag ved længere manglende
brug
Rengøring af bakke
l Vi anbefaler, at du rengør bakken for
l Skal vaskemaskinen opbevares i et
undgå ophobning af overskydende
vaskemiddel og tilsætningsmidler.
opvarmet rum uden opvarmning i en
længere periode, så dræn al vand fra
rørene.
l For at gøre dette, så træk let skuffen ud,
rens den under rindende vand og sæt
den på plads igen.
l Træk stikket ud.
l Frigør røret fra stroppen, sænk det ned
Rengøring af filter
og dræn al vandet ned i et kar.
l Fastgør
l Vaskemaskinen kommer med et specielt
bagefter.
filter, som er i stand til at indfange større
restelementer såsom knapper eller
mønter, der kunne blokere afløbsrøret.
l Afhængig af model: Træk drænslangen
ud, tag proppen af og tøm pumpen for
vand i en skål.
l Før filteret skrues ud anbefaler vi, at du
placerer en absorberende klud under det for
at holde gulvet tørt.
l Drej filteret mod uret indtil stoppunktet i
den vertikale position nås.
l Fjern og rengør filteret; sæt det derefter i
igen ved at dreje med uret.
l Gentag foregående trin i modsat rækkefølge
for samle alle delene igen.
9
afløbsrøret
med
stroppen
5. KVIKBRUGERGUIDE
Denne vaskemaskine tilpasser automatisk
vandniveauet til vaskens type og størrelse.
Dette system medfører nedsat energiforbrug
og en fornuftig reducering af vasketider.
6. STYRING OG
PROGRAMMER
M
A
Programvalg
l Tænd for vaskemaskinen og vælg det
ønskede program.
l Justér vasketemperaturenhvis nødvendigt,
L
og tryk på knappen "valgmuligheder" hvis
nødvendigt.
l Tryk på knappen START/PAUSE for at
I
B
starte vasken.
Skulle strømmen gå ud mens vaskemaskinen
kører, gemmer en speciel hukommelse
indstillingerne, og når strømmen kommer
tilbage, vil maskinen fortsætte hvor den
stoppede.
l Ved afslutningen af programmet vises
meddelelsen "End" ("Slut") på displayet,
eller i nogle modeller vil alle vaskeetapeindikatorlamperne tændes.
Vent til DØR LÅST-indikatorlys er
slukket, før du åbner døren.
l Sluk for vaskemaskinen.
Ved enhver type vask, bør programoversigten
rådføres og rækkefølgen for brug følges som
angivet.
Tekniske data
Vandtryk.:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifugerings hastighed:
se oversigt.
Tilslutnings/ Forsikring/ Drift spænding:
se oversigt.
10
F
G
H
C
E
D
A Programvælger med FRA-knap
position (OFF)
B START/PAUSE-knap
C UDSKYD START-knap
D Knap til TILVALG
E Knap HURTIGVASK / GRADEN
AF SNAVS
F TEMPERATURVALG-knap
G CENTRIFUGERINGSVALG-knap
H NAT OG DAG-knap
D+B Start SMART TOUCH
F+G TASTELÅS
I Digitalt display
L DØR LÅST-indikatorlys
M SMART TOUCH område
Programvælger
position (OFF)
med
Luk lågen FØR du vælger knappen
START/PAUSE.
l Tryk for at starte den valgte cyklus.
Når der er trykket på START/PAUSEknappen,
kan
det
tage
nogle
sekunder, før maskinen begynder at
arbejde.
FRA
TILFØJ ELLER FJERN GENSTANDE
EFTER AT PROGRAMMET ER STARTET
(PAUSE)
Når programvælgeren drejes, lyser
displayet op, for at vise indstillingerne for
det valgte program.
For at spare energy, vil displayets
kontrastniveau falde ved afslutningen af
cyklussen eller efter en inaktivitet
periode.
l Tryk og hold START/PAUSE knappen
inde i cirka 2 sekunder (en kontrollampe
og displayet med den resterende tid vil
blinke, hvilket viser at maskinen er blevet
sat på pause).
N.B.: For at slukke for maskinen,
skal du dreje programvælgeren til
positionen FRA.
l Vent til DØR LÅST-indikatorlys er slukket,
før du åbner døren.
For at undgå oversvømmelser, bør du
tjekke at vandstanden er under
døråbningen før du åbner døren.
l Tryk på START/PAUSE-knappen, for at
starte den valgte cyklus.
l Når
l Efter
l Når ordet "End" (Slut) vises på displayet
ANNULLERING AF PROGRAMMET
at have tilføjet eller fjernet
genstande, luk døren og tryk på
START/PAUSE-knappen (starter programmet
fra hvor det blev afbrudt).
et program er valgt, forbliver
programvælgeren stationær på det valgte
program, indtil cyklussen slutter.
og DØR LÅST-indikatorlys slukkes, er det
muligt at åbne døren.
l For at annullere programmet, skal du
indstille vælgeren til FRA-positionen.
l Sluk for vaskemaskinen, ved at dreje
vælgeren til FRA.
l Vent 2 minutter indtil sikkerhedsanordningen
Programvælgeren skal returneres
til FRA - positionen ved slutningen af
hver cyklus, eller når du starter en
efterfølgende vask, før du kan vælge
og starte et nyt program.
UDSKYD START-knap
åbner døren.
l Denne knap lader dig forudindstille
vaskecyklussen, og udskyde start af
denne, i op til 24 timer.
11
DA
START/PAUSE-knap
ADVARSEL:
Rør ikke ved displayet, mens stikket
sættes i, da maskinen kalibrerer
systemet i de første sekunder: Hvis
der røres ved displayet, virker
maskinen ikke rigtigt. I det tilfælde, tag
stikket ud, og gentag proceduren.
l For at udskyde starten, brug følgende
fremgangsmåde:
- AQUAPLUS
l Denne indstilling (kun tilgængelig for
- Indstil det ønskede program.
- Tryk på knappen en gang, for at
aktivere den (h00 vises på displayet),
og tryk derefter på den igen, for at
indstille en 1-times udskydelse (h01
vises på displayet). Den forudindstillede
udskydelse øges med 1 time, hver gang
du trykker på knappen, indtil h24 vises
på displayet, på hvilket tidspunkt endnu
et tryk vil sætte udskydelsen tilbage til
nul.
- Bekræft ved at trykke på START/PAUSEknappen. Nedtællingen begynder, og når
den er færdig, vil programmet starte
automatisk.
l Det er muligt at annullere den forsinkede
start ved at dreje programvælgeren til
FRA-positionen.
Hvis der er nogen afbrydelse i
strømforsyningen, mens maskinen er i
drift, vil en særlig hukommelse gemme
det valgte program, og når strømmen
genoprettes, vil det fortsætter, hvor det
slap.
nogle programmer) gør det muligt at
vaske i en meget større vandmængde, og
dette sammen med den nye kombinerede
virkning af tromlens rotationscyklusser,
hvor vand fyldes og tømmes, giver dig tøj,
som er renset og skyllet til perfektion,
således at vaskemidlet er helt opløst for
at sikre en effektiv rengøringsfunktion.
l Denne funktion er blevet testet til
mennesker med sart og følsom hud, for
hvem selv en lille rest af vaskepulver kan
forårsage irritation eller allergi.
l Det anbefales også at bruge denne
funktion til børnetøj og til vask af meget
snavset tøj, for hvilket der skal bruges
meget vaskepulver, eller ved vask af
håndklæder med fibre, der har tendens til
at holde på vaskepulveret.
- HYGIEJNE +
Du kan kun aktivere denne, når du har
indstillet temperaturen til 60°C. Denne
indstilling gør det muligt at rengøre dit tøj og
beholde samme temperatur under hele
vasken.
Hvis der vælges en indstilling, der
ikke er kompatibel med det valgte
program, blinker indikatorlampen først
og slukkes derefter.
De følgende muligheder skal vælges,
inden START/PAUSE-knappen aktiveres.
Knap til TILVALG
Med knappen kan du vælge mellem 3
forskellige indstillinger:
- FORVASK
l Denne indstilling giver dig mulighed for
forvask, især effektiv ved meget snavset
tøj (kan kun benyttes i nogle programmer
som vist i programtabellen).
l Vi anbefaler, at du kun anvender 20% af
den anbefalede mængde
vaskepulverpakken.
vist
på
12
Knap HURTIGVASK / GRADEN
AF SNAVS
Denne knap giver dig mulighed for at vælge
mellem to forskellige indstillinger afhængigt
af det valgte program.
- HURTIGVASK
Knappen bliver aktiv, når du vælger
HURTIGVASK (14/30/44 Min.) –programmet,
hvilket lader dig vælge en af de tre angivne
varigheder.
er
muligt
at
ændre
centrifugeringshastigheden
uden
at
afbryde maskinen.
l Når
programmet
er
valgt,
viser
indikatorlyset automatisk den vasketid,
som er sat for dette program.
Overdosering
af
vaskemiddel
kan
forårsage overdreven skumdannelse. Hvis
maskinen registrerer tilstedeværelsen af
for meget skum, kan centrifugeringen
udelukkes
eller
programmet
kan
forlænges og vandforbruget øges.
l Hvis denne knap vælges, er der et valg af
3 niveauer for vaskeintensitet, afhængig
af hvor snavsede tekstilerne er (kan kun
benyttes i nogle programmer som vist i
programtabellen).
TEMPERATURVALG-knap
Hvis indholdet er ubalanceret, er
maskinen udstyret med en særlig
elektronisk anordning, der forhindrer
centrifugering. Dette reducerer støj og
vibrationer i maskinen og forlænger
dermed levetiden på din maskine.
l Denne knap giver dig mulighed for at
ændre
temperaturen
vaskecyklusserne.
på
l For at skåne tekstilerne er det ikke muligt
at indstille temperaturen til over
maksimum for hvert enkelt program.
NAT OG DAG-knap
l Hvis du vil udføre en koldvask skal alle
l Denne
indstilling
reducerer
den
mellemliggende centrifugeringshastighed
til 400 rpm (centrifugeringshastighed)
hvor relevant, øger vandmængden under
skylning og holder tøjet under vand efter
den sidste skylning for at sprede fibrene
jævnt.
indikatorerne være slukket.
CENTRIFUGERINGSVALG-knap
l Ved at trykke på denne knap er det muligt
at reducere den maksimale hastighed, og
hvis det ønskes kan centrifugeringen
annulleres.
l Gennem fasen, hvor vandet holdes i
tromlen, blinker indikatorlyset for at vise,
at maskinen står stille.
l Hvis etiketten ikke angiver specifikke
l Vælg indstillingen fra for at afslutte
oplysninger, er det muligt at anvende den
maksimale centrifugering angivet for
programmet.
cyklussen med en centrifugering (som
kan reduceres eller annulleres ved at
bruge
den
relevante
knap)
og
tømningsfasen.
For at undgå skader på stoffet, er det
ikke muligt at øge hastigheden over
det maksimalt tilladte for hvert
program.
l Takket
være elektronisk kontrol er
tømningen af vand i den mellemliggende
fase lydløs, og det gør denne indstilling
meget anvendelig til vask om natten.
l For at genaktivere centrifugeringen, skal
Denne mulighed skal vælges, inden
START/PAUSE-knappen aktiveres.
du trykke på knappen indtil du når den
centrifugeringshastighed, du vil indstille.
13
DA
l Det
- GRADEN AF SNAVS
l Når der trykkes på START/PAUSE på
START SMART TOUCH
Ved at trykke samtidigt på knapperne
START/PAUSE og TILVALG kan en
tidligere downloadet cyklus fra app'en
startes, mens Smart Touch-positionen
vælges på programdrejeknappen (se det
pågældende afsnit i denne brugervejledning
ofr yderligere detaljer).
TASTELÅS
maskinen, mens lågen er lukket, vil
indikatoren blinke et øjeblik og derefter
lyse op.
Hvis lågen ikke er helt lukketbliver
lyset ved med at blinke i ca. 7
sekunder, hvorefter start-kommandoen
automatisk slettes. I det tilfælde,
luk døren ordentligt, og tryk på
START/PAUSE-knappen.
l Ved
at
trykke
samtidigt
på
knapperne
TEMPERATURVALG
og
CENTRIFUGERINGSVALG i ca. 3
sekunder, vil maskinen lade dig låse
tasterne. På denne måde kan du undgå
at foretage utilsigtede eller uønskede
ændringer, hvis der trykkes på en knap
på displayet ved et uheld i løbet af en
cyklus.
l Tastelåsen kan annulleres ved at trykke
på begge knapper samtidigt igen eller ved
at slukke for apparatet.
Digitalt display
Displayets
indikatorsystem
giver
dig
mulighed for at blive løbende informeret om
maskinens status.
l Vent til DØR LÅST-indikatorlys er slukket,
før du åbner døren.
2) CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Dette viser centrifugeringshastigheden for
det valgte program, som kan ændres eller
udelades ved at vælge den relevante knap.
3) TEMPERATURVALG-INDIKATORLYS
Dette
viser
det
valgte
programs
vasketemperatur, som kan ændres (hvis
tilladt) ved at vælge den relevante knap.
Hvis du vil udføre en koldvask skal alle
indikatorerne være slukket.
4) CYKLUSVARIGHED
3
1 2 784 9
5
6
l Når et program er valgt, viser displayet
automatisk cyklussens varighed, der kan
variere,
afhængigt
af
de
valgte
indstillinger.
l Når programmet er startet, vil du konstant
6
blive holdt underrettet omkring den
resterende tid til slutningen af vasken.
1) DØRSIKKERHED INDIKATORLYS
l Maskinen beregner tiden til slutningen af
l Ikonet indikerer, at lågen er lukket
det valgte program, baseret på en
standard belastning, under cyklussen
korrigerer maskinen denne tid, ifølge
størrelsen og sammensætningen af lasten.
Luk lågen FØR du vælger knappen
START/PAUSE.
14
9) Kg Check-INDIKATORLYS (kun aktiv
for nogle programmer)
l Når
programmet
er
valgt,
viser
indikatorlyset automatisk graden af snavs
sat for dette program.
l I de første minutter af cyklussen vil
“Kg Check”-indikatoren forblive tændt,
mens den intelligente sensor vejer
vasketøjet og justerer cyklustiden, vandet
og elektricitetsforbruget derefter.
l Ved valg af anden grad af snavs lyser
den relevante indikator.
l Gennem hver eneste vaskefase gør
“Kg Check” det muligt at overvåge
information om vasketøjet i tromlen, og i
de første minutter af vasken:
6) TILVALG-INDIKATORLYS
Indikatorlyset viser indstillingen, som kan
vælges med den relevant knap.
- justerer det den nødvendige mængde af
vand
7) TASTELÅS-INDIKATORLYS
- fastsætter det længden af vaskecyklussen
Indikatorlampen viser, at knapperne er låst.
- kontrollerer det skylninger i forhold til
typen af tekstiler, der vaskes
8) Wi-Fi (kun nogle modeller)
- tilpasser det tromlens omdrejningsrytme
til typen af tekstiler, der vaskes
l I modellerne med trådløs-indstilling indikerer
- opfanger det tilstedeværelsen af skum
og øger, om nødvendigt, mængden af
vand under skylning
ikonet, at det trådløse system virker.
l For at få information om funktionalitet og
instruktioner til let konfiguration af WiFi,
henviser vi til "Download" sektionen på
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
- tilpasser det centrifugeringshastigheden
i forhold til mængden og undgår på den
måde ubalance.
15
DA
5) GRADEN AF SNAVS-INDIKATORLYS
l Cycles (Cyklusser) - Til at downloade og
SMART TOUCH
opstarte nye vaskeprogrammer.
Dette apparat er udstyret med Smart
Touch-teknologi, der gør det muligt at
interagere via appen med smartphones
baseret på Android-operativsystemet og
udstyret
med
NFC
(Near
Field
Communication) funktion.
l Download Candy simply-Fi appen på din
l Smart Care – Smart Check-up og "AutoClean" cyklusser
fejlfinding.
og
en
guide
til
l My Statistics (Mine statistikker) Vaskestatistikker og tips til en mere
effektiv udnyttelse af maskinen.
smartphone.
Få alle detaljer for Smart Touchfunktionerne, surf på appen i DEMOtilstand, eller gå til:
www.candysmarttouch.com
Candy simply-Fi appen er tilgængelig
for enheder, der kører både Android
og iOS, både for tabletter og
smartphones. Men du kan kun
interagere med maskinen og udnytte
det
potentiale,
der
tilbydes
via Smart Touch med Android
smartphones udstyret med NFCteknologien
ifølge
følgende
funktionsskema:
Android
smartphone med
NFC-teknologi
Interaktion med
maskinen +
indhold
Android
smartphone uden
NFC-teknologi
Kun indhold
Android tablet
Kun indhold
Apple iPhone
Kun indhold
Apple iPad
Kun indhold
SÅDAN BRUGES SMART TOUCH
FØRSTE GANG
maskinen
–
registrering
af
l Indtast menuen "Indstillinger" på din
Android smartphone og aktiver NFCfunktionen i menuen "Trådløse og
netværk".
Afhængigt af smartphone-modellen
og dens Android OS-version, kan
fremgangsmåden for NFC-aktivering
være anderledes. For yderligere
oplysninger henvises til smartphonemanualen.
l Drej knappen til Smart Touch-positionen
for
at
aktivere
instrumentbrættet.
Administration og styring af maskinen
via app er kun muligt "i nærheden".
Det er derfor ikke muligt at udføre
fjernoperationer (f.eks. fra et andet
rum eller uden for huset).
sensoren
på
l Åbn appen, opret brugerprofilen og
registrer
apparatet
ved
at
følge
instruktionerne på telefonens display eller
den "Quick Guide", der er fastgjort på
maskinen.
FUNKTIONER
De vigtigste funktioner tilgængelige med
appen er:
l Voice Assistant (Stemmestyring) - En
guide til at vælge den ideelle cyklus med
kun tre stemmeinput (tøj/tekstiler, farve,
plet-niveau).
16
Flere
oplysninger,
ofte
stillede
spørgsmål og videoen til nem
registrering er tilgængelige på:
www.candysmarttouch.com/how-to
Placer din smartphone, så NFCantennen på ryggen passer til
placeringen af Smart Touch-logoet på
apparatet.
l Hver gang, du ønsker at styre maskinen
via appen, skal du først aktivere Smart
Touch-tilstanden ved at dreje knappen til
det tilsvarende sted.
l Sørg for, at du har låstop for telefonens
skærmbillede (fra en eventuel standbytilstand) og har aktiveret NFC-funktionen,
ellers følg trinene nævnt tidligere.
l Hvis du ønsker at starte en vaskecyklus,
skal
du
ilægge
vasketøj
vaskemiddel og lukke døren.
samt
Hvis du ikke kender placeringen af din
NFC-antenne, så flyt smartphonen lidt
i en cirkulær bevægelse over Smart
Touch-logoet indtil appen bekræfter
forbindelsen. For at dataoverførslen
skal kunne lykkes, er det vigtigt
at
holde
SMARTPHONEN
TIL
INSTRUMENTBRÆTTET I LØBET AF
DE FÅ SEKUNDER PROCESSEN
VARER. En besked på enheden vil
informere om det korrekte resultat af
operationen og fortælle, når det er
muligt at flytte smartphonen væk.
l Vælg den ønskede funktion i appen
(f.eks. start et program, Smart Check-up
cyklussen, opdater statistikker osv...).
l Følg anvisningerne på telefonens display
og HOLD DEN TIL Smart Touch-logoet
på maskinens instrumentbræt, når det
angives.
Tykke
overfladematerialer
eller
metalliske klistermærker på din
smartphone
kan
påvirke
eller
forhindre overførsel af data mellem
maskine og telefon. Fjern dem om
nødvendigt.
l For at genstarte en cyklus, der allerede er
Udskiftning af visse komponenter på
smartphonen (f.eks. bagstykke, batteri
osv...) med uoriginale dele kan
resultere i, at NFC-antennen fjernes
og forhindre den fulde udnyttelse af
appen.
blevet downloadet til Smart Touchpositionen, skal du vælge den med
programdrejeknappen, og derefter trykke
samtidigt på knapperne START/PAUSE
og
TILVALG,
som
vist
på
betjeningspanelet.
17
DA
BEMÆRKNINGER:
NÆSTE GANG – regelmæssig brug
Programtabel
1)
(MAKS.)*
2
(se kontrolpanelet)
PROGRAM
(MAKS.)
2)
EcoMix 20°
2)
Farvet
5
7
8
9
10 11 12
40°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
3 3,5 3,5 4
60°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
1,5 2 2,5 3
14' 1
1
2
1
20°
8
Daglig 59 Min.
3)
6
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
Baby
Hurtigvask
1
Håndvask/Silke
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Uld
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Skylninger
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tømning +
Centrifugering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Finvask
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
( )
Blandet
Bomuld
Hvidt
Jeans
2)
**
2)
2)
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
( )
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
( )
3
3
3
3
3
3
40°
3
3
Brugertilpasset indstilling af knappen, som du skal vælge for at interagere med
appen til smartphone og for at downloade vaskecyklusser (se det relevante afsnit).
Fabrikken indstiller standardprogrammet Auto-Clean til desinficering af maskinen.
18
Læs venligst disse bemærkninger:
* Maks. kapacitet for tørt tøj afhænger af
den brugte model (se kontrolpanel).
** STANDARD BOMULDSPROGRAMMER
IFØLGE (EU) Nr 1015/2010 og Nr
1061/2010.
( )
Kun med indstillingen FORVASK
valgt (programmer med FORVASK
indstilling).
BOMULDSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 60°C.
1)
Når et program er valgt, vises
på displayet den anbefalede
vasketemperatur, der kan ændres
(hvis tilladt) med den relevante
knap, men det er ikke muligt at
hæve den over det maksimalt
tilladte.
2)
For de viste programmer kan du
tilpasse længde og intensitet af
vasken ved at bruge knappen til
indstilling af graden af snavs.
3)
Hvis du vælger HURTIGVASKprogrammet på knappen, vil det
være muligt at vælge en af de tre
hurtige programmer til rådighed
blandt 14', 30' og 44'.
BOMULDSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 40°C.
Disse programmer er egnede til
at
rengøre
normalt
snavset
bomuldsvasketøj og de er de mest
effektive programmer i form af
kombineret energi-og vandforbrug for
tøjvask af bomuld.
Disse programmer er blevet udviklet i
overensstemmelse med temperaturen
på vaskemærket på tøjet og den
faktiske vandtemperatur kan afvige let
fra den angivne temperatur på
cyklussen.
19
DA
(Kun for modeller der bruger
flydende vaskemiddel)
Når kun et begrænset antal
genstande har pletter, som kræver
behandling med flydende blegemidler,
kan man foretage fjernelse af pletterne
forud for vasken. Hæld blegemiddel i
beholderen til flydende blegemiddel,
der er sat ind i afdelingen mærket "2" i
sæbeskuffen, og indstil det specielle
program SKYLNING. Når denne fase
er afsluttet, drejes programvælgeren til
FRA-positionen, og du kan tilsætte
resten af tekstilerne og fortsætte med
en normal vask på det mest passende
program.
Programvalg
For at rense forskellige typer af stoffer og
forskellige
niveauer
af
snavs,
har
vaskemaskinen specifikke programmer der
vil opfylde ethvert behov for vask (se tabel).
EcoMix 20°
Dette nyskabende program giver dig
mulighed for at vaske forskellige stoffer og
farver sammen, som bomuld, syntetiske og
blandede tekstiler på kun 20°C og giver en
fremragende rengøringsydeevne. Forbruget
på dette program er omkring 40% af en
konventionel 40°C bomuldsvask.
Farvet
Dette program giver mulighed for at vaske
forskellige stoftyper og farver sammen.
Tromlens rotationsbevægelser og vandstanden
er optimeret, både under vask og skylning. Den
afpassede centrifugering sikrer en reduceret
dannelse af krølning i stoffet.
Håndvask/Silke
Dette program giver en delikat vask af tøj,
der er angivet som "kun håndvask" samt
andre vaskbare genstande fremstillet af silke
eller angivet som "vask som silke" på etiketten.
Uld
Dette program udfører en vaskecyklus
dedikeret til uldstoffer, der kan vaskes i
vaskemaskine, eller genstande, der skal
vaskes i hånden.
Skylninger
Dette program udfører 3 skylninger med en
mellemliggende centrifugering (som kan
nedsættes eller udelukkes ved hjælp af den
relevante knap). Det bruges til skylning af
enhver form for stof, for eksempel efter en
vask udføres manuelt.
Tømning + Centrifugering
Programmet afslutter med en tømning og
en maksimal centrifugering. Det er muligt at
slette eller reducere centrifugering med
CENTRIFUGERINGSVALG-knappen.
Finvask
Dette program veksler mellem øjeblikke
med arbejde og pauser, og er især velegnet
til vask af sarte tekstiler. Vaskeprogrammet
og skylninger udføres med meget vand, for
at sikre den bedste ydeevne.
ADVARSEL:
Nyt, farvet tøj bør vaskes separat den
første gang.
Bland aldrig IKKE-FARVEÆGTE stoffer.
Baby
Dette all baby program vasker perfekt rent
ved 60 grader.
Vi anbefaler at der bruges vaskepulver.
Daglig 59 Min.
Dette specielt udviklede program bibeholder
den høje vaskestandard samtidig med en
drastisk reducering af vasketiden.
Dette program er designet til en reduceret
mængde tøj (se programtabel).
Hurtigvask (14/30/44 Min.)
Vaskecyklus foreslået for lav belastning og
lidt beskidt. Med dette program anbefales
det, at reducere mængden af vaskemiddel,
der normalt anvendes, for at undgå
unødvendigt spild. Hvis du vælger
HURTIGVASK-programmet kan du kan
vælge en af tre programmer til rådighed.
20
Blandet
Vask og skylning optimeres med rytmer i
tromlens rotation og vandstanden. Den
blide centrifugering sikrer en reduceret
dannelse af folder i stoffet.
Bomuld
Dette program er velegnet til at vaske normalt
snavset bomuldsvasketøj, og det er det mest
effektive program i form af det kombinerede
energi- og vandforbrug for vask af bomuld.
Hvidt
Lavet til en perfekt vask. Den endelige
centrifugering ved maksimal hastighed giver
mere effektiv rengøring.
Jeans
Dette program er designet til at tilbyde den
højeste kvalitet af rengøring af stoffer
såsom jeans: ideelt til at fjerne snavs, uden
at påvirke elasticiteten af fibrene.
"Auto-Clean", der er lavet til at rense
tromlen, fjerne dårlig lugt og forlænge
levetiden for vaskemaskinen.
Sørg for at starte "Auto-Clean"-cyklussen
uden tøj i maskinen, men kun med brug af
vaskepulver. Lad maskinens dør stå åben
ved enden af cyklussen for at lade tromlen
tørre.
Anbefalet for hver 50 vaske.
21
DA
Smart Touch
Brugertilpasset indstilling af knappen, som
du skal vælge, når du ønsker at overføre en
kommando fra appen til maskinen og
downloade/starte en cyklus. (Se det
relevante afsnit og appens brugervejledning
for flere oplysninger).
I den Smart Touch-indstilling, fabrikken
sætter som standard, vil cyklussen
7. FEJLFINDING OG GARANTI
Hvis du mener, at vaskemaskinen ikke fungerer korrekt, skal du konsultere hurtigguiden
nedenfor, der indeholder praktiske tips om, hvordan man kan løse de mest almindelige
problemer.
KUN FOR SMART TOUCH-MODELLER.
Takket være Smart Check-up cyklussen på din app Candy simply-Fi, kan du når
som helst tjekke at maskinen fungerer korrekt. Du behøver bare en Android
smartphone med NFC-teknologi. Find flere oplysninger på appen.
Hvis displayet på maskinen viser en fejl (med en kode eller blinkende lysdioder),
skal du tænde for appen og nærme din Android smartphone med NFC til Smart
Touch-logoet på frontpanelet. Det er nu muligt at starte vejviseren for at løse
problemet.
FEJLRAPPORT
l Modeller med display: Fejlen vises ved et tal efterfulgt af bogstavet "E" (eksempel:
Fejl 2 = E2)
l Modeller uden display: Fejlen vises ved blink af lysdioderne samme antal gange
som fejlkoden efterfulgt af en pause på 5 sekunder (eksempel: Fejl 2 = to blink pause 5 sekunder - to blink - osv...)
Fejlvisning
E2 (med display)
2 blink af lysdioderne
(uden display)
Mulige årsager og praktiske løsninger
Maskinen tager ikke vand ind.
Sørg for at vandhanen er åben.
Sørg for at vandslangen ikke er bøjet, knækket eller sidder fast.
Afløbsrøret er ikke i den rette højde (se installationsafsnittet).
E3 (med display)
3 blink af lysdioderne
(uden display)
E4 (med display)
4 blink af lysdioderne
(uden display)
E7 (med display)
7 blink af lysdioderne
(uden display)
Enhver anden kode
Luk vandhanen, løsn påfyldningsslangen fra bagsiden af
vaskemaskinen og kontroller at anti-sand filteret er rent og ikke
tilstoppet.
Vaskemaskinen tømmes ikke for vand.
Sørg for at filteret ikke er tilstoppet.
Sørg for at vandslangen ikke er bøjet, knækket eller sidder fast.
Sørg for at hjemme-afløbssystemet ikke er blokeret og lader vand
strømme frit igennem. Forsøg at tømme vandet i vaskekummen.
Der er for meget skum og/eller vand.
Kontroller at der ikke er brugt overdreven mængde opvaskemiddel
eller et produkt, der ikke er lavet til vaskemaskine.
Problem med døren.
Sørg for at døren er lukket korrekt. Sørg for at der ikke er tøj i
maskinen, der kan blokere for lukning af døren.
Hvis døren er blokeret, sluk for vaskemaskinen og tag elstikket ud af
kontakten, vent 2-3 minutter og åbn så døren.
Sluk for vaskemaskinen og tag elstikket ud af kontakten, vent et
minut. Tænd for vaskemaskinen og start et program. Kontakt et
autoriseret kundeservicecenter direkte, hvis fejlen opstår igen.
22
Problem
Vaskemaskinen
kører/startet ikke
Der flyder vand ud på
gulvet nær
vaskemaskinen
Vaskemaskinen
centrifugerer ikke
Stærke
vibrationer/støj høres
under centrifugering
Mulige årsager og praktiske løsninger
Sørg for at produktet er tilsluttet en fungerende elkontakt.
Sørg for at strømmen er tilsluttet.
Sørg for at stikkontakten fungerer, test den med et andet apparat
såsom en lampe.
Døren er muligvis ikke lukket korrekt: åbn og luk den igen.
Kontroller, at det ønskede program er valgt korrekt og at
startknappen er aktiveret.
Sørg for at vaskemaskinen ikke er i pausetilstand.
Dette kan skyldes en lækage i pakningen mellem hanen og
forsyningsrøret. I det tilfælde skal den udskiftes og slangen og hanen
sammenspændes.
Sørg for at filteret er lukket korrekt.
På grund af en ikke optimal placering af tøj kan vaskemaskinen:
• Forsøge at afbalancere indholdet og derved forøge
centrifugeringstiden.
• Reducere hastigheden af centrifugeringen for at reducere
vibrationer og støj.
• Udelukke centrifugering for at beskytte maskinen.
Sørg for at indholdet er afbalanceret. Hvis ikke, omarranger det og
genstart programmet.
Dette kan skyldes, at vandet ikke er fuldstændig
tømt af: vent et par minutter. Se Fejl 3-afsnittet, hvis problemet
fortsætter.
Visse modeller har en ikke-centrifugeringsfunktion. Sørg for at den
ikke er aktiveret.
Sørg for, at der ikke er nogen indstillinger, der ændrer
centrifugeringen.
Brug af for meget vaskemiddel kan hindre start af centrifugeringen.
Vaskemaskinen er ikke korrekt nivelleret: omjuster om nødvendigt
fødderne som angivet i det relevante afsnit.
Sørg for at transportskruer, gummispunse og afstandskomponentrør
er blevet fjernet.
Sørg for at der ikke er fremmedlegemer inde i tromlen (mønter,
hængsler, knapper osv...).
Standard-producentgarantien dækker fejl forårsaget af elektriske eller mekaniske
fejl i produktet, som skyldes en handling eller undladelse fra producenten. Hvis
der findes fejl forårsaget af faktorer uden for det leverede produkt, misbrug eller
som følge af at betjeningsvejledningen ikke er blevet fulgt, kan en afgift blive
opkrævet.
23
DA
ANDRE UREGELMÆSSIGHEDER
Brugen af økologisk vaskemiddel uden
fosfater kan have følgende effekt:
- mere grumset afløbsvand: Denne effekt
er forbundet med de frigjorte zeolitter,
hvilket
ikke
har
nogen
negativ
indvirkningen
på
effektiviteten
af
rensningen.
Hvis problemet fortsætter eller du har
mistanke om en fejl skal du straks kontakte
et autoriseret kundeservicecenter.
Det anbefales altid at bruge de originale
reservedele
tilgængelige
på
vores
autoriserede kundeservicecentre.
- hvidt pulver (zeolitter) på vasketøjet
ved slutningen af vasken: dette er
normalt, og det hvide pulver absorberes
ikke af stoffet og ændrer ikke dets farve.
- skum i vandet ved sidste skylning:
dette betyder ikke nødvendigvis dårlig
skylning.
Garanti
Produktet er garanteret under de vilkår
og
betingelser,
der
fremgår
af
certifikatet, der følger med produktet.
Garantibeviset skal være behørigt
udfyldt og opbevaret, således at det om
nødvendigt kan vises til det autoriserede
kundeservicecenter.
- omfattende skum: Dette er ofte på
grund af de anioniske overfladeaktive
stoffer i vaskemidler, som er svære at
fjerne fra vasketøjet.
I dette tilfælde, så skyl ikke igen for
eliminere dette: det vil ikke hjælpe
overhovedet.
Producenten afskrives for al ansvar for
trykfejl i brochuren som følger med dette
produkt. Desuden bibeholdes retten til at
foretage enhver ændring anset som
nødvendig til dets produkter, uden at ændre
deres essentielle karakteriska.
24
DA
25
Tack för att du har valt en tvättmaskin från
Candy. Vi är övertygade om att den här
maskinen kommer att hjälpa dig med att hålla
dina kläder, också de allra ömtåligaste, rena
och fina under lång tid framöver.
Läs den här bruksanvisningen noggrant
eftersom den innehåller viktig information
om användning och säkerhet samt
praktiska tips om underhållet.
Läs instruktionerna noggrant innan
du börjar använda tvättmaskinen. Vi
rekommenderar att du förvarar bruksanvisningen
inom räckhåll för användaren och att den
skyddas så att den är i gott skick under hela
tvättmaskinens livslängd.
Kontrollera att bruksanvisning, garantibevis,
information
om
servicecenter
samt
energieffektivitetsmärkning levereras med
tillsammans med produkten. Kontrollera också
att pluggar, hållare för avloppsslang samt
kopp för flytande tvättmedel eller blekmedel
(endast vissa modeller) finns med. Vi
rekommenderar att du behåller alla dessa
komponenter.
Varje enskild produkt identifieras med en unik
kod med 16 tecken, som brukar kallas
”serienummer”. Koden finns på en etikett sitter
fast på maskinen (i närheten av luckan) eller i
kuvertet med dokumentation som ligger inuti
produkten. Den här koden fungerar som ett
specifikt produkt-ID som används vid
produktregistreringen samt i kontakter med
Candys servicecenter.
grundläggande komponenter (som kan
återanvändas). Det är viktigt att behandla
avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
på rätt sätt så att alla förorenande ämnen
omhändertas och att samla in och återvinna
allt material.
Även som privatperson kan du bidra till att
avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk
och elektronisk utrustning (WEEE) inte
orsakar miljöskada och det är av största vikt
att följa vissa grundläggande regler:
l Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
ska inte hanteras som hushållsavfall.
l Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE) ska lämnas in på därför avsedda
avfallsstationer i offentlig eller privat regi.
I många länder går det att beställa
hämtning av större volymer avfall som
utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE).
I många länder går det att återlämna den
gamla apparaten till butiken när du köper en
ny. De måste då ta emot den utan extra
kostnad så länge som den är av samma
produktslag och har samma funktioner som
den apparat som ursprungligen levererades.
Innehåll
1. ALLMÄNNA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2. INSTALLATION
Miljörelaterad information
3. PRAKTISKA TIPS
Maskinen är märkt enligt EUdirektivet 2012/19/EU för avfall
som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE).
Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
innehåller både förorenande ämnen (som
kan leda till skada på miljön) och
26
4. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
5. SNABBGUIDE
6. REGLAGE OCH PROGRAM
7. FELSÖKNING OCH GARANTI
l Den
här apparaten är avsett
för hushållsbruk och liknande
användningsområden såsom:
− i personalutrymmen i butiker,
kontor och andra arbetsplatser;
− lantbruk;
− för gäster på hotell, motell
och andra bostadsliknande
miljöer;
− på bed and breakfastliknande inrättningar.
Maskinen är inte avsedd för annan
användning än vad som kan
betecknas som normalt hushållsbruk,
t.ex. kommersiell användning
av experter eller professionella
användare. Detta gäller även om
användningen sker inom ovan
nämnda
användningsområden.
Om apparaten används på ett
annat sätt än det avsedda, kan
livslängden påverkas och garantin
upphöra att gälla. Tillverkaren
ansvarar inte för eventuella skador
på maskinen eller annan skada
eller förlust som uppstår på grund
av användning som inte faller inom
ramen för normalt hushållsbruk
(även om maskinen placerats i en
hushållsliknande miljö) i den fulla
utsträckning som lagen tillåter.
l Produkten
saknar nödvändig erfarenhet och
kunskap, förutsatt att de får
tillräckligt bistånd och anvisningar
om säker användning och förstår
vilka risker som finns. Låt inte
barn leka med apparaten. Låt inte
barn utföra rengöring eller
underhåll utan tillsyn.
l Håll
uppsikt över barn så att de
inte leker med apparaten.
l Barn
under 3 år får endast
vistas i närheten under konstant
tillsyn.
l Om
elkabeln är skadad måste den
bytas av tillverkaren, serviceombudet
eller personer med likvärdig
behörighet för undvikande av fara.
l Använd alltid den slanguppsättning
som följde med maskinen vid
anslutning till avloppet (återanvänd
inte gamla slangar).
l Vattentrycket
måste
vara
mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa.
l Kontrollera
att inte golvmattan
ligger mot maskinens sockel eller
mot ventilationsöppningarna.
l Maskinen
är AV när referensmärket
på programratten placeras i lodrät
position. I alla andra positioner för
ratten är maskinen PÅ (endast för
modeller med programvred).
får användas av barn
över 8 års ålder och personer
med nedsatt fysisk, sensorisk l Maskinen måste installeras så
eller mental förmåga, eller som
att elkontakten är nåbar.
27
SV
1. ALLMÄNNA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
l Högsta
tvättmängd för torra l Tvättmaskinen ska skyddas
kläder beror på modellen (se
mot regn, direkt solljus och
kontrollpanelen).
andra klimatyttringar.
l Informationsblad
för produkten l Lyft aldrig tvättmaskinen genom att
kan hämtas på tillverkarens
ta tag i reglagen eller i
webbplats.
tvättmedelsfacket. Låt inte luckan
vila mot kärran eller liknande vid
transport. Det rekommenderas att
Säkerhetsanvisningar
alltid vara två personer vid lyft av
tvättmaskinen.
l Före rengöring eller underhåll
av
tvättmaskinen
måste l Om tvättmaskinen slutar att
strömmen
brytas
och
fungera under drift stänger du av
vattentillförseln stängas av.
tvättmaskinen och vattentillförseln.
Försök inte reparera maskinen
l Kontrollera att elförsörjningen
på
egen
hand.
Kontakta
är jordad. I annat fall måste en
servicecentret omedelbart. Använd
behörig elektriker tillkallas.
bara originaldelar vid reparation.
Produktsäkerheten äventyras om
l Använd
inte
konverterare,
dessa anvisningar inte följs.
dosor med flera uttag eller
förlängningskablar.
VARNING!:
Vattentemperaturen kan bli
mycket hög under tvättcykelns
gång.
l Kontrollera
att det inte finns
märkning
kvar något vatten i trumman Genom att placera
på
denna
product,
försäkrar
vi att
innan du öppnar luckan.
på vårt ansvar övernstämmelse
l Dra aldrig i elkabeln eller i med alla europeiska säkerhets-,
maskinen vid frånkoppling från hälso-, och miljökrav som anges I
lagstiftningen för denna produkt.
elnätet.
28
2. INSTALLATION
l Klipp
av slangremmarna, var
försiktig så att inte slangen
eller elkabeln skadas.
1
l Skruva
ur de 2 eller 4 skruvarna
(A) på baksidan och ta bort de 2
eller 4 kontaktblecken (B) enligt
illustrationen i figur 1.
B
B
A
A
SV
A
B
A
B
l Tillslut
de 2 eller 4 hålen
med pluggarna som finns i
dokumentationskuvertet.
l Om
tvättmaskinen är en
inbyggnadsmodell, ska de 3
eller 4 skruvarna (A) skruvas
bort efter att slangremmarna
klippts av. Ta sedan bort de 3
eller 4 kontaktblecken (B).
2
A
l I
vissa modeller kan 1 eller
fler kontaktbleck falla ned
inuti maskinen. Luta tvättmaskinen
framåt så att du kan avlägsna
dem. Tillslut hålen med pluggarna
som finns i dokumentationskuvertet.
VARNING:
Låt inte barn leka
förpackningsmaterialet.
1
2
3
B
med
C
l Placera
poliondaskivan underst
som visas i figur 2 (beroende
på modell, se version A, B eller
C).
3
2
29
1
Hydrauliska anslutningar
3
l Anslut vattenslangen till kranen (fig. 3)
endast
med
vattenslangarna
som
medföljer (återanvänd inte de gammla
slangarna).
l Visa modeller kan innehåller en eller flera
av följande funktioner:
l VARMT och KALLT (fig. 4): Inställningar
för tillförsel av varmt och kallt vatten för
energisparande. Anslut den grå slangen
till kallvattenkranen
och den röda till
varmvattnet. Maskinen kan anslutas enbart
till kallvattnet. I sådana fall förskjuts
programstarten några minuter för vissa
program.
l AQUASTOP (fig. 5): En enhet som sitter
på tillförselslangen och som stoppar
vattenflödet om slangen är defekt. I sådana
fall visar en röd indikator på panelen ”A” att
slangen måste bytas. Skruva loss muttern
genom att trycka ned spärren "B".
4
1
5
6
B
A
A
l AQUAPROTECT - TILLFÖRSELSLANG
MED ÖVERVAKNINGSFUNKTION (fig. 6):
Om vatten läcker från den primära inre
slangen "A" kommer den transparenta
behållaren "B" att innehålla så mycket
vatten att det räcker för att slutföra
tvättcykeln. När tvätten är klar kontaktar du
servicecentret och beställer en ny slang.
B
7
Placering
l Om tvättmaskinen står i närheten av en
30
min 4 cm
max 100 cm
vägg är det viktigt att tillse att slangen inte
böjs eller kläms. Avloppsslangen måste
placeras i röret eller ännu hellre fästas i
ett väggavlopp på minst 50 cm höjd med
större diameter än tvättmaskinens slang
(fig. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
visas figur 8:
a.vrid muttern medsols för att frigöra skruven;
b.vrid stödet i endera riktningen så att det når
golvet;
c.lås stödet, skruva fast muttern tills den når
tvättmaskinens undersida.
8
A
l Anslut strömmen.
SV
l Justera maskinens nivå med stöden som
B
VARNING:
Kontakta servicecentret om elkabeln
måste bytas ut.
C
Tvättmedelsfack
Tvättmedelsfacket är indelat i 3 olika fack,
se figur 9:
9
1
l fack “1”: för tvättmedel till förtvätt;
l fack “ ”:för speciella tillsatser som
2
mjukmedel, stärkmedel o.s.v.;
VARNING:
Använd bara flytande produkter.
Tvättmaskinen doserar automatiskt
tillsatsen under den sista sköljningens
olika faser.
10
l fack “2”: för tvättmedel.
En kopp för flytande tvättmedel medföljer
vissa modeller (fig. 10). Vid användning ska
den placeras i fack "2". Det garanterar att
tvättmedlet förs in i trumman i rätt skede av
tvättcykeln. Koppen kan också användas för
blekmedel när maskinen är inställd på
”Sköljning”.
VARNING:
Vissa tvättmedel kan vara svåra att få
bort. I sådana fall rekommenderar vi
en speciell behållare som placeras
direkt i trumman (se exemplet i
figur 11).
11
31
3. PRAKTISKA TIPS
Tips om tvättlast
VARNING! Tänk på följande när du
sorterar tvätten:
- töm plaggen på metallföremål som
spännen, nålar eller mynt;
- knäpp igen örngott med knappar, stäng
blixtlås, knyt ihop lösa bälten och långa
band;
- ta bort upphängningsanordningar från
gardiner;
- läs igenom tvättmärkningarna noggrant;
- ta bort besvärliga fläckar med speciella
borttagningsmedel.
Nedan följer en snabbguide med tips och
rekommendationer om tvättmedelsanvändning
vid olika temperaturer. Läs dessutom alltid
anvisningarna och doseringsråden för tvättmedlet
som du använder.
För mycket nedsmutsad vittvätt
rekommenderas bomullstvättprogram
på 60°C eller däröver samt normalt
tvättmedel i pulverform (för mycket
smutsad tvätt) med tillsats av blekmedel
avsett för tvätt vid medelhög/hög
temperatur.
l Vid tvätt av mattor, sängkläder eller andra
tunga textilier rekommenderas tvätt utan
centrifugering.
l Kontrollera vid tvätt av ylle att plagget kan
maskintvättas och att det är märkt med
etiketten ”Ren ny ull” samt symbolen för
”Tål tvätt” eller ”Maskintvätt”.
Några råd till användaren
Så här använder du maskinen på ett
miljövänligt och ekonomiskt sätt..
För tvättar mellan 40°C och 60°C bör
du välja tvättmedel som passar för
materialen som ska tvättas samt deras
nedsmutsningsgrad.
Vanliga pulvertvättmedel är lämpliga för
vita och färgäkta plagg som är mycket
nedsmutsade, medan flytande tvättmedel
eller ”färgskyddande” pulvertvättmedel är
lämpliga för färgade material som är lätt
nedsmutsade.
Fyll maskinen
l Du sparar energi, vatten, tvättmedel och tid
genom att fylla maskinen maximalt. Du
sparar upp till 50 % av energiförbrukningen
genom att tvätta en full maskin istället för
två halvfulla.
För tvätt vid temperaturer under 40°C
rekommenderar vi användning av
flytande tvättmedel eller tvättmedel som
märkts för tvätt vid låga temperaturer.
Behöver tvätten förtvättas?
l Förtvätt behövs bara om tvätten är
mycket smutsig! SPARA tvättmedel, tid,
vatten och mellan 5 och 15 % av
energiförbrukningen genom att INTE välja
förtvätt för lätt till normalt smutsad tvätt.
Vilken temperatur krävs?
l Ta bort fläckar med fläckborttagningsmedel
eller blötlägg före tvätt för att minska
behovet av höga temperaturer. Upp till 50%
av energin kan sparas genom att välja ett
program i 60°C.
32
För tvätt av ylle eller siden
rekommenderas
tvättmedel
som
utformats speciellt för dessa material.
4. UNDERHÅLL OCH
RENGÖRING
SV
Maskinen rengörs utvändigt med hjälp av
en fuktig trasa. Använd inte slipmedel,
alkohol och/eller lösningsmedel. Det finns
inga speciella förbehåll när det gäller
normal rengöring. Rengör tvättmedlets fack
och filtret. Nedan följer några tips vid
flyttning av maskinen samt för hantering vid
långa uppehåll utan användning.
Rengöring av facket
Råd vid flyttning av maskinen eller
längre uppehåll i användningen
l Tvättmedelsfacket bör rengöras då och
då för att undvika
tvättmedelsrester.
anhopning
av
l Om tvättmaskinen ska förvaras i ett
ouppvärmt utrymme under en längre tid
måste slangarna tömmas på allt vatten.
l Dra ut facket hela vägen (med måttlig
kraft), rengör det under rinnande vatten
och sätt in det igen i uttaget.
l Koppla från tvättmaskinen från elnätet.
l Koppla loss slangen från hållaren och håll
ner den i en hink eller liknande så att allt
vatten rinner ut.
Rengöring av filtret
l Fäst avloppsslangen i hållaren när du är
l Tvättmaskinen innehåller ett speciellt filter
klar.
för uppsamling av lösa föremål, t.ex.
knappar eller mynt, som annars kan sätta
igen avloppet.
l Finns bara på vissa modeller: dra ut den
korrugerade slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
l Innan du skruvar bort filtret rekommenderar
vi att du placerar en handduk eller liknande
under filtret för att samla upp överblivet
vatten.
l Vrid filtret motsols tills det tar stopp i
vertikal position.
l Dra ut och rengör filtret, och sätt sedan
tillbaka det genom att vrida det i medsols
riktning.
l Sätt tillbaka alla delar genom att upprepa
föregående steg i omvänd ordning.
33
5. SNABBGUIDE
Tvättmaskinen
anpassar
automatiskt
vattennivån i förhållande till typen av
tvätt och tvättmängden. Det sänker
energiförbrukningen och gör att tvättiden
reduceras.
6. REGLAGE OCH
PROGRAM
M
A
Val av program
l Sätt på tvättmaskinen och välj önskat
L
program.
l Justera tvättemperaturen om det behövs
I
och tryck på knapparna för ”tillval".
l Tryck på START/PAUS när du vill starta
F
programmet.
Om strömmen bryts medan tvättmaskinen är
igång sparas inställningarna i tvättmaskinens
minne så att tvättcykeln kan fortsätta från
samma ställe när strömmen kommer tillbaka.
l I slutet av programmet visar displayen
meddelandet "End" eller,
modeller, alla lampor tänds.
på
vissa
B
G
H
C
E
D
A Programväljare med AVposition (OFF)
B START/PAUS-knapp
C FÖRDRÖJD START-knapp
D ALTERNATIV-knapp
Vänta tills indikatorlampan DÖRRSÄKRING
har slocknat innan du öppnar dörren.
E SNABB/SMUTSNIVÅ-knapp
F TEMPERATURVAL- knapp
l Stäng av tvättmaskinen.
G VARVTALSVAL-knapp
För alla tvättyper se programtabellen
och följ anvisningarna.
H NATT & DAG- knapp
D+B Start SMART TOUCH
F+G KNAPPLÅS
Tekniska data
I
Vattentryck:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Digitalskärm
L DÖRRSÄKRING indikatorlampa
M SMART TOUCH-område
Varvtal vid centrifugering:
se uppställningen med kapacitetsvärden.
Anslutningseffekt / Anslutningseffekt/
Spänning:
se uppställningen med kapacitetsvärden.
34
l Tryck för att starta den valda cykeln.
VARNING:
Rör inte skärmen när du sätter i
kontakten då maskinen kalibrerar
systemet under de första sekunderna:
om du rör vid skärmen kanske maskinen
inte fungerar som den ska. Om detta
händer drar du ut kontakten och försöker
igen.
LÄGGA TILL ELLER TA PLAGG NÄR
ETT PROGRAM HAR STARTAT (PAUS)
l Håll inne START/PAUS-knappen i cirka 2
Programväljare med AV-position
(OFF)
sekunder
(någon
lampa
blinkar
tillsammans
med
indikatorn
för
återstående tid för att visa att maskinen
pausats).
När du vrider programväljaren tänds
skärmen för att visa inställningarna för
det program du valt.
För
att
spara
energi
kommer
skärmkontrasten att minskas vid slutet av
en cykel eller vid längre inaktivitet.
l Vänta tills indikatorlampan DÖRRSÄKRING
har slocknat innan du öppnar dörren.
Kontrollera att vattennivån ligger
under lucköppningen innan du öppnar
luckan.
OBS: Vill du stänga av maskinen vrider
du programväljaren till AV-positionen.
l Tryck på START/PAUS-knappen för att
l När du har lagt till eller tagit ut plaggen
påbörja den valda cykeln.
stänger du luckan och trycker på
START/PAUS-knappen
(programmet
fortsätter).
l När du har valt ett program kommer
programväljaren inte att flyttas från det
valda programmet förrän cykeln är klar.
AVBRYTA ETT PROGRAM
l När ordet "End" (Slut) visas på skärmen
och
indikeringen
DÖRRSÄKRING
slocknar kan dörren öppnas.
l Vill du avbryta ett program vrider du
väljaren till AV-positionen.
l Stäng av tvättmaskinen genom att vrida
väljaren till AV.
l Vänta 2 minuter tills säkerhetsanordningen
på luckan låses upp.
Du måste vrida tillbaka programväljaren
till AV-positionen när varje cykel är klar
eller innan du väljer och startar nästa
program.
FÖRDRÖJD START-knapp
l Med
den här knappen kan du
förprogrammera en tvättcykel och fördröja
starten upp till 24 timmar.
START/PAUS-knapp
l Vill du fördröja starten gör du så här:
Stäng luckan INNAN du trycker på
knappen START/PAUS.
- Ställ in program.
35
SV
Det kan ta några sekunder innan
maskinen börjar arbeta efter det att du
tryckt på START/PAUS-knappen.
- Tryck på knappen en gång för att
aktivera (h00 visas på skärmen) och
sedan trycker du på den igen för att
ställa in en fördröjning på 1 timme (h01
visas på skärmen). Fördröjningen
förlängs med 1 timme varje gång du
trycker på knappen tills h24 visas på
skärmen. Trycker du på knappen igen
nollställs fördröjningen.
- Bekräfta
genom
att
trycka
på
START/PAUS-knappen. Nedräkningen
börjar och när den når slutet kommer
programmet att startas automatiskt.
l Du kan avbryta fördröjningen genom att
vrida programväljaren till AV-positionen.
Vid ett strömavbrott sparas det valda
programmet i ett särskilt minne och när
strömmen kommer tillbaka fortsätter
programmet.
Följande alternativ måste väljas innan
du trycker på START/PAUS-knappen.
sammansättningen
på
trummans
rotationscykler med påfyllning och
tömning av vatten ger dig plagg som
tvättats och sköljts på ett perfekt sätt och
med perfekt upplöst tvättmedel, vilket
garanterar en effektiv tvätteffekt.
l Funktionen
har
tagits
fram
för
personer med känslig hy som kan få
hudirritationer eller allergiska reaktioner
från även de minsta tvättmedelsrester.
l Vi
rekommenderar även den här
funktionen för barnartiklar, eller om
tvätten är väldigt smutsig och du behöver
använda mycket tvättmedel, eller när du
tvättar handdukar, eftersom fibrerna kan
hålla kvar tvättmedlet.
- HYGIEN +
Kan endast aktiveras när du har valt
temperaturen 60°C. Alternativet hjälper till
att hålla dina kläder hygieniska genom att
hålla samma temperatur under hela
tvättprogrammet.
Om du väljer ett alternativ som inte är
kompatibelt
med
det
valda
programmet blinkar lampan och
släcks sedan.
ALTERNATIV-knapp
Men den här knappen kan du välja mellan
tre olika alternativ:
SNABB/SMUTSNIVÅ-knapp
- FÖRTVÄTT
l Med det här alternativet kan du göra en
förtvätt. Detta är särskilt lämpligt för
mycket smutsiga tvättar. (Kan endast
användas för vissa program enligt
programtabellen).
l Vi rekommenderar att du bara använder
20% av den
tvättmedel.
föreslagna
mängden
- AQUAPLUS
l Denna option (kan endast tillämpas för
vissa program) gör att du kan köra tvätten
i en betydligt större mängd vatten. Detta
faktum tillsammans med den nya
36
Men den här knappen kan du välja mellan
två olika alternativ, beroende på valt
program:
- SNABB
Du kan använda knappen när du valt
programmet SNABB (14/30/44 Min.) med
vredet, för att välja en av tre
programlängder.
- SMUTSNIVÅ
l När du har valt ett program kommer
tvättiden
som
är
förinställd
programmet att visas automatiskt.
för
l Med det här alternativet kan du välja
Maskinen är utrustad med en särskild
elektronisk enhet som förhindrar
centrifugering
om
maskinen
är
obalanserad. På så sätt minskas ljud
och vibrationer, och maskinens livstid
förlängs.
mellan tre olika programlängder, utifrån
hur smutsig tvätten är (kan endast
användas för vissa program enligt
programtabellen).
SV
TEMPERATURVAL-knapp
l Med den här knappen kan du ändra
NATT & DAG- knapp
temperatur.
l Du kan inte höja temperaturen över den
högsta tillåtna temperaturen för
program, för att skydda dina textiler.
l Med det här alternativet minskas den
ett
mellanliggande centrifugeringen till 400
rpm, om relevant, vattennivån ökas för
sköljning och tvätten hålls blöt längre
efter den sista sköljningen för en jämn
fiberspridning.
l Om du vill tvätta i kallt vatten måste alla
lampor vara avstängda.
l När trumman är vattenfylld blinkar en
VARVTALSVAL-knapp
tillhörande indikatorlampa för att visa att
maskinen står stilla.
l Med den här knappen kan du minska
hastigheten på centrifugeringen eller välja
att hoppa över den helt.
l Välj bort alternativet vid slutet av cykeln
för att centrifugera (kan minskas eller
väljas bort helt med lämplig knapp) och
tömma.
l Om tvättrådet inte visar någon specifik
information kan du använda det högsta
varvtalet för programmet.
l Med den elektroniska kontrollen töms
vattnet
mycket
tyst
under
de
mellanliggande centrifugeringarna och
detta gör alternativet väldigt lämpligt när
du tvättar på kvällen eller natten.
Det går inte att ställa in högre varvtal
än maxvarv för programmet, för att
undvika att tygerna skadas.
Alternativet måste väljas innan du
trycker på START/PAUS-knappen.
l Vill du aktivera centrifugering igen trycker
du på knappen tills du når önskat varvtal.
l Du kan ändra varvtal utan att pausa
maskinen.
Använder du för mycket tvättmedel kan
det leda till skumbildning. Om maskinen
känner av stora mängder skum kan
den hoppa över centrifugeringen eller
förlänga
programmet
och
öka
vattenförbrukningen.
START SMART TOUCH
Genom
att
trycka
på
knapparna
START/PAUS och ALTERNATIV samtidigt
kan programmet som hämtades från appen
tidigare startas när du valt Smart Touch
med programvredet (se relevant avsnitt i
denna handbok för mer information).
37
2) VARVTAL
KNAPPLÅS
l Om
du
trycker
på
knapparna
TEMPERATURVAL och VARVTALSVAL
samtidigt i cirka 3 sekunder kommer du
att låsa knapparna. På så sätt kan du
undvika
att
inställningarna
ändras
oavsiktligt genom att trycka på en knapp
på displayen under ett pågående program.
l Du låser upp knapplåset genom att trycka
in de två knapparna igen eller slå av
maskinen.
Här visas varvtalet för det valda
programmet och kan minskas eller väljas
bort med lämplig knapp.
3) TVÄTTEMPERATUR INDIKATORLAMPOR
Visar
temperaturen
för
det
valda
programmet, som kan ändras (om möjligt)
med lämplig knapp.
Om du vill tvätta i kallt vatten måste alla
lampor vara avstängda.
Digitalskärm
4) CYKELLÄNGD
Med indikatorerna på skärmen kan du alltid
vara informerad om maskinens status.
l När du har valt ett program visas
3
1 2 784 9
5
automatiskt cykellängden som kan
variera utifrån vilka alternativ du valt.
6
l När programmet startat kan du hela tiden
se hur lång tid som är kvar av tvätten.
l Apparaten räknar ut hur lång tid det tar
tills programmet är klart utifrån en
standardmängd och under cykelns gång
korrigeras tiden utifrån den aktuella
tvättens mängd och sammansättning.
6
1) DÖRRSÄKRING INDIKATORLAMPA
l Ikonen hänvisar till stängd lucka.
5) SMUTSNIVÅ INDIKATORLAMPOR
Stäng luckan INNAN du trycker på
knappen START/PAUS.
l När du har valt ett program kommer en
l Om du trycker på START/PAUS med
luckan stängd kommer lampan blinka och
sedan lysa.
indikatorlampa att automatiskt visa vilken
smutsnivå som är förinställd för
programmet.
l Väljer du en annan smutsnivå tänds
tillhörande indikatorlampa.
Om luckan inte är helt stängdkommer
lampan att fortsätta blinka i cirka 7
sekunder och därefter kommer starten
automatiskt att avbrytas. Om detta
händer ska du stänga dörren ordentligt
och trycka på START/PAUS-knappen.
6) ALTERNATIV INDIKATORLAMPOR
Indikatorlampan visar vilka alternativ som
kan väljas med tillhörande knapp.
l Vänta tills indikatorlampan DÖRRSÄKRING
har slocknat innan du öppnar dörren.
38
7) KNAPPLÅS INDIKATORLAMPA
Lampan visar att knapparna är låsta.
l I varje fas kan "Kg Check" övervaka
8) Wi-Fi (endast vissa modeller)
informationen för tvättmängden i trumman
och under de första minuterna utförs
följande:
l På modeller med Wi-Fi visar ikonen att
Wi-Fi systemet fungerar.
- den vattenmängd som behövs justeras
l För all information om funktionaliteten och
instruktioner för en enkel konfiguration av
Wi-Fi, hänvisas till "Download" på
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
- sköljningen kontrolleras utifrån vilka
slags tyger som valts
9) Kg
Detector
INDIKATORLAMPA
(denna funktion kan endast tillämpas
för vissa program)
- trummans rotationsrytm justeras utifrån
vilka tyger som tvättas
- upptäcker skum och ökar om nödvändigt
vattenmängden under sköljning
l Under cykelns första minuter lyser "Kg
Check"-lampan medan den intelligenta
sensorn väger tvätten och justerar tvättid
och vatten- och elförbrukning.
- varvtalet justeras utifrån tvättmängden
för att undvika obalans.
39
SV
- tvättcykelns längd beräknas
l Cycles (Program) – ladda ner och starta
SMART TOUCH
nya tvättprogram.
Med hjälp av Smart Touch-tekniken kan
maskinen kommunicera med appar på
smarttelefoner med Android-operativsystem
och NFC-funktion (närfältskommunikation).
l Installera appen Candy simply-Fi på din
smarttelefon.
l Smart Care – Smart Check-up (Kontroll),
Auto-Clean (Autorengöring)
felsökningsguide.
och
en
l My Statistics (Min statistik) - statistik
och tips för effektivare användning av
maskinen.
Appen Candy simply-Fi finns för
enheter med Android eller iOS, både
surfplattor och smarttelefoner. Men
du kan endast kommunicera med
maskinen
och
dra
nytta
av
möjligheterna som Smart Touch
erbjuder med Android-smarttelefoner
med NFC-teknik, enligt följande
funktionsschema:
Androidsmarttelefon
med NFC-teknik
Kommunikation
med maskin +
innehåll
Androidsmarttelefon
utan NFC-teknik
Endast innehåll
Androidsurfplatta
Endast innehåll
Apple iPhone
Endast innehåll
Apple iPad
Endast innehåll
Få all information om Smart Touchfunktionerna genom att använda
appens demoläge eller besöka:
www.candysmarttouch.com
ANVÄNDA SMART TOUCH
FÖRSTA GÅNGEN - Maskinregistrering
l Öppna menyn "Inställningar" på din
Android-smarttelefon och aktivera NFCfunktionen i menyn ”Trådlöst och
nätverk".
Processen för NFC-aktivering kan
variera mellan olika telefonmodeller
och Android-versioner. Se telefonens
bruksanvisning för mer information.
Hantering och kontroll av maskinen
via appen är bara möjligt i ”närheten”,
det är inte möjligt att utföra
fjärråtgärder (t.ex. från ett annat rum
eller utanför huset).
l Vrid vredet till Smart Touch för att
aktivera sensorn på instrumentpanelen.
l Öppna appen, skapa en användarprofil
och
registrera
maskinen
enligt
anvisningarna på telefonens display eller
"Snabbguiden" på maskinen.
FUNKTIONER
Appens huvudfunktioner är:
l Voice Assistant (Röstassistent) - en
guide till att välja det perfekta
programmet
med
endast
tre
röstinmatningar
(kläder/tyger,
färg,
smuts).
40
Mer information, frågor och svar samt
en video för enkel registrering finns
på:
www.candysmarttouch.com/how-to
OBS:
NÄSTA GÅNG – regelbunden användning
Placera din telefon så att NFCantennen på baksidan ligger emot
Smart Touch-logotypen på tvättmaskinen.
l Du måste aktivera Smart Touch med
vredet varje gång du vill
maskinen med hjälp av appen.
hantera
SV
l Se till att du har låst upp telefonen (från
eventuellt vänteläge) och att du
har aktiverat NFC-funktionen på din
smarttelefon enligt stegen som nämndes
tidigare.
l Om du vill starta ett tvättprogram, lägg i
tvätt, tvättmedel och stäng luckan.
Om du inte vet var NFC-antennen
sitter kan du föra telefonen i en
cirkelrörelse över Smart Touchlogotypen
tills
appen
bekräftar
anslutningen. För att dataöverföringen
ska lyckas är det mycket viktigt
att
HÅLLA
SMARTTELEFONEN
PÅ
INSTRUMENTBRÄDAN
TILLS
FÖRFARANDET ÄR FÄRDIGT. Appen
kommer att informera dig om att
förfarandet har lyckats och att du kan
ta bort smarttelefonen.
l Välj önskad funktion i appen (t.ex.
starta ett program, kontrollprogram,
uppdateringsstatistik osv...).
l Följ instruktionerna på telefonens display
och HÅLL DEN PÅ Smart Touchlogotypen på maskinens instrumentbräda
när appen ber dig göra det.
Tjocka skal eller klistermärken i metall
på din telefon kan påverka eller
förhindra överföring av data mellan
dator och telefon. Ta bort dem vid
behov.
Att byta ut vissa delar av din
smarttelefon
(t.ex.
bakstycket,
batteriet, osv...) mot andra än
originaldelar kan leda till att NFCantennen tas bort och att du inte kan
använda appen fullt ut.
l För att starta ett program som redan har
hämtats till Smart Touch igen, välj
alternativet med programvredet och tryck
samtidigt på knapparna START/PAUS
och ALTERNATIV som visas på
kontrollpanelen.
41
Programtabell
1)
(MAX.) *
2
(se kontrollpanel)
PROGRAM
(MAX.)
2)
EcoMix 20°
2)
Färgad
5
7
8
9
10 11 12
40°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
3 3,5 3,5 4
60°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
1,5 2 2,5 3
14' 1
1
2
1
20°
8
Daglig 59 Min.
3)
6
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
Baby
Snabb
1
Hand/Silke
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Ull
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Sköljning
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Utpumpning +
Centrifugering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ömtåligt
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
( )
Blandat
Bomull
Vit
Jeans
2)
**
2)
2)
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
( )
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
( )
3
3
3
3
3
3
40°
3
3
Anpassningsbar inställning för vredet som du måste välja för att interagera med
appen och ladda ner tvättprogram. (se särskilt avsnitt).
Fabriken ställer in standardprogrammet Auto-Clean (Autorengöring), framtaget för
rengöring av maskinen.
42
Läs följande:
* Högsta tvättmängd för torra kläder beror
på modellen (se kontrollpanelen).
( )
Endast när alternativet FÖRTVÄTT
har valts (program som kan
användas
med
alternativet
FÖRTVÄTT).
1)
När ett program har valts visar
displayen den rekommenderade
temperaturen, som kan ändras
(när detta är tillåtet) med
temperaturknappen, men det går
inte att höja den över det tillåtna.
2)
För de visade programmen kan du
justera tid och intensitet för tvätten
med SMUTSNIVÅ-knappen.
3)
Med SNABB-programmet kan du
använda SNABB-knappen för att
välja ett av de tre tillgängliga
programmen på 14, 30 och 44
minuter.
** STANDARDPROGRAM FÖR BOMULL
ENLIGT (EU) Nr. 1015/2010 och Nr.
1061/2010.
BOMULLSPROGRAM MED
TEMPERATUR PÅ 60°C.
BOMULLSPROGRAM MED
TEMPERATUR PÅ 40°C.
De här programmen är lämpliga för tvätt
av normalsmutsig bomullstvätt och är
också de mest effektiva programmen för
vatten- och energiförbrukning för
bomullstvätt.
Programmen har utvecklats för att följa
temperaturerna på klädernas tvättmärkning
och den faktiska vattentemperaturen kan
skilja sig något från den temperatur som
anges för cykeln.
43
SV
(Endast för modeller med fack
för flytande tvättmedel)
Om du har några plagg med
fläckar som behöver behandlas
med blekmedel kan den första
fläckborttagningen göras i maskinen.
Häll blekmedlet i blekmedelsbehållaren
i fack nummer "2" i tvättmedelsfacket
och välj specialprogrammet SKÖLJ.
När detta är klart vrider du
programväljaren till AV-positionen,
lägger in resten av plaggen och
gör en vanlig tvätt med lämpligt
program.
Programval
Vill du tvätta olika slags material som är
olika smutsiga finns det specifika program
på tvättmaskinen för alla dina tvättbehov
(se tabellen).
EcoMix 20°
Med det här innovativa programmet kan
du tvätta olika tyger och kulörer ihop,
som bomull, syntet och blandade tyger
i bara 20°C med utmärkt tvättresultat.
Förbrukningen är cirka 40% av en vanlig
40°C bomullstvätt.
Färgad
Detta program är lämpligt för blandad tvätt
av olika sorters material och färg.
Trummans rotationsrörelse och vattennivå
är optimerade både för tvätt- och sköljfasen.
Den exakta rotationen gör att tvätten blir
mindre skrynklig.
VARNING:
Nya kulörta plagg bör tvättas separat
första gången de tvättas.
Blanda
aldrig
material.
ICKE
Hand/Silke
Med det här programmet får du en skonsam
tvättcykel för material som märkts som
"Endast handtvätt" och tvättbara plagg av
silke eller liknande material som tvättas
som silke enligt märkningen.
Ull
Det här programmet har en tvättcykel särskilt
utformad för maskintvättbara ulltyger eller för
plagg som ska tvättas för hand.
Sköljning
Det här programmet består av 3 sköljningar
med centrifugering emellan (som kan
minskas eller hoppas över med lämplig
knapp). Används för sköljning av alla typer
av tyger, exempelvis efter handtvätt.
Utpumpning + Centrifugering
Det här programmet avslutar utpumpningen
och kör en maximal centrifugering. Det går
att minska eller hoppa över centrifugeringen
med VARVTALSVAL-knappen.
Ömtåligt
Det här programmet växlar mellan aktivitet
och inaktivitet och är särskilt lämpligt för
tvätt av ömtåliga tyger. Tvättcykeln och
sköljningen görs med hög vattennivå för
bästa resultat.
FÄRGÄKTA
Baby
Med det här programmet kan du tvätta alla
babykläder i lägst 60°C och få ett perfekt
och hygieniskt resultat.
För bästa tvätteffekt rekommenderar vi
pulvertvättmedel.
Daglig 59 Min.
Det här speciellt utformade programmet ger
ett resultat av bra kvalitet men på mycket
kortare tid. Programmet är utformat för en
mindre tvättmängd (se programtabellen).
Snabb (14/30/44 Min.)
En tvättcykel som passar små tvättmängder
som inte är så smutsiga. Använder du det
här programmet rekommenderar vi att du
använder mindre tvättmedel är vanligt
för att undvika slöseri. Välj SNABBprogrammet och använd SNABB-knappen
för att välja ett av de tre programmen.
44
Blandat
Tvätt och skölj optimeras i trummans
rotationsrytm och vattennivåerna. De
försiktigare rotationerna ger färre rynkor i
materialen.
Bomull
Det här programmet är lämpligt för tvätt av
normalsmutsig bomullstvätt och är också
det mest effektiva programmet för vattenoch energiförbrukning för bomullstvätt.
Vit
För perfekt tvätt. Den sista centrifugeringen
med
högsta
hastighet
ger
effektiv
borttagning.
Jeans
Det här programmet har utformats för
högsta möjliga kvalitet vid tvätt av material
som jeans: perfekt för borttagning av smuts
utan att påverka fibrernas elasticitet.
som standard, för att rengöra trumman,
ta bort dåliga lukter och förbättra
tvättmaskinens livslängd.
Se till att starta programmet "Auto-Clean"
(Autorengöring) utan kläder i maskinen
och
endast
använda
tvättmedel
i
pulverform. Lämna luckan öppen i slutet av
programmet för att låta trumman torka.
Rekommenderas var 50:e tvätt.
45
SV
Smart Touch
Anpassningsbar inställning som du måste
välja när du vill skicka ett kommando från
appen till maskinen och för att ladda
ner/starta ett tvättprogram. (se särskilt
avsnitt och appens användarmanual för mer
information).
I alternativet Smart Touch ställer fabriken
in programmet "Auto-Clean" (Autorengöring)
7. FELSÖKNING OCH GARANTI
Om du tror att tvättmaskinen inte fungerar som avsett kan du läsa tipsen i snabbguiden
nedan för mer information om att avhjälpa de vanligaste problemen.
ENDAST FÖR SMART TOUCH-MODELLER.
Men hjälp av kontrollprogrammet (Smart Check-up) för App Candy simply-Fi kan
du kontrollera att maskinen fungerar när som helst. Allt du behöver är en
Android-smarttelefon med NFC-teknik. Mer information finns i appen.
Om maskinens display visar ett fel (med en kod eller blinkande lampor) kan du
aktivera appen och föra din Android-smarttelefon med NFC mot Smart Touchlogotypen. Nu är det möjligt att öppna katalogen för att lösa frågan.
FELRAPPORT
l Modeller med display: felet visas med bokstaven "E" och en siffra (exempel: Fel 2 =
E2).
l Modeller utan display: felet visas genom att alla lampor blinkar lika många gånger
som koden för felet, följt av en paus på 5 sekunder (exempel: Fel 2 = två blinkningar
– paus 5 sekunder – två blinkningar, osv...).
Fel som visas
E2 (med display)
lamporna blinkar 2
gånger
(utan display)
E3 (med display)
lamporna blinkar 3
gånger
(utan display)
E4 (med display)
lamporna blinkar 4
gånger
(utan display)
E7 (med display)
lamporna blinkar 7
gånger
(utan display)
Någon annan kod
Möjliga orsaker och praktiska lösningar:
Maskinen får inte in vatten.
Se till att vattenkranen är öppen.
Se till att vattenslangen inte är böjd, tilltrasslad eller instängd.
Avloppsslangen är inte på rätt höjd (se installationsavsnittet).
Stäng av vattenkranen, skruva loss vattenslangen från baksidan av
tvättmaskinen och se till att ”sandfiltret” inte är igensatt.
Tvättmaskinen tömmer inte ut vattnet.
Se till att filtret inte är igensatt.
Se till att avloppsslangen inte är böjd, tilltrasslad eller instängd.
Se till att husets avloppssystem inte är igensatt och låter vatten flöda
igenom utan hinder. Försök t.ex. att tömma ur vattnet i diskhon.
För mycket skum och/eller vatten.
Se till att du inte har använt för mycket tvättmedel eller en produkt
som inte är gjord för användning i tvättmaskin.
Problem med luckan.
Se till att luckan är ordentligt stängd. Se till att kläderna i maskinen
inte ligger i vägen för att stänga luckan.
Om luckan är blockerad, stäng av maskinen och dra ur/stäng av
elförsörjningen, vänta 2-3 minuter och öppna luckan.
Stäng av maskinen och dra ur/stäng av elförsörjningen, vänta en
minut. Starta maskinen och starta ett program. Kontakta ett
auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.
46
ANDRA PROBLEM
Tvättmaskinen
startar/fungerar inte
Vatten har läckt ut
på golvet vid
tvättmaskinen
Tvättmaskinen
centrifugerar inte
Kraftiga vibrationer
/buller under
centrifugeringen
Möjliga orsaker och praktiska lösningar:
Kontrollera
att
maskinen
är
ansluten
till
fungerande
eluttag/elförsörjning.
Se till att elen är påslagen.
Kontrollera att ev. vägguttag fungerar med en annan apparat, t.ex.
en lampa.
Luckan är kanske inte ordentligt stängd, öppna och stäng den igen.
Se till att önskat program har valts på rätt sätt och att startknappen
är intryckt.
Kontrollera att tvättmaskinen inte är i pausläge.
Det kan bero på en läcka i packningen mellan kranen och
vattenslangen. Om så är fallet måste packningen bytas och
anslutningen dras åt.
Se till att filtret är ordentligt stängt.
Om kläderna lagts in i tvättmaskinen ojämnt kan den:
• Försöka balansera tvätten och öka tiden för centrifugering.
• Minska centrifugeringens hastighet för att minska vibrationer och
buller.
• Hoppa över centrifugeringen för att skydda maskinen.
Se till att tvätten fördelas jämnt. Om tvätten är ojämn, fördela om den
och starta om programmet.
Det kan bero på att vattnet inte tömts ut helt och hållet: vänta några
minuter. Om problemet kvarstår, se avsnittet Fel 3.
Vissa modeller en har funktion för att hoppa över centrifugering, se
till att den inte är på.
Se till att inga alternativ som påverkar centrifugeringen är på.
Användning av för mycket tvättmedel kan förhindra att
centrifugeringen startar.
Tvättmaskinen kanske inte står i nivå: justera fötterna
enligt instruktionerna i det särskilda avsnittet.
Se till att transportskruvar, gummipluggar och distansrör tagits bort.
Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i trumman
(mynt, gångjärn, knappar osv...).
Tillverkargarantin omfattar fel som orsakats av elektriska eller mekaniska fel på
produkten till följd av handling eller underlåtenhet av tillverkaren. Om ett fel
orsakats av faktorer utanför den levererade produkten, missbruk eller av att
användningsinstruktionerna inte följts, får en avgift debiteras.
47
SV
Problem
Användning av ekologiska tvättmedel utan
fosfater kan leda till följande:
Kontakta ett auktoriserat servicecenter om
problemet kvarstår eller om du misstänker
felfunktion.
- vattnet från sköljningen kan se solkigt
ut: Effekten beror på lösgjorda zeoliter
som inte har någon negativ påverkan på
sköljresultatet.
Du rekommenderas att alltid använda
originaldelar som kan beställas från våra
auktoriserade servicecenter.
Garanti
Produkten omfattas av garanti i enlighet
med villkoren på garantibeviset som
medföljer produkten. Du måste fylla i
och spara garantibeviset, så du kan visa
det för auktoriserade servicecenter vid
behov.
- vitt damm (zeoliter) på färdig tvätt: det
här är normalt, dammet absorberas inte
av fibrerna och påverkar inte deras färg.
- skum i det sista sköljvattnet: det
behöver inte betyda att sköljningen är
otillfredsställande.
- mycket skumbildning: Det beror ofta på
anjoniska ytaktiva ämnen, som kan finnas
i tvättmedel och som kan vara svåra att
eliminera från tvätten.
Tvätten behöver inte sköljas igen: det
motverkar inte effekten.
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för
eventuella tryckfel i dokumentation
som medföljer produkten. Tillverkaren
förbehåller sig vidare rätten att utföra
sådana ändringar av produkten som kan
bedömas vara nödvändiga utan att
förändra dess väsentliga egenskaper.
48
SV
49
Kiitos, että valitsit Candy-pesukoneen.
Olemme varmoja, että se palvelee sinua
uskollisesti ja turvallisesti vaatteiden – myös
arkojen – päivittäisessä pesussa.
Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa,
että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule
ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen
noudattaminen on tärkeää:
Lue tästä käyttöohjeesta, kuinka laitetta
käytetään oikein ja turvallisesti ja kuinka
siitä pidetään tehokkaasti huolta.
l Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä.
l SähköKäytä pesukonetta vasta, kun
olet lukenut nämä ohjeet huolellisesti.
Suosittelemme,
että
säilytät
tämän
käyttöohjeen helposti saatavilla ja hyvässä
kunnossa myös mahdollisia myöhempiä
omistajia varten.
Tarkista, että laitteen mukana toimitetaan tämä
käyttöohje, takuutodistus, huoltokeskuksen
osoite ja energiatehokkuustarra. Tarkista myös,
että tulpat, poistoletkun käyrä sekä nestemäisen
pesu- tai valkaisuaineen lokero (vain joissain
malleissa) ovat mukana. Suosittelemme, että
säilytät kaikki nämä osat.
Jokaisen
tuotteen
tunnisteena
on
yksilöllinen 16-merkkinen koodi, jota
kutsutaan myös sarjanumeroksi. Koodi on
painettu tarraan, joka on liimattu laitteeseen
(luukun lähelle) tai joka löytyy tuotteen
sisällä olevasta asiakirjakuoresta. Koodi on
eräänlainen tuotekohtainen tunnistekortti,
jota tarvitaan tuotteen rekisteröimiseen ja
otettaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen.
ja elektroniikkalaiteromu on
toimitettava jätehuolto-organisaation tai
rekisteröityjen
yhtiöiden
ylläpitämiin
asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa
maissa on suurikokoisen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun
kotikeräyspalveluja.
Monissa maissa voit uuden laitteen oston
yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi
jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava
veloituksetta yksi vanha laite yhtä uutta
laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia
ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.
Sisällys
1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
2. ASENNUS
3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ
4. YLLÄPITO JA PUHDISTUS
Ympäristöehdot
5. PIKAKÄYTTÖOPAS
Tämä
laite
on
merkitty
eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta (WEEE)
2012/19/EU mukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää
saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa
haittaa ympäristölle) ja peruskomponentteja
(jotka voidaan käyttää uudelleen). On
tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä
voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet ja
käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki
materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää.
50
6. OHJAIMET JA OHJELMAT
7. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU
l Tämä
laite on tarkoitettu
käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa paikoissa, esimerkiksi:
− myymälöiden, toimistojen ja
muiden työpaikkojen henkilöstön
keittiötiloissa;
− maatiloilla;
− hotellien, motellien ja muiden
asuinpaikan tyyppisten paikkojen
asiakkaiden käytössä;
− aamiaismajoituksen
kaltaisessa käytössä.
Laitteen käyttö kotitalousympäristöstä
poikkeavissa
paikoissa
tai
tavanomaisista kodinhoitotoimista
poikkeavalla
tavalla,
kuten
kaupallinen
asiantuntijatai
ammattilaiskäyttö, on kiellettyä
myös edellä kuvatuissa paikoissa.
Jos laitetta käytetään näistä
ohjeista poikkeavalla tavalla, sen
käyttöikä
voi
lyhentyä
ja
valmistajan takuu voi raueta.
Valmistaja ei hyväksy mitään
laitteelle aiheutuvia vahinkoja tai
muita vahinkoja ja menetyksiä,
jotka aiheutuvat kotitalouskäytöstä
poikkeavasta käytöstä (myös
laitteen ollessa kotitalousympäristössä),
lain sallimassa enimmäislaajuudessa.
l Tätä
laitetta voivat käyttää
vähintään 8-vuotiaat lapset sekä
henkilöt, joiden fyysiset tai
henkiset valmiudet eivät riitä
laitteen turvallisen käsittelyyn tai
51
joilla ei ole laitteen käytön
edellyttämää kokemusta tai
tietoa, jos he toimivat toisen
henkilön valvonnassa tai ovat
saaneet ohjeistuksen laitteen
käyttöön ja käyttö tapahtuu
turvallisella
tavalla
ja
he
ymmärtävät laitteen käyttöön
liittyvät vaarat. Älä anna lasten
leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa puhdistaa ja huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
l Lapsia
on valvottava, etteivät
he leiki laitteella.
l Alle
3-vuotiaat
lapset
on
pidettävä loitolla, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
l Jos
virtajohto on vaurioitunut,
valmistajan
tai
valmistajan
huoltoedustajan tai muun vastaavan
pätevän henkilön on vaihdettava se
vaaran välttämiseksi.
l Käytä
veden syöttöliitäntään
vain laitteen mukana toimitettuja
letkuja (älä käytä vanhoja letkuja).
l Vedenpaineen
tulee olla 0,05–
0,8 MPa.
l Varmista,
että matto ei tuki
koneen pohjaa ja tuuletusaukkoja.
l Kone
sammutetaan kääntämällä
ohjelmavalitsimen
osoitinmerkki
pystysuoraan. Valitsimen kaikissa
muissa asennoissa kone on päällä
(vain
mallit,
joissa
on
ohjelmasäädin).
FI
1. YLEISET
TURVALLISUUSOHJEET
l Laite
on asennettava siten, että l Älä altista pesukonetta sateelle,
pistotulppaan on esteetön pääsy.
suoralle auringonvalolle tai muille
sääilmiöille.
l Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti
riippuu käytössä olevasta mallista l Kun siirrät pesukonetta, älä
nosta
sitä
valitsimista
tai
(katso ohjauspaneeli).
pesuainekotelosta, äläkä koskaan
kuljeta pesukonetta siten, että
l Tietoja tuotteen mikrokortista on
luukku painautuu työntökärryä
saatavana valmistajan verkkosivulta.
vasten.
Suosittelemme,
että
pesukonetta nostamassa on kaksi
henkilöä.
Turvallisuusohjeet
l Irrota
pesukoneen virtajohto ja
sulje vesihana ennen kuin
puhdistat tai huollat konetta.
l Varmista,
että sähköjärjestelmä on
maadoitettu. Jos näin ei ole,
pyydä valtuutetun ammattilaisen
apua.
l Vian
tai toimintahäiriön sattuessa
sammuta pesukone ja sulje
vesihana, älä yritä korjata konetta
itse. Ota välittömästi yhteyttä
asiakaspalveluun ja käytä vain
alkuperäisiä varaosia. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen
voi tehdä koneesta vaarallisen.
l Älä
käytä
muuntimia,
haaroituspistorasioita tai jatkojohtoja.
VAROITUS:
veden lämpötila voi nousta
hyvin korkeaksi pesun aikana.
l Varmista
ennen
luukun
avaamista, että rummussa ei ole
vettä.
Tämä
laite
täyttää
Euroopan turvallisuus- terveysl Älä koskaan irrota virtajohtoa ja ympäristövaatimukset, jotka
pistorasiasta vetämällä johdosta on asetettu lainsäädännössä tälle
tai koneesta.
laitteelle.
52
2. ASENNUS
l Katkaise
letkun pakkausnauhat
mutta varo vaurioittamasta
letkua ja virtajohtoa.
1
A
B
A
B
l Irrota
takaa 2 tai 4 ruuvia (A) ja
poista 2 tai 4 täytelevyä (B)
piirroksen 1 mukaisesti.
2
tai
4
käyttöohjekuoressa
tulpilla.
B
A
A
reikää
olevilla
FI
l Tuki
B
l Jos
pesukone
on
sisäänrakennettu, katkaise letkun
pakkausnauhat ja irrota 3 tai 4
ruuvia (A) ja poista 3 tai 4
täytelevyä (B).
malleissa yksi tai
useampi
täytelevy
putoaa
koneen sisään; poista nämä
levyt kallistamalla pesukonetta
eteenpäin. Tuki reiät kirjekuoressa
olevilla tulpilla.
2
A
1
l Joissain
2
3
B
VAROITUS:
pidä pakkausmateriaalit
poissa lasten ulottuvilta.
l Aseta
poliondalevy
koneen
pohjaan piirroksen 2 mukaisesti
(mallin mukaan kyseessä on
versio A, B tai C).
53
C
3
2
1
Vesiliitännät
3
l Liitä
laitteen mukana tullut letku
vesihanaan (piirros 3). Älä käytä vanhaa
letkua.
l Joissain malleissa voi olla yksi tai
useampi seuraavista ominaisuuksista:
l KUUMA JA KYLMÄ (piirros 4): Kuumaja kylmävesiliitäntä säästää energiaa.
Liitä harmaa letku kylmävesihanaan
ja
punainen letku kuumavesihanaan. Jos kone
voidaan liittää vain kylmävesihanaan,
joidenkin ohjelmien käynnistyminen kestää
muutaman minuutin pidempään.
4
1
l AQUASTOP (piirros 5): Syöttöletkussa
oleva laite, joka pysäyttää veden
virtauksen letkun vaurioituessa. Tällöin
“A”-ruutuun ilmestyy punainen merkki, ja
letku on vaihdettava uuteen. Avaa mutteri
painamalla yksisuuntaista lukitsinta “B”.
l AQUAPROTECT - SUOJATTU SYÖTTÖLETKU
(piirros 6): Jos varsinaisesta sisäletkusta
“A” vuotaa vettä, läpinäkyvä suojavaippa
“B” pitää veden sisällään ja pesuohjelma
voidaan
suorittaa
loppuun.
Kun
pesuohjelma on päättynyt, ota yhteyttä
asiakaspalveluun syöttöletkun vaihtamista
varten.
5
6
B
A
B
A
7
Sijoittaminen
l Siirrä pesukone seinän lähelle ja varo
54
min 4 cm
max 100 cm
vääntämästä tai puristamasta letkuja.
Aseta tyhjennysletku kylpyammeeseen tai
kytke se mieluummin seinässä olevaan
poistoaukkoon, jonka etäisyys lattiasta
on vähintään 50 cm ja halkaisija on
pesukoneen letkua suurempi (piirrokset 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Aseta kone vaakasuoraan säätämällä
jalkoja piirroksen 8 mukaisesti:
a.vapauta ruuvi kääntämällä mutteria
myötäpäivään;
b. pyöritä jalkaa ylös- tai alaspäin, kunnes
se on tukevasti lattiassa;
c.lukitse jalka kiristämällä mutteri kiinni
pesukoneen pohjaan.
8
A
B
l Kytke virtajohto.
VAROITUS:
jos virtajohto on vaihdettava uuteen,
ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
FI
C
Pesuainekotelo
Pesuainekotelo on jaettu kolmeen lokeroon
piirroksen 9 osoittamalla tavalla:
l lokero “1”: esipesuaine;
l lokero “ ”:lisäaineet, huuhteluaineet,
tärkkäyshajusteet jne;
9
1
2
VAROITUS:
Käytä vain nestemäisiä tuotteita.
Pesukone on säädetty annostelemaan
lisäaineita automaattisesti viimeisen
huuhtelun jokaisen jakson aikana.
10
l lokero “2”: pesuaine.
Joissain malleissa on myös kuppi
nestemäiselle pesuaineelle (piirros 10).
Jos käytät sitä, aseta se lokeroon 2. Näin
nestemäistä pesuainetta pääsee rumpuun
vain juuri oikeaan aikaan. Kuppia voidaan
käyttää myös valkaisuaineelle, kun valittuna
on huuhteluohjelma.
11
VAROITUS:
Joitakin pesuaineita on vaikea saada
poistettua.
Tällöin
suosittelemme
rumpuun asennettavan erikoissäiliön
käyttöä (esimerkki piirroksessa 11).
55
Seuraavassa pikaoppaassa on vinkkejä
ja suosituksia pesuaineen käytöstä
eri
lämpötiloissa.
Lue
aina
pesuainepakkauksesta
ohjeet
oikeaan
käyttöön ja annosteluun.
3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ
VINKKEJÄ
Täyttövinkkejä
VAROITUS: Huomaa seuraavat asiat,
kun lajittelet pyykkiä:
- Poista pyykistä metalliesineet, kuten
hiussoljet, neulat ja kolikot;
- Sulje vetoketjut ja tyynyliinojen napit, solmi
irralliset vyöt ja pitkät nauhat;
- Irrota verhoista ripustimet;
- Tutustu vaatteiden pesuohjeisiin huolellisesti;
- Poista sitkeät tahrat tahranpoistoaineilla.
l Kun peset huopia, peittoja tai muita raskaita
Erittäin
likaiseen
valkopesuun
suosittelemme
puuvillaohjelmaa,
vähintään
60°C:n
lämpötilaa
ja
normaalia pesujauhetta (tehokäyttöön
sopivaa), joka sisältää keskimääräisessä
tai korkeassa lämpötilassa erinomaisesti
toimivia valkaisuaineita.
tekstiilejä, suosittelemme välttämään linkousta.
l Kun peset villaa, varmista, että tekstiili on
konepestävä ja että siinä on ”puhdasta
uutta villaa” -symbolin lisäksi merkintä ”ei
huovutu” tai ”konepestävä”.
Hyödyllisiä neuvoja käyttäjälle
Opas koneen ympäristöystävälliseen
taloudelliseen käyttöön.
ja
Täytä kone mahdollisimman täyteen
l Energian, veden, pesuaineen ja ajan
käyttö on tehokkainta, kun käytetään
suositeltua
enimmäistäyttömäärää.
Energiaa säästyy jopa 50% pestäessä
täysi koneellinen kahden puolikkaan
koneellisen sijaan.
Tarvitaanko esipesua?
l Vain hyvin likaiselle pyykille! SÄÄSTÄT
pesuainetta, aikaa, vettä ja 5–15%
energiaa, kun ET valitse esipesuohjelmaa
vähän tai tavanomaisesti likaantuneelle
pyykille.
40—60°C:n
pesuohjelmiin
valitaan
sopiva pesuaine tekstiilien kuidun ja
likaantumisasteen mukaan.
Normaalit pesujauheet sopivat hyvin
likaisten valkoisten tai haalistumattomien
tekstiilien
pesuun,
ja
nestemäiset
pesuaineet
tai
värilliselle
pyykille
tarkoitetut pesujauheet sopivat vähän
likaantuneille värjätyille tekstiileille.
Alle 40°C:n pesuohjelmiin suosittelemme
nestemäisiä pesuaineita tai pesujauheita,
joiden erikseen mainitaan sopivan alhaisessa
lämpötilassa pesemiseen.
Tarvitaanko kuumaa vettä?
l Kun tahrat esikäsitellään tahranpoistoaineella
tai
kuivuneet
tahrat
liotetaan
vedessä ennen pesua, pesuohjelman
lämpötilaa voidaan laskea. Energiaa
säästyy
jopa
50%
käytettäessä
60°C:n pesuohjelmaa.
56
Villan tai silkin pesuun tulee käyttää
vain
erikseen
näille
tekstiileille
tarkoitettuja pesuaineita.
4. YLLÄPITO JA
PUHDISTUS
FI
Puhdista pesukoneen ulkopinnat kostealla
pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia aineita,
alkoholia
tai
liuottimia.
Pesukoneen
tavanomainen
puhdistus
ei
edellytä
erityistoimia:
puhdista
pesuainelokerot
ja
suodatin.
Jäljempänä
annetaan
vinkkejä pesukoneen siirtämiseen ja
pidempiaikaiseen käytöstäpoistoon.
Pesuainekotelon puhdistus
Suosituksia pesukoneen siirtoon
ja pitkäaikaiseen varastointiin
l Suosittelemme
pesuainelokeroiden
puhdistamista, jotta niihin ei kerry pesuja huuhteluainejäämiä.
l Jos pesukonetta pidetään varastossa
lämmittämättömässä tilassa pidemmän
aikaa, tyhjennä kaikista letkuista vesi.
l Irrota
pesuainekotelo vetämällä sitä
riittävän lujaa. Puhdista se juoksevalla
vedellä ja aseta takaisin paikalleen.
l Irrota pesukone verkkovirrasta.
l Irrota letku kiinnikkeestään, laske se alas
ja tyhjennä kaikki vesi astiaan.
Suodattimen puhdistus
l Kun olet valmis, kiinnitä poistoletku
l Pesukoneessa on erikoissuodatin, joka
kiinnikkeeseen.
kerää suuret irtokappaleet, kuten napit tai
kolikot, jotka voivat tukkia viemärin.
l Saatavana vain tietyissä malleissa: vedä
mutkalla oleva letku auki, poista tulppa ja
poista vesi letkusta astiaan.
l Suosittelemme, että ennen suodattimen
avaamista panet sen alle imukykyisen
pyyhkeen, jotta lattia pysyy kuivana.
l Käännä
suodatinta
vastapäivään
pystyasennossa olevaan pysäyttimeen asti.
l Irrota suodatin ja puhdista se. Kun olet
valmis, kiinnitä se takaisin kääntämällä
myötäpäivään.
l Kiinnitä
kaikki
pesukoneen
osat
päinvastaisessa järjestyksessä kuin edellä
on kuvattu.
57
5. PIKAKÄYTTÖOPAS
Pesukone sovittaa vesimäärän automaattisesti
pyykin laadun ja määrän mukaiseksi.
Järjestelmä vähentää energiankulutusta ja
lyhentää pesuaikoja huomattavasti.
6. OHJAIMET JA
OHJELMAT
M
A
Ohjelman valinta
l Kytke pesukoneeseen virta ja valitse
haluamasi ohjelma.
L
l Säädä tarvittaessa pesulämpötila ja paina
tarvittavia lisävalintapainikkeita.
I
l Aloita
pesuohjelma
painamalla
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
B
F
Mikäli sähkövirta katkeaa pesukoneen ollessa
käynnissä, asetukset pysyvät tallessa koneen
muistissa ja sähkövirran palatessa kone
jatkaa pesuohjelmaa keskeytyskohdasta.
l Ohjelman
lopussa
näytössä
lukee
”End” tai joissakin malleissa kaikki
pesuvaiheiden merkkivalot syttyvät.
G
H
C
E
D
A Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento
B KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike
C AJASTETTU ALOITUS-painike
D VALINNAT-painike
E PIKA/LIAN MÄÄRÄ -painike
Odota, kunnes LUUKUN TURVALLISUUDEN
merkivallot on sammunut, ennen kuin
avaat luukun.
F LÄMPÖTILAN VALINTA-painike
G LINKOUKSEN VALINTA-painike
l Katkaise pesukoneen virta.
H PÄIVÄ-YÖ- painike
Katso sopiva pesuohjelma ohjelmataulukosta
ja noudata siinä esitettyjä toimintaohjeita.
D+B Käynnistä SMART TOUCH
F+G PAINIKKEIDEN LUKITUS
I Digitaalinäyttö
Teknisiä tietoja
L LUUKUN TURVALLISUUDEN
merkkivalo
M SMART TOUCH -alue
Tarvittava vedenpaine:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Linkousteho:
katso arvokilpeä.
Liitäntäteho/ Tarvittava sulake/ Jännite:
katso arvokilpeä.
58
l Aloita valittu pesuohjelma painamalla
tätä.
VAROITUS:
Älä kosketa näyttöä samalla, kun kytket
pistotulppaa, sillä koneet kalibroivat
järjestelmänsä ensimmäisten sekuntien
aikana. Jos näyttöön kosketaan, kone ei
ehkä toimi oikein. Jos näin käy, irrota
pistotulppa ja kiinnitä se uudelleen.
Kun
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
on painettu, laitteen käynnistymisessä
voi kulua muutama sekunti.
Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento
(OFF)
l Paina
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
noin 2 sekunnin ajan (osa merkkivaloista
ja jäljellä olevan ajan ilmaisin osoittavat
vilkkumalla, että kone on pysähtynyt).
Kun
ohjelmanvalitsinta
käännetään,
näyttöön ilmestyvät valitun ohjelman
asetukset.
Ohjelman loputtua tai laitteen ollessa
koskematta tietyn ajan näytön kirkkautta
vähennetään energian säästämiseksi.
l Odota, kunnes LUUKUN TURVALLISUUDEN
merkivallot on sammunut, ennen kuin
avaat luukun.
HUOM. Kone sammutetaan kääntämällä
ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.
Ennen luukun avaamista tarkista, että
veden pinta on luukun alareunan
alapuolella, jotta vettä ei valu lattialle.
l Aloita valittu pesuohjelma painamalla
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
l Kun
olet
lisännyt
tai
poistanut
pyykkiä,
sulje
luukku
ja
paina
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta (ohjelma
jatkaa siitä, mihin se jäi).
l Kun ohjelma on valittu, ohjelmanvalitsin
pysyy valitun ohjelman kohdalla koko
ohjelman ajan.
l Luukku voidaan avata, kun näytössä lukee
OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN
"End" ja LUUKUN TURVALLISUUDEN
merkivallot on sammunut.
l Ohjelma
keskeytetään
valitsin POIS-asentoon.
l Katkaise pesukoneen virta kääntämällä
kääntämällä
valitsin POIS-asentoon.
l Odota
2 minuuttia,
turvalukitus aukeaa.
Ohjelmanvalitsin
on
palautettava
POIS-asentoon jokaisen ohjelman
jälkeen
tai
aloitettaessa
uutta
pesuohjelmaa
ennen
ohjelman
valintaa ja käynnistämistä.
kunnes
luukun
AJASTETTU ALOITUS-painike
l Painikkeesta
voidaan
ohjelmoida
pesuohjelma alkamaan viiveellä enintään
24 tunnin kuluttua.
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike
l Aloitus ajastetaan seuraavasti:
Sulje luukku ENNEN kuin painat
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
- Aseta haluttu ohjelma.
59
FI
PYYKIN LISÄÄMINEN OHJELMAN
KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN (TAUKO)
- Aktivoi painike painamalla sitä kerran
(näyttöön tulee h00) ja aseta sen
jälkeen 1 tunnin viive painamalla
uudelleen painiketta (näyttöön tulee
h01). Ohjelmoitu viive kasvaa tunnilla
joka kerran, kun painiketta painetaan,
kunnes näytössä lukee h24. Sen
jälkeen
painikkeen
painaminen
palauttaa ajastuksen nollaan.
- Vahvista painamalla KÄYNNISTÄ/TAUKOpainiketta. Laskenta alkaa, ja kun aika on
kulunut, ohjelma käynnistyy automaattisesti.
l Ajastettu
aloitus voidaan peruuttaa
kääntämällä ohjelmavalitsin POIS-asentoon.
Jos sähkö katkeaa koneen ollessa
käynnissä, valittu ohjelma on tallennettu
muistiin ja jatkuu sähkön palattua
kohdasta, jossa se oli sähkön katketessa.
l Toiminto
on
suunniteltu
etenkin
herkkäihoisille,
joille
pienetkin
pesuainejäämät
voivat
aiheuttaa
ärsytystä tai allergiaoireita.
l Lisähuuhtelua
suositellaan
myös
lastenvaatteille ja silloin, kun erittäin
likaisten tekstiilien pesussa käytetään
paljon pesuainetta tai kun pestään
pyyhkeitä, joiden kuituihin jää yleensä
helposti pesuainejäämiä.
- HYGIENIA +
Voit
valita
tämän,
kun
pesuveden
lämpötilaksi on valittu 60°C. Tämä valinta
lisää pesun hygieenisyyttä ylläpitämällä
samaa pesuveden lämpötilaa koko pesun
ajan.
Valittaessa toimintoa, joka ei sovellu
valittuun ohjelmaan, merkkivalo ensin
vilkkuu ja sitten sammuu.
Seuraavat valinnat on tehtävä ennen
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painikkeen painamista.
VALINNAT-painike
PIKA/LIAN MÄÄRÄ -painike
Painikkeella voidaan tehdä kolme valintaa:
- ESIPESU
l Valinnalla suoritetaan esipesu, josta on
hyötyä etenkin pestäessä erittäin likaisia
tekstiilejä (voidaan käyttää vain joissain
ohjelmissa, katso ohjelmataulukko).
l Suosittelemme käyttämään pesuainetta
vain 20% pakkauksen suosittelemista
määristä.
- AQUAPLUS
l Tällä valinnalla (käytettävissä vain
joissain ohjelmissa) pyykin pesemiseen
käytetään runsaammin vettä, ja yhdessä
rummun uudenlaisten pyörimisjaksojen
kanssa, jolloin vettä täytetään ja
tyhjennetään, pyykeistä tulee täydellisen
puhtaita ja perusteellisesti huuhdeltuja.
Näin niihin ei jää pesuainejäämiä ja
puhdistus on erittäin tehokasta.
60
Painikkeella voidaan tehdä kaksi
valintaa valitun pesuohjelman mukaan.
eri
- PIKA
Painike aktivoituu, kun ohjelmavalitsimesta
valitaan PIKA (14/30/44 Min.) -ohjelma, ja
sillä voi valita jonkin kolmesta mainitusta
ohjelman kestosta.
- LIAN MÄÄRÄ -painike
l Kun ohjelma on valittu, sille asetettu
pesuaika näytetään automaattisesti.
l Tällä
painikkeella voit valita jonkin
kolmesta
pesutehokkuuden
tasosta
muuttamalla ohjelman pituutta tekstiilien
likaisuuden mukaisesti (voidaan käyttää
vain
joissain
ohjelmissa,
katso
pesuohjelmataulukko).
LÄMPÖTILAN VALINTA -painike
PÄIVÄ-YÖ- painike
l Painikkeesta
l Valinta
muuttaa
pienentää
välilinkousten
nopeuden 400 kierrokseen minuutissa,
mikäli mahdollista, lisää huuhtelussa
käytettävän veden määrää ja pitää pyykit
veteen
upotettuna
loppuhuuhtelun
jälkeen, jotta kuidut levittyvät tasaisesti.
l Tekstiilien säästämiseksi lämpötilaa ei voi
nostaa yli kunkin
enimmäislämpötilan.
ohjelman
sallitun
l Jos haluat kylmän pesuohjelman, kaikkien
l Vaiheessa, jossa vettä pidetään säiliössä,
ilmaisinten on oltava sammuksissa.
merkkivalo vilkkuu osoittamassa, että
kone on seisahtunut.
LINKOUKSEN VALINTA -painike
l Kun valinta poistetaan, ohjelma päättyy
linkoukseen (joka voidaan hidastaa tai
ohittaa sitä vastaavasta painikkeesta) ja
tyhjennykseen.
l Painiketta painamalla voidaan vähentää
linkouksen enimmäisnopeutta tai poistaa
linkous kokonaan käytöstä.
l Elektronisen
ohjauksen
avulla
välivaiheiden vesi tyhjennetään hiljaisesti,
joten valinta sopii hyvin yöllä tapahtuvaan
pesuun.
l Jos
pesuohjemerkinnöissä
ei
ole
erikoisohjeita, voidaan käyttää ohjelman
tavanomaista suurinta linkousnopeutta.
Jotta
tekstiilit
eivät
vaurioituisi,
nopeutta ei voi nostaa eri ohjelmille
asetettua enimmäisnopeutta suuremmaksi.
Tämä valinta on tehtävä ennen
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painikkeen painamista.
KÄYNNISTÄ SMART TOUCH
l Linkous palautetaan käyttöön painamalla
painiketta, kunnes päästään haluttuun
linkousnopeuteen.
l Linkousnopeutta
voidaan
pysäyttämättä konetta.
Kun painat samanaikaisesti KÄYNNISTÄ/TAUKO
ja VALINNAT -painikkeita, sovelluksesta
ennalta ladattu ohjelma käynnistyy, jos
ohjelmavalitsimesta on valittu Smart Touch
(tarkempia tietoja löydät tämän käyttöohjeen
asianomaisesta kohdasta).
muuttaa
Jos pesuainetta käytetään liikaa, se
voi aiheuttaa liiallista vaahtoamista.
Jos laite havaitsee liikaa vaahtoa, se
voi ohittaa linkousvaiheen tai pidentää
ohjelman
kestoa
ja
lisätä
vedenkulutusta.
PAINIKKEIDEN LUKITUS
l Voit
lukita
painikkeet
painamalla
samanaikaisesti LÄMPÖTILAN VALINTAja LINKOUKSEN VALINTA -painikkeita
noin 3 sekunnin ajan. Näin voit estää
ei-toivotut muutokset, jos painiketta
painetaan vahingossa koneen ollessa
käynnissä.
Koneessa on elektroninen laite,
joka
estää
linkouksen,
mikäli
pyykkikuorma ei ole tasapainossa.
Tämä vähentää koneen melua ja
tärinää ja siten pidentää koneen
käyttöikää.
l Lukituksen voi poistaa painamalla näitä
kahta painiketta samanaikaisesti
sammuttamalla laite.
61
tai
FI
voidaan
pesuohjelmien lämpötilaa.
Digitaalinäyttö
3) LÄMPÖTILAN VALINTA MERKKIVALOT
Näytön avulla tiedät jatkuvasti, missä tilassa
kone on.
Näyttää valitun ohjelman pesulämpötilan,
jota voidaan muuttaa (jos sallittu) sitä
vastaavasta painikkeesta.
Jos haluat kylmän pesuohjelman, kaikkien
ilmaisinten on oltava sammuksissa.
3
1 2 784 9
5
6
4) OHJELMAN KESTO
l Kun ohjelma on valittu, näytössä näkyy
automaattisesti ohjelman kesto. Se
vaihtelee sen mukaan, mitä toimintoja on
valittu.
6
l Kun ohjelma on käynnistetty, näytössä
näkyy koko ajan ohjelman jäljellä oleva
aika.
1) LUUKUN TURVALLISUUDEN
MERKKIVALO
l Laite laskee valitun ohjelman päättymiseen
kuluvan ajan vakiotäyttömäärän mukaisesti,
ja ohjelman aikana laite korjaa aikaa
kuorman
määrän
ja
koostumuksen
mukaisesti.
l Kuvake osoittaa luukun olevan lukittu.
Sulje luukku ENNEN kuin painat
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
5) LIAN MÄÄRÄ MERKKIVALOT
l Kun
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
painetaan koneen luukun ollessa
suljettuna, merkkivalo vilkkuu hetken ja
palaa sitten jatkuvasti.
l Kun
ohjelma on valittu,
näyttää
automaattisesti
asetetun lian määrän tason.
merkkivalo
ohjelmalle
l Kun valitaan toinen lian määrän taso, sitä
vastaava merkkivalo syttyy.
Jos luukku ei ole kunnolla suljettu,
merkkivalon vilkkuminen jatkuu noin
7 sekunnin ajan, minkä jälkeen
käynnistyskomento perutaan automaattisesti.
Jos näin käy, sulje luukku kunnolla
ja paina KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
uudelleen.
6) VALINNAT MERKKIVALOT
Merkkivalo osoittaa painikkeesta valitun
valinnan.
l Odota, kunnes LUUKUN TURVALLISUUDEN
merkivallot on sammunut, ennen kuin
avaat luukun.
7) PAINIKKEIDEN LUKITUS MERKKIVALO
Merkkivalo osoittaa, että painikkeet on
lukittu.
8) Wi-Fi (vain joissain malleissa)
l Wi-Fillä varustetuissa malleissa kuvake
osoittaa, että Wi-Fi-järjestelmä on käytössä.
2) LINKOUSNOPEUS
Näyttää valitun ohjelman linkousnopeuden,
jota voidaan muuttaa tai joka voidaan
poistaa sitä vastaavasta painikkeesta.
62
l Wi-Fi toiminnon käyttö- ja asennusohjeet
löytyvät "Download" –osion alta osoitteessa
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
9) Kg Detector MERKKIVALO (toiminto
on käytössä vain joissain ohjelmissa)
- laskee pesuohjelman keston;
l "Kg Check"-merkkivalo palaa ohjelman
- ohjaa huuhtelua pestäväksi valitun
kuitutyypin mukaan;
ensimmäisten minuuttien aikana, kun
älykäs anturi punnitsee pyykin ja säätää
ohjelman keston sekä veden ja sähkön
kulutuksen sopivaksi.
- säätää rummun pyörimistahdin valitulle
kuitutyypille sopivaksi;
l Jokaisen
pesuvaiheen aikana "Kg
Check" seuraa rummussa olevan pyykin
tietoja, ja pesun ensimmäisten minuuttien
aikana se:
- säätää linkousnopeutta latauksen määrän
mukaan epätasapainoisuuden välttämiseksi.
- säätää tarvittavan veden määrää;
63
FI
- tunnistaa vaahtoutumisen ja lisää
tarvittaessa veden määrää huuhtelun
aikana;
l Cycles – Uusien pesuohjelmien lataus ja
SMART TOUCH
aktivointi.
Tämä kodinkone on varustettu Smart
Touch -tekniikalla, jonka avulla laite pystyy
sovelluksen kautta keskustelemaan NFClähitiedonsiirto-ominaisuudella varustettujen
Android-pohjaisten älypuhelinten kanssa.
l Lataa
Candy
älypuhelimeesi.
simply-Fi
-sovellus
Vuorovaikutus
koneen + sisällön
kanssa
Androidälypuhelin ilman
NFC-toimintoa
Vain sisältö
Android-tabletti
Vain sisältö
Apple iPhone
Vain sisältö
Apple iPad
Vain sisältö
puhdistusohjelmat ja vianetsintäopas.
l My Statistics – Pesutilastoja ja vinkkejä
koneen tehokkaampaan käyttöön.
Tutustu lähemmin Smart Touch toimintoihin käyttämällä sovellusta
DEMO-tilassa tai mene osoitteeseen:
www.candysmarttouch.com
Candy
simply-Fi
-sovellus
on
saatavilla sekä Android- että iOSpohjaisille tableteille ja älypuhelimille.
Vuorovaikutus
koneen
kanssa
ja
Smart Touch -tekniikan tarjoamien
mahdollisuuksien
hyödyntäminen
onnistuu
kuitenkin
vain
NFCtoiminnon
sisältävillä
Androidälypuhelimilla, ks. taulukko alla:
NFC-toiminnon
sisältävä
Androidälypuhelin
l Smart Care – Koneen tarkistus- ja
SMART TOUCH -OMINAISUUDEN
KÄYTTÖ
ENSIMMÄINEN KERTA - Kodinkoneen
rekisteröinti
l Mene Android-älypuhelimesi asetusvalikkoon
ja aktivoi NFC-ominaisuus
"Yhteydet".
kohdassa
Älypuhelimen mallin ja Androidversion mukaan NFC:n aktivointi voi
tapahtua eri tavalla. Lisätietoja saat
älypuhelimesi käyttöoppaasta.
l Aseta ohjelmavalitsin kohtaan Smart
Touch, jolloin laitteen käyttöpaneelissa
oleva anturi käynnistyy.
Kodinkonetta voi hallita ja ohjata
sovelluksen kautta vain koneen
vieressä
–
etäohjaus
ei
ole
mahdollista (esim. toisesta huoneesta
tai talon ulkopuolelta).
l Avaa sovellus, luo käyttäjäprofiili ja
rekisteröi
kodinkone
älypuhelimen
näytölle tulevien ohjeiden tai kodinkoneen
pikaoppaan ohjeiden mukaisesti.
TOIMINNOT
Sovelluksen päätoiminnot ovat:
l Voice Assistant – Ääniavustaja, joka
auttaa sinua valitsemaan parhaan
pesuohjelman vain kolmella äänikomennolla
(tekstiili, väri, lian määrä).
64
Lisätietoja, usein kysytyt kysymykset
sekä video rekisteröinnistä löytyvät
osoitteesta:
www.candysmarttouch.com/how-to
TÄRKEÄÄ:
SEURAAVA KERTA – Normaali käyttö
l Kun
Pidä älypuhelinta siten, että sen NFCantenni on kodinkoneen Smart Touch logon kohdalla.
haluat
ohjata
kodinkonetta
sovelluksen kautta, käynnistä Smart
Touch
-toimintatila
asettamalla
ohjelmavalitsin sitä vastaavaan asentoon.
l Varmista, että olet avannut puhelimen
FI
näytön
lukituksen
(mahdollisesta
valmiustilasta) ja aktivoinut puhelimen
NFC-ominaisuuden. Jos et ole tehnyt
tätä, noudata edellä esitettyjä ohjeita.
l Kun haluat käynnistää pesuohjelman,
Mikäli et tiedä, missä puhelimen NFCantenni on, liikuttele puhelinta hitaasti
ympyrässä Smart Touch -logon edessä,
kunnes sovellus vahvistaa yhteyden.
Jotta tiedonsiirto onnistuu, on tärkeää
PITÄÄ
PUHELIN
KÄYTTÖPANEELIN
PÄÄLLÄ TOIMENPITEESEEN KULUVIEN
MUUTAMIEN SEKUNTIEN AJAN. Laite
ilmoittaa
viestillä
toimenpiteen
onnistumisesta ja neuvoo, milloin
puhelimen voi siirtää pois.
täytä kone pyykillä, lisää pesuaine ja sulje
luukku.
l Valitse
toiminto sovelluksesta (esim.
ohjelman käynnistys, tarkistus, tilastojen
päivitys jne.).
l Noudata
puhelimen näytölle tulevia
ohjeita ja PIDÄ PUHELIN laitteen
käyttöpaneelin Smart Touch -logon
päällä, kun sovellus niin ohjeistaa.
Älypuhelimen paksu suojakotelo tai
metallinen
tarra
voi
haitata
kodinkoneen ja puhelimen välistä
yhteyttä. Poista ne tarvittaessa.
Jos puhelimen osia (esim. takakansi,
akku jne.) on vaihdettu muihin kuin
alkuperäisiin osiin, on myös NFCantenni voitu poistaa, mikä estää
sovelluksen käytön kokonaisuudessaan.
l Jos
haluat
käynnistää
uudelleen
ohjelman, joka on jo ladattu Smart Touch
-toimintoon, valitse se ohjelmavalitsimella
ja
paina
sitten
samanaikaisesti
käyttöpaneelin ”KÄYNNISTÄ/TAUKO” ja
VALINNAT -painikkeita.
65
Ohjelmataulukko
1)
(ENINT.)*
2
(katso ohjauspaneeli)
OHJELMA
(ENINT.)
EcoMix 20°
Kirjopyykki
2)
2)
5
7
8
9
10 11 12
40°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
3 3,5 3,5 4
60°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
1,5 2 2,5 3
14' 1
1
2
1
20°
8
Päivittäinen
59 Min.
3)
6
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
Baby
Pika
1
Käsinpesu/Silkki
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Villa
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Huuhtelut
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tyhjennys ja
Linkous
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Arat kuidut
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
( )
Sekapyykki
Puuvilla
Valkopyykki
Farkut
2)
**
2)
2)
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
( )
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
( )
3
3
3
3
3
3
40°
3
3
Räätälöitävissä oleva ohjelmavalitsimen asetus, joka valitaan, kun halutaan
kodinkoneen kommunikoivan älypuhelinsovelluksen kanssa pesuohjelmien
lataamiseksi (ks. kyseinen kohta). Oletusohjelmaksi on tehtaalla asetettu
Auto-Clean (Automaattinen puhdistus), joka puhdistaa pesukoneen.
66
Lue nämä huomautukset:
* Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti
riippuu käytössä olevasta mallista (katso
ohjauspaneeli).
** VAKIOPUUVILLAOHJELMAT (EU)
Nro 1015/2010:n ja Nro 1061/2010:n
MUKAISESTI.
( )
Vain, kun ESIPESU-valinta on
valittuna (ohjelmat, joissa voidaan
valita ESIPESU-valinta).
1)
Kun ohjelma on valittu, näytöllä
näkyy suositeltu pesulämpötila,
jota voidaan muuttaa (jos sallittu)
sitä vastaavasta painikkeesta,
mutta ei kuitenkaan suurinta
sallittua lämpötilaa korkeammaksi.
2)
Esitettyjen ohjelmien pesuvaiheen
kestoa ja tehokkuutta voidaan
säätää LIAN MÄÄRÄ -painikkeesta.
3)
Kun valitsimesta valitaan PIKAohjelma, voi PIKA-painikkeesta
valita pikaohjelman kestoksi 14,
30 tai 44 minuuttia.
PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 60°C.
PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 40°C.
Nämä ohjelmat soveltuvat tavanomaisesti
likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja
ne ovat tehokkaimmat puuvillapyykin
pesuohjelmat yhdistetyllä sähkön- ja
vedenkulutuksella mitattuna.
Nämä ohjelmat noudattavat vaatteiden
pesuohjeiden
lämpötilamerkintää,
ja
todellinen veden lämpötila voi hieman
poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
67
FI
(Vain
mallit,
joissa
on
nestemäisen pesuaineen lokero)
Jos vain osassa pyykistä on
tahroja, joita pitää käsitellä
nestemäisellä
valkaisuaineella,
tahrojen
esikäsittely
voidaan
suorittaa pesukoneessa.
Kaada valkaisuaine nestemäisen
valkaisuaineen säiliöön, joka on
pesuainekotelon lokerossa 2, ja
valitse HUUHTELU-erikoisohjelma.
Kun tämä vaihe on päättynyt,
käännä ohjelmanvalitsin POISasentoon, lisää loput pyykit ja
jatka
tavanomaiseen
pesuun
sopivimmalla ohjelmalla.
Ohjelman valinta
Pesukoneessa on ohjelmia, jotka on
suunniteltu erilaisille tekstiileille ja eri tavalla
likaantuneelle pyykille (katso taulukko).
EcoMix 20°
Tämän innovatiivisen ohjelman avulla voit
pestä samaan aikaan erilaisia materiaaleja
ja värejä, kuten puuvillaa, synteettisiä
kuituja ja sekoitekankaita, vain 20°C:n
lämpötilassa, ja se tuottaa erinomaisen
pesutuloksen. Ohjelma kuluttaa vain
noin 40 prosenttia perinteisen 40°C:n
kirjopesuohjelman kulutuksesta.
Kirjopyykki
Tällä ohjelmalla voidaan pestä eri
materiaaleja ja värejä sekaisin. Rummun
pyörimisliike ja veden määrä on optimoitu
sekä pesu- että huuhteluvaiheen aikana.
Tarkka linkous rypistää tekstiilejä vähemmän.
VAROITUS:
Uudet värilliset vaatteet tulee pestä
erikseen ensimmäisellä kerralla.
Käsinpesu/Silkki
Ohjelma ajaa arat kuidut -pesuohjelman,
joka on tarkoitettu käsinpestäville vaatteille
sekä silkistä valmistetuille tai "pestävä
silkkinä"-merkinnällä varustetuille pyykeille.
Villa
Ohjelmaan
kuuluu
konepestäville
villakankaille
tai
käsinpestäville
villavaatteille sopiva pesujakso.
Huuhtelut
Ohjelma suorittaa kolme huuhtelua, joiden
välissä on linkous (jota voidaan hidastaa tai
joka voidaan ohittaa kokonaan painikkeesta).
Käytetään
huuhtelemaan
kaikenlaisia
tekstiilejä esimerkiksi käsinpesun jälkeen.
Tyhjennys ja Linkous
Ohjelma
tyhjentää
veden
kokonaan
ja
suorittaa
täyden
linkouksen.
Linkousnopeutta voidaan pienentää tai
linkous voidaan poistaa LINKOUKSEN
VALINTA -painikkeesta.
Arat kuidut
Ohjelma vuorottelee työvaiheita ja taukoja
ja
sopii
etenkin
arkojen
tekstiilien
pesemiseen. Pesujaksossa ja huuhteluissa
käytetään runsaasti vettä, jotta lopputulos
on paras mahdollinen.
VÄRIÄ PÄÄSTÄVIÄ tekstiilejä ei saa
sekoittaa.
Baby
Tämän ohjelman avulla voit pestä kaikki
vauvan vaatteet täydellisen puhtaaksi, aseta
pesulämpötilaksi vähintään 60 astetta.
Optimoidaksesi
puhdistus
tuloksen
suosittelemme jauhemaisen pesuaineen käyttöä.
Päivittäinen 59 Min.
Tämä erikoisohjelma tuottaa laadukkaan
pesutuloksen, mutta lyhentää pesuaikaa
merkittävästi. Ohjelma on suunniteltu
tavallista
pienemmälle
pyykkimäärälle
(katso ohjelmataulukko).
Pika (14/30/44 Min.)
Pesuohjelmaa suositellaan pienille määrille
vähän
likaantunutta
pyykkiä.
Tähän
ohjelmaan
suositellaan
käytettäväksi
tavallista vähemmän pesuainetta, jotta sitä
ei mene tarpeettomasti hukkaan. PIKAohjelman valitsemisen jälkeen voidaan
painikkeesta
valita
yksi
kolmesta
käytettävissä olevasta ohjelmasta.
68
Sekapyykki
Pesu- ja huuhteluvaiheissa optimoidaan
rummun pyörimistahti ja veden määrä.
Hellävarainen linkous rypistää tekstiilejä
vähemmän.
Puuvilla
Ohjelma
soveltuu
tavanomaisesti
likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja
se on tehokkain puuvillapyykin pesuohjelma
yhdistetyllä sähkön- ja vedenkulutuksella
mitattuna.
Valkopyykki
Pesee
täydellisesti.
Loppulinkous
enimmäisnopeudella
poistaa
kosteutta
tehokkaasti.
Farkut
Ohjelma
kestävien
tekstiilien,
kuten
farkkukankaiden,
parhaaseen
pesuun.
Poistaa erittäin hyvin likaa vaikuttamatta
tekstiilien joustavuuteen.
puhdistaa pesurummun, poistaa hajuja ja
pidentää pesukoneen käyttöikää.
Valitessasi "Auto-Clean" (Automaattinen
puhdistus)
-ohjelman
tarkista,
että
koneessa ei ole pyykkiä, ja käytä vain
jauhemaista
pesuainetta.
Ohjelman
päätyttyä jätä pesukoneen luukku auki, jotta
pesurumpu kuivuu.
Puhdistusohjelma on suositeltavaa ajaa 50
pesun välein.
FI
Smart Touch
Räätälöitävissä oleva ohjelmavalitsimen
asetus, joka valitaan, kun halutaan
kodinkoneen kommunikoivan älypuhelinsovelluksen
kanssa
pesuohjelmien
lataamiseksi/
käynnistämiseksi
(ks.
sovelluksen
käyttöoppaan kyseinen kohta).
Tehtaan jäljiltä Smart Touch -toiminnon
oletusasetuksena
on
"Auto-Clean"
(Automaattinen puhdistus) -ohjelma, joka
69
7. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU
Jos epäilet, että pesukone ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavasta pikaoppaasta, jossa
on vinkkejä yleisimpien ongelmien korjaamiseen.
KOSKEE VAIN SMART TOUCH -MALLEJA.
Candy simply-Fi -sovelluksen Smart Check-up-ohjelman avulla voit tarkistaa
milloin tahansa, että kodinkoneesi toimii oikein. Tarvitset vain Androidälypuhelimen, jossa on NFC-ominaisuus. Lisätietoja on sovelluksessa.
Jos kodinkoneen näytöllä näkyy virhe (joko virhekoodi tai vilkkuvia
merkkivaloja), käynnistä sovellus ja vie NFC-ominaisuudella varustettu Androidälypuhelin koneen Smart Touch -logon viereen. Sen jälkeen voit käynnistää
hakemiston ongelman ratkaisemiseksi.
VIRHEILMOITUKSET
l Näytölliset mallit: virhe esitetään numerona, jonka edessä on kirjain E (esimerkki:
virhe 2 = E2).
l Näytöttömät mallit: virhe esitetään vilkkuvilla merkkivaloilla (esimerkki: virhe 2 =
merkkivalo välähtää kahdesti – 5 sekunnin tauko – 2 välähdystä jne.).
Virheilmoitus
E2 (näytöllinen malli)
2 välähdystä
(näytötön malli)
Mahdolliset syyt ja ratkaisut
Kone ei saa vettä.
Tarkista, että hana on auki.
Tarkista, että veden syöttöletku ei ole mutkalla tai puristuksissa.
Poistoletku väärällä korkeudella (ks. asennus).
E3 (näytöllinen malli)
3 välähdystä
(näytötön malli)
E4 (näytöllinen malli)
4 välähdystä
(näytötön malli)
E7 (näytöllinen malli)
7 välähdystä
(näytötön malli)
Muu virhekoodi
Sulje hana, irrota täyttöletku pesukoneen takaa ja tarkista, ettei
suodatin ole tukossa.
Pesukone ei poista vettä.
Tarkista, että suodatin ei ole tukossa.
Tarkista, että poistoletku ei ole mutkalla tai puristuksissa.
Tarkista, että viemäri ei ole tukossa ja vesi pääsee virtaamaan siinä
esteettömästi. Yritä tyhjentää vesi pesualtaaseen.
Liikaa vaahtoa ja/tai vettä.
Tarkista, ettet ole käyttänyt liikaa pesuainetta tai ettet ole käyttänyt
tuotetta, jota ei ole tarkoitettu pesukoneeseen.
Luukkuongelma.
Tarkista, että luukku on kunnolla suljettu. Tarkista, etteivät koneen
sisällä olevat pyykit estä luukun sulkeutumista.
Jos luukku on jumissa, sulje virta, irrota koneen pistotulppa
pistorasiasta, odota 2–3 minuuttia ja avaa luukku.
Sulje virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, odota minuutti. Kytke virta
ja käynnistä pesuohjelma. Jos virhe ei poistu, ota yhteyttä
valtuutettuun asiakaspalveluun.
70
MUITA HÄIRIÖTILANTEITA
Pesukone ei
toimi/käynnisty
Lattialle pesukoneen
lähelle vuotaa vettä
Pesukone ei linkoa
Linkous aiheuttaa
tärinää/melua
Mahdolliset syyt ja ratkaisut
Tarkista, että kone on kytketty toimivaan pistorasiaan.
Tarkista, että virta on päällä.
Tarkista jollain toisella laitteella, kuten lampulla, että pistorasiaan
tulee virtaa.
Luukkua ei ehkä ole suljettu kunnolla. Avaa luukku ja sulje se
uudelleen.
Tarkista, onko haluttu ohjelma valittu oikein ja onko
käynnistyspainiketta painettu.
Tarkista, ettei pesukone ole pysäytystilassa.
Tämä voi johtua hanan ja syöttöletkun välisen tiivisteen vuodosta.
Vaihda tällöin tiiviste ja kiristä letku hanaan.
Tarkista, että suodatin on kunnolla kiinni.
Jos pyykit eivät ole pesurummussa optimaalisesti, pesukone
saattaa:
yrittää tasapainottaa kuormaa, mikä pidentää linkousaikaa;
alentaa linkousnopeutta tärinän ja melun vähentämiseksi;
keskeyttää linkouksen koneen suojelemiseksi.
Tarkista, että pesurummun kuorma jakautuu tasaisesti. Tarvittaessa
poista pyykit ja aseta ne koneeseen uudestaan tasaisesti.
Syynä voi olla, että kaikkea vettä ei ole vielä poistettu.
Odota muutama minuutti. Jos ongelma jatkuu, ks. virhe 3.
Joissakin malleissa on mahdollista estää linkous. Tarkista, että
linkous on sallittu.
Tarkista, ettet ole valinnut vaihtoehtoa, joka vaikuttaa linkoukseen.
Liian suuri pesuainemäärä voi estää linkouksen alkamisen.
Pesukonetta ei ehkä ole kunnolla vaaitettu. Säädä tarvittaessa
koneen jalkoja käyttöohjeessa esitetyllä tavalla.
Tarkista, että kuljetusruuvit, kumitulpat ja holkit on poistettu.
Tarkista, ettei pesurummussa ole vierasesineitä (kolikoita, nappeja,
yms.).
Normaali valmistajan takuu kattaa viat, jotka ovat seurausta tuotteen
valmistuksessa syntyneistä sähköisistä tai mekaanisista virheistä. Takuu ei kata
vikoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen ulkopuolisista tekijöistä, väärinkäytöstä tai
käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.
71
FI
Ongelma
Ympäristöystävällisten
fosfaatittomien
pesuaineiden käytöllä voi olla seuraavia
vaikutuksia:
Jos
ongelma
jatkuu
tai
epäilet
toimintahäiriötä, ota välittömästi yhteyttä
valtuutettuun asiakaspalveluun.
- Sameampi huuhtelupoistovesi: tämä
johtuu pesuaineen zeoliiteista, jotka eivät
heikennä huuhtelun tehokkuutta.
On suositeltavaa käyttää aina valtuutetun
asiakaspalvelumme
kautta
saatavia
alkuperäisiä varaosia.
- Valkoista jauhetta (zeoliitteja) pyykissä
pesun jälkeen: tämä on normaalia, jauhe
ei imeydy kuituihin eikä muuta niiden
väriä.
Takuu
Tuotteeseen
sovelletaan
tuotteen
mukana toimitetussa takuutodistuksessa
mainittuja takuuehtoja. Takuutodistus on
täytettävä ja säilytettävä huolellisesti,
ja se on pyydettäessä esitettävä
valtuutetussa asiakaspalvelupisteessä.
- Vaahtoa viimeisessä huuhteluvedessä:
tämä ei välttämättä ole merkki huonosta
huuhtelusta.
- Runsaasti vaahtoa: Tämä johtuu
yleensä pesuaineissa olevista ionittomista
pinta-aineista, joita on vaikea saada pois
pyykistä.
Älä
toista
huuhtelua
vaahdon
poistamiseksi, sillä se ei auta asiaan.
Valmistaja ei ole vastuussa tämän tuotteen
mukana toimitetun ohjekirjan painovirheistä.
Valmistaja myös pidättää itsellään oikeuden
tehdä tuotteisiinsa hyödylliseksi katsomiaan
muutoksia, jotka eivät muuta tuotteiden
olennaisia ominaisuuksia.
72
FI
73
Takk for at du valgte en Candy
vaskemaskin. Vi er sikre på den lojalt vil
bistå deg med sikker vask av dine klær,
også finvask, dag etter dag.
Les denne bruksanvisningen nøye for
korrekt og sikker bruk og for nyttige tips om
effektivt vedlikehold.
Bare bruk vaskemaskinen etter å
ha lest disse instruksjonene nøye. Vi
anbefaler at du alltid har denne
bruksanvisningen tilgjengelig og i god stand
for eventuelle fremtidige eiere.
Kontroller
at
produktet
er
levert
med instruksjonshåndbok, garantisertifikat,
servicesenteradresse
og
merking
for
energieffektivitet. Kontroller også at plugger,
holder for tømmeslange og brett for
vaskemiddel eller blekemiddel (kun på noen
modeller) følger med. Vi anbefaler at du tar
vare på alle disse komponentene.
Hvert produkt identifiseres av en unik
16-tegns
kode
som
også
kalles
"serienummeret", dette er trykt på
klistremerket som er festet til produktet
(nær døren) eller i dokumentkonvolutten
som følger med i produktet. Denne koden
er et spesifikt produkt ID-kort som du
trenger for å registrere den og om du må
kontakte Candy kundeservicesenter.
Individer kan spille en viktig rolle når det
kommer til å sikre at avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE) ikke blir et
miljøproblem. Det er helt essensielt å følge
noen grunnleggende regler:
l Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE) skal ikke
husholdningsavfall.
behandles
som
l Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE) skal leveres inn til hensiktsmessige
innsamlingspunkter som eies av kommunen
eller av registrerte firmaer. I mange land
finnes det hjemmehenting for store artikler
med avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE).
I mange land vil gamle apparater returneres
til forhandleren når du kjøper en ny, og
forhandleren er forpliktet til å samle slike inn
gratis på en-til-en basis, så lenge apparatet
er av lik type og har samme funksjoner som
det leverte utstyret.
Innhold
1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER
2. INSTALLERING
3. PRAKTISKE TIPS
Miljøbetingelser
Dette produktet er merket i samsvar
med det europeiske 2012/19/EUdirektivet om avfallshåndtering for
elektriske og elektroniske produkter
(«Avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr» (WEEE)).
Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
omfatter både forurensende stoffer (som kan
skape negative konsekvenser for miljøet) og
grunnleggende
komponenter
(som
kan
resirkuleres). Det er viktig at avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE) underlegges spesifikk
behandling, for å fjerne og avhende alle
forurensende materialer riktig, og gjenvinne og
resirkulere alle materialer.
74
4. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
5. HURTIGVEILEDNING
6. KONTROLLER OG PROGRAMMER
7. FEILSØKING OG GARANTI
l Dette produktet er kun ment for bruk i
husholdninger og liknende bruk som:
− Personalkjøkken i butikker, på
kontorer og andre arbeidsmiljøer;
− Gårdshus;
− Av gjester på hoteller,
moteller og andre boligtyper;
− "Bed and breakfast"-miljøer.
Bruk av dette produktet i andre enn
husholdningsmiljøer eller til andre enn
typiske husholdningsfunksjoner, som
kommersiell bruk av eksperter eller
opplærte brukere er unntatt selv ved
ovenstående bruk. Om produktet
brukes på en måte som ikke
overensstemmer med dette kan det
redusere produktets levetid og kan
ugyldiggjøre produsentens garanti.
Enhver skade på produktet eller
annen skade eller tap oppstått ut fra
bruk som ikke er i samsvar med
hjemlig eller husholdningsmessig
bruk (selv ved plassering i et hjemlig
eller husholdningsmessig miljø) skal
ikke aksepteres av produsenten i den
utstrekning det er tillatt ved lov.
l Dette
Rengjøring og vedlikehold skal
ikke gjøres av barn med mindre
de har tilsyn.
l Sørg
for at barn ikke har mulighet
til å leke med produktet.
l Barn
under 3 år bør holdes
unna produktet, med mindre de
er under kontinuerlig oppsyn.
l Om
strømforsyningskabelen er
skadet må den erstattes av
produsenten, dennes serviceagent
eller lignende kvalifiserte personer
for å unngå fare.
l Bruk
kun slangesett som fulgte
med produktet for tilkobling til
vannforsyning (ikke bruk gamle
slangesett på nytt).
l Vanntrykket
må være mellom
0,05 MPa og 0,8 MPa.
l Sørg
for at et teppe ikke
sperrer for sokkelen og
ventilasjonsåpningene nederst
på produktet.
l AV-tilstanden
oppnås ved å
plassere referansemerket på
programkontrollknotten i vertikal
posisjon. Enhver annen posisjon
for denne knotten setter maskinen
i PÅ-tilstand (bare for modeller
med programhjul).
produktet kan brukes av barn
fra 8 år og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker
bruk av produktet og forstår hvilke l Etter montering må produktet
være plassert slik at støpselet er
farer som kan inntreffe. Barn skal
ikke leke med produktet.
tilgjengelig.
75
NO
1. GENERELLE
SIKKERHETSREGLER
l Den
maksimale lastekapasiteten l Ved flytting må ikke vaskemaskinen
for tørre klær avhenger av hvilken
løftes etter knottene eller
vaskemiddelskuffen; under transport
modell
som
brukes
(se
kontrollpanelet).
må aldri døren hvile på trallen. Vi
anbefaler at to mennesker løfter
l For informasjon om produktets
vaskemaskinen.
mikrokort
kan
du
se
produsentens webside.
l Ved feil eller problemer må
vaskemaskinen skrus av,
vannkranen stenges og man må
Sikkerhetsanvisninger
ikke tukle med produktet. Kontakt
umiddelbart kundeservicesenteret
l Trekk alltid ut støpselet og skru
og bruk kun originale reservedeler.
av vannkranen før vedlikehold
Manglende overholdelse av
av vaskemaskinen.
disse instruksjonene kan sette
produktsikkerheten i fare.
l Sørg for at det elektriske
systemet er jordet. Ellers, søk
kvalifisert profesjonell assistanse.
l Ikke
bruk konvertere, forgrenere
eller skjøteledninger.
ADVARSEL:
vann
kan
nå
veldig
høye temperaturer under
vaskesyklusen.
l Pass
på at det ikke er vann i
trommelen før døren åpnes.
l Ikke
trekk i strømkabelen eller
symbol merkingen på
produktet for å koble fra maskinen. Ved
dette produktet, compliance til
europeiske
sikkerhet,
l Utsett ikke vaskemaskinen for alle
helse
og
miljøkravene
i
regn, direkte sollys eller andre
lovverket for dette produktet.
værelementer.
76
2. INSTALLERING
l Kutt
slangestripsene og vær
forsiktig så ikke slange eller
strømkabel skades.
1
A
B
A
B
l Skru
løs 2 eller 4 skruer (A) på
baksiden og fjern 2 eller 4
skiver (B) som vist i figur 1.
B
B
A
A
2 eller 4 hull med
pluggene som følger med i
dokumentkonvolutten.
NO
l Lukk
l Om
vaskemaskinen
er
innebygget; etter å ha kuttet
slangestripsene skrus 3 eller 4
skruer (A) ut og 3 eller 4 skiver
fjernes (B).
2
A
1
noen modeller vil 1 eller
flere skiver falle inne i
maskinen, vipp vaskemaskinen
forover for å fjerne dem. Lukk
hullene med pluggene som
finnes i konvolutten.
2
3
l På
B
ADVARSEL:
hold emballasje borte fra barn.
C
l Plasser
poliondaarket i bunnen
som vist i figur 2 (i henhold til
modell, overvei versjon A, B
eller C).
3
2
77
1
Hydrauliske koblinger
3
l Koble vannslangen til kranen (fig. 3) bare
bruker den slangen som fulgte med
apparatet
(ikke
gjenbrukv
gamle
slangesett).
l Noen modeller kan inkludere en eller flere
av følgende funksjoner:
4
l VARM&KALD (fig. 4):
vanntilkoblingsinnstillinger med varmt og
kaldt vann for høyere energisparing. Koble
den grå slangen til kaldtvannskranen
og
den røde til varmtvannskranen. Maskinen
kan kobles til kun kaldt vann: i dette tilfellet
kan noen programmet starte noen få
minutter senere.
l AQUASTOP
(fig. 5): en innretning
på forsyningsslangen som stopper
vannflyten om slangen forringes; i dette
tilfellet vil et rødt merke vises i vinduet "A"
og slangen må byttes ut. For å skru ut
mutteren, trykk enveislåseinnretning "B".
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - FORSYNINGSSLANGE
MED VERN (fig. 6): Om vann skulle lekke
fra den primære interne slangen "A"
vil inneslutningsmantelen "B" inneholde
nok vann til å tillate fullføring av
vaskeprogrammet. Når programmet er
fullført, kontakt kundeservicesenteret for å
bytte ut forsyningsslangen.
7
Plassering
at slangen ikke bøyes eller knuses og
plasser tappeslangen i badekaret, eller helst
i et veggavløp minst 50 cm høyt med
diameter større enn vaskemaskinslangen
(fig. 7).
78
min 4 cm
max 100 cm
l Skyv maskinen til veggen, vær forsiktig slik
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Niveller produktet med føttene som vist i
figur 8:
a.drei mutteren med urviseren for å løsne
skruen;
b.roter foten for å heve eller senke den til
den sitter fast mot gulvet;
c.lås foten og skru inn mutteren til den sitter
fast mot bunnen av vaskemaskinen.
8
A
B
l Sett inn støpselet.
ADVARSEL:
kontakt
kundeservicesenteret
strømkabelen må byttes ut..
C
om
Vaskemiddelskuffen er delt i 3 avdelinger
som vist i figur 9:
l avdeling “1”: for forvaskemiddel;
l avdeling “ ”:for spesielle tilsetninger,
tøymyknere, stivelsesduft etc.;
9
1
2
ADVARSEL:
bruk
kun
flytende
produkter;
vaskemaskinen er stilt til å automatisk
dosere tilsetninger ved hver syklus
under den siste skyllingen.
10
l avdeling “2”: for vaskemiddel.
En kopp for flytende vaskemiddel er også
inkludert for noen modeller (fig. 10). Plasser
den i avdeling "2" for å bruke den. På
denne måten vil flytende vaskemiddel kun
komme i trommelen til riktig tidspunkt.
Koppen kan også brukes for blekemiddel
når programmet "Skyll" er valgt.
ADVARSEL:
noen vaskemiddel er vanskelige å
fjerne. I dette tilfellet anbefaler vi bruk
av den spesifikke beholderen som
skal plasseres i trommelen (eksempel
i figur 11).
11
79
NO
Vaskemiddelskuff
Følgende er en hurtigveiledning med tips
og anbefalinger om bruk av vaskemidler
ved forskjellige temperaturer. Les i alle
tilfeller instruksjonene for vaskemiddelet for
korrekt bruk og dosering.
3. PRAKTISKE TIPS
Innleggingstips
ADVARSEL: ved sortering av vask, sørg for:
-å
ha
fjernet
metallobjekter
som
hårspenner, nåler, mynter osv. fra vasken;
- å ha lukket putevar, lukket glidelåser,
knyttet løse belter og lange kjolebånd;
- å ha fjernet ruller fra gardiner;
- å ha lest vaskeanvisninger grundig;
- å ha fjernet eventuelle gjenstridige flekker
med flekkfjerner.
l Ved vask av matter, sengetepper eller
Ved vask av veldig skitten hvitvask
anbefaler vi bruk av bomullsprogram
på 60°C eller over og et normalt
vaskepulver (effektivt) som inneholder
blekemidler som ved middels/høy
temperatur gir ypperligere resultater.
annet tungt tøy anbefaler vi at du unngår
sentrifugering.
l For å vaske ull må det sørges for at
plagget er maskinvaskbar og merket med
"Ren ny ull"-symbolet med merket
"Matterer ikke" eller "Maskinvaskbar".
Nyttige forslag for brukeren
En veiledning til miljøvennlig og økonomisk
bruk av ditt produkt.
Maksimere tøymengden
For vask mellom 40°C og 60°C må
vaskemiddelet som brukes være egnet
for stofftypen og graden av skittenhet.
Normale midler er egnet for "hvitt" eller
farget fast stoff med høy grad av
skittenhet mens flytende vaskemidler
eller "fargebeskyttende" puddere er
egnet for fargede stoffer med lett grad av
skittenhet.
l Oppnå best bruk av energi, vann,
vaskemiddel og tid ved å bruke maksimal
anbefalt tøymengde. Spar opp til 50 %
energi ved å vaske full maskin i stedet for
2 halvfulle maskiner.
Behøver du å forvaske?
l Kun
for svært skittent tøy! SPAR
vaskemiddel, tid, vann og mellom 5 og 15
% energiforbruk ved å IKKE velge forvask
for lett til normalt skittent tøy.
For vask ved temperaturer under 40°C
anbefaler vi bruk av flytende vaskemidler
eller vaskemidler spesifikt merket som
egnet for vask ved lav temperatur.
Er det nødvendig med varmvask?
l Forbehandle flekkfjerner eller inntørkede
flekker i vann før vask for å redusere
behovet for et varmt vaskeprogram. Spar
opp til 50% energi ved å bruke et
vaskeprogram på 60°C.
80
For vask av ull eller silke må det kun
brukes vaskemidler spesifikt beregnet for
slike stoffer.
4. VEDLIKEHOLD OG
RENGJØRING
For å rengjøre maskinen utvendig brukes
en fuktig klut og man må unngå slipende
midler,
alkohol
og/eller
løsemidler.
Vaskemaskinen krever ikke noe spesielt
stell
for
ordinær
rengjøring:
vask
skuffeavdelingene og filteret; noen tips for
hvordan man flytter maskinen eller for
langvarige perioder uten bruk er gitt under.
Rengjøring av skuff
l Vi anbefaler at du rengjør skuffen for å
unngå opphopning av vaskemiddel og
tilsetninger.
l Om vaskemaskinen skal lagres i et
uoppvarmet rom for en lengre tidsperiode
må alle slanger tømmes for vann.
l For å gjøre dette trekker du ut skuffen og
rengjør den med rennende vann og setter
den tilbake på plass.
l Koble fra vaskemaskinen.
l Løsne slangen fra stroppen og senk den
slik at alt vannet tømmes i en beholder.
Rengjøring av filter
l Sikre avløpsslangen med stroppen når
dette er fullført.
l Vaskemaskinen
leveres
med
et
spesialfilter som kan fange store rester
som knapper eller mynter som eller
kunne tilstoppe avløpet.
l Kun tilgjengelig på enkelte modeller: trekk
ut korrugerte slangen, ta ut proppen og
drenere vannet i en beholder.
l Før filteret skrus løs anbefaler vi at du
plasserer et absorberende klut under for å
holde gulvet tørt.
l Drei filteret mot urviseren til det stopper i
vertikal stilling.
l Fjern og rengjør filteret og sett det på
plass igjen ved å dreie det med urviseren.
l Gjenta de foregående trinnene i motsatt
rekkefølge for å sette sammen alle delene
igjen.
81
NO
Forslag
for
flytting
eller
langvarig periode uten bruk
5. HURTIGVEILEDNING
Denne vaskemaskinen tilpasser automatisk
vannivået til type og mengde vask. Dette
systemet gir en nedgang i energiforbruk og
en merkbar reduksjon i vasketider.
6. KONTROLLER OG
PROGRAMMER
M
A
Programvalg
l Skru på vaskemaskinen og velg det
ønskede programmet.
L
l Juster vasketemperaturen om nødvendig
og trykk de nødvendige "tilvalgsknappene".
I
l Trykk knappen START/PAUSE for å
B
begynne vasking.
Om strømmen går mens vaskemaskinen går
vil et spesielt minne lagre innstillingene og når
strømmen kommer tilbake gjenopptar
maskinen programmet fra hvor det stoppet.
l Meldingen "End" vil vises på displayet
ved slutten av programmet. På noen
modeller vil alle vasketrinnsindikatorene
tennes.
F
G
H
C
E
D
A Programvelger med posisjon
OFF (AV)
B START/PAUSE-knapp
C STARTTIDSFORVALG-knapp
D ALTERNATIVER-knapp
Vent til lyset for DØRSIKKERHET har
slukket før du åpner døren.
E HURTIG/SMUSSNIVÅ-knapp
F TEMPERATURVALG-knapp
l Skru av vaskemaskinen.
For enhver type vask, se programtabellen
og følg driftssekvensen som angitt.
G SENTRIFUGERING-knapp
H NATT & DAG- knapp
D+B Start SMART TOUCH
Tekniske data
F+G TASTESPERRE
Vanntrykk:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
I
Omdreiningstall sentrifuge:
se tabell.
M SMART TOUCH-område
Digitalt display
L DØRSIKKERHET-indikatorlys
Full effekt / Sikring i strømtilførselskretsen
ampere / Strømspenningen:
se tabell.
82
l Trykk for å starte valgt syklus.
ADVARSEL:
Ikke ta på skjermen mens du setter inn
kontakten, for maskinene kalibrerer
systemene i løpet av de første
sekundene: Berøring av skjermen kan
føre til at maskinen ikke fungerer riktig.
I dette tilfellet må du trekke ut kontakte
og gjenta operasjonen.
med
LEGG TIL ELLER FJERN ELEMENTER
ETTER AT PROGRAMMENE HAR STARTET
(PAUSE)
l Trykk og hold inne START/PAUSE-
posisjon
knappen i ca. 2 sekunder (en
indikatorlampe
og
indikatoren
for
gjenværende programtid vil begynne å
blinke. Dette betyr at maskinen har blitt
satt på pause).
Når programvelgeren er vridd lyser
displayet for å vise innstillingene for det
valgte programmet.
For å spare energi reduseres kontrasten
på displayet etter slutten av en syklus
eller en inaktiv periode.
l Vent til lyset for DØRSIKKERHET har
N.B.: For å skru av maskinen flytter
du programvelgeren til posisjonen
OFF (AV).
Før du åpner døren, må du sjekke at
vannstanden er under døråpningen,
for å unngå oversvømmelse.
slukket før du åpner døren.
l Trykk på knappen START/PAUSE for å
l Etter at du har lagt i eller tatt ut tøy, lukk
starte valgt syklus.
døren og trykk på START/PAUSEknappen (programmet vil fortsette fra der
du trykket pause).
l Med en gang et program er valgt blir
programvelgeren fast på valgt program til
syklusen er ferdig.
l"End" vises i displayet
på slutten av
programmet og DØRSIKKERHET lyset
slukkes, er det nå mulig å åpne øren.
AVBRYTE ET PROGRAM
l For å avbryte et program flytter du
programvelgeren til posisjonen OFF (AV).
l Skru av vaskemaskinen ved å vende
l Vent i 2 minutter til sikkerhetsenheten
velgeren til OFF (AV).
låser opp døren.
Programvelgeren må settes tilbake til
posisjonen OFF på slutten av hver
syklus eller når du starter en
påfølgende vaskesyklus før neste
program velges og startes.
STARTTIDSFORVALG-knapp
l Denne knappen lar deg forhåndsprogrammere
en vaskesyklus til å vente med at en syklus
starter i opptil 24 timer.
START/PAUSE-knapp
l For å vente med en start bruker du
følgende prosedyre:
Lukk døren FØR du velger knappen
START/PAUSE.
- Sett på ønsket program.
83
NO
Programvelger
OFF (AV)
Når START/PAUSE-knappen har blitt
trykket inn kan det ta noen sekunder
før produktet begynner å virke.
- Trykk på knappen én gang for å
aktivere den (h00 vises på displayet)
og trykk den igjen for å stille inn 1
time starttid (h01 vises på displayet).
Forhåndsinnstilt starttid øker med 1 time
for hver gang knappen trykkes, helt til
h24 vises på displayet. Etter dette
begynner det fra null igjen.
- Bekreft ved å trykke på knappen
START/PAUSE. Nedtelling begynner og
når den er ferdig starter programmet
automatisk.
l Det er mulig å avbryte starttidsforvalget
ved
å
dreie
OFF (AV).
programvelgeren
til
Hvis det oppstår et problem med
strømmen mens maskinen er i bruk,
lagrer et spesielt minne det valgte
programmet, og når strømmen kommer
på igjen fortsetter den der det avsluttet.
Følgende alternativer må velges før du
trykker på START/PAUSE-knappen.
trommelen der vannet blir fylt på og tømt
ut, at klærne har blitt vasket og skylt
perfekt slik at vaskemiddelet er fullstendig
oppløst
og
sikrer
en
effektiv
vaskefunksjon.
l Denne funksjonen er lagt til for folk med
spesielt sart og følsom hud, der selv en
liten rest av vaskemiddel kan skape
irritasjoner eller allergi.
l Det anbefales at du også bruker denne
funksjonen til barneklær og når du vasker
svært skitne tekstiler, ettersom det da
brukes mye vaskemiddel, eller når man
vasker frottértekstiler, fordi fibrene i disse
har en tendens til å holde på
vaskemiddelet.
- HYGIENE +
Du kan bare aktivere det bare når du har
angitt en temperatur på 60 °C. Dette
alternativet gjør det mulig å hygienevaske
klærne, på samme temperatur for hele
vasken.
Hvis alternativet ikke er kompatibelt
med det valgte programmet, vil
den relevante indikatorlampen først
blinke, og deretter slukkes.
ALTERNATIVER-knapp
Med denne knappen kan du velge mellom
tre ulike alternativer:
- FORVASK
l Med dette valget kan du bruke en
forvask, og dette er spesielt nyttig for
svært skittent tøy (kan bare brukes på
noen
programmer,
som
vist
i
programtabellen).
l Vi råder deg til å bruke kun 20% av de
mengdene
som
er
vaskemiddelpakken.
anbefalt
på
- AQUAPLUS
l Denne funksjonen (bare tilgjengelig i
noen vaskeprogrammer) lar deg vaske
klærne med en mye større vannmengde,
og dette gjør, sammen med den nye
kombinerte funksjonen av rotasjonen til
84
HURTIG/SMUSSNIVÅ-knapp
Denne knappen lar deg velge mellom to
ulike alternativer, avhengig av det valgte
programmet.
- HURTIG
Denne knappen aktiveres når du velger
programmet HURTIG (14/30/44 Min.) på
knotten, og lar deg velge en av tre indikerte
varigheter.
- SMUSSNIVÅ-knapp
l Når programmet har blitt valgt, vil
indikatorlyset automatisk vise vasketiden
som er stilt inn for dette programmet.
l Med denne knappen kan du velge mellom
Maskinen kommer med en spesiell
elektronisk enhet som forhindrer
sentrifugeringssyklusen hvis tøymengden
blir ubalansert. Dette reduserer støyet
og vibrasjonen i maskinen, og
forlenger maskinens levetid.
3 nivåer for vaskeintensiteten, avhengig
av hvor skitne tekstilene er (kan bare
brukes på noen programmer, som vist i
programtabellen).
TEMPERATURVALG-knapp
l Med denne knappen kan du endre
NATT & DAG- knapp
temperaturen på vaskesyklusene.
l Det er ikke mulig å heve temperaturen
alternativet
reduserer
mellomsentrifugehastigheten til 400 rpm
der det er aktuelt- Vannstanden øker
under skylling, og tøyet holdes nedsenket
i vann etter siste skylling for å spre
fibrene jevnt.
l Hvis du vil utføre en kald vask, må alle
indikatorene må være av.
l Under fasen der vannet holdes i karet vil
SENTRIFUGERING-knapp
den tilhørende indikatorlampen blinke og
vise at maskinen står stille.
l Ved å trykke på denne knappen er det
mulig å redusere makshastigheten, og
om du ønsker kan sentrifugeringen
avbrytes.
l Opphev valget for å avslutte syklusen
med en sentrifugering
reduseres eller avbrytes
knapp) og en tømmefase.
l Dersom merkelappen ikke gir noen
spesifikk informasjon, er det mulig å
bruke maksimalhastigheten som følger
med programmet.
(som kan
med riktig
l Takket være elektronisk styring tømmes
vannet i de mellomliggende fasene
lydløst, noe som gjør dette alternativet
svært egnet for vasking om natten.
For å unngå skade på tekstilene er det
ikke mulig å øke hastigheten til over
det som er automatisk passende for
det valgte programmet.
Dette alternativet må velges før du
trykker på START/PAUSE-knappen.
l For å aktivere sentrifugeringen igjen,
trykk på knappen til du kommer til
sentrifugeringshastigheten som du vil ha.
l Det er mulig å endre sentrifugeringshastighet
START SMART TOUCH
uten å sette maskinen på pause.
Når
du
trykker
på
knappene
START/PAUSE
og
ALTERNATIVER
samtidig kan du starte en tidligere nedlastet
syklus fra appen mens Smart Touchposjonen er valgt på programvelgeren (se
den
relevante
delen
av
denne
bruksanvisningen for mer informasjon).
Overdosering av vaskemiddel kan føre
til overflødig skumming. Dersom
produktet oppdager overflødig skum,
kan det utelate sentrifugeringsfasen
eller
forlenge
varigheten
på
programmet og øke vannforbruket.
85
NO
l Dette
over det maksimalt tillatte for hvert
program. Dette er for at tekstilene ikke
skal ødelegges.
l Vent til lyset for DØRSIKKERHET har
TASTESPERRE
slukket før du åpner døren.
l Ved
å
trykke
knappene
for
TEMPERATURVALG og SENTRIFUGERING
samtidig i omtrent 3 sekunder, vil
maskinen la deg låse tastene. På denne
måten kan du hindre uønskede endringer,
eller endringer ved uhell hvis en av
knappene trykkes under en syklus.
l Tastesperren kan låses opp igjen ved å
trykke på de to knappene samtidig igjen,
eller ved å slå produktet av.
Digitalt display
Displayets indikatorsystem lar deg konstant
bli informert om statusen på maskinen.
2) SENTRIFUGEHASTIGHET
Dette viser sentrifugehastigheten for det
valgte programmet. Denne kan endres eller
droppes ved å bruke den tilhørende
knappen.
3) TEMPERATURVALG-INDIKATORLYS
Dette viser vasketemperaturen for det
valgte programmet. Denne kan endres (der
det er tillatt) med den tilhørende nappen.
Hvis du vil utføre en kald vask, må alle
indikatorene må være av.
4) SYKLUSVARIGHET
l Når et program er valgt viser displayet
3
1 2 784 9
5
automatisk varigheten på syklusen, som
kan variere, avhengig av hvilket alternativ
som er valgt.
6
l Når programmet har startet blir du stadig
informert om
programmet.
6
gjenværende
til
på
l Produktet
beregner tiden til slutten
av valgt program basert på en
standardmengde. I løpet av syklusen
korrigerer maskinen tiden til størrelsen og
sammensetningen av tøymengden.
1) DØRSIKKERHET-INDIKATORLYS
l Symbolet viser døren som lukkes
Lukk døren FØR du velger knappen
START/PAUSE.
5) SMUSSNIVÅ-INDIKATORLYS
l Når START/PAUSE trykkes på maskinen
med døren lukket, blinker indikatoren
øyeblikkelig og lyser etter en stund.
Hvis døren ikke er skikkelig lukket, vil
lampenfortsette med å blinke i rundt
7 sekunder, og etter dette vil
startkommandoen automatisk slettes.
I dette tilfellet må du lukke døren
skikkelig og trykke på START/PAUSEknappen.
l Når
programmet har blitt valgt vil
indikatorlyset
automatisk
vise
smussnivået som er stilt inn for dette
programmet.
l Hvis du velger et annet smussnivå, vil
den tilhørende indikatorlampen lyse.
6) ALTERNATIVER-INDIKATORLYS
Indikatorlampene viser det alternativet som
kan velges med den tilhørende knappen.
86
l Gjennom
7) TASTESPERRE-INDIKATORLAMPE
hver vaskefase gjør "Kg
Check" det mulig å se informasjon om
tøyet i trommelen, og i de første
minuttene av vasken:
Indikatorlampen viser at tastene er sperret.
8) Wi-Fi (enkelte modeller)
- justeres mengden av vann som er
nødvendig;
l I modellene med Wi-Fi-alternativet, viser
ikonet at Wi-Fi-systemet fungerer.
- bestemmes lengden på vaskesyklusen;
l For all informasjon om funksjonalitet og
- reguleres skylling i henhold til typen
stoff man har valgt at skal vaskes;
instruksjoner for enkel konfigurasjon av
Wi-Fi, finner du under "Download"
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
- justeres rytmen av trommelrotasjonen
for typen stoff som blir vasket;
9) Kg Detector-INDIKATORLAMPE (funksjonen
er bare aktiv i noen programmer)
l I løpet av de første minuttene av syklusen
lyser "Kg Check"-indikatoren mens en
intelligent sensor veier tøyet og justerer
vasketiden og vann- og strømforbruket
tilsvarende.
- justeres sentrifugehastigheten i henhold
til lasten, og dermed unngås eventuell
ubalanse.
87
NO
- oppdages skumnivået, slik at mengden
av vann i skyllingen om nødvendig kan
økes;
l Cycles (Sykluser) – For å laste ned og
SMART TOUCH
starte nye vaskeprogrammer.
Dette apparatet er utstyrt med Smart
Touch-teknologi, som gjør det mulig å
samhandle via en app på smarttelefoner
basert på Android-operativsystemet, og
utstyrt
med
NFC
(Near
Field
Communication)-funksjon.
l Last ned Candy simply-Fi-appen.
Candy simply-Fi-appen er tilgjengelig
for enheter som kjører både Android
og iOS, både for nettbrett og
smarttelefoner.
Men,
du
kan
samhandle med maskinen og dra
nytte av potensialet som tilbys
med Smart Touch, bare med Androidsmarttelefoner utstyrt med NFCteknologi, i henhold til følgende
funksjonsordning:
Android
smarttelefonen
med NFC-teknologi
Interaksjon med
maskinen +
innhold
Android
smarttelefon uten
NFC-teknologi
Kun innhold
Android Nettbrett
Kun innhold
Apple iPhone
Kun innhold
Apple iPad
Kun innhold
l My
Statistics (Min statistikk) –
Vaskestatistikk og tips for mer effektiv
bruk av maskinen.
HVORDAN
TOUCH
BRUKES
SMART
FØRSTE GANG – Maskinregistrering
l Gå til "Innstillinger"-menyen på Androidsmarttelefonen din, og aktiver NFCfunksjonen
inne
i
"Trådløst
og
nettverk"-menyen.
NFC-aktiveringen kan variere, avhengig
av smarttelefonmodellen og Android
OS-versjonen. Se håndboken for
smarttelefonen for mer informasjon.
l Drei knotten til Smart Touch-stillingen for
å aktivere sensoren på dashbordet.
l Åpne appen, opprett en brukerprofil og
registrer
maskinen
ved
å
følge
instruksjonene på telefondisplayet, eller
"Hurtigveiledningen" som er festet på
maskinen.
FUNKSJONER
som
Clean-sykluser, og feilsøking.
Få alle detaljer om Smart Touchfunksjonene ved å se gjennom appen i
DEMO-modus, eller gå til:
www.candysmarttouch.com
Styring og kontroll av maskinen via
appen er bare mulig "i nærheten": det
er derfor ikke mulig å utføre eksterne
operasjoner (f.eks: fra et annet rom
eller utenfor huset).
De
viktigste
funksjonene
tilgjengelige med appen er:
l Smart Care – Smart Check-up og Auto-
er
l Voice Assistant – En guide til å velge
den ideelle syklusen, med bare tre
talekommandoer (klær/tekstiler, farger,
smussnivå).
88
Mer informasjon, Oftestilte spørsmål
og video for enkel registrering finnes
tilgjengelig på:
www.candysmarttouch.com/how-to
NESTE GANG – Vanlig bruk
MERKNADER:
l Hver gang du vil styre maskinen via
Plasser telefonen din slik at NFCantenne på baksiden samsvarer med
plasseringen av Smart Touch-logoen
på apparatet.
appen, først må du aktivere Smart
Touch-modus ved å vri på det tilsvarende
sted.
l Sørg
for at du har låst opp
telefonskjermen
(fra
en
eventuell
standby-modus) og at du har aktivert
NFC-funksjonen på smarttelefonen. Hvis
ikke, følg trinnene som er nevnt tidligere.
du inn plaggene og vaskemiddelet, og
lukker døren.
Hvis du ikke vet hvor NFC-antennen
din er, flytter du smarttelefonen litt i
en sirkelbevegelse over Smart Touchlogoen,
til
app-en
bekrefter
forbindelsen. For at dataoverføringen
skal kunne gjennomføres er det viktig
å HOLDE SMARTTELEFONEN PÅ
DASHBORDET HELE TIDEN I DE FÅ
SEKUNDENE PROSEDYREN VARER.
En melding på enheten vil informere
deg om at funksjonen er gjennomført
på riktig måte, og fortelle når du kan
ta bort smarttelefonen.
l Velg ønsket funksjon i appen (f.eks:
start av program, Smart Check-up-syklus,
oppdatering av statistikk, etc ...).
l Følg instruksjonene på telefondisplayet,
HOLD DEN PÅ Smart Touch-logoen på
dashbordet på maskinen, når det
indikeres av App-en.
Tykke
etuier
eller
metalliske
klistremerker på smarttelefonen din
kan påvirke eller hindre overføring av
data mellom maskinen og telefonen.
Om nødvendig fjernes de.
Hvis
du
skifter
ut
noen
av
komponentene
i
smarttelefonen
(f.eks. bakpanelet, batteriet, osv.) med
uoriginale deler, kan det føre til at
NFC-antennen fjernes, noe som
medfører at ikke hele app-en kan
brukes.
l For å starte en syklus som allerede har
bltt lastet ned til Smart Touchposisjonen på nytt, må du velge den
med programvelgeren og deretter
trykke på knappene START/PAUSE
og ALTERNATIVER som vist på
kontrollpanelet.
89
NO
l Hvis du vil starte en vaskesyklus, legger
Programtabell
1)
(MAKS.)*
2
(se kontrollpanel)
PROGRAM
(MAKS.)
2)
EcoMix 20°
2)
Farget
5
7
8
9
10 11 12
40°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
60°
3 3,5 3,5 4
60°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
1,5 2 2,5 3
14' 1
1
2
1
20°
8
Daglig 59 Min.
3)
6
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
Baby
Hurtig
1
Håndvask/Silke
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Ull
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Skyllinger
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tømming +
Sentrifugering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Finvask
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
( )
Blandet
Bomull
Hvitt
Jeans
2)
**
2)
2)
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
( )
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
( )
3
3
3
3
3
3
40°
3
3
Egendefinert funksjon for knappen som du har valgt til å samhandle med
smarttelefon-appen, og laste ned syklusene (se eget avsnitt). Fabrikken stiller inn
standardprogrammet Auto-Clean, laget for desinfisering av maskinen.
90
Les disse notatene nøye:
* Den maksimale lastekapasiteten for tørre
klær avhenger av hvilken modell som
brukes (se kontrollpanelet).
** STANDARD BOMULLSPROGRAMMER
I SAMSVAR MED (EU) Nr. 1015/2010 og
Nr. 1061/2010.
( )
Bare med FORVASK alternativet
utvalgte
(programmer
med
FORVASK alternativet tilgjengelig).
BOMULLSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 60°C.
1)
Når
et
program
velges,
viser displayet den anbefalte
vasketemperaturen, som kan
endres (der det er tillatt) med den
aktuelle knappen, men det er ikke
mulig å heve den over maksimal
tillatt temperatur.
2)
For programmene som vises
kan du justere varigheten og
intensiteten til vasken ved å
bruker SMUSSNIVÅ-knappen.
3)
Velg HURTIG-programmet på
knotten, det er mulig å velge det
med knappen HURTIG, ett av
tre følgende hurtigprogram er
tilgjengelige mellom 14’, 30’ and 44’.
BOMULLSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 40°C.
Disse programmene er egnet til å vaske
normalt skittent bomullstøy og de er de
mest effektive programmene når det
gjelder kombinasjon av energi- og
vannforbruk for vask av den typen
bomullstøy.
Disse programmene har blitt utviklet til å
overholde temperaturen på vaskelappen på
plaggene, og den faktiske temperaturen på
vannet kan variere litt fra den oppgitte
temperaturen på syklusen.
91
NO
(Bare for modeller med beholder
for flytende vaskemiddel)
Når kun et begrenset antall plagg
har flekker som krever behandling
med flytende blekemiddel, kan
forhåndsfjerning av flekker utføres
i vaskemaskinen.
Hell blekemiddelet i beholderen
for flytende blekemiddel som er
satt inn i delen markert med «2» i
skuffen for vaskemiddel, og still inn
spesialprogrammet SKYLLING.
Når denne fasen avsluttes vrir du
programvelgeren til posisjonen
OFF (AV), legg til resten av tøyet
og fortsett med normal vask på
det programmet som passer best.
Programvalg
For å rengjøre ulike typer tøy og ulike
nivåer med skitt, har vaskemaskinen
spesifikke programmer for å oppfylle alle
vaskebehov (se tabell).
EcoMix 20°
Dette innovative programmet lar deg vaske
ulike typer tekstiler og farger sammen, slik
som bomull, syntetisk og blandede stoffer
på kun 20°C og gir utmerket vaskeresultat.
Forbruket på dette programmet er omtrent
40% av et vanlig bomullsprogram på 40°C.
Farget
Dette programmet gjør det mulig å vaske
tekstiler med forskjellig type og farge sammen.
Den roterende bevegelsen til trommelen og
vannivået er optimalisert, både under vasking
og skylling. Den nøyaktige sentrifugeringen
sørger for mindre krøll i tøyet.
Håndvask/Silke
Dette
programmet
har
et
delikat
vaskeprogram for klær angitt som "kun
håndvask" og tøystykker laget av silke eller
spesifisert som "vask som silke" på etiketten.
Ull
Programmet utfører en vaskesyklus rettet
mot ull som kan vaskes i vaskemaskin, eller
tøy som må vaskes for hånd.
Skyllinger
Dette programmet utfører 3 skyllinger med
en
mellomsentrifugering
(som
kan
reduseres eller fjernes ved å bruke riktig
knapp). Det brukes for å skylle alle typer
tøy, for eksempel etter en håndvask.
Tømming + Sentrifugering
Dette
programmet
fullfører
tømming
og gjør en runde med maksimal sentrifugering.
Det er mulig å slette eller redusere
sentrifugering med knappen SENTRIFUGERING.
Finvask
Programmet veksler mellom å fungere og ta
pauser og passer godt for vasking av
finvask. Vaskingen og skyllingene utføres
med et høyt vannivå for å sørge for best
mulig ytelse.
ADVARSEL:
Nylig fargede plagg bør vaskes separat
i første vask.
Bland aldri tekstiler som IKKE ER
FARGEEKTE.
Baby
Dette programmet vasker alle babyklær på
minimum 60° grader, slik at de blir helt rene
og oppnår en desinfiserende effekt.
For best mulig resultat med desinfiserende
effekt, anbefaler vi at du bruker vaskepulver.
Daglig 59 Min.
Dette spesialdesignede vaskeprogrammet
opprettholder den høye vaskekvaliteten,
samtidig som vasketiden reduseres.
Programmet er laget for en redusert last (se
programtabellen).
Hurtig (14/30/44 Min.)
Vaskesyklus som anbefales for små
mengder som er litt skitne. Med dette
programmet anbefales det å redusere
mengden vaskemiddel som normalt brukes,
for å kunne unngå unødvendig avfall. Når
du velger HURTIG kan du velge ett av tre
tilgjengelige program.
92
Blandet
Vaskingen og skyllingen er optimert i
rotasjonsrytmer til trommelen og nivået på
vannet. Mild sentrifugering sørger for
redusert mengde krøller i tøyet.
Bomull
Dette programmene er egnet til å vaske
normalt skittent bomullstøy og de er de
mest effektive programmene når det gjelder
kombinasjon av energi- og vannforbruk for
vask av bomullstøy.
Hvitt
Laget for å vaske perfekt. Siste runde med
sentrifugering på maksimal hastighet gir
mer effektiv fjerning av flekker.
Jeans
Dette programmet er laget for å ha
vasking av høyeste kvalitet slik som
motstandsdyktige jeans: ideell for fjerning
av skitt uten å påvirke elastisitet til fibrene.
Smart Touch
Egendefinert funksjon for knappen som du
har valgt når du vil overføre en kommando
fra appen til maskinen, og laste ned/starte
en syklus (se den egne delen og
bruksanvisningen
til
appen
fr
mer
informasjon).
I Smart Touch-alternativet angir fabrikken
som en standard "Auto-Clean"-syklus.
NO
Den er laget for å rense trommelen, fjerne
dårlig lukt og forbedre levetiden til
vaskemaskinen.
Sørg for å starte "Auto-Clean"-syklusen
uten klær i maskinen, og bruk bare
vaskemiddel i pulverform. La døren til
maskinen stå åpen etter syklusen, for å la
trommelen tørke.
Anbefalt hver 50. vask.
93
7. FEILSØKING OG GARANTI
Om du tror at vaskemaskinen ikke fungerer som den skal må du konsultere
hurtigveiledningen gitt under med noen praktiske tips om hvordan du fikser de mest vanlige
problemene.
KUN FOR SMART TOUCH-MODELLER.
Takket være Smart Check-up-syklusen i appen din, Candy simply-Fi, kan
du når som helst sjekke at maskinen fungerer riktig. Du trenger bare en
Android-smarttelefon med NFC-teknologi. Mer info finnes i appen.
Hvis displayet på maskinen viser en feil (med en kode eller blinkende LED), bør
du slå på appen og sette Android-smarttelefonen din inntil med NFC på Smart
Touch-logoen på ringen. Nå er det mulig å starte katalogen for å løse problemet.
FEILRAPPORT
l Modeller med display: feilen vises med et nummer, med bokstaven «E» foran
(eksempel: Feil 2 = E2)
l Modeller uten display: feilen vises ved å blinke hver LED like mange ganger som
koden for feilen, etterfulgt av en pause på 5 sekunder (eksempel: Feil 2 = to blink –
pause 5 sekunder – to blink – etc ...)
Feilvisning
E2 (med display)
LED blinker 2 ganger
(uten display)
E3 (med display)
LED blinker 3 ganger
(uten display)
E4 (med display)
LED blinker 4 ganger
(uten display)
E7 (med display)
LED blinker 7 ganger
(uten display)
Hvilken som helst
annen kode
Mulige årsaker og praktiske løsninger
Maskinen kan ikke ta inn vann.
Sørg for at vannkranen er åpen.
Pass på at vannslangen ikke er bøyd, brettet eller klemt.
Dreneringsslangen er ikke i riktig høyde (se avsnittet om
installasjon).
Steng vannkranen, skru påfyllingsslangen av fra baksiden av
vaskemaskinen, og kontroller at «anti-sand»-filteret er rent og ikke
blokkert.
Vaskemaskinen tømmer ikke ut vann.
Sørg for at filteret ikke er tilstoppet.
Sørg for at tappeslangen ikke er bøyd, har brett eller er klemt.
Sørg for at dreneringssystemet i hjemmet ikke er blokkert, og lar
vannet strømme gjennom uten hindringer. Prøv å tømme vannet i
vasken.
Det er for mye skum og/eller vann.
Sørg for at du ikke bruker for mye vaskemiddel, eller produkter som
ikke er laget for vaskemaskiner.
Problem med døren
Sørg for at døren er korrekt lukket. Pass på at det ikke er klær inne i
maskinen som kan hindre døren fra å lukkes.
Dersom døren er blokkert, slår du av og trekker ut vaskemaskinen
fra stikkontakten. Vent 2-3 minutter, og åpne døren.
Koble fra vaskemaskinen og trekk ut kontakten. Vent ett minutt. Skru
på maskinen, og start et program. Hvis feilen oppstår igjen, ta direkte
kontakt med et autorisert kundeservicesenter.
94
Problem
Mulige årsaker og praktiske løsninger
Vaskemaskinen
virker ikke/starter ikke
Vaskemaskinen
sentrifugerer ikke
Kontroller at produktet er koblet til en fungerende stikkontakt.
Sørg for at strømmen er på.
Pass på at stikkontakten virker. Test med et annet apparat, som for
eksempel en lampe.
Døren er kanskje ikke korrekt lukket: åpne den og lukk den igjen.
Kontroller hvorvidt det ønskede programmet ble korrekt valgt og at
startknappen ble trykket.
Pass på at vaskemaskinen ikke er i pausemodus.
Dette kan være på grunn av en lekkasje i pakningen mellom kranen
og forsyningsslangen. I slike tilfeller må slangen byttes ut, og man
må stramme til slangen og kranen.
Sørg for at filteret er korrekt lukket.
På grunn av at plaggene ikke ligger optimalt, kan vaskemaskinen:
• Forsøk på å balansere belastningen, noe som øker
sentrifugeringstiden.
• Reduser hastigheten på sentrifugeringen for å redusere
vibrasjoner og støy.
• Hopp over sentrifugering for å beskytte maskinen.
Sørg for at tøymengden er jevnt fordelt. Hvis ikke, løs floken, legg
inn på nytt, og start programmet på nytt.
Dette kan være på grunn av at vannet ikke er helt tømt ut
drenert: vent noen minutter. Hvis problemet vedvarer, kan du se Feil
3-delen.
Noen modeller har en "ikke sentrifuger»-funksjon. Kontroller at den
ikke er på.
Pass på at ingen alternativer som endrer sentrifugeringen er slått på.
Sterke vibrasjoner /
lyder høres under
sentrifugering
Bruk av for mye vaskemiddel kan hindre sentrifugeringen fra å
starte.
Vaskemaskinen er kanskje ikke helt i vater; juster om nødvendig
om nødvendig føttene som angitt i det spesifikke avsnittet.
Kontroller at transportskruer, gummitappene og avstandsrørene er
fjernet.
Pass på at det ikke er fremmedlegemer inne i trommelen (mynter,
hengsler, knapper, etc ...).
Vann har lekket på
gulvet nær
vaskemaskinen
Produsentens standardgaranti dekker feil som forårsakes av elektriske eller
mekaniske feil i produktet, og som finnes å være en handling eller unnlatelse fra
produsentens side. Hvis det finnes at en feil er forårsaket av forhold utenfor
produktet som leveres, misbruk eller som følge av at brukerveiledningen ikke er
fulgt, kan dette medføre en avgift.
95
NO
ANDRE AVVIK
Bruken av økologiske vaskemidler uten
fosfater kan forårsake følgende effekter:
- mer grumsete skyllevann: Denne
effekten er knyttet til de suspenderte
zeolittene som ikke har noen negativ
effekt på skylleeffektiviteten.
Om problemet vedvarer eller om du
mistenker en feil, kontakt et autorisert
kundeservicesenter.
Det anbefales alltid at du alltid bruker
originale reservedeler, tilgjengelige fra vårt
autoriserte kundeservicesenter.
Garanti
Produktet er garantert under vilkårene
og betingelsene som er angitt på
sertifikatet som følger med produktet.
Garantisertifikatet må fylles ut og tas
vare på, slik at det kan vises til det
autoriserte kundeservicesenteret ved
behov.
- hvitt pulver (zeolitter) på tøyet etter
vask: dette er normalt, pulveret er ikke
absorbert av stoffet og endrer ikke tøyets
farge.
- skum i vannet ved siste skylling: dette
indikerer ikke nødvendigvis dårlig skylling.
- mye skum: Dette er ofte på grunn av de
anioniske tensidene som finnes i
vaskemidlene og som er vanskelige å fjerne
fra vasken.
I dette tilfellet må man ikke skylle igjen for
å eliminere disse effektene; det vil ikke
hjelpe i det hele tatt.
Produsenten avviser ethvert ansvar for
eventuelle trykkfeil i brosjyren som følger
med dette produktet. I tillegg forbeholdes
også retten til å gjøre endringer ansett
som nyttige på sine produkter uten å
endre deres essensielle egenskaper.
96
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
- HGS TH (5÷12) -
17.02 - 41045040 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising