Candy | GC 1481D1/1-S | Candy GC 1481D1/1-S Εγχειρίδιο χρήστη

Candy GC 1481D1/1-S Εγχειρίδιο χρήστη
EL
PL
RU
HU
RO
Instrukcja obsäugi
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
Használati utasítás
Instructiuni de utilizare
GC 1D
EL
GRATULACJE
Candy, : .
Kupujåc sprzët AGD firmy Candy
dowiodäeé, ãe nie akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Candy ! ", " " # " . $
, % # ".
Firma Candy ma przyjemnoéç
przedstawiç nowå pralkë
automatycznå, która jest rezultatem
lat poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim kontakcie
z konsumentem. Wybraäeé jakoéç,
trwaäoéç i wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë Candy.
Candy # : ", ", − " ,
! , # ",
# , % % .
& " " " Candy.
' ! (
( ":
− ) ( , # ,
( .
− ' .
− ' ( (.
−* "
! .
# " " " " "
( .
' # , " !" ( .
+ ! # ! % ( () "! "
#" .
# , ( #
#
, .
2
PL
Firma Candy oferuje takãe szeroki
asortyment innych urzådzeñ AGD,
takich jak: zmywarki do naczyñ,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a takãe lodówki i
zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Urzàdzenie jest przeznaczone do
u˝ytkowania jedynie w warunkach
gospodarstwa domowego oraz
warunkach do niego zbli˝onych
takich jak:
- dla personelu na zapleczu ma∏ego
sklepu, w biurach itp;
- w domach na dzia∏kach;
- przez klientów hoteli, moteli oraz
innych struktur rezydencyjnych;
- pokojach typu bed and breakfast.
U˝ytkowanie urzàdzenia w
warunkach innych ni˝ gospodarstwo
domowe lub w sposób ró˝niàcy si´
od zastosowaƒ w typowym
gospodarstwie domowym, np.
u˝ytkowanie o charakterze
us∏ugowym lub profesjonalnym przez
wyspecjalizowany personel, jest
niew∏aÊciwe tak˝e w wymienionych
wy˝ek przypadkach.
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie urzàdzenia
mo˝e obni˝yç jego trwa∏oÊç oraz
spowodowaç uniewa˝nienie
gwarancji producenta.
Producent nie odpowiada w ˝adnym
dopuszczanym prawem zakresie za
jakiekolwiek usterki urzàdzenia lub
inne szkody lub straty spowodowane
niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem
urzàdzenia odbiegajàcym od
u˝ytkowania w warunkach
gospodarstwa domowego (nawet
je˝eli urzàdzenie w takim
gospodarstwie si´ znajduje).
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce bezpiecznej
instalacji, uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych porad
pozwalajåcych zoptymalizowaç
sposób uãytkowania pralki.
0 # , (
Zachowaj niniejszå instrukcjë w celu
póãniejszej konsultacji.
K # " Candy 1 * 1 #
, ' ' G # # # .
Kontaktujåc sië z firmå Candy, lub z
punktami serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer, oraz
ewentualnie numer G urzådzenia
(Jeéli taki istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så obwiedzione
ramkå na rysunku obok
RU
HU
RO
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
FELICITÅRI!
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè íå èäòè íà
êîìïpîìèññ: Âû ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Ennek a Candy háztartási készüléknek
a megvásárlásával Ön megmutatta,
hogy nem fogadja el a
kompromisszumokat: csakis a
legjobbat akarja.
Cumparind aceasta masina
de spalat CANDY ati aratat ca
nu acceptati compromisuri,
vreti doar ce e cel mai bun.
Ôèpìà Êàíäè pàäà ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó
íîâóю ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
pàáîò è ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ ïîòpåáèòåëåì,
îïûòà.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî, äîëãîâå÷íîñòü è
øèpîêèå âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò Âàì
øèpîêóю ãàììó ∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
ñòèpàëüíûå ìàøèíû, ïîñóäîìîå÷íûå
ìàøèíû, ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ ñóøêîé,
êóõîííûå ïëèòû, ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè, ìîpîçèëüíèêè.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà ïîëíûé
êàòàëîã ïpîäóêöèè ôèpìû Êàíäè.
ùÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ˚ ‰Îfl ‰Óχ¯Ì„Ó
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÒıÓÊËı
ÛÒÎÓ‚Ëflı, ̇ÔËÏÂ:
- ÍÛıÌË ‰Îfl ÔÂÒÓ̇· ‚ χ„‡ÁË̇ı, ÓÙËÒ‡ı Ë Ì‡
ÔÓ˜Ëı ÏÂÒÚ‡ı ‡·ÓÚ˚;
- ÙÂÏ˚;
- ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÍÎËÂÌÚ‡ÏË ‚ „ÓÒÚËÌˈ‡ı,
ÏÓÚÂÎflı Ë ÔÓ˜Ëı Û˜ÂʉÂÌËflı ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
‡ÁÏ¢ÂÌËfl „‡Ê‰‡Ì;
- „ÓÒÚËÌˈ˚, Ô‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ë ‡ÁÏ¢ÂÌË Ë
Á‡‚Ú‡Í.
èËÏÂÌÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ó·‡ÁÓÏ, ÓÚ΢Ì˚Ï ÓÚ
‰Óχ¯ÌÂ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ËÎË ‰Îfl ˆÂÎÂÈ,
ÓÚ΢Ì˚ı ÓÚ Ó·˚˜ÌÓ„Ó ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡,
Ú‡ÍÓÂ Í‡Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ˆÂÎflı
˝ÍÒÔÂÚ‡ÏË ËÎË ÒÔˆˇθÌÓ Ó·Û˜ÂÌÌ˚ÏË Îˈ‡ÏË
Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ‰‡Ê ‚ ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ı
ÛÒÎÓ‚Ëflı.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ
‚˚¯ÂËÁÎÓÊÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÛÏÂ̸¯ÂÌ˲ ÒÓ͇ ÒÎÛÊ·˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Î˯ËÚ¸
˛ˉ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÎ˚ „‡‡ÌÚ˲ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
ã˛·Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÓÚ΢ÌÓ ÓÚ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ Ë ÔÓÎÓÏÓÍ, ‚ÓÁÌË͇˛˘Ëı ÔË
‰Óχ¯ÌÂÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ËÎË ÔËÏÂÌÂÌËË ‰Îfl
ˆÂÎÂÈ ‚‰ÂÌËfl ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡ (‰‡Ê ÔË
ÛÒÎÓ‚ËË ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ÁÓÌÂ,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌÓÈ ‰Îfl ‚‰ÂÌËfl ‰Óχ¯Ì„Ó
ıÓÁflÈÒÚ‚‡) Ì ·Û‰ÂÚ ÔËÁ̇‚‡Ú¸Òfl
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ ‡Á¯ÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓÏ
Ô‰Â·ı.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïpåäóïpåæäåíèÿìè, ñîäåpæàùèìèñÿ â
∋òîé èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò Âàì
âàæíûå ñâåäåíèÿ, êàñàюùèåñÿ
áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå ïîëåçíûå
ñîâåòû ïî ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó èíñòpóêöèé
äëÿ ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé Êàíäè èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèю ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè òàêîâîé
èìååòñÿ). Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â òàáëè÷êå.
ëÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ χ¯ËÌ˚ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ 16 ˆËÙ.
èÂ‚˚ 8 ˆËÙ – ÍÓ‰ ÏÓ‰ÂÎË. ëÎÂ‰Û˛˘Ë 4
ˆËÙ˚ – ‰‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ („Ó‰, ̉ÂÎfl).
èÓÒΉÌË 4 ˆËÙ˚ – ÔÓfl‰ÍÓ‚˚È ÌÓÏÂ ‚
Ô‡ÚËË.
A Candy örömmel mutatja be Önnek új
mosógépét, amely több éves kutatás
és a vevŒkkel fennálló közvetlen
kapcsolat révén szerzett piaci
tapasztalat eredménye. Ön a mosógép
által nyújtott minŒség, tartósság és
kiváló teljesítmény mellett döntött.
A Candy sokféle más háztartási gépet
is kínál: mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint hıtŒ- és
fagyasztógépeket.
A Candy termékek teljes katalógusát
kérje helyi kiskereskedŒjétŒl.
A készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történŒ
használatra terveztük, például:
- üzletek, irodák és más
munkakörnyezetek személyzeti
konyháiban;
- lakóépületekben;
- szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által;
- „szoba reggelivel” típusú
környezetekben.
A készülék háztartási környezettŒl vagy
a tipikus háztartási feladatoktól eltérŒ
használata, például szakemberek vagy
képzett felhasználók által történŒ
kereskedelmi használata a fent említett
alkalmazások esetében sem
megengedett.
Ha a készüléket nem a fentiek szerint
használják, akkor az csökkentheti a
készülék élettartamát és
érvénytelenítheti a gyártó garanciáját.
A törvények által megengedett
mértékben a gyártó nem fogadja el a
készülék sérülését vagy más jellegı
olyan károsodását vagy kárát, amely az
otthoni vagy a háztartási használattól
eltérŒ használat miatt következik be
(még akkor sem, ha a készülék otthoni
vagy háztartási környezetben van).
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ez
a füzetet, mert fontos útmutatásokkal
szolgál a készülék biztonságos
telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokat ad a
legkedvezŒbb eredmények eléréséhez
a mosógép használata során.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet
biztonságos helyen, hogy a késŒbbiek
során is bármikor belelapozhasson.
A Candy szerviz felkeresésekor mindig
adja meg a típust, a típusszámot és
a G-számot (lásd a készülék
adatlapját).
CANDY are placerea sa va
prezinte o noua masina
de spalat, rezultatul multor ani
de cercetari si studii asupra
nevoilor consumatorilor. Ati ales
calitatea, durabilitatea si
eficienta oferite de aceasta
masina de spalat.
CANDY va ofera o gama larga
de aparate electrocasnice:
masini de spalat vase, masini
de spalat si uscat rufe,
aragaze, cuptoare cu
microunde, cuptoare
traditionale si hote, frigidere si
congelatoare.
Solicitati de la magazin
catalogul cu gama completa
Candy.
Acest aparat este destinat
pentru uz casnic sau pentru uz
similar, cum ar fi:
- bucatarii de magazin, birou si
alte medii de lucru;
- ferme;
- de catre clientii de la hotel,
motel sau alte medii
rezidentiale;
- la pensiuni.
Utilizarea aparatului în scopuri
comerciale este exclusa.
Utilizarea aparatului în alte
scopuri decât cele mentionate
mai sus, duce la reducerea
duratei de viata a aparatului si
la anularea garantiei.
Orice deteriorari ale aparatului
sau pierderi care apar ca
urmare a neutilizarii aparatului
pentru uz casnic (chiar daca a
fost utilizat într-un mediu casnic
sau rezidential) nu vor fi
acoperite de agrantie.
Va rugam sa cititi aceste
instructiuni cu mare atentie
deoarece furnizeaza informatii
importante cu
privire la instalarea, folosirea si
intretinerea masinii Dvs. De
spalat precum si sugestii pentru
a obtine cele mai bune
rezultate la spalare.
Pastrati instructiunile cu grija
pentru a le putea consulta de
cite ori aveti nevoie.
3
EL
KO
ROZDZIAÄ
ÏAPAÃPAÔ
FEJEZET
CAPITOLUL
2 SPIS TREÉCI
) "
Wstëp
3 ( Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
1
)
Gwarancja
2
Érodki bezpieczeñstwa
3
* Dane techniczne
4
) Instalacja pralki
5
2 # "
Opis panelu sterujåcego
6
2 "
Tabela programów
7
) Wybór programu
8
Szuflada na proszek
9
* Produkt
10
2 Pranie
11
K Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
12
' # "
Lokalizacja usterek
13
# 4
PL
HU
RU
RO
OÃËABËEHÈE
TARTALOMJEGYZÉK
CUPRINS
Ââåäåíèe
Bevezetés
Felicitari
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
Általános szállítási tájékoztató
Informatii generale
Ãàpàíòèÿ
Garancia
Garantie
Mepû áåçoïacíocòè
Biztonsági intézkedések
Masuri de securitate
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Mıszaki adatok
Caracteristici tehnice
Ycòaíoâêa
A készülék elhelyezése és
telepítése
Instalare punerea in functiune
Oïècaíèe êoìaíä
A készülék kezelése
Descrierea comenzilor
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
Programtáblázat
Descrierea programelor
Bûáop ïpoãpaìì
Programválasztás
Selectionarea programelor
Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ
Mosószertároló fiók
Caseta de detergenti
Tèï áeëüÿ
A termék
Produsul
Còèpêa
Mosás
Spalarea
Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
Tisztítás és karbantartás
Curatarea si intretinerea
aparatului
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
Hibakeresés
Anomalii in functionare
∋êñïëyàòàöèè
5
EL
K 1
ROZDZIAÄ 1
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
K ,
:
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
) !"!#$#%#& &%'#(*
"$'+!(+
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
-) KATA+TA+H
%IEY.YN+E(N
%IKTY(N TEXNIKH+
E/T0HPETH+H+
) 0#+1&0&#'1#K&
!2'+!(+
%) K3244
!) 03+1#K& K#+1$&
# 1' +2K−
$1'+' 1&2
+(3'* !K$&'+
F) .'K' 2$&2
0&$$20*1#K&2
' 2$&2
3!2K*1#K&2
K - 5.
+ ,
.
6
PL
B) KARTA
GWARANCYJNA
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
D) ZATYCZKA
A
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
F) ZBIORNICZEK NA
DETERGENT W P¸YNIE I
WYBIELACZ
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
B
C
D
F
E
RU
RO
HU
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
1. FEJEZET
CAPITOLUL 1
ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
INFORMATII
GENERALE
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
La cumpararea masinii,
verificati ca urmatoarele
materiale sa insoteasca
masina:
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
A) INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE IN LIMBA
ROMANA
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
B) LISTA CU PUNCTELE
SERVICE
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
C) GARANCIAJEGY
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
D) ZÁRÓSAPKA
D) DOPURI
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
E) COT RIGID PENTRU
TUBUL DE EVACUARE
F) FOLYÉKONY
MOSÓSZER- VAGY
FOLYÉKONY
FEHÉRÍTÃTÁROLÓ
REKESZ (TARTÁLY)
F) COMPARTIMENT
PENTRU DETERGENT
LICHID
D) ÇÀÃËÓØÊA;
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
F) éíÑÖãÖçàÖ Ñãü
ÜàÑäéÉé åéûôÖÉé
ëêÖÑëíÇÄ àãà Ñãü
ÜàÑäéÉé
éíÅÖãàÇÄíÖãü
(äéçíÖâçÖê).
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ú·ӂ‡ÌËflÏË
î‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓ̇ ‹ 261-îá ÓÚ
23.11.09 Ë èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
è‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ êî ‹ 1222 ÓÚ
31.12.09„., ̇ÒÚÓfl˘ËÈ ÚÓ‚‡
Ò̇·ÊÂÌ ËÌÙÓχˆËÂÈ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ
flÁ˚ÍÂ Ó Í·ÒÒ ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓÈ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ ‚ˉÂ
ÒÔˆˇθÌÓÈ ˝ÚËÍÂÚÍË, ÍÓÚÓ‡fl
‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ‡ÁÏ¢Â̇ ̇
Îˈ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÔË·Ó‡ ‚ ÏÂÒÚÂ
ÔÓ‰‡ÊË ÔÓÚ·ËÚÂÎflÏ.
EZEKET A
TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba a
Candy szervizzel.
PASTRATI-LE INTR-UN
LOC SIGUR.
Verificati daca masina are
daune in urma transportului.
In acest caz, contactati
centrul service
autorizat.
7
EL
K 2
8
PL
ROZDZIAÄ 2
)
GWARANCJA
" Service, " , .
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
RU
HU
RO
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
2. FEJEZET
CAPITOLUL 2
ÃÀPÀÍÒÈß
GARANCIA
GARANTIE
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
A készülékhez garanciajegyet
mellékeltünk, amely a fix
kiszállási díjon kívül
a vásárlás napjától számított
egy évig a Candy szerviz
díjmentes igénybevételét
teszi lehetŒvé.
Masina de spalat este insotita
de un certificat de garantie care
va permite sa va bucurati de
depanare gratuita.
9
EL
K 3
# :
K K K
● 4
!.
● K .
● + Candy
" . 4 " "
" ( ! .
) CE
, #( )"5 6 73/23/EEC 89/336/EEC,
2006/95/EC 2004/108/EC,
.
● !
.
● .
● D ! " ! , # "
(.
: K K K 90C
● 2 " .
10
PL
ROZDZIAÄ 3
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Firma Candy wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
RU
HU
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
3. FEJEZET
ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;
● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
á̇Í
Û͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË·Ó
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ
‚ÓÔÂÈÒÍËı Òڇ̉‡ÚÓ‚, 73/23/CEE
Ë 89/336/CEE, ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ
Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
„·ÏÂÌÚ‡ÏË 2006/95/CE Ë
2004/108/CE Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë
‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Í ÌËÏ.
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
CAPITOLUL 3
MASURI DE
SECURITATE
ATENTIE: PENTRU ORICE
OPERATIE DE CURATARE
SI INTRETINERE A MASINII
DE SPALAT
● Húzza ki a csatlakozódugót!
● Se scoate stekerul din
priza.
● Zárja el a vízcsapot!
● Se inchide robinetul de
apa.
● A Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz!
● Toate produsele Candy au
impamintare.
Asigurati-va ca priza folosita
are impamantare.
A készülék megfelel a
2006/95/EK és a 2004/108/EK
irányelvvel felváltott, és a
késŒbbiekben módosított
73/23/EGK és 89/336/EGK
európai irányelveknek.
Aparatele
sunt realizate
în conformitate cu directivele
europene 73/23/EEC si
89/336/EEC, înlocuite de
2006/95/EC si 2004/108/EC si
modificarile ulterioare.
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!
● Nu se atinge aparatul cu
mainile sau picioarele ude.
● Ne használja a készüléket
ha Ön mezítláb van!
● Nu utilizati aparatul cand
sunteti desculti.
● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket használ.
Hacsak lehet, kerülje a
hosszabbító kábelek
használatát.
● Nu utilizati prelungitoare in
camera de baie.
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
RO
FIGYELMEZTETÉS:
MOSÁS KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE
A 90°C-OT IS ELÉRHETI.
● A mosógép ajtajának a
kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy
nincs-e víz a dobban!
ATENTIE: IN TIMPUL
SPALARII TEMPERATURA
APEI POATE AJUNGE LA
90°C.
● Inainte de a deschide hubloul
asigurati-va ca nu exista apa in
tambur.
11
PL
EL
●
! .
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
● '
● To urzàdzenie nie jest
! ( " () " # ,
% (, % " # .
( !.
●
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak
aby nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
●
● Nie wolno naraãaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● " # ● Podczas przenoszenia pralki
nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na
érodek do prania.
# # ( , .).
(
.
● " # F
#.
!
" "
, " # " .
● (
(" # ).
● " /
12
przeznaczone do obs∏ugi
przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego
u˝ytkowania, chyba ˝e
pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w
zakresie obs∏ugi urzàdzenia
przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
● Podczas transportu nie
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej czëéci
pralki.
● Pralka powinna byç zawsze
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
, % . (
, " Candy ! Candy, #
. " # .
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie powyãszych
zaleceñ moãe negatywnie
wpäynåç na bezpieczeñstwo
uãytkowania urzådzenia.
● E o o , o o Service
Gias.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony jego
wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt
serwisowy.
RU
HU
RO
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
● Ne használjon adaptereket
és elosztókat.
● Nu utilizati adaptoare sau
triplustekere
è ïåpåõîäíèêàìè;
● чÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl β‰flÏ (‚Íβ˜‡fl
‰ÂÚÂÈ) Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË
ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË Ë ÏÂÌڇθÌ˚ÏË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ËÎË Î˛‰flÏ, ÌÂ
Ëϲ˘ËÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë
Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË ÓÌË Ì ̇ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰
ÔËÒÏÓÚÓÏ Î˛‰ÂÈ, ‰‡‚¯Ëı ËÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ËÁ‰ÂÎËfl Ë
Óڂ˜‡˛˘Ëı Á‡ Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
● A készüléket nem
használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességı, illetve
tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkezŒ
személyek (gyerekek sem),
hacsak a biztonságukért felelŒs
személy nem felügyeli a
készülék használatát.
óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò
ËÁ‰ÂÎËÂÏ, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl
ÔÓ‰ ̇‰ÂÊÌ˚Ï ÔËÒÏÓÚÓÏ.
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ëåêòpîñåòè;
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
● A csatlakozókábelt vagy
magát a készüléket megrántva
ne húzza ki
a csatlakozódugót a fali aljzatból.
● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● Ha máshová szeretné helyezni
a készüléket, soha ne emelje
meg azt
a gomboknál vagy a fióknál
fogva.
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
FONTOS!
ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen
arra, hogy az alsó
szellŒzŒnyílások ne duguljanak
el.
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● A készüléket az ábrán látható
módon párban kell megemelni.
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
● Hiba és/vagy hibás mıködés
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
hozzá a készülék szakszerıtlen
javításához.
A készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy szervizhez és
kérjen
eredeti Candy pótalkatrészeket.
A fentiek betartásának
elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális kábellel
kell kicserélni azt.
● Acest aparat nu este
destinat pentru a fi utilizat de
catre copii sau de catre
persoane cu dizabilitati, fara
stricta supraveghere a unui
adult responsabil.
Nu permiteti copiilor sa se
joace cu acest aparat.
● Nu trageti de cablu pentru
a scoate aparatul din priza
● Nu expuneti aparatul la
agenti atmosferici (razele
soarelui, ploaie etc.)
● In cazul in care o mutati, nu
ridicati niciodata de butoane
sau de caseta de
detergent.
● In timpul transportului nu
sprijiniti hubloul de carucior
IMPORTANT!
In cazul in care aparatul se
instaleaza pe o pardoseala
acoperita cu covor sau
mocheta, trebuie avut grija
ca orificiile de ventilatie de la
baza aparatului sa nu fie
acoperite.
● Pentru a ridica masina sunt
necesare 2 persoane
precum in imagine
● In cazul unei defectiuni
si/sau functionari anormale,
aparatul se opreste, se
inchide robinetul de apa si
nu se atinge masina. Pentru o
eventuala reparatie
trebuie sa va adresati unui
centru de asistenta tehnica
Candy solicitind
piese originale pentru orice
inlocuiri. Nerespectarea
indicatiilor sus mentionate
pot compromite securitatea
masinii.
● Daca e necesara
inlocuirea cablului de
alimentare, aceasta se va
face cu un
cablu disponibil la punctul
service.
13
PL
EL
K 4
ROZDZIAÄ 4
85
cm
52 cm
60 cm
DANE TECHNICZNE
)3D* 266**'
*)3HIH J61LIH
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
kg
2'J6L J)1 '*6
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
W
1500
)H*' J)1 '*6
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
A
10
*'L1**' *DMD '*6
( # / )
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
2D) H)J61
CIÉNIENIE WODY W SIECI
MPa
min. 0,05
max. 0,8
*' J)1 '*6
NAPIËCIE ZASILANIA
V
220-240
6
7
!! ! ! "
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
ëå. íÄÅãàóäì ë íÖïçàóÖëäàåà ïÄêÄäíÖêàëíàäÄåà
LÁSD A GÉPTÖRZSLAPOT
CITITI PE PLACUTA MASINII
I (ÔÂ‚˚È)
14
8
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
HU
4. FEJEZET
RO
CAPITOLUL 4
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
MÙSZAKI ADATOK
CARACTERISTICI TEHNICE
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
CAPACITATE RUFE USCATE
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
PUTERE
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
BIZTOSÍTÉK
AMPERAJUL FUZIBILULUI
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè (îá/ìèí)
CENTRIFUGÁLÁS
ROTATII CENTRIFUGA
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
VÍZNYOMÁS
PRESIUNEA IN INSTALATIA
HIDRAULICA
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
TENSIUNE
ä·ÒÒ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ
15
PL
EL
K 5
!7 ROZDZIAÄ 5
4 5 5 .
K8 5 .
9 4 (A)
5 (B).
K 98 4 9
7 .
#$:
K K
# #%
#XOMENO
TH YKEYAIA
%IOTI M#OPEI
NA A#OTEEEI
ME&ITO KYN%INO.
16
INSTALACJA
PRALKI
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Przeciàç taÊmy mocujàce
w´˝e do wody, uwa˝ajàc
by nie uszkodziç ich ani
przewodu elektrycznego.
Odkr´ciç 4 Êruby (A) z ty∏u
pralki i wyciàgnàç 4 rozpórki
(B)
Zas∏oniç 4 otwory
zaÊlepkami do∏àczonymi do
worka z instrukcjà.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
èÂÂÂʸÚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚È ıÓÏÛÚ.
ÑÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ
ÔÓ‚Ó‰.
éÚÍÛÚËÚ 4 ‚ËÌÚ‡ (A) ̇ Á‡‰ÌÂÈ
ÒÚÂÌÍÂ Ë ËÁ‚ÎÂÍËÚ 4 ‡ÒÔÓÌ˚ı
‚ÚÛÎÍË (B).
HU
RO
5. FEJEZET
CAPITOLUL 5
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
INSTALARE. PUNERE
IN FUNCTIUNE
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a végleges
felállítási helyére.
Atentie: Masina de spalat se
instaleaza de catre un
instalator profesionist, dar nu
intra in obligatia centrului
service autorizat sa faca
aceasta instalare in termen
de garantie, in regim gratuit.
Óvatosan vágja le a
rögzítŒszalagot, amely a
hálózati kábelt és az elvezetŒ
tömlŒt tartja.
Atentie: Reteaua dvs.
electrica trebuie sa poata
suporta puterea maxima a
masinii. In caz contrar,
inlocuiti cablurile de
alimentare sau sigurantele
cu unele de amperaj
corespunzator (16A).
Távolítsa el a 4 db „A” jelı
rögzítŒcsavart, és vegye ki a 4
db „B” jelı távtartót.
Atentie: In cazul sistemelor
proprii de alimentare
cu apa, presiunea apei
trebuie sa fie suficient de
mare pentru a dizolva tot
detergentul din sertarul de
detergent. In caz contrar, se
pot produce blocari ale
sertarului de detergent, sau
ale furtunului dintre cuva
si sertarul de detergent.
Dupa ce ati scos ambalajul,
faceti in felul urmator:
Taiati cu atentie curelele care
leaga cablul de alimentare si
furtunul de evacuare.
á‡ÍÓÈÚ 4 ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÒÔˆˇθÌ˚ÏË Á‡„Îۯ͇ÏË. Ç˚
̇ȉÂÚ Ëı ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÏ
Ô‡ÍÂÚÂ Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
Helyezze be a 4 furatba a
kezelési utasítást tartalmazó
csomagban található
védŒdugókat.
Indepartati cele 4 suruburi
marcate cu A si cele 4
distantatoare marcate cu B.
Acoperiti cele 4 gauri folosind
capacele furnizate in punga
cu manuale de instructiuni.
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
ATENTIE: NU LASATI
AMBALAJUL LA
INDEMANA COPIILOR,
ACESTA FIIND O
POTENTIALA
SURSA DE PERICOL.
17
EL
PL
1o o 59o "
" o
, 5 .
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
+ 9
9 .
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
H .
9 set
.
T set . ..
#$:
' '( )
* +
1 .
K , ’ .
! , 7 9 98 50 n 5. !
7 , 7 .
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
Type 1
Type 2
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
max 100 cm
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
RU
Çaêpeïèòå ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
RO
HU
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
Aplicati folia suplimentara la
baza ca in figura.
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
Conectati tubul de apa la
robinet. Masina trebuie
conectata la reteaua de apa
folosind exclusiv furtunele din
dotare. Nu folositi furtune vechi,
utilizate.
FONTOS!
NE NYISSA KI EZZEL
EGYIDEJÙLEG A CSAPOT.
ATENTIE: NU DESCHIDETI
IN ACEST MOMENT
ROBINETUL.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà
áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä
ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
Állítsa a mosógépet a fal mellé.
Akassza a kifolyócsövet a kád
peremére úgy, hogy a csŒ ne
tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg.
Asezati masina langa perete si
puneti tubul de evacuare
la marginea cazii, avand grija
ca acesta sa nu fie strangulat
sau indoit.
Ennél jobb megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix elvezetŒ
nyílásra csatlakoztatja,
amelynek az átmérŒje nagyobb
a kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm magasságban
van.
Este mai bine sa conectati
tubul la o teava de evacuare
fixa care trebuie sa aiba un
diametru mai mare decat
cel al tubului si o inaltime
minima de 50 cm. Daca este
necesar utilizati cotul de plastic
din dotare.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.
Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
EL
PL
L 4
" #:
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
) % # ( (
" % .
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
") 2 # ,
%( "
#.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby uzyskaç
doskonaäe przyleganie do
podäoãa.
#) , o #, " # " .
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
4 ( " OFF .
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
4
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
!.
:
" ( #,
( #"
" " :
− (N)
K
− K
− − $%
M ,
"Q Q ( !.
20
)
GRANATOWY
- ZERO (N)
BRÑZOWY
- FAZA (L)
˚Ó¸TO-ZIELONY - UZIEMIENIE (
B
C
UWAGA:
W razie koniecznoÊci
wymiany kabla zasilania
nale˝y zachowaç
nast´pujàcy uk∏ad kolorów
przy pod∏aczaniu
poszczególnych przewodów:
(L)
(
A
)
Po zainstalowaniu, urzådzenie
naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
RU
RO
HU
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю 4 íîæåê.
A gép vízszintbe állításához
használja a 4 lábat.
Folositi cele patru picioare
ajustabile pentru a aseza
orizontal masina pe podea .
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával megegyezŒ
irányban (jobbra),
hogy szabaddá váljon
lábszabályozó csavar.
a) Rotiti piulita in sens orar
pentru a debloca surubul
piciorusului.
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
b) A készülék megemeléséhez
vagy lesüllyesztéséhez forgassa
el a lábat, amíg az stabilan meg
nem áll a padlón.
b) Rotiti piciorusul si coborati-l
sau inaltati-l pentru a obtine o
aderenta perfecta la sol.
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ
helyzetben az anya óramutató
járásával ellentétes irányban
(balra) csavarásával, amíg az neki
nem feszül a gép aljának.
c) Blocati piciorusul rotind
piulita in sens invers acelor
de ceasornic pana la capat.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.
Ügyeljen arra, hogy a gomb a „KI”
helyzetben legyen, és az ajtó
legyen becsukva.
Asigurati-va ca toate
butoanele sunt in pozitia “OFF”
si hubloul este inchis.
Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
Dugja be a csatlakozódugót.
Introduceti stekerul in priza.
FIGYELEM!
Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor a vezetéket az
alábbi színek/kódok szerint kell
csatlakoztatni:
ATENTIE:
în cazul în care va fi necesar sa
înlocuiti cablul de alimentare,
conectati firele în conformitate
cu urmatoarele culori/coduri:
KÉK:
- NULLAVEZETÉK (N)
ALBASTRU
- NUL (N)
BARNA:
- FESZÜLTSÉG
ALATTI VEZETÉK (L)
MARO
- FAZA (L)
ÇçàåÄçàÖ:
ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸
ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·Âθ, ÚÓ ÔÓ‚Ó‰‡
‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÏÏÛÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ëı ˆ‚ÂÚÌÓÈ
χÍËÓ‚ÍÓÈ:
ëàçàâ
- çÖâíêÄãú (N)
äéêàóçÖÇõâ
- îÄáÄ (L)
ÜÖãíé-áÖãÖçõâ - áÖåãü (
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
)
SÁRGA-ZÖLD: - FÖLDVEZETÉK (
A telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
legyen.
GALBEN-VERDE - ÎMPAMANTARE (
)
)
Daca nu se aprinde, cititi
capitolul referitor la defecte
posibile.
21
PL
EL
K 6
ROZDZIAÄ 6
CI F L
H G MD
N
P
B
ME
A
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
" &' *+'
Otwarte drzwiczki
A
, -./1&' *'
Kontrolka blokada drzwiczek
B
K,1* &&'
Przycisk start
C
- Aquaplus
Przycisk Aquaplus
- *-,1' 1 5 +
Przycisk Prania “Na Zimno”
- 7,&&'
Przycisk “Opóêniony start”
- *-#' 8/
,;1
Przycisk wybór wirowania
, *-#< 5&'
,;1'
Kontrolki obrotów wirówki
, &&'
*#11'
Kontrolka rozpocz´cia
programu
I
.<' -,' *,
., & 8& ,
*#11'
Lampki wskazujàce kolejne
fazy prania
L
.<' -,' *-/
Lampka kontrolna
przycisków
M
*-#<' *#11/ 1
7<& OFF.
Pokr´t∏o programów z OFF
N
Szuflada na proszek
P
, *,*5
22
D
E
F
G
H
RO
HU
RU
6. FEJEZET
CAPITOLUL 6
Îïèñàíèå êîìàíä
KEZELÃSZERVEK
COMENZI
êÛÍÓflÚ͇ β͇
Ajtófogantyú
Manerul usii
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ajtózár jelzŒlámpa
Led indicator hublou blocat
äÌÓÔ͇ “ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”
Start/Szünet Gomb
Buton Pornit/Oprit
äÌÓÔ͇ "ÄÍ‚‡ÔβÒ"
Aquaplus gomb
Buton Aquaplus
äÌÓÔ͇ “ëÚË͇ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ”
Hideg mosás gomb
Buton spalare rece
äÌÓÔ͇ "ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇"
Késleltetett indítás gomb
Buton pornire intarziata
äÌÓÔ͇ "„ÛÎËÓ‚ÍË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ"
„Centrifugálási sebesség”
gomb
Buton viteza de stoarcere
ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ
Centrifugálási sebesség
jelzŒlámpa
Led indicator viteza de
stoarcere
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ÔÛÒ͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚
Program kezdete lámpa
Indicator pornire program
à̉Ë͇ÚÓ˚ Ù‡Á ÔÓ„‡ÏÏ
A jelzllámpák azt jelzik, hogy
a program melyik fázisa van
folyamatban.
Led de indicare a fazei
ciclului de spalare
ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯
Nyomógombok jelzŒlámpái
Leduri indicatoare butoane
èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ Ò
ÓÚÏÂÚÍÓÈ Çõäã
A mosóprogramok kapcsolóórabeállító gombja, „KI” helyzet
Buton selectare programe cu
pozitie “OFF”
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Mosószertároló fiók
Caseta detergenti
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
23
EL
PL
2 # "
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
" &' *+'
OTWARTE DRZWICZKI
2 .
Aby otworzyç drzwiczki
nale˝y pociàgnàç za
ràczk´ naciskajàc jà od
wewnàtrz.
: −
K >
% K
? .
? 2
> .
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST
WYPOSAÃONE W
SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY
ZAPOBIEGA
NATYCHMIASTOWEMU
OTWARCIU DRZWICZEK TUZ
PO ZAKOÑCZENIU PRANIA,
PO JEGO ZATRZYMANIU LUB
PO ZAKOÑCZENIU
WIROWANIA. PRZED
OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY ODCZEKAÇ
2 MINUTY.
K%
KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
" " 2 " 6H ( ).
+ (START) , .
& *+ . -
& . -, 7
, "".
$ # " .
2 2 , "
"
" 2 " .
,
, − " OFF.
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
do koƒca cyklu prania.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝
kontrolka zgaÊnie, a
nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie
pokr´t∏a programatora na
pozycj´ OFF.
24
A
2 min.
B
RU
HU
RO
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
DESCRIERE
COMENZI
êìäéüíäÄ ãûäÄ
AJTÓFOGANTYÚ
Az ajtó nyitásához nyomja meg
a fogantyú belsejében lévŒ
gombot.
MANERUL USII
Apasati pe clapa din
interiorul manerului usii
pentru a deschide usa .
óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ βÍ, ̇ÊÏËÚ ̇
Í·‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.
Âíèìàíèå!
Ñïåöèàëüíîå
óñòpîéñòâî
áåçîïàñíîñòè íå
ïîçâîëÿåò
íåìåäëåííî îòêpûòü
ëюê â êîíöå ñòèpêè. Â
êîíöå ôàçû îòæèìà
öåíòpèôóãîé ñëåäóåò
ïîäoæäàòü 2 ìèíóòû,
ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
ëюê.
FONTOS!
A MOSÁS/CENTRIFUGÁLÁS
VÉGÉN EGY SPECIÁLIS
BIZTONSÁGI
BERENDEZÉS
AKADÁLYOZZA MEG AZ
AJTÓ KINYITÁSÁT.
A CENTRIFUGÁLÁS
BEFEJEZÉSEKOR
VÁRJON 2 PERCET AZ
AJTÓ KINYITÁSA ELÃTT.
ATENTIE: UN DISPOZITIV
SPECIAL DE SIGURANTA
IMPIEDICA
DESCHIDEREA IMEDIATA
A HUBLOULUI LA
SFARSITUL SPALARII.
DUPA TERMINAREA
CENTRIFUGARII
ASTEPTATI DOUA MINUTE
INAINTE DE A DESCHIDE
HUBLOUL.
àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
AJTÓZÁR JELZÃLÁMPA
INDICATOR HUBLOU BLOCAT
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä,
ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
Az „ajtó zárva” jelzŒlámpa akkor
világít, ha az ajtó teljesen zárva
van, és a gép „BE” van
kapcsolva.
Ha az ajtó zárva van, a START
gomb lenyomásakor a
jelzŒlámpa egy pillanatra
felvillan, majd égve marad.
Ledul este aprins când usa e
blocata si masina este în
functiune. Când apasati
butonul Pornit/Oprit si hubloul
este închis, ledul va clipi pe
moment si apoi va ramâne
aprins.
ÖÒÎË Î˛Í Ì Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÏË„‡Ú¸.
Ha az ajtó nincs zárva, a
jelzŒlámpa tovább villog.
Atentie: Daca ledul va clipi in
continuare atunci usa nu e
inchisa.
ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓʉËÚÂ
ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ Ì ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági berendezés
akadályozza meg az ajtó
azonnali kinyitását.
A mosás befejezése és az „ajtó
zárva” jelzŒlámpa kialvása után
várjon 2 percet, mielŒtt kinyitná
az ajtót. A ciklus végén fordítsa
a programválasztó gombot a
„KI” helyzetbe.
La sfarsitul programului rotiti
butonul selector de programe
pe pozitia OFF.
25
PL
EL
K KK
(START)
PRZYCISK START
+-' *-<@ * *+ *#11 *1< 1<
; & -, “5;1o”
* * *-
START.
Po wybraniu programu
nale˝y zaczekaç a˝ jedna z
kontrolek “Wirowanie”
zaÊwieci i dopiero po tym
wcisnàç przycisk START.
2 ( # % ).
Wcisnàç START w celu
uruchomienia cyklu
wybranego za pomocà
programatora (w zale˝noÊci
od ustawienia zapali si´
kontrolka jednej z faz prania)
&1/&: 85 *
,1* &&'
(START), & ,,
1* 1 .,+-* #
@.
--D' ' *-#<' 85
< #*&7 *+#11 (PAUSE)
* # ( START/PAUSE 4 .
+ # , # (
.
3 START #.
) # , 2 ( " .
+ ( , (START). .
K %
$ 3 (
,
OFF.
) # .
) " OFF.
26
UWAGA: PO W¸ÑCZENIU
PRALKI ZA POMOCÑ
PRZYCISKU START NALE˚Y
POCZEKAå KILKA
SEKUND, A˚ PRALKA
ROZPOCZNIE CYKL
PRANIA.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami
opcji. Przytrzymaç przycisk
START/PAUZA przez oko∏o 4
sekundy, kontrolki
przycisków oraz kontrolka
jednej z faz prania zacznà
migaç co oznacza ˝e
urzàdzenie jest w trybie
PAUZA, wprowadziç ˝àdane
zmiany i ponownie wcisnàç
START/PAUZA , kontrolki
przestanà migaç.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania
gdy pralka ju˝ pracuje, i
poczekaç 2 minuty a˝ zwolni
si´ blokada drzwiczek.
Po wyj´ciu lub do∏o˝eniu
czegoÊ do prania nale˝y
zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w
który zosta∏a zatrzymana.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF a nast´pnie
wybraç inny program.
Nast´pnie ponownie ustawiç
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycjii OFF..
C
RU
HU
RO
äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA
START/SZÜNET GOMB
BUTON PORNIT/OPRIT
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚
ÔÓ‰Óʉ‡Ú¸, ÍÓ„‰‡ Á‡„ÓËÚÒfl
Ë̉Ë͇ÚÓ “éÚÊËÏ”, ÔÂʉ ˜ÂÏ
̇ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí/èÄìáÄ.
A program kiválasztása után
várja meg a „Centrifugálás”
jelzŒlámpa felgyulladását,
mielŒtt lenyomná a START
gombot.
Dupa selectarea
programului, asteptati ca
indicatorul „Centrifugare” sa
se aprinda inainte sa
apasati butonul START.
ç‡ÊÏËÚ ‰Îfl Á‡ÔÛÒ͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎÂÏ
ÔÓ„‡ÏÏ (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ó‰ËÌ ËÁ
Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ Ù‡Á ÒÚËÍË).
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot (a kiválasztott ciklusnak
megfelelŒen az egyik mosási
fázis jelzŒlámpa kigyullad.
Apasati pentru a pune in
functiune programul selectat
(in functie de programul
selectat se vor aprinde
indicatoarele luminoase
corespunzatoare etapelor de
spalare).
èêàåÖóÄçàÖ: èéëãÖ
çÄÜÄíàü äçéèäà ëíÄêí
Ñé çÄóÄãÄ êÄÅéíõ
åéÜÖí èêéâíà
çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ.
àáåÖçÖçàÖ èÄêÄåÖíêéÇ èéëãÖ
áÄèìëäÄ èêéÉêÄååõ (èÄìáÄ)
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÓÍÓÎÓ 4
ÒÂÍÛ̉ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí/èÄìáÄ,
ÏË„‡ÌË Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚
ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ı ÍÌÓÔÓÍ Ë
Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ Ù‡Á ÒÚËÍË
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl
‚ ÂÊËÏ è‡ÛÁ‡, ‚ÌÂÒËÚ Ê·ÂÏ˚Â
ËÁÏÂÌÂÌËfl Ë ÒÌÓ‚‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ëíÄêí/èÄìáÄ, ‡ÌÌÛÎËÛfl ÔÂÂ˚‚.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.
éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
Ç˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ÇÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
MEGJEGYZÉS:
A START GOMB
LENYOMÁSAKOR
ELTELIK NÉHÁNY
PERC A GÉP
BEINDULÁSA ELÃTT.
A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
A program a mosási ciklus
közben bármikor megállítható a
„START/SZÜNET” gomb
körülbelül 4 másodpercre
történŒ lenyomva tartásával.
Ha a gép a Szünet
üzemmódban van, akkor a
„mosási fázis” jelzŒláma és az
opciógombok villognak.
A program újraindításához
nyomja meg ismét a START
gombot.
Ha a mosás közben
ruhadarabokat szeretne betenni
vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2
percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtó
rögzítését.
A mıvelet elvégzése után
csukja be az ajtót, nyomja le a
START gombot, és a gép
onnan folytatja a munkát, ahol
abbahagyta.
A PROGRAM TÖRLÉSE
A program törléséhez állítsa a
választógombot a KI helyzetbe.
Válasszon egy másik
programot.
Állítsa vissza a programválasztó
gombot a KI helyzetbe.
ATENTIE: CAND ATI
APASAT BUTONUL
START, POT TRECE
CATEVA SECUNDE
INAINTE CA APARATUL
SA PORNEASCA.
A. SCHIMBAREA SETARILOR
DUPA CE PROGRAMUL A
INCEPUT (PAUSE)
Dupa ce programul a
inceput poate fi modificat
doar apasand butoanele
relevante pentru acel
program.
Functionarea programului
poate fi intrerupta in orice
moment in timpul derularii
programului mentinand
apasat butonul
„START/PAUZA” timp de 4
secunde.
Cand masina de spalat este
in modul pauza, indicatorul
luminos pentru „etapa de
spalare” si butonul pentru
optiuni clipesc.
Pentru a repune programul in
functiune, apasati din nou
butonul START.
Daca doriti sa adaugati sau
sa scoateti obiecte in timpul
spalarii, asteptati 2 minute
pana cand dispozitivul de
siguranta deblocheaza usa.
Dupa ce ati facut manevra,
inchideti usa si apasati
butonul Start. Masina va
continua programul de unde
s-a oprit.
OPRIREA UNUI PROGRAM
Pentru a anula un program,
setati butonul selector pe
pozitia OFF (oprit).
Selectati un alt program.
Resetati butonul selector pe
pozitia OFF.
27
EL
*<' -,#'−
*-#<' (*G' *-) *<* *-#5−#*&75
* *&1 , *-,
<@&' (START).
K
"AQUAPLUS"
2 ( " (Mix and Wash)
Sensor System. ' # ! # .
* # # . ( ", . "
" " " # ".
' ( " .
"
(, # # " " # "
#
.
3 # " " " " "
" # ".
28
PL
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
PRZYCISK “AQUAPLUS”
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi System, wykonaç
dodatkowy specjalny cykl
prania przeznaczony dla osób
o delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody, a
nowy sposób funkcjonowania,
polegajàcy na cyklach
obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, ˝e tkaniny sà
dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a wymyÊlona
specjalnie dla osób o skórze
delikatnej i wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej funkcji
tak˝e przy praniu odzie˝y
dzieci´cej (dzieci majà zawsze
wra˝liwsza skór´) oraz przy
praniu tkanin z warstwà gàbki,
poniewa˝ z takiej tkaniny
trudniej usuwa si´ detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja jest
zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.
D
RU
HU
RO
ä·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ
ÚÓθÍÓ ÔÂ‰ ̇ʇÚËÂÏ Ì‡
Í·‚Ë¯Û èìëä.
Az opciógombokat a START
gomb lenyomása elŒtt kell
kiválasztani.
ATENTIE!
Butoanele optionale trebuie
selectate inainte de a apasa
butonul START.
äçéèäÄ “ÄäÇÄèãûë”
“AQUAPLUS” GOMB
BUTON “AQUAPLUS”
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ
ÒÔˆˇθÌ˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë
ãËÌfl˛˘Ëı Ú͇ÌÂÈ. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl
ÔËÏÂÌÂÌ˲ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
System. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl
Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ
Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍ̇ÏË Ú͇ÌË
Ó‰Âʉ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
‰Îfl β‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
ÅÂθ ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
·Óθ¯ÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·Ë̇ˆËÂÈ
ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó
‚ÂÏfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë
ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚, ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ LJ¯ÂÈ
Ó‰Âʉ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó
ÒÚËÍË Ë ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË ·Âθfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌË Ò
·Âθfl ‚ÒÂı ÒΉӂ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËÍË ÒÔˆˇθÌÓ
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë
˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
χÎÂȯ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
‡Á‰‡ÊÂÌË ËÎË ‡ÎÎÂ„˲.
ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
·Âθfl Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â
ËÎË ÔË ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı Ú͇ÌÂÈ,
‚ÓÎÓÍ̇ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú
·Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÒÚËÍË ‰‡Ì̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ò„‰‡
‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍÂ
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı/êۘ̇fl
ÒÚË͇ Ú͇ÌÂÈ.
Az új Sensor System
rendszernek köszönhetŒen
ennek a gombnak a
lenyomásával egy speciális, új
ciklust aktiválhat a Színtartó és
a Kevert anyagok programban.
Ez az opció gyengéden kezeli
a ruhaszálakat és a ruhát
viselŒk finom bŒrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb
mennyiségı vízben történik,
ezáltal tökéletesen tiszta és
kiöblített ruhát kapunk; ehhez
párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált
mıködése, ahol a víz
betöltésére és ürítésére kerül
sor. A ruhában lévŒ víz
mennyisége megnövekszik, így
a mosószer tökéletesen
kioldódik, ami hatékony
tisztítást eredményez. A
vízmennyiség az öblítés
közben is megnövekszik, így a
mosószernyomok is távoznak a
szövetszálak közül.
Ezt a funkciót finom és
érzékeny bŒrı emberek
számára terveztük, akiknél
a legkisebb
mosószermaradvány is
bŒrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és
finom szálú anyagok esetében,
vagy olyan
törülközŒanyagoknál is
célszerı alkalmazni, amelyek
szövetszálai nagyobb
mennyiségı mosószert
nyelnek el.
A legjobb mosási teljesítmény
biztosítása érdekében ez a
funkció mindig aktiválva van a
Finom és a Gyapjú/kézi mosás
programok esetében.
Apasand acest buton se
activeaza un ciclu special
de spalare, nou pentru
gama tesaturile mixte si cu
culori sensibile, datorita
noului sistem "Sensor
System". Rufele sunt spalate
intr-o cantitate mai mare de
apa si aceasta, impreuna
cu actiunea combinata a
rotatiilor tamburului, ce
umple si scoate apa, va
face caq rufele sa fie
spalate si clatite foarte bine.
Cantitatea sporita de apa
ce este folosita in timpul
spalarii canduce la o
dizolvare mai buna a
detergentului. Cantitatea de
apa este de asemenea
marita si in timpul procesului
de clatire eliminand astfel
orice urma de detergent de
pe fibre. Acesta functie a
fost dezvoltata pentru cei
care au pielea foarte
sensibila si pentru care o
urma fina de detergent pe
haine le poate provoca
iritatii sau alergii. Ca sfat,
este bine sa folositi aceasta
functie cand spalati rufe
pentru copii si pentru rufe
delicate, sau pentru
materiale asemanatoare
celor de la prosoape, care
tind sa absoarba o
cantitate mare de
detergent. Pentru a asigura
o buna spalare, aceasta
functie e intotdeauna
activata in cadrul
programelor pentru
spalarea tesaturilor delicate
si a lanei/spalat cu mana.
29
EL
#, ,- /! / 0
2
0 ,
9 9
9 , ( 9,
v , , ...). 1 9 9 , 7
5
, 7
, 9
,
5
, 5
5 .
K K
3,6 9 ( .
:
− ) (2 % “ % o”).
− 2 (START
DELAY). # 3,6 9 ( .
− 2 (START) (
( , % ).
− .
3 (
:
2 " . '
, "START". ' , −
" OFF.
30
PL
PRZYCISK PRANIA
“ NA ZIMNO”
Przy uãyciu tego przycisku
moãliwa jest zmiana kaãdego
programu w pranie “na zimno”
bez zmiany pozostaäych
parametrów (poziomu wody,
czasu prania itd.)
Zasäony, maäe dywaniki oraz
wszelkie delikatne, mogåce
odbarwiaç sië lub
powodowaç przebarwienia
tkaniny, dziëki tej funkcji mogå
byç bezpiecznie prane.
E
PRZYCISK “ OPÓèNIONY START”
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç w∏aczenie
cyklu prania za 3, 6 lub 9
godzin. Aby w∏àczyç
“opóêniony start” nale˝y:
Ustawiç wybrany program
(Poczekaç a˝ jedna z kontrolek
“Wirowanie” zaÊwieci )
Wcisnàç przycisk OPÓèNIONY
START. Ka˝de wciÊni´cie
powoduje wybranie czasu
rozpocz´cia odpowiednio za
3, 6 lub 9 godzin. (Kontrolka
odpowiadajàca wybranemu
czasowi zacznie migaç.)
Wcisnàç przycisk START aby
rozpoczàç odliczanie czasu
pozosta∏ego do
automatycznego w∏àczenia
si´ cyklu prania w
zaprogramowanym czasie.
(kontrolka odpowiadajàca
wybranemu czasowi
pozostanie zapalona)
F
Mo˝liwe jest anulowanie
ustawienia opóênionego startu
w nast´pujacy sposób:
Wcisnàç kilkakrotnie przycisk
OPÓèNIONY START aby zgasiç
kontrolki.
W tym momencie jest mo˝liwe
rozpocz´cie cyklu wybranego
poprzednio, poprzez
wciÊniecie przycisku START albo
anulowanie cyklu poprzez
ustawienie pokr´t∏à
programatora na pozycj´ OFF i
nastepnie wybranie innego
programu.
RU
äçéèäÄ “ëíàêäÄ ïéãéÑçéâ
ÇéÑéâ”
Ïpè íaæaòèè ía ∋òy êíoïêy âce
∋òaïû còèpêè áyäyò
âûïoëíeíûe xapaêòepècòèêè
ocòaюòcÿ íeèçìeíeííûìè
(ypoâåíü âoäû, âpeìÿ còèpêè,
peæèì còèpêè è ò.ä.).
Эòa ïpoãpàììa ïpeäíaçía÷eía
äëÿ còèpêè òêaíeé, íe
âûäepæèâaюùèx âûcoêèx
òeìïepaòyp, öâeòíûx òêaícé,
çaíaâecoê è äeëèêaòíûx
cèíòeòè÷ecêèx òêaíeé,
ìaëeíüêèx êoâpèêoâ è
ìaëoçaãpÿçíeííûx âeùeé.
äçéèäÄ éíãéÜÖççéÉé
áÄèìëäÄ
è‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
‚ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡ ‡·ÓÚ˚ χ¯ËÌ˚ Ò
ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ Ì‡ 3, 6 ËÎË 9 ˜‡ÒÓ‚.
ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÓÚÒÓ˜ÍË Á‡ÔÛÒ͇
‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
(èÓ‰ÓʉËÚÂ, ÍÓ„‰‡ Á‡„ÓËÚÒfl Ó‰ËÌ ËÁ
Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ “éÚÊËÏ”.).
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒ͇ (ÔË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË Á‡ÔÛÒÍ
·Û‰ÂÚ ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ 3,
6 ËÎË 9 ˜‡ÒÓ‚, Ë ·Û‰ÂÚ ÏË„‡Ú¸
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ).
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û èìëä ‰Îfl ̇˜‡Î‡
ÓÔÂ‡ˆËË éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇
(Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ÓÚÒÓ˜ÍË
ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸ Ë Ò‚ÂÚËÚÒfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ).
èÓ ËÒÚ˜ÂÌËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÂËÓ‰‡ ÓÚÒÓ˜ÍË ‚˚·‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl.
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÙÛÌ͈ËË éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒ͇:
ç‡ÊÏËÚ ̇ Í·‚Ë¯Û éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒ͇, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ„‡Ò Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ, Ë ÔÓ„‡ÏÏÛ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ
Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‚Û˜ÌÛ˛ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
Í·‚Ë¯Ë èìëä, ÎË·Ó ‚˚Íβ˜ËÚ¸
ÔË·Ó ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ç˚ÍÎ.
HU
RO
“HIDEG MOSÁS” GOMB
BUTON SPALARE RECE
Ezt a gombot lenyomva minden
programot hideg
mosóprogrammá alakíthatunk át
a többi jellemzŒ (vízszint,
idŒtartam, ritmus stb.)
megváltoztatása nélkül.
Ebben az új eszköznek
köszönhetŒen biztonságosan
moshatók a függönyök, a
kisméretı szŒnyegek, a finom
kézi szŒttesek, és a nem színes
ruhadarabok.
Prin apasarea acestui buton
orice program poate fi
transformat în spalare rece,
fara modificarea celorlalte
caracteristici (nivel de apa,
durata, ritm etc.).
Draperiile, covoarele mici,
tesaturile delicate, articolele
colorate pot fi spalate în
siguranta datorita acestei
caracteristici.
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
GOMB
A készülék beindításának ideje
ezzel a gombbal állítható be,
így a készülék indítása 3, 6
vagy 9 órával késleltethetŒ.
A késleltetett indítás
beállításához a
következŒkképpen kell eljárni:
Válassza ki a programot (Várja
meg, amíg felgyullad a
„Centrifugálás” jelzŒlámpa.).
Nyomja le a „Késleltetett
indítás” gombot (a gomb
minden egyes lenyomásakor
az indítást 3, 6 vagy 9 órával
késlelteti, és a megfelelŒ
jelzŒlámpa villog).
A Késleltetett indítási mıvelet
megkezdéséhez nyomja le a
START gombot (a kiválasztott
késleltetett indítási idŒhöz
kapcsolódó jelzŒlámpa
villogása megszınik, és égve
marad).
A kívánt késleltetési idŒ végén
beindul a program.
A Késleltetett indítás funkció
törlése: Nyomja le a
Késleltetett indítás gombot,
amíg a jelzŒlámpák el nem
alszanak, ezután a program
kézzel indítható a START
gombbal, vagy a készülék
kikapcsolható a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
BUTON PORNIRE INTARZIATA
Pornirea aparatului poate fi
setata cu acest buton,
intarziind pornira cu 3,6, sau
9 ore. Pentru a selecta
intervalul de timp dupa care
masina va porni:
1. Selectati un program
(Asteptati ca indicatorul
pentru „Centrifugare” sa se
aprinda)
2. Apasati butonul "Start
Delay" (la fiecare apasare
pornirea masinii va fi
intarziata cu 3,6 sau 9 ore si
ledul corespunzator va clipi)
3. Apasati START pentru a
incepe procedura de Start
Delay/Pornire intarziata
(ledul indicator asociat
butonului Start Delay nu va
mai clipi si va ramane aprins
continuu). La expirarea
timpului selectat pentru
intarziere, masina va porni
programul de spalare ce a
fost ales in prealabil.
Pentru a renunta la aceasta
functie:
- apasati butonul Start Delay
pana cand ledul se va
stinge si programul va putea
fi pornit manual folosind
butonul START sau
- opriti aparatul rotind
butonul de selectie
programe pe pozitia OFF.
31
EL
PL
K "$
%
? "
K % # # " #. % ( .
2 ! ,
(
% , (
% ( % ).
3 % ! % $ *877 1 *7
8 / ,81/
' . 1* *-<@
1#-5& *+ & ,+1
*-#1<& *+ *-,
' 5& ,;1'.
PRZYCISK WYBÓR
WIROWANIA
Wybór pr´dkoÊci wirowania
jest wa˝ny dla przygotowanie
bielizny do prasowania. Ten
model pralki daje du˝à
mo˝liwoÊç doboru pr´dkoÊci
wirowania do indywidualnych
potrzeb. Wciskajàc ten przycisk
mo˝na zmniejszyç maksymalne
obroty wirowania dla danego
programu a˝ do ca∏kowitego
wy∏àczenia wirowania
(kontrolki wirowania sà
zgaszone).
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
ponownie wciskaç ten
przycisk, a˝ do uzyskania
wybranej pr´dkoÊci.
Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
nie jest mo˝liwe zwi´kszenie
obrotów wirówki ponad
poziom automatycznie
zaprogramowany w
momencie ustawiania
programu.
) # % " " .
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
momencie, bez koniecznoÊci
ustawiania pralki w funkcji
PAUZA.
G
+ ,
,
% .
) % % .
KONTROLKI OBROTÓW
WIRÓWKI
W momencie wyboru
programu odpowiednia
kontrolka zaÊwieci si´
automatycznie, pokazujàc
maksymalnà mo˝liwà
pr´dkoÊç wirowania.
JeÊli zmniejszymy pr´dkoÊç
wirowania wciskaniem
odpowiedniego przycisku,
zaÊwieci si´ kontrolka nowo
ustawionej pr´dkoÊci wirówki.
*'$ KK'
#&
START.
KONTROLKA ROZPOCZ¢CIA
PROGRAMU
Zapala si´ po wciÊni´ciu
przycisku START.
I
.<' -,' *,
., & 8& ,
*#11'
ÅCE KOLEJNE
LAMPKI WSKAZUJÅ
FAZY PRANIA
L
, *-#< 5&'
,;1'
= pranie
= = = % o
32
= p∏ukanie
= wirowanie.
H
RU
äçéèäÄ “êÖÉìãàêéÇäà
ëäéêéëíà éíÜàåÄ”
éÚ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Á‡‚ËÒËÚ Í‡ÍÓÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚·„Ë ·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎÂÌÓ ËÁ
·Âθfl ·ÂÁ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÂÏÛ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‰‡Ú¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ
Ê·Ì˲.
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ
ÒÌËÁËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ËÎË
ÓÚÏÂÚËÚ¸ Â„Ó ‚ÓÓ·˘Â (Ë̉Ë͇ÚÓ
ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ ÔÓ„‡ÒÌÂÚ).
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ¸
ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËχڸ
ÍÌÓÔÍÛ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Á̇˜ÂÌËÂ
ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ
Ê·ÂÏÓÈ ‚Â΢ËÌ˚.
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
·Âθfl, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Û‚Â΢ËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ·Óθ¯Â ÚÓ„Ó
Á̇˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
àÁÏÂÌÂÌË ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‰‡ÊÂ
·ÂÁ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.
ëÇÖíéÇéâ àçÑàäÄíéê
ëäéêéëíà éíÜàåÄ
èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË,
χÍÒËχθÌÓ ‚ÓÁÏÓÊ̇fl ÒÍÓÓÒÚ¸
ÓÚÊËχ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ҂˜ÂÌËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ë̉Ë͇ÚÓ‡. èË
‚˚·Ó ÏÂ̸¯ÂÈ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ·Û‰ÂÚ Á‡„Ó‡Ú¸Òfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
àçÑàäÄíéê áÄèìëäÄ
èêéÉêÄååõ
à̉Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
̇ Í·‚Ë¯Û "èìëä" (‡Ì„Î. "Start").
àçÑàäÄíéêõ îÄá
èêéÉêÄåå
= ÒÚË͇
= èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
HU
RO
„CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG” GOMB
Fontos, hogy a centrifugálás a
textíliák károsítása nélkül minél
több vizet
vonjon ki a ruhákból. A gép
centrifugálási sebességét saját
igényeinek
megfelelŒen állíthatja be.
A gomb lenyomásával
csökkenthetŒ a maximális
sebesség, és ha akarja, a
centrifugálási ciklus törölhetŒ (a
centrifugálási sebesség
jelzŒlámpája nem ég).
A centrifugálás ismételt
aktiválásához elegendŒ
lenyomni a gombot, amíg
el nem éri a beállítani kívánt
centrifuga-sebességet.
Az anyagok kímélése
érdekében a
programválasztás közben az
automatikusan
megengedhetŒ érték fölé nem
növelhetŒ a fordulatszám.
A centrifuga fordulatszáma
bármikor módosítható, akár a
gép leállítása
nélkül is.
BUTON “VITEZA DE
STOARCERE”
Ciclul de stoarcere este
foarte important sa scoata
cat mai multa apa este
posibil din rufe, fara sa strice
tesatura. Viteza de stoarcere
poate fi ajustata dupa
necesitati.
Prin apasarea acestui buton
se poate reduce viteza
maxima si, daca doriti, faza
de centrifugare poate fi
anulata (indicatorul luminous
pentru centrifugare se
stinge).
Pentru a reactiva ciclul de
stoarcere este suficient sa
apasati butonul pana cand
obtineti viteza de stoarcere
dorita.
Pentru a nu distruge tesatura,
este imposibil sa cresteti
viteza mai mult decat este
permis de catre programul
de spalare selectat.
Este posibil sa modificati
viteza in orice moment fara a
fi nevoie sa opriti masina.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG JELZÃLÁMPA
Egy program beállításakor a
maximálisan megengedhetŒ
centrifuga-sebesség
automatikusan láthatóvá válik a
megfelelŒ jelzŒlámpa révén.
A kisebb centrifuga-sebesség
megfelelŒ gombbal történŒ
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa.
PROGRAM KEZDETE LÁMPA
Ez a lámpa a START gomb
lenyomásakor gyullad ki.
A JELZLLÁMPÁK AZT JELZIK,
HOGY A PROGRAM MELYIK
FÁZISA VAN FOLYAMATBAN.
LED INDICATOR VITEZA DE
STOARCERE
Cand stabiliti un program de
spalare, viteza maxima de
stoarcere permisa de acest
program este afisata de ledul
corespunzator. Daca
schimbati viteza ledul se va
modifica in functie de
aceasta.
INDICATOR PORNIRE
PROGRAM
Acest indicator se aprinde
atunci cand este apasat
butonul START.
LED DE INDICARE A FAZEI
CICLULUI DE SPALARE
= Fmmosás
= spalare
= Öblítés
= clatire
= Centrifugálás
= centrifugare
= ÓÚÊËχ
33
EL
K K %
6 " " .
" , .
*-#<' *#11/ 1
7<& OFF.
$ I K K .
$ $ % >
? ?.
$ J , ? $ $ %
OFF.
PL
LAMPKA KONTROLNA
PRZYCISKÓW
Zapalajà si´ gdy wciÊniemy
dany przycisk.
JeÊli jednak wybierzemy opcj´
niezgodnà z wybranym
programem kontrolka
najpierw b´dzie migaç a
potem zgaÊnie.
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
MO˚NA NIM OBRACAå
W OBIE STRONY.
PO WYBORZE PROGRAMU
PO KILKU SEKUNDACH
ZAÂWIECI JEDNA Z
KONTROLEK WIROWANIA.
W CELU WY¸ÑCZENIA
SYGNALIZACJI ÂWIETLNEJ
NALE˚Y USTAWIå
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA W
POZYCJI OFF.
2 / ("Start/Pause")
.
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
* ! , ( " "
( ) , .
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
+ " , ! " "OFF"
% :
,1* ,
.+*&−
*-#<
*#11/ *<*
* 7 &
7<& OFF 1 <-'
+' *#11' * *-# < <
*+#11 *-,1'.
34
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE PO
ZAKO¡CZENIU PRANIA I
PRZED WYBOREM
NOWEGO PROGRAMU.
M
N
RU
HU
RO
ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
äãÄÇàò
à̉Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
̇ Í·‚˯Û.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÙÛÌ͈Ëfl, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚
Ô˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ ‚Íβ˜ËÚ¸ ̇ʇÚËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Í·‚˯Ë, ÌÂ
ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ,
Ë̉Ë͇ÚÓ Ò̇˜‡Î‡ ÏË„‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏ
„‡ÒÌÂÚ.
NYOMÓGOMBOK
JELZÃLÁMPÁI
A nyomógomblámpák a
hozzájuk tartozó gombok
lenyomásakor gyulladnak fel.
Ha olyan opciót választ,
amely nem kompatibilis a
kiválasztott programmal,
akkor a gombnál lévŒ lámpa
elŒször villog, majd pedig
kialszik.
LED INDICATOR BUTOANE
Aceste indicatoare se
aprind atunci cand sunt
apasate butoanele
corespunzatoare.
Daca este selectata o
optiune care nu este
compatibila cu programul
selectat, atunci indicatorul
de pe buton va clipi apoi se
va stinge.
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
A PROGRAMVÁLASZTÓ
BUTON SELECTARE PROGRAME
CU POZITIE "OFF"
ÇêÄôÄÖíëü Ç éÅéàï
çÄèêÄÇãÖçàüï.
èéëãÖ ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄååõ áÄÉéêÄÖíëü
àçÑàäÄíéê “éíÜàå”.
Ñãü ÇõäãûóÖçàü
ëÇÖíéÇéâ àçÑàäÄñàà
èéÇÖêçìíú
èÖêÖäãûóÄíÖãú
èêéÉêÄåå Ç èéáàñàû
Çõäã. (OFF).
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
èêàåÖóÄçàÖ:
êìäéüíäì ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí
éÅüáÄíÖãúçé
ÇéáÇêÄôÄíú Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä
íÄäÜÖ èêà ÜÖãÄçàà
çÄóÄíú ëãÖÑìûôàâ
ëÖÄçë èÖêÖÑ íÖå, äÄä
ìëíÄçéÇàíú à
áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
èêéÉêÄååì.
A KIKAPCSOLT
HELYZETBEN MINDKÉT
IRÁNYBAN FOROG.
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB
ELFORDÍTÁSAKOR
FELGYULLAD A
CENTRIFUGÁLÁS
JELZÃLÁMPA.
MEGJEGYZÉS: A GÉP
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
FORDÍTSA EL A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT A „KI”
HELYZETBE.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja le a
„Start/Szünet” gombot.
ATENTIE: PUTETI ROTI IN
AMBELE DIRECTII. CAND
SELECTORUL PENTRU
PROGRAME ESTE ROTIT,
INDICATORUL LUMINOS
PENTRU CENTRIFUGARE
SE APRINDE.
OBSERVATIE: PENTRU A
OPRI FUNCTIONAREA
MASINII, ROTITI
SELECTORUL DE
PROGRAME ÎN POZITIA
OPRIT.
Apasati butonul
"Start/Pause" pentru a
incepe un ciclu de spalare.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó
gomb a kiválasztott programon
marad.
Ciclul se va desfasura cu
butonul de selectie
programe stationand pe
pozitia programului selectat
pana la sfarsitul acestuia.
Kapcsolja ki a mosógépet a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
Opriti masina de spalat
rotind butonul de programe
pe pozitia OFF.
MEGJEGYZÉS:
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT VISSZA KELL
ÁLLÍTANI A KI
HELYZETBE MINDEN
EGYES CIKLUS VÉGÉN,
VAGY EGY ÚJ MOSÁSI
CIKLUS
BEINDÍTÁSAKOR A
KÖVETKEZÃ PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ÉS
BEINDÍTÁSA ELÃTT.
ATENTIE: BUTONUL DE
SELECTIE PROGRAME
TREBUIE SA SE
INTOARCA PE POZITIA
OFF LA SFARSITUL
FIECARUI CICLU DE
SPALARE SAU CAND
INCEPE UN SUBCICLU,
INAINTE DE A INCEPE
ALT PROGRAM NOU.
35
EL
#!! !// K 7
8 -9 /!!
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
**
6
7
8
40°
●
●
1
7-
6
7
8
30°
●
●
1
7-
3
3,5
4
50°
●
●
,1&
7-
3
3,5
4
40°
●
●
3
3,5
4
30°
●
●
,1&
2
2
2,5
30°
●
●
"-" *,
*.=
*.,
# *./-* =
1
1
2
30°
●
●
●
●
, 1
7-
1
7-
#,0 -! 8!
-9 /!!
.
*#11
+ ( )
4
36
1
90°
-
4, 2
8
., - *+*.,&
*
#
#*#'K*
7
, ! 3
.
(°C)
6
-
-9 /!!,
-8
MAX
)
(kg)
#&
#&
+'
3:
#& &I
,-
EcoMix 20‘
6
7
8
20°
+ ;1/
1+ <#/1
-
-
-
-
@<"#-1
-
-
-
-
;/
1
1
1,5
30°
●
●
;/
2
2
2,5
30°
●
●
;
/< 0!!
3
3
3
40°
●
●
●
●
! ! !!,0/ != !-> /" *) # ( ", " ()
** 2J63J'
1061/2010
2J63J'
2J63J'
' 4' 4'K)JIH 1 0IH'
( ) *H 6^3D' )) ' . 1015/2010 ' 3D' 4' 4'K)J' 60°C
' 3D' 4' 4'K)J' 40°C
* "" ( " ( " # .
* #( ( # # " " , (
.
O #( % " #( % ( ) " % , " ".
6 % ( % #" .
5
7 , 7 9 .
1 7 79 9. 1 9 "2" , 7 7
7 .
B 9 7 7 7
"OFF", 9 7 5
7
9 .
37
PL
ROZDZIAÄ 7
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
Materiaäy wytrzymaäe
90°
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
**
6
7
8
40°
●
●
Nietrwaääe kolory
6
7
8
30°
●
●
Trwa∏e kolory
3
3,5
4
50°
●
●
Nietrwaääe kolory
3
3,5
4
40°
●
●
3
3,5
4
30°
●
●
Tkaniny delikatne
2
2
2,5
30°
●
●
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
Pranie r´czne
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Szybkie
wirowanie/Tylko
odprowadzanie
wody
-
-
-
-
P∏ukanie
-
-
-
-
tkaniny
odporne/mieszane
1
1
1,5
30°
●
●
tkaniny
odporne/mieszane
2
2
2,5
30°
●
●
tkaniny odporne
3
3
3
40°
●
●
Trwa∏e kolory
Trwa∏e kolory
Programy specjalne
Bardzo delikatne
materiaäy
38
1
8
baweäna mieszane
wytrzymaäe
mieszane, delikatne
syntetyczne
2
7
Biaääe z praniem
wst´pnym
Syntetyczne (nylon,
perlon), baweäniane
mieszane
*
ÉRODEK PIORÅCY
6
baweäna, len
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
TEMP.
°C
MAKS.
ÄADUNEK
kg
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
Koszule
●
●
Uwagi:
* Maksymalna pojemnoÊç suchego za∏adunku jest ró˝na w zale˝noÊci od
modelu pralki (patrz tabliczka znamionowa).
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na
wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie
wy∏àczyç wirowanie.
** PROGRAMY KONTROLNE BAWE¸NA WED¸UG (EU) NR 1015/2010 oraz Nr
1061/2010.
PROGRAM BAWE¸NA w temperaturze 60°C
PROGRAM BAWE¸NA w temperaturze 40°C
Te programy przeznaczone sà do prania bawe∏ny Êrednio zabrudzonej i sà
najbardziej wydajne w sensie zu˝ycia wody i energii w zakresie prania tkanin
bawe∏nianych.
Te programy zosta∏y opracowane pod kàtem zgodnoÊci z oznaczeniami
temperatury prania zamieszczonymi na etykietkach odzie˝y a efektywna
temperatura wody moze nieznacznie odbiegaç od deklarowanej temperatury
cyklu prania.
JeÊli tylko niektóre sztuki bielizny wymagajà usuni´cia plam Êrodkami
wybielajàcymi mo˝na wykonaç wst´pne odplamianie w pralce.
Nale˝y w∏o˝yç do przedzia∏u „2” w pojemniku na detergenty specjalny
zbiorniczek, wlaç do niego p∏yn wybielajàcy i ustawiç program „P¸UKANIA”
(
). Po zakoƒczeniu tego programu nale˝y ustawiç pokr´t∏o
programatora na pozycji "OFF", dodaç pozosta∏e sztuki bielizn i rozpoczàç
normalne pranie na wybranym programie.
39
RU
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
ïpo÷íûe òêàíè
Õëîïîê, ëåí
Õëîïîê,
ñìåcoâûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
Cèíòeòè÷. òêàíè
(íeéëoí, ïepëoí)
Cìåcoâûe, cèíòeòè÷.
äåëèêàòíûå
ëÔˆˇθÌ˚Â
ÔÓ„‡ÏÏ˚
o÷eíü äeëèêaòíûe
òêaíè
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË Ò
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ
Maêc. çaãpyçêa, Teìïepa
òypa
êã
*
°C
Çaãpyçêa ìoюùèx
cpeäcòâ
2
1
6
7
8
90°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
**
6
7
8
60°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
**
6
7
8
40°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
6
7
8
30°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
3
3,5
4
50°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
3
3,5
4
40°
●
●
PÛ·a¯ÍË
3
3,5
4
30°
●
●
ÑÂÎË͇ÚÌ˚ Ú͇ÌË
2
2
2,5
30°
●
●
èÓ„‡Ïχ òÂÒÚ¸
Ë êۘ̇fl ÒÚË͇
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Å˚òú˚è óúêËÏ/
íÓθÍÓ ÒÎË‚
-
-
-
-
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
-
-
1
1
1,5
30°
●
●
2
2
2,5
30°
●
●
3
3
3
40°
●
●
ëTOâäàE ËÎË
CMEòAHHúIE
TKAHà
ëTOâäàE ËÎË
CMEòAHHúIE
TKAHà
ïpo÷íûe òêàíè
40
êìäéüíäÄ ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàà Çäã.:
●
●
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
* å‡ÍÒËχθÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚È ‚ÂÒ Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó ÒÛıÓ„Ó ·Âθfl ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÏÓ‰ÂÎË
χ¯ËÌ˚ (ÒÏ. Ú‡·Î˘ÍÛ Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË).
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË
Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı
ËÁ‰ÂÎËÈ.
** ëíÄçÑÄêíçõÖ èêéÉêÄååõ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ (COTTON) Ç
ëééíÇÖíëíÇàà ë (EU) No 1015/2010 Ë No 1061/2010
èêéÉêÄååÄ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 60°C
èêéÉêÄååÄ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°C
ùÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ì ӘÂ̸ „flÁÌ˚ı ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
fl‚Îfl˛ÚÒfl ̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË ÔÓ„‡ÏχÏË ‚ Ô·Ì ˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ë ‚Ó‰˚ ÔË
ÒÚËÍ ڇÍËı Ú͇ÌÂÈ.
ùÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·˚ÎË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ‰Îfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, Û͇Á‡ÌÌ˚ı ̇ flÎ˚Í ËÁ‰ÂÎËfl, ÔË ˝ÚÓÏ
Ù‡ÍÚ˘ÂÒ͇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ ÏÓÊÂÚ ÌÂÏÌÓ„Ó ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ÓÚ Á‡fl‚ÎÂÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ˆËÍ·
ÒÚËÍË.
ÖÒÎË ÚÓθÍÓ ‰Îfl Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚¢ÂÈ, Ú·ÛÂÚÒfl Ó·‡·ÓÚ͇ ÊˉÍËÏ
ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÔflÚÂÌ, ÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ۉ‡ÎÂÌË ÔflÚÂÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
ç‡ÎÂÈÚ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂθ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ ‰Îfl ÊˉÍÓ„Ó ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl, ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “2”
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl (
).
èÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “OFF”, ‰Ó·‡‚¸ÚÂ
ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ‚Â˘Ë Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ÒÚËÍÛ Ì‡ ̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ.
41
HU
7. FEJEZET
PROGRAMTÁBLÁZAT
TEXTÍLIA PROGRAM
PROG.
MAX.
SÚLY
kg
HÃM.,
°C
*
Nem érzékeny
anyagok Pamut,
vászon
Fehér, elŒmosás
Pamut, vegyes
Gyorsan fakuló
MOSÓSZERADAG
2
1
6
7
8
90°
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
**
6
7
8
40°
●
●
Nem gyorsan fakuló
6
7
8
30°
●
●
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyorsan fakuló
3
3,5
4
50°
●
●
Szintetikus
(nejlon, perlon),
vegyes pamut
Nem gyorsan fakuló
3
3,5
4
40°
●
●
3
3,5
4
30°
●
●
Finom
2
2
2,5
30°
●
●
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
Kézi mosás
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Gyors centrifugálás/
Csak vízürítés
-
-
-
-
-
-
-
-
Pamut/Kevert
1
1
1,5
30°
●
●
Pamut/Kevert
2
2
2,5
30°
●
●
Pamut
3
3
3
40°
●
●
Gyorsan fakuló
Vegyes, finom
szintetikus anyagok
Ingek
Speciális
lehetŒségek
Nagyon finom
anyagok
42
Öblítés
●
●
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!
* Maximális száraz ruhaadag az alkalmazott típus szerint (lásd a géptörzslapot).
**SZABVÁNYOS PAMUTMOSÓ PROGRAMOK A 1015/2010/EU ÉS A
1061/2010/EU IRÁNYELVNEK MEGFELELÃEN
PAMUTMOSÓ PROGRAM 60°C hŒmérsékleten
PAMUTMOSÓ PROGRAM 40°C hŒmérsékleten
Ezek a programok az átlagosan szennyezett pamutruhák tisztítására
alkalmasak, és a pamutanyagok mosása terén a leghatékonyabb
programoknak tekinthetŒk a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében.
Ezeket a programokat a ruhadarabokon lévŒ, hŒmérsékletet és mosást jelzŒ
címkéknek megfelelŒen fejlesztettük ki; a tényleges vízhŒmérséklet kissé
eltérhet a ciklus megadott hŒmérsékleti értékétŒl.
A centrifugálás sebessége csökkenthetŒ a ruhadarabok címkéjén található útmutató betartása
érdekében, vagy a nagyon finom textíliák esetében teljesen kikapcsolható a centrifugálás, ami
a centrifuga választókapcsolójával végezhetŒ el.
Ha csak kevés ruhadarabon vannak olyan foltok, amelyeket folyékony
fehérítŒszerrel kell kezelnünk, akkor a foltok elŒzetes eltávolítását a mosógépben
végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítŒszert a folyékony fehérítŒ-tartóba, amely a mosószeres fiók
„2” jelı rekeszébe van behelyezve, és állítsa be a speciális „ÖBLÍTÉS” (
)
programot.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa a programválasztó gombot a „KI” helyzetbe,
tegye be a többi ruhát, és folytassa a normál mosást a legmegfelelŒbb
programmal.
43
RO
CAPITOLUL 7
TABEL DE PROGRAME
PROGRAM PENTRU:
Tesaturi rezistente
SELECTOR
PROGRAME
PE:
Albe cu prespalare
GREUT. MAX.
Kg
*
TEMP.
°C
CASETA DET.
2
1
6
7
8
90°
●
●
bumbac, in, canepa
Culori rezistente
**
6
7
8
60°
●
●
Culori rezistente
**
6
7
8
40°
●
●
Culori delicate
6
7
8
30°
●
●
Tesaturi amestec
si sintetice
Culori rezistente
3
3,5
4
50°
●
●
Sintetice (nylon),
amestec bumbac
Culori delicate
3
3,5
4
40°
●
●
3
3,5
4
30°
●
●
Delicate
2
2
2,5
30°
●
●
Lana
"De spalat in masina"
Spalat cu mana
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Stoarcere rapida/
Doar evacuare apa
-
-
-
-
Clatire
-
-
-
-
Tesaturi
rezistente/Sintetice
1
1
1,5
30°
●
●
Tesaturi
rezistente/Sintetice
2
2
2,5
30°
●
●
Tesaturi rezistente
3
3
3
40°
●
●
Bumbac,
tesaturi mixte
Amestec,
sintetice delicate
Speciale
Tesaturi foarte
delicate
44
Camasi
●
●
VA RUGAM CITITI ACESTE OBSERVATII!
* Capacitatea maxima de incaricare a masinii cu rufe uscate in functie de modelul
utilizat (cititi pe placuta masinii)
** PROGRAM STANDARD PENTRU BUMBAC ÎN CONFORMITATE CU (EU)
Nr 1015/2010 si Nr 1061/2010
PROGRAM BUMBAC la o temperatura de 60°C
PROGRAM BUMBAC la o temperatura de 40°C
Aceste programe sunt adecvate pentru spalarea rufelor din bumbac ce au un grad
normal de murdarire si sunt cele mai eficiente programe din punct de vedere al
consumului de apa si de energie.
Aceste programe au fost realizate pentru a se respecta temperatura de spalare
indicatape eticheta articolelor de îmbracaminte si este posibil ca temperatura apei sa
fie putin diferita de cea indicata de masina de spalat.
Viteza de rotire poate fi de asemenea redusa pentru a tine cont de recomandarile
de pe eticheta rufelor, sau pentru tesaturi delicate renuntati la stoarcere complet
(optiune asigurata de butonul de viteza de stoarcere).
Cand doar un numar limitat de articole au pete ce necesita tratament cu
lichide speciale de scos petele, scoaterea preliminara a petelor poate fi facuta
in masina.
Puneti lichidul de scos petele in containerul special, introdus in
compartimentul marcat "2" in caseta de detergenti si setati programul
speciale "CLATIRE"
.
Cand aceasta faza e terminata, rotiti butonul selector de programe pe pozitia
OFF, adaugati restul rufelor si incepeti o spalare normala cu programul
adecvat.
45
EL
PL
K 8
ROZDZIAÄ 8
) WYBÓR
PROGRAMU
3 # # "
", 4
# # " : , ( ).
Pralka posiada 4 róãne grupy
programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju
materiaäu i jego stopnia
zabrudzenia. Programy te
róãniå sië rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå cyklu
prania (patrz tabela
programów prania).
1 7 u81
* ( v vo o
po o # % o #!ov o o
.
1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy
opracowane w celu
maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie
zapewnia skuteczne usuniëcie
wody.
2 uv7
u81
" vov p o p v o po p po# o o v po.
$v o # o # po v
po "v.
2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I
SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia
pranych tkanin.
3 -5 ,7& ,81
2 ( % , , "
" " . *
.
3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do
prania, które sk∏ada si´ z
naprzemiennych okresów prania
i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania bardzo
delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´ w
du˝ej iloÊci wody, co zapewnia
najlepsze wyniki.
*- *#11 #
1-- ,7&
* # "2 " "2 ".
30°C , # , # % .
46
PROGRAM WE¸NA & R¢CZNY
Program wykonuje cykl prania
przeznaczony dla wyrobów
we∏nianych „dopuszczonych
do prania w pralce” lub
wyrobów dla których
zalecane jest wy∏àcznie
pranie r´czne.
Program osiàga temperatur´
30°C po czym nast´pujà 3
p∏ukania i faza delikatnego
wirowania.
RU
HU
RO
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
8. FEJEZET
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
PROGRAMVÁLASZTÁS
SELECTIONAREA
PROGRAMELOR
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è
còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â cooòâeòcòâèè
c êoòopûìè âûáèpaeò öèê∧
còèpêè, òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè (cì.
òaá∧èöy ïpoãpaìì còèpêè).
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 4
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a következŒk:
mosási ciklus,
a ciklus hŒmérséklete és a ciklus
hossza (lásd a mosóprogramok
táblázatát).
Pentru tratarea diverselor tipuri
de tesaturi si a diferitelor stadii
de murdarire, masina de spalat
are 4 grupuri de programe care
difera prin: spalare, temperatura
si durata (a se vedea tabelul cu
programe de spalare).
1. èêéóçõÖ íäÄçà
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì paçpaáoòaí
ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío èíòeícèâoé
còèpêè è ïo∧ocêaíèÿ c
ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão êa÷ecòâa
ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì yäa∧ÿeò
âoäy áo∧ee èíòeícèâío, ÷eì
äpyòèe ïpoãpaììû còèpêè.
1. NEM ÉRZÉKENY ANYAGOK
A programot alapos mosáshoz és
öblítéshez, valamint tökéletes
öblítést biztosító centrifugáláshoz
terveztük.
Az utolsó centrifugálás hatékonyabb
vízeltávolítást eredményez.
1. TESATURI REZISTENTE
Programele sunt concepute
pentru a optimiza rezultatele
spalarii.
Clatirile, cu intervale de
centrifugare, asigura o clatire
perfecta.
Centrifugarea finala inlatura
apa intr-un mod mai eficient.
2. ëåÖëéÇõÖ à ëàçíÖíàóÖëäàÖ
íäÄçà
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe
äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío
ïoäoápaííoé cêopocòè âpaùeíèÿ
áapaáaía è ÛÓ‚Ìfl âoäû.
Äe∧èêaòíûé oòæèì ãapaíòèpyeò,
÷òo áe∧üe áyäeò ìeíüøe
cìèíaòücÿ.
2. KEVERT ÉS SZINTETIKUS
ANYAGOK
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a vízszintnek
köszönhetŒen
biztosítja a legjobb eredményeket.
A finom centrifugázás azt jelenti,
hogy a textíliák kevésbé gyırŒdnek
össze.
2. TESATURI MIXTE SI SINTETICE
3. íäÄçà, óìÇëíÇàíÖãúçõÖ ä
ÇçÖòçÖåì ÇéáÑÖâëíÇàû
ëÚË͇ ˜Â‰ÛÂÚÒfl Ò
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl Ú͇ÌÂÈ,
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ı Í ‡Á΢Ì˚Ï ‚ˉ‡Ï
‚̯ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
óÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ Ú̸͇ ·˚ÎÓ
˘‡‰fl˘ËÏ, ‚Ó‰˚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
·ÂÂÚÒfl ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚ ÓÒڇθÌ˚ı
ÔÓ„‡Ïχı.
3. KÜLÖNLEGESEN
FINOMSZÁLÚ ANYAGOK
Ez újfajta mosási elv,a mûködés és a
szünet váltakozó periódusaiból álló
ciklussal, amely különösen alkalmas
nagyon finom szövetek mosására. A
mosás és az öblítés magas
vízszinten történik a legjobb
eredmény érdekében.
3. TESATURI DELICATE
Acesta este un nou program de
spalare ce alterneaza spalarea
si inmuierea si este recomandat
pentru spalarea rufelor delicate.
Etapele de spalare si clatire sunt
realizate cu mai multa apa
pentru a obtine rezultate cat
mai bune.
GYAPJÚ ÉS KÉZI MOSÁS
PROGRAMUL LANA SI SPALARE
MANUALA
èêéÉêÄååÄ òÖêëíú à êìóçÄü
ëíàêäÄ
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ
¯ÂÒÚË Ë ‰Û„Ëı Ú͇ÌÂÈ Ò Ï‡ÍËÓ‚ÍÓÈ
"ÑÓÔÛÒÚËχ ÚÓθÍÓ ۘ̇fl ÒÚË͇".
èÓ„‡Ïχ ÔË Ï‡ÍÒËχθÌÓÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 30° Á‡‚Â¯‡ÂÚÒfl 3-Ïfl
ˆËÍ·ÏË ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl, Ó‰ÌËÏ ˆËÍÎÓÏ
ÍÓ̉ˈËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ë Ï‰ÎÂÌÌ˚Ï
‚‡˘ÂÌËÂÏ ·‡‡·‡Ì‡.
PROGRAM
Ez a program teljes mosási
ciklust tesz lehetŒvé a „Géppel
mosható” gyapjúszövetbŒl készül
ruhák, valamint a „Csak kézi
mosás” feliratú címkével ellátott
ruhadarabok számára.
A program maximális
hŒmérséklete 30°C, három
öblítést, egy szövetkondicionálást
és egy lassú centrifugálást hajt
végre.
CAPITOLUL 8
Spalatul si clatitul sunt
optimizate in ritmul rotirii
tamburului si al nivelelor de apa.
O centrifugare usoara asigura
reducerea sifonarii rufelor.
Acest program permite
derularea unei faze complete
de spalare pentru articole de
îmbracaminte din lâna care au
mentionat pe eticheta simbolul
„Spalare automata” sau a celor
delicate care au mentionat pe
eticheta simbolul „Spalare
manuala”.
Temperatura maxima a
programului este de 30°C si se
încheie cu 3 clatiri, o etapa de
distribuire a balsamului de rufe si
o centrifugare delicata.
47
EL
PL
< *#--
4. Programy specjalne
$ "EcoMix"
,
# ( # , "
, 20°C.
" 40% 40°C.
PROGRAM "EcoMix"
Ten innowacyjny program
umo˝liwia wspólne pranie
tkanin o róznych kolorach i
sk∏adzie, jak bewe∏na,
mieszane oraz syntetyczne,
przy zachowaniu
optymalnych wyników
prania w temperaturze
20°C.
Zu˝ycie energii dla tego
programu wynosi oko∏o 40%
zu˝ycia normalnego
programu Bawe∏na 40°C.
; & % , " " #(
% " " % " .
ODWIROWANIE & TYLKO
WYPOMPOWANIE
Ten program wykonuje
jeden cykl wirowania przy
maksymalnych obrotach
które mo˝na ewentualnie
zmniejszyç przyciskiem
obrotów wirowania a˝ do
zera, kiedy to woda zostaje
tylko wypompowana z
pralki.
K $ ?[$ %
' " % ( " " % ( ). # . .
48
PROGRAM SPECJALNY
„P¸UKANIA”
Program ten wykonuje 3
p∏ukania bielizny z
poÊrednimi odwirowaniami
(które mo˝na zredukowaç
lub anulowaç specjalnym
przyciskiem).
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç
wszelkie typy tkanin , tak˝e
odzie˝ wypranà uprzednio
r´cznie.
RU
4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
4. Speciális anyagok
ПРОГРАММА "EcoMix"
"EcoMix" PROGRAM
Ez az innovatív program
különbözŒ színek és textíliák,
például pamut, szintetikus és
kevert anyagok együttes
mosását teszi lehetŒvé
mindössze 20°C-os
hŒmérsékleten, és kiváló
tisztítóhatást biztosít.
A program fogyasztása a
hagyományos, 40°C-os
pamutmosásnak körülbelül a
40%-a.
Эта инновационная программа
позволяет вам вместе стирать
изделия из различных тканей
и изделия разных цветов ,
например, изделия из хлопка ,
синтетических тканей , и
комбинированных тканей при
температуре всего 20°C и
добиваться при этом
прекрасных результатов стирки.
Потребление электроэнергии
при использовании этой
программы составляет всего
40% от потребления
электроэнергии при
использовании обычной
стирки изделий из хлопка при
температуре 40°C.
ÇêÄôÖçàÖ à ëãàÇ
èÓ„‡Ïχ ‚‡˘ÂÌËfl Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ
‚‡˘ÂÌË ·‡‡·‡Ì‡ Ò Ï‡ÍÒËχθÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛. ëÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ̇ʇÚËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ
ÍÌÓÔÍË Spin Speed (ëÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl), ËÎË ÏÓÊÌÓ ÓÚÏÂÌËÚ¸
‚‡˘ÂÌË ·‡‡·‡Ì‡ (ÓÚÊËÏ), ÂÒÎË ‚˚
ıÓÚËÚ ÚÓθÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û ËÁ χ¯ËÌ˚.
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË ˆËÍ·
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ò ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï ÓÚÊËÏÓÏ
̇ Ò‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ ËÎË ‚ÓÓ·˘Â
‚˚Íβ˜Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÍÌÓÔÍÓÈ).
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl β·˚ı
ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ ÔÓÒΠÛ˜ÌÓÈ
ÒÚËÍË ·Âθfl.
RO
HU
4. Special
PROGRAM "EcoMix"
Acest program nou va
pemite sa spalati diverse
tipuri de tesaturi, divers
colorate, împreuna, cum ar fi
bumbac, sintetice si tesaturi
mixte, la numai 20°C si ofera
rezultate excelente la
spalare.
Consumul acestui program
este de numai 40% fata de
programul conventional la
40°C, pentru bumbac.
GYORS CENTRIFUGÁLÁS &
CSAK VÍZÜRÍTÉS
A centrifuga-program
maximális sebességgel végzi a
centrifugálást. A sebesség a
Spin Speed opciógombbal
csökkenthetŒ, illetve
kapcsolható ki, ha csak a vizet
szeretnénk leengedni.
STOARCERE & DOAR
EVACUARE APA
Programul de centrifugare se
finalizeaza cu o centrifugare
la viteza maxima. Viteza
poate fi redusa prin
apasarea butonului pentru
selectarea vitezei de
centrifugare sau
centrifugarea poate fi
eliminata daca doriti numai
clatire.
SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Ez a program három öblítést
végez közepes centrifugálási
sebességgel (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
kihagyható). Bármilyen típusú
textília öblítéséhez
használható, például kézi
mosás után.
CLATIRE
Acest program efectueaza
trei clatiri si o centrifugare
intermediara (aceasta
poate fi redusa sau exclusa
prin utilizarea butonului
corespunzator)
49
PL
EL
$ 30°C
− K 14’ (-*)
) ( , ,
% ) 14
( :
− # 1/1,5 (
"
− # "" "
( ( (/ ()
3 ",
20% .
PRANIE CODZIENNE 30°CCYKL SZYBKI 14’
Kompletny cykl prania
(pranie, p∏ukanie i
wirowanie) w czasie oko∏o
14’.
- za∏adunek do 1/1,5 kg
- tkaniny ma∏o zabrudzone
(bawe∏na i mieszane)
W programie tym zaleca si´
u˝ycie tylko 20% z normalnie
stosowanej iloÊci detergentu.
$ 30°C
− K 30’ (-*)
PRANIE CODZIENNE 30°CCYKL SZYBKI 30’
Kompletny cykl prania
(pranie, p∏ukanie,
wirowanie) w czasie oko∏o
30’.
- za∏adunek do 2/2,5 kg
- tkaniny ma∏o zabrudzone
(bawe∏na i mieszane)
W programie tym zaleca si´
u˝ycie tylko 20% z normalnie
stosowanej iloÊci detergentu.
) ( , ,
% ) 30
( :
− # 2/2,5 (
"
− # "" "
( ( (/ ()
3 ",
20% .
$ 59’
) "A" " " . * # " 3 ( 40°C 2
% #" % ".
50
PRANIE 59’
Program ten zapewnia
najwy˝szà skutecznoÊç
prania a jednoczeÊnie ma
wielkà zalet´: znaczne
zredukowanie czasu
prania..Cykl ten odbywa si´
w temperaturze 40°C, z 2
p∏ukaniami i jednym
wirowaniem o du˝ej
predkoÊci, przy za∏adunku
do 3 kg.
RU
èéÇëÖÑçÖÇçÄü ëíàêäÄ 30°ë –
ùäëèêÖëë-ëíàêäÄ 14'
èÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË (ÒÚË͇,
ÔÓÎÓÒ͇ÌËÂ, ÓÚÊËÏ) Á‡ÌËχÂÚ
ÔËÏÂÌÓ 14 ÏËÌÛÚ˚:
- χÍÒËχθÌ˚È ‚ÂÒ ·Âθfl 1/1,5 Í„,
- ÌÂÒËθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÓ ·ÂθÂ
(ıÎÓÔÓÍ Ë Òϯ‡ÌÌ˚ Ú͇ÌË).
ÑÎfl ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ï˚
ÂÍÓÏẨÛÂÏ Î˯¸ ÚÂÚ¸ (20%)
Ó·˚˜ÌÓÈ ‰ÓÁ˚ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓӯ͇,
ÔÓÒÍÓθÍÛ ·Óθ¯Â ‰Îfl Ì ÔÓÒÚÓ ÌÂ
ÌÛÊÌÓ.
HU
NAPI 14 ’
Teljes mosási ciklus
(mosás,öblítés és
centrifugálás), amely kb. 14
perc alatt képes kimosni a
ruhát, a következõkre
alkalmas:
maximum 1/1,5 kg
ruhanemû
kissé szennyezett szövetek
(pamut és kevertszálas)
E program esetében azt
ajánljuk,hogy a
mosószerpazarlás
megelõzése érdekében
csökkentse a
mosószeradagot (a
normál adaghoz képest).
RO
SPALARE ZILNICA LA 30°C –
PROGRAM RAPID 14 min.
Un program complet de
spalare (spalare, clatire si
centrifugare), cu durata de
circa 14 de minute:
- încarcare maxima 1/1,5 kg.
- rufe usor murdare (bumbac
si tesaturi mixte).
Pentru acest program, va
recomandam sa utilizati
numai 20% din cantitatea
normala de detergent, pentru
a se reduce astfel consumul
de detergent.
èéÇëÖÑçÖÇçÄü ëíàêäÄ 30°ë –
ùäëèêÖëë-ëíàêäÄ 30'
NAPI 30’
SPALARE ZILNICA LA 30°C –
PROGRAM RAPID 30 min.
èÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË (ÒÚË͇,
ÔÓÎÓÒ͇ÌËÂ, ÓÚÊËÏ) Á‡ÌËχÂÚ
ÔËÏÂÌÓ 30 ÏËÌÛÚ:
- χÍÒËχθÌ˚È ‚ÂÒ ·Âθfl 2/2,5 Í„,
- ÌÂÒËθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÓ ·ÂθÂ
(ıÎÓÔÓÍ Ë Òϯ‡ÌÌ˚ Ú͇ÌË).
ÑÎfl ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ï˚
ÂÍÓÏẨÛÂÏ Î˯¸ ÔflÚÛ˛ ˜‡ÒÚ¸
(20%) Ó·˚˜ÌÓÈ ‰ÓÁ˚ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓӯ͇, ÔÓÒÍÓθÍÛ ·Óθ¯Â ‰Îfl ÌÂÂ
ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÌÛÊÌÓ.
Teljes mosási ciklus (mosás,
öblítés és centrifugálás),
amely kb. 30 perc alatt
képes kimosni a ruhát, a
következõkre alkalmas:
maximum 2/2,5 kg
ruhanemû
kissé szennyezett szövetek
(pamut és kevertszálas)
E program esetében azt
ajánljuk, hogy a
mosószerpazarlás
megelõzése érdekében
csökkentse a
mosószeradagot (a normál
adaghoz képest).
Un program complet de
spalare (spalare, clatire si
centrifugare), cu durata de
circa 30 de minute:
- încarcare maxima 2/2,5 kg.
- rufe usor murdare (bumbac
si tesaturi mixte).
Pentru acest program, va
recomandam sa utilizati
numai 20% din cantitatea
normala de detergent, pentru
a se reduce astfel consumul
de detergent.
èêéÉêÄååÄ ëíàêäà áÄ 59’
NAPI 59’
SPALARE 59 '
èÓ„‡Ïχ ÛÒÍÓÂÌÌÓÈ ÒÚËÍË ·ÂÁ
ÔÓÚÂË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ – Á̇˜ËÚÂθÌÓÂ
ÒÓÍ‡˘ÂÌË ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚË
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔË ÒÓı‡ÌÂÌËË Í·ÒÒ‡
ÒÚËÍË. èÓ„‡Ïχ ‡ÒÒ˜Ëڇ̇ ̇
χÍÒËχθÌ˚È ‚ÂÒ ·Âθfl 3 Í„,
‡·Ó˜ËÈ ÂÊËÏ – ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚
40°ë, ‰‚‡ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë
‚˚ÒÓÍÓÓ·ÓÓÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.
Ez a különleges program
megõrzi az ‘A ’ jelû,,kiváló
minõségû mosási hatásfokot,
ugyanakkor jelentõsen
csökkenti a mosási idõt. A
programot 3 kg maximális
ruhamennyiségre trerveztük,
amely pamutszövet és 40°Cig színtartó anyagok
mosására szolgál.
A program 2 öblítéssel és
egy nagy fordulatszámú
centrifugálási sorozattal
zárul.
Acest program a fost special
realizat pentru a mentine
calitatea performantelor de
spalare caracteristice clasei
„A” si pentru a reduce durata
de spalare. Programul este
destinat pentru o încarcare
de maximum 3 kg, la o
temperatura de 40°C care se
încheie cu 2 clatiri si o
centrifugare la viteza ridicata.
51
EL
PL
K 9
ROZDZIAÄ 9
1J*'JD
'26JJ12'H*DK61
SZUFLADA NA
PROSZEK
1 9 − ' , ’’1’’, 9 7
− ' 9 , “ ” 9 7 , ,
, .
− ' , ’’2’’, 9 7
9 .
1 7 9 7
5, (
).
9 9 "2". ! 7 "%K #&
()&+'" 9
9 "*K'K*".
✿
#$ :
/ ! -!
! 9"! /
- ,! , !- !
!,0 ! ! !
80/
!´-8! /> ! 8 - !
-0.
#$:
0 8 > !
/2 - . - !
!//! />
" ! ! 9
!-2/!! ! ,-! >=!,/! !
2 8!
52
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
✿
Uãywajåc érodków päynnych
moãna skorzystaç ze
specjalnego pojemniczka
doäåczonego do pralki, który
moãna wäoãyç do szuflady
(patrz rysunek).
Ten zbiorniczek nale˝y w∏o˝yç
do przedzia∏u „2” pojemnika
na detergenty tak˝e wtedy
gdy chce si´ u˝yç programu
„P¸UKANIA” jako cyklu
ODPLAMIANIA.
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
RU
HU
RO
ÏÀPÀÃPÀÔ 9
9. FEJEZET
CAPITOLUL 9
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
CASETA DE
DETERGENTI
A mosószertároló fiók 3
rekeszre oszlik:
– az elsŒ „1” jelı fiók az
elŒmosás közben
használható;
– a második „ “ jelı fiók
speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket,
keményítŒt, élénkítŒ szereket
stb. tartalmaz.
– a harmadik „2” jelı fiók a
fŒmosáshoz használható.
Caseta de detergenti este
împartita în 3
compartimente:
– Compartimentul 1 detergent pentru ciclul
de prespalare
éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “1”
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
“Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
- îòäåëåíèå " " ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “2”
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.
✿
Ïpè èñïîëüçîâàíèè æèäêîñòè
äëÿ ñòèpêè íåîáõîäèìî
âñòàâèòü âî 2 îòäåëåíèå
ïpèëàãàåìóю ê ìàøèíå
âàííî÷êó.
ùÚ‡ ÒÔˆˇθ̇fl ‚‡ÌÌӘ͇ ‰ÓÎÊ̇
·˚Ú¸ ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “2”
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
Ú‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
·Âθfl.
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
“✿” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ
ÊˉÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË ‚Ó
‚ÒÂı ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.
✿
A folyékony mosószerekhez
speciális tartály áll
rendelkezésre. Ez az ábrán
látható módon helyezhetŒ be
a fiókba.
Ezt a speciális tartályt a
mosószertároló fiók “2” jelzésı
rekeszébe kell betenni akkor is,
ha Ön az “ÖBLÍTÉS” programot
FEHÉRÍTÃ ciklusként kívánja
használni.
MEGJEGYZÉS:
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET
NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI.
EZEK ESETÉBEN A
DOBBAN
ELHELYEZENDÃ
SPECIÁLIS ADAGOLÓ
HASZNÁLATÁT
JAVASOLJUK.
MEGJEGYZÉS:
A MÁSODIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.
A GÉP ÚGY VAN
BEPROGRAMOZVA,
HOGY AZ ÖSSZES
MOSÁSI CIKLUSBAN AZ
UTOLSÓ ÖBLÍTÉSI
FÁZISBAN
AUTOMATIKUSAN
SZÍVJA BE AZ
ADALÉKANYAGOKAT.
✿
– Compartimentul
este pentru aditivi
speciali, balsamuri,
parfumuri, inalbitori, etc.
– Compartimentul 2 detergent pentru ciclul
principal de spalare.
Daca e folosit detergent
lichid va rugam folositi
containerul specialce se
introduce in
compartimentul 2 al
casetei. Acesta asigura ca
detergentul lichid sa
patrunda in tambur la
momentul potrivit al ciclului
de spalare. Aceeasi
operatie trebuie sa o faceti
cand folositi programul
"Clatire"
IMPORTANT:
ANUMITI DETERGENTI
SUNT GREU DE
INDEPARTAT. DE ACEEA
RECOMANDAM
FOLOSIREA UNUI
DISPENSER SPECIAL CE
VA FI PLASAT IN
TAMBUR.
ATENTIE: FOLOSITI
PRODUSE LICHIDE
NUMAI IN
COMPARTIMENTUL ✿.
MASINA E
PROGRAMATA SA
FOLOSEASCA
AUTOMAT ADITIVIIN
TIMPUL ULTIMEI FAZE A
CLATIRII PENTRU TOATE
CICLURILE DE SPALARE.
53
EL
K 10
* 5
:
+ , , .
2 , # .
:
X "D 5
*-,
""/7 +:
− (" # ,
, .)
− ", # , !( " # .
− − "
"
− ! 5 , , 54
PL
ROZDZIAÄ 10
PRODUKT
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
RU
HU
RO
èÄêÄÉêÄî 10
10. FEJEZET
CAPITOLUL 10
íàè ÅÖãúü
A TERMÉK
PRODUSUL
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy más
nehéz anyagok mosásakor ne
végezzen centrifugálást.
ATENTIE:
Daca trebuie spalate
covoare, cuverturi sau alte
lucruri grele este bine sa nu
se centrifugheze.
Gyapjúból készült ruhadarabok
vagy más gyapjútartalmú ruhák
csak akkor moshatók gépben,
ha megtalálható rajtuk a
„Géppel mosható” címke.
Lucrurile din lana, pentru a
putea fi spalate in masina
trebuie sa poarte eticheta
“Pot fi spalate in masina de
spalat”.
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
FONTOS!
A ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek fémtárgyak a
szennyes között (pl.
brosstık, biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be kell
gombolni, a cipzárakat fel
kell húzni, a köntösök laza
öveit és hosszú pántjait
össze kell csomózni;
- a függönykarikákat le kell
venni;
- figyelni kell a ruhákon lévŒ
címkékre;
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén ajánlott
folttisztítóval el kell
távolítani a mosás elŒtt.
ATENTIE:
La selectarea
articolelor trebuie avut
in vedere ca:
- rufele sa nu aiba
obiecte metalice (de
exemplu brose, ace de
siguranta, ace,
monede etc.)
- nasturii fetelor de
perna si fermoarele sa
fie inchise, curelele sa
fie prinse;
- sustinatorii perdelelor
trebuie scosi;
- etichetele de pe
tesaturi sa fie citite cu
atentie;
- petele rezistente sa fie
indepartate inainte de
spalare, cu ajutorul
unui produs special
pentru inlaturarea
petelor.
55
EL
K 11
X$'+#4!+ 03'$
&C&$#!+ # 1&2+
"$'+1!+
+9 7 7 .
# + *
#*'*
7 , 9 9, , 5,
7 5 . 4 5 7 50%
7 9
5 9
4 9 C.
PL
ROZDZIAÄ 11
PORADY DLA
KLIENTA
Kilka wskazówek dotyczåcych
ekonomicznego i przyjaznego
érodowisku uãycia urzådzenia.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez uãycie
rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
# #& $
G ##* ?
4 7 9 !
! 5 15% 7 57 7 9 9
.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie wybierajåc
Prania Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
# 3 & #* ' %(+ ?
' 9 9 7 60°C.
! 5 50% 60°C.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu dla
prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
56
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
χ¯ËÌÛ.
àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü
ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁ͇ÏË.
çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·Âθfl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?
ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
HU
RO
11. FEJEZET
CAPITOLUL 11
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
SFATURI PENTRU
UTILIZATORI
Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.
Scurte sugestii pentru
utilizarea propriului aparat
electrocasnic protejand
mediul si cu maxima
economie.
MAXIMÁLIS RUHAADAG
Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.
INCARCAREA MASINII DE
SPALAT LA MAXIMUM
Economisiti energie, apa,
detergent si timp prin
utilizarea incarcaturii maxime
recomandate.
Economisiti pina la 50%
energie prin efectuarea unei
spalari cu incarcatura la
capacitate maxima,
comparativ cu 2 spalari cu
incarcatura la jumatate.
VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében
NEM választja ki az elŒmosást,
akkor azzal mosóport, idŒt,
vizet és 5–15%-ban energiát
CAND E CU ADEVARAT
NECESARA PRESPALAREA?
Doar pentru rufele foarte
murdare! Economisiti energie
intre 5 si 15% evitand
selectarea optiunii de
prespalare pentru rufele
normal murdare.
TAKARÍTHAT MEG.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
CE TEMPERATURA DE SPALARE
TREBUIE SELECTIONATA?
Tratati petele cu solutii de
scoatere a lor inainte de
spalare pentru a reduce
necesitatea spalarii la
temparaturi de peste 60oC.
Economisiti pina la 50%
energie folosind un program
de spalare de 60oC.
57
PL
EL
2 ETABHTH
X%PHTIKOTHTA
* v o v v
oo o o
o #"v ov o v o "v o"v.
Ev o v # v
# "o" " v o.
A o v " v " o
vo .
$:
D !
.
PRANIE
ZMIENNY POZIOM
WODY
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
' "
( ! " ).
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
! ,
# .
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
● ' (P).
● * 120 g 2.
● 4 50 . .
● Otwórz szufladë na proszek
(P).
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
✿
✿
● K (P).
58
● Zamknij szufladë na
proszek (P).
RO
HU
RU
ÑÒÈPÊÀ
MOSÁS
SPALAREA
Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè
VÁLTOZÓ
MENNYISÉG
CAPACITATE VARIABILA
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
∋ëeêòpo∋íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez.
Energiatakarékossági
szempontból így „személyre
szabott” mosás végezhetŒ el.
A rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érezhetŒen lerövidíti a mosási
idŒt is.
Aceasta masina de spalat isi
adapteaza automat nivelul
apei in functie de tipul si
cantitatea rufelor spalate.
Este posibila si
“personalizarea” spalarilor
pentru a reduce consumul
de energie. Acest sistem
ofera o scadere a
consumului de energie
electrica si o reducere a
timpului de spalare.
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
PÉLDA:
EXEMPLU:
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé).
A nagyon finom anyagból
készült ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
Pentru tesaturile extrem de
delicate va sfatuim sa folositi
o plasa.
Sa presupunem ca spalam
BUMBAC foarte murdar
(petele rezistente trebuie
scoase cu o solutie
speciala).
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT
kell kimosnunk (a rászáradt
foltokat megfelelŒ folttisztítóval
kell eltávolítani). Javasoljuk,
hogy a mosandó adag ne
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.
Este recomandabil sa nu
spalati o incarcatura facuta
in intregime din materiale
ca cel al prosoapelor, care
absorb o cantitate mare de
apa si devin prea grele.
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (P).
● Deschideti caseta de
detergenti (P).
● ᇄÛÁËÚ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2 ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚.
● Tegyen 120 g mosószert a
harmadik „2” rekeszbe.
● Puneti 120 gr. de
detergent in compartiment
2.
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
.
äîáàâêè â îòäåëåíèå
● Öntsön 50 ml
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe.
● Puneti 50 ml de aditivi in
.
compartimentul
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp P.
● Csukja be a mosószertároló
fiókot (P).
● Inchideti caseta de
detergenti.
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ P.
✿
✿
59
EL
● 4 " .
PL
● 4 " " .
*-# *#11'
K " .
3! , .
2 % “ % o”
2 START/PAUSE
+ (START) , .
* ! , ( " "
( ) , .
.*&&: , , ! .
● #
%.
● 2 2 " " ( .
● − " OFF.
● ' .
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na
swoim miejscu.
WYBÓR PROGRAMU
Aby wybraç najlepszy
program prania prosz´
przejrzeç tabel´ programów.
Ustawiç pokr´t∏o
programatora na wybrany
program.
Poczekaç a˝ jedna z
kontrolek “Wirowanie”
zaÊwieci
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
UWAGA: Je˝eli nastàpi
przerwa w dostawie pràdu w
trakcie prania, specjalna
pami´ç pralki zapami´ta
ustawienia i po w∏àczeniu
pràdu pralka rozpocznie
pranie w tym momencie, w
którym zosta∏o przerwane.
● Po zakoƒczeniu programu
zaÊwiecà wszystkie kontrolki
faz prania..
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek
(2 min po koƒcu programu)
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
$ J K $ K
K K .
60
DLA KAÃDEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWDÃ
TABELË PROGRAM ÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOS ÓB.
RU
● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà
ñëèâà âîäû çàêpåïëåíà
ïpàâèëüíî.
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl LJÒ
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ.
èÓ‰ÓʉËÚÂ, ÍÓ„‰‡ Á‡„ÓËÚÒfl Ó‰ËÌ
ËÁ Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ “éÚÊËÏ”.ç‡ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí/èÄìáÄ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Í·‚Ë¯Ë START
χ¯Ë̇ Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸.
HU
RO
● Nyissa ki a vízcsapot.
● Asigurati-va ca robinetul
de apa e deschis.
● EllenŒrizze, hogy az
ürítŒcsŒ a helyén van-e.
● Asigurati-va ca furtunul
de evacuare este la locul
lui.
PROGRAMVÁLASZTÁS
A legmegfelelŒbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható. Várja meg, amíg
felgyullad a „Centrifugálás”
jelzŒlámpa.
Ezután nyomja le a START
gombot. A START gomb
lenyomásakor a készülék
beállítja a mıveleti sorrendet.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.
SELECTAREA PROGRAMULUI
Rotiti butonul de selectie
programe la programul
dorit.
Asteptati ca indicatorul
pentru „Centrifugare” sa se
aprinda
Apasati butonul START.
Masina incepe programul
selectat.
Butonul de selectie
programe nu se
deplaseaza pe toata
durata programului, pana
la final.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép
mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék
speciális programja eltárolja a
kiválasztott programot, és
az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja
a mosást, ahol abbahagyta.
ATENTIE: Daca apare o
intrerupere a alimentarii cu
energie electrica, masina
memoreaza programul si
cand curentul este repornit,
continua de unde a ramas.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ ÂÂ
ÔÂ˚‚‡ÌËfl. èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl χ¯Ë̇
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
● Ç ÍÓ̈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„Ó‡˛ÚÒfl
‚Ò Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Ù‡Á ÒÚËÍË.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË
èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
β͇.
● A program végén az összes
mosási fázis jelzŒlámpa világít.
● A program befejezŒdésekor
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).
● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
● Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI”
helyzetbe fordításával.
● éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒڇ̸ÚÂ
·ÂθÂ.
● Nyissa ki az ajtót, és vegye
ki a ruhákat.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю
∋òîé òàáëèöåé.
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE
A PROGRAMTÁBLÁZATOT, ÉS KÖVESSE
AZ OTT MEGADOTT
MÙVELETI
SORRENDET.
● La finalul programului,
toate indicatoarele
luminoase pentru etapele
de spalare se vor aprinde
● Cand se termina
programul asteptati ca usa
sa se deblocheze
(aproximativ 2 minute de
cand se termina
programul).
● Opriti masini rotind
butonul de selectie a
programelor pe pozitia OFF.
● Deschideti usa si scoateti
rufele.
ATENTIE: PENTRU
ORICE TIP DE SPALARE
CONSULTATI TABELUL
DE PROGRAME SI
URMATI SECVENTA DE
OPERATII DUPA CUM
ESTE INDICAT ACOLO.
61
EL
PL
K 12
ROZDZIAÄ 12
K CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
,
" # /
" . ' .
3 ! :
● ● # Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● czyszczenia filtra.
● # " ● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
K −
K
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
2 ( ,
!
, " "
( .
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
b b
.
.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Czyéç za pomocå wody.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
62
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
ЧÈÑÒÊÀ
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
HU
RO
12. FEJEZET
CAPITOLUL 12
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
CURATAREA SI
ÎNTRETINEREA
APARATULUI
NE HASZNÁLJON A
KÉSZÜLÉK KÜLSÃ
RÉSZÉN DÖRZSÖLÃ
HATÁSÚ SZEREKET,
ALKOHOLT ÉS/VAGY
HÍGÍTÓSZEREKET.
A TISZTÍTÁSHOZ NEDVES
RUHÁT HASZNÁLJON!
Nu folositi niciodata
produse abrazive, alcool
si/sau diluant;
pentru spalarea exteriorului
masinii e suficienta o cirpa
umeda.
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
Masina necesita un
minimum de operatii de
curatare:
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
● curatarea casetei de
detergenti
● SzırŒtisztítás.
● curatarea filtrului
● Elszállítás vagy hosszú ideig
tartó üzemszünet.
● mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
A FIÓKOS
TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
CURATAREA CASETEI DE
DETERGENTI
Bár nem feltétlenül szükséges,
de alkalmanként célszerı
kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat tartalmazó
rekeszeket.
Desi nu este absolut
necesar, este bine ca
periodic sa se curete
compartimentele pentru
detergent, inalbitor si aditivi.
Óvatosan meghúzva vegye ki
a rekeszeket.
Se extrage caseta si se
spala tot continutul sub jet
de apa.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Apoi se introduce la loc in
locasul sau.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ
● î÷èñòêè ôèëüòpà
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
63
EL
K3 *
1 5 7 7
(. ,
.) 5 . ' 9 5 :
● ● % :
1 , 5 77 .
● 0 5 5,
7 8 7 9 .
● / 5,
o 5 ,
.
● -7 5 .
● 4 , 5 7 7 5 . 75 .
PL
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
● Otwórz klapk´ okienka
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
& #−
% $+ *
#*'*
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
B 5 7
7 , .
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
1 7.
C . 1 7 , 5 .
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
! 9.
64
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
RU
HU
RO
Curatarea filtrului
Masina de spalat este dotata cu
un filtru special care retine
reziduurile mai mari care ar
putea bloca tubul de evacuare
a apei (monede, nasturi, etc.)
care pot fi usor recuperate.
Acest filtru se curata astfel:
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
SZÙRÃTISZTÍTÁS
A mosógép speciális szırŒvel van
felszerelve, amely az olyan
nagyobbidegen anyagokat (pl.
pénzérméket, gombokat stb.)
fogja fel, amelyek eltömíthetik
az ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. A
szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
● éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ
● Nyissa ki a fedelet.
● Deschideti capacul
● íÓθÍÓ ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ:
àÁ‚ÎÂÍËÚ „ÓÙËÓ‚‡ÌÌ˚È ¯Î‡Ì„,
Û‰‡ÎËÚ ÔÓ·ÍÛ Ë ÒÎÂÈÚ ‚Ó‰Û ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
● Csak bizonyos típusokon áll
rendelkezésre:
Húzza ki a bordázott tömlŒt,
vegye ki a dugót, és ürítse a
vizet egy edénybe.
● Disponibil numai pentru
anumite modele :
Scoateti in afara furtunul,
indepartati busonul si drenati
apa intr-un vas .
● èÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ËÁ‚Θ¸ ÙËθÚ
ÔÓÒÚÂÎËÚ ÔÓ‰ ÌËÏ ÔÓÎÓÚÂ̈Â, ˜ÚÓ·˚
ÓÌÓ ÒÓ·‡ÎÓ Ì·Óθ¯ÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ
‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚
ÔÓÏÔÂ.
● A szırŒ kivétele elŒtt
helyezzen egy nedvszívó
törlŒruhát a szırŒsapka alá a
szivattyúban lévŒ kis
vízmennyiség felfogása céljából.
● Inainte de a scoate filtrul,
plasati un prosop absorbant
sub zona capacului filtrului
pentru a colecta cantitatea mica
de apa, care e posibil sa fie in
interiorul pompei.
● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ ÔÓÚË‚
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
● Fordítsa el a szırŒt balra, amíg
az meg nem áll függŒleges
helyzetben.
● Rotiti filtrul în sens antiorar
pâna la oprirea în pozitie
verticala.
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● Extrageti filtrul si curatati-l.
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
● A tisztítás után tegye vissza a
szırŒt úgy, hogy a végén található
hornyot jobbra fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze el a
fenti mıveleteket.
● Apoi observati crestatura si
remontati filtrul, urmand în sens
invers toate operatiile descrise
anterior.
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET
Mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a benne
maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni, és
ki kell húzni a csatlakozódugóját.
Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a rögzítŒkapocsból, és
tartsa az edény fölé, amíg a víz ki
ne folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a mıveletet
a vízbevezetŒ tömlŒvel is.
In cazul in care mutati masina
din loc sau aceasta ramane
neutilizata mult timp in locuri
neincalzite, este necesar sa se
goleasca in intregime de apa
toate tuburile.
Cu masina deconectata de la
retea, se lasa tubul de
evacuare in jos si se asteapta
sa iasa toata apa.
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
La final se repeta operatia in
sens invers.
65
EL
K 13
#)
1. % 7
7
2. % *
% - % (ON/OFF)
% 5 9
!7
V !7
5
' K 7 (1)
!7
' 9
9
9 & v 3. % & n - # K 5 5
9
!7 5
4. * 79 % 9 9
9
5. % 1 0 V &"# +1#W#4&
( )
7
7 8 1 o 0
& 9 5 5 5 1 9 5
K 5 9
6. % 8 4 5 9
5
HMEI% H:
H Y KEYH EINAI E>OI MENH ME EIIKO HEKTPONIKO AI HTHPIO OY AOTPEEI THN EKTEE H TOY
KYKOY TI?IMATO AN TA POYXA TO TYMANO EN EINAI OMOIOMOPA KATANEMHMENA. AYTO
AOTPEEI TO OPYBO KAI TI ONH EI KAI E>A AIZEI ME$AYTEPH IAPKEIA Z%H TH Y KEYH .
66
! 4 , Candy. 66 , 6 667
.
* 1
! '!" ' ! #6 (66 ! $ '
#
# 6!! & ! $ !$6 &!:
− ) ! $(!6&! & ! ! =6) 6) 6'" '6&& '
! '!%
− ) !') J !6 &!)! ' (6&!.
− *! ' ! 6'" '6&& ! % ! ! $6 6% . !
'6&&!! !' &!"! %#! &! ! J' !
"&!!.
− *! ' ! !# % ! 6'! $(!6&!, &! !! !! !6$
$(!6&!.
− #!! ! ' $ ! !
! '! 6' ! % 6 ! !#! =% !) ! % ! ! $ ! & $ ),
& % ! '
!) &! &) !# %.
− " !'$, ! 6$ (6&!! #$ ' !$!
!$6 &!.
2 6' 6' , 6$ " ' !! #!
! ! % ' ! ( =! Candy.
!! '! #$ !&! '=% ! ' ) 6= ! %
'
#'66!' !'%. !! '! $ ! &! ! ( Q) ((! ! !66J ! (! ! ! '.
' ! '!% !6! & = & ! ! 6% .
" (heavy−duty),6 7 > = 60°C 7 7 7 7, 7 7. 7 .
7 7 7 60°C 40°C, 6 7 6 6 4
, . + 6 6
7 , . ] 7 , 7
6 4 6 7 7 7.
7 7 <40°C 6 6 7 .
7 6
47 6 .
6 7 6 64 .
67
PL
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
2. Pralka nie nabiera
wody.
3. Pralka nie usuwa
wody.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
UWAGA
PRALKA WYPOSAÃONA JEST W ELEKTRONICZNY UKÄAD KONTROLI PRËDKOÉCI WIROWANIA
ZAPOBIEGAJÅCY NIE RÓWNOMIERNEMU ROZÄOÃ ENIU SIË BIELIZNY W BËBNIE. DZIËKI TEMU
ZMNIEJSZA SIË GÄOÉNOÉÇ I WIBRACJE PRALKI A W KONSEKWENCJI WYDÄUÃA JEJ
ÃYWOTNOÉÇ.
68
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç
odpowiedniå i szybkå usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki
umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów
moãe daç nastëpujåcy efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie
wpäywa to na skutecznoéç samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie
przyczepia sië on do materiaäu, ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego
päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do
prana så czësto trudne do usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå
powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy
wykonaj powyãsze sprawdziany.
Zalecenia dotyczące stosowania detergentów w zależności od temperatury prania.
Dla programów prania bawełny w temperaturach > = a 60°C dla odzieży białej wytrzymałej
mocno zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku gdyż zawiera on
wybielacze które przy średnich i wysokich temperaturach są bardzo skuteczne.
Dla programów w temperaturach od 40°C do 60°C wybór detergentu zależy od rodzaju
tkaniny, kolorów oraz stopnia zabrudzenia. Generalnie dla odzieży białej wytrzymałej
mocno zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku do tkanin białych, dla
odzieży kolorowej bez uporczywych plam zalecane są natomiast płyny lub proszki
przeznaczone do tkanin kolorowych.
Dla programów w niskiej temperaturze <40°C zalecane jest stosowanie detergentów w
płynie lub proszku przeznaczonych do niskich temeperatur.
Do prania wełny i jedwabiu należy stosować jedynie detergenty do tego przeznaczone.
Dozowanie detergentu powinno być zgodne z zaleceniami podanymi na opakowaniu przez
producenta.
69
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Ìàøèíà íå
pàáîòàåò íè íà
îäíîé ïpîãpàììå
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Ïpîâåpèòü
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Çàêpûòü ëюê.
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
3. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå ñëèâàåò
âîäó
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã
ìàøèíû
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
5. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
2. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
çàïîëíÿåòñÿ âîäîé
Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè
áeëüe â áapaáaíe paçìecòèëocü íepaâíoìepío.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë ‚Ë·‡ˆË˛ χ¯ËÌ˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ Â ÒÎÛÊ·˚.
70
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
Рекомендации относительно использования моющих средств при различных температурах
При стирке сильно загрязненных белых тканей мы рекомендуем вам пользоваться
программами для хлопчатобумажных тканей с температурой 60°С или выше и использовать
при этом обычный стиральный порошок (для отстирования сильно загрязненных вещей),
содержащий отбеливающие вещества, который при умеренных/высоких температурах
обеспечивает превосходные результаты.
Для стирки при температуре от 40°C до 60°C тип используемого моющего средства должен
соответствовать типу ткани и уровню ее загрязнения.
Обычные стиральные порошки хорошо подходят для “белых” и цветных тканей с прочной
краской, а жидкие моющие средства или "защищающие цвет" порошки хорошо подходят для
стирки цветных тканей с небольшими уровнями загрязнения.
Для стирки при температуре ниже 40°C мы рекомендуем использовать жидкие моющие
средства, или моющие средства, на которых указано, что они могут применяться для стирки
при низкой температуре.
Для стирки изделий из шерсти или шелка пользуйтесь только специальными моющими
средствами, предназначенными для этих тканей.
Количество загружаемого в машину моющего средства должно соответствовать указанном на
его упаковке.
71
HU
13. FEJEZET
HIBA
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón a
mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
1. Egyik program sem
mıködik
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem üríti
le a vizet
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSSEL VAN FELSZERELVE, AMELY MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A BERAKOTT RUHAADAG EGYENETLENÜL OSZLIK EL. EZÁLTAL CSÖKKEN A GÉP ÁLTAL
KELTETT ZAJ ÉS VIBRÁCIÓ, ÉS MEGHOSSZABBODIK A MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
72
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki
Segélyközpontjával. A gyors javítás lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép
típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett címkén vagy a
garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi
hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez nem
befolyásolja az öblítés hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és
nem változtatja meg az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt
megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz
eltávolítani a kimosott ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés
szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt
végezze el a fent említett ellenŒrzéseket.
Ajánlások a mosószer különbözŒ hŒmérsékleten történŒ használatához
ErŒsen szennyezett fehér ruhák mosásakor a 60°C-os vagy annál magasabb
hŒmérsékletı pamutprogramok és normál (nagy teljesítményı) mosópor használatát
javasoljuk, amely olyan fehérítŒszereket is tartalmaz, amelyek kitınŒ eredményeket
kínálnak közepes/magas hŒmérsékleten.
40°C és 60°C hŒmérséklet közötti mosás esetén az alkalmazott mosószer feleljen meg a
textília típusának és a szennyezettség mértékének.
A normál mosóporok a „fehér” vagy a színes színtartó, erŒsen szennyezett
anyagokhoz, míg a folyékony mosószerek vagy a „színvédŒ” mosóporok az enyhén
szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.
A 40°C alatti mosáshoz folyékony mosószerek vagy az alacsony hŒmérsékletı mosásra
alkalmas címkével ellátott mosószerek használatát javasoljuk.
Gyapjú- vagy selyemmosáshoz kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz kifejlesztett
mosószereket kell használni.
Kérjük, hogy az adagolásra vonatkozóan tartsa be a mosószer csomagolásán
található utasításokat.
73
RO
CAPITOLUL 13
CAUZA
REMEDIU
Stekerul nu este introdus in priza
Introduceti stekerul
Intrerupatorul generalnu este apasat
Apasati intrerupatorulgeneral
Nu exista energie electrica
Verificati
Sigurante defecte
Verificati
Hubloul deschis
Inchideti hubloul
Vezi cauzele 1
Verificati
Robinetul de apa inchis
Deschideti robinetul de apa
Selectorul de programe nu este corect
pozitionat
Pozitionati in mod corect selectorul de
programe
Tubul de evacuare indoit
Indreptati tubul de evacuare
Prezenta corpuri straine in filtru
Verificati filtrul
4. Prezenta apei pe
pardoseala in jurul
masinii
Pierderea garniturii puseintre robinet si
tubul de admisie a apei
Inlocuiti garniturasi strangeti bine
5. Nu centrifugheaza
Masina de spalat nu a evacuat inca apa
Asteptati cateva minute, pana ce masina
evacueaza apa
Butonul „Excludere centrifugare“ actionat
(numai pentru unele modele)
Deconectati „excluderea centrifugarii“
Masina de spalat nu este perfect
echilibrata
Ajustati piciorusele reglabile
Bridele de transport nu au fost inca
inlaturate
Inlaturati bridele de transport
Rufele nu sunt incarcate uniform
Distribuiti rufele in mod uniform
PROBLEMA
1. Nu functioneaza la
niciun program
2. Nu trage apa
3. Nu evacueaza apa
6. Vibratii puternice in
timpul centrifugarii
NOTA:
MODELUL ESTE DOTAT CU UN DISPOZITIV ELECTRONIC SPECIAL CARE IMPIEDICA PORNIREA
CENTRIFUGARII IN CAZUL SARCINILOR DEZECHILIBRATE. PRIN ACEASTA SE REDUC ZGOMOTUL SI
VIBRATIILE SI SE PRELUNGESTE DURATA DE VIATA A MASINII DE SPALAT.
74
Daca defectiunea persista contactati cel mai apropiat punct de service autorizat de Candy.
1 Utilizarea produselor ecologice fara fosfati poate produce urmatoarele efecte:
- apa de clatire poate sa fie mai tulbure datorita zeolitilor aflati in suspensie. Acest
lucru nu afecteaza calitatea clatirii
- prezenta unei pudre albe (zeoliti) pe rufe la sfirsitul ciclului de spalare. Aceasta nu
intra in tesatura si nu altereaza culorile
- prezenta spumei in ultima apa de clatire nu indica in mod necesar o clatire
neadecvata
- agentii non-ionici prezenti in compozitia detergentilor sunt adesea greu de inlaturat
de pe rufe si, chiar in cantitati mici, pot produce cantitati importante de spuma
- executarea mai multor cicluri de clatire in cazurile sus mentionate nu aduc nici un
avantaj
2 Daca masina Dvs. nu functioneaza, inainte de a suna la punctele service Candy faceti
verificarile sus mentionate
Recomandări pentru utilizarea detergentului la diverse temperaturi
Dacă spălaţi rufe albe foarte murdare, vă recomandăm să utilizaţi programul pentru
bumbac la 60°C sau la o temperatură mai ridicată şi un detergent pudră pentru spălare
normală care conţine agenţi de înnălbire şi care la temperaturi medii/ridicate oferă
rezultate excelente.
Pentru spălare la temperaturi cuprinse între 40°C şi 60°C, tipul de detergent utilizat trebuie
să fie adecvat pentru tipul de ţesătură şi pentru gradul de murdărire.
Detergenţii pudră normali sunt adecvaţi pentru rufe albe şi colorate rezistente cu grad
ridicat de murdărire, în timp ce detergenţii lichizi sau detergenţii pentru protejarea rufelor
colorate sunt adecvaţi pentru ţesături colorate cu grad ridicat de murdărire.
Pentru spălare la temperaturi mai mici de 40°C, vă recomandăm utilizarea unor detergenţi
lichizi sau a unor detergenţi speciali pentru temperaturi de spălare scăzute.
Pentru spălarea articolelor din lână sau mătase, utilizaţi numai detergenţi speciali pentru
astfel de ţesături.
În ceea ce priveşte cantitatea care trebuie utilizată, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de
pe ambalaj.
& 5 9 7 7 5 7.! , .
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni. Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile
corespunzatoare produsului, fara a schimba in mod esential caracteristicile lui .
75
- - > 88 !-2 /! !,-8"! - !R !
2002/96EC ! ! , ! ! , ! //!! (WEEE).
8 !!0, - R2, 8! =8 / 8!2
! " -" 0! - =,, ! !8 " -!, ! / ! ,8 !2 !!,,, ! ! // .
/! R2 -/=,Q 2 2 !-2 R2 8! > !
8 8 ! >! -8 /> !2 //!. 8> 8! > ! ! !8 !,,, / -,, ! !!0, , 0 ! , 0
, /0.
8 8! > ! !/!8 0/9 ! / > =!,,>
! ! !!0, ! // .
&! 2 , 9 / !! ! -,, ! !!0, - R2 !-8-8 !- , ! ! !!0, ! /! !2 /8- ! - - .
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà Êmieci
tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak inne Êmieci
domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´ skontaktowaç si´ z
odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z Zak∏adem Oczyszczania Miasta w
waszym miejscu zamieszkania, lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë
Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ͇҇ÚÂθÌÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE) megsemmisítését szabályozó 2002/96/CE
európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a környezet és az egyének
egészségkárosodásának elkerülését. A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni;
vigye el a legközelebbi elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre. A megsemmisítésnek a
hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok szerint kell történnie. A terméknek mint hulladéknak,
kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük érdeklŒdjön az illetékes hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási
hulladékgyıjtést végzŒ szoilgáltatónál vagy az üzletben ahol a terméket megvásárolta.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
EL
PL
RU
HU
RO
13.09 - 43005209
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE referitoare la Deseurile de Echipament
Electric si Electronic ( WEEE).
Asigurându- va ca acest produs este eliminat în mod corect, contribuiti la prevenirea potentialelor consecinte negative
asupra mediului înconjurator si sanatatii persoanelor, consecinte care ar putea fi provocate de aruncarea
necorespunzatoare la gunoi a acestui produs. Simbolul de pe produs, sau de pe documentele care însotesc produsul,
indica faptul ca acesta nu poate fi aruncat împreuna cu deseurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare
corespunzator, pentru reciclarea echipamentului electric si electronic.
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie facuta în conformitate cu normele locale pentru eliminarea deseurilor.
Pentru informatii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea si reciclarea acestui produs, va rugam sa contactati
administratia locala, serviciul de eliminare a deseurilor menajere sau magazinul de unde ati cumparat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising