Candy | GC4 1061D3/2-S | Candy GC4 1061D3/2-S User manual

Candy GC4 1061D3/2-S User manual
HR
EL Automatická
Upete
za kori‰tenje
praöka
PL
Instrukcja obsäugi
GC4 1D
EL
HR
2
PL
âESTITAMO!
GRATULACJE
Candy
proizvoda
Kupnjom
ovog
Candy,
prihvatiti
pokazali
ste da
ne Ïelite
:
sporazumno
rje‰enje,
veç Ïelite
.
najbolje.
Kupujåc sprzët AGD firmy Candy
dowiodäeé, ãe nie akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Candy ! Candy
da
Vam
ima
zadovoljstvo
", moÏe ponuditi
ovu
novu
"
perilicu
rublja,
koja
je rezultat
"
# vi‰egodi‰njeg
i iskustva
" . $ istraÏivanja
na trÏi‰tu,
u neposrednom
dodiru
, % # Izabrali
ste sa potro‰aãima.
".
kvalitetu, trajnost i osebujne
znaãajke koje ovaj uredjaj nudi.
Candy # rublja
",
Osim:
perilice
koju ste izabrali,
", se
− ponosi
" ‰irokim
,
Candy
!
, #
",
izborom
uredjaja za
domaçinstvo:
#
sudja,
perilicama
, %
perilicama
za %
.
pranje i su‰enje rublja ednjacima,
mikrovalnim peçnicama,
&
"
tradicionalnim
peçnicama,
" " Candy.
grijaãim
ploãama,
hladnjacima
i
ledenicama.
' ! prodavaãa
(
TraÏite
od
svog
(
":
najnoviji
katalog
Candy
proizvoda.
− ) ( , # ,
(
za
Ovaj uredjaj
je namjenjen
kori‰tenje
u
.domaçinstvu I sliãnim
−situacijama
' kao
‰to.
su:
−-'
u trgovinama,
( osoblje
uredima
I
ostalim
(.
radnim mjestima;
−*
"
- farmama;
! . i ostalih
- gostima
hotela,
motela
smje‰tajnim objekata;
# - prenoãi‰tima.
" kori‰tenje
uredjaja
od
Razliãito
"
kuçnih
domaçinstva
ili uobiãajnih
"
"
"
poslova, npr. kao komercijalno
( .
kori‰tenje u profesionalne svrhe
nije
pokriveno
jamstvom.
'
# , " uredjaj
Ako
se
!"
koristi
nepravilno,
Ïivotni
vijek mu se smanjuje
(
i moÏe
izbjeçi
jamstvo.
.
O‰teçenje uredjaja ili neko drugo
o‰teçenje
kori‰tenje
+
! ili
gubitak
kroz
koje nije
sa uputama
#
! uskladu
%
(iako
je
uredjaj
u
domaçinstvu)
neçe biti
pokriveno
( proizvodjaãkim
jamstvom.
() "! Upotreba
ove nove
perilice
je"
jednostavna,
Vas molimo
#"
ali
da
paÏljivo
proãitate
UPUTE
ZA
.
KORI·TENJE sadrÏane u ovoj knjiÏici
i da
ih u potpunosti
po‰tujete.
One
Vam daju
vaÏne
podatke
u svezi
#
,
( #
sigurnog
kori‰tenja i
postavljanja,
#
odrÏavanja
perilice,
, te
korisne
savjete
za postizanje
najboljih
rezultata
pranja.
.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu, jer bi
Vam ubuduçe
jo‰ mogla
zatrebati.
0
#
, (
Kada biu sluãaju
kvara
perilice,
morali pozvati jednog od na‰ih
servisera,
obavezno
mu recite
K
# oznaku
broj
perilice
"modela,
Candy
i broj
G, ako
na ploãici
s
1
je
*naveden
1
tehniãkim
je # podacima,
,koja
'
' G #
# priãvr‰çena
na perilici.
# .
Firma Candy ma przyjemnoéç
przedstawiç nowå pralkë
automatycznå, która jest rezultatem
lat poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim kontakcie
z konsumentem. Wybraäeé jakoéç,
trwaäoéç i wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë Candy.
Firma Candy oferuje takãe szeroki
asortyment innych urzådzeñ AGD,
takich jak: zmywarki do naczyñ,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a takãe lodówki i
zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Urzàdzenie jest przeznaczone do
u˝ytkowania jedynie w warunkach
gospodarstwa domowego oraz
warunkach do niego zbli˝onych
takich jak:
- dla personelu na zapleczu ma∏ego
sklepu, w biurach itp;
- w domach na dzia∏kach;
- przez klientów hoteli, moteli oraz
innych struktur rezydencyjnych;
- pokojach typu bed and breakfast.
U˝ytkowanie urzàdzenia w
warunkach innych ni˝ gospodarstwo
domowe lub w sposób ró˝niàcy si´
od zastosowaƒ w typowym
gospodarstwie domowym, np.
u˝ytkowanie o charakterze
us∏ugowym lub profesjonalnym przez
wyspecjalizowany personel, jest
niew∏aÊciwe tak˝e w wymienionych
wy˝ek przypadkach.
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie urzàdzenia
mo˝e obni˝yç jego trwa∏oÊç oraz
spowodowaç uniewa˝nienie
gwarancji producenta.
Producent nie odpowiada w ˝adnym
dopuszczanym prawem zakresie za
jakiekolwiek usterki urzàdzenia lub
inne szkody lub straty spowodowane
niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem
urzàdzenia odbiegajàcym od
u˝ytkowania w warunkach
gospodarstwa domowego (nawet
je˝eli urzàdzenie w takim
gospodarstwie si´ znajduje).
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce bezpiecznej
instalacji, uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych porad
pozwalajåcych zoptymalizowaç
sposób uãytkowania pralki.
Zachowaj niniejszå instrukcjë w celu
póãniejszej konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå Candy, lub z
punktami serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer, oraz
ewentualnie numer G urzådzenia
(Jeéli taki istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så obwiedzione
ramkå na rysunku obok
HR
EL
PL
KO
POGLAVLJE
ROZDZIAÄ
KAZALO
2
SPIS TREÉCI
Uvod
)
"
Wstëp
3Opçenita
upozorenja
( i savjeti prilikom isporuke
uredaja
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
1
Jamstvo
)
Gwarancja
2
Sigurnosne
#mjere
Érodki bezpieczeñstwa
3
*Tehniãki
podaci
Dane techniczne
4
Postavljanje
i prikljuãivanje
)
perilice rublja
Instalacja pralki
5
Opis
upravljaãke
ploãe
2
#
"
Opis panelu sterujåcego
6
Tabelarni
pregled programa
2
"
Tabela programów
7
Odabir
)
programa pranja
Wybór programu
8
Ladica
sredstava za
pranje
Szuflada na proszek
9
Priprema
*
rublja i savjeti za
pranje
Produkt
10
Pranje
2
Pranie
11
âi‰çenje
i odrÏavanje
K
perilice
rublja
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
12
Uklanjanje
manjih"
'
#
nedostataka u radu
Lokalizacja usterek
13
3
EL
HR
PL
K
POGLAVLJE 11
ROZDZIAÄ 1
OPåENITA
UPOZORENJA I
SAVJETI PRI ISPORUCI
UREDJAJA
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
K ,
Prilikoé
isporuke
uredjaja
provjerite da li su uw perilicu
:
isporuãeni slijedçi dokuéenti
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
i pribor:
) UPUTE
!"!#$#%#&
&%'#(*
A)
ZA UPORABU
"$'+!(+
-) ADRESE
KATA+TA+H
B)
OVLA·TENIH
%IEY.YN+E(N
SERVISA
%IKTY(N TEXNIKH+
E/T0HPETH+H+
) JAÉSTVENI
0#+1&0&#'1#K&
C)
LIST
!2'+!(+
%) âEPOVI
K3244
D)
!) 03+1#K& K#+1$&
# 1' +2K−
E) SAVIJENI
NOSAâ
$1'+' 1&2
ODVODNE
CIJEVI
+(3'* !K$&'+
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
B) KARTA
GWARANCYJNA
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
D) ZATYCZKA
A
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
B
C
MOLIMO DA
SVE
K
NABROJENO
BRIÎNO
SPREMITE!
Provjerite perilicu da prilikom
- nije
transporta
o‰teçena.
obratite
se
Ako
je o‰teçena,
5.
prodavaãu.
+ ,
.
4
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
D
E
EL
HR
K 2
POGLAVLJE
PL
ROZDZIAÄ 2
)
JAMSTVO
GWARANCJA
uredjaja
Prilikom
kupnje
prodavaã
Vam
mora izdati
"
ispunjeni
i potvrdjeni
Service,
Prilikom
kupnje
jamstveni
list. uredjaja
" Vam
mora
izdati
,
prodavaã
Na
poledjini
lista
ispunjeni
i potvrdjeni
jamstvenog
se
popis
.
jamstveni
list. i adrese
nalazi
servisera koji su ovla‰teni
Na poledjiniCandy
jamstvenog
lista
popravljati
uredjaje
nalazi
se popis roku.
i adrese
u
jamstvenom
servisera koji su ovla‰teni
lj ti C d
dj j
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
5
HR
EL
K 3
POGLAVLJE
ROZDZIAÄ 3
SIGURNOSNE
MJERE
# ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
:
ZNAâAJNO!
PRIJE K K
POâETKA
ILI
K
âI·åENJA
ODRÎAVANJA PERILICE
OBAVEZNO SE
PRIDRÎAVAJTE
●SLIJEDEåIH
4 !.
SIGURNOSNIH MJERA:
● K .
●
Izvucite
utikaã
iz utiãnice.
Zatvorite slavinu za dotok vode.
● + Candy
" uredjaji
. 4 "
●
Svi Candy
za opremljeni
"
domaçinstvo
su
"
( ! kablom
za zemljenje.
dali
Provjerite
je Va‰a
.
elektriãna
instalacija pravilno
uzemljena! Ako nije, neka to
prije prikljuãenja perilice
)uãini
CE osoba.
pravilno
struãna
, #( )"5 6 73/23/EEC 89/336/EEC,
Uredjaj
je
u suglasnosti
s
2006/95/ECdirektivama
2004/108/EC,
europskim
73/23/EEC
i 89/336/EEC
koje
2006/95/EC
.
zamijenjuju
i
2004/108/EC i kasnije
dopune.
● !
.
● Ne dirajte uredjaj ako
imate
ruke ili noge
ili
● vlaÏne
ako
stebosi.
.
●
krajnju paÏnju
● Posvetite
D ! perilici
ako
je spojena preko
"
produÏnog
kabla
u
kupaonici
! ili
drugoj
vlaÏnoj
prostoriji.
, Gdje
je moguçe,
# god
"
izbjegavajte
takvo
spajanje.
(.
: K K UPOZORENJE:
KPRANJA
TIJEKOM
PERILICI
MOÎE
VODAU
ZAGRIJATI
90C
SE
I DO
90°C.
●
● Prije
2 otvaranja
vrata
perilice
provjerite
da u "
bubnju
nije
voda.
.
6
PL
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Firma Candy wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
EL
HR
PL
● Ne
perilicu
●
prikljuãujte
na
mreÏu
preko
elektriãnu
! .
ispravljaãa,
vi‰estrukih utikaãa ili
produÏnih kablova.
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
!
nije
●
Ovaj uredjaj
namijenjen
( uporabu
"
za
osobama
()
"
# ,
(ukljuãujuçi i djecu) sa
fiziãkim,
osjetilnim
ili
smanjenim
% mentalnim
sposobnostima
te
(, bez
iskustva
i znanja,
osabama
ako
%ih koriste
uz
osim
nadzor
odgovorne
" za
osobe
njihovu
sigurnost ili od iste osobe
dobiju
#
pravilne
upute za .
kori‰tenje
uredjaja.
przeznaczone do obs∏ugi
przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego
u˝ytkowania, chyba ˝e
pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w
zakresie obs∏ugi urzàdzenia
przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
● '
Pazite i nadzirite djecu kao se
nebi
igrala
s uredjajem.
( ● ●
Ne izvlaãite
utikaã iz utiãnice
!.
tako da vuãete prikljuãni kabel
ili sam uredjaj.
●
ne smiju
● Elektriãni
# uredjaji
biti
izloÏeni
atmosferskim
utjecajima
#
kao
‰to su to
npr. ki‰a,
itd.
(
, sunce
.).
● Pazite da kod premje‰tanja ili
prevoÏenja,
perilicu
ne diÏete
#
● "
drÏeçi
tipkei
(je za upravljaãke
gumbe,
odnosno
za
ladicu
sredstva
za pranje.
.
●
kolicima
● Tijekom
prevoÏenja
" #
ne
naslanjajte
perilicu
na
prednju
stranu
gdje
suFvrata.
#.
Znaãajno!
Ako je perilica postavljena na
pod
prekrit tepisonom ili sagom,
!
paÏljivo
provjerite
" da
njihova
vlakna
ne
zatvaraju
otvore
"za
provjetravanje
perilice
, "
koji
se
nalaze
nadonjoj
perilice.
#
strani
" .
● To urzàdzenie nie jest
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak
aby nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
● Nie wolno naraãaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● Podczas przenoszenia pralki
nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na
érodek do prania.
● Podczas transportu nie
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej czëéci
pralki.
●
moraju
( uvijek
diçi
● Perilicu
dvije
osobe
kako
je
to
prikazano
(" #na slici.
).
● Pralka powinna byç zawsze
sluãaju
kvara
" /
●U
●
i/ili
,
% neispravnog
rada perilice,
iz
odmah
je iskljuãite
eleltriãne
i izvucite
mreÏe
utikaã
iz zidne
.
utiãnice
te zatvorite
dotok
(
vode.
Zatim pozovite
jednog
,
"servisera
od
ovla‰tenih
Candy
radi popravka. Ako je potrebno
Candyneki
!
zamijeniti
dio perilice,
Candy,
#
uvijek
zahtijevajte
ugradnju
.Candy
originalnih
rezervnih
"
dijelova.
Nepo‰tivanje
ovih
#
uputa
moÏeutjecati
na
siguran
i .
pravilan rad perilice.
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie powyãszych
zaleceñ moãe negatywnie
wpäynåç na bezpieczeñstwo
uãytkowania urzådzenia.
● Ako
E se
o glavni
elektriãni
okabel
●
mora
o‰teti,
se zamijeniti
kablom
kojeg
posebnim
nabaviti
, uoovla‰tenom
o Service
moÏete
Gias. centru.
servisnom
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony jego
wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt
serwisowy.
7
PL
EL
HR
K 44
POGLAVLJE
ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ
4
85
cm
60 cm
40 cm
52 cm
40
cm
52
cm
TEHNIâKI
PODACI
DANE TECHNICZNE
MAKSIMALNA
KOLIâINA
SUHOG
RUBLJA
ZA JEDNO
PUNJENJE
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
PRIKLJUâNA
SNAGA
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
W
1500
SNAGA
OSIGURAâA
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
A
10
BRZINA
CENTRIFUGIRANJA
okret. // min
(
)
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
kg
6 6
7
7 8
POGLEDATI PLOČICU (NALJEPNICU) S
TEHNIČKIMPODACIMA
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
SEE RATING PLATE
SEE RATING
RATING PLATE
SEE
SEE RATING PLATE
PLATE
8
52
cm
DOZVOLJENI PRITISAK VODE
MREÎI
U VODOVODNOJ
CIÉNIENIE WODY W SIECI
MPa
min. 0,05
max. 0,8
NAPON
NAPIËCIE ZASILANIA
V
220-240
EL
HR
PL
K
POGLAVLJE55
ROZDZIAÄ 5
!7
I
POSTAVLJANJE
PRIKLJUâIVANJE
PERILICE
INSTALACJA
PRALKI
Perilicu bez podmetaãa
4
5blizu
postavite
mjesta
gdje
stajati.
çe stalno
5 .
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
K8 Oprezno prereÏite
5 sigurnosnu vezicu koja drÏi
glavni
.
elektriãni kabel i odvodnu
cijev.
Przeciàç taÊmy mocujàce
w´˝e do wody, uwa˝ajàc
by nie uszkodziç ich ani
przewodu elektrycznego.
Odvijte 2 ili 4 spojna vijka
oznaãena s A i uklonite 2 ili 4
9 2 4 podlo‰ke oznaãene s B.
(A) 5 (B).
K
98 24
4
9
Zatvorite
2 ili
otvora
ãepova
kori‰tenjem
isporuãenih
7 . za
uz
omot
sa uputama
kori‰tenje.
#$!
UPOZORENJE:
&
& DIJELOVI
AMBALAÎE NE
'K
'K'
SMIJU
DOåI
NA DOHVAT
DJECI, JER#(
'K
ZA NJIH
#
MOGU
#) BITI
*
OPASNI.
*K'&'&
K&)'&.
Odkr´ciç 2 lub 4 Êruby (A) z
ty∏u pralki i wyciàgnàç 2 lub
4 rozpórki (B)
Zas∏oniç 2 lub 4 otwory
zaÊlepkami do∏àczonymi do
worka z instrukcjà.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
9
EL
HR
EL
���o��������
�o ����o
Priãvrstite ploãu
od ���
EL ��o�
"����������
�����"
valovitog
materijala
na
���o�������� �o ����o
���dno
�������,
����
����na
perilice kako
je��������
prikazano
"����������
�����"
��o�
���o��������
�o ����o ���
������.
slici.
�������,
����
��������
"���������� �����" ��o�����
������.
�������,
����
��������
��������
��
������
��� ����
�����
Cijev za dovod
vode
������.
��
�� �����.
��������
��na
������
��� �����
priãvrstite
slavinu.
�� �� �����.
��������
������
��� �����
H ���������
������
�� ��������
Za��spajanje
perilice na
��
�����.
���
������
��������
H
�������
������
��
��������
vodovodnu mreÏu
koristite
���������������
�� ���
set
���
������
��������
samo
novu
garnituru
cijevi.
H
�������
������
�� ��������
�������
�������.
���������������
��
���
set
Stare
cijevi
nije dobro
���
������
��������
T�
�����
set
�������
�������
�������
�������.
ponovno
koristiti.
���������������
�� ��� set
���
�� ������
�� ��������������.
T�
�����
set
�������
�������
�������
�������.
���
��
������
��
��������������.
T� ����� set ������� �������
��� �� ������ �� ��������������.
UPOZORENJE:
�������:
SLAVINU JO· NE
���
�������� �� ��
�������:
OTVARAJTE!
���
����
���
�������� �� ��
�������:
��� ����
���
�������� �� ��
Smjestite
perilicu
��� ����
�����������
�� ��������� �����
neposredno do zida.
����
�����.odvodna
Obratite
pritisnuta.
�����������
�� ���������
�����
K�������
������ ������
����
�����.��� ��
�����������
���������
�����
���
����������
����
����
���
K�������
������ ������
���� �����.���
���������,
�����������
���
����������
����
����
���
K�������
���
������
������
���������
��
���
��������
���������,
�����������
���
����������
����
����
���
����������
���’
��� ��
�����
���������
��
���
��������
���������,
���
������.�����������
����������
���’
���
��
�����
Odvodnu
cijev
zatim
��������� �� ��� ��������
���
������.
obijesite
preko
ruba
����������
���’ ���
��kade.
�����
Znatno
je bolje ako
u
���
������.
�����
�����������
�� �������
vodovodnoj
instalaciji
���
������
������
�����
�����������
�����
�������
����������
��
��� odvod,
������
���
predvidite
stalni
koji
���
������
������
���
�����
�����������
��
�������
�����������,
���������
mora
biti
veçeg
promjera
����������
��
��� ������
���
���
������
������
���
�����������
���
�� ��������
od odvodnog
crijeva,
a ���
�����������,
���������
����������
��
���
������
���
������
������
���
����������
morate
ga
postaviti
na
visni
�����������
��� �� �������� ���
�����������,
���
�� ����
50���������
�n�������
najmanje
50
cm
od
poda.
������
������
���
����������
�����������
��� ��
��koristite
��������i���
���
�����������
���
������.
Ako
potrebno,
���
��je����
50
�n�������
������
������
��� savijeni
����������
�����
��������,
��������������
priloÏeni
plastiãni
�����������
���
��
������.
���
���������
�� ����
50 �n�������
��
��������
��������
�����
��������,
��������������
nosaã
odvodnog
crijeva.���
�����������
���
�� ������.
���
���
���������.
��
������
��������
��������
���
����� ��������, ��������������
���
���������.
�� ������ �������� �������� ���
��� ���������.
PL
RO
PL
Aplicati
folia
suplimentara la
Umieéciç
wyciszajacy
PL
baza
ca
in
figura.
materiaä tak
jak pokazano
Umieéciç
wyciszajacy
na
rysunku.
materiaä tak
jak pokazano
Umieéciç
wyciszajacy
na rysunku.
materiaä
tak jak pokazano
na
rysunku. do kranu wåã
Podäåczyç
doprowadzajåcy
wodë.
Podäåczyç do kranu
wåã
doprowadzajåcy
wodë.
Conectati
tubul
de
apa
la
Podäåczyç
do
kranu
wåã
Urzådzenie musi byç
robinet.
Masina
trebuie
doprowadzajåcy
wodë.
podäåczone
do
sieci
Urzådzenielamusi
byç de apa
conectata
reteaua
wodociågowej
za
pomocå
podäåczone
dofurtunele
sieci
folosind
exclusiv
din
Urzådzenie
musi
byç
nowego
zestawu
wëãy
wodociågowej
za
pomocå
dotare.
Nu
folositi
furtune
vechi,
podäåczone
do
sieci
gumowych.
Nie
naleãy
nowego zestawu
wëãy
utilizate.
wodociågowej
za
pomocå
uãywaç starego
zestawu.
gumowych.
Nie naleãy
nowego
zestawu
wëãy
uãywaç starego
zestawu.
gumowych.
Nie naleãy
uãywaç
starego
zestawu.
ATENTIE:
NU DESCHIDETI
UWAGA:
IN
ACEST MOMENT
NIE ODKRËCAÇ
UWAGA:
ROBINETUL.
JESZCZE
KRANU
NIE
ODKRËCAÇ
UWAGA:
JESZCZE
KRANU
NIE ODKRËCAÇ
Asezati
masina langa perete si
JESZCZE
Przysunåç
urzådzenie
do
puneti
tubulKRANU
de evacuare
Type 1
Type 1
Type
1
Type 1
Type 1
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 3
3
éciany.
Zawiesiç
la
marginea
cazii,wåã
avand
Przysunåç
urzådzenie
dogrija
odpäywowy
ca
acesta
sana
nu krawëdzi
fie
strangulat
éciany.
Zawiesiç
wåã
Przysunåç
urzådzenie
wanny,
uwaãajåc
abydo
nie
sau
indoit.
odpäywowy
na krawëdzi
éciany.
miaä
onZawiesiç
zaäamañwåã
i aby
aby nie
byä
wanny,
uwaãajåc
odpäywowy
na krawëdzi
droãny
na
caäej
swej
miaä
on
zaäamañ
i
aby
byä
wanny, uwaãajåc
abyjest
nie
däugoéci.
Wskazanym
droãny
caäej swej
miaämai
onna
zaäamañ
i aby byä
doäåczenie
wëãa
Este
bine
sa
conectati
däugoéci.
Wskazanym
jest
droãny
caäejde
swej wodë
odprowadzajåcego
tubul
la na
o teava
doäåczenie
wëãa evacuare
däugoéci.
Wskazanym
jest
do
staäego
odpäywu
o
fixa
care
trebuie
sa
aiba
un
odprowadzajåcego
wodë
doäåczenie
wëãa
érednicy
wiëkszej
niã
wåã
diametru
mai
mare
decat
do
staäego
odpäywu
o
odprowadzajåcego
wodë
odprowadzajåcy
wodë
z
cel
tubului
si o inaltime
érednicy
wiëkszej
niã
wåã
do al
staäego
odpäywu
osië na
pralki
i znajdujåcego
odprowadzajåcy
wodë
z
minima
50 cm. Daca
este
érednicyde
wiëkszej
niã
wåã
wysokoéci
co
najmniej
50
pralki
i znajdujåcego
siëplastic
necesar
utilizatipotrzeby
cotul
de
odprowadzajåcy
wodë
zna
cm.
W
miarë
wysokoéci
co najmniejsië
50na
din
dotare.
pralki
i znajdujåcego
nalezy
uãyç
usztywniajåcego
cm.
W miarë
wysokoéci
co potrzeby
najmniej 50w
kolanka,
dostarczonego
nalezy
uãyç
usztywniajåcego
cm. W miarë
potrzeby
komplecie
wraz
z pralkå. w
kolanka,
dostarczonego
nalezy uãyç usztywniajåcego
komplecie
wraz
z pralkå. w
kolanka, dostarczonego
komplecie wraz z pralkå.
2
1
min
min 44 cm
cm
min 4 cm
min 4 cm
max
100100
cm cm
maxmax
100
max
100
cm
cm
min 4 cm
10
18
10
+2,6
+2,6 mt
mt max
max
+2,6 mt max
+2,6 mt max
min
min 50
50 cm
cm
cm85
max
max
85 cm
cm
+2,6 mt max min 50
50 cm
max min
85 cm
max 85 cm
min 50 cm
max 85 cm
EL
HR
L 4bi
Koristite
4 noÏice
kako
perilicu.
poravnali
" #:
a) Maticu kojom je priãvr‰çena
) %oslobodite
da
nogica
tako
je
# ( kljuãem
odgovarajuçim
u(
" odvijete
smjeru kretanja
na%
kazaljki
satu. .
b) Nogicu okretanjem
povisujete ili snizujete tako
") 2 dok
#
ne
,
dugo
sasvim
prijanja uz
%( "
pod.
#.
c) Nakon ‰to ste zavr‰ili
poravnavanje, nogicu
#) tako
je
ponovno
priãvrstite
da
, o
odgovarajuçim
kljuãem
usmjeru
suprotnom
priteÏete
#, na
"satu
dok
kretanju
kazaljki
# " sasvim
ne prilegne
na dno
.
perilice.
Provjerite
gumbi na
4 ( da
su
svi
poloÏaju
"OFF"
" odnosno
iskljuãeni
da su
perilice
OFF i vrata
zatvorena.
.
Utaknite
4 utikaã
!. u zidnu
utiãnicu.
UPOZORENJE:
je :
Ako
neophodno
zamijeniti
" spojite
glavni
elektriãni
kabel,
Ïice prema niÏe navedenim
( #,
bojama/oznakama:
( #"
" " :
PL
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
A
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby uzyskaç
doskonaäe przyleganie do
podäoãa.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
B
C
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
UWAGA:
W razie koniecznoÊci
wymiany kabla zasilania
nale˝y zachowaç
nast´pujàcy uk∏ad kolorów
przy pod∏aczaniu
poszczególnych przewodów:
PLAVO
- NEUTRALNO (N)
− (N)
SMEDJE
- FAZA (L)
K
− (L)
ÎUTO/ZELENO - UZEMLJENJE (
)
K − − $% (
)
GRANATOWY
- ZERO (N)
BRÑZOWY
- FAZA (L)
M ,perilica
Nakon
namje‰tanja,
"Q
da
je
mora
biti smje‰tena
tako
uvijek
Qdostupan.
( utikaã
!.
Po zainstalowaniu, urzådzenie
naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
˚Ó¸TO-ZIELONY - UZIEMIENIE (
)
11
PL
EL
HR
K
POGLAVLJE 66
ROZDZIAÄ 6
CI F L
H G MD
N
P
B
ME
A
OPIS UPRAVLJAâKE
PLOâE
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
Ruãica
"
&'vrata
*+'
Otwarte drzwiczki
A
Svjetlosni
pokazatelj
,
-./1&'
*'
"zakljuãanih" vrata
Kontrolka blokada drzwiczek
B
Tipka start/pauza
K,1*
&&'
Przycisk start
Tipka Aquaplus
-
Aquaplus
Przycisk Aquaplus
Tipka za*-,1'
hladno pranje
-
1 5 +
Przycisk Prania “Na Zimno”
C
D
E
Tipka za7,&&'
odgodu poãetka
-
pranja
Przycisk “Opóêniony start”
F
Tipka za*-#'
pode‰avanje
brzine
-
8/
centrifugiranja
,;1
Przycisk wybór wirowania
G
,
*-#<
5&'
Svjetlosni
pokazatelj
brzine
,;1'
centrifuge
Kontrolki obrotów wirówki
H
,
Svjetlo&&'
pokrenutog programa
*#11'
Kontrolka rozpocz´cia
programu
I
.<'
-,' *,
Svjetlosni pokazatelji
faze
.,
pranja & 8& ,
*#11'
Lampki wskazujàce kolejne
fazy prania
L
.<'
-,' *-/
Svjetlosni pokazatelji
tipki
Lampka kontrolna
przycisków
M
Pokr´t∏o programów z OFF
N
Szuflada na proszek
P
*-#<'
*#11/
1
Gumb programatora
s
7<&
OFF. OFF (iskljuãeno)
poloÏajem
, *,*5
Ladica
sredstava za pranje
12
EL
HR
PL
2 #
"
OPIS
KONTROLA
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
" &'
*+'
RUâICA
VRATA
OTWARTE DRZWICZKI
Da otvorite vrata pritisnite
2 na zasun
unutra‰njoj
strani ruãice
vrata.
.
Aby otworzyç drzwiczki
nale˝y pociàgnàç za
ràczk´ naciskajàc jà od
wewnàtrz.
ZNAâAJNO:
: −
PERILICA
UGRADJENU
IMA
POSEBNU
K SIGURNOSNU
NAPRAVU
SPRIJEâAVA
KOJA
OTVARANJE
ODMAH
VRATA
>
% PO
ZAVR·ETKU
PRANJA/CENTRIFUGIRANJA.
NAKON
·TO K
? . ZAVR·I
CENTRIFUGIRANJE
JO·
OKO
PRIâEKAJTE
2
?
NEGO
MINUTE
PRIJE
2
OTVORITE
VRATA.
> .
SVJETLOSNI POKAZATELJ
K%
"ZAKLJUâANIH"
VRATA
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih
vrata" svjetli kada
" vrata
"
2 "
su
potpuno
zatvorena
a
Ako
se
perilica
je ukljuãena.
(pritisak
na
perilica
pokrene
6H
(
).
tipku
START)
s zatvorenim
+ vratima
svjetlosni pokazatelj
(START)
çe
na
tren
zatreptati
, a nakon
toga
çe
svjetliti.
.
Ako
nisu
&vrata
*+
.ispravno
-
zatvorena
svjetlosni
& .
-, pokazatelj
7
çe
neprekidno
treptati.
,
"".
$ # Perilica
ima
ugradjenu
sigurnosnu
" napravu
posebnu
vrata
.
koja
spreãava otvaranje
2 po zavr‰etku
2 ciklusa
odmah
Nakon
"
pranja.
‰to zavr‰i,
ciklus
priãekajte
pranja
oko 2"minute
"
2 "vrata
prije
nego otvorite
perilice,
takodjer
priãekajte
da
.
svjetlosni
pokazatelj
,
"zakljuãanih
, vrata"prestane
svjetliti.
− " OFF.
Nakon zavr‰etka ciklusa pranja
gumb programatora okrenite
na poloÏaj OFF.
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST
WYPOSAÃONE W
SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY
ZAPOBIEGA
NATYCHMIASTOWEMU
OTWARCIU DRZWICZEK TUZ
PO ZAKOÑCZENIU PRANIA,
PO JEGO ZATRZYMANIU LUB
PO ZAKOÑCZENIU
WIROWANIA. PRZED
OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY ODCZEKAÇ
2 MINUTY.
KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
A
2 min.
B
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
do koƒca cyklu prania.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝
kontrolka zgaÊnie, a
nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie
pokr´t∏a programatora na
pozycj´ OFF.
13
PL
EL
HR
K
KK
TIPKA START
(START)
PRZYCISK START
Nakon*-<@
‰to odaberete
+-'
*program
*+ pranja, priãekajte
da zasvjetli
*#11
*1<
1<
svjetlosni pokazatelj za “broj
;centrifuge”
& -, “5;1o”
okretaja
prije nego
*
*
*-
pritisnete
tipku
START
START.
Po wybraniu programu
nale˝y zaczekaç a˝ jedna z
kontrolek “Wirowanie”
zaÊwieci i dopiero po tym
wcisnàç przycisk START.
2 tipku
pokrenete
Pritisnite
sda
odabrani ciklus pranja (zavisno
(
o odabranom ciklusu
pranja,
svjetlit çe jedan
od svjetlosnih
#
%
).
pokazatelja).
Wcisnàç START w celu
uruchomienia cyklu
wybranego za pomocà
programatora (w zale˝noÊci
od ustawienia zapali si´
kontrolka jednej z faz prania)
ZNAâAJNO:
&1/&: 85 *
NAKON
·TO
PRITISNETE
,1*
&&'
TIPKU START,
(START),
& ,,
PERILICIJE
POTREBNO
1*
NEKOLIKO
1
.,+-*
#
TRENUTAKA DA ZAPOâNE
@.
S RADOM.
--D'
*-#<'
85
MIJENJANJE'
RADNIH
POSTAVKI
<
#*&7
NAKON
POKRETANJA
*+#11
PROGRAMA(PAUSE)
PRANJA (PAUZA)
Program pranja moÏe se
*
(pauza)
privremeno
zaustaviti
vrijeme
u bilo
koje
#ciklusa
pranja,
tako(
datipku
“START/PAUZA”
drÏite START/PAUSE
pritisnutom
oko
4
4 sekunde.
.
+ Kadaje
perilica
privremeno
#
, zaustavljena,
svjetlosni
#
pokazatelji
“faze pranja” i
(
opcijskih tipki
.çe treptati.
ponovno
pokretanje
3Za programa
pranja,
jedanput
pritisnite
ponovno
tipku
START.
START #.
Ako tijekom pranja Ïelite
dodati ili izvaditi rublje,
)
oko
dvije
priãekajte
minute
#bi
uredjaj
kako
sigurnosni
omoguçio
otvaranje
, vrata.
Nako
2 ‰to
ste(
" toizveli,
zatvorite
vrata,
.
pritisnite tipku START i
+
çe
(nastaviti
, s radom
perilica
od toãke
gdje je bila
(START). zaustavljena.
.
PONI·TAVANJE PROGRAMA
PRANJA
K
%
Da poni‰tite
trenutni program
$ gumb za
pranja,
postavite
3izbor
programa
( na
,
poloÏaj
“OFF”.
OFF. drugi program
Odaberite
)
# pranja.
.
Ponovno postavite gumb za
)
na
izbor programa
poloÏaj
" OFF.
“OFF”.
14
UWAGA: PO W¸ÑCZENIU
PRALKI ZA POMOCÑ
PRZYCISKU START NALE˚Y
POCZEKAå KILKA
SEKUND, A˚ PRALKA
ROZPOCZNIE CYKL
PRANIA.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami
opcji. Przytrzymaç przycisk
START/PAUZA przez oko∏o 4
sekundy, kontrolki
przycisków oraz kontrolka
jednej z faz prania zacznà
migaç co oznacza ˝e
urzàdzenie jest w trybie
PAUZA, wprowadziç ˝àdane
zmiany i ponownie wcisnàç
START/PAUZA , kontrolki
przestanà migaç.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania
gdy pralka ju˝ pracuje, i
poczekaç 2 minuty a˝ zwolni
si´ blokada drzwiczek.
Po wyj´ciu lub do∏o˝eniu
czegoÊ do prania nale˝y
zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w
który zosta∏a zatrzymana.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF a nast´pnie
wybraç inny program.
Nast´pnie ponownie ustawiç
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycjii OFF..
C
EL
HR
PL
*<'
-,#'−
Opcijske
tipke potrebno
je
*-#<' (*G'
na
odabrati
prijepritiska
*-)
*<*
tipku
START.
*-#5−#*&75
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
K “AQUAPLUS”
"AQUAPLUS"
TIPKA
PRZYCISK “AQUAPLUS”
2 ( na
ovu
Pritiskom
tipku
moÏete
poseban
novi
ciklus
aktivirati
"
pranja za programe pranja
postojanih
(Mix and Wash)
rublja
boja i
tkanina,
mije‰anih
Sensor
System.
' zahvaljujuçi
novom
Sustavu
# ! # Senzora.
.
* #
s Ova
opcija
posebnom
postupa
s vlaknima
paÏnjom
odjeçe
a idealna je iza
s osjetljivom
koÏom.
osobe
# u znatno
. veçoj
Rublje
se pere
vode
a koliãini
zajedno
s
( kombiniranim
novim
",
bubnja
djelovanjem
okretanja
i vi‰ekratnim
punjenjem i
.
praÏnjenjem
vode
dobiva
se
isprano
i oprano
savr‰eno
"
rublje.
" " u
Koliãina
vode
pranju je tako
" #
poveçana
da je ".
' deterdÏent
u potpunosti
ãime
(
otopljen
je osigurano
ãi‰çenje.
vrlo
uãinkovito
" poveçana
je i
Koliãina
vode
postupka
tijekom
ispiranja
da
su
u tako
iz rublja
uklonjeni
svi.
potpunosti
ostaci
Ova
funkcija
deterdÏenta.
je namijenjena
posebno
s osjetljivom
"
osobama
koÏom
(,
biti
osjetljive
i na
koje
mogu
#
#
najmanje ostatke
"
deterdÏenta
u rublju.
funkciju
"
# "
Ovu
posebno
#
preporuãujemo
za pranje
odjeçe,
osjetljivih
djeãje
.
tkanina opçenito ili odjeçu i
3 #
predmete
od frotira ãija
veçu
vlakna
inaãe
upijaju
"
koliãinu
deterdÏenta.
"
najbolji
Kako
bi "
osigurali
"
ovu
"
uãinak
pranja,
ukljuãite
"
#
funkciju
uvijek,
kada".
koristite
programe pranja za osjetljive i
vunene/ruãno pranje tkanine.
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi System, wykonaç
dodatkowy specjalny cykl
prania przeznaczony dla osób
o delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody, a
nowy sposób funkcjonowania,
polegajàcy na cyklach
obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, ˝e tkaniny sà
dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a wymyÊlona
specjalnie dla osób o skórze
delikatnej i wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej funkcji
tak˝e przy praniu odzie˝y
dzieci´cej (dzieci majà zawsze
wra˝liwsza skór´) oraz przy
praniu tkanin z warstwà gàbki,
poniewa˝ z takiej tkaniny
trudniej usuwa si´ detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja jest
zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.
* *&1 , *-,
<@&' (START).
D
15
EL
HR
#HLADNO
-/ PRANJE
0! 0 2
TIPKA
3
Pritiskom na ovu tipku moguçe
je svaki program
0
pretvoriti
,u
hladno pranje,
mijenjanja
9
bez
9
ostalih
karakteristika
(razina
9 ,
vode,
vrijeme,
ritam
pranja,
itd...).
Zavjese, manje sagove, ruãno
( tkanine
9,i
izradjene
osjetljive
v
, boja
odjeçu
nepostojanih
,
...).
moÏete sigurno prati
1
9
9
,
zahvaljujuçi ovoj novoj
moguçnosti.
7 5
, 7 ,
9
, 5
, 5
5
.
TIPKA
K ZAODGODU POâETKA
PRANJA
K S ovom tipkom moÏe se
podesiti
odgode
vrijeme
poãetka
pranja od 3, 6 ili 9
sati.
3,6 9 ( .
:
odgode
−Da
)podesite
vrijeme
poãetkapranja
postupite
(2 kako slijedi:
%
“ % o”).
− 2 -Odaberite program
pranja.
(START
Priãekajte
zasvjetli
DELAY).
da
#
svjetlosni
pokazatelj
za
“broj okretaja
3,6 9centrifuge”.
( -Pritisnite tipku
za odgodu
poãetka pranja,
svaki puta
.
kada
pritisnete
tipku
poãetak
− 2 pranja biti
(START)
çe
zasebno
(
odgodjen
za 3, 6 ili 9 sati a
treptat çe i odgovarajuçi
( svjetlosni
pokazatelj.
Pritisnite
tipku
START
da
pokrenete
postupak
odgodjenog
, % poãetka pranja
svjetlosni
(odgovarajuçi
).
−pokazatelj
prestat
çe
treptati i
çe svjetliti).
od
tog
momenta
Nakon
isteka
zadanog
.
vremena program pranja çe
3se pokrenuti.
(
:
Da
poni‰tite
ovu
funkciju
2 postupite kako
slijedi:
" -drÏite
pritisnutom
tipku
za '
.
odgodu
pranjasve
poãetka
dok svjetlosni
,pokazatelj
prestane
svjetliti, program
"START".
' pranja
sada
moÏete
pokrenuti
, ruãno
kori‰tenjem
tipke
START
−
ilimoÏete
iskljuãiti perilicu
" rubljaOFF.
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF.
16
PL
PRZYCISK PRANIA
“ NA ZIMNO”
Przy uãyciu tego przycisku
moãliwa jest zmiana kaãdego
programu w pranie “na zimno”
bez zmiany pozostaäych
parametrów (poziomu wody,
czasu prania itd.)
Zasäony, maäe dywaniki oraz
wszelkie delikatne, mogåce
odbarwiaç sië lub
powodowaç przebarwienia
tkaniny, dziëki tej funkcji mogå
byç bezpiecznie prane.
E
PRZYCISK “ OPÓèNIONY START”
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç w∏aczenie
cyklu prania za 3, 6 lub 9
godzin. Aby w∏àczyç
“opóêniony start” nale˝y:
Ustawiç wybrany program
(Poczekaç a˝ jedna z kontrolek
“Wirowanie” zaÊwieci )
Wcisnàç przycisk OPÓèNIONY
START. Ka˝de wciÊni´cie
powoduje wybranie czasu
rozpocz´cia odpowiednio za
3, 6 lub 9 godzin. (Kontrolka
odpowiadajàca wybranemu
czasowi zacznie migaç.)
Wcisnàç przycisk START aby
rozpoczàç odliczanie czasu
pozosta∏ego do
automatycznego w∏àczenia
si´ cyklu prania w
zaprogramowanym czasie.
(kontrolka odpowiadajàca
wybranemu czasowi
pozostanie zapalona)
F
Mo˝liwe jest anulowanie
ustawienia opóênionego startu
w nast´pujacy sposób:
Wcisnàç kilkakrotnie przycisk
OPÓèNIONY START aby zgasiç
kontrolki.
W tym momencie jest mo˝liwe
rozpocz´cie cyklu wybranego
poprzednio, poprzez
wciÊniecie przycisku START albo
anulowanie cyklu poprzez
ustawienie pokr´t∏à
programatora na pozycj´ OFF i
nastepnie wybranie innego
programu.
EL
HR
PL
K
TIPKA “ZA "
PODE·AVANJE
CENTRIFUGE“
"
BRZINE
K
centrifugiranja
Ciklus
vrlo je
vaÏan
da
se iz rublja
ukloni‰to
je vi‰e moguçe vode bez da
Brzina
se o‰tete
tkanine.
.
sepodesiti
centrifuge
moÏe
tako
da
odgovara
va‰im
Pritiskom
na
potrebama.
.
tipku,
moguçe
je smanjiti
!"
,
maksimalnu
brzinu,
ako Ïelite
i !
centrifugiranje
moÏete
biti
poni‰teno
( indikator
, uga‰en).Da
centrifuge
je
( ponovno
pokrenete
ciklus
! # centrifugiranja
dovoljno je da
$
).
pritisnete
sve
%
tipku
dok
!ne
postignete
brzinu.
Ïeljenu
o‰tetili
tkanine,
Kako
nebi
" ! #
nije moguçe
brzinu
centrifuge
!#
podesitiiznad
je brzine
koja
automatski
pode‰ena
prema
!#!$
&#'!%
odabranom!%
programu
pranja.
#(
)centrifuge
$! *+,!
Brzinu
moguçe
je
-*.!$/
0
!/ &!0!
promijeniti u
svakom
trenutku i
*-+/
0 ! *&!$
to bez privremenog
#(
!.!/! #!&1!(.
zaustavljanja
perilica rublja
PRZYCISK WYBÓR
WIROWANIA
Wybór pr´dkoÊci wirowania
jest wa˝ny dla przygotowanie
bielizny do prasowania. Ten
model pralki daje du˝à
mo˝liwoÊç doboru pr´dkoÊci
wirowania do indywidualnych
potrzeb. Wciskajàc ten przycisk
mo˝na zmniejszyç maksymalne
obroty wirowania dla danego
programu a˝ do ca∏kowitego
wy∏àczenia wirowania
(kontrolki wirowania sà
zgaszone).
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
ponownie wciskaç ten
przycisk, a˝ do uzyskania
wybranej pr´dkoÊci.
Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
nie jest mo˝liwe zwi´kszenie
obrotów wirówki ponad
poziom automatycznie
zaprogramowany w
momencie ustawiania
programu.
& .
(pauza).
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
momencie, bez koniecznoÊci
ustawiania pralki w funkcji
PAUZA.
&
*-+
.!/!(
SVJETLOSNI
POKAZATELJ
!&1!(
BRZINE
CENTRIFUGE
'
!#
! moguça
pranja,
najveça
brzina
centrifuge
biti çe ,
oznaãena
! ,
automatski
svjetlo
$s .nim
odgovarjuçim
&!
!
pokazateljem.
tipkom
Odgovarajuçom
moÏete
. odabrati manju brzinu
centrifuge ‰to çe biti
oznaãeno i odgovarajuçim
svjetlosnim pokazateljem.
KONTROLKI OBROTÓW
WIRÓWKI
W momencie wyboru
programu odpowiednia
kontrolka zaÊwieci si´
automatycznie, pokazujàc
maksymalnà mo˝liwà
pr´dkoÊç wirowania.
JeÊli zmniejszymy pr´dkoÊç
wirowania wciskaniem
odpowiedniego przycisku,
zaÊwieci si´ kontrolka nowo
ustawionej pr´dkoÊci wirówki.
SVJETLOKK
POKRENUTOG
PROGRAMA
Ovo
svjetlo
çe seukljuãiti
kada
tipku
START.
pritisnete
START.
KONTROLKA ROZPOCZ¢CIA
PROGRAMU
Zapala si´ po wciÊni´ciu
Å
przycisku START.
SVJETLOSNI POKAZATELJI FAZE
)!+(
*&( &
PRANJA
)& !/ '#/ !&
$-$'!(
LAMPKI WSKAZUJÅCE KOLEJNE
FAZY PRANIA
Kada podesite program
= Glavno pranje
= = pranie
= Ispiranje
= #!$
= p∏ukanie
= Centrifugiranje
= o
= wirowanie.
G
H
I
L
L
17
HR
EL
PL
SVJETLOSNI
K
POKAZATELJI
TIPKI
OvaKsvjetla
%ukljuãuju se kada
je pritisnuta pripadajuça
6
" " tipka.
.
Ako
je odabrana
opcija koja
" nije u
skladu
s odabranim
programom pranja,
svjetlo , prvo
trepti
a
zatim
çe
se
iskljuãiti.
.
LAMPKA KONTROLNA
PRZYCISKÓW
Zapalajà si´ gdy wciÊniemy
dany przycisk.
JeÊli jednak wybierzemy opcj´
niezgodnà z wybranym
programem kontrolka
najpierw b´dzie migaç a
potem zgaÊnie.
M
GUMB PROGRAMATORA
SA 1
*-#<'
*#11/
POLOÎAJEM
7<&
OFF. OFF
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
N
$ I
K SEOKREåE
U
OVAJ
GUMB
K .
OBA
SMJERA.
$
KADA
OKRENETE
GUMB
$ ODABIR
%
ZA
PROGRAMA,
ZASVJETLIT
åE SVJETLOSNI
>
ZABROJ
POKAZATELJ
? OKRETAJA
CENTRIFUGE.
?. ZA
NAPOMENA:
$ J PERILICE,
ISKLJUâENJE
,
ZA
OKRENITE
GUMB
? $ ODABIR
PROGRAMA
NA
$ “OFF”
%
POLOÎAJ
OFF.
(ISKLJUâENO).
MO˚NA NIM OBRACAå
W OBIE STRONY.
PO WYBORZE PROGRAMU
PO KILKU SEKUNDACH
ZAÂWIECI JEDNA Z
KONTROLEK WIROWANIA.
W CELU WY¸ÑCZENIA
SYGNALIZACJI ÂWIETLNEJ
NALE˚Y USTAWIå
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA W
POZYCJI OFF.
2 / Pritisnite
tipku START/PAUSE
da
("Start/Pause")
pokrenete
odabrani
ciklus
pranja.
.
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
Program
pranja
se ,izvesti
*
çe!
( s
gumbom
programatora
" u
"
nepomiãnom
poloÏaju
na
(
)
odabranom
programu
sve
dok ,
ciklus
pranja
ne zavr‰i.
.
Perilicu rublja iskljuãite
okretanjem gumba
+
"
, programatora
na poloÏaj
OFF.
! " "OFF"
ZNAâAJNO:
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
GUMB PROGRAMATORA
NAKON SVAKOG
% PRANJA
:
CIKLUSA
MORA
,1*
,
BITI
VRAåEN
NA
.+*&−
POLOÎAJ
OFF,
*-#< PRI
ODNOSNO
*#11/
*<*
POKRETANJU SLIJEDEåEG
* PRANJA
7 &
CIKLUSA
A PRIJE
7<& OFF
<-'
NEGO
TAJ 1
NAREDNI
+' *#11'
PROGRAM
BUDE
* *-#
< <
ODABRAN
I POKRENUT.
*+#11 *-,1'.
18
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE PO
ZAKO¡CZENIU PRANIA I
PRZED WYBOREM
NOWEGO PROGRAMU.
dfssg
HR
POGLAVLJE 7
TABELARNI PREGLED
D PROGRAMA
P
GUMB
PROGRAMATORA NA:
PROGRAM ZA:
MAX.
AX TEÎINA
kg
*
PUNJENJE
DETERDÎENTA
TEMP.
°C
2
Postojane tkanine
pamuk, lan
bijelo rublje
s predpranjem
pamuk, mije‰ane
postojane boje
postojane boje
nepostojane boje
1
66
7
78
90°
●
●
**
66
7
78
60°
●
●
**
66
7
78
40°
●
●
66
7
78
30°
●
●
Mije‰ane tkanine i
sintetika
postojane boje
3 3 3,5 3,54
50°
●
●
sintetika (najlon, perlon)
mije‰ane pamuãne
nepostojane boje
3 3 3,5 3,54
40°
●
●
3 3 3,5 3,54
30°
●
●
osjetljivo rublje
22
2
22,5
30°
●
●
vunene tkanine
PERIVE U PERILICI
"ruãno pranje"
11
1
12
30°
●
●
EcoMix 20°
66
7
78
20°
●
●
Brzo
centrifugiranje /
samo istjecanje vode
--
-
--
-
ispiranje
--
-
--
-
Postojane tkanine/
Mije‰ane tkanine i
sintetika
11
1
11,5
30°
●
●
Postojane tkanine/
Mije‰ane tkanine i
sintetika
22
2
22,5
30°
●
●
33
3
33
40°
●
●
mije‰ane osjetljiva
sintetika
Posebni
programi
Vrlo osjetljive
tkanine
Ko‰ulje
Postojane tkanine
20
●
●
Molimo proãitajte ova napomene:
* Pogledati ploãicu(naljepnicu) s tehniãkimpodacima
** STANDARDNI PROGRAMI ZA PRANJE PAMUâNOG RUBLJA PREMA NORMAMA (EU) br.
1015/2010 i br. 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUâNOG RUBLJA na temperaturi od 60°C,
PROGRAM ZA PRANJE PAMUâNOG RUBLJA na temperaturi od 40°C
Ovi programi pranja pogodni su za pranje uobiãajeno prljavog pamuãnog rublja i
najuãinkovitiji su u smislu zajedniãke potro‰nje elektriãne energije i vode.
Ovi programi pranja razvijeni su da usklade razlike izmedju temperatura pranja koje su
navedene na etiketama odjeçe i stvarne temperature vode.
Ako je potrebno smanjite brzinu centrifugiranja, i to: kako je predloÏeno na najveçe
djelotvornosti pranja i ispiranja. naljepnicama koje se nalaze na odjeçi ili za vrlo
osjetljivo rublje u potpunosti iskljuãite Tijekom ovih programa izmjenjuju se ciklusi
centrifugu, ova opcija moÏe se podesiti tipkom za brzinu centrifuge.
21
PL
ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ
ROZDZIAÄ
77 7 7
TABELA
TABELA
TABELA
TABELA
PROGRAMÓW
PROGRAMÓW
PROGRAMÓW
PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
Materiaäy
Materiaäy
Materiaäy
Materiaäy
wytrzymaäe
wytrzymaäe
wytrzymaäe
wytrzymaäe
ä
Biaäeä zä praniem
90°
●
●
**
66
7
78
60°
●
●
**
66
7
78
40°
●
●
66
7
78
30°
●
●
3 3 3,5 3,54
50°
●
●
3 3 3,5 3,54
40°
●
●
3 3 3,5 3,54
30°
●
●
22
2
22,5
30°
●
●
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
Pranie r´czne
11
1
12
30°
●
●
EcoMix 20°
66
7
78
20°
●
●
Szybkie
wirowanie/Tylko
odprowadzanie
wody
--
-
- -
-
P∏ukanie
--
-
- -
-
tkaniny
odporne/mieszane
11
1
11,5
30°
●
●
tkaniny
odporne/mieszane
22
2
22,5
30°
●
●
tkaniny odporne
33
3
33
40°
●
●
Trwa∏e kolory
Trwa∏e kolory
ä ä
Nietrwaäeä kolory
Materiaäy
mieszane
Materiaäy
Materiaäy
Materiaäy
mieszane
mieszane
mieszane Trwa∏e kolory
i isyntetyczne
syntetyczne
i syntetyczne
i syntetyczne
ä ä
Nietrwaäeä kolory
Koszule
Bardzo
delikatne
Bardzo
Bardzo
Bardzo
delikatne
delikatne
delikatne
Tkaniny delikatne
materiaäy
materiaäy
materiaäy
materiaäy
Programy specjalne
1
78
baweäna mieszane
wytrzymaäe
22
2
7
wst´pnym
mieszane, delikatne
syntetyczne
*
ÉRODEK
ÉRODEK
ÉRODEK
ÉRODEK
PIORÅCY
PIORÅCY
PIORÅCY
PIORÅCY
66
baweäna, len
Syntetyczne (nylon,
perlon), baweäniane
mieszane
MAKS.
MAKS.
MAKS. TEMP.
MAKS.
ÄADUNEK
ÄADUNEK
ÄADUNEK °C
ÄADUNEK
kgkg kg
kg
●
●
Uwagi:
* Maksymalna pojemnoÊç suchego za∏adunku jest ró˝na w zale˝noÊci od
modelu pralki (patrz tabliczka znamionowa).
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na
wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie
wy∏àczyç wirowanie.
** PROGRAMY KONTROLNE BAWE¸NA WED¸UG (EU) NR 1015/2010 oraz Nr
1061/2010.
PROGRAM BAWE¸NA w temperaturze 60°C
PROGRAM BAWE¸NA w temperaturze 40°C
Te programy przeznaczone sà do prania bawe∏ny Êrednio zabrudzonej i sà
najbardziej wydajne w sensie zu˝ycia wody i energii w zakresie prania tkanin
bawe∏nianych.
Te programy zosta∏y opracowane pod kàtem zgodnoÊci z oznaczeniami
temperatury prania zamieszczonymi na etykietkach odzie˝y a efektywna
temperatura wody moze nieznacznie odbiegaç od deklarowanej temperatury
cyklu prania.
23
Materiaäy wytrzymaäe
EL
HR
K
POGLAVLJE 8
Materiaäy
wytrzymaäe
ODABIR
PROGRAMA
)
PRANJA
Za razliãite vrste tkanina i razliãite
ä
PL
ROZDZIAÄ 8
äR
WYBÓ
PROGRAMU
3
#
#
"
stupnjeve
prljav‰tine
ova perilica
rublja ima
4 razliãite
skupine
programa
",koji
sa:
4
su u skladu
ciklusom
temperaturom
# pranja,
pranja
i duÏinom
ciklusa #
" :
(pogledajte tabelarni
, prikaz
programa
pranja).
( ).
Pralka posiada 4 róãne grupy
programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju
materiaäu i jego stopnia
zabrudzenia. Programy te
róãniå sië rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå cyklu
prania (patrz tabela
programów prania).
1
1.7
POSTOJANEu81
TKANINE
*
su
Ovi
programi namijenjeni
ostvarivanju
djelotvornosti
(
v najveçe
vo
o
pranja
i
ispiranja.
Tijekom
ovih
po o programa
izmjenjuju
se ciklusi
#
centrifugiranja
koji daju odliãne
% o #!ov
o o
rezultate i ciklus spiranja. Zadnje
.
centrifugiranje posebno je
1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy
opracowane w celu
maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie
zapewnia skuteczne usuniëcie
wody.
Materiaäy mieszane
djelotvorno da se rublje temeljito
i syntetyczne
ocijedi.
Materiaäy
mieszane
2.
TKANINE
MIJE·ANIH I
2
OD
uv7
SINTETIâKIH VLAKNA
u81
i syntetyczne
Glavno pranje pranje i ispiranje,
" pruÏaju najbolje vrijednosti
vov
rotiranju
p o bubnja
i
zahvaljujuçi
p
o po
raziniv vode.
Blago p po# o o pomaÏe
da
v po.
centrifugiranje
se
tkanine
manje
guÏvaju.
$v
o
# o # po v
po "v.
Bardzo
delikatne
3.-5
POSEBNO
OSJETLJIVE
TKANINE
3
,7&
,81
Ovo
je
novi
2 ciklus
pranja
( u
materiaäy
kojem se izmjenjuje pranje i
% , namakanje, posebno je
osjetljive
preporuãljiv
za vrlo
, tkanine.
"
" " . *
.
Bardzo delikatne
materiaäy
PROGRAMI VUNA & RUCNO
PRANJE*#11 #
*-
Ovaj program
omoguçuje
1--
,7&
kompletan
ciklus
za
*
pranja
odjevne
predmete
oznaãene
“Machine-Washable”.
kao
tkanine
i rublje
Vunene
na#
oznaãeno
etiketi sa “Hand
"2
" Wash Only”.
"2
Program
ima maksimalnu
".
temperaturu
30°C i zavr‰ava
sa
tri ispiranja
i laganom
30°C , centrifugom.
# , # % .
24
ä
ä
ä
2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I
SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia
pranych tkanin.
ä
3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do
prania, które sk∏ada si´ z
naprzemiennych okresów prania
i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania bardzo
delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´ w
du˝ej iloÊci wody, co zapewnia
najlepsze wyniki.
PROGRAM WE¸NA & R¢CZNY
Program wykonuje cykl prania
przeznaczony dla wyrobów
we∏nianych „dopuszczonych
do prania w pralce” lub
wyrobów dla których
zalecane jest wy∏àcznie
pranie r´czne.
Program osiàga temperatur´
30°C po czym nast´pujà 3
p∏ukania i faza delikatnego
wirowania.
HR
EL
HR
PLPL
4.
Posebni
programi
4.
Posebni
programi
poseban
poseban program
program
4. 4.
Programy
Programy
specjalne
specjalne
"EcoMix"
PROGRAM
"EcoMix"
POSEBAN
PROGRAM
“ISPIRANJE“
Ovaj
inovativni
program,
program
vam
izvodi
Ovaj
tri
omoguçuje
da
zajedno
tkanine
kojih
sei
ispiranja,
izmedju
perete
razliãite
su , se
izvodi
centrifugiranje
(koje
boje,
kao
‰to
pamuk,
smanjiti
I
ili iskljuãiti
moÏe
sintetika
mije‰ane
tkanine
20°C
odgovarajuçeg
i omoguçuje
kori‰tenjem
na
samo
,
ispiranje
pranja.
gumba).
Takvo
izvanredne
rezultate
,
za bilo
koju
moÏe
se koristiti
Potro‰nja
na ovom
tkanina,
je
npr.
koristite
vrstu
programu
oko
40%
u ga
ruãnog
20°C.
nakon
pranja.40°C
odnosu
na program
pamuãnog
pranja.
40% 40°C.
PROGRAM
PROGRAM
"EcoMix"
"EcoMix"
Ten
Ten
innowacyjny
innowacyjny
program
program
umo˝liwia
umo˝liwia
wspólne
wspólne
pranie
pranie
tkanin
tkanin
o róznych
o róznych
kolorach
kolorach
i i
sk∏adzie,
sk∏adzie,
jakjak
bewe∏na,
bewe∏na,
mieszane
mieszane
oraz
oraz
syntetyczne,
syntetyczne,
przy
przy
zachowaniu
zachowaniu
optymalnych
optymalnych
wyników
wyników
prania
prania
ww
temperaturze
temperaturze
20°C.
20°C.
Zu˝ycie
Zu˝ycie
energii
energii
dla
dla
tego
tego
programu
programu
wynosi
wynosi
oko∏o
oko∏o
40%
40%
zu˝ycia
zu˝ycia
normalnego
normalnego
programu
programu
Bawe∏na
Bawe∏na
40°C.
40°C.
& CENTRIFUGIRANJE
I
VODE
ISPU·TANJE
POSEBAN
PROGRAM
“BRZO
Program
za
centrifugiranje
CENTRIFUGIRANJE“
! zavr‰ava
na najveçoj
brzini
, brzina
centrifuge,
Ovaj
program
izvodi
centrifugiranja
moÏese
sena
najveçoj
brzini ! smanjiti
kori‰tenjem
tipke za
centrifugiranja
(koja
se" moÏe
"
brzinu
centrifuge
ili potpuno
smanjiti
kori‰tenjem
!
iskljuãiti
ako
Ïelite
samo
odgovarajuçeg
gumba).
istjecanje
vode.
.
ODWIROWANIE
ODWIROWANIE
& TYLKO
& TYLKO
WYPOMPOWANIE
WYPOMPOWANIE
Ten
Ten
program
program
wykonuje
wykonuje
jeden
jeden
cykl
cykl
wirowania
wirowania
przy
przy
maksymalnych
maksymalnych
obrotach
obrotach
które
które
mo˝na
mo˝na
ewentualnie
ewentualnie
zmniejszyç
zmniejszyç
przyciskiem
przyciskiem
obrotów
obrotów
wirowania
wirowania
a˝a˝
dodo
zera,
zera,
kiedy
kiedy
toto
woda
woda
zostaje
zostaje
tylko
tylko
wypompowana
wypompowana
z z
pralki.
pralki.
K !
# POSEBAN
PROGRAM
“ISPIRANJE“
$ Ovaj
program
izvodi
tri ! ( SAMO
ISTJECANJE
ispiranja
sa
VODE
Ovaj
program
medjucentrifugiranjem
" omoguçuje
(koje
samo
istjecanje
vode
iz
semodje
iskljudjiti
pritiskom
!
perilice
rublja.
na
odgovarajudju
tipku).
Takvo
ispiranje
moÏe
" ).
se
koristiti
koju
za
bilo
vrstu
$ tkanina,
npr.
koristite
"
ga
nakon
ruãnog
.pranja.
" .
PROGRAM
PROGRAM
SPECJALNY
SPECJALNY
„P¸UKANIA”
„P¸UKANIA”
Program
Program
ten
ten
wykonuje
wykonuje
3 3
p∏ukania
p∏ukania
bielizny
bielizny
z z
poÊrednimi
poÊrednimi
odwirowaniami
odwirowaniami
(które
(które
mo˝na
mo˝na
zredukowaç
zredukowaç
lub
lub
anulowaç
anulowaç
specjalnym
specjalnym
przyciskiem).
przyciskiem).
Mo˝na
Mo˝na
ww
ten
ten
sposób
sposób
p∏ukaç
p∏ukaç
ç
wszelkie
typy
tkanin
, ,tak˝e
tak˝e
wszelkie
typy
tkanin
, tak˝e
odzie˝
wypranà
uprzednio
odzie˝
wypranà
uprzednio
r´cznie.
r´cznie.
25
PL
HR
EL
SVAKODNEVNO
–
PRANJE
30°C
30°C
− 14’
K 14’ ( )
BRZI
( pranja
, ,
Potpuni
ciklus
(pranje,
)
14
ispiranje i centrifugiranje)
:
omoguçen
je za
− otprilike
1/1,5 14
minuta:
!
-−najveça
koliãina
rublja
1/1,5
kg,
!! !
kg,
-(
manje prljavo
rublje (pamuk i
-mije‰ane
manje prljavo
rublje (pamuk i
/"
)
tkanine).
# !,
mije‰ane
tkanine).
Preporuãujemo
da
s ovim
Preporuãujemo
da s 20%
ovim
programom koristite
manje
20%
programom
20% manje
deterdÏenta koristite
(u usporedbi
s .
deterdÏenta
usporedbikako
s
uobiãajenom(ukoliãinom)
bi
uobiãajenom
koliãinom)
kako bi
izbjegli nepotrebno
tro‰enje
izbjegli
nepotrebno tro‰enje
deterdÏenta.
deterdÏenta.
PRANIE CODZIENNE 30°CCYKL SZYBKI 14’
Kompletny cykl prania
(pranie, p∏ukanie i
wirowanie) w czasie oko∏o
14’.
- za∏adunek do 1/1,5
kg kg
- tkaniny ma∏o zabrudzone
(bawe∏na i mieszane)
W programie tym zaleca si´
u˝ycie tylko 20% z normalnie
stosowanej iloÊci detergentu.
PRANJE
30°C
30°C
SVAKODNEVNO
–
− 30’
K 30’ ( )
BRZI
Potpuni ciklus pranja (pranje,
i centrifugiranje)
ispiranje
(
,
,
omoguçen
) jeza
otprilike
30
30
minuta:
:
-−najveça
koliãina
rublja
2/2,5 2/2,5
kg,
kg,
- manje
! prljavo rublje (pamuk i
mije‰ane
− tkanine).
!! !
( da s ovim
Preporuãujemo
/" koristite
) 20% manje
programom
# !, s
deterdÏenta
(u usporedbi
uobiãajenom koliãinom)
kako bi
20%
izbjegli nepotrebno
tro‰enje
.
deterdÏenta.
PRANIE CODZIENNE 30°CCYKL SZYBKI 30’
Kompletny cykl prania
(pranie, p∏ukanie,
wirowanie) w czasie oko∏o
30’.
- za∏adunek do 2/2,5
kg kg
- tkaniny ma∏o zabrudzone
d
(bawe∏na i mieszane)
W programie tym zaleca si´
u˝ycie tylko 20% z normalnie
stosowanej iloÊci detergentu.
PRANJE 59'
59’
Ovaj posebni program odrÏava
uãinkovitost
kvalitete
visoku
pranja
dok se znaãajno
duÏina
"A" pranja.
smanjuje
! ! je .predvidjen
& Program
za punjenje
od
maksimalno
3 kg sa
! 3od
40°C
temperaturom
i
40°C 2
zavr‰ava
sa 2 ispiranja
I
"
centrifugiranjem.
! !.
PRANIE 59’
26
Program ten zapewnia
najwy˝szà skutecznoÊç
prania a jednoczeÊnie ma
wielkà zalet´: znaczne
zredukowanie czasu
prania..Cykl ten odbywa si´
w temperaturze 40°C, z 2
p∏ukaniami i jednym
wirowaniem o du˝ej
predkoÊci, przy za∏adunku
do 3 kg.
PL
HR
EL
POGLAVLJE
K 9
ROZDZIAÄ 9
1J*'JD
LADICA
SREDSTAVA
'26JJ12'H*DK61
ZA
PRANJE
SZUFLADA NA
PROSZEK
Ladica sredstava za pranje
podjeljena je na 3
1 pregradka:
9 s "1"
–
pregradak
obiljeÏen
je sredstvima
−namijenjen
' , za
predpranje,
’’1’’, 9 7
– pregradak
s
obiljeÏen
namijenjen je posebnim
−dodacima
' 9 ,
kao ‰to su: omek‰ivaãi,
9 7‰tirke
itd.
“ ” mirisi,
, ,
– pregradak
obiljeÏen
s
"2"
, .
namijenjen je deterdÏentu
−za
' glavno
, pranje.
’’2’’, 9 7
9 .
✿
✿
#$ :
UPOZORENJE!
0 ! /!
NAPOMINJEMO
DA SU
! 6"! 0
NEKA
SREDSTVA
/ -!
, !/ZA
PRANJE
TOPIVA,
TEÎE
!
AKO
PERETE
!-2
! !OVAKVIM
!
820
SREDSTVIMA
!´/8! PREPORUâUJEMO
DA IH
0; ! 8 / !
STAVITE
U POSEBNU
/2.
POSUDICU KOJA SE
STAVLJA IZRAVNO U
BUBANJ MEDJU RUBLJE.
#$:
2 8 ; !
03 / . / /
UPOZORENJE!
!
PREGRADAK
OWNAâEN
!00!PUNITI
0;
S
"✿MOÎETE
! ! 6
SAMO
TEKUåIM
!/30!!
! SREDSTVIMA!
-/! ;<!-0! !
PERILICA
JE
3 8!
PROGRAMIRANA DA
DODATKE ZA PRANJE
AUTOMATSKI UZIMA
TIJEKOM ZAVR·NOG
ISPIRANJA NA SVIM
PROGRAMIMA PRANJA.
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
✿
✿
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓRE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
✿
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
27
EL
HR
K
POGLAVLJE 10
10
*
5
PRIPREMANJE
RUBLJA I
SAVJETI
: ZA PRANJE
+ , , ZNAâAJNA
UPOZORENJA:
Preporuãamo
da ne
.
ukljuãujete centrifugu kada
u perilici perete manje
prostirke,
2
pokrivaãe
za
krevete
ili teÏuodjeçu.
,
# Uperilici
prati
smijete
samo
takvu vunenu
odjeçu i rublje
.
koji imaju oznaku
"dopu‰teno pranje u perilici".
: Prije
UPOZORENJE:
[
"D
razvrstajte
5
poãetka
pranja
*-,
rublje
isvaki komad
""/7
+:
paÏljivo pregledajte,
− ‰toposebno
vrijedi
za
teistovremeno
dÏepove
("jo‰
#
uãinite
i ,
, .)
slijedeçeodnosno
− pregledajte:
- da na, ",
odnosno u rublju
#koje
nisu
Ïeliteoprati
,
!( predmeti
ostali
metalni
"
kao npr.
kopãe,
#
metalni
sigurnosne
igle,
novac
Itd.,
.
gumbe
na
-− zakopãajte
posteljini,
zatvorite
patentne zatvaraãe,
− "
kopãe, zapone
i sliãno,
"
zaveÏite pojaseve i
− duge trake
na odjeçi,
- uklonite
sa kopãe
zavjesa,
! - 5
paÏljivo,pregledajte
etikete
na rublju,
- ako
, na
pojedinim
komadima
rublja
opazite jake mrlje,
odstranite ih prije
poãetka pranja
posebnim sredstvom za
odstranjivanje mrlja
preporuãenim na etiketi
odjeçe.
28
PL
ROZDZIAÄ 10
PRODUKT
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
HR
EL
K 11
POGLAVLJE
PL
ROZDZIAÄ 11
SAVJETI ZA 03'$
X$'+#4!+
KORISNIKA# 1&2+
&C&$#!+
"$'+1!+
PORADY DLA
KLIENTA
+9
7 Va‰e
ekonomiãno
kori‰tenje
perilice
rublja.
7 .
Savjeti za ekolo‰ko, prijateljsko i
Kilka wskazówek dotyczåcych
ekonomicznego i przyjaznego
érodowisku uãycia urzådzenia.
NAJVEåA ,
KOLIâINA PUNJENJA
#
'
#'&'
Da bisprijeãili
svaki moguçi
gubitak
elektriãne
7 ,enrgije,
9 vode
ili deterdÏenta
9, i vremena,
preporuãujemo
da
perilicu
, 5,
napunite
u
potpunosti.
Sa 7
potpuno
napunjenjenom
5 perilicom
çete
do
u‰tedjet
. 4
i
50%
elektriãne
5energije
umjesto
da perete
sa dva
poloviãna
7
50%
punjenja.
7 9
5 9
4 9 C.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez uãycie
rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
DA LI JE POTREBNO
PREDPRANJE?
#
#* $
Samo za jako
zaprljano rublje!
=
##'
?
U·TEDITE
sredstva
pranje,
4
7 9
za
vrijeme,
izmedju 5 do 15%
vodu
!
potro‰nje
!
elektriãne
5 15%energije
ako NE koristite
7
program
57 predpranja
za normalno
7
9 9
zaprljano
.rublje.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie wybierajåc
Prania Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
# > * DA LI JE POTREBNO
PRANJE
#'
& )+,
?
VRELOM
VODOM?
'
9 9 Mrlje obradite
sredstvom
za
uklanjanje
ili namakanjem
7 mrlja
suhih
mrlja
u
vodi
prije
pranja
60°C.
da bi
smanjili potrebu za !
5
programom
sa vrelom
50%
pranja
vodom.
U‰tedite
do
50%
elektriãne
energije
kori‰tenjem
60°C.
CZY JEST PO
OTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu dla
prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
programa pranja na 60°C.
29
PL
HR
EL
2
PRANJE
PRANIE
PROMJENJIVI KAPACITE
ETABHTH
X%PHTIKOTHTA
ZMIENNY POZIOM
WODY
Ova perilica rublja
*
v o prilagodjava
v v
automatski
oo
ovrsti
i o
razinu vode
prema
o #"v
taj
ov naãin
o koliãini
rublja. Na
v
o je
izvesti
"v o"v.
moguçe
“vlastiti”
Ev
opranja
v # s gledi‰ta
v
naãin
#energije.
u‰tede
"o"
" Ovaj sustav
pruÏa
manju
v energije
o. i osjetno
potro‰nje
A
o vrijeme
pranja.
v smanjuje
" v " o
vo .
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
PRIMJER
UPOTREBE:
$:
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
osjetljive
tkanine
DZaosobito
trebala
bi se
koristiti
posebna
!
vreçica.
mreÏasta
.
Pretpostavimo da perete
JAKO
ZAPRLJANI
'
PAMUK
mrlje trebaju
(tvrdokorne
"biti
( prethodno
uklonjene
prikladnim
sredstvom
!
za uklanjanje
" mrlja).
).
Savjetujemo Vam da perilicu
napunite
razliãitim
vrstama
!
,
rublja, a
ne
samo sjednom
vrstom,
#
Rublje
npr. frotirom.
i
od
frotira upija
puno
vode
.
zato postaje
prete‰ko.
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
●●'
zasredstva
Otvorite ladicu
(P).
za pranje (P).
● Otwórz szufladë na proszek
(P).
Stavite 120
deterdÏenta
●●*
gr
120
g u pregradak
za glavno
pranje
uznaãen
s
2.
2.
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
Ulijte 50
oko
●●4
. 50
ml
Ïeljenog
dodatka
u pregradak
za
dodatke
.
.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
.
dodatki
✿
✿
✿✿
✿
● K ● Zatvorite ladicu
(P).za
sredstva za pranje "P".
30
✿
✿
✿
✿
✿
● Zamknij szufladë na
proszek (P).
EL
HR
4 " dali je
● Provjerite
slavina za
dotok
otvorena.
vode
.
● Budite sigurni da je
odvodna
● 4 "cijev
na mjestu.
" .
ODABIR PROGRAMA PRANJA
*-# *#11'
Upuçujemo
na tebelarni
pregled programa kako bi
K najprikladniji
program
izabrali
" gumb
pranja.
Okrenite
programatora
na Ïeljeni
.
program
gaaktivirate.
3! da
, Pridjekajte
da zasvjetli
svjetlosni
pokazatelj
za “broj
.
okretaja
Kada
2 centrifuge”.
%
pritisnete
tipku
START perilica
“
%
o”
çe pode‰avati tijek rada u
2 Pri izvodjenju
hodu.
START/PAUSE
programa
pranja gumb
+ nepomiãno
programatora
(START)
, stoji
na odabranom
sve
.
programu
do kraja
ciklusa pranja.
* ! , ( " "
( ) , .
UPOZORENJE:
Ako dodje do bilo kojeg
.*&&:
prekida
elektriãneenergije
rada
perilice,
tijekom
posebna
memorija
, pohranit
çe
postavke
odabranog
programa
se
i kada
elektriãna
energija
vrati,
, perilica
çe
zapoãeti
sa
! radom
od
mjesta
gdje
je .
stala.
●Na
kraju
programa
●
svi # “faze
svjetlosni
pokazatelji
%.
pranja”
dje svjetliti.
● 2 2 ●
Nakon
zavr‰etka
"
" programa
proãekajte
pranja
(
oko
2
minute
dasigurnosni
.
uredjaj "otkljuãa" vrata.
● − " OFF.
●
Iskljuãite perilicu
okretanjem gumba
● ' programatora
na poloÏaj
OFF
(iskljuãeno).
.
● Otvorite vrata i izvadite
rublje.
$ ZAJ
SVE VRSTE PRANJA
POTRAÎITE
UPUTE
K
U TABELARNOM
$ PRIKAZU
K
PROGRAMA,
K SLJEDITE
POSTUPKE
K PRIKAZANIM
REDOM
.
PL
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na
swoim miejscu.
WYBÓR PROGRAMU
Aby wybraç najlepszy
program prania prosz´
przejrzeç tabel´ programów.
Ustawiç pokr´t∏o
programatora na wybrany
program.
Poczekaç a˝ jedna z
kontrolek “Wirowanie”
zaÊwieci
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
UWAGA: Je˝eli nastàpi
przerwa w dostawie pràdu w
trakcie prania, specjalna
pami´ç pralki zapami´ta
ustawienia i po w∏àczeniu
pràdu pralka rozpocznie
pranie w tym momencie, w
którym zosta∏o przerwane.
● Po zakoƒczeniu programu
zaÊwiecà wszystkie kontrolki
faz prania..
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek
(2 min po koƒcu programu)
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
DLA KAÃDEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWDÃ
TABELË PROGRAMÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOSÓB.
31
HR
EL
PL
K 12
POGLAVLJE
ROZDZIAÄ 12
K I âI·åENJE
ODRÎAVANJE
PERILICE
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
,
" Kuãi‰te
uvijek
obri‰ite
# perilice
/
samo
krpom.
"vlaÏnom
. '
Kuãi‰te
perilice
ne.
smijete
ãistiti abrazivnim – grubim
sredstvima za ãi‰çenje,
alkoholom i/ili
razrjedjivaãem.
3 ! :
OdrÏavanje perilice vrlo je
jednostavno, ali je vaÏno da
redovito ãistite slijedeçe
dijelove:
● ● ladicu za sredstva za
pranje
● # Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● czyszczenia filtra.
● filtar
● # odnosno
" da
pripremite
●
perilicu u sluãaju: preseljenja
ili duÏeg mirovanja.
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
âI·åENJE
LADICE
ZA −
K SREDSTVA
PRANJEK
ZA CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
Preporuãamo
2 da
povremeno
ovu ,
oãistite
( ladicu,
jer se s vremenom
u
njoj
nakupeostaci
!
sredstava
za
pranje. , " "
( .
Ladicu izvlaãite iz perilice
^ .
tako
‰to jemalo
jaãe
povuãete.
Zatim ladicu isperite pod
^ vodom.
tekuçom
.
Po zavr‰etku ãi‰çenja vratite
je u kuçi‰te perilice i pritisnite
je skroz do kraja da bi se
mogla zatvoriti.
32
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Czyéç za pomocå wody.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
EL
HR
K>
'
âI·åENJE
FILTRA
Perilica
ima ugradjen
filtar
1 koji
zaustavlja
sve veçe
5
7
7
predmete
(npr.
Metalni,
(. novac,
gumbe
itd.), koji
bi
.)
mogli sprijeãiti istjecanje
5
vode.
Preporuãamo
filtar oãistiti
. ' povremeno
na naãin:
9 5 slijedeçi
:
● ● % : poklopac
●
Otvorite
1 ,
5 na
●
Dostupno
samo
77 modelima:
odredjenim
. cijev povucite
Rebrastu
prema van, uklonite
● 0 5 i ispustite
vodu
5,
graniãnik
u
spremnik.
7 8 7 9 uklonite
. filtar,
●
Prije nego
ispod poklopca filtra stavite
● /da sakupite
5,
ruãnik
manju
ovode
koja
se5 ,
koliãinu
zadrÏala
u crpki.
vjerovatno
.
● -7 5 ●
Okreçite
.gumb filtra u
smjeru suprotnom od
kretanja
kazaljki
satu
dok
● 4 na ,
se
ne zaustavi
5
u vertikalnom
poloÏaju.
7 7 ●
Uzmite
filtar
i oãistite ga.
5
. 75 ●.
Ponovno namjestite filtar
okretanjem ureza na kraju
filtra u smjeru kretanja
kazaljki na satu. Zatim
ponovite
gore
opisane #−
*
postupke,
obrnutim'
) ali
$,
redoslijedom.
#'&'
O PRIPREMANJE
PERILICE
ZA 5ILI DUÎE
SELJENJE
7
MIROVANJE
7 , perilicu
selili
ili
Ako
bi moÏda
bi
duÏe vremena
. stajala u
prostoriji koja se ne grije,
morate
iz perilice
i cijevi
1 ispustiti
svu
vodu.
7.
Najprije
izvucite
utikaã
iz C . 1 utiãnice,
zatim izvadite
odvodno
crijevo
iz leÏi‰ta na
straÏnjoj
perilice.
7 ,strani
5
Crijevo
zatim nagnite
prema
dolje
i priãekajte
da iznjega
.
iscuri sva voda. Nakon toga
crijevo
ponovno
namjestite
! u
uãinite
i sa
leÏi‰te.
Isto dovodnim
crijevom.
9.
PL
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
● Otwórz klapk´ okienka
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
33
HR
POGLAVLJE 13
NEDOSTATAK
1. Perilica ne radi ni
na jednom
programu.
KAKO GA UKLONITI
MOGUåI UZROK
Perilica nije prikljuãena na el. mreÏu
Stavite utikaã u utiãnicu
Nije pritisnuta tipka START
Pritisnite tipku START
Nema struje
Provjerite
Osiguraã je pregorio
Provjerite
Vrata perilice nisu zatvorena
Zatvorite vrata
Pogledajte uzroke pod toãkom 1
Provjerite
Slavina za dotok vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Programator nije ispravno pode‰en
Podesite programator
3. Perilica ne ispu‰ta
vodu.
Odvodna cijev je savinuta ili pritisnuta
Izravnajte ili oslobodite odvodnu cijev
Neki predmet je zaãepio filtar
Provjerite filtar
4. Na podu oko
perilice je voda.
Curi iz brtve izmedju slavine i dovodne
cijevi
Zamijenite brtvu i pritegnite cijev na
slavini.
5. Perilica ne
centrifugira.
Perilica nije izbacila vodu
Priãekajte nekoliko minuta dok perilica
izbaci vodu
Pode‰eno je "BEZ CENTRIFUGE"
Programator namjestite na
centrifugiranje
Rublje u bubnju nije ravnomjerno
rasporedjeno
Ravnomjerno rasporedite rublje
Perilica ne stoji potpuno vodoravno
Poravnajte perilicu prednjim noÏicama
za poravnaje perilice
Nije uklonjena transportna za‰tita
Uklonite transportnu za‰titu
2. Voda ne ulazi u
perilicu.
6. Perilica se kod
centrifugiranja
pretjerano trese.
ZNAâAJNO: PERILICA JE OPREMLJENA POSEBNIM ELEKTRONSKIM URE_AJEM KOJI SPREâAVA DA
RUBLJE PRI CIKLUSU CENTRIFUGIRANJA POREMETI RAVNOTEÎU. TO SPRIJEâAVA RADNU BUKU I
VIBRACIJU PERILICE I TAKO AKO PRODUÎUJE RADNI VIJEK TRAJANJA VA·E PERILICE.
U sluãaju da nedostatake u radu perilice ne moÏete ukloniti sami, molimo Vas da pozovete jednog od na‰ih
ovla‰tenih servisera. Serviseru obavezno navedite model perilice (naveden je na naljepnici smje‰tenoj na
rubnoj strani okna bubnja ili u jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Ovim informacijama olak‰at çete serviseru rad
i Va‰ çe stroj biti brÏe popravljen.
UPOZORENJE !
1. Kori‰tenje ekolo‰kih sredstava za pranje "bez fosfata" moÏe imati slijedeçe popratne uãinke:
- Voda koja protjeãe (cirkulira) tijekom ispiranja izgledat çe mutno, ali neçe mijenjanjati djelotvornosti
ispiranja.
- Vrlo tanak sloj bjelkastog taloga moÏe se pojaviti na opranom rublju. Medjutim, on neçe ni na koji naãin
‰tetiti tkanini ili izmijeniti njezinu boju.
- Prisutnost pjene u vodi od zadnjeg ispiranja ne znaãi da je ispiranje bilo nepotpuno.
- Aktivne anione koji se nalaze u sredstvima za pranje "bez fosfata" ãesto je te‰ko odstraniti i samim pranjem,
zato se voda pri ispiranju pjeni ãak i ako oni postoje u malim koliãinama.
- Dodatno ispiranje ne bi bilo od koristi za smanjenje ovakvog uãinka.
2. Ako Va‰a perilica rublja ima smetnje u radu, obavite gore navedene provjere prije nego pozovete ovla‰teni
Candy servis.
34
LOKALIZACJA USTEREK
ROZDZIAÄ 13
SPOSÓB USUNIËCIA
USTERKA
Preporuke
za korištenje deterdžentaPRZYCZYNA
na različitim temperaturama
Kada perete jako prljavo bijelo rublje, preporučujemo da koristite programe za pranje pamuka na 60°C
ili više i uobičajeni deterdžent koji sadrži sredstvo za izbjeljivanje. Na taj način postići ćete odlične
rezultate i na srednjim/visokim temperaturama. Za pranje između 40°C i 60°C potrebno je koristiti
deterdžent koji je prikladan za vrstu rublja koje se pere i stupanj prljavštine. Uobičajeni deterdženti u
obliku praha prikladni su za bijelo ili rublje postojanih boja dok su tekući deterdženti ili deterdženti u
obliku praha koji “štite” boje prikladni za obojeno rublje s malim stupanjem prljavštine. Za pranje na
temperaturama ispod 40°C preporučujemo korištenje tekućih deterdženata ili deterdženata posebno
označenih kao prikladnih za pranje na nižim temperaturama. Za pranje vune ili svile, koristite deterdžente
posebno formulirane za takve vrste rublja. Za točno doziranje deterdženta, molimo da pročitate upute koje
se nalaze na ambalaži proizvoda.
UWAGA
PRALKA WYPOSAÃONA JEST W ELEKTRONICZNY UKÄAD KONTROLI PRËDKOÉCI WIROWANIA
ZAPOBIEGAJÅCY NIE R WNOMIERNEMU ROZÄOÃ ENIU SIË BIELIZNY W BËBNIE. DZIËKI TEMU
ZMNIEJSZA SIË GÄOÉNOÉÇ I WIBRACJE PRALKI A W KONSEKWENCJI WYDÄUÃA JEJ
ÃYWOTNOÉÇ.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy wykonaj powyãsze
sprawdziany.
35
PL
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
ËCIA
SPOSÓB USUNIË
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
2. Pralka nie nabiera
wody.
3. Pralka nie usuwa
wody.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
UWAGA
PRALKA WYPOSAÃONA JEST W ELEKTRONICZNY UKÄAD KONTROLI PRËDKOÉCI WIROWANIA
ZAPOBIEGAJÅCY NIE RÓWNOMIERNEMU ROZÄOÃ ENIU SIË BIELIZNY W BËBNIE. DZIËKI TEMU
ZMNIEJSZA SIË GÄOÉNOÉÇ I WIBRACJE PRALKI A W KONSEKWENCJI WYDÄUÃA JEJ
ÃYWOTNOÉÇ.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów mo
oãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Niie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñc
czeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substanc
cje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéc
ciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy wykonaj powyãsze
sprawdziany.
36
Zalecenia dotyczące stosowania detergentów w zależności od temperatury prania
Dla programów prania bawełny w temperaturach > = a 60°C dla odzieży białej wytrzymałej mocno
zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku gdyż zawiera on wybielacze które przy
średnich i wysokich temperaturach są bardzo skuteczne. Dla programów w temperaturach od 40°C
do 60°C wybór detergentu zależy od rodzaju tkaniny, kolorów oraz stopnia zabrudzenia. Generalnie
dla odzieży białej wytrzymałej mocno zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku do
tkanin białych, dla odzieży kolorowej bez uporczywych plam zalecane są natomiast płyny lub proszki
przeznaczone do tkanin kolorowych. Dla programów w niskiej temperaturze <40°C zalecane jest
stosowanie detergentów w płynie lub proszku przeznaczonych do niskich temeperatur. Do prania wełny i
jedwabiu należy stosować jedynie detergenty do tego przeznaczone. Dozowanie detergentu powinno być
zgodne z zaleceniami podanymi na opakowaniu przez producenta.
37
dsjglòjglfdòhjld
Candy kuçanski uredjaji namijenjeni su iskljuãivo za kori‰tenje u domaçinstvu.
Ako Ïelite odnosno namjeravate upotrebljavati koji Candy kuçanski uredjaj u
profesionalne svrhe, prethodno se posavjetujte s dobavljaãem!
Perilicu rublja koristite samo prema uputama!
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Ovaj uređaj označen je u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj
i elektroničkoj opremi (OEEO). OEEO sadrži zagađujuće tvari (koje mogu uzrokovati negativne
posljedice za okoliš) i osnovne materijale (koji se mogu ponovno iskoristiti). Važno je OEEO
podvrgnuti odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a
reciklirali svi korisni materijali. Kako bi se osiguralo da OEEO ne postane ekološki problem, pojedinci
imaju važnu ulogu; nužno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila :
- OEEO ne smije se tretirati kao kućanski otpad;
- OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim odlagalištima kojima upravlja lokalna samouprava ili
ovlaštene tvrtke. U mnogim zemljama, organizirano je sakupljanje krupnog otpada.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog uređaja, stari možete vratiti trgovcu koji ga je dužan preuzeti
bez naknade, uz uvjet da je uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE on dotyczącą
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE). WEEE zawiera zarówno substancje
zanieczyszczające (co może spowodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego) oraz
podstawowe elementy (które mogą być ponownie wykorzystane). Ważne jest, aby dokonać
wszelkich starań w celu usunięcia i pozbycia się właściwie wszystkich zanieczyszczeń oraz
odzyskania i recyklingu wszystkich materiałów. Osoby fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, że WEEE nie stanie się problemem dla środowiska naturalnego; istotne jest, aby
przestrzegać kilku podstawowych zasad:
- WEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny;
- WEEE należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki prowadzonych przez gminy lub
przez zarejestrowane firmy. W wielu krajach duży sprzęt AGD może być odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego urządzenia, stary może być zwrócony do sprzedawcy, który
musi zebrać go bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego, tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt dostarczony.
HR
15.06 - 45318565 - Canon Italia - Business Services Channel
PL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising