Candy | GSV 139D3-S | Candy GSV 1310D3/1-S, GSV 139D3-S Ръководство за употреба

Candy GSV 1310D3/1-S, GSV 139D3-S Ръководство за употреба
BG
Благодаря Ви, за избора на перална
машина Candy.
Ние сме уверени, че ще ви служи вярно,
ден след ден, в безопасното пране на
вашите дрехи, дори на най-деликатните.
ОЕЕО съдържат както замърсяващи
вещества (които могат да доведат до
негативни последици за околната среда),
така и основни компоненти (които могат да
бъдат използвани повторно). Важно е ОЕЕО
да са обект на специална обработка, за да се
премахнат и да се депонират правилно
всички замърсители, и да се възстановят и
рециклират всички материали. Гражданите
могат да играят важна роля в гарантирането,
че ОЕЕО нямат да станат проблем за
околната среда; от съществено значение е да
се следват някои основни правила:
Можете да регистрирате вашият продукт
на
www.registercandy.com
за
да
получите бърз достъп до допълнителни
услуги единствено запазени за нашите
най-лоялни клиенти.
Внимателно прочетете тези инструкции
за правилна и безопасна работа с уреда
и за полезните съвети за ефективна
поддръжка.
l ОЕЕО не трябва да се третират като битов
(домакински) отпадък;
l ОЕЕО трябва да бъдат предавани в
съответните пунктове за събиране, управлявани
от общината или от регистрирани компании. В
много страни може да има събиране от дома на
големи ОЕЕО.
Използвайте пералната машина
само, след като прочете внимателно
тези инструкции. Препоръчваме ви да
запазите тези инструкции в добро
състояние за всички бъдещи ползватели
на уреда.
В много страни, когато си купите нов уред,
старият може да бъде върнат на продавача,
който трябва да го вземе безплатно на база
едно-към-едно, ако оборудването е от сходен
вид и има същите функции като закупеното
оборудване.
Моля проверете дали уреда е доставен с
инструкции за експлоатация, гаранционна
карта, адрес на сервиз и етикет за
енергийна ефективност. Препоръчваме ви
да пазите всички тези документи.
Съдържание
Всеки продукт се идентифицира с 16цифрен код, наречен сериен номер,
отпечатан върху стикер, поставен върху
уреда (в областта на врата) или върху
гаранционната карта. Този код е като
идентификационна карта на продукта,
може да се наложи да го регистрирате и
ще ви потрябва, при контакт със
сервизният център на Candy.
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2. ИНСТАЛИРАНЕ
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
4. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
6. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ
Условия за околната среда
7. СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ
Този уред е маркиран в
съответствие с Европейска
Директива 2012/19/ЕС за Oтпадъци
от Eлектрическо и Eлектронно
Oборудване (ОЕЕО).
2
l Тези
уреди са предназначени
да бъдат използвани за домакински
и подобни приложения, като
например:
- кухни за персонал в магазини ,
офиси и друга работна среда;
- ферми ;
- от клиенти в хотели, мотели
и други подобни;
- обекти тип легло и закуска.
Различното използване на този уред
извън домакинското му приложението
или за типични домакински функции,
като професионалното му използване
от експерт или обучени потребители,
не се допуска, дори и в по-горните
приложения. Ако уредът се използва
по начин, несъвместим с употребата
му за домакински нужди , това може
да намали живота на уреда и
да анулира гаранцията на
производителя. Всяка повреда на
уреда или друга повреда, или загуба
произтичаща от използване, което не
е в съответствие с използването на
уреда за домашни цели (дори ако се
намира домашна среда), не се
приема от производителя, което е в
пълно съответствие със закона.
l Децата
трябва да бъдат
наблюдавани за да се уверите,
че не играят с уреда.
l Децата
на по-малко от 3
години трябва да се държат
далеч от уреда, и да се
наблюдават непрекъснато.
l Ако
захранващият кабел е
повреден, трябва да бъде заменен
от производителя, неговият сервиз
или квалифициран техник.
l За
свързване на уреда с
вода,
използвайте
само
комплекта маркучи доставен
с уреда.(Не използвайте стар
комплект маркучи за връзка).
l Налаягането
на водата трябва
да е между 0,05 MPa и 0,8 MPa.
l Уверете
се,че килима не пречи
на основата на машината и
отворите и за вентилация.
l Състояние
ИЗКЛ. се постига като
поставите съответната отметка на
контролното копче (програматора)
във вертикална позиция. Всяка
друга позиция на контролното
копче (програматора) определя
машината в състояние ВКЛ.
l Този
уред може да се използва от
деца на възраст от 8 години и
повече, и от хора с ограничени
физически, сетивни или умствени
способности, или липса на опит и
познания, само ако се наблюдават
3
BG
или са инструктирани относно
използването на уреда по
безопасен начин и да разбират
опасността от изполването му.
Децата не бива да си играят с
уреда. Почистване и поддръжка на
уреда да не се извършва от деца.
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
l След
инсталирането уреда l За да изключите машината
трябва да се постави така, че
от контакта, не дърпайте
контакта му да е достъпен.
захранващият кабел или
уреда.
l Максималният капацитет на
натоварване на сухо пране l Не излагайте пералната машина
зависи от модела (вижте
на дъжд, директна слънчева
контролният панел).
светлина или природните стихии.
l За
да се консултирате с l При местене не вдигайте
продуктовият
етикет
се
пералната машина за копчетата
обърнете към website на
или чекмеджето за препарат; по
производителя.
време на транспортиране, никога
не поставяйте машината върху
Инструкции за безопасност
люка. Препоръчваме ви двама
души да повдигат машината.
l Преди
да почистване и
поддръжка, изключете уреда l В случай на дефект и/или
неизправност, изключете уреда,
от
контакта
и
спрете
затворете водната връзка и не
захранването му с вода.
започвайте да поправяте уреда
l Уверете се, че електрическата ви
веднага. Свържете се с
система е заземена. В противен
оторизираният ни сервизен
случай, потърсете квалифицирана
център и използвайте само
професионална помощ.
оригинални резервни части.
Не
изпълненото
на
тези
l Моля, не използвайте преобразуватели,
инструкции може да застраши
разклонители и удължители.
безопасността на уреда.
ВНИМАНИЕ:
водата може да достигне
до висока температура, по
време на процеса на пране.
Уредът отговаря на
европейските директиви:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS)
и последващите изменения.
l Уверете
се, че няма вода в
барабана преди да отворите
люка.
4
l Внимателно
срежете поддържащата
лента, която държи кабела и
отводнителния маркуч.
BG
2. ИНСТАЛИРАНЕ
1
A
B
A
B
l Развийте
двата или четирите
винта (A) на гърба на пералнята
и махнете двете или четирите
подложки (B) както е показано
на фигура 1.
B
B
A
A
l Запълнете
дупките с тапите,
които са приложени в плика с
инструкциите.
l Ако
пералната машина е за
вграждане, след като освободите
маркуча, развийте трите или
четирите винта (A) и махнете
подложките (B).
2
A
1
l При
някои модели още една
подложка ще падне вътре в
машината: наклонете машината
напред за я махнете. Запълнете
дупките в приложените тапи.
2
3
B
ВНИМАНИЕ:
дръжте опаковъчните
материали, далече от деца.
l Закрепете
капака от нагънатия
материал в долната част, както
е показано на фигура 2 (според
модела, вижте версия А,В
или С).
C
3
2
5
1
Водни връзки
3
l Свържете
тръбата
за
вода
с
захранващият кран, използвайте за
отводняване само отводнителната
тръба на пералната машина (фиг. 3).
НЕ ОТВАРЯТЕ СПИРАТЕЛНИТЯ КРАН
В ТОЗИ МОМЕНТ.
l Някои модели може да включват една
или повече от следните функции:
4
l HOT&COLD (фиг.4):
Позволява връзка към топла и
студена вода за по-висока енергийна
ефективност.
Свържете сивият маркуч към връзката за
студена вода
и червената тръба към
връзката за топла вода. Машината може
да бъде свързана и само към студена
вода: в този случай, някои програми могат
да стартират няколко минути по-късно.
1
5
l AQUASTOP (фиг. 5):
устройството се намира на захранващата с
вода тръба и е предназначено да спре теч на
вода; в този случай, червен маркер ще се
появи на прозореца “A” и тръбата трябва да
бъде сменена.За да развиете гайката,
натиснете заключващото устройство "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT
–
ЗАХРАНВАЩА
ТРЪБА С ПРЕДПАЗИТЕЛ (фиг.6):
В случай на водни течове от основната
вътрешна тръба "A", прозрачната
външна тръба "B" ще задържи водата,
за да се позволи на цикъла на пране,
за да се изпълни. След края
на
прането
се
обърнете
към
оторизираният сервизен център за да
смени захранващата тръба.
7
Позициониране
min 4 cm
max 100 cm
l Поставете пералнята до стената, като
внимавата де не притиснете или повредите
изходящата тръба. Присъединете тръбата към
отводнителен канал който трябва да е
височина поне 50 см с диаметър по-голям
от диаметъра на изходящата тръба. (фиг.7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Нивелирайте
уреда като използвате
крачетата, както е показано на фигура 8:
a. завъртете гайката по-посока на часовниковата
стрелка за да освободите винта;
b. завъртете крачето нагоре надолу, за
да нивелирате машината;
c. заключете крачето на позицията като
завъртите гайката обратно на часовниковата
стрелка докато опре на дъното на машината.
l Включете уреда в контакта.
BG
8
A
B
ВНИМАНИЕ:
Свържете се с оторизираният ни сервиз
ако се наложи смяна на захранващият кабел.
C
Чекмедже за препарат
9
Чекмеджето за препарат е разделено на 3
отделения както е показно на фигура 9:
l отделеине "1": перилния препарат за предпране.;
l отделеине “ ”: е за специални
добавки,
омекотители
за
дрехи,
ароматизатори, изсветлители и др.;
1
2
ВНИМАНИЕ:
Само при използване на течни
препарати; пералната машина е
настроена да дозира препаратите за
всеки цикъл до последното изплакване.
10
l отделеине "2": за перилния препарат
за основното изпиране.
В някои модели е включен и контейнер
за течен препарат (фиг.10). За да го
използвате трябва да бъде поставен в
отделение "2" на чекмеджето. Това
осигурява попадането на течния перилен
препарат в барабана в точния етап от
цикъла на изпиране. Контейнера може да
се използва за препарати за избелване на
дрехи(белина) при програма "ИЗПЛАКВАНЕ".
ВНИМАНИЕ:
Някои препарати са трудни за премахване.
В този случай ви препоръчваме да
използвате специалният контейнер,който
да бъде поставен в барабана (пример на
фигура 11).
11
7
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
Необходимо ли е пране на висока
температура?
Съвети за пълнене
l Третирайте петната с препарат против
петна или накиснете упоритите петна
преди
пране
за
да
намалите
използването на машината с програми
на висока температура. Пестите до
50% енергия използвайки програми за
пране до 60°C.
ВНИМАНИЕ: когато сортирате прането
се уверете че:
- сте махнали от прането метални предмети
като шноли, карфици, монети и др.;
- калъфките на възгллавници са с копчета,
ципове и кукички и те са закопчани,и
дългите връвки на халатите са завързани
на възел;
- кукичките на пердетата да са махнати.
- прочете внимателно етикетите за пране
на дрехите
- да премахвате всички устойчиви петна,
използвайки специфични препарати.
Следвайте бързото ръководство с
препоръка за използване на перилните
препарати на различните температури.
Във
всеки
случай,
винаги
четете
инструкциите на перилните препарати за
правилно им използване и дозиране.
Когато перете силно замърсено
бяло пране ви препоръчваме да
използвате програма памук на 60°C
или повече и прах за пране ( усилен )
съдържащ избелващи агенти, така че
на средна/висока температура да
даде отлични резултати.
l Когато перете одеяла, покривки за легла
или тежки дрехи, ви препоръчваме да
избягвате центрофугиране.
l При пране на вълнени неща, се
уверете че те могат да бъдат прани в
перална машина и са маркирани като
“Pure virgin wool”, “Does not mat” или
етикет „Може да се пере в перална
машина“
При пране между 40°C и 60°C
използваният препарат трябва да е
подходящ за типа тъкан и нивото на
замърсяване. Нормалните прахове са
подходящи за бели или цветни силно
замърсени тъкани, докато течните
препарати или „запазващи цвета“
прахове са подходящи за цветни
слабо замърсени тъкани.
Полезни предложения за
използване
Ръководство за екологично и икономично
ползване на вашият уред.
Максимализиране размера на прането.
l За да постигнете оптимален разход на
енергия, вода, препарат и време
заредете машината с целият и
капацитет. Пестите до 50% енергия
при пране с пълна машина, вместо
пране на 2 пъти с наполовина пълна
машина.
За пране на температура под 40°C
ви препоръчваме да използвате течни
препарати, на които е написано, че са
подходящи за използване при пране
на ниска температура.
Имате ли нужда от предпране?
l Само при силно замърсено пране!
За пране на вълна или коприна
използвайте само препарати предназначени
специално за тези тъкани.
СПЕСТИ препарат, време, вода и от 5
до 15% енергия като не ИЗБЕРЕТЕ
предпране (предварително изпиране)
при нормално замърсено пране.
8
BG
4. ПОДДРЪЖКА И
ПОЧИСТВАНЕ
За почистване на външното покритие на
машината използвайте влажна кърпа, не
използвайте абразиви, спирт и/или
разтворители. Пералната машина не
изисква много поддръжка: почистване
отделенията на чекмеджето и филтъра;
по долу са описани няколко съвета как
да се мести машината и какво да се
прави ако не се използва дълго време
Препоръки при премествания
или дълги периоди, в които
машината няма да се използва
Почистване на чекмеджето за
препарат
l Препоръчваме
ви да почиствате
чекмеджето за да избегнете натрупване на
препарат и остатъчни вещества.
l Ако машината се съхранява за дълъг
период, в който няма да се използва
в неотоплено помещение, източете
цялата вода то тръбите.
l За
да направите това извадете
чекмеджето,
почистете с вода и го
поставете обратно.
l Изключете машината от контакта.
l Откачете отводнителния маркуч от
Почиствана на филтъра
скобата и наклонете над купата, докато
изтече цялата вода.
l Машината е снабдена със специален
l Закрепете
дренажната тръба
машината, когато приключите.
филтър за задържане чужди частици,
които могат да заседнат в дренажа,
като монети, копчета и др.
l Само за някои модели: издърпайте
маркуча, свалете стопера и изцедете
водата от контейнера.
l Преди
да развиете филтъра ви
препоръчваме да сложите абсорбираща
кърпа под него за да запазите пода сух.
l Завъртете
филтъра обратно на
часовниковата стрелка, докато застане
във вертикална позиция.
l Извадете и почистете; след това го
сложете обратно като го завъртите по
часовниковата стрелка.
l Повторете предишните стъпки в обратен
ред, за да сглобите всички части.
9
към
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО
ЗА УПОТРЕБА
6. УПРАВЛЕНИЕ И
ПРОГРАМИ
Тази перална машина автоматично
контролира нивото на водата според
вида и количеството пране. Тази система
намалява консумацията на енергия и
значително редуцира времето за пране.
A
Избор на програма
l Включете
машината
желаната програма.
и
изберете
l Ако
е
необходимо
настройте
температурата на пране и натиснете
желаните бутони за опции.
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
стартирате прането.
Ако спре ел.захранването докато
машината работи, специална памет
ще запамети настройките и когато
ел.захранването
се
възобнови,
машината ще продължи цикъла на
пране от там докъдето е стигнала.
l Съобщение „край“ ще се появи на
дисплея или съответният светлинен
индикатор ще се включи, когато
програма за пране свърши.
Изчакайте докато индикатора за
заключена врата изгасне: около 2
минути след края на програмата.
l Изключете пералната машина
За всеки тип пране погледнете
таблицата с програми и следвайте
последователността както е посочено.
Техническа информация
Налягане на водата:
min. 0,05 MPa - max. 0,8 MPa
Центрофуга (обр.)
виж табелката
Консумирана мощност / мощност на
предпазителя / Захранващо напрежение
виж табелката
10
M
N
O
P
I
L
B
C
D
E
F
G
H
A Програматор за избор на
програмите за пране с позиция
OFF (изключване)
B Бутон СТАРТ/ПАУЗА
C Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
D Бутон ПРЕДПРАНЕ
E Бутон ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ
F Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
G Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
H Бутон БЪРЗО ПРАНЕ
I Цифров дисплей
L Cветлинни индикатори за
БУТОНИТЕ
M Cветлинен индикатор за
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
N Cветлинен индикатор за
ИЗБОР НА ОБОРОТИ
O O светлинен индикатор за
ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
P Cветлинен индикатор БЪРЗО
ПРАНЕ
Бутон СТАРТ/ПАУЗА
Затворете врата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
Специално предпазно устройство
не позволява отварянето на врата
веднага след края на програмата.
Преди
да
отворите
вратата,
изчакайте 2 минути, след края на
програмата за пране и да изгасне
светилният индикатор „Заключена
врата“.
l Натиснете за да стартирате избрания
цикъл
Когато натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА,
може да минат няколко секунди
преди уреда да започне да работи.
ДОБАВЯНЕ ИЛИ МАХАНЕ НА ПРАНЕ
СЛЕД КАТО ПРОГРАМАТА Е СТАРТИРАНА
(ПАУЗА)
Програматор за избор на
програмите за пране с позиция
OFF (изключване)
l Натиснете
и
задръжте
бутона
СТАРТ/ПАУЗА за около 2 секунди
(някои индикатори ще светнат и
индикатора за оставащото време ще
започне да мига, което показва, че
машината е на пауза).
Когато програматора се завърти,
светва дисплея и показва настройките
на избраната програма.
За да се пести енергия в края на
програмата или през неактивен период,
ще намалее контраста на дисплея.
l Изчакайте
2
минути
докато
устройството за безопасност отключи
вратата.
Заб.: За да изключите машината,
завъртете програматора на позиция
OFF.
l След като сте добавили или махнали
пране, затворете врата и натиснете
бутона СТАРТ/ПАУЗА (програмата ще
стартира от там, от където е спряна).
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
ОТМЯНА НА ПРОГРАМА
стартирате избраната програма
l За да отмените програма, завъртете
програматора на позиция OFF.
l Веднъж като програмата е избрана и
стартирана,
програматора
остава
неподвижен до края на програмата.
l Изберете друга програма.
l За
зануляване
на
програмата
превключвателя трябва да бъде на
позиция OFF.
l Изключете пералната машина като
завъртите програматора на позиция
OFF.
Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
Програматора трябва да бъде
върнат в позиция "OFF" след края
на всеки цикъл за пране или когато
стартирате следващото изпиране
преди да изберете и стартирате
следващата програма.
l Този
бутон
ви
позволява
да
препрограмирате цикъла на изпиране,
за да отложите старта с до 24 часа.
l За да отложите старта следвайте
следната процедура:
11
BG
Отваряне на вратата
- Изберете желаната програма.
- Натиснете бутона веднъж, за да го
активирате (h00 се появява на
дисплея) и след това го натиснете, за
да изберете 1 час отлагане (h01 се
появява на дисплея); предварително
зададеното забавяне се увеличава с
един час с всяко натискане на бутона,
докато се появи 24 на дисплея, след
което натискането на бутона отново
ще занули дисплея и ще започне
отново.
- Потвърдете
натискайки
бутона
СТАРТ/ПАУЗА
(светлината
на
дисплея ще започне да мига).
Обратното броене ще започне и
когато
свърши
програмата
ще
започне авоматично.
l Възможно е да отмените отложен
старт чрез завъртане на селектора на
програмите на OFF.
Ако спре ел.захранването докато
машината работи, специална памет
ще запамети настройките и когато
ел.захранването
се
възобнови,
машината ще продължи цикъла на
пране от там докъдето е стигнала.
Бутоните с опциите за пране трябва
да се натиснат/изберат преди да
натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА.
Ако е избрана опция която не е
съвместима с избраната програма на
пране светлинния индикатор за
опцията ще започне да мига и после
ще изгасне.
Бутон ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ
Тази функция ви позволява да намалите
намачкването на прането, доколкото е
възможно. Елиминира се междината
центрофуга или се намалява интензивността
на последната центрофуга.
Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
l Като натиснете този бутон вие можете
да намалите максималната скорост, а
ако желаете цикъла на центрофугиране
може да бъде отменен.
l За да активирате отново цикъла на
центрофугиране е достатъчно да
натиснете бутона, докато достигнете
желаната скорост на въртене.
За да не се повредят тъканите не е
възможно да увеличавате скоростта
на центрофугиране, над автоматично
зададената за всяка отделна програма.
l Възможно е да се промени скоростта
на центрофугата без да се поставя
машината на пауза.
Машината е снабдена със специален
електронен уред, който прекратява
центрофугирането, ако товарът е
небалансиран.
Това намалява шума и вибрациите,
което увеличава живота на вашата
машина.
Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
Бутон ПРЕДПРАНЕ
Той
ви
позволява
да
направите
предварително пране в началото на цикъла.
Температурата не надвишава 40°C и
във всеки случай, тя не превишава
максималните температури на избраната
програма (напр. температурата на програма
РЪЧНО ИЗПИРАНЕ ще бъде 30°C.)
12
Когато
бъде
избрана
програма
съответния индикатор ще светне, за да
покаже
препоръчаната
температура
на изпиране. Бутонът може да бъде
използван
за
да
се
промени
температурата на избрания от вас
цикъл,но не повече от максималната за
програмата за де не се увредят тъканите.
позволява
отварянето
на
врата
веднага след края на програмата.
Преди да отворите вратата,изчакайте
2 минути, след края на програмата за
пране и да изгасне светилният
индикатор „Заключена врата“. След
края на цикъла на пране завъртете
програматора
на
позиция
OFF
(изключено)
Бутона става активен, когато изберете от
програматора програма БЪРЗО ПРАНЕ,
и ви позволява да изберете едни то три
варианта
за
продължителност
на
програмата.
Цифров дисплей
2) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРАНЕТО
Системата от индикатори на дисплея ви
позволява постоянно да сте информиран
за статуса на машината.
2
l Когато е избрана програма дисплея
автоматично ще покаже максималната
продължителност на цикъла на пране,
което може да варира, в зависимост от
избраните опции.
1
l След като започне програмата вие ще
бъдете постоянно информиран
оставащото време до края
изпирането
3
3
3
за
на
l Уредът изчислява времето до края на
избраната програма на базата на
стандартно натоварване, като по
време на прането уреда коригира
времето според размера и състава на
прането.
1) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
l Тази икона показва затворена врата
3) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА БУТОНИТЕ
Затворете врата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
l Тези
индикатори светват,
съответния бутон е натиснат
l Когато
бутона
СТАРТ/ПАУЗА
е
натиснат при машина със затворена
врата индикатора ще мигне за момент
и ще светне.
l Ако
когато
е избрана опция, която не
съответства на избраната програма
светлината на бутона първо мига, след
което изгасва.
Ако врата не е затворена както
трябва, индикаторната светлина ще
мига в продължение на около 7
секунди, след което командата за
стартиране на програмата ще се
изтрие автоматично. В този случай,
затворете
врата
и
натиснете
отново бутона СТАРТ/ПАУЗА.
13
BG
l Специално предпазно устройство не
Бутон БЪРЗО ПРАНЕ
Таблица с програми
2
TEMP.°C
kg *
(Maks.)
ПРОГРАМА
Препоръчителна
Max.
1
ПРЕПАРАТ
2
1
1)
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
Бързо пране
(14’ – 30’ – 44’)
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
3,5
3,5
3,5
3,5
30°
40°
Mix & Wash
8
9
10
11
40°
40°
Бели тъкани
8
9
10
11
60°
90°
( )
Смесено
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Дънки
3
3
3
3
40°
40°
Baby (Бебе)
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Хигиенизиране
8
9
10
11
60°
60°
Изплакване
-
-
-
-
-
-
Източване +
Центрофуга
-
-
-
-
-
-
Коприна
2
2
2
2
30°
30°
Ръчно изпиране
2
2
2
2
30°
30°
Вълнени
2
2
2
2
40°
40°
Деликатно пране
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
EcoMix 20°
8
9
10
11
20°
20°
8
9
10
11
40°
60°
Памук
**
14
( )
( )
Моля прочетете тези инструкции:
* Максималният капацитет на натоварване
на сухо пране зависи от модела (вижте
контролният панел).
Само
с
избрана
опция
ПРЕДПРАНЕ
(програми
с
налична опция ПРЕДПРАНЕ).
(Само за модели с отделение
за течен препарат)
Когато само няколко от дрехите
имат петна, които изискват
третиране с избелващ препарат,
предварителното премахване
на петна може да бъде
извършено
в
пералната
машина.
Поставете препарата в контейнера
за избелващи течни препарати,
който е в улея маркиран с "2" в
чекмеджето за перилни препарати и
изберете специалната програма
ИЗПЛАКВАНЕ.
Когато тази фаза приключи,
завъртете програмния превключвател
на позиция OFF / изключено/, добавете
останалите тъкани и продължете с
нормалното изпиране използвайки найподходящата програма.
** СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПАМУК
СПОРЕД (EU) No 1015/2010 и
No1061/2010.
ПРОГРАМА ЗА ПАМУК С
ТЕМПЕРАТУРА 60°C
ПРОГРАМА ЗА ПАМУК С
ТЕМПЕРАТУРА 40°C
Тези програми са подходящи за изпиране
на нормално замърсено памучно пране
и са най-ефективните програми по
отношение комбиниран разход на вода и
енергия за изпиране на памучни дрехи.
Тези
програми
отговарят
на
температурата посочена на етикетите на
дрехите и действителната температура
на водата може леко да се различава.
Скоростта на центрофугата също може
променяната за да съвпадне с всякакви
насоки приложени върху етикета на
дрехата или за много деликатни тъкани
да бъде отменена изцяло.Тази опция е
налична с бутона избор на скорост на
центрофугата. Тази функция може да
бъде активирана с бутона ИЗБОР НА
ЦЕНТРОФУГА.
Ако етикета не посочва специфична
информация е възможно да използвате
максималните обороти за съответната
програма.
1)
15
Избирайки програма БЪРЗО
ПРАНЕ с програматора е възможно
с бутона БЪРЗО ПРАНЕ
да изберете една от трите
налични бързи програми с
продължителност 14’, 30’ и 44’.
BG
Предозиране на препарата може да
доведе до прекомерно образуване на
пяна.
Ако уреда засече наличието на много
пяна, това може да доведе до
изключване
на
фазата
на
центрофугиране или до увеличаване на
времето за пране и консумацията на
вода.
Избор на програми
за пране, за да се повиши ефективността на
дезинфекция.
За да изперете различни типове платове
и различна степен на замърсяване
пералната машина има специфични
програми, които да посрещнат всички
нужди на прането.(вижте таблицата).
Изплакване
Тази програма извършва 3 изплаквания с
междинно центрофугиране (които могат да
бъдат намалени или изключва с помощта на
съответния бутон). Тя се използва за
изплакване на всякакъв вид плат, например
след пране на ръка.
Бързо пране
Тази програма е подходяща за малко и
леко замърсено пране. С тази програма е
препоръчително да намалите количеството на
използваният препарат.Избирайки програма
БЪРЗО ПРАНЕ и действайки с бутона вие
можете да изберете една от трите налични
програми.
Източване + Центрофуга
Тази програма извършва източване и максимална
цинтрофуга. Възможно е да отмените или
намалите оборотите на центрофугата с бутона
ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА.
Mix & Wash
Програмата ви позволява да смесвате
различни тъкани (напр. памук+синтетикар
т.н ) и да ги перете при ниска консумация
на енергия , защото температура на пране
не надвишава 40°C
Коприна
Програма предназначена за копринени тъкани,
които могат да бъдат прани в перална машина.
Въртенето на барбана е деликатно,
температурата на пране не надвишава 30°C и
програмата завършва с деликатна центрофуга.
Бели тъкани
Направена е за перфектно изпиране.
Последната центрофуга е на максимални
обороти, даващо по-ефикасно отстраняване.
Ръчно изпиране
Програма за предназаначена за пране на
дрехи, които се перат само ръчно, програмата
завършва с 3 изплаквания и бавна центрофуга.
Смесено
Прането и изплакването са оптимизирани в
ритъма на въртене на барабана и на нивото
на водата. Нежното въртене, осигурява
намалено образуване на гънки в плата.
Вълнени
Тази програма е предназаначена за вълнени
тъкани, които могат да се перат в перална
машина или за изделия, които се перат на ръка.
Дънки
Тази програма е предназначена да има
високо качество на почистването на
устойчиви материи като дънки: идеален за
премахване на мръсотия, без да засяга
еластичността на влакната.
Baby (Бебе)
Тази програма ви позволява да перете
всички бебешки дрехи, получавайки
перфекто изпиране и санитаризиращ ефект,
настройте температурата на минимум 60°C.
За да подобрите резултатите на ефекта на
санитаризиране ви препоръчваме да
използвате перилен препарат на прах.
Хигиенизиране
Програма за устойчиви тъкани, като ви
позволява да се дезинфекцирам прането.
Ние препоръчваме използването на праховете
16
Деликатно пране
Това е нов цикъл на изпиране, Специално
препоръчан за много деликатни тъкани. Циклите
на изпиране и плакнене се извършват с по-високи
нива на водата за по-добри резултати.
EcoMix 20°
Тази иновативна програма ви позволява да
изпирате заедно различни тъкани и
цветове, като памучни, синтетика и смесени
тъкани само на 20°C и предоставя чудесно
почистване.Консумацията на тази програма
е 40% по-малка от конвенционалната
програма за памук на 40°C.
Памук 40°C - 60°C
Тази програма е подходяща за пране на
нормално замърсено памучно пране и е найефективната програма за пране на памучни
тъкани, от гледна точна на консумация на
енергия и вода.
Ако мислите че машината не работи както трябва, се консултирайте с
предоставеното по-долу ръководство с някои практични съвети, как да отстраните
често срещани проблеми.
Проблем
Възможна причина и решение
Пералната машина
не
работи/
не
стартира
Вижте дали правилно е включена в контакта.
Уверете че е включена.
Проверете дали исканата програма е правилно избрана и дали
машината е стартирана.
Уверете се, че бушона не е гръмнал и контакта работи, тествайте
го с друг уред, например лампа.
Люка на машината не е затворен правилно: отворете и го
затворете тоново.
Уверете се че захранващият кран е отворен.
Уверете се че таймера е коректно настроен.
Уверете се че филтъра не е задръстен.
Уверете се че изходящият маркуч не е прегънат.
Уверете се че няма предмети във филтъра.
Пералната машина
не се пълни с вода
Пералната машина
не иска да изпомпи
водата
Тече вода на пода
около машината
Пералната машина
не иска да
центрофугира
Има силни вибрации
при центрофугиране
Ако специфична
ГРЕШКА се появи
Това може да се дължи на теч в уплътнението между кранчето и
захранващата тръба; в този случай го сменете и затегнете
тръбата и кранчето.
Може да се дължи на това че водата в машината не е напълно
източена: изчакайте няколко минути.
Някои модели имат функция „без центрофуга“: уверете се, че не е включена.
Прекомерното количество препарат може да попречи на центрофугата:
намалете количството на препарата при следващо пране.
Машината не е напълно нивелирана: нивелирайте крачетата на
машината.
Уверете се че транспортните скоби са махнати
Уверете се че прането е правилно разпределено.
Ако грешка № 0, 1, 5, 7 или 8 се появи или почне да мига, моля
свържете се с оторизираният сервиз
Ако грешка № 2 се появи или мига, машината не се пълни с вода.
Уверете, се че захранващият кран е отворен.
Ако грешка № 3 се появи или започне да мига машината не се
изпразва. Уврете се че канала не е запушен и че източващият
маркуч не е прегънат.
Ако се появи грешка № 4 или започне да мига машината е
твърде пълна.Затворете захранващият кран и се свържете с
оторизираният сервиз.
Ако грешка № 9 се появи или замига, изключете машината,
изчакайте 10-15 сек. И рестартирайте програмата.
17
BG
7. СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ
Използването на екологични детергенти
без фосфати може да доведе до следните
резултати:
Гаранция
Този продукт е гарантиран по реда и
условията посочени в гранционата
карата на продукта. Гаранционата
карата трябва да бъде надлежно
попълнена и да се пази, така че в
случай на нужда да бъде представена
на оторизираният сервиз на Candy.
- отичане
на
мътна
вода
при
изплакване: Този ефект се дължи на
препарата и няма негативен ефект
върху ефективността на изплакване.
- наличието на бял прах (зеолити)
върху дрехите след цикъла на
изпиране. Това не се отлага в тъканите
и не променя цветовете.
Регистрирайте вашият продукт!
Не губете време. Регистрирайте вашата
машина веднъж и открийте предимствата,
на които имате право.Открийте как на
www.registercandy.com или се обадете.
- пяна във водата при последното
изплакване: тава не показва слабо
изплакване.
- пяна: Това се дължи на анионните
повърхностноактивни вещества, намиращи
се в детергентите, които
често е
трудно да се отстранят от прането.
В този случай, не изплаквайте отново
за да отсраните този ефект: няма да
помогне
Производителя, не носи отговорност
за каквито и да било печатни грешки в
книжката съпътсващта този продукт.
Също така си запазва правото да
прави всякакви промени в своите
продукти, които счита за полезни,
без да променят основните им
характеристики.
Ако се появи проблем с и подозирате
неизправност на машината незабавно
се свържете с оторизираният сервиз на
Candy.
Вие също можете да се регистрирате за
сервизен план Candy за да получите
безплатен сервиз и след като изтече
гаранцията.
Внимание: обаждането не е безплатно.
Candy ви препоръчва винаги за
използвате оригинални резервни части,
налични в оторизираният ни сервиз.
18
fkhldsk
- GSVD (8÷11) -
15.12 - 43012821 - Canon Italia - Business Services Channel - Printed in Italy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising