Candy | EVO 1072D/1-S | Candy EVO 1072D/1-S Benutzerhandbuch

Candy EVO 1072D/1-S Benutzerhandbuch
DE
SL
PT
ES
HU
Bedienungsanleitung
Navodilo za uporabo
Instruções de Utilização
Instrucciones para el uso
Használati utasítás
DE
HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!
âESTITAMO!
Mit dem Kauf dieses Candy
Elektrogerätes haben Sie
bewiesen, daß Sie stets nur
das Beste wählen - ohne
Kompromisse.
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete
kompromisnih re‰itev in da
ste kupec, ki hoãe le
najbolj‰e.
Candy freut sich, Ihnen diese
neue Waschmaschine
anbieten zu können. Sie ist
das Ergebnis jahrelanger
Forschung und einer
Markterfahrung, die im
ständigen direkten Kontakt
mit dem Verbraucher gereift
ist. Sie haben mit diesem
Gerät Qualität, lange
Lebensdauer und einen
hohen Leistungsstandard
gewählt.
Candy bietet Ihnen darüber
hinaus eine breite Palette
weiterer elektrischer
Haushaltsgeräte:
Waschmaschinen,
Geschirrspüler,
Wäschetrockner,
Elektroherde,
Mikrowellenherde, Backöfen
und Kochfelder, Kühl - und
Gefrierschränke.
Fragen Sie Ihren Fachhändler
nach dem kompletten
Candy Katalog.
Lesen Sie bitte aufmerksam
die Anweisungen, die Sie in
diesem Heft finden. Sie finden
dort wichtige Hinweise zur
sicheren Installation, zur
Bedienung, zur Pflege und zur
optimalen Verwendung der
Waschmaschine.
Bewahren Sie das Heft für
eine spätere Nutzung gut auf.
Geben Sie bitte in allen
Mitteilungen an Candy oder
an Ihre zuständige
Kundendienststelle stets das
Modell, die Nummer und die
G-Nummer (falls vorhanden),also praktisch alle Angaben
des Typenschildes -, an.
2
SL
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj,
rezultat dolgoletnih
raziskovanj in izku‰enj, ki
smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci.
Izbrali ste kakovost,
vzdrÏljivost in zanimivo
obliko.
Razen stroja, ki ste ga izbrali,
pa imamo na izbiro ‰e
pomivalne in su‰ilne stroje,
prostostojeãe ‰tedilnike,
kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice,
vgradne peãice in ‰tedilnike
ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte
najnovej‰i Candyjev
katalog.
Uporaba tega novega
pralnega stroja je
enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno
preberete NAVODILO ZA
UPORABO in ga v celoti
upo‰tevate.
V navodilu so navedene vse
pomembne informacije v
zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo
stroja.
Priporoãamo, da skrbno
shranite to knjiÏico z navodili,
da jo boste lahko prebrali
tudi kdaj kasneje, ãe bo
potrebno.
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega
stroja poklicati enega od
na‰ih serviserjev mu
obvezno sporoãite oznako
modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe
je navedena na plo‰ãici s
tehniãnimi podatki, ki je
pritrjena na stroju.
PT
ES
HU
PARABÉNS!
ENHORABUENA
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ao adquirir este
electrodoméstico Candy,
demonstrou não estar
disposta a contentar-se com
qualquer coisa: você quer o
melhor!
Con la compra de este
electrodoméstico Candy;
usted ha demostrado no
conformarse con cualquier
cosa: usted quiero lo mejor.
Ennek a Candy háztartási
készüléknek a
megvásárlásával Ön
megmutatta, hogy nem fogadja
el a kompromisszumokat:
csakis a legjobbat akarja.
A Candy alegra-se de lhe
poder oferecer esta nova
máquina de lavar roupa,
resultado de anos de
investigação e de
experiência de mercado,
em contacto directo com
os nossos clientes. Ao
escolher esta máquina, está
a escolher a qualidade, a
durabilidade e as
características excepcionais
que ela tem para oferecer.
Candy se complace en
ofrecerle esta nueva
lavadora, fruto de años de
investigación y de
experiencia en el marcado
y del contacto directo con
los Consumidores. Usted ha
escogido la calidad, la
duración y las enormes
prestaciones que esta
lavadora le ofrece.
A Candy örömmel mutatja be
Önnek új mosógépét, amely
több éves kutatás és a
vevŒkkel fennálló közvetlen
kapcsolat révén szerzett piaci
tapasztalat eredménye. Ön a
mosógép által nyújtott
minŒség, tartósság és kiváló
teljesítmény mellett döntött.
Mas a Candy orgulha-se
ainda da vasta gama de
electrodomésticos que
coloca à disposição dos
seus clientes: máquinas de
lavar roupa, máquinas de
lavar loiça, máquinas de
lavar e de secar, fogões,
micro-ondas, fornos e
placas de fogão, frigoríficos
e congeladores.
Candy le ofreces además,
una amplia gama de
electrodomésticos:
lavadoras, lavavajillas,
lavadoras-secadoras,
cocinas, microondas, hornos
y encimeras, frigoríficos y
congeladores.
Peça ao seu agente da
especialidade que lhe dê o
catálogo dos
electrodomésticos Candy.
Solicite a su vendedor el
catálogo completo de la
gama de productos Candy.
Leia este livro de instruções
atentamente. Ele contém
não só informações
importantes sobre a
instalação, a utilização e a
manutenção seguras da
sua máquina, mas também
conselhos úteis sobre como
tirar o melhor proveito da
sua máquina.
Preserve este livro
cuidadosamente,
mantendo-o à mão para
futuras consultas.
Quando contactar o seu
agente Candy ou os
Serviços de Assistência
Técnica refira sempre o
modelo e o número da sua
máquina, bem como o
número G (se aplicável).
Todas estas referências se
encontram na
placadedecaracterísticas
da sua máquina.
Le rogamos lea
atentamente la información
contenida en este manual
ya que proporciona
importantes instrucciones
sobre seguridad en su
instalación, uso,
mantenimiento y algunos
consejos prácticos para que
ested saque el mejor
provecho de su lavadora.
Conserve este manual para
cualquier consulta posterior.
Cuando se ponga en
contacto con Candy o con
sus centros de Asistencia
mencione siempre el
Modelo, el n° y el número G
(si lo tiene).
Es decir todo lo que viene
anotado en el recuadro.
A Candy sokféle más
háztartási gépet is kínál:
mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint hıtŒés fagyasztógépeket.
A Candy termékek teljes
katalógusát kérje helyi
kiskereskedŒjétŒl.
Kérjük, hogy figyelmesen
olvassa el ez a füzetet, mert
fontos útmutatásokkal szolgál
a készülék biztonságos
telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokat
ad a legkedvezŒbb
eredmények eléréséhez a
mosógép használata során.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató
füzetet biztonságos helyen,
hogy a késŒbbiek során is
bármikor belelapozhasson.
A Candy szerviz
felkeresésekor mindig adja
meg a típust, a típusszámot és
a G-számot (lásd a készülék
adatlapját).
3
DE
4
SL
KAPITEL
POGLAVJE
CAPÍTULO
CAPÍTULO
FEJEZET
INHALT
KAZALO
Einleitung
Uvod
Allgemeine Hinweise zur
Lieferung
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
1
Garantie
Garancija
2
Sicherheitsvorschriften
Varnostni predpisi
3
Technische Daten
Tehniãni podatki
4
Inbetriebnahme, Installation
Namestitev in prikljuãitev
stroja
5
Bedienungsanleitung
Opis stikalne plo‰ãe
6
Programmtabelle
Razpredelnica s programi
7
Programm/Temperaturwahl
Izbiranje programov in
temperatur
8
Waschmittelbehälter
Predalãek za pralna
sredstva
9
Das Produkt
Priprava perila na pranje
10
Waschen
Razpredelnica programov
pranja
11
Reinigung und allgemeine
Wartung
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
12
Fehlersuche
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
13
PT
ES
HU
INDICE
ÍNDICE CAPÍTULO
TARTALOMJEGYZÉK
Introdução
Introduccíon
Bevezetés
Verificações a efectuar
quando a máquina lhe for
entregue
Notas generales a la
entrega
Általános szállítási tájékoztató
Garantia
Garantía
Garancia
Instruções de segurança
Normas de seguridad
Biztonsági intézkedések
Dados técnicos
Datos técnicos
Mıszaki adatok
Instalação
Puesta en funcionamiento
instalación
A készülék elhelyezése és
telepítése
Descrição dos comandos
Descripción de los mandos
A készülék kezelése
Tabela de programas de
lavagem
Tabla de programas
Programtáblázat
Selecção dos programas
Seleción
Programválasztás
Colocação do detergente
Cubeta del detergente
Mosószertároló fiók
Separação das peças de
roupa
El producto
A termék
Lavagem
Lavado
Mosás
Limpeza e manutenção da
máquina
Limpieza y mantenimiento
ordinario
Tisztítás és karbantartás
Eliminação de avarias
Causas de averías
Hibakeresés
5
DE
SL
KAPITEL 1
1. POGLAVJE
ALLGEMEINE
HINWEISE ZUR
LIEFERUNG
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
Kontrollieren Sie bei
Anlieferung des Gerätes, ob
das folgende Zubehör
mitgeliefert wurde:
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
A) BEDIENUNGSANLEITUNG
A) NAVODILO ZA
UPORABO
B) VERZEICHNIS DER
KUNDENDIENSTSTELLEN
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
C) GARANTIESCHEIN
C) GARANCIJSKI LIST
D) STÖPSEL
D) POKROVâKI
E) ROHRBOGEN FÜR
ABLAUFSCHLAUCH
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
F) EINSATZ FÜR
FLÜSSIGWASCHMITTEL
BZW. BLEICHMITTEL
F) POSODICO ZA TEKOâI
DETERGENT ALI BELILO
A
B
C
BITTE GUT AUFBEWAHREN
Gerät bei Lieferung auf
eventuelle
Transportschäden
untersuchen und
gegebenenfalls beim
Händler reklamieren.
6
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
D
F
E
PT
ES
HU
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 1
1. FEJEZET
VERIFICAÇÕES A
EFECTUAR QUANDO
A MAQUINA LHE
FOR ENTREGUE
NOTAS GENERALES
DE ENTREGA
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
Ao receber a máquina,
verifique se os seguintes
componentes, que deverá
manter num local seguro e
à mão, lhe foram entregues
juntamente com a máquina:
A la entrega compruebe
que con la máquina estén:
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
A) MANUAL DE
INSTRUÇÕES
A) MANUAL DE
INSTRUCCIONES
B) DIRECCIONES DE
ASISTENCIA TÉCNICA
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
C) GARANCIAJEGY
C) CERTIFICADO DE
GARANTIA
C) CERTIFICADOS DE
GARANTÍA
D) TAMPÖES
D) TAPONES
E) CURVA PARA O TUBO
DE ESGOTO
E) CURVAS PARA EL TUBO
DE DESAGÜE
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
F) COMPARTIMENTO DE
DETERGENTE LÍQUIDO
OU BRANQUEADOR
LÍQUIDO
F) DEPÓSITO
DETERGENTE LÍQUIDO
O BLANQUEADOR.
F) FOLYÉKONY
MOSÓSZER- VAGY
FOLYÉKONY
FEHÉRÍTÃTÁROLÓ
REKESZ (TARTÁLY)
GUARDE ESTES
COMPONENTES BEM.
Verifique igualmente se a
máquina não sofreu
quaisquer danos durante o
transporte. Caso a máquina
esteja danificada entre
imediatamente em
contacto com o Centro de
Assistência Técnica mais
próximo.
CONSÉRVELOS
y compruebe que no haya
sufrido desperfectos durante
el transporte, en caso
contrario llame al centro
Candy más cercano.
D) ZÁRÓSAPKA
EZEKET A
TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba a
Candy szervizzel.
7
DE
KAPITEL 2
2. POGLAVJE
GARANTIE
GARANCIJA
Die Vorlage der OriginalKaufrechnung ist
Voraussetzung für die
Inanspruchnahme einer
Garantieleistung durch
den Werkskundendienst.
Die detaillierten
Garantiebedingungen
entnehmen Sie bitte den
beigefügten Unterlagen
"European Guarantee".
Bewahren Sie die
Kaufrechnung gut auf Und
zeigen Sie diese im
Servicefall dem
Kundendiensttechniker, um
Ihren
Garantieanspruch
nachzuweisen.
SERVICENUMMER FÜR DEN
KUNDENDIENST
Im Servicefall wenden Sie
sich bitte an unseren
autorisierten
Werkskundendienst. Bitte
schauen Sie in den
mitgelieferten
Garantieunterlagen nach.
WO KANN ICH DIE
MATRIKELNUMMER DES
GERÄTES FINDEN?
Um eine schnelle und
effektive Hilfe zu leisten,
braucht der Kundendienst
das Gerätemodell und die
Matrikelnummer laut
Typenschild. Das ist eine 16stellige Zahl, die mit 3
anfängt und sich im
Bullaugenbereich befindet.
Teilen Sie diese Nummer
stets dem Kundendienst
mit, wenn Sie ihn
benötigen.
GIAS SERVICE
☎ 0820.220.224
0848.780.780
A
CH
01805.625.562 DE
8
SL
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani na‰e
tehniãne sluÏbe, oziroma
na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Candyjevih aparatov v
garancijskem roku.
PT
ES
HU
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 2
2. FEJEZET
GARANTIA
CONDIÇÕES DE
GARANTIA
GARANTIA
GARANCIA
Este electrodoméstico está
abrangido por uma Garantia.
Para beneficiar desta garantia
deverá apresentar o certificado
de “Garantia Internacional” ,
devidamente preenchido com o
nome e morada do consumidor
final, modelo e número de série
do aparelho e data de compra,
além de devidamente
autenticado pelo lojista. Este
documento ficará sempre na
posse do consumidor.
Durante o período de Garantia os
Serviços de Assistência Técnica
efectuarão a reparação de
qualquer deficiência no
funcionamento do aparelho
resultante de defeito de fabrico.
A Garantia não inclui
deslocações a casa do cliente,
que serão debitadas de acordo
com a taxa de deslocação em
vigor a cada momento.
Exceptua-se a 1a deslocação se
se efectuar no primeiro mês de
vigência da Garantia, que será
gratuita.
A Garantia não inclui:
– Anomalias ocasionadas por
mau trato, negligência ou
manipulação contrária às
instruções contidas no manual,
modificação ou incorporação de
peças de procedência diferente
da do aparelho, aplicadas por
serviços técnicos não autorizados.
– Defeitos provocados por curto- circuito ou injúria mecânica.
– Qualquer serviço de instalação
ou explicação do funcionamento
do aparelho em casa do cliente.
– Indemnizações por danos
pessoais ou materiais causados
directa ou indirectamente.
– Troca do aparelho.
Este aparato va
acompañado de un
Certificado de Garantia
donde usted
puede comprobar las
condiciones y terminos de la
garantia.
A készülékhez garanciajegyet
mellékeltünk, amely a fix
kiszállási díjon kívül
a vásárlás napjától számított
egy évig a Candy szerviz
díjmentes igénybevételét
teszi lehetŒvé.
SERVICIO POST VENTA
☎ 902. 100. 150
Serviço Pós-Venda
Com o objectivo de satisfazer
cada vez mais o consumidor final,
colocamos à vossa disposição a
nossa Rede Nacional de
Assistência Técnica, com pessoal
técnico devidamente
especializado.
9
SL
DE
KAPITEL 3
3. POGLAVJE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
VARNOSTNI
PREDPISI
ZUR BEACHTUNG:
BEI REINIGUNG UND
WARTUNG DES
GERÄTES
● Netzstecker ziehen.
● Wasserzufuhr sperren.
● Alle Candy Geräte sind
geerdet.
Versichern Sie sich, daß Ihr
Stromnetz geerdet ist. Sollte
dies nicht der Fall sein, rufen
Sie einen Fachmann.
Das Gerät entspricht
den Europäischen Richtlinien
73/23/CEE und 89/336/CEE,
ersetzt durch 2006/95/CE
bzw. 2004/108/CE , und deren
nachträglichen
Veränderungen.
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE
NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
● Zaprite pipo za dotok
vode.
● Vsi Candyjevi gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
Aparat je skladen z
doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloãili 2006/95 in 2004/108
ter kasnej‰imi modifikacijami.
● Z vlaÏnimi rokami ali
● Benutzen Sie nach
Mögkichkeit keine
Verlängerungskabel in
Feuchträumen.
ACHTUNG:
JE NACH
WASCHPROGRAMM
KANN SICH DAS
WASSER BIS AUF 90° C
AUFHEIZEN.
● Vor dem Öffnen des
Bullauges sicherstellen, daß
kein Wasser mehr in der
Trommel steht.
10
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
● Ne uporabljajte podalj‰kov
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
PT
ES
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 3
INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA
NORMAS DE
SEGURIDAD
IMPORTANTE:
ESTAS INSTRUÇÕES
SÃO EXTREMAMENTE
IMPORTANTES PARA
TODAS AS OPERAÇÕES
DE LIMPEZA E DE
MANUTENÇÃO.
● Deslige o aparelho da
corrente, retirando a ficha do
respectivo cabo de
alimentação da tomada.
● Feche a torneira de
alimentação de água.
● Todos os electrodomésticos
Candy têm ligação à terra.
Assegure-se de que a instalação
eléctrica a que a máquina está
ligada se encontra devidamente
ligada à terra. Se tiver dúvidas ou
a instalação eléctrica não
estiver devidamente ligada à
terra, peça a um electricista
qualificado que proceda à
verificação e eventualmente à
ligação da instalação à terra.
Este aparelho está em
conformidade com as Directivas
Europeias 73/23/EEC e
89/336/EEC, substituídas pelas
2006/95/EC e 2004/108/EC, e
respectivas alterações
posteriores.
● Nunca toque no equipamento
com as mãos ou os pés
molhados ou húmidos.
● Não utilize os seus
electrodomésticos quando
estiver descalça.
● Evite usar cabos de extensão
em compartimentos com
banheira ou chuveiro; se,
eventualmente, tiver de optar
por essa solução, faça-o com o
maior cuidado.
ATENÇÃO:
DURANTE O CICLO
DE LAVAGEM A ÁGUA
PODE ATINGIR UMA
TEMPERATURA DE 90°C.
● Antes de abrir a porta da
máquina de lavar roupa
certifique-se de que o tambor já
não tem água.
ATENCION:
PARA CUALQUIER
TRABAJO DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
● Desenchúfela.
HU
3. FEJEZET
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
● Húzza ki a csatlakozódugót!
● Cierre el grifo del agua.
● Zárja el a vízcsapot!
● Candy provede a todas
● A Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz!
sus máquinas de toma de
tierra.
Asegúrese de que la
instalación electrica tenga
toma de tierra, en caso
contrario llame a un Servicio
cualificado.
Aparato confrome a la
Directiva Europea 73/23/CEE
e 89/336/CEE , sustituida
respectivamente de
2006/95/CE y 2004/108/CE ,
y sucesivas modificaciones.
● No toque el aparato con
las manos, los pies mojados o
húmedos.
● No use el aparato estando
descalzo.
● No use, si no es con
especial cuidado, alargos en
cuartos de baño o aseos.
ATENCION:
DURANTE EL LAVADO EL
AGUA PUEDE
ALCANZAR LOS 90°C.
● Antes de abrir el ojo de
buey, asegúrese de que no
haya agua en el tambor.
A készülék megfelel a
2006/95/EK és a 2004/108/EK
irányelvvel felváltott, és a
késŒbbiekben módosított
73/23/EGK és 89/336/EGK
európai irányelveknek.
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!
● Ne használja a készüléket
ha Ön mezítláb van!
● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket használ.
Hacsak lehet, kerülje a
hosszabbító kábelek
használatát.
FIGYELMEZTETÉS:
MOSÁS KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE
A 90°C-OT IS ELÉRHETI.
● A mosógép ajtajának a
kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy
nincs-e víz a dobban!
11
DE
● Gerät nicht an Adapter oder
Mehrfachsteckdosen
anschließen.
● Kinder oder Personen mit
eingeschränkten körperlichen
oder geistigen Fähigkeiten oder
mit ungenügenden Kenntnissen
und Erfahrung dürfen nur dann
das Gerät benutzen, wenn sie
beaufsichtigt werden oder
hinreichend Anweisungen zur
sicheren Behandlung des
Gerätes durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person
erhalten haben.
Kinder sind zu beaufsichtigen, um
sicher zu stellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
● Ziehen Sie den Stecker immer
am Stecker selbst aus der
Steckdose.
● Setzen Sie das Gerät keinen
Witterungseinflüssen (Regen,
Sonne usw.) aus.
● Das Gerät niemals an den
Schaltknöpfen oder am
Waschmittelbehälter anheben.
● Während des Transportes mit
einer Sackkarre das Gerät nicht
auf das Bullauge lehnen.
Wichtig!
Falls Sie das Gerät auf einen
Teppich oder Teppichboden
aufstellen, achten Sie darauf, daß
die Lufteinlässe am Boden des
Gerätes nicht verstopft werden.
● Stets, wie auf der Zeichnung
dargestellt, zu zweit anheben.
● Bei eventuellen Defekten und
Fehlfunktionen das Gerät
abschalten, die Wasserzufuhr
unterbrechen und die
Waschmaschine nicht
gewaltsam öffnen. Bei
anfallenden Reparaturen
wenden Sie sich bitte
ausschließlich an die
Kundendienststelle der Firma
Candy und bestehen Sie auf die
Verwendung von
Originalersatzteilen. Die
Nichtbeachtung der o.a.
Vorschriften kann zur
Beeinträchtigung der Gerätesicherheit führen.
● Wenn das Gerät einmal
ausgedient hat, entsorgen Sie es
bitte ordnungsgemäß über Ihren
Fachhändler oder die
kommunalen
Entsorgungseinrichtungen.
● Sollte das Netzkabel
beschädigt sein, muß dieses mit
dem speziellen Netzkabel ersetzt
werden, das vom
Gias-Kundendienst zur Verfügung
gestellt werden kann.
12
SL
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov ali
razdelilnikov.
● Osebe (vkljuãno z otroci) z
zmanj‰animi fiziãnimi,
zaznavnimi ali du‰evnimi
sposobnostmi ter osebe, ki
nimajo zadostnih izku‰enj ali
predznanja, smejo uporabljati
aparat le pod nadzorom in z
navodili oseb, ki so seznanjene s
pravilno uporabo aparata in ki
so odgovorni za njihovo varnost.
Otroke med uporabo aparata
nadzirajte. Poskrbite, da se ne
bodo igrali z aparatom.
● Ne vlecite prikljuãnega kabla
ali celo aparata samega, ãe
Ïelite iztakniti vtiã iz vtiãnice.
● Elektriãni aparati ne smejo biti
izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so npr.
deÏ, sonce ipd.
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju ne
dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani stroja
(tj., strani, kjer so name‰ãena
vrata) na voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki je
prekrit s tekstilnimi oblogami,
skrbno preverite, ãe vlakna take
talne obloge ne zapirajo
odprtin za zraãenje, ki so
name‰ãene na spodnjem robu
stroja.
Stroj morata dvigniti vedno dve
osebi, tako kot je prikazano na
skici.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja stroja,
stroj takoj izklopite in iztaknite
vtikaã iz vtiãnice ter zaprite pipo
za dotok vode do stroja. Nato
pokliãite enega od
poobla‰ãenih Candyjevih
serviserjev, da vam stroj
popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo originalnih
Candyjevih rezervnih delov.
Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na varno in
pravilno delovanje stroja.
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko nabavite
kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
PT
ES
● Não utilize adaptadores ou
fichas múltiplas.
● No use adaptadores o
enchufes múltiples.
● Este aparelho não está
indicado para ser utilizado por
crianças e por pessoas
incapazes ou inexperientes no
que toca à utilização do
produto, excepto se forem
devidamente supervisionadas
ou instruídas sobre a utilização
do aparelho por uma pessoa
responsável pela sua
segurança.
● Este aparato no esta
destinado a ser usado por
niños, personas
discapacitadas o inexpertas
en su uso a no ser que sean
vigiladas o instruidas sobre el
uso del aparato por una
persona responsable de su
seguridad.
As crianças devem ser
vigiadas de modo a assegurar
que não brinquem com o
aparelho.
Vigile a los niños de manera
que se asegure que no
juegan con el aparato.
● Nunca puxe pelo cabo ou
● No tire del cable de
alimentación, ni del aparato,
para desconectar la toma
de corriente.
● Proteja o seu
● No deje el aparato a la
intemperie o expuesto a la
acción de los agentes
atmosfericos (lluvia, sol, etc..).
pelo próprio
electrodoméstico para retirar
a ficha do electrodoméstico
da tomada.
electrodoméstico dos
elementos (chuva, sol, etc.).
● Se tiver de deslocar a sua
máquina ou de a mudar de
lugar, nunca pegue nela
pelos botões ou pela gaveta
para detergente.
● Durante o transporte nunca
deite a máquina sobre o lado
da porta.
Atenção: Se o
electrodoméstico for
instalado num local
alcatifado, deverá assegurarse de que as aberturas de
ventilação inferiores não
fiquem tapadas ou
obstruídas.
● Tal como a figura ilustra, a
máquina deverá ser sempre
erguida por duas (2) pessoas.
● Se a sua máquina se
avariar ou deixar de trabalhar
correctamente, desligue-a,
feche a alimentação de
água e não tente repará-la.
Qualquer trabalho de
reparação deverá ser sempre
feito por um técnico
autorizado Candy, devendo
sempre ser instaladas peças
sobressalentes originais.
O incumprimento desta
norma poderá acarretar
sérias consequências para a
segurança dos equipamentos.
● Se o cabo de alimentação
de energia, a ser ligado à
rede, estiver danificado,
deverá ser substituido por um
cabo específico, que poderá
adquirir directamente aos
serviços de Assistência
Técnica Candy.
● En caso de traslado no la
sujete nunca por los mandos
ni por la cubeta de
detergente.
HU
● Ne használjon adaptereket
és elosztókat.
● A készüléket nem
használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességı, illetve
tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkezŒ
személyek (gyerekek sem),
hacsak a biztonságukért felelŒs
személy nem felügyeli a
készülék használatát.
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
● A csatlakozókábelt vagy
magát a készüléket megrántva
ne húzza ki
a csatlakozódugót a fali aljzatból.
● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● Ha máshová szeretné helyezni
a készüléket, soha ne emelje
meg azt
a gomboknál vagy a fióknál
fogva.
● Durante su transporte no
apoye el ojo de buey en la
carretilla.
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
Importante!
Si se va a instalar el aparato
sobre una alfombra o
moqueta, es necesario tener
cuidado para evitar que se
obstruyan las rejillas de
ventilación situadas en la
base de la lavadora.
FONTOS!
ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen
arra, hogy az alsó
szellŒzŒnyílások ne duguljanak
el.
● Levántela ayudado por
otra persona tal como
aparece en la figura.
● A készüléket az ábrán látható
módon párban kell megemelni.
● En caso de avería y/o mal
functionamiento del
aparato, desconéctelo,
cierre el grifo del agua y no
manipule el
electrodoméstico. Para su
eventual reparación diríjase
únicamente a un centro de
Asistencia Técnica Candy y
solicite el uso de recambios
originales. El incumplimiento
de estas sugerencias puede
comprometer la seguridad
del aparato.
● Si el cable de alimentación
resultase dañado, tendrá
que ser sustituido por un
cable especiäl disponible en
el servicio de asistencia
técnica.
● Hiba és/vagy hibás mıködés
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
hozzá a készülék szakszerıtlen
javításához.
A készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy szervizhez és
kérjen
eredeti Candy pótalkatrészeket.
A fentiek betartásának
elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális kábellel
kell kicserélni azt.
13
SL
DE
KAPITEL 4
4. POGLAVJE
85
cm
85
cm
60 cm
52 cm
60 cm
60 cm
52
cm
52
cm
60
cm
kg
7
8
9
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
W
2150
2150
2400
ABSICHERUNG
MOâ VAROVALKE
A
10
10
16
SCHLEUDERDREHZAHL
(U/min.)
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
TECHNISCHE DATEN
TEHNIâNI PODATKI
FASSUNGSVERMÖGEN
TROCKENWÄSCHE
NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
GESAMTANSCHLUßWERT
SIEHE MATRIKELSCHILD
GL.TABLICO S PODATKI
VERIFIQUE A PLACA DE IDENTIFIÇÃO
VER TARJETA DE DATOS
LÁSD A GÉPTÖRZSLAPOT
14
WASSERDRUCK
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
MPa
min. 0,05
max. 0,8
SPANNUNG
NAPETOST
V
220-240
PT
CAPÍTULO 4
ES
CAPÍTULO 4
HU
4. FEJEZET
DADOS TÉCNICOS
DATOS TÉCNICOS
MÙSZAKI ADATOK
CARGA MÁXIMA
(ROPA SECA)
CAPACIDAD DE ROPA
SECA
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
POTÊNCIA ABSORVIDA
POTENCIA
ABSORBIDA
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
FUSÍVEL
AMPERIOS DEL FUSIBLE DE
LA RED
BIZTOSÍTÉK
VELOCIDADE
DE ROTAÇÃO (r.p.m.)
REVOLUCIONES DE
CENTRIFUGADO (Rev./min.)
CENTRIFUGÁLÁS
PRESSÃO DO SISTEMA
HIDRÃULICO
PRESIÓN EN EL CIRCUITO
HIDRÁULICO
VÍZNYOMÁS
TENSÃO
TENSION
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
15
DE
KAPITEL 5
5. POGLAVJE
INBETRIEBNAHME
INSTALLATION
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
Gerät ohne
Verpackungsunterteil in die
Nähe des Aufstellungsortes
bringen.
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
Schneiden Sie das
Kunststoffband der
Schlauchbefestigung durch.
Achten Sie darauf, den
Schlauch und das Kabel
nicht zu beschädigen.
Previdno prereÏite
jermenãek, ki pridrÏuje
prikljuãni kabel in odtoãno
cev.
Schrauben Sie die 4
Schrauben (A) auf der
Rückseite ab und entfernen
Sie die 4 Distanzstücke (B).
Odvijte 4 vijake (A) in
odstranite 4 podloÏke (B).
Schließen Sie die 4
Öffnungen mit den im
Beipack mitgelieferten
Stöpseln.
Zakrijte luknje s priloÏenimi
pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za
uporabo.
ACHTUNG:
DIE VERPACKUNG IST IN
DEN HÄNDEN VON
KINDERN EINE
GEFAHRENQUELLE. BITTE
ENTSORGEN SIE DAS
VERPACKUNGSMATERIAL
ORDNUNGSGEMÄß.
16
SL
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
PT
ES
HU
CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 5
5. FEJEZET
INSTALAÇÃO
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
INSTALACIÓN
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
Coloque a máquina, sem a
base da embalagem, perto
do local onde vai ficar
permanentemente
instalada.
Ponga la máquina cerca
del lugar de uso sin la base
del embalaje.
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a végleges
felállítási helyére.
Corte cuidadosamente a
correia de segurança que
segura o fio principal e o
tubo da mangueira.
Cortar las cintas que rodean
el tubo, prestando atención
de no dañar el mismo ni el
cable electrico.
Remova os 4 parafusos
fixadores assinalados e as 4
porcas assinaladas.
Tape os 4 buracos utilizando
as tampas que vêm no
pack do manual de
instruções.
ATENÇÃO:
NÃO DEIXE A
EMBALAGEM DA
MÁQUINA OU OS SEUS
COMPONENTES AO
ALCANCE DE
CRIANÇAS: ELA É UMA
POTENCIAL FONTE DE
PERIGO.
Destornille los 4 tornillos (A)
del lado posterior y extraer
los 4 distanciales (B)
Tapar los 4 orificios utilizando
los tapones contenidos en
la bolsa de instrucciones.
ATENCIÓN:
NO DEJE AL ALCANCE
DE LOS NIÑOS LOS
ELEMENTOS DE
EMBALAJE YA QUE
PUEDEN SER
PELIGROSOS.
Óvatosan vágja le a
rögzítŒszalagot, amely a
hálózati kábelt és az elvezetŒ
tömlŒt tartja.
Távolítsa el a 4 db „A” jelı
rögzítŒcsavart, és vegye ki a 4
db „B” jelı távtartót.
Helyezze be a 4 furatba a
kezelési utasítást tartalmazó
csomagban található
védŒdugókat.
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
17
DE
Befestigen Sie die gewellte
Bodenplatte wie in der
Abbildung dargestellt.
Den Zulaufschlauch an den
Wasserhahn anschließen.
Beim Anschließen des
Zulaufschlauchs ist die
Benutzung einer Rohrzange zu
vermeiden. Handfestes Ziehen
reicht völlig aus.
Das Gerät muß an die
Wasserversorgung mit neuen
Schläuchen angeschlossen
werden.
Alte Schläuche dürfen nicht
wiederverwendet werden.
ACHTUNG:
WASSERHAHN NOCH NICHT
ÖFFNEN.
Die Waschmaschine an die
Wand rücken, darauf achten,
daß dabei der Schlauch nicht
verkrümmt oder eingeengt
wird.
Ablaufschlauch am
Wannenrand
befestigen, oder an einem
festen Abfluß von mindestens
50 cm Höhe anbringen, dessen
Durchmesser größer ist als der
des
Waschmaschinenschlauchs.
Falls erforderlich den
mitgelieferten starren
Rohrbogen benutzen.
SL
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
Type 1
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
Type 2
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ‚E NE
ODPRITE!
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
max 100 cm
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
PT
HU
ES
Fixe a placa de material
ondulado no fundo da
mãquina, da forma indicada
na figura.
Aplique la lamina de
polionda como se muestra
en la figura.
Ligue a mangueira de
admissão de água à torneira
de alimentação.
Conecte el tubo del agua
al grifo.
Os acessórios devem estar
ligados à torneira da água,
usando mangueiras novas.
As mangueiras não devem
ser reutilizadas.
ATENÇÃO:
NÃO ABRA A TORNEIRA!
El aparato debe ser
conectado a la red
hidraulica sólo con los
nuevos tubos de carga
disponibles en dotación.
Los viejos tubos de carga no
tienen que ser reutilizados.
ATENCIÓN:
NO ABRA EL GRIFO.
Encoste a máquina à parede.
Prenda o fim da mangueira
de esgoto por cima da borda
da bacia ou do tubo de
descarga, assegurando-se de
que não esteja torcida ou
dobrada.
Acerque la lavadora a la
pared procurando que no
se formen curvas o
estrangulamientos, fije el
tubo desagüe al borde de
la pila.
Sempre que possível, utilize um
tubo de esgoto fixo com um
diâmetro superior ao da
mangueira de esgoto da
máquina de lavar, a fim de
permitir a saída do ar.
O topo da mangueira de
esgoto deverá estar a uma
altura mínima de 50 cm.
o mejor aún, a un desagüe
fijo, con un diámetro mayor
que el del tubo de la
lavadora, a una altura
mínima de 50 cm.
En caso necesario, utilice la
curva rígida adjunta.
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
FONTOS!
NE NYISSA KI EZZEL
EGYIDEJÙLEG A CSAPOT.
Állítsa a mosógépet a fal mellé.
Akassza a kifolyócsövet a kád
peremére úgy, hogy a csŒ ne
tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg.
Ennél jobb megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix elvezetŒ
nyílásra csatlakoztatja,
amelynek az átmérŒje nagyobb
a kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm magasságban
van.
Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.
Se necessário use a curva
rígida fornecida juntamente
com a máquina.
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
DE
SL
Richten Sie das Gerät mit
den 4 Verstellfüßen
waagerecht aus:
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
a) Kontermuttern im
Uhrzeigersinn lösen.
a) Matico, s katero je pritrjena
nogica sprostite tako, da jo
odvijete z
ustreznim kljuãem.
b) Standfuß einregulieren, bis
das Gerät genau
ausgerichtet ist (möglichst
mit der Wasserwaage
justieren!).
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
c) Kontermuttern (gegen
den Uhrzeigersinn) festziehen.
c) Po konãanem izravnavanju
nogico ponovno pritrdite tako,
da jo z ustreznim kljuãem
privijate v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev dokler
se povsem ne prileÏe dnu
stroja.
Wichtig: Sollte das Gerät auf
einen Sockel aufgestellt
werden, ist es durch eine
Sockelbefestigung zu sichern.
Erkundigen Sie sich bitte
hierfür im Fachhandel.
Der Hersteller haftet nicht für
unsachgemäße Aufstellung
und Installation.
Sicherstellen, daß der
Schalter auf “OFF” steht, und
das Bullauge geschlossen ist.
A
B
Prepriãajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloÏaju in da so vrata stroja
zaprta.
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
Stecker einstecken.
ACHTUNG:
Falls das Netzkabel
ausgetauscht werden sollte,
achten Sie beim Anschluss
der einzelnen Kabel
unbedingt auf die folgende
Farbenbelegung:
POZOR:
ãe je treba zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, prikljuãite Ïice
skladno s spodaj navedenimi
barvami/kodami:
BLAU
- NULLLEITER (N)
MODRA
- NULA (N)
BRAUN
- PHASE (L)
RJAVA
- FAZA (L)
GELB-GRÜN
- ERDE (
)
Nach der Installation muß der
Anschluß zugänglich sein.
20
RUMENA-ZELENA - OZEMLJITEV (
)
Stroj mora biti name‰ãen tako,
da lahko vtiãnico doseÏete v
vsakem trenutku.
C
PT
ES
HU
Use os 4 pés para nivelar a
máquina com o chão:
Nivele la máquina con los 4
pies.
A gép vízszintbe állításához
használja a 4 lábat.
a) Rode a porca no sentido
dos ponteiros do relógio para
soltar a rosca de fixação do
pé.
a) Girar la tuerca en el sentido
de las agujas del reloj para
desbloquear el tornillo del pie.
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával megegyezŒ
irányban (jobbra),
hogy szabaddá váljon
lábszabályozó csavar.
b) Rode a pé para o erguer
ou baixar até estar
firmemente assente no chão.
b) Girar el pie y hacerlo bajar o
subir hasta conseguir su
perfecta adherencia al suelo.
c) Fixe o pé nessa posição
rodando a porca no sentido
contrário co dos ponteiros do
relógio até embater no fundo
da máquina.
c) Bloquear el pie girando la
tuerca en el sentido contrario a
las agujas del reloj hasta que se
adhiera al fondo de la
lavadora.
Assegure-se que o botão está
em posição de desligado
(OFF) e a porta está fechada
Verificar que el mando de los
porgramas esté en posición
OFF y que la escotilla esté
cerrada.
Ügyeljen arra, hogy a gomb a „KI”
helyzetben legyen, és az ajtó
legyen becsukva.
Enchúfela.
Dugja be a csatlakozódugót.
ATENÇÃO:
Se for necessário proceder à
substituição do cabo de
alimentação de energia, ao
efectuar a ligação dos fios
individuais, deve sempre
certificar-se de que respeita o
seguinte código de cores:
ATENCIÓN:
En el caso que sea necesario
sustituir el cable de
alimentación, asegurese de
respetar el siguiente código de
colores durante la conexión de
cada cable:
FIGYELEM!
Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor a vezetéket az
alábbi színek/kódok szerint kell
csatlakoztatni:
AZUL
- NEUTRO (N)
AZUL
- NEUTRO (N)
CASTANHO
- FASE (L)
MARRÓN
- FASE (L)
Ligue a máquina à corrente,
inserindo a ficha do
respectivo cabo de
alimentação na tomada.
AMARELO-VERDE - TERRA (
)
Depois da instalação, os
acessórios devem estar
posicionados, pelo que a
tomada deve estar num local
acessível.
AMARILLO-VERDE - TIERRA (
)
El aparato tiene que ser
colocado de forma que el
enchufe sea accesible una vez
instalado.
b) A készülék megemeléséhez
vagy lesüllyesztéséhez forgassa
el a lábat, amíg az stabilan meg
nem áll a padlón.
c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ
helyzetben az anya óramutató
járásával ellentétes irányban
(balra) csavarásával, amíg az neki
nem feszül a gép aljának.
KÉK:
- NULLAVEZETÉK (N)
BARNA:
- FESZÜLTSÉG
ALATTI VEZETÉK (L)
SÁRGA-ZÖLD: - FÖLDVEZETÉK (
)
A telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
legyen.
21
SL
DE
6. POGLAVJE
KAPITEL 6
CD H
I EF
L
B
59 Min
OFF
90° + Pre
60°C
ID
TT
R
P
O
C
A
30 Min
14 Min
40°C
ON
30°
P
50°
D
&
EcoMix
20°
DE
L IC
30°
EG
A
BEDIENUNGSELEMENTE
OPIS STIKALNE PLO·âE
Türöffnungsgriff
Roãaj vrat
A
Waschprogrammwahlschalter mit OFF
Gumb za nastavitev
rogramov pranja – gumb
programatorja
B
Start/Pause Taste
Tipka Start
C
Anzeige programmstart
Luãka start
D
Tastenanzeige
Kontrolne luãke posameznih
tipk
E
Taste “Aquaplus”
Tipka za Allergie
F
Kaltwasch Taste
Tipka za pranje s hladno vodo
G
Taste Startzeitvorwahl
Tipka za zamik vklopa
H
Taste “Schleuderdrehzahl”
Gumb za nastavitev ‰tevila
vrtljajev centrifuge
I
Display Digit
Digitalni prikazovalnik
L
Waschmittelbehälter
Predalãek za pralna sredstva
P
22
AT ES
30°
E
IX
40°
M
30°
PT
HU
ES
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 6
6. FEJEZET
DESCRIÇÃO
DOS COMANDOS
CUADRO DE MANDOS
KEZELÃSZERVEK
Manipulo para abrir a porta
Manilla apertura puerta
Ajtófogantyú
Botão de selecção do programa
de lavagem com a posição OFF
Mando selector de
programas con posición de
“OFF”
A mosóprogramok kapcsolóórabeállító gombja, „KI” helyzet
Botão início (START)
Tecla “Start/Pausa”
Start/Szünet Gomb
Indicador luminoso de
arranque do programa
Luz indicadora de inicio de
programa
Program kezdete lámpa
Luzes das teclas
Pilotos de las teclas
Nyomógombok jelzŒlámpái
Tecla Aquaplus
Tecla “No Alergias”
Aquaplus gomb
Tecla de lavagem a frio
Tecla “lavado en frío”
Hideg mosás gomb
Botão de início de
funcionamento retardado
Tecla “Inicio Diferido”
Késleltetett indítás gomb
Tecla velocidade de
centrifugação
Tecla “Regulación
Centrifugado”
„Centrifugálási sebesség”
gomb
Visor “Digital”
Display Digital
Digitális kijelzŒ
Gaveta para detergente
Cubeta del detergente
Mosószertároló fiók
23
SL
DE
BESCHREIBUNG DER
BEDIENELEMENTE
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
TÜRÖFFNUNGSGRIFF
ROâAJ VRAT
Um die Tür zu öffnen drücken
Sie auf dem Griff, wie in der
Zeichnung abgebidet.
Eine spezielle
Sicherheitsvorrichtung
verhindert, dass das Bullauge
unmittelbar nach dem
Programmende geöffnet
werden kann. 2 Minuten
nach Programmende erlischt
die Lampe, um anzuzeigen,
dass die Tür nun entriegelt ist
und geöffnet werden kann.
Vrata odprete tako, da
zavrtite roãaj, kot je to
prikazano na sliki.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa.
2 minuti po koncu programa
luãka ugasne, kar pomeni,
da je moÏno odpreti vrata.
PROGRAMMWAHLSCHALTER MIT
OFF
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
DURCH DREHEN AM
WAHLSCHALTER LEUCHTET
DAS DISPLAY AUF UND ZEIGT
DIE VOREINSTELLUNGEN DES
GEWÄHLTEN PROGRAMMS.
AM ENDE DES PROGRAMMS
ODER NACH EINER
LÄNGEREN BETRIEBSPAUSE
WIRD DIE LEUCHTKRAFT DES
DISPLAYS HERUNTERGESETZT,
UM ENERGIE ZU SPAREN.
HINWEIS: UM DAS GERÄT
AUSZUSCHALTEN,
PROGRAMMWAHLSCHALTER
AUF OFF STELLEN.
Drücken Sie die START-Taste,
um das Programm zu starten.
Während des Waschgangs
bleibt der
Programmwahlschalter bis
zum Ende des Programmes
auf dem gewählten
Programm stehen.
Am Ende des
Waschprogrammes schalten
Sie das Gerät ab durch
Drehen des Wahlschalters auf
die Position OFF.
HINWEIS:
DREHEN SIE IMMER NACH
BEENDIGUNG DES
PROGRAMMS, UND BEVOR
SIE EIN NEUES PROGRAMM
EINSTELLEN, DEN
PROGRAMMWAHLSCHALTER
AUF DIE POSITION AUS.
24
KO OBRNETE GUMB ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV, SE
PRIKAZOVALNIK OSVETLI IN
PRIKAÎEJO SE NASTAVITVE
ZA IZBRANI PROGRAM. DA
BI PRIHRANILI NA ENERGIJI,
SE PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU ALI TAKRAT, KO
STROJA NE UPORABLJATE,
KONTRAST PRIKAZOVALNIKA
ZMANJ·A.
OPOMBA: STROJ IZKLOPITE Z
OBRAâANJEM GUMBA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV NA
POLOÎAJ “OFF”
(IZKLOPLJENO).
Stroj zaÏenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraãa).
Stroj izklopite tako, da
obrnete gumb
programatorja na OFF.
OPOMBA:
GUMB
PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA OFF
PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU PRANJA OZ.
âE ÎELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
A
B
PT
ES
HU
DESCRIÇÃO DOS
COMANDOS
DESCRIPCIÓN DE
LOS MANDOS
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
MANIPULO PARA ABRIR A
PORTA
Para abrir a porta rodar o
manipulo como ilustrado na
figura.
Um dispositivo especial de
segurança previne que a
porta abra de imediato ao
fim do ciclo de lavagem. 2
minutos depois do fim do ciclo
de lavagem o indicador
luminoso apaga-se para
indicar que a porta da
máquina já pode ser aberta.
MANILLA APERTURA PUERTA
AJTÓFOGANTYÚ
Para abrir la puerta accionar
sobre la manilla girándola
como se indica en la figura.
Un dispositivo de seguridad
especial impide la apertura
inmediata de la puerta al
terminar el ciclo de lavado.
Transcurridos 2 minutos desde
el término del lavado, la luz
se apagará para indicar que
ya es posible abrir la puerta.
Az ajtó kinyitásához fordítsa
el a fogantyút az ábrán
látható módon.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági
berendezés akadályozza
meg az ajtó azonnali
kinyitását.
A mosás vége után 2 perccel
a lámpa kialszik, ami azt jelzi,
hogy ki lehet nyitni a
mosógép ajtaját.
PROGRAMA SELECTOR COM A
POSIÇÃO "OFF".
MANDO SELECTOR DE
PROGRAMAS CON POSICIÓN
DE “OFF”
A PROGRAMVÁLASZTÓ
SEMPRE QUE O BOTÃO
DESELECÇÃO DE
PROGRAMAS É RODADO, O
VISOR ILUMINA-SE PARA
MOSTRAR AS DEFINIÇÕES
PARA O PROGRAMA
SELECCIONADO. PARA UMA
POUPANÇA ENERGÉTICA, NO
FINAL DO CICLO, OU PARA
UM PERÍODO INACTIVO, O
NÍVEL DE CONTRASTE NO
VISOR SERÁ REDUZIDO.
NOTA: PARA DESLIGAR A
MÁQUINA TEM DE RODAR O
BOTÃO DE SELECÇÃO DE
PROGRAMAS PARA A
POSIÇÃO “OFF” (DESLIGADA).
Pressione a tecla
“Start/Pause” para iniciar o
ciclo seleccionado.
O botão mantém-se intacto,
mesmo quando o programa
está a decorrer.
No fim do programa desligue
a máquina de lavar rodando
o selector para a posição
“OFF”.
NOTA:
O SELECTOR DE
PROGRAMAS DEVERÁ SER
DODADO ATÉ À POSIÇÃO
“OFF” NO FIM DE CADA
CICLO DE LAVAGEM OU
QUANDO RECOMEÇAR UM
OUTRO CICLO, OU OUTRO
PROGRAMA.
GIRANDO EL MANDO, EL
DISPLAY SE ILUMINARÁ,
VISUALIZANDO LOS
PARÁMETROS DEL
PROGRAMA ELEGIDO.
AL FINAL DEL CICLO O
DESPUÉS DE UN PERIODO
DE INACTIVIDAD, LA
LUMINOSIDAD DEL DISPLAY
DISMINUYE PARA UN
AHORRO ENERGÉTICO.
NOTA: PARA APAGAR LA
LAVADORA, GIRAR EL
MANDO DE PROGRAMAS
HASTA LA POSICIÓN “OFF”.
Accionar la tecla
“START/PAUSA" para iniciar la
fase de lavado.
El ciclo de lavado se
completará con el mando
selector de programas
colocado sobre el programa
seleccionado hasta el final
del ciclo de lavado.
Al final del ciclo de lavado,
apague la lavadora llevando
el mando selector de
programas a la posición
“OFF”.
NOTA:
SE DEBE LLEVAR SIEMPRE EL
MANDO SELECTOR DE
PROGRAMAS A LA
POSICIÓN "OFF" AL FINAL
DEL CICLO DE LAVADO Y
ANTES DE SELECCIONAR
UNO NUEVO.
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB ELFORDÍTÁSAKOR A
KIJELZÃN FELGYULLADÓ
LÁMPA A KIVÁLASZTOTT
PROGRAM BEÁLLÍTÁSAIT
MUTATJA.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI
OKOKBÓL A CIKLUS VÉGÉN
VAGY AZ INAKTÍV
IDÃSZAKOKBAN A KIJELZÃKONTRASZT CSÖKKEN.
MEGJEGYZÉS: A GÉP
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
FORDÍTSA EL A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT A „KI” HELYZETBE.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja le a
„Start/Szünet” gombot.
A program úgy zajlik le, hogy
a ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó
gomb a kiválasztott
programon marad.
Kapcsolja ki a mosógépet a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
MEGJEGYZÉS:
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT VISSZA KELL
ÁLLÍTANI A KI HELYZETBE
MINDEN EGYES CIKLUS
VÉGÉN, VAGY EGY ÚJ
MOSÁSI CIKLUS
BEINDÍTÁSAKOR A
KÖVETKEZÃ PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ÉS BEINDÍTÁSA
ELÃTT.
25
SL
DE
START/PAUSE TASTE
Drücken Sie diese Taste, um das
Programm zu starten, die mit
dem Programmwahlschalter
gewählt wurde.
ANMERKUNG: NACH DER
BETÄTIGUNG DER STARTTASTE DAUERT ES EINIGE
SEKUNDEN, BIS DAS
GERÄT ANFÄNGT ZU
ARBEITEN.
EINSTELLUNGEN NACH DEM
PROGRAMMSTART ÄNDERN
(PAUSE)
Nachdem das Programm
gestartet wurde, können nur die
Programmoptionen und die
Zusatzfunktionen mit den
Funktionstasten verändert
werden.
Drücken Sie die Taste
“START/PAUSE” ca. 2 Sekunden
lang. Die Lampen der
Optionstasten und der
Restzeitanzeigen blinken, um
anzuzeigen, dass das Gerät sich
in einer Betriebspause befindet.
Verändern Sie nun die
gewünschten Einstellungen und
drücken Sie dann erneut die
Taste “START/PAUSE”, damit das
Blinken aufhört.
Wenn Sie während des
Programmablaufs Wäsche
entnehmen bzw. hinzufügen
wollen, warten Sie ZWEI Minuten,
damit der
Türverriegelungsmechanismus
die Tür entriegelt.
Nachdem Sie die Wäsche
entnommen bzw. hinzugefügt
haben, schließen Sie die Tür und
drücken Sie die START-Taste. Das
Gerät fängt wieder dort an zu
arbeiten, wo es aufgehört hatte.
EINGESTELLTES PROGRAMM
LÖSCHEN
Um das Programm zu löschen,
drehen Sie den
Programmwahlschalter auf OFF.
Wählen Sie nun ein anderes
Programm.
Drehen sie dann den
Programmwahlschalter wieder
auf OFF.
TIPKA START
S pritiskom na tipko START
zaÏenete izbrani program.
OPOMBA:
STROJ LAHKO ZAâNE
DELOVATI ·ELE NEKAJ
SEKUND PO PRITISKU NA
TIPKO START.
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja izbranega
programa
Pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza)
in pritiskajte nanjo pribiÏno 2
sekundi. Utripanje luãk tipk
za opcije in indikatorja ãasa
do konca programa
opozarja, da je stroj v
naãinu pavze. Opravite
ustrezne nastavitve in
ponovno pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza);
luãke prenehajo utripati.
âe Ïelite med pranjem
dodati kak‰en kos perila v
stroj, poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata
odklenejo. Nato spet zaprite
vrata stroja in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je
bil program prekinjen.
Preklic potekajoãega
programa
âe Ïelite preklicati program,
obrnite gumb za izbiranje
programov na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
Izberite drugi program.
Gumb za izbiranje
programov obrnite na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
ANZEIGE PROGRAMMSTART
LUâKA START
Sie leuchtet auf, sobald die
Taste START gedrückt wurde.
Osvetli se, ko pritisnete na
tipko START.
26
C
D
PT
ES
HU
BOTÃO INÍCIO (START)
TECLA START/PAUSA
START/SZÜNET GOMB
Pressione para começar o
ciclo seleccionado.
Apretar para iniciar el ciclo
seleccionado con el mando
de programas.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot.
NOTA: DESPUÉS DE
HABER APRETADO LA
TECLA START, SE
NECESITAN UNOS
SEGUNDOS PARA QUE
LA LAVADORA INICIE EL
PROGRAMA.
MEGJEGYZÉS:
A START GOMB
LENYOMÁSAKOR
ELTELIK NÉHÁNY
PERC A GÉP
BEINDULÁSA ELÃTT.
NOTA: DEPOIS DE
ACCIONAR O BOTÃO
DE INÍCIO, ESTE,
DEMORARÁ ALGUNS
SEGUNDOS PARA
COMEÇAR A
TRABALHAR.
Alterar a programação após
o início do programa (PAUSA)
Prima o botão “START/PAUSE”
(arranque/pausa),
mantendo-o premido
durante cerca de 2
segundos; o piscar dos
indicadores luminosos dos
botões de selecção de
opções e do indicador do
tempo remanescente indica
que a máquina foi colocada
no modo de pausa; efectue
os ajustes que forem
necessários e, em seguida,
volte a premir o botão
“START/PAUSE”
(arranque/pausa) para que
os indicadores luminosos
deixem de piscar.
MODIFICAR LA PROGRAMACIÓN
DESPUÉS DEL INICIO DEL
PROGRAMA (PAUSA)
Después del inicio del programa
pueden ser modificados sólo las
opciones y parámetros
mediante las teclas función.
Mantener pulsada la tecla
“INICIO/PAUSA” durante
aproximadamente 2 segundos.
La luz indicadora de las teclas
de opciones y del tiempo
restante indica que el aparato
está en modo de pausa.
Modifique los parámetros que
desee y pulse nuevamente la
tecla “INICIO/PAUSA”. La luz
dejará entonces de parpadear.
A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
Nyomja le, és 2 másodpercig
tartsa lenyomva a
„START/SZÜNET” gombot. Az
opciógombokon villogó lámpák
és a hátralévŒ idŒt jelzŒ lámpa
azt mutatja, hogy a gép
mıködése szünetel. Szükség
szerint állítsa be a gépet, és a
lámpák villogásának törléséhez
nyomja meg ismét a
„START/SZÜNET” gombot.
Si se desea añadir o extraer
colada durante el lavado,
desactivar la tecla START, y
esperar DOS minutos hasta que
el dispositivo de seguridad libere
el bloqueo de la escotilla
Efectuada la operación,
después de haber cerrado la
escotilla y apretado la tecla
START, la lavadora volverá a
iniciar el lavado desde el punto
en que fué parada.
Ha a mosás közben
ruhadarabokat szeretne betenni
vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2
percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtó
rögzítését.
CANCELANDO O PROGRAMA
Para cancelar o programa
tem de rodar o botão de
selecção de programas para
a posição “OFF” (desligada).
Isto feito, seleccione então
um programa diferente.
Volte a rodar o botão de
selecção de programas para
a posição “OFF” (desligada).
CANCELAR PROGRAMA
SELECCIONADO
Para cancelar el programa,
coloque el selector en
posición OFF.
Seleccionar un programa
distinto.
Vuelva a colocar el selector
de programas en posición OFF.
A PROGRAM TÖRLÉSE
INDICADOR LUMINOSO DE
ARRANQUE DO PROGRAMA
LUZ INDICADORA DE INICIO DE
PROGRAMA
PROGRAM KEZDETE LÁMPA
Este indicador luminoso iluminase depois de o botão”START”
(arranque) ter sido premido.
Se ilumina tras pulsar la tecla
INICIO.
Se desejar alargar ou anular
a duração de lavagem,
espere 2 minutos até abrir a
porta em segurança.
Após ter feito essa escolha,
feche a porta, pressione o
botão de Início, e este
continuará a funcionar até
ao fim.
A mıvelet elvégzése után
csukja be az ajtót, nyomja le a
START gombot, és a gép
onnan folytatja a munkát, ahol
abbahagyta.
A program törléséhez állítsa a
választógombot a KI helyzetbe.
Válasszon egy másik
programot.
Állítsa vissza a programválasztó
gombot a KI helyzetbe.
Ez a lámpa a START gomb
lenyomásakor gyullad ki.
27
DE
SL
TASTENANZEIGE
KONTROLNE LUâKE ZA
POSAMEZNE OPCIJE
Sie leuchten auf, sobald die
entsprechenden Tasten
gedrückt werden.
Falls eine Option gewählt
wird, die mit dem
eingestellten Programm nicht
kompatibel ist, blinkt die
Anzeige auf der Taste zuerst,
dann erlischt sie.
Osvetlijo se, ko pritisnete na
katero od tipk.
âe izberete opcijo, ki ni na
voljo v kombinaciji z izbranim
programom, kontrolna luãka
tipke najprej utripa, nato pa
ugasne.
Die Optionstasten müssen
VOR der Betätigung der
START-Taste gedrückt werden.
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
TASTE “AQUAPLUS”
TIPKA “ALLERGIE”
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz me‰anice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor. Ta opcija
zagotavlja neÏno ravnanje s
perilom in je predvsem
namenjena osebam z neÏno
in obãutljivo koÏo, pri katerih
bi lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji koliãini
vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju
faz obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode
zagotavlja temeljitej‰e pranje
in popolno izpiranje. V stroj se
natoãi veãja koliãina vode,
tako da se detergent bolje
raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v
stroj natoãi veã vode, kar
zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi
detergenta iz perila, kar je ‰e
posebej pomembno za
osebe z neÏno in obãutljivo
koÏo, pri katerih bi lahko tudi
najmanj‰e sledi pralnih
sredstev povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi
za pranje otro‰kih oblaãil in
obãutljivega perila nasploh,
pa tudi za pranje frotirja, saj
ta med pranjem absorbira
veã detergenta.
Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in
volno/roãno pranje.
Dank des neuen „Sensor
Systems“ kann durch Drücken
dieser Taste ein neues, spezielles
Waschprogramm für Koch- und
Buntwäsche durchgeführt
werden, das nicht nur Ihre
Wäsche besonders gut pflegt,
sondern auch besonders
schonend für empfindliche
Haut ist. Durch die Hinzunahme
von bedeutend mehr Wasser
und die Kombination von
Trommeldrehungen während
der Wasserzu- und ablaufphasen wird Ihre Wäsche
porentief gereinigt und
rückstandsfrei gespült. Um die
vollständige Auflösung des
Waschmittels zu garantieren,
wird mehr Wasser für die
Waschlauge hinzugefügt, so
dass perfekte Waschergebnisse
erreicht werden. Auch für die
Spülgänge wird die
Wassermenge erhöht, so dass
jegliche
Waschmittelrückstände von
den Fasern restlos entfernt
werden. Diese Funktion wurde
speziell für Menschen mit
empfindlicher Haut konzipiert,
für die auch die kleinsten
Waschmittelrückstände zu
Hautreaktionen oder Allergien
führen können. Wir empfehlen,
diese Funktion auch zum
Waschen von Kinderwäsche
und für Feinwäsche im
Allgemeinen zu wählen, oder
zum Waschen von besonders
saugfähigem Gewebe, wie
Frottee o.Ä., dessen Fasern die
Waschlauge stärker
aufnehmen. Damit die besten
Waschergebnisse gewährleistet
werden, ist diese Funktion in
den Programmen für
Feinwäsche und
Wolle/Handwäsche immer
aktiviert.
28
E
F
ES
HU
Estes indicadores luminosos
acendem-se sempre que os
botões a que estão associados
são premidos.
Se for seleccionada uma opção
que não é compatível com o
programa seleccionado, o
indicador luminoso do botão da
opção em causa pisca e depois
apaga-se.
INDICADORES LUMINOSOS
TECLAS
Se encienden cuando son
pulsadas las teclas
respectivas.
En caso de que se haya
seleccionado una opción no
compatible con el programa
elegido, la luz del botón
primero parpadeará y
después se apagará.
NYOMÓGOMBOK
JELZÃLÁMPÁI
A nyomógomblámpák a
hozzájuk tartozó gombok
lenyomásakor gyulladnak fel.
Ha olyan opciót választ,
amely nem kompatibilis a
kiválasztott programmal,
akkor a gombnál lévŒ lámpa
elŒször villog, majd pedig
kialszik.
A opção do botão deverá ser
seleccionada antes de
pressionar o botão “START”.
Las teclas de opción deberán
estar seleccionadas antes de
pulsar la tecla de START.
Az opciógombokat a START
gomb lenyomása elŒtt kell
kiválasztani.
TECLA “AQUAPLUS”
TECLA “NO ALERGIA”
Gracias la nuevo Sensor
System, accionando esta tecla
función, es posible efectuar un
nuevo y especial ciclo de
lavado aplicable en los
programas para tejidos mixtos
y resistentes que tiene además
de especial cuidado de las
fibras de los tejidos, una
especial atención de la piel
de las personas sensibles. La
introducción de mucha mayor
cantidad de agua y la nueva
acción combinada de ciclos
de rotación del cesto con
cargas y descargas de agua,
permite obtener tejidos
perfectamente limpios y
aclarados. Se aumenta el
agua en el lavado para
obtener una perfecta
disolución del detergente,
garantizando una eficaz
acción limpiadora. Se aumenta
el agua también en el
momento del aclarado de
manera que se elimina
cualquier resíduo de
detergente en las fibras.
Esta función ha sido estudiada
especialmente para las
personas con la piel delicada y
sensible, para las cuales un
mínimo de resíduo de
detergente puede causar
irritación o alergias.
Se aconseja utilizar esta
función también en la ropa de
los niños/ bebés o en tejidos
delicados en general o
también, en el lavado de
tejidos cuyas fibras tengan
gran capacidad de absorver
detergente (albornoces,
toallas, etc..). Para asegurarse
las mejores prestaciones en el
lavado, esta función está
siempre activa en los
programas Delicados y
Lana/Lavado a mano.
“AQUAPLUS” GOMB
PT
LUZES DAS TECLAS
Pressionando esta tecla poderá
activar um novo ciclo de
lavagem especial nos
programas de Cores e Tecidos
Mistos, graças ao novo Sistema
Sensor. Esta opção cuida
delicadamente das fibras das
roupas e da delicada pele
daqueles que as usam.
A roupa é lavada numa maior
quantidade de água e isso, em
conjunto com a nova
combinação de acção de
ciclos de rotação do tambor,
dar-lhe-à roupa que foi lavada
e enxaguada na perfeição. A
quantidade de água na
lavagem foi aumentada de
forma a que o detergente fosse
completamente dissolvido,
assegurando uma lavagem
eficiente. A quantidade de
água também foi aumentada
no ciclo de enxaguamento
permitindo que todas as
partículas de detergente sejam
removidas das fibras.
Esta função foi
especificamente concebida
para pessoas com peles
delicadas e sensíveis, para
quem mesmo uma pequena
quantidade de detergente
pode causar alergias ou
irritações na pele.
Esta função também é
recomendada para a lavagem
de roupa de criança ou
tecidos delicados em geral, ou
para quando lava tecidos
turcos, uma vez que as fibras
tendem a absorver uma
elevada quantidade de
detergente.
Para assegurar a melhor
performance das suas
lavagens, esta função é sempre
activada nos programas de
Tecidos Delicados e Lãs/lavagem
à mão.
Az új Sensor System
rendszernek köszönhetŒen
ennek a gombnak a
lenyomásával egy speciális, új
ciklust aktiválhat a Színtartó és a
Kevert anyagok programban. Ez
az opció gyengéden kezeli a
ruhaszálakat és a ruhát viselŒk
finom bŒrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb
mennyiségı vízben történik,
ezáltal tökéletesen tiszta és
kiöblített ruhát kapunk; ehhez
párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált mıködése,
ahol a víz betöltésére és
ürítésére kerül
sor. A ruhában lévŒ víz
mennyisége megnövekszik, így a
mosószer tökéletesen kioldódik,
ami hatékony tisztítást
eredményez. A vízmennyiség az
öblítés közben is megnövekszik,
így a mosószernyomok is
távoznak a
szövetszálak közül.
Ezt a funkciót finom és érzékeny
bŒrı emberek számára
terveztük, akiknél
a legkisebb mosószermaradvány
is bŒrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és
finom szálú anyagok esetében,
vagy olyan törülközŒanyagoknál
is célszerı alkalmazni, amelyek
szövetszálai nagyobb
mennyiségı mosószert nyelnek
el.
A legjobb mosási teljesítmény
biztosítása érdekében ez a
funkció mindig aktiválva van a
Finom és a Gyapjú/kézi mosás
programok esetében.
29
DE
KALTWASCH-TASTE
Durch das Drücken dieser
Taste wird in allen
Waschprogrammen das
Aufheizen der Waschlauge
verhindert, während alle
übrigen Programmerkmale
(Wasserstand, Waschzeit,
Trommelrhythmus etc.)
unverändert bleiben. Das
Kaltwaschen eignet sich für
Gardinen, Bettvorleger,
empfindliche Synthetik und
alle ausfärbenden Textilien.
TASTE STARTZEITVORWAHL
Diese Taste ermöglicht die
Programmierung einer
Startzeitvorwahl von bis zu 24
Stunden. Um die
Startverzögerung einzustellen,
gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie das gewünschte
Programm.
Drücken Sie die Taste einmal,
damit die Funktion aktiviert ist.
Das Display zeigt h00. Drücken
Sie die Taste erneut, um eine
Startverzögerung von einer
Stunde einzustellen (das
Display zeigt nun h01). Bei
jedem weiteren Drücken der
Taste wird die
Startverzögerung bis h24um je
eine Stunde erhöht. Durch ein
weiteres Drücken wird die
Verzögerungszeit annulliert.
Bestätigen Sie Ihre Einstellung
mit der Taste “START/PAUSE”.
Die Leuchtanzeige im Display
fängt an zu blinken und die
Zeit beginnt abzulaufen. Ist die
Zeit abgelaufen, startet das
Programm automatisch.
Sie können die
Startzeitvorwahl wie folgt
löschen:
Halten Sie die Taste 5
Sekunden lang gedrückt, bis
das Display die
Voreinstellungen des
gewählten Programms wieder
anzeigt.
Nun können Sie entweder das
Programm durch Drücken der
Taste “START/PAUSE” manuell
starten oder das Programm
durch Drehen des
Programmwahlschalters auf
OFF löschen und ein neues
Programm einstellen.
30
SL
TIPKA ZA PRANJE S HLADNO
VODO
âe pritisnete na to tipko, bo
stroj ne glede na izbrani
program opral perilo s
hladno vodo, medtem ko
ostanejo druge znaãilnosti
programa nespremenjene
(koliãina vode, trajanje
programa, faze ipd.).
Zahvaljujoã tej novi funkciji
lahko zdaj varno perete tudi
zavese, manj‰e preproge,
obãutljive sintetiãne tkanine
in perilo neobstojnih barv.
TIPKA ZAMIK VKLOPA
S pomoãjo te tipke lahko
programirate ãasovni zamik
zaãetka programa za najveã
24 ur.
To storite na naslednji naãin:
Izberite ustrezen program.
Enkrat pritisnite na tipko, da jo
aktivirate (na prikazovalniku
se prikaÏe vrednost h00), nato
pa znova pritisnite na isto
tipko, da nastavite 1-urni
zamik (na prikazovalniku se
prikaÏe vrednost h01). Ob
vsakem pritisku na tipko se
vrednost poveãa za 1 uro. Ko
je na prikazovalniku prikazana
vrednost h24, s ponovnim
pritiskom na tipko prekliãete
ãasovni zamik – spet se
prikaÏe vrednost h00.
Potrdite nastavitev s pritiskom
na tipko “START/PAUSE”
(Start/pavza) – luãka v
prikazovalniku zaãne utripati.
Zaãne se od‰tevanje
nastavljenega ãasa; ko ta
poteãe, zaãne stroj
samodejno izvajati program.
âe Ïelite preklicati nastavljeni
ãasovni zamik:
5 sekund pritiskajte na tipko
za nastavljanje ãasovnega
zamika, dokler se na
prikazovalniku ne prikaÏejo
nastavitve izbranega
programa.
Zdaj lahko takoj zaÏenete
izbrani program s pritiskom na
tipko “START/PAUSE”
(Start/pavza), ali pa
prekliãete postopek izbiranja
z obraãanjem gumba za
izbiranje programov na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
Nato lahko izberete drugi
program.
G
H
PT
ES
HU
TECLA DE LAVAGEM A FRIO
LAVADO EN FRIO
“HIDEG MOSÁS” GOMB
Com esta função podem-se
executar todos os ciclos de
lavagem sem acquecimento da
água, ficando inalteradas todas
as outras caracteristicas da
lavagem, (nível de água, tempos
e ritmos de lavagem etc.).
Os programas de lavagem a frio
são indicados para a lavagem de
todas as peças de roupa cujas
cores não sejam resistentes á
temperaturas elevadas e para a
lavagem de cortinas, fibras
sintéticas particularmente
delicadas, pequenos tapetes ou
tecidos pouco sujos.
Escogiendo esta funcion se
consigue efectuar todos los
ciclos de lavado sin calentar
el agua restando no
obstante invariables todas las
demas caracteristicas (nivel
de agua, tiempo, ritmo de
lavado, etc.).
Los programas de lavado en
frio estan especialmente
indicados para lavar las
prendas de colores poco
solidos o delicados y tambien
para el lavado de visillos,
cubre camas, fibras sinteticas
muy delicadas, tapetes o
tejidos poco sucios.
Ezt a gombot lenyomva
minden programot hideg
mosóprogrammá alakíthatunk
át a többi jellemzŒ (vízszint,
idŒtartam, ritmus stb.)
megváltoztatása nélkül.
Ebben az új eszköznek
köszönhetŒen biztonságosan
moshatók a függönyök, a
kisméretı szŒnyegek, a finom
kézi szŒttesek, és a nem
színes ruhadarabok.
BOTÃO “ARRANQUE
RETARDADO”
TECLA “INICIO RETARDADO”
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” GOMB
Esta tecla permite programar
el inicio del ciclo de lavado
con un retraso máximo de
24h. Para programar el inicio
retardado, proceder del
siguiente modo:
Seleccionar el programa
deseado.
Pulsar el interruptor una
primera vez para activarlo
(en el display se visualizará la
leyenda 00h) y pulsar
nuevamente para programar
un retraso de 1 hora (en el
display se visualizará la
leyenda 01h). Pulsándolo
sucesivamente, el retraso
programado aumenta a
razón de 1 hora hasta un
máximo de 24h, mientras que
presionándolo nuevamente
se vuelve a poner a cero el
inicio retardado.
Ez a gomb a mosási ciklus
elŒzetes beprogramozását
teszi lehetŒvé, ezáltal a ciklus
kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethetŒ.
Az indítás késleltetése az
alábbi eljárással végezhetŒ
el: Állítsa be a kívánt
programot. Az aktiváláshoz
nyomja le egyszer a gombot
(h00 felirat jelenik meg a
kijelzŒn), majd pedig nyomja
meg ismét az 1 órás
késleltetés beállításához (h01
felirat jelenik meg a kijelzŒn).
Az elŒre beállított késleltetési
idΠa gomb minden egyes
lenyomásakor 1 órával
növekszik mindaddig, amíg a
h24 felirat jelenik meg a
kijelzŒn. A gomb ebben a
helyzetben történŒ
lenyomásával a késleltetett
indítás ismét nullára áll vissza.
Nyugtázza a beállítást a
„START/SZÜNET” gomb
lenyomásával (a kijelzŒn lévŒ
lámpa villogni kezd).
MegkezdŒdik a
visszaszámlálás, amelynek
befejezŒdésekor a program
automatikusan elindul.
Este botão permite-lhe programar
previamente o ciclo de lavagem e
retardar o seu arranque até um
máximo de 24 horas.
Se quiser retardar o arranque da
máquina, proceda da seguinte
forma: Regule o programa de
lavagem pretendido.
Prima o botão uma vez para o
activar (no visor fica visível a
indicação “h00”); em seguida, volte
a premir o botão para regular um
retardamento de 1 hora (no visor
fica visível a indicação “h01”); de
cada vez que premir este botão
estará a retardar o arranque do
programa em mais uma hora, até
no visor ser apresentada a
indicação “h24” (retardamento
máximo de 24 horas); se, estando
esta indicação visível no visor (ou
seja, se tiver sido programado um
retardamento de 24 horas), voltar a
premir o botão, o retardamento é
reposto a zeros. Prima o botão
“START/PAUSE” (arranque/pausa)
para confirmar o retardamento
regulado (o indicador luminoso no
visor começa a piscar). A
contagem decrescente inicia-se e,
quando chegar ao fim, o programa
seleccionado inicia-se
automaticamente.
Se quiser, pode cancelar o
retardamento do arranque, para o
que terá de executar as seguintes
operações: Prima o botão e
mantenha-o premido durante 5
segundos, até no visor ver as
definições relativas ao programa
seleccionado. Nesta altura pode
premir o botão “START/PAUSE”
(arranque/pausa) para
desencadear o arranque imediato
do programa previamente
regulado, ou, em alternativa, pode
cancelar o processo, rodando o
botão de selecção de programas
para a posição “OFF” (desligada) e,
se for esse o caso, seleccionando
um outro programa.
Confirmar pulsando la tecla
“INICIO/PAUSA” (el indicador
del display empezará a
parpadear) para iniciar la
cuenta, al final de la cual el
programa se iniciará
automáticamente.
Es posible cancelar el inicio
retardado mediante la
siguiente operación:
Mantener pulsada la tecla
durante 5 segundos hasta
que se visualicen en el display
los parámetros del programa
elegido. En este punto es
posible iniciar con antelación
el programa elegido
pulsando la tecla
“INICIO/PAUSA” o cancelar la
operación llevando el
selector a la posición OFF y
seleccionando
sucesivamente otro
programa.
A késleltetett indítás az
alábbi módon törölhetŒ:
Nyomja le, és 5 másodpercig
tartsa lenyomva a gombot,
amíg a kijelzŒ a kiválasztott
program beállításait mutatja.
Ebben a fázisban
beindítható az elŒzŒleg
kiválasztott program a
„START/SZÜNET” gomb
lenyomásával, vagy
törölhetŒ a folyamat a
választógomb KI helyzetbe
állításával és egy másik
program kiválasztásával.
31
DE
TASTE SCHLEUDERDREHZAHL
Die Schleuderphase ist sehr
wichtig für eine gute Trocknung
der Wäsche.Auch hier kann Ihr
Gerät sich sehr flexibel an Ihre
Bedürfnisse anpassen.
Durch Betätigen der Taste
Schleuderdrehzahl können Sie
die für das jeweilige Programm
höchstmögliche Tourenzahl
reduzieren oder die
Schleuderung ganz
ausschließen.
Um den Schleudergang
wieder zu aktivieren, brauchen
Sie nur die Taste erneut zu
drücken, bis die gewünschte
Tourenzahl angezeigt wird.
Um die Gewebe zu schonen, ist
es nicht möglich, eine höhere
Schleuderdrehzahl einzustellen,
als die, die bei der
Programmwahl automatisch
angezeigt wird.
Die Schleuderdrehzahl kann zu
jedem Zeitpunkt des
Programms eingestellt werden.
Dabei brauchen Sie die Taste
PAUSE nicht zu betätigen.
ANMERKUNG:
DAS MODELL IST MIT EINER
ELEKTRONISCHEN
VORRICHTUNG
AUSGESTATTET, DIE
VERHINDERT, DAß DER
SCHLEUDERGANG MIT
FÜLLMENGEN, DEREN
GEWICHT
UNGLEICHMÄßIG VERTEILT
SIND, STARTET. DIES TRÄGT
ZU EINER REDUZIERUNG DER
VIBRATIONEN, DER
GERÄUSCHENTWICKLUNG
UND ZU EINER
VERLÄNGERUNG DER
LEBENSDAUER DER
WASCHMASCHINE BEI.
32
SL
GUMB ZA NASTAVITEV
HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Faza centrifugiranja je zelo
pomembna, saj naj bi iz
perila odstranila ãimveã
vlage, ne da bi ga pri tem
po‰kodovala.
Hitrost centrifuge lahko
prilagodite svojim potrebam.
Z nastavitvijo niÏjih vrednosti
lahko zniÏate maksimalno
hitrost centrifuge na minuto.
Centrifugo lahko tudi
izkljuãite. âe Ïelite ponovno
aktivirati fazo centrifugiranja,
preprosto pritisnete na tipko,
dokler ni nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja
od najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S
POSEBNO ELEKTRONSKO
NAPRAVO, KI
PREPREâUJE
CENTRIFUGIRANJE, âE
PERILO V BOBNU NI
URAVNOTEÎENO. S TEM
JE ZMANJ·ANA
GLASNOST DELOVANJA
TER VIBRACIJE, OBENEM
PA TUDI PODALJ·ANA
ÎIVLJENJSKA DOBA
VA·EGA PRALNEGA
STROJA.
I
PT
ES
TECLA VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO
TECLA SELECCIÓN
CENTRIFUGADO
O ciclo de centrifugação é
muito importante para remover
a maior quantidade de água
possível da roupa, sem danificar
os tecidos. Poderá ajustar a
velocidade de centrifugação
de acordo com as suas
necessidades.
Pressionando esta tecla, é
possível reduzir a velocidade de
centrifugação máxima, e se
desejar, cancelar o ciclo de
centrifugação.
Para reactivar o ciclo de
centrifugação basta pressionar
a tecla até encontrar a
velocidade de centrifugação
desejada.
Para não danificar os tecidos,
não é possível aumentar a
velocidade de centrifugação
além da velocidade
estabelecida automaticamente
na selecção do programa.
La fase de centrifugado es muy
importante para la preparación
de un buen secado y su modelo
está dotado de la máxima
flexibilidad para cada
exigencia.Accionando esta
tecla,se puede reducir la
máxima velocidad de
centifugado posible para el
programa seleccionado,hasta
su completa exclusión.
Para activa el centrifugado,es
suficiente accionar de nuevo la
tecla,hasta lograr la velocidad
deseada.
Para proteger los tejidos, no es
posible aumentar la velocidad
de centrifugado mas allá de la
que automáticamente se indica
en el momento de la selección
del programa.
É possível modificar a
velocidade de centrifugação a
qualquer momento, mesmo
sem colocar a máquina em
pausa.
NOTA:
O MODELO ESTÁ
EQUIPADO COM UM
DISPOSITIVO
ELECTRÓNICO ESPECIAL
QUE IMPEDE O CÍCLO DE
CENTRIFUGAÇÃO CASO
AS CARGAS FOREM
DESEQUILIBRADAS. TAL
CONDUZ A UMA
REDUÇÃO DE RUIDOS E DE
VIBRAÇÕES,
CONTRIBUINDO PARA UM
MAIOR SILÊNCIO E UMA
MAIOR DURAÇÃO DA
MÁQUINA DE LAVAR.
Es posible modificar la velocidad
de centrifugado en cualquier
momento,aún sin llevar la
lavadora a la posición PAUSA.
NOTA:
EL MODELO ESTÁ PROVISTO
DE UN MECANISMO
ELECTRÓNICO ESPECIAL
QUE IMPIDE LA PUESTA EN
MARCHA DEL
CENTRIFUGADO EN CASO
DE CARGAS
PARTICULARMENTE
DESEQUILIBRADAS.
ESTE MECANISMO MEJORA
LAS VIBRACIONES, LA
SILENCIOSIDAD Y LA
DURACIÓN DE LA
LAVADORA.
HU
„CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG” GOMB
Fontos, hogy a centrifugálás a
textíliák károsítása nélkül minél
több vizet
vonjon ki a ruhákból. A gép
centrifugálási sebességét saját
igényeinek
megfelelŒen állíthatja be.
A gomb lenyomásával
csökkenthetŒ a maximális
sebesség, és ha akarja,
a centrifugázási ciklus törölhetŒ.
A centrifugálás ismételt
aktiválásához elegendŒ
lenyomni a gombot, amíg
el nem éri a beállítani kívánt
centrifuga-sebességet.
Az anyagok kímélése
érdekében a
programválasztás közben az
automatikusan
megengedhetŒ érték fölé nem
növelhetŒ a fordulatszám.
A centrifuga fordulatszáma
bármikor módosítható, akár a
gép leállítása
nélkül is.
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS
ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSSEL VAN
FELSZERELVE, AMELY
MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A
BERAKOTT RUHAADAG
EGYENETLENÜL OSZLIK EL.
EZÁLTAL CSÖKKEN A GÉP
ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS
VIBRÁCIÓ, ÉS
MEGHOSSZABBODIK A
MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
33
DE
SL
DISPLAY “DIGIT”
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
Die Anzeigen im Display
geben Ihnen ständig Auskunft
über die gerade
durchgeführten Funktionen
des Gerätes.
Sistem prikazovanja vas sproti
obve‰ãa o vseh parametrih
pranja:
1) SCHLEUDERDREHZAHL
Sobald das Programm
gewählt wurde, erscheint auf
dem Display die
höchstmögliche Tourenzahl
für dieses Programm. Durch
wiederholtes Drücken der
Taste wird die
Schleuderdrehzahl jeweils um
100 U/Min herabgesenkt. Die
Mindestdrehzahl beträgt 400
U/Min, es ist jedoch auch
möglich, den Schleudergang
ganz zu unterdrücken, wenn
man die Taste
Schleuderdrehzahl wiederholt
drückt.
1) HITROST CENTRIFUGIRANJA
KO izberete program, se na
prikazovalniku prikaÏe najvi‰ja
dovoljena hitrost
centrifugiranja za izbrani
program. S pritiskom na tipko
za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja lahko to hitrost
zniÏate; ob vsakem pritisku na
tipko se vrednost zmanj‰a za
100 vrt./min. NajniÏja moÏna
hitrost centrifugiranja je 400
vrt./min, ãe pa ‰e enkrat
pritisnete na tipko za
nastavljanje hitrosti
centrifugiranja, centrifugiranje
prekliãete.
2) ANZEIGE
STARTZEITVORWAHL
Sie blinkt, wenn eine
Startzeitvorwahl eingestellt ist.
2) LUâKA ZA ZAMIK VKLOPA
âe je nastavljen ãasovni
zamik vklopa, luãka utripa.
3) LEUCHTANZEIGE TÜR
GESCHLOSSEN
Die Anzeige leuchtet, wenn die
Tür korrekt geschlossen ist und
das Gerät eingeschaltet ist.
Nach Drücken der Taste
START/PAUSE blinkt die Taste
zuerst, dann leuchtet sie
permanent bis zum
Programmende.
Wenn das Bullauge nicht
korrekt geschlossen wurde,
blinkt die Leuchtanzeige weiter.
Eine spezielle
Sicherheitsvorrichtung
verhindert, dass das Bullauge
unmittelbar nach dem
Programmende geöffnet
werden kann.Warten Sie ca. 2
Minuten, bis die Leuchtanzeige
ausgeht und schalten Sie dann
das Gerät durch Drehen des
Programmwahlschalters auf die
Position AUS ab.
3) LUâKA 'ZAKLENJENA VRATA'
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poãakajte 2 minuti
in ko luãka ugasne, lahko
odprete vrata. Ko je program
pranja zakljuãen, obrnite
stikalo programatorja na OFF.
34
L
4
3
2
1
PT
ES
HU
DIGITÁLIS KIJELZÃ
A kijelzΠrendszer
folyamatosan tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetérŒl.
VISOR “DIGITAL”
DISPLAY DIGITAL
O sistema de transmissão de
informações do visor permite-lhe
manter-se constantemente
informado sobre o estado da
máquina:
El sistema de aviso del display
permite estar constantemente
informado del funcionamento
del aparato:
1) VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO
Depois de o programa ter sido
seleccionado, é apresentada no
visor a velocidade de
centrifugação máxima admitida
para esse programa. Cada
pressão no botão de selecção
da velocidade de
centrifugação reduz a
velocidade de centrifugação
em 100 rpm. A velocidade de
centrifugação mínima admitida
é de 400 rpm, sendo que, em
alternativa, também é possível
suprimir a centrifugação final,
para o que basta premir
repetidamente o botão de
selecção da velocidade de
centrifugação.
1) VELOCIDAD DE
CENTRIFUGADO
Una vez seleccionado el
programa, en el display
aparecerá la máxima
velocidad de centrifugado
permitida para dicho
programa. Pulsando
repetidamente el botón de
centrifugado, la velocidad
disminuirá 100 vueltas/minuto
cada vez. La velocidad
mínima permitida es de 400
v/m, o bien es posible omitir el
centrifugado pulsando
repetidamente el botón de
selección de centrifugado.
1) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
A program kiválasztása után
az adott programhoz
megengedett maximális
centrifugálási sebesség
jelenik meg a kijelzŒn. A
centrifuga-gomb minden
egyes lenyomásával 100
fordulat/perc értékkel
csökkenthetŒ a centrifugálási
sebesség. A megengedett
minimális centrifugálási
sebesség 400 fordulat/perc,
de a centrifuga-gomb
ismételt lenyomásával a
centrifugálási mıvelet ki is
hagyható.
2) INDICADOR LUMINOSO DE
ARRANQUE RETARDADO
Este indicador luminoso fica a
picar sempre que tiver sido
programado um arranque
retardado do programa.
2) LUZ INDICADORA DE INICIO
RETARDADO
Parpadea cuando se ha
seleccionado el programa de
inicio retardado
2) KÉSLELTETETT INDÍTÁS
LÁMPA
A késleltetett indítás
beállításakor ez a lámpa
villog.
3) INDICADOR DE FECHO DE
PORTA
O indicador luminoso de
“fecho de porta” acende
quando a porta está
totalmente fechada e a
máquina está pronta para
começar.
Quando o botão de “INÍCIO”
é pressionado com a porta
da máquina fechada, o
indicador luminoso piscará
momentâneamente e depois
ficará ligado.
Se a porta não estiver
fechada, o indicador
luminoso continuará a piscar.
Um dispositivo especial de
segurança previne que a
porta abra de imediato ao
fim do ciclo de lavagem.
Espere 2 minutos depois do
ciclo de lavagem ter
terminado, e a luz de fecho
de porta desligar-se-á antes
da porta se abrir. No fim do
ciclo de lavagem, rode o
selector de programas para a
posição “OFF”.
3) PILOTO SEGURIDAD PUERTA
El piloto se ilumina cuando la
puerta está correctamente
cerrada y la máquina está
conectada.
Una vez pulsada la tecla
START/PAUSA, al principio el
piloto parpadea para
después quedar
permanentemente iluminado
hasta que finaliza el lavado.
En el caso de que la puerta
no esté correctamente
cerrada el piloto continuará
parpadeando.
Un dispositivo de seguridad
especial impide la apertura
inmediata de la puerta al
terminar el ciclo de lavado,
espere 2 minutos para que se
apague el piloto y apague la
lavadora colocando el
mando selector de
programas en la posición
"OFF".
3) AJTÓZÁR JELZÃLÁMPA
Az „ajtó zárva” jelzŒlámpa
akkor világít, ha az ajtó
teljesen zárva van, és a gép
„BE” van kapcsolva.
Ha az ajtó zárva van, a START
gomb lenyomásakor a
jelzŒlámpa egy pillanatra
felvillan, majd égve marad.
Ha az ajtó nincs zárva, a
jelzŒlámpa tovább villog.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági
berendezés akadályozza
meg az ajtó azonnali
kinyitását.
A mosás befejezése és az
„ajtó zárva” jelzŒlámpa
kialvása után várjon 2
percet, mielŒtt kinyitná az
ajtót. A ciklus végén fordítsa
a programválasztó gombot
a „KI” helyzetbe.
35
DE
SL
4) PROGRAMMDAUER
Sobald das Programm
eingestellt ist, wird die
Programmdauer automatisch
angezeigt. Diese kann je nach
den eventuell zusätzlich
gewählten Optionen
variieren.
Nach dem Programmstart
gibt Ihnen die Anzeige
ständig Auskunft über die
Restzeit zum Programmende.
4) TRAJANJE PROGRAMA
Ko izberete program, se na
prikazovalniku prikaÏe trajanje
programa, ki se spreminja
glede na izbrane opcije.
Ko stroj zaãne izvajati
program, se ãas do konca
programa na prikazovalniku
stalno prilagaja.
Die Waschmaschine
berechnet die Zeitdauer bis
zum Ende des ausgewählten
Programms mit der Annahme,
dass es sich um eine
Standardwäschefüllung
handelt. Während des
Waschvorgangs berichtigt die
Waschmaschine die
Zeitdauer je nach Menge und
Art der Wäschestücke in der
Waschmaschine.
Aparat prereãuna ãas do
konca izbranega programa na
osnovi standardne koliãine
perila. Med potekom
programa stroj ta ãas prilagaja
glede na koliãino in sestavo
perila.
36
L
4
3
2
1
PT
ES
HU
4) DURAÇÃO DO CICLO
Sempre que um programa é
seleccionado é
automaticamente apresentada
no visor a duração do ciclo, que
pode variar em função das
opções seleccionadas.
Depois de o programa se iniciar,
o utilizador é constantemente
mantido ao corrente do tempo
que falta até ao fim da
lavagem.
4) DURACIÓN DEL CICLO
En el momento de la selección
de un programa, se indicará
automáticamente la duración
del ciclo, que podrá variar
según las opciones
seleccionadas.
Después de iniciarse el
programa, el display
mantendrá al usuario
constantemente informado
sobre el tiempo que resta para
el término del lavado.
4) CIKLUSIDÃTARTAM
A program kiválasztásakor a
kijelzΠautomatikusan
mutatja a ciklus idŒtartamát,
ami a választott opcióktól
függŒen változhat.
A program beindulása után
Ön folyamatos tájékoztatást
kap a mosás végéig
hátralévŒ idŒrŒl.
A máquina calcula o tempo na
base de um carregamento
standard, no entanto no
decorrer do ciclo a máquina
corrigirá o tempo segundo o
volume e a composição do
carregamento.
La lavadora calcula el tiempo
en base a una carga
estándar, pero
durante el ciclo corrige el
tiempo según el volumen y la
composición de la carga.
A készülék a szabványos
adag alapján kiszámítja a
kiválasztott program végéig
tartó idŒt, majd pedig a
ciklus közben korrigálja az
idŒtartamot a ruhaadag
méretéhez és összetételéhez
képest.
37
DE
KAPITEL 7
PROGRAMMTABELLE
MAX
BELADUNG
kg*
TEMP.
°C
7
8
9
90°
●
●
**
7
8
9
60°
●
●
**
7
8
9
40°
●
●
Pflegeleichte
Buntwäsche
7
8
9
30°
●
●
Widerstandsfähige
Buntwäsche
3,5
4
4,5
50°
●
●
Pflegeleichte
Buntwäsche
3,5
4
4,5
40°
●
●
3,5
4
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
30°
●
●
●
●
PROGRAMM FÜR / GEWEBEART
Koch-/Buntwäsche
Baumwolle Leinen Jute
Kochwäsche
mit Vorwäsche
Baumwolle
Mischgewebe
Widerstandsfähige
Buntwäsche
PROGRAMMWAHLSCHALTER
EINSTELLEN
AUF
Widerstandsfähige
Buntwäsche
Synthetik
Synthetik (Nylon, Perlon)
Baumwolle
Mischgewebe
Empfindliche
Mischgewebe und
Synthetik Wolle
Feinwäsche
Wolle
Synthetik (Dralon, Acryl,
Trevira)
Oberhemden
Spezial
2
1
Feinwäsche
2
Waschmaschinengeeignete Wolle
Handwäsche
1
2
2
30°
7
8
9
20°
Intensivschleudern/
Abpumpen
-
-
-
-
Spülen
-
-
-
-
3
3,5
3,5
40°
●
●
2
2,5
2,5
30°
●
●
3
3
3
40°
●
●
EcoMix 20°
Widerstandsfähige
Gewebe/
Mischgewebe
14 Min
Widerstandsfähige
Gewebe/
Mischgewebe
Widerstandsfähige
Gewebe
38
WASCHMITTEL
EINFÜLLEN
59 Min
●
●
●
●
59 Min
60°C
ID
R
TT
14 Min
P
90° + Pre
O
C
A
30 Min
OFF
40°C
ON
30°
50°
D
&
EcoMix
20°
DE
L IC
30°
AT ES
30°
E
IX
40°
M
30°
Hinweise:
* Die maximale Fassungsvermögen für Trockenwäsche ist je nach Modell
unterschiedlich (siehe Matrikelschild).
** VERGLEICHSPROGRAMME FÜR BAUMWOLLE LT. (EU) Nr. 1015/2010 und Nr.
1061/2010.
PROGRAMM BAUMWOLLE mit Waschtemperatur 60°C
PROGRAMM BAUMWOLLE mit Waschtemperatur 40°C
Diese Programme sind geeignet zum Waschen von normal verschmutzten
Wäschestücken aus Baumwolle und sind hierfür die sparsamsten Programme, was den
Strom- und Wasserverbrauch betrifft. Sie weisen unter Umständen eine längere
Programmlaufzeit auf. Die Programme wurden speziell auf die Angaben der
Wäschepflegeetiketten in den Textilien hin optimiert. Die tatsächliche Wassertemperatur
kann leicht von der im Programm deklarierten Temperatur abweichen.
In allen Programmen können Sie die Schleuderdrehzahl entsprechend dem
Pflegeetikett des Wäschestücks herunterregulieren. Wenn Sie keine Angabe im
Wäscheetikett vorfinden, können sie die höchstmögliche Schleuderdrehzahl des
Programms anwenden.
Wenn nur einige Wäschestücke Verschmutzungen aufweisen, die mit einem
flüssigen Bleichmittel behandelt werden müssen, können Sie eine Vorbehandlung
mit Bleichmittel in der Waschmaschine vornehmen.
Legen Sie in die Waschmittelkammer “2“ den hierfür vorgesehenen Einsatz für
Flüssigmittel und füllen Sie das Bleichmittel ein. Stellen Sie das Programm
„Spülen“ (
) ein.
Nach der Behandlung mit Bleichmittel stellen Sie den Programmwahlschalter
wieder auf OFF, fügen Sie die anderen Wäschestücke in die Trommel hinzu und
waschen normal mit dem Waschprogramm Ihrer Wahl.
39
SL
7. POGLAVJE
RAZPREDELNICA S PROGRAMI
GUMB ZA
IZBIRANJE
PROGRAMOV
NA:
Program za:
Odporne tkanine
TEÎA (NAJVEâ]
Kg.
*
TEMP.
°C
PRALNA SREDSTVA V:
2
1
7
8
9
90°
●
●
**
7
8
9
60°
●
●
**
7
8
9
40°
●
●
Neobstojne barve
7
8
9
30°
●
●
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
Obstojne barve
3,5
4
4,5
50°
●
●
Sintetika (najlon, perlon),
bombaÏne me‰anice
Neobstojne barve
3,5
4
4,5
40°
●
●
3,5
4
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
30°
●
●
BombaÏ, platno
Belo perilo s
predpranjem
BombaÏ, tkanine iz
me‰anice vlaken
Obstojne barve
Obstojne barve
Me‰anica vlaken,
obãutljiva sintetika
Posebni
programi
Zelo obãutljive
tkanine
Srajce
Obãutljive tkanine
2
Volna (za strojno
pranje)
Roãno pranje
1
2
2
30°
●
●
EcoMix 20°
7
8
9
20°
●
●
Centrifugiranje z
velikohitrostjo/Samo
izãrpavanje
-
-
-
-
Izpiranje
-
-
-
-
3
3,5
3,5
40°
●
●
2
2,5
2,5
30°
●
●
3
3
3
40°
●
●
Odporne tkanine/
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
Odporne tkanine/
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
Odporne tkanine
40
14 Min
59 Min
●
●
59 Min
60°C
ID
R
TT
14 Min
P
90° + Pre
O
C
A
30 Min
OFF
40°C
ON
30°
50°
D
&
EcoMix
20°
DE
L IC
30°
AT ES
30°
E
IX
40°
M
30°
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
*) Najveãja dovoljena koliãina suhega perila (odvisno od modela - gl. tablico s
podatki).
** STANDARDNI PROGRAMI ZA BOMBAÎ SKLADNO Z DOLOâILI PREDPISA (EU) ‰t.
1015/2010 in ·t. 1061/2010
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAÎA pri temperaturi 60° C
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAÎA pri temperaturi 40° C
Programa sta primerna za pranje obiãajno umazanega bombaÏnega perila in sta najbolj
uãinkovita programa glede na porabo energije in vode za pranje bombaÏnega perila.
Programa sta bila namensko razvita za prilagajanje priporoãeni temperature za pranje,
navedeni na etiketah na oblaãilih. Dejanska temperature vode se lahko nekoliko razlikuje od
deklarirane temperature za ta program.
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja.
âe so na posameznih kosih perila madeÏi, ki jih je treba odstraniti s pomoãjo
tekoãega belila, priporoãamo, da ta postopek opravite v stroju pred pranjem
polnega stroja perila.
Odmerite tekoãe belilo v ustrezen predalãek, vstavljen v predelek 2 (predelek za
detergent za glavno pranje) in izberite posebni program Izpiranje
. Ko je ta
program zakljuãen, obrnite gumb za izbiranje programov v izklopljeni poloÏaj,
dodajte preostalo perilo in nato izberite ustrezen program pranja.
41
PT
CAPÍTULO 7
TABELA DE PROGRAMAS DE LAVAGEM
PROGRAMA PARA
SELECTOR DE
PROGRAMAS:
QUANTIDA-DE
MÁXIMA DE
ROUPA
kg
*
Tecidos resistentes
Algodão, linho
Brancos com pré
lavagem
Algodão,
tecidos mistos
Tecidos coloridos
Tecidos coloridos
TEMPECOLOCAÇÃO DO
RATURA DETERGENTE NA GAVETA
°C
2
1
7
8
9
90°
●
●
**
7
8
9
60°
●
●
**
7
8
9
40°
●
●
Tecidos normais
7
8
9
30°
●
●
Tecidos mistos e
sintéticos
Tecidos coloridos
3,5
4
4,5
50°
●
●
Sintéticos (nylon, perlon)
mistos de algodão
Tecidos normais
3,5
4
4,5
40°
●
●
Camisas
3,5
4
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
30°
●
●
●
●
Mistos, sintéticos,
delicados
Tecidos delicados
2
Làs Sintéticos
(dralon, acrílìco, trevira)
Lãs "laváveis à
máquina"
Lavagem à mão
1
2
2
30°
EcoMix 20°
7
8
9
20°
Centrifugação/
Despejo simples da
água
-
-
-
-
Enxaguamentos
-
-
-
-
3
3,5
3,5
40°
●
●
2
2,5
2,5
30°
●
●
3
3
3
40°
●
●
Especiais
TECIDOS
MUITO DELICADOS
Tecidos mistos e
resistentes
Tecidos mistos e
resistentes
Tecidos
resistentes
42
14 Min
59 Min
●
●
●
●
59 Min
60°C
ID
R
TT
14 Min
P
90° + Pre
O
C
A
30 Min
OFF
40°C
ON
30°
50°
D
&
DE
L IC
EcoMix
20°
30°
E
AT ES
30°
IX
40°
M
30°
Observações importantes
*) Capacitade máxima de roupa seca, de acordo com o modelo usado (verifique a
placa de identificação
** PROGRAMAS DE ALGODÕES STANDARD EM CONFORMIDADE COM (EU) Nº 1015/2010 E
Nº 1061/2010
PROGRAMA DE ALGODÃO COM TEMPERATURA A 60ºC
PROGRAMA DE ALGODÃO COM TEMPERATURA A 40ºC
Estes programas são adequados para lavar roupas em algodão com sujidade normal, são
os programas mais eficientes em termos de consumos de energia e água para a lavagem
de roupas em algodão.
Estes programas foram desenvolvidos para serem compatíveis com a temperatura na
etiqueta de lavagem de roupas, e a temperatura da água pode diferir ligeiramente da
temperatura declarada do ciclo.
Em todos os programas, é possível regular a velocidade da centrifugação de
acordo com as recomendações de lavagem indicadas na roupa. Se a etiqueta
não trouxer qualquer indicação, pode usar-se a centrifugação à velocidade
máxima prevista pelo programa.
Quando só um limitado número de peças de roupa têm nódoas que requerem um
tratamento especial com branqueadores líquidos, a remoção preliminar das nódoas
pode ser efectuada na máquina de lavar roupa.
Coloque o branqueador no dispensador de branqueador líquido, inserido no
compartimento com a marca “2” na gaveta do detergente, e seleccione o programa
especial “ENXAGUAMENTO”.
Quando terminado o ciclo, rode o selector de programas até à posição “OFF”,
coloque a restante roupa e continue com uma lavagem normal no programa
desejado.
43
ES
CAPITOLO 7
TABLA DE PROGRAMAS
PROGRAMA PARA:
Tejidos resistentes
LLEVE EL
PUNTERO DEL
MANDO SELECTOR
DE PROGRAMAS
SOBRE:
*
CARGA
DETERGENTE
2
1
7
8
9
90°
●
●
**
7
8
9
60°
●
●
**
7
8
9
40°
●
●
Colores delicados
7
8
9
30°
●
●
Tejidos mixtos y
sintéticos
Colores resistentes
3,5
4
4,5
50°
●
●
Sintéticos (Rayon,
Acrilicos)
Colores delicados
3,5
4
4,5
40°
●
●
3,5
4
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
30°
●
●
●
●
Algodón, lino, cáñamo
Blanco
con prelavado
Algodón, mixtos
Colores resistentes
Colores resistentes
Mixtos, sintéticos
delicados
Camisas
2
Delicados
Ropa de lana
Sintéticos (Rayon,
Acrilicos)
Lana lavable en
lavadora
Lavado a mano
1
2
2
30°
EcoMix 20°
7
8
9
20°
Centrifugado
enérgetico/
Sólo vaciado
-
-
-
-
Aclarados
-
-
-
-
3
3,5
3,5
40°
●
●
2
2,5
2,5
30°
●
●
3
3
3
40°
●
●
Speciali
Tejidos muy
delicados
Tejidos
resistentes/
mixtos
14 Min
Tejidos
resistentes/
mixtos
Tejidos
resistentes
44
TEMP.
°C
CARGA
MAX
kg
59 Min
●
●
●
●
59 Min
60°C
ID
R
40°C
TT
14 Min
P
90° + Pre
O
C
A
30 Min
OFF
ON
30°
50°
D
&
EcoMix
20°
DE
L IC
30°
AT ES
30°
E
IX
40°
M
30°
Notas a considerar:
* La máxima capacidad de carga de colada seca, varía según el modelo
seleccionado de lavadora (ver tarjeta de datos del modelo).
**PROGRAMAS DE ALGODÓN SEGUN (EU) No 1015/2010 e No 1061/2010.
PROGRAMA ALGODÓN con temperatura de 60ºC
PROGRAMA ALGODÓN con temperatura de 40ºC
Estos programas están indicados para lavar prendas de algodón de suciedad normal y
son más eficientes en términos de consumo combinado de agua y energía para lavados
de colada de algodón.
Estos programas se han desarrollado para ser conformes con las temperaturas de lavado
del etiquetado energético y la temperatura efectiva pudiera variar ligeramente de la
declarada en el ciclo.
En todos los programas es posible regular la velocidad de centrifugado según el consejo
del fabricante de la prenda. Si la etiqueta no posee ninguna indicación se puede centrifugar
a la máxima velocidad prevista en el programa.
Cuando solo algunos tejidos presentan manchas que necesitan un tratamiento
con productos blanqueadores líquidos, se puede proceder a la limpieza
preliminar en la lavadora. Para ello:
Introducir en el compartimento “2” del dispensador de detergentes el cajetín
previsto sobre la cual hay que introducir el producto blanqueador y accionar el
programa “ACLARADOS” (
).
Acabado este tratamiento, llevar el programador a la posición “OFF”, añadiendo
a las prendas tratadas el resto de la colada y proceder al lavado normal con el
programa deseado.
45
HU
7. FEJEZET
PROGRAMTÁBLÁZAT
TEXTÍLIA PROGRAM
PROG.
MAX.
SÚLY
kg
HÃM.,
°C
*
Nem érzékeny
anyagok Pamut,
vászon
Fehér, elŒmosás
Pamut, vegyes
Gyorsan fakuló
Gyorsan fakuló
MOSÓSZERADAG
2
1
7
8
9
90°
●
●
**
7
8
9
60°
●
●
**
7
8
9
40°
●
●
Nem gyorsan fakuló
7
8
9
30°
●
●
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyorsan fakuló
3,5
4
4,5
50°
●
●
Szintetikus
(nejlon, perlon),
vegyes pamut
Nem gyorsan fakuló
3,5
4
4,5
40°
●
●
3,5
4
4,5
30°
●
●
2,5 2,5
30°
●
●
Vegyes, finom
szintetikus anyagok
Ingek
Finom
2
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
Kézi mosás
1
2
2
30°
●
●
EcoMix 20°
7
8
9
20°
●
●
Gyors centrifugálás/
Csak vízürítés
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3,5
3,5
40°
●
●
2
2,5
2,5
30°
●
●
3
3
3
40°
●
●
Speciális
lehetŒségek
Nagyon finom
anyagok
Öblítés
Pamut/Kevert
14 Min
Pamut/Kevert
Pamut
59 Min
●
●
59 Min
60°C
ID
R
TT
14 Min
P
90° + Pre
O
C
A
30 Min
OFF
40°C
ON
30°
50°
D
&
EcoMix
20°
DE
L IC
30°
AT ES
30°
E
IX
40°
M
30°
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!
* Maximális száraz ruhaadag az alkalmazott típus szerint (lásd a géptörzslapot).
**SZABVÁNYOS PAMUTMOSÓ PROGRAMOK A 1015/2010/EU ÉS A
1061/2010/EU IRÁNYELVNEK MEGFELELÃEN
PAMUTMOSÓ PROGRAM 60°C hŒmérsékleten
PAMUTMOSÓ PROGRAM 40°C hŒmérsékleten
Ezek a programok az átlagosan szennyezett pamutruhák tisztítására
alkalmasak, és a pamutanyagok mosása terén a leghatékonyabb
programoknak tekinthetŒk a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében.
Ezeket a programokat a ruhadarabokon lévŒ, hŒmérsékletet és mosást jelzŒ
címkéknek megfelelŒen fejlesztettük ki; a tényleges vízhŒmérséklet kissé
eltérhet a ciklus megadott hŒmérsékleti értékétŒl.
A centrifugálás sebessége csökkenthetŒ a ruhadarabok címkéjén található útmutató betartása
érdekében, vagy a nagyon finom textíliák esetében teljesen kikapcsolható a centrifugálás, ami
a centrifuga választókapcsolójával végezhetŒ el.
Ha csak kevés ruhadarabon vannak olyan foltok, amelyeket folyékony
fehérítŒszerrel kell kezelnünk, akkor a foltok elŒzetes eltávolítását a mosógépben
végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítŒszert a folyékony fehérítŒ-tartóba, amely a mosószeres fiók
„2” jelı rekeszébe van behelyezve, és állítsa be a speciális „ÖBLÍTÉS” (
)
programot.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa a programválasztó gombot a „KI” helyzetbe,
tegye be a többi ruhát, és folytassa a normál mosást a legmegfelelŒbb
programmal.
DE
SL
KAPITEL 8
8. POGLAVJE
PROGRAMM/
TEMPERATURWAHL
IZBIRANJE
PROGRAMOV
Um unterschiedliche Textilien
und Verschmutzungsgrade
optimal behandeln zu können,
bietet Ihnen diese
Waschmaschine 4
Programmtypen für
unterschiedliche Gewebearten,
Temperaturen und
Programmdauer (siehe
Programmtabelle) an .
Pralni stroj ima 4 skupine
programov, ki omogoãajo
pranje razliãno umazanega
perila, kot seveda tudi pranje
razliãnih vrst tkanin. Programi
pranja se med seboj razlikujejo
po naãinu pranja,
temperaturah in po
trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
1. UNEMPFINDLICHE STOFFE
Die Programme bieten eine
maximale Reinigung und
jeweils von Schleuderphasen
unterbrochene Spülgänge,
die die optimale Spülung der
Wäsche garantieren.
Der abschließende
Schleudergang sichert die
bestmögliche Trocknung.
1. OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na
teh programih z intenzivno
moãjo. Po vsakem vmesnem
izpiranju stroj perilo tudi
oÏame, kar zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
2. MISCHGEWEBE UND
KUNSTFASERN
Das Waschen und Spülen
dieser Gewebearten ist durch
die optimale Drehzahl der
Trommel und durch das
perfekt abgestimmte
Wasserniveau besonders
wirksam.
Das Schonschleudern
verhindert außerdem die
Bildung von Falten in der
Wäsche.
2. TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolj‰e
rezultate pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi,
da bi se perilo preveã
zmeãkalo.
3. HOCHEMPFINDLICHE STOFFE
Dieses neue Waschkonzept
mit abwechselnden Waschund Einweichphasen ist
besonders geeignet für die
Wäsche feinster Textilien. Die
Spülgänge werden mit
hohem Wasserstand
durchgeführt, um eine
schonende Behandlung und
beste Ergebnisse zu sichern.
3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program, ki perilo
izmeniãno pere in namaka,
in je predvsem namenjen
pranju zelo obãutljivih tkanin.
Pranje in izpiranje poteka v
veãji koliãini vode, kar
zagotavlja najbolj‰e
rezultate.
48
COTTON
MIXED
DELICATES
PT
ES
HU
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 8
8. FEJEZET
SELECÇÃO DOS
PROGRAMAS
SELECCIÓN DE
PROGRAMAS
PROGRAMVÁLASZTÁS
A máquina dispõe de 4 grupos
de programas diferentes
baseados nos diversos tipos de
tecidos a lavar, nos vários
graus de sujidade, na
temperatura a na duração do
programa de lavagem (vide a
tabela de programas).
Para tratar los diferentes tipos
de tejidos y los diferentes
grados de suciedad, la
lavadora dispone de una
selección de diversos
programas para los diferentes
tipos de tejidos, temperatura y
duración (véase la tabla de
programas de lavado).
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 4
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a
következŒk: mosási ciklus, a
ciklus hŒmérséklete és a ciklus
hossza (lásd a mosóprogramok
táblázatát).
1 TECIDOS RESISTENTES
Os programas deste grupo
foram desenvolvidos de modo
a garantirem os melhores
resultados de lavagem, e os
enxaguamentos com
centrifugação intercalar
garantem um enxaguamento
perfeito da roupa.
A centrifugação final assegura
que as peças de roupa
fiquem bem torcidas.
1. TEJIDOS RESISTENTES
Los programas se realizan
permitiendo el máximo grado
de lavado y los aclarados,
intercalados con fases de
centrifugado, asegurando un
lavado perfecto.
El centrifugado final a la
máxima velocidad garantiza
un escurrido óptimo.
1. NEM ÉRZÉKENY
ANYAGOK
A programot alapos mosáshoz
és öblítéshez, valamint tökéletes
öblítést biztosító
centrifugáláshoz terveztük.
Az utolsó centrifugálás
hatékonyabb vízeltávolítást
eredményez.
2 TECIDOS MISTOS E SINTÉTICOS
2. TEJIDOS MIXTOS Y
SINTÉTICOS
El lavado y el aclarado se
optimizan con los ritmos de
rotación del tambor y los
niveles de agua. El
centrifugado en modo
delicado, asegura una
reducción en la formación de
pliegues sobre los tejidos.
2. KEVERT ÉS SZINTETIKUS
ANYAGOK
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a
vízszintnek köszönhetŒen
biztosítja a legjobb
eredményeket.
A finom centrifugázás azt jelenti,
hogy a textíliák kevésbé
gyırŒdnek össze.
3. TEJIDOS DELICADOS
Es un nuevo concepto de
lavado dado que alterna
momentos de lavado con
momentos de pausa,
especialmente recomendado
para el lavado de tejidos muy
delicados. Los aclarados se
realizan con un elevado nivel
de agua para garantizar las
mejores prestaciones.
3. KÜLÖNLEGESEN
FINOMSZÁLÚ ANYAGOK
Ez újfajta mosási elv,a mûködés
és a szünet váltakozó
periódusaiból álló ciklussal,
amely különösen alkalmas
nagyon finom szövetek
mosására. A mosás és az öblítés
magas vízszinten történik a
legjobb eredmény érdekében.
A lavagem e o
enxaguamento estão
optimizados através dos ritmos
de rotação do tambor e dos
níveis de água.
A centrifugação suave
assegura uma formação
reduzida de pregas e de rugas
nos tecidos.
3 TECIDOS MUITO DELICADOS
Este programa representa um
novo conceito de lavagem
que alterna fases de rotação
e de impregnação, sendo
particularmente adequado
para tecidos muito delicados.
Para que os resultados de
lavagem sejam os melhores,
tanto a lavagem, como o
enxaguamento, se processam
com um nível elevado de
água.
49
DE
SL
PROGRAMM WOLLE &
HANDWÄSCHE
PROGRAM ZA VOLNO &
ROâNO PRANJE
Program zagotavlja popolno
pranje perila, izdelanega iz
volnenih tkanin, ki ga je
dovoljeno prati v stroju, ter
perila, ki je namenjeno
roãnemu pranju in oznaãeno
z ustrezno etiketo (“Samo
roãno pranje”). Najvi‰ja
temperature med izvajanjem
programa je 30° C, program
pa se zakljuãi s 3 izpiranji,
zadnje poteka z dodatkom
mehãalca, ter neÏnim
oÏemanjem.
4. SPEZIALPROGRAMM
4. Posebni programi
“EcoMix”-PROGRAMM
Mit diesem Waschprogramm
können Sie gleichzeitig
farbechte Textilien aus
Baumwolle, Mischgeweben
und Kunstfasern bei einer
Temperatur von nur 20°C
waschen. Der
Energieverbrauch liegt
dabei rund 60% unter dem
eines herkömmlichen 40°C
Baumwollwaschprogramms.
PROGRAM "EcoMix"
To je novi program, ki
omogoãa skupno pranje
perila razliãnih barv in iz
razliãnih vrst tkanin, na
primer perila iz bombaÏa,
sintetike in iz me‰anice
vlaken. Pranje poteka pri
samo 20°C, rezultati pranja
pa so odliãni.
Poraba pri tem programu je
le pribliÏno 60% v primerjavi s
porabo pri pranju bombaÏa
pri 40°C.
SCHLEUDERN&ABPUMPEN
Nach Anwahl dieses
Sonderprogramms wird ein
kompletter Schleuderzyklus
mit anschließendem
Abpumpen durchgeführt.
Die Schleuderdrehzahl kann
dabei stufenweise
runterreguliert bzw. sogar
komplett deaktiviert
werden, um nur
abzupumpen.
OÎEMANJE & IZâRPAVANJE
VODE
Program za oÏemanje perila
opravi oÏemanje pri najveãji
moÏni hitrosti, ki jo lahko po
Ïelji s pomoãjo opcijske tipke
za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja zniÏate ali pa
povsem prekliãete, ãe Ïelite,
da stroj samo izãrpa vodo.
SPEZIALPROGRAMM
“SPÜLEN”
Dieses Programm führt 3
Spülgänge bei reduzierter
Schleuderdrehzahl durch
(diese kann bei Bedarf mit
der entsprechenden Taste
ganz unterdrückt werden).
Geeignet zum Spülen
jedweder Gewebeart, z.B.
nach dem Waschen per
Hand.
IZPIRANJE
Stroj perilo trikrat izpere, med
izpiranji pa stroj perilo oÏame
(oÏemanje lahko tudi
prekliãete s pomoãjo
ustrezne tipke).
Ta program je namenjen
izpiranju razliãnega perila po
pranju na roke.
Mit diesem Programm kann
speziell dafür gekennzeichnete,
maschinenwaschbare Wolle (s.
Wäschezeichen) oder Textilien,
die nur zur Handwäsche
empfohlen werden (s.
Wäschezeichen), mit der
Maschine gewaschen werden
und man spart sich so die
aufwendige Handwäsche. Die
max. Waschtemperatur liegt bei
30°C. Das Programm arbeitet mit
geringen, sanften
Trommelbewegungen während
des Waschvorgangs und endet
mit drei Spülgängen sowie
einem sanften Schleudergang
bei niedriger Drehzahl.
Dieses Programm kann auch
als BLEICHPROGRAMM
benutzt werden
(s.Programmtabelle).
50
Primeren je tudi za
odstranjevanje madeÏev s
perila s pomoãjo belila, kot
je bilo to Ïe opisano.
PT
ES
PROGRAMA DE LAVAGEM
MANUAL E LÃS
Este programa permite um
ciclo de lavagem completo
para lãs especificadas
como "laváveis à máquina"
e roupas especificadas
como "lavar só à mão" na
etiqueta dos tecidos.
O programa tem uma
temperatura máxima de
30ºC e termina com 3
enxaguamentos, um
amaciador e uma
centrifugação suave.
PROGRAMA LANA & MANO
Este programa efectúa un
ciclo de lavado pensado
para los tejidos “Lana lavable
en lavadora” o para prendas
que han de ser lavadas a
mano.
El programa logra una
temperatura de 30ºC y
finaliza con 3 aclarados y un
centrifugado delicado.
4. Programas Especiais
4. PROGRAMAS ESPECIALES
4. Speciális anyagok
PROGRAMA "EcoMix"
PROGRAMA "EcoMix"
Este innovador programa se
utiliza para lavar juntos
diferentes colores y tejidos
como el algodón, mixtos y
sintéticos a una temperatura
de 20°C, con un rendimiento
óptimo.
El consumo de este
programa es de
aproximadamente un 60%
menor de la de un algodón
normal de 40°C.
"EcoMix" PROGRAM
Ez az innovatív program
különbözŒ színek és textíliák,
például pamut, szintetikus és
kevert anyagok együttes
mosását teszi lehetŒvé
mindössze 20°C-os
hŒmérsékleten, és kiváló
tisztítóhatást biztosít.
A program fogyasztása a
hagyományos, 40°C-os
pamutmosásnak körülbelül a
40%-a.
CENTRIFUGAÇÃO E DRENAR
Este programa completa o
movimento giratório e de
centrifugação, utilizando a
velocidade máxima de
rotação/centrifugação. No
entanto a velocidade pode
ser reduzida através da
opção “centrifugação” ou
mesmo excluída, se quiser
apenas o efeito de
drenagem e não os
movimentos giratórios mais
intensos.
CENTRIFUGADORA & SOLO
VACIADO
Este programa efectúa un
centrifugado a la máxima
velocidad, eventualmente
reducible por la opción
selección centrifugado, o
anulable en el caso se quiera
sólo efectuar el vaciado.
GYORS CENTRIFUGÁLÁS &
CSAK VÍZÜRÍTÉS
A centrifuga-program
maximális sebességgel végzi a
centrifugálást. A sebesség a
Spin Speed opciógombbal
csökkenthetŒ, illetve
kapcsolható ki, ha csak a vizet
szeretnénk leengedni.
PROGRAMA ESPECIAL
“ACLARADOS”
Este programa efectúa 3
aclarados de la colada con
centrifugado intermedio
(eventualmente se puede
anular mediante la tecla
específica).
Es utilizable para aclarar
cualquier tipo de tejidos, por
ejemplo después de un
lavado efectuado a mano.
SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Ez a program három öblítést
végez közepes centrifugálási
sebességgel (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
kihagyható). Bármilyen típusú
textília öblítéséhez
használható, például kézi
mosás után.
Este programa inovador
permite lavar tipos de tecidos
e cores diferentes misturados,
tais como algodões, sintéticos
ou tecidos e fibras mistas,
apenas a 20ºC garantindo,
desta forma, excelentes
resultados de lavagem.
O consumo energético deste
programa é cerca de 60%
menor do que um programa
convencional de lavagem de
algodões a 40ºC.
PROGRAMA ESPECIAL
“ENXAGUAMENTO”
Este programa é composto
por 3 enxaguamentos com
uma velocidade de
centrifugação intermédia
(que pode ser excluida ao
usar o botão para o efeito)
Pode ser utilizado para
enxaguar qualquer tipo de
tecido, ou por exemplo
para utilizar após a lavagem
de roupa à mão.
Este programa pode ser
igualmente usado como um
ciclo de branqueamento
(veja tabela de programas).
HU
GYAPJÚ ÉS KÉZI MOSÁS
PROGRAM
Ez a program teljes mosási
ciklust tesz lehetŒvé a „Géppel
mosható” gyapjúszövetbŒl készül
ruhák, valamint a „Csak kézi
mosás” feliratú címkével ellátott
ruhadarabok számára.
A program maximális
hŒmérséklete 30°C, három
öblítést, egy szövetkondicionálást
és egy lassú centrifugálást hajt
végre.
Este programa puede ser
utilizado como ciclo
BLANQUEADOR (ver tabla de
programas).
51
DE
SL
TÄGLICHER WASCHGANG 30°C
– SCHNELLPROGRAMM 14
MINUTEN
Es handelt sich um einen
kompletten Waschgang
(Waschen,Spülen,Schleudern),
der nur ca.14 Minuten dauert
und besonders empfohlen wird
für:
- maximale Wäscheladungen
von 1/1,5 kg
- leicht verschmutzte
Wäschestücke (Beumwolle
und Mischgewebe)
Um eine Verschwendung des
Waschmittels zu vermeiden,
empfehlen wir, nur 20% der
normalerweise benutzten
Waschmitteldosis zu nehmen.
DNEVNO PRANJE 30°C –
HITRI 14-minutni program
Ta kompleten program
pranja (pranje, izpiranje in
oÏemanje) opera perilo v
pribliÏno 14 minutah.
- najveãja dovoljena
koliãina perila – 1/1,5 kg;
- namenjen pranju manj
umazanega perila
(bombaÏ, me‰anica vlaken).
Priporoãamo, da za pranje s
tem programom odmerite le
20 % obiãajne koliãine
detergenta, kar pomeni
prihranek.
TÄGLICHER WASCHGANG 30°C
– SCHNELLPROGRAMM 30
MINUTEN
Es handelt sich um einen
kompletten Waschgang
(Waschen, Spülen,
Schleudern), der nur ca. 30
Minuten dauert und besonders
empfohlen wird für:
- maximale Wäscheladungen
von 2/2,5 kg
- leicht verschmutzte
Wäschestücke (Beumwolle
und Mischgewebe)
Um eine Verschwendung des
Waschmittels zu vermeiden,
empfehlen wir, nur 20% der
normalerweise benutzten
Waschmitteldosis zu nehmen.
DNEVNO PRANJE 30°C –
HITRI 30-minutni program
Ta kompleten program
pranja (pranje, izpiranje in
oÏemanje) opera perilo v
pribliÏno 30 minutah:
- najveãja dovoljena
koliãina perila – 2/2,5 kg;
- namenjen pranju manj
umazanega perila
(bombaÏ, me‰anica vlaken).
Priporoãamo, da za pranje s
tem programom odmerite le
20 % obiãajne koliãine
detergenta, kar pomeni
prihranek.
KURZPROGRAMM 59’
Dieses besondere Programm
wurde entwickelt, um die
besten Waschergebnisse zu
erzielen, mit dem Vorteil einer
spürbaren Zeiteinsparung
durch die Reduzierung der
Programmdauer.
Der Waschzyklus arbeitet mit
einer Temperatur von 40°C
bei maximal 3 kg Wäsche
und endet mit 2 Spülgängen
und einem Schleudergang
bei hoher Tourenzahl.
DNEVNI 59 MIN. – 40°C
Ta namensko zasnovani
program zagotavlja izjemno
uãinkovito pranje v obãutno
kraj‰em ãasu.
Program je namenjen pranju
do najveã 3 kg perila pri
temperaturi 40°C, zakljuãi
pa se z 2 izpiranji in
oÏemanjem z veliko hitrostjo.
52
PT
ES
LAVAGEM DIÁRIA 30ºC – RÁPIDA
14’ (minutos)
Um ciclo de lavagem completo
(lavagem, enxaguamento e
centrifugação), disponível para
uma lavagem de
aproximadamente 14’
(minutos):
- uma carga máxima de 1/1,5
kg;
- tecidos mais sujos (algodões e
mistos).
Recomendado para este
programa, mais 20% de carga
em detergente (comparando
com a lavagem normal), para
evitar desperdícios de
detergente.
LAVADO DIARIO 30ºC
– CICLO RÁPIDO 14'
Ciclo de lavado completo
(lavado, aclarado y
centrifugado) preparado para
lavar durante
aproximadamente 14 minutos:
- cargas máximas hasta 1/1,5
kg;
tejidos poco sucios (algodón y
mixto)
Con este programa se
recomienda utilizar sólo el 20%
del detergente empleado
normalmente para evitar
desperdicios inútiles.
LAVAGEM DIÁRIA 30ºC – RÁPIDA
30’ (minutos)
LAVADO DIARIO 30ºC
– CICLO RÁPIDO 30’
Um ciclo de lavagem completo
(lavagem, enxaguamento e
centrifugação), disponível para
uma lavagem de
aproximadamente 30’
(minutos):
- uma carga máxima de 2/2,5 kg;
- tecidos mais sujos (algodões e
mistos).
Recomendado para este
programa, mais 20% de carga
em detergente (comparando
com a lavagem normal), para
evitar desperdícios de
detergente.
Ciclo de lavado completo
(lavado, aclarado y
centrifugado) preparado para
lavar durante
LAVAGEM 59’
LAVADO 59’
NAPI 59’
Especialmente concebido
para manter uma alta
qualidade em termos de
performance de lavagem,
reduzindo o tempo de
lavagem.
Este programa foi concebido,
para uma carga máxima de
3Kg com uma temperatura de
40ºC, ficando concluído com
dois enxaguamentos e uma
alta velocidade de
centrifugação.
Este programa ha sido
estudiado para obtener la
máxima calidad de lavado, con
la gran ventaja de una notable
reducción del tiempo de
lavado. El ciclo de lavado
puede lavar a una temperatura
de 40ºC con una carga máxima
de 3 kg y concluye con 2
aclarados y un centrifugado a
alta velocidad.
Ez a különleges program
megõrzi az ‘A ’ jelû,,kiváló
minõségû mosási hatásfokot,
ugyanakkor jelentõsen
csökkenti a mosási idõt. A
programot 3 kg maximális
ruhamennyiségre trerveztük,
amely pamutszövet és 40°Cig színtartó anyagok
mosására szolgál.
A program 2 öblítéssel és
egy nagy fordulatszámú
centrifugálási sorozattal
zárul.
- cargas máximas hasta
2/2,5 kg; - tejidos poco sucios
(algodón y mixto)
Con este programa se
recomienda utilizar sólo el 20%
del detergente empleado
normalmente para evitar
desperdicios inútiles.
HU
NAPI 14 ’
Teljes mosási ciklus
(mosás,öblítés és
centrifugálás), amely kb. 14
perc alatt képes kimosni a
ruhát, a következõkre
alkalmas:
maximum 1/1,5 kg
ruhanemû
kissé szennyezett szövetek
(pamut és kevertszálas)
E program esetében azt
ajánljuk,hogy a
mosószerpazarlás
megelõzése érdekében
csökkentse a
mosószeradagot (a
normál adaghoz képest).
NAPI 30’
Teljes mosási ciklus (mosás,
öblítés és centrifugálás),
amely kb. 30 perc alatt
képes kimosni a ruhát, a
következõkre alkalmas:
maximum 2/2,5 kg
ruhanemû
kissé szennyezett szövetek
(pamut és kevertszálas)
E program esetében azt
ajánljuk, hogy a
mosószerpazarlás
megelõzése érdekében
csökkentse a
mosószeradagot (a normál
adaghoz képest).
53
DE
SL
KAPITEL 9
9. POGLAVJE
WASCHMITTELBEHÄLTER
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
Der Waschmittelbehälter ist in
3 Fächer unterteilt:
– Das Fach mit "1" ist für die
Vorwäsche.
– Das Fach “ ”, ist für
spezielle Zusätze wie
Weichspüler, Duftstoffe,
Stärke usw.
– Das Fach mit "2" ist für das
Hauptwaschmittel.
✿
Für Flüssigwaschmittel
benutzen Sie bitte den
beiliegenden Einsatz, der wie
abgebildet in die
Waschmittelkammer “2” der
Waschmittelschublade
einzusetzen ist.
Der Einsatz für Flüssigmittel ist
ebenfalls in die
Waschmittelkammer "2"
einzusetzen, wenn Sie das
Programm “SPÜLEN“ als
BLEICHPROGRAMM nutzen
wollen.
54
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- v predelek, oznaãen s
✿
simbolom
, odmerite
posebne dodatke mehãalec, ‰krob, di‰ave
ipd.
- predelek, oznaãen s
‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
âe uporabljate tekoãi
detergent, vstavite priloÏeno
posodico za uporabo
tekoãega detergenta v
predelek "2". To zagotavlja,
da se bo detergent odmeril v
boben v pravem trenutku.
To posodico vstavite tudi v
primeru, da Ïelite s pomoãjo
programa 'Izpiranje' s
pomoãjo belila odstraniti
madeÏe s perila.
ACHTUNG:
BEKANNTLICH LASSEN
SICH EINIGE
WASCHMITTEL SCHWER
EINSPÜLEN, IN SOLCHEN
FÄLLEN BENUTZEN SIE
BITTE DIE SPEZIELLEN
BEHÄLTER FÜR DIE
VERWENDUNG DIREKT
IN DER TROMMEL.
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
ACHTUNG:
IN DAS FACH “✿” NUR
FLÜSSIGE MITTEL
EINFÜLLEN. DAS GERÄT
SPÜLT DIE ZUSATZMITTEL
AUTOMATISCH
WÄHREND DES LETZTEN
SPÜLGANGS IN ALLEN
WASCHPROGRAMMEN
EIN.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
PT
HU
ES
CAPÍTULO 9
CAPÍTULO 9
COLOCAÇÃO DO
DETERGENTE
GAVETA PARA
DETERGENTE
CUBETA DEL
DETERGENTE
A gaveta para detergente
está dividida em 3
compartimentos:
- O compartimiento,
indicado com “1”,
destina-se ao detergente
da pré-lavagem.
- O compartimento
destina-se a aditivoss
especiais, amaciadores,
perfumes, gomas,
branqueadores, etc.
- O compartimiento
indicado com “2”, é para
o detergente da lavagem
principal.
No caso dos detergentes
líquidos, utilize o recipiente
próprio, semelhante ao
representado na figura, e que
deverá ser introduzido no
tambor, sobre a roupa.
Este especial dispensador
deverá ser inserido no
compartimento “2” na gaveta
do detergente, ou também
quando deseja utilizar o
programa “ENXAGUAMENTO”
como ciclo BRANQUEADOR.
✿
ATENÇÃO:
LEMBRE-SE DE QUE
ALGUNS DETERGENTES
SÃO DIFÍCEIS DE
REMOVER.
RECOMENDAMOS QUE,
NESSE CASO, UTILIZE O
RECIPIENTE ESPECIAL
PARA O DETERGENTE,
QUE DEVERÁ SER
DIRECTAMENTE
COLOCADO NO TAMBOR.
✿
NO COMPARTIMENTO “ ”
USAR APENAS PRODUTOS
LÍQUIDOS. A MÁQUINA
ESTÁ DIRECCIONADA À
PRÉ LAVAGEM
AUTOMÁTICA DOS
ADITIVOS DURANTE O
ÚLTIMO
REENXAGUAMENTO
TODOS OS CICLOS DE
LAVAGEM.
9. FEJEZET
La cubeta del detergente
está dividida en 3
compartimentos:
- El compartimento
señalado como “1” sirve
para el detergente
destinado al prelavado.
- El compartimento
señalado como “ ”,
sirve para aditivos
especiales, suavizantes,
perfumantes, almidones,
azuletes, etc.
- El compartimento
señalado como “2” sirve
para el detergente
destinado al lavado.
✿
Para el detergente liquido usar
el recipiente que se adjunta
(colocándolo) según figura.
Este cajetín debe ser insertado
en el compartimento “2” del
dispensador de detergentes,
también cuando se desea
utilizar el programa
“ACLARADOS” como ciclo
“BLANQUEADOR”.
ATENCIÓN:
RECUERDE QUE
ALGUNOS DETERGENTES
SON DIFÍCILES DE
ARRASTRAR, EN ESTE
CASO, LE
ACONSEJAMOS UTILIZAR
EL CONTENEDOR
APROPIADO PARA
PONERLO
DIRECTAMENTE EN EL
TAMBOR.
ATENCIÓN: EN EL
COMPARTIMENTO
SEÑALADO COMO
“✿” INTRODUCIR
SÓLO PRODUCTOS
LÍQUIDOS. LA
LAVADORA HA SIDO
PREPARADA PARA LA
UTILIZACIÓN
AUTOMÁTICA DE LOS
ADITIVOS DURANTE EL
ÚLTIMO ACLARADO
EN TODOS LOS
CICLOS DE LAVADO
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
A mosószertároló fiók 3
rekeszre oszlik:
– az elsŒ „1” jelı fiók az
elŒmosás közben
használható;
– a második „ “ jelı fiók
speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket,
keményítŒt, élénkítŒ szereket
stb. tartalmaz.
– a harmadik „2” jelı fiók a
fŒmosáshoz használható.
✿
A folyékony mosószerekhez
speciális tartály áll
rendelkezésre. Ez az ábrán
látható módon helyezhetŒ be
a fiókba.
Ezt a speciális tartályt a
mosószertároló fiók “2” jelzésı
rekeszébe kell betenni akkor is,
ha Ön az “ÖBLÍTÉS” programot
FEHÉRÍTÃ ciklusként kívánja
használni.
MEGJEGYZÉS:
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET
NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI.
EZEK ESETÉBEN A
DOBBAN
ELHELYEZENDÃ
SPECIÁLIS ADAGOLÓ
HASZNÁLATÁT
JAVASOLJUK.
MEGJEGYZÉS:
A MÁSODIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.
A GÉP ÚGY VAN
BEPROGRAMOZVA,
HOGY AZ ÖSSZES
MOSÁSI CIKLUSBAN AZ
UTOLSÓ ÖBLÍTÉSI
FÁZISBAN
AUTOMATIKUSAN
SZÍVJA BE AZ
ADALÉKANYAGOKAT.
55
DE
SL
KAPITEL 10
10. POGLAVJE
DAS PRODUKT
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
ACHTUNG:
Wenn Sie Kleinere Läufer,
Tagesdecken oder ähnliche,
schwere Textilien waschen,
sollten Sie auf das
Schleudern verzichten.
Das Symbol “reine Wolle”
kennzeichnet Kleidung und
Textilien aus Wolle, die für die
Maschinenwäsche geeignet
sind. Darüber hinaus sollten
solche Textilien den Hinweis
“nicht filzend” oder
“waschmaschinenecht”
tragen.
ACHTUNG:
Achten Sie beim
Sortieren der Wäsche
auf folgende Details:
- keine Metallteile (z.B.
Schnallen,
Sicherheitsnadeln,
Anstecknadeln,
Münzen) an oder in der
Wäsche;
- Kissenbezüge
zuknöpfen,
Reißverschlüsse und
Druckknöpfe schließen,
lose Gürtel und Bänder
von Morgenröcken
zuknöpfen;
- Rollen von den
Gardinen entfernen;
- Hinweise auf den
Wäscheetiketten
genauestens
beachten;
- beim Sortieren
auffallende,
hartnäckige Flecken
mit Spezialreiniger oder
geeigneter
Waschpaste
vorbehandeln.
56
OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
PT
ES
HU
CAPÍTULO 10
CAPÍTULO 10
10. FEJEZET
SEPARAÇÃO DAS
PEÇAS DE ROUPA
EL PRODUCTO
A TERMÉK
ATENCION:
si tiene que lavar alfombras,
colchas u otras prendas
pesadas es mejor no
centrifugar.
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy más
nehéz anyagok mosásakor ne
végezzen centrifugálást.
Las prendas y ropa de lana,
para poderlas lavar en la
lavadora, deben llevar el
símbolo “Pura Lana Virgen” y
tener además la indicación
“no se apelmaza” o bien
“lavable en máquina”.
Gyapjúból készült ruhadarabok
vagy más gyapjútartalmú ruhák
csak akkor moshatók gépben,
ha megtalálható rajtuk a
„Géppel mosható” címke.
ATENÇÃO:
Recomendamos que,
sempre que lavar tapetes
pesados, colchas e outras
peças de roupa igualmente
pesadas, suprima a
centrifugação.
Antes de colocar uma peça
de lã na máquina, verifique
a respectiva etiqueta, para
se assegurar de que a peça
em questão é um artigo de
“Pura Lã Virgem” e também
“Lavável à Máquina” e
“Não feltrante”. Só estas
peças de lã poderão ser
lavadas na máquina.
IMPORTANTE:
Quando separar as
peças de roupa a
lavar certifique-se de
que:
- não deixou objectos
metálicos nas peças
de roupa, por
exemplo, alfinetes,
alfinetes de ama,
moedas, etc.;
- apertou os botões das
almofadas, os fechos,
os colchetes e os
cintos e que amarrou
as tiras de tecido
compridas;
- retirou as argolas das
cortinas;
- o programa de
lavagem
seleccionado está de
acordo com as
indicações de
lavagem fornecidas
pelos fabricantes das
peças de roupa
(símbolos inscritos nas
respectivas etiquetas).
- Além disso, antes de
colocar qualquer
peça de roupa muito
suja na máquina,
remova as nódoas
mais difíceis com um
detergente especial
ou tira-nódoas.
ATENCIÓN:
Durante la selección
asegúrese de que:
- en la ropa para lavar
no haya objetos
metálicos (por
ejemplo, clips,
imperdibles, alfileres,
monedas, etc.);
- abroche las fundas de
las almohadas, cierre
las cremalleras, las
anillas, ate las cintas
sueltas y las tiras largas
de los vestidos;
- quite de las cortinas
tanbién los elementos
de rodamiento;
- lea atentamente las
etiquetas de los
tejidos;
- si durante la selección
aprecia manchas
resistentes, quítelas
con un detergente
especial o con una
pasta de lavado
apropiada.
FONTOS!
A ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek fémtárgyak a
szennyes között (pl.
brosstık, biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be kell
gombolni, a cipzárakat fel
kell húzni, a köntösök laza
öveit és hosszú pántjait
össze kell csomózni;
- a függönykarikákat le kell
venni;
- figyelni kell a ruhákon lévŒ
címkékre;
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén ajánlott
folttisztítóval el kell
távolítani a mosás elŒtt.
57
DE
SL
KAPITEL 11
11. POGLAVJE
EINIGE NÜTZLICHE
HINWEISE
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
Wir möchten Ihnen im
folgenden einige Hinweise für
die richtige Nutzung Ihres
Haushaltsgerätes, damit Sie es
umweltschonend und mit der
höchstmöglichen Ersparnis
betreiben können.
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
STETS MAXIMALE FÜLLUNG
BELADEN
Um Strom, Wasser und
Waschmittel nicht zu
verschwenden, empfehlen wir,
Ihre Waschmaschine stets mit
der maximalen Wäschefüllung
zu beladen. Das Waschen einer
vollen Wäscheladung
emöglicht eine Erspamis von bis
zu 50% Strom gegenüber zwei
Wäscheladungen mit halber
Menge.
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
WANN IST EINE VORWÄSCHE
WIRKLICH NOTWENDIG?
In der Regel nur für stark
verschmutzte Wäsche!
Wenn Sie normal oder wenig
verschmutzte Wäsche
waschen, sparen Sie zwischen
5% und 15% Strom, wenn Sie
keine Vorwäsche wählen.
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
WELCHE WASCHTEMPERATUR?
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
Durch die Vorbehandlung der
Wäsche mit geeigneten
Fleckentfernern ist eine
Waschtemperatur von über
60°C in den meisten Fällen nicht
mehr nötig. Sie können bis zu
50% sparen, wenn Sie die
Waschtemperatur auf 60°C
begrenzen.
58
PT
ES
HU
CAPÍTULO 11
CAPÍTULO 11
11. FEJEZET
CONSCIENCIALIZAÇÃO DO CLIENTE
CONSEJOS ÚTILES
PARA EL USUARIO
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
Um guia para uma
utilização mais ecológica e
económica da sua
máquina de lavar roupa.
Breves sugerencias para la
utilización del
electrodoméstico en el
respeto del medio ambiente
y con el máximo ahorro.
Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.
MAXIMIZE A QUANTIDADE DE
ROUPA A LAVAR
Assegure a melhor utilização
possivel da energia, da
água, do detergente e do
tempo, lavando na
máquina de lavar roupa a
quantidade máxima de
roupa recomendada.
Poupe até 50% de energia
lavando uma carga
completa em vez de lavar 2
meías cargas.
CARGAR AL MÁXIMO LA
LAVADORA
Para eliminar eventuales
despilfarros de energía, agua
o detergente se
recomienda utilizar la
máxima capacidad de
carga de la lavadora.
Es posible, ahorrar hasta el
50% de energía con una
carga llena efectuada en
una única colada, respecto
a dos coladas a 1/2 carga.
TEM DE FAZER UMA PRÉLAVAGEM?
Só se a roupa estiver muito
suja!
Se, no caso de a roupa estar
pouco ou normalmente
suja, NÃO seleccionar a
função de pré-lavagem,
estará a POUPAR
detergente, tempo e água
e ainda entre 5 a 15% de
consumo de energia.
CUANDO SIRVE REALMENTE EL
PRELAVADO?
Solamente para cargas
particularmente sucias!
Se ahorra del 5 al 15% de
energía evitando la
selección de la opción del
prelavado para ropa de
suciedad normal.
VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében
NEM választja ki az elŒmosást,
akkor azzal mosóport, idŒt,
vizet és 5–15%-ban energiát
TEM REALMENTE DE LAVAR A
ROUPA COM ÁGUA QUENTE?
Trate as nódoas com um
produto especial para
remover as nódoas ou
amoleça as nódoas já
secas em água antes de
lavar a roupa na máquina:
deixará assim de ter tanta
necessidade de lavar a
roupa com um programa
de lavagem a quente.
Poupe até 50% de energia
utilizando programas de
lavagem a 60°C.
QUÉ TEMPERATURA DE
LAVADO SELECCIONAR?
La utilización de productos
para eliminar manchas antes
del lavado en la lavadora,
reduce la necesidad de
lavar a temperaturas
superiores a 60°C. Es posible
ahorrar hasta un 50%
utilizando una temperatura
de lavado de 60°C.
TAKARÍTHAT MEG.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
MAXIMÁLIS RUHAADAG
Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.
59
SL
DE
WASCHEN
PRANJE
UNTERSCHIEDLICHE
WÄSCHEMENGEN
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
Die Waschmaschine gleicht die
Wassermenge automatisch an
Art und Menge der Wäsche an.
So ist, auch im Hinblick auf den
Energieverbrauch, eine sehr
“individuelle” Form des
Waschens möglich.
Dieses System ermöglicht eine
spürbare Reduzierung sowohl
des. Wasserverbrauches als
auch der Waschzeiten.
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
BEISPIEL:
PRIMER:
Für die Wäsche extrem
empfindlicher Teile empfiehlt
sich die Verwendung eines
Waschnetzes.
Angenommen, Sie waschen
z.B. STARK VERSCHMUTZTE
BAUMWOLLE (auf die
hartnäckigen Flecken vorher
eine geeignete Waschpaste
auftragen).Waschen Sie
nach Möglichkeit niemals
ausschließlich sehr
saugfähige Wäschestücke,
die, bedingt durch die
extreme Wasseraufnahme,
sehr schwer werden.
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
● Waschmittelbehälter (P)
öffnen.
● Odprite predalãek za
pralna sredstva (P).
● in das Fach mit 2
(Hauptwäsche) ca 120 g
Waschmittel geben.
● V predelek 2 odmerite 120
g detergenta.
● auf Wunsch ca. 50 ml
Zusatzmittel in den Behälter
für Zusatzmittel geben.
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
✿
● Waschmittelbehälter (P)
schließen.
60
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
✿
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
PT
ES
HU
LAVAGEM
LAVADO
MOSÁS
CAPACIDADE VARIÁVEL
CAPACIDA VARIABILE
Esta máquina ajusta
automaticamente o nível de
água ao tipo e quantidade
de água ao tipo e
quantidade de roupa a lavar.
Torna-se assim possível obter
uma lavagem
“personalizada”, inclusive do
ponto de vista da poupança
de energia.
O sistema proporciona uma
redução do consumo de
energia e uma redução
sensível da duração da
lavagem.
Esta lavadora adapta
automáticamente el nivel del
agua al tipo y cantidad de
ropa.Así pues, es posible
obtener una colada
“personalizada”, incluso
desde el punto de vista
energético.
Este sistema aporta una
disminución del consumo de
energía y una sensible
reducción del tiempo de
lavado.
VÁLTOZÓ
MENNYISÉG
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez.
Energiatakarékossági
szempontból így „személyre
szabott” mosás végezhetŒ el.
A rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érezhetŒen lerövidíti a mosási
idŒt is.
EXEMPLO:
EJEMPLO:
PÉLDA:
Sempre que lavar peças de
roupa extre-mamente
delicadas, meta-as dentro de
um saco de rede.
Para tejidos se aconseja el
uso de una bolsa de rejilla.
A nagyon finom anyagból
készült ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
Suponhamos que a carga de
roupa a lavar é composta por
ROUPA DE ALGODÃO MUITO
SUJA (as nódoas mais difíceis
deverão ser removidas com o
detergente especial).
Supongamos que la colada
que va a hacer sea de
ALGODON MUY SUCIO (si hay
manchas especialmente
resistentes, quítelas con la
pasta apropiada).
Le aconsejamos no realizar
una colada con sólo
prendas de tejidos
esponjosos, ya que al
absorber mucha agua,
sehacen demasiado
pesadas.
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT
kell kimosnunk (a rászáradt
foltokat megfelelŒ folttisztítóval
kell eltávolítani). Javasoljuk,
hogy a mosandó adag ne
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.
● Abra la cubeta del
detergente.
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (P).
● Deitar 120 g de detergente
no compartimento da gaveta
para detergente 2.
● Ponga en el
compartimento 2 de
lavado 120 g de
detergente.
● Tegyen 120 g mosószert a
harmadik „2” rekeszbe.
● Deitar 50 cc do aditivo
pretendido no
compartimento para aditivos
.
● Ponga 50 cc del aditivo
que desee en el
compartimento para
.
aditivos
● Öntsön 50 ml
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe.
● Cierra la cubeta del
detergente.
● Csukja be a mosószertároló
fiókot (P).
Recomendamos que nunca
carregue a máquina só com
atoalhados, pois estes tecidos
absorvem muita água,
ficando muito pesados.
● Abra a gaveta para
detergente (P).
✿
● Feche a gaveta para
detergente (P).
✿
61
DE
SL
● überzeugen Sie sich, daß die
Wasserzufuhr geöffnet ist.
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
● daß der Ablaufschlauch
richtig angebracht ist.
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
PROGRAMM WÄHLEN
Die Programmtabelle oder die
Programmübersicht am Gerät
hilft Ihnen, das geeignete
Programm für Ihre Wäsche zu
finden.
Drehen Sie den
Programmwahlschalter auf das
gewünschte Programm, bis die
Programmnummer mit der
Anzeigemarke übereinstimmt
Das Display zeigt sodann die
Voreinstellungen des gewählten
Programms.
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upo‰tevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustreznej‰i
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Na prikazovalniku so vidne
nastavitve za izbrani
program.
Optionstasten (sofern
gewünscht) drücken.
Po potrebi izberite opcije s
pomoãjo ustreznih tipk.
Drücken Sie die Taste
START/PAUSE.
Das Programm startet.
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
Während des Waschgangs
bleibt der
Programmwahlschalter bis zum
Ende des Programmes auf dem
gewählten Programm stehen.
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraãa.
ACHTUNG: Bei einem
eventuellen Stromausfall
während des Betriebs der
Waschmaschine werden die
gewählten Einstellungen in
einem speziellen Speicher
abgespeichert, so daß das
Gerät wieder dort anfängt zu
arbeiten, wo es aufgehört hatte,
wenn der Strom wieder da ist.
● Am Ende des Programms
erscheint im Display die Anzeige
“End”
● Warten Sie, bis die
Türverriegelungsanzeige
ausgeht (2 Minuten nach
Programmende).
● Schalten Sie die ab und
Waschmaschine stellen Sie den
Programmwahlschalter auf die
Position OFF
● Das Bullage öffnen und die
Wäsche entnehmen.
● Schließen Sie den
Wasserhahn.
BENUTZEN SIE FÜR JEDE
WÄSCHE DIE
PROGRAMMTABELLE UND
BEACHTEN SIE DIE O.A.
REIHENFOLGE.
62
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
● Ko je program zakljuãen, se
na prikazovalniku prikaÏe
napis “End” (Konec).
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
● Izklopite stroj z obraãanjem
gumba programatorja na
OFF.
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
● Po vsaki uporabi stroja
zaprite pipo za vodo.
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
PT
● Certifique-se de que a
torneira de alimentação de
água esteja aberta.
● Certifique-se também de
que o tubo de descarga
esteja bem colocado.
SELECÇÃO DE PROGRAMA.
Utilize o guia de programas para
seleccionar o programa mais
adequado.Rode o selector
requerendo o programa que
está activado.
No visor são apresentadas as
regulações para o programa
seleccionado.
Prima os botões de selecção de
opções (se for necessário)
Depois pressione o botão de
“INÍCIO”.Quando o botão de
“INÍCIO”for pressionado,a
máquina apresentará a
sequência do programa.
O botão mantém-se intacto,
mesmo quando o programa
está a decorrer.
Aviso: Se houver quebra de
corrente eléctrica enquanto
a máquina estiver a
funcionar, o programa
seleccionado fica registado
numa memória especial e,
quando a energia eléctrica
for restaurada o programa
continuará a partir do sítio
onde tinha ficado.
● Quando o programa
chega ao fim, a indicação
“End” (fim) é apresentada no
visor
● Espere que a porta que
está fechada abra (cerca de
2 minutos, depois do
programa ter terminado).
● Desligue a máquina,
rodando o selector para a
posição “OFF”.
● Abra a porta e retire a
roupa.
● Desligue a torneira de
fornecimento de água após
cada utilização.
A TABELA DE
PROGRAMAS CONTÉM
INFORMAÇÕES SOBRE
TODOS OS TIPOS DE
LAVAGEM. CONSULTE-A
PARA ESCOLHER O
PROGRAMA ADEQUADO
À ROUPA QUE VAI LAVAR,
E SIGA AS OPERAÇõES
PELA ORDEM AQUI
APRESENTADA.
ES
HU
● Asegúrese de que el grifo
del agua esté abierto,
● Nyissa ki a vízcsapot.
● Que el desagüe esté en
posición correcta.
● EllenŒrizze, hogy az ürítŒcsŒ
a helyén van-e.
SELECCIÓN DEL PROGRAMA
Hace referencia a la tabla
de programas para
seleccionar el programa más
adecuado.
Girando el selector se activa
el programa elegido. En el
display se visualizarán los
parámetros del programa
elegido.
Pulsar las teclas de opciones
(si se desea)
Seleccionando la tecla
START la lavadora incia la
secuencia de lavado.
El ciclo de lavado
mantendrá el mando
programador fijo sobre el
programa seleccionado
hasta la finalización del
lavado.
PROGRAMVÁLASZTÁS
A legmegfelelŒbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható.
A kijelzŒ a kiválasztott program
beállításait mutatja.
Nyomja le az opciógombokat
(ha szükséges).
Ezután nyomja le a START
gombot. A START gomb
lenyomásakor a készülék
beállítja a mıveleti sorrendet.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.
Atención: Si hubiese un corte
en el suministro eléctrico
durante el funcionamiento
de la lavadora, una especie
de memoria conservará la
selección efectuada y, al
reiniciarse el suministro
eléctrico, la lavadora
continuará lavando desde el
punto en que se paró.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép
mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék
speciális programja eltárolja a
kiválasztott programot, és
az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosást, ahol abbahagyta.
● Al término del programa
se visualizará la palabra
“End” en el display.
● A program befejezŒdésekor
az „End” szó jelenik meg a
kijelzŒn.
● Espere hasta que se
apague el piloto de puerta
asegurada (2 minutos
después de finalizar el
programa).
● Apague el aparato
colocando el mando
selector de programas en
posición “OFF”.
● Abra la puerta y extraiga
la ropa.
● A program befejezŒdésekor
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).
● Cierre el grifo del agua
● Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI” helyzetbe
fordításával.
● Nyissa ki az ajtót, és vegye ki
a ruhákat.
● Minden használat után zárja
el a vízcsapot.
PARA CUALQUIER TIPO
DE LAVADO, CONSULTE
SIEMPRE LA TABLA DE
LOS PROGRAMAS Y
SIGA LA SECUENCIA DE
LAS OPERACIONES TAL
COMO VIENE
INDICADO.
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE
A PROGRAMTÁBLÁZATOT, ÉS KÖVESSE AZ
OTT MEGADOTT
MÙVELETI SORRENDET.
63
DE
KAPITEL 12
REINIGUNG UND
ALLGEMEINE
WARTUNG
Benutzen Sie für die äußere
Reinigung niemals
Scheuermittel, Alkohol oder
Verdünnungsmittel. Es genügt,
wenn Sie die Maschine mit
einem feuchten Lappen
abwischen.
Das Gerät braucht nur sehr
wenig Pflege:
● Reinigung des
Waschmittelbehälters
● Reinigen des Flusensiebs
SL
12. POGLAVJE
âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
● predalãek za detergent,
● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
● Umzug oder längerer
Stillstand der Maschine.
REINIGUNG DES
WASCHMITTELBEHÄLTERS
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
Obwohl nicht unbedingt
notwendig, empfiehlt es sich,
den Behälter gelegenlich von
Waschmittel-und
Weichspülerrückständen zu
reinigen.
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
Hierzu den Behälter mit wenig
Kraft herausziehen.
● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
Die Rückstände unter
fließendem Wasser abspülen.
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
Den Behälter wieder
einschieben.
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
64
PT
CAPÍTULO 12
LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DA
MAQUINA
Não utilize produtos
abrasivos, com álcool,
soluções alcoólicas e/ou
diluentes para limpar as
paredes externas da
máquina: basta passar um
pano húmido para a limpar.
Esta máquina exige muito
pouca manutenção:
● Limpeza da gaveta para
detergentes.
● Limpeza do filtro.
ES
CAPÍTULO 12
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
ORDINARIO
Para su limpieza exterior no
use productos abrasivos,
alcohol y/o disolventes,
basta sólo una pasada con
un paño húmedo.
La lavadora necesita muy
poco mantenimiento:
● Limpieza de la cubeta y
sus compartimentos
HU
12. FEJEZET
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
NE HASZNÁLJON A
KÉSZÜLÉK KÜLSÃ
RÉSZÉN DÖRZSÖLÃ
HATÁSÚ SZEREKET,
ALKOHOLT ÉS/VAGY
HÍGÍTÓSZEREKET.
A TISZTÍTÁSHOZ NEDVES
RUHÁT HASZNÁLJON!
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
● Limpieza filtro
● SzırŒtisztítás.
● Adopção de medidas
especiais quando a
máquina vai ser mudada de
sítio (mudança de casa, por
exemplo) ou quando a
máquina estiver muito
tempo sem funcionar.
● Traslados o largos
períodos de inactividad de
la máquina.
LIMPEZA DA GAVETA PARA
DETERGENTE
LIMPIEZA DE LA CUBETA DEL
DETERGENTE Y SUS
COMPARTIMENTOS
A FIÓKOS
TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
Embora não seja
estritamente necessário, é
recomendável limpar
ocasionalmente os resíduos
de detergente, de
branqueador e de aditivos
da gaveta para detergente.
Aunque no sea
estrictamente necesario, es
conveniente limpiar de vez
en en cuando los
compartimentos del
detergente, blanqueadores
y aditivos.
Bár nem feltétlenül szükséges,
de alkalmanként célszerı
kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat tartalmazó
rekeszeket.
Para tal, deverá puxar
suavemente a gaveta toda
para fora.
Para esta operacion basta
extraerlos haciendo un
poco de fuerza.
Lave cuidadosamente
cada um dos
compartimentos sob um
jacto de água, e volte a
colocar a gaveta na
máquina.
Limpie todo el contenido
bajo un chorro de agua.
● Elszállítás vagy hosszú ideig
tartó üzemszünet.
Óvatosan meghúzva vegye ki
a rekeszeket.
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Vuelva a colocar todo en su
sitio.
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
65
DE
REINIGEN DER
KLAMMERNFALLE
Das Gerät besitzt eine
Klammernfalle zur Aufnahme
größerer Gegenstände
(Münzen, Knöpfe), die das
Abpumpen des Waschwassers
behindern könnten. Die
Klammernfalle kann
problemlos wie folgt gereinigt
werden:
SL
âI·âENJE FILTRA
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
● Odprite pokrov.
● Klappe herunter klappen
● Nur bei einigen Modellen:
Schlauch herausziehen,
Stöpsel entfernen und
Restwasser in einem Behälter
auffangen.
● Bevor Sie den Filter
herausnehmen, empfiehlt es
sich, einen saugfähigen
Aufnehmer darunter zu
legen, um das daraus
fließende Restwasser
aufzufangen.
● Drehen Sie die
Klammernfalle gegen den
Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag in vertikaler
Stellung.
● Entnehmen Sie und
reinigen Sie die
Klammernfalle.
● Beim Einsetzen nach der
Reinigung achten Sie bitte
auf die Einkerbung, und
verfahren Sie in umgekehrter
Reihenfolge wie zuvor
beschrieben.
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ãep in odtoãite
vodo v posodo.
● Preden izvleãete filter, pod
pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v
ãrpalki obiãajno nahaja
malo vode.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
UMZUG ODER LÄNGERER
STILLSTAND DER MASCHINE
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
Bei einem Umzug, oder wenn
die Maschine längere Zeit in
ungeheizter Umgebung
stillstehen wird, müssen alle
Schläuche vollständig entleert
werden.
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
Strom abschalten und eine
Waschschüssel bereitstellen.
Schlauch von der Klemme
nehmen und bis zur völligen
Entleerung in die Schüssel
halten.
66
PT
ES
LIMPEZA DO FILTRO
A máquina dispõe de um filtro
especial, concebido para
recolher objectos grandes que
poderiam impedir a descarga de
água (moeds, botões, etc.),
possibilitando, desta forma, uma
fácil recuperação desses
objectos.
Este filtro, que se encontra atrás
do rodapé, deverá ser limpo a
intervalos regulares.
Para maior segurança, siga
atentamente estas instruções:
● Desligue a ficha do cabo de
alimentação de corrente da
tomada, e esvazie a máquina de
toda a água.
● Abra a tampa
● Apenas disponível em alguns
modelos:
Puxe a mangueira ondulada,
retire o bujão e despeje a água
para um recipiente.
● Antes de remover o filtro,
coloque uma toalha absorvente
por baixo do compartimento do
filtro de forma a recolher uma
eventual pequena quantidade
de água que possa existir no
interior da bomba.
● Rode a tampa do filtro no
sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até atingir o
batente (posição vertical).
● Retire o filtro e limpe-o.
● Depois de limpo, volte a
colocar o filtro, assegurando-se
de que a saliência esteja
perfeitamente alinhada com o
respectivo recorte, e rode o filtro
no sentido dos ponteiros do
relógio. Siga as instruções acima
referidas pela sua ordem inversa
para voltar a colocar a tampa do
filtro, o rodapé, etc.
LIMPIEZA FILTRO
La lavadora está dotada de
un filtro especial que retiene
los residuos de tamaño más
grande que podrían obstruir
la descarga (monedas,
botones, etc) y que de esta
manera se pueden
recuperar fácilmente.
Cuando sea necesario
limpiar el filtro seguir los
siguientes pasos:
SZÙRÃTISZTÍTÁS
A mosógép speciális szırŒvel van
felszerelve, amely az olyan
nagyobbidegen anyagokat (pl.
pénzérméket, gombokat stb.)
fogja fel, amelyek eltömíthetik
az ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. A
szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
● Abatir la tapa
● Nyissa ki a fedelet.
O QUE FAZER SE MUDAR A
MÁQUINA DE SÍTIO OU SE A
MÁQUINA ESTIVER MUITO TEMPO
SEM FUNCIONAR
Caso tenha de transportar a
máquina, ou sempre que esta
estiver sem trabalhar por um
período de tempo prolongado
num local não aquecido, deverá
escoar totalmente a água de
todas as mangueiras.
Para tal, deverá desligar
previamente a máquina da
corrente, retirando a respectiva
ficha da tomada. Irá necessitar
de um recipiente para recolher a
água.
Solte o tubo de alimentação de
água do respectivo suporte,
puxe-o para baixo e esvazie toda
a água para un recipiente depois
da água ter sido esvaziada volte
a colocar o tubo no respectivo
suporte.
Repita esta operação para o
tubo de esgoto da água.
● Sólo algunos modelos:
Extraiga el tubo, saque el
tapón y recoja el agua en
un contenedor.
● Antes de extraer el filtro, se
recomienda colocar un
paño absorvente debajo
con el fin de recoger el
agua residual que pueda
salir.
● Gire el filtro en sentido
contrario a las agujas del
reloj hasta que haga tope
en posición vertical.
● Extráigalo y limpielo.
● Después de haberlo
limpiado vuelva a montarlo
siguiendo las operaciones
en sentido contrario a la
descripción precedente.
TRASLADOS O LARGOS
PERÍODOS DE INACTIVIDAD
DE LA MÁQUINA
En eventuales traslados o en
caso que la máquina
estuviese inactiva durante
largo período de tiempo en
lugares fríos, hay que vaciar
completamente todo
residuo de agua en los
tubos.
Estando desconectada
suelte el tubo de la
abrazadera y dirijalo hacia
abajo, en el cubo, hasta
conseguir la salida
completa del agua.
Finalizada la operación,
repita los pasos en sentido
contrario.
HU
● Csak bizonyos típusokon áll
rendelkezésre:
Húzza ki a bordázott tömlŒt,
vegye ki a dugót, és ürítse a
vizet egy edénybe.
● A szırŒ kivétele elŒtt
helyezzen egy nedvszívó
törlŒruhát a szırŒsapka alá a
szivattyúban lévŒ kis
vízmennyiség felfogása céljából.
● Fordítsa el a szırŒt balra, amíg
az meg nem áll függŒleges
helyzetben.
● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● A tisztítás után tegye vissza a
szırŒt úgy, hogy a végén található
hornyot jobbra fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze el a
fenti mıveleteket.
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a benne
maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni, és
ki kell húzni a csatlakozódugóját.
Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a rögzítŒkapocsból, és
tartsa az edény fölé, amíg a víz ki
ne folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a mıveletet
a vízbevezetŒ tömlŒvel is.
67
DE
KAPITEL 13
FEHLVERHALTEN
ABHILFE
GRUND
Stecker nicht in der Steckdose
Stecker einstecken
Hauptschalter nicht eingedrückt
Strom einschalten
Stromausfall
Kontrollieren
Sicherungen defekt
Kontrollieren
Bullauge nicht geschlossen
Bullauge schließen
Siehe Gründe zu 1
Kontrollieren
Wasserhahn geschlossen
Wasserhahn öffnen
Programmwahlschalter nicht richtig
eingestellt
Programmwahlschalter richtig einstellen
Ablaufschlauch gekrümmt
Ablaufschlauch begradigen
Fremdkörper in der Klammernfalle
Klammernfalle reinigen
4. Wasser auf dem
Boden rund um
das Gerät
Dichtung vom Wasserzulaufschlauch
defekt
Dichtung ersetzen und Zulaufschlauch
am Wasserhahn befestigen
5. Keine
Schleuderfunktion
Die Waschmaschine hat das Wasser
noch nicht abgepumpt
Einige Minuten warten, bis das Wasser
abgepumpt ist
Taste “Schleuderstop” eingestellt (nur bei
einigen Modellen)
Taste “Schleuderstop” herausdrücken
Waschmaschine nicht richtig justiert
Über die entsprechenden einstellbaren
Füße justieren
Transportstange noch nicht entfernt
Transportstange entfernen
Wäsche nicht gleichmäßig in der
Trommel verteilt
Wäsche gleichmäßig verteilen
1. Programme
funktionieren nicht
2. Kein Wasserzulauf
3. Kein Wasserablauf
6. Starke Vibrationen
während des
Schleuderns
7. Folgende
Fehlermeldung auf
dem Display:
0,1,5,7,8,9
Kundendienst anrufen.
–
8. Fehlermeldung 2
auf dem Display
Waschmaschine füllt sich nicht mit
Wasser.
Überprüfen, ob der Wasserhahn
aufgedreht ist.
9. Fehlermeldung 3
auf dem Display
Wasser wird nicht abgepumpt.
Überprüfen, ob der Ablaufschlauch
verstopft ist.
Überprüfen, ob der Schlauch geknickt ist.
10. Fehlermeldung 4
auf dem Display
Zu viel Wasser in Waschmaschine.
Wasserhahn für Waschmaschine
zudrehen.
Kundendienst anrufen.
ANMERKUNG:
DAS MODELL IST MIT EINER ELEKTRONISCHEN VORRICHTUNG AUSGESTATTET, DIE VERHINDERT, DAß DER
SCHLEUDERGANG MIT FÜLLMENGEN, DEREN GEWICHT UNGLEICHMÄßIG VERTEILT SIND, STARTET. DIES TRÄGT ZU
EINER REDUZIERUNG DER VIBRATIONEN, DER GERÄUSCHENTWICKLUNG UND ZU EINER VERLÄNGERUNG DER
LEBENSDAUER DER WASCHMASCHINE BEI.
68
Läßt sich der Fehler nicht beheben, wenden Sie sich bitte an den Technischen
Kundendienst der Firma Candy.
Geben Sie dabei das Maschinenmodell laut Typenschild * oder Garantieschein an, um
eine schnelle effektive Hilfe zu ermöglichen.
* (welches sich im Bullauge befindet)
Achtung:
1 Die Verwendung von umweltfreundlichen Waschmitteln kann folgende Effekte
auslösen:
-Die schwebenden Minerale führen zu einer Trübung des Spülwassers, die aber
weder die Wirkung der Spülungen noch das Waschergebnis beeinflussen.
-Nach erfolgter Wäsche können sich auf der Wäsche Spuren weißen Pulvers
(Minerale) befinden, die sich aber weder in der Wäsche festsetzen noch die Farben
beeinträchtigen.
-Schaumbildung auf dem letzten Spülwasser bedeutet nicht unbedingt
unzureichende Spülresultate.
-Die in den Waschmitteln enthaltenen waschaktiven anionischen Tenside sind häufig
sehr schwer ausspülbar, und erzeugen auch in nur geringer Dosierung auffällige
Schaummengen.
-Zusätzliche Spülgange sind in solchen Fällen nicht sehr effektiv.
2 Bitte wenden Sie sich bei Defekten an der Maschine erst dann an den Kundendienst,
wenn Sie anhand der obigen Liste selbst versucht haben, eventuelle Fehler zu
beheben.
Empfehlungen zur Verwendung des richtigen Waschmittels bei unterschiedlichen
Waschtemperaturen
Für Waschprogramme für Baumwolle bei Waschtemperatur über 60°C, z.B. für weiße
Kochwäsche, empfehlen wir ein normales Waschmittel in Pulverform (Vollwaschmittel), da
die darin enthaltenen Bleichmittel die beste Wirkung bei mittleren und hohen
Temperaturen entfalten.
Zum Waschen bei niedrigeren Temperaturen zwischen 40°C und 60°C wählen Sie das
richtige Waschmittel je nach Gewebeart, Farbe und Verschmutzungsgrad. Generell
empfiehlt sich für weiße, widerstandsfähige Wäsche mit hohem Verschmutzungsgrad ein
Vollwaschmittel in Pulverform, während für Buntwäsche oder für nicht besonders
verschmutzte Wäsche ein Flüssigwaschmittel oder ein Colorwaschmittel in Pulverform am
besten geeignet sind.
Für die Wäsche bei weniger als 40°C empfiehlt sich ein Flüssigwaschmittel oder ein
speziell für niedrige Waschtemperaturen geeignetes Pulverwaschmittel.
Zum Waschen von Wolle und Seide verwenden Sie nur spezielle Feinwaschmittel für Wolle.
Zur korrekten Dosierung und Verwendung des Waschmittels befolgen Sie die Anweisungen
des Herstellers auf der Waschmittelpackung.
69
SL
13. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
MOTNJA
1. Stroj ne deluje na
nobenem programu
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
Ni elektriãne napestosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Preverite
Vrata stroja so odprta
Zaprtie vrata stroja
Preglejte vzroke pod toãko 1
Pipa za dotok vode je zaprta
Preverite
Odprite pipo za dotok vode
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno
na ustrezen program
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Transportne za‰ãite niste odstranili
Odstranite trnsportno za‰ãito
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
7. Prikazana je koda
0, 1, 5, 7, 8, 9.
-
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
8. Prikazana je koda 2.
Voda ne priteka v stroj.
Preverite, da ni zmanjkalo vode.
9. Prikazana je koda 3.
Stroj ne izãrpava vode.
Preverite odtoãno cev.
10. Prikazana je koda 4.
V stroju je preveã vode.
Zaprite pipo za vodo. pokliãite
poobla‰ãeni servis.
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izãrpava
vode
4. Na tleh okrog stroja
je voda
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S POSEBNO ELEKTRONSKO NAPRAVO, KI PREPREâUJE CENTRIFUGIRANJE, âE
PERILO V BOBNU NI URAVNOTEÎENO. S TEM JE ZMANJ·ANA GLASNOST DELOVANJA TER VIBRACIJE,
OBENEM PA TUDI PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA DOBA VA·EGA PRALNEGA STROJA.
70
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske
uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov
motna, vendar pa to ne vpliva na kakovost izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v
tkanine in tudi ne vplivajo na obstojnost barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro
izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz
perila, zato se voda peni tudi pri minimalnih ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj
podanih navodil poskusite sami odpraviti nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe,
poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu Candy.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih
sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane.
Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali prepisan v katerikoli obliki oz. na
katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez privoljenja
lastnikov avtorskih pravic.
Priporočila za uporabo detergenta pri različnih temperaturah
Priporočamo, da za pranje zelo umazanega belega perila izberete program za pranje
bombaža pri 60°C ali več, ter uporabite običajen pralni prašek (večje učinkovitosti), ki
vsebuje belila, ki zagotavljajo odlične rezultate pri srednjih/višjih temperaturah.
Za pranje pri 40°C in 60°C izberite detergent, ki ustreza vrsti tkanine in stopnji umazanosti
perila.
Običajni pralni praški so primerni za “belo” perilo ali perilo obstojnih barv, ki je zelo
umazano, tekoči detergenti ali detergenti, ki “varujejo barve” pa so bolj primerni za pranje
pisanih tkanin, sploh če perilo ni zelo umazano.
Za pranje pri temperaturah pod 40°C priporočamo uporabo tekočih detergentov ali
namenskih detergentov, prirejenih za pranje pri nizkih temperaturah.
Za pranje volne in svile uporabljajte samo namenske detergente, prirejene prav pranju teh
tkanin.
Pri doziranju ustrezne količine upoštevajte navodila proizvajalca, odtisnjena na embalaži.
71
PT
CAPÍTULO 13
AVARIA
ACÇÃO NECESSÁRIA
CAUSA PROVÁVEL
A máquina não está ligada à corrente
Ligue a máquina à corrente
A tecla de ligar/desligar não
foi premida
Pressione a tecla
Falha da alimentação de corrente
Verifique
Fusível disparado
Verifique e, se necessário, substitua
A porta não está bem fechada
Feche bem a porta
Vide ponto (1)
Verifique
Torneira de água fechada
Abra a torneira
Selecção incorrecta de programa
Volte a seleccionar o programa
3. A máquina não
despeja a água
Mangueira de esgoto dobrada
ou torcida
Presença de um corpo estranho no filtro
Endireite a mangueira
4. Agua no chão ao pé
da máquina
Falta de vedação entre a torneira e a
mangueira
Substitua o vedante e aparafuse bem
a mangueira
5. A máquina não faz a
centrifugação
A água ainda não foi despejada
Espere alguns minutos
Tecla “eliminação da centrifugação”
premida (alguns modelos)
Solte a tecla
Fixações de transporte não foram
removidas
Remova-as
A máquina está mal nivelada
Nivele a máquina com os pés
ajustáveis
A roupa está mal distribuída
Distribua a roupa de modo
mais uniforme
1. O programa não
funciona
2. A máquina não
mete água
6. Excesso de vibrações
durante a
centrifugação
Verifique o filtro
7.No visor é apresentado
o seguinte código de
erro: 0,1,5,7,8,9
-
8.No visor é apresentado
o código de erro 2
A máquina não meteu água.
Verifique se a torneira de alimentação
de água à máquina está aberta.
9.No visor é apresentado
o código de erro 3
A máquina não despeja a água.
10.No visor é apresentado
o código de erro 4
A máquina meteu uma quantidade
excessiva de água.
Certifique-se de que a mangueira de
descarga não está dobrada, torcida
ou esmagada.
Feche a alimentação de água à
máquina. Por favor entre em contacto
com a Assistência Técnica.
Por favor entre em contacto com a
Assistência Técnica.
NOTA:
O MODELO ESTÁ EQUIPADO COM UM DISPOSITIVO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPEDE O CÍCLO DE
CENTRIFUGAÇÃO CASO AS CARGAS FOREM DESEQUILIBRADAS. TAL CONDUZ A UMA REDUÇÃO DE RUIDOS E DE
VIBRAÇÕES, CONTRIBUINDO PARA UM MAIOR SILÊNCIO E UMA MAIOR DURAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR.
72
Se a máquina continuar a não funcionar entre em contacto com um Serviço de
Assistência Técnica Candy. Para que o serviço seja prestado com maior rapidez será
recomendável indicar o modelo da máquina, tal como consta da placa de
características ou no certificado de garantia.
Atenção:
1 A utilização de um detergente ecológico “sem fosfatos” poderá provocar os
seguintes efeitos secundários:
durante o ciclo de enxaguamento a água pode apresentar-se turva devido à
presença de zeólitos em suspensão, o que não altera a eficácia do enxaguamento;
presença de uma película de pó branco (zeólitos) na roupa no fim da lavagem. Esta
película não fica incorporada nos tecidos e não altera a sua cor;
presença de espuma durante o último enxaguamento, o que não é necessariamente
um sinal de um enxaguamento ineficaz;
os agentes tensio-activos não iónicos presentes na composição dos detergentes para
máquinas de lavar são frequentemente difíceis de remover da própria roupa e,
mesmo que em pequenas quantidades, podem produzir sinais visíveis da formação
de espuma;
este fenómeno não é eliminado através de enxaguamentos posteriores sucessivos.
2 Se a sua máquina se avariar, antes de chamar um técnico para prestar assistência à
sua máquina, proceda às verificações anteriormente referidas.
Salvaguardam-se erros e alterações!
Recomendações para o uso dos detergentes a várias temperaturas
Ao lavar os brancos muito sujos, recomendamos o uso de programas de algodões a
60°C ou mais e um detergente em pó normal (forte) que contenha agentes de
branqueamento, que em temperatura média/alta proporcionam excelentes resultados.
Para lavagens entre os 40°C e 60°C, o tipo de detergente utilizado deve ser apropriado
para o tipo de tecido a lavar e respectivo nível de sujidade.
Pós comuns, regulares são adequados para roupas claras ou tecidos coloridos com
elevada sujidade, enquanto detergentes líquidos ou "protectores" das cores, mesmo
que em pó, são adequadas para tecidos muito coloridos, mais sensíveis e com menores
níveis de sujidade.
Para a lavagem a temperaturas abaixo de 40°C recomenda-se a utilização de
detergentes líquidos ou detergentes especificamente concebidos como sendo
adequados para a lavagem a baixas temperaturas.
Para a lavagem de lãs ou sedas, use apenas detergentes formulados especificamente
para estes tecidos.
Para saber as quantidades de detergente a utilizar, por favor siga as instruções de
dosagem nos rótulos das embalagens de detergente.
73
ES
CAPÍTULO 13
ANOMALÍA
1. No funciona con
nigún programa
SOLUCIÓN
CAUSA
El enchufe de la corriente eléctrica no
está conectado a la toma de corriente
Conecte el enchufe
El botón del interruptor general no está
pulsado
Pulse el interruptor general
No hay corriente eléctrica
Compruébelo
Las válvulas de la instalación eléctrica
están averiadas
Compruébelo
Puerta abierta
Cierre la puerta
Vea causa 1
Compruébelo
El grifo del agua está cerrado
Abra el grifo del agua
El timer no está posicionado
correctamente
Posicione el timer correctamente
El tubo de desagüe está doblado
Enderezca el tubo de desagüe
Presencia de cuerpos extraños en el filtro
Inspeccionar el filtro
4. Presencia de agua
en el suelo alrededor
de la lavadora
Pérdida de agua por la guarnición de
goma que está entre el grifo y el tubo de
carga del agua
Sustituya la guarnición de goma y
enrosque bien el tubo al grifo
5. No centrífuga
La lavadora todavía no ha vaciado el
agua
Espere unos minutos, la maquina vaciara
el agua
“Exclusión de centrifugado” pulsado
(sólo en algunos modelos)
Desactive el botón “exclusión
centrifugado”
La lavadora no está bien nivelada
Regule las patas regulables
Los soportes de fijación del transporte no
han sido retirados todavía
Retire los soportes de fijación del
transporte
La carga de ropa no ha sido distribuida
uniformemente
Distribuya uniformemente la ropa
2. No carga agua
3. No descarga agua
6. Fuertes vibraciones
durante el
centrifugado
7. En la pantalla aparece
el error n.0,1,5,7,8,9.
–
Dirigirse al servicio de asistencia técnica.
8. En la pantalla
aparece el error n. 2.
La lavadora no se llena de agua.
Comprobar que la llave del agua esté abierta.
9.En la pantalla
aparece el error n. 3.
La lavadora no descarga el agua.
Comprobar que el desagüe esté libre.
Comprobar que el tubo de desagüe no
esté doblado.
10.En la pantalla
aparece el error n. 4.
Hay demasiada agua en la lavadora.
Cerrar la llave del agua.
Dirigirse al servicio de asistencia técnica.
NOTA:
EL MODELO ESTÁ PROVISTO DE UN MECANISMO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPIDE LA PUESTA EN
MARCHA DEL CENTRIFUGADO EN CASO DE CARGAS PARTICULARMENTE DESEQUILIBRADAS.
ESTE MECANISMO MEJORA LAS VIBRACIONES, LA SILENCIOSIDAD Y LA DURACIÓN DE LA LAVADORA.
74
Si la anomalía persistiese, diríjase al Centro Asistencia Técnica Candy, indicando el
modelo de lavadora, relacionado en la placa colocada en el mueble al interior de la
puerta o en la hoja de garantía.
Suministrando estas informaciones obtendrá un servicio más rápido y eficaz.
Atención
1 El uso de detergentes ecológicos sin fosfstos puede producir los siguientes efectos:
- El agua de vaciado de los aclarados es más turbia debido a la presencia de
zeolitos en suspensión sin que resulte perjudicada la eficacia del aclarado.
- Presencia de polvo blanco (zeolitos) en la ropa al finalizar el lavado que no se
incrusta en el tejido ni altera los colores.
- La presencia de espuma en el agua el último aclarado no es necesariamente una
indicación de un mal aclarado.
- Los tensioactivos aniónicos presentes en las formulaciones de los detergrntes para
lavadoras, resultan ser a menudo difíciles de separar de la ropa y, aunque en una
cantidad mínima, pueden producir visibles fenómenos de formación de espuma.
- La ejecución de más ciclos de aclarado, en casos como éste, no conlleva ningún
beneficio.
2 Si su lavadora no funcionase, antes de llamar al Centro de Asistencia Técnica
Candy, compruebe los puntos arriba mencionados.
Recomendaciones sobre el empleo del detergente a temperaturas
Para lavados con programas algodón a temperaturas> = a 60°C sobre ropa blanca
resistente muy sucios se aconseja el empleo de un detergente en polvo normal ya que
contiene agentes blanqueadores que a altas temperaturas provee óptimas
prestaciones.
Para lavados con programas a temperaturas entre 60°C y 40°C la elección del tipo de
detergente tiene que ser hecha en función del tejido, colores y grado de suciedad. En
línea general para coladas de blancos resistentes con un elevado grado de suciedad, el
detergente aconsejado es el polvo normal, en presencia de colores y en ausencia de
manchas difíciles es aconsejable el empleo de detergente líquidos o polvos indicados
por la protección de los colores.
Para lavados a bajas temperaturas <40°C es aconsejable el empleo de detergente
líquidos o polvos específicamente indicados para bajas temperaturas.
Para el lavado de lana y seda utilizar exclusivamente detergentes específicos para lana.
Para un correcto empleo y dosificación del detergente se aconseja seguir las
instrucciones indicadas en los envases de detergente.
75
HU
13. FEJEZET
HIBA
1. Egyik program
sem mıködik
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem
üríti le a vizet
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón
a mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
Hívja ki a szervizt.
7. Hibaüzenetek a
kijelzŒn: 0, 1, 5, 7,
8, 9
-
8. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 2
Nincs víztöltés.
EllenŒrizze, hogy be van-e kapcsolva a
vízellátás.
9. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 3
Nincs leszivattyúzás.
EllenŒrizze a kifolyócsövet.
EllenŒrizze, hogy a kifolyócsŒ nincs-e
megcsavarodva.
10. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 4
A gép túl van töltve vízzel.
Kapcsolja ki a gép vízellátását.
Hívja ki a szervizt.
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSSEL VAN FELSZERELVE, AMELY MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A BERAKOTT RUHAADAG EGYENETLENÜL OSZLIK EL. EZÁLTAL CSÖKKEN A
GÉP ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS VIBRÁCIÓ, ÉS MEGHOSSZABBODIK A MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
76
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki
Segélyközpontjával. A gyors javítás lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép
típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett címkén vagy a
garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi
hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez
nem befolyásolja az öblítés hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe,
és nem változtatja meg az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt
megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz
eltávolítani a kimosott ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés
szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt
végezze el a fent említett ellenŒrzéseket.
Ajánlások a mosószer különböző hőmérsékleten történő használatához
Erősen szennyezett fehér ruhák mosásakor a 60°C-os vagy annál magasabb hőmérsékletű
pamutprogramok és normál (nagy teljesítményű) mosópor használatát javasoljuk, amely olyan
fehérítőszereket is tartalmaz, amelyek kitűnő eredményeket kínálnak közepes/magas
hőmérsékleten.
40°C és 60°C hőmérséklet közötti mosás esetén az alkalmazott mosószer feleljen meg a
textília típusának és a szennyezettség mértékének.
A normál mosóporok a „fehér” vagy a színes színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz, míg a
folyékony mosószerek vagy a „színvédő” mosóporok az enyhén szennyezett színes
textíliákhoz alkalmasak.
A 40°C alatti mosáshoz folyékony mosószerek vagy az alacsony hőmérsékletű mosásra
alkalmas címkével ellátott mosószerek használatát javasoljuk.
Gyapjú- vagy selyemmosáshoz kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz kifejlesztett
mosószereket kell használni.
Kérjük, hogy az adagolásra vonatkozóan tartsa be a mosószer csomagolásán található
utasításokat.
77
Wir schileßen die Haftung für alle evtl. Druckfehler aus. Kleinere Änderungen und
technische Weiterentwicklungen im Detail vorbehalten.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
O modelo e caracteristicas indicados nesta folha podem ser alterados sem
qualquer aviso.
La firma fabricante declina toda responsabilitad por los posibles errores de impresión
que puedan haber en este libreto. Asimismo, se reserva el derecho de efectuar las
modificaciones que se consideren ùtiles a sus propios productos sin comprometer las
caraterìsticas esenciales.
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EU-Richtlinie 2002/96/CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
(WEEE) gekennzeichnet. Bitte sorgen Sie dafür, dass das Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird, damit mögliche
negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit vermieden werden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung
des Altgerätes entstehen könnten.
Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht in den normalen Hausmüll gehört, sondern den
jeweiligen kommunalen Rücknahmesystemen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte übergeben werden muss. Die
Entsorgung muss im Einklang mit den geltenden Umweltrichtlinien für die Abfallentsorgung erfolgen.
Für nähere Informationen über Entsorgung und Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre
kommunalen Einrichtungen (Umweltamt) oder an die Abfallentsorgungsgesellschaft Ihrer Stadt bzw. an Ihren
Händler.
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne posledice na
okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi odpadki.
Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za
odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Este electrodoméstico está marcado de acordo com o disposto na directiva europeia 2002/96/CE relativa
aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).
Ao assegurar que este produto seja correctamente eliminado, estará a prevenir eventuais consequências
negativas para o ambiente e para a saúde, que, de outra forma, poderiam resultar de um tratamento
incorrecto deste produto, quando eliminado.
O símbolo patente neste produto indica que ele não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso,
deve ser entregue no centro de recolha apropriado, para reciclagem do equipamento eléctrico e
electrónico.
A eliminação deste produto deve ser levada a cabo de acordo com os regulamentos localmente
aplicáveis à eliminação e ao tratamento de lixo e resíduos.
Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste
produto, agradecemos que entre em contacto com a entidade municipal competente, com o serviço de
eliminação de lixos e resíduos ou com o estabelecimento comercial onde adquiriu o produto.
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE) megsemmisítését
szabályozó 2002/96/CE európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a környezet és
az egyének egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni; vigye el
a legközelebbi elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok szerint
kell történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük érdeklŒdjön az
illetékes hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést végzŒ szoilgáltatónál vagy
az üzletben ahol a terméket megvásárolta.
DE
SL
PT
ES
HU
13.09 - 43004000
Este electrodomestico está marcado conforme a la directiva Europea 2002/96/CE sobre los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).
Asegurándose que este producto ha sido eliminado correctamente, ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas en el ambiente y la salud de las personas, que pudiera verificarse por causa de un
anómalo tratamiento de este producto
El simbolo sobre el producto indica que este aparato no puede ser tratado como un residuo doméstico
normal, en su ligar deberá ser entregado al centro de recogidas para reciclaje de aparatos eléctricos y
electrónicos.
La eliminación debe ser efectuada de acuerdo con las reglas medioambientales vigentes para el
tratamiento de los residuos.
Para informacion más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, por favor
contacte con la oficina compentente (del departamento de ecología y mediomabiente), o su servicio de
recogida a domicilio si lo hubiera o el punto de venta donde compró el producto.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising