Candy | GCY 1052D2/2-S | Candy GCY 1052D2/2-S Lietotāja rokasgrāmata

Candy GCY 1052D2/2-S Lietotāja rokasgrāmata
Ekspluatācijas instrukcijas
GCY 1052D
2D DISPLAY
2
APSVEICAM!
Iegādājoties šo Candy veļas mazgājamo mašīnu, Jūs
izlēmāt neielaisties kompromisā: Jūs izvēlējāties
vislabāko.
Firma Candy priecājas piedāvāt Jums šo veļas
mazgājamo mašīnu, kas ir daudzu gadu zinātniski
pētniecisko darbu pieredzes auglis, kura gūta tiešā
saskarsmē ar patērētājiem.
Jūs esat izvēlējies kvalitāti, ilgderīgumu un plašas
iespējas, ko Jums nodrošina šī veļas mazgājamā mašīna.
Turklāt, Candy piedāvā Jums plašu mājsaimniecības
elektroierīču sortimentu: veļas mazgājamās mašīnas,
trauku mazgājamās mašīnas, veļas mazgājamās mašīnas s
ar veļas žāvētāju, virtuves plītis, mikroviļņu krāsnis,
cepeškrāsnis,
sildvirsmas,
ledusskapjus
un
saldētājkameras.
Pieprasiet mazumtirgotājiem pilnīgu Candy firmas
izstrādājumu katalogu.
Lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar brīdinājumiem, kas
iekļauti šajā instrukcijā, jo tajā iekļauti svarīgi
norādījumi par drošību, uzstādīšanu, lietošanu un
apkalpošanu, kā arī daži lietderīgi padomi par
vispiemērotāko veļas mazgājamās mašīnas lietošanu.
Saglabājiet šo pamācību drošā vietā, lai vēlāk varētu
izmantot tajā iekļauto informāciju iespējamām
konsultācijām.
Sazinoties ar firmu Candy vai tās tehniskās
apkalpošanas speciālistiem, vienmēr uzrādīt modeļa
numuru un G numuru (ja tāds ir). Praktiski atsaukties uz
visu, kas norādīts uz plāksnītes.
3
SATURA RĀDĪTĀJS
Ievads
2
1. Vispārēja informācija par ekspluatāciju
3
2. Garantija
3
3. Drošības pasākumi
3
4. Tehniskie dati
5
5. Uzstādīšana
5
6. Vadības komandu apraksts
7
7. Programmu izvēles tabula
12
8. Programmu izvēle
13
9. Nodalījums mazgāšanas līdzekļiem
15
10. Veļas tips
16
11. Mazgāšana
16
12. Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un apkope
18
13. Iespējamās kļūmes
19
4
1. NODAĻA
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR EKSPLUATĀCIJU
Pēc piegādes pārbaudīt, vai kopā ar veļas mazgājamo mašīnu
piegādātas:
A) EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJAS
B) TEHNISKĀS APKALPOŠANAS DIENESTU ADRESES
C) GARANTIJAS SERTIFIKĀTS
D) AIZBĀZNIS
E) IZVADES CAURULES IZLOCĪJUMS
F) MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA VAI ŠĶIDRĀ BALINĀTĀJA
NODALĪJUMS (KONTEINERS)
UZGLABĀT TOS DROŠĀ VIETĀ
Pārbaudīt, vai veļas mazgājamā mašīna nav bojāta transportēšanas
laikā. Ja atklāti bojājumi, tad vērsties tuvākajā Candy tehniskās
apkalpošanas centrā.
2. NODAĻA
GARANTIJA
Veļas mazgājamā mašīna tiek piegādāta kopā ar garantijas
sertifikātu, kas ļauj Jums izmantot Tehniskās apkalpošanas dienesta
pakalpojumus bez maksas, izņemot gadījumus, kas attiecas uz
samaksu par izsaukumu viena gada laikā kopš pirkuma izdarīšanas
dienas.
5
3. NODAĻA
DROŠĪBAS PASĀKUMI
UZMANĪBU! VEICOT JEBKURUS VEĻAS MAZGĀJAMĀS
MAŠĪNAS TĪRĪŠANAS UN TEHNISKĀS APKALPOŠANAS
DARBUS:

Izvilkt veļas mazgājamās mašīnas kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Aizgriezt ūdens padeves krānu.

Visas Candy iekārtas tiek aprīkotas ar iezemētiem strāvas
barošanas vadiem. Pārliecināties, ka elektrotīklam ir iezemēts
vads. Ja tas tā nav, tad sazināties ar kvalificētu elektriķi.
Zīme
norāda, ka iekārta atbilst Eiropas standartu 73/23/EEK un
89/336/EEK prasībām, kas vēlāk nomainītas ar attiecīgajām
2006/95/EK un 2004/108/EK direktīvām, kā arī to sekojošo
modifikāciju un papildinājumu, prasībām.

Nepieskarties iekārtai ar mitrām rokām vai pēdām.

Nestrādāt ar veļas mazgājamo mašīnu, ja ir basas kājas.

Nelietot pagarinātājus mitrās telpās (vannas istaba vai duša).
UZMANĪBU! MAZGĀŠANAS CIKLA LAIKĀ ŪDENS
TEMPERATŪRA VAR SASNIEGT 90ºC.

Pirms veļas mazgājamās mašīnas durtiņu
pārliecināties, vai rotējošajā cilindrā nav ūdens.

Nelietot adapterus vai daudzu izeju kontaktligzdas.

Šo iekārtu nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus), kam ir
ierobežotas fiziskās un mentālās spējas, vai arī cilvēki, kam nav
pietiekamas pieredzes un zināšanu, ja tās nepieskata cilvēki, kuri
sniedz nepieciešamās instrukcijas šīs veļas mazgājamās mašīnas
lietošanai un atbild par drošību.
atvēršanas
Lai bērni nevarētu spēlēties ar iekārtu, viņi ir rūpīgi jāpieskata.

Nevilkt barošanas vadu vai pašu veļas mazgājamo mašīnu, lai to
atslēgtu no elektrotīkla.

Neatstāt iekārtu pakļautu atmosfēras apstākļu (lietus, saule u.tml.)
iedarbībai.

Transportēšanas laikā neatbalstīt veļas mazgājamās mašīnas
durtiņas pret ratiņiem.
6
Svarīgi!
Ja iekārta tiek uzstādīta uz grīdas, kas noklāta ar paklāju vai
plūksnainu segumu, tad nepieciešams pievērst uzmanību tam, lai
šķiedras neaizsprostotu apakšdaļā esošās ventilācijas atveres.

Pacelt iekārtu divatā, kā parādīts attēlā.

Kļūmes vai nepareizas darbības gadījumā izslēgt veļas
mazgājamo mašīnu, aizvērt ūdens padeves krānu un nelietot veļas
mazgājamo mašīnu. Lai veiktu jebkādu labošanu, sazināties ar
Candy tehniskās apkalpošanas centru un pieprasīt izmantot
remontam oriģinālās rezerves daļas.
Šo noteikumu neievērošana var apdraudēt veļas mazgājamās
mašīnas drošību.

Ja bojāts barošanas kabelis, tad nomainīt to pret specifisku kabeli,
kas pieejams tehniskās nodrošināšanas dienestā.
4. NODAĻA
TEHNISKIE DATI
Maksimālais sausās veļas svars
Patērējamā jauda
Drošinātājs
Izgriešanas rotācijas ātrums (apgr./min)
Ūdens spiediens hidrauliskajā sistēmā
Elektrotīkla spriegums
33 cm
kg
5
W
2150
A
10
Skatīt tehnisko datu plāksnīti
MPa
min. 0,05
maks. 0,8
V
220 - 240
7
5. NODAĻA
UZSTĀDĪŠANA
Novietot iekārtu tās pastāvīgās atrašanās vietas tuvumā pēc tam, kad
tā atbrīvota no paliktņa un iepakojuma.
Nogriezt apskavas, kas notur šļūteni. Rīkoties piesardzīgi, lai
nesabojātu šļūteni un elektriskās strāvas vadu.
No aizmugurējās sieniņas izskrūvēt 4 skrūves A un izņemt 4
nosprostojošos ieliktņus B.
Aizbāzt 4 atveres ar īpašajiem ieliktņiem, kurus Jūs atradīsiet
polietilēna maisiņā kopā ar instrukciju.
UZMANĪBU! IEPAKOJUMS
NESPĒLĒTOS BĒRNI.
JĀAIZVĀC,
LAI
AR
TO
Nostiprināt gofrētā materiāla loksni iekārtas apakšā, kā parādīts
attēlā.
Pievienot iekārtas uzpildīšanas šļūteni ūdens krānam.
Iekārta ir jāpievieno ūdensvadam, izmantojot jaunus šļūtenes
komplektus. Vecās šļūtenes atkārtoti izmantot nedrīkst.
UZMANĪBU! NEATVĒRT ŪDENSVADA KRĀNU.
Piebīdīt iekārtu sienas tuvumā, pievēršot uzmanību tam, lai šļūtene
netiktu pārlocīta vai saspiesta. Nostiprināt izvades šļūteni pie
izlietnes malas, vai, vislabāk, pie kanalizācijas caurules, kuras
minimālais augstums virs grīdas ir 50 cm, bet diametrs ir lielāks kā
izvades šļūtenei.
Nepieciešamības gadījumā izmantot piegādāto plastmasas ierīci
izvades šļūtenes fiksēšanai.
8
Izmantot 4 kājiņas, lai nolīmeņotu iekārtu:
a) Pagriezt uzgriezni pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atbrīvotu
kājiņas regulējošo skrūvi.
b) Pagriezt kājiņu, lai paceltu vai nolaistu iekārtu tiktāl, kamēr tā
stingri balstās uz grīdas.
c) Nobloķēt kājiņu, pagriežot uzgriezni pretēji pulksteņrādītāja
kustības virzienam līdz galam.
Nodrošināt, lai programmu regulators atrastos izslēgtā stāvoklī un
durtiņas būtu aizvērtas.
Iespraust iekārtas kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.
UZMANĪBU: ja nepieciešams nomainīt strāvas kabeli, tad pievienot
to saskaņā ar šādām vadu krāsām/kodiem:
ZILS
- NEITRĀLS (N)
BRŪNS
- STRĀVAS VADS (L)
DZELTENS/ZAĻŠ - IEZEMĒJUMS ( )
Pēc uzstādīšanas iekārta jānovieto tā, lai būtu pieejama kontaktdakša.
9
6. NODAĻA
VADĪBAS IERĪCES
A
B
C
D
E
F
G
H
M
N
P
Durtiņu rokturis
Programmas palaišanas gaismiņa
Startēšanas/pauzēšanas poga
"Aquaplus" poga
Aukstās mazgāšanas poga
Poga "Startēšanas aizture"
Centrifūgas ātruma izvēles poga
Ciparu displejs
Pogu indikatorlampiņas
Taimera regulators mazgāšanas programmām ar izslēgtu stāvokli
Mazgāšanas līdzekļu nodalījums
10
VADĪBAS IERĪČU APRAKSTS
DURVJU ROKTURIS
A
Nospiest taustiņu rokturī, lai atvērtu durtiņas.
Īpaša drošības ierīce nepieļauj durtiņu atvēršanos uzreiz pēc mazgāšanas
cikla beigām. 2 minūtes pēc mazgāšanas beigām gaismiņa izdziest un
durvis var atvērt.
PROGRAMMAS PALAIŠANAS LAMPIŅA
Tā iedegas, kad tiek nospiesta poga START.
B
POGA START/PAUZE
C
Nospiest pogu "START/PAUSE".
PIEZĪME: KAD IR NOSPIESTA PALAIŠANAS POGA, VAR BŪT
NEPIECIEŠAMAS DAŽAS SEKUNDES LAIKA, LAI IERĪCE
SĀKTU DARBOTIES.
UZSTĀDĪJUMU IZMAINĪŠANA PĒC PROGRAMMU
STARTĒŠANAS (PAUZE)
Nospiest un apmēram 2 sekundes turēt nospiestu pogu "START/PAUSE".
Signāllampiņu un funkcionālo pogu mirgošana norāda, ka iekārta atrodas
Pauzes režīmā. Izdarīt nepieciešamās izmaiņas un nospiest vēlreiz pogu
"START/PAUSE".
Ja Jūs vēlaties pievienot vai izņemt veļu mazgāšanas procesa laikā,
pagaidīt 2 minūtes, kamēr drošības ierīce atbloķē durtiņas. Paveikt
nepieciešamo darbību, aizvērt durtiņas un nospiest pogu "START".
Iekārta turpinās ciklu no tā brīža, kurā tas tika pārtraukts.
Lai atceltu programmu, iestatiet pārslēdzēju stāvoklī „IZSL.” angliski
„OFF”.
Izvēlieties citu programmu.
Atgrieziet programmu pārslēdzēju stāvoklī „IZSL.” angliski „OFF”.
"AQUAPLUS" POGA
Nospiežot šo pogu, jūs varat aktivizēt īpašu jaunu mazgāšanas ciklu
programmās Colourfast (Neplūkošs) un Mixed Fabrics (Jaukti audumi)
ar jaunās Sensora sistēmas palīdzību. Šī opcija saudzē apģērbu šķiedras
un apģērbu valkātāju jutīgo ādu.
Jūs iegūsiet perfekti izmazgātus un izskalotus apģērba gabalus, jo
izstrādāta jauna kombinēto rotējošā cilindra rotācijas ciklu darbība, kuru
laikā ūdens tiek uzpildīts un iztukšots, bet iekrautā veļa tiek mazgāta
D
11
daudz lielākā ūdens daudzumā. Ūdens daudzums mazgāšanā tiek
palielināts tā, lai mazgāšanas līdzeklis izšķīstu pilnībā un nodrošinātu
efektīvu apģērbu tīrīšanu. Ūdens daudzums tiek palielināts arī skalošanas
procedūras laikā, lai izskalotu no šķiedrām visas mazgāšanas līdzekļa
paliekas.
Šī funkcija ir specifiski izstrādāta cilvēkiem, kam ir smalka un jutīga āda,
kam pat neliels mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt kairinājumu
vai alerģiju.
Iesakām šo funkciju izmantot arī bērnu apģērbiem un smalkiem
audumiem, kā arī dvieļiem, kuru šķiedrām ir tendence absorbēt lielāku
mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
Lai nodrošinātu vislabāko mazgāšanas izpildījumu, šī funkcija vienmēr
tiek aktivizēta attiecībā uz Delicates (Smalki audumi) un
Woollens/Handwash (Vilnas izstrādājumi/Mazgāšana ar rokām)
programmām.
AUKSTĀS MAZGĀŠANAS POGA
E
Nospiežot šo pogu jūs jebkuru programmu varat pārslēgt uz aukstās
mazgāšanas programmu, nemainot citus parametrus (ūdens līmeni, laiku,
ritmu, utt.).
Aizkarus, mazus paklājus, smalkus rokdarbus, apģērbus ar nenoturīgu
krāsu var droši izmazgāt pateicoties šai jaunajai ierīcei.
STARTĒŠANAS AIZTURES POGA
Šī poga jums ļauj iepriekš ieprogrammēt mazgāšanas ciklu, lai aizturētu
cikla startu līdz pat 24 stundām.
Lai uzstādītu aizturētu startēšanu, izmantot šādu procedūru:
Uzstādīt nepieciešamo programmu. Nospiest šo pogu, lai to aktivizētu
(displejā parādās h00), un pēc tam nospiest to vēlreiz, lai uzstādītu 1
stundas aizturi (displejā parādās h01); iepriekš uzstādītā aizture palielinās
par 1 stundu katru reizi, kad tiek nospiesta šī poga, kamēr displejā
neparādās h24, kur pogas vēlreizēja nospiešana sāks startēšanas aizturi no
nulles.
Apstiprināt, nospiežot pogu "Start/Pause" (displejā sāk mirgot
signāllampiņa). Sāksies laika atskaitīšana, un kad tā beigsies, tad
programma startēs automātiski.
Iespējams atcelt startēšanas aizturi, izpildot zemāk minēto:
Nospiest un turēt nospiestu šo pogu uz 5 sekundēm, kamēr displejs
neparādīs uzstādītās programmas uzstādījumus. Šajā stadijā iespējams
startēt iepriekš uzstādīto programmu, nospiežot pogu "Start/Pause", vai
atcelt procesu, uzstādot selektoru stāvoklī "OFF" un pēc tam uzstādot citu
programmu.
F
12
IZGRIEŠANAS ĀTRUMA POGA
G
No izgriešanas ātruma ir atkarīgs kāds ūdens daudzums tiks izspiests no
veļas vai auduma tam nenodarot nekādu kaitējumu. Nospiežot šo pogu,
iespējams samazināt vai vispār atcelt izgriešanas ātrumu.
Lai atkal aktivizētu izgriešanas ciklu, pietiek nospiest pogu, kamēr
izgriešanas ātrums sasniedz piemēroto lielumu.
Lai nesabojātu audumus, nav iespējams palielināt izgriešanas
ātrumu, kas pārsniedz uzstādītās programmas automātiski uzstādīto
ātrumu.
Izgriešanas ātrumu ir iespējams mainīt pat bez mašīnas apstādināšanas.
PIEZĪME:
MAŠĪNA IR APRĪKOTA AR ĪPAŠU ELEKTRONISKU IERĪCI,
KAS NEĻAUJ TAI VEIKT CENTRIFŪGAS CIKLU, JA SLODZE
NAV IZLĪDZSVAROTA.
TĀDĒJĀDI TIEK MAZINĀTS TROKSNIS UN VIBRĀCIJA, KO
RADA MAŠĪNA, KĀ ARĪ PAILDZINĀTS JŪSU VEĻAS
MAZGĀJAMĀS
MAŠĪNAS
KALPOŠANAS
LAIKS.
CIPARU DISPLEJS
Displeja indikatoru sistēma ļauj Jums visu laiku būt informētam
par iekārtas statusu:
1) GRIEŠANĀS ĀTRUMS
Kad ir izvēlēta programma, displejā parādās maksimālais griešanās
ātrums, kas ir atļauts šai programmai. Nospiežot griešanās ātruma pogu,
ātrums tiek samazināt par 100 apgriezieniem minūtē katru reizi, kad tiek
nospiesta šī poga. Minimālais atļautais griešanās ātrums ir 400
apgriezienu minūtē vai arī griešanos var izlaist, vēlreiz nospiežot pogu.
2) ATLIKTĀ STARTA INDIKATORS.
Tas mirgo, ja ir iestatīts atliktais starts.
3) AIZVĒRTU DURVJU INDIKATORS.
Indikators „Durvis aizvērtas” iedegas, kad durvis ir pilnībā aizvērtas un
iekārta ir ieslēgta.
Ja durvis ir aizvērtas un tiek nospiesta iekārtas poga START (Sākt),
indikators kādu brīdi mirgo un tad iedegas.
Ja durvis nav aizvērtas, indikators turpina mirgot.
Īpaša drošības ierīce pasargā durvis no tūlītējas atvēršanas pēc
mazgāšanas cikla beigām.
2 minūtes pēc mazgāšanas cikla beigām indikators izslēdzas, lai
parādītu, ka durvis tagad var atvērt.
Cikla beigās programmu selektoru pagrieziet stāvoklī OFF .
H
13
4) MAZGĀŠANAS CIKLA ILGUMS. Kad ir izvēlēta programma,
displejā automātiski parādās mazgāšanas cikla ilgums, kas var
atšķirties atkarībā no izvēlētajām opcijām. Kad programma ir palaista,
Jūs visu laiku tiekat informēts par atlikušo laiku līdz mazgāšanas cikla
beigām.
Iekārta aprēķina laiku līdz izvēlētās programmas beigām, pamatojoties uz
standarta veļas daudzumu. Mazgāšanas cikla laikā iekārta izlabo laiku, lai
tas atbilstu ievietotās veļas daudzumam un sastāvam.
POGU INDIKATORA GAISMIŅA
M
Tās iedegas, nospiežot attiecīgās pogas.
Ja izvēlēsieties atlasītajai programmai nepiemērotu opciju, gaismiņa uz
pogas sākumā mirgos, bet pēc tam izslēgsies.
PROGRAMMU SELEKTORS AR IZSLĒGŠANAS MARĶĒJUMU
"OFF"
KAD PROGRAMMU SELEKTORS IR PAGRIEZTS, IEDEGAS
DISPLEJS, RĀDOT IZVĒLĒTĀS PROGRAMMAS
IESTATĪJUMUS.
MŪSDIENĀS VAIRUMS MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU IR
IZSTRĀDĀTI TĀ, LAI EFEKTĪVI MAZGĀTU ZEMĀKĀ ŪDENS
TEMPERATŪRĀ, TĀPĒC KATRAS PROGRAMMAS
NOKLUSĒJUMA VĒRTĪBAS ESAM IESTATĪJUŠI UZ ZEMĀKU
LĪMENI, TĀDĒJĀDI TAUPOT ELEKTROENERĢIJU UN
MAZINOT JŪSU MAŠĪNAS OGLEKĻA IZMETI.
JŪS VARAT IZVĒLĒTIES AUGSTAS TEMPERATŪRAS
REŽĪMU, NOSPIEŽOT TEMPERATŪRAS POGU.
MAKSIMĀLO TEMPERATŪRU, UZ KURU VAR IESTATĪT
KATRU PROGRAMMU, SKATIET PROGRAMMU TABULĀ.
NEAIZMIRSTIET: LAI IZSLĒGTU MAŠĪNU, PROGRAMMU
SELEKTORU PAGRIEZIET STĀVOKLĪ “OFF”.
Nospiest pogu "Start/Pause", lai startētu izvēlēto programmu.
Programma tiek izpildīta, ja programmu selektors uzstādīts stacionārā
stāvoklī līdz cikla pabeigšanai.
Izslēgt veļas mazgājamo mašīnu, pagriežot programmu izvēles selektoru
izslēgtā stāvoklī.
PIEZĪME: PROGRAMMU IZVĒLES SELEKTORS OBLIGĀTI IR
JĀPAGRIEŽ ATPAKAĻ STĀVOKLĪ "OFF" PIRMS KATRA
MAZGĀŠANAS CIKLA BEIGĀM, KĀ ARĪ STARTĒJOT
NĀKAMO MAZGĀŠANAS CIKLU PIRMS TAM, KAD TIEK
UZSTĀDĪTA UN STARTĒTA VĒLAMĀ PROGRAMMA.
N
14
7. NODAĻA
PROGRAMMU IZVĒLES TABULA
MAZGĀŠANAS PROGRAMMA
PROGRAMMAS
SELEKTORS:
MAZGĀŠANAS
LĪDZEKĻU
PIEVIENOŠANA
MAKS.
SVARS,
kg *
TEMP.,
ºC
2
1
Izturīgi audumi
Kokvilna, lins
Balta veļa ar
iepriekšēju
mazgāšanu
5
90ºC


Kokvilna, jaukti
Ar noturīgu
krāsu
5
60ºC


5
40ºC


5
30ºC


2,5
50ºC


Ar nenoturīgu
krāsu
2,5
40ºC


Krekli
2,5
30ºC


Smalki audumi
2
30ºC


Veļas mašīnā
mazgājama
“MACHINE
WASHABLE”
vilna
Mazgāšana ar
rokām
1
30ºC


Skalošana
–
–
Ātra izgriešana
–
–
Tikai izliešana
–
–
Izturīgi vai
jaukti audumi
1
30ºC


Izturīgi vai
jaukti audumi
2
30ºC


Izturīgi audumi
3
40ºC


Ar noturīgu
krāsu
Ar nenoturīgu
krāsu
Jaukti un
sintētiski audumi
Sintētika (neilons,
perlons), jaukta
kokvilna
Jaukti audumi,
smalka sintētika
Īpaši smalki
audumi
Speciālās
programmas
Ar noturīgu
krāsu


15
Ņemt vērā!
* Maksimāli iespējamajam veļas mazgājamajā mašīnā ievietojamajam sausās veļas svaram
jāatbilst iekārtas modelim (skatīt Tehnisko raksturojumu tabulu).
** Programmas atbilst direktīvu (EU) Nr 1015/2010 un Nr 1061/2010 prasībām.
KOKVILNAS PROGRAMMA ar mazgāšanas temperatūru 60°C
KOKVILNAS PROGRAMMA ar mazgāšanas temperatūru 40°C
Šīs programmas ir piemērotas, lai izmazgātu normāli netīras kokvilnas drēbes, un tās ir
visefektīvākās programmas sabalansējot enerģijas un ūdens patēriņu kokvilnas drēbju
mazgāšanai.
Šīs programmas ir izstrādātas, atbilstoši norādītajai mazgāšanas temperatūrai uz apģērbu etiķetes
un faktiskā ūdens temperatūra var nedaudz atšķirties no deklarētās temperatūras cikla.
Griešanās ātrums var tikt samazināts, lai atbilstu norādītajam uz auduma etiķetes, vai ļoti
smalkiem audumiem atcelt izgriešanu pilnībā šī opcija ir pieejama mašīnām ar griešanās ātruma
pogu.
Ja apstrāde ar šķidro balinātāju, lai iztīrītu traipus, nepieciešama tikai ierobežotam apģērbu
daudzumam, tad iepriekšējo traipu tīrīšanu var veikt veļas mazgājamajā mašīnā.
Ieliet balinātāju šķidrajam balinātājam paredzētajā nodalījumā, kas atrodas mazgāšanas līdzekļu
konteinera nodalījumā "2", un uzstādīt speciālo programmu "Rinse". Pēc šīs mazgāšanas
programmas beigām, uzstādīt programmu selektoru stāvoklī "OFF", ievietot veļas mazgājamajā
mašīnā atlikušos apģērba gabalus un turpināt programmu pielietojot vispiemērotāko mazgāšanas
programmu.
16
8. NODAĻA
PROGRAMMU IZVĒLE
Atkarībā no auduma veida un netīrības pakāpes veļas mazgājamā mašīna ir
aprīkota ar 4 dažādām programmu grupām atbilstoši šādiem parametriem:
mazgāšanas cikla, temperatūras un cikla ilguma (skatīt mazgāšanas ciklu
programmu tabulu).
1.
IZTURĪGI AUDUMI
Programma ir izstrādāta maksimālai mazgāšanas un skalošanas jaudai ar
griešanas intervāliem, kas nodrošina izcilu skalošanu.
Pēdējā izgriešana nodrošina efektīvu ūdens izspiešanu.
2.
JAUKTI UN SINTĒTISKI AUDUMI
Galvenā mazgāšana un skalošana sniedz vislabākos rezultātus, jo tvertnē tiek
nodrošināts atbilstošs rotēšanas ritms un ūdens līmenis.
Maiga izgriešana nozīmē, ka audumi būs mazāk saburzīti.
3. ĪPAŠI DELIKĀTI AUDUMI
Šis ir jauns mazgāšanas cikls, kurš pamīšus veic mazgāšanu un mērcēšanu un
ko īpaši iesaka ļoti smalku audumu mazgāšanai.
Mazgāšanas cikls un skalošana tiek veikta augstā ūdens līmenī, lai nodrošinātu
vislabāko rezultātu.
PROGRAMMA VILNAS MAZGĀŠANAI UN MAZGĀŠANAI AR
ROKĀM
Šī programma nodrošina pilnu mazgāšanas ciklu apģērbiem ar atzīmi
“Mazgājams mašīnā”, vilnas izstrādājumiem un citai veļai ar atzīmi “Mazgāt
ar rokām”. Šīs programmas maksimālā temperatūra ir 30°C un tā tiek pabeigta
ar 3 skalošanas fāzēm, vienu auduma mīkstināšanu un vienu lēnu griešanas
fāzi.
4. SPECIĀLĀS PROGRAMMAS
SPECIĀLĀ SKALOŠANAS PROGRAMMA “RINSE”
Šī programma veic trīs skalošanas ar vidēja ātruma izspiešanu (kuru var
samazināt vai izslēgt, izmantojot attiecīgo pogu). To var izmantot jebkura
auduma skalošanai, piem., pēc mazgāšanas ar rokām.
Šo programmu var pielietot arī balināšanai (skatīt Programmu izvēles tabulu).
ĪPAŠA "ĀTRAS IZGRIEŠANAS" PROGRAMMA
Programma "ĀTRĀ IZGRIEŠANA" veic izgriešanu maksimālajā ātrumā (ko
var samazināt izmantojot attiecīgo pogu).
TIKAI IZLIEŠANA
Programma "Tikai izliešana" paredzēta ūdens izliešanai.
17
IKDIENAS MAZGĀŠANA 30ºC – ĀTRA 14 MINŪŠU MAZGĀŠANA
Pilns mazgāšanas cikls (mazgāšana, skalošana un izgriešana), veļa izmazgājas
apmēram 14 minūtēs:
– maksimālais veļas svars – 1 kg;
– nedaudz sasmērēta veļa (kokvilnas un jaukta tipa audumi).
Mēs iesakām šai programmai izmantot tikai trešdaļu (20%) mazgāšanas
līdzekļa parastā daudzuma, jo tik tiešām lielāks daudzums nav nepieciešams.
ĀTRĀ IKDIENAS MAZGĀŠANA 30°C TEMPERATŪRĀ, 30’
Pilnīgs mazgāšanas cikls (mazgāšana, skalošana un griešana) apmēram 30
minūtēs:
- maksimālā slodze 2kg;
- viegli netīri audumi (kokvilna un jaukti audumi).
Lai izvairītos nomazgāšanas līdzekļa nelietderīgas izmantošanas, šai
programmai iesakām izmantot mazgāšanas līdzekļa 20% devu (salīdzinot ar
standarta devu).
59 MIN ĀTRĀ PROGRAMMA
Paātrinātā mazgāšanas programma nezaudējot kvalitāti – liela programmas
laika ilguma saīsināšana, saglabājot mazgāšanas klasi. Programma paredzēta
maksimālam veļas daudzumam 3 kg, ūdens temperatūras darba režīms 40ºC ,
divas skalošanas un ātra izgriešana.
IKDIENAS MAZGĀŠANA 30ºC – ĀTRA 14 MINŪŠU MAZGĀŠANA
Pilns mazgāšanas cikls (mazgāšana, skalošana un izgriešana), veļa izmazgājas
apmēram 14 minūtēs:
– maksimālais veļas svars – 1 kg;
– nedaudz sasmērēta veļa (kokvilnas un jaukta tipa audumi).
Mēs iesakām šai programmai izmantot tikai trešdaļu (20%) mazgāšanas
līdzekļa parastā daudzuma, jo tik tiešām lielāks daudzums nav nepieciešams.
9. NODAĻA
NODALĪJUMS MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻIEM
Mazgāšanas līdzekļu nodalījums ir sadalīts 3 daļās:
– pirmais, kas marķēts ar "1", ir paredzēts iepriekšējai mazgāšanai un
"Ātrajai mazgāšanai";
– nodalījums " " ir paredzēts īpašām piedevām – mīkstinātājiem,
aromātiskajām vielām, zilinātājam, stērķelei u.tml.
– otrais, kas marķēts ar "2" ir paredzēts galvenajai mazgāšanai
paredzētajiem līdzekļiem.
Ja mazgāšanai tiek izmantots šķidrais mazgāšanas līdzeklis, tad 2.
nodalījumā jāievieto kopā ar veļas mazgājamo mašīnu piegādātā vanniņa.
Tādējādi šķidrais mazgāšanas līdzeklis nokļūst mazgāšanas tvertnē
mazgāšanas cikla piemērotākajā brīdī.
Šī vanniņa jāievieto mazgāšanas līdzekļu 2. nodalījumā arī tad, ja Jūs
vēlaties izmantot veļas skalošanas vai balināšanas programmu.
18
UZMANĪBU! ATCERIETIES, KA DAŽUS MAZGĀŠANAS
LĪDZEKĻUS IR GRŪTI IZSKALOT. ŠĀDĀ GADĪJUMĀ MĒS
IESAKĀM ROTĒJOŠĀ CILINDRA IEKŠPUSĒ IEVIETOT ĪPAŠU
KONTEINERU (PĀRDOD KOPĀ AR MAZGĀŠANAS LĪDZEKLI),
KURĀ IEBĒRTS PULVERIS.
PIEZĪME: NODALĪJUMĀ " " DRĪKST IELIET TIKAI ŠĶIDRUS
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻUS. VEĻAS MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA
AUTOMĀTISKI
PIEVIENO
ŠOS
LĪDZEKĻUS
PĒDĒJĀ
SKALOŠANAS REIZĒ VISĀS MAZGĀŠANAS PROGRAMMĀS.
10. NODAĻA
VEĻAS TIPS
UZMANĪBU:
Ja Jūs vēlaties mazgāt smagas grīdsegas, gultas pārvalkus un citas smagas
lietas, tad ieteicams izslēgt izgriešanas fāzi.
Vilnas izstrādājumiem, kurus drīkst mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā,
jābūt marķējumam "Drīkst mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā".
UZMANĪBU:
Šķirojot priekšmetus nodrošināt, lai:
– veļas mazgājamajā mašīnā nenonāktu nekādi metāla priekšmeti
(piemēram, saspraudes, kniepadatas, monētas u.tml.);
– tiktu aizpogātas pogas, aizvilkti rāvējslēdzēji un saāķēti āķi, sasietas
garas jostas un garas halātu malas;
– tiktu noņemti aizkaru stiprinājumi;
– tiktu pievērsta uzmanība apģērba gabalu marķējumiem;
– veļas šķirošanas laikā tiktu notīrīti jebkādi grūti tīrāmi traipi
izmantojot īpašus traipu tīrāmos līdzekļus.
11. NODAĻA
KĀ PĒC IESPĒJAS EKONOMISKĀK LIETOT IERĪCI
VEĻAS MAZGĀJAMAJĀ MAŠĪNĀ IEVIETOT MAKSIMĀLO
VEĻAS SVARU
Ja veļas mazgājamajā mašīnā tiks ievietots maksimālais veļas svars, Jūs
visefektīvāk ietaupīsiet veļas pulveri, elektroenerģiju un ūdeni.
Ietaupiet 50% enerģijas mazgājot maksimālo veļas mazgājamajā mašīnā
ievietotās veļas daudzumu, jo mazgājot tikai pusi no šī daudzuma, Jūs
patērēsiet 2 reizes vairāk enerģijas.
VAI NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJĀ MAZGĀŠANA?
Tikai ļoti netīrai veļai!
Jūs ietaupīsiet veļas pulveri, laiku, ūdeni un no 5 līdz 15%
19
elektroenerģijas, ja NELIETOSIET iepriekšējās mazgāšanas programmu
tikai mazliet netīrai vai ne pārāk netīrai veļai.
VAI MAZGĀŠANAI NEPIECIEŠAMA ĻOTI AUGSTA
TEMPERATŪRA?
Lai nevajadzētu pielietot programmu mazgāšanai augstā temperatūrā,
pirms mazgāšanas iepriekš apstrādāt traipus izmantojot traipu tīrīšanas
līdzekļus vai izmērcēt izžuvušus traipus ūdenī.
Izmantojot programmu mazgāšanai 60ºC temperatūrā var ietaupīt līdz pat
50% elektroenerģijas.
MAZGĀŠANA
MAINĪGAS IESPĒJAS
Šī veļas mazgājamā mašīna automātiski pielāgo ūdens līmeni ATKARĪBĀ
NO mazgājamās veļas tipa un daudzuma. Līdz ar to iespējams mazgāšanu
"personalizēt". Šī sistēma nodrošina enerģijas patēriņa samazināšanu un
veļas mazgāšanas ilguma samazināšanu.
PIELIETOŠANAS PIEMĒRS:
Īpaši smalkiem audumiem ir jāizmanto īpašs veļas maiss.
Pieņemsim, ka jāmazgā ĻOTI NETĪRI AUDUMI (ja uz tiem ir grūti
iztīrāmi traipi, tad tie jāiztīra ar īpašu traipu tīrīšanas līdzekli).
Uzmanību!
Nav ieteicams atsevišķi mazgāt frotē audumus, kā arī tādus audumus, kas
absorbē lielu ūdens daudzumu un kļūst pārāk smagi.






Atvērt mazgāšanas līdzekļu nodalījumu P.
Iepildīt 120 g mazgāšanas līdzekļa galvenajā mazgāšanas nodalījumā,
kas marķēts ar "2".
Pievienot 50 ml vajadzīgās piedevas piedevu nodalījumā " ".
Aizvērt mazgāšanas līdzekļu nodalījumu P.
Pārliecināties, ka ir atgriezts ūdens padeves krāns.
Pārliecināties, vai noplūdes cauruļvads ir pareizi nostiprināts.
PROGRAMMU IZVĒLE
Izskatīt programmu izvēles tabulu, lai izvēlētos vispiemērotāko
programmu.
Pagriežot programmu selektoru, tiek aktivizēta izvēlētā programma.
Displejs attēlos izvēlētās programmas iestatījumus.
Ja nepieciešams, noregulējiet mazgāšanas temperatūru.
20
Nospiediet opciju pogas (ja nepieciešams).
Pēc tam nospiest pogu "START ".
Kad tiek nospiesta poga "START", veļas mazgājamā mašīna uzsāk secīgi
izpildīt uzstādījumus.
Piezīme:
Atsevišķās programmās cikla sākotnējā fāzē tiek īstenota speciāli paredzēta
griešana, lai nodrošinātu optimālu mazgāšanas rezultātu.
Programma tiek izpildīta, kamēr selektors atrodas stacionāri uz uzstādītās
programmas.
Uzmanību: Pat tad, ja veļas mazgājamās mašīnas funkcionēšanas laikā
notiek elektroenerģijas padeves pārtraukumi, īpaša atmiņa saglabā
uzstādīto programmu. Ja atjaunojas elektroenerģijas padeve, tad ierīce
turpina darboties no pārtrauktās vietas.
 Kad programma ir beigusi darboties, displejā tiks attēlots “End”.
 Pēc mazgāšanas beigām pagaidīt apmēram 2 minūtes, kamēr atslēdzas
durtiņu bloķēšanas ierīce.
 Izslēgt veļas mazgājamo mašīnu, pagriežot programmu selektoru
izslēgtā stāvoklī.
 Atvērt durtiņas un izņemt veļu.
PIRMS JEBKĀDA MAZGĀŠANAS PROCESA UZSĀKŠANAS
IZSKATĪT PROGRAMMU IZVĒLES TABULU UN IEVĒROT
TABULĀ NORĀDĪTO OPERĀCIJU SECĪBU.
21
12. NODAĻA
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
Lai notīrītu iekārtas ārpusi, nelietot abrazīvas vielas, spirtus un/vai
šķīdinātājus. Lai notīrītu virsmas, lietot mitru salveti.
Veļas mazgājamajai mašīnai nepieciešama tikai neliela kopšana:
 Mazgāšanas līdzekļu konteinera nodalījumu tīrīšana.
 Filtra tīrīšana.
 Tā jānotīra, ja tiek pārvietota vai ilgstoši nav lietota.
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU KONTEINERA TĪRĪŠANA
Ieteicams laiku pa laikam iztīrīt mazgāšanas līdzekļa, balinātāja un veļas
mīkstinātāja nodalījumu.
Lai to izdarītu, nodalījumi no konteinera jāizņem uzmanīgi pavelkot.
Izskalot konteineru un nodalījumus zem ūdens strūklas.
Pēc tam visu atkal novietot savās vietās.
FILTRA TĪRĪŠANA
Veļas mazgājamajā mašīnā ir uzstādīts īpašs filtrs, kas aiztur lielus
svešķermeņus, kuri varētu iesprūst noliešanas šļūtenē (monētas, pogas
u.tml.). Tāpēc tos iespējams izņemt.
Lai to izdarītu, jārīkojas šādi:
 Atvērt vāku.
 Tikai dažiem modeļiem:
Izvilt gofrēto šļūteni, izņemt korķi un izliet ūdeni kādā traukā.
 Pirms filtra izņemšanas tā tuvumā noklāt dvieli, lai varētu saslaucīt tos
nelielos ūdens atlikumus, kas varētu būt palikuši sūknī.
 Pagriezt filtru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, kamēr tas
ieņem vertikālu stāvokli.
 Filtru izņemt un iztīrīt.
 Pēc iztīrīšanas apskatīt to un atlikt atpakaļ savā vietā, veicot
augstākminētās darbības atpakaļejošā secībā.
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS PĀRVIETOŠANA, VAI ARĪ, JA
TĀ NETIEK ILGSTOŠI LIETOTA
Ja veļas mazgājamā mašīna tiek pārvietota vai atstāta uz ilgstošu laiku
neapkurinātās telpās, no iekārtas un iztukšošanas šļūtenes jāizlej viss
atlikušais ūdens.
Pirms tam jāizvelk kontaktdakša no kontaktligzdas, iztukšošanas šļūtene
jāatbrīvo no stiprinājumiem, jānolaiž grīdas līmenī un no tās jāiztukšo viss
ūdens.
Kad iekārta ir atbrīvota no atlikušā ūdens, nostiprināt izliešanas šļūteni ar
fiksatoriem.
Kad šie darbi ir pabeigti, izpildīt šo pašu operāciju atpakaļejošā secībā.
22
13. NODAĻA
KĻŪMES, TO CĒLOŅI UN NOVĒRŠANA
KĻŪME
1. Nefunkcionē neviena
iekārtas programma
2. Veļas mazgājamajā
mašīnā neieplūst
ūdens
3. No veļas mazgājamās
mašīnas neizplūst
ūdens
4. Ūdens izplūst uz
grīdas ap veļas
mazgājamo mašīnu
5. Veļas mazgājamā
mašīnā neizgriež veļu
6. Spēcīga vibrācija
izgriešanas laikā
7. Attēlo kļūmi
0, 1, 5, 7, 8, 9
8. Attēlo kļūmi 2
CĒLONIS
Elektrotīkla kontaktligzdā nav cieši
iesprausta iekārtas kontaktdakša.
Nav nospiesta ieslēgšanas /
izslēgšanas poga.
Nav elektroenerģijas.
Pārdeguši elektrotīkla drošinātāji.
Atvērtas iekārtas durtiņas.
Skatīt 1. cēloni.
Aizgriezts ūdens padeves krāns.
Taimeris nav iestatīts pareizi
Aizsērējis filtrs.
Salocīta izplūdes šļūtene.
LĪDZEKLIS
Iespraust kontaktdakšu
kontaktligzdā.
Nospiest ieslēgšanas / izslēgšanas
pogu.
Pārbaudīt spriegumu.
Pārbaudīt.
Aizvērt durtiņas.
Pārbaudīt.
Atgriezt krānu.
Iestatīt taimeri pareizā stāvoklī
Iztīrīt filtru.
Iztaisnot izplūdes šļūteni.
Noplūde starp starpliku, kas atrodas
starp krānu un ieplūdes šļūteni.
Nomainīt starpliku un pieskrūvēt
savienojumu.
Vēl nav iztukšots ūdens.
Pagaidīt dažas minūtes, kamēr veļas
mazgājamā mašīna iztukšos ūdeni.
Ieslēgt izgriešanas režīmu.
Iestatījums “Bez izgriešanas” (tikai
atsevišķiem modeļiem)
Veļas mazgājamā mašīna uz grīdas
nav nolīmeņota.
Nav noņemts transportēšanas
stiprinājums.
Veļa rotējošajā cilindrā nav
vienmērīgi sadalīta.
–
Nenotiek ūdens ieplūde.
9. Attēlo kļūmi 3
Nenotiek izsūknēšana.
10. Attēlo kļūmi 4
Mašīna ir pārpildīta ar ūdeni.
Nolīmeņot ar regulējamo kājiņu
palīdzību.
Noņemt transportēšanas
stiprinājumu.
Veļu sadalīt vienmērīgi.
Sazināties ar servisu.
Pārbaudīt, vai ūdens padeve ir
ieslēgta.
Pārbaudīt, vai izplūde nav
aizsērējusi.
Pārbaudīt, vai izplūdes šļūtene nav
samezglojusies.
Atslēgt ūdens padevi mašīnai.
Sazināties ar servisu.
PIEZĪME:
VEĻAS MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA IR APRĪKOTA AR ĪPAŠU ELEKTRONISKU IERĪCI
(AUTOMĀTISKO BALANSA KONTROLES SISTĒMU, KAS KONTROLĒ, LAI VEĻA
IZKLĀJAS VIENMĒRĪGI), UN KAS NEPIEĻAUJ ROTĒJOŠĀ CILINDRA (TVERTNES)
IESLĒGŠANU (IZGRIEŠANU), JA VEĻA TAJĀ NAV IZKĀRTOTA VIENMĒRĪGI.
LĪDZ AR TO IR IESPĒJAMS SAMAZINĀT TROKŠŅUS UN VIBRĀCIJU VEĻAS
MAZGĀJAMAJĀ MAŠĪNĀ, KĀ ARĪ PAGARINĀT TĀS LIETOŠANAS PERIODA ILGUMU.
JA TVERTNĒ IR IELIKTI TIKAI VIENS VAI DIVI IZSTRĀDĀJUMI, MAŠĪNA VAR
NEIZGRIEZT TIK MAZU VEĻAS DAUDZUMU, ŠĀDĀ GADĪJUMĀ NEPIECIEŠAMS
IELĀDĒT VĒL DAŽUS VEĻAS IZSTRĀDĀJUMUS.
TAS PATS VAR NOTIKT, JA MAŠĪNA STRĀDĀ AR PĀRSLODZI, TAS IR, JA MAŠĪNA IR
PILNĪGI PIELĀDĒTA AR SMAGIEM IZSTRĀDĀJUMIEM - FROTĒ DVIEĻIEM,
PELDMĒTEĻIEM VAI VILNAS JAKĀM
23
Ja neizdodas novērst iekārtas kļūmes, tad sazināties ar Candy Tehniskās apkalpošanas centru,
kam jāpaziņo iekārtas modeļa numurs, kas norādīts uz tās marķējuma plāksnītes vai norādīts
garantijas talonā. Iesniedzot šos datus, Jūs ātri un efektīvi saņemsiet atbilstošo pakalpojumu.
Uzmanību!
1. Videi draudzīgu fosfātus nesaturošu mazgāšanas līdzekļu izmantošana var radīt šādas
sekas:
- nolaistais ūdens var būt duļķaināks, jo tie satur ceolītu suspensiju. Tomēr tas nekādā
veidā neietekmē skalošanas efektivitāti.
- Balta pulvera (ceolītu) klātbūtne uz izmazgātajām drēbēm mazgāšanas cikla beigās.
Tomēr tas neiekļūst auduma šķiedrās un neietekmē auduma krāsas.
- Putu klātbūtne pēdējās skalošanas laikā, kas ne vienmēr liecina par nepietiekamu
skalošanu.
- Nejonu virsmaktīvā vielas, kas ietilpst veļas mazgājamām mašīnām paredzēto
mazgāšanas līdzekļu sastāvā, bieži ir grūti nomazgāt, ir īpaši, ja to daudzums ir neliels,
tādējādi tās var radīt redzamas pēdas, veidojot putas.
- Šādos gadījumos papildu skalošana nav efektīva.
2. Ja Jūsu iegādātā veļas mazgājamā mašīna nefunkcionē, tad, pirms vēršanās Tehniskās
apkalpošanas centrā, saskaņā ar norādītajiem padomiem augstāk minētajā tabulā mēģiniet
novērst kļūmi pats.
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām šajā brošūrā esošajām drukas kļūdām.
Turklāt, ražotājs saglabā tiesības veikt saviem izstrādājumiem atbilstošas modifikācijas nemainot
būtiskākos tehniskos raksturojumus.
Šis izstrādājums ir marķēts saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96EC, kas attiecas
uz elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu atkritumos. Nodrošinot šīs iekārtas
pareizu utilizāciju, Jūs varēsiet novērst potenciāli negatīvo ietekmi uz apkārtējo
vidi un cilvēku veselību, kas varētu rasties sakarā ar to, ka šī iekārta tikusi
nepareizi utilizēta.
Izstrādājuma marķējums norāda, ka ar šo ierīci nedrīkst rīkoties kā ar parastajiem
sadzīves atkritumiem. Tā jānodod atbilstošajā utilizējamo elektrisko un
elektronisko ierīču savākšanas punktā.
Utilizācija jāveic saskaņā ar vietējo likumdošanu, kas attiecas uz apkārtējās vides
aizsardzību un atkritumu utilizēšanu.
Ja nepieciešama detalizētāka informācija, kas attiecas uz atjaunošanu, atkārtotu
pielietošanu un rīkošanos ar izstrādājumu, sazināties ar vietējo administrāciju,
atkritumu utilizācijas punktu vai veikalu, kurā Jūs iegādājāties šo izstrādājumu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising