Candy | GO F107/1-36S | Candy GO F107-36S, GO F107/1-36S Manuale utente

Candy GO F107-36S, GO F107/1-36S Manuale utente
NL
IT
CZ
HU
PL
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Automatická praöka
Használati utasítás
Instrukcja obsäugi
GO F 107
NL
2
IT
CZ
HU
PL
ONZE COMPLIMENTEN
COMPLIMENTI
Met de aankoop van dit
Candy huishoudelijk
apparaat hebt u laten zien
dat u geen genoegen
neemt met
tussenoplossingen en dat u
alleen het allerbeste wilt.
Con l’acquisto di questo
elettrodomestico Candy;
Lei ha dimostrato di non
accettare compromessi:
Lei vuole il meglio.
Het is voor Candy een genoegen u een nieuwe
wasautomaat aan te
bieden die het resultaat is
van jarenlang onderzoek en
ervaring opgedaan door
een direct contact met de
gebruiker. U hebt gekozen
voor de kwaliteit, de
duurzaamheid en de
uitstekende prestatie die
deze wasmachine levert.
Candy é lieta di proporLe
questa nuova lavatrice
frutto di anni di ricerche e di
esperienze maturate sul
mercato, a contatto diretto
con i Consumatori. Lei ha
scelto la qualità, la durata e
le elevate prestazioni che
questa lavatrice Le offre.
Candy kan u ook een
uitgebreid assortiment van
ander huishoudelijke
apparaten en stofzuigers
bieden. Kijk hiervoor op de
lokale website van Candy.
Candy Le propone inoltre
una vasta gamma di
elettrodomestici: lavatrici,
lavastoviglie, lavasciuga,
cucine, forni a microonde,
forni e piani di cottura,
frigoriferi e congelatori.
A Candy sokféle más
háztartási gépet is kínál:
mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint hıtŒés fagyasztógépeket.
Firma Candy oferuje takãe
szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak:
zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne
piecyki i kuchenki, a takãe
lodówki i zamraãarki.
Een uitgebreide catalogus
van Candy apparaten kunt
u bij uw winkelier krijgen.
Chieda al Suo Rivenditore
il catalogo completo dei
prodotti Candy
A Candy termékek teljes
katalógusát kérje helyi
kiskereskedŒjétŒl.
Poproé Twojego sprzedawcë
o kompletny katalog
produktów firmy Candy.
Wij verzoeken u dit boekje
aandachtig door te lezen,
want het geeft u belangrijke
richtlijnen omtrent het veilig
installeren, het gebruik en
het onderhoud en bruikbare
tips om met uw
wasautomaat de beste
resultaten te verkrijgen.
La preghiamo di leggere
attentamente le avvertenze
contenute nel presente
libretto in quanto forniscono
importanti indicazioni
riguardanti la sicurezza di
installazione, d’uso, di
manutenzione e alcuni utili
consigli per il migliore utilizzo
della lavatrice.
Kérjük, hogy figyelmesen
olvassa el ez a füzetet, mert
fontos útmutatásokkal szolgál
a készülék biztonságos
telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokat
ad a legkedvezŒbb
eredmények eléréséhez a
mosógép használata során.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce
bezpiecznej instalacji,
uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób
uãytkowania pralki.
Bewaar dit boekje op een
goede plaats zodat u het
kunt raadplegen.
Conservi con cura questo
libretto per ogni ulteriore
consultazione.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató
füzetet biztonságos helyen,
hogy a késŒbbiek során is
bármikor belelapozhasson.
Zachowaj niniejszå instrukcjë
w celu póãniejszej
konsultacji.
Vermeld altijd het type,
nummer en G-nummer
(indien van toepassing) van
het apparaat (staat op het
paneel) als u contact
opneemt met Candy of de
Klantenservice.
Quando comunica con la
Candy o con i suoi centri di
assistenza citi sempre il
Modello, il n° e il numero G
(se c’è). Praticamente tutto
ciò che é citato nel
riquadro.
A Candy szerviz
felkeresésekor mindig adja
meg a típust, a típusszámot és
a G-számot (lásd a készülék
adatlapját).
ÚVOD
VáÏen˘ zákazníku,
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
Candy.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma Candy dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte.
Návod, kter˘ jste k v˘robku
obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ennek a Candy háztartási
készüléknek a
megvásárlásával Ön
megmutatta, hogy nem fogadja
el a kompromisszumokat:
csakis a legjobbat akarja.
A Candy örömmel mutatja be
Önnek új mosógépét, amely
több éves kutatás és a
vevŒkkel fennálló közvetlen
kapcsolat révén szerzett piaci
tapasztalat eredménye. Ön a
mosógép által nyújtott
minŒség, tartósság és kiváló
teljesítmény mellett döntött.
GRATULACJE
Kupujåc sprzët AGD firmy
Candy dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i
chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma
przyjemnoéç przedstawiç
nowå pralkë automatycznå,
która jest rezultatem lat
poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim
kontakcie z konsumentem.
Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i
wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë
Candy.
Kontaktujåc sië z firmå
Candy, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki
istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så
obwiedzione ramkå na
rysunku obok
3
IT
NL
4
INHOUDSOPGAVE
INDICE
Inleiding
Prefazione
Algemene aanwijzingen bij
levering
Note generali alla consegna
Garantie
HOOFDSTUK
CAPITOLO
KAPITOLA
FEJEZET
ROZDZIA Ä
HU
CZ
PL
OBSAH :
TARTALOMJEGYZÉK
SPIS TREÉCI
Úvod
Bevezetés
Wstëp
1
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
Általános szállítási tájékoztató
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
Garanzia
2
Záruka
Garancia
Gwarancja
Veiligheidsmaatregelen
Prescrizioni di sicurezza
3
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
Biztonsági intézkedések
Érodki bezpieczeñstwa
Technische gegevens
Dati tecnici
4
Technické údaje
Mıszaki adatok
Dane techniczne
In elkaar zetten en
installeren
Messa in opera, installazione
5
Instalace
A készülék elhelyezése és
telepítése
Instalacja pralki
Bedieningspaneel
Descrizione comandi
6
Popis ovládacího panelu
A készülék kezelése
Opis panelu sterujåcego
Overzicht van programma’s
Tabella programmi
7
Tabulka programå
Programtáblázat
Tabela programów
Kiezen van het programma
Selezione
8
Volba programå
Programválasztás
Wybór programu
Wasmiddelbakje
Cassetto detersivo
9
Zásobník pracích prostüedkå
Mosószertároló fiók
Szuflada na proszek
De weefsels
Il prodotto
10
Prádlo
A termék
Produkt
Het wassen
Lavaggio
11
Praní
Mosás
Pranie
Schoonmaken en normaal
onderhoud
Pulizia e manutenzione
ordinaria
12
Öiätëní a bëïná udrïba
Tisztítás és karbantartás
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Storingzoeker
Ricerca guasti
13
Neï zavoláte odbornÿ servis
Hibakeresés
Lokalizacja usterek
5
CZ
HOOFDSTUK 1
CAPITOLO 1
KAPITOLA 1
1. FEJEZET
ROZDZIAÄ 1
ALGEMENE
AANWIJZINGEN BIJ
DE LEVERING
NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
Controleer bij de levering of
met de machine het
volgende is bijgeleverd:
Alla consegna controlli che
con la macchina ci siano:
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
A) HANDLEIDING
A) MANUALE
D’ISTRUZIONE
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
B) ADRESSEN KLANTENSERVICE
B) INDIRIZZI DI ASSISTENZA
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
B) KARTA
GWARANCYJNA
C) GARANTIEBEWIJZEN
C) CERTIFICATI DI
GARANZIA
C) ZÁRUÖNÍ LIST
C) GARANCIAJEGY
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
D) KAPJES
D) TAPPI
D) KRYCÍ ZÁTKA
D) ZÁRÓSAPKA
D) ZATYCZKA
E) AFVOERSLANGGELEIDER
E) CURVA PER TUBO
SCARICO
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
F) WASMIDDELENBAKJE
F) BACINELLA DETERSIVO
LIQUIDO O
CANDEGGIANTE
F) ZÁSOBNÍK PRACÍHO
PROST¤EDKU NEBO
BùLÍCÍHO PROST¤EDKU
F) FOLYÉKONY
MOSÓSZER- VAGY
FOLYÉKONY
FEHÉRÍTÃTÁROLÓ
REKESZ (TARTÁLY)
F) ZBIORNICZEK NA
DETERGENT W P¸YNIE I
WYBIELACZ
BEWAAR DEZE GOED
Controleer ook of de
machine gedurende het
transport niet beschadigd is.
Mocht dat wel het geval
zijn, neemt u dan contact
met uw Candy leverancier
6
CONSERVATELI
e controlli che non abbia
subito danni durante il
trasporto, in caso contrario
chiami il centro Candy più
vicino.
A
B
C
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
D
F
E
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
HU
PL
IT
NL
EZEKET A
TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba a
Candy szervizzel.
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
7
NL
HOOFDSTUK 2
GARANTIE
De machine staat onder
garantie, waardoor u tijdens
de garantieperiode gratis
gebruik kunt maken van de
Gias Service, behalve de
prijs van het telefoontje.
Vergeet niet om binnen 10
dagen na de
aankoopdatum het
garantiecertificaat op te
sturen.
Bewaar het ontvangstbewijs
van de winkelier waar u de
machine gekocht heeft om
dit aan de reparateur te
tonen, mocht hij het bewijs
nodig hebben.
Als uw machine defect is of
niet juist functioneert, dan
raden wij u aan om eerst
het hoofdstuk ‘Problemen’
door te lezen, voordat u
contact op neemt met Gias
Service.
Als het probleem zich na
alle aanbevolen controles
nog steeds voordoet, dan
kunt u bellen met Gias
Service.
U betaalt voor het
telefoontje en u wordt direct
verbonden met Gias
Service. Het is belangrijk dat
u de adviseur het
modelnummer en het
serienummer van uw
machine doorgeeft, die u
op de kenplaat aan de
voorkant van de
wasmachine (bij de deur)
kunt vinden (16 tekens,
beginnend met het nummer
3). Hierdoor kunnen wij u
beter van dienst zijn.
0900-9999109
8
IT
CAPITOLO 2
Servizio Assistenza Clienti
CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE: cosa fare?
Il Suo prodotto è garantito, alle condizioni e nei termini riportati sul certificato inserito nel
prodotto ed in base alle previsioni del decreto legislativo 24/02, nonché del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di
consegna del bene.
Così come riportato nei testi dei Decreti Legislativi citati, il certificato di garanzia dovrà
essere da Lei conservato, debitamente compilato, per essere mostrato al Servizio
Assistenza Tecnica Autorizzato, in caso di necessità, unitamente ad un documento
fiscalmente valido rilasciato dal rivenditore al momento dell’acquisto (bolla di consegna,
fattura, scontrino fiscale, altro) sul quale siano indicati il nominativo del rivenditore, la
data di consegna, gli estremi identificativi del prodotto ed il prezzo di cessione.
Resta pure inteso che, salvo prova contraria, poiché si presume che i difetti di conformità
che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a
meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto
di conformità, il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias, verificato il diritto
all’intervento, lo effettuerà senza addebitare il diritto fisso di intervento a domicilio, la
manodopera ed i ricambi. Per contro, nel successivo periodo di diciotto mesi di vigenza
della garanzia, sarà invece onere del consumatore che intenda fruire dei rimedi
accordati dalla garanzia stessa provare l’esistenza del difetto di conformità del bene sin
dal momento della consegna; nel caso in cui il consumatore non fosse in grado di fornire
detta prova, non potranno essere applicate le condizioni di garanzia previste e pertanto il
Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato Gias effettuerà l’intervento addebitando al
consumatore tutti i costi relativi.
CZ
HU
PL
KAPITOLA 2
2. FEJEZET
ROZDZIAÄ 2
ZÁRUKA
GARANCIA
GWARANCJA
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
A készülékhez garanciajegyet
mellékeltünk, amely a fix
kiszállási díjon kívül
a vásárlás napjától számított
egy évig a Candy szerviz
díjmentes igénybevételét
teszi lehetŒvé.
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
ESTENSIONE DELLA GARANZIA FINO A 5 ANNI: come?
Le ricordiamo inoltre che sullo stesso certificato di garanzia convenzionale Lei troverà le
informazioni ed i documenti necessari per prolungare la garanzia dell’apparecchio sino a
5 anni e così, in caso di guasto, non pagare il diritto fisso di intervento a domicilio, la
manodopera ed i ricambi.
Per qualsiasi informazione necessitasse, La preghiamo rivolgersi al numero telefonico
del Servizio Clienti 199 12 13 14.
ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI: a chi rivolgersi ?
Per qualsiasi necessità il centro assistenza autorizzato è a Sua completa disposizione
per fornirLe i chiarimenti necessari; comunque qualora il Suo prodotto presenti anomalie
o mal funzionamenti, prima di rivolgersi al Servizio Assistenza Autorizzato, consigliamo
vivamente di effettuare i controlli indicati nel capitolo 13.
UN SOLO NUMERO TELEFONICO PER OTTENERE ASSISTENZA.
Qualora il problema dovesse persistere, componendo il “Numero Utile” sotto indicato,
sarà messo in contatto direttamente con il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato che
opera nella Sua zona di residenza.
Attenzione:
la chiamata è a pagamento; il costo verrà comunicato, tramite messaggio vocale, dal
Servizio clienti dell’operatore telefonico utilizzato. Dettagli sono presenti sul sito internet
www.candy.it.
MATRICOLA DEL PRODOTTO. Dove si trova?
E’ indispensabile che comunichi al Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato la sigla del
prodotto ed il numero di matricola (16 caratteri che iniziano con la cifra 3) che troverà sul
certificato di garanzia oppure sulla targa matricola posta sul frontale della lavabiancheria
(zona oblò). In questo modo Lei potrà contribuire ad evitare trasferte inutili del tecnico,
risparmiando oltretutto i relativi costi.
9
IT
CZ
CAPITOLO 3
KAPITOLA 3
3. FEJEZET
PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
NL
HOOFDSTUK 3
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
BELANGRIJK:
VOOR HET
SCHOONMAKEN EN
ONDERHOUD
● Haal de stekker uit het
ATTENZIONE:
PER QUALSIASI
INTERVENTO DI PULIZIA
E MANUTENZIONE
DELLA LAVATRICE
● Tolga la spina.
stopcontact.
● Chiuda il rubinetto
● Draai de
watertoevoerkraan dicht.
geaard. Controleer of het
hoofdnet wel geaard is. Als
dat niet het geval is dient u
contact op te nemen met
een erkend elektricien.
● La Candy correda tutte le
sue macchine di messa a
terra.
Si assicuri che l’impianto
elettrico sia provvisto di
messa a terra in caso
contrario richieda
l’intervento di personale
qualificato.
Dit apparaat voldoet
aan de Europese Richtlijnen
73/23/EEC en 89/336/EEC,
vervangen door 2006/95/EC
and 2004/108/EC en
eventuele wijzigingen
Apparecchio
conforme alle Direttive
Europee 73/23/CEE e
89/336/CEE, sostituite
rispettivamente da
2006/95/CE e 2004/108/CE,
e successive modifiche.
● Raak het apparaat niet
aan met natte of vochtige
handen of voeten.
● Non tocchi l’apparecchio
con mani, piedi bagnati o
umidi.
● Gebruik het apparaat niet
blootsvoets.
● Non usi l’apparecchio a
piedi nudi.
● Als er verlengsnoeren in
● Non usi, se non con
● Alle Candy apparaten zijn
de badkamer of
doucheruimte worden
gebruikt moet u extra
voorzichtig zijn. Vermijd dat,
als dat mogelijk is.
WAARSCHUWING:
TIJDENS HET
WASPROGRAMMA
KAN DE TEMPERATUUR
VAN HET WATER
OPLOPEN TOT 90° C.
● Controleer voordat u de
deur van de wasautomaat
openmaakt of er geen water
in de trommel zit.
10
dell’acqua.
particolare cautela,
prolunghe in locali adibiti a
bagno o doccia.
ATTENZIONE:
DURANTE IL LAVAGGIO
L’ACQUA PUO’ ANDARE
A 90°C.
● Prima di aprire l’oblò si
assicuri che non vi sia
acqua nel cestello.
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄT ËNÍ A ÚDRÏBY
HU
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
ze zásuvky el. sítë
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● A Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz!
Spotfiebiã odpovídá
evropsk˘m smûrnicím
73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE (Smûrnice pro
elektromagnetickou
kompatibilitu), které byli
nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a
jejich pozdûj‰ími zmûnami.
A készülék megfelel a
2006/95/EK és a 2004/108/EK
irányelvvel felváltott, és a
késŒbbiekben módosított
73/23/EGK és 89/336/EGK
európai irányelveknek.
mokrÿma öi vlhkÿma rukama
nebo nohama
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!
● Nepouïívejte praöku jste-li
● Ne használja a készüléket
● Nejvyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v místnostech
se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90°C
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Zárja el a vízcsapot!
zn.Candy jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit pracovníkem
odborné firmy.
bosí.
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Väechny el.spotüebiöe
● Nedotÿkejte se praöky
ROZDZIAÄ 3
● Húzza ki a csatlakozódugót!
● Uzavüete kohout püívodu
vody
PL
ha Ön mezítláb van!
● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket használ.
Hacsak lehet, kerülje a
hosszabbító kábelek
használatát.
FIGYELMEZTETÉS:
MOSÁS KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE
A 90°C-OT IS ELÉRHETI.
● A mosógép ajtajának a
kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy
nincs-e víz a dobban!
● Firma Candy wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
11
IT
NL
● Gebruik geen
verdeelstekkers of
meervoudige contactdozen.
● Het gebruik van dit
apparaat is niet bedoeld voor
personen (inclusief kinderen)
met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of tekort van
ervaring en kennis, tenzij er
toezicht of instructie is van een
persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
Kinderen moeten in de gaten
worden gehouden worden,
om er zeker van te zijn dat ze
niet met het apparaat gaan
spelen.
● Trek niet aan de
elektriciteitsdraad of aan het
apparaat zelf om de stekker
uit het stopcontact te halen.
● Stel het apparaat niet bloot
aan atmosferische invloeden
(regen, zon, etc.)
● Als u het apparaat wilt
verplaatsen til het dan nooit
op aan de knoppen of aan de
wasmiddellade.
● Laat tijdens het verplaatsen
de vuldeur niet tegen de
steekwagen steunen.
● Als u het apparaat op een
ondergrond met een hoog
polig tapijt zet, controleer dan
of de opening aan de
onderkant vrij blijft.
● Til het apparaat op zoals in
de schets is aangegeven.
● Ingeval van storing en/of
niet goed functioneren: zet de
wasautomaat uit, draai de
watertoevoerkraan dicht en
kom verder niet aan het
apparaat. U hoeft alleen maar
contact op te nemen met een
Gias Service Center voor
eventuele reparaties en vraag
om originele Candy
onderdelen. Als deze regels
niet worden opgevolgd zou de
veiligheid van het apparaat in
gevaar gebracht kunnen
worden.
● Als de (hoofd) aanvoerslang
beschadigd is, moet deze
worden vervangen door een
speciale kabel die verkrijgbaar
is bij de after sales afdeling
van Candy (Gias Service).
12
● Non usi adattatori o spine
multiple
● Questo apparecchio non è
destinato ad essere usato da
bambini e persone incapaci o
inesperte all'uso del prodotto, a
meno che non vengano
sorvegliate o istruite riguardo
all'uso dell'apparecchio da
una persona responsabile
della loro sicurezza.
Sorvegliare i bambini in modo
tale da assicurarsi che non
giochino con l'apparecchio.
● Non tiri il cavo di
alimentazione, o
l’apparecchio stesso, per
staccare la spina dalla presa
di corrente.
● Non lasci esposto
l’apparecchio ad agenti
atmosferici (pioggia, sole,
ecc...).
● In caso di trasloco non la
sollevi mai dalle manopole o
dal cassetto del detersivo.
● Durante il trasporto non
appoggi mai l’oblò al
carrello.
Importante!
Nel caso si installi
l’apparecchio su un
pavimento ricoperto da
tappeti o con moquette, si
deve fare attenzione che le
aperture di ventilazione alla
base dell’apparecchio non
vengano ostruite.
● Sollevarla in due persone
CZ
HU
PL
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Ne használjon adaptereket
és elosztókat.
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
● Tento spotfiebiã není urãen
pro pouÏití osobami (vãetnû
dûtí) s omezen˘mi fyzick˘mi ,
senzorick˘mi nebo
mentálními schopnostmi,
nebo bez zku‰eností a
znalostí spotfiebiãe, pouze
pokud nejsou pod
dohledem nebo pouãené
osobou odpovûdnou za
jejich bezpeãnost.
● A készüléket nem
használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességı, illetve
tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkezŒ
személyek (gyerekek sem),
hacsak a biztonságukért felelŒs
személy nem felügyeli a
készülék használatát.
● To urzàdzenie nie jest
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak
aby nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
● A csatlakozókábelt vagy
magát a készüléket megrántva
ne húzza ki
a csatlakozódugót a fali aljzatból.
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
ZabraÀte dûtem, aby se
hrály se spotfiebiãem.
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● Ha máshová szeretné helyezni
a készüléket, soha ne emelje
meg azt
a gomboknál vagy a fióknál
fogva.
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
FONTOS!
ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen
arra, hogy az alsó
szellŒzŒnyílások ne duguljanak
el.
● A készüléket az ábrán látható
módon párban kell megemelni.
come illustrato in figura.
● In caso di guasto e/o di
cattivo funzionamento
dell’apparecchio, lo spenga,
chiuda il rubinetto
dell’acqua e non
manometta
l’elettrodomestico. Per
l’eventuale riparazione si
rivolga solamente a un
centro di Assistenza Tecnica
Candy e richieda l’utilizzo di
ricambi originali.
Il mancato rispetto di quanto
sopra può compromettere la
sicurezza dell’apparecchio.
● Se il cavo di alimentazione
risultasse danneggiato, dovrà
essere sostituito da un cavo
speciale disponibile presso il
servizio di Assistenza Tecnica.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
● Hiba és/vagy hibás mıködés
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
hozzá a készülék szakszerıtlen
javításához.
A készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy szervizhez és
kérjen
eredeti Candy pótalkatrészeket.
A fentiek betartásának
elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális kábellel
kell kicserélni azt.
przeznaczone do obs∏ugi
przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego
u˝ytkowania, chyba ˝e
pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w
zakresie obs∏ugi urzàdzenia
przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
● Nie wolno naraãaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● Podczas przenoszenia pralki
nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na
érodek do prania.
● Podczas transportu nie
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej czëéci
pralki.
● Pralka powinna byç zawsze
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie powyãszych
zaleceñ moãe negatywnie
wpäynåç na bezpieczeñstwo
uãytkowania urzådzenia.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony jego
wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt
serwisowy.
13
IT
NL
HOOFDSTUK 4
CAPITOLO 4
KAPITOLA 4
85
cm
85
cm
60 cm
14
CZ
4. FEJEZET
PL
ROZDZIAÄ 4
85
cm
54 cm
60 cm
52 cm
HU
60 cm
60 cm
52
cm
54
cm
60
cm
TECHNICKÉ ÚDAJE
MÙSZAKI ADATOK
DANE TECHNICZNE
6
7
9
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
NORMÁL VÍZSZINT
POZIOM NORMALNY
WODY
MAX.PÜÍKON
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
1,8
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
ENERGIAFOGYASZTÁS
(90°C-os PROGRAM)
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 90°C)
10
JIÄTËNÍ
BIZTOSÍTÉK
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
CENTRIFUGÁLÁS
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
min. 0,05
max. 0,8
TLAK VODY
VÍZNYOMÁS
CIÉNIENIE WODY W SIECI
230
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
NAPIËCIE ZASILANIA
TECHNISCHE GEGEVENS
DATI TECNICI
CAPACITEIT DROOG
WASGOED
CAPACITA’ DI BIANCHERIA
ASCIUTTA
kg
NORMAAL WATER NIVEAU
ACQUA LIVELLO NORMALE
l
6÷15
AANSLUITWAARDE
POTENZA
ASSORBITA
W
2150
ENERGIEVER BRUIK
(PROGRAMMA 90°C)
CONSUMO DI ENERGIA
(PROG. 90°C)
kWh
STROOMSTERKTE VAN DE
ZEKERING
AMPERE DEL
FUSIBILE DELLA RETE
A
CENTRIFUGE
(t/min.)
GIRI DI
CENTRIFUGA (giri/min.)
DRUK HYDRAULISCHE POMP
PRESSIONE NELL’IMPIANTO
IDRAULICO
MPa
NETSPANNING
TENSIONE
V
RAADPLEEG DE KENPLAAT
VEDERE TARGHETTA DATI
VIZ ÄTÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI
LÁSD A GÉPTÖRZSLAPOT
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
15
NL
CZ
HU
PL
HOOFDSTUK 5
CAPITOLO 5
KAPITOLA 5
5. FEJEZET
ROZDZIAÄ 5
INSTALLATIE
MESSA IN OPERA
INSTALLAZIONE
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
INSTALACJA
PRALKI
Breng de machine (zonder
de onderkant van de
verpakking) dicht bij de
plaats waar hij komt te
staan.
Porti la macchina vicino al
luogo di utilizzo senza il
basamento dell’imballo.
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a végleges
felállítási helyére.
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Knip voorzichtig de
beveiligingslus van het snoer
en de afvoerslang door.
Tagliare le fascette
fermatubo, prestando
attenzione di non
danneggiare il tubo e il
cavo elettrico
Odstfiihnûte pásku, která drÏí
hadici a dejte pozor abyste
nepo‰kodili hadici a
elektrick˘ kabel.
Óvatosan vágja le a
rögzítŒszalagot, amely a
hálózati kábelt és az elvezetŒ
tömlŒt tartja.
Przeciàç taÊmy mocujàce
w´˝e do wody, uwa˝ajàc
by nie uszkodziç ich ani
przewodu elektrycznego.
Verwijder de 4 schroeven zie
(A) en verwijder de 4
pluggen zie (B)
Svitare le 4 viti (A) sul lato
posteriore e rimuovere i 4
distanziali (B).
Od‰roubujte 4 ‰rouby (A) na
zadní stranû a odstraÀte 4
distanãní vloÏky.
Távolítsa el a 4 db „A” jelı
rögzítŒcsavart, és vegye ki a 4
db „B” jelı távtartót.
Odkr´ciç 4 Êruby (A) z ty∏u
pralki i wyciàgnàç 4 rozpórki
(B)
Vul de 4 gaatjes op met de
dopjes die in de verpakking
bij de gebruiksaanwijzing
zitten.
Richiudere i 4 fori utilizzando
i tappi contenuti nella busta
istruzione.
Uzavfiete 4 otvory pouÏitím 4
krytek které jsou uloÏeny v
sáãku s návodem k pouÏití.
Helyezze be a 4 furatba a
kezelési utasítást tartalmazó
csomagban található
védŒdugókat.
Zas∏oniç 4 otwory
zaÊlepkami do∏àczonymi do
worka z instrukcjà.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
WAARSCHUWING:
ZORG ERVOOR DAT HET
VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET BEREIK
VAN KINDEREN BLIJFT
OMDAT DAT GEVAAR
KAN OPLEVEREN.
16
IT
ATTENZIONE:
NON LASCI ALLA
PORTATA DI BAMBINI
GLI ELEMENTI
DELL’IMBALLAGGIO IN
QUANTO POTENZIALI
FONTI DI PERICOLO.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
17
NL
IT
Bevestig de dempplaat op
de bodem, (zie tekening).
Applichi il foglio di polionda
sul fondo come mostrato in
figura.
Verbind de
watertoevoerslang met de
waterkraan.
Allacci il tubo dell’acqua al
rubinetto.
Het apparaat moet
aangesloten worden aan
de waterkraan met behulp
van de watertoevoerslang.
Maak gebruik van de
nieuwe watertoevoerslang,
gebruik niet de oude!
BELANGRIJK:
DRAAI DE WATERKRAAN
NIET OPEN
Zet de wasmachine dicht
tegen de muur aan.
Let er op dat er geen
bochten of vernauwingen in
de buis zitten.
Het is het beste om de
afvoerslang aan te sluiten
op een vaste afvoer met
een doorsnee die groter is
dan die van de afvoerslang
en op een hoogte van
minstens 50 cm.
CZ
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
L’apparecchio deve essere
connesso alla rete idrica
solo con i nuovi tubi di
carico forniti in dotazione. I
vecchi tubi di carico non
devono essere riutilizzati.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
ATTENZIONE:
NON APRA IL RUBINETTO
Accosti la lavatrice al muro
facendo attenzione che
non vi siano curve o
strozzature, allacci il tubo di
scarico al bordo della
vasca.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
o meglio a uno scarico fisso;
altezza minima 50 cm, di
diametro superiore al tubo
della lavatrice.
In caso di necessità utilizzare
la curva rigida in dotazione.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
Gebruik zonodig de
bligeleverde slanggeleider.
PL
HU
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
FONTOS!
NE NYISSA KI EZZEL
EGYIDEJÙLEG A CSAPOT.
Állítsa a mosógépet a fal mellé.
Akassza a kifolyócsövet a kád
peremére úgy, hogy a csŒ ne
tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg.
Ennél jobb megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix elvezetŒ
nyílásra csatlakoztatja,
amelynek az átmérŒje nagyobb
a kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm magasságban
van.
Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
IT
NL
HU
CZ
Gebruik de 4 pootje om de
machine waterpas te zetten:
Livelli la macchina con i 4
piedini:
Umístûte praãku do roviny
pomocí 4 nastaviteln˘ch
noÏiãek:
A gép vízszintbe állításához
használja a 4 lábat.
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
a) Kontra moer losdraaien
a) Girare in senso orario il
dado per sbloccare la vite
del piedino.
a) Otáöejte maticí äroubu po
smëru hod. ruöiöek a pak
måïete püizpåsobit vÿäku
noïiöky.
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával megegyezŒ
irányban (jobbra),
hogy szabaddá váljon
lábszabályozó csavar.
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k podlaze.
b) A készülék megemeléséhez
vagy lesüllyesztéséhez forgassa
el a lábat, amíg az stabilan meg
nem áll a padlón.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby uzyskaç
doskonaäe przyleganie do
podäoãa.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu proti
smëru hod. ruöiöek.
c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ
helyzetben az anya óramutató
járásával ellentétes irányban
(balra) csavarásával, amíg az neki
nem feszül a gép aljának.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
A
b) Apparaat waterpas zetten
m.b.v. verstelbare voeten
(maak eventueel gebruik
van een waterpas)
b) Ruotare il piedino e farlo
scendere o salire fino ad
ottenere la perfetta
aderenza al suolo.
c) Kontra moer weer
vastdraaien.
c) Bloccare infine il piedino
riavvitando il dado in senso
antiorario, fino a farlo aderire
al fondo della lavatrice.
B
C
Controleer of alle knoppen
op “OFF” staan en of de
vuldeur gesloten is.
Si assicuri che la manopola
sia in posizione “OFF” e l’oblò
sia chiuso.
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
Ügyeljen arra, hogy a gomb a „KI”
helyzetben legyen, és az ajtó
legyen becsukva.
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
Steek de stekker in het
stopcontact.
Inserisca la spina.
Zapojte záströku do sítë.
Dugja be a csatlakozódugót.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
LET OP:
Mocht het nodig zijn dat het
aansluitsnoer vervangen
moet worden, verbind de
draden dan volgens
onderstaande kleur/codes
(wij raden aan dit door een
erkende installateur te laten
doen):
ATTENZIONE:
nel caso si renda necessario
sostituire il cavo di
alimentazione, assicurarsi di
rispettare il seguente
codice-colore durante il
collegamento dei singoli fili:
UPOZORNùNÍ:
V pfiípadû potfieby v˘mûny
pfiívodního kabelu pfiipojujte
vodiãe v souladu s
následujícím barvami/kódy:
FIGYELEM!
Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor a vezetéket az
alábbi színek/kódok szerint kell
csatlakoztatni:
UWAGA:
W razie koniecznoÊci
wymiany kabla zasilania
nale˝y zachowaç
nast´pujàcy uk∏ad kolorów
przy pod∏aczaniu
poszczególnych przewodów:
BLAUW
- NEUTRAAL (N)
BLU
- NEUTRO (N)
MODR¯
- NEUTRÁLNÍ (N)
KÉK:
- NULLAVEZETÉK (N)
GRANATOWY
- ZERO (N)
BRUIN
- FASE (L)
MARRONE
- FASE (L)
HNùD¯
- ÎIV¯ (L)
BARNA:
BRÑZOWY
- FAZA (L)
GIALLO-VERDE
- TERRA (
- FESZÜLTSÉG
ALATTI VEZETÉK (L)
GEEL-GROEN -AARDE (
)
)
ÎLUTO-ZELEN¯ - UZEMNùNÍ (
)
SÁRGA-ZÖLD: - FÖLDVEZETÉK (
Na installatie, plaatst u het
apparaat zo, het
stopcontact makkelijk
toegangbaar is.
20
PL
L’apparecchio deve essere
posto in modo che la spina
sia accessibile ad
installazione avvenuta.
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla snadno
püístupná zásuvka.
A telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
legyen.
˚Ó¸TO-ZIELONY - UZIEMIENIE (
)
)
Po zainstalowaniu, urzådzenie
naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
21
IT
NL
HOOFDSTUK 6
CAPITOLO 6
PL
HU
CZ
KAPITOLA 6
6. FEJEZET
ROZDZIAÄ 6
OVLÁDACÍ PRVKY
KEZELÃSZERVEK
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
N
C H GM E
P
B I F MD
A
BEDIENINGSPANEEL
COMANDI
Deurgreep
Maniglia apertura oblò
A
DrÏadlo otevfiení dvífiek
Ajtófogantyú
Otwarte drzwiczki
Deurvergrendeling - indicatie
Spia porta bloccata
B
Kontrolka zamãená dvífika
Ajtózár jelzŒlámpa
Kontrolka blokada drzwiczek
Knop Start/Pauze
Tasto Avvio/pausa
C
Tlaãítko “Start”
Start/Szünet Gomb
Przycisk start
"Aquaplus" –knop
Tasto Aquaplus
Tlaãítko Aquaplus
Aquaplus gomb
Przycisk Aquaplus
Knop Koud Water
Tasto Lavaggio Freddo
D
E
Tlaãítko studené Praní
Hideg mosás gomb
Przycisk Prania “Na Zimno”
Knop voor Uitgestelde Start
Tasto Partenza Differita
F
Tlaãítko OdloÏeného Startu
Késleltetett indítás gomb
Przycisk “Opóêniony start”
Knop regeling
centrifugesnelheid
Tasto Selezione Centrifuga
G
Tlaãítko Volba Odstfiedûní
„Centrifugálási sebesség”
gomb
Przycisk wybór wirowania
Indicatielampje
"centrifugesnelheid"
Spie giri centrifuga
H
Kontrolky Otáãky Odstfiedûní
Centrifugálási sebesség
jelzŒlámpa
Kontrolki obrotów wirówki
Indicatielampjes voor de
programma fase
Spie Fasi lavaggio
I
Kontrolky znázorÀující fázi
programu
A jelzllámpák azt jelzik, hogy
a program melyik fázisa van
folyamatban.
Lampki wskazujàce kolejne
fazy prania
Indicatielampjes bij de
knoppen
Spie tasti
M
Kontrolky Tlaöítek
Nyomógombok jelzŒlámpái
Lampka kontrolna
przycisków
Programmaknop wassen
Met OFF
Manopola programmi di
lavaggio con OFF
N
Voliã programÛ s OFF
A mosóprogramok kapcsolóórabeállító gombja, „KI” helyzet
Pokr´t∏o programów z OFF
Wasmiddelbakje
Cassetto detersivo
P
Zásobník pracích prostfiedkÛ
Mosószertároló fiók
Szuflada na proszek
22
23
NL
IT
BEDIENINGSPANEEL
DESCRIZIONE
COMANDI
DEURGREEP
MANIGLIA APERTURA OBLÒ
Gebruik de knop binnenin
de deurgreep om de deur
te openen.
Per aprire l’oblò premere la
leva situata all’interno della
maniglia.
A
CZ
HU
PL
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK
AJTÓFOGANTYÚ
Az ajtó nyitásához nyomja meg
a fogantyú belsejében lévŒ
gombot.
OTWARTE DRZWICZKI
K otevfiení dvífick stisknûte
pojistku umístûnou na
vnitfiní stranû drÏadla.
2 min.
BELANGRIJK:
EEN SPECIALE
VEILIGHEIDSVERGRENDELING ZORGT ERVOOR
DAT DE VULDEUR NA
AFLOOP VAN HET
WASPROGRAMMA NIET
OPEN KAN. WACHT NA
HET CENTRIFUGEREN
NOG 2 MINUTEN VOOR U
DE VULDEUR OPENT.
B
FONTOS!
A MOSÁS/CENTRIFUGÁLÁS
VÉGÉN EGY SPECIÁLIS
BIZTONSÁGI
BERENDEZÉS
AKADÁLYOZZA MEG AZ
AJTÓ KINYITÁSÁT.
A CENTRIFUGÁLÁS
BEFEJEZÉSEKOR
VÁRJON 2 PERCET AZ
AJTÓ KINYITÁSA ELÃTT.
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST
WYPOSAÃONE W
SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY
ZAPOBIEGA
NATYCHMIASTOWEMU
OTWARCIU DRZWICZEK TUZ
PO ZAKOÑCZENIU PRANIA,
PO JEGO ZATRZYMANIU LUB
PO ZAKOÑCZENIU
WIROWANIA. PRZED
OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY ODCZEKAÇ
2 MINUTY.
AJTÓZÁR JELZÃLÁMPA
KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
La spia è illuminata quando
l’oblò è chiuso correttamente
e la macchina è accesa.
Dopo aver premuto il tasto
AVVIO/PAUSA inizialmente la
spia lampeggia per poi
diventare fissa sino alla fine
del lavaggio.
Kontrolka svítí, pokud jsou
dvífika správnû zavfiená a
praãka je zapnutá.
Po stisknutí tlaãítka
START/PAUSA nejdfiíve
kontrolka bliká, po chvíli se
rozsvítí trvale a svítí aÏ do
konce praní.
Az „ajtó zárva” jelzŒlámpa akkor
világít, ha az ajtó teljesen zárva
van, és a gép „BE” van
kapcsolva.
Ha az ajtó zárva van, a START
gomb lenyomásakor a
jelzŒlámpa egy pillanatra
felvillan, majd égve marad.
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
do koƒca cyklu prania.
Nel caso in cui l’oblò non sia
chiuso correttamente la spia
continuerà a lampeggiare.
V pfiípadû, Ïe dvífika nebyla
zavfiená správnû, kontrolka
bude nadále blikat.
Ha az ajtó nincs zárva, a
jelzŒlámpa tovább villog.
Uno speciale dispositivo di
sicurezza impedisce che l’oblò
possa venire aperto
immediatamente dopo la fine
di un ciclo di lavaggio,
attendere 2 minuti che la spia
si spenga e quindi spegnere la
macchina portando la
manopola programmi in
posizione di OFF.
Speciální bezpeãnostní
zafiízení zabraÀuje, aby se
dvífika mohla otevfiít okamÏitû
po konãení pracího cyklu.
Poãkejte 2 minuty, aÏ
kontrolka zhasne, pak
vypnûte praãku nastavením
voliãe programÛ do vypnuté
polohy OFF.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági berendezés
akadályozza meg az ajtó
azonnali kinyitását.
A mosás befejezése és az „ajtó
zárva” jelzŒlámpa kialvása után
várjon 2 percet, mielŒtt kinyitná
az ajtót. A ciklus végén fordítsa
a programválasztó gombot a
„KI” helyzetbe.
SPIA PORTA BLOCCATA
Het indicatielampje voor de
“deurvergrendeling” licht op
als de deur goed dichtzit en
wanneer de wasmachine
AAN staat.
Wanneer u op START drukt als
de deur dicht is, zal het
indicatielampje eventjes
knipperen en vervolgens
blijven branden.
Een speciale beveiliging zorgt
ervoor dat u de deur niet
meteen kunt openen na
afloop van een wascyclus.
Wacht na afloop van de
wascyclus 2 minuten tot het
lampje van de
deurvergrendeling is
gedoofd voordat u de deur
probeert te openen. Zet na
afloop van de wascyclus de
programmaknop op UIT
(OFF).
POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA
ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ
DVÍÜEK PRAÖKY IHNED
PO SKONÖENÍ PRANÍ.
JAKMILE SKONÖÍ
ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2
MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍÜKA
OTEVÜETE.
KONTROLKA ZAMâENÁ
DVͤKA
DEURVERGRENDELINGINDICATIE
Als de deur niet dicht is, zal
het indicatielampje blijven
knipperen.
24
ATTENZIONE:
UNO SPECIALE
DISPOSITIVO DI SICUREZZA
IMPEDISCE L’IMMEDIATA
APERTURA DELL’OBLO”
ALLA FINE DEL LAVAGGIO.
AL TERMINE DELLA FASE DI
CENTRIFUGA ATTENDA 2
MINUTI PRIMA DI APRIRE
L’OBLÒ.
Aby otworzyç drzwiczki
nale˝y pociàgnàç za
ràczk´ naciskajàc jà od
wewnàtrz.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝
kontrolka zgaÊnie, a
nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie
pokr´t∏a programatora na
pozycj´ OFF.
25
NL
START/PAUZE KNOP
Wacht na het kiezen van het
programma even met het
indrukken van de start toets,
eerst moet het
“centrifuge”lampje gaan
branden.
Druk om het gekozen
programma te starten
(afhankelijk van het gekozen
programma zal er een was
stadium lampje gaan
branden)
LET OP: WANNEER DE START
KNOP IS INGEDRUKT, DUURT
HET ENIGE SECONDE
VOORDAT HET
PROGRAMMA WORDT
GESTART.
Instellingen veranderen nadat
een programma is gestart
(PAUZE).
Het programma kan altijd
gepauzeerd worden door
gedurende 4 seconden de
“START/PAUZE toets in te
drukken.
Als de machine in de pauze
modus staat, zullen er een
lampjes gaan knipperen
Om het programma te
vervolgen drukt u nogmaals
op de START toets.
Indien u kledingstukken toe
wil voegen of wil verwijderen
uit de trommel tijdens het
wassen: wacht twee minuten
totdat het veiligheidsslot van
de deur is.
Wanneer de handeling is
uitgevoerd, sluit de deur, druk
op de START knop en de
wasautomaat gaat verder
met het programma.
HET WASPROGRAMMA
VOORTIJDIG BEËINDIGEN
Om het programma te
annuleren, zet u de
programma keuze op de UIT
positie.
Selecteer een ander
programma
En zet de programma keuze
weer op de UIT positie.
26
IT
TASTO AVVIO/PAUSA
Dopo avere selezionato un
programma attendere che
una spia “Centrifuga” si
accenda prima di premere il
tasto START.
Premere per avviare il ciclo
impostato con la manopola
programmi (a seconda del
ciclo impostato si illuminerà
una delle spie delle fasi di
lavaggio).
NOTA: DOPO AVERE
AVVIATO LA
LAVABIANCHERIA CON IL
TASTO START SI DOVRÀ
ATTENDERE ALCUNI
SECONDI AFFINCHÉ LA
MACCHINA INIZI IL
PROGRAMMA.
MODIFICARE IMPOSTAZIONI
DOPO AVVIO DEL
PROGRAMMA (PAUSA)
Dopo l’avvio del programma
possono essere modificate solo
le regolazioni e le opzioni
tramite i tasti opzione. Tenere il
tasto START/PAUSA premuto
per circa 4 secondi, il
lampeggio delle spie dei tasti
funzione e di una spia delle fasi
di lavaggio indica che la
macchina è in pausa,
modifichi quanto desiderato e
prema nuovamente il tasto
START/PAUSA annullando l’
intermittenza.
Se si desidera aggiungere o
togliere capi durante il
lavaggio, attendere DUE minuti
affinché il dispositivo di
sicurezza liberi il blocco
dell’oblò e ne permetta
l’apertura.
Effettuata la manovra, dopo
aver richiuso l’oblò e premuto
il tasto AVVIO/PAUSA, la
macchina ripartirà dal punto
in cui era stata fermata.
CANCELLAZIONE PROGRAMMA
IMPOSTATO
Per annullare il programma,
portare il selettore in posizione
OFF. Selezionare un
programma diverso. Riportare il
selettore programmi in
posizione OFF.
CZ
C
TLAâÍTKO START
Po volbû programu poãkejte
na kontrolku “Odstfiedivky”,
která se rozsvítí pfied
stisknutím tlaãítka START.
Pro spu‰tûní nastaveného
cyklu stisknûte programové
tlaãítko (podle nastaveného
cyklu se rozsvítí jedna z
kontrolek fázi praní).
POZN.: PO SPU·TùNÍ
PRAâKY TLAâÍTKEM
START JE NUTNÉ VYâKAT
NùKOLIK VTE¤IN, NEÎ JE
PRAâKA UVEDENA DO
CHODU.
ZMùNA NASTAVENÍ PROGRAMU
PO SPU·TùNÍ (PAUSA)
Po spu‰tûní programu lze
zmûnit pouze ta nastavení a
funkce, které se volí pomocí
tlaãítek funkcí. Tlaãítko
START/PAUZA podrÏte po
dobu cca 4 sekund, blikání
kontrolek tlaãítek funkcí a
kontrolek fázi praní urãuje, Ïe
stroj je v pauze, proveìte
poÏadovanou zmûnu a znovu
stisknûte tlaãítko
START/PAUZA, ãímÏ zru‰íte
pfieru‰ení.
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní, a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení
neuvolní dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu od
stejného místa, ve kterém byl
cyklus pfieru‰en.
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Abyste zru‰ili program, dejte
ovladaã programÛ do
polohy OFF.
Zvolte jin˘ program.
Ovladaã programÛ dejte
zpût do polohy OFF.
HU
START/SZÜNET GOMB
A program kiválasztása után
várja meg a „Centrifugálás”
jelzŒlámpa felgyulladását,
mielŒtt lenyomná a START
gombot.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot (a kiválasztott ciklusnak
megfelelŒen az egyik mosási
fázis jelzŒlámpa kigyullad.
MEGJEGYZÉS:
A START GOMB
LENYOMÁSAKOR
ELTELIK NÉHÁNY
PERC A GÉP
BEINDULÁSA ELÃTT.
A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
A program a mosási ciklus
közben bármikor megállítható a
„START/SZÜNET” gomb
körülbelül 4 másodpercre
történŒ lenyomva tartásával.
Ha a gép a Szünet
üzemmódban van, akkor a
„mosási fázis” jelzŒláma és az
opciógombok villognak.
A program újraindításához
nyomja meg ismét a START
gombot.
Ha a mosás közben
ruhadarabokat szeretne betenni
vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2
percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtó
rögzítését.
A mıvelet elvégzése után
csukja be az ajtót, nyomja le a
START gombot, és a gép
onnan folytatja a munkát, ahol
abbahagyta.
A PROGRAM TÖRLÉSE
A program törléséhez állítsa a
választógombot a KI helyzetbe.
Válasszon egy másik
programot.
Állítsa vissza a programválasztó
gombot a KI helyzetbe.
PL
PRZYCISK START
Po wybraniu programu
nale˝y zaczekaç a˝ jedna z
kontrolek “Wirowanie”
zaÊwieci i dopiero po tym
wcisnàç przycisk START.
Wcisnàç START w celu
uruchomienia cyklu
wybranego za pomocà
programatora (w zale˝noÊci
od ustawienia zapali si´
kontrolka jednej z faz prania)
UWAGA: PO W¸ÑCZENIU
PRALKI ZA POMOCÑ
PRZYCISKU START NALE˚Y
POCZEKAå KILKA
SEKUND, A˚ PRALKA
ROZPOCZNIE CYKL
PRANIA.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami
opcji. Przytrzymaç przycisk
START/PAUZA przez oko∏o 4
sekundy, kontrolki
przycisków oraz kontrolka
jednej z faz prania zacznà
migaç co oznacza ˝e
urzàdzenie jest w trybie
PAUZA, wprowadziç ˝àdane
zmiany i ponownie wcisnàç
START/PAUZA , kontrolki
przestanà migaç.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania
gdy pralka ju˝ pracuje, i
poczekaç 2 minuty a˝ zwolni
si´ blokada drzwiczek.
Po wyj´ciu lub do∏o˝eniu
czegoÊ do prania nale˝y
zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w
który zosta∏a zatrzymana.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF a nast´pnie
wybraç inny program.
Nast´pnie ponownie ustawiç
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycjii OFF..
27
NL
U moet de optieknoppen
gebruiken voordat u op de
START-knop drukt
I tasti opzione devono
essere selezionati prima di
premere il tasto AVVIO.
"AQUAPLUS" –KNOP
TASTO “AQUAPLUS”
Door deze knop in te drukken
activeert u een nieuw
speciaal wasprogramma in
het kleurvast en gemengde
weefsel programma, dankzij
het nieuwe Sensor Sijsteem.
Dit programma behandeld
de vezels van uw kleding met
de grootste zorg.
De lading zal gewassen
worden in een grotere
hoeveelheid water en te
samen met de nieuwe
gecombineerde werking van
de trommel en wascyclus,
door een continue wisselend
waterniveau, Dit zal er voor
zorgen dat uw kleding
perfect gereinigd en
gespoeld word.
Grazie al nuovo Sensor
System, agendo sul tasto è
possibile effettuare un nuovo
speciale ciclo di lavaggio
applicabile nei programmi
per tessuti resistenti e misti
che si prende cura delle fibre
e della pelle delicata di chi le
indossa.
L’aggiunta di molta più
acqua e la nuova azione
combinata di cicli di
rotazione del cesto con
carico e scarico d’acqua,
permette di ottenere capi
perfettamente puliti e
risciacquati. Viene aumentata
l’acqua in lavaggio per
ottenere la perfetta
dissoluzione del detersivo,
garantendo un’efficace
azione pulente. Viene
aumentata l’acqua anche al
momento dei risciacqui in
modo da eliminare ogni
traccia di detersivo dalle
fibre.
Questa funzione è stata
studiata appositamente per
le persone con pelle delicata
e sensibile, per le quali anche
un minimo residuo di detersivo
può causare irritazioni o
allergie.
Si consiglia di utilizzare questa
funzione anche per i capi dei
bambini e per i delicati in
generale, oppure nel
lavaggio di capi di spugna le
cui fibre tendono
maggiormente a trattenere il
detersivo.
Per assicurare le migliori
prestazioni di lavaggio questa
funzione è sempre attiva nei
programmi Delicati e
Lana/lavaggio a mano.
De hoeveelheid water word
verhoogd waardoor het
wasmiddel perfect kan
oplossen voor een perfect
wasresultaat. De hoeveelheid
water tijdens het spoelen is
ook verhoogd om te zorgen
dat al het wasmiddel uit de
vezels va de kleding word
verwijderd.
Deze functie is speciaal
ontwikkeld voor mensen met
een gevoelige huid, en die
ook maar van de kleinste
hoeveelheid wasmiddel,
irritatie of een allergische
reactie krijgen.
Ook adviseren wij dit
programma te gebruiken
voor kinderkleding en
delicate stoffen in het
algemeen, en voor het
wassen van badstof
producten welke een groter
wasmiddel absorptie
vermorgen hebben.
Om zeker te zijn van het
beste wasresultaat is deze
functie altijd geactiveerd in
het delicaat en
wolwasprogramma/handwas
.
28
CZ
IT
D
HU
PL
Tlaãítka funkcí musí b˘t
navolena pfied stisknutím
tlaãítka start.
Az opciógombokat a START
gomb lenyomása elŒtt kell
kiválasztani.
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
TLAâÍTKO “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS” GOMB
PRZYCISK “AQUAPLUS”
Díky novému systému Sensor
System je moÏné pomocí
tlaãítka provést nov˘ speciální
cyklus praní, kter˘ je vhodn˘
pfii praní odoln˘ch a
smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou
pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího
mnoÏství vody a nová
kombinace cyklÛ otáãení
bubnu s napou‰tûním a
vypou‰tûním vody umoÏÀuje
dosáhnout dokonale ãistého
a vymáchaného prádla.
MnoÏství vody pfii praní je nyní
vy‰‰í, aby se prací prá‰ek
opravdu úplnû rozpustil a
zaruãil tak perfektní úãinek
praní. Vût‰í mnoÏství vody je
nyní pouÏíváno i v okamÏiku
máchání tak, aby se
odstranily ve‰keré stopy
pracího prostfiedku z vláken.
Tato funkce byla vytvofiena
speciálnû pro osoby s jemnou
a citlivou pokoÏkou, kter˘m
mÛÏe i minimální zbytek
pracího prá‰ku zpÛsobit
podráÏdûní nebo alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto
funkci pouÏívali i pfii praní
dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû
nebo pfii praní froté prádla,
protoÏe vlákna froté mají vût‰í
tendenci zachycovat prací
prá‰ek.
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích v˘konÛ
pfii praní je tato funkce vÏdy
aktivní u programÛ Jemné
prádlo a Vlna/Ruãní praní.
Az új Sensor System
rendszernek köszönhetŒen
ennek a gombnak a
lenyomásával egy speciális, új
ciklust aktiválhat a Színtartó és a
Kevert anyagok programban. Ez
az opció gyengéden kezeli a
ruhaszálakat és a ruhát viselŒk
finom bŒrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb
mennyiségı vízben történik,
ezáltal tökéletesen tiszta és
kiöblített ruhát kapunk; ehhez
párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált mıködése,
ahol a víz betöltésére és
ürítésére kerül
sor. A ruhában lévŒ víz
mennyisége megnövekszik, így a
mosószer tökéletesen kioldódik,
ami hatékony tisztítást
eredményez. A vízmennyiség az
öblítés közben is megnövekszik,
így a mosószernyomok is
távoznak a
szövetszálak közül.
Ezt a funkciót finom és érzékeny
bŒrı emberek számára
terveztük, akiknél
a legkisebb mosószermaradvány
is bŒrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és
finom szálú anyagok esetében,
vagy olyan törülközŒanyagoknál
is célszerı alkalmazni, amelyek
szövetszálai nagyobb
mennyiségı mosószert nyelnek
el.
A legjobb mosási teljesítmény
biztosítása érdekében ez a
funkció mindig aktiválva van a
Finom és a Gyapjú/kézi mosás
programok esetében.
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi System, wykonaç
dodatkowy specjalny cykl
prania przeznaczony dla osób
o delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody, a
nowy sposób funkcjonowania,
polegajàcy na cyklach
obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, ˝e tkaniny sà
dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a wymyÊlona
specjalnie dla osób o skórze
delikatnej i wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej funkcji
tak˝e przy praniu odzie˝y
dzieci´cej (dzieci majà zawsze
wra˝liwsza skór´) oraz przy
praniu tkanin z warstwà gàbki,
poniewa˝ z takiej tkaniny
trudniej usuwa si´ detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja jest
zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.
29
NL
KOUD WATER TOETS
Inserendo questa funzione si
possono eseguire tutti i cicli di
lavaggio senza il riscaldamento
dell’acqua, mentre rimangono
invariate tutte le altre
caratteristiche (livello d’acqua,
tempi, ritmi di lavaggio ecc.).
I programmi a freddo sono
indicati per il lavaggio di tutti i
capi di biancheria i cui colori
non sono resistenti e per il
lavaggio di tende, copriletti,
fibre sintetiche particolarmente
delicate, piccoli tappeti o
tessuti poco sporchi.
KNOP VOOR UITGESTELDE
START
Met deze knop bepaalt u of
de wasmachine na een
wachttijd van 3, 6 of 9 uur
moet beginnen met
wassen.
Handel als volgt om een
uitgestelde start in te stellen:
Stel het gewenste
programma in (Wacht
totdat het centrifuge
lampje gaat branden)
TASTO PARTENZA DIFFERITA
Druk op START om de
uitgestelde start te
activeren (het
indicatielampje van de
ingestelde periode stopt
met knipperen en blijft
AAN).
Na afloop van de
startuitstelperiode zal het
wasprogramma starten.
Uitgestelde start opheffen:
Druk net zolang op de
startuitstel-knop button tot
alle indicatielampjes uit zijn.
U kunt nu het programma
handmatig starten met de
START-knop, of u kunt de
wasmachine uitschakelen
door de programmaknop
naar UIT (OFF) te draaien.
30
LAVAGGIO A FREDDO
Door de knop in te drukken
is het mogelijk om jeder
programma om te zetten in
een programma met koud
water, zonder de andere
eigenschappen te
veranderen (water niveau,
tijdskduur, ritme, etc.)
Gordijnen, kleine kleden,
handgemaakte fijne
materialen en nietkleurvaste kledingstukken
kunnen veilig gewassen
worden dankzij dit nieuwe
mechanisme.
Druk één of meer keren op
de startuitstel-knop (hierbij
zal de startuitstel-periode
achtereenvolgens
verspringen naar 3, 6 en 9
uur en licht het
bijbehorende lampje op).
CZ
IT
Questo tasto permette di
programmare l’avvio del ciclo di
lavaggio con un ritardo di 3, 6 o
9 ore.
Per impostare la partenza
ritardata procedere nel
seguente modo:
Impostare il programma scelto
(Attendere che una delle spie
“Centrifuga” si accenda).
Premere il pulsante PARTENZA
DIFFERITA (ad ogni pressione si
potrà impostare una partenza
ritardata rispettivamente di 3,6 o
9 ore e la spia corrispondente al
tempo scelto inizierà a
lampeggiare)
Premere il tasto AVVIO (La spia
corrispondente al tempo scelto
rimarrà accesa) per iniziare il
conteggio alla fine del quale il
programma inizierà
automaticamente.
E’ possibile annullare la partenza
ritardata agendo come segue:
premere ripetutamente il tasto
PARTENZA DIFFERITA per
spegnere le spie .
A questo punto è possibile
iniziare il programma scelto in
precedenza premendo il tasto
AVVIO o annullare l’operazione
portando il selettore in posizione
di OFF e successivamente
selezionare un altro programma.
HU
E
STUDENÉ PRANÍ
Stisknutim tohoto tlaãítka je
moÏno zmûnit kaÏd˘ program
na studené prani beze zmûny
ostatních vlastností (kvalita
vody, rychlost otáãek, ãas atd).
Závûsy, malé koberce, ruãnû
vyrábûné jemné tkaniny, citlivá
barevna obleãení, mÛÏete
bezpeãnû vyprat díky tomuto
zarízení.
“HIDEG MOSÁS” GOMB
F
TLAâÍTKO ODLOÎENÉHO
STARTU
Pomocí tohoto tlaãítka je
moÏné naprogramovat spu‰tûní
pracího cyklu se zpoÏdûním o
3, 6 nebo 9 hodin.
Pro nastavení odloÏeného startu
postupujte následujícím
zpÛsobem: Nastavte zvolen˘
program (Poãkejte, dokud se
nerozsvítí jedna z kontrolek
„Odstfiedivka” ). Stisknûte
tlaãítko ODLOÎEN¯ START (pfii
kaÏdém stisknutí se mÛÏe zadat
start odloÏen˘ o 3, 6 nebo 9
hodin a kontrolka, která pfiíslu‰í
zvolenému ãasu zaãne blikat)
Stisknûte tlaãítko START
(kontrolka pfiíslu‰ející zvolenému
ãasu zÛstane svítit), tím zaãne
odpoãítávání, na jehoÏ konci se
program automaticky spustí.
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
GOMB
A készülék beindításának ideje
ezzel a gombbal állítható be,
így a készülék indítása 3, 6
vagy 9 órával késleltethetŒ.
A késleltetett indítás
beállításához a
következŒkképpen kell eljárni:
Válassza ki a programot (Várja
meg, amíg felgyullad a
„Centrifugálás” jelzŒlámpa.).
Nyomja le a „Késleltetett
indítás” gombot (a gomb
minden egyes lenyomásakor
az indítást 3, 6 vagy 9 órával
késlelteti, és a megfelelŒ
jelzŒlámpa villog).
A Késleltetett indítási mıvelet
megkezdéséhez nyomja le a
START gombot (a kiválasztott
késleltetett indítási idŒhöz
kapcsolódó jelzŒlámpa
villogása megszınik, és égve
marad).
A kívánt késleltetési idŒ végén
beindul a program.
A Késleltetett indítás funkció
törlése: Nyomja le a
Késleltetett indítás gombot,
amíg a jelzŒlámpák el nem
alszanak, ezután a program
kézzel indítható a START
gombbal, vagy a készülék
kikapcsolható a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
Nastavení odloÏeného startu je
moÏné zru‰it následujícím
zpÛsobem: opakovanû
stisknûte tlaãítko ODLOÎEN¯
START, aby zhasly kontrolky . V
tomto okamÏiku je moÏné spustit
dfiíve zvolen˘ program stisknutím
tlaãítka START nebo zru‰it
nastavení programu tak, Ïe
otoãíte voliã programÛ do
polohy OFF, pak mÛÏete zvolit
jin˘ program.
Ezt a gombot lenyomva minden
programot hideg
mosóprogrammá alakíthatunk át
a többi jellemzŒ (vízszint,
idŒtartam, ritmus stb.)
megváltoztatása nélkül.
Ebben az új eszköznek
köszönhetŒen biztonságosan
moshatók a függönyök, a
kisméretı szŒnyegek, a finom
kézi szŒttesek, és a nem színes
ruhadarabok.
PL
PRZYCISK PRANIA
“ NA ZIMNO”
Przy uãyciu tego przycisku
moãliwa jest zmiana kaãdego
programu w pranie “na zimno”
bez zmiany pozostaäych
parametrów (poziomu wody,
czasu prania itd.)
Zasäony, maäe dywaniki oraz
wszelkie delikatne, mogåce
odbarwiaç sië lub
powodowaç przebarwienia
tkaniny, dziëki tej funkcji mogå
byç bezpiecznie prane.
PRZYCISK “ OPÓèNIONY START”
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç w∏aczenie
cyklu prania za 3, 6 lub 9
godzin. Aby w∏àczyç
“opóêniony start” nale˝y:
Ustawiç wybrany program
(Poczekaç a˝ jedna z kontrolek
“Wirowanie” zaÊwieci )
Wcisnàç przycisk OPÓèNIONY
START. Ka˝de wciÊni´cie
powoduje wybranie czasu
rozpocz´cia odpowiednio za
3, 6 lub 9 godzin. (Kontrolka
odpowiadajàca wybranemu
czasowi zacznie migaç.)
Wcisnàç przycisk START aby
rozpoczàç odliczanie czasu
pozosta∏ego do
automatycznego w∏àczenia
si´ cyklu prania w
zaprogramowanym czasie.
(kontrolka odpowiadajàca
wybranemu czasowi
pozostanie zapalona)
Mo˝liwe jest anulowanie
ustawienia opóênionego startu
w nast´pujacy sposób:
Wcisnàç kilkakrotnie przycisk
OPÓèNIONY START aby zgasiç
kontrolki.
W tym momencie jest mo˝liwe
rozpocz´cie cyklu wybranego
poprzednio, poprzez
wciÊniecie przycisku START albo
anulowanie cyklu poprzez
ustawienie pokr´t∏à
programatora na pozycj´ OFF i
nastepnie wybranie innego
programu.
31
NL
KNOP REGELING
CENTRIFUGESNELHEID
Afhankelijk van het gekozen
programma zal het toerental
worden weergegeven
Maximaal (MAX)
tussenliggend (MED) of geen
(
) Door deze toets in te
drukken heeft u de
mogelijkheid het toerental te
verlagen.
Om de centrifugesnelheid
terug te zetten moet u de
knop indrukken totdat u bij de
gewenste snelheid bent.
Het is mogelijk de snelheid ten
aller tijde aan te passen
zonder de machine stop te
zetten.
IT
TASTO SELEZIONE CENTRIFUGA
A seconda del programma
selezionato verrà
automaticamente indicato se
la sua centrifuga è massima
(MAX), intermedia (MED) o
zero (
); utilizzando questo
tasto sarà possibile ridurre o
escludere la velocità
indicata.
Per riattivare la centrifuga, è
sufficiente premere
nuovamente il tasto, fino al
raggiungimento della velocità
scelta.
Per la salvaguardia dei tessuti,
non è possibile aumentare la
velocità oltre quella
automaticamente indicata al
momento della selezione del
programma.
CZ
G
SPIE GIRI CENTRIFUGA
Als u het programma instelt zal
het maximale aantal toeren
worden aangegeven door het
indicatielampje.
Door een lager toerental te
kiezen zal het bijbehorende
indicatielampje gaan
branden.
Al momento della selezione di
un programma, la massima
velocità di centrifuga
possibile verrà
automaticamente indicata
tramite l'accensione della
relativa spia.
Scegliendo una minor
velocità tramite l'apposito
tasto, si illuminerà la spia
corrispondente.
INDICATIELAMPJES VOOR DE
PROGRAMMA FASE
SPIE AVANZAMENTO
PROGRAMMA
32
Podle zvoleného programu se
automaticky urãí, zda je
odstfiedivka maximální (MAX),
stfiední (MED) nebo Ïádná
(
); pomocí tohoto tlaãítka
se dá sníÏit nebo zru‰it urãená
rychlost odstfiedivky.
Pro nové spu‰tûní
odstfieìování staãí znovu
stisknout tlaãítko a nastavit ho
aÏ na poÏadovanou rychlost.
Pro ochranu tkanin není
moÏné nastavit rychlost vy‰‰í,
neÏ je rychlost, která se
automaticky stanovuje v
okamÏiku zvolení programu.
Rychlost odstfieìování je
moÏné zmûnit kdykoli,
spotfiebiã nemusí b˘t v reÏimu
PAUSA.
E' possibile modificare la
velocità della centrifuga in
qualsiasi momento, anche
senza portare la macchina in
PAUSA.
INDICATIELAMPJE
"CENTRIFUGESNELHEID"
TLAâÍTKO VOLBA ODST¤EDùNÍ
H
I
HU
„CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG” GOMB
A kiválasztott ciklusnak
megfelelŒen automatikusan
megjelenik a kijelzŒn, hogy
milyen a program
centrifugálási sebessége:
maximális (MAX), közepes
(MED) vagy nincs centrifugálás
(
). A gomb lenyomásával
csökkenthetŒ vagy törölhetŒ a
kijelzett centrifugálási
sebesség.
A centrifugálás ismételt
aktiválásához elegendŒ
lenyomni a gombot, amíg
el nem éri a beállítani kívánt
centrifuga-sebességet.
Az anyagok kímélése
érdekében a
programválasztás közben az
automatikusan
megengedhetŒ érték fölé
nem növelhetŒ a
fordulatszám.
A centrifuga fordulatszáma
bármikor módosítható, akár a
gép leállítása
nélkül is.
PL
PRZYCISK WYBÓR
WIROWANIA
W zale˝noÊci od wybranego
programu urzàdzenie
automatycznie pokazuje
ustawienia pr´dkoÊci
wirowania: maksymalne
(MAX), Êrednie (MED) lub zero
(
); za pomocà tego
przycisku mo˝liwe jest
zmniejszenie lub wyzerowanie
ustawieƒ automatycznych.
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
ponownie wciskaç ten
przycisk, a˝ do uzyskania
wybranej pr´dkoÊci.
Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
nie jest mo˝liwe zwi´kszenie
obrotów wirówki ponad
poziom automatycznie
zaprogramowany w
momencie ustawiania
programu.
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
momencie, bez koniecznoÊci
ustawiania pralki w funkcji
PAUZA.
KONTROLKY OTÁâKY
ODST¤EDùNÍ
V okamÏiku zvolení programu
bude maximální moÏná
rychlost odstfieìování
automaticky zobrazena
rozsvícením pfiíslu‰né
kontrolky.
Pokud si zvolíte niωí rychlost
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka,
rozsvítí se odpovídající
kontrolka.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG JELZÃLÁMPA
Egy program beállításakor a
maximálisan megengedhetŒ
centrifuga-sebesség
automatikusan láthatóvá válik
a megfelelŒ jelzŒlámpa révén.
A kisebb centrifuga-sebesség
megfelelŒ gombbal történŒ
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa.
KONTROLKI OBROTÓW
WIRÓWKI
W momencie wyboru
programu odpowiednia
kontrolka zaÊwieci si´
automatycznie, pokazujàc
maksymalnà mo˝liwà
pr´dkoÊç wirowania.
JeÊli zmniejszymy pr´dkoÊç
wirowania wciskaniem
odpowiedniego przycisku,
zaÊwieci si´ kontrolka nowo
ustawionej pr´dkoÊci wirówki.
KONTROLKY
ZNÁZOR≈UJÍCÍ FÁZI
PROGRAMU
A JELZLLÁMPÁK AZT JELZIK,
HOGY A PROGRAM MELYIK
FÁZISA VAN FOLYAMATBAN.
ÅCE KOLEJNE
LAMPKI WSKAZUJÅ
FAZY PRANIA
= was
= lavaggio
= Hlavní praní
= Fmmosás
= pranie
= spoelen
= risciacquo
= Máchání
= Öblítés
= p∏ukanie
= centrifuge
= centrifuga
= Odstfiedûní
= Centrifugálás
= wirowanie.
33
IT
NL
INDICATIELAMPJES BIJ DE
KNOPPEN
Deze lampjes gaan branden
als de toets wordt ingedrukt.
Als er een keuze wordt
gemaakt welke niet kan
worden ingeschakeld, gaat
het lampje knipperen en
vervolgens weer uit.
SPIE TASTI
PROGRAMMAKNOP WASSEN
MET OFF
MANOPOLA PROGRAMMI
CON OFF
ROTATIES IN BEIDE
RICHTINGEN.
ALS DE
PROGRAMMAKEUZEKNO
P WORD GEDRAAID ZAL
ER EEN CENRIFUGE
LAMPJE GAAN
BRANDEN.
OM DE MACHINE UIT TE
ZETTEN DRAAID U DE
PROGRAMMAKEUZEKNO
P NAAR DE OFF POSITIE.
Si accendono quando i
rispettivi tasti vengono
premuti.
Nel caso in cui sia stata
selezionata un’ opzione non
compatibile con il
programma scelto la luce sul
pulsante prima lampeggia e
dopo si spegne.
PUO RUOTARLA NEI DUE
SENSI.
QUANDO SI SELEZIONA
UN PROGRAMMA, DOPO
ALCUNI SECONDI , SI
ACCENDE UNA SPIA
DELLA CENTRIFUGA.
PER SPEGNERE LA
SEGNALAZIONE
LUMINOSA RUOTARE LA
MANOPOLA PROGRAMMI
SULLA POSIZIONE OFF.
Druk op de "Start/Pauze"-knop
om het geselecteerde
programma te starten.
Het programma draait met
de programmaknop
gepositioneerd op het
gekozen programma totdat
het programma eindigt.
Schakel de machine bij het
einde van het programma uit
door de knop in de “OFF”
positie te draaien.
LET OP:
ZET NA AFLOOP VAN EEN
WASCYCLUS DE
PROGRAMMAKNOP
ALTIJD EERST WEER OP UIT
(OFF) VOORDAT U EEN
VERVOLG-PROGRAMMA
OF EEN NIEUW
PROGRAMMA INSTELT EN
START.
34
CZ
M
KONTROLKY TLAÖÍTEK
Tyto kontrolky se rozsvítí
tehdy, kdyÏ stisknete pfiíslu‰ná
tlaãítka.
Pokud zvolíte funkci, kterou
není moÏné kombinovat s
nastaven˘m programem,
pfiíslu‰ná kontrolka bude
nejdfiíve blikat a poté zhasne.
N
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
LZE JÍM OTÁâET V OBOU
SMùRECH.
MÒÎETE JEJ TOâIT DO
DVOU SMùRÒ.
PO VOLBù NùKTERÉHO
PROGRAMU SE PO
NùKOLIKA SEKUNDÁCH
ROZSVÍTÍ KONTROLKA
ODST¤EDIVKY.
POOTOâENÍM VOLIâE
DO POLOHY OFF
VYPNETE SVùTELNOU
SIGNALIZACI
PROGRAMÒ.
Premere il tasto "Avvio/Pausa"
per iniziare il ciclo di lavaggio
Stisknûte tlaãítko "Start/Pausa"
a spusÈte cyklus praní.
Il ciclo di lavaggio avverrà
con la manopola programmi
ferma sul programma
selezionato sino alla fine del
lavaggio.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
Po ukonãení cyklu vypnûte
praãku nastavením voliãe
programu do polohy “OFF”.
A fine ciclo spegnere la
lavabiancheria portando la
manopola programmi in
posizione "OFF".
NOTA:
LA MANOPOLA
PROGRAMMI DEVE
ESSERE SEMPRE PORTATA
IN POSIZIONE DI OFF
ALLA FINE DI UN
LAVAGGIO E PRIMA DI
SELEZIONARNE UNO
NUOVO.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMÒ MUSÍ
B¯T PO UKONâENÍ
PRANÍ VÎDY P¤ESTAVEN
DO POLOHY OFF, TEPRVE
PAK MÒÎETE ZVOLIT
NOV¯ PROGRAM.
HU
PL
NYOMÓGOMBOK
JELZÃLÁMPÁI
A nyomógomblámpák a
hozzájuk tartozó gombok
lenyomásakor gyulladnak fel.
Ha olyan opciót választ,
amely nem kompatibilis a
kiválasztott programmal,
akkor a gombnál lévŒ lámpa
elŒször villog, majd pedig
kialszik.
LAMPKA KONTROLNA
PRZYCISKÓW
Zapalajà si´ gdy wciÊniemy
dany przycisk.
JeÊli jednak wybierzemy opcj´
niezgodnà z wybranym
programem kontrolka
najpierw b´dzie migaç a
potem zgaÊnie.
A PROGRAMVÁLASZTÓ
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
A KIKAPCSOLT
HELYZETBEN MINDKÉT
IRÁNYBAN FOROG.
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB
ELFORDÍTÁSAKOR
FELGYULLAD A
CENTRIFUGÁLÁS
JELZÃLÁMPA.
MEGJEGYZÉS: A GÉP
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
FORDÍTSA EL A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT A „KI”
HELYZETBE.
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja le a
„Start/Szünet” gombot.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó
gomb a kiválasztott programon
marad.
Kapcsolja ki a mosógépet a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
MEGJEGYZÉS:
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT VISSZA KELL
ÁLLÍTANI A KI
HELYZETBE MINDEN
EGYES CIKLUS VÉGÉN,
VAGY EGY ÚJ MOSÁSI
CIKLUS
BEINDÍTÁSAKOR A
KÖVETKEZÃ PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ÉS
BEINDÍTÁSA ELÃTT.
MO˚NA NIM OBRACAå
W OBIE STRONY.
PO WYBORZE PROGRAMU
PO KILKU SEKUNDACH
ZAÂWIECI JEDNA Z
KONTROLEK WIROWANIA.
W CELU WY¸ÑCZENIA
SYGNALIZACJI ÂWIETLNEJ
NALE˚Y USTAWIå
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA W
POZYCJI OFF.
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE PO
ZAKO¡CZENIU PRANIA I
PRZED WYBOREM
NOWEGO PROGRAMU.
35
NL
HOOFDSTUK 7
PROGRAMMATABEL
PROGRAMMA VOOR:
PROGRAMMAKNOP OP:
MAXIMALE
BELADING
kg
TEMPERATUUR
KEUZE
°C
*
WASMIDDELBAKJE
2
1
STERKE WEEFSELS
WITTE WAS
Katoen, linnen, jute
Katoen, linnen,
kleurecht bontgoed
gemengde weefsels
6
7
9
90°
●
●
WITTE WAS MET
VOORWAS
6
7
9
60°
●
●
6
7
9
60°
●
●
BONTE WAS
6
7
9
40°
●
●
Enkele belangrijke opmerkingen:
BONTE WAS
KLEURECHT
6
7
9
30°
●
●
* Raadpleeg de kenplaat vor het maximale (droge) laadgewicht
BONTE WAS
Katoen
Gemengde weefsels
**
Bij sterk vervuild wasgoed wordt een belading van 3/4 kg aanbevolen.
GEMENGDE/
SYNTHETISCHE WEEFSELS
BONTE WAS
3
3,5 4,5
50°
●
●
Synthetisch (nylon),
Gemengde weefsels
BONTE WAS
KLEURECHT
3
3,5 4,5
40°
●
●
3
3,5 4,5
30°
●
●
Gemengde, fijne,
synthetische weefsels
Zeer gevoelige
weefsels
Speciaal
Wol
Synthetische weefsels
(dralon, acryl)
36
●
OVERHEMDEN
40°
●
●
30°
●
●
30°
●
●
DELICAAT
2
WOLWAS
1
HANDWAS
1
SPOELEN
-
-
-
-
CENTRIFUGEREN
-
-
-
-
AFPOMPEN
-
-
-
-
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMMA
6
7
9
40°
●
●
KREUKHERSTELLEND OF
BONTE WAS
3
3,5 3,5
40°
●
●
KREUKHERSTELLEND OF
BONTE WAS
2
2,5 2,5
30°
●
●
2,5 2,5
2
2
1,5 1,5
** Programma volgens CENELEC EN 60456.
Wanneer er slecht een beperkt aantal kledingstukken dusdanig vervuild zijn dat
bleken gewenst is, kan er voor deze kledingstukken een voorwas worden gekozen.
Doe het bleekmiddel in het bleekbakje van de zeeplade (2) en kies het programma
SPOELEN
. Wanneer dit is beeindigd,draai de programmaknop op UIT en voeg
vervolgens de overige kledingstukken toe waarna de normale was met het gewenste
programma gestart kan worden.
●
37
IT
CAPITOLO 7
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER:
Tessuti resistenti
Cotone, lino, canapa
Cotone, misti resistenti
TEMP.
°C
CARICO
MAX
kg
*
CARICO DETERSIVO
2
1
Bianchi
6
7
9
90°
●
●
Colorati resistenti
con prelavaggio
6
7
9
60°
●
●
6
7
9
60°
●
●
Colorati resistenti
6
7
9
40°
●
●
Colorati delicati
6
7
9
30°
●
●
Colorati resistenti
Cotone, misti
SELEZIONE
PUNTATORE
MANOPOLA
PROGRAMMI SU:
**
Tessuti misti e
sintetici
Colorati resistenti
3
3,5 4,5
50°
●
●
Sintetici (Nylon Perlon)
misti di cotone
Colorati delicati
3
3,5 4,5
40°
●
●
3
3,5 4,5
30°
●
●
2,5 2,5
40°
●
●
30°
●
●
30°
●
●
Misti, sintetici delicati
Tessuti delicati
Delicati
2
Biancheria in lana
Sintetici (Dralon,
Acrylico, Trevira)
Lana "lavabile in
lavatrice"
1
Lavaggio a mano
1
Risciacqui
-
-
-
-
Centrifuga forte
-
-
-
-
Solo scarico
-
-
-
-
Programma di
lavaggio "Mix &
Wash"
6
7
9
40°
●
●
Tessuti
resistenti/misti
3
3,5 3,5
40°
●
●
Tessuti
resistenti/misti
2
2,5 2,5
30°
●
●
Speciali
38
camicie
2
2
1,5 1,5
●
Note da considerare
* La massima capacità di carico di biancheria asciutta differisce a seconda del modello
(vedere targhetta dati).
In caso di biancheria con elevato grado di sporco é consigliata la riduzione del carico a
non più di 3/4 kg.
** Programma di prova secondo CENELEC EN 60456.
Quando solo alcuni capi presentano macchie che richiedono un trattamento con
prodotti candeggianti liquidi, si può procedere ad una smacchiatura preliminare in
lavatrice.
Introdurre nello scomparto "2" del cassetto detersivo l'apposita vaschetta in
dotazione nella quale versare il candeggiante ed impostare il programma
"RISCIACQUI" (
).
Finito questo trattamento, riportare la manopola programmi in posizione "OFF",
aggiungere ai capi candeggiati il resto della biancheria e procedere al bucato
normale con il programma più adatto.
●
39
CZ
KAPITOLA 7
Tabulka pracích programå
PROGRAM PRO
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Bavlna, smësné odolné
Bavlna, smësné
VOLBA
TEPLOTY
°C
MAX.
NÁPLÑ
kg
VOLBA
UKAZATELE
VOLIÖE
PROGRAMÅ
NA:
*
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
2
1
Bílé tkaniny
6
7
9
90°
●
●
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
6
7
9
60°
●
●
6
7
9
60°
●
●
Barevné odolné
tkaniny
6
7
9
40°
●
●
Jemné barevné
tkaniny
6
7
9
30°
●
●
Barevné odolné
tkaniny
**
●
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
* Maximální obsah náplnû suchého prádla se mûní podle modelu, kter˘ jste
zakoupili (viz ‰títek se základními údaji).
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3/4 kg.
Smësné a syntetické
tkaniny
Syntetické tkaniny
(silon, perlon), smësná
bavlna
Smësné, jemné
syntetické
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
3
Jemné barevné
tkaniny
Ko‰ile
3,5 4,5
50°
●
●
3
3,5 4,5
40°
●
●
3
3,5 4,5
30°
●
●
Jemné tkaniny
2
2,5 2,5
40°
●
●
Vlna urãená k praní
v praãce
1
30°
●
●
Ruãní praní
1
30°
●
●
Máchání
-
-
-
-
Intenzivní
odstfiedûní
-
-
-
-
Pouhé vypu‰tûní
vody
-
-
-
-
“MIX & WASH
SYSTEM” PROGRAM
6
7
9
40°
●
●
Odolné tkaniny/
Smësné a
syntetické tkaniny
3
3,5 3,5
40°
●
●
Odolné tkaniny/
Smësné a
syntetické tkaniny
2
2,5 2,5
30°
●
●
Speciální programy
Velmi jemné tkaniny
40
2
2
1,5 1,5
**) Programy podle evropské normy EN 60456.
Pokud jsou na nûkter˘ch kusech prádla skvrny, které vyÏadují o‰etfiení
tekut˘mi bûlícími prostfiedky, mÛÏete provést pfiedbûÏné odstranûní skvrn v
myãce.
VloÏte do oddílu "2" zásobníku pracího prostfiedku pfiíslu‰nou nádobku, do
které vlijte bûlicí prostfiedek a nastavte program "MÁCHÁNÍ" (
).
Jakmile je toto o‰etfiení ukonãeno, nastavte knoflík programÛ do polohy "OFF",
pfiidejte k vybûlenému prádlu zbytek prádla a proveìte normální cyklus praní
s nejvhodnûj‰ím programem.
●
41
HU
7. FEJEZET
PROGRAMTÁBLÁZAT
TEXTÍLIA PROGRAM
PROG.
HÃM.,
°C
MAX.
SÚLY
kg
*
MOSÓSZERADAG
2
1
Nem érzékeny anyagok
Pamut, vászon
Fehér
6
7
9
90°
●
●
Pamut, vegyes nem
érzékeny
Fehér, elŒmosás
6
7
9
60°
●
●
6
7
9
60°
●
●
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!
Gyorsan fakuló
6
7
9
40°
●
●
* Maximális száraz ruhaadag az alkalmazott típus szerint (lásd a géptörzslapot).
Nem gyorsan fakuló
6
7
9
30°
●
●
ErŒsen szennyezett ruhák mosásakor javasoljuk, hogy csökkentse le a mennyiséget
3/4 kg-ra.
Kevert és szintetikus
anyagok
Gyorsan fakuló
3
3,5 4,5
50°
●
●
Szintetikus
(nejlon, perlon),
vegyes pamut
** Programok a CENELEC EN 60456 szerint.
Nem gyorsan fakuló
3
3,5 4,5
40°
●
●
3
3,5 4,5
30°
●
●
Gyorsan fakuló
Pamut, vegyes
Vegyes, finom
szintetikus anyagok
Speciális
lehetŒségek
Nagyon finom
anyagok
42
Ingek
**
2,5 2,5
40°
●
●
30°
●
●
30°
●
●
Finom
2
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
1
Kézi mosás
1
Öblítés
-
-
-
-
Gyors centrifugálás
-
-
-
-
Csak vízürítés
-
-
-
-
Mix & Wash vegyes
mosóprogram
6
7
9
40°
●
●
Pamut/Kevert
3
3,5 3,5
40°
●
●
Pamut/Kevert
2
2,5 2,5
30°
●
●
2
2
1,5 1,5
●
Ha csak kevés ruhadarabon vannak olyan foltok, amelyeket folyékony fehérítŒszerrel
kell kezelnünk, akkor a foltok elŒzetes eltávolítását a mosógépben végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítŒszert a folyékony fehérítŒ-tartóba, amely a mosószeres fiók „2”
jelı rekeszébe van behelyezve, és állítsa be a speciális „ÖBLÍTÉS” (
) programot.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa a programválasztó gombot a „KI” helyzetbe, tegye
be a többi ruhát, és folytassa a normál mosást a legmegfelelŒbb programmal.
●
43
PL
ROZDZIAÄ 7
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
Materiaäy wytrzymaäe
MAKS.
ÄADUNEK
kg
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
TEMP.
°C
ÉRODEK PIORÅCY
*
2
1
Bia∏e
6
7
9
90°
●
●
Biaääe z praniem
wst´pnym
6
7
9
60°
●
●
6
7
9
60°
●
●
Trwa∏e kolory
6
7
9
40°
●
●
Nietrwaääe kolory
6
7
9
30°
●
●
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
Trwa∏e kolory
3
3,5
4,5
50°
●
●
Syntetyczne (nylon,
perlon), baweäniane
mieszane
Nietrwaääe kolory
3
3,5
4,5
40°
●
●
3
3,5
4,5
30°
●
●
Tkaniny delikatne
2
2,5
2,5
40°
●
●
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
1
2
2
30°
●
●
Pranie r´czne
1
1,5
1,5
30°
●
●
P∏ukanie
-
-
-
-
Szybkie
wirowanie
-
-
-
Tylko
odprowadzanie
wody
-
-
-
PROGRAM “MIX
& WASH SYSTEM”
6
7
9
tkaniny
odporne/mieszane
3
3,5
tkaniny
odporne/mieszane
2
2,5
baweäna, len
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe
baweäna mieszane
wytrzymaäe
mieszane, delikatne
syntetyczne
Programy
specjalne
Bardzo delikatne
materiaäy
44
Trwa∏e kolory
Koszule
**
●
Uwagi:
* Maksymalna pojemnoÊç suchego za∏adunku jest ró˝na w zale˝noÊci od
modelu pralki (patrz tabliczka znamionowa).
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do pralki
maksymalnie 3/4 kg bielizny.
** Programy zgodne z normå EN 60456
JeÊli tylko niektóre sztuki bielizny wymagajà usuni´cia plam Êrodkami
wybielajàcymi mo˝na wykonaç wst´pne odplamianie w pralce.
Nale˝y w∏o˝yç do przedzia∏u „2” w pojemniku na detergenty specjalny
zbiorniczek, wlaç do niego p∏yn wybielajàcy i ustawiç program „P¸UKANIA”
(
). Po zakoƒczeniu tego programu nale˝y ustawiç pokr´t∏o programatora
na pozycji "OFF", dodaç pozosta∏e sztuki bielizn i rozpoczàç normalne pranie
na wybranym programie.
●
40°
●
●
3,5
40°
●
●
2,5
30°
●
●
45
NL
IT
CZ
HU
PL
HOOFDSTUK 8
CAPITOLO 8
KAPITOLA 8
8. FEJEZET
ROZDZIAÄ 8
KIEZEN VAN HET
PROGRAMMA
SELEZIONE
PROGRAMMI
VOLBA PROGRAMÅ
PROGRAMVÁLASZTÁS
WYBÓR
PROGRAMU
Per trattare i vari tipi di tessuto e
le varie gradazioni di sporco, la
lavatrice ha 4 fasce di
programmi diversi per tipo di
tessuto, temperatura e durata
(vedere tabella programmi di
lavaggio).
Pro råzné typy tkaniny s råznÿm
stupnëm zaäpinëní má praöka 4
okruhy programå rozdëlenÿch
podle druhu praní, teploty a
doby praní (viz tabulka
programå).
Voor de verschillende soorten
weefsels en afhankelijk van de
graad van vervuiling van het
wasgoed heeft de
wasautomaat 4 verschillende
hoofdgroepen: (zie het
overzicht van de
wasprogramma’s).
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo nejlepäích
vÿsledkå praní a máchání.
Krátké odstüed’ování zaüazené
po kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 4
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a
következŒk: mosási ciklus,
a ciklus hŒmérséklete és a ciklus
hossza (lásd a mosóprogramok
táblázatát).
Pralka posiada 4 róãne grupy
programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju materiaäu
i jego stopnia zabrudzenia.
Programy te róãniå sië
rodzajem prania, temperaturå i
däugoéciå cyklu prania (patrz
tabela programów prania).
1. NEM ÉRZÉKENY ANYAGOK
A programot alapos mosáshoz és
öblítéshez, valamint tökéletes
öblítést biztosító centrifugáláshoz
terveztük.
Az utolsó centrifugálás
hatékonyabb vízeltávolítást
eredményez.
1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy opracowane
w celu maksymalnego
rozwiniëcia fazy prania i
päukania, przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie zapewnia
skuteczne usuniëcie wody.
1. STERKE WEEFSELS
Deze programma’s zijn
bestemd om grondig te
wassen. De verschillende
spoelgangen, die tussendoor
gecentrifugeerd worden,
zorgen dat er perfect gespoeld
wordt. Bij de laatste
centrifugegang wordt het
water optimaal verwijderd.
1. TESSUTI RESISTENTI
I programmi sono realizzati per
sviluppare il massimo grado di
lavaggio e i risciacqui, intervallati
da fasi di centrifuga, assicurano
un perfetto risciacquo.
La centrifuga finale alla massima
velocità assicura un’ottima
strizzatura.
2. GEMENGDE EN SYNTHETISCHE
WEEFSELS
Dankzij een speciale
trommelbeweging en het
hogere waterniveau wordt er
tijdens de hoofdwas en de
spoeling de beste resultaten
behaald. Er wordt met een
laag toerental gecentrifugeerd
om kreuken te voorkomen.
2. TESSUTI MISTI E SINTETICI
Il lavaggio ed il risciacquo sono
ottimizzati nei ritmi di rotazione
del cesto e nei livelli di acqua.
La centrifuga ad azione
delicata, assicura una ridotta
formazione di pieghe sui tessuti.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je dosahováno
nejlepäích vÿsledkå díky
promënlivÿm rytmickÿm
otáökám pracího bubnu a
vÿäce hladiny napouätëné
vody. Jemné odstüed’ování
zamezí nadmërnému
pomaökání prádla.
2. KEVERT ÉS SZINTETIKUS
ANYAGOK
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a
vízszintnek köszönhetŒen
biztosítja a legjobb eredményeket.
A finom centrifugázás azt jelenti,
hogy a textíliák kevésbé
gyırŒdnek össze.
2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia
pranych tkanin.
3. BIJZONDER GEVOELIGE
WEEFSELS
Dit is een nieuw wasconcept,
met een cyclus die bestaat uit
elkaar opvolgende periodes
van activiteit en pauzes, vooral
geschikt voor het wassen van
uiterst fijne stoffen.
Wassen en spoelen gebeuren
met hoge waterniveaus voor
het beste wasresultaat.
3. TESSUTI DELICATISSIMI
E’ un nuovo concetto di lavaggio
in quanto alterna momenti di
lavoro a momenti di pausa,
particolarmente indicato per il
lavaggio di tessuti molto delicati.
Il lavaggio e i risciacqui sono
eseguiti con alto livello di acqua
per assicurare le migliori
prestazioni.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
Jedná se o zcela nov˘ kompletní
program praní, s cyklem, kter˘ sám
reguluje aktivnost a pausu
programu, uzpÛsoben pfiedev‰ím
pro praní velmi jemn˘ch tkanin.
Praní a máchání budou
provedeny s velk˘m mnoÏstvím
vody k dosaÏení nejlep‰ích
v˘sledkÛ.
3. KÜLÖNLEGESEN
FINOMSZÁLÚ ANYAGOK
Ez újfajta mosási elv,a mûködés és
a szünet váltakozó periódusaiból
álló ciklussal, amely különösen
alkalmas nagyon finom szövetek
mosására. A mosás és az öblítés
magas vízszinten történik a
legjobb eredmény érdekében.
3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do prania,
które sk∏ada si´ z naprzemiennych
okresów prania i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania bardzo
delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´ w
du˝ej iloÊci wody, co zapewnia
najlepsze wyniki.
WOLMERK PROGRAMMA
Het speciale programma,
gecertificeerd door WOLMERK,
geeft de mogelijkheid de
kleding grondig te wassen
zonder ze te beschadigen.
PROGRAMMA LANA
Grazie ad uno specifico ciclo,
certificato WOOLMARK, i capi
vengono puliti in profondità con il
massimo rispetto per la loro
integrità.Il programma è
raccomandato da BBB e TITAN
WOOL.
PROGRAM PRO VLNU
Díky speciálnímu
certifikovanému cyklu
WOOLMARK se prádlo vyãistí do
hloubky, pfiiãemÏ je maximálnû
zachována jejich celistvost.
WOOLMARK PROGRAM
A WOOLMARK által hitelesített
speciális program lehetŒvé teszi
a ruhadarabok károsodás
nélküli alapos mosását.
PROGRAM WE¸NA
Dzi´ki specjalnemu cyklowi
WOOLMARK tkaniny z czystej
we∏ny sà prane dog∏´bnie
a jednoczeÊnie w∏ókna
we∏niane sà dobrze chronione.
PROGRAMMA SPECIALE
“LAVAGGIO A MANO“
La macchina presenta anche un
ciclo di lavaggio delicato
chiamato Lavaggio a mano.
Il programma consente un ciclo
di lavaggio completo per i capi
da lavare esclusivamente a
mano. Il programma raggiunge
una temperatura massima di
30°C e termina con 3 risciacqui e
una centrifuga delicata.
RUâNÍ PRANÍ 30°
Praãka je vybavena také
pracím cyklem pro jemné
tkaniny. Tento cyklus je naz˘ván
“Ruãní praní”.
Program “ruãního praní” je
vhodn˘ pro tkaniny, které se
jinak perou v˘hradnû ruãnû.
Program dosáhne maximální
teploty 30° C a je zakonãen 3
máchacími cykly a jemn˘m
odstfiedûním.
KÉZI MOSÁS
A mosógép finom „kézi mosás”
programmal is rendelkezik. Ezzel a
programmal azok a ruhadarabok
moshatók ki, amelyek címkéjén a
„Csak kézzel mosható” felirat
található. A program 30°C
hŒmérsékleten mıködik,
3 öblítést és egy lassú
centrifugálást hajt végre.
PRANIE R¢CZNE 30°
Pralka ma równie˝ cykl prania
delikatnego , zwanego –pranie
r´czne
Jest to kompletny cykl prania
dla bielizny przeznaczonej
wy∏àcznie do prania r´cznego.
Program ma temperatur´
maksymalnie do 30°C i
zakoƒczony jest 3 p∏ukaniami i
delikatnym wirowaniem.
SPECIAAL “HANDWAS”
Deze wasmachine heeft ook
een handwascyclus. Het
programma geeft de
mogelijkheid om een complete
wasscyclus voor speciale
kledingstukken als “Handwas”
te behandelen. Het
programma heeft een
temperatuur van 30°C en sluit
af met 3 keer spoelen en
langzaam centrifugeren.
46
47
IT
NL
4. Speciaal
4. Speciální programy
HU
4. Speciális anyagok
PL
4. Programy specjalne
PROGRAM SPECJALNY
„P¸UKANIA”
Program ten obejmuje 3
p∏ukania przy Êredniej
pr´dkoÊci wirowania
(wirowanie mo˝na
ewentualnie wy∏àczyç za
pomocà przycisku
ustawienia wirowania)
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç
wszelkie typy tkanin , tak˝e
odzie˝ wypranà uprzednio
r´cznie.
SPECIAAL
“SPOELPROGRAMMA”
Dit programma voert drie
spoelingen uit met de
tussenliggende centrifuge
(welke kan worden
uitgezet). Dit programma
kan worden gebruikt voor
het spoelen van ieder type
wasgoed. Bijv. na de
handwas.
PROGRAMMA SPECIALE
“RISCIACQUI”
Questo programma effettua
3 risciacqui della biancheria
con centrifuga intermedia
(eventualmente annullabile
tramite l’ apposito tasto).
E’ utilizzabile per
risciacquare qualsiasi tipo di
tessuto, ad esempio dopo
un lavaggio effettuato a
mano.
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“MÁCHÁNÍ”
Tento program uskuteãní 3
máchání prádla se stfiední
sílou odstfiedûní (lze vypnout
pfiíslu‰n˘m tlaãítkem).
PouÏívá se pro máchání
v‰ech typÛ tkanin, napfi. i po
praní v ruce.
SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Ez a program három öblítést
végez közepes centrifugálási
sebességgel (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
kihagyható). Bármilyen típusú
textília öblítéséhez
használható, például kézi
mosás után.
Dit programma kan ook
worden gebruikt als een
bleek programma (zie
programmatabel).
Questo programma può
essere inoltre utilizzato come
ciclo di CANDEGGIO (vedi
tabella programmi).
Tento program lze také
pouÏít jako cyklus pro BùLENÍ
(viz tabulka programÛ).
Ez a program fehérítési
ciklusként is használható (lásd
a mosóprogramok táblázatát).
Program ten mo˝e te˝ byç
u˝ywany do ODPLAMIANIA.
(patrz tabela programów.)
SPECIAAL “SNEL
CENTRIFUGE” PROGRAMMA
PROGRAMMA SPECIALE
“CENTRIFUGA FORTE”
Questo programma effettua
una centrifuga alla massima
velocità (eventualmente
riducibile tramite l’apposito
tasto).
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“INTENZIVNÍ ODST¤EDùNÍ”
Tento program provádí
odstfieìování pfii maximální
rychlosti (kterou lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
SPECIÁLIS „GYORS
CENTRIFUGÁLÁS”
PROGRAM
A „GYORS CENTRIFUGÁLÁS”
program maximális
centrifugálást végez (amely a
megfelelΠgombbal
csökkenthetŒ).
PROGRAM SPECJALNY
„SZYBKIE WIROWANIE”
Program ten wykonuje
wirowanie o maksymalnej
pr´dkoÊci. (Obroty mogà
byç redukowane
specjalnym przyciskiem).
ALLEEN AFPOMPEN
SOLO SCARICO
CSAK VÍZÜRÍTÉS
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
Het programma pompt
alleen water af.
Questo programma effettua
lo scarico dell’acqua.
POUZE VYPOU·TùNÍ
Program vypou‰tûní
provede vypu‰tûní vody.
Ez a program kiüríti a vizet.
Program ten przeznaczony
jest tylko do wypuszczenia
wody.
Het programma "snelle
centrifuge" centrifugeert op
het maximale toerental
(deze kan worden
aangepast door de juiste
knop te drukken).
48
4. SPECIALI
CZ
49
50
NL
IT
“MIX & WASH SIJSTEEM”
PROGRAMMA
Dit is een exclusief Candy
programma en heeft 2 grote
voordelen voor de
consument.
PROGRAMMA “MIX & WASH”
● de mogelijkheid om
meerdere stoffen tegelijk te
wassen (bijv. katoen +
synthetisch enz...)
• poter lavare insieme capi
di diversi tessuti (es. cotone
+ sintetico ecc…) NON
STINGENTI;
● aanzienlijke energie
besparing.
• effettuare il lavaggio con
un notevolissimo risparmio
di energia.
Het mix&Wash programma
wast op 40°C .
Het energie verbuik van dit
programma is slechts 850
W/h.
Il programma di lavaggio
“Mix & Wash” ha una
temperatura di 40°C ed
alterna fasi dinamiche (il
cesto che gira) a fasi statiche
(capi in ammollo in fase di
riposo). Per questo motivo ha
una durata più elevata,
raggiungendo quasi le 2 ore.
Il consumo di energia
elettrica per l’intero ciclo a
pieno carico è di soli 850
W/h.
Belangrijk:
CZ
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM”
Jde o program, kter˘ je
v˘hradním patentem firmy
Candy a kter˘ pfiiná‰í pro
uÏivatele 2 velké v˘hody:
HU
PL
„MIX & WASH” VEGYES
MOSÓPROGRAM
Ez egy kizárólagos Candy
rendszer, amely 2 nagyszerı
elŒnnyel rendelkezik a
fogyasztó számára:
PROGRAM „MIX AND WASH
SYSTEM”
• különbözŒ típusú textíliák
együtt moshatók (pl. pamut +
szintetikus anyag stb.) NEM
GYORSAN FAKULÓ;
● mo˝na praç razem ró˝ne
typy tkanin (np. bawe∏n´
+ tkaniny syntetyczne itp.)
NIE FARBUJÑCE.
• a mosás jelentŒs energiamegtakarítással végezhetŒ.
● pranie w tym programie
daje znaczne
oszcz´dnoÊci energii
elektrycznej.
Program pro praní “Mix &
Wash” pere pfii teplotû 40°C
a stfiídá dynamické fáze
(buben se otáãí) se
statick˘mi fázemi
(namoãené prádlo v klidové
fázi). Z tohoto dÛvodu trvá
déle, doba trvání je témûfi 2
hodiny.
Spotfieba elektrické energie
na cel˘ cyklus je pouh˘ch
850 W/h.
A „Mix & Wash” program
hŒmérséklete 40°C, váltakozó
dinamikus fázisokkal (a dob
forog) és statikus fázisokkal (a
textíliák áztatása nyugalmi
állapotban) rendelkezik, a
program idŒtartama csaknem
eléri a 2 órát.
Az egész ciklus
energiafogyasztása mindössze
850 W/h.
Program „Mix and Wash”
ma temperatur´ 40°C, i
naprzemienne fazy obrotów
b´bna: dynamiczne (szybkie
obroty b´bna) i statyczne
(namoczona bielizna jest w
fazie spoczynku). Z tego
powodu czas trwania tego
cyklu jest wyd∏u˝ony prawie
do 2 godzin.
Zu˝ycie energii dla ca∏ego
cyklu wynosi tylko 850W/h.
● Nieuw wasgoed de 1e
keer apart wassen.
Avvertenze:
• il primo lavaggio di capi
colorati nuovi deve essere
effettuato separatamente.
Upozornûní:
• první praní nového
barevného prádla je nutno
provést oddûlenû.
FONTOS!
– az új színes ruhák elsŒ
mosását elkülönítetten kell
végezni!
UWAGA:
● Pierwsze pranie tkanin
kolorowych nale˝y
wykonaç oddzielnie nie
mieszajàc kolorów.
● Was nooit niet kleur echte
wasgoed samen.
• in ogni caso, non mischiare
mai capi colorati stingenti.
• v Ïádném pfiípadû nikdy
nemíchejte barevné prádlo
pou‰tûjící barvu.
– soha ne keverjen össze NEM
SZÍNTARTÓ textíliákat!
Si tratta di un brevetto
esclusivo Candy e offre 2
grandi vantaggi:
• lze spoleãnû prát prádlo z
rÛzn˘ch tkanin (napfi.
bavlna + syntetika apod.
…) NEPOU·TùJÍCÍ BARVU;
• provádût praní se
znaãnou úsporou energie.
Jest to wy∏àczny patent
CANDY i ma 2 wielkie zalety
dla u˝ytkownika:
● W ˝adnym wypadku nie
nale˝y praç razem tkanin
kolorowych farbujàcych.
51
NL
52
IT
DAGELIJKSE WAS 40° C – SNEL
44 MINUTEN
LAVAGGIO GIORNALIERO 40°C
- CICLO RAPIDO 44’
Een compleet
wasprogramma (wassen,
spoelen en centrifugeren),
voor het in ongeveer 44
minuten wassen van:
- een maximale belading van
3/3,5 kg
- licht vervuilde weefsels
(katoen en synthetisch)
Wij adviseren bij dit
programma het gebruik van
30% van de normale
hoeveelheid wasmiddel, om
verspilling van wasmiddel te
voorkomen.
Ciclo di lavaggio completo
(lavaggio, risciacquo e
centrifuga) in grado di lavare
in circa 44 minuti:
- carichi massimi fino a 3/3,5 kg;
- tessuti poco sporchi (cotone
e misti)
Con questo programma si
raccomanda di usare solo il
30% del detersivo
normalmente usato per
evitare sprechi inutili.
DAGELIJKSE WAS 30° C – SNEL
32 MINUTEN
LAVAGGIO GIORNALIERO 30°C
- CICLO RAPIDO 32’
Een compleet
wasprogramma (wassen,
spoelen en centrifugeren),
voor het in ongeveer 32
minuten wassen van:
- een maximale belading van
2/2,5 kg
- licht vervuilde weefsels
(katoen en synthetisch)
Wij adviseren bij dit
programma het gebruik van
20% van de normale
hoeveelheid wasmiddel, om
verspilling van wasmiddel te
voorkomen.
Ciclo di lavaggio completo
(lavaggio, risciacquo e
centrifuga) in grado di lavare
in circa 32 minuti:
- carichi massimi fino a 2/2,5 kg;
- tessuti poco sporchi (cotone
e misti)
Con questo programma si
raccomanda di usare solo il
20% del detersivo
normalmente usato per
evitare sprechi inutili.
HU
CZ
KAÎDODENNÍ PRANÍ NA 40 °C 44’ RYCHL¯ CYKLUS
Kompletní cyklus praní (praní,
máchání, odstfieìování) je
schopen vyprat za pfiibliÏnû 44
minut:
Maximální dávka aÏ do 3/3,5
kg;
Jemnû zneãi‰tûné prádlo
(bavlna a smûsné)
U tohoto programu, aby se
zabránilo zbyteãnému
pl˘tvání, doporuãujeme
pouÏívat pouze 30 % z bûÏnû
poÏívaného pracího
prostfiedku.
NAPI 44 ’
KAÎDODENNÍ PRANÍ NA 30 °C 32’ RYCHL¯ CYKLUS
Kompletní cyklus praní (praní,
máchání, odstfiedûní) je
schopen vyprat za pfiibliÏnû 32
minut:
maximální dávka aÏ do
2/2,5 kg;
jemnû zneãi‰tûné prádlo
(bavlna a smûsné)
U tohoto programu, aby se
zabránilo nadbyteãnému
pl˘tvání, doporuãujeme
pouÏívat pouze 20 % z bûÏnû
poÏívaného pracího
prostfiedku.
NAPI 32’
Teljes mosási ciklus
(mosás,öblítés és
centrifugálás), amely kb. 44
perc alatt képes kimosni a
ruhát, a következõkre
alkalmas:
maximum 3/3,5 kg
ruhanemû
kissé szennyezett szövetek
(pamut és kevertszálas)
E program esetében azt
ajánljuk,hogy a
mosószerpazarlás
megelõzése érdekében
csökkentse a
mosószeradagot (a
normál adaghoz képest).
Teljes mosási ciklus (mosás,
öblítés és centrifugálás),
amely kb. 32 perc alatt
képes kimosni a ruhát, a
következõkre alkalmas:
maximum 2/2,5 kg
ruhanemû
kissé szennyezett szövetek
(pamut és kevertszálas)
E program esetében azt
ajánljuk, hogy a
mosószerpazarlás
megelõzése érdekében
csökkentse a
mosószeradagot (a normál
adaghoz képest).
PL
PRANIE CODZIENNE 40°CCYKL SZYBKI 44’
Kompletny cykl prania
(pranie, p∏ukanie i
wirowanie) w czasie oko∏o
44’.
- za∏adunek do 3/3,5 kg
- tkaniny ma∏o zabrudzone
(bawe∏na i mieszane)
W programie tym zaleca si´
u˝ycie tylko 30% z normalnie
stosowanej iloÊci detergentu.
PRANIE CODZIENNE 30°CCYKL SZYBKI 32’
Kompletny cykl prania
(pranie, p∏ukanie,
wirowanie) w czasie oko∏o
32’.
- za∏adunek do 2/2,5 kg
- tkaniny ma∏o zabrudzone
(bawe∏na i mieszane)
W programie tym zaleca si´
u˝ycie tylko 20% z normalnie
stosowanej iloÊci detergentu.
53
NL
HOOFDSTUK 9
WASMIDDELBAKJE
De wasmiddelbakje bestaat uit
3 afzonderlijke vakjes:
– het vakje met een “1” is voor
de zeep die voor de Voorwas
of de Snelle Was wordt
gebruikt.
✿
– Het vakje “ ” is voor
speciale toevoegingen,
verzachters, geurmiddelen,
stijfsel, bleekwater, enz.
– het vakje met een “2” is voor
de zeep die voor de
hoofdwas wordt gebruikt.
Vloeibaar wasmiddel kunt u
gieten in het het het
wasmiddelenbakje met het
teken “2”.
Dit zorgt ervoor dat het
vloeibare wasmiddel op het
juiste tijdstip tijdens de
wascyclus aan de was wordt
toegevoegd.
Dit speciale bakje doet u in de
zeep lade met het teken “2” dit
bakje gebruikt u ook bij het
spoel- en bleek programma.
BELANGRIJK:
U DIENT ER REKENING MEE
TE HOUDEN DAT SOMMIGE
WASMIDDELEN MOEILIJK
TE VERWIJDEREN ZIJN.
IN DAT GEVAL RADEN WIJ
U AAN OM EEN
WASBOLLETJE IN DE
TROMMEL TE GEBRUIKEN.
BELANGRIJK:
HET VAKJE “✿” IS ALLEEN
BESTEMD VOOR VLOEIBARE
STOFFEN.
DE MACHINE IS
GEPROGRAMMEERD OM
AUTOMATISCH DE EXTRA
MIDDELEN TIJDENS DE
LAATSTE SPOELING VAN
ALLE WASPROGRAMMA’S
TE GEBRUIKEN.
54
IT
CZ
CAPITOLO 9
KAPITOLA 9
9. FEJEZET
ROZDZIAÄ 9
CASSETTO DETERSIVO
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
SZUFLADA NA
PROSZEK
Il cassetto detersivo è
suddiviso in 3 vaschette:
– la vaschetta
contrassegnata con “1”
serve per il
detersivo del prelavaggio;
– la vaschetta
contrassegnata con“ ”,
serve per additivi speciali,
ammorbidenti, profumi
inamidanti, azzurranti, ecc.
– la vaschetta
contrassegnata con “2”
serve per il detersivo di
lavaggio.
✿
Se si desidera adoperare
detersivi liquidi, va introdotta
l’apposita vaschetta in
dotazione nello scomparto
contrassegnato con “2” del
cassetto detersivo.
Questo assicura che il sapone
liquido vada nel cesto solo al
momento in cui è necessario.
Se si desidera Candeggiare
occorre utilizzare il
programma Risciacqui ed
inserire la sopracitata
vaschetta sempre nello
scomparto “2”.
HU
Zásobník na prací prostfiedky
je rozdûlen do 3 ãástí:
– Öást je oznaãen “1” a
slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro
pfiedpírku.
– Öást je oznaãena “ ”,
slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla,
rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......
– Öást je oznaãena “2” a
slouÏí pro prací
prostfiedky hlavního
praní.
K praöce je dodávána
speciální vloïka do komory
pro hlavní praní, která je
uröena pro pouïíváni
tekutÿch pracích
prostüedkå.
✿
Tuto nádobku musíte vloÏit
do oddílu "2" zásobníku
pracího prostfiedku v
pfiípadû, Ïe chcete pouÏít
program "MÁCHÁNÍ" nebo
cyklus BùLENÍ.
ATTENZIONE: SI RICORDI
CHE ALCUNI DETERSIVI
SONO DI DIFFICILE
ASPORTAZIONE. IN
QUESTO CASO LE
CONSIGLIAMO L’USO DI
UN APPOSITO
CONTENITORE DA PORRE
NEL CESTELLO.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
ATTENZIONE: NELLA
VASCHETTA
CONTRASSEGNATA
CON “✿” METTERE
SOLO PRODOTTI LIQUIDI.
LA MACCHINA È
PREDISPOSTA AL
PRELIEVO AUTOMATICO
DEGLI ADDITIVI
DURANTE I’ULTIMO
RISCIACQUO IN TUTTI I
CICLI DI LAVAGGIO.
DÅLEÏITÉ:
ÖÁST JE OZNAÖENA
“✿” MÅÏETE PLNIT
POUZE TEKUTŸMI
PROSTÜEDKY.
PRAÖKA JE
PÜEDURÖENA K
AUTOMATICKÉMU
ODÖERPÁVÁNÍ P ÜÍSAD
BËHEM POSLEDNÍHO
MÁCHÁNÍ VE VÄECH
CYKLECH PRANÍ.
A mosószertároló fiók 3
rekeszre oszlik:
– az elsŒ „1” jelı fiók az
elŒmosás közben
használható;
– a második „ “ jelı fiók
speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket,
keményítŒt, élénkítŒ szereket
stb. tartalmaz.
– a harmadik „2” jelı fiók a
fŒmosáshoz használható.
✿
A folyékony mosószerekhez
speciális tartály áll
rendelkezésre. Ez az ábrán
látható módon helyezhetŒ be
a fiókba.
Ezt a speciális tartályt a
mosószertároló fiók “2” jelzésı
rekeszébe kell betenni akkor is,
ha Ön az “ÖBLÍTÉS” programot
FEHÉRÍTÃ ciklusként kívánja
használni.
MEGJEGYZÉS:
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET
NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI.
EZEK ESETÉBEN A
DOBBAN
ELHELYEZENDÃ
SPECIÁLIS ADAGOLÓ
HASZNÁLATÁT
JAVASOLJUK.
MEGJEGYZÉS:
A MÁSODIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.
A GÉP ÚGY VAN
BEPROGRAMOZVA,
HOGY AZ ÖSSZES
MOSÁSI CIKLUSBAN AZ
UTOLSÓ ÖBLÍTÉSI
FÁZISBAN
AUTOMATIKUSAN
SZÍVJA BE AZ
ADALÉKANYAGOKAT.
PL
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
✿
Uãywajåc érodków päynnych
moãna skorzystaç ze
specjalnego pojemniczka
doäåczonego do pralki, który
moãna wäoãyç do szuflady
(patrz rysunek).
Ten zbiorniczek nale˝y w∏o˝yç
do przedzia∏u „2” pojemnika
na detergenty tak˝e wtedy
gdy chce si´ u˝yç programu
„P¸UKANIA” jako cyklu
ODPLAMIANIA.
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
55
NL
HOOFDSTUK 10
DE WEEFSELS
BELANGRIJK:
Als er zware kleden,
bedspreien of andere zware
artikelen worden gewassen
is het aan te bevelen om
niet te centrifugeren.
Om wollen kledingstukken
en andere wollen artikelen
met de machine te kunnen
wassen moeten zij een
“Zuiver Scheerwol” etiket
dragen met de vermelding
“Krimpvrij” of “wasbaar in de
machine”
BELANGRIJK:
Bij het uitzoeken van
het wasgoed moet u er
op letten:
- dat er geen metalen
voorwerpen aan of in
het wasgoed zitten
(zoals broches,
veiligheidsspelden,
pennen, munten, etc.);
- dat kussenovertrekken
zijn dichtgeknoopt,
ritssluitingen en haken
dicht zijn, losse ceintuurs
en lange koorden aan
bad-of ochtendjassen
zijn vastgeknoopt;
- dat haken uit de
gordijnen zijn verwijderd;
- wat er op het etiket van
het kledingstuk staat;
- dat bij het sorteren van
het wasgoed
hardnekkige vlekken
verwijderd moeten
worden met een
speciaal
reinigingsmiddel of met
zeep voordat het
wasgoed wordt
ingeladen.
56
IT
CAPITOLO 10
IL PRODOTTO
CZ
HU
KAPITOLA 10
10. FEJEZET
PRÁDLO
A TERMÉK
PL
ROZDZIAÄ 10
PRODUKT
ATTENZIONE:
se deve lavare tappetoni,
copriletti o altri indumenti
pesanti é bene non
centrifugare.
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy más
nehéz anyagok mosásakor ne
végezzen centrifugálást.
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
Indumenti e biancheria di
lana, per poter essere lavati
in lavatrice, devono essere
contrassegnati con il
simbolo “Pura Lana Vergine”
e avere inoltre l’indicazione
“Non infeltrisce” oppure
“Lavabile in lavatrice”.
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
Gyapjúból készült ruhadarabok
vagy más gyapjútartalmú ruhák
csak akkor moshatók gépben,
ha megtalálható rajtuk a
„Géppel mosható” címke.
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
ATTENZIONE:
Durante la selezione si
assicuri che:
- nella biancheria da
lavare non vi siano
oggetti metallici (ad
esempio fermagli, spille
di sicurezza, spilli,
monete, ecc.);
- abbottoni federe,
chiuda le cerniere
lampo, gancetti a
occhielli, annodi cinghie
sciolte e lunghi nastri di
vestaglie;
- asporti dalle tendine
anche i rulli di
scorrimento;
- osservi attentamente le
etichette sui tessuti;
- se durante la selezione
vede delle macchie
resistenti, le asporti con
del detersivo speciale o
con un’apposita pasta
di lavaggio.
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
FONTOS!
A ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek fémtárgyak a
szennyes között (pl.
brosstık, biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be kell
gombolni, a cipzárakat fel
kell húzni, a köntösök laza
öveit és hosszú pántjait
össze kell csomózni;
- a függönykarikákat le kell
venni;
- figyelni kell a ruhákon lévŒ
címkékre;
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén ajánlott
folttisztítóval el kell
távolítani a mosás elŒtt.
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
57
NL
HOOFDSTUK 11
TIPS VOOR
GEBRUIK
Tips voor economisch en
milieuvriendelijk gebruik van uw
wasmachine.
MAXIMALISEREN VAN DE LADING
Door de machine te vullen met
de geadviseerde maximale
lading, maakt u optimaal gebruik
van energie, water, wasmiddel en
tijd.
Door één keer een volle lading te
wassen, in plaats van twee keer
een halve lading, bespaart u 50%
energie.
IS VOORWASSEN ECHT NODIG?
U kunt uw kleding voorwassen
wanneer hier grote, moeilijke
vlekken inzitten.
Door kleding met normale vlekken
te wassen zonder gebruik te
maken van het
voorwasprogramma, kunt u
wasmiddel, tijd, water en 5 tot 15%
energie besparen.
IS WASSEN OP EEN HOGE
TEMPERATUUR NOODZAKELIJK?
Bespaar 50% energie door vlekken
voor te behandelen met een
vlekkenverwijderaar of uw was
voor te laten weken. Hierdoor kan
het gebruik van warm water
worden verminderd.
58
CZ
HU
PL
KAPITOLA 11
11. FEJEZET
ROZDZIAÄ 11
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
PORADY DLA
KLIENTA
Brevi suggerimenti per un
utilizzo del proprio
elettrodomestico nel rispetto
dell’ambiente e con il massimo
risparmio
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.
Kilka wskazówek dotyczåcych
ekonomicznego i przyjaznego
érodowisku uãycia urzådzenia.
CARICARE AL MASSIMO LA
PROPRIA LAVABIANCHERIA
Per eliminare eventuali sprechi
di energia, acqua o detersivo si
raccomanda di utilizzare la
massima capacità di carico
della propria lavabiancheria. E’
possibile infatti risparmiare fino
al 50% di energia con un
carico pieno effettuato con un
unico lavaggio rispetto a due
lavaggi a mezzo carico.
MAXIMALIZUJTE VELKOST
NÁPLNù
MAXIMÁLIS RUHAADAG
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez uãycie
rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
QUANDO SERVE VERAMENTE IL
PRELAVAGGIO?
Solamente per carichi
particolarmente sporchi!
Si risparmia dal 5 al 15% di
energia evitando di
selezionare l’opzione
prelavaggio per biancheria
normalmente sporca.
POT¤EBUJETE VÎDY
P¤EDEPRANÍ PRÁDLA ?
QUALE TEMPERATURA DI
LAVAGGIO SELEZIONARE?
L’utilizzo di smacchiatori prima
del lavaggio in lavabiancheria
riduce la necessità di lavare a
temperature superiori a 60°C.
E’ possibile risparmiare fino al
50% utilizzando la temperatura
di lavaggio di 60°C.
JE PRANÍ NA 90°C NEZBYTNÉ ?
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
IT
CAPITOLO 11
CONSIGLI UTILI
PER GLI UTENTI
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.
VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében
NEM választja ki az elŒmosást,
akkor azzal mosóport, idŒt,
vizet és 5–15%-ban energiát
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie wybierajåc
Prania Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
TAKARÍTHAT MEG.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu dla
prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
59
NL
PL
HU
CZ
HET WASSEN
LAVAGGIO
PRANÍ
MOSÁS
PRANIE
VARIABELE CAPACITEIT
CAPACITÁ VARIABILE
Deze wasautomaat regelt
automatisch het
waterniveau afhankelijk van
het soort en de hoeveelheid
wasgoed. Vanuit het
oogpunt van
energiebesparing is het op
deze manier mogelijk om
‘persoonlijk’ te wassen.
Dit systeem geeft een
vermindering van het
energieverbruik en een
merkbare vermindering van
de wastijd.
PROMËNLIVÁ KAPACITA
PRAÖKY
VÁLTOZÓ
MENNYISÉG
ZMIENNY POZIOM
WODY
Questa lavatrice é in grado di
adattare automaticamente il
livello dell’acqua al tipo e alla
quantità di biancheria.
E’ così possibile ottenere
un bucato “personalizzato”
anche dal punto di vista
energetico.
Questo sistema porta ad una
diminuzione dei consumi
d’energia e ad una riduzione
sensibile dei tempi di
lavaggio.
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez.
Energiatakarékossági
szempontból így „személyre
szabott” mosás végezhetŒ el.
A rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érezhetŒen lerövidíti a mosási
idŒt is.
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
VOORBEELD:
ESEMPIO DI USO:
PÜÍK
KLAD:
PÉLDA:
Doe uitzonderlijk gevoelige
weefsels in een net.
Stel dat het wasgoed
bestaat uit ZWAAR VERVUILD
KATOEN (hardnekkige
vlekken dienen verwijderd te
worden met een speciaal
middel).
Per tessuti molto delicati é
consigliabile l’utilizzo di un
sacchetto di rete.
Supponiamo che il bucato da
lavare sia di COTONE MOLTO
SPORCO (se ha delle
macchie particolarmente
resistenti le asporti con
l’apposita pasta).
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
A nagyon finom anyagból
készült ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
Het is aan te bevelen om
het wasgoed niet geheel te
laten bestaan uit badstoffen
of andere stoffen die veel
water opnemen en te zwaar
worden.
Le consigliamo di non fare un
carico di soli capi in tessuto di
spugna che, assorbendo
molta acqua, diventano
troppo pesanti.
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT
kell kimosnunk (a rászáradt
foltokat megfelelŒ folttisztítóval
kell eltávolítani). Javasoljuk,
hogy a mosandó adag ne
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
● Trek de wasmiddellade
open.
● Apra il cassetto detersivo
(P).
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå P.
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (P).
● Otwórz szufladë na proszek
(P).
● Doe 120 gram in het bakje
met een 2.
● Metta nella vaschetta di
lavaggio 2 120 g di detersivo
● Do zásobníku
oznaãeného 2 nasypte 120 g
prá‰ku
● Tegyen 120 g mosószert a
harmadik „2” rekeszbe.
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
● Metta 50 ml dell’additivo
che desidera nella vaschetta
additivo
.
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● Öntsön 50 ml
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky P.
● Csukja be a mosószertároló
fiókot (P).
● Zamknij szufladë na
proszek (P).
● Doe 50 ml van het
gewenste
✿
toevoegmiddel in het
toevoegvakje.
● Sluit de wasmiddellade
(P).
60
IT
✿
● Chiuda il cassetto detersivo
(P).
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
✿
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
✿
61
NL
● Controleer of de
watertoevoerkraan open
staat.
● En of de afvoerslang goed
is aangesloten.
PROGRAMMA SELECTEREN
Raadpleeg het programmaoverzicht voor het meest
geschikte programma.
Draai de programmaknop
naar het gewenste
programma.
Wacht totdat het centrifuge
lampje gaat branden
Druk vervolgens op de STARTknop.
Het indrukken van de STARTknop stelt de wasmachine in
werking.
Het programma draait met
de programmaknop
gepositioneerd op het
gekozen programma totdat
het programma eindigt.
Waarschuwing: Indien er een
onderbreking van stroom is,
teriwjld e amchine aan staat,
wordt het geselecteerde
programma opgeslagen in
een speciaal geheugen.
Wanneer de stroom is
hersteld, zal de machine
verder gaan met het
wasprogramma.
● Aan het einde van het
programma zullen alle was
stadium lampjes gaan
branden.
● Wacht tot de
deurvergrendeling
ontgrendelt (circa 2 minuten
na afloop van het
wasprogramma).
● Draai de programmaknop
naar de UIT-stand (OFF) om
de machine uit te schakelen.
● Open de deur en haal uw
wasgoed uit de machine.
VOOR ALLE SOORTEN
WASPROGRAMMA’S
RAADPLEEG HET
OVERZICHT EN VOER DE
HANDELINGEN UIT IN
DE AANGEGEVEN
VOLGORDE
62
IT
● Si assicuri che il rubinetto
dell’acqua sia aperto.
● Che lo scarico sia in
posizione regolare.
SELEZIONE PROGRAMMA
Fate riferimento alla tabella
dei programmi o alla
legenda dei programmi sulla
macchina, per scegliere il
programma più adatto.
Il programma viene scelto
ruotando la manopola
programmi e facendo
coincidere il numero del
programma con l’indice.
Attendere che una delle spie
“Centrifuga” si accenda.
Premete il tasto
AVVIO/PAUSA.
Il programma ha inizio.
Il ciclo di lavaggio avverrà
con la manopola programmi
ferma sul programma
selezionato sino alla fine del
lavaggio.
Attenzione: Se dovesse
mancare la corrente
durante il funzionamento
della lavabiancheria, una
speciale memoria
conserverà l’impostazione
effettuata e, al ritorno della
corrente, la macchina
ripartirà dal punto in cui si
era fermata.
● Alla fine del programma si
illuminano tutte le spie delle
fasi di lavaggio.
● Attendete lo spegnimento
della spia oblò bloccato (2
minuti dalla fine del
programma).
● Spegnere la
lavabiancheria portando la
manopola programma in
posizione OFF.
● Apra l’oblò e tolga i tessuti.
PER QUALSIASI TIPO DI
LAVAGGIO CONSULTI
SEMPRE LA TABELLA DEI
PROGRAMMI E SEGUA
LA SEQUENZA DELLE
OPERAZIONI COME
INDICATO.
CZ
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na
místë.
VOLBA PROGRAMU
V˘bûr nejvhodnûj‰ího
programu proveìte podle
tabulky programÛ.
- Otoãením voliãe programÛ
aktivujte zvolen˘ program
- Poãkejte, dokud se
nerozsvítí jedna z kontrolek
„Odstfiedivka”
- pak stisknûte tlaãítko START.
Po stisknutí tlaãítka START
zahájí praãka prací cyklus.
HU
● Nyissa ki a vízcsapot.
● EllenŒrizze, hogy az
ürítŒcsŒ a helyén van-e.
PROGRAMVÁLASZTÁS
A legmegfelelŒbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható. Várja meg, amíg
felgyullad a „Centrifugálás”
jelzŒlámpa.
Ezután nyomja le a START
gombot. A START gomb
lenyomásakor a készülék
beállítja a mıveleti sorrendet.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k
v˘padku elektrického
proudu, praãka je vybavená
speciální pamûtí, která
zachová zvolené nastavení
a po návratu elektrického
proudu praãka spustí
program od místa, v nûmÏ
byl pfieru‰en.
● Na konci programu se
rozsvítí v‰echny kontrolky fázi
praní.
● Poãkejte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvífiek
(2 minuty od ukonãení
programu)
● Vypnûte praãku
pfiestavením voliãe
programÛ do polohy vypnutí
“OFF”
● Otevfiete dvífika a vyndejte
prádlo
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
PL
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na
swoim miejscu.
WYBÓR PROGRAMU
Aby wybraç najlepszy
program prania prosz´
przejrzeç tabel´ programów.
Ustawiç pokr´t∏o
programatora na wybrany
program.
Poczekaç a˝ jedna z
kontrolek “Wirowanie”
zaÊwieci
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép
mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék
speciális programja eltárolja a
kiválasztott programot, és
az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja
a mosást, ahol abbahagyta.
UWAGA: Je˝eli nastàpi
przerwa w dostawie pràdu w
trakcie prania, specjalna
pami´ç pralki zapami´ta
ustawienia i po w∏àczeniu
pràdu pralka rozpocznie
pranie w tym momencie, w
którym zosta∏o przerwane.
● A program végén az összes
mosási fázis jelzŒlámpa világít.
● Po zakoƒczeniu programu
zaÊwiecà wszystkie kontrolki
faz prania..
● A program befejezŒdésekor
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek
(2 min po koƒcu programu)
● Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI”
helyzetbe fordításával.
● Nyissa ki az ajtót, és vegye
ki a ruhákat.
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE
A PROGRAMTÁBLÁZATOT, ÉS KÖVESSE
AZ OTT MEGADOTT
MÙVELETI
SORRENDET.
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
DLA KAÃDEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWDÃ
TABELË PROGRAMÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOSÓB.
63
NL
HOOFDSTUK 12
SCHOONMAKEN
EN NORMAAL
ONDERHOUD
64
IT
CAPITOLO 12
PULIZIA E
MANUTENZIONE
ORDINARIA
Gebruik geen
schuurmiddelen, alcoholoplossingen en/of
oplosmiddelen aan de
buitenkant van de wasautomaat of droger. Een
vochtige doek is voldoende.
Per la Sua lavatrice
all’esterno non usi abrasivi,
alcool e/o diluenti, basta
solo una passata con un
panno umido.
De wasautomaat behoeft
zeer weinig onderhoud:
La lavatrice ha bisogno di
pochissime manutenzioni:
● Schoonmaken van de
vakjes voor wasmiddelen.
● Pulizia vaschette.
● Het reinigen van het filter.
● Pulizia filtro.
CZ
KAPITOLA 12
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
HU
PL
12. FEJEZET
ROZDZIAÄ 12
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
NE HASZNÁLJON A
KÉSZÜLÉK KÜLSÃ
RÉSZÉN DÖRZSÖLÃ
HATÁSÚ SZEREKET,
ALKOHOLT ÉS/VAGY
HÍGÍTÓSZEREKET.
A TISZTÍTÁSHOZ NEDVES
RUHÁT HASZNÁLJON!
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
● Öiätëní filtru.
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● czyszczenia filtra.
● SzırŒtisztítás.
● Bij verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd niet gebruikt
wordt.
● Traslochi o lunghi periodi
di fermo macchina.
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
● Elszállítás vagy hosszú ideig
tartó üzemszünet.
HET SCHOONMAKEN VAN DE
VAKJES VOOR WASMIDDELEN
PULIZIA VASCHETTE
ÖIÄTËNÍ DÁVKOVAÖE
PRACÍCH PROSTÜEDKÅ:
A FIÓKOS
TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
Alhoewel het niet strikt
noodzakelijk is raden wij aan
af en toe de vakjes voor de
was-en bleekmiddelen en
de toevoegingen schoon te
maken.
Anche se non strettamente
necessario é bene pulire
saltuariamente le vaschette
del detersivo, del
candeggiante e additivi.
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
Bár nem feltétlenül szükséges,
de alkalmanként célszerı
kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat tartalmazó
rekeszeket.
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Haal de vakjes er uit door er
voorzichtig aan te trekken.
Per questa operazione
basta estrarre il cassetto con
una leggera forza.
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
Óvatosan meghúzva vegye ki
a rekeszeket.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Schoonmaken met water
Pulisca tutto il contenuto
sotto un getto d’acqua.
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Czyéç za pomocå wody.
De vakjes opnieuw naar
binnen schuiven.
Reinserisca il tutto nella
propria sede.
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
65
NL
IT
CZ
PULIZIA FILTRO
La lavatrice è dotata di uno
speciale filtro in grado di
trattenere i residui più grossi
che potrebbero bloccare lo
scarico (monete, bottoni,
ecc.) che possono così essere
facilmente recuperati.
Quando lo deve pulire si
comporti così:
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
SZÙRÃTISZTÍTÁS
A mosógép speciális szırŒvel van
felszerelve, amely az olyan
nagyobbidegen anyagokat (pl.
pénzérméket, gombokat stb.)
fogja fel, amelyek eltömíthetik
az ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. A
szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
● Abbassi lo sportellino.
● Otevfiete dvífika
● Nyissa ki a fedelet.
● Solo su alcuni modelli:
Estragga il tubicino,tolga il
tappo e raccolga l’acqua
in un contenitore.
● Pouze u nûkter˘ch
modelÛ:
Vyjmûte hadiãku, odstraÀte
uzávûr a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Voordat u het filter
verwijderd, kunt u het beste
even een handdoek onder
hij het filter leggen om de
kleine hoeveelheid water
dat nog in de pomp zit op te
vangen.
● Prima di svitare il filtro si
raccomanda di collocare
un panno assorbente sotto
di esso al fine di raccogliere
l’acqua residua che ne
fuoriesce.
● Pfied od‰roubováním filtru
se doporuãuje poloÏit pod
filtr savou látku pro
zachycení zbytkové vody
která po vyjmutí filtru vyteãe.
● Draai de dop tegen de
klok in open in verticale
richting.
● Ruoti il filtro in senso
antiorario fino all’arresto, in
posizione verticale.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Verwijder het filter en
maak het schoon.
● Lo estragga e lo pulisca.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Als het filter schoon is kan
het met de klok mee weer in
de opening gedraaid
worden, vastgeschroefd
worden en kan het klepje
weer dicht gedaan worden,
zoals boven in omgekeerde
volgorde werd aangegeven.
● Dopo averlo pulito osservi
la tacca e lo rimonti
seguendo in senso contrario
tutte le operazioni
precedentemente descritte.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
TRASLOCHI O LUNGHI PERIODI
DI FERMO MACCHINA
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
Per eventuali traslochi o
qualora la macchina restasse
ferma a lungo in luoghi non
riscaldati, é necessario
svuotare completamente da
ogni residuo di acqua tutti i
tubi.
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
Haal de stekker uit het
stopcontact. U hebt een bak
nodig. Haal de slang van de
klem en laat die laag over de
bak hangen tot al het water
weggelopen is.
A corrente disinserita, stacchi il
tubo dalla fascetta e lo porti,
verso il basso, in un catino, fino
alla completa fuoriuscita
dell’acqua.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
Herhaal deze handelingen aan
de andere kant.
Al termine dell’operazione
fissare il tubo di scarico
all’apposita fascetta.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
HET REINIGEN VAN HET FILTER
De wasmachine is uitgerust
met een speciale filter die
materialen zoals knopen en
munten tegenhoud, die de
afvoerslang kunnen blokkeren.
De procedure voor het reinigen
van het filter is als volgt.
ÖISTËNÍ FILTRU
● Open het klepje
● Alleen op bepaalde
modellen:
Haal de kleine slang eruit, en
haal het dopje eraf om het
achtergebleven water te
verwijderen
BIJ VERPLAATSINGEN OF
WANNER DE MACHINE VOOR
LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
WORDT
Bij eventuele verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd in een
onverwarmde ruimte stil staat
moet het resterende water uit
alle slangen worden
verwijderd.
66
HU
PL
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
● Otwórz klapk´ okienka
● Csak bizonyos típusokon áll
rendelkezésre:
Húzza ki a bordázott tömlŒt,
vegye ki a dugót, és ürítse a
vizet egy edénybe.
● A szırŒ kivétele elŒtt
helyezzen egy nedvszívó
törlŒruhát a szırŒsapka alá a
szivattyúban lévŒ kis
vízmennyiség felfogása céljából.
● Fordítsa el a szırŒt balra, amíg
az meg nem áll függŒleges
helyzetben.
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● A tisztítás után tegye vissza a
szırŒt úgy, hogy a végén található
hornyot jobbra fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze el a
fenti mıveleteket.
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a benne
maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni, és
ki kell húzni a csatlakozódugóját.
Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a rögzítŒkapocsból, és
tartsa az edény fölé, amíg a víz ki
ne folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a mıveletet
a vízbevezetŒ tömlŒvel is.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
67
IT
NL
HOOFDSTUK 13
PROBLEEM
1. Geen enkel
programma
functioneert
2. Er wordt geen
water ingevoerd
CAPITOLO 13
OPLOSSING
OORZAAK
Stekker zit niet in het stopcontact
Doe de stekker in het stopcontact
Hoofdschakelaar is niet aan
Zet de hoofdschakelaar aan
Stroomonderbreking
ANOMALIA
Spina corrente elettrica
non inserita nella presa
Inserire la spina
Controleer
Tasto interruttore generale
non inserito
Inserire tasto.
Interruttore generale
Elektrische zekeringen doorgebrand
Controleer
Manca energia elettrica
Controllare
Vuldeur is open
Sluit de vuldeur
Valvole impianto elettrico guaste
Controllare
Sportello aperto
Chiudere sportello
Vedi cause 1
Controllare
Rubinetto acqua chiuso
Aprire il rubinetto acqua
Timer non correttamente posizionato
Posizionare timer correttamente
Tubo di scarico piegato
Raddrizzare tubo di scarico
Zie oorzaak 1
Controleer
De watertoevoerkraan staat niet open
Zet de watertoevoerkraan open
De tijdschakelaar is niet juist ingesteld
Stel de tijdschakelaar in
1. Non funziona con
qualsiasi
programma
2. Non carica acqua
3. Non scarica acqua
3. Pompt het water
niet weg
Er zit een knik in de afvoerslang
Trek de afvoerslang recht
Materiaal blokkeert het filter
Controleer het filter
4. Water op de vloer
bij de machine
Een lek bij de ring tussen de kraan en de
inlaatslang
Vervang de sluitring en draai de slang
goed aan bij de kraan
5. Centrifugeert niet
De wasautomaat heeft het water niet
weggepompt
Wacht een paar minuten tot de
machine het water heeft weggepompt
Ingesteld op “niet centrifugeren” (alleen
bij enkele machines)
Maak de “niet centrifugeren” instelling
ongedaan
De wasautomaat staat niet recht
Stel de speciale voetjes bij
De transportklemmen zijn niet
verwijderd
Verwijder de transportklemmen
Het wasgoed is niet gelijkmatig
verdeeld
Schut het wasgoed los en verdeel het
geljkmatig
6. Sterke trillingen
gedurende het
centrifugeren
OPMERKING: DIT MODEL HEEFT EEN ELEKTRONISCHE SENSOR DIE VOELT OF DE LADING GOED UITGEBALANCEERD IS. ALS DE LADING
ENIGSZINS ONEVENWICHTIG IS, ZAL DE MACHINE DE WAS AUTOMATISCH BALANCEREN EN DAN NORMAAL CENTRIFUGEREN.
ALS ER, NA EEN AANTAL KEREN PROBEREN, GEEN EVENWICHT WORDT BEREIKT, WORDT EEN LAGERE CENTRIFUGESNELHEID GEBRUIKT.
ALS DE LADING ERG ONEVENWICHTIG IS, WORDT DE CENTRIFUGEFASE GEANNULEERD.
HIERDOOR WORDT DE TRILLING VERMINDERD, HET LAWAAI MINDER EN WORDT DE BETROUWBAARHEID EN DE LEVENSDUUR VAN DE
WASMACHINE VERGROOT.
Als de storing niet verholpen kan worden neem dan contact op met een Gias Service Center van Candy. Voor
snelle service geeft u het soort automaat op dat op het etiket aan de binnenkant van de deur of op het
garantiebewijs is vermeld.
Belangrijk
1 Het gebruik van fosfaatvrije milieuvriendelijke wasmiddelen kunnen het volgende effect geven:
- Het afgevoerde spoelwater kan troebel zijn vanwege de aanwezigheid van in het water zwevende zeoliet.
Dit betekent niet dat de spoelgangen niet effectief genoeg waren.
- De aanwezigheid van wit poeder (zeoliet) op het eind van het programma. Dit blijft niet in het wasgoed
zitten en geeft geen kleurverandering.
- De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater. Dit is niet noodzakelijkerwijs een teken dat er niet
goed gespoeld is.
- De niet-ionische middelen die in de samenstelling van wasmiddelen zitten zijn vaak moeilijk uit het
wasgoed te verwijderen en zelfs als het gaat om kleine hoeveelheden kan er zichtbare sopvorming zijn.
In dergelijke gevallen is het niet nodig om nog een spoelgang te laten uitvoeren.
2 Als uw wasmachine niet meer functioneert zoals het moet wilt u dan a.u.b. eerst de bovenstaande controles
uitvoeren voordat u contact opneemt met de Gias Service Center van Candy.
68
RIMEDIO
CAUSA
Presenza corpi estranei nel filtro
Ispezionare filtro
4. Presenza di acqua
sul pavimento
attorno alla
lavabiancheria
Perdita della guarnizione posta
tra rubinetto e tubo carico
Sostituire guarnizione e
stringere bene tubo e rubinetto
5. Non centrifuga
La lavabiancheria non ha ancora
scaricato l’acqua
Attendere alcuni minuti, la macchina
scaricherà
“Esclusione centrifuga” inserita
(solo per alcuni modelli)
Disinserire tasto
“esclusione centrifuga”
Lavabiancheria non perfettamente
in piano
Regolare gli appositi piedini regolabili.
Staffe di trasporto
non ancora asportate
Asportare staffe di trasporto
Carico biancheria
non uniformemente distribuito
Distribuire in modo uniforme
la biancheria
6. Forti vibrazioni
durante la
centrifuga
NOTA:
IL MODELLO È DOTATO DI UN PARTICOLARE DISPOSITIVO ELETTRONICO CHE IMPEDISCE LA
PARTENZA DELLA CENTRIFUGA CON CARICHI PARTICOLARMENTE SBILANCIATI. QUESTO SERVE
A MIGLIORARE LE VIBRAZIONI, LA SILENZIOSITÀ E LA DURATA DELLA LAVABIANCHERIA.
Se il malfunzionamento dovesse persistere si rivolga al Centro di Assistenza Tecnica Candy comunicando il
modello di lavabiancheria, riportato sulla targhetta posta sul mobile all’interno dell’oblò o sul foglio di garanzia.
Fornendo tali informazioni otterrete un intervento più tempestivo ed efficace.
Attenzione:
1 L’utilizzo di detersivi ecologici senza fosfati può produrre i seguenti effetti:
- l’acqua di scarico dei risciacqui risulta più torbida per la presenza di zeoliti in sospensione senza che
l’efficacia del risciacquo ne risulti pregiudicata
- presenza di polvere bianca (zeoliti) sulla biancheria al termine del lavaggio che non si ingloba nei tessuti e
non ne altera il colore.
- La presenza di schiuma nell’acqua dell’ultimo risciacquo non é necessariamente indice di una cattiva
sciacquatura.
- I tensioattivi anionici presenti nelle formulazioni dei detersivi per lavabiancheria, risultano spesso
difficilmente allontanabili dalla biancheria stessa e, anche in minima quantità, possono produrre vistosi
fenomeni di formazione di schiuma.
- L’esecuzione di ulteriori cicli di risciacquo, in casi come questi, non comporta alcun beneficio.
2 Se la Sua lavabiancheria non funzionasse, prima di chiamare il Centro di Assistenza Tecnica Candy
eseguire i controlli sopradescritti.
69
CZ
HU
13. FEJEZET
KAPITOLA 13
ZÁVADA
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA SPECIÁLNÍM ELEKTRONICKŸM ZAÜÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ PÜED
NADMËRNŸMI VIBRACEMI A HLUKEM BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ, POKUD ÄPATNŸM ROZLOÏENÍM
PRÁDLA DOJDE V BUBNU K NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË. PRODLOUÏÍ SE TAK ÏIVOTNOST PRAÖKY.
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
HIBA
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón a
mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
1. Egyik program sem
mıködik
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem üríti
le a vizet
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSSEL VAN FELSZERELVE, AMELY MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A BERAKOTT RUHAADAG EGYENETLENÜL OSZLIK EL. EZÁLTAL CSÖKKEN A GÉP ÁLTAL
KELTETT ZAJ ÉS VIBRÁCIÓ, ÉS MEGHOSSZABBODIK A MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki Segélyközpontjával. A gyors javítás
lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett
címkén vagy a garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez nem befolyásolja az öblítés
hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és nem változtatja meg
az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz eltávolítani a kimosott
ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt végezze el a fent
említett ellenŒrzéseket.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Candy servis.
70
71
PL
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
2. Pralka nie nabiera
wody.
3. Pralka nie usuwa
wody.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
UWAGA
PRALKA WYPOSAÃONA JEST W ELEKTRONICZNY UKÄAD KONTROLI PRËDKOÉCI WIROWANIA
ZAPOBIEGAJÅCY NIE RÓWNOMIERNEMU ROZÄOÃ ENIU SIË BIELIZNY W BËBNIE. DZIËKI TEMU
ZMNIEJSZA SIË GÄOÉNOÉÇ I WIBRACJE PRALKI A W KONSEKWENCJI WYDÄUÃA JEJ
ÃYWOTNOÉÇ.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy wykonaj powyãsze
sprawdziany.
72
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en
technische ontwikkelingen zijn voorbehouden.
La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti
nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche che si
renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EC voor elektrische en elektronische afval.
Door dit apparaat correct te verwijderen, helpt u het potentiële negatieve gevolg voor de omgeving
en menselijke gezondheid te voorkomen., welke anders door onjuiste verwijdering zou kunnen
worden veroorzaakt.
Het symbool op het product duidt aan dat dit product niet behandeld zal worden als huishuidelijk
afval. In plaats daarvan zal het apparaat naar het verzamelpunt voor de recycling van elektrische en
elektronische uitrusting gaan.
De verwijdering moet in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking
uitgevoerd worden
Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijderingvan dit product, neemt u contact op met uw
gemeenlijke reinigingsdienst of de dealer waar u het apparaat heeft gekocht.
Questo elettrodomestico è marcato conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (WEEE).
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete ad evitare possibili conseguenze negative all’ambiente e
alla salute delle persone, che potrebbero verificarsi a causa d’un errato trattamento di questo prodotto giunto a fine vita.
Il simbolo sul prodotto indica che questo apparecchio non può essere trattato come un normale rifiuto domestico; dovrà invece
essere consegnato al punto più vicino di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Lo smaltimento deve essere effettuato in accordo con le regole ambientali vigenti per lo smaltimento dei rifiuti.
Per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero e riciclo di questo prodotto, per favore contattare l’ufficio pubblico di
competenza (del dipartimento ecologia e ambiente), o il vostro servizio di raccolta rifiuti a domicilio, o il negozio dove avete
acquistato il prodotto.
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE) megsemmisítését szabályozó
2002/96/CE európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a környezet és az egyének
egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni; vigye el a
legközelebbi elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok szerint kell történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük érdeklŒdjön az illetékes
hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést végzŒ szoilgáltatónál vagy az üzletben ahol a
terméket megvásárolta.
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà Êmieci
tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak inne Êmieci
domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´ skontaktowaç si´ z
odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z Zak∏adem Oczyszczania Miasta w
waszym miejscu zamieszkania,
lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
NL
IT
CZ
HU
PL
08.12 - 41029591 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch a elektronick˘ch
zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním následkÛm na
Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s v˘robkem po ukonãení jeho
Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím odpadem. Musí b˘t
doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném úfiadu vefiejné
správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb svozu odpadu nebo v obchodû,
kde jste v˘robek zakoupili.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising