Candy | CN166T-40S | Candy CN166T-40S Manuel utilisateur

Candy CN166T-40S Manuel utilisateur
NL
HU
PL
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
Használati utasítás
Instrukcja obsäugi
Mode d’emploi
Bedienungsanleitung
CN 166 T
FR
DE
HU
ONZE COMPLIMENTEN
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
GRATULACJE
TOUS NOS
COMPLIMENTS
HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!
Met de aankoop van dit
Candy huishoudelijk
apparaat hebt u laten zien
dat u geen genoegen
neemt met
tussenoplossingen en dat u
alleen het
allerbeste wilt.
Ennek a Candy háztartási
készüléknek a
megvásárlásával Ön
megmutatta, hogy nem
fogadja el a
kompromisszumokat: csakis
a legjobbat akarja.
A Candy örömmel mutatja
be Önnek új mosógépét,
amely több éves kutatás és
a vevŒkkel fennálló
közvetlen kapcsolat révén
szerzett piaci tapasztalat
eredménye. Ön a mosógép
által nyújtott minŒség,
tartósság és kiváló
teljesítmény mellett döntött.
A Candy sokféle más
háztartási gépet is kínál:
mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint
hıtŒ- és fagyasztógépeket.
A Candy termékek teljes
katalógusát kérje helyi
kiskereskedŒjétŒl.
Kérjük, hogy figyelmesen
olvassa el ezt a füzetet, mert
fontos útmutatásokkal
szolgál a készülék
biztonságos telepítésével,
használatával és
karbantartásával
kapcsolatban, továbbá
hasznos tanácsokat ad a
legkedvezŒbb eredmények
eléréséhez a mosógép
használata során.
Kérjük, tartsa ezt a
tájékoztató füzetet
biztonságos helyen, hogy a
késŒbbiek során is bármikor
belelapozhasson.
A Candy vagy a
VevŒszolgálat felkeresésekor
mindig adja meg a típust, a
típusszámot és a G-számot
(ha alkalmazható, lásd a
készülék adatlapját).
Kupujåc sprzët AGD firmy
Candy dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i
chcesz mieç to co
najlepsze.
En achetant cet appareil
ménager Candy, vous avez
démontré que vous
n’acceptez aucun
compromis: vous voulez
toujours ce qu’il y a de
mieux.
Mit dem Kauf dieses Candy
Elektrogerätes haben Sie
bewiesen, daß Sie stets nur
das Beste wählen - ohne
Kompromisse.
Candy a le plaisir de vous
proposer cette nouvelle
machine à laver qui est le
résultat d’années de
recherches et d’études des
besoins du consommateur.
Vous avez fait le choix de la
qualité, de la fiabilité et de
l’efficacité.
Candy freut sich, Ihnen diese
neue Waschmaschine
anbieten zu können. Sie ist
das Ergebnis jahrelanger
Forschung und einer
Markterfahrung, die im
ständigen direkten Kontakt
mit dem Verbraucher gereift
ist. Sie haben mit diesem
Gerät Qualität, lange
Lebensdauer und einen
hohen Leistungsstandard
gewählt.
Candy vous propose une
large gamme d’appareils
électroménagers: machines
à laver la vaisselle, machines
à laver et sécher le linge,
cuisinières, fours à microondes, fours et tables de
cuisson, hottes, réfrigerateurs
et congélateurs.
Candy bietet Ihnen darüber
hinaus eine breite Palette
weiterer elektrischer
Haushaltsgeräte:
Waschmaschinen,
Geschirrspüler,
Wäschetrockner,
Elektroherde,
Mikrowellenherde, Backöfen
und Kochfelder, Kühl - und
Gefrierschränke.
Demandez à votre
Revendeur le catalogue
complet des produits Candy.
Fragen Sie Ihren Fachhändler
nach dem kompletten
Candy Katalog.
Nous vous prions de lire
attentivement les conseils
contenus dans ce livret. Il
contient d’importantes
indications concernant les
procédures d’installation,
d’emploi, d’entretien et
quelques suggestions utiles
en vue d’améliorer
l’utilisation de la machine à
laver.
Lesen Sie bitte aufmerksam
die Anweisungen, die Sie in
diesem Heft finden. Sie finden
dort wichtige Hinweise zur
sicheren Installation, zur
Bedienung, zur Pflege und zur
optimalen Verwendung der
Waschmaschine.
Conservez avec soin ce
livret: vous pourrez le
consulter bien souvent.
Bewahren Sie das Heft für
eine spätere Nutzung gut auf.
Het is voor Candy een
ge-noegen u een nieuwe
wasautomaat aan te
bieden die het resultaat is
van
jarenlang onderzoek en
ervaring opgedaan door
een direct contact met de
gebruiker. U hebt gekozen
voor de kwaliteit, de
duurzaamheid en de
uitstekende prestatie die
deze wasmachine levert.
Candy kan u ook een
uitgebreid scala van andere
huishoudelijke apparaten
bieden: wasautomaten,
vaatwasmachines,
wasdrogers, fornuizen,
magnetronovens,
traditionele ovens en
kookdelen, koelkasten en
vriezers.
Een uitgebreide catalogus
van Candy apparaten kunt
u bij uw winkelier krijgen.
Wij verzoeken u dit boekje
aandachtig door te lezen,
want het geeft u belangrijke
richtlijnen omtrent het veilig
installeren, het gebruik en
het onderhoud en bruikbare
tips om met uw
wasautomaat de beste
resultaten te verkrijgen.
Bewaar dit boekje op een
goede plaats zodat u het
kunt raadplegen.
Vermeld altijd het type,
nummer en G-nummer
(indien van toepassing) van
het apparaat (staat op het
paneel) als u contact
opneemt met Candy of de
Klantenservice.
2
PL
NL
Firma Candy ma
przyjemnoéç przedstawiç
nowå pralkë automatycznå,
która jest rezultatem lat
poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim
kontakcie z konsumentem.
Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i
wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë
Candy.
Firma Candy oferuje takãe
szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak:
zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne
piecyki i kuchenki, a takãe
lodówki i zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë
o kompletny katalog
produktów firmy Candy.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce
bezpiecznej instalacji,
uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób
uãytkowania pralki.
Zachowaj niniejszå instrukcjë
w celu póãniejszej
konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå
Candy, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki
istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så
obwiedzione ramkå
narysunku obok
Quand vous communiquez
avec Candy, ou avec ses
centres d’assistance, veuillez
citer le Modèle, le n° et le
numéro G (éventuellement).
Geben Sie bitte in allen
Mitteilungen an Candy oder
an Ihre zuständige
Kundendienststelle stets das
Modell, die Nummer und die
G-Nummer (falls vorhanden),also praktisch alle Angaben
des Typenschildes -, an.
3
NL
4
HU
HOOFDSTUK
FEJEZET
ROZDZIA Ä
CHAPITRE
KAPITEL
PL
FR
DE
SPIS TREÉCI
INDEX
INHALT
Wstëp
Avant-propos
Einleitung
1
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
Notes générales à la
livraison
Allgemeine Hinweise zur
Lieferung
Garancia
2
Gwarancja
Garantie
Garantie
Veiligheidsmaatregelen
Biztonsági intézkedések
3
Érodki bezpieczeñstwa
Mesures de sécurité
Sicherheitsvorschriften
Technische gegevens
Mıszaki adatok
4
Dane techniczne
Données techniques
Technische Daten
In elkaar zetten en
installeren
A készülék elhelyezése és
telepítése
5
Instalacja pralki
Mise en place, installation
Inbetriebnahme, Installation
Bedieningspaneel
A készülék kezelése
6
Opis panelu sterujåcego
Description des commandes
Bedienungsanleitung
Wasmiddelbakje
Mosószertároló fiók
7
Szuflada na proszek
Tiroir à lessive
Waschmittelbehälter
Kiezen van het programma
Programválasztás
8
Wybór programu
Sélection
Programm/Temperaturwahl
9
Produkt
Das Produkt
A termék
Le produit
Weefsels
10
Tabela programów
Programmtabelle
Programtáblázat
Tableau des programmes
Overzicht van programma’s
11
Porady dla klienta/Pranie
Tips voor gebruik/Het
wassen
Vásárlói tájékoztató/Mosás
Conseils utiles pour
l’utilisateur/Lavage
Einige nützliche
hinweise/Waschen
Schoonmaken en normaal
onderhoud
Tisztítás és karbantartás
12
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Nettoyage et entretien
ordinaire
Reinigung und allgemeine
Wartung
Storingzoeker
Hibakeresés
13
Lokalizacja usterek
Recherche des pannes
Fehlersuche
INHOUDSOPGAVE
TARTALOMJEGYZÉK
Inleiding
Bevezetés
Algemene aanwijzingen bij
levering
Általános szállítási
tájékoztató
Garantie
5
NL
HOOFDSTUK 1
ALGEMENE
AANWIJZINGEN BIJ
DE LEVERING
Controleer bij de levering of
met de machine het
volgende is bijgeleverd:
PL
HU
1. FEJEZET
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
A) HANDLEIDING
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
B) ADRESSEN KLANTENSERVICE
C) GARANCIAJEGY
G) 32’ MINUTEN
INZETBAKJE
A
BEWAAR DEZE GOED
Controleer ook of de
machine gedurende het
transport niet beschadigd is.
Mocht dat wel het geval
zijn, neemt u dan contact
op met de dichtstbijzijnde
Candy winkel.
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
NOTES GENERALES
A LA LIVRAISON
ALLGEMEINE
HINWEISE ZUR
LIEFERUNG
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
A la livraison veuillez
contrôler que le matériel
suivant accompagne la
machine:
Kontrollieren Sie bei
Anlieferung des Gerätes, ob
das folgende Zubehör
mitgeliefert wurde:
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
A) LIVRET
D’INSTRUCTIONS
A) BEDIENUNGSANLEITUNG
B) ADRESSES DE SERVICE
APRES VENTE
B) VERZEICHNIS DER
KUNDENDIENSTSTELLEN
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
C) GARANTIESCHEIN
B
D) BOUCHON
D) STÖPSEL
E) COUDES POUR LE TUBE
DE VIDANGE
E) ROHRBOGEN FÜR
ABLAUFSCHLAUCH
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
F) BAC POUR LES
PRODUITS LIQUIDES
F) EINSATZ FÜR
FLÜSSIGWASCHMITTEL
G) DOSEUR
PROGRAMME 32’
G) WASCHMITTELDOSIERER
PROGRAMM 32’
F) POJEMNIK NA PÄYN
DO PRANIA
C
F) FOLYÉKONY
MOSÓSZERTÁROLÓ
REKESZ
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
G) “32 - MINUTOWA”
MIARKA
G) 32 PERCES PROGRAM
ADAGOLÓKANÁL
D
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba
a legközelebbi Candy
Központtal.
F
et contrôler que ce matériel
soit en bon état; si tel n’est
pas le cas appelez le centre
Candy le plus proche.
BITTE GUT AUFBEWAHREN
Gerät bei Lieferung auf
eventuelle
Transportschäden
untersuchen und
gegebenenfalls beim
Händler reklamieren.
'
2
G
E
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
LES CONSERVER
3
6
D) ZÁRÓSAPKA
EZEKET A TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
KAPITEL 1
D) ZATYCZKA
D) AFSLUITDOPJE
F) VLOEIBARE ZEEP BAKJE
CHAPITRE 1
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
C) GARANTIEBEWIJZEN
E) AFVOERSLANGGELEIDER
ROZDZIAÄ 1
B) KARTA
GWARANCYJNA
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
DE
FR
7
NL
HOOFDSTUK 2
GARANTIE
Bij het apparaat is een
garantiecertificaat gevoegd
dat u recht geeft op
reparatie en technische
ondersteuning.
GIAS SERVICE
NL
BE
0903-99109
01805-625562 DE
0820.220.224 A
0848.780.780 CH
☎ 0900-9999109
HU
2. FEJEZET
GARANCIA
A készüléket garanciajeggyel
szállítjuk, amely a
meghatározott kiszállási díjat
nem számítva a Mıszaki
Segélyszolgálat díjmentes
igénybevételét teszi
lehetŒvé.
Ne felejtse el a vásárlás
napjától számított 10 napon
belül visszaküldeni a
garanciajegy B. részét.
Az A. részt ki kell töltenie és
meg kell Œriznie, hogy szükség
esetén bemutathassa azt a
Mıszaki Segélyszolgálat
dolgozójának. Kérjük, Œrizze
meg a vásárláskor kapott
nyugtát is.
PL
DE
FR
ROZDZIAÄ 2
CHAPITRE 2
KAPITEL 2
GWARANCJA
GARANTIE
GARANTIE
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
L’appareil est accompagné
par un certificat de
gàrantie.
Der beiliegende
Garantieschein ermöglicht
die kostenlose
Inanspruchnahme des
technischen Kundendienstes.
Die Garantiezeit beträgt zwei
Jahre ab Kaufdatum.
☎
GIAS SERVICE
0848-780.780 CH
0903-99109 BE
IM SERVICEFALL WENDEN
SIE SICH BITTE AN UNSEREN
AUTORISIERTEN
WERKSKUNDENDIENST.
DIE SERVICE-NUMMER FÜR
DEUTSCHLAND
01805-625562 VERBINDET
SIE AUTOMATISCH MIT DEM
ZUSTÄNDIGEN GIASWERKSKUNDENDIENST IN
IHRER NÄHE.
GIAS SERVICE
☎ 0820.220.224
0848.780.780
8
A
CH
9
NL
HOOFDSTUK 3
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
BELANGRIJK:
VOOR HET
SCHOONMAKEN EN
ONDERHOUD
● Haal de stekker uit het
stopcontact.
● Draai de
watertoevoerkraan dicht.
● Alle Candy apparaten zijn
geaard. Controleer of het
hoofdnet wel geaard is.
Als dat niet het geval is dient
u contact op te nemen met
een erkend elektricien.
Dit apparaat voldoet
aan de EEC richtlijnen
89/336, 73/23 en eventuele
wijzigingen.
● Raak het apparaat niet
aan met natte of vochtige
handen of voeten.
● Gebruik het apparaat niet
blootsvoets.
● Als er verlengsnoeren in
de badkamer of
doucheruimte worden
gebruikt moet u extra
voorzichtig zijn. Vermijd dat,
als dat mogelijk is.
WAARSCHUWIG:
TIJDENS HET
WASPROGRAMMA
KAN DE TEMPERATUUR
VAN HET WATER
OPLOPEN TOT 90° C.
● Controleer voordat u de
deur van de wasautomaat
openmaakt of er geen
water in de trommel zit.
10
HU
3. FEJEZET
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
● Húzza ki a
csatlakozódugót.
● Zárja el a vízcsapot. A
Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz.
A készülék megfelel a
89/336/EGK és a 73/23/EGK
irányelveknek, illetve azok
késŒbbi módosításainak.
● Ne érintse meg a
készüléket vizes vagy nedves
kézzel vagy lábbal.
● Ne használja a készüléket
ha Ön mezítláb van.
● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a
zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket
használ. Hacsak lehet, kerülje
a hosszabbító kábelek
használatát.
FIGYELMEZTETÉS: MOSÁS
KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE A 90°COT IS ELÉRHETI
● A mosógép ajtajának a
kinyitása elŒtt ellenŒrizze,
hogy nincs-e víz a dobban.
PL
DE
FR
ROZDZIAÄ 3
CHAPITRE 3
KAPITEL 3
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
MESURES DE
SECURITE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Firma CANDY wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzådzenie niniejsze
zgodne jest z dyrektywami
Unii Europejskiej 89/336/CEE,
73/23/CEE, z uwzglëdnieniem
póãniejszych poprawek.
ATTENTION:
EN CAS D’INTERVENTION
DE NETTOYAGE ET
D’ENTRETIEN
ZUR BEACHTUNG:
BEI REINIGUNG UND
WARTUNG DES
GERÄTES
● Débrancher la prise de
courant.
● Netzstecker ziehen.
● Fermer le robinet
● Wasserzufuhr sperren.
d’alimentation d’eau.
● Toutes les machines Candy
sont pourvues de mise à la
terre.
Vérifier que l’installation
électrique soit alimentée par
une prise de terre, en cas
contraire demander
l’intervention du personnel
qualifié.
● Alle Candy Geräte sind
Cet appareil est
conforme aux directives
89/336/EEC, 73/23/EEC et
modifications successives.
Das Gerät entspricht
den europäischen
Richtlinien 89/336/ECC,
73/23/ECC und deren
nachträglichen Änderungen.
geerdet.
Versichern Sie sich, daß Ihr
Stromnetz geerdet ist. Sollte
dies nicht der Fall sein, rufen
Sie einen Fachmann.
● Ne pas toucher l’appareil
pieds nus.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
● Autant que possible éviter
l’usage de rallonges dans les
salles de bains ou les
douches.
ATTENTION:
PENDANT LE LAVAGE
L’EAU PEUT ATTEINDRE
90°C.
● Avant d’ouvrir le hublot
vérifier que le tambour soit
sans eau.
● Benutzen Sie nach
Mögkichkeit keine
Verlängerungskabel in
Feuchträumen.
ACHTUNG:
JE NACH
WASCHPROGRAMM
KANN SICH DAS
WASSER BIS AUF 90° C
AUFHEIZEN.
● Vor dem Öffnen des
Bullauges sicherstellen, daß
kein Wasser mehr in der
Trommel steht.
11
NL
● Gebruik geen
verdeelstekkers of
meervoudige contactdozen.
● Laat de apparaten niet
zonder adequaat toezicht
gebruiken door kinderen of
door iemand die daar niet
bekwaam genoeg voor is.
● Trek niet aan de
elektriciteitsdraad of aan het
apparaat zelf om de stekker
uit het stopcontact te halen.
● Stel het apparaat niet
bloot aan atmosferische
invloeden (regen, zon, etc.)
● Als u het apparaat wilt
verplaatsen til het dan nooit
op aan de knoppen of aan
de wasmiddellade.
● Laat tijdens het
verplaatsen de vuldeur niet
tegen de steekwagen
steunen.
● Als u het apparaat op een
ondergrond met een hoog
polig tapijt zet, controleer
dan of de opening aan de
onderkant vrij blijft.
● Til het apparaat op zoals in
de schets is aangegeven.
● Ingeval van storing en/of
niet goed functioneren: zet
de wasautomaat uit, draai
de watertoevoerkraan dicht
en kom verder niet aan het
apparaat. U hoeft alleen
maar contact op te nemen
met een Candy Service
Dienst voor eventuele
reparaties en vraag om
originele Candy onderdelen.
Als deze regels niet worden
opgevolgd zou de veiligheid
van het apparaat in gevaar
gebracht kunnen worden.
● Als de (hoofd)
aanvoerslang beschadigd is,
moet deze worden
vervangen door een
speciale kabel die
verkrijgbaar is bij de after
sales afdeling van Candy
(Gias Service).
12
HU
● Ne használjon adaptereket
és elosztókat.
● Gyermekek és
cselekvésükben korlátozottak
felügyelet nélkül nem
használhatják a készüléket.
● A csatlakozókábelt vagy
magát a készüléket
megrántva ne húzza ki a
csatlakozódugót a fali
aljzatból.
● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● Ha máshová szeretné
helyezni a készüléket, soha ne
emelje meg azt a gomboknál
vagy a fióknál fogva.
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
FONTOS!
Ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen arra, hogy az
alsó szellŒzŒnyílások ne
duguljanak el.
● A készüléket az ábrán
látható módon párban kell
megemelni. Hiba és/vagy
hibás mıködés esetén
kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne
fogjon hozzá a készülék
szakszerıtlen javításához. A
készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy Mıszaki
Segélyszolgálatához, és kérjen
eredeti Candy
pótalkatrészeket. A fentiek
betartásának elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális
kábellel kell kicserélni azt.
PL
FR
DE
● Gerät nicht an Adapter
● Nie wolno uãywaç
● Ne pas utiliser
adapterów, ani
rozgaäëãiaczy elektrycznych.
d’adaptateurs ou de prises
multiples.
oder Mehrfachsteckdosen
anschließen.
● Urzådzenie nie powinno
● Cet appareil ne doit pas
● Achten sie darauf, daß
byç obsäugiwane przez dzieci
oraz osoby nie zaznajomione
z urådzeniem.
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
● Nie wolno naraãaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● Podczas przenoszenia
être utilisé sans surveillance.
● Ziehen Sie den Stecker
● Pour débrancher la prise,
ne pas tirer sur le câble.
● Ne pas laisser la machine
exposée aux agents
atmosphériques (pluie, soleil,
etc...).
● En cas de déménagement
● Podczas transportu nie
● Pendant le transport ne
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej
czëéci pralki.
● Pralka powinna byç zawsze
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie
powyãszych zaleceñ moãe
negatywnie wpäynåç na
bezpieczeñstwo uãytkowania
urzådzenia.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony
jego wymiana na dobry
moãe byç wykonana tylko
przez punkt serwisowy.
immer am Stecker selbst aus
der Steckdose.
● Setzen Sie das Gerät keinen
Witterungseinflüssen (Regen,
Sonne usw.) aus.
pralki nie wolno chwytaç jej
za pokrëtäa ani za pojemnik
na érodek do prania.
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
Kinder nicht unbeaufsichtigt
am Gerät hantieren.
ne jamais soulever la
machine par les boutons ou
par le tiroir des produits
lessiviels.
pas appuyer le hublot sur le
chariot.
Important!
Les ouvertures à la base de
l’appareil ne doivent en
aucun cas être obstruées par
des tapis, moquette ou
autres objets.
● 2 personnes pour soulever
la machine (voir dessin).
● En cas de panne et/ou de
● Das Gerät niemals an den
Schaltknöpfen oder am
Waschmittelbehälter
anheben.
● Während des Transportes
mit einer Sackkarre das Gerät
nicht auf das Bullauge
lehnen.
Wichtig!
Falls Sie das Gerät auf einen
Teppich oder Teppichboden
aufstellen, achten Sie darauf,
daß die Lufteinlässe am
Boden des Gerätes nicht
verstopft werden.
● Stets, wie auf der
Zeichnung dargestellt, zu
zweit anheben.
● Bei eventuellen Defekten
und Fehlfunktionen das Gerät
abschalten, die Wasserzufuhr
unterbrechen und die
Waschmaschine nicht
gewaltsam öffnen. Bei
anfallenden Reparaturen
wenden Sie sich bitte
ausschließlich an die
Kundendienststelle der Firma
Candy und bestehen Sie auf
die Verwendung von
Originalersatzteilen. Die
Nichtbeachtung der o.a.
Vorschriften kann zur
Beeinträchtigung der Geräte
sicherheit führen.
mauvais fonctionnement
éteindre la machine, fermer
le robinet d’alimentation
d’eau et ne pas toucher à la
machine. Pour toute
réparation adressez-vous
exclusivement à un centre
d’assistance technique
Candy en demandant des
pièces de rechange
certifiées constructeur. Le fait
de ne pas respecter les
indications susmentionnées
peut compromettre la
sécurité de l’appareil.
● Wenn das Gerät einmal
ausgedient hat, entsorgen Sie
es bitte ordnungsgemäß über
Ihren Fachhändler oder die
kommunalen
Entsorgungseinrichtungen.
● Si le remplacement du
● Sollte das Netzkabel
câble d’alimentation s’avère
nécessaire, il devra être
remplacé par un câble
special fourni par le service
après-vente.
beschädigt sein, muß dieses
mit dem speziellen Netzkabel
ersetzt werden, das vom
Gias-Kundendienst zur
Verfügung gestellt werden
kann.
13
NL
HOOFDSTUK 4
PL
HU
ROZDZIAÄ 4
4. FEJEZET
DE
FR
CHAPITRE 4
KAPITEL 4
54 cm
85 cm
60 cm
14
CAPACITEIT DROOG
WASGOED
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
kg
6
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
CAPACITE DE LINGE
SEC
FASSUNGSVERMÖGEN
TROCKENWÄSCHE
NORMAAL WATER NIVEAU
NORMÁL VÍZSZINT
l
8÷15
POZIOM NORMALNY
WODY
EAU NIVEAU NORMAL
WASSERSTAND NORMAL.
AANSLUITWAARDE
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
W
2150
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
PUISSANCE
ABSORBEE
GESAMTANSCHLUßWERT
ENERGIEVER BRUIK
(PROGR. 2)
ENERGIAFOGYASZTÁS
(2. PROGRAM)
kWh
1,75
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 2)
CONSOMMATION ENERGIE
(PROG. 2)
ENERGIEVERBRAUCH
(PROGR. 2)
STROOMSTERKTE VAN DE
ZEKERING
BIZTOSÍTÉK
A
10
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
AMPERAGE
ABSICHERUNG
CENTRIFUGE
(t/min.)
CENTRIFUGÁLÁS, fordulat/perc
Giri/min.
1600
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min.)
ESSORAGE (Tours/min.)
SCHLEUDERDREHZAHL
(U/Min.)
DRUK HYDRAULISCHE POMP
VÍZNYOMÁS
MPa
min. 0,05
max. 0,8
CIÉNIENIE WODY W SIECI
PRESSION DANS
L’INSTALLATION HYDRAULIQUE
WASSERDRUCK
NETSPANNING
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
V
230
NAPIËCIE ZASILANIA
TENSION
SPANNUNG
15
NL
HOOFDSTUK 5
IN ELKAAR ZETTEN
EN INSTALLEREN
Breng de machine zonder
de onderkant van de
verpakking dicht bij de
plaats waar hij komt te
staan.
Knip het ringetje waarmee
de slang en de snoer vast zit
door.
Draai de middelste schroef
(A) los; draai de vier
schroeven aan de zijkant (B)
los en verwijder het
dwarsstuk (C).
Houd het apparaat schuin
naar voren, verwijder de
plastic zakken en haal
voorzichtig de twee
polystyreen blokken aan de
zijkanten eraf door ze naar
beneden te trekke
HU
5. FEJEZET
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a
végleges felállítási helyére.
Vágja el a csŒtartó
szalagokat. Csavarozza ki a
középsŒ csavart (A);
csavarozza ki a 4 oldalsó
csavart (B) és vegye le a
kereszttartót (C).
Döntse elŒre a gépet, és
lefelé húzva vegye ki a
kétoldalt lévŒ két polisztirol
blokkot tartalmazó
mıanyag zsákokat. Nyomja
be a dugót a nyílásba (a
dugó a kezelési utasításhoz
mellékelt borítékban
található).
Stop de afsluitdopjes in de
gaatjes (deze bevinden zich
in de bijgeleverde
enveloppe).
WAARSCHUWING:
ZORG ERVOOR DAT HET
VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET BEREIK
VAN KINDEREN BLIJFT
OMDAT DAT GEVAAR
KAN OPLEVEREN.
16
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
PL
DE
FR
ROZDZIAÄ 5
CHAPITRE 5
KAPITEL 5
INSTALACJA
PRALKI
MISE EN PLACE
INSTALLATION
INBETRIEBNAHME
INSTALLATION
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Placer la machine sur le lieu
d’utilisation sans le socle
d’emballage.
Przeciåç taémy
przytrzymujåce wëãe i
przewody.
Couper les colliers
serre-tubes
Wykrëciç érodkowå érubë
A), 4 boczne (B
B) po czym
(A
zdemontowaç blokadë.
Dévisser la vis centrale (A);
dévisser les 4 vis latérales (B)
et enlever l’axe (C).
Pochyliç pralkë do przodu i
wyciågnåç dwie wkäadki
styropianowe.
Incliner la machine en avant
et enlever les sachets en
plastique qui contennent les
2 arrêts en polystyrène qui
se trouvent sur les 2 côtés en
tirant vers le bas.
Zatkaj otwór w tylnym
panelu zatyczkå
dostarczonå wraz z pralkå.
Refermer le trou en utilisant
le bouchon qui se trouvè
dans le sachet “instructions”.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
ATTENTION:
NE PAS LAISSER À LA
PORTÉE DES ENFANTS
DES ELEMENTS
D’EMBALLAGE QUI
PEUVENT CAUSER DES
RISQUES.
Gerät ohne
Verpackungsunterteil in die
Nähe des Aufstellungsortes
bringen.
Lösen Sie die Klammern der
Schlauchbefestigung.
Schrauben Sie die
Mittelschraube (A) und die 4
Seitenschrauben (B) ab und
entfernen Sie die
Transportquerstrebe (C).
Neigen Sie das Gerät nach
vorne. Ziehen Sie die
Plastiktüten, die 2 StyroporStangen enthalten, nach
unten heraus.
Schließen Sie die Öffnung mit
Hilfe des Stöpsels (der im
Beipack mitgeliefert wird).
ACHTUNG:
DIE VERPACKUNG IST IN
DEN HÄNDEN VON
KINDERN EINE
GEFAHRENQUELLE. BITTE
ENTSORGEN SIE DAS
VERPACKUNGSMATERIAL
ORDNUNGSGEMÄß.
17
NL
Bevestig het geribbelde
materiaal op de bodem,
zoal op de figuur.
Verbind de
watertoevoerslang met de
waterkraan.
Het apparaat moet
aangesloten worden aan
de waterkraan met behulp
van de watertoevoerslang.
Maak gebruik van de
nieuwe watertoevoerslang,
gebruik niet de oude!
BELANGRIJK:
DRAAI DE WATERKRAAN
NIET OPEN
Zet de wasmachine dicht
tegen de muur aan.
Let er op dat er geen
bochten of vernauwingen in
de buis zitten.
Het is het beste om de
afvoerslang aan te sluiten
op een vaste afvoer met
een doorsnee die groter is
dan die van de afvoerslang
en op een hoogte van
minstens 50 cm.
Gebruik zonodig de
bligeleverde slanggeleider.
HU
PL
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni. A
régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
FONTOS! NE NYISSA KI
EZZEL EGYIDEJÙLEG A
CSAPOT.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Állítsa a mosógépet a fal
mellé. Akassza a kifolyócsövet
a kád peremére úgy, hogy a
csΠne tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg. Ennél jobb
megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix
elvezetŒ nyílásra
csatlakoztatja, amelynek az
átmérŒje nagyobb a
kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm
magasságban van.
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç
usztywniajåcego kolanka,
dostarczonego w komplecie
wraz z pralkå.
DE
FR
Appliquer la feuille
supplémentaire sur le fond
comme dans la figure.
Raccorder le tube de l’eau
aux robinets.
L'appareil doit être relié à
l'arrivée d'eau exlusivement
avec les tuyaux fournis .
Ne pas réutiliser les anciens
tuyaux.
ATTENTION:
NE PAS OUVRIR LE
ROBINET
Approcher la machine
contre le mur en faisant
attention à ce que le tuyau
n’ait ni coudes ni
étranglements.
Raccorder le tuyau de
vidange au rebord de la
baignoire ou, mieux encore,
à un dispositif fixe
d’évacuation, hauteur mini.
50 cm et de diamètre
supérieur au tuyau de la
machine à laver.
En cas de besoin, utiliser le
coude rigide livré avec la
machine.
18
Den Zulaufschlauch an den
Wasserhahn anschließen.
Das Gerät muß an die
Wasserversorgung mit neuen
Schläuchen angeschlossen
werden.
Alte Schläuche dürfen nicht
wiederverwendet werden.
ACHTUNG:
WASSERHAHN NOCH
NICHT ÖFFNEN.
Die Waschmaschine an die
Wand rücken, darauf
achten, daß dabei der
Schlauch nicht verkrümmt
oder eingeengt wird.
Ablaufschlauch am
Wannenrand
befestigen, oder an einem
festen Abfluß von
mindestens 50 cm Höhe
anbringen, dessen
Durchmesser größer ist als
der des
Waschmaschinenschlauchs.
Falls erforderlich den
mitgelieferten starren
Rohrbogen benutzen.
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
Befestigen Sie die gewellte
Bodenplatte wie in der
Abbildung dargestellt.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
NL
PL
HU
FR
DE
Zet de machine waterpas
door middel van de
voorvoetjes.
Használja a mellékelt
mıanyag csŒtoldatot.
A gép vízszintbe állításához
használja az elülsŒ lábakat.
Wypoziomowaç pralkë
manipulujåc jej przednimi
nóãkami.
Mettre la machine avec les
pieds avant.
Ausrichten der Maschine
über die vorderen
Verstellfüße
a) Kontra moer losdraaien
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával
megegyezŒ irányban
(jobbra), hogy szabaddá
váljon a lábszabályozó
csavar.
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
a) Tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre
l’écrou de façon à
dévérouiller la vis du pied.
a) Kontermuttern im
Uhrzeigersinn lösen.
b) Apparaatwaterpas
zetten m.b.v. verstelbare
voeten (maak eventueel
gebruik van een waterpas)
b) A készülék
megemeléséhez vagy
lesüllyesztéséhez forgassa el
a lábat, amíg az stabilan
meg nem áll a padlón.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby
uzyskaç doskonaäe
przyleganie do podäoãa.
b) Tourner le pied et le faire
monter ou descendre
jusqu’à obtenir une parfaite
adhérence au sol.
b) Standfuß einregulieren, bis
das Gerät genau
ausgerichtet ist (möglichst
mit der Wasserwaage
justieren!).
c) Kontra moer weer
vastdraaien.
c) Rögzítse a lábat a
megfelelΠhelyzetben az
anya óramutató járásával
ellentétes irányban (balra)
csavarásával, amíg az neki
nem feszül a gép aljának.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
c) Enfin bloquer le pied en
revissant l’écrou dans le sens
inverse des aiguilles d’une
montre et le faire adhérer au
fond de la machine.
c) Kontermuttern (gegen
den Uhrzeigersinn) festziehen.
Upewnij sië, ãe przycisk
wäåczajåcy pralkë (C) nie
jest wciéniëty.
Vérifier que le bouton
Marche/Arrêt (C) ne soit pas
enfoncé.
Upewnij sië, ãe wszystkie
pokrëtäa så ustawione w
pozycji „0”, a drzwiczki pralki
så zamkniëte.
Vérifier que toutes les
manettes soient sur la
position “0” et que le hublot
soit fermé.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
Brancher la prise.
Sicherstellen, daß alle
Schalter auf “0” stehen, und
das Bullauge geschlossen ist.
Po zainstalowaniu,
urzådzenie naleãy ustawiç w
pozycji zapewniajåcej
swobodny dostëp do
kontaktu (wtyczki).
Une fois l'appareil installé, la
prise électrique doit rester
accessible.
Stecker einstecken.
A
B
C
Zorg er voor dat de
Aan/uit toets (C) niet is
ingedrukt.
Controleer of alle knoppen
op “0” staan en of de vulder
gesloten is.
Steek de stekker in het
stopcontact.
Na installatie, plaatst u het
apparaat zo, het
stopcontact makkelijk
toegangbaar is.
20
Vigyázzon, hogy ne nyomja
meg a Be/Ki gombot (C).
Ügyeljen arra, hogy az összes
gomb a “0” helyzetben
legyen, és az ajtó be legyen
zárva.
Dugja be a csatlakozódugót.
A telepítés után a készüléket
úgy kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó
hozzáférhetŒ legyen.
Wichtig: Sollte das Gerät auf
einen Sockel aufgestellt
werden, ist es durch eine
Sockelbefestigung zu sichern.
Erkundigen Sie sich bitte
hierfür im Fachhandel.
Der Hersteller haftet nicht für
unsachgemäße Aufstellung
und Installation.
Sicherstellen, daß die StartStop-Taste (C) nicht gedrückt
ist.
Nach der Installation muß der
Anschluß zugänglich sein.
21
NL
HU
HOOFDSTUK 6
PL
6. FEJEZET
I
A
C DE
FR
DE
ROZDZIAÄ 6
CHAPITRE 6
KAPITEL 6
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
COMMANDES
BEDIENUNGSELEMENTE
L
G
B
BEDIENINGSPANEEL
KEZELÃSZERVEK
Wasmiddelbakje
Mosószertároló fiók
A
Szuflada na proszek
Bacs à produits
Waschmittelbehälter
Deurgreep
Ajtó nyitó fogantyú
B
Otwieranie drzwiczek
Poignée d’ ouverture du
hublot
Griff Türöffnung
Aan/uit Toets
Be/Ki gomb
C
Przycisk wäåczajåcy/
wyäåczajåcy
Touche marche/arrêt
Start/Stop Taste
Toets Super Snelprogramma
“Szuper gyors” gomb
D
Przycisk super szybkiego
prania
Touche Super rapide
Taste Super-Schnell
“Extra spoelen” toets
“Szuperöblítés” gomb
E
Przycisk dodatkowego
päukania
Touche super rinçage
Taste extraspülen
Knop instellen temperatuur
wasprogramma
Mosási hŒfokszabályozó
gomb
I
Pokrëtäo regulacji
temperatury prania
Manette de réglage de
température de lavage
Temperaturwahlschalter
Programmaknop wassen
A mosóprogramok
kapcsolóóra-beállító gombja
L
Pokrëtäo programatora
Manette des programmes de
lavage
Waschprogrammwahlschalter
Licht bij gesloten deur
“ajtó zárva” visszajelzŒ fény
G
Kontrolka blokady drzwiczek
Voyant Hublot sécurise
Türveschluß-Anzeige
22
23
NL
BEDIENINGSPANEEL
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
DEURGREEP
AJTÓ NYITÓ FOGANTYÚ
Om de vuldeur te openen
handel zoals bijgaande
tehening aangeeft.
Ahhoz hogy ki tudja nyitni az
ajtót, forgassa a fogantyút az
ábrának megfelelŒen.
BELANGRIJK:
EEN SPECIALE
VEILIGHEIDSVERGRENDELING ZORGT
ERVOOR DAT DE
VULDEUR NA AFLOOP
VAN HET
WASPROGRAMMA
NIET OPEN KAN.
WACHT NA HET
CENTRIFUGEREN NOG
2 MINUTEN VOOR U DE
VULDEUR OPENT.
AJTÓNYITÓ GOMB
FONTOS! A
MOSÁS/CENTRIFUGÁLÁS
VÉGÉN EGY SPECIÁLIS
BIZTONSÁGI
BERENDEZÉS
AKADÁLYOZZA MEG AZ
AJTÓ KINYITÁSÁT. A
CENTRIFUGÁLÁS
BEFEJEZÉSEKOR VÁRJON
2 PERCET AZ AJTÓ
KINYITÁSA ELÃTT.
LICHT BIJ GESLOTEN DEUR
“AJTÓ ZÁRVA”
VISSZAJELZÃ FÉNY
Het licht dat aan geeft dat
de deur gesloten is, brandt
wanneer de deur gesloten is
(alleen als de aan/uit knop
ingedrukt is). Aan het eind
van het programma zal het
lampje uit gaan en in het
mogelijk het apparaat uit te
schakelen en de deur te
openen.
Az “ajtó zárva” visszajelzŒ
lámpa világít, amikor az ajtó
teljesen be van zárva
(csak azután, hogy a
be/kikapcsoló gomb meg
lett nyomva). Csak akkor
lehet az ajtót kinyitni, ha a
ciklus végén, a lámpa
elalszik.
AAN/UIT TOETS
BE/KI GOMB
24
PL
HU
B
2 min.
N
DE
OPIS ELEMENTÓW
PANELU
STEROWANIA
DESCRIPTION DES
COMMANDES
BESCHREIBUNG DER
BEDIENELEMENTE
OTWIERANIE DRZWICZEK
POIGNEE D’OUVERTURE DU
HUBLOT
GRIFF TÜRÖFFNUNG
Aby otworzyç drzwiczki
naleãy odciågnåç råczkë
tak jak pokazano na
rysunku.
Pour ouvrir le hublot,
actionner la poignée en
faisant levier comme
indiqué dans la figure.
Um die Tür zu öffnen, drücken
Sie auf dem Griff, wie in der
Zeichnung abgebildet.
UWAGA:
SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJÅCY
UNIEMOÃLIWIA
OTWARCIE DRZWICZEK
NATYCHMIAST PO
ZAKOÑCZENIU PRANIA,
JEÉLI CYKL PRANIA
ZOSTAÄ PRZERWANY LUB
PO ZAKOÑCZENIU
CYKLU WIROWANIA. PO
WYÄÅCZENIU
URZÅDZENIA, NALEÃY
ODCZEKAÇ 2 MINUTY
PRZED OTWARCIEM
DRZWICZEK.
KONTROLKA BLOKADY
DRZWICZEK
Po w∏àczeniu pralki
przyciskiem ON/OFF , jeÊli
drzwiczki sà prawid∏owo
zamkni´te, zapali sie
kontrolka blokady drzwiczek.
C
FR
PRZYCISK WÄÅCZAJÅCY/
WYÄÅCZAJÅCY
ATTENTION:
UN DISPOSITIF SPECIAL
DE SECURITE EMPECHE
L’OUVERTURE
IMMEDIATE DU HUBLOT
A LA FIN DU LAVAGE, A
L’INTERRUPTION DE
CELUI-CI ET A LA FIN DE
LA PHASE D’ESSORAGE.
APRES AVOIR
DESENCLENCHE LA
TOUCHE
MARCHE/ARRET,
ATTENDRE 2 MINUTES
AVANT D’OUVRIR LE
HUBLOT.
WICHTIG:
EINE SICHERHEITSVORRICHTUNG
VERHINDERT DIE
SOFORTIGE ÖFFNUNG
DER TÜR AM ENDE DES
WASCHGANGS, ODER
WENN DER
WASCHZYKLUS
UNTERBROCHEN WIRD,
UND AM ENDE DER
SCHLEUDERPHASE.
DRÜCKEN SIE DIE TASTE
EIN/AUS UND WARTEN
SIE 2 MINUTEN, BEVOR
SIE DIE TÜR ÖFFNEN.
VOYANT HUBLOT SÉCURISE
TÜRVERSCHLUß-ANZEIGE
Cet voyant est allumé de
que l’hublot est
correctement fermé et la
touche marche/pause
sélectionné.
Vous pouvez éteignez votre
lave linge et ouvrir l' hublot
des que le voyant est éteint.
Wenn die Tür vollständig
geschlossen ist
(und das Gerät eingeschaltet
ist) erleuchtet die
Türverschlußanzeige.
Am Ende desProgrammes,
wenn die Türverriegelung
deaktiviert wird, erlischt die
Anzeige. Sie können das
Gerät jetzt ausschalten und
die Tür öffnen.
TOUCHE MARCHE/ARRET
START/STOP TASTE
25
NL
TOETS SUPER
SNELPROGRAMMA
Door het indrukken van deze
toets wordt de duur van het
wasprogramma
gereduceerd tot maximaal
50 minuten afhankelijk van
het geselecteerde
programma en de
temperatuur. De toets voor
het super snelprogramma
kan worden gebruikt bij een
waslading van 1 tot 6 kg.
(Deze optie kan alleen
gebruikt worden bij katoen
en synthetische
programma’s).
A gomb lenyomásakor – a
kiválasztott programtól és
hmmérséklettll függeen – a
mosóprogram idttartama
legfeljebb 50 percre
csökken.
A „SZUPER GYORS” gomb
1-6 kg-os ruhaadagokhoz
használható.
Door deze toets in te
drukken wordt er bij elke
spoeling meer water
toegevoegd of een extra
spoeling toegevoegd. Dit is
vooral belangrijk voor
mensen met een gevoelige
huid.
A kiválasztott programtól
függŒen ez a funkció egy
extra öblítést, vagy több
öblítŒvíz felvételét teszi
lehetŒvé.
Ez különösen az érzékeny
bŒrıek számára fontos,
hogy a
mosószermaradványok ne
okozzanak bŒrirritációt.
KNOP INSTELLEN TEMPERATUUR
WASPROGRAMMA
MOSÁSI HOFOKSZABÁLYOZÓ
GOMB
De wasprogramma’s geven
de maximum temperatuur
aan die voor elk soort
wasgoed geadviseerd wordt.
BIJ OVERSCHRIJDING
VAN DEZE TEMP. WORDT
AUTOMATISCH DE
GEADVISEERDE TEMP.
AANGEHOUDEN.
D
(A gomb csak pamuthoz és
szintetikus anyagokhoz
használható).
“SZUPERÖBLÍTÉS” gomb
Met deze knop is het
mogelijk de gewenste
temperatuur voor het
wasprogramma in te stellen.
26
„SZUPER GYORS” GOMB
TOETS “EXTRA SPOELEN”
DRAAIT IN BEIDE
RICHTINGEN
PL
HU
I
TOUCHE SUPER RAPIDE
TASTE SUPER-SCHNELL
Wciéniëcie tego przycisku
powoduje zredukowanie
czasu prania do max. 50
minut w zaleãnoéci od
wybranego programu i
temperatury. Przycisk super
szybkiego prania moãe byç
uãyty do prania äadunku od
1 do 6 kg.
En actionnant cette touche,
la durée du cycle de lavage
est réduite de 50 minutes, au
maximum, en fonction du
programme et de la
température sélectionnés.
Durch Drücken dieser Taste
reduziert sich die
Waschdauer des
Waschprogrammes um bis
zu 50 Minuten, je nach
Programm und eingestellter
Temperatur. Die Taste SuperSchnell kann bei
Waschladungen von 1 bis
6 kg eingesetzt werden.
(Diese Funktion kann nur für
Baumwolle und Synthetik
Programme benutzt
werden).
Cette touche peut être
actionnée pour laver des
charges de linge de 1 à 6 kg.
(Cette touche est active
seulement pour les
programmes coton et
synthétiques).
PRZYCISK DODATKOWEGO
PÄUKANIA
TOUCHE SUPER RINÇAGE
TASTE EXTRASPÜLEN
WciÊni´cie tego przycisku,
zale˝nie od wybranego
programu powoduje
zwi´kszenie iloÊci wody
podczas cyklów p∏ukania
lub dodaje jeszcze jedno
p∏ukanie.
Funkcja ta jest szczególnie
waãna dla ludzi z bardzo
wra˝liwà skórà.
Selon le programme
sélectionné, cette touche
permet soit d’obtenir des
rinçages avec une quantité
d’eau plus importante, soit une
phase de rinçage
supplémentaire.Appuyer sur la
touche “SUPER RINÇAGE” pour
éliminer le moindre résidu de
lessive sur les tissus. Cette
opération est importante pour
les personnes ayant la peau
délicate.
Mit dieser Taste wird zum
Spülen mehr Wasser
verwendet oder ein
zusätzlicher Spülgang
zugefügt.
Dies ist besonders wichtig für
Personen mit empfindlicher
oder allergischer Haut.
POKRËTÄO REGULACJI
TEMPERATURY PRANIA
MANETTE DE REGLAGE DE LA
TEMPERATURE DE LAVAGE
TEMPERATURWAHLSCHALTER
KÉT IRÁNYBAN FOROG
POKRËTÄO TO MOÃE
OBRACAÇ SIË W
OBYDWU KIERUNKACH
Ezzel a gombbal csak
csökkenteni lehet a mosási
ciklus homérsékletét. A
programtáblázat az egyes
mosási típusokhoz javasolt
maximális homérsékletet
jelzi.
Pokrëtäo to pozwala
zmniejszyç, lecz nie
zwiëkszyç temperaturë
danego programu prania.
Tabela programów podaje
maksymalnå temperaturë
zalecanå dla kaãdego typu
prania.
FIGYELMEZTETÉS: EZT A
HOMÉRSÉKLETI ÉRTÉKET
SOHASEM SZABAD
TÚLLÉPNI.
DE
PRZYCISK SUPER SZYBKIEGO
PRANIA
Ten przycisk mo˝e byç
wykorzystany przy
programach: bawe∏na i
tkaniny mieszane.
E
FR
UWAGA: TEMPERATURY
TEJ NIE WOLNO W
ÃADNYM PRZYPADKU
PRZEKRACZAÇ
ELLE PEUT TOURNER
DANS LES DEUX SENS
Cette machine à laver est
pourvue de ce dispositif pour
déterminer la température
de lavage désirée.
Le tableau des programmes
de lavage indique la
température maxi. conseillée
pour ce type de lavage.
ATTENTION! NE JAMAIS
LA DEPASSER
KANN IN BEIDE
RICHTUNGEN GEDREHT
WERDEN.
Der Thermostat dient zur
Einstellung der gewünschten
Waschtemperatur.
In der Programmtabelle
finden Sie die jeweils
empfohlenen
Höchsttemperaturen für die
einzelnen
Waschprogramme.
ACHTUNG: HÖCHSTTEMPERATUR NICHT
ÜBERSCHREITEN!
27
NL
KNOP WASPROGRAMMA’S
BELANGRIJK:
DRAAI DE KNOP ALTIJD
MET DE KLOK MEE,
NOOIT TEGEN DE KLOK
IN. DRUK DE “AAN”
TOETS (C) NIET IN
VOORDAT HET
PROGRAMMA IS
INGESTELD.
Het overzicht geeft de
wasprogramma’s aan op
grond van het gekozen
nummer of symbool.
BELANGRIJK: ZODRA HET
PROGRAMMA IS
GESTART KAN DE
SELECTIE ALLEEN
VERANDERD WORDEN
DOOR HET INDRUKKEN
VAN DE STARTKNOP. DAN
KUNT U HET
PROGRAMMA WIJZIGEN
EN OPNIEUW OPSTARTEN
DOOR DE STARTKNOP IN
TE DRUKKEN. DOET U DIT
ZONDER DE STARTKNOP
IN TE DRUKKEN, ZAL HET
PROGRAMMA
TERUGKEREN NAAR HET
STARTPROGRAMMA.
28
PL
HU
A MOSÓPROGRAMOK
KAPCSOLÓÓRA-BEÁLLÍTÓ
GOMBJA
POKRËTÄO
PROGRAMATORA
PRANIA
L
UWAGA:
NIGDY NIE WOLNO
PRZEKRËCAÇ POKRËTÄA
PROGRAMATORA W
KIERUNKU PRZECIWNYM
DO RUCHU
WSKAZÓWEK ZEGARA:
POKRËTÄEM NALEÃY TW
KIERUNKU RUCHU
WSKAZÓWEK ZEGARA I
NIGDY NIE NALEÃY
WCISKAÇ PRZYCISKU
WÄÅCZANIA (C) PRZED
WYBRANIEM
PROGRAMU.
FONTOS! A GOMBOT
AZ ÓRAMUTATÓ
JÁRÁSÁVAL ELLENKEZÃ
IRÁNYBAN (BALRA)
SOHA, HANEM MINDIG
CSAK JOBBRA SZABAD
FORGATNI. A
PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ELÃTT
NE NYOMJA MEG A
“BE” GOMBOT (C).
A táblázat a kiválasztott
szám vagy szimbólum
alapján ismerteti a
mosóprogramot.
FONTOS: HA MÁR EGY
ELINDÍTOTT
PROGRAMOT KELL
MEGVÁLTOZTATNI,
AKKOR A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB ELFORDÍTÁSA
ELÃTT CÉLSZERÙ A
KÉSZÜLÉKET A BE/KI
GOMBBAL
KIKAPCSOLNI,
ELLENKEZÃ ESETBEN A
KÉSZÜLÉK NÉHÁNY
PERC ELTELTÉVEL
AUTOMATIKUSAN
VISSZAÁLLÍTJA A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT A KIINDULÁSI
HELYZETBE.
Tabele pokazujå, któremu
programowi prania
odpowiadajå wybrane
numery i symbole.
OK
WA˚NE: W PRZYPADKU
KONIECZNOÂCI
ZMIANY JU˚
URUCHOMIONEGO
PROGRAMU,
ZALECAMY PRZED
ZMIANÑ PO¸O˚ENIA
PROGRAMATORA
WY¸ÑCZYÅ PRALK¢
WCISKAJÑC PRZYCISK
ON/OFF. W
PRZECIWNYM RAZIE
PRALKA PO KILKU
MINUTACH
AUTOMATYCZNIE
USTAWI SI¢ W POZYCJI
POCZÑTKOWEJ.
FR
DE
MANETTE DES PROGRAMMES
DE LAVAGE
PROGRAMMWAHLSCHALTER
ATTENTION:
NE JAMAIS FAIRE
TOURNER LA POIGNEE
DANS LE SENS
CONTRAIRE A CELUI DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE: TOURNER LA
POIGNEE EN SENS
HORAIRE ET NE JAMAIS
APPUYER SUR LA
TOUCHE DE MARCHE (C)
AVANT D’AVOIR
EFFECTUE LA SELECTION
DU PROGRAMME.
ACHTUNG:
DIESEN SCHALTER
NIEMALS GEGEN DEN
SONDERN IMMER IM
UHRZEIGERSINN
DREHEN UND DIE
“START” TASTE (C) ERST
NACH DER
EINSTELLUNG DES
GEWÜNSCHTEN
PROGRAMMES
DRÜCKEN.
Les tableaux indiquent quel
est le programme de lavage
selon le numéro ou le
symbole choisi.
IMPORTANT :
AU CAS OU VOUS
SELECTIONNEZ UN
PROGRAMME NON
DESIRE : POUR LE
MODIFIER, APPUYEZ SUR
LA TOUCHE
MARCHE/ARRET AVANT
DE SELECTIONNER UN
AUTRE PROGRAMME,
SINON VOTRE LAVE-LINGE
REPRENDRA
AUTOMATIQUEMENT LE
PROGRAMME
INITIALEMENT CHOISI.
Die Tabellen beschreiben die
einzelnen Programme
anhand von Nummern oder
Symbolen.
WICHTIG: DEM BEI
PROGRAMMÄNDERUNG
NACH START DES
PROGRAMMS, IST DAS
GERÄT AM EIN/AUS SCHALTER
AUSZUSCHALTEN.
ANSCHLIEßEND NEUES
PROGRAMM WÄHLEN.
WENN SIE DAS GERÄT
NICHT VORHER
AUSSCHALTEN GEHT DER
PROGRAMMWÄHLER
AUTOMATISCH IN DIE
URSPRÜNGLICHE
POSITION.
29
NL
HOOFDSTUK 7
WASMIDDELBAKJE
bestaat uit 4 afzonderlijke
vakjes:
- Het eerste “I” is voor een
voorwasmiddel of voor
het 32 minuten
programma.
- Het tweede II voor het
hoofdwasmiddel.
Voor vloeibare wasmiddelen
het bijgeleverde zeep bakje
gebruiken en plaatsen zoals
aangegeven op de
tekening.
BELANGRIJK:
U DIENT ER REKENING
MEE TE HOUDEN DAT
SOMMIGE
WASMIDDELEN MOEILIJK
TE VERWIJDEREN ZIJN. IN
DAT GEVAL RADEN WIJ U
AAN OM EEN
WASBOLLETJE IN DE
TROMMEL TE
GEBRUIKEN.
- Het derde
is voor
een bleekmiddel
BELANGRIJK:
HET DERDE EN VIERDE
VAKJE ZIJN ALLEEN
BESTEMD VOOR
VLOEIBARE STOFFEN.
HU
PL
7. FEJEZET
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
A mosószertároló fiók 4 rekeszre
oszlik:
- Az elsŒ “I” jelı rekesz az
elŒmosószer vagy 32 perces
gyors programhoz szükséges
mosószer tárolására szolgál.
- A második a fŒmosáshoz
használatos mosószert
tartalmazza. A folyékony
mosószerekhez speciális
tartály
áll rendelkezésre. Ez az ábrán
látható módon helyezhetŒ be
a fiókba.
FONTOS! NE
FELEDKEZZEN MEG
ARRÓL, HOGY
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET NEHÉZ
ELTÁVOLÍTANI. EBBEN AZ
ESETBEN AZT
JAVASOLJUK, HOGY EGY
SPECIÁLIS TARTÁLYT
HASZNÁLJON A DOB
BELSEJÉBEN.
- A harmadik az öblítŒszert
tartalmazza. cl
FONTOS! A HARMADIK ÉS
A NEGYEDIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY SZERT
SZABAD ÖNTENI.
✿
- Het vierde
is voor
speciale toevoegingen,
verzachters,
geurmiddelen, stijfsel,
bleekwater, enz.
30
ROZDZIAÄ 7
CHAPITRE 7
KAPITEL 7
SZUFLADA NA
PROSZEK
TIROIR A LESSIVE
WASCHMITTELBEHÄLTER
Szuflada na proszek jest
podzielona na 4 przegródki:
Le tiroir à lessive est divisé en
4 petits bacs:
Der Waschmittelbehälter ist in
vier Fächer unterteilt.
- przeznaczona “I” jest na
Êrodek do prania
wst´pnego lub na Êrodek
pioràcy do programu
szybkiego prania,
trwajàcego 32 minuty.
- Druga przegródka II jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
cl
✿
- le compartiment "I" a
été conçu pour la
lessive du prélavage et
pour le programme 32
minutes.
- le deuxième II sert pour
les produits de lavage
Uãywajåc érodków päynnych
moãna skorzystaç ze
specjalnego pojemniczka
doäåczonego do pralki, kt ry
moãna wäoãyç do szuflady
(patrz rysunek).
Pour les produits liquides il
faut utiliser le bac special
fourni avec l’appareil et
l’introduire dans le bac (voir
dessin).
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓRE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI
ATTENTION:
NOUS RAPPELONS QUE
CERTAINS PRODUITS
SONT DES DIFFICULTES A
ETRE EVACUES; DANS
CE CAS NOUS VOUS
CONSEILLONS D’UTILISER
LE GODET QUI VA
DIRECTEMENT DANS LE
TAMBOUR.
cl
- trzecia
przegródka
szuflady jest
przeznaczona na
wybielacz
UWAGA:
TRZECIA I CZWARTA
PRZEGRÓDKA
PRZEZNACZONE SÅ
WYÄÅCZNIE NA
PRODUKTY PÄYNNE
✿
A negyedik speciális
adalékokat, lágyítószereket,
parfümöket, keményítŒt,
fehérítŒt stb. tartalmaz.
DE
FR
- czwarta
przegródka
jest przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- le troisième
sert pour
le produit blanchissant
(eau de javel)
ATTENTION:
DANS LE TROISIEME ET LE
QUATRIEME BAC
N’INTRODUIRE QUE DES
PRODUITS LIQUIDES.
✿
- le quatrième
sert
pour des additifs
spéciaux: adoucisseurs,
parfums, amidon,
produits pour l’azurage,
etc.
- Das erste, mit “I” markiert
ist für die Vorwäsche bzw.
für das 32 Minuten
Schnellprogramm
- das zweite II für das
Hauptwaschmittel
Für Flüssigwaschmittel
benutzen Sie bitte den
beiliegenden Einsatz, der wie
abgebildet in die
Waschmittelschublade
einzusetzen ist.
ACHTUNG:
BEKANNTLICH LASSEN
SICH EINIGE
WASCHMITTEL SCHWER
EINSPÜLEN, IN SOLCHEN
FÄLLEN BENUTZEN SIE
BITTE DIE SPEZIELLEN
BEHÄLTER FÜR DIE
VERWENDUNG DIREKT
IN DER TROMMEL.
- das dritte
Bleichmittel
für
ACHTUNG:
IN DAS DRITTE UND
VIERTE FACH NUR
FLÜSSIGE MITTEL
EINFÜLLEN.
✿
- das vierte
für
spezielle Zusätze wie
Weichspüler, Duftstoffe,
Stärke usw.
31
NL
HOOFDSTUK 8
KIEZEN VAN HET
PROGRAMMA
Voor de verschillende
soorten weefsels en
afhankelijk van de graad
van vervuiling van het
wasgoed heeft de
wasautomaat 3
verschillende hoofdgroepen:
(zie het overzicht van de
wasprogramma’s).
1 Sterke weefsels
Deze programma’s zijn
bestemd om grondig te
wassen. De verschillende
spoelgangen, die tussendoor
gecentrifugeerd worden,
zorgen dat er perfect
gespoeld wordt. Bij de
laatste centrifugegang
wordt het water optimaal
verwijderd.
2 Gemengde en
synthetische weefsels
Dankzij een speciale
trommelbeweging en het
hogere waterniveau wordt
er tijdens de hoofdwas en
de spoeling de beste
resultaten behaald. Er wordt
met een laag toerental
gecentrifugeerd om kreuken
te voorkomen.
3. Gevoelige weefsels, wol
en handwas
Deze groep omvat een serie
verschillende programma’s
die ontwikkeld zijn voor
weefsels die een speciale
behandeling nodig hebben.
- Fijne was voor gevoelige
weefsels
- Een wolwasprogramma
speciaal voor wolwas die in
de machine gewassen mag
worden.
- Handwas voor een zachte
behandeling van weefsels
als waren die met de hand
gewassen
32
HU
8. FEJEZET
PROGRAMVÁLASZTÁS
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 2
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a
következŒk: mosási ciklus, a
ciklus hŒmérséklete és a
ciklus hossza (lásd a
mosóprogramok táblázatát).
1 Nem érzékeny anyagok
A programot alapos
mosáshoz és öblítéshez,
valamint tökéletes öblítést
biztosító centrifugáláshoz
terveztük.
Az utolsó centrifugálás
hatékonyabb vízeltávolítást
eredményez.
2 Kevert és szintetikus
anyagok
A fŒmosás és az öblítés a
dob forgási ritmusának és a
vízszintnek köszönhetŒen
biztosítja a legjobb
eredményeket.
A finom centrifugálás azt
jelenti, hogy a textíliák
kevésbé gyırŒdnek össze.
3. Finom anyagok, gyapjú és
kézi mosás
Ebbe a csoportba jól
elkülöníthetŒ programok
tartoznak, amelyek közül a
különleges kezelést igénylŒ
textíliákat vizsgáljuk meg:
Finom mosás a finom textíliák
mosásához.
Gyapjúmosás kizárólag a
"géppel mosható gyapjú"
mosásához.
Kézi mosás a kézzel mosható
anyagok óvatos kezeléséhez.
PL
FR
DE
ROZDZIAÄ 8
CHAPITRE 8
KAPITEL 8
WYBÓR
PROGRAMU
SELECTION
PROGRAMM/
TEMPERATURWAHL
Pralka posiada trzy róãne
grupy programów
stosowane w zaleãnoéci od
rodzaju materiaäu i jego
stopnia zabrudzenia.
Programy te róãniå sië
rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå
cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
Pour traiter les divers types
de tissus et les différents
degrés de salissures, la
machine a 3 niveaux de
programmes qui se
différencient par le type de
lavage, la température et la
durée (voir le tableau des
programmes de lavage).
Um unterschiedliche Textilien
und Verschmutzungsgrade
optimal behandeln zu
können, bietet Ihnen diese
Waschmaschine 3
Programmtypen an für
unterschiedliche
Waschzyklen, Temperaturen
und Programmdauern. (siehe
Programmtabelle).
1 Materiaäy wytrzymaäe
Programy zostaäy
opracowane w celu
maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
koñcowe wirowanie
zapewnia skuteczne
usuniëcie wody.
2 Materiaäy z wtókien
mieszanych i syntetycznych
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne
odwirowanie zmniejsza
ryzyko pogniecenia pranych
tkanin.
3. Tkaniny delikatne, we∏na i
pranie r´czne.
Grupa ta obejmuje szereg
istotnie ró˝niàcych si´ od
siebie programów, wÊród
nich - przeznaczonych
szczególnie do prania
materia∏ów wymagajàcych
szczególnego traktowania.
Program delikatnego prania
przeznaczony do
delikatnych tkanin. Program
prania we∏ny przeznaczony
do wy∏àcznego stosowania
w odniesieniu do
materia∏ów wykonanych z
„we∏ny nadajàcej si´ do
prania w pralce”. Program
prania r´cznego
przeznaczony do
delikatnego prania tkanin
zazwyczaj pranych r´cznie.
1 Tissus résistants
Les programmes sont
conçus pour optimiser les
résultats de lavage.
Des phases d’essorage qui
garantissent un rinçage
parfait.
2 Tissus mixtes et
synthétiques
Le lavage et le rinçage sont
optìmisés dans les rythmes
de rotation du tambour et
dans les niveaux d’eau.
L’essorage à action délicate
assure une formation de plis
réduite sur les tissus.
3 Tissus délicats, laine et
lavage à la main :
Dans cette zone du
programmateur vous
pouvez sélectionner une
série des programmes
étudiés pour les tissus qui
nécessitent des traitements
particuliers :
- lavage délicat : pour les
tissus très délicats
- lavage laine :
exclusivement pour "laine
lavable en machine"
- lavage main : pour le linge
lavable à la main
1 Unempfindliche Stoffe
Die Programme bieten eine
maximale Reinigung und
jeweils von Schleuderphasen
unterbrochene Spülgänge,
die die optimale Spülung der
Wäsche garantieren. Eine
Abkühlphase, während der
die Temperatur des
Waschwassers langsam
gesenkt wird, sorgt zusätzlich
für maximalen Knitterschutz.
Der abschließende
Schleudergang sichert die
bestmögliche Trocknung.
2 Mischgewebe und
Kunstfasern
Die Hauptwäsche wird durch
die Reversierrhythmen der
Trommel optimiert. Die drei
mit hohem Wasserstand
durchgeführten Spülgänge
sorgen für eine schonende
Behandlung und beste
Ergebnisse.
3. Feinwäsche, Wolle und
Handwäsche
Diese Programme
berücksichtigen die
besondere, unterschiedliche
Behandlung der jeweiligen
Wäsche.
Die Feinwäsche ist für
empfindliche Textilien
geeignet.
Das Wollprogramm ist für
maschinenwaschbare Wolle
geeignet.
Die Handwäsche ist für die
Textilien vorgesehen die das
Symbol Handwäsche tragen.
33
NL
HOOFDSTUK 9
9. FEJEZET
PL
FR
DE
ROZDZIAÄ 9
CHAPITRE 9
KAPITEL 9
DE WEEFSELS
A TERMÉK
PRODUKT
LE PRODUIT
DAS PRODUKT
BELANGRIJK:
Als er zware kleden,
bedspreien andere zware
artikelen worden gewassen is
het aan te bevelen om niet
te centrifugeren.
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy
más nehéz anyagok
mosásakor ne végezzen
centrifugálást.
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
ATTENTION:
si vous devez laver des tapis,
des couvre-lits ou d’autres
pièces lourdes, nous
conseillons de ne pas
essorer.
ACHTUNG:
Wenn Sie Kleinere Läufer,
Tagesdecken oder ähnliche,
schwere Textilien waschen,
sollten Sie auf das
Schleudern verzichten.
Pour laver à la machine des
vêtements et de la lingerie
se reporter à l’étiquette qui
doit mentionner “pure laine
vierge” et l’indication “ne se
feutre pas” ou “peut être
lavé en machine”.
Das Symbol “reine Wolle”
kennzeichnet Kleidung und
Textilien aus Wolle, die für die
Maschinenwäsche geeignet
sind. Darüber hinaus sollten
solche Textilien den Hinweis
“nicht filzend” oder
“waschmaschinenecht”
tragen.
Om wollen kledingstukken
en andere wollen artikelen
met de machine te kunnen
wassen moeten zij een
“Zuiver Scheerwol” etiket
dragen met de vermelding
“Krimpvrij” of “wasbaar in de
machine”
BELANGRIJK:
Bij het uitzoeken van
het wasgoed moet u er
op letten:
- dat er geen metalen
voorwerpen aan of in
het wasgoed zitten
(zoals broches,
veiligheidsspelden,
pennen, munten, etc.);
- dat kussenovertrekken
zijn dichtgeknoopt,
ritssluitingen en haken
dicht zijn, losse ceintuurs
en lange koorden aan
bad-of ochtendjassen
zijn vastgeknoopt;
- dat haken uit de
gordijnen zijn
verwijderd;
- wat er op het etiket van
het kledingstuk staat;
- dat bij het sorteren van
het wasgoed
hardnekkige vlekken
verwijderd moeten
worden met een
speciaal
reinigingsmiddel of met
zeep voordat het
wasgoed wordt
ingeladen.
34
HU
Gyapjúból készült
ruhadarabok vagy más
gyapjútartalmú ruhák csak
akkor moshatók gépben, ha
megtalálható rajtuk a
“Géppel mosható” címke.
FONTOS! A
ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek
fémtárgyak a szennyes
között (pl. brosstık,
biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be
kell gombolni, a
cipzárakat fel kell húzni,
a köntösök laza öveit és
hosszú pántjait össze
kell csomózni;
- a függönykarikákat le
kell venni, és ügyelni
kell az anyagok
címkéire.
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén
ajánlott folttisztítóval el
kell távolítani a mosás
elŒtt.
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez rzamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
ATTENTION:
Au cours de la phase
de sélection vérifier
que:
- aucun objet
métallique ne se
trouve dans le linge à
laver (boucles,
épingles de nourrice,
épingles, monnaie,
etc.);
- les taies d’oreiller
soient boutonnées, les
fermetures à glissière,
les crochets, les oeillets
soient fermés, les
ceintures et les rubans
des robes de chambre
soient noués;
- les anneaux soient
enlevés des rideaux;
- n’oublier pas de lire
attentivement
l’étiquette sur les tissus;
- Si, au cours de la
sélection, vous trouvez
des taches résistantes,
les enlever à l’aide
d’un nettoyant
spécial.
ACHTUNG:
Achten Sie beim
Sortieren der Wäsche
auf folgende Details:
- keine Metallteile (z.B.
Schnallen,
Sicherheitsnadeln,
Anstecknadeln,
Münzen) an oder in der
Wäsche;
- Kissenbezüge
zuknöpfen,
Reißverschlüsse und
Druckknöpfe schließen,
lose Gürtel und Bänder
von Morgenröcken
zuknöpfen;
- Rollen von den
Gardinen entfernen;
- Hinweise auf den
Wäscheetiketten
genauestens
beachten;
- beim Sortieren
auffallende,
hartnäckige Flecken
mit Spezialreiniger oder
geeigneter
Waschpaste
vorbehandeln.
35
NL
HOOFDSTUK 10
MATERIAAL
OVERZICHT VAN PROGRAMMA’S
PROGRAMMA VOOR
PROGRAMMA
KEUZE
TEMPERATUUR
KEUZE
°C
6
1
Tot
90°
6
2
Tot
90°
6
3
4
MAXIMALE
BELADING
kg
STERKE WEEFSELS
Katoen, linnen, jute
Witgoed en voorwas
Katoen, linnen,
kleurecht bontgoed
gemengde weefsels
Normaal witgoed
Katoen
Gemengde weefsels
Bonte was snel
Katoen
Katoen, linnen
Gemengde/
synthetische weefsels
Witgoed,kleurecht bontgoed
(*
❙
❙❙
●
●
Enkele belangrijke opmerkingen:
❀
●
●
●
●
●
Tot
60°
●
●
●
Tot
40°
●
●
●
Bonte was
6
Spoelen
-
-
Laatste spoeling
-
-
Lang centrifugeren
-
-
(*
WASMIDDELBAKJE
●
●
Tot
60°
●
●
Tot
50°
Tot
40°
●
●
●
●
Gemengde weefsels
2
5
Bontgoed
2
6
Acryl
2
7
Spoelen
2
-
●
Laatste spoeling
-
-
●
Kort centrifugeren
-
-
Zeer gevoelige
weefsels
Fijne was
1,5
8
Wol
Synthetische weefsels
(dralon, acryl)
Wolwas dat in de machine
gewassen kan worden
1
9
Handwas
1
10
Spoelen
-
-
●
Laatste spoeling
-
-
●
Kort centrifugeren
-
-
Snel cyclus
2
Hardnekkige vlekken
6
Afpompen
-
Gemengde weefsels van
katoen en synthetisch
Synthetisch (nylon),
Gemengde weefsels
Gemengde, fijne,
synthetische weefsels
Gevoelige,
gemengde/synthetische
weefsels
Wasgoed dat niet
gecentrifugeerd
wordt
36
(*
RAPID
32’
Tot
40°
Tot
40°
Tot
30°
Tot
50°
-
Z
-
●
●
●
●
●
●
Bij sterk vervuild wasgoed wordt een belading van 3 kg
aanbevolen.
In de aangeduide programma’s is automatisch bleken mogelijk
door bleekmiddel in het betreffende wasmiddelbakje te gieten
.
De knop “Instellen temperatuur was programma” maakt het
mogelijk om de temperatuur van een bepaald programma naar
beneden in te stellen, indien nodig. U kunt geen hogere
temperatuur instellen dan het maximum, aangegeven bij het
programma in de programmatabel.
* Programma volgens CENELEC EN 60456.
32 minuten programma
Het 32 minuten programma zorgt voor een complete wascyclus in
ongeveer 30 minuten bij een maximale lading van 2 kg en een
temperatuur tot aan 50°C.
De wastemperatuur kan verlaagd worden door middel van de knop
“Instellen temperatuur was programma”.
De maximaal te gebruiken hoeveelheld wasmiddel staat
aangegeven op het bijgevoegde 32 minuten inzetbakje.
Het wasmiddel moet in het bakje van het voorwasmiddel worden
gedaan (aangegeven met I).
Voor gemengde, synthetische en zeer fijne weefsels die sterk
vervuild zijn kunt u het 32 minuten programma gebruiken als
voorwascyclus. Het wasmiddel moet in het
bakje van het voorwasmiddel worden gedaan (aangegeven met I).
Daarna kunt u het hoofdprogramma selecteren.
Zo krijgt u de beste resultaten met uw nieuwe Candy wasmachine
Om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten behaalt met uw
nieuwe Candy wasmachine, is het belangrijk dat u het juiste
wasmiddel gebruikt voor uw dagelijkse was. Er zijn veel
wasmiddelen op het schap in de supermarkt en een juiste keuze
maken uit het uitgebreide assortiment kan vaak verwarrend zijn.
Bij Candy testen wij regelmatig verschillende soorten wasmiddelen
om te bepalen welke de beste wasresultaten geven in onze
wasmachines. Wij vonden maar een wasmiddel dat voldeed aan
onze scherpe eisen en dat over een grote reeks verschillende
vlekken uitstekend schoon wast en bovendien zorgt voor het
behoud van de stoffen. Daarom kreeg Ariel het officiële Candy
keurmerk.
●
●
VOOR UW NIEUWE WASMACHINE
37
HU
10. FEJEZET
ANYAG
Nem érzékeny anyagok
Pamut, vászon
PROGRAMTÁBLÁZAT
MAX. SÚLY,
kg
PROGRAM
Fehérnemı és elŒmosás
Normál fehérnemı
Pamut, vegyes nem
érzékeny
Gyorsan fakuló
Pamut, vegyes
*)
PROGR.
VÁLASZT
ÁS
HÃM.,
°C
6
1
90°-ig
6
2
90°-ig
MOSÓSZERADAG
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket.
❀
❙
❙❙
●
●
●
●
●
●
●
1) Programok az EN 60456 irányelv szerint.
6
3
60°-ig
●
●
●
Nem gyorsan fakuló
6
4
40°-ig
●
●
●
Pamut
Öblítés
-
-
●
Pamut, vászon
Utolsó öblítés
-
-
●
Hosszú centrifugálás
-
-
Kevert és szintetikus
anyagok
Vegyes, nem érzékeny
anyagok
Vegyes anyagok
*)
2
5
60°-ig
●
●
●
●
●
●
Pamut, kevert textília,
szintetikus
Színes
2
6
50°-ig
Szintetikus (nejlon,
perlon), vegyes pamut
Akril
2
7
40°-ig
Vegyes, finom szintetikus
anyagok
Öblítés
-
-
●
Utolsó öblítés
-
-
●
Rövid centrifugálás
-
-
Finom mosás
1,5
8
40°-ig
●
●
1
9
40°-ig
●
●
1
10
30°-ig
●
●
Finom anyagok
Gyapjú, szintetikus
anyagok
(dralon, akril, trevira)
"GÉPPEL MOSHATÓ" gyapjúáru
Kézi mosás
Öblítés
Vegyes, finom szintetikus
anyagok, gyapjú
Utolsó öblítés
Rövid centrifugálás
Nem centrifugálható
anyagok
38
*)
-
-
●
-
-
●
-
GYORS CIKLUS
2
Szerves eredetı foltok öblítése
6
Csak vízürítés
-
Nagyon piszkos alsónemı esetén maximum 3 kg-os adagot
javasolunk.
A táblázatban szereplŒ programok esetében az automatikus
fehérítés úgy végezhetŒ el, hogy a folyékony fehérítŒt a
mosószertároló fiókba töltjük
.
A hŒmérsékletszabályozó gomb lehetŒvé teszi a mosási
hŒmérséklet csökkentését. Ha például pamutot hideg vízben
szeretne mosni, akkor egyszerıen csak fordítsa el a forgótárcsát a
"csap" szimbólumra.
32 perces gyors program
A 32 perces gyors program körülbelül 30 perc alatt elvégezhetŒ
mosási ciklust tesz lehetŒvé legfeljebb 2 kg-os adaggal és max.
50°C hŒmérsékleten.
A mosási hŒmérséklet a szabályozógombbal (I) csökkenthetŒ.
A maximálisan felhasználható mosószer mennyiségét a csukott,
32 perces mérŒ jelzi.
A mosószert a “32 perces gyors program” rekeszébe (I-vel
jelölve) kell beönteni.
Az erŒsen szennyezett vegyes, szintetikus és nagyon finom
textíliák esetében a fŒmosás elvégzése elŒtt egy elŒmosási ciklus
is beállítható a 32 perces gyors programmal (a mosószert az 1-es
rekeszbe kell betenni).
32’
Rapid
50°-ig
-
Z
●
●
39
PL
ROZDZIAÄ 10
MATERIAÄ
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM DLA MATERIA∏ÓW
MAKS.
ÄADUNEK
(kg)
PROG.
ÉRODEK PIORÅCY
TEMP.
°C.
❙
Materiaäy wytrzymaäe
baweäna, len
6
1
6
2
6
Kolory nietrwa∏e
6
P∏ukanie
-
-
●
Ostatnie p∏ukanie
-
-
●
D∏ugotrwa∏e wirowanie
-
-
Bielizna
baweäna mieszane
wytrzymaäe
Kolory trwa∏e
baweäna, len
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
❀
❙❙
Do
90°
Bielizna i pranie wst´pne
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe
baweäna
Uwagi:
Tkaniny mieszane
*)
*)
mieszane, wytrzymaäe
●
●
●
Do
90°
●
●
●
3
Do
60°
●
●
●
4
Do
40°
●
●
●
2
5
●
Do
60°
●
●
●
●
●
●
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
Tkaniny kolorowe
2
6
Syntetyczne (nylon, perlon),
baweäniane mieszana
Anilana
2
7
P∏ukanie
-
-
●
Ostatnie p∏ukanie
-
-
●
-
-
mieszane, delikatne
syntetyczne
Krótkie wirowanie
Do
50°
Do
40°
1,5
8
Do
40°
1
9
10
Do
40°
bis
30°
●
●
●
●
●
●
Bardzo delikatne
materiaäy
Pranie delikatne
weäniane
Pranie we∏ny nadajàcej
si´ do prania w pralce
syntetyczne
(dralon, akryl, trevira)
Pranie r´czne
1
P∏ukanie
-
-
●
Ostatnie p∏ukanie
-
-
●
Krótkie wirowanie
-
mieszane, delikatne
syntetyczne, weäna
materiaäy, które nie mogå
byç odwirowywane
40
*)
Program szybki
2
Odplamianie
6
Odpompowanie wody
-
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do
pralki maksymalnie 3 kg bielizny.
W programach, zgodnie z tabelå moãliwe jest automatyczne wybielanie
po nalaniu päynnego wybielacza do przegródki szuflady oznaczonej
symbolem (
).
Pokr´t∏o termostatu umo˝liwia obni˝enie temperatury prania, np. cykl
intensywnego prania bawe∏ny mo˝e byç wykonany w zimnej wodzie
przez zwyk∏e przesuni´cie strza∏ki na symbol kranu.
* Programy zgodne z normå EN 60456
32-Minutowy program szybki
32-minutowy Program Szybki umoãliwia wykonanie peänego cyklu prania
w 30 minut, przy maksymalnym zaäadunku do 2 kg i temperaturze nie
wyãszej niã 50°C
C. Temperatura prania moãe byç zmniejszona przez
uãycie pokrëtäa kontrolnego I.
Maksymalna iloéç érodka pioråcego jaka moãe byç uãyta jest
oznaczona na zaäåczonej “32-minutowej” miarce.
Proszek naleãy umieéciç w szufladzie na érodek pioråcy, w przegrodzie
do prania wstëpnego (oznaczonej I).
W przypadku silnie zabrudzonych tkanin mieszanych, wyrobów
syntetycznych i bardzo delikatnych tkanin lub dzianin mo˝na wybraç
cykl prania wst´pnego przed wyborem programu prania zasadniczego,
decydujàc si´ na 32-minutowy program szybkiego prania (Êrodek
pioràcy nale˝y umieÊciç w przegródce oznaczonej „I”).
Jak osiagnåç najlepsze rezultaty z nowå pralkå Candy
Jééli chcesz osiågnåç doskonale wyniki prania w nowej pralce Candy
pamiëtaj, ãe waźny jest wybór odpowiedniego proszku do kaźdego
prania. Na rynku jest bardzo wiele proszków, dlatego wybór poéród ich
oferty moãe byç nietatwy.
Producent pralek Candy przeprowadza badania wielu proszków, aby
oceniç które zapewniajå najlepsze efekty prania w naszych pralkach.
Udato nam sië znaleźç tylko jeden proszek, który spetnia nasze
wymagania; zapewnia nieskazitelnå czystoéç usuwajåc róznorodne
plamy i zabrudzenia, a przy tym w duãym stopniu chroni tkaniny.
Dlatego wlaénie Candy oficjalnie rekomenduje Ariela.
32’
Rapid
Do
50°
-
Z
-
●
●
DO TWOJEJ NOWEJ PRALKI
41
FR
CHAPITRE 10
TYPE DE TISSU
TABLEAU DES PROGRAMMES
PROGRAMME POUR
CHARGE
MAXI
kg
SELEC.
PROG.
Tissus résistants
Coton, lin, chanvre
Notes importantes
❀
❙❙
●
●
●
●
Dans les programmes indiqués, on peut effectuer le
blanchissage automatique en mettant de l’eau de javel liquide dans le
tiroir à lessive
.
●
●
●
Votre lave-linge vous permet à l’aide du thermostat, de laver à des
températures inférieures à celle prévue par le programme.
Jusqu’à
90°
6
2
Jusqu’à
90°
6
3
Jusqu’à
60°
●
●
●
Couleurs délicates
6
4
Jusqu’à
40°
●
●
●
Rinçage
-
-
Dernier rinçage
-
-
Essorage énergique
-
-
Coton, mixte
Couleurs résistantes
(*
Coton, lin
(*
Si les sous-vêtements sont très sales, réduire le chargement à
3 kg maxi.
❙
1
Intensif
Tissus mixtes et
synthétiques
CHARGE DE LESSIVE
6
Intensif avec prélavage
Coton, mixtes
résistants
Coton
SELEC.
TEMP.
°C
(* Programmes en accord CENELEC EN 60456.
●
●
Programme Rapide 32 Minutes
Ce programme permet d’effectuer un cycle de lavage complet en 30
minutes environ pour des charges de linge jusqu’à 2 kg et à une
température maximale de 50°C.
La température de lavage peut être abaissée à l’aide de la manette de
thermostat I.
La quantité maximale de lessive qui peut être utilisée est indiquée sur la
jauge spécifique fournie avec l’appareil.
La lessive doit être placée dans le bac prélavage (marqué I) du tiroir à
produits lessiviels.
Jusqu’à
60°
●
●
Jusqu’à
50°
Jusqu’à
40°
●
●
●
●
Pour les tissus mixtes, synthétiques et très délicats particulièrement
sales, vous pouvez utiliser le cycle 32 minutes comme prélavage
(n’oubliez pas de mettre la lessive dans le compartiment "I") et
sélectionnez après le programme que vous souhaitez.
-
●
Obtenez les meilleurs résultats avec votre nouvelle Candy
-
-
●
Essorage délicat
-
-
Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage avec votre nouveau
lave-linge Candy, il est important de choisir une lessive parfaitement
appropriée pour vos lavages en machine quotidiens. Dans les magasins
aujourd’hui, il y a tellement de lessives différentes que nous savons qu’il
est parfois difficile de faire un choix parmi tout ce qui est proposé.
Tissus très délicats
Super délicat
1,5
8
Laine
Synthétiques
acryliques
Laine “lavable en machine”
1
9
Lavage main
1
10
Rinçages délicats
-
Dernier rinçage
-
Mixtes résistants
Mixtes, cotons,
Synthétiques
Synthétiques (Nylon,
mixtes de coton)
Mixtes, Synthétiques
délicats
Mixtes, Synthétiques
délicats, laine
Pour le linge à ne pas
essorer
42
Tissus mixtes
2
5
Couleurs
2
6
Acryliques
2
7
Rinçages délicats
2
Dernier rinçage
(*
Essorage délicat
-
Cycle rapide
2
Tâches organiques
6
Uniquement vidange
-
Jusqu’à
40°
Jusqu’à
40°
Jusqu’à
30°
●
●
●
●
●
●
-
●
-
●
Chez Candy, nous testons régulièrement différentes lessives afin de
déterminer celles qui donneront les meilleurs résultats de lavage dans
nos machines. Nous n’avons trouvé qu’une seule marque pour satisfaire
à tous nos critères. Elle permet d’enlever un très grand nombre de
taches, tout en préservant l’aspect des vêtements. C’est pour celà que
Candy recommande Ariel.
RAPID
32’
Jusqu’à
50°
-
Z
●
●
POUR VOTRE NOUVEAU LAVE-LINGE
43
DE
KAPITEL 10
GEWEBEART
PROGRAMMTABELLE
PROGRAMM FÜR
FÜLLMENGE
MAX.
kg
PROGRAMM
WAHL
Koch-und Buntwäsche
●
●
●
●
6
3
bis
60°
●
●
●
Leicht-verschmutzt
6
4
bis
40°
●
●
●
Spülen
-
-
●
Letzter Spülgang
-
-
●
Intensiv schleudern
-
-
*)
Baumwolle Leinen
Pflegeleicht
Strapazierfähige Gewebe
Intensiv
Mischgewebe aus
Baumwolle und Synthetik
Normal
Synthetik (Nylon, Perlon)
Baumwolle Mischgewebe
44
●
bis
90°
Normal
Für Wäsche, die nicht
geschleudert werden soll
●
2
Baumwolle Mischgewebe
Empfindliche
Mischgewebe und
Synthetik
●
6
Intensiv
Wolle
Synthetik (Dralon, Acryl,
Trevira)
❙❙
bis
90°
Baumwolle Leinen
strapazierfähige Gewebe
Feinwäsche
❀
❙
1
Intensiv mit Vorwäsche
Empfindliche
Mischgewebe und
Synthetik Wolle
Es empfiehlt sich, bei stark verschmutzter Wäsche die Füllmenge auf
höchstens 3 kg zu reduzieren.
6
Baumwolle Leinen Jute
Baumwolle
Hinweise:
EINSPÜLKAMMERN
TEMPERATURWAHL
*)
bis
60°
2
5
2
6
Leicht-verschmutzt
2
7
Spülen
-
-
●
Letzter Spülgang
-
-
●
Kurzschleudern
-
-
Schonen
1,5
8
bis
40°
1
9
Handwäsche
1
10
bis
40°
bis
30°
Spülen
-
-
●
Letzter Spülgang
-
-
●
Kurzschleudern
-
-
Schnellprogramm 32 Minuten
2
Flecken organischen Ursprungs
6
Abpumpen
-
‘Maschinenwaschbare’-Wolle
*)
RAPID
32’
bis
50°
bis
40°
bis
50°
-
Z
-
●
●
●
●
●
●
Bei den gekennzeichneten Programmen wird automatisch Bleichmittel
zugeführt, wenn Sie flüssiges
Bleichmittel in die entsprechende Einspülkammer
füllen
.
Der Temperaturwähler ermöglicht die Reduktion der Waschtemperatur.
Zum Beispiel kann eine Intensiv-Kochwäsche
auch mit Kaltwasser gewaschen werden indem der Temperaturwähler
auf den Wasserhahn gestellt wird.
*) Vergleichsprogramme CENELEC EN 60456
Schnellprogramm 32 Minuten
Das Schnellprogramm 32 Minuten ist ein komplettes Waschprogramm,
das bei 50°C Temperatur maximal 2 kg. Wäsche in kaum mehr als einer
halben Stunde wäscht. Die Temperatur kann durch Betätigen des
Temperaturreglers (Drehknopf I) reduziert werden.
Die maximale Waschmittelmenge für dieses Programm ist auf der
mitgelieferten Waschmittel-Dosierer 32’ angegeben.
Das Waschmittel muß in die Kammer für das Vorwaschmittel (Kammer I)
eingegeben werden.
Für stark verschmutzte Mixwäsche, Synthetics und Feinwäsche wird die
Vorwäsche empfohlen durch Wahl des 32 Minuten Schnell-Programms
(das Waschmittel in das mit I markierte Fach einfüllen) vor der Wahl des
Hauptwaschprogramms.
Beste Waschergebnisse mit Ihrer neuen Candy-Maschine
●
●
●
●
●
●
Um sicherzustellen, daß Sie mit Ihrer neuen Candy-Maschine beste
Waschergebnisse erzielen, ist es wichtig, täglich das richtige Waschmittel
zu verwenden. Da es heutzutage im Handel so viele Waschmittel und
Waschmittelarten gibt, ist es oft schwierig, hieraus die richtige Wahl zu
treffen.
Wir bei Candy testen regelmäßig Waschmittel, um herauszufinden,
welche für unsere Maschinen hervorragend geeignet sind. Wir fanden
heraus, daß ARIEL unseren hohen Anforderungen gerecht wird und
hervorragende Fleckentfernung über alle Fleckenarten hinweg,
verbunden mit einem hohen Niveau an Wäschepflege bietet. Candy
hat aus diesem Grunde Ariel sein offizielles Gütesiegel verliehen.
●
●
FÜR IHRE NEUE WASCHMASCHINE
45
HOOFDSTUK 11
TIPS VOOR GEBRUIK
Tips voor economisch en
milieuvriendelijk gebruik van uw
wasmachine.
MAXIMALISEREN VAN DE LADING
Door de machine te vullen met de
geadviseerde maximale lading,
maakt u optimaal gebruik van
energie, water, wasmiddel en tijd.
Door één keer een volle lading te
wassen, in plaats van twee keer een
halve lading, bespaart u 50%
energie.
IS VOORWASSEN ECHT NODIG?
U kunt uw kleding voorwassen
wanneer hier grote, moeilijke vlekken
inzitten.
Door kleding met normale vlekken
te wassen zonder gebruik te maken
van het voorwasprogramma, kunt u
wasmiddel, tijd, water en 5 tot 15%
energie besparen.
IS WASSEN OP EEN HOGE
TEMPERATUUR NOODZAKELIJK?
Bespaar 50% energie door vlekken
voor te behandelen met een
vlekkenverwijderaar of uw was voor
te laten weken. Hierdoor kan het
gebruik van warm water worden
verminderd.
HET WASSEN
VARIABELE CAPACITEIT
Deze wasautomaat regelt
automatisch het waterniveau
afhankelijk van het soort en de
hoeveelheid wasgoed.Vanuit het
oogpunt van energiebesparing is
het op deze manier mogelijk om
‘persoonlijk’ te wassen.
Dit systeem geeft een vermindering
van het energieverbruik en een
merkbare vermindering van de
wastijd.
Stel dat het wasgoed bestaat uit
ZWAAR VERVUILD KATOEN
(hardnekkige vlekken dienen
verwijderd te worden met een
speciaal middel). Als slechts weinig
artikelen vlekken hebben die
behandeling met een vloeibaar
bleekmiddel vereisen, kan de
voorbehandeling van vlekken in de
machine worden uitgevoerd.
46
PL
HU
NL
11. FEJEZET
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.
MAXIMÁLIS RUHAADAG
Az energia, a víz, a mosószer és az
idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.
ROZDZIAÄ 11
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie energii,
wody, érodków pioråcych i czasu
przez uãycie rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50% energii
pioråc jeden peäny zaäadunek
zamiast praç dwa razy poäowë
wsadu.
VAN-E SZÜKSÉG ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett ruhák
esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében NEM
választja ki az elŒmosást, akkor
azzal mosóport, idŒt, vizet és 515%-ban energiát TAKARÍTHAT
MEG.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i zmniejszyç od
5 do 15% zuãycie energii nie
wybierajåc Prania Wstëpnego dla
lekko i normalnie zabrudzonej
bielizny.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE W
GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç plamy
wybielaczem lub namoczyç
bieliznë w wodzie, aby nie uãywaç
programu dla prania w goråcej
wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50% energii
uãywajåc programu do prania w
60°C
MOSÁS
PRANIE
VÁLTOZÓ MENNYISÉG
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez. Így a gép
energiatakarékossági
szempontból is "személyre
szabott" mosásra képes. A
rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érzékenyen lerövidíti a mosási
idŒt is.
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT kell
kimosnunk (a rászáradt
foltokat speciális krémmel kell
eltávolítani). Ha csak kevés
ruhadarabon vannak olyan
foltok, amelyeket folyékony
fehérítŒszerrel kell kezelnünk,
CHAPITRE 11
PORADY DLA KLIENTA CONSEILS UTILES
POUR L’UTILISATEUR
Kilka wskazówek dotyczåcych
ekonomicznego i przyjaznego
érodowisku uãycia urzådzenia.
SUGGESTION POUR L’UTILISATION DE
VOTRE LAVE-LINGE
Dans le souci du respect de
l’environnement et avec le
maximum d’économie d’énergie,
charger au maximum votre lavelinge pour éliminer les éventuels
gaspillages d’énergie et d’eau. Nous
recommandons d’utiliser la capacité
maximale de chargement de votre
lave-linge.
Vous pouvez ainsi économiser
jusqu’à 50% d’énergie si vous
pratiquez le chargement maximal.
Effectuez un lavage unique à
l’opposé de 2 lavages en 1/2
charge.
QUAND LE PRELAVAGE EST-IL
VRAIMENT NÉCESSAIRE ?
Seulement dans le cas d’un linge
particulièrement sale. Dans le cas
d’un linge normalement sale, ne
sélectionnez pas l’option
" prélavage ", ceci vous permettra
une économie d’énergie de 5 à
15%.
QUELLE TEMPÉRATURE DE LAVAGE
SÉLECTIONNER ?
L’utilisation des détachants avant le
lavage en machine ne rend pas
nécessaire le lavage au-delà de
60°C. L’utilisation de la température
de 60°C permet de diminuer la
consommation d’énergie de 50%.
ZMIENNY POZIOM WODY
Pralka automatycznie dostosowuje
poziom wody do typu i iloéci pranej
bielizny. W ten sposób moãliwe jest
uzyskanie „zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia zuãycia
energii. System ten pozwala
zmniejszyç zuãycie energii oraz
znacznie skróciç czas prania.
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië z
MOCNO ZABRUDZONEJ BAWEÄNY
(trudne do usuniëcia plamy mogå
byç usuniëte za pomocå
wybielacza). Jeéli tylko niektóre
rzeczy majå plamy wymagajåce
potraktowania wybielaczem,
moãliwe jest wstëpne usuniëcie
plam w pralce.
DE
FR
KAPITEL 11
EINIGE NÜTZLICHE
HINWEISE
Wir möchten Ihnen im folgenden
einige Hinweise für die richtige
Nutzung Ihres Haushaltsgerätes,
damit Sie es umweltschonend und
mit der höchstmöglichen Ersparnis
betreiben können.
STETS MAXIMALE FÜLLUNG BELADEN
Um Strom, Wasser und Waschmittel
nicht zu verschwenden, empfehlen
wir, Ihre Waschmaschine stets mit der
maximalen Wäschefüllung zu
beladen. Das Waschen einer vollen
Wäscheladung emöglicht eine
Erspamis von bis zu 50% Strom
gegenüber zwei Wäscheladungen
mit halber Menge.
WANN IST EINE VORWÄSCHE
WIRKLICH NOTWENDIG?
In der Regel nur für stark
verschmutzte Wäsche!
Wenn Sie normal oder wenig
verschmutzte Wäsche waschen,
sparen Sie zwischen 5% und 15%
Strom, wenn Sie keine Vorwäsche
wählen.
WELCHE WASCHTEMPERATUR?
Durch die Vorbehandlung der
Wäsche mit geeigneten
Fleckentfernern ist eine
Waschtemperatur von über 60°C in
den meisten Fällen nicht mehr nötig.
Sie können bis zu 50% sparen, wenn
Sie die Waschtemperatur auf 60°C
begrenzen.
WASCHEN
UNTERSCHIEDLICHE WÄSCHEMENGEN
LAVAGE
CAPACITÉ VARIABLE
AUTOMATIQUE
Cette machine peut adapter
automatiquement le niveau d’eau
au type et à la quantité de linge.
Vous pouvez ainsi obtenir un lavage
“personnalisé”, même du point de
vue énergétique.
Ce système permet de diminuer la
consommation d’énergie et réduit
nettement les temps de lavage.
Supposons que le linge à laver soit
en COTON EXTREMEMENT SALE (s’il a
des taches particulièrement
résistantes les enlever avec un
détachant).
Die Waschmaschine gleicht die
Wassermenge automatisch an Art
und Menge der Wäsche an. So ist,
auch im Hinblick auf den
Energieverbrauch, eine sehr
“individuelle” Form des Waschens
möglich.
Dieses System ermöglicht eine
spürbare Reduzierung sowohl des.
Wasserverbrauches als auch der
Waschzeiten.
Angenommen, Sie waschen z.B.
STARK VERSCHMUTZTE BAUMWOLLE
(auf die hartnäckigen Flecken vorher
eine geeignete Waschpaste
auftragen).
Wenn nur einige Wäschestücke
Flecken haben, die mit einem
flüssigen Bleichmittel vorbehandelt
werden müssen, können Sie für diese
47
NL
HU
PL
FR
DE
Giet het bleekmiddel in het
speciaal daartoe bestemde vakje
en zet de knop (L) op het speciale
programma voor “VOORWAS
VLEKKEN VERWIJDEREN” cl .
Als dit programma is afgewerkt
voeg dan de rest van het
wasgoed toe en ga door met een
normale wasgang met het
wasprogramma dat daar het
meest geschikt voor is.
Het is aan te bevelen om het
wasgoed niet geheel te laten
bestaan uit badstoffen of andere
stoffen die veel water opnemen
en te zwaar worden.
Voor sterke weefsels is de
maximale lading 6 kg, terwijl bij
gevoelige weefsels het aan te
bevelen is niet meer dan 2 kg te
wassen
(1 kg, als het gaat om
machinewasbare artikelen van
zuiver scheerwol). Dit voorkomt
kreuken die moeilijk weg te strijken
zijn. Doe uitzonderlijk gevoelige
weefsels in een net.
akkor a foltok elŒzetes
eltávolítását a mosógépben
végezhetjük el. Öntse bele a
fehérítŒszert az erre szolgáló
rekeszbe, és állítsa be a
gombot (L) a speciális
“ELÃMOSÁS – cl
FOLTELTÁVOLÍTÁS” programra.
A mıvelet befejezŒdése után
tegye be a gépbe a többi
szennyest is, és a
legmegfelelŒbb programmal
végezzen normál mosást.
Javasoljuk, hogy a mosandó
adag ne álljon csak
törülközŒbŒl, mert az sok vizet
vesz fel, és túlságosan nehézzé
válik.
A nehéz anyagok esetében a
maximális adag 6 kg, míg a
finom anyagok esetében ne
lépje túl a 2 kg-ot (a géppel
mosható tiszta gyapjú
esetében az 1 kg-ot), hogy a
ruhadarabok ne gyırŒdjenek
meg, mert a gyırŒdéseket
nehéz kivasalni. A nagyon
finom anyagból készült
ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
Wlej wybielacz do specjalnej
przegródki w szufladzie na proszek
i ustaw pokrëtäo (L) na specjalnym
programie „WSTËPNE USUWANIE
PLAM” (PRE-WASH STAIN
REMOVAL) cl .
Po zakoñczeniu tej fazy dodaj
resztë prania i przyståp do
normalnego prania za pomocå
najbardziej odpowiedniego
programu. Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië z
materiaäów typu rëcznikowego,
które wchäaniajå duão wody i
stajå sië zbyt ciëãkie.
Maksymalny äadunek dla
materiaäów wytrzymaäych to 6
kg, zaé w przypadku materiaäów
delikatnych zaleca sië nie
przekraczanie 2 kg (1 kg w
przypadku rzeczy z weäny
nadajåcej sië do prania
mechanicznego), co pozwoli
uniknåç marszczenia sië
materiaäów i trudnoéci przy
prasowaniu. W przypadku
szczególnie delikatnych
materiaäów powinna byç
uãywana specjalna siateczka.
Quand certaines pièces ont des
taches qui doivent être traitées
par un produit blanchissant
liquide, vous pouvez les détacher
dans la machine.Verser le produit
blanchissant liquide dans le bac
et placer la manette (L) sur le
programme spécial: “DETACHAGE
PRE-LAVAGE” cl . Après ce
traitement, ajouter à ces pièces le
reste du linge et effectuer un
lavage normal selon le
programme choisi.
Nous vous conseillons de ne pas
faire un lavage exclusivement de
serviettes-éponge qui, absorbant
beaucoup d’eau, deviennent trop
lourdes.
La charge admise pour les tissus
résistants est de 6 kg, tandis qu’en
cas de tissus délicats nous
conseillons de ne pas dépasser 2
kg (1 kg en cas de pièces en
“pure laine vierge” lavables dans
la machine à laver), pour éviter la
formation de plis difficiles à
repasser. Pour les tissus
extrêmement délicats nous
conseillons d’utiliser un filet.
in der Maschine eine vorherige
Fleckenreinigung durchführen.
Geben Sie dazu das Bleichmittel
direkt in die Trommel und stellen Sie
den Programmwahlschalter (L) auf
das Spezialprogramm
“Fleckentfernung
Vorwäsche” cl .
Nach Beendigung dieses
Programms füllen Sie die übrige
Wäsche ebenfalls in die Maschine
und setzen Sie die Wäsche mit dem
geeigneten Programm fort.
Waschen Sie nach Möglichkeit
niemals ausschließlich sehr
saugfähige Wäschestücke, die
bedingt durch die extreme
Wasseraufnahme, sehr schwer
werden. Die für widerstandsfähige
Textilien geeignete Lademenge
beträgt 6 kg, für Feinwäsche sollte
eine Menge von 2 kg nicht
überschritten werden
(1 kg für waschmaschinengeeignete Wollarten).
So vermeidet man am wirksamsten
die Bildung von schwer
ausbügelbaren Falten. Für die
Wäsche extrem empfindlicher Teile
empfiehlt sich die Verwendung
eines Waschnetzes.
VOORBEELD:
Candy laat hieronder zien hoe u
moet handelen als u programma
2 kiest.
● De etiketten aan de artikelen
moeten een 60° C teken hebben.
PÉLDA:
A Candy tanácsai a
mosóprogram-táblázatban
olvashatók:
● Ügyeljen arra, hogy a
ruhadarabok címkéin rajta
legyen a 60°C-os jelölés.
● Laad maximaal 6 kilo droog
wasgoed in de trommel.
● Doe de vuldeur dicht.
BELANGRIJK:
BIJ HET INSTELLEN VAN HET
PROGRAMMA MOET DE
“AAN/UIT” KNOP NIET OP
“AAN” STAAN.
OK
60° C
6 kg MAX
PRZYKÄAD:
Spójrz na tabelë programów i
stosuj zalecenia firmy Candy
● Upewnij sië, ãe na metkach
pranych rzeczy podano
temperaturë 60°C.
EXEMPLE:
Consulter le tableau des divers
programmes de lavage et vous
trouverez les conseils de Candy:
● Les étiquettes doivent indiquer
“60° C”.
● Zaäaduj do bëbna pralki
maksymalnie 6 kg suchego
prania.
● Remplir le tambour (maxi.
6 kg de linge sec).
● Zamknij drzwiczki.
● Fermer le hublot.
● Csukja be az ajtót.
FONTOS! A PROGRAM
BEÁLLÍTÁSAKOR
VIGYÁZZON, HOGY NE
FORDÍTSA EL A BE/KI
GOMBOT.
BEISPIEL:
Candy zeigt Ihnen in der Tabelle,
welche Vorgehensweise die beste
ist:
● Überzeugen Sie sich, daß das
Wäscheetikett die Eignung für
Temperaturen bis “60° C” ausweist;
● die Trommel mit max. 6 kg
Trockenwäsche beladen.
● Bullauge schließen.
UWAGA:
UPEWNIJ SIË, ÃE W
TRAKCIE USTAWIANIA
PROGRAMU PRZYCISK
WÄÅCZAJÅCY PRALKË
NIE JEST WCIÉNIËTY.
A 2. program kiválasztása: A
programot a gomb (L)
ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL
MEGEGYEZÃ IRÁNYBAN
(JOBBRA) forgatásával
válassza ki, és a program
számát úgy állítsa be, hogy az
egybeessen a jellel.
Wybierz program 2
przekrëcajåc pokrëtäo (L) w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara tak, aby
numer programu na pokrëtle
zgadzaä sië z symbolem.
● Draai de temperatuurknop (I)
op 60° C maximaal.
● A hŒmérséklet-beállító
gombot (I) maximum 60°C-ra
állítsa be.
● Trek de wasmiddellade open.
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (A).
Kies programma 2: Stel het
programma in door knop (L) MET
DE KLOK MEE TE DRAAIEN en laat
het nummer van het programma
overeenkomen met het teken.
48
● Maximum 6 kg száraz
ruhával töltse fel a mosógép
dobját.
cl
ATTENTION:
AU MOMENT DE CHOISIR
LE PROGRAMME VERIFIER
QUE LA TOUCHE
MARCHE/ARRET NE
SOIT PAS ENFONCEE.
ACHTUNG:
BEIM EINSTELLEN DES
PROGRAMMS STETS DARAUF
ACHTEN, DAß DIE
START/STOP TASTE NICHT
GEDRÜCKT IST.
Choisir le programme 2: pour
choisir le programme, tourner la
manette (L) DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE MONTRE et faire
coïncider le numéro du
programme avec l’index.
Wahl Programm 2: die
Programmwahl erfolgt durch
Drehen des Wahlschalters (L) im
Uhrzeigersinn bis die Nummer des
gewählten Programms und der
Pfeil übereinstimmen.
● Ustaw pokrëtäo temperatury
(I) maksymalnie na 60°C.
● Placer la manette de la
température (I) sur 60°C maxi.
● Temperaturwahlschalter (I) auf
max. 60° C stellen.
● Otwórz szufladå na proszek
(A).
● Ouvrir le tiroir à produits lessiviels
(A).
● Waschmittelbehälter (A) öffnen.
49
NL
● Doe 120 gram in het
tweede bakje II
Tegyen 120 g mosószert a
második rekeszbe.
● Doe 50 cc van het
gewenste
● Öntsön 50 cm3
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe
FR
DE
● Wsyp 120g proszku do
drugiej przegródki szuflady.
● Remplir le deuxième
bac II de lavage avec 120 g
de produit.
● in das zweite II Fach
(Hauptwäsche) ca 120 gr.
Waschmittel geben.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
● En cas de besoin, remplir
le bac des additifs avec
.
50 cc de produit
● auf Wunsch ca. 50 cc
Zusatzmittel in den
für Zusatzmittel
Behälter
geben.
● Csukja be a
mosószertároló fiókot (A).
● Zamknij szufladë na
proszek (A).
● Fermer le tiroir (A).
● Waschmittelbehälter (A)
schließen.
● Controleer of de
watertoevoerkraan open
staat.
● Nyissa ki a vízcsapot.
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● Vérifier que le robinet
d’eau soit ouvert.
● überzeugen Sie sich, daß
die Wasserzufuhr geöffnet ist.
● En of de afvoerslang goed
is aangesloten.
● EllenŒrizze, hogy az
ürítŒcsŒ a helyén van-e.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na
swoim miejscu.
● Vérifier que la vidange
soit placée correctement.
● daß der Ablaufschlauch
richtig angebracht ist.
● Naciénij przycisk ON (C).
Pralka wykona ustawiony
program.
● Appuyer sur le bouton de
mise en route (C). La
machine accomplira le
programme demandé.
● Drücken Sie die START
Taste (C). Die Maschine
durchläuft jetzt das
gewählte Programm.
● Za ka˝dym razem gdy
skoƒczy si´ program i
zgaÊnie kontrolka blokady
drzwiczek,
nale˝y wy∏àczyç pralk´
przyciskiem ON/OFF
● Lorsque le programme est
terminé:
Le témoin "Voyant hublot
sécurise" s' éteindra.
A la fin, appuyer sur la
touche marche/arrêt.
● Otwórz drzwiczki i wyjmij
uprane rzeczy.
● Ouvrir le hublot et retirer le
linge.
✿
toevoegmiddel in het
toevoegvakje.
● Sluit de wasmiddellade (A)
● Druk de “AAN” toets
(C) in.
● De wasmachine voert het
ingestelde programma uit.
✿
.
● Nyomja le a “BE” (C)
gombot. A mosógép
végrehajtja a beállított
programot.
● Na afloop van het
wasprogramma:
Het deurvergrendeling
indicatorlampje zal uit gaan.
Schakel het apparaat uit
door op de ON/OFF toets te
drukken.
● Amikor a program a
végére ért: az “ajtó zárva”
jelzŒfény kialszik.
Kapcsolja ki a gépet a
be/kikapcsoló gomb
megnyomásával.
● Open de vuldeur en haal
het gewassen wasgoed er
uit.
● Nyissa ki az ajtót, és vegye
ki a kimosott ruhákat.
VOOR ALLE SOORTEN
WASPROGRAMMA’S
RAADPLEEG HET
OVERZICHT EN VOER
DE HANDELINGEN UIT
IN DE AANGEGEVEN
VOLGORDE
50
PL
HU
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE A
PROGRAMTÁBLÁZATOT,
ÉS KÖVESSE AZ OTT
MEGADOTT MÙVELETI
SORRENDET.
✿
DLA KAÃDEGO
RODZAJU PRANIA
SPRAWDÃ TABELË
PROGRAMÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOSÓB.
✿
POUR TOUS LES TYPES
DE LAVAGE CONSULTER
TOUJOURS LE TABLEAU
DES PROGRAMMES ET
SUIVRE LA SEQUENCE
DES OPERATIONS
INDIQUEE.
✿
● Bei Programmende:
Die Leuchtanzeige Tür
blockiert erlischt.
Schalten Sie das Gerät ab
durch Drücken der Taste
EIN/AUS.
● Das Bullage öffnen und
die Wäsche entnehmen.
BENUTZEN SIE FÜR JEDE
WÄSCHE DIE
PROGRAMMTABELLE
UND BEACHTEN SIE DIE
O.A. REIHENFOLGE.
51
NL
HOOFDSTUK 12
HU
PL
FR
12. FEJEZET
ROZDZIAÄ 12
CHAPITRE 12
KAPITEL 12
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
NETTOYAGE ET
ENTRETIEN
ORDINAIRE
REINIGUNG UND
ALLGEMEINE
WARTUNG
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
Ne jamais utiliser de produits
abrasifs, d’alcool et/ou de
diluant, pour laver l’extérieur
de votre machine; il suffit de
passer un chiffon humide.
Benutzen Sie für die äußere
Reinigung niemals
Scheuermittel, Alkohol oder
Verdünnungsmittel. Es genügt,
wenn Sie die Maschine mit
einem feuchten Lappen
abwischen.
La machine n’a besoin que
de peu d’entretien:
Das Gerät braucht nur sehr
wenig Pflege:
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● Nettoyage des bacs.
● Reinigung des
Waschmittelbehälters
● czyszczenia filtra.
● Nettoyage filtre.
● Reinigen des Flusensiebs
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
● Déménagements ou
longues périodes d’arrêt de
la machine.
● Umzug oder längerer
Stillstand der Maschine.
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
NETTOYAGE DES BACS
REINIGUNG DES
WASCHMITTELBEHÄLTERS
Même si cette opération
n’est pas strictement
nécessaire, il vaut mieux
nettoyer de temps en temps
les bacs à produits lessiviels.
Obwohl nicht unbedingt
notwendig, empfiehlt es sich,
den Behälter gelegenlich von
Waschmittel-und
Weichspülerrückständen zu
reinigen.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Il suffit de tirer légèrement sur
le tiroir pour l’extraire.
Hierzu den Behälter mit wenig
Kraft herausziehen.
Czyéç za pomocå wody.
Nettoyer le tiroir sous un jet
d’eau.
Die Rückstände unter
fließendem Wasser abspülen.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
Remettre le tiroir dans sa
niche.
Den Behälter wieder
einschieben.
SCHOONMAKEN
EN NORMAAL
ONDERHOUD
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
Gebruik geen
schuurmiddelen, alcoholoplossingen en/of
oplosmiddelen aan de
buitenkant van de wasautomaat of droger. Een
vochtige doek is voldoende.
Ne használjon a készülék
külsŒ részén dörzsölŒ hatású
szereket, alkoholt és/vagy
hígítószereket. Elég, ha csak
egy nedves ruhát használ.
De wasautomaat behoeft
zeer weinig onderhoud:
● Schoonmaken van de
vakjes voor wasmiddelen.
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
● SzırŒtisztítás.
● Het reinigen van het filter.
● Elszállítás vagy hosszú
ideig tartó üzemszünet.
● Bij verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd niet gebruikt
wordt.
HET SCHOONMAKEN VAN DE
VAKJES VOOR WASMIDDELEN
A FIÓKOS TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
Alhoewel het niet strikt
noodzakelijk is raden wij aan
af en toe de vakjes voor de
was-en bleekmiddelen en
de toevoegingen schoon te
maken.
Bár nem feltétlenül
szükséges, de alkalmanként
célszerı kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat
tartalmazó rekeszeket.
Óvatosan meghúzva vegye
ki a rekeszeket.
Haal de vakjes er uit door er
voorzichtig aan te trekken.
Schoonmaken met water.
De vakjes opnieuw naar
binnen schuiven.
52
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
DE
53
NL
HU
PL
HET REINIGEN VAN HET FILTER
SZÙRÃTISZTÍTÁS
CZYSZCZENIE FILTRA
De wasmachine is uitgerust
met een speciale filter die
materialen zoals knopen en
munten tegenhoud, die de
afvoerslang kunnen
blokkeren.
De procedure voor het
reinigen van het filter is als
volgt.
A mosógép speciális szırŒvel
van felszerelve, amely az
olyan nagyobb idegen
anyagokat (pl. pénzérméket,
gombokat stb.) fogja fel,
amelyek eltömíthetik az
ürítŒcsövet.
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
● Verwijder het klepje zoals
weergegeven in figuur.
● Gebruik het klepje voor het
opvangen van
achtergebleven water in het
filter.
● Maak met een
schroevendraaier de schroef
los van het filterdopje.
● Draai de dop tegen de
klok in open in verticale
richting.
● Verwijder het filter en maak
het schoon.
● Als het filter schoon is kan
het met de klok mee weer in
de opening gedraaid
worden, vastgeschroefd
worden en kan het klepje
weer dicht gedaan worden,
zoals boven in omgekeerde
volgorde werd aangegeven.
BIJ VERPLAATSINGEN OF
WANNER DE MACHINE VOOR
LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
WORDT
Bij eventuele verplaatsingen
of wanneer de machine voor
langere tijd in een
onverwarmde ruimte stil staat
moet het resterende water
uit alle slangen worden
verwijderd.
Haal de stekker uit het
stopcontact. U hebt een bak
nodig. Haak de slang van de
klem en laat die laag over
de bak hangen tot al het
water weggelopen is.
Herhaal deze handelingen
aan de andere kant.
54
● Így ezek könnyen
kivehetŒk. A szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
● Lazítsa ki az alapot az
ábrán látható módon.
● Használja az alaprészt a
szırŒben maradt víz
felfogására. Lazítsa meg a
szırŒt tartó csavart.
● Fordítsa el a szırŒt az
óramutató járásával
ellentétes irányban (balra),
amíg az meg nem áll
függŒleges helyzetben.
Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● A tisztítás után tegye vissza
a szırŒt úgy, hogy a végén
található hornyot az
óramutató járásával
megegyezŒ irányban
(jobbra) fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze
el a fenti mıveleteket.
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a
benne maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni,
és ki kell húzni a
csatlakozódugóját. Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a
rögzítŒkapocsból, és tartsa az
edény fölé, amíg a víz ki nem
folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a
mıveletet a vízbevezetŒ
tömlŒvel is.
● Äatwo zdejmowana
obudowa, jak pokazano na
rys.
FR
DE
NETTOYAGE FILTRE
La machine à laver est
équipée d’un filtre spécial
qui peut retenir les résidus les
plus gros qui pourraient
bloquer le tuyau
d’évacuation (pièces de
monnaie, boutons, etc.). Ce
dispositif permet de les
récupérer facilement. Pour
nettoyer le filtre, suivre les
indications ci-dessous:
REINIGEN DER
KLAMMERNFALLE
Das Gerät besitzt eine
Klammernfalle zur Aufnahme
größerer Gegenstände
(Münzen, Knöpfe), die das
Abpumpen des
Waschwassers behindern
könnten. Die Klammernfalle
kann problemlos wie folgt
gereinigt werden:
● Enlever le socle comme
indique dans la figure.
● Utiliser la base pour
recueillir l’eau qui reste dans
le filtre.
● Wykorzystaj pokrywë do
zebrania wody znajdujåcej
sië w filtrze.
● Desserrer la vis qui fixe le
filtre.
● Odkrëç érubë
przytrzymujåcå filtr.
● Tourner dans le sens antihoraire des aiguilles d’une
montre jusqu’à l’arrêt, en
position verticale.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
● Benutzen Sie die
Sockelblende zum Auffangen
des Wasserrests in der
Klammernfalle.
● Lockern Sie die
Befestigungsschraube an der
Falle.
● Enlever et nettoyer.
● Drehen Sie die
Klammernfalle gegen den
Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag in vertikaler
Stellung.
● Apres avoir nettoyé, utilisez
l’entaille et remontez le filtre
en faisant toutes les
opérations précédentes
dans le sens inverse.
● Entnehmen Sie und
reinigen Sie die
Klammernfalle.
DEMENAGEMENTS OU
LONGUES PERIODES D’ARRET
DE LA MACHINE
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
● Entfernen Sie die
Sockelblende, wie in der
Abbildung dargestellt.
En cas de déménagement,
ou de longues périodes
d’arrêt de la machine dans
des endroits non chauffés, il
faut vidanger
soigneusement tous ses
tuyaux.
Débrancher le courant et se
servir d’un seau.
Enlever la bague sur le tuyau
et le plier vers le bas, dans le
seau, jusqu’à ce qu’il ne
sorte plus d’eau.
Après cette opération, la
répéter en sens inverse.
● Beim Einsetzen nach der
Reinigung achten Sie bitte
auf die Einkerbung, und
verfahren Sie in umgekehrter
Reihenfolge wie zuvor
beschrieben.
UMZUG ODER LÄNGERER
STILLSTAND DER MASCHINE
Bei einem Umzug, oder wenn
die Maschine längere Zeit in
ungeheizter Umgebung
stillstehen wird, müssen alle
Schläuche vollständig
entleert werden.
Strom abschalten und eine
Waschschüssel bereitstellen.
Schlauch von der Klemme
nehmen und bis zur völligen
Entleerung in die Schüssel
halten.
55
NL
HU
HOOFDSTUK 13
PROBLEEM
1. Geen enkel
programma
functioneert
13. FEJEZET
OPLOSSING
OORZAAK
Stekker zit niet in het stopcontact
Doe de stekker in het stopcontact
Hoofdschakelaar is niet aan
Zet de hoofdschakelaar aan
Stroomonderbreking
Controleer
Elektrische zekeringen doorgebrand
Controleer
Vuldeur is open
Sluit de vuldeur
Zie oorzaak 1
Controleer
De watertoevoerkraan staat niet open
Zet de watertoevoerkraan open
De tijdschakelaar is niet juist ingesteld
Stel de tijdschakelaar in
Er zit een knik in de afvoerslang
Trek de afvoerslang recht
Materiaal blokkeert het filter
Controleer het filter
4. Water op de vloer
bij de machine
Een lek bij de ring tussen de kraan en de
inlaatslang
Vervang de sluitring en draai de slang
goed aan bij de kraan
5. Centrifugeert niet
De wasautomaat heeft het water niet
weggepompt
Wacht een paar minuten tot de
machine het water heeft weggepompt
Ingesteld op “niet centrifugeren” (alleen
bij enkele machines)
Maak de “niet centrifugeren” instelling
ongedaan
2. Er wordt geen
water ingevoerd
3. Pompt het water
niet weg
6. Sterke trillingen
gedurende het
centrifugeren
De wasautomaat staat niet recht
Stel de speciale voetjes bij
De transportklemmen zijn niet
verwijderd
Verwijder de transportklemmen
Het wasgoed is niet gelijkmatig
verdeeld
Schut het wasgoed los en verdeel het
geljkmatig
Wanneer de programma selector niet snel vooruit gaat tijdens een programma, is dit niets bijzonders. De
programma selector wordt namelijk elektronisch geregeld waardoor dit kan voorkomen.
Als de storing niet verholpen kan worden neem dan contact op met een Gias Service Center van Candy. Voor
snelle service geeft u het soort automaat op dat op het etiket aan de binnenkant van de deur of op het
garantiebewijs is vermeld.
Belangrijk
1 Het gebruik van fosfaatvrije milieuvriendelijke wasmiddelen kunnen het volgende effect geven:
- Het afgevoerde spoelwater kan troebel zijn vanwege de aanwezigheid van in het water zwevende zeoliet.
Dit betekent niet dat de spoelgangen niet effectief genoeg waren.
- De aanwezigheid van wit poeder (zeoliet) op het eind van het programma. Dit blijft niet in het wasgoed
zitten en geeft geen kleurverandering.
- De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater. Dit is niet noodzakelijkerwijs een teken dat er niet
goed gespoeld is.
- De niet-ionische middelen die in de samenstelling van wasmiddelen zitten zijn vaak moeilijk uit het
wasgoed te verwijderen en zelfs als het gaat om kleine hoeveelheden kan er zichtbare sopvorming zijn.
In dergelijke gevallen is het niet nodig om nog een spoelgang te laten uitvoeren.
2 Als uw wasmachine niet meer functioneert zoals het moet wilt u dan a.u.b. eerst de bovenstaande controles
uitvoeren voordat u contact opneemt met de Gias Service Center van Candy.
56
HIBA
OK
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Dugja be a csatlakozódugót
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón a
mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
1. Egyik program sem
mıködik
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem üríti
le a vizet
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
Ha a programválasztó gomb a program közben nem halad gyorsan tovább, akkor az szabályos
mıködésnek tekintendŒ, mert a készülék az idŒkapcsoló mozgását ellenŒrzŒ elektronikus egységgel van
felszerelve.
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki Segélyközpontjával. A gyors javítás
lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett
címkén vagy a garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez nem befolyásolja az öblítés
hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és nem változtatja meg
az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz eltávolítani a kimosott
ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt végezze el a fent
említett ellenŒrzéseket.
57
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
PL
FR
ROZDZIAÄ 13
CHAPITRE 13
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
ANOMALIE
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
2. Pralka nie nabiera
wody.
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
3. Pralka nie usuwa
wody.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
Uwaga:
Pokr´t∏o wyboru programu podczas procesu prania nie dokonuje pe∏nego obrotu.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy wykonaj powyãsze
sprawdziany.
58
REMEDE
CAUSE
La fiche n’est pas introduite dans la
prise de courant
Brancher la fiche
L’interrupteur géneral n’est pas branché
Brancher l’interrupteur général
L’énergie électrique est coupée
Contróler
Les valves de l’installation électrique
sont défectueuses
Contróler
Portillon ouvert
Fermer le portillon
Voir cause 1
Contróler
Robinet de l’eau fermé
Ouvrir le robinet d’alimentation d’eau
Programmateur mal positionné
Positionner correctement le timer
Tuyau de vidange plié
Redresser le tuyau de vidange
Présence de corps étrangers dans le
filtre
Inspecter le filtre
4. Présence d’eau sur
le sol tout autour
de la machine
Fuite du joint se trouvant entre le robinet
et le tuyau de remplissage
Remplacer le joint et serrer à fond le
tube sur le robinet
5. La machine
n’essore pas
La machine n’a pas encore évacué
l’eau
Attendre quelques minutes et la
machine évacuera l’eau
La fonction “suppression d’essorage” est
introduite (exclusivement sur certains
modèles)
Relever la touche “exclusion
centrifugation”
La machine n’est pas à niveau
Régler les pieds
Les étriers de transport n’ont pas été
enlevés
Enlever les étriers de transport
La charge de linge n’est pas répartie
de façon uniforme
Répartir le linge de façon uniforme
1. Aucun
fonctionnement
sur n’importe quel
programme
2. Absence
d’alimentation
d’eau
3. L’eau n’est pas
évacuèe
6. De fortes vibrations
pendant la phase
de centrifugation
Attention:
Si la manette de sélection des programmes s’arrête trop longtemps sur un programme pour ensuite avancer
rapidement sur une autre position ou si elle effectue un tour complet pour se placer sur le programme
suivant : le fonctionnement est normal, car votre lave-linge est doté d’un dispositif électronique qui gère le
mouvement du programmateur.
Si le mauvais fonctionnement persiste, adressez-vous au Centre d’Assistance Technique Candy; communiquez
le nom du modèle indiqué sur la plaquette se trouvant sur la carrosserie à l’intérieur du hublot ou sur le bulletin
de garantie.
En indiquant ces informations vous obtiendrez une intervention plus rapide et efficace.
1 L’utilisation des produits écologiques sans phosphates peut produire les effets suivants:
- L’eau de vidange du rinçage est trouble à cause de zéolites en suspension; l’efficacité du rinçage n’est
absolument pas compromis;
- Présence de poudre blanche (zéolites) sur le linge à la fin du lavage: cette poudre ne pénètre pas dans le
tissu et n’en altère pas la couleur;
- présence de mousse dans l’eau du dernier rinçage: elle ne signifie pas pour autant un mauvais rinçage;
- Les tensioactifs anioniques de la formule des produits pour machines à laver, s’enlèvent difficilement du linge
et, même en toute petite quantité, ils peuvent provoquer d’importants phénomènes de formation de mousse;
- L’exécution d’autres cycles de rinçage, en de tels cas, n’apporte aucun avantage.
2 Avant d’appeler le Centre d’Assistance technique Candy, si votre machine ne fonctionne pas, effectuer les
contrôles susmentionnés.
59
DE
KAPITEL 13
FEHLVERHALTEN
1. Programme
funktionieren nicht
ABHILFE
GRUND
Stecker nicht in der Steckdose
Stecker einstecken
Hauptschalter nicht eingedrückt
Strom einschalten
Stromausfall
Kontrollieren
Sicherungen defekt
Kontrollieren
Bullauge nicht geschlossen
Bullauge schließen
Siehe Gründe zu 1
Kontrollieren
Wasserhahn geschlossen
Wasserhahn öffnen
Programmwahlschalter nicht richtig
eingestellt
Programmwahlschalter richtig einstellen
Ablaufschlauch gekrümmt
Ablaufschlauch begradigen
Fremdkörper in der Klammernfalle
Klammernfalle reinigen
4. Wasser auf dem
Boden rund um
das Gerät
Dichtung vom Wasserzulaufschlauch
defekt
Dichtung ersetzen und Zulaufschlauch
am Wasserhahn befestigen
5. Keine
Schleuderfunktion
Die Waschmaschine hat das Wasser
noch nicht abgepumpt
Einige Minuten warten, bis das Wasser
abgepumpt ist
Taste “Schleuderstop” eingestellt (nur bei
einigen Modellen)
Taste “Schleuderstop” herausdrücken
Waschmaschine nicht richtig justiert
Über die entsprechenden einstellbaren
Füße justieren
Transportstange noch nicht entfernt
Transportstange entfernen
Wäsche nicht gleichmäßig in der
Trommel verteilt
Wäsche gleichmäßig verteilen
2. Kein Wasserzulauf
3. Kein Wasserablauf
6. Starke Vibrationen
während des
Schleuderns
Die Dauer der einzelnen Waschzyklen hängt ab von dem gewählten Programm. Der Programmwählknopf
bewegt sich entsprechend dem Zyklus, in dem sich das Waschprogramm befindet. Es kann vorkommen,
daß der Programmwählschalter eine komplette Umdrehung macht, um die nächste Phase im
Waschprozess zu beginnen.
Läßt sich der Fehler nicht beheben, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst der Firma Candy.
Geben Sie dabei das Maschinenmodell laut Typenschild * oder Garantieschein an, um eine schnelle effektive
Hilfe zu ermöglichen.
* (welches sich an der Rückseite des Gerätes, oder im Bullauge befindet)
Achtung:
1 Die Verwendung von umweltfreundlichen Waschmitteln kann folgende Effekte auslösen:
- Die schwebenden Minerale führen zu einer Trübung des Spülwassers, die aber weder die Wirkung der
Spülungen noch das Waschergebnis beeinflussen.
- Nach erfolgter Wäsche können sich auf der Wäsche Spuren weißen Pulvers (Minerale) befinden, die sich
aber weder in der Wäsche festsetzen noch die Farben beeinträchtigen.
- Schaumbildung auf dem letzten Spülwasser bedeutet nicht unbedingt unzureichende Spülresultate.
- Die in den Waschmitteln enthaltenen waschaktiven anionischen Tenside sind häufig sehr schwer ausspülbar,
und erzeugen auch in nur geringer Dosierung auffällige Schaummengen.
- Zusätzliche Spülgange sind in solchen Fällen nicht sehr effektiv.
2 Bitte wenden Sie sich bei Defekten an der Maschine erst dann an den Kundendienst, wenn Sie anhand der
obigen Liste selbst versucht haben, eventuelle Fehler zu beheben.
60
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en
technische ontuikklingen zijn voorbehouden.
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d’imprimerie
contenues dans le présent mode d’emploi. Il se réserve en outre le droit d’apporter
toutes modifications qui se révèleraient utiles à ses propes produits sans pour autant
en compromettre les caractéristiques essentielles.
Wir schileßen die Haftung für alle evtl. Druckfehler aus. Kleinere Änderungen und
technische Weiterentwicklungen im Detail vorbehalten.
04.04 - 40001255 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
NL
HU
PL
FR
DE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising