Candy | HGB 129THB7-S | Candy HGB 129THB7-S Navodila za uporabo

Candy HGB 129THB7-S Navodila za uporabo
SR
SL
HU
HR
BG
Благодаря Ви, за избора на перална
машина Candy.
Ние сме уверени, че ще ви служи вярно,
ден след ден, в безопасното пране на
вашите дрехи, дори на най-деликатните.
ОЕЕО съдържат както замърсяващи
вещества (които могат да доведат до
негативни последици за околната среда),
така и основни компоненти (които могат да
бъдат използвани повторно). Важно е ОЕЕО
да са обект на специална обработка, за да се
премахнат и да се депонират правилно
всички замърсители, и да се възстановят и
рециклират всички материали. Гражданите
могат да играят важна роля в гарантирането,
че ОЕЕО нямат да станат проблем за
околната среда; от съществено значение е да
се следват някои основни правила:
Внимателно прочетете тези инструкции
за правилна и безопасна работа с уреда
и за полезните съвети за ефективна
поддръжка.
Използвайте пералната машина
само, след като прочете внимателно
тези инструкции. Препоръчваме ви да
запазите тези инструкции в добро
състояние за всички бъдещи ползватели
на уреда.
l ОЕЕО не трябва да се третират като битов
(домакински) отпадък;
l ОЕЕО трябва да бъдат предавани в
съответните пунктове за събиране, управлявани
от общината или от регистрирани компании. В
много страни може да има събиране от дома на
големи ОЕЕО.
Моля проверете дали уреда е доставен с
инструкции за експлоатация, гаранционна
карта, адрес на сервиз и етикет за
енергийна ефективност. Препоръчваме ви
да пазите всички тези документи.
В много страни, когато си купите нов уред,
старият може да бъде върнат на продавача,
който трябва да го вземе безплатно на база
едно-към-едно, ако оборудването е от сходен
вид и има същите функции като закупеното
оборудване.
Всеки продукт се идентифицира с 16цифрен код, наречен сериен номер,
отпечатан върху стикер, поставен върху
уреда (в областта на врата) или върху
гаранционната карта. Този код е като
идентификационна карта на продукта,
може да се наложи да го регистрирате и
ще ви потрябва, при контакт със
сервизният център на Candy.
Съдържание
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2. ИНСТАЛИРАНЕ
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
4. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
Условия за околната среда
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Този уред е маркиран в
съответствие с Европейска
Директива 2012/19/ЕС за Oтпадъци
от Eлектрическо и Eлектронно
Oборудване (ОЕЕО).
6. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ
7. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
2
l Тези
уреди са предназначени
да бъдат използвани за домакински
и подобни приложения, като
например:
- кухни за персонал в магазини ,
офиси и друга работна среда;
- ферми ;
- от клиенти в хотели, мотели
и други подобни;
- обекти тип легло и закуска.
Различното използване на този уред
извън домакинското му приложението
или за типични домакински функции,
като професионалното му използване
от експерт или обучени потребители,
не се допуска, дори и в по-горните
приложения. Ако уредът се използва
по начин, несъвместим с употребата
му за домакински нужди , това може
да намали живота на уреда и
да анулира гаранцията на
производителя. Всяка повреда на
уреда или друга повреда, или загуба
произтичаща от използване, което не
е в съответствие с използването на
уреда за домашни цели (дори ако се
намира домашна среда), не се
приема от производителя, което е в
пълно съответствие със закона.
l Децата
трябва да бъдат
наблюдавани за да се уверите,
че не играят с уреда.
l Децата
на по-малко от 3
години трябва да се държат
далеч от уреда, и да се
наблюдават непрекъснато.
l Ако
захранващият кабел е
повреден, трябва да бъде заменен
от производителя, неговият сервиз
или квалифициран техник.
l За
свързване на уреда с
вода,
използвайте
само
комплекта маркучи доставен
с уреда.(Не използвайте стар
комплект маркучи за връзка).
l Налаягането
на водата трябва
да е между 0,05 MPa и 0,8 MPa.
l Уверете
се,че килима не пречи
на основата на машината и
отворите и за вентилация.
l Състояние
ИЗКЛ. се постига като
поставите съответната отметка на
контролното копче (програматора)
във вертикална позиция. Всяка
друга позиция на контролното
копче (програматора) определя
машината в състояние ВКЛ.
l Този
уред може да се използва от
деца на възраст от 8 години и
повече, и от хора с ограничени
физически, сетивни или умствени
способности, или липса на опит и
познания, само ако се наблюдават
3
BG
или са инструктирани относно
използването на уреда по
безопасен начин и да разбират
опасността от изполването му.
Децата не бива да си играят с
уреда. Почистване и поддръжка на
уреда да не се извършва от деца.
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
l След
инсталирането уреда l За да изключите машината
трябва да се постави така, че
от контакта, не дърпайте
контакта му да е достъпен.
захранващият кабел или
уреда.
l Максималният капацитет на
натоварване на сухо пране l Не излагайте пералната машина
зависи от модела (вижте
на дъжд, директна слънчева
контролният панел).
светлина или природните стихии.
l За
да се консултирате с l При местене не вдигайте
продуктовият
етикет
се
пералната машина за копчетата
обърнете към website на
или чекмеджето за препарат; по
производителя.
време на транспортиране, никога
не поставяйте машината върху
люка. Препоръчваме ви двама
Инструкции за безопасност
души да повдигат машината.
l Преди
да почистване и
l В случай на дефект и/или
поддръжка, изключете уреда
неизправност, изключете уреда,
от
контакта
и
спрете
затворете водната връзка и не
захранването му с вода.
започвайте да поправяте уреда
веднага. Свържете се с
l Уверете се, че електрическата ви
оторизираният ни сервизен
система е заземена. В противен
център и използвайте само
случай, потърсете квалифицирана
оригинални резервни части.
професионална помощ.
Не
изпълненото
на
тези
инструкции може да застраши
l Моля, не използвайте преобразуватели,
безопасността на уреда.
разклонители и удължители.
ВНИМАНИЕ:
водата може да достигне
до висока температура, по
време на процеса на пране.
Поставяйки
и маркирайки този
продукт, ние декларираме на наша
отговорност, че той е в съотвествие
l Уверете се, че няма вода в със всички Европейски изисквания
барабана преди да отворите за безопастност, здравни и
екологични норми.
люка.
4
l Внимателно
срежете поддържащата
лента, която държи кабела и
отводнителния маркуч.
BG
2. ИНСТАЛИРАНЕ
1
A
B
A
B
l Развийте
двата или четирите
винта (A) на гърба на пералнята
и махнете двете или четирите
подложки (B) както е показано
на фигура 1.
B
B
A
A
l Запълнете
дупките с тапите,
които са приложени в плика с
инструкциите.
l Ако
пералната машина е за
вграждане, след като освободите
маркуча, развийте трите или
четирите винта (A) и махнете
подложките (B).
2
A
1
l При
някои модели още една
подложка ще падне вътре в
машината: наклонете машината
напред за я махнете. Запълнете
дупките в приложените тапи.
2
3
B
ВНИМАНИЕ:
дръжте опаковъчните
материали, далече от деца.
l Закрепете
капака от нагънатия
материал в долната част, както
е показано на фигура 2 (според
модела, вижте версия А,В
или С).
C
3
2
5
1
Водни връзки
3
l Свържете маркуча към захранващото
кранче (фиг. 3) използвайте за целта
маркуча доставен с уреда (не
използвайте повторно стари маркучи).
l Някои модели може да включват една
или повече от следните функции:
l HOT&COLD (фиг.4):
Позволява връзка към топла и
студена вода за по-висока енергийна
ефективност.
Свържете сивият маркуч към връзката за
студена вода
и червената тръба към
връзката за топла вода. Машината може
да бъде свързана и само към студена
вода: в този случай, някои програми могат
да стартират няколко минути по-късно.
4
1
l AQUASTOP (фиг. 5):
5
устройството се намира на захранващата с
вода тръба и е предназначено да спре теч на
вода; в този случай, червен маркер ще се
появи на прозореца “A” и тръбата трябва да
бъде сменена.За да развиете гайката,
натиснете заключващото устройство "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT
–
ЗАХРАНВАЩА
ТРЪБА С ПРЕДПАЗИТЕЛ (фиг.6):
В случай на водни течове от основната
вътрешна тръба "A", прозрачната
външна тръба "B" ще задържи водата,
за да се позволи на цикъла на пране,
за да се изпълни. След края
на
прането
се
обърнете
към
оторизираният сервизен център за да
смени захранващата тръба.
7
Позициониране
min 4 cm
max 100 cm
l Поставете пералнята до стената, като
внимавата де не притиснете или повредите
изходящата тръба. Присъединете тръбата към
отводнителен канал който трябва да е
височина поне 50 см с диаметър по-голям
от диаметъра на изходящата тръба. (фиг.7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Нивелирайте
уреда като използвате
крачетата, както е показано на фигура 8:
a. завъртете гайката по-посока на часовниковата
стрелка за да освободите винта;
b. завъртете крачето нагоре надолу, за
да нивелирате машината;
c. заключете крачето на позицията като
завъртите гайката обратно на часовниковата
стрелка докато опре на дъното на машината.
l Включете уреда в контакта.
BG
8
A
B
ВНИМАНИЕ:
Свържете се с оторизираният ни сервиз
ако се наложи смяна на захранващият кабел.
C
Чекмедже за препарат
9
Чекмеджето за препарат е разделено на 3
отделения както е показно на фигура 9:
l отделеине "1": перилния препарат за предпране.;
l отделеине “ ”: е за специални
добавки,
омекотители
за
дрехи,
ароматизатори, изсветлители и др.;
1
2
ВНИМАНИЕ:
Само при използване на течни
препарати; пералната машина е
настроена да дозира препаратите за
всеки цикъл до последното изплакване.
l отделеине "2": за перилния препарат
10
за основното изпиране.
В някои модели е включен и контейнер
за течен препарат (фиг.10). За да го
използвате трябва да бъде поставен в
отделение "2" на чекмеджето. Това
осигурява попадането на течния перилен
препарат в барабана в точния етап от
цикъла на изпиране. Контейнера може да
се използва за препарати за избелване на
дрехи(белина) при програма "ИЗПЛАКВАНЕ".
ВНИМАНИЕ:
Някои препарати са трудни за премахване.
В този случай ви препоръчваме да
използвате специалният контейнер,който
да бъде поставен в барабана (пример на
фигура 11).
11
7
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
Необходимо ли е пране на висока
температура?
Съвети за пълнене
l Третирайте петната с препарат против
петна или накиснете упоритите петна
преди
пране
за
да
намалите
използването на машината с програми
на висока температура. Пестите до
50% енергия използвайки програми за
пране до 60°C.
ВНИМАНИЕ: когато сортирате прането
се уверете че:
- сте махнали от прането метални предмети
като шноли, карфици, монети и др.;
- калъфките на възгллавници са с копчета,
ципове и кукички и те са закопчани,и
дългите връвки на халатите са завързани
на възел;
- кукичките на пердетата да са махнати.
- прочете внимателно етикетите за пране
на дрехите
- да премахвате всички устойчиви петна,
използвайки специфични препарати.
Следвайте бързото ръководство с
препоръка за използване на перилните
препарати на различните температури.
Във
всеки
случай,
винаги
четете
инструкциите на перилните препарати за
правилно им използване и дозиране.
Когато перете силно замърсено
бяло пране ви препоръчваме да
използвате програма памук на 60°C
или повече и прах за пране ( усилен )
съдържащ избелващи агенти, така че
на средна/висока температура да
даде отлични резултати.
l Когато перете одеяла, покривки за легла
или тежки дрехи, ви препоръчваме да
избягвате центрофугиране.
l При пране на вълнени неща, се
уверете че те могат да бъдат прани в
перална машина и са маркирани като
“Pure virgin wool”, “Does not mat” или
етикет „Може да се пере в перална
машина“
При пране между 40°C и 60°C
използваният препарат трябва да е
подходящ за типа тъкан и нивото на
замърсяване. Нормалните прахове са
подходящи за бели или цветни силно
замърсени тъкани, докато течните
препарати или „запазващи цвета“
прахове са подходящи за цветни
слабо замърсени тъкани.
Полезни предложения за
използване
Ръководство за екологично и икономично
ползване на вашият уред.
Максимализиране размера на прането.
l За да постигнете оптимален разход на
енергия, вода, препарат и време
заредете машината с целият и
капацитет. Пестите до 50% енергия
при пране с пълна машина, вместо
пране на 2 пъти с наполовина пълна
машина.
За пране на температура под 40°C
ви препоръчваме да използвате течни
препарати, на които е написано, че са
подходящи за използване при пране
на ниска температура.
Имате ли нужда от предпране?
l Само при силно замърсено пране!
За пране на вълна или коприна
използвайте само препарати предназначени
специално за тези тъкани.
СПЕСТИ препарат, време, вода и от 5
до 15% енергия като не ИЗБЕРЕТЕ
предпране (предварително изпиране)
при нормално замърсено пране.
8
BG
4. ПОДДРЪЖКА И
ПОЧИСТВАНЕ
За почистване на външното покритие на
машината използвайте влажна кърпа, не
използвайте абразиви, спирт и/или
разтворители. Пералната машина не
изисква много поддръжка: почистване
отделенията на чекмеджето и филтъра;
по долу са описани няколко съвета как
да се мести машината и какво да се
прави ако не се използва дълго време
Препоръки при премествания
или дълги периоди, в които
машината няма да се използва
Почистване на чекмеджето за
препарат
l Препоръчваме
ви да почиствате
чекмеджето за да избегнете натрупване на
препарат и остатъчни вещества.
l Ако машината се съхранява за дълъг
период, в който няма да се използва
в неотоплено помещение, източете
цялата вода то тръбите.
l За
да направите това извадете
чекмеджето,
почистете с вода и го
поставете обратно.
l Изключете машината от контакта.
l Откачете отводнителния маркуч от
Почиствана на филтъра
скобата и наклонете над купата, докато
изтече цялата вода.
l Машината е снабдена със специален
филтър за задържане чужди частици,
които могат да заседнат в дренажа,
като монети, копчета и др.
l Закрепете
дренажната тръба
машината, когато приключите.
l САМО ЗА НЯКОИ МОДЕЛИ: издърпайте
маркуча, свалете стопера и изцедете
водата от контейнера.
l Преди
да развиете филтъра ви
препоръчваме да сложите абсорбираща
кърпа под него за да запазите пода сух.
l Завъртете
филтъра обратно на
часовниковата стрелка, докато застане
във вертикална позиция.
l Извадете и почистете; след това го
сложете обратно като го завъртите по
часовниковата стрелка.
l Повторете предишните стъпки в обратен
ред, за да сглобите всички части.
9
към
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО 6. УПРАВЛЕНИЕ И
ЗА УПОТРЕБА
ПРОГРАМИ
Тази перална машина автоматично
контролира нивото на водата според
вида и количеството пране. Тази система
намалява консумацията на енергия и
значително редуцира времето за пране.
M
A
Избор на програма
l Включете
машината
желаната програма.
и
изберете
L
l Ако
е
необходимо
настройте
температурата на пране и натиснете
желаните бутони за опции.
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
стартирате прането.
Ако спре ел.захранването докато
машината работи, специална памет
ще запамети настройките и когато
ел.захранването
се
възобнови,
машината ще продължи цикъла на
пране от там докъдето е стигнала.
l В края на програмата, на дисплея ще се
появи съобщение "End" ("край"), а при някой
модели ще светнат всички индикаторни
лампички за етапа на изпиране.
Изчакайте
докато
светлинният
индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
изгасне, преди да отворите вратата.
l Изключете пералната машина
За всеки тип пране погледнете
таблицата с програми и следвайте
последователността както е посочено.
Техническа информация
Налягане на водата:
min. 0,05 MPa - max. 0,8 MPa
Центрофуга (обр.)
виж табелката
Консумирана мощност / мощност на
предпазителя / Захранващо напрежение
виж табелката
10
I
B
F
G
H
C
E
D
A Програматор за избор на
програмите за пране с позиция
OFF (изключване)
B Бутон СТАРТ/ПАУЗА
C Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
D Бутон за ОПЦИИ
E Бутон БЪРЗО ПРАНЕ / НИВОТО
НА ЗАМЪРСЕНОСТ
F Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
G Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
H Бутон ПАРА
D+B СТАРТ SMART TOUCH
F+G ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ
I Цифров дисплей
L Cветлинен индикатор за
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
M SMART TOUCH
l Натиснете за да стартирате избрания
Програматор за избор на
програмите за пране с позиция
OFF (изключване)
ДОБАВЯНЕ ИЛИ МАХАНЕ НА ПРАНЕ
СЛЕД КАТО ПРОГРАМАТА Е СТАРТИРАНА
(ПАУЗА)
Затворете врата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
цикъл
Когато натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА,
може да минат няколко секунди
преди уреда да започне да работи.
l Натиснете
и
задръжте
бутона
СТАРТ/ПАУЗА за около 2 секунди
(някои индикатори ще светнат и
индикатора за оставащото време ще
започне да мига, което показва, че
машината е на пауза).
Когато програматора се завърти,
светва дисплея и показва настройките
на избраната програма.
За да се пести енергия в края на
програмата или през неактивен период,
ще намалее контраста на дисплея.
l Изчакайте
докато
светлинният
индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
изгасне, преди да отворите вратата.
Заб.: За да изключите машината,
завъртете програматора на позиция
OFF.
Преди да отворите вратата, моля,
проверете нивото на водата, за да
предотвратите наводняване.
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
стартирате избраната програма
l Веднъж като програмата е избрана и
l След като сте добавили или махнали
стартирана,
програматора
остава
неподвижен до края на програмата.
пране, затворете врата и натиснете
бутона СТАРТ/ПАУЗА (програмата ще
стартира от там, от където е спряна).
l След показването на думата "End"
("Край") върху дисплея и след като
символът за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА се
изключи, можете да отворите вратата.
ОТМЯНА НА ПРОГРАМА
l За да отмените програма, завъртете
програматора на позиция OFF.
l Изключете пералната машина като
завъртите програматора на позиция
OFF.
l Изчакайте
2
минути
докато
устройството за безопасност отключи
вратата.
Програматора трябва да бъде
върнат в позиция "OFF" след края
на всеки цикъл за пране или когато
стартирате следващото изпиране
преди да изберете и стартирате
следващата програма.
Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
l Този
бутон
ви
позволява
да
препрограмирате цикъла на изпиране,
за да отложите старта с до 24 часа.
11
BG
Бутон СТАРТ/ПАУЗА
ВНИМАНИЕ:
Не докосвайте дисплея, докато
включвате щепсела на машината,
защото през първите секунди
тя
калибрира
системите
си:
натискайки дисплея машината няма
да може да работи коректно. В този
случай,
извадете
щепсела
и
повторете операцията.
l За да отложите старта следвайте
следната процедура:
- Изберете желаната програма.
- Натиснете бутона веднъж, за да го
активирате (h00 се появява на
дисплея) и след това го натиснете, за
да изберете 1 час отлагане (h01 се
появява на дисплея); предварително
зададеното забавяне се увеличава с
един час с всяко натискане на бутона,
докато се появи 24 на дисплея, след
което натискането на бутона отново ще
занули дисплея и ще започне отново.
- Потвърдете
натискайки
бутона
СТАРТ/ПАУЗА. Обратното броене ще
започне и когато свърши програмата
ще започне авоматично.
l Възможно е да отмените отложен
старт чрез завъртане на селектора на
програмите на OFF.
Ако спре ел.захранването докато
машината работи, специална памет
ще запамети настройките и когато
ел.захранването
се
възобнови,
машината ще продължи цикъла на
пране от там докъдето е стигнала.
Функцията
трябва
да
бъде
избрана преди да натинете бутона
СТАРТ/ ПАУЗА.
- AQUAPLUS
l Тази опция (налична само за някои
програми) ви позволява да перете с
по-голямо количество вода. Заедно с
новото комбинирано действие на
циклите на въртене на барабана, с
поемане и извеждане на вода,
получавате идеално чисти, изплакнати
дрехи, а препаратът е разтворен
перфектно, което осигурява ефективно
почистване.
l Тази функция е създадена за хора с
деликатна и чувствителна кожа, за
които и най-малките остатъци от
препарат
могат
да
причинят
раздразнения или алергии.
l Тази функция се препоръчва и при
пране на много замърсени детски
изделия, при които е необходимо поголямо количество препарат, или при
пране на хавлиени изделия, чиито
фибри са склонни към задържане на
препарат.
- HYGIENE +
Може да активирате тази опция при
зададена температура от 60°C. Тази
опция ви позволява да изперете
дрехите си, като поддържате еднаква
температура по време на целия цикъл.
Ако е зададена опция, несъвместима
с избраната програма, индикаторната
лампичка първо премигва и след
това изгасва.
Бутон за ОПЦИИ
Този бутон ви позволява да избирате
между три различни опции:
- ПРЕДПРАНЕ
l Тези опция ви позволява да правите
предпране и е много полезна при
силно замърсено пране (може да бъде
използвана само при някои програми
както е показано в таблицата с
програмите).
l Препоръчваме ви да използвате само
20% от препоръчителните количества,
показани на опаковката на перилния
препарат.
12
Бутон БЪРЗО ПРАНЕ / НИВОТО
НА ЗАМЪРСЕНОСТ
Този бутон ви позволява да избирате
между две различни опции, в зависимост
от избраната програма:
- БЪРЗО ПРАНЕ
Бутонът става активен, когато изберете
програма БЪРЗО ПРАНЕ (14/30/44 мин.)
от програматора и ви позволява да
изберете една от трите зададени
продължителности.
центрофуга, натискайте бутона, докато
достигнете скоростта на завъртане,
която желаете да зададете.
l След
избиране
на
програмата,
времето за изпълнението й ще се
покаже автоматично.
l Можете да промените скоростта на
центрофуга
без
пералната машина.
l Тази опция ви позволява да избирате
между 3 степени на интензивност при
изпиране, които се различават по
продължителността на програмата, в
зависимост от замърсяването на
тъканите (може да се използва само
при някои програми, както е показано в
таблицата с програми).
l Този бутон ви позволява избора на
при
програмите
Машината е снабдена със специално
ел.
устройство,
което
отменя
центрофугата, ако е
прекалено
заредена. Това намалява шума и
вибрациите и по този начин
удължава живота на вашата машина.
за
l Не можете да зададете програма над
допустимия
максимум,
предпазване на тъканите.
с
паузирате
Предозирането с перилен препарат
може да довете до прекомерното
образуване на пяна. Ако уредът
открие наличието на излишна пяна,
може да изключи центрофугата или
да удължи продължителността на
програмата, както и да увеличи
консумацията на вода.
Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
температура
изпиране.
да
цел
l Ако искате да извършите студено
Бутон ПАРА
изпиране, всички индикатори трябва да
бъдат изключени.
Този бутон стартира специална функция
на третиране на прането последваща
определени програми за пране(моля
вижте таблицата с програмите)
Функцията за пара работи като намалява
гънките на мокрите дрехи в резултат, на
което се намалява времето необходимо
за гладене..
Нишките на плата се регенерират и
освежават като се премахват и лошите
миризми.
Във всяка програма се предвижда и
опцията деликатно третиране с пара,
като
се
гарантира
максимална
ефективност почистване в зависимост от
типа и цвета на плата.
Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
l С натискането на този бутон, можете
да намалите максималната скорост и
ако желате да отмените цикъла на
центрофуга.
l Ако
в етикета не е посочена
специфична информация, е възможно
да зададете максималната скорост за
центрофуга за дадената програма.
С цел предотваратяване увреждането
на тъканите, не е възможно да
увеличите скоростта над допустимия за
всяка програма максимум.
Опцията трябва да бъде избрана
преди
да
натинете
бутона
СТАРТ/ ПАУЗА.
13
BG
l За да активирате повторно цикъла на
- НИВОТО НА ЗАМЪРСЕНОСТ
l Когато
СТАРТ SMART TOUCH
Като натиснете едновременно бутони
СТАРТ/ПАУЗА и ОПЦИИ машината
позволява на предварително свалени от
апликацията програмa за пране да се
стартира, когато порграматора е на
позиция Smart Touch (За допълнителна
информация, моля вижте съответната
секция в инструкцията за експлоатация.)
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ
l Натиснете
едновременно бутоните
ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА и ИЗБОР
НА ЦЕНТРОФУГА за около 3 секунди,
така машината ще ви позволи да
заключите бутоните. Така, можете да
избегнете нежелани промени, ако по
време на цикъл натиснете случайно
бутон.
l Заключването на бутони може да
бъде
отменено
след
повторно
едновременно натискане на двата
бутона или като изключите уреда.
Цифров дисплей
Системата от индикатори на дисплея ви
позволява постоянно да сте информиран
за статуса на машината.
3
1 2 7 8 4 10
5
6
бутона
СТАРТ/ПАУЗА
е
натиснат при машина със затворена
врата индикатора ще мигне за момент
и ще светне.
Ако врата не е затворена както
трябва, индикаторната светлина ще
мига в продължение на около 7
секунди, след което командата за
стартиране на програмата ще се
изтрие автоматично. В този случай,
затворете
врата
и
натиснете
отново бутона СТАРТ/ПАУЗА.
l Изчакайте
докато
светлинният
индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
изгасне, преди да отворите вратата.
2) СКОРОСТ НА ЦЕТРОФУГИРАНЕ
Това
показва
скоростта
на
центрофугиране на избраната програма.
Скоростта може да се промени или
центрофугата да се пропусне чрез
съответният бутон.
3) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗБОР
НА ТЕМПЕРАТУРА
Това показва температурата на изпиране
на зададената програма, която може да
бъде променена (ако е позволено) от
съответния бутон.
Ако искате да извършите студено
изпиране, всички индикатори трябва да
бъдат изключени.
4) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРАНЕТО
l Когато е избрана програма дисплея
9
автоматично ще покаже максималната
продължителност на цикъла на пране,
което може да варира, в зависимост от
избраните опции.
1) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
l Тази икона показва затворена врата
l След като започне програмата вие ще
бъдете постоянно информиран
оставащото време до края
изпирането.
Затворете врата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
14
за
на
l През всяка фаза на пране "Kg Check"
избраната програма на базата на
стандартно натоварване, като по
време на прането уреда коригира
времето според размера и състава на
прането.
позволява да се следи информацията
за теглото на прането в барабана и
през първите минути на прането:
- настройва количеството на водата;
5) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ СТЕПЕН
НА ЗАМЪРСЕНОСТ
- определя продължителността на цикъла
на пране;
l При
вече
избрана
програма,
индикатора ще ви покаже автоматично
заложеното степен на замърсеност за
тази програма.
- контролира изплакването според типа
на тъканите избрани да бъдат прани;
- настройва ритъма на ротация на
барабана според типа на тъканите;
l Избирайки друго ниво на замърсеност,
съответния индикатор ще светне.
- разпознава наличието на пяна,
увеличава
ако
е
необходимо,
количеството на вода по време на
изплакване;
6) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ОПЦИИ
Индикаторните
светлини
показват
опциите които могат да бъдат избрани
чрез съответният бутон.
7) СВЕТЛИНЕН
ИНДИКАТОР
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ
ЗА
Индикаторната лампичка
бутоните са заключени.
че
показва,
- настройва скоростта на центрофугата
според товара, това предпазва от
дисбаланс.
8) Wi-Fi (само при някои модели)
l При моделите с опция Wi-Fi, иконата
показва че Wi-Fi системата работи.
l За
цялата
информация
за
функционирането
и
инструкциите
за лесна конфигурация на Wi-Fi,
моля, вижте раздела "Download" на
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
9) CВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ПАРА
Светлинният индикатор показва избора
на съответната опция.
10) Kg Check - Проверка на килограмите
(функцията е налична само за
някои програми)
l При началото на програмата, "Kg
Check" индикатор остава включен
докато интелигентен сензор измери
теглото на прането и настрои времето
на пране, съответната консумация на
вода и електричество.
15
BG
l Уредът изчислява времето до края на
SMART TOUCH
l Cycles (Цикли) – За изтегляне и
Този уред е оборудван с технология
Smart Touch, която позволява контрол
чрез приложение на смартфони с
операционна система Adroid и такива с
технологията
NFC
(Near
Field
Communication).
l Smart Care – Цикли „Проверка” и
пускане на нови програми за изпиране.
l Свалете приложението Candy simplyFi на вашия смартфон.
ПЪРВА УПОТРЕБА – Регистрация на
машината
l Отидете на меню „Настройки” във
вашия Android смартфон и активирайте
функцията
NFC
в
подменюто
“Безжична връзка и Мрежи”.
В зависимост от модела на
смартфона
и
версията
на
операционната система, процесът
на активация на NFC може да бъде
различен. Вижте ръководството на
смартфона за повече информация.
Само съдържание
Само съдържание
Управлението и контрола на машината
чрез приложението е възможно само
чрез „приближаване”: затова не е
възможно да се извърши от далеч
(напр.: от друга стая; извън къщата).
l Завъртете бутона на позиция Smart
Touch, за да активирате сензора на
таблото.
l Отворете
ФУНКЦИИ
функции
Статистики на изпирането и съвети за
по-ефикасна употреба на машината.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФУНКЦИЯТА
SMART TOUCH
Смартфон Android с Контрол на
технология NFC
устройството и
съдържанието
Смартфон Android Само съдържание
без технология NFC
Android таблет
Само съдържание
Основните
налични
приложението са:
l My Statistics (Моите статистики) –
Научете всички подробности за
функциите
Smart
Touch,
в
приложението в режим ДЕМО или
отидете на:
www.candysmarttouch.com
Приложението Candy simply-Fi е
налично
за
Android
и
iOS
устройства – таблети и сматфони.
Но,
можете
да
контролирате
машината и да използвате всички
възможности, предоставени от
технологията Smart Touch само
със смартфони Android, снабдени
с технологията NFC, както е
показано в таблицата по-долу:
Apple iPhone
Apple iPad
„Автоматично изпиране” и ръководство
за отстраняване на неизправности.
с
l Voice Assistant (Гласов асистент) –
Ръководство за избиране на идеалния
цикъл само с 3 гласови команди
(дрехи/материи, цвят, степен на
замърсяване).
16
приложението, създайте
потребителски
профил
и
регистрирайте уреда, като следвате
инструкциите на дисплея на телефона
или
„Бързото
ръководство”,
приложено към машината.
Повече информация, често задавани
въпроси и видео за лесна регистрация
може да откриете на:
www.candysmarttouch.com/how-to
БЕЛЕЖКИ:
l Всеки път, когато искате да контролирате
Поставете смартфона си така че NFC
антената на гърба да съвпада с
разположението на логото на Smart
Touch на уреда (вж. снимката по-долу).
машина чрез приложението, първо трябва
да активирате режим Smart Touch, като
завъртите копчето на обозначената позиция.
l Уверете се, че сте отключили екрана
на телефона (от евентуален режим на
готовност) и сте активирали функцията
NFC; в противен случай, следвайте
стъпките, посочени по-рано.
l Ако искате да стартирате цикъл на
изпиране, заредете пералнята с дрехи и
препарат за пране и затворете вратата.
Ако не знаете положението на
Вашата
NFC
антена,
бавно
предвижете вашият смарфон с
кръгово движение върху логото
Smart Touch докато приложението
не потвърди връзка.
За да бъде успешно извършено
прехвърлянето на данни е от
съществено значение ДА СЕ ЗАДЪРЖИ
СМАРТФОНА
НА
ТАБЛОТО
НА
МАШИНАТА ЗА НЯКОЛКО СЕКУДИ ПРИ
ИЗВЪРШВАНЕ
НА
ПРОЦЕДУРАТА;
съобщение
на
устройството
ще
информира за резултата от и ще
посъветва, кога ще е възможно да се
отмести смартфона по-далеч.
l Изберете
желаната
функция
в
приложението (напр.: стартиране на
програма,
цикъл
за
проверка,
актуализиране на статистики и т.н….).
l Следвайте инструкциите на екранана на
телефона, ВКЛЮЧЕТЕ ГО при Smart
Touch лого на корпуса на машината,
когато се изисква от приложението.
По-дебелите калъфи или метални
стикери за телефон могат да
повлияят или попречат на обмена на
данни между машината и телефона.
Свалете ги, ако е необходимо.
Замяната на някои компоненти на
смартфона ви (напр. заден капак,
батерия и др.) с неоригинални
такива, може да даде отражение
върху
NFC
атената,
пречейки
на цялостното използване на
приложението.
l За да може да рестартирате програма
за пране, която е вече свалена на
позицията на програматора Smart
Touch, изберте я с програматора и
натиснете едновреммено бутоните
СТАРТ/ПАУЗА и ОПЦИИ, както е
показано на контролният панел.
17
BG
СЛЕДВАЩА УПОТРЕБА – Редовна употреба
Таблица с програми
1)
(MAX.) *
ПРОГРАМА
2
(вж. контролния панел)
(MAX.)
2)
EcoMix 20° 4) 5
4)
Спорт
Baby (Бебе)
4)
9
10 11 12
20°
2,5 2,5 3 3,5 4
4 4,5 5
30°
6
7
8
8
60°
3 3,5 3,5 4
40°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
Ежедневна
59 Min.
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
1,5 2 2,5 3
14' 1
Бързо
пране
1
1
2
1
3)
Ръчно/Коприна
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Вълнени
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Изплакване
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Източване +
Центрофуга
Деликатно 4)
2
пране
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
Смесено
2)
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
4)
60°
( )
Памук**
2)
4)
6
7
8
9
10 11 12
60°
( )
6
7
8
9
10 11 12
90°
( )
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
30°
( )
5
Бели
2)
5
4)
тъкани
Лесно Гладене 2)
Регулируема настройка на бутона, който трябва да изберете, за
да контролирате уреда от приложението за смартфон и да изтеглите
циклите (вж. специалния раздел). Фабричната настройка по подразбиране е
Auto-Clean, при която се извършва почистване на машината.
18
(Само за модели с отделение за
течен препарат)
Когато само няколко от дрехите
имат
петна,
които
изискват
третиране с избелващ препарат,
предварителното премахване на
петна може да бъде извършено в
пералната
машина.
Поставете
препарата в контейнера за избелващи
течни препарати, който е в улея
маркиран с "2" в чекмеджето за
перилни препарати и изберете
специалната програма ИЗПЛАКВАНЕ.
Когато тази фаза приключи, завъртете
програмния превключвател на
позиция OFF / изключено/, добавете
останалите тъкани и продължете с
нормалното изпиране използвайки
най-подходящата програма.
** СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПАМУК
СПОРЕД (EU) No 1015/2010 и
No1061/2010.
ПРОГРАМА ЗА ПАМУК С
ТЕМПЕРАТУРА 60°C
ПРОГРАМА ЗА ПАМУК С
ТЕМПЕРАТУРА 40°C
Тези програми са подходящи за изпиране
на нормално замърсено памучно пране
и са най-ефективните програми по
отношение комбиниран разход на вода и
енергия за изпиране на памучни дрехи.
Тези
програми
отговарят
на
температурата посочена на етикетите на
дрехите и действителната температура
на водата може леко да се различава.
19
( )
Само с избрана опция ПРЕДПРАНЕ
(програми с налична опция
ПРЕДПРАНЕ).
1)
Когато е зададена програма,
на
дисплея
се
показва
препоръчителната температура на
изпиране, която може да бъде
променена (ако е позволено) от
съответния бутон, но не може да
бъде увеличена над допустимия
максимум.
2)
За показаните програми можете
да настроите продължителността
и
интензитета
на
прането
използвайки бутона НИВОТО НА
ЗАМЪРСЕНОСТ.
3)
Избирайки програма БЪРЗО ПРАНЕ
с програматора е възможно с бутона
БЪРЗО ПРАНЕ да изберете една от
трите налични бързи програми с
продължителност 14’, 30’ и 44’.
4)
Налична фунция пара.
BG
Моля прочетете тези инструкции:
* Максималният капацитет на натоварване
на сухо пране зависи от модела (вижте
контролният панел).
Избор на програми
За да изперете различни типове платове
и различна степен на замърсяване
пералната машина има специфични
програми, които да посрещнат всички
нужди на прането.(вижте таблицата).
EcoMix 20°
Тази иновативна програма ви позволява да
изпирате заедно различни тъкани и
цветове, като памучни, синтетика и смесени
тъкани само на 20°C и предоставя чудесно
почистване.Консумацията на тази програма
е 40% по-малка от конвенционалната
програма за памук на 40°C.
Спорт
Тази програма е специално предназначена
за изпиране на смесени спортни дрехи,
които не могат да бъдат изпрани с програми
с висока температура и е подходяща при
отстраняване на замърсявания и петна,
причинени от участие в спортни дейности.
Baby (Бебе)
Тази програма ви позволява да перете
всички бебешки дрехи, получавайки
перфекто изпиране и санитаризиращ ефект,
настройте температурата на минимум 60°C.
За да подобрите резултатите на ефекта на
санитаризиране ви препоръчваме да
използвате перилен препарат на прах.
Ежедневна 59 мин.
Специално създадена програма за перфектни
резултати в прането като в същото време
значително се намалява времето за пране.
Програмата е предназначена за намалено
натоварване на количестото пране (виж
таблицата на програмите).
Бързо пране 14'/Fitness 30'/44'
Тази програма е подходяща за малко и леко
замърсено пране. С тази програма е
препоръчително да намалите количеството
на използваният препарат. Избирайки
програма БЪРЗО ПРАНЕ и действайки с
бутона вие можете да изберете една от
трите налични програми.
20
Ръчно/Коприна
Тази програма позволява деликатен
цикъл
на
изпиране
на
облекла
определени "Само за ръчно пране" и
коприна или специфицирано на етикета
на плата като "Пери като Коприна".
Вълнени
Тази програма е предназаначена за вълнени
тъкани, които могат да се перат в перална
машина или за изделия, които се перат на ръка.
Изплакване
Тази програма извършва 3 изплаквания с
междинно центрофугиране (които могат да
бъдат намалени или изключва с помощта на
съответния бутон). Тя се използва за
изплакване на всякакъв вид плат, например
след пране на ръка.
Източване + Центрофуга
Тази програма извършва източване и максимална
цинтрофуга. Възможно е да отмените или
намалите оборотите на центрофугата с бутона
ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА.
Деликатно пране
Това е нов цикъл на изпиране, Специално
препоръчан за много деликатни тъкани. Циклите
на изпиране и плакнене се извършват с по-високи
нива на водата за по-добри резултати.
Смесено
Прането и изплакването са оптимизирани
в ритъма на въртене на барабана и на
нивото на водата. Нежното въртене,
осигурява намалено образуване на гънки в
плата.
Памук
Тази програма е подходяща за пране на
нормално замърсено памучно пране и е
най-ефективната програма за пране на
памучни тъкани, от гледна точна на
консумация на енергия и вода.
Бели тъкани
Направена е за перфектно изпиране.
Последната центрофуга е на максимални
обороти, даващо по-ефикасно отстраняване.
Smart Touch
Регулируема настройка на бутона, която
трябва да зададете, когато желаете да
предадете
команда
до
пералната
машина от мобилно приложение, както
и да изтеглите/стартирате цикъл (вж.
21
BG
специалния раздел и упътването в
приложението за повече информация).
При опцията Smart Touch е зададена
фабрична настройка по подразбиране за
цикъл "Auto-Clean", създадена за почистване
на барабана, премахване на лошите
миризми и подобряване живота на
пералната машина. Когато стартирате цикъл
"Auto-Clean" се уверете, че в машината
няма дрехи, като използвате само прах за
пране. В края на цикъла оставете вратата
на машината отворена, за да може
барабанът да изсъхне. Това почистване
се препоръчва на всеки 50 изпирания.
Лесно Гладене
Тази порграма за пране е походяща за
смесени тъкани като използва третиране
с пара за да намали намачването и
регенерира нишките на плата, което
прави гладенето по-лесно.
7. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Ако имате съмнения, че пералната машина не работи правилно, консултирайте се с
бързото ръководство по-долу, където ще намерите практически съвети, как да
отстранявате най-често срещаните проблеми.
САМО ЗА МОДЕЛИ SMART TOUCH.
Благодарение на приложенито за проверка на цикъла – Candy simply-Fi –
можете да проверявате по всяко време правилното функциониране на
пералнята. Нуждаете се само от смартфон Андроид с технология NFC. Може
да откриете повече информация в приложението. Ако на дисплея се показва
съобщение за грешка (с код или мигащи индикатори), трябва да включите
приложението и да доближите вашия смартгон с NFC до логото Smart Touch
на панела. Вече можете да започнете работа по отстраняване на проблема.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА
l Модели с дисплей: грешката е показана с цифра прехдождана от буквата “E” (пример:
Error 2 (Грешка 2) = E2).
l Модели без дисплей: грешката е показана чрез брой премигвания на индикаторните
лампички, според цифрата в кода за грешка, последвана от пауза от 5 секунди (пример:
Error 2 (Грешка 2) = две премигвания – пауза 5 секунди – две премигвания – т.н.).
Грешка
E2 (с дисплей)
2 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
E3 (с дисплей)
3 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
E4 (с дисплей)
4 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
E7 (с дисплей)
7 премигвания на
индикаторите
(без дисплей)
Друг код за грешка
Възможни причини и практически решения
Пералната машина не се пълни с вода.
Уверете се, че кранът на водата е отворен.
Уверете се, че маркучът за подаване на вода не е прегънат или усукан.
Отводнителната тръба не е монтирана на правилната височина (вж.
раздела за инсталация)
Затворете крана на водата, развийте маркуча в задната част на пералната
машина и се уверете, че пясъчният филтър е чист и не е запушен.
Пералната машина не източва вода.
Уверете се, че филтърът не е запушен.
Уверете се, че отводнителният маркуч не е прегънат или усукан.
Уверете се, че отводнителната система не е блокирана и позволява на
водата да тече свободно. Опитайте да източите водата в мивката.
Има прекалено много пяна и/или вода.
Уверете се, че не сте използвали прекалено голямо количество перилен
препарат или такъв, който не е предназначен за перална машина.
Проблеми с вратата.
Уверете се, че вратата е затворена правилно. Уверете се, че в
машината няма дрехи, които да пречат на затварянето на вратата.
Ако вратата е блокирана, изключете пералната машина и извадете щепсела
и от ел. контакт. Изчакайте 2-3 минути и отворете отново вратата.
Изключете пералната машина и извадете щепсела от ел.контакт и
изчакайте 1 минута. Включете машината и пуснете програма. Ако
проблемът се появи отново, свържете се директно с оторизиран център
за обслужване на клиенти.
22
Проблем
Пералната машина
не
работи/стартира
Има изтекла вода
до машината
Пералната машина
не центрофугира
Силни вибрации /
шум по време на
центрофуга
Възможни причини и практически решения
Уверете се, че уредът е включен в работещ ел. контакт.
Уверете се, че ел. захранването е включено.
Уверете се, че ел. контакт работи, като опитате да включите
друг уред, като лампа.
Вратата може да не е затворена правилно: отворете и
затворете вратата отново.
Уверете се, че сте задали правилно програмата и че бутона за
старт е натиснат.
Уверете се, че пералната машина не е паузирана.
Това може да се дължи на теч в уплътнението между крана и
тръбата; в този случай, заменете уплътнението и затегнете
добре крана и тръбата.
Уверете се, че филтърът е затворен правилно.
Поради неоптималното зареждане с дрехи, пералната машина
може да:
• Опита да балансира товара, като намали времето на
центрофуга.
• Намали скоростта на центрофугата, за намаляване на
вибрациите и шума.
• Изключи центрофугата, за да предпази машината.
Уверете се, че товарът е балансиран. Ако не – развържете
заплетените дрехи, заредете пералнята отново и рестартирайте
програмата.
Това може да се дължи на факта, че водата не е била напълно
изсъхнала: изчакайте няколко минути. Ако проблемът
продължава, вижте раздел Error 3 (Грешка 3).
Някои модели може да имат функция „без центрофуга“: уверете
се, че не е включена.
Уверете се, че не сте задали опции, които променят
центрофугата.
Употребата на прекалено много препарат може да
възпрепятства стартирането на центрофугата.
Възможно е пералнята да не е нивелирана: при необходимост,
регулирайте крачетата, както е показано в специалния раздел.
Уверете се, че транспортните болтове, гумените втулки и
разделители са премахнати.
Уверете се, че в барабана няма предмети (монети, панти,
копчета и т.н.).
Стандартната гаранция покрива повредите, причинени от електрически или
механични неизправности в продукта, в следствие на действие или бездействие на
производителя.
Ако се установи, че повредата е причинена от външни фактори, или в следствие на
неправилна употреба и неспазване на инструкциите, може да бъде наложена глоба.
23
BG
ДРУГИ НЕИЗПРАВНОСТИ
Използването на екологични детергенти
без фосфати може да доведе до следните
резултати:
- отичане
на
мътна
вода
при
изплакване: Този ефект се дължи на
препарата и няма негативен ефект
върху ефективността на изплакване.
Ако проблемът не може да бъде
отстранен или се съмнявате в повреда на
машината, незабавно се свържете с
оторизиран център за обслужване на
клиенти.
Винаги се препоръчва употребата на
оригинални резервни части, които можете
да откриете във всеки наш оторизиран
център за обслужване на клиенти.
- пяна във водата при последното
изплакване: тава не показва слабо
изплакване.
Гаранция
Продуктът е в гаранция съгласно
правилата и условията, посочени в
сертификата, включен към продукта.
Гаранционният сертификат трябва да
бъде надлежно попълнен и съхраняван,
за да може в случай на нужда, да бъде
представен пред оторизирания център за
обслужване на клиенти.
- пяна: Това се дължи на анионните
повърхностноактивни вещества, намиращи
се в детергентите, които
често е
трудно да се отстранят от прането.
В този случай, не изплаквайте отново
за да отсраните този ефект: няма да
помогне
Производителя, не носи отговорност
за каквито и да било печатни грешки в
книжката съпътсващта този продукт.
Също така си запазва правото да
прави всякакви промени в своите
продукти, които счита за полезни,
без да променят основните им
характеристики.
- наличието на бял прах (зеолити)
върху дрехите след цикъла на
изпиране. Това не се отлага в тъканите
и не променя цветовете.
24
HR
25
Zahvaljujemo Vam na odabiru Candy
perilice rublja. Uvjereni smo da će Vas
nova perilica rublja vjerno služiti kroz dugi
niz godina, za pranje svih vaših odjevnih
predmeta, uključujući i osjetljivo rublje.
Zaštita okoliša
Ovaj uređaj označen je u skladu s
Europskom direktivom 2012/19/EU
o otpadnoj električnoj i elektroničkoj
opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (koje mogu
uzrokovati negativne posljedice za okoliš) i
osnovne materijale (koji se mogu ponovno
iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti
odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno
uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a
reciklirali svi korisni materijali. Kako bi se
osiguralo da OEEO ne postane ekološki
problem, pojedinci imaju važnu ulogu; nužno je
pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži
podatke za sigurno i pravilno korištenje
uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom
održavanju.
S upotrebom perilice rublja krenite
nakon pažljivog čitanja svih uputa kako
biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo
čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili
eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio
pri ruci.
l OEEO ne smije se tretirati kao kućanski
otpad;
l OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim
odlagalištima kojima upravlja lokalna
samouprava ili ovlaštene tvrtke. U
mnogim zemljama, organizirano je
sakupljanje krupnog otpada.
Nakon isporuke, provjerite da su uz uređaj
isporučene upute za upotreba, jamstveni list,
popis ovlaštenih servisera i naljepnice sa
oznakama energetske učinkovitosti. Također
provjerite da su uz perilicu isporučeni: savijeni
nosač odvodne cijevi i posudica za tekuća
sredstva za pranje (samo neki modeli).
Preporučamo da pažljivo čuvate sve
isporučene dijelove.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog
uređaja, stari možete vratiti trgovcu koji ga je
dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da je
uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
Sadržaj
Svaki
naš
proizvod
označen
je
jedinstvenim 16-znamenkastim brojem serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na
uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u
priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju
(unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam
trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s
ovlaštenim Candy servisom.
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
PREDOSTROŽNOSTI
I
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKE UPUTE
PERILICE RUBLJA
ZA
UPOTREBU
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
26
l Ovaj
uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu i
slične primjene poput:
− za pranje odjeće djelatnika u
prodavaonicama, uredima i sl;
− za pranje odjeće djelatnika
manjih obrtničkih tvrtki, farmi i sl;
− za pranje odjeće gostiju u;
− hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu, za
uobičajene kućanske poslove.
Nije namijenjen za drugačije
primjene, npr. u profesionalne
svrhe, čak i ako ga koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korištenje koje nije u
skladu s ovim uputama može
smanjiti radni vijek uređaja ili
dovesti do ukidanja jamstva
proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta
na uređaju koja je proizašla zbog
neprimjernog korištenja ili onoga
koje nije u skladu s korištenjem u
kućanstvu (čak i ako se uređaj
nalazi u kućanstvu) neće biti
prihvaćena od strane proizvođača
u jamstvenom roku.
l Ovaj
uređaj mogu koristiti
djeca sa 8 ili više godina te
osobe sa smanjenim psihičkim
i mentalnim kapacitetom ili
manjkom iskustva i znanja ako
27
su pod nadzorom ili su
educirani koristiti uređaj na
siguran način i razumiju moguće
posljedice. Djeca se ne smiju
igrati sa uređajem. Čišćenje i
korištenje uređaje ne smiju
raditi djeca bez nadzora.
l Pazite
na djecu i držite ih pod
stalnim nadzorom kako se ne
bi igrala s uređajem.
l Djeca
mlađa od 3 godine trebaju
se držati podalje uređaja osim ako
su pod stalnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja glavnom
električnog kabla, zamjenu mora
izvršiti ovlašteni servis kako bi se
izbjegla opasnost za korisnika.
l Koristite
isključivo novi komplet
cijevi (dovodnu i odvodnu) koji
je isporučen uz uređaj, nemojte
koristiti stari komplet cijevi.
l Pritisak
vode mora biti između
0,05 MPa and 0,8 Mpa.
l Ukoliko
je perilica postavljena
na podu, podmetnite tepih ili
sličnu podlogu te pripazite da
otvori za ventilaciju na dnu
uređaja nis blokirani.
l Položaj
"isključeno" (OFF) postiže
se postavljanjem pripadajuće oznake
na gumbu programatora u okomiti
položaj. Svaki drugi položaj gumba
programatora ostavlja perilicu rublja
"uključenom" (samo za modele s
programatorom).
HR
1. INFORMACIJE O
SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
l Pripazite
da
su
nakon l Držite perilicu rublja podalje od
instalacije i postavljanja uređaja,
nepovoljnih vremenskih uvjeta:
utikač i utičnica dostupni u
kiše, vlage, izravne sunčeve
svakom trenutku.
svjetlosti.
l Maksimalan
kapacitet suhog l Prilikom prenošenja ili pomicanja
rublja ovisi o modelu (vidi
perilice rublja, nemojte je držati za
kontrolnu ploču).
gumbe ili ladicu za deterdžent, niti
naslanjajte vrata perilice na
l Dokumentaciju
o proizvodu
transportna kolica. Kako je perilica
možete pronaći i na web stranici
rublja veoma teška, preporučamo
prizvođača.
da je uvijek podižu dvije osobe.
Sigurnosne upute
l U
l Prije
početka čišćenja, izvadite
utikač iz zidne utičnice i
zatvorite dovod vode.
l Pripazite
da su električne instalacije
u kućanstvu UZEMLJENE. U
suprotnom, potražite pomoć
ovlaštenog električara.
l Ne
spajajte uređaj na električnu
mrežu preko produžnih kablova,
višestrukih utičnica ili raznih
ispravljača.
slučaju kvara ili nepravilnog
rada perilice, isključite uređaj,
izvucite utikač iz utičnice i
zatvorite dovod vode. Ne
pokušavajte sami popraviti uređaj
već se obratite ovlaštenom
servisu, te uvijek zahtijevajte
ugradnju originalnih rezervnih
dijelova. Nepoštivanje navedenih
uputa može imati negativan
utjecaj na sigurnost korisnika i
samog uređaja.
UPOZORENJE:
Tijekom ciklusa pranja, voda
u perilici rublja može postići
vrlo visoku temperaturu.
Postavljanjem
oznake, pod
punom odgovornošću, potvrđujemo
provjerite da u bubnju nema vode.
da je ovaj uređaj u sukladnosti sa
l Kako biste isključili uređaj, svim sigurnosnim, zdravstvenim i
nemojte povlačiti električni kabel ekološkim zahtjevima europskog
ili sam uređaj.
zakonodavstva.
l Prije otvaranja vrata perilice rublja,
28
2. INSTALACIJA
trake kojima su
pričvršćene cijevi i električni kabel,
pritom pazeći da ih ne oštetite.
1
A
B
A
B
l Uklonite 2 ili 4 vijka (A) sa stražnje
strane uređaja te 2 ili 4 podloška
(B) kao što je prikazano na slici 1.
B
B
A
A
HR
l Prerežite
l Zatvorite
2 ili 4 otvora korištenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u kuverti s dokumentacijom).
l Ukoliko
je perilica rublja
ugradbena, nakon što prerežete
trake, uklonite 3 ili 4 vijka (A) i 3 ili
4 podloška (B).
l Kod
nekih modela perilica, 1 ili
više podložaka past će unutar
uređaja - kakbo biste ih uklonili,
nagnite perilicu rublja prema
naprijed.
Zatvorite
otvore
korištenjem isporučenih poklopaca
(nalaze se u kuverti s
dokumentacijom).
2
A
1
2
3
B
UPOZORENJE:
Ambalažu uređaja (stiropor,
najlon i sl.) držite van
dohvata djece jer za njih
može biti opasna.
l Postavite
ploču od valovitog
materijala na dno uređaja, kako
je prikazano na slici 2 (zavisno
o modelu uređaja, uzmite u
obzir verziju A, B ili C).
C
3
2
29
1
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
l Spojite vodovodnu cijev na slavinu (sl. 3)
isključivo pomoću crijeva priloženog uz
uređaj (ne koristite stare setove cijevi).
l Neki modeli perilica rublja mogu imati
jednu ili više niže navedenih mogućnosti:
l VRUĆA I HLADNA VODA (sl.4): Spajanjem
na vodovodnu instalaciju s priključkom na
toplu i hladnu vodu može se postići veća
ušteda u potrošnji električne energije. Spojite
sivu cijev na slavinu za hladnu vodu
a
crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu
rublja možete spojiti samo na hladnu
vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u
pokretanju nekih programa pranja.
l AQUASTOP (sl.5): Uređaj koji je ugrađen na
dovodnu cijev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazat će se crvena oznaka i
cijev mora biti zamijenjena. Da odvrnete
maticu, pritisnite tipku-osigurač "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S
ZAŠTITOM (sl.6): Ako glavna unutarnja
cijev "A" curi, voda će se zadržati u
prozirnoj zaštitnoj cijevi "B" kako bi se
omogućio završetak ciklusa pranja.
Nakon toga, kontaktirajte ovlašteni servis
radi zamjene dovodne cijevi.
7
Postavljanje
l Pripazite da dovodna i odvodna cijev nisu
30
min 4 cm
max 100 cm
previše savijene ili pritisnute od strane
okolnih predmeta ili zidova. Odvodnu
cijev možete objesiti preko umivaonika ili
wc školjke ili spojiti na stalni zidni odvod
koji mora biti minimalno na 50 cm visine i
promjera većeg od odvodne cijevi (sl. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
perilicu
rublja
pomoću
podesivih nožica (slika 8):
a.okrenite maticu udesno da otpustite vijak;
b.podesite nožicu kako biste povisili ili
snizili perilicu (sve dok čvrsto ne prianja
na pod);
c.učvrstite nožicu tako da zategnete maticu,
sve dok ne prianja uz dno perilice rublja.
8
A
HR
l Poravnajte
B
l Nakon poravnanja, uključite perilicu.
UPOZORENJE:
C
Ukoliko je potrebno zamijeniti glavni
električni kabel, kontaktirajte ovlašteni
servis.
Ladica za deterdžent
Ladica za deterdžent podijeljena je na 3
odjeljka slika 9:
l odjeljak “1”: deterdžent za predpranje;
9
1
l odjeljak “ ”:posebni dodaci, omekšivači,
2
bijelila itd;
UPOZORENJE:
U ovom odjeljku koristite samo tekuća
sredstva; perilica rublja je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
10
l odjeljak “2”: deterdžent za glavno pranje.
l Posudica
za
tekući
deterdžent
isporučena je samo uz neke modele
perilica rublja (sl.10). Ako je želite
koristiti, umetnite posudicu u odjeljak "2".
Samo na taj način, tekući deterdžent ući
će u bubanj u pravo vrijeme. Posudica se
može koristiti i za izbjeljivanje rublja
ukoliko je odabran program za ispiranje.
UPOZORENJE:
Neke vrste deterdženta se teško
otapaju. Pri korištenju takve vrste
deterdženta koristite poseban spremnik
koji se stavlja izravno u bubanj perilice
(primjer na slici 11).
11
31
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
3. PRAKTIČNI SAVJETI
l Da izbjegnte potrebu za pranjem na
Savjeti za pripremu rublja
UPOZORENJE: prije stavljanja rublja u
perilicu, učinite sljedeće:
- s rublja uklonite metalne predmete poput
kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih
igli i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odjeći;
- uklonite kopče /držače sa zavjesa;
- pažljivo pročitajte upute za pranje koje se
nalaze na etiketama odjeće;
- za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite
posebna sredstva.
l Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za
krevete i drugog težeg rublja, preporuča
se da isključite centrifugiranje.
l Vunenu odjeću i druge vunene predmete
perite u perilici rublja samo ako su
deklarirani za pranje u perilici rublja ili za
ručno pranje.
Praktični savjeti za korisnika
Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje
vaše perilice rublja.
Najveća količina rublja za pranje
l Najbolju učinkovitost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete postići
ako perilicu napunite s maksimalno
preporučenom količinom rublja. Uz
potpuno napunjenu perilicu uštedjet ćete i
do 50% električne energije u odnosu na
dva polovična pranja.
visokoj temperaturi, mrlje na odjeći
prethodno
obradite
sredstvom
za
uklanjanje mrlja ili namakanjem takve
odjeće prije glavnog pranja. Uštedite do
50% električne energije pranjem na 60°C.
Pročitajte niže navedene kratke upute sa
savjetima i preporukama za korištenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kojem slučaju, uvijek pročitajte
upute za pravilno korištenje i doziranje koje se
nalaze na ambalaži deterdženta.
Prilikom pranja jako zaprljanog
bijelog rublja preporučamo upotrebu
programa za pamuk na 60°C ili više i
uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži
sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti
postižu odlične rezultate pranja na
srednjim/visokim temperaturama.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i
razini prljavštine. Uobičajeni praškasti
deterdženti prikladni su za bijele i
tkanine postojanih boja većeg stupnja
zaprljanosti, dok su tekući deterdženti,
kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja
prikladniji za obojene tkanine i manji
stupanj zaprljanosti.
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučamo upotrebu tekućih
deterdženata ili onih posebno istaknutih
za pranje na niskim temperaturama.
Da li je potrebno predpranje
l Samo za jako prljvo rublje! UŠTEDITE
deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do
15% na potrošnji električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljavo rublje NE
koristite predpranje.
32
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namijenjeni za takve vrste tkanina.
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
HR
Za pranje vanjskih površina perilice rublja,
koristite vlažnu mekanu krpu, izbjegavajte
oštra/gruba sredstva (npr. vim) ili sredstva
na bazi alkohola, otapala i sl. Za uobičajeno
čišćenje/održavanje, perilica rublja ne
zahtijeva posebnu brigu, povremeno operite
ladicu za deterdžent i očistite filter. Ukoliko
ne namjeravate koristiti perilicu kroz duži
period, u nastavku su navedeni savjeti kako
je pripremiti.
Priprema perilice rublja u slučaju
dužeg nekorištenja/preseljenja
Čišćenje ladice za deterdžent
Ukoliko uređaj nemate namjeru koristiti kroz
duži period (posebice ako će biti smješten u
negrijanoj prostoriji) ili ako ga namjeravate
premjestiti, postupite kako slijedi.
l Kako ne bi došlo do začepljenja odvoda
vode, u perilicu rublja ugrađen je poseban
filter koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l Iskopčajte glavni električni kabel.
l Pažljivo izvucite ladicu za deterdžent iz
perilice (bez pretjerane sile). Operite ladicu
pod tekućom vodom i vratite je nazad u
perilicu.
l Ispustite svu vodu iz odvodne cijevi.
l Odspojite dovodnu cijev sa slavine i
ispustite svu vodu.
Čišćenje filtera
l Osigurajte
cijevi
ljepljivom trakom.
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u perilicu rublja ugrađen je poseban filter
koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l DOSTUPNO SAMO NA ODREĐENIM
MODELIMA: Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite graničnik i ispustite
vodu u spremnik.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cijevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu.
l FIlter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi
u okomitom položaju.
l Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja
vratite ga u početan položaj okretanjem
udesno.
l Ponovite
prethodne korake obrnutim
redoslijedom kako biste namjestili sve
dijelove.
33
povezivanjem
ili
5. KRATKE UPUTE ZA
UPOTREBU PERILICE
RUBLJA
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
M
Ova perilica rublja automatski prilagođava
razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta
mogućnost pridonosi manjoj potrošnji električne
energije i osjetno smanjuje vrijeme pranja.
A
Izbor programa pranja
l Uključite perilicu rublja i odaberite željeni
L
program pranja.
l Podesite temperaturu pranja i po potrebi
odaberite odgovarajuću tipku dodatnih opcija.
I
B
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
pokrenuli ciklus pranja.
U slučaju da tijekom rada perilice rublja
nestane električne energije iz bilo kojeg
razloga, postavke programa pohranit će se
u posebnu memoriju, a nakon povratka
električne energije perilica rublja nastavit će
ciklus pranja od trenutka u kojem je
zaustavljena.
l Nakon završetka programa, na displayu
će se prikazati poruka „End“ ili kod
pojednih modela, uključit će se svjetlosni
pokazatelji svih faza pranja.
Prije otvaranja vrata, pričekajte dok se
ne
isključi
svjetlosni
pokazatelj
SIGURNOSNOG KLJUČAVANJA VRATA.
l Isključite perilicu rublja.
Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte
podatke u tablici programa i slijedite tijek
rada kako je navedeno.
Tehnički podaci
Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Brzina centrifugiranja:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
Priključna snaga/ Snaga osigurača/ Napon:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
34
F
G
H
C
E
D
A Gumb za odabir programa s
OFF položajem (isključeno)
B START/PAUSE tipka
C Tipka za ODGODU POČETKA
PRANJA
D Tipka DODATNIH OPCIJA
E Tipka za ODABIR BRZOG
PROGRAMA / ODABIR
STUPNJA ZAPRLJANOSTI
F Tipka za ODABIR TEMPERATURE
G Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
H Gumb PARA
D+B ODABERITE SMART
TOUCH
F+G SIGURNOSNO
ZAKLJUČAVANJE TIPKI
I Digitalni display
L Svjetlosni indikator SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA
M SMART TOUCH
l Pritisnite je kako bi pokrenuli odabrani
program.
UPOZORENJE:
Ne dirajte display prilikom umetanja
utikača; uređaj podešava sustave
tijekom prvih sekundi rada: pritiskom
displaya, onemogućujete pravilan
rad uređaja. U tom slučaju, uklonite
utikač i ponovite postupak.
HR
Nakon što pritisnete START/PAUSE
tipku, može proći par sekundi prije
nego što uređaj započne s radom.
DODAVANJE ILI UKLANJANJE ODJEĆE
NAKON POČETKA RADA PROGRAMA
(PAUZA)
GUMB ZA IZBOR PROGRAMA S
OFF POLOŽAJEM (isključeno)
l Pritisnite i držite START/PAUSE tipku
Kada okrenete gumb za izbor programa,
uključit će se svjetlosni indikatori za
prikaz postavki odabranog programa.
Za uštedu energije, na kraju ciklusa
pranja ili perioda nekorištenja, smanjit će
se kontrast svjetlosnih indikatora na
displayu.
oko 2 sekunde (zatreperit će neki
svjetlosni indikatori, kao i indikator
preostalog vremena pranja, prikazujući da
je zaustavljen rad perilice rublja).
l Prije otvaranja vrata, pričekajte dok se ne
isključi svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA.
Napomena: Kako bi isključili uređaj,
okrenite programator na OFF položaj.
Prije otvaranja vrata, provjerite da je
razina vode ispod otvora vrata kako
biste sprječili izlijevanje.
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
pokrenuli odabrani program.
l Nakon odabira programa, programator
ostaje nepomičan na položaju odabranog
programa do završetka pranja.
l Nakon što ste dodali ili uklonili odjeću,
l Vrata je moguće otvoriti nakon što se na
zatvorite vrata i pritisnite START/PAUSE
tipku (program će nastaviti s radom gdje
je zaustavljen).
displayu prikaže riječ „End“ (Kraj) i
isključi svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA.
PONIŠTAVANJE PROGRAMA
l Isključite
perilicu rublja okretanjem
programatora na OFF položaj.
l Kako bi poništili odabrani program,
okrenite programator na OFF položaj.
Programator mora biti vraćen na OFF
položaj na kraju svakog ciklusa
pranja i pri pokretanju sljedećeg
ciklusa, a prije odabira i pokretanja
sljedećeg programa.
l Pričekajte 2 minute dok sigurnosni
sustav ne otključa vrata.
Tipka za ODGODU POČETKA
PRANJA
START/PAUSE tipka
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
l Ova
tipka omogućuje da unaprijed
odredite odgodu početka pranja do 24
sata.
odabira
35
l Da odgodite početak pranja, pratite
sljedeći postupak :
- Odaberite željeni program.
- Pritisnite tipku jednom kako bi je
pokrenuli (oznaka h00 će se pojaviti na
displayu), još jednom kako bi odabrali
odgodu od 1 sata (oznaka h01 će se
pojaviti na displayu).Odgoda početka
pranja povećava se za 1 sat svakim
pritiskom tipke, sve dok se na displayu
ne pojavi oznaka h24, nakon čega se
sljedećim pritiskom vraća na nulu.
- Potvrdite odabir pritiskom START/PAUSE
tipke. Započinje odbrojavanje nakon čega
odabrani program automatski započinje s
radom.
l Moguće je isključiti odgodu početka starta
postavljanjem programatora na OFF položaj.
U slučaju nestanka struje tijekom rada
uređaja, posebna memorija pamti odabrani
program i nakon povratka struje, uređaj
nastavlja s radom gdje je zaustavljen.
l Posebno
je namijenjena osobama
osjetljive kože, kod kojih i najmanji ostaci
deterdženta mogu uzrokovati iritacije i
alergije.
l Preporuča se kod pranja dječjeg i
izuzetno zaprljanog rublja, gdje je
potrebno koristiti više deterdženta, ili kod
pranja ručnika čija su vlakna sklona
zadržavanju deterdženta.
- HIGIJENSKI +
Ova opcija dostupna je samo kod pranja na
temperaturi od 60°C. Jamči higijenski
učinak
pranja
uz
održavanje
iste
temperature tijekom cijelog ciklusa pranja.
Ukoliko neku funkciju nije moguće
koristiti kod odabranog programa,
njen svjetlosni pokazatelj će prvo
zatreperiti i potom se isključiti.
Tipka za ODABIR BRZOG
PROGRAMA / ODABIR
STUPNJA ZAPRLJANOSTI
Sljedeće mogućnosti moraju se
odabrati prije pritiskanja gumba
START/PAUSE.
Tipka DODATNIH OPCIJA
Ovom tipkom birate između dvije različite
opcije, ovisno o odabranom programu:
Ovom tipkom birate između tri različite opcije:
- ODABIR BRZOG PROGRAMA
- PRETPRANJE
l Ova opcija omoguć ava pretpranje, posebno je
korisna za iznimno zaprljano rublje (dostupna
samo kod pojedinih programa, kao prikazano
u tablici programa).
Ova tipka postaje dostupna nakon odabira
BRZI (14/30/44 Min.) programa na
programatoru i omogućuje odabir jednog od
tri navedena trajanja ciklusa.
l Preporuča
- ODABIR STUPNJA ZAPRLJANOSTI
se upotreba samo 20%
preporučene količine prikazane na
ambalaži deterdženta.
- AQUAPLUS
l Ova opcija (dostupna kod pojedinih
programa) omogućuje pranje rublja u većoj
količini vode i time, uz novu tehnologiju
ciklusa rotacije bubnja gdje se voda puni i
prazni, osigurava besprijekorno čisto rublje
uz potpuno otapanje deterdženta i učinkovito
čišćenje.
36
l Nakon odabira programa, na displayu će
se automatski prikazati trajanje ciklusa
pranja.
l Ova opcija omoguće odabir između tri
stupnja intenziteta pranja, odnosno
trajanja programa, ovisno o zaprljanosti
rublja (može se koristiti samo kod
određenih programa kao prikazano u
tablici programa).
Tipka za ODABIR TEMPERATURE
l Ovom tipkom podešavate temperaturu
ciklusa pranja.
l Temperaturu nije moguće podesiti iznad
maksimalne dopuštene za pojedini
program, kako bi se očuvala kvaliteta
tkanina.
Gumb PARA
Ovaj gumb omogućava vam poseban
postupak obrade koji se izvodi nakon
određenih ciklusa pranja (pogledajte tablicu
programa). Funkcija pare ravna nabore na
mokroj odjeći čime se smanjuje njihovo
vrijeme glačanja. Vlakna se obnavljaju i
lijepo mirišu te se uklanja neugodan miris.
Svaki program ima zaseban postupak
obrade parom kako bi se osigurala najveća
učinkovitost čišćenja ovisno o vrsti tkanine i
boji odjeće.
l Ukoliko želite podesiti hladno pranje, svi
svjetlosni pokazatelji moraju biti isključeni.
Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
l Ovom
tipkom moguće je smanjiti
maksimalnu brzinu centrifuge te, ukoliko
želite, centrifugu možete i isključiti.
Ova mogućnost mora se odabrati
prije pritiskanja gumba START/PAUSE.
l Ako na etiketi odjeće nije navedeno
drugačije, moguće je koristiti maksimalnu
brzinu centrifuge određenu za program.
ODABERITE SMART TOUCH
Za odabir prethodno skinutog programa iz
aplikacije, istovremeno pritisnite START/PAUSE
i tipku za odabir dodatnih OPCIJA. Programator
mora biti na Smart Touch položaju. (za detaljne
informacije, proučite odgovarajuće poglavlje
uputstava za upotrebu).
Kako biste spriječili oštećenje odjeće,
nije moguće odabrati veću brzinu
centrifuge od maksimalno određene za
svaki program.
l Za ponovnu aktivaciju centrifuge, pritisnite
SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE
TIPKI
tipku dok ne podesite željenu brzinu.
l Brzinu centrifuge je moguće podesiti bez
l Istovremeno pritisnite tipku za ODABIR
pauziranja perilice rublja.
TEMPERATURE i tipku za ODABIR
BRZINE CENTRIFUGE i držite oko 3
sekunde, čime ćete zaključati tipke. Na
taj način, možete sprječiti slučajne ili
neželjene promjene postavki programa
na displayu.
Pretjerana količina deterdženta može
uzrokovati nastanak pjene. Ukoliko
uređaj
detektira
prekomjernu
prisutnost pjene, može isključiti
centrifuge ili produžiti programa i
povećati potrošnju vode.
l Sigurnosno zaključavanje možete poništiti
ponovnim istovremenim pritiskom navedenih
tipki ili isključivanje uređaja.
37
HR
Perilica rublja opremljena je posebnim
elektronskim uređajem koji zaustavlja
ciklus centrifuge ukoliko rublje nije
uravnoteženo.
Time se smanjuju buka i vibracije te
produžava radni vijek uređaja.
Digitalni display
3) SVJETLOSNI POKAZATELJI ODABIR
TEMPERATURE
Zahvaljujući sustavu svjetlosnih indikatora
na displayu, informacije o radu uređaja
prikazane su u svakom trenutku.
Temperaturu odabranog programa možete
podesiti (ako je moguće) odgovarajućom
tipkom.
Ukoliko želite podesiti hladno pranje, svi
svjetlosni pokazatelji moraju biti isključeni.
3
1 2 7 8 4 10
5
6
4) TRANJANJE CIKLUSA PRANJA
l Nakon odabira programa, automatski se
prikazuje trajanje ciklusa pranja, koje
ovisi o odabranim postavkama.
9
l Nakon početka pranja, informacija o
preostalom vremenu pranja je vidljiva u
svakom trenutku.
1) SVJETLOSNI INDIKATOR
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA
VRATA
l Uređaj
izračunava preostalo vrijeme
trajanja programa na osnovu standardnog
punjenja; tijekom samog pranja, uređaj
ispravlja vrijeme u skladu s količinom i
vrstom rublja.
l Ikona prikazuje zatvorena vrata.
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
odabira
l Nakon odabira START/PAUSE tipke sa
zatvorenim
vratima,
indikator
zatreperiti i nastaviti svijetliti.
će
Ukoliko vrata nisu pravilno zatvorena,
indikator će nastaviti treperiti oko 7
sekundi, nakon čega se odabrana
naredba automatski briše. U tom
slučaju, pravilno zatvorite vrata i
pritisnite START/PAUSE tipku.
5) SVJETLOSNI POKAZATELJI STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA
l Nakon
odabira programa, svjetlosni
indikator automatski prikazuje stupanj
zaprljanosti postavljen za odabrani
program.
l Odabirom drugog stupnja zaprljanosti,
upalit će se odgovarajući indikator.
6) SVJETLOSNI POKAZATELJI DODATNE
OPCIJE
l Prije otvaranja vrata, pričekajte dok se ne
isključi svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA.
2) BRZINA CENTRIFUGE
Prikazuje brzinu centrifuge odabranog
programa koju možete promjeniti ili ukloniti
odgovarajućom tipkom.
38
Svjetlosni indikatori prikazuju opcije koje
možete odabrati odgovarajućom tipkom.
7) SVJETLOSNI POKAZATELJ SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA TIPKI
Svjetlosni pokazatelj prikazuje da su tipke
zaključane.
l Tijekom svake faze pranja, "Kg Check"
8) Wi-Fi (samo kod određenih modela)
funkcija prati podatke o rublju u perilici te
u prvim minutama pranja:
l Kod modela s Wi-Fi opcijom, ikona
prikazuje da Wi-Fi sustav radi.
- podešava potrebnu količinu vode;
l Za sve informacije o funkcionalnosti i
uputama za jednostavnu Wi-Fi konfiguraciju,
molimo odaberite "Download" na
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
- podešava ispiranje u skladu s odabranom
vrstom tkanine;
9) SVJETLOSNI INDIKATOR PARA
Svjetlosni pokazatelj prikazuje odabranu
opciju.
- podešava ritam rotacije bubnja u skladu
s odabranom vrstom tkanine;
10) Kg Check (funkcija je dostupna samo
kod pojedinih programa)
- prepoznaje prisutnost kože te ukoliko je
potrebno, povećava količinu vode
tijekom ispiranja;
l Tijekom prvih minuta ciklusa pranja, "Kg
Check" indikator ostaje upaljen dok
inteligentni senzor važe odjeću i u skladu
s tim podešava trajanje ciklusa te
potrošnju vode i el. energije.
- podešava brzinu centrifuge u skladu s
količinom rublja, kako bi se izbjegla
neuravnoteženost.
39
HR
- određuje trajanje ciklusa pranja;
l Smart Care - održavanje – ciklusi Smart
SMART TOUCH
Ovaj uređaj opremljen je Smart Touch
tehnologijom
koja,
putem
aplikacije,
omogućuje interakciju sa smartphonima s
Android operativnim sustavom i NFC
(komunikacija bliskog polja) funkcijom.
Check-up - provjera i Auto-Clean (automatsko
čišćenje) te vodič za uklanjanje poteškoća
u radu.
l Moja statistika – statistički podaci o
pranju i savjeti za učinkovitiju upotrebu
uređaja.
l Skinite Candy simply-Fi aplikaciju na
svoj smartphone uređaj.
Sve detalje Smart Touch funkcija
saznajte u DEMO verziji aplikacije ili
posjetite:
www.candysmarttouch.com
Candy simply-Fi aplikacija dostupna
je za uređaje s Android i iOS
operativnim sustavima (tablete i
smartphone). Međutim, za komunikaciju
s uređajem, iskoristite potencijal
Smart Touch tehnologije dostupne
za Android smartphone uz NFC
tehnologiju, prema sljedećem prikazu
funkcija:
Android smartphone
s NFC tehnologijom
Interakcija s
uređajem + sadržaji
Android smartphone
bez NFC tehnologije
Samo sadržaji
Android Tablet
Samo sadržaji
Apple iPhone
Samo sadržaji
Apple iPad
Samo sadržaji
KAKO KORISTITI SMART TOUCH
PRVA UPOTREBA – Registracija uređaja
l Uđite u postavke ("Settings") svog
Android smartphona i aktivirajte NFC
fukciju unutar izbornika za bežična
spajanja
i
mreže
("Wireless
&
Networks").
Ovisno o modelu smartphona i verziji
Android
operativnog
sustava,
postupak NFC aktivacije može varirati.
Za detalje proučite uputstva svog
smartphone uređaja.
Upravljanje uređajem putem aplikacije
moguće je samo na manjoj udaljenosti:
odnosno, nije moguće na daljinu (npr. iz
druge prostorije, izvan kuće).
l Okrenite programator na Smart Touch
položaj za aktivaciju
upravljačkoj ploči.
senzora
na
l Pokrenite aplikaciju, napravite korisnički
FUNKCIJE
profil, registrirajte uređaj prateći upute na
displayu smartphona ili pomoću kratkih
uputa priloženih uz uređaj.
Glavne funkcije dostupne u aplikaciji su:
l Glasovni vodič – vodič za odabir
idealnog ciklusa uz samo tri zvučna upita
(vrsta
rublja/tkanina,
boja,
stupanj
zaprljanosti).
l Programi – Skinite i pokrenite nove
programe pranja
40
Više informacija, najčešće postavljana
pitanja i video za jednostavnu
registraciju pronađite na:
www.candysmarttouch.com/how-to
Redovna upotreba
NAPOMENE:
l Kod svake upotrebe uređaja putem
Postavite stražnju stranu NFC antene
smartphona uz Smart Touch logo na
uređaju (kao prikazano na slici niže).
HR
aplikacije, prvo morate aktivirati Smart
Touch funkciju okretanjem programatora
na odgovarajući položaj.
l Pripazite
da je otključan display
smartphona (ukoliko je bio ugašen, u
stanju pripravnosti) te da je aktivirana
NFC funkcija; u suprotnom, pratite
prethodno navedeni postupak.
l Želite li pokrenuti ciklus pranja, umetnite
Ukoliko ne znate gdje je smještena
NFC
antena,
laganim
kružnim
pokretima pomičite smartphone preko
Smart Touch loga dok aplikacija
ne potvrdi spajanje. Za uspješan
prijenos
podataka,
ključno
je
NEPREKIDNO DRŽATI SMARTPHONE
NA UPRAVLJAČKOJ PLOČI UREĐAJA
TIJEKOM
CIJELOG
POSTUPKA
(NEKOLIKO SEKUNDI); poruka na
uređaju će vas informirati o pravilnom
spajanju i kada je moguće udaljiti
smartphone.
rublje i deterdžent i zatvorite vrata.
l Odaberite željenu funkciju u aplikaciji
(npr. određeni program, ciklus provjere,
ažuriranje statistike, itd.).
l Pratite upute na displayu smartphona, i
PRISLONITE GA uz Smart Touch logo
na upravljačkoj ploči uređaja, kada vas na
to uputi aplikacija.
Deblje maske ili metalne naljepnice
na smartphonu mogu usporiti ili
onemogućiti
prijenos
podataka
između uređaja. Ukoliko je potrebno,
uklonite ih.
Zamjenom pojedinih dijelova smartphona
(npr. stražnje maske, baterije, itd…)
neoriginalnim dijelovima možete ukloniti
NFC
antenu
čime
onemogućujete
korištenje aplikacije.
l Kako biste odabrali prethodno skinut
program
iz
aplikacije,
okrenite
programator na Smart Touch položaj,
a
potom
istovremeno
pritisnite
START/PAUSE i tipku za odabir dodatnih
OPCIJA kao prikazano na upravljačkoj
ploči.
41
Tabelarni pregled programa
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
(vidi kontrolnu ploču)
(MAX.)
2)
EcoMix 20° 4) 5
4)
Sport
4)
Baby
9
10 11 12
20°
2,5 2,5 3 3,5 4
4 4,5 5
30°
7
8
60°
3 3,5 3,5 4
40°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
1,5 2 2,5 3
14' 1
3)
6
8
Dnevni 59 Min.
Brzi
1
1
2
1
Ručno pranje/
Svila
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Vuna
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Istjecanje +
Centrifuga
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
Miješano
2)
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
4)
60°
( )
Pamuk**
2)
4)
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
( )
Bijelo
2)
4)
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
( )
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
30°
( )
Osjetljivo
4)
Jednostavno 2)
glačanje
Podesiv položaj programatora koji je potrebno odabrati za interakciju s aplikacijom putem
smartphona i za skidanje ciklusa pranja. (vidi odgovarajući paragraf). Tvornički postavljen
program je Auto-Clean (automatsko čišćenje), namijenjen čišćenju perilice rublja.
42
(Samo kod modela s ladicom za
tekući deterdžent)
Kada perete manju količinu
rublja s mrljama koje zahtjevaju
postupak izbjeljivanja, prethodno
uklanjanje mrlja može se izvesti u
perilici rublja.
Ulijte izbjeljivač u posudicu za
tekuća sredstva, smještenu u
odjeljku s oznakom "2" u ladici za
deterdžent te odaberite poseban
program za ISPIRANJE.
Nakon završetka tog postupka,
okrenite programator na OFF
položaj, dodajte ostatak odjeće
i nastavite pranje odabirom
odgovarajućeg programa.
** STANDARDNI PROGRAMI ZA
PRANJE PAMUKA, U SKLADU S
EUROPSKIM NORMAMA 1015/2010 I
No 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 40°C.
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja
i predstavljaju najučinkovitije programe
u smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog
rublja.
Ovi programi razvijeni su da budu
u skladu s temperaturom pranja
navedenom na etiketama odjeće, a
stvarna temperature može se neznatno
razlikovati od deklarirane temperature
pranja.
43
( )
Samo kod odabrane opcije za
PRETPRANJE (kod
programa
gdje je dostupna).
1)
Nakon odabira programa, display
prikazuje preporučenu temperaturu
pranja koju možete podesiti (gdje je
moguće) odgovarajućom tipkom, ali
ne više od maksimalne dopuštene.
2)
Za prikazane programe možete
podesiti trajanje i intenzitet
pranja odabirom tipke za ODABIR
STUPNJA ZAPRLJANOSTI.
3)
Postavljanjem programatora na
BRZI program, pomoću tipke za
ODABIR BRZOG PROGRAMA
odaberite jednu od tri dostupne
opcije - 14’, 30’ i 44’.
4)
Dostupna funkcija pare.
HR
Molimo proučite sljedeće bilješke :
* Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o
modelu (vidi kontrolnu ploču).
Odabir programa
Za pranje različitih vrsta tkanina, kao i
različitih stupnjeva zaprljanosti, perilica
rublja nudi odgovarajuće programe za
različite namjene (vidi tablicu).
EcoMix 20°
Ovaj
inovativni
program
omogućuje
zajedničko pranje različitih tkanina i boja,
poput pamuka, sintetike i miješanih tkanina
na temperaturi od samo 20°C istovremeno
osiguravajući vrhunske rezultate pranja.
Potrošnja na ovom programu je oko 40%
manja od klasičnog programa za pranje
pamuka na 40°C.
Sport
Program je namijenjen pranju miješanih
tkanina sportske odjeće koje nije moguće
prati na višim temperaturama, a potrebno je
ukloniti prljavštinu i mrlje nastale sportskim
aktivnostim.
Baby
Ovaj program namjenjen pranju dječje
odjeće jamči vrhunsku čistoću uz učinak
dezinfekcije, pri čemu je 60°C minimalna
postavljena temperatura.
Za najbolje rezultate dezinfekcije preporučamo
upotrebu praškastog deterdženta.
Dnevni 59 Min.
Ovaj posebno razvijen program zadržava
visoku kvalitetu pranja istovremeno znatno
smanjujući trajanje pranja.
Namjenjen je smanjenoj količini rublja (vidi
tablicu programa).
Brzi 14'/Fitness 30'/44'
Program pranja preporučen za manje
količine rublja i nižeg stupnja zaprljanosti.
Kod odabira ovog programa preporuča se
smanjiti količinu deterdženta kako bi se
izbjeglo nepotrebno trošenje.
Odabirom BRZOG programa možete birati
između tri dostupna programa.
Ručno pranje/Svila
Ovaj program nudi nježan ciklus pranja za
odjeću deklariranu "isključivo za ručno
pranje", svilene tkanine i odjevne predmete
deklarirane za pranje na programu za svilu.
44
Vuna
Ovaj program vrši ciklus pranja namjenjen
vunenim tkaninama prikladnim za pranje u
perilici rublja ili tkaninama namjenjenim za
ručno pranje.
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja i prijelazno
centrifugiranje (čiju brzinu možete smanjiti ili
ga potpuno isključiti pritiskom odgovarajuće
tipke). Prikladan je za ispiranje bilo koje vrste
tkanina, primjerice nakon ručnog pranja.
Istjecanje + Centrifuga
Program vrši istjecanje vide i maksimalno
centrifugiranje. Moguće je isključiti ili smanjiti
brzinu centrifuge pritiskom odgovarajuće
tipke.
Osjetljivo
Ovaj program izmjenjuje periode nježnog
pranja i namakanja te je prikladan za pranje
osjetljivih tkanina. Ciklus pranja i ispiranja
vrše se s povećanom razinom vode za
najbolje rezultate.
Miješano
Pranje i ispiranje daju najbolje rezultate
zahvaljujući rotaciji bubnja i razini vode.
Nježno centrifugiranje osigurava smanjeno
gužvanje odjeće.
Pamuk
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja te
predstavljaju najučinkovitije programe u
smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog rublja.
Bijelo
Program namjenjen najučinkovitijem pranju.
Završna centrifuga na maksimalnog brzini
osigurava učinkovito uklanjanje mrlja.
Jednostavno glačanje
Ovaj program pranja namijenjen je
miješanim tkaninama jer upotrebljava
postupak obrade parom koja ravna i
obnavlja vlakna što čini peglanje odjeće
lakšom.
namijenjen čišćenju bubnja, uklanjanju
neugodnih mirisa i poboljšanju životnog
vijeka perilice rublja. Pazite da "AutoClean" (automatsko čišćenje) program
odaberete bez rublja u perilici, samo uz
upotrebu praškastog deterdženta. Na
završetku ciklusa ostavite otvorena vrata
perilice kako biste omogućili brže sušenje
bubnja. Preporuča se nako svakih 50 pranja.
45
HR
Smart Touch
Podesiv položaj programatora koji odabirete
kada želite preuzeti naredbu s aplikacije na
perilicu rublja i skinuti/pokrenuti željeni
program. (više informacija potražite u
odgovarajućem paragrafu i uputstvima
za
aplikaciju).
Kod
Smart
Touch
funkcije, tvornički postavljen program
je "Auto-Clean" (automatsko čišćenje),
7. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO
Ukoliko smatrate da perilica rublja ne radi pravilno, proučite niže navedeni kratki vodič s
praktičnim savjetima kako ukloniti najčešće poteškoće u radu.
SAMO ZA SMART TOUCH MODELE
Zahvaljujući Smart Check-up - provjera ciklusu u vašoj Candy simply-Fi
aplikaciji, u bilo koje vrijeme možete provjeriti pravilan rad svoje perilice rublja.
Potrebni su vam samo Android smartphone i NFC tehnologija. Više informacija
potražite u aplikaciji.
Ako display pokazuje grešku (određeni kod ili treperenje LED indikatora),
uključite aplikaciju i približite svoj Android smartphone uređaj s aktiviranom NFC
funkcijom Smart Touch logu na upravljačkoj ploči uređaja. Sada možete
pristupiti uklanjanju greške.
IZVJEŠĆE O GREŠKI
l Modeli s displayem: greška je prikazana oznakom broja i slova E (Error) (primjer:
greška 2 = E2)
l Modeli bez displaya: greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj
treperenja odgovarajuć je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2
treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd…)
Prikazana greška
E2 (display)
2 treperenja LEDica
(bez displaya)
Mogući izroci i praktična rješenja
Perilica ne uzima vodu.
Pripazite da je otvoren dovod vode.
Pripazite da dovodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.
Odvodna cijev nije na pravilnoj visini (vidi paragraf Instalacija)
E3 (display)
3 treperenja LEDica
(bez displaya)
E4 (display)
4 treperenja LEDica
(bez displaya)
E7 (display)
7 treperenja LEDica
(bez displaya)
Druga greška
Zatvorite dovod vode, odvojite cijev od stražnje strane perilice rublja i
provjerite da je filter čist i prohodan.
Perilica ne ispušta vodu.
Pripazite da filter nije začepljen
Pripazite da odvodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.
Pripazite da odvodni sustav nije začepljen i da je prohodan za protok
vode.
Prevelika količina pjene i/ili vode.
Pripazite da ne pretjerate s količinom deterdženta ili ne koristite
sredstva koja nisu namijenjena za perilicu rublja.
Problem s vratima.
Pripazite da su vrata pravilno zatvorena. Pripazite da rublje unutar
bubnja ne ometa zatvaranje vrata.
Ako su vrata zaključana, isključite perilicu i iskopčajte utikač iz
utičnice, pričekajte 2-3 minute i ponovno pokušajte otvoriti vrata.
Isključite perilicu i iskopčajte je iz struje, pričekajte minutu. Uključite
perilicu i pokrenite program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte
ovlašteni servis.
46
Problem
Mogući izroci i praktična rješenja
Perilica rublja ne radi.
Provjerite da li je perilica pravilno uključena u struju.
Provjerite da li ima struje.
Provjerite da li su osigurač i utičnica ispravni, uz pomoć drugog
uređaja poput svjetiljke.
Vrata nisu pravilno zatvorena: ponovno ih otvorite i zatvorite.
Provjerite da li je odabran pravilan program i pritisnuta
START/PAUSE tipka.
Provjerite da nije pauziran rad perilice rublja.
Moguće curenje iz brtve između slavine i dovodne cijevi; u tom
slučaju, zamijenite brtvu i učvrstite slavinu i cijev.
Provjerite da je filter pravilno zatvoren.
Zbog nepravilne ravnoteže rublja unutar bubnja, perilica rublja može:
• pokušati uravnotežiti rublje, produžujući trajanje centrifuge.
• smanjiti brzinu centrifuge kako bi se smanjile vibracije i buka.
• poništiti centrifugu u svrhu zaštite uređaja.
Pripazite na ravnotežu rublja u bubnju. Ukoliko je potrebno, izvadite
rublje, ponovno ga umetnite i pokrenite program.
Moguće da perilica nije u potpunosti ispustila vodu: pričekajte par
minuta. Ukoliko se problem nastavi, pogledajte dio Greška 3.
Neki modeli imaju funkciju isključenja centrifuge: provjerite da nije
odabrana.
Pretjerana količina deterdženta može onemogućiti pokretanje
centrifuge.
Iz perilice je procurila
voda.
Perilica ne centrifugira.
Snažne vibracije/buka
tijekom centrifuge.
Perilica nije pravilno poravnata: ukoliko je potrebno, podesite nožice
kao navedeno u uputama.
Provjerite da su uklonjene transportne blokade.
Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti (kovanice, gumbi,
itd.).
Standardno jamstvo pokriva troškove kvarova uzrokovanih električnim ili
mehaničkim nedostacima uređaja za koje je odgovoran proizvođač. Jamstvo ne
pokriva troškove kvarova uzrokovanih vanjskim faktorima te nepravilnom
upotrebom koje nije u skladu s uputstvima.
47
HR
OSTALE GREŠKE
Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata
može uzrokovati sljedeće posljedice:
- mutna voda prilikom istjecanja: ovo je
vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju
negativan
učinak
na
učinkovitost
ispiranja;
Ukoliko se problem opetovano javlja ili
sumnjate na kvar, odmah kontaktirajte
ovlašteni servis.
Uvijek koristite originalne dijelove, dostupne
kod ovlaštenih servisa.
Jamstvo
Jamstveni uvjeti priloženi su uz uređaj.
Jamstveni list mora biti pravilno ispunjen
te ga spremite, kako biste ga u slučaju
potrebe, mogli pokazati ovlaštenom
servisu.
- sloj bijelog praška (zeoliti) na rublju
nakon pranja: ovo je uobičajeno, rublje
neće upiti prašak niti promijeniti boju;
- pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja:
to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pjena: čemu su uzrok anionski
tenzidi u deterdžentima koje je teško
ukloniti s rublja.
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim
ispiranjem, ono neće imati učinka.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške u knjižici
koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim
toga, proizvođač također zadržava pravo da
bez prethodne najave izvodi promjene koje
smatra korisnim za svoje proizvode a bez
mijenjanja njihovih bitnih karakteristika.
48
HU
49
Köszönjük,
hogy
Candy
mosógépet
vásárolt. Biztosak vagyunk abban, hogy
megbízhatóan
segíti
majd
Önt
a
mindennapi mosás során, még a kényes
ruhadarabok esetében is.
A készülék helyes és biztonságos használata,
valamint az eredményes karbantartásra
vonatkozó ötletek megismerése érdekében
olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
Csak az utasítások figyelmes
elolvasása után vegye használatba a mosógépet.
Javasoljuk, hogy ő rizze meg a kézikönyvet az
esetleges későbbi tulajdonosok számára.
Kérjük, ellenőrizze, hogy a készüléket a jelen
használati utasítással, a garanciajeggyel,
a
szervizközpont
címével
és
az
energiatakarékossági
címkével
együtt
szállították-e le. Ellenőrizze azt is, hogy a
dugókat, az ürítő tömlőt és a folyékony
mosószeres vagy fehérítőszeres tálcát is
megkapta-e (csak bizonyos típusok esetében).
Javasoljuk, hogy őrizze meg ezeket az
alkatrészeket.
Minden terméket egy egyedi, 16 karakterből
álló kód azonosít, amelyet sorozatszámnak
nevezünk. Ez a sorozatszám a készülékre
ragasztott címkére van nyomtatva (az
ablakrésznél), vagy a termékben található
borítékban van elhelyezve. Ez a kód egyfajta
speciális termékazonosító kártya, amelyet
Önnek regisztrálnia kell, és a Candy
Ügyfélszolgálatánál is szüksége lesz rá.
A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen
következményekkel járó) szennyezőanyagokat
és
(újrafelhasználható)
alapösszetevőket
tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok
különleges kezelésben részesüljenek az összes
szennyezőanyag eltávolítása és megfelelő
ártalmatlanítása, valamint az összes anyag
visszanyerése és újrahasznosítása céljából. Az
emberek fontos szerepet játszhatnak annak
biztosításában, hogy a WEEE-hulladékok ne
váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos
néhány alapvető szabály betartása:
l A WEEE-hulladékok nem kezelhetők
háztartási hulladékként.
l A WEEE-hulladékokat az önkormányzat
vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt,
megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Sok
országban
a
nagyméretű
WEEEhulladékokat a lakásokból és az
otthonokból gyűjtik be.
Számos országban új készülék vásárlása
esetén
a
régit
visszaadhatjuk
a
kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell azt
díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a
berendezés típusa és funkciója azonos a
leszállított
berendezés
típusával
és
funkciójával.
Artalomjegyzék
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
2. TELEPÍTÉS
3. GYAKORLATI TANÁCSOK
4. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Környezetvédelem
A
készülék
jelölése
megfelel
az Elektromos és Elektronikus
Berendezések Hulladékairól (WEEE)
szóló 2012/19/EU európai irányelvnek.
50
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK
7. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA
l A
készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történő
használatra terveztük, például:
− üzletek, irodák és más
munkakörnyezetek személyzeti
konyháiban;
− tanyaházakban;
− szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által;
− „szoba
reggelivel”
típusú
környezetekben.
A készülék háztartási környezettől
vagy a tipikus háztartási feladatoktól
eltérő használata, például szakemberek
vagy képzett felhasználók által
történő kereskedelmi használata a
fent említett alkalmazások esetében
sem megengedett. Ha a készüléket
nem a fentiek szerint használják,
akkor az csökkentheti a készülék
élettartamát és érvénytelenítheti a
gyártó garanciáját. A törvények által
megengedett mértékben a gyártó
nem fogadja el a készülék sérülését
vagy más jellegű olyan károsodását
vagy kárát, amely az otthoni vagy
a háztartási használattól eltérő
használat miatt következik be (még
akkor sem, ha a készülék otthoni
vagy háztartási környezetben van).
l A
készüléket csak akkor használhatják
8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességű,
illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel
nem rendelkező személyek, ha
51
felügyeletben részesülnek vagy
útmutatást kaptak a készülék
biztonságos használatáról, és
megértették a készülék használatában
rejlő veszélyeket. Gyerekek nem
játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a karbantartást nem
végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.
l Ügyelni
kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
l Állandó
felügyelet hiányában a
3 évesnél kisebb gyerekeket
távol kell tartani a készüléktől.
l Ha megsérült a hálózati kábel, akkor
a veszélyek elkerülése érdekében a
gyártónak vagy a gyártó hivatalos
szervizének, vagy egy hasonlóan
képzett személynek kell azt
kicserélnie.
l Csak
a készülékkel együtt
szállított tömlőkészletet használja
a vízellátás csatlakoztatásához (ne
használjon régi tömlőkészletet).
l A
víznyomásnak 0,05 MPa és
0,8 MPa között kell lennie.
l Ügyeljen
arra, hogy szőnyeg ne
akadályozza a gép alsó részét vagy
ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
l A
kikapcsolt helyzet (KI) úgy
érhető el, hogy a programválasztó
gombon lévő jelet függőleges
helyzetbe állítjuk. A gomb bármilyen
más helyzete bekapcsolja a
mosógépet (csak programozó
gombbal ellátott típusok esetén).
HU
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK
l A
telepítés után a készüléket úgy l A készülék mozgatásakor ne emelje
kell beállítani, hogy a csatlakozódugó
meg a mosógépet a gomboknál vagy
hozzáférhető legyen.
a mosószertároló fióknál fogva.
Szállítás
közben soha ne fektesse a
l A maximális száraz ruhaadag
készülék ablakát a szállítókocsira.
az alkalmazott típustól függ
Javasoljuk, hogy a mosógépet két
(lásd a kapcsolólapot).
személy emelje meg.
l A
termék-adatlap a gyártó
l Hiba és/vagy hibás működés
weboldalán tekinthető meg.
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
Biztonsági utasítások
hozzá a készülék szakszerűtlen
l A mosógép tisztítása vagy
javításához. Vegye fel azonnal a
karbantartása előtt húzza ki a
kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
készülék csatlakozódugóját és
és kizárólag eredeti tartalék
zárja el a vízcsapot.
alkatrészeket használjon.
A fenti utasítások betartásának
l Gondoskodjon az elektromos
elmulasztása veszélyeztetheti a
rendszer földeléséről. Ha a
készülék biztonságát.
rendszer nincs földelve, akkor
szakembertől kérjen segítséget.
l Ne
használjon átalakítókat,
elosztókat vagy hosszabbító
kábeleket.
FIGYELMEZTETÉS:
Mosás közben a víz nagyon
magas hőmérsékletű lehet.
l Az
ablak kinyitása előtt, ügyeljen
arra, hogy ne legyen víz a dobban.
l A
csatlakozódugó kihúzásához
A
jel terméken történő
ne húzza meg a hálózati kábelt elhelyezésével saját felelősségünkre
vagy a készüléket.
kijelentjük, hogy a termék megfelel
l Ne tegye ki a készüléket eső, a jogszabályokban meghatározott
közvetlen napsugárzás vagy összes
európai
biztonsági,
más időjárási körülmények egészségügyi és környezetvédelmi
hatásának.
követelménynek.
52
2. TELEPÍTÉS
l Vágja
el a csőrögzítő szalagokat,
vigyázzon, hogy ne sérüljön meg
a cső és a hálózati kábel.
1
A
B
A
B
ki a hátoldalon
lévő 2 vagy 4 csavart (A), és
távolítsa el a 2 vagy 4 alátétet
(B) az 1. ábrán látható módon.
B
A
A
HU
l Csavarozza
B
l Takarja
le a 2 vagy 4 furatot a
borítékban található dugók
felhasználásával.
l Beépített
mosógép esetén a
csőrögzítő szalagok elvágása
után csavarozza ki a 3 vagy 4
csavart (A) és távolítsa el a 3
vagy 4 alátétet (B).
2
A
típusok esetében egy
vagy több alátét beleesik a
gépbe: az alátétek kiemeléséhez
döntse előre a mosógépet.
Takarja le a furatokat a borítékban
található dugókkal.
1
l Bizonyos
2
3
B
FIGYELMEZTETÉS:
Tartsa távol a csomagolóanyagokat
a gyerekektől!
l Helyezze
a polionda lemezt alulra
a 2. ábrán látható módon (a
típustól függően az A, a B vagy a
C változatot vegye figyelembe).
53
C
3
2
1
A vízellátás csatlakoztatása
3
l Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra
(3 ábra), és ehhez kizárólag a
készülékkel együtt szállított csövet
használja (a régi csőkészletet nem
szabad újra használni).
l Bizonyos típusok az alábbi egy vagy több
funkcióval rendelkezhetnek::
l HOT&COLD
(4 ábra): A nagyobb
energiatakarékosság
érdekében
a
vízhálózati csatlakoztatás meleg vagy hideg
vízre állítható be. A szürke csövet a hideg
vizes csapra
, a piros csövet pedig a
meleg vizes csapra kell csatlakoztatni. A
mosógép csak hideg vizes csapra
csatlakoztatható: ebben az esetben
előfordulhat, hogy egyes programok csak
néhány perccel később indulnak el.
l AQUASTOP (5 ábra): A vízellátó csövön
kialakított eszköz leállítja a vízáramlást, ha
a cső meghibásodik. Ebben az esetben egy
piros jelzés jelenik meg az „A” ablakban,
ekkor ki kell cserélni a csövet. A csavaranya
kicsavarozásához nyomja meg a „B”
egyirányú zárat.
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - VÉDETT VÍZELLÁTÓ
CSŐ (6 ábra): Ha szivárog a víz az
elsődleges belső „A” csőből, akkor az
áttetsző „B” köpeny tartja meg a vizet, hogy
befejeződhessen a mosási ciklus. A ciklus
végén vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal a vízellátó cső cseréje
céljából.
7
Elhelyezés
min 4 cm
hogy a cső ne tekeredjen vagy ne sérüljön
meg. Helyezze az elvezető csövet a kádba,
vagy ha lehet, csatlakoztassa egy legalább
50 cm magas fali lefolyócsőbe, amelynek az
átmérője nagyobb a mosógép csövének
átmérőjénél (7 ábra).
54
max 100 cm
l Igazítsa a mosógépet a falhoz, vigyázzon,
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
a készüléket a 8 ábrán látható módon:
a.Fordítsa el a csavaranyát jobbra a
csavar kioldása céljából;
b.Fordítsa el a lábat a készülék
megemeléséhez vagy lesüllyesztéséhez,
amíg rá nem fekszik a padlóra;
c.Rögzítse a lábat a csavaranya
becsavarozásával, amíg az hozzá nem
illeszkedik a mosógép aljához.
l Dugja be a mosógép csatlakozódugóját.
8
A
B
HU
l A lábak segítségével állítsa vízszintes helyzetbe
C
FIGYELMEZTETÉS:
Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
ha a hálózati kábel cserére szorul.
Mosószertároló fiók
9
A mosószertároló fiók 3 rekeszre oszlik a 9
ábrán látható módon:
l “1” rekesz: az előmosószer számára;
l “ ”rekesz: a különleges adalékok, az
öblítőszerek, a keményítő, az illatanyagok
stb. számára;
FIGYELMEZTETÉS:
Csak folyékony szereket használjon. A
mosógép úgy van beállítva, hogy
automatikusan adagolja a adalékokat az
egyes ciklusokban az utolsó öblítés
során..
1
2
10
l “2” rekesz: a mosószer számára.
Egyes típusokhoz folyékony mosószeres
csésze is tartozik (10 ábra). Ha használni
szeretné, helyezze a „2” rekeszbe. Ebben
az esetben a folyékony mosószer a
megfelelő időben kerül be a dobba. A
csésze fehérítéshez is használható az
„Öblítés” program kiválasztásakor.
11
FIGYELMEZTETÉS:
Bizonyos
mosószereket
nehéz
eltávolítani. Ebben az esetben egy
speciális tartály elhelyezését javasoljuk a
dobban (a példa a 11 ábrán látható).
55
Van-e szükség forró mosásra?
3. GYAKORLATI
TANÁCSOK
l A forró vizes program használatának
Betöltési tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: A ruhák szétválogatásakor
ügyeljen a következőkre:
- ne hagyjon fémtárgyakat, például elemet,
gombostűt, pénzérmét a ruhákban;
- gombolja be a párnahuzatokat, húzza be
a zipzárakat, húzza meg a laza öveket és
a hosszú szalagokat;
- vegye le a görgőket a függönyökről;
- olvassa el figyelmesen a ruhadarabok
mosására vonatkozó címkéket;
- folteltávolítóval távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
l Plédek, ágytakarók vagy más nehéz
anyagok
mosásakor
javasoljuk
centrifugázás elhagyását.
a
l Gyapjúmosáskor figyeljen arra, hogy a
ruhadarab mosható-e gépben, és meg
van-e jelölve a „Tiszta élő gyapjú”
szimbólummal, és el van-e látva a „Nem
megy össze” vagy a „Géppel mosható”
címkével.
Hasznos tanácsok a felhasználó
számára
Útmutató a készülék környezetbarát és
gazdaságos használatához.
Maximális ruhaadag
l Az energia, a víz, a mosószer és az
idő legjobb felhasználása érdekében
maximális
ruhaadagok
használatát
javasoljuk. Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50% energiát is
megtakaríthat.
Van-e szükség előmosásra?
elkerülése érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a rászáradt
foltokat tartalmazó ruhákat a mosás előtt.
A 60°C-os mosóprogram használatával
50% energia takarítható meg.
Az alábbi rövid útmutató ötleteket
és javaslatokat tartalmaz a mosószer
különböző
hőmérsékleti
értékeken
történő használatához. A helyes használat
és a megfelelő adagolás érdekében minden
esetben olvassa el a mosószerhez
mellékelt utasításokat.
Erősen
szennyezett
fehér
ruhák
mosásakor a 60°C-os vagy annál
magasabb hőmérsékletű pamutprogramok
és
normál
(nagy
teljesítményű)
mosópor használatát javasoljuk, amely
olyan fehérítőszereket is tartalmaz,
amelyek kitűnő eredményeket kínálnak
közepes/magas hőmérsékleten.
40°C és 60°C hőmérséklet közötti mosás
esetén az alkalmazott mosószer feleljen
meg
a
textília
típusának
és
a
szennyezettség mértékének. A normál
mosóporok a „fehér” vagy a színes
színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz,
míg a folyékony mosószerek vagy a
„színvédő”
mosóporok
az
enyhén
szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.
A 40°C alatti mosáshoz folyékony
mosószerek
vagy
az
alacsony
hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével
ellátott mosószerek használatát javasoljuk.
l Csak
a nagyon szennyezett ruhák
esetében! Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett
ruha
esetében
NEM
választja ki az előmosást, akkor azzal
mosóport, időt, vizet és 5-15%-ban
energiát TAKARÍTHAT MEG.
56
Gyapjú- vagy selyem mosáshoz
kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz
kifejlesztett mosószereket kell használni.
4. KARBANTARTÁS ÉS
TISZTÍTÁS
HU
A mosógép külső részének tisztításához
használjon nedves ruhát, és kerülje a dörzsölő
hatású szerek, az alkohol és/vagy a
hígítószerek használatát. A szokásos tisztítás
tekintetében a mosógép nem igényel
különleges gondozást: tisztítsa ki a fiók
rekeszeit és a szűrőt. A mosógép
mozgatásával és a hosszabb ideig tartó
üzemszünettel kapcsolatban az alábbiakban
adunk néhány ötletet.
A fiók tisztítása
A mozgatással és a hosszabb
üzemszünettel kapcsolatos javaslatok.
l A
l Ha a mosógépet hosszabb ideig fűtetlen
mosószer és az adalékanyagok
felgyülemlésének elkerülése érdekében
javasoljuk a fiók kitisztítását.
helyiségben kell tárolni, akkor engedje ki
az összes vizet a csövekből.
l Kissé megnyomva húzza ki a fiókot,
l Húzza ki a mosógép csatlakozódugóját.
mossa le folyóvíz alatt, majd pedig tegye
vissza a helyére.
l Kapcsolja le a csövet a szíjról, és engedje
ki teljesen a vizet egy edénybe.
l Ezt követően rögzítse az elvezető csövet
Szűrőtisztítás
a szíjjal.
l A mosógéphez különleges szűrő tartozik,
amely felfogja a nagyobb tárgyakat,
például a gombokat vagy a pénzérméket,
amelyek eltömíthetnék a lefolyót.
l CSAK
BIZONYOS TÍPUSOKON ÁLL
RENDELKEZÉSRE: húzza ki a bordázott
tömlőt, vegye ki a dugót, és ürítse a vizet egy
edénybe.
l A szűrő kicsavarozása előtt helyezzen egy
nedvszívó rongyot a szűrő alá, hogy a padló
száraz maradjon.
l Fordítsa
el a szűrőt balra,
függőleges helyzetbe kerüljön.
hogy
l Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt, majd
pedig jobbra csavarozva tegye vissza a
helyére.
l Az összeszereléshez ismételje meg az előző
lépéseket fordított sorrendben.
57
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI
ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS
PROGRAMOK
A mosógép automatikusan hozzáigazítja a
vízszintet a szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez. Ez a rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és érezhetően lerövidíti
a mosási időt is.
M
A
Programválasztás
l Kapcsolja be a mosógépet és válassza ki
L
a kívánt programot.
l Szükség esetén állítsa be a mosási
hőmérsékletet, és nyomja le a kívánt
„opció” gombot.
l A mosás megkezdéséhez nyomja le a
START/SZÜNET gombot.
Ha a mosógép működése közben áramszünet
következik be, a készülék memóriája megőrzi
a beállításokat, és az áramszünet után a
mosógép annál a ciklusnál folytatja a mosást,
amelyiknél abbahagyta.
l A program végén az "End" ("vége") üzenet
jelenik meg a kijelzőn, vagy – egyes típusok
esetében – a mosási fázisokat jelző összes
jelzőlámpa felgyullad.
Az ajtó kinyitása előtt várja meg,
amíg az AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa
kiaszik.
l Kapcsolja ki a mosógépet.
Bármit is szeretne mosni, tekintse át a
programtáblázatot és tartsa be a
működtetési sorrendet.
Műszaki adatok
Víznyomás:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Centrifugálás:
lásd a géptörzslapot.
Teljesítményigény/Biztosíték/Hálózati
feszültség:
lásd a géptörzslapot.
58
I
B
F
G
H
C
E
D
A Programválasztó gomb KI
helyzettel
B START/SZÜNET gomb
C KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
D OPCIÓK gomb
E GYORS / SZENNYEZETTSÉGI
SZINT gomb
F HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
gomb
G CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gomb
H GŐZ gomb
D+B A SMART TOUCH INDÍTÁSA
F+G GOMBOK LEZÁRÁSA
I Digitális kijelző
L AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa
M SMART TOUCH terület
START/SZÜNET gomb
FIGYELMEZTETÉS:
A csatlakozódugó behelyezésekor
ne érintse meg a kijelzőt, mert az első
másodpercekben
a
rendszerek
beállítását végzi a gép: a kijelző
megérintése esetén a gép nem képes
megfelelően működni. Ebben az
esetben húzza ki a csatlakozódugót,
és ismételje meg a műveletet.
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET
gomb lenyomása ELŐTT.
l Nyomja le a gombot a kiválasztott ciklus
A START/SZÜNET gomb lenyomása
után a készülék csak néhány
másodperc elteltével lép működésbe.
Programválasztó gomb KI
helyzettel
RUHADARABOK
BERAKÁSA
VAGY
KIVÉTELE A PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
A programválasztó gomb elfordításakor
felgyullad
a
kiválasztott
program
beállításait megjelenítő kijelző.
Energiatakarékossági okokból a ciklus
végén vagy az inaktív időszakokban
csökken a kijelző fényereje.
l Nyomja le és körülbelül 2 másodpercig
tartsa lenyomva a START/SZÜNET
gombot (egyes jelzőlámpák és a
hátralévő idő jelző villog, ami azt jelenti,
hogy a mosógép működése szünetel).
MEGJEGYZÉS: A készülék kikapcsolásához
fordítsa el a programválasztó gombot
KI helyzetbe.
l Az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg az
l A
AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kiaszik.
l A
Az ajtó kinyitása előtt kérjük, hogy a
víz kiömlésének elkerülése érdekében
ellenőrizze, hogy a vízszint az
ajtónyílás alatt van-e.
kiválasztott ciklus beindításához
nyomja le a START/SZÜNET gombot.
program
kiválasztása
után
a
programválasztó gomb a kiválasztott
programon marad a ciklus végéig.
l Csak az "End" szó kijelzőn történő
megjelenése és az AJTÓBIZTONSÁG
jelzőlámpa kialvása után lehet az ajtót
kinyitni.
l A ruhadarabok berakása vagy kivétele
után csukja be az ajtót, és nyomja le a
START/SZÜNET gombot (a gép onnan
folytatja a mosást, ahol abbahagyta).
l Kapcsolja ki a mosógépet a programválasztó
gomb KI helyzetbe történő elfordításával.
A PROGRAM TÖRLÉSE
A programválasztó gombot vissza
kell állítani a KI helyzetbe minden
egyes ciklus végén, vagy egy új
mosási
ciklus
beindításakor
a
következő program kiválasztása és
beindítása előtt.
l A
program
törléséhez
állítsa
választógombot a KI helyzetbe.
a
l Várjon 2 percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtózárat.
59
HU
beindításához.
(csak a programtáblázatban jelzett
néhány program esetében használható).
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
l Ez a gomb a mosási ciklus előzetes
beprogramozását teszi lehetővé, ezáltal a
ciklus kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethető.
l Az
indítás késleltetése
eljárással végezhető el:
az
alábbi
- Állítsa be a kívánt programot.
- Az aktiváláshoz nyomja le egyszer a
gombot (h00 felirat jelenik meg a
kijelzőn), majd pedig nyomja meg ismét
az 1 órás késleltetés beállításához (h01
felirat jelenik meg a kijelzőn). Az előre
beállított késleltetési idő a gomb minden
egyes lenyomásakor 1 órával növekszik
mindaddig, amíg a h24 felirat jelenik
meg a kijelzőn. A gomb ebben a
helyzetben történő lenyomásával a
késleltetett indítás ismét nullára áll vissza.
- Erősítse
meg
a
beállítást
a
START/SZÜNET gomb lenyomásával.
Megkezdődik a visszaszámlálás, amelynek
befejeződésekor a program automatikusan
elindul.
l A késleltetett indítás a programválasztó
gomb KI helyzetbe fordításával törölhető.
Ha a gép működése közben áramszünet
következik be, a készülék speciális
memóriája
tárolja
a
kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a mosást,
ahol abbahagyta.
l A
mosószeres
dobozon
ajánlott
mennyiségnek csak a 20%- át javasoljuk
felhasználni.
- AQUAPLUS
l Ez az opció (csak egyes programok
esetében érhető el) a ruha sokkal
nagyobb mennyiségű vízben történő
mosását
teszi
lehetővé,
ezáltal
tökéletesen tiszta és kiöblített ruhát
kapunk; ehhez párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált működése, ahol a
víz betöltésére és ürítésére kerül sor.
l Ezt a funkciót érzékeny bőrű emberekkel
vizsgáltattuk meg, akiknél a legkisebb
mosószermaradvány is bőrirritációt vagy
allergiát okozhat.
l Célszerű ezt a funkciót gyermekruhák és
a nagyon piszkos ruhadarabok esetében
is
használni,
amelyekhez
nagy
mennyiségű
mosószer
használata
szükséges, vagy törülközők mosásához
ajánlott, amelyek szövetszálai hajlamosak
a mosószer visszatartására.
- TISZTASÁG+
Csak 60°C-os hőmérséklet beállítása
mellett aktiválható. Ezzel az opcióval
a szennyeződések még alaposabban
eltávolíthatók, miközben azonos hőmérséklet
tartható fenn az egész mosás alatt.
Ha olyan opciót választ, amely nem
egyeztethető össze a kiválasztott
programmal, akkor az opciójelző
lámpa először villog, majd pedig
kialszik.
A következő opciókat a START/SZÜNET
gomb megnyomása előtt kell kiválasztani.
OPCIÓK gomb
Ez a gomb három különböző opció közötti
választást tesz lehetővé:
- ELŐMOSÁS
l Ez az opció előmosás elvégzését teszi
lehetővé, és különösen az erősen
szennyezett ruhák esetében hasznos
60
GYORS / SZENNYEZETTSÉGI
SZINT gomb
A kiválasztott programtól függően ez a
gomb két különböző opció közötti választást
tesz lehetővé.
l A centrifugálás ismételt aktiválásához
- GYORS
nyomja le a gombot, amíg el nem éri a
beállítani kívánt centrifugasebességet.
A gomb a GYORS (14/30/44 perc) program
kiválasztásakor válik aktívvá. A kijelzett
három időtartam egyikének a kiválasztását
teszi lehetővé.
l A
centrifugálási sebesség a gép
működésének
szüneteltetése
nélkül
módosítható.
- SZENNYEZETTSÉGI SZINT
l A programválasztás után automatikusan
adott
A mosószer túladagolása túlzott
habképződést eredményezhet. Ha a
készülék túl sok hab jelenlétét érzékeli,
akkor kihagyhatja a centrifugálási
fázist, vagy meghosszabbíthatja a
program időtartamát és növelheti a
vízfelhasználást.
l Ezzel az opcióval – a program hosszának
módosítása révén – a mosási intenzitás 3
szintje közül lehet választani, attól
függően, mennyire szennyezettek a ruhák
(csak a programtáblázatban jelzett
néhány program esetében használható).
HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
gomb
A
gép
speciális
elektronikus
berendezéssel van felszerelve, amely
megakadályozza a centrifugálást, ha a
berakott ruhaadag egyenetlenül oszlik
el. Ezáltal csökken a gép által keltett
zaj és vibráció, és meghosszabbodik a
mosógép élettartama is.
l Ezzel a gombbal lehet változtatni a
mosási ciklusok hőmérsékletet.
l A ruhák kímélése érdekében nem lehet a
legnagyobb megengedett
növelni a hőmérsékletet.
érték
fölé
l Ha hideg mosást szeretne végezni,
minden
jelzőlámpának
állapotban kell lennie.
GŐZ gomb
kikapcsolt
A gőz funkció a gomb megnyomásával
egyes mosási programok után alkalmazató
(részletes tájékoztató a táblázatban). A
gőznek köszönhetően a ruházat kevésbe
gyűrődik, így könnyebb lesz a vasalás.
A textil szálai felfrissülnek és a kellemetlen
szagok eltűnnek.
A amely a maximális tisztítási hatékonyság
elérésének
érdekében
mindegyik
programhoz hozzá van rendelve egy, a
ruha típusának és színének megfelelő
gőzprogram.
CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gomb
l A gomb lenyomásával csökkenthető a
maximális sebesség, és a centrifugálási
ciklus ki is kapcsolható.
l Ha a címkén nincs különleges információ,
akkor az adott program maximális
centrifugálási sebessége alkalmazható.
Az anyagok kímélése érdekében
a
programválasztás
közben
az
automatikusan megengedhető érték
fölé nem növelhető a fordulatszám.
Az opciót a START/SZÜNET gomb
megnyomása előtt kell kiválasztani.
61
HU
megjelenik
a
kijelzőn
az
programhoz beállított mosási idő.
l Ha az ajtó zárva van, a START/SZÜNET
A SMART TOUCH INDÍTÁSA
A START/SZÜNET és az OPCIÓK gomb
egyidejű lenyomása lehetővé teszi az
alkalmazásból előzőleg letöltött ciklus
megkezdését, miközben a Smart Touch
helyzet kiválasztása történik meg a
programgombon (a további részleteket lásd
a
felhasználói
kézikönyv
megfelelő
részében).
GOMBOK LEZÁRÁSA
l A HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS és a
CENTRIFUGAVÁLASZTÁS
gomb
3
másodpercig tartó egyidejű lenyomásával
lehetővé válik a billentyűk lezárása. Így
elkerülhetők a véletlenszerű vagy nem
kívánatos változtatások, ha a ciklus
folyamán véletlenül lenyomunk egy
gombot a kijelzőn.
l A gombok lezárása könnyen feloldható a
két gomb egyszerre történő ismételt
lenyomásával,
vagy
a
készülék
kikapcsolásával.
Digitális kijelző
A kijelző rendszer folyamatos tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetéről.
gomb lenyomásakor a jelzőlámpa egy
pillanatra felvillan, majd égve marad.
Ha az ajtó nincs megfelelően bezárva,
akkor
a
lámpa
körülbelül
7
másodpercig tovább villog, majd
pedig automatikusan törlődik az
indítási utasítás. Ebben az esetben
csukja be rendesen az ajtót, és
nyomja le a START/SZÜNET gombot.
l Az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg az
AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa kiaszik.
2) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
A kiválasztott program centrifugálási
sebességét mutatja, amely a megfelelő
gombbal módosítható vagy kihagyható.
3) HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS JELZŐLÁMPÁK
A kiválasztott program mosási hőmérsékletét
mutatja, amely a megfelelő gombbal (ahol
lehet) módosítható. Ha hideg mosást
szeretne végezni, minden jelzőlámpának
kikapcsolt állapotban kell lennie.
4) CIKLUSIDŐTARTAM
3
1 2 7 8 4 10
5
6
l A program kiválasztásakor a kijelző
automatikusan
mutatja
a
ciklus
időtartamát, amely a választott opcióktól
függően változhat.
l A program beindulása után a gép
9
folyamatos tájékoztatást ad a mosás
végéig hátralévő időről.
1) AJTÓBIZTONSÁG JELZŐLÁMPA
l A szabványos adag alapján a készülék
l Az ikon az ajtó zárását jelzi.
kiszámítja a kiválasztott program végéig
tartó időt, majd pedig a ciklus közben
korrigálja az időtartamot a ruhaadag
méretéhez és összetételéhez képest.
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET
gomb lenyomása ELŐTT.
62
5) SZENNYEZETTSÉGI SZINT
JELZŐLÁMPÁK
9) GŐZ JELZŐLÁMPA
A jelzőlámpa az adott opció kiválasztását
jelzi.
l A program kiválasztása után a jelzőlámpa
automatikusan jelzi az adott programhoz
beállított szennyezettségi szintet.
10) Kg Check (a funkció csak egyes
programok esetében aktív)
l Egy
másik
szennyezettségi
szint
kiválasztásakor az annak megfelelő
jelzőlámpa gyullad ki.
jelzőlámpa égve marad, miközben az
intelligens érzékelő megméri a ruha
súlyát, és ennek megfelelően állítja be
a ciklusidőt, valamint a víz- és
áramfogyasztást.
6) OPCIÓK JELZŐLÁMPÁK
A jelzőlámpák azt az opciót mutatják, amely
kiválasztható a megfelelő gombbal.
l A
"Kg Check" mindegyik mosási
fázisban lehetővé teszi a dobban lévő
ruhaadaggal kapcsolatos információk
figyelemmel kísérését, és a mosás első
perceiben:
7) LEZÁRT GOMBOK JELZŐLÁMPA
A jelzőlámpa azt mutatja, hogy a gombok le
vannak zárva.
- beállítja a szükséges vízmennyiséget;
- meghatározza a mosási ciklus hosszát;
8) Wi-Fi (csak bizonyos típusoknál)
l A Wi-Fi opcióval rendelkező típusok
- szabályozza az öblítést a mosáshoz
kiválasztott textiltípusnak megfelelően;
esetében az ikon azt jelzi, hogy működik
a Wi-Fi rendszer.
- a kiválasztott textiltípushoz beállítja a
dob forgási ritmusát;
- érzékeli a hab jelenlétét, és szükség
esetén öblítés közben növeli a
vízmennyiséget;
l A
Wi-Fi működésével és egyszerű
konfigurálására vonatkozó utasításokkal
kapcsolatos
információkért
kérjük,
keresse
fel
a
"Download"
részt
a
következő
weboldalon:
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
- a ruhaadagnak megfelelően és a
kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében
beállítja a centrifugálási sebességet.
63
HU
l A ciklus első perceiben a "Kg Check"
SMART TOUCH
l Cycles – Új mosóprogramok letöltése és
A készülék az úgynevezett Smart Touch
technológiával van kiegészítve, amely az
alkalmazáson keresztül lehetővé teszi az
Android operációs rendszerrel működő és
az NFC (Near Field Communication) funkcióval
ellátott okostelefonokkal való együttműködést.
l Smart Care – Smart Check-up (ellenőrző)
l Töltse
beindítása.
le okostelefonjára
simply-Fi alkalmazást.
a
Candy
Együttműködés a
géppel + tartalom
Android
okostelefon NFC
technológia nélkül
Csak tartalom
Android táblagép
Csak tartalom
Apple iPhone
Csak tartalom
Apple iPad
Csak tartalom
l My
Statistics – Mosási statisztika
és
ötletek
a
gép
hatékonyabb
használatához.
Ismerje meg a Smart Touch funkciók
részleteit
az
alkalmazás
DEMO
módban történő böngészésével, vagy
látogasson el a következő webhelyre:
www.candysmarttouch.com
A
Candy
simply-Fi
alkalmazás
Android és iOS operációs rendszerű
táblagépekhez és okostelefonokhoz
érhető el. Mindemellett csak az NFC
funkcióval ellátott, Android operációs
rendszerrel működő okostelefonok
segítségével
lehet
a
géppel
kapcsolatot teremteni a Smart Touch
által kínált lehetőség használatával,
az alábbi rendszer szerint:
Android
okostelefon NFC
technológiával
és Auto-Clean automatikus tisztító ciklus
és hibaelhárítási útmutató.
A SMART TOUCH HASZNÁLATA
ELSŐ
ALKALOMMAL
regisztrálása
–
A
gép
l Lépjen
a az Android okostelefon
„Beállítások” menüjébe és a „Vezeték
nélküli
hálózatok
és
hálózatok”
menüben aktiválja az NFC funkciót.
Az okostelefon típusától és Android
operációs rendszerének verziójától
függően eltérő lehet az NFC funkció
aktiválásának módja. Olvassa el
a
részleteket
az
okostelefon
kézikönyvében.
l Állítsa
a gombot a Smart Touch
helyzetbe a műszerfalon lévő érzékelő
bekapcsolásához.
A gép alkalmazáson keresztül történő
kezelése és irányítása csak „közelről”
lehetséges:
távvezérlésre
nincs
lehetőség
(például
egy
másik
helyiségből; a házon kívülről).
l Nyissa meg az alkalmazást, hozza létre a
felhasználói profilt, és regisztrálja a
készüléket a telefon kijelzőjén megjelenő
vagy a készülékhez mellékelt „Rövid
útmutató”-ban található utasításokat
követve.
FUNKCIÓK
Az alkalmazás használatával elérhető fő
funkciók a következők:
l Voice Assistant – Útmutató az ideális
ciklus
kiválasztásához
mindössze
három hangbevitellel (ruha/textília, szín,
szennyezettségi szint).
64
Az egyszerű regisztrációval kapcsolatos
további információ, a GYIK és a videó a
következő címen érhető el:
www.candysmarttouch.com/how-to
KÖVETKEZŐ ALKALOMMAL –
Rendszeres használat
MEGJEGYZÉSEK:
Úgy helyezze el okostelefonját, hogy a
hátoldalán lévő NFC antenna egybeessen
a készüléken lévő Smart Touch logó
helyzetével (lásd az alábbi ábrát).
l Minden
alkalommal,
amikor
az
alkalmazáson keresztül szeretné kezelni
a gépet, először a Smart Touch
üzemmódot kell bekapcsolnia a gomb
azonos nevű pontjára állítva.
l Ellenőrizze, hogy feloldotta-e a telefon
HU
képernyőjét (az esetleges készenléti
üzemmódból), és aktiválta-e az NFC
funkciót. Ha nem, akkor hajtsa végre a
korábban említett lépéseket.
l Ha el szeretne indítani egy mosási
ciklust, töltse be a ruhát és a mosószert,
és csukja be az ajtót.
Ha nem tudja, hogy hol helyezkedik el
az NFC antenna, forgassa körkörösen
az okostelefont a Smart Touch logó
fölött, amíg az alkalmazás jelzi a
kapcsolatot. A sikeres adatátvitel
érdekében fontos, hogy A NÉHÁNY
MÁSODPERCIG TARTÓ MŰVELET
IDEJE ALATT A MŰSZERFALON
TARTSA AZ OKOSTELEFONT; a
készüléken
megjelenő
üzenet
tájékoztat a művelet eredményéről, és
jelzi, mikor lehet elvenni onnan az
okostelefont.
l Válassza ki az alkalmazásban a kívánt
funkciót (például program indítása,
ellenőrző ciklus, statisztika frissítése stb.).
l Kövesse a telefon kijelzőjén megjelenő
utasításokat, és amikor az alkalmazás
kéri, TARTSA A TELEFONT a készülék
műszerfalán lévő Smart Touch logó fölé.
A vastag telefontokok vagy az
okostelefonon lévő fém matricák
befolyásolhatják vagy akadályozhatják a
gép és a telefon közötti adatátvitelt.
Szükség esetén távolítsa el azokat.
Az okostelefon egyes alkatrészeinek
(például hátsó borítólap, akkumulátor
stb.) nem eredeti alkatrészekkel
történő kicserélése az NFC antenna
eltávolítását
eredményezheti,
ami
megakadályozza az alkalmazás teljes
körű használatát.
l A Smart Touch helyzetbe már letöltött
ciklus újraindítása érdekében válassza ki
azt a programgombbal, majd pedig a
kapcsolólapon látható módon nyomja le
egyszerre a START/SZÜNET és az
OPCIÓK gombot.
65
Programtáblázat
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
(lásd a kezelőlapot)
(MAX.)
2)
EcoMix 20° 4) 5
4)
Sport
4)
Baby
9
10 11 12
20°
2,5 2,5 3 3,5 4
4 4,5 5
30°
7
8
60°
3 3,5 3,5 4
40°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
1,5 2 2,5 3
14' 1
3)
6
8
Napi 59 perc
Gyors
1
1
2
1
Kézi/Selyem
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Gyapjú
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Öblítés
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vízürítés +
Centrifugálás
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
2)
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
4)
60°
( )
Pamut**
2)
4)
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
( )
Fehér
2)
4)
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
( )
Könnyű
2)
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
30°
( )
Finom
Vegyes
vasalás
4)
A gomb személyre szabható beállítása, amelyet az okostelefonos alkalmazással
történő használathoz és a ciklusok letöltéséhez kell kiválasztani. (lásd az ezzel
foglalkozó részt). Gyárilag az Auto-Clean alapértelmezett automatikus tisztító
program van beállítva, amely a gép tisztításához készült.
66
(Csak a folyékony mosószertároló
rekesszel ellátott típusok esetében)
Ha csak kevés ruhadarabon
vannak olyan foltok, amelyeket
folyékony
fehérítőszerrel
kell
kezelnünk, akkor a foltok előzetes
eltávolítását
a
mosógépben
végezhetjük el. Öntse bele a
fehérítőszert a folyékony fehérítőtartóba, amely a mosószeres fiók
„2”
jelű
rekeszébe
van
behelyezve, és állítsa be a
speciális ÖBLÍTÉS programot.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa
a programválasztó gombot a KI
helyzetbe, tegye be a többi ruhát,
és folytassa a normál mosást a
legmegfelelőbb programmal.
az
a
** SZABVÁNYOS
PAMUTMOSÓ
PROGRAMOK AZ 1015/2010/EU ÉS
AZ 1061/2010/EU IRÁNYELVNEK
MEGFELELŐEN
PAMUTMOSÓ PROGRAM 60°C
HŐMÉRSÉKLETEN.
PAMUTMOSÓ PROGRAM 40°C
HŐMÉRSÉKLETEN.
Ezek a programok az átlagosan
szennyezett pamutruhák tisztítására
alkalmasak, és a pamutanyagok mosása
terén a leghatékonyabb programoknak
tekinthetők a kombinált energia- és
vízfogyasztás tekintetében.
Ezeket a programokat a ruhadarabokon
lévő, hőmérsékletet és mosást jelző
címkéknek megfelelően fejlesztettük ki;
a tényleges vízhőmérséklet kissé
eltérhet a ciklus megadott hőmérsékleti
értékétől.
67
( )
Csak az ELŐMOSÁS opció
választásakor (ELŐMOSÁS opcióval
rendelkezésre álló programok).
1)
Egy
program
kiválasztásakor
megjelenik a kijelzőn az ajánlott
mosási hőmérséklet, amely a
megfelelő gombbal módosítható
(ha
megengedett),
de
a
megengedett maximális érték fölé
nem növelhető.
2)
A bemutatott programoknál a
SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb
segítségével a mosás időtartamát
és intenzitását állíthatja be.
3)
A GYORS program kiválasztásakor
a rendelkezésre álló három gyors
program egyikét választhatjuk ki
(14’, 30’ és 44’) a GYORS
gombbal.
4)
A gőz funkció elérhető.
HU
Kérjük, olvassa el az alábbi
megjegyzéseket:
* A maximális száraz ruhaadag
alkalmazott
típustól
függ
(lásd
kapcsolólapot).
Programválasztás
A mindennapi mosás elősegítése érdekében a
mosógép speciális programokkal rendelkezik
a különböző típusú anyagok tisztításához
és a különböző mértékű szennyeződések
eltávolításához (lásd a táblázatot).
EcoMix 20°
Ez az innovatív program különböző színek
és textíliák, például pamut, szintetikus
és kevert anyagok együttes mosását
teszi
lehetővé
mindössze
20°C-os
hőmérsékleten, és kiváló tisztítóhatást
biztosít. A program fogyasztása a
hagyományos, 40°C-os pamutmosásnak
körülbelül a 40%-a.
Sport
A programot vegyes, melegebb programokkal
nem mosható sportruhák mosásához terveztük,
és a sporteseményeken való részvétel során
keletkezett szennyeződések és foltok
eltávolítására szolgál.
Baby
Legalább 60°C-os hőmérsékletet beállítva ez a
program - tökéletes tisztító hatást kifejtve lehetővé teszi az összes gyerekruha kimosását.
Az optimális tisztító hatás elérése céljából
mosópor használatát javasoljuk.
Napi 59 perc
Ez a különlegesen kialakított program a
kiváló mosóhatás fenntartása mellett
jelentős mértékben csökkenti a mosási időt.
A programot csökkentett ruhaadaghoz
terveztük (lásd a programtáblázatot).
Gyors 14'/Fitness 30'/44'
Kis adagokhoz és enyhén szennyezett
ruhadarabokhoz javasolt mosási ciklus. A
szükségtelen pazarlás elkerülése érdekében
ezzel a programmal csökkenthető a
megszokott módon használt mosószer
mennyisége. A GYORS program kiválasztásával
és a gomb megnyomásával három program
közül választhatunk ki egyet.
68
Kézi/Selyem
Ezzel a programmal azon ruhadarabok
finom mosása végezhető el, amelyek
címkéjük szerint "Csak kézzel moshatók" és
selyemből
készültek,
vagy
"Mosás
selyemként" címkével vannak ellátva.
Gyapjú
Ez a program mosógépben mosható gyapjúruhákhoz
vagy kézzel mosható ruhadarabokhoz
kialakított mosási ciklust hajt végre.
Öblítés
Ez a program három öblítést végez közepes
centrifugálási sebességgel (ami a megfelelő
gombbal csökkenthető vagy kihagyható).
Bármilyen típusú anyag öblítéséhez használható,
például a kézi mosás után.
Vízürítés + Centrifugálás
A program leüríti a vizet és maximális
fordulatszámú centrifugálást végez. A
CENTRIFUGAVÁLASZTÁS gombbal kiiktatható
a centrifugálás vagy csökkenthető a
centrifugálási sebesség.
Finom
Ez a program a mosógép működése közben
szüneteket tart, és különösen alkalmas a finom
textíliák mosásához. A legjobb eredmények
elérése érdekében a mosás és az öblítés
magas vízszinttel történik.
Vegyes
A mosás és az öblítés optimális a dob
forgásának ritmusa és a vízszint összehangolása
révén. A kíméletes centrifugázás a
gyűrődések kialakulásának csökkentését
biztosítja.
Pamut
Ez a program az átlagosan szennyezett
pamutruhák tisztítására alkalmas, és a
pamutanyagok mosása terén a leghatékonyabb
programnak tekinthető a kombinált energia- és
vízfogyasztás tekintetében.
Fehér
Tökéletes mosást biztosít. A maximális
fordulatszámú utolsó centrifugázás még
hatékonyabb mosást eredményez.
Smart Touch
A gomb személyre szabható beállítása,
amit akkor kell választani, ha utasítást
szeretne
továbbítani
a
géphez
az
alkalmazásból, és egy ciklust szeretne
letölteni/beindítani. (további információért
lásd a kapcsolódó részt és az alkalmazás
felhasználói kézikönyvét).
A Smart Touch opció esetében gyárilag az
"Auto-Clean"
alapértelmezett
tisztító
ciklusvan beállítva, amely a dob tisztítását,
a kellemetlen szagok megszüntetését és a
mosógép élettartamának meghosszabbítását
célozza. Ügyeljen arra, hogy az "AutoClean" ciklust csak mosópor használatával
indítsa be olyankor, amikor nincsenek ruhák
a gépben.
A ciklus végén hagyja nyitva a gép ajtaját,
hogy kiszáradhasson a dob.
Minden 50. mosás után ajánlott.
69
HU
Könnyű vasalás
Ez a mosási program ideális a vegyes
textíliáknak, és a gőzt a gyűrődések
megszűntetésére és szálak felfrissítésére
használja, hogy a vasalás könnyebb
legyen.
7. HIBAELHÁRÍTÁS ÉS GARANCIA
Ha úgy véli, hogy mosógépe nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi rövid útmutatót,
amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz a legtöbb általános probléma megoldásához.
CSAK A SMART TOUCH TÍPUSOK ESETÉBEN
A Candy simply-Fi alkalmazás Smart Check-up ellenőrző ciklusának köszönhetően
bármikor ellenőrizheti, hogy megfelelően működik-e a gép. Ehhez Android rendszerű,
NFC funkcióval ellátott okostelefonra van szükség. További információ az
alkalmazásban található. Ha a gép kijelzője hibát jelez (kód jelenik meg vagy villog a
LED-jelző), kapcsolja be az alkalmazást, és közelítse az Android rendszerű, NFC
funkcióval ellátott okostelefonját a kereten lévő Smart Touch logóhoz. Ekkor
beindítható a tartalomjegyzék a probléma megoldásához.
HIBAJELENTÉS
l Kijelzős típusok: a hibát egy szám jelzi, ami előtt „E” betű van (például: Hiba 2 = E2)
l Kijelző nélküli típusok: a hibát az jelzi, hogy minden LED-jelző annyiszor villan fel,
amennyi a hibakód, amit 5 másodperces szünet követ (például: Hiba 2 = két
felvillanás – 5 másodperc szünet – két felvillanás – stb.)
Jelzett hiba
E2 (kijelzővel)
A LED-jelzők 2
felvillanása
(kijelző nélkül)
E3 (kijelzővel)
A LED-jelzők 3
felvillanása
(kijelző nélkül)
E4 (kijelzővel)
A LED-jelzők 4
felvillanása
(kijelző nélkül)
E7 (kijelzővel)
A LED-jelzők 7
felvillanása
(kijelző nélkül)
Egyéb kódok
Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
A gép nem tud vizet beszívni.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a vízbevezető tömlő nincs-e meghajolva,
meggörbülve vagy eltömődve.
Az elvezetőcső nincs a megfelelő magasságban (lásd a telepítéssel
foglalkozó részt).
Zárja el a vízcsapot, csavarozza ki a tömlőt a mosógép hátsó részéből,
és ellenőrizze, hogy a „homokszűrő” tiszta és akadálymentes-e.
A mosógép nem engedi le a vizet.
Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a szűrő.
Ellenőrizze,
hogy
az
elvezetőtömlő
nincs-e
meghajolva,
meggörbülve vagy eltömődve.
Ellenőrizze, hogy nem dugult-e el a háztartási csatornarendszer, és
akadálymentesen folyik-e el a víz. Próbálja meg a mosogatóba
vezetni a vizet.
Túl sok a hab és/vagy a víz.
Ellenőrizze, hogy nem használt-e túl sok mosószert vagy nem
mosógéphez készült terméket.
Ajtóprobléma.
Ellenőrizze, hogy rendesen be van-e csukva az ajtó. Ellenőrizze,
hogy nem akadályozzák-e ruhadarabok az ajtó becsukását.
Ha beszorult az ajtó, kapcsolja ki a mosógépet, húzz ki a kábelt a
hálózati aljzatból, várjon 2-3 percet, és nyissa ki újra az ajtót.
Kapcsolja ki a mosógépet, húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból, és
várjon egy percet. Kapcsolja be a mosógépet és indítson be egy
programot. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel közvetlenül a
kapcsolatot a hivatalos Ügyfélszolgálattal.
70
EGYÉB RENDELLENESSÉGEK
A mosógép
nem működik/
nem indul be
Víz folyt ki a padlóra
a mosógép körül
A mosógép nem
centrifugál
Erőteljes rezgés / zaj
hallható centrifugálás
közben
Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
Ellenőrizze, hogy a kábel be van-e dugva a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a mosógép.
Ellenőrizze, hogy működik-e a fali csatlakozóaljzat; ellenőrizze egy
másik készülékkel, például egy lámpával.
Lehet, hogy nincs megfelelően becsukva az ajtó: nyissa ki és csukja
be újra.
Ellenőrizze, hogy megfelelően választotta-e ki a kívánt programot, és
lenyomta-e az indítógombot.
Ellenőrizze, hogy a mosógép nincs-e Szünet üzemmódban.
Lehet, hogy szivárog a víz a csaptelep és a vízellátó cső közötti
tömítésnél. Ebben az esetben cserélje ki a tömítést és húzza meg a
csatlakozást.
Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyén van-e a szűrő.
A ruhadarabok nem megfelelő elrendezése miatt előfordulhat, hogy
a mosógép:
• a centrifugálási idő növelésével megpróbálja kiegyensúlyozni az
adagot;
• csökkenti a centrifugálási sebességet a vibráció és a zaj
csökkentése érdekében;
• a gép védelme érdekében kihagyja a centrifugálást.
Ügyelje arra, hogy a ruhaadag kiegyensúlyozott legyen. Ha
egyenetlen a ruhaeloszlás, vegye ki, majd tegye vissza a
ruhadarabokat, és indítsa be újra a programot.
Ez amiatt fordulhat elő, hogy nem távozott az összes víz a
mosógépből:
várjon néhány percet. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el
a 3-as számú hibával foglalkozó részt.
Egyes típusokon „nincs centrifugálás” funkció is van: ellenőrizze,
hogy nincs-e bekapcsolva ez a funkció.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan opciók bekapcsolva, amelyek
módosítják a centrifugálást.
A túl sok mosószer használata akadályozhatja a centrifugálás
megkezdését.
Lehet, hogy a mosógép nincs teljesen vízszintbe állítva: szükség
esetén állítsa be
a lábakat az ezzel foglalkozó részben foglaltak szerint.
Győződjön meg arról, hogy kivette-e a gépből a szállításhoz használt
csavarokat, gumidugókat és távtartókat.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a dobban (pénzérmék,
kapcsok, gombok stb.).
A szabványos gyártói garancia a gyártó cselekedete vagy mulasztása miatt
keletkező elektromos vagy mechanikai hibák által okozott meghibásodásokra
terjed ki. Díj számítható fel, ha a meghibásodást nem a leszállított termék belső
hibája, a termék helytelen használata vagy a használati utasítások be nem tartása
okozta.
71
HU
Probléma
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát
mosószerek használata az alábbi hatásokkal
járhat:
- zavarosabb öblítővíz: ez a hatás a
szuszpenzióban jelenlévő zeolitoknak
tulajdonítható,
amelyek
nincsenek
kedvezőtlen
hatással
az
öblítés
hatékonyságára.
Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy a
készülék hibás működésére gyanakszik,
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
hivatalos Ügyfélszolgálattal.
Javasoljuk, hogy mindig eredeti tartalék
alkatrészeket
használjon,
amelyek
a
hivatalos Ügyfélszolgálattól szerezhetők be.
Garancia
A termékre a mellékelt garanciajegyen
található kikötésekkel és feltételekkel
terjed ki a garancia. A garanciajegyet
megfelelő módon ki kell tölteni és
meg
kell
őrizni,
hogy
szükség
esetén
bemutathassa
a
hivatalos
Ügyfélszolgálatnak.
- fehér por (zeolitok) a ruhán a mosás
végén: ez normális jelenség, a port nem
nyeli el az anyag, és nem változik meg az
anyag színe sem.
- habképződés az utolsó öblítéskor: ez
nem feltétlenül jelzi azt, hogy gyenge
minőségű az öblítés.
- erőteljes habzás: ez gyakran a
mosószerekben
található
anionos
felületaktív anyagok miatt következik be,
amelyeket nehéz eltávolítani a textíliából.
Ebben az esetben ne végezzen újabb
öblítést: egyáltalán nem fog segíteni.
A gyártó minden felelősséget elhárít a
termékhez mellékelt füzetben előforduló
nyomdahibákkal
kapcsolatban.
Ezen
kívül a gyártó – a lényeges jellemzők
megváltoztatása nélkül – fenntartja a
termékek szükség szerinti módosításának
jogát.
72
SL
73
Hvala, ker ste izbrali pralni stroj Candy!
Prepričani smo, da vam bo zvestu služil in
dan za dnem varno pral vaše perilo, tudi
tisto občutljivo!.
Varstvo okolja
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje)
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj
osnovnih pravil:
Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik,
saj boste v njem našlli navodila za pravilno
in varno uporabo ter koristne nasvete za
vzdrževanje aparata.
Aparat začnite uporabljati šele, ko
ste
pozorno
prebrali
ta
navodila!
Priporočamo, da knjižico shranite, da vam
bo vedno pri roki, in jo boste lahko
posredovali
tudi
morebitnim
novim
lastnikom aparata.
l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
Prosimo preverite, da so aparatu ob dobavi
priloženi tudi navodila za uporabo, garancijski
list, naslovi pooblaščenih servisov ter nalepka
o energijski učinkovitosti. Preverite tudi, da so
aparatu priloženi tudi vtikač, ukrivljeni
nastavek za odtočno cev ter dodatek za
tekoče detergente ali za belilo (nekateri
modeli). Priporočamo, da vse te dele
shranite.
l OEEO je treba odpeljati na ustrezno
zbirališče odpadkov, upravljano s strani
občine ali registrirane družbe. V številnih
državah je za večje kose OEEO
organizirano tudi zbiranje po domovih.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za
enega; to velja v primeru, da gre opremo
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.
Posamezni izdelki so označeni z edinstveno
16-mestno kodo, tj. “serijsko številko”,
odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini
za vrata) ali v nalepki z dokumenti v
notranjosti aparata. Koda je neke vrste
osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo
pri registraciji in v primerih, ko se morate
obrniti na pooblaščeni servis Candy.
Kazalo
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI NASVETI
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
5. HITRI VODNIK
6. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI
7. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V
DELOVANJU IN GARANCIJA
74
l Aparat
je namenjen samo uporabi
v gospodinjstvih in podobnih
okoljih:
− kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih
in drugih bivalnih okoljih;
− v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki
se razlikujejo od uporabe v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni
namenjen. Nenamenska uporaba
aparata lahko skrajša njegovo
življenjsko dobo in izniči
veljavnost garancije. Proizvajalec
ne prevzema nikakšrne odgovornosti,
skladno z veljavnimi zakoni, za
morebitno š kodo na aparatu ali
poškodbe ali izgubo zaradi
nenamenske uporabe, tudi č e je
bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.
l Aparat
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo čistiti in vzdrževati aparata
brez nadzora.
l Otrokom
ne smete dovoliti, da
se igrajo z aparati.
l Otroci,
mlajši od 3 let, se stroju
ne smejo približevati, razen č e
so pod stalnim nadzorom.
l Če
je priključni električni kabel
poškodovan, ga mora zamenjati
strokovnjak pooblaščenega servisa
ali drugi ustrezno usposobljen
strokovnjak, da se izognete tveganju.
l Uporabljajte
samo aparatu
priložene cevi za priključitev
na vodovodno omrežje. (Ne
uporabljajte cevi, s katerimi je
bil priključen stari aparat!).
l Tlak
vode mora biti med 0,05
MPa in 0,8 MPa.
l Prepričajte
se, da morda
preproga oz. tekstilna talna
obloga ne ovira zračenja skozi
odprtine na dnu stroja.
lahko uporabljajo otroci,
starejši od 8 let, in osebe l Stroj izklopite tako, da obrnete
z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi
gumb za izbiranje programov v
položaj OFF (izklopljeno), v
ali umskimi sposobnosti ali
s pomanjkljivimi izkušnjami in
vertikalni položaj. Č e je gumb v
katerem koli drugem položaju, je
predznanjem, vendar le pod nadzorom
stroj vklopljen (velja samo za
in če so jim bila razložena navodila
modele z gumb za izbiranje
za varno uporabo aparata in č e se
zavedajo s tem povezanih tveganj.
programov).
75
SL
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Tudi
po instalaciji mora biti l Stroj ne sme biti izpostavljen
vtikač dostopen.
dežju, neposredni sončni svetlobi
ali drugim vremenskim pogojem.
l Največja
dovoljena količina
suhega perila je odvisna od l Pri premikanju ne dvigajte stroja
za gumbe ali predalček za pralna
modela stroja (gl. stikalno ploščo).
sredstva; med transportom
l Tehnični podatki o izdelku so
ne odlagajte stroja na vrata.
dostopni na proizvajalčevi spletni
Priporočamo, da stroj dvigneta
strani.
dve osebi.
l V
Navodila za varno uporabo
l Pred čišč enjem
ali vzdrževalnimi
deli na pralnem stroju potegnite
vtikač iz vtičnice in zaprite pipo za
vodo.
l Prepričajte
se, da je električno
omrežje ozemljeno. V nasprotnem
primeru se posvetujte s
strokovnjakom.
primeru nepravilnosti v
delovanju in/ali okvare stroj
izklopite, zaprite pipo za vodo in
ne poskušajte sami odpraviti
napake. Takoj se obrnite na
najbližji pooblaščeni servis in
zahtevajte uporabo originalnih
nadomestnih delov. Neupoštevanje
the navodil lahko negativno
vpliva na varnost stroja.
l Ne
uporabljajte pretvornikov,
razdelilcev ali podaljškov.
OPOZORILO:
Voda med pranjem doseže
zelo visoko temperaturo.
l Pred
odpiranjem vrat se
prepričajte, da v bobnu ni
Z oznako
na tem proizvodu
vode.
izjavljamo, na lastno odgovornost,
l Ko
izklapljate
stroj
iz da je proizvod skladen z vsemi
električnega omrežja, vedno evropskimi zahtevami o varnosti,
primite za vtikač, nikoli ne vlecite zdravju in varstvu okolja, ki se v
zakonodaji nanašajo na ta izdelek.
za kabel.
76
2. INSTALACIJA
l Odrežite
jermenčke, s katerimi so
pritrjene cevi, pri tem pa pazite,
da ne poškodujete cevi ali
priključnega električnega kabla.
1
A
B
A
B
l Odvijte
2 ali 4 vijake (A) na
hbrtni strani in odstranite 2 ali 4
ploščice (B), kot je to prikazano
na sliki figure 1.
B
B
A
A
2 ali 4 luknje s pomočjo
čepov, ki jih boste našli v
ovojnici z navodili.
SL
l Zakrijte
l Če
je pralni stroj vgraden, po
rezanju jermenčkov, s katerimi
so pritrjene cevi, odvijte 3 ali 4
vijake (A) in odstranite 3 ali 4
ploščice (B).
nekaterih modelih bo 1 ali
več ploščic padlov notranjost
stroja: nagnite stroj naprej, da jih
odstranite. Luknje zakrije s čepi,
ki jih boste našli v ovojnici.
2
A
1
2
3
l Pri
B
OPOZORILO:
Pazite, da embalaža ne pride v
roke otrokom.
C
Na dno položite nagubano
ploščo, kot je to prikazano na
sliki 2 (odvisno od modela
izberite verzijo A, B ali C).
3
2
77
1
Vodovodni priključki
3
l Za priključitev cevi za vodo na pipo (sl. 3)
uporabite samo nove cevi, ki so bile stroju
priložene (v ta namen ne uporabljajte
starih cevi).
l Nekateri
modeli
imajo
še
dodatne
značilnosti:
l HLADNA
IN
TOPLA
VODA
HOT&COLD (sl. 4): Stroj priklopite na
toplo in hladno vodo, kar omogoča večji
energijski prihranek.
Sivo cev priključite na pipo za hladno
vodo,
rdečo pa na pipo za toplo vodo.
Stroj lahko priključite tudi samo na hladno
vodo: v tem primeru bo morda začel
stroj izvajati določene programe z
nekajminutno zamudo.
l AQUASTOP (sl. 5): V dotočni cevi je
naprava, ki prepreči pretok vode, če pride
do okvare cevi. V tem primeru se v
okencu “A” prikaže rdeča oznaka; takrat
morate zamenjati cev. Če želite odviti
matico, morate pritisniti na pripomoček za
preprečitev odvijanja "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z
VAROVALOM (sl.6): Če začne notranje,
osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži
prozorni zunanji ovoj "B" in stroj bo lahko
zaključil program pranja. Ko se program
pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni
servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.
7
Namestitev
min 4 cm
pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena,
ter usmerite odtočno cev v kad ali, še
bolje, jo priključite v odtok na zidu na
višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora
biti večji od premera cevi pralnega stroja
(sl. 7).
78
max 100 cm
l Potisnite pralni stroj do zida, pri tem pa
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Uravnajte stroj s pomočjo nastavljivih
nog, kot je to prikazano na sliki 8:
a.zavrtite matico v desno, da sprostite vijak;
b.z obračanjem nogo dvignite ali spustite,
dokler se ne naslanja na tla;
c.pritrdite nogo s privijanjem matice, dokler
se matica ne pomakne do dna pralnega
stroja.
8
A
B
l Potisnite vtikač v vtičnico.
OPOZORILO:
Če je potrebno zamenjati priključni
električni
kabel,
se
obrnite
na
pooblaščeni servis.
Predalček za detergent
SL
C
9
Predalček za detergent je razdeljen na 3
predelke, kot je to prikazano na sliki 9:
l predelek “1”: za detergent za
predpranje;
l predelek “ ”: za posebne dodatke,
mehčalce, škrob, dišave ipd.;
OPOZORILO:
Uporabljajte samo tekoča sredstva.
Pralni stroj bo tekom izvajanja
programa samodejno doziral dodatke
med zadnjim izpiranjem.
1
2
10
l predelek “2”: za detergent za pranje.
Nekaterim modelom je priložena tudi
posodica za tekoči detergent (sl.10). Ko
jo želite uporabiti, jo položite v predelek "2".
Tako bo tekoči detergent stekel v boben v
pravem
trenutku.
Posodico
lahko
uporabljate tudi za belilo, če izberete
program “Izpiranje”.
11
OPOZORILO:
Nekateri detergent se težko dozirajo. V
takih primerih priporočamo uporabo
posebne posodice, ki jo položite
neposredno v boben (primer na sliki 11).
79
Je potrebno pranje z vročo vodo?
3. PRAKTIČNI NASVETI
l Madeže
Nasveti za vlaganje perila v stroj
OPOZORILO: ko razvrščate perilo za
pranje, ne pozabite:
- odstraniti morate vse kovinske predmete,
npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite
zadrge, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za
vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo
namenskih detergentov.
l Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju,
ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali
druge težke kose perila.
l Pred
pranjem volnenega perila se
prepričajte, da je to primerno za pranje v
stroj in označeno s simbolom “čista runska
volna”, in da je na etiketi navedeno “Se ne
krči” ali “Pralno v stroju”.
Nekaj koristnih nasvetov
Vodnik za okolju prijazno in gospodarno
uporabo pralnega stroja.
Perite največjo dovoljeno količino perila
l Za najbolj učinkovito porabo energije,
vode, detergenta in časa priporočamo, da
vedno perete poln stroj perila, tj.
priporočeno največjo dovoljeno količino.
Če enkrat operete poln stroj perila, s tem
prihranite 50% energije v primerjavi z
dvakratnim pranjem polovične količine.
Je predpranje potrebno?
pred pranjem odstranite z
ustreznim sredstvom za odstranejvanje
madežev, ali pa perilo z zasušenimi
madeži pred pranjem nekaj časa
namakajte v vodi; s tem zmanjšate
potrebo po pranju s programi z vročo
vodo. Če izberete program za pranje pri
60°C, prihranite do 50% energije.
Sledi hitri vodnik z nekaj nasveti in
priporočili za uporabo detergenta pri
različnih temperaturah. Vsekakor pa
vedno
upoštevajte
tudi
navodila
proizvajalca detergent glede pravilne
uporabe in doziranja.
Za pranje zelo umazanega belega
perila priporočamo program za
bombaž pri 60°C ali več ter običajen
pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje
belila,
ki
pri
srednjih/visokih
temperaturah
zagotavljajo
odlične
rezultate.
Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C
izberite vrsto detergent glede na vrsto
tkanine in stopnjo umazanosti perila.
Običajno so praški primerni za bolj
umazano “belo” ali pisane tkanine
obstojnih barv, medtem ko so tekoči
detergent ali “do barv prijazni ” praški
primerni za pranje manj umazanega
pisanega perila.
Za perilo, ki ga perete pri temperaturah
pod 40°C, priporočamo uporabo tekočih
detergentov oziroma detergentov, ki so
namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.
l Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE
na detergentu, času, vodi in med 5 do 15%
energije, če NE izberete predpranja, ko
perete manj ali običajno umazano perilo.
80
Za pranje volne in svile uporabljajte samo
namenske detergente za to vrsto tkanin.
4. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
Zunanje površine pralnega stroja čistite z
vlažno krpo. Izogibajte se uporabi jedkih
čistil, alkohola in/ali topil. Pralni stroj ne
zahteva posebne nege; redno č istite
predalček za pralna sredstva in filter. V
nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov o
premikanju stroja in kaj storiti, če stroja dlje
časa ne boste potrebovali.
Čiščenje predalčka za pralna
sredstva
l Priporočamo, da predalčke redno čistite in
l Če bo pralni stroj dlje časa shranjen v
tako preprečite, da bi se v njem nabirali
ostanki detergent in drugih pralnih sredstev.
neogrevanem prostoru, iztočite vodo iz
vseh cevi.
l To storite tako, da izvlečete predalček –
l Potegnite vtikač iz vtičnice.
potegnite nekoliko močneje, očistite ga pod
tekočo vodo in ponovno potisnite v ohišje.
l Snemite dotočno cev z nosilca in jo
spustite, da voda iz
podstavljeno posodo.
Čiščenje filtra
l Na
koncu
jermenom.
l Pralni stroj je opremljen s posebnim
filtrom, ki zadrži večje predmete, na
primer gumbe ali kovance, ki bi lahko
zamašili odtok.
l SAMO NEKATERI MODELI: izvlecite
gibljivo cev, odstranite čep in odtočite
vodo v posodo.
l Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod
njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla
suha.
l Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v
vertikalnem položaju.
l Izvlecite in očistite filter; na koncu ga
znova namestite v stroj in ga zavrtite v
desno.
l Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem
vrstnem redu.
81
pritrdite
nje
odtočno
steče
v
cev
z
SL
Pred selitvijo ali če stroja dlje
časa ne boste uporabljali
5. HITRI VODNIK
Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino
vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta
sistem zagotavlja manjšo porabo energije
in ustrezno krajše programe pranja.
6. STIKALNA PLOŠČA IN
PROGRAMI
M
A
Izbiranje programov
l Vklopite pralni stroj in izberite ustrezen
program.
l Po potrebi prilagodite temperatura pranja
L
ter pritisnite na tipke za želene "opcije".
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
zaženite program..
Če med delovanjem pralnega stroja
zmanjka električne energije, se nastavitve
shranijo v pomnilnik. Ko je stroj spet pod
napetostjo, nadaljuje z izvajanjem programa
tam, kjer je bil ta prekinjen.
l Ob koncu programa se na prikazovalniku
prikaže napis "End" (konec), pri nekaterih
modelih pa se osvetlijo kontrolne lučke
vseh faz programa.
Preden odprete vrata stroja, počakajte,
da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.
l Izklopite pralni stroj.
S pomočjo razpredelnice programov
izberite ustrezen program za vrsto tkanine,
in sledite navodilom za upravljanje pralnega
stroja.
B
F
G
H
C
E
D
A Stikalo za izbiranje programov
s položajem OFF (izklopljeno)
B Tipka START/PAVZA
C Tipka za ZAMIK VKLOPA
D Tipka za OPCIJE
E Tipka HITRO PRANJE / STOPNJA
UMAZANOSTI PERILA
F Tipka za NASTAVLJANJE
TEMPERATURE
G Tipka za NASTAVLJANJE
HITROSTI OŽEMANJA
H Gumb za PARO
D+B START SMART TOUCH
F+G ZAKLEPANJE TIPK
I Digitalni prikazovalnik
L Kontrolna lučka ZAPRTA VRATA
M Območje SMART TOUCH
Tehnični podatki
Tlak vode:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Hitrost ožemanja (vrt./min.):
gl. tablico s podatki.
Priključna moč / Varovalka
Priključna napetost:
gl. tablico s podatki.
I
AMP
/
82
l S pritiskom na to tipko zaženete izbrani
program pranja.
OPOZORILO:
Med potiskanje vtikača v vtičnico se
ne dotikajte prikazovalnika, ker tekom
prvih sekund stroj kalibrira sistem. Če
se boste dotikali prikazovalnika, stroj
ne bo mogel pravilno delovati. V tem
primeru potegnite vtikač iz vtičnice in
postopek ponovite.
Stroj začne delovati nekaj sekund po
pritisku na tipko START/PAVZA.
DODAJANJE IN ODVZEMANJE PERILA
PO ZAČETKU IZVAJANJA PROGRAMA
(PAVZA)
l Približno 2 sekundi pritiskajte na tipko
Stikalo za izbiranje programov s
položajem OFF (izklopljeno)
Ko
obrnete
stikalo
za
izbiranje
programov, se osvetli kontrolna lučka za
izbrani program.
Zaradi prihranka energije se ob koncu
programa oziroma medtem ko stroj ni
aktiven svetlost lučke zmanjša.
l Preden odprete vrata stroja, počakajte,
da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.
Opomba: Če želite stroj izklopiti, obrnite
gumb za izbiranje programov na OFF.
Pred odpiranjem vrat se najprej
prepričajte, da voda ne sega nad
odprtino za vrata, da ne pride do
poplave.
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
l Ko dodate oz. odvzamete perilo, znova
zaženete izbrani program.
zaprite vrata in pritisnite na tipko
START/PAVZA
(stroj
nadaljuje
z
izvajanjem programa tam, kjer je bil ta
prekinjen).
l Ko izberete program, ostane stikalo za
izbiranje programov na izbranem programu,
dokler se program ne zaključi.
PREKLIC PROGRAMA
l Ko se na prikazovalniku izpiše "End"
(Konec) in lučka za ZAPRTA VRATA
ugasne, lahko vrata stroja odprete.
l Program prekličete tako, da obrnete
stikalo za izbiranje programov na OFF.
l Stroj izklopite z obračanjem gumba na
položaj OFF.
l Počakajte 2 minuti, da se sprosti
varnostna naprava in bo mogoče odpreti
vrata.
Stikalo za izbiranje programov morate
vrniti v položaj OFF po zaključku
vsakega programa, ali ko želite znova
izbrati in zagnati novi program pranja.
Tipka za ZAMIK VKLOPA
l S pomočjo te tipke lahko zamaknete
Tipka START/PAVZA
začetek pranja za do 24 ur.
l To storite na naslednji način:
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
- Izberite želeni program.
83
SL
START/PAVZA (nekatere kontrolne lučke
se osvetlijo, prikaz č asa do konca
programa utripa, kar opozarja, da je stroj
v načinu pavze).
- Enkrat pritisnite na tipko, da aktivirate
opcijo (na prikazovalniku se prikaže
vrednost h00), nato pa s ponovnim
pritiskom nastavite 1-urni časovni zamik
(prikazana vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se nastavljeni časovni
zamik poveča za 1 uro, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže vrednost h24.
Če nato ponovno pritisnete na isto tipko,
s tem prekličete nastavljeni č asovni
zamik (vrednost 0).
- Nastavitev potrdite s pritiskom na
tipko
START/PAVZA.
Začne
se
odštevanje, in ko preteče nastavljeni
časovni zamik, začne stroj samodejno
izvajati program pranja.
l Nastavljeni časovni zamik vklopa lahko
prekličete z obračanjem gumba za
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
Če pride med delovanjem stroja do
izpada električne napetosti, stroj shrani
izbrani program v spomin. Ko je omrežje
spet pod napetostjo, stroj nadaljuje z
izvajanjem programa na mestu, kjer je bil
ta prekinjen.
Naslednje možnosti je treba izbrati pred
pritiskom gumba za START/PAVZA.
izbiro
med
programih) omogoča pranje z veliko večjo
količino vode, ki skupaj z novim
delovanjem kombiniranih ciklov vrtenja
bobna, ki polnijo in praznijo vodo,
omogoča popolno raztapljanje detergenta
in s tem učinkovito odstranitev umazanije.
Tako je perilo oprano in izprano do
popolnosti.
l Ta funkcija je bila izdelana za ljudi s tako
občutljivo kožo, da jo lahko razdražijo ali
celo povzročijo nastanek alergije že
najmanjši ostanki detergenta.
l To funkcijo je priporočljivo uporabiti tudi
pri otroških oblačilih in zelo umazanem
perilu, kjer bi bilo sicer treba uporabiti
veliko detergenta, ter pri pranju brisač in
drugega vpojnega perila, katerega
tkanina v sebi rada zadržuje detergent.
- HYGIENE +
To funkcijo lahko aktivirate le v primeru, da
ste nastavili temperaturo 60°C. Funkcija
zagotavlja steriliziranje perila, saj se med
pranjem
ves
čas
ohranja
visoka
temperatura.
Če izberete opcijo, ki ni na voljo za
izbrani program, kontrolna lučka za
izbrano opcijo najprej utripa, nato pa
ugasne.
Tipka za OPCIJE
Ta tipka omogoča
različnimi opcijami:
- AQUAPLUS
l Ta opcija (na voljo le pri nekaterih
tremi
- PREDPRANJE
l Omogoča predpranje perila, kar je še
posebej koristno pri pranju zelo
umazanega perila (na voljo samo pri
določenih programih, kot je to označeno v
Tabeli programov).
l Priporočamo,
da
za
predpranje
odmerite le 20% količine detergenta, ki jo
priporoča proizvajalec.
84
Tipka HITRO PRANJE / STOPNJA
UMAZANOSTI PERILA
Ta tipka omogoča izbiro med opcijama,
odvisno od izbranega programa.
- HITRO PRANJE
Tipka postane aktivna, če z gumbom za
izbiranje programov izberete katerega
program za hitro pranje HITRI (14/30/44
Min.); z njo izberete ustrezno dolžino
programa med možnostmi, ki so na voljo.
l Hitrost ožemanja lahko prilagodite, ne da
- STOPNJA UMAZANOSTI PERILA
bi preklopili stroj v način pavze.
l Ko izberete program, se samodejno
prikaže trajanje izbranega programa.
različnimi
intenzivnostmi
pranja
–
prilagodite dolžino programa glede na to,
kako umazano perilo perete (opcija je na
voljo samo pri nekaterih programih, kot je
to prikazano v Tabeli programov).
Tipka za NASTAVLJANJE
TEMPERATURE
Stroj je opremljen s posebno
elektronsko napravo, ki preprečuje
izvajanje faze ožemanja, če perilo v
stroju ni enakomerno razporejeno. Na
ta način je delovanje stroja tišje, z
manj
vibracijami,
kar
podaljša
življenjsko dobo stroja.
l S pomočjo te tipke lahko spremenite
temperature pranja.
l Ne morete pa izbrati višje temperature od
najvišje
dovoljene
za
posamezni
program; s tem je možnost poškodbe
vlaken preprečena.
l Če želite perilo oprati s hladno vodo,
morajo
biti
ugasnjene.
vse
kontrolne
lučke
Tipka za NASTAVLJANJE HITROSTI
OŽEMANJA
l S pomočjo te tipke lahko znižate hitrost
ožemanja ali
ožemanje.
po
potrebi
prekličete
Gumb za PARO
Ta gumb omogoča posebno funkcijo pri
določenih pralnih ciklih (oglejte si tabelo
programov).
Funkcija pare deluje tako, da gladi gube na
mokrih oblačilih in posledično skrajša čas
likanja.
Obnovi in osveži vlakna ter odstranjuje
neprijetne vonjave.
Vsak program ima posebno parno funkcijo,
ki zagotavlja največjo učinkovitost pranja
glede na vrsto blaga in barvo.
l Če na etiketi na perilu ni drugačnih
navodil, lahko za ožemanje perila
izberete najvišjo predvideno hitrost
ožemanja za izbrani program.
Da bi preprečili poškodbo tkanin za
posamezne programe, ni mogoče
izbrati višje hitrosti ožemanja od
najvišje,
predvidene
za
izbrani
program.
l Če želite aktivirati ožemanje, pritiskajte
na tipko za nastavljanje hitrosti ožemanja,
dokler ne izberete želene vrednosti.
To možnost je treba izbrati pred
pritiskom gumba za START/PAVZA.
START SMART TOUCH
S
hkratnim
pritiskom
na
tipki
START/PAVZA in OPCIJE lahko zaženete
program, ki ste ga pred tem naložili iz
aplikacije; gumb za izbiranje programov
mora biti obrnjen na Smart Touch
(podrobnejša pojasnila so v ustreznem
poglavju Navodil za uporabo).
85
SL
Prevelika količina detergenta lahko
povzroči pretirano penjenje. Če stroj
zazna preveliko količino pene, lahko
opusti fazo ožemanja, ali pa podaljša
trajanje programa in poveča količino
uporabljene vode in s tem porabo
vode.
l S pomočjo te opcije izbirate med 3
2) HITROST OŽEMANJA
ZAKLEPANJE TIPK
l Stroj omogoča tudi zaklepanje tipk; to
storite tako, da približno 3 sekunde hkrati
pritiskate na tipko za NASTAVLJANJE
TEMPERATURE in NASTAVLJANJE
HITROSTI OŽEMANJA: Tako preprečite
slučajno ali neželeno spreminjanje nastavitev,
če se med izvajanjem programa kdo slučajno
dotakne tipke na prikazovalniku.
l Zaklepanje tipk enostavno prekličete
tako, da znova pritiskate na isti tipki, ali
izklopite stroj.
Prikazana je hitrost ožemanja, predvidena
za izbrani program. Po potrebi lahko hitrost
ožemanja znižate, ali pa ožemanje povsem
prekličete s pomočjo ustrezne tipe.
3) KONTROLNE LUČKE NASTAVLJANJE
TEMPERATURE
Prikazana je temperatura pranja za izbrani
program, ki jo lahko po želji spremenite (če
je to dovoljeno) s pomočjo ustrezne tipke.
Če želite perilo oprati s hladno vodo, morajo
biti vse lučke ugasnjene.
Digitalni prikazovalnik
4) TRAJANJE PROGRAMA
Zahvaljujoč sistemu prikaza ste stalno
obveščeni o statusu vašega pralnega stroja.
l Ko
3
1 2 7 8 4 10
5
6
izberete
program,
se
na
prikazovalniku samodejno prikaže trajanje
programa, ki se lahko glede na izbrane
opcije spreminja.
l Ko začne stroj izvajati program, vas sproti
obvešča, koliko časa je še ostalo do
konca pranja.
l Stroj preračuna čas do konca programa
na osnovi standardne količine perila,
tekom izvajanja programa pa čas
prilagaja glede na dejansko količino perila
v stroju in njegovo sestavo.
9
1) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA VRATA
5) KONTROLNE
LUČKE
UMAZANOSTI PERILA
l Ikona ponazarja, da so vrata zaklenjena
STOPNJA
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
l Ko izberete program, kontrolna lučka
l Ko ob zaprtih vratih stroja pritisnete na
l Po potrebi lahko izberete drugo stopnjo
samodejno prikaže stopnjo umazanosti
perila, predvideno za izbrani program.
tipko START/PAVZA, indikator za kratek
čas utripa, nato pa ostane osvetljen.
Če vrata niso dobro zaprta, lučka
utripa približno 7 sekund, nato pa se
ukaz na zagon samodejno prekliče.
V tem primeru pravilno zaprite vrata in
znova pritisnite na tipko START/PAVZA.
umazanosti perila; osvetli se ustrezen
indikator.
6) KONTROLNE LUČKE OPCIJE
Kontrolne lučke kažejo opcije, ki jih lahko
izberete s pomočjo ustrezne tipke.
7) KONTROLNA LUČKA ZAKLEPANJE TIPK
l Preden odprete vrata stroja, počakajte,
da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne.
86
Kontrolna lučka opozarja, da so tipke
zaklenjene.
l Tekom posameznih faz programa vam
8) Wi-Fi (samo nekateri modeli)
"Kg Check" omogoča spremljanje
podatkov o perilu v bobnu. Tekom prvih
minut izvajanja programa:
l Pri modelih z opcijo Wi-Fi ikona opozarja,
da sistem Wi-Fi deluje.
l Vse informacije o funkcionalnosti in
- prilagaja potrebno količino vode;
navodila za enostavno konfiguriranje
Wi-Fi so vam na voljo v odseku
"Download"
na
spletni
strani
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
- določi trajanje programa pranja;
- nadzira izpiranje skladno z izbrano vrsto
tkanine, ki jo perete;
9) KONTROLNA LUČKA PARA
Kontrolna lučka opozarja na izbrano opcijo.
10) Kg Check (funkcija "Kg Check"
deluje le prinekaterih programih)
l Tekom prvih minut izvajanja programa je
- prepoznava prisotnost pene in po potrebi
poveča količino vode za izpiranje.
indikator "Kg Check" osvetljen. Med tem
časom inteligentni sensor tehta perilo in
prilagaja trajanje programa ter količino
vode in porabo električne energije.
- prilagodi hitrost ožemanja količini perila
v
bobnu
ter
s
tem
prepreči
neuravnoteženost.
87
SL
- prilagaja ritem vrtenja bobna izbrani vrsti
tkanine, ki jo perete;
l Programi – Za nalaganje in zagon novih
SMART TOUCH
programov pranja.
Ta stroj je opremljen s tehnologijo Smart
Touch, ki s pomočjo aplikacije na osnovi
operacijskega sistema Android omogoča
komuniciranje
s
pametnimi
telefoni,
opremljenimi s funkcijo NFC (Near Field
Communication).
l Na svoj pametni telefon naložite aplikacijo
l Pametna nega – Programi Pametni pregled
in Samodejno čiščenje ter vodnik za
odpravljanje nepravilnosti v delovanju.
l Moja statistika – Statistika pranja in
nasveti za bolj učinkovito rabo stroja.
Candy simply-Fi.
Za več podrobnosti o funkcijah Smart
Touch in brskanje po aplikaciji
vstopite v način DEMO, ali pa obiščite
spletno stran:
www.candysmarttouch.com
Aplikacija Candy simply-Fi je na voljo
za naprave, ki delujejo na osnovi
Android in iOS, tako za tablice kot za
pametne telefone. Vendar pa lahko
komunicirate s svojim strojem in
izkoriščate možnosti, ki jih omogoča
Smart Touch samo, če uporabljate
pametni telefon Android, ki je
opremljen s tehnologijo NFC, kot je
to pojasnjeno v spodnji razpredelnici:
Pametni telefon
Android s
tehnologijo NFC
Komuniciranje s
strojem + vsebina
Pametni telefon
Android brez
tehnologije NFC
Samo vsebina
Tablica Android
Samo vsebina
Apple iPhone
Samo vsebina
Apple iPad
Contents only
KAKO UPORABLJATI SMART TOUCH
PRVIČ – Registracija stroja
l Vstopite v meni za nastavitve "Settings"
vašega pametnega telefona Android in v
meniju "Wireless & Networks" aktivirajte
funkcijo NFC.
Način aktiviranja NFC je odvisen od
modela vašega pametnega telefona
in verzije operacijskega sistema
Android. Upoštevajte navodila za vaš
pametni telefon.
l Gumb obrnite v položaj Smart Touch in s
Upravljanje in nadzor nad strojem s
pomočjo aplikacije je možno le iz bližine,
t.j. "by proximity": daljinsko upravljanje
torej ni mogoče (npr.: iz druge sobe ali z
dvorišča).
tem aktivirajte tipalo na upravljalni plošči.
l Odprite
aplikacijo,
ustvarite
profil
uporabnika in registrirajte stroj; sledite
navodilom na prikazovalniku telefona ali
navodila v "Hitrem Vodniku" na stroju.
FUNKCIJE
Osnovne funkcije, ki so vam na voljo z
uporabo aplikacije:
l Voice Assistant – Vodnik za izbiranje
idealnega programa s samo tremi
glasovnimi inputi (perilo/tkanine, barva,
stopnja umazanosti).
88
Več informacij, odgovori na pogosto
zastavljana vprašanja in video o
enostavni registraciji so vam na voljo
na spletni strani:
www.candysmarttouch.com/how-to
OPOMBE:
KASNEJŠA UPORABA – Redna uporaba
l Vsakič, ko želite upravljati stroj s pomočjo
Svoj pametni telefon namestite tako,
da se položaj antene NFC na hrbtni
strani ujema s položajem logotipa
Smart Touch na aparatu (gl. spodnjo
sliko).
aplikacije, morate najprej omogočiti način
Smart Touch z obračanjem gumba v
ustrezni položaj.
l Prepričajte se, da ste odklenili zaslon
telefona (če je bil morda v načinu
mirovanja) in da ste aktivirali funkcijo
NFC. Č e tega še niste storili, sledite že
omenjenim korakom v teh navodilih.
perilo v boben, odmerite detergent in
zaprite vrata stroja.
Če ne veste, kje na telefonu je antena
NFC, počasi s svojim pametnim
telefonom krožite nad logotipom
Smart Touch, dokler aplikacija ne
potrdi povezave. Da bi bil prenos
podatkov uspešen, je ključnega
pomena,
DA
DRŽITE
PAMETNI
TELEFON OB STIKALNI PLOŠČI
TEKOM CELEGA POSTOPKA, KI
TRAJA NEKAJ SEKUND. Sporočilo na
napravi vas obvesti o uspehu
operacije in vam da vedeti, kdaj lahko
odmaknete telefon.
l V aplikaciji izberite želeno funkcijo (npr.
zagon programa, program Pametni
pregled, posodabljanje statistike ipd.).
l Upoštevajte navodila na zaslonu telefona,
IN GA PRIDRŽITE ob logotip Smart
Touch na stikalni plošči aparata, ko
aplikacija to zahteva.
Debela ohišja ali kovinske nalepke na
pametnem telefonu bi lahko vplivale
na prenos podatkov med strojem in
telefonom, ali ga celo onemogočile.
Če je potrebno, jih odstranite.
Če katerega od sestavnih pametnega
telefona nadomestite z neoriginalnimi
(npr. pokrov na hrbtni strani, baterijo
itd.), se lahko zgodi, da ste s tem
odstranili tudi anteno NFC ter tako
onemogočili koriščenje aplikacije v
celoti.
l Če želite znova zagnati program, ki ste
ga že naložili na položaju Smart Touch,
z gumbom za izbiranje programov izberite
to možnost, nato pa istočasno pritisnite
na tipko "START/PAVZA" in "OPCIJE",
kot je prikazano na stikalni plošči.
89
SL
l Če želite zagnati program pranja, vstavite
Razpredelnica programov
1)
(MAKS.)*
PROGRAM
2
(glej stikalno ploščo)
(MAKS.)
2)
EcoMix 20° 4) 5 6 7 8 9 10 11 12
4)
Športna
2,5 2,5 3 3,5 4 4 4,5 5
oblačila
4)
Baby
3 3,5 3,5 4
40°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
1,5 2 2,5 3
14' 1
3)
1
Ročno pranje/
Svila
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Volna
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Izpiranje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Izčrpavanje +
Ožemanje
Občutljivo 4)
2
perilo
1
30°
60°
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
2
20°
8
Dnevni 59 Min.
Hitri
1
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
Mešano perilo 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
( )
2)
Bombaž**
2)
4)
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
( )
2)
Belo perilo 4) 5
6
7
8
9
10 11 12
90°
( )
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
30°
( )
Lažje likanje 2)
Prilagodljiva nastavitev gumba, ki ga morate izbrati, če se želite povezati z
aplikacijo za pametni telefon in naložiti program (gl. ustrezno poglavje). Tovarniško
je nastavljen program za Samodejno čiščenje, namenjen čiščenju pralnega stroja.
90
(Samo modeli s predelkoma za
tekoči detergent)
Če so na določenih kosih perila
madeži, ki jih je treba najprej
očistiti s tekočim belilom, lahko to
storite tudi v pralnem stroju, pred
pranjem.
Vlijte belilo v predelek za tekoči
detergent, vstavite ga v predelek v
predalčku za pralna sredstva,
označen z "2", in izberite program
IZPIRANJE.
Ko je ta faza zaključena, obrnite
stikalo za izbiranje programov na
OFF, dodajte preostalo perilo in
nadaljujte s pranjem kot običajno –
izberite najbolj ustrezen program.
** STANDARDNI PROGRAM ZA BOMBAŽ
SKLADNO Z DOLOČILI PREDPISA (EU)
št. 1015/2010 in št. 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 40°C.
Programa sta primerna za pranje
običajno
umazanega
bombažnega
perila in sta najbolj učinkovita programa
glede na porabo energije in vode za
pranje bombažnega perila.
Programa sta bila namensko razvita za
prilagajanje priporočeni temperaturi za
pranje, navedeni na etiketah na
oblačilih. Dejanska temperatura vode se
lahko nekoliko razlikuje od deklarirane
temperature za ta program.
91
( )
Samo, če je izbrana opcija
PREDPRANJE
(programi,
pri
katerih
je
na
voljo
opcija
PREDPRANJE).
1)
Ko izberete program, se na
prikazovalniku prikaže priporočena
temperature. To lahko po želji
spremenite (če je to dovoljeno) s
pomočjo ustrezne tipke, vendar pa
ni mogoče izbrati višje temperature
od najvišje dovoljene za izbrani
program.
2)
Pri določenih programih lahko
prilagodite trajanje in intenzivnost
pranja s pomočjo tipke za
STOPNJO UMAZANOSTI PERILA.
3)
Če s stikalom za izbiranje
programov
izberete
program
HITRI, lahko s pomočjo tipke za
HITRO PRANJE izberete enega
od treh kratkih programov, ki so na
voljo – v trajanju 14’, 30’ 44’.
4)
Razpoložljiva parna funkcija.
SL
Prosimo, da upoštevate naslednje:
* Največja dovoljena količina suhega perila
je odvisna od modela stroja (gl. stikalno
ploščo).
Izbiranje programov
Za pranje različnih vrst tkanin in različno
umazanega perila vam pralni stroj ponuja
številne programe, tako da lahko izberete
ustreznega za vse potrebe (gl. razpredelnico).
EcoMix 20°
Ta inovativni program vam omogoča skupno
pranje perila različnih barv in iz različnih tkanin,
na primer bombaž, sintetiko in mešanico
vlaken, in to pri samo 20°C, z odličnim
rezultatom pranja. Poraba pri tem programu
znaša le pribl. 40% porabe pri običajnem
programu za pranje bombaža pri 40°C.
Ročno pranje/Svila
Ta program omogoča nežno pranje občutljivega
perila, npr. perila, ki ga je treba prati na roke, ter
perila iz svile, za katerega proizvajalec priporoča
pranje s programi za svilo.
Volna
Program je namenjen pranju perila iz volnenih
tkanin, ki so primerne za pranje v stroju, ali
kosom, ki jih je običajno treba prati na roke.
Izpiranje
Stroj perilo izpere 3-krat, z vmesnimi
centrifugiranji (hitrost centrifugiranja lahko s
pomočjo ustrezne tipke zmanjšate ali pa ga
prekličete). Namenjeno je izpiranju vseh vrst
tkanin, na primer izpiranju perila, ki ste ga
oprali na roke.
Športna oblačila
Ta program je namensko zasnovan za
pranje različnih tkanin, iz katerih so
izdelana športna oblačila, in ki jih ni
dovoljeno prati s programi, ki perejo pri
višjih
temperaturah.
Pranje
s
tem
programom iz tkanin odstrani nečistočo in
madeže, ki so posledica sodelovanja pri
različnih športnih aktivnostih.
Izčrpavanje + Ožemanje
Program izčrpa vodo iz stroja in centrifugira
perilo
z
najvišjo
hitrostjo.
Hitrost
centrifugiranja lahko zmanjšate ali ga
povsem prekličete s pomočjo tipke za
NASTAVLJANJE HITROSTI OŽEMANJA.
Baby
Program omogoča pranje otroških oblačil.
Peril bo čisto in higienično, če nastavite
temperaturo na najmanj 60°C.
Za optimalen učinek higiene priporočamo
uporabo detergentov v prašku.
Občutljivo perilo
Program sestavljajo faze aktivnosti in premorov
med delovanjem, in je še posebej primeren za
pranje občutljivih tkanin. Faze pranja in izpiranj
potekajo v večji količini vode, kar zagotavlja
najboljšo učinkovitost.
Dnevni 59 Min.
To je namensko zasnovan program, ki
ohranja izjemno učinkovitost pranja ob
občutno skrajšanem trajanju programa.
Program je namenjen pranju manjše
količine perila (gl. Tabelo s programi).
Mešano perilo
Faze pranja in izpiranj so optimizirane tako
glede ritma vrtenja bobna in količine vode v
bobnu. Nežno centrifugiranje preprečuje
pretirano mečkanje perila.
Hitri 14'/Fitness 30'/44'
Ta program je primeren za pranje
manjše količine manj umazanega perila.
Priporočamo, da za ta program odmerite
manjšo količino detergenta od običajne in se
tako izognete potrati. Ob izbranem programu
HITRI lahko s tipko za HITRO PRANJE
izberete enega od treh kratkih programov, ki
so na voljo.
92
Bombaž
Ta program je primeren za pranje običajno
umazanega bombažnega perila, in je najbolj
učinkovit program glede porabe energije in vode
za pranje bombažnega perila.
Belo perilo
Program zagotavlja popolno pranje. Zadnje
izpiranje pri najvišji hitrosti centrifugiranja
zagotavlja učinkovito ožemanje.
poglavju in v navodilih za uporabo
aplikacije). V opciji Smart Touch je
tovarniško nastavljen program "Samodejno
čiščenje", namenjen čiščenju bobna,
odstranjevanju
neprijetnih
vonjev
in
podaljšanju življenjske dobe stroja.
Program "Samodejno čiščenje" zaženete,
ko v bobnu stroja ni perila. Uporabljajte
samo detergent v obliki praška. Po
končanem programu pustite vrata stroja
odprta, da se bo boben lahko posušil.
Priporočamo, da ta program zaženete po
vsakih 50 pranjih.
Lažje likanje
Ta program pranja je primeren za mešane
tkanine in uporablja funkcijo pare, ki gladi
gube in obnavlja tkanine, zaradi česar je
likanje lažje.
SL
Smart Touch
Prilagodljiva nastavitev gumba, ki ga
morate izbrati, če se želite stroju
posredovati ukaz s pomočjo aplikacije in
naložiti/zagnati program (podrobnejšo
obrazložitev boste našli v ustreznem
93
7. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN
GARANCIJA
Če menite, da pralni stroj ne deluje pravilno, to najprej preverite s pomočjo v spodnji razpredelnici
podanega Hitrega vodnika, kjer so podani tudi praktični nasveti za reševanje najpogostejših težav.
SAMO MODELI SMART TOUCH
Program Pametni pregled Candyjeve aplikacije simply-Fi vam omogoča, da
kadarkoli preverite brezhibnost delovanja vašega stroja. Potrebujete le pametni
telefon Android s tehnologjio NFC. Več o tem lahko preberete v aplikaciji.
Če je na prikazovalniku stroja prikazana koda napake (v obliki kode ali z
utripanjem žarnic LED), vklopite aplikacijo in približajte svoj pametni telefon
Android s tehnologijo NFC logotipu Smart Touch na ohišju. Zdaj lahko zaženete
direktorij in rešite problem.
POROČILO O NAPAKI
l Modeli s prikazovalnikom: koda napake je prikazana s številko za črko “E” (primer:
Napaka 2 = E2)
l Modeli brez prikazovalnika: koda napake je prikazana z utripanjem vseh luck LED;
lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor
– LED dvakrat utripnejo – itd…)
Prikazana napaka
E2 (s prikazovalnikom)
LED 2-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
Možen razlog in praktična rešitev
V stroj ne priteka voda.
Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Preverite, da cev za dotok vode ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.
Odtočna cev ni na pravilni višini (gl. poglavje o instalaciji stroja).
E3 (s prikazovalnikom)
LED 3-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E4 (s prikazovalnikom)
LED 4-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
E7 (s prikazovalnikom)
LED 7-x utripnejo
(brez prikazovalnika)
Vse druge kode
Zaprite pipo za vodo, odvijte dotočno cev s hrbtne strani stroja in
preverite, da morda ni zamašen filter na cevi.
Stroj ne izčrpava vode.
Preverite, da filter ni zamašen.
Preverite, da odtočna cev ni zapognjena, zvita ali priščipnjena.
Preverite, da ni morda zamašen hišni sistem za odtok vode in da
voda lahko neovirano odteka. Preverite, č e voda odteka, č e cev
napeljete v umivalnik ali pomivalno korito.
V stroju je preveč pene in/ali vode.
Morda ste odmerili preveliko količino detergenta, ali pa ste uporabili
detergent, ki ni namenjen pranju v stroju.
Problem z vrati.
Prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta. Preverite, da morda kos
perila ne onemogoča pravilno zapiranje vrat.
Če so vrata blokirana, stroj izklopite in potegnite vtikač stroja iz
vtičnice. Počakajte 2-3 minute in potem odprite vrata.
Stroj izklopite in potegnite vtikač iz vtičnice ter počakajte kakšno
minute. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka
ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
94
Problem
Možen razlog in praktična rešitev
Pralni stroj ne dela/ne
začne prati.
Prepričajte se, da je stroj priključen na brezhibno (delujočo) vtičnico).
Preverite, da ni zmanjkalo električnega toka.
Preverite, da ni kaj narobe z vtičnico – na njo priključite kakšen drugi
apparat, npr. svetilko.
Morda vrata niso dobro zaprta – odprite jih in nato še enkrat zaprite.
Preverite, če ste pravilno izbrali program in pritisnili na tipko START.
Prepričajte se, da stroj ni preklopljen v način pavze.
Lahko pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru
zamenjajte tesnlo in zategnite cev in pipo.
Prepričajte se, da je filter dobro zaprt.
Neenakomerna razporeditev perila v bobnu lahko povzroči, da stroj:
poskuša enakomerno razporediti perilo in zato podaljša trajanje
ožemanja;
zniža hitrost ožemanja in s tem zmanjša vibracije in glasnost
delovanja;
opusti ožemanje in na ta način ščiti stroj.
Prepričajte se, da je perilo v stroj uravnoteženo. Če ni, ga razrahljajte,
ponovno vstavite v boben in znova zaženite program.
Morda stroj ni do konca izčrpal vodo. Počakajte nekaj minut. Če se
problem ponovi, poskušajte rešiti problem po navodilih odpravljanje
napake 3.
Pri nekaterih modelih je na voljo tudi možnost izklopa ožemanja –
prepričajte se, da ni izbrana ta možnost.
Preverite, da niste izbrali katere od opcij, ki vpliva na ožemanje.
Voda je stekla na tla
ob stroju
Stroj ne ožema perila
Med ožemanjem
prihaja do močnih
vibracij / stroj je
glasen
Prevelika količina detergenta lahko ovira začetek ožemanja.
Morda pralni stroj ne stroji povsem ravno. Če je potrebno, s pomočjo
nastavljivih nog uravnajte stroj, kot je to pojasnjeno v ustreznem
poglavju.
Prepričajte se, da ste odstranili vse vijake, gumijaste čepe in
distančnike, ki so stroj varovali med transportom.
Preverite, da v bobnu ni tujkov (kovanci, kovinski elementi, gumbi
ipd.).
Standardna garancija proizvajalca krije napake, ki so posledica električnih ali
mehanskih okvar v proizvodu in so posledica dejanja ali opustitve dejanja s
strani proizvajalca. Če je napaka povzročena z dejavniki izven dobavljenega
proizvoda, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil, se lahko servisni poseg
zaračuna.
95
SL
DRUGE NEPRAVILNOSTI
Uporaba ekoloških detergentov brez
fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:
Če se problem ponavlja in sumite, da gre za
nepravilnost v delovanju, se takoj obrnite na
najbližji pooblaščeni servis.
- voda za izpiranje je bolj motna : To je
posledica zeolitov v vodi, kar pa na
učinkovitost izpiranja ne vpliva.
Priporočamo,
da
vedno
uporabljate
originalne nadomestne dele, ki so na voljo
pri pooblaščenih servisih.
- pena v vodi pri zadnjem izpiranju: to ni
znak nezadostnega izpiranja.
Garancija
Garancijski pogoji za proizvod so
navedeni na garancijskem listu, ki je
proizvodu priložen. Garancijski list mora
biti pravilno izpolnjen. Shranite ga, da
ga boste lahko predložili serviserjem
pooblaščenega servisa, če bo to
potrebno.
- obilno penjenje: To je pogosto posledica
anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo
detergent in ki jih je težko spraviti iz
perila.
V
takih
primerih
ne
ponavljajte
izpiranja,saj to ne bi pomagalo!
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki
je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico
do morebitnih sprememb na aparatih, če
oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi
to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.
- bel prah(zeoliti) na perilu po koncu
pranja: to je normalno, prah ne prodre v
tkanino in ne vpliva na barvo.
96
SR
97
Zahvaljujemo Vam se što ste odabrali
Candy mašine za pranje veša. Sigurni smo
da će Vas nova mašina za pranje veša
dobro služiti dugi niz godina kako za pranje
odeće, tako i za pranje vrlo osetljivog veša.
Zaštita životne okoline
Ovaj uređaj je označen u skladu
sa
Evropskom
direktivom
2012/19/EU o otpadu električne i
elektronske opreme. (WEEE).
Električni i elektronski otpad sadrži
zagađujuće materije (koje mogu da izazovu
negativne posledice po životnu sredinu) i
osnovne komponente (koje se mogu ponovo
koristiti). Važno je da se električni i
elektronski otpad može podvrgnuti posebnim
tretmanima, u cilju kako bi se ispravno
otklonili i odložili svi zagađivači i reciklirali svi
materijali. Pojedinci mogu igrati važnu ulogu
kako električni i elektronski otpad ne bi
postao opasan po životnu okolinu, zato je
važno da pratite osnovna pravila:
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži
podatke za pravilno i sigurno korišćenje
uređaja kao i korisne savete o efikasnom
održavanju.
Počnite sa korišćenjen mašine za
pranje veša samo
nakon pažljivo
pročitanog uputstva i kada budete u
potpunosti sigurni da ste ih dobro razumeli.
Savetujemo Vam da sačuvate ovo uputstvo
kako bi Vam uvek bilo pri ruci, kao i za
eventualne buduće vlasnike.
l Električni i elektronski otpad se ne bi
smeo tretirati kao kućni otpad;
l Električni i elektronski otpad mora biti odložen
Nakon isporuke, proverite da li je uz uređaj
isporučeno i uputstvo za upotrebu, garantni
list, popis ovlašćenih servisera i nalepnice
sa oznakama energetske efikasnosti.
Takođe, proverite da li su uz mašinu za
pranje veša isporučeni: savijeni nosač
odvodne cevi i posudica za tečna sredstva
za pranje (dostupna samo na nekim
modelima). Savetujemo Vam da sve
isporučene delove pažljivo čuvate.
na odgovarajuće sabirno mesto kojim upravlja
opština ili registrovana preduzeća.
U mnogim zemljama kada kupite novi aparat
stari možete vratiti trgovcu, koji će biti
odložen potpuno besplatno, sve dok je
priložen otpad ekvivalentan tipu i ima istu
namenu kao nov aparat.
Sadržaj
1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA
Svaki naš proizvod označen je jedinstvenim
16-cifrenim brojem, to je „serijski broj“ i utisnut
je na nalepnici koja se nalazi na samom
uređaju (u predelu vrata mašine za pranje
veša) ili se nalazi priložen u koverti uz svu
ostalu dokumentaciju, koju ćete pronaći
unutar uređaja. Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će
Vam trebati pri registraciji proizvoda ili u
kontaktu sa ovlašćenim Candy servisom.
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKA UPUTSTVA ZA UPOTREBU
MAŠINE ZA PRANJE VEŠA
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA
98
l Ovaj
uređaj je namenjen
isključivo za kućnu upotrebu ili
za slične namene kao što su:
− za pranje odeće zaposlenih u
prodavnicama, kancelarijama i sl;
− za pranje odeće zaposlenih
u manjim privrednim društvima,
vikendicama i sl;
− za pranje odeće gostiju u:
hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namenjen je isključivo
za korišćenje u domaćinstvima za
uobičajene kućne poslove i nije
namenjen za drugo korišćenje kao
što su na pr. profesionalne, čak i
ako ga za tu svrhu koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korišćenje koje nije u
skladu sa ovim uputstvom može
smanjiti radni vek uređaja ili
dovesti do ukidanja garancije od
strane proizvođača. Bilo koji kvar ili
šteta na uređaju koja je proizašla
zbog neprimerenog korišćenja ili
onoga koje nije u skladu sa
korišćenjem u domaćinstvu (čak
iako se uređaj nalazi u domaćinstvu)
neće biti prihvaćena od strane
proizvođača u garantnom roku.
l Deca starija od 8 godina, kao i
osobe sa umanjenom fizičkim i
mentalnim sposobnostima; ili
nedostakom iskustva i znanja – mogu
da koriste ovaj uredjaj isključivo uz
99
nadzor ili nakon dobijanja instrukcija u
vezi bezbednog korišćenja uredjaja i
pripadajućih rizika. Deca ne smeju da
se igraju ovim uredjajem. Čišćenje i
održavanje ovog uredjaja se ne sme
poveravati deci bez nadzora.
l Pazite
na decu i držite ih pod
nadzorom kako se ne bi igrala sa
uređajem.
l Decu
mlađu od 3 godine ne
puštajte blizu mašine za pranje
veša, osim ako nisu pod
konstantnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja glavnog
električnog kabla, zamena kabla
mora biti izvršena od strane
ovlašćenog servisa kako bi se
sprečila opasnost po korisnika.
l Koristite
isključivo novi komplet
cevi (dovodnu i odvodnu) koje su
isporučene uz uređaj, nemojte
koristiti strari komplet cevi.
l Pritisak
vode mora biti izmedju
0,05 MPa i 0,8 MPa.
l Ako
je mašina za pranje veša
postavljena na tepih ili sličnu podlogu,
vodite računa da ne blokirate otvore
za ventilaciju na dnu uređaja.
l Opcija
“isključeno” (OFF) postiže se
okretanjem dugmeta programatora
na željeni položaj. Svaki drugi položaj
dugmeta na programatoru ostavlja
mašinu za pranje veša “uključenom”
(ON). Važi samo za modele koji imaju
dugme za izbor programa.
SR
1. OPŠTA SIGURNOSNA
PRAVILA
l Nakon
instalacije i postavljanja l Kada isključite uređaj nemojte
uređaja na mesto gde će stalno
vući električni kabl ili sam
stajati, utikač i utičnica moraju
uređaj.
uvek biti dostupni.
l Ne
izlažite
veš
mašinu
l Maksimalan kapacitet suvog veša
vremenskim
uslovima:
kiši,
zavisi od modela koji se koristi
vlazi,
direktnoj
sunčevoj
svetlosti.
(vidite kontrolnu tablu mašine).
l Dokumentaciju
o proizvodu
možete pronaći i na web stranici
proizvođaća.
l Pri
prenošenju ili pomeranju,
nemojte veš mašinu držati za
dugmiće na kontrolnoj tabli ili za
fioku za deterdžent. Tokom
prenošenja
nikada
nemojte
naslanjati vrata veš mašine na
transportna kolica. Veš mašina je
vrlo teška i savetujemo da je uvek
nose dve osobe.
Sigurnosna uputstva
l Pre
čišćenja ili održavanja,
izvadite utikač iz utičnice i
zatvorite dovod vode.
l Budite
sigurni da je električna
instalacija u Vašoj kući ili stanu
UZEMLJENA. U suprotnom
zatražite pomoć ili savet od
kvalifikovanog električara.
l U
l Ne
spajajte uređaj na električnu
mrežu preko produžnih kablova,
višestrukih utičnica ili raznih
ispravljača.
UPOZORENJE:
Tokom ciklusa pranja, voda u
mašini za pranje veša može
dostići vrlo visoku temperaturu.
slučaju kvara ili nepravilnog
rada, isključite iz struje mašinu
za pranje veša i zatvorite dovod
vode. Ne dirajte uređaj i ne
pokušavajte da ga popravite sami
već se obratite ovlašćenom
servisu i uvek zahtevajte ugradnju
originalnih
rezervnih
delova.
Nepoštovanje uputstva za
upotrebu može uticati na
siguran rad uređaja i sigurnost
samog korisnika.
Stavljanjem
oznake na ovaj
proizvod, izjavljujemo, pod punom
odgovornošću, da je ovaj proizvod u
saglasnosti sa svim evropskim
l Pre otvaranja vrata mašine za normama o bezbednosti, zdravlju i
pranje veša, proverite da u svim zahtevima za zaštitu životne
bubnju nema vode.
sredine, navedenih u zakonodavstvu.
100
2. INSTALACIJA
l Presecite
trake kojima su
pričvršćene cevi i električni kabl,
ali budite oprezni da ih ne oštetite.
1
A
B
A
B
l Odšrafite
2 ili 4 (A) šrafa na
zadnjoj strani uređaja i uklonite
2 ili 4 podloške (B) kako je
prikazano na slici 1.
B
B
A
A
l Zatvorite
2 ili 4 otvora korišćenjem
isporučenih poklopaca (koji se
nalaze u koverti sa dokumentacijom).
l Ako je Vaša mašina za pranje veša
l Na
nekim modelima mašina za
pranje veša jedna ili više
podložaka će pasti unutar
uređaja, nagnite mašinu za pranje
veša napred, ka sebi i uklonite ih.
Zatvorite otvore korišćenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u koverti sa dokumentacijom).
SR
ugradna, nakon što presečete
trake, odšrafite 3 ili 4 šrafa (A) i
uklonite 3 ili 4 podloške (B).
2
A
1
2
3
B
UPOZORENJE:
Materijal
od
ambalaže
(stiropor, najlon i sl.) neka
bude van domašaja dece jer
može biti opasan.
l Postavite
ploču od valovitog
materijala na dno uređaja, kao
što je prikazano na slici 2
(zavisno od modela uređaja,
uzmite u obzir verziju A, B ili C).
101
C
3
2
1
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
l Povežite crevo za vodu sa slavinom
(sl. 3) koristite samo crevo za vodu koje
ste dobili uz aparat (ne koristite staro, već
korišćeno).
l Neki modeli mašina za pranje veša mogu
imati uključene jednu ili više od sledećih
mogućnosti:
l VRUĆA
I
HLADNA VODA (sl. 4):
Spajanjem na vodovodnu instalaciju sa
priključkom na toplu i hladnu vodu može se
postići veća ušteda u potrošnji električne
energije. Spojite sivu cev na slavinu za
hladnu vodu
a crvenu na slavinu za toplu
vodu. Mašina za pranje veša se može
spojiti samo na hladnu vodu, u tom slučaju
neki programi pranja možda će se pokrenuti
nekoliko minuta kasnije.
4
1
5
6
l AQUASTOP (sl. 5): Uređaj koji je ugrađen
na dovodnu cev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazaće se crvena oznaka i
cev mora biti zamenjena. Kako biste odvrnuli
maticu, pritisnite taster – osigurač “B”.
l AQUAPROTECT, DOVODNA CEV SA
ZAŠTITOM (sl. 6): Ako glavna unutrašnja
cev “A” curi, voda će se zadržati u providnoj
zaštitnoj cevi “B” kako bi se omogućilo da se
ciklus pranja u potpunosti završi. Nakon
završetka pranja, kontaktirajte ovlašćeni
servis kako biste zamenili dovodnu cev.
B
A
B
A
7
Pozicioniranje
l Budite oprezni i proverite da dovodna i
102
min 4 cm
max 100 cm
odvodna cev nisu previše savijene ili
pritisnute od strane okolnih predmeta ili
zida. Odvodnu cev možete postaviti preko
lavaboa ili wc šolje ili spojiti na zidni odvod
vode koji mora biti najmanje 50 cm visine i
većeg prostora od odvodne cevi (sl.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Izravnajte veš mašinu pomoću okretljivih
nožica slika 8:
a.okrenite maticu udesno da otpustite šraf;
b.okrećite nožicu da povisite ili snizite veš
mašinu, sve dok ne bude čvrsto prijanjala
na pod;
c.učvrstite nožice tako da zategnete maticu,
sve dok ne bude lepo.
l prijanjala uz desno dno veš mašine.
8
A
B
UPOZORENJE:
Kontaktirajte ovlašćeni servis u slučaju
da je potrbno zameniti glavni električni
kabl.
C
Fioka za deterdžent
9
1
2
UPOZORENJE:
U ovoj pregradi koristite samo tečna
sredstva; veš mašina je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
l pregrada “2”: deterdžent za glavno
10
pranje.
Posuda za tečni deterdžent isporučena je
samo uz neke modele veš mašina (sl. 10).
Ako je želite koristiti, stavite posudicu u
pregradu 2. Samo na taj način će tečni
deterdžent ući u bubanj na vreme. Posudica
se može koristiti i za beljenje veša ako je
odabran program isprianje (rinse).
UPOZORENJE:
Neke vrste deterdženata se teško
otapaju. Pri korišćenju takve vrste
deterdženata koristite posebnu posudu
koja se stavlja direktno u bubanj veš
mašine (primer na slici 11).
11
103
SR
Fioka za deterdžent podeljena je na 3
pregrade slika 9:
l pregrada “1”: deterdžent za predpranje;
l pregrada
“ ”:
posebni
dodaci,
omekšivači, sredstva za izbeljivanje itd;
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
3. PRAKTIČNI SAVETI
l Da biste izbegli pranje na visokim
Saveti za pripremu veša
temperaturama, mrlje na odeći prethodno
obradite sredstvom za uklanjanje fleka ili
potapanjem takve odeće pre pranja.
Uštedite do 50% električne energije
pranjem na 60°C.
UPOZORENJE: pre stavljanja veša u veš
mašinu, učinite sledeće:
- ukolnite sa veša sve metalne predmete
kao što su: kopče, sigurnosne igle, metalni
novac iz džepova i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odeći;
- uklonite kopče/držače sa zavesa;
- pažljivo pročitajte uputstvo za pranje koje se
nalazi na etikatema na odeći;
- za uklanjanje fleka koristite posebna
sredstva.
Pročitajte niže navedena kratka uputstva
sa savetima i preporukama za korišćenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kom slučaju, uvek pročitajte
uputstvo za ispravno korišćenje i doziranje
koje se nalazi na ambalaži deterdženta.
l kada perete manje prostirke, pokrivače
za krevete u drugi teži veš, savetujemo
da izbegavate centrifugiranje.
l vunenu odeću i druge vunene predmete
perite u veš mašini samo ako imaju
oznaku : “čista vuna”, “ne oduzima sjaj” ili
“moguće pranje u mašini za pranje veša”.
Korisni saveti za korisnika
Saveti za ekonomično i ekološko korišćenje
Vaše mašine za pranje veša.
Najveća količina veša za pranje
l Najbolju efikasnost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete
postići ako veš mašinu napunite s
maksimalno preporučenom količinom
veša. Sa potpuno napunjenom mašinom
uštedećete i do 50% električne energije,
umesto da perete dva polovična punjenja.
Da li je potrebno predpranje?
Kada perete jako prljav beli veš
savetujemo korišćenje programa za
pamuk na 60°C ili više stepeni i uobičajeni
deterdžent u obliku praška koji sadrži i
dodatke za beljenje veša. Takvi deterdženti
već na srednjim/visokim temperaturama
pružaju odlične rezultate pranja.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente koji su odgovarajući prema
vrsti tkanina i nivou zaprljanosti veša.
Uobičajeni deterdženti u obliku praška
prikladni su za bele tkanine postojanih
boja s većim nivoom zapljanosti veša,
dok su tečni deterdženti ili deterdženti u
obliku praška koji pružaju zaštitu boji
prikladniji za obojene tkanine i niži nivo
zaprljanosti veša.
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučujemo korišćenje tečnih
deterdženata ili deterdženata koji su
posebno označeni kao prikladni za
pranje na niskim temperaturama.
l Samo za jako prljav veš! UŠTEDITE
deterdžent, vreme, vodu i između 5 do
15% na potrošnju električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljav veš NE
koristite predpranje.
104
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namenjeni za takve vrste tkanina.
l Ponovite
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
prethodne korake obrnutim
redom da ponovo namestite sve delove.
Za spoljno pranje površina mašina za veš,
koristite mekanu krpu, izbegavajte oštra/gruba
sredstva (na pr. vim) ili sredstva na bazi
alkohola i sl. Za uobičajeno čišćenje i
održavanje, mašina za pranje veša ne
zahteva posebnu brigu, povremeno operite
fioku za deterdžent i očistite filter. Saveti kako
pripremiti mašinu za pranje veša, ako ne
nameravate da je koristite duže vreme su
dalje u nastavku.
Čišćenje fioke za deterdžent
povremeno operete kako biste sprečili
taloženje ostataka deterdženta i drugih
sredstava za pranje veša.
Priprema veš mašine u slučaju
dužeg nekorišćenja/preseljenja
l Ako uređaj ne nameravate da koristite
neko vreme (a pogotovo ako ako će biti
smešten u prostoriji koja se ne greje) ili
ako planirate da ga premestite, postupite
na sledeći način.
l Pažljivo izvucite fioku za deterdžent iz
veš mašine (bez upotrebe preterane sile).
Operite fioku vodom i vratite je nazad u
veš mašinu.
l Isključite glavni električni kabl
l Ispustite svu vodu iz odvodne cevi.
Čišćenje filtera
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u veš mašini ugrađen je i poseban filter
koji zadržava predmete poput metalnog
novca, dugmića, ostataka tkanine, kose i
sl.
l Odspojite dovodnu cev sa slavine i
ispustite svu vodu.
l Osigurajte cevi tako što ćete ih oblepiti
l Dostupno SAMO NA NEKIM MODELIMA:
izvucite rebrasto crevo, ukolnite graničnik
i ispustite vodu u posudu.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cevi) podmetnite posudicu ili suvu krpu.
l Okrenite filter ulevo dok se ne zaustavi
željeni položaj.
l Izvucite i očistite filter, nakon čišćenja
vratite filter u izvorni položaj tako da ga
okrećete udesno.
105
lepljivom trakom.
SR
l Savetujemo da fioku za deterdžent
5. KRATKA UPUTSTVA ZA
UPOTREBU MAŠINE ZA
PRANJE VEŠA
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
M
Ova mašina za pranje veša automatski
prilagođava nivo vode prema vrsti i količini
veša u veš mašini. Ta mogućnost doprinosi
manjoj potrošnji električne energije i osetno
smanjuje vreme pranja.
A
Izbor peograma pranja
L
l Uključite veš mašinu i odaberite poreban
program pranja.
l Odredite temperaturu pranja i prema
I
potrebi možete pritisnuti opcijski taster.
l Pritisnite
taster
pokrenete pranje.
START/PAUZA
da
U slučaju da tokom rada mašine za pranje veša
iz bilo kog razloga nestane električne energije,
postavke programa pranja će se sačuvati u
posebnoj memoriji, tako da će nakon povratka
električne energije, veš mašina nastaviti da radi
od onog mesta na kome je stala.
l Na karaju programa, na ekranu će se
pojaviti poruka "End" (kraj) ili, kod nekih
modela, sve signalne lampice svih faza
pranja, će se upaliti.
Sačekajte dok ZAKLJUČANA VRATA
lampica se ne ugasi pre otvaranja
vrata.
l Isključite veš mašinu.
Za bilo kakvu vrstu pranja proverite
tabelu programa I pratite korake koje
nalaže uputstvo.
Tehnički podaci
Pritisak vode:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
B
F
G
H
C
E
D
A Regulator za izbor programa
sa pozicijom OFF (isključeno)
B Dugme START/PAUZA
C Dugme za ODLOŽENI START
D Dugme za OPCIONO
E Dugme za BRZI PROGRAMI /
NIVO ZAPRLJANOSTI
F Dugme za IZBOR TEMPERATURE
G Dugme za IZBOR CENTRIFUGE
H Dugme za VODENU PARU
D+B POKRENITE SMART TOUCH
F+G ZAKLJUČAVANJE
I Digitalni displej
L Svetlosni indikator za BEZBEDNO
OTVARANJE VRATA
M SMART TOUCH OBLAST
Centrifuga r.p.m.:
pogledajte podatke na pločici
Električna snaga / Snaga osigurača apm/
Napon:
pogledajte podatke na pločici
106
Kada pritisnete dugme START/PAUZA
biće potrebno nekoliko sekundi da se
program pokrene.
UPOZORENJE:
Ne dirajte displej pri uključivanju mašine u
struju, zato što mašina tokom prvih par
sekundipodešava sistem: u slučaju da ga
dodirnete, mašina možda neće raditi
pravilno. U tom slučaju je isključite iz
struje i uključite je ponovo.
Regulator za izbor programa sa
pozicijom OFF (isključeno)
Kada je regulator za izbor programa uključen
na ekranu će zasvetleti izabrani program.
Kako bi se uštedela električna energija
osvetljenost displeja će se umanjiti.
Napomena: Kako biste isključili mašinu
regulator za izbor programa postavite u
poziciju “OFF”.
DODAJTE ILI UKLONITE VEŠ NAKON
ŠTO STE PRETHODNO POKRENULI
PROGRAM (PAUZA)
l Pritisnite i držite dugme START/PAUZA
oko 2 sekunde, svetlosni indikator i
indikator preostalog vremena pranja će
zasvetleti, pokazujući da je mašina
zaustavljena (pauzirana).
l Sačekajte dok ZAKLJUČANA VRATA
lampica se ne ugasi pre otvaranja vrata.
Pre nego što otvorite vrata, molimo
vas da proverite da li je nivo vode niži
od vrata prilikom otvaranja, kako bi
izbegli izlivanje vode iz mašine.
zatvorite vrata i pritisnite dugme
START/PAUZA (program će nastavite sa
mesta odakle je prethodno prekinut).
l Pritisnite dugme START/PAUZA kako bi
izabrani ciklus mogao da počne.
za izbor programa se neće pomerati dok se
ciklus ne završi.
PREKID PROGRAMA
l Kako biste poništili program, podesite
regulator za izbor programa na poziciju OFF.
l Nakon prikaza reči "End" (Kraj) na
l Sačekajte 2 minuta pre nego što
l Jednom kada izaberete program, regulator
ekranu, i isključenja indikatora bravice za
ZAKLJUČANA VRATA, moguće je otvoriti
vrata.
l Mašinu isključite okrećuči regulator na
poziciju OFF.
sigurnosni mehanizam otključa vrata.
Dugme za ODLOŽENI START
l Ovo dugme Vam omogućava da odložite
ciklus pranja do 24h.
l Kako
biste odložili početak pranja,
molimo Vas da pratite sledeća uputstva:
Regulator za izbor programa mora biti
vraćen u položaj OFF na kraju svakog
ciklusa pranja ili pre izbora narednog
programa.
- Podesite željeni program.
Dugme START/PAUZA
Zatvorite
vrata
PRE
dugmeta START/PAUZA.
pritiskanja
l Pritisnite START kako biste pokrenuli
izabrani program.
107
- Pritisnite dugme za odloženi start
jednom kako biste ga aktivirali (na
ekranu će se prikazati oznaka h00), a
zatim ga ponovo pritisnite kako biste
odložili pranje za 1 sat (na ekranu će se
pojaviti
oznaka
h01).
Odlaganje
programa se pomera za 1 sat svaki put
kada pritisnete dugme, sve dok se
oznaka h24 ne pojavi na ekranu, nakon
čega ćete pritiskom na dugme sat
ponovo vratiti na nulu.
SR
l Nakon što ste dodali ili uklonili željeni veš,
- Kako biste potvrdili izabranu postavku
pritisnite dugme START/PAUZA. Nakon
što se odbrojavanje završi, program će
se automatski pokrenuti.
l Ova funkcija je namenjena ljudima koji
imaju osetljivu kožu, kojima deterdženti
mogu izazvati alergije.
l Takodje se preporučuje funkcija za dečiju
poništiti opciju ODLOŽENI
START okretanjem regulatora na poziciju
OFF.
garderobu, u slučaju velike zaprljanosti
odeće kao I za pranje odeće koja ima
tendenciju da zadržava deterdžent – npr.
peškiri.
Ako dođe do nestanka struje ili bilo
kakve pauze u napajanju za vreme rada
mašine, posebna memorija će sačuvati
izabrani program, a nakon povratka
struje mašina će nastaviti sa radom
tačno od mesta na kom je prethodno
stala.
- HYGIENE +
Možete je aktivirati samo onda kada ste
podesili temperaturu na 60°C. Ova opcija
omogućuje održavanje higijene vašeg veša,
pri istoj temperaturi, kroz ceo program
pranja.
l Možete
Ako odabrana opcija nije kompatibilna
sa odabranim programom opciona
signalna lampica će prvo zasvetleti a
zatim će se ugasiti.
Ove opcije moraju biti izabrane pre
pritiskanja tastera START/PAUZA.
Dugme za OPCIONO
Ovo dugme vam omogućava da izaberete
jednu između tri različite opcije:
- PRETPRANJE
l Ova opcija vam omogućava da uključite
pretpranje i posebno je korisna za veoma
zaprljan veš (može biti korišćena samo
na pojedinim programima prikazanim na
tabeli programa).
l Preporučujemo da u odeljak za pretpranje
stavite samo 20% preporučene količine
deterdženta prikazane na pakovanju.
Dugme za BRZI PROGRAMI /
NIVO ZAPRLJANOSTI
Ovo dugme vam omogućava da izaberete
između dve različite opcije, u zavisnosti od
odabranog programa.
- BRZI
Dugme postaje aktivno kada odaberete
BRZI PROGRAMI (14/30/44 Min.) program
i omogućiće vam odaberete jedu od tri
prikazane dužine programa.
- NIVO ZAPRLJANOSTI
l Kada je program odabran, mogućnost
vremenskogpodešavanja programa će se
automatski prikazati.
- AQUAPLUS
l Ova opcija (moguća
samo u nekim
programima)omogućava da perete odeću
u većoj količini vodei to zajedno sa
kombinovanim brojem obrataja centrifuge
gde se voda u bubnju puni I prazni daje
odeći čistoću do perfekcije, kada se
deterdžent rastvori perfektno, omogućujući
efikasno pranje.
l Ova opcija dozvoljava da izaberete
108
između 3 nivoa intenziteta pranja,
prilagođavajući dužinu programa, u
zavisnosti od toga koliko je veš zaprljan
(može se koristiti samo kod nekih
programa, kao što je prikazano u tabeli
programa).
Dugme za IZBOR TEMPERATURE
Dugme za VODENU PARU
l Ovo
Ovaj taster omogućava specifičan tretman
koji prati određene cikluse pranja (molimo
referišite tabelu programa).
Funkcija vodene pare funkcioniše tako što
opušta prevoje na mokrom vešu, i time
znatno smanjuje gužvanje i vreme potrebno
za peglanje stvari.
Vlakna su regenerisana i osvežena
uklanjanjem neprijatnih mirisa.
Svaki program omogućava specijalan
tretman vodenom parom kako bi obezbedio
najvišu efikasnost čišćenja prema tipu i boji
tkanine.
dugme vam omogućava da
promenite temperaturu ciklusa pranja.
l Nije moguće povećavati temperaturu
preko maksimuma, koji je predviđen za
svaki program, da bi sačuvali tkanine,
odnosno odeću.
l Ako želite da se veš pere u hladnoj vodi,
svetlosni indikatori moraju biti isključeni.
Dugme za IZBOR CENTRIFUGE
l Akon a etiketi nema posebne informacije
u vezi centrifuge, možete koristiti
maksimalan broj obrtaja, koji je očekivan
za taj program.
POKRENITE SMART TOUCH
l Da bi ste ponovo pokrenuli ciklus
centrifuge, držite pritisnutim dugme dok
ne postignete brzinu obrtaja koju želite.
l Moguće je promeniti brzinu centrifuge bez
Simultano pritiskanje dugmeta START/PAUZA
i OPCIONO omogućava prethodno preuzet
ciklus sa aplikacije da bude pokrenut dok je
Smart Touch pozicija izabrana na selektoru
programa (za više detalja pogledajte
odgovarajuću sekciju).
pauziranja rada mašine.
ZAKLJUČAVANJE
Preterano stavljanje deterdženta može
izazvati prekomerno stvaranje pene.
Ako
aparat
prepozna
da
se
prekomerno stvara pena, može
isključiti
fazu
centrifugiranja
ili
produžiti trajanje programa i povećati
potrošnju vode.
l Ako istovremeno pritisnete dugem za
Mašina je opremljena posebnim
elektronskim uređajem, koji sprečava
da broj obrtaja u odnosu na punjenje
bude neizbalansiran. Ovo smanjuje
buku i vibracije u mašini, te se tako
produžava radni vek vase mašine.
l Zaključavanje možete može biti poništeno
IZBOR TEMPERATURE i dugme za
IZBOR CENTRIFUGE za oko 3 sekunde,
mašina će vam dozvoliti da zaključate
tastere. Na taj način, moći ćete da
izbegnete slučajne ili neželjene promene,
ako se dugme slučajno pritisne tokom
tokom ciklusa pranja.
na jednostavan način, tako što navedena
dva dugmete istovremeno opet pritisnete
ili jednostavno ugasite mašinu.
109
SR
Kako bi se sprečilo oštećenje tkanina,
nije
moguće
povećavati
brzinu
centrifuge
iznad
predviđenog
maksimuma za taj program.
Ova opcija mora biti izabrana pre
pritiskanja tastera START/PAUZA.
Digitalni displej
3) SVETLOSNI INDIKATORI ZA IZBOR
TEMPERATURE
Indikator na displeju Vam omogućava da
stalno budete informisani o statusu mašine.
Ovo pakazuje temperaturu pranja kod
odabranog programa, koja može biti
promenjena
(gde
je
dozvoljeno),
odgovarajućim tasterom.
Ako želite da obavite hladno pranje, sve
signalne lampice moraju biti ugašene.
3
1 2 7 8 4 10
5
6
4) DUŽINA CIKLUSA
l Kada odaberete program displej će
automatski prikazati dužinu trajanja
ciklusa, koji može da varira u zavisnosti
od izabranih opcija.
9
1) SVETLOSNI INDIKATOR ZA BEZBEDNO
OTVARANJE VRATA
l Jednom kada se pokrene program bićete
stalno obaveštavani o trajanju odabranog
ciklusa.
l Ovaj simbol se aktivira nakon zatvaranja
vrata, a nakon startovanja programa.
l Uređaj proračunava vreme do kraja
izabranog ciklusa na osnovu standardnog
punjenja. Tokom ciklusa aparat redukuje
vreme na osnovu njenog opterećenja.
Zatvorite vrata PRE pritiskanja dugmeta
START/PAUZA.
l Kada pritisnete dugme START/PAUZA
sa zatvorenim vratima, ovaj indikator će
prvo treperiti, a potom konstantno svetleti.
5) SVETLOSNI INDIKATORI INTENZITET
PRANJA
l Kada izaberete program, simbol na
ekranu će automatski prikazati nivo
zaprljanosti podešen za taj program.
Ako vrata nisu pravilno zatvorena,
svetlo će nastaviti da treperi oko 7
sekundi, posle čega će komanda
START automatski biti ukinuta. U
ovom
slučaju,
zatvorite
vrata
pravilno, a zatim ponovo pritisnite
dugme START/PAUZA.
l Odabirom
drugog nivoa zaprljanosti
prikazaće se odgovarajući simbol.
6) SVETLOSNI INDIKATORI OPCIJE
l Sačekajte dok ZAKLJUČANA VRATA
lampica se ne ugasi pre otvaranja vrata.
2) BRZINA CENTRIFUGE
Na ovom delu ekrana je prikazana brzina
centrifuge koja može biti promenjena
odgovarajućim dugmetom.
Simboli na ekranu prikazuju opciju koja
može
biti
izabrana
odgovarajućim
dugmetom.
7) SVETLOSNI INDIKATOR ZAKLJUČAVANJE
Signalan lampica pokazuje da su tasteri
zaključani.
110
l Tokom svakog dela ciklusa "Kg Check"
8) Wi-Fi (samo za pojedine modele)
l Na modelima sa Wi-Fi opcijom, ovaj
simbol prikazuje da Wi-Fi sistem radi.
l Sve informacije o funkcijama, kao i
uputstvo za lako povezivanje vašeg
aparata na Wi-Fi mrežu možete
naći u sekciji "Download" sajta
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
dozvoljava nadzor nad vešom u bubnju i
u prvim minutima ciklusa:
- reguliše
pranje;
količinu
potrebne
vode
za
- određuje dužinu pranja;
- kontroliše
ispiranje
prema
vrsti
materijala koji je izabran za pranje;
9) SVETLOSNI INDIKATOR VODENE PARE
Indikator označava aktiviranu opciju.
10) Kg Check (lampica je aktivna samo
na nekim programima)
- reguliše ritam okretanja bubnja prema
vrsti materijala koji se pere;
- prepoznaje prisutnost pene i ako treba
povećava količinu vode pri ispiranju;
"Kg Check" će biti uključen dok
inteligenti senzor meri veš i podešava
dužinu pranja, kao i potrošnju vode i
struje.
- podešava brzinu centrifuge prema
stvarima u bubnju, kako bi izbegla
disbalans pri centrifugiranju.
SR
l Tokom prvih minuta ciklusa, indikator za
111
l Programi – Da biste preuzeli i pokrenuli
SMART TOUCH
nove programe pranja.
Ovaj uređaj je opremljen sa Smart Touch
tehnologijom koja omogućuje interakciju,
putem aplikacije (App), na pametnim
telefonima koji imaju Android operativni
sistem (platform) i koji je opremljen sa NFC
(Near Field Communication) funkcijom.
l Preuzmite i snimite na vaš pametni
l Smart Care - Pametno održavanje –
Smart Check-up - Provera i Auto-clean
(automatsko čišćenje) ciklus i vodič za
rešavanje problema.
l Moja statistika – Statistika pranja i
predlozi za efikasnije korišćenje mašine.
telefon Candy simply-Fi App (aplikaciju).
Saznajte sve detalje o Smart Touch
funkcijama, pretražujući App i DEMO
mode (demonstracija) ili idi na:
www.candysmarttouch.com
Candy simply-Fi App je dostupna i
za Android i za iOS platformu, i za
tablete i za pametne telefone. Inače,
možete ih povezati sa mašinom i
tako iskoristiti prednost koju pruža
Smart Touch samo ako imate
Android pametni telefon, koji je
opremljen sa NFC tehnologijom, u
skladu sa sledećom funkcionalnom
šemom:
Android pametni
telefon sa NFC
tehhnologijom
Interakcija sa
mašinom +
sadržaji
Android pametni
telefon bez NFC
tehhnologije
Samo sadržaji
Android Tablet
Samo sadržaji
Apple iPhone
Samo sadržaji
Apple iPad
Samo sadržaji
KAKO KORISTITI SMART TOUCH
PRVI PUT – Registracija mašine
l Unesite
"Settings" (postavke) meni
vašeg Android pametnog telefona i
aktivirajte NFC funkciju u "Wireless &
Networks" meniju (bežične veze i
mreže).
U zavisnosti od modela
telefona i njegove Android
proces NFC aktivacije
različit. Za više detalja
uputstvo za upotrebu
telefona.
Upravljanje i kontrola mašine putem App
(aplikacije) je jedino moguća "iz blizine":
dakle nije moguće obaviti navedene
radnje iz daleka (npr.: iz druge
prostorije; izvan kuće ili stana…).
pametnog
OS verzije,
može biti
pogledajte
pametnog
l Okrenite
dugme na Smart Touch
poziciju, da bi se pokrenuo senzor na
komandnoj tabli.
l Otvorite App (aplikaciju), napravite profil
FUNKCIJE
Glavne funkcije koje su dostupne prilikom
korišćenja App (aplikacije):
l Glasovni vodič – Vodič za odabir
idealnog ciklusa sa samo tri glasovna
ulaza
(odeća/tkanine,
boja,
nivo
zaprljanosti).
112
korisnika i registrujte uređaj prateći
instrukcije na ekranu telefona "Brzi
Vodič" koji je prikačen na mašinu.
Za više informacija, F.A.Q. i video za lakšu
registraciju su dostupni na: .com
www.candysmarttouch.com/how-to
SLEDEĆI PUT – Uobičajeno korišćenje
OBRATITE PAŽNJU:
l Svaki put kada želite da upravljate
mašinom putem App, prvo morate da
omogućite Smart Touch način rada, tako
što okrenete dugme na. istoimeno mesto.
Stavite vaš pametni telefon tako da se
NFC antena, na poleđini, poveže i
upari sa pozicijom Smart Touch logo-a
na uređaju (pogledati sliku dole).
l Proverite da vam nije zaključan telefon,
odnosno ekran telefona (da nije možda
na “stand-by mode”) i da li ste aktivirali
NFC funkciju; inače, pratite ranije
navedene korake.
l Ako želite da pokrenete ciklus pranja,
l Odaberite željenu funkciju na App (npr:
pokretanje programa, provera ciklusa,
ažuriranje statistike, itd…).
l Pratite uputstva na display-u telefona,
DRŽEĆI GA I DALJE na Smart Touch
logo-u, koji se nalazi na komandnoj tabli
mašine, kada dobijete zahtev od App
(aplikacije).
Ako ne znate poziciju vaše NFC
antene, lagano pomerajte smartphone
kružno, preko Smart Touch logo-a,
dok
App
ne
potvrdi
da
je
uspostavljena veza. Da bi prenos
podataka bio uspešan, bitno je da
DA
DRŽITE
SMARTPHONE
NA
KOMANDNOJ TABLI TOKOM TIH
NEKOLIKO SEKUNDI KOLIKO TRAJE
PROCEDURA; poruka na uređaju će
vas obavestiti da li je ishod operacije
bio uspešan, te shodno tome, možete
skloniti i udaljiti telefon.
Deblje futrole ili metalne nalepnice na
vašem
smartphone-u
(pametnom
telefonu) mogu uticati ili sprečiti prenos
podataka između mašine i telefona. Ako
je neophodno, uklonite ih.
l U slučaju da je program već preuzet na
Smart Touch poziciju, izaberite gas a
selektorom programa, i onda simultano
pritisnite dugmad START/PAUZA i
OPCIONO kako je prikazano na
kontrolnoj tabli.
113
Uklanjanje nekih komponenti iz
smartphone (npr. zadnje maske,
baterije, itd...) sa komponentama
koje nisu originalne, može doći
do uklanjanja antene u NFC-u,
sprečavajući potpuno korišćenje App.
SR
ubacite veš, deterdžent i zatvorite vrata.
Tabela programa
1)
(MAX.) *
PROGRAM
2
1
(pogledajte kontrolnu tablu)
(MAX.)
2)
EcoMix 20° 4) 5
4)
Sport
4)
Baby
9
10 11 12
20°
2,5 2,5 3 3,4 4
4 4,5 5
30°
6
7
8
8
60°
3 3,5 3,5 4
40°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
Brzi
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
programi
30°
Dnevni 59 Min.
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
1,5 2 2,5 3
14' 1
1
2
1
3)
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
Ručno pranje/
Svila
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Vuna
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Centrifuga i Samo
ispuštanje vode
Osetljive 4)
2
tkanine
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
Mešani veš 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
( )
2)
Pamuk**
2)
4)
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
( )
Beli veš
2)
4)
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
( )
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
30°
( )
Lako peglanje 2)
Prilagodljivo dugme za podešavanje, koje ste izabrali da se povežete sa App (aplikacijom)
za pametne telephone i preuzmete cikluse. (pogledaj deo koji se odnosi na taj odeljak).
Fabrika podešava uobičajeni program Auto-clean (automatsko čišćenje), koji je namenjen za
dezinfekciju mašine.
114
**
STANDARDNI
PROGRAM
PRANJE
PAMUKA
PREMA
PROPISIMA BR. 1015/2010 I
1061/2010
(Samo za modele za posudom za
tečni deterdžent)
Pre pranja potrebno je sa odeće
ukloniti tvrdokorne mrlje. Mrlje
Vam savetujemo da uklonite
tečnim izbeljivačem. Prethodno
uklanjanje mrlja može se izvesti i u
mašini za veš.
Sipajte izbeljivač u posudu za tečni
deterdžent, koji se nalazi u odeljku
obeleženim brojem “2” i podesite
na
poseban
program
za
ISPIRANJE.
Kada se ova faza pranja završi,
dugme
za
izbor
programa
obavezno postavite u položaj OFF,
dodajte
preostale
tkanine
i
nastavite sa normalnim pranjem na
najoptimalnijem programu.
ZA
EU
BR.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 40°C.
Ovi programi su pogodni za pranje
normalno zaprljanog veša i najefikasniji
su u pogledu kombinovane potrošnje
energije i vode za pranje pamučnog veša.
Ovi programi su osmišljeni kako bi bili
usaglašeni sa temperaturom za pranje
navedenim na odeći, a stvarna
temperatura vode može se neznatno
razlikovati od navedene temperature
ciklusa.
115
( )
Samo u slučaju ako je prethodno
izabrana opcija PREDPRANJE
(samo za programe na kojima je
dostupna opcija PREDPRANJE).
1)
Kada je program odabran, na
display-u
će
se
pojaviti
preporučena temperatura pranja,
koja može biti promenjena (gde je
dozvoljeno) sa odgovarajućim
dugmetom,
ali
nije
moguće
povećavati je preko maksimuma
koji je dozvoljen.
2)
Za prikazane programe možete
podesiti dužinu i intenzitet
programa korišćenjem dugmeta za
NIVO ZAPRLJANOSTI.
3)
Okrećući regulator na opciju
BRZI
PROGRAMI,
dostupna
će Vam biti tri brza programa
od 14, 30 i 44 minuta.
4)
Dostupna funkcija vodene pare.
SR
Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće
napomene:
* Maksimalan kapacitet suvog veša zavisi
od modela koji se koristi (vidite kontrolnu
tablu mašine).
Izbor programa
Kako biste oprali različite vrste tkanina, kao
i različite nivoe zaprljanosti veša, mašina za
veš ima posebne programe kako bi
zadovoljila sve Vaše potrebe pranja
(pogledajte tabelu).
EcoMix 20°
Ovaj inovativni program omogućava Vam
da zajedno perete različite tkanine i boje,
kao što su pamuk, sintetika i mešovite
tkanine na samo 20°C i pruža odlične
rezultate pranja. Potrošnja električne
energije i vode pri ovom programu je manja
za 40% u odnosu na konvencionalne
programe, kao što je na primer program za
pranje pamuka.
Sport
Ovaj program je posebno osmišljen za
pranje mešanih tkanina sportske opreme,
koja se ne može prati sa programima koji
imaju topliju vodu i osmišljen je da ukloni
prljavštinu i mrlje koje su nastale tokom
sportskih aktivnosti.
Baby
Ovaj program Vam omogućava da
perete garderobu namenjenu bebama
podešavanjem programa na 60°C. Veš će
biti higijenski opran, dezinfikovan i savršeno
čist. Za optimalne rezultate dezinfekcije
savetujemo Vam da koristite detardžent u
prahu.
Dnevni 59 Min.
Ovaj posebno dizajniran program održava
pranje visokog kvaliteta pri drastičnom
smanjenju vremena pranja. Ovaj program je
dizajniran za manju količinu veša (proverite
tabelu programa).
Brzi programi 14'/Fitness 30'/44'
Brzi programi su najpogodniji za pranje sa
malim opterećenjem i umereno zaprljanom
odećom. Preporučujemo da smanjite količinu
deterdženta koju biste inače koristili pri
normalnom pranju. Možete odabrati jedan od
tri dostupna programa brzog pranja.
Ručno pranje/Svila
Ovaj program Vam omogućava delikatan
ciklus pranja odeće koja je označena
etiketom "samo za ručno pranje", kao i
odeće izrađene od svile.
Vuna
Ovaj program je osmišljen za pranje tkanina
od vune koje su pogodne za pranje u veš
mašini, ali i za ručno pranje.
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja pomoću srednje jačine
centrifuge (koja može biti smanjena ili isključena
pomoću odgovarajućeg dugmeta). Koristi se za
ispiranje bilo kojih vrsta tkanina , a idealan je za
ispiranje odeće nakon ručnog pranja.
Centrifuga i Samo ispuštanje vode
Ovaj program završava centrifugu na
najvećoj brzini, što se može smanjiti
korišćenjem dugme za IZBOR CENTRIFUGE
ili potpuno izostaviti ako želite samo
ispuštanje vode.
Osetljive tkanine
Ovaj program veoma nežno okreće bubanj i
posebno je pogodan za pranje vrlo osetljivih
tkanina. Ciklus pranja i ispiranja se sprovodi sa
visokim nivoom vode, kako bi se obezbedila
najbolja efikasnost pranja.
Mešani veš
Pranje i ispiranje su optimizovani ritmom
okretanja bubnja i nivoom vode. Nežna
centrifuga osigurava smanjeno formiranje
nabora na tkanini.
Pamuk
Ovaj program je pogodan za
normalno zaprljanog pamučnog
to je najefikasniji program u
kombinovanja potrošnje energije i
pranje.
čišćenje
veša i
pogledu
vode za
Beli veš
Program osmišljen kako bi Vam omogućio
najbolje
rezultate
pranja.
Poslednja
centrifuga
sa
maksimalnim
brzinom
omogućava efikasnije uklanjanje mrlja sa
odeće.
116
Lako peglanje
Ovaj program pranja je idealan za mešane
tkanine i koristi tretman vodenom parom
kako bi opustio prevoje i regenerisao
tkaninu, što sve zajedno kasnije čini
peglanje lakšim.
SR
Smart Touch
Prilagodljivo dugme za podešavanje,
koje treba da odaberete, kada želite da
pošaljete komandu iz App ka mašini i
preuzmete/pokrenete ciklus (pogledajte
odeljak i uputstvo za upotrebu App za više
informacija). U Smart Touch opciji fabrika
je
podesila
uobičajeni
"Auto-clean
(automatsko čišćenje)" ciklus, koji je
predviđen
za
dezinfekciju
bubnja,
uklanjanje neprijatnih mirisa i produženje
životnog veka veš mašine. Proverite da li
ima veša u mašini kada pokrećete "Autoclean (automatsko čišćenje)" ciklus, koristeći
samo praškasti deterdžent. Na kraju
programa ostavite otvorena vrata, kako bi
se bubanj osušio. Preporučuje se nako
svakog 50-og pranja.
117
7. REŠAVANJE PROBLEMA I GARANCIJA
Ako mislite da mašina za pranje veša ne radi ispravno, probajte da pronađete savet u
vodiču, dole navedenom sa nekim praktičnim savetima kako da rešite probleme koji se
najčešće javljaju.
SAMO ZA SMART TOUCH MODELE.
Zahvaljujući "Smart Check-up - Provera" ciklusu vaše App (aplikacije) Candy
simply-Fi možete, u bilo koje vreme da proverite ispravnost rada vašeg uređaja.
Samo vam treba Android smartphone (pametni telefon) sa NFC tehnologijom.
Više informacija možete pronaći na App (aplikaciji).
Ako display mašine pokazuje da postoji greška (preko šifre ili trepćućih LED
lampica), treba da uključite App i približite vaš Android smartphone (pametni
telefon) sa NFC-om ka Smart Touch logo-u na masci. Sada je moguće pokrenuti
podsetnik i bazu podataka predviđenu za rešavanje problema.
IZVEŠTAJ O GREŠCI
l Display modela: greška je prikazana brojem kome prethodi slovo “E” (primer: Error
2 = E2)
l Modeli bez display-a: greška je prikazana trepćućim LED lampicama toliko puta
kolika je šifra greške, sa pauzama do 5 sekundi (primer: Error 2 = dva puta trepne –
pauza 5 sekundi – dva puta trepne – itd…)
Prikaz Error (greške)
E2 (sa display-em)
2 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
E3 (sa display-em)
3 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
E4 (sa display-em)
4 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
E7 (sa display-em)
7 puta trepću LED
lampice
(bez display-a)
Neka druga šifra (kod)
Mogući uzroci i praktična rešenja
Mašina se ne puni vodom.
Proverite da li ventil za dovod vode otvoren..
Proverite da nije dovodno crevo suviše savijeno ili nagnječeno.
Odvodno crevo nije na odgovarajućoj visini (vidi deo za instalciju).
Zatvorite slavinu za vodu, odvrnite filter creva sa zadnje strane
mašine za pranje veša i proverite da li je “anti-peščani” filter čist i nije
blokiran.
Veš mašina ne ispušta vodu i voda ne odlazi.
Proverite da filter nije zapušen.
Proverite da odvodno crevo nije savijeno, ngnječeno ili prelomljeno.
Proverite da nije zaštitni kućni sistem za odvod blokiran i da voda
nesmetano protiče kroz instalaciju. Proverite oticanje vode iz sudopere.
Ima previše pene i/ili vode.
Proverite da nije stavljeno previše deterdženta ili da, možda, taj
proizvod nije namenjen za vaš uređaj.
Problem sa vratima aparata.
Proverite da li su vrata ispravno zatvorena. Proverite da unutar
mašine nema neke odeće koja blokira zatvaranje vrata.
Ako su vrata blokirana, isključite mašinu i izvadite utikač veš mašine
iz utičnice i napajanja , sačekajte 2-3 minuta i ponovo otvorite vrata.
Isključite mašinu i izvadite utikač veš mašine, sačekajte minut.
Uključite mašinu i pokrenite program. Ako se greška opet desi
kontaktirajte direktno ovlašćeni servis.
118
OSTALE NEPRAVILNOSTI
Veš mašina
Ne radi/startuje
Voda curi na pod
pored veš mašine
Veš mašina ne obrće
bubanj, nema
centrifuge
Snažne vibracije/
buka se čuje tokom
rada centrifuge
Mogući uzroci i praktična rešenja
Proverite da li je kabal proizvoda utaknut u utičnicu.
Proverite da li ste uključili aparat.
Proverite da li je utičnica ispravna, tako što ćete je isprobati sa nekim
drugim uređajem ili, na primer, lampom.
Možda vrata nisu ispravno zatvorena: opet ih otvorite i zatvorite.
Proverite da li je traženi program ispravno odabran i pritisnite dugme
“Start”.
Proverite da veš mašina nije u režimu pauziranja.
Ovo može biti zbog curenja u zaptivke između slavine i dovodne
cevi; u ovom slučaju , zamenite je i pritegnite cev i zavrnite slavinu.
Proverite da li su filteri ispravno zatvoreni.
Ako veš nije optimalno razmešten u veš mašini možete da:
• Pokušate da uravnotežite rad, povećavajući trajanje centrifuge.
• Smanjite brzinu centrifuge, kako bi smanjili vibracije i buku.
• Isključite centrifugu, kako bi zaštitili mašinu.
Proverite da je opterećenje uravnoteženo. Ako nije razdvojite veš,
ponovo je napunite i pokrenite program.
Ovo se može desiti ukoliko sva voda nije otišla iz mašine: sačekajte
nekoliko minuta. Ako problem i dalje postoji, pogledajte poglavlje
Error 3 (greška 3).
Neki modeli imaju funkciju "bez centrifuge": Proverite da nije
uključena.
Proverite da nisu uključene neke opcije koje menjaju centrifugu.
Korišćenje previše deterdženta može ometati rad centrifuge.
Veš mašina nije sasvim nivelisana: ako je neophodno, podesite
nožice kao što je naznačeno u posebnim poglavljima.
Proverite da li su uklonjeni transportna ambalaža, gumeni dodaci
umetnute cevi za zaštitu.
Proverite da nema zaboravljenih predmeta u bubnju (kovanice, šnale
za kosu, dugmići, itd…).
Standardna garancija proizvođača pokriva greške prouzrokovane lektričnim ili
mehaničkim greškama koje su pronađene u samom proizvodu, a delo su ili
propust proizvođača. Ako je pronađena greška na kupljenom proizvodu
prouzrokovana spoljnim faktorima, pogrešnog korišćenja ili kao posledica toga
što se nisu pratilae instrukcije iz uputstva za upotrebu, usluga popravke može
biti naplaćena.
119
SR
Problem
Korišćenje ekoloških deterdženata bez
fosfata može izazvati slijedeće pojave:
Ako problem i dalje postoji ili sumljate da je
došlo do kvara, odmah kontaktirajte
ovlašćeni servis.
- mutna voda od ispiranja: ova pojava
povezana je s ekološkim deterdžentom i
nema negativni uticaj na delotvornost
ispiranja,
Preporučuje se da uvek koristite originalne
rezervne delove, koji su dostupni kod
ovlašćenog servisa.
Garancija
Proizvod je pod garancijom u skladu sa
uslovima koji su navedeni u garantnom
listu i uputstvu za upotrebu, koji se
dobija uz aparat. Garantni list mora biti
ispravno popunjen i sačuvan, kako bi
mogli da ga pokažete ovlašćenom
servis, u slučaju potrebe.
- beli tragovi na vešu nakon pranja: to je
uobičajeno, tkanina nije upila deterdžent,
to ne menja boju tkanine,
- pena u vodi nakon poslednjeg
ispiranja: to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pena: to se često događa zbog
posebnih sastojaka koji se nalaze u
ekološkim deterdžentima i koje je teško
ukloniti iz veša.
U tom slučaju, ponovno ispiranje neće
pomoći za uklanjanje ove pojave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štampane greške u knjižici koju
ste dobili s ovim proizvodom. Osim toga,
proizvođač takođe zadržava pravo da bez
prethodne najave izvodi promene koje
smatra korisnim za svoje proizvode, a bez
menjanja njihovih važnih karakteristika.
120
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
- HGB TH (5÷12) -
18.01 - 43023959 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising