Candy | GV4 137TWHC3/2-S | Candy GV4 137TWHC3/2-S Kasutusjuhend

Candy GV4 137TWHC3/2-S Kasutusjuhend
ET
ET
Pesumasin
GV138TWHC3/1-S
1
Täname teid, et valisite Candy pesumasina.
Me oleme kindlad, et see aitab pesta teie
riideid, isegi õrna pesu, usaldusväärselt,
ohutult ja väsimatult.
Keskkonnatingimused
See seade on märgistatud
Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ
(elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta) kohaselt. Selle
toote nõuetekohasel utiliseerimisel väldite
võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja
inimeste tervisele, mis muidu kaasneks selle
toote ebaõige jäätmekäitlusega.
Kui registreerite oma toote aadressil
www.registercandy.com, saate kasutada
kiiremini meie lisateenuseid, mis on reserveeritud vaid meie ustavamatele klientidele.
Lugege see kasutusjuhend seadme õige ja
ohutu kasutamise tagamiseks ning tõhusa
hooldamise kohta nõuannete saamiseks
hoolikalt läbi.
Tootel olev sümbol näitab, et toodet ei tohi
käidelda olmejäätmena. Selle asemel tuleb
toode viia vanade elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Kasutage pesumasinat alles siis,
kui olete juhendi hoolikalt läbi lugenud.
Soovitame hoida kasutusjuhendit alati käepärast ja võimalike tulevaste omanike jaoks
heas seisukorras.
Utiliseerimisel tuleb järgida kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluseeskirju.
Täpsemat teavet selle toote käsitsemise,
taaskasutamise ja ringlussevõtu kohta saate
kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlus­
ettevõttest või kauplusest, kust toote ostsite.
Kontrollige, kas koos seadmega on kaasas
kasutusjuhend, teeninduskeskuse aadress
ja energiatõhususe silt. Lisaks kontrollige,
kas korgid, äravooluvooliku tugi ja vedela
pesuaine või pleegitusaine sahtel (ainult
osal mudelitel) on olemas. Soovitame kõik
need osad alles hoida.
Sisukord
1. ÜLDISED OHUTUSREEGLID
Iga toote tuvastamiseks kasutatakse ainulaadset, ka seerianumbriks nimetatud
16-märgilist koodi, mis on trükitud seadmel
asuvale kleepsule (täitmisava juures) või
toote sees asuvale dokumendi ümbrikule.
See kood on nagu toote ID-kaart, mida läheb
tarvis toote registreerimiseks ja Candy
klienditeeninduskeskusest abi saamiseks.
2. PAIGALDAMINE
3. PRAKTILISED NÕUANDED
4. HOOLDUS JA PUHASTAMINE
5. KIIRJUHEND
6. JUHTSEADISED JA PROGRAMMID
7. KLIENDITEENINDUSKESKUS JA
GARANTII
2
•
voolikuid (vanu voolikukomplekte ei tohi
uuesti kasutada).
•
See kodumasin on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes
kohtades, nt:
Veesurve peab olema
0,05 MPa ja 0,8 MPa.
•
Veenduge, et vaip ei blokeeriks seadme
põhja või õhutusavasid.
-
•
Keerake seadme väljalülitamiseks juhtnupu märgistus vertikaalsesse asendisse. Juhtnupu kõikide teiste asendite
korral on seade sisse lülitatud.
•
Seadke pärast paigaldamist seade sellisesse asendisse, et toitepistikule oleks
võimalik ligi pääseda.
•
Kuivade riiete maksimaalne kaal oleneb
kasutatud mudelist (vaadake juhtpaneelilt).
•
Rohkem teavet toote kohta leiate tootja
veebilehelt.
-
töötajate köögid ja muud töökeskkonnad;
farmid;
hotellide, motellide ja muude majutuskohtade klientide ruumid;
kodumajutused.
Selle kodumasina kasutamine kodusest keskkonnast või tavapärastest
kodumaja­
pidamise meetoditest erineval viisil, nt kommertskasutus ekspertide või väljaõppega kasutajate poolt,
on välistatud isegi eelnimetatud kasutuskohtades. Kui masinat kasutatakse
viisil, mis ei vasta sellele nõudele, võib
tagajärjeks olla tööea vähenemine ja
tootja garantii kehtetuks muutumine.
Niipalju kui seadus seda võimaldab, ei
vastuta tootja masinakahjustuste või
ka kaudsete kahjude eest, mis tulenevad kasutamisest, mis ei vasta kodusele kasutamisele (isegi kui masin asub
koduses keskkonnas).
•
Seda seadet tohivad kasutada vähemalt
kaheksa-aastased lapsed, füüsiliste,
sensoorsete või vaimsete puuetega
isikud ning puuduvate kogemuste ja
teadmistega isikud, kui neile on seadme
ohutut kasutamist selgitatud ja nad mõistavad kasutamisega kaasnevaid riske.
Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Lapsed tohivad seadet puhastada ja
hooldada ainult järelevalve all.
•
Jälgige hoolikalt, et lapsed ei mängiks
seadmega.
•
Nooremad kui kolmeaastased lapsed
tohivad seadme läheduses viibida ainult
pideva järelevalve all.
•
Kahjustatud toitekaabli peab ohtude v­ältimiseks vahetama tootja, hooldustehnik
või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.
•
Kasutage veevarustusega ühendamiseks ainult seadmega kaasa pandud
3
vahemikus
ET
1. ÜLDISED OHUTUS­
REEGLID
Seade vastab Euroopa direktiivi­
dele:
• 2006/95/EÜ (LVD),
• 2004/108/EÜ (EMC),
• 2009/125/EÜ (ErP),
• 2011/65/EL (RoHS)
ja nende hilisematele muudatus­
tele.
Ohutusjuhised
•
Enne pesumasina puhastamist või hooldamist tõmmake pistik välja ja keerake
veekraan kinni.
•
Kontrollige, kas elektrisüsteem on
maandatud. Kui te pole kindel, kutsuge
asjatundja.
•
Ärge kasutage muundureid, harupesasid või pikendusjuhtmeid.
HOIATUS!
Vesi on pesutsükli ajal väga kuum.
•
Kontrollige enne täitmisava avamist, et
trumlis poleks vett.
•
Pistikut ei tohi tõmmata juhtmest ja tõmbamiseks ei tohi kasutada seadet.
•
Ärge jätke pesumasinat vihma, otsese
päikesevalguse või muude ilmamõjude
kätte.
•
Pesumasinat ei tohi liigutada nuppudest
või pesuaine sahtlist kinni hoides. Transportimisel ei tohi pesumasina täitmisava
toetada kärule. Soovitame pesumasinat
tõsta kahekesi.
•
Rikke ja/või tõrke korral lülitage pesumasin välja, sulgege veekraan ja ärge
üritage seadet ise korda teha.
Võtke kohe ühendust klienditeeninduskeskusega ja kasutage ainult originaalvaruosi. Nende juhiste eiramine võib
seadme ohutust negatiivselt mõjutada.
4
2. PAIGALDAMINE
Lõigake voolikusidemed läbi ja olge ettevaatlik, et te ei vigastaks seejuures toru
või toitejuhet.
•
Keerake tagaküljel kaks või neli kruvi
(A) lahti ja eemaldage kaks või neli seibi
(B), nagu on näha joonisel 1.
•
Sulgege kaks või neli auku juhendi
ümbrises olevate korkidega.
•
Kui pesumasin on integreeritav, keerake
pärast voolikusidemete lahtilõikamist
kolm või neli kruvi (A) lahti ja eemaldage
kolm või neli seibi (B).
•
Osa mudelite puhul kukub üks või mitu
seibi masinasse. Kallutage sellisel juhul
masinat ettepoole, et need kätte saada.
Sulgege augud ümbrikus olevate korkidega.
A
B
A
B
B
B
ET
•
1
A
A
2
A
1
2
3
HOIATUS!
Ärge lubage lastel pakkematerjalidega
mängida.
•
B
Asetage Polionda-materjalist leht põhjale, nagu on näidatud joonisel 2 (lähtuge mudelist, leidke sobiv versioon A,
B või C).
C
3
2
5
1
Hüdraulilised ühendused
•
3
Ühendage veevoolik kraaniga, kasutage
ainult pesumasinaga kaasa pandud toru
(joonis 3).
ÄRGE AVAGE KRAANI.
•
Teatud mudelitel võib olla üks või mitu alljärgnevat funktsiooni.
•
KUUM JA KÜLM (joonis 4)
Eraldi veevõrgu ühendused kuuma ja
külma vee jaoks, et säästa rohkem energiat. Ühendage hall voolik külmaveekraaniga
ja punane kuumaveekraaniga.
Kui masina saab ühendada ainult külmaveekraaniga, võib mõni programm käivituda mõneminutilise viivitusega.
4
1
AQUASTOP (joonis 5)
Veevõtuvoolikus asuv seade, mis peatab
vooliku seisundi halvenemisel veevoolu.
Sellisel juhul ilmub aknasse „A“ punane
märk ja voolik tuleb välja vahetada. Vajutage mutri lahtikeeramiseks ühesuunalist
lukustit „B“.
•
5
B
A
AQUAPROTECT – KAITSEÜMBRISEGA
VEEVÕTUVOOLIK (joonis 6)
Kui vesi peaks peamisest sisemisest
voolikust „A“ lekkima, peab läbipaistev
ümbris „B“ vee kinni ja laseb pesutsüklil
lõpuni töötada. Võtke pärast tsükli lõppemist asendusvooliku tellimiseks ühendust
klienditeeninduskeskusega.
•
6
B
A
7
Reguleerimine
Lükake pesumasin seina lähedale, kuid
vältige seejuures vooliku väänamist või
muljumist ja asetage tühjendusvoolik
vanni või vähemalt 50 cm kõrgusel asuvasse seinaäravoolu, mille läbimõõt on
pesumasina voolikust suurem (joonis 7).
.
!
min 4 cm
max 100 cm
•
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
•
Seadke seade jalgade abil loodi, nagu
on näidatud joonisel 8.
a. Keerake kruvi vabastamiseks mutrit
päripäeva.
b. Keerake jalga tõstmiseks või langetamiseks, kuni see toetub maha.
c. Lukustage jalg, keerates mutrit, kuni see
on vastu pesumasina põhja.
•
ET
8
A
B
Ühendage seade vooluvõrku.
HOIATUS!
C
Võtke ühendust klienditeeninduskesku­
sega, kui toitejuhe tuleb välja vahetada.
9
Pesuaine sahtel
1
Pesuaine sahtel on jaotatud kolmeks lahtriks, nagu on näidatud joonisel 9.
• Lahter „1“ on mõeldud eelpesu pesuaine jaoks.
• Lahter „ “ on mõeldud erilisandite,
veepehmendite, tärklise, lõhnaainete
jms jaoks.
2
HOIATUS!
10
Kasutage ainult vedelaid tooteid, pesu­
masin on seadistatud doseerima lisa­
aineid viimase loputuse iga tsükli ajal.
Lahter „2“ on mõeldud pesuaine jaoks.
•
Osal mudelitel on olemas ka vedela pesu­
aine anum (joonis 10). Asetage see kasutamiseks lahtrisse „2“. Nii jõuab vedel
pesuaine trumlisse õigel ajal. Anumat saab
kasutada ka pleegitusaine jaoks, kui on valitud loputusprogramm (rinse).
11
HOIATUS!
Teatud pesuaineid on raske eemaldada.
Sellisel juhul soovitame kasutada eri­
anumat, mis asetatakse otse trumlisse
(näha joonisel 11).
!
7
3. PRAKTILISED
NÕUANDED
Kas kuum vesi on vajalik?
• Töödelge plekke plekieemaldiga või
leotage kuivanud plekke enne pesemist
vees, et vähendada kuuma pesuprogrammi kasutamise vajadust.
Te säästate kuni 50% energiat, kui kasutate 60 °C pesuprogrammi.
Täitmine
HOIATUS! Veenduge pesu sorteerimisel,
et
- kõik metallist esemed, nagu juukse­
klambrid, nõelad, mündid jms oleksid
pesust eemaldatud;
- padjapüürid oleksid kinni nööbitud,
tõmb­lukud suletud ning lahtised rihmad
ja pikad hommikumantlite vööd kinni
seotud;
- kardinatelt oleksid rullikud eemaldatud;
- pesusiltide teavet oleks hoolikalt loetud;
- tugevad plekid oleksid erivahenditega
eemaldatud.
•
Soovitame vaipade, tekkide või muude
raskete riiete pesemisel tsentrifuugimist
vältida.
•
Kontrollige enne villa pesemist, kas ese
sobib masinpesuks ja on märgistatud
sümboliga „Puhas vill“ ning sildiga „Ei
tuhmu“ või „Masinaga pestav“.
See kiirjuhend annab nõuandeid ja soovitusi, mis aitavad valida temperatuuriga
sobiva pesuaine. Lugege kindlasti ka pesuaine pakendi juhised läbi, et valida kasutamiseks õige olukord ja kogus.
Väga tugevalt määrdunud valgete
riiete korral soovitame kasutada puu­
villa programmi temperatuuril 60 °C või
kõrgemal ja tavalist pesupulbrit (tugevatoimeline), mis sisaldab pleegitusaineid,
andes keskmistel/kõrgetel temperatuuridel väga häid tulemusi.
Kui pesete temperatuuridel 40 °C kuni
60 °C, peab valitud pesuaine sobima
materjali tüübi ja määrdumisastmega.
Tavalised pesupulbrid sobivad tugevalt
määrdunud valgele või värvi mitteandvale värvilisele pesule, vedelad pesuained või värvikaitsega pulbrid sobivad
kergelt määrdunud värvilisele pesule.
Kasulikud soovitused
Juhised teie seadme keskkonnasäästlikuks
ja ökonoomseks kasutamiseks.
Täitke kogu masin
• Kasutage soovitatud maksimumtäituvust,
et kulutada võimalikult vähe energiat, vett
ja pesuainet. Kui pesete masinaga ühe
täiskorra, selle asemel, et pesta kaks
poolikut täit, säästate kuni 50% energiat.
Kui pesete temperatuuril alla 40 °C,
soovitame kasutada vedelat pesuainet
või pesuaineid, mis on spetsiaalselt mõeldud madalal temperatuuril pesemiseks.
Kas ikka vajate eelpesu?
• Jäägu see ainult väga mustade riiete
jaoks!
Te SÄÄSTATE pesuainet, aega, vett ja
5–15% energiat, kui EI VALI eelpesu
kergelt ja keskmiselt määrdunud riiete
puhul.
Kasutage villa või siidi pesemiseks
ainult spetsiaalselt nende kangaste jaoks
mõeldud pesuaineid.
8
ET
4. HOOLDUS JA
PUHASTAMINE
Puhastage pesumasinat väljast niiske
lapiga, ärge kasutage küürimisvahendeid,
alkoholi ja/või lahusteid. Tavalisel puhastamisel ei vaja pesumasin mingit erihoolitsust.
Puhastage sahtli lahtrid ja filter. Alljärgnevalt
leiate mõne soovituse masina liigutamiseks
või pikkadeks kasutuspausideks.
Liigutamise või pikaajalise
kasutuspausi soovitused
Pesuainesahtli puhastamine
•
•
Soovitame puhastada sahtlit, et eemaldada kogunenud pesu- ja lisaainete
jäägid.
•
Selleks tõmmake sahtel vähest jõudu
kasutades välja, puhastage voolava vee
all ja pange masinasse tagasi.
Kui te tahate hoida pesumasinat pikemat
aega kütteta ruumis, laske voolikutest
kogu vesi välja.
•
Lahutage pesumasin vooluvõrgust.
•
Võtke voolik klambri küljest lahti ja laske
alla, juhtige vesi nt kaussi.
•
Kinnitage voolik tagasi klambri külge.
Filtri puhastamine
•
Pesumasinal on erifilter, mis hoiab kinni
suured esemed, nt nööbid ja mündid,
mis võivad äravoolu ummistada.
•
Ainult teatud mudelitel: tõmmake laineline voolik välja, eemaldage stopper ja
tühjendage vesi anumasse.
•
Enne filtri lahtikeeramist soovitame asetada põrandale vee kogumiseks imava
riide.
•
Keerake filtrit vertikaalses asendis vastupäeva kuni piirini.
•
Eemaldage filter ja puhastage. Seejärel
pange see tagasi ja keerake päripäeva
kinni.
•
Korrake eelmist sammu vastupidises
järje­korras, et kõik osad tagasi panna.
9
5. KIIRJUHEND
6. JUHTSEADISED JA
PROGRAMMID
Pesumasin reguleerib veekogust automaatselt, lähtudes pesuprogrammist ja pestava
pesu kogusest. See süsteem aitab vähendada nii energiakulu kui ka pesemisele kuluvat aega.
A
Programmi valimine
•
L
Lülitage pesumasin sisse ja valige soovitud programm.
Reguleerige vajaduse korral pesemistemperatuuri ja vajutage soovitud valiku­
nuppe.
Vajutage START/PAUS-nuppu, et pesemist alustada.
•
•
M
B
C
D
E
F
G
H
I
Kui pesumasina töö ajal on elektrikatkes­
tus, talletab masina mälu seadistused
ja voolu taastumisel jätkab masin pesu­
tsüklit poolelijäänud kohast.
A
Väljalülitusasendiga programmi­
nupp
•
B
START/PAUS-nupp
C
TSENTRIFUUGI valikunupp
D
TEMPERATUURI valikunupp
E
KÄIVITUSVIIVITUSE nupp
F
MUSTUSASTME nupp
G
LISALOPUTUSE nupp
H
VALIKU-nupp
Programmi lõppemisel ilmub ekraanile teade „end“ (lõpp) või süttib vastav
märgu­tuli.
Oodake, kuni täitmisava luku märgu­
tuli kustub, s.o umbes kaks minutit
pärast programmi lõppu.
•
Lülitage pesumasin välja.
Vaadake sobiva programmi valimiseks
alati tabelit ja tegutsege näidatud juht­
nööride järgi.
Tehnilised andmed
Veesurve
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Pöörete arv
Vaadake nimeplaati.
Võimsustarve / kaitsme amprid / toite­
pinge
Vaadake nimeplaati.
!
10
I
LIHTSA TRIIKIMISE nupp
L
Digitaalne ekraan
M
LUKUSTATUD UKSE märgutuli
Programminupp tuleb tagasi asen­
disse OFF keerata iga tsükli lõpus või
järgmise pesutsükli alustamisel enne
järgmise programmi valimist ja käivi­
tamist.
START/PAUS-nupp
Ukse avamine
Sulgege uks ENNE START/PAUS-nupu
vajutamist.
•
Eriline ohutusseade ei lase ust vahe­
tult pärast tsükli lõppu avada. Oodake
kaks minutit pärast pesutsükli lõppu,
et lukustatud ukse märgutuli kustuks,
ja avage uks alles siis.
Vajutage valitud tsükli käivitamiseks.
Pärast START/PAUS-nupu vajutamist
võib seadmel enne tööle hakkamist
kuluda mõni sekund.
PESU LISAMINE VÕI EEMALDAMINE
PÄRAST PROGRAMMI KÄIVITUMIST
(PAUS)
Väljalülitusasendiga
PROGRAMMINUPP
Programminupu keeramisel süttivad
ekraanituled, et näidata valitud programmi seadistusi.
Ekraani kontrast väheneb energia säästmiseks tsükli lõpus või jõudeoleku ajal.
NB! Keerake masina väljalülitami­
seks programminupp asendisse OFF
(väljas).
•
Vajutage START/PAUS-nuppu ja hoidke
umbes kaks sekundit (mõni märgutuli ja ajaloenduri märgutuli vilguvad, et
anda märku masina pausirežiimist).
•
Oodake kaks minutit, kuni ohutusseade
on ukse lahti lukustanud.
•
Kui te olete pesu lisanud või eemaldanud, sulgege uks ja vajutage START/
PAUS-nuppu (programm jätkub pooleli
jäänud kohalt).
•
Vajutage valitud tsükli käivitamiseks
START/PAUS-nuppu.
•
Kui programm on valitud, püsib programminupp valitud programmil kuni
tsükli lõpuni.
•
Seadke programmi katkestamiseks
programminupp asendisse OFF (väljas).
•
Valige mõni muu programm.
Keerake pesumasina väljalülitamiseks
nupp asendisse OFF.
•
Seadke programminupp uuesti asendisse OFF.
•
PROGRAMMI KATKESTAMINE
11
ET
HOIATUS!
Ärge puudutage ekraani toitepistiku
ühendamisel, kuna masin kalibreerib
esimeste sekundite ajal süsteemi ja
ekraani puudutamise korral ei tööta
masin õigesti. Eemaldage sellisel juhul
toitepistik ja korrake toimingut.
Valikunuppe tuleb vajutada enne
START/PAUS-nuppu.
Kui te teete mõne valiku, mis ei sobi
selle programmiga, siis valiku märgu­
tuli vilgub korra ja kustub seejärel.
KÄIVITUSVIIVITUSE nupp
•
Selle nupuga saate pesuprogrammi
eelprogrammeerida, et käivitada seda
järgmise 24 tunni jooksul.
•
Tehke käivitusviivituse kasutamiseks alljärgnevat.
TSENTRIFUUGI valikunupp
•
Selle nupuga saate vähendada maksimaalset kiirust ja soovi korral võite ka
tsentrifuugimise katkestada.
•
Tsentrifuugimise
taasaktiveerimiseks
vajutage seda nuppu, kuni jõuate tsentrifuugimiskiiruse valikuni, mille soovite
määrata.
Kanga kahjustamise vältimiseks ei saa
valida suuremat kiirust kui programmi
poolt automaatselt valitud.
•
•
Tsentrifuugimise kiiruse muutmiseks
pole tarvis masinat pausile panna.
•
Kanga säästmiseks ei saa temperatuuri
muuta üle iga programmi jaoks lubatud
maksimumi.
Vajutage nuppu aktiveerimiseks üks
kord (ekraanile ilmub h00) ja see­
järel veel kord, et määrata ühetun­
nine viivitus (ekraanile ilmub h01).
Viivitus pikeneb iga nupuvajutusega
ühe tunni võrra, kuni ekraanile
ilmub h24, pärast mida lähtestab
nupuvajutus viivituse taas nulli.
-
Vajutage kinnitamiseks START/
PAUS-nuppu (tuli ekraanil hakkab
vilkuma). Loendus algab ja määratud aja möödumisel käivitub programm automaatselt.
Viivituse tühistamiseks keerake programminupp asendisse OFF.
MUSTUSASTME nupp
•
TEMPERATUURI valikunupp
See nupp võimaldab muuta pesutsüklite
temperatuuri.
Valige soovitud programm.
-
Kui pesumasina töö ajal on elektrikat­
kestus, salvestatakse valitud programm
mälusse ja voolu taastumisel jätkub see
poolelijäänud kohast.
Masinal on eriline elektrooniline sea­
deldis, mis ei lase tsentrifuugida, kui
trumli sisu on tasakaalust väljas.
See aitab vältida müra ja masina
vibreerimist, pikendades nii masina
tööiga.
•
-
12
Selle nupuga saate valida kolme pesemise intensiivsusastme vahel, võttes
aluseks selle, kui määrdunud riided on
(see funktsioon on kasutatav ainult osa
programmide puhul, nagu on näha programmide tabelist).
Kui programm on valitud, põleb märgutuli
automaatselt selle programmi mustus­
astme juures.
•
Vee trumlis hoidmise ajal vilgub vastav
märgutuli, et tähistada masina oote­
režiimi.
•
Mõne teise mustusastme valimisel
hakkab põlema vastav märgutuli.
•
Tühistage valik, et lõpetada tsükkel kuivaks tsentrifuugimise (vähendatav või
tühistatav vastava nupuga) ja tühjendamisega.
•
Tänu elektroonilisele reguleerimisele
tühjendatakse vett vahepealsete faaside
ajal vaikselt, tehes sellest kasuliku valiku
öösel pesemiseks.
LISALOPUTUSE nupp
•
Selle nupuga saate pesutsükli lõpus
loputusi lisada. Maksimaalne lubatud
lisaloputuste arv oleneb valitud programmist.
•
See funktsioon on välja töötatud inimestele, kellel on tundlik nahk ja kellel võib
isegi väike pesuaine jääk põhjustada
nahaärritust või allergiat.
•
LIHTSA TRIIKIMISE nupp
Seda funktsiooni tuleks kasutada lasteja väga mustade riiete pesemiseks, mille
puhul läheb tarvis väga palju pesuainet,
samuti rätikute pesemiseks, mille kiud
hoiavad pesuainet kinni.
VALIKU-nupp
Te saate valida alljärgneva kolme valiku
vahel.
•
EELPESU
See valik aktiveerib eelpesu tsükli, mis
on eriti kasulik tugevalt määrdunud riiete
puhul (see on kasutatav ainult osa programmide puhul, nagu on programmide
tabelist näha).
•
Soovitame kasutada ainult 20% pesuaine pakil näidatud kogusest.
•
HÜGIEENILINE PESU
Selle valikuga saate riided hügieeniliselt
puhtaks, vee temperatuur jõuab 60 °C.
•
See funktsioon vähendab võimaluse
piires kortsude teket.
•
Seda saab kasutada programmidega
„mixed“, „delicate“ ja „wool“ (segu,
õrn pesu ja vill), et ära jätta vahepealsed tsentrifuugimised. Seguprogrammi
puhul vähendab see valik viimase tsentrifuugimise kestust, õrna ja villase pesu
puhul ei alusta masin enne tühjendamist
ja tsentrifuugimist, kui nupp on välja
lülitatud.
Selle viimase faasi ajal märgutuli
vilgub, et näidata masina pausirežiimi.
Nupu väljalülitamisel pesutsükkel
lõppeb.
-ÖÖTSÜKKEL
• Selle valikuga vähendab masin vahepealset tsentrifuugimise kiirust 400 p/min
peale, suurendab veetaset loputamisel ja
hoiab pesu pärast viimast loputust vees,
et kiud oleksid ühtlaselt jaotatud.
13
ET
•
2)
Digitaalne ekraan
Ekraaninäidud annavad
masina seisundi kohta.
2
3
4
5
pidevalt
6
2
teavet
7
See näitab valitud programmi tsentrifuugimiskiirust, mida saab vastava nupuga muuta
või sootuks välja lülitada.
1
3) PESEMISTEMPERATUUR
8
3
9 10
1) LUKUSTATUD UKSE MÄRGUTULI
See näitab valitud programmi pesemistemperatuuri, mida saab vastava nupuga muuta
(kui lubatud).
1
•
4) TSÜKLI KESTUS
Märgutuli põleb täiesti suletud ukse
korral.
4
Sulgege uks ENNE START/PAUS-nupu
vajutamist.
•
Kui te vajutate suletud ukse korral
START/PAUS-nuppu, vilgub märgutuli
korraks ja süttib siis.
Kui uks pole korralikult suletud, jääb
märgutuli umbes seitsmeks sekundiks
vilkuma ja pärast seda kustub käivitus­
käsklus automaatselt. Sulgege sellisel
juhul uks korralikult ja vajutage uuesti
START/PAUS-nuppu.
•
TSENTRIFUUGIMISKIIRUS
Eriline ohutusseade ei lase ust vahetult pärast tsükli lõppu avada. Oodake
kaks minutit pärast pesutsükli lõppu, et
LUKUSTATUD UKSE märgutuli kustuks,
ja avage uks alles siis. Keerake pärast
tsükli lõppemist programminupp asendisse OFF (väljas).
14
•
Programmi valimise korral kuvab ekraan
automaatselt tsükli kestust, mis võib olla
valikute tõttu erinev.
•
Pärast programmi käivitamist näitab
masin pidevalt pesemise lõpuni jäänud
aega.
•
Seade arvutab valitud programmi lõpuni
jäänud aja, võttes aluseks tavalise täituvuse ja tsükli kestuse ning korrigeerib
seda aega pesukoguse ja tüübi järgi.
5) MUSTUSASTE
•
•
{
ET
5
9) KÄIVITUSVIIVITUS
9
Vilgub määratud käivitusviivituse korral.
Kui programm on valitud, põleb märgutuli selle programmi automaatse määrdumisastme juures.
10) Kg check (kaalumine) (funktsioon
töötab ainult puuvillase ja sünteetilise
pesu programmide korral)
Mõne teise määrdumisastme valimisel
hakkab põlema vastav märgutuli.
6) LISALOPUTUSED
10
Tsükli esimeste minutite jooksul põleb
märgutuli „Kg Check“ seni, kuni intelligentne sensor kaalub pesu ning reguleerib selle põhjal tsükli aega, veekogust ja
elektrikulu.
•
Iga pesufaasi ajal jälgib „Kg Check“
trumli koormust ja pesemise esimestel
minutitel:
- reguleerib vajalikku veekogust;
- tuvastab pesutsükli pikkuse;
- reguleerib loputamist pestava kanga
tüübi alusel;
- reguleerib trumli pöörlemise rütmi
pestava kanga tüübi järgi;
- tuvastab vahu olemasolu ja suurendab vajaduse korral loputamise ajal
veekogust;
- reguleerib koormuse alusel tsentri­
fuugimise kiirust, vältides sellega
tasakaalutust.
{
•
6
Märgutuli näitab vastava nupuga valitud
lisaloputusi.
7) VALIKUD
Märgutuled näitavad vastava nupuga tehtavaid valikuid (EELPESU, HÜGIEENILINE
PESU ja ÖÖTSÜKKEL).
}
7
8) WiFi (ainult mõnel mudelil)
8
•
Wi-Fi-võimekusega
mudelite
puhul
näitab see märgutuli, et Wi-Fi-süsteem
töötab.
•
Wi-Fi-süsteemi lisateabe jaoks on masinaga kaasas eraldi kasutusjuhend.
15
Programmitabel
1
2
Perfect 20°
Mix & Wash
täiuslik 20 °C
sega ja pese
TEMP °C
kg*
(MAX)
PROGRAMM
PESUAINE
Soovitatav
Max
2
1
1) 3,5
4
4,5
5,5
20°
20°
●
●
Intensive 40° intensiivne 40 °C 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
●
●
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
●
●
Perfect
täiuslik kiirpesu
Rapid 59 Min
59 min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
●
●
30 Min
kiirpesu 30 min
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
●
●
14 Min
kiirpesu 14 min
1
1
1
1,5
30°
30°
●
●
Baby
väikelapsed
4
4,5
5,5
60°
60°
●
●
Hygiene 60°
hügieeniline
pesu 60 °C
1) 3,5
loputamine
-
-
-
-
-
-
tühjendus ja
tsentrifuugimine
-
-
-
-
-
-
käsipesu/siid
1
2
2
2
30°
30°
●
●
Wool
vill
1
2
2
2
40°
40°
●
●
Delicates
õrn pesu
2
2
2,5
2,5
40°
40°
●
●
Acrylics
segapesu
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
●
●
(•)
puuvillane
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
●
●
(•)
valge pesu
1)
5
6
7
8
60°
90°
●
●
(•)
Cotton
16
●
(programmide puhul, mis võimaldavad
EELPESU).
(Ainult mudelid, millel on vedela
pesuaine lahter.)
Kui osal esemetel on plekid, mis vajavad
töötlemist vedelate pleegitusainetega,
võite pesumasinas kasutada plekkide
eemaldust. Kallake pleegitusaine vedela
pesuaine anumasse, mis on asetatud
pesuaine sahtli lahtrisse „2“, ja valige
LOPUTUSE eriprogramm. Kui see faas
on läbi, keerake programmi valiklüliti
asendisse OFF (väljas), lisage ülejäänud
riided ja jätkake tavalise pesemisega,
kasutades kõige sobivamat programmi.
Lugege alljärgnevad juhtnöörid läbi.
*
Kuivade riiete maksimaalne kaal olene­
valt kasutatud mudelist (vaadake juht­
paneelilt).
** STANDARDSED PUUVILLASE PESU
PROGRAMMID STANDARDITE (EL)
nr 1015/2010 ja nr 1061/2010 alusel.
1) Näidatud programmide puhul saate
muuta pesemise kestust ja intensiivsust
MUSTUSASTME nupuga.
PUUVILLASE
PESU
PROGRAMM
TEMPERATUURIL 60 °C.
PUUVILLASE
PESU
PROGRAMM
TEMPERATUURIL 40 °C.
Need programmid sobivad tavalise määr­
dumisastmega pesu pesemiseks ning on
kõige tõhusama energia ja vee kuluga
programmid puuvillase pesu pesemisel.
Programmide kavandamisel on jälgitud,
et nad vastaksid pesusildil olevatele and­
metele, tegelik temperatuur võib erineda
tsükli seadistatud temperatuurist ainult
vähesel määral.
Tsentrifuugimise kiirust saab vähendada,
kui pesusilt seda nõuab. Väga õrna pesu
korral võib tsentrifuugimise valikunupuga
tühistada. Selle funktsiooni saab aktiveerida
TSENTRIFUUGI valikunupuga.
Kui sildil pole sellekohast teavet, võib kasu­
tada programmi maksimaalset tsentrifuugi­
miskiirust.
Pesuaine üledoseerimine võib põhjustada
ülemäärast vahuteket.
Kui seade tuvastab, et vahtu on liiga palju,
võib see tsentrifuugimise ära jätta või piken­
dada programmi kestust ja suurendada vee­
tarvet.
17
ET
(●) Ainult siis, kui EELPESU on valitud
Intensiivne 40 °C
See programm sobib puuvillasele riidele ja
pakub suurepärast pesemistulemust tem­
peratuuril 40 °C, tagades kanga ja värvide
kvaliteedi püsimise.
Programmide valimine
Erinevat tüüpi ja erineva määrdumisastmega
riiete jaoks on pesumasinal eriprogrammid,
mis sobivad igasugusteks pesemisvajadus­
teks (vaadake tabelit).
Hügieeniline pesu 60 °C
See programm sobib puuvillasele riidele ja
on spetsiaalselt välja töötatud kasutama
„Mix Power System +“-tehnoloogiat, et
eemaldada tugevaid plekke juba 60 °C
juures.
Mix Power System +
Pesumasinal on uuenduslik pesuaine ja
vee eelsegamisfunktsioon. Kõrgsurvevee­
juga pihustab segu otse pesule.
Pesutsükli algfaasis aitab kõrgsurvepihusti
tungida pesulahusel kiududesse, eemal­
dades mustuse ja tagades parima tulemuse.
Täiuslik kiirpesu 59 min
See
eriprogramm
tagab
kvaliteetse
tulemuse, kuid vähendab oluliselt pese­
misele kuluvat aega.
See programm on mõeldud väiksema täitu­
vuse jaoks (vaadake programmide tabelit).
See süsteem kasutab „Mix Power
System +“-funktsiooni ka loputamise ajal,
eemaldades pesuainejäägid kõrgsurvevee­
joaga, mis tungib läbi pesu.
Kiirpesu 30 min
Täielik pesutsükkel (pesemine, loputamine
ja tsentrifuugimine). See programm sobib
eriti hästi kergelt määrdunud puuvillase ja
segakanga pesemiseks. Selle programmi
puhul tuleks kasutada ainult 20% tavalisest
pesuaine kogusest, et vältida raiskamist.
Täiuslik 20 °C – sega ja pese
Uuenduslik „Mix Power System +“-tehnoloo­
gia võimaldab pesta puuvilla-, sünteetilist
ja segukangast temperatuuril 20 °C, mille
tulemus on võrreldav pesemisega tempera­
tuuril 40 °C.
See programm on umbes 50% võrra sääst­
likum võrreldes tavalise 40 °C puuvillase
pesu pesemisega.
Soovitame masina täitmisel piirduda 2/3-ga
maksimaalsest koormusest.
Programm kasutab ka funktsiooni „Sega ja
pese“, mis võimaldab pesta erinevaid kan­
gaid ja värve koos.
Kiirpesu 14 min
Täielik pesutsükkel (pesemine, loputamine
ja tsentrifuugimine). See programm sobib
kergelt määrdunud puuvillase ja segakanga
pesemiseks. Selle programmi puhul tuleks
kasutada ainult 20% tavalisest pesuaine
kogusest, et vältida raiskamist.
Väikelapsed
Selle programmiga saate pesta kõik väike­
laste riided hügieeniliselt puhtaks, seades
temperatuuri vähemalt 60 °C peale.
Hügieenilise tulemuse saavutamiseks soovi­
tame kasutada pesupulbrit.
HOIATUS!
Uut värvilist pesu tuleb esimese viie
kuni kuue pesemiskorra ajal pesta
eraldi.
Teatud suuri tumedaid esemeid, nt
teksapükse ja saunalinu tuleks alati
eraldi pesta.
Loputamine
See programm loputab kolm korda koos
kesk­
mise tsentrifuugimisega (mida saab
vastava nupuga vähendada või välja lüli­
tada). Seda kasutatakse igat liiki kanga
loputamiseks, näiteks pärast käsipesu.
Mingil juhul ei tohi segada VÄRVIANDVAID kangaid.
18
Segapesu
Pesemine ja loputamine on optimeeritud
trumli pöörlemise rütmi ja veetasemete järgi.
Õrna tsentrifuugimise tulemusel on riietes
vähem kortse.
Käsipesu/siid
See programm võimaldab kasutada õrna
pesutsüklit riiete puhul, mille sildil on käsivõi siidipesu tähis.
Puuvillane pesu 40 °C – 60 °C
See programm sobib tavalise määrdumis­
astmega puuvillase pesu pesemiseks ning
on kõige tõhusam energia ja vee kuluga
prog­ramm puuvillase pesu pesemisel.
Vill
See programm kasutab pesutsüklit, mis
sobib masinpesukindla villase kanga või
käsipesuks mõeldud esemete pesemiseks.
Valge pesu
Täiusliku pesutulemuse saavutamiseks. Vii­
mane maksimaalse tsentrifuugimise tsükkel
tagab tõhusama eemalduse.
Õrn pesu
See programm reguleerib pauside ajal kiirust
ja sobib eriti hästi õrna pesu pesemiseks.
Pesu- ja loputustsüklis kasutatakse suurt
kogust vett, et tagada parim efektiivsus.
19
ET
Tühjendus ja tsentrifuugimine
Programm tühjendab masina ja tsentrifuugib
maksimaalsel kiirusel. Tsentrifuugimist saab
vähendada või välja lülitada TSENTRI­
FUUGI valikunupuga.
7. KLIENDITEENINDUS­KESKUS JA GARANTII
Kui teil on kahtlus, et pesumasin ei tööta korralikult, vaadake alljärgnevat abinõude kiirjuhendit.
Probleem
Pesumasin ei tööta /
ei käivitu.
Pesumasin ei täitu
veega.
Pesumasin ei tühjene
veest.
Pesumasina lähedal on
põrandal vett.
Pesumasin ei
tsentrifuugi.
Tsentrifuugimise ajal
on kuulda tugevat
vibreerimist.
Ilmub mõni VEATEADE
või vastav märgutuli
hakkab vilkuma.
Võimalikud põhjused ja praktilised lahendused
Kontrollige, kas see on korralikult vooluvõrgus.
Kontrollige, kas toide on sees.
Kontrollige, kas valisite õige programmi ja käivitasite masina
nõuetekohaselt.
Kontrollige, kas kaitsmed on korras ja pistikupesa töötab. Kasutage
kontrollimiseks mõnda teist seadet, nt lampi.
Kontrollige, kas täitmisava on korralikult kinni. Avage ja sulgege
uuesti.
Kontrollige, kas kraan on lahti.
Kontrollige, kas taimer on õigesti seadistatud.
Kontrollige, ega filter pole ummistunud.
Kontrollige, et tühjendusvoolikus poleks murdekohti.
Kontrollige, et filtris poleks võõrkehasid.
Kraani ja veevõtuvooliku vaheline tihend võib lekkida. Vahetage
sellisel juhul tihend välja ning keerake vooliku ja kraani ühendus
korralikult kinni.
Probleemiks võib olla, et vesi pole täielikult välja lastud: oodake mõni
minut.
Osal mudelitel on „Ära tsentrifuugi“ funktsioon. Kontrollige, et see
poleks sisse lülitatud.
Liiga suur kogus pesuainet võib tsentrifuugimist segada.
Vähendage kogust järgmise pesukorra ajal.
Pesumasin ei pruugi olla korralikult looditud. Reguleerige vajaduse
korral jalgu, nagu on juhendis kirjeldatud.
Kontrollige, kas transpordiklambrid on eemaldatud.
Kontrollige, kas pesu on ühtlaselt jaotatud.
Veateate nr 0, 1, 5, 7 või 8 ilmumisel või vilkumisel võtke kohe
ühendust klienditeeninduskeskusega.
Kui veateade nr 2 ilmub või vilgub, ei võta masin vett sisse.
Kontrollige, kas kraan on lahti.
Kui veateade nr 3 ilmub või vilgub, ei tühjenda masin korralikult.
Kontrollige, et äravoolus poleks takistusi ja tühjendusvoolik poleks
väänatud.
Kui veateade nr 4 ilmub või vilgub, on masin liiga täis. Sulgege
veekraan ja võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
Kui veateade nr 9 ilmub või vilgub, lülitage pesumasin välja, oodake
10–15 sekundit ja taaskäivitage programm.
20
-
Hägusem loputusvesi: põhjuseks on
hõljumis olevad tseoliidid, mis ei mõjuta
loputamise tulemust negatiivselt.
-
Valge pulber (tseoliidid) pesul pärast
pesemise lõppu: see on tavaline,
pulber ei jää kangasse ja ei muuda selle
värvi.
-
Vees on viimase loputuse ajal vahtu:
see ei ole ilmtingimata märk viletsast
loputamisest.
-
Liiga palju vahtu: põhjuseks on sageli
pesuainete anioonilised pindaktiivsed
ained, mida on raske pesust eemaldada.
Ärge üritage sellisel juhul uuesti lopu­
tada, kuna sellest ei ole kasu.
Garantii
Tootele kehtivad lisatud sertifikaadis
sätestatud garantiitingimused. Täitke kor­
ralikult garantiisertifikaat ja hoidke alles,
et esitada see vajaduse korral Candy
klienditeeninduse volitatud esindajale.
Registreerige oma toode!
Ärge raisake aega. Registreerige oma
pesu­
masin ja avastage sellega kaas­
nevad eelised. Täpsemat teavet saate
aadressilt www.registercandy.com või
helistades dokumentatsioonis näidatud
numbrile.
Tootja ei vastuta ühegi trükivea eest,
mis võib esineda sellele tootele lisatud
kasutus­
juhendis. Samuti jätab tootja
endale õiguse muuta oma tooteid vajaduse korral, kuid seejuures jäävad peamised omadused samaks.
Kui probleem püsib või kui te kahtlustate
tõrget, võtke kohe ühendust Candy kliendi­
teeninduskeskusega.
Lisaks võite liituda Candy hooldusprogram­
miga, et saada tasuta koduteenust ka pärast
garantiiaja lõppu.
Tähelepanu! Kõne ei ole tasuta. Kulust tea­
vitatakse teid telefoni teenusepakkuja hääl­
sõnumiga.
Candy soovitab alati kasutada originaal­
varuosi, mida saab tellida meie kliendi­
teeninduskeskusest.
21
ET
Loodust säästvate fosfaadivabade pesu­
ainete kasutamisega võivad kaasneda all­
järgnevad mõjud.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising