Candy | GV 1310TWHC3-S | Candy GV 1310TWHC3-S Manual de usuario

Candy GV 1310TWHC3-S Manual de usuario
EL
ES
PT
PL
BG
Благодаря Ви, за избора на перална
машина Candy.
Ние сме уверени, че ще ви служи вярно,
ден след ден, в безопасното пране на
вашите дрехи, дори на най-деликатните.
Условия за околната среда
Този уред е маркиран според
Европейска директива 2002/96/ EC
за изхвърляне на електронно и
електрическо оборудване (WEEE).
Като осигурите правилното изхвърляне
на този продукт, вие помагате за
предпазване от потенциални негативни
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които могат да бъдат
причинени от неправилно изхвърляне на
този продукт.
Символът върху този продукт указва, че
този продукт не може да бъде третиран
като битов отпадък. Той трябва да бъде
предаден до съответния събирателен
пункт за рециклиране на електронно и
електрическо оборудване. Изхвърлянето
трябва да се извърши според местните
наредби за околна среда.
За повече информация за третирането
и рециклирането на този продукт,
моля свържетесе с вашата районна
администрация, службите за сметосъбиране
или магазина, където сте закупили продукта.
Можете да регистрирате вашият продукт
на
www.registercandy.com
за
да
получите бърз достъп до допълнителни
услуги единствено запазени за нашите
най-лоялни клиенти.
Внимателно прочетете тези инструкции
за правилна и безопасна работа с уреда
и за полезните съвети за ефективна
поддръжка.
Използвайте пералната машина
само, след като прочете внимателно
тези инструкции. Препоръчваме ви да
запазите тези инструкции в добро
състояние за всички бъдещи ползватели
на уреда.
Моля проверете дали уреда е доставен
с
инструкции
за
експлоатация,
гаранционна карта, адрес на сервиз и
етикет за енергийна ефективност.
Препоръчваме ви да пазите всички тези
документи.
Съдържание
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Всеки продукт се идентифицира с 16цифрен код, наречен сериен номер,
отпечатан върху стикер, поставен върху
уреда (в областта на врата) или върху
гаранционната карта. Този код е като
идентификационна карта на продукта,
може да се наложи да го регистрирате и
ще ви потрябва, при контакт със
сервизният център на Candy
2. ИНСТАЛИРАНЕ
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
4. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
6. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ
7. СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ
2
l Тези уреди са предназначени
да
бъдат
използвани
за
домакински и подобни приложения,
като например:
- кухни за персонал в магазини ,
офиси и друга работна среда;
- ферми ;
- от клиенти в хотели, мотели и
други подобни;
- обекти тип легло и закуска.
Различното използване на този
уред извън домакинското му
приложението или за типични
домакински
функции,
като
професионалното му използване
от
експерт
или
обучени
потребители, не
се допуска,
дори и в по-горните приложения.
Ако уредът се използва по начин,
несъвместим с употребата му
за домакински нужди , това може
да намали живота на уреда
и да анулира гаранцията на
производителя.
Всяка повреда на уреда или
друга повреда, или загуба
произтичаща от използване,
което не е в съответствие с
използването на уреда за
домашни цели (дори ако се
намира домашна среда), не се
приема от производителя, което
е в пълно съответствие със
закона.
l Децата
трябва
да
бъдат
наблюдавани за да се уверите,
че не играят с уреда.
l Децата на по-малко от 3 години
трябва да се държат далеч от
уреда, и
да се наблюдават
непрекъснато.
l Ако
захранващият
кабел
е
повреден, трябва да бъде заменен
от производителя, неговият сервиз
или квалифициран техник.
l За свързване на уреда с вода,
използвайте само комплекта
маркучи доставен с уреда.(Не
използвайте
стар
комплект
маркучи за връзка).
l Налаягането на водата трябва
да е между 0,05 MPa и 0,8 MPa.
l Уверете се,че килима не пречи
на основата на машината и
отворите и за вентилация.
l Този уред може да се използва
от деца на
възраст от 8
години и повече, и от хора с
ограничени физически, сетивни
l Състояние ИЗКЛ. се постига като
поставите съответната отметка на
3
BG
или умствени способности, или
липса на опит и познания, само ако
се наблюдават или са инструктирани
относно използването на уреда по
безопасен начин и да разбират
опасността от изполването му.
Децата не бива да си играят с уреда.
Почистване и поддръжка на уреда да
не се извършва от деца.
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
контролното копче (програматора)
във вертикална позиция. Всяка
друга позиция на контролното
копче (програматора) определя
машината в състояние ВКЛ.
l Уверете се, че няма вода в
барабана преди да отворите
люка.
l За
да изключите машината
от контакта, не
дърпайте
захранващият кабел или уреда.
l След
инсталирането
уреда
трябва да се постави така, че
контакта му да е достъпен.
l Не излагайте пералната машина
на дъжд, директна слънчева
светлина или природните стихии.
l Максималният
капацитет на
натоварване на
сухо пране
зависи
от
модела
(вижте
контролният панел).
l При
местене не вдигайте
пералната машина за копчетата
или чекмеджето за препарат; по
време на транспортиране, никога
не поставяйте машината върху
люка.Препоръчваме ви двама
души да повдигат машината.
l За
да се консултирате с
продуктовият етикет се обърнете
към website на производителя.
Инструкции за безопасност
l В
случай на дефект и/или
неизправност, изключете уреда,
затворете водната връзка и
не започвайте да поправяте
уреда веднага. Свържете се с
оторизираният ни сервизен
център и използвайте само
оригинални резервни части.
Не
изпълненото
на
тези
инструкции може да застраши
безопасността на уреда.
l Преди
да
почистване
и
поддръжка, изключете уреда от
контакта и спрете захранването
му с вода.
l Уверете се, че електрическата
ви система е
заземена. В
противен случай, потърсете
квалифицирана професионална
помощ.
l Моля, не използвайте преобразуватели,
разклонители и удължители.
Уредът отговаря на
европейските директиви:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS)
и последващите изменения.
ВНИМАНИЕ:
водата може да достигне до
висока температура, по време
на процеса на пране.
4
l Внимателно срежете поддържащата
BG
2. ИНСТАЛИРАНЕ
1
лента, която държи кабела и
отводнителния маркуч.
A
B
A
B
l Развийте
двата или четирите
винта (A) на гърба на пералнята
и махнете двете или четирите
подложки (B) както е показано
на фигура 1.
B
B
A
A
l Запълнете дупките с тапите,
които са приложени в плика с
инструкциите.
l Ако
пералната машина е
за
вграждане,
след
като
освободите маркуча, развийте
трите или четирите винта (A) и
махнете подложките (B).
2
A
l При някои модели още една
1
подложка ще падне вътре в
машината: наклонете машината
напред за я махнете. Запълнете
дупките в приложените тапи.
2
3
B
ВНИМАНИЕ:
дръжте опаковъчните материали,
далече от деца.
C
l Закрепете капака от нагънатия
материал в долната част, както
е показано на фигура 2 (според
модела, вижте версия А,В или С).
3
2
5
1
Водни връзки
3
l Свържете
тръбата
за
вода
с
захранващият кран, използвайте за
отводняване само отводнителната
тръба на пералната машина (фиг. 3).
НЕ ОТВАРЯТЕ СПИРАТЕЛНИТЯ КРАН
В ТОЗИ МОМЕНТ.
l Някои модели може да включват една
или повече от следните функции:
4
l HOT&COLD (фиг.4):
Позволява връзка към топла и
студена вода за по -висока енергийна
ефективност.
Свържете сивият маркуч към връзката за
студена вода
и червената тръба към
връзката за топла вода. Машината може
да бъде свързана и само към студена
вода: в този случай, някои програми могат
да стартират няколко минути по-късно.
1
5
l AQUASTOP (фиг. 5):
устройството се намира на захранващата с
вода тръба и е предназначено да спре теч на
вода; в този случай, червен маркер ще се
появи на прозореца “A” и тръбата трябва да
бъде сменена.За да развиете гайката,
натиснете заключващото устройство "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT
–
ЗАХРАНВАЩА
ТРЪБА С ПРЕДПАЗИТЕЛ (фиг.6):
В случай на водни течове от основната
вътрешна тръба "A", прозрачната
външна тръба "B" ще задържи водата,
за да се позволи на цикъла на пране,
за да се изпълни. След края
на
прането
се
обърнете
към
оторизираният сервизен център за да
смени захранващата тръба.
7
Позициониране
min 4 cm
max 100 cm
l Поставете пералнята до стената, като
внимавата де не притиснете или повредите
изходящата тръба. Присъединете тръбата към
отводнителен канал който трябва да е
височина поне 50 см с диаметър по-голям
от диаметъра на изходящата тръба. (фиг.7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Нивелирайте
уреда като използвате
крачетата, както е показано на фигура 8:
a. завъртете гайката по-посока на часовниковата
стрелка за да освободите винта;
b. завъртете крачето нагоре надолу, за
да нивелирате машината;
c. заключете крачето на позицията като
завъртите гайката обратно на часовниковата
стрелка докато опре на дъното на машината.
l Включете уреда в контакта.
BG
8
A
B
ВНИМАНИЕ:
Свържете се с оторизираният ни сервиз
ако се наложи смяна на захранващият кабел.
C
Чекмедже за препарат
9
Чекмеджето за препарат е разделено на 3
отделения както е показно на фигура 9:
l отделеине "1": перилния препарат за предпране.;
l отделеине “ ”: е за специални
добавки,
омекотители
за
дрехи,
ароматизатори, изсветлители и др.;
1
2
ВНИМАНИЕ:
Само при използване на течни
препарати; пералната машина е
настроена да дозира препаратите за
всеки цикъл до последното изплакване.
10
l отделеине "2": за перилния препарат
за основното изпиране.
В някои модели е включен и контейнер
за течен препарат (фиг.10). За да го
използвате трябва да бъде поставен в
отделение "2" на чекмеджето. Това
осигурява попадането на течния перилен
препарат в барабана в точния етап от
цикъла на изпиране. Контейнера може да
се използва за препарати за избелване на
дрехи(белина) при програма "ИЗПЛАКВАНЕ".
ВНИМАНИЕ:
Някои препарати са трудни за премахване.
В този случай в и препоръчваме да
използвате специалният контейнер,който
да бъде поставен в барабана (пример на
фигура 11).
11
7
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
Необходимо ли е пране на висока
температура?
Съвети за пълнене
l Третирайте петната с препарат против
петна или накиснете упоритите петна
преди
пране
за
да
намалите
използването на машината с програми
на висока температура. Пестите до
50% ене ргия използвайки програми за
пране до 60°C.
ВНИМАНИЕ: когато сортирате прането
се уверете че:
- сте махнали от прането метални предмети
като шноли, карфици, монети и др.;
- калъфките на възгллавници са с копчета,
ципове и кукички и те са закопчани,и
дългите връвки на халатите са завързани
на възел;
- кукичките на пердетата да са махнати.
- прочете внимателно етикетите за пране
на дрехите
- да премахвате всички устойчиви петна,
използвайки специфични препарати.
Следвайте бързото ръководство с
препоръка за използване на перилните
препарати на различните температури.
Във
всеки
случай,
винаги
четете
инструкциите на перилните препарати за
правилно им използване и дозиране.
Когато перете силно замърсено
бяло пране ви препоръчваме да
използвате програма памук на 60°C
или повече и прах за пране ( усилен )
съдържащ избелващи агенти, така че
на средна/висока температура да
даде отлични резултати.
l Когато перете одеяла, покривки за легла
или тежки д рехи, ви препоръчваме да
избягвате центрофугиране.
l При пране на вълнени неща, се
уверете че те могат да бъдат прани в
перална машина и са маркирани като
“Pure virgin wool”, “Does not mat” или
етикет „Може да се пере в перална
машина“
При пране между 40°C и 60°C
използваният препарат трябва да е
подходящ за типа тъкан и нивото на
замърсяване. Нормалните прахове са
подходящи за бели или цветни силно
замърсени тъкани, докато течните
препарати или „запазващи цвета“
прахове са подходящи за цветни
слабо замърсени тъкани.
Полезни предложения за
използване
Ръководство за екологично и икономично
ползване на вашият уред.
Максимализиране размера на прането.
l За да постигнете оптимален разход на
енергия, вода, препарат и време
заредете машината с
целият и
капацитет. Пестите до 50% енергия
при пране с пълна машина, вместо
пране на 2 пъти с наполовина пълна
машина.
За пране на температура под 40°C
ви препоръчваме да използвате течни
препарати, на които е написано, че са
подходящи за използване при пране
на ниска температура.
Имате ли нужда от предпране?
l Само при силно замърсено пране!
За пране на вълна или коприна
използвайте само препарати предназначени
специално за тези тъкани.
СПЕСТИ препарат, време, вода и от 5
до 15% енергия като не ИЗБЕРЕТЕ
предпране (предварително изпиране)
при нормално замърсено пране.
8
BG
4. ПОДДРЪЖКА И
ПОЧИСТВАНЕ
За почистване на външното покритие на
машината използвайте влажна кърпа, не
използвайте абразиви, спирт и /или
разтворители. Пералната машина не
изисква много поддръжка: п очистване
отделенията на чекмеджето и филтъра;
по долу са описани няколко съвета как
да се мести машината и какво да се
прави ако не се използва дълго време
Препоръки при премествания
или дълги периоди, в които
машината няма да се използва
Почистване на чекмеджето за
препарат
l Препоръчваме
ви да почиствате
чекмеджето за да избегнете натрупване на
препарат и остатъчни вещества.
l Ако машината се съхранява за дълъг
период, в който няма да се използва
в неотоплено помещение, източете
цялата вода то тръбите.
l За
да направите това извадете
чекмеджето,
почистете с вода и го
поставете обратно.
l Изключете машината от контакта.
l Откачете отводнителния маркуч от
Почиствана на филтъра
скобата и наклонете над купата, докато
изтече цялата вода.
l Машината е снабдена със специален
l Закрепете
дренажната тръба
машината, когато приключите.
филтър за задържане чужди частици,
които могат да заседнат в дренажа,
като монети, копчета и др.
l Само за някои модели: издърпайте
маркуча, свалете стопера и изцедете
водата от контейнера.
l Преди
да развиете филтъра ви
препоръчваме да сложите абсорбираща
кърпа под него за да запазите пода сух.
l Завъртете
филтъра обратно на
часовниковата стрелка, докато застане
във вертикална позиция.
l Извадете и почистете; след това го
сложете обратно като го завъртите по
часовниковата стрелка.
l Повторете предишните стъпки в обратен
ред, за да сглобите всички части.
9
към
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО
ЗА УПОТРЕБА
6. УПРАВЛЕНИЕ И
ПРОГРАМИ
Тази перална машина автоматично
контролира нивото на водата според
вида и количеството пране. Тази система
намалява консумацията на енергия и
значително редуцира времето за пране.
A
Избор на програма
l Включете
машината
желаната програма.
и
изберете
L
l Ако
е
необходимо
настройте
температурата на пране и натиснете
желаните бутони за опции.
M
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
B
C
стартирате прането.
D
E
F
G
H
I
Ако спре ел.захранването докато
машината работи, специална памет
ще запамети настройките и когато
ел.захранването се
възобнови,
машината ще продължи цикъла на
пране от там докъдето е стигнала.
A Програматор за избор на
програмите за пране с позиция
OFF (изключване)
l Съобщение „край“ ще се появи на
B Бутон СТАРТ/ПАУЗА
дисплея или съответният светлинен
индикатор ще се включи, когато
програма за пране свърши.
Изчакайте докато индикатора за
заключена врата изгасне: около 2
минути след края на програмата.
C Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
D Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
E Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
F Бутон НИВОТО НА
ЗАМЪРСЕНОСТ
l Изключете пералната машина
За всеки тип пране погледнете
таблицата с програми и следвайте
последователността както е посочено.
Техническа информация
G Бутон ДОПЪЛНИТЕЛНО
ИЗПЛАКВАНЕ
H Бутон ОПЦИИ
I
Налягане на водата:
min. 0,05 MPa - max. 0,8 MPa
Бутон ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ
L Цифров дисплей
Центрофуга (обр.)
виж табелката
Консумирана мощност / мощност на
предпазителя / Захранващо напрежение
виж табелката
10
M Cветлинен индикатор за
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
Бутон СТАРТ/ПАУЗА
Затворете врата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
Отваряне на вратата
l Натиснете за да стартирате избрания
Специално предпазно устройство
не позволява отварянето на врата
веднага след края на програмата.
Преди
да
отворите
вратата,
изчакайте 2 минути, след края на
програмата за пране и да изгасне
светилният индикатор „Заключена
врата“.
цикъл
Когато натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА,
може да минат няколко секунди
преди уреда да започне да работи.
ДОБАВЯНЕ ИЛИ МАХАНЕ НА ПРАНЕ
СЛЕД КАТО ПРОГРАМАТА Е СТАРТИРАНА
(ПАУЗА)
Програматор за избор на
програмите за пране с позиция
OFF (изключване)
l Натиснете
и
задръжте
бутона
СТАРТ/ПАУЗА за около 2 секунди
(някои индикатори ще светнат и
индикатора за оставащото време ще
започне да мига, което показва, че
машината е на пауза).
Когато програматора се завърти,
светва дисплея и показва настройките
на избраната програма.
За да се пести енергия в края на
програмата или през неактивен период,
ще намалее контраста на дисплея.
l Изчакайте
2
минути
докато
устройството за безопасност отключи
вратата.
l След като сте добавили или махнали
Заб.: За да изключите машината,
завъртете програматора на позиция
OFF.
пране, затворете врата и натиснете
бутона СТАРТ/ПАУЗА (програмата ще
стартира от там, от където е спряна).
ОТМЯНА НА ПРОГРАМА
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
стартирате избраната програма
l За да отмените програма, завъртете
програматора на позиция OFF.
l Веднъж като програмата е избрана и
стартирана,
програматора
остава
неподвижен до края на програмата.
l Изберете друга програма.
l За
зануляване
на
програмата
превключвателя трябва да бъде на
позиция OFF.
l Изключете пералната машина като
завъртите програматора на позиция
OFF.
11
BG
Програматора трябва да бъде
върнат в позиция "OFF" след края
на всеки цикъл за пране или когато
стартирате следващото изпиране
преди да
изберете и
стартирате
следващата програма.
ВНИМАНИЕ:
Не докосвайте дисплея, докато
включвате щепсела на машината,
защото през първите секунди
тя
калибрира
системите
си:
натискайки
дисплея
машината
няма да може да работи коректно.
В този случай, извадете щепсела и
повторете операцията.
Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
Бутоните с опциите за пране трябва
да се натиснат/изберат преди да
натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА.
Ако е избрана опция която не е
съвместима с избраната програма на
пране светлинния индикатор за
опцията ще започне да мига и после
ще изгасне.
l Този
бутон
ви
позволява
да
препрограмирате цикъла на изпиране,
за да отложите старта с до 24 часа.
l За да отложите старта следвайте
следната процедура:
- Изберете желаната програма.
Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
l Като натиснете този бутон вие можете
да намалите максималната скорост, а
ако желаете цикъла на центрофугиране
може да бъде отменен.
l За да активирате отново цикъла на
центрофугиране е
достатъчно да
натиснете бутона, докато достигнете
желаната скорост на въртене.
За да не се повредят тъканите не е
възможно да увеличавате скоростта
на центрофугиране, над автоматично
зададената за всяка отделна програма.
l Възможно е да се промени скоростта
на центрофугата без да се поставя
машината на пауза.
Машината е снабдена със специален
електронен уред, който прекратява
центрофугирането, ако товарът е
небалансиран.
Това намалява шума и вибрациите,
което увеличава живота на вашата
машина.
- Натиснете бутона веднъж, за да го
активирате (h00 се появява на
дисплея) и след това го натиснете, за
да изберете 1 час отлагане (h01 се
появява на дисплея); предварително
зададеното забавяне се увеличава с
един час с всяко натискане на бутона,
докато се появи 24 на дисплея, след
което натискането на бутона отново
ще занули дисплея и ще започне
отново.
- Потвърдете
натискайки
бутона
СТАРТ/ПАУЗА
(светлината
на
дисплея ще започне да мига).
Обратното броене ще започне и
когато
свърши
програмата
ще
започне авоматично.
l Възможно е да отмените отложен
старт чрез завъртане на селектора на
програмите на OFF.
Ако спре ел.захранването докато
машината работи, специална памет
ще запамети настройките и когато
ел.захранването се
възобнови,
машината ще продължи цикъла на
пране от там докъдето е стигнала.
Бутон НИВОТО НА ЗАМЪРСЕНОСТ
Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
l Избирайки този бутон имате три нива
l Този бутон ви позволява да променяте
температурата на програмите за пране.
l Не
е възможно до увеличавате
температурата
над
максимално
позволената за всяка специфична
програма, това е направено с цел да
запазите тъканите.
12
на интензивно пране, зависи колко
замърсени са тъканите(тази опция
може да се използва само при някои
програми,
както е
показано в
таблицата с програмите).
l Веднъж избрана индикаторна светлина
автоматично ще покаже степента на
зададена
за
тази
- ХИГИЕНИЗИРАНЕ
l Тази
опция
се
използва
за
хигиенизиране на дрехите, програмата
за пране достига температура от 60°C.
l Избирайки други нива на замърсеност
съответният индикатор ще светне.
- НОЩЕН ЦИКЪЛ
l Тази опция редуцира средната скорост
на въртене до 400 оборота в минута,
когато това е приложимо, увеличава
нивото на
водата по време на
изплакване и държи прането накиснато
във вода след последното изплакване,
това предпазва влакната.
Бутон ДОПЪЛНИТЕЛНО
ИЗПЛАКВАНЕ
l Този бутон Ви позволява да прибавите
изплаквания в края на програмата за
пране.
Максималният
брой
от
допълнителни изплаквания е свързан с
избраната програма.
l По време на фазата, в която водата се
задържа в барабана , съответният
светлинен индикатор мига, което
показва, че машината е в застой.
l Тази функция е създадена за хора с
l Отменете опцията и в края цикъла ще
деликатна и чувствителна кожа, за
които най-малкият остатък на препарат
може да предизвика дразнене или
алергия.
продължи с центрофуга (чиято скорост
може да редуцирате или отмените
черз съответният бутон) и фаза на
изпразване.
l Съветваме ви да използвате тази
l Благодарение
на
електронният
контрол, водата в междините фази се
изпомпва безшумно, правейки тази
опция много подходя за пране през
нощта.
функция и за детски дрехи и в
случаите на много замърсено пране,
кога е необходимо използването на
много перилен препарат или
при
пране на хавлиени изделия, чиято
влакна имат тенденция да се задържат
перилен препарат.
Бутон ОПЦИИ
Можете да избирате между различни
опции:
- ПРЕДПРАНЕ
l Тези опция ви позволява да правите
предпране и е много полезна при
силно замърсено пране (може да бъде
използвана само при някои програми
както е показано в таблицата с
програмите).
Бутон ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ
Тази функция минимизира намачкването
на прането колкото е възможно по малко.
Може да бъде използвана при програми
„смесено“.. „деликатно“ и „вълна“, премахват
се междините центрофугирания. При
смесената програма опцията редуцира
продължителността на последната центрофуга,
при деликатната програма и програма вълна
машината няма да източи и центрофугира
докато бутона не бъде изключен.
При тази последна фаза на пране,
светлините индикатори на машината
ще почнат да мигат и ще индикират, че
е в пауза. Премахнете чрез бутона
функцията лесно гладене за да
завършите цикъла на пране.
l Препоръчваме ви да използвате само
20% от препоръчителните количества,
показани на опаковката на перилния
препарат.
13
BG
замърсеност
програма.
Цифров дисплей
Системата от индикатори на дисплея ви
позволява постоянно да сте информиран
за статуса на машината.
2
3
4
5
6
2) СКОРОСТ НА ЦЕТРОФУГИРАНЕ
2
7
Това
показва
скоростта на
центрофугиране на избраната програма.
Скоростта може да се промени или
центрофугата да се пропусне чрез
съответният бутон.
1
8
края на цикъла на пране завъртете
програматора
на
позиция
OFF
(изключено)
9 10
3) ТЕМПЕРАТУРА НА ПРАНЕ
1) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
3
1
Това показва температурата на пране на
избраната програма. Температурата
може да бъде променяна (където е
позволено) посредством съответният
бутон.
l Тази икона показва затворена врата
Затворете врата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
4) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРАНЕТО
l Когато
бутона
СТАРТ/ПАУЗА
е
натиснат при машина със затворена
врата индикатора ще мигне за момент
и ще светне.
4
l Когато е избрана програма дисплея
Ако врата не е затворена както
трябва, индикаторната светлина ще
мига в продължение на около 7
секунди, след което командата за
стартиране на програмата ще се
изтрие автоматично. В този случай,
затворете
врата
и
натиснете
отново бутона СТАРТ/ПАУЗА.
автоматично ще покаже максималната
продължителност на цикъла на пране,
което може да варира, в зависимост от
избраните опции.
l След като започне програмата вие ще
l Специално предпазно устройство не
позволява
отварянето
на
врата
веднага след края на програмата.
Преди да отворите вратата,изчакайте
2 минути, след края на програмата за
пране и
да изгасне светилният
индикатор „Заключена врата“. След
14
бъдете постоянно информиран за
оставащото време до края на
изпирането
l Уредът изчислява времето до края на
избраната програма на базата на
стандартно натоварване, като по
време на
прането уреда коригира
времето според размера и състава на
прането.
5) СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЕНОСТ
{
BG
5
9) ОТЛОЖЕН СТАРТ
9
l При
Тава мига когато е
старт.
вече
избрана
програма,
индикатора ще ви покаже автоматично
заложеното степен на замърсеност за
тази програма.
зададен отложен
10) Kg Check - Проверка на килограмите
(функцията е активна само при
програмите Памук и Синтетика )
l Избирайки друго ниво на замърсеност,
съответния индикатор ще светне.
6) ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗПЛАКВАНЕ
10
l При началото на програмата, "Kg
{
Check" индикатор остава включен
докато интелигентен сензор измери
теглото на прането и настрои времето
на пране, съответната консумация на
вода и електричество.
6
Индикатора показва допълнителните
изплаквания избрани чрез съответният
бутон.
l През всяка фаза на пране "Kg Check"
позволява да се следи информацията
за теглото на прането в барабана и
през първите минути на прането:
7) ОПЦИИ
}
7
- настройва количеството на водата;
- определя продължителността на цикъла
на пране;
Индикаторните
светлини
показват
опциите които могат да бъдат избрани
чрез съответният бутон (ПРЕДПРАНЕ,
ХИГИЕНИЗИРАНЕ и НОЩЕН ЦИКЪЛ).
- контролира изплакването според типа
на тъканите избрани да бъдат прани;
8) Wi-Fi (само при някои модели)
- настройва ритъма на ротация на
барабана според типа на тъканите;
- разпознава наличието на пяна,
увеличава
ако е
необходимо,
количеството на вода по време на
изплакване;
8
l При моделите с опция Wi-Fi, иконата
показва че Wi-Fi системата работи.
l За останалата информация за Wi-Fi
- настройва скоростта на центрофугата
според товара, това предпазва от
дисбаланс.
системата, има приложено с машината
специална инструкция за експлатация.
15
Таблица с програми
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
ПРОГРАМА
Препоръчителна
Max.
Perfect 20°C
1) 5,5
Mix & Wash
6
6,5
7
20°
20°
Интензивно
1) 5,5
пране 40°C
6
6,5
7
40°
40°
Хигиенизиране
60°C
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
3
3
3,5
3,5
40°
40°
Бърза 30 Мин.
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Бърза 14 Мин.
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
6
6,5
7
60°
60°
Baby (Бебе) 1) 5,5
1
ПРЕПАРАТ
2
1
Изплакване
-
-
-
-
-
-
Източване +
Центрофуга
-
-
-
-
-
-
Ръчно/Коприна
2
2
2
2
30°
30°
Вълнени
2
2
2
2
40°
40°
Деликатно пране
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
Смесено
1)
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Памук
**
1)
8
9
10
11
40°
60°
( )
Бели тъкани 1)
8
9
10
11
60°
90°
( )
16
( )
Моля прочетете тези инструкции:
* Максималният капацитет на натоварване
на сухо пране зависи от модела (вижте
контролният панел).
Само
с
избрана
опция
ПРЕДПРАНЕ
(програми
с
налична опция ПРЕДПРАНЕ).
(Само за модели с отделение
за течен препарат)
Когато само няколко от дрехите
имат
петна,
които
изискват
третиране с избелващ препарат,
предварителното премахване на
петна може да бъде извършено в
пералната машина.
Поставете препарата в контейнера
за избелващи течни препарати,
който е в улея маркиран с "2" в
чекмеджето за перилни препарати
и изберете специалната програма
ИЗПЛАКВАНЕ.
Когато тази фаза приключи,
завъртете програмния превключвател
на позиция OFF / изключено/, добавете
останалите тъкани и продължете с
нормалното изпиране използвайки найподходящата програма.
** СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПАМУК
СПОРЕД (EU) No 1015/2010 и
No1061/2010.
ПРОГРАМА ЗА ПАМУК С
ТЕМПЕРАТУРА 60°C
ПРОГРАМА ЗА ПАМУК с
ТЕМПЕРАТУРА 40°C
Тези програми са подходящи за изпиране
на нормално замърсено памучно пране
и са
най-ефективните програми по
отношение комбиниран разход на вода и
енергия за изпиране на памучни дрехи.
Тези
програми
отговарят на
температурата посочена на етикетите на
дрехите и действителната температура
на водата може леко да се различава.
1)
Скоростта на центрофугата също може
променяната за да съвпадне с всякакви
насоки приложени върху етикета на
дрехата или за много деликатни тъкани
да бъде отменена изцяло.Тази опция е
налична с бутона избор на скорост на
центрофугата. Тази функция може да
бъде активирана с бутона ИЗБОР НА
ЦЕНТРОФУГА.
Ако етикета не посочва специфична
информация е възможно да използвате
максималните обороти за съответната
програма.
17
За показаните програми можете
да настроите продължителността
и интензитета на прането
използвайки бутона НИВОТО
НА ЗАМЪРСЕНОСТ.
BG
Предозиране на препарата може да
доведе до прекомерно образуване на
пяна.
Ако уреда засече наличието на много пяна,
това може да доведе до изключване на
фазата на центрофугиране
или до
увеличаване на времето за пране и
консумацията на вода.
Избор на програми
За да изперете различни типове платове
и различна степен на замърсяване
пералната машина има специфични
програми, които да посрещнат всички
нужди на прането.(вижте таблицата).
Mix Power System +
Пералната машина има иновативна
система за предварително смесване на
препарата и водата. Струя под високо
наляга впръсква сместа от препарат и
водата в барабана.
В началната фаза на цикъла на пране се
впръсква под високо налягане ра зтвор
от перилен препарат и вода , за да се
даде възможност на изпиращата смес
да проникне напълно в тъканите, да се
премахне мръсотията и да се осигурят
най-добри резултати на изпиране.
Машината също използва "Mix Power
System +" по време на изплакването за
да отстрани напълно остатъците от
перилен препарат, посредством водно
струя под високо налягане, която се
впръсква във пералната.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Тази иновативна технология "Mix Power
System +", ви позволява пране на памук,
синтетика и
смесени тъкани при 20°C с
резултати, които са сравними с пране при 40°C.
Консумацията на тази програма е около
50% по-малко в сравнение с стандартните
програми на 40°C пране на памук.
Препоръчително е зараждането на пералната
машина да е 2/3 от максималният и капацитет.
Тази програма се прилага за системата на
пране "Mix & Wash", която ви позволява да се
перете различни тъкани и цветове заедно.
Интензивно пране 40°C
Тази програма е подходяща за пране на
памучни тъкани и
постига отлични
резултати при 40°C запазвайки тъканите
и цветовете.
Хигиенизиране 60°C
Тази програма е подходяща за памучни
тъкани и е специално разработена да
премахва упорити петна вече при 60°C
благодарение на технологията на "Mix
Power System +".
Perfect Rapid 59 Min
Специално създадена програма за
перфектни резултати в прането като в
същото време значително се намалява
времето за пране.
Програмата
е
предназначена
за
намалено натоварване на к оличестото
пране (виж таблицата на програмите).
Бърза 30 Мин.
Пълен цикъл на изпиране (пране,
изплакване и центрофуга) Тази програма
е подходяща за слабо замърсени
памучни и
смесени тъкани. С тази
програма се препоръчва използването
на само 20% от нормалното използвано
количество перилен препарат.
Бърза 14 Мин.
Пълен цикъл на изпиране (пране,
изплакване и центрофуга) Тази програма
е подходяща за слабо замърсени
памучни и
смесени тъкани. С тази
програма се препоръчва използването
на само 20% от нормалното използвано
количество перилен препарат.
Baby (Бебе)
Тази програма ви позволява да перете
всички бебешки дрехи, получавайки
перфекто изпиране и санитаризиращ ефект,
настройте температурата на минимум 60°C.
За да подобрите резултатите на ефекта на
санитаризиране ви препоръчваме да
използвате перилен препарат на прах.
ВНИМАНИЕ:
Първото изпиране на нови цветни
тъкани трябва да става по отделно.
В никакъв случай не смесвайте
тъкани с неустойчиви цветове.
18
Деликатно пране
Това е нов цикъл на изпиране, Специално
препоръчан за много деликатни тъкани. Циклите
на изпиране и плакнене се извършват с по-високи
нива на водата за по-добри резултати.
Източване + Центрофуга
Тази програма извършва източване и максимална
цинтрофуга. Възможно е да отмените или
намалите оборотите на центрофугата с бутона
ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА.
Смесено
Прането и изплакването са оптимизирани
в ритъма на въртене на барабана и на
нивото на водата. Нежното въртене,
осигурява намалено образуване на гънки в
плата.
Ръчно/Коприна
Тази програма позволява деликатен
цикъл на
изпиране на
облекла
определени "Само за ръчно пране" и
коприна или специфицирано на етикета
на плата като "Пери като Коприна".
Памук 40°C - 60°C
Тази програма е подходяща за пране на
нормално замърсено памучно пране и е найефективната програма за пране на памучни
тъкани, от гледна точна на консумация на
енергия и вода.
Вълнени
Тази програма е предназаначена за вълнени
тъкани, които могат да се перат в перална
машина или за изделия, които се перат на ръка.
Бели тъкани
Направена е за перфектно изпиране.
Последната центрофуга е на максимални
обороти, даващо по-ефикасно отстраняване.
19
BG
Изплакване
Тази програма извършва 3 изплаквания с
междинно центрофугиране (които могат да
бъдат намалени или изключва с помощта на
съответния бутон). Тя се използва за
изплакване на всякакъв вид плат, например
след пране на ръка.
7. СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ
Ако мислите че машината не работи както трябва, се консултирайте с
предоставеното по -долу ръководство с някои практични съвети, как да отстраните
често срещани проблеми.
Проблем
Възможна причина и решение
Пералната машина
не
работи/
не
стартира
Вижте дали правилно е включена в контакта.
Уверете че е включена.
Проверете дали исканата програма е правилно избрана и дали
машината е стартирана.
Уверете се, че бушона не е гръмнал и контакта работи, тествайте
го с друг уред, например лампа.
Люка на машината не е затворен правилно: отворете и го
затворете тоново.
Уверете се че захранващият кран е отворен.
Уверете се че таймера е коректно настроен.
Уверете се че филтъра не е задръстен.
Уверете се че изходящият маркуч не е прегънат.
Уверете се че няма предмети във филтъра.
Пералната машина
не се пълни с вода
Пералната машина
не иска да изпомпи
водата
Тече вода на пода
около машината
Пералната машина
не иска да
центрофугира
Има силни вибрации
при центрофугиране
Ако специфична
ГРЕШКА се появи
Това може да се дължи на теч в уплътнението между кранчето и
захранващата тръба; в този случай го сменете и затегнете
тръбата и кранчето.
Може да се дължи на това че водата в машината не е напълно
източена: изчакайте няколко минути.
Някои модели имат функция „без центрофуга“: уверете се, че не е включена.
Прекомерното количество препарат може да попречи на центрофугата:
намалете количството на препарата при следващо пране.
Машината не е напълно нивелирана: нивелирайте крачетата на
машината.
Уверете се че транспортните скоби са махнати
Уверете се че прането е правилно разпределено.
Ако грешка № 0, 1, 5, 7 или 8 се появи или почне да мига, моля
свържете се с оторизираният сервиз
Ако грешка № 2 се появи или мига, машината не се пълни с вода.
Уверете, се че захранващият кран е отворен.
Ако грешка № 3 се появи или започне да мига машината не се
изпразва. Уврете се че канала не е запушен и че източващият
маркуч не е прегънат.
Ако се появи грешка № 4 или започне да мига машината е
твърде пълна.Затворете захранващият кран и се свържете с
оторизираният сервиз.
Ако грешка № 9 се появи или замига, изключете машината,
изчакайте 10-15 сек. И рестартирайте програмата.
20
Гаранция
Този продукт е гарантиран по реда и
условията посочени в
гранционата
карата на продукта. Гаранционата
карата трябва да бъде надлежно
попълнена и да се пази, така че в
случай на нужда да бъде представена
на оторизираният сервиз на Candy.
- отичане на
мътна вода
при
изплакване: Този ефект се дължи на
препарата и няма негативен ефект
върху ефективността на изплакване.
- наличието на бял прах (зеолити)
върху дрехите след цикъла на
изпиране. Това не се отлага в тъканите
и не променя цветовете.
Регистрирайте вашият продукт!
Не губете време. Регистрирайте вашата
машина веднъж и открийте предимствата,
на които имате право.Открийте как на
www.registercandy.com или се обадете.
- пяна във водата при последното
изплакване: тава не показва слабо
изплакване.
- пяна: Това се дължи на анионните
повърхностноактивни вещества, намиращи
се в детергентите, които
често е
трудно да се отстранят от прането.
В този случай, не изплаквайте отново
за да отсраните този ефект: н яма да
помогне
Производителя, не носи отговорност
за каквито и да било печатни грешки в
книжката съпътсващта този продукт.
Също така си запазва правото да
прави всякакви промени в
своите
продукти, които счита за полезни,
без да
променят основните им
характеристики.
Ако се появи проблем с и подозирате
неизправност на машината незабавно
се свържете с оторизираният сервиз на
Candy.
Вие също можете да се регистрирате за
сервизен план Candy за да получите
безплатен сервиз и след като изтече
гаранцията.
Внимание: обаждането не е безплатно.
Candy ви препоръчва винаги за
използвате оригинални резервни части,
налични в оторизираният ни сервиз.
21
BG
Използването на екологични детергенти
без фосфати може да доведе до следните
резултати:
Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie
pralki Candy. Jesteśmy przekonani, że będzie
ona Waszym wartościowym sprzymierzeńcem
w codziennym, bezproblemowym praniu
bielizny, nawet najdelikatniejszej.
Uwagi dotyczące środowiska
Nasz sprzęt AGD oznakowany jest
zgodnie z Dyrektywą Europejską
2002/96/WE dotyczącą odpadów
elektrycznych i elektronicznych
(WEEE).
Upewniając się, że produkt ten zostanie
prawidłowo zutylizowany pomożecie uniknąć
możliwych negatywnych konsekwencji dla
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego,
jakie mogłyby pojawić się w związku z błędnym
zutylizowaniem produktu po zakończeniu jego
pracy. Symbol na produkcie oznacza, że
urządzenie nie może być traktowane jak
zwyczajny odpad domowy i ż e musi być
przekazane do najbliższego punktu zbiórki do
utylizacji
urządzeń
elektrycznych
i
elektronicznych. Utylizacja musi być wykonana
zgodnie z normami dotyczącymi środowiska
naturalnego, obowiązującymi dla utylizacji
odpadów.
Dla
uzyskania
bardziej
szczegółowych
informacji
odnośnie
unieszkodliwienia, odzysku i utylizacji tego
produktu, prosimy o skontaktowanie się z
miejscowym urzędem (wydziałem ekologii i
ochrony środowiska lub z przedsiębiorstwem
zajmującym się zbiórką odpadów na waszym
terenie albo też ze sklepem gdzie produkt
został zakupiony.
Rejestracji zakupionego przez Ciebie
produktu możesz dokonać na stronie
www.registercandy.com, co daje możliwość
szybszego dostępu do pełnych usług,
zarezerwowanych
wyłącznie
dla
najwierniejszych klientów.
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych
porad
dla
poprawnej
konserwacji.
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca
się przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
Spis treéci
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2. INSTALACJA
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku
z dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego Candy.
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I PROGRAMY
7. CENTRUM SERWISU TECHNICZNEGO
I GWARANCJA
22
Należy unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej czyszczenia
czy konserwacji bez nadzoru.
l Urządzenie to przeznaczone jest do
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
− w strefach wypoczynku, na terenie
sklepów, w biurach lub innych
miejscach pracy;
− w gospodarstwach agroturystycznych;
− dla klientów hoteli, moteli lub innych
podobnych centrach pobytowych;
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez
osoby
przeszkolone
i
specjalistów, jest zabronione także
w miejscach wyżej opisanych.
Użytkowanie niezgodne z opisanym
może
zredukować
trwałość
produktu i spowodować utratę
gwarancji producenta. Wszelkie
uszkodzenia urządzenia czy innych
elementów,
wynikające
z
użytkowania innego niż domowego
(także, kiedy sprzęt zainstalowany
jest w środowisku domowym) w
oparciu o istniejące prawo nie będą
uznane przez Producenta.
l Urządzenie to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez
osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, czuciowych i umysłowych lub
niemające doświadczenia i wiedzy, pod
warunkiem, że będą nadzorowane lub
pouczone
odnośnie
bezpiecznego
użytkowania i że rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie wynikają
z użytkowania takiego sprzętu.
23
l Dzieci powinny być pilnowane tak,
aby nie bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
l Jeśli przewód zasilania elektrycznego
zostanie
uszkodzony
należy
wymienić go na oryginalny
Producenta, przez specjalistę lub
osobę do tego przygotowaną, dla
uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.
l Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
l Wymagane ciśnienie wody: 0,05-
0,8 Mpa
l Upewnić się, że podłoże pralki
oraz
przewody
wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
l Pralka jest “wyłączona” jedynie, kiedy
właściwy znacznik na pokrętle lub na
panelu sterowania znajduje się w
pozycji pionowej. Każda jego inna
pozycja oznacza, że pralka jest nadal
“włączona”.
l Przy montażu urządzenie powinno
być umieszczone w sposób
umożliwiający dostęp do kontaktu
zasilania.
l Maksymalny wsad prania suchego
zależy od modelu pralki (patrz panel
sterowania).
PL
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Odnośnie dodatkowych informacji
l W każdym przypadku uszkodzenia
dotyczących produktu lub w celu
uzyskania
danych
z
karty
technicznej należy zaznajomić się
ze stroną internetową Producenta.
i/lub złego funkcjonowania pralki,
zaleca
się
jej
wyłączenie,
zamknięcie dopływu wody i nie
dokonywanie żadnych czynności w
urządzeniu.
Skontaktować
się
natychmiast z Centrum Serwisu
Technicznego, zamawiając wyłącznie
oryginalne części zamienne. Brak
zachowania
powyższego
może
spowodować
narażenie
stanu
bezpieczeństwa urządzenia.
Przepisy bezpieczeństwa
l Przed
wykonaniem jakichkolwiek
prac (czyszczenie i konserwacja)
należy odłączyć z gniazdka przewód
zasilania
elektrycznego
oraz
zamknąć kranik z dopływem wody.
l Upewnić
się,
że
instalacja
elektryczna posiada uziemienie.
W razie jego braku zlecić jego
wykonanie przez specjalistów.
l Nie zaleca się stosowania adapterów,
rozgałęźników i/lub przedłużaczy.
UWAGA:
podczas prania woda może
osiągać
bardzo
wysokie
temperatury.
l Przed otwarciem drzwiczek upewnić
się, że w bębnie nie ma wody.
l Nie ciągnąć przewodu zasilania lub
samego urządzenia w celu odłączenia
wtyku z gniazda elektrycznego.
l Nie pozostawiać pralki na działanie
deszczu,
słońca
czy
innych
czynników atmosferycznych.
l W przypadku przewozu nie unosić
pralki za pokrętła czy szufladkę na
płyn do prania; podczas transportu
nie opierać nigdy drzwiczek pralki
na wózku. Zaleca się, aby pralkę
podnosiły dwie osoby.
24
Urządzenie to zgodne jest z
następującymi Dyrektywami
Europejskimi:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
wraz ze wszystkimi późniejszymi
zmianami.
2. INSTALACJA
l Przeciąć
opaski podtrzymujące
przewód
wody,
zachowując
ostrożność, aby nie uszkodzić
rurki czy kabla elektrycznego.
1
l Odkręcić śruby szt. 2 lub 4 (A) na
tylnej ścianie i usunąć podkładki
dystansowe szt. 2 lub 4 (B), patrz
rysunek 1.
B
B
A
A
PL
A
B
A
B
l Zabezpieczyć otwory szt. 2 lub 4
stosując w tym celu zatyczki
dostarczonych w woreczku z
Instrukcją.
l Jeśli pralka jest pod zabudowę,
po
przecięciu
opasek
przy
przewodzie należy odkręcić śruby
szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki
dystansowe szt. 3 lub 4 (B).
2
A
l W niektórych modelach, 1 lub
1
więcej podkładek dystansowych
wpadnie do wnętrza urządzenia:
w celu ich usunięcia należy
przechylić pralkę do przodu.
Zaślepić otwory używając w tym
celu zatyczki dostarczone w
woreczku.
2
3
B
UWAGA:
nie należy pozostawić elementów
opakowania
dostępnych
dla
dzieci.
C
l Zastosować materiał wyciszający
jak pokazano na rysunku 2 (w
zależności od modelu, wykonać
zgodnie z wersją A, B lub C).
3
2
25
1
Połączenie hydrauliczne
3
l Podłączyć przewód wody do kranu z
wodą używając w tym celu wyłącznie
rurkę dostarczoną z pralką (rys. 3).
NIE ODKRĘCAĆ KRANU.
l Poszczególne modele mogą posiadać
niektóre z poniższych funkcji:
l HOT&COLD
(rys.
4):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
l AQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
7
Ustawienie
l Przysunąć pralkę do ściany zachowując
26
min 4 cm
max 100 cm
ostrożność, aby przewód wody nie był
zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód
odprowadzający wodę do wanny, zalecamy
podłączenie do stałego odpływu na
minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy
większej niż rurka od pralki (rys. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
pralkę za pomocą
obrotowych nóżek, jak na rysunku 8:
a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara dla odblokowania śruby;
b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak
aby przylegała do podłoża;
c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając
nakrętkę aż do dna pralki.
l Włożyć wtyk do kontaktu zasilania.
8
A
PL
l Wypoziomować
B
UWAGA:
w razie konieczności wymiany przewodu
zasilania elektrycznego należy skontaktować
się z Centrum Serwisu Technicznego.
C
Szufladka na detergent
Szufladka na proszek podzielona jest na 3
przegródki, jak pokazano na rysunku 9:
l przegródka “1”: przeznaczona jest na
proszek do prania wstępnego;
l przegródka “ ”:przeznaczona na specjalne
dodatki do prania, środki zmiękczające wodę,
zapachowe, krochmal, itp.;
UWAGA:
stosować wyłącznie produkty płynne; pralka
przystosowana jest do automatycznego
pobierania dodatków podczas ostatniego
płukania przy każdym cyklu prania.
l przegródka
“2”: przeznaczona
proszek do prania zasadniczego.
na
9
1
2
10
W niektórych modelach dołączone zostało także
naczynko do środków piorących w płynie (rys. 10).
Stosujemy je poprzez wprowadzenie do przegródki
"2". W ten sposób płynny ś rodek zostanie
wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie.
Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy
wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie".
UWAGA:
Niektóre środki piorące są trudne do
usunięcia. W takim wypadku zaleca się
zastosowanie pojemniczka ze środkiem
wkładanego bezpośrednio do bębna
pralki (przykład na rysunku 11).
11
27
Jaką wybrać temperaturę prania?
3. PRAKTYCZNE PORADY
l Użycie odplamiacza przed praniem w
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed
praniem należy dopilnować, aby:
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
l W przypadku prania dywanów, narzut lub
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
l W przypadku prania wyrobów wełnianych
upewnić się, że produkt nadaje się do
prania w pralce, sprawdzając czy posiada
znak “Czysta ż ywa wełna” oraz informacja
“nie filcuje się” lub “można prać w pralce”.
Porady dla użytkowników
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
pralce zmniejsza potrzebę zastosowania
temperatury wyższej niż 60°C. Można
zaoszczędzić do 50% energii stosując
temperaturę prania 60°C zamiast 90°C.
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania ś rodków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego
środka
piorącego
w
proszku (heavy-duty), zawierającego
elementy wybielające i który przy
średnich-wysokich temperaturach daje
najlepsze rezultaty.
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny ś rodek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się ś rodek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
l Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w
proszku, specjalnie polecanych do
niskich temperatur.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
28
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
4. CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PL
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy pralki
zastosuj wilgotną ściereczkę, nie używaj środków
trących, alkoholu i/lub rozpuszczalników. Pralka
wymaga czyszczenia w niewielkim stopniu:
czyszczenie szufladki i czyszczenie filtru; poniżej
wskazane są także sugestie odnośnie
przypadków przewożenia lub długich okresów nie
używania urządzenia.
Sugestie dotyczące przewożenia
i okresów nie używania pralki
Czyszczenie szufladki
l Zalecane jest czyszczenie szufladki dla
uniknięcia zbierania w jej wnętrzu resztek
proszku czy dodatków.
l W przypadku, kiedy pralka pozostaje
przez
dłuższy
czas
w
miejscu
nieogrzewanym niezbędne jest całkowite
usunięcie resztek wody z przewodów.
l Wyjąć
delikatnie szufladkę, wyczyścić
strumieniem wody i wprowadzić ponownie
na miejsce.
l Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
l Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód
Czyszczenie filtru
wody obniżając go do posadzki, aby
usunąć całkowicie wodę.
l Pralka posiada specjalny filtr, który
l Ponownie zamocować opaską przewód
zatrzymuje większe odpady mogące
zatkać odpływ wody, np. guziki czy
monety.
odprowadzenia wody.
l Tylko w niektórych modelach: wyciągnij
filtr, zdejmij jego korek i zbierz wodę do
pojemnika.
l Przed
odkręceniem filtru dobrze jest
umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia
rozlania na podłogę pozostałości wody.
l Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania
na pozycji pionowej.
l Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie
umieścić na swoim miejscu i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
l Zamontować wszystkie usunięte elementy
powtarzając
w
odwrotnej
kolejności
wszystkie wcześniejsze czynności.
29
5. SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I
PROGRAMY
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
A
Wybór programu
l Włączyć
pralkę
i
wybrać
potrzebny
L
program.
l Zmienić ewentualnie wartość temperatury
prania i załączyć potrzebne opcje.
M
B
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić program prania.
C
W przypadku zaniku zasilania podczas pracy
specjalna pamięć pralki zapamięta ustawienia
i po włączeniu prądu pralka rozpocznie pranie
w tym momencie, w którym zostało ono
przerwane.
l Po zakończeniu programu na ekranie
pojawi się napis “end” lub zapali się
odpowiednia dioda led.
Poczekać
aż
zgaśnie
kontrolka
blokady drzwiczek: około 2 min po
zakończeniu programu.
D
E
F
G
H
I
A Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
B Przycisk START/PAUZA
C Przycisk WYBORU WIROWANIA
D Przycisk WYBORU TEMPERATURY
E Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
l Wyłączyć pralkę.
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
F Przycisk WYBORU STOPNIA
ZABRUDZENIA
G Przycisk DODATKOWEGO
PŁUKANIA
H Przycisk FUNKCJI
DODATKOWYCH
Dane techniczne
Ciśnienie wody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
I
Przycisk ŁATWEGO PRASOWANIA
L Wyświetlacz cyfrowy
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
M Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik
zasilania / Napięcie zasilania
(patrz tabliczka znamionowa)
30
PL
Pokrętło wyboru programów należy
ustawić
w
pozycji
OFF
po
zakończeniu każdego programu lub
przed wyborem i uruchomieniem
kolejnego programu prania.
UWAGA:
Nie dotykać wyświetlacza podczas
podłączania pralki do zasilania,
ponieważ przez pierwsze klika sekund
pralka
przeprowadza
kalibrację
systemów. Dotknięcie wyświetlacza
spowoduje błąd i w takiej sytuacji
należy odłączyć pralkę od zasilania i
powtórzyć operację.
Przycisk START/PAUZA
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
Otwieranie drzwiczek
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić wybrany program prania.
Specjalne zabezpieczenie zapobiega
otwarciu drzwiczek bezpośrednio po
zakończeniu programu prania. Należy
odczekać 2 minuty od zakończenia
programu i po zgaśnięciu wskaźnika
blokady otworzyć drzwiczki.
Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
urządzenie po upływie kilku sekund
rozpocznie program prania.
DODAWANIE LUB USUWANIE ELEMENTÓW
PO URUCHOMIENIU PROGRAMU (PAUZA)
Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
l Naciśnij
i
przytrzymaj
przycisk
START/PAUZA na około 2 sekundy
(niektóre wskaźniki jak kontrolka czasu
prania zaczną migać, oznacza to że
działanie
urządzenia
zostało
wstrzymane).
Po
przekręceniu
pokrętła
na
wyświetlaczu pojawiają się ustawienia
aktualnie wybranego programu.
Pod koniec każdego cyklu prania oraz w
czasie, gdy urządzenie nie pracuje,
kontrast wyświetlacza zmniejsza się ze
względu na oszczędność energii.
l Odczekaj 2 minuty aż odblokują się
drzwi.
Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji OFF.
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA w celu
uruchomienia wybranego programu.
l Po dodaniu lub usunięciu elementów,
zamknij drzwi i naciśnij przycisk
START/PAUZA (program rozpocznie się
od miejsca zatrzymania).
ANULOWANIE PROGRAMU
l Aby anulować program należy ustawić
l Podczas wykonywania programu pokrętło
pokrętło wyboru programów w pozycji
OFF.
wyboru programów pozostaje ustawione
na wybranym programie do czasu
zakończenia programu.
l Wybrać inny program.
l Po
zakończeniu
programu
należy
wyłączyć pralkę ustawiając pokrętło
wyboru programów w pozycji OFF.
l Ponownie
ustawić pokrętło
programów w pozycji OFF.
31
wyboru
l W
celu
zniszczeniem
temperatury
maksymalna
programu.
Funkcje dodatkowe należy wybrać przed
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
W
przypadku
wyboru
funkcji
niekompatybilnej z danym programem,
wskaźnik funkcji najpierw miga a
następnie gaśnie.
ochrony
tkanin
przez
nie jest możliwe ustawienie
wyższej niż temperatura
przewidziana dla danego
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
Przycisk WYBORU WIROWANIA
l Przycisk ten umożliwia uruchomienie
l Przyciśnięcie
przycisku
powoduje
zmniejszenie maksymalnej prędkości
wirowania. Cykl wirowania może również
zostać wyłączony.
programu
prania
z
opóźnieniem
wynoszącym maksymalnie 24 godziny.
l Aby zaprogramować opóźniony start,
należy:
- Wybrać program prania.
l Aby ponownie włączyć cykl wirowania
należy naciskać przycisk
ustawienia
odpowiedniej
wirowania.
do czasu
prędkości
Aby zapobiec uszkodzeniu tkanin nie
można zwiększyć prędkości ponad
maksymalną
prędkość
wirowania
właściwą dla danego programu.
l Prędkość wirowania można zmienić bez
konieczności
(pauzy).
wstrzymania
urządzenia
Pralka jest wyposażona w specjalną
elektroniczną blokadę cyklu wirowania w
sytuacji, gdy pranie jest nierównomiernie
rozłożone w bębnie.
Dzięki temu obniżony zostaje poziom
hałasu i wibracji, co zwiększa żywotność
pralki.
- Nacisnąć
jednokrotnie
przycisk
opóźnionego startu (wyświetlacz pokaże
h00). Kolejne naciśnięcie przycisku
powoduje opóźnienie uruchomienia
programu o godzinę (na wyświetlaczy
pojawi się h01).
Każde kolejne
naciśnięcie
przycisku
powoduje
opóźnienie uruchomienia programu o
godzinę. Po osiągnięciu wartości 24
godzin (wyświetlacz pokaże h24),
kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje
powrót do 0.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA w
celu rozpoczęcia odliczania czasu
pozostałego do uruchomienia programu
(wskaźnik
zacznie
migać
na
wyświetlaczu). Po upływie zaprogramowanego
czasu opóźnienia program zostanie
automatycznie uruchomiony.
l Możliwe jest skasowanie ustawionego
wcześniej opóźnienia startu programu
przez ustawienie pokrętła w pozycji
OFF (WYŁĄCZ).
Przycisk WYBORU TEMPERATURY
l Przycisk służy do zmiany temperatury
cykli prania.
32
Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpi
przerwa w zasilaniu, specjalny moduł
pamięci zapamięta parametry przerwanego
programu. Po przywróceniu zasilania
program zostanie wznowiony od miejsca, w
którym został przerwany.
- STERYLIZACJA
l Program higieniczny umożliwia pozbycie
się większości bakterii podczas prania.
Temperatura prania dochodzi do 60°C.
Szczególnie przeznaczony do prania
ubrań niemowlęcych oraz odzieży osób z
obniżoną odpornością.
STOPNIA
l Przycisk
umożliwia
wybór
trzech
poziomów intensywności prania, w
zależności od stopnia zabrudzenia tkanin
(funkcja jest dostępna z wybranymi
programami – patrz tabela programów).
- TRYB PRACY NOCNEJ
l Umożliwia
zmniejszenie
prędkości
wirowania do 400 obr./min, zwiększenie
ilości wody podczas fazy płukania oraz
pozostawienie wody w bębnie po
końcowym płukaniu, dzięki czemu tkaniny
nie pogniotą się.
l Po
wybraniu
danego
programu
automatycznie zaświeci się odpowiednia
kontrolka stopnia zabrudzenia.
l Po wybraniu innego stopnia zabrudzenia
zaświeci się odpowiednia kontrolka.
l Gdy woda nadal znajduje się w bębnie
Przycisk DODATKOWEGO PŁUKANIA
odpowiednia kontrolka miga, informując
że pralka jest w stanie pauzy.
l Przycisk
służy
do
ustawienia
dodatkowych cykli płukania na koniec
cyklu
prania.
Maksymalna
liczba
dodatkowych cykli płukania zależy od
wybranego programu.
l Należy wyłączyć tryb pracy nocnej, by
zakończyć pranie fazą odwirowania
(wirowanie
można
wyłączyć
lub
zmniejszyć jego prędkość odpowiednim
przyciskiem) oraz wypompowania wody.
l Funkcja ta jest przeznaczona zwłaszcza
l Dzięki
do prania odzieży dzieci i niemowląt oraz
osób dorosłych o delikatnej i wrażliwej
skórze, w przypadku których najmniejsza
pozostałość środków piorących może
spowodować podrażnienie lub uczulenie.
elektronicznemu
sterowaniu
wypompowanie wody podczas faz
pośrednich odbywa się w sposób cichy,
przez co funkcja ta jest szczególnie
przydatna do prania nocą.
l Funkcja ta jest również zalecana do
Przycisk ŁATWEGO PRASOWANIA
prania mocno zabrudzonych ubrań
dziecięcych, wymagającego dużej ilości
środka piorącego, oraz do prania tkanin
ręcznikowych
(frotowych),
ponieważ
środek piorący może się z nich ciężko
wypłukiwać.
Funkcja ta zapobiega gnieceniu się tkanin
podczas prania.
Może być stosowana z programami
„mieszane”,
„delikatne”
i
„wełniane”.
Umożliwia pominięcie wirowań pośrednich.
W programie „mieszane” czas ostatniego
wirowania
zostaje
skrócony,
a
w
programach „delikatne” i „wełniane” woda
nie zostaje wypompowana a pranie
odwirowane do czasu wyłączenia funkcji.
Przycisk FUNKCJI DODATKOWYCH
Dostępne są trzy funkcje dodatkowe:
- PRANIE WSTĘPNE
l Funkcja umożliwia pranie wstępne i jest
przydatna zwłaszcza w przypadku mocno
zabrudzonych tkanin (funkcja jest dostępna
z wybranymi programami – patrz tabela
programów).
Podczas ostatniej fazy kontrolka
miga, informując że pralka jest w
stanie pauzy. Aby zakończyć cykl
prania należy wyłączyć ten przycisk.
l Zaleca się stosowanie 1/5 zalecanej ilości
środka piorącego podanego na opakowaniu.
33
PL
Przycisk WYBORU
ZABRUDZENIA
2) PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
Wyświetlacz cyfrowy
2
Wyświetlacz w sposób ciągły informuje
użytkownika o statusie urządzenia.
2
3
4
5
6
Pokazuje prędkość wirowania wybranego
programu, która może zostać zmieniona lub
wyłączona odpowiednim przyciskiem.
7
3) TEMPERATURA PRANIA
1
3
8
9 10
Pokazuje temperaturę prania wybranego
programu, która może zostać zmieniona
(tam gdzie to możliwe) odpowiednim
przyciskiem.
1) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK
4) CZAS CYKLU
1
l Ikona informuje o blokadzie drzwiczek.
4
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA
l Po wyborze programu na wyświetlaczu
l Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
przy zamkniętych drzwiczkach kontrolka
będzie przez chwilę migała a następnie
zaświeci się.
Jeśli drzwiczki są nieprawidłowo
zamknięte kontrolka miga przez ok. 7
sekund. Po upływie tego czasu komenda
start zostanie automatycznie anulowana.
W takim przypadku należy zamknąć
prawidłowo
drzwiczki
i
nacisnąć
przycisk START/PAUZA.
automatycznie wyświetlony zostanie czas
cyklu (może on się różnić w zależności od
wybranych opcji).
l Po
rozpoczęciu
programu
na
wyświetlaczu podawana jest przez cały
czas informacja o czasie pozostałym do
końca prania.
l Pralka oblicza czas do końca wybranego
programu w oparciu o standardowy wsad.
Podczas cyklu pralka dokonuje korekty
czasu na podstawie ilości i rodzaju
wsadu.
5) POZIOM ZABRUDZENIA
l Specjalna blokada zabezpiecza drzwiczki
przed otwarciem
bezpośrednio po
zakończeniu cyklu. Po zakończeniu cyklu,
przed otwarciem drzwiczek należy
odczekać 2 minuty aż kontrolka blokady
zgaśnie. Po zakończeniu cyklu ustawić
pokrętło wyboru programu w pozycji OFF.
34
5
l Po
{
wybraniu
danego
programu
automatycznie zaświeci się kontrolka
stopnia zabrudzenia
takiego programu.
ustawionego
dla
10) Kg Check (funkcja dostępna tylko z
programami "bawełniane" i "syntetyczne")
l Po wybraniu innego stopnia zabrudzenia
zaświeci się odpowiednia kontrolka.
l W pierwszych minutach cyklu kontrolka
{
"Kg Check" świeci się, a inteligentny
czujnik waży pranie i dostosowuje
odpowiedni czas trwania cyklu oraz ilość
wody i prądu.
6
l Podczas każdej fazy prania funkcja
Kontrolka pokazuje dodatkowe płukania
wybrane odpowiednim przyciskiem.
"Kg Check" umożliwia sprawdzenie
informacji dotyczących wsadu w bębnie i
podczas pierwszych minut prania:
7) FUNKCJE DODATKOWE
}
- dostosowuje ilość wymaganej wody;
7
- oblicza czas trwania cyklu prania;
- dostosowuje płukanie do wybranego
rodzaju tkaniny;
Kontrolki pokazują funkcje, które mogą być
wybrane
odpowiednim
przyciskiem
(PRANIE WSTĘPNE, STERYLIZACJA i
TRYB PRACY NOCNEJ).
- dostosowuje rytm obrotów bębna do
wybranego rodzaju tkaniny;
8) Funkcja Wi-Fi (tylko wybrane modele)
- wykrywa obecność piany i w razie
potrzeby zwiększa ilość wody podczas
płukania;
8
- dostosowuje prędkość wirowania do
wsadu (nierównomierny rozkład prania
wewnątrz bębna).
l W modelach z funkcją Wi-Fi stosowna
ikona informuje o działaniu systemu Wi-Fi.
l Opis działania systemu Wi-Fi znajduje się
w osobnej instrukcji,
wewnątrz bębna pralki.
umieszczonej
9) DODATKOWE PŁUKANIE
9
Ikona miga po ustawieniu opóźnionego
startu.
35
PL
10
6) DODATKOWE PŁUKANIE
Tabela programów
2
TEMP.°C
kg *
(Maks.)
PROGRAM
Zalecana
Maks.
Perfect 20°C
1) 5,5
Mix & Wash
6
6,5
7
20°
20°
Intensywne 40° 1) 5,5
6
6,5
7
40°
40°
Higieniczne 60°
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
3
3
3,5
3,5
40°
40°
Szybkie pranie
w 30 minut
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Szybkie pranie
w 14 minut
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
6
6,5
7
60°
60°
Baby
1) 5,5
Płukanie
-
-
-
-
-
-
Wypompowanie
wody i wirowanie
-
-
-
-
-
-
Ręczne/Jedwabne
2
2
2
2
30°
30°
Wełna
2
2
2
2
40°
40°
Delikatne
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
1
DETERGENT
2
1
Mieszane
1)
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Bawełna
**
1)
8
9
10
11
40°
60°
( )
Białe
1)
8
9
10
11
60°
90°
( )
36
( )
Tylko kiedy włączona jest opcja
PRANIA WSTĘPNEGO (dotyczy
tylko programów z dostępną opcją
PRANIA WSTĘPNEGO).
(Tylko modele z komorą na
środek piorący w płynie)
Jeśli tylko niektóre rzeczy do
prania
mają
plamy,
które
wymagają użycia wybielacza w
płynie, możliwe jest wstępne
usunięcie plam w pralce.
Nalać wybielacza do pojemnika
na wybielacz w płynie w komorze
oznaczonej 2 w szufladzie na
środki piorące i ustawić program
specjalny PŁUKANIE.
Po zakończeniu cyklu ustawić
programator w pozycji OFF, włożyć
resztę prania i kontynuować
standardowe pranie z wykorzystaniem
wybranego programu.
* Maksymalny wsad prania suchego zależy
od modelu pralki (patrz panel sterowania).
** STANDARDOWE PROGRAMY DO
PRANIA
BAWEŁNY
ZGODNIE
Z
ROZPORZĄDZENIAMI KOMISJI (UE) nr
1015/2010 i 1061/2010.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 60°C.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 40°C.
Programy te są przeznaczone do
prania średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych i są najbardziej efektywne
pod względem łącznego zużycia energii
i wody.
Programy zostały opracowane tak aby
temperatura prania była dostosowana
do temperatur na metkach ubrań, przy
czym faktyczna temperatura wody
może nieznacznie różnić się od
zadeklarowanej temperatury cyklu.
1)
Prędkość wirowania może zostać
zmniejszona tak aby odpowiadała zaleceniom
na metkach ubrań. Dla tkanin delikatnych
możliwe jest również całkowite wyłączenie
wirowania przyciskiem prędkości wirowania.
Funkcję tę można włączyć przyciskiem
WIBORU WIROWANIA
Jeśli metka nie podaje konkretnych zaleceń
możliwe jest zastosowanie maksymalnej
prędkości wirowania dla programu.
37
Dla
wybranych
programów
możliwe jest dostosowanie czasu
trwania i intensywności prania
przyciskiem WYBORU STOPNIA
ZABRUDZENIA.
PL
Dodanie zbyt dużej ilości środka piorącego
może spowodować nadmierne pienienie.
Jeśli pralka wykryje nadmierne pienienie
może pominąć wirowanie lub wydłużyć
program i zwiększyć pobór wody.
Wybór programu
Pralka
posiada
specjalne
programy
umożliwiające pranie rożnych rodzajów
tkanin przy różnych stopniach zabrudzenia
(patrz tabela).
Mix Power System +
Pralka jest wyposażona w innowacyjny
system wstępnego mieszania ś rodka
piorącego i wody. Strumień mieszanki jest
rozpylany
pod
wysokim
ciśnieniem
bezpośrednio na pranie.
W początkowej fazie prania podawana pod
ciśnieniem mieszanka ułatwia przenikanie
detergentu pomiędzy włóknami tkaniny
zapewniając skuteczne usuwanie zabrudzeń
i wyższą efektywność prania.
Technologia "Mix Power System +" pozwala
na dokładne wypłukiwanie środka piorącego
z prania dzięki rozpylanemu pod wysokim
ciśnieniem strumieniowi wody.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Innowacyjna technologia "Mix Power System +"
umożliwia pranie tkanin bawełnianych,
syntetycznych i mieszanych w temperaturze
20°C, zapewniając skuteczność prania
porównywalną z praniem w temperaturze
40°C.
Zużycie prądu wynosi mniej więcej połowę
zużycia dla standardowego programu
prania bawełny w 40°C.
Zaleca
się
nie
przekraczać
2/3
maksymalnego wsadu pralki.
Program ten jest dostępny w połączeniu z
programem "Mix & Wash" umożliwiającym
pranie razem różnego rodzaju tkanin
białych i kolorowych.
Intensywne 40°
Program ten jest przeznaczony do prania
tkanin bawełnianych i zapewnia doskonałą
czystość prania w temperaturze 40°C.
Higieniczne 60°
Program ten jest przeznaczony do prania
tkanin bawełnianych i dzięki technologii
"Mix Power System +" zapewnia usunięcie
trudnych zabrudzeń już w temperaturze 60°C.
Dodatkowo niszczy większość bakterii.
Perfect Rapid 59 Min
Specjalny
program
krótkiego
prania
zapewniający doskonałe efekty prania.
Program jest przeznaczony do prania mniejszej
ilości tkanin (patrz tabela programów).
Szybkie pranie w 30 minut
Pełny cykl prania (pranie, płukanie,
wirowanie). Program jest przeznaczony
zwłaszcza
do
prania
nieznacznie
zabrudzonych tkanin bawełnianych i
mieszanych. Zaleca się stosowanie 1/5
ilości standardowo stosowanego środka do
prania.
Szybkie pranie w 14 minut
Pełny cykl prania (pranie, płukanie,
wirowanie). Program jest przeznaczony do
prania nieznacznie zabrudzonych tkanin
bawełnianych i mieszanych. Zaleca się
stosowanie
1/5
ilości
standardowo
stosowanego środka do prania.
Baby
Program ten gwarantuje idealną czystość
oraz higienę prania wszystkich dziecięcych
ubrań, dzięki dodatkowym cyklom podczas
prania i płukania oraz wysokiej temperaturze
60°C.
By zapewnić jak najlepsze efekty prania,
rekomendujemy użycie detergentu w proszku.
Płukanie
Program trzech płukań przy średniej
prędkości
wirowania
(odpowiednim
przyciskiem płukanie można wyłączyć lub
zmniejszyć jego prędkość). Program do
płukania wszelkiego rodzaju tkanin, na
przykład po praniu ręcznym.
UWAGA:
Kolorowe ubrania za pierwszym razem
należy prać osobno.
Nie wolno prać
razem odzieży o
NIETRWAŁYCH kolorach.
38
Delikatne
Program przeznaczony do prania tkanin
delikatnych. Łą czy naprzemiennie cykle pracy
i przerw. Cykle prania i płukania są
przeprowadzane przy wysokim poziomie wody.
Mieszane
Cykle prania i płukania są dostosowane do rytmu
obrotu bębna oraz poziomu wody. Dzięki
delikatnemu wirowaniu tkaniny nie gniotą się.
Ręczne/Jedwabne
Program ten pozwala na delikatny cykl
prania odzieży określonej
jako "Pranie
ręczne"
oraz
prania
jedwabiu
lub
określonych jako "delikatne jak jedwab" na
etykiecie tkaniny.
Bawełna 40-60°C
Program do prania średnio zabrudzonych
tkanin bawełnianych. Najbardziej efektywny
pod względem łącznego zużycia energii i wody.
Wełna
Program do prania tkanin wełnianych
nadających się do prania w pralce lub do
prania rzeczy wymagających prania ręcznego.
Białe
Program do prania tkanin białych. Ostatnie
wirowanie
jest
przeprowadzane
przy
maksymalnej prędkości.
39
PL
Wypompowanie wody i wirowanie
Program wypompowuje wodę i wiruje
pranie
przy
maksymalnej
prędkości.
Możliwe jest wyłączenie wirowania i
zmniejszenie
prędkości
wirowania
przyciskiem WYBÓR WIROWANIA.
7. CENTRUM SERWISU TECHNICZNEGO I GWARANCJA
W przypadku podejrzenia, że pralka nie działa poprawnie przeczytać poniższy krótki
przewodnik zawierający kilka praktycznych sugestii, mających na celu pomóc w
rozwiązaniu najczęstszych awarii.
Problem
Możliwe przyczyny i praktyczne rozwiązania
Pralka nie działa / nie
rozpoczyna pracy
Sprawdzić, czy wtyk został poprawnie umieszczony w kontakcie.
Upewnić się, że nie brakuje zasilania.
Sprawdzić czy poprawnie wybrano potrzebny program pracy oraz
uruchomiono pralkę.
Upewnić się, czy bezpiecznik nie został spalony i czy kontakt zasilania
nie jest uszkodzony przy pomocy innego urządzenia elektrycznego,
np. lampki.
Możliwe jest, że drzwiczki pralki nie są domknięte prawidłowo:
otworzyć je i ponownie zamknąć.
Skontrolować, czy kranik z wodą jest otwarty.
Sprawdzić, czy programator jest poprawnie wyregulowany.
Pralka nie pobiera
wody
Pralka nie
odprowadza wody
Woda na posadzce
wokół pralki
Nie działa wirówka
Podczas wirowania
odczuwalne są silne
wibracje
W przypadku
pulsowania kontrolki
lub pojawienia się
jakiegoś BŁĘDU
Zweryfikować czy filtr nie jest zatkany.
Upewnić się, ze przewód odprowadzania wody nie jest zagięty.
Sprawdzić, czy wewnątrz filtra nie ma obcych ciał.
Możliwe, że przyczyną jest uszkodzenie uszczelki znajdującej się
pomiędzy kranikiem a przewodem wody; w takim przypadku wymienić
uszczelkę i dokładnie przykręcić przewód do kranika.
Przyczyną być może jest fakt, że woda nie została jeszcze usunięta w
całości: odczekać kilka minut.
Niektóre modele posiadają funkcję “wyłączenie wirowania”: sprawdzić
czy nie została uruchomiona.
Zbyt duża ilość środka piorącego może uniemożliwić wykonanie
wirowania: zmniejszyć ilość przy następnych praniach.
Pralka być może nie jest prawidłowo wypoziomowana: w takim
przypadku wyregulować nóżki (patrz właściwy rozdział).
Sprawdzić czy usunięte zostały listwy zabezpieczające w transporcie.
Sprawdzić czy załadunek pralki rozłożony jest równomiernie.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 0, 1, 5, 7 lub 8, skontaktować się
bezpośrednio z Centrum Serwisowym.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 2, urządzenie nie pobiera wody,
sprawdzić czy kranik jest otwarty.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 3, urządzenie nie odprowadza
wody, sprawdzić czy wypust wody nie jest zablokowany i czy przewód
nie jest zagięty.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 4, urządzenie jest przepełnione
wodą; zakręcić kran z wodą i skontaktować się z Centrum
Serwisowym.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 9, wyłączyć pralkę, odczekać 1015 sekund i ponownie załączyć program.
40
Gwarancja
Urządzenie posiada gwarancję na
warunkach i w granicach określonych w
karcie gwarancyjnej, dostarczonej wraz z
produktem. Karta gwarancyjna powinna
być przechowywana i odpowiednio
wypełniona, aby móc ją w razie potrzeby
przedstawić w autoryzowanym Centrum
Serwisu Technicznego Candy.
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
Zarejestruj Twoje urządzenie!
Nie trać czasu i zarejestruj jak najszybciej
Twoją pralkę, by móc odkryć całą serię
korzyści, jakie czekają tylko na Ciebie.
Przeczytaj jak to zrobić na stronie
www.registercandy.com lub telefonując
pod numer telefonu znajdujący się we
właściwych materiałach.
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Producent nie jest odpowiedzialny za
ewentualne błędy wynikające z druku
niniejszej Instrukcji załączonej do urządzenia.
Dodatkowo Producent pozostawia sobie
prawo do wprowadzania zmian, jakie okażą
się konieczne we własnych produktach, bez
naruszania zasadniczej ich charakterystyki.
Jeśli utrudnienie nie ustępuje lub wydaje
się, ż e jest to jakieś uszkodzenie pralki,
należy bezzwłocznie skontaktować się z
Centrum Serwisu Technicznego Candy.
Istnieje też możliwość skorzystania z
programu pomocowego Candy, uzyskując
w ten sposób darmową pomoc naszego
specjalisty we własnym domu, także w
okresie pogwarancyjnym.
Uwaga: połączenie telefoniczne jest
odpłatne; o jego koszcie zostaniecie
poinformowani w komunikacie głosowym
przez Obsługę Klienta używanego przez
was operatora sieci telefonicznej.
Candy zaleca używanie zawsze oryginalnych
części zamiennych, które dostępne są w
naszym Centrum Serwisu Technicznego.
41
PL
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
Obrigado por ter escolhido uma máquina
de lavar roupa Candy. Estamos confiantes
de que este electrodoméstico o vai ajudar,
no dia-a-dia, a lavar e cuidar das suas
roupas, mesmo as mais delicadas, de
forma bastante segura.
Questões ambientais
Este aparelho está classificado de
acordo com a Directiva Europeia
2002/96/EC sobre Resíduos e Lixos
de Equipamentos Eléctricos (REEE).
Assegure-se de que este aparelho é eliminado
correctamente, evitando consequências negativas
para o ambiente e para a saúde humana,
consequências que podiam ser uma
realidade se o aparelho fosse tratado de
forma menos própria. O símbolo no produto
indica que este não deve ser tratado como
lixo doméstico. Deve, antes, ser depositado
nos centros de recolha ou reciclagem
próprios para material eléctrico e electrónico.
A eliminação do aparelho em fim de vida
deve ser feita de acordo com as normas
ambientais em vigor. Para mais informações
sobre o tratamento e eliminação do produto,
bem como reciclagem do mesmo, contacte
as entidades autárquicas do seu local de
residência ou a loja onde adquiriu o produto.
Pode registar o seu produto em
www.registercandy.com para ter acesso
mais rápido aos serviços especiais
reservados para clientes habituais.
Leia este manual cuidadosamente para
uma utilização correcta e segura do
electrodoméstico e para que possa usufruir
de dicas úteis para uma eficiente
manutenção do aparelho.
Comece a usar a máquina de lavar
roupa apenas depois de ler cuidadosamente
estas instruções. Recomendamos que tenha
sempre este manual à mão e em boas
condições para que possa ser entregue a
futuros proprietários do aparelho.
Por favor verifique se o aparelho é
fornecido com o manual de instruções,
contactos do Serviço Técnico, etiqueta
e certificado de eficiência energética.
Verifique também se as fichas, curvas de
tubos de descarga, bandejas e gavetas de
detergentes estão incluídos e se não falta
nenhum desses componentes, pois é
importante que os tenha consigo.
Indice
1. REGRAS DE SEGURANÇA GERAIS
Cada produto está identificado com um
código único de 16 dígitos, também
intitulado de número de série, impresso no
autocolante do produto, em local visível, ou
nos documentos que acompanham o
electrodoméstico. Este número de código é
uma espécie de bilhete de identidade do
produto que vai ser necessário para
registar o seu produto e sempre que
necessite da assistência técnica da Candy.
2. INSTALAÇÃO
3. DICAS PRÁTICAS
4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
5. GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO
6. CONTROLOS E PROGRAMAS
7. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
AO CLIENTE E GARANTIA
42
l Este electrodoméstico foi concebido
para ser utilizado apenas em
ambientes domésticos ou similares,
tais como:
− Pequenas cozinhas de staff em
lojas, escritórios e
outros
ambientes de trabalho;
− Turismo rural ou de habitação;
− Por clientes alojados em hotéis,
motéis ou outro género de
residenciais e afins;
− Alojamento
tipo
“cama
e
pequeno-almoço”
(bed
and
breakfast).
Uma utilização diferente deste
electrodoméstico em situações que
não sejam as tarefas domésticas
para que foi concebido, tal como
utilizações
comerciais
ou
profissionais, estão excluídas das
utilizações explicitadas e em
conformidade. Se o aparelho for
utilizado para além das situações
previstas, isso pode reduzir a vida
útil do electrodoméstico e anular a
garantia do fabricante, dado que as
utilizações não foram as previstas
em conformidade com o uso a que
o aparelho se destina. Qualquer
dano no equipamento que seja
devido a utilizações não conformes
com o que é suposto com a
utilização doméstica e familiar
(mesmo que o aparelho esteja
localizado em casa), não são
cobertas pela garantia dada por lei.
l As crianças devem ser supervisionadas
para que se garanta que não
brincam com o electrodoméstico.
l Crianças com menos de 3 anos
devem ser mantidas afastadas do
aparelho a menos que tenham
supervisão constante de um adulto.
l Se o cabo de alimentação do
electrodoméstico estiver danificado,
este deve ser substituído por um
técnico qualificado para se evitarem
acidentes.
l Para as ligações de abastecimento
de água, use apenas as mangueiras
e tubos fornecidos com a máquina
(nunca use material velho).
l A pressão de água deve estar
situada entre 0,05 MPa e 0,8 MPa.
l Certifique-se de que nenhum tapete
ou carpete por baixo da máquina
ficam a obstruir a sua base e a sua
correcta ventilação.
l A posição OFF/desligado obtém-se
quando o botão selector de
programas está na posição vertical.
Qualquer outra posição deste
comando, significa que a máquina
está ligada.
l Este electrodoméstico não deve ser
usado por crianças com menos de
8 anos nem por pessoas com
43
PT
reduzidas capacidades físicas,
sensoriais ou mentais ou pessoas
que tenham falta de experiência e
não saibam operar com o aparelho,
a menos sejam supervisionadas por
alguém com experiência e que
supervisione a sua segurança e que
entenda os riscos envolvidos.
As crianças não devem brincar com
o electrodoméstico. A limpeza e
manutenção também não devem
ser feitas por crianças.
1. REGRAS DE
SEGURANÇA GERAIS
l Após a instalação a máquina
deve estar posicionada de forma
a que a ficha fique acessível.
l A capacidade máxima de roupa
seca, depende do modelo (veja o
painel de controlo).
l Para consultar a ficha de produto,
por favor veja o site da marca.
l Quando
quiser movimentar a
máquina não a puxe pelos botões
ou gavetas de detergente. Durante
o transporte nunca se encoste ou
se apoie na porta. É aconselhável
que sejam pelo menos duas
pessoas a levantar e transportar a
máquina de lavar.
l No caso de detectar algum mau
Instruções de segurança
l Antes de proceder à limpeza ou
manutenção da máquina de lavar,
desligue o electrodoméstico da
tomada e feche a torneira da água.
l Certifique-se de que o sistema
eléctrico está ligado à terra. Se
assim não for, chame um técnico
qualificado para fazer essa ligação.
funcionamento ou avaria, deligue a
máquina de lavar, feche a torneira
da água e não mexa no aparelho.
Contacte imediatamente o Centro
de Assistência Técnica e use
apenas peças originais, se for
necessário repor alguma. O não
cumprimento destes conselhos
pode comprometer o seguro e
correcto
funcionamento
do
aparelho.
l Por
favor não use extensões,
conversores, fichas triplas ou múltiplas.
ATENÇÃO:
A água pode alcançar temperaturas
muito altas durante os ciclos de
lavagem.
l Certifique-se de que não existe água
no tambor antes de abrir a porta.
l Nunca puxe o cabo de alimentação
para desligar a máquina.
l Não exponha a máquina a chuva,
luz directa do sol ou outro tipo de
elementos ambientais.
44
Electrodoméstico
conforme
com as seguintes Directivas
Europeias:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
e alterações posteriores.
2. INSTALAÇÃO
l Corte os atilhos da embalagem,
1
tenha cuidado para não estragar
os tubos e cabos de alimentação.
A
B
A
B
os 2 ou 4
parafusos (A) na traseira para
remover os 2 ou 4 calços (B)
como está ilustrado na imagem 1.
B
A
A
PT
l Desaparafuse
B
l Feche os 2 ou 4 orifícios usando
as tampas incluídas.
l Se a máquina de lavar for de
encastre, depois de cortar as
tiras da mangueira desaparafuse
os 3 or 4 parafusos (A) e remova
os 3 ou 4 calços (B).
2
A
l Em alguns modelos, 1 ou mais
1
calços podem cair dentro da
máquina: incline-a para os
remover. Feche os orifícios
utilizando as tampas fornecidas.
2
3
B
ATENÇÃO:
Mantenha o
embalamento
crianças.
material de
longe
das
l Coloque
a folha de polionda
no fundo, na base, como é
demonstrado na imagem 2 (de
acordo com o modelo, considere
a versão A, B ou C).
C
3
2
45
1
Ligações hidráulicas
3
l Ligue o tubo da água à torneira, usando
apenas o tubo fornecido com a máquina
(fig. 3).
NÃO ABRA A TORNEIRA.
l Alguns modelos podem incluir uma ou
mais das seguintes opções:
l HOT&COLD (fig. 4): Ligações à água da
rede para água quente e água fria para
maior poupança energética. Ligue o tubo
cinzento para a torneira de água fria e a
vermelha para a torneira de água quente. A
máquina pode ser ligada apenas à torneira
de água fria; neste caso alguns programas
podem começar alguns minutos mais tarde.
4
1
l AQUASTOP (fig. 5): Um dispositivo
localizado no cabo de alimentação
interrompe o fluxo de água se o tubo se
deteriorar. Neste caso uma marca
vermelha irá surgir na janela “A”, o que
significa que o tubo tem que ser
substituído. Para desapertar a porca,
pressione o dispositivo “B” de bloqueio.
5
6
B
A
A
l AQUAPROTECT - TUBO FORNECIDO
COM PROTECÇÃO (fig. 6): Caso a água
escorra do tubo interno primário "A", a
protecção de contenção transparente "B" vai
reter a água para permitir que o ciclo de
lavagem seja concluído. No fim do ciclo, entre
em contacto com o Serviço de Assistência
Técnica para que o tubo seja substituído.
B
7
Posicionamento
l Cuidado ao instalar a máquina de lavar
46
min 4 cm
max 100 cm
roupa perto de uma parede para que o
tubo não fique dobrado e coloque o tubo
de drenagem a descarregar para um
grande recipiente (cuba ou balde) ou, de
preferência, para uma parede com um
orifício a 50 cm de altura, pelo menos, e de
forma a que o diâmetro do orifício seja maior
que o do tubo da máquina de lavar (fig. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
ilustrado na imagem 8:
a.gire a porca no sentido dos ponteiros
do relógio para soltar o parafuso;
b.gire o pé para levantar ou baixar até que
fique ao nível do chão, ao nível pretendido;
c.fixe o pé, enroscando a porca, até à
parte de baixo da máquina, mas sem
que interfira com esta zona.
l Ligue o aparelho à corrente.
8
A
B
ATENÇÃO:
Contacte o serviço de Assistência
Técnica se o cabo de alimentação
necessitar de ser substituído.
PT
l Nivele a máquina com os pés, como está
C
Gaveta do detergente
9
A gaveta do detergente está dividida em 3
compartimentos, tal como ilustrado na imagem 9:
l compartimento “1”: para detergente de
pré-lavagem;
l compartimento “ ”:para aditivos especiais,
como amaciador, fragrâncias perfumadas, etc.;
ATENÇÃO:
Use apenas produtos líquidos; a
máquina de lavar está programada para
definir automaticamente as doses de
aditivos durante o último enxaguamento
em cada ciclo de lavagem.
1
2
10
l compartimento “2”: para detergente de lavagem.
Alguns modelos têm incluído um recipiente
para detergente líquido (fig. 10). Para o utilizar,
coloque-o no compartimento "2". Desta forma, o
detergente líquido apenas vai entrar no tambor da
máquina no momento certo do ciclo. O recipiente
também pode ser usado no branqueamento quando
o programa de “Enxaguamento” está seleccionado.
11
ATENÇÃO:
Alguns detergentes são difíceis de remover.
Nesse caso recomendamos a utilização do
recipiente especial que possa ser colocado
no tambor (exemplo imagem 11).
47
3. DICAS PRÁTICAS
É necessária a lavagem com água
quente?
Dicas de carregamento da roupa
l O pré-tratamento de manchas com um
AVISO: quando estiver a escolher a
roupa, certifique-se de que:
- retirou todos os objectos metálicos, como
pins, moedas ou outros de todas as peças
de roupa;
- fechou os botões de fronhas, fechou
fechos e amarrou cintos soltos;
- removeu argolas de cortinados;
- leu cuidadosamente as etiquetas com as
recomendações de lavagem das peças de
roupa;
- removeu
as
manchas
persistentes
causadas pelo detergentes específicos.
l Quando
lavar cobertas, cobertores,
edredons ou outras peças de grande
porte, recomendamos que evite a
centrifugação.
l Para lavar lãs, certifique-se de que estas
podem ser lavadas na máquina e que
estão identificadas com o símbolo “Pura
lã virgem” e etiqueta de que não é um
tapete e que é “Lavável na máquina”.
Sugestões úteis para o utilizador
Um guia amigo do ambiente e da poupança
para a utilização do seu electrodoméstico.
Maximize a capacidade de carga
l Garanta
a
melhor
utilização
e
racionalização
da
energia,
água,
detergente e tempo ao utilizar a carga
máxima da máquina. Poupe até 50% de
energia ao lavar uma carga completa em
vez de duas máquinas com meia carga.
É necessária a pré-lavagem?
removedor de nódoas ou a imersão das
peças com nódoas em água antes de as
pôr a lavar pode reduzir a necessidade
de um programa de lavagem a quente
para que as nódoas sejam removidas.
Segue-se um guia rápido com dicas e
recomendações sobre que detergente
usar a várias temperaturas. Em qualquer
caso, leia sempre as instruções nas
embalagens dos detergentes para uma
utilização e dosagem correctas.
Quando lavar roupa branca com muita
sujidade, recomendamos a escolha de
programas de algodões a 60°C ou mais
e um regular detergente em pó para
roupas com muita sujidade, dado que
esses detergentes contêm agentes
branqueadores que a temperaturas
médias/altas
garantem
excelentes
resultados.
Para lavar a temperaturas entre 40°C e
60°C o tipo de detergente usado deve ser
adequado ao tipo de tecidos a lavar e ao
nível de sujidade. Os normais detergentes
em pó são indicados para cores claras, a
chamada “roupa branca” ou cores “fixas” de
fábrica, em qualquer dos casos, roupa com
muita sujidade, enquanto os detergentes
líquidos ou “protectores de cores” devem
ser usados para roupas de cor mais
delicadas e com níveis baixos de sujidade.
Para lavar a temperaturas abaixo dos
40°C recomendamos o uso de detergentes
líquidos ou detergentes especificamente
adequados a lavar a baixas temperaturas.
l POUPE detergente, tempo, água e entre
5 e 15% de consumo de energia ao NÃO
selecionar Pré-lavagem para lavar a
roupa diária com um nível de sujidade
normal. Apenas para roupa com muita
sujidade entranhada!
48
Para lavar sedas ou lãs, use apenas
detergentes específicos e recomendados
para estes tecidos delicados.
l Repita os passos anteriores de forma
4. MANUTENÇÃO E
LIMPEZA
inversa para voltar a colocar o filtro e montar
todos os componentes.
PT
Para limpar o exterior da máquina de lavar,
use um pano ou esfregão macio, evitando
detergentes abrasivos, álcool ou solventes. A
máquina não necessita de nenhum cuidado
especial para a limpeza regular: apenas
limpar os compartimentos da gaveta de
detergentes e o filtro; algumas dicas sobre
como mover a máquina ou o que fazer
quando está longos períodos sem utilização
encontram-se de seguida.
Limpeza da gaveta
l Recomendamos que limpe a gaveta de
forma a evitar a acumulação de resíduos
de detergentes e aditivos.
Sugestões de mudança de local da
máquina ou períodos prolongados
de não utilização
l Para fazer isto, retire a gaveta usando
uma força ligeira, lave-a debaixo de água
corrente e volte a coloca-la no local certo.
l No caso da máquina estar num local não
aquecido durante um longo período de
tempo, drene e retire toda a água das
tubagens.
Limpeza do filtro
l A máquina de lavar vem equipada com um
l Desligue a máquina da corrente.
filtro especial que retém resíduos ou
objectos maiores, como botões ou moedas,
de forma a que estes não entupam a
máquina e os sistemas de drenagem.
l Retire o tubo de drenagem e deixe
escorrer toda a água para um recipiente.
l Fixe o tubo de drenagem com a correia
l Apenas disponível em alguns modelos:
assim que terminar a operação.
puxe a mangueira ondulada, retire o
bujão e despeje a água para um
recipiente.
l Antes de desencaixar o filtro, recomendamos
que use um pano absorvente, para que o chão
não fique molhado com a água que se possa
espalhar.
l Rode o filtro no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até o ter no limite da
posição vertical.
l Remova e limpe o filtro; quando terminar,
volte a colocá-lo, girando no sentido dos
ponteiros do relógio.
49
5. GUIA RÁPIDO DE
UTILIZAÇÃO
6. CONTROLOS E
PROGRAMAS
Esta máquina de lavar adapta automaticamente o
nível da água ao tipo e quantidade de roupa a
lavar. Este sistema permite uma redução nos
consumes de energia e uma sensível redução
dos tempos de lavagem.
A
Selecção de programas
l Ligue a máquina e seleccione o programa
L
pretendido.
l Ajuste a temperatura de lavagem se
necessário e pressione os botões de
“opções”, escolhendo as pretendidas.
M
l Pressione o botão INÍCIO/PAUSA para
C
iniciar a lavagem.
Porque pode acontecer que falte a energia
quando a máquina está em funcionamento,
esta possui uma memória que salva as
configurações escolhidas, permitindo que o
ciclo de lavagem retome onde parou assim
que a energia eléctrica regresse.
l A mensagem "end/fim" vai aparecer no
display ou o led correspondente vai
acender-se no fim do programa.
B
D
E
F
G
H
I
A Selector de programas com
posição OFF
B Botão INÍCIO/PAUSA
C Botão de SELECÇÃO DA
VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO
D Botão de SELECÇÃO DA
TEMPERATURA
Aguarde até que as luzes da fechadura
da porta se apaguem: acontece cerca de
2 minutos depois do programa acabar.
E Botão de INÍCIO DIFERIDO
l Desligue a máquina.
F Botão de NÍVEL DE SUJIDADE
Para qualquer tipo de lavagem, veja a
tabela de programas e siga as operações
pela sequência indicada.
G Botão de ENXAGUAMENTO
EXTRA
H Botão de OPÇÕES
Dados técnicos
I
Pressão do sistema hidráulico:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
L Painel Digital
Botão ENGOMAR FÁCIL
M Indicador luminoso de
SEGURANÇA DA PORTA
Velocidade de centrifugação:
verifique a placa de identificação.
Potência absorvida/ Fusível/ Tensão:
verifique a placa de identificação.
50
l Desligue a máquina, girando o selector
de programas para a posição OFF.
ATENÇÃO:
Não toque no display sem ter a ficha
na tomada porque a máquina calibra
o sistema durante os primeiros
segundos: se tocar no painel display
a máquina não conseguirá trabalhar
em condições. Nesse caso, remova a
ficha e repita a operação.
O selector deve regressar à posição
OFF no fim de cada ciclo de
lavagem ou quando se inicia uma
subsequência de ciclos de lavagem
de forma a que o programa seguinte
seja seleccionado e arranque.
Abertura da porta
Um sistema de segurança especial
impede a porta de abrir logo após o
fim do ciclo.
Espere 2 minutos depois do ciclo de
lavagem terminar e do indicador
luminoso de “Segurança da porta” se
apagar para , então, abrir a porta.
PT
Botão INÍCIO/PAUSA
Feche a porta antes de seleccionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
l Pressione
para
iniciar
o
ciclo
seleccionado.
A partir do momento em que o botão
INÍCIO/PAUSA é pressionado, a
máquina pode levar alguns segundos
até começar a funcionar.
SELECTOR DE PROGRAMAS com
posição OFF
ADICIONAR OU REMOVER PEÇAS DE
ROUPA DEPOIS DO PROGRAMA TER
COMEÇADO (PAUSA)
Quando o selector de programas está
accionado, o painel mostra por
indicadores luminosos o programa que
foi seleccionado.
Para poupar energia, no fim de cada
ciclo ou em períodos inactivos, o nível
de contraste do painel digital vai
diminuir.
l Pressione por cerca de 2 segundos o
botão INÍCIO/PAUSA (alguns indicadores
luminosos, bem como o indicador
de tempo remanescente vão piscar,
mostrando que a máquina está em
pausa).
Nota: Para desligar a máquina, gire o
selector de programas para a posição
OFF.
l Espere 2 minutos até que o sistema de
segurança permita destrancar a porta.
l Depois de ter removido ou adicionado as
l Pressione o botão INÍCIO/PAUSA
peças, feche a porta e pressione o botão
INÍCIO/PAUSA
(o
programa
vai
recomeçar onde tinha parado).
para
iniciar o ciclo.
l Uma
vez que o programa esteja
seleccionado, o selector de programas vai
ficar nesse programa até que o ciclo
termine.
CANCELAR O PROGRAMA
l Para cancelar o programa, posicione o
selector na posição OFF.
51
l Depois
programa
l Não é possível aumentar a temperatura
l Faça “reset”/reiniciar ao selector de
acima do máximo permitido para cada
programa para salvaguardar o com
estado das roupas.
seleccione
um
diferente.
programas, colocando-o na posição OFF.
Botão de INÍCIO DIFERIDO
Os botões opcionais podem ser
seleccionados antes de pressionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
Se for seleccionada alguma opção que
não seja compatível com o programa
escolhido, o indicador de opções
especiais vai piscar e depois desliga-se.
l Este botão permite-lhe pré programar um
ciclo de lavagem, adiando
máximo de 24 horas.
até
um
l Para retardar o início de um ciclo, siga os
seguintes procedimentos:
- Seleccione o programa pretendido.
Botão de SELECÇÃO DA
VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO
l Pressionando este botão é possível reduzir
a velocidade máxima e, se desejar, o ciclo
de centrifugação pode ser cancelado.
l Para reactivar o ciclo de centrifugação
pressione o botão até alcançar
velocidade de centrifugação desejada.
a
Para evitar danos nas roupas não é
possível alterar a velocidade de
centrifugação que é automaticamente
definida na selecção de programas.
l É possível alterar a velocidade de
centrifugação sem parar a máquina.
- Pressione o botão uma vez para o
activar (aparecerá h00 no painel) e
depois pressione de novo para definir
1 hora de atraso (vai aparecer 01h no
painel). O atraso pré definido vai
aumentar 1 hora de cada vez que o
botão for pressionado, até que apareça
24h no painel, se pressionar de novo o
botão vai apagar a definição se chegar
com o botão até ao valor zero.
- Confirme
pressionando
o
botão
INÍCIO/PAUSA (a luz no painel
começará a piscar). A contagem de
crescente do tempo vai começar e
assim que finalizar o programa
escolhido arranca automaticamente.
l É possível cancelar o início diferido
rodando o selector de programas para
OFF.
A máquina está equipada com um
equipamento
electrónico
especial
que previne que a carga fique
desiquilibrada durante o ciclo de
centrifugação. Isto reduz o barulho e
vibrações na máquina e prolonga o
tempo de vida do aparelho.
Se acontecer uma quebra de energia
enquanto a máquina está a operar, uma
memória
especial
armazena
as
informações do programa seleccionado
e, assim que a energia voltar, o
programa vai recomeçar onde tinha sido
interrompido.
Botão de SELECÇÃO DA
TEMPERATURA
Botão de NÍVEL DE SUJIDADE
l Este botão permite alterar a temperatura
l Ao seleccionar este botão pode escolher
entre 3 níveis de intensidade de lavagem,
dos ciclos de lavagem.
52
dependendo do nível de sujidade/nódoas
que a roupa apresente (o botão pode ser
usado apenas em alguns programas,
como demonstrado na tabela de
programas).
vez que tenha
seleccionado, o indicador
automaticamente mostrar
nódoas selecionado para
programa.
o programa
luminoso vai
o nível de
o respectivo
- CICLO NOCTURNO
opção reduz a centrifugação
intermédia de 400 rpm, quando aplicável,
aumenta o nível de água durante o
enxaguamento e mantém a água
submerse em água até ao final do
enxaguamento a fim de espalhar bem a
água pelas fibras.
l Esta
l Se
seleccionar
um
nível
de
sujidade/nódoas diferente, o indicador
luminoso vai acender-se.
l Durante esta fase em que a água se
Botão de ENXAGUAMENTO EXTRA
encontra na cuba, uma luz vai piscar,
mostrando que a máquina está parade e
cheia de água.
l Este botão permite adicionar mais água e
enxaguamento extra no fim do ciclo de
lavagem. O número máximo de
enxaguamentos extra está definido
conforme o programa seleccionado.
l Retire a selecção desta opção para
terminar o ciclo com uma centrifugação
sem água para secar o mais possível a
roupa (que pode ser reduzida ou
cancelada usando o botão apropriado) e
para a fase de esvaziamento.
l Esta função foi concebida para pessoas
com pele delicada e problemas de
sensibilidade, para que não subsistam
quaisquer resíduos de detergente nas
roupas, o que poderia causar irritações e
alergias.
l Graças ao controlo electrónico, a água
nas fases intermédias é esvaziada de
forma muito silenciosa, sendo esta uma
opção muito útil para os ciclos de
lavagem nocturnos.
l Recomenda-se que use esta função para
roupas de crianças muito sujas, para as
quais é necessária uma grande dose de
detergente ou para roupas, como toalhas
turcas, onde o detergente tem tendência
para se acumular.
Botão ENGOMAR FÁCIL
Esta função diminui o máximo possível os
vincos na roupa.
A função pode ser utilizada nos programas
"mix" "delicados" e "lãs" e vai eliminar as
centrifugações intermédias. No programa
“mix” é reduzida a duração da última
centrifugação, nos programas “delicado” e
“lãs” a máquina não vai drenar a água e vai
centrifugar até o botão ser desligado.
Botão de OPÇÕES
Pode escolher entre 3 opções diferentes:
- PRÉ-LAVAGEM
l Esta opção permite fazer uma prélavagem, o que é muito útil para tratar de
nódoas difíceis e muito entranhadas
(apenas pode ser usado em alguns
programas).
Durante esta última fase, a luz vai
piscar indicando que a máquina está
em pausa. Retire a selecção do botão,
o ciclo vai estar completo no fim.
l Recomendamos que use apenas 20% da
quantidade de detergente recomendada
no pacote do detergente.
53
PT
l Uma
- HIGIENIZAÇÃO
l Com esta opção é possível higienizar as
roupas, dado que o programa de
lavagem atinge uma temperature de
60°C.
segurança de bloqueio da porta se
apague. No fim do ciclo gire o selector de
programas para a posição OFF.
Painel Digital
O painel display digital permite-lhe estar
constantemente
informado
sobre
o
progresso dos programas e o estado de
funcionamento da máquina.
2
3
4
5
6
2) VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO
2
7
Aqui é mostrada a velocidade de
centrifugação do programa seleccionado,
que pode ser alterado ou omitido no
respetivo botão.
1
8
9 10
3) TEMPERATURA DE LAVAGEM
1) INDICADOR LUMINOSO DE SEGURANÇA
DA PORTA
1
3
Aqui é mostrada a temperatura de lavagem
do
programa
seleccionado
(quando
permitido) através do botão correspondente.
l O ícone indica que a porta está fechada.
4) DURAÇÃO DOS CICLOS
Feche a porta antes de seleccionar o
botão INÍCIO/PAUSA.
l Quando o botão INÍCIO/PAUSA é pressionado
e a porta da porta é fechada o indicador
luminoso vai piscar momentaneamente e ficar
iluminado.
4
l Quando um programa é seleccionado,
o painel automaticamente vai mostrar a
duração do ciclo, que pode variar
dependendo das opções seleccionadas.
Se a porta não estiver convenientemente
fechada, a luz continuará a piscar cerca de 7
segundos, período de tempo após o qual o
comando INÍCIO vai ficar desactivado
automaticamente. Nesse caso, feche a porta
convenientemente e pressione de novo o
botão INÍCIO/PAUSA.
l Uma vez que um programa tenha sido
iniciado, vai ser constantemente informado
sobre o tempo que falta até ao fim do
mesmo.
l Um equipamento especial de segurança
evita que a porta se abra imediatamente
depois do fim do ciclo. Aguarde 2
minutos depois do ciclo de lavagem ter
terminado e aguarde que a luz de
54
l A máquina calcula o tempo até ao fim do
programa seleccionado com base numa
carga standard e duração do ciclo. O
sistema corrije o tempo de acordo com o
tamanho e tipo de carga que colocou na
máquina.
9) INÍCIO DIFERIDO
5) NÍVEL DE SUJIDADE
{
9
l Uma vez que o programa tenha sido
Este indicador vai piscar quando a opção
de início diferido for seleccionada.
seleccionado, o indicador luminoso
mostra o nível de sujidade seleccionado
para esse programa.
10) Kg Check (função disponível apenas
nos programas de algodões e
sintécticos)
l A selecção de um nível de sujidade
diferente do indicado no botão indicador
fará o indicador luminoso piscar.
6) ENXAGUAMENTOS EXTRA
10
l Durante os primeiros minutos do ciclo, o
{
indicador do "Kg Check" vai indicar ao
sensor inteligente o peso da carga de
roupa e ajustar o tempo do ciclo de
lavagem, a quantidade de água e
consumo de energia eléctrica de acordo
com a carga de roupa introduzida na
máquina.
6
O indicador luminoso vai piscar mostrando
que foi seleccionado um enxaguamento
extra diferente do selecionado no botão
indicador.
7) OPÇÕES
l Em todas as fases da lavagem o "Kg
}
Check" permite monitorizar a informação
da carga de roupa a lavar e, nos
primeiros minutes da lavagem, vai ser
determinado o seguinte:
7
- Ajuste da quantidade de água necessária;
O indicador luminoso mostra as opções
que podem ser seleccionadas pelo
botão correspondente (PRÉ-LAVAGEM,
HIGIENIZAÇÃO e CICLO NOCTURNO).
- Determina a duração do ciclo de lavagem;
- Controlo do enxaguamento de acordo
com o tipo de tecidos seleccionados
para lavar;
8) Wi-Fi (só em alguns modelos)
- Ajuste do ritmo da rotação do tambor de
acordo com o tipo de tecidos a lavar;
8
- Reconhecimento da presença de espuma,
aumentando se necessário, a quantidade
de água durante o enxaguamento;
l Nos modelos com opção Wi-Fi, o ícone
indica que o sistema Wi-Fi está a
funcionar.
- Ajuste da velocidade de centrifugação
de acordo com a carga de roupa,
evitando, dessa forma, qualquer tipo de
desiquilíbrio.
l Para outras informações sobre sistema
Wi-Fi, existe um
dentro da máquina.
manual
específico
55
PT
5
Tabela de programas
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAMA
Recomendado
Máx.
Perfect 20°
1) 5,5
Mix & Wash
6
6,5
7
20°
20°
Intensivo 40° 1) 5,5
6
6,5
7
40°
40°
Higiénico 60°
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
3
3
3,5
3,5
40°
40°
Rápido 30 Min
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Rápido 14 Min
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
6
6,5
7
60°
60°
Baby
1) 5,5
Enxaguar
-
-
-
-
-
-
Drenar +
Centrifugar
-
-
-
-
-
-
Manual/Sedas
2
2
2
2
30°
30°
Lãs
2
2
2
2
40°
40°
Delicados
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
1
DETERGENTE
2
1
Mistos
1)
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Algodão
**
1)
8
9
10
11
40°
60°
( )
Brancos
1)
8
9
10
11
60°
90°
( )
56
Uma dose excessiva de detergente pode
causar espuma excessiva. Se a máquina
detectar a presença de espuma em
demasia, pode ser excluída a fase de
centrifugação ou o programa estendido e
ser consumida mais água para que a
espuma desapareça.
Por favor leia estas notas:
* A capacidade máxima de roupa seca,
depende do modelo (veja o painel de
controlo).
Apenas com a opção PRÉ-LAVAGEM
seleccionada (programas com a opção
PRÉ-LAVAGEM disponível).
(Apenas para modelos com
compartimento para detergente
líquido)
Quando apenas um número limitado
de peças de roupa apresentam
nódoas que necessitam de tratamento
prévio com lexívias, anti nódoas ou
outros detergentes líquidos, esses
detergentes devem ser introduzidos
no respectivo compartimento da
máquina previamente e essas peças
de roupa vão ter um tratamento
especial prévio em separado das
outras.
Para colocar esse tipo de lexívias
ou anti nódoas, coloque no
compartimento marcado com o
número "2" e selecione o programa
especial ENXAGUAR.
Quando esta fase tiver terminado,
gire o selector de programas para a
posição OFF, adicione o resto
das peças de roupa que não
necessitaram do tratamento prévio e
proceda normalmente, definindo o
programa de lavagem, desejado.
** PROGRAMA STANDARD PARA
ALGODÕES DE ACORDO COM A
DIRECTIVA
EUROPEIA
(EU)
Nº
1015/2010 e Nº 1061/2010.
PROGRAMA DE ALGODÕES COM
UMA TEMPERATURA DE 60°C.
PROGRAMA DE ALGODÕES COM
UMA TEMPERATURA DE 40°C.
Estes programas são capazes de lavar
algodões comuns e são os programas
ecologicamente mais eficientes a nível
de consumos de água e energia para
este tipo de roupa.
Estes programas foram desenvolvidos
para serem compatíveis com as
temperaturas recomendadas nas etiquetas
das roupas e a temperatura da água
pode diferir da temperatura indicada
previamente para cada ciclo.
A velocidade de centrifugação também pode ser
reduzida para se adequar a todas as orientações
das etiquetas das peças de roupa ou para, em
tecidos muito delicados, cancelar completamente
a centrifugação. Esta opção está disponível no
botão SELECÇÃO DA VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO. Se a etiqueta da roupa não
tiver nenhuma indicação específica a este
respeito, pode ser usada a velocidade máxima de
centrifugação prevista para cada programa.
57
1)
Para os programas específicos
que o permitem, pode regular a
duração e intensidade da lavagem
utilizando o botão NÍVEL DE
SUJIDADE.
PT
( )
Selecção de Programas
Para lavar diferentes tipos de tecidos e
diferentes níveis de sujidade, a máquina
disponibiliza vários programas que vão de
encontro a todas as necessidades de
lavagem (veja a tabela).
Mix Power System +
A máquina de lavar roupa está equipada
com um inovador sistema de pré-mistura do
detergente e da água. O sistema consiste
em pulverizar directamente na roupa jactos
de água de alta pressão com a mistura de
detergente.
No início do ciclo de lavagem os jactos de
alta pressão facilitam a penetração da
mistura de água e detergente nas fibras da
roupa, de forma a remover a sujidade mais
difícil e garantir os melhores resultados de
lavagem.
O sistema também permite a utilização do "Mix
Power System +" durante a lavagem, a
remoção completa dos resíduos de
detergentes verifica-se graças aos jactos de
que vão incidir sobre a roupa.
Perfect 20°C – Mix & Wash
A inovadora tecnologia "Mix Power System +"
permite lavar tecidos como algodões,
sintécticos e mistos a 20°C com resultados
da lavagem a 40°C.
Os consumos deste programa são cerca de
50% de um programa convencial a 40°C.
Lavagem de algodões.
Sugerimos uma carga de roupa de cerca de
2/3 da capacidade máxima da máquina.
Este programa aplica o sistema "Mix &
Wash" que permite lavar diferentes tipos de
tecidos e cores juntos.
Intensivo 40°
Este programa é adequado para algodões
e garante excelentes resultados de lavagem a
40°C, assegurando a manutenção de tecidos e
cores.
Higiénico 60°
Este programa é adequado para algodões e foi
especialmente concebido para remover
nódoas difíceis e sujidade entranhada a 60°C
e graças à tecnologia "Mix Power System +".
Perfect Rapid 59 Min
Este programa foi especialmente concebido
para manter o alto desempenho e
qualidade de lavagem, ao mesmo tempo
que reduz o tempo de lavagem.
O programa foi concebido para uma carga
reduzida (veja tabela de programas).
Rápido 30 Min
Um ciclo de lavagem completo (lavagem,
enxaguamento e centrifugação). Este
programa é particularmente indicado para
algodões pouco sujos e tecidos mistos.
Com este programa é recomendado usar
apenas 20% do detergente normalmente
utilizado.
Rápido 14 Min
Um ciclo de lavagem completo (lavagem,
enxaguamento e centrifugação). Este
programa é particularmente indicado para
algodões pouco sujos e tecidos mistos.
Com este programa é recomendado usar
apenas 20% do detergente normalmente
utilizado para serem evitados desperdícios.
Baby
Este programa permite lavar roupas de bebé,
conseguindo uma higienização e lavagem perfeitas
da roupa a uma temperatura mínima de 60°C.
Para optimizar os resultados do efeito de
higienização, recomendamos que use
detergente em pó.
Enxaguar
Este programa realiza 3 enxaguamentos com
uma centrifugação intermédia que pode ser
reduzida ou excluída, usando o botão
adequado para tal. O programa é utilizado
para a qualquer tipo de tecido, por exemplo
para roupas lavadas à mão que depois
precisam de ser centrifugadas.
ATENÇÃO:
Peças de roupa novas coloridas
devem ser lavadas em separado na
primeira lavagem.
Nunca misture tecidos com cores não
fixas.
58
Drenar + Centrifugar
O programa completa a drenagem e
centrifugação máximas. É possível eliminar ou
reduzir a centrifugação com o botão SELECÇÃO
DA VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO.
delicados, sendo particularmente indicado para
tecidos delicados. O ciclo de lavagem funciona
com um elevado nível de água para assegurar
excelentes desempenhos.
Lãs
Este programa possibilita um ciclo dedicado a lãs
que possam ser lavadas na máquina de lavar
roupa (verifique etiquetas das peças) ou artigos
mais delicados que devam ser lavados à mão.
Delicados
Este programa alterna entre momentos de
lavagem mais enérgica com momentos mais
59
Algodão 40°C - 60°C
Este programa é indicado para roupa comum de
algodão. É o programa mais eficiente na
combinação de gasto de energia e água para a
lavagem de algodões.
Brancos
Concebido para que tenha a lavagem perfeita e
os melhores resultados. A última centrifugação com
máxima velocidade permite excelência de resultados
e a máxima eliminação de toda a sujidade.
PT
Mistos
A lavagem e o enxaguamento são optimizados
pelos ritmos de rotação do tambor e pelos níveis
de água. A centrifugação delicada, assegura a
redução de criação de vincos e rugas na roupa.
Manual/Sedas
Este programa permite um ciclo de
lavagem delicado adequado para peças
que tenham a etiqueta "Lavar apenas à
mão" e roupa de seda ou que diga na
etiqueta "Lavar como seda".
7. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO CLIENTE E
GARANTIA
Se acha que a máquina de lavar não está a funcionar correctamente, consulte o guia
rápido que se segue com algumas dicas e conselhos de como resolver os problemas
simples mais comuns.
Problema
Causas possíveis e soluções práticas
A
máquina
não
trabalha/não inicia o
funcionamento
Certifique-se de que está ligada à corrente.
Certifique-se de que há energia em casa.
Verifique se seleccionou correctamente um programa e se deu início
ao funcionamento da máquina correctamente.
Verifique se a tomada onde ligou a ficha não está avariada ou não
entrou em curto circuito. Experimente outro electrodoméstico na
mesma tomada para tirar dúvidas.
A porta pode não estar correctamente fechada. Abra-a e volte a fechála.
Verifique se a torneira da água está aberta.
Verifique se o tempo foi correctamente seleccionado.
A máquina não se
enche de água
A
máquina
não
escoa a água
Escorreu água para
o chão, perto da
máquina de lavar
A máquina não faz a
centrifugação
Ouvem-se
fortes
vibrações durante a
centrifugação
Começa a piscar um
ERRO específico
Certifique-se de que o filtro não está bloqueado.
Verifique se a mangueira/tubo da água não está dobrado.
Verifique se não existem objectos estranhos no filtro.
Isto pode acontecer devido a uma fuga na zona vedada entre a
torneira e o tubo de fornecimento da água. Nesse caso, aperte melhor
o tubo, depois de o voltar a colocar no sítio certo. Veja se é necessário
este ser substituído.
Isto pode acontecer se a água ainda não tiver sido drenada na
totalidade. Espere alguns minutos.
Alguns modelos incluem a função “não centrifugar”. Verifique se não
escolheu essa opção.
Uma quantidade excessiva de detergente pode complicar ou evitar a
centrifugação. Reduza a quantidade na próxima lavagem.
A máquina pode não estar correctamente ajustada e nivelada. Se
necessário ajuste os pés, veja como os nivelar na secção deste
manual dedicada ao assunto.
Certifique-se de que os suportes de transporte foram removidos.
Verifique se a carga dentro da máquina está uniformemente
distribuída.
Se piscar o erro nº 0, 1, 5, 7 ou 8 contacte directamente o Serviço de
Assistência Técnica.
Se piscar o erro nº 2, a máquina não está a encher de água, não está
a ser fornecida por água. Confirme que a torneira está aberta.
Se piscar o error nº 3, a máquina não está a drenar
convenientemente. Certifique-se de que o tubo de drenagem não está
obstruído nem dobrado.
Se piscar o erro nº 4, a máquina está demasiado cheia. Feche a
torneira da água e contacte o serviço de Assistência Técnica.
Se piscar o erro nº 9, desligue a máquina, espere 10 a 15 segundos e
reinicie o programa pretendido.
60
O uso de detergentes ecológicos sem
fosfatos pode causar os seguintes efeitos:
- turva a água de lavagem que é
drenada: Este efeito tem a ver com os
zeólitos em suspensão, mas que não têm
efeitos negativos sobre a eficiência de
lavagem.
- pó branco na roupa (zeólitos) no fim
do ciclo de lavagem: É normal, o pó não
é absorvido pelos tecidos e não altera a
sua cor.
Registe o seu produto!
Não perca mais tempo. Registe a sua
máquina de lavar roupa e descubra os
benefícios de que vai usufruir. Descubra
como em www.registercandy.com ou
ligando para o número de telefone
indicado no aparelho.
- espuma na água na última lavagem:
Isto não indica necessariamente que a
roupa esteja mal lavada ou enxaguada.
- espuma abundante: Isto é frequente
devido aos tensoactivos aniónicos
encontrados nos detergents que são
difíceis de eliminar da roupa.
Neste caso não lave de novo a roupa
para eliminar este efeito, isso não vai
ajudar.
Se o problema persistir ou se suspeita de
uma avaria, contacte imediatamente o
Serviço de Assistência Técnica da Candy.
O fabricante declina qualquer responsabilidade por erros de impressão no folheto e manual
que acompanham este produto. Além disso,
reserve-se o direito de fazer alterações
consideradas úteis para os produtos sem
mudar o essencial das suas principais
características.
Também pode registar-se no plano de
serviços
Candy
para
usufruir
de
assistência ao domicílio gratuita, mesmo
depois da garantia expirar.
Atenção: a chamada não é gratuita. O
custo será indicado numa mensagem de
voz através do seu operador telefónico.
A Candy recomenda que use sempre
peças originais, que estão disponíveis
através do serviço de Assistência Técnica
ao Cliente.
61
PT
Garantia
O produto tem garantia de acordo com os
termos e condições explicadas no
certificado de garantia que acompanha
este electrodoméstico. O certificado de
garantia deve ser devidamente preenchido
e guardado, de forma a ser mostrado ao
Serviço de Assistência Técnica Oficial da
Candy em caso de necessidade.
Muchas gracias por
Candy. Sin ninguna
lavar toda su ropa
incluso la ropa más
días.
elegir una lavadora
duda, le ayudará a
de manera segura,
delicada, todos los
Normas ambientales
Este electrodoméstico cumple
con
la
Directiva
Europea
2002/96/CE sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE).
En el momento de desechar este producto
cuando éste llegue al final de su vida útil,
asegurarse de hacerlo de manera correcta
para evitar las potenciales consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud
de la gestión inadecuada de residuos.
Este símbolo indica que el producto no
debe tratarse como residuo doméstico sino
que debe trasladarse al punto más cercano
de recolección de equipamiento eléctrico y
electrónico para su reciclado.
Respete las normas ambientales sobre
eliminación de residuos en vigor.
Para obtener más información sobre el
tratamiento, recuperación y reciclado de
este producto, consulte con la entidad
pública correspondiente, el servicio de
recolección de residuos correspondiente a
su domicilio o la tienda donde lo ha
adquirido.
Registre su producto en www.registercandy.com
y acceda fácilmente a los servicios
complementarios exclusivos para nuestros
clientes más fieles.
Lea atentamente este manual de
instrucciones para aprender a usar la
lavadora de manera correcta y segura y
para obtener consejos útiles acerca de su
mantenimiento.
Antes de usar su nueva lavadora,
lea
atentamente
este
manual
de
instrucciones
para
optimizar
su
funcionamiento. Guarde el manual en buen
estado para otros usuarios que pudieran
necesitarlo más adelante.
Compruebe que además del manual de
instrucciones le hayan entregado el
certificado de garantía, la información
sobre centros de servicio técnico y la
etiqueta
de
eficiencia
energética.
Compruebe también que le hayan
entregado la clavija, el codo para la
manguera de desagüe y la cubeta para
detergente (o lejía en algunos modelos).
Conserve todos estos accesorios.
Índice
1. NORMAS DE SEGURIDAD
Todos los productos están identificados
con un único código o número de serie de
16 caracteres, que figura en una etiqueta
adherida al aparato (puerta de carga) o en
el sobre que se encuentra dentro de la
lavadora. El código es una especie de
documento de identidad, necesario para
registrar el producto y para solicitar la
asistencia del Servicio de Atención al
Cliente de Candy.
2. INSTALACIÓN
3. CONSEJOS PRÁCTICOS
4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
5. GUÍA RÁPIDA
6. CONTROLES Y PROGRAMAS
7. SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA
62
salvo que estén supervisados una
persona encargada de velar por su
seguridad.
1. NORMAS DE
SEGURIDAD
l Este producto es exclusivamente
l Vigile a los niños de manera que
para uso doméstico o similar:
− zona de cocina para el
personal de tiendas, oficinas
y otros entornos laborales;
− granjas;
− pasajeros de hoteles, moteles u
otros entornos residenciales;
− hostales (B&B).
No se recomienda el uso de este
producto con fines diferentes del
doméstico o similar, por ejemplo, con
fines comerciales o profesionales.
El empleo de la lavadora con fines
no recomendados puede reducir la
vida útil del artefacto e invalidar la
garantía. Todos los daños, averías
o pérdidas ocasionados por un uso
diferente del doméstico o similar
(aunque ese uso se realice en un
entorno doméstico) no serán
reconocidos por el fabricante en la
medida en que lo permita la ley.
se asegure que no juegan con el
aparato.
l Los niños menores de 3 años se
deben mantener lejos a menos que
estén supervisados de forma continua.
el cable de alimentación
está dañado, por seguridad debe
reemplazarlo el fabricante, un
técnico del Servicio de Atención al
Cliente o una persona debidamente
cualificada.
l Sólo deben emplearse las mangueras
de suministro de agua proporcionadas
con el electrodoméstico. No reutilizar
mangueras de lavadoras antiguas.
l La presión de agua debe estar
entre 0,05 MPa y 0,8 MPa.
l Ninguna alfombrilla debe obstruir
las rejillas de ventilación situadas
en la base de la lavadora.
l Este electrodoméstico puede ser
l Para apagar la lavadora, se debe
utilizado por niños mayores de 8
años y por personas con
capacidades físicas, sensoriales o
mentales
limitadas
o
que
carezcan de la experiencia y el
conocimiento necesarios, siempre
y cuando estén supervisadas por
una persona encargada de velar
por su seguridad o hayan sido
instruidas en su utilización de
manera segura.
Los niños no deben jugar con el
electrodoméstico. Los niños no
deben ocuparse del mantenimiento
ni de la limpieza del electrodoméstico,
la marca de referencia del
selector de programas a la
posición vertical. Si la marca no
se encuentra en posición vertical,
la lavadora está encendida.
l Una vez instalado el electrodoméstico,
se debe poder acceder fácilmente al
enchufe.
l La capacidad máxima de colada
seca depende del modelo usado
(ver panel de control).
l Para consultar la ficha del producto,
visitar la web del fabricante.
63
ES
l Si
l En caso de fallo o mal funcionamiento,
Instrucciones de seguridad
l Desenchufar la lavadora y cerrar el
grifo del agua antes de proceder a
su limpieza o a cualquier operación
de mantenimiento.
l Asegurarse de que la toma de
corriente tenga conexión a tierra.
Si no se dispone de toma con
conexión a tierra, llamar a un
técnico especializado.
apagar la lavadora, cerrar el grifo
del agua y no intentar repararla.
Llamar de inmediato al Servicio
de Atención al Cliente y utilizar
sólo piezas de recambio originales.
El
incumplimiento
de
estas
instrucciones puede afectar la
seguridad del aparato.
l No utilizar adaptadores, regletas
ni alargues.
ATENCIÓN:
el
agua
puede
alcanzar
temperaturas muy elevadas
durante el ciclo de lavado.
l Asegurarse de que no quede
agua residual en el tambor antes
de abrir la puerta de carga.
l No
desenchufar la lavadora
tirando del cable de alimentación
ni del aparato.
l No instalar la lavadora en el
exterior, ni exponerla a la lluvia, a
los rayos del sol, o a otros
factores ambientales.
l Para transportar la lavadora, no
levantarla sosteniéndola de los
mandos ni de la cubeta del
detergente y no apoyarla sobre la
puerta de carga. Para levantar la
lavadora, se recomienda la
colaboración de al menos dos
personas.
64
El producto cumple con las
siguientes Directivas Europeas:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
y enmiendas posteriores.
2. INSTALACIÓN
l Retirar las cintas que sostienen el
1
tubo, cuidando de no dañar ni el
tubo ni el cable de alimentación.
A
B
A
B
l Extraer los 2 o 4 tornillos (A) que
se encuentran en la parte
posterior de la lavadora y quitar
los dos 2 o 4 seguros de
transporte (B), tal y como se
muestra en la figura 1.
B
B
A
A
l Obstruir los 2 o 4 orificios que
ES
quedan tras retirar los tornillos
con
los
tapones
que
se
encuentran en el sobre que
contiene las instrucciones.
l Para
lavadoras de encastre,
después de cortar las cintas de la
manguera, extraer los 3 o 4 tornillos (A)
y los 3 o 4 seguros de transporte (B).
l En ciertos modelos, 1 o más
seguros de transporte pueden caer
dentro de la lavadora. Para
quitarlos, inclinar el aparato hacia
delante de modo de poder cogerlos.
Obstruir los orificios que quedan
tras retirar los tornillos con los
tapones que se encuentran en el
sobre.
2
A
1
2
3
B
ATENCIÓN:
los niños no deben jugar con
los materiales de embalaje.
C
l Colocar la lámina sintética en la
parte inferior, tal y como se
muestra en la figura 2 (A, B o C,
según el modelo).
3
2
65
1
Conexión a la red de agua
3
Conectar el tubo de alimentación de agua al
grifo, utilizando únicamente el tubo de
alimentación suministrado (fig. 3).
NO ABRIR EL GRIFO.
l Algunos modelos tienen una o más de las
siguientes características:
l Conexiones HOT&COLD para agua fría
y caliente (fig. 4): Favorecen el ahorro
de energía.
Conectar el tubo gris al grifo del agua fría
y el rojo, al del agua caliente. El
electrodoméstico se puede conectar sólo
al grifo del agua fría, en cuyo caso se
retrasará el inicio de algunos programas.
4
1
l AQUASTOP (fig. 5): Un dispositivo
situado en el tubo de alimentación impide
la entrada de agua si el tubo está
deteriorado. En caso de avería, aparece
una marca de color rojo en la ventana
"A", que indica que debe reemplazarse el
tubo. Para extraer la tuerca, presionar el
dispositivo de bloqueo unidireccional "B".
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT – TUBO DE ALIMENTACIÓN
CON PROTECCIÓN (fig. 6): Si el tubo
principal "A" pierde agua, el depósito
transparente "B" contiene agua que
permite que se complete el ciclo de
lavado. Al finalizar el ciclo, solicitar al
Servicio de Atención al Cliente el
reemplazo del tubo de entrada de
agua.
7
Instalación
l La lavadora debe quedar cerca de la
66
min 4 cm
max 100 cm
pared en su parte posterior, evitando que
el tubo quede doblado o deformado.
Ubicar el tubo de descarga en el
fregadero o, preferentemente, conectarlo
al desagüe de la pared a 50 cm de altura
como mínimo, con un diámetro mayor
que el tubo de la lavadora (fig. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Nivelar el electrodoméstico ajustando las
patas fig. 8:
a. girar la tuerca en el sentido de las
agujas del reloj para extraer el tornillo;
b. girar la pata regulable hasta que toque
el suelo;
c. bloquear el movimiento de la pata
insertando la tuerca hasta que toque
la parte inferior de la lavadora.
l Enchufar el aparato.
8
A
B
ATENCIÓN:
si es necesario reemplazar el cable de
alimentación, solicitar la asistencia del
Servicio de Atención al Cliente.
C
La cubeta se divide en tres compartimentos (fig. 9)::
l compartimento "1": detergente para el
prelavado;
l compartimento “ ”: otros productos líquidos
como suavizantes, almidón, fragancias, etc;
9
1
2
ATENCIÓN:
sólo deben emplearse productos
líquidos. La lavadora está configurada
para dosificar automáticamente los
productos durante el último aclarado.
l compartimento "2": detergente para el lavado.
10
Con algunos modelos se suministra una pieza
especial para el detergente líquido (fig. 10).
Si se desea usar detergente líquido, ubicar la
pieza especial en el compartimento "2". De
ese modo, el detergente líquido pasará al
tambor en el momento adecuado del ciclo de
lavado. La pieza especial puede emplearse
para la lejía cuando se selecciona el programa
de aclarado.
11
ATENCIÓN:
algunos detergentes no son fáciles de
limpiar. Si se utilizan detergentes de
este tipo, emplear el contenedor especial
y ubicarlo dentro del tambor (fig. 11).
67
ES
Cubeta para detergente
3. CONSEJOS PRÁCTICOS
¿Qué temperatura de lavado se debe
seleccionar?
Consejos para colocar la ropa
en la lavadora
l Si se emplea un quitamanchas o se
ATENCIÓN: Al clasificar las prendas,
asegurarse de:
- quitar objetos metálicos como broches,
ganchos, monedas, etc.;
- abotonar fundas, cerrar cremalleras,
ajustar cinturones y cintas;
- retirar enganches de las cortinas;
- leer las instrucciones de lavado de cada
prenda;
- tratar previamente las manchas difíciles con
productos especiales.
l Al lavar alfombras, mantas o prendas
pesadas, se recomienda desactivar la
función de centrifugado.
l Al lavar prendas de lana, comprobar que
sean aptas para lavarlas en la lavadora y
que contengan el símbolo de "Pura lana
virgen" con la indicación de "No se
apelmaza " o "Lavable en lavadora".
Sugerencias útiles para el
usuario
Cómo usar su lavadora de forma
respetuosa con el medio ambiente y con el
máximo ahorro.
Cargar al máximo la lavadora
sumergen las prendas manchadas antes
de lavarlas en la lavadora, se reduce la
necesidad de seleccionar un programa de
lavado de alta temperatura. Seleccionando
el programa de lavado a 60ºC se puede
ahorrar hasta un 50% de energía.
A continuación se proporciona una guía rápida
con consejos y recomendaciones sobre el uso
de detergente a distintas temperaturas. Se
recomienda leer siempre las instrucciones de
cada detergente para utilizarlo correctamente y
en las cantidades adecuadas.
Para lavar ropa blanca muy sucia
y obtener excelentes resultados,
emplear programas para algodón con
temperaturas de 60°C o superiores y
un detergente en polvo normal con
agentes blanqueadores.
Para temperaturas de lavado de 40°C
a 60°C, se debe elegir un detergente
apropiado para el tipo de género y el
nivel de suciedad. Los detergentes
en polvo normales dan excelentes
resultados en el lavado de ropa muy
sucia "blanca" o de colores resistentes,
mientras que los detergentes en
polvo para prendas de color son
recomendables para el lavado de ropa
de color con bajo nivel de suciedad.
l Para ahorrar energía, detergente y tiempo,
se recomienda cargar al máximo la lavadora.
Es posible ahorrar hasta un 50% de energía
con una única colada de carga llena, en
lugar de dos coladas a media carga.
¿Cuándo es necesario el prelavado?
Para temperaturas de lavado inferiores
a 40°C, se recomienda emplear
detergentes líquidos o adecuados para
el lavado a bajas temperaturas.
l ¡Sólo cuando las prendas están muy
sucias! Cuando la ropa tiene una
suciedad normal, es posible ahorrar entre
un 5% y un 15% de energía si no se
utiliza la función de prelavado.
68
Para el lavado de prendas de lana o seda,
emplear sólo detergentes formulados
especialmente para ese tipo de géneros.
4. LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
Limpieza de la cubeta para el
detergente
Recomendaciones para el traslado
o para largos períodos de
inactividad de la lavadora
l Es conveniente limpiar la cubeta para
que no se acumulen restos de detergente
y otros productos.
l En el caso de que la lavadora estuviese
inactiva durante un largo período de
tiempo en lugares a bajas temperaturas,
se recomienda vaciar por completo los
restos de agua que hayan quedado en el
interior de los tubos.
l Retirar la cubeta haciendo un poco de
fuerza, dejarla bajo el agua hasta que esté
limpia y volver a colocarla en su sitio.
l Desenchufar la lavadora.
Limpieza del filtro
l Soltar el tubo de la abrazadera y colocar
el extremo en un recipiente en el suelo
para recoger toda el agua.
l La lavadora está provista de un filtro
especial que retiene los objetos de tamaño
relativamente grande, como monedas o
botones, que podrían obstruir el desagüe.
l Volver a asegurar el tubo de desagüe con
la abrazadera una vez concluida la
operación.
l Sólo algunos modelos: extraiga el tubo,
saque el tapón y recoja el agua en un
contenedor.
l Antes de extraer el filtro, se recomienda
colocar un paño absorbente en el suelo para
evitar que se moje.
l Girar el filtro en sentido contrario al de las
agujas del reloj hasta que se detenga en
la posición vertical.
l Extraer el filtro, limpiarlo y volver a colocarlo
girándolo en el sentido de las agujas del
reloj.
l Para volver a colocar todo en su sitio, repetir
los pasos previos siguiendo las instrucciones
en sentido contrario.
69
ES
Para limpiar el exterior de la lavadora no usar
productos abrasivos ni alcohol ni solventes;
basta con pasar un paño húmedo. La lavadora
no requiere cuidados especiales para
mantenerla limpia. Mantener limpios los
compartimentos de detergente y suavizante y
el filtro. A continuación ofrecemos algunos
consejos para el traslado o para largos
períodos de inactividad de la lavadora.
5. GUÍA RÁPIDA
La lavadora regula automáticamente el
nivel de agua según el tipo de ropa y la
carga. Este sistema reduce el consumo
energético y el tiempo de lavado.
6. CONTROLES Y
PROGRAMAS
Selección de programas
A
l Encender la lavadora y seleccionar el
programa de lavado.
l Regular la temperatura de lavado si es
necesario y
necesarias.
configurar
las
L
opciones
l Pulsar la tecla INICIO/PAUSA para iniciar el
M
lavado.
En caso de que se interrumpa el suministro
eléctrico cuando la lavadora está
funcionando, una memoria especial guarda
la configuración elegida y, cuando se
restablece el suministro, la máquina reinicia
el ciclo donde éste se ha interrumpido.
l Al finalizar el programa aparece el
mensaje "End" (fin) en la pantalla o se
enciende el LED de fin de programa.
Esperar unos 2 minutos después de
finalizado el programa hasta que se
apague la luz que indica que se ha
desbloqueado la puerta.
B
C
D
E
F
G
H
I
A Selector de programas con
posición OFF
position
B Tecla INICIO/PAUSA
C Tecla SELECCIÓN CENTRIFUGADO
D Tecla SELECCIÓN TEMPERATURA
E Tecla INICIO DIFERIDO
F Tecla NIVEL DE SUCIEDAD
l Apagar la lavadora.
G Tecla SUPER ACLARADO
Para distintos tipos de lavado, consultar
la tabla de programas y seguir los pasos
indicados.
H Tecla OPCIONES
Datos técnicos
L Display digital
Presión en el circuito hidráulico:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
M Indicador SEGURIDAD PUERTA
Revoluciones de centrifugado:
ver tarjeta de datos.
Potencia absorbida/ Amperios
fusible de la red/ Tension:
ver tarjeta de datos.
del
70
I
Tecla PLANCHADO FÁCIL
l Apague la lavadora girando el selector en
la posición OFF.
ATENCIÓN:
No toque la pantalla al insertar el
enchufe, porque la lavadora calibra
los sistemas durante los primeros
segundos: Al tocar la pantalla, la
máquina no podía trabajar con
propiedad. En este caso, retire el
enchife y repetir la operación.
El selector de programa se debe volver
a la posición OFF al final de cada ciclo
o cuando se inicia un ciclo de lavado
posterior antes del próximo programa
que se está seleccionado y se inicia.
Apertura puerta
Tecla INICIO/PAUSA
Cierre la escotilla ANTES
seleccionar INICIO/PAUSA.
de
l Presionar para iniciar el ciclo.
Cuando la tecla INICIO/PAUSA ha
sido accionada, la lavadora puede
tomar unos segundos antes de iniciar
el cilo.
PROGRAMA selector con
posición OFF
AÑADIR O ELIMINAR ELEMENTOS TRAS
LOS PROGRAMAS HA COMENZADO
(PAUSA)
Cuando el selector de programa se
activa la pantalla se ilumina para
mostrar los ajustes para el programa
seleccionado.
Para el ahorro de energía, al final del
ciclo o con un período de inactividad,
el contraste nivel de visualización
disminuirá.
l Mantenga
pulsado
la
tecla
INICIO/PAUSA
durante
unos
2
segundos (algunas luces indicadoras y
el
indicador
de
tiempo
restante
parpadeará, indicando que la máquina se
ha detenido).
N.B.: Para apagar la máquina, gire el
selector de programas en la posición
OFF
l Espere
2 minutos hasta que el
dispositivo de seguridad permita abrir la
puerta.
l Accionar la tecla INICIO/PAUSA para
iniciar el ciclo seleccionado.
l Después de haber agregado o quitado
l Una vez que se selecciona un programa
elementos a la colada, cierre la puerta y
presione la tecla INICIO/PAUSA
(el
programa se iniciará a partir de donde se
detuvo).
el selector de programa se mantiene
inmóvil en el programa seleccionado
hasta que termine el ciclo.
71
ES
Un dispositivo de seguridad impide
que la puerta se abra inmediatamente
después del final del ciclo.
Espere 2 minutos después de que el
ciclo de lavado haya terminado y la
luz de "Puerta de seguridad" se ha
apagado antes de abrir la puerta.
CANCELACIÓN DE UN PROGRAMA
Tecla SELECCIÓN TEMPERATURA
l Para cancelar un programa, sitúe el
selector en la posición OFF.
l Esta opción le permite cambiar la
temperatura de los ciclos de lavado.
l Selecione un programa diferente.
l Reestablezca el selector en la posición
OFF.
Las opciones y funciones se debe
seleccionar antes de pulsar la tecla
INICIO/PAUSA.
Si se selecciona una opción que no es
compatible con el programa elegido
entonces el indicador opción parpadea
primero y luego se apaga.
l No es posible elevar la temperatura por
encima del máximo permitido para cada
programa, con el fin de proteger los
tejidos.
Tecla INICIO DIFERIDO
l Esta opción le permite pre-programar el
ciclo de lavado para iniciarlo con una
posterioridad de hasta 24 horas.
l Para diferir el inicio del ciclo:
Tecla SELECCIÓN CENTRIFUGADO
- Introduzca el programa deseado.
l Al accionar
esta opción, es posible
reducir la velocidad máxima, y si lo
desea, el ciclo de centrifugado se puede
cancelar.
l Para reactivar el ciclo de centrifugado de
prensa el botón hasta llegar a la
velocidad de centrifugado que desea
configurar.
Para evitar daños en los tejidos, no es
posible
aumentar
la
velocidad
prevista para el programa durante la
selección del programa.
- Pulse el botón una vez para activarlo
(h00 aparece en la pantalla) y luego
pulse de nuevo para fijar un intervalo de
1 hora (h01 aparece en la pantalla). El
retardo preestablecido aumenta en 1
hora cada vez que se pulsa el botón,
hasta que aparezca h24 en la pantalla,
y en ese momento, al pulsar el botón de
nuevo, se restablecerá el inicio diferido
a cero
- Confirme pulsando la tecla INICIO/PAUSA
(la luz en la pantalla comienza a
parpadear). La cuenta atrás comienza y
cuando termina el programa se iniciará
automáticamente.
l Es posible modificar la velocidad de
centrifugado sin detenerse la lavadora.
l Es posible cancelar el inicio diferido
girando el selector de programas a la
posición OFF.
La lavadora está equipada con un
dispositivo electrónico especial, que
impide que en el ciclo de centrifugado
la carga esté desequilibrada.
Esto reduce el ruido y las vibraciones
en la lavadora y así prolonga la vida
útil de su máquina.
Si hay alguna interrupción en el
suministro de energía mientras la
lavadora está en funcionamiento, una
memoria especial almacena el programa
seleccionado y, cuando se restablezca la
energía, continúa donde lo dejó.
72
l Le recomendamos que utilice sólo el 20%
Tecla NIVEL DE SUCIEDAD
de las cantidades recomendadas en el
envase del detergente.
l Al seleccionar esta opción puede elegir
- HIGIENIZANTE
l Con esta opción es posible higienizar la
ropa, el programa de lavado alcanza una
temperatura de 60°C.
emtre 3 niveles de intensidad de lavado,
dependiendo del grado de suciedad de
los tejidos (se puede utilizar sólo en
algunos programas, como se muestra en
la tabla de programas).
seleccionado el indicador luminoso
mostrará automáticamente el ajuste de
nivel de suciedad para ese programa.
l Selección de un nivel de suciedad diferente,
el indicador correspondiente se encenderá.
l Durante la fase en la que el agua está en el
cesto, una intermitencia de la luz indicadora
demostrará que la lavadora se encuentra en
un punto muerto.
Tecla SUPER ACLARADO
l Esta
opción permite agregar los
aclarados al final del ciclo de lavado. El
número máximo de aclarados adicionales
está relacionado con el programa
seleccionado.
l Desactive la opción para terminar el ciclo
con centrifugado (que puede ser reducido o
cancelado usando el botón correspondiente)
y la fase de vaciado.
l Esta función se ha estudiado para las
l Gracias a electrónico de control, el agua en
personas con piel delicada y sensible, para los
que incluso un residuo mínimo de detergente
puede causar irritaciones o alergias.
las fases Intermedias se vacía en silencio, lo
que hace esta opción muy útil para el lavado
durante la noche.
l Se aconseja también utilizar esta función
Tecla PLANCHADO FÁCIL
para las prendas de los niños y en caso
de lavado de prendas muy sucias, en las
que se ha usado una gran cantidad de
detergente, o en el lavado de artículos de
rizo cuyas fibras en su mayoría tienen la
tendencia a retener la detergente.
Esta función minimiza al máximo la
formación de arrugas.
Puede ser utilizado en programas
“delicados” y programas "mixtos", "lana",
que eliminan los centrifugados intermedios.
En el programa mixto la opción reduce la
duración del último centrifugado, delicados y
lana, la máquina no va a desaguar y centrifugar
hasta que se desactiva la opción.
Tecla OPCIONES
Puedes seleccionar entre tres diferentes
opciones:
- PRELAVADO
l Esta opción le permite realizar un
prelavado y es particularmente útil para
cargas muy sucias (se puede utilizar sólo
en algunos programas, como se muestra
en la tabla de programas).
Durante esta última
indicadores intermitentes
la máquina está en
deseleccionar el botón,
lavado será completo.
73
fase, los
indican que
pausa. Al
el ciclo de
ES
- CICLO NOCHE
l Esta opción reduce la velocidad de
centrifugado intermedio a 400 rpm, en su
caso, aumenta el nivel de agua durante el
aclarado y mantiene la ropa sumergida en el
agua después del enjuague final, con el fin
de relajar las fibras.
l Una vez que el programa se ha
2) VELOCIDAD CENTRIFUGADO
Display digital
El Display digital le permite estar
constantemente informado sobre el estado
de la lavadora.
2
3
4
5
6
7
2
Muestra la velocidad de centrifugado del
programa seleccionado que se puede
cambiar o eliminar por la opción
correspondiente.
3) TEMPERATURA LAVADO
1
3
8
9 10
Muestra la temperatura de lavado del
programa seleccionado que se puede
cambiar (donde sea permitido) por la
opción correspondiente.
1) INDICADOR SEGURIDAD PUERTA
4) DURACIÓN CICLO
1
4
l El icono indica que la puerta está cerrada.
Cierre la escotilla ANTES
seleccionar INICIO/PAUSA.
de
l Cuando se selecciona un programa, el
l Cuando
INICIO/PAUSA se presiona
con la puerta cerrada, el indicador se
parpadeará y luego de manera fija.
display muestra automáticamente la
duración del ciclo, que puede variar,
dependiendo de las opciones seleccionadas.
l Una vez que el programa ha comenzado se
le mantiene informado constantemente del
tiempo restante hasta el final del lavado.
Si la puerta no está bien cerrada, la
luz seguirá parpadeando durante unos
7 segundos, después de lo cual
la orden de marcha se elimina
automáticamente. En este caso, cierre
la puerta de la manera adecuada y
pulse la tecla INICIO/PAUSA.
l La lavadora calcula el tiempo hasta el
final del programa seleccionado sobre la
base de una carga estándar, durante el
ciclo, el aparato corrige el tiempo al que
se aplica según tamaño y la composición
de la carga.
l Un dispositivo de seguridad impide que la
puerta se abra inmediatamente después
del final del ciclo. Espere 2 minutos
después de que el ciclo de lavado haya
terminado y la luz de SEGURIDAD
PUERTA se haya apagado antes de
abrir la puerta. Al final del ciclo, gire el
selector de programas a la posición OFF.
74
5) NIVEL DE SUCIEDAD
5
{
l Una vez que el programa ha sido
seleccionado,
el
indicador
mostrará
automáticamente el ajuste de nivel de
manchas de ese programa.
10) Kg Check (función activa solo en
algodón y sintéticos)
l Con la selección de un nivel de suciedad
diferente el indicador correspondiente se
encenderá.
10
6) SUPER ACLARADOS
l Durante los primeros minutos del ciclo, el
{
indicador "Kg Check" permanecerá
encendido mientras el sensor inteligente
obtendrá el peso de la ropa y ajustará el
tiempo de ciclo, el agua y el consumo de
electricidad en consecuencia.
6
Las luces indicadoras muestran los
aclarados adicionales seleccionados por la
opción correspondiente.
Check"
permite
monitorear
la
información sobre la carga de ropa en el
tambor y en los primeros minutos de la
colada él:
7) OPCIONES
}
7
- Ajusta la cantidad de agua necesaria;
- Determina la duración del ciclo;
Los indicadores muestran la opción que se
puede seleccionar mediante el botón
correspondiente (PRELAVADO, HIGIENIZANTE
y CICLO NOCHE).
- Control de los aclarados en function del
tip ode tejido a seleccionado para ser
lavado;
8) Wi-Fi (en algunos modelos)
- Ajusta el ritmo de rotación del tambor
para el tipo de tejido que se lava;
- Reconoce la presencia de espuma,
aumentando, si es necesario, la
cantidad de agua durante el aclarado;
8
l En los modelos con la opción Wi-Fi, el
icono indica que el sistema Wi-Fi está
funcionando.
- Ajusta la velocidad de centrifugado de
acuerdo a la carga, evitando así
cualquier desequilibrio.
l Para cualquier otra información en el
sistema Wi-Fi, hay un manual específico
dentro de la lavadora.
9) INICIO DIFERIDO
9
Parpadea cuando el inicio retardado se ha
establecido.
75
ES
l A través de cada fase de lavado "Kg
Tabla de programas
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAMA
Recomendado
Max.
Perfect 20°
Mix & Wash 1) 5,5
(mezclar y lavar)
6
6,5
7
20°
20°
Intensivo 40° 1) 5,5
6
6,5
7
40°
40°
Higienizante 60°
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
3
3
3,5
3,5
40°
40°
Rápido 30 Min
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Rápido 14 Min
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
6
6,5
7
60°
60°
Baby
1) 5,5
Aclarados
-
-
-
-
-
-
Desagüe +
Centrifugado
-
-
-
-
-
-
A mano/Seda
2
2
2
2
30°
30°
Lana
2
2
2
2
40°
40°
Delicados
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
1
DETERGENTE
2
1
Mixtos
1)
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Algodón
**
1)
8
9
10
11
40°
60°
( )
Ropa Blanca 1)
8
9
10
11
60°
90°
( )
76
Una sobre dosificación de detergente
puede causar exceso de espuma.
Si el aparato detecta la presencia de
exceso de espuma, puede excluir la fase de
centrifugado o ampliar la duración del
programa y aumentar el consumo de agua.
Por favor lea estas notas:
* La capacidad máxima de colada seca
depende del modelo usado (ver panel de
control).
(Solo
para
modelos
con
compartimento detergente líquido)
Cuando un número limitado de
artículos presentan manchas que
requieren tratamiento previo con
agentes de blanqueo líquidos, la
eliminación preliminar de mancha
puede ser llevado a cabo en la
propia lavadora.
Vierta el blanqueador en el
recipiente de detergente líquido,
se inserta en el compartimiento
"2" en el cajetín del detergente, y
establecer el programa especial
de ACLARADOS.
Cuando esta fase ha terminado,
gire el selector de programas en
la posición OFF, agregue el resto
de colada y proceda al lavado
normal en el programa más
adecuado.
**
PROGRAMAS
DE
ALGODÓN
ESTÁNDAR SEGÚN (UE) nº 1015/2010
y nº 1061/2010.
PROGRAMA DE ALGODÓN
UNA TEMPERATURA DE 60°C.
CON
PROGRAMA DE ALGODÓN
UNA TEMPERATURA DE 40°C.
CON
Sólo con la opción PRELAVADO
seleccionada (programas con
opción PRELAVADO disponible).
Estos programas son adecuados para
limpiar suciedad normal de lavado de
algodón y son los programas más
eficientes en términos de consumo
combinado de energía y agua para
lavar la ropa de algodón lavado.
Estos programas se han desarrollado
para
ser
compatibles
con
la
temperatura en la etiqueta de lavado de
las prendas y la temperatura real del
agua pueden diferir ligeramente de la
temperatura declarada del ciclo.
1)
La velocidad de centrifugado puede
reducirse también, para que coincida con
las directrices sugeridas en la etiqueta de la
prenda, o incluso para tejidos muy
delicados cancelar completamente las
revoluciones de centrifugado. Esta opción
está disponible en la opción de selección
de velocidad de centrifugado y se puede
activar con la tecla SELECCIÓN
CENTRIFUGADO. Si la etiqueta no indica
información específica, es posible utilizar la
máxima prevista en el programa.
77
Para los programas mostrados se
puede ajustar la duración y la
intensidad del lavado con el botón
NIVEL DE SUCIEDAD.
ES
( )
Selección de programas
Para la limpieza de los diferentes tipos de
tejido y los diferentes niveles de suciedad,
la lavadora tiene programas específicos
para satisfacer todas las necesidades de
lavado (véase la tabla).
Mix Power System +
La lavadora está equipada con un
innovador sistema de pre-mezcla de agua y
detergente. Un inyector de agua a alta
presión pulveriza la mezcla resultante
directamente en la colada.
En la fase inicial del ciclo de lavado, la
inyección de alta presión facilita la
penetración de la solución de lavado a
través
de
las
fibras,
eliminando
completamente la suciedad y asegurando
el mejor rendimiento de lavado.
El sistema también ofrece el Sistema "Mix
Power System +", durante el aclarado, la
eliminación completa de los residuos de
detergente debido a su alta presión de
chorro de agua, que penetra en la colada.
Perfect 20°C – Mix & Wash (mezclar y
lavar)
Esta innovadora tecnología "Mix Power
System +", le permite lavar tejidos como el
algodón, sintéticos y tejidos mixtos a 20°C
con un rendimiento que es comparable a un
lavado de 40°C.
El consumo de este programa es de
aproximadamente
el
50%
de
uno
convencional a 40°C. Ciclo algodón.
Sugerimos una carga de ropa de 2/3 de la
capacidad máxima de la lavadora.
Este programa se aplica al sistema de
lavado "Mix & Wash" (mezclar y lavar), que
le permite lavar diferentes telas y colores
juntos.
ATENCIÓN:
Las prendas nuevas de color deben lavarse
por separado para el primer lavado.
Nunca mezcle telas destiñan.
78
Intensivo 40°
Este programa es adecuado para prendas
de algodón y logra excelentes resultados
de limpieza a 40°C, lo que garantiza la
conservación de tejidos y colores.
Higienizante 60°
Este programa es adecuado
de algodón y ha sido
especialmente para eliminar
difíciles a 60°C gracias a
"Mix Power System +".
para prendas
desarrollado
las manchas
la tecnología
Perfect Rapid 59 Min
Este programa especialmente diseñado
para mantener el rendimiento de lavado de
alta calidad mientras que reduce en gran
medida el tiempo de lavado. El programa
está diseñado para una carga reducida (ver
tabla de programas).
Rápido 30 Min
Un ciclo completo de lavado (lavado,
aclarado y centrifugado). Este programa
está especialmente indicado para prendas
de algodón poco sucias y tejidos mixtos.
Con este programa, se recomienda utilizar
sólo el 20% del detergente normalmente se
utiliza para evitar el despilfarro.
Rápido 14 Min
Un ciclo completo de lavado (lavado,
aclarado y centrifugado). Este programa es
adecuado para prendas de algodón poco
sucias y tejidos mixtos. Con este programa,
se recomienda utilizar sólo el 20% del
detergente normalmente se utiliza para
evitar el despilfarro.
Baby
Este programa le permite lavar toda la ropa
del bebé para conseguir un efecto de
limpieza y desinfección perfecta, establezca
la temperatura a 60°C como mínimo.
Para optimizar el resultado del efecto de
desinfección se recomienda el uso de
detergente en polvo. Aclarados
Este programa realiza 3 aclarados con un
centrifugado intermedio (que puede ser
reducido o excluido mediante la opción
correspondiente). Se utiliza para el lavado de
cualquier tipo de tejido, por ejemplo después
de un lavado a mano.
Delicados
Este programa se alterna entre momentos de
lavado con momentos de pausa y es
particularmente adecuado para el lavado de
prendas delicadas. El ciclo de lavado y aclarado
se llevan a cabo con un alto nivel de agua para
asegurar el mejor rendimiento.
Desagüe + Centrifugado
El programa se completa el vaciado y un
centrifugado a máxima velocidad. Es posible
eliminar o reducir el centrifugado con la
opción SELECCIÓN CENTRIFUGADO.
A mano/Seda
El programa permite a un ciclo completo de
lavado para prendas indicadas como
"lavable a máquina" tejidos de lana y
prendas realizadas en seda o especificadas
como "Lavar como Seda" en la etiqueta de
la tela.
Algodón 40°C - 60°C
Este programa es adecuado para limpiar
suciedad normal de lavado de algodón y es el
programa más eficiente en términos de consumo
combinado de energía y agua para lavar la ropa
de algodón.
Lana
Este programa realiza un ciclo de lavado
pensado para los tejidos de lana que se
pueden lavar en la lavadora, o los artículos
a lavar a mano.
Ropa Blanca
Realizados para tener un perfecto lavado. El
centrifugado final a la máxima velocidad da
un resultado mucho más eficiente.
79
ES
Mixtos
El lavado y de aclarado están optimizados
según los ritmos de rotación del tambor y los
niveles de agua. El centrifugado suave,
asegura una menor presencia de arrugas en
las prendas.
7. SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA
Si la lavadora no funciona adecuadamente, consultar la siguiente guía rápida con consejos
prácticos que permiten al usuario solucionar los problemas más comunes.
Anomalía
La lavadora no
funciona.
La lavadora no
carga agua.
La lavadora no
desagota.
Presencia de agua en
el suelo alrededor de
la lavadora.
La lavadora no
centrifuga.
La lavadora vibra en
exceso durante el
centrifugado.
Parpadea una
indicación específica
de ERROR.
Posibles causas y soluciones
Asegurarse de que la lavadora esté enchufada.
Asegurarse de que la lavadora esté encendida.
Verificar que se haya seleccionado adecuadamente el programa
deseado y que se haya encendido correctamente el electrodoméstico.
Asegurarse de que los fusibles no estén dañados y de que el enchufe
funcione correctamente probando con otro artefacto, por ejemplo, una
bombilla.
La puerta de carga no está bien cerrada. Abrirla y volver a cerrarla.
Verificar que esté abierto el grifo.
Verificar que el temporizador esté correctamente configurado.
Comprobar que no haya obstrucciones en el filtro.
Comprobar que la manguera de desagüe no esté doblada.
Comprobar la presencia de objetos extraños en el filtro.
Es probable que haya pérdida de agua por la guarnición que está
entre el grifo y la manguera de entrada de agua, en cuyo caso se debe
reemplazar la pieza y volver a ajustar la manguera y el grifo.
La causa puede ser que el agua no se haya eliminado por completo.
Esperar unos minutos.
Algunos modelos tienen la opción de exclusión de centrifugado.
Verificar que no esté seleccionada la tecla correspondiente.
Un exceso de detergente puede hacer que la lavadora no centrifugue.
Reducir la cantidad de detergente en los próximos lavados.
Es probable que la lavadora no esté bien nivelada. Si es necesario,
regular las patas como se indica en la sección correspondiente.
Comprobar que se hayan extraído los seguros de transporte.
Comprobar que la carga de colada esté distribuida de manera
uniforme.
Si aparece una indicación de error Nº 0, 1, 5, 7 u 8, llamar al Servicio
de Atención al Cliente.
Si aparece una indicación de error Nº 2, la lavadora no carga agua.
Verificar que esté abierto el grifo.
Si aparece una indicación de error Nº 3, la lavadora no desagota
correctamente. Asegurarse de que el drenaje no esté obstruido y de
que la manguera no esté doblada.
Si aparece una indicación de error Nº 4, la carga de la colada es
excesiva. Cerrar el grifo y contactar al Servicio de Atención al Cliente.
Si aparece una indicación de error Nº 9, apagar la lavadora y esperar
unos 10 o 15 segundos antes de reiniciar el programa.
80
El uso de detergentes ecológicos sin
fosfatos puede producir los siguientes
efectos:
- El agua de vaciado del aclarado es
más turbia debido a la presencia de
zeolitos en suspensión, sin que resulte
perjudicada la eficacia del aclarado.
- Presencia de polvo blanco (zeolitos)
en la ropa al finalizar el lavado, que no
se incrusta en el tejido ni altera los
colores.
¡Registre su producto!
No pierda tiempo: registre su producto y
descubra todos los beneficios.
¿Cómo registrarse? Visite la web
www.registercandy.com o llame al
teléfono que aparece en el material
informativo.
- Presencia de espuma en el agua del
último aclarado, que no necesariamente
es indicación de un aclarado deficiente.
- Presencia de abundante espuma
debido a los tensoactivos aniónicos
presentes en las formulaciones de los
detergentes para lavadoras y que son
difíciles de separar de la ropa.
Volver a aclarar la ropa en estos casos
no conlleva ningún beneficio.
Si el problema persiste o si sospecha que
se trata de un caso de mal funcionamiento,
contacte de inmediato con el Servicio de
Atención al Cliente de Candy.
El fabricante no se responsabiliza por
eventuales erratas de imprenta contenidas
en el presente manual de instrucciones.
Asimismo, se reserva el derecho de efectuar
las modificaciones que considere oportunas
para sus productos sin comprometer sus
características fundamentales.
Asimismo, puede registrarse en el plan de
servicio técnico de Candy, que ofrece servicio
a domicilio sin cargo después del vencimiento
de la garantía.
Atención: El número de teléfono
proporcionado
no
admite
llamadas
gratuitas. El coste le será informado en un
mensaje de voz por el operador telefónico
del Servicio de Atención al Cliente.
Candy recomienda el uso de piezas de
recambio originales, suministradas por el
Servicio de Atención al Cliente.
81
ES
Garantía
Esta lavadora está garantizada en las
condiciones indicadas en el certificado
que acompaña al aparato. Usted deberá
conservar el certificado de garantía
debidamente
cumplimentado
para
mostrarlo al Servicio Técnico autorizado
de Candy en caso de necesitar su
intervención.
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα
πλυντήριο Candy, είµαστε σίγουροι ότι
τώρα έχετε ένα πολύτιµο συνεργάτη που
θα σας επιτρέπει να πλένετε χωρίς άγχος
τη καθηµερινή µπουγάδα ακόµα και τον πιο
ευαίσθητο ρουχισµό.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Η συσκευή αυτή φέρει σήµανση
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή
οδηγία 2002/96/CE που αφορά
στα απορρίµµατα από ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές (WEEE).
Φροντίστε να εξασφαλίσετε την σωστή
απόσυρση αυτής της συσκευής, µε αυτό το
τρόπο συµβάλλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος και της υγείας των
ανθρώπων από παρενέργειες που µπορεί
να προκύψουν εξαιτίας της λανθασµένης
διαχείρισης της απόσυρσης της συσκευής
Το
σύµβολο
επάνω
στη
συσκευή
υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή δεν µπορεί
να αντιµετωπισθεί σας ένα κοινό οικιακό
απόρριµµα, πρέπει να παραδοθεί στο
πλησιέστερο
σηµείο
ανακύκλωσης
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών . Η
απόσυρση της συσκευής πρέπει να γίνει
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς
και για την προστασία του περιβάλλοντος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε
την διαδικασία ανάκτησης και ανακύκλωσης
της συσκευής επικοινωνήστε µε τις κατά
τόπους αρµόδιες αρχές ή το κατάστηµα
από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
Καταχωρείστε την συσκευή σας στο
www.registercandy.com ώστε να έχετε
γρήγορη πρόσβαση στις συµπληρωµατικές
παροχές που αφορούν µόνο στους πιο
πιστούς πελάτες.
Διαβάστε προσεκτικά όλο το βιβλίο οδηγιών
µε αυτό το τρόπο θα εξασφαλίσετε την
σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής
αλλά θα γνωρίσετε και τους τρόπους για την
αποτελεσµατική συντήρηση της.
Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή
µόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά τις
οδηγίες χρήσεως. Φυλάξτε το βιβλίο
οδηγιών για να το συµβουλεύστε όποτε
παραστεί ανάγκη αλλά και για να το δώσετε
αν χρειαστεί στους επόµενους ιδιοκτήτες.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από
το βιβλίο οδηγιών, το πιστοποιητικό
εγγύησης ,το κατάλογο µε τα σηµεία
τεχνικής υποστήριξης και την ενεργειακή
ετικέτα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
συνοδεύεται από τις τάπες, το U για τη
στήριξη του σωλήνα αποχέτευσης και το
δοχείο για υγρό απορρυπαντικό (σε µερικά
µοντέλα) Φυλάξτε όλα αυτά τα εξαρτήµατα.
Περιεχοµενα
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κάθε συσκευή φέρει ένα 16ψηφιο αριθµό ο
οποίος ονοµάζεται αριθµός παραγωγής ,ο
αριθµός είναι τυπωµένος σε µια αυτοκόλλητη
ετικέτα επάνω στη συσκευή (στην πόρτα) ή
στο φάκελο µε τα έγγραφα που θα βρείτε στο
κάδο της συσκευής. Ο κωδικός αυτός είναι η
αναγνωριστική ταυτότητα της συσκευής και
χρησιµεύει για την καταγραφή του προϊόντος
και στις επαφές σας µε τα κέντρα τεχνικής
υποστήριξης Candy.
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
7. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
82
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
l Η
συσκευή
αυτή
προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή και παρεµφερείς
µε την οικιακή χρήσεις όπως:
− Χώρους φαγητού καταστηµάτων,
γραφείων και άλλων χώρων
εργασίας;
− Εξοχικές & αγροτικές κατοικίες;
− Από τους πελάτες ξενοδοχείων,
µοτέλ και παρεµφερών χώρων;
− Από τους πελάτες των bed
& breakfast.
Χρήση διαφορετική από την κλασική
οικιακή χρήση ,όπως επαγγελµατική
χρήση από ειδήµονες ή επαγγελµατίες,
δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται
στους προαναφερθέντες χώρους.
Διαφορετική από την προαναφερθείσα
χρήση µπορεί να επηρεάσει την
διάρκεια ζωής της συσκευής και να
ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης που
την συνοδεύει. Ζηµιές ή βλάβες στη
συσκευή ή σε τρίτους που µπορεί να
αποδοθούν σε διαφορετική από την
οικιακή, χρήση της συσκευής (έστω και
αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε
οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται
από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον
των δικαστηρίων.
l Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για
χρήση από παιδιά ηλικίας άνω των 8
ετών και από άτοµα µε µειωµένη
ψυχοφυσική δεξιότητα η χωρίς
προγενέστερη εµπειρία και γνώση
στη χρήση της συσκευής υπό τον όρο
ότι θα επιβλέπονται, θα τους δοθούν
οι κατάλληλες οδηγίες και θα έχουν
κατανοήσει τους κινδύνους που
εγκυµονεί η χρήση της συσκευής.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε
83
τη συσκευή ή να ασχολούνται µε το
καθαρισµό και τη συντήρηση της
χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
l Φροντίστε ώστε τα παιδιά να µην
παίζουν µε τη συσκευή.
l Τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν
πρέπει να βρίσκονται κοντά στη
συκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
l Εάν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας εµφανίσει φθορές ,πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
από ειδικευµένο τεχνικό ή
από
εξειδικευµένο άτοµο προκειµένου να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι που εγκυµονεί
η λανθασµένη αν τικατάσταση του
καλωδίου.
l Για την σύνδεση της συσκευής µε το
δίκτυο αποχέτευσης χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τη σωλήνα που
συνοδεύει την συσκευή. Μην
δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε τις
σωλήνες παλιών συσκευών.
l Η πίεση του νερού πρέπει να είναι
ανάµεσα σε 0,05 MPa και 0,08 MPa.
l Βεβαιωθείτε
ότι η βάση της
συσκευής και οι αεραγωγοί
εξαερισµού δεν παρεµποδίζονται
από πατάκια ή την µοκέτα.
l Το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας
µόνο εάν η
ένδειξη επάνω στον
επιλογέα ή στον πίνακα οργάνων είναι
κάθετα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
l Φροντίστε ώστε η πρόσβαση στο
σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να
είναι προσβάσιµη και µετά την
εγκατάσταση της συσκευής.
EL
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
l Το
µέγιστο φορτίο των ρούχων l Σε περίπτωση µεταφοράς µην
εξαρτάται από τον τύπο κάθε συσκευής
ανασηκώνετε τη συσκευή από
(δες τον πίνακα).
τα χειριστήρια ή το συρτάρι
απορρυπαντικού. Κατά την µεταφορά
l Για περισσότερες πληροφορίες για τη
µην ακουµπάτε την πόρτα επάνω στο
συσκευή και τεχνικές πληροφορίες
τρόλεϊ. Ανασηκώστε το πλυντήριο µε
επισκεφθείτε το site του κατασκευαστή.
την βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου.
l Σε
Προδιαγραφές ασφάλειας
l Πριν από κάθε εργασία καθαρισµού
ή συντήρησης του πλυντηρίου
,αποσυνδέστε την πρίζα από την
παροχή και κλείστε την παροχή νερού.
l Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο στο οποίο
θα συνδέσετε τη συσκευή διαθέτει
γείωση, διαφορετικά ζητήστε την
βοήθεια εξειδικευµένου τεχνίτη.
κάθε περίπτωση βλάβης ή
κακής λειτουργίας της συσκευής,
αποσυνδέστε τη συσκευή από
την παροχή ηλεκτρικού,κλείστε τη
βρύση
και
µην
δοκιµάσετε
να επισκευάσετε τη συσκευή.
Επικοινωνήστε αµέσως µε τις
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης,
ζητώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η
µη τήρηση της πιο πάνω οδηγίας
µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή
λειτουργία της συσκευής.
l Αποφεύγετε τη χρήση µετασχηµατιστή,
πολύπριζου και / ή παλαντέζας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την διάρκεια της πλύσης
το νερό µπορεί να αναπτύξει
πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
l Πριν ανοίξετε την πόρτα βεβαιωθείτε
ότι στο τύµπανο δεν έχει νερό.
l Μην τραβάτε το καλώδιο ή την ίδια
τη συσκευή για να αποσυνδέσετε την
πρίζα από την παροχή ρεύµατος.
l Μην
αφήνετε
το
πλυντήριο
εκτεθειµένο στην βροχή, τ ον ήλιο
ή σε άλλους ατµοσφαιρικούς
παράγοντες.
84
Η συσκευή αυτή πληροί τις
προδιαγραφές που
εµπεριέχονται στις Ευρωπαϊκές
οδηγίες που ακολουθούν::
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
Και όσες έπονται των πιο
πάνω.
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
l Κόψτε τις ταινίες που στηρίζουν
1
το σωλήνα προσέχοντας να µην
κάνετε φθορές στη σωλήνα και
στο καλώδιο ηλεκτρικής παροχής.
A
B
A
B
l Ξεβιδώστε τις 2 η 4 βίδες (A) που
βρίσκονται στην πίσω πλευρά της
συσκευής και αφαιρέστε τους 2 ή 4
δοκούς (αποστάτες) (B) σύµφωνα
µε την εικόνα. 1.
B
B
A
A
l Καλύψτε
τις 2 η 4 οπές
χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα
βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις οδηγίες.
αφού κόψετε τις ταινίες στερέωσης των
σωλήνων, ξεβιδώστε τις 3 η 4 βίδες
στερέωσης του σωλήνα (A) και αφαιρέστε
τους 3 η 4 αποστάτες στήριξης (B).
l Σε µερικά µοντέλα, 1 η περισσότεροι
αποστάτες θα πέσουν στο εσωτερικό
της συσκευής: σε αυτή την περίπτωση
γείρετε το πλυντήριο για να τους
αφαιρέσετε. Ξανακλείστε τις οπές
χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα
βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις
οδηγίες και την εγγύηση.
EL
l Εάν το πλυντήριο είναι εντοιχιζόµενο,
2
A
1
2
3
B
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην
αφήνετε
τα
υλικά
συσκευασίας σε σηµείο που
έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
l Τοποθετείστε
την βάση από
πολυπροπυλένιο ακολουθώντας την
εικόνα 2 (ανάλογα µε το µοντέλο
κάντε αναφορά στο σχήµα A, B η C).
85
C
3
2
1
Σύνδεση µε το δίκτυο νερού
3
l Συνδέστε τη σωλήνα νερού (αποκλειστικά
εκείνη που συνοδεύει τη συσκευή ) µε την
βρύση (εικ. 3).
ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΒΡΥΣΗ.
l Ανάλογα µε το µοντέλο η συσκευή µπορεί
να διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα πιο
κάτω χαρακτηριστικά::
HOT&COLD (εικ. 4): πρόβλεψη για σύνδεση
τόσο µε το δίκτυο ζεστού όσο και µε το δίκτυο
κρύου νερού για µεγαλύτερη εξοικονόµηση
ενέργειας. Συνδέστε τη γκρι σωλήνα στη βρύση
του κρύου νερού
και την κόκκινη σωλήνα στην
βρύση του ζεστού νερού. Η συσκευή µπορεί να
συνδεθεί και αποκλειστικά µόνο στη βρύση κρύου
νερού ή µόνο στη βρύση ζεστού ,σε αυτή την
περίπτωση η έναρξη κάποιων προγραµµάτων θα
καθυστερήσει για µερικά λεπτά.
l AQUASTOP (εικ.. 5): Μηχανισµός τοποθετηµένος στο
σωλήνα παροχής νερού ,που διακόπτει την ροή του
νερού εάν η σωλήνα σύνδεσης φθαρεί. Σε αυτή την
περίπτωση στο σηµείο "A" θα εµφανιστεί µια κόκκινη
ένδειξη και θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα.
Για να ξεβιδώσετε το παξιµάδι πιέστε το µηχανισµό
ασφάλισης (παρεµποδίζει το ξεβίδωµα) "B".
l AQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (εικ.6): Στην περίπτωση που
υφίσταται διαρροή νερού στον βασικό εσωτερικό
σωλήνα "A", το προστατευτικό διαφανές κάλυµµα
της σωλήνας "B" θα κρατήσει το νερό,
εξασφαλίζοντας σας την δυνατότητα να
ολοκληρώσετε το κύκλο . Αφού τελειώσει ο κύκλος
πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα µε την
βοήθεια τεχνικού από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
4
1
5
6
B
A
B
A
7
Τοποθέτηση συσκευής
l Ευθυγραµµίστε τη συσκευή µε το τοίχο
86
min 4 cm
max 100 cm
προσέχοντας ώστε η σωλήνα να µην έχει λυγίσειτσακίσει και συνδέστε τη σωλήνα αποχέτευσης στο
στόµιο της µπανιέρας ή για ακόµη καλύτερη
αποµάκρυνση του νερού σε ένα σταθερό στόµιο
αποχέτευσης στο τοίχο σε απόσταση τουλάχιστον
50 cm από το δάπεδο και µε διάµετρο µεγαλύτερη
από εκείνη του σωλήνα απαγωγής του νερού του
πλυντηρίου (εικ.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Αλφαδιάστε τη συσκευή ρυθµίζοντας τα
ποδαράκια, βλέπε εικόνα 8:
a.περιστρέψτε προς τα δεξιά το παξιµάδι για να
απελευθερώσετε τη βίδα;
b.Περιστρέψτε το ποδαράκια πάνω-κάτω ανάλογα
έως ότου ακουµπήσει στο δάπεδο;
c.στερεώστε το ποδαράκι βιδώνοντας το παξιµάδι
µέχρι να ακουµπήσει το πυθµένα του πλυντηρίου.
8
A
B
l Συνδέστε την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην περίπτωση που θα παραστεί η ανάγκη
να αντικαταστήσετε το καλώδιο σύνδεσης µε
το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής ,επικοινωνήστε
µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
C
Συρτάρι απορρυπαντικού
9
1
2
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τοποθετείστε µόνο ουσίες σε υγρή
µορφή, το πλυντήριο είναι ρυθµισµένο και
απορροφά αυτόµατα αυτές τις ουσίες στο
τελευταίο κύκλο ξεβγάλµατος.
l θήκη “2”: για το απορρυπαντικό του
κύκλου πλύσης.
Μερικά µοντέλα διατίθενται και µε το ειδικό δοχείο
για απορρυπαντικό σε υγρή µορφή (εικ. 10). Για
να το χρησιµοποιήσετε ,τοποθετείστε το στην θήκη
"2". Με αυτό το τρόπο, το υγρό απορρυπαντικό θα
πάει στον κάδο την σωστή στιγµή. Την θήκη αυτή
µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε εάν θέλετε να
λευκάνετε (να βάλετε χλωρίνη) επιλέγοντας το
πρόγραµµα “ξέβγαλµα”.
10
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μερικά απορρυπαντικά απορροφούνται
δύσκολα. Σε αυτή την περίπτωση είναι
σκόπιµο να χρησιµοποιήσετε το ειδικό
δοχείο (σφαίρα) που τοποθετείται µέσα
στο κάδο (παράδειγµα εικόνα 11).
11
87
EL
Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι
χωρισµένο σε 3 θήκες όπως δείχνει η εικ 9:
l θήκη “1”: για το απορρυπαντικό της πρόπλυσης;
l θήκη “ ”:για τις πρόσθετες ειδικές ουσίες
όπως µαλακτικό, αρώµατα κλπ, ecc;
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ποια είναι η σωστή θερµοκρασία πλύσης?
l Η χρήση αφαιρετικού λεκέδων πριν από την
Οδηγίες για το φορτίο
ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ετοιµάζετε τα ρούχα που
θα πλύνετε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:
- έχετε αφαιρέσει από το ρουχισµό
µεταλλικά αντικείµενα όπως καρφίτσες,
χρήµατα , συνδετήρες;
- έχετε κουµπώσει τις µαξιλαροθήκες, τα
φερµουάρ, έχετε δέσει τις ζώνες και τις
µακριές κορδέλες από τις ρόµπες;
- έχετε αφαιρέσει από τις κουρτίνες τους
γάντζους;
- έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που
αναγράφονται στις ετικέτες;
- έχετε αποµακρύνει τους ανθεκτικούς λεκέδες
µε το ειδικό απορρυπαντικό.
l Εάν
πρόκειται να πλύνετε δάπεδα,
κουβερτόρια , καλύµµατα ή άλλο βαρύ
ρουχισµό σας συµβουλεύουµε να µην
χρησιµοποιήσετε το κύκλο στυψίµατος.
l Εάν πρόκειται να πλύνετε µάλλινο ρουχισµό
βεβαιωθείτε ότι ο ρουχισµός αυτός πλένεται
στο πλυντήριο και ότι φέρει την ένδειξη ‘’ Αγνό
παρθένο µαλλί’’ και συνοδεύεται από την
ένδειξη ‘’Πλένεται στο πλυντήριο’’ ‘’Δεν πήζει ‘’.
Χρήσιµες πληροφορίες για τους
χρήστες
Σύντοµες υποδείξεις για σωστή χρήση της
συσκευής για προστασία του περιβάλλοντος
και µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.
Τοποθετείτε στο πλυντήριο το µέγιστο φορτίο
τοποθέτηση του ρουχισµού στο πλυντήριο,
µειώνει την ανάγκη πλυσίµατος σε
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 60°C. Εάν
επιλέξετε θερµοκρασία πλυσίµατος στους
60°C αντί τους 90°C η
εξοικονόµηση
ενέργειας µπορεί να φτάσει έως και το 50%.
Ακολουθεί ένας σύντοµος οδηγός µε
συµβουλές και επισηµάνσεις γύρω από την
χρήση του απορρυπαντικού στις διάφορες
θερµοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι
σηµαντικό να συµβουλεύεστε τις οδηγίες που
αναφέρονται επάνω στη συσκευασία και
αφορούν την χρήση και την δοσολογία του
συγκεκριµένου απορρυπαντικού.
Πλύσιµο µε πρόγραµµα για βαµβακερά
και θερµοκρασίες από 60°C και άνω για
λευκό ανθεκτικό πολύ βρώµικο ρουχισµό
,χρησιµοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη
(heavy-duty) που περιέχει λευκαντικές
ουσίες και σε αυτές τις θερµοκρασίες δίνει
άριστα αποτελέσµατα.
Πλύσιµο
µε
προγράµµατα
µε
θερµοκρασία µεταξύ 60°C και 40°C,
επιλέγετε το απορρυπαντικό ανάλογα
µε το ύφασµα ,το χρώµα και το βαθµό
βρωµιάς. Κατά κανόνα για λευκό
βαµβακερό ανθεκτικό ρουχισµό επιλέγετε
απορρυπαντικό σε σκόνη, για τα
χρωµατιστά που δεν έχουν λεκέδες
επιλέγετε υγρό απορρυπαντικό ή σε σκόνη
ειδικό για την προστασία των χρωµάτων.
l Για να αποφύγετε σπάταλη ενέργειας,
νερού ή απορρυπαντικού τοποθετείτε για
πλύσιµο το µέγιστο προβλεπόµενο
φορτίο. Η εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει
έως το 50% της ενέργειας που θα
καταναλώσετε πλένοντας δύο µισά
φορτία ,εάν κάνετε ένα πλήρες φορτίο.
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε χαµηλή
θερµοκρασία έως 40°C, ενδείκνυται η χρήση
απορρυπαντικών υγρών ή σε σκόνη ειδικών
για το πλύσιµο σε χαµηλή θερµοκρασία .
Πότε είναι πραγµατικά χρήσιµη η πρόπλυση?
Για
το
πλύσιµο
µάλλινου
και
µεταξωτού ρουχισµού χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τα ειδικά για αυτού του
είδους ρουχισµό απορρυπαντικά.
l Μόνο όταν πρόκειται να πλύνετε εξαιρετικά
βρώµικο ρουχισµό! Εάν δεν επιλέξετε το κύκλο
πρόπλυσης εξοικονοµείτε από 5 έως 15%.
88
l Επαναλάβετε τις κινήσεις που περιγράφονται
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
πιο πάνω για να τοποθετήσετε όλα τα
εξαρτήµατα στη θέση τους.
Για το καθαρισµό της εξωτερικής επιφάνειας του
πλυντηρίου, αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών
ουσιών,αλκοόλης και η διαλυτικών, καθαρίζετε
τις επιφάνειες µε ένα υγρό µαλακό ύφασµα. Το
πλυντήριο απαιτεί ελάχιστη φροντίδα για τη
συντήρηση του: καθαρίζετε το φίλτρο και τις
θήκες απορρυπαντικού. Πιο κάτω θα βρείτε και
µικρές συµβουλές στην περίπτωση που θα
χρειαστεί να µετακινήσετε τη συσκευή ή για την
περίπτωση που η συσκευή θα µείνει σε αχρησία
για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Καθαρισµός θηκών απορρυπαντικού
αποφύγετε την συσσώρευση υπολοίπων
µέσα σε αυτές.
l Πιέστε απαλά τη θήκη για να την βγάλετε
από την θέση της, βάλτε την κάτω από την
βρύση και επανα τοποθετήστε την στη θέση
της αφού αποµακρύνετε πρώτα, σχολαστικά
τα υπόλοιπα απορρυπαντικού.
l Εάν η συσκευή θα παραµείνει σε χώρο
που δεν θερµαίνεται για µεγάλη χρονική
περίοδο, πρέπει να αδειάσετε όλες τις
σωληνώσεις από τα υπολείµµατα νερού.
l Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Καθαρισµός του φίλτρου
l Αποσυνδέστε την σωλήνα αποχέτευσης
από την ταινία στήριξης και κατεβάστε
προς το δάπεδο τη σωλήνα προκειµένου
να αδειάσετε το νερό σε µια λεκάνη.
l Το πλυντήριο διαθέτει ένα ειδικό φίλτρο
που κατακρατεί τα ευµεγέθη υπολείµµατα
που µπορεί να φράξουν την αποχέτευση
όπως κουµπιά και νοµίσµατα.
l Στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης στη
θέση της.
l Διατίθεται µόνο σε ορισµένα µοντέλα:
τραβήξτε το σωληνάκι πρός τα έξω, αφαιρέστε
το καπάκι καί στραγγίξτε το ωερό σε ένα
λεκανάκι.
l Πριν ξεβιδώσετε το φίλτρο, είναι σκόπιµο να
βάλετε από κάτω ένα απορροφητικό ύφασµα
ώστε το υπόλοιπο νερό να µην βρέξει το δάπεδο.
l Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα
µέχρι το στοπ στην κάθετη θέση.
l Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο,
τοποθετείστε το στη θέση
περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
του
και
89
EL
Οδηγίες για την µεταφορά της
συσκευής και την προετοιµασία
για παρατεταµένη αχρησία
l Καθαρίζετε τις θήκες απορρυπαντικού για να
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το πλυντήριο αυτό προσαρµόζει αυτόµατα
την στάθµη νερού στο είδος και την ποσότητα
του ρουχισµού που πρόκειται να πλυθεί. Με
αυτό το σύστηµα µειώνεται αισθητά τόσο η
κατανάλωση όσο και η διάρκεια του κύκλου.
A
Επιλογή προγράµµατος
l Ενεργοποιείστε το πλυντήριο και επιλέξτε
L
το πρόγραµµα που θέλετε.
l Ρυθµίστε ανάλογα µε τις ανάγκες σας την
θερµοκρασία πλύσης και πιέστε τα πλήκτρα
των πρόσθετων λειτουργιών που θέλετε .
M
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
C
για να ξεκινήσει το πρόγραµµα.
Εάν κατά την διάρκεια λειτουργίας του πλυντηρίου
παρουσιαστεί διακοπή ρεύµατος, ένας ειδικός
µηχανισµός µνήµης θα αποµνηµονεύσει την
ρύθµιση που έχετε κάνει και µε την επιστροφή της
σύνδεσης η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί
από το σηµείο που είχε διακοπεί το πρόγραµµα.
l Στο τέλος του προγράµµατος στην οθόνη
θα εµφανιστεί η ένδειξη “end” ή θα ανάψει
το αντίστοιχο led.
B
D
E
F
G
H
I
A Επιλογέας προγράµµατος µε
θέση OFF
B Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
C Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
D Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Περιµένετε να σβήσει η φωτεινή ένδειξη
ασφάλισης της πόρτας: αυτό συµβαίνει 2
λεπτά µετά το πέρας του προγράµµατος.
E Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
l Απενεργοποιείστε το πλυντήριο.
Συµβουλευθείτε το πίνακα προγραµµάτων και
ακολουθείστε τις οδηγίες µε την σειρά που
αναφέρονται. Η πιο πάνω οδηγία ισχύει
ανεξάρτητα από το πρόγραµµα που θα επιλέξετε.
F Πλήκτρο ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
G Πλήκτρο ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ
ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
H Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Τεχνικά στοιχεfα
I
Πιεσηνερου:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Πλήκτρο ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
L Ψηφιακή οθόνη
M Λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Ταχυτητα στιψιµα τοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
Παροχη ρευµατοσ/Ενταση ρευµατοσ/
Ταση ρευµατοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
90
Ο επιλογέας προγράµµατος πρέπει να
επαναφέρεται στη θέση OFF στο τέλος
του κύκλου ή πριν να επιλέξετε το
επόµενο κύκλο (διαδοχικές πλύσεις).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην ακουµπάτε την οθόνη ενόσω
συνδέετε τη συσκευή στην παροχή,
γιατί η συσκευή ρυθµίζει το σύστηµα
κατά την διάρκεια των πρώτων
δευτερόλεπτων: ακουµπώντας την
οθόνη η
συσκευή δεν µπορεί
να λειτουργήσει σωστά. Σε αυτή
την περίπτωση, αποσυνδέστε τη
συσκευή από την παροχή και
επαναλάβετε την διαδικασία.
Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Πιέστε για να ξεκινήσει ο κύκλος .
Λειτουργία πόρτας
Επιλογέας
θέση OFF
προγράµµατος
µε
Αφού
πατήσετε
το
κουµπί
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ, η συσκευή
µπορεί να
χρειαστεί µερικά
δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει.
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΠΑΥΣΗ)
l Πιέστε
και κρατήστε το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ για 2 περίπου
δευτερόλεπτα (η ενδεικτική λυχνία του θα
ανάψει και θα αναβοσβήνει για το χρόνο
που αποµένει, δείχνοντας έτσι ότι η
συσκευή έχει διακόψει τη λειτουργία της).
Περιστρέφοντας τον επιλογέα στην
οθόνη εµφανίζονται οι ρυθµ ίσεις του
προγράµµατος που έχετε επιλέξει.
Για εξοικονόµηση ενέργειας στο τέλος του
κύκλου ή σε περίοδο αδράνειας της
συσκευής η φωτεινότητα της οθόνης
µειώνεται.
l Περιµένετε 2 λεπτά έως ότου η ασφάλεια
της συσκευής ξεκλειδώσει την πόρτα.
l Αφού έχετε προσθέσει ή αφαιρέσει
Σηµείωση: Για να διακόψετε την
λειτουργία της συσκευής περιστρέψτε
τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση
OFF .
ρούχα, κλείστε την πόρτα και πιέστε
το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει από το σηµείο
που σταµάτησε).
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης που επιλέξατε.
l Για να ακυρώσετε ένα πρόγραµµα,
l Κατά
την διάρκεια και µέχρι την
ολοκλήρωση του κύκλου ο
επιλογέας
παραµένει ακίνητος στην θέση που
αντιστοιχεί στο πρόγραµµα .
περιστρέψτε τον επιλογέα στην θέση
OFF.
l Επιλέξτε ένα νέο πρόγραµµα .
l Διακόψτε την λειτουργία της συσκευής
l Επαναφέρετε τον επιλογέα στην θέση
περιστρέφοντας τον επιλογέα στη θέση
OFF.
OFF.
91
EL
Ένας ειδικός µηχανισµός ασφάλειας
αποτρέπει το τυχαίο άνοιγµα της
πόρτας µετά το πέρας του κύκλου .
2 λεπτά µετά την ολοκλήρωση του
κύκλου η λυχνία ‘’Ασφάλισης της
πόρτας’’ θα σβήσει και η πόρτα ανοίγει.
Η ενεργοποίηση των πλήκτρων
λειτουργιών πρέπει να γίνει πριν πιέσετε
το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
Εάν επιλέξετε κάποια λειτουργία που
δεν είναι συµβατή µε το πρόγραµµα η
αντίστοιχη λυχνία θα αναβοσβήσει και
µετά θα σβήσει .
Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
l Με αυτό το πλήκτρο σας δίνετε η
δυνατότητα να µεταθέσετε την έναρξη
λειτουργίας µέχρι 24 ώρες.
l Για να καθυστερήσετε την ώρα έναρξης
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία:
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
- Επιλέξτε το πρόγραµµα.
l Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο έχετε την
- Πιέστε το πλήκτρο µια φορά για να το
ενεργοποιήσετε(στην οθόνη ε µφανίζετε η
ένδειξη h00) πιέστε µια φορά για να
µεταθέσετε κατά 1 ώρα την έναρξη (στην
οθόνη εµφανίζετε η ένδειξη h01). Κάθε φορά
που θα πιέζετε το πλήκτρο η έναρξη
λειτουργίας µετατίθεται κατά 1 ώρα, µέχρι να
εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη h24, και να
ξεκινήσει ο υπολογισµός από το 0 εάν
πιέσετε εκ νέου το πλήκτρο.
δυνατότητα να µειώσετε την µέγιστη ταχύτα
στυψίµατος ή και να ακυρώσετε τον κύκλο
στυψίµατος.
l Για να ενεργοποιήσετε ξανά το στύψιµο
πιέστε το πλήκτρο µέχρι να εµφανιστεί η
ένδειξη που θέλετε.
Για να αποφευχθούν φθορές στα
υφάσµατα δεν µπορείτε να αυξήσετε
πέραν της µέγιστης προβλεπόµενης
ανά πρόγραµµα, την ταχύτητα του
στυψίµατος.
l Η αλλαγή ταχύτητας στυψίµατος γίνεται χωρίς
να διακοπεί η λειτουργία της συσκευής.
- Επιβεβαιώστε την ρύθµιση πιέζοντας το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (στο
χειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει η
λυχνία). Εχει ξεκινήσει η µέτρηση του
χρόνου µετά το πέρας της οποίας το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα.
l Μπορείτε να ακυρώσετε τη µεταχρονολογηµένη
έναρξη γυρίζοντας τον επιλογέα στη θέση OFF.
Η συσκευή διαθέτει ένα ηλεκτρονικό
µηχανισµό ο οποίος αποτρέπει το
στύψιµο όταν το φορτίο είναι
ανοµοιόµορφα κατανεµηµένο.
Με αυτό το τρόπο αποτρέπεται ο θόρυβος
και οι δονήσεις ενώ εξασφαλίζεται η
αξιοπιστία της συσκευής.
Εάν ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργεί έχετε διακοπή ρεύματος, η
συσκευή μέσω μιας μνήμης α ποθηκεύει
τις ρυθμίσεις και με την επαναφορά του
ρεύματος θα συνεχίσει από το σημείο
που έγινε η διακοπή.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Πλήκτρο ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
l Με την βοήθεια αυτού του πλήκτρου
l Με την βοήθεια αυτού του πλήκτρου
µπορείτε να προσαρµόσετε
την
θερµοκρασία του κύκλου που επιλέξατε
ανάλογα µε τις ανάγκες σας.
l Η ρύθµιση της θερµοκρασίας δεν µπορεί
να υπερβεί την µέγιστη προβλεπόµενη
για
το
συγκεκριµένο
πρόγραµµα
προκειµένου να µην φθαρεί ο ρουχισµός.
92
µπορείτε
να
επιλέξετε
µεταξύ
3
διαβαθµίσεων το βαθµό βρωµιάς του
ρουχισµού που θα πλύνετε (ανάλογα µε
το πόσο βρώµικα είναι τα ρούχα). Η
λειτουργία αυτή αφορά σε συγκεκριµένα
προγράµµατα τα οποία µπορείτε να
πληροφορηθείτε
από
τον
πίνακα
προγραµµάτων.
l Μόλις
επιλέξετε το πρόγραµµα µια
φωτεινή ένδειξη θα σας εµφανίσει τον
βαθµό βρωµιάς του συγκεκριµένου
προγράµµατος.
- ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ
l Με αυτό το πρόγραµµα µπορείτε να
καθαρίσετε υγιεινά σε βάθος τα ρούχα
στους 60°C.
l Επιλέγοντας έναν διαφορετικό βαθµό
- ΚΥΚΛΟΣ ΝΥΚΤΑΣ
l Με αυτή την επιλογή µπορείτε να
µειώσετε τις στροφές του κύκλου
στυψίµατος έως τις 400 σ .α.λ, να
αυξήσετε την ποσότητα του νερού στην
τελευταία φάση ξεβγάλµατος ώστε το
νερό να διεισδύσει οµοιόµορφα στις ίνες.
βρωµιάς θα ανάψει η αντίστοιχη ένδειξη.
Πλήκτρο ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
l Με την βοήθεια αυτού του πλήκτρου
µπορείτε
να
προσθέσετε
φάσεις
ξεβγάλµατος στο τέλος του κύκλου της
πλύσης. Ο µέγιστος αριθµός φάσεων
ξεβγάλµατος
εξαρτάται
από
το
πρόγραµµα πλύσης που έχετε επιλέξει.
l Όταν η συσκευή πρόκειται να διοχετεύσει
το νερό στο δίκτυο αποχέτευσης µια
λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε
ένδειξη ότι η λειτουργία της συσκευής
διακόπτεται προσωρινά.
l Η λειτουργία αυτή έχει σχεδιαστεί για τα
άτοµα µε ευαίσθητο δέρµα και για όσους
η παρουσία ελάχιστου απορρυπαντικού
στο ρουχισµό µπορεί να προκαλέσει
ερεθισµό και αλλεργία .
την
επιλογή
προκειµένου να ολοκληρώσετε τον κύκλο
µε ένα στύψιµο (την φάση αυτή µπορείτε
να ακυρώσετε ή να µειώσετε την διάρκεια
της µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρου ) και άδειασµα του νερού.
l Η λειτουργία αυτή ενδείκνυται και για τα
µωρουδιακά
καθώς
και
για
τις
περιπτώσεις που ο ρουχισµός που θα
πλύνετε είναι ιδιαίτερα βρώµικος και έτσι
θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε µεγάλη
ποσότητα απορρυπαντικού. Η λειτουργία
αυτή ενδείκνυται και για τις πετσέτες που
λόγω της υφής τους
τείνουν να
αποθηκεύουν απορρυπαντικό.
l Με
την βοήθεια του ηλεκτρονικού
προγραµµατισµού, η αποχέτευση του
νερού στις ενδιάµεσες φάσεις γ ίνεται
αθόρυβα,ώστε η
επιλογή
του
συγκεκριµµένου τρόπου λειτουργίας να
είναι χρήσιµη για πλύσιµο την νύκτα
(ώρες κοινής ησυχίας).
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Οι δυνατότητες επιλογών µε την βοήθεια
πλήκτρων είναι τρεις:
- ΠΡΟΠΛΥΣΗ
l Με αυτή την επιλογή ενεργοποιείται η
φάση πρόπλυσης που είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη για το πλύσιµο ιδιαίτερα
βρώµικων
φορτίων
ρουχισµού
,η
λειτουργία
ενεργοποιείται
µόνο
σε
συγκεκριµένα
προγράµµατα
που
µπορείτε να πληροφορηθείτε στο πίνακα
προγραµµάτων.
Πλήκτρο ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
Με αυτή την λειτουργία περιορίζεται το
τσαλάκωµα του ρουχισµού. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί
σε
προγράµµατα
για
’ανάµεικτο’’
‘ευαίσθητο’
και
‘’µάλλινο’
ρουχισµό, ακυρώνει τα ενδιάµεσα στυψίµατα.
Στο πρόγραµµα για ανάµεικτο ρουχισµό
µειώνει την διάρκεια του τελευταίου
στυψίµατος ενώ στα ευαίσθητα και µάλλινα η
συσκευή δεν αποχετεύει και δεν στύβει
ενόσω το πλήκτρο βρίσκεται στο OFF.
l Η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα
Κατά την διάρκεια της τελευταίας
φάσης, οι λυχνίες αναβοσβήνουν
διαπιστώνοντας ότι η συσκευή είναι
σε αναµονή. Πιέστε το πλήκτρο για
να ολοκληρωθεί ο κύκλος.
προσθέσετε στην ειδική θήκη πρέπει να
αντιστοιχεί στο 20% της αναγραφόµενης
ποσότητας από τον κατασκευαστή του
απορρυπαντικού, για τον κύκλο της
πλύσης .
93
EL
l Απενεργοποιήστε
2) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Ψηφιακή Οθόνη
2
Μέσω της ψηφιακής οθόνης είστε αδιάκοπα
ενήµερος για την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η συσκευή.
2
3
4
5
6
Το εικονίδιο αυτό εµφανίζει την ταχύτητα
στυψίµατος στο πρόγραµµα που επιλέξατε
η οποία µπορεί να τροποποιηθεί ή να
ακυρωθεί µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρου ρύθµισης στροφών στυψίµατος.
7
1
3) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΥΚΛΟΥ
8
3
9 10
1) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
Το
εικονίδιο
αυτό
εµφανίζει
την
θερµοκρασία του νερού σ το πρόγραµµα
που επιλέξατε η οποία µπορεί να
τροποποιηθεί
(‘οπου
προβλέπεται)
κάνοντας χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου.
1
l Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η πόρτα
κλείσει καλά.
4) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
4
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Όταν
πιέσετε
το
πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ εάν η πόρτα είναι
κλειστή η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να
αναβοσβήνει και µετά θα
παραµείνει
αναµµένη.
l Όταν επιλέγετε πρόγραµµα στην οθόνη
εµφανίζεται αυτόµατα η διάρκεια του
προγράµµατος, οποία µπορεί να διαφέρει
ανάλογα µε τις επιλογές που έχετε κάνει.
l Καθόλη την διάρκεια του κύκλου στην
οθόνη εµφανίζεται ο χρόνος που αποµένει για
την ολοκλήρωση του προγράµµατος.
Εάν η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή
λυχνία θα αναβοσβήνει για 7
δευτερόλεπτα και µετά θα ακυρωθεί
η έναρξη λειτουργίας. Σε αυτή την
περίπτωση κλείστε καλά την πόρτα
και πιέστε εκ νέου το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Ο υπολογισµός της διάρκειας γίνεται µε
αναφορά σε ένα σταθερό φορτίο,κατά την
διάρκεια του κύκλου η συσκευή προσαρµόζει
τον χρόνο ανάλογα µε το µέγεθος και τη
σύνθεση του φορτίου που πλένεται.
l Ένας
ειδικός µηχανισµός ασφάλειας
παρεµποδίζει το άνοιγµα της πόρτας
αµέσως µετά το τέλος του κύκλου.
Περιµένετε 2 λεπτά µετά το τέλος του
κύκλου ,η λυχνία ασφάλισης της πόρτας
θα σβήσει τότε µπορείτε να ανοίξετε την
πόρτα. Στο τέλος του κύκλου περιστρέψτε τον
επιλογέα προγράµµατος στη θέση OFF.
94
5) ΒΑΘΜΟΣ ΒΡΩΜΙΑΣ
5
l Όταν
{
επιλέξετε ένα πρόγραµµα η
φωτεινή ένδειξη µε τον εργοστασιακό
προγραµµατισµό βαθµού βρωµιάς που
αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα,
θα ανάψει αυτόµατα.
10) Kg Check (η λειτουργία υπολογισµού
βάρους φορτίου αφορά µόνο στα
προγράµµατα
για
Συνθετικά
και
Βαµβακερά).
l Εάν επιλέξετε έναν διαφορετικό βαθµό
βρωµιάς η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει
αυτόµατα.
6) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΑ
10
l Κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
{
του κύκλου, η ένδειξη "Kg Check"
παραµένει ενεργοποιηµένος γιατί ένας
αισθητήρας καταγράφει το βάρος του
φορτίου και προσαρµόζει ανάλογα την
διάρκεια του κύκλου, την ποσότητα του
νερού και την κατανάλωση της ενέργειας.
6
Η
φωτεινή
ένδειξη
καταγράφει
τις
πρόσθετες φάσεις ξεβγάλµατος που µπορεί
να έχετε επιλέξει µε την βοήθεια του
αντίστοιχου πλήκτρου.
}
"Kg Check" εµφανίζει στην οθόνη
πληροφορίες σχετικά µε το φορτίο και
κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών
του κύκλου:
7
Οι φωτεινές ενδείξεις καταγράφουν τις
πρόσθετες επιλογές που µπορείτε να
ενεργοποιήσετε µέσω του αντίστοιχου
πλήκτρου (ΠΡΟΠΛΥΣΗ, ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΒΑΘΟΣ και ΚΥΚΛΟΣ ΝΥΚΤΑΣ).
- ρυθµίζει ανάλογα την απαιτούµενη
ποσότητα του νερού;
- καθορίζει την διάρκεια του κύκλου της
πλύσης;
8) Wi-Fi (µερικά µοντέλα µόνο)
- προγραµµατίζει τις φάσεις ξεβγάλµατος
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
που πλένεται (σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό που έχει γίνει);
8
l Στα µοντέλα µε επιλογή λειτουργίας µέσω
Wi-Fi, το εικονίδιο καταγράφει ότι το
σύστηµα Wi-Fi βρίσκεται σε λειτουργία.
- προσαρµόζει τον ρυθµό περιστροφών
ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού
(σύµφωνα µε την βασική επιλογή
προγράµµατος);
l Πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα WiFi αναγράφονται στο ειδικό εγχειρίδιο που
συνοδεύει τη συσκευή.
- καταγράφει την παρουσία αφρού
προκειµένου να αυξήσει ,εφόσον
απαιτείται,την ποσότητα του νερού κατά
την διάρκεια του ξεβγάλµατος;
9) ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
9
- Ρυθµίζει την ταχύτητα του στυψίµατος
ανάλογα µε το φορτίο αποτρέποντας
την δηµιουργία άνισο- κατανοµής και
την πρόκληση κραδασµών.
Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει όταν έχετε
ενεργοποιήσει την επιλογή
µετάθεσης
έναρξης λειτουργίας.
95
EL
l Σε όλες τις φάσεις του κύκλου η ένδειξη
7) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Πίνακας προγραµµάτων
2
Θερµ.°C
kg *
(MAX.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συνιστώµενη
Max.
Perfect 20°C
1) 5,5
Mix & Wash
6
6,5
7
20°
20°
Πλύσιµο σε
1) 5,5
βάθος στους 40°
6
6,5
7
40°
40°
Υγιεινό πλύσιµο σε
βάθος στους 60°
5,5
6
6,5
7
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
3
3
3,5
3,5
40°
40°
Κύκλος Διάρκειας
30 Min
2,5
2,5
2,5
2,5
30°
30°
Κύκλος Διάρκειας
14 Min
1,5
1,5
1,5
1,5
30°
30°
6
6,5
7
60°
60°
Baby
1) 5,5
Ξέβγαλµα
-
-
-
-
-
-
Άδειασµα νερού +
Στύψιµο
-
-
-
-
-
-
Απαλό πλύσιµο /
Μεταξωτά
2
2
2
2
30°
30°
Μάλλινα
2
2
2
2
40°
40°
Ευαίσθητα
2,5
2,5
2,5
2,5
40°
40°
1
Απορρυπαντικό
2
1
Ανάµικτα
1)
4
4,5
5
5,5
40°
60°
( )
Βαµβακερά
**
1)
8
9
10
11
40°
60°
( )
Λευκά
1)
8
9
10
11
60°
90°
( )
96
Υπέρµετρη ποσότητα απορρυπαντικού
µπορεί να δηµιουργήσει πολύ αφρό. Εάν η
συσκευή καταγράψει την παρουσία µεγάλης
ποσότητας αφρού µπορεί να ακυρώσει τη
φάση στυψίµατος ή να επιµηκύνει την
διάρκεια του προγράµµατος και να αυξήσει
την κατανάλωση του νερού.
Επιλέγεται µόνο µε τη λειτουργία
ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ (διαθέσιµα προγράµµατα
µε λειτουργία ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ).
(Μόνο για τα µοντέλα που διαθέτουν
θήκη για υγρό απορρυπαντικό)
Εάν κάποιος ρουχισµός έχει λεκέδες
που απαιτούν προεργασία µε υγρό
αφαιρετικό λεκέδων µπορείτε να
κάνετε
την
προεργασία
στο
πλυντήριο.
Τοποθετείστε στη θήκη "2" του
συρταριού
απορρυπαντικών
το
λευκαντικό και επιλέξτε το πρόγραµµα
‘’ΞΕΒΓΑΛΜΑ’’ Αφού ολοκληρωθεί η
διαδικασία περιστρέψτε τον επιλογέα
προγράµµατος στην θέση OFF,
τοποθετείστε µέσα στη συσκευή τον
υπόλοιπο ρουχισµό και επιλέξτε το
πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες σας.
Διαβάστε τις πιο κάτω παρατηρήσεις:
* Το µέγιστο φορτίο των ρούχων εξαρτάται
από τον τύπο κάθε συσκευής (δες τον
πίνακα).
** ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
(EU) No 1015/2010 και No 1061/2010.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ 60°C.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ 40°C.
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για
το πλύσιµο βαµβακερού ρουχισµού όχι
ιδιαίτερα βρώµικου και χαρακτηρίζονται
για την συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα
καθαρισµού και κατανάλωσης ενέργειας και
νερού.
Τα προγράµµατα αυτά έχουν σχεδιαστεί
έτσι ώστε να α νταποκρίνονται στις
προδιαγραφές
της
θερµοκρασίας
πλυσίµατος που αναγράφουν οι ετικέτες του
ρουχισµού ,η θερµοκρασία µπορεί να
εµφανίσει µικρή απόκλιση από εκείνη που
αναφέρεται στο πίνακα.
1)
Η ταχύτητα στυψίµατος µπορεί να µειωθεί για να
προσαρµοστεί στις οδηγίες που αναγράφουν οι
ετικέτες του ρουχισµού, η και να ακυρωθεί στην
περίπτωση πολύ ευαίσθητου ρουχισµού. Αυτό
γίνεται µε την βοήθεια του πλήκτρου
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ. Εάν
στην ε τικέτα δεν αναφέρονται οδηγίες για το
στύψιµο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την
µέγιστη προβλεπόµενη ταχύτητα για το
συγκεκριµένο πρόγραµµα.
97
Στα προγράµµατα που προβλέπεται
µπορείτε να ρυθµίσετε την διάρκεια
και την ένταση του βαθµού
πλυσίµατος µε την βοήθεια του
πλήκτρου ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ.
EL
( )
Επιλογή προγράµµατος
Η συσκευή διαθέτει µια σειρά από
ξεχωριστά προγράµµατα για το πλύσιµο
ρουχισµού µε διαφορετική ένταση βρωµιάς
προκειµένου να ανταποκριθεί σε όλες τις
ανάγκες καθαρισµού (βλέπε πίνακα).
Mix Power System +
Η συσκευή διαθέτει ένα καινοτόµο
µηχανισµό διάλυσης του απορρυπαντικού
στο νερό πριν από την έναρξη του κύκλου.
Ένας πίδακας νερού ψεκάζει µε πίεση το
διάλυµα αυτό απευθείας στο ρουχισµό.
Στην αρχική φάση του κύκλου της πλύσης,
ο υψηλής πίεσης ψεκασµός διευκολύνει τη
διείσδηση του διαλύµατος στις ίνες των
ρούχων εξασφαλίζοντας άριστες επιδόσεις
καθαρισµού σε βάθος.
Το σύστηµα ενεργοποειί το µηχανισµό Mix
Power, κατά την διάρκεια του ξεβγάλµατος,
όπου ο ψεκασµός µε πίεση του νερού
εξασφαλίζει την ολοσχερή αποµάκρυνση
των υπολοίπων απορρυπαντικού από τον
ρουχισµό.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Η καινοτόµος τεχνολογία "Mix Power
System +", επιτρέπει το πλύσιµο βαµβακερού,
συνθετικού και σύµµεικτου ρουχισµού στους
20°C µε αποτελέσµατα καθαρισµού όπως
εκείνα µε πλύσιµο στους 40°C.
Η κατανάλωση αυτού του κύκλου είναι
µειωµένη περίπου 50% σε σχέση µε ένα
συµβατικό κύκλο για βαµβακερά στους
40°C. Σε αυτό το κύκλο θα ήταν σκόπιµο το
µέγεθος του φορτίου να µην ξεπερνά τα 2/3
της µέγιστης χωρητικότητας της συσκευής.
Το πρόγραµµα α υτό συνδυάζεται µε το
σύστηµα "Mix & Wash" που σας δίνει
την δυνατότητα να πλένετε ταυτόχρονα
διαφορετικά είδη ρουχισµού και χρωµάτων.
Πλύσιµο σε βάθος στους 40°
Το πρόγραµµα αυτό ενδείκνυται για
βαµβακερό ρουχισµό και εξασφαλίζει
άριστα αποτελέσµατα καθαρισµού στους
40°C εξασφαλίζοντας την δυνατότητα
αξιοποίησης σε χρωµατιστό ρουχισµό.
Υγιεινό πλύσιµο σε βάθος στους 60°
Το πρόγραµµα αυτό ενδείκνυται για
βαµβακερό ρουχισµό και έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε µε την αξιοποίηση της
τεχνολογίας "Mix Power System +" να
αποµακρύνει και τους πιο ανθεκτικούς
λεκέδες στους 60°C.
Perfect Rapid 59 Min
Το πρόγραµµα αυτό σχεδιάστηκε έτσι ώστε
να διατηρεί την υψηλή ποιότητα καθαρισµού
µε σηµαντική µείωση της διάρκειας του
κύκλου. Το πρόγραµµα αυτό έχει σχεδιαστεί
για µειωµένο φορτίο (συµβουλευθείτε τον
πίνακα προγραµµάτων).
Κύκλος Διάρκειας 30 Min
Ένας πλήρης κύκλος πλύσης (πλύση,
ξέβγαλµα και στύψιµο). Πρόγραµµα ιδανικό
για βαµβακερό και σύµµεικτο ρουχισµό που
δεν είναι ιδιαίτερα βρώµικος. Με αυτό το
πρόγραµµα η ποσότητα του απορρυπαντικού
δεν πρέπει να υπερβεί το 20% της
προτεινόµενης από τον κατασκευαστή
στάνταρτ ποσότητας µε αυτό τον τρόπο
αποφεύγετε την σπατάλη.
Κύκλος Διάρκειας 14 Min
Ένας πλήρης κύκλος πλύσης (πλύση,
ξέβγαλµα και στύψιµο) Πρόγραµµα ιδανικό
για βαµβακερό και σύµµεικτο ρουχισµό που
δεν είναι ιδιαίτερα βρώµικος.. Με αυτό το
πρόγραµµα η ποσότητα του απορρυπαντικού
δεν πρέπει να υπερβεί το 20% της
προτεινόµενης από τον κατασκευαστή
στάνταρτ ποσότητας µε αυτό τον τρόπο
αποφεύγετε την σπατάλη.
Baby
Αυτό το πρόγραµµα σας επιτρέπει να πλύνετε όλα
τα ρούχα του µωρού έχοντας τέλεια αποτελέσµατα
απολύµανσης και καθαριότητας, ρυθ µίζοντας τη
θερµοκρασία στο ελάχιστο στους 60°C.
Για τη µέγιστη απόδοση της απολύµανσης των
ρούχων συνιστούµε απορρυπαντικά σε µορφή
σκόνης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο καινούργιος χρωµατιστός ρουχισµός
πρέπει να πλένεται ξεχωριστά την
πρώτη φορά.
Μην τοποθετείτε στο χρωµατιστό
ρουχισµό ,ρουχισµό ΠΟΥ ΞΕΒΑΦΕΙ.
98
Άδειασµα νερού + Στύψιµο
Το πρόγραµµα ολοκληρώνει το άδειασµα του
νερού µε ένα κύκλο στυψίµατος στο µέγιστο αριθµό
στροφών. Οι στροφές µπορεί να µειωθούν µε την
βοήθεια του αντίστοιχου πλήκτρου.
Ευαίσθητα
Το πρόγραµµα αυτό χαρακτηρίζεται από περιόδους
διακοπής των περιστροφών. Πρόγραµµα ιδανικό για
το πλύσιµο ευαίσθητου ρουχισµού. Οι φάσεις
πλυσίµατος και ξεβγάλµατος γίνονται µε µεγάλη
ποσότητα νερού για άριστο καθαρισµό.
Ανάµικτα
Πλύσιµο και ξέβγαλµα προσαρµόζονται στον
ρυθµό περιστροφής του τύµπανου και της
στάθµης νερού. Το απαλό στύψιµο µειώνει την
δηµιουργία ζαρώµατος στο ρουχισµό.
Απαλό πλύσιµο / Μεταξωτά
Αυτό το πρόγραµµα επιτέπει έναν απαλό
κύκλο πλύσης στα ρούχα µε ετικέτα "ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ" καθώς και στα
µεταξωτά/ευαίσθητα υφάσµατα µε ετικέτα
"ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ".
Βαµβακερά 40°C - 60°C
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για το πλύσιµο
βαµβακερού ρουχισµού όχι ιδιαίτερα βρώµικου και
χαρακτηρίζονται για την συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα
καθαρισµού και κατανάλωσης ενέργειας και νερού.
Μάλλινα
Ένας κύκλος πλύσης ειδικά σχεδιασµένος για
µάλλινο ρουχισµό που µπορεί να πλυθεί στο
πλυντήριο ή ρουχισµό που πλένεται στο χέρι.
Λευκά
Σχεδιασµένο για πεντακάθαρο ρουχισµό. Το τελικό
στύψιµο γίνεται στην µέγιστη ταχύτητα εξασφαλίζει
αποτελεσµατική αποµάκρυνση του νερού.
99
EL
Ξέβγαλµα
Με αυτό το πρόγραµµα πραγµατοποιούνται 3
φάσεις ξεβγάλµατος
µε µια ενδιάµεση φάση
στυψίµατος(µπορείτε να µειώσετε την ταχύτητα ή να
ακυρώσετε τη φάση µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρο). Η φάση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
όλους τους τύπους υφάσµατος ακόµα και για το
ρουχισµό που έχετε πλύνει στο χέρι.
7. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά,συµβουλευθείτε το
µικρό οδηγό που ακολουθεί. Ο οδηγός αυτός περιέχει κάποιες οδηγίες για να επιλύσετε τις
πιο κοινές βλάβες.
Πρόβληµα
Το πλυντήριο δεν
λειτουργεί / δεν
ενεργοποιείται.
Το πλυντήριο δεν
τραβάει νερό.
Το πλυντήριο δεν
αποστραγγίζει το νερό.
Διαρροή νερού στο
δάπεδο κοντά στο
πλυντήριο.
Το πλυντήριο δεν
στύβει.
Κατά την διάρκεια
του στυψίματος
ακούτε κραδασμούς.
Εάν αναβοσβήνει
κάποια λυχνία ή
εμφανίζεται η ένδειξη
ERROR.
Πιθανή αιτία –πρακτικές λύσεις
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά συνδεδεµένη.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε σωστά το πρόγραµµα και ότι η
ενεργοποίηση του πλυντηρίου έγινε µε το σωστό τρόπο.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια δεν έχει καεί και ότι η πρίζα ρεύµατος
λειτουργεί. Δοκιµάστε µε µια άλλη συσκευή πχ ένα λαµπτήρα.
Υπάρχει πιθανότητα να µην έχετε κλείσει σωστά την πόρτα : ανοίξτε
και ξανακλείστε την πόρτα.
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση του νερού είναι ανοικτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι σωστά ρυθµισµένος.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι βουλωµένο.
Ελέγξτε µήπως η σωλήνα αποχέτευσης είναι τσακισµένη.
Βεβαιωθείτε ότι στο φίλτρο δεν υπάρχουν ξένα σώµατα.
Μπορεί να οφείλεται σε διαρροή της τσιµούχας µεταξύ του σωλήνα
νερού και της βρύσης ,σε αυτή την περίπτωση αντικαταστήστε την και
σφίξτε στερεά τη σωλήνα στη βρύση.
Εάν δεν έχει αποχετευτεί εντελώς το νερό το πλυντήριο δεν στύβει ,
περιµένετε µερικά λεπτά.
Εάν το µοντέλο που έχετε διαθέτει λειτουργία ακύρωσης του κύκλου
στυψίµατος ,πρέπει να ελέγξετε µήπως την έχετε ενεργοποιήσει.
Η χρήση µεγάλης ποσότητας απορρυπαντικού µπορεί να είναι η αιτία
παρεµπόδισης του κύκλου στυψίµατος . Την επόµενη φορά που θα
χρησιµοποιήσετε το πλυντήριο πρέπει να µειώσετε τη ποσότητα του
απορρυπαντικού .
Είναι πολύ πιθανό να µην έχετε ευθυγραµµίσει σωστά τη συσκευή :σε αυτή
την περίπτωση ρυθµίστε τα ποδαράκια σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τις δοκούς στερέωσης κατά την
µεταφορά.
Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error ακολουθούµενη από
ένα από τους πιο κάτω αριθµούς n. 0, 1, 5, 7 η 8, επικοινωνήστε
αµέσως µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 2, το πλυντήριο δεν
τραβάει νερό ,βεβαιωθείτε ότι η βρύση νερού είναι ανοικτή.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 3, το πλυντήριο δεν
αποχετεύει το νερό ,βεβαιωθείτε ότι η
αποχέτευση δεν είναι
βουλωµένη και ότι η σωλήνα αποχέτευσης δεν είναι τσακισµένη.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 4, το πλυντήριο είναι
υπερφορτωµένο ,κλείστε τη βρύση νερού και επικοινωνήστε µε το
Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 9, απενεργοποιείστε
το πλυντήριο, περιµένετε 10-15 δευτερόλεπτα και πραγµατοποιείστε εκ
νέου το πρόγραµµα.
100
Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών
χωρίς άλατα του φωσφόρου µπορεί να
εµφανίσει τα εξής επακόλουθα:
Εγγύηση
Η συσκευή συνοδεύεται από εγγύηση οι
όροι της οποίας αναγράφονται στο
πιστοποιητικό που θα βρείτε µέσα στη
συσκευή. Συµπληρώστε και φυλάξτε το
πιστοποιητικό εγγύησης για να το δώσετε
στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Candy,
στην περίπτωση που παραστεί η ανάγκη.
- το νερό που αποχετεύεται να είναι πιο
θολό: αυτό οφείλεται στην ύπαρξη
αιωρούµενων σωµατιδίων ζεόλιθων µε
αρνητικά αποτελέσµατα στην ποιότητα
του ξεβγάλµατος.
- παρουσία άσπρης σκόνης (ζεόλιθοι, στο
τέλος του κύκλου επάνω στα ρούχα: είναι
φυσιολογικό ,η σκόνη δεν διεισδύει στις ίνες
και δεν επηρεάζει το χρώµα τους.
- παρουσία αφρού στο νερό του
τελευταίου ξεβγάλµατος: δεν πρόκειται
απαραίτητα για ένδειξη κακού ξεβγάλµατος.
- εµφανή δηµιουργία αφρού: η παρουσία
αφρού πολύ συχνά οφείλεται στην
ύπαρξη επιφανειοδραστικά ανιόντα που
υπάρχουν
στην
σύνθεση
των
απορρυπαντικών
και
τα
οποία
αποµακρύνονται πολύ δύσκολα από το
ρουχισµό. Σε αυτή την περίπτωση η
επανάληψη του κύκλου ξεβγάλµατος δεν
πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη
για τυχόν τυπογραφικά λάθη που µπορεί να
εµπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Ο
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να
πραγµατοποιήσει τις τροποποιήσεις που
θα κρ ίνει αναγκαίες χωρίς να µεταβάλει τα
κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής.
Εάν η βλάβη παραµένει ή εάν πιστεύετε ότι
πρόκειται για κακή λειτουργία επικοινωνήστε
αµέσως το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Candy.
Μπορείτε επίσης να επεκτείνετε το
πρόγραµµα τεχνικής υποστήριξης Candy,
ώστε να έχετε δωρεάν τεχνική υποστήριξη
στο σπίτι και όταν η συσκευή βρίσκεται
εκτός εγγύησης ,γιατί έχει παρέλθει η
διάρκεια της συµβατικής εγγύησης.
Προσοχή: Η κλήση είναι µε χρέωση ,το
κόστος χρέωσης θα σας γνωστοποιηθεί
µέσω ηχητικού µηνύµατος από τον
τηλεφωνητή του συνεργάτη µε τον οποίο
θέλετε να επικοινωνήσετε.
Η Candy συµβουλεύει να χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά ,τα οποία
διατίθενται από τα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης.
101
EL
Καταχωρείστε τη συσκευή σας!
Μην χάνετε χρόνο καταχωρείστε αµέσως
το πλυντήριο σας και ανακαλύψτε τα
αποκλειστικά πλεονεκτήµατα που σας
περιµένουν. Ανακαλύψτε το τρόπο στο site
www.registercandy.com ή καλέστε τον
αριθµό που αναγράφετε επάνω στο
σχετικό ενηµερωτικό υλικό.
fkhldsk
fkhldsk
14.09 - 43007838 -
- GVT/GSF MPS (8÷11) -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising