Candy | GO4 1274L/L-S | Candy GO4 1274L/L-S Uživatelský manuál

Candy GO4 1274L/L-S Uživatelský manuál
RU
PL
SK
CZ
RO
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
Instrukcja obsäugi
Návod na obsluhu
Automatická praöka
Instructiuni de utilizare
GO4 L
RU
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
GRATULACJE
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè íå èäòè íà
êîìïpîìèññ: Âû ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Kupujåc sprzët AGD firmy Candy
dowiodäeé, ãe nie akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Ôèpìà Êàíäè pàäà ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó
íîâóю ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
pàáîò è ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ ïîòpåáèòåëåì,
îïûòà.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî, äîëãîâå÷íîñòü è
øèpîêèå âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò Âàì
øèpîêóю ãàììó ∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
ñòèpàëüíûå ìàøèíû, ïîñóäîìîå÷íûå
ìàøèíû, ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ ñóøêîé,
êóõîííûå ïëèòû, ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè, ìîpîçèëüíèêè.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà ïîëíûé
êàòàëîã ïpîäóêöèè ôèpìû Êàíäè.
ùÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ˚ ‰Îfl ‰Óχ¯Ì„Ó
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÒıÓÊËı
ÛÒÎÓ‚Ëflı, ̇ÔËÏÂ:
- ÍÛıÌË ‰Îfl ÔÂÒÓ̇· ‚ χ„‡ÁË̇ı, ÓÙËÒ‡ı Ë Ì‡
ÔÓ˜Ëı ÏÂÒÚ‡ı ‡·ÓÚ˚;
- ÙÂÏ˚;
- ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÍÎËÂÌÚ‡ÏË ‚ „ÓÒÚËÌˈ‡ı,
ÏÓÚÂÎflı Ë ÔÓ˜Ëı Û˜ÂʉÂÌËflı ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
‡ÁÏ¢ÂÌËfl „‡Ê‰‡Ì;
- „ÓÒÚËÌˈ˚, Ô‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ë ‡ÁÏ¢ÂÌË Ë
Á‡‚Ú‡Í.
èËÏÂÌÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ó·‡ÁÓÏ, ÓÚ΢Ì˚Ï ÓÚ
‰Óχ¯ÌÂ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ËÎË ‰Îfl ˆÂÎÂÈ,
ÓÚ΢Ì˚ı ÓÚ Ó·˚˜ÌÓ„Ó ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡,
Ú‡ÍÓÂ Í‡Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ˆÂÎflı
˝ÍÒÔÂÚ‡ÏË ËÎË ÒÔˆˇθÌÓ Ó·Û˜ÂÌÌ˚ÏË Îˈ‡ÏË
Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ‰‡Ê ‚ ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ı
ÛÒÎÓ‚Ëflı.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ
‚˚¯ÂËÁÎÓÊÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÛÏÂ̸¯ÂÌ˲ ÒÓ͇ ÒÎÛÊ·˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Î˯ËÚ¸
˛ˉ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÎ˚ „‡‡ÌÚ˲ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
ã˛·Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÓÚ΢ÌÓ ÓÚ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ Ë ÔÓÎÓÏÓÍ, ‚ÓÁÌË͇˛˘Ëı ÔË
‰Óχ¯ÌÂÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ËÎË ÔËÏÂÌÂÌËË ‰Îfl
ˆÂÎÂÈ ‚‰ÂÌËfl ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡ (‰‡Ê ÔË
ÛÒÎÓ‚ËË ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ÁÓÌÂ,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌÓÈ ‰Îfl ‚‰ÂÌËfl ‰Óχ¯Ì„Ó
ıÓÁflÈÒÚ‚‡) Ì ·Û‰ÂÚ ÔËÁ̇‚‡Ú¸Òfl
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ ‡Á¯ÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓÏ
Ô‰Â·ı.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïpåäóïpåæäåíèÿìè, ñîäåpæàùèìèñÿ â
∋òîé èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò Âàì
âàæíûå ñâåäåíèÿ, êàñàюùèåñÿ
áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå ïîëåçíûå
ñîâåòû ïî ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó èíñòpóêöèé
äëÿ ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé Êàíäè èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèю ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè òàêîâîé
èìååòñÿ). Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â òàáëè÷êå.
ëÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ χ¯ËÌ˚ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ 16 ˆËÙ.
èÂ‚˚ 8 ˆËÙ – ÍÓ‰ ÏÓ‰ÂÎË. ëÎÂ‰Û˛˘Ë 4
ˆËÙ˚ – ‰‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ („Ó‰, ̉ÂÎfl).
èÓÒΉÌË 4 ˆËÙ˚ – ÔÓfl‰ÍÓ‚˚È ÌÓÏÂ ‚
Ô‡ÚËË.
2
PL
Firma Candy ma przyjemnoéç
przedstawiç nowå pralkë
automatycznå, która jest rezultatem
lat poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim kontakcie
z konsumentem. Wybraäeé jakoéç,
trwaäoéç i wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë Candy.
Firma Candy oferuje takãe szeroki
asortyment innych urzådzeñ AGD,
takich jak: zmywarki do naczyñ,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a takãe lodówki i
zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Urzàdzenie jest przeznaczone do
u˝ytkowania jedynie w warunkach
gospodarstwa domowego oraz
warunkach do niego zbli˝onych
takich jak:
- dla personelu na zapleczu ma∏ego
sklepu, w biurach itp;
- w domach na dzia∏kach;
- przez klientów hoteli, moteli oraz
innych struktur rezydencyjnych;
- pokojach typu bed and breakfast.
U˝ytkowanie urzàdzenia w
warunkach innych ni˝ gospodarstwo
domowe lub w sposób ró˝niàcy si´
od zastosowaƒ w typowym
gospodarstwie domowym, np.
u˝ytkowanie o charakterze
us∏ugowym lub profesjonalnym przez
wyspecjalizowany personel, jest
niew∏aÊciwe tak˝e w wymienionych
wy˝ek przypadkach.
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie urzàdzenia
mo˝e obni˝yç jego trwa∏oÊç oraz
spowodowaç uniewa˝nienie
gwarancji producenta.
Producent nie odpowiada w ˝adnym
dopuszczanym prawem zakresie za
jakiekolwiek usterki urzàdzenia lub
inne szkody lub straty spowodowane
niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem
urzàdzenia odbiegajàcym od
u˝ytkowania w warunkach
gospodarstwa domowego (nawet
je˝eli urzàdzenie w takim
gospodarstwie si´ znajduje).
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce bezpiecznej
instalacji, uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych porad
pozwalajåcych zoptymalizowaç
sposób uãytkowania pralki.
Zachowaj niniejszå instrukcjë w celu
póãniejszej konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå Candy, lub z
punktami serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer, oraz
ewentualnie numer G urzådzenia
(Jeéli taki istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så obwiedzione
ramkå na rysunku obok
SK
CZ
ÚVOD
ÚVOD
VáÏen˘ zákazník, ìakujeme
Vám, Ïe ste si zakúpil v˘robok
spoloãnosti Candy.
VáÏen˘ zákazníku,
Pred prv˘m pouÏitím v˘robku si
pozorne preãítajte priloÏen˘
slovensk˘ návod , ktor˘ firma
Candy dodáva, a dôsledne sa
ním riaìte.
Návod, ktor˘ ste k v˘robku
prijali vychádza zo
v‰eobecného radu v˘robkov a
z tohto dôvodu môÏe dôjsÈ k
situácii, Ïe niektoré funkcie,
ovládacie prvky a príslu‰enstvo
nie sú urãené pre vበv˘robok.
ëakujeme za pochopenie.
Tento spotfiebiã je urãen˘ pre
pouÏitie v domácnosti a
podobn˘ch miestach:
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
Candy.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma Candy dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte.
Návod, kter˘ jste k v˘robku
obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
Tento spotfiebiã je urãen˘
pro pouÏití v domácnosti a
podobn˘ch místech:
- zamûstnanecké kuchynû v
prodejnách, kanceláfiích a
jiném pracovním prostfiedí;
- na farmách;
- zamestnanencké kuchyne v
predajniach, kanceláriách a
inom pracovnom prostredí;
- klienty hotelu, motelu
apod.;
- na farmách;
- v prostfiedí pro pfiípravu
snídanû.
- klientami hotela, motela a
podobna;
- v prostredí pre prípravu
raÀajok.
Iné pouÏitie spotrebiãa mimo
domácnosti alebo na iné ako
beÏné pouÏitie, ako je
komerãné vyuÏitie
profesionálmi, nie je zahrnuté
vo vy‰‰ie uvedenom popise
pouÏitia.
Ak sa spotrebiã pouÏíva
nesprávne, môÏe sa skrátiÈ
jeho ÏivotnosÈ a uÏívateº môÏe
stratiÈ právo na záruku.
Akékoºvek po‰kodenie
spotrebiãa alebo iné
po‰kodenia a straty
vypl˘vajúce z nesprávneho
pouÏitia spotrebiãa ako
domáceho spotrebiãa (aj keì
sa nachádza v domácnosti) nie
je v˘robcom akceptované.
Jiné pouÏití spotfiebiãe mimo
domácnosti nebo na jiné
neÏ bûÏné pouÏití, jako je
komerãní vyuÏití
profesionály, není zahrnuto
ve v˘‰e uvedeném popisu
pouÏití.
Pokud se spotfiebiã pouÏívá
nesprávnû, mÛÏe se zkrátit
jeho Ïivotnost a uÏivatel
mÛÏe ztratit právo na
záruku.
Jakékoliv po‰kození
spotfiebiãe nebo jiná
po‰kození a ztráty vypl˘vající
z nesprávného pouÏití
spotfiebiãe jako domácího
spotfiebiãe (i kdyÏ se nachází
v domácnosti) není
v˘robcem akceptováno.
RO
FELICITÅRI!
Cumparind aceasta masina
de spalat CANDY ati aratat ca
nu acceptati compromisuri,
vreti doar ce e cel mai bun.
CANDY are placerea sa va
prezinte o noua masina
de spalat, rezultatul multor ani
de cercetari si studii asupra
nevoilor consumatorilor. Ati ales
calitatea, durabilitatea si
eficienta oferite de aceasta
masina de spalat.
CANDY va ofera o gama larga
de aparate electrocasnice:
masini de spalat vase, masini
de spalat si uscat rufe,
aragaze, cuptoare cu
microunde, cuptoare
traditionale si hote, frigidere si
congelatoare.
Solicitati de la magazin
catalogul cu gama completa
Candy.
Acest aparat este destinat
pentru uz casnic sau pentru uz
similar, cum ar fi:
- bucatarii de magazin, birou si
alte medii de lucru;
- ferme;
- de catre clientii de la hotel,
motel sau alte medii
rezidentiale;
- la pensiuni.
Utilizarea aparatului în scopuri
comerciale este exclusa.
Utilizarea aparatului în alte
scopuri decât cele mentionate
mai sus, duce la reducerea
duratei de viata a aparatului si
la anularea garantiei.
Orice deteriorari ale aparatului
sau pierderi care apar ca
urmare a neutilizarii aparatului
pentru uz casnic (chiar daca a
fost utilizat într-un mediu casnic
sau rezidential) nu vor fi
acoperite de agrantie.
Va rugam sa cititi aceste
instructiuni cu mare atentie
deoarece furnizeaza informatii
importante cu
privire la instalarea, folosirea si
intretinerea masinii Dvs. De
spalat precum si sugestii pentru
a obtine cele mai bune
rezultate la spalare.
Pastrati instructiunile cu grija
pentru a le putea consulta de
cite ori aveti nevoie.
3
RU
4
PL
ÏAPAÃPAÔ
ROZDZIA Ä
KAPITOLA
KAPITOLA
CAPITOLUL
OÃËABËEHÈE
SPIS TREÉCI
Ââåäåíèe
Wstëp
∋êñïëyàòàöèè
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
1
Ãàpàíòèÿ
Gwarancja
2
Mepû áåçoïacíocòè
Érodki bezpieczeñstwa
3
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Dane techniczne
4
Ycòaíoâêa
Instalacja pralki
5
Oïècaíèe êoìaíä
Opis panelu sterujåcego
6
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
Tabela programów
7
Bûáop ïpoãpaìì
Wybór programu
8
Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ
Szuflada na proszek
9
Tèï áeëüÿ
Produkt
10
Còèpêa
Pranie
11
Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
12
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
Lokalizacja usterek
13
SK
CZ
RO
OBSAH:
OBSAH :
CUPRINS
Úvod
Úvod
Felicitari
V‰eobecné pokyny pri prevzatí
v˘robku
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
Informatii generale
Záruka
Záruka
Garantie
Pokyny pre bezpeãné
pouÏívanie práãky
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
Masuri de securitate
Technické údaje
Technické údaje
Caracteristici tehnice
In‰talácia
Instalace
Instalare punerea in functiune
Popis ovládacieho panelu
Popis ovládacího panelu
Descrierea comenzilor
Tabuºka programov
Tabulka programå
Descrierea programelor
Voºba programov
Volba programå
Selectionarea programelor
Zásobník pracích prostriedkov
Zásobník pracích prostüedkå
Caseta de detergenti
BielizeÀ
Prádlo
Produsul
Pranie
Praní
Spalarea
âistenie a beÏná údrÏba
Öiätëní a bëïná udrïba
Curatarea si intretinerea
aparatului
Skôr ako zavoláte odborn˘
servis
Neï zavoláte odbornÿ servis
Anomalii in functionare
5
RU
PL
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
ROZDZIAÄ 1
ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
B) KARTA
GWARANCYJNA
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
D) ÇÀÃËÓØÊA;
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
D) ZATYCZKI
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
A
B
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
6
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ú·ӂ‡ÌËflÏË
î‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓ̇ ‹ 261-îá ÓÚ
23.11.09 Ë èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
è‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ êî ‹ 1222 ÓÚ
31.12.09„., ̇ÒÚÓfl˘ËÈ ÚÓ‚‡
Ò̇·ÊÂÌ ËÌÙÓχˆËÂÈ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ
flÁ˚ÍÂ Ó Í·ÒÒ ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓÈ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ ‚ˉÂ
ÒÔˆˇθÌÓÈ ˝ÚËÍÂÚÍË, ÍÓÚÓ‡fl
‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ‡ÁÏ¢Â̇ ̇
Îˈ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÔË·Ó‡ ‚ ÏÂÒÚÂ
ÔÓ‰‡ÊË ÔÓÚ·ËÚÂÎflÏ.
C
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
D
E
SK
RO
CZ
KAPITOLA 1
KAPITOLA 1
CAPITOLUL 1
V·EOBECNÉ
POKYNY PRI
PREVZATÍ
V¯ROBKU
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
INFORMATII
GENERALE
Pri dodaní a prevzatí v˘robku
skontrolujte starostlivo, ãi bolo
dodané nasledujúce
‰tandardné
príslu‰enstvo:
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
La cumpararea masinii,
verificati ca urmatoarele
materiale sa insoteasca
masina:
A) NÁVOD NA
OBSLUHOVANIE
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE IN LIMBA
ROMANA
B) ZOZNAM S ADRESAMI
ODBORN¯CH
SERVISN¯CH
STREDÍSK
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
B) LISTA CU PUNCTELE
SERVICE
C) ZÁRUâN¯ LIST
C) ZÁRUÖNÍ LIST
D) KRYCIA ZÁTKA
D) KRYCÍ ZÁTKA
E) DRÎIAK ODTOKOVEJ
HADICE, TVARU „U“
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
D) DOPURI
Z PRAKTICK¯CH
DÔVODOV
PRÍSLU·ENSTVO
USCHOVÁVAJTE NA
BEZPEâNOM MIESTE.
Pri prevzatí vybalenú práãku
starostlivo skontrolujte, ãi
nebola poãas prepravy
akokoºvek po‰kodená. Ak áno,
reklamujte ‰kody u vá‰ho
predajcu.
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
E) COT RIGID PENTRU
TUBUL DE EVACUARE
PASTRATI-LE INTR-UN
LOC SIGUR.
Verificati daca masina are
daune in urma transportului.
In acest caz, contactati
centrul service
autorizat.
7
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
8
PL
ROZDZIAÄ 2
ÃÀPÀÍÒÈß
GWARANCJA
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
SK
CZ
RO
KAPITOLA 2
KAPITOLA 2
CAPITOLUL 2
ZÁRUKA
ZÁRUKA
GARANTIE
Na poskytnutie kvalitného
záruãného a pozáruãného
servisu uschovajte v‰etky
doklady o kúpe a prípadn˘ch
opravách v˘robku.
Odporúãame vám poãas
záruãnej lehoty uschovaÈ
pôvodné obaly k v˘robku.
Skôr ako budete kontaktovaÈ
servisné stredisko, starostlivo
pre‰tudujte záruãné podmienky
v záruãnom liste.
Obracajte sa iba na
autorizované servisné
strediská.
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
Masina de spalat este insotita
de un certificat de garantie care
va permite sa va bucurati de
depanare gratuita.
9
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;
● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
PL
ROZDZIAÄ 3
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Firma Candy wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
á̇Í
Û͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË·Ó
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ
‚ÓÔÂÈÒÍËı Òڇ̉‡ÚÓ‚, 73/23/CEE
Ë 89/336/CEE, ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ
Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
„·ÏÂÌÚ‡ÏË 2006/95/CE Ë
2004/108/CE Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë
‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Í ÌËÏ.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
10
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
SK
RO
CZ
KAPITOLA 3
KAPITOLA 3
POKYNYNA
BEZPEâNÉ
POUÎÍVANIE
PRÁâKY
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄT ËNÍ A ÚDR ÏBY
POZOR! NIηIE
UVEDENÉ POKYNY
PLATIA PRE
AK¯KOªVEK DRUH
âISTENIA A ÚDRÎBY
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
ze zásuvky el. sítë
● Vytiahnite vidlicu el. kábla zo
● Uzavüete kohout püívodu
zásuvky el. siete
vody
● Uzavrite kohútik prívodu
● Väechny el.spotüebiöe
vody
zn.Candy jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit pracovníkem
odborné firmy.
● V‰etky el.spotrebiãe
zn.Candy sú uzemnené.
Zaistite, aby napájacia el.sieÈ
umoÏÀovala ochranu
uzemnením.
V prípade pochybností
nechajte preveriÈ pracovníkom
odbornej firmy.
Spotfiebiã odpovídá
evropsk˘m smûrnicím
73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE (Smûrnice pro
elektromagnetickou
kompatibilitu), které byli
nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a
jejich pozdûj‰ími zmûnami.
Spotrebiã zodpovedá
európskym smerniciam
73/23/CEE (Bezpeãnostná
smernica – nízke napätie) a
89/336/CEE (Smernica pre
elektromagnetickú
kompatibilitu), ktoré boli
nahradené smernicami
2006/95/CE a 2004/108/CE a
ich neskor‰ími zmenami.
● Nedotÿkejte se praöky
mokrÿma öi vlhkÿma rukama
nebo nohama
● Nedot˘kajte sa práãky
mokr˘mi ãi vlhk˘mi rukami
alebo nohami
CAPITOLUL 3
MASURI DE
SECURITATE
ATENTIE: PENTRU ORICE
OPERATIE DE CURATARE
SI INTRETINERE A MASINII
DE SPALAT
● Se scoate stekerul din
priza.
● Se inchide robinetul de
apa.
● Toate produsele Candy au
impamintare.
Asigurati-va ca priza folosita
are impamantare.
Aparatele
sunt realizate
în conformitate cu directivele
europene 73/23/EEC si
89/336/EEC, înlocuite de
2006/95/EC si 2004/108/EC si
modificarile ulterioare.
● Nu se atinge aparatul cu
mainile sau picioarele ude.
● Nu utilizati aparatul cand
● Nepouïívejte praöku jste-li
sunteti desculti.
bosí.
● NepouÏívajte práãku ak ste
bosí.
● Nejvyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v místnostech
se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
● Najvy‰‰iu pozornosÈ venujte
pouÏívaniu rôznych adaptérov,
rozvodiek a predlÏovacích
káblov v miestnostiach ako sú
kúpeºne alebo v miestnostiach
so sprchou.
Ak to je moÏné, vyhnite sa ich
pouÏívaniu vôbec.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90 °C
UPOZORNENIE: POâAS
CYKLU PRANIA MÔÎE
VODA DOSIAHNUË
TEPLOTU AÎ 90°C
● Pred otvorením práãky sa
uistite, Ïe v bubne nie je
Ïiadna voda
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
6
● Nu utilizati prelungitoare in
camera de baie.
ATENTIE: IN TIMPUL
SPALARII TEMPERATURA
APEI POATE AJUNGE LA
90°C.
● Inainte de a deschide hubloul
asigurati-va ca nu exista apa in
tambur.
11
RU
PL
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
è ïåpåõîäíèêàìè;
● чÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl β‰flÏ (‚Íβ˜‡fl
‰ÂÚÂÈ) Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË
ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË Ë ÏÂÌڇθÌ˚ÏË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ËÎË Î˛‰flÏ, ÌÂ
Ëϲ˘ËÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë
Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË ÓÌË Ì ̇ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰
ÔËÒÏÓÚÓÏ Î˛‰ÂÈ, ‰‡‚¯Ëı ËÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ËÁ‰ÂÎËfl Ë
Óڂ˜‡˛˘Ëı Á‡ Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
● To urzàdzenie nie jest
óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò
ËÁ‰ÂÎËÂÏ, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl
ÔÓ‰ ̇‰ÂÊÌ˚Ï ÔËÒÏÓÚÓÏ.
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak
aby nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ëåêòpîñåòè;
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
12
przeznaczone do obs∏ugi
przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego
u˝ytkowania, chyba ˝e
pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w
zakresie obs∏ugi urzàdzenia
przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
● Nie wolno naraãaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● Podczas przenoszenia pralki
nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na
érodek do prania.
● Podczas transportu nie
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej czëéci
pralki.
● Pralka powinna byç zawsze
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie powyãszych
zaleceñ moãe negatywnie
wpäynåç na bezpieczeñstwo
uãytkowania urzådzenia.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony jego
wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt
serwisowy.
SK
CZ
RO
● NepouÏívajte adaptéry alebo
viacnásobné zásuvky.
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Nu utilizati adaptoare sau
triplustekere
● Tento spotrebiã nie je urãen˘
na pouÏitie osobami (vrátane
detí) s obmedzen˘mi fyzick˘mi,
senzorick˘mi alebo mentálnymi
schopnosÈami, alebo bez
skúseností a znalostí
spotrebiãa, ak nie sú pod
dohºadom alebo pouãené
osobou zodpovednou za ich
bezpeãnosÈ.
● Tento spotfiebiã není urãen
pro pouÏití osobami (vãetnû
dûtí) s omezen˘mi fyzick˘mi ,
senzorick˘mi nebo
mentálními schopnostmi,
nebo bez zku‰eností a
znalostí spotfiebiãe, pouze
pokud nejsou pod
dohledem nebo pouãené
osobou odpovûdnou za
jejich bezpeãnost.
ZabráÀte deÈom, aby sa hrali
so spotrebiãom.
ZabraÀte dûtem, aby se
hrály se spotfiebiãem.
● Pri odpájaní zo siete
neÈahajte iba za sieÈov˘ kábel,
ale vytiahnite zástrãku zo
zásuvky
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● Nu expuneti aparatul la
agenti atmosferici (razele
soarelui, ploaie etc.)
● Nenechávajte prístroj
vystaven˘ atmosférick˘m
vplyvom (dáÏì, slnko atì.)
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● In cazul in care o mutati, nu
ridicati niciodata de butoane
sau de caseta de
detergent.
● Pri premiestÀovaní prístroja
ho nedvíhajte za ovládacie
voliãe alebo zásuvku na
prá‰ok.
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
● In timpul transportului nu
sprijiniti hubloul de carucior
● Pri prevoze neopierajte
práãku dvierkami o vozík.
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
DôleÏité!
Ak umiestnite prístroj na
koberec, skontrolujte, ãi nie sú
ohrozené ventily v spodnej
ãasti práãky.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
● Prístroj zdvíhajte v páre
podºa obr.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● V prípade poruchy alebo
nesprávnej ãinnosti vypnite
práãku, uzavrite prívod vody a
neodborne s prístrojom
nemanipulujte.
Kontaktujte Servisné centrum
Candy a Ïiadajte originálne
náhradné diely. NedodrÏanie
t˘chto podmienok by mohlo
ohroziÈ bezpeãnú prevádzku
spotrebiãa.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● Ak by do‰lo k po‰kodeniu
prívodného kábla, musí byÈ
nahraden˘ in˘m originálnym
dodávan˘m servisn˘mi
centrami Candy.
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
● Acest aparat nu este
destinat pentru a fi utilizat de
catre copii sau de catre
persoane cu dizabilitati, fara
stricta supraveghere a unui
adult responsabil.
Nu permiteti copiilor sa se
joace cu acest aparat.
● Nu trageti de cablu pentru
a scoate aparatul din priza
IMPORTANT!
In cazul in care aparatul se
instaleaza pe o pardoseala
acoperita cu covor sau
mocheta, trebuie avut grija
ca orificiile de ventilatie de la
baza aparatului sa nu fie
acoperite.
● Pentru a ridica masina sunt
necesare 2 persoane
precum in imagine
● In cazul unei defectiuni
si/sau functionari anormale,
aparatul se opreste, se
inchide robinetul de apa si
nu se atinge masina. Pentru o
eventuala reparatie
trebuie sa va adresati unui
centru de asistenta tehnica
Candy solicitind
piese originale pentru orice
inlocuiri. Nerespectarea
indicatiilor sus mentionate
pot compromite securitatea
masinii.
● Daca e necesara
inlocuirea cablului de
alimentare, aceasta se va
face cu un
cablu disponibil la punctul
service.
13
PL
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
ROZDZIAÄ 4
85
cm
60 cm
40 cm
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
DANE TECHNICZNE
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
Íopìàëüíûé ypoâåíü
âoäû
POZIOM NORMALNY
WODY
l
6÷15
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
W
1500
Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè
(ïpîãpàììà 90°C)
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 90°C)
kWh
1,8
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
A
10
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè (îá/ìèí)
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
CIÉNIENIE WODY W SIECI
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
NAPIËCIE ZASILANIA
ä·ÒÒ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ
14
kg
7
ëå. íÄÅãàóäì ë íÖïçàóÖëäàåà ïÄêÄäíÖêàëíàäÄåà
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
VIë ·TÍTOK SO ZÁKLADN¯MI ÚDAJMI
VIZ ÄTÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI
CITITI PE PLACUTA MASINII
MPa
V
min. 0,05
max. 0,8
220-240
I (ÔÂ‚˚È)
SK
KAPITOLA 4
CZ
KAPITOLA 4
RO
CAPITOLUL 4
TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE
CARACTERISTICI TEHNICE
MAX. HMOTNOSË SUCHEJ
BIELIZNE v
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
CAPACITATE RUFE USCATE
NORMÁLNA HLADINA VODY
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
NIVEL NORMAL DE APA
MAX. PRÍKON
MAX.PÜÍKON
PUTERE
SPOTREBA ENERGIE PRI
PROG. 90°C
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
CONSUM ENERGIE
(PROGR.90°C)
ISTENIE
JIÄTËNÍ
AMPERAJUL FUZIBILULUI
OTÁâKY PRI ODSTREëOVANÍ
(ot./min.)
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
ROTATII CENTRIFUGA
TLAK VODY
TLAK VODY
PRESIUNEA IN INSTALATIA
HIDRAULICA
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
TENSIUNE
NAPÁJACIE NAPÄTIE
15
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
ROZDZIAÄ 5
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
INSTALACJA
PRALKI
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
èÂÂÂʸÚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚È ıÓÏÛÚ.
ÑÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ
ÔÓ‚Ó‰.
Przeciàç taÊmy mocujàce
w´˝e do wody, uwa˝ajàc
by nie uszkodziç ich ani
przewodu elektrycznego.
éÚÍÛÚËÚ 2 ËÎË 4 ‚ËÌÚ‡ (A) ̇
Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÂÌÍÂ Ë ËÁ‚ÎÂÍËÚ 2 ËÎË 4
‡ÒÔÓÌ˚ı ‚ÚÛÎÍË (B).
á‡ÍÓÈÚ 2 ËÎË 4 ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÒÔˆˇθÌ˚ÏË Á‡„Îۯ͇ÏË. Ç˚
̇ȉÂÚ Ëı ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÏ
Ô‡ÍÂÚÂ Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
16
PL
Odkr´ciç 2 lub 4 Êruby (A) z
ty∏u pralki i wyciàgnàç 2 lub
4 rozpórki (B)
Zas∏oniç 2 lub 4 otwory
zaÊlepkami do∏àczonymi do
worka z instrukcjà.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
SK
CZ
RO
KAPITOLA 5
KAPITOLA 5
CAPITOLUL 5
UVEDENIE DO
PREVÁDZKY
IN·TALÁCIA
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
INSTALARE. PUNERE
IN FUNCTIUNE
Opatrne prestrihnite plastovú
sponu upevÀujúcu odpadovú
hadicu a prívodn˘ kábel s
vidlicou.
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Atentie: Masina de spalat se
instaleaza de catre un
instalator profesionist, dar nu
intra in obligatia centrului
service autorizat sa faca
aceasta instalare in termen
de garantie, in regim gratuit.
Odstrihnite pásku, ktorá drÏí
hadicu a dajte pozor
Aby ste nepo‰kodili hadicu a
elektrick˘ kábel
Odstfiihnûte pásku, která drÏí
hadici a dejte pozor abyste
nepo‰kodili hadici a
elektrick˘ kabel.
Odskrutkujte 2 alebo 4 skrutky
(A) na zadnej stene a odstráÀte
2 alebo 4 di‰tanãné vloÏky.
Od‰roubujte 2 nebo 4 ‰rouby
(A) na zadní stranû a
odstraÀte 2 nebo 4 distanãní
vloÏky.
Atentie: Reteaua dvs.
electrica trebuie sa poata
suporta puterea maxima a
masinii. In caz contrar,
inlocuiti cablurile de
alimentare sau sigurantele
cu unele de amperaj
corespunzator (16A).
Atentie: In cazul sistemelor
proprii de alimentare
cu apa, presiunea apei
trebuie sa fie suficient de
mare pentru a dizolva tot
detergentul din sertarul de
detergent. In caz contrar, se
pot produce blocari ale
sertarului de detergent, sau
ale furtunului dintre cuva
si sertarul de detergent.
Dupa ce ati scos ambalajul,
faceti in felul urmator:
Taiati cu atentie curelele care
leaga cablul de alimentare si
furtunul de evacuare.
Uzavrite 2 alebo 4 otvory
pouÏitím 2/4 krytiek, ktoré sú
uloÏené v sáãku s návodom na
pouÏitie.
POZOR:
ODSTRÁ≈TE ZVY·KY
OBALU Z DOSAHU
DETÍ, MOHLI BY BYË
ZDROJOM
NEBEZPEâENSTVA.
Uzavfiete 2 nebo 4 otvory
pouÏitím 2/4 krytek které jsou
uloÏeny v sáãku s návodem
k pouÏití.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
Indepartati cele 2 sau 4
suruburi marcate cu A si cele
2 sau 4 distantatoare
marcate cu B.
Acoperiti cele 2 sau 4 gauri
folosind capacele furnizate in
punga cu manuale de
instructiuni.
ATENTIE: NU LASATI
AMBALAJUL LA
INDEMANA COPIILOR,
ACESTA FIIND O
POTENTIALA
SURSA DE PERICOL.
17
RU
PL
Çaêpeïèòå ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà
áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä
ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
Type 1
Type 2
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
max 100 cm
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
SK
RO
CZ
Upevnite ku dnu práãky
priloÏen˘ protihlukov˘ ‰tít z
vlnitého materiálu podºa
obrázka.
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Aplicati folia suplimentara la
baza ca in figura.
Hadicu prívodu vody pripevnite k
vodovodnému kohútiku koncom
s poistn˘m ventilom (Water stop
system).
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
Conectati tubul de apa la
robinet.
DÔLEÎITÉ:
V TEJTO FÁZE NEPÚ·ËAJTE
VODU.
Oprite koniec odtokovej hadice o
vaÀu a dbajte na to, aby na
hadici nevznikli zlomy alebo
ohnutia. Odtoková hadica má
byÈ umiestená vo v˘‰ke min. 50
cm.
Je lep‰ie ak pouÏijete pevn˘
odpad s väã‰ím priemerom, ako
je priemer odtokovej hadice, t˘m
umoÏníte priechod vzduchu.
Ak je to potrebné, pouÏite pevn˘
U-drÏiak na upevnenie hadice.
Prípadné predæÏenie odtokovej
hadice môÏe zaviniÈ poruchy
v chode odtokového ãerpadla a
filtra, najmä v prípade, ak je
dlh‰ia ako 1 m.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Masina trebuie conectata la
reteaua de apa
folosind exclusiv furtunele din
dotare. Nu folositi furtune vechi,
utilizate.
ATENTIE: NU DESCHIDETI
IN ACEST MOMENT
ROBINETUL.
Asezati masina langa perete si
puneti tubul de evacuare
la marginea cazii, avand grija
ca acesta sa nu fie strangulat
sau indoit.
Este mai bine sa conectati
tubul la o teava de evacuare
fixa care trebuie sa aiba un
diametru mai mare decat
cel al tubului si o inaltime
minima de 50 cm. Daca este
necesar utilizati cotul de plastic
din dotare.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
min 4 cm
max 100 cm
Spotrebiã musí byÈ pripojen˘ k
prívodu vody novou hadicou,
ktorá
je súãasÈou v˘bavy spotrebiãa.
Staré hadice nesmú byÈ znovu
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
RU
PL
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю 4 íîæåê.
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
A
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby uzyskaç
doskonaäe przyleganie do
podäoãa.
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
ÇçàåÄçàÖ:
ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸
ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·Âθ, ÚÓ ÔÓ‚Ó‰‡
‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÏÏÛÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ëı ˆ‚ÂÚÌÓÈ
χÍËÓ‚ÍÓÈ:
UWAGA:
W razie koniecznoÊci
wymiany kabla zasilania
nale˝y zachowaç
nast´pujàcy uk∏ad kolorów
przy pod∏aczaniu
poszczególnych przewodów:
ëàçàâ
- çÖâíêÄãú (N)
äéêàóçÖÇõâ
- îÄáÄ (L)
ÜÖãíé-áÖãÖçõâ - áÖåãü (
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
20
)
GRANATOWY
- ZERO (N)
BRÑZOWY
- FAZA (L)
˚Ó¸TO-ZIELONY - UZIEMIENIE (
B
C
)
Po zainstalowaniu, urzådzenie
naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
SK
RO
CZ
Umiestnite praãku do roviny
pomocou 4 nastavovacích
noÏiãiek:
Umístûte praãku do roviny
pomocí 4 nastaviteln˘ch
noÏiãek:
Folositi cele patru picioare
ajustabile pentru a aseza
orizontal masina pe podea .
a) Otáãajte maticou skrutky v
smere hod. ruãiãiek a potom
môÏete prispôsobiÈ v˘‰ku
noÏiãky.
a) Otáöejte maticí äroubu po
smëru hod. ruöiöek a pak
måïete püizpåsobit vÿäku
noïiöky.
a) Rotiti piulita in sens orar
pentru a debloca surubul
piciorusului.
b) Otáãaním zniÏujte alebo
zdvíhajte noÏiãku, k˘m
dokonale nepriºne k podlahe.
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k podlaze.
b) Rotiti piciorusul si coborati-l
sau inaltati-l pentru a obtine o
aderenta perfecta la sol.
c) Upevnite polohu noÏiãky
otoãením matice skrutky proti
smeru hod. ruãiãiek.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu proti
smëru hod. ruöiöek.
c) Blocati piciorusul rotind
piulita in sens invers acelor
de ceasornic pana la capat.
Skontrolujte, Ïe voliã programov
je v polohe OFF a dvierka
práãky sú zatvorené.
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
Asigurati-va ca toate
butoanele sunt in pozitia “OFF”
si hubloul este inchis.
Zapojte zástrãku do siete.
Zapojte záströku do sítë.
Introduceti stekerul in priza.
UPOZORNENIE:
V prípade potreby v˘meny
prívodného káblu pripojte
vodiãe v súlade s nasledujúcimi
farbami/kódmi:
UPOZORNùNÍ:
V pfiípadû potfieby v˘mûny
pfiívodního kabelu pfiipojujte
vodiãe v souladu s
následujícím barvami/kódy:
ATENTIE:
în cazul în care va fi necesar sa
înlocuiti cablul de alimentare,
conectati firele în conformitate
cu urmatoarele culori/coduri:
MODR¯
- NEUTRÁLNÍ (N)
ALBASTRU
- NUL (N)
HNùD¯
- ÎIV¯ (L)
MARO
- FAZA (L)
MODR¯
- NEUTRÁLNY (N)
HNED¯
- ÎIV¯ (L)
ÎLTO-ZELEN¯ - UZEMNENIE (
Po in‰talácii spotrebiãa sa
uistite, Ïe spotrebiã je
umiestnen˘ tak, aby bola ºahko
prístupná zásuvka.
)
ÎLUTO-ZELEN¯ - UZEMNùNÍ (
)
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla snadno
püístupná zásuvka.
GALBEN-VERDE - ÎMPAMANTARE (
)
Daca nu se aprinde, cititi
capitolul referitor la defecte
posibile.
21
PL
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
ROZDZIAÄ 6
D C
Q
F E
SPECIAL
EcoMix
20°
60°C
40°C
OFF
R
TEXTILE
Rapid
14’-30’-44’
GHI LMNP
B
A
22
Îïèñàíèå êîìàíä
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
êÛÍÓflÚ͇ β͇
Otwarte drzwiczki
A
èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ Ò
ÓÚÏÂÚÍÓÈ Çõäã
Pokr´t∏o programów z OFF
B
Í·‚˯‡ "ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚"
Przycisk Wybór temperatury
C
äÌÓÔ͇ "„ÛÎËÓ‚ÍË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ"
Przycisk Wybór wirowania
D
ä·‚˯‡ "ÒÚÂÔÂ̸ Á‡„flÁÌÂÌËfl"
Przycisk Poziom zabrudzenia
E
äÌÓÔ͇ "ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇"
Przycisk Opóêniony start
F
èÓ„‡Ïχ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
Przycisk blokady
G
ä·‚˯‡ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË
Przycisk Pranie wst´pne
H
äÌÓÔ͇ "ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ ÒÚËÍË"
Przycisk Prania intensywne
I
äÌÓÔ͇ “éÒÚ‡Ìӂ͇ ÔÓÒÎÂ
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl”
Przycisk Stop z wodà w
b´bnie
L
äÌÓÔ͇ "ÄÍ‚‡ÔβÒ"
Przycisk Aquaplus
M
äÌÓÔ͇ "·ÂÁ ÒÍ·‰ÓÍ"
Przycisk ¸atwe prasowanie
N
äÌÓÔ͇ “ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”
Przycisk Start
P
ñËÙÓ‚ÓÈ ‰ËÒÔÎÂÈ
WyÊwietlacz digit
Q
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Szuflada na proszek
R
SK
RO
CZ
KAPITOLA 6
KAPITOLA 6
CAPITOLUL 6
OVLÁDACIE PRVKY
OVLÁDACÍ PRVKY
COMENZI
DrÏadlo otvorenia dvierok
DrÏadlo otevfiení dvífiek
Manerul usii
Voliã programov s OFF
Voliã programÛ s OFF
Buton selectare programe cu
pozitie “OFF”
tlaãidlo “voºba teploty”
Tlaãítko Volba teploty
Buton “Temperatura spalare”
Tlaãidlo vol’ba odstredenia
Tlaãítko Volba Odstfiedûní
Buton viteza de stoarcere
Tlaãidlo “stupeÀ zneãistenia”
Tlaãítko StupeÀ Zneãi‰tûní
Buton “Grad de murdarire”
Tlaãidlo Posunut˘ ‰tart
Tlaãítko OdloÏeného Startu
Buton pornire intarziata
Tlaãidlo na zablokovanie
tlaãidiel
Tlaãítko k zablokování
tlaãítek
Buton blocare program
Tlaãidlo predpierka
Tlaãítko Pfiedpírki
Buton prespalare
Tlaãidlo intenzívne pranie
Tlaãítko Intenzivní Praní
Buton intensiv
Tlaãidlo na napustenie vody
do nádrÏe
Tlaãítko k napu‰tûní vody do
nádrÏe
Buton „Oprire clatire”
Tlaãidlo Aquaplus
Tlaãítko Aquaplus
Buton Aquaplus
Tlaãidlo na zabránenie
pokrãenia
Tlaãítko Pro Zabránûní
Pomaãkání
Buton Antisifonare
Tlaãidlo „·tart“
Tlaãítko Start
Buton Pornit/Oprit
Displej “Digit”
Displej Digit
Afisaj “Digital”
Zásobník pracích prostriedkov
Zásobník pracích prostfiedkÛ
Caseta detergenti
23
RU
PL
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
“Kg DETECTOR” (ÑÖíÖäíéê
áÄÉêìáäà)
(îÛÌ͈Ëfl ‡ÍÚ˂̇ ÚÓθÍÓ ‰Îfl
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ıÎÓÔ͇ Ë
ÒËÌÚÂÚËÍË)
ç‡ ‚ÒÂı ˝Ú‡Ô‡ı ÒÚËÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
“Kg DETECTOR” ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ËÌÙÓχˆË˛ Ó ‚ÂÒÂ
·Âθfl, Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛
χ¯ËÌÛ.
ÖÒÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó “Kg DETECTOR”
‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ Ú˜ÂÌË ÔÂ‚˚ı 4 ÏËÌÛÚ
ÒÚËÍË, ÚÓ ÓÌÓ:
- ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ „ÛÎËÓ‚ÍÛ ÔÓ‰‡˜Ë
ÌÛÊÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚ ‚
χ¯ËÌÛ
- ÓÔ‰ÂÎflÂÚ ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˆËÍ·
ÒÚËÍË
- „ÛÎËÛÂÚ ÔÓÎÓÒ͇ÌË ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÚËÔÓÏ
Ú͇ÌË
- „ÛÎËÛÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ
Ú͇ÌË
- „ËÒÚËÛÂÚ Ì‡Î˘Ë Ï˚θÌÓÈ
ÔÂÌ˚, Ë, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË,
Û‚Â΢˂‡ÂÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÔÓÎÓÒ͇ÌËË
- „ÛÎËÛÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
Á‡„ÛÁÍÓÈ, Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÛÒÚ‡ÌflÂÚ
̇Û¯ÂÌËfl ·‡Î‡ÌÒ‡ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ
χ¯ËÌ˚.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, “Kg DETECTOR”
ÏÓÊÂÚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ‚˚·‡Ú¸
̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ËÁ ÒÓÚÂÌ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÍÓÏ·Ë̇ˆËÈ
‰Îfl ͇ʉÓÈ ÓÚ‰ÂθÌÓÈ ÒÚËÍË.
“Kg DETECTOR” ӷ΄˜‡ÂÚ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚
ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÛÔÓ˘ÂÌËfl ‚˚·Ó‡
ÌÛÊÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË.
î‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂβ ÌÛÊÌÓ
Û͇Á‡Ú¸ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ÚËÔ
Á‡„ÛÊÂÌÌ˚ı ‚ ·‡‡·‡Ì ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
ÒÚÂÔÂ̸ Ëı Á‡„flÁÌÂÌËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÓÔÚËχθÌ˚ı
ÂÁÛθڇÚÓ‚ ÒÚËÍË Ë ÓÔÚËχθÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌË ÒÛ¯ÍË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡.
“Kg DETECTOR” (funkcja
aktywna jedynie przy
programach Bawe∏na i
Syntetyki)
Jest to najnowsze osiàgniecie
zastosowania elektroniki w
technologii prania.
“Kg DETECTOR” dokonuje
pomiarów podczas prania i
dostarcza informacji o
wsadzie znajdujàcym si´ w
b´bnie pralki.
W ten sposób “Kg DETECTOR”
w pierwszych 4 minutach
cykli prania:
- reguluje koniecznà iloÊç
wody
- okreÊla czas trwania prania
- reguluje p∏ukanie
êìäéüíäÄ ãûäÄ
OTWARTE DRZWICZKI
óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ βÍ, ̇ÊÏËÚ ̇
Í·‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.
Aby otworzyç drzwiczki
nale˝y pociàgnàç za ràczk´
naciskajàc jà od wewnàtrz.
24
w zale˝noÊci od rodzaju
pranych tkanin:
- reguluje obroty b´bna
dopasowujàc je do rodzaju
tkanin
- wykrywa obecnoÊç piany i
ewentualnie zwi´ksza iloÊç
wody podczas p∏ukania
- reguluje obroty wirowania w
zale˝noÊçi od wsadu
niwelujàc skutki
niezrównowa˝enia
“Kg DETECTOR” wybiera
spoÊród trzystu mo˝liwoÊci
kombinacj´ parametrów
prania najlepiej dopasowanà
do wsadu.
“Kg DETECTOR” zapewnia
u˝ytkownikowi prostot´
obs∏ugi pralki poprzez
poprzez bardzo ∏atwy wybór
programu. U˝ytkownik okreÊla
jedynie rodzaj tkaniny
w∏o˝onej do b´bna oraz
stopieƒ jej zabrudzenia po
czym otrzyma pranie
perfekcyjnie czyste i
optymalnie, przy zachowaniu
parametrów bezpiecznych
dla tkanin, odwirowane.
A
SK
CZ
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKOV
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
“DETEKTOR hmotnosti”
(Táto funkcia je aktívna iba pri
programoch pre bavlnu a
syntetické látky)
“DETEKTOR hmotnosti”
(Tato funkce je aktivní pouze
u programÛ pro bavlnu a
syntetické látky)
Je poslednou hranicou
aplikovanej elektroniky pre
technológiu prania.
“DETEKTOR hmotnosti”
poskytne poãas v‰etk˘ch fáz
prania rôzne informácie o
vloÏenej bielizni.Tak˘mto
spôsobom “DETEKTOR
hmotnosti” poãas prv˘ch 4 minút
pracieho cyklu:
• reguluje mnoÏstvo potrebnej
vody
• urãuje dæÏku prania
• reguluje plákanie bielizne
podºa hmotnosti a typu bielizne
urãenej na pranie:
• reguluje rytmus otáãania
bubna, aby ho prispôsobil typu
látky
• rozoznáva prítomnosÈ peny a
podºa potreby zvy‰uje mnoÏstvo
vody poãas plákania
• podºa hmotnosti reguluje poãet
otáãok odstredivky, priãom
zabraÀuje prípadnej nerovnováhe
“DETEKTOR hmotnosti” si
tak˘mto spôsobom dokáÏe
vybraÈ z niekoºko stoviek
moÏn˘ch kombinácií práve tú,
ktorá sa pre jednotlivé podmienky
bielizne najviac hodí.
Je poslední hranicí
aplikované elektroniky pro
technologii praní.
“DETEKTOR hmotnosti”
nabídne bûhem v‰ech fází
praní rÛzné informace o
vloÏeném prádle.
Tímto zpÛsobem“DETEKTOR
hmotnosti” bûhem prvních 4
minut pracího cyklu:
- nastavuje mnoÏství
potfiebné vody
- urãuje délku praní
- nastavuje máchání prádla
“DETEKTOR hmotnosti”
vyhovuje potrebám
jednoduchého pouÏívania práãky,
priãom umoÏÀuje zjednodu‰ené
nastavenie pracieho programu.
TotiÏ uÏívateº iba zadaním typu
vloÏenej bielizne (bavlna,
mie‰aná, jemná alebo vlna) a
stupÀa zneãistenia dosiahne
dokonale ãistú bielizeÀ a to s
najväã‰ím moÏn˘m stupÀom
su‰enia vìaka odstredivke, ktorá
chráni odev.
DRÎADLO OTVORENIA
DVIEROK
Na otvorenie dvierok stlaãte
poistku umiestnenú na vnútornej
strane drÏadla.
podle hmotnosti a typu
prádla urãené na praní:
- nastavuje rytmus otáãení
bubnu, aby jej pfiizpÛsobil
typu tkaniny
- rozeznává pfiítomnost pûny
a podle potfieby zvy‰uje
mnoÏství vody bûhem
máchání
- podle hmotnosti nastavuje
poãet otáãek odstfieìování,
pfiiãemÏ brání pfiípadné
nerovnováze
“DETEKTOR hmotnosti” si
takov˘m zpÛsobem dokáÏe
vybrat z nûkolika stovek
moÏn˘ch kombinací právû
tu, která se pro jednotlivé
podmínky prádla hodí nejvíc.
“DETEKTOR hmotnosti”
vyhovuje potfiebám
snadného pouÏívání praãky,
pfiiãemÏ umoÏÀuje
zjednodu‰ení nastavení
pracího programu. UÏivatel
pouze zadáním typu
vloÏeného prádla a stupnû
zneãi‰tûní dosáhne dokonale
ãisté prádlo a to s nejvût‰ím
moÏn˘m stupnûm su‰ení díky
odstfiedûní, které chrání
odûv.
DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK
K otevfiení dvífick stisknûte
pojistku umístûnou na
vnitfiní stranû drÏadla.
RO
DESCRIERE
COMENZI
“DETECTOR Kg”
(Functie activa numai pentru
programele Bumbac si
Sintetice)
Functia „DETECTOR Kg”
permite monitorizarea
informatiilor cu privire la
încarcatura din cuva în
cadrul fiecarui program de
spalare.
Astfel, de îndata ce functia
„DETECTOR Kg” este activata,
în primele 4 minute ale
programului de spalare
aceasta va realiza
urmatoarele:
- regleaza cantitatea de apa
necesara
- stabileste durata etapei de
spalare
- controleaza clatirea
În functie de tipul de tesatura
selectat ce va fi spalat:
- regleaza ritmul de rotatie al
cuvei la tipul de tesatura
- recunoaste prezenta
detergentului si, daca este
nevoie, mareste cantitatea
de apa în timpul clatirii
- regleaza viteza de
centrifugare în functie de
încarcatura, evitându-se
astfel dezechilibrarea cuvei
În acest mod functia
„DETECTOR Kg” este capabila
sa aleaga din sute de
combinatii posibile care este
cel mai potrivit program
pentru fiecare spalare.
„DETECTOR Kg” simplifica mult
selectarea programului. De
fapt, utilizatorul trebuie numai
sa selecteze tipul de tesatura
si gradul de murdarire pentru
a obtine o spalare de cea
mai buna calitate a rufelor si
o stoarcere a acestora la o
viteza de centrifugare care
sa nu le deterioreze.
MANERUL USII
Apasati pe clapa din
interiorul manerului usii pentru
a deschide usa .
25
RU
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
Öëãà ÇêÄôÄíú êìóäì
åçéÉéèéáàñàéççéÉé
èÖêÖäãûóÄíÖãü, çÄ ÑàëèãÖÖ
ÅìÑìí éíéÅêÄÜÄíúëü
ëàåÇéãõ ë èÄêÄåÖíêÄåà
ÇõÅêÄççéâ èêéÉêÄååõ.
Ñãü ëéïêÄçÖçàü ùçÖêÉàà, Ç
äéçñÖ ñàäãÄ àãà Ç íÖóÖçàÖ
èÖêàéÑÄ ÅÖáÑÖâëíÇàü,
ìåÖçúòàíëü
äéçíêÄëíçéëíú ìêéÇçü
ÑàëèãÖü . N.B.: óíéÅõ
Çõäãûóàíú åÄòàçì,
ìëíÄçéÇàíÖ èÖêÖäãûóÄíÖãú
èêéÉêÄåå Ç èéãéÜÖçàÖ
"Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
çéÇõÖ ëíàêÄãúçõÖ
èéêéòäà üÇãüûíëü ÅéãÖÖ
ùîîÖäíàÇçõåà íÄäÜÖ èêà
çàáäàï íÖåèÖêÄíìêÄï
ëíàêäà. èéùíéåì ÑÄÜÖ èêà
àëèéãúáéÇÄçàà èêéÉêÄåå
àçíÖçëàÇçéâ ëíàêäà
êÖäéåÖçÑìÖíëü
àëèéãúáéÇÄíú ÅéãÖÖ
çàáäìû íÖåèÖêÄíìêì.
íÄä àãà àçÄóÖ, åéÜçé
ìÇÖãàóàíú íÖåèÖêÄíìêì ë
èéåéôúû äçéèäà
êÖÉìãàêéÇäà íÖåèÖêÄíìêõ
ëíàêäà. ëå. íÄÅãàñì
èêéÉêÄåå, ÉÑÖ ìäÄáÄçõ
åÄäëàåÄãúçõÖ
íÖåèÖêÄíìêõ Ñãü äÄÜÑéâ
èêéÉêÄååõ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
èêàåÖóÄçàÖ:
êìäéüíäì ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí
éÅüáÄíÖãúçé ÇéáÇêÄôÄíú
Ç èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä íÄäÜÖ
èêà ÜÖãÄçàà çÄóÄíú
ëãÖÑìûôàâ ëÖÄçë èÖêÖÑ
íÖå, äÄä ìëíÄçéÇàíú à
áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
èêéÉêÄååì.
26
PL
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
PRZY OBRACANIU POKR¢T¸A
WYÂWIETLACZ ZAPALA SI¢ I
POKAZUJE PARAMETRY
WYBRANEGO PROGRAMU.
PO ZAKO¡CZENIU CYKLU
ORAZ PEWNYM OKRESIE
BRAKU AKTYWNOÂCI
JASNOÂå WYÂWIETLACZA
ZOSTAJE ZMNIEJSZONA ZE
WZGL¢DÓW NA
OSZCZ¢DNOÂå ENERGII.
UWAGA: ABY WY¸ÑCZYå
PRALK¢ NALE˚Y OBRÓCIå
POKR¢T¸O WYBORU
PROGRAMÓW NA POZYCJ¢
“OFF”.
NOWOCZESNE DETERGENTY
SÑ SKUTECZNE JU˚ W NISKICH
TEMPERATURACH I DLATEGO
PRALKA, NAWET PRZY
PROGRAMACH PRANIA
INTENSYWNEGO, ZALECA
STOSOWANIE NISKICH
TEMPERATUR. OCZYWIÂCIE
MO˚LIWE JEST USTAWIENIE
WY˚SZEJ TEMPERATURY
PRANIA ZA POMOCÑ
ODPOWIEDNIEGO PRZYCISKU.
W TAKIM PRZYPADKU NALE˚Y
PRZESTRZEGAå
MAKSYMALNYCH
DOPUSZCZALNYCH DLA
DANEGO PROGRAMU
TEMPERATUR PODANYCH W
TABELI.
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym
na wybranym programie a˝
do koƒca prania.
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE PO
ZAKO¡CZENIU PRANIA I
PRZED WYBOREM NOWEGO
PROGRAMU.
B
SK
VOLIâ PROGRAMOV S OFF
CZ
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
OTOâENÍM OVLÁDAâA
PROGRAMOV SA DISPLEJ
ROZSVIETI A ZOBRAZIA SA
NA ≈OM PARAMETRE
ZVOLENÉHO PROGRAMU.
NA KONCI CYKLU ALEBO PO
DOBE NEâINNOSTI Z
DÔVODU ENERGETICKEJ
ÚSPORNOSTI POKLESNE
INTENZITA SVIETIVOSTI
DISPLEJA.
UPOZORNENIE: PRÁâKU
VYPNETE OTOâENÍM
OVLÁDAâA PROGRAMOV DO
POLOHY “OFF”.
OTOâENÍM OVLADAâE
PROGRAMÒ SE DISPLEJ
ROZSVÍTÍ A ZOBRAZÍ SE
PARAMETRY ZVOLENÉHO
PROGRAMU.
NA KONCI CYKLU NEBO
PO NEâINNOSTI Z
DÒVODU ENERGETICKÉ
ÚSPORY POKLESNE
INTENZITA SVÍTIVOSTI
DISPLEJE.
UPOZORNùNÍ: PRAâKU
VYPNETE OTOâENÍM
OVLADAâE PROGRAMÒ
DO POLOHY „OFF“.
SÚâASNÉ âISTIACE
PROSTRIEDKY SÚ ÚâINNÉ
UÎ AJ PRI NÍZKYCH
TEPLOTÁCH. Z TOHTO
DÔVODU , AKO AJ Z DÔVODU
INTENZÍVNYCH
PROGRAMOV, PRÁâKA
DOPORUâUJE PRANIE PRI
NAJNIηÍCH TEPLOTÁCH.
V KAÎDOM PRÍPADE JE V·AK
MOÎNÉ TEPLOTU PRANIA
ZV¯·IË A TO STLAâENÍM
TLAâIDLA REGULUJÚCEHO
TEPLOTU.
PRE MAXIMÁLNU MOÎNÚ
TEPLOTU PRI KAÎDOM
PROGRAME VYCHÁDZAJTE Z
TABUªKY PROGRAMOV.
DNE·NÍ PRACÍ
PROST¤EDKY JSOU ÚâINNÉ
UÎ U NÍZK¯CH TEPLOT. Z
TOHOTO DÒVODU I Z
DÒVODU INTENZIVNÍCH
PROGRAMÒ, PRAâKA
DOPORUâUJE PRANÍ P¤I
NEJNIηÍCH TEPLOTÁCH.
V KAÎDÉM P¤ÍPADù JE
V·AK MOÎNÉ TEPLOTU
PRANÍ ZV¯·IT, A TO
STISKNUTÍM TLAâÍTKA
REGULUJÍCÍHO TEPLOTU.
PRO MAXIMÁLNÍ MOÎNOU
TEPLOTU U KAÎDÉHO
PROGRAMU VYCHÁZEJTE Z
TABULKY PROGRAMÒ.
Stlaãte tlaãidlo „·tart/Pauza“ a
spustite cyklus prania.
Prací cyklus prebieha s voliãom
programov nastavením na
urãitom programe a to aÏ do
konca prania.
Po ukonãení cyklu vypnite práãku
nastavením voliãa programu do
polohy „OFF“.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMOV MUSÍ
BYË PO UKONâENÍ PRANIA
VÎDY PRESTAVEN¯ DO
POLOHY OFF, AÎ POTOM
MÔÎETE ZVOLIË NOV¯
PROGRAM.
Stisknûte tlaãítko "Start/Pausa"
a spusÈte cyklus praní.
RO
BUTON SELECTARE PROGRAME
CU POZITIE "OFF"
ATUNCI CAND BUTONUL
SELECTOR ESTE ROTIT,
AFISAJUL SE APRINDE
PENTRU A INDICA SETARILE
PROGRAMULUI SELECTAT.
PENTRU REDUCEREA
CONSUMULUI DE ENERGIE,
LA FINALUL UNUI
PROGRAM SAU DUPA O
PERIOADA DE NEUTILIZARE,
NIVELUL CONTRASTULUI
ECRANULUI VA SCADEA.
OBSERVATIE: PENTRU A
OPRI APARATUL, ROTITI
BUTONUL SELECTOR PE
POZITIA “OFF”.
NOILE TIPURI DE
DETERGENTI SUNT MAI
EFICIENTE LA TEMPERATURI
SCAZUTE, DE ACEEA, ACEST
APARAT, RECOMANDA
CHIAR SI PENTRU
PROGRAMELE INTENSE O
TEMPERATURA REDUSA. ESTE
POSIBIL SA MARITI
TEMPERATURA DE SPALARE
PRIN APASAREA BUTONULUI
PENTRU TEMPERATURA. VA
RUGAM SA CITITI TABELUL
CU PROGRAME PENTRU A
AFLA CARE ESTE
TEMPERATURA MAXIMA
PENTRU FIECARE
PROGRAM.
Apasati butonul
"Start/Pause" pentru a
incepe un ciclu de spalare.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
Ciclul se va desfasura cu
butonul de selectie
programe stationand pe
pozitia programului selectat
pana la sfarsitul acestuia.
Po ukonãení cyklu vypnûte
praãku nastavením voliãe
programu do polohy “OFF”.
Opriti masina de spalat
rotind butonul de programe
pe pozitia OFF.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMÒ MUSÍ
B¯T PO UKONâENÍ
PRANÍ VÎDY P¤ESTAVEN
DO POLOHY OFF, TEPRVE
PAK MÒÎETE ZVOLIT
NOV¯ PROGRAM.
ATENTIE: BUTONUL DE
SELECTIE PROGRAME
TREBUIE SA SE
INTOARCA PE POZITIA
OFF LA SFARSITUL
FIECARUI CICLU DE
SPALARE SAU CAND
INCEPE UN SUBCICLU,
INAINTE DE A INCEPE
ALT PROGRAM NOU.
27
RU
PL
äãÄÇàòÄ "íÖåèÖêÄíìêÄ
ÇéÑõ"
äÓ„‰‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚·‡Ì‡, ̇
‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl
ÂÍÓÏẨÛÂχfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÚËÍË.
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
Û‚Â΢˂‡Ú¸ ËÎË ÛÏÂ̸¯‡Ú¸
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ‚‡ÏË
ˆËÍ· ÒÚËÍË.
èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
̇ ‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÌÓ‚‡fl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
PRZYCISK “WYBÓR
TEMPERATURY”
äçéèäÄ “êÖÉìãàêéÇäà
ëäéêéëíà éíÜàåÄ”
PRZYCISK “WYBÓR WIROWANIA”
éÚ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Á‡‚ËÒËÚ Í‡ÍÓÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚·„Ë ·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎÂÌÓ ËÁ
·Âθfl ·ÂÁ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÂÏÛ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‰‡Ú¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ
Ê·Ì˲. ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
ÏÓÊÌÓ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ χÍÒËχθÌÛ˛
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ë, ÂÒÎË Á‡ıÓÚËÚÂ, ÚÓ
Ë ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÊËχ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ¸
ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ
‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Á̇˜ÂÌË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ Ê·ÂÏÓÈ
‚Â΢ËÌ˚. ÇÓ ËÁ·ÂʇÌËÂ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ ·Âθfl, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ
Û‚Â΢ËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ
·Óθ¯Â ÚÓ„Ó Á̇˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓÂ
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl
‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
Po wybraniu programu
wyÊwietlacz pokazuje
zalecanà temperatur´.
Mo˝liwe jest jej zmniejszenie
lub zwi´kszenie poprzez
klikukrotne wciÊni´cie
przycisku.
Po ka˝dym wciÊni´ciu
temperatura ustawiona
pokazana jest na
wyÊwietlaczu.
Wybór pr´dkoÊci wirowania jest
wa˝ny dla przygotowanie
bielizny do prasowania. Ten
model pralki daje du˝à
mo˝liwoÊç doboru pr´dkoÊci
wirowania do indywidualnych
potrzeb. WciÊni´cie tego
przycisku redukuje pr´dkoÊç
obrotów wirówki, mo˝liwà dla
danego programu, a˝ do
ca∏kowitego jej wy∏àczenia.
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
ponownie wciskaç ten przycisk,
a˝ do uzyskania wybranej
pr´dkoÊci.
Dla bezpieczeƒstwa tkanin , nie
jest mo˝liwe zwi´kszenie
obrotów wirówki ponad poziom
automatycznie
zaprogramowany w momencie
ustawiania programu.
àÁÏÂÌÂÌË ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‰‡Ê ·ÂÁ
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
momencie, bez koniecznoÊci
ustawiania pralki w funkcji
PAUZA.
äãÄÇàòÄ "ëíÖèÖçú
áÄÉêüáçÖçàü"
PRZYCISK “POZIOM
ZABRUDZENIA”
ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈ (‡·ÓÚ‡ÂÚ Ó̇, ÍÒÚ‡ÚË,
ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ„‡Ïχı "ïãéèéä" Ë
"ëåÖòÄççõÖ íäÄçà") ÏÓÊÌÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 3 ÒÚÂÔÂÌË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË
ÒÚËÍË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË
Á‡„flÁÌÂÌËfl ·Âθfl. ä‡Í ÚÓθÍÓ
ÔÓ„‡Ïχ ·˚· ‚˚·‡Ì‡, Ë̉Ë͇ÚÓ
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓ͇ÊÂÚ ÛÓ‚Â̸
Á‡„flÁÌÂÌËfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‰Îfl
‰‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. èË ËÁÏÂÌÂÌËË
ÛÓ‚Ìfl Á‡„flÁÌÂÌËfl Á‡„ÓËÚÒfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÔÓÒÎÂ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ, 30
ÏËÌÛÚ Ë 44 ÏËÌÛÚ˚.
28
Wciskajàc ten przycisk
(aktywny tylko dla tkanin
bawe∏nianych i mieszanych)
mo˝na wybraç jeden z 3
poziomów intensywnoÊci
prania w zale˝noÊci od
stopnia zabrudzenia tkanin.
Po wybraniu programu
zostanie automatycznie
pokazany poprzez zapalenie
odpowiedniej kontrolki
poziom zabrudzenia
ustawiony dla danego
programu.
Wybranie innego poziomu
zabrudzenia spowoduje
zapalenie odpowiedniej
kontrolki.
W programie szybkim przycisk
ten umo˝liwia wybór jednego
z trzech czasów: 14’, 30’ lub
44’.
C
60°C
40°C
D
E
CZ
RO
TLAâIDLO “VOªBA
TEPLOTY”
TLAâÍTKO „VOLBA TEPLOTY“
BUTON “TEMPERATURA SPALARE”
Po v˘bere programu sa na
displeji zobrazí odporúãaná
teplota.
Stlaãením tlaãidla viackrát je
moÏné túto teplotu zníÏiÈ aj
zv˘‰iÈ.
Pri kaÏdom stlaãení tlaãidla sa
na displeji zobrazí nastavená
teplota.
Po volbû programu se na
displeji zobrazí doporuãená
teplota.
Opakovan˘m stisknutím
tlaãítka lze tuto teplotu sníÏit i
zv˘‰it.
KaÏd˘m stisknutím tlaãítka se
na displeji zobrazí nastavená
teplota.
TLAâIDLO “VOªBA
ODSTREDENIA”
TLAâÍTKO “VOLBA
ODST¤EDùNÍ”
Fáza odstreìovania je veºmi
dôleÏitá pre prípravu dobrého
usu‰enia. Vበmodel je
vybaven˘ tak, aby bol schopn˘
vyhovieÈ v‰etk˘m va‰im potrebám.
Stlaãením tohto tlaãidla je moÏné
obmedzovaÈ maximálnu r˘chlosÈ
odstreìovania, ktorú je moÏné
pouÏiÈ pre zvolen˘ program, aÏ do
úplného vyradenia odstreìovania.
Pre nové spustenie
odstreìovania staãí znovu
stlaãiÈ tlaãidlo a nastaviÈ ho aÏ
na poÏadovanú
r˘chlosÈ. Pre ochranu tkanín nie
je moÏné nastaviÈ r˘chlosÈ
vy‰‰iu, neÏ je r˘chlosÈ, ktorá sa
automaticky stanovuje
v okamihu zvolenia programu.
Fáze odstfieìování je velmi
dÛleÏitá pro pfiípravu dobrého
usu‰ení. Vበmodel je vybaven
tak, aby byl schopen vyhovût
v‰em Va‰im potfiebám.
Stisknutím tohoto tlaãítka lze
omezovat maximální rychlost
odstfieìování, kterou je moÏné
pouÏít pro zvolen˘ program, aÏ
do úplného vyfiazení
odstfieìování.
Pro nové spu‰tûní
odstfieìování staãí znovu
stisknout tlaãítko a nastavit ho
aÏ na poÏadovanou rychlost.
Pro ochranu tkanin není
moÏné nastavit rychlost vy‰‰í,
neÏ je rychlost, která se
automaticky stanovuje v
okamÏiku zvolení programu.
SK
R˘chlosÈ odstreìovania je moÏné
zmeniÈ kedykoºvek, spotrebiã
nemusí byÈ v reÏime PAUZA.
TLAâIDLO “STUPE≈
ZNEâISTENIA”
Pomocou tohto tlaãidla (ktoré je
aktívne iba pri programoch
BAVLNA a ZMIE·ANÁ
BIELIZE≈) si môÏete zvoliÈ 3
úrovne intenzity prania v
závislosti od stupÀa zneãistenia
bielizne.
Po voºbe programu sa
automaticky rozsvieti kontrolka
zobrazujúca úroveÀ zneãistenia
nastavenú pre dan˘ program.
Voºbou inej úrovne zneãistenia
sa rozsvieti príslu‰ná kontrolka.
Stlaãením tohto tlaãidla po voºbe
r˘chleho programu je moÏné
vybraÈ si z 3 rôznych programov
s dæÏkou 14, 30 a 44 minút.
Rychlost odstfieìování je
moÏné zmûnit kdykoli,
spotfiebiã nemusí b˘t v reÏimu
PAUSA.
TLAâÍTKO „STUPE≈
ZNEâI·TùNÍ“
Pomocí tohoto tlaãítka
(které je aktivní pouze u
programÛ BAVLNA a
SMÍCHANÉ PRÁDLO) si
mÛÏete zvolit 3 úrovnû
intenzity praní v závislosti od
stupnû zneãi‰tûní prádla.
Po volbû programu se
automaticky rozsvítí
kontrolka zobrazující úroveÀ
zneãi‰tûní nastavenou pro
dan˘ program. Volbou jiné
úrovnû zneãi‰tûní se rozsvítí
pfiíslu‰ná kontrolka.
Stisknutím tohoto tlaãítka po
volbû rychlého programu je
moÏné vybrat z 3 rÛzn˘ch
programÛ s délkou 14, 30 a
44 minut.
Când selectati un program,
pe afisaj apare temperatura
recomandata pentru spalare.
Butonul pentru temperatura
poate fi utilizat pentru a mari
sau micsora temperatura de
spalare pentru programul
selectat.
Dupa fiecare apasare a
butonului, pe afisaj este
indicat noul nivel de
temperatura.
BUTON “VITEZA DE
STOARCERE”
Ciclul de stoarcere este
foarte important sa scoata
cat mai multa apa este
posibil din rufe, fara sa strice
tesatura. Viteza de stoarcere
poate fi ajustata dupa
necesitati.
Apasand acest buton este
posibil sa reduceti viteza
maxima sau, daca doriti,
sa excludeti ciclul stoarcerii
din programul de spalare.
Pentru a reactiva ciclul de
stoarcere este suficient sa
apasati butonul pana cand
obtineti viteza de stoarcere
dorita.
Pentru a nu distruge tesatura,
este imposibil sa cresteti
viteza mai mult decat este
permis de catre programul
de spalare selectat.
Este posibil sa modificati
viteza in orice moment fara a
fi nevoie sa opriti masina.
BUTON “GRAD DE
MURDARIRE”
Cu ajutorul acestui buton
(activ doar pentru
programele BUMBAC si
TESATURI MIXTE) puteti
selecta unul din cele 3
niveluri de intensitate a
spalarii, in functie de cat de
murdare sunt rufele.
Din momentul in care
programul a fost selectat
indicatorul luminos va afisa
automat nivelul de murdarie
stabilit pentru acest program.
Selectand un alt tip de
murdarie indicatorul relevant
se va aprinde.
Utilizând acest buton, dupa
selectarea programului
rapid, se pot alege 3 durate
diferite ale programului: 14’,
30’ si 44’.
29
RU
PL
äãÄÇàòÄ "éíãéÜÖççõâ
áÄèìëä"
ùÚ‡ Í·‚˯‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ Á‡ÔÛÒÍ ÒÚËÍË Ò
ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ‰Ó 24 ˜‡ÒÓ‚.
óÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ,
‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
Ç˚·ÂËÚ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÒÚËÍË.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û "éÚÎÓÊÂÌÌ˚È
Á‡ÔÛÒÍ" ÔÂ‚˚È ‡Á, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓ
‚Íβ˜ËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÒÓ˜ÍË (̇
‰ËÒÔΠ‚˚ ۂˉËÚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ h00),
ÚÂÔÂ¸ ̇ÊÏËÚ ¢ ‡Á, Ë ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ
ÓÚÒӘ͇ ̇ 1 ˜‡Ò (̇ ‰ËÒÔΠ‚˚
ۂˉËÚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ h01) Ë Ú‡Í ‰‡Î ͇ʉÓ ÒÎÂ‰Û˛˘Â ̇ʇÚË ·Û‰ÂÚ
Û‚Â΢˂‡Ú¸ ÓÚÒÓ˜ÍÛ ÓÚ 1 ‰Ó 24.
èÓÒΠ24 ˜‡ÒÓ‚ ÓÚÒ˜ÂÚ Ó·ÌÛÎËÚÒfl Ë
ÓÔflÚ¸ ÔÓȉÂÚ "ÔÓ ÍÛ„Û".
PRZYCISK “OPÓèNIONY START”
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç cykl prania
z opóênieniem maksymalnie
24 godziny.
Aby zaprogramowaç
opóêniony start nale˝y:
Ustawiç wybrany program.
Wcisnàç przycisk pierwszy
raz, aby aktywowaç
program ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h00), a
nast´pnie wcisnàç przycisk
jeszcze raz aby ustawiç
opóênienie startu o jednà
godzin´ ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h 01). Ka˝de
nast´pne wciÊni´cie
przycisku wyd∏u˝a start o
jednà godzin´ , a˝ do 24
godzin, natomiast ostatnie
wciÊni´cie tego przycisku
wyzerowuje opóêniony start.
Potwierdziç ustawienie
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” (Kontrolka na
wyÊwietlaczu zacznie migaç)
aby rozpoczàç odliczanie,
po zakoƒczeniu którego
program w∏àczy si´
automatycznie.
Mo˝na anulowaç ustawiony
opóêniony start w
nast´pujàcy sposób:
Przytrzymaç wciÊni´ty
przycisk przez 5 sekund, a˝ na
wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu. W tym momencie
mo˝na uruchomiç program
poprzednio wybrany
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” lub anulowaç
operacje ustawiajàc
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycj´ OFF i ponownie
wybraç inny program.
äÓ„‰‡ ‚˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÌÛÊÌÛ˛
ÓÚÒÓ˜ÍÛ,  ̇‰Ó ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸, ‰Îfl
˝ÚÓ„Ó Ì‡ÊÏËÚ Í·‚˯Û
"èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î. Start/Pausa)
(Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠ̇˜ÌÂÚ
ÏË„‡Ú¸), Ë ÚÓ„‰‡ ̇˜ÌÂÚÒfl Ó·‡ÚÌ˚È
ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË, ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË
ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ„‡Ïχ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
íÂÍÛ˘Û˛ ÓÚÒÓ˜ÍÛ Á‡ÔÛÒ͇ ÏÓÊÌÓ
ÓÚÏÂÌËÚ¸, ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó:
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ Í·‚Ë¯Û ‚
Ú˜ÂÌË 5 ÒÂÍ, ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠÌÂ
ÔÓfl‚flÚÒfl Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
íÂÔÂ¸ ÏÓÊÌÓ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‡ÌÂÂ
‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ
Í·‚Ë¯Ë "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa) ËÎË ‚ÓÓ·˘Â ‚ÒÂ
ÓÚÏÂÌËÚ¸, ‰Îfl ˜Â„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË "Ç˚ÍÎ."
(‡Ì„Î. Off), ‡ ÔÓÚÓÏ ‚˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
30
F
SK
TLAâIDLO “POSUNUT¯
·TART”
Toto tlaãidlo umoÏÀuje posunúÈ
spustenie pracieho programu
maximálne o 24 hodín.
Ak si Ïeláte posunúÈ spustenie
programu, postupujte
nasledovn˘m spôsobom:
Zvoºte poÏadovan˘ program.
Stlaãte tlaãidlo prv˘ krát, aby ste
ho aktivovali (na displeji sa
objaví h00). Stlaãte ho znovu,
aby ste nastavili posunutie o 1
hodinu (na displeji sa objaví
h01). Pri kaÏdom ìal‰om
stlaãení sa posunutie predæÏi o 1
hodinu aÏ po h24. V prípade
ìal‰ieho stlaãenia sa posunut˘
‰tart anuluje.
Stlaãením tlaãidla
“START/PAUSA” (kontrolka na
displeji zaãne blikaÈ) potvrdíte
zaãiatok poãítania nastaveného
ãasu. Po jeho uplynutí sa
program automaticky spustí.
Posunut˘ ‰tart je moÏné zru‰iÈ
nasledovne:
Stlaãte tlaãidlo na 5 sekúnd, k˘m
sa na displeji nezobrazia
parametre zvoleného programu.
Stlaãením tlaãidla
“START/PAUSA” teraz môÏete
spustiÈ predt˘m zvolen˘
program. Ak chcete cel˘ proces
zru‰iÈ, nastavte ovládaã
programov do polohy OFF a
následne zvoºte in˘ program.
CZ
TLAâÍTKO „ODLOÎEN¯ START“
Toto tlaãítko umoÏÀuje odloÏit
spu‰tûní pracího programu
maximálnû o 24 hodin.
Pokud si pfiejete odloÏit
spu‰tûní programu,
postupujte následujícím
zpÛsobem:
Zvolte poÏadovan˘ program.
Stisknûte tlaãítko jednou,
abyste jej aktivovali (na
displeji se objeví h00).
Opûtovn˘m stisknutím
nastavte odloÏení o 1 hodinu
(na displeji se objeví h01).
KaÏd˘m dal‰ím stisknutím se
odloÏení prodlouÏí o 1 hodinu
aÏ po h24. V pfiípadû dal‰ího
stisknutí se odloÏen˘ start
zru‰í.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ (kontrolka na
displeji zaãne blikat)
potvrdíte spu‰tûní poãítání
nastaveného ãasu. Po jeho
uplynutí se program
automaticky spustí.
OdloÏen˘ start je moÏné zru‰it
následovnû:
Stisknûte tlaãítko na 5
sekund, dokud se na displeji
nezobrazí parametry
zvoleného programu.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ mÛÏete teì
spustit pfiedtím zvolen˘
program. Pokud chcete cel˘
proces zru‰it, nastavte
ovladaã programÛ do
polohy OFF a následnû zvolte
jin˘ program.
RO
BUTON “PORNIRE INTARZIATA”
Acest buton permite setarea
programului de spalare sa
inceapa cu o intarziere de
maxim 24 de ore.
Pentru a intarzia pornirea
programului, utilizati
procedura urmatoare:
Setati programul dorit.
Apasati butonul o data (pe
afisaj va apare mesajul h00)
apoi apasati din nou pentru a
seta o intarziere de 1 ora (pe
afisaj va apare mesajul h01);
intarzierea presetata mareste
timpul cu cate 1 ora de
fiecare data cand este
apasat butonul, pana cand
pe afisaj apare mesajul h24,
moment in care la o alta
apasare a butonului, se va
porni de la zero.
Confirmati cu ajutorul
butonului “START/PAUSE”
(indicatoarele luminoase de
pe afisaj vor incepe sa
clipeasca). Numaratoarea va
incepe iar la finalizarea
acesteia, programul va porni
automat.
Este posibil sa anulati pornirea
intarziata prin realizarea
urmatoarelor actiuni:
Apasati ti tineti apasat
butonul timp de 5 secunde
pana cand pe afisaj vor
apare setarile pentru
programul selectat.
In acest moment puteti porni
programul selectat anterior
cu ajutorul butonului
“START/PAUSE” sau sa anulati
procesul prin setarea
butonului selector pe pozitia
OFF sau prin selectarea unui
alt program.
31
RU
PL
èêéÉêÄååÄ ÅãéäàêéÇäà
PRZYCISK BLOKADY
ùÚÓ ÔÓÎÂÁ̇fl ÙÛÌ͈Ëfl, ÔË
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÍÓÚÓÓÈ ·ÎÓÍËÛÂÚÒfl
Ô‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ·ÂÌÓÍ ÌÂ
ÒÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ıÓ‰ ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ .
èÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í ‚˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË
ÔÓ„‡ÏÏÛ, ̇ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ
"START",Ë Á‡ÚÂÏ Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ ‚ Ú˜ÂÌË ÌÂÒÍÓθÍËı ÒÂÍÛ̉ ,
ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠ̠ÔÓfl‚ËÚÒfl ÒËÏ‚ÓÎ
“ ”.
ùÚÓ “·ÎÓÍËÛÂÚ ” ÍÓÌÚÓθÌÛ˛
Ô‡ÌÂθ.
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛,
̇ÊËχfl ̇ ÍÌÓÔÍÛ ‚ Ú˜ÂÌËÂ
ÌÂÒÍÓθÍËı ÒÂÍÛ̉, ÔÓ͇ ÒËÏ‚ÓÎ “ ”
Ì ËÒ˜ÂÁÌÂÚ.
Funkcja ta zabezpiecza
urzàdzenie przed dzieçmi tak
aby nie mog∏y one w
zabawie zmieniç ustawienia
opcji oraz parametrów
wybranego programu.
Po wyborze programu oraz
opcji nale˝y wcisnàç przycisk
START/PAUZA a nast´pnie
przytrzymaç wciÊni´ty przez
klika sekund przycisk
„BLOKADA” a˝ do pojawienia
si´ symbolu “ ”. W ten
sposób panel sterowania
zostaje zablokowany.
Wy∏àczenie funkcji blokady
odbywa si´ poprzez
przytrzymanie przycisku
„BLOKADA” a˝ do zgaÊni´cia
komunikatu “ ”.
ä·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ
ÚÓθÍÓ ÔÂ‰ ̇ʇÚËÂÏ Ì‡
Í·‚Ë¯Û èìëä.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÙÛÌ͈Ëfl, ÍÓÚÓÛ˛
‚˚ Ô˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ ‚Íβ˜ËÚ¸ ̇ʇÚËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Í·‚˯Ë, ÌÂ
ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏÂ, Ë̉Ë͇ÚÓ Ò̇˜‡Î‡
ÏË„‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏ „‡ÒÌÂÚ.
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
JeÊli jednak wybierzemy
opcj´ niezgodnà z wybranym
programem kontrolka
najpierw b´dzie migaç a
potem zgaÊnie.
äãÄÇàòÄ “èêÖÑÇÄêàíÖãúçéâ
ëíàêäà”
îÛÌ͈Ëfl Ô‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl Ó˜Â̸
„flÁÌÓ„Ó ·Âθfl Ë ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì ÒÓ
‚ÒÂÏË ÔÓ„‡ÏχÏË (ÒÏ. Ú‡·ÎˈÛ
ÔÓ„‡ÏÏ).
Ç ÒÎÛ˜‡Â  ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓÓ¯ÓÍ
̇‰Ó ̇Ò˚Ô‡Ú¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ,
ÔÓϘÂÌÌÓ ˆËÙÓÈ 1 (˜ËÚ‡ÈÚ „·‚Û
ÔÓ ‰ÓÁ‡ÚÓ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ‚
˝ÚÓÈ Ê ËÌÒÚÛ͈ËË).
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ̇Ò˚Ô‡Ú¸ ÔËÏÂÌÓ
1/5 ˜‡ÒÚ¸ (ËÎË 20%) ÓÚ Ó·˙Âχ,
Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ‰ÓÁ‡ÚÓÂ.
PRZYCISK “PRANIE WST¢PNE”
32
Ta opcja jest korzystna
szczególnie przy praniu bardzo
zabrudzonej bielizny i mo˝na jej
u˝yç tylko z niektórymi
programami jak to
przedstawiono w tabeli
programów.
Proszek nale˝y wsypaç do
przegródki oznaczonej “1”
(wi´cej informacji na temat
podzia∏u kasetki na proszek w
dalszej cz´Êci instrukcji obs∏ugi).
Zalecamy u˝ycie 20%
normalnej porcji proszku. Nie
nale˝y u˝ywaç zmi´kczacza.
G
H
SK
CZ
RO
TLAâIDLO NA
ZABLOKOVANIE TLAâIDIEL
TLAâÍTKO K ZABLOKOVÁNÍ
TLAâÍTEK
Táto funkcia je uÏitoãná z toho
dôvodu, aby sa zabránilo tomu,
Ïe sa deti budú hraÈ s tlaãidlami
a zasahovali tak do zvoleného
programu.
Po voºbe programu a Ïelan˘ch
tlaãidiel funkcií stlaãte tlaãidlo
START/PAUSA a následne
stlaãte a podrÏte tlaãidlo
“ZABLOKOVANIE TLAâIDIEL”
na niekoºko sekúnd dovtedy,
k˘m sa nerozsvieti symbol “ ”.
T˘mto spôsobom sa zablokuje
ovládací panel. Túto funkciu je
moÏné zru‰iÈ stlaãením a
podrÏaním tlaãidla
“ZABLOKOVANIE TLAâIDIEL”
na niekoºko sekúnd dovtedy,
k˘m symbol “ ” nezhasne.
Tato funkce je uÏiteãná z toho
dÛvodu, aby se zabránilo
tomu, Ïe si dûti budou hrát s
tlaãítky a zasahovat tak do
zvoleného programu.
Po volbû programu a
poÏadovan˘ch tlaãítek funkcí
stisknûte tlaãítko START/PAUSA
a následnû stisknûte a
podrÏte tlaãítko
“ZABLOKOVÁNÍ TLAâÍTEK” na
nûkolik sekund, dokud se
nerozsvítí symbol “ ”. Tímto
zpÛsobem se zablokuje
ovládací panel. Tuto funkci lze
zru‰it stisknutím a podrÏením
tlaãítka “ZABLOKOVÁNÍ
TLAâÍTEK” na nûkolik sekund,
dokud symbol “ ”nezhasne.
Tlaãidlá funkcií musia byÈ
navolené pred stlaãením
tlaãidla ‰tart.
Ak zvolíte funkciu, ktorú nie je
moÏné kombinovaÈ s
nastaven˘m programom,
príslu‰ná kontrolka bude
najprv blikaÈ a potom zhasne.
Tlaãítka funkcí musí b˘t
navolena pfied stisknutím
tlaãítka start.
Pokud zvolíte funkci, kterou
není moÏné kombinovat s
nastaven˘m programem,
pfiíslu‰ná kontrolka bude
nejdfiíve blikat a poté zhasne.
ATENTIE!
Butoanele optionale trebuie
selectate inainte de a apasa
butonul START.
Daca este selectata o
optiune care nu este
compatibila cu programul
selectat, atunci indicatorul
de pe buton va clipi apoi se
va stinge.
TLAâIDLO “PREDPIERKA”
TLAâÍTKO “P¤EDPÍRKY”
BUTON “PRESPALARE”
Táto moÏnosÈ je hlavne uÏitoãná
pre znaãne zneãistenú bielizeÀ a
je moÏné ju pouÏiÈ len pri
niektor˘ch programoch podºa
zobrazenia v tabuºke programov.
Prací prostriedok pre tento
program by ste mali pridaÈ do
priestoru zásobníka prostriedku
oznaãeného „1“ (Prosím pozrite
si ãasÈ zásobník pracieho
prostriedku v tomto návode).
Odporúãame pouÏívaÈ len 20%
odporúãaného mnoÏstva
zobrazeného na obale
prostriedku a pre tento program
nepouÏívajte aviváÏ.
Tato funkce je uÏiteãná
zejména v pfiípadû velmi
za‰pinûného prádla a mÛÏe
b˘t pouÏita pouze s nûkter˘mi
programy, jak je uvedeno v
tabulce programÛ.
Prací prostfiedek k tomuto
programu, nasypejte do
pfiihrádky zásobníku oznaãené
“1“ (k získání bliωí informace viz
rozdûlení zásobníku pro prací
prostfiedky v tomto manuálu).
Doporuãujeme pouÏít jen 20% z
uvedeného mnoÏství na obalu
pracího prostfiedku.
Aceasta optiune este utila in
special pentru rufele cu grad
mare de murdarire si poate fi
utilizata doar pentru unele
programe asa cum este
indicat si in tabelul cu
programe.
Detergentul pentru acest
program trebuie sa fie
adaugat in compartimentul
marcat cu “1” (vezi sectiunea
“Sertarul pentru detergent”
din manual).
Va recomandam sa utilizati
doar 20% din cantitatile
recomandate afisate pe
ambalajul pachetului de
detergent iar balsamul de
rufe nu trebuie sa fie utilizat
pentru acest program.
BUTON BLOCARE PROGRAM
Aceasta este o
caracteristica utila ce
împiedica modificarea de
catre copii a programului pe
care l-ati setat.
Dupa setarea programului si
a butonului de optiuni,
apasati butonul START si
mentineti apasat butonul de
blocare a programului timp
de câteva secunde, pâna
când apare simbolul
“ ” pe ecran. În acest
moment panoul de control
este “blocat”.
Puteti anula aceasta functie
prin apasarea din nou a
butonului de blocare timp de
câteva secunde, pâna când
dispare simbolul “ ”.
33
RU
PL
I
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË, ÍÓÚÓ‡fl
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ì‡ ÚÓθÍÓ ‚
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË
ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ,
‚Íβ˜‡˛ÚÒfl ‚ ‡·ÓÚÛ ‰‡Ú˜ËÍË ÌÓ‚ÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ “Sensor”. ùÚË ‰‡Ú˜ËÍË
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ
‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ Ú˜ÂÌËË
ˆËÍ· ÒÚËÍË Ë ÒΉflÚ Á‡ ‚‡˘ÂÌËÂÏ
·‡‡·‡Ì‡.
Ň‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò ‡ÁÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ù‡Á˚
ˆËÍ· ÒÚËÍË. Ç ÏÓÏÂÌÚ Á‡·Ó‡
ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ËÁ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
·‡‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò Ú‡ÍÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ·˚ ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó
‡ÒÔ‰ÂÎflÎÓÒ¸ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ, ‡ ‚Ó
‚ÂÏfl ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ÒÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
˜ÚÓ·˚ χÍÒËχθÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸
͇˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË. Å·„Ó‰‡fl ˝ÚÓÈ
ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
ÒÚËÍË ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÅÖá
ìÇÖãàóÖçàü ÑãàíÖãúçéëíà
ÇõèéãçÖçàü èêéÉêÄååõ.
PRZYCISK PRANIE INTENSYWNE
Po wciÊni´ciu tego przycisku,
aktywnego tylko w cyklach
bawe∏na, uruchamiamy
funkcje czujników nowego
Systemu “Sensor”, które
dzia∏ajà zarówno na
wybranà temperatur´
utrzymujàc jà jednakowà
podczas faz ca∏ego cyklu
prania jak i na prac´
mechanicznà b´bna.
B´ben obraca si´ z dwiema
ró˝nymi pr´dkoÊciami w
kluczowych momentach.
Kiedy detergent jest
rozprowadzany w tkaninach
b´ben obraca si´ w sposób
umo˝liwiajàcy równomierne
roz∏o˝enie si´ bielizny w
b´bnie. Natomiast pr´dkoÊç
obrotów wzrasta w
momencie prania i p∏ukania
aby wzmóc efekt usuni´cia
brudu.
Dzi´ki temu rozwiàzaniu
zwi´ksza si´ skutecznoÊç
prania BEZ PRZED¸U˚ANIA
CZASU PRANIA.
äçéèäÄ éëíÄçéÇäÄ èéëãÖ
èéãéëäÄçàü
PRZYCISK STOP Z WODÑ W
B¢BNIE
L
ÖÒÎË ˝Ú‡ ÍÌÓÔ͇ ̇ʇڇ, ÚÓ ˆËÍÎ
ÒÚËÍË ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÔÓÒÎÂ
‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, Ë ÔË ˝ÚÓÏ
·‡‡·‡Ì ÓÒÚ‡ÂÚÒfl Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚Ï
‚Ó‰ÓÈ.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ó‰Âʉ‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‚
‚Ó‰Â, Ì ÔÂÂÍۘ˂‡ÂÚÒfl, Ë Ì‡ ÌÂÈ
Ì ӷ‡ÁÛ˛ÚÒfl ÚÛ‰ÌÓÛ‰‡ÎflÂÏ˚Â
ÒÍ·‰ÍË.
Ç ÚÓ ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ‚Ó‰‡
Û‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl ‚ ·‡‡·‡Ì χ¯ËÌ˚,
ÏË„‡ÂÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ. ùÚÓ
Û͇Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇. éÚÔÛÒÚËÚ ÍÌÓÔÍÛ,
˜ÚÓ·˚ Á‡‚Â¯ËÚ¸ ˆËÍÎ ÒÚËÍË
ÓÚÊËÏÓÏ. ÇÂÏfl ÓÚÊËχ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯ÂÌÓ ËÎË ÓÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚Ó‚Ò ÓÚÏÂÌÂÌ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ̇ʇÚËfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÍÌÓÔÍË, Ò
ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÒÎË‚ÓÏ ‚Ó‰˚.
WciÊni´cie tego przycisku
powoduje zatrzymanie cyklu
po zakoƒczeniu ostatniego
p∏ukania z pozostawieniem
wody w b´bnie.
Wsad pozostaje zanurzony w
wodzie, odzie˝ nie zbija si´ i
nie zagniata.
Podczas tej fazy kontrolak
przycisku miga informujàc, ˝e
pralka jest w stanie pauzy.
Nale˝y nast´pnie zwolniç ten
przycisk w celu zakoƒczenia
prania fazà odwirowania
(mo˝na je ewentualnie
zmniejszyç lub wy∏aczyç
odpowiednim przyciskiem)
oraz wypompowania wody.
äçéèäÄ àçíÖçëàÇçéâ
ëíàêäà
34
SK
CZ
RO
TLAâIDLO
INTENZÍVNE PRANIE
TLAâÍTKO INTENZIVNÍ PRANÍ
BUTON INTENSIV
Stlaãením tohto tlaãidla, ktoré je
aktívne iba pri programe bavlna,
zaãnú fungovaÈ snímaãe nového
Activa systému.
Tieto snímaãe pracujú ako so
zvolenou teplotou, ktorú udrÏujú
kon‰tantnú poãas v‰etk˘ch fáz
pracieho programu, tak s
mechanickou ãinnosÈou bubna.
Bubon sa v kºúãov˘ch
okamihoch otáãa dvoma
r˘chlosÈami.
Keì prací prá‰ok preniká do
bielizne, bubon sa otáãa tak, aby
sa prá‰ok rozdelil v bubne
rovnomerne, jeho r˘chlosÈ sa
v‰ak zvy‰uje v okamihu prania a
plákania tak,
aby prací úãinok bol maximálny.
Vìaka tomuto ‰peciálnemu
systému sa zlep‰uje úãinnosÈ
prania BEZ PREDΩÎENIA
DOBY TRVANIA PROGRAMU.
Stisknutím tohoto tlaãítka,
které je aktivní pouze u
programÛ bavlna, zaãnou
fungovat snímaãe nového
“Sensor” systému. Tyto
snímaãe pracují jak se
zvolenou teplotou, kterou
udrÏují konstantní bûhem
v‰ech fází pracího programu,
tak s mechanickou ãinností
bubnu.
Buben se v klíãov˘ch
okamÏicích otáãí dvûma
rychlostmi. KdyÏ prací prá‰ek
proniká do prádla, buben se
otáãí tak, aby se prá‰ek
rozdûlil v bubnu rovnomûrnû,
jeho rychlost se v‰ak zvy‰uje v
okamÏiku praní a máchání
tak, aby prací úãinek byl
maximální. Díky tomuto
speciálnímu systému se
zlep‰uje úãinnost praní BEZ
PRODLOUÎENÍ DOBY TRVÁNÍ
PROGRAMU.
Apasand acest buton, care
se activeaza doar in ciclul
"Bumbac", senzorii noului
sistem "Sensor" intra in
functiune si regleaza,
deopotriva temperatura
selectata,
tinand-o constanta pe
parcursul intregului ciclu de
spalare, dar si functia
mecanica
a tamburului, astfel incat
acesta este facut sa se
roteasca la 2 viteze diferite in
anumite momente cruciale.
Cand detergentul patrunde
in tesatura, tamburul se
rasuceste in asa fel incat
detergentul sa fie distribuit
uniform, iar in timpul spalarii
si a clatirii, viteza de rotire
creste astfel incat rezultatul
acestora sa fie maxim.
Datorita acestui nou sistem,
eficienta spalarii este
imbunatatita FARA NICI O
CRESTERE A TIMPULUI
PROGRAMULUI DE SPALARE.
TLAâIDLO STOP S VODOU V
NÁDRÎI
TLAâÍTKO STOP S VODOU V
NÁDRÎI
BUTON OPRIRE CLATIRE
Stlaãením tohto tlaãidla sa
cyklus zastaví na konci
posledného plákania s vodou
napustenou do nádrÏe.
BielizeÀ zostáva ponorená vo
vode a nepokrãí sa.
Poãas fázy, pri ktorej voda
zostáva napustená v nádrÏi,
bliká svetlo príslu‰ného tlaãila,
ão znamená, Ïe práãka je
pozastavená.
Pre dokonãenie cyklu s
odstredivkou a odtokom vody
uvoºnite tlaãidlo (podºa potreby
sa môÏe zníÏiÈ alebo zru‰iÈ
príslu‰n˘m tlaãidlom).
Stisknutím tohoto tlaãítka se
cyklus zastaví na konci
posledního máchání s vodou
napu‰tûnou v nádrÏi.
Prádlo zÛstává ponofiené ve
vodû a nepomaãká se.
Bûhem fáze, pfii které voda
zÛstává napu‰tûná v nádrÏi,
bliká kontrolka pfiíslu‰ného
tlaãítka, coÏ znaãí, Ïe praãka
je pozastavená.
Pro dokonãení cyklu s
odstfiedûním a vypu‰tûním
vody uvolnûte tlaãítko (podle
potfieby ji mÛÏete sníÏit nebo
zru‰it pfiíslu‰n˘m tlaãítkem).
Prin apasarea acestui buton,
programul se opreste în
etapa de clatire finala si
pastreaza apa în cuva.
Rufele ramân în apa si astfel
se evita sifonarea puternica
a acestora.
În timpul în care apa ramâne
în cuva, indicatorul clipeste
pentru a va avertiza asupra
faptului ca masina este în
asteptare. Apasati butonul
pentru a finaliza programul
cu o centrifugare (ce poate
fi setata la o durata de timp
mai scurta sau anulata) si
evacuare a apei.
35
RU
PL
äçéèäÄ “ÄäÇÄèãûë”
PRZYCISK “AQUAPLUS”
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ
ÒÔˆˇθÌ˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë
ãËÌfl˛˘Ëı Ú͇ÌÂÈ. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl
ÔËÏÂÌÂÌ˲ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
System. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl
Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ
Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍ̇ÏË Ú͇ÌË
Ó‰Âʉ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
‰Îfl β‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
ÅÂθ ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
·Óθ¯ÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·Ë̇ˆËÂÈ
ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó
‚ÂÏfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë
ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚, ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ LJ¯ÂÈ
Ó‰Âʉ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó
ÒÚËÍË Ë ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË ·Âθfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌË Ò
·Âθfl ‚ÒÂı ÒΉӂ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËÍË ÒÔˆˇθÌÓ
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë
˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
χÎÂȯ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
‡Á‰‡ÊÂÌË ËÎË ‡ÎÎÂ„˲.
ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
·Âθfl Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â
ËÎË ÔË ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı Ú͇ÌÂÈ,
‚ÓÎÓÍ̇ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú
·Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÒÚËÍË ‰‡Ì̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ò„‰‡
‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍÂ
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı/êۘ̇fl
ÒÚË͇ Ú͇ÌÂÈ.
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi System, wykonaç
dodatkowy specjalny cykl
prania przeznaczony dla
osób o delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody,
a nowy sposób
funkcjonowania,
polegajàcy na cyklach
obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, ˝e tkaniny
sà dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a
wymyÊlona specjalnie dla
osób o skórze delikatnej i
wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej
funkcji tak˝e przy praniu
odzie˝y dzieci´cej (dzieci
majà zawsze wra˝liwsza
skór´) oraz przy praniu
tkanin z warstwà gàbki,
poniewa˝ z takiej tkaniny
trudniej usuwa si´
detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja
jest zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.
36
M
SK
CZ
RO
TLAâIDLO “AQUAPLUS”
TLAâÍTKO “AQUAPLUS”
BUTON “AQUAPLUS”
Vìaka novému systému Sensor
System je moÏné pomocou
tlaãidla vykonaÈ nov˘ ‰peciálny
cyklus prania, ktor˘ je vhodn˘ pri
praní odoln˘ch a zmesov˘ch
tkanín a ktor˘ sa stará o vlákna a
jemnú pokoÏku toho, kto ich
nosí.
PouÏitie oveºa väã‰ie mnoÏstvo
vody a nová kombinácia cyklov
otáãania bubna s napú‰Èaním
a vypú‰Èaním vody umoÏÀuje
dosiahnuÈ dokonale ãistú a
vyplákanú bielizeÀ.
MnoÏstvo vody pri praní je teraz
vy‰‰ie, aby sa prací prá‰ok
naozaj úplne rozpustil a zaruãil
tak perfektn˘ úãinok prania.
Väã‰ie mnoÏstvo vody je teraz
pouÏívané aj v okamihu plákania
tak, aby sa odstránili v‰etky
stopy pracieho prostriedku z
vlákien.
Táto funkcia bola vytvorená
‰peciálne pre osoby s jemnou a
citlivou pokoÏkou, ktor˘m môÏe
aj minimálny zvy‰ok pracieho
prá‰ku spôsobiÈ podráÏdenie
alebo alergiu.
Odporúãame, aby ste túto
funkciu pouÏívali aj pri praní
detského obleãenia, praní jemnej
bielizne v‰eobecne alebo pri
praní froté bielizne, pretoÏe
vlákna froté majú väã‰iu
tendenciu zachycovaÈ
prací prá‰ok.
Na zaistenie najlep‰ích v˘konov
pri praní je táto funkcia vÏdy
aktívna pri programoch Jemná
bielizeÀ a Vlna/ruãné pranie.
Díky novému systému Sensor
System je moÏné pomocí
tlaãítka provést nov˘ speciální
cyklus praní, kter˘ je vhodn˘
pfii praní odoln˘ch a
smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou
pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího
mnoÏství vody a nová
kombinace cyklÛ otáãení
bubnu s napou‰tûním a
vypou‰tûním vody umoÏÀuje
dosáhnout dokonale ãistého
a vymáchaného prádla.
MnoÏství vody pfii praní je nyní
vy‰‰í, aby se prací prá‰ek
opravdu úplnû rozpustil a
zaruãil tak perfektní úãinek
praní. Vût‰í mnoÏství vody je
nyní pouÏíváno i v okamÏiku
máchání tak, aby se
odstranily ve‰keré stopy
pracího prostfiedku z vláken.
Tato funkce byla vytvofiena
speciálnû pro osoby s jemnou
a citlivou pokoÏkou, kter˘m
mÛÏe i minimální zbytek
pracího prá‰ku zpÛsobit
podráÏdûní nebo alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto
funkci pouÏívali i pfii praní
dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû
nebo pfii praní froté prádla,
protoÏe vlákna froté mají vût‰í
tendenci zachycovat prací
prá‰ek.
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích v˘konÛ
pfii praní je tato funkce vÏdy
aktivní u programÛ Jemné
prádlo a Vlna/Ruãní praní.
Apasand acest buton se
activeaza un ciclu special
de spalare, nou pentru
gama tesaturile mixte si cu
culori sensibile, datorita
noului sistem "Sensor
System". Rufele sunt spalate
intr-o cantitate mai mare de
apa si aceasta, impreuna
cu actiunea combinata a
rotatiilor tamburului, ce
umple si scoate apa, va
face caq rufele sa fie
spalate si clatite foarte bine.
Cantitatea sporita de apa
ce este folosita in timpul
spalarii canduce la o
dizolvare mai buna a
detergentului. Cantitatea de
apa este de asemenea
marita si in timpul procesului
de clatire eliminand astfel
orice urma de detergent de
pe fibre. Acesta functie a
fost dezvoltata pentru cei
care au pielea foarte
sensibila si pentru care o
urma fina de detergent pe
haine le poate provoca
iritatii sau alergii. Ca sfat,
este bine sa folositi aceasta
functie cand spalati rufe
pentru copii si pentru rufe
delicate, sau pentru
materiale asemanatoare
celor de la prosoape, care
tind sa absoarba o
cantitate mare de
detergent. Pentru a asigura
o buna spalare, aceasta
functie e intotdeauna
activata in cadrul
programelor pentru
spalarea tesaturilor delicate
si a lanei/spalat cu mana.
37
RU
PL
äçéèäÄ “ÅÖá ëäãÄÑéä”
PRZYCISK “¸ATWE PRASOWANIE”
ùÚ‡ ÙÛÌ͈fl (ÌÂÚ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
ïãéèéä) ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó
ÏËÌËÏÛχ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÒÍ·‰ÓÍ Ì‡
Ó‰Âʉ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡
ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡
·Âθfl ˝ÙÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌ ‚Ó‰˚
·‡‡·‡Ì Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜Â̸
‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚Ò ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „·ÊÂÌËfl
·Âθfl ÔÓÒΠÒÚËÍË.
ÑÎfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ·Âθfl, Á‡
ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ¯ÂÒÚË,
Ù‡Á˚ ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ÚÓÏ ÊÂ
ÔÓfl‰ÍÂ, ˜ÚÓ Ë ÔË ÒÚËÍÂ
Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ·Âθfl, ÚÓθÍÓ ÛÊ ·ÂÁ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡ ¢Â
‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl Ù‡Á‡ ÓÚÒÚÓfl ‚Ó‰˚ ‚
·‡‡·‡Ì ÔÓÒΠÔÓÒΉ̄Ó
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
"¯ÂÒÚ¸"/"êۘ̇fl ÒÚË͇" ˝Ú‡
ÍÌÓÔ͇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·Âθ ‚
‚Ӊ ÔÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÎÓÍ̇ ıÓÓ¯Â̸ÍÓ
‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸.
Uruchomienie tej funkcji (Nie
wyst´puje w programie
BAWE¸NA) pozwala zmniejszyç
do minimum gniecenie si´
pranych tkanin przez
modyfikacj´ parametrów
programu dla wybranego
cyklu i typu tkaniny.
Szczególnie w przypadku
tkanin mieszanych po∏àczone
dzia∏anie fazy stopniowego
sch∏adzania wody, braku
obrotów b´bna podczas
odprowadzania wody i
delikatnego wirowania
minimalizuje gniecenie si´
w∏ókien. W przypadku tkanin
delikatnych, z wyjàtkiem
we∏ny, opisane wczeÊniej
etapy wzbogacono o etap
pozostawienia wody w b´bnie
po ostatnim p∏ukaniu, a
wyeliminowano etap
sch∏adzania wody - pozwoli∏o
to uzyskaç najlepsze rezultaty.
W programie prania we∏ny i
r´czne przycisk ten wymusza
jedynie pozostawienie prania
w wodzie po zakoƒczeniu
ostatniego p∏ukania, co
umo˝liwia dok∏adne
rozpr´˝enie w∏ókien.
Podczas fazy zatrzymania
wody w b´bnie kontrolka tego
przycisku miga i wskazuje, ˝e
pralka jest w fazie przerwy.
Na zakoƒczenie cyklu prania
tkanin delikatnych, r´czne i
we∏ny mo˝na:
Zwolniç przycisk ¸ATWE
PRASOWANIE, pozwalajàc
zakoƒczyç pranie etapem
odprowadzenia wody i
wirowania.
Aby wykonaç program
WYPUSZCZENIE WODY:
- ustawiç pokr´t∏o
programatora na pozycj´ OFF
- wybraç program
WYPUSZCZENIE WODY
- uruchomiç na nowo pralk´
wciskajàc przycisk START.
èÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
Ë̉Ë͇ÚÓ ÍÌÓÔÍË Ì‡˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸,
ÒÓÓ·˘‡fl, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚
ÂÊËÏÂ Ô‡ÛÁ˚.
èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË
"‰ÂÎË͇ÚÌÓÂ" Ë "¯ÂÒÚ¸"/"êۘ̇fl
ÒÚË͇"ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸
ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË:
- éÚʇڸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãÄÑéä
˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÒΠÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ ËÎË ÓÚÊËχ.
ÖÒÎË ‚˚ Ì ıÓÚËÚ ÓÚÊËχڸ ·ÂθÂ,
‡ ÚÓθÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û, ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ
ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ç˚ÍÎ.
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ íÓθÍÓ
ÒÎË‚
.
- ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ
̇ʇÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë èÛÒÍ.
38
N
SK
CZ
TLAâIDLO NA “ZABRÁNENIE
POKRâENIA”
TLAÖÍTKO “PRO ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ”
Nastavením tejto funkcie, (Nie je
k dispozícii pre programy
BAVLNA) aktívnej iba pri pracích
cykloch pre zmie‰ané a jemné
tkaniny,
je moÏné zníÏiÈ na minimum
pokrãenie bielizne v nadväznosti
na prací cyklus zvolen˘
v˘berom programu a druhu
pranej bielizne.
V prípade zmesov˘ch tkanín sa
pri praní vyuÏívajú funkcie na
postupné ochladzovanie vody,
vylúãenie otáãania bubna poãas
vypú‰Èacieho kúpeºa a na jemné
odstreìovanie, ãím je zaistená
najvy‰‰ia regenerácia pran˘ch
tkanín.
Pri jemn˘ch tkaninách, s
v˘nimkou vlny, je postup
rovnak˘ ako pri vy‰‰ie
uveden˘ch zmesov˘ch
tkaninách, je ale doplnen˘ o
funkciu ponechania vody v
bubne po ukonãení závereãného
plákania.
Pri programe na pranie
vlny/ruãné pranie má toto tlaãidlo
iba funkciu ponechania vody v
bubne po skonãení posledného
plákania, aby sa t˘m zachovala
dokonalá pruÏnosÈ vlákien.
Poãas tejto fázy, kedy voda
stojí vo vani práãky, kontrolka
tlaãidla bliká, ão znamená, Ïe
je práãka
v pauze.
Na dokonãenie cyklu prania
jemn˘ch tkanín a vlny/ruãné
pranie môÏete zvoliÈ nasledujúci
postup: - zru‰iÈ túto funkciu
vypnutím tlaãidla na
ZABRÁNENIE POKRâENIA.
Prací cyklus bude ukonãen˘
fázou vypú‰Èania
vody a odstredením bielizne.
V prípade, keì chcete vykonaÈ
iba vypustenie:
- nastavte najskôr voliã
programov do polohy OFF
- zvoºte program obyãajného
vypú‰Èania
Nastavením této funkce,
(Není k dispozici pro programi
BAVLNA), je moïné sníïit na
minimum pomaökání prádla v
návaznosti na prací cyklus
zvolenÿ vÿbërem programu a
druhu praného prádla.
V püípadë smësnÿch tkanin se
püi praní vyuïívá funkcí pro
postupné ochlazování vody,
vylouöení otáöení bubnu
bëhem vypouätëcí láznë a
pro jemné odstüed’ování,
öímï je zajiätëna nevyääí
regenerace pranÿch tkanin.
U jemnÿch tkanin, je postup
stejnÿ jako u vÿäe uvedenÿch
smësnÿch tkanin, je ale
doplnën o funkci ponechání
vody v bubnu po ukonöení
závëreöného máchání.
U programu pro praní
vlny/ruöní praní má toto
tlaöítko pouze funkci
ponechání vody v bubnu po
skonöení posledního
máchání, aby se tím
zachovala dokonalá pruïnost
vláken.
Bûhem této fáze, kdy voda
stojí ve vanû praãky,
kontrolka tlaãítka bliká, coÏ
znamená, Ïe je praãka v
pauze.
Pro dokonöení cyklu praní
jemnÿch tkanin a vlny/ruöní
praní måïete zvolit následující
postup:
- zruäit tuto funkci vypnutím
tlaöítka pro ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ. Prací cyklus
bude ukonãen fází vypuätëní
vody a odstüedëním prádla.
V pfiípadû, kdy chcete
provést pouze vypu‰tûní:
- nastavte nejdfiíve voliã
programÛ do polohy OFF
- zvolte program pouhého
vypou‰tûní
- znovu praãku spusÈte
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
START.
- znovu práãku spustite
opätovn˘m stlaãením tlaãidla
·TART.
RO
BUTON “ANTISIFONARE”
Aceasta functie (Nu este
valabil pentru programele
pentru BUMBAC)
minimizeaza numarul cutelor
atat cat este posibil, folosind
un sistem
unic anti-sifonare care este
diferit in functie de tipul
materialelor ce se spala.
1. Tesaturi mixte
Apa este racita treptat si
complet pana la finalul
celor 2 clatiri fara stoarcere
si apoi are loc o stoarcere
delicata.
2. Tesaturi delicate
La final au loc 2 clatiri fara
stoarcere si rufele sunt lasate
in apa pana cand
sunt scoase. Cand sunteti
gata sa le scoateti, apasati
butonul "Antisifonare" si apa
va fi evacuata.
3. Lana/Spalare cu mana
Dupa spalare cu mana
ultima clatire, rufele sunt
lasate in apa pana cand le
scoateti, iar
indicatorul butonului
clipeste. Cand sunteti gata
sa le scoateti, apasati
butonul "Antisifonare" care
va face ca apa sa fie
evacuata si rufele stoarse
foarte usor. Daca nu vreti sa
stoarceti usor, ci doar sa
evacuati apa:
- Puneti rotita de selectie
programe pe pozitia OFF;
- Selectati programul
evacuare apa
;
- Porniti din nou masina
apasand butonul
"Start/Pause"
39
RU
PL
äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA
PRZYCISK START
ç‡ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
Nale˝y go wcisnàç aby
uruchomiç, ustawiony
wczeÊniej za pomocà pokr´t∏a
programów, cykl prania.
èêàåÖóÄçàÖ:
óÖêÖá çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ
èéëãÖ áÄèìëäÄ ñàäãÄ
ëíàêäà ÇäãûóÄÖíëü
îìçäñàü ÇáÇÖòàÇÄçàü (KG)
(íéãúäé Ç èêéÉêÄååÄï
ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï
à ëàçíÖíàóÖëäàï íäÄçÖâ), ë
èéåéôúû äéíéêéâ ÅÖãúÖ Ç
åÄòàçÖ ÅìÑÖí
ÇáÇÖòàÇÄíúëü, à ÅìÑÖí
èêéàëïéÑàíú éÅçéÇãÖçàÖ
éíéÅêÄÜÄÖåéÉé çÄ ÑàëèãÖÖ
áçÄóÖçàü éëíÄÇòÖÉéëü
ÇêÖåÖçà Ñé äéçñÄ ñàäãÄ
ëíàêäà (ÇõèéãçüÖíëü Ç
íÖóÖçàÖ èÖêÇõï 4 åàçìí
ñàäãÄ ëíàêäà).
äéÉÑÄ ùíÄ îìçäñàü
ÇõèéãçüÖíëü, Ééêàí
àçÑàäÄíéê êÖÜàåÄ
ÇáÇÖòàÇÄçàü (KG).
àáåÖçÖçàÖ èÄêÄåÖíêéÇ èéëãÖ
áÄèìëäÄ èêéÉêÄååõ (èÄìáÄ)
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÒÂÍ
Í·‚Ë¯Û "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa). åË„‡ÌË ҂ÂÚÓ‚˚ı
Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ Í·‚˯
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ Ë Ù‡Á˚
ÒÚËÍË ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇
ÔÂ¯· ‚ ÂÊËÏ Ô‡ÛÁ˚. èÓ͇ Ó̇
̇ Ô‡ÛÁÂ, ‚ÌÂÒËÚ Ê·ÂÏ˚Â
ËÁÏÂÌÂÌËfl, Á‡ÚÂÏ ‚ÌÓ‚¸ ̇ÊÏËÚÂ
Í·‚Ë¯Û "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa), Ë ÏË„‡ÌË ÔÂÍ‡ÚËÚÒfl.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.
éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
Ç˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ÇÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
40
UWAGA:
W KILKA SEKUND PO
WCIÂNI¢CIU PRZYCISKU
START ZOSTAJE
URUCHOMIONA FUNKCJA
KG DETECTOR (AKTYWNA
JEDYNIE DLA BAWE¸NY I
SYNTETYKÓW) KTÓRA
OBLICZA PODCZAS
PIERWSZYCH 4 MINUT
CYKLU PRANIA WIELKOÂå
WSADU I DOSTOSOWUJE
DO NIEGO CZAS TRWANIA
PROGRAMU. W TEJ FAZIE
KONTROLKA „KG
DETECTOR” JEST ZAPALONA
INFORMUJÑC ˚E FUNKCJA
JEST AKTYWNA.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami opcji.
Przytrzymaç przez 2 sekundy
wciÊni´ty przycisk
“START/PAUZA”.Migotanie
kontrolek przycisków opcji i
czasu pozosta∏ego do koƒca
wskazuje, ˝e pralka jest w
fazie pauzy. Teraz mo˝na
zmodyfikowaç ustawienia
programu, po czym nale˝y
wciÊnàç ponownie przycisk
“START/PAUZA” aby anulowaç
przerw´ w programie.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania gdy
pralka ju˝ pracuje, i poczekaç
2 minuty a˝ zwolni si´ blokada
drzwiczek. Po wyj´ciu lub
do∏o˝eniu czegoÊ do prania
nale˝y zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w który
zosta∏a zatrzymana.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF a nast´pnie
wybraç inny program.
Nast´pnie ponownie ustawiç
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycjii OFF.
P
SK
CZ
RO
TLAâIDLO ·TART
TLAâÍTKO START
BUTON PORNIT/OPRIT
Stlaãením tohto tlaãidla dôjde k
spusteniu programu
nastaveného na voliãi
programov.
Stisknutím tohoto tlaãítka
dojde ke spu‰tûní programu
nastaveného na voliãi
programÛ .
Apasand Start ca sa incepeti
un program de spalare.
POZNÁMKA:
NIEKOªKO SEKÚND PO
STLAâENÍ ·TARTU STROJ
POMOCOU FUNKCIE KG
DETEKTOR (JE AKTÍVNA IBA
POâAS PROGRAMOV NA
PRANIE BAVLNY A
SYNTETICK¯CH LÁTOK)
POâAS PRV¯CH ·TYROCH
MINÚT PRACIEHO CYKLU
URâÍ MNOÎSTVO BIELIZNE V
BUBNE, ABY STANOVIL
SKUTOâNÚ DΩÎKU
PROGRAMU.
POâAS TEJTO FÁZY SVIETI
KONTROLNÉ SVETLO “KG
DETEKTOR”, âO ZNAMENÁ,
ÎE FUNKCIA JE ZAPNUTÁ.
Zmûna nastavení po spu‰tûní
programu (PAUSA)
Stlaãte tlaãidlo “START/PAUSA”
pribliÏne na 2 sekundy: poãas
prestávky v pracom programe
kontrolky tlaãidiel pre voºbu
poÏadovan˘ch funkcií a tlaãidiel
zostávajúceho ãasu blikajú. Ak si
Ïeláte, aby program pokraãoval,
stlaãte tlaãidlo “START/PAUSA”
e‰te raz.
Ak si prajete vybraÈ ãi pridaÈ
bielizeÀ poãas prania, vyãkajte
DVE minúty, pok˘m
bezpeãnostné zariadenie
neuvoºní dvierka práãky.
Po vloÏení ãi vybratí bielizne,
opätovnom uzatvorení dvierok
práãky a stlaãení tlaãidla ·TART,
bude práãka pokraãovaÈ v
pracom cykle od rovnakého
miesta, v ktorom bol cyklus
preru‰en˘.
ZRU·ENIE NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Aby ste zru‰ili program, dajte
ovládaã programov do polohy
OFF.
Zvoºte in˘ program.
Ovládaã programov dajte späÈ
do polohy OFF.
POZNÁMKA:
NùKOLIK SEKUND PO
STISKNUTÍ STARTU PRAâKA
POMOCÍ FUNKCE KG
DETEKTOR (JE AKTIVNÍ
POUZE BùHEM PROGRAMÒ
K PRANÍ BAVLNY A
SYNTETICK¯CH LÁTEK)
BÉHEM PRVNÍCH âTY¤
MINUT PRACÍHO CYKLU
URâÍ MNOÎSTVÍ PRÁDLA V
BUBNU, ABY STANOVILA
SKUTEâNOU DÉLKU
PRACÍHO PROGRAMU.
BùHEM TÉTO FÁZE SVÍTÍ
KONTROLKA „KG
DETEKTOR“, COÎ
ZNAMENÁ, ÎE JE FUNKCE
ZAPNUTÁ.
OBSERVATIE:
LA CATEVA SECUNDE DUPA
ÎNCEPEREA PROGRAMULUI,
FUNCTIA DIN MODUL DE
CANTARIRE A
KILOGRAMELOR (ACTIVA
NUMAI LA PROGRAMELE
PENTRU BUMBAC SI
SINTETICE) VA CANTARI
RUFELE SI VA ACTUALIZA
DURATA MAXIMA A
PROGRAMULUI DE SPALARE
ÎN PRIMELE 4 MINUTE ALE
PROGRAMULUI.
ÎN TIMP CE ACEASTA
FUNCTIE ESTE ACTIVA,
INDICATORUL LUMINOS
CORESPUNZATOR VA FI
APRINS.
ZMùNA NASTAVENÍ PROGRAMU
PO SPU·TùNÍ (PAUSA)
Po spu‰tûní programu lze
zmûnit pouze ta nastavení a
funkce, které se volí pomocí
tlaãítek funkcí. Stisknûte
tlaãítko „START/PAUSA“
pfiibliÏnû na 2 sekundy:
bûhem pfiestávky v pracím
programu kontrolky tlaãítek
pro volbu poÏadovan˘ch
funkcí a tlaãítek zb˘vajícího
ãasu blikají. Pokud si pfiejete
aby program pokraãoval,
stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ je‰tû jednou.
A. SCHIMBAREA SETARILOR
DUPA CE PROGRAMUL A
INCEPUT (PAUSE)
Apasati si mentineti apasat
butonul “START/PAUSE”
(start/pauza) timp de
aproximativ 2 secunde,
indicatoarele de pe
butoanele cu optiuni si
indicatorul pentru timpul
ramas vor indica faptul ca
aparatul a fost trecut in
modul pauza, ajustati
functiile dorite apoi apasati
din nou butonul
“START/PAUSE” pentru a
intrerupe clipirea
indicatoarelor.
Daca doriti sa adaugati sau
sa scoateti obiecte in timpul
spalarii, asteptati 2 minute
pana cand dispozitivul de
siguranta deblocheaza usa.
Dupa ce ati facut manevra,
inchideti usa si apasati
butonul Start. Masina va
continua programul de unde
s-a oprit.
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní, a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení
neuvolní dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu od
stejného místa, ve kterém byl
cyklus pfieru‰en.
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Abyste zru‰ili program, dejte
ovladaã programÛ do polohy
OFF. Zvolte jin˘ program.
Ovladaã programÛ dejte
zpût do polohy OFF.
OPRIREA UNUI PROGRAM
Pentru a anula un program,
setati butonul selector pe
pozitia OFF (oprit).
Selectati un alt program.
Resetati butonul selector pe
pozitia OFF.
41
RU
ñàîêéÇéâ ÑàëèãÖâ
ÑËÒÔÎÂÈ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ ‚Ò„‰‡ ÏÓ„ÎË
ÚÓ˜ÌÓ Á̇ڸ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
‚‡¯ÂÈ Ï‡¯ËÌÓÈ:
PL
Q
WYÂWIETLACZ “DIGIT”
System sygnalizacji
wyÊwietlacza stale informuje
nas o pracy pralki:
3
4
1) OBROTY WIRÓWKI
Po wybraniu programu na
wyÊwietlaczu poka˝e si´
maksymalna ustawiona
pr´dkoÊç wirowania.
Ka˝de wciÊni´cie przycisku
wirówki zmniejsza pr´dkoÊç
wirowania o 100 obr/min.
Minimalna pr´dkoÊç
wirowania to 400 obr/min.
Ewentualnie mo˝na wy∏àczyç
wirowanie wciskàc
kilkakrotnie przycisk wirówki
2) íÖåèÖêÄíìêÄ ÇéÑõ
äÓ„‰‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚·‡Ì‡, ̇
‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl
ÂÍÓÏẨÛÂχfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÒÚËÍË.
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
Û‚Â΢˂‡Ú¸ ËÎË ÛÏÂ̸¯‡Ú¸
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ‚‡ÏË
ˆËÍ· ÒÚËÍË.
èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl ˝ÚÓÈ
ÍÌÓÔÍË Ì‡ ‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl
ÌÓ‚‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
2) TEMPERATURA PRANIA
Po wybraniu programu
wyÊwietlacz pokazuje
zalecanà temperatur´.
Mo˝liwe jest jej zmniejszenie
lub zwi´kszenie poprzez
klikukrotne wciÊni´cie
przycisku.
Po ka˝dym wciÊni´ciu
temperatura ustawiona
pokazana jest na
wyÊwietlaczu.
3) à̉Ë͇ÚÓ “Kg DETECTOR”
(îÛÌ͈Ëfl ‡ÍÚ˂̇ ÚÓθÍÓ ‰Îfl
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ıÎÓÔ͇ Ë ÒËÌÚÂÚËÍË )
ùÚÓÚ Ë̉Ë͇ÚÓ ·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸, ÍÓ„‰‡
ËÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌ˚È ‰‡Ú˜ËÍ
‚Á‚¯˂‡ÂÚ Á‡„ÛÊÂÌÌÓ ‚ χ¯ËÌÛ
·ÂθÂ.
à̉Ë͇ÚÓ “Kg DETECTOR” ·Û‰ÂÚ
„ÓÂÚ¸ ‚ Ú˜ÂÌË ÔÂ‚˚ı 4 ÏËÌÛÚ. Ç
˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ
ÓÔ‰ÂÎflÚ¸ ‚ÂÏfl, ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ‰Ó
ÍÓ̈‡ ˆËÍ· ÒÚËÍË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ‚ÂÒ‡ Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‚ χ¯ËÌÛ
·Âθfl.
3) Kontrolka “Kg DETECTOR”
(aktywna jedynie przy
programach Bawe∏na i
Syntetyki)
Podczas pierwszych 4 minut
kontrolka “Kg DETECTOR”
pozostaje zapalona a pralka
oblicza czas pozostajàcy do
zakoƒczenia cyklu w
zale˝noÊci od wielkoÊci
wsadu.
42
hm m
2
6
1
7
8
9
1) ëäéêéëíú éíÜàåÄ
äÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚·ÂÂÚ ÌÛÊÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇ÊÂÚ
χÍÒËχθÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ÔË ÓÚÊËÏÂ.
èË Ê·ÌËË ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÒÌËÁËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÂÒÚ¸ Í·‚˯‡
ÓÚÊËχ. èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl ̇
Ì ÒÍÓÓÒÚ¸ ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl ̇ 100
Ó·./ÏËÌ. åËÌËχθÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËχfl
ÒÍÓÓÒÚ¸ 400 Ó·./ÏËÌ. åÂ̸¯Â ÌÂ
ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl. á‡ÚÓ ÏÓÊÌÓ ‚ÓÓ·˘Â
ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÓÚÊËÏ, ‰Îfl ˜Â„Ó ˝ÚÛ
Ò‡ÏÛ˛ Í·‚Ë¯Û Ì‡‰Ó ̇ʇڸ
ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á.
5
1
2
3
SK
CZ
RO
DISPLEJ “DIGIT”
DISPLEJ „DIGIT“
Signalizaãn˘ systém displeja
neustále informuje o ãinnosti
práãky:
Signalizaãní systém displeje
neustále informuje o ãinnosti
praãky:
1) OTÁâKY ODSTREëOVANIA
Po zvolení pracieho programu
sa na displeji objaví maximálna
povolená r˘chlosÈ
odstreìovania pre dan˘
program. KaÏd˘m ìal‰ím
stlaãením tlaãidla odstreìovania
sa r˘chlosÈ zníÏi o 100 g/m.
Najniωia povolená r˘chlosÈ je
400 ot/min. Odstreìovanie je
moÏné zru‰iÈ opätovn˘m
stlaãením tlaãidla na voºbu
odstreìovania.
1) OTÁâKY ODST¤EëOVÁNÍ
Po zvolení pracího programu
se na displeji objeví
maximální povolená rychlost
odstfieìování pro dan˘
program. KaÏd˘m dal‰ím
stisknutím tlaãítka
odstfieìování se rychlost sníÏí
o 100 g/m. Nejniωí povolená
rychlost je 400 ot/min.
Odstfieìování je moÏné zru‰it
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
na volbu odstfiedování.
1) VITEZA DE CENTRIFUGARE
Dupa ce a fost selectat
programul, viteza maxima de
centrifugare permisa pentru
programul respectiv va
apare pe afisaj. Apasarea
butonului pentru selectarea
vitezei de centrifugare va
reduce viteza cu cate 100
rpm de fiecare data cand
este apasat. Viteza minima
permisa este de 400 rpm sau
se poate trece peste selectia
vitezei prin apasarea acestui
buton in mod repetat.
2) TEPLOTA PRANIA
Po v˘bere programu sa na
displeji zobrazí odporúãaná
teplota.
Stlaãením tlaãidla viackrát je
moÏné túto teplotu zníÏiÈ aj
zv˘‰iÈ.
Pri kaÏdom stlaãení tlaãidla sa
na displeji zobrazí nastavená
teplota.
2) TEPLOTA PRANÍ
Po volbû programu se na
displeji zobrazí doporuãená
teplota.
Opakovan˘m stisknutím
tlaãítka lze tuto teplotu sníÏit i
zv˘‰it.
KaÏd˘m stisknutím tlaãítka se
na displeji zobrazí nastavená
teplota.
2) TEMPERATURA DE SPALARE
Când selectati un program,
pe afisaj apare temperatura
recomandata pentru
spalare.
Butonul pentru temperatura
poate fi utilizat pentru a mari
sau micsora temperatura de
spalare pentru programul
selectat.
Dupa fiecare apasare a
butonului, pe afisaj este
indicat noul nivel de
temperatura.
3) Kontrolka “DETEKTOR
hmotnosti” (Tato funkce je
aktivní pouze u programÛ pro
bavlnu a syntetické látky)
Bûhem prvních 4 minut
provozu kontrolka “DETEKTOR
hmotnosti” zÛstává zapnutá
do té doby, dokud praãka
podle mnoÏství vloÏeného
prádla neurãí ãas zb˘vající
do konce cyklu.
3) Indicator “ DETECTOR Kg”
(activ numai pentru
programele Bumbac si
Sintetice)
Acest indicator se aprinde în
timp ce senzorul inteligent
cântareste greutatea rufelor.
În timpul primelor 4 minute,
indicatorul „DETECTOR Kg”
este aprins în timp ce
aparatul afiseaza durata de
timp ramasa pâna la
finalizarea programului, în
functie de greutatea rufelor.
3) Kontrolka “DETEKTOR
hmotnosti” (Táto funkcia je
aktívna iba pri programoch pre
bavlnu a syntetické látky.)
Poãas prv˘ch 4 minút prevádzky
kontrolka “DETEKTOR
hmotnosti” zostáva zapnutá
dovtedy, pokiaº práãka podºa
mnoÏstva vloÏenej bielizne
neurãí ãas zostávajúci do konca
cyklu.
AFISAJ “DIGITAL”
Sistemul de afisare cu
indicatoare permite
informarea constanta asupra
starii masinii de spalat:
43
RU
4) àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä,
ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
ÖÒÎË Î˛Í Ì Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÏË„‡Ú¸.
ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË.
óÂÂÁ 2 ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÒΠÓÍÓ̘‡ÌËfl
Ë̉Ë͇ÚÓ ÔÓ„‡ÒÌÂÚ, Ë Î˛Í
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚÒfl.
PL
4) KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝ do
koƒca cyklu prania.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.
Po 2 minutach od
zakoƒczenia cyklu kontrolka
gaÊnie i w tedy mo˝na
otworzyç drzwiczki
5) àçÑàäÄíéê éíãéÜÖççéÉé
áÄèìëäÄ
à̉Ë͇ÚÓ ÏË„‡ÂÚ, ÂÒÎË ‚Íβ˜ÂÌ
ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ.
5) KONTROLKA
OPÓèNIONEGO STARTU
Kontrolka miga kiedy jest
ustawiony opóêniony start.
6) èêéÑéãÜàíÖãúçéëíú
ëíàêäà
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ì‡
‰ËÒÔΠ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl χÍÒËχθ̇fl
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˆËÍ· ÒÚËÍË ‰Îfl
ÔÓÎÌÓÈ Á‡„ÛÁÍË Ï‡¯ËÌ˚, ÍÓÚÓ‡fl
ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èÓÒΠÁ‡ÔÛÒ͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚ χ¯Ë̇
‚‰ÂÚ Ó·‡ÚÌ˚È ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË ‰Ó
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË.
ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓ‰Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ‚ÂÏfl
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
ÓÒÌÓ‚˚‚‡flÒ¸ ̇ Òڇ̉‡ÚÌÓÈ
Á‡„ÛÁÍ Á‡ Ó‰ËÌ ˆËÍÎ, ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ÍÓÂÍÚËÛÂÚ ‚ÂÏfl,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â ‡ÁÏÂÛ Ë ÒÓÒÚ‡‚Û
Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
6) D¸UGOÂå CYKLU
Przy wyborze programu
zostaje automatycznie
wyÊwietlony maksymalny czas
prania z pe∏nym wsadem.
Czas ten mo˝e ulec zmianie w
zale˝noÊci od opcji które
zostanà wybrane.
Po rozpocz´ciu cyklu pralka
informuje na bie˝àco o czasie
pozosta∏ym do koƒca cyklu.
Urzàdzenie podaje czas
pozosta∏y do koƒca
programu dla za∏adunku
wzorcowego; podczas prania
urzàdzenie przelicza ten czas
w oparciu o rzeczywistà
wielkoÊç i rodzaj za∏adunku.
7) ìêéÇÖçú áÄÉêüáçÖçàü
ä‡Í ÚÓθÍÓ ÔÓ„‡Ïχ ·˚·
‚˚·‡Ì‡, Ë̉Ë͇ÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÔÓ͇ÊÂÚ ÛÓ‚Â̸ Á‡„flÁÌÂÌËfl,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‰Îfl ‰‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚. èË ËÁÏÂÌÂÌËË ÛÓ‚Ìfl
Á‡„flÁÌÂÌËfl Á‡„ÓËÚÒfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
7) POZIOM ZABRUDZENIA
Po wybraniu programu
zostanie automatycznie
pokazany poprzez zapalenie
odpowiedniej kontrolki
poziom zabrudzenia
ustawiony dla danego
programu. Wybranie innego
poziomu zabrudzenia
spowoduje zapalenie
odpowiedniej kontrolki.
44
4
5
hm m
6
7
CZ
RO
4) KONTROLKA ZAMâENÁ
DVͤKA
Kontrolka svítí, pokud jsou
dvífika správnû zavfiená a
praãka je zapnutá.
Po stisknutí tlaãítka
START/PAUSA nejdfiíve
kontrolka bliká, po chvíli se
rozsvítí trvale a svítí aÏ do
konce praní.
V pfiípadû, Ïe dvífika nebyla
zavfiená správnû, kontrolka
bude nadále blikat.
Speciální bezpeãnostní
zafiízení zabraÀuje, aby se
dvífika mohla otevfiít okamÏitû
po konãení pracího cyklu. Po
uplynutí dvou minut od
ukonãení praní kontrolka
zhasne a praãku mÛÏete
otevfiít.
4) INDICATOR HUBLOU
BLOCAT
Ledul este aprins când usa e
blocata si masina este în
functiune. Când apasati
butonul Pornit/Oprit si hubloul
este închis, ledul va clipi pe
moment si apoi va ramâne
aprins.
Atentie: Daca ledul va clipi in
continuare atunci usa nu e
inchisa.
un dispozitiv special de
siguranta
impiedica deschiderea
imediata a hubloului la
sfarsitul spalarii.
La 2 minute dupa programul
de spalare, lumina se stinge
iar usa poate fi deschisa.
5) KONTROLKA “POSUNUT¯
·TART”
Táto kontrolka svieti vtedy, keì
je nastavené posunutie
spustenia pracieho programu.
5) KONTROLKA „ODLOÎEN¯
START“
Tato kontrolka svítí tehdy,
kdyÏ je nastavené posunutí
spu‰tûní pracího programu.
5) INDICATOR START INTARZIAT
Acest indicator clipeste
atunci cand a fost setata
functia de pornire intarziata.
6) DΩÎKA CYKLU
Pri voºbe programu sa
automaticky urãí maximálna
dæÏka cyklu pri plnom naloÏení,
ktoré sa môÏe meniÈ podºa
zvolen˘ch moÏností.
Na základe ‰tandardnej náplne
spotrebiã prepoãíta dæÏku prania,
ktorá sa v priebehu pracieho
cyklu upraví podºa objemu a
zloÏenia náplne.
6) DÉΩKA CYKLU
Pfii volbû programu se
automaticky urãí maximální
délka cyklu pfii plném
naplnûní, které se mÛÏe
mûnit podle zvolen˘ch
moÏností.
Na základû standardní
náplnû spotfiebiã propoãítá
délku prání, která se v
prÛbûhu pracího cyklu upraví
podle objemu a sloÏení
náplnû.
6) DURATA PROGRAMULUI
Când este selectat un
program, pe afisaj apare
automat durata maxima a
programului pentru încarcare
completa, care poate varia,
în functie de optiunile
selectate. Dupa ce
programul a pornit, veti fi
informati in permanenta
asupra timpului ramas pana
la incheierea programului.
Masina de spalat calculeaza
timpul ramas pâna la finalul
programului bazându-se pe
încarcarea standard. În
timpul ciclului, masina de
spslat corecteaza timpul
astfel încât sa se fie potrivit
cu greutatea si compozitia
încarcaturii.
7) ÚROVE≈ ZNEâISTENIA
Po voºbe programu sa
automaticky rozsvieti kontrolka
zobrazujúca úroveÀ zneãistenia
nastavenú pre dan˘ program.
Voºbou inej úrovne zneãistenia
sa rozsvieti príslu‰ná kontrolka.
7) ÚROVE≈ ZNEâI·TùNÍ
Po volbû programu se
automaticky rozsvítí kontrolka
zobrazující úroveÀ zneãi‰tûní
nastavenou pro dan˘
program. Volbou jiné úrovnû
zneãi‰tûní se rozsvítí pfiíslu‰ná
kontrolka.
7) NIVEL MURDARIE
Din momentul in care
programul a fost selectat
indicatorul luminos va afisa
automat nivelul de murdarie
stabilit pentru acest program.
Selectand un alt tip de
murdarie indicatorul relevant
se va aprinde.
SK
4) KONTROLKA ZAMKNUTÉ
DVIERKA
Kontrolka svieti, ak sú dvierka
správne zatvorené a práãka je
zapnutá.
Po stlaãení tlaãidla
·TART/PAUZA najskôr
kontrolka bliká, po chvíli sa
rozsvieti trvale a svieti aÏ do
konca prania.
V prípade, Ïe dvierka neboli
zatvorené správne, kontrolka
bude naìalej blikaÈ.
·peciálne bezpeãnostné
zariadenie zabraÀuje, aby sa
dvierka mohla otvoriÈ okamÏite
po skonãení pracieho cyklu.
Po uplynutí dvoch minút od
ukonãenia prania kontrolka
zhasne a práãku je moÏné
otvoriÈ.
45
PL
RU
8) ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
äçéèéä
ùÚË Ò‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚
Á‡„Ó‡˛ÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÍÌÓÔÓÍ.
ÖÒÎË ‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ÙÛÌ͈Ëfl,
ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËχfl Ò ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏÓÈ, ÚÓ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ
Ò̇˜‡Î‡ ̇˜Ë̇ÂÚ ÏË„‡Ú¸, ‡ Á‡ÚÂÏ
„‡ÒÌÂÚ.
8) KONTROLKI PRZYCISKÓW
Zapalajà si´ przy wciskaniu
przycisków.
W razie wybrania opcji
niedost´pnej dla wybranego
programu symbol jej
najpierw miga a nast´pnie
gaÊnie.
8
9) àçÑàäÄíéê åÄäëàåÄãúçéâ
áÄÉêìáäà à åéûôÖÉé
ëêÖÑëíÇÄ
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ̇
‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl
χÍÒËχθÌ˚È ‚ÂÒ ·Âθfl, ÍÓÚÓÓÂ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡„ÛÊÂÌÓ ‚ χ¯ËÌÛ ÔË
‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ˆËÍ· ÒÚËÍË, ‡
Ú‡ÍÊ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡.
9) WSKA˚NIK
MAKSYMALNEGO
ZA¸ADUNKU i ILOSCI
DETERGENTU
Po wybraniu programu
wskaênik wyÊwietla
maksymalny za∏adunek oraz
zalecanà iloÊc detergentu.
åÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó:
Detergent:
20% χÍÒËχθÌÓ„Ó
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡
20% iloÊci maksymalnej
50% χÍÒËχθÌÓ„Ó
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡
50% iloÊci maksymalnej
χÍÒËχθÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ËÒÔÓθÁÛÂÏÓ„Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚‡¸ËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl
·Âθfl.
IloÊç maksymalna
Zalecanà iloÊç detergentu
mozna zmieniaç w zale˝noÊci
od stopnia zabrudzenia
wsadu.
å‡ÍÒËχθ̇fl Á‡„ÛÁ͇
ä‡Ê‰˚È ÛÓ‚Â̸ ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ 20% χÍÒËχθÌÓÈ
Á‡„ÛÁÍË.
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ̇
‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl
ÂÍÓÏẨÛÂχfl χÍÒËχθ̇fl
Á‡„ÛÁ͇.
ÑÎfl ÚÂı ÔÓ„‡ÏÏ, „‰Â ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl
ÙÛÌ͈Ëfl ‚Á‚¯˂‡ÌËfl
(KG DETECTOR), χ¯Ë̇ ‚ Ú˜ÂÌËÂ
ÔÂ‚˚ı ÌÂÒÍÓθÍËı ÏËÌÛÚ
ÓÔ‰ÂÎflÂÚ Ù‡ÍÚ˘ÂÒÍËÈ ‚ÂÒ
Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‚ Ì ·Âθfl, ˜ÚÓ
Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÏ˚ı ̇ ‰ËÒÔΠÛÓ‚ÌÂÈ
Á‡„ÛÁÍË ‚ ‡θÌÓÏ ‚ÂÏÂÌË.
Za∏adunek:
Ka˝dy z wyÊwietlanych
poziomów odpowiada oko∏o
20% za∏adunku
maksymalnego.
Po wybraniu programu
zostaje wyÊwietlony
maksymalny zalecany
za∏adunek.
Dla programów z funkcjà KG
DETECTOR pralka oblicza w
pierwszych minutach wag´
rzeczywistà wsadu
pokazujàc na wyÊwietlaczu
na bie˝àco wielkoÊç
za∏adunku.
46
9
20%
SK
CZ
RO
8) KONTROLNÉ SVETLÁ
TLAâIDIEL
Tie sa zapnú po stlaãení
príslu‰n˘ch tlaãidiel.
V prípade voºby, ktorá nie je
kompatibilná so zvolen˘m
programom, svetlo príslu‰ného
symbolu najprv bliká a potom
zhasne.
8) KONTROLKY TLAâÍTEK
Ty se zapnou po stisknutí
pfiíslu‰n˘ch tlaãítek.
V pfiípadû volby, která není
shodná se zvolen˘m
programem, kontrolka
pfiíslu‰ného symbolu nejdfiíve
bliká a pak zhasne.
8) INDICATOARE LUMINOASE
Aceste indicatoare se aprind
în momentul în care sunt
apasate butoanele
corespuzatoare.
Daca este selectata o
optiune care nu este
compatibila cu programul
selectat, simbolul va clipi si
apoi se va stinge.
9) UKAZOVATEª
MAXIMÁLNEHO MNOÎSTVA
VLOÎENEJ BIELIZNE A
PRACIEHO PROSTRIEDKU
Po voºbe programu sa na
displeji zobrazí maximálne
mnoÏstvo vloÏenej bielizne pre
zvolen˘ cyklus a odporúãané
mnoÏstvo pracieho prostriedku.
9) UKAZATEL MAXIMÁLNÍHO
MNOÎSTVÍ VLOÎENÉHO
PRÁDLA A PRACÍHO
PROST¤EDKU
Po volbû programu se na
displeji zobrazí maximální
mnoÏství vloÏeného prádla
pro zvolen˘ cyklus a
doporuãené mnoÏství pracího
prostfiedku.
9) CAPACITATE MAXIMA
ÎNCARCARE Si INDICATOR
DETERGENT
Dupa selectarea unui
program, pe afisaj apare
cantitatea maxima de rufe
ce poate fi spalata în cadrul
programului respectiv si
cantitatea de detergent
necesara.
Prací prostriedok:
Prací prostfiedek:
Detergent:
20 % z maximálneho
mnoÏstva
20 % z maximálního
mnoÏství
20% din cantitatea
maxima
50 % z maximálneho
mnoÏstva
50 % z maximálního
mnoÏství
50% din cantitatea
maxima
Maximálne mnoÏstvo
Odporúãané mnoÏstvo pracieho
prostriedku sa môÏe meniÈ
podºa stupÀa zneãistenia
bielizne.
maximální mnoÏství
Doporuãené mnoÏství pracího
prostfiedku se mÛÏe mûnit
podle stupnû zneãi‰tûní
prádla.
cantitate maxima
Cantitatea de detergent
sugerata poate varia în
functie de gradul de
murdarire al rufelor.
MnoÏstvo bielizne:
KaÏdá zobrazená úroveÀ
zodpovedá pribliÏne 20 %
maximálneho zaÈaÏenia.
Pri voºbe programu sa zobrazí
maximálne odporúãané
zaÈaÏenie.
Pri programoch s funkciou KG
DETEKTOR práãka poãas
prv˘ch minút vypoãíta skutoãnú
hmotnosÈ bielizne a na displeji
aktualizuje stupeÀ zaÈaÏenia v
reálnom ãase.
MnoÏství prádla:
KaÏdá zobrazená úroveÀ
odpovídá pfiibliÏnû 20 %
maximálního zatíÏení.
Pfii volbû programu se zobrazí
maximální doporuãené
zatíÏení.
U programÛ s funkcí KG
DETEKTOR praãka bûhem
prvních minut vypoãítá
skuteãnou hmotnost prádla a
na displeji aktualizuje stupeÀ
zatíÏení v reálném ãase.
Încarcare maxima
Nivelurile care apar pe afisaj
reprezinta 20% din
capacitatea maxima de
încarcare.
Dupa selectarea unui
program, pe afisaj apare
capacitatea maxima
recomandata.
Pentru programele în care
functia DETECTOR KG este
activa, în primele minute
aparatul va calcula
greutatea rufelor încarcate si
va actualiza valorile de pe
afisaj în timp real.
47
RU
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
ïpo÷íûe òêàíè
êìäéüíäÄ ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàà Çäã.:
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
1)
êÖäéåÖçÑìÖåü
íÖåèÖêÄíìêÄ åÄäëàåÄãúçÄü
íÖåèÖêÄíìêÄ
°C
°C
Çaãpyçêa ìoюùèx
cpeäcòâ
2
1
7
60°
Ño:
90°
●
●
(● )
7
40°
Ño:
60°
●
●
(● )
3,5
40°
Ño:
60°
●
●
(● )
1
30°
Ño:
30°
●
●
2
30°
Ño:
40°
●
●
3
30°
Ño:
40°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
-
Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
-
íÓθÍÓ ÒÎË‚
-
-
-
o÷eíü äeëèêaòíûe òêaíè
2
40°
Ño:
40°
●
●
èÓ„‡Ïχ "êۘ̇fl ÒÚË͇"
1
30°
Ño:
30°
●
●
1
40°
Ño:
40°
●
●
7
20°
Ño:
20°
●
●
Õëîïîê, ëåí
ñ‚ÂÚÌ˚Â
1)
**
Õëîïîê, ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
1)
Õëîïîê, ñìåcoâûe cèíòeòèêa
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 14’
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 30’
2)
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 44’
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
EcoMix
20°
48
●
EcoMix
20°
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 4 êã cyxoão
áeëüÿ.
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı ËÁ‰ÂÎËÈ,
ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.
** ëíÄçÑÄêíçõÖ èêéÉêÄååõ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ (COTTON) Ç
ëééíÇÖíëíÇàà ë (EU) No 1015/2010 Ë No 1061/2010
èêéÉêÄååÄ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 60°C
èêéÉêÄååÄ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°C
ùÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ì ӘÂ̸ „flÁÌ˚ı ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
fl‚Îfl˛ÚÒfl ̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË ÔÓ„‡ÏχÏË ‚ Ô·Ì ˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ë ‚Ó‰˚ ÔË
ÒÚËÍ ڇÍËı Ú͇ÌÂÈ.
ùÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·˚ÎË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ‰Îfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, Û͇Á‡ÌÌ˚ı ̇ flÎ˚Í ËÁ‰ÂÎËfl, ÔË ˝ÚÓÏ
Ù‡ÍÚ˘ÂÒ͇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ ÏÓÊÂÚ ÌÂÏÌÓ„Ó ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ÓÚ Á‡fl‚ÎÂÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ˆËÍ·
ÒÚËÍË.
( ) ìÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Í·‚˯ÂÈ è‰‚‡ËÚÂθ̇fl ÒÚË͇ (凯Ë̇ Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ
ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÓ„‡ÏÏ Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ).
ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈ ‚˚ ‚˚·Ë‡ÂÚ ‰Îfl ÒÚËÍË Î˛·Û˛ Ê·ÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÌËÊ χÍÒËÏÛχ, Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó
‰Îfl ͇ʉÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
1) Ç ˝ÚËı ÔÓ„‡Ïχı Í·‚˯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌÌÓÒÚË ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ÂÏfl Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË.
2) Ç˚·‡‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸˛ “14’-30’-44’” Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚, Ë ËÒÔÓθÁÛfl
ÍÌÓÔÍÛ “ëíÖèÖçú áÄÉêüáçÖçàü”, ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ, 30 ÏËÌÛÚ Ë
44 ÏËÌÛÚ˚.
49
PL
ROZDZIAÄ 7
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
Materiaäy wytrzymaäe
baweäna, len
POKR¢T¸O
PROGRAMATOR
A ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
MAKS.
ÄADUNEK
kg
1)
TEMPERATURA
ZALECANA TEMPERATURA
°C
MAKSYMALNA
°C
ÉRODEK PIORÅCY
2
1
7
60°
Do:
90°
●
●
(● )
7
40°
Do:
60°
●
●
(● )
3,5
40°
Do:
60°
●
●
(● )
1
30°
Do:
30°
●
●
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 30’
2
30°
Do:
40°
●
●
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 44’
3
30°
Do:
40°
●
●
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe, kolory
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
1)
1)
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 14’
**
2)
P∏ukanie
-
-
-
Szybkie
wirowanie
-
-
-
Tylko odprowadzanie wody
-
-
-
Bardzo delikatne materiaäy
2
40°
Pranie r´czne
1
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
EcoMix 20°
50
●
Do:
40°
●
●
30°
Do:
30°
●
●
1
40°
Do:
40°
●
●
7
20°
Do:
20°
●
●
EcoMix
20°
Uwagi:
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do pralki
maksymalnie 4 kg bielizny.
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na
wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie
wy∏àczyç wirowanie.
** PROGRAMY KONTROLNE BAWE¸NA WED¸UG (EU) NR 1015/2010 oraz Nr
1061/2010.
PROGRAM BAWE¸NA w temperaturze 60°C
PROGRAM BAWE¸NA w temperaturze 40°C
Te programy przeznaczone sà do prania bawe∏ny Êrednio zabrudzonej i sà
najbardziej wydajne w sensie zu˝ycia wody i energii w zakresie prania tkanin
bawe∏nianych.
Te programy zosta∏y opracowane pod kàtem zgodnoÊci z oznaczeniami
temperatury prania zamieszczonymi na etykietkach odzie˝y a efektywna
temperatura wody moze nieznacznie odbiegaç od deklarowanej temperatury
cyklu prania.
1) Dla wskazanych programów mo˝na , za pomocà przycisku Poziom Zabrudzenia,
regulowaç d∏ugoÊç i intensywnoÊç prania.
2) W programie szybkim “14’-30’-44” mo˝na, za pomocà przycisku “POZIOM
ZABRUDZENIA”, ustawiç jeden z trzech czasów: 14’, 30’ lub 44’.
( )
Jedynie przy w∏àczonym przycisku PRANIE WST¢PNE. (Programy z aktywnà opcjà
PRANIE WST¢PNE)
Wciskajàc przycisk Temperatury mo˝na zmniejszaç temperatur´ prania w stosunku
do maksymalnej ustawionej.
51
SK
KAPITOLA 7
PROGRAM PRE
TABUªKA PRACÍCH PROGRAMOV
VOªBA
UKAZOVATEªA
VOLIâA
PROGRAMOV NA:
MAX.
NÁPL≈
kg
ODPORÚâANÁ
TEPLOTA MAXIMÁLNA
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
°C
TEPLOTA
°C
7
60°
Do:
90°
●
●
( ●)
7
40°
Do:
60°
●
●
( ●)
3,5
40°
Do:
60°
●
●
(● )
1
30°
●
●
2
30°
Do:
30°
Do:
40°
●
●
3
30°
Do:
40°
●
●
Plákanie
-
-
-
Intenzívne odstredenie
-
-
-
Jednoduché vypú‰Èanie vody
-
-
-
Veºmi jemné
tkaniny
2
40°
Do:
40°
●
●
Ruãné Pranie
1
30°
Do:
30°
●
●
Vlna urãená na pranie v práãke
1
40°
Do:
40°
●
●
7
20°
Do:
20°
●
●
Odolné tkaniny
Bavlna, ºan
Bavlna zmesové
odolné
1)
1)
Zmesové a syntetické tkaniny
Bavlna, zmesové a syntetické
tkaniny
1)
Odolné tkaniny
Zmesové a syntetické tkaniny
R˘chloprogram 14‘
Odolné tkaniny
Zmesové a syntetické tkaniny
R˘chloprogram 30‘
Odolné tkaniny
Zmesové a syntetické tkaniny
R˘chloprogram 44‘
2)
EcoMix 20°
52
**
2
1
●
EcoMix
20°
PROSÍM, PREâÍTAJTE SI TIETO POZNÁMKY:
Pri praní veºmi za‰pinenej bielizne odporúãame praÈ max. náplÀ 4 kg.
**) TESTOVANIE PROGRAMOV NA BAVLNU PODªA (EU) ã. 1015/2010 a ã. 1061/2010.
PROGRAM BAVLNA pri teplote 60°C
PROGRAM BAVLNA pri teplote 40°C
Tieto pr ogramy sú vhodné na pranie beÏne zneãistenej bavlnenej bielizne a sú
najúãinnej‰ie s ohºadom na kombinovanú spotrebu vody a energie pre pranie bavlny.
Tieto programy boli vytvorené v súlade s popismi teplôt prania na obleãení a skutoãná
teplota vody môÏe byÈ mierne odli‰ná od tej deklarovanej v cykle.
R˘chlosÈ otáãania bubna pri odstreìovaní moÏno taktieÏ zníÏiÈ na akúkoºvek hodnotu
odporúãanú na etikete bielizne alebo tkaniny. Pre jemnú bielizeÀ moÏno odstreìovanie úplne
vylúãiÈ.
( )
Je k dispozícii, iba ak je stlaãené tlaãidlo Predpranie. (Programy s moÏnosÈou voºby
príslu‰ného tlaãidla Predpranie)
Stlaãením tlaãidla “teplota prania” je moÏné praÈ pri akejkoºvek teplote, ktorá je niωia ako
maximálna povolená teplota.
1) Pri jednotliv˘ch programoch je moÏné pomocou tlaãidla “stupeÀ zneãistenia” regulovaÈ ãas a
intenzitu prania.
2) Voºbou r˘chleho programu “14’-30’-44’” regulátorom programov a stlaãením tlaãidla “STUPE≈
ZNEâISTENIA” je moÏné si vybraÈ z 3 r˘chlych programov s dæÏkou 14, 30 a 44 minút.
53
CZ
KAPITOLA 7
PROGRAM PRO
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Tabulka pracích programå
VOLBA
UKAZATELE
VOLIÖE
PROGRAMÅ NA:
MAX.
NÁPLÑ
kg
1)
DOPORUâENÁ
TEPLOTA
TEPLOTA
MAXIMÁLNÍ
°C
°C
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
2
1
7
60°
Do:
90°
●
●
(● )
7
40°
Do:
60°
●
●
( ●)
3,5
40°
Do:
60°
●
●
(● )
1
30°
Do:
30°
●
●
2
30°
Do:
40°
●
●
3
30°
Do:
40°
●
●
-
-
-
Intenzivní odstfiedûní
-
-
-
Pouhé vypu‰tûní vody
-
-
-
Velmi jemné tkaniny
2
40°
Do:
40°
●
●
Ruãní praní
1
30°
Do:
30°
●
●
Vlna urãená k praní v praãce
1
40°
Do:
40°
●
●
7
20°
Do:
20°
●
●
Bavlna, smësné odolné,
Barevné
Smësné a syntetické tkaniny
Bavlna, smësné
a syntetické tkaniny
1)
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 14’
2)
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 30’
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 44’
Máchání
EcoMix 20°
54
1)
**
●
EcoMix
20°
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 4 kg.
** TESTOVÁNÍ PROGRAMÒ NA BAVLNU DLE (EU) ã. 1015/2010 a ã. 1061/2010.
PROGRAM BAVLNA pfii teplotû 60°C
PROGRAM BAVLNA pfii teplotû 40°C
Tyto programy jsou vhodné pro praní bûÏnû zneãi‰tûného bavlnûného prádla a
jsou nejúãinnûj‰í s ohledem na kombinovanou spotfiebu vody a energie pro praní
bavlny.
Tyto programy byly vytvofieny v souladu s popisky teplot praní na obleãení a
skuteãná teplota vody mÛÏe b˘t mírnû odli‰ná od té deklarované v cyklu.
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv hodnotu
doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze odstüed’ování zcela
vylouöit.
( ) Pouze s aktivovanÿm tlaöítkem püedpírky (programy s moïností püedpírky)
Stisknutím tlaãítka „teplota praní“ je moÏné prát pfii jakékoliv teplotû, která je niωí neÏ
maximální povolená teplota.
1) U jednotliv˘ch programÛ je moÏné pomocí tlaãítka „stupeÀ zneãi‰tûní“ regulovat ãas
a intenzitu praní.
2) Volbou rychlého programu “14’-30’-44’”, voliãem programÛ a stisknutím tlaãítka“STUPE≈
ZNEâI·TùNÍ” je moÏné zvolit z 3 rychl˘ch programÛ o délce 14, 30 a 44 minut.
55
RO
TABEL DE PROGRAME
CAPITOLUL 7
SELECTOR
PROGRAME
PE:
PROGRAM PENTRU:
Tesaturi rezistente
GREUT.
MAX.
Kg
TEMPERATURI
RECOMANDATE TEMPERATURA
°C
MAXIMA
°C
1)
2
1
7
60°
Pina la:
90°
●
●
(● )
7
40°
Pina la:
60°
●
●
(● )
3,5
40°
Pina la:
60°
●
●
(● )
Tesaturi foarte delicate
2
40°
Pina la:
40°
●
●
Clatire
-
-
-
Stoarcere rapida
-
-
-
Doar evacuare apa
-
-
-
1
30°
Pina la:
30°
●
●
30°
Pina la:
40°
●
●
3
30°
Pina la:
40°
●
●
Spalat cu mana
1
30°
Pina la:
30°
●
●
Lana
"De spalat in masina"
1
40°
Pina la:
40°
●
●
7
20°
Pina la:
20°
●
●
bumbac, in, canepa
Bumbac, tesaturi mixte
rezistente, Culori
Tesaturi amestec
si sintetice
1)
**
1)
Bumbac, tesaturi mixte sintetice
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 14’
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 30’
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 44’
EcoMix 20°
56
CASETA DET.
2)
2
●
EcoMix
20°
VA RUGAM CITITI ACESTE OBSERVATII!
Cand spalati rufe foarte murdare este recomandat sa reduceti incarcatura la maximum
3 kg.
** PROGRAM STANDARD PENTRU BUMBAC ÎN CONFORMITATE CU (EU)
Nr 1015/2010 si Nr 1061/2010
PROGRAM BUMBAC la o temperatura de 60°C
PROGRAM BUMBAC la o temperatura de 40°C
Aceste programe sunt adecvate pentru spalarea rufelor din bumbac ce au un grad normal de
murdarire si sunt cele mai eficiente programe din punct de vedere al consumului de apa si de
energie.
Aceste programe au fost realizate pentru a se respecta temperatura de spalare indicatape
eticheta articolelor de îmbracaminte si este posibil ca temperatura apei sa fie putin diferita de cea
indicata de masina de spalat.
1) Pentru programele afisate, puteti ajusta durata si intensitatea spalarii cu ajutorul butonului pentru
selectarea gradului de murdarire.
2) Prin selectarea programului rapid “14’-30’-44’” cu ajutorul butonului pentru programe si prin utilizarea
butonului „GRAD DE MURDARIRE” se pot alege 3 durate diferite ale programului: 14’, 30’ si 44’.
( )
Numai cu butonul Prespalare selectat (Programe disponibile cu prespalare).
Apasarea butonului pentru selectarea temperaturii de spalare face posibila spalarea la orice
temperatura sub cea maxima permisa.
Viteza de rotire poate fi de asemenea redusa pentru a tine cont de recomandarile de pe eticheta rufelor,
sau pentru tesaturi delicate renuntati la stoarcere complet (optiune asigurata de butonul de viteza de
stoarcere).
57
RU
PL
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
ROZDZIAÄ 8
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
WYBÓR
PROGRAMU
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è
còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè (cì.
òaá∧èöy ïpoãpaìì còèpêè).
Pralka posiada 4 róãne grupy
programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju
materiaäu i jego stopnia
zabrudzenia. Programy te
róãniå sië rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå
cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
1. èêéóçõÖ íäÄçà
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì
paçpaáoòaí ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío
èíòeícèâoé còèpêè è
ïo∧ocêaíèÿ c ïpoìeæyòo÷íûìè
öèê∧aìè oòæèìa ä∧ÿ
íaè∧y÷øeão êa÷ecòâa
ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì
yäa∧ÿeò âoäy áo∧ee
èíòeícèâío, ÷eì äpyòèe
ïpoãpaììû còèpêè.
1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy
opracowane w celu
maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie
zapewnia skuteczne
usuniëcie wody.
2. ëåÖëéÇõÖ à ëàçíÖíàóÖëäàÖ
íäÄçà
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe
äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío
ïoäoápaííoé cêopocòè
âpaùeíèÿ áapaáaía è ÛÓ‚Ìfl
âoäû. Äe∧èêaòíûé oòæèì
ãapaíòèpyeò, ÷òo áe∧üe áyäeò
ìeíüøe cìèíaòücÿ.
2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I
SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia
pranych tkanin.
èêéÉêÄååÄ Åõëíêéâ ëíàêäà
Ç˚·‡‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸˛ “14’-30’-44’” Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
Ë ËÒÔÓθÁÛfl ÍÌÓÔÍÛ “ëíÖèÖçú
áÄÉêüáçÖçàü”, ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸
Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ, 30 ÏËÌÛÚ Ë 44
ÏËÌÛÚ˚. ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ËÌÙÓχˆËË
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ˝ÚËı ÔÓ„‡ÏÏ
Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ÔÓ„‡ÏÏ
ÒÚËÍË. èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË
ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚Ò„Ó
Î˯¸ 20 % ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓӯ͇, Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ Â„Ó ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
58
PROGRAM SZYBKI
W programie szybkim “14’-30’44” mo˝na, za pomocà
przycisku “POZIOM
ZABRUDZENIA”, ustawiç jeden
z trzech czasów: 14’, 30’ lub
44’.
W tabeli programów
zamieszczone sà wskazania
dla ka˝dego z prohgramów
szybkich.
W programach szybkich
nale˝y stosowaç znacznie
mniej detergentów, tylko
oko∏o 20% iloÊci podanych na
opakowaniu.
SK
CZ
RO
CAPITOLUL 8
KAPITOLA 8
KAPITOLA 8
VOªBAPROGRAMOV
VOLBA PROGRAMÅ SELECTIONAREA
PROGRAMELOR
Pre rôzne typy tkaniny s rôznym
stupÀom za‰pinenia má práãka
4 okruhy programov rozdelené
podºa druhu prania, teploty a
ãasu trvania prania (viì tabuºka
programov).
Pro råzné typy tkaniny s
råznÿm stupnëm zaäpinëní
má praöka 4 okruhy
programå rozdëlenÿch podle
druhu praní, teploty a doby
praní (viz tabulka programå).
1. ODOLNÉTKANINY
Tieto programy boli navrhnuté
tak, aby sa dosiahli najlep‰ie
v˘sledky prania a plákania.
Krátke odstreìovanie zaradené
po kaÏdom plákaní zaisÈuje
dokonalé vyplákanie bielizne.
Závereãné odstreìovanie
zaisÈuje vy‰‰iu úãinnosÈ pri
odstraÀovaní vody z bielizne.
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo
nejlepäích vÿsledkå praní a
máchání. Krátké
odstüed’ování zaüazené po
kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
1. TESATURI REZISTENTE
Programele sunt concepute
pentru a optimiza rezultatele
spalarii.
Clatirile, cu intervale de
centrifugare, asigura o clatire
perfecta.
Centrifugarea finala inlatura
apa intr-un mod mai eficient.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je
dosahováno nejlepäích
vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího
bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
2. TESATURI MIXTE SI SINTETICE
RYCHLY PROGRAM
Volbou rychlého programu
“14’-30’-44’”, voliãem
programÛ a stisknutím
tlaãítka“STUPE≈ ZNEâI·TùNÍ”
je moÏné zvolit z 3 rychl˘ch
programÛ o délce 14, 30 a 44
minut.
Pro pokyn k rychl˘m
programÛm viz tabulku
programÛ.
U volby rychlého programu
pouÏijte pouze 20 % z
doporuãeného mnoÏství
ãistícího prostfiedku
uvedeného na jeho obalu.
PROGRAM RAPID
Prin selectarea programului
rapid “14’-30’-44’” cu ajutorul
butonului pentru programe si
prin utilizarea butonului
„GRAD DE MURDARIRE” se
pot alege 3 durate diferite
ale programului: 14’, 30’ si
44’.
Pentru mai multe detalii cu
privire la aceste programe,
va rugam sa cititi tabelul cu
programe.
Când selectati programul
rapid, dorim sa va atragem
atentia asupra faptului ca
trebuie sa utilizati numai 20%
din cantitatea de detergent
recomandata pe ambalajul
59
detergentului.
2 ZMESOVÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
Pri hlavnom praní sú
dosahované najlep‰ie v˘sledky
vìaka premenliv˘m rytmick˘m
otáãkam pracieho bubna a
v˘‰ke hladiny napustenej vody.
Jemné odstreìovanie zamedzí
nadmernému pokrãeniu bielizne.
R¯CHLY PROGRAM
Voºbou r˘chleho programu “14’30’-44’”, regulátorom programov
a stlaãením tlaãidla “STUPE≈
ZNEâISTENIA” je moÏné si
vybraÈ z 3 r˘chlych programov s
dæÏkou 14, 30 a 44 minút.
Pre pokyny k r˘chlym
programom si pozrite tabuºku
programov.
Pri voºbe r˘chleho programu
pouÏite iba 20 % z
odporúãaného mnoÏstva
ãistiaceho prostriedku
uvedeného na jeho obale.
Pentru tratarea diverselor
tipuri de tesaturi si a diferitelor
stadii de murdarire, masina
de spalat are 4 grupuri de
programe care difera prin:
spalare, temperatura si
durata (a se vedea tabelul
cu programe de spalare).
Spalatul si clatitul sunt
optimizate in ritmul rotirii
tamburului si al nivelelor de
apa. O centrifugare usoara
asigura reducerea sifonarii
rufelor.
RU
4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË ˆËÍ·
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ò ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï
ÓÚÊËÏÓÏ Ì‡ Ò‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË
(ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ ËÎË
‚ÓÓ·˘Â ‚˚Íβ˜Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ). ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl
β·˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ ÔÓÒÎÂ
Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË ·Âθfl.
PL
4. Programy specjalne
PROGRAM SPECJALNY
„P¸UKANIA”
Program ten wykonuje 3
p∏ukania bielizny z poÊrednimi
odwirowaniami (które mo˝na
zredukowaç lub anulowaç
specjalnym przyciskiem).
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç
wszelkie typy tkanin , tak˝e
odzie˝ wypranà uprzednio
r´cznie.
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
“Åõëíêõâ éíÜàå”
èÓ„‡Ïχ “Åõëíêõâ éíÜàå”
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ̇ χÍÒËχθÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÛÏÂ̸¯Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ).
PROGRAM SPECJALNY
„SZYBKIE WIROWANIE”
Program ten wykonuje
wirowanie o maksymalnej
pr´dkoÊci. (Obroty mogà byç
redukowane specjalnym
przyciskiem).
íéãúäé ëãàÇ
èÓ„‡Ïχ íÓθÍÓ ÒÎË‚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
Program ten przeznaczony jest
tylko do wypuszczenia wody.
3. íäÄçà, óìÇëíÇàíÖãúçõÖ ä
ÇçÖòçÖåì ÇéáÑÖâëíÇàû
ëÚË͇ ˜Â‰ÛÂÚÒfl Ò
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl Ú͇ÌÂÈ,
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ı Í ‡Á΢Ì˚Ï ‚ˉ‡Ï
‚̯ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
óÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ Ú̸͇ ·˚ÎÓ
˘‡‰fl˘ËÏ, ‚Ó‰˚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ë
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ·ÂÂÚÒfl ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚
ÓÒڇθÌ˚ı ÔÓ„‡Ïχı.
3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do
prania, które sk∏ada si´ z
naprzemiennych okresów
prania i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania
bardzo delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´
w du˝ej iloÊci wody, co
zapewnia najlepsze wyniki.
èêéÉêÄååÄ "êìóçÄü ëíàêäÄ"
LJ¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇
Ú‡ÍÊ ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ "êۘ̇fl
ÒÚË͇". ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ,
ÔÓϘÂÌÌ˚ı Á̇˜ÍÓÏ "íÓθÍÓ ‰Îfl
Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË" ("Hand Wash only"). ùÚ‡
ÔÓ„‡Ïχ ÒÚË‡ÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÔË 30°ë,
ËÏÂÂÚ 3 ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë Ï‰ÎÂÌÌ˚È
‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.
PRANIE R¢CZNE 30°
Pralka ma równie˝ cykl prania
delikatnego , zwanego
–pranie r´czne Jest to
kompletny cykl prania dla
bielizny przeznaczonej
wy∏àcznie do prania
r´cznego. Program ma
temperatur´ maksymalnie do
30°C i zakoƒczony jest 3
p∏ukaniami i delikatnym
wirowaniem.
60
SK
CZ
RO
4 . ·peciálne programy
4. SPECIÁLNÍ PROGRAMY
4. Special
·PECIÁLNY PROGRAM
„PLÁKANIE“
Tento program vykonáva 3
plákania bielizne s priebeÏn˘m
odstreìovaním (ktoré je moÏné
prípadne zníÏiÈ alebo zru‰iÈ
pomocou príslu‰ného tlaãidla).
PouÏíva sa na plákanie v‰etk˘ch
typov tkanín, napr. aj na pranie v
rukách.
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“MÁCHÁNÍ”
Tento program provádí 3
máchání prádla s prÛbûÏn˘m
odstfieìováním (které lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
PouÏívá se pro máchání
v‰ech typÛ tkanin, napfi. i po
praní v ruce.
CLATIRE
Acest program asigura un
program complet de spalare
pentru obiecte ce au
specificat pe eticheta sa fie
spalate cu mana.
Include 3 clatiri si o
stoarcere foarte usoara.
(Care poate fi redusa sau
exclusa daca e actionat
butonul corespunzator).
·PECIÁLNY PROGRAM
„VEªMI R¯CHLE
ODSTREDENIE“
Tento program vykonáva
odstreìovanie pri maximálnej
r˘chlosti. (ktoré je moÏné
prípadne zníÏiÈ alebo zru‰iÈ
pomocou príslu‰ného tlaãidla).
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“INTENZIVNÍ ODST¤EDùNÍ”
Tento program provádí
odstfieìování pfii maximální
rychlosti (kterou lze pfiípadnû
sníÏit nebo zru‰it pomocí
pfiíslu‰ného tlaãítka).
STOARCERE RAPIDA
Acest program asigura o
centrifugare la viteza
maxima (care
poate fi redusa daca e
actionat butonul
corespunzator.
IBA VYPÚ·ËANIE
Program vypú‰Èania vykoná
vypustenie vody.
POUZE VYPOU·TùNÍ
Program vypou‰tûní provede
vypu‰tûní vody.
DOAR EVACUAREA APEI
Acest program evacueaza
apa din masina.
·PECIáLNE JEMNé
TKANINY
Toto je nov˘ prací cyklus, ktor˘
strieda pranie a namáãanie a
odporúãa sa hlavne pre jemné
tkaniny.
Prací cyklus a pláchanie sú
vykonávané s veºk˘m
mnoÏstvom vody pre zaistenie
najlep‰ích v˘sledkov.
RUâNÉ PRANIE
Práãka je vybavená tieÏ pracím
cyklom pre jemné tkaniny. Tento
cyklus sa naz˘va „Ruãné pranie“.
Program „ruãného prania“ je
vhodn˘ pre tkaniny, ktoré sa inak
perú v˘hradne ruãne. Program
dosiahne maximálnu teplotu 30° C
a je zakonãen˘ 3 plákacími
cyklami a jemn˘m odstredením.
VELMI JEMNÉ TKANINY
TESATURI DELICATE
Jedná se o zcela nov˘
kompletní program praní, s
cyklem, kter˘ sám reguluje
aktivnost a pausu programu,
uzpÛsoben pfiedev‰ím pro praní
velmi jemn˘ch tkanin.
Praní a máchání budou
provedeny s velk˘m mnoÏstvím
vody k dosaÏení nejlep‰ích
v˘sledkÛ.
Acesta este un nou program
de spalare ce alterneaza
spalarea si inmuierea si este
recomandat pentru spalarea
rufelor delicate.
Etapele de spalare si clatire
sunt realizate cu mai multa
apa pentru a obtine rezultate
cat mai bune.
RUâNÍ PRANÍ
Praãka je vybavena také
pracím cyklem pro jemné
tkaniny. Tento cyklus je
naz˘ván “Ruãní praní”.
Program “ruãního praní” je
vhodn˘ pro tkaniny, které se
jinak perou v˘hradnû ruãnû.
Program dosáhne maximální
teploty 30° C a je zakonãen 3
máchacími cykly a jemn˘m
odstfiedûním.
SPALARE CU MANA
Acest program asigura un
program complet de spalare
pentru obiecte ce au
specificat pe eticheta sa fie
spalate cu mana.Temperatura
programului este de 30°C si
include 3 clatiri si o stoarcere
foarte usoara.
61
RU
ëíàêäÄ òÖêëíà WOOLMARK
èÓ„‡Ïχ Ô‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl
ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ, Ëϲ˘Ëı
χÍËÓ‚ÍÛ Woolmark. ëÓÒÚÓËÚ, ‚
˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ËÁ ˜Â‰ӂ‡ÌËfl
‚‡˘ÂÌËÈ Ë Ô‡ÛÁ. å‡ÍÒËχθ̇fl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ 40°ë, 3
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ÌÂÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚È
ÓÚÊËÏ.
ПРОГРАММА "ActivEco"
Эта инновационная программа
позволяет вам вместе стирать
изделия из различных тканей
и изделия разных цветов,
например, изделия из хлопка,
синтетических тканей, и
комбинированных тканей при
температуре всего 20°C и
добиваться при этом
прекрасных результатов стирки.
Потребление электроэнергии
при использовании этой
программы составляет всего
40%
60% от потребления
электроэнергии при
использовании обычной
стирки изделий из хлопка при
температуре 40°C.
62
PL
PROGRAM WE¸NA
Program ten jest
przeznaczony wy∏àcznie do
prania tkanin we∏nianych
dopuszczonych do prania w
pralce.
W cyklu tym naprzemiennie
sà momenty prania i
momenty pauzy, przy
temperaturze maksymalnej
40°C z 3 p∏ukaniami i
jednym delikatnym
wirowaniem.
PROGRAM "EcoMix"
Ten innowacyjny program
umo˝liwia wspólne pranie
tkanin o róznych kolorach i
sk∏adzie, jak bewe∏na,
mieszane oraz syntetyczne,
przy zachowaniu
optymalnych wyników prania
w temperaturze 20°C.
Zu˝ycie energii dla tego
programu wynosi oko∏o 40%
zu˝ycia normalnego
programu Bawe∏na 40°C.
SK
PROGRAM VLNA
Program urãen˘ pre pranie
látok oznaãen˘ch ako vlna.
Cyklus obsahuje striedanie
fáz aktivity a pauzy. Program
má maximálnu teplotu 40° a
konãí 3 pláchaniami a
krátkym odstredením.
"EcoMix" PROGRAM
Tento inovatívny program vám
umožňuje spoločné pranie
rôznych typov látok a farieb,
ako je bavlna, syntetické a
zmiešané látky pri teplote 20°C
a ponúka výnimočný prací
účinok.
Spotreba energie tohto
programu je približne 40% pri
štandardnom 40°C programe
pre bavlnu.
CZ
RO
PROGRAM VLNA
Je program urãen˘
v˘hradnû pro tkaniny z
“vlny pro praní v praãce”.
Tento cyklus stfiídá intervaly
praní s intervaly pauzy pfii
maximální teplotû 40°C a
konãí trojím mácháním a
jemn˘m odstfiedûním.
PROGRAM TESATURI DIN
LANA
Acest program este destinat
spalarii tesaturilor etichetate
cu semnul pentru lâna.
Programul este alcatuit din
perioade de activitate si
pauza. Programul este
realizat la o temperatura de
maxim 40° si contine 3 clatiri
si o centrifugare scurta.
"EcoMix" PROGRAM
PROGRAM "EcoMix"
Acest program nou va
pemite sa spalati diverse
tipuri de tesaturi, divers
colorate, împreuna, cum ar fi
bumbac, sintetice si tesaturi
mixte, la numai 20°C si ofera
rezultate excelente la
spalare.
Consumul acestui program
este de numai 40% fata de
programul conventional la
40°C, pentru bumbac.
Tento inovativní program
vám umoÏÀuje spoleãné
praní rÛzn˘ch typÛ látek a
barev, jako je bavlna,
syntetické a smûsné látky pfii
teplotû 20°C a nabízí
v˘jimeãn˘ prací úãinek.
Spotfieba energie tohoto
programu je pfiibliÏnû 60% pfii
standardním 40°C programu
pro bavlnu.
63
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 9
ROZDZIAÄ 9
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
SZUFLADA NA
PROSZEK
éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “1”
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
“Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
- îòäåëåíèå " " ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “2”
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.
✿
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
“✿” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ
ÊˉÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË ‚Ó
‚ÒÂı ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.
64
PL
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
✿
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
SK
KAPITOLA 9
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
Zásobník pracích prostriedkov
sa skladá z troch ãastí:
– ãasÈ oznaãená symbolom
“1” je urãená pre program
predpierky
– ãasÈ oznaãená symbolom
“ ✿ ” je urãená pre
‰peciálne prípravky, aviváÏ,
bieliace prostriedky, ‰krob,
atì.
– ãasÈ oznaãená symbolom
“2” je urãená pre prací
prostriedok
DÔLEÎITÉ:
PAMÄTAJTE, ÎE
NIEKTORÉ PRACIE
PRÁ·KY SA ZLE
ODSTRA≈UJÚ
(ROZPÚ·ËAJÚ).
V TAKOM PRÍPADE
ODPORÚâAME
POUÎITIE ·PECIÁLNYCH
NÁDOBIEK A ICH
VLOÎENIE DO
PRACIEHO BUBNA.
POZNÁMKA : DO âASTI
OZNAâENEJ
SYMBOLOM “✿“
DÁVAJTE LEN TEKUTÉ
PROSTRIEDKY.
V¯ROBOK JE
NAPROGRAMOVAN¯
TAK, ABY SA
·PECIÁLNE PRÍPRAVKY
DOSTALI ZO
ZÁSOBNÍKU PRACÍCH
PROSTRIEDKOV VÎDY
V PRIEBEHU
POSLEDNÉHO
MÁCHANIA A TO PRI
V·ETKYCH PRACÍCH
PROGRAMOCH.
RO
CZ
KAPITOLA 9
CAPITOLUL 9
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
CASETA DE
DETERGENTI
Zásobník na prací prostfiedky
je rozdûlen do 3 ãástí:
– Öást je oznaãen “1” a
slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro
pfiedpírku.
– Öást je oznaãena “ ”,
slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla,
rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......
– Öást je oznaãena “2” a
slouÏí pro prací
prostfiedky hlavního
praní.
✿
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
DÅLEÏITÉ:
ÖÁST JE OZNAÖENA
“✿” MÅÏETE PLNIT
POUZE TEKUTŸMI
PROSTÜEDKY.
PRAÖKA JE
PÜEDUR ÖENA K
AUTOMATICKÉMU
ODÖERPÁVÁNÍ P ÜÍSAD
BËHEM POSLEDNÍHO
MÁCHÁNÍ VE VÄECH
CYKLECH PRANÍ.
Caseta de detergenti este
împartita în 3
compartimente:
– Compartimentul 1 detergent pentru ciclul
de prespalare
✿
– Compartimentul
este pentru aditivi
speciali, balsamuri,
parfumuri, inalbitori, etc.
– Compartimentul 2 detergent pentru ciclul
principal de spalare.
IMPORTANT:
ANUMITI DETERGENTI
SUNT GREU DE
INDEPARTAT. DE ACEEA
RECOMANDAM
FOLOSIREA UNUI
DISPENSER SPECIAL CE
VA FI PLASAT IN
TAMBUR.
ATENTIE: FOLOSITI
PRODUSE LICHIDE
NUMAI IN
COMPARTIMENTUL ✿.
MASINA E
PROGRAMATA SA
FOLOSEASCA
AUTOMAT ADITIVIIN
TIMPUL ULTIMEI FAZE A
CLATIRII PENTRU TOATE
CICLURILE DE SPALARE.
65
RU
èÄêÄÉêÄî 10
íàè ÅÖãúü
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
66
PL
ROZDZIAÄ 10
PRODUKT
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
SK
KAPITOLA 10
CZ
KAPITOLA 10
PRÁDLO
BIELIZE≈
DÔLEÎITÉ:
Pri praní ÈaÏk˘ch prikr˘vok
alebo in˘ch ÈaÏk˘ch predmetov
odporúãame nepouÏívaÈ
odstredenie.
Ak majú byÈ v práãke prané
vlnené obleky alebo iné
predmety z vlny, musia maÈ
oznaãenie „Machine
Washable“ (moÏno praÈ v
práãke).
DÔLEÎITÉ:
Pri triedení bielizne:
- zistite, ãi v nej nie sú
kovové predmety (Ïabky,
spínacie ‰pendlíky,
‰pendlíky, kancelárske
sponky, mince a pod.)
- zistite, ãi povlaky
vankú‰ov, zipsy a háãiky
na obleãení sú zapnuté
- zo záclon odstráÀte Ïabky
- venujte pozornosÈ ‰títkom
na obleãení
- ak nájdete zaschnuté
‰kvrny na obleãení, mali
by byÈ odstránené
‰peciálnym prostriedkom
(odporúãan˘m na ‰títku).
RO
CAPITOLUL 10
PRODUSUL
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
ATENTIE:
Daca trebuie spalate
covoare, cuverturi sau alte
lucruri grele este bine sa nu
se centrifugheze.
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
Lucrurile din lana, pentru a
putea fi spalate in masina
trebuie sa poarte eticheta
“Pot fi spalate in masina de
spalat”.
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
ATENTIE:
La selectarea
articolelor trebuie avut
in vedere ca:
- rufele sa nu aiba
obiecte metalice (de
exemplu brose, ace de
siguranta, ace,
monede etc.)
- nasturii fetelor de
perna si fermoarele sa
fie inchise, curelele sa
fie prinse;
- sustinatorii perdelelor
trebuie scosi;
- etichetele de pe
tesaturi sa fie citite cu
atentie;
- petele rezistente sa fie
indepartate inainte de
spalare, cu ajutorul
unui produs special
pentru inlaturarea
petelor.
67
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
χ¯ËÌÛ.
PL
ROZDZIAÄ 11
PORADY DLA
KLIENTA
Kilka wskazówek
dotyczåcych
ekonomicznego i
przyjaznego érodowisku
uãycia urzådzenia.
68
àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü
ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁ͇ÏË.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez
uãycie rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·Âθfl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie
wybierajåc Prania
Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?
ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu
dla prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
SK
CZ
RO
KAPITOLA 11
KAPITOLA 11
CAPITOLUL 11
UÎITO NÉ RADY
PRE UÎÍVATEªA
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
SFATURI PENTRU
UTILIZATORI
Pri pouÏívaní vá‰ho spotrebiãa
dbajte na zásady ochrany
Ïivotného prostredia a
ekonomickej prevádzky.
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
Scurte sugestii pentru
utilizarea propriului aparat
electrocasnic protejand
mediul si cu maxima
economie.
MAXI MALIZUJTE VEªKOSË
NÁPLNE
Najlep‰ie v˘sledky pri vyuÏití
elektrickej energie, vody,
pracích prostriedkov aj ãasu
dosiahnete t˘m, Ïe budete
vyuÏívaÈ maximálne odporúãané
dávky pre pranie jednotliv˘ch
druhov bielizne.
AÏ 50% energie u‰etríte, keì
vyperiete jednu plnú dávku
bielizne miesto dvoch
poloviãn˘ch náplní.
MAXIMALIZUJTE VELKOST
NÁPLNù
INCARCAREA MASINII DE
SPALAT LA MAXIMUM
Economisiti energie, apa,
detergent si timp prin
utilizarea incarcaturii maxime
recomandate.
Economisiti pina la 50%
energie prin efectuarea unei
spalari cu incarcatura la
capacitate maxima,
comparativ cu 2 spalari cu
incarcatura la jumatate.
POTREBUJETE VÎDY
PREDPRANIE BIELIZNE?
Iba pre silno za‰pinenú bielizeÀ
! Ak nebudete pouÏívaÈ
predpranie pri mierne alebo
stredne za‰pinenej bielizni,
u‰etríte medzi 5 aÏ 15 %
pracích prostriedkov, ãasu, vody
a elektrickej energie.
POT¤EBUJETE VÎDY
P¤EDEPRANÍ PRÁDLA ?
JE PRANIE NA 90° C NUTNÉ?
Ak ‰kvrny na bielizni dopredu
odstránite vhodn˘m
predpieracím prostriedkom
alebo odstraÀovaãom
‰kv⁄n, nie je nutné praÈ pri
90°C. Pri pracom programe na
60°C u‰etríte aÏ 50% energie.
JE PRANÍ NA 90°C NEZBYTNÉ ?
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
CAND E CU ADEVARAT
NECESARA PRESPALAREA?
Doar pentru rufele foarte
murdare! Economisiti energie
intre 5 si 15% evitand
selectarea optiunii de
prespalare pentru rufele
normal murdare.
CE TEMPERATURA DE SPALARE
TREBUIE SELECTIONATA?
Tratati petele cu solutii de
scoatere a lor inainte de
spalare pentru a reduce
necesitatea spalarii la
temparaturi de peste 60oC.
Economisiti pina la 50%
energie folosind un program
de spalare de 60oC.
69
PL
RU
ÑÒÈPÊÀ
PRANIE
Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè
ZMIENNY POZIOM
WODY
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
∋ëeêòpo∋íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé).
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ.
● ᇄÛÁËÚ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2 ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚.
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
.
äîáàâêè â îòäåëåíèå
✿
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp.
70
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
● Otwórz szufladë na
proszek.
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
✿
● Zamknij szufladë na
proszek.
SK
RO
CZ
PRANIE
PRANÍ
SPALAREA
PREMENLIVÁ
KAPACITA PRÁâKY
PROMËNLIVÁ KAPACITA
PRAÖKY
CAPACITATE VARIABILA
Táto práãka automaticky nastaví
v˘‰ku hladiny napustenej
vody podºa druhu a mnoÏstva
bielizne. Je t˘m tieÏ moÏné
docieliÈ individuálny postup
prania z hºadiska úspory
energie.
Systém zniÏuje spotrebu
energie a znaãne skracuje ãas
prania.
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
Aceasta masina de spalat isi
adapteaza automat nivelul
apei in functie de tipul si
cantitatea rufelor spalate.
Este posibila si
“personalizarea” spalarilor
pentru a reduce consumul
de energie. Acest sistem
ofera o scadere a
consumului de energie
electrica si o reducere a
timpului de spalare.
PRÍKLAD:
PÜÍK
KLAD:
EXEMPLU:
Na pranie zvlá‰È jemn˘ch tkanín
by ste mali pouÏiÈ ‰peciálnu
sieÈku (vrecú‰ko).
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
Pentru tesaturile extrem de
delicate va sfatuim sa folositi
o plasa.
Predpokladajme, Ïe bielizeÀ sa
skladá z veºmi za‰pinen˘ch
bavlnen˘ch odevov (zaschnuté
‰kvrny by mali byÈ odstránené
‰peciálnymi prostriedkami).
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
Sa presupunem ca spalam
BUMBAC foarte murdar
(petele rezistente trebuie
scoase cu o solutie
speciala).
Odporúãame nepraÈ dohromady
dávku bielizne iba z tkanín,
ktoré absorbujú vodu, dávka v
práãke by mohla byÈ po
namoãení príli‰ ÈaÏká.
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
Este recomandabil sa nu
spalati o incarcatura facuta
in intregime din materiale
ca cel al prosoapelor, care
absorb o cantitate mare de
apa si devin prea grele.
● Otvorte zásobník pracích
prostriedkov.
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå.
● Deschideti caseta de
detergenti.
● Nasypte cca 120 g prá‰ku do
ãasti zásobníka 2.
● Do zásobníku
oznaãeného 2 nasypte 120 g
prá‰ku
● Puneti 120 gr. de
detergent in compartiment
2.
● Do poslednej ãasti vlejte cca
50 cm3 poÏadovanej aviváÏe .
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● Puneti 50 ml de aditivi in
.
compartimentul
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky.
● Inchideti caseta de
detergenti.
✿
● ZasuÀte zásuvku s pracími
prostriedkami.
✿
71
RU
● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà ñëèâà
âîäû çàêpåïëåíà ïpàâèëüíî.
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ̇˷ÓÎÂÂ
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl Ç‡Ò ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl
ÔÓ„‡Ïχ.
ç‡ ‰ËÒÔΠ‚˚҂˜˂‡˛ÚÒfl
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èË Ê·ÌËË ËÁÏÂÌËÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
‚Ó‰˚.
PL
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na swoim
miejscu.
WYBÓR PROGRAMU
Aby wybraç najlepszy program
prania prosz´ przejrzeç tabel´
programów.
Ustawiç pokr´t∏o
programatora na wybrany
program.
Na wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ (ÂÒÎË Ê·ÂÚÂ).
Ewentualnie mo˝na
modyfikowaç temperatur´
prania.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Í·‚Ë¯Ë START
χ¯Ë̇ Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸.
Wcisnàç przyciski opcji (jeÊli to
konieczne).
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ Â ÔÂ˚‚‡ÌËfl.
èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl
χ¯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ "äÓ̈ ˆËÍ·"
("end cycle")
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË
èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
β͇.
● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
● éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒڇ̸Ú ·ÂθÂ.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю ∋òîé
òàáëèöåé.
72
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
UWAGA: Je˝eli nastàpi przerwa
w dostawie pràdu w trakcie
prania, specjalna pami´ç
pralki zapami´ta ustawienia i
po w∏àczeniu pràdu pralka
rozpocznie pranie w tym
momencie, w którym zosta∏o
przerwane.
● Na zakoƒczenie programu
na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis “End”.
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek (2
min po koƒcu programu)
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
● Prosz´ zakr´ciç zawór
wody.
DLA KAÃDEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWDÃ
TABELË PROGRAM ÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOS ÓB.
SK
CZ
● Skontrolujte, ãi máte pustenú
vodu a ãi je odtoková hadica
na mieste.
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na místë.
VOªBAPROGRAMU
V˘ber najvhodnej‰ieho
programu vykonajte podºa
tabuºky programov.
- Otoãením voliãa programov
aktivujte zvolen˘ program.
Na displeji sa zobrazia parametre
zvoleného programu.
VOLBA PROGRAMU
V˘bûr nejvhodnûj‰ího
programu proveìte podle
tabulky programÛ.
- Otoãením voliãe programÛ
aktivujte zvolen˘ program
Na displeji se zobrazí
parametry zvoleného
programu.
V prípade potreby upraviÈ
teplotu prania.
V pfiípadû potfieby upravit
teplotu praní.
Daca este nevoie,ajustati
temperatura de spalare.
Stlaãte tlaãidlá pre voºbu
poÏadovan˘ch funkcií (ak si to
Ïeláte).
Stisknûte tlaãítka pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí (pokud
si to pfiejete).
Apasati butonul pentru
selectarea optiunilor (daca
este nevoie)
- pak stisknûte tlaãítko START.
Po stisknutí tlaãítka START zahájí
praãka prací cyklus.
Apasati butonul START.
Masina incepe programul
selectat.
Butonul de selectie
programe nu se
deplaseaza pe toata
durata programului, pana
la final.
Po stlaãení tlaãidla ·TART
zaãne práãka prací cyklus.
Prací cyklus prebieha s voliãom
programov nastaven˘m na
urãitom programe a to aÏ do
konca prania.
Prací cyklus probíhá s voliãem
programÛ nastaven˘m na
urãitém programu, a to aÏ do
konce praní.
POZOR: Ak by poãas chodu
práãky do‰lo k v˘padku
elektrického prúdu, práãka je
vybavená ‰peciálnou pamäÈou,
ktorá zachová zvolené
nastavenie a po návrate
elektrického prúdu práãka
spustí program od miesta, v
ktorom bol preru‰en˘.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k v˘padku
elektrického proudu, praãka je
vybavená speciální pamûtí,
která zachová zvolené
nastavení a po návratu
elektrického proudu praãka
spustí program od místa, v
nûmÏ byl pfieru‰en.
● Na konci programu sa na
displeji zobrazí nápis “End”.
● Na konci programu se na
displeji zobrazí nápis „End“.
● Poãkajte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvierok
(2 minúty od ukonãení
programu)
● Poãkejte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvífiek (2
minuty od ukonãení programu)
● Vypnite praãku prestavením
voliãa programov do polohy
vypnutia „OFF“
● Vypnûte praãku
pfiestavením voliãe programÛ
do polohy vypnutí “OFF”
● Otvorte dvierka a vyberte
bielizeÀ
● Otevfiete dvífika a vyndejte
prádlo.
● Uzavfiete vodovodní
kohoutek.
PRI V·ETK¯CH
TYPOCH PROGRAMOV
SA POZRITE DO
TABUªKY A
VYKONAJTE âINNOSTI,
KTORÉ SÚ TU
POPÍSANÉ.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
RO
● Asigurati-va ca robinetul
de apa e deschis.
● Asigurati-va ca furtunul
de evacuare este la locul
lui.
SELECTAREA PROGRAMULUI
Rotiti butonul de selectie
programe la programul
dorit.
Pe afisaj vor apare setarile
pentru programul selectat.
ATENTIE: Daca apare o
intrerupere a alimentarii cu
energie electrica, masina
memoreaza programul si
cand curentul este repornit,
continua de unde a ramas.
● Dupa ce programul s-a
incheiat, pe afi_aj va apare
mesajul “End” (finalizare).
● Cand se termina
programul asteptati ca usa
sa se deblocheze
(aproximativ 2 minute de
cand se termina
programul).
● Opriti masini rotind
butonul de selectie a
programelor pe pozitia OFF.
● Deschideti usa si scoateti
rufele.
ATENTIE: PENTRU
ORICE TIP DE SPALARE
CONSULTATI TABELUL
DE PROGRAME SI
URMATI SECVENTA DE
OPERATII DUPA CUM
ESTE INDICAT ACOLO.
73
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
PL
ROZDZIAÄ 12
ЧÈÑÒÊÀ
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● czyszczenia filtra.
● î÷èñòêè ôèëüòpà
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Czyéç za pomocå wody.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
74
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
SK
KAPITOLA 12
âISTENIEA
ÚDRÎBA
CZ
KAPITOLA 12
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
RO
CAPITOLUL 12
CURATAREA SI
ÎNTRETINEREA
APARATULUI
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
Nu folositi niciodata
produse abrazive, alcool
si/sau diluant;
pentru spalarea exteriorului
masinii e suficienta o cirpa
umeda.
Práãka vyÏaduje len minimálnu
údrÏbu:
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
Masina necesita un
minimum de operatii de
curatare:
● âistenie zásobníka pracích
prostriedkov.
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● âistenie filtra
● Öiätëní filtru.
Na ãistenie vonkaj‰ka práãky
nepouÏívajte abrazívne
prostriedky, alkohol a
rozpú‰Èadlá. Staãí pouÏiÈ vlhkú
handru.
● curatarea casetei de
detergenti
● curatarea filtrului
● Odpojenie pri dlhodobom
nepouÏívaní práãky.
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
âistenie dávkovaãa pracích
prostriedkov:
ÖIÄTËNÍ DÁVKOVAÖE
PRACÍCH PROSTÜEDKÅ:
Hoci to nie je nutné,
odporúãame obãas vyãistiÈ
zásobník prá‰ku na pranie,
bieliacich prostriedkov a
aviváÏe nasledovne:
- pouÏitím miernej sily
vytiahneme celú zásuvku,
umyjeme ju vodou, osu‰íme a
nasunieme späÈ.
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
● mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
CURATAREA CASETEI DE
DETERGENTI
Desi nu este absolut
necesar, este bine ca
periodic sa se curete
compartimentele pentru
detergent, inalbitor si aditivi.
Se extrage caseta si se
spala tot continutul sub jet
de apa.
Apoi se introduce la loc in
locasul sau.
75
RU
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
● éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ
PL
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
● Otwórz klapk´ okienka
● íÓθÍÓ ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ:
àÁ‚ÎÂÍËÚ „ÓÙËÓ‚‡ÌÌ˚È ¯Î‡Ì„,
Û‰‡ÎËÚ ÔÓ·ÍÛ Ë ÒÎÂÈÚ ‚Ó‰Û ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● èÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ËÁ‚Θ¸ ÙËθÚ
ÔÓÒÚÂÎËÚ ÔÓ‰ ÌËÏ ÔÓÎÓÚÂ̈Â, ˜ÚÓ·˚
ÓÌÓ ÒÓ·‡ÎÓ Ì·Óθ¯ÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ
‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚
ÔÓÏÔÂ.
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ ÔÓÚË‚
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
76
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
SK
CZ
âISTENIE FILTRA
ÖISTËNÍ FILTRU
Práãka je vybavená
‰peciálnym filtrom, ktor˘
zachytáva väã‰ie predmety,
ktoré by mohli upchaÈ
odtokovú hadicu, napr. mince,
gombíky, atì. Tie potom môÏu
byÈ vybraté nasledujúcim
spôsobom:
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
● OtvoriÈ dvierka.
● Otevfiete dvífika
● Len u niektor˘ch modelov:
Vytiahnite hadiãku, odstráÀte
uzáver a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Pouze u nûkter˘ch
modelÛ:
Vyjmûte hadiãku, odstraÀte
uzávûr a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Pred odskrutkovaním filtra sa
doporuãuje poloÏiÈ pod filter
savú látku pre zachytenie
prebytoãnej vody, ktorá po
vybratí filtra vyteãie.
● Otoãte filter proti smeru
hodín tak, aby zostal vo zvislej
polohe.
● Pfied od‰roubováním filtru
se doporuãuje poloÏit pod
filtr savou látku pro
zachycení zbytkové vody
která po vyjmutí filtru vyteãe.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● ZloÏte ho a oãistite.
● Po vyãistení ho pripevnite
späÈ v smere hodín.
Potom postupujte opaãne ako
pri demontáÏi.
PREMIESTENIE ALEBO
DLHODOBÉ NEPOUÎÍVANIE
PRÁâKY:
Ak práãku premiesÈujete alebo
nepouÏívate dlh‰í ãas
a najmä ak stojí práãka v
nevykurovanej miestnosti, je
nutné dopredu vypustiÈ v‰etku
vodu z hadíc.
Prístroj musí byÈ odpojen˘ zo
siete a vypnut˘.
Uvoºnite koniec odpadovej
hadice a nechajte odtiecÈ
v‰etku vodu do pripravenej
nádoby. Potom hadicu
upevnite do pôvodnej polohy.
Rovnako postupujte aj pri
vypú‰Èaní napú‰Èacej hadice.
RO
Curatarea filtrului
Masina de spalat este dotata cu
un filtru special care retine
reziduurile mai mari care ar
putea bloca tubul de evacuare
a apei (monede, nasturi, etc.)
care pot fi usor recuperate.
Acest filtru se curata astfel:
● Deschideti capacul
● Disponibil numai pentru
anumite modele :
Scoateti in afara furtunul,
indepartati busonul si drenati
apa intr-un vas .
● Inainte de a scoate filtrul,
plasati un prosop absorbant
sub zona capacului filtrului
pentru a colecta cantitatea mica
de apa, care e posibil sa fie in
interiorul pompei.
● Rotiti filtrul în sens antiorar
pâna la oprirea în pozitie
verticala.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Extrageti filtrul si curatati-l.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
● Apoi observati crestatura si
remontati filtrul, urmand în sens
invers toate operatiile descrise
anterior.
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
Mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
In cazul in care mutati masina
din loc sau aceasta ramane
neutilizata mult timp in locuri
neincalzite, este necesar sa se
goleasca in intregime de apa
toate tuburile.
Cu masina deconectata de la
retea, se lasa tubul de
evacuare in jos si se asteapta
sa iasa toata apa.
La final se repeta operatia in
sens invers.
77
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Ìàøèíà íå pàáîòàåò
íè íà îäíîé
ïpîãpàììå
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Ïpîâåpèòü
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
3. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå ñëèâàåò âîäó
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã ìàøèíû
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
5. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
2. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå çàïîëíÿåòñÿ
âîäîé
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
7. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ
0, 1, 5, 7, 8, 9
8. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 2
–
Çàêpûòü ëюê.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
çÂÚ Á‡ÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸ÚÂ, ÂÒÚ¸ ÎË ÔÓ‰‡˜‡ ‚Ó‰˚.
9. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ
ӯ˷ÍÛ 3
çÂÚ ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë Á‡ÒÓÓ‚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ÔÂ„˷ӂ.
10. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 4
凯Ë̇ ÔÂÂÔÓÎÌÂ̇ ‚Ó‰ÓÈ.
èÂÂÍÓÈÚ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè áeëüe
â áapaáaíe paçìecòèëocü íepaâíoìepío.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë ‚Ë·‡ˆË˛ χ¯ËÌ˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ Â ÒÎÛÊ·˚.
78
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè, ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â
ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ ∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå
ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ,
ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
Рекомендации относительно использования моющих средств при различных температурах
При стирке сильно загрязненных белых тканей мы рекомендуем вам пользоваться
программами для хлопчатобумажных тканей с температурой 60°С или выше и использовать
при этом обычный стиральный порошок (для отстирования сильно загрязненных вещей),
содержащий отбеливающие вещества, который при умеренных/высоких температурах
обеспечивает превосходные результаты.
Для стирки при температуре от 40°C до 60°C тип используемого моющего средства должен
соответствовать типу ткани и уровню ее загрязнения.
Обычные стиральные порошки хорошо подходят для “белых” и цветных тканей с прочной
краской, а жидкие моющие средства или "защищающие цвет" порошки хорошо подходят для
стирки цветных тканей с небольшими уровнями загрязнения.
Для стирки при температуре ниже 40°C мы рекомендуем использовать жидкие моющие
средства, или моющие средства, на которых указано, что они могут применяться для стирки
при низкой температуре.
Для стирки изделий из шерсти или шелка пользуйтесь только специальными моющими
средствами, предназначенными для этих тканей.
Количество загружаемого в машину моющего средства должно соответствовать указанном на
его упаковке.
79
PL
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
2. Pralka nie nabiera
wody.
3. Pralka nie usuwa
wody.
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa
wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
7. Na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´
numery:
0, 1, 5, 7, 8, 9
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
Wezwij serwis.
-
8. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 2
Brak wype∏nienia wodà.
Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.
9. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 3
Woda nie zostaje wypompowana.
Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest
zatkany.
10. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 4
Maszyna przepe∏niona jest wodà.
Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij
serwis.
UWAGA
PRALKA WYPOSAÃONA JEST W ELEKTRONICZNY UKÄAD KONTROLI PRËDKOÉCI WIROWANIA ZAPOBIEGAJÅCY NIE
RÓWNOMIERNEMU ROZÄOÃ ENIU SIË BIELIZNY W BËBNIE. DZIËKI TEMU ZMNIEJSZA SIË GÄOÉNOÉÇ I WIBRACJE PRALKI A W
KONSEKWENCJI WYDÄUÃA JEJ ÃYWOTNOÉÇ.
80
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç
odpowiedniå i szybkå usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki
umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów
moãe daç nastëpujåcy efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie
wpäywa to na skutecznoéç samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie
przyczepia sië on do materiaäu, ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego
päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do
prana så czësto trudne do usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå
powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy
wykonaj powyãsze sprawdziany.
Zalecenia dotyczące stosowania detergentów w zależności od temperatury prania.
Dla programów prania bawełny w temperaturach > = a 60°C dla odzieży białej wytrzymałej
mocno zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku gdyż zawiera on
wybielacze które przy średnich i wysokich temperaturach są bardzo skuteczne.
Dla programów w temperaturach od 40°C do 60°C wybór detergentu zależy od rodzaju
tkaniny, kolorów oraz stopnia zabrudzenia. Generalnie dla odzieży białej wytrzymałej
mocno zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku do tkanin białych, dla
odzieży kolorowej bez uporczywych plam zalecane są natomiast płyny lub proszki
przeznaczone do tkanin kolorowych.
Dla programów w niskiej temperaturze <40°C zalecane jest stosowanie detergentów w
płynie lub proszku przeznaczonych do niskich temeperatur.
Do prania wełny i jedwabiu należy stosować jedynie detergenty do tego przeznaczone.
Dozowanie detergentu powinno być zgodne z zaleceniami podanymi na opakowaniu przez
producenta.
81
SK
13
KAPITOLA1
PORUCHA
1. NEFUNGUJE
ÎIADNY
PROGRAM
PRÍâINA
ODSTRÁNENIE
zástrãka nie je v zásuvke
zasuÀte zástrãku
nie je zapnut˘ hlavn˘ spínaã
zapnite hlavn˘ spínaã
v˘padok el. prúdu
skontrolujte
porucha el. fázy
skontrolujte
otvorené dvierka práãky
zatvorte dvierka
2. PRÁâKA
NENAPÚ·ËA
VODU
viì príãina 1
uzatvoren˘ prívod vody
skontrolovaÈ
otvoriÈ prívod vody
zle nastaven˘ programátor
nastavte správne programátor
3. PRÁâKA
NEVYPÚ·ËA VODU
ohnutá odtoková hadica
narovnajte odtokovú hadicu
upchan˘ filter
skontrolujte, vyãistite filter
4. VODA NA ZEMI
V OKOLÍ PRÁâKY
z práãky vyteká pena
zníÏiÈ dávku prac. prá‰ku
5. PRÁâKA
NEODSTREëUJE
práãka e‰te nevypustila vodu
vyãkajte niekoºko minút,
práãka vypustí vodu
stlaãené tlaãidlo na vylúãenie
odstredenia
vypnite tlaãidlo na vylúãenie
odstredenia
práãka nestojí rovno
nastaviÈ noÏiãky práãky
neboli odstránené fix. vloÏky
odstráÀte fixaãné vloÏky
bielizeÀ nerovnomer. rozloÏená
rozloÏte rovnomerne bielizeÀ
6. SILNÉ OTRASY
PRI
ODSTREëOVANÍ
Kontaktujte servisné stredisko.
7. Na displeji sa zobrazuje
chyba 0, 1, 5, 7, 8, 9
-
8. Na displeji sa
zobrazuje chyba 2
Nie je moÏné naplniÈ vodu.
Skontrolujte, ãi je prívod vody otvoren˘.
9. Na displeji sa
zobrazuje chyba 3
Nie je moÏné odãerpaÈ vodu.
Skontrolujte, ãi je odtok vody priechodn˘.
Skontrolujte, ãi nie je vypú‰Èacia
hadicazauzlená.
10. Na displeji sa
zobrazuje chyba 4
Práãka je preplnená vodou.
Uzavrite prívod vody do práãky.
Kontaktujte servisné stredisko.
POZNÁMKA:
PRÁâKA JE VYBAVENÁ ·PECIÁLNYM ELEKTRONICK¯M ZARIADENÍM, KTORÉ CHRÁNI PRED
NADMERN¯MI VIBRÁCIAMI A HLUKOM POâAS ODSTREëOVANIA, AK ZL¯M ROZLOÎENÍM BIELIZNE
DÔJDE V BUBNE K NEVYVÁÎENOSTI NÁPLNE. PREDΩÎI SA TAK ÎIVOTNOSË PRÁâKY.
82
Ak porucha pretrváva, obráÈte sa na servisnú organizáciu. Uveìte vÏdy typ práãky (nájdete ho
buì na zadnej stene spotrebiãa alebo na záruãnom liste).
DôleÏité:
1 PouÏitie ekologick˘ch bezfosfátov˘ch pracích prá‰kov môÏe maÈ vplyv na:
- Odtekajúca voda po plákaní môÏe byÈ chladnej‰ia vìaka prítomnosti zeolitov v zmesi.
Neovplyvní to úãinnosÈ plákania.
- Na záver prania sa na bielizni môÏe objaviÈ biely prá‰ok (zeolity), ktor˘ v‰ak na nej
nezostane a tieÏ neovplyvní farbu bielizne.
- Vo vode vypú‰Èanej po poslednom plákaní sa môÏe objaviÈ pena, ktorá neznamená, Ïe by
bielizeÀ bola nedokonale vyplákaná.
- Neionizujúci povrch - aktívne ãastice, súãasÈ pracích prá‰kov, sa ãasto odstraÀujú hor‰ie a
niekedy sa objavujú ako zvy‰ky peny na bielizne. ëal‰ie plákanie ich neodstráni.
2 Ak práãka nefunguje a poruchy uvedené v tabuºke nie je moÏné odstrániÈ, obráÈte sa na
odborn˘ Candy servis.
Odporúčania pre použitie pracieho prostriedku pri rôznych teplotách
Na pranie pri programoch na bavlnu a pri teplote > = 60°C veľmi znečistenej bielej odolnej
bielizne sa odporúča použitie práškového pracieho prostriedku, keďže (heavy-duty) obsahuje
bieliace látky, ktoré pri stredne vysokých teplotách dosahujú výborné výsledky.
Na pranie pri programoch a pri teplote medzi 40°C a 60°C výber typu pracieho prostriedku
musí zohľadňovať druh textílie, farbu a stupeň znečistenia. Vo všeobecnosti sa na pranie
bielej odolnej bielizne pri vysokom stupni znečistenia odporúča použiť práškový prací
prostriedok, na pranie farebnej bielizne bez zaschnutých škvŕn sa odporúča použiť tekutý
prací prostriedok alebo práškový prací prostriedok so systémom ochrany farieb.
Na pranie pri teplote <40 °C sa odporúča použiť tekutý prací prostriedok alebo práškový prací
prostriedok určený na pranie pri nízkych teplotách.
Na pranie vlny a hodvábu používajte prací prostriedok určený výlučne na vlnu.
Pre správne použitie a dávkovanie pracieho prostriedku sa odporúča dodržiavať pokyny
uvedené na balení pracieho prostriedku.
83
CZ
KAPITOLA 13
ZÁVADA
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
7. Na displeji se
zobrazuje chyba
0, 1, 5, 7, 8, 9
-
Kontaktujte servisní stfiedisko.
8. Na displeji se
zobrazuje chyba 2
Nelze naplnit vodu.
Zkontrolujte, jestli je pfiívod vody
otevfien˘.
9. Na displeji se
zobrazuje chyba 3
Nelze odãerpat vodu.
Zkontrolujte, jestli je odtok vody
prÛchodn˘.
Zkontrolujte, jestli není vypou‰tûcí hadice
zauzlená.
10.Na displeji se
zobrazuje chyba 4
Praãka je pfieplnûná vodou.
Uzavfiete pfiívod vody do praãky.
Kontaktujte servisní stfiedisko.
POZNÁMKA:
P R A Ö K A J E V Y B A V E N A S P E C I Á L N Í M E L E K T R O N I C K Ÿ M Z A Ü Í Z E N Í M , K T E R É C H R Á N Í P Ü E D N A D M Ë R N Ÿ M I V I BR A C E M I A H L U K E M
BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ, POKUD ÄPATNŸM ROZLOÏENÍM PRÁDLA DOJDE V BUBNU K NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË. PRODLOUÏÍ SE
TAK ÏIVOTNOST PRAÖKY.
84
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky
(najdete jej bud’ na zadní stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi.
Neovlivní to úöinnost máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm
nezåstane a také neovlivní barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která
neznamená, ïe by prádlo bylo nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují
håüe a nëkdy se objevují jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na
odbornÿ Candy servis.
Doporučení pro použití pracího prostředku při různých teplotách
K praní s programy pro bavlnu a při teplotě > = 60°C příliš znečištěného odolného prádla
se
doporučuje použití práškového pracího prostředku, neboť (heavy-duty) obsahuje bělicí látky,
které při středně vysokých teplotách dosahují výborných výsledků.
Na praní při programech a při teplotě mezi 40°C a 60°C výběr typu pracího prostředku musí
zohledňovat druh textilie, barvu a stupeň znečištění. Ve všeobecnosti se na praní bílého
odolného prádla při vysokém stupni znečištění doporučuje použít práškový prací prostředek,
na praní barevného prádla bez zaschlých skvrn se doporučuje použít tekutý prací prostředek
nebo práškový prací prostředek se systémem ochrany barev.
Na praní při teplotě <40°C se doporučuje použít tekutý prací prostředek nebo práškový prací
prostředek určený na praní při nízkých teplotách.
Na praní vlny a hedvábí používejte prací prostředek určený výhradně na vlnu.
Pro správné použití a dávkování pracího prostředku se doporučuje dodržovat pokyny uvedené
na obalu pracího prostředku.
85
RO
CAPITOLUL 13
PROBLEMA
CAUZA
REMEDIU
Stekerul nu este introdus in priza
Introduceti stekerul
Intrerupatorul generalnu este apasat
Apasati intrerupatorulgeneral
Nu exista energie electrica
Verificati
Sigurante defecte
Verificati
Hubloul deschis
Inchideti hubloul
Vezi cauzele 1
Verificati
Robinetul de apa inchis
Deschideti robinetul de apa
Selectorul de programe nu este corect
pozitionat
Pozitionati in mod corect selectorul de
programe
Tubul de evacuare indoit
Indreptati tubul de evacuare
Prezenta corpuri straine in filtru
Verificati filtrul
4. Prezenta apei pe
pardoseala in jurul
masinii
Pierderea garniturii puseintre robinet si
tubul de admisie a apei
Inlocuiti garniturasi strangeti bine
5. Nu centrifugheaza
Masina de spalat nu a evacuat inca apa
Asteptati cateva minute, pana ce masina
evacueaza apa
Butonul „Excludere centrifugare“ actionat
(numai pentru unele modele)
Deconectati „excluderea centrifugarii“
Masina de spalat nu este perfect
echilibrata
Ajustati piciorusele reglabile
Bridele de transport nu au fost inca
inlaturate
Inlaturati bridele de transport
1. Nu functioneaza la
niciun program
2. Nu trage apa
3. Nu evacueaza apa
6. Vibratii puternice in
timpul centrifugarii
Rufele nu sunt incarcate uniform
Distribuiti rufele in mod uniform
7. Afisajul arata erori
0,1,5,7,8,9
–
Chemati service-ul.
8. Afisajul
arata eroarea 2.
Nu este umpluta cu apa.
Verificati daca alimentarea cu apa este
pornita.
9. Afisajul
arata eroarea 3.
Nu pompeaza apa.
Verificati daca scurgerea este curata.
Verificati sa nu fie îndoituri pe furtunul de
evacuare.
10.Afisajul
arata eroarea 4.
Masina este supraîncarcata cu apa.
Opriti alimentarea cu apa a masinii.
Chemati service-ul.
NOTA:
MODELUL ESTE DOTAT CU UN DISPOZITIV ELECTRONIC SPECIAL CARE IMPIEDICA PORNIREA
CENTRIFUGARII IN CAZUL SARCINILOR DEZECHILIBRATE. PRIN ACEASTA SE REDUC ZGOMOTUL SI
VIBRATIILE SI SE PRELUNGESTE DURATA DE VIATA A MASINII DE SPALAT.
86
Daca defectiunea persista contactati cel mai apropiat punct de service autorizat de Candy.
1 Utilizarea produselor ecologice fara fosfati poate produce urmatoarele efecte:
- apa de clatire poate sa fie mai tulbure datorita zeolitilor aflati in suspensie. Acest
lucru nu afecteaza calitatea clatirii
- prezenta unei pudre albe (zeoliti) pe rufe la sfirsitul ciclului de spalare. Aceasta nu
intra in tesatura si nu altereaza culorile
- prezenta spumei in ultima apa de clatire nu indica in mod necesar o clatire
neadecvata
- agentii non-ionici prezenti in compozitia detergentilor sunt adesea greu de inlaturat
de pe rufe si, chiar in cantitati mici, pot produce cantitati importante de spuma
- executarea mai multor cicluri de clatire in cazurile sus mentionate nu aduc nici un
avantaj
2 Daca masina Dvs. nu functioneaza, inainte de a suna la punctele service Candy faceti
verificarile sus mentionate
Recomandări pentru utilizarea detergentului la diverse temperaturi
Dacă spălaţi rufe albe foarte murdare, vă recomandăm să utilizaţi programul pentru
bumbac la 60°C sau la o temperatură mai ridicată şi un detergent pudră pentru spălare
normală care conţine agenţi de înnălbire şi care la temperaturi medii/ridicate oferă
rezultate excelente.
Pentru spălare la temperaturi cuprinse între 40°C şi 60°C, tipul de detergent utilizat trebuie
să fie adecvat pentru tipul de ţesătură şi pentru gradul de murdărire.
Detergenţii pudră normali sunt adecvaţi pentru rufe albe şi colorate rezistente cu grad
ridicat de murdărire, în timp ce detergenţii lichizi sau detergenţii pentru protejarea rufelor
colorate sunt adecvaţi pentru ţesături colorate cu grad ridicat de murdărire.
Pentru spălare la temperaturi mai mici de 40°C, vă recomandăm utilizarea unor detergenţi
lichizi sau a unor detergenţi speciali pentru temperaturi de spălare scăzute.
Pentru spălarea articolelor din lână sau mătase, utilizaţi numai detergenţi speciali pentru
astfel de ţesături.
În ceea ce priveşte cantitatea care trebuie utilizată, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de
pe ambalaj.
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
V˘robca sa ospravedlÀuje za prípadné tlaãové chyby v tomto návode na
pouÏívanie.
ëalej si v˘robca vyhradzuje právo urobiÈ potrebné zmeny na svojich
v˘robkoch, ktoré nemajú vplyv na ich základnú charakteristiku.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni. Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile
corespunzatoare produsului, fara a schimba in mod esential caracteristicile lui .
чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë
˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó
ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚,
Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ͇҇ÚÂθÌÓ
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà Êmieci
tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak inne Êmieci
domowe. Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych. Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´ skontaktowaç si´ z
odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z Zak∏adem Oczyszczania Miasta w
waszym miejscu zamieszkania, lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch a elektronick˘ch
zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním následkÛm na
Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s v˘robkem po ukonãení jeho
Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím odpadem. Musí b˘t
doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném úfiadu vefiejné
správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb svozu odpadu nebo v obchodû,
kde jste v˘robek zakoupili.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
RU
PL
SK
CZ
RO
13.10 -43005275
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE referitoare la Deseurile
de Echipament Electric si Electronic ( WEEE).
Asigurându- va ca acest produs este eliminat în mod corect, contribuiti la prevenirea potentialelor
consecinte negative asupra mediului înconjurator si sanatatii persoanelor, consecinte care ar putea fi
provocate de aruncarea necorespunzatoare la gunoi a acestui produs.
Simbolul de pe produs, sau de pe documentele care însotesc produsul, indica faptul ca acesta nu
poate fi aruncat împreuna cu deseurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare
corespunzator, pentru reciclarea echipamentului electric si electronic.
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie facuta în conformitate cu normele locale pentru eliminarea
deseurilor.
Pentru informatii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea si reciclarea acestui produs, va rugam
sa contactati administratia locala, serviciul de eliminare a deseurilor menajere sau magazinul de unde
ati cumparat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising