Candy | GSV 138D3-S | Candy GSV 138D3-S Εγχειρίδιο χρήστη

Candy GSV 138D3-S Εγχειρίδιο χρήστη
SL
HR
RO
EL
CS
Děkujeme za výběr pračku značky Candy.
Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat
oblečení, každý jemný kousek každý den.
Životní prostředí
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Váš
výrobek
můžete
zaregistrovat
na www.registercandy.com k získání
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a š títek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Obsah
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Candy servisním střediskem.
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
2
l Tento
spotřebič je určený pro
použití v domácnosti a podobných
místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a jiných
ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče mimo
domácího prostředí nebo pro
typické domácí č innosti, jako je
komerční využití odborníky nebo
zkušenými uživateli, je vyloučeno z
výše uvedených aplikací. Pokud
nepoužíváte spotřebič v souladu s
výše uvedenými podmínkami, může
se zkrátit jeho ž ivotnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
l Tento spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dohledem nebo byly
poučeny o bezpečném použití
spotřebiče a porozuměly možnému
riziku.
l Nedovolte
dětem hrát si se
spotřebičem.
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou neustále pod
dohledem.
l Pokud
je poškozený přívodní
kabel, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze hadice dodané se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak
vody musí být v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav
vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
jiná pozice tohoto ovladače
pračku zapne (pouze pro modely
s knoflíkem programů).
l Po
instalaci musíte pračku umístit
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přístupná.
3
CS
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Maximální
kapacita suchého l Při přemisťování nezvedejte pračku
prádla závisí od modelu (viz
za ovládací prvky ani zásobník
ovládací panel).
pracích prostředků; během přepravy
nikdy nepokládejte pračku otvorem
l K nahlédnutí popisu výrobku
na vozík. Při zvedání doporučujeme
navštivte stránku výrobce.
asistenci druhé osoby.
l V případě závady pračku vypněte,
Bezpečnostní pokyny
zavřete ventil přívodu vody a
nemanipulujte se spotřebičem.
Ihned kontaktujte nejbližší servisní
středisko a používejte pouze
originální náhradní díly. Nedodržením
těchto pokynů můžete negativně
ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
l Před
č ištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od
síťové zásuvky a zastavte
ventil přívodu vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě vyhledejte odborný
servis.
l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.
l Před
otevřením dvířek se ujistěte,
zda není v bubnu voda.
Spotřebič vyhovuje Evropským
směrnicím:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
a následným změnám.
l Při
odpojování
spotřebiče
netahejte za přívodní kabel.
l Nevystavujte
pračku dešti,
přímému slunečnímu záření ani
jiným povětrnostním vlivům.
4
l Prořízněte
spojovací pásky
hadic, nepoškoďte hadice a
přívodní kabel.
CS
2. INSTALACE
1
A
B
A
B
l Vyšroubujte
2 nebo 4 šrouby
(A) na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
(B) podle obrázku 1.
B
B
A
A
l Překryjte
2 nebo 4 otvory
použitím dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby
(A) a sundejte 3 nebo 4
podložky (B).
2
A
1
některých modelů, 1 nebo
více podložek padne do
spotřebiče: nakloňte pračku
dopředu a vyndejte ji. Překryjte
otvor pomocí dodaných záslepek.
2
3
l U
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
l Umístěte
„polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
3
2
5
1
Připojení vody
3
l Připojte hadici k přívodu vody, používejte
pouze dodané hadice (obr.3).
NEOTEVÍREJTE VODOVODNÍ VENTIL.
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
4
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
1
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
5
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
CS
8
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
A
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
9
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
1
2
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
10
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
7
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkládání prádla
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
se
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
Potřebujete předpírku?
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
8
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
CS
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
9
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
M
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
l Stisknutím
tlačítka
N
O
P
I
L
START/PAUZA
B
spusťte praní.
Pokud nastane výpadek elektrického proudu
během praní, speciální systém paměti uloží
nastavení a při obnově napájení pračka
pokračuje od bodu, kde byl cyklus přerušen.
l Na konci programu se zobrazí zpráva
„end“ nebo se rozsvítí odpovídající LED
kontrolka.
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka
uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po
skončení programu.
C
D
E
F
G
H
A Volič programů s pozicí OFF
B Tlačítko START/PAUZA
C Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
D Tlačítko PŘEDPÍRKY
E Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
l Vypněte pračku.
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
F Tlačítko VOLBY OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
G Tlačítko VOLBY TEPLOTY
H Tlačítko RYCHLÝ
Technické údaje
I
Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
L Kontrolky tlačítek
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
N Kontrolky VOLBY OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
Digitální displej
M Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
O Kontrolky VOLBY TEPLOTY
P Kontrolky RYCHLÝ
10
Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned na konci cylu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka “Uzamčení
dvířek” před otevřením dvířek.
l Stiskněte
a
podržte
tlačítko
START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
(některé světelné indikátory a indikátor
zbývajícího č asu budou blikat – to
znázorňuje, že pračka byla zastavena).
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
Volič programů s pozicí OFF
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
Po otočení voliče programů se rozsvítí
displej pro zobrazení nastavení pro
zvolený program.
Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v
době nečinnosti se úroveň jasu sníží.
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).
ZRUŠENÍ PROGRAMU
Poznámka:
k
vypnutí
spotřebiče
nastavte volič programů do pozice OFF.
l K zrušení
programu nastavte
programů do pozice OFF.
volič
l Zvolte jiný program.
l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte
zvolený cyklus.
l Nastavte volič programů do pozice OFF.
l Po volbě programu zůstane volič programů
do konce cyklu s v nastavené pozici.
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
l Pračku vypněte otočením voliče do
pozice OFF.
l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit
odložený start pracího cyklu až o 24
hodin.
Na konci každého cyklu nebo před
spuštěním nového cyklu musíte nastavit
volič programů zpět do pozice OFF.
l K odložení startu postupujte následovně:
- Nastavte požadovaný program.
Tlačítko START/PAUZA
Zavřete dvířka PŘED
tlačítka START/PAUZA.
- Stisknutím tlačítka jednou aktivuje
funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
zobrazí h01). Přednastavené odložení
se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.
stisknutím
l Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se
odpočítávání a po jeho skončení se
automaticky spustí program.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli č eká, dokud začne
fungovat.
11
CS
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
Otevření dvířek
l Odložený start je možné zrušit otočením
programátoru do polohy OFF.
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
Tlačítko přídavných možností musíte
zvolit
před
stisknutím
tlačítka
START/PAUZA.
Pokud zvolíte možnost nekompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude blikat a pak zhasne.
l K opětovné
aktivaci cyklus odstředění
stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete
požadovaných otáček odstředění.
Abyste zabránili poškození látky, nelze
otáčky
zvýšit
nad
automaticky
nastavené pro daný program.
l Otáčky
odstředění lze upravit
pozastavení činnosti spotřebiče.
bez
Spotřebič je vybavený speciálním
elektronickým zařízením, které brání
odstředění nevyváženého prádla. Toto
snižuje hluk a vibrace spotřebiče a
prodlužuje jeho životnost.
Tlačítko PŘEDPÍRKA
Umožňuje provést předběžné praní na začátku
cyklu. Teplota nepřesáhne 40°C a v žádném
případě nepřesáhne maximální teplotu
zvoleného programu (např. teplota programu
pro ruční praní bude 30 °C.
Tlačítko VOLBY TEPLOTY
Když zvolíte program, rozsvítí se kontrolka
znázorňující doporučenou teplotu. Teplotu
můžete také změnit, ale nikoliv nad
maximální doporučenou pro ochranu textilií.
Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
Tlačítko RYCHLÝ
Tato funkce vám umožňuje minimalizovat
pomačkání prádla, vyloučením prostředního
odstředění
nebo
snížením
intenzity
posledního odstředění.
Tlačítko VOLBY OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
l Stisknutím
tohoto tlačítka lze snížit
maximální rychlost otáček odstředění a
pokud chcete, lze jej zcela zrušit.
12
Tlačítko bude aktivní, když zvolíte program
RYCHLÝ na ovladači; umožňuje zvolit jednu
ze tří dob trvání programu.
l Po spuštění programu budete konstantně
Indikační
systém
displeje
umožňuje
neustále informování o stavu spotřebiče.
l Spotřebič
2
informováni o zbývající době do konce
programu.
vypočítá dobu do konce
zvoleného
programu
na
základě
standardní náplně, během cyklu spotřebič
upraví čas podle velikosti a složení
náplně.
1
3) KONTROLKY TLAČÍTEK
l Tyto
3
3
kontrolky
svítí
po
příslušných tlačítek možností.
3
l Pokud
zvolíte přídavnou možnost,
která není kompatibilní se zvoleným
programem, pak bude kontrolka tlačítka
nejdříve blikat a pak zhasne.
1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA
l Ikona indikuje uzamčená dvířka.
Zavřete
dvířka
PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutí
stisknutím
l Po stisknutí tlačítka START/PAUSE se
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
automaticky zruší. V takovém případě
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA.
l Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned po dokončení cyklu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka "zamčená
dvířka" než otevřete dvířka. Na konci
cyklu nastavte volič programů do pozice
OFF.
2) TRVÁNÍ CYKLU
l Po volbě programu displej automaticky
zobrazí dobu trvání cyklu, která se může
měnit
v závislosti
od
zvolených
přídavných možností.
13
CS
Digitální displej
Tabulka programů
2
TEPL.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
1)
Doporučená
Max.
1
PRAC.
PROSTŘEDEK
2
1
1
1
1
1,5
30°
30°
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
3
3
3,5
3,5
30°
40°
Mix & Wash
5
6
7
8
40°
40°
Bílé
5
6
7
8
60°
90°
( )
Směsné
2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Džíny
3
3
3
3
40°
40°
Baby
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Hygiena
5
6
7
8
60°
60°
Máchání
-
-
-
-
-
-
Odčerpání +
Odstředění
-
-
-
-
-
-
Hedvábí
1
2
2
2
30°
30°
Ruční praní
1
2
2
2
30°
30°
Vlna
1
2
2
2
40°
40°
Jemné
2
2
2,5
2,5
40°
40°
EcoMix 20°
5
6
7
8
20°
20°
5
6
7
8
40°
60°
Rychlý
(14’ – 30’ – 44’)
Bavlna
**
14
( )
( )
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
Pouze se zvolenou možností
PŘEDPÍRKY (programy s možnou
volbou PŘEDPÍRKY).
(Pouze pro modely s prostorem
na tekuté prací prostředky)
Pokud pouze několik kusů prádla
vyžaduje
ošetření
bělením,
můžete provést odstranění skvrn
v pračce.
Nalijte bělidlo do zásobníku na
tekuté prací prostředky vloženého
v prostoru
označeného
„2“
v zásobníku pracích prostředků a
nastavte
speciální
program
Máchání.
Po skončení cyklu nastavte volič
programů do pozice OFF, přidejte
zbytek
prádla
a
pokračuje
v běžném praní s nejvhodnějším
programem.
** STANDARDNÍ PROGRAM PRO
BAVLNU PODLE (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tyto programy jsou vhodné pro praní
běžně znečištěného prádla a jsou
nejúčinnější s ohledem na spotřebu
energie a vody pro praní bavlněného
prádla.
Tyto programy byly vyvinuty ve shodě
s teplotou uvedenou na štítku prádla a
aktuální teplota vody se může mírně
odlišovat od deklarované teploty cyklu.
1)
Můžete snížit také rychlost otáček
odstředění, podle doporučení uvedených na
štítku prádla nebo pro velmi jemné kusy
prádla můžete odstředění zcela vyloučit
pomocí tlačítka volby otáček odstředění.
Tuto funkci můžete aktivovat tlačítkem
VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Pokud štítek neuvádí specifické informace,
lze použít maximální rychlost otáček
odstředění programu.
15
Volbou programu RYCHLÝ na
voliči program můžete zvolit
pomocí tlačítka RYCHLÝ jeden ze
tří dostupných rychlých programů:
14’, 30’ a 44’.
CS
Nadměrné dávkování pracího prostředku
může způsobit nadměrnou tvorbu pěny.
Pokud
spotřebič
zjistí
přítomnost
nadměrného
množství
pěny,
může
uskutečnit
cyklus
odstředění
nebo
prodloužit trvání programu a zvýšit spotřebu
vody.
Výběr programů
K praní různých typů látek a různého
stupně
znečištění
obsahuje
pračka
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka).
Rychlý
Prací cyklus doporučený pro malé náplně a
mírné
znečištění.
S tímto
programem
doporučujeme snížit dávkování prostředku, za
účelem úspory. Volbou programu RAPID a
pomocí tlačítka můžete zvolit jeden ze tří
dostupných programů.
Mix & Wash
Program umožňuje prát různé látky (např:
bavlna + syntetické, apod. ..) a prát je
s nízkou spotřebou energie, neboť teplota
vody nepřesáhne 40°C.
Bílé
Pro perfektní praní. Konečné odstředění při
maximální
rychlosti
nabízí
účinnější
odstranění pracích prostředků.
Směsné
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění
zajišťuje
sníženou
tvorbu
pomačkání látek.
Džíny
Tento program byl navržen pro nejkvalitnější
čištění látek jako jsou džíny, ideální
k odstranění nečistot bez ovlivnění elasticity
vláken.
Máchání
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka) .
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
například po ručním praní.
Odčerpání + Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Hedvábí
Program pro hedvábné látky, které lze prát v
pračce. Rotace bubnu je jemná, teplota
nepřesáhne 30°C a program končí jemným
odstředěním.
Ruční praní
Program pro prádlo na ruční praní, program
končí 3 cykly máchání a pomalým
odstředěním.
Vlna
Tento program provede prací cyklus určený
pro vlnu, kterou lze prát v pračce, nebo pro
prádlo určené pro ruční praní.
Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla.
Prací cyklus a máchání se provádí
s maximálním množstvím vody k zajištění
nejlepšího účinku.
Baby
Tento program Vám umožňuje prát dětské
oblečení při nastavené teplotě min. 60°C.
Díky tomuto programu bude dětské
oblečení hygienicky čisté.
K docílení výsledku perfektního praní
doporučujeme použít prací prášek místo
pracího gelu.
EcoMix 20°
Tento inovativní program umožňuje společné
praní různých látek a barev, jako je bavlna,
syntetické a směsné prádlo při 20°C a nabízí
excelentní prací účinek. Spotřeba tohoto
programu je kolem 40% naproti běžnému
programu pro bavlnu s teplotou 40°C.
Hygiena
Program, pro odolné látky, který umožňuje
dezinfikovat prádlo. Doporučujeme použití
práškových pracích prostředků k zvýšení
účinnosti dezinfekce.
Bavlna 40°C - 60°C
Tento program je vhodný pro praní běžně
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program
ohledně spotřeby energie a vody pro praní
bavlněného prádla.
16
Pokud máte pocit, že pračka nefunguje správně, viz část níže pro možné užitečné tipy k
odstranění běžných problémů.
Problém
Pračka
nefunguje/nespustí
se
Pračka
vodu
Pračka
vodu
nenapouští
nevypouští
Voda na podlaze
pod pračkou
Pračka
neodstřeďuje
Silné vibrace během
odstředění
Pokud se zobrazí
nebo bliká konkrétní
číslo závady
Možná příčina a praktické řešení
Ujistěte se, zdaje správně připojená.
Ujistěte se, zda je zapnutá.
Zkontrolujte, zda byl zvolený správný program a spustili jste pračku
správně.
Ujistěte se, zda není vypálená pojistka a zda je funkční síťová zásuvka,
otestováním pomocí jiného spotřebiče jako je například lampa.
Dvířka nejsou správně zavřená: otevřete je a opět zavřete.
Ujistěte se, zda je otevřený vodovodní ventil.
Ujistěte se, zda je správně nastavený časovač.
Ujistěte se, zda není ucpaný filtr.
Ujistěte se, zda není ohnutá odtoková hadice.
Ujistěte se, zda nejsou ve filtru cizí předměty.
Může to být z důvodu netěsnosti mezi vodovodním ventilem a přívodní
hadicí; v takovém případě ji vyměňte a utáhněte spojení k ventilu.
Může to být z důvodu nekompletního odčerpání vody: počkejte několik
minut.
Některé modely obsahují funkci „bez odstředění“: ujistěte se, zda není
zapnutá.
Nadměrné množství pracího prostředku brání odstředění: snižte dávku
při dalším praní.
Pračka není vyvážená: pokud je to nutné, nastavte nožičky podle
popisu v příslušném odstavci.
Zkontrolujte, zda byly odstraněné přepravní pojistky.
Ujistěte se, zda je prádlo rovnoměrně rozložené.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 0, 1, 5, 7 nebo 8, kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 2, pračka nenapouští vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený ventil.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 3, pračka neodstřeďuje
správně. Zkontrolujte, zda není ucpaná nebo prohnutá odtoková hadice.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 4, pračka je přetížená.
Zavřete přívod vody a kontaktujte servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 9, vypněte pračku, počkejte
10 – 15 sekund a restartujte program.
17
CS
7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Záruka
Na výrobek se vztahují záruční podmínky
uvedené na záručním listě spotřebiče.
Záruční list musí být vyplněný a uložený na
bezpečném místě, k předložení v případě
opravy pro Candy servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Registrujte váš spotřebič!
Neztrácejte čas. Zaregistrujte vaši pračku
a objevte výhody, které pro vás plynou.
Zjistěte jak na www.registercandy.com
nebo volejte na číslo uvedené na
příslušných dokumentech.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
Pokud závada trvá, nebo
problém
opakuje,
ihned
servisní středisko Candy.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
pokud se
kontaktujte
Můžete se také zaregistrovat pro Candy
servisní plán pro příjem bezplatného
servisu po uplynutí záruční doby.
Pozor: hovor není bezplatný. Náklady
budou sděleny v komunikační zprávě
vašeho telefonního operátora.
Candy doporučuje vždy používat originální
náhradní díly dostupné v autorizovaném
servisním středisku.
18
CS
19
Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο
Candy, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα
πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να
πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα
ακόµα και τον πιο ευαίσθητο ρουχισµό.
Καταχωρείστε
την
συσκευή
σας
στο
www.registercandy.com ώστε να έχετε γρήγορη
πρόσβαση στις συµπληρωµατικές παροχές που
αφορούν µόνο στους πιο πιστούς πελάτες.
Διαβάστε προσεκτικά όλο το βιβλίο οδηγιών
µε αυτό το τρόπο θα εξασφαλίσετε την
σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής
αλλά θα γνωρίσετε και τους τρόπους για την
αποτελεσµατική συντήρηση της.
Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που
µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες
για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήµατα
(που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι
σηµαντικό να υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική
επεξεργασία, προκειµένου να αφαιρούνται και
εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες
και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά.
Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό
ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν
θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα,
ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες:
l Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται
ως Οικιακά απόβλητα.
l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα
Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή
µόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες
χρήσεως. Φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να
το συµβουλεύστε όποτε παραστεί ανάγκη
αλλά και για να το δώσετε αν χρειαστεί στους
επόµενους ιδιοκτήτες.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από
το βιβλίο οδηγιών, το πιστοποιητικό
εγγύησης, το κατάλογο µε τα σηµεία τεχνικής
υποστήριξης και την ενεργειακή ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται
από τις τάπες, το U για τη στήριξη του
σωλήνα αποχέτευσης και το δοχείο για υγρό
απορρυπαντικό (σε µερικά µοντέλα) Φυλάξτε
όλα αυτά τα εξαρτήµατα.
Κάθε συσκευή φέρει ένα 16ψηφιο αριθµό ο
οποίος ονοµάζεται αριθµός παραγωγής, ο
αριθµός είναι τυπωµένος σε µια αυτοκόλλητη
ετικέτα επάνω στη συσκευή (στην πόρτα) ή
στο φάκελο µε τα έγγραφα που θα βρείτε στο
κάδο της συσκευής. Ο κωδικός αυτός είναι η
αναγνωριστική ταυτότητα της συσκευής και
χρησιµεύει για την καταγραφή του προϊόντος
και στις επαφές σας µε τα κέντρα τεχνικής
υποστήριξης Candy.
σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται
οι δήµ οι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε πολλές
χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία
περισυλλογής από το σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια νέα
συσκευή, η παλαιά µπορεί να επιστραφεί στην
πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια,
χωρίς χρέωση, δεδοµένου ότι η νέα είναι
αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά µε
το παλαιά.
Περιεχοµενα
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΡΟΥΤΙΝΑΣ
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
7. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Αυτή η συσκευή έχει σήµανση σύµφωνα
µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE,
σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
20
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
l Η
συσκευή αυτή προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή και
παρεµφερείς µε την οικιακή
χρήσεις όπως:
− Χώρους φαγητού καταστηµάτων,
γραφείων και άλλων χώρων
εργασίας;
− Εξοχικές & αγροτικές κατοικίες;
− Από τους πελάτες ξενοδοχείων,
µοτέλ και παρεµφερών χώρων;
− Από τους πελάτες των bed
& breakfast.
Χρήση διαφορετική από την κλασική
οικιακή χρήση ,όπως επαγγελµατική
χρήση από ειδήµονες ή επαγγελµατίες,
δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται
στους προαναφερθέντες χώρους.
Διαφορετική από την προαναφερθείσα
χρήση µπορεί να επηρεάσει την
διάρκεια ζωής της συσκευής και να
ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης που
την συνοδεύει. Ζηµιές ή βλάβες στη
συσκευή ή σε τρίτους που µπορεί να
αποδοθούν σε διαφορετική από την
οικιακή, χρήση της συσκευής (έστω και
αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε
οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται
από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον
των δικαστηρίων.
υπό τον όρο ότι θα επιβλέπονται,
θα τους δοθούν οι κατάλληλες
οδηγίες και θα έχουν κατανοήσει
τους κινδύνους που εγκυµονεί
η χρήση της συσκευής. Μην
αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη
συσκευή ή να ασχολούνται µε το
καθαρισµό και τη συντήρηση της
χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.
l Φροντίστε ώστε
τα παιδιά να µην
παίζουν µε τη συσκευή.
l Τα παιδιά
κάτω των 3 ετών δεν
πρέπει να βρίσκονται κοντά στη
συκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
l Εάν το
καλώδιο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας ε µφανίσει φθορές, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, από ειδικευµένο
τεχνικό ή από εξειδικευµένο άτοµο
προκειµένου να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι που εγκυµονεί η λανθασµένη
αντικατάσταση του καλωδίου.
l Για την σύνδεση της συσκευής µε το
δίκτυο αποχέτευσης χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τη σωλήνα που
συνοδεύει την συσκευή . Μην
δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε τις
σωλήνες παλιών συσκευών.
l Η
πίεση του νερού πρέπει να είναι
ανάµεσα σε 0,05 MPa και 0,08 MPa.
αυτή είναι κατάλληλη l Βεβαιωθείτε ότι η βάση της
συσκευής και οι αεραγωγοί
για χρήση από παιδιά ηλικίας άνω
εξαερισµού δεν παρε µποδίζονται
των 8 ετών και από άτοµα µε
από
πατάκια ή την µοκέτα.
µειωµένη ψυχοφυσική δεξιότητα η
χωρίς προγενέστερη εµπειρία και l Το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας
γνώση στη χρήση της συσκευής
µόνο εάν η ένδειξη επάνω στον
l Η συσκευή
21
EL
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
επιλογέα ή στον π ίνακα οργάνων
είναι κάθετα. Σε
κάθε άλλη
περίπτωση η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία (µόνο για µοντέλα µε
επιλογέας προγράµµατος).
l Φροντίστε ώστε η πρόσβαση στο
σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
να είναι προσβάσιµη και µετά τ ην
εγκατάσταση της συσκευής.
l Το µέγιστο φορτίο των
ρούχων
εξαρτάται από τον τύπο κάθε
συσκευής (δες τον πίνακα).
l Για περισσότερες πληροφορίες για τη
συσκευή και τεχνικές πληροφορίες
επισκεφθείτε το site του κατασκευαστή.
Προδιαγραφές ασφάλειας
l Πριν από
κάθε εργασία καθαρισµού
ή συντήρησης του πλυντηρίου,
αποσυνδέστε την πρίζα από την
παροχή και κλείστε την παροχή νερού.
l Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο στο
οποίο θα συνδέσετε τη συσκευή
διαθέτει γείωση, διαφορετικά ζητήστε
την βοήθεια εξειδικευµένου τεχνίτη.
l Αποφεύγετε τη χρήση µετασχηµατιστή,
πολύπριζου και / ή παλαντέζας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την διάρκεια της πλύσης
το νερό µπορεί να αναπτύξει
πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
l Πριν
ανοίξετε την πόρτα βεβαιωθείτε
ότι στο τύµπανο δεν έχει νερό.
22
l Μην
τραβάτε το καλώδιο ή την ίδια
τη συσκευή για να αποσυνδέσετε
την πρίζα από την παροχή ρεύµατος.
l Μην
αφήνετε το πλυντήριο εκτεθειµένο
στην βροχή , τον ήλιο ή σε άλλους
ατµοσφαιρικούς παράγοντες.
l Σε περίπτωση
µεταφοράς µην
ανασηκώνετε τη συσκευή από
τα χειριστήρια ή το συρτάρι
απορρυπαντικού. Κατά την µεταφορά
µην ακουµπάτε την πόρτα επάνω στο
τρόλεϊ. Ανασηκώστε το πλυντήριο µε
την βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου.
l Σε κάθε
περίπτωση βλάβης ή
κακής λειτουργίας της συσκευής ,
αποσυνδέστε τη
συσκευή από
την παροχή ηλεκτρικού,κλείστε τη
βρύση και
µην δοκιµάσετε
να επισκευάσετε τη συσκευή.
Επικοινωνήστε αµέσως
µε τις
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης,
ζητώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η
µη τήρηση της πιο πάνω οδηγίας
µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή
λειτουργία της συσκευής.
Η συσκευή αυτή πληροί τις
προδιαγραφές που
εµπεριέχονται στις
Ευρωπαϊκές οδηγίες που
ακολουθούν:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
Και όσες έπονται των πιο πάνω.
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ταινίες που στηρίζουν το
σωλήνα προσέχοντας να
µην
κάνετε φθορές στη σωλήνα και στο
καλώδιο ηλεκτρικής παροχής.
l Ξεβιδώστε τις 2 η 4 βίδες (A) που
βρίσκονται στην πίσω πλευρά της
συσκευής και αφαιρέστε τους 2 ή 4
δοκούς (αποστάτες) (B) σύ µφωνα
µε την εικόνα. 1.
l Καλύψτε τις
2 η 4 οπές
χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα
βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις οδηγίες.
l Εάν το πλυντήριο είναι εντοιχιζόµενο,
αφού κόψετε τις ταινίες στερέωσης
των σωλήνων, ξεβιδώστε τις 3 η 4
βίδες στερέωσης του σωλήνα (A) και
αφαιρέστε τους 3 η 4 αποστάτες
στήριξης (B).
l Σε
µερικά µοντέλα, 1 η
περισσότεροι αποστάτες θα πέσουν
στο εσωτερικό της συσκευής: σε αυτή
την περίπτωση γείρετε το πλυντήριο
για να τους αφαιρέσετε. Ξανακλείστε
τις οπές χρησιµοποιώντας τις τάπες
που θα βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις
οδηγίες και την εγγύηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην
αφήνετε
τα
υλικά
συσκευασίας σε σηµ είο που
έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
l Τοποθετείστε
την βάση από
πολυπροπυλένιο ακολουθώντας την
εικόνα 2 (ανάλογα µε το µοντέλο
κάντε αναφορά στο σχήµα A, B η C).
23
1
A
B
A
B
B
B
A
A
EL
l Κόψτε τις
2
A
1
2
3
B
C
3
2
1
Σύνδεση µε το δίκτυο νερού
3
l Συνδέστε τη σωλήνα νερού (αποκλειστικά
εκείνη που συνοδεύει τη συσκευή ) µε την
βρύση (εικ. 3).
ΜΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΒΡΥΣΗ.
l Ανάλογα µε το µοντέλο η συσκευή µπορεί
να διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα πιο
κάτω χαρακτηριστικά::
HOT&COLD (εικ. 4): πρόβλεψη για σύνδεση
τόσο µε το δίκτυο ζεστού όσο και µε το δίκτυο
κρύου νερού για µεγαλύτερη εξοικονόµηση
ενέργειας. Συνδέστε τη γκρι σωλήνα στη βρύση
του κρύου νερού
και την κόκκινη σωλήνα στην
βρύση του ζεστού νερού. Η συσκευή µπορεί να
συνδεθεί και αποκλειστικά µόνο στη βρύση κρύου
νερού ή µόνο στη βρύση ζεστού ,σε αυτή την
περίπτωση η έναρξη κάποιων προγραµµάτων θα
καθυστερήσει για µερικά λεπτά.
l AQUASTOP (εικ.. 5): Μηχανισµός τοποθετηµένος στο
σωλήνα παροχής νερού ,που διακόπτει την ροή του
νερού εάν η σωλήνα σύνδεσης φθαρεί. Σε αυτή την
περίπτωση στο σηµείο "A" θα εµφανιστεί µια κόκκινη
ένδειξη και θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα.
Για να ξεβιδώσετε το παξιµάδι πιέστε το µηχανισµό
ασφάλισης (παρεµποδίζει το ξεβίδωµα) "B".
l AQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (εικ.6): Στην περίπτωση που
υφίσταται διαρροή νερού στον βασικό εσωτερικό
σωλήνα "A", το προστατευτικό διαφανές κάλυµµα
της σωλήνας "B" θα κρατήσει το νερό,
εξασφαλίζοντας σας την δυνατότητα να
ολοκληρώσετε το κύκλο . Αφού τελειώσει ο κύκλος
πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα µε την
βοήθεια τεχνικού από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
4
1
5
6
B
A
B
A
7
Τοποθέτηση συσκευής
l Ευθυγραµµίστε τη συσκευή µε το τοίχο
24
min 4 cm
max 100 cm
προσέχοντας ώστε η σωλήνα να µην έχει λυγίσειτσακίσει και συνδέστε τη σωλήνα αποχέτευσης στο
στόµιο της µπανιέρας ή για ακόµη καλύτερη
αποµάκρυνση του νερού σε ένα σταθερό στόµιο
αποχέτευσης στο τοίχο σε απόσταση τουλάχιστον
50 cm από το δάπεδο και µε διάµετρο µεγαλύτερη
από εκείνη του σωλήνα απαγωγής του νερού του
πλυντηρίου (εικ.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
ποδαράκια, βλέπε εικόνα 8:
a.περιστρέψτε προς τα δεξιά το παξιµάδι για να
απελευθερώσετε τη βίδα;
b.Περιστρέψτε το ποδαράκια πάνω-κάτω ανάλογα
έως ότου ακουµπήσει στο δάπεδο;
c.στερεώστε το ποδαράκι βιδώνοντας το παξιµάδι
µέχρι να ακουµπήσει το πυθµένα του πλυντηρίου.
8
A
EL
l Αλφαδιάστε τη συσκευή ρυθµίζοντας τα
B
l Συνδέστε την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην περίπτωση που θα παραστεί η ανάγκη
να αντικαταστήσετε το καλώδιο σύνδεσης µε
το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής ,επικοινωνήστε
µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
C
Συρτάρι απορρυπαντικού
Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι
χωρισµένο σε 3 θήκες όπως δείχνει η εικ 9:
l θήκη “1”: για το απορρυπαντικό της πρόπλυσης;
l θήκη “ ”:για τις πρόσθετες ειδικές ουσίες
όπως µαλακτικό, αρώµατα κλπ, ecc;
9
1
2
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τοποθετείστε µόνο ουσίες σε υγρή
µορφή, το πλυντήριο είναι ρυθµισµένο και
απορροφά αυτόµατα αυτές τις ουσίες στο
τελευταίο κύκλο ξεβγάλµατος.
l θήκη “2”: για το απορρυπαντικό του
κύκλου πλύσης.
Μερικά µοντέλα διατίθενται και µε το ειδικό δοχείο
για απορρυπαντικό σε υγρή µορφή (εικ. 10). Για
να το χρησιµοποιήσετε ,τοποθετείστε το στην θήκη
"2". Με αυτό το τρόπο, το υγρό απορρυπαντικό θα
πάει στον κάδο την σωστή στιγµή. Την θήκη αυτή
µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε εάν θέλετε να
λευκάνετε (να βάλετε χλωρίνη) επιλέγοντας το
πρόγραµµα “ξέβγαλµα”.
10
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μερικά απορρυπαντικά απορροφούνται
δύσκολα. Σε αυτή την περίπτωση είναι
σκόπιµο να χρησιµοποιήσετε το ειδικό
δοχείο (σφαίρα) που τοποθετείται µέσα
στο κάδο (παράδειγµα εικόνα 11).
11
25
3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ποια είναι η σωστή θερµοκρασία πλύσης?
l Η χρήση αφαιρετικού λεκέδων πριν από την
Οδηγίες για το φορτίο
ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ετοιµάζετε τα ρούχα που
θα πλύνετε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:
- έχετε αφαιρέσει από το ρουχισµό
µεταλλικά αντικείµενα όπως καρφίτσες,
χρήµατα , συνδετήρες;
- έχετε κουµπώσει τις µαξιλαροθήκες, τα
φερµουάρ, έχετε δέσει τις ζώνες και τις
µακριές κορδέλες από τις ρόµπες;
- έχετε αφαιρέσει από τις κουρτίνες τους
γάντζους;
- έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που
αναγράφονται στις ετικέτες;
- έχετε αποµακρύνει τους ανθεκτικούς λεκέδες
µε το ειδικό απορρυπαντικό.
l Εάν
πρόκειται να πλύνετε δάπεδα,
κουβερτόρια , καλύµµατα ή άλλο βαρύ
ρουχισµό σας συµβουλεύουµε να µην
χρησιµοποιήσετε το κύκλο στυψίµατος.
l Εάν πρόκειται να πλύνετε µάλλινο ρουχισµό
βεβαιωθείτε ότι ο ρουχισµός αυτός πλένεται
στο πλυντήριο και ότι φέρει την ένδειξη ‘’ Αγνό
παρθένο µαλλί’’ και συνοδεύεται από την
ένδειξη ‘’Πλένεται στο πλυντήριο’’ ‘’Δεν πήζει ‘’.
Χρήσιµες πληροφορίες για τους
χρήστες
Σύντοµες υποδείξεις για σωστή χρήση της
συσκευής για προστασία του περιβάλλοντος
και µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.
Τοποθετείτε στο πλυντήριο το µέγιστο φορτίο
τοποθέτηση του ρουχισµού στο πλυντήριο,
µειώνει την ανάγκη πλυσίµατος σε
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 60°C. Εάν
επιλέξετε θερµοκρασία πλυσίµατος στους
60°C αντί τους 90°C η
εξοικονόµηση
ενέργειας µπορεί να φτάσει έως και το 50%.
Ακολουθεί ένας σύντοµος οδηγός µε
συµβουλές και επισηµάνσεις γύρω από την
χρήση του απορρυπαντικού στις διάφορες
θερµοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι
σηµαντικό να συµβουλεύεστε τις οδηγίες που
αναφέρονται επάνω στη συσκευασία και
αφορούν την χρήση και την δοσολογία του
συγκεκριµένου απορρυπαντικού.
Πλύσιµο µε πρόγραµµα για βαµβακερά
και θερµοκρασίες από 60°C και άνω για
λευκό ανθεκτικό πολύ βρώµικο ρουχισµό
,χρησιµοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη
(heavy-duty) που περιέχει λευκαντικές
ουσίες και σε αυτές τις θερµοκρασίες δίνει
άριστα αποτελέσµατα.
Πλύσιµο
µε
προγράµµατα
µε
θερµοκρασία µεταξύ 60°C και 40°C,
επιλέγετε το απορρυπαντικό ανάλογα
µε το ύφασµα ,το χρώµα και το βαθµό
βρωµιάς. Κατά κανόνα για λευκό
βαµβακερό ανθεκτικό ρουχισµό επιλέγετε
απορρυπαντικό σε σκόνη, για τα
χρωµατιστά που δεν έχουν λεκέδες
επιλέγετε υγρό απορρυπαντικό ή σε σκόνη
ειδικό για την προστασία των χρωµάτων.
l Για να αποφύγετε σπάταλη ενέργειας,
νερού ή απορρυπαντικού τοποθετείτε για
πλύσιµο το µέγιστο προβλεπόµενο
φορτίο. Η εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει
έως το 50% της ενέργειας που θα
καταναλώσετε πλένοντας δύο µισά
φορτία ,εάν κάνετε ένα πλήρες φορτίο.
Πλύσιµο µε προγράµµατα µε χαµηλή
θερµοκρασία έως 40°C, ενδείκνυται η χρήση
απορρυπαντικών υγρών ή σε σκόνη ειδικών
για το πλύσιµο σε χαµηλή θερµοκρασία.
Πότε είναι πραγµατικά χρήσιµη η πρόπλυση?
Για
το
πλύσιµο
µάλλινου
και
µεταξωτού ρουχισµού χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά τα ειδικά για αυτού του
είδους ρουχισµό απορρυπαντικά.
l Μόνο όταν πρόκειται να πλύνετε εξαιρετικά
βρώµικο ρουχισµό! Εάν δεν επιλέξετε το κύκλο
πρόπλυσης εξοικονοµείτε από 5 έως 15%.
26
l Επαναλάβετε τις κινήσεις που περιγράφονται
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
πιο πάνω για να τοποθετήσετε όλα τα
εξαρτήµατα στη θέση τους.
EL
Για το καθαρισµό της εξωτερικής επιφάνειας του
πλυντηρίου, αποφεύγετε τη χρήση λειαντικών
ουσιών,αλκοόλης και η διαλυτικών, καθαρίζετε
τις επιφάνειες µε ένα υγρό µαλακό ύφασµα. Το
πλυντήριο απαιτεί ελάχιστη φροντίδα για τη
συντήρηση του: καθαρίζετε το φίλτρο και τις
θήκες απορρυπαντικού. Πιο κάτω θα βρείτε και
µικρές συµβουλές στην περίπτωση που θα
χρειαστεί να µετακινήσετε τη συσκευή ή για την
περίπτωση που η συσκευή θα µείνει σε αχρησία
για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Καθαρισµός θηκών απορρυπαντικού
Οδηγίες για την µεταφορά της
συσκευής και την προετοιµασία
για παρατεταµένη αχρησία
l Καθαρίζετε τις θήκες απορρυπαντικού για να
αποφύγετε την συσσώρευση υπολοίπων
µέσα σε αυτές.
l Πιέστε απαλά τη θήκη για να την βγάλετε
από την θέση της, βάλτε την κάτω από την
βρύση και επανα τοποθετήστε την στη θέση
της αφού αποµακρύνετε πρώτα, σχολαστικά
τα υπόλοιπα απορρυπαντικού.
l Εάν η συσκευή θα παραµείνει σε χώρο
που δεν θερµαίνεται για µεγάλη χρονική
περίοδο, πρέπει να αδειάσετε όλες τις
σωληνώσεις από τα υπολείµµατα νερού.
l Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Καθαρισµός του φίλτρου
l Αποσυνδέστε την σωλήνα αποχέτευσης
από την ταινία στήριξης και κατεβάστε
προς το δάπεδο τη σωλήνα προκειµένου
να αδειάσετε το νερό σε µια λεκάνη.
l Το πλυντήριο διαθέτει ένα ειδικό φίλτρο
που κατακρατεί τα ευµεγέθη υπολείµµατα
που µπορεί να φράξουν την αποχέτευση
όπως κουµπιά και νοµίσµατα.
l Στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης στη
θέση της.
l Διατίθεται µόνο σε ορισµένα µοντέλα:
τραβήξτε το σωληνάκι πρός τα έξω, αφαιρέστε
το καπάκι καί στραγγίξτε το ωερό σε ένα
λεκανάκι.
l Πριν ξεβιδώσετε το φίλτρο, είναι σκόπιµο να
βάλετε από κάτω ένα απορροφητικό ύφασµα
ώστε το υπόλοιπο νερό να µην βρέξει το δάπεδο.
l Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα
µέχρι το στοπ στην κάθετη θέση.
l Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο,
τοποθετείστε το στη θέση
περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
του
και
27
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το πλυντήριο αυτό προσαρµόζει αυτόµατα
την στάθµη νερού στο είδος και την ποσότητα
του ρουχισµού που πρόκειται να πλυθεί. Με
αυτό το σύστηµα µειώνεται αισθητά τόσο η
κατανάλωση όσο και η διάρκεια του κύκλου.
A
Επιλογή προγράµµατος
l Ενεργοποιείστε το πλυντήριο και επιλέξτε
το πρόγραµµα που θέλετε.
M
l Ρυθµίστε ανάλογα µε τις ανάγκες σας την
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
θα εµφανιστεί η ένδειξη “end” ή θα ανάψει
το αντίστοιχο led.
P
B
C
για να ξεκινήσει το πρόγραµµα.
l Στο τέλος του προγράµµατος στην οθόνη
O
I
L
θερµοκρασία πλύσης και πιέστε τα πλήκτρα
των πρόσθετων λειτουργιών που θέλετε .
Εάν κατά την διάρκεια λειτουργίας του πλυντηρίου
παρουσιαστεί διακοπή ρεύµατος, ένας ειδικός
µηχανισµός µνήµης θα αποµνηµονεύσει την
ρύθµιση που έχετε κάνει και µε την επιστροφή της
σύνδεσης η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί
από το σηµείο που είχε διακοπεί το πρόγραµµα.
N
D
E
F
G
H
A Επιλογέας προγράµµατος µε
θέση OFF
B Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
C Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
D Πλήκτρο ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ
Περιµένετε να σβήσει η φωτεινή ένδειξη
ασφάλισης της πόρτας: αυτό συµβαίνει 2
λεπτά µετά το πέρας του προγράµµατος.
E Πλήκτρο ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
F Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
l Απενεργοποιείστε το πλυντήριο.
Συµβουλευθείτε το πίνακα προγραµµάτων και
ακολουθείστε τις οδηγίες µε την σειρά που
αναφέρονται. Η πιο πάνω οδηγία ισχύει
ανεξάρτητα από το πρόγραµµα που θα επιλέξετε.
G Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Τεχνικά στοιχεfα
I
H Πλήκτρο ΓΡΗΓΟΡΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ψηφιακή οθόνη
L Λυχνίες ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Πιεσηνερου:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
M Λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
N Λυχνία ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Ταχυτητα στιψιµα τοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
Παροχη ρευµατοσ/Ενταση ρευµατοσ/
Ταση ρευµατοσ:
κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών.
28
O Λυχνία ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
P Λυχνίες ΓΡΗΓΟΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
l Πιέστε για να ξεκινήσει ο κύκλος .
Λειτουργία πόρτας
Επιλογέας
θέση OFF
προγράµµατος
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΠΑΥΣΗ)
µε
l Πιέστε
και κρατήστε το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ για 2 περίπου
δευτερόλεπτα (η ενδεικτική λυχνία του θα
ανάψει και θα αναβοσβήνει για το χρόνο
που αποµένει, δείχνοντας έτσι ότι η
συσκευή έχει διακόψει τη λειτουργία της).
Περιστρέφοντας τον επιλογέα στην
οθόνη εµφανίζονται οι ρυθµ ίσεις του
προγράµµατος που έχετε επιλέξει.
Για εξοικονόµηση ενέργειας στο τέλος του
κύκλου ή σε περίοδο αδράνειας της
συσκευής η φωτεινότητα της οθόνης
µειώνεται.
l Περιµένετε 2 λεπτά έως ότου η ασφάλεια
της συσκευής ξεκλειδώσει την πόρτα.
l Αφού έχετε προσθέσει ή αφαιρέσει
Σηµείωση: Για να διακόψετε την
λειτουργία της συσκευής περιστρέψτε
τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση
OFF .
ρούχα, κλείστε την πόρτα και πιέστε
το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει από το σηµείο
που σταµάτησε).
l Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης που
επιλέξατε.
l Για να ακυρώσετε ένα πρόγραµµα,
περιστρέψτε τον επιλογέα στην θέση
OFF.
l Κατά
την διάρκεια και µέχρι την
ολοκλήρωση του κύκλου ο
επιλογέας
παραµένει ακίνητος στην θέση που
αντιστοιχεί στο πρόγραµµα .
l Επιλέξτε ένα νέο πρόγραµµα .
l Διακόψτε την λειτουργία της συσκευής
l Επαναφέρετε τον επιλογέα στην θέση
περιστρέφοντας τον επιλογέα στη θέση
OFF.
OFF.
Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο επιλογέας προγράµµατος πρέπει να
επαναφέρεται στη θέση OFF στο τέλος
του κύκλου ή πριν να επιλέξετε το
επόµενο κύκλο (διαδοχικές πλύσεις).
l Με αυτό το πλήκτρο σας δίνετε η
δυνατότητα να µεταθέσετε την έναρξη
λειτουργίας µέχρι 24 ώρες.
Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ
l Για να καθυστερήσετε την ώρα έναρξης
ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία:
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
- Επιλέξτε το πρόγραµµα.
29
EL
Αφού
πατήσετε
το
κουµπί
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ, η συσκευή
µπορεί να
χρειαστεί µερικά
δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει.
Ένας ειδικός µηχανισµός ασφάλειας
αποτρέπει το τυχαίο άνοιγµα της
πόρτας µετά το πέρας του κύκλου .
2 λεπτά µετά την ολοκλήρωση του
κύκλου η λυχνία ‘’Ασφάλισης της
πόρτας’’ θα σβήσει και η πόρτα ανοίγει.
- Πιέστε το πλήκτρο µια φορά για να το
ενεργοποιήσετε(στην οθόνη ε µφανίζετε η
ένδειξη h00) πιέστε µια φορά για να
µεταθέσετε κατά 1 ώρα την έναρξη (στην
οθόνη εµφανίζετε η ένδειξη h01). Κάθε φορά
που θα πιέζετε το πλήκτρο η έναρξη
λειτουργίας µετατίθεται κατά 1 ώρα, µέχρι να
εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη h24, και να
ξεκινήσει ο υπολογισµός από το 0 εάν
πιέσετε εκ νέου το πλήκτρο.
- Επιβεβαιώστε την ρύθµιση πιέζοντας το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (στο
χειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει η
λυχνία). Εχει ξεκινήσει η µέτρηση του
χρόνου µετά το πέρας της οποίας το
πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα.
l Μπορείτε να ακυρώσετε τη µεταχρονολογηµένη
έναρξη γυρίζοντας τον επιλογέα στη θέση OFF.
Εάν ενόσω η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργεί έχετε διακοπή ρεύματος, η
συσκευή μέσω μιας μνήμης αποθηκεύει
τις ρυθμίσεις και με την επαναφορά του
ρεύματος θα συνεχίσει από το σημείο
που έγινε η διακοπή.
Πλήκτρο ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
Αυτή η λειτουργία ελαχιστοποιεί το ζάρωµα
των ρούχων,όσο το δυνατόν περισσότερο,
παραλείποντας τα ενδιάµεσα στυψίµατα ή
µειώνοντας την ένταση του τελευταίου.
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
l Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο έχετε την
δυνατότητα να µειώσετε την µέγιστη ταχύτα
στυψίµατος ή και να ακυρώσετε τον κύκλο
στυψίµατος.
l Για να ενεργοποιήσετε ξανά το στύψιµο
πιέστε το πλήκτρο µέχρι να εµφανιστεί η
ένδειξη που θέλετε.
Για να αποφευχθούν φθορές στα
υφάσµατα δεν µπορείτε να αυξήσετε
πέραν της µέγιστης προβλεπόµενης
ανά πρόγραµµα, την ταχύτητα του
στυψίµατος.
l Η αλλαγή ταχύτητας στυψίµατος γίνεται χωρίς
Η ενεργοποίηση των πλήκτρων
λειτουργιών πρέπει να γίνει πριν πιέσετε
το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
Εάν επιλέξετε κάποια λειτουργία που
δεν είναι συµβατή µε το πρόγραµµα η
αντίστοιχη λυχνία θα αναβοσβήσει και
µετά θα σβήσει .
να διακοπεί η λειτουργία της συσκευής.
Η συσκευή διαθέτει ένα ηλεκτρονικό
µηχανισµό ο οποίος αποτρέπει το
στύψιµο όταν το φορτίο είναι
ανοµοιόµορφα κατανεµηµένο.
Με αυτό το τρόπο αποτρέπεται ο θόρυβος
και οι δονήσεις ενώ εξασφαλίζεται η
αξιοπιστία της συσκευής.
Πλήκτρο ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ
Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε µια φάση
πρόπλυσης πριν ξεκινήσει ο κυρίως κύκλος. Η
θερµοκρασία της πρόπλυσης δεν ξεπερνά
τους 40°C και σε καµία περίπτωση δεν
ξεπερνά
την
µέγιστη
προβλεπόµενη
θερµοκρασία για το πρόγραµµα που έχει
επιλεγεί πχ. Η θερµοκρασία πρόπλυσης για
κύκλο απαλού πλυσίµατος θα είναι 30°C.
30
Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Όταν επιλέγετε ένα πρόγραµµα ανάβει η
λυχνία και εµφανίζεται η ένδειξη της
θερµοκρασίας προγραµµατισµού την οποία
µπορείτε να αλλάξετε χωρίς όµ ως να
υπερβείτε την µέγιστη προβλεπόµενη.
ειδικός µηχανισµός ασφάλειας
παρεµποδίζει το άνοιγµα της πόρτας
αµέσως µετά το τέλος του κύκλου.
Περιµένετε 2 λεπτά µετά το τέλος του
κύκλου, η λυχνία ασφάλισης της πόρτας
θα σβήσει τότε µπορείτε να ανοίξετε την
πόρτα. Στο τέλος του κύκλου περιστρέψτε
τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση
OFF.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πλήκτρο ενεργοποιείται όταν µέσω του
επιλογέα επιλέγετε το πρόγραµµα ΓΡΗΓΟΡΟ
µε το πλήκτρο µπορείτε να επιλέξετε ένα
από τα τρία διαθέσιµα προγράµµατα.
2) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
Ψηφιακή Οθόνη
l Όταν επιλέγετε πρόγραµµα στην οθόνη
εµφανίζεται αυτόµατα η διάρκεια του
προγράµµατος, οποία µπορεί να διαφέρει
ανάλογα µε τις επιλογές που έχετε κάνει.
Μέσω της ψηφιακής οθόνης είστε αδιάκοπα
ενήµερος για την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η συσκευή.
2
l Καθόλη την διάρκεια του κύκλου στην
1
οθόνη εµφανίζεται ο
χρόνος που
αποµένει για την ολοκλήρωση του
προγράµµατος.
l Ο υπολογισµός της διάρκειας γίνεται µε
3
3
αναφορά σε ένα σταθερό φορτίο,κατά την
διάρκεια του κύκλου η συσκευή
προσαρµόζει τον χρόνο ανάλογα µε το
µέγεθος και τη σύνθεση του φορτίου που
πλένεται.
3
1) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ
3) ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
l Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η πόρτα
κλείσει καλά.
l Οι
λυχνίες
αυτές
ανάβουν
όταν
ενεργοποιείται το αντίστοιχο πλήκτρο.
Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
l Εάν επιλέξτε µια λειτουργία µη σ υµβατή
µε το πρόγραµµα, η ενδεικτική λυχνία
που αντιστοιχεί σε αυτό το πλήκτρο θα
αναβοσβήσει και µετά θα σβήσει εντελώς.
l Όταν
πιέσετε
το
πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ εάν η πόρτα είναι
κλειστή η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να
αναβοσβήνει και µετά θα
παραµείνει
αναµµένη.
Εάν η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή
λυχνία θα αναβοσβήνει για 7
δευτερόλεπτα και µετά θα ακυρωθεί
η έναρξη λειτουργίας. Σε αυτή την
περίπτωση κλείστε καλά την πόρτα
και πιέστε εκ νέου το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
31
EL
l Ένας
Πλήκτρο ΓΡΗΓΟΡΟΥ
Πίνακας προγραµµάτων
2
Θερµ.°C
kg *
(MAX.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1)
Συνιστώµενη
Max.
1
Απορρυπαντικό
2
1
1
1
1
1,5
30°
30°
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
3
3
3,5
3,5
30°
40°
Mix & Wash
5
6
7
8
40°
40°
Λευκά
5
6
7
8
60°
90°
( )
Ανάµικτα
2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Jeans
3
3
3
3
40°
40°
Baby
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Πλύσιµο σε
βάθος
5
6
7
8
60°
60°
Ξέβγαλµα
-
-
-
-
-
-
Άδειασµα νερού +
Στύψιµο
-
-
-
-
-
-
Μεταξωτά
1
2
2
2
30°
30°
Πλύσιµο στο χέρι
1
2
2
2
30°
30°
Μάλλινα
1
2
2
2
40°
40°
Ευαίσθητα
2
2
2,5
2,5
40°
40°
EcoMix 20°
5
6
7
8
20°
20°
Βαµβακερά **
5
6
7
8
40°
60°
Γρήγορο
(14’ – 30’ – 44’)
32
( )
( )
Επιλέγεται µόνο µε τη λειτουργία
ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ (διαθέσιµα προγράµµατα
µε λειτουργία ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ).
(Μόνο για τα µοντέλα που διαθέτουν
θήκη για υγρό απορρυπαντικό)
Εάν κάποιος ρουχισµός έχει λεκέδες
που απαιτούν προεργασία µε υγρό
αφαιρετικό λεκέδων µπορείτε να
κάνετε
την
προεργασία
στο
πλυντήριο.
Τοποθετείστε στη θήκη "2" του
συρταριού
απορρυπαντικών
το
λευκαντικό και επιλέξτε το πρόγραµµα
‘’ΞΕΒΓΑΛΜΑ’’ Αφού ολοκληρωθεί η
διαδικασία περιστρέψτε τον επιλογέα
προγράµµατος στην θέση OFF,
τοποθετείστε µέσα στη συσκευή τον
υπόλοιπο ρουχισµό και επιλέξτε το
πρόγραµµα που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες σας.
Διαβάστε τις πιο κάτω παρατηρήσεις:
* Το µέγιστο φορτίο των ρούχων εξαρτάται
από τον τύπο κάθε συσκευής (δες τον
πίνακα).
** ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
(EU) No 1015/2010 και No 1061/2010.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ 60°C.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΣΤΟΥΣ 40°C.
Τα προγράµµατα αυτά είναι κατάλληλα για
το πλύσιµο βαµβακερού ρουχισµού όχι
ιδιαίτερα βρώµικου και χαρακτηρίζονται
για την συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα
καθαρισµού και κατανάλωσης ενέργειας και
νερού.
Τα προγράµµατα αυτά έχουν σχεδιαστεί
έτσι ώστε να α νταποκρίνονται στις
προδιαγραφές
της
θερµοκρασίας
πλυσίµατος που αναγράφουν οι ετικέτες του
ρουχισµού ,η θερµοκρασία µπορεί να
εµφανίσει µικρή απόκλιση από εκείνη που
αναφέρεται στο πίνακα.
1)
Η ταχύτητα στυψίµατος µπορεί να µειωθεί για να
προσαρµοστεί στις οδηγίες που αναγράφουν οι
ετικέτες του ρουχισµού, η και να ακυρωθεί στην
περίπτωση πολύ ευαίσθητου ρουχισµού. Αυτό
γίνεται µε την βοήθεια του πλήκτρου
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ. Εάν
στην ε τικέτα δεν αναφέρονται οδηγίες για το
στύψιµο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την
µέγιστη προβλεπόµενη ταχύτητα για το
συγκεκριµένο πρόγραµµα.
33
Επιλέγοντας µε τον επιλογέα την
λειτουργία ΓΡΗΓΟΡΟ πρόγραµµα,
µπορείτε στη συνέχεια µε το
αντίστοιχο πλήκτρο να προσδιορίσετε
πιο από τα τρία διαφορετικής
διάρκειας 14’, 30’ και 44’ γρήγορα
διαθέσιµα προγράµµατα θέλετε.
EL
Υπέρµετρη ποσότητα απορρυπαντικού
µπορεί να δηµιουργήσει πολύ αφρό. Εάν η
συσκευή καταγράψει την παρουσία µεγάλης
ποσότητας αφρού µπορεί να ακυρώσει τη
φάση στυψίµατος ή να επιµηκύνει την
διάρκεια του προγράµµατος και να αυξήσει
την κατανάλωση του νερού.
Επιλογή προγράµµατος
Η συσκευή διαθέτει µια σειρά από
ξεχωριστά προγράµµατα για το πλύσιµο
ρουχισµού µε διαφορετική ένταση βρωµιάς
προκειµένου να ανταποκριθεί σε όλες τις
ανάγκες καθαρισµού (βλέπε πίνακα).
Γρήγορο
Κύκλος πλύσης ειδικός για µικρά φορτία λίγο
λερωµένα. Σε αυτό το πρόγραµµα είναι σκόπιµο
να µειώσετε την ποσότητα του απορρυπαντικού
που χρησιµοποιείτε για να αποφύγετε τη
σπατάλη. Επιλέξτε το ΓΡΗΓΟΡΟ πρόγραµµα και
πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε ένα από τα
τρία διαθέσιµα γρήγορα προγράµµατα.
Mix & Wash
Με το πρόγραµµα αυτό πλένετε ρουχισµό
διαφορετικής σύνθεσης (συνθετικά, α µβακερά)
µε µειωµένη κατανάλωση ενέργειας γιατί η
θερµοκρασία δεν ξεπερνά τους 40°C.
Λευκά
Σχεδιασµένο για πεντακάθαρο ρουχισµό. Το τελικό
στύψιµο γίνεται στην µέγιστη ταχύτητα εξασφαλίζει
αποτελεσµατική αποµάκρυνση του νερού.
Ανάµικτα
Πλύσιµο και ξέβγαλµα προσαρµόζονται στον
ρυθµό περιστροφής του τύµπανου και της
στάθµης νερού. Το απαλό στύψιµο µειώνει την
δηµιουργία ζαρώµατος στο ρουχισµό.
Jeans
Το πρόγραµµα αυτό σχεδιάστηκε για εξαιρετική
ποιότητα καθαρισµού ανθεκτικών υφασµάτων
όπως τα τζιν: ιδανικό για την αποµάκρυνση της
βρωµιάς χωρίς να καταστρέφεται η ελαστικότητα
των ινών.
Ξέβγαλµα
Με αυτό το πρόγραµµα πραγµατοποιούνται 3
φάσεις ξεβγάλµατος
µε µια ενδιάµεση φάση
στυψίµατος(µπορείτε να µειώσετε την ταχύτητα ή να
ακυρώσετε τη φάση µε την βοήθεια του αντίστοιχου
πλήκτρο). Η φάση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
όλους τους τύπους υφάσµατος ακόµα και για το
ρουχισµό που έχετε πλύνει στο χέρι.
Άδειασµα νερού + Στύψιµο
Το πρόγραµµα ολοκληρώνει το άδειασµα του
νερού µε ένα κύκλο στυψίµατος στο µέγιστο αριθµό
στροφών. Οι στροφές µπορεί να µειωθούν µε την
βοήθεια του αντίστοιχου πλήκτρου.
Μεταξωτά
Απαλό πρόγραµµα για µεταξωτά υφάσµατα τα οποία
µπορεί να πλυθούν σε πλυντήριο. Η περιστροφή του
τύµπανου είναι απαλή ενώ η θερµοκρασία δεν
ξεπερνά τους 30°C, το πρόγραµµα ολοκληρώνεται
µε ένα απαλό στύψιµο.
Πλύσιµο στο Χέρι
Πρόγραµµα για ρουχισµό που πλένεται στο χέρι, ο
κύκλος ολοκληρώνεται µε 3 ξεβγάλµατα και ένα
απαλό στύψιµο.
Μάλλινα
Ένας κύκλος πλύσης ειδικά σχεδιασµένος για
µάλλινο ρουχισµό που µπορεί να πλυθεί στο
πλυντήριο ή ρουχισµό που πλένεται στο χέρι.
Ευαίσθητα
Το πρόγραµµα αυτό χαρακτηρίζεται από περιόδους
διακοπής των περιστροφών. Πρόγραµµα ιδανικό για
το πλύσιµο ευαίσθητου ρουχισµού. Οι φάσεις
πλυσίµατος και ξεβγάλµατος γίνονται µε µεγάλη
ποσότητα νερού για άριστο καθαρισµό.
Baby
Αυτό το πρόγραµµα σας επιτρέπει να πλύνετε όλα
τα ρούχα του µωρού έχοντας τέλεια αποτελέσµατα
απολύµανσης και καθαριότητας, ρυθ µίζοντας τη
θερµοκρασία στο ελάχιστο στους 60°C.
Για τη µέγιστη απόδοση της απολύµανσης των
ρούχων συνιστούµε απορρυπαντικά σε µορφή
σκόνης.
EcoMix 20°
Ένα καινοτόµο πρόγραµµα που επιτρέπει
το ταυτόχρονο πλύσιµο διαφορετικού στη
σύνθεση και στα χρώµατα ρουχισµού
(βαµβακερά,συνθετικά και ανάµεικτα στους 20°C
µε άριστα αποτελέσµατα καθαρισµού. Η
κατανάλωση του προγράµµατος είναι κατά 40%
µειωµένη από εκείνη του προγράµµατος στους
40°C για βαµβακερά.
Πλύσιµο σε βάθος
Πρόγραµµα για ανθεκτικά υφάσµατα εξασφαλίζει
υγιεινό καθαρισµό σε βάθος. Κάνετε χρήση
απορρυπαντικού σε σκόνη για καλύτερα
αποτελέσµατα απολύµανσης.
Βαµβακερά 40°C - 60°C
Τα προγράµµατα αυτά είναι κ ατάλληλα για το πλύσιµο
βαµβακερού ρουχισµού όχι ιδιαίτερα βρώµικου και
χαρακτηρίζονται για την συνδυασµένη αποτελεσµατικότητα
καθαρισµού και κατανάλωσης ενέργειας και νερού.
34
7. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Πρόβληµα
Το πλυντήριο δεν
λειτουργεί / δεν
ενεργοποιείται.
Το πλυντήριο δεν
τραβάει νερό.
Το πλυντήριο δεν
αποστραγγίζει το νερό.
Διαρροή νερού στο
δάπεδο κοντά στο
πλυντήριο.
Το πλυντήριο δεν
στύβει.
Κατά την διάρκεια
του στυψίματος
ακούτε κραδασμούς.
Εάν αναβοσβήνει
κάποια λυχνία ή
εμφανίζεται η ένδειξη
ERROR.
Πιθανή αιτία –πρακτικές λύσεις
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά συνδεδεµένη.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε σωστά το πρόγραµµα και ότι η
ενεργοποίηση του πλυντηρίου έγινε µε το σωστό τρόπο.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια δεν έχει καεί και ότι η πρίζα ρεύµατος
λειτουργεί. Δοκιµάστε µε µια άλλη συσκευή πχ ένα λαµπτήρα.
Υπάρχει πιθανότητα να µην έχετε κλείσει σωστά την πόρτα : ανοίξτε
και ξανακλείστε την πόρτα.
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση του νερού είναι ανοικτή.
Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι σωστά ρυθµισµένος.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι βουλωµένο.
Ελέγξτε µήπως η σωλήνα αποχέτευσης είναι τσακισµένη.
Βεβαιωθείτε ότι στο φίλτρο δεν υπάρχουν ξένα σώµατα.
Μπορεί να οφείλεται σε διαρροή της τσιµούχας µεταξύ του σωλήνα
νερού και της βρύσης ,σε αυτή την περίπτωση αντικαταστήστε την και
σφίξτε στερεά τη σωλήνα στη βρύση.
Εάν δεν έχει αποχετευτεί εντελώς το νερό το πλυντήριο δεν στύβει ,
περιµένετε µερικά λεπτά.
Εάν το µοντέλο που έχετε διαθέτει λειτουργία ακύρωσης του κύκλου
στυψίµατος ,πρέπει να ελέγξετε µήπως την έχετε ενεργοποιήσει.
Η χρήση µεγάλης ποσότητας απορρυπαντικού µπορεί να είναι η αιτία
παρεµπόδισης του κύκλου στυψίµατος . Την επόµενη φορά που θα
χρησιµοποιήσετε το πλυντήριο πρέπει να µειώσετε τη ποσότητα του
απορρυπαντικού .
Είναι πολύ πιθανό να µην έχετε ευθυγραµµίσει σωστά τη συσκευή :σε αυτή
την περίπτωση ρυθµίστε τα ποδαράκια σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τις δοκούς στερέωσης κατά την
µεταφορά.
Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error ακολουθούµενη από
ένα από τους πιο κάτω αριθµούς n. 0, 1, 5, 7 η 8, επικοινωνήστε
αµέσως µε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 2, το πλυντήριο δεν
τραβάει νερό ,βεβαιωθείτε ότι η βρύση νερού είναι ανοικτή.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 3, το πλυντήριο δεν
αποχετεύει το νερό ,βεβαιωθείτε ότι η
αποχέτευση δεν είναι
βουλωµένη και ότι η σωλήνα αποχέτευσης δεν είναι τσακισµένη.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 4, το πλυντήριο είναι
υπερφορτωµένο ,κλείστε τη βρύση νερού και επικοινωνήστε µε το
Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
Εάν αναβοσβήνει ή εµφανίζεται η ένδειξη error n. 9, απενεργοποιείστε
το πλυντήριο, περιµένετε 10-15 δευτερόλεπτα και πραγµατοποιείστε εκ
νέου το πρόγραµµα.
35
EL
Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά,συµβουλευθείτε το
µικρό οδηγό που ακολουθεί. Ο οδηγός αυτός περιέχει κάποιες οδηγίες για να επιλύσετε τις
πιο κοινές βλάβες.
Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών
χωρίς άλατα του φωσφόρου µπορεί να
εµφανίσει τα εξής επακόλουθα:
Εγγύηση
Η συσκευή συνοδεύεται από εγγύηση οι
όροι της οποίας αναγράφονται στο
πιστοποιητικό που θα βρείτε µέσα στη
συσκευή. Συµπληρώστε και φυλάξτε το
πιστοποιητικό εγγύησης για να το δώσετε
στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Candy,
στην περίπτωση που παραστεί η ανάγκη.
- το νερό που αποχετεύεται να είναι πιο
θολό: αυτό οφείλεται στην ύπαρξη
αιωρούµενων σωµατιδίων ζεόλιθων µε
αρνητικά αποτελέσµατα στην ποιότητα
του ξεβγάλµατος.
- παρουσία άσπρης σκόνης (ζεόλιθοι, στο
τέλος του κύκλου επάνω στα ρούχα: είναι
φυσιολογικό ,η σκόνη δεν διεισδύει στις ίνες
και δεν επηρεάζει το χρώµα τους.
Καταχωρείστε τη συσκευή σας!
Μην χάνετε χρόνο καταχωρείστε αµέσως
το πλυντήριο σας και ανακαλύψτε τα
αποκλειστικά πλεονεκτήµατα που σας
περιµένουν. Ανακαλύψτε το τρόπο στο site
www.registercandy.com ή καλέστε τον
αριθµό που αναγράφετε επάνω στο
σχετικό ενηµερωτικό υλικό.
- παρουσία αφρού στο νερό του
τελευταίου ξεβγάλµατος: δεν πρόκειται
απαραίτητα για ένδειξη κακού ξεβγάλµατος.
- εµφανή δηµιουργία αφρού: η παρουσία
αφρού πολύ συχνά οφείλεται στην
ύπαρξη επιφανειοδραστικά ανιόντα που
υπάρχουν
στην
σύνθεση
των
απορρυπαντικών
και
τα
οποία
αποµακρύνονται πολύ δύσκολα από το
ρουχισµό. Σε αυτή την περίπτωση η
επανάληψη του κύκλου ξεβγάλµατος δεν
πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη
για τυχόν τυπογραφικά λάθη που µπορεί να
εµπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Ο
κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να
πραγµατοποιήσει τις τροποποιήσεις που
θα κρ ίνει αναγκαίες χωρίς να µεταβάλει τα
κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής.
Εάν η βλάβη παραµένει ή εάν πιστεύετε ότι
πρόκειται για κακή λειτουργία επικοινωνήστε
αµέσως το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Candy.
Μπορείτε επίσης να επεκτείνετε το
πρόγραµµα τεχνικής υποστήριξης Candy,
ώστε να έχετε δωρεάν τεχνική υποστήριξη
στο σπίτι και όταν η συσκευή βρίσκεται
εκτός εγγύησης ,γιατί έχει παρέλθει η
διάρκεια της συµβατικής εγγύησης.
Προσοχή: Η κλήση είναι µε χρέωση ,το
κόστος χρέωσης θα σας γνωστοποιηθεί
µέσω ηχητικού µηνύµατος από τον
τηλεφωνητή του συνεργάτη µε τον οποίο
θέλετε να επικοινωνήσετε.
Η Candy συµβουλεύει να χρησιµοποιείτε
αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά ,τα οποία
διατίθενται από τα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης.
36
EL
37
Vă mulțumim că ați ales o mașină de spălat
Candy! Suntem siguri că vă va ajuta să
spălați în siguranță rufele, chiar ș i pe cele
delicate, zi de zi.
Reciclarea produsului
Acest aparat este marcat în
conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE cu privire la deşeurile de
echipamente electrice şi electronice
(DEEE).
DEEE conţin atât substanţe poluante (care pot
avea consecinţe negative asupra mediului) cât şi
componente de bază (care pot fi reutilizate). Este
important ca DEEE să facă obiectul unui
tratament special, pentru a se îndepărta şi
colecta corespunzător toate substanţele poluante
şi pentru a se recupera ş i recicla toate
materialele. Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează mediul;
este esenţial să se respecte următoarele reguli
de bază:
Vă
puteți
înregistra
produsul
pe
www.registercandy.com pentru un acces
mai rapid la servicii suplimentare rezervate
exclusiv doar clienților noștri cei mai fideli.
Citiți cu atenție acest manual pentru
utilizarea corectă și în siguranță a produsului
și pentru sugestii privind mentenanța lui
eficientă.
Folosiți mașina de spălat doar
după ce ați citit cu atenție aceste
instrucțiuni. Vă recomandăm să păstrați
acest manual la îndemână, în bune condiții,
pentru referințe ulterioare.
l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
deşeurile menajere;
l DEEE trebuie predate la centrele de colectare
municipale sau la societăţile autorizate de
colectare/reciclare. În anumite ţări, DEEE
voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
Verificați că aparatul este livrat împreună
cu acest manual de instrucțiuni, certificatul
de garanție, lista cu adresele centrelor de
service ș i eticheta cu datele privind
eficiența energetică. De asemenea,
verificați că sunt incluse ștecherul, suportul
pentru furtunul de evacuare și tava pentru
detergentul lichid sau pentru înălbitor (doar
la anumite modele). Vă recomandăm să
păstrați toate aceste componente.
În multe ţări, în momentul în care
achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
aparatul vechi poate predat distribuitorului
care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
schimbului de unu la unu.
Cuprins
Fiecare produs este identificat printr-un cod
unic format din 16 caractere numit "număr
de serie", ce se regăsește fie tipărit pe
autocolantul aplicat pe aparat (în zona
hubloului), fie în plicul cu documente din
interiorul produsului. Acest cod este un fel
de carte de identitate specifică produsului
pe care va trebui să-l înregistrați în caz că
aveți nevoie să contactați Centrul de Relații
cu Clienții Candy.
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
2. INSTALARE
3. SUGESTII PRACTICE
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
5. GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
7. CENTRUL DE RELAȚII CU CLIENȚII ȘI
GARANȚIE
38
l Acest
aparat electrocasnic este
destinat utilizării în gospodării
individuale sau în spații similare,
cum ar fi:
− Spațiile de bucătărie pentru
angajați din magazine, birouri
sau alte medii de lucru;
− Ferme;
− În hoteluri, moteluri sau zone
rezidențiale;
− În spații care oferă cazare și
mic dejun.
O utilizare diferită a acestui aparat,
în afară de cea din mediul casnic
sau de funcțiile tipice pentru menaj,
cum ar fi utilizarea în scopuri
comerciale de către experți sau
utilizatori instruiți, este exclusă chiar
și pentru mediile de mai sus. Dacă
aparatul este utilizat în mod
incorect, acest lucru poate reduce
durata lui de viață și poate anula
garanția oferită de producător.
Orice deteriorare a aparatului sau
alte pagube sau pierderi rezultate
din utilizarea ce nu este în
concordanță cu uzul casnic sau în
medii similare (chiar dacă se află
într-un mediu casnic sau de uz
casnic), nu vor fi acceptate de către
producător conform reglemetărilor
legale în vigoare.
l Acest aparat poate fi utilizat de către
copiii în vârstă de opt ani și mai mari
dar și de către persoanele cu
39
capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de
experiență și cunoștințe în cazul în
care acestea au fost supravegheate
și instruite cu privire la utilizarea
aparatului într-un mod sigur și
înțeleg pericolele implicate. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea aparatului
nu poate fi făcută de către copii fără
ca aceștia să fie supravegheați de
un adult.
l Trebuie
să supravegheați copiii
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
l Nu
permiteţi copiilor mai mici
de 3 ani să stea în apropierea
aparatului, fără supraveghere.
l Pentru a evita producerea unor situații
periculoase, dacă apar deteriorări ale
cablului de alimentare sau acesta se
defectează, trebuie înlocuit de către
producător, agentul său de service
sau de către persoane autorizate.
l Pentru
conexiunile la rețeaua de
alimentare cu apă folosiți doar setul
de furtunuri ce v-a fost furnizat
împreună cu mașina de spălat (nu
utilizați furtunuri refolosite).
l Presiunea
apei trebuie să fie
cuprinsă între 0,05 MPa şi 0,8 MPa.
l Aveți
grijă ca orificiile pentru
ventilare sau baza mașinii să nu fie
obturate de mochete sau covoare.
RO
1. REGULI GENERALE
PRIVIND SIGURANȚA
l Mașina
este pe poziția OPRIT când l Înainte de a deschide hubloul
butonul pentru setarea programului
asigurați-vă că nu a rămas apă
este pe poziția vertical. Orice altă
în cuvă.
poziție a butonului presupune
funcționarea mașinii (numai pentru l Nu trageți direct de cablul de
alimentare pentru a îl deconecta
modelele cu buton programator).
din priză, trageți de ștecher.
l După instalarea mașinii, priza de
alimentare trebuie să fie ușor l Nu expuneți mașina de spălat
în ploaie, lumina directă a
accesibilă.
soarelui sau alte intemperii.
l Capacitatea
maximă
de
încărcare pentru rufe uscate l Când mutați mașina, nu trageți
depinde de modelul utilizat (vezi
de butoane sau de sertarele
panoul de control).
pentru detergent. În timpul
transportului, nu sprijiniți toată
l Pentru a consulta fișa produsului,
greutatea mașinii pe hublou.
vă rugăm să accesați website-ul
Este recomandat ca mașina să
producătorului.
fie ridicată de 2 persoane.
Instrucțiuni privind siguranța
l În cazul unei defectări, opriți
l Înainte
de a curăța mașina
sau de a efectua lucrări de
mentenanță, scoateți ș techerul
cablului de alimentare din priză și
închideți robinetul de alimentare
cu apă.
l Asigurați-vă
că circuitul electric
are împâmântare. În caz contrar,
apelați la ajutorul unui specialist.
utilizați adaptoare, prelungitoare
sau prize multiple.
mașina, închideți robinetul de
alimentare cu apă și nu umblați
la aparat. Contactați un centru
autorizat de service ș i utilizați
doar piese originale pentru
înlocuirea celor defecte. Dacă
nu respectați aceste instrucțiuni
există riscul de a defecta ș i mai
tare aparatul.
l Nu
ATENȚIE:
În timpul ciclului de spălare
temperatura apei poate atinge
valori foarte mari.
40
Produsul respectă următoarele
Directive Europeene:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
și amendamentele lor ulterioare.
2. INSTALARE
l Tăiați
benzile de prindere ale
furtunului, având grijă să nu tăiați și
furtunul sau cablul de alimentare.
1
A
B
A
B
cele 2 sau 4
șuruburi (A) situate în partea
din spate a mașinii ș i scoateți
cele 2 sau 4 garnituri (B),
conform ilustrației din figura 1.
B
A
A
RO
l Deșurubați
B
l Astupați
cele 2 sau 4 orificii
folosind
dopurile
furnizate
împreună cu mașina.
l Dacă
mașina de spălat va fi
încorporată în mobilier, după
ce tăiați benzile de prindere,
deșurubați cele 3 sau 4
șuruburi (A) ș i scoateți cele 3
sau 4 garnituri (B).
2
A
anumite modele, una sau
mai multe garnituri pot cădea în
interiorul mașinii. Pentru a le
scoate, înclinați mașina. Astupați
orificiile folosind dopurile.
1
l La
2
3
B
ATENȚIE:
Evitați
contactul
copiilor
cu materialele folosite la
ambalarea mașinii.
l Așezați
la bază folia din polionda,
așa cum este prezentat în figura
2 (În funcție de model, se aplică
variantele A, B sau C).
41
C
3
2
1
Conexiunea la rețeaua
alimentare cu apă
de
3
l Conectați furtunul pentru alimentare cu
apă la robinet. Folosiți doar furtunul
furnizat împreună cu mașina de spălat.
(fig. 3).
NU DESCHIDEȚI ROBINETUL.
l Anumite modele au și una sau mai multe
dintre următoarele funcții:
HOT&COLD (fig. 4): Setarea conexiunii
la rețeaua de apă caldă sau rece pentru
un consum redus de energie. Conectați
furtunul gri la robinetul de apă rece
și
pe cel roșu la robinetul de apă caldă.
Mașina paote fi conectată doar la robinetul
de apă caldă: în acest caz anumite
programe vor începe cu o întârziere de
câteva minute.
4
1
5
6
l AQUASTOP
(fig. 5): Un dispozitiv
localizat pe furtunul de admisie a apei va
opri alimentarea cu apă dacă furtunul se
deteriorează; în acest caz va apărea un
simbol roșu în fereastra “A” și trebuie să
înlocuiți furtunul deteriorat. Pentru a
deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de
blocare "B".
l AQUAPROTECT
PROTECȚIE
SUPLIMENTARĂ FURTUN (fig. 6): Dacă
apar scurgeri de apă din furtunul principal
"A", învelișul transparent "B" va colecta
apa scursă pentru a putea face posibilă
completarea programului de spălare. La
sfârșitul programului, contactați centrul de
service pentru a înlocui furtunul spart.
B
A
B
A
7
Amplasare
aveți grijă ca furtunul de admisie apă să
nu stea îndoit sau să fie presat. Așezați
furtunul de evacuare în cadă sau
conectați-l la rețeaua de evacuare a apei
(fig. 7).
42
max 100 cm
min 4 cm
l La poziționarea mașinii lângă un perete,
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
piciorușelor reglabile, așa cum este
ilustrat în figura 8:
a.rotiți piulița în sensul acelor de
ceasornic pentru a deșuruba șurubul;
b.rotați piciorușul pentru a îl așeza
corespunzător pe podea;
c.fixați piciorușul, strângeți piulița la loc.
l Conectați ștecherul la priza de alimentare.
8
A
B
ATENȚIE:
Contactați un centru autorizat de service
dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare.
RO
l Așezați la nivel aparatul cu ajutorul
C
Compartimentul pentru detergent
Compartimentul pentru detergent este
împărțit în 3 spații, așa cum este ilustrat în
figura 9:
l compartimentul “1”: detergent pentru
prespălare;
l compartimentul “ ”:pentru aditivi speciali,
balsam, produse pentru apretare, etc;
ATENȚIE:
Utilizați doar detergenți lichizi; mașina
de spălat este setată să dozeze
automat aditivii la fiecare ciclu în
timpul ultimei etape de clătire.
9
1
2
10
l compartimentul “2”: pentru detergentul
de spălare.
O cupă pentru detergent lichid este
inclusă la anumite modele (fig. 10). Pentru
a o utiliza, așezați-o în compartimentul
"2". În acest mod detergentul lichid va
ajunge în cuvă la momentul oportun. Cupa
poate fi folosită și pentru înălbitor la
selectarea programului “Clătire”.
11
ATENȚIE:
Anumiți detergenți se elimină greu. În
acest caz vă recomandăm să folosiți
recipientul special pe care îl amplasați
direct în cuvă (exemplu în figura 11).
43
Avem nevoie de apă caldă?
3. SUGESTII PRACTICE
l Tratați în prealabil petele dificile cu detergenți
Sfaturi privind încărcarea
mașinii
ATENȚIE: când sortați rufele ce urmează
a fi spălate, aveți grijă să:
- scoateți din buzunarele rufelor obiectele
metalice, cum ar fi monede, agrafe,
insigne;
- să închideți nasturii fețelor de pernă,
fermoarele,
strângeți
curelele
și
cordoanele halatelor de baie;
- să scoateți sistemul de prindere al
perdelelor și draperiilor;
- citiți cu atenție instrucțiunile de spălare ale
hainelor;
- îndepărtați petele persistente cu detergenți
speciali.
l Când spălați covoare, cuverturi de pat și
alte obiecte grele, vă recomandăm să nu
folosiți centrifugarea.
speciali înainte de a spăla rufele, pentru a
reduce necesitatea de a folosi un program cu
temperatură ridicată a apei. Economisiți până
la 50% energie dacă utilizați un program de
spălare la 60°C.
În continuare vă prezentăm un ghid rapid
cu sfaturi ș i recomandări privind folosirea
detergentului la diverse temperaturi. Citiți
întotdeauna instrucțiunile cu privire la
dozajul și folosirea detergentului.
La spălarea rufelor albe cu pete
dificile de murdărie, vă recomandăm
să folosiți programul pentru bumbac
la 60°C sau mai mult ș i un produs de
înălbire care să aibă rezultate bune de
îndepărtare a petelor la temperaturi
medii sau ridicate.
l Dacă vreți să spălați articole din lână la
mașină, verificați mai întâi eticheta
produsului dacă poate fi spălat sau nu la
mașină.
Sugestii utile pentru folosirea
mașinii de spălat
Un ghid pentru utilizarea ecologică și
economică a mașinii de spălat.
Maximizați încărcarea mașinii
La spălarea între 40°C și 60°C tipul de
detergent folosit trebuie să fie potrivit
pentru tipul de țesătură și gradul de
murdărie al rufelor.
Detergenții normali sunt potriviți pentru
țesături "albe" sau care se colorează
ușor cu un grad de murdărie mare, în
timp ce detergenți lichizi sau pentru rufe
colorate sunt adecvați spălării țesăturilor
colorate cu un grad mic de murdărire.
l Pentru un consum redus de eenrgie,
detergent, apă și timp încărcați mașina la
maximum,
conform
recomandărilor.
Reduceți consumul de energie cu 50%
dacă spălați o singură dată cu mașina
plină față de varianta în care ați spăla de
2 ori, cu mașina pe jumătate plină cu rufe.
La spălarea sub 40°C vă recomandăm
să utilizați detergent lichid sau detergenți
speciali pentru spălarea la temperaturi
joase.
Aveți nevoie de prespălare?
l Da,
pentru
rufe
foarte
murdare!
ECONOMISIȚI detergent, timp, apă și
între 5 și 15% energie dacă NU selectați
programul de Prespălare pentru rufele
puțin murdare.
44
Pentru spălarea articolelor din lână
sau mătăse folosiți doar detergenți
speciali pentru astfel de țesături.
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
RO
Pentru a curăța exteriorul mașinii de spălat,
folosiți o cârpă umedă, evitând folosirea
soluțiilor abrazive, alcoolul ș i/sau solvenții.
Mașina de spălat nu are nevoie de
întreținere
specială,
este
suficientă
curățarea obișnuită a compartimentelor și a
filtrului; mai jos sunt prezentate câteva
sfaturi privind mutarea mașinii de spălat ș i
acțiunile pe care trebuie să le luați dacă
există perioade lungi de scoatere din uz.
Curățarea sertarelor
Sugestii privind mutarea și
scoaterea din uz pentru o
perioadă îndelungată
l Vă recomandăm să curățați sertarul
pentru a evita acumularea de detergent și
reziduri de aditivi.
l Dacă mașina de spălat va fi depozitată
l Pentru
a curăța sertarul, scoateți-l
trăgând ușor de el, spălați-l cu apă și apoi
introduceți-l la loc.
într-o încăpere neîncălzită o perioadă mai
lungă de timp, scurgeți toată apa rămasă
în furtunul de admisie și cel de evacuare.
l Deconectați
ștecherul
alimentare din priză.
Curățarea filtrului
cablului
de
l Detașați furtunul de evacuare din suport
și așezați-l la un nivel mai jos pentru a se
scurge toată apa din interior.
l Mașina de spălat este dotată cu un filtru
special pentru a reține reziduurile mai
mari, cum ar fi nasturi sau monede,
pentru a evita înfundarea scurgerii.
l Așezați furtunul la loc în suport.
l Disponibil numai pentru anumite modele:
scoateti in afara furtunul, indepartati
busonul si drenati apa intr-un vas.
l Înainte de a deșuruba filtrul, așezați o
cârpă la baza mașinii pentru a evita
scurgerea apei pe podea.
l Rotiți filtrul în sens invers acelor de
ceasornic până la capât.
l Scoateți filtrul și curățați-l; apoi puneți-l la
loc și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic
pentru a îl fixa.
l Repetați pașii de mai sus în ordine inversă
pentru a reasambla toate componentele.
45
5. GHID DE UTILIZARE
RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
Mașina de spălat poate seta automat
cantitatea de apă necesară în funcție de
tipul și cantitatea de rufe. Acest sistem
permite reducerea consumului de energie și
a timpului de spălare.
A
Selectarea programului
M
l Porniți mașina de spălat și selectați
programul de spălare dorit.
N
O
P
I
L
l Ajustați temperatura apei dacă este
necesar și apăsați butonul "opțiuni".
B
C
l Apăsați butonul START/PAUZĂ pentru a
D
E
F
G
H
începe rularea programului de spălare.
Dacă se produce o pană de curent sau
mașina de spălat este deconectată de la
rețeaua de alimentare cu energie electrică în
timpul unui ciclu de spălare, memoria
specială va reține setările și la reconectare va
relua spălarea de unde a fost oprită.
l La finalizarea programului se va aprinde
LED-ul ”END” și va apărea acest mesaj și
pe ecran.
Așteptați până ce lumina indicatoare
pentru hublou se închide: acest lucru se
întâmplă după aproximativ 2 minute de la
terminarea programului de spălare.
A Selectare program cu poziţie
OPRIT
B Buton START/PAUZĂ
C Buton START ÎNTÂRZIAT
D Buton PRESPĂLARE
E Buton CĂLCARE UŞOARĂ
F Buton SELECTARE
CENTRIFUGARE
VITEZĂ
l Opriți mașina de spălat.
G Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
Pentru tipul de spălare, citiți tabelul cu
programele
disponibile ș i
urmați
instrucțiunile de utilizare.
H Buton RAPID
I
Afişaj digital
L Indicatoare luminoase BUTOANE
Caracteristici tehnice
M Indicator luminos BLOCARE UŞĂ
Presiunea in instalatia hidraulica:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
N Indicator luminos SELECTARE
VITEZĂ CENTRIFUGARE
Rotatii centrifuga:
cititi pe placuta masinii.
O Indicatoare luminoase SELECTARE
TEMPERATURĂ
Putere/ amperajul fuzibilului/ tensiune:
cititi pe placuta masinii.
P Indicatoare luminoase RAPID
46
l Apăsaţi
Deschiderea uşii
Selectare program cu poziţie
OPRIT
a
activa
programul
După apăsarea butonului START/PAUZĂ
va mai dura câteva secunde pentru ca
maşina să înceapă funcţionarea.
ADĂUGAREA
SAU
SCOATEREA
ARTICOLELOR DUPĂ CE A ÎNCEPUT
PROGRAMUL (PAUZĂ)
l Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
START/PAUZĂ circa 2 secunde (unele
indicatoare luminoase şi indicatorul
pentru durata de timp rămasă clipesc,
pentru a arăta că maşina este în pauză).
Când rotiţi butonul pentru selectarea
programului, afişajul se aprinde pentru
a indica setările corespunzătoare
programului selectat.
Pentru
reducerea
consumului
de
energie, la finalul programului sau în
perioadele de pauză, nivelul contrastului
afişajului descreşte.
l Aşteptaţi
2 minute până ce se
deblochează dispozitivul de închidere de
siguranţă.
l După ce aţi adăugat sau aţi scos
OBS.: Pentru a opri maşina de spălat,
rotiţi butonul pentru selectarea
programului în poziţia OPRIT.
articolele, închideţi uşa şi apăsaţi butonul
START/PAUZĂ (programul va porni din
momentul unde a fost întrerupt).
ANULAREA PROGRAMULUI
l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ pentru a
activa programul selectat.
l Pentru a anula programul, rotiţi butonul
l După selectarea programului, butonul
selector în poziţia OPRIT.
selector rămâne poziţionat în dreptul
programului selectat, până la finalul
programului.
l Selectaţi un alt program.
l Readuceţi butonul selector în poziţia
l Opriţi maşina de spălat prin rotirea
OPRIT.
butonului selector în poziţia OPRIT.
Butonul pentru selectarea programului
trebuie readus în poziţia OPRIT la finalul
fiecărui program sau dacă doriţi
să activaţi un alt program înaintea
programului următor selectat şi activat.
Buton START ÎNTÂRZIAT
l Acest buton vă permite să programaţi în
avans cu până la 24 de ore începerea
programului de spălare.
Buton START/PAUZĂ
l Pentru a programa startul întârziat,
procedaţi astfel:
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
- Setaţi programul dorit.
47
RO
Un dispozitiv special de siguranţă
previne deschiderea uşii imediat după
finalizarea programului.
Aşteptaţi 2 minute după finalizarea
programului ş i lăsaţi să se stingă
indicatorul luminos pentru „Blocare
uşă” înainte de a deschide uşa.
pentru
selectat.
- Apăsaţi butonul o dată pentru a îl activa
(pe afişaj apare h00) şi apoi apăsaţi din
nou pentru a seta întârzierea cu 1 oră
(pe afişaj apare h01). Durata pentru
întârzierea programului creşte cu câte
1 oră la fiecare apăsare a butonului
până când pe ecran
apare h24,
moment în care startul întârziat va fi
resetat de la zero.
- Confirmaţi prin apăsarea butonului
START/PAUZĂ (indicatoarele luminoase
de pe afişaj încep să clipească). Începe
numărătoarea inversă şi programul începe
automat în momentul în care se ajunge la
intervalul de timp setat.
l Se poate anula opţiunea pentru start
întârziat prin rotirea butonului selector în
poziţia OPRIT.
Dacă are loc întreruperea alimentării cu
energie electrică în timpul funcţionării
maşinii, programul selectat este păstrat
în memorie şi, când se reia alimentarea
cu energie, programul continuă din
momentul unde s-a întrerupt.
Buton CĂLCARE UŞOARĂ
Această funcţie permite reducerea şifonării
pe cât mai mult posibil, prin eliminarea
centrifugărilor
intermediare
sau
prin
reducerea intensităţii ultimei centrifugări.
Buton SELECTARE
CENTRIFUGARE
VITEZĂ
l Prin apăsarea acestui buton se poate
reduce viteza maximă şi, dacă doriţi, faza
de centrifugare poate fi anulată.
l Pentru a activa din nou faza de
centrifugare, apăsaţi butonul până când
ajungeţi la viteza de centrifugare pe care
doriţi să o setaţi.
Pentru
a
preveni
deteriorarea
ţesăturilor, nu se poate seta o viteză de
centrifugare mai mare decât cea
corespunzătoare programului selectat.
l Viteza de centrifugare poate fi modificată
fără a face o pauză în programul de
spălare.
Butoanele pentru opţiuni trebuie
apăsate înainte de a apăsa butonul
START/PAUZĂ.
Dacă este selectată o opţiune care nu
este compatibilă cu programul selectat,
atunci indicatorul corespunzător opţiunii
va clipi şi apoi se va stinge.
Maşina este prevăzută cu un dispozitiv
electronic special care previne începerea
fazei de centrifugare dacă încărcătura nu
este echilibrată în cuvă.
În acest mod se reduc zgomotul şi
vibraţiile şi se prelungeşte durata de
viaţă a maşinii de spălat.
Buton PRESPĂLARE
Permite efectuarea unei spălări la începutul
programului. Temperatura nu depăşeşte
40°C şi în orice caz, nu depăşeşte
temperatura maximă a programului de
spălare
selectat
(ex.
temperatura
programului MANUAL este de 30°C).
48
Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
Când selectaţi un program, se aprinde
indicatorul luminos corespunzător temperaturii
recomandate.
Aşteptaţi 2 minute după finalizarea
programului şi lăsaţi să se stingă
indicatorul luminos pentru „Blocare uşă”
înainde de a deschide uşa.
Buton RAPID
Acest buton devine activ când selectaţi
programul RAPID cu selectorul de
programe; vă permite să selectaţi una dintre
cele trei durate de timp indicate.
2) DURATA PROGRAMULUI
l Când este selectat un program, pe afişaj
Sistemul de indicatoare al afişajului vă
permite să fiţi în permanenţă informaţi
asupra stării maşinii.
2
l După începerea programului, veţi fi
informaţi în mod constant asupra duratei
de timp rămasă până la finalizarea
programului.
1
l Aparatul calculează durata de timp până
3
3
la finalul programului selectat pe baza
unei încărcări standard. În timpul
desfăşurării programului, această durată
este corectată în funcţie de greutatea şi
de compoziţia încărcăturii.
3
1) INDICATOR LUMINOS BLOCARE UŞĂ
3) INDICATOARE LUMINOASE BUTOANE
l Acest simbol indică faptul că uşa este
l Aceste indicatoare se aprind când sunt
apăsate butoanele corespunzătoare.
închisă.
l Dacă este selectată o opţiune care nu
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
este compatibilă cu programul selectat,
indicatorul
luminos
corespunzător
butonului va clipi mai întâi şi apoi se va
stinge.
l Dacă apăsaţi butonul START/PAUZĂ
când uşa este închisă, indicatorul luminos
va clipi puţin şi apoi va rămâne aprins.
Dacă uşa nu este bine închisă,
indicatorul va continua să clipească
circa 7 secunde, după care comanda
de start se şterge automat. În astfel de
situaţii, închideţi bine uşa ş i apăsaţi
butonul START/PAUZĂ.
l Un dispozitiv special de siguranţă previne
deschiderea uşii imediat după finalizarea
programului.
49
RO
apare automat durata acestuia. Durata
poate varia, în funcţie de opţiunile
selectate.
Afişaj digital
Tabel cu programe
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
1)
Recom.
Max.
1
DETERGENT
2
1
1
1
1
1,5
30°
30°
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
3
3
3,5
3,5
30°
40°
Mix & Wash
5
6
7
8
40°
40°
Ţesături albe
5
6
7
8
60°
90°
( )
Ţesături mixte
2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Jeans
3
3
3
3
40°
40°
Baby
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Igienizare
5
6
7
8
60°
60°
Clătire
-
-
-
-
-
-
Evacuare +
Centrifugare
-
-
-
-
-
-
Mătase
1
2
2
2
30°
30°
Manual
1
2
2
2
30°
30°
Ţesături lână
1
2
2
2
40°
40°
Ţesături delicate
2
2
2,5
2,5
40°
40°
EcoMix 20°
5
6
7
8
20°
20°
5
6
7
8
40°
60°
Rapid
(14’ – 30’ – 44’)
Bumbac
**
50
( )
Vă rugăm să citiţi aceste informaţii:
* Capacitatea maximă de încărcare pentru
rufe uscate depinde de modelul utilizat
(vezi panoul de control).
( )
Numai
dacă
este
selectată
opţiunea PRESPĂLARE (programe cu
opţiunea PRESPĂLARE disponibilă).
(Numai
pentru
modelele
prevăzute cu compartiment
pentru detergent lichid)
Dacă
există
articole
de
îmbrăcăminte care sunt pătate şi
care trebuie tratate cu agent
de înnălbire, se poate realiza
îndepărtarea preliminară a petelor
în maşina de spălat.
Turnaţi agentul de înnălbire în
compartimentul pentru agent de
înnălbire lichid, cel introdus în
compartimentul pentru detergent
şi marcat cu cifra "2" şi setaţi
programul special CLĂTIRE.
** PROGRAME STANDARD PENTRU
BUMBAC ÎN CONFORMITATE CU
(EU) Nr. 1015/2010 şi nr. 1061/2010
PROGRAM PENTRU BUMBAC CU
TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 60°C.
PROGRAM PENTRU BUMBAC CU
TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 40°C.
Aceste programe sunt adecvate pentru
spălarea rufelor din bumbac cu grad
normal de murdărire şi sunt cele mai
eficiente programe în ceea ce priveşte
consumul combinat de apă ş i energie
pentru spălarea ţesăturilor din bumbac.
Aceste programe au fost realizate
pentru a corespunde cu temperaturile
de
pe
etichetele
articolelor
de
îmbrăcăminte şi temperatura apei poate
fi puţin diferită faţă de temperatura
declarată pentru programul respectiv.
1)
Viteza de centrifugare poate fi redusă,
pentru a fi adecvată la cea sugerată pe
etichetele articolelor de îmbrăcăminte sau
pentru
ţesăturile
foarte
delicate
centrifugarea poate fi complet anulată cu
ajutorul butonului pentru selectarea vitezei
de centrifugare. Această funcţie poate fi
activată cu butonul pentru selectarea vitezei
de centrifugare.
51
Dacă selectaţi programul RAPID
cu ajutorul butonului selector, prin
apăsarea butonului RAPID veţi
putea să selectaţi una dintre
duratele de timp corespunzătoare
acestuia 14´, 30´ şi 44´.
RO
Dacă pe etichetă nu este indicată nicio
informaţie în acest sens, se poate utiliz
viteza maximă de centrifugare inclusă în
program.
Dacă adăugaţi o cantitate prea mare de
detergent se va forma multă spumă.
În cazul în care aparatul detectează o
cantitate prea mare de spumă, va exclude
faza de centrifugare sau va prelungi durata
programului şi consumul de apă va fi mai
mare.
Selectarea programelor
Maşina de spălat este prevăzută programe
speciale care să vă permită curăţarea
diverselor tipuri de ţesături, cu grade diferite
de murdărire (vezi tabelul).
Rapid
Program de spălare sugerat pentru o cantitate
mică de rufe, cu grad uşor de murdărire. Pentru
acest program se recomandă reducerea
cantităţii de detergent utilizată în mod normal,
pentru a se evita consumul inutil de detergent.
Dacă selectaţi cu butonul selector programul RAPID,
apăsaţi butonul corespunzător pentru a alege
una dintre cele trei durate de timp disponibile.
Mix & Wash
Acest program vă permite să spălaţi împreună
diverse tipuri de ţesături (ex. bumbac +
sintetice, etc.) ş i să le spălaţi cu un consum
redus de energie, deoarece temperatura pentru
faza de spălare nu depăşeşte 40°C.
Ţesături albe
Program realizat pentru o spălare perfectă.
Centrifugarea finală se realizează la viteză
maximă şi asigură o curăţare perfectă.
Ţesături mixte
Spălarea şi clătirea sunt optimizate de
ritmul de rotire al cuvei şi de nivelurile de
apă. Centrifugarea uşoară contribuie la
reducerea şifonării ţesăturilor.
Jeans
Acest program a fost realizat pentru a se
asigura o spălare de cea mai bună calitate
pentru ţesăturile de tip jeans: ideal pentru
îndepărtarea murdăriei, fără a se afecta
elasticitatea fibrelor.
Baby
Acest program va permite sa spalati toate
hainele bebelusului dvs. obtinind o curatare
perfecta precum si igienizarea necesara, setind
temperature apei la minim 60°C. Pentru rezultate
optime privind igienizarea hainelor recomandam
sa folositi detergent pudra (nu lichid).
Igienizare
Program pentru ţesături rezistente, permite
igienizarea rufelor. Se recomandă utilizarea
de detergent pudră pentru a se asigura o
igienizare eficientă.
52
Clătire
Acest program realizează 3 clătiri şi are o
centrifugare intermediară (care poate fi
redusă sau exclusă prin apăsarea butonului
corespunzător). Se utilizează pentru clătirea
oricărui tip de ţesătură, de exemplu după
spălarea manuală a rufelor.
Evacuare + Centrifugare
Acest program realizează evacuarea apei şi
efectuează centrifugare la viteză maximă. Se
poate renunţa la centrifugare sau se poate
reduce viteza acesteia prin apăsarea butonului
SELECTARE VITEZĂ CENTRIFUGARE.
Mătase
Program dedicat pentru ţesăturile din mătase
care pot fi spălate în maşina de spălat. Rotaţiile
cuvei sunt delicate, temperatura nu depăşeşte
30°C şi programul se finalizează cu o
centrifugare delicată.
Manual
Program pentru rufe care trebuie spălate
manual, programul se încheie cu 3 clătiri şi
o centrifugare uşoară.
Ţesături lână
Acest program efcetuează o fază de
spălare dedicată ţesăturilor din lână care
pot fi spălate în maşina de spălat sau
articolelor care pot fi spălate manual.
Ţesături delicate
Acest program alternează momentele de
funcţionare cu pauzele şi este recomandat în
special pentru spălarea ţesăturilor delicate.
Faza de spălare şi clătirile se realizează cu un
nivel ridicat de apă pentru a se asigura cele
mai bune performaţe de spălare.
EcoMix 20°
Acest program inovativ vă permite să spălaţi
împreună articole de diverse culori şi din diverse
tipuri de fibre, cum ar fi bumbac, sintetice şi
amestec la numai 20°C şi oferă performaţe de
spălare excelente. Consumul acestui program
este de numai 40% faţă de un program
convenţional de spălare la 40°C pentru bumbac.
Bumbac 40° - 60°
Acest program este adecvat pentru
curăţarea articolelor din bumbac cu grad
normal de murdărire şi este cel mai eficient
program în ceea ce priveşte consumul de
apă şi energie.
7. CENTRUL DE RELAȚII CU CLIENȚII ȘI GARANȚIE
Problemă
Cauze posibile și soluții practice
Mașina de spălat nu
pornește/ nu
funcționează
Verificați dacă este corect conectată la priza de alimentare.
Verificați dacă este pornită.
Verificați dacă a fost corect selectat programul de spălare și dacă
mașina a fost pornită corect.
Verificați dacă nu a sărit siguranța din tabloul electric și că priza la care
este conectată mașina funcționează, testând cu un alt aparat electric,
de exemplu cu o lampă.
Hubloul nu este bine închis, deschideți-l și închideți-l din nou.
Verificați dacă robinetul de apă este deschis.
Verificați că ați setat corect cronometrul.
Mașina nu se umple
cu apă
Nu se elimină apa
uzată din mașină
Lângă mașină, pe
podea, este o baltă
Mașina nu stoarce
rufele
În timpul centrifugării
se aud zgomote ș i
vibrații puternice
Dacă apare mesajul
ERROR
Verificați că filtrul nu este înfundat cu reziduuri.
Verificați furtunul de evacuare a apei, să nu fie îndoit.
Verificați filtrul, să nu conțină anumită reziduuri.
Cauza poate fi o scurgere de la o garnitură, între robinet și furtun.
Dacă este cazul, înlocuiți garnitura și fixați mai bine furtunul.
Dacă apa nu s-a scurs în totalitate, etapa de centrifugare nu poate
începe. Așteptați câteva minute.
Anumite modele au funcția de „fără centrifugare": verificați că nu a fost
activată.
S-a pus prea mult detergent de spălare. Data viitoare trebuie să folosiți
o cantitate mai mică de detergent.
Mașina de spălat nu este așezată la nivel: dacă este necesar, reglați
piciorușele în modul indicat la secțiunea anterioară.
Verificați dacă au fost scoase benzile de prindere de siguranță în
timpul transportului.
Verificați că rufele sunt repartizate uniform în cuvă.
Dacă apare mesajul error no. 0, 1, 5, 7 sau 8, contactați un centru
autorizat de service.
Dacă apare mesajul error no. 2, înseamnă că mașina nu primește
apă. Verificați dacă robinetul de apă este deschis.
Dacă apare mesajul error no. 3, înseamnă că mașina nu evacuează
apa uzată. Verificați scurgerea și furtunul de evacuare a apei, să nu fie
îndoit.
Dacă apare mesajul error no. 4 înseamnă că mașina este prea plină.
Închideți robinetul de apă și contactați centrul de service.
Dacă apare mesajul error no. 9 opriți mașina, așteptați 10-15 secunde
și reporniți-o.
53
RO
Dacă vi se pare că mașina de spălat nu funcționează corespunzător, consultați ghidul de
mai jos pentru a încerca să remediați problemele apărute.
Folosirea detergenților ecologici fără fosfat
poate cauza următoarele:
Garanție
Produsul este garantat în conformitate cu
termenii și condițiile stipulate în certificatul
furnizat împreună cu produsul. Certificatul
de garanție trebuie să fie completat în mod
corespunzător ș i păstrat, pentru a fi
prezentat la Centrul Autorizat de Service
Candy, în caz de nevoie.
- Apa de clătire evacuată este tulbure:
acest efect este legat de zeoliții în
suspensie care nu au efecte negative
asupra eficienței clătirii.
- Pulbere Albă (zeoliți) pe rufe la
sfârșitul spălării: acest lucru este
normal, pudra nu este absorbită de
material și nu schimbă culoarea rufelor.
Înregistrați-vă produsul!
Nu pierdeți timpul! Înregistrați mașina de
spălat ș i descoperiți beneficiile de care
puteți dispune. Descoperiți cum pe
www.registercandy.com sau sunând la
numărul de telefon indicat pe materialele
conexe.
- Spumă în apa de la ultima clătire: acest
lucru nu indică neaparat o clătire
necorespunzătoare.
- Spumă abundentă: acest lucru se
datorează adesea agenților tensioactivi
anionici ce se regăsesc în detergenți și
care sunt greu de eliminat din rufe.
În aceste cazuri nu este necesară rularea
unei etape suplimentare de clătire, nu va
avea nici un efect.
Dacă problema persistă sau dacă
suspectați o defecțiune, contactați imediat
Centrul de Relații cu Clienții Candy.
Producătorul
își
declină
orice
responsabilitate pentru greşelile de tipar
din manualul acestui produs. Mai mult
decât atât, își rezervă de asemenea dreptul
de a face orice modificări considerate utile
pentru produsele sale fără a schimba
caracteristicile lor esențiale.
Puteți alege de asemenea planul de service
Candy pentru a beneficia de intervenții
gratuite la domiciliu după expirarea
perioadei de garanție.
Atenție: apelul nu este gratuit. Costul vă va fi
comunicat de către operatorul dumneavoastră
de telefonie printr-un mesaj vocal.
Candy
vă
recomandă
să
utilizați
întotdeauna piese de schimb originale
disponibile la Centrul de Relații cu Clienții.
54
RO
55
Zahvaljujemo Vam na odabiru Candy
perilice rublja. Uvjereni smo da će Vas
nova perilica rublja vjerno služiti kroz dugi
niz godina, za pranje svih vaših odjevnih
predmeta, uključujući i osjetljivo rublje.
Zaštita okoliša
Ovaj uređaj označen je u skladu s
Europskom direktivom 2012/19/EU
o otpadnoj električnoj i elektroničkoj
opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (koje mogu
uzrokovati negativne posljedice za okoliš) i
osnovne materijale (koji se mogu ponovno
iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti
odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno
uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a
reciklirali svi korisni materijali. Kako bi se
osiguralo da OEEO ne postane ekološki
problem, pojedinci imaju važnu ulogu; nužno je
pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:
Svoju novu perilicu rublja možete registrirati
na www.registercandy.com i na taj način
dobiti brži pristup dodatnim uslugama,
rezerviranim isključivo za naše najvjernije kupce.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži
podatke za sigurno i pravilno korištenje
uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom
održavanju.
l OEEO ne smije se tretirati kao kućanski
S upotrebom perilice rublja krenite
nakon pažljivog čitanja svih uputa kako
biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo
čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili
eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio
pri ruci.
otpad;
l OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim
odlagalištima kojima upravlja lokalna
samouprava ili ovlaštene tvrtke. U
mnogim zemljama, organizirano je
sakupljanje krupnog otpada.
Nakon isporuke, provjerite da su uz uređaj
isporučene upute za upotreba, jamstveni list,
popis ovlaštenih servisera i naljepnice sa
oznakama energetske učinkovitosti. Također
provjerite da su uz perilicu isporučeni: savijeni
nosač odvodne cijevi i posudica za tekuća
sredstva za pranje (samo neki modeli).
Preporučamo da pažljivo čuvate sve
isporučene dijelove.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog
uređaja, stari možete vratiti trgovcu koji ga je
dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da je
uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
Sadržaj
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
PREDOSTROŽNOSTI
Svaki
naš
proizvod
označen
je
jedinstvenim 16-znamenkastim brojem serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na
uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u
priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju
(unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam
trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s
ovlaštenim Candy servisom.
I
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKE UPUTE
PERILICE RUBLJA
ZA
UPOTREBU
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. OVLAŠTENI SERVIS I JAMSTVO
56
l Ovaj
uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu i
slične primjene poput:
− za pranje odjeće djelatnika u
prodavaonicama, uredima i sl;
− za pranje odjeće djelatnika
manjih obrtničkih tvrtki, farmi i sl;
− za pranje odjeće gostiju u;
− hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu, za
uobičajene kućanske poslove.
Nije namijenjen za drugačije
primjene, npr. u profesionalne
svrhe, č ak i ako ga koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korištenje koje nije u
skladu s ovim uputama može
smanjiti radni vijek uređaja ili
dovesti do ukidanja jamstva
proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta
na uređaju koja je proizašla zbog
neprimjernog korištenja ili onoga
koje nije u skladu s korištenjem u
kućanstvu (čak i ako se uređaj
nalazi u kućanstvu) neće biti
prihvaćena od strane proizvođača
u jamstvenom roku.
l Ovaj
uređaj mogu koristiti
djeca sa 8 ili više godina te
osobe sa smanjenim psihičkim
i mentalnim kapacitetom ili
manjkom iskustva i znanja ako
57
su pod nadzorom ili su
educirani koristiti uređaj na
siguran način i razumiju moguće
posljedice. Djeca se ne smiju
igrati sa uređajem. Čišćenje i
korištenje uređaje ne smiju
raditi djeca bez nadzora.
l Pazite
na djecu i držite ih pod
stalnim nadzorom kako se ne
bi igrala s uređajem.
l Djeca
mlađa od 3 godine trebaju
se držati podalje uređaja osim ako
su pod stalnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja glavnom
električnog kabla, zamjenu mora
izvršiti ovlašteni servis kako bi se
izbjegla opasnost za korisnika.
l Koristite
isključivo novi komplet
cijevi (dovodnu i odvodnu) koji
je isporučen uz uređaj, nemojte
koristiti stari komplet cijevi.
l Pritisak
vode mora biti između
0,05 MPa and 0,8 Mpa.
l Ukoliko
je perilica postavljena
na podu, podmetnite tepih ili
sličnu podlogu te pripazite da
otvori za ventilaciju na dnu
uređaja nis blokirani.
l Položaj
"isključeno" (OFF) postiže
se postavljanjem pripadajuće oznake
na gumbu programatora u okomiti
položaj. Svaki drugi položaj gumba
programatora ostavlja perilicu rublja
"uključenom" (samo za modele s
programatorom).
HR
1. INFORMACIJE O
SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
l Pripazite
da
su
nakon l Držite perilicu rublja podalje od
instalacije i postavljanja uređaja,
nepovoljnih vremenskih uvjeta:
utikač i utičnica dostupni u
kiše, vlage, izravne sunčeve
svakom trenutku.
svjetlosti.
l Maksimalan
kapacitet suhog l Prilikom prenošenja ili pomicanja
rublja ovisi o modelu (vidi
perilice rublja, nemojte je držati za
kontrolnu ploču).
gumbe ili ladicu za deterdžent, niti
naslanjajte vrata perilice na
l Dokumentaciju
o proizvodu
transportna kolica. Kako je perilica
možete pronaći i na web stranici
rublja veoma teška, preporučamo
prizvođača.
da je uvijek podižu dvije osobe.
Sigurnosne upute
l U
l Prije
početka č išćenja, izvadite
utikač iz zidne utičnice i
zatvorite dovod vode.
l Pripazite
da su električne instalacije
u kućanstvu UZEMLJENE. U
suprotnom, potražite pomoć
ovlaštenog električara.
l Ne
spajajte uređaj na električnu
mrežu preko produžnih kablova,
višestrukih utičnica ili raznih
ispravljača.
UPOZORENJE:
Tijekom ciklusa pranja, voda
u perilici rublja može postići
vrlo visoku temperaturu.
l Prije otvaranja vrata perilice rublja,
provjerite da u bubnju nema vode.
l Kako
biste isključili uređaj,
nemojte povlačiti električni kabel
ili sam uređaj.
58
slučaju kvara ili nepravilnog
rada perilice, isključite uređaj,
izvucite utikač iz utičnice i
zatvorite dovod vode. Ne
pokušavajte sami popraviti uređaj
već se obratite ovlaštenom
servisu, te uvijek zahtijevajte
ugradnju originalnih rezervnih
dijelova. Nepoštivanje navedenih
uputa može imati negativan
utjecaj na sigurnost korisnika i
samog uređaja.
Uređaj je u skladu s
Europskim smjernicama:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
te kasnijim izmjenama i
dopunama.
2. INSTALACIJA
l Prerežite
trake kojima su
pričvršćene cijevi i električni kabel,
pritom pazeći da ih ne oštetite.
1
A
B
A
B
l Uklonite 2 ili 4 vijka (A) sa stražnje
strane uređaja te 2 ili 4 podloška
(B) kao što je prikazano na slici 1.
B
B
A
A
l Zatvorite
2 ili 4 otvora korištenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u kuverti s dokumentacijom).
je perilica rublja
ugradbena, nakon što prerežete
trake, uklonite 3 ili 4 vijka (A) i 3 ili
4 podloška (B).
nekih modela perilica, 1 ili
više podložaka past ć e unutar
uređaja - kakbo biste ih uklonili,
nagnite perilicu rublja prema
naprijed.
Zatvorite
otvore
korištenjem isporučenih poklopaca
(nalaze se u kuverti s
dokumentacijom).
HR
l Ukoliko
l Kod
2
A
1
2
3
B
UPOZORENJE:
Ambalažu uređaja (stiropor,
najlon i sl.) držite van
dohvata djece jer za njih
može biti opasna.
l Postavite
ploču od valovitog
materijala na dno uređaja, kako
je prikazano na slici 2 (zavisno
o modelu uređaja, uzmite u
obzir verziju A, B ili C).
C
3
2
59
1
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
l Spojite dovodnu cijev na slavinu. Za
odvod vode iz uređaja koristite isključivo
isporučenu cijev (sl. 3).
NE OTVARAJTE SLAVINU (prije nego se
upoznate sa svim narednim uputama).
l Neki modeli perilica rublja mogu imati
jednu ili više niže navedenih mogućnosti:
4
l VRUĆA I HLADNA VODA (sl.4): Spajanjem
na vodovodnu instalaciju s priključkom na
toplu i hladnu vodu može se postići veća
ušteda u potrošnji električne energije. Spojite
sivu cijev na slavinu za hladnu vodu
a
crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu
rublja možete spojiti samo na hladnu
vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u
pokretanju nekih programa pranja.
1
5
6
l AQUASTOP (sl.5): Uređaj koji je ugrađen na
dovodnu cijev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazat će se crvena oznaka i
cijev mora biti zamijenjena. Da odvrnete
maticu, pritisnite tipku-osigurač "B".
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S
ZAŠTITOM (sl.6): Ako glavna unutarnja
cijev "A" curi, voda ć e se zadržati u
prozirnoj zaštitnoj cijevi "B" kako bi se
omogućio završetak ciklusa pranja.
Nakon toga, kontaktirajte ovlašteni servis
radi zamjene dovodne cijevi.
7
Postavljanje
l Pripazite da dovodna i odvodna cijev nisu
60
min 4 cm
max 100 cm
previše savijene ili pritisnute od strane
okolnih predmeta ili zidova. Odvodnu
cijev možete objesiti preko umivaonika ili
wc školjke ili spojiti na stalni zidni odvod
koji mora biti minimalno na 50 cm visine i
promjera većeg od odvodne cijevi (sl. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Poravnajte
perilicu
rublja
pomoću
podesivih nožica (slika 8):
a.okrenite maticu udesno da otpustite vijak;
b.podesite nožicu kako biste povisili ili
snizili perilicu (sve dok čvrsto ne prianja
na pod);
c.učvrstite nožicu tako da zategnete maticu,
sve dok ne prianja uz dno perilice rublja.
8
A
B
l Nakon poravnanja, uključite perilicu.
UPOZORENJE:
Ukoliko je potrebno zamijeniti glavni
električni kabel, kontaktirajte ovlašteni
servis.
C
Ladica za deterdžent podijeljena je na 3
odjeljka slika 9:
l odjeljak “1”: deterdžent za predpranje;
9
1
l odjeljak “ ”:posebni dodaci, omekšivači,
2
bijelila itd;
UPOZORENJE:
U ovom odjeljku koristite samo tekuća
sredstva; perilica rublja je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
10
l odjeljak “2”: deterdžent za glavno pranje.
l Posudica
za
tekući
deterdžent
isporučena je samo uz neke modele
perilica rublja (sl.10). Ako je želite
koristiti, umetnite posudicu u odjeljak "2".
Samo na taj način, tekući deterdžent ući
će u bubanj u pravo vrijeme. Posudica se
može koristiti i za izbjeljivanje rublja
ukoliko je odabran program za ispiranje.
UPOZORENJE:
Neke vrste deterdženta se teško
otapaju. Pri korištenju takve vrste
deterdženta koristite poseban spremnik
koji se stavlja izravno u bubanj perilice
(primjer na slici 11).
11
61
HR
Ladica za deterdžent
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
3. PRAKTIČNI SAVJETI
l Da izbjegnte potrebu za pranjem na
Savjeti za pripremu rublja
UPOZORENJE: prije stavljanja rublja u
perilicu, učinite sljedeće:
- s rublja uklonite metalne predmete poput
kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih
igli i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odjeći;
- uklonite kopče /držače sa zavjesa;
- pažljivo pročitajte upute za pranje koje se
nalaze na etiketama odjeće;
- za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite
posebna sredstva.
l Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za
krevete i drugog težeg rublja, preporuča
se da isključite centrifugiranje.
l Vunenu odjeću i druge vunene predmete
perite u perilici rublja samo ako su
deklarirani za pranje u perilici rublja ili za
ručno pranje.
Praktični savjeti za korisnika
Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje
vaše perilice rublja.
Najveća količina rublja za pranje
l Najbolju učinkovitost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete postići
ako perilicu napunite s maksimalno
preporučenom količinom rublja. Uz
potpuno napunjenu perilicu uštedjet ćete i
do 50% električne energije u odnosu na
dva polovična pranja.
visokoj temperaturi, mrlje na odjeći
prethodno
obradite
sredstvom
za
uklanjanje mrlja ili namakanjem takve
odjeće prije glavnog pranja. Uštedite do
50% električne energije pranjem na 60°C.
Pročitajte niže navedene kratke upute sa
savjetima i preporukama za korištenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kojem slučaju, uvijek pročitajte
upute za pravilno korištenje i doziranje koje se
nalaze na ambalaži deterdženta.
Prilikom pranja jako zaprljanog
bijelog rublja preporučamo upotrebu
programa za pamuk na 60°C ili više i
uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži
sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti
postižu odlične rezultate pranja na
srednjim/visokim temperaturama.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i
razini prljavštine. Uobičajeni praškasti
deterdženti prikladni su za bijele i
tkanine postojanih boja većeg stupnja
zaprljanosti, dok su tekući deterdženti,
kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja
prikladniji za obojene tkanine i manji
stupanj zaprljanosti.
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučamo upotrebu tekućih
deterdženata ili onih posebno istaknutih
za pranje na niskim temperaturama.
Da li je potrebno predpranje
l Samo za jako prljvo rublje! UŠTEDITE
deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do
15% na potrošnji električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljavo rublje NE
koristite predpranje.
62
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namijenjeni za takve vrste tkanina.
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
Za pranje vanjskih površina perilice rublja,
koristite vlažnu mekanu krpu, izbjegavajte
oštra/gruba sredstva (npr. vim) ili sredstva
na bazi alkohola, otapala i sl. Za uobičajeno
čišćenje/održavanje, perilica rublja ne
zahtijeva posebnu brigu, povremeno operite
ladicu za deterdžent i očistite filter. Ukoliko
ne namjeravate koristiti perilicu kroz duži
period, u nastavku su navedeni savjeti kako
je pripremiti.
Priprema perilice rublja u slučaju
dužeg nekorištenja/preseljenja
l Kako ne bi došlo do začepljenja odvoda
vode, u perilicu rublja ugrađen je poseban
filter koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
Ukoliko uređaj nemate namjeru koristiti kroz
duži period (posebice ako će biti smješten u
negrijanoj prostoriji) ili ako ga namjeravate
premjestiti, postupite kako slijedi.
l Iskopčajte glavni električni kabel.
l Pažljivo izvucite ladicu za deterdžent iz
perilice (bez pretjerane sile). Operite ladicu
pod tekućom vodom i vratite je nazad u
perilicu.
l Ispustite svu vodu iz odvodne cijevi.
l Odspojite dovodnu cijev sa slavine i
ispustite svu vodu.
Čišćenje filtera
l Osigurajte
cijevi
ljepljivom trakom.
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u perilicu rublja ugrađen je poseban filter
koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l Dostupno samo na određenim modelima:
Rebrastu cijev povucite prema van,
uklonite graničnik i ispustite vodu u
spremnik.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cijevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu.
l FIlter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi
u okomitom položaju.
l Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja
vratite ga u početan položaj okretanjem
udesno.
l Ponovite
prethodne korake obrnutim
redoslijedom kako biste namjestili sve
dijelove.
63
povezivanjem
ili
HR
Čišćenje ladice za deterdžent
5. KRATKE UPUTE ZA
UPOTREBU PERILICE
RUBLJA
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
Ova perilica rublja automatski prilagođava
razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta
mogućnost pridonosi manjoj potrošnji
električne energije i osjetno smanjuje
vrijeme pranja.
A
Izbor programa pranja
M
l Uključite perilicu rublja i odaberite željeni
program pranja.
l Podesite temperaturu pranja i po potrebi
odaberite odgovarajuću tipku dodatnih opcija.
se prikazati riječ "end" (kraj) ili ć e se
ugasiti odgovarajući svjetlosni indikator.
Pričekajte da se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja
vrata, oko 2 minute nakon završetka
programa.
l Isključite perilicu rublja.
Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte
podatke u tablici programa i slijedite tijek
rada kako je navedeno.
Tehnički podaci
P
B
C
pokrenuli ciklus pranja.
l Nakon završetka programa, na ekranu će
O
I
L
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
U slučaju da tijekom rada perilice rublja
nestane električne energije iz bilo kojeg
razloga, postavke programa pohranit će se
u posebnu memoriju, a nakon povratka
električne energije perilica rublja nastavit će
ciklus pranja od trenutka u kojem je
zaustavljena.
N
D
E
F
G
H
A Gumb za odabir programa s
OFF položajem (isključeno)
B
C
D
E
F
START/PAUSE tipka
Tipka za ODGODU POČETKA PRANJA
Tipka za PRETPRANJE
Tipka za ZAŠTITU OD GUŽVANJA
Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
G
H
I
L
M
Tipka za ODABIR TEMPERATURE
Tipka za ODABIR BRZOG PROGRAMA
Digitalni display
TIPKE svjetlosnih indikatora
Svjetlosni indikator SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA
N Svjetlosni indikatori za ODABIR
BRZINE CENTRIFUGE
Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
O Svjetlosni indikatori za ODABIR
TEMPERATURE
Brzina centrifugiranja:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
P Svjetlosni indikatori za ODABIR
BRZOG PROGRAMA
Priključna snaga/ Snaga osigurača/ Napon:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
64
l Pritisnite je kako bi pokrenuli odabrani
OTVARANJE VRATA
program.
Poseban sigurnosni uređaj onemogućuje
otvaranje vrata odmah nakon završetka
pranja.
Nakon što ciklus pranja završi, pričekajte
2 minute prije nego š to otvorite vrata
perilice, nakon što se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja vrata.
Nakon š to pritisnete START/PAUSE
tipku, može proći par sekundi prije
nego što uređaj započne s radom.
DODAVANJE ILI UKLANJANJE ODJEĆE
NAKON POČETKA RADA PROGRAMA
(PAUZA)
GUMB ZA IZBOR PROGRAMA S
OFF POLOŽAJEM (isključeno)
oko 2 sekunde (zatreperit će neki
svjetlosni indikatori, kao i indikator
preostalog vremena pranja, prikazujući da
je zaustavljen rad perilice rublja).
Kada okrenete gumb za izbor programa,
uključit će se svjetlosni indikatori za
prikaz postavki odabranog programa.
Za uštedu energije, na kraju ciklusa
pranja ili perioda nekorištenja, smanjit će
se kontrast svjetlosnih indikatora na
displayu.
l Pričekajte 2 minute dok sigurnosni
sustav ne otključa vrata.
l Nakon što ste dodali ili uklonili odjeću,
zatvorite vrata i pritisnite START/PAUSE
tipku (program će nastaviti s radom gdje
je zaustavljen).
Napomena: Kako bi isključili uređaj,
okrenite programator na OFF položaj.
PONIŠTAVANJE PROGRAMA
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
pokrenuli odabrani program.
l Kako bi poništili odabrani program,
okrenite programator na OFF položaj.
l Nakon odabira programa, programator
ostaje nepomičan na položaju odabranog
programa do završetka pranja.
l Odaberite željeni program.
l Ponovno okrenite programator na OFF
l Isključite
perilicu rublja okretanjem
programatora na OFF položaj.
položaj.
Programator mora biti vraćen na OFF
položaj na kraju svakog ciklusa
pranja i pri pokretanju sljedećeg
ciklusa, a prije odabira i pokretanja
sljedećeg programa.
Tipka za ODGODU POČETKA
PRANJA
l Ova
tipka omogućuje da unaprijed
odredite odgodu početka pranja do 24
sata.
START/PAUSE tipka
l Da odgodite početak pranja, pratite
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
sljedeći postupak :
odabira
- Odaberite željeni program.
65
HR
l Pritisnite i držite START/PAUSE tipku
- Pritisnite tipku jednom kako bi je
pokrenuli (oznaka h00 će se pojaviti na
displayu), još jednom kako bi odabrali
odgodu od 1 sata (oznaka h01 će se
pojaviti na displayu).Odgoda početka
pranja povećava se za 1 sat svakim
pritiskom tipke, sve dok se na displayu
ne pojavi oznaka h24, nakon čega se
sljedećim pritiskom vraća na nulu.
- Potvrdite odabir pritiskom START/PAUSE
tipke (uključit će se odgovarajući svjetlosni
indikator). Započinje odbrojavanje nakon
čega odabrani program automatski
započinje s radom.
l Moguće je isključiti odgodu početka starta
postavljanjem
položaj.
programatora
na
OFF
U slučaju nestanka struje tijekom rada
uređaja,
posebna
memorija
pamti
odabrani program i nakon povratka
struje, uređaj nastavlja s radom gdje je
zaustavljen.
Podesite željene postavke prije
pritiska START/PAUZA tipke.
Ukoliko
odabrana
opcija
nije
kompatibilna s odabranim programom,
svjetlosni indikator ć e zatreperiti i
potom se ugasiti.
Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
l Pritiskom
ove tipke, možete smanjiti
maksimalnu brzinu i ukoliiko želite, možete i
potpuno isključiti ciklus centrifugiranja.
l Kako bi ponovno pokrenuti centrifugu,
pritisnite tipku dok ne postavite željenu
brzinu.
Kako bi izbjegli oštećenje tkanina,
brzinu
centrifuge
nije
moguće
podesiti
iznad
brzine
koja
je
automatski podešena za odabrani
program.
l Brzinu centrifuge moguće je podesiti bez
zaustavljanja rada uređaja.
Perilica rublja opremljena je posebnim
elektronskim uređajem koji zaustavlja
ciklus centrifuge ukoliko rublje nije
uravnoteženo. Time se smanjuju buka
i vibracije te produžava radni vijek
uređaja.
Tipka za ODABIR TEMPERATURE
Tipka za PRETPRANJE
Omogućuje prethodno pranje na početku
ciklusa. Temperature ne prelaze 40°C,
odnosno ne prelaze maksimalnu temperaturu
odabranog programa (primjerice temperatura
programa za ručno pranje neće prelaziti 30°C).
Nakon odabira programa, svjetlosni indikator
prikazuje
preporučenu
temperaturu.
Temperaturu je moguće promijeniti, ali ne
preko maksimalne razine kako bi se
očuvale tkanine.
Tipka za ODABIR BRZOG
PROGRAMA
Tipka za ZAŠTITU OD GUŽVANJA
Ova funkcija smanjuje nabore na rublju
koliko je god moguće, eliminirajući
prijelaznu centrifugu ili smanjujući intenzitet
završne.
66
Ova tipka je aktivirana nakon odabira brzog
programa; omogućuje vam odabir jednog
od tri brza ciklusa.
Digitalni display
2) TRANJANJE CIKLUSA PRANJA
Zahvaljujući sustavu svjetlosnih indikatora
na displayu, informacije o radu uređaja
prikazane su u svakom trenutku.
l Nakon odabira programa, automatski se
2
prikazuje trajanje ciklusa pranja, koje
ovisi o odabranim postavkama.
l Nakon početka pranja, informacija o
1
preostalom vremenu pranja je vidljiva u
svakom trenutku.
l Uređaj
3
3
3) SVJETLOSNI INDIKATORI TIPKI
1) SVJETLOSNI INDIKATOR
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA
VRATA
l Uključuju se pritiskom odgovarajućih tipki.
l Ikona prikazuje zatvorena vrata.
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
l Ukoliko odabrete postavku koja nije
kompatibilna s odabranim programom,
svjetlosni indikator će jednom zatreperiti i
ugasiti se.
odabira
l Nakon odabira START/PAUSE tipke sa
zatvorenim
vratima,
indikator ć
zatreperiti i nastaviti svijetliti.
e
Ukoliko vrata nisu pravilno zatvorena,
indikator će nastaviti treperiti oko 7
sekundi, nakon č ega se odabrana
naredba automatski briše. U tom
slučaju, pravilno zatvorite vrata i
pritisnite START/PAUSE tipku.
l Poseban sigurnosni uređaj onemogućuje
otvaranje vrata odmah nakon završetka
pranja.
Nakon što ciklus pranja završi, pričekajte
2 minute prije nego što otvorite vrata
perilice, nakon što se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja vrata.
Nakon
završetka
pranja,
okrenite
programator na OFF položaj.
67
HR
3
izračunava preostalo vrijeme
trajanja programa na osnovu standardnog
punjenja; tijekom samog pranja, uređaj
ispravlja vrijeme u skladu s količinom i
vrstom rublja.
Tabelarni pregled programa
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
1)
Preporučeno
Max.
1
DETERDŽENT
2
1
1
1
1
1,5
30°
30°
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
3
3
3,5
3,5
30°
40°
Mix & Wash
5
6
7
8
40°
40°
Bijelo
5
6
7
8
60°
90°
( )
Miješano
2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Jeans
3
3
3
3
40°
40°
Baby
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Higijenski
5
6
7
8
60°
60°
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
Istjecanje +
Centrifuga
-
-
-
-
-
-
Svila
1
2
2
2
30°
30°
Ručno pranje
1
2
2
2
30°
30°
Vuna
1
2
2
2
40°
40°
Osjetljivo
2
2
2,5
2,5
40°
40°
EcoMix 20°
5
6
7
8
20°
20°
5
6
7
8
40°
60°
Brzi
(14’ – 30’ – 44’)
Pamuk
**
68
( )
Previše deterdženta može uzrokovati
pretjerano pjenjenje.
Ukoliko
uređaj
otkrije
prekomjernu
prisutnost pjene, može isključiti ciklus
centrifugiranja ili produžiti trajanje programa
i povećati potrošnju vode.
Samo kod odabrane opcije za
PRETPRANJE (kod programa
gdje je dostupna).
(Samo kod modela s ladicom za
tekući deterdžent)
Kada perete manju količinu
rublja s mrljama koje zahtjevaju
postupak izbjeljivanja, prethodno
uklanjanje mrlja može se izvesti u
perilici rublja.
Ulijte izbjeljivač u posudicu za
tekuća sredstva, smještenu u
odjeljku s oznakom "2" u ladici za
deterdžent te odaberite poseban
program za ISPIRANJE.
Nakon završetka tog postupka,
okrenite programator na OFF
položaj, dodajte ostatak odjeće
i nastavite pranje odabirom
odgovarajućeg programa.
Molimo proučite sljedeće bilješke :
* Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o
modelu (vidi kontrolnu ploču).
** STANDARDNI PROGRAMI ZA
PRANJE PAMUKA, U SKLADU S
EUROPSKIM NORMAMA 1015/2010 I
No 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 40°C.
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja
i predstavljaju najučinkovitije programe
u smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog
rublja.
Ovi programi razvijeni su da budu
u skladu s temperaturom pranja
navedenom na etiketama odjeće, a
stvarna temperature može se neznatno
razlikovati od deklarirane temperature
pranja.
1)
Brzina centrifuge se također može smanjiti,
u skladu s uputama navedenim na
etiketama odjeće ili se može potpuno
isključiti za vrlo osjetljive tkanine.
Tu funkciju možete aktivirati pomoću tipke
za ODABIR BRZINE CENTRIFUGE.
Ukoliko na etiketi nije navedena informacija
o brzini centrifuge, možete koristiti
maksimalnu brzinu odabranog programa.
69
Postavljanjem programatora na
BRZI program, pomoću tipke za
ODABIR BRZOG PROGRAMA
odaberite jednu od tri dostupne
opcije - 14’, 30’ i 44’.
HR
( )
Odabir programa
Za pranje različitih vrsta tkanina, kao i
različitih stupnjeva zaprljanosti, perilica
rublja nudi odgovarajuće programe za
različite namjene (vidi tablicu).
Brzi
Program pranja preporučen za manje
količine rublja i nižeg stupnja zaprljanosti.
Kod odabira ovog programa preporuča se
smanjiti količinu deterdženta kako bi se
izbjeglo nepotrebno trošenje.
Odabirom BRZOG programa možete birati
između tri dostupna programa.
Mix & Wash
Ovaj
program
omogućuje
miješanje
različitih vrsta tkanina (primjerice: pamuk i
sintetika, itd.) i njihovo pranje uz nisku
potrošnju el. energije budući da temperatura
pranja ne prelazi 40°C.
Bijelo
Program namjenjen najučinkovitijem pranju.
Završna centrifuga na maksimalnog brzini
osigurava učinkovito uklanjanje mrlja.
Miješano
Pranje i ispiranje daju najbolje rezultate
zahvaljujući rotaciji bubnja i razini vode.
Nježno centrifugiranje osigurava smanjeno
gužvanje odjeće.
Jeans
Ovaj program osigurava najveću kvalitetu
pranja tkanina od trapera: idealno za
uklanjanje mrlja bez uništavanja elastičnosti
vlakana.
Baby
Ovaj program namjenjen pranju dječje
odjeće jamči vrhunsku čistoću uz učinak
dezinfekcije, pri čemu je 60°C minimalna
postavljena temperatura.
Za najbolje rezultate dezinfekcije preporučamo
upotrebu praškastog deterdženta.
Higijenski
Program namjenjen izdržljivim tkaninama,
omogućuje dezinfekciju rublja.
Preporuča se upotreba praškastih deterdženta
za povećanje učinkovitosti dezinfekcije.
70
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja i prijelazno
centrifugiranje (čiju brzinu možete smanjiti ili
ga potpuno isključiti pritiskom odgovarajuće
tipke). Prikladan je za ispiranje bilo koje vrste
tkanina, primjerice nakon ručnog pranja.
Istjecanje + Centrifuga
Program vrši istjecanje vide i maksimalno
centrifugiranje. Moguće je isključiti ili smanjiti
brzinu centrifuge pritiskom odgovarajuće
tipke.
Svila
Program namjenjen svilenim tkaninama
prikladnim za pranje u perilici rublja. Rotacija
bubnja je lagana, temperatura ne prelazi 30°C
i program završava nježnim centrifugiranjem.
Ručno pranje
Program namjenjen tkaninama prikladnim
isključivo za ručno pranje. Program
završava s 3 ispiranja i sporim centrifugiranjem.
Vuna
Ovaj program vrši ciklus pranja namjenjen
vunenim tkaninama prikladnim za pranje u
perilici rublja ili tkaninama namjenjenim za
ručno pranje.
Osjetljivo
Ovaj program izmjenjuje periode nježnog
pranja i namakanja te je prikladan za pranje
osjetljivih tkanina. Ciklus pranja i ispiranja
vrše se s povećanom razinom vode za
najbolje rezultate.
EcoMix 20°
Ovaj
inovativni
program
omogućuje
zajedničko pranje različitih tkanina i boja,
poput pamuka, sintetike i miješanih tkanina
na temperaturi od samo 20°C istovremeno
osiguravajući vrhunske rezultate pranja.
Potrošnja na ovom programu je oko 40%
manja od klasičnog programa za pranje
pamuka na 40°C.
Pamuk 40°C - 60°C
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja te
predstavljaju najučinkovitije programe u
smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog rublja.
7. OVLAŠTENI SERVIS I JAMSTVO
Problem
Mogući uzrok i praktična rješenja
Perilica rublja ne
radi/ne može se
pokrenuti
Provjerite da li je pravilno priključena na električnu mrežu.
Provjerite da li je uključena.
Provjerite da li je željeni program pravilno odabran i da li je perilica
pravilno pokrenuta.
Provjerite ispravnost osigurača ili zidne utičnice, spojite na tu zidnu
utičnicu neki drugi uređaj (npr. svjetiljku)
Možda vrata nisu pravilno zatvorena, otvorite i ponovno zatvorite.
Provjerite da li je slavina otvorena.
Provjerite da li je gumb za izbor programa pravilno podešen.
Voda ne ulazi u
perilicu rublja
Perilica rublja ne
ispušta vodu
Voda curi na pod
oko perilice rublja
Perilica rublja ne
centrifugira
Jake vibracije pri
centrifugiranju
Prikazna/trepti
oznaka za grešku u
radu (ERROR)
Provjerite da filter nije začepljen.
Provjerite da odvodna cijev nije previše savijena ili pritisnuta od okolnih
predmeta ili zida.
Provjerite da u filteru nema stranih predmeta.
To može biti zbog brtve između dovodne cijevi i slavine, jače stegnite
dovodnu cijev na slavinu ili zamijenite brtvu.
Moguće da voda nije u potpunosti ispražnjena, pričekajte nekoliko
minuta.
Napomena: neki modeli perilica imaju funkciju potpunog isključivanja
centrifuge.
Prekomjerna količina deterdženta može spriječiti centrifugiranje, kod
narednog pranja smanjite količinu deterdženta.
Perilica rublja nije pravilno poravnata, ako je potrebno, podesite
okretne nožice kako je navedeno u pripadajućem odlomku.
Provjerite da li je uklonjena transportna zaštita (vijci i podloške).
Rublje u bubnju nije ravnomjerno raspoređeno, uredno posložite i
rasporedite rublje.
Greška (error) br. 0, 1, 5, 7 ili 8 obratite se ovlaštenom servisu.
Greška (error) br. 2, perilica rublja ne uzima vodu, provjerite da je
slavina za vodu otvorena.
Greška (error) br. 3 perilica rublja ne ispušta vodu, provjerite da
odvodna cijev nije previše savinuta ili pritisnuta od okolnih predmeta ili
zida.
Greška (error) br. 4, previše vode u perilici rublja, zatvorite dovod
vode, obratite se ovlaštenom servisu.
Greška (error) br. 9, isključite perilicu, pričekajte 10-15 sekundi i
ponovno pokrenite program pranja.
71
HR
Ukoliko smatrate da vaša perilica rublja ne radi pravilno, a prije nego što pozovete
ovlašteni servis, molimo da pročitate niže navedene praktične savjete jer neke probleme u
radu perilice možete i sami riješiti.
Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata
može uzrokovati sljedeće posljedice:
Jamstvo
Proizvod ima jamstvo pod uvjetima koji
su navedeni u dokumentaciji isporučenoj
uz uređaj. Jamstveni list mora biti
uredno popunjen i ovjeren kako bi se u
slučaju potrebe pokazao ovlaštenom
Candy servisu. Čuvajte jamstveni list.
- mutna voda prilikom istjecanja: ovo je
vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju
negativan
učinak
na
učinkovitost
ispiranja;
- sloj bijelog praška (zeoliti) na rublju
nakon pranja: ovo je uobičajeno, rublje
neće upiti prašak niti promijeniti boju;
Registrirajte svoj proizvod!
Ne gubite vrijeme. Registrirajte svoju
perilicu rublja i otkrijte brojne
pogodnosti.
Saznajte
kako
na
www.registercandy.com ili pozivom
na broj naveden na odgovarajućim
materijalima.
- pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja:
to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pjena: čemu su uzrok anionski
tenzidi u deterdžentima koje je teško
ukloniti s rublja.
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim
ispiranjem, ono neće imati učinka.
Ako probleme u radu perilce ne možete
riješiti prema prethodnim uputama ili
sumnjate u njenu ispravnost, obratite se u
što kraćem vremenu ovlaštenom Candy
servisu.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške u knjižici
koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim
toga, proizvođač također zadržava pravo da
bez prethodne najave izvodi promjene koje
smatra korisnim za svoje proizvode a bez
mijenjanja njihovih bitnih karakteristika.
Možete se prijaviti za Candy servisni plan
kako bi primili besplatnu uslugu nakon
isteka jamstvenog roka.
Pažnja: Poziv nije besplatan. O trošku
poziva bit ćete obavješteni od strane
operatera glasovnom porukom.
Candy preporučuje da za popravak vašeg
uređaja
uvijek
zahtijevate
ugradnju
originalnih rezervnih dijelova koji se mogu
nabaviti u ovlaštenim servisima.
72
HR
73
Hvala, ker ste izbrali pralni stroj Candy!
Prepričani smo, da vam bo zvestu služil in
dan za dnem varno pral vaše perilo, tudi
tisto občutljivo!.
Varstvo okolja
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje)
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj
osnovnih pravil:
Svoj izdelek lahko registrirate na naslovu
www.registercandy.com
in
si
tako
omogočite hitrejši dostop do dodatnih
storitev, ki so namenjene izključno našim
najbolj zvestim kupcem.
Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik,
saj boste v njem našlli navodila za pravilno
in varno uporabo ter koristne nasvete za
vzdrževanje aparata.
Aparat začnite uporabljati šele, ko
ste
pozorno
prebrali
ta
navodila!
Priporočamo, da knjižico shranite, da vam
bo vedno pri roki, in jo boste lahko
posredovali
tudi
morebitnim
novim
lastnikom aparata.
l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
l OEEO je treba odpeljati na ustrezno
zbirališče odpadkov, upravljano s strani
občine ali registrirane družbe. V številnih
državah je za večje kose OEEO
organizirano tudi zbiranje po domovih.
Prosimo preverite, da so aparatu ob dobavi
priloženi tudi navodila za uporabo, garancijski
list, naslovi pooblaščenih servisov ter nalepka
o energijski učinkovitosti. Preverite tudi, da so
aparatu priloženi tudi vtikač, ukrivljeni
nastavek za odtočno cev ter dodatek za
tekoče detergente ali za belilo (nekateri
modeli). Priporočamo, da vse te dele
shranite.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za
enega; to velja v primeru, da gre opremo
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.
Kazalo
Posamezni izdelki so označeni z edinstveno
16-mestno kodo, tj. “serijsko številko”,
odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini
za vrata) ali v nalepki z dokumenti v
notranjosti aparata. Koda je neke vrste
osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo
pri registraciji in v primerih, ko se morate
obrniti na pooblaščeni servis Candy.
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI NASVETI
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
5. HITRI VODNIK
6. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI
7. SERVISIRANJE IN GARANCIJA
74
l Aparat
je namenjen samo uporabi
v gospodinjstvih in podobnih
okoljih:
− kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih
in drugih bivalnih okoljih;
− v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki
se razlikujejo od uporabe v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni
namenjen. Nenamenska uporaba
aparata lahko skrajša njegovo
življenjsko dobo in izniči
veljavnost garancije. Proizvajalec
ne prevzema nikakšrne odgovornosti,
skladno z veljavnimi zakoni, za
morebitno š kodo na aparatu ali
poškodbe ali izgubo zaradi
nenamenske uporabe, tudi č e je
bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.
l Aparat
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo čistiti in vzdrževati aparata
brez nadzora.
l Otrokom
ne smete dovoliti, da
se igrajo z aparati.
l Otroci,
mlajši od 3 let, se stroju
ne smejo približevati, razen č e
so pod stalnim nadzorom.
l Če
je priključni električni kabel
poškodovan, ga mora zamenjati
strokovnjak pooblaščenega servisa
ali drugi ustrezno usposobljen
strokovnjak, da se izognete tveganju.
l Uporabljajte
samo aparatu
priložene cevi za priključitev
na vodovodno omrežje. (Ne
uporabljajte cevi, s katerimi je
bil priključen stari aparat!).
l Tlak
vode mora biti med 0,05
MPa in 0,8 MPa.
l Prepričajte
se, da morda
preproga oz. tekstilna talna
obloga ne ovira zračenja skozi
odprtine na dnu stroja.
lahko uporabljajo otroci,
starejši od 8 let, in osebe l Stroj izklopite tako, da obrnete
z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi
gumb za izbiranje programov v
položaj OFF (izklopljeno), v
ali umskimi sposobnosti ali
s pomanjkljivimi izkušnjami in
vertikalni položaj. Č e je gumb v
katerem koli drugem položaju, je
predznanjem, vendar le pod nadzorom
stroj vklopljen (velja samo za
in če so jim bila razložena navodila
modele z gumb za izbiranje
za varno uporabo aparata in č e se
zavedajo s tem povezanih tveganj.
programov).
75
SL
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Tudi
po instalaciji mora biti l Stroj ne sme biti izpostavljen
vtikač dostopen.
dežju, neposredni sončni svetlobi
ali drugim vremenskim pogojem.
l Največja
dovoljena količina
suhega perila je odvisna od l Pri premikanju ne dvigajte stroja
za gumbe ali predalček za pralna
modela stroja (gl. stikalno ploščo).
sredstva; med transportom
l Tehnični podatki o izdelku so
ne odlagajte stroja na vrata.
dostopni na proizvajalčevi spletni
Priporočamo, da stroj dvigneta
strani.
dve osebi.
l V
Navodila za varno uporabo
l Pred čišč enjem
ali vzdrževalnimi
deli na pralnem stroju potegnite
vtikač iz vtičnice in zaprite pipo za
vodo.
l Prepričajte
se, da je električno
omrežje ozemljeno. V nasprotnem
primeru se posvetujte s
strokovnjakom.
primeru nepravilnosti v
delovanju in/ali okvare stroj
izklopite, zaprite pipo za vodo in
ne poskušajte sami odpraviti
napake. Takoj se obrnite na
najbližji pooblaščeni servis in
zahtevajte uporabo originalnih
nadomestnih delov. Neupoštevanje
the navodil lahko negativno
vpliva na varnost stroja.
l Ne
uporabljajte pretvornikov,
razdelilcev ali podaljškov.
OPOZORILO:
Voda med pranjem doseže
zelo visoko temperaturo.
l Pred
odpiranjem vrat se
prepričajte, da v bobnu ni
vode.
l Ko
izklapljate
stroj
iz
električnega omrežja, vedno
primite za vtikač, nikoli ne vlecite
za kabel.
76
Aparat je skladen z določili
evropskih predpisov:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
in kasnejšimi modifikacijami.
2. INSTALACIJA
l Odrežite
jermenčke, s katerimi so
pritrjene cevi, pri tem pa pazite,
da ne poškodujete cevi ali
priključnega električnega kabla.
1
A
B
A
B
l Odvijte
2 ali 4 vijake (A) na
hbrtni strani in odstranite 2 ali 4
ploščice (B), kot je to prikazano
na sliki figure 1.
B
B
A
A
l Zakrijte
2 ali 4 luknje s pomočjo
čepov, ki jih boste našli v
ovojnici z navodili.
l Če
nekaterih modelih bo 1 ali
več ploščic padlov notranjost
stroja: nagnite stroj naprej, da jih
odstranite. Luknje zakrije s čepi,
ki jih boste našli v ovojnici.
2
A
1
2
3
l Pri
B
OPOZORILO:
Pazite, da embalaža ne pride v
roke otrokom.
C
Na dno položite nagubano
ploščo, kot je to prikazano na
sliki 2 (odvisno od modela
izberite verzijo A, B ali C).
3
2
77
1
SL
je pralni stroj vgraden, po
rezanju jermenčkov, s katerimi
so pritrjene cevi, odvijte 3 ali 4
vijake (A) in odstranite 3 ali 4
ploščice (B).
Vodovodni priključki
3
l Dotočno cev priključite na pipo; uporabite
samo odtočno cev, ki je bila pralnemu
stroju priložena (sl. 3).
NE ODPRITE ŠE PIPE!
l Nekateri
modeli
imajo
še
dodatne
značilnosti:
l HLADNA
IN
TOPLA
VODA
HOT&COLD (sl. 4): Stroj priklopite na
toplo in hladno vodo, kar omogoča večji
energijski prihranek.
Sivo cev priključite na pipo za hladno
vodo,
rdečo pa na pipo za toplo vodo.
Stroj lahko priključite tudi samo na hladno
vodo: v tem primeru bo morda začel
stroj izvajati določene programe z
nekajminutno zamudo.
l AQUASTOP (sl. 5): V dotočni cevi je
naprava, ki prepreči pretok vode, če pride
do okvare cevi. V tem primeru se v
okencu “A” prikaže rdeča oznaka; takrat
morate zamenjati cev. Če želite odviti
matico, morate pritisniti na pripomoček za
preprečitev odvijanja "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z
VAROVALOM (sl.6): Če začne notranje,
osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži
prozorni zunanji ovoj "B" in stroj bo lahko
zaključil program pranja. Ko se program
pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni
servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.
7
Namestitev
l Potisnite pralni stroj do zida, pri tem pa
78
min 4 cm
max 100 cm
pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena,
ter usmerite odtočno cev v kad ali, še
bolje, jo priključite v odtok na zidu na
višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora
biti večji od premera cevi pralnega stroja
(sl. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Uravnajte stroj s pomočjo nastavljivih
nog, kot je to prikazano na sliki 8:
a.zavrtite matico v desno, da sprostite vijak;
b.z obračanjem nogo dvignite ali spustite,
dokler se ne naslanja na tla;
c.pritrdite nogo s privijanjem matice, dokler
se matica ne pomakne do dna pralnega
stroja.
8
A
B
l Potisnite vtikač v vtičnico.
OPOZORILO:
Če je potrebno zamenjati priključni
električni
kabel,
se
obrnite
na
pooblaščeni servis.
C
Predalček za detergent
9
Predalček za detergent je razdeljen na 3
predelke, kot je to prikazano na sliki 9:
l predelek “1”: za detergent za
predpranje;
l predelek “ ”: za posebne dodatke,
mehčalce, škrob, dišave ipd.;
OPOZORILO:
Uporabljajte samo tekoča sredstva.
Pralni stroj bo tekom izvajanja
programa samodejno doziral dodatke
med zadnjim izpiranjem.
2
10
l predelek “2”: za detergent za pranje.
Nekaterim modelom je priložena tudi
posodica za tekoči detergent (sl.10). Ko
jo želite uporabiti, jo položite v predelek "2".
Tako bo tekoči detergent stekel v boben v
pravem
trenutku.
Posodico
lahko
uporabljate tudi za belilo, če izberete
program “Izpiranje”.
11
OPOZORILO:
Nekateri detergent se težko dozirajo. V
takih primerih priporočamo uporabo
posebne posodice, ki jo položite
neposredno v boben (primer na sliki 11).
79
SL
1
Je potrebno pranje z vročo vodo?
3. PRAKTIČNI NASVETI
l Madeže
Nasveti za vlaganje perila v stroj
OPOZORILO: ko razvrščate perilo za
pranje, ne pozabite:
- odstraniti morate vse kovinske predmete,
npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite
zadrge, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za
vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo
namenskih detergentov.
l Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju,
ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali
druge težke kose perila.
l Pred
pranjem volnenega perila se
prepričajte, da je to primerno za pranje v
stroj in označeno s simbolom “čista runska
volna”, in da je na etiketi navedeno “Se ne
krči” ali “Pralno v stroju”.
Nekaj koristnih nasvetov
Vodnik za okolju prijazno in gospodarno
uporabo pralnega stroja.
Perite največjo dovoljeno količino perila
l Za najbolj učinkovito porabo energije,
vode, detergenta in časa priporočamo, da
vedno perete poln stroj perila, tj.
priporočeno največjo dovoljeno količino.
Če enkrat operete poln stroj perila, s tem
prihranite 50% energije v primerjavi z
dvakratnim pranjem polovične količine.
Je predpranje potrebno?
pred pranjem odstranite z
ustreznim sredstvom za odstranejvanje
madežev, ali pa perilo z zasušenimi
madeži pred pranjem nekaj časa
namakajte v vodi; s tem zmanjšate
potrebo po pranju s programi z vročo
vodo. Če izberete program za pranje pri
60°C, prihranite do 50% energije.
Sledi hitri vodnik z nekaj nasveti in
priporočili za uporabo detergenta pri
različnih temperaturah. Vsekakor pa
vedno
upoštevajte
tudi
navodila
proizvajalca detergent glede pravilne
uporabe in doziranja.
Za pranje zelo umazanega belega
perila priporočamo program za
bombaž pri 60°C ali več ter običajen
pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje
belila,
ki
pri
srednjih/visokih
temperaturah
zagotavljajo
odlične
rezultate.
Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C
izberite vrsto detergent glede na vrsto
tkanine in stopnjo umazanosti perila.
Običajno so praški primerni za bolj
umazano “belo” ali pisane tkanine
obstojnih barv, medtem ko so tekoči
detergent ali “do barv prijazni ” praški
primerni za pranje manj umazanega
pisanega perila.
Za perilo, ki ga perete pri temperaturah
pod 40°C, priporočamo uporabo tekočih
detergentov oziroma detergentov, ki so
namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.
l Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE
na detergentu, času, vodi in med 5 do 15%
energije, če NE izberete predpranja, ko
perete manj ali običajno umazano perilo.
80
Za pranje volne in svile uporabljajte samo
namenske detergente za to vrsto tkanin.
4. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
Zunanje površine pralnega stroja čistite z
vlažno krpo. Izogibajte se uporabi jedkih
čistil, alkohola in/ali topil. Pralni stroj ne
zahteva posebne nege; redno č istite
predalček za pralna sredstva in filter. V
nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov o
premikanju stroja in kaj storiti, če stroja dlje
časa ne boste potrebovali.
Čiščenje predalčka za pralna
sredstva
Pred selitvijo ali če stroja dlje
časa ne boste uporabljali
l Priporočamo, da predalčke redno čistite in
l Če bo pralni stroj dlje časa shranjen v
tako preprečite, da bi se v njem nabirali
ostanki detergent in drugih pralnih sredstev.
neogrevanem prostoru, iztočite vodo iz
vseh cevi.
l To storite tako, da izvlečete predalček –
l Snemite dotočno cev z nosilca in jo
spustite, da voda iz
podstavljeno posodo.
l Na
Čiščenje filtra
koncu
jermenom.
l Pralni stroj je opremljen s posebnim
filtrom, ki zadrži večje predmete, na
primer gumbe ali kovance, ki bi lahko
zamašili odtok.
l Samo nekateri modeli: izvlecite gibljivo
cev, odstranite č ep in odtočite vodo v
posodo.
l Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod
njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla
suha.
l Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v
vertikalnem položaju.
l Izvlecite in očistite filter; na koncu ga
znova namestite v stroj in ga zavrtite v
desno.
l Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem
vrstnem redu.
81
pritrdite
nje
odtočno
steče
v
cev
z
SL
l Potegnite vtikač iz vtičnice.
potegnite nekoliko močneje, očistite ga pod
tekočo vodo in ponovno potisnite v ohišje.
5. HITRI VODNIK
Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino
vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta
sistem zagotavlja manjšo porabo energije
in ustrezno krajše programe pranja.
6. STIKALNA PLOŠČA IN
PROGRAMI
A
Izbiranje programov
l Vklopite pralni stroj in izberite ustrezen
program.
l Po potrebi prilagodite temperatura pranja
M
ter pritisnite na tipke za želene "opcije".
zaženite program..
l Ko
je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže napis "end" (Konec),
ali pa se osvetli ustrezna kontrolna lučka.
P
B
C
D
E
F
G
H
A Stikalo za izbiranje programov
s položajem OFF (izklopljeno)
B Tipka START/PAVZA
C Tipka za ZAMIK VKLOPA
Počakajte, da ugasne lučka za zaprta
vrata; to se zgodi približno 2 minuti po
koncu programa.
D Tipka za PREDPRANJE
E Tipka MANJ LIKANJA
l Izklopite pralni stroj.
S pomočjo razpredelnice programov
izberite ustrezen program za vrsto tkanine,
in sledite navodilom za upravljanje pralnega
stroja.
Tehnični podatki
F Tipka za nastavitev HITROSTI
OŽEMANJA
G Tipka za nastavitev
TEMPERATURE PRANJA
H Tipka za HITRO PRANJE
I
Digitalni prikazovalnik
L Kontrolne lučke TIPK
Tlak vode:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
M Kontrolna lučka ZAPRTA VRATA
Hitrost ožemanja (vrt./min.):
gl. tablico s podatki.
Priključna moč / Varovalka
Priključna napetost:
gl. tablico s podatki.
O
I
L
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
Če med delovanjem pralnega stroja
zmanjka električne energije, se nastavitve
shranijo v pomnilnik. Ko je stroj spet pod
napetostjo, nadaljuje z izvajanjem programa
tam, kjer je bil ta prekinjen.
N
AMP
/
82
N Kontrolne lučke HITROSTI
OŽEMANJA
O Kontrolne lučke TEMPERATURE
PRANJA
P Kontrolne lučke HITRO PRANJE
Odpiranje vrat
Stroj začne delovati nekaj sekund po
pritisku na tipko START/PAVZA.
Posebno
varovalo
preprečuje
odpiranje vrat takoj po zaključenem
programu pranja.
Ko je program zaključen, počakajte 2
minuti, da ugasne kontrolna lučka
“Zaklenjena vrata”, nato pa lahko
odprete vrata.
DODAJANJE IN ODVZEMANJE PERILA
PO ZAČETKU IZVAJANJA PROGRAMA
(PAVZA)
l Približno 2 sekundi pritiskajte na tipko
START/PAVZA (nekatere kontrolne lučke
se osvetlijo, prikaz č asa do konca
programa utripa, kar opozarja, da je stroj
v načinu pavze).
Stikalo za izbiranje programov s
položajem OFF (izklopljeno)
l Počakajte 2 minuti, da se sprosti
varnostna naprava in bo mogoče odpreti
vrata.
Ko
obrnete
stikalo
za
izbiranje
programov, se osvetli kontrolna lučka za
izbrani program.
Zaradi prihranka energije se ob koncu
programa oziroma medtem ko stroj ni
aktiven svetlost lučke zmanjša.
zaprite vrata in pritisnite na tipko
START/PAVZA
(stroj
nadaljuje
z
izvajanjem programa tam, kjer je bil ta
prekinjen).
Opomba: Če želite stroj izklopiti, obrnite
gumb za izbiranje programov na OFF.
PREKLIC PROGRAMA
l Program prekličete tako, da obrnete
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
stikalo za izbiranje programov na OFF.
zaženete izbrani program.
l Izberite drugi program.
l Ko izberete program, ostane stikalo za
izbiranje programov na izbranem programu,
dokler se program ne zaključi.
l Program resetirate z obračanjem stikala
za izbiranje programov na OFF.
l Stroj izklopite z obračanjem gumba na
položaj OFF.
Tipka za ZAMIK VKLOPA
Stikalo za izbiranje programov morate
vrniti v položaj OFF po zaključku
vsakega programa, ali ko želite znova
izbrati in zagnati novi program pranja.
l S pomočjo te tipke lahko zamaknete
začetek pranja za do 24 ur.
l To storite na naslednji način:
Tipka START/PAVZA
- Izberite želeni program.
- Enkrat pritisnite na tipko, da aktivirate
opcijo (na prikazovalniku se prikaže
vrednost h00), nato pa s ponovnim
pritiskom nastavite 1-urni časovni zamik
(prikazana vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se nastavljeni časovni
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
l S pritiskom na to tipko zaženete izbrani
program pranja.
83
SL
l Ko dodate oz. odvzamete perilo, znova
zamik poveča za 1 uro, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže vrednost h24.
Če nato ponovno pritisnete na isto tipko,
s tem prekličete nastavljeni č asovni
zamik (vrednost 0).
- Nastavitev potrdite s pritiskom na
tipko
START/PAVZA
(lučka
na
prikazovalniku začne utripati). Začne se
odštevanje, in ko preteče nastavljeni
časovni zamik, začne stroj samodejno
izvajati program pranja.
l Nastavljeni časovni zamik vklopa lahko
prekličete z obračanjem gumba za
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
Če pride med delovanjem stroja do
izpada električne napetosti, stroj shrani
izbrani program v spomin. Ko je omrežje
spet pod napetostjo, stroj nadaljuje z
izvajanjem programa na mestu, kjer je bil
ta prekinjen.
Opcije izberite pred pritiskom na tipko
START/PAVZA.
Če izberete opcijo, ki ni na voljo za
izbrani program, indikator te opcijee
najprej utripa, nato pa ugasne.
Tipka za nastavitev HITROSTI
OŽEMANJA
l S pritiskom na to tipko lahko zmanjšate
hitrost centrifugiranja, po potrebi pa lahko
centrifugiranje tudi prekličete.
l Ko želite znova aktivirati fazo ožemanja,
pritiskajte na tipko, dokler ne nastavite
želene hitrosti centrifugiranja.
Zaradi
varnosti
vašega
perila
nastavljanje višje hitrosti ožemanja
od tiste, ki je primerna za izbrani
program.
l Hitrost ožemanja lahko prilagodite, ne da
bi stroj preklopili v način pavze.
Stroj je opremljen s posebno
elektronsko napravo, ki preprečuje
ožemanje, če perilo v stroju ni pravilno
uravnoteženo.
Tako stroj deluje tišje in z manj
vibracijami, obenem pa se podaljša
življenjska doba vašega pralnega
stroja.
Tipka za nastavitev
TEMPERATURE PRANJA
Tipka PREDPRANJE
Omogoča predpranje perila pred začetkom
programa
pranja.
Temperatura
med
predpranjem ne presega 40°C, v nobenem
primeru pa ne presega najvišje temperature za
izbrani program pranja (npr. pranje pri
programu ROČNO PRANJE poteka pri 30°C).
Tipka MANJ LIKANJA
Ko izberete želeni program, se osvetli lučka
za priporočeno temperature. Če ž elite,
lahko temperaturo prilagodite, vendar ne
morete izbrati višje od predvidene za izbrani
program, s čimer je preprečena možnost,
da bi poškodovali tkanino.
Tipka za HITRO PRANJE
Ta funkcija poskrbi, da se perilo kar
najmanj zmečka. Stroj opusti vmesna
centrifugiranja, ali pa zmanjša intenzivnost
zadnjega centrifugiranja.
84
Tipka postane aktivna, če s stikalom izberete
HITRI program. Omogoča vam izbiranje ene
od treh možnosti.
2) TRAJANJE PROGRAMA
Digitalni prikazovalnik
l Ko
izberete
program,
se
na
prikazovalniku samodejno prikaže trajanje
programa, ki se lahko glede na izbrane
opcije spreminja.
Zahvaljujoč sistemu prikaza ste stalno
obveščeni o statusu vašega pralnega stroja.
2
l Ko začne stroj izvajati program, vas sproti
1
obvešča, koliko časa je še ostalo do
konca pranja.
l Stroj preračuna čas do konca programa
3
3
1) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA VRATA
3) KONTROLNE LUČKE TIPK
l Ikona ponazarja, da so vrata zaklenjena
l Osvetlijo se, ko pritisnete na ustrezne
tipke.
l Če izberete opcijo, ki ni kompatibilna z
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
izbranim programom, lučka tipke najprej
utripa, nato pa ugasne.
l Ko ob zaprtih vratih stroja pritisnete na
tipko START/PAVZA, indikator za kratek
čas utripa, nato pa ostane osvetljen.
Če vrata niso dobro zaprta, lučka
utripa približno 7 sekund, nato pa se
ukaz na zagon samodejno prekliče.
V tem primeru pravilno zaprite
vrata in znova pritisnite na tipko
START/PAVZA.
l Posebno varovalo preprečuje odpiranje
vrat takoj po zaključenem programu
pranja. Ko je program zaključen,
počakajte 2 minuti, da ugasne kontrolna
lučka ZAPRTA VRATA, nato pa lahko
odprete vrata. Po koncu izvajanja
programa obrnite stikalo za izbiranje
programov na OFF.
85
SL
3
na osnovi standardne količine perila,
tekom izvajanja programa pa čas
prilagaja glede na dejansko količino perila
v stroju in njegovo sestavo.
Razpredelnica programov
2
TEMP.°C
kg *
(MAKS.)
PROGRAM
1)
Priporočena
Maks.
1
DETERGENT
2
1
1
1
1
1,5
30°
30°
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
3
3
3,5
3,5
30°
40°
Mix & Wash
5
6
7
8
40°
40°
Belo perilo
5
6
7
8
60°
90°
( )
Mešano perilo
2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Jeans
3
3
3
3
40°
40°
Baby
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Higienski
5
6
7
8
60°
60°
Izpiranje
-
-
-
-
-
-
Izčrpavanje +
Ožemanje
-
-
-
-
-
-
Svila
1
2
2
2
30°
30°
Ročno pranje
1
2
2
2
30°
30°
Volna
1
2
2
2
40°
40°
Občutljivo perilo
2
2
2,5
2,5
40°
40°
EcoMix 20°
5
6
7
8
20°
20°
5
6
7
8
40°
60°
Hitri
(14’ – 30’ – 44’)
Bombaž
**
86
( )
Prevelika količina detergent lahko povzroči
pretirano penjenje.
Če stroj zazna prisotnost prevelike količine
pene, lahko opusti fazo centrifugiranja ali
podaljša trajanje programa ter poveča
porabo vode.
Samo, če je izbrana opcija
PREDPRANJE (programi, pri katerih
je na voljo opcija PREDPRANJE).
(Samo modeli s predelkoma za
tekoči detergent)
Če so na določenih kosih perila
madeži, ki jih je treba najprej
očistiti s tekočim belilom, lahko to
storite tudi v pralnem stroju, pred
pranjem.
Vlijte belilo v predelek za tekoči
detergent, vstavite ga v predelek v
predalčku za pralna sredstva,
označen z "2", in izberite program
IZPIRANJE.
Ko je ta faza zaključena, obrnite
stikalo za izbiranje programov na
OFF, dodajte preostalo perilo in
nadaljujte s pranjem kot običajno –
izberite najbolj ustrezen program.
Prosimo, da upoštevate naslednje:
* Največja dovoljena količina suhega perila
je odvisna od modela stroja (gl. stikalno
ploščo).
** STANDARDNI PROGRAM ZA BOMBAŽ
SKLADNO Z DOLOČILI PREDPISA (EU)
št. 1015/2010 in št. 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 40°C.
Programa sta primerna za pranje
običajno
umazanega
bombažnega
perila in sta najbolj učinkovita programa
glede na porabo energije in vode za
pranje bombažnega perila.
Programa sta bila namensko razvita za
prilagajanje priporočeni temperaturi za
pranje, navedeni na etiketah na
oblačilih. Dejanska temperatura vode se
lahko nekoliko razlikuje od deklarirane
temperature za ta program.
1)
Pri vseh programih lahko po potrebi znižate
hitrost
centrifugiranja
pod
najvišjo
predvideno za posamezni program, pri
pranju zelo občutljivih tkanin pa lahko tudi
prekličete centrifugiranje. To storite s
pomočjo tipke za nastavljanje HITROSTI
OŽEMANJA.
Če na etiketi ni natančnejših podatkov,
lahko izberete največjo hitrost, predvideno
za izbrani program.
87
Če s stikalom za izbiranje
programov
izberete
program
HITRI, lahko s pomočjo tipke za
HITRO PRANJE izberete enega
od treh kratkih programov, ki so
na voljo – v trajanju 14’, 30’ 44’.
SL
( )
Izbiranje programov
Za pranje različnih vrst tkanin in različno
umazanega perila vam pralni stroj ponuja
številne programe, tako da lahko izberete
ustreznega za vse potrebe (gl. razpredelnico).
Hitri
Ta program je primeren za pranje
manjše količine manj umazanega perila.
Priporočamo, da za ta program odmerite
manjšo količino detergenta od običajne in se
tako izognete potrati. Ob izbranem programu
HITRI lahko s tipko za HITRO PRANJE
izberete enega od treh kratkih programov, ki
so na voljo.
Mix & Wash
Ta program je namenjen skupnemu pranju
različnih tkanin (npr.: bombaž + sintetika,
ipd.), kar zagotavlja prihranek na energiji, saj
temperatura pranja ne presega 40°C.
Belo perilo
Program zagotavlja popolno pranje. Zadnje
izpiranje pri najvišji hitrosti centrifugiranja
zagotavlja učinkovito ožemanje.
Mešano perilo
Faze pranja in izpiranj so optimizirane tako
glede ritma vrtenja bobna in količine vode v
bobnu. Nežno centrifugiranje preprečuje
pretirano mečkanje perila.
Jeans
Program je zasnovan za kar najkakovostnejše
pranje jeansa in podobnih tkanin. Je idealen
za odstranjevanje nečistoče, ne da bi vplival
na elastičnost vlaken.
Izpiranje
Stroj perilo izpere 3-krat, z vmesnimi
centrifugiranji (hitrost centrifugiranja lahko s
pomočjo ustrezne tipke zmanjšate ali pa ga
prekličete). Namenjeno je izpiranju vseh vrst
tkanin, na primer izpiranju perila, ki ste ga
oprali na roke.
Izčrpavanje + Ožemanje
Program izčrpa vodo iz stroja in centrifugira
perilo
z
najvišjo
hitrostjo.
Hitrost
centrifugiranja lahko zmanjšate ali ga
povsem prekličete s pomočjo tipke za
nastavljanje HITROSTI OŽEMANJA.
Svila
Program je namenjen pranju svilenih tkanin,
ki so primerne za pranje v stroju. Obračanje
bobna je nežno, temperatura ne preseže
30°C, program pa se zaključi z nežnim
centrifugiranjem.
Ročno pranje
Program je namenjen pranju perila, ki ga je
običajno treba prati na roke. Zaključi se s 3kratnim izpiranjem in počasnim centrifugiranjem.
Volna
Program je namenjen pranju perila iz volnenih
tkanin, ki so primerne za pranje v stroju, ali
kosom, ki jih je običajno treba prati na roke.
Občutljivo perilo
Program sestavljajo faze aktivnosti in premorov
med delovanjem, in je še posebej primeren za
pranje občutljivih tkanin. Faze pranja in izpiranj
potekajo v večji količini vode, kar zagotavlja
najboljšo učinkovitost.
Baby
Program omogoča pranje otroških oblačil.
Peril bo čisto in higienično, če nastavite
temperaturo na najmanj 60°C.
Za optimalen učinek higiene priporočamo
uporabo detergentov v prašku.
EcoMix 20°
Ta inovativni program vam omogoča skupno
pranje perila različnih barv in iz različnih tkanin,
na primer bombaž, sintetiko in mešanico
vlaken, in to pri samo 20°C, z odličnim
rezultatom pranja. Poraba pri tem programu
znaša le pribl. 40% porabe pri običajnem
programu za pranje bombaža pri 40°C.
Higienski
Program je namenjen pranju obstojnih tkanin
in perilo tudi sterilizira. Priporočamo uporabo
pralnih praškov za večjo učinkovitost
steriliziranja.
Bombaž 40°C - 60°C
Ta program je primeren za pranje običajno
umazanega bombažnega perila, in je najbolj
učinkovit program glede porabe energije in vode
za pranje bombažnega perila.
88
7. SERVISIRANJE IN GARANCIJA
Če imate občutek, da pralni stroj ne deluje pravilno, najprej poskusite sami odpraviti
nepravilnost s pomočjo spodnje razpredelnice. V njej boste našli nekaj praktičnih nasvetov
za odpravljanje najbolj običajnih težav.
Problem
Možen vzrok in praktična rešitev
Pralni stroj ne
deluje/se ne zažene.
Prepričajte se, da je vtikač pravilno v vtičnici.
Prepričajte se, da ni zmanjkalo električne energije.
Preverite, če ste pravilno program in če ste pravilno zagnali stroj.
Preverite, da ni pregorela varovalka in da je vtičnica brezhibna –
vklopite drugi aparat, na primer svetilko.
Morda vrata niso dobro zaprta. Odprite jih in jih ponovno zaprite.
Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Morda je nastavljena programska ura.
Voda je stekla na tla
ob stroju
Stroj ne ožame perila
Med centrifugiranjem
se slišijo močne
vibracije
Če utripa opozorilo
za določeno napako
(ERROR)
Preverite, da ni zamašen filter.
Preverite, da ni morda odtočna cev zapognjena.
Preverite, da v filtru ni tujkov.
Morda pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru
zamenjajte tesnilo in zategnite cev in pipo.
Morda stroj še ni do konca izčrpal vode: počakajte nekaj minut.
Nekateri modeli imajo možnost izklopa centrifuge – preverite, da je
centrifuga aktivirana.
Prevelika količina detergent lahko prepreči ožemanje: naslednjič
odmerite manj detergenta.
Pralni stroj morda ne stoji povsem ravno. Po potrebi ga uravnajte s
pomočjo nastavljivih nog, kot je to opisano v ustreznem poglavju teh
navodil.
Prepričajte se, da ste odstranili vsa varovala, s katerimi je bil stroj
zavarovan med transportom.
Perilo v stroju mora biti enakomerno razporejeno.
Če se prikaže oz. utripa opozorilo za napako št. 0, 1, 5, 7 ali 8, se
obrnite neposredno na pooblaščeni servis.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 2, voda ne priteka v
stroj. Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 3, stroj ne izčrpava
vode pravilno. Preverite, da odtok ni zamašen ter da odtočna cev ni
zapognjena.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št.4, je stroj preveč poln.
Zaprite pipo za vodo in se obrnite neposredno na pooblaščeni servis.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 9, izklopite pralni stroj,
počakajte 10 – 15 sekund in znova zaženite program.
89
SL
Voda ne priteka v
stroj
Pralni stroj ne izčrpa
vode
Uporaba ekoloških detergentov brez
fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:
Garancija
Za izdelek garantiramo skladno s pogoji,
navedenimi na certifikatu, ki je izdelku
priložen. Garancijski certifikat mora biti
pravilno izpolnjen. Shranite ga, tako da
ga boste lahko po potrebi predložili
pooblaščenemu servisu Candy.
- voda za izpiranje je bolj motna : To je
posledica zeolitov v vodi, kar pa na
učinkovitost izpiranja ne vpliva.
- bel prah(zeoliti) na perilu po koncu
pranja: to je normalno, prah ne prodre v
tkanino in ne vpliva na barvo.
Registrirajte svoj izdelek!
Ne izgubljajte časa. Takoj registrirajte svoj
pralni stroj in odkrijte prednosti, do katerih
ste upravičeni. Napotke boste našli na
strani www.registercandy.com ali če
pokličete na številko, ki je navedena na
ustreznem gradivu.
- pena v vodi pri zadnjem izpiranju: to ni
znak nezadostnega izpiranja.
- obilno penjenje: To je pogosto posledica
anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo
detergent in ki jih je težko spraviti iz
perila.
V takih primerih ne ponavljajte izpiranja,
saj to ne bi pomagalo!
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki
je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico
do morebitnih sprememb na aparatih, če
oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi
to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.
Če se problem ponavlja ali sumite, da gre
za okvaro, se takoj obrnite na najbližji
pooblaščeni servis Candy.
Lahko pa se tudi registrirate za servisni
plan Candy in si s tem pridobite možnost
brezplačnega servisiranja na domu tudi po
preteku garancijskega roka.
Pozor: klic ni brezplačen. O ceni boste
obveščeni z glasovnim sporočilom s strani
telefonskega operaterja servisa.
Candy priporoča, da zahtevate uporabo
originalnih nadomestnih delov, ki so na
voljo pri pooblaščenih servisih.
90
fkhldsk
- GSVD (5÷8) -
15.12 - 41043528 - Canon Italia - Business Services Channel - Printed in Italy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising