Candy | GV 138TWC3-S | Candy GV 138TWC3-S User manual

Candy GV 138TWC3-S User manual
EN
NO
FI
SV
DA
Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den
på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj
sikkert, endda det sarte, dag efter dag.
Det enkelte individ kan spille en vigtig rolle i
at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) ikke bliver et miljømæssigt
problem; det er altafgørende, at følge nogle
grundlæggende regler:
Læs omhyggeligt denne manual for korrekt
og sikker anvendelse og for hjælpsomme
tips om effektiv vedligeholdelse.
l affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) må ikke
husholdningsaffald.
behandles
som
l affald af elektrisk og elektronisk udstyr
Brug kun vaskemaskinen efter du
omhyggeligt har læst disse instruktioner. Vi
anbefaler, at du holder denne manual klar ved
hånden og i god stand til mulige fremtidige ejere.
(WEEE) skal afleveres til det relevante
indsamlingssted, som administreres af
kommunen eller registrerede firmaer. Der
findes i mange lande afhentning ved
husstanden af store affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE)-produkter.
Tjek venligst om apparatet leveres
med denne brugermanual, garantibevis,
servicecenteradresse og energimærke. Tjek
også at stik, holder til afløbsslange og bakker til
flydende vaskemiddel eller blegemiddel (kun
visse modeller) er inkluderet. Vi anbefaler, at du
beholder alle disse komponenter.
Når du køber et nyt apparat, er det i mange
lande således, at det gamle apparat kan
returneres til forhandleren, som skal hente
det gratis fra gang til gang, så længe
apparatet er en lignende type og har de
samme funktioner, som det leverede apparat.
Hvert produkt er identificeret med en unik 16cifret kode, også kaldet "serienummer", som
står på klistermærket på bagsiden
af apparatet (ved åbningen) eller i
dokumentkuverten indeni produktet. Denne
kode er et slags specifikt produkt-ID-kort,
som du skal bruge for registrere det, og hvis
du kontakter Candy-servicecenter.
Indhold
1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER
2. MONTERING
3. PRAKTISKE TIPS
Miljøbetingelser
4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Dette apparat er mærket i
henhold til det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE).
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) indeholder både forurenende dele
(som kan have negative konsekvenser for
miljøet) og grundkomponenter (som kan
genanvendes). Det er vigtigt at underlægge
affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) specifikke behandlinger for at
fjerne og skaffe sig af med alle
forureningskilder på den rigtige måde og
udvinde og genbruge alle materialer.
5. KVIKBRUGERGUIDE
6. STYRING OG PROGRAMMER
7. KUNDESERVICECENTER OG GARANTI
2
l Hensigten med dette apparat er, at
det bruges til husholdningsformål
eller lignende såsom:
− Personalekøkkenområder
i
butikker, kontorer og andre
arbejdsmiljøer;
− Stuehuse;
− Af klienter på hoteller, moteller
og andre lignende boligmiljø;
− Bed & breakfast-miljøer.
Anden brug af dette apparat end
i husholdningsmiljø eller til
typiske husholdningsformål, som
kommerciel brug af eksperter eller
trænede brugere, udelukkes, selv
ved de ovennævnte anvendelser.
Hvis dette apparat anvendes på en
måde, ikke i overensstemmelse med
dette, kan det reducere apparatets
levetid og annullere producentens
garanti. Ethvert ansvar for skade på
apparatet eller anden skade eller tab i
forbindelse med brug, der ikke er i
overensstemmelse med hjemlig
eller husholdningsbrug (selv hvis
apparatet befinder sig i et hjemmeeller husholdningsmiljø), vil ikke blive
accepteret af producenten, i fuld
overensstemmelse med gældende
lovgivning.
l Børn
bør være under opsyn for
at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
l Børn
under 3 år bør holdes
væk, medmindre de er under
konstant opsyn.
l Hvis
ledningen er skadet, skal den
udskiftes af producenten, dens
servicerepræsentant eller lignende
kvalificeret personale, for at undgå
fare.
l Brug
kun de medfølgende slanger
til vandforsyning stilslutningen
(genbrug ikke gamle slanger).
l Vandtrykket
skal være mellem
0,05 MPa og 0,8 MPa.
l Vær
sikker på, at et tæppe ikke
blokerer maskinens bund og
ventilationsåbningerne.
l Tilstanden SLUKKET opnås ved at
indstille referencemarkøren på
programstyringen/knappen i den
vertikale position. Enhver anden
position af denne styring sætter
maskinen i tilstanden TÆNDT (kun
for modeller med programvælgere).
l Dette
apparat kan bruges af børn
fra 8 år og op, og af personer med
reduceret fysiske, sansende eller
mentale evner, eller manglende
3
DA
erfaring og viden, hvis de er under
opsyn eller gives instruktioner
angående brugen af apparatet på
en sikker måde og forstår de
medfølgende risici.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må
ikke udføres af børn uden opsyn.
1. GENERELLE
SIKKERHEDSREGLER
l Efter
montering skal apparatet l Udsæt ikke vaskemaskinen for
placeres således at stikket er
regn, direkte sollys eller andet
tilgængeligt.
vejr.
l Maks.
kapacitet for tørt tøj l Ved flytning, så løft ikke
afhænger af den brugte model
vaskemaskinen i håndtagene
(se kontrolpanel).
eller bakkerne; under transport
placér da aldrig åbningen på
l For at se apparatets bilagskort
vognen. Vi anbefaler, at to
refereres der til producentens
personer løfter vaskemaskinen.
hjemmeside.
l I tilfælde af defekt og/eller funktionsfejl,
så sluk for vaskemaskinen, luk for
Sikkerhedsinstruktioner
vandhanen og pil ikke ved apparatet.
Tag omgående kontakt til
l Før rengøring og vedligeholdelse
kundeservicecenteret og brug kun
af maskinen, skal stikket tages ud
originale reservedele. Undladelse
og vandhanen lukkes.
af at følge disse instruktioner kan
udgøre risici for apparatets
l Vær sikker på, at det elektriske
sikkerhed.
system har jordforbindelse.
Hvis ikke, så søg professionel
assistance.
l Brug
venligst ikke omformere,
stikdåser eller forlængerledninger.
ADVARSEL:
vandet kan nå meget høje
temperaturer under vask.
Apparatet er i overensstemmelse
med følgende europæiske
direktiver:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
og efterfølgende ændringer.
l Vær
sikker på, at der ikke er
vand i tromlen før døren
åbnes.
l Træk
ikke i ledningen eller
apparatet
for
at
trække
maskinens stik ud.
4
l Skær
slangestropperne over,
pas på ikke at beskadige
slangen og ledningen.
DA
2. MONTERING
1
A
B
A
B
l Skru
2 eller 4 skruer (A) på
bagsiden ud og fjern 2 eller 4
mellemlægsplader (B) som vist
på figur 1.
B
B
A
A
l Luk
2 eller 4 huller med
propperne
inkluderet
i
instruktionskuverten.
l Hvis
vaskemaskinen er indbygget,
så skru 3 eller 4 skruer(A) ud, efter
at have skåret slangestropperne
over, og fjern 3 eller 4
mellemlægsplader (B).
2
A
l På
nogle modeller vil 1 eller
flere mellemlægsplader falde
ned indeni maskinen: hæld
vaskemaskinen fremad for at
fjerne dem. Luk hullerne med
propperne i kuverten.
1
2
3
B
ADVARSEL:
hold
indpakningsmateriale
væk fra børn.
C
l Placér
polionda-arket i bunden
som vist på figur 2 (i
overensstemmelse med modellen,
følg version A, B eller C).
3
2
5
1
Hydrauliske forbindelser
3
l Tilslut vandslangen til vandhanen; brug
kun den afløbsslange, der følger med
vaskemaskinen (fig. 3).
ÅBN IKKE FOR VANDHANEN.
l Nogle modeller kan have en eller flere af
følgende funktioner:
4
l VARM&KOLD (fig. 4): Indstillinger for
vandtilslutning med varmt og koldt vand
for højere energibesparelser.
Forbind det grå rør til den kolde vandhane
og den røde til den varme vandhane.
Maskinen kan også forbindes til en enkelt
kold vandhane: i dette tilfælde kan nogle
programmer starte få minutter senere.
1
l AQUASTOP
5
(fig. 5): en enhed i
forsyningsrøret,
der
stopper
vandstrømningen hvis røret forfalder; i
dette tilfælde vil et rødt mærke vises i
vinduet “A” og røret skal skiftes ud. For at
skrue
bolten
løs,
så
tryk
på
envejslåsemekanismen "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT
- FORSYNINGSRØR
MED SKÆRM (fig. 6): Skulle vand lække
fra det primære indre rør "A", vil det
gennemsigtige inddæmningshylster "B"
opsamle vandet for at lade vaskecyklussen
køre færdig. Ved slutningen af cyklussen,
så kontakt kundeservicecenteret for at
udskifte forsyningsrøret.
7
Placering
min 4 cm
max 100 cm
l Før vaskemaskinen mod væggen, pas på
at røret ikke bøjes eller mases, og placér
afløbsrøret i badekarret eller, fortrinsvis,
forbind det til et afløbsrør, mindst 50 cm
højt med en diameter større en
vaskemaskinens rør (fig. 7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Nivellér apparatet med fødderne som
ADVARSEL:
kontakt
kundeservicecenteret
ledningen skal udskiftes.
DA
8
illustreret på figur 8:
a.drej bolten med uret for at løsne skruen;
b.rotér foden for hæve eller sænke den
indtil den når gulvet;
c.lås foden ved at stramme bolten, indtil den
når bunden af vaskemaskinen.
l Tilslut apparatet til stikkontakten.
A
B
hvis
C
Vaskemiddelsbakken
9
Vaskemiddelsbakken er inddelt i tre rum
som vist på figur 9:
l rum “1”: til vaskemiddel til forvask;
l rum “ ”:til specielle tilsætningsmidler,
blødgøringsmidler, stivelse osv.;
1
2
ADVARSEL:
brug
kun
flydende
produkter;
vaskemaskinen er indstillet til at
dosere tilsætningsmidler ved hver
cyklus under sidste skylning.
10
l rum “2”: til vaskemiddel.
Et bæger til flydende vaskemiddel følger
også med til visse modeller (fig. 10). For
at bruge det, så placér det i rum "2". På
denne måde vil flydende vaskemiddel kun
nå tromlen på det rette tidspunkt. Bægeret
kan også bruges til blegemiddel når "Skyl"programmet er valgt.
11
ADVARSEL:
nogle vaskemidler er svære at fjerne. I
dette tilfælde anbefaler vi at bruge den
specifikke holder, til placering i
tromlen (eksempel i figur 11).
7
Nedenfor findes en kvikguide med tips og
anbefalinger for brug af vaskemiddel ved
forskellige temperaturer. I alle tilfælde, så
læs altid instruktionerne på vaskemidlet for
korrekt brug og dosering.
3. PRAKTISKE TIPS
Påfyldningstips
ADVARSEL: ved sortering af vasketøj så
sørg for:
Ved vask af meget snavset hvidt
vasketøj, anbefaler vi at bruge
bomuldsprogrammer på 60°C eller
derover og et normalt vaskepulver
(ekstra
kraftigt),
der
indeholder
blegemidler, og som ved mellem/høje
temperaturer
giver
fremragende
resultater.
- at have fjernet metalliske objekter så som
hårspænder, nåle og mønter fra vasketøjet;
- at have knappet pudebetræk, lukket lynlåse,
snøret løse stropper og lange bånd;
- at have fjernet ringe fra gardiner;
- at have læst vaskemærker i tøjet grundigt;
- at have fjernet alle genstridige pletter med
pletfjernere.
l Ved vask af tæpper, sengetøj og andre
For vaske mellem 40°C og 60°C skal
den anvendte type vaskemiddel passe til
stoffets type og niveauet af snavs.
Normalt pulver er egnet til "hvide" eller
farvede faste stoffer som er meget
snavsede, mens flydende vaskemiddel
eller "farvebeskyttende" pulver er egnet
til farvede stoffer med let snavs.
tungere stoffer anbefaler vi, at du at
undgår centrifugering.
l Ved uldvaske, så sørg for at artiklen kan
maskinvaskes og er mærket med
symbolet "Ny uld", symbolet med "Filtrer
ikke" eller mærket "Egnet til maskinvask".
Hjælpsomme forslag til brugeren
For vaske under 40°C anbefaler vi, at
bruge
flydende
vaskemidler
eller
vaskemidler, som er specifikt egnede til
vaske ved lave temperaturer.
En guide til miljøvenlig og økonomisk brug
af dit apparat.
Maksimér portionsstørrelsen
l Opnå den bedste udnyttelse af energi,
vand, vaskemiddel og tid ved at bruge den
anbefalede maksimale portionsstørrelse.
Spar op til 50% energi ved at vaske med én
fuld portion i stedet for 2 halve portioner.
Ved vask af uld eller silke, brug kun
vaskemiddel specifikt udarbejdet til disse
stoffer.
Har du brug for at forvaske?
l Kun til meget snavset vasketøj! SPAR
vaskemiddel, tid, vand og mellem 5 til 15%
energiforbrug ved IKKE at vælge forvask
ved let til mellemsnavset vasketøj.
Er en varm vask nødvendig?
l Forbehandl pletter med pletfjerner eller
læg pletter i blød før der vaskes, for at
reducere nødvendigheden for et varmt
vaskeprogram. Spar op til 50% energi
ved at bruge et 60°C vaskeprogram.
8
DA
4. VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING
For at rengøre vaskemaskinens ydre, så
brug en fugtig klud, og undgå skurepulver,
alkohol
og/eller
opløsningsmiddel.
Vaskemaskinen behøver ikke nogen speciel
behandling ved normal rengøring: rengør
bakkerummet og filteret; tips til flytning af
maskinen eller ved længere tids manglende
brug findes nedenfor.
Forslag ved længere manglende
brug
Rengøring af bakke
l Vi anbefaler, at du rengør bakken for
l Skal vaskemaskinen opbevares i et
undgå ophobning af overskydende
vaskemiddel og tilsætningsmidler.
opvarmet rum uden opvarmning i en
længere periode, så dræn al vand fra
rørene.
l For at gøre dette, så træk let skuffen ud,
rens den under rindende vand og sæt
den på plads igen.
l Træk stikket ud.
l Frigør røret fra stroppen, sænk det ned
Rengøring af filter
og dræn al vandet ned i et kar.
l Fastgør
l Vaskemaskinen kommer med et specielt
bagefter.
filter, som er i stand til at indfange større
restelementer såsom knapper eller
mønter, der kunne blokere afløbsrøret.
l Afhængig af model: Træk drænslangen
ud, tag proppen af og tøm pumpen for
vand i en skål.
l Før filteret skrues ud anbefaler vi, at du
placerer en absorberende klud under det for
at holde gulvet tørt.
l Drej filteret mod uret indtil stoppunktet i
den vertikale position nås.
l Fjern og rengør filteret; sæt det derefter i
igen ved at dreje med uret.
l Gentag foregående trin i modsat rækkefølge
for samle alle delene igen.
9
afløbsrøret
med
stroppen
5. KVIKBRUGERGUIDE
Denne vaskemaskine tilpasser automatisk
vandniveauet til vaskens type og størrelse.
Dette system medfører nedsat energiforbrug
og en fornuftig reducering af vasketider.
6. STYRING OG
PROGRAMMER
Programvalg
A
l Tænd for vaskemaskinen og vælg det
ønskede program.
l Justér vasketemperaturenhvis nødvendigt,
L
og tryk på knappen "valgmuligheder" hvis
nødvendigt.
M
l Tryk på knappen START/PAUSE for at
B
starte vasken.
C
Skulle strømmen gå ud mens vaskemaskinen
kører, gemmer en speciel hukommelse
indstillingerne, og når strømmen kommer
tilbage, vil maskinen fortsætte hvor den
stoppede.
l Beskeden "slut" vil vises på displayet eller
det tilsvarende LED vil tændes når
programmet er færdigt.
D
E
F
G
H
I
A Programvælger med FRA
position (OFF)
B START/PAUSE-knap
C CENTRIFUGERINGSVALG-knap
Vent indtil dørens låselys slukkes:
omkring
2
minutter
efter
at
programmet er færdigt.
D TEMPERATURVALG-knap
E UDSKYD START-knap
l Sluk for vaskemaskinen.
Ved enhver type vask, bør programoversigten
rådføres og rækkefølgen for brug følges som
angivet.
F Knap til indstilling af GRADEN
AF SNAVS
G Knap til EKSTRA SKYLNINGER
H Knap til INDSTILLINGER
Tekniske data
I
Vandtryk.:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
STRYGELET-knap
L Digitalt display
M DØRSIKKERHED indikatorlys
Centrifugerings hastighed:
se oversigt.
Tilslutnings/ Forsikring/ Drift spænding:
se oversigt.
10
START/PAUSE-knap
Åbning af døren
Luk lågen FØR du vælger knappen
START/PAUSE.
En
særlig
sikkerhedsanordning
forhindrer døren i at blive åbnet
umiddelbart efter afslutningen af
cyklussen.
Vent 2 minutter efter vaskecyklussen
afsluttes og lampen "Dørsikkerhed"
er slukket, før du åbner døren.
Programvælger
position (OFF)
med
l Tryk for at starte den valgte cyklus.
Når der er trykket på START/PAUSEknappen, kan
det
tage
nogle
sekunder, før maskinen begynder at
arbejde.
FRA
TILFØJ ELLER FJERN GENSTANDE
EFTER AT PROGRAMMET ER STARTET
(PAUSE)
l Tryk og hold START/PAUSE knappen
inde i cirka 2 sekunder (en kontrollampe
og displayet med den resterende tid vil
blinke, hvilket viser at maskinen er blevet
sat på pause).
Når programvælgeren drejes, lyser
displayet op, for at vise indstillingerne for
det valgte program.
For at spare energy, vil displayets
kontrastniveau falde ved afslutningen af
cyklussen eller efter en inaktivitet
periode.
l Vent 2 minutter indtil sikkerhedsanordningen
åbner døren.
l Efter
at have tilføjet eller fjernet
genstande, luk døren og tryk på
START/PAUSE-knappen
(starter
programmet fra hvor det blev afbrudt).
N.B.: For at slukke for maskinen,
skal du dreje programvælgeren til
positionen FRA.
l Tryk på START/PAUSE-knappen, for at
starte den valgte cyklus.
ANNULLERING AF PROGRAMMET
l For at annullere programmet, skal du
l Når
indstille vælgeren til FRA-positionen.
et program er valgt, forbliver
programvælgeren stationær på det valgte
program, indtil cyklussen slutter.
l Vælg et andet program.
l Sluk for vaskemaskinen, ved at dreje
l Nulstil
programvælgeren
positionen.
vælgeren til FRA.
11
til
FRA-
DA
Programvælgeren skal returneres
til FRA - positionen ved slutningen af
hver cyklus, eller når du starter en
efterfølgende vask, før du kan vælge
og starte et nyt program.
ADVARSEL:
Rør ikke ved displayet, mens stikket
sættes i, da maskinen kalibrerer
systemet i de første sekunder: Hvis
der røres ved displayet, virker
maskinen ikke rigtigt. I det tilfælde,
tag stikket ud, og gentag proceduren.
UDSKYD START-knap
Funktionsknappen bør vælges, før der
presses på START/PAUSE-knappen.
Hvis der vælges en indstilling, der
ikke er kompatibel med det valgte
program, blinker indstillingsknappen
først og slukker derefter.
l Denne knap lader dig forudindstille
vaskecyklussen, og udskyde start af
denne, i op til 24 timer.
l For at udskyde starten, brug følgende
fremgangsmåde:
CENTRIFUGERINGSVALG-knap
- Indstil det ønskede program.
l Ved at trykke på denne knap, er det
muligt at reducere den maksimale
hastighed, og hvis man ønsker det, kan
centrifugeringen annulleres.
l For at genaktivere centrifugeringen, skal
du trykke på knappen, indtil du når den
centrifugeringshastighed du vil indstille.
For at undgå skader på stoffet, er det
ikke muligt at øge hastigheden over,
hvad der er automatisk egnet i
forbindelse med udvælgelsen af
programmet.
- Tryk på knappen en gang, for at aktivere
den (h00 vises på displayet), og tryk
derefter på den igen, for at indstille en
1-times udskydelse (h01 vises på
displayet).
Den
forudindstillede
udskydelse øges med 1 time, hver gang
du trykker på knappen, indtil h24 vises på
displayet, på hvilket tidspunkt endnu et
tryk vil sætte udskydelsen tilbage til nul.
- Bekræft ved at trykke på START/PAUSEknappen (lyset på displayet vil begynde at
blinke). Nedtællingen begynder, og når
den er færdig, vil programmet starte
automatisk.
l Det
er
muligt
at
ændre
centrifugeringshastigheden,
uden
at
afbryde maskinen.
l Det er muligt at annullere den forsinkede
Maskinen er udstyret med en særlig
elektronisk anordning, der forhindrer
centrifugering hvis indholdet er
ubalanceret.
Det reducerer støj og vibrationer i
maskinen, og forlænger levetiden på
din maskine.
Hvis der er nogen afbrydelse i
strømforsyningen, mens maskinen er i
drift, vil en særlig hukommelse gemme
det valgte program, og når strømmen
genoprettes, vil det fortsætter, hvor det
slap.
Knap til indstilling af GRADEN
AF SNAVS
TEMPERATURVALG-knap
l Denne knap giver dig mulighed for at
ændre temperaturen på vaskecyklusserne.
l For at skåne tekstilerne er det ikke muligt
at indstille temperaturen
program til over maksimum.
for
start ved at dreje programvælgeren til
FRA-positionen.
hvert
12
l Ved at vælge denne knap er der et valg
af 3 niveauer for vaskeintensitet,
afhængig af, hvor snavsede tekstilerne er
(kan kun benyttes i nogle programmer
som vist i programtabellen).
- HYGIEJNE
l Med denne indstilling er det muligt at
gøre tøjet hygiejnisk - vaskeprogrammet
når en temperatur på 60°C.
programmet
er
valgt,
viser
indikatorlyset automatisk graden af snavs
sat for dette program.
l Ved valg af anden grad af snavs lyser
- NATCYKLUS
l Denne
indstilling
reducerer
den
mellemliggende centrifugeringshastighed
til 400 rpm (centrifugeringshastighed)
hvor relevant, øger vandmængden under
skylning og holder tøjet under vand efter
den sidste skylning for at sprede fibrene
jævnt.
den relevante indikator.
Knap til EKSTRA SKYLNINGER
l Denne knap giver dig mulighed for at
tilføje
skylninger
i
slutningen
af
vaskecyklussen. Maks. antal ekstra
skylninger er afhængig af det valgte
program.
l Gennem fasen, hvor vandet holdes i
tromlen, blinker indikatorlyset for at vise,
at maskinen står stille.
l Denne funktion er blevet undersøgt i
l Vælg indstillingen fra for at afslutte
forhold til folk med sart og følsom hud, for
hvem selv en lille rest af vaskepulver kan
forårsage irritation eller allergi.
cyklussen med en centrifugering (som
kan reduceres eller annulleres ved at
bruge
den
relevante
knap)
og
tømningsfasen.
l Det anbefales også at bruge denne
funktion til børnetøj og i tilfælde af vask af
meget snavset tøj, til hvilket der skal
bruges meget vaskepulver eller ved vask
af håndklæder, hvor fibrene oftest har
tendens til at holde på vaskepulveret.
l Takket
være elektronisk kontrol er
tømningen af vand i den mellemliggende
fase lydløs, og det gør denne indstilling
meget anvendelig til vask om natten.
STRYGELET-knap
Knap til INDSTILLINGER
Du kan vælge
indstillinger:
mellem
3
Denne funktion giver dig mulighed for at
minimere antallet af folder så meget som
muligt, og for at fjerne de mellemliggende
centrifugeringer eller reducere intensiteten
af den sidste.
forskellige
- FORVASK
l Denne indstilling giver dig mulighed for
forvask, især effektiv ved meget snavset
tøj (kan kun benyttes i nogle programmer
som vist i programtabellen).
l Vi anbefaler, at du kun anvender 20% af
den anbefalede mængde
vaskepulverpakken.
vist
på
13
DA
l Når
2) CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Digitalt display
2
Displayets
indikatorsystem
giver
dig
mulighed for at blive løbende informeret om
maskinens status.
2
3
4
5
6
Dette viser centrifugeringshastigheden for
det valgte program, som kan ændres eller
udelades ved at vælge den relevante knap.
7
3) VASKETEMPERATURER
1
3
8
9 10
Dette
viser
det
valgte
programs
vasketemperaturer, som kan ændres (hvor
muligt) ved at vælge den relevante knap.
1) DØRSIKKERHED INDIKATORLYS
4) CYKLUSVARIGHED
4
1
l Ikonet indikerer, at lågen er lukket
l Når et program er valgt, viser displayet
automatisk cyklussens varighed, der kan
variere,
afhængigt
af
de
valgte
indstillinger.
Luk lågen FØR du vælger knappen
START/PAUSE.
l Når der trykkes på START/PAUSE på
maskinen, mens lågen er lukket, vil
indikatoren blinke et øjeblik og derefter
lyse op.
l Når programmet er startet, vil du konstant
blive holdt underrettet omkring den
resterende tid til slutningen af vasken.
l Maskinen beregner tiden til slutningen af
Hvis lågen ikke er helt lukketbliver
lyset ved med at blinke i ca. 7
sekunder, hvorefter start-kommandoen
automatisk slettes. I det tilfælde,
luk døren ordentligt, og tryk på
START/PAUSE-knappen.
det valgte program, baseret på en
standard belastning, under cyklussen
korrigerer maskinen denne tid, ifølge
størrelsen og sammensætningen af
lasten.
l En særlig sikkerhedsanordning forhindrer
døren i at blive åbnet umiddelbart efter
afslutningen af cyklussen. Vent 2
minutter efter vaskecyklussen afsluttes
og lampen "Dørsikkerhed" er slukket, før
du åbner døren. Ved slutningen af
cyklussen skal du dreje programvælgeren
til FRA.
14
5) GRADEN AF SNAVS
5
l Når
{
programmet
er
valgt,
viser
indikatorlyset automatisk graden af snavs
sat for dette program.
l Ved valg af anden grad af snavs lyser
10) Kg Check (funktionen er kun aktiv på
bomulds- og syntetiske programmer)
DA
den relevante indikator.
6) EKSTRA SKYLNINGER
10
l I de første minutter af cyklussen vil “Kg
{
Check”-indikatoren forblive tændt, mens
den intelligente sensor vejer vasketøjet
og justerer cyklustiden, vandet og
elektricitetsforbruget derefter.
6
Indikatorlyset viser de ekstra skylninger,
som er valgt ved hjælp af den relevante
knap.
l Gennem hver eneste vaskefase gør “Kg
Check”
det
muligt
at
overvåge
information om vasketøjet i tromlen, og i
de første minutter af vasken:
7) INDSTILLINGER
}
- justerer det den nødvendige mængde af
vand
7
- fastsætter det længden af vaskecyklussen
Indikatorlyset viser indstillingen, som kan
vælges med den relevant knap (FORVASK,
HYGIEJNE og NATCYKLUS).
- kontrollerer det skylninger i forhold til
typen af tekstiler, der vaskes
8) Wi-Fi (kun nogle modeller)
- tilpasser det tromlens omdrejningsrytme
til typen af tekstiler, der vaskes
- opfanger det tilstedeværelsen af skum
og øger, om nødvendigt, mængden af
vand under skylning
8
l I
modellerne med trådløs-indstilling
indikerer ikonet, at det trådløse system
virker.
- tilpasser det centrifugeringshastigheden
i forhold til mængden og undgår på den
måde ubalance.
l For
yderligere information om det
trådløse system findes der en specifik
manual inden i maskinen.
9) UDSKYD START
9
Dette blinker, når udskydelse af start er
indstillet.
15
Programtabel
2
TEMP.°C
kg *
(MAKS.)
PROGRAM
Anbefalet
Maks.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intensiv 40°
1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Hygiejne 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Hurtigvask 30 min.
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Hurtigvask 14 min.
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
Skylninger
-
-
-
-
-
-
Tømning +
Centrifugering
-
-
-
-
-
-
Håndvask/silke
1
2
2
2
30°
30°
Uld
1
2
2
2
40°
40°
Finvask
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1
VASKEMIDDEL
2
1
Blandet
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Bomuld
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Hvidt
1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
16
( )
Kun med indstillingen FORVASK
valgt (programmer med FORVASK
indstilling).
(Kun for modeller der bruger
flydende vaskemiddel)
Når kun et begrænset antal
genstande har pletter, som kræver
behandling
med
flydende
blegemidler, kan man foretage
fjernelse af pletterne forud for
vasken.
Hæld blegemiddel i beholderen til
flydende blegemiddel, der er sat
ind i afdelingen mærket "2" i
sæbeskuffen, og indstil det
specielle program SKYLNING.
Når denne fase er afsluttet,
drejes programvælgeren til FRApositionen, og du kan tilsætte
resten af tekstilerne og fortsætte
med en normal vask på det mest
passende program.
Læs venligst disse bemærkninger:
* Maks. kapacitet for tørt tøj afhænger af
den brugte model (se kontrolpanel).
** STANDARD BOMULDSPROGRAMMER
IFØLGE (EU) Nr 1015/2010 og Nr
1061/2010.
BOMULDSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 60°C.
BOMULDSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 40°C.
Disse programmer er egnede til
at
rengøre
normalt
snavset
bomuldsvasketøj og de er de mest
effektive programmer i form af
kombineret energi-og vandforbrug for
tøjvask af bomuld.
Disse programmer er blevet udviklet i
overensstemmelse med temperaturen
på vaskemærket på tøjet og den
faktiske vandtemperatur kan afvige let
fra den angivne temperatur på
cyklussen.
1)
Centrifugeringshastigheden
kan
også
reduceres, for at matche alle retningslinjer
på stoffets etiket, eller for meget sarte
stoffer kan centrifugering annulleres helt;
denne indstilling er tilgængelig med
en centrifugeringshastighedsknap. Denne
funktion kan aktiveres med knappen
CENTRIFUGERINGSVALG. Hvis etiketten
ikke angiver specifikke oplysninger, er det
muligt at anvende den maksimale
centrifugering angivet for programmet.
17
For de viste programmer kan du
tilpasse længde og intensitet af
vasken ved at bruge knappen til
indstilling af graden af snavs.
DA
Overdosering af vaskemiddel kan forårsage
overdreven skumdannelse.
Hvis maskinen detekterer tilstedeværelsen
af meget skum, kan en centrifugering
udelukkes eller programmet kan forlænges,
hvormed vandforbruget øges.
Programvalg
For at rense forskellige typer af stoffer og
forskellige
niveauer
af
snavs,
har
vaskemaskinen specifikke programmer der
vil opfylde ethvert behov for vask (se tabel).
Mix Power System +
Vaskemaskinen er udstyret med en pumpe
som mixer vaskepulver og vand. Herefter
sprøjtes blandingen med højt tryk gennem
nogle dysser direkte ind i tromlen.
I den indledende fase af vaskecyklussen,
giver vandstrålen med sæbeblandingen et
bedre optag af sæben i tøjet og derved
fjernes snavs mere grundigt og sikrer det
bedste vaskeresultat.
Systemet leverer også "Mix Power Systemet +"
under
skylningen,
den
fuldstændige
fjernelse af rester af vaskepulver ved hjælp
af den vandstråle med højt pres, som
infiltrerer vasketøjet.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Den innovative "Mix Power System +"teknologi gør det muligt for dig at vaske
materialer som bomuld, syntetiske og
blandede materialer på 20°C med et
resultat, som kan sammenlignes med en
40°C-vask.
Forbruget ved dette program er ca. 50% af
et almindeligt 40°C-program. Bomuldsvask.
Vi anbefaler en vaskemængde lig med 2/3
af maskinens maksimale kapacitet.
Dette program gælder for vaskesystemet "Mix
& Wash", som giver dig mulighed for at vaske
forskellige materialer og farver sammen.
Intensiv 40°
Dette program er egnet til bomuldstøj og
opnår fantastisk rene resultater på 40°C og
sikrer holdbarheden af materialer og farver.
Hygiejne 60°
Dette program er egnet til bomuldstøj og er
specielt udviklet til at fjerne genstridige
pletter allerede på 60°C takket være "Mix
Power System +"-teknologien.
Perfect Rapid 59 Min
Dette specielt udviklede program bibeholder
den høje vaskestandard samtidig med en
drastisk reducering af vasketiden.
Dette program er designet til en reduceret
mængde tøj (se programtabel).
Hurtigvask 30 min.
En komplet vaskecyklus (vask, skyl og
centrifuge). Dette program er især velegnet
til bomuld og blandet materiale, der er lidt
snavset. Med dette program anbefales det
kun at bruge 20% af vaskepulvermængden
normalt anvendt for at undgå spild.
Hurtigvask 14 min.
En komplet vaskecyklus (vask, skyl og
centrifuge). Dette program er velegnet til
bomuld og blandet materiale, der er lidt
snavset. Med dette program anbefales det
kun at bruge 20% af vaskepulvermængden
normalt anvendt for at undgå spild.
Baby
Dette all baby program vasker perfekt rent
ved 60 grader.
Vi anbefaler at der bruges vaskepulver.
Skylninger
Dette program udfører 3 skylninger med en
mellemliggende centrifugering (som kan
nedsættes eller udelukkes ved hjælp af den
relevante knap). Det bruges til skylning af
enhver form for stof, for eksempel efter en
vask udføres manuelt.
ADVARSEL:
Nyt, farvet tøj bør vaskes separat den
første gang.
Bland aldrig materialer, der ikke er
farveægte.
18
til vask af sarte tekstiler. Vaskeprogrammet
og skylninger udføres med meget vand, for
at sikre den bedste ydeevne.
Blandet
Vask og skylning optimeres med rytmer i
tromlens rotation og vandstanden. Den
blide centrifugering sikrer en reduceret
dannelse af folder i stoffet.
Håndvask/silke
Dette program giver en delikat vask af tøj, der
er angivet som "kun håndvask" samt andre
vaskbare genstande fremstillet af silke eller
angivet som "vask som silke" på etiketten.
Bomuld 40°C – 60°C
Dette program er velegnet til at vaske normalt
snavset bomuldsvasketøj, og det er det mest
effektive program i form af det kombinerede
energi- og vandforbrug for vask af bomuld.
Uld
Dette program udfører en vaskecyklus
dedikeret til uldstoffer, der kan vaskes i
vaskemaskine, eller genstande, der skal
vaskes i hånden.
Hvidt
Lavet til en perfekt vask. Den endelige
centrifugering ved maksimal hastighed giver
mere effektiv rengøring.
Finvask
Dette program veksler mellem øjeblikke
med arbejde og pauser, og er især velegnet
19
DA
Tømning + Centrifugering
Programmet afslutter med en tømning og
en maksimal centrifugering. Det er muligt at
slette eller reducere centrifugering med
CENTRIFUGERINGSVALG-knappen.
7. KUNDESERVICECENTER OG GARANTI
Hvis du mener, at vaskemaskinen ikke fungerer korrekt, så konsultér kvikguiden anført
nedenfor, som indeholder praktiske tips, til hvordan de mest normale problemer fikses.
Problem
Vaskemaskinen
virker/starter ikke
Vaskemaskinen
fyldes ikke med
vand
Vaskemaskinen
tømmes ikke for
vand
Der lækkes vand på
gulvet nær
vaskemaskinen
Vaskemaskinen
centrifugerer ikke
Der høres
voldsomme
vibrationer under
centrifugering
Hvis en specifik
FEJL opstår med
blink
Mulige årsager og praktiske løsninger
Vær sikker på, at strømmen er korrekt tilsluttet.
Vær sikker på, at strømmen er slået til.
Tjek om det ønskede program er valgt korrekt og maskinen er startet
korrekt.
Sørg for at sikringen ikke er sprunget og at stikkontakten virker; afprøv
den med et andet apparat såsom en lampe.
Åbningen er muligvis ikke lukket korrekt: åbn og luk den igen.
Vær sikker på, at vandhanen er tændt.
Vær sikker på, at timeren er korrekt indstillet.
Vær sikker på, at filteret ikke er tilstoppet.
Vær sikker på, at afløbsslangen ikke er bøjet.
Vær sikker på, at der ikke findes nogen fremmede objekter i filteret.
Dette kan være på grund af en læk i pakningen mellem vandhanen og
forsyningsrøret; i dette tilfælde, så udskift den og stram samling ved
røret og vandhanen.
Dette kan være fordi vandet ikke er drænet helt: vent et par minutter.
Visse modeller har en "ingen centrifugering"-funktion: Sørg for at den
ikke er slået til.
En overdreven mængde af vaskemiddel kan forhindre centrifugering:
reducér mængden ved næste vask.
Vaskemaskinen står måske ujævnt: hvis nødvendigt, så justér
fødderne som indikeret i den tilhørende sektion
Vær sikker på, at transportbeslagene er fjernet.
Vær sikker på, at portionen er jævnt fordelt.
Hvisfejl nr.
0, 1, 5, 7 eller 8 vises eller blinker, så kontakt
kundeservicecenteret.
Hvisfejl nr. 2 vises eller blinker, så fyldes maskinen ikke med vand.
Vær sikker på, at vandhanen er tændt.
Hvisfejl nr. 3 vises eller blinker, så drænes maskinen ikke korrekt. Vær
sikker på, at afløbet er frit, og at afløbsslangen ikke er bøjet.
Hvisfejl nr. 4 vises eller blinker, så er maskinen overfyldt. Luk for
vandhanen og kontakt kundeservicecenteret.
Hvisfejl nr. 9 vises eller blinker, så sluk for vaskemaskinen, vent 10 15 sekunder og genstart programmet.
20
- mere grumset afløbsvand: Denne effekt
er forbundet med de frigjorte zeolitter,
hvilket
ikke
har
nogen
negativ
indvirkningen
på
effektiviteten
af
rensningen.
Hvis der opstår et problem, eller hvis du har
mistanke om en funktionsfejl, så kontakt
omgående Candy's servicecenter.
Candy anbefaler, at du altid bruger originale
reservedele, som er tilgængelige hos vores
servicecenter.
- hvidt pulver (zeolitter) på vasketøjet
ved slutningen af vasken: dette er
normalt, og det hvide pulver absorberes
ikke af stoffet og ændrer ikke dets farve.
- skum i vandet ved sidste skylning:
dette betyder ikke nødvendigvis dårlig
skylning.
Garanti
Produktet er dækket af garanti i
overensstemmelse med de vilkår og
betingelser, som angivet i det certifikat, der
følger med produktet. Garanticertifikatet
skal udfyldes korrekt og gemmes, så det
kan fremvises hos autoriserede Candyservicecenter hvis nødvendigt.
- omfattende skum: Dette er ofte på
grund af de anioniske overfladeaktive
stoffer i vaskemidler, som er svære at
fjerne fra vasketøjet.
I dette tilfælde, så skyl ikke igen for
eliminere dette: det vil ikke hjælpe
overhovedet.
Producenten afskrives for al ansvar for
trykfejl i brochuren som følger med dette
produkt. Desuden bibeholdes retten til at
foretage enhver ændring anset som
nødvendig til dets produkter, uden at ændre
deres essentielle karakteriska.
21
DA
Brugen af økologisk vaskemiddel uden
fosfater kan have følgende effekt:
Tack för att du har valt en tvättmaskin från
Candy. Vi är övertygade om att den här
maskinen kommer att hjälpa dig med att hålla
dina kläder, också de allra ömtåligaste, rena
och fina under lång tid framöver.
Läs den här bruksanvisningen noggrant
eftersom den innehåller viktig information
om användning och säkerhet samt
praktiska tips om underhållet.
Läs instruktionerna noggrant innan
du börjar använda tvättmaskinen. Vi
rekommenderar att du förvarar bruksanvisningen
inom räckhåll för användaren och att den
skyddas så att den är i gott skick under hela
tvättmaskinens livslängd.
Kontrollera att bruksanvisning, garantibevis,
information
om
servicecenter
samt
energieffektivitetsmärkning levereras med
tillsammans med produkten. Kontrollera också
att pluggar, hållare för avloppsslang samt
kopp för flytande tvättmedel eller blekmedel
(endast vissa modeller) finns med. Vi
rekommenderar att du behåller alla dessa
komponenter.
Varje enskild produkt identifieras med en unik
kod med 16 tecken, som brukar kallas
”serienummer”. Koden finns på en etikett sitter
fast på maskinen (i närheten av luckan) eller i
kuvertet med dokumentation som ligger inuti
produkten. Den här koden fungerar som ett
specifikt produkt-ID som används vid
produktregistreringen samt i kontakter med
Candys servicecenter.
grundläggande komponenter (som kan
återanvändas). Det är viktigt att behandla
avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
på rätt sätt så att alla förorenande ämnen
omhändertas och att samla in och återvinna
allt material.
Även som privatperson kan du bidra till att
avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk
och elektronisk utrustning (WEEE) inte
orsakar miljöskada och det är av största vikt
att följa vissa grundläggande regler:
l Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
ska inte hanteras som hushållsavfall.
l Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE) ska lämnas in på därför avsedda
avfallsstationer i offentlig eller privat regi.
I många länder går det att beställa
hämtning av större volymer avfall som
utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE).
I många länder går det att återlämna den
gamla apparaten till butiken när du köper en
ny. De måste då ta emot den utan extra
kostnad så länge som den är av samma
produktslag och har samma funktioner som
den apparat som ursprungligen levererades.
Innehåll
1. ALLMÄNNA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2. INSTALLATION
Miljörelaterad information
3. PRAKTISKA TIPS
Maskinen är märkt enligt EUdirektivet 2012/19/EU för avfall
som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning
(WEEE).
Avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
innehåller både förorenande ämnen (som
kan leda till skada på miljön) och
22
4. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
5. SNABBGUIDE
6. REGLAGE OCH PROGRAM
7. SERVICECENTER OCH GARANTI
l Den
här apparaten är avsett
för hushållsbruk och liknande
användningsområden såsom:
− i personalutrymmen i butiker,
kontor och andra arbetsplatser;
− lantbruk;
− för gäster på hotell, motell
och andra bostadsliknande
miljöer;
− på bed and breakfastliknande inrättningar.
Maskinen är inte avsedd för annan
användning än vad som kan
betecknas som normalt hushållsbruk,
t.ex. kommersiell användning
av experter eller professionella
användare. Detta gäller även om
användningen sker inom ovan
nämnda
användningsområden.
Om apparaten används på ett
annat sätt än det avsedda, kan
livslängden påverkas och garantin
upphöra att gälla. Tillverkaren
ansvarar inte för eventuella skador
på maskinen eller annan skada
eller förlust som uppstår på grund
av användning som inte faller inom
ramen för normalt hushållsbruk
(även om maskinen placerats i en
hushållsliknande miljö) i den fulla
utsträckning som lagen tillåter.
l Produkten
saknar nödvändig erfarenhet och
kunskap, förutsatt att de får
tillräckligt bistånd och anvisningar
om säker användning och förstår
vilka risker som finns. Låt inte
barn leka med apparaten. Låt inte
barn utföra rengöring eller
underhåll utan tillsyn.
l Håll
uppsikt över barn så att de
inte leker med apparaten.
l Barn
under 3 år får endast
vistas i närheten under konstant
tillsyn.
l Om
elkabeln är skadad måste den
bytas av tillverkaren, serviceombudet
eller personer med likvärdig
behörighet för undvikande av fara.
l Använd alltid den slanguppsättning
som följde med maskinen vid
anslutning till avloppet (återanvänd
inte gamla slangar).
l Vattentrycket
måste
vara
mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa.
l Kontrollera
att inte golvmattan
ligger mot maskinens sockel eller
mot ventilationsöppningarna.
l Maskinen
är AV när referensmärket
på programratten placeras i lodrät
position. I alla andra positioner för
ratten är maskinen PÅ (endast för
modeller med programvred).
får användas av barn
över 8 års ålder och personer
med nedsatt fysisk, sensorisk l Maskinen måste installeras så
eller mental förmåga, eller som
att elkontakten är nåbar.
23
SV
1. ALLMÄNNA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
l Högsta
tvättmängd för torra l Tvättmaskinen ska skyddas
kläder beror på modellen (se
mot regn, direkt solljus och
kontrollpanelen).
andra klimatyttringar.
l Informationsblad
för produkten l Lyft aldrig tvättmaskinen genom att
kan hämtas på tillverkarens
ta tag i reglagen eller i
webbplats.
tvättmedelsfacket. Låt inte luckan
vila mot kärran eller liknande vid
transport. Det rekommenderas att
Säkerhetsanvisningar
alltid vara två personer vid lyft av
tvättmaskinen.
l Före rengöring eller underhåll
av
tvättmaskinen
måste l Om tvättmaskinen slutar att
strömmen
brytas
och
fungera under drift stänger du av
vattentillförseln stängas av.
tvättmaskinen och vattentillförseln.
Försök inte reparera maskinen
l Kontrollera att elförsörjningen
på
egen
hand.
Kontakta
är jordad. I annat fall måste en
servicecentret omedelbart. Använd
behörig elektriker tillkallas.
bara originaldelar vid reparation.
Produktsäkerheten äventyras om
l Använd
inte
konverterare,
dessa anvisningar inte följs.
dosor med flera uttag eller
förlängningskablar.
VARNING!:
Vattentemperaturen kan bli
mycket hög under tvättcykelns
gång.
l Kontrollera
att det inte finns
kvar något vatten i trumman
innan du öppnar luckan.
l Dra
aldrig i elkabeln eller i
maskinen vid frånkoppling från
elnätet.
24
Produkten är utformad i
enlighet
med
följande
EU-direktiv:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
med senare ändringar.
2. INSTALLATION
l Klipp
av slangremmarna, var
försiktig så att inte slangen
eller elkabeln skadas.
1
l Skruva
ur de 2 eller 4 skruvarna
(A) på baksidan och ta bort de 2
eller 4 kontaktblecken (B) enligt
illustrationen i figur 1.
B
B
A
A
SV
A
B
A
B
l Tillslut
de 2 eller 4 hålen
med pluggarna som finns i
dokumentationskuvertet.
l Om
tvättmaskinen är en
inbyggnadsmodell, ska de 3
eller 4 skruvarna (A) skruvas
bort efter att slangremmarna
klippts av. Ta sedan bort de 3
eller 4 kontaktblecken (B).
2
A
l I
vissa modeller kan 1 eller
fler kontaktbleck falla ned
inuti maskinen. Luta tvättmaskinen
framåt så att du kan avlägsna
dem. Tillslut hålen med pluggarna
som finns i dokumentationskuvertet.
VARNING:
Låt inte barn leka
förpackningsmaterialet.
1
2
3
B
med
C
l Placera
poliondaskivan underst
som visas i figur 2 (beroende
på modell, se version A, B eller
C).
3
2
25
1
Hydrauliska anslutningar
3
l Anslut vattenslangen till vattenkranen.
Använd bara den slang som följde med
tvättmaskinen (fig. 3).
ÖPPNA INTE KRANEN.
l Visa modeller kan innehåller en eller flera
av följande funktioner:
l VARMT och KALLT (fig. 4): Inställningar
4
för tillförsel av varmt och kallt vatten för
energisparande. Anslut den grå slangen
till kallvattenkranen
och den röda till
varmvattnet. Maskinen kan anslutas enbart
till kallvattnet. I sådana fall förskjuts
programstarten några minuter för vissa
program.
l AQUASTOP (fig. 5): En enhet som sitter
på tillförselslangen och som stoppar
vattenflödet om slangen är defekt. I sådana
fall visar en röd indikator på panelen ”A” att
slangen måste bytas. Skruva loss muttern
genom att trycka ned spärren "B".
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - TILLFÖRSELSLANG
MED ÖVERVAKNINGSFUNKTION (fig. 6):
Om vatten läcker från den primära inre
slangen "A" kommer den transparenta
behållaren "B" att innehålla så mycket
vatten att det räcker för att slutföra
tvättcykeln. När tvätten är klar kontaktar du
servicecentret och beställer en ny slang.
7
Placering
l Om tvättmaskinen står i närheten av en
26
min 4 cm
max 100 cm
vägg är det viktigt att tillse att slangen inte
böjs eller kläms. Avloppsslangen måste
placeras i röret eller ännu hellre fästas i
ett väggavlopp på minst 50 cm höjd med
större diameter än tvättmaskinens slang
(fig. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
visas figur 8:
a.vrid muttern medsols för att frigöra skruven;
b.vrid stödet i endera riktningen så att det når
golvet;
c.lås stödet, skruva fast muttern tills den når
tvättmaskinens undersida.
8
A
l Anslut strömmen.
SV
l Justera maskinens nivå med stöden som
B
VARNING:
Kontakta servicecentret om elkabeln
måste bytas ut.
C
Tvättmedelsfack
Tvättmedelsfacket är indelat i 3 olika fack,
se figur 9:
9
1
l fack “1”: för tvättmedel till förtvätt;
l fack “ ”:för speciella tillsatser som
2
mjukmedel, stärkmedel o.s.v.;
VARNING:
Använd bara flytande produkter.
Tvättmaskinen doserar automatiskt
tillsatsen under den sista sköljningens
olika faser.
10
l fack “2”: för tvättmedel.
En kopp för flytande tvättmedel medföljer
vissa modeller (fig. 10). Vid användning ska
den placeras i fack "2". Det garanterar att
tvättmedlet förs in i trumman i rätt skede av
tvättcykeln. Koppen kan också användas för
blekmedel när maskinen är inställd på
”Sköljning”.
VARNING:
Vissa tvättmedel kan vara svåra att få
bort. I sådana fall rekommenderar vi
en speciell behållare som placeras
direkt i trumman (se exemplet i
figur 11).
11
27
3. PRAKTISKA TIPS
Tips om tvättlast
VARNING! Tänk på följande när du
sorterar tvätten:
- töm plaggen på metallföremål som
spännen, nålar eller mynt;
- knäpp igen örngott med knappar, stäng
blixtlås, knyt ihop lösa bälten och långa
band;
- ta bort upphängningsanordningar från
gardiner;
- läs igenom tvättmärkningarna noggrant;
- ta bort besvärliga fläckar med speciella
borttagningsmedel.
Nedan följer en snabbguide med tips och
rekommendationer om tvättmedelsanvändning
vid olika temperaturer. Läs dessutom alltid
anvisningarna och doseringsråden för tvättmedlet
som du använder.
För mycket nedsmutsad vittvätt
rekommenderas bomullstvättprogram
på 60°C eller däröver samt normalt
tvättmedel i pulverform (för mycket
smutsad tvätt) med tillsats av blekmedel
avsett för tvätt vid medelhög/hög
temperatur.
l Vid tvätt av mattor, sängkläder eller andra
tunga textilier rekommenderas tvätt utan
centrifugering.
l Kontrollera vid tvätt av ylle att plagget kan
maskintvättas och att det är märkt med
etiketten ”Ren ny ull” samt symbolen för
”Tål tvätt” eller ”Maskintvätt”.
Några råd till användaren
Så här använder du maskinen på ett
miljövänligt och ekonomiskt sätt..
För tvättar mellan 40°C och 60°C bör
du välja tvättmedel som passar för
materialen som ska tvättas samt deras
nedsmutsningsgrad.
Vanliga pulvertvättmedel är lämpliga för
vita och färgäkta plagg som är mycket
nedsmutsade, medan flytande tvättmedel
eller ”färgskyddande” pulvertvättmedel är
lämpliga för färgade material som är lätt
nedsmutsade.
Fyll maskinen
l Du sparar energi, vatten, tvättmedel och tid
genom att fylla maskinen maximalt. Du
sparar upp till 50 % av energiförbrukningen
genom att tvätta en full maskin istället för
två halvfulla.
För tvätt vid temperaturer under 40°C
rekommenderar vi användning av
flytande tvättmedel eller tvättmedel som
märkts för tvätt vid låga temperaturer.
Behöver tvätten förtvättas?
l Förtvätt behövs bara om tvätten är
mycket smutsig! SPARA tvättmedel, tid,
vatten och mellan 5 och 15 % av
energiförbrukningen genom att INTE välja
förtvätt för lätt till normalt smutsad tvätt.
Vilken temperatur krävs?
l Ta bort fläckar med fläckborttagningsmedel
eller blötlägg före tvätt för att minska
behovet av höga temperaturer. Upp till 50%
av energin kan sparas genom att välja ett
program i 60°C.
28
För tvätt av ylle eller siden
rekommenderas
tvättmedel
som
utformats speciellt för dessa material.
4. UNDERHÅLL OCH
RENGÖRING
SV
Maskinen rengörs utvändigt med hjälp av
en fuktig trasa. Använd inte slipmedel,
alkohol och/eller lösningsmedel. Det finns
inga speciella förbehåll när det gäller
normal rengöring. Rengör tvättmedlets fack
och filtret. Nedan följer några tips vid
flyttning av maskinen samt för hantering vid
långa uppehåll utan användning.
Rengöring av facket
Råd vid flyttning av maskinen eller
längre uppehåll i användningen
l Tvättmedelsfacket bör rengöras då och
då för att undvika
tvättmedelsrester.
anhopning
av
l Om tvättmaskinen ska förvaras i ett
ouppvärmt utrymme under en längre tid
måste slangarna tömmas på allt vatten.
l Dra ut facket hela vägen (med måttlig
kraft), rengör det under rinnande vatten
och sätt in det igen i uttaget.
l Koppla från tvättmaskinen från elnätet.
l Koppla loss slangen från hållaren och håll
ner den i en hink eller liknande så att allt
vatten rinner ut.
Rengöring av filtret
l Fäst avloppsslangen i hållaren när du är
l Tvättmaskinen innehåller ett speciellt filter
klar.
för uppsamling av lösa föremål, t.ex.
knappar eller mynt, som annars kan sätta
igen avloppet.
l Finns bara på vissa modeller: dra ut den
korrugerade slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
l Innan du skruvar bort filtret rekommenderar
vi att du placerar en handduk eller liknande
under filtret för att samla upp överblivet
vatten.
l Vrid filtret motsols tills det tar stopp i
vertikal position.
l Dra ut och rengör filtret, och sätt sedan
tillbaka det genom att vrida det i medsols
riktning.
l Sätt tillbaka alla delar genom att upprepa
föregående steg i omvänd ordning.
29
5. SNABBGUIDE
Tvättmaskinen
anpassar
automatiskt
vattennivån i förhållande till typen av
tvätt och tvättmängden. Det sänker
energiförbrukningen och gör att tvättiden
reduceras.
6. REGLAGE OCH
PROGRAM
A
Val av program
l Sätt på tvättmaskinen och välj önskat
program.
L
l Justera tvättemperaturen om det behövs
och tryck på knapparna för ”tillval".
M
B
l Tryck på START/PAUS när du vill starta
programmet.
C
Om strömmen bryts medan tvättmaskinen är
igång sparas inställningarna i tvättmaskinens
minne så att tvättcykeln kan fortsätta från
samma ställe när strömmen kommer tillbaka.
l Meddelandet ”slut" visas på displayen
eller också tänds motsvarande indikator
när programmet är slut.
D
E
F
G
H
I
A Programväljare med AVposition (OFF)
B START/PAUS-knapp
C VARVTALSVAL-knapp
D TEMPERATURVAL- knapp
Vänta tills indikatorn för luckspärren
släcks, d.v.s. cirka 2 minuter efter
programmets slut.
E FÖRDRÖJD START-knapp
F SMUTSNIVÅ-knapp
l Stäng av tvättmaskinen.
G EXTRA SKÖLJ-knapp
För alla tvättyper se programtabellen
och följ anvisningarna.
H ALTERNATIV-knapp
I
STRYKFRITT-knapp
Tekniska data
L Digitalskärm
Vattentryck:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
M DÖRRSÄKRING indikatorlampa
Varvtal vid centrifugering:
se uppställningen med kapacitetsvärden.
Anslutningseffekt / Anslutningseffekt/
Spänning:
se uppställningen med kapacitetsvärden.
30
START/PAUS-knapp
Stäng luckan INNAN du trycker på
knappen START/PAUS.
Öppna dörren
En särskild säkerhetsanordning
förhindrar att dörren öppnas direkt
när en cykel är klar.
Vänta 2 minuter efter att tvättcykeln är
klar och lampan för "Dörrsäkring" har
slocknat innan du öppnar dörren.
l Tryck för att starta den valda cykeln.
Det kan ta några sekunder innan
maskinen börjar arbeta efter det att du
tryckt på START/PAUS-knappen.
Programväljare med AV-position
(OFF)
LÄGGA TILL ELLER TA PLAGG NÄR
ETT PROGRAM HAR STARTAT (PAUS)
l Håll inne START/PAUS-knappen i cirka 2
sekunder
(någon
lampa
blinkar
tillsammans
med
indikatorn
för
återstående tid för att visa att maskinen
pausats).
När du vrider programväljaren tänds
skärmen för att visa inställningarna för
det program du valt.
För
att
spara
energi
kommer
skärmkontrasten att minskas vid slutet
av en cykel eller vid längre inaktivitet.
l Vänta 2 minuter tills säkerhetsanordningen
på luckan låses upp.
OBS: Vill du stänga av maskinen
vrider du programväljaren till AVpositionen.
l När du har lagt till eller tagit ut plaggen
stänger du luckan och trycker på
START/PAUS-knappen
(programmet
fortsätter).
l Tryck på START/PAUS-knappen för att
påbörja den valda cykeln.
AVBRYTA ETT PROGRAM
l När du har valt ett program kommer
l Vill du avbryta ett program vrider du
programväljaren inte att flyttas från det
valda programmet förrän cykeln är klar.
väljaren till AV-positionen.
l Välj ett annat program.
l Stäng av tvättmaskinen genom att vrida
l Vrid tillbaka väljaren till AV-positionen.
väljaren till AV.
31
SV
Du måste vrida tillbaka programväljaren
till AV-positionen när varje cykel är klar
eller innan du väljer och startar nästa
program.
VARNING:
Rör inte skärmen när du sätter i
kontakten då maskinen kalibrerar
systemet under de första sekunderna:
om du rör vid skärmen kanske
maskinen inte fungerar som den ska.
Om detta händer drar du ut kontakten
och försöker igen.
FÖRDRÖJD START-knapp
Du väljer dina alternativ med
knapparna innan du trycker på
START/PAUS-knappen.
Om du väljer ett alternativ som inte är
kompatibelt
med
det
valda
programmet blinkar alternativlampan
och släcks sedan.
l Med
den här knappen kan du
förprogrammera en tvättcykel och fördröja
starten upp till 24 timmar.
l Vill du fördröja starten gör du så här:
VARVTALSVAL-knapp
- Ställ in program.
l Med den här knappen kan du minska
hastigheten på centrifugeringen
hoppa över den helt om du vill.
eller
l Vill du aktivera centrifugeringen igen trycker
du på knappen tills du når önskat varvtal.
Det går inte att ställa in ett högre
varvtal än vad som automatiskt är
lämpligt vid val av program. Detta för
att undvika att tygerna skadas.
l Du kan ändra varvtalet utan att pausa
maskinen.
- Tryck på knappen en gång för att
aktivera (h00 visas på skärmen) och
sedan trycker du på den igen för att
ställa in en fördröjning på 1 timme (h01
visas på skärmen). Fördröjningen
förlängs med 1 timme varje gång du
trycker på knappen tills h24 visas på
skärmen. Trycker du på knappen igen
nollställs fördröjningen.
- Bekräfta
genom
att
trycka
på
START/PAUS-knappen
(skärmens
lampor börjar blinka). Nedräkningen
börjar och när den når slutet kommer
programmet att startas automatiskt.
l Du kan avbryta fördröjningen genom att
vrida programväljaren till AV-positionen.
Maskinen har en särskild elektronisk
anordning som gör att centrifugeringen
förhindras om maskinen är obalanserad.
På så sätt minskas ljud och vibrationer
vilket förlänger maskinens livstid.
Vid ett strömavbrott sparas det valda
programmet i ett särskilt minne och när
strömmen kommer tillbaka fortsätter
programmet.
TEMPERATURVAL-knapp
SMUTSNIVÅ-knapp
l Med den här knappen kan du ändra
temperaturen på tvättcyklerna.
l Det går inte att höja temperaturen över
den högsta tillåtna temperaturen för ett
program. Detta för att skydda tygerna.
32
l Med den här knappen kan du välja tre
olika tvättintensiteter utifrån hur smutsig
tvätten är (kan endast användas för vissa
program enligt programtabellen).
l När du har valt ett program kommer en
- NATTPROGRAM
l Med det här alternativet minskas den
mellanliggande centrifugeringen till 400
rpm, om relevant, vattennivån ökas för
sköljning och tvätten hålls blöt längre
efter den sista sköljningen för en jämn
fiberspridning.
l Väljer du en annan smutsnivå tänds
tillhörande indikatorlampa.
EXTRA SKÖLJ-knapp
l Med den här knappen kan du lägga till
l När trumman är vattenfylld blinkar en
extra sköljning i slutet på tvättcykeln. Det
högsta antalet extra sköljningar som kan
göras beror på det valda programmet.
tillhörande indikatorlampa för att visa att
maskinen står stilla.
l Välj bort alternativet vid slutet av cykeln
l Funktionen har tagits fram för personer
för att centrifugera (kan minskas eller
väljas bort helt med lämplig knapp) och
tömma.
med känslig hy som kan få hudirritationer
eller allergiska reaktioner från även de
minsta tvättmedelsrester.
l Med den elektroniska kontrollen töms
l Vi
rekommenderar även den här
funktionen för barnartiklar eller vid väldigt
smutsig tvätt där du behöver använda
mycket tvättmedel, eller när du tvättar
handdukar eftersom fibrerna lätt kan hålla
kvar tvättmedlet.
vattnet
mycket
tyst
under
de
mellanliggande centrifugeringarna och
detta gör alternativet väldigt lämpligt när
du tvättar på kvällen eller natten.
STRYKFRITT-knapp
ALTERNATIV-knapp
Med den här funktionen kan du motverka
skrynklad tvätt genom att mellanliggande
centrifugeringar elimineras eller genom
att den sista centrifugeringen blir mer
skonsam.
Du kan välja bland tre olika alternativ:
- FÖRTVÄTT
l Med det här alternativet kan du göra en
förtvätt. Detta är särskilt lämpligt för
mycket smutsiga tvättar. (Kan endast
användas för vissa program enligt
programtabellen).
l Vi rekommenderar att du bara använder
20% av den
tvättmedel.
föreslagna
mängden
33
SV
- HYGIEN
l Med det här alternativet kan du sterilisera
din tvätt med tvättprogram som når 60°C.
indikatorlampa att automatiskt visa vilken
smutsnivå som är förinställd för
programmet.
2) VARVTAL
Digitalskärm
2
Med indikatorerna på skärmen kan du alltid
vara informerad om maskinens status.
2
3
4
5
6
Här visas varvtalet för det valda
programmet och kan minskas eller väljas
bort med lämplig knapp.
7
3) TVÄTTEMPERATUR
1
3
8
9 10
Här visas temperaturen för det valda
programmet och kan ändras (om möjligt)
med lämplig knapp.
1) DÖRRSÄKRING INDIKATORLAMPA
4) CYKELLÄNGD
1
4
l Ikonen hänvisar till stängd lucka.
l När du har valt ett program visas
Stäng luckan INNAN du trycker på
knappen START/PAUS.
automatiskt cykellängden som kan
variera utifrån vilka alternativ du valt.
l Om du trycker på START/PAUS med
luckan stängd kommer lampan blinka och
sedan lysa.
l När programmet startat kan du hela tiden
se hur lång tid som är kvar av tvätten.
l Apparaten räknar ut hur lång tid det tar
Om luckan inte är helt stängdkommer
lampan att fortsätta blinka i cirka 7
sekunder och därefter kommer starten
automatiskt att avbrytas. Om detta
händer ska du stänga dörren ordentligt
och trycka på START/PAUS-knappen.
tills programmet är klart utifrån en
standardmängd och under cykelns gång
korrigeras tiden utifrån den aktuella
tvättens mängd och sammansättning.
5) SMUTSNIVÅ
l En särskild säkerhetsanordning förhindrar
att dörren öppnas direkt när en cykel är
klar. Vänta 2 minuter efter att tvättcykeln
är klar och lampan för "Dörrsäkring" har
slocknat innan du öppnar dörren. När
cykeln är klar vrider du programväljaren
till AV.
34
5
{
l När du har valt ett program kommer en
indikatorlampa att automatiskt visa vilken
smutsnivå som
programmet.
är
förinställd
för
10) Kg Check (funktionen används bara
på bomulls- och syntetprogram)
l Väljer du en annan smutsnivå tänds
tillhörande indikatorlampa.
l Under cykelns första minuter lyser "Kg
{
Check"-lampan medan den intelligenta
sensorn väger tvätten och justerar tvättid
och vatten- och elförbrukning.
6
l I varje fas kan "Kg Check" övervaka
Indikatorlampan visar hur många extra
sköljningar som valts.
informationen för tvättmängden i trumman
och under de första minuterna utförs
följande:
7) ALTERNATIV
- den vattenmängd som behövs justeras
}
- tvättcykelns längd beräknas
7
- sköljningen kontrolleras utifrån vilka
slags tyger som valts
Indikatorlampan visar vilka alternativ som
kan
väljas
med
tillhörande
knapp
(FÖRTVÄTT, HYGIEN och NATTPROGRAM).
- trummans rotationsrytm justeras utifrån
vilka tyger som tvättas
8) Wi-Fi (endast vissa modeller)
- upptäcker skum och ökar om nödvändigt
vattenmängden under sköljning
- varvtalet justeras utifrån tvättmängden
för att undvika obalans.
8
l På modeller med Wi-Fi visar ikonen att
Wi-Fi systemet fungerar.
l Ytterligare information om Wi-Fi systemet
hittar du
maskinen.
i
specialmanualen
inuti
9) FÖRDRÖJD START
9
Blinkar när fördröjd start har valts.
35
SV
10
6) EXTRA SKÖLJNINGAR
Programtabell
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Rekommen
deras
Max.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intensiva 40° 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Hygien 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Snabba 30 Min
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Snabba 14 Min
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
Sköljning
-
-
-
-
-
-
Utpumpning +
Centrifugering
-
-
-
-
-
-
Hand/Silke
1
2
2
2
30°
30°
Ull
1
2
2
2
40°
40°
Ömtåligt
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1
TVÄTTMEDE
2
1
Blandat
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Bomull
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Vit
1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
36
( )
Endast när alternativet FÖRTVÄTT
har valts (program som kan användas
med alternativet FÖRTVÄTT).
(Endast för modeller med fack
för flytande tvättmedel)
Om du har några plagg med
fläckar som behöver behandlas
med blekmedel kan den första
fläckborttagningen göras i maskinen.
Häll blekmedlet i blekmedelsbehållaren
i fack nummer "2" i tvättmedelsfacket
och välj specialprogrammet SKÖLJ.
När detta är klart vrider du
programväljaren till AV-positionen,
lägger in resten av plaggen och
gör en vanlig tvätt med lämpligt
program.
Läs följande:
* Högsta tvättmängd för torra kläder beror
på modellen (se kontrollpanelen).
** STANDARDPROGRAM FÖR BOMULL
ENLIGT (EU) Nr. 1015/2010 och Nr.
1061/2010.
BOMULLSPROGRAM MED
TEMPERATUR PÅ 60°C.
BOMULLSPROGRAM MED
TEMPERATUR PÅ 40°C.
De här programmen är lämpliga för tvätt
av normalsmutsig bomullstvätt och är
också de mest effektiva programmen för
vatten- och energiförbrukning för
bomullstvätt.
Programmen har utvecklats för att följa
temperaturerna på klädernas tvättmärkning
och den faktiska vattentemperaturen kan
skilja sig något från den temperatur som
anges för cykeln.
1)
Varvtalet för centrifugeringen kan också
minskas för att följa riktlinjerna på etiketten
eller så kan centrifugeringen hoppas över
helt
för
mycket
ömtåliga
material.
Alternativet är tillgängligt med en varvtalsknapp. Funktionen kan aktiveras med
VARVTALSVAL-knappen.
Om det inte finns några specifika uppgifter
på märkningen kan du använda det högsta
varvtalet för programmet.
37
För de visade programmen kan du
justera tid och intensitet för tvätten
med SMUTSNIVÅ-knappen.
SV
Använder du för mycket tvättmedel kan det
leda till överdrivna mängder skum.
Om maskinen känner av stora mängder
skum kan centrifugeringen hoppas över
eller så kan programmet förlängas och
vattenförbrukningen ökas.
Programval
Vill du tvätta olika slags material som är
olika smutsiga finns det specifika program
på tvättmaskinen för alla dina tvättbehov
(se tabellen).
Mix Power System +
Tvättmaskinen är utrustad med ett
innovativt system för förblandning av
tvättmedel och vatten. En vattenstråle
sprutar under högtryck in tvättmedlet i
tvätten.
Under tvättcykelns början underlättar
högtrycksstrålen att tvättmedlet tränger in
genom fibrerna för bästa tvättresultat.
Systemet använder också Mix Power under
sköljningen. Då tas alla spår av tvättmedel
bort med hjälp av högtrycksstrålen som
ordentligt genomsköljer tvätten.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Med innovativa "Mix Power System +" kan
du tvätta tyger som bomull, syntet och
blandade tyger vid 20°C och få ett resultat
som vid en 40°C tvätt.
Förbrukningen är cirka 50% av en vanlig
40°C bomullstvätt.
Vi rekommenderar att du bara tvättar 2/3 av
maskinens högsta tvättmängd.
Programmet fungerar med "Mix & Wash"
("Blanda & Tvätta") så att du kan tvätta
olika slags tyg och färger tillsammans.
Hygien 60°
Det här programmet är lämplig för
bomullstyger och har tagits fram speciellt
för att ta bort envisa fläckar även vid 60°C
med hjälp av "Mix Power System +".
Perfect Rapid 59 Min
Det här speciellt utformade programmet ger
ett resultat av bra kvalitet men på mycket
kortare tid.
Programmet är utformat för en mindre
tvättmängd (se programtabellen).
Snabba 30 Min
En komplett tvättcykel (tvätt, skölj och
centrifugering). Programmet är särskilt
lämpligt för lätt smutsiga bomulls- och
blandade tyger. Vi rekommenderar att du
bara använder 20% tvättmedel med det här
programmet för att undvika slöseri.
Snabba 14 Min
En komplett tvättcykel (tvätt, skölj och
centrifugering). Programmet är lämpligt för
lätt smutsiga bomulls- och blandade tyger.
Vi rekommenderar att du bara använder
20% tvättmedel med det här programmet
för att undvika slöseri.
Baby
Med det här programmet kan du tvätta alla
babykläder i lägst 60°C och få ett perfekt
och hygieniskt resultat.
För bästa tvätteffekt rekommenderar vi
pulvertvättmedel.
Sköljning
Det här programmet består av 3 sköljningar
med centrifugering emellan (som kan
minskas eller hoppas över med lämplig
knapp). Används för sköljning av alla typer
av tyger, exempelvis efter handtvätt.
VARNING:
Nya färgade kläder borde tvättas
separat första gången de tvättas.
Blanda aldrig VIT tvätt.
Intensiva 40°
Det här programmet är lämpligt för
bomullskläder med utmärkt resultat vid
40°C så att tyger och färger bevaras.
38
Utpumpning + Centrifugering
Det här programmet avslutar utpumpningen
och kör en maximal centrifugering. Det går
att minska eller hoppa över centrifugeringen
med VARVTALSVAL-knappen.
Blandat
Tvätt och skölj optimeras i trummans
rotationsrytm och vattennivåerna. De
försiktigare rotationerna ger färre rynkor i
materialen.
Ull
Det här programmet har en tvättcykel särskilt
utformad för maskintvättbara ulltyger eller
för plagg som ska tvättas för hand.
Bomull 40°C - 60°C
Det här programmet är lämpligt för tvätt av
normalsmutsig bomullstvätt och är också
det mest effektiva programmet för vattenoch energiförbrukning för bomullstvätt.
Ömtåligt
Det här programmet växlar mellan aktivitet
och inaktivitet och är särskilt lämpligt för
tvätt av ömtåliga tyger. Tvättcykeln och
sköljningen görs med hög vattennivå för
bästa resultat.
Vit
För perfekt tvätt. Den sista centrifugeringen
med
högsta
hastighet
ger
effektiv
borttagning.
39
SV
Hand/Silke
Med det här programmet får du en skonsam
tvättcykel för material som märkts som
"Endast handtvätt" och tvättbara plagg av
silke eller liknande material som tvättas
som silke enligt märkningen.
7. SERVICECENTER OCH GARANTI
Om du upptäcker att tvättmaskinen inte fungerar som avsett kan du kontrollera om felet
kan åtgärdas med hjälp av tipsen i snabbguiden nedan.
Problem
Tänkbara orsaker och praktiska lösningar
Tvättmaskinen
fungerar inte/startar
inte
Kontrollera att den anslutits korrekt.
Kontrollera att strömmen är på.
Kontrollera att önskat program har valts och att du har startat
maskinen.
Kontrollera att säkringen är hel och att eluttaget fungerar. Testa med
en annan elapparat, t.ex. en lampa.
Det går inte att stänga luckan ordentligt: öppna och stäng den igen.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att timern är rätt inställd.
Inget vatten fylls på
i tvättmaskinen
Tvättmaskinen töms
inte på vatten
Vatten har läckt ut
på golvet bredvid
tvättmaskinen
Centrifugeringen
startar inte
Kraftiga vibrationer
under
centrifugeringen
Om ett
FELMEDDELANDE
visas eller blinkar
Kontrollera att filtret inte är igensatt.
Kontrollera att det inte finns några veck på avloppsslangen.
Kontrollera att det inte finns några lösa föremål i filtret.
Det kan bero på en läcka i tätningen mellan kranen och
tillförselslangen. Om så är fallet måste tätningen bytas, och slangen
och kranen dras åt.
Det kan bero på att vattnet inte tömts ut helt och hållet: vänta några
minuter.
På en del modeller finns det en funktion för tvätt ”utan centrifugering":
se till att funktionen inte är på.
För mycket tvättmedel kan göra att centrifugeringen inte startar:
använd mindre tvättmedel vid nästa tvätt.
Tvättmaskinen kanske inte står i nivå: justera vid behov stöden enligt
anvisningarna i tillämpligt avsnitt.
Kontrollera att transportsäkringarna har tagits bort.
Se till att lasten fördelas jämnt.
Om fel nummer 0, 1, 5, 7 eller 8 visas eller blinkar kontaktar du
omedelbart servicecentret.
Om fel nummer 2 visas eller blinkar fungerar inte vattentillförseln till
maskinen. Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Om fel nummer 3 visas eller blinkar töms inte maskinen som avsett.
Kontrollera att avloppet inte är tilltäppt och att det inte finns några veck
på avloppsslangen.
Om fel nummer 4 visas eller blinkar är maskinen överlastad. Stäng
vattenkranen och kontakta servicecentret.
Om fel nummer 9 visas eller blinkar, stänger du av tvättmaskinen,
väntar 10–15 sekunder och startar om programmet.
40
Om problemet kvarstår eller om du
misstänker att det är fel på tvättmaskinen
kontaktar du omedelbart Candys servicecenter.
- vattnet från sköljningen kan se solkigt
ut: Effekten beror på lösgjorda zeoliter
som inte har någon negativ påverkan på
sköljresultatet.
Candy rekommenderar att alltid använda
originaldelar som kan beställas från vårt
servicecenter.
Garanti
För produkten gäller garanti i enlighet
med villkoren på garantibeviset som
medföljer produkten. Garantibeviset
måste vara fullständigt ifyllt och sparas
så att det kan uppvisas för Candys
auktoriserade servicecenter vid behov.
- vitt damm (zeoliter) på färdig tvätt: det
här är normalt, dammet absorberas inte
av fibrerna och påverkar inte deras färg.
- skum i det sista sköljvattnet: det
behöver inte betyda att sköljningen är
otillfredsställande.
- mycket skumbildning: Det beror ofta på
anjoniska ytaktiva ämnen, som kan finnas
i tvättmedel och som kan vara svåra att
eliminera från tvätten.
Tvätten behöver inte sköljas igen: det
motverkar inte effekten.
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för
eventuella tryckfel i dokumentation
som medföljer produkten. Tillverkaren
förbehåller sig vidare rätten att utföra
sådana ändringar av produkten som kan
bedömas vara nödvändiga utan att
förändra dess väsentliga egenskaper.
41
SV
Användning av ekologiska tvättmedel utan
fosfater kan leda till följande:
Kiitos, että valitsit Candy-pesukoneen.
Olemme varmoja, että se palvelee sinua
uskollisesti ja turvallisesti vaatteiden – myös
arkojen – päivittäisessä pesussa.
Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa,
että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule
ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen
noudattaminen on tärkeää:
Lue tästä käyttöohjeesta, kuinka laitetta
käytetään oikein ja turvallisesti ja kuinka
siitä pidetään tehokkaasti huolta.
l Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä.
l SähköKäytä pesukonetta vasta, kun
olet lukenut nämä ohjeet huolellisesti.
Suosittelemme,
että
säilytät
tämän
käyttöohjeen helposti saatavilla ja hyvässä
kunnossa myös mahdollisia myöhempiä
omistajia varten.
Tarkista, että laitteen mukana toimitetaan tämä
käyttöohje, takuutodistus, huoltokeskuksen
osoite ja energiatehokkuustarra. Tarkista myös,
että tulpat, poistoletkun käyrä sekä nestemäisen
pesu- tai valkaisuaineen lokero (vain joissain
malleissa) ovat mukana. Suosittelemme, että
säilytät kaikki nämä osat.
Jokaisen
tuotteen
tunnisteena
on
yksilöllinen 16-merkkinen koodi, jota
kutsutaan myös sarjanumeroksi. Koodi on
painettu tarraan, joka on liimattu laitteeseen
(luukun lähelle) tai joka löytyy tuotteen
sisällä olevasta asiakirjakuoresta. Koodi on
eräänlainen tuotekohtainen tunnistekortti,
jota tarvitaan tuotteen rekisteröimiseen ja
otettaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen.
ja elektroniikkalaiteromu on
toimitettava jätehuolto-organisaation tai
rekisteröityjen
yhtiöiden
ylläpitämiin
asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa
maissa on suurikokoisen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun
kotikeräyspalveluja.
Monissa maissa voit uuden laitteen oston
yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi
jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava
veloituksetta yksi vanha laite yhtä uutta
laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia
ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.
Sisällys
1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
2. ASENNUS
3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ
4. YLLÄPITO JA PUHDISTUS
Ympäristöehdot
5. PIKAKÄYTTÖOPAS
Tämä
laite
on
merkitty
eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta (WEEE)
2012/19/EU mukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää
saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa
haittaa ympäristölle) ja peruskomponentteja
(jotka voidaan käyttää uudelleen). On
tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä
voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet ja
käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki
materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää.
42
6. OHJAIMET JA OHJELMAT
7. ASIAKASPALVELUKESKUS JA TAKUU
l Tämä
laite on tarkoitettu
käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa paikoissa, esimerkiksi:
− myymälöiden, toimistojen ja
muiden työpaikkojen henkilöstön
keittiötiloissa;
− maatiloilla;
− hotellien, motellien ja muiden
asuinpaikan tyyppisten paikkojen
asiakkaiden käytössä;
− aamiaismajoituksen
kaltaisessa käytössä.
Laitteen käyttö kotitalousympäristöstä
poikkeavissa
paikoissa
tai
tavanomaisista kodinhoitotoimista
poikkeavalla
tavalla,
kuten
kaupallinen
asiantuntijatai
ammattilaiskäyttö, on kiellettyä
myös edellä kuvatuissa paikoissa.
Jos laitetta käytetään näistä
ohjeista poikkeavalla tavalla, sen
käyttöikä
voi
lyhentyä
ja
valmistajan takuu voi raueta.
Valmistaja ei hyväksy mitään
laitteelle aiheutuvia vahinkoja tai
muita vahinkoja ja menetyksiä,
jotka aiheutuvat kotitalouskäytöstä
poikkeavasta käytöstä (myös
laitteen ollessa kotitalousympäristössä),
lain sallimassa enimmäislaajuudessa.
l Tätä
laitetta voivat käyttää
vähintään 8-vuotiaat lapset sekä
henkilöt, joiden fyysiset tai
henkiset valmiudet eivät riitä
laitteen turvallisen käsittelyyn tai
43
joilla ei ole laitteen käytön
edellyttämää kokemusta tai
tietoa, jos he toimivat toisen
henkilön valvonnassa tai ovat
saaneet ohjeistuksen laitteen
käyttöön ja käyttö tapahtuu
turvallisella
tavalla
ja
he
ymmärtävät laitteen käyttöön
liittyvät vaarat. Älä anna lasten
leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa puhdistaa ja huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
l Lapsia
on valvottava, etteivät
he leiki laitteella.
l Alle
3-vuotiaat
lapset
on
pidettävä loitolla, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
l Jos
virtajohto on vaurioitunut,
valmistajan
tai
valmistajan
huoltoedustajan tai muun vastaavan
pätevän henkilön on vaihdettava se
vaaran välttämiseksi.
l Käytä
veden syöttöliitäntään
vain laitteen mukana toimitettuja
letkuja (älä käytä vanhoja letkuja).
l Vedenpaineen
tulee olla 0,05–
0,8 MPa.
l Varmista,
että matto ei tuki
koneen pohjaa ja tuuletusaukkoja.
l Kone
sammutetaan kääntämällä
ohjelmavalitsimen
osoitinmerkki
pystysuoraan. Valitsimen kaikissa
muissa asennoissa kone on päällä
(vain
mallit,
joissa
on
ohjelmasäädin).
FI
1. YLEISET
TURVALLISUUSOHJEET
l Laite
on asennettava siten, että l Älä altista pesukonetta sateelle,
pistotulppaan on esteetön pääsy.
suoralle auringonvalolle tai muille
sääilmiöille.
l Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti
riippuu käytössä olevasta mallista l Kun siirrät pesukonetta, älä
nosta
sitä
valitsimista
tai
(katso ohjauspaneeli).
pesuainekotelosta, äläkä koskaan
kuljeta pesukonetta siten, että
l Tietoja tuotteen mikrokortista on
luukku painautuu työntökärryä
saatavana valmistajan verkkosivulta.
vasten.
Suosittelemme,
että
pesukonetta nostamassa on kaksi
henkilöä.
Turvallisuusohjeet
l Irrota
pesukoneen virtajohto ja
sulje vesihana ennen kuin
puhdistat tai huollat konetta.
l Varmista,
että sähköjärjestelmä on
maadoitettu. Jos näin ei ole,
pyydä valtuutetun ammattilaisen
apua.
l Vian
tai toimintahäiriön sattuessa
sammuta pesukone ja sulje
vesihana, älä yritä korjata konetta
itse. Ota välittömästi yhteyttä
asiakaspalveluun ja käytä vain
alkuperäisiä varaosia. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen
voi tehdä koneesta vaarallisen.
l Älä
käytä
muuntimia,
haaroituspistorasioita tai jatkojohtoja.
VAROITUS:
veden lämpötila voi nousta
hyvin korkeaksi pesun aikana.
l Varmista
ennen
luukun
avaamista, että rummussa ei ole
vettä.
l Älä
koskaan irrota virtajohtoa
pistorasiasta vetämällä johdosta
tai koneesta.
44
Laite noudattaa eurooppalaisia
direktiivejä:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
ja niiden myöhemmät muutokset.
2. ASENNUS
l Katkaise
letkun pakkausnauhat
mutta varo vaurioittamasta
letkua ja virtajohtoa.
1
A
B
A
B
l Irrota
takaa 2 tai 4 ruuvia (A) ja
poista 2 tai 4 täytelevyä (B)
piirroksen 1 mukaisesti.
2
tai
4
käyttöohjekuoressa
tulpilla.
B
A
A
reikää
olevilla
FI
l Tuki
B
l Jos
pesukone
on
sisäänrakennettu, katkaise letkun
pakkausnauhat ja irrota 3 tai 4
ruuvia (A) ja poista 3 tai 4
täytelevyä (B).
malleissa yksi tai
useampi
täytelevy
putoaa
koneen sisään; poista nämä
levyt kallistamalla pesukonetta
eteenpäin. Tuki reiät kirjekuoressa
olevilla tulpilla.
2
A
1
l Joissain
2
3
B
VAROITUS:
pidä pakkausmateriaalit
poissa lasten ulottuvilta.
l Aseta
poliondalevy
koneen
pohjaan piirroksen 2 mukaisesti
(mallin mukaan kyseessä on
versio A, B tai C).
45
C
3
2
1
Vesiliitännät
3
l Liitä
vesiletku
hanaan
ja
käytä
vain pesukoneen mukana toimitettua
tyhjennysletkua (piirros 3).
ÄLÄ AVAA HANAA.
l Joissain malleissa voi olla yksi tai
useampi seuraavista ominaisuuksista:
l KUUMA JA KYLMÄ (piirros 4): Kuuma-
4
ja kylmävesiliitäntä säästää energiaa.
Liitä harmaa letku kylmävesihanaan
ja
punainen letku kuumavesihanaan. Jos kone
voidaan liittää vain kylmävesihanaan,
joidenkin ohjelmien käynnistyminen kestää
muutaman minuutin pidempään.
1
l AQUASTOP (piirros 5): Syöttöletkussa
oleva laite, joka pysäyttää veden
virtauksen letkun vaurioituessa. Tällöin
“A”-ruutuun ilmestyy punainen merkki, ja
letku on vaihdettava uuteen. Avaa mutteri
painamalla yksisuuntaista lukitsinta “B”.
5
l AQUAPROTECT - SUOJATTU SYÖTTÖLETKU
A
(piirros 6): Jos varsinaisesta sisäletkusta
“A” vuotaa vettä, läpinäkyvä suojavaippa
“B” pitää veden sisällään ja pesuohjelma
voidaan
suorittaa
loppuun.
Kun
pesuohjelma on päättynyt, ota yhteyttä
asiakaspalveluun syöttöletkun vaihtamista
varten.
7
6
B
B
A
Sijoittaminen
l Siirrä pesukone seinän lähelle ja varo
46
min 4 cm
max 100 cm
vääntämästä tai puristamasta letkuja.
Aseta tyhjennysletku kylpyammeeseen tai
kytke se mieluummin seinässä olevaan
poistoaukkoon, jonka etäisyys lattiasta
on vähintään 50 cm ja halkaisija on
pesukoneen letkua suurempi (piirrokset 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Aseta kone vaakasuoraan säätämällä
jalkoja piirroksen 8 mukaisesti:
a.vapauta ruuvi kääntämällä mutteria
myötäpäivään;
b. pyöritä jalkaa ylös- tai alaspäin, kunnes
se on tukevasti lattiassa;
c.lukitse jalka kiristämällä mutteri kiinni
pesukoneen pohjaan.
8
A
B
l Kytke virtajohto.
VAROITUS:
jos virtajohto on vaihdettava uuteen,
ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Pesuainekotelo
Pesuainekotelo on jaettu kolmeen lokeroon
piirroksen 9 osoittamalla tavalla:
l lokero “1”: esipesuaine;
l lokero “ ”:lisäaineet, huuhteluaineet,
tärkkäyshajusteet jne;
VAROITUS:
Käytä vain nestemäisiä tuotteita.
Pesukone on säädetty annostelemaan
lisäaineita automaattisesti viimeisen
huuhtelun jokaisen jakson aikana.
9
1
2
10
l lokero “2”: pesuaine.
Joissain malleissa on myös kuppi
nestemäiselle pesuaineelle (piirros 10).
Jos käytät sitä, aseta se lokeroon 2. Näin
nestemäistä pesuainetta pääsee rumpuun
vain juuri oikeaan aikaan. Kuppia voidaan
käyttää myös valkaisuaineelle, kun valittuna
on huuhteluohjelma.
11
VAROITUS:
Joitakin pesuaineita on vaikea saada
poistettua.
Tällöin
suosittelemme
rumpuun asennettavan erikoissäiliön
käyttöä (esimerkki piirroksessa 11).
47
FI
C
Seuraavassa pikaoppaassa on vinkkejä
ja suosituksia pesuaineen käytöstä
eri
lämpötiloissa.
Lue
aina
pesuainepakkauksesta
ohjeet
oikeaan
käyttöön ja annosteluun.
3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ
VINKKEJÄ
Täyttövinkkejä
VAROITUS: Huomaa seuraavat asiat,
kun lajittelet pyykkiä:
- Poista pyykistä metalliesineet, kuten
hiussoljet, neulat ja kolikot;
- Sulje vetoketjut ja tyynyliinojen napit, solmi
irralliset vyöt ja pitkät nauhat;
- Irrota verhoista ripustimet;
- Tutustu vaatteiden pesuohjeisiin huolellisesti;
- Poista sitkeät tahrat tahranpoistoaineilla.
l Kun peset huopia, peittoja tai muita raskaita
Erittäin
likaiseen
valkopesuun
suosittelemme
puuvillaohjelmaa,
vähintään
60°C:n
lämpötilaa
ja
normaalia pesujauhetta (tehokäyttöön
sopivaa), joka sisältää keskimääräisessä
tai korkeassa lämpötilassa erinomaisesti
toimivia valkaisuaineita.
tekstiilejä, suosittelemme välttämään linkousta.
l Kun peset villaa, varmista, että tekstiili on
konepestävä ja että siinä on ”puhdasta
uutta villaa” -symbolin lisäksi merkintä ”ei
huovutu” tai ”konepestävä”.
Hyödyllisiä neuvoja käyttäjälle
Opas koneen ympäristöystävälliseen
taloudelliseen käyttöön.
ja
Täytä kone mahdollisimman täyteen
l Energian, veden, pesuaineen ja ajan
käyttö on tehokkainta, kun käytetään
suositeltua
enimmäistäyttömäärää.
Energiaa säästyy jopa 50% pestäessä
täysi koneellinen kahden puolikkaan
koneellisen sijaan.
Tarvitaanko esipesua?
l Vain hyvin likaiselle pyykille! SÄÄSTÄT
pesuainetta, aikaa, vettä ja 5–15%
energiaa, kun ET valitse esipesuohjelmaa
vähän tai tavanomaisesti likaantuneelle
pyykille.
40—60°C:n
pesuohjelmiin
valitaan
sopiva pesuaine tekstiilien kuidun ja
likaantumisasteen mukaan.
Normaalit pesujauheet sopivat hyvin
likaisten valkoisten tai haalistumattomien
tekstiilien
pesuun,
ja
nestemäiset
pesuaineet
tai
värilliselle
pyykille
tarkoitetut pesujauheet sopivat vähän
likaantuneille värjätyille tekstiileille.
Alle 40°C:n pesuohjelmiin suosittelemme
nestemäisiä pesuaineita tai pesujauheita,
joiden erikseen mainitaan sopivan alhaisessa
lämpötilassa pesemiseen.
Tarvitaanko kuumaa vettä?
l Kun tahrat esikäsitellään tahranpoistoaineella
tai
kuivuneet
tahrat
liotetaan
vedessä ennen pesua, pesuohjelman
lämpötilaa voidaan laskea. Energiaa
säästyy
jopa
50%
käytettäessä
60°C:n pesuohjelmaa.
48
Villan tai silkin pesuun tulee käyttää
vain
erikseen
näille
tekstiileille
tarkoitettuja pesuaineita.
4. YLLÄPITO JA
PUHDISTUS
FI
Puhdista pesukoneen ulkopinnat kostealla
pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia aineita,
alkoholia
tai
liuottimia.
Pesukoneen
tavanomainen
puhdistus
ei
edellytä
erityistoimia:
puhdista
pesuainelokerot
ja
suodatin.
Jäljempänä
annetaan
vinkkejä pesukoneen siirtämiseen ja
pidempiaikaiseen käytöstäpoistoon.
Pesuainekotelon puhdistus
Suosituksia pesukoneen siirtoon
ja pitkäaikaiseen varastointiin
l Suosittelemme
pesuainelokeroiden
puhdistamista, jotta niihin ei kerry pesuja huuhteluainejäämiä.
l Jos pesukonetta pidetään varastossa
lämmittämättömässä tilassa pidemmän
aikaa, tyhjennä kaikista letkuista vesi.
l Irrota
pesuainekotelo vetämällä sitä
riittävän lujaa. Puhdista se juoksevalla
vedellä ja aseta takaisin paikalleen.
l Irrota pesukone verkkovirrasta.
l Irrota letku kiinnikkeestään, laske se alas
ja tyhjennä kaikki vesi astiaan.
Suodattimen puhdistus
l Kun olet valmis, kiinnitä poistoletku
l Pesukoneessa on erikoissuodatin, joka
kiinnikkeeseen.
kerää suuret irtokappaleet, kuten napit tai
kolikot, jotka voivat tukkia viemärin.
l Saatavana vain tietyissä malleissa: vedä
mutkalla oleva letku auki, poista tulppa ja
poista vesi letkusta astiaan.
l Suosittelemme, että ennen suodattimen
avaamista panet sen alle imukykyisen
pyyhkeen, jotta lattia pysyy kuivana.
l Käännä
suodatinta
vastapäivään
pystyasennossa olevaan pysäyttimeen asti.
l Irrota suodatin ja puhdista se. Kun olet
valmis, kiinnitä se takaisin kääntämällä
myötäpäivään.
l Kiinnitä
kaikki
pesukoneen
osat
päinvastaisessa järjestyksessä kuin edellä
on kuvattu.
49
5. PIKAKÄYTTÖOPAS
Pesukone sovittaa vesimäärän automaattisesti
pyykin laadun ja määrän mukaiseksi.
Järjestelmä vähentää energiankulutusta ja
lyhentää pesuaikoja huomattavasti.
6. OHJAIMET JA
OHJELMAT
A
Ohjelman valinta
l Kytke pesukoneeseen virta ja valitse
haluamasi ohjelma.
L
l Säädä tarvittaessa pesulämpötila ja paina
tarvittavia lisävalintapainikkeita.
M
l Aloita
pesuohjelma
painamalla
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
Mikäli sähkövirta katkeaa pesukoneen ollessa
käynnissä, asetukset pysyvät tallessa koneen
muistissa ja sähkövirran palatessa kone
jatkaa pesuohjelmaa keskeytyskohdasta.
l Ohjelman lopussa näytössä lukee viesti
”end” tai vastaava merkkivalo palaa.
B
C
D
E
F
G
H
I
A Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento
(OFF)
B KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike
C LINKOUKSEN VALINTA-painike
Odota, kunnes luukun lukituksen
merkkivalo sammuu. Tämä tapahtuu
noin
kahden
minuutin
kuluttua
ohjelman päätyttyä.
D LÄMPÖTILAN VALINTA-painike
E AJASTETTU ALOITUS-painike
l Katkaise pesukoneen virta.
F LIAN MÄÄRÄ-painike
Katso sopiva pesuohjelma ohjelmataulukosta
ja noudata siinä esitettyjä toimintaohjeita.
G LISÄHUUHTELU-painike
Teknisiä tietoja
I
H VALINNAT-painike
HELPOSTI SILIÄVÄ-painike
L Digitaalinäyttö
Tarvittava vedenpaine:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
M LUUKUN TURVALLISUUDEN
merkkivalo
Linkousteho:
katso arvokilpeä.
Liitäntäteho/ Tarvittava sulake/ Jännite:
katso arvokilpeä.
50
Ohjelmanvalitsin
on
palautettava
POIS-asentoon jokaisen ohjelman
jälkeen
tai
aloitettaessa
uutta
pesuohjelmaa
ennen
ohjelman
valintaa ja käynnistämistä.
VAROITUS:
Älä kosketa näyttöä samalla, kun kytket
pistotulppaa, sillä koneet kalibroivat
järjestelmänsä ensimmäisten sekuntien
aikana. Jos näyttöön kosketaan, kone ei
ehkä toimi oikein. Jos näin käy, irrota
pistotulppa ja kiinnitä se uudelleen.
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike
Sulje luukku ENNEN kuin painat
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
Turvalaite estää luukun avaamisen
välittömästi ohjelman päätyttyä.
Odota kaksi minuuttia pesuohjelman
päättymisen jälkeen, kunnes luukun
turvamerkkivalo on sammunut, ennen
kuin avaat luukun.
l Aloita valittu pesuohjelma painamalla
tätä.
Kun
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
on painettu, laitteen käynnistymisessä
voi kulua muutama sekunti.
Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento
(OFF)
PYYKIN LISÄÄMINEN OHJELMAN
KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN (TAUKO)
l Paina
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
noin 2 sekunnin ajan (osa merkkivaloista
ja jäljellä olevan ajan ilmaisin osoittavat
vilkkumalla, että kone on pysähtynyt).
Kun
ohjelmanvalitsinta
käännetään,
näyttöön ilmestyvät valitun ohjelman
asetukset.
Ohjelman loputtua tai laitteen ollessa
koskematta tietyn ajan näytön kirkkautta
vähennetään energian säästämiseksi.
l Odota
2 minuuttia,
turvalukitus aukeaa.
HUOM. Kone sammutetaan kääntämällä
ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.
kunnes
luukun
l Kun
olet
lisännyt
tai
poistanut
pyykkiä,
sulje
luukku
ja
paina
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta (ohjelma
jatkaa siitä, mihin se jäi).
l Aloita valittu pesuohjelma painamalla
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN
l Kun ohjelma on valittu, ohjelmanvalitsin
l Ohjelma
keskeytetään
valitsin POIS-asentoon.
pysyy valitun ohjelman kohdalla koko
ohjelman ajan.
kääntämällä
l Valitse toinen ohjelma.
l Katkaise pesukoneen virta kääntämällä
l Palauta ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.
valitsin POIS-asentoon.
51
FI
Luukun avaaminen
AJASTETTU ALOITUS-painike
Valintapainikkeiden
valinnat
on
tehtävä ennen KÄYNNISTÄ/TAUKOpainikkeen painamista.
Valittaessa toimintoa, joka ei sovellu
valittuun ohjelmaan, valintailmaisin
ensin vilkkuu ja sitten sammuu.
l Painikkeesta
voidaan
ohjelmoida
pesuohjelma alkamaan viiveellä enintään
24 tunnin kuluttua.
l Aloitus ajastetaan seuraavasti:
LINKOUKSEN VALINTA-painike
- Aseta haluttu ohjelma.
l Painiketta painamalla voidaan vähentää
linkouksen enimmäisnopeutta tai poistaa
linkous kokonaan käytöstä.
l Linkous palautetaan käyttöön painamalla
painiketta, kunnes päästään haluttuun
linkousnopeuteen.
Jotta tekstiilit eivät vaurioituisi,
nopeutta ei voi nostaa valitulle
ohjelmalle sopivaa enimmäisnopeutta
suuremmaksi.
l Linkousnopeutta
voidaan
pysäyttämättä konetta.
- Vahvista painamalla KÄYNNISTÄ/TAUKOpainiketta (näytön valo alkaa vilkkua).
Laskenta alkaa, ja kun aika on kulunut,
ohjelma käynnistyy automaattisesti.
muuttaa
l Painikkeesta
vaihtaa
l Tekstiilien säästämiseksi lämpötilaa ei voi
nostaa yli kunkin
enimmäislämpötilan.
ohjelman
aloitus voidaan peruuttaa
kääntämällä ohjelmavalitsin POIS-asentoon.
LIAN MÄÄRÄ-painike
LÄMPÖTILAN VALINTA-painike
voidaan
pesuohjelmien lämpötila.
l Ajastettu
Jos sähkö katkeaa koneen ollessa
käynnissä, valittu ohjelma on tallennettu
muistiin ja jatkuu sähkön palattua
kohdasta,
jossa
se
oli
sähkön
katketessa.
Koneessa on elektroninen laite, joka
estää linkouksen, mikäli kuorma ei ole
tasapainossa.
Tämä vähentää koneen melua ja
tärinää ja siten pidentää koneen
käyttöikää.
l Painikkeesta
- Aktivoi painike painamalla sitä kerran
(näyttöön tulee h00) ja aseta sen
jälkeen 1 tunnin viive painamalla
uudelleen painiketta (näyttöön tulee
h01). Ohjelmoitu viive kasvaa tunnilla
joka kerran, kun painiketta painetaan,
kunnes näytössä lukee h24. Sen
jälkeen
painikkeen
painaminen
palauttaa ajastuksen nollaan.
sallitun
52
voidaan
valita
jokin
kolmesta
pesutehokkuuden
tasosta
tekstiilien likaisuuden mukaisesti (voidaan
käyttää vain joissain ohjelmissa, katso
ohjelmataulukko).
l Kun
ohjelma on valittu,
näyttää
automaattisesti
asetetun lian määrän tason.
merkkivalo
ohjelmalle
l Kun valitaan toinen lian määrän taso, sitä
l Vaiheessa, jossa vettä pidetään säiliössä,
vastaava merkkivalo syttyy.
merkkivalo vilkkuu osoittamassa, että
kone on seisahtunut.
LISÄHUUHTELU-painike
l Kun valinta poistetaan, ohjelma päättyy
linkoukseen (joka voidaan hidastaa tai
ohittaa sitä vastaavasta painikkeesta) ja
tyhjennykseen.
l Painikkeesta voidaan lisätä huuhteluita
pesuohjelman loppuun. Lisähuuhteluiden
enimmäismäärä riippuu valitusta ohjelmasta.
l Elektronisen ohjauksen avulla välivaiheiden
vesi tyhjennetään hiljaisesti, joten valinta
sopii hyvin yöllä tapahtuvaan pesuun.
l Toiminto on suunniteltu etenkin herkkäihoisille,
FI
joille pienetkin pesuainejäämät voivat
aiheuttaa ärsytystä tai allergiaoireita.
l Toimintoa
suositellaan
käytettäväksi
myös lastenvaatteille ja silloin, kun
pestään erittäin likaisia tekstiilejä, joiden
pesuun käytetään paljon pesuainetta, tai
kun pestään pyyhkeitä, joiden kuituihin
jää yleensä helposti pesuainejäämiä.
HELPOSTI SILIÄVÄ-painike
Tämä toiminto vähentää rypistymistä
poistamalla välilinkoukset tai vähentämällä
ainakin yhden linkouskerran nopeutta.
VALINNAT-painike
Valittavissa on kolme valintaa:
- ESIPESU
l Valinnalla suoritetaan esipesu, josta on
hyötyä etenkin pestäessä erittäin likaisia
tekstiilejä (voidaan käyttää vain joissain
ohjelmissa, katso ohjelmataulukko).
l Suosittelemme käyttämään pesuainetta vain
20% pakkauksen suosittelemista määristä.
- HYGIENIA
l Valinnalla
voidaan
saada
pyykit
hygieenisen puhtaiksi, sillä pesuohjelman
lämpötila nousee 60°C:seen.
- YÖOHJELMA
l Valinta
pienentää
välilinkousten
nopeuden 400 kierrokseen minuutissa,
mikäli mahdollista, lisää huuhtelussa
käytettävän veden määrää ja pitää pyykit
veteen
upotettuna
loppuhuuhtelun
jälkeen, jotta kuidut levittyvät tasaisesti.
53
avaat luukun. Kun ohjelma on päättynyt,
käännä ohjelmanvalitsin POIS-asentoon.
Digitaalinäyttö
Näytön avulla tiedät jatkuvasti, missä tilassa
kone on.
2
3
4
5
6
7
2) LINKOUSNOPEUS
2
1
Näyttää valitun ohjelman linkousnopeuden,
jota voidaan muuttaa tai joka voidaan
poistaa sitä vastaavasta painikkeesta.
8
9 10
3) PESULÄMPÖTILA
1) LUUKUN TURVALLISUUDEN
MERKKIVALO
3
1
Näyttää valitun ohjelman pesulämpötilan,
jota voidaan muuttaa (jos sallittu) sitä
vastaavasta painikkeesta.
l Kuvake osoittaa luukun olevan lukittu.
Sulje luukku ENNEN kuin painat
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.
4) OHJELMAN KESTO
l Kun
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
painetaan koneen luukun ollessa
suljettuna, merkkivalo vilkkuu hetken ja
palaa sitten jatkuvasti.
4
l Kun ohjelma on valittu, näytössä näkyy
automaattisesti ohjelman kesto. Se
vaihtelee sen mukaan, mitä toimintoja on
valittu.
Jos luukku ei ole kunnolla suljettu,
merkkivalon vilkkuminen jatkuu noin
7 sekunnin ajan, minkä jälkeen
käynnistyskomento perutaan automaattisesti.
Jos näin käy, sulje luukku kunnolla
ja paina KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
uudelleen.
l Kun ohjelma on käynnistetty, näytössä
näkyy koko ajan ohjelman jäljellä oleva
aika.
l Turvalaite
estää luukun avaamisen
välittömästi ohjelman päätyttyä. Odota 2
minuuttia pesuohjelman päättymisen
jälkeen, kunnes luukun turvallisuuden
merkkivalo on sammunut, ennen kuin
54
l Laite laskee valitun ohjelman päättymiseen
kuluvan ajan vakiotäyttömäärän mukaisesti,
ja ohjelman aikana laite korjaa aikaa
kuorman
määrän
ja
koostumuksen
mukaisesti.
5) LIAN MÄÄRÄ
5
9) AJASTETTU ALOITUS
{
9
l Kun
ohjelma on valittu,
näyttää
automaattisesti
asetetun lian määrän tason.
merkkivalo
ohjelmalle
Vilkkuu, kun ajastettu aloitus on asetettu.
10) Kg Check (toiminto käytössä vain
puuvilla- ja keinokuituohjelmissa)
l Kun valitaan toinen lian määrän taso, sitä
FI
vastaava merkkivalo syttyy.
6) LISÄHUUHTELUT
10
{
l "Kg Check"-merkkivalo palaa ohjelman
ensimmäisten minuuttien aikana, kun
älykäs anturi punnitsee pyykin ja säätää
ohjelman keston sekä veden ja sähkön
kulutuksen sopivaksi.
6
Merkkivalot osoittavat painikkeesta valitut
lisähuuhtelut.
l Jokaisen
7) VALINNAT
}
pesuvaiheen aikana "Kg
Check" seuraa rummussa olevan pyykin
tietoja, ja pesun ensimmäisten minuuttien
aikana se:
7
- säätää tarvittavan veden määrää;
Merkkivalo osoittaa painikkeesta valitun
valinnan
(ESIPESU,
HYGIENIA
ja
YÖOHJELMA).
- laskee pesuohjelman keston;
8) Wi-Fi (vain joissain malleissa)
- ohjaa huuhtelua pestäväksi valitun
kuitutyypin mukaan;
- säätää rummun pyörimistahdin valitulle
kuitutyypille sopivaksi;
8
- tunnistaa vaahtoutumisen ja lisää
tarvittaessa veden määrää huuhtelun
aikana;
l Wi-Fillä varustetuissa malleissa kuvake
osoittaa, että Wi-Fi-järjestelmä on käytössä.
l Kaikki muut Wi-Fi-järjestelmään liittyvät
tiedot löytyvät koneen sisällä olevasta
erillisestä ohjeesta.
- säätää linkousnopeutta latauksen määrän
mukaan epätasapainoisuuden välttämiseksi.
55
Ohjelmataulukko
2
LÄMPÖT. °C
kg *
(ENINT.)
OHJELMA
Suositus
Enint.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Tehopesu 40° 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Hygienia 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Pika 30 min
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Pika 14 min
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
1
PESUAINEMÄÄ
2
1
Huuhtelut
-
-
-
-
-
-
Tyhjennys ja
Linkous
-
-
-
-
-
-
Käsinpesu/Silkki
1
2
2
2
30°
30°
Villa
1
2
2
2
40°
40°
Arat kuidut
2
2
2,5
2,5
40°
40°
3
3,5
4
40°
60°
( )
Sekapyykki 1) 2,5
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Valkopyykki 1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
Puuvilla
56
Liian suuri pesuainemäärä voi aiheuttaa
liiallista vaahtoamista.
Jos laite havaitsee liikaa vaahtoa, se voi
ohittaa
linkousvaiheen
tai
pidentää
ohjelman kestoa ja lisätä vedenkulutusta.
Vain, kun ESIPESU-valinta on
valittuna (ohjelmat, joissa voidaan
valita ESIPESU-valinta).
(Vain
mallit,
joissa
on
nestemäisen pesuaineen lokero)
Jos vain osassa pyykistä on
tahroja, joita pitää käsitellä
nestemäisellä
valkaisuaineella,
tahrojen
esikäsittely
voidaan
suorittaa pesukoneessa.
Kaada valkaisuaine nestemäisen
valkaisuaineen säiliöön, joka on
pesuainekotelon lokerossa 2, ja
valitse HUUHTELU-erikoisohjelma.
Kun tämä vaihe on päättynyt,
käännä ohjelmanvalitsin POISasentoon, lisää loput pyykit ja
jatka
tavanomaiseen
pesuun
sopivimmalla ohjelmalla.
Lue nämä huomautukset:
* Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti
riippuu käytössä olevasta mallista (katso
ohjauspaneeli).
** VAKIOPUUVILLAOHJELMAT (EU)
Nro 1015/2010:n ja Nro 1061/2010:n
MUKAISESTI.
PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 60°C.
PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 40°C.
Nämä ohjelmat soveltuvat tavanomaisesti
likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja
ne ovat tehokkaimmat puuvillapyykin
pesuohjelmat yhdistetyllä sähkön- ja
vedenkulutuksella mitattuna.
Nämä ohjelmat noudattavat vaatteiden
pesuohjeiden
lämpötilamerkintää,
ja
todellinen veden lämpötila voi hieman
poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
1)
Linkousnopeutta voidaan myös vähentää
vastaamaan vaatteen pesuohjemerkintöjen
suosituksia, ja erittäin arkojen tekstiilien
linkous
voidaan
poistaa
käytöstä
linkousnopeuspainikkeesta.
Toiminto
voidaan ottaa käyttöön LINKOUKSEN
VALINTA -painikkeesta.
Jos
pesuohjemerkinnöissä
ei
ole
erikoisohjeita, voidaan käyttää ohjelman
tavanomaista suurinta linkousnopeutta.
57
Esitettyjen ohjelmien pesuvaiheen
kestoa ja tehokkuutta voidaan
säätää LIAN MÄÄRÄ -painikkeesta.
FI
( )
Ohjelman valinta
Pesukoneessa on ohjelmia, jotka on
suunniteltu erilaisille tekstiileille ja eri tavalla
likaantuneelle pyykille (katso taulukko).
Mix Power System +
Pesukone on varustettu innovatiivisella
pesuaineen ja veden esisekoittamisella.
Korkeapaineinen vesisuihku suihkuttaa
sekoituksen suoraan pyykkiin.
Pesuohjelman alkuvaiheessa korkeapainesuihku
suihkuttaa pesuaineseoksen pyykkiin. Toiminto
helpottaa pesuliuoksen tunkeutumista kuitujen
läpi irrottamaan kaiken lian perusteellisesti.
Näin varmistetaan paras mahdollinen pesutulos.
Järjestelmässä on myös Tehosekoitus, joka
huuhtelun aikana poistaa korkeapaineisella
vesisuihkulla pyykistä kaikki pesuainejäämät.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Innovatiivisen
Tehosekoitus-teknologian
ansiosta
puuvillaa,
keinokuituja
ja
sekoitetekstiilejä voidaan pestä 20°C:ssa
yhtä hyvin tuloksin kuin 40°C:n pesussa.
Ohjelma kuluttaa vain noin 50 prosenttia
perinteisen
40°C:n
kirjopesuohjelman
kulutuksesta.
Suosittelemme pyykin määräksi 2/3 koneen
enimmäiskuormasta.
Ohjelma käyttää Sekoita ja pese pesujärjestelmää, jolla voidaan pestä eri
kuituja ja värejä yhdessä.
Hygienia 60°
Ohjelma sopii puuvillavaatteille ja on
suunniteltu erityisesti poistamaan sitkeitä
tahroja jo 60°C:ssa Tehosekoitus-teknologian
avulla.
Perfect Rapid 59 Min
Tämä erikoisohjelma tuottaa laadukkaan
pesutuloksen, mutta lyhentää pesuaikaa
merkittävästi.
Ohjelma on suunniteltu tavallista pienemmälle
pyykkimäärälle (katso ohjelmataulukko).
Pika 30 min
Täydellinen pesuohjelma (pesu, huuhtelu ja
linkous). Ohjelma sopii erityisesti kevyesti
likaantuneille puuvilla- ja sekoitekankaille.
Tähän ohjelmaan suositellaan käytettäväksi
pesuainetta vain 20% tavanomaisesta
määrästä, jotta sitä ei mene hukkaan.
Pika 14 min
Täydellinen pesuohjelma (pesu, huuhtelu
ja linkous). Ohjelma sopii kevyesti
likaantuneille puuvilla- ja sekoitekankaille.
Tähän ohjelmaan suositellaan käytettäväksi
pesuainetta vain 20% tavanomaisesta
määrästä, jotta sitä ei mene hukkaan.
Baby
Tämän ohjelman avulla voit pestä kaikki
vauvan vaatteet täydellisen puhtaaksi,
aseta pesulämpötilaksi vähintään 60
astetta.
Optimoidaksesi
puhdistus
tuloksen
suosittelemme jauhemaisen pesuaineen
käyttöä.
Huuhtelut
Ohjelma suorittaa kolme huuhtelua, joiden
välissä on linkous (jota voidaan hidastaa tai
joka
voidaan
ohittaa
kokonaan
painikkeesta). Käytetään huuhtelemaan
kaikenlaisia
tekstiilejä
esimerkiksi
käsinpesun jälkeen.
VAROITUS:
Uudet värilliset vaatteet tulee pestä
erikseen ensimmäisellä kerralla.
VÄRIÄ PÄÄSTÄVIÄ tekstiilejä ei saa
sekoittaa.
Tehopesu 40°
Ohjelma sopii puuvillavaatteille, pesutulos
40°C:ssa on erinomainen sekä kankaita ja
värejä säästävä.
58
Tyhjennys ja Linkous
Ohjelma
tyhjentää
veden
kokonaan
ja
suorittaa
täyden
linkouksen.
Linkousnopeutta voidaan pienentää tai
linkous voidaan poistaa LINKOUKSEN
VALINTA -painikkeesta.
Sekapyykki
Pesu- ja huuhteluvaiheissa optimoidaan
rummun pyörimistahti ja veden määrä.
Hellävarainen linkous rypistää tekstiilejä
vähemmän.
Villa
Ohjelmaan kuuluu konepestäville villakankaille
tai käsinpestäville villavaatteille sopiva
pesujakso.
Puuvilla 40°C–60°C
Ohjelma
soveltuu
tavanomaisesti
likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja
se on tehokkain puuvillapyykin pesuohjelma
yhdistetyllä sähkön- ja vedenkulutuksella
mitattuna.
Arat kuidut
Ohjelma vuorottelee työvaiheita ja taukoja
ja
sopii
etenkin
arkojen
tekstiilien
pesemiseen. Pesujaksossa ja huuhteluissa
käytetään runsaasti vettä, jotta lopputulos
on paras mahdollinen.
Valkopyykki
Pesee
täydellisesti.
Loppulinkous
enimmäisnopeudella
poistaa
kosteutta
tehokkaasti.
59
FI
Käsinpesu/Silkki
Ohjelma ajaa arat kuidut -pesuohjelman,
joka on tarkoitettu käsinpestäville vaatteille
sekä silkistä valmistetuille tai ”pestävä
silkkinä” -merkinnällä varustetuille pyykeille.
7. ASIAKASPALVELUKESKUS JA TAKUU
Jos epäilet, että pesukone ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavasta pikaoppaasta, jossa
on vinkkejä yleisimpien ongelmien korjaamiseen.
Ongelma
Pesukone ei
toimi/käynnisty
Pesukoneeseen ei
tule vettä
Pesukone ei poista
vettä
Lattialle pesukoneen
lähelle vuotaa vettä
Pesukone ei linkoa
Linkous aiheuttaa
kovaäänistä tärinää
Jos jokin
VIRHEILMOITUKSISTA
tulee näkyviin tai
vilkkuu
Mahdolliset syyt ja ratkaisut
Tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla.
Tarkista, että virta on päällä.
Tarkista, onko haluttu ohjelma valittu oikein ja onko pesukone
käynnistetty oikein.
Tarkista, että sulake ei ole lauennut, ja kokeile jollain toisella laitteella,
kuten lampulla, että pistorasiaan tulee virtaa.
Luukkua ei ehkä ole suljettu kunnolla. Avaa luukku ja sulje se
uudelleen.
Tarkista, että hana on auki.
Tarkista, että ajastin on säädetty oikein.
Tarkista, että suodatin ei ole tukossa.
Tarkista, että poistoletku ei ole taittunut.
Tarkista, että suodattimessa ei ole esineitä.
Tämä voi johtua hanan ja syöttöletkun välisen tiivisteen vuodosta.
Vaihda tiiviste ja kiristä letku hanaan.
Tämä voi johtua siitä, että kaikkea vettä ei ole vielä poistettu. Odota
muutama minuutti.
Joissakin malleissa on linkouksenestotoiminto. Tarkista, että se ei ole
käytössä.
Liiallinen pesuaineen määrä voi estää linkouksen. Käytä seuraavassa
pesussa vähemmän pesuainetta.
Pesukone ei ehkä ole kunnolla vaakatasossa. Säädä tarvittaessa
koneen jalkoja toisaalla tässä käyttöohjeessa esitetyllä tavalla.
Tarkista, että kuljetuskiinnikkeet on poistettu.
Tarkista, että pyykki täyttää koneen tasaisesti.
Jos ilmaantuu virhe nro 0, 1, 5, 7 tai 8, ota suoraan yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Jos ilmaantuu virhe nro 2, kone ei ota vettä. Tarkista, että hana on
auki.
Jos ilmaantuu virhe nro 3, kone ei tyhjennä vettä oikein. Tarkista,
että viemäri ei ole tukossa ja poistoletku ei ole taittunut.
Jos ilmaantuu virhe nro 4, kone on liian täysi. Sulje vesihana ja ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Jos ilmaantuu virhe nro 9, sammuta pesukone, odota 10–15 sekuntia
ja käynnistä ohjelma uudelleen.
60
Candy suosittelee, että käytät aina
huoltoliikkeidemme
kautta
saatavia
alkuperäisiä varaosia.
- Sameampi huuhtelupoistovesi: tämä
johtuu pesuaineen zeoliiteista, jotka eivät
heikennä huuhtelun tehokkuutta.
Takuu
Tuotteeseen sovelletaan tuotteen mukana
toimitetussa takuutodistuksessa mainittuja
takuuehtoja. Takuutodistus on täytettävä
ja säilytettävä huolellisesti, ja se on
pyydettäessä näytettävä valtuutetussa
Candy-huollossa.
- Valkoista jauhetta (zeoliitteja) pyykissä
pesun jälkeen: tämä on normaalia, jauhe
ei imeydy kuituihin eikä muuta niiden
väriä.
- Vaahtoa viimeisessä huuhteluvedessä:
tämä ei välttämättä ole merkki huonosta
huuhtelusta.
- Runsaasti vaahtoa: Tämä johtuu
yleensä pesuaineissa olevista ionittomista
pinta-aineista, joita on vaikea saada pois
pyykistä.
Älä
toista
huuhtelua
vaahdon
poistamiseksi, sillä se ei auta asiaan.
Valmistaja ei ole vastuussa tämän tuotteen
mukana toimitetun ohjekirjan painovirheistä.
Valmistaja myös pidättää itsellään oikeuden
tehdä tuotteisiinsa hyödylliseksi katsomiaan
muutoksia, jotka eivät muuta tuotteiden
olennaisia ominaisuuksia.
61
FI
Ympäristöystävällisten
fosfaatittomien
pesuaineiden käytöllä voi olla seuraavia
vaikutuksia:
Takk for at du valgte en Candy
vaskemaskin. Vi er sikre på den lojalt vil
bistå deg med sikker vask av dine klær,
også finvask, dag etter dag.
Les denne bruksanvisningen nøye for
korrekt og sikker bruk og for nyttige tips om
effektivt vedlikehold.
Bare bruk vaskemaskinen etter å
ha lest disse instruksjonene nøye. Vi
anbefaler at du alltid har denne
bruksanvisningen tilgjengelig og i god stand
for eventuelle fremtidige eiere.
Kontroller
at
produktet
er
levert
med instruksjonshåndbok, garantisertifikat,
servicesenteradresse
og
merking
for
energieffektivitet. Kontroller også at plugger,
holder for tømmeslange og brett for
vaskemiddel eller blekemiddel (kun på noen
modeller) følger med. Vi anbefaler at du tar
vare på alle disse komponentene.
Hvert produkt identifiseres av en unik
16-tegns
kode
som
også
kalles
"serienummeret", dette er trykt på
klistremerket som er festet til produktet
(nær døren) eller i dokumentkonvolutten
som følger med i produktet. Denne koden
er et spesifikt produkt ID-kort som du
trenger for å registrere den og om du må
kontakte Candy kundeservicesenter.
Individer kan spille en viktig rolle når det
kommer til å sikre at avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE) ikke blir et
miljøproblem. Det er helt essensielt å følge
noen grunnleggende regler:
l Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE) skal ikke
husholdningsavfall.
behandles
som
l Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE) skal leveres inn til hensiktsmessige
innsamlingspunkter som eies av kommunen
eller av registrerte firmaer. I mange land
finnes det hjemmehenting for store artikler
med avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE).
I mange land vil gamle apparater returneres
til forhandleren når du kjøper en ny, og
forhandleren er forpliktet til å samle slike inn
gratis på en-til-en basis, så lenge apparatet
er av lik type og har samme funksjoner som
det leverte utstyret.
Innhold
1. GENERELLE SIKKERHETSREGLER
2. INSTALLERING
3. PRAKTISKE TIPS
Miljøbetingelser
Dette produktet er merket i samsvar
med det europeiske 2012/19/EUdirektivet om avfallshåndtering for
elektriske og elektroniske produkter
(«Avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr» (WEEE)).
Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
omfatter både forurensende stoffer (som kan
skape negative konsekvenser for miljøet) og
grunnleggende
komponenter
(som
kan
resirkuleres). Det er viktig at avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE) underlegges spesifikk
behandling, for å fjerne og avhende alle
forurensende materialer riktig, og gjenvinne og
resirkulere alle materialer.
62
4. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING
5. HURTIGVEILEDNING
6. KONTROLLER OG PROGRAMMER
7. KUNDESERVICESENTER OG GARANTI
l Dette produktet er kun ment for bruk i
husholdninger og liknende bruk som:
− Personalkjøkken i butikker, på
kontorer og andre arbeidsmiljøer;
− Gårdshus;
− Av gjester på hoteller,
moteller og andre boligtyper;
− "Bed and breakfast"-miljøer.
Bruk av dette produktet i andre enn
husholdningsmiljøer eller til andre enn
typiske husholdningsfunksjoner, som
kommersiell bruk av eksperter eller
opplærte brukere er unntatt selv ved
ovenstående bruk. Om produktet
brukes på en måte som ikke
overensstemmer med dette kan det
redusere produktets levetid og kan
ugyldiggjøre produsentens garanti.
Enhver skade på produktet eller
annen skade eller tap oppstått ut fra
bruk som ikke er i samsvar med
hjemlig eller husholdningsmessig
bruk (selv ved plassering i et hjemlig
eller husholdningsmessig miljø) skal
ikke aksepteres av produsenten i den
utstrekning det er tillatt ved lov.
l Dette
Rengjøring og vedlikehold skal
ikke gjøres av barn med mindre
de har tilsyn.
l Sørg
for at barn ikke har mulighet
til å leke med produktet.
l Barn
under 3 år bør holdes
unna produktet, med mindre de
er under kontinuerlig oppsyn.
l Om
strømforsyningskabelen er
skadet må den erstattes av
produsenten, dennes serviceagent
eller lignende kvalifiserte personer
for å unngå fare.
l Bruk
kun slangesett som fulgte
med produktet for tilkobling til
vannforsyning (ikke bruk gamle
slangesett på nytt).
l Vanntrykket
må være mellom
0,05 MPa og 0,8 MPa.
l Sørg
for at et teppe ikke
sperrer for sokkelen og
ventilasjonsåpningene nederst
på produktet.
l AV-tilstanden
oppnås ved å
plassere referansemerket på
programkontrollknotten i vertikal
posisjon. Enhver annen posisjon
for denne knotten setter maskinen
i PÅ-tilstand (bare for modeller
med programhjul).
produktet kan brukes av barn
fra 8 år og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker
bruk av produktet og forstår hvilke l Etter montering må produktet
være plassert slik at støpselet er
farer som kan inntreffe. Barn skal
ikke leke med produktet.
tilgjengelig.
63
NO
1. GENERELLE
SIKKERHETSREGLER
l Den
maksimale lastekapasiteten l Ved flytting må ikke vaskemaskinen
for tørre klær avhenger av hvilken
løftes etter knottene eller
vaskemiddelskuffen; under transport
modell
som
brukes
(se
kontrollpanelet).
må aldri døren hvile på trallen. Vi
anbefaler at to mennesker løfter
l For informasjon om produktets
vaskemaskinen.
mikrokort
kan
du
se
produsentens webside.
l Ved feil eller problemer må
vaskemaskinen skrus av,
vannkranen stenges og man må
Sikkerhetsanvisninger
ikke tukle med produktet. Kontakt
umiddelbart kundeservicesenteret
l Trekk alltid ut støpselet og skru
og bruk kun originale reservedeler.
av vannkranen før vedlikehold
Manglende overholdelse av
av vaskemaskinen.
disse instruksjonene kan sette
produktsikkerheten i fare.
l Sørg for at det elektriske
systemet er jordet. Ellers, søk
kvalifisert profesjonell assistanse.
l Ikke
bruk konvertere, forgrenere
eller skjøteledninger.
ADVARSEL:
vann
kan
nå
veldig
høye temperaturer under
vaskesyklusen.
l Pass
på at det ikke er vann i
trommelen før døren åpnes.
l Ikke
trekk i strømkabelen eller
produktet for å koble fra maskinen.
l Utsett
ikke vaskemaskinen for
regn, direkte sollys eller andre
værelementer.
64
Dette produktet er i samsvar
med EU-direktiver:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
og senere endringer.
2. INSTALLERING
l Kutt
slangestripsene og vær
forsiktig så ikke slange eller
strømkabel skades.
1
A
B
A
B
l Skru
løs 2 eller 4 skruer (A) på
baksiden og fjern 2 eller 4
skiver (B) som vist i figur 1.
B
B
A
A
2 eller 4 hull med
pluggene som følger med i
dokumentkonvolutten.
NO
l Lukk
l Om
vaskemaskinen
er
innebygget; etter å ha kuttet
slangestripsene skrus 3 eller 4
skruer (A) ut og 3 eller 4 skiver
fjernes (B).
2
A
1
noen modeller vil 1 eller
flere skiver falle inne i
maskinen, vipp vaskemaskinen
forover for å fjerne dem. Lukk
hullene med pluggene som
finnes i konvolutten.
2
3
l På
B
ADVARSEL:
hold emballasje borte fra barn.
C
l Plasser
poliondaarket i bunnen
som vist i figur 2 (i henhold til
modell, overvei versjon A, B
eller C).
3
2
65
1
Hydrauliske koblinger
3
l Koble vannslangen til vannkranen, bruk
kun tappeslangen som
vaskemaskinen (fig. 3).
fulgte
med
IKKE ÅPNE VANNKRANEN.
l Noen modeller kan inkludere en eller flere
av følgende funksjoner:
4
l VARM&KALD (fig. 4):
vanntilkoblingsinnstillinger med varmt og
kaldt vann for høyere energisparing. Koble
den grå slangen til kaldtvannskranen
og
den røde til varmtvannskranen. Maskinen
kan kobles til kun kaldt vann: i dette tilfellet
kan noen programmet starte noen få
minutter senere.
1
5
6
l AQUASTOP
(fig. 5): en innretning
på forsyningsslangen som stopper
vannflyten om slangen forringes; i dette
tilfellet vil et rødt merke vises i vinduet "A"
og slangen må byttes ut. For å skru ut
mutteren, trykk enveislåseinnretning "B".
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - FORSYNINGSSLANGE
MED VERN (fig. 6): Om vann skulle lekke
fra den primære interne slangen "A"
vil inneslutningsmantelen "B" inneholde
nok vann til å tillate fullføring av
vaskeprogrammet. Når programmet er
fullført, kontakt kundeservicesenteret for å
bytte ut forsyningsslangen.
7
Plassering
at slangen ikke bøyes eller knuses og
plasser tappeslangen i badekaret, eller helst
i et veggavløp minst 50 cm høyt med
diameter større enn vaskemaskinslangen
(fig. 7).
66
min 4 cm
max 100 cm
l Skyv maskinen til veggen, vær forsiktig slik
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Niveller produktet med føttene som vist i
figur 8:
a.drei mutteren med urviseren for å løsne
skruen;
b.roter foten for å heve eller senke den til
den sitter fast mot gulvet;
c.lås foten og skru inn mutteren til den sitter
fast mot bunnen av vaskemaskinen.
8
A
B
l Sett inn støpselet.
ADVARSEL:
kontakt
kundeservicesenteret
strømkabelen må byttes ut..
C
om
Vaskemiddelskuffen er delt i 3 avdelinger
som vist i figur 9:
l avdeling “1”: for forvaskemiddel;
l avdeling “ ”:for spesielle tilsetninger,
tøymyknere, stivelsesduft etc.;
9
1
2
ADVARSEL:
bruk
kun
flytende
produkter;
vaskemaskinen er stilt til å automatisk
dosere tilsetninger ved hver syklus
under den siste skyllingen.
10
l avdeling “2”: for vaskemiddel.
En kopp for flytende vaskemiddel er også
inkludert for noen modeller (fig. 10). Plasser
den i avdeling "2" for å bruke den. På
denne måten vil flytende vaskemiddel kun
komme i trommelen til riktig tidspunkt.
Koppen kan også brukes for blekemiddel
når programmet "Skyll" er valgt.
ADVARSEL:
noen vaskemiddel er vanskelige å
fjerne. I dette tilfellet anbefaler vi bruk
av den spesifikke beholderen som
skal plasseres i trommelen (eksempel
i figur 11).
11
67
NO
Vaskemiddelskuff
Følgende er en hurtigveiledning med tips
og anbefalinger om bruk av vaskemidler
ved forskjellige temperaturer. Les i alle
tilfeller instruksjonene for vaskemiddelet for
korrekt bruk og dosering.
3. PRAKTISKE TIPS
Innleggingstips
ADVARSEL: ved sortering av vask, sørg for:
-å
ha
fjernet
metallobjekter
som
hårspenner, nåler, mynter osv. fra vasken;
- å ha lukket putevar, lukket glidelåser,
knyttet løse belter og lange kjolebånd;
- å ha fjernet ruller fra gardiner;
- å ha lest vaskeanvisninger grundig;
- å ha fjernet eventuelle gjenstridige flekker
med flekkfjerner.
l Ved vask av matter, sengetepper eller
Ved vask av veldig skitten hvitvask
anbefaler vi bruk av bomullsprogram
på 60°C eller over og et normalt
vaskepulver (effektivt) som inneholder
blekemidler som ved middels/høy
temperatur gir ypperligere resultater.
annet tungt tøy anbefaler vi at du unngår
sentrifugering.
l For å vaske ull må det sørges for at
plagget er maskinvaskbar og merket med
"Ren ny ull"-symbolet med merket
"Matterer ikke" eller "Maskinvaskbar".
Nyttige forslag for brukeren
En veiledning til miljøvennlig og økonomisk
bruk av ditt produkt.
Maksimere tøymengden
For vask mellom 40°C og 60°C må
vaskemiddelet som brukes være egnet
for stofftypen og graden av skittenhet.
Normale midler er egnet for "hvitt" eller
farget fast stoff med høy grad av
skittenhet mens flytende vaskemidler
eller "fargebeskyttende" puddere er
egnet for fargede stoffer med lett grad av
skittenhet.
l Oppnå best bruk av energi, vann,
vaskemiddel og tid ved å bruke maksimal
anbefalt tøymengde. Spar opp til 50 %
energi ved å vaske full maskin i stedet for
2 halvfulle maskiner.
Behøver du å forvaske?
l Kun
for svært skittent tøy! SPAR
vaskemiddel, tid, vann og mellom 5 og 15
% energiforbruk ved å IKKE velge forvask
for lett til normalt skittent tøy.
For vask ved temperaturer under 40°C
anbefaler vi bruk av flytende vaskemidler
eller vaskemidler spesifikt merket som
egnet for vask ved lav temperatur.
Er det nødvendig med varmvask?
l Forbehandle flekkfjerner eller inntørkede
flekker i vann før vask for å redusere
behovet for et varmt vaskeprogram. Spar
opp til 50% energi ved å bruke et
vaskeprogram på 60°C.
68
For vask av ull eller silke må det kun
brukes vaskemidler spesifikt beregnet for
slike stoffer.
4. VEDLIKEHOLD OG
RENGJØRING
For å rengjøre maskinen utvendig brukes
en fuktig klut og man må unngå slipende
midler,
alkohol
og/eller
løsemidler.
Vaskemaskinen krever ikke noe spesielt
stell
for
ordinær
rengjøring:
vask
skuffeavdelingene og filteret; noen tips for
hvordan man flytter maskinen eller for
langvarige perioder uten bruk er gitt under.
Rengjøring av skuff
l Vi anbefaler at du rengjør skuffen for å
unngå opphopning av vaskemiddel og
tilsetninger.
l Om vaskemaskinen skal lagres i et
uoppvarmet rom for en lengre tidsperiode
må alle slanger tømmes for vann.
l For å gjøre dette trekker du ut skuffen og
rengjør den med rennende vann og setter
den tilbake på plass.
l Koble fra vaskemaskinen.
l Løsne slangen fra stroppen og senk den
slik at alt vannet tømmes i en beholder.
Rengjøring av filter
l Sikre avløpsslangen med stroppen når
dette er fullført.
l Vaskemaskinen
leveres
med
et
spesialfilter som kan fange store rester
som knapper eller mynter som eller
kunne tilstoppe avløpet.
l Kun tilgjengelig på enkelte modeller: trekk
ut korrugerte slangen, ta ut proppen og
drenere vannet i en beholder.
l Før filteret skrus løs anbefaler vi at du
plasserer et absorberende klut under for å
holde gulvet tørt.
l Drei filteret mot urviseren til det stopper i
vertikal stilling.
l Fjern og rengjør filteret og sett det på
plass igjen ved å dreie det med urviseren.
l Gjenta de foregående trinnene i motsatt
rekkefølge for å sette sammen alle delene
igjen.
69
NO
Forslag
for
flytting
eller
langvarig periode uten bruk
5. HURTIGVEILEDNING
Denne vaskemaskinen tilpasser automatisk
vannivået til type og mengde vask. Dette
systemet gir en nedgang i energiforbruk og
en merkbar reduksjon i vasketider.
6. KONTROLLER OG
PROGRAMMER
Programvalg
A
l Skru på vaskemaskinen og velg det
ønskede programmet.
l Juster vasketemperaturen om nødvendig
L
og trykk de nødvendige "tilvalgsknappene".
l Trykk knappen START/PAUSE for å
begynne vasking.
M
Om strømmen går mens vaskemaskinen går
vil et spesielt minne lagre innstillingene og når
strømmen kommer tilbake gjenopptar
maskinen programmet fra hvor det stoppet.
B
C
D
E
F
G
H
I
l Meldingen "end" vil vises på displayet
eller tilhørende led vil skrus på når
programmet er fullført.
Vent til dørens låsesymbollys slukkes:
omtrent
2
minutter
etter
at
programmet fullføres.
A Programvelger med posisjon
OFF (AV)
B START/PAUSE-knapp
C SENTRIFUGERING-knapp
l Skru av vaskemaskinen.
For enhver type vask, se programtabellen
og følg driftssekvensen som angitt.
D TEMPERATURVALG-knapp
E STARTTIDSFORVALG-knapp
Tekniske data
F SMUSSNIVÅ-knapp
Vanntrykk:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
G EKSTRA SKYLLING-knapp
Omdreiningstall sentrifuge:
se tabell.
I
Full effekt / Sikring i strømtilførselskretsen
ampere / Strømspenningen:
se tabell.
L Digitalt display
H ALTERNATIVER-knapp
70
STRYKELETT-knapp
M DØRSIKKERHET-indikatorlys
Programvelgeren må settes tilbake til
posisjonen OFF på slutten av hver
syklus eller når du starter en
påfølgende vaskesyklus før neste
program velges og startes.
ADVARSEL:
Ikke ta på skjermen mens du setter
inn
kontakten,
for
maskinene
kalibrerer systemene i løpet av de
første sekundene: Berøring av
skjermen kan føre til at maskinen
ikke fungerer riktig. I dette tilfellet må
du trekke ut kontakte og gjenta
operasjonen.
START/PAUSE-knapp
Lukk døren FØR du velger knappen
START/PAUSE.
Åpne døren
En spesiell sikkerhetsenhet hindrer
døren fra å åpnes direkte etter
syklusen er ferdig.
Vent i 2 minutter etter vaskesyklusen
er ferdig og lyset for «dørsikkerhet»
har slukket før du åpner døren.
Programvelger
OFF (AV)
med
Når START/PAUSE-knappen har blitt
trykket inn kan det ta noen sekunder
før produktet begynner å virke.
LEGG TIL ELLER FJERN ELEMENTER
ETTER AT PROGRAMMENE HAR STARTET
(PAUSE)
posisjon
l Trykk og hold inne START/PAUSEknappen i ca. 2 sekunder (en
indikatorlampe
og
indikatoren
for
gjenværende programtid vil begynne å
blinke. Dette betyr at maskinen har blitt
satt på pause).
Når programvelgeren er vridd lyser
displayet for å vise innstillingene for det
valgte programmet.
For å spare energi reduseres kontrasten
på displayet etter slutten av en syklus
eller en inaktiv periode.
l Vent i 2 minutter til sikkerhetsenheten
låser opp døren.
l Etter at du har lagt i eller tatt ut tøy, lukk
N.B.: For å skru av maskinen flytter
du programvelgeren til posisjonen
OFF (AV).
døren og trykk på START/PAUSEknappen (programmet vil fortsette fra der
du trykket pause).
AVBRYTE ET PROGRAM
l Trykk på knappen START/PAUSE for å
starte valgt syklus.
l For å avbryte et program flytter du
programvelgeren til posisjonen OFF (AV).
l Med en gang et program er valgt blir
programvelgeren fast på valgt program til
syklusen er ferdig.
l Velg et annet program.
l Skru av vaskemaskinen ved å vende
l Sett programvelgeren til posisjonen OFF
velgeren til OFF (AV).
(AV) igjen.
71
NO
l Trykk for å starte valgt syklus.
l Det er ikke mulig å heve temperaturen
over det maksimalt tillatte for hvert
program. Dette er for at tekstilene ikke
skal ødelegges.
Knappen for alternativer bør velges
før
du
trykker
på
knappen
START/PAUSE.
Hvis et alternativ velges som ikke er
kompatibelt
med
det
valgte
programmet, blinker først lyset og
slukker etterpå.
STARTTIDSFORVALG-knapp
l Denne knappen lar deg forhåndsprogrammere
en vaskesyklus til å vente med at en syklus
starter i opptil 24 timer.
SENTRIFUGERING-knapp
l For å vente med en start bruker du
l Ved å trykke på denne knappen er det
mulig å redusere makshastigheten, og om
du ønsker kan sentrifugeringen avbrytes.
l For å aktivere sentrifugeringen igjen
trykker du på knappen til du kommer til
den sentrifugeringshastigheten du vil ha.
For å unngå skade på tekstilene er det
ikke mulig å øke hastigheten til over
det som er automatisk passende for
det valgte programmet.
l Det er mulig å endre sentrifugeringshastighet
uten å sette maskinen på pause.
følgende prosedyre:
- Sett på ønsket program.
- Trykk på knappen én gang for å
aktivere den (h00 vises på displayet)
og trykk den igjen for å stille inn 1
time starttid (h01 vises på displayet).
Forhåndsinnstilt starttid øker med 1 time
for hver gang knappen trykkes, helt til
h24 vises på displayet. Etter dette
begynner det fra null igjen.
- Bekreft ved å trykke på knappen
START/PAUSE (lyset på displayet
begynner å blinke). Nedtelling begynner
og når den er ferdig starter programmet
automatisk.
l Det er mulig å avbryte starttidsforvalget
ved
å
dreie
OFF (AV).
Maskinen kommer med et spesielt
elektronisk
utstyr
som
hindrer
sentrifugeringssyklusen hvis tøymengden
blir ubalansert.
Dette reduserer støyet og vibrasjonen
i maskinen og forlenger levetiden på
den.
programvelgeren
til
Hvis det oppstår et problem med
strømmen mens maskinen er i bruk,
lagrer et spesielt minne det valgte
programmet, og når strømmen kommer
på igjen fortsetter den der det avsluttet.
SMUSSNIVÅ-knapp
TEMPERATURVALG-knapp
l Med denne knappen kan du velge mellom
l Med denne knappen kan du endre
temperaturen på vaskesyklusene.
72
3 nivåer av vaskeintensitet, , avhengig av
hvor skitne tekstilene er (kan bare brukes
på noen programmer, som vist i
programtabellen).
l Når
- HYGIENE
l Med dette alternativet er det mulig å
rengjøre klærne med tanke på ekstra
hygiene. Vaskeprogrammet når en
temperatur på 60°C.
programmet
har
blitt
valgt
vil
indikatorlyset
automatisk
vise
smussnivået som er stilt inn for dette
programmet.
l Hvis du velger et annet smussnivå, vil
- NATTPROGRAM
l Dette
alternativet
reduserer
mellomsentrifugehastigheten til 400 rpm
der det er aktuelt- Vannstanden øker
under skylling, og tøyet holdes nedsenket
i vann etter siste skylling for å spre
fibrene jevnt.
den tilhørende indikatorlampen lyse.
EKSTRA SKYLLING-knapp
l Med denne knappen kan du legge til flere
skyllinger på slutten av vaskesyklusen.
Det maksimale antallet ekstraskyllinger er
knyttet til det valgte programmet.
den tilhørende indikatorlampen blinke og
vise at maskinen står stille.
l Denne funksjonen er lagt til for folk med
l Opphev valget for å avslutte syklusen
spesielt sart og følsom hud, der selv en
liten rest av vaskemiddel kan skape
irritasjoner eller allergi.
med en sentrifugering
reduseres eller avbrytes
knapp) og en tømmefase.
l Det rådes at man også bruker denne
(som kan
med riktig
l Takket være elektronisk styring tømmes
funksjonen til barneklær og når man
vasker svært skitne tekstiler, ettersom det
da brukes mye vaskemiddel, eller når
man vasker frottétekstiler, ettersom
fibrene i disse har en tendens til å holde
på vaskemiddelet.
vannet i de mellomliggende fasene
lydløst, noe som gjør dette alternativet
svært egnet for vasking om natten.
STRYKELETT-knapp
ALTERNATIVER-knapp
Denne funksjonen lar deg minimere krøll
i klærne så godt som mulig, ved å
eliminere
mellomsentrifugering
eller
redusere intensiteten til den siste av dem.
Du kan velge mellom tre ulike alternativer:
- FORVASK
l Med dette valget kan du bruke en
forvask, og dette er spesielt nyttig for
svært skittent tøy (kan bare brukes på
noen
programmer,
som
vist
i
programtabellen).
l Vi råder deg til å bruke kun 20% av de
mengdene
som
er
vaskemiddelpakken.
anbefalt
på
73
NO
l Under fasen der vannet holdes i karet vil
Digitalt display
Displayets indikatorsystem lar deg konstant
bli informert om statusen på maskinen.
2
3
4
5
6
2) SENTRIFUGEHASTIGHET
7
2
1
8
vaskesyklusen er ferdig og lyset for
«dørsikkerhet» har slukket før du åpner
døren. På slutten av syklusen vrir du
programvelgeren til OFF (AV).
Dette viser sentrifugehastigheten for det
valgte programmet. Denne kan endres eller
droppes ved å bruke den tilhørende
knappen.
9 10
3) VASKETEMPERATUR
1) DØRSIKKERHET-INDIKATORLYS
3
1
Dette viser vasketemperaturen for det
valgte programmet. Denne kan endres (der
det er tillatt) med den tilhørende knappen.
l Symbolet viser døren som lukkes
4) SYKLUSVARIGHET
Lukk døren FØR du velger knappen
START/PAUSE.
4
l Når START/PAUSE trykkes på maskinen
med døren lukket, blinker indikatoren
øyeblikkelig og lyser etter en stund.
l Når et program er valgt viser displayet
automatisk varigheten på syklusen, som
kan variere, avhengig av hvilket alternativ
som er valgt.
Hvis døren ikke er skikkelig lukket, vil
lampenfortsette med å blinke i rundt
7 sekunder, og etter dette vil
startkommandoen automatisk slettes.
I dette tilfellet må du lukke døren
skikkelig og trykke på START/PAUSEknappen.
l Når programmet har startet blir du stadig
informert om
programmet.
l Produktet
l En spesiell sikkerhetsenhet hindrer døren
fra å åpnes direkte etter syklusen
er ferdig. Vent i 2 minutter etter
74
gjenværende
til
på
beregner tiden til slutten
av valgt program basert på en
standardmengde. I løpet av syklusen
korrigerer maskinen tiden til størrelsen og
sammensetningen av tøymengden.
5) SMUSSNIVÅ
5
9) UTSATT START
{
9
l Når
programmet har blitt valgt vil
indikatorlyset
automatisk
vise
smussnivået som er stilt inn for dette
programmet.
Dette blinker når forsinket start har blitt
innstilt.
10) Kg Check (funksjonen er bare aktiv
på programmene Bomull og Syntetisk)
l Hvis du velger et annet smussnivå, vil
den tilhørende indikatorlampen lyse.
6) EKSTRA SKYLLINGER
l I løpet av de første minuttene av syklusen
{
lyser "Kg Check"-indikatoren mens en
intelligent sensor veier tøyet og justerer
vasketiden og vann- og strømforbruket
tilsvarende.
6
Indikatorlampene viser de ekstra skyllingene
som er valgt med den tilhørende knappen.
l Gjennom
hver vaskefase gjør "Kg
Check" det mulig å se informasjon om
tøyet i trommelen, og i de første
minuttene av vasken:
7) ALTERNATIVER
}
- justeres mengden av vann som er
nødvendig;
7
Indikatorlampene viser det alternativet som
kan velges med den tilhørende knappen
(FORVASK, HYGIENE og NATTPROGRAM).
- bestemmes lengden på vaskesyklusen;
- reguleres skylling i henhold til typen
stoff man har valgt at skal vaskes;
8) Wi-Fi (enkelte modeller)
- justeres rytmen av trommelrotasjonen
for typen stoff som blir vasket;
8
- oppdages skumnivået, slik at mengden
av vann i skyllingen om nødvendig kan
økes;
l I modellene med Wi-Fi-alternativet, viser
ikonet at Wi-Fi-systemet fungerer.
l For all annen informasjon om Wi-Fi-
- justeres sentrifugehastigheten i henhold
til lasten, og dermed unngås eventuell
ubalanse.
systemet finner du en spesifikk veiledning
inne i maskinen.
75
NO
10
Programtabell
2
TEMP.°C
kg *
(MAKS.)
PROGRAM
Anbefalt
Maks.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intensiv 40° 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Hygiene 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Hurtig 30 Min
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Hurtig 14 Min
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
Skyllinger
-
-
-
-
-
-
Tømming +
Sentrifugering
-
-
-
-
-
-
Håndvask/Silke
1
2
2
2
30°
30°
Ull
1
2
2
2
40°
40°
Finvask
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1
VASKEMIDDEL
2
1
Blandet
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Bomull
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Hvitt
1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
76
Overdosering av vaskemiddel kan føre til
overflødig skumming.
Dersom produktet oppdager overflødig
skum kan det utelate sentrifugeringsfasen
eller forlenge varigheten på programmet og
øke vannforbruket.
Bare med FORVASK alternativet
utvalgte (programmer med FORVASK
alternativet tilgjengelig).
(Bare for modeller med beholder
for flytende vaskemiddel)
Når kun et begrenset antall plagg
har flekker som krever behandling
med flytende blekemiddel, kan
forhåndsfjerning av flekker utføres
i vaskemaskinen.
Hell blekemiddelet i beholderen
for flytende blekemiddel som er
satt inn i delen markert med «2» i
skuffen for vaskemiddel, og still inn
spesialprogrammet SKYLLING.
Når denne fasen avsluttes vrir du
programvelgeren til posisjonen
OFF (AV), legg til resten av tøyet
og fortsett med normal vask på
det programmet som passer best.
Les disse notatene nøye:
* Den maksimale lastekapasiteten for tørre
klær avhenger av hvilken modell som
brukes (se kontrollpanelet).
** STANDARD BOMULLSPROGRAMMER
I SAMSVAR MED (EU) Nr. 1015/2010 og
Nr. 1061/2010.
BOMULLSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 60°C.
BOMULLSPROGRAM MED EN
TEMPERATUR PÅ 40°C.
Disse programmene er egnet til å vaske
normalt skittent bomullstøy og de er de
mest effektive programmene når det
gjelder kombinasjon av energi- og
vannforbruk for vask av den typen
bomullstøy.
Disse programmene har blitt utviklet til å
overholde temperaturen på vaskelappen på
plaggene, og den faktiske temperaturen på
vannet kan variere litt fra den oppgitte
temperaturen på syklusen.
1)
Sentrifugehastigheten kan også reduseres
for å passe alle retningslinjer som
er anbefalt på tøylappen, eller for
veldig delikate stoffer kan du avbryte
sentrifugeringen fullstendig. Dette alternativet
kan
aktiveres
med
knappen
for
sentrifugehastighet. Denne funksjon kan
aktivert med knappen SENTRIFUGERING.
Dersom merkelapp ikke gir noen spesifikk
informasjon er det mulig å bruke
maksimalhastigheten som følger med
programmet.
77
For programmene som vises
kan du justere varigheten og
intensiteten til vasken ved å
bruker SMUSSNIVÅ-knappen.
NO
( )
Programvalg
For å rengjøre ulike typer tøy og ulike
nivåer med skitt, har vaskemaskinen
spesifikke programmer for å oppfylle alle
vaskebehov (se tabell).
Mix Power System +
Vaskemaskinen er utstyrt med en innovativ
forhåndsblanding av oppvaskmiddel og
vann. En vannstråle under høyt trykk
sprøyter blandingen direkte inn i tøylasten.
I den innledende fasen av vaskesyklusen
gjør høyttrykksprayen det lettere for
vaskemiddelløsningen å trenge inn i fibrene.
Dette fjerner smuss på en grundig måte og
sikrer best mulig vaskeytelse.
Systemet bruker også "Mix Power
System +". Under skylling fjernes rester av
vaskemiddel fullstendig på grunn av de
kraftige vannstrålene som skyller tøyet.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Den innovative "Mix Power System +"teknologien gjør det mulig å vaske tekstiler
som
bomull,
syntetiske
stoffer
og
blandingsstoffer ved 20°C med en ytelse
som kan sammenlignes med en vask på
40°C.
Forbruket på dette programmet er omtrent
50% av en konvensjonell bomullsvask på
40°C.
Vi anbefaler en vaskelast på 2/3 av
maskinens maksimale kapasitet.
Dette programmet gjelder vaskesystemet
"Mix & Wash", som lar deg vaske ulike
stoffer og farger sammen.
ADVARSEL:
Nylig fargede plagg
separat i første vask.
bør
Intensiv 40°
Dette programmet er egnet for bomullsplagg.
Det gir flotte rengjøringsresultater ved 40°C
og er skånsomt mot stoffet og fargene.
Hygiene 60°
Dette
programmet
er
egnet
for
bomullsplagg og er spesielt utviklet for å
fjerne vanskelige flekker allerede ved 60°C,
takket være "Mix Power System +"teknologien.
Perfect Rapid 59 Min
Dette spesialdesignede vaskeprogrammet
opprettholder den høye vaskekvaliteten,
samtidig som vasketiden reduseres.
Programmet er laget for en redusert last (se
programtabellen).
Hurtig 30 Min
Et komplett vaskeprogram (vask, skyll
og sentrifugering). Dette programmet er
spesielt egnet til bomull med noe smuss og
blandede tekstiler. Med dette programmet
anbefales det å bruke bare 20% av
vaskemiddelet som vanligvis brukes for å
unngå unødvendig avfall.
Hurtig 14 Min
Et komplett vaskeprogram (vask, skyll og
sentrifugering). Dette programmet er egnet
til bomull med noe smuss og blandede
tekstiler. Med dette programmet anbefales
det å bruke bare 20% av vaskemiddelet
som vanligvis brukes for å unngå
unødvendig avfall.
Baby
Dette programmet vasker alle babyklær på
minimum 60° grader, slik at de blir helt rene
og oppnår en desinfiserende effekt.
For best mulig resultat med desinfiserende
effekt, anbefaler vi at du bruker vaskepulver.
Skyllinger
Dette programmet utfører 3 skyllinger
med en mellomsentrifugering (som kan
reduseres eller fjernes ved å bruke riktig
knapp). Det brukes for å skylle alle typer
tøy, for eksempel etter en håndvask.
vaskes
Bland aldri tekstiler som IKKE ER
FARGEEKTE.
78
Tømming + Sentrifugering
Dette programmet fullfører tømming og gjør
en runde med maksimal sentrifugering. Det
er mulig å slette eller redusere sentrifugering
med knappen SENTRIFUGERING.
finvask. Vaskingen og skyllingene utføres
med et høyt vannivå for å sørge for best
mulig ytelse.
Blandet
Vaskingen og skyllingen er optimert i
rotasjonsrytmer til trommelen og nivået på
vannet. Mild sentrifugering sørger for
redusert mengde krøller i tøyet.
Håndvask/Silke
Dette
programmet
har
et
delikat
vaskeprogram for klær angitt som "kun
håndvask" og tøystykker laget av silke eller
spesifisert som "vask som silke" på etiketten.
Ull
Programmet utfører en vaskesyklus rettet
mot ull som kan vaskes i vaskemaskin, eller
tøy som må vaskes for hånd.
Hvitt
Laget for å vaske perfekt. Siste runde med
sentrifugering på maksimal hastighet gir
mer effektiv fjerning av flekker.
Finvask
Programmet veksler mellom å fungere og ta
pauser og passer godt for vasking av
79
NO
Bomull 40°C – 60°C
Dette programmene er egnet til å vaske
normalt skittent bomullstøy og de er de
mest effektive programmene når det gjelder
kombinasjon av energi- og vannforbruk for
vask av bomullstøy.
7. KUNDESERVICESENTER OG GARANTI
Om du tror at vaskemaskinen ikke fungerer som den skal må du konsultere
hurtigveiledningen gitt under med noen praktiske tips om hvordan du fikser de mest vanlige
problemene.
Problem
Mulige årsaker og praktiske løsninger
Vaskemaskinen
virker ikke/starter ikke
Sørg for at den er korrekt koblet til.
Sørg for at strømmen er på.
Kontroller hvorvidt det ønskede programmet ble korrekt valgt og at
maskinen er korrekt startet.
Pass på at sikringen ikke har gått og at vegguttaket virker, test med et
annet apparat, som for eksempel en lampe.
Døren er kanskje ikke korrekt lukket: åpne den og lukk den igjen.
Sørg for at vannkranen er åpen.
Sørg for at timeren er korrekt innstilt.
Vaskemaskinen
fylles ikke med vann
Vaskemaskinen
tømmer ikke ut vann
Vann har lekket på
gulvet nær
vaskemaskinen
Vaskemaskinen
sentrifugerer ikke
Sterke vibrasjoner
høres under
sentrifugering
Om en spesifikk
ERROR (FEIL) lyser
eller blinker
Sørg for at filteret ikke er tilstoppet.
Sørg for at tappeslangen ikke er bøyd.
Sørg for at det ikke er noen fremmedlegemer i filteret.
Dette kan være på grunn av en lekkasje i pakningen mellom kranen og
forsyningsslangen; i dette tilfellet må slangen byttes ut og man må
stramme til slangen og kranen.
Dette kan være på grunn av at vannent ikke er helt tømt ut; vent noen
få minutter.
Noen modeller har en "ikke sentrifuger"-funksjon; pass på at den ikke
er på.
En overdreven mengde vaskemiddel kan forhindre sentrifugering;
reduser mengden ved neste vask.
Vaskemaskinen er kanskje ikke helt i vater; juster om nødvendig
føttene som angitt i det spesifikke avsnittet.
Pass på at transportbrakettene er fjernet.
Sørg for at tøymengden er jevnt fordelt.
Om feil nr. 0, 1, 5, 7 eller 8 lyser eller blinker må kundeservicesenteret
kontaktes.
Om feil nr. 2 lyser eller blinker tar ikke maskinen inn vann. Sørg for at
vannkranen er åpen.
Om feil nr. 3 lyser eller blinker tømmes ikke maskinen korrekt. Sørg
for at avløpet er fritt og at tappeslangen ikke er bøyd.
Om feil nr. 4 lyser eller blinker er maskinen for full. Lukk vannkranen
og kontakt kundeservicesenteret.
Om feil nr. 9 lyser eller blinker, skru av vaskemaskinen og vent i 10 –
15 sekunder og start programmet på nytt.
80
- mer grumsete skyllevann: Denne
effekten er knyttet til de suspenderte
zeolittene som ikke har noen negativ
effekt på skylleeffektiviteten.
Candy anbefaler at du alltid bruker originale
reservedeler som er tilgjengelig fra vårt
kundeservicesenter.
Garanti
Produktet er garantert under vilkårene og
betingelsene som er angitt på sertifikatet
som følger med produktet. Garantisertifikatet
må fylles ut og tas vare på slik at det kan
vises til autorisert Candy servicesenter
ved behov.
- hvitt pulver (zeolitter) på tøyet etter
vask: dette er normalt, pulveret er ikke
absorbert av stoffet og endrer ikke tøyets
farge.
- skum i vannet ved siste skylling: dette
indikerer ikke nødvendigvis dårlig skylling.
- mye skum: Dette er ofte på grunn av de
anioniske tensidene som finnes i
vaskemidlene og som er vanskelige å fjerne
fra vasken.
I dette tilfellet må man ikke skylle igjen for
å eliminere disse effektene; det vil ikke
hjelpe i det hele tatt.
Produsenten avviser ethvert ansvar for
eventuelle trykkfeil i brosjyren som følger
med dette produktet. I tillegg forbeholdes
også retten til å gjøre endringer ansett
som nyttige på sine produkter uten å
endre deres essensielle egenskaper.
81
NO
Bruken av økologiske vaskemidler uten
fosfater kan forårsake følgende effekter:
Thank-you for choosing a Candy washing
machine. We are confident it will loyally
assist you in safely washing your clothes,
even delicates, day after day.
Environmental conditions
This appliance is marked according to
the European directive 2012/19/EU
on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
WEEE contains both polluting substances (which
can cause negative consequences for the
environment) and basic components (which can
be re-used). It is important to have WEEE
subjected to specific treatments, in order to
remove and dispose properly all pollutants, and
recover and recycle all materials. Individuals can
play an important role in ensuring that WEEE
does not become an environmental issue; it is
essential to follow some basic rules:
You can register your product at
www.registercandy.com to gain faster
access to supplementary services solely
reserved to our most loyal customers.
Carefully read this manual for correct and
safe appliance use and for helpful tips on
efficient maintenance.
Only use the
after carefully reading
We recommend you
manual on hand and in
any future owners.
washing machine
these instructions.
always keep this
good conditions for
l WEEE should not be treated as household
Please check that the appliance is
delivered with this instruction manual,
warranty certificate, service centre address
and energy efficiency label. Also check that
plugs, curve for drain hose and liquid
detergent or bleach tray (only on some
models) are included. We recommend you
keep all these components.
In many countries, when you buy a new
appliance, the old one may be returned to the
retailer who has to collect it free of charge on a
one-to-one basis, as long as the equipment is of
equivalent type and has the same functions as
the supplied equipment.
Each product is identified by a unique 16character code, also called the “serial
number”, printed on the sticker affixed to
the appliance (porthole area) or in the
document envelope found inside the
product. This code is a sort of specific
product ID card that you will need to
register it and should you need to contact
the Candy Customer Service Centre.
1. GENERAL SAFETY RULES
waste;
l WEEE should be handed over to the relevant
collection points managed by the municipality or
by registered companies. In many countries, for
large WEEE, home collection could be present.
Contents
2. INSTALLATION
3. PRACTICAL TIPS
4. MAINTENANCE AND CLEANING
5. QUICK USER GUIDE
6. CONTROLS AND PROGRAMS
7. CUSTOMER SERVICE CENTRE AND
WARRANTY
82
l This
appliances is intended to
be used in household and
similar applications such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and
other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments.
A different use of this appliance
from household environment
or from typical housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is excluded
even in the above applications. If
the appliance is used in a manner
inconsistent with this it may reduce
the life of the appliance and may
void the manufacturer’s warranty.
Any damage to the appliance or
other damage or loss arising
through use that is not consistent
with domestic or household use
(even if located in a domestic or
household environment) shall not
be accepted by the manufacturer to
the fullest extent permitted by law.
in a safe way and understand the
hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
l Children
should be supervised
to ensure that they do not play
with the appliance.
l Children
of less than 3 years
should be kept away unless
continuously supervised.
l If
the supply cord is damaged, it
must be replaced by the
manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
l Only
use
the
hose-sets
supplied with the appliance for
the water supply connection
(do not reuse old hose-sets).
l Water
pressure must be between
0,05 MPa and 0,8 MPa.
l Make
sure that a carpet do not
obstruct the base of the machine
and ventilation openings.
appliance can be used by l The OFF condition is reached
by placing the reference mark on
children aged from 8 years and
the programmes control/knob in
above and persons with reduced
the vertical position. Any other
physical, sensory or mental
different position of such control
capabilities or lack of experience
sets the machine in ON condition
and knowledge if they have been
(only for models with programmes
given supervision or instruction
knob).
concerning use of the appliance
l This
83
EN
1. GENERAL SAFETY
RULES
l After
installation, the appliance l Do not expose the washing
must be positioned so that the
machine to rain, direct sunlight
plug is accessible.
or other weather elements.
l The
maximum load capacity of l When moving, do not lift the
dry clothes depends on the
washing machine by the knobs
model used (see control panel).
or detergent drawer; during
transport, never rest the
l To consult the product fiche
porthole on the trolley. We
please refer to the manufacturer
recommend
two people lift the
website.
washing machine.
Safety instructions
l In
l Before
cleaning or maintaining
the washing machine, unplug
the appliance and turn off the
water faucet.
l Make
sure the electrical system
is grounded. Otherwise, seek
qualified professional assistance.
l Please
do not use converters,
multiple sockets or extension
cords.
the event of fault and/or
malfunction, turn off the
washing machine, close the
water faucet and do not tamper
with the appliance.
Immediately
contact
the
Customer Service Centre and
only use original spare parts.
Failure to observe these
instruction may jeopardise
appliance safety.
WARNING:
water may reach very high
temperatures during the
wash cycle.
l Make
sure there is no water in
the drum before opening the
porthole.
l Do
not pull on the power cord
or appliance to unplug the
machine.
84
Appliance complies with
European Directives:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS)
and subsequent amendments.
2. INSTALLATION
l Cut
the tube straps, being
careful not to damage the tube
and power cord.
1
A
B
A
B
l Unscrew
the 2 or 4 screws (A)
on the back and remove the 2
or 4 shims (B) as illustrated in
figure 1.
B
B
A
A
l Close
the 2 or 4 holes using
the plugs included in the
instruction envelope.
l If
some models, 1 or more
shims will fall inside the machine:
tilt the washing machine forward
to remove them. Close the holes
using the plugs found in the
envelope.
2
A
1
l In
2
3
B
WARNING:
keep packaging materials
away from children.
C
l Place
the polionda sheet on
the bottom as shown in figure
2 (according to the model,
consider version A, B or C).
3
2
85
1
EN
the washing machine is built-in,
after cutting the hose straps,
unscrew the 3 or 4 screws (A) and
remove the 3 or 4 shims (B).
Hydraulic connections
3
l Connect the water tube to the faucet, only
using the drain tube supplied with the
washing machine (fig. 3).
DO NOT OPEN THE FAUCET.
l Some models may include one or more of
the following features:
4
l HOT&COLD (fig. 4):
water mains connection settings with hot
and cold water for higher energy savings.
Connect the grey tube to the cold water
faucet
and the red one to the hot water
faucet. The machine can be connected to
the cold water faucet only: in this case,
some programs may start a few minutes
later.
1
5
l AQUASTOP (fig. 5):
a device located on the supply tube that
stops water flow if the tube deteriorates;
in this case, a red mark will appear in the
window “A” and the tube must be
replaced. To unscrew the nut, press the
one-way lock device "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT – SUPPLY TUBE WITH
GUARD (fig. 6):
Should water leak from the primary
internal tube "A", the transparent
containment sheath "B" will contain water
to permit the washing cycle to complete.
At the end of the cycle, contact the
Customer Service Centre to replace the
supply tube.
7
Setting
l Near the washing machine to the wall,
86
min 4 cm
max 100 cm
being careful that the tube is not bent or
crushed, and place the drain tube in the
tub or, preferably, connect it to a wall
drain at least 50 cm high with diameter
greater than the washing machine tube
(fig. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Level the appliance using the feet as
illustrated in figure 8:
a. turn the nut clockwise to release the
screw;
b. rotate the foot to raise or lower it until it
adheres to the floor;
c. lock the foot, screwing in the nut, until it
adheres to the bottom of the washing
machine.
l Plug in the appliance.
8
A
B
WARNING:
contact the Customer Service Centre
should
the
power
cord
need
replacement.
C
Detergent drawer
9
WARNING:
only use liquid products; the washing
machine is set to automatically dose
additives at each cycle during the last
rinse.
2
10
l compartment "2": for washing detergent.
A liquid detergent cup is also included in
some models (fig. 10). To use it, place it in
compartment "2". This way, liquid
detergent will only enter the drum at the
right time. The cup can also be used for
bleach when the “Rinse” program is
selected.
11
WARNING:
some detergents are hard to remove.
In this case we recommend using the
specific container to be placed in the
drum (example in figure 11).
87
EN
1
The detergent draw is split into 3
compartments as illustrated in figure 9:
l compartment "1": for prewash detergent;
l compartment “ ”: for special additives,
softeners, starch fragrances, etc.;
Is a hot wash required?
3. PRACTICAL TIPS
l Pretreat stains with stain remover or soak
Load tips
WARNING: when sorting laundry, make
sure:
- have eliminated metallic objects such as
barrettes, pins, coins, from laundry;
- to have buttoned pillow cases, closed
zips, tied loose belts and long robe
ribbons;
- to have removed rollers from curtains;
- to have carefully read clothing washing
labels;
- to have removed any persistent stains
using specific detergents.
l When washing rugs, bedcovers or other
heavy clothing, we recommend you avoid
centrifuging.
dried in stains in water before washing to
reduce the necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by using a 60°C
wash programme.
Following is a quick guide with tips and
recommendations on detergent use at the
various temperatures. In any case, always
read the instructions on the detergent for
correct use and doses.
When washing heavily soiled whites,
we
recommend
using
cotton
programs of 60°C or above and a
normal washing powder (heavy duty)
that contains bleaching agents that at
medium/high
temperatures
provide
excellent results.
l To wash wool, make sure the item can be
machine washed and marked by the
“Pure virgin wool” symbol with the “Does
not mat” or “Machine washable” label.
Helpful suggestions for the user
A guide environmentally friendly and
economic use of your appliance.
For washes between 40°C and 60°C
the type of detergent used needs to be
appropriate for the type of fabric and
level of soiling.
Normal powders are suitable for “white”
or colour fast fabrics with high soiling,
while liquid detergents or “colour
protecting” powders are suitable for
coloured fabrics with light levels of
soiling.
Maximise The Load Size
l Achieve the best use of energy, water,
detergent and time by using the
recommended maximum load size.
Save up to 50% energy by washing a full
load instead of 2 half loads.
For washing at temperatures below
40°C we recommend the use of liquid
detergents or detergents specifically
labeled as suitable for low temperature
washing.
Do you need to pre-wash?
l For heavily soiled laundry only!
SAVE detergent, time, water and
between 5 to 15% energy consumption
by NOT selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
88
For washing wool or silk, only use
detergents specifically formulated for
these fabrics.
4. MAINTENANCE AND
CLEANING
To clean the washing machine exterior, use
a damp cloth, avoiding abrasives, alcohol
and/or solvents. The washing machine does
not require any special care for ordinary
cleaning: clean drawer compartments and
the filter; some tips on how to move the
machine or on long periods of disuse are
provided below.
Drawer cleaning
S u g g e s tio n s fo r m o v e s o r
prolonged disuse
l We recommend you clean the drawer to
detergent
and
l Should the washing machine be stored in
an unheated room for a long period of
time, drain all water from tubes.
l To do this, extract the drawer using slight
force, clean it with running water and
reinsert it in its housing.
l Unplug the washing machine.
l Detach the tube from the strap and lower
it, fully draining water into a bowl.
Filter cleaning
l Secure the drain tube with the strap when
finished.
l The washing machine comes with a
special filter able to trap large residue,
such as buttons or coins, which could
clog the drain.
l Only available on certain models: pull out
the corrugated hose, remove the stopper
and drain the water into a container.
l Before
unscrewing the filter, we
recommend you place an absorbent cloth
under it to keep the floor dry.
l Turn the filter counter-clockwise to the
limit stop in the vertical position.
l Remove and clean the filter; when
finished, replace it turning it clockwise.
l Repeat the previous steps in reverse
order to reassemble all parts.
89
EN
avoid accumulating
additive residue.
5. QUICK USER GUIDE
This washing machine automatically adapts
the level of the water to the type and
quantity of washing. This system gives a
decrease in energy consumption and a
sensible reduction in washing times.
6. CONTROLS AND
PROGRAMS
A
Program selection
l Turn on the washing machine and select
the required program.
L
l Adjust
the washing temperature if
necessary and press the required "option"
buttons.
M
l Press the START/PAUSE button to start
washing.
Should power go out when the washing
machine is running, a special memory
saves the settings and, when power
returns, the machine resumes the cycle
from where it left off.
l The message "end" will appear on the
display or the corresponding led will turn
on at the end of the program.
Wait until the porthole locked light
turns off: about 2 minutes after the
program ends.
B
C
D
E
F
G
H
I
A Programme selector with OFF
position
B START/PAUSE button
C SPIN SELECTION button
D TEMPERATURE SELECTION
button
E DELAY START button
l Turn off the washing machine.
F STAIN LEVEL button
For any type of wash, see the program
table and follow the operating sequence
as indicated.
G EXTRA RINSE button
Technical data
I
H OPTIONS button
EASY IRON button
L Digital display
Water pressure:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
M DOOR LOCKED indicator light
Spin r.p.m.:
See rating plate.
Power input / Power current fuse amp /
Supply voltage:
See rating plate.
90
The programme selector must be
returned to the OFF position at the end
of each cycle or when starting a
subsequent wash cycle prior to the next
programme being selected and started.
WARNING:
Don’t touch the display while inserting
the plug because the machines
calibrates the systems during the first
seconds: touching the display, the
machine couldn’t work property. In
this case, remove the plug and repeat
the operation.
START/PAUSE button
Opening the door
Close the door BEFORE selecting the
button START/PAUSE.
A special safety device prevents the
door from being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the wash
cycle has finished and the "Door
Security" light has gone out before
opening the door.
When the START/PAUSE button has
been pressed, the appliance can take
few seconds before it starts working.
PROGRAMME selector with OFF
position
ADD OR REMOVE ITEMS AFTER THE
PROGRAMMES HAS STARTED (PAUSE)
l Press and hold the START/PAUSE
button for about 2 seconds (some
indicator light and the time remaining
indicator will flash, showing that the
machine has been paused).
When the programme selector is turned
the display lights up to show the settings
for the programme selected.
For energy saving, at the end of the
cycle or with an inactivity period, the
display level contrast will decrease.
l Wait 2 minutes until the safety device
unlocks the door.
N.B.: To switch the machine off, turn the
programme selector to the OFF
position.
l After you have added or removed items,
close the door and press the
START/PAUSE button (the programme
will start from where it left off).
l Press the START/PAUSE button to start
the selected cycle.
CANCELLING THE PROGRAMME
l Once a programme is selected the
programme selector remains stationary on
the selected programme till cycle ends.
l To cancel the programme, set the
selector to the OFF position.
l Switch off the washing machine by
l Select a different programme.
turning the selector to OFF.
91
EN
l Press to start the selected cycle.
l Re-set the programme selector to the
OFF position.
l It is not possible to raise the temperature
over the maximum allowed for every
programme, in order to save the fabrics.
The option buttons should be selected
before pressing the START/PAUSE
button.
If an option is selected that is
not compatible with the selected
programme then the option indicator
first flashes and then goes off.
DELAY START button
l This button allows you to pre-programme
the wash cycle to delay the start of the
cycle for up to 24 hours.
l To delay the start use the following
procedure:
SPIN SELECTION button
- Set the required programme.
l By pressing this button, it is possible to
reduce the maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be cancelled.
l To reactivate the spin cycle press the button
until you reach the spin speed you would
like to set.
To prevent damage to the fabrics, it is
not possible to increase the speed
over that which is automatically
suitable during the selection of the
program.
- Press the button once to activate it (h00
appears on the display) and then press
it again to set a 1 hour delay (h01
appears on the display). The pre-set
delay increases by 1 hour each time the
button is pressed, until h24 appears on
the display, at which point pressing the
button again will reset the delay start to
zero.
- Confirm by pressing the START/PAUSE
button (the light on the display starts to
flash). The countdown will begin and
when it has finished the programme will
start automatically.
l It is possible to modify the spin speed
without pausing the machine.
l It is possible to cancel the delay start by
The machine is fitted with a special
electronic device, which prevents the
spin cycle should the load be
unbalanced.
This reduces the noise and vibration in
the machine and so prolongs the life of
your machine.
If there is any break in the power supply
while the machine is operating, a special
memory stores the selected programme
and, when the power is restored, it
continues where it left OFF
TEMPERATURE SELECTION button
l By selecting this button there is a choice
turning the programme selector to OFF.
STAIN LEVEL button
l This button allows you to change the
temperature of the wash cycles.
92
of 3 levels of wash intensity, depending
on how much the fabrics are soiled (can
be used only on some programmes as
shown in the table of programmes).
l Once the programme has been selected
- HYGIENE
l With this option it is possible to hygienize
the clothes, the washing programme
reach a temperature of 60°C.
the indicator light will automatically show
the stain level set for that programme.
l Selecting a different stain level the
- NIGHT CYCLE
l This option reduces the intermediate spin
speed to 400 rpm, where applicable,
increase the water level during rinsing and
keep the laundry immersed in water after the
final rinse, in order to spread the fibre
sevenly.
relevant indicator will light up.
EXTRA RINSE button
l This button allows you to add rinses at
the end of the washing cycle. The
maximum number of extra rinses is
related to the programme selected.
l During the phase in which the water is
l This function has been studied for the
people with delicate and sensitive skin,
for which also a least residue of detergent
can cause irritations or allergies.
l Deselect the option to end the cycle with a
l It advises to also use this function for the
l Thanks to electronic control, the water
spin dry (which may be reduced or cancelled
using the appropriate button) and emptying
phase.
children items and in case of washings of
very dirty items, for which it is due to use
a lot of detergent, or in the washing of
toweling items whose fibres mostly have
the tendency to hold the detergent.
in the intermediate phases is emptied
silently, making this option very useful for
washing at night.
EASY IRON button
OPTIONS button
This function allows you to minimizes
creases as much as possible, eliminating
the intermediate spins or reducing the
intensity of the last one.
You can choose between three different
options:
- PREWASHING
l This option allows you to make a prewash
and it is particularly useful for heavily
soiled loads (can be used only on some
programmes as shown in the table of
programmes).
l We recommend you use only 20% of the
recommended quantities shown on the
detergent pack.
93
EN
held in the tub, the relevant indicator light
blink to show that the machine is at a
standstill.
Digital Display
The display’s indicator system allows you to
be constantly informed about the status of
the machine.
2
3
4
5
6
7
the wash cycle has finished and the
DOOR LOCKED light has gone out before
opening the door. At the end of the cycle
turn the programme selector to OFF.
2) SPIN SPEED
2
This show the spin speed of the selected
programme that can be changed or omitted
by the relevant button.
1
8
9 10
3) WASH TEMPERATURE
1) DOOR LOCKED INDICATOR LIGHT
3
1
l The indicator light is illuminated when the
This show the washing temperature of the
selected programme that can be changed
(where allowed) by the relevant button.
door is fully closed.
4) CYCLE DURATION
Close the door BEFORE selecting the
START/PAUSE button.
4
l When START/PAUSE
is pressed on
the machine with the door closed, the
indicator will flash momentarily and then
illuminate.
If the door is not properly closed,
the light will continue to flash for
about 7 seconds, after which the
start command will be automatically
delete. In this case, close the door
in the proper way and press the
START/PAUSE button.
l When a programme is selected the
display automatically shows the cycle
duration, which can vary, depending on
the options selected.
l Once the programme has started you will
be kept informed constantly of the time
remaining to the end of the wash.
l The appliance calculates the time to the
l A special safety device prevents the door
from being opened immediately after the
end of the cycle. Wait for 2 minutes after
94
end of the selected programme based
upon a standard loading, during the cycle,
the appliance corrects the time to that
applicable to the size and composition of
the load.
5) STAIN LEVEL
5
9) DELAY START
{
9
l Once the programme has been selected,
This flashes when delay start has been set.
the indicator light will automatically show
the stain level set for that programme.
10) Kg Check (function active only on
Cotton and Synthetics programmes)
l Selecting a different stain level the
relevant indicator will light up.
6) EXTRA RINSES
10
{
"Kg Check" indicator remain on while the
intelligent sensor will weigh the laundry
and adjust the cycle time, water and
electricity consumption accordingly.
6
The indicator lights show the extra rinses
selected by the relevant button.
l Through every wash phase "Kg Check"
7) OPTIONS
}
allows to monitor information on the wash
load in the drum and in the first minutes
of the wash it:
7
- adjusts the amount of water required;
The indicator lights show the option that
can be selected by the relevant button
(PREWASH, HYGIENE and NIGHT CYCLE).
- determines the length of the wash cycle;
8) WI-FI (some models only)
- controls rinsing according to the type of
fabric selected to be washed it;
- adjusts the rhythm of drum rotation for
the type of fabric being washed;
8
l In the models with the Wi-Fi option, the
- recognizes the presence of lather,
increasing, if necessary, the amount of
water during rinsing;
icon indicates that the Wi-Fi system is
working.
l For all other information in the Wi-Fi
system, there is a specific manual inside
the machine.
- adjusts the spin speed according to the
load, thus avoiding any imbalance.
95
EN
l During the first minutes of the cycle, the
Table of programmes
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Recommended
Max.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intensive 40° 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Hygiene 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Rapid 30 Min
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Rapid 14 Min
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
1
DETERGENT
2
1
Rinse
-
-
-
-
-
-
Drain + Spin
-
-
-
-
-
-
Hand/Silk
1
2
2
2
30°
30°
Wool
1
2
2
2
40°
40°
Delicates
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Cottons
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Whites
1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
Mixed
96
An over dosing of detergent can cause
excessive foaming.
If the appliance detects the presence of
excessive foam, it may exclude the spinning
phase or extend the duration of the program
and increase water consumption.
(Only for models with liquid
detergent compartment)
When only a limited number of
articles have stains which require
treatment with liquid bleaching
agents, preliminary removal of
stain can be carried out in the
washing machine.
Pour the bleach into the liquid
bleach container, inserted into the
compartment marked "2" in the
detergent drawer, and set the
special programme RINSE.
When this phase has terminated,
turn the programme selector on
the OFF position, add the rest of
the fabrics and proceed with a
normal wash on the most suitable
programme.
Please read these notes:
* Maximum load capacity of dry clothes,
according to the model used (see control
panel).
** STANDARD COTTON PROGRAMMES
ACCORDING TO (EU) No 1015/2010 and
No 1061/2010.
COTTON PROGRAMME
TEMPERATURE OF 60°C.
WITH
A
COTTON PROGRAMME
TEMPERATURE OF 40°C.
WITH
A
Only with PREWASH option
selected
(programmes
with
PREWASH option available).
These programmes are suitable to
clean normally soiled cotton laundry and
they are the most efficient programmes
in terms of combined energy and water
consumptions for washing cotton
laundry.
These
programmes
have
been
developed to be compliant with the
temperature on the wash label on the
garments and the actual water
temperature may slightly differ from the
declared temperature of the cycle.
1)
The spin speed may also be reduced, to
match any guidelines suggested on the
fabric label, or for very delicate fabrics
cancel the spin completely this option is
available with a spin speed button. This
function can be activated with the button
SPIN SELECTION.
If the label does not indicate specific
information, it is possible to use the
maximum spin expected in the program.
97
For the programmes shown you
can adjust the duration and
intensity of the wash using the
STAIN LEVEL button.
EN
( )
Programmes selection
To clean different types of fabrics and
various levels of dirt, the washing machine
has specific programs to meet every need
of washing (see table of programmes).
Mix Power System +
The washing machine is equipped with an
innovative pre-mix of detergent and water.
A jet of water under high pressure sprays
the mixture directly in the load.
In the initial phase of the wash cycle, the
high
pressure
spray
facilitate
the
penetration of the wash solution through the
fibres, thoroughly removing dirt ensuring the
best wash performance.
The system also delivers the "Mix Power
System +", during the rinse, the complete
removal of the residues of detergent due to
its high pressure water jet, which invests
the laundry.
Perfect 20°C – Mix & Wash
This innovative "Mix Power System +"
technology, allows you to wash fabrics such
as cottons, synthetics and mixed fabrics at
20°C with a performance which is
comparable to a 40°C wash.
The consumption of this programme is
about 50% of a conventional 40°C. Cottons
wash.
We suggest a wash load equal to 2/3 of the
maximum capacity of the machine.
This programme applies to the washing
system "Mix & Wash" which allows you to
wash different fabrics and colours together.
WARNING:
New coloured garments should be
washed separately for at least 5 or 6
washes.
Intensive 40°
This programme is suitable for cotton
garments and achieves excellent cleaning
results at 40°C ensuring the application of
fabrics and colors.
Hygiene 60°
This programme is suitable for cotton
garments and has been specially developed
to remove stubborn stains already at 60°C
thanks to the "Mix Power System +"
technology.
Perfect Rapid 59 Min
This
specially
designed
programme
maintains
the
high
quality
wash
performance whilst greatly reducing the
wash time.
The programme is designed for a reduced
load (see table of programmes).
Rapid 30 Min
A complete washing cycle (wash, rinse and
spin). This programme is particularly suited
to slightly dirty cottons and mixed fabrics.
With this programme it is recommended to
use only 20% of the detergent normally
used to avoid waste.
Rapid 14 Min
A complete washing cycle (wash, rinse and
spin). This programme is suited to slightly
dirty cottons and mixed fabrics. With this
programme it is recommended to use only
20% of the detergent normally used to
avoid waste.
Baby
This program allows you to wash all baby
clothes getting a perfect clean and
sanitizing effect, setting the temperature at
60°C minimum.
To optimize the result of the sanitizing effect
we recommend the use of powder detergent.
Rinse
This program performs 3 rinses with an
intermediate spin (which can be reduced or
excluded by using the appropriate button) . It
is used for rinsing any type of fabric, for
example after a wash carried out by hand.
Certain large dark items such as jeans
and towels should always be washed
separately.
Never mix NON COLOURFAST fabrics.
98
Drain + Spin
The program completes the drain and a
maximum spin. It is possible to delete or
reduce the spin with the SPIN SELECTION
button.
for washing delicate fabrics. The wash cycle
and rinses are carried out with a high level of
water to ensure the best performance.
Mixed
The washing and rinsing are optimized in
the rhythms of rotation of the drum and to
the water levels. The gentle spin, ensures a
reduced formation of creases in the fabric.
Hand/Silk
This programme allows a delicate washing
cycle for garments specified as "Hand
Wash only" and laundry items made from
Silk or specified as "Wash as Silk" on the
fabric label.
Cottons 40°C - 60°C
This program is suitable to clean normally
soiled cotton laundry and it is the most efficient
program in terms of combined energy and
water consumptions for washing cotton
laundry.
Wool
This program performs a wash cycle
dedicated to the wool fabrics that can be
washed in a washing machine, or the
articles to be washed by hand.
Whites
Made to have a perfect washing. The final spin
at maximum speed gives more efficient removal.
EN
Delicates
This program alternates among moments of
work during breaks and is particularly suitable
99
7. CUSTOMER SERVICE CENTRE AND WARRANTY
If you believe the washing machine is not working correctly, consult the quick guide
provided below with some practical tips on how to fix the most common problems.
Problem
Possible causes and practical solutions
The washing machine
does not work/start
Make sure it is correctly plugged in.
Make sure power is on.
Check whether the required program was correctly selected and to
have correctly started the machine.
Make sure the fuse has not blown and that the wall socket is working,
testing it with another appliance such as a lamp.
The porthole may not be correctly closed: open and close it again.
The washing machine
does not fill with
water
The washing machine
does not drain water
Make sure the water faucet is open.
Water leaked on the
floor near the washing
machine
The washing machine
does not centrifuge
Strong vibrations are
heard during centrifuge
If a specific ERROR
appears of blinks
Make sure the timer is correct set.
Make sure the filter is not clogged.
Make sure the drain hose is not bent.
Make sure there are no foreign objects in the filter.
This may be due to a leak in the gasket between the faucet and supply
tube; in this case, replace it and tighten the tube and faucet.
This could be due to the fact that water has not been completely
drained: wait a few minutes.
Some models include a "no centrifuge" function: make sure it is not on.
An excessive amount of detergent could prevent centrifuge: reduce the
amount at the next wash.
The washing machine may not be fully levelled: if necessary, adjust
the feet as indicated in the specific section.
Make sure transport brackets were removed.
Make sure the load is evenly distributed.
If error no. 0, 1, 5, 7 or 8 appears or blinks, contact the Customer
Service Centre directly.
If error no. 2 appears or blinks, the machine does not load water.
Make sure the water faucet is open.
If error no. 3 appears or blinks, the machine does not correctly drain.
Make sure the drain is free and that the drain hose is not bent.
If error no. 4 appears or blinks, the machine is too full. Close the
water faucet and contact the Customer Service Centre.
If error no. 9 appears or blinks, turn off the washing machine, wait 10
– 15 seconds and restart the program.
100
The use of ecological detergents without
phosphates may cause the following effects:
Warranty
The product is guaranteed under the
terms and conditions stated on the
certificate included with the product. The
warranty certificate must be duly filled in
and stored, so as to be shown to the
Authorised Candy Service Centre in
case of need.
- cloudier rinse drain water: This effect is
tied to the suspended zeolites which do
not have negative effects on rinse
efficiency.
- white powder (zeolites) on laundry at
the end of the wash: this is normal, the
powder is not absorbed by fabric and
does not change its colour.
- foam in the water at last rinse: this
does not necessary indicate poor rinsing.
- abundant foam: This is often due to the
anionic surfactants found in the
detergents which are hard to eliminate
from laundry.
In this case, do not re-rinse to eliminate
these effects: it will not help at all.
The manufacturer declines all
responsibility for any printing errors in
the booklet included with this product.
Moreover, it also reserves the right to
make any changes deemed useful to its
products without changing their essential
characteristics.
If the problem persists or if you suspect a
malfunction, immediately contact the
Candy Customer Service Centre.
You can also register for the Candy
service plan to receive free home service
after the warranty expires.
Attention: the call is not toll-free. The cost
will be communicated in a voice message
by your telephone operator's customer
service.
Candy recommends you always use
original spare parts available at our
Customer Service Centre.
101
EN
Register your product!
Don’t waste time. Register your washing
machine at once, and discover the
benefits to which you are entitled.
Discover how at www.registercandy.com
or by calling the number stated on the
related material.
fkhldsk
fkhldsk
- GVT/GSF MPS (5÷8) -
15.09 - 41043167 - Canon Italia - Business Services Channel - Printed in Italy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising