Candy | CLD 135-86S | Candy CLD 135-86S User manual

Candy CLD 135-86S User manual
SL
EN
Navodilo za uporabo
User instructions
CLD 135
SL
SL
EN
POGLAVJE
CHAPTER
âESTITAMO!
OUR COMPLIMENTS
KAZALO
INDEX
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Uvod
Introduction
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete
kompromisnih re‰itev in da
ste kupec, ki hoãe le
najbolj‰e.
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
General points on delivery
1
Garancija
Guarantee
2
Varnostni predpisi
Safety Measures
3
Tehniãni podatki
Technical Data
4
Namestitev in prikljuãitev
stroja
Setting up and Installation
5
Opis stikalne plo‰ãe
Control Description
6
Razpredelnica s programi
Table of Programmes
7
Izbiranje programov in
temperatur
Selection
8
Predalãek za pralna
sredstva
Detergent drawer
9
Priprava perila na pranje
The Product
10
Razpredelnica programov
pranja
Washing
11
Su‰enje
Drying cycle
12
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Automatsko Pranje/Su‰enje
Automatic washing/Drying
cycle
13
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
Cleaning and routine
maintenance
14
Priporoãamo, da skrbno
shranite to knjiÏico z navodili,
da jo boste lahko prebrali
tudi kdaj kasneje, ãe bo
potrebno.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
Faults Search
15
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega
stroja poklicati enega od
na‰ih serviserjev mu
obvezno sporoãite oznako
modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe
je navedena na plo‰ãici s
tehniãnimi podatki, ki je
pritrjena na stroju.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj,
rezultat dolgoletnih
raziskovanj in izku‰enj, ki
smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci.
Izbrali ste kakovost,
vzdrÏljivost in zanimivo
obliko.
Razen stroja, ki ste ga izbrali,
pa imamo na izbiro ‰e
pomivalne in su‰ilne stroje,
prostostojeãe ‰tedilnike,
kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice,
vgradne peãice in ‰tedilnike
ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte
najnovej‰i Candyjev
katalog.
Uporaba tega novega
pralnega stroja je
enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno
preberete NAVODILO ZA
UPORABO in ga v celoti
upo‰tevate.
V navodilu so navedene vse
pomembne informacije v
zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo
stroja.
2
EN
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
3
SL
EN
1. POGLAVJE
CHAPTER 1
2. POGLAVJE
CHAPTER 2
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
GARANCIJA
GUARANTEE
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) NAVODILO ZA
UPORABO
A) INSTRUCTION MANUAL
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GARANCIJSKI LIST
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) POKROVâKI
D) CAP
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) POSODICO ZA TEKOâI
DETERGENT ALI BELILO
F) LIQUID DETERGENT OR
LIQUID BLEACH
COMPARTMENT
(CONTAINER)
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
4
SL
EN
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani na‰e
tehniãne sluÏbe, oziroma
na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Candyjevih aparatov v
garancijskem roku.
A
B
C
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
D
F
E
5
SL
3. POGLAVJE
CHAPTER 3
VARNOSTNI
PREDPISI
SAFETY MEASURES
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
● Turn off the water inlet tap.
● Zaprite pipo za dotok
● All Candy appliances are
vode.
● Vsi Candyjevi gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
Aparat je izdelan v
skladu z normama CEE ‰t.
89/336 in 73/23 CEE in njunimi
nadaljnjimi spremembami.
● Z vlaÏnimi rokami ali
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
● Ne uporabljajte podalj‰kov
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
6
EN
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
This appliance
complies with Directives
89/336/EEC, 73/23/EEC and
following changes.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
SL
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov
ali razdelilnikov.
● Ne dovolite, da otroci ali
neodgovorne osebe stroj
uporabljajo nenadzorovani.
EN
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● Do not allow the appliance
to be used by children or the
incompetent without due
supervision.
● Ne vlecite prikljuãnega
kabla ali celo aparata
samega, ãe Ïelite iztakniti
vtiã iz vtiãnice.
● Do not pull the mains lead
● Elektriãni aparati ne smejo
biti izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so
npr. deÏ, sonce ipd.
● Do not leave the
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju
ne dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani
stroja (tj., strani, kjer so
name‰ãena vrata) na
voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki
je prekrit s tekstilnimi
oblogami, skrbno preverite,
ãe vlakna take talne obloge
ne zapirajo odprtin za
zraãenje, ki so name‰ãene
na spodnjem robu stroja.
Stroj morata dvigniti vedno
dve osebi, tako kot je
prikazano na skici.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja
stroja, stroj takoj izklopite in
iztaknite vtikaã iz vtiãnice ter
zaprite pipo za dotok vode
do stroja. Nato pokliãite
enega od poobla‰ãenih
Candyjevih serviserjev, da
vam stroj popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo
originalnih Candyjevih
rezervnih delov.
Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na
varno in pravilno delovanje
stroja.
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko
nabavite kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
do not lean the door against
the trolley.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
7
SL
SL
EN
4. POGLAVJE
CHAPTER 4
85
cm
EN
5. POGLAVJE
CHAPTER 5
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
SETTING UP
INSTALLATION
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
PrereÏite objemko, s katero
je prevezana odtoãna cev.
Cut tube-holding straps.
Odvijte osrednji vijak ''A'' in 4
stranske vijake ''B'' ter
odstranite preãno letev ''C''.
Unscrew the central screw
(A); unscrew the 4 lateral
screws (B) and remove the
cross piece (C).
Nagnite stroj proti sprednji
strani in povlecite navzdol 2
plastiãni vreãki s stiroporom,
ki sta name‰ãeni na boãnih
straneh stroja.
Lean the machine forward
and remove the plastic
bags containing the two
polystyrene blocks at the
sides, pulling downwards.
S ãepom, ki je priloÏen v
vreãki z originalnimi navodili
zatesnite odprtino v hrbtni
strani stroja.
Press the plug (to be found
in the envelope with the
instructions) into the hole.
60 cm
60 cm
8
Pranje
Washing
Su‰enje
Drying
5
5
TEHNIâNI PODATKI
TECHNICAL DATA
NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
kg
KOLIâINA VODE PRI
OBIâAJNEM PRANJU
NORMAL WATER LEVEL
l
6÷15
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
POWER INPUT
W
2150
PORABA ELEKTRIâNE ENERGIJE
(PROGRAM ZA PRANJE PRI 90°C)
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
kWh
1,8
MOâ VAROVALKE
POWER CURRENT FUSE
AMP
A
10
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
SPIN
r.p.m.
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
WATER PRESSURE
MPa
min. 0,05
max. 0,8
NAPETOST
SUPPLY VOLTAGE
V
230
1300
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN AS
IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
9
SL
EN
SL
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Izravnajte vi‰ino stroja s
sprednjima vrtljivima
noÏicama:
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
Connect the fill hose
to the tap.
a) Matico, s katero je
pritrjena nogica sprostite
tako, da jo odvijete z
ustreznim kljuãem.
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ‚E NE
ODPRITE!
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
max 100 cm
min 4 cm
10
EN
Use front feet to level the
machine with the floor.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
A
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly
on the ground.
c) Po konãanem
izravnavanju nogico
ponovno pritrdite tako, da jo
z ustreznim kljuãem privijate v
smeri nasprotni od gibanja
urinih kazalcev dokler se
povsem ne prileÏe dnu
stroja.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Prepriãajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloÏaju in da so vrata stroja
zaprta.
Ensure that the knob is on
the “OFF” position and the
load door is closed.
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
Insert the plug.
Stroj mora biti name‰ãen
tako, da lahko vtiãnico
doseÏete v vsakem trenutku.
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
B
C
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
SL
SL
EN
6. POGLAVJE
CHAPTER 6
M
L
I
C
Q
R
D E F G HB
P
N
A
OPIS STIKALNE PLO·âE
CONTROLS
ROâAJ VRAT
DOOR HANDLE
KONTROLNA LUâKA
ZAKLENJENA VRATA
DOOR LOCKED INDICATOR
LIGHT
TIPKA START
START/PAUSE BUTTON
TIPKA ZA PRANJE S HLADNO
VODO
COLD WASH BUTTON
TIPKA ZA ALLERGIE
AQUAPLUS BUTTON
TIPKA ZA INTENZIVNO PRANJE
INTENSIVE BUTTON
TIPKA ZA ZAMIK VKLOPA
START DELAY BUTTON
GUMB ZA NASTAVITEV ·TEVILA
VRTLJAJEV CENTRIFUGE
SPIN SPEED BUTTON
KONTROLNA LUâKA ZA
NASTAVLJENO HITROST
CENTRIFUGIRANJA
SPIN SPEED INDICATOR LIGHT
I
SISTEM ZA PRIKAZ âASA DO
KONCA PROGRAMA
TIME COUNTDOWN SYSTEM
L
KONTROLNE LUâKE
POSAMEZNIH TIPK
BUTTONS INDICATOR LIGHT
M
GUMB ZA NASTAVITEV
PROGRAMOV PRANJA – GUMB
PROGRAMATORJA
TIMER KNOB FOR WASH
PROGRAMMES WITH OFF
POSITION
N
TIPKA ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV SU·ENJA
DRYING PROGRAMME
SELECTION BUTTON
P
INDIKATORJI PROGRAMOV
SU·ENJA
DRYING PROGRAMME
INDICATORS
Q
DETERGENT DRAWER
R
PREDALâEK ZA PRALNA SREDSTVA
12
A
B
C
D
E
F
G
H
EN
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
DESCRIPTION OF
CONTROL
ROâAJ VRAT
DOOR HANDLE
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
POMEMBNO:
POSEBNA VARNOSTNA
NAPRAVA PREPREâUJE
ODPIRANJE VRAT TAKOJ
PO KONâANEM PRANJU.
PO KONâANEM
CENTRIFUGIRANJU
POâAKAJTE ·E PRIBLIÎNO
2 MIN., DA SE VARNOSTNA
NAPRAVA SPROSTI, ·ELE
NATO LAHKO ODPRETE
VRATA STROJA.
A
2 min.
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
LUâKA 'ZAKLENJENA VRATA'
DOOR LOCKED INDICATOR
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poãakajte 2
minuti in ko luãka ugasne,
lahko odprete vrata. Ko je
program pranja zakljuãen,
obrnite stikalo programatorja
na OFF.
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START/PAUSE is
pressed on the machine
with the door closed the
indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
B
13
SL
TIPKA START
START/PAUSE BUTTON
Ko je program izbran,
poãakajte, da zaãne utripati
kontrolna luãka STOP, nato
pa pritisnite na tipko START.
When a programme is
selecting, wait for the “STOP”
indicator light to flash before
pressing the START button.
S pritiskom na tipko START
zaÏenete izbrani program
(osvetli se ustrezna kontrolna
luãka).
OPOMBA:
STROJ LAHKO ZAâNE
DELOVATI ·ELE NEKAJ
SEKUND PO PRITISKU NA
TIPKO START.
14
SL
EN
Press to start the selected
cycle (according to the
selected cycle one
indicator lights will go on) .
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja izbranega
programa
V vsakem trenutku lahko
program zaãasno prekinete
- pribliÏno 2 sekundi
pritiskajte na tipko
Start/pavza. Ko je stroj v
naãinu pavze, utripata
kontrolni luãki 'âas do
konca programa', hitrost
centrifugiranja in tipke za
opcije. Ko Ïelite s pranjem
nadaljevati, spet pritisnite na
tipko START/Pavza.
âe Ïelite med pranjem
dodati kak‰en kos perila v
stroj, poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata
odklenejo. Nato spet zaprite
vrata stroja in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je
bil program prekinjen.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
Once the programme has
started the settings can only
altered by pressing the
relevant buttons.
The programme may be
paused at any time during
the wash cycle by holding
down the "Start/Pause"
button for about two
seconds. When the machine
is in the paused mode, the
indicator light "Time To End",
spin speed and option
buttons will flash.
To restart the programme,
press the "Start/Pause"
button once again.
Preklic potekajoãega
programa
âe Ïelite preklicati
potekajoãi program, obrnite
gumb programatorja na
OFF (izklopljeno).
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme
the programme selector
should be rotated to the
OFF position.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
C
EN
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
The option buttons should be
selected before pressing the
START button
TIPKA ZA PRANJE S HLADNO
VODO
âe pritisnete na to tipko, bo
stroj ne glede na izbrani
program opral perilo s hladno
vodo, medtem ko ostanejo
druge znaãilnosti programa
nespremenjene (koliãina vode,
trajanje programa, faze ipd.).
Zahvaljujoã tej novi funkciji
lahko zdaj varno perete tudi
zavese, manj‰e preproge,
obãutljive sintetiãne tkanine in
perilo neobstojnih barv.
COLD WASH BUTTON
TIPKA ALLERGIE
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz me‰anice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor Activa. Ta opcija
zagotavlja neÏno ravnanje s
perilom in je predvsem
namenjena osebam z neÏno in
obãutljivo koÏo, pri katerih bi
lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji koliãini
vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju faz
obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode zagotavlja
temeljitej‰e pranje in popolno
izpiranje. V stroj se natoãi veãja
koliãina vode, tako da se
detergent bolje raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v stroj
natoãi veã vode, kar zagotavlja
uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi detergenta
iz perila, kar je ‰e posebej
pomembno za osebe z neÏno in
obãutljivo koÏo, pri katerih bi
lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi za
pranje otro‰kih oblaãil in
obãutljivega perila nasploh, pa
tudi za pranje frotirja, saj ta med
pranjem absorbira veã
detergenta. Da bi zagotovili kar
najveãjo uãinkovitost pranja pa
se ta funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in volno.
AQUAPLUS BUTTON
By pressing this button it is
possible to transform every
programme into a cold
washing one, without
modifying other
characteristics (water level,
times, rythmes, etc...).
Curtains, small carpets, man
made delicate fabrics, non
coulor fast garments can be
safely washed thanks to this
new device.
By pressing this button you can
activate a special new wash
cycle in the Colourfast and
Mixed Fabrics programs, thanks
to the new Sensor Activa System.
This option treats with care the
fibres of garments and the
delicate skin of those who wear
them.
The load is washed in a much
larger quantity of water and this,
together with the new combined
action of the drum rotation
cycles, where water is filled and
emptied, will give you garments
which have been cleaned and
rinsed to perfection. The amount
of water in the wash is increased
so that the detergent dissolves
perfectly, ensuring an efficient
cleaning action. The amount of
water is also increased during the
rinse procedure so as to remove
all traces of detergent from the
fibres.
This function has been
specifically designed for people
with delicate and sensitive skin,
for whom even a very small
amount of detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use this
function for children’s clothing
and for delicate fabrics in
general, or when washing
garments made of towelling,
where the fibres tend to absorb a
greater quantity of detergent.
To ensure the best performance
for your wash, this function is
always activated on the
Delicates and Woollens
programs.
D
E
15
SL
EN
TIPKA ZA INTENZIVNO PRANJE
INTENSIVE BUTTON
S pritiskom na to tipko lahko
pri programih za bombaÏ
aktivirate senzorje za novi
sistem Activa. Senzorji
zagotavljajo, da se
nastavljena temperatura
ohranja tekom
faze pranja, ter nadzirajo tudi
mehaniãno delovanje
bobna.
Boben se vrti z dvema
razliãnima hitrostima, hitrost
pa se spreminja v kljuãnih
trenutkih. Ko se detergent
dozira med perilo, se boben
vrti tako, da se detergent
enakomerno razporedi med
perilom, med fazo pranja in
izpiranja pa se hitrost vrtenja
bobna poveãa, kar
zagotavlja optimalen uãinek.
Zahvaljujoã
temu posebnemu sistemu je
uãinkovitost pranja izbolj‰ana
OB ENAKI DOLÎINI
PROGRAMA.
By pressing this button,
which can only be
activated in the Cotton
cycles, the sensors in the
new Activa system come
into operation. They affect
both the selected
temperature, keeping it at a
constant level throughout
the wash cycle, and the
mechanical function of the
drum.
The drum is made to turn at
two different speeds at
crucial moments. When the
detergent enters the
garments, the drum rotates
in such a way that the
detergent is distributed in a
uniform manner; during the
wash and rinse procedures,
however, the speed
increases in order to
maximise the cleaning
action. Thanks to this special
system, the efficiency of the
wash procedure is improved
WITHOUT ANY INCREASE IN
THE LENGTH OF THE
PROGRAM.
16
F
SL
EN
âASOVNI ZAMIK VKLOPA
START DELAY BUTTON
S pomoãjo tipke lahko
nastavite ãasovni zamik
vklopa za 3, 6 ali 9 ur. To
storite na naslednji naãin:
Izberite program (kontrolna
luãka "STOP" utripa). Pritisnite
na tipko za zamik vklopa; ob
vsakem pritisku se spremeni
vrednost - 3 - 6 - 9; utripa
ustrezna kontrolna luãka.
S pritiskom na tipko START
aktivirate od‰tevanje
nastavljenega ãasa
nastavljenega ãasovnega
zamika (kontrolna luãka
nastavljene vrednosti
preneha utripati in ostane
osvetljena).
Ko preteãe nastavljeni
ãasovni zamik, zaãne stroj
prati.
âe Ïelite preklicati
nastavljeni ãasovni zamik,
pritiskajte na tipko za
nastavljanje ãasovnega
zamika, dokler vse luãke (3-69) ne ugasnejo (kontrolna
luãka STOP utripa). Zdaj
lahko roãno vklopite
program pranja - pritisnite na
tipko START, ali pa izklopite
stroj - obrnite gumb
programatorja v izklopljeni
poloÏaj.
Appliance start time can be
set with this button, delaying
the star by 3, 6 or 9 hours.
Proceed as follow to set a
delayed start:
Select a programme
(“STOP” indicator light blinks)
Press Start Delay button
(each time the button is
pressed the start will be
delayed by 3, 6 or 9 hours
respectively and the
corresponding light will
blink).
Press START to commence
the Start Delay operation
(the indicator light
associated with the
selected Start Delay time
stops blinking and remains
ON).
At the end of the required
time delay the programme
will start.
G
To cancel the Start Delay
function :
press the Start Delay button
until the indicator lights will
be off (The STOP light blinks)
and the programme can be
started manually using the
START button or switch off
the appliance by turning the
programme selector to off
position.
17
SL
GUMB ZA NASTAVITEV HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Faza centrifugiranja je zelo
pomembna, saj naj bi iz perila
odstranila ãimveã vlage, ne
da bi ga pri tem
po‰kodovala.
Hitrost centrifuge lahko
prilagodite svojim potrebam.
Z nastavitvijo niÏjih vrednosti
lahko zniÏate maksimalno
hitrost centrifuge na minuto.
Centrifugo lahko tudi
izkljuãite. âe Ïelite ponovno
aktivirati fazo centrifugiranja,
preprosto pritisnete na tipko,
dokler ni nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja od
najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
SL
EN
SPIN SPEED BUTTON
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle
is enough to press the
button until you reach the
spin speed you would like to
set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable
during the selection of the
program.
H
INDIKATORJI HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Ko izberete Ïeleni program, se
osvetli luãka skladno z najvi‰jo
moÏno hitrostjo centrifugiranja
za izbrani program. Ob
nastavljanju niÏje hitrosti
centrifugiranja se osvetli
ustrezen indikator.
PRIKAZ âASA DO KONCA
PROGRAMA
Da bi vam omogoãili bolj‰e
razpolaganje s ãasom, smo ta
pralni stroj opremili s sistemom
za prikaz ãasa, ki mora ‰e
preteãi do konca programa.
Tako ste sproti obve‰ãeni, kdaj
bo perilo oprano.
Indikator 90 minut: do konca
programa je veã kot 60 minut
Indikator 60 minut: do konca
programa je manj kot 60 minut
Indikator 30 minut: do konca
programa je manj kot 30 minut
Indikator 15 minut: do konca
programa je manj kot 15 minut
Osvetljen indikator STOP:
Program je zakljuãen.
18
SPIN SPEED INDICATOR LIGHT
When you set a program,
the maximum possible spin
speed will be automatically
shown by the relevant
indicator light.
Choosing a smaller spin
speed by the appropriate
button, the relevant
indicator light will go on.
TIME COUNTDOWN SYSTEM
INDICATOR LIGHTS
In order to better manage
your time, this washing
machine features an
indicator light system that
keeps you constantly
informed on the remaining
cycle time.
Indicator light 90: Remaining
time above 60 minutes
Indicator light 60: Remaining
time less than 60 minutes
Indicator light 30: Remaining
time less than 30 minutes
Indicator light 15: Remaining
time less than 15 minutes
Indicator light Stop: End of
the programme.
KONTROLNE LUâKE ZA
POSAMEZNE OPCIJE
BUTTONS INDICATOR LIGHT
âe izberete opcijo, se osvetli
ustrezna kontrolna luãka.
The indicator light around
the option buttons will light
when specific options
are selected
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
GUMB SE VRTI V OBE
SMERI. STROJ VKLOPITE
TAKO, DA OBRNETE GUMB
NA ÎELENI PROGRAM.
UTRIPATI ZAâNE
KONTROLNA LUâKA STOP,
KI UTRIPA, DOKLER STROJ
NE ZAâNE DELOVATI OZ.
DOKLER NE OBRNETE
GUMBA NAZAJ V
IZKLOPLJENI POLOÎAJ
(OFF).
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
I
L
EN
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraãa).
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
OPOMBA:
GUMB PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA OFF
PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU PRANJA OZ.
âE ÎELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
N
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS.
THE MACHINE IS
TURNED ON BY
SELECTING A
PROGRAMME VIA THE
PROGRAMME
SELECTOR.
THIS STATUS WILL BE
INDICATED BY THE STOP
INDICATOR LIGHT
FLASHING, THIS LIGHT
WILL CONTINUE TO
FLASH UNTIL THE
MACHINE HAS STARTED
OR THE MACHINE IS
RETURNED TO THE OFF
POSITION.
Stroj zaÏenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
Stroj izklopite tako, da obrnete
gumb programatorja na OFF.
M
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
19
SL
TIPKA ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV SU·ENJA
DRYING PROGRAMME
SELECTION BUTTON
âe gumb za izbiranje ni v
izklopljenem poloÏaju (OFF),
ustrezen program su‰enja
izberete s pritiskom na to
tipko. Ob vsakem pritisku na
tipko se osvetli indikator za
rezultat su‰enja skladno z
izbranim programom.
âe Ïelite izbiro preklicati pred
zagonom programa su‰enja,
tolikokrat pritisnite na tipko, da
vsi indikatorji ugasnejo, ali pa
obrnite gumb za izbiranje
programov v izklopljeni
poloÏaj.
âe Ïelite program preklicati
med fazo su‰enja, 3 sekunde
pritiskajte na tipko, dokler se
ne osvetli indikator faze
hlajenja. Ker je temperatura v
bobnu visoka, priporoãamo,
da pred pobiranjem perila iz
stroja poãakate, da stroj
opravi fazo hlajenja in ‰ele
nato obrnete gumb za
izbiranje programov v
izklopljeni poloÏaj.
With the programme selector
not in the OFF position, press
the button to select the
required drying programme;
an indicator will light to
display the drying result
selected each time you press
the button.
To cancel the selection
before the start of a drying
programme, press the button
repeatedly until the
indicators go out or return the
programme selector to the
OFF position.
To cancel the cycle during
the drying phase, hold the
button down for 3 seconds
until the cooling indicator
lights up; given the high
temperature inside the drum,
we recommend that you
allow the dryer to complete
the cool down period before
returning the programme
selector to the OFF position
and removing the laundry.
20
SL
EN
P
INDIKATORJI PROGRAMOV
SU·ENJA
Indikatorji kaÏejo izbrani
program in/ali trajanje
su‰enja.
EN
DRYING PROGRAMME
INDICATORS
The indicators display the
type of programme and/or
drying time:
Avtomatski programi:
âe izberete katerega od 3
avtomatskih programov, bo
pralno-su‰ilni stroj sam
preraãunal ãas, potreben za
su‰enje, in sam doloãil
ustrezno stopnjo vlaÏnosti na
osnovi vrste perila in izbrane
vrste su‰enja.
Po pritisku na tipko START bo
osvetljeni indikator za prikazal
trajanje su‰enja.
Automatic Programmes: By
selecting one of these 3
automatic programmes, the
washer-dryer will calculate
the time needed for drying
and the residual dampness
required, according to the
load and drying type
selected.
After pressing the START
button, one of the indicators
will light to display the drying
time remaining.
“
” = Program su‰enja
za zelo suho perilo
(priporoãamo ga za brisaãe,
kopalne halje,…)
= Extra dry drying
programme (recommended
for towels, bathrobes and
bulky loads)
“
” = Program su‰enja
za v omaro
Q
= Cupboard dry
drying programme
“
” = Program su‰enja
za likanje
= Iron dry drying
programme
KORISTNI NASVETI:
30-minutni program su‰enja je
primeren za su‰enje manj‰e
koliãine perila (manj kot 1 kg)
ali za le nekoliko vlaÏno perilo.
Pralno-su‰ilni stroj avtomatsko
zakljuãi program, ko doseÏe
izbrano stopnjo suhosti.
Zaradi pravilno delovanje
stroja odsvetujemo prekinitev
programa su‰enja, razen ãe je
to nujno potrebno.
USEFUL TIPS:
The 30 minute drying
programme is recommended
for small loads (less than 1 kg)
or slightly damp loads.
Your washer-dryer ends the
cycle automatically when it
reaches the drying level
selected.
For the correct operation of
the appliance, it is preferable
not to interrupt the drying
phase unless it is really
necessary.
âasovni programi:
120 minut – 90 minut – 60
minut – 30 minut:
Indikatorji imajo dve vlogi:
âe izberete katerega od 3
avtomatskih programov
su‰enja, indikatorji kaÏejo ãas
do konca su‰enja.
S pomoãjo indikatorjev pa
tudi izberate ãasovne
programe su‰enja.
Timed programmes:
120 minutes – 90 minutes – 60
minutes – 30 minutes:
Dual function indicators:
If one of the 3 automatic
drying programmes is
selected, the indicators
display the drying time
remaining
They may be used to select
timed drying programmes.
Faza hlajenja
:
Program se zakljuãi s fazo
hlajenja, ki poteka zadnjih 10
minut vsakega programa
su‰enja.
Cool down phase
:
Switched on during the final
cool down period, in the last
10 minutes of each drying
phase.
21
SL
7. POGLAVJE
Program za:
Odporne tkanine
GUMB ZA
IZBIRANJE
PROGRAMOV
NA:
TEÎA
(NAJVEâ]
Kg.
❙
●
●
●
60°
●
●
5
40°
●
●
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
5
30°
●
●
âe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 3 kg perila.
5
-
3
60°
3
50
Belo perilo
90
5
90°
BombaÏ, odporne tkanine iz
me‰anice vlaken
Belo perilo s
predpranjem
60
P
5
60°
Obstojne barve
60
5
Obstojne barve
40
Neobstojne barve
30
BombaÏ
Su‰enje
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
Obstojne barve s
predpranjem
60
P
BombaÏ, tkanine iz
me‰anih vlaken, sintetika
Obstojne barve
60
Sintetika (najlon, perlon),
bombaÏne me‰anice
Obstojne barve
**
60°
●
●
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja.
3
50°
●
●
* Posebni programi za avtomatsko su‰enje.
40
3
40°
●
●
30
3
30°
●
●
3
-
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
30°
●
●
-
-
●
Izpiranje
* me‰anih
tkanin
-
-
●
* Centrifugiranje z
-
-
-
-
5
40°
●
2
50°
●
Neobstojne barve
Me‰anica vlaken, obãutljiva
sintetika
**
Su‰enje
Obãutljive tkanine
Volna (za strojno
pranje)
Roãno pranje
*
Posebni
programi
** Programi pranja v skladu z normami CENELEC EN 60456.
●
Neobstojne barve
22
●
●
Odporne tkanine
Zelo obãutljive tkanine
❙❙
●
BombaÏ, platno
BombaÏ, tkanine iz
me‰anice vlaken
PRALNA
SREDSTVA V:
TEMP.
°C
40
30
**
30
Izpiranje
bombaÏa
veliko hitrostjo
Samo
izãrpavanje
*
Program Mix &
Wash System
40
*
Hitri 32-min.
program
50
●
âe so na posameznih kosih perila madeÏi, ki jih je treba odstraniti s
pomoãjo tekoãega belila, priporoãamo, da ta postopek opravite v stroju
pred pranjem polnega stroja perila.
Odmerite tekoãe belilo v ustrezen predalãek, vstavljen v predelek II
(predelek za detergent za glavno pranje) in izberite posebni program
Izpiranje. Ko je ta program zakljuãen, obrnite gumb za izbiranje programov
v izklopljeni poloÏaj, dodajte preostalo perilo in nato izberite ustrezen
program pranja.
●
23
EN
CHAPTER 7
TABLE OF PROGRAMMES
PROGRAMME
SELECTOR ON:
PROGRAM FOR:
WEIGHT
MAX
kg
TEMP.
°C
CHARGE DETERGENT
❙
Resistant fabrics
●
●
●
60°
●
●
5
40°
●
●
5
30°
●
●
5
-
3
60°
3
Whites
90
5
90°
Cotton, mixed
resistant
Whites with
Prewash
60
P
5
60°
Cotton, mixed
Fast coloureds
60
5
Fast coloureds
40
Non fast coloureds
30
Cotton
Drying
Mixed fabrics and synthetics
Mixed, resistant
Fast coloureds with
Prewash
60
P
Cotton, mixed fabrics,
synthetics
Fast coloureds
60
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Fast coloureds
●
●
60°
●
●
50
3
50°
●
●
Non fast coloureds
40
3
40°
●
●
Mixed, delicate
synthetics
Non fast coloureds
30
3
30°
●
●
Mixed
Drying
3
-
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
30°
●
●
Delicates
40
“MACHINE
WASHABLE”
woollens
30
SpecialS
Hand wash
30
**
**
●
Cotton rinses
-
-
●
*
Mixed rinses
-
-
●
*
Fast spin
-
-
Drain only
-
-
5
40°
●
2
50°
●
40
*
50
Rapid 32 minute
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3 kg
maximum.
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the
fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is
available with a spin speed button.
* Special programmes for automatic drying.
*
& Wash system
* Mix programme
Please read these notes
** Programmes according to CENELEC EN 60456.
●
Very delicate fabrics
24
●
Cotton, linen
**
❙❙
When only a limited number of articles have stains which require treatment with
liquid bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the
washing machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment
marked "II" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF"
position, add the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most
suitable programme.
●
25
SL
8. POGLAVJE
CHAPTER 8
IZBIRANJE
PROGRAMOV
SELECTION
Pralni stroj ima 4 skupine
programov, ki omogoãajo
pranje razliãno umazanega
perila, kot seveda tudi
pranje razliãnih vrst tkanin.
Programi pranja se med
seboj razlikujejo po naãinu
pranja, temperaturah in po
trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
1. OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na
teh programih z intenzivno
moãjo. Po vsakem vmesnem
izpiranju stroj perilo tudi
oÏame, kar zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
2. TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolj‰e
rezultate pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi,
da bi se perilo preveã
zmeãkalo.
3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program pranja,
pri katerem se izmenjujeta
fazi pranja in namakanja in
ga priporoãamo za pranje
zelo obãutljivih tkanin, kot so
to volnena oblaãila iz ãiste
runske volne, primerna za
pranje v stroju. Pranje in
izpiranje poteka v veliki
koliãini vode, kar zagotavlja
najbolj‰e rezultate.
'ROâNO' PRANJE
Pralni stroj omogoãa tudi
neÏno pranje zelo
obãutljivega perila,
enakovredno roãnemu
pranju. Ta program je
namenjen pranju perila,
oznaãenega z etiketo
'Roãno pranje'. Stroj opere
perilo pri 30°C, program pa
se zakljuãi z 3 izpiranji in
neÏnim centrifugiranjem.
26
EN
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 4 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
2 MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics
such as Pure Machine
Washable Wool. The wash
cycle and rinses are carried
out with high water levels to
ensure best results.
SPECIAL “HAND WASH”
This washing machine also
has a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as
“Hand Wash only” on the
fabric care label. The
programme has a
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses and
a slow spin.
SL
EN
4. POSEBNI PROGRAMI
4. SPECIALS
POSEBEN PROGRAM “
IZPIRANJE BOMBAÎA”
Ta program opravi tri
izpiranja z vmesnim
centrifugiranjem (hitrost
lahko prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke). Ta program
je namenjen izpiranju
razliãnega perila po pranju
na roke.
SPECIAL “COTTON RINSES”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which
can be reduced or
excluded by using the
correct button). It can be
used for rinsing any type of
fabric, eg. use after handwashing.
Primeren je tudi za
odstranjevanje madeÏev s
perila s pomoãjo belila, kot
je bilo to Ïe opisano.
This program can be also
used as cycle of Bleaching
(see table of washing cycle
programmes).
POSEBEN PROGRAM
“IZPIRANJE ME·ANIH
TKANIN”
Ta program opravi tri
izpiranja z vmesnim
centrifugiranjem (hitrost
lahko prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke).
SPECIAL “MIXED RINSES”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which
can be reduced or
excluded by using the
correct button).
HITRO CENTRIFUGIRANJE
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin
(which can be reduced by
using the correct button).
Ta program je namenjen
intenzivnemu centrifugiranju
perila (hitrost lahko
prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke).
IZâRPAVANJE VODE
Program je namenjen
izãrpavanju vode iz bobna.
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
27
SL
PROGRAM »MIX & WASH«
To je ekskluzivni Candyjev
sistem pranja, ki nudi
uporabniku dve veliki
prednosti:
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMME
This is an exclusive Candy
system and involves 2 great
advantages for the
consumer:
● moÏno je skupno pranje
perila iz razliãnih
materialov, npr. bombaÏ
+ sintetika.
• to be able to wash
together different type of
fabrics (e.g. cotton +
synthetic etc…) NON-FAST
COLOUREDS;
● Ta program zagotavlja
obãuten prihranek
energije.
Stroj opere perilo pri 40°C,
izmenjujeta se dinamiãna
faza (obraãanje bobna) in
statiãna faza (tkanina se
med fazo mirovanja
namaka); program pa traja
dlje ãasa - skoraj 3 ure.
Poraba energije za cel
program je samo 850 W/h.
•to wash with a
considerable energy
saving.
The "Mix & Wash"
programme has a
temperature of 40°C and
alternate dynamic phases
(the basket that turns) to
static phases (fabrics in soak
in phase of rest) with a
duration programme that
almost reaching the 3 hours.
The energy consumption for
the complete cycle is only
850 W/h.
Pomembno!
● Nove, pisane kose prviã
perite posebej!
Important:
•the first washing of new
coloureds fabrics must be
done separately;
● Nikoli ne perite skupaj
razliãne neobstojne
pisane kose!
• in every case, never mix
NON-FAST COLOUREDS
fabrics.
'32-MINUTNI HITRI' PROGRAM
32 MINUTE RAPID
PROGRAMME
The 32 minute rapid
programme allows a
complete washing cycle to
be carried out in
approximately 30 minutes,
with up to a maximum load
of 2 kg and a temperature
of 50°C.
When selecting the "32
minute rapid" programme,
please note that we
recommend you use only
20% of the recommended
quantities shown on the
detergent pack.
âe izberete ta program, bo
perilo oprano v pribl. 30
minutah; perete lahko
najveã 2 kg perila hkrati,
pranje pa poteka pri
temperaturi 50°C.
Priporoãamo, da v predelek
II predalãka za pralna
sredstva odmerite le 20%
priporoãene koliãine
detergenta za obiãajno
pranje.
28
EN
SL
EN
9. POGLAVJE
CHAPTER 9
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
DETERGENT
DRAWER
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- prvi, "I", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- drugi, "II", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
âe uporabljate tekoãi
detergent, vstavite priloÏeno
posodico za uporabo
tekoãega detergenta v
predelek "II". To zagotavlja,
da se bo detergent odmeril v
boben v pravem trenutku.
To posodico vstavite tudi v
primeru, da Ïelite s pomoãjo
programa 'Izpiranje' s
pomoãjo belila odstraniti
madeÏe s perila.
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
- V tretji predelek,
oznaãen s simbolom ,
odmerite posebne
dodatke - mehãalec,
‰krob, di‰ave ipd. Stroj bo
te dodatke v pravem
trenutku, ob zadnjem
izpiranju, samodejno
doziral v stroj.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE!
- the first, labelled "I", is for
prewash detergent;
- the second, labelled "II",
is for main wash
detergent.
If liquid detergents are used,
please insert the special
container supplied into the
compartment marked “II” in
the detergent drawer. This
ensures that the liquid
detergent enters the drum
at the right stage of the
wash cycle.
This special container must
be inserted into the
compartment marked "II" in
the detergent drawer, also
when you wish to use the
"RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
- the third, labelled "
✿"
is for special additives,
fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc.
The machine is
programmed to
automatically take up
additives during the final
rinse stage for all wash
cycles.
NOTE: ONLY PUT LIQUID
PRODUCTS IN THE THIRD
COMPARTMENT.
29
SL
EN
SL
EN
10. POGLAVJE
CHAPTER 10
11. POGLAVJE
CHAPTER 11
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
THE PRODUCT
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
CUSTOMER
AWARENESS
OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
30
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
IS A HOT WASH REQUIRED?
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
PRIPRAVA PERILA ZA SU·ENJE
V SU·ILNEM STROJU
Priporoãamo, da perilo pred
su‰enjem v su‰ilnem stroju
ãimbolj oÏnamete in sicer
tako, da izberete
centrifugiranje z najvi‰jim
moÏnim ‰tevilom vrtljajev. Na
ta naãin boste pri su‰enju v
su‰ilnem stroju prihranili veliko
energije.
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
BEFORE USING A DRYING
PROGRAMME...
SAVE energy and time by
selecting a high spin speed
to reduce the water content
in laundry before using a
drying programme.
31
SL
EN
SL
EN
PRANJE
WASHING
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
VARIABLE CAPACITY
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
● And that the discharge
tube is in place.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upo‰tevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustreznej‰i
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Poãakajte, da zaãne utripati
indikator "STOP".
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme
guide to select the most
suitable programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
Wait for the “STOP” indicator
light to flash.
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets
the working sequence in
motion.
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraãa.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
PRIMER:
EXAMPLE:
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
● Odprite predalãek za
pralna sredstva.
● Open the detergent
drawer.
● V predelek II odmerite 120
g detergenta.
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
Warning: If there is any break
in the power supply while
the machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where
it left off.
● Ko je program zakljuãen, se
osvetli indikator 'Konec
programa'.
● At the end of the
programme the indicator
light “end cycle” will go on.
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
● Wait for the door lock to
be released (about 2
minutes after the
programme has finished).
● Put 120 g in the second II
wash compartment .
● Izklopite stroj z obraãanjem
gumba programatorja na
OFF.
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF”
position.
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
.
compartment
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
● Open the door and
remove the laundry.
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
● Close the detergent
drawer.
✿
32
✿
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
33
SL
EN
12. POGLAVJE
CHAPTER 12
SU·ENJE
DRYING
SU·ENJE PERILA, KI
VSEBUJE PENASTO
GUMO ALI VNETLJIVE
SNOVI, NI DOVOLJENO.
DON’T DRY GARMENTS
MADE FROM FOAM
RUBBER OR
FLAMMABLE
MATERIALS.
POMEMBNO:
TA SU·ILNI STROJ JE
NAMENJEN SAMO
SU·ENJU OPRANEGA IN
S CENTRIFUGO OÎETEGA
PERILA.
IMPORTANT:
THIS DRYER CAN ONLY
BE USED FOR LAUNDRY
WHICH HAS BEEN
WASHED AND SPIN
DRIED.
OPOZORILO:
V teh navodilih so podana
splo‰na navodila; za
najbolj‰e rezultate su‰enja bo
potrebno ‰e nekaj vaje.
Priporoãamo, da na zaãetku
nastavite kraj‰i ãas su‰enja
od priporoãenega in tako
ugotovite stopnjo suhosti, ki
vam najbolj ustreza.
Odsvetujemo su‰enje kosov iz
katerih se izloãa veãja
koliãina 'muck' (delcev
tkanin), kot so to preproge ali
perilo iz debelih tkanin, saj bi
te lahko zama‰ile vode za
zrak.
V takih primerih se namreã
voda nabira v su‰ilnem
tokokrogu, ki je zaprt in
onemogoãa uhajanje pare
na prosto.
WARNING:
Indications given are
general, therefore some
practice is needed for the
best drying results. We
recommend setting a lower
drying time than indicated,
when first using, so as to
establish the degree of
dryness required. We
recommend not to dry
fabrics that fray easily, such
as rugs or garments with a
deep pile, to avoid air duct
clogging.
The water is then conveyed
to the drain circuit, wich is
sealed and therefore, no
steam can be released
outside.
34
SL
POMEMBNO:
PO ZAâETKU
PROGRAMA SU·ENJA
NIKOLI NE ODPIRAJTE
VRAT - POâAKAJTE, DA
SE ZAKLJUâI FAZA
SU·ENJA (
).
EN
IMPORTANT
NEVER OPEN THE DOOR
AFTER THE DRYING
CYCLE HAS BEGUN WAIT UNTIL THE COOL
DOWN PERIOD
PROVIDED FOR BY THE
CYCLE.
V stroju su‰ite samo
centrifugirano perilo.
Only dry pre-spun laundry
Pralno/su‰ilni stroj omogoãa
dve vrsti su‰enja:
The washer/dryer can
perform two types of drying:
1 BombaÏ, frotir, platno, juta,
lan itd. - simbol
na
stikalu za izbiranje
programov.
1 Cotton, terry towelling,
linen, hemp fabrics, etc...
2 Tkanine iz me‰anice
vlaken sintetike in bombaÏa,
sintetiãne tkanine - simbol
na stikalu za izbiranje
programov.
2 Mixed fabrics
(synthetics/cotton), synthetic
fabrics.
35
SL
PROGRAM SU·ENJA
Pravilen postopek:
SL
EN
THEREFORE, YOU MAY DRY
COTTON, TERRY TOWELLING,
LINEN, HEMP FABRICS, ETC.
AS FOLLOWS:
The correct way to dry:
● Odprite vrata.
● Open door.
● V stroj vloÏite do 5 kg perila
- ãe Ïelite posu‰iti veãje kose
(npr. rjuhe) ali perilo iz zelo
vpojnih tkanin (npr. brisaãe
ali kavbojke) priporoãamo,
da to koliãino zmanj‰ate.
● Fill with up to 5 kg - in case
of large items (e.g. sheets) or
very absorbent items (e.g.
towels or jeans), it is a good
idea to reduce the load.
● Zaprite vrata.
● Close door.
● Obrnite gumb za izbiranje
programov na bombaÏ
.
● Turn programme dial to
cotton.
● âe Ïelite perilo takoj
shraniti v omaro, pritiskajte
na tipko za izbiranje
programov su‰enja, dokler se
ne osvetli indikator
.
● If you would like your
fabrics cupboard dry, press
the “drying programme
selection” button until the
indicator lights up.
● âe Ïelite perilo zlikati,
pritiskajte na tipko za
izbiranje programov su‰enja,
dokler se ne osvetli indikator
.
● If you would like your
fabrics iron dry, press the
“drying programme
selection” button, until the
indicator lights up.
● âe Ïelite doloãiti ãas
su‰enja, pritiskajte na tipko za
izbiranje programov su‰enja,
dokler se ne osvetli indikator
za ãasovni program.
● If you wish to select a
timed drying cycle, press the
“drying programme
selection” until the “Timed”
indicator lights up.
MAX
5 kg
OPOZORILO: V STROJU
NE SU·ITE VOLNENIH
OBLAâIL ALI KOSOV S
POSEBNIMI VLOÎKI
(NPR. ODEJ,
PODLOÎENIH
ANORAKOV IPD.) IN
OBâUTLJIVIH OBLAâIL
PRI SU·ENJU OBLAâIL
IZDELANIH IZ TKANIN
(DRIP/DRY) "OPERI IN
NOSI" PA VLOÎITE V
STROJ MANJ·O
KOLIâINO PERILA, S
âIMER BOSTE
ZMANJ·ALI MOÎNOST
MEâKANJA OBLAâIL.
● Pritisnite na tipko START.
● Za‰ãitena vrata
Vrata stroja so opremljena
tudi z za‰ãitno plo‰ão, ki med
su‰enjem onemogoãa
dostop do stekla v vratih, saj
se ta zelo segrejejo.
Med normalno uporabo
snemanje za‰ãitne plo‰ãe ni
potrebno.
OPOZORILO: V
NOBENEM PRIMERU SE
NE DOTIKAJTE VRAT!
● Prepriãajte se, da je pipa
za vodo odprta.
● Prepriãajte se, da je
odtoãna cev pravilno
name‰ãena.
36
DOUBLE-SKIN DOOR
The appliance door is fitted
with a protective shield to
prevent contact with the
glass door which can reach
high temperatures, during
the drying cycle.
It should not be necessary
to remove the shield from
the machine during the
normal course of use.
WARNING: DO NOT
TOUCH DOOR FOR
ANY REASON.
● âas do konca su‰enja je
prikazan z indikatorji, nato
pa se osvetli indikator faze
hlajenja
.
● Gumb za izbiranje
programov se med
potekom programa ne
premika in ostane do konca
programa na simbolu
.
EN
WARNING:
DO NOT DRY WOOLLEN
GARMENTS OR ARTICLES
WITH SPECIAL PADDING,
(E.G. QUILTS, QUILTED
ANORAKS, ETC.).
DELICATE FABRICS IF
GARMENTS ARE
DRIP/DRY, LOAD LESS
ITEMS AO AS TO PREVENT
CREASING.
● Press the START button.
● The timed indicators will
display the drying time
remaining, until the cooling
indicator lights up.
● The drying phase will
begin with the programme
dial fixed on the
symbol until the end of
drying.
● Ko stroj zakljuãi program,
se osvetli indikator "STOP".
● At the end of the
programme the indicator
light “STOP” will go on.
● Poãakajte, da se sprosti
zapah vrat (pribl. 2 minuti po
koncu programa).
Opozorilna luãka "Door
Security /Vrata zaklenjena
ugasne.
● Wait for the door lock to
be released (about 2
minutes after the
programme has finished).
The "Door Security" indicator
light will go out.
● Stroj izklopite z
obraãanjem gumba za
izbiranje programov v
izklopljeni poloÏaj (OFF).
● Switch off the machine by
turning the programme
selector on the “OFF”
position.
● Odprite vrata in poberite
perilo iz stroja. Zaprite pipo
za vodo.
● Open the door and
remove the laundry.
● Make sure water inlet
valve is open.
● Make sure water drain is
correctly positioned.
37
SL
EN
13. POGLAVJE
CHAPTER 13
AVTOMATSKO
PRANJE/SU·ENJE
AUTOMATIC
WASHING/DRYING
OPOZORILO: NAENKRAT
LAHKO V STROJ VLOÎITE
NAJVEâ 5 KG SUHEGA
PERILA.
Glede na vrsto perila izberite
program za pranje perila
(npr. zelo umazano
bombaÏno perilo) in ne da bi
pritisnili na tipko START
pripravite stroj:
S pomoãjo razpredelnice
programov ali opisa
programa na stroju izberite
najustreznej‰i program.
Program aktivirate z
obraãanjem gumba za
izbiranje programov.
WARNING: ONLY A
MAXIMUM 5 KG OF DRY
LAUNDRY CAN BE
LOADED.
Refer to the list of washing
programmes according to
fabrics to be washed (e.g.
very dirty cotton) and
without pressing Start
button, prepare wash as
described:
Turning the selector knob,
the required programme is
activated.
Check that the tap is turned
on and that the discharge
hose is positioned correctly.
Prepriãajte se, da je pipa za
vodo odprta ter da je
odtoãna cev pravilno
name‰ãena.
S pomoãjo razpredelnice
programov su‰enja in skladno
s tkanino, ki jo Ïelite posu‰iti
(npr. bombaÏ), izberite
program su‰enja:
- âe Ïelite perilo takoj shraniti
v omaro, pritiskajte na tipko
za izbiranje programov
su‰enja, dokler se ne osvetli
indikator
.
38
Refer to the drying
programme table and
depending on the fabrics to
be dried (e.g. cotton),
programme the drying as
follows:
If you would like your fabrics
cupboard dry, press the
“drying programme
selection” button until the
indicator lights up.
5 kg MAX
SL
EN
- âe Ïelite perilo zlikati,
pritiskajte na tipko za izbiranje
programov su‰enja, dokler se
ne osvetli indikator
.
If you would like your fabrics
iron dry, press the “drying
programme selection”
button, until the
indicator lights up.
- âe Ïelite doloãiti ãas
su‰enja, pritiskajte na tipko za
izbiranje programov su‰enja,
dokler se ne osvetli indikator
za ãasovni program.
if you wish to select a timed
drying cycle, press the
“drying programme
selection” until the “Timed”
indicator lights up.
Pritisnite na tipko
"start/pavza".
Press the "Start/Pause"
button.
Gumb za izbiranje
programov se med potekom
programa ne premika in
ostane do konca programa
na izbranem programu.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Nato pralno/su‰ilni stroj opravi
‰e program su‰enja.
The washer-dryer will then
complete the entire drying
programme.
Ko stroj zakljuãi program, se
osvetli indikator "STOP".
At the end of the
programme the indicator
light “STOP” will go on.
Poãakajte, da se sprosti
zapah vrat (pribl. 2 minuti po
koncu programa).
Opozorilna luãka "Door
Security /Vrata zaklenjena"
ugasne.
Stroj izklopite z obraãanjem
gumba za izbiranje
programov v izklopljeni
poloÏaj (OFF).
Odprite vrata in poberite
perilo iz stroja. Zaprite pipo za
vodo.
Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
The "Door Security" indicator
light will go out.
Switch off the machine by
turning the programme
selector on the “OFF”
position.
Open the door and remove
the laundry.
39
SL
SL
RAZPREDELNICA âASOV SU·ENJA (V MINUTAH)
PROGRAM
Zelo suho
Za v omaro
Za likanje
BOMBAÎ
ME·ANO
Najmanj 1 kg
Najveã 5 kg
Najmanj 1 kg
Najveã 3 kg
Od 30'
Od 30'
Od 30'
do 220'
do 200'
do 170'
od 30'
od 30'
od 30'
do 140'
do 120'
do 110'
EN
14. POGLAVJE
CHAPTER 14
âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
TABLE OF DRYING TIMES (IN MINUTES):
● predalãek za detergent,
PROGRAMME
COTTON
Min 1 Kg
Max 5 Kg
Min 1 Kg
Max 3 Kg
from 30’
from 30’
from 30’
to 220’
to 200’
to 170’
from 30’
from 30’
from 30’
to 140’
to 120’
to 110’
● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
40
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Cleaning of drawer
compartments.
MIXED
● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
Extra
Cupboard
Iron
EN
● Filter cleaning
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Remove the compartments
by pulling gently.
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
Clean with water.
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
Put the compartments back
into place
41
SL
EN
âI·âENJE FILTRA
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● S kovancem ali roãajem
Ïliãke neÏno odstranite
okrasno podnoÏje tako, da
ga obrnete navzdol – glej
sliko.
● Use the base as a tray to
collect leftover water in filter.
● Odvijte vijak, s katerim je
pritrjen filter.
● Loosen the screw holding
the filter.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● Remove and clean.
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
Po konãanem ãi‰ãenju filter
ponovno vstavite v stroj –
privijte ga na desno.
Upo‰tevajte zgoraj podana
navodila v obratnem
vrstnem redu.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
42
MOTNJA
1. Stroj ne deluje na
nobenem
programu
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izãrpava
vode
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
Ni elektriãne napestosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Preverite
Vrata stroja so odprta
Zaprtie vrata stroja
Preglejte vzroke pod toãko 1
Preverite
Pipa za dotok vode je zaprta
Odprite pipo za dotok vode
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno
na ustrezen program
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
4. Na tleh okrog stroja
je voda
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Transportne za‰ãite niste odstranili
Odstranite trnsportno za‰ãito
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
15. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
● Ease off the base as shown
in fig.
● PodnoÏje uporabite za
zbiranje vode, ki bo stekla iz
filtra.
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
SL
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S POSEBNO ELEKTRONSKO NAPRAVO, KI PREPREâUJE CENTRIFUGIRANJE,
âE PERILO V BOBNU NI URAVNOTEÎENO. S TEM JE ZMANJ·ANA GLASNOST DELOVANJA TER
VIBRACIJE, OBENEM PA TUDI PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA DOBA VA·EGA PRALNEGA STROJA.
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna, vendar pa to ne
vpliva na kakovost izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in tudi ne vplivajo
na obstojnost barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz perila, zato se voda peni
tudi pri minimalnih ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj podanih navodil poskusite
sami odpraviti nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe, poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu
Candy.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo
bistveno spremenile lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali
prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez
privoljenja lastnikov avtorskih pravic.
43
EN
CHAPTER 15
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
6. Strong vibrations
during spin
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE
SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR
MACHINE.
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
44
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do
tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile lastnosti proizvoda.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi
(WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne
posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your
local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
05.10 - 40003983.A - Printed in Italy - Imprimé en Italie
SL
EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising