Candy | CSBE100TV-03 | Candy CSBE100TV-03 User manual

Candy CSBE100TV-03 User manual
UKR
EN
Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿
User instructions
CSBE 100 TV
UKR
ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ !
Êóïèâøè öю ïpàëüíó ìàøèíó
“Êàíäi”, Âè âèpiøèëè íå éòè
íà êîìïpîìiñ: Âè ïîáàæàëè
íàéêpàùå.
Ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì öю íîâó
ïpàëüíó ìàøèíó - çäîáóòîê
áàãàòîpi÷íèõ íàóêîâîäîñëiäíèõ pîáiò i äîñâiäó,
íàáóòîãî íà pèíêó çàâäÿêè
òiñíîìó êîíòàêòó iç
ñïîæèâà÷åì.
Âè îápàëè ÿêiñòü,
äîâãîâi÷íiñòü i øèpîêi
ìîæëèâîñòi, ÿêi Âàì íàäຠöÿ
ïpàëüíà ìàøèíà.
Êpiì öüîãî, ôipìà “Êàíäi”
pàäà çàïpîïîíóâàòè Âàì
øèpîêó ãàìó
åëåêòpîïîáóòîâèõ ïpèëàäiâ:
ïpàëüíi ìàøèíè, ïîñóäîìèéíi
ìàøèíè, ïpàëüíî-ñóøèëüíi
ìàøèíè, ñóøèëüíi ìàøèíè,
ìiêpîõâèëüîâi ïå÷i,
õîëîäèëüíèêè òà
ìîpîçèëüíèêè.
EN
OUR COMPLIMENTS
With the purchase of this
Candy household appliance,
you have shown that you will
not accept compromises:
you want only the best.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of research
and market experience
through direct contact with
Consumers. You have chosen
the quality, durability and
high performance that this
washing machine offers.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Çàïèòàéòå ó Âàøîãî
Ïpîäàâöÿ ïîâíèé êàòàëîã
âèpîáiâ ôipìè “Êàíäi”.
Ïpîñèìî Âàñ óâàæíî
îçíàéîìèòèñÿ ç öiºю
iíñòpóêöiºю, îñêiëüêè âîíà
äຠÂàì âàæëèâó
iíôîpìàöiю, ÿêà ñòîñóºòüñÿ
áåçïåêè, óñòàíîâêè,
åêñïëóàòàöi¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ, à òàêîæ
äåÿêi êîpèñíi ïîpàäè ùîäî
êîpèñòóâàííÿ ìàøèíîю.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for safe
installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
EN
UKR
PÎÇÄIË
CHAPTER
ÇÌIÑÒ
INDEX
Âñòóï
Introduction
Çàãàëüíi âiäîìîñòi
General points on delivery
1
Ãàpàíòi¿
Guarantee
2
Çàõîäè áåçïåêè
Safety Measures
3
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
Technical Data
4
Ïiäãîòîâêà äî åêñïëóàòàöi¿
Setting up and Installation
5
Ïàíåëü êåpóâàííÿ
Control Description
6
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
Detergent drawer
7
Âèáip ïpîãpàìè
Selection
8
Âèpîáè, ïpèçíà÷åíi äëÿ
ïpàííÿ
The Product
9
Òàáëèöÿ ïpîãpàì
Table of Programmes
10
Ïpàííÿ
Washing
11
Чèùåííÿ òà äîãëÿä
Cleaning and routine
maintenance
12
Ïîøóê íåñïpàâíîñòåé
Faults Search
13
Äáàéëèâî çáåpiãàéòå öю
iíñòpóêöiю äëÿ íàñòóïíèõ
êîíñóëüòàöié.
Keep this booklet in a safe
place for further consultation.
Ïpè çâåpòàííi äî ôipìè
“Êàíäi” àáî äî îäíîãî ç ¿¿
öåíòpiâ ç òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ, âêàçóéòå
Ìîäåëü òà G-íîìåp (ÿêùî
òàêèé º).
2
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number (if
applicable of the appliance
see panel).
3
UKR
UKR
EN
PÎÇÄIË 1
CHAPTER 1
ÇÀÃÀËÜÍI
ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Ïpè êóïiâëi ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè ç ìàøèíîю áóëè:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) IÍÑÒPÓÊÖIß Ç
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
ÓÊPÀ¯ÍÑÜÊÎЮ
ÌÎÂÎЮ;
A) INSTRUCTION MANUAL
B) ÀÄPÅÑÈ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß;
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) ÑÅPÒÈÔIÊÀÒ (ÒÀËÎÍ)
ÃÀPÀÍÒI¯;
C)GUARANTEE
CERTIFICATES
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
D) CAPS
E) ÆÎPÑÒÊÈÉ
ÏPÈÑÒPIÉ ÄËß
ÇÀÃÈÍÓ ÇËÈÂÍί
ÒPÓÁÈ;
E) BEND FOR OUTLET TUBE
ÇÁÅPIÃÀÉÒÅ ÂÑÅ ÖÅ
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
PÎÇÄIË 2
A
4
CHAPTER 2
ÃÀPÀÍÒI¯
GUARANTEE
Ïpàëüíà ìàøèíà ìàº
ãàpàíòiéíèé ñåpòèôiêàò, ÿêèé
äຠÂàì ïpàâî áåçêîøòîâíî
(çà âèíÿòêîì îïëàòè çà âèêëèê
ñïåöiàëiñòà) êîpèñòóâàòèñÿ
ïîñëóãàìè òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ïpîòÿãîì
îäíîãî pîêó âiä äíÿ êóïiâëi.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
B
C
D
Ïåpåâipòå âiäñóòíiñòü
óøêîäæåíü ìàøèíè ïpè
òpàíñïîpòóâàííi.
Çà íàÿâíîñòi óøêîäæåíü
çâåpòàéòåñÿ â öåíòp
òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ
“ÊÀÍÄI”.
EN
E
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
5
UKR
EN
PÎÇÄIË 3
CHAPTER 3
ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ
SAFETY MEASURES
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ
ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß
ÏPÀËÜÍί ÌÀØÈÍÈ:
UKR
● íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè
òà ïåpåõiäíèêàìè;
● íå äîçâîëÿéòå äiòÿì òà
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
íåêîìïåòåíòíèì îñîáàì
êîpèñòóâàòèñÿ ìàøèíîю çà
Âàøó âiäñóòíiñòü;
● íå òÿãíiòü çà êàáåëü ìàøèíè
òà çà ñàìó ìàøèíó ïpè
âiäêëю÷åííi âèëêè âiä pîçåòêè;
● íå çàëèøàéòå ìàøèíó â
óìîâàõ àòìîñôåpíèõ äié (ïiä
äîùåì, ïiä ñîíöåì òîùî);
● Remove the plug
● âiäêëю÷iòü âèëêó âiä ìåpåæi;
● ó âèïàäêó ïåpåñóâàííÿ
● Turn off the water inlet tap.
● çàêpèéòå êpàí ïîäà÷i âîäè;
● All Candy appliances are
● “Êàíäi” îñíàùóº âñi ñâî¿
ìàøèíè êàáåëåì iç
çàçåìëåííÿì. Ïåpåêîíàéòåñÿ,
ùî åëåêòpîìåpåæà ìàº
çàçåìëåíèé ïpîâiä. Â pàçi
éîãî âiäñóòíîñòi íåîáõiäíî
çâåpíóòèñÿ äî
êâàëiôiêîâàíîãî ñïåöiàëiñòà.
Àïàpàòópà ôipìè “Êàíäi”
âiäïîâiäຠíîpìàì ªÅÑ
89/336/ÅÅÑ òà 73/23/ÅÅÑ íà
åëåêòpîîáëàäíàííÿ.
● íå òîpêàéòåñÿ ìàøèíè
ìîêpèìè póêàìè, íîãàìè.
earthed.
Ensure that the main
electricity circuit is earthed.
Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
This appliance complies
with Directives 89/336/EEC,
73/23/EEC and following
changes.
● Do not touch the appliance
with wet or damp hands or
feet.
● Do not use the appliance
● íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю
pîççóòèìè.
● íå çàñòîñîâóéòå
ïpîäîâæóâà÷i â âîëîãèõ òà
ñèpèõ ïpèìiùåííÿõ (âàííà,
äóøîâà êiìíàòà).
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÏPÀÍÍI
ÂÎÄÀ ÌÎÆÅ
ÍÀÃPIÂÀÒÈÑß ÄÎ 90°Ñ.
● ïåpø íiæ âiäêpèòè êpèøêó,
ïåpåêîíàéòåñÿ ó âiäñóòíîñòi
âîäè â áàöi.
6
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the washing
machine door, ensure that
there is no water in the drum.
ìàøèíè íå ïiäíiìàéòå ¿¿ çà
pó÷êè êåpóâàííÿ ÷è çà
êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ.
● ïpè ïåpåâåçåííi ìàøèíè íå
êëàäiòü ¿¿ ëюêîì íà âiçîê.
ÓÂÀÃÀ!
Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ
ìàøèíè íà ïiäëîçi ç
êèëèìîâèì ÷è âîpñèñòèì
ïîêpèòòÿì, íåîáõiäíî
çâåpíóòè óâàãó íà òå, ùîá
âåíòèëÿöiéíi îòâîpè, ÿêi
çíàõîäÿòüñÿ âíèçó ìàøèíè,
íå áóëè çàêpèòi âîpñîì.
● ïiäíiìàéòå ìàøèíó óäâîõ,
ÿê ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
● â pàçi íåñïpàâíîñòi ÷è
ïîãàíî¿ pîáîòè ìàøèíè
âiäêëю÷iòü ¿¿, çàêpèéòå êpàí íà
ïîäà÷i âîäè òà íå
êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю. Ç
ïèòàíü påìîíòó çâåpòàéòåñÿ
òiëüêè â óïîâíîâàæåíèé
Ñåpâiñíèé öåíòp “Êàíäi” òà
âèìàãàéòå âèêîpèñòàííÿ
òiëüêè îpèãiíàëüíèõ
çàï÷àñòèí. Íåäîòpèìàííÿ öèõ
íîpì ìîæå ïpèçâåñòè äî
ïîpóøåííÿ áåçïåêè ìàøèíè.
● ßêùo êaáeëü æèâëeííÿ
yøêoäæeíèé, íeoáxiäío
çaìiíèòè éoão cïeöiaëüíèì
êaáeëeì, ÿêèé ìoæía çíaéòè â
cëyæái òexíi÷íoão
çaáeçïe÷eííÿ.
EN
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● Do not allow the
appliance to be used by
children or the incompetent
without due supervision.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain,
sun etc.)
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
do not lean the door
against the trolley.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a
Candy Technical Assistance
Centre for any repairs and
ask for original Candy spare
parts. Avoidance of these
norms may compromise the
safety of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available
from the after sales service
centre.
7
UKR
PÎÇÄIË 4
UKR
EN
CHAPTER 4
40 cm
EN
PÎÇÄIË 5
CHAPTER 5
ÇÍßÒÒß ÓÏÀÊÎÂÊÈ
SETTING UP
INSTALLATION
Ïiñëÿ òîãî, ÿê ïpàëüíó ìàøèíó
çâiëüíèëè âiä ¿¿ óïàêîâêè,
íåîáõiäíî âèêoíàòè òaêi
oïepaö¿¿:
After taking the machine
out of its packing, proceed
as follows:
Work on the back side of the
machine.
85 cm
1. Âèêpyòèòè öåíòpàëüíèé
ñòpèæåíü À, äâa áîêîâèõ
áîëòè Ñ i âèäaëèòè ïëaíêy D ç
âiäïoâiäíèìè ïëacòèêoâèìè
ïpoêëaäêaìè.
1) Unscrew the central rod
A, the 2 side screws C and
remove the bar D and the
relevant plastic spacer.
2. Âèêpyòèòè äâa ñòpèæíÿ B.
Ïiñëÿ âèêoíaííÿ öiº¿ oïepaö¿¿
ycepeäèíy ìaøèíè âïaäyòü äâi
ïëacòìacoâi poçïipêè.
2) Unscrew the two rods B
and remove them. N° 2 or N°
4 plastic spacers will fall
inside the machine.
C A C D
B
B
60 cm
3. Haxèëÿю÷è ìaøèíy,
âèäaëèòè âêaçaíi âèùe
poçïipêè.
Çàâàíòàæåííÿ ñóõî¿
áiëèçíè
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
kg
5
Íîpìàëüíèé piâåíü
âîäè
NORMAL WATER LEVEL
l
8÷15
Ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà
ïîòóæíiñòü
POWER INPUT
W
Ñïîæèâàííÿ åëåêòpîåíåpãi¿
(ïpîãpàìà 2)
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 2)
kWh
1,75
Ïëàâêèé çàïîáiæíèê
POWER CURRENT FUSE
AMP
A
10
Øâèäêiñòü îáåpòàííÿ
öåíòpèôóãè (oá/xâ)
SPIN
r.p.m.
giri/min.
1000
Òèñê ó ãiäpàâëi÷íié
ñèñòåìi
WATER PRESSURE
MPa
min. 0,05
max. 0,8
Íàïpóãà â
ìåpåæi
SUPPLY VOLTAGE
V
230
8
2150
4. Çàìàñêyâàòè íaÿâíi îòâopè
çàãëóøêàìè, ÿêi ïîñòà÷aюòücÿ
paçoì ç iíñòpóêöiºю.
ÓÂÀÃÀ ! ÍÅ ÇÀËÈØÀÉÒÅ
ÅËÅÌÅÍÒÈ ÓÏÀÊÎÂÊÈ
ÌÀØÈÍÈ Â ÌIÑÖI,
ÄÎÑÒÓÏÍÎÌÓ ÄËß
ÄIÒÅÉ. ÖI ÅËÅÌÅÍÒÈ ª
ÏÎÒÅÍÖIÉÍÈÌ
ÄÆÅPÅËÎÌ
ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ.
3) By tilting the machine,
remove the above
mentioned plastic spacers.
4) Stop the holes using the
plugs that you will find inside
the bag containing the
instruction booklet.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
9
UKR
EN
UKR
EN
Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó
ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè,
ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Óñòàíîâiòü ìàøèíó ïî piâíю
çà äîïîìîãîю ïåpåäíiõ íiæîê.
Use front feet to level the
machine with the floor.
Ïpèºäíàéòå òpóáêó íàáîpó
âîäè äî âîäîïpîâiäíîãî
êpàíó.
Connect the fill hose
to the tap.
îáåpòàю÷è íiæêó, ïiäíiìiòü ÷è
îïóñòiòü ìàøèíó äî äîápî¿ ¿¿
îïîpè íà ïiäëîãó;
Rotate foot to raise or lower it
until it stands firmly on the
ground.
èË·‰Ë ÔÓ‚ËÌ¥ ·ÛÚË Ô¥‰’π‰Ì‡Ì¥ ‰Ó
‚Ó‰ÌÓª ÏÂÂÊ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÌÓ‚Ó„Ó ¯Î‡Ì„Û. ëÚ‡ËÈ ¯Î‡Ì„
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Á‡·ÓÓÌÂÌÓ.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
êëàâiøà (Ñ) “âêë/âèêë” íå
íàòèñíóòà.
Ensure that the Off/On
button (C) is not pressed.
Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî âñi
pó÷êè ïåpåáóâàюòü â
ïîëîæåííi “0”, à ëюê çàêpèòèé.
Ensure that all the knobs are
on the “0” position and that
the door is closed.
Óâiìêíiòü âèëêó äî pîçåòêè.
Insert the plug.
è¥ÒÎfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl, ÔË·‰
ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ Ú‡Í,
˘Ó· ¯ÚÂÔÒÂθ̇ ‚ËÎ͇ Ú‡ ÓÁÂÚ͇
ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl ·ÛÎË Î„ÍÓ
‰ÓÒÚÛÔÌ¥.
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
ÓÂÀÃÀ! ÍÅ
ÂIÄÊPÈÂÀÉÒÅ ÊPÀÍ Â
ÖÅÉ ÌÎÌÅÍÒ.
Ïpèñóíüòå ïpàëüíó ìàøèíó
äî ñòiíè. Çàêpiïiòü çëèâíèé
øëàíã íà êpàю âàííè,
ñëiäêóю÷è, àáè òpóáêè íå
ïåpåãèíàëèñÿ òà íå
ïåpåêpó÷óâàëèñÿ.
Êpàùå ïpèºäíàòè çëèâíèé
øëàíã áåçïîñåpåäíüî äî
êàíàëiçàöiéíî¿ òpóáè ç
ìiíiìàëüíîю âèñîòîю íàä
piâíåì ïiäëîãè 50 ñì i
äiàìåòpîì áiëüøèì çà
äiàìåòp çëèâíî¿ òpóáè
ìàøèíè. ßêùî íåîáõiäíî,
âèêîpèñòîâóéòå æîpñòêèé
ïpèñòpié äëÿ çàãèíàííÿ
çëèâíî¿ òpóáè.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
EN
UKR
PÎÇÄIË 6
UKR
CHAPTER 6
EN
ÏPÈÇÍÀЧÅÍÍß
ÊÍÎÏÎÊ
DESCRIPTION OF
CONTROL
Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà
DOOR OPEN BUTTON
N
A
D
E
F
H
I
L
BC
ÏÀÍÅËÜ ÊÅPÓÂÀÍÍß
CONTROLS
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
Detergent drawer
A
Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà
Door open button
Êëàâiøà “âêë/âèêë”
Óâàãà!
Ñïåöiàëüíèé
ïpèñòpié áåçïåêè íå
äîçâîëÿº íåãàéíî
âiäêpèòè ëюê ïî
çàêií÷åííi ïpàííÿ.
Ïî çàêií÷åííi ôàçè
âiäæèìó
öåíòpèôóãîю ñëiä
çà÷åêàòè 2 õâèëèíè,
ïåpø íiæ âiäêpèòè
ëюê.
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
B
2 min.
Êëàâiøà “âêë/âèêë”
OFF/ON BUTTON
C
B
Êíoïêa cyïep øâèäêocòi
SUPER RAPID BUTTON
D
Off/On button
C
Êíoïêa cyïep øâèäêocòi
Super Rapid button
D
äÌÓÔ͇ Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌfl Ï’flÚÚfl
Ú͇ÌËÌË
Crease guard button
E
Ïpè íàòèñêàííi íà öю êíoïêy
÷ac ïpoãpaìè ïpaííÿ
cêopo÷yºòücÿ íà 50 xâèëèí
ìaêcèìyì, â çaëeæíocòi âiä
ïpoãpaìè òa âèápaío¿
òeìïepaòypè. Êíoïêa cyïep
øâèäêocòi ìoæe áyòè
âèêopècòaía ïpè ïpaííi âiä 1
äo 5 êã áiëèçíè.
Êëàâiøà “ñóïåpïîëîñêàííÿ”
Super rinse button
F
Pó÷êà påãóëюâàííÿ
øâèäêîñòi âiäæèìó
Spin speed control
H
By pushing this button the
time of the wash
programme is reduced to a
maximum of 50 minutes
depending on the
programme and the
temperature selected. The
super rapid button can be
used for washing loads of 1
to 5 kg.
(This button can be utilised
only on cottons and
synthetic programmes).
Pó÷êà påãóëюâàííÿ
òåìïåpàòópè ïpàííÿ
Wash control temperature
knob
I
Pó÷êà âñòàíîâëåííÿ ïpîãpàì
ïpàííÿ
Timer knob for wash
programmes
L
Ñâiòíèé iíäèêàòîp “âêë/âèêë”
Off/On indicator light
N
12
ñfl ÍÌÓÔ͇ ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÍÓËÒÚÓ‚‡Ì‡ ÚiθÍË Á
ÔÓ„‡Ï‡ÏË ‰Îfl ·‡‚Ó‚ÌflÌËı Ú‡
ÒËÌÚÂÚ˘ÌËı Ú͇ÌËÌ
13
UKR
EN
äÌÓÔ͇ Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌfl Ï’flÚÚfl Ú͇ÌËÌË
CREASE GUARD BUTTON
ÄÍÚË‚¥Á‡ˆ¥fl ‰‡ÌÓª ÙÛÌ͈¥ª ‰‡π ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸
ÁÏÂ̯ËÚË ‰Ó ϥ̥ÏÛÏÛ ÛÚ‚ÓÂÌÌfl
ÔÓÏ’flÚËı ˜ÂÈ, ÔË ˆ¸ÓÏÛ ‚Ë·Ë‡πÚ¸Òfl
ÔÓ„‡Ï‡ Ô‚ÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl Ú‡ ÚËÔÛ
Ú͇ÌËÌ, ˘Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÔ‡ÚË.
ì ‡Á¥ ÍÓÏ·¥ÌÛ‚‡ÌÌfl ÁÏ¥¯‡ÌËı ÚËÔ¥‚
Ú͇ÌËÌ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚Ì Á‡‰‡‚‡ÌÌfl ÍÓχ̉
Ù‡ÁË „‡‰¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë,
‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚ¥ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ·‡‡·‡ÌÛ Ô¥‰ ˜‡Ò
ÁÎË‚‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë Ú‡ ÔÓ‚¥Î¸Ì ӷÂÚ‡ÌÌfl
‰‡π ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ‰ÓÒfl„ÚË Ï‡ÍÒËχθÌÓ„Ó
ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl Ú͇ÌËÌ.
ÑÎfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ, Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ
¯ÂÒÚflÌËı, ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
‚ˢ ‚͇Á‡Ì¥ ÍÓÏ‡Ì‰Ë ‰Îfl ÁÏ¥¯‡ÌËı
ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ, Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ „‡‰¥‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ÔÓÚ Á ‰Ó‰‡‚‡ÌÌflÏ
Ù‡ÁË ÒÚ‡Ú˘ÌÓª ‚Ó‰Ë Û ·‡‡·‡Ì¥ Á
‡‚ÚÓχÚ˘ÌËÏ ÒÚÓÔÓÏ Ô¥ÒÎfl ÓÒÚ‡Ì̸ӄÓ
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl.
ì ÔÓ„‡Ï¥ ‰Îfl ¯ÂÒÚ¥ ˆfl ÍÌÓÔ͇ χπ
π‰ËÌÛ ÙÛÌ͈¥˛ Á‡Î˯‡ÚË Ú͇ÌËÌË Û ‚Ó‰¥
‚ ͥ̈¥ ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Á ÏÂÚÓ˛
χÍÒËχθÌÓ„Ó ÓÁÚfl„Û‚‡ÌÌfl Ú͇ÌËÌË.
ôÓ· Á‡Í¥Ì˜ËÚË ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl ÚÓÌÍËı
Ú͇ÌËÌ Ú‡ ¯ÂÒÚflÌËı, ÔÓÚ¥·ÌÓ
‚ËÍÓ̇ÚË Ì‡ÒÚÛÔÌÂ:
- ‚¥‰ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ áÄèéÅßÉÄççü
å’üííü íäÄçàçà, ˘Ó·
Á‡Í¥Ì˜ËÚË ˆËÍÎ Ù‡ÁË ÁÎË‚Û Ú‡
Ó·ÂÚ‡ÌÌfl.
Ä·Ó ˘Ó· Á‡Í¥Ì˜ËÚË Ú¥Î¸ÍË ˆËÍÎ ÁÎË‚Û:
- ‚ËÏÍÌ¥Ú¸ χ¯ËÌÛ, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ Ç‚¥ÏÍÌÛÚË/ÇËÏÍÌÛÚË,
- ‚Ë·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ Z,
- ‚‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ χ¯ËÌÛ ÁÌÓ‚Û,
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ
Ç‚¥ÏÍÌÛÚË/ÇËÏÍÌÛÚË,
The Crease Guard function
minimizes creases as much as
possible with a uniquely
designed anti-crease system
that is tailored to specific
fabrics.
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled throughout
the final two rinses with no
spinning and then a delicate
spin assures the maximum
relaxation of the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to unload.
When you are ready to
unload, press the Crease
Guard button – this will drain
and spin ready for emptying
WOOLLENS - after the final
spin, the fabrics are left in
water until it is time to unload.
When you are ready to
unload, press the Crease
Guard button – this will drain
and spin ready for emptying
If you do not want to spin the
clothes and activate drain
only :- Turn the appliance off by
pressing the on / off button
- Select Programme Z
- Switch on the appliance
again by pressing the on / off
button
Êëàâiøà “ñóïåpïîëîñêàííÿ”
EXTRA RINSE BUTTON
ᇂ‰flÍË ÌÓ‚¥È ÂÎÂÍÚÓÌÌ¥È ÒËÒÚÂÏ¥,
Ó‰ÌËÏ Ì‡ÚËÒÍÓÏ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÎË‚Ó
Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚË ÒÔˆ¥‡Î¸Ì¥È ˆËÍÎ
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl. ÑÓ‰‡ÚÍÓ‚ËÈ Ó·’πÏ ‚Ó‰Ë Ú‡
ÌÓ‚ËÈ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ, Á’π‰Ì‡Ì¥ Û ˆËÍÎ
Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ·‡‡·‡ÌÛ Á Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ
Ú‡ ‚¥‰ÎË‚ÓÏ ‚Ó‰Ë, ˘Ó ‰ÓÁ‚ÓÎflπ
ÁÓ·ËÚË ·¥ÎËÁÌÛ ¥‰Â‡Î¸ÌÓ
‚ËÔÓÎÓÒ͇ÌÓ˛.
ñfl ÙÛÌ͈¥fl ·Û· ÓÁÓ·ÎÂ̇ ‰Îfl
β‰ÂÈ Á ‰ÂΥ͇ÚÌÓ˛ Ú‡ ˜ÛÚÚπ‚Ó˛
¯Í¥Ó˛, ‰Îfl flÍËı Á‡Î˯ÍË Ô‡Î¸ÌËı
Á‡ÒÓ·¥‚ ̇ ‚ËÓ·‡ı ÏÓÊÛÚ¸ ‚ËÍÎË͇ÚË
ÔÓ‰‡ÁÌÂÌÌfl ‡·Ó ‡ÎÂ„¥˛.
êÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl Ú‡ÍÓÊ
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‰‡ÌÛ ÙÛÌ͈¥˛ ‰Îfl
‰ËÚfl˜Ëı ˜ÂÈ, ‡·Ó ÔË Ô‡ÌÌ¥ ‰ÛÊÂ
Á‡·Û‰ÌÂÌËı ˜ÂÈ, ‰Îfl flÍËı ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ·‡„‡ÚÓ Ô‡Î¸ÌËı
Á‡ÒÓ·¥‚, ‡·Ó ÔË Ô‡ÌÌ¥ Ú͇ÌËÌ, ˜Ëª
‚ÓÎÓÍ̇ ‚·Ë‡˛Ú¸ Ú‡ Á‡ÚËÏÛ˛Ú¸
ÔÓÓ¯ÓÍ.
ч̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ì Á‡ÒÚÓÒÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl
Ô‡ÌÌfl ‚Ó‚ÌË.
14
Thanks to the new electronic
system, acting on the button is
possible to effect a new special
rinse cycle.The addition of a lot
of more water and the new
action combined of cycles of
rotation of the drum with load
and unloading of water, allow
to get laundry perfectly rinsed.
This function has been studied
for the people with delicate
and sensitive skin, for which also
a least residue of detergent
can cause irritations or allergies.
It advises to also use this
function for the children items
and in case of washings of very
dirty items, for which it is due to
use a lot of detergent, or in the
washing of towelling items
whose fibers mostly have the
tendency to hold the
detergent.
This button is not available in
the Wool programmes.
UKR
E
Pó÷êà påãóëюâàííÿ
øâèäêîñòi âiäæèìó
Îáåpòàºòüñÿ â îáîõ
íàïpÿìêàõ.
Öèêë âiäæèìó ãàpàíòóº
âèäàëåííÿ íàéáiëüøî¿
êiëüêîñòi âîäè ç áiëèçíè áåç
ïîøêîäæåííÿ òêàíèíè. Âè
ìîæåòå âñòàíîâèòè òó
øâèäêiñòü îáåpòàííÿ, ÿêà
Âàì íåîáõiäíà. Øëÿõîì
påãóëюâàííÿ ìîæíà
çìåíøèòè ìàêñèìàëüíó
øâèäêiñòü àáî, çà áàæàííÿì,
âiäìiíèòè öèêë âiäæèìó
(ïîëîæåííÿ “
”).
Ìàøèíà îñíàùåíà
ñïåöiàëüíèì
åëåêòpîííèì
ïpèñòpîºì, ÿêå
îõîpîíÿº öåíòpèôóãó
âiä pîçáàëàíñóâàííÿ.
Öå çíèæóº øóì i
âiápàöiю ìàøèíè i
òàêèì ÷èíîì
ïpîäîâæóº òåpìií ¿¿
åêñïëóàòàöi¿.
F
Pó÷êà påãóëюâàííÿ
òåìïåpàòópè ïpàííÿ
Îáåpòàííÿ pó÷êè
ïpèïóñêàºòüñÿ â îáîõ
íàïpÿìêàõ.
Çà äîïîìîãîю öiº¿ pó÷êè
ìîæíà çìåíøèòè, àëå íå
çáiëüøèòè òåìïåpàòópó
ïpàííÿ. Òàáëèöÿ ïpîãpàì
ïpàííÿ íàâîäèòü
ìàêñèìàëüíi òåìïåpàòópè, ÿêi
påêîìåíäóюòüñÿ äëÿ òîãî ÷è
iíøîãî âèäó ïpàííÿ.
Óâàãà! Öÿ òåìïåpàòópà
íå ïîâèííà
ïåpåâèùóâàòèñÿ.
EN
SPIN SPEED CONTROL
H
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs. By adjusting the
control, it is possible to
reduce the maximum
speed, and if you wish, the
spin cycle can be cancelled
altogether-position .
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE
SPIN CYCLE SHOULD
THE LOAD BE
UNBALANCED.
THIS REDUCES THE
NOISE AND VIBRATION
IN THE MACHINE AND
SO PROLONGS THE LIFE
OF YOUR MACHINE.
WASH TEMPERATURE
CONTROL KNOB
I
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
With this device it is possible
to reduce, but no increase
washing cycle temperature.
The table of programmes
indicate the maximum
temperature advised for
each type of wash.
WARNING: THIS
TEMPERATURE MUST
NEVER BE EXCEEDED
15
UKR
Pó÷êà ïpîãpàì ïpàííÿ
Óâàãà! Íå îáåpòàéòå
pó÷êó ïpîòè
ãîäèííèêîâî¿ ñòpiëêè i íå
íàòèñêàéòå êëàâiøó
“âêë/âèêë” (Ñ) äî
âñòàíîâëåííÿ îápàíî¿
ïpîãpàìè.
EN
TIMER KNOB FOR WASH
PROGRAMMES
L
IMPORTANT:
ALWAYS ROTATE THE
KNOB IN A CLOCKWISE
DIRECTION, NEVER IN
AN ANTI-CLOCKWISE
DIRECTION. DO NOT
PRESS THE “ON” BUTTON
(C) BEFORE SELECTING
THE PROGRAMME
Òàáëèöi îïèñóюòü ïpîãpàìó
ïpàííÿ ó âiäïîâiäíîñòi ç
îápàíèì íîìåpîì ÷è
ñèìâîëîì.
The tables describe the
washing programme on the
basis of the number or
symbol chosen.
ÇÄÜãàÇé: ì êÄáß
çÖéÅïßÑçéëíß áÄåßçàíà
èêéÉêÄåì, ôé ÇÜÖ
áÄÑÄçÄ ß èéóÄãÄ
èêÄñûÇÄíà, íêÖÅÄ
Çàåäçìíà äçéèäì
ÇÇßåäçìíà/Çàåäçìíà
èÖêÖÑ íàå, üä ÇÇéÑàíà
ßçòì èêéÉêÄåì; Ç
ßçòéåì ÇàèÄÑäì
èêàëíêßâ ÄÇíéåÄíàóçé,
óÖêÖá ÑÖüäàâ óÄë,
èéÇÖêçÖíúëü Ñé
èéóÄíäéÇé∫ èêéÉêÄåà.
IMPORTANT : IF YOU
NEED TO CHANGE A
PROGRAMME THAT HAS
ALREADY STARTED –
SWITCH OFF THE
MACHINE BY THE ON /
OFF BUTTON AND THEN
MOVE THE PROGRAMME
DIAL TO THE CORRECT
POSITION. IF YOU DO
NOT PRESS “OFF”
BEFOREHAND, THE DIAL
WILL AUTOMATICALLY
MOVE TO ITS INITIAL
POSITION.
EN
UKR
PÎÇÄIË 7
CHAPTER 7
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÈÉÍÈÕ
ÇÀÑÎÁIÂ
DETERGENT
DRAWER
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèx
çacoáiâ ïoäiëeíèé ía ÷oòèpè
âiääiëeííÿ.
The detergent drawer is
divided into 4
compartments:
ì ÔÂ¯Â ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌfl, ÔÓÁ̇˜ÂÌÂ
“I”, Á‡ÒËÔ‡πÚ¸Òfl ÔÓÓ¯ÓÍ ‰Îfl
ÔÓÔÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl ‡·Ó ‰Îfl
ÔÓ„‡ÏË 32-ı ı‚ËÎËÌÌÓ„Ó
¯‚ˉÍÓ„Ó Ô‡ÌÌfl.
- II âiääiëåííÿ cëyæèòü äëÿ
ïîpîøêó ÷è piäèíè äëÿ
íopìaëüíîãî ïpàííÿ.
OK
Óâàãà!
Ïaì’ÿòaéòe, ùo äåÿêi
ïopoøêè âàæêî
âèäaëÿюòüñÿ.
 òaêoìy âèïaäêy
påêîìåíäóºìî
çàñòîñîâóâàòè
ñïåöiàëüíèé êîíòåéíåp,
ÿêèé çàïoâíюºòüñÿ
ïîpîøêoì i
pîçòàøîâóºòüñÿ
áeçïîcepeäíüo â
áapaáaíi (ïpoäaºòüñÿ ç
ìèéíèì çàñoáoì).
- III âiääiëåííÿ
ñëóæèòü
äëÿ âèáiëюâà÷a.
Ñâiòíèé iíäèêàòîp “âêë/âèêë”
ON/OFF INDICATOR LIGHT
- the first, labelled "I", is for
prewash detergent or for
32 minute rapid
programme detergent
- The second II for the
main wash detergent
IMPORTANT:
REMEMBER THAT SOME
DETERGENT ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
IN THIS CASE WE ADVISE
THE USE OF THE SPECIAL
CONTAINER TO BE USED
INSIDE THE DRUM.
- The third
bleach
compartment
N
Óâàãà!
B III òa IV âiääiëåííÿ
çàëèâaюòü òiëüêè piäêi
ìèéíi çacoáè.
✿
- IV âiääiëåííÿ
ñëóæèòü äëÿ ñïåöiàëüíèõ
äîáàâîê: çì’ÿêøóâà÷iâ,
àpîìàòèçàòîpiâ,
êpîõìàëю, ñèíüêè òîùî.
16
cl
IMPORTANT:
ONLY INTRODUCE
LIQUID PRODUCTS IN
THE THIRD AND FOURTH
COMPARTMENTS.
✿
- The fourth
is for
special additives,
softeners, perfumes,
starches, whiteners, etc.
17
UKR
18
EN
PÎÇÄIË 8
CHAPTER 8
ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌ
SELECTION
Äëÿ ïpàííÿ piçíèõ òèïiâ
òêàíèí piçíîãî ñòóïåíÿ
çàápóäíåííÿ ìàøèíà ìຠç
ãpóïè ïpîãpàì, ÿêi piçíÿòüñÿ
çà öèêëàìè ïpàííÿ,
òåìïåpàòópîю, òpèâàëiñòю
öèêëó (äèâ. “Òàáëèöÿ
ïpîãpàì”).
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 3 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
1. Ñòiéêi òêàíèíè
1 Resistants Fabrics
Ïpîãpàìè ïpèçíà÷åíi äëÿ
ìàêñèìàëüíîãî ñòóïåíÿ
ïpàííÿ. Âîíè ïåpåäáà÷àюòü
ïîëîñêàííÿ ç ïpîìiæíèìè
öèêëàìè âiäæèìó,
çàáåçïå÷óю÷è âèñîêó ÿêiñòü
ïîëîñêàííÿ. Îñòàííié âiäæèì
çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå
âèäàëåííÿ çàëèøêiâ âîëîãè.
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
2. Ñóìiøíi òà ñèíòåòè÷íi
òêàíèíè
2 Mixed and Synthetic
Fabrics
Îñíîâíå ïpàííÿ òà
ïîëîñêàííÿ äàюòü íàéêpàùi
påçóëüòàòè çàâäÿêè piçíèì
pèòìàì îáåpòàííÿ áàpàáàíà
òà piâíÿì âîäè.
Äåëiêàòíèé âiäæèì
çàáåçïå÷óº íàéìåíøèé
ñòóïiíü çiáãàííÿ òêàíèí.
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3. íÓÌÍ¥ Ú͇ÌËÌË, ¯ÂÒÚ¸ ‡·Ó
̠ۘÔ‡ÌÌfl
3. Delicate fabrics, wool &
hand washing
ÑÓ ˆ¥πª „ÛÔË Ì‡ÎÂʇڸ ¥ÁÌ¥
ÔÓ„‡ÏË, ÓÁÓ·ÎÂÌ¥ ̇ ÓÒÌÓ‚¥
ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËı ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂ̸ Ô‡ÌÌfl
Ú͇ÌËÌ, ˘Ó ÔÓÚÂ·Û˛Ú¸ Ô‚ÌÓ„Ó
ÔÓ‚Ó‰ÊÂÌÌfl, ‡ Ò‡ÏÂ:
èÓ„‡Ï‡ Ó·ÂÂÊÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ÚÓÌÍËı
Ú͇ÌËÌ.
èÓ„‡Ï‡ Ô‡ÌÌfl ¯ÂÒÚ¥
‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‚ËÍβ˜ÌÓ ‰Îfl
¯ÂÒÚflÌËı Ú͇ÌËÌ Á ÔÓÁ̇˜ÍÓ˛
“‰ÓÁ‚ÓÎflπÚ¸Òfl Ô‡ÚË Û Ô‡Î¸Ì¥È
χ¯ËÌ¥”.
èÓ„‡Ï‡ Û˜ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
Á‡ÒÚÓÒÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl Ú͇ÌËÌ, ˘Ó
ÔÓÚÂ·Û˛Ú¸ Û˜ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl.
This group of programmes
have been specially
designed to wash the most
delicate fabrics
Use the Delicate
programme for delicate
fabrics
Use the Woollens
programme only for
machine washable wool
Use the HandWash
programme for any
machine washable
handwash garments
UKR
PÎÇÄIË 9
EN
CHAPTER 9
ÂÈPÎÁÈ,
ÏPÈÇÍÀЧÅÍ2
ÄËß ÏPÀÍÍß
THE PRODUCT
Óâàãà!
ßêùî íåîáõiäíî ïpàòè
êèëèìè, ïîêpèâàëà ÷è iíøi
âàæêi âèpîáè, òî êpàùå íå
âiäæèìàòè ¿õ. Íå ñëiä
âiäæèìàòè âèpîáè, ÿêi ìiñòÿòü
ãóìó, ïip’¿íó, ñòåáàíi âèpîáè
÷è äåëiêàòíi òêàíèíè òèïó
âîâíè, øîâêó.
Âèpîáè ç âîâíè ìîæíà ïpàòè
â ìàøèíi çà íàÿâíîñòi
ñèìâîëiâ òà íàïèñiâ íà
åòèêåòêàõ “íå óòâîpююòü
ôåòpîâî¿ ïîâåpõíi”,
“ìîæëèâå ìàøèííå ïpàííÿ”.
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
Óâàãà!
Ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèpîáiâ ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè:
- ó âèpîáàõ, ïpèçíà÷åíèõ
äëÿ ïpàííÿ, áóëè âiäñóòíi
ìåòàëåâi ïpåäìåòè
(íàïpèêëàä: ñêpiïêè,
øïèëüêè, ìîíåòè òîùî);
- áóëè çàñòåáíóòi
ïiäîäiÿëüíèêè, çàñòåáíóòi
áëèñêàâêè, ãàïëèêè,
âiäñóòíi påìåíi, òà
çàâ’ÿçàíi äîâãi ñòpi÷êè
îäÿãó;
- ñïîpîòi ç çàâiñîê pîëèêè;
- âèêîíóâàëèñü
påêîìåíäàöi¿, âêàçàíi íà
åòèêåòêàõ;
- ÿêùî ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèÿâëåíi çàñòàpiëi
çàápóäíåííÿ ó âèãëÿäi
ïëÿì, âèäàëiòü ¿õ
ñïåöiàëüíèìè
ïëÿìîâèäàëюâà÷àìè
âiäïîâiäíî äî
påêîìåíäàöié íà
åòèêåòöi.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains
are removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
19
UKR
PÎÇÄIË 10
Òèï òêàíèíè
Áàâîâíà, ëüîí
ÒÀÁËÈÖß ÏPÎÃPÀÌ
Ìàêñ.
çàâàíòàæåííÿ, êã
Ïpîãpàìà ïpàííÿ
ťΥ Ú͇ÌËÌË Ú‡ èÓÔÂ‰Ìπ Ô‡ÌÌfl
ťΥ Á‚˘‡ÈÌ¥
●
●
●
●
●
●
*) Ïpîãpàìè âiäïîâiäàюòü íîpìàì EN 60456.
ëÂÎÂÍÚÓ ‚Ë·ÓÛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÁÌËÁËÚË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÔË
Ô‡ÌÌ¥. ç‡ÔËÍ·‰, ˆËÍÎ ‰Îfl ¥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl ·‡‚Ó‚ÌflÌËı Ú͇ÌËÌ
ÏÓÊ Ô‡ÚË Û ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥, ‡ÍÚË‚¥ÁÛ‚‡ÌÌfl flÍÓ„Ó ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ÔÓÒÚÓ
ÔÓ‚ÂÚ‡ÌÌflÏ ÒÂÎÂÍÚÓ‡ ‰Ó ÔÓÁ̇˜ÍË Ï¥Ì¥Ï‡Î¸ÌÓª ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË.
90°
5
3
60°
●
●
●
4
40°
●
●
●
Áàâîâíà
èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
éÒÚ‡ÌÌπ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
-
●
●
-
-
Ñóìiøíi ìiöíi
òêàíèíè
áÏ¥¯‡Ì¥ Ú͇ÌËÌË
2
5
60°
●
●
Áàâîâíà,
ñóìiøíi, ñèíòåòèêà
äÓθÓÓ‚¥ Ú͇ÌËÌË
2
6
50°
●
●
ÄÍËÎÓ‚¥ Ú͇ÌËÌË
2
7
40°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
éÒÚ‡ÌÌπ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
Ñèíòåòèêà (íåéëîí,
ïåpëîí), ñóìiøíi áàâîâíÿíi
Ñóìiøíi, ñèíòåòè÷íi,
äåëiêàòíi
Äåëiêàòíà ñèíòåòèêà
(àêpèë, äpåâip, òpåâip),
âîâíà
Ñóìiøíi, äåëiêàòíi
ñèíòåòè÷íi, âîâíà
●
-
●
-
-
é·ÂÂÊÌ Ô‡ÌÌfl
1,5
8
40°
●
●
1
9
40°
●
●
1
10
30°
●
●
òÂÒÚflÌ¥ ˜¥, ˘Ó “‰ÓÁ‚ÓÎflπÚ¸Òfl Ô‡ÚË
Û Ô‡Î¸Ì¥È χ¯ËÌ¥”
*)
èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
-
●
éÒÚ‡ÌÌπ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
-
●
äÓÓÚÍÓ˜‡ÒÌ ӷÂÚ‡ÌÌfl ·‡‡·‡Ì‡
-
-
Øâèäêèé öèêë
Âiäáiëюâaííÿ
Äëÿ áiëèçíè áåç âiäæèìó
-
äÓÓÚÍÓ˜‡ÒÌ ӷÂÚ‡ÌÌfl ·‡‡·‡Ì‡
ê̠ۘÔ‡ÌÌfl
20
●
2
5
Òiëüêè çëèâ
2
Ó âèïàäêó ïpàííÿ äóæå çàápóäíåíî¿ áiëèçíè
påêîìåíäóºòüñÿ çíèçèòè çàâàíòàæåííÿ äî ç êã ñóõî¿
áiëèçíè.
ßê çàçíà÷åíî ó òàáëèöi, â ïpîãpàìàõ ìîæíà àâòîìàòè÷íî
âiäáiюâaòè áiëèçíó, íàëèâøè âiäáiюâa÷ ó âiääiëåííÿ
.
❙❙
5
Ⴂ‡ÈÌ Ô‡ÌÌfl ÍÓθÓÓ‚Ëı Ú͇ÌËÌ
*)
❀
Ïpèìiòü äî óâàãè!
❙
90°
Áàâîâíà, ñóìiøíi
òêàíèíè
ÑÓ‚„ÓÚË‚‡Î ӷÂÚ‡ÌÌfl ·‡‡·‡Ì‡
Çàâàíòàæåííÿ ìèéíèõ çàñîáiâ
1
ò‚ˉÍ Ô‡ÌÌfl ÍÓθÓÓ‚Ëı Ú͇ÌËÌ
Áàâîâíà, ëüîí
Òåìïåpàòópa, °Ñ
5
Áàâîâíà,
ìiöíi ñóìiøíi
*)
Ïpîãpàìà
32’
50°
5
-
-
-
Z
32-ox xâèëèíía øâèäêa ïpoãpaìa
32-ox xâèëèíía øâèäêa ïpoãpaìa äoçâoëÿº ïpoâecòè
ïoâíèé öèêë ïpaííÿ ïpèáëèçío ça 30 xâèëèí ç
ìaêcèìaëüíèì çaâaíòaæeííÿì äo 2 kã òa òeìïepaòypoю
äo 50 ãpaäyciâ.
Teìïepaòypa ïpaííÿ ìoæe áyòè çíèæeía ça äoïoìoãoю
peãyëÿòopa êoíòpoëю I.
äÓÎË ÇË Ó·Ë‡πÚ "̇‰ ¯‚ˉÍÛ ÔÓ„‡ÏÛ 32 ı‚ËÎËÌË", ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË Î˯ 20% ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓª ͥθÍÓÒÚ¥ Ô‡Î¸ÌÓª
˜ӂËÌË, ‚͇Á‡ÌÓª ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚ˆ¥.
Ïpaëüía pe÷oâèía ïoâèíía áyòè poçòaøoâaía y
ïepeäïpaëüíoìy âiääiëeííi (ïoçía÷eííoìy I) y äècïeícopi
ïpaëüío¿ pe÷oâèíè.
ÑÎfl ÁÏ¥¯‡ÌËı, ÒËÌÚÂÚ˘ÌËı Ú‡ ‰ÛÊ ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ, ˘Ó ÒËθÌÓ
Á‡·Û‰ÌÂÌÌ¥, ˆËÍÎ ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl Ó·Ë‡πÚ¸Òfl
Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌflÏ ÔÓ„‡ÏË 32-ı ı‚ËÎËÌÌÓ„Ó ¯‚ˉÍÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
(Ô‡Î¸ÌËÈ ÔÓÓ¯ÓÍ ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË Ì‡ÒËÔ‡ÌËÈ Û ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌfl “ß”)
Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó Ó·Ë‡πÚ¸Òfl ÔÓ„‡Ï‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl.
●
●
21
EN
CHAPTER 10
FABRIC
TABLE OF PROGRAMMES
WEIGHT
MAX
kg
PROGRAM FOR
SELECT
PROG.
Resistant fabrics
SELECT
TEMP.
°C
Please read these notes
CHARGE DETERGENT
❀
❙
❙❙
●
●
●
●
●
●
●
Cotton, linen
Whites & Prewash
5
1
Up to
90°
Cotton, mixed
resistant
Whites normal
5
2
Up to
90°
5
3
Up to
60°
●
●
●
5
4
Up to
40°
●
●
●
Cotton, mixed
Fast coloureds
*)
Non fast coloureds
Cotton
Cotton, linen
Mixed fabrics and
synthetics
-
-
●
Last rinse
-
-
●
Long spin
-
-
*)
Mixed, resistant
2
5
Up to
60°
2
6
7
●
●
Up to
50°
●
●
Up to
40°
●
●
Cotton, mixed fabrics,
synthetics
Coloureds
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Acrylics
2
Rinses
-
-
●
Last rinse
-
-
●
Short spin
-
-
Delicate wash
1,5
8
Up to
40°
●
1
9
Up to
40°
●
10
Up to
30°
●
Mixed, delicate
synthetics
Very delicate fabrics
Mixed, delicate
synthetics, wool
For fabrics that should
not be spun
22
“MACHINE WASHABLE” woollens
*)
A guide environmentally friendly and economic use of your appliance.
●
Rinses
-
-
●
Last rinse
-
-
●
Short spin
-
-
rapid 32 minute
2
Organic stains
bleaching
5
Drain only
-
Z
32 Minute Rapid Programme
The 32 minute rapid programme allows a complete washing cycle
to be carried out in approximately 30 minutes, with up to a
maximum load of 2 kg and a the temperature of up to 50°C.
The washing temperature can be reduced by using the control
knob I.
When selecting the “32 minute rapid programme”, please note
that we recommend you use only 20% of the recommended
quantities shown on the detergent pack.
The detergent must be placed in the pre-wash compartment
(marked I) in the detergent dispenser.
For mixed, synthetics and very delicate fabrics that are heavily
soiled a prewash cycle may be selected using the 32 minute rapid
programe (the detergent must be placed in the compartment
marked I) before selecting the main wash programme.
CUSTOMER AWARENESS
Hand wash
Up to
50°
1) The variable temperature selector allows a reduction in the
wash temperature. For example, an intense cottons cycle can be
washed in cold water simply by moving the dial to the tap symbol.
●
1
32’
In programmes shown in the wash guide, automatic bleaching is
possible by pouring the liquid bleach into the detergent draw .
* Programmes according to CENELEC EN 60456.
Rinses
Mixed fabrics
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load
is reduced to 3 kg maximum.
●
●
●
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Achieve the best use of energy, water, detergent and time by using the
recommended maximum load size.
Save up to 50% energy by washing a full load instead of 2 half loads.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry only!
SAVE detergent, time, water and between 5 to 15% energy consumption by
NOT selecting Prewash for slight to normally soiled laundry.
IS A HOT WASH REQUIRED?
Pretreat stains with stain remover or soak dried in stains in water before
washing to reduce the necessity of a hot wash programme.
Save up to 50% energy by using a 60°C wash programme.
23
UKR
EN
PÎÇÄIË 11
CHAPTER 11
ÏPÀÍÍß
WASHING
Çìiííi ìîæëèâîñòi
VARIABLE CAPACITY
Âàøà ïpàëüíà ìàøèíà
àâòîìàòè÷íî àäàïòóº piâåíü
âîäè â çàëåæíîñòi âiä òèïó
òêàíèíè òà êiëüêîñòi áiëèçíè.
Òàêèì ÷èíîì, çäiéñíюºòüñÿ
“iíäèâiäóàëüíå” ïpàííÿ.
Öå ïpèâîäèòü äî åêîíîìi¿
åëåêòpîåíåpãi¿ òà ñêîpî÷åííю
÷àñó ïpàííÿ.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way it
is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
Ïpèïóñòèìî, ùî íåîáõiäíî
ïpàòè äóæå ápóäíó áiëèçíó
(ÿêùî âîíà ìຠïëÿìè, ÿêi
âàæêî âèäàëÿюòüñÿ, âèäàëiòü
¿õ ñïåöiàëüíîю ïàñòîю).
ßêùî ëèøå äåÿêi âèpîáè
çàápóäíåíi ïëÿìàìè, ÿêi
ïîòpåáóюòü âèáiëюâàííÿ
piäêèìè âèáiëюâà÷àìè, ¿õ
ïîïåpåäíüî ìîæíà îápîáèòè
â ìàøèíi. Äëÿ öüîãî íàëèéòå
âèáiëюâà÷ ó âiääiëåííÿ
i
óñòàíîâiòü pó÷êó ïpîãpàì (L)
íà ñïåöiàëüíó ïpîãpàìó
.
Îápîáèâøè áiëèçíó çà öiºю
ïpîãpàìîю, çàâàíòàæòå
áàpàáàí áiëèçíîю, ùî
çàëèøèëàñÿ, i ïåpiòü çà
îápàíîю ïpîãpàìîю.
Óâàãà!
Påêîìåíäóºòüñÿ íå
çàâàíòàæóâàòè ìàøèíó ëèøå
ìîõíàòèìè âèpîáàìè, ÿêi,
óáèpàю÷è áàãàòî âîäè,
ñòàюòü çàíàäòî âàæêèìè.
Ïpèïóñòèìå çàâàíòàæåííÿ
äëÿ ìiöíèõ òêàíèí - 5 êã.
Äëÿ äåëiêàòíèõ òêàíèí
påêîìåíäóºòüñÿ
çàâàíòàæåííÿ íå áiëüøå 2 êã
(1 êã äëÿ âèpîáiâ iç ÷èñòî¿
âîâíè, ïpèäàòíèõ äëÿ
ìàøèííîãî ïpàííÿ).
Öèõ påêîìåíäàöié ñëiä
äîòpèìóâàòèñÿ, àáè óíèêíóòè
óòâîpåííÿ çiáãàíü, ÿêi áóäå
âàæêî âèïpàñóâàòè.
Îñîáëèâî äåëiêàòíi òêàíèíè
påêîìåíäóºòüñÿ ïpàòè â
ñiòêîâîìó ìiøêó.
24
Let us suppose that the washing
consists of HEAVILY SOILED
COTTON (tough stains should be
removed with suitable stain
removal). When only a limited
number of articles have stains
which require treatment with
liquid bleaching agents,
preliminary removal of stains can
be carried out in the washing
machine.
UKR
EN
ÏPÈÊËÀÄ ÊÎPÈÑÒÓÂÀÍÍß
Ïîäèâiòüñÿ òàáëèöю ïpîãpàì
ïpàííÿ. Âè ïîáà÷èòå, ÿê
“ÊÀÍÄI” påêîìåíäóº
êîpèñòóâàòèñÿ ïpàëüíîю
ìàøèíîю.
EXAMPLE:
The advice of Candy is set out
in the washing programme
table:
● ïåpåêîíàéòåñÿ, ùî íà
åòèêåòêàõ áiëèçíè âêàçàíî
“60°Ñ”;
● Ensure that article labels
carry the indication 60°C.
● âiäêpèéòå ëюê, íàòèñíóâøè
êëàâiøó Â;
● Open the door by pressing
button (B).
● çàâàíòàæòå áàpàáàí
ìàêñèìóì 5 êã ñóõî¿ áiëèçíè;
● Load the drum with a
maximum of 5 kg of dry
washing.
● çàêpèéòå ëюê.
● Close the door
60° C
5 kg MAX
cl
Óâàãà !
Ïpè âñòàíîâëåííi
ïpîãpàìè
ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó,
ùî êëàâiøà “âêë/âèêë”
(Ñ) íå íàòèñíóòà.
IMPORTANT:
WHEN SETTING THE
PROGRAMME ENSURE
THAT THE ON/OFF BUTTON
IS NOT TURNED ON.
Pour the bleach into the special
compartment and set the knob
(L) on the special programme
“PRE-WASH STAIN REMOVAL”
.
When this phase has terminated
add the rest of the washing and
proceed with a normal wash on
the most suitable programme.It is
advisable not to wash a load
made up entirely of articles in
towelling fabric which absorb a
lot of water and become too
heavy.
ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌÈ 2
Ïpîãpàìà âñòàíîâëюºòüñÿ
îáåpòàííÿì pó÷êè L çà
ãîäèííèêîâîю ñòpiëêîю äî
çáiãó pèñêè ç íîìåpîì
ïpîãpàìè.
Select programme 2:
Choose the programme by
rotating the knob (L) in a
CLOCKWISE DIRECTION and
make the number of the
programme coincide with the
sign.
● âñòàíîâiòü pó÷êó
påãóëюâàííÿ òåìïåpàòópè I
ìàêñèìóì íà 60°Ñ;
● Move the temperature knob
(I) to maximum 60° C.
The maximum load for heavy
fabrics is 5 kg, while, in the case
of delicate fabrics, it is advisable
not to exceed 2 kg (1 kg in the
case of machine washable
articles in “Machine Washable
Woolens”) so as to avoid the
formation of creases which may
be difficult to iron. A net bag
should be used for particularly
delicate fabrics.
● âèñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ A.
● Open the detergent drawer
(A).
OK
25
EN
UKR
● çàñèïòå ó âiääiëåííÿ II
ïîpîøîê (120 ãpàìiâ) äëÿ 5 êã
áiëèçíè;
● Put 120 g in the second II
wash compartment .
● íàëèéòå 50 ã áàæàíî¿
;
äîáàâêè ó âiääiëåííÿ
● Put 50 cc of the desired
additive in the additives
compartment
.
● çàñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ A;
● Close the detergent
drawer (A).
● ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
âîäîïpîâiäíèé êpàí
âiäêpèòèé;
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
çëèâíèé øëàíã çàêpiïëåíèé
âipíî;
● And that the discharge
tube is in place.
● íàòèñíiòü êëàâiøó Ñ
“âêë/âèêë”, çàñâiòèòüñÿ
iíäèêàòîp N.
Ïpàëüíà ìàøèíà âèêîíàº
çàäàíó ïpîãpàìó ïpàííÿ;
● Press the “ON” button (C).
The light (N) will come on.
The washing machine will
carry out the set
programme.
● ïî çàêií÷åííi ïpîãpàìè
íàòèñíiòü êëàâiøó Ñ
“âêë/âèêë”, ìàøèíà
âèìêíåòüñÿ, ñâiòíèé
iíäèêàòîp ïîãàñíå;
● At the end of the
programme, press the
On/Off button (C). The light
will go out.
● âiäêpèéòå ëюê i âèâàíòàæòå
áiëèçíó.
● Open the door and
remove the washed articles.
✿
Óâàãà!
Ïåpåä áóäü-ÿêèì
ïpàííÿì
êîíñóëüòóéòåñÿ ç
òàáëèöåю ïpîãpàì i
äîòpèìóéòåñü
ïîñëiäîâíîñòi îïåpàöié,
påêîìåíäîâàíî¿ öiºю
òàáëèöåю.
26
UKR
PÎÇÄIË 12
CHAPTER 12
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÄÎÃËßÄ
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Äëÿ ÷èùåííÿ çîâíiøíüî¿
ïîâåpõíi ìàøèíè íå
êîpèñòóéòåñÿ àápàçèâíèìè
çàñîáàìè, ñïèpòîì ÷è
pîç÷èííèêàìè. Äîñèòü
ïpîòåpòè ìàøèíó âîëîãîю
ñåpâåòêîю.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Ìàøèíà ïîòpåáóº íåâåëèêîãî
äîãëÿäó:
The washing machine
requires very little
maintenance:
● ÷èùåííÿ âàííî÷îê
(âiääiëåíü) êîíòåéíåpà äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ;
● Cleaning of drawer
compartments.
● ÷èùåííÿ ôiëüòpà;
● Filter cleaning
● ïpè ïåpåñóâàííi ÷è
òpèâàëié çóïèíöi ìàøèíè.
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
Чèùåííÿ âiääiëåíü
êîíòåéíåpà äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Påêîìåíäóºòüñÿ ÷àñ âiä ÷àñó
÷èñòèòè âiääiëåííÿ äëÿ
ïîpîøêiâ, âèáiëюâà÷à òà
çì’ÿêøóâà÷à. Äëÿ öüîãî:
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives compartments
occasionally.
✿
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
EN
áåç îñîáëèâèõ çóñèëü
âèòÿãíiòü âàííî÷êè ç
êîíòåéíåpà;
Remove the compartments
by pulling gently.
ïpîìèéòå êîíòåéíåp i
âàííî÷êè ñòpóìåíåì âîäè;
Clean with water.
óñòàâòå âñå íà ìiñöå.
Put the compartments back
into place
27
UKR
EN
óèùeííÿ ôiëüòpa
B ìaøèíi âcòaíoâëeíèé
ôiëüòp, ùo çaòpèìyπ âeëèêi
÷acòêè, cìiòòÿ, ïpeäìeòè, ÿêi
ìoæyòü çaáèâaòè çëèâ âoäè
(ìoíeòè, ryäçèêè òoùo).
¯x ëerêo âèòÿãòè ç ôiëüòpa.
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
UKR
PÎÇÄIË 13
MOÆÈBI HECÏPABHOCTI, ¯X ÏPÈЧHÈ TA ÓCÓHEHH
ÍÅÑÏPÀÂÍÎÑÒI
1. Ìàøèíà íå ïpaöює
ía æoäíié ïpoãpaìi
Maøèía íe ïiäêëю÷eía äo eëeêòpoìepeæi
Ïiäêëю÷iòü ìaøèíy
Maøèía íe yâiìêíeía
Haòècíiòü êíoïêy “âêë/âèêë”
Biäcyòíÿ eëeêòpoeíepãiÿ
Ïepeâipòe
Ïepeãopiëè çaïoáiæíèêè
Ïepeâipòe
Biäêpèòèé çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Çaêpèéòe çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Äèâ. ïpè÷èíè ï. 1
Ïepeâipòe
Çaêpèòèé êpaí ïoäa÷i âoäè
Biäêpèéòe êpaí
Heâipío âcòaíoâëeía py÷êa L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Ïepeâipòe ïoëoæeííÿ py÷êè L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Çaxapaùeíèé ôiëüòp
O÷ècòiòü ôiëüòp
Ïepeãíyòèé øëaíã çëèây
Bèïpÿìòe øëaíã çëèây
4. Íàÿâíicòü âoäè ía
ïiäëoçi íaâêoëo
ìaøèíè
Boäa ïpoíèêaє êpiçü ïpoêëaäêy ìiæ
êpaíoì i òpyáêoю ïoäa÷i âoäè
Çaìiíiòü ïpoêëaäêy òa çaòÿãíiòü
ç’єäíaííÿ
5. Ïpaëüía ìaøèía íe
âiäæèìaє áiëèçíy
Maøèía ùe íe çëèëa âoäy
Ça÷eêaéòe, äoêè ìaøèía çiëëє âoäy
Peæèì âiäæèìy âèêëю÷eíèé
Bêëю÷iòü peæèì âiäæèìy
Maøèía íepiâío âcòaíoâëeía ía ïiäëoçi
Bèpiâíÿéòe ìaøèíy, oáepòaю÷è íiæêè
He çíÿòi òpaícïopòíi äyæêè
Çíiìiòü òpaícïopòíi äyæêè
Áiëèçía íepiâíoìipío poçïoäiëèëacÿ â
áapaáaíi
Piâíoìipío poçïoäiëiòü áiëèçíy
Ïocëiäoâíicòü äié ÷èùeííÿ
ôiëüòpa òaêa:
● Ç¥‡kpuÈte ¥ Ḁ́ϥڸ ˆÓÍÓθÌÛ
Ô‡ÌÂθ, flÍ ÁÓ·‡ÊÂÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ.
● Ease off the base as shown
in fig.
● âèêîpèñòîâóéòå öîêîëüíó
ïàíåëü äëÿ çáîpó çàëèøêiâ
âîäè ó ôiëüòpi;
● Use the base as a tray to
collect leftover water in filter.
● ïoâepíiòü ôiëüòp ïpoòè
roäèííèêoâo¿ còpiëêè äo éoão
çyïèíêè y âepòèêaëüíoìy
ïoëoæeííi;
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● âèòÿãíiòü ôiëüòp i o÷ècòiòü
éoão;
● Remove and clean.
● ïicëÿ ÷èùeííÿ ôiëüòpa
oãëÿíüòe éoão i ïocòaâòe ía
ìicöe, âèêoíy˛÷è çaçía÷eíi
âèùe oïepaöi¿ â çâopoòíoìy
ïopÿäêy.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
Ïåpåcyâaííÿ ìaøèíè ÷è ¿¿
òpèâaëa çyïèíêa
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
Ïpè ìîæëèâèx ïepecyâaííÿx
÷è òpèâaëoìy ïpocòo˛
ìaøèíè â íeoïaë˛âaíèx
ïpèìiùeííÿx íeoáxiäío
ïoâíicò˛ çëèòè ç òpyáoê òa
ìaøèíè çaëèøêè âoäè.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
Äëÿ öüoro âèéìiòü âèëêy ç
poçeòêè, âèâiëüíiòü øëaíã
çëèây ç ôiêcaòopa, oïycòiòü
éoão äoëy, ïoìicòèâøè êiíeöü
øëaíãa â πìíicòü äëÿ çáopy
âoäè, òa çëèéòe âoäy.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Çâiëüíèâøè ìaøèíy âiä âoäè,
çaêpiïiòü çëèâíèé øëaíã y
ôiêcaòopi.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
ÓÑÓÍÅÍÍß
ÏPÈЧÈÍÈ
2. Ïpaëüía ìaøèía íe
íaïoâíюєòücÿ
âoäoю
3. Ïpaëüía ìaøèía íe
çëèâaє âoäy
6. Ñèëüíi âiápàöi¿ ïiä
÷ac âiäæèìy
삇„‡:
ñ ÌÓχθÌÓ, Û ‚ÔÓ‰Ó‚Ê ‚ËÍÓ̇ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË Ô‡ÌÌfl, ˘Ó ‰ËÒÍ ‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡Ï Ûı‡πÚ¸Òfl ÌÂ¥‚ÌÓÏ¥ÌÓ, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ó·ËÚ¸
ÔÂÂı¥‰ ̇ ̇ÒÚÛÔÌÛ ÔÓÁˈ¥˛.
Óâara!
ßêùo Baøa ìaøèía íe ïpaöює, ïepø íiæ çâepíyòècÿ äo öeíòpy òexíi÷íoão oácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, cïpoáyéòe
ycyíyòè íecïpaâíicòü caìoòyæêè, âèêopècòoâyю÷è âèùeíaâeäeíy òaáëèöю.
ßêùo caìoòyæêè ycyíyòè íecïpaâíicòü íe âäaєòücÿ, çâepíiòücÿ â öeíòp òexoácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, ïoâiäoìèâøè
òèï ìoäeëi, ÿêèé âêaçaíèé ía òaáëè÷öi ç âíyòpiøíüoro áoêy äâepöÿò aáo â ãapaíòiéíoìy cepòèôiêaòi (òaëoíi).
Ïoâiäoìèâøè öю iíôopìaöiю, Bè øâèäêo òa eôeêòèâío oòpèìaєòe âiäïoâiäíy ïocëyry.
Ó çaâepøeííÿ âèêoíaéòe
çaçía÷eíi âèùe oïepaöi¿ y
çâopoòíoìy ïopÿäêy.
28
29
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
6. Strong vibrations
during spin
Please note:
It is normal for the programme selector dial to move only from one stage of washing programme to another
and not show any movement in-between – so at certain periods, the dial will stay still.
An electronic device is controlling the exact movement of the timer.
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
30
Ôipìà-âèpîáíèê íå íåñå íiÿêî¿ âiäïîâiäàëüíîñòi çà ïîìèëêè äpóêó, ùî ìiñòÿòüñÿ â
öèõ iíñòpóêöiÿõ, i çàëèøຠçà ñîáîю ïpàâî ïîëiïøåííÿ ÿêîñòi âëàñíèõ âèpîáiâ,
çáåpiãàю÷è íåçìiííèìè îñíîâíi òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
09.04 - 41013364 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
UKR
EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising