Candy | EVO 1494LW-S | Candy EVO 1494LW-S User manual

Candy EVO 1494LW-S User manual
FI
SV
DA
NO
EN
Käyttöohje
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
User instructions
FI
ONNITTELUMME !
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et
tyydy kompromisseihin - haluat vain
parasta.
Genom att välja en tvättmaskin
från Candy har Du visat att Du en
kvalitetsmedveten konsument.
Olemme iloisia voidessamme
esitellä Sinulle tämän uuden
pesukoneen, joka on vuosia
kestäneen tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän kokemuksen
tulos. Tämän olemme tehneet
yhdessä kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Candy laajaan
kodinkonevalikoimaan kuuluvat
pesukoneet , astianpesukoneet,
kuivaavat pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä kylmälaitteet.
Vår nya tvättmaskin är resultatet
av Candy långa erfarenhet på
vitvaruområdet och kontakten
med våra kunder. Dess kvalitet
och oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
I Candy omfattande
produktprogram finns förutom
tvättmaskiner även en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare, spisar,
mikrovågsugnar, ugnar och
spishällar samt kylskåp och frysar.
Tämä laite on tarkoitettu
käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa kohteissa, kuten:
Produkten är avsedd för
användning i hushåll och
liknande tillämpningar som:
- myymälöiden, toimistojen ja
muiden työpaikkojen henkilökunnan
taukotiloissa;
- maatilojen asuinrakennuksissa;
- asiakaskäytössä hotelleissa,
motelleissa ja muissa
majoituskohteissa;
- bed & breakfast -kohteissa.
- personalkök i butiker, på kontor
och andra arbetsplatser;
- lantgårdar;
- av kunder på hotell, motell och
liknande miljöer;
- vandrarhem och liknande
miljöer.
Laitteen kotitalousympäristöstä tai
tyypillisistä kotitaloustoiminnoista
poikkeava käyttö, kuten kaupallinen
käyttö ammattilaisten tai tehtävään
koulutettujen henkilöiden käytössä,
jää käyttötarkoituksen ulkopuolelle
myös edellä mainituissa kohteissa.
Jos laitetta käytetään tästä
tarkoituksesta poikkeavasti, tämä
voi lyhentää laitteen käyttöikää ja
aiheuttaa valmistajan myöntämän
takuun raukeamisen.
Valmistaja kiistää, lain sallimassa
enimmäislaajuudessa, vastuun
laitteelle aiheutuneista vahingoista
tai muista vahingoista ja
menetyksistä, jotka ovat
aiheutuneet koti- ja
kotitalouskäytöstä poikkeavasta
käytöstä (vaikka laite olisi sijoitettu
koti- tai kotitalousympäristöön).
Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
Saat tärkeätä tietoa pesukoneesi
oikeasta asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja koneesi
hyödyntämisestä parhaalla
mahdollisella tavalla.
Säilytä tämä käyttöohje koneen
läheisyydessä myöhempää käyttöä
varten.
2
SV
Tarvitessasi huoltoa, ota yhteyttä
valtuutettuun Candy - huoltoon ja
ilmoita aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja G-numero
(mahdollinen versio-numero). Nämä
tiedot löytyvät koneen arvokilvestä,
joka sijaitsee täyttöaukon
yläreunassa.
Annan användning av produkten
än i hushållsmiljöer eller för typiska
hushållssysslor, som kommersiell
användning av experter eller
utbildade användare, är inte
tillåten ens för ovanstående
tillämpningar.
Om produkten används på
annat sätt kan dess livslängd
förkortas och garantin upphöra
att gälla.
Eventuella skador på produkten
eller andra skador eller förluster
på grund av användning som
inte är förenlig med hem- eller
hushållsanvändning (även i hemeller hushållsmiljö) accepteras
inte av tillverkaren så långt lagen
medger.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den innehåller
viktig information om installation,
användning och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom ges en
del tips om hur tvättmaskinens
kapacitet skall utnyttjas på bästa
sätt.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
För service kontaktas någon av
Candy auktoriserade
serviceverkstäder. Ange alltid
maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på typskylten
vid påfyllningsöppningen.
DA
NO
EN
TILLYKKE
GRATULERER
OUR COMPLIMENTS
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års forskning
og udvikling, en udvikling der i
meget høj grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Ved å kjøpe en maskin fra Candy,
har du vist at bare det beste er
godt nok for deg.
With the purchase of this Candy
household appliance, you have
shown that you will not accept
compromises: you want only the
best.
Med en Candy har De valgt
kvaliteten og fordelene ved en
maskine der teknologisk er på
forkant med udviklingen.
Candy’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe og
frysere.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Candy’s
produktkatalog.
Dette apparat er beregnet til
brug i husholdningen og
lignende steder, som f.eks.:
- medarbejderkøkkener i
butikker, kontorer og andre
arbejdsmiljøer;
- gårde;
- af klienter på hoteller, moteller
og andre beboelsesmæssige
miljøer;
- i Bed and Breakfast-faciliteter
og lignende områder.
Anden brug af dette apparat
end i husholdning eller i typiske
husholdningsfunktioner, som
kommerciel anvendelse af
eksperter eller erfare brugere, er
ekskluderet i ovennævnte
beskrivelser.
Candy er stolte over å kunne
presentere denne nye
vaskemaskinen, resultatet av
årelang forskning og
markedserfaring i direkte kontakt
med kundene. Denne maskinen gir
dea kvalitet, driftssikkerhet og høy
ytelse.
Candy kan også tilby et stort
utvalg av andre hvitevarer:
vaskemaskiner, oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med tørketrommel,
komfyrer, mikrobølgeovner,
tradisjonelle stekeovner og
komfyrtopper, kjøleskap og
frysebokser.
Be din lokale forhandler om den
komplette katalogen over Candyprodukter.
Dette produktet er ment for bruk i
husholdninger og lignende
bruksområder som:
- kjøkkenkrok for ansatte i butikker,
på kontorer og i andre
arbeidsmiljøer;
- gårdshus;
- bruk av kunder på hoteller,
moteller og andre typer
boligmiljøer;
- overnattingsmiljøer.
Bruk av apparatet som avviker fra
husholdning generelt eller typiske
husholdningsfunksjoner, som f.eks.
kommersiell bruk av eksperter eller
spesielt opplærte brukere, er
utelatt selv i de ovennevnte
bruksområdene.
Hvis apparatet benyttes til andet
end dets formål og beskrivelse,
kan det påvirke apparatets
levetid og kan bevirke, at
producenten ikke yder garanti
for produktet.
Enhver skade på apparatet eller
skade eller tab i forbindelse med
forkert anvendelse af produktet i
hjemmet eller i husholdning,
accepteres ikke af producenten
ifølge lovgivning.
Hvis apparatet brukes på en måte
som strider mot dette, kan det
redusere levetiden til apparatet og
gjøre produsentens garanti
ugyldig.
Erstatningskrav som følge av
eventuelle skader på apparatet
eller annen skade eller tap som
oppstår ved bruk som ikke er
forenlig med bruk i hjemmet eller
husholdningen (selv om det
foregår i et hjemmemiljø eller i en
husholdning), vil så langt loven
tillater ikke bli tatt til følge av
produsenten.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af maskinen.
Les denne bruksanvisningen nøye,
da den inneholder viktige
opplysninger om sikker installasjon,
og nyttig informasjon om bruk og
vedlikehold av vaskemaskinen for å
få best mulig resultat.
Gem denne instruktionsbog, den
er god at have ved fremtidige
tvivls spørgsmål.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du lett kan
finne den senere.
Ved kontakt til Candy’s
Servicecenter, bedes De venligst
opgive maskinens Model. Nr. og
G. Nr. Disse numre findes på
typeskiltet, (se tegn.).
Nårdu tar kontakt med oss eller et
av våre servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og Gnummeret
(hvis dette finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
Candy is happy to present their
new washing machine, the result of
years of research and market
experience through direct contact
with Consumers. You have chosen
the quality, durability and high
performance that this washing
machine offers.
Candy is also able to offer a vast
range of other household
appliances: washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of Candy
products.
This appliances is intended to be
used in household and similar
applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and
other residential type
environments;
- bed and breakfast type
environments.
A different use of this appliance
from household environment or
from typical housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is excluded
even in the above applications.
If the appliance is used in a
manner inconsistent with this it may
reduce the life of the appliance
and may void the manufacturer’s
warranty.
Any damage to the appliance or
other damage or loss arising
through use that is not consistent
with domestic or household use
(even if located in a domestic or
household environment) shall not
be accepted by the manufacturer
to the fullest extent permitted by
law.
Please read this booklet carefully
as it provides important guide lines
for safe installation, use and
maintenance and some useful
advise for best results when using
your washing machine.
Keep this booklet in a safe place
for further consultation.
When contacting Candy
or a Customer Services Centre
always refer to the Model, No., and
G number (if applicable of the
appliance see panel).
3
SV
FI
4
KAPPALE
AVSNITT
KAPITEL
KAPITTEL
CHAPTER
DA
EN
NO
INDHOLD
INNHOLD
INDEX
Introduktion.
Innledning
Introduction
1
Modtagelse og udpakning.
Generelt om levering
General points on delivery
Garanti
2
Garantibestemmelser.
Garanti
Guarantee
Turvallisuusohjeita
Säkerhetsanvisningar
3
Sikkerhedsregler .
Sikkerhetsregler
Safety Measures
Teknisiä tietoja
Tekniska data
4
Tekniske data.
Tekniske data
Technical Data
Käyttöönotto ja asennus
Idrifttagning och installation
5
Opstilling og Installation.
Montering og oppstarting
Setting up and Installation
Ohjaustaulu
Manöverpanel
6
Beskrivelse af funktioner.
Bruksanvisning
Control Description
Ohjelmataulukko
Programtabell
7
Program oversigt.
Tabell over
vaskeprogrammer
Table of Programmes
Ohjelman valinta
Programval
8
Valg af program
Valg av program
Selection
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
9
Sæbe skuffen.
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
Pyykin käsittely
Hantering av tvätt
10
Gode råd vedr. vask
Produktet
The Product
Pesu
Tvätt
11
Sådan bruges maskinen.
Vasking
Washing
Puhdistus ja hoito
Rengöring och skötsel
12
Vedligeholdelse og
rengøring.
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Cleaning and routine
maintenance
Tarkastuslista
Checklista
13
Fejl søgnings skema.
Feilsøking
Faults Search
SISÄLLYSLUETTELO
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Johdanto
Inlednig
Yleistä toimituksesta
Allmänt
Takuu
5
FI
DA
SV
EN
NO
KAPPALE 1
AVSNITT 1
KAPITEL 1
KAPITTEL 1
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
GENERELT OM
LEVERING
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
A) INSTRUKTIONSBOG
A) BRUKSANVISNING
A) INSTRUCTION MANUAL
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ CANDY
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) TAKUUKORTTI
C) GARANTISEDEL
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) GARANTIBEVIS
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) TULPPA
D) PLUGG
D) DÆKPLADE.
D) PLUGG
E) POISTOLETKUN PIDIKE
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
F) NESTEMÄISEN
PESUAINEEN KAUKALO
JA NESTEMÄISEN
VALKAISUAINEEN
KAUKALO (SÄILIÖ)
F) BEHÅLLARE FÖR
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
ELLER BLEKMEDEL
F) RUM TIL FLYDENDE
VASKE- ELLER
BLEGEMIDDEL
(BEHOLDER)
F) ROM (BEHOLDER) TIL
FLYTENDE
VASKEMIDDEL ELLER
FLYTENDE
BLEKEMIDDEL
SÄILYTÄ NÄMÄ
HUOLELLISESTI
A
B
C
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
GEM DISSE TING
CHAPTER 1
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
D) CAPS
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) LIQUID DETERGENT OR
LIQUID BLEACH
COMPARTMENT
(CONTAINER)
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
D
Tarkista myös, että pesukone
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
6
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
F
E
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Candy-senter.
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
NO
EN
KAPPALE 2
AVSNITT 2
KAPITEL 2
KAPITTEL 2
CHAPTER 2
TAKUU
GARANTI
GARANTI
GARANTI
GUARANTEE
Maskinen er dækket af
gældende dansk lovgivning.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
Tälle laitteelle annetaan
takuu radio-ja
kodinkonealan yleisten
takuuehtojen mukaisesti.
Takuu koskee rakenne-,
valmistus ja raaka-ainevikoja
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
8
DA
SV
FI
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
9
DA
SV
FI
EN
KAPPALE 3
AVSNITT 3
KAPITEL 3
KAPITTEL 3
CHAPTER 3
TURVALLISUUSOHJEITA
SÄKERHETSANVISNINGAR
SIKKERHEDS
REGLER.
SIKKERHETSREGLER
SAFETY MEASURES
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
● Irrota pistotulppa
● Sulje vesihana
● Kaikki Candy pesukoneet
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Stäng vattenkranen.
● Alla Candy maskiner är
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
Tämä tuote täyttää
Direktiivien 73/23/EEC ja
89/336/EEC (korvattu
direktiiveillä 2006/95/EC ja
2004/108/EC) mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiver 73/23/EEC och
89/336/EEC (ersatts med
direktiver 2006/95/EC och
2004/108/EC) och senare
ändringar.
● Älä kosketa laitetta kun
olet märkä tai paljain jaloin.
● Vidrör inte maskinen om
Du är våt eller barfota.
● Älä käytä kosteissa tiloissa
jatkojohtoja .
● Använd inga skarvsladdar
i badrum och våtutrymmen.
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Denne maskine
oppfylder Direktiv 73/23/EEC
og 89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med
efterfølgende ændringer.
udsættes for vandstænk eller
fugt.
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
● Trekk ut støpselet.
● Skru av vanntilførselen.
● Luk for maskinens
vandtilførsel.
● Maskinen må ikke
10
NO
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
● Alle Candy-maskiner er
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
Direktiv 73/23/EEC og
89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med senere
endringer.
● Ta ikke på maskinen med
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
● Turn off the water inlet tap.
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
FI
DA
SV
NO
● Älä käytä adapteria tai
● Anslut inte maskinen till
● Brug ikke adaptere, eller
adapter eller skarvdosor.
multistik.
● Bruk ikke adaptere eller
haaroituspistorasiaa.
● Laitetta ei ole tarkoitettu
lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden
fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai
tietoa laitteen käytöstä,
muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan
henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
Pikkulapsia on valvottava,
etteivät he pääse leikkimään
laitteella.
● Enheten får inte användas
av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller
med bristande erfarenhet eller
kunskap, om de inte
övervakas eller har instruerats
av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
● Denne maskine er ikke
● Dette apparatet skal ikke
brukes av personer
(inkludert barn) med
redusert syn eller reduserte
fysiske eller mentale evner.
Det skal heller ikke brukes av
personer uten erfaring med
eller kunnskap om
apparatet, med mindre de
er under oppsyn eller har
fått opplæring av en person
som er ansvarlig for denne
personens sikkerhet.
● Irrottaessasi pistotulppaa
Se till att barn inte leker med
produkten.
● Håll i stickkontakten när Du
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
beregnet til at blive anvendt
af personer (herunder børn)
med nedsatte fysiske og
mentale evner samt sanser
eller af personer med
manglende erfaring eller
viden, medmindre disse har
modtaget vejledning eller
instruktion i anvendelsen af
maskinen af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal være under opsyn
for at sikre, at de ikke leger
med maskinen.
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
● Utsätt inte maskinen för
● Älä sijoita pesukonetta
ulkotiloihin
tvättmedelsbehållaren när Du
lyfter maskinen.
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
● Älä nosta konetta kytkimistä
● Tvättmaskinen för inte
● Efterlad ikke maskinen
tai pesuainekaukalosta.
● Kuljetuksen aikana
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
● Koneen nostossa on
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
● Mikäli kone on
epäkunnossa eikä toimi
moitteettomasti , katkaise
virta verkkokytkimestä, sulje
vesihana äläkä yritä avata
luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun Candy
- huoltoon . Näin varmistat
koneen asianmukaisen
huollon ja turvallisen käytön.
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
● Käytöstä poistettu kone
saattaa olla vaarallinen esim.
lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
koneen sisälle voi jäädä
lukituksi esim. poistamalla
luukku.
● Mikäli virtajohto on
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
12
vädrets makter (regn, sol etc.).
● Håll inte i vreden eller
transporteras så att den lutar
mot luckan.
● Træk aldrig i apparatets
udsat for regn, eller direkte
sol.
● Hvis apparatet skal flyttes,
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
● Ved transport, læn da ikke
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
“tjuvkontakter.
Ikke la små barn leke med
apparatet.
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
● La ikke vaskemaskinen bli
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
● Løft aldri vaskemaskinen
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
● Hvis maskinen skal flyttes
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist på
ill.
● Hvis maskinen går i stå eller
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
● Hvis ledningen (til
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa hos
serviceverkstaden.
● This appliance is not
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be
supervised to ensure that
they do not play with the
appliance.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
do not lean the door against
the trolley.
ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Candy Service. Reparationer
skal altid udføres af Aut,
Candy Service center.
Anvend altid originale
reservedele. I modsat fald
bortfalder enhver form for
garanti fra Fabrikant og
Importør.
● En maskin som inte längre
multiple plugs.
● In the case of removal,
● Ved transport må ikke
det två personer som på
bilden.
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök inte
öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en auktoriserad
Candy serviceverkstad. En
sakkunnig service garanterar
en säker funktion.
● Do not use adaptors or
● Trekk alltid i selve støpselet,
● När maskinen lyfts behövs
● Om maskinen går sönder
EN
strømnettet) beskadiges, skal
den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
● Vær alltid to personer ved
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
● Hvis vaskemaskinen er
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Candyrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Candyreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Dersom strømledningen (til
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
FI
KAPPALE 4
KAPITEL 4
AVSNITT 4
NO
KAPITTEL 4
EN
CHAPTER 4
85
cm
85
cm
60 cm
14
DA
SV
52 cm
60 cm
60 cm
TEKNISIÄ TIETOJA
TEKNISKA DATA
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
52
cm
52
cm
60
cm
TEKNISKE DATA
TEKNISKE DATA
TECHNICAL DATA
kg
7
8
9
KAPACITET
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
W
KATSO ARVOKILPEÄ
SE TYPSKYLT
SE MARKEPLADE
SE MERKEPLAT
SEE RATING PLATE
TILSLUTNINGS
FULL EFFEKT
POWER INPUT
FORSIKRING (Amp.)
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
POWER CURRENT FUSE
AMP
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
SPIN
r.p.m.
LIITÄNTÄTEHO
ANSLUTNINGSEFFEKT
TARVITTAVA SULAKE
SÄKRING
LINKOUSTEHO
(Kierr./min.)
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
TARVITTAVA VEDENPAINE
VATTENTRYCK
MPa
min. 0,05
max. 0,8
VANDTRYK.
VANNTRYKK
WATER PRESSURE
JÄNNITE
SPÄNNING
V
220-240
DRIFT SPÆNDING
STRØMSPENNINGEN
SUPPLY VOLTAGE
A
10
10
KATSO ARVOKILPEÄ
SE TYPSKYLT
SE MARKEPLADE
SE MERKEPLAT
SEE RATING PLATE
16
15
FI
DA
SV
NO
EN
KAPPALE 5
AVSNITT 5
KAPITEL 5
KAPITTEL 5
CHAPTER 5
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
MONTERING OG
OPPSTARTING
SETTING UP
INSTALLATION
Poista pakkausalusta ja siirrä
kone lähelle lopullista
sijoituspaikkaa.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Katkaise johtojen nippuside.
Klipp bandet kring
slangarna.
Klip binderen der holder
slangerne over.
Kutt klemmene som fester
røret.
Poista 4 kiinnitysruuvia (A) ja
4 välikappaletta (B).
Lossa de 4 skruvarna (A) och
de 4 mellan-stycken (B).
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Afmonter de fire skruer (A)
og de fire middel (B).
Skru ut de 4 skruene og de 4
brikker (B).
Remove the 4 fixing screws
marked (A) and remove the
4 spacers marked (B)
Peitä reiät mukana
toimitetuilla tulpilla, jotka
löytyvät käyttöohjepussista.
VAROITUS:
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN ULOTTUVILLE.
16
Täck över hålen med de
medföljande pluggar som
finns i plastpåse som
innehåller t.ex.
bruksanvisningar.
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
Monter dækplader i huler.
Dækplader findes i posen
inden i maskinen.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
Lukk åpninger ved hjelp av
plugger som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
FI
SV
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Liitä tulovesiletku
vesihanaan.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Laite täytyy liittää
vesijohtoverkostoon
käyttämällä uutta
täyttöletkua. Vanhaa
täyttöletkua ei saa käyttää.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
Siirrä pesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan.
Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava
suurempi kuin poistoletkun.
Kaikissa asennustavoissa on
tarkistettava, etta
poistoputki on vähintään 50
cm lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan
käyttää apuna koneen
mukana toimitettua
letkunpidikettä.
DA
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Kopl vannrøret til kranen.
Connect the fill hose
to the tap.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
min 4 cm
18
EN
NO
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
FI
DA
SV
EN
NO
Aseta kone suoraan neljän
säädettävän jalan avulla:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
a) Avaa lukitusmutteri
kiertämällä myötäpäivään.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
A
b) Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
B
c) Spænd contra møtrikken
igen.
c) Lukitse säätöjalat
kiertämällä lukitusmutterit
vastapäivään koneen
pohjaan asti.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
Varmista, että ohjelmavalitsin
on OFF-asennossa ja luukku
suljettu.
Kontrollera att
programväljarknappen står i
läge OFF och att luckan är
stängd.
Laita pistotulppa pistorasiaan.
b) Drej de justerbare ben indtil
maskinen står plant og fast.
C
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
Kontroller at programvælger
knappen står på OFF og at
lågen er lukket.
Kontroller at programvelger
knappen står på OFF og at
luken er lukket.
Forbind maskinen til ElInstallation.
Sett støpselet i kontakten.
Ensure that the knob is on the
“OFF” position and the load
door is closed
Insert the plug.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
HUOMAA
Jos virtajohto on vaihdettava,
yhdistä johto seuraavien
värien/koodien mukaisesti:
OBS!
Om du måste byta ut
strömsladden ansluter du i
enlighet med följande
färger/koder:
VIGTIGT!
Hvis det bliver nødvendigt at
skifte en medfølgende
ledning, skal tråden tilsluttes i
henhold til følgende
farver/koder:
SININEN - NOLLAJOHTO (N)
BLÅ
- NEUTRAL (N)
BLÅ
– NUL (N)
BLÅ
- NØYTRAL (N)
RUSKEA - JÄNNITEJOHTO (L)
KELTA/
VIHREÄ - MAADOITUSJOHTO (
)
BRUN
- STRÖMFÖRANDE (L)
BRUN
– STRØMFØRENDE (L)
BRUN
- STRØMFØRENDE (L)
Laite on sijoitettava siten, että
pistotulppa voidaan irroittaa
laitetta siirtämättä.
20
GULGRÖN
- JORD (
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
)
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att behöva
flytta på apparaten.
GUL-GRØN
– JORD (
)
Maskinens elektriske tilslutning
bør foretages til en stikkontakt
eller tilslutnings dåse som er
tilgængelig uden at det er
nødvendigt at fjerne maskinen
først.
MERK:
Koble ledningen i henhold til
følgende farger/koder hvis
strømkabelen må byttes ut:
GUL-GRØNN
- JORD (
)
Den elektriske tilslutningen til
maskinen bør være til en
stikkontakt eller skøteledning
som er tilgjengelig uten at
man behøver å fjerne
maskinen først.
ATTENTION:
should it be necessary to
replace the supply cord,
connect the wire in
accordance with the
following colours/codes:
BLUE
- NEUTRAL (N)
BROWN
- LIVE (L)
YELLOW-GREEN
- EARTH (
)
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
21
FI
KAPPALE 6
SV
DA
AVSNITT 6
Q
D C
EN
NO
KAPITEL 6
KAPITTEL 6
CHAPTER 6
FUNKTIONS OVERSIGT
KONTROLLPANEL
CONTROLS
F E
R
G H I LM N P
B
A
22
OHJAUSTAULU
MANÖVERPANEL
Luukun kahva
Handtag
A
Luge håndtag
Dør håndtag
Door handle
Ohjelmanvalitsin jossa OFFasento
Programväljarknapp med OFF
position
B
Programvælger knap med
OFF position
Programvelger knapp med
OFF position
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Pesulämpötila-painike
Knappen disktemperatur
C
Knappen Vasketemperatur
Vasketemperatur-knapp
Wash Temperature button
Linkousnopeuspainike
Spin-Speed-knappen
D
Knap for Variabel
centrifugeringshastighed
Knapp for
Sentrifugeringshastighet
Spin Speed button
Likaisuusaste-painike
Knappen smutsighetsgrad
E
Tilsmudsning-knappen
Knappen skittenhetsgrad
Degree of soiling button
Ajastin-painike
Knappen fördröjd Start
F
Udskyd Start-knap
Knappen "forsinket start"
Start Delay button
Ohjelman lukitus -painike
Knapp för att låsa
kontrollknapparna
G
Knap til at låse program
Programlåsknapp
Programme Lock button
Esipesu-painike
knapp förtvätt
H
Forvaske knap
Forvask-knappen
Pre-wash button
Tehopesupainike
Intensive-knappen
I
Knappen for Intensiv vask
Intensiv-knappen
Intensive button
Huuhtelun lykkäyspainike
Knapp för att välja bort
sköljningen
L
Knappen " Skyllestop "
“Skyllepause”-knapp
“Rinse Hold” button
Aquaplus-painike
Knappen Aquaplus
M
Knappen Aquaplus
Aquaplus-knapp
Aquaplus button
Rypistymisen esto painike
Kapp för skrynkelskydd
N
Anti krøl knappen
Antikrøll knappen
Crease Guard button
Start Kytkin
Start-knapp
P
Start knap
Start-knapp
Start button
Digitaalinäyttö
LCD-display
Q
LCD-display
LCD display
LCD Display
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
R
Sæbe skuffe
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
23
FI
DA
SV
NO
EN
OHJAUSTAULUN
SELITYKSET
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
DESCRIPTION OF
CONTROL
”Kg DETECTOR” (Toiminto on
käytössä vain puuvillalle ja
tekokuiduille tarkoitetuissa
pesuohjelmissa)
”Kg DETECTOR” tarkkailee
rummussa olevan pyykin
painoa jokaisessa
pesuvaiheessa.
”Kg DETECTOR” (Funktionen
är endast aktiv för bomullsoch syntetprogrammet)
Under varje tvättfas gör ”Kg
DETECTOR” det möjligt att
övervaka information om
tvätten i trumman.
Så snart som ”Kg DETECTOR”
har satts i rörelse gör den
följande under de första 4
minuterna:
- justerar mängden vatten
- avgör längden på
tvättcykeln
- kontrollerar sköljning
enligt den typ av tyg som
har valts
- justerar
trumrotationsrytmen för den
typ av tyg som tvättas
- känner av lödder och ökar
om nödvändigt mängden
vatten under sköljning
- justerar
rotationshastigheten efter
mängden tvätt, och
undviker därmed obalans.
På så sätt kan ”Kg
DETECTOR” själv välja det
lämpligaste programmet för
varje tvätt utifrån hundratals
möjliga tvättkombinationer.
”Kg DETECTOR” är
lättanvänd tack vare ett
förenklat programval.
Användaren
behöver bara ange vilken
typ av tyg som ligger i
trumman och hur smutsigt
det är för att det ska tvättas
perfekt och bli så
torrt som möjligt med en
rotation som är skonsam
mot dina kläder.
”Kg DETECTOR” (denne funktion
er kun aktiv i
vaskeprogrammerne til
bomuld og syntetiske
materialer)
I hver af vaskefaserne giver ”Kg
DETECTOR” brugeren mulighed
for at se oplysninger om den
tøjmængde, der er i tromlen.
Så snart ”Kg DETECTOR”
aktiveres, sker der følgende i
løbet af de første fire minutter
af vaskecyklussen:
- Den påkrævede
vandmængde justeres.
- Vaskecyklussens længde
fastsættes.
- Skylningen kontrolleres.
Afhængigt af den stoftype,
som maskinen er indstillet til at
vaske, sker der følgende:
- Tromlehastighedens rytme
justeres til den type stof, der
vaskes.
- Eventuelt skum registreres, og
hvis det er nødvendigt, øges
vandmængden ved
skylningen.
- Rotationshastigheden justeres
i forhold til tøjmængden,
hvorved eventuelle ubalancer
undgås.
På denne måde vælger ”Kg
DETECTOR” automatisk det
mest velegnede vaskeprogram
til hver enkelt vask blandt flere
hundrede mulige
vaskekombinationer.
”Kg DETECTOR” opfylder
behovet for brugervenlighed,
da programvalget forenkles.
Brugeren skal rent faktisk kun
indstille, hvilken stoftype der
lægges i tromlen og tøjets
tilsmudsningsgrad for at opnå
en optimal vask med den
højest mulige tørhedsgrad efter
en centrifugering, der er
virkeligt skånsom mod tøjet.
”Kg DETECTOR” (Funksjonen er
aktiv bare i programmene for
bomullsstoffer og syntetiske
stoffer)
Vaskemengden i trommelen i
hver vaskefase overvåkes med
”Kg DETECTOR”.
Denne funksjonen kobles inn
like etter igangsetting av
maskinen, deretter gjøres
følgende i løpet av de fire
første minuttene av
vaskeprogrammet:
- Vannmengden reguleres.
- Vaskesyklusens lengde
fastsettes.
- Skyllingen reguleres.
I samsvar med valgt stofftype
gjøres også følgende:
- Trommelens
omdreiningsrytme reguleres i
samsvar med stofftypen som
skal vaskes.
- Stofftypen identifiseres, og
vannmengden under skylling
økes om nødvendig.
- Sentrifugehastigheten
reguleres i samsvar med
vekten, slik at eventuell
ubalanse unngås.
På denne måten fastsettes
det mest egnede
programmet for hver
enkeltvask
blant de flere hundre
forskjellige mulige
vaskekombinasjonene.
Funksjonen dekker behovet for
enkel bruk ved at valg av
program forenkles. I
realiteten trenger ikke
brukeren angi annet enn
stofftype i trommelen og
skittenhetsgrad for at vasken
skal bli så perfekt
og så tørr som mulig, med
sentrifugering som virkelig er
skånsom for klærne.
“Kg DETECTOR”
(Function active only on
Cotton and Synthetics
programmes)
Through every wash phase “Kg
DETECTOR” allows to monitor
information on
the wash load in the drum.
So, as soon as the “Kg
DETECTOR” is set in motion, in
the first 4 minutes of the wash,
it:
- adjusts the amount of water
required
- determines the length of the
wash cycle
- controls rinsing
according to the type of
fabric selected to be washed
it:
- adjusts the rhythm of drum
rotation for the type of fabric
being washed
- recognises the presence of
lather, increasing, if necessary,
the amount of water during
rinsing
- adjusts the spin speed
according to the load, thus
avoiding any imbalance.
In this way “Kg DETECTOR” is
able to decide, by itself, the
most suitable programme for
each individual wash from the
hundreds of possible wash
combinations.
“Kg DETECTOR” meets the
need for easy use by
permitting a simplified
programme selection. In
fact, the user need only tell the
machine the type of fabric in
the drum and the degree of
soiling, to obtain a perfect
wash with the highest
level of drying possible with a
spin which really cares for your
clothes.
LUGE HÅNDTAG
DØR HÅNDTAG
For at åbne maskinens låge,
drej håndtaget som vist på
billedet.
En særlig sikkerhedsenhed
forhindrer, at lugen kan åbnes
umiddelbart efter endt vask.
2 minutter efter vasken er
færdig, slukkes indikatoren for
at vise, at lågen nu kan
åbnes.
Vri håndtaket som vist på
bildet for å åpne døren
En spesiell.
sikkerhetsanordning forhindrer
døren fra å kunne åpnes rett
etter at vaskesyklusen er over.
2 minutter etter at
vaskesyklusen er fullført,
slukker lampen for å vise at
døren kan åpnes.
DOOR HANDLE
To open the door turn the
handle as shown in the
picture.
A special safety device
prevents the door from being
opened immediately after the
end of the cycle.
2 minutes after the end of the
wash the light goes off to show
that the door can now be
opened.
Kun ”Kg DETECTOR” on päällä,
pesuohjelman neljän
ensimmäisen minuutin aikana
se
- säätää veden määrän
sopivaksi
- valitsee pesuajan
- määrittelee sopivan
huuhtelun.
Pestävän kangastyypin
mukaan se myös
- säätää rummun
pyörimisliikkeen kankaalle
sopivaksi
- tarkkailee vaahdon määrää
ja tarvittaessa lisää
huuhteluvettä
- säätää linkousnopeuden
pyykkimäärän mukaan, mikä
estää pesurumpua
menemästä epätasapainoon.
”Kg DETECTOR” valitsee
jokaisella pesukerralla juuri
kyseiselle pyykille sopivan
pesuohjelman sadoista
mahdollisista.
”Kg DETECTOR” helpottaa
koneen käyttöä, koska
ohjelman valitseminen on
yksinkertaista. Käyttäjän
tarvitsee vain kertoa koneelle,
millaista kangasta on
pestävänä ja kuinka likaista se
on, ja kone huolehtii parhaasta
mahdollisesta pesutuloksesta
sekä tehokkaasta ja
hellävaraisesta linkouksesta.
LUUKKU KAHVA
HANDTAG
Avaa luukku kääntämällä
kädensijaa kuvan
osoittamalla tavalla.
Erityinen turvalaite estää
luukun avaamisen heti pesun
jälkeen.
Kaksi minuuttia pesuohjelman
loppumisen jälkeen valo
sammuu sen merkiksi, että
luukun voi nyt avata.
Öppna luckan genom att
vrida handtaget enligt
bilden.
Det finns en särskild
säkerhetsanordning som
förhindrar att dörren öppnas
omedelbart efter att cykeln
avslutats.
2 minuter efter avslutat
tvättprogram slocknar
lampan för att visa att
luckan nu kan öppnas.
24
A
25
FI
OHJELMANVALITSIN, JOSSA
OFF-ASENTO
PROGRAMVÄLJARKNAPP MED
OFF POSITION.
KUN OHJELMANVALITSINTA
KÄÄNNETÄÄN, NÄYTÖN
VALO SYTTYY JA VALITUN
OHJELMAN ASETUKSET
ILMESTYVÄT NÄYTTÖÖN.
OHJELMAN PÄÄTYTTYÄ TAI
KUN LAITE EI OLE PÄÄLLÄ,
NÄYTÖN KIRKKAUSTASO
HIMMENTYY ENERGIAN
SÄÄTÄMISEKSI.
HUOMAA: PESUKONE
SAMMUTETAAN
KÄÄNTÄMÄLLÄ
OHJELMANVALITSIN OFFASENTOON.
NÄR PROGRAMVÄLJAREN
VRIDS LYSES DISPLAYEN UPP
FÖR ATT VISA DET VALDA
PROGRAMMETS
INSTÄLLNINGAR.
FÖR ATT SPARA ENERGI
KOMMER LCD SKÄRMENS
KONTRAST ATT MINSKA OM
MAN INTE ANVÄNDER
MASKINEN ELLER VID SLUTET
AV TVÄTTCYKELN.
OBS! OM DU VILL STÄNGA
AV MASKINEN, VRID
PROGRAMVÄLJAREN TILL
LÄGET ”OFF”.
NYKYAIKAISET PESUAINEET
OVAT TEHOKKAITA MYÖS
ALHAISISSA LÄMPÖTILOISSA,
JOTEN SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN ALHAISIA
PESULÄMPÖTILOJA MYÖS
TEHOPESUOHJELMIA
KÄYTETTÄESSÄ.
PESULÄMPÖTILAA VOI
NOSTAA
LÄMPÖTILAPAINIKKEELLA.
OHJELMATAULUKOSTA NÄET
PESUOHJELMIEN
KORKEIMMAT SUOSITELLUT
LÄMPÖTILAT.
Käynnistä haluamasi pesu
painamalla Start/Taukopainiketta.
Ohjelmanvalitsin pysyy valitun
ohjelman kohdalla koko
pesuvaiheen ajan.
Katkaise koneesta virta
kääntämällä ohjelmavalitsin
OFF-asentoon.
HUOMAUTUS:
OHJELMANVALITSIN
PITÄÄ PALAUTTAA OFFASENTOON JOKAISEN
VAIHEEN JÄLKEEN TAI
SILLOIN, KUN
ALOITETAAN
SEURAAVAA PESUA
ENNEN SEURAAVAN
OHJELMAN
VALITSEMISTA JA
KÄYNNISTÄMISTÄ.
26
DA
SV
NYA TVÄTTMEDEL ÄR
EFFEKTIVA ÄVEN VID LÅGA
TEMPERATURER. DÄRFÖR
REKOMMENDERAS LÅGA
TEMPERATURER ÄVEN FÖR
INTENSIVPROGRAM MED
DEN HÄR TVÄTTMASKINEN.
DET ÄR MÖJLIGT ATT ÄNDÅ
VÄLJA HÖGA
TEMPERATURER MED
KNAPPEN TEMPERATURE.
KONTROLLERA
MAXTEMPERATUREN FÖR
VARJE PROGRAM I
PROGRAMTABELLEN
Tryck på knappen Start/Pause
för att påbörja vald cykel.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
Stäng av maskinen genom att
vrida programväljarknappen till
OFF.
OBS:
PROGRAMVÄLJAREN
MÅSTE ÅTERSTÄLLAS TILL
LÄGE AV VID SLUTET AV
VARJE CYKEL ELLER VID
START AV EN
EFTERFÖLJANDE
STARTCYKEL.
B
PROGRAMVÆLGER KNAP MED
OFF POSITION.
NÅR PROGRAMVÆLGEREN
ER DREJET, LYSER
INDIKATORERNE I
DISPLAYET FOR AT VISE
INDSTILLINGERNE FOR DET
VALGTE PROGRAM.
FOR AT SPARE STRØM, VIL
DISPLAYET LYS DÆMPES
NÅR DER ER EN PAUSE I
PROGRAMMET OG NÅR
DET ER SLUT.
NB SLUK MASKINEN VED AT
DREJE
PROGRAMVÆLGEREN TIL
OFF.
NYE VASKEMIDLER ER MERE
EFFEKTIVE, OGSÅ VED LAVE
TEMPERATURER. DERFOR
ANBEFALES DET AT VASKE
VED EN LAVERE
TEMPERATUR, OGSÅ VED
INTENSIVE PROGRAMMER.
HVIS DET IKKE ER MULIGT,
KAN VASKETEMPERATUREN
ØGES VED HJÆLP AF
TEMPERATURKNAPPEN.
DEN MAKSIMALE
VASKETEMPERATUR FOR
HVERT PROGRAM KAN
FINDES I
PROGRAMOVERSIGTEN.
Tryk på knappen "Start/Pause"
for at starte det valgte forløb.
NO
PROGRAMVELGER KNAPP
MED OFF POSITION.
NÅR PROGRAMVELGEREN
ER SLÅTT PÅ, LYSER
DISPLAYET OG VISER
INNSTILLINGENE FOR DET
VALGTE PROGRAMMET.
FOR Å SPARE ENERGI
REDUSERES DISPLAYETS
KONTRASTNIVÅ PÅ SLUTTEN
AV SYKLUSEN ELLER ETTER
EN INAKTIV PERIODE.
MERK! DU SLÅR AV
MASKINEN VED Å SETTE
PROGRAMVELGEREN I OFFSTILLING.
NYE VASKEMIDLER ER MER
EFFEKTIVE VED LAV
TEMPERATUR. AV DEN
GRUNN ANBEFALES LAVERE
TEMPERATURER OGSÅ FOR
INTENSIVE PROGRAMMER.
UANSETT HVOR HØY
VASKETEMPERATUREN ER, ER
DET MULIG Å BRUKE
TEMPERATURKNAPPEN.
EN OVERSIKT OVER DEN
HØYESTE TILLATTE
TEMPERATUREN FOR HVERT
PROGRAM FINNES I
PROGRAMTABELLEN.
Trykk på "Start/Pause"knappen for å starte det
valgte programmet.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Programvelgeren blir stående
på det valgte program hele
vaskeprosessen.
Sluk maskinen ved at dreje
programvælger knappen hen
på OFF.
Slå av maskinen ved å drei
programvelger knappen til
OFF.
BEMÆRK!
PROGRAMVÆLGEREN
SKAL DREJES TIL OFF
IGEN VED HVER ENDT
VASK, ELLER NÅR DER
STARTES EN
EFTERFØLGENDE VASK,
FØR DET NÆSTE
PROGRAM VÆLGES OG
STARTES.
MERK:
PROGRAMVELGEREN
MÅ VRIS TILBAKE TIL AV
ETTER HVER
VASKESYKLUS, ELLER
NÅR DU STARTER EN
PÅFØLGENDE VASK FØR
NESTE PROGRAM
VELGES OG STARTES.
EN
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
WHEN THE PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED THE
DISPLAY LIGHTS UP TO
SHOW THE SETTINGS FOR
THE PROGRAMME
SELECTED.
FOR ENERGY SAVING, AT
THE END OF THE CYCLE OR
WITH AN INACTIVITY
PERIOD, THE DISPLAY LEVEL
CONTRAST WILL DECREASE.
N.B. TO SWITCH THE
MACHINE OFF, TURN THE
PROGRAMME SELECTOR
TO THE “OFF” POSITION.
TODAY, MOST DETERGENTS
HAVE BEEN IMPROVED TO
WASH EFFICIENTLY AT
LOWER TEMPERATURES,
THEREFORE WE HAVE SET
THE DEFAULT TEMPERATURE
SETTINGS OF EACH
PROGRAMME TO A LOWER
LEVEL, SAVING ELECTRICITY
AND REDUCING THE
CARBON FOOTPRINT OF
YOUR MACHINE.
YOU CAN SELECT AN HIGH
TEMPERATURE BY PRESSING
THE TEMPERATURE BUTTON.
PLEASE REFER TO THE
PROGRAMME GUIDE FOR
THE MAXIMUM
TEMPERATURE TO WHICH
EACH PROGRAMME CAN
BE SET.
Press the "Start/Pause" button
to start the selected cycle.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END OF
EACH CYCLE OR WHEN
STARTING A SUBSEQUENT
WASH CYCLE PRIOR TO
THE NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
27
FI
“PESULÄMPÖTILA”-PAINIKE
KNAPPEN “DISKTEMPERATUR”
Kun pesuohjelma on valittu,
näytössä näkyy suositeltava
pesulämpötila.
Voit nostaa tai laskea
valitsemasi pesuohjelman
lämpötilaa painamalla
lämpötilan säätöpainiketta.
Aina kun painiketta
painetaan, pesulämpötilan
näytössä näkyy uusi
lämpötila.
När ett program har valts visar
skärmen den
rekommenderade
temperaturen. Knappen kan
då användas för att justera
temperaturen på det valda
programmet. Varje gång man
trycker på knappen visas den
nya temperaturen på
skärmen.
LINKOUSNOPEUSPAINIKE
“SPIN SPEED”-KNAPPEN
Linkousohjelmassa on tärkeää
poistaa mahdollisimman paljon
vettä pyykistä
vahingoittamatta kankaita. Voit
säätää koneen
linkousnopeutta tarpeen
mukaan.
Tällä painikkeella voit hidastaa
enimmäisnopeutta ja jopa
peruuttaa linkouksen.
Voit käynnistää
linkousohjelman uudelleen
painamalla painiketta, kunnes
pääset valitsemaan haluamasi
linkousnopeuden.
Jotta pyykki ei vahingoittuisi,
nopeus ei voi olla suurempi
kuin se, joka automaattisesti
valitaan ohjelmaa valittaessa.
Centrifugeringscykeln är viktig
för att så mycket av vattnet som
möjligt avlägsnas från tvätten
utan att skada textilierna. Du
kan justera centrifugeringens
hastighet efter behov.
Du kan minska hastigheten
genom att trycka på knappen
och även avstå från
centrifugering om du vill.
Vill du återställa
centrifugeringscykeln behöver
du bara trycka på knappen tills
du når den hastighet du vill ha.
Det är inte möjligt att öka
hastigheten till värden över dem
som ställs in automatiskt vid
programvalet, så att textilierna
inte skadas.
Voit muuttaa linkousnopeutta
milloin tahansa ilman koneen
pysäyttämistä.
Du kan ändra hastigheten när
som helst, också utan att sätta
maskinen i pausläge.
“LIKAISUUSASTE”-PAINIKE
KNAPPEN ”SMUTSIGHETSGRAD”
Tämän painikkeen avulla
(käytettävissä vain Puuvillaja Sekakuitu-ohjelmissa)
voidaan valita kolme eri
pesutehoa vaatteiden
likaisuusasteen mukaan.
Med den här knappen (endast
aktiv i programmen för BOMULL
och BLANDADE FIBRER) kan du
välja mellan tre
tvättintensitetsgrader,
beroende på hur smutsiga
textilierna är.
Kun ohjelma on valittu,
merkkivalo osoittaa
automaattisesti tälle
ohjelmalle asetetun
likaisuusasteen. Jos valitset
jonkin muun likaisuusasteen,
vastaava merkkivalo syttyy.
Valittuasi pikapesuohjelman
voit tällä painikkeella valita
ohjelman pituudeksi 14, 30 tai
44 minuuttia.
28
DA
SV
När programmet har valts visar
indikatorlampan automatiskt
graden av nedsmutsning
inställd för det programmet.
Om en annan grad av
nedsmutsning väljs tänds den
relevanta indikatorlampan.
Med den här knappen kan du,
efter att ha valt
snabbprogrammet, välja
mellan tre olika
programlängder: 14’, 30’ och
44’.
NO
EN
C
KNAPPEN "VASKETEMPERATUR"
"VASKETEMPERATUR"-KNAPP
“WASH TEMPERATURE” BUTTON
Ved valg af program vises den
anbefalede vasketemperatur.
Temperaturknappen kan
bruges til at sænke eller øge
temperaturen for det valgte
vaskeprogram.
Efter hvert tryk på knappen
vises den nye temperatur i
displayet.
Når det er valgt et program,
vil anbefalt vasketemperatur
vises i displayet.
Temperaturknappen kan
brukes til å redusere eller øke
temperaturen for valgt
vaskesyklus.
Hver gang knappen trykkes
ned, vises den nye
temperaturen i displayet.
When a programme is
selected on the display is
show the recommended
wash temperature.
The temperature button can
be used to decrease or
increase the temperature of
your chosen wash cycle.
Each time the button is
pressed, the new temperature
level is shown on the display.
D
KNAP FOR “VARIABEL
CENTRIFUGERINGSHASTIGHED”
Centrifugeringen er meget
vigtig for at få fjernet så meget
vand fra vasketøjet som muligt
uden at ødelægge det. De kan
justere maskinens
centrifugeringshastighed efter
behov. Ved at trykke på denne
knap er det muligt at reducere
den maksimale
centrifugeringshastighed eller
annullere centrifugeringen, hvis
det ønskes.
Hvis De vil genoptage
centrifugeringen, skal De blot
trykke på knappen, til De når
den ønskede
centrifugeringshastighed.
Af hensyn til tøjet er det ikke
muligt at øge hastigheden til
mere end den automatisk
anbefalede hastighed for det
valgte program.
KNAPP FOR
“SENTRIFUGERINGSHASTIGHET”
Sentrifugeringen er svært viktig
for å få ut så mye vann som
mulig av tøyet uten å skade
stoffet. Du kan regulere
sentrifugeringshastigheten etter
behov.
Ved å trykke på denne
knappen er det mulig å
redusere
maksimumshastigheten, og du
kan stanse sentrifugeringen hvis
du ønsker.
For å starte sentrifugeringen på
nytt, trenger du bare å trykke
på knappen til du får den
ønskede hastigheten.
For at ikke stoffet skal bli skadet,
er det ikke mulig å øke
hastigheten utover den
maksimumshastigheten som er
automatisk innstilt for det
enkelte programmet.
“SPIN SPEED” BUTTON
The spin cycle is very
important to remove as much
water as possible from the
laundry without damaging
the fabrics. You can adjust
the spin speed of the
machine to suit your needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle is
enough to press the button
until you reach the spin
speed you would like to set.
For not damage the fabrics, it
is not possible to increase the
speed over that
automatically suitable during
the selection of the program.
Det er muligt at ændre
centrifugeringshastigheden når
som helst – også uden at
afbryde programmet
midlertidigt.
Det er til enhver tid mulig å
regulere
sentrifugeringshastigheten, også
uten å trykke inn "Pause"knappen.
“TILSMUDSNING”-KNAPPEN
KNAPPEN "SKITTENHETSGRAD"
Når du vælger denne knap
(kan kun vælges ved
programmerne BOMULD og
BLANDEDE FIBRE) kan du
vælge mellem 3 niveauer af
vaskeintensitet alt efter, hvor
tilsmudset tøjet er.
Når du trykker på denne
knappen (bare aktiv ved
programmene BOMULL og
BLANDINGSFIBRE), kan du
velge mellom 3 nivåer av
vaskeintensitet, avhengig av
hvor skittent tøyet er.
Etter at programmet er valgt,
viser indikatorlampen
automatisk smussnivået som
er angitt for dette
programmet. Hvis man velger
et annet smussnivå, vil den
aktuelle indikatorlampen lyse
opp. Når et hurtigprogram er
valgt, er det mulig å velge
mellom tre forskjellige
programlengder på 14, 30 og
44 minutter med denne
knappen.
E
Når programmer er valgt, vil
indikatoren også automatisk
vise tilsmudsninsgraden for det
valgte program.Vælges en
anden tilsmudsningsgrad, vil
den relevante indikator lyse.
Hvis kvikvaskprogrammet er
valgt, er det muligt at vælge
mellem tre forskellige
programvarigheder på 14, 30
og 44 minutter med denne
knap.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
“DEGREE OF SOILING” BUTTON
By selecting this button
(active only on COTTON and
MIXED FIBRES programmes)
there is a choice of 3 levels of
wash intensity, depending on
how much the fabrics are
soiled.
Once the programme has
been selected the indicator
light will automatically show
the stain level set for that
programme. Selecting a
different stain level the
relevant indicator will light up.
For example: Using this button
on the Rapid Wash cycle will
enable you to select either a
14, 30 or 44 minute wash
cycle.
29
FI
SV
“AJASTIN”-PAINIKE
Tämän painikkeen avulla voit
ohjelmoida pesuohjelman
alkamaan vasta jopa 24
tunnin kuluttua.
Voit kytkeä ajastimen päälle
seuraavasti:
Valitse haluamasi ohjelma.
Aktivoi painike painamalla
sitä kerran (näyttöön ilmestyy
h00) ja paina tämän jälkeen
painiketta uudelleen, mikä
siirtää ohjelman alkua
yhdellä tunnilla (näyttöön
ilmestyy h01); jokainen
painallus siirtää ohjelman
alkua yhdellä tunnilla, kunnes
näyttöön ilmestyy h24, minkä
jälkeen uusi painallus
palauttaa ajastimen
alkutilanteeseen.
KNAPPEN “FÖRDRÖJD START”
Med den här knappen kan
du förprogrammera
tvättcykeln så att dess start
fördröjs med upp till 24
timmar.
Så här fördröjer du starten:
Ställ in önskat program.
Tryck på knappen en gång
för att aktivera den (h00 visas
på displayen) och tryck
sedan på den igen för att
ställa in en fördröjning på 1
timme (h01 visas på
displayen). Den förinställda
fördröjningen ökar med 1
timme för varje gång du
trycker på knappen, tills h24
visas på displayen. Om du då
trycker på knappen igen
nollställs fördröjningen.
Vahvista valinta painamalla
Start/Tauko-painiketta
(näytön valo alkaa vilkkua).
Ajastin käynnistyy, ja kun aika
on kulunut umpeen, ohjelma
alkaa automaattisesti.
Bekräfta genom att trycka på
knappen ”START/PAUS”
(lampan på displayen börjar
blinka). Nedräkningen
påbörjas och när den är
slutförd startar programmet
automatiskt.
Ajastimen käynnistyksen voi
perua seuraavasti:
Paina painiketta viiden
sekunnin ajan, kunnes valitun
ohjelman asetukset
ilmestyvät näyttöön.
Tässä vaiheessa aiemmin
valittu ohjelma voidaan
käynnistää painamalla
Start/Tauko-painiketta tai
valinta voidaan perua
siirtämällä valitsin OFFasentoon ja valitsemalla
tämän jälkeen uusi ohjelma.
30
Du kan avbryta fördröjningen
på följande sätt:
Tryck in knappen i 5 sekunder
tills displayen visar
inställningarna för det valda
programmet.
Vid det här stadiet kan du
starta det program som
tidigare har valts genom att
trycka in knappen
”START/PAUS” eller avbryta
processen genom att vrida
väljaren till OFF-läget och
sedan välja ett annat
program.
F
DA
NO
“UDSKYD START”-KNAP
Denne knap giver dig
mulighed for at
forprogrammere
vaskeprogrammet til at
udskyde starten af
programmet med op til 24
timer.
Sådan udskyder du starten:
Indstil det ønskede program.
Tryk på knappen en gang for
at aktivere den (h00 vises i
displayet), og tryk derefter på
den igen for at indstille
udskydelse på 1 time (h01
vises i displayet). Den
forudindstillede udskydelse
øges med 1 time, hver gang
der trykkes på knappen, indtil
der står h24 i displayet. Hvis
der trykkes på knappen igen,
nulstilles udskydelsen.
KNAPPEN "FORSINKET START"
Med denne knappen kan du
forhåndsprogrammere
vaskesyklusen, slik at det er
mulig å utsette start av
vaskesyklusen med opptil 24
timer.
Du gjør følgende for å utsette
programstart:
Velg ønsket program.
Trykk på knappen én gang for
å aktivere forsinket start (h00
vises på displayet) og trykk
deretter på knappen en
gang til for stille inn en
forsinkelse på 1 time (h01 vises
på displayet). De
forhåndsinnstilte intervallene
øker med 1 time hver gang
du trykker på knappen. Hvis
du trykker på knappen en
gang til når h24 vises på
displayet, vil funksjonen
nullstilles og begynne på 0
igjen.
Bekræft ved at trykke på
START/PAUSE-knappen
(indikatoren i displayet
begynder at blinke).
Nedtællingen begynder, og
når den er færdig, starter
programmet automatisk.
Du kan annullere udskudt
start ved at gøre følgende:
Tryk på knappen, og hold
den nede i 5 sekunder, indtil
displayet viser indstillingerne
for det valgte program.
Nu kan du starte det
program, der før var valgt,
ved at trykke på
START/PAUSE-knappen, eller
du kan annullere processen
ved at dreje
programvælgeren til OFF og
derefter vælge et andet
program.
Bekreft ved å trykke på
"START/PAUSE"-knappen (lyset
på displayet begynner å
blinke). Nedtellingen starter,
og når den er ferdig, starter
programmet automatisk.
Det er mulig å avbryte
forsinkelsen ved å gjøre
følgende:
Hold knappen inne i 5
sekunder til displayet viser
innstillingene for det valgte
programmet.
Det er da mulig å starte det
tidligere valgte programmet
ved å trykke på
"START/PAUSE"-knappen, eller
avbryte prossessen ved å
sette programvelgeren i OFFstilling og deretter velge et
annet program.
EN
“DELAY START” BUTTON
This button allows you to preprogramme the wash cycle
to delay the start of the cycle
for up to 24 hours.
To delay the start use the
following procedure:
Set the required programme.
Press the button once to
activate it (h00 appears on
the display) and then press it
again to set a 1 hour delay
(h01 appears on the display);
the pre-set delay increases
by 1 hour each time the
button is pressed, until h24
appears on the display, at
which point pressing the
button again will reset the
delay start to zero.
Confirm by pressing the
“START/PAUSE” button (the
light on the display starts to
flash). The countdown will
begin and when it has
finished the programme will
start automatically.
It is possible to cancel the
delay start by taking the
following action:
Press and hold the button for
5 seconds until the display will
show the settings for the
programme selected.
At this stage it is possible to
start the programme
previously selected by
pressing the “START/PAUSE”
button or to cancel the
process by setting the
selector to the OFF position
and then selecting another
programme.
31
FI
OHJELMAN LUKITUS –PAINIKE
Tällä toiminnolla estetään,
että lapset eivät pääse
leikkimään laitteen ohjelmien
kanssa eivätkä muuttamaan
valittua ohjelmaa. Kun
haluttu ohjelma on valittu,
paina START-painiketta ja sen
jälkeen OHEJLMAN LUKITUS
–painiketta muutaman
sekunnin ajan kunnes “ ”
symboli ilmestyy näyttöön.
Tämän jälkeen ohjauspaneeli
on lukittu. Lukitus
peruutetaan painamalla
OHJELMAN LUKITUSpainiketta muutaman
sekunnin ajan kunnes “ ”
symboli häviää näytöstä.
KNAPP FÖR ATT LÅSA
KONTROLLKNAPPARNA
Denna funktion är bra för att
t.ex. låsa knapparna så att
inte barn kan komma åt att
ändra programmet.
Efter att man har ställt in
programmet och de andra
funktionerna man önskar skall
man trycka på START
knappen, efter det skall man
hålla inne ”lås” knappen ett
par sekunder tills “ ”
symbolen tänds på skärmen,
då är knapparna låsta. Man
kan låsa upp knapparna igen
genom att trycka på ”lås”
knappen några sekunder tills
“ ” symbolen slocknar.
Toimintopainikkeet pitää
valita, ennen kuin
KÄYNNISTYS- painiketta
painetaan. Jos valitaan
vaihtoehto, joka ei ole
mahdollinen kyseisessä
ohjelmassa, valo alkaa ensin
vilkkua, minkä jälkeen se
sammuu.
Alternativknapparna ska
tryckas in innan knappen
START trycks in. Om något av
de alternativ som väljs inte är
kompatibelt med det valda
programmet blinkar knappen
först och slocknar sedan.
“ESIPESU”-PAINIKE
KNAPP “FÖRTVÄTT “
Esipesu on erityisen
hyödyllinen erittäin likaiselle
pyykille. Sitä voidaan käyttää
vain tietyissä ohjelmissa, jotka
on osoitettu
ohjelmataulukossa. Esipesu
valitaan ennen varsinaista
pesuohjelmaa. Esipesussa
käytettävä pesuaine
kaadetaan
pesuainelokeroon 1 (ks.
kohta Pesuainekotelo). Käytä
vain 20 %
pesuainepakkauksessa
suositellusta määrästä. Älä
käytä esipesussa
huuhteluainetta.
Detta alternativ är särskilt
användbart för hårt
nedsmutsad tvätt och kan
bara väljas för vissa program
enligt programtabellen.
Tvättmedel ska för detta
program hällas i facket i
tvättmedelslådan som är
märkt “1” (Se avsnittet
Tvättmedelslåda i
bruksanvisningen). Vi
rekommenderar att du
endast använder 20 % av den
mängd som anges på
tvättmedelsförpackningen.
Mjukmedel ska inte användas
i detta program.
32
DA
SV
G
H
NO
EN
KNAP TIL AT LÅSE PROGRAM
PROGRAMLÅSKNAPP
PROGRAMME LOCK BUTTON
Denne funktion forhindre børn
i at ændre det program, som
lige er blevet valgt.
Efter du har indstillet
programmet, tryk da på START
og hold program lås knappen
nede indtil symbolet “ ” vises
i displayet. Dette låser
kontrolpanelet.
Du kan annulerer dette ved at
trykke på låse knappen indtil
symbolet “ ” forsvinder fra
displayet.
Dette er en nyttig funksjon
som hindrer at barn leker med
innstillingsknappene og
endrer på
programmet du har valgt.
Når du har valgt programmet
og stilt inn
innstillingsknappene du
ønsker, trykker du på STARTknappen
og holder deretter nede
programlåsknappen i noen
sekunder inntil symbolet
vises på displayet. Dermed
låses kontrollpanelet.
Du kan avbryte denne
funksjonen ved å trykke på
programlåsknappen i noen få
sekunder inntil symbolet
forsvinner.
This is a useful feature to
prevent children playing with
the option buttons and
tampering with
the programme you have
set.
After you have set the
programme and option
buttons you require, press
START button
and then hold down
programme lock button for
few seconds until the symbol
“ ” will appear on the
display. This “locks” the control
panel.
You may cancel this function
by pressing the programme
lock button for few seconds
until the symbol “ ” will
disappear.
Indstillingsknapperne skal
vælges, før du trykker på
knappen START
Hvis der er valgt en indstilling,
som ikke er kompatibel med
det valgte program, blinker
knappens indikator først for
derefter at slukke.
Du må velge ønsket program
før du trykker på START.
Hvis du har foretatt et valg
som ikke er kompatibelt med
det valgte programmet,
blinker først lampen før den
slukker
The option buttons should be
selected before pressing the
START button.
If an option is selected that is
not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
“FORVASKE” KNAP
“FORVASK”-KNAPPEN
“PRE-WASH” BUTTON
Denne indstilling er især nyttig,
hvis tøjet er meget snavset, og
indstillingen kan kun bruges
sammen med visse
programmer, som vist i
programoversigten. Sæbe til
dette program bør hældes i
rum i sæbeskuffen afmærket
“1” (Se venligst afsnittet
Sæbeskuffe i
instruktionsbogen). Vi
anbefaler, at De kun anvender
20% af de anbefalede
mængder, som angives på
sæbepakken, og der bør ikke
anvendes skyllemiddel til
dette program.
Dette programvalget er
spesielt nyttig for svært skittent
tøy, og kan kun brukes
sammen med enkelte
programmer (se
programtabellen).
Vaskemiddel for dette
programmet bør legges i
rommet i vaskemiddelskuffen,
som er merket “1” (vennligst se
avsnittet “Vaskemiddelskuff”
senere i bruksanvisningen). Vi
anbefaler at du bare bruker
20 % av de anbefalte
mengdene på
vaskemiddelpakken, og det
bør ikke brukes tøymykner for
dette programmet.
This option is particularly
useful for heavily soiled loads
and can be used only on
some programmes as shown
in the programmes table.
Detergent for this programme
should be added to the
compartment of the soap
drawer labelled “1” (Please
refer to Detergent Drawer
Section of manual). We
recommend you use only
20% of the recommended
quantities shown on the
detergent pack and fabric
conditioner should not be
used for this programme.
33
FI
TEHOPESUPAINIKE
INTENSIVE-KNAPPEN
Tämä painike, jota voidaan
käyttää vain
puuvillaohjelmissa, käynnistä
uuden “Sensor”-järjestelmän
sensorit. Ne vaikuttavat
valittuun lämpötilaan
pitämällä sen tasaisena koko
pesun aikana sekä rummun
mekaaniseen toimintaan.
Ohjelman tietyissä vaiheissa
rumpu pyörii kahdella eri
nopeudella. Kun pesuaine
imeytyy vaatteisiin, rumpu
pyörii siten, että pesuaine
jakautuu tasaisesti. Pesun ja
huuhtelun aikana rummun
nopeus kuitenkin kasvaa,
jotta puhdistus tapahtuisi
mahdollisimman tehokkaasti.
Tämän erikoisjärjestelmän
ansiosta pesun tehokkuus
paranee ILMAN, ETTÄ
OHJELMAN KESTO PITENEE.
Trycker du på den här
knappen aktiveras sensorerna
i det nya “Sensor”-systemet.
Det kan bara aktiveras i
programmet Cotton (bomull).
Sensorerna påverkar vald
temperatur som hålls på
konstant nivå under hela
tvättprogrammet och
trummans mekaniska arbete.
Trumman är utformad så att
den vänder med två olika
hastigheter vid särskilda
tillfällen. När tvättmedlet sugs
in i textilierna roteras trumman
så att tvättmedlet fördelas
enhetligt. Under tvätt och
sköljningen ökas hastigheten
så att rengöringen
maximeras. Tack vare detta
specialsystem förbättras
effektiviteten i
tvättproceduren UTAN ATT
TVÄTTPROGRAMMET BEHÖVER
FÖRLÄNGAS.
HUUHTELUN LYKKÄYSPAINIKE
SKÖLJINGS PAUS KNAPP
Kun tätä painiketta
painetaan, pesuohjelma
pysähtyy ennen viimeistä
huuhtelua, niin että rumpu
jää täyteen vettä.
Näin vaatteet ovat
kokonaan veden alla, joten
niihin ei voi tulla vaikeasti
silitettäviä ryppyjä.
Kun rummussa on vettä,
merkkivalo välkkyy sen
merkiksi, että laite on
pysäytettynä. Käynnistä
viimeinen linkous ja tyhjennys
painamalla painiketta
uudelleen (tai vähennä
linkousvoimaa tai peruuta
toiminto painamalla siihen
tarkoitettua painiketta).
Genom att trycka på
knappen så sköljer maskinen
inte plaggen sista gången
utan håller trumman helt fylld
med vatten.
Således stannar tvätten helt
under vatten vilket gör att
kläderna inte buntas ihop och
inte får skrynklor som kan vara
svåra att få bort. Under denna
fas då vattnet finns i trumman
blinkar en lampa för att
indikera att maskinen är
pausad. Genom att trycka på
knappen igen så
centrifugerar maskinen bort
vattnet (centrifugeringen kan
även tas bort helt eller
reduceras i detta skede).
34
DA
SV
NO
EN
I
KNAPPEN FOR INTENSIV VASK
INTENSIV-KNAPPEN
INTENSIVE BUTTON
Ved at trykke på denne knap,
der kun kan aktiveres under
bomuldsprogrammer,
aktiveres sensorerne i det nye
“Sensor”-system. De påvirker
både den valgte temperatur,
der bevares konstant under
hele vasken, samt tromlens
mekaniske funktion.
Tromlen er fremstillet til at
rotere ved to forskellige
hastigheder på afgørende
tidspunkter. Når vaskemidlet
blandes med tøjet, roterer
tromlen på en måde, så
vaskemidlet fordeles jævnt.
Under vask og skylning øges
tromlens rotationshastighed,
for at optimere
vaskeprocessen. Takket være
dette specielle system er
vaskeeffektiviteten blevet
forbedret UDEN AT FORLÆNGE
VASKEPROGRAMMET.
Ved å trykke på denne
knappen, som bare kan
brukes sammen med Bomullprogrammet, aktiveres
sensorene i det nye “Sensor”systemet. Disse berører både
valgt temperatur, ved å holde
denne konstant gjennom hele
vaskeprogrammet, og den
mekaniske
trommelfunksjonen.
Systemet gjør at trommelen
roterer med to forskjellige
hastigheter på forskjellige
stadier i programmet. Når
vaskemiddelet kommer inn i
maskinen, roterer trommelen
slik at vaskemiddelet blir
fordelt på alt tøyet; mens den
under vasking og skylling vil
rotere med høyere hastighet
for optimal vaskeeffekt. Med
dette spesielle systemet vil
vaskeresultatet bli bedre UTEN
AT PROGRAMMET BRUKER
LENGER TID.
By pressing this button, a
sensors system come into
operation. They affect both
the selected temperature,
keeping it at a constant level
throughout the wash cycle,
and the mechanical function
of the drum.
The drum is made to turn at
two different speeds at
crucial moments. When the
detergent enters the
garments, the drum rotates in
such a way that the
detergent is distributed in a
uniform manner; during the
wash and rinse procedures,
however, the speed increases
in order to maximise the
cleaning action. Thanks to
this special system, the
efficiency of the wash
procedure is improved
WITHOUT ANY INCREASE IN
THE LENGTH OF THE
PROGRAM.
L
KNAPPEN SKYLLESTOP
SKYLLEPAUSE-KNAPP
RINSE HOLD BUTTON
Når der trykkes på denne
knap, stopper denne cyklus
ved det sidste vasketrin og
efterlader trumlen fyldt med
vand.
Tøjet forbliver derfor flydende i
vandet, hvilket forhindrer tøjet i
at filtre og skabe krøller, der
kan være svære at fjerne.
I denne fase, hvor vandet
beholdes i trumlen, blinker
indikatoren for at vise, at
maskinen afventer videre
handling. Tryk på knappen for
at afslutte cyklus med
centrifugering (denne kan
reduceres eller annulleres ved
hjælp af tilpasnings-knappen)
og tømning.
Denne knappen stanser
syklusen i siste skyllefase, hvor
trommelen er full av vann.
Klærne blir på den måten
liggende i vann, slik at de ikke
klumpes sammen og får
krøller som er vanskelige å
fjerne.
Mens vannet holdes tilbake i
trommelen, vil indikatoren
blinke for å vise at maskinen
står stille. Slipp ut knappen for
å avslutte syklusen med en
sentrifugerings- (som kan
reduseres eller avbrytes med
riktig knapp) og tømmefase.
Pressing this button means
the cycle stops at the final
rinse stage, leaving the drum
filled with water.
The garments thus stay
immersed in the water,
preventing them from
bunching up and forming
creases that are difficult to
remove.
During the phase in which
the water is held in the tub,
the indicator blinks to show
that the machine is at a
standstill. Release the button
to end the cycle with a spin
(which may be reduced or
cancelled using the
appropriate button) and
emptying phase.
35
FI
“AQUAPLUS”-PAINIKE
KNAPPEN “AQUAPLUS”
Tällä painikkeella voit uuden
Sensor System –järjestelmän
ansiosta käynnistää uuden
erikoispesun Valko-kirjopyykkija Tekokuidut-ohjelmissa.
Toiminto on hellä vaatteiden
kuiduille ja niiden käyttäjien
herkälle iholle.
Pyykki pestään tavallista
paljon suuremmassa
vesimäärässä ja rummun
pyörimisliikettä on tehostettu
rummun täytön ja
tyhjennyksen aikana, mikä
takaa sen, että vaatteiden
pesu ja huuhtelu onnistuu
täydellisesti. Pesuveden
määrää on lisätty, jotta
pesuaine liukenee täysin,
mikä varmistaa tehokkaan
puhdistuksen. Veden määrää
on lisätty myös huuhtelun
aikana (5 erillistä huuhtelua),
jolloin kaikki pesuainejäämät
huuhtoutuvat kuiduista.
Toiminto on suunniteltu
erityisesti herkkäihoisia
varten, joille pieninkin
pesuainemäärä aiheuttaa
ärsytystä tai allergiaa.
Toimintoa suositellaan
käytettäväksi pestäessä
lasten vaatteita ja yleensäkin
arkoja kankaita tai pestäessä
froteevaatteita, joiden kuidut
yleensä imevät itseensä
enemmän pesuainetta.
Tämä toiminto on
automaattisesti aktivoitu
hienopyykki- ja
villaohjelmissa/käsipesu.
Du sätter igång en ny
specialtvättcykel i
programmen för Vit-kulörtvätt,
Bland- och syntetmaterial när
du trycker på knappen, tack
vare det nya Sensor System.
Programmet behandlar
textilfibrerna skonsamt, vilket
också är bra för känslig hud.
Kläderna tvättas i en mycket
större mängd vatten, som fylls
på och töms ut enligt en ny
princip med trumrotation i
kombinerade cykler. Som
resultat blir kläderna perfekt
rengjorda och sköljda.
Mängden vatten i tvätten
ökas så att tvättmedlet löses
upp helt, vilket säkerställer
effektiv tvättning. Mer vatten
används också i
sköljproceduren (5 separata
sköljningar) så att allt
tvättmedel sköljs ut ur fibrerna.
Funktionen är särskilt utformad
för personer med ömtålig och
känslig hud, där också
obetydliga rester av
tvättmedel kan orsaka
hudirritationer och allergiska
reaktioner.
Du rekommenderas att också
använda denna funktion för
barnkläder och för ömtåliga
textilier i allmänhet, samt när
du tvättar frottétextilier, där
fibrerna brukar absorbera en
större mängd tvättmedel.
Funktionen aktiveras alltid
automatiskt i program för
fintvätt och ylle/handtvätt.
36
DA
SV
M
NO
EN
KNAPPEN “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS”-KNAPP
“AQUAPLUS” BUTTON
Ved at trykke på denne knap
kan De, takket være det nye
Sensor System, aktivere en
speciel, ny vaskecyklus under
programmerne Kogevask,
Skånevask och Syntetiske
Stoffer. Med denne indstilling
behandles tøjfibrene
skånsomt, hvilket også sker af
hensyn til brugeren af tøjet.
Tøjet vaskes i en større
mængde vand, og det,
sammen med den nye
kombination af rotationer,
hvor vand tages ind og
pumpes ud, betyder, at tøjet
er rengjort og skyllet perfekt.
Vandmængden øges under
vask, så vaskemidlet opløses
fuldstændigt, hvilket sikrer en
effektiv vask. Vandmængden
øges også under skylning (5
separate skylninger) for at
fjerne alle spor af
vaskemiddel fra tøjet.
Denne funktion er udviklet
specielt til brugere med sart
og følsom hud, hvor selv en
meget lille mængde
vaskemiddel kan medføre
irritation eller allergi.
Det anbefales også, at denne
funktion bruges til børnetøj og
finvask generelt eller ved vask
af frotté, da fibrene her suger
en større mængde
vaskemiddel.
Denne funktion er altid
aktiveret ved vask på finvaskog uldprogrammer/håndvask.
Ved å trykke på denne
knappen kan du aktivere en
spesiell, ny vaskesyklus i
programmene for
Motstandskyktige stoffer,
Blandete og syntetiske stoffer,
takket være det nye Sensor
systemet.
Denne funksjonen er skånsom
mot fibrene i plaggene og
den følsomme huden til de
som skal ha dem på seg.
Vaskingen skjer med mye
høyere vannstand, og dette
sammen med trommelens
reverserende bevegelser når
vannet fylles og tømmes, vil gi
optimal vasking og skylling av
tøyet. Den økte
vannmengden gjør at
vaskemiddelet løser seg
fullstendig opp og sikrer en
effektiv vask. Vannmengden
er også økt under
skylleprogrammet (5 separate
skyllinger) for at ingen
såperester skal henge igjen i
fibrene.
Denne funksjonen er spesielt
beregnet for mennesker med
sensitiv hud. For disse kan selv
små mengder såperester gi
utslett og allergi.
Det anbefales at du også
benytter denne funksjonen til
vask av barnetøy og
ømfintlige stoffer generelt, og
når du vasker frottéplagg,
fordi fibrene har en tendens til
å absorbere større mengder
av vaskemiddelet.
Denne funksjonen er alltid
aktivert når du benytter
programmene Skånevask og
Ullvask/håndvask.
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
37
FI
SV
“RYPISTYMISEN ESTO” PAINIKE
KNAPP FÖR “SKRYNKELSKYDD”
(Ei PUUVILLA-ohjelmissa)
Tämän toiminnon avulla
voidaan vähentää ryppyjen
muodostumista . Sekoite- ja
tekokuituohjelmissa
yhdistetään veden
asteittainen jäähtyminen,
rummun pyörimisen esto
veden poiston ajaksi ja
hellävarainen linkous.
Hienopesuohjelmissa, ei
villapesussa, rypistymisen esto
toimii kuten sekoite- ja
tekokuituohjelmissa ja lisäksi
ohjelma pysähtyy viimeisen
huuhtelu jälkeen ja jättää
pyykin veteen.
Villapesussa ja käsipesu
painikkeen ainoa toiminto on
jättää pyykki veteen
viimeisessä huuhtelussa.
Kun pyykki jää veteen,
painikkeen merkkivalo
vilkkuu osoitukseksi siitä, että
kone on tauko –vaiheessa.
Hienopesu- käsipesu- ja
villaohjelma voidaan
päättää seuraavasti:
- Vapauta RYPISTYMISEN ESTO
painike lopettaaksesi
ohjelman veden poistoon ja
linkoukseen.
Jos et halua lingota
vaatteita, vaan vain poistaa
veden, tee seuraavasti:
- Käännä ohjelmanvalitsin
OFF-asentoon
- Valitse vain veden
poistamiseen tarkoitettu
ohjelma
- Kytke koneeseen uudelleen
virta painamalla KÄYNNISTYSpainiketta.
(Inte möjligt på bomulls
programmen)
Denna funktion kan aktiveras
för att minimera skrynklor,
varefter man specificerar
tvättprocessen närmare
genom att välja tvättprogram
och tvättsätt.
Minsta möjliga påfrestning av
blandad tvätt säkerställs i
synnerhet genom att
kombinera ett skede med
gradvis avkylning av vattnet
och icke-rotation av korgen
medan maskinen töms på
vatten och en varsam
centrifugering.
För ömtåliga tyger, med
undantag av ylle, väljs de
tvättskeden som har beskrivits
ovan för blandad tvätt, med
undantag av den gradvisa
avkylningen av vattnet, men
med ett extra skede där
vattnet står stilla i trumman
med stopp efter den sista
sköljningen.
I ylleprogrammet och
handtvätt har denna
tryckknapp endast den
funktionen, att textilerna
lämnas kvar i vattnet efter den
sista sköljningen, så att fibrerna
blir så smidiga som möjligt.
Under skölj stopp fasen
kommer indikatorlampan att
blinka för att visa att
apparaten är i pause läge.
Tvättprocessen för ömtålig
tvätt, handtvätt och ylle kan
avslutas på följande sätt:
- Återställ knappen för
SKRYNKELSKYDD för att avsluta
processen med tömning och
centrifugering.
Om du inte vill centrifugera
kläderna och aktivera endast
vattentömning:
- Sätt programväljaren i läge
AV.
- Välj bara programstyrd
vattentömning
- Starta maskinen igen genom
att trycka på knappen START.
38
DA
N
NO
EN
“ANTI KRØL” KNAPPEN
“ANTIKRØLL” KNAPPEN
“CREASE GUARD” BUTTON
(ikke muligt i
bomuldsprogrammer)
I normal vaskeprogrammers
slutning vil det varme
vaskevand blive tilsat koldt
vand, og ved
udpumpningen vil tromlen
stå stille, herefter vil
maskinen centrifugere let.
Hermed mindskes krølningen
væsentlig, idet tøjet krøller
nemt i varmt vand men ikke
i koldt, og den lette
centrifugering sikre at
sæberesterne kommer ud af
tøjet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vand i maskinen og den
lette centrifugering
udelukkes.
I uldprogrammet og
håndvask vil anti krøl
knappen kun medfører at
programmet stopper med
vand i maskinen.
(ikke muligt I
bomuldsprogrammer)
I slutten av normale
vaskeprogrammer vil det
varme vaskevannet bli tilsatt
kaldt vann. Ved utpumpingen
vil trommelen stå stille, og
maskinen vil sentrifugere lett.
Hermed minskes krøllningen
vesentlig, da tøyet krøller lett i
varmt vann men ikke i kaldt,
og den lette sentrifugeringen
sikrer at såperestene kommer
ut av tøyet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vann i maskinen og den lette
sentrifugeringen utelukkes.
I ullprogrammet og håndvask
vil antikrøll knappen kun
medføre at programmet
stopper med vann i
maskinen.
The Crease Guard function
(Not available on COTTON
programmes) minimizes
creases as much as possible
with a uniquely designed
anti-crease system that is
tailored to specific fabrics.
Under skylle pauserne vil
indikator lampen blinke for
at vise at maskinen er i
pause.
Efter skåne- håndvask- og
uld programmet kan
udtømningen foretages ved
at frakoble anti krøl
knappen og programmet vil
afslutte normalt.
Hvis tøjet ikke skal
centrifugeres, men vandet
udpumpes, skal du benytte
følgende fremgangsmåde:
- Drej programvælgeren til
OFF.
- Vælg kun udpumpning.
- Tænd maskinen igen ved
at trykke på knappen START.
Under skylle pauserne vil
indikator lampen blinke for å
vise at maskinen er I pause.
Etter skåne- håndvask- og ull
programmet kan
uttømmingen foretas ved å
frakoble antikrøll knappen og
programmet vil avslutte
normalt.
Hvis du ikke ønsker å
sentrifugere tøyet, velger du
programmet Utpumping på
følgende måte:
- Vri programvelgeren til AV.
- Velg programmet
Utpumping.
- Skru på maskinen igjen ved
å trykke på START-knappen.
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled
throughout the final two
rinses with no spinning and
then a delicate spin assures
the maximum relaxation of
the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the "Crease
Guard" button – this will
drain.
WOLLENS/HAND WASH –
after the final rinse the
fabrics are left in water until
it is time to unload and the
button indicator blinking.
When you are ready to
unload, press the "Crease
Guard" button, this will drain
and spin ready for
emptying.
If you do not want to spin
the clothes and activate
drain only:
- Turn the programme
selector to the "OFF"
position;
- Select programme drain
only
;
- Switch on the appliance
again by pressing the
"Start/Pause" button.
39
FI
SV
START-PAINIKE
START KNAPP
Paina tätä painiketta
käynnistääksesi valitun
pesuohjelman.
Tryck in startknappen.
HUOMAUTUS:
KG-TOIMINTOPAINIKE
(KÄYTÖSSÄ VAIN VILLAN
JA SYNTEETTISEN KUIDUN
PESUOHJELMISSA)
PUNNITSEE VAATTEET PARI
SEKUNTIA
KÄYNNISTYKSEN
JÄLKEEN JA PÄIVITTÄÄ
JÄLJELLÄ OLEVAN
PISIMMÄN
MAHDOLLISEN PESUAJAN
PESUOHJELMAN NELJÄN
ENSIMMÄISEN MINUUTIN
AIKANA.
KUN TÄMÄ TOIMINTO ON
KÄYNNISSÄ, KG
DETECTOR -VALO PALAA.
Asetusten muuttaminen sen
jälkeen, kun ohjelmat on
käynnistetty (TAUKO)
Paina Start/Tauko-painiketta
noin kaksi sekuntia, minkä
jälkeen valintapainikkeiden
vilkkuvalot ja jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttävät, että
kone on pysäytetty hetkeksi.
Tee tarvittavat muutokset ja
paina uudelleen Start/Taukopainiketta, jolloin valot
lakkaavat vilkkumasta.
Jos haluat lisätä tai poistaa
vaatteita pesun aikana,
odota 2 minuuttia ennen kuin
turvalukitus mahdollistaa
luukun avaamisen.
Kun olet lisännyt tai poistanut
pyykkiä, sulje ovi, paina STARTpainiketta ja laite jatkaa
toimintaansa siitä kohdasta
mihin se jäi.
OHJELMAN PERUUTTAMINEN
Peruuta ohjelma siirtämällä
valitsin OFF-asentoon.
Valitse jokin muu ohjelma.
Siirrä ohjelmanvalitsin takaisin
OFF-asentoon.
40
MÄRK:
ETT PAR SEKUNDER EFTER
ATT MASKINEN STARTAR
INLEDS KG FUNKTIONEN
(ENBART PÅ BOMMULS
OCH SYNTETISKA
PROGRAMMEN) OCH
DEN VÄGER
TVÄTTMÄNGDEN UNDER
DE 4 FÖRSTA MINUTERNA
AV PROGRAMMET OCH
VISAR SEDAN DEN
MAXIMALA TVÄTTTIDEN
FÖR PROGRAMMET.
Ändring av inställningar när
programmet har startats
(PAUSE)
Håll in knappen ”START/PAUS”
i cirka 2 sekunder. De
blinkande lamporna på
valknapparna och indikatorn
för återstående tid visar att
maskinen har pausats. Gör
önskade justeringar och tryck
på knappen ”START/PAUS”
igen för att stänga av de
blinkande lamporna.
Om man har behov av att
stoppa programmet för att ta
ut tvätt eller lägga in, vänta 2
minuter tills säkerhetsdörrlåset
har löst ut. Därefter öppnas
luckan och det Aktuella
plagget kan tas ut eller
läggas in. Tryck in
startknappen igen, och
programmet fortsätter från
den punkt där det avbröts.
AVBROTT I PROGRAMMET
Om du vill avbryta
programmet, placera väljaren
i OFF-läget.
Välj ett annat program.
Ställ in programväljaren på
OFF-läget.
DA
P
NO
EN
START KNAP
START KNAPP
START BUTTON
Tryk startknappen ind.
Trykk startknappen inn.
Press to start the selected
cycle.
BEMÆRK!
NOGLE FÅ SEKUNDER
EFTER START VEJER
FUNKTIONEN KGTILSTAND TØJET (ER KUN
AKTIV FOR
PROGRAMMERNE
BOMULDS- OG
SYNTETISK VASK) OG
OPDATERER MAKS.
RESTERENDE VASKETID
INDEN FOR DE FØRSTE 4
MINUTTER AF
VASKECYKLUSSEN.
SÅ LÆNGE DENNE
FUNKTION ER AKTIV, ER
INDIKATOREN FOR KGTILSTAND TÆNDT.
Ændring af indstillinger efter
start af program (PAUSE)
Tryk på, og hold START/PAUSEknappen inde i ca. 2
sekunder. De blinkende
indikatorer i
indstillingsknapperne og
resterende tid-indikatoren
viser, at maskinen er standset.
Juster som nødvendigt, og
tryk på START/PAUSE-knappen
igen for at annullere de
blinkende indikatorer.
Hvis man har behov for at
stoppe programmet for at
tage tøj ud eller ind, vente 2
minutter indtil sikkerheds
dørlåsen er udløst. Åben
lugen og tag det aktuelle tøj
ud eller ind.
Tryk start knappen ind igen
og programmet vil fortsætte i
sit forløb.
ANNULLERING AF
PROGRAMMET
Drej programvælgeren til OFF
for at annullere programmet .
Vælg et andet program.
Drej programvælgeren til OFF
igen.
MERK:
ET PAR SEKUNDER ETTER
START, VIL FUNKSJONEN
KG-DETECTOR (KUN
AKTIV VED
PROGRAMMER FOR
BOMULL OG SYNTETISK)
VEIE KLÆRNE OG
OPPDATERE
GJENVÆRENDE
MAKSIMAL VASKETID
INNEN DE FØRSTE 4
MINUTTENE AV
VASKESYKLUSEN.
MENS DENNE
FUNKSJONEN ER I DRIFT
VIL INDIKATOREN FOR
KG-DETECTOR VÆRE PÅ.
Endring av innstillinger etter
at programmet er startet
(PAUSE)
Hold inne knappen
"START/PAUSE" i omtrent 2
sekunder. De blinkende
lampene ved valgknappene
og indikatoren for
gjenværende vasketid viser
at maskinen er stoppet
midlertidig. Endre
innstillingene etter behov og
trykk på "START/PAUSE"knappen igjen slik at
lampene slutter å blinke.
Hvis man har behov for å
stoppe programmet for å ta
tøy ut eller legge inn mer tøy,
vente 2 minutter inntil
sikkerhets dørlåsen er utløst.
Åpn opp luken og ta det
aktuelle tøy ut eller legg inn
tøy.
Trykk start knappen inn igjen
og programmet vil fortsette i
sitt forløp.
AVBRYTE PROGRAMMET
Du avslutter programmet ved
å sette programvelgeren i
OFF-stilling.
Velg et annet program.
Still programvelgeren i OFFstilling på nytt.
NOTE:
FEW SECONDS AFTER THE
START, THE KG DETECTOR
FUNCTION (ACTIVE
ONLY ON COTTON AND
SYNTHETICS
PROGRAMMES) WILL
WEIGH THE CLOTHES
AND UPDATE THE
MAXIMUM WASH TIME
REMAINING WITHIN THE
FIRST 4 MINUTES OF THE
WASH CYCLE.
WHILE THIS FUNCTION IS
OPERATING THE KG
DETECTOR INDICATOR IS
ON.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES HAS
STARTED (PAUSE)
Press and hold the
“START/PAUSE” button for
about 2 seconds, the flashing
lights on the options buttons
and time remaining indicator
will show that the machine
has been paused, adjust as
required and press the
“START/PAUSE” button again
to cancel the flashing lights.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme,
set the selector to the OFF
position.
Select a different
programme.
Re-set the programme
selector to the OFF position.
41
FI
DA
SV
DIGITAALINÄYTTÖ
”LCD”-DISPLAY
Näytön merkkijärjestelmän
avulla pystyt koko ajan
seuraamaan pesuohjelman
etenemistä:
Tack vare displayens
indikatorsystem hålls du
informerad om maskinens
status:
Q
3
4
5
hm m
2
6
1
7
8
EN
NO
LCD-DISPLAY
LCD DISPLAY
DISPLAY LCD
Displayets indikatorsystem
viser dig konstant maskinens
status:
Ved hjelp av
indikatorsystemet på
displayet kan du hele tiden få
informasjon om maskinens
status:
The display’s indicator system
allows you to be constantly
informed about the status of
the machine:
1) CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Når programmet er valgt,
vises den maksimale
centrifugeringshastighed for
programmet i displayet.
Hastighed reduceres med
100 omdr./min., hver gang
du trykker på
centrifugeringknappen. Den
lavest mulige hastighed er
400 omdr./min.. Du kan også
udelade centrifugeringen
ved at trykke på
centrifugeringsknappen
gentagne gange.
1) SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Når programmet er valgt,
vises den maskimalt tillatte
sentrifugeringshastigheten for
programmet på displayet.
Hvis du trykker på
sentrifugeringsknappen,
reduseres harstigheten med
100 rpm for hvert trykk. Den
tillatte minimumshastigheten
er 400 rpm, eller du kan velge
bort sentrifugeringen ved å
trykke på knappen flere
ganger.
1) SPIN SPEED
Once the programme has
been selected, the maximum
spin speed allowed for that
programme appears on the
display. Pressing the spin
button will reduce the speed
by 100 rpm each time the
button is pressed. The
minimum speed allowed is
400 rpm, or it is possible to
omit the spin by pressing the
spin button repeatedly.
2) VASKETEMPERATUR
Ved valg af program vises
den anbefalede
vasketemperatur.
Temperaturknappen kan
bruges til at sænke eller øge
temperaturen for det valgte
vaskeprogram.
Efter hvert tryk på knappen
vises den nye temperatur i
displayet.
2) VASKETEMPERATUR
Når det er valgt et program,
vil anbefalt vasketemperatur
vises i displayet.
Temperaturknappen kan
brukes til å redusere eller øke
temperaturen for valgt
vaskesyklus.
Hver gang knappen trykkes
ned, vises den nye
temperaturen i displayet.
2) WASH TEMPERATURE
When a programme is
selected on the display is
show the recommended
wash temperature.
The temperature button can
be used to decrease or
increase the temperature of
your chosen wash cycle.
Each time the button is
pressed, the new
temperature level is shown on
the display.
3) Indikatoren Kg DETECTOR
(kun aktiv i
vaskeprogrammerne til
bomuld og syntetiske
materialer)
Denne indikator lyser, når
den intelligente sensor
registrerer vasketøjets vægt.
I de første fire minutter af
vaskecyklussen lyser
indikatoren Kg DETECTOR,
mens vaskecyklussens
sluttidspunkt beregnes på
baggrund af den mængde
vasketøj, der er i maskinen.
3) Kg DETECTOR indikator
(aktiv bare i programmene
for bomullsstoffer og
syntetiske stoffer)
Denne indikatoren lyser når
smartføleren veier vasken.
I de fire første minuttene av
vaskeprogrammet lyser
indikatoren mens tiden til
endt syklus avhengig av vask
telles ned.
3) Kg DETECTOR indicator
Available on Cotton and
Synthetic cycles, during the
first 4 minutes of the cycle the
intelligent sensor will weigh
the laundry and adjust the
cycle time, water and
electricity consumption
accordingly.
9
1) LINKOUSNOPEUS
Ohjelman valitsemisen
jälkeen näyttöön ilmestyy
kyseisen ohjelman suurin
mahdollinen linkousnopeus.
Jokainen linkouspainikkeen
painallus vähentää nopeutta
100 kierroksella minuutissa.
Vähimmäisnopeus on 400
kierrosta minuutissa, mutta
linkous voidaan poistaa
painamalla linkouspainiketta
toistuvasti.
1) CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
När programmet har valts
visas den maximala tillåtna
centrifugeringshastigheten
för det aktuella programmet
på displayen. Om du trycker
på centrifugeringsknappen
sänks hastigheten med 100
varv/min för varje
knapptryckning. Lägsta
tillåtna hastigheten är 400
varv/min, men det är också
möjligt att hoppa över
centrifugeringen genom att
trycka på knappen flera
gånger.
2) PESULÄMPÖTILA
Kun pesuohjelma on valittu,
näytössä näkyy suositeltava
pesulämpötila.
Voit nostaa tai laskea
valitsemasi pesuohjelman
lämpötilaa painamalla
lämpötilan säätöpainiketta.
Aina kun painiketta
painetaan, pesulämpötilan
näytössä näkyy uusi
lämpötila.
2) TVÄTTEMPERATUR
När ett program har valts
visar skärmen den
rekommenderade
temperaturen. Knappen kan
då användas för att justera
temperaturen på det valda
programmet. Varje gång
man trycker på knappen
visas den nya temperaturen
på skärmen.
3)Kg DETECTOR merkkivalo
(vain puuvillalle ja
tekokuiduille tarkoitettujen
pesuohjelmien yhteydessä)
Tämä merkkivalo syttyy, kun
anturi punnitsee pyykkiä.
Kg DETECTOR -valo on päällä
pesuohjelman neljän
ensimmäisen minuutin aikana
laitteen laskiessa pyykkierälle
sopivaa lopetusaikaa.
3) Indikatorn ” Kg DETECTOR”
(endast aktiv för bomullsoch syntetprogrammet)
Indikatorn börjar lysa när
den intelligenta sensorn
väger tvätten.
Under de första 4 minuterna
lyser lampan ” Kg
DETECTOR” medan
tvättmaskinen beräknar
tiden till cykelns slut
beroende på tvätten.
42
1
2
3
43
FI
SV
4) LUUKKU LUKITTU MERKKIVALO
Luukku lukittu -merkkivalo
palaa, kun luukku on täysin
suljettuna ja laite on
käynnissä.
Kun laitteen KÄYNNISTYSpainiketta painetaan luukun
ollessa suljettuna, merkkivalo
välähtää hetkellisesti ja alkaa
palaa.
Jos luukkua ei ole suljettu,
merkkivalo jatkaa
vilkkumista.
Erityinen turvalaite estää
luukun avaamisen heti pesun
jälkeen.
Kaksi minuuttia pesuohjelman
loppumisen jälkeen valo
sammuu sen merkiksi, että
luukun voi nyt avata.
4) LAMPAN DÖRREN LÅST
Lampan "Dörren låst" är tänd
när dörren är helt stängd och
maskinen är påslagen.
När knappen START trycks in
på maskinen när dörren är
stängd, blinkar lampan till och
tänds sedan .
Om dörren inte är stängd
fortsätter lampan att blinka.
Det finns en särskild
säkerhetsanordning som
förhindrar att dörren öppnas
omedelbart efter att cykeln
avslutats.
2 minuter efter avslutat
tvättprogram slocknar
lampan för att visa att luckan
nu kan öppnas.
5) AJASTIMEN MERKKIVALO
Merkkivalo välkkyy, kun ajastin
on ohjelmoitu.
5) LAMPA FÖR FÖRDRÖJD
START
Den blinkar när fördröjd start
har ställts in.
6) PESUOHJELMAN KESTO
Kun pesuohjelma on valittu,
näytössä näkyy täyden
koneellisen vaatima pisin
pesuaika, joka vaihtelee sen
mukaan, mitä muita valintoja
olet tehnyt.
Kun ohjelma on käynnistynyt,
näytössä näkyy koko ajan
jäljellä oleva pesuaika.
Pesukone laskee ohjelman
kestoajan vakiopyykkimäärän
perusteella ja tarkistaa aikaa
pesun aikana pyykin
todellisen määrän ja
koostumuksen mukaan.
6) CYKELNS VARAKTIGHET
När ett program har valts visas
längsta cykeltid för en full
maskin, som kan variera
beroende på vilka alternativ
som väljs, automatiskt på
displayen.
När programmet har startat
hålls du hela tiden informerad
om hur långt tid som återstår
av programmet.
Tvättmaskinen beräknar tiden
fram till det valda
programmets slut baserat på
en standardlast, under
tvättomgången korrigeras
tiden så att den passar lastens
storlek och sammansättning.
7) LIKAISUUSASTE
Kun ohjelma on valittu,
merkkivalo osoittaa
automaattisesti tälle
ohjelmalle asetetun
likaisuusasteen. Jos valitset
jonkin muun likaisuusasteen,
vastaava merkkivalo syttyy.
7) GRAD AV NEDSMUTSNING
När programmet har valts
visar indikatorlampan
automatiskt graden av
nedsmutsning inställd för det
programmet. Om en annan
grad av nedsmutsning väljs
tänds den relevanta
indikatorlampan.
44
DA
4
5
hm m
6
7
NO
EN
4) INDIKATOR FOR LUKKET
LUGE
Indikatoren for lukket luge
lyser, hvis lugen er helt lukket,
og maskinen er tændt.
Når du trykker på START på
maskinen, mens lugen er
lukket, blinker indikatoren
kortvarigt og begynder
derefter at lyse.
Hvis lugen ikke er lukket,
fortsætter indikatoren med at
blinke.
En særlig sikkerhedsenhed
forhindrer, at lugen kan åbnes
umiddelbart efter endt vask.
2 minutter efter vasken er
færdig, slukkes indikatoren for
at vise, at lågen nu kan
åbnes.
4) LÅST DØR-LAMPEN
“Låst dør”-lampen lyser når
døren er helt lukket og
maskinen er PÅ.
Hvis du trykker på START
mens døren er lukket, blinker
lampen et øyeblikk før den
tennes.
Hvis døren ikke er lukket,
fortsetter lampen å blinke.
En spesiell
sikkerhetsanordning
forhindrer døren fra å kunne
åpnes rett etter at
vaskesyklusen er over.
2 minutter etter at
vaskesyklusen er fullført,
slukker lampen for å vise at
døren kan åpnes.
4) DOOR LOCKED INDICATOR
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on the
machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from being
opened immediately after
the end of the cycle.
2 minutes after the end of the
wash the light goes off to
show that the door can now
be opened.
5) UDSKYD START-INDIKATOR
Denne indikator blinker, når
du har valgt udskyd start.
5) LAMPE FOR FORSINKET START
Denne blinker når du har
angitt forsinket vaskestart.
5) DELAY START LIGHT
This flashes when delay start
has been set.
6) PROGRAMVARIGHED
Når der er valgt et program,
vises den maksimale
programvarighed for en fuld
maskine automatisk på
displayet. Varigheden
afhænger af de valgte
indstillinger.
Når programmet er startet,
kan du hele tiden se, hvor
lang tid der er tilbage, før
vasken er færdig.
Mængdeautomatikken
beregner den tid det tager
at afslutte det valgte
program på grundlag af en
standard mængde vasketøj, i
løbet af vaskeprogrammet
korrigere
Mængdeautomatikken det
tidsrum, der gælder for
vasketøjsmængdens størrelse
og sammensætning.
6) VARIGHET PÅ VASKESYKLUS
Når et program er valgt, vises
den maksimale
syklusvarigheten for en full
vask automatisk i displayet.
Varigheten kan variere
avhengig av hvilke
funksjoner som er valgt.
Når programmet har startet,
holdes du hele tiden
informert om hvor lang tid
som gjenstår av
vaskesyklusen.
Maskinen beregner tiden til
avslutning av det valgte
programmet basert på
en standardmengde tøy. I
løpet av vaskesyklusen vil
maskinen korrigere denne
tiden slik
at den stemmer overens
med mengden tøy og dets
sammensetning.
6) CYCLE DURATION
When a programme is
selected the display
automatically shows the
cycle duration, which can
vary, depending on the
options selected.
Once the programme has
started you will be kept
informed constantly of the
time remaining to the end of
the wash.
The appliance calculates the
time to the end of the
selected programme based
upon a standard loading,
during the cycle, the
appliance corrects the time
to that applicable to the
size and composition of the
load.
7) TILSMUDSNINGSGRAD
Når programmer er valgt, vil
indikatoren også automatisk
vise tilsmudsninsgraden for
det valgte program. Vælges
en anden tilsmudsningsgrad,
vil den relevante indikator
lyse.
7) SMUSSNIVÅ
Etter at programmet er valgt,
viser indikatorlampen
automatisk smussnivået som
er angitt for dette
programmet. Hvis man velger
et annet smussnivå, vil den
aktuelle indikatorlampen lyse
opp.
7) STAIN LEVEL
Once the programme has
been selected the indicator
light will automatically show
the stain level set for that
programme. Selecting a
different stain level the
relevant indicator will light up.
45
FI
8) PAINIKKEIDEN
MERKKIVALOT
Nämä valot syttyvät, kun niitä
vastaavia painikkeita
painetaan.
Jos valitset toiminnon, joka ei
ole käytettävissä valitussa
pesuohjelmassa, merkkivalo
välkkyy hetken ja sammuu
sitten.
DA
SV
8) KNAPPARNAS
INDIKATORLAMPOR
Då en knapp trycks in lyser
den relevanta
symbollampan, om man
väljer en funktion som inte
kan väljas för ett visst
program så blinkar den till
och slocknar därefter.
EN
NO
8) LYS I INDIKATORER FOR
KNAPPER
Disse tændes, når der trykkes
på de pågældende
knapper.
Hvis der er foretaget et valg,
som ikke er kompatibelt med
det valgte program, blinker
symbolet først, hvorefter det
slukkes.
8) INDIKATORLAMPER FOR
KNAPPENE
Disse lyser når de relevante
knappene trykkes inn.
Hvis det velges et alternativ
som ikke er kompatibelt med
det valgte programmet, vil
symbolet blinke og deretter
slukkes.
8) BUTTONS INDICATOR LIGHT
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected but it
is not compatible with the
selected programme then
the symbol first flashes and
then goes off.
9) MAKS. VASKEKAPACITET og
INDIKATOR FOR VASKEMIDDEL
Ved valg af program viser
displayet maks. vægt for
vasketøj til denne cyklus og
nødvendig mængde
vaskemiddel.
9) MAKSIMAL LASTEKAPASITET
og VASKEMIDDELINDIKATOR
9) MAXIMUM LOADING
CAPACITY and DETERGENT
INDICATOR
When a programme is
selected on the display is
shown the maximum load of
laundry suitable for that
cycle and the relative
detergent quantity.
Vaskemiddel:
Vaskemiddel:
Detergent:
8
46
9) SUURIN MAHDOLLINEN
TÄYTTÖKAPASITEETTI ja
PESUAINEEN NÄYTTÖ
Kun pesuohjelma on valittu,
näytössä näkyy kyseisen
ohjelman suurin mahdollinen
pyykkimäärä sekä siihen
liittyvä pesuainetyyppi.
9) DEN MAXIMALA
TVÄTTMÄNGDEN OCH
TVÄTTMEDELS INDIKATORN
När ett program väljs visas
den rekommenderade
maximala tvättmängden för
det valda programmet och
den rekommendera
mängden tvättmedel.
Pesuaine:
Tvättmedel:
9
Når det velges et program, vil
displayet vise den maksimale
lastekapasiteten for den
syklusen og tilhørende
vaskemiddelmengde.
20 % maksimimäärästä
20% of the maximum
quantity
20 % af maks. mængde
20 % av maksimal
mengde
20% of the maximum
quantity
50 % maksimimäärästä
50% of the maximum
quantity
50 % af maks. mængde
50 % av maksimal
mengde
50% of the maximum
quantity
maksimimäärä
Ehdotettu pesuaineen
määrä riippuu siitä, kuinka
likaisia pyykit ovat.
maximum quantity
Tvättmedelsmängden kan
variera beroende på hur
smutsiga plaggen är.
maks. mængde
Den angivne mængde
vaskemiddel kan variere
afhængigt af, hvor snavset
tøjet er.
maksimal mengde
Vaskemiddelmengden som
foreslås kan variere avhengig
av hvor skittent tøyet er.
maximum quantity
The detergent quantity
suggested can be vary
depending on how much
the fabrics are soiled.
Suurin mahdollinen
täyttökapasiteetti
Jokainen näytössä näkyvä
taso vastaa kymmentä
prosenttia suurimmasta
mahdollisesta
täyttökapasiteetista.
Kun ohjelma on valittu,
näytössä näkyy ehdotettu
suurin mahdollinen
täyttökapasiteetti.
Ohjelmissa, joissa KGDETECTOR on käytössä, laite
laskee pesuohjelman
ensimmäisten minuuttien
aikana ladatun
pyykkimäärän ja päivittää
näytössä näkyviä tasoja
reaaliaikaisesti.
Maximal kapacitet:
Varje nivå som visas på
skärmen står för 20 % av den
maximala nivån. När ett
programm är valt visas den
maximala rekomenderade
mängden för programmet
på skärmen. Om det är ett
programm var KG DETECTOR
är aktivt kommer maskinen
att väga tvättmängden och
uppdatera nivåerna på
skärmen i realtid.
Maks. mængde vasketøj
Alle niveauerne, som vises i
displayet, udgør 20 % af den
maks. mængde vasketøj.
Ved valg af et program vises
den anbefalede maks.
mængde vasketøje i
displayet.
For de programmer, hvor
funktionen KG DETECTOR
(KG-tilstand) er aktiv,
beregner maskinen de første
minutter vægten af det
vasketøj, som er kommet i
maskinen, og opdaterer
niveauerne på displayet i
realtid.
Maksimal last
Hvert nivå som vises på
displayet er 20 % av
maksimal lastekapasitet.
Når det velges et program,
vises anbefalt maksimal
kapasitet på displayet.
For programmene hvor
funksjonen KG-DETECTOR er
aktiv vil vaskemaskinen
beregne mengden ilagt vask
i løpet av de første par
minuttene, og deretter
oppdatere nivåene på
displayet i sanntid.
Maximum load
Every levels shown on the
display is the 20% of the
maximum loading capacity.
When a programme is
selected the maximum
capacity suggested is
shown on the display.
For the programmes where
the KG DETECTOR function is
active, the appliance in the
first minutes it calculates the
real laundry loaded,
updating the levels on the
display in real time.
20%
47
FI
KAPPALE 7
OHJELMATAULUKKO
Ohjelmataulukko
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
kg
OHJELMANVALITSIN
VALITTUNA:
SUOSITELTAVA
LÄMPÖTILA
KORKEIN
°C
LÄMPÖTILA
*
PESUAINEKOTELO
°C
2
1
Valko-kirjopyykki
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut
4,5 5,5
6
20°
Maks:
20°
●
●
Valko-kirjopyykki
4,5 5,5
6
40°
Maks:
40°
●
●
Valko-kirjopyykki
4,5 5,5
6
60°
Maks:
60°
●
●
20°
Maks:
20°
40°
Maks:
40°
●
Maks:
40°
●
Valko-kirjopyykki
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut
14 min pikaohjelma
Huom!
* Kuivan pyykin enimmäismäärä käytetyn mallin mukaan (katso arvokilpeä).
2)
1
Valko-kirjopyykki
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut
30 min pikaohjelma
2
Valko-kirjopyykki
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut
44 min pikaohjelma
3
Huuhtelu
1,5 1,5
2,5 2,5
3,5 3,5
40°
-
-
-
-
-
Nopea linkous
-
-
-
-
-
Tyhjennys
-
-
-
-
Hienopyykki
2
Käsipesu
Konepesun kestävä villa
1
2,5 2,5
2
2
●
●
** ASETUSTEN (EU) N:o 1015/2010 ja (EU) N:o 1061/2010 MUKAISET PUUVILLALLLE
TARKOITETUT NORMAALIOHJELMAT
●
PUUVILLAOHJELMA, jonka lämpötila on 60 °C
PUUVILLAOHJELMA, jonka lämpötila on 40 °C
●
Tämä pesuohjelmat sopivat normaalisti likaantuneen puuvillapyykin pesuun, ja ne ovat
erittäin energiatehokkaita ja vettä säästäviä puuvillapyykin pesuohjelmia.
Nämä pesuohjelmat on suunniteltu vaatteiden pesumerkintöjen mukaisiksi, ja veden
todellinen lämpötila saattaa hieman poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
●
Liian suuren pesuainemäärän käyttö voi aiheuttaa liiallista vaahtoamista.
Jos pesukone havaitsee liiallista vaahtoamista, se saattaa jättää pyykin linkoamatta
tai pidentää ohjelman kestoa ja lisätä vedenkulutusta.
-
40°
Maks:
40°
30°
Maks:
30°
Linkousnopeutta voidaaan myös vähentää pyykille sopivaksi tai hellävarainen pyykki
voidaan jättää linkoamatta.
●
●
1) Voit valita edellä kuvattujen ohjelmien keston ja voimakkuuden Likaisuusastepainikkeen avulla.
●
2) Kun ensin valitset “14’-30’-44” pikapesun ohjelmanvalitsinpainikkeella, voit valita 14:n, 30:n tai
●
44 minuutin pesuohjelman LIKAISUUSASTE-painikkeella.
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut 1)
Polyamidi, Polyesteri,
Puuvillasekoitteet
Valko-kirjopyykki
Puuvilla, Pellava,
1)
**
3,5
4
4,5
40°
Maks:
60°
●
●
(● )
7
8
9
60°
Maks:
90°
●
●
(● )
( )
Vain, kun Esipesu-painike on valittuna. (Ohjelmat, joissa Esipesu-painike on
käytettävissä)
Pesulämpötila-painiketta painamalla voidaan valita mikä tahansa
enimmäislämpötilaa alempi lämpötila.
Kun vain osassa pyykkiä on tahroja, jotka täytyy käsitellä valkaisuaineella, tahran
esipesu voidaan tehdä pesukoneessa.
Kaada valkaisuainetta nestemäisen valkaisuaineen kaukaloon, jonka olet asettanut
pesuainekaukalon osaan "2", ja valitse huuhtelun erikoisohjelma (
).
Kun tämä vaihe on ohi, käännä ohjelmanvalitsin "OFF"-asentoon, lisää loput pyykistä
ja jatka normaalia pesua parhaiten sopivalla ohjelmalla.
48
49
SV
AVSNITT 7
PROGRAM TABELL
Tvättprogram
PROGRAMVÄLJARE PÅ:
TVÄTTMÄNGD REKOMMENDERAD
TEMPERATUR
MAX
MAX
°C
TEMPERATUR
kg
°C
*
TVÄTTMEDELSFACK
2
1
Vit-kulõrtvätt
Bland- och syntetmaterial
4,5 5,5
6
20°
Opp Till:
20°
●
●
Vit-kulõrtvätt
4,5 5,5
6
40°
Opp Till:
40°
●
●
Vit-kulõrtvätt
4,5 5,5
6
60°
Opp Till:
60°
●
●
20°
Opp Till:
20°
40°
Opp Till:
40°
●
Opp Till:
40°
●
Vit-kulõrtvätt
Bland- och syntetmaterial
14 minuters snabbtvätt
2)
1
1,5 1,5
Vit-kulõrtvätt
Bland- och syntetmaterial
30 minuters snabbtvätt
2
Vit-kulõrtvätt
Bland- och syntetmaterial
44 minuters snabbtvätt
3
Sköljningar
-
-
-
-
-
Snabbcentrifugering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Utpumpning
Fintvätt
2
Skontvätt
Handtvätt
Ullprogram
Bland- och syntetmaterial
Bomull, Linne
3,5 3,5
2,5 2,5
40°
40°
Opp Till:
40°
1)
**
* Största tvättkapacitet med torra kläder, enligt den modell som används (se
uppställningen med kapacitetsvärden).
●
** STANDARDBOMULLSPROGRAM ENLIGT (EU) NR 1015/2010 OCH
NR 1061/2010
●
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 60 °C
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 40 °C
●
Dessa program passar för normalsmutsig bomullstvätt och är de mest effektiva i fråga om
kombinerad energi- och vattenförbrukning.
Dessa program är utformade för att överensstämma med temperaturen på plaggens
tvättrådsetikett, och den faktiska vattentemperaturen kan avvika något från cykelns
angivna temperatur.
●
Om tvättmedlet överdoseras kan det orsaka kraftig skumbildning.
Om för mycket skum detekteras kan centrifugeringen uteslutas eller programmets
varaktighet och vattenförbrukning ökas.
Också centrifugeringshastigheten kan sänkas enligt anvisningarna på tygets lapp
eller centrifugeringen kan helt utelämnas för mycket ömtåliga tyger.
●
●
1) För de program som visas kan du ställa in varaktigheten och intensiteten med
hjälp av knappen för smutsighetsgrad.
1
2
2
30°
Opp Till:
30°
●
●
3,5
4
4,5
40°
Opp Till:
60°
●
●
(● )
7
8
9
60°
Opp Till:
90°
●
●
(● )
1)
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
Vit-kulõrtvätt
2,5 2,5
●
OBS!:
2) Om du väljer snabbprogrammet “14’-30’-44” med programratten och använder
knappen ”SMUTSIGHETSGRAD” kan du välja mellan 3 olika programlängder: 14’,
30’ och 44’.
( )
Endast när förtvättsknappen har valts. (Program med förtvättsknapp tillgänglig)
Om du trycker på knappen för tvättemperatur kan du tvätta i valfri temperatur
som är lägre än den tillåtna maxtemperaturen.
Om bara ett begränsat antal artiklar har fläckar som kräver behandling med
blekmedel går det att ta bort en fläck i förväg i tvättmaskinen.
Häll blekmedlet i behållaren för flytande blekmedel som finns i facket som är märkt
"2" i tvättmedelsluckan och ställ in programmet på "SKÖLJNING" (
).
När detta är utfört vrider du programknappen till "OFF", lägger i resten av textilierna
och fortsätter med ett vanligt tvättprogram.
50
51
DA
KAPITEL 7
PROGRAM OVERSIGT
Vaskeprogrammer:
ANBEFALET
TEMPERATUR MAKSIMAL
TEMPERATUR
°C
FYLDNIG
MAX
kg
PROGRAM
VÆLGEREN
PÅ:
*
FYLDNING I
SÆBESKUFFE
2
1
Kogevask Normal Vask
Skånevask Syntetiske Stoffer
4,5 5,5
6
20°
Op til:
20°
●
●
Kogevask Normal Vask
4,5 5,5
6
40°
Op til:
40°
●
●
Kogevask Normal Vask
4,5 5,5
6
60°
Op til:
60°
●
●
●
●
Vigtige noter:
* Den maksimale kapacitet for tørt tøj i henhold til den anvendte model (se oversigt).
Kogevask Normal Vask
Skånevask Syntetiske Stoffer
14 minutter quick vask
2)
1
1,5 1,5
20°
Op til:
20°
2
2,5 2,5
40°
Op til:
40°
●
●
Kogevask Normal Vask
Skånevask Syntetiske Stoffer
44 minutter quick vask
3
3,5 3,5
40°
Op til:
40°
●
●
Skylninger
-
-
-
-
-
centrifugering
-
-
-
-
-
Udpumpning
-
-
-
-
-
40°
Op til:
40°
Kogevask Normal Vask
Skånevask Syntetiske Stoffer
30 minutter quick vask
Ekstra Finvask
2
Skånevask
Håndvask
Uldvask
Skånevask
Syntetiske Stoffer
2,5 2,5
Bomuld Linned
**
Disse programmer er passende til almindelig vask af beskidt bomuldstøj og er de mest
effektive programmer, når det gælder om at kombinere energi- og vandforbrug ved vask af
bomuldstøj.
Disse programmer er udviklet til at tilsvare temperatur på vaskeanvisningen på tøjet og
den egentlige vandtemperatur kan variere let fra programmets angivne temperatur.
●
Overforbrug af vaskemiddel kan resultere is tor udvikling af skum.
Hvis apparatet identificerer øget skumdannelse, kan det udelade rotationsfasen eller
forlænge programmets længde og øge vandforbruget.
Centrifugerings hastigheden kan ligeledes vælges frit, og kan også udelades helt,
især til de sarte vaske programmer.
●
●
1) Du kan tilpasse vaskens varighed og intensitet for de viste programmer ved at
bruge tilsmudsningsknappen.
2
2
30°
Op til:
30°
●
●
3,5
4
4,5
40°
Op til:
60°
●
●
(● )
7
8
9
60°
Op til:
90°
●
●
(● )
1)
1)
BOMULDSPROGRAM med temperaturer på 60° C
BOMULDSPROGRAM med temperaturer på 40° C
1
Bomuld Blandet, Syntetisk
Kogevask Normal Vask
** STANDARD BOMULDS-PROGRAMMER IFØLGE (EU) No 1015/2010 og
No 1061/2010
2) Når du har valgt kvikvaskprogrammet af “14’-30’-44” varighed med
programvælgeren, kan du vælge mellem de tre forskellige programvarigheder på
14, 30 og 44 minutter med knappen TILSMUDSNING.
( ) Kun hvis knappen til forvask er valgt. (Programmer, hvor knappen til forvask er
tilgængelig)
Når du trykker på vasketemperaturknappen, kan du vaske ved enhver
temperatur, der er lavere end den maksimalt mulige.
Når det kun er et begrænset antal artikler, der har pletter, der kræver behandling
med flydende blegemiddel, kan forbehandling ske i vaskemaskinen.
Hæld blegemidlet i den beholder til flydende blegemiddel, der er sat i rum "2" i
sæbeskuffen, og vælg tillægsprogrammet "SKYL" (
).
Når programmet er færdigt, skal De dreje programvælgeren hen på "OFF" og
lægge resten af tøjet i maskinen og fortsætte med en normal vask på det relevante
program.
52
53
NO
KAPITTEL 7
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
Vaskeprogrammer:
PROGRAM
VELGEREN
PÅ:
MAKS.
VEKT
kg
ANBEFALT
HØYESTE
TEMPERATUR
TILLATTE
°C
TEMPERATUR
°C
*
BRUK AV
VASKEMIDDEL
2
1
Motstandskyktige stoffer
Blandete og syntetiske stoffer
4,5 5,5
6
20°
Opp til:
20°
●
●
Motstandskyktige stoffer
4,5 5,5
6
40°
Opp til:
40°
●
●
Motstandskyktige stoffer
4,5 5,5
6
60°
Opp til:
60°
●
●
20°
Opp til:
20°
40°
Opp til:
40°
●
40°
Opp til:
40°
●
Motstandskyktige stoffer
Blandete og syntetiske stoffer
14 minutter hurtigvask
* Maksimum mengde tørt vasketøy, beregnet etter hvilke tekstiler det gjelder (se tabell).
2)
1
1,5 1,5
Motstandskyktige stoffer
Blandete og syntetiske stoffer
30 minutter hurtigvask
2
Motstandskyktige stoffer
Blandete og syntetiske stoffer
44 minutter hurtigvask
3
Skylninger
-
-
-
-
-
Høy sentrifugeringshastighet
-
-
-
-
-
Utpumping
-
2,5 2,5
3,5 3,5
-
-
Svært ømtålige stoffer
2
Syntetiske stoffer
(dralon, akryl, trevira)
Håndvask
Ullvask
Blandete og syntetiske stoffer
Bomull, blandete og
syntetiske stoffer
Motstandskyktige stoffer
Bomull, lin
2,5 2,5
-
**
●
●
Opp til:
40°
●
●
●
●
Sentrifugeringshastigheten kan på samme måte velges fritt, og kan også helt
utelukkes, især til de sarte vaske programmene.
●
1) Du kan justere varighet og intensitet for de viste programmene ved hjelp av
knappen for skittenhetsgrad.
2
30°
3,5
4
4,5
40°
Opp til:
60°
●
Opp til:
90°
●
60°
Disse programmene egner seg til rengjøring av normalt skittent bomullstøy, og de er de
mest effektive programmene når det gjelder å kombinere energi og vannforbruk ved vask
av bomullstøy.
Disse programmene er utviklet slik at de skal samsvare med temperaturen på klærnes
vaskeanvisning, og den faktiske temperaturen kan være noe forskjellig fra den angitte
temperaturen i syklusen.
Hvis man bruker for mye vaskemiddel, kan det oppstå mye skumdannelse.
Dersom maskinen oppdager at det er mye skum, vil kanskje sentrifugeringen ikke
starte, eller programmet vil bli forlenget og vannforbruket vil bli større.
2
9
●
●
1
8
** STANDARD BOMULLSPROGRAMMER I SAMSVAR MED (EU) nr. 1015/2010 og
nr. 1061/2010
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 60 °C
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 40 °C
Opp til:
30°
7
●
40°
1)
1)
Merk
●
(● )
(● )
2) Når hurtigprogrammet på “14’-30’-44” er valgt, er det mulig å velge mellom tre
forskjellige programlengder på 14, 30 og 44 minutter med knappen for
skittenhetsgrad.
( )
Kun når Forvask-knappen er valgt. (Programmer med Forvask-knappen tilgjengelig)
Hvis du trykker på knappen for vasketemperatur, er det mulig å vaske ved en
hvilken som helst temperatur som er lavere enn den tillatte
maksimaltemperaturen.
Når bare en del av vasketøyet har flekker som krever behandling med flytende
blekemiddel, kan tøyet forbehandles i vaskemaskinen.
Hell blekemiddelet i beholderen for flytende blekemiddel, som er satt inn i rommet
merket "2" i såpeskuffen, og velg det spesielle "SKYLLE"-programmet (
).
Når programmet er avsluttet, vri programvelgeren til "AV", legg i resten av tøyet og
velg et normalprogram som passer til den aktuelle tøyvasken.
54
55
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
PROGRAM FOR:
PROGRAMME
SELECTOR ON:
WEIGHT
MAX
kg*
RECOMMENDED
TEMP.
°C
CHARGE DETERGENT
MAX TEMP.
°C
2
1
Mixed fabrics and synthetics
4,5 5,5
6
20°
Up to:
20°
●
●
Resistant fabrics
4,5 5,5
6
40°
Up to:
40°
●
●
Resistant fabrics
4,5 5,5
6
60°
Up to:
60°
●
●
20°
Up to:
20°
●
●
Resistant fabrics
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 14 minute
2)
1
1,5 1,5
** STANDARD COTTON PROGRAMMES ACCORDING TO (EU) No 1015/2010 and
No 1061/2010
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 30 minute
2
2,5 2,5
40°
Up to:
40°
●
●
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 44 minute
3
3,5 3,5
40°
Up to:
40°
●
●
Rinse
Fast spin
Drain only
Very delicate fabrics
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Hand wash
“MACHINE WASHABLE”
woollens
2,5 2,5
Resistant fabrics
Cotton, linen
1)
**
COTTON PROGRAMME with a temperature of 60°C
COTTON PROGRAMME with a temperature of 40°C
These programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the
most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for
washing cotton laundry.
These programmes have been developed to be compliant with the temperature on the
wash label on the garments and the actual water temperature may slightly differ from the
declared temperature of the cycle.
●
An over dosing of detergent can cause excessive foaming.
If the appliance detects the presence of excessive foam, it may exclude the spinning
phase or extend the duration of the program and increase water consumption.
40°
Up to:
40°
●
●
●
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the
fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is
available with a spin speed button.
●
( )
Only with the Prewash button selected. ( Programmes with Prewash button available)
1
2
2
30°
Up to:
30°
3,5
4
4,5
40°
Up to:
60°
●
●
(● )
1) For the programmes shown you can adjust the duration and intensity of the wash
using the degree of soiling button.
7
8
9
60°
Up to:
90°
●
●
(● )
2) Using the Degree of soiling button on the Rapid cycle will enable you to select either a
14, 30 or 44 minute wash cycle.
1)
Mixed fabrics and synthetics
Cotton, mixed fabrics, synthetics
Please read these notes
* Maximum load capacity of dry clothes, according to the model used (see rating
plate).
Pressing the wash temperature button makes it possible to wash at any
temperature below the maximum allowed.
When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid
bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing
machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment
marked "2" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position,
add the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable
programme.
56
57
FI
NO
KAPPALE 8
AVSNITT 8
KAPITEL 8
OHJELMAN VALINTA
VAL AV PROGRAM
VALG AF PROGRAM VALG
TEHOKAS
SEKOITUSJÄRJESTELMÄ
Pesukoneessa on
innovatiivinen pesuaineen ja
veden esisekoitusjärjestelmä,
joka myös suihkuttaa seoksen
korkeapaineisen vesisuihkun
avulla suoraan pestävään
pyykkiin.
Pesuohjelman alussa on
linkousjaksoja, jotka yhdessä
korkeapainesuihkun kanssa
auttavat pesuliuosta
tunkeutumaan kankaaseen
ja perinpohjaisesti
irrottamaan lian jokaisesta
kuidusta parhaan
pesutuloksen varmistamiseksi.
Pesuohjelman alussa oleva
linkous kuuluu siis normaalina
osana ohjelmaan; kyse ei ole
koneen virhetoiminnosta.
MIX POWER SYSTEM
Tvättmaskinen har en
innovativ funktion för
förblandning av tvättmedel
och vatten. Blandningen
sprejas direkt på tvätten med
en vattenstråle under högt
tryck.
I tvättcykelns början finns
planerade
centrifugeringssekvenser som
tillsammans med
högtryckssprejen underlättar
inträngningen av
tvättmedelslösningen i
textilierna, och grundligt
avlägsnar smutsen i fibrerna
så att tvätten blir så ren som
möjligt.
Centrifugeringen i början
ingår alltså i programmet
och är inte ett maskinfel.
MIX POWER SYSTEM
Vaskemaskinen er udstyret
med en innovativ for-blanding
af vaskemiddel og vand, og
benytter en stråle af vand
med højt tryk, der sprøjter
blandingen direkte ind til
tromlens indhold.
I vaskeprogrammets
indledende fase er der
inkluderet planlagte
rotationssekvenser, der,
sammen med
højtryksindsprøjtning, sørger for
at vaskeopløsningen trænger
igennem stoffernes lag og
effektivt fjerner snavs i fibrene
og derved opnår det bedste
vaskeresultat.
Rotationen i starten af vasken
er derfor en almindelig del af
programmet og skal ikke
opfattes som en mulig fejl på
maskinen.
Kone varmistaa myös
huuhtelun aikana tehokkaalla
sekoitusjärjestelmällä, että sen
pyykkiin kohdistamat
korkeapainesuihkut
tehokkaasti poistavat
pesuainejäämät.
Under sköljningen säkerställer
även Mix Power System,
genom högtrycksstrålen med
vatten, att alla
tvättmedelsrester avlägsnas
helt.
PERFECT 20 ° C - MIX & WASH
Tämä innovatiivinen
pesuohjelma käyttää
tehokasta sekoitusjärjestelmää
pesemään puuvillan,
keinokuidut ja kirjopyykin 20 °C
lämpötilassa niin, että pesutulos
vastaa 40 °C lämpötilassa
saavutettua.
Tämän ohjelman kulutus on
noin puolet 40 °C:n
puuvillaohjelman kulutuksesta.
Suosittelemme, että käytät noin
kahta kolmasosaa koneen
suurimmasta täyttömäärästä.
PERFECT 20 ° C – MIX & WASH
Med det här innovativa
programmet kan du, tack
vare Mix Power Systemtekniken, tvätta textilier som
bomull, syntetmaterial och
blandat vid 20 °C med en
effektivitet jämförbar med
40°C.
Programmets förbrukning är
cirka 50 % av ett vanligt
bomullsprogram i 40°C.
Helst bör maskinen lastas till
cirka 2/3 av maximal
kapacitet.
Tämä ohjelman liittyy "Mix &
Wash" -pesumenetelmään, jolla
voit pestä yhtä aikaa erilaisia ja
eri värisiä kankaita.
VAROITUS
- Värilliset vaatekappaleet on
ensimmäisen kerran pestävä
erillään
- Väriä päästäviä kankaita ei
saa pestä yhdessä muiden
kanssa
58
DA
SV
Programmet använder
tvättsystemet Mix & Wash,
vilket innebär att det går att
tvätta olika slags textilier och
färger.
ATT TÄNKA PÅ
- Tvätta alltid nya färgade
plagg separat första gången
- Blanda aldrig färgade
textilier som fäller
Systemet sikrer også brug af
Mix Power System under rens
og fuldstændig fjernelse af
eventuelle rester af
vaskemiddel på grund af
højtryksstrålen, beskytter tøjet.
PERFECT 20° C - MIX & VASK
Takket være Mix Power Systemteknologien,er dette innovative
program i stand til at vaske
tekstiler som bomuld,syntetiske
og blandede materialer ved 2
°C med en ydeevne svarende til
vask ved 40°C.
Forbruget ved dette program
svarer ca.til 50% af en almindelig
40°C bomuldsvask.
Vi anbefaler,at vaskemængden
svarer til 2 / 3 af den maskinens
maksimale kapacitet.
Dette program er forbundet
med systemet "Mix & Vask",
der giver dig mulighed for at
vaske forskellige stoftyper og
farver sammen.
ADVARSLER
- Den første vask af nye farvede
tekstiler bør foretages separat
- Brug aldrig blandet
iblødlægning af FARVEDE
tekstiler
KAPITTEL 8
EN
CHAPTER 8
PROGRAMMES
SELECTION
MIX POWER SYSTEM
Vaskemaskinen er utstyrt med
en innovativ forhåndsblanding
bestående av vaskemiddel og
vann, og ved hjelp av en
vannstråle med høyt trykk, blir
blandingen sprayet direkte inn
på tøyet.
I den innledende fasen av
vaskesyklusen kjøres det
planlagte sentrifugeringer, som
sammen med spyling med
høyt trykk sørger for at
vaskeløsningen virker
grundigere på tøyet. Da fjernes
skitten grundig, fiber for fiber, og
sikrer et best mulig
vaskeresultat.
Sentrifugeringen ved
begynnelsen av
vaskeprosessen er altså en
normal fase av programmet,
det er ikke et tegn på at det er
noe galt med maskinen.
MIX POWER SYSTEM
The washing machine is
equipped with an innovative
pre-mix of detergent and
water. A jet of water under
high pressure sprays the
mixture directly in the load.
In the initial phase of the wash
cycle there are planned spin
sequences that, in
conjunction with the high
pressure spray, facilitate the
penetration of the wash
solution through the fibers
thoroughly removing dirt
ensuring the best wash
performance.
The spin cycle at the
beginning of the wash is a
normal phase of the program
and should not be regarded
as a malfunction of the
machine.
Under skyllingen fjerner Mix
Power System ved hjelp av
vannstrålen med høyt trykk,
rester av vaskemiddelet
fullstendig. Dette hjelper til at
tøyet varer lenger.
This technology also, thanks to
the Mix Power System, grants
the complete removal of the
residual of detergent due to
its high pressure water jet,
during the rinse.
PERFECT 20 °C – MIX & WASH
Dette innovative programmet,
som er et resultat av Mix Power
System-teknologien, gjør det
mulig å vaske bomull, syntetisk
tøy og blandet tøy ved 20 °C
med en effekt som kan
sammenlignes med en normal
vask på 40 °C.
Energiforbruket til dette
programmet er cirka 50 % av
en normal bomullsvask på 40
°C.
Vi foreslår at man legger inn
tøy som tilsvarer 2/3 av
maskinens maksimale
kapasitet.
PERFECT 20 ° C - MIX & WASH
This innovative Mix Power
System technology, allows you
to wash fabrics such as
cottons, synthetics and mixed
fabrics at 20°C with a
performance which is
comparable to a 40 ° C wash.
The consumption of this
program is about 50% of a
conventional 40 ° C. Cottons
wash. We suggest a wash load
equal to 2 / 3 of the maximum
capacity of the machine.
Dette programmet er tilknyttet
vaskesystemet "Mix og Wash"
der du kan vaske ulike stoffer
og farger sammen.
ADVARSLER
- Første gang nytt kulørt tøy skal
vaskes, må det vaskes separat
- Aldri bland farget tøy som kan
smitte av
This program applies to the
washing system "Mix & Wash"
which allows you to wash
different fabrics and colours
together.
IMPORTANT WASH
PERFORMANCE ADVICE
- New coloured garments must
be washed separately for the
first time
- Never mix NON COLOURFAST
fabrics
59
FI
SV
DA
NO
EN
TEHOPESU 40°C
Tämä ohjelma sopii
puuvillavaatteille, ja sillä
saavutetaan erinomainen
pesutulos jo 40 ° C asteessa
kankaita ja värejä
vahingoittamatta.
INTENSIV 40 °C
Det här programmet passar
för bomullsplagg som blir
rena redan vid 40 °C utan
att textilier och färger
påverkas.
INTENSIV 40 ° C
Dette program passer til
bomulds-klæder og er i stand
til at opnå fremragende
vaskeresultater allerede ved
40 ° C, hvilket beskytter både
tekstiler og farver.
INTENSIVE 40°C
Programmet egner seg for
bomullstøy, man får
utmerkede vaskeresultater
allerede ved 40 °C, og tøyet
og fargene holder seg godt.
INTENSIVE 40 ° C
This program is suitable for
cotton garments and
achieves excellent cleaning
results at 40 ° C ensuring the
respect of fabrics and
colours.
SYVÄPUHDISTUS 60°C
Tämä ohjelma sopii
puuvillavaatteille, ja se on
erityisesti kehitetty vaikeiden
tahrojen poistamiseen jo 60 °
C lämpötilassa tehokkaan
sekoitusjärjestelmän avulla.
DJUPRENGÖRING 60 °C
Det här programmet passar
för bomullsplagg och är
specialutformat för
borttagning av ingrodda
fläckar redan vid 60 °C tack
vare Mix Power Systemtekniken.
DYBDERENS 60° C
Dette program passer til
bomulds-klæder, og er
specielt udviklet til at fjerne
genstridige pletter allerede
ved 60° C takket være Mix
Power System-teknologien.
60°C-VASK FOR SKITTENT TØY
Dette programmet egner seg
for bomullstøy og er spesielt
utviklet for å fjerne vanskelige
flekker allerede ved 60 °C
takket være Mix Power
System-teknologien.
DEEP CLEAN 60 ° C
This program is suitable for
cotton garments and has
been specially developed to
remove stubborn stains
already at 60 ° C thanks to
the Mix Power System
technology.
PIKAPESU
Kun ensin valitset “14’-30’-44”
pikapesun
ohjelmanvalitsinpainikkeella,
voit valita 14:n, 30:n tai 44
minuutin pesuohjelman
LIKAISUUSASTE-painikkeella.
Lisätietoa ohjelmista on
ohjelmataulukossa.
Pikapesuohjelmalla pestäessä
neuvomme käyttämään
pesuainetta vain 20 %
paketissa suositellusta
määrästä.
SNABBPROGRAM
Om du väljer
snabbprogrammet “14’-30’44” med programratten och
använder knappen
”SMUTSIGHETSGRAD” kan du
välja mellan 3 olika
programlängder: 14’, 30’
och 44’.
Mer information om de här
programmen finns i
programtabellen.
När du väljer
snabbprogrammet
rekommenderar vi att du
endast använder 20 % av
den rekommenderade
mängden på
tvättmedelsförpackningen.
KVIKVASKPROGRAM
Når du har valgt
kvikvaskprogrammet af “14’30’-44” varighed med
programvælgeren, kan du
vælge mellem de tre
forskellige programvarigheder
på 14, 30 og 44 minutter med
knappen TILSMUDSNING.
Oplysninger om disse
programmer kan findes i
programoversigten.
Bemærk, at det ved brug af
kvikvaskprogrammet
anbefales, at du kun bruger
20 % af de anbefalede
mængder, der er angivet på
vaskemiddelpakningen.
HURTIGPROGRAM
Når hurtigprogrammet på
“14’-30’-44”er valgt, er det
mulig å velge mellom tre
forskjellige programlengder
på 14, 30 og 44 minutter med
knappen for skittenhetsgrad.
Mer informasjon om disse
programmene finnes i
programtabellen.
Vi gjør oppmerksom på at vi
anbefaler å bruke bare 20 %
av den anbefalte mengden
på vaskemiddelpakken når
et hurtigprogram brukes.
RAPID PROGRAMME
The Rapid programme allows
a washing cycle to be
completed in just 14 minutes!
This programme is particularly
suited to slightly dirty cottons
and mixed fabrics.
Using the Degree of soiling
button on the Rapid cycle will
enable you to select either a
14, 30 or 44 minute wash
cycle. When selecting the
rapid programme, please
note that we recommend
you use only 20% of the
recommended quantities
shown on the detergent
pack.
ERITYINEN HUUHTELUOHJELMA
SPECIALPROGRAMMET
"SKÖLJNING"
Programmet genomför tre
sköljningar med en direkt
efterföljande centrifugering
(som kan saktas ner eller
uteslutas med en knapp).
Det kan användas för att
skölja alla typer av textilier, till
exempel handdukar.
TILLÆGSPROGRAMMET SKYL
SPESIELT “SKYLLE”-PROGRAM
SPECIAL “RINSE” PROGRAMME
Under dette program udføres
3 skylninger med
mellemliggende
centrifugeringer (der kan
reduceres eller annulleres
vha. den relevante knap).
Programmet kan bruges til
skylning af alle stoftyper, f.eks.
kan det anvendes efter
Håndvask.
Dette programmet utfører tre
skyllinger med
mellomsentrifugering
(sentrifugeringen kan
reduseres eller utelates ved å
trykke på den riktige
knappen). Det kan benyttes
til skylling av alle typer
tekstiler, også ved håndvask.
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which can
be reduced or excluded by
using the correct button). It
can be used for rinsing any
type of fabric, eg. use after
hand-washing.
Tämä ohjelma tekee kolme
huuhtelua ja välilinkoukset
(jotka voi estää vastaavalla
painikkeella). Sitä voidaan
käyttää minkä tahansa
pyykin huuhtelemiseen,
esimerkiksi käsinpesun
jälkeen.
Tätä ohjelmaa voidaan
käyttää valkaisuohjelmana
(katso
pesuohjelmataulukkoa).
ERITYINEN NOPEA LINKOUS OHJELMA
NOPEA LINKOUS linkoaa
enimmäisnopeudella (jota
voi hidastaa vastaavalla
painikkeella).
60
Programmet kan också
användas vid blekning (se
tabellen över tvättprogram).
SPECIALPROGRAMMET
"SNABB CENTRIFUGERING"
Programmet för snabb
centrifugering genomförs
med maximal centrifugering
(hastigheten kan sänkas
med en knapp).
Programmet kan også
bruges som en del af
blegningsforløbet (se
programoversigt).
TILLÆGSPROGRAMMET
CENTRIFUGERING
Programmet Centrifugering
udfører en maksimal
centrifugering (der kan
reduceres vha. den relevante
knap).
Dette programmet kan også
benyttes som blekeprogram
(se tabell for
vaskeprogrammer).
SPESIELT PROGRAM FOR “HØY
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET”
Programmet “HØY
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET”
utfører sentrifugering på
maksimumshastighet
(hastigheten kan reduseres
ved å trykke på den riktige
knappen).
This program can be also
used as cycle of Bleaching
(see table of washing cycle
programmes).
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Programme “FAST SPIN”
carries out a maximum spin
(which can be reduced by
using the correct button).
61
FI
SV
VEDEN TYHJENNYS OHJELMA
Tämä ohjelma tyhjentää
veden rummusta.
UTPUMPNINGSPROGRAM
Detta program pumpar
bara ut vattnet.
HIENOPYYKKI
Tämän ryhmän ohjelmissa
käyntirytmi on erittäin
hellävarainen ja soveltuu
aroille tekstiileille.
Sekä pesussa että
huuhtelussa on korkea
vesitaso.
FINTVÄTT
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
VILLA- JA KÄSIPESUOHJELMA
Tällä ohjelmalla voidaan
pestä konepesun kestäviä
villakankaita sekä pelkästään
käsipesuun tarkoitettua
pyykkiä.
Korkein ohjelmassa
käytettävä lämpötila on
30°C, ja se sisältää kolme
vesihuuhtelua, yhden
huuhtelun huuhteluaineella
sekä hitaan linkouksen.
DA
NO
EN
UDPUMPNING ALENE
Dette program vil alene
pumpe vandet ud af
tromlen.
KUN TØMMING
Dette programmet vil kun
tømme vannet ut av
trommelen.
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
EKSTRA FIN VASK ULDPROGRAM
Dette program præsenterer
et helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler.
SÆRLIG ØMFINTLIGE STOFFER
Denne nye vaskesyklusen,
med veksling mellom vasking
og bløtlegging, er spesielt
anbefalt for særlig ømfintlige
stoffer.
Vasking og skylling skjer med
høy vannstand for a sikre de
beste resultater.
SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics.
The wash cycle and rinses are
carried out with high water
levels to ensure best results.
ULL- OCH
HANDTVÄTTSPROGRAM
Det här programmet
innehåller en komplett
tvättcykel för plagg märkta
som maskintvättbara
ulltyger och tvättartiklar som
endast får handtvättas
enligt tvättrådsetiketten.
Programmet har en
maxtemperatur på 30°C
och avslutas med tre
sköljfaser, en sköljmedelsfas
och en långsam
centrifugeringsfas.
ULD- & HÅNDVASKEPROGRAM
Dette program tilbyder et
komplet vaskeprogram til
tekstiler som maskinvaskgodkendte uld-tekstiler og
tekstiler, der er mærket med
“kun vask i hånden” på
vaskeanvisningen.
Dette program har en
maksimumtemperatur på
30°C og afsluttes med 3
gange rens, en blødgøring af
tekstilerne og en langsom
rotation.
ULL- og HÅNDVASKPROGRAM
Dette programmet sørger for
en komplett vaskesyklus for
tøy som skal tåle maskinvask
(merket med "MachineWashable"), ulltekstiler og tøy
som er merket med bare
håndvask ("Hand Wash Only")
på vaskeanvisningen.
Programmet har en
temperatur på maksimalt
30°C og avslutter med tre
skyllinger inkl. en skylling med
tøymykner og en langsom
sentrifugering.
WOOL & HAND WASH
PROGRAMME
This programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as
“Machine-Washable” Wool
fabrics and laundry items
specified as “Hand Wash
only” on the fabric label. The
programme has a maximum
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses, one
for fabric conditioner, and a
slow spin.
SEKOITETEKSTIILIT JA
TEKOKUIDUT
Varsinaisessa pesussa tässä
ohjelmaryhmässä oma
käyntirytmi. Kolme huuhtelua
korkeassa vesimäärässä ovat
hellävaraisia ja takaavat
hyvän huuhtelutuloksen.
BLAND- OCH
SYNTETMATERIAL
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre
sköljningar med hög
vattennivå garanterar en
skonsam behandling och ett
effektivt resultat.
FINVASK - SYNTETISK VASK
Under finvask arbejder
maskinen med skåne
vaskebevægelser, der er
meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl
med ekstra høj; vandstand,
giver tøjet en meget skånsom
behandling, og et meget fint
vaskeresultat.
BLANDEDE OG SYNTETISKE
STOFFER
Hovedvask gir best resultat
takket være trommelens
reverserende bevegelser.
Skylling med høy vannstand
gir skånsom behandling og
best resultat.
MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
VALKO- JA KIRJOPYYKKI
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen
huuhtelun jälkeen välilinkous ,
jolloin pyykki huuhtoutuu
mahdollisimman tehokkaasti.
Pesuveden hidas jäähdytys
estää rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
VIT- OCH KULÖRTVÄTT
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
NORMAL VASK - KOGEVASK NORMALE TEKSTILER
Dette program er udviklet for
at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
SOLIDE STOFFER
Programmene gir maksimal
vaskeeffekt og skylling med
mellomsentrifugering gir
optimal skylling av tøyet. En
gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maxsimal
beskyttelse mot krølling, og
den avsluttende
sentrifugeringen sikrer best
mulig tørking.
RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with spin
intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
62
63
FI
SV
DA
EN
NO
KAPPALE 9
AVSNITT 9
KAPITEL 9
KAPITTEL 9
CHAPTER 9
PESUAINEKOTELO
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
SÆBE SKUFFEN
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
DETERGENT
DRAWER
Pesuainekotelo on jaettu 3
kaukaloon :
- Ensimmäinen lokero “1”
on esipesua varten.
- “ ”-merkitty lokero on
huuhteluaineelle ja
muille lisäaineille.
- Toinen, ”2” –merkitty
lokero on tarkoitettu
varsinaista pesua varten.
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i 3 fack:
Sæbeskuffen er opdelt i 3
rum.
Beholderen for vaskemiddel
har 3 skuffer:
✿
- Den facket märkt ”1”
anger tvättmedel för
förtvätt.
- Sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det
facket märkt “ “.
✿
- Facket märkt ”2” är till
huvudtvätten.
Nestemäisen pesuaineen
käyttöä varten on erillinen
kaukalo, joka asetetaan
kaukalon II sisään kuvan
osoittamalla tavalla.
För flytande tvättmedel finns
ett separat fack som läggs in
i fack II såsom bilden visar.
Tämä erikoissäiliö on
asetettava
pesuainekaukalon osaan,
jossa on merkintä "2", myös
silloin, kun huuhteluohjelmaa
halutaan käyttää
valkaisuohjelmana.
Denna behållare måste
sättas in i facket med
märket "2" i
tvätttmedelsluckan, också
när du vill använda
sköljprogrammet i en
blekningscykel.
HUOM !
JOTKUT PESUAINEET
HUUHTOUTUVAT
HUONOSTI
PESUAINEKAUKALOSTA.
TÄLLÖIN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN
PESUPALLOA, JOKA
ASETETAAN RUMPUUN.
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
"✿" -MERKITTYYN
LOKEROON.
KONE OTTAA
AUTOMAATTISESTI
HUUHTELUAINEEN
VIIMEISESSÄ
HUUHTELUSSA.
64
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKET MÄRKT “✿”.
MASKINEN ÄR
PROGRAMMERAD ATT
AUTOMATISKT TA UPP
TILLSATSER UNDER DEN
SISTA SKÖLJNINGEN I
ALLA
TVÄTTOMGÅNGAR.
- Den rum mærket ”1” er
til forvask .
- Det rum mærket “
er til skyllemiddel.
✿“
- Den rum mærket ”2”, er
til hovedvasken.
En speciel beholder til
flydende vaskemiddel
medfølger maskinen. Denne
kan anbringes i sæbeskuffen
som vist på tegningen.
Denne specielle beholder
skal sættes i rum "2" i
sæbeskuffen, også når De vil
bruge programmet "SKYL" i
blegningsforløbet.
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
ANBEFALES DET I STEDET
AT ANVENDE
VASKEBOLD.
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
MIDLER I RUM MÆRKET
“✿”. DET ANBEFALES
AT FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERET TIL
AUTOMATISK AT
OPTAGE
TILSÆTNINGSMIDLER
(SKYLLEMIDLER) UNDER
SIDSTE SKYL TIL ALLE
VASKEPROGRAMMER.
✿
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
- Den skuffen merket ” 2 ”
er til hovedvasken.
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
- Den skuffen som er
merket ” 1 ” er til forvask.
- Den skuffen merket “ “
er for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
En egen beholder for
flytende vaskemiddel følger
med. Denne kan plasseres i
skuffen som vist på figuren.
Denne spesielle beholderen
settes inn i rommet merket
"2" i såpeskuffen, også når
du vil benytte "SKYLLE"programmet til bleking.
VIKTIG: HUSK AT EN
DEL VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL
FOR PLASSERING
DIREKTE I TROMMELEN.
VIKTIG:
I DEN SKUFFEN MERKET
“✿” MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERT TIL
AUTOMATISK Å TA OPP
TILSETNINGER UNDER
DEN SISTE SKYLLINGEN
FOR ALLE
VASKESYKLUSER.
✿
If liquid detergents are used,
please insert the special
container supplied into the
compartment marked “2” in
the detergent drawer. This
ensures that the liquid
detergent enters the drum
at the right stage of the
wash cycle.
This special container must
be inserted into the
compartment marked "2" in
the detergent drawer, also
when you wish to use the
"RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
65
FI
SV
DA
NO
KAPPALE 10
AVSNITT 10
KAPITEL 10
KAPITTEL 10
PYYKIN LAJITTELU
SORTERING AV
TVÄTT
GODE RÅD VEDR.
VASK.
PRODUKTET
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
66
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
EN
CHAPTER 10
THE PRODUCT
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
67
FI
SV
DA
NO
EN
KAPPALE 11
AVSNITT 11
KAPITEL 11
KAPITTEL 11
CHAPTER 11
YLEISOHJEITA
Goda råd
om tvätt
FORBRUGER
INFORMATION
FORBRUKERINFORMASJON.
CUSTOMER
AWARENESS
Ympäristöystävällisyys ja
taloudellisuus
Så här använder du maskinen
miljövänligt och ekonomiskt
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
HUOMIOI PYYKIN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
Saavuttaaksesi optimi
energian-, veden-,
pesuaineen ja ajan käytön
suosittelemme käyttämään
maksimi pyykin
täyttömäärää, jolloin säästät
energiaa jopa 50%.
FYLL MASKINEN HELT
UDNYTTELSE AF KAPACITETEN
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt fylld
maskin i stället för två
halvfyllda.
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen
halvt, vil forbruget af vand, el
og sæbe ikke blive halveret,
men kun nedsat med ca. 20 %.
Ved å fylle maskinen helt,
oppnås den beste
utnyttelsen av vann,
elektrisitet, og såpe. Så sant
man kun fyller maskinen
halvt, vil ikke forbruket av
vann, elektrisitet og såpe bli
halvert, men kun redusert
med ca. 20 %.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
TARVITSETKO ESIPESUA
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
ER FORVASK NØDVENDIGT?
ER FORVASK NØDVENDIG?
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
Käytä esipesua vain erittäin
likaiselle pyykille. Säästät
pesuainetta, vettä ja aikaa 5
- 15%, kun et valitse esipesua
normaalilikaiselle pyykille.
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. læggetøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
Vaskemaskinens programmer
er utviklet til optimal effekt
uten forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller
lignende, vil det være en
fordel å bruke forvask.
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
KIINNITÄ HUOMIOTA
PESULÄMPÖTILAAN
Esikäsittele likalahrat
tahranpoistoaineella ennen
pesua, jolloin voit käyttää
alempaa lämpötilaa. Säästät
energiaa 50% käyttämällä
60°C: een ohjelmaa.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar.
Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
ER KOGEVASK NØDVENDIGT?
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
IS A HOT WASH REQUIRED?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
ved lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
I dag er langt på vei de fleste
vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
68
69
SV
FI
PESU
TVÄTT
MÄÄRÄAUTOMATIIKKA
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
DA
EN
NO
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
VASKING
VARIABEL KAPACITET.
VARIABEL KAPASlTET
WASHING
VARIABLE CAPACITY
Tämä pesukone säätää
vesimäärän automaattisesti
pyykin määrän ja laadun
mukaan. Tällöin pesu kuluttaa
energiaa aina
mahdollisimman säästävästi.
Vähentynyt vesimäärä
lyhentää myös pesuaikaa.
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån efter
tvättmängd och tvättyp.
Detta spar både energi och
tid, eftersom en liten mängd
vatten förkortar tvättiden.
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
ESIMERKKI:
Pesua edeltävä tahranpoisto
EXEMPEL:
Fläckborttagning före tvätten.
Om plaggen som skall tvättas t
ex består av hårt smutsad
bomull kan fläckarna gnidas in
med ett lämpligt tvättmedel
eller fläckborttagningsmedel
före tvätten.
EKSEMPEL:
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
EKSEMPEL
Ved spesielt ømtålige stoffer
er det en fordel å bruke et
vaskenett.
EXAMPLE:
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres
i maskinen.Sammensæt ikke
en vask udelukkende med
meget sugende tekstiler.
(frotté e.c.t.), da disse stoffer
suger meget vand, og derfor
bliver meget tunge.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner).
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
Du bør ikke vaske en hel
maskin full av frottéstoff, da
dette trekker til seg mye
vann og blir svært tungt.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
Oletetaan, että pestävä
pyykki on erittäin likaista
puuvillaa. Tahroille voidaan
hieroa sopivaa
pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
Vältä pesukoneen
täyttämistä pelkästään isoilla,
paljon vettä imevillä
tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska niiden
tasapainottuminen rummussa
erityisesti linkousvaiheessa on
huono.
Sekoita samaan
koneeelliseen myös pieniä ja
kevyitä tekstiilejä.
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre plagg.
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren.
● Åben sæbeskuffen.
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
● Laita 120 g pesuainetta
2-merkittyyn lokeroon.
Tarkista annostus
pesuainepakkauksesta ;
tiivistepesuainetta
annostellaan n. 1 dl ja
perinteistä n. 2 dl.
● Fyll 120 g tvättmedel i fack 2
Betr. doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för traditionella
tvättmedel ca 2 dl.
● Kom ca. 120 g
sæebemiddel i rum 2.
● Hel 120 g vaskemiddel i
den andre skuffen 2.
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen ohjeen
mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta
kaukaloon
.
● Fyll vid behov ca 1/2 dl eller
rekommenderad mängd
sköljmedel eller något annat
medel för efterbehandling i
.
facket för sköljmedel
● Kom ca. 50 ml skyllemiddel
i rum
.
● Sulje pesuainekotelo.
● Stäng
tvättmedelsbehållaren.
● Luk sæbeskuffen.
✿
70
✿
✿
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
● Open the detergent
drawer.
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
✿
✿
skuffen
for
tilsetningsstoffer.
● Close the detergent
drawer.
● Lukk beholderen for
vaskemiddel .
71
FI
SV
● Avaa vesihana.
● Öppna kranen.
● Tarkista, että poistoletku on
paikallaan.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
OHJELMAN VALINTA
Tutustumalla
ohjelmaoppaaseen osaat
valita sopivimman ohjelman.
Haluttu ohjelma otetaan
käyttöön kääntämällä
valitsinnuppia.
PROGRAMVÄLJAREN
Välj det lämpligaste
programmet ur
programguiden.
Vrid väljarknappen så att det
valda programmet aktiveras.
Näytössä näkyvät valitun
ohjelman asetukset.
Inställningarna för det valda
programmet visas på
displayen.
Säädä tarvittaessa
pesulämpötilaa.
DA
NO
EN
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● Kontroller at afløbs slangen
ikke er knækket.
● Se også etter at utløpsrøret
er på plass.
● And that the discharge tube
is in place.
PROGRAMVÆLGEREN
Se programvejledningen for
at vælge det mest
velegnede program.
Når valgknappen drejes,
aktiveres det ønskede
program.
PROGRAMVELGEREN
Se programtabellen for å
velge det best egnede
programmet.
Ved å vri på
programvelgeren aktiverer du
ønsket program.
Displayet viser indstillingerne
for det valgte program.
Displayet viser innstillingene
for det valgte programmet.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme guide
to select the most suitable
programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
The display will show the
settings for the programme
selected.
Justera tvättemperaturen vid
behov.
Tilpas vasketemperaturen hvis
nødvendigt.
Juster vasketemperaturen om
nødvendig.
Paina valintapainikkeita
(tarvittaessa).
Tryck på valknapparna (vid
behov).
Tryk på indstillingsknapperne
(hvis nødvendigt)
Trykk på valgknappene
(dersom det kreves).
Paina sitten KÄYNNISTYSpainiketta.
Kun KÄYNNISTYS-painiketta
painetaan, pesukone
käynnistää valitun ohjelman.
Tryck sedan på knappen
START.
När knappen START tryckts in,
sätter maskinen igång
arbetssekvensen.
Tryk derefter på knappen
START.
Når knappen START er
aktiveret, starter maskinen
vaskeprogrammet.
Trykk deretter på STARTknappen.
Når du trykker på START, settes
maskinen i bevegelse.
Huomautus:
Joissain ohjelmissa on aluksi
linkousjakso parhaan
pesutuloksen varmistamiseksi.
Obs!
I vissa program ingår en
centrifugering i början för att
säkerställa bästa tvättresultat.
Ohjelmanvalitsin pysyy valitun
ohjelman kohdalla koko
pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
Note:
Nogle programmer starter
med en indledende fase,
hvor tromlen kører rundt I
planlagte sekvenser for at
sikre optimale vaskeresultater.
Varoitus: Mikäli koneen
käydessä tapahtuu
sähkökatkos, kone muistaa
valitun ohjelman ja katkoksen
päättyessä jatkaa siitä mihin
se jäi.
PS. Om det blir strömavbrott
under tvättprogrammet,
kommer maskinen att "komma
ihåg" var den stannade och
fortsätta därifrån när
strömmen kommer tillbaka.
● Kun ohjelma on päättynyt,
näyttöön ilmestyy sana ”End”
(Loppu).
● När programmet är slut visas
ordet ”End” (Slut) på displayen
● Odota, että luukun lukitus
avautuu (noin 2 minuuttia
ohjelman loppumisen
jälkeen).
● Katkaise virta
pesukoneesta kääntämällä
ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
● Avaa luukku ja poista
pyykki.
● Katkaise veden tulo
jokaisen käyttökerran
jälkeen.
KÄYTÄ APUNASTI
PESUOHJELMATAULUKKOA
JA NOUDATA AINA YLLÄ
MAINITTUA JÄRJESTYSTÄ.
72
● Vänta tills dörrlåset har
frigjorts (ungefär två minuter
efter att programmet
avslutats)
● Stäng av maskinen genom
att sätta programväljaren i
läge AV.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
PS. Hvis der kommer en strøm
afbrydelse under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppede
og fortsætte igen når
strømmen kommer tilbage.
Merk:
Noen programmer kjører
sentrifugering i den
innledende fasen av syklusen
for å sikre optimale
vaskeresultater.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
PS. Hvis det kommer et
strømbrudd under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppet
og fortsette igjen når
strømmen kommer tilbake.
Adjust the wash temperature if
necessary.
Press the option buttons (if
required)
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets the
working sequence in motion.
Note:
In some programs in the initial
phase of the cycle there are
planned spin sequences to
ensure optimal wash results.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Warning: If there is any break in
the power supply while the
machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where it
left off.
● When the programme has
ended the word “End” will
appear on the display
● Når programmet er
færdigt, vises ordet "End"
(Slut) i displayet
● Når programmet er
avsluttet, vises ordet "End"
(Slutt) på displayet.
● Vent, indtil lugen kan åbnes
(ca. 2 minutter efter at
programmet er afsluttet).
● Vent til dørlåsen åpnes (ca.
to minutter etter at
programmet er ferdig).
● Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
● Sluk maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
● Slå av maskinen ved å vri
programvelgeren til “AV”.
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF” position.
● Öppna dörren och ta bort
tvätten.
● Åbn lugen, og tag tøjet ud.
● Stäng av vattentillförseln
efter varje användande.
● Sluk altid for vandtilførslen
efter brug.
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
FOR ALLE TYPEP AF
VASK - SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
● Åpne døren og ta ut tøyet.
● Skru av vanntilførselen
etter hver gangs bruk.
● Open the door and remove
the laundry.
● Turn off the water supply
after every use.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
FOR ALL TYPES OF WASH
CONSULT THE PROGRAMME
TABLE AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE ORDER
INDICATED.
73
FI
DA
NO
EN
KAPPALE 12
AVSNITT 12
KAPITEL 12
KAPITTEL 12
CHAPTER 12
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Älä käytä koneen
ulkopinnan puhdistamiseen
hankaavia aineita tai
välineitä eikä liuotteita.
Ulkopinnan puhdistamiseksi
riittää kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Nukkasihdin puhdistus.
● Rengöring av avloppssil
● Rensning af filter.
● Rengjøring av filteret.
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
PESUAINEKOTELON
PUHDISTUS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
RENGJØRING AV SKUFFENE
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Skyllunder rennende vann.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekauka
-lon suoja).
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
74
SV
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Skjut in behållaren.
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Cleaning of drawer
compartments.
● Filter cleaning
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Remove the compartments
by pulling gently.
Clean with water.
Anbring sæbeskuffen igen.
Sett beholderen tilbake på
plass.
Put the compartments back
into place
75
FI
SV
DA
NO
EN
NUKKASIHDIN PUHDISTUS
Tämänpesukoneen
nukkasihti on nk.
neulaloukku, jonka
tarkoituksena on kerätä
isommat esineet kuten napit,
klemmarit, kolikot , jotka
voisivat tukkia
poistopumpun. Varsinainen
nukka poistuu poistopumpun
kautta viemäriin. On
suositeltavaa tarkistaa sihti
säännöllisesti , esim 1-2 kk
välein:
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
RENGØRINGAF FILTER.
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
RENGJØRING AV FILTERET
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Avaa kansi.
● Öppna luckan
● Åben lugen
● Åpne luken
● Open the flap
● Saatavana vain tietyissä
malleissa:
Vedä mutkalla oleva letku
auki, poista tulppa ja poista
vesi letkusta astiaan.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● Ennen kuin irrotat
roskaloukun, aseta pyyhe
roskaloukun alapuolelle, jotta
pumpun sisällä oleva pieni
vesimäärä voi valua siihen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Käännä nukkasihtiä
vastapäivään, kunnes kahva
on vaaka-asennossa.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Drej filterhåndtaget mod
uret, træk derefter filteret ud
og rens det.
● Vri filterhåndtaket mot
uret, trekk deretter filteret ut
og rens det.
● Poista nukkasihti ja
puhdista.
● Ta ut och rengör silen.
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Aseta sihti huolellisesti
takaisin paikalleen
seuraamalla oikean reunan
uraa ja kiertämällä
myötäpäivään. Kiristä
kiinnitysruuvi ja kiinitä
jalkalista takaisin paikalleen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN KONE
ON PITKAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä
poisto- etta tulovesiletku
tyhjentää huolellisesti.
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
76
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Remove and clean.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
77
FI
KAPPALE 13
VIKA
KORJAUS
SYY
Pistotulppa ei ole pistorasiassa
Kytke pistotulppa pistorasiaan
Verkkokytkin ei ole ala-asennossa
Paina verkkokytkin alas
Sähkõvirta on katkaistu
Tarkista
Sulake on palanut
Tarkista
Täyttõluukku on auki
Sulje täyttõluukku
Samat syyt kuin 1. kohdassa
Tarkista
Vesihana on kiinni
Avaa vesihana
Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa
kohdassa
Valitse ohjelma uudelleen
Poistoletku on taiteilla
Suorista poistoletku
Nukkasihti on tukossa
Puhdista nukkasihti
4. Vettä lattialla
koneen lähellä
Tulovesiletkun tiiviste vuotaa
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti
5. Kone ei linkoa
Kone ei ole vielä poistanut vettä
Odota kunnes vesi on poistettu
Linkouksen poistokytkin alaspainettuna
(ei kaikissa malleissa)
Palauta linkouksen poistokytkin
Liika vaahto on aiheuttanut linkoamisen
keskeytymisen.
Älä käytä liikaa pesuainetta.
Kone ei ole vaakasuorassa
Säädä kone suoraan
Kuljetustukia ei ole irrotettu
Irrota kuljetustuet
Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti
rumpuun
Jaa pyykki tasaisesti rumpuun
1. Pesuohjelmat
eivät toimi
2. Koneeseen ei tule
vettä
3. Vesi ei poistu
koneesta
6. Voimakas tärinä
linkouksen aikana
–
7. Näytössä lukee
virhe 0, 1, 5, 7, 8, 9.
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Candy - huoltoon. Ilmoita aina
koneen malli, joka lõytty koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten)
pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi
aiheuttaa seuraavia sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan
alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu
kuituihin eivätkä muuta värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta
huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat
huonosti ja aiheuttavat pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut
huoltomiehen.
Soita huoltoon.
8. Näytössä lukee
virhe 2
Koneeseen ei tule vettä.
Tarkista vedensyöttö.
9. Näytössä lukee
virhe 3
Ei tyhjennystä.
Varmista, että poistopäässä ei ole
tukkeumia.
Varmista, että poistoletkussa ei ole
taitoksia.
10. Näytössä lukee
virhe 4
Koneessa liikaa vettä.
Sulje vesihana.
Soita huoltoon.
HUOMAUTUS:
LINKOUKSEN KÄYNNISTYMINEN PESUOHJELMAN ALUKSI KUULUU ASIAAN. SE EI TARKOITA, ETTÄ
KONEESSA ON JOKIN VIKA.
JOS PYYKKI EI OLE JAKAUTUNUT TASAISESTI RUMMUSSA, ELEKTRONINEN OHJAIN ESTÄÄ
LINKOUKSEN. TÄMÄ VÄHENTÄÄ ÄÄNTÄ SEKÄ TÄRINÄÄ KONEESSA JA NÄIN PIDENTÄÄ KONEEN
KÄYTTÖIKÄÄ. JOS LINKOUS ON ESTYNYT, JAA PYYKKI TASAISESTI RUMPUUN JA KÄYNNISTÄ
LINKOUSOHJELMA UUDELLEEN.
78
79
SV
AVSNITT 13
FEL
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Centrifugeringen har avbrutits på grund
av för mycket skum.
Använd inte för mycket tvättmedel.
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte
in vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga
vibrationer vid
centrifugering
7. Displayen
meddelar fel:
0,1,5,7,8,9
–
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange
alltid maskinens modell, som framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre
kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
-sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar
sköljningens effekt
-efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna
eller påverkar färgerna
-skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
-de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och
orsakar skumbildning även när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
Ring service.
8. Displayen
meddelar fel 2
Ingen påfyllning av vatten.
Kontrollera att vattentillförseln är på.
9. Displayen
meddelar fel 3
Ingen utpumpning.
Kontrollera att avloppet är öppet.
Kontrollera att avloppsslangen inte
är knickad.
10.Displayen
meddelar fel 4
Maskinen är överfylld med vatten.
Stäng av vattentillförseln till
maskinen. Ring service.
OBS!
CENTRIFUGERINGEN I BÖRJAN AV TVÄTTCYKELN INGÅR I PROGRAMMET OCH ÄR INTE ETT
MASKINFEL.
MASKINEN ÄR UTRUSTAD MED EN ELEKTRONISK CENTRIFUGERINGS-KONTROLL, SOM AVBRYTER
CENTRIFUGERING OM TVÄTTEN ÄR OJÄMNT FÖRDELAD I TRUMMAN. DETTA MINSKAR LJUD OCH
VIBRATIONER OCH FÖRLÄNGER MASKINENS LIVSLÄNGD.
OM CENTRIFUGERINGEN AVBRUTITS, FÖRDELA TVÄTTEN JÄMT I TRUMMAN OCH STARTA
CENTRIFUGERINS-PROGRAMMET PÅ NYTT.
80
81
DA
KAPITEL 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres CANDY vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
Tryk på STOP/START knappen
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Lågen ikke lukket
Kontroller
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
Afløbs slange bøjet eller knækket sammen
Kontroller slange
Filter stoppet
Kontroller filter
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
5. Der løber vand ud
på guivet
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Tilstedeværelsen af for meget skum har
resulteret i afbrydelse af rotationsfase.
Benyt ikke store mængder
vaskemiddel.
Se punkt 3
Kontroller
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
6. Maskinen
centrifugerer ikke
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
8. Vandet løber ud,mens
maskinen fyldes
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
9. Display viser fejl:
0,1,5,7,8,9
–
Ring efter service.
10.Display viser fejl 2
Intet vandindtag.
Kontroller at der er åbent for
vandtilførslen.
11. Display viser fejl 3
Ingen udpumpning.
Kontroller at afløbet er rent.
Kontroller at afløbsslangen ikke er bugtet.
12.Display viser fejl 4
Maskinen overfyldt med vand.
Sluk for maskinens vandtilførsel. Ring til
service.
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For
hurtig service opgiv da maskinens typenummer og serienummer, disse findes på
typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning
for skylleeffekten, og udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde
skadeligt for tektstiler eller farver.
NOTE:
SNURREN I STARTEN AF EN VASK ER EN NORMAL DEL AF PROGRAMMET OG IKKE EN DEFEKT VED
MASKINEN.
BEMÆRK:
DENNE MASKINE ER UDSTYRET MED ELEKTRONISK CENTRIFUGERINGS KONTROL. DET BETYDER AT
HVIS TØJET I MASKINEN ER I UBALLANCE NEDSÆTTES CENTRIFUGERINGS HASTIGHEDEN
AUTOMATISK, OG PÅ DEN MÅDE HINDRE AT VIBRATIONER SKAL SKADE MASKINEN.
82
83
NO
KAPITTEL 13
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Candy servicesentre. For best mulig service
ber vi deg oppgi vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller
garantibeviset.
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Viktig
Strømmen gått
Kontroller
Sikring gått
Kontroller
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Rett ut utløpsrøret
1Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette
påvirker ikke effektiviteten til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at
skyllingen ikke har vært tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige
å fjerne fra tøyet, og kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
5. Sentrifugerer ikke
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Hvis det er for mye skum, vil ikke
sentrifugeringen starte.
Ikke bruk store mengder vaskemiddel.
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
FEIL
1. Virker ikke på noe
program
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
6. Kraftige
vibrasjoner under
sentrifugering
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
7. Displayet viser
følgende feil nr.:
0,1,5,7,8,9
–
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før
du tar kontakt med et Candy-servicesenter.
Ring Kundeservice.
8. Displayet viser feil
nr. 2
Ingen påfylling av vann.
Kontroller at vanntilførselen er åpnet.
9. Displayet viser feil
nr. 3
Ingen pumpe ut.
Kontroller at avløpet er åpent.
Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd.
10. Displayet viser feil
nr. 4
Maskinen er overfylt med vann.
Steng vanntilførselen til maskinen.
Ring Kundeservice.
MERK:
SENTRIFUGERINGEN I BEGYNNELSEN AV VASKEPROGRAMMET ER EN VANLIG FASE I
PROGRAMMET, OG DET BETYR IKKE AT MASKINEN ER DEFEKT.
MERK:
MASKINEN ER UTSTYRT MED EN ELEKTRONISK FØLER SOM STOPPER SENTRIFUGERINGEN HVIS
VASKETØYET ER SKJEVT FORDELT. DETTE REDUSERER STØY OG VIBRASJONER OG FORLENGER
MASKINENS LEVETID.
84
85
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
2. Does not load
water
3. Does not
discharge water
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
The presence of excessive foam has
aborted the spinning phase
Do not use excessive amounts of
detergent
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
6. Strong vibrations
during spin
–
7. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8, 9
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt
servicing, give the model of the washing machine, to be found on the label placed on
the cabinet inside of the porthole or on the guarantee certificate.
Important
1The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the
following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in
suspension. This does not compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing
cycle. This does not remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of
inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing
machine detersives are often difficult to remove from the washing itself and, even in
small quantities, may produce visible signs of the formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks
before calling the Candy Technical Assistance Service.
Call service.
8. Display reads
error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
9. Display reads
error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
10. Display reads
error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
NOTE:
THE INITIAL SPIN AT THE BEGINNING OF THE WASHING CYCLE IS A NORMAL PHASE OF THE
PROGRAM AND NOT A MACHINE FAULT.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE
SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR
MACHINE.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
86
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin
2002/96/EY mukaisesti.
Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja
terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa.
Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan
se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.
Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Den här enheten är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EC om återvinning av elutrustning
(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att lämna produkten till återvinning kan du förhindra potentiella skador för människor och
miljö, som i annat fall kan uppstå genom felaktig hantering.
Symbolen på produkten anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. I stället bör den
lämnas till ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Följ de lokala förordningarna för avfallshantering.
Du kan få mer detaljerad information om hantering och återvinning av produkten hos kommunen,
på återvinningsanläggningen eller på produktens inköpsställe.
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE).
Ved å forsikre deg om at dette produktet er avhendet på korrekt måte bidrar du til å hindre
potensielle skader på miljø og andres helse. Det kan få negative følger hvis en kvitter seg med
produktet på en uskikket måte.
Symbolet på apparatet viser at det ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet
leveres til resirkuleringspunktet for elektrisk og elektronisk utstyr.
Avhending må skje i henhold til lokale miljøbestemmelser for avfallsdeponering.
For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulasjon av dette produktet kan du
kontakte kommunen din, det nærmeste renholdsverket eller butikken hvor du kjøpte produktet.
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your
local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
FI
SV
DA
NO
EN
11.09 - 41035429.A - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Denne maskine er markeret i overensstemmelse med det europæiske direktiv2002/96/EC
vedrørende elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle skadelige
konsekvenser for miljøet og helbredet, som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af
dette produkt.
Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. I stedet
bør det overdrages til en genbrugsstation med henblik på genanvendelse af elektrisk og elektronisk
udstyr
Bortskaffelse bør ske i henhold til de lokale miljømæssige regler.
Du kan få yderligere oplysninger om håndtering, genskabelse og genanvendelse af dette produkt
ved at kontakte dit lokale rådhus, genbrugsstationen eller den forhandler, du købte produktet af.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising