Candy | GO1460DH-03S | Candy GO1460DH-03S Navodila za uporabo

Candy GO1460DH-03S Navodila za uporabo
CZ
HR
SL
HU
PL
Automatická praöka
Upete za kori‰tenje
Navodilo za uporabo
Használati utasítás
Instrukcja obsäugi
GO 1460 DH
CZ
ÚVOD
HR
PL
GRATULACJE
âESTITAMO!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kupnjom ovog Candy
proizvoda pokazali ste da
ne Ïelite prihvatiti
sporazumno rje‰enje, veç
Ïelite najbolje.
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete
kompromisnih re‰itev in da
ste kupec, ki hoãe le
najbolj‰e.
Ennek a Candy háztartási
készüléknek a
megvásárlásával Ön
megmutatta, hogy nem fogadja
el a kompromisszumokat:
csakis a legjobbat akarja.
Candy ima zadovoljstvo da
Vam moÏe ponuditi ovu
novu perilicu rublja, koja je
rezultat vi‰egodi‰njeg
istraÏivanja i iskustva na
trÏi‰tu, u neposrednom
dodiru sa potro‰aãima.
Izabrali ste kvalitetu, trajnost
i osebujne znaãajke koje
ovaj uredjaj nudi.
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj,
rezultat dolgoletnih
raziskovanj in izku‰enj, ki
smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci.
Izbrali ste kakovost,
vzdrÏljivost in zanimivo
obliko.
A Candy örömmel mutatja be
Önnek új mosógépét, amely
több éves kutatás és a
vevŒkkel fennálló közvetlen
kapcsolat révén szerzett piaci
tapasztalat eredménye. Ön a
mosógép által nyújtott
minŒség, tartósság és kiváló
teljesítmény mellett döntött.
Osim perilice rublja koju ste
izabrali, Candy se ponosi
‰irokim izborom uredjaja za
domaçinstvo: perilicama
sudja, perilicama za pranje i
su‰enje rublja ednjacima,
mikrovalnim peçnicama,
tradicionalnim peçnicama,
grijaãim ploãama,
hladnjacima i ledenicama.
Razen stroja, ki ste ga izbrali,
pa imamo na izbiro ‰e
pomivalne in su‰ilne stroje,
prostostojeãe ‰tedilnike,
kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice,
vgradne peãice in ‰tedilnike
ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte
najnovej‰i Candyjev
katalog.
A Candy sokféle más
háztartási gépet is kínál:
mosógépeket,
mosogatógépeket, mosószárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint hıtŒés fagyasztógépeket.
Uporaba tega novega
pralnega stroja je
enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno
preberete NAVODILO ZA
UPORABO in ga v celoti
upo‰tevate.
V navodilu so navedene vse
pomembne informacije v
zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo
stroja.
A Candy termékek teljes
katalógusát kérje helyi
kiskereskedŒjétŒl.
Kérjük, hogy figyelmesen
olvassa el ez a füzetet, mert
fontos útmutatásokkal szolgál
a készülék biztonságos
telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokat
ad a legkedvezŒbb
eredmények eléréséhez a
mosógép használata során.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce
bezpiecznej instalacji,
uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób
uãytkowania pralki.
Priporoãamo, da skrbno
shranite to knjiÏico z navodili,
da jo boste lahko prebrali
tudi kdaj kasneje, ãe bo
potrebno.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató
füzetet biztonságos helyen,
hogy a késŒbbiek során is
bármikor belelapozhasson.
Zachowaj niniejszå instrukcjë
w celu póãniejszej
konsultacji.
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega
stroja poklicati enega od
na‰ih serviserjev mu
obvezno sporoãite oznako
modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe
je navedena na plo‰ãici s
tehniãnimi podatki, ki je
pritrjena na stroju.
A Candy szerviz
felkeresésekor mindig adja
meg a típust, a típusszámot és
a G-számot (lásd a készülék
adatlapját).
TraÏite od svog prodavaãa
najnoviji katalog Candy
proizvoda.
Upotreba ove nove perilice
je jednostavna, ali Vas
molimo da paÏljivo proãitate
UPUTE ZA KORI·TENJE
sadrÏane u ovoj knjiÏici i da
ih u potpunosti po‰tujete.
One Vam daju vaÏne
podatke u svezi sigurnog
postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, te
korisne savjete za postizanje
najboljih rezultata pranja.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu,
jer bi Vam ubuduçe jo‰
mogla zatrebati.
Kada bi u sluãaju kvara
perilice, morali pozvati
jednog od na‰ih servisera,
obavezno mu recite oznaku
modela, broj perilice i broj
G, ako je naveden na
ploãici s tehniãkim
podacima, koja je
priãvr‰çena na perilici.
2
HU
âESTITAMO!
VáÏen˘ zákazníku,
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
Candy.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma Candy dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte.
Návod, kter˘ jste k v˘robku
obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
SL
Kupujåc sprzët AGD firmy
Candy dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i
chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma
przyjemnoéç przedstawiç
nowå pralkë automatycznå,
która jest rezultatem lat
poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim
kontakcie z konsumentem.
Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i
wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë
Candy.
Firma Candy oferuje takãe
szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak:
zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne
piecyki i kuchenki, a takãe
lodówki i zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë
o kompletny katalog
produktów firmy Candy.
Kontaktujåc sië z firmå
Candy, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki
istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så
obwiedzione ramkå na
rysunku obok
3
CZ
4
HR
KAPITOLA
POGLAVLJE
POGLAVJE
FEJEZET
ROZDZIA Ä
SL
PL
HU
KAZALO
TARTALOMJEGYZÉK
SPIS TREÉCI
Uvod
Bevezetés
Wstëp
1
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
Általános szállítási tájékoztató
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
Jamstvo
2
Garancija
Garancia
Gwarancja
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
Sigurnosne mjere
3
Varnostni predpisi
Biztonsági intézkedések
Érodki bezpieczeñstwa
Technické údaje
Tehniãki podaci
4
Tehniãni podatki
Mıszaki adatok
Dane techniczne
Instalace
Postavljanje i prikljuãivanje
perilice rublja
5
Namestitev in prikljuãitev
stroja
A készülék elhelyezése és
telepítése
Instalacja pralki
Popis ovládacího panelu
Opis upravljaãke ploãe
6
Opis stikalne plo‰ãe
A készülék kezelése
Opis panelu sterujåcego
Tabulka programå
Tabelarni pregled programa
7
Razpredelnica s programi
Programtáblázat
Tabela programów
Volba programå
Odabir programa pranja
8
Izbiranje programov in
temperatur
Programválasztás
Wybór programu
Zásobník pracích prostüedkå
Ladica sredstava za pranje
9
Predalãek za pralna
sredstva
Mosószertároló fiók
Szuflada na proszek
Prádlo
Priprema rublja i savjeti za
pranje
10
Priprava perila na pranje
A termék
Produkt
Praní
Pranje
11
Razpredelnica programov
pranja
Mosás
Pranie
Öiätëní a bëïná udrïba
âi‰çenje i odrÏavanje
perilice rublja
12
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
Tisztítás és karbantartás
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Neï zavoláte odbornÿ servis
Uklanjanje manjih
nedostataka u radu
13
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
Hibakeresés
Lokalizacja usterek
OBSAH :
KAZALO
Úvod
Uvod
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
Opçenita upozorenja i
savjeti prilikom isporuke
uredaja
Záruka
5
CZ
SL
HR
PL
KAPITOLA 1
POGLAVLJE 1
1. POGLAVJE
1. FEJEZET
ROZDZIAÄ 1
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
OPåENITA
UPOZORENJA I
SAVJETI PRI ISPORUCI
UREDJAJA
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
Prilikoé isporuke uredjaja
provjerite da li su uw perilicu
isporuãeni slijedçi dokuéenti
i pribor:
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) UPUTE ZA UPORABU
A) NAVODILO ZA
UPORABO
A) KEZELÉSI UTASÍTÁS
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
B) ADRESE OVLA·TENIH
SERVISA
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK
B) KARTA
GWARANCYJNA
C) JAÉSTVENI LIST
C) GARANCIJSKI LIST
C) GARANCIAJEGY
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
D) âEPOVI
D) POKROVâKI
D) ZÁRÓSAPKA
D) ZATYCZKI
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
E) SAVIJENI NOSAâ
ODVODNE CIJEVI
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
E) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
F) ZÁSOBNÍK PRACÍHO
PROST¤EDKU NEBO
BùLÍCÍHO PROST¤EDKU
F) PREGRADAK ZA
TEKUåI DETERDÎENT ILI
TEKUåE BIJELILO.
F) POSODICO ZA TEKOâI
DETERGENT ALI BELILO
F) FOLYÉKONY
MOSÓSZER- VAGY
FOLYÉKONY
FEHÉRÍTÃTÁROLÓ
REKESZ (TARTÁLY)
F) ZBIORNICZEK NA
DETERGENT W P¸YNIE I
WYBIELACZ
C) ZÁRUÖNÍ LIST
D) KRYCÍ ZÁTKA
A
B
C
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
6
HU
MOLIMO DA SVE
NABROJENO BRIÎNO
SPREMITE!
Provjerite perilicu da prilikom
transporta nije o‰teçena.
Ako je o‰teçena, obratite se
prodavaãu.
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
D
F
E
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
EZEKET A
TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba a
Candy szervizzel.
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
7
CZ
HR
HU
PL
KAPITOLA 2
POGLAVLJE 2
2. POGLAVJE
2. FEJEZET
ROZDZIAÄ 2
ZÁRUKA
JAMSTVO
GARANCIJA
GARANCIA
GWARANCJA
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
Prilikom kupnje uredjaja
prodavaãVam mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
Temeljem potvrdjenog
jamstvenog lista i raãuna
imate u roku od jedne
godine od dana kupnje,
pravo na besplatno
servisiranje Va‰eg uredjaja
od strane na‰ih ovla[tenih
servisa, pod uvjetima
navedenim u jamstvenom
listu.
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani na‰e
tehniãne sluÏbe, oziroma
na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
A készülékhez garanciajegyet
mellékeltünk, amely a fix
kiszállási díjon kívül
a vásárlás napjától számított
egy évig a Candy szerviz
díjmentes igénybevételét
teszi lehetŒvé.
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
Uz jamstveni list
prodavaãVam mora predati
i popis na‰ih ovla‰tenih
servisera koji su jedini
ovla‰teni popravljati Candy
uredjaje ujamstvenom roku.
8
SL
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Candyjevih aparatov v
garancijskem roku.
9
CZ
KAPITOLA 3
POGLAVLJE 3
3. POGLAVJE
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY
SIGURNOSNE MJERE
VARNOSTNI
PREDPISI
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄTËNÍ A ÚDR ÏBY
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
ze zásuvky el. sítë
ZNAâAJNO! PRIJE
POâETKA âI·åENJA ILI
ODRÎAVANJA PERILICE
OBAVEZNO SE
PRIDRÎAVAJTE
SLIJEDEåIH
SIGURNOSNIH MJERA:
● Uzavüete kohout püívodu
vody
● Väechny el.spotüebiöe
zn.Candy jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit pracovníkem
odborné firmy.
Spotfiebiã odpovídá
evropsk˘m smûrnicím
73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE (Smûrnice pro
elektromagnetickou
kompatibilitu), které byli
nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a
jejich pozdûj‰ími zmûnami.
● Nedotÿkejte se praöky
mokrÿma öi vlhkÿma rukama
nebo nohama
● Izvucite utikaã iz utiãnice.
● Svi Candy uredjaji za
domaçinstvo opremljeni su
kablom za zemljenje.
Provjerite da li je Va‰a
elektriãna instalacija pravilno
uzemljena! Ako nije, neka to
prije prikljuãenja perilice
pravilno uãini struãna osoba.
Uredjaj je u suglasnosti s
europskim direktivama
73/23/EEC i 89/336/EEC koje
zamijenjuju 2006/95/EC i
2004/108/EC i kasnije
dopune.
● Ne dirajte uredjaj ako
● Nejvyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v místnostech
se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
● Posvetite krajnju paÏnju
perilici ako je spojena preko
produÏnog kabla u kupaonici
ili drugoj vlaÏnoj prostoriji.
Gdje god je moguçe,
izbjegavajte takvo spajanje.
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
● Zaprite pipo za dotok
vode.
● Vsi Candyjevi gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
Aparat je skladen z
doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloãili 2006/95 in 2004/108
ter kasnej‰imi modifikacijami.
● Z vlaÏnimi rokami ali
imate vlaÏne ruke ili noge ili
ako ste bosi.
● Püed otevüením praöky se
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE
NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
HU
3. FEJEZET
BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
UPOZORENJE:
TIJEKOM PRANJA
VODAU PERILICI MOÎE
SE ZAGRIJATI I DO 90°C.
● Prije otvaranja vrata
perilice provjerite da u
bubnju nije voda.
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
● Ne uporabljajte podalj‰kov
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
PL
ROZDZIAÄ 3
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Húzza ki a csatlakozódugót!
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zárja el a vízcsapot!
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
Zatvorite slavinu za dotok vode.
● Nepouïívejte praöku jste-li
bosí.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90 °C
10
SL
HR
● A Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz!
A készülék megfelel a
2006/95/EK és a 2004/108/EK
irányelvvel felváltott, és a
késŒbbiekben módosított
73/23/EGK és 89/336/EGK
európai irányelveknek.
● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!
● Ne használja a készüléket
ha Ön mezítláb van!
● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket használ.
Hacsak lehet, kerülje a
hosszabbító kábelek
használatát.
FIGYELMEZTETÉS:
MOSÁS KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE
A 90°C-OT IS ELÉRHETI.
● A mosógép ajtajának a
kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy
nincs-e víz a dobban!
● Firma Candy wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
11
CZ
SL
● Ne prikljuãujte perilicu na
elektriãnu mreÏu preko
ispravljaãa, vi‰estrukih utikaãa
ili produÏnih kablova.
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov ali
razdelilnikov.
● Ovaj uredjaj nije namijenjen
za uporabu osobama
(ukljuãujuçi i djecu) sa
smanjenim fiziãkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima te
osabama bez iskustva i
znanja, osim ako ih koriste uz
nadzor osobe odgovorne za
njihovu sigurnost ili od iste
osobe dobiju pravilne upute
za kori‰tenje uredjaja.
● Osebe (vkljuãno z otroci) z
zmanj‰animi fiziãnimi,
zaznavnimi ali du‰evnimi
sposobnostmi ter osebe, ki
nimajo zadostnih izku‰enj ali
predznanja, smejo uporabljati
aparat le pod nadzorom in z
navodili oseb, ki so seznanjene s
pravilno uporabo aparata in ki
so odgovorni za njihovo
varnost.
ZabraÀte dûtem, aby se hrály
se spotfiebiãem.
Pazite i nadzirite djecu kao se
nebi igrala s uredjajem.
Otroke med uporabo aparata
nadzirajte. Poskrbite, da se ne
bodo igrali z aparatom.
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte záströku
ze zásuvky
● Ne izvlaãite utikaã iz
utiãnice tako da vuãete
prikljuãni kabel ili sam uredjaj.
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Tento spotfiebiã není urãen
pro pouÏití osobami (vãetnû
dûtí) s omezen˘mi fyzick˘mi ,
senzorick˘mi nebo
mentálními schopnostmi,
nebo bez zku‰eností a znalostí
spotfiebiãe, pouze pokud
nejsou pod dohledem nebo
pouãené osobou
odpovûdnou za jejich
bezpeãnost.
12
HR
● Ne vlecite prikljuãnega kabla
ali celo aparata samega, ãe
Ïelite iztakniti vtiã iz vtiãnice.
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Elektriãni uredjaji ne smiju
biti izloÏeni atmosferskim
utjecajima kao ‰to su to npr.
ki‰a, sunce itd.
● Elektriãni aparati ne smejo biti
izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so npr.
deÏ, sonce ipd.
● Püi püemíst’ování püístroje jej
nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
● Pazite da kod premje‰tanja
ili prevoÏenja, perilicu ne
diÏete drÏeçi je za upravljaãke
tipke i gumbe, odnosno za
ladicu sredstva za pranje.
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
● Tijekom prevoÏenja kolicima
ne naslanjajte perilicu na
prednju stranu gdje su vrata.
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju ne
dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
Znaãajno!
Ako je perilica postavljena na
pod prekrit tepisonom ili
sagom, paÏljivo provjerite da
njihova vlakna ne zatvaraju
otvore za provjetravanje
perilice koji se nalaze na
donjoj strani perilice.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● Perilicu uvijek moraju diçi
dvije osobe kako je to
prikazano na slici.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod vody
a neodbornë s püístrojem
nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● U sluãaju kvara i/ili
neispravnog rada perilice,
odmah je iskljuãite iz eleltriãne
mreÏe i izvucite utikaã iz zidne
utiãnice te zatvorite dotok
vode. Zatim pozovite jednog
od ovla‰tenih Candy servisera
radi popravka. Ako je
potrebno zamijeniti neki dio
perilice, uvijek zahtijevajte
ugradnju originalnih Candy
rezervnih dijelova.
Nepo‰tivanje ovih uputa moÏe
utjecati na siguran i pravilan
rad perilice.
● Pokud by doälo k poäkození
püívodní äñåry, musí bÿt
nahrazena jinou originální
dodávanou servisními centry
Candy.
● Ako se glavni elektriãni
kabel o‰teti, mora se zamijeniti
posebnim kablom kojeg
moÏete nabaviti u ovla‰tenom
servisnom centru.
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani stroja
(tj., strani, kjer so name‰ãena
vrata) na voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki je
prekrit s tekstilnimi oblogami,
skrbno preverite, ãe vlakna
take talne obloge ne zapirajo
odprtin za zraãenje, ki so
name‰ãene na spodnjem robu
stroja.
Stroj morata dvigniti vedno dve
osebi, tako kot je prikazano na
skici.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja stroja,
stroj takoj izklopite in iztaknite
vtikaã iz vtiãnice ter zaprite
pipo za dotok vode do stroja.
Nato pokliãite enega od
poobla‰ãenih Candyjevih
serviserjev, da vam stroj
popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo originalnih
Candyjevih rezervnih delov.
Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na varno in
pravilno delovanje stroja.
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko nabavite
kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
HU
PL
● Ne használjon adaptereket
és elosztókat.
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
● A készüléket nem
használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességı, illetve
tapasztalatokkal és ismeretekkel
nem rendelkezŒ személyek
(gyerekek sem), hacsak a
biztonságukért felelŒs személy
nem felügyeli a készülék
használatát.
Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
● A csatlakozókábelt vagy magát
a készüléket megrántva ne
húzza ki
a csatlakozódugót a fali aljzatból.
● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).
● Ha máshová szeretné helyezni
a készüléket, soha ne emelje
meg azt
a gomboknál vagy a fióknál
fogva.
● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.
FONTOS!
HA A KÉSZÜLÉKET
SZÃNYEGPADLÓRA HELYEZI,
ÜGYELJEN
ARRA, HOGY AZ ALSÓ
SZELLÃZÃNYÍLÁSOK NE
DUGULJANAK EL.
● A készüléket az ábrán látható
módon párban kell megemelni.
● To urzàdzenie nie jest
przeznaczone do obs∏ugi
przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego
u˝ytkowania, chyba ˝e
pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w
zakresie obs∏ugi urzàdzenia
przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak
aby nie bawi∏y si´
urzàdzeniem.
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
● Nie wolno naraãaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● Podczas przenoszenia pralki
nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na
érodek do prania.
● Podczas transportu nie
powinno sië opieraç drzwiczek
pralki o wózek.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej czëéci
pralki.
● Pralka powinna byç zawsze
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● Hiba és/vagy hibás mıködés
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
hozzá a készülék szakszerıtlen
javításához.
A készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy szervizhez és
kérjen
eredeti Candy pótalkatrészeket.
A fentiek betartásának
elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie powyãszych
zaleceñ moãe negatywnie
wpäynåç na bezpieczeñstwo
uãytkowania urzådzenia.
● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális kábellel
kell kicserélni azt.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony jego
wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt
serwisowy.
13
KAPITOLA 4
SL
HR
CZ
4. POGLAVJE
POGLAVLJE 4
HU
4. FEJEZET
PL
ROZDZIAÄ 4
85
cm
52 cm
60 cm
14
TEHNIâNI PODATKI
MÙSZAKI ADATOK
DANE TECHNICZNE
6
NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
l
6÷15
KOLIâINA VODE PRI
OBIâAJNEM PRANJU
NORMÁL VÍZSZINT
POZIOM NORMALNY
WODY
PRIKLJUâNA SNAGA
W
2150
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
TELJESÍTMÉNYIGÉNY
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
POTRO·NJA EL. ENERGIJE
(program 90° C)
kWh
1,8
PORABA ELEKTRIâNE ENERGIJE
(PROGRAM ZA PRANJE PRI 90°C)
ENERGIAFOGYASZTÁS
(90°C-os PROGRAM)
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 90°C)
JIÄTËNÍ
SNAGA OSIGURAâA
A
10
MOâ VAROVALKE
BIZTOSÍTÉK
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
BRZINA CENTRIFUGIRANJA
okret. / min
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
CENTRIFUGÁLÁS
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
TLAK VODY
DOZVOLJENI PRITISAK VODE
U VODOVODNOJ MREÎI
MPa
min. 0,05
max. 0,8
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
VÍZNYOMÁS
CIÉNIENIE WODY W SIECI
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
NAPON
V
230
NAPETOST
HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
NAPIËCIE ZASILANIA
TECHNICKÉ ÚDAJE
TEHNIâKI PODACI
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
MAKSIMALNA KOLIâINA SUHOG
RUBLJA ZA JEDNO PUNJENJE
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
NORMALNA RAZINA VODE
MAX.PÜÍKON
kg
VIZ ÄTÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI
POGLEDATI PLOâICU(NALJEPNICU) S
TEHNIâKIMPODACIMA
GL.TABLICO S PODATKI
LÁSD A GÉPTÖRZSLAPOT
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
15
CZ
KAPITOLA 5
POGLAVLJE 5
SL
HU
PL
5. POGLAVJE
5. FEJEZET
ROZDZIAÄ 5
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
POSTAVLJANJE I
PRIKLJUâIVANJE
PERILICE
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE
INSTALACJA
PRALKI
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Perilicu bez podmetaãa
postavite blizu mjesta gdje
çe stalno stajati.
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a végleges
felállítási helyére.
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Oprezno prereÏite
sigurnosnu vezicu koja drÏi
glavni
elektriãni kabel i odvodnu
cijev.
Previdno prereÏite
jermenãek, ki pridrÏuje
prikljuãni kabel in odtoãno
cev.
Óvatosan vágja le a
rögzítŒszalagot, amely a
hálózati kábelt és az elvezetŒ
tömlŒt tartja.
Przeciàç taÊmy mocujàce
w´˝e do wody, uwa˝ajàc
by nie uszkodziç ich ani
przewodu elektrycznego.
Odvijte 4 spojna vijka
oznaãena s A i uklonite 4
podlo‰ke oznaãene s B.
Odvijte 4 vijake (A) in
odstranite 4 podloÏke (B).
Távolítsa el a 4 db „A” jelı
rögzítŒcsavart, és vegye ki a 4
db „B” jelı távtartót.
Odkr´ciç 4 Êruby (A) z ty∏u
pralki i wyciàgnàç 4 rozpórki
(B)
Zatvorite 4 otvora
kori‰tenjem ãepova
isporuãenih
uz omot sa uputama za
kori‰tenje.
Zakrijte luknje s priloÏenimi
pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za
uporabo.
Helyezze be a 4 furatba a
kezelési utasítást tartalmazó
csomagban található
védŒdugókat.
Zas∏oniç 4 otwory
zaÊlepkami do∏àczonymi do
worka z instrukcjà.
FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
Odstfiihnûte pásku, která drÏí
hadici a dejte pozor abyste
nepo‰kodili hadici a
elektrick˘ kabel.
Od‰roubujte 4 ‰rouby (A) na
zadní stranû a odstraÀte 4
distanãní vloÏky.
Uzavfiete 4 otvory pouÏitím 4
krytek které jsou uloÏeny v
sáãku s návodem k pouÏití.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
16
HR
UPOZORENJE:
DIJELOVI AMBALAÎE NE
SMIJU DOåI NA DOHVAT
DJECI, JER
ZA NJIH MOGU BITI
OPASNI.
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
17
HR
SL
HU
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Priãvrstite ploãu od
valovitog materijala na dno
perilice kako je prikazano na
slici.
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
Cijev za dovod vode
priãvrstite na slavinu.
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
CZ
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
Za spajanje perilice na
vodovodnu mreÏu koristite
samo novu garnituru cijevi.
Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
UPOZORENJE:
SLAVINU JO· NE
OTVARAJTE!
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ‚E NE
ODPRITE!
Smjestite perilicu
neposredno do zida.
Obratite odvodna pritisnuta.
Odvodnu cijev zatim
obijesite preko ruba kade.
Znatno je bolje ako u
vodovodnoj instalaciji
predvidite stalni odvod, koji
mora biti veçeg promjera
od odvodnog crijeva, a
morate ga postaviti na visni
najmanje 50 cm od poda.
Ako je potrebno, koristite i
priloÏeni plastiãni savijeni
nosaã odvodnog crijeva.
PL
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.
FONTOS!
NE NYISSA KI EZZEL
EGYIDEJÙLEG A CSAPOT.
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
Állítsa a mosógépet a fal mellé.
Akassza a kifolyócsövet a kád
peremére úgy, hogy a csŒ ne
tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg.
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
Ennél jobb megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix elvezetŒ
nyílásra csatlakoztatja,
amelynek az átmérŒje nagyobb
a kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm magasságban
van.
Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
CZ
SL
HR
HU
PL
Umístûte praãku do roviny
pomocí 4 nastaviteln˘ch
noÏiãek:
Koristite 4 noÏice kako bi
poravnali perilicu.
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
A gép vízszintbe állításához
használja a 4 lábat.
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
a) Otáöejte maticí äroubu po
smëru hod. ruöiöek a pak
måïete püizpåsobit vÿäku
noïiöky.
a) Maticu kojom je
priãvr‰çena nogica oslobodite
tako da je odgovarajuçim
kljuãem odvijete u smjeru
kretanja kazaljki na satu.
a) Matico, s katero je pritrjena
nogica sprostite tako, da jo
odvijete z
ustreznim kljuãem.
a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával megegyezŒ
irányban (jobbra),
hogy szabaddá váljon
lábszabályozó csavar.
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
b) A készülék megemeléséhez
vagy lesüllyesztéséhez forgassa
el a lábat, amíg az stabilan meg
nem áll a padlón.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby uzyskaç
doskonaäe przyleganie do
podäoãa.
c) Po konãanem izravnavanju
nogico ponovno pritrdite tako,
da jo z ustreznim kljuãem
privijate v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev dokler
se povsem ne prileÏe dnu
stroja.
c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ
helyzetben az anya óramutató
járásával ellentétes irányban
(balra) csavarásával, amíg az
neki nem feszül a gép aljának.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
A
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k podlaze.
b) Nogicu okretanjem
povisujete ili snizujete tako
dugo dok sasvim ne prijanja
uz pod.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu proti
smëru hod. ruöiöek.
c) Nakon ‰to ste zavr‰ili
poravnavanje, nogicu
ponovno priãvrstite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
priteÏete u smjeru suprotnom
kretanju kazaljki na satu dok
sasvim ne prilegne na dno
perilice.
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
Provjerite da su svi gumbi na
poloÏaju "OFF" odnosno
iskljuãeni i da su vrata perilice
zatvorena.
Prepriãajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloÏaju in da so vrata stroja
zaprta.
Ügyeljen arra, hogy a gomb a
„KI” helyzetben legyen, és az ajtó
legyen becsukva.
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
Zapojte záströku do sítë.
Utaknite utikaã u zidnu
utiãnicu.
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
Dugja be a csatlakozódugót.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
UPOZORNùNÍ:
V pfiípadû potfieby v˘mûny
pfiívodního kabelu pfiipojujte
vodiãe v souladu s
následujícím barvami/kódy:
UPOZORENJE:
Ako je neophodno zamijeniti
glavni elektriãni kabel, spojite
Ïice prema niÏe navedenim
bojama/oznakama:
POZOR:
ãe je treba zamenjati prikljuãni
elektriãni kabel, prikljuãite Ïice
skladno s spodaj navedenimi
barvami/kodami:
FIGYELEM!
Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor a vezetéket az
alábbi színek/kódok szerint kell
csatlakoztatni:
UWAGA:
W razie koniecznoÊci wymiany
kabla zasilania nale˝y
zachowaç nast´pujàcy uk∏ad
kolorów przy pod∏aczaniu
poszczególnych przewodów:
MODR¯
- NEUTRÁLNÍ (N)
HNùD¯
- ÎIV¯ (L)
ÎLUTO-ZELEN¯ - UZEMNùNÍ (
)
PLAVO
- NEUTRALNO (N)
SMEDJE
- FAZA (L)
ÎUTO/ZELENO - UZEMLJENJE (
MODRA
- NULA (N)
RJAVA
- FAZA (L)
RUMENA-ZELENA - OZEMLJITEV (
KÉK:
BARNA:
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla snadno
püístupná zásuvka.
20
B
)
Nakon namje‰tanja, perilica
mora biti smje‰tena tako da je
utikaã uvijek dostupan.
C
- NULLAVEZETÉK (N)
- FESZÜLTSÉG
)
ALATTI VEZETÉK (L)
SÁRGA-ZÖLD: - FÖLDVEZETÉK (
)
Stroj mora biti name‰ãen tako,
da lahko vtiãnico doseÏete v
vsakem trenutku.
A telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
legyen.
GRANATOWY - ZERO (N)
BRÑZOWY
- FAZA (L)
˚Ó¸TO-ZIELONY - UZIEMIENIE (
)
Po zainstalowaniu, urzådzenie
naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
21
KAPITOLA 6
SL
HR
CZ
POGLAVLJE 6
IB
L
6. FEJEZET
ROZDZIAÄ 6
OPIS STIKALNE PLO·âE
KEZELÃSZERVEK
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
6. POGLAVJE
O
PL
HU
M
P
H G F E D C
N
A
22
OVLÁDACÍ PRVKY
OPIS UPRAVLJAâKE
PLOâE
DrÏadlo otevfiení dvífiek
Ruãica vrata
A
Roãaj vrat
Ajtófogantyú
Otwarte drzwiczki
Kontrolka zamãená dvífika
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih" vrata
B
Kontrolna luãka zaklenjena
vrata
Ajtózár jelzŒlámpa
Kontrolka blokada drzwiczek
Tlaãítko Start
Tipka start/pauza
C
Tipka Start
Start/Szünet Gomb
Przycisk start
Tlaãítko Volba Noc
Tipka Laku Noç
D
Tipka Noãno Pranje
Jó Éjszakát Gomb
Przycisk Opcja Nocna
Tlaãítko Volba teploty
Tipka “temperatura pranja”
E
Tipka za temperatura pranja
„Mosási hŒmérséklet” gomb
Przycisk “Wybór
temperatury”
Tlaãítko OdloÏeného Startu
Tipka za odgodu poãetka
pranja
F
Tipka za zamik vklopa
Késleltetett indítás gomb
Przycisk “opóêniony start”
Tlaãítko Aquaplus
Tipka Aquaplus
G
Tipka za Allergie
Aquaplus gomb
Przycisk Aquaplus
Tlaãítko Pfiedpírki
Tipka predpranje
H
tipka za predpranje
Elõmosás
Przycisk “Pranie wst´pne”
Tlaãítko Volba Odstfiedûní
Tipka za pode‰avanje brzine
centrifugiranja
I
Gumb za nastavitev ‰tevila
vrtljajev centrifuge
„Centrifugálási sebesség”
gomb
Przycisk wybór wirowania
Displej Digit
“Digitalni” ekran
L
Digitalni prikazovalnik
Digitális kijelzŒ
WyÊwietlacz “digit”
Tlaãítko StupeÀ Zneãi‰tûní
Tipka “Stupanj prljav‰tine”
M
Tipka Stopnja umazanosti
perila
„Szennyezettség mértéke”
gomb
Przycisk “poziom
zabrudzenia”
Voliã programÛ s OFF
Gumb programatora s
poloÏajem OFF (iskljuãeno)
N
Gumb za nastavitev rogramov
pranja – gumb programatorja
A mosóprogramok kapcsolóórabeállító gombja, „KI” helyzet
Pokr´t∏o programów z OFF
Kontrolky Tlaöítek
Svjetlosni pokazatelji tipki
Nyomógombok jelzŒlámpái
Kontrolki przycisków
Ladica sredstava za pranje
O
P
Kontrolne luãke posameznih tipk
Zásobník pracích prostfiedkÛ
Predalãek za pralna sredstva
Mosószertároló fiók
Szuflada na proszek
23
CZ
SL
HR
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
OPIS KONTROLA
DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK
RUâICA VRATA
K otevfiení dvífick stisknûte
pojistku umístûnou na
vnitfiní stranû drÏadla.
Da otvorite vrata pritisnite
zasun na unutra‰njoj strani
ruãice vrata.
A
HU
PL
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
ROâAJ VRAT
AJTÓFOGANTYÚ
Az ajtó nyitásához nyomja meg
a fogantyú belsejében lévŒ
gombot.
OTWARTE DRZWICZKI
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
2 min.
POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA
ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ
DVÍÜEK PRAÖKY IHNED
PO SKONÖENÍ PRANÍ.
JAKMILE SKONÖÍ
ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2
MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍÜKA
OTEVÜETE.
POMEMBNO:
POSEBNA VARNOSTNA
NAPRAVA PREPREâUJE
ODPIRANJE VRAT TAKOJ
PO KONâANEM PRANJU.
PO KONâANEM
CENTRIFUGIRANJU
POâAKAJTE ·E PRIBLIÎNO
2 MIN., DA SE VARNOSTNA
NAPRAVA SPROSTI, ·ELE
NATO LAHKO ODPRETE
VRATA STROJA.
ZNAâAJNO:
PERILICA IMA UGRADJENU
POSEBNU SIGURNOSNU
NAPRAVU KOJA SPRIJEâAVA
OTVARANJE VRATA ODMAH
PO ZAVR·ETKU
PRANJA/CENTRIFUGIRANJA.
NAKON ·TO
CENTRIFUGIRANJE ZAVR·I
PRIâEKAJTE JO· OKO 2
MINUTE PRIJE NEGO
OTVORITE VRATA.
KONTROLKA ZAMâENÁ
DVͤKA
Kontrolka svítí, pokud jsou
dvífika správnû zavfiená a
praãka je zapnutá.
Po stisknutí tlaãítka
START/PAUSA nejdfiíve
kontrolka bliká, po chvíli se
rozsvítí trvale a svítí aÏ do
konce praní.
SVJETLOSNI POKAZATELJ
"ZAKLJUâANIH" VRATA
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata" svjetli kada
su vrata potpuno zatvorena a
perilica je ukljuãena. Ako se
perilica pokrene (pritisak na
tipku START) s zatvorenim
vratima svjetlosni pokazatelj
çe na tren zatreptati a nakon
toga çe svjetliti.
V pfiípadû, Ïe dvífika nebyla
zavfiená správnû, kontrolka
bude nadále blikat.
Ako vrata nisu ispravno
zatvorena svjetlosni pokazatelj
çe neprekidno treptati.
Speciální bezpeãnostní
zafiízení zabraÀuje, aby se
dvífika mohla otevfiít okamÏitû
po konãení pracího cyklu.
Poãkejte 2 minuty, aÏ
kontrolka zhasne, pak
vypnûte praãku nastavením
voliãe programÛ do vypnuté
polohy OFF.
Perilica ima ugradjenu
posebnu sigurnosnu napravu
koja spreãava otvaranje vrata
odmah po zavr‰etku ciklusa
pranja. Nakon ‰to zavr‰i ciklus
pranja priãekajte oko 2 minute
prije nego otvorite vrata
perilice, takodjer priãekajte da
svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata"prestane
svjetliti.
B
FONTOS!
A MOSÁS/CENTRIFUGÁLÁS
VÉGÉN EGY SPECIÁLIS
BIZTONSÁGI
BERENDEZÉS
AKADÁLYOZZA MEG AZ
AJTÓ KINYITÁSÁT.
A CENTRIFUGÁLÁS
BEFEJEZÉSEKOR
VÁRJON 2 PERCET AZ
AJTÓ KINYITÁSA ELÃTT.
LUâKA 'ZAKLENJENA VRATA'
AJTÓZÁR JELZÃLÁMPA
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poãakajte 2
minuti in ko luãka ugasne,
lahko odprete vrata. Ko je
program pranja zakljuãen,
obrnite stikalo programatorja
na OFF.
Az „ajtó zárva” jelzŒlámpa akkor
világít, ha az ajtó teljesen zárva
van, és a gép „BE” van
kapcsolva.
Ha az ajtó zárva van, a START
gomb lenyomásakor a
jelzŒlámpa egy pillanatra
felvillan, majd égve marad.
Ha az ajtó nincs zárva, a
jelzŒlámpa tovább villog.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági berendezés
akadályozza meg az ajtó
azonnali kinyitását.
A mosás befejezése és az „ajtó
zárva” jelzŒlámpa kialvása után
várjon 2 percet, mielŒtt kinyitná
az ajtót. A ciklus végén fordítsa
a programválasztó gombot a
„KI” helyzetbe.
Aby otworzyç drzwiczki
nale˝y pociàgnàç za
ràczk´ naciskajàc jà od
wewnàtrz.
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST
WYPOSAÃONE W
SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY
ZAPOBIEGA
NATYCHMIASTOWEMU
OTWARCIU DRZWICZEK TUZ
PO ZAKOÑCZENIU PRANIA,
PO JEGO ZATRZYMANIU LUB
PO ZAKOÑCZENIU
WIROWANIA. PRZED
OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY ODCZEKAÇ
2 MINUTY.
KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
do koƒca cyklu prania.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝
kontrolka zgaÊnie, a
nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie
pokr´t∏a programatora na
pozycj´ OFF.
Nakon zavr‰etka ciklusa pranja
gumb programatora okrenite
na poloÏaj OFF.
24
25
TLAâÍTKO START
TIPKA START
Stisknutím tohoto tlaãítka
dojde ke spu‰tûní programu
nastaveného na voliãi
programÛ .
Pritisnite da pokrenete
odabrani ciklus pranja.
POZN.: PO SPU·TùNÍ
PRAâKY TLAâÍTKEM
START JE NUTNÉ VYâKAT
NùKOLIK VTE¤IN, NEÎ JE
PRAâKA UVEDENA DO
CHODU.
ZNAâAJNO:
NAKON ·TO PRITISNETE
TIPKU START,
PERILICI JE POTREBNO
NEKOLIKO
TRENUTAKA DA ZAPOâNE
S RADOM.
ZMùNA NASTAVENÍ PROGRAMU
PO SPU·TùNÍ (PAUSA)
Po spu‰tûní programu lze
zmûnit pouze ta nastavení a
funkce, které se volí pomocí
tlaãítek funkcí.
Stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ pfiibliÏnû na 2
sekundy: bûhem pfiestávky v
pracím programu kontrolky
tlaãítek pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí a
tlaãítek zb˘vajícího ãasu
blikají. Pokud si pfiejete aby
program pokraãoval,
stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ je‰tû jednou.
MIJENJANJE RADNIH POSTAVKI
NAKON POKRETANJA
PROGRAMA PRANJA (PAUZA)
Pritisnite i drÏite tipku
“START/PAUSE” na oko 2
sekunde, svjetlosni pokazatelji
opcijskih tipki çe treptati a
pokazatelj preostalog
vremena çe prikazati da je
perilica privremeno
zaustavljena, podesite prema
potrebi i pritisnite ponovno
tipku “START/PAUSE” da
poni‰tite treptanje svjetla.
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní, a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení
neuvolní dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu od
stejného místa, ve kterém byl
cyklus pfieru‰en.
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Abyste zru‰ili program, dejte
ovladaã programÛ do
polohy OFF.
Zvolte jin˘ program.
Ovladaã programÛ dejte
zpût do polohy OFF.
26
SL
HR
CZ
Ako tijekom pranja Ïelite
dodati ili izvaditi rublje,
priãekajte oko dvije minute
kako bi sigurnosni ure_aj
omoguçio otvaranje vrata.
Nako ‰to ste to izveli, zatvorite
vrata, pritisnite tipku START i
perilica çe nastaviti s radom
od toãke gdje je bila
zaustavljena.
PONI·TAVANJE PROGRAMA
PRANJA
Da poni‰tite trenutni program
pranja, postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
Odaberite drugi program
pranja.
Ponovno postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
C
TIPKA START
S pritiskom na tipko START
zaÏenete izbrani program.
OPOMBA:
STROJ LAHKO ZAâNE
DELOVATI ·ELE NEKAJ
SEKUND PO PRITISKU NA
TIPKO START.
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja izbranega
programa
Pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza)
in pritiskajte nanjo pribiÏno 2
sekundi. Utripanje luãk tipk
za opcije in indikatorja ãasa
do konca programa
opozarja, da je stroj v
naãinu pavze. Opravite
ustrezne nastavitve in
ponovno pritisnite na tipko
“START/PAUSE” (Start/pavza);
luãke prenehajo utripati.
âe Ïelite med pranjem
dodati kak‰en kos perila v
stroj, poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata
odklenejo. Nato spet zaprite
vrata stroja in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je
bil program prekinjen.
Preklic potekajoãega
programa
âe Ïelite preklicati program,
obrnite gumb za izbiranje
programov na poloÏaj “OFF”
(Izklopljeno).
Izberite drugi program.
Gumb za izbiranje
programov obrnite na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
HU
PL
START/SZÜNET GOMB
PRZYCISK START
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot.
Nale˝y go wcisnàç aby
uruchomiç, ustawiony
wczeÊniej za pomocà
pokr´t∏a programów, cykl
prania.
MEGJEGYZÉS:
A START GOMB
LENYOMÁSAKOR
ELTELIK NÉHÁNY
PERC A GÉP
BEINDULÁSA ELÃTT.
A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
Nyomja le, és 2 másodpercig
tartsa lenyomva a
„START/SZÜNET” gombot. Az
opciógombokon villogó lámpák
és a hátralévŒ idŒt jelzŒ lámpa
azt mutatja, hogy a gép
mıködése szünetel. Szükség
szerint állítsa be a gépet, és a
lámpák villogásának törléséhez
nyomja meg ismét a
„START/SZÜNET” gombot.
Ha a mosás közben
ruhadarabokat szeretne betenni
vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2
percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtó
rögzítését.
A mıvelet elvégzése után
csukja be az ajtót, nyomja le a
START gombot, és a gép
onnan folytatja a munkát, ahol
abbahagyta.
A PROGRAM TÖRLÉSE
A program törléséhez állítsa a
választógombot a KI helyzetbe.
Válasszon egy másik
programot.
Állítsa vissza a programválasztó
gombot a KI helyzetbe.
UWAGA: PO W¸ÑCZENIU
PRALKI ZA POMOCÑ
PRZYCISKU START NALE˚Y
POCZEKAå KILKA
SEKUND, A˚ PRALKA
ROZPOCZNIE CYKL
PRANIA.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami
opcji. Przytrzymaç przez 2
sekundy wciÊni´ty przycisk
“START/PAUZA”.Migotanie
kontrolek przycisków opcji i
czasu pozosta∏ego do
koƒca wskazuje, ˝e pralka
jest w fazie pauzy. Teraz
mo˝na zmodyfikowaç
ustawienia programu, po
czym nale˝y wciÊnàç
ponownie przycisk
“START/PAUZA” aby
anulowaç przerw´ w
programie.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania
gdy pralka ju˝ pracuje, i
poczekaç 2 minuty a˝ zwolni
si´ blokada drzwiczek.
Po wyj´ciu lub do∏o˝eniu
czegoÊ do prania nale˝y
zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w
który zosta∏a zatrzymana.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF
a nast´pnie wybraç inny
program.
Nast´pnie ponownie
ustawiç pokr´t∏o wyboru
programów na pozycjii OFF.
27
CZ
Tlaãítka funkcí musí b˘t
navolena pfied stisknutím
tlaãítka start.
Opcijske tipke potrebno je
odabrati prijepritiska na
tipku START.
TLAâÍTKO VOLBA NOC
TIPKA LAKU NOå
Stisknutím tohoto tlaãítka
(tlaãítko je aktivní pfii v‰ech
programech praní) dojde k
omezení rychlosti
prÛbûÏného odstfieìování
(pokud je souãástí programu)
na 400 otáãek, zv˘‰í se
hladina vody pfii máchání a
prádlo je ponecháno
ponofiené do vody aÏ do
konce posledního máchání
tak, aby se vlákna dokonale
natáhla.
Bûhem fáze, kdy voda stojí v
bubnu, kontrolka tlaãítka bliká
a oznaãuje, Ïe spotfiebiã má
pauzu.
Uvolnûním tlaãítka se cyklus
ukonãí jednou fází odstfiedûní
(kterou lze pfiípadnû omezit
nebo zru‰it pomocí
pfiíslu‰ného tlaãítka) a
vypu‰tûním vody.
Díky elektronickému fiízení se
vypou‰tûní vody v
prÛbûÏn˘ch fázích provádí
velmi ti‰e a proto je tato
volba velmi uÏiteãná pro
praní v noci.
Pritisnite ovu tipku (dostupnu
na svim programima pranja)
da prosjeãnu brzinu
centrifuge podesite na 400
o/min (gdje je to primjenljivo),
razina vode çe se poveçati
tijekom ispiranja i rublje çe
nakon zadnjeg ispiranja ostati
uronjeno u vodi kako bi se
tkanine ravnomjerno ra‰irile.
Tijekom ove faze pranja u
kojoj je voda zadrÏana u kadi
perilice, svjetlosni pokazatelji
prikazuju da je perilica u
stanju mirovanja.
Otpustite ovu tipku da zavr‰ite
ciklus pranja s
centrifugiranjem (ãija brzina
moÏe biti smanjena ili
potpuno poni‰tena pritiskom
na odgovarajuçu tipku) i
istjecanjem vode.
Zahvaljujuçi elektronskim
kontrolama, voda u meçufazi
istiãe vrlo tiho ãineçi ovu
opciju vrlo praktiãnom za
pranje tijekom noçi.
28
SL
HR
D
HU
PL
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
Az opciógombokat a START
gomb lenyomása elŒtt kell
kiválasztani.
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
TIPKA NOâNO PRANJE
JÓ ÉJSZAKÁT GOMB
PRZYCISK OPCJA NOCNA
S pritiskom na to tipko (na voljo
pri vseh programih pranja) se
hitrost vseh vmesnih faz
centrifugiranja, predvidenih za
izbrani program, zniÏa na 400
vrtljajev na minuto, poveãa se
koliãina vode za izpiranje, na
koncu pa ostane perilo v zadnji
vodi za izpiranje, kar
prepreãuje meãkanje perila.
Stroj se ustavi z vodo v bobnu,
kontrolna luãka tipke utripa, kar
opozarja, da se je stroj
preklopil v stanje pavze.
Program zakljuãite tako, da
ponovno pritisnete na isto tipko
– stroj opravi fazo
centrifugiranja (z ustrezno tipko
lahko hitrost centrifugiranja
zmanj‰ate ali ga prekliãete) ter
izãrpa vodo iz stroja.
Zaradi elektronskega nadzora
faz vmesnega izãrpavanja
vode stroj vodo izãrpa potiho,
tako da je ta moÏnost zelo
koristna za pranje perila
ponoãi.
Nyomja le ezt (az összes
mosóprogramnál
rendelkezésre álló) gombot a
közbensŒ centrifugálási
sebesség 400 fordulat/perc
értékre történŒ csökkentése
céljából; az öblítés közben
megemelkedik a vízszint, és a
ruha az utolsó öblítés után is a
vízben marad, hogy a szálak
egyenletesen eloszoljanak.
Annál a fázisnál, amelynél a
víz a dobban van, a
jelzŒlámpa azt jelzi, hogy a
gép üzemszüneti állapotban
van.
Engedje fel a gombot a ciklus
szárítással (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
törölhetŒ) és ürítési fázissal
történŒ befejezése céljából.
Az elektronikus vezérlésnek
köszönhetŒen a közbensŒ
fázisokban a víz ürítése halkan
történik, így ez az opció
nagyon alkalmas az éjszakai
mosáshoz.
W∏àczenie tego przycisku
(aktywnego we wszystkich
programach) powoduje
ograniczenie wirowaƒ
poÊrednich (gdzie to by∏o
przewidziane) do 400
obr/min oraz zwi´kszenie
poziomu wody przy
p∏ukaniach a bielizna
pozostaje zanurzona w
wodzie a˝ do ostatniego
p∏ukania, dzieki czemu
w∏ókna tkanin doskonale
si´ rozpr´˝ajà.
Podczas fazy zatrzymania
wody w zbiorniku kontrolka
przycisku miga wskazujàc,
˝e pralka jest w fazie pauzy.
Nale˝y zwolniç przycisk aby
zakoƒczyç pranie
wirowaniem i
wypuszczeniem wody.
(Mo˝na ewentualnie
zmniejszyç obroty wirówki
lub jà anulowaç za pomocà
odpowiedniego przycisku.)
Dzi´ki elektronicznej kontroli
wypuszczanie wody w
fazach poÊrednich odbywa
si´ w sposób cichy, dzi´ki
czemu program ten jest
zalecany do prania
nocnego.
29
CZ
TLAâÍTKO „VOLBA TEPLOTY“
TIPKA “TEMPERATURA PRANJA”
Tato funkce umoÏÀuje prát
pfii jakékoliv teplotû, která je
niωí jako maximální
pfiedpokládaná teplota pro
jednotlivé programy.
Tisknutím tlaãítka se teplota
sniÏuje aÏ do minimální
teploty 15°C (studené
praní
).
Ovom tipkom moÏete na
svakom programu smanjiti
temperaturu pranja.
Svaki puta kada pritisnete
tipku temperatura se smanjuje
sve do minimuma od 15°C
(hladno pranje
).
Upozornûní: Teplota musí b˘t
nastavena pfied zvolením
funkce „STUPE≈ ZNEâI·TùNÍ“.
TLAâÍTKO „ODLOÎEN¯ START“
Toto tlaãítko umoÏÀuje odloÏit
spu‰tûní pracího programu
maximálnû o 24 hodin.
Pokud si pfiejete odloÏit
spu‰tûní programu,
postupujte následujícím
zpÛsobem:
Zvolte poÏadovan˘ program.
Stisknûte tlaãítko jednou,
abyste jej aktivovali (na
displeji se objeví h00).
Opûtovn˘m stisknutím
nastavte odloÏení o 1 hodinu
(na displeji se objeví h01).
KaÏd˘m dal‰ím stisknutím se
odloÏení prodlouÏí o 1 hodinu
aÏ po h24. V pfiípadû dal‰ího
stisknutí se odloÏen˘ start
zru‰í.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ (kontrolka na
displeji zaãne blikat)
potvrdíte spu‰tûní poãítání
nastaveného ãasu. Po jeho
uplynutí se program
automaticky spustí.
OdloÏen˘ start je moÏné zru‰it
následovnû:
Stisknûte tlaãítko na 5
sekund, dokud se na displeji
nezobrazí parametry
zvoleného programu.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ mÛÏete teì
spustit pfiedtím zvolen˘
program. Pokud chcete cel˘
proces zru‰it, nastavte
ovladaã programÛ do
polohy OFF a následnû zvolte
jin˘ program.
30
SL
HR
E
Opomba: Temperaturo
morate nastaviti pred
nastavljanjem stopnje
umazanosti perila.
Znaãajno: temperatura
pranja mora biti pode‰ena
prije nego odaberete
STUPANJ PRLJAV·TINE.
Tipka “ODGODA POâETKA
PRANJA”
Ova tipka omoguçuje da
predprogramirate odgodu
poãetka ciklusa pranja do 24
sata.
Da odgodite poãetak pranja,
postupite kako slijedi:
Podesite Ïeljeni program
pranja.
Pritisnite tipku za odgodu
poãetka pranja jednom da je
aktivirate (na ekranu çe se
prikazati oznaka h00) i zatim
ponovno pritisnite tipku da
vrijeme odgode podesite na 1
sat ((na ekranu çe se prikazati
oznaka h01); svakim pritiskom
na tipku vrijeme odgode
poveçat çe se za 1 sat, sve
dok se na ekranu ne prikaÏe
oznaka h24, od te toãke
ponovnim pritiskom na tipku
vrijeme odgode çe se vratiti
na poloÏaj nula.
Potvrdite pode‰avanje
pritiskom na tipku
“START/PAUSE” (svjetla na
ekranu poãet çe treptati).
Zapoãet çe odbrojavanje
vremena i kada zavr‰i
program pranja pokrenut çe
se automatski.
Da poni‰tite pode‰enu
odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
Pritisnite i drÏite tipku na 5
sekundi, sve dok se na ekranu
ne prikaÏu postavke
odabranog programa.
Od te toãke pritiskom na tipku
“START/PAUSE” moguçe je
pokrenuti prethodno
odabrani program ili ga
poni‰titi tako da gumb za
odabir programa postavite
na poloÏaj OFF. Nakon toga
moÏete odabrati neki drugi
program pranja.
TIPKA ZA TEMPERATURA
PRANJA
Ta tipka omogoãa zniÏevanje
temperature pranja za
posamezne programe.
Ob vsakem pritisku na tipko
se temperatura zniÏa, in sicer
do 15°C (pranje s hladno
vodo
).
F
TIPKA ZAMIK VKLOPA
S pomoãjo te tipke lahko
programirate ãasovni zamik
zaãetka programa za najveã
24 ur.
To storite na naslednji naãin:
Izberite ustrezen program.
Enkrat pritisnite na tipko, da
jo aktivirate (na
prikazovalniku se prikaÏe
vrednost h00), nato pa znova
pritisnite na isto tipko, da
nastavite 1-urni zamik (na
prikazovalniku se prikaÏe
vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se vrednost
poveãa za 1 uro. Ko je na
prikazovalniku prikazana
vrednost h24, s ponovnim
pritiskom na tipko prekliãete
ãasovni zamik – spet se
prikaÏe vrednost h00.
Potrdite nastavitev s pritiskom
na tipko “START/PAUSE”
(Start/pavza) – luãka v
prikazovalniku zaãne utripati.
Zaãne se od‰tevanje
nastavljenega ãasa; ko ta
poteãe, zaãne stroj
samodejno izvajati program.
âe Ïelite preklicati nastavljeni
ãasovni zamik:
5 sekund pritiskajte na tipko
za nastavljanje ãasovnega
zamika, dokler se na
prikazovalniku ne prikaÏejo
nastavitve izbranega
programa.
Zdaj lahko takoj zaÏenete
izbrani program s pritiskom
na tipko “START/PAUSE”
(Start/pavza), ali pa
prekliãete postopek izbiranja
z obraãanjem gumba za
izbiranje programov na
poloÏaj “OFF” (Izklopljeno).
Nato lahko izberete drugi
program.
HU
PL
„MOSÁSI HÃMÉRSÉKLET”
GOMB
A „Mosási hŒmérséklet” gomb
mindegyik programban a
mosási hŒmérséklet
csökkentését teszi lehetŒvé.
A gomb minden egyes
lenyomásakor a hŒmérséklet
a minimális 15°C értékig
(hideg mosás
) csökken.
Megjegyzés: A hŒmérsékletet
a SZENNYEZETTSÉG
MÉRTÉKÉNEK a kiválasztása
elŒtt kell beállítani.
PRZYCISK “WYBÓR
TEMPERATURY”
Ta opcja pozwala na pranie
w dowolnie wybranej
temperaturze jednak˝e tylko
ni˝szej ni˝ przewidziana dla
danego programu. Ka˝de
wciÊni´cie tego przycisku
powoduje zmniejszenie
temperatury do minimum
15°C (pranie na zimno
).
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” GOMB
PRZYCISK “OPÓèNIONY START”
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç cykl prania
z opóênieniem maksymalnie
24 godziny.
Aby zaprogramowaç
opóêniony start nale˝y:
Ustawiç wybrany program.
Wcisnàç przycisk pierwszy
raz, aby aktywowaç
program ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h00), a
nast´pnie wcisnàç przycisk
jeszcze raz aby ustawiç
opóênienie startu o jednà
godzin´ ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h 01). Ka˝de
nast´pne wciÊni´cie
przycisku wyd∏u˝a start o
jednà godzin´ , a˝ do 24
godzin, natomiast ostatnie
wciÊni´cie tego przycisku
wyzerowuje opóêniony start.
Potwierdziç ustawienie
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” (Kontrolka na
wyÊwietlaczu zacznie migaç)
aby rozpoczàç odliczanie,
po zakoƒczeniu którego
program w∏àczy si´
automatycznie.
Mo˝na anulowaç ustawiony
opóêniony start w
nast´pujàcy sposób:
Przytrzymaç wciÊni´ty
przycisk przez 5 sekund, a˝ na
wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu. W tym momencie
mo˝na uruchomiç program
poprzednio wybrany
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” lub anulowaç
operacje ustawiajàc
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycj´ OFF i ponownie
wybraç inny program.
Ez a gomb a mosási ciklus
elŒzetes beprogramozását
teszi lehetŒvé, ezáltal a ciklus
kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethetŒ.
Az indítás késleltetése az
alábbi eljárással végezhetŒ el:
Állítsa be a kívánt programot.
Az aktiváláshoz nyomja le
egyszer a gombot (h00 felirat
jelenik meg a kijelzŒn), majd
pedig nyomja meg ismét az 1
órás késleltetés beállításához
(h01 felirat jelenik meg a
kijelzŒn). Az elŒre beállított
késleltetési idŒ a gomb
minden egyes lenyomásakor
1 órával növekszik mindaddig,
amíg a h24 felirat jelenik meg
a kijelzŒn. A gomb ebben a
helyzetben történŒ
lenyomásával a késleltetett
indítás ismét nullára áll vissza.
Nyugtázza a beállítást a
„START/SZÜNET” gomb
lenyomásával (a kijelzŒn lévŒ
lámpa villogni kezd).
MegkezdŒdik a
visszaszámlálás, amelynek
befejezŒdésekor a program
automatikusan elindul.
A késleltetett indítás az alábbi
módon törölhetŒ:
Nyomja le, és 5 másodpercig
tartsa lenyomva a gombot,
amíg a kijelzŒ a kiválasztott
program beállításait mutatja.
Ebben a fázisban beindítható
az elŒzŒleg kiválasztott
program a „START/SZÜNET”
gomb lenyomásával, vagy
törölhetŒ a folyamat a
választógomb KI helyzetbe
állításával és egy másik
program kiválasztásával.
Uwaga: Modyfikowanie
temperatury nale˝y wykonaç
przed wyborem POZIOMU
ZABRUDZENIA
31
CZ
HR
TLAâÍTKO AQUAPLUS
TIPKA AQUAPLUS
Díky novému systému Sensor
Activa System je moÏné
pomocí tlaãítka provést nov˘
speciální cyklus praní, kter˘ je
vhodn˘ pfii praní odoln˘ch a
smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou
pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího
mnoÏství vody a nová
kombinace cyklÛ otáãení
bubnu s napou‰tûním a
vypou‰tûním vody umoÏÀuje
dosáhnout dokonale ãistého
a vymáchaného prádla.
MnoÏství vody pfii praní je nyní
vy‰‰í, aby se prací prá‰ek
opravdu úplnû rozpustil a
zaruãil tak perfektní úãinek
praní. Vût‰í mnoÏství vody je
nyní pouÏíváno i v okamÏiku
máchání tak, aby se
odstranily ve‰keré stopy
pracího prostfiedku z vláken.
Tato funkce byla vytvofiena
speciálnû pro osoby s jemnou
a citlivou pokoÏkou, kter˘m
mÛÏe i minimální zbytek
pracího prá‰ku zpÛsobit
podráÏdûní nebo alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto
funkci pouÏívali i pfii praní
dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû
nebo pfii praní froté prádla,
protoÏe vlákna froté mají vût‰í
tendenci zachycovat prací
prá‰ek.
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích v˘konÛ
pfii praní je tato funkce vÏdy
aktivní u programÛ Jemné
prádlo a Vlna/Ruãní praní.
Pritiskom na ovu tipku
moÏete aktivirati poseban
novi ciklus pranja za
programe pranja rublja
postojanih boja i mije‰anih
tkanina, zahvaljujuçi novom
Sustavu Activa Senzora.
Toto tlaãítko nelze navolit v
pfiípadû, Ïe chcete pouÏít
tlaãítko „VOLBA NOC“
Ova opcija s posebnom
paÏnjom postupa s vlaknima
odjeçe a idealna je i za
osobe s osjetljivom koÏom.
Rublje se pere u znatno
veçoj koliãini vode a zajedno
s novim kombiniranim
djelovanjem okretanja
bubnja i vi‰ekratnim
punjenjem i praÏnjenjem
vode dobiva se savr‰eno
isprano i oprano rublje.
Koliãina vode u pranju je
poveçana tako da je
deterdÏent u potpunosti
otopljen ãime je osigurano
vrlo uãinkovito ãi‰çenje.
Koliãina vode poveçana je i
tijekom postupka ispiranja
tako da su iz rublja u
potpunosti uklonjeni svi
ostaci deterdÏenta. Ova
funkcija posebno je
namijenjena osobama s
osjetljivom koÏom koje mogu
biti osjetljive i na najmanje
ostatke deterdÏenta u rublju.
Ovu funkciju posebno
preporuãujemo za pranje
djeãje odjeçe, osjetljivih
tkanina opçenito ili odjeçu i
predmete od frotira ãija vla k
n a in a ã e u pijaju v e ç u k
oliãin u deterdÏenta.
Kako bi osigurali najbolji
uãinak pranja, ukljuãite ovu
funkciju uvijek, kada koristite
programe pranja za osjetljive
i vunene/ruãno pranje
tkanine.
Ova tipka nije dostupna
kada je odabrana tipka
“laku noç”.
32
SL
G
HU
PL
TIPKA ALLERGIE
AQUAPLUS GOMB
PRZYCISK AQUAPLUS
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz me‰anice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor Activa. Ta
opcija zagotavlja neÏno
ravnanje s perilom in je
predvsem namenjena
osebam z neÏno in
obãutljivo koÏo, pri katerih bi
lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji
koliãini vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju
faz obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode
zagotavlja temeljitej‰e
pranje in popolno izpiranje.
V stroj se natoãi veãja
koliãina vode, tako da se
detergent bolje raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v
stroj natoãi veã vode, kar
zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi
detergenta iz perila, kar je
‰e posebej pomembno za
osebe z neÏno in obãutljivo
koÏo, pri katerih bi lahko tudi
najmanj‰e sledi pralnih
sredstev povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi
za pranje otro‰kih oblaãil in
obãutljivega perila nasploh,
pa tudi za pranje frotirja, saj
ta med pranjem absorbira
veã detergenta.
Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in
volno/roãno pranje.
Az új Sensor Activa
rendszernek köszönhetŒen
ennek a gombnak a
lenyomásával egy speciális, új
ciklust aktiválhat a Színtartó és
a Kevert anyagok programban.
Ez az opció gyengéden kezeli
a ruhaszálakat és a ruhát
viselŒk finom bŒrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb
mennyiségı vízben történik,
ezáltal tökéletesen tiszta és
kiöblített ruhát kapunk; ehhez
párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált
mıködése, ahol a víz
betöltésére és ürítésére kerül
sor. A ruhában lévŒ víz
mennyisége megnövekszik, így
a mosószer tökéletesen
kioldódik, ami hatékony
tisztítást eredményez. A
vízmennyiség az öblítés
közben is megnövekszik, így a
mosószernyomok is távoznak a
szövetszálak közül.
Ezt a funkciót finom és
érzékeny bŒrı emberek
számára terveztük, akiknél
a legkisebb
mosószermaradvány is
bŒrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és
finom szálú anyagok esetében,
vagy olyan
törülközŒanyagoknál is
célszerı alkalmazni, amelyek
szövetszálai nagyobb
mennyiségı mosószert
nyelnek el.
A legjobb mosási teljesítmény
biztosítása érdekében ez a
funkció mindig aktiválva van a
Finom és a Gyapjú/kézi mosás
programok esetében.
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi Activa System,
wykonaç dodatkowy
specjalny cykl prania
przeznaczony dla osób o
delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody,
a nowy sposób
funkcjonowania,
polegajàcy na cyklach
obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, ˝e tkaniny
sà dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a
wymyÊlona specjalnie dla
osób o skórze delikatnej i
wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej
funkcji tak˝e przy praniu
odzie˝y dzieci´cej (dzieci
majà zawsze wra˝liwsza
skór´) oraz przy praniu
tkanin z warstwà gàbki,
poniewa˝ z takiej tkaniny
trudniej usuwa si´
detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja
jest zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.
âe izberete moÏnost “Noãno
pranje”, ta tipka ni aktivna
A „Jó éjszakát” gomb
választása esetén ez a gomb
nem használható
Nie mo˝na u˝yç tego
przycisku jeÊli chce si´ u˝yç
przycisk OPCJA NOCNA.
33
CZ
TLAâÍTKO “P¤EDPÍRKY”
TIPKA PREDPRANJE
Tato funkce je uÏiteãná
zejména v pfiípadû velmi
za‰pinûného prádla a mÛÏe
b˘t pouÏita pouze s nûkter˘mi
programy, jak je uvedeno v
tabulce programÛ.
Prací prostfiedek k tomuto
programu, nasypejte do
pfiihrádky zásobníku oznaãené
“1“ (k získání bliωí informace viz
rozdûlení zásobníku pro prací
prostfiedky v tomto manuálu).
Doporuãujeme pouÏít jen 20% z
uvedeného mnoÏství na obalu
pracího prostfiedku.
Ova opcija je posebno
pogodna za jako prljavo
rublje i moÏe se koristiti samo
sa nekim programima
pranja, kako je naznaãeno u
tabelarnom prikazu
programa.
DeterdÏent za ovaj program
treba dodati u odjeljak
oznaãen sa „1” (molimo
pogledajte upute za
punjenje ladice sredstava za
pranje).
Za ovaj program mi
preporuãujemo da koristite
samo 20% koliãina prikazanih
na ambalaÏi od
deterdÏenta. Omek‰ivaãe i
mirise za tkanine nemojte
koristiti za ovaj program.
TLAâÍTKO VOLBA ODST¤EDùNÍ
Rychlost odstfieìování je
moÏné zmûnit kdykoli,
spotfiebiã nemusí b˘t v reÏimu
PAUSA.
TIPKA ZA PODE·AVANJE
BRZINE CENTRIFUGE
Ciklus centrifugiranja vrlo je
vaÏan da se iz rublja ukloni
‰to je vi‰e moguçe vode bez
da se o‰tete tkanine. Brzina
centrifuge moÏe se podesiti
tako da odgovara va‰im
potrebama. Pritiskom na ovu
tipku moguçe je smanjiti
najveçu brzinu centrifuge a
ako Ïelite centrifugiranje se
moÏe i u potpunosti iskljuãiti.
Da ponovno pokrenete
ciklus centrifugiranja
dovoljno je da pritisnete
tipku sve dok ne postignete
Ïeljenu brzinu. Kako nebi
o‰tetili tkanine, brzinu
centrifuge nije moguçe
podesiti iznad brzine koja je
automatski pode‰ena prema
odabranom programu
pranja. Brzinu centrifuge
moguçe je promijeniti u
svakom trenutku i to bez
privremenog zaustavljanja
perilica rublja (pauza).
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA
SPECIÁLNÍM
ELEKTRONICKŸM ZAÜÍZENÍM,
KTERÉ CHRÁNÍ PÜED
NADMËRNŸMI VIBRACEMI A
HLUKEM BËHEM
ODSTÜED’OVÁNÍ, POKUD
ÄPATNŸM ROZLOÏENÍM
PRÁDLA DOJDE V BUBNU K
NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË.
PRODLOUÏÍ SE TAK
ÏIVOTNOST PRAÖKY.
ZNAâAJNO: PERILICA JE
OPREMLJENA POSEBNIM
ELEKTRONSKIM URE_AJEM
KOJI SPREâAVA DA RUBLJE
PRI CIKLUSU
CENTRIFUGIRANJA
POREMETI RAVNOTEÎU. TO
SPRIJEâAVA RADNU BUKU I
VIBRACIJU PERILICE I TAKO
AKO PRODUÎUJE RADNI
VIJEK TRAJANJA VA·E
PERILICE.
Fáze odstfieìování je velmi
dÛleÏitá pro pfiípravu
dobrého usu‰ení. Vበmodel
je vybaven tak, aby byl
schopen vyhovût v‰em Va‰im
potfiebám.
Stisknutím tohoto tlaãítka lze
omezovat maximální rychlost
odstfieìování, kterou je
moÏné pouÏít pro zvolen˘
program, aÏ do úplného
vyfiazení odstfieìování.
Pro nové spu‰tûní
odstfieìování staãí znovu
stisknout tlaãítko a nastavit ho
aÏ na poÏadovanou rychlost.
Pro ochranu tkanin není
moÏné nastavit rychlost vy‰‰í,
neÏ je rychlost, která se
automaticky stanovuje v
okamÏiku zvolení programu.
34
HU
SL
HR
H
I
PL
TIPKA ZA PREDPRANJE
ELÕMOSÁS
PRZYCISK “PRANIE WST¢PNE”
Ta opcija je primerna predvsem
za pranje zelo umazanega
perila; na voljo je le v
kombinaciji z doloãenimi
programi, kot je to razvidno iz
tabele programov.
Detergent za predpranje
odmerite v predelek predalãka
za pralna sredstva, oznaãen z
“1” (Upo‰tevajte navodila,
podana v poglavju Predalãek
za pralna sredstva!).
Priporoãamo, da uporabite le
20% od priporoãene koliãine,
navedene na embalaÏi
pralnega pra‰ka; pri tem
programu ne uporabljajte
mehãalca za perilo.
Ez az opció pamut és
mûszálas ruhanemûk mosási
programjához használható. A
Sport program esetében az
elõmosás automatikusan
mûködik. Ez az opció
különösen hasznos erõsen
szennyezett ruhákhoz; a fõ
mosási program kiválasztása
elõtt lehet használni. Az
ehhez a programhoz való
mosószert az adagolófiók “1”
jelzésû elsõ
rekeszébe kell tenni (lásd a
Használati utasítás
“Adagolófiók” címû részét).
Azt ajánljuk, hogy az
elõmosószer mennyisége a
fõmosáshoz használt
mosószer mennyiségének
csak a 20%-a legyen.
Ta opcja jest korzystna
szczególnie przy praniu bardzo
zabrudzonej bielizny i mo˝na
jej u˝yç tylko z niektórymi
programami jak to
przedstawiono w tabeli
programów.
Proszek nale˝y wsypaç do
przegródki oznaczonej “1”
(wi´cej informacji na temat
podzia∏u kasetki na proszek w
dalszej cz´Êci instrukcji
obs∏ugi). Zalecamy u˝ycie 20%
normalnej porcji proszku. Nie
nale˝y u˝ywaç zmi´kczacza.
GUMB ZA NASTAVITEV HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Faza centrifugiranja je zelo
pomembna, saj naj bi iz perila
odstranila ãimveã vlage, ne
da bi ga pri tem po‰kodovala.
Hitrost centrifuge lahko
prilagodite svojim potrebam. Z
nastavitvijo niÏjih vrednosti
lahko zniÏate maksimalno
hitrost centrifuge na minuto.
Centrifugo lahko tudi izkljuãite.
âe Ïelite ponovno aktivirati
fazo centrifugiranja, preprosto
pritisnete na tipko, dokler ni
nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja od
najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
„CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG” GOMB
Fontos, hogy a centrifugálás a
textíliák károsítása nélkül minél
több vizet
vonjon ki a ruhákból. A gép
centrifugálási sebességét saját
igényeinek
megfelelŒen állíthatja be.
A gomb lenyomásával
csökkenthetŒ a maximális
sebesség, és ha akarja,
a centrifugázási ciklus törölhetŒ.
A centrifugálás ismételt
aktiválásához elegendŒ
lenyomni a gombot, amíg
el nem éri a beállítani kívánt
centrifuga-sebességet.
Az anyagok kímélése
érdekében a
programválasztás közben az
automatikusan
megengedhetŒ érték fölé nem
növelhetŒ a fordulatszám.
A centrifuga fordulatszáma
bármikor módosítható, akár a
gép leállítása
nélkül is.
PRZYCISK WYBÓR
WIROWANIA
Wybór pr´dkoÊci wirowania
jest wa˝ny dla
przygotowanie bielizny do
prasowania. Ten model
pralki daje du˝à mo˝liwoÊç
doboru pr´dkoÊci wirowania
do indywidualnych potrzeb.
WciÊni´cie tego przycisku
redukuje pr´dkoÊç obrotów
wirówki, mo˝liwà dla danego
programu, a˝ do
ca∏kowitego jej wy∏àczenia.
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
ponownie wciskaç ten
przycisk, a˝ do uzyskania
wybranej pr´dkoÊci.
Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
nie jest mo˝liwe zwi´kszenie
obrotów wirówki ponad
poziom automatycznie
zaprogramowany w
momencie ustawiania
programu.
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S
POSEBNO ELEKTRONSKO
NAPRAVO, KI PREPREâUJE
CENTRIFUGIRANJE, âE
PERILO V BOBNU NI
URAVNOTEÎENO. S TEM JE
ZMANJ·ANA GLASNOST
DELOVANJA TER
VIBRACIJE, OBENEM PA
TUDI PODALJ·ANA
ÎIVLJENJSKA DOBA
VA·EGA PRALNEGA
STROJA.
MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS
ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSSEL VAN
FELSZERELVE, AMELY
MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A
BERAKOTT RUHAADAG
EGYENETLENÜL OSZLIK EL.
EZÁLTAL CSÖKKEN A GÉP
ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS
VIBRÁCIÓ, ÉS
MEGHOSSZABBODIK A
MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
momencie, bez
koniecznoÊci ustawiania
pralki w funkcji PAUZA.
Uwaga
pralka wyposaãona jest
w elektroniczny ukäad
kontroli prëdkoéci
wirowania
zapobiegajåcy nie
równomiernemu rozäoã
eniu sië bielizny w
bëbnie. dziëki temu
zmniejsza sië gäoénoéç i
wibracje pralki a w
konsekwencji wydäuãa jej
ãywotnoéç.
35
“DIGITALNI” EKRAN
Sustav pokazatelja na ekranu
omoguçuje Vam stalni uvid u
podatke o stanju perilice:
L
4
{
5
{
Signalizaãní systém displeje
neustále informuje o ãinnosti
praãky:
6
1) TEPLOTA PRANÍ
V momentu zvolení programu
se automaticky zobrazí
maximální moÏná teplota
praní a rozsvítí se pfiíslu‰ná
kontrolka.
Pfii zvolení niωí teploty pomocí
pfislu‰ného tlaãítka se také
rozsvítí pfiíslu‰ná kontrolka.
Upozornûní: Teplota musí b˘t
nastavena pfied zvolením
funkce STUPE≈ ZNEâI·TùNÍ.
1) TEMPERATURA PRANJA
Nakon ‰to ste odabrali program
pranja ukljuãit çe se
odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj da prikaÏe najveçu
moguçu temperaturu pranja.
Posebnom tipkom odaberite
niÏu temperaturu i ukljuãit çe se
odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj.
Znaãajno: temperatura pranja
mora biti pode‰ena prije nego
odaberete STUPANJ
PRLJAV·TINE.
2) KONTROLKA DVͤEK
Po stisknutí tlaãítka
„START/PAUSA“ zaãne
kontrolka blikat a následnû
svítí aÏ do konce praní.
Po uplynutí dvou minut od
ukonãení praní kontrolka
zhasne a praãku mÛÏete
otevfiít.
2) SVJETLO VRATA
Nakon ‰to pritisnete tipku
“START/PAUSE” svjetlo prvo trepti
a zatim çe prestati treptati i
ostat çe ukljuãeno sve do kraja
pranja.
2 minute nakon zavr‰etka
pranja svjetlo çe se iskljuãiti i tek
tada moÏete otvoriti vrata
perilice.
3) OTÁâKY ODST¤EëOVÁNÍ
Po zvolení pracího programu
se na displeji objeví maximální
povolená rychlost
odstfieìování pro dan˘
program. KaÏd˘m dal‰ím
stisknutím tlaãítka
odstfieìování se rychlost sníÏí
o 100 g/m. Nejniωí povolená
rychlost je 400 ot/min.
Odstfieìování je moÏné zru‰it
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
na volbu odstfiedování.
3) BRZINA CENTRIFUGE
Nakon ‰to ste odabrali program
pranja, najveça dozvoljena
brzina centrifuge za taj program
prikazat çe se na ekranu.
Svakim pritiskom na tipku za
centrifugu, brzina çe se smanjiti
za 100 o/min. Najmanja
moguça brzina centrifuge je
400 o/min; a moguçe je i
potpuno iskljuãiti centrifugu
ponovnim pritiskom na tipku.
2
1
1
2
{
3
36
4) SVJETLO ODGODE POâETKA
PRANJA
Ovo svjetlo trepti kada je
pode‰ena odgoda poãetka
pranja.
5) SVJETLO TRAJANJA CIKLUSA
PRANJA
Nakon ‰to je odabran program
pranja na ekranu çe se
automatski prikazati trajanje
ciklusa, koje moÏe varirati,
zavisno o odabranim opcijama.
Nakon ‰to program pranja
zapoãne, stalno çe Vam biti
pruÏeni podaci o preostalom
vremenu do kraja pranja.
DIGITÁLIS KIJELZÃ
A kijelzΠrendszer
folyamatosan tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetérŒl.
WYÂWIETLACZ “DIGIT”
System sygnalizacji
wyÊwietlacza stale informuje
nas o pracy pralki:
{
1) TEMPERATURA PRANJA
Ko izberete program, se
osvetli ustrezen indikator za
najvi‰jo dovoljeno
temperaturo za izbrani
program.
S pomoãjo ustrezne tipke
lahko temperaturo pranja
zniÏate –osvetli se ustrezen
indikator.
Opomba: Temperaturo
morate nastavite pred
nastavljanjem stopnje
umazanosti perila!
1) MOSÁSI HÃMÉRSÉKLET
Egy program kiválasztásakor
felgyullad a megfelelŒ
jelzŒlámpa, amely a
maximális lehetséges mosási
hŒmérsékletet mutatja.
Egy kisebb hŒmérsékletnek a
speciális gombbal történŒ
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa.
Megjegyzés: A hŒmérsékletet
a SZENNYEZETTSÉG
MÉRTÉKÉNEK a kiválasztása
elŒtt kell beállítani.
1) TEMPERATURA PRANIA
W momencie wyboru
programu automatycznie
pojawi si´, za pomocà
odpowiedniej kontrolki
,maksymalna temperatura
prania.
JeÊli za pomocà
odpowiedniego przycisku,
wybierzemy ni˝szà
temperatur´ zaÊwieci si´
kontolka odpowiadajàca tej
temperaturze.
Uwaga: Modyfikowanie
temperatury nale˝y
wykonaç przed wyborem
POZIOMU ZABRUDZENIA
2) LUâKA ZA ZAPRTA VRATA
Ko pritisnete na tipko
START/PAUSE (Start/pavza),
luãka najprej utripa, nato pa
ostane osvetljena do konca
programa.
2) AJTÓZÁR LÁMPA
A „START/SZÜNET” gomb
lenyomása után a lámpa
elŒször villog, majd pedig
folyamatosan ég, és a mosás
végéig égve marad.
A mosás vége után 2 perccel
a lámpa kialszik, ami azt jelzi,
hogy ki lehet nyitni a
mosógép ajtaját.
2) Kontrolka DRZWICZEK
Po wciÊni´ciu przycisku
START/PAUZA na poczàtku
kontrolka drzwiczek miga a
potem pali si´ nieprzerwanie
do koƒca cyklu prania. Po 2
minutach od zakoƒczenia
cyklu kontrolka gaÊnie i w
tedy mo˝na otworzyç
drzwiczki
3) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
A program kiválasztása után
az adott programhoz
megengedett maximális
centrifugálási sebesség
jelenik meg a kijelzŒn. A
centrifuga-gomb minden
egyes lenyomásával 100
fordulat/perc értékkel
csökkenthetŒ a centrifugálási
sebesség. A megengedett
minimális centrifugálási
sebesség 400 fordulat/perc,
de a centrifuga-gomb
ismételt lenyomásával a
centrifugálási mıvelet ki is
hagyható.
3) OBROTY WIRÓWKI
Po wybraniu programu na
wyÊwietlaczu poka˝e si´
maksymalna ustawiona
pr´dkoÊç wirowania.
Ka˝de wciÊni´cie przycisku
wirówki zmniejsza pr´dkoÊç
wirowania o 100 obr/min.
Minimalna pr´dkoÊç
wirowania to 400 obr/min.
Ewentualnie mo˝na
wy∏àczyç wirowanie
wciskàc kilkakrotnie przycisk
wirówki
4) KÉSLELTETETT INDÍTÁS
LÁMPA
A késleltetett indítás
beállításakor ez a lámpa
villog.
4) KONTROLKA
OPÓèNIONEGO STARTU
Kontrolka miga kiedy jest
ustawiony opóêniony start.
5) CIKLUSIDÃTARTAM
A program kiválasztásakor a
kijelzΠautomatikusan
mutatja a ciklus idŒtartamát,
ami a választott opcióktól
függŒen változhat.
A program beindulása után
Ön folyamatos tájékoztatást
kap a mosás végéig
hátralévŒ idŒrŒl.
5) D¸UGOÂå CYKLU
W momencie ustawienia
programu d∏ugoÊç cyklu
wyÊwietli si´ automatycznie.
D∏ugoÊç ta jest ró˝na w
zale˝noÊci od wybranych
opcji. Po rozpocz´ciu cyklu
pralka informuje na bie˝àco
o czasie pozosta∏ym do
koƒca cyklu.
3) HITROST CENTRIFUGIRANJA
KO izberete program, se na
prikazovalniku prikaÏe
najvi‰ja dovoljena hitrost
centrifugiranja za izbrani
program. S pritiskom na tipko
za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja lahko to
hitrost zniÏate; ob vsakem
pritisku na tipko se vrednost
zmanj‰a za 100 vrt./min.
NajniÏja moÏna hitrost
centrifugiranja je 400
vrt./min, ãe pa ‰e enkrat
pritisnete na tipko za
nastavljanje hitrosti
centrifugiranja,
centrifugiranje prekliãete.
4) LUâKA ZA ZAMIK VKLOPA
âe je nastavljen ãasovni
zamik vklopa, luãka utripa.
5
{
5) DÉLKA CYKLU
V momentu zvolení pracího
programu se automaticky
zobrazí délka cyklu, která se
mÛÏe mûnit v závislosti od
jednotliv˘ch zvolen˘ch funkcí.
DIGITALNI PRIKAZOVALNIK
Sistem prikazovanja vas
sproti obve‰ãa o vseh
parametrih pranja:
2 minuti po koncu programa
luãka ugasne, kar pomeni,
da je moÏno odpreti vrata.
4
4) KONTROLKA „ODLOÎEN¯
START“
Tato kontrolka svítí tehdy, kdyÏ
je nastavené posunutí
spu‰tûní pracího programu.
PL
7
3
{
DISPLEJ „DIGIT“
HU
SL
HR
{
CZ
5) TRAJANJE PROGRAMA
Ko izberete program, se na
prikazovalniku prikaÏe
trajanje programa, ki se
spreminja glede na izbrane
opcije.
Ko stroj zaãne izvajati
program, se ãas do konca
programa na prikazovalniku
stalno prilagaja.
37
CZ
HR
6) KONTROLKA „ZAâÁTEK
PROGRAMU“
Tato kontrolka se rozsvítí po
stisknutí tlaãítka START.
6) SVJETLO POKRENUTOG
PROGRAMA
Ovo svjetlo çe se ukljuãiti
kada pritisnete tipku START.
7) STUPE≈ ZNEâI·TùNÍ
V momentu zvolení programu
se automaticky zobrazí nejniωí
moÏn˘ stupeÀ zneãi‰tûní a
rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka.
Pfii zvolení vy‰‰í úrovnû
zneãi‰tûní pomocí pfiíslu‰ného
tlaãítka se také rozsvítí
pfiíslu‰ná kontrolka.
Upozornûní: StupeÀ zneãi‰tûní
se automaticky mÛÏe mûnit v
závislosti od zvolené teploty.
7) STUPANJ PRLJAV·TINE
Kada se odabere program
pranja ukljuãit çe se i
odgovarajuçe svjetlo da
prikaÏe najmanji moguçi
stupanj prljav‰tine.
Pritiskom na posebnu tipku
odaberite vi‰i stupanj
prljav‰tine, ukljuãit çe se i
odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj.
Znaãajno: stupanj prljav‰tine
moÏe automatski varirati,
zavisno o odabranoj
temperaturi pranja.
TLAâÍTKO „STUPE≈
ZNEâI·TùNÍ“
Pomocí tohoto tlaãítka (které
je aktivní pouze u programÛ
BAVLNA a SMÍCHANÉ
PRÁDLO) si mÛÏete zvolit 3
úrovnû intenzity praní v
závislosti od stupnû zneãi‰tûní
prádla.
Po zvolení programu a teploty
praní se kontrolka stupnû
zneãi‰tûní automaticky umístí
na nejniωí povolenou úroveÀ.
Stisknutím tlaãítka se úroveÀ
zv˘‰í a následnû se upraví
parametry, které se t˘kají
délky pracího procesu.
Tipka “STUPANJ PRLJAV·TINE”
38
Ova tipka (aktivna SAMO na
programima pranja za PAMUK
i MIJE·ANE TKANINE)
omoguçuje
odabir 3 razine intenziteta
pranja, zavisno o tome koliko
je rublje prljavo. Kada
odaberete i podesite
program i temperatutu
pranja, pokazatelj stupnja
razine prljav‰tine automatski
je pode‰en na minimum;
svakim pritiskom na tipku
razina se poveçava a prema
tome prilagodjavaju se i
postavke trajanja ciklusa
pranja.
SL
6
}
7
M
HU
PL
6) LUâKA START
Osvetli se, ko pritisnete na
tipko START.
6) PROGRAM KEZDETE LÁMPA
Ez a lámpa a START gomb
lenyomásakor gyullad ki.
6) KONTROLKA
ROZPOCZ¢CIA PROGRAMU
Zapala si´ po wciÊni´ciu
przycisku START.
7) STOPNJA UMAZANOSTI
PERILA
KO izberete program, se
osvetli indikator za naniÏjo
stopnjo intenzivnosti pranja
(primerno za najmanj
umazano perilo).
âe Ïelite, lahko izberete
veãjo intenzivnost pranja s
pritiskom na posebno tipko;
osvetli se ustrezen indikator.
Opomba: Stopnja
umazanosti perila se
samodejno prilagaja glede
na nastavljeno temperaturo.
7) SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE
Egy adott program
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa, amely
a minimális lehetséges
szennyezettségi mértéket
mutatja.
Egy nagyobb
szennyezettségi mértéknek a
speciális gombbal történŒ
kiválasztásakor felgyullad a
megfelelŒ jelzŒlámpa.
Megjegyzés: A
szennyezettség mértékének
beállítása a kiválasztott
hŒmérséklettŒl függŒen
automatikusan változhat.
7) POZIOM ZABRUDZENIA
W momencie wyboru
programu minimalny poziom
zabrudzenia b´dzie
wskazany za pomocà
odpowiedniej kontrolki.
JeÊli wybierzemy wy˝szy
poziom zabrudzenia za
pomocà odpowiedniego
przycisku, zaÊwieci si´
kontrolka odpowiadajaca
temu poziomowi.
Uwaga: Poziom zabrudzenia
mo˝e zmieniç si´
automatycznie w zale˝noÊci
od wybranej temperatury
prania.
TIPKA STOPNJA UMAZANOSTI
PERILA
S pomoãjo te tipke lahko
izberete eno od treh stopenj
intenzivnosti pranja glede na
to, kako umazano je perilo, ki
ga Ïelite oprati. Ta moÏnost
je na voljo le pri programih
za bombaÏ in tkanine iz
me‰anih vlaken.
Ko izberete program in
nastavite temperature
pranja, je samodejno
nastavljena najmanj
intenzivna stopnja pranja za
izbrani program. S pritiskom
na tipko lahko intenzivnost
pranja poveãate; ustrezno se
spremeni tudi trajanje
programa.
„SZENNYEZETTSÉG MÉRTÉKE”
GOMB
Ezzel a gombbal (amely csak
a PAMUT és a KEVERT SZÁLAS
program esetében aktív) a
mosásintenzitás 3 szintje közül
lehet választani a ruha
szennyezettségének
mértékétŒl függŒen.
A program és a mosási
hŒmérséklet kiválasztása
után a szennyezettségjelzŒ
automatikusan a
megengedett minimális
szintre áll. A gomb
lenyomásával növelhetjük a
szintet, ekkor a ciklus
idŒtartamával kapcsolatos
beállítások is ennek
megfelelŒen változnak.
PRZYCISK “POZIOM
ZABRUDZENIA”
Wciskajàc ten przycisk
(aktywny tylko dla tkanin
bawe∏nianych i mieszanych)
mo˝na wybraç jeden z 3
poziomów intensywnoÊci
prania w zale˝noÊci od
stopnia zabrudzenia tkanin.
Po wybraniu programu i
temperatury prania
kontrolka stopnia
zabrudzenia ustawia si´
automatycznie na poziomie
minimalnym
wymaganym.WciÊni´cie
przycisku zwi´kasza poziom
zabrudzenia i w
konsekwencji modyfikuje
tak˝e parametry d∏ugoÊci
cyklu prania.
39
CZ
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
OTOâENÍM OVLADAâE
PROGRAMÒ SE DISPLEJ
ROZSVÍTÍ A ZOBRAZÍ SE
PARAMETRY ZVOLENÉHO
PROGRAMU.
UPOZORNùNÍ: PRAâKU
VYPNETE OTOâENÍM
OVLADAâE PROGRAMÒ
DO POLOHY „OFF“.
Stisknûte tlaãítko "Start/Pausa"
a spusÈte cyklus praní.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
Po ukonãení cyklu vypnûte
praãku nastavením voliãe
programu do polohy “OFF”.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMÒ MUSÍ
B¯T PO UKONâENÍ
PRANÍ VÎDY P¤ESTAVEN
DO POLOHY OFF, TEPRVE
PAK MÒÎETE ZVOLIT
NOV¯ PROGRAM.
GUMB PROGRAMATORA SA
POLOÎAJEM OFF
N
KADA OKRENETE GUMB
ZA ODABIR PROGRAMA,
SVJETLA NA EKRANU åE
SE UKLJUâITI DA PRIKAÎU
POSTAVKE ODABRANOG
PROGRAMA.
OPASKA: DA ISKLJUâITE
PERILICU, OKRENITE GUMB
ZA ODABIR PROGRAMA
NA POLOÎAJ “OFF”.
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
KO OBRNETE GUMB ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV,
SE PRIKAZOVALNIK
OSVETLI IN PRIKAÎEJO SE
NASTAVITVE ZA IZBRANI
PROGRAM.
OPOMBA: STROJ
IZKLOPITE Z
OBRAâANJEM GUMBA
ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV NA
POLOÎAJ “OFF”
(IZKLOPLJENO).
HU
A PROGRAMVÁLASZTÓ
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB ELFORDÍTÁSAKOR
A KIJELZÃN
FELGYULLADÓ LÁMPA A
KIVÁLASZTOTT PROGRAM
BEÁLLÍTÁSAIT MUTATJA.
MEGJEGYZÉS: A GÉP
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
FORDÍTSA EL A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT A „KI”
HELYZETBE.
Pritisnite tipku START/PAUSE da
pokrenete odabrani ciklus
pranja.
Stroj zaÏenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
Program pranja çe se izvesti s
gumbom programatora u
nepomiãnom poloÏaju na
odabranom programu sve
dok ciklus pranja ne zavr‰i.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraãa).
Perilicu rublja iskljuãite
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF.
Stroj izklopite tako, da
obrnete gumb
programatorja na OFF.
ZNAâAJNO:
GUMB PROGRAMATORA
NAKON SVAKOG
CIKLUSA PRANJA MORA
BITI VRAåEN NA
POLOÎAJ OFF,
ODNOSNO PRI
POKRETANJU SLIJEDEåEG
CIKLUSA PRANJA A PRIJE
NEGO TAJ NAREDNI
PROGRAM BUDE
ODABRAN I POKRENUT.
KONTROLKY TLAâÍTEK
SVJETLA TIPKI
Tyto kontrolky se rozsvítí
tehdy, kdyÏ stisknete pfiíslu‰ná
tlaãítka.
Pokud zvolíte funkci, kterou
není moÏné kombinovat s
nastaven˘m programem,
pfiíslu‰ná kontrolka bude
nejdfiíve blikat a poté zhasne.
Ova svjetla ukljuãuju se kada
je pritisnuta pripadajuça
tipka.
Ako je odabrana opcija koja
nije u skladu s odabranim
programom pranja, svjetlo
prvo trepti a zatim çe se
iskljuãiti.
40
SL
HR
OPOMBA:
GUMB
PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA
OFF PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU PRANJA
OZ. âE ÎELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
O
A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja le a
„Start/Szünet” gombot.
A program úgy zajlik le, hogy
a ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó
gomb a kiválasztott
programon marad.
Kapcsolja ki a mosógépet a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.
MEGJEGYZÉS:
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT VISSZA KELL
ÁLLÍTANI A KI HELYZETBE
MINDEN EGYES CIKLUS
VÉGÉN, VAGY EGY ÚJ
MOSÁSI CIKLUS
BEINDÍTÁSAKOR A
KÖVETKEZÃ PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ÉS
BEINDÍTÁSA ELÃTT.
PL
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
PRZY OBRACANIU
POKR¢T¸A
WYÂWIETLACZ ZAPALA
SI¢ I POKAZUJE
PARAMETRY
WYBRANEGO
PROGRAMU.
UWAGA: ABY
WY¸ÑCZYå PRALK¢
NALE˚Y OBRÓCIå
POKR¢T¸O WYBORU
PROGRAMÓW NA
POZYCJ¢ “OFF”.
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym
na wybranym programie a˝
do koƒca prania.
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE
PO ZAKO¡CZENIU
PRANIA I PRZED
WYBOREM NOWEGO
PROGRAMU.
KONTROLNE LUâKE TIPK
NYOMÓGOMBLÁMPÁK
KONTROLKI PRZYCISKÓW
Osvetlijo se, ko pritisnete na
katero od tipk.
âe izberete opcijo, ki ni na
voljo v kombinaciji z izbranim
programom, kontrolna luãka
tipke najprej utripa, nato pa
ugasne.
A nyomógomblámpák a
hozzájuk tartozó gombok
lenyomásakor gyulladnak fel.
Ha olyan opciót választ,
amely nem kompatibilis a
kiválasztott programmal,
akkor a gombnál lévŒ lámpa
elŒször villog, majd pedig
kialszik.
Zapalajà si´ gdy wciÊniemy
dany przycisk.
JeÊli jednak wybierzemy
opcj´ niezgodnà z
wybranym programem
kontrolka najpierw b´dzie
migaç a potem zgaÊnie.
41
CZ
KAPITOLA 7
Tabulka pracích programå
VOLBA UKAZATELE
VOLIÖE PROGRAMÅ
NA:
PROGRAM PRO
Odolné tkaniny
Bavlna, len
1)
1)
Bavlna, smësné odolné,
Barevné
Smësné a syntetické tkaniny
Bavlna, smësné
a syntetické tkaniny
Velmi jemné tkaniny
Máchání
MAX.
NÁPLÑ
kg
1)
**
VOLBA
TEPLOTY
°C
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
2
1
6
Do:
90°
●
●
(● )
6
Do:
60°
●
●
(● )
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3 kg.
**
3
Do:
60°
●
●
1,5
Do:
40°
●
●
-
-
(● )
** Program vhodn˘ i na praní pfii nízk˘ch teplotách (niωích, jako je maximální uvedená
teplota).
Zku‰ební program podle normy EN 60456 evropské normalizaãní organizace
CENELEC se zvolenou funkcí pro maximální StupeÀ zneãi‰tûní.
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv hodnotu
doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze odstüed’ování
zcela vylouöit.
●
( ) Pouze s aktivovanÿm tlaöítkem püedpírky (programy s moïností püedpírky)
Intenzivní odstfiedûní
-
-
Stisknutím tlaãítka „teplota praní“ je moÏné prát pfii jakékoliv teplotû, která je niωí
neÏ maximální povolená teplota.
Pouhé vypu‰tûní vody
-
-
1) U jednotliv˘ch programÛ je moÏné pomocí tlaãítka „stupeÀ zneãi‰tûní“ regulovat ãas
a intenzitu praní.
Rychloprogram 32’
2
Do:
40°
●
●
1
Do:
30°
●
●
Vlna urãená k praní v praãce
1
Do:
40°
●
●
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAM
6
Do:
40°
●
●
Ruãní praní
42
Pokud jsou na nûkter˘ch kusech prádla skvrny, které vyÏadují o‰etfiení tekut˘mi
bûlícími prostfiedky, mÛÏete provést pfiedbûÏné odstranûní skvrn v myãce.
VloÏte do oddílu "2" zásobníku pracího prostfiedku pfiíslu‰nou nádobku, do které vlijte
bûlicí prostfiedek a nastavte program "MÁCHÁNÍ" (
).
Jakmile je toto o‰etfiení ukonãeno, nastavte knoflík programÛ do polohy "OFF", pfiidejte
k vybûlenému prádlu zbytek prádla a proveìte normální cyklus praní s nejvhodnûj‰ím
programem.
43
HR
TABELARNI PREGLED PROGRAMA
POGLAVLJE 7
GUMB PROGRAMATORA NA:
PROGRAM ZA:
MAX.
TEÎINA
kg
TEMP.
°C
PUNJENJE
DETERDÎENTA
2
Postojane tkanine
1)
pamuk, lan
pamuk, postojane mije‰ane,
boje
1)
Mije‰ane tkanine i sintetika
1)
pamuk, mije‰ane tkanine,
sintetika
Vrlo osjetljive tkanine
**
6
Do:
90°
●
●
(● )
6
Do:
60°
●
●
(● )
3
Do:
60°
●
●
1,5
Do:
40°
●
●
Molimo proãitajte ova napomene:
Kada perete izuzetno prljavo rublje preporuãujemo da u perilicu ne stavljate vi‰e od
3 kg rublja.
(● )
** Program preporuãen za pranje na niskim temperaturama (niÏim od najvi‰ih prikazanih).
Program je testiran u suglasnosti s standardom CENELEC EN 60456 uz odabir
najveçeg STUPNJA PRLJAV·TINE.
Ako je potrebno smanjite brzinu centrifugiranja, i to: kako je predloÏeno na najveçe
djelotvornosti pranja i ispiranja. naljepnicama koje se nalaze na odjeçi ili za vrlo
osjetljivo rublje u potpunosti iskljuãite Tijekom ovih programa izmjenjuju se ciklusi
centrifugu, ova opcija moÏe se podesiti tipkom za brzinu centrifuge.
ispiranje
-
-
Brzo
centrifugiranje
-
-
Samo ako je odabrana tipka za predpranje (pogrami na kojima je tipka za
predpranje dostupna)
samo istjecanje vode
-
-
1) Pokazuje kako programima podesiti trajanje i jaãinu pranja kori‰tenjem tipke za
STUPANJ PRLJAV·TINE.
2
Do:
40°
●
●
brzi 32-minutni program
44
**
1
●
( )
Pritiskom na tipku za temperaturu pranja moguçe je prati na bilo kojoj temperaturi
ispod najveçe dopu‰tene.
"ruãno pranje"
1
Do:
30°
●
●
vunene tkanine
PERIVE U PERILICI
1
Do:
40°
●
●
program MIX & WASH
6
Do:
40°
●
●
Kada samo odredjen broj komada rublja za pranje ima tvrdokorne mrlje koje
zahtjevaju postupak s tekuçim bijelilom, prethodno uklanjanje mrlja moÏe se izvesti
u perilici rublja.
Ulijte bijelilo u pregradak za bijelila u ladici za deterdÏent oznaãen s “2” i namjestite
poseban program “
” (ISPIRANJE).
Kada ovaj program zavr‰i, okrenite gumb za odabir programa na poloÏaj “OFF”
(ISKLJUâENO), dodajte preostalo rublje za pranje i nastavite s uobiãajenim pranjem
na Ïeljenom programu.
45
SL
7. POGLAVJE
RAZPREDELNICA S PROGRAMI
Program za:
GUMB ZA IZBIRANJE
PROGRAMOV NA:
TEÎA
(NAJVEâ]
Kg.
TEMP.
°C
PRALNA SREDSTVA V:
2
Odporne tkanine
1)
BombaÏ, platno
BombaÏ, odporne tkanine iz
me‰anice vlaken,Barve
1)
Tkanine iz me‰anice vlaken in
sintetike BombaÏ, tkanine iz
1)
**
**
6
Do:
90°
●
●
(● )
6
Do:
60°
●
●
(● )
3
Do:
60°
●
●
1,5
Do:
40°
●
●
me‰anih vlaken, sintetika
Zelo obãutljive tkanine
Izpiranje
1
-
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
âe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 3 kg perila.
-
●
(● )
** Program je priporoãen tudi za pranje pri nizkih temperaturah (niÏjih od najvi‰je moÏne, ki je
prikazana).
Program je testiran skladno z doloãili CENELEC EN 60456 ob nastavljeni najvi‰ji stopnji
intenzivnosti (za najbolj umazano perilo).
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti centrifugiranja.
( )
Centrifugiranje z veliko hitrostjo
-
-
Tipka za nastavljanje temperature omogoãa pranje pri vseh temperaturah, niÏjih od najvi‰je
dovoljene temperature za izbrani program.
Samo
izãrpavanje
-
-
1) Pri prikazanih programih lahko prilagodite trajanje in intenzivnost pranja s pomojão tipke za
nastavljanje stopnje umazanosti perila.
Hitri 32-min. program
2
Do:
40°
●
●
Roãno pranje
1
Do:
30°
●
●
Volna (za strojno pranje)
1
Do:
40°
●
●
6
Do:
40°
●
●
Program Mix & Wash System
46
Samo, ãe ste izbrali tudi predpranje. (Programi, pri katerih je tipka za predpranje aktivna)
âe so na posameznih kosih perila madeÏi, ki jih je treba odstraniti s pomoãjo tekoãega belila,
priporoãamo, da ta postopek opravite v stroju pred pranjem polnega stroja perila.
Odmerite tekoãe belilo v ustrezen predalãek, vstavljen v predelek 2 (predelek za detergent za
glavno pranje) in izberite posebni program Izpiranje
. Ko je ta program zakljuãen, obrnite
gumb za izbiranje programov v izklopljeni poloÏaj, dodajte preostalo perilo in nato izberite
ustrezen program pranja.
47
HU
PROGRAMTÁBLÁZAT
7. FEJEZET
PROG.
TEXTÍLIA PROGRAM
MAX.
SÚLY
kg
HÃM.,
°C
MOSÓSZERADAG
2
Nem érzékeny anyagok
Pamut, vászon
1)
Pamut, vegyes nem érzékeny,
fakuló
1)
Kevert és szintetikus
anyagok
1)
1
6
Max:
90°
●
●
(● )
6
Max:
60°
●
●
(● )
3
Max:
60°
●
●
Nagyon finom
anyagok
1,5
Max:
40°
●
●
Öblítés
-
-
Pamut, kevert textília,
szintetikus
**
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!
ErŒsen szennyezett ruhák mosásakor javasoljuk, hogy csökkentse le a mennyiséget 3 kg-ra.
**
●
(● )
** Alacsony hŒmérsékletı mosáshoz javasolt program (a kijelzett maximális hŒmérsékletnél
kisebb).
A program tesztelése a CENELEC EN 60456. számú szabvány szerint történt, maximális
szennyezettség kiválasztásával.
1) A bemutatott programoknál a szennyezettség mértéke gomb segítségével a mosás idŒtartamát
és intenzitását állíthatja be.
( )
48
Gyors centrifugálás
-
-
Csak vízürítés
-
-
Gyors 32 perces
2
Max:
40°
●
Kézi mosás
1
Max:
30°
●
●
„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru
1
Max:
40°
●
●
Mix & Wash vegyes
mosóprogram
6
Max:
40°
●
●
Csak az ElŒmosás gomb választásakor. (ElŒmosás gombbal rendelkezésre álló programok)
A „Mosási hŒmérséklet” gomb lenyomása a megengedett maximális hŒmérséklet alatt
bármilyen hŒmérsékleten történŒ mosást tesz lehetŒvé.
●
A centrifugálás sebessége csökkenthetŒ a ruhadarabok címkéjén található útmutató betartása
érdekében, vagy a nagyon finom textíliák esetében teljesen kikapcsolható a centrifugálás, ami a
centrifuga választókapcsolójával végezhetŒ el.
Ha csak kevés ruhadarabon vannak olyan foltok, amelyeket folyékony fehérítŒszerrel kell
kezelnünk, akkor a foltok elŒzetes eltávolítását a mosógépben végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítŒszert a folyékony fehérítŒ-tartóba, amely a mosószeres fiók „2” jelı
rekeszébe van behelyezve, és állítsa be a speciális „ÖBLÍTÉS” (
) programot.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa a programválasztó gombot a „KI” helyzetbe, tegye be a
többi ruhát, és folytassa a normál mosást a legmegfelelŒbb programmal.
49
PL
ROZDZIAÄ 7
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
Materiaäy wytrzymaäe
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
MAKS.
ÄADUNEK
kg
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe, kolory
1)
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
1)
**
**
ÉRODEK PIORÅCY
2
1)
baweäna, len
TEMP.
°C
6
Do:
90°
●
●
( ●)
6
Do:
60°
●
●
( ●)
3
Do:
60°
●
1,5
Do:
40°
●
P∏ukanie
-
-
Szybkie
wirowanie
-
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
Bardzo delikatne materiaäy
1
●
( ●)
Uwagi:
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do pralki
maksymalnie 3 kg bielizny.
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na
wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie
wy∏àczyç wirowanie.
●
** Program zalecany tak˝e do prania w niskich temperaturach (ni˝szych od
maksymalnej wskazanej).
Program kontrolny CENELEC EN 60456 z maksymalnym poziomem zabrudzenia.
●
1) Dla wskazanych programów mo˝na , za pomocà przycisku Poziom Zabrudzenia,
regulowaç d∏ugoÊç i intensywnoÊç prania.
-
( ) Jedynie przy w∏àczonym przycisku PRANIE WST¢PNE. (Programy z aktywnà opcjà
PRANIE WST¢PNE)
50
Tylko odprowadzanie wody
-
-
Cykl szybki 32’
2
Do:
40°
●
●
Pranie r´czne
1
Do:
30°
●
●
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
1
Do:
40°
●
●
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM”
6
Do:
40°
●
●
Wciskajàc przycisk Temperatury mo˝na zmniejszaç temperatur´ prania w stosunku
do maksymalnej ustawionej.
JeÊli tylko niektóre sztuki bielizny wymagajà usuni´cia plam Êrodkami wybielajàcymi
mo˝na wykonaç wst´pne odplamianie w pralce.
Nale˝y w∏o˝yç do przedzia∏u „2” w pojemniku na detergenty specjalny zbiorniczek,
wlaç do niego p∏yn wybielajàcy i ustawiç program „P¸UKANIA” (
). Po zakoƒczeniu
tego programu nale˝y ustawiç pokr´t∏o programatora na pozycji "OFF", dodaç
pozosta∏e sztuki bielizn i rozpoczàç normalne pranie na wybranym programie.
51
CZ
HR
SL
HU
PL
KAPITOLA 8
POGLAVLJE 8
8. POGLAVJE
8. FEJEZET
ROZDZIAÄ 8
VOLBA PROGRAMÅ
ODABIR PROGRAMA
PRANJA
IZBIRANJE
PROGRAMOV
PROGRAMVÁLASZTÁS
WYBÓR
PROGRAMU
Za razliãite vrste tkanina i
razliãite stupnjeve prljav‰tine
ova perilica rublja ima 4
razliãite skupine programa koji
su u skladu sa: ciklusom pranja,
temperaturom pranja i
duÏinom ciklusa (pogledajte
tabelarni prikaz programa
pranja).
Pralni stroj ima 4 skupine
programov, ki omogoãajo
pranje razliãno umazanega
perila, kot seveda tudi pranje
razliãnih vrst tkanin. Programi
pranja se med seboj
razlikujejo po naãinu pranja,
temperaturah in po
trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 4
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a
következŒk: mosási ciklus,
a ciklus hŒmérséklete és a
ciklus hossza (lásd a
mosóprogramok táblázatát).
Pralka posiada 4 róãne grupy
programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju
materiaäu i jego stopnia
zabrudzenia. Programy te
róãniå sië rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå
cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo
nejlepäích vÿsledkå praní a
máchání. Krátké
odstüed’ování zaüazené po
kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
1. POSTOJANE TKANINE
1. OBSTOJNE TKANINE
Ovi programi namijenjeni su
ostvarivanju najveçe
djelotvornosti pranja i ispiranja.
Tijekom ovih programa
izmjenjuju se ciklusi
centrifugiranja koji daju odliãne
rezultate i ciklus spiranja. Zadnje
centrifugiranje posebno je
djelotvorno da se rublje
temeljito ocijedi.
Stroj pere in izpira perilo na
teh programih z intenzivno
moãjo. Po vsakem vmesnem
izpiranju stroj perilo tudi
oÏame, kar zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
1. NEM ÉRZÉKENY
ANYAGOK
A programot alapos mosáshoz
és öblítéshez, valamint tökéletes
öblítést biztosító
centrifugáláshoz terveztük.
Az utolsó centrifugálás
hatékonyabb vízeltávolítást
eredményez.
1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy
opracowane w celu
maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie
zapewnia skuteczne
usuniëcie wody.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je
dosahováno nejlepäích
vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího
bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
2. TKANINE OD MIJE·ANIH I
SINTETIâKIH VLAKNA
Glavno pranje pranje i ispiranje,
pruÏaju najbolje vrijednosti
zahvaljujuçi rotiranju bubnja i
razini vode. Blago
centrifugiranje pomaÏe da se
tkanine manje guÏvaju.
2. TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolj‰e
rezultate pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi,
da bi se perilo preveã
zmeãkalo.
2. KEVERT ÉS SZINTETIKUS
ANYAGOK
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a
vízszintnek köszönhetŒen
biztosítja a legjobb
eredményeket.
A finom centrifugázás azt jelenti,
hogy a textíliák kevésbé
gyırŒdnek össze.
2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I
SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia
pranych tkanin.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
Jedná se o zcela nov˘
kompletní program praní, s
cyklem, kter˘ sám reguluje
aktivnost a pausu programu,
uzpÛsoben pfiedev‰ím pro praní
velmi jemn˘ch tkanin.
Praní a máchání budou
provedeny s velk˘m mnoÏstvím
vody k dosaÏení nejlep‰ích
v˘sledkÛ.
3. POSEBNO OSJETLJIVE
TKANINE
Ovo je novi ciklus pranja u
kojem se izmjenjuje pranje i
namakanje, posebno je
preporuãljiv za vrlo osjetljive
tkanine.
3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
3. KÜLÖNLEGESEN
FINOMSZÁLÚ ANYAGOK
Ez újfajta mosási elv,a mûködés
és a szünet váltakozó
periódusaiból álló ciklussal,
amely különösen alkalmas
nagyon finom szövetek
mosására. A mosás és az öblítés
magas vízszinten történik a
legjobb eredmény érdekében.
3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do
prania, które sk∏ada si´ z
naprzemiennych okresów
prania i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania
bardzo delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´
w du˝ej iloÊci wody, co
zapewnia najlepsze wyniki.
Pro råzné typy tkaniny s
råznÿm stupnëm zaäpinëní
má praöka 4 okruhy
programå rozdëlenÿch podle
druhu praní, teploty a doby
praní (viz tabulka programå).
52
To je nov program, ki perilo
izmeniãno pere in namaka,
in je predvsem namenjen
pranju zelo obãutljivih tkanin.
Pranje in izpiranje poteka v
veãji koliãini vode, kar
zagotavlja najbolj‰e
rezultate.
53
CZ
SL
HR
HU
PL
4. SPECIÁLNÍ PROGRAMY
4. Posebni programi
poseban program
4. Posebni programi
4. Speciális anyagok
4. Programy specjalne
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“MÁCHÁNÍ”
Tento program provádí 3
máchání prádla s prÛbûÏn˘m
odstfieìováním (které lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
PouÏívá se pro máchání v‰ech
typÛ tkanin, napfi. i po praní v
ruce.
POSEBAN PROGRAM “RINSE”
(ISPIRANJE)
Ovaj program izvodi tri
ispiranja, izmedju kojih se
izvodi centrifugiranje (koje se
moÏe smanjiti ili iskljuãiti
kori‰tenjem odgovarajuçeg
gumba). Takvo ispiranje moÏe
se koristiti za bilo koju vrstu
tkanina, npr. koristite ga nakon
ruãnog pranja.
IZPIRANJE
Ta program opravi tri izpiranja
z vmesnim centrifugiranjem
(hitrost lahko prilagodite s
pomoãjo ustrezne tipke). Ta
program je namenjen izpiranju
razliãnega perila po pranju na
roke.
SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Ez a program három öblítést
végez közepes centrifugálási
sebességgel (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
kihagyható). Bármilyen típusú
textília öblítéséhez használható,
például kézi mosás után.
Tento program lze také pouÏít
jako cyklus pro BùLENÍ (viz
tabulka programÛ).
Ovaj program moÏe se
takodjer koristiti kao ciklus
bijeljenja (pogledajte
tabelarni prikaz programa
pranja).
Primeren je tudi za
odstranjevanje madeÏev s
perila s pomoãjo belila, kot je
bilo to Ïe opisano.
Ez a program fehérítési
ciklusként is használható (lásd a
mosóprogramok táblázatát).
PROGRAM SPECJALNY
„P¸UKANIA”
Program ten wykonuje 3
p∏ukania bielizny z
poÊrednimi odwirowaniami
(które mo˝na zredukowaç
lub anulowaç specjalnym
przyciskiem).
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç
wszelkie typy tkanin , tak˝e
odzie˝ wypranà uprzednio
r´cznie.
Program ten mo˝e te˝ byç
u˝ywany do ODPLAMIANIA.
(patrz tabela programów.)
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“INTENZIVNÍ ODST¤EDùNÍ”
Tento program provádí
odstfieìování pfii maximální
rychlosti (kterou lze pfiípadnû
sníÏit nebo zru‰it pomocí
pfiíslu‰ného tlaãítka).
POSEBAN PROGRAM “BRZO
CENTRIFUGIRANJE“
Ovaj program izvodi se na
najveçoj brzini centrifugiranja
(koja se moÏe smanjiti
kori‰tenjem odgovarajuçeg
gumba).
POUZE VYPOU·TùNÍ
Program vypou‰tûní provede
vypu‰tûní vody.
SAMO ISTJECANJE VODE
Ovaj program omoguçuje
samo istjecanje vode iz
perilice rublja.
RYCHLOPROGRAM 32 MINUT
32 MINUTNI BRZI PROGRAM
Rychloprogram 32 minut
vykoná za zhruba 30 min.
kompletní prací cyklus pro
max. 2 kg prádla pfii teplotû
40° C.
Pokud zvolíte “Rychloprogram
32’”, pouïijte pouze 20%
doporuöeného mnoïství
pracího prostüedku.
RUâNÍ PRANÍ
Praãka je vybavena také
pracím cyklem pro jemné
tkaniny. Tento cyklus je
naz˘ván “Ruãní praní”.
Díky speciálnímu pohybu
bubnu pfii praní je moÏné
provést kompletní cyklus praní
pro prádlo, které je nutno prát
v˘hradnû v ruce.
Prostfiednictvím promy‰leného
fiízení pohybu ko‰e bûhem
cyklu praní se minimalizuje
plstnatûní a opotfiebení
odûvÛ.
Program dosáhne maximální
teploty 30° C a je zakonãen 3
máchacími cykly a jemn˘m
odstfiedûním.
54
PROGRAM SPECJALNY
„SZYBKIE WIROWANIE”
Program ten wykonuje
wirowanie o maksymalnej
pr´dkoÊci. (Obroty mogà
byç redukowane
specjalnym przyciskiem).
IZâRPAVANJE VODE
Program je namenjen
izãrpavanju vode iz bobna.
CSAK VÍZÜRÍTÉS
Ez a program kiüríti a vizet.
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
Program ten przeznaczony
jest tylko do wypuszczenia
wody.
'32-MINUTNI HITRI' PROGRAM
32 PERCES GYORS
PROGRAM
A 32 perces gyors program
körülbelül 30 perc alatt
elvégezhetŒ mosási ciklust tesz
lehetŒvé legfeljebb 2 kg-os
adaggal és max. 40°C
hŒmérsékleten.
A „32 perces gyors program”
kiválasztásakor ne felejtse el,
hogy a mosóporos dobozon
ajánlott mennyiségnek csak a
20%-át javasoljuk felhasználni.
Ta program je namenjen
intenzivnemu centrifugiranju
perila (hitrost lahko prilagodite
s pomoãjo ustrezne tipke).
âe izberete ta program, bo
perilo oprano v pribl. 30
minutah; perete lahko najveã
2 kg perila hkrati, pranje pa
poteka pri temperaturi 40°C.
32 minutni brzi program
omoguçava da potpuni ciklus
pranja bude proveden za oko
30 minuta sa najvi‰e do 2 kg
rublja i na temperaturi od 40°
C. Ako ste odabrali "32 minutni
brzi program" molimo
zapamtite da preporuãujemo
kori‰tenje 20% koliãine
deterdÏenta od one koja je
prikazana na ambalaÏi
deterdÏenta.
"RUâNO PRANJE"
Ova perilica rublja ima
poseban njeÏan program
pranja "RUâNO PRANJE".
Zahvaljujuçi posebnom
okretanju bubnja tijekom
pranja, moguçe je izvesti
potpuni ciklus pranja za
odjeçu koja se moÏe prati
iskljuãivo ruãno.
Pri pranju na ovom programu,
habanje svilene odjeçe
smanjeno je na najmanju
moguçu mjeru zahvaljujuçi
posebno kontroliranom
okretanju bubnja tijekom
ciklusa pranja.
Ovaj program pranja radi na
temperaturi od 30° C a
zavr‰ava s 3 ispiranja i
polaganim centrifugiranjem.
SPECIÁLIS „GYORS
CENTRIFUGÁLÁS” PROGRAM
A „GYORS CENTRIFUGÁLÁS”
program maximális centrifugálást
végez (amely a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ).
HITRO CENTRIFUGIRANJE
Priporoãamo, da v predelek II
predalãka za pralna sredstva
odmerite le 20% priporoãene
koliãine detergenta za
obiãajno pranje.
5
2
4
1
3
6
'ROâNO' PRANJE
Pralni stroj omogoãa tudi neÏno
pranje zelo obãutljivega perila,
enakovredno roãnemu pranju.
Zahvaljujoã posebnemu naãinu
premikanja bobna med
pranjem je stroj primeren tudi za
pranje obãutljivega perila, ki ga
je obiãajno treba prati na roke.
Sofisticirani nadzor premikanja
bobna med programom pranja
prepreãuje po‰kodbo tkanine,
obraba oblaãil pa je zaradi
takega naãina pranja
minimalna.Stroj opere perilo pri
30°C, program pa se zakljuãi z 3
izpiranji in neÏnim
centrifugiranjem.
PROGRAM SZYBKI 32 MINUTY
Program szybki 32 minuty
pozwala na wykonanie w
ciàgu oko∏o 30 minut
pe∏nego cyklu prania dla 2
kg. bielizny w temperaturze
40°C.
Gdy wybieramy program
"Szybki" wsypujemy tylko 20%
normalnej iloÊci proszku.
PRANIE R¢CZNE 30°
KÉZI MOSÁS
A mosógép finom „kézi mosás”
programmal is rendelkezik.
A mosás közbeni különleges
dobmozgásnak köszönhetŒen
teljes mosási ciklus végezhetŒ a
csak kézzel mosható
ruhadarabok esetében.
Mosás közben a dob
mozgásának kifinomult vezérlése
minimálisra csökkenti a fakulást
és a kopást.
A program 30°C hŒmérsékleten
mıködik,
3 öblítést és egy lassú
centrifugálást hajt végre.
Pralka ma równie˝ cykl
prania delikatnego ,
zwanego –pranie r´czne
Dzi´ki specjalnym ruchom
b´bna w trakcie prania jest
mo˝liwe wykonanie
pe∏nego cyklu prania tkanin
delikatnych,
przeznaczonych tylko do
prania r´cznego.
Dzi´ki wyrafinowanej kontroli
ruchów b´bna podczas
cyklów prania minimalizuje
si´ filcowanie i zu˝ycie
tkanin.
Program ma temperatur´
maksymalnie do 30°C i
zakoƒczony jest 3
p∏ukaniami i delikatnym
wirowaniem.
55
CZ
PROGRAM PRO VLNU
Díky speciálnímu
certifikovanému cyklu
WOOLMARK se prádlo
vyãistí do hloubky, pfiiãemÏ
je maximálnû zachována
jejich celistvost.
Prostfiednictvím
promy‰leného fiízení pohybu
ko‰e bûhem cyklu praní se
minimalizuje plstnatûní a
opotfiebení odûvÛ.
Program dosahuje
maximální teploty 40°C a
konãí 3 mácháními a
jemn˘m odstfiedûním.
PROGRAM ZA VUNU
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM”
Jde o program, kter˘ je
v˘hradním patentem firmy
Candy a kter˘ pfiiná‰í pro
uÏivatele 2 velké v˘hody:
POSEBAN PROGRAM "MIX &
WASH"
Ovo je ekskluzivan sustav koji
je proizveo Candy a ukljuãuje
2 velike prednosti za
korisnika:
• lze spoleãnû prát prádlo z
rÛzn˘ch tkanin (napfi.
bavlna + syntetika apod.
…) NEPOU·TùJÍCÍ BARVU;
• omoguçuje da se zajedno
peru razliãite vrste tkanina
(npr. pamuk + sintetika itd.)
NEPOSTOJANIH BOJA,
• provádût praní se
znaãnou úsporou energie.
• pranje s znatnom u‰tedom
energije.
Program pro praní “Mix &
Wash” pere pfii teplotû 40°C
a stfiídá dynamické fáze
(buben se otáãí) se
statick˘mi fázemi
(namoãené prádlo v klidové
fázi). Z tohoto dÛvodu trvá
déle, doba trvání je témûfi 3
hodiny.
Spotfieba elektrické energie
na cel˘ cyklus je pouh˘ch
850 W/h.
"MIX & WASH" program radi
na temperaturi od 40°C od
promijenjivih pokretnih faza
(bubanj se okreçe) do
nepomiãnih faza (rublje se
samo namaãe) s ukupnim
trajanjem programa manje
od 3 sata. Potro‰nja energije
za cijeli ciklus pranja je samo
850 W.
Upozornûní:
• první praní nového
barevného prádla je nutno
provést oddûlenû.
• v Ïádném pfiípadû nikdy
nemíchejte barevné prádlo
pou‰tûjící barvu.
56
SL
HR
Poseban ciklus pranja
potvrdjen od WOOLMARK-a,
omoguçuje temeljito pranje
vunene odjeçe bez ikakvih
o‰teçenja.
Pri pranju na ovom
programu, habanje vunene
odjeçe i drugih vunenih
predmeta smanjeno je na
najmanju moguçu mjeru
zahvaljujuçi posebno
kontroliranom okretanju
bubnja tijekom ciklusa
pranja.
Ovaj program pranja radi na
temperaturi od 40° C a
zavr‰ava s 3 ispiranja i
polaganim centrifugiranjem.
VAÎNO:
• prvo pranje novog
obojenog rublja mora se
izvesti odvojeno,
• u bilo kojem sluãaju nikada
NEMOJTE MIJE·ATI RUBLJE
NEPOSTOJANIH BOJA.
5
2
4
1
3
6
HU
PL
PROGRAM ZA VOLNO
"WOOLMARK"
To je program, ki ga je potrdil
WOOLMARK, in ki omogoãa
temeljito pranje perila, ne da
bi ga po‰kodoval.
Sofisticirani nadzor premikanja
bobna med programom
pranja prepreãuje po‰kodbo
tkanine, obraba oblaãil pa je
zaradi takega naãina pranja
minimalna. Najvi‰ja doseÏena
temperatura med izvajanjem
tega programa je 40°C,
program pa se zakljuãi s
trikratnim izpiranjem in neÏnim
centrifugiranjem.
WOOLMARK PROGRAM
PROGRAM »MIX & WASH«
To je ekskluzivni Candyjev
sistem pranja, ki nudi
uporabniku dve veliki
prednosti:
„MIX & WASH” VEGYES
MOSÓPROGRAM
Ez egy kizárólagos Candy
rendszer, amely 2 nagyszerı
elŒnnyel rendelkezik a
fogyasztó számára:
● moÏno je skupno pranje
perila iz razliãnih materialov,
npr. bombaÏ + sintetika.
• különbözŒ típusú textíliák
együtt moshatók (pl. pamut +
szintetikus anyag stb.) NEM
GYORSAN FAKULÓ;
● mo˝na praç razem ró˝ne
typy tkanin (np. bawe∏n´ +
tkaniny syntetyczne itp.)
NIE FARBUJÑCE.
• a mosás jelentŒs energiamegtakarítással végezhetŒ.
● pranie w tym programie
daje znaczne oszcz´dnoÊci
energii elektrycznej.
A „Mix & Wash” program
hŒmérséklete 40°C, váltakozó
dinamikus fázisokkal (a dob
forog) és statikus fázisokkal (a
textíliák áztatása nyugalmi
állapotban) rendelkezik, a
program idŒtartama csaknem
eléri a 3 órát.
Az egész ciklus
energiafogyasztása
mindössze 850 W/h.
Program „Mix and Wash” ma
temperatur´ 40°C, i
naprzemienne fazy obrotów
b´bna: dynamiczne (szybkie
obroty b´bna) i statyczne
(namoczona bielizna jest w
fazie spoczynku). Z tego
powodu czas trwania tego
cyklu jest wyd∏u˝ony prawie
do 3 godzin.
Zu˝ycie energii dla ca∏ego
cyklu wynosi tylko 850W/h.
● Ta program zagotavlja
obãuten prihranek energije.
Stroj opere perilo pri 40°C,
izmenjujeta se dinamiãna
faza (obraãanje bobna) in
statiãna faza (tkanina se med
fazo mirovanja namaka);
program pa traja dlje ãasa skoraj 3 ure. Poraba energije
za cel
program je samo 850 W/h.
Pomembno!
● Nove, pisane kose prviã
perite posebej!
● Nikoli ne perite skupaj
razliãne neobstojne pisane
kose!
A WOOLMARK által
hitelesített speciális
program lehetŒvé teszi a
ruhadarabok károsodás
nélküli alapos mosását.
Mosás közben a dob
mozgásának kifinomult
vezérlése minimálisra
csökkenti a fakulást és a
kopást.
A program 40°C-os
maximális hŒmérsékletet ér
el, és 3 öblítéssel és egy
finom centrifugálással
fejezŒdik be.
PROGRAM WE¸NA
Dzi´ki specjalnemu cyklowi
WOOLMARK tkaniny z czystej
we∏ny sà prane dog∏´bnie
a jednoczeÊnie w∏ókna
we∏niane sà dobrze
chronione.
Dzi´ki wyrafinowanej kontroli
ruchów b´bna podczas
cyklów prania minimalizuje
si´ filcowanie i zu˝ycie tkanin.
W programie tym
temperatura wody wynosi
40oC, a pranie koƒczy si´ 3
p∏ukaniami i delikatnym
odwirowaniem.
PROGRAM „MIX AND WASH
SYSTEM”
Jest to wy∏àczny patent
CANDY i ma 2 wielkie zalety
dla u˝ytkownika:
FONTOS!
– az új színes ruhák elsŒ
mosását elkülönítetten kell
végezni!
UWAGA:
● pierwsze pranie tkanin
kolorowych nale˝y
wykonaç oddzielnie nie
mieszajàc kolorów.
– soha ne keverjen össze
NEM SZÍNTARTÓ textíliákat!
● W ˝adnym wypadku nie
nale˝y praç razem tkanin
kolorowych farbujàcych.
57
CZ
HU
KAPITOLA 9
POGLAVLJE 9
9. POGLAVJE
9. FEJEZET
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
LADICA SREDSTAVA
ZA PRANJE
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK
Ladica sredstava za pranje
podjeljena je na 3
pregradka:
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
A mosószertároló fiók 3
rekeszre oszlik:
– az elsŒ „1” jelı fiók az
elŒmosás közben
használható;
– a második „ “ jelı fiók
speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket,
keményítŒt, élénkítŒ szereket
stb. tartalmaz.
– a harmadik „2” jelı fiók a
fŒmosáshoz használható.
Zásobník na prací prostfiedky
je rozdûlen do 3 ãástí:
– Öást je oznaãen “1” a
slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro
pfiedpírku.
– Öást je oznaãena “ ”,
slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla,
rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......
– Öást je oznaãena “2” a
slouÏí pro prací
prostfiedky hlavního
praní.
K praöce je dodávána
speciální vloïka do komory
pro hlavní praní, která je
uröena pro pouïíváni
tekutÿch pracích
prostüedkå.
✿
58
SL
HR
– pregradak obiljeÏen s "1"
namijenjen je sredstvima
za predpranje,
✿
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- v predelek, oznaãen s
✿
– pregradak obiljeÏen s
namijenjen je posebnim
dodacima kao ‰to su:
omek‰ivaãi, mirisi, ‰tirke itd.
simbolom
, odmerite
posebne dodatke mehãalec, ‰krob, di‰ave
ipd.
– pregradak obiljeÏen s "2"
namijenjen je deterdÏentu
za glavno pranje.
- predelek, oznaãen s
‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
Ako perete tekuçim sredstvom,
umetnite u "2". Pregradak
posebno priloÏenu posudicu
kako je to prikazano na slici!
âe uporabljate tekoãi
detergent, vstavite priloÏeno
posodico za uporabo
tekoãega detergenta v
predelek "2". To zagotavlja,
da se bo detergent odmeril v
boben v pravem trenutku.
To posodico vstavite tudi v
primeru, da Ïelite s pomoãjo
programa 'Izpiranje' s
pomoãjo belila odstraniti
madeÏe s perila.
Tuto nádobku musíte vloÏit
do oddílu "2" zásobníku
pracího prostfiedku v
pfiípadû, Ïe chcete pouÏít
program "MÁCHÁNÍ" nebo
cyklus BùLENÍ.
Ovaj poseban spremnik mora
biti umetnuti u pregradak
oznaãen s “2” u ladici za
deterdÏent kada Ïelite koristiti
program “RINSE” (ISPIRANJE)
kao i ciklus BIJELJENJA.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
UPOZORENJE!
NAPOMINJEMO DA SU
NEKA SREDSTVA ZA
PRANJE TEÎE TOPIVA,
AKO PERETE OVAKVIM
SREDSTVIMA
PREPORUâUJEMO DA IH
STAVITE U POSEBNU
POSUDICU KOJA SE
STAVLJA IZRAVNO U
BUBANJ MEDJU RUBLJE.
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
DÅLEÏITÉ:
ÖÁST JE OZNAÖENA
“✿” MÅÏETE PLNIT
POUZE TEKUTŸMI
PROSTÜEDKY.
PRAÖKA JE
PÜEDUR ÖENA K
AUTOMATICKÉMU
OD ÖERPÁVÁNÍ PÜÍSAD
BËHEM POSLEDNÍHO
MÁCHÁNÍ VE V ÄECH
CYKLECH PRANÍ.
UPOZORENJE!
PREGRADAK OWNAâEN
S ✿ MOÎETE PUNITI
SAMO TEKUåIM
SREDSTVIMA!
PERILICA JE
PROGRAMIRANA DA
DODATKE ZA PRANJE
AUTOMATSKI UZIMA
TIJEKOM ZAVR·NOG
ISPIRANJA NA SVIM
PROGRAMIMA PRANJA.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
✿
A folyékony mosószerekhez
speciális tartály áll
rendelkezésre. Ez az ábrán
látható módon helyezhetŒ be
a fiókba.
Ezt a speciális tartályt a
mosószertároló fiók “2” jelzésı
rekeszébe kell betenni akkor is,
ha Ön az “ÖBLÍTÉS” programot
FEHÉRÍTÃ ciklusként kívánja
használni.
MEGJEGYZÉS:
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET
NEHÉZ ELTÁVOLÍTANI.
EZEK ESETÉBEN A
DOBBAN
ELHELYEZENDÃ
SPECIÁLIS ADAGOLÓ
HASZNÁLATÁT
JAVASOLJUK.
MEGJEGYZÉS:
A MÁSODIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.
A GÉP ÚGY VAN
BEPROGRAMOZVA,
HOGY AZ ÖSSZES
MOSÁSI CIKLUSBAN AZ
UTOLSÓ ÖBLÍTÉSI
FÁZISBAN
AUTOMATIKUSAN
SZÍVJA BE AZ
ADALÉKANYAGOKAT.
PL
ROZDZIAÄ 9
SZUFLADA NA
PROSZEK
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
✿
Uãywajåc érodków päynnych
moãna skorzystaç ze
specjalnego pojemniczka
doäåczonego do pralki, który
moãna wäoãyç do szuflady
(patrz rysunek).
Ten zbiorniczek nale˝y w∏o˝yç
do przedzia∏u „2” pojemnika
na detergenty tak˝e wtedy
gdy chce si´ u˝yç programu
„P¸UKANIA” jako cyklu
ODPLAMIANIA.
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
59
CZ
SL
HU
PL
KAPITOLA 10
POGLAVLJE 10
10. POGLAVJE
10. FEJEZET
ROZDZIAÄ 10
PRÁDLO
PRIPREMANJE
RUBLJA I
SAVJETI ZA PRANJE
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
A TERMÉK
PRODUKT
OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy más
nehéz anyagok mosásakor ne
végezzen centrifugálást.
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
Gyapjúból készült ruhadarabok
vagy más gyapjútartalmú ruhák
csak akkor moshatók gépben,
ha megtalálható rajtuk a
„Géppel mosható” címke.
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
60
HR
ZNAâAJNA UPOZORENJA:
Preporuãamo da ne
ukljuãujete centrifugu kada
u perilici perete manje
prostirke, pokrivaãe za
krevete ili teÏu odjeçu.
U perilici smijete prati samo
takvu vunenu odjeçu i rublje
koji imaju oznaku
"dopu‰teno pranje u perilici".
UPOZORENJE: Prije
poãetka pranja razvrstajte
rublje isvaki komad
paÏljivo pregledajte,
‰toposebno vrijedi za
dÏepove teistovremeno
uãinite jo‰ i
slijedeçeodnosno
pregledajte:
- da na, odnosno u rublju
koje Ïelite oprati nisu
ostali metalni predmeti
kao npr. kopãe,
sigurnosne igle, metalni
novac Itd.,
- zakopãajte gumbe na
posteljini, zatvorite
patentne zatvaraãe,
kopãe, zapone i sliãno,
zaveÏite pojaseve i
duge trake na odjeçi,
- uklonite kopãe sa
zavjesa,
- paÏljivo pregledajte
etikete na rublju,
- ako na pojedinim
komadima rublja
opazite jake mrlje,
odstranite ih prije
poãetka pranja
posebnim sredstvom za
odstranjivanje mrlja
preporuãenim na etiketi
odjeçe.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
FONTOS!
A ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek fémtárgyak a
szennyes között (pl.
brosstık, biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);
- a párnahuzatokat be kell
gombolni, a cipzárakat fel
kell húzni, a köntösök laza
öveit és hosszú pántjait
össze kell csomózni;
- a függönykarikákat le kell
venni;
- figyelni kell a ruhákon lévŒ
címkékre;
- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén ajánlott
folttisztítóval el kell
távolítani a mosás elŒtt.
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
61
CZ
HR
SL
HU
PL
KAPITOLA 11
POGLAVLJE 11
11. POGLAVJE
11. FEJEZET
ROZDZIAÄ 11
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
SAVJETI ZA
KORISNIKA
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ
PORADY DLA
KLIENTA
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
Savjeti za ekolo‰ko,
prijateljsko i ekonomiãno
kori‰tenje Va‰e perilice rublja.
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.
Kilka wskazówek
dotyczåcych
ekonomicznego i
przyjaznego érodowisku
uãycia urzådzenia.
MAXIMALIZUJTE VELKOST
NÁPLNù
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
NAJVEåA KOLIâINA
PUNJENJA
Da bi sprijeãili svaki moguçi
gubitak elektriãne enrgije,
vode ili deterdÏenta i
vremena, preporuãujemo da
perilicu napunite u
potpunosti. Sa potpuno
napunjenjenom perilicom
u‰tedjet çete i do 50%
elektriãne energije umjesto
da perete sa dva poloviãna
punjenja.
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
MAXIMÁLIS RUHAADAG
Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez
uãycie rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
POT¤EBUJETE VÎDY
P¤EDEPRANÍ PRÁDLA ?
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
DA LI JE POTREBNO
PREDPRANJE?
Samo za jako zaprljano
rublje!
U·TEDITE sredstva za pranje,
vrijeme, vodu izmedju 5 do
15% potro‰nje elektriãne
energije ako NE koristite
program predpranja za
normalno zaprljano rublje.
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében
NEM választja ki az elŒmosást,
akkor azzal mosóport, idŒt,
vizet és 5–15%-ban energiát
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie
wybierajåc Prania
Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
JE PRANÍ NA 90°C NEZBYTNÉ ?
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
DA LI JE POTREBNO PRANJE
VRELOM VODOM?
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Mrlje obradite sredstvom za
uklanjanje mrlja ili
namakanjem suhih mrlja u
vodi prije pranja da bi
smanjili potrebu za
programom pranja sa vrelom
vodom. U‰tedite do 50%
elektriãne energije
kori‰tenjem programa pranja
na 60°C.
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
TAKARÍTHAT MEG.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.
62
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu
dla prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
63
CZ
SL
HR
PL
HU
PRANÍ
PRANJE
PRANJE
MOSÁS
PRANIE
PROMËNLIVÁ KAPACITA
PRAÖKY
PROMJENJIVI KAPACITE
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
VÁLTOZÓ
MENNYISÉG
ZMIENNY POZIOM
WODY
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
Ova perilica rublja
automatski prilagodjava
razinu vode prema vrsti i
koliãini rublja. Na taj naãin
moguçe je izvesti “vlastiti”
naãin pranja s gledi‰ta
u‰tede energije.
Ovaj sustav pruÏa manju
potro‰nje energije i osjetno
smanjuje vrijeme pranja.
A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez.
Energiatakarékossági
szempontból így „személyre
szabott” mosás végezhetŒ el.
A rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érezhetŒen lerövidíti a mosási
idŒt is.
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
PÜÍK
KLAD:
PRIMJER UPOTREBE:
PÉLDA:
PRZYKÄAD:
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
Za osobito osjetljive tkanine
trebala bi se koristiti posebna
mreÏasta vreçica.
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
A nagyon finom anyagból
készült ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.
Pretpostavimo da perete
JAKO ZAPRLJANI PAMUK
(tvrdokorne mrlje trebaju biti
prethodno uklonjene
prikladnim sredstvom za
uklanjanje mrlja).
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
Savjetujemo Vam da perilicu
napunite razliãitim vrstama
rublja, a ne samo s jednom
vrstom, npr. frotirom. Rublje
od frotira upija puno vode i
zato postaje prete‰ko.
Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT
kell kimosnunk (a rászáradt
foltokat megfelelŒ folttisztítóval
kell eltávolítani). Javasoljuk,
hogy a mosandó adag ne
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå P.
● Otvorite ladicu za sredstva
za pranje (P).
● Do zásobníku
oznaãeného 2 nasypte 120 g
prá‰ku
● Stavite 120 gr deterdÏenta
u pregradak za glavno
pranje uznaãen s 2.
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● Ulijte oko 50 ml Ïeljenog
dodatka u pregradak za
dodatke
.
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky P.
● Zatvorite ladicu za
sredstva za pranje "P".
✿
64
✿
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
PRIMER:
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
● Odprite predalãek za
pralna sredstva (P).
● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (P).
● Otwórz szufladë na proszek
(P).
● V predelek 2 odmerite 120
g detergenta.
● Tegyen 120 g mosószert a
harmadik „2” rekeszbe.
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
● Öntsön 50 ml
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
● Csukja be a mosószertároló
fiókot (P).
● Zamknij szufladë na
proszek (P).
✿
✿
65
CZ
HR
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na místë.
● Provjerite da li je slavina za
dotok vode otvorena.
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
● Nyissa ki a vízcsapot.
● Budite sigurni da je
odvodna cijev na mjestu.
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
● EllenŒrizze, hogy az ürítŒcsŒ
a helyén van-e.
VOLBA PROGRAMU
V˘bûr nejvhodnûj‰ího
programu proveìte podle
tabulky programÛ.
- Otoãením voliãe programÛ
aktivujte zvolen˘ program
Na displeji se zobrazí
parametry zvoleného
programu.
V pfiípadû potfieby upravit
teplotu praní.
Stisknûte tlaãítka pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí (pokud
si to pfiejete).
- pak stisknûte tlaãítko START.
Po stisknutí tlaãítka START zahájí
praãka prací cyklus.
Prací cyklus probíhá s voliãem
programÛ nastaven˘m na
urãitém programu, a to aÏ do
konce praní.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k v˘padku
elektrického proudu, praãka je
vybavená speciální pamûtí,
která zachová zvolené
nastavení a po návratu
elektrického proudu praãka
spustí program od místa, v
nûmÏ byl pfieru‰en.
Na ekranu çe biti prikazane
postavke odabranog
programa pranja.
Ako je potrebno podesite
temperaturu pranja.
Pritisnite opcijske tipke (ako
je potrebno).
Kada pritisnete tipku START
perilica çe pode‰avati tijek
rada u hodu. Pri izvodjenju
programa pranja gumb
programatora nepomiãno
stoji na odabranom
programu sve do kraja
ciklusa pranja.
UPOZORENJE:
Ako dodje do bilo kojeg
prekida elektriãne energije
tijekom rada perilice,
posebna memorija pohranit
çe postavke odabranog
programa i kada se
elektriãna energija vrati,
perilica çe zapoãeti sa
radom od mjesta gdje je
stala.
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upo‰tevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustreznej‰i
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Na prikazovalniku so vidne
nastavitve za izbrani
program.
Po potrebi prilagodite
temperature pranja.
Po potrebi izberite opcije s
pomoãjo ustreznih tipk.
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraãa.
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
● Ko je program zakljuãen, se
na prikazovalniku prikaÏe
napis “End” (Konec).
● Na konci programu se na
displeji zobrazí nápis „End“.
● Kada program pranja
zavr‰i, rijeã “End” (kraj)
prikazat çe se na ekranu.
● Poãkejte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvífiek (2
minuty od ukonãení programu)
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
● Nakon zavr‰etka
programa pranja proãekajte
oko 2 minute da sigurnosni
uredjaj "otkljuãa" vrata.
● Izklopite stroj z obraãanjem
gumba programatorja na
OFF.
● Vypnûte praãku
pfiestavením voliãe programÛ
do polohy vypnutí “OFF”
● Otevfiete dvífika a vyndejte
prádlo.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
66
ODABIR PROGRAMA PRANJA
Upuçujemo na tebelarni
pregled programa kako bi
izabrali najprikladniji program
pranja. Okrenite gumb
programatora na Ïeljeni
program da ga aktivirate.
SL
● Iskljuãite perilicu
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj
OFF (iskljuãeno).
● Otvorite vrata i izvadite
rublje.
ZA SVE VRSTE PRANJA
POTRAÎITE UPUTE U
TABELARNOM PRIKAZU
PROGRAMA, SLJEDITE
POSTUPKE PRIKAZANIM
REDOM
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
HU
PROGRAMVÁLASZTÁS
A legmegfelelŒbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható.
A kijelzŒ a kiválasztott program
beállításait mutatja.
Szükség esetén állítsa be a
mosási hŒmérsékletet.
Nyomja le az opciógombokat
(ha szükséges).
Ezután nyomja le a START
gombot. A START gomb
lenyomásakor a készülék
beállítja a mıveleti sorrendet.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép
mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék
speciális programja eltárolja a
kiválasztott programot, és
az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosást, ahol abbahagyta.
● A program befejezŒdésekor
az „End” szó jelenik meg a
kijelzŒn.
● A program befejezŒdésekor
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).
PL
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na
swoim miejscu.
WYBÓR PROGRAMU
Aby wybraç najlepszy
program prania prosz´
przejrzeç tabel´ programów.
Ustawiç pokr´t∏o
programatora na wybrany
program.
Na wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu.
Ewentualnie mo˝na
modyfikowaç temperatur´
prania.
Wcisnàç przyciski opcji (jeÊli
to konieczne).
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym
na wybranym programie a˝
do koƒca prania.
UWAGA: Je˝eli nastàpi
przerwa w dostawie pràdu w
trakcie prania, specjalna
pami´ç pralki zapami´ta
ustawienia i po w∏àczeniu
pràdu pralka rozpocznie
pranie w tym momencie, w
którym zosta∏o przerwane.
● Na zakoƒczenie programu
na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis “End”.
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek
(2 min po koƒcu programu)
● Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI” helyzetbe
fordításával.
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Nyissa ki az ajtót, és vegye ki
a ruhákat.
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE
A PROGRAMTÁBLÁZATOT, ÉS KÖVESSE AZ
OTT MEGADOTT
MÙVELETI SORRENDET.
DLA KAÃDEGO
RODZAJU PRANIA
SPRAWDÃ TABELË
PROGRAM ÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOS ÓB.
67
HR
CZ
SL
HU
PL
POGLAVLJE 12
12. POGLAVJE
12. FEJEZET
ROZDZIAÄ 12
âI·åENJE I
ODRÎAVANJE
PERILICE
âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
Kuãi‰te perilice uvijek obri‰ite
samo vlaÏnom krpom.
Kuãi‰te perilice ne smijete
ãistiti abrazivnim – grubim
sredstvima za ãi‰çenje,
alkoholom i/ili
razrjedjivaãem.
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
OdrÏavanje perilice vrlo je
jednostavno, ali je vaÏno da
redovito ãistite slijedeçe
dijelove:
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
KAPITOLA 12
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● ladicu za sredstva za
pranje
● predalãek za detergent,
NE HASZNÁLJON A
KÉSZÜLÉK KÜLSÃ
RÉSZÉN DÖRZSÖLÃ
HATÁSÚ SZEREKET,
ALKOHOLT ÉS/VAGY
HÍGÍTÓSZEREKET.
A TISZTÍTÁSHOZ NEDVES
RUHÁT HASZNÁLJON!
A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.
● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.
● Öiätëní filtru.
● odnosno da pripremite
perilicu u sluãaju: preseljenja
ili duÏeg mirovanja.
ÖIÄTËNÍ DÁVKOVAÖE
PRACÍCH PROSTÜEDKÅ:
âI·åENJE LADICE ZA
SREDSTVA ZA PRANJE
Preporuãamo da
povremeno oãistite ovu
ladicu, jer se s vremenom u
njoj nakupe ostaci sredstava
za pranje.
Ladicu izvlaãite iz perilice
tako ‰to je malo jaãe
povuãete.
Zatim ladicu isperite pod
tekuçom vodom.
Po zavr‰etku ãi‰çenja vratite
je u kuçi‰te perilice i pritisnite
je skroz do kraja da bi se
mogla zatvoriti.
68
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● czyszczenia filtra.
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
● SzırŒtisztítás.
● filtar
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
● Elszállítás vagy hosszú ideig
tartó üzemszünet.
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
A FIÓKOS
TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
Bár nem feltétlenül szükséges,
de alkalmanként célszerı
kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat tartalmazó
rekeszeket.
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Óvatosan meghúzva vegye ki
a rekeszeket.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.
Czyéç za pomocå wody.
Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
69
CZ
ÖISTËNÍ FILTRU
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
HR
âI·åENJE FILTRA
Perilica ima ugradjen filtar
koji zaustavlja sve veçe
predmete (npr. Metalni
novac, gumbe itd.), koji bi
mogli sprijeãiti istjecanje
vode. Preporuãamo filtar
povremeno oãistiti na
slijedeçi naãin:
SL
âI·âENJE FILTRA
● Pouze u nûkter˘ch
modelÛ:
Vyjmûte hadiãku, odstraÀte
uzávûr a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Pfied od‰roubováním filtru
se doporuãuje poloÏit pod
filtr savou látku pro
zachycení zbytkové vody
která po vyjmutí filtru vyteãe.
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
● Odprite pokrov.
● Nyissa ki a fedelet.
● Otwórz klapk´ okienka
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ãep in odtoãite
vodo v posodo.
● Csak bizonyos típusokon áll
rendelkezésre:
Húzza ki a bordázott tömlŒt,
vegye ki a dugót, és ürítse a
vizet egy edénybe.
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● Prije nego uklonite filtar,
ispod poklopca filtra stavite
ruãnik da sakupite manju
koliãinu vode koja se
vjerovatno zadrÏala u crpki.
● Preden izvleãete filter, pod
pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v
ãrpalki obiãajno nahaja
malo vode.
● A szırŒ kivétele elŒtt
helyezzen egy nedvszívó
törlŒruhát a szırŒsapka alá a
szivattyúban lévŒ kis
vízmennyiség felfogása céljából.
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
● Fordítsa el a szırŒt balra, amíg
az meg nem áll függŒleges
helyzetben.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
● A tisztítás után tegye vissza a
szırŒt úgy, hogy a végén található
hornyot jobbra fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze el a
fenti mıveleteket.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Okreçite gumb filtra u
smjeru suprotnom od
kretanja kazaljki na satu dok
se ne zaustavi u vertikalnom
poloÏaju.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Uzmite filtar i oãistite ga.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
● Ponovno namjestite filtar
okretanjem ureza na kraju
filtra u smjeru kretanja
kazaljki na satu. Zatim
ponovite gore opisane
postupke, ali obrnutim
redoslijedom.
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
PRIPREMANJE PERILICE ZA
SELJENJE ILI DUÎE
MIROVANJE
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
Ako bi moÏda perilicu selili ili
bi duÏe vremena stajala u
prostoriji koja se ne grije,
morate iz perilice i cijevi
ispustiti svu vodu.
Najprije izvucite utikaã iz
utiãnice, zatim izvadite
odvodno crijevo iz leÏi‰ta na
straÏnjoj strani perilice.
Crijevo zatim nagnite prema
dolje i priãekajte da iz njega
iscuri sva voda. Nakon toga
crijevo ponovno namjestite
u leÏi‰te. Isto uãinite i sa
dovodnim crijevom.
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a benne
maradt vizet.
A készüléket ki kell kapcsolni, és
ki kell húzni a csatlakozódugóját.
Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a rögzítŒkapocsból, és
tartsa az edény fölé, amíg a víz ki
ne folyik belŒle.
Végezze el ugyanezt a mıveletet
a vízbevezetŒ tömlŒvel is.
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
70
● Dostupno samo na
odredjenim modelima:
Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite
graniãnik i ispustite vodu u
spremnik.
PL
SZÙRÃTISZTÍTÁS
A mosógép speciális szırŒvel van
felszerelve, amely az olyan
nagyobbidegen anyagokat (pl.
pénzérméket, gombokat stb.)
fogja fel, amelyek eltömíthetik
az ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. A
szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:
● Otvorite poklopac
● Otevfiete dvífika
HU
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
71
CZ
HR
KAPITOLA 13
ZÁVADA
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
POGLAVLJE 13
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
NEDOSTATAK
KAKO GA UKLONITI
MOGUåI UZROK
Perilica nije prikljuãena na el. mreÏu
Stavite utikaã u utiãnicu
Nije pritisnuta tipka START
Pritisnite tipku START
Nema struje
Provjerite
Osiguraã je pregorio
Provjerite
Vrata perilice nisu zatvorena
Zatvorite vrata
Pogledajte uzroke pod toãkom 1
Provjerite
Slavina za dotok vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Programator nije ispravno pode‰en
Podesite programator
Odvodna cijev je savinuta ili pritisnuta
Izravnajte ili oslobodite odvodnu cijev
Neki predmet je zaãepio filtar
Provjerite filtar
4. Na podu oko
perilice je voda.
Curi iz brtve izmedju slavine i dovodne
cijevi
Zamijenite brtvu i pritegnite cijev na
slavini.
5. Perilica ne
centrifugira.
Perilica nije izbacila vodu
Priãekajte nekoliko minuta dok perilica
izbaci vodu
Pode‰eno je "BEZ CENTRIFUGE"
Programator namjestite na
centrifugiranje
Rublje u bubnju nije ravnomjerno
rasporedjeno
Ravnomjerno rasporedite rublje
Perilica ne stoji potpuno vodoravno
Poravnajte perilicu prednjim noÏicama
za poravnaje perilice
Nije uklonjena transportna za‰tita
Uklonite transportnu za‰titu
1. Perilica ne radi ni
na jednom
programu.
2. Voda ne ulazi u
perilicu.
3. Perilica ne ispu‰ta
vodu.
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
7. Na displeji se
zobrazuje chyba
0, 1, 5, 7, 8, 9
-
Kontaktujte servisní stfiedisko.
7. Na ekranu su
prikazane gre‰ke 0, 1,
5, 7, 8, 9
8. Na displeji se
zobrazuje chyba 2
Nelze naplnit vodu.
Zkontrolujte, jestli je pfiívod vody
otevfien˘.
8. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 2
Voda ne ulazi u perilicu
Provjerite da li je otvoren dovod vode
9. Na displeji se
zobrazuje chyba 3
Nelze odãerpat vodu.
Zkontrolujte, jestli je odtok vody
prÛchodn˘.
Zkontrolujte, jestli není vypou‰tûcí hadice
zauzlená.
9. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 3
Voda ne izlazi iz perilice
Provjerite da su odvodi ãisti
Provjerite da odvodna cijev nije
pritisnuta ili previ‰e savinuta
10.Na displeji se
zobrazuje chyba 4
Praãka je pfieplnûná vodou.
Uzavfiete pfiívod vody do praãky.
Kontaktujte servisní stfiedisko.
10. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 4
U perilici je previ‰e vode
Zatvorite dovod vode.
Zovite ovla‰teni servis
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Candy servis.
72
6. Perilica se kod
centrifugiranja
pretjerano trese.
–
Zovite ovla‰teni servis
U sluãaju da nedostatake u radu perilice ne moÏete ukloniti sami, molimo Vas da pozovete jednog od na‰ih
ovla‰tenih servisera. Serviseru obavezno navedite model perilice (naveden je na naljepnici smje‰tenoj na
rubnoj strani okna bubnja ili u jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Ovim informacijama olak‰at çete serviseru rad
i Va‰ çe stroj biti brÏe popravljen.
UPOZORENJE !
1. Kori‰tenje ekolo‰kih sredstava za pranje "bez fosfata" moÏe imati slijedeçe popratne uãinke:
- Voda koja protjeãe (cirkulira) tijekom ispiranja izgledat çe mutno, ali neçe mijenjanjati djelotvornosti
ispiranja.
- Vrlo tanak sloj bjelkastog taloga moÏe se pojaviti na opranom rublju. Medjutim, on neçe ni na koji naãin
‰tetiti tkanini ili izmijeniti njezinu boju.
- Prisutnost pjene u vodi od zadnjeg ispiranja ne znaãi da je ispiranje bilo nepotpuno.
- Aktivne anione koji se nalaze u sredstvima za pranje "bez fosfata" ãesto je te‰ko odstraniti i samim pranjem,
zato se voda pri ispiranju pjeni ãak i ako oni postoje u malim koliãinama.
- Dodatno ispiranje ne bi bilo od koristi za smanjenje ovakvog uãinka.
2. Ako Va‰a perilica rublja ima smetnje u radu, obavite gore navedene provjere prije nego pozovete ovla‰teni
Candy servis.
73
SL
13. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
MOTNJA
1. Stroj ne deluje na
nobenem programu
2. Voda ne priteka v
stroj
HU
13. FEJEZET
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
Ni elektriãne napestosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Vrata stroja so odprta
Preglejte vzroke pod toãko 1
Pipa za dotok vode je zaprta
Preverite
Odprite pipo za dotok vode
A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva
Kapcsolja be a fŒkapcsolót
Nincs áramellátás
EllenŒrizze
Preverite
Hibás a biztosíték
EllenŒrizze
Zaprtie vrata stroja
Nyitva maradt az ajtó
Csukja be az ajtót
Lásd az 1. okot
EllenŒrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva
Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát
Az ürítŒcsŒ megcsavarodott
Egyenesítse ki az ürítŒcsövet
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Transportne za‰ãite niste odstranili
Odstranite trnsportno za‰ãito
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
7. Prikazana je koda
0, 1, 5, 7, 8, 9.
-
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
8. Prikazana je koda 2.
Voda ne priteka v stroj.
Preverite, da ni zmanjkalo vode.
Stroj ne izãrpava vode.
Preverite odtoãno cev.
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
9. Prikazana je koda 3.
10. Prikazana je koda 4.
V stroju je preveã vode.
Zaprite pipo za vodo. pokliãite
poobla‰ãeni servis.
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna, vendar pa to ne vpliva na kakovost
izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in tudi ne vplivajo na obstojnost
barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz perila, zato se voda peni tudi pri minimalnih
ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj podanih navodil poskusite sami odpraviti
nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe, poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu Candy.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali prepisan v katerikoli obliki oz. na
katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez privoljenja lastnikov avtorskih pravic.
74
A HIBA MEGSZÜNTETÉSE
Dugja be a csatlakozódugót
Gumb programatorja naravnajte toãno
na ustrezen program
4. Na tleh okrog stroja
je voda
OK
A hálózati csatlakozó nincs bedugva
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
3. Stroj ne izãrpava
vode
HIBA
1. Egyik program
sem mıködik
2. A készülék nem
szívja be a vizet
3. A készülék nem
üríti le a vizet
Idegen anyag zárja el a szırŒt
EllenŒrizze a szırŒt
4. Víz van a padlón
a mosógép körül
Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között
Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra
5. A gép nem
centrifugál
A mosógép nem ürítette le a vizet
Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet
“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)
Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra
A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva
Állítsa be a lábakat
A szállítókeret nincs eltávolítva
Távolítsa el a szállítókeretet
A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva
Ossza el egyenletesen a szennyest
6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben
Hívja ki a szervizt.
7. Hibaüzenetek a
kijelzŒn: 0, 1, 5, 7,
8, 9
-
8. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 2
Nincs víztöltés.
EllenŒrizze, hogy be van-e kapcsolva a
vízellátás.
9. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 3
Nincs leszivattyúzás.
EllenŒrizze a kifolyócsövet.
EllenŒrizze, hogy a kifolyócsŒ nincs-e
megcsavarodva.
10. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 4
A gép túl van töltve vízzel.
Kapcsolja ki a gép vízellátását.
Hívja ki a szervizt.
Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki Segélyközpontjával. A gyors javítás
lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett
címkén vagy a garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez nem befolyásolja az öblítés
hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és nem változtatja meg
az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz eltávolítani a kimosott
ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt végezze el a fent
említett ellenŒrzéseket.
75
PL
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
2. Pralka nie nabiera
wody.
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
3. Pralka nie usuwa
wody.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa
wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
7. Na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´
numery:
0, 1, 5, 7, 8, 9
Wezwij serwis.
-
8. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 2
Brak wype∏nienia wodà.
Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.
9. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 3
Woda nie zostaje wypompowana.
Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest
zatkany.
10. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 4
Maszyna przepe∏niona jest wodà.
Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij
serwis.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy wykonaj powyãsze
sprawdziany.
76
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Candy kuçanski uredjaji namijenjeni su iskljuãivo za kori‰tenje u domaçinstvu.
Ako Ïelite odnosno namjeravate upotrebljavati koji Candy kuçanski uredjaj u
profesionalne svrhe, prethodno se posavjetujte s dobavljaãem!
Perilicu rublja koristite samo prema uputama!
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do
tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile lastnosti proizvoda.
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch a
elektronick˘ch zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním
následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s
v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím
odpadem. Musí b˘t doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch
zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace
odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném úfiadu
vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb svozu
odpadu nebo v obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i
elektronske oprema" (WEEE). Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te
tako sprijeãiti potencijalne negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti
uzrokovane neodgovarajuçim odlaganjem ovog proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj
proizvod ne moÏe biti tretiran kao kuçni otpad. Umjesto toga ovaj proizvod mora biti predan na
odgovarajuçe sabirno mjesto za recikliranje elektriãne i elektronske opreme. Odlaganje mora biti
izvr‰eno u skladu s lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada. Za op‰irnije informacije o
tretmanu, recikliranju ili kori‰tenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoj lokalni
gradski ured, sluÏbu va‰eg lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE) megsemmisítését
szabályozó 2002/96/CE európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a környezet és
az egyének egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni; vigye
el a legközelebbi elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok szerint
kell történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük érdeklŒdjön az
illetékes hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést végzŒ szoilgáltatónál vagy
az üzletben ahol a terméket megvásárolta.
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji takiego
sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak inne
Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´
skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z
Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania,
lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
CZ
HR
SL
HU
PL
07.12 - 41025991 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi
(WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne posledice
na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising