Candy | C 105 TXT-16S | Candy C 105 TXT-16S User manual

Candy C 105 TXT-16S User manual
PL
CZ
EN
pralek automatycznych serii
Automatiká praãka
washing machine
Instrukcja obs∏ugi
Návod k pouÏití
User instructions
Spis treÊci
Wst´p
Ogólne uwagi dotyczàce dostawy
Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa
Szybki start
Instalacja
U˝yteczne rady dotyczàce prania:
Pierwsze u˝ycie pralki Infotext
Opis elementów sterowania
Szuflada na proszek
Ârodki pioràce, dodatki do prania, zalecane iloÊci
Wybór programu
Sortowanie prania
Tabela programów
Czyszczenie i rutynowa konserwacja pralki
Wykrywanie usterek
Dane techniczne
Gwarancja
Strona
Wst´p
3
4
4
5
6
9
10
15
21
22
24
26
28
30
32
34
34
Prosz´ przeczytaç i dok∏adnie stosowaç si´ do poni˝szej instrukcji oraz korzystaç z
urzàdzenia we w∏aÊciwy sposób.
Prosz´ przechowywaç ca∏à dokumentacj´ urzàdzenia w jednym miejscu, aby móc
odnieÊç si´ do niej w przysz∏oÊci lub przekazaç jà kolejnemu w∏aÊcicielowi urzàdzenia.
Uwaga: Urzàdzenie przeznaczone jest wy∏àcznie do
u˝ytku domowego.
Uwagi dotyczàce utylizacji opakowania.
Wszystkie materia∏y, u˝yte do opakowania urzàdzenia, sà ekologiczne i nadajà si´ do
ponownego wykorzystania.
Informacji o przepisach dotyczàcych metod
usuwania odpadów udzielajà lokalne w∏adze.
Zu˝yte opakowania, nie powinny byç wyrzucane do Êmietnika wraz z innymi
odpadami, ale posortowane i oddane do recyklingu.
Uwaga: Aby zapewniç bezpieczeƒstwo podczas
usuwania starej pralki, prosz´ wyjàç wtyczk´ z
gniazdka sieciowego, odciàç kabel zasilajàcy i
zniszczyç go wraz z wtyczkà. Aby uniemo˝liwiç
przypadkowe zamkni´cie si´ dzieci wewnàtrz pralki,
nale˝y zniszczyç zawiasy lub zamek drzwiczek.
2
3
Ogólne uwagi dotyczàce dostawy
Prosz´ sprawdziç, czy wraz z urzàdzeniem zosta∏y prawid∏owo dostarczone
nast´pujàce artyku∏y:
- Podr´cznik u˝ytkownika
- Karta gwarancyjna
- Zatyczka
- Zbiorniczek na detergent w p∏ynie i wybielacz
Nale˝y upewniç si´, czy urzàdzenie nie zosta∏o uszkodzone podczas transportu. JeÊli
tak, prosz´ skontaktowaç si´ z serwisem Candy lub upowa˝nionym dystrybutorem
firmy Candy. Prosz´ równie˝ zapoznaç si´ z rozdzia∏em dotyczàcym gwarancji.
Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa
N) Je˝eli urzàdzenie nie dzia∏a prawid∏owo lub zepsu∏o si´, nale˝y wy∏àczyç je, wyjàç
wtyczk´ z gniazdka sieciowego, zamknàç dop∏yw wody i nie dotykaç.
W celu ewentualnej naprawy nale˝y skonsultowaç si´ z serwisem Candy.
Niezastosowanie si´ do tych instrukcji mo˝e naraziç na niebezpieczeƒstwo osoby
korzystajàce z urzàdzenia lub uszkodziç samà pralk´.
O) JeÊli uszkodzony jest kabel zasilajàcy, nale˝y zastàpiç go specjalnym przewodem,
który jest dost´pny jedynie w serwisie Candy.
P) Po zainstalowaniu urzàdzenia nale˝y sprawdziç czy sà ∏atwo dost´pne: wtyczka
kabla zasilania i kurki zasilania w wod´.
Q) Nie wolno praç w pralce firanek z w∏ókna szklanego.
R) Nale˝y zwracaç uwag´ na to, by na pod∏odze, wokó∏ pralki nie gromadzi∏ si´ kurz.
S) Przed otworzeniem drzwiczek nale˝y sprawdziç czy zgas∏a lampka sygnalizacyjna
blokady drzwiczek. Czas up∏ywajàcy do momentu zgaÊni´cia tej lampki, pozwala
na och∏odzenie si´ upranej bielizny przed jej wyj´ciem.
T. Zawsze nale˝y sprawdzaç, czy cokó∏ jest dobrze przymocowany do pralki.
Uwaga: Zawsze przed rozpocz´ciem czyszczenia lub
zabiegów konserwacji pralki nale˝y:
A) Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego
B) Zamknàç dop∏yw wody
C) Sprawdziç czy uziemiona jest sieç elektryczna. W przeciwnym wypadku nale˝y
wezwaç elektryka z uprawnieniami. Urzàdzenie musi bezwzgl´dnie byç
uziemione.
D) Prosz´ nie dotykaç urzàdzenia majàc r´ce lub stopy mokre czy te˝ wilgotne. Nie
nale˝y korzystaç z urzàdzenia stojàc boso.
E) Nie zaleca si´ u˝ywania rozga∏´ziaczy ani przed∏u˝aczy.
F) Uwaga!: Podczas cyklu prania tkanin
bawe∏nianych odpornych temperatura wody mo˝e
osiàgaç 90°C, a zatem drzwiczki pralki mogà byç
bardzo goràce.
G) Przed otworzeniem drzwiczek nale˝y sprawdziç, czy w b´bnie nie ma widocznej
wody.
H) Prosz´ nie pozwalaç dzieciom lub osobom nieupowa˝nionym korzystaç z pralki
bez nadzoru.
I) Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka sieciowego nie nale˝y ciàgnàç za kabel
zasilajàcy.
J) Urzàdzenie nie mo˝e byç nara˝one na oddzia∏ywanie czynników
atmosferycznych (deszcz, Êwiat∏o s∏oneczne itp.)
K) Podczas przenoszenia urzàdzenia z miejsca na miejsce nie nale˝y podtrzymywaç
go za pokr´t∏a, pojemnik na detergenty lub przewód zasilania w wod´.
Aby uniknàç uszkodzenia drzwiczek podczas przenoszenia urzàdzenia, nie nale˝y
opieraç ich o jakikolwiek obiekt, np. wózek.
L) WA˚NE! JeÊli urzàdzenie umieszczone jest na dywaniku, nale˝y pilnowaç aby nie
by∏ zapchany otwór wentylacyjny u podstawy pralki.
M) Aby uniknàç kontuzji pleców, podnoszenie urzàdzenia powinny wykonywaç dwie
osoby.
4
Szybki start
Pranie
- Aby otworzyç drzwiczki nale˝y nacisnàç dêwigni´ umieszczonà wewnàtrz ràczki.
- Posortowaç bielizn´ i umieÊciç jà wewnàtrz pralki.
- Zamknàç drzwiczki.
- Wsypaç detergent do , przedzia∏ I - dla wst´pnego prania, pojemnik II - dla innych
programów.
- Wybraç ˝àdany program i przekr´ciç przycisk programowania (wybrany cykl program) uka˝e si´ na wyÊwietlaczu)
- Wybraç przyciski ˝àdanych funkcji i nacisnàç przycisk "START/PAUZA"
- Od chwili naciÊni´cia przycisku "START/PAUZA" do momentu rozpocz´cia pracy
pralki mo˝e minàç krótki czas, potrzebny pralce do oszacowania niezb´dnej iloÊci
wody i skonfigurowania parametrów programu.
Gdy cykl programu zakoƒczy si´
-
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “BLOKADA DRZWI - PROSZE CZEKAJ”
Po oko∏o 2 minutach na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “KONIEC PROGR. DRZWI
OTWARTE”
Wy∏àczyç pralk´ przestawiajàc pokr´t∏o programatora na pozycj´ OFF
(WY¸ÑCZONE)
Otworzyç drzwiczki i wyjàç bielizn´.
Wy∏àczyç pralk´ z kontaktu i zamknàç dop∏yw wody .
5
Uwaga: Zalecamy zachowanie poprzeczki, blokujàcej
b´ben pralki na czas transportu, wraz ze Êrubami na
wypadek ewentualnego przysz∏ego przenoszenia
urzàdzenia. Producent nie b´dzie odpowiada∏ za
uszkodzenie urzàdzenia spowodowane niezastosowaniem
si´ do instrukcji, zwiàzanych z usuwaniem zabezpieczeƒ
transportowych. U˝ytkownik odpowiedzialny jest za
wszelkie koszty instalacji.
Instalacja pralki
Po zdjëciu opakowania fabrycznego, usuniëciu
styropianowych ksztaätek oraz folii ochronnej naleãy
odblokowaç pralkë.
Kolejnoéç czynnoéci:
A), 4 boczne (BB) po czym
1) Wykrëciç érodkowå érubë (A
zdemontowaç blokadë.
Pod∏àczanie w´˝a
doprowadzajàcego wod´.
2) Pochyliç pralkë do przodu i wyciågnåç dwie wkäadki
styropianowe.
Urzådzenie musi byç podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy uãywaç starego zestawu.
Niniejsza pralka wyposa˝ona jest w wà˝
doprowadzajàcy wod´, zakoƒczony gwintowanymi
tulejami o Êrednicy 19 mm (3/4 cala), s∏u˝àcymi do
po∏àczenia z gwintowanym z∏àczem na urzàdzeniu
oraz z zasilaniem w wod´.
3) Zatkaj otwór w tylnym panelu zatyczkå dostarczonå
wraz z pralkå.
Do po∏àczenia pralki z siecià wodnà nale˝y u˝yç
wy∏àcznie nowego w´˝a, ponadto nale˝y sprawdziç,
czy wewnàtrz koƒcówek ∏àczàcych znajdujà si´
uszczelki.
Nie wolno wykorzystywaç starych w´˝y, do∏àczonych
do istniejàcych instalacji. Nie nale˝y nadmiernie
dokr´caç z∏àczy. Dokr´cenie r´czne jest
wystarczajàce. Nie wolno Êciskaç ani zaginaç w´˝y.
4) Umieéciç wyciszajacy materiaä tak jak pokazano na
rysunku.
Pod∏àcz prostà koƒcówk´ w´˝a do kurka odcinajàcego dop∏yw wody.
5) Wypoziomowaç pralkë manipulujåc jej przednimi
nóãkami.
A
a) Przekrëciç w kierunku zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë blokujåcå nóãkë pralki.
6
max 100 cm
B
b) Przekrëciç nóãkë podnoszåc jå lub opuszczajåc,
tak aby uzyskaç doskonaäe przyleganie do podäoãa.
c) Zablokowaç nóãkë przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna pralki.
min 4 cm
C
7
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
Zasilanie elektryczne i rady dotyczàce bezpiecznego
korzystania z pralki
U˝yteczne rady dotyczàce prania:
Pralki dostosowane sà do pracy przy jednofazowym napi´ciu zasilania 220V-230V,
50 Hz.
Oto zalecenia prowadzàce do wykorzystywania urzàdzenia w sposób najbardziej
przyjazny Êrodowisku oraz najbardziej ekonomiczny.
Nale˝y sprawdziç, czy kabel zasilajàcy dostosowany jest do dostarczania co najmniej
3,0 kW mocy, a nast´pnie pod∏àczyç wtyczk´ do uziemionego gniazdka.
Za∏adunek pralki:
Poniewa˝ energia elektryczna mo˝e byç w niektórych sytuacjach niebezpieczna,
dlatego niniejsza pralka musi byç uziemiona.
Aby w pe∏ni wykorzystaç energi´, wod´ i Êrodki pioràce, zalecamy ca∏kowite
wype∏nienie pralki.
Pranie pe∏nego za∏adunku w porównaniu z dwukrotnym praniem za∏adunku
po∏owicznego pozwala zaoszcz´dziç nawet 50% energii elektrycznej.
Po zainstalowaniu, urzådzenie naleãy ustawiç w pozycji zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
Kiedy rzeczywiÊcie konieczne jest pranie wst´pne?
Gniazdko sieciowe i wtyczka urzàdzenia muszà byç tego samego typu. Nie zaleca
si´ korzystania z rozga∏´ziaczy ani przed∏u˝aczy. Kolory przewodów w kablu
zasilajàcym zgodne sà z nast´pujàcym kodem:
Tylko w przypadku szczególnie brudnej odzie˝y.
Nie wybierajàc opcji prania wst´pnego dla mniej zabrudzonej odzie˝y mo˝emy
oszcz´dziç od 5 do 15% energii elektrycznej.
Niebieski
-
NEUTRALNY,
Jakà temperatur´ prania nale˝y wybraç?
Bràzowy
-
PRZEWÓD POD NAPI¢CIEM,
Zielono-˝ó∏ty
-
ZIEMIA.
Korzystanie ze Êrodków, usuwajàcych plamy przed praniem, eliminuje potrzeb´
prania w temperaturze przekraczajàcej 60°C. Stosujàc temperatur´ prania równà
40°C mo˝emy oszcz´dziç do 50% energii.
Tkaniny mocno zabrudzone
W przypadku uszkodzenia kabla, zasilajàcego urzàdzenie, nale˝y wymieniç go na
inny kabel - dost´pny wy∏àcznie w punktach serwisowych z cz´Êciami zamiennymi
firmy Candy lub u autoryzowanego sprzedawcy firmy Candy.
8
Aby zapewniç najlepsze wyniki podczas prania tkanin szczególnie zabrudzonych,
zaleca si´ zmniejszenie liczby pranych jednorazowo sztuk odzie˝y.
JeÊli b´ben nie jest szczelnie wype∏niony, ubrania b´dà swobodnie poruszaç si´
wewnàtrz i zostanà lepiej uprane.
9
SYGNAL KONCA?
TAK
SZYBKI PRZEWODNIK PO MENU CANDY INFOTEXT
Pod∏àczyç pralk´ do wody i pràdu zgodnie z opisem na str. 7. Wybraç pokr´t∏em
jakikolwiek program. Po krótkim oczekiwaniu na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis:
WELCOME
0:00
10
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
90
ten napis pojawia si´ wtedy, gdy
wybraliÊmy program 1
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
Przed wejÊciem do menu Infotext trzeba pami´taç, ˝e mamy do dyspozycji 30 sek.na
wybór ka˝dej opcji. JeÊli up∏ynie wi´cej czasu display wróci do fazy poczàtkowej i
trzeba b´dzie na nowo wejÊç do menu Infotext aby kontynuowaç programowanie.
Wcisnàç równoczeÊnie przyciski (
dêwi´kowy.
)i(
) przez 5 sek a˝ zabrzmi sygna∏
Wciskajàc przycisk (
) , przeglàdaç
dost´pne j´zyki a˝ do ukazania si´
j´zyka wybranego.
USTAW JEZYK
POLSKI
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
wcisnàç przycisk (
godzin´.
) aby ustawiç
wcisnàç przycisk (
minuty
) aby ustawiç
10
)
)
jeÊli poka˝e si´ napis NIE, wcisnàç
przycisk (
) aby przejÊç do TAK
)
BAWELNA BIALA
INTENSYWNE
90
jeÊli pojawi si´ s∏owo WZGL¢DNY
wcisnàç przycisk (
) aby przejÊç
do oznaczenia RZECZYWISTY
)
10
wracamy do programu wybranego
wczeÊniej.
W tym momencie mo˝emy wybraç jakikolwiek program, jak równie˝ ustawiç
opóêniony start.
Dok∏adniejsze informacje znajdujà si´ w dalszej cz´Êci tej instrukcji
)
TRYB CZASU
RZECZYWISTY
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
zatrzymaç NIE.
JeÊli chcemy przejÊç do TAK wcisnàç
przycisk (
)
)
USTAW CZAS
mm:
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
)
WYJSC Z MENU?
TAK
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
USTAW CZAS
hh:
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
jeÊli pojawi si´ napis NIE wcisnàç
przycisk (
) aby przejÊç do TAK.
TRYB DEMO?
NIE
Potwierdziç wciskajàc przycisk (
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
)
ZAPAMIETAC?
TAK
dok∏adnà godzin´ reguluje si´ póêniej
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
jeÊli poka˝e si´ napis NIE wcisnàç
przycisk (
) aby przejÊç do TAK.
11
Pierwsze u˝ycie pralki Infotext
Niniejsze urzàdzenie dzia∏a równie˝ przed zaprogramowaniem systemu Infotext, jednak
pralka ta dysponuje funkcjami opóênionego startu i koƒca programu, których skuteczne
dzia∏anie wymaga zaprogramowania tego sysemu. Jest to operacja ∏atwa a
urzàdzenie zosta∏o zaprojektowane tak, aby u˝ytkownik móg∏ obs∏ugiwaç t´ pralk´ w
sposób prosty i skuteczny.
Programowanie urzàdzenia
Pralka Infotext wymaga takiego zaprogramowania, które zapewnia w∏aÊciwe
ustawienie zegara, j´zyka, u˝ywanego w opisach i w∏asnych wymagaƒ.
Po w∏àczeniu pralki i zmianie pozycji programatora, z po∏o˝enia STOP do pozycji
programu, na wyÊwietlaczu pojawi si´ komunikat powitalny.
WITAJ!
00.00
Komunikat ten wyÊwietlany jest przez krótki czas, w którym urzàdzenie rozpoznaje
wybrany program. Gdy urzàdzenie jest ju˝ gotowe, na wyÊwietlaczu pojawiajà si´
informacje dotyczàce danego programu i w tym momencie u˝ytkownik mo˝e
zaprogramowaç urzàdzenie.
Przyk∏ad:
10
BAWELNA BIALA
INTENSYWNE
90
WejÊcie do menu
Przed wejÊciem do menu pralki Infotext nale˝y pami´taç, ˝e podczas ka˝dej operacji
mamy 30 sekund na dokonanie wyboru. Po up∏ywie tego czasu wyÊwietlacz powróci
do postaci startowej i aby móc kontynuowaç programowanie, nale˝y ponownie
wejÊç do menu Infotext. Poczàwszy od tego stadium mo˝na programowaç menu.
Nale˝y przez 5 sekund utrzymaç wciÊni´te jednoczeÊnie przyciski: (
) i(
) do
chwili, w której zabrzmi sygna∏ dêwi´kowy. WciÊni´cie przycisku (
) umo˝liwia
zmian´ opcji menu.
Aby potwierdziç i wprowadziç jakàÊ opcj´ nale˝y wcisnàç przycisk (
).
Ustawianie nowej godziny
Funkcja ta powinna byç uregulowana z dwóch powodów: po pierwsze - aby na
ekranie wyÊwietlany by∏a prawid∏owy czas, po drugie - aby ustawienia
koƒca/poczàtku programu dzia∏a∏y poprawnie.
Przed ustawieniem zegara jego cyfry w okienku wyÊwietlacza migajà. Aby ustawiç
godzin´, nale˝y kolejno naciskaç przycisk (
)a nast´pnie wcisnàç przycisk (
),
by wprowadziç wybranà godzin´. Na wyÊwietlaczu zegara zacznie nast´pnie migaç
wskaênik minutowy. Nale˝y ponownie naciskaç przycisk (
), a˝ do chwili, kiedy na
wyÊwietlaczu pojawià si´ ˝àdany czas, a nast´pnie — wcisnàç przycisk (
), aby
zakoƒczyç ustawianie. Po ustawieniu nowej godziny na wyÊwietlaczu uka˝e si´ pytanie:
„ustawienie czasu”
Ustawienie czasu
Istniejà dwa sposoby wybierania trybu czasu: pierwszy z nich nale˝y wybraç wtedy,
gdy u˝ytkownik chcia∏by, aby program zakoƒczy∏ si´ lub rozpoczà∏ o konkretnej
godzinie, np. o godz. 18.00. Tryb ten zwany jest trybem czasu rzeczywistego.
Wykorzystujàc funkcj´ koƒca programu (lub opóênionego startu) mo˝emy
przedstawiç przyk∏adowy widok wyÊwietlacza w przypadku wybrania trybu czasu
rzeczywistego.
KONIEC PROGR.
O
18:00
Zgodnie z powy˝szym przyk∏adem, ustawiajàc godzin´ koƒca programu u˝ytkownik
sprawi, ˝e wykonywanie programu zakoƒczy si´ o godzinie 18.00. Drugi sposób
polega na tym, ˝e koniec programu lub opóêniony start programuje si´ przez
dodawanie godzin; np. program ma zakoƒczyç si´ po pó∏torej godzinie.
Tryb ten zwany jest trybem czasu wzgl´dnego. Wykorzystujàc funkcj´ koƒca
programu (lub opóênionego startu) mo˝emy przedstawiç poni˝szy przyk∏ad.
KONIEC PROGR.
ZA
1H 30M
Ustawianie j´zyka
Pralka jest ustawiona automatycznie na j´zyk angielski. Aby zmieniç j´zyk (jest to j´zyk
komunikatów pojawiajàcych si´ na wyÊwietlaczu), nale˝y post´powaç w sposób
nast´pujàcy: przez 5 sekund trzymaç wciÊni´te przyciski(
)i
. Jednoczesne wciÊni´cie tych dwóch przycisków mo˝e trwaç równie˝ krócej - do
chwili us∏yszenia sygna∏u dêwi´kowego, który oznacza wejÊcie do menu, przy czym na
wyÊwietlaczu uka˝e si´ polecenie wyboru ˝àdanego j´zyka.
Nale˝y zwolniç przyciski ( ) i ( ) i, wciskajàc przycisk ( ), przeglàdaç dost´pne
j´zyki a˝ do ukazania si´ j´zyka wybranego. Nale˝y wówczas zwolniç przycisk (
)i
wcisnàç przycisk (
) - spowoduje to wprowadzenie wybranego j´zyka.
Nast´pnie na wyÊwietlaczu pojawi si´ zapytanie o ustawienie nowej godziny.
Chocia˝ obie opcje sà bardzo u˝yteczne, wydaje nam si´, ˝e tryb czasu
rzeczywistego jest ∏atwiejszy do stosowania, gdy˝ nie wymaga od u˝ytkownika
samodzielnych obliczeƒ. W stadium ustalania trybu ustawiania czasu na wyÊwietlaczu
pojawi si´ pytanie, czy u˝ytkownik chce wybraç czas wzgl´dny lub — przeglàdajàc
opcje, wciskajàc przycisk (
) — czas rzeczywisty. Wciskajàc przycisk (
)
u˝ytkownik wprowadza wybrane ustawienie. Po wprowadzeniu wybranego trybu
czasu wyÊwietlacz zadaje pytanie, czy nale˝y w∏àczyç dêwi´kowy sygna∏ koƒca
prania.
12
13
Opis elementów sterowania
Sygna∏ dêwi´kowy
Jest to opcjà w∏àczajàcà sygnalizacj´ zakoƒczenia cyklu prania. Kolejne wciskanie
przycisku (
) umo˝liwia wybór opcji „TAK” lub „NIE”.
Wprowadzenie wybranej opcji odbywa si´ przez wciÊni´cie przycisku (
), po czym
ekran wyÊwietlacza przejdzie do nast´pnego stadium i za˝àda "Aktywowanie
pami´cí”.
N
M
P
Aktywowanie pami´ci
Jest to funkcja bardzo u˝yteczna dla osób wykorzystujàcych cz´sto ten sam
program. Aby zapami´taç ostatni program lub ostatnio u˝ywane funkcje nale˝y
wybraç "Aktywowanie pami´ci". Funkcja ta dost´pna jest wy∏àcznie w przypadku
prania bawe∏ny, syntetyków, materia∏ów delikatnych i we∏ny. W pami´ci urzàdzenia
nie mo˝na zapisaç ustawieƒ specjalnych programów prania.
Nale˝y wybraç „TAK” lub „NIE” naciskajàc przycisk (
)i(
).
Na wyÊwietlaczu nast´pnie uka˝e si´ pytanie czy aktywowaç tryb demo.
I HGF
EDCB
Tryb demo
(ustawienie domyÊlne - NIE)
Je˝eli na wyÊwietlaczu pojawia si´ napis „TAK”, nale˝y zmieniç go na „NIE”, poniewa˝
jest to funkcja serwisowa. JeÊli opcja trybu demonstracji nie jest ustawiona na „NIE”,
po opuszczeniu menu Infotext program prania NIE ROZPOCZNIE SI¢. Aby program
prania móg∏ si´ rozpoczàç, tryb demonstracji musi byç ustawiony na „NIE”.
Wprowadzajàc „NIE” za poÊrednictwem przycisku (
) u˝ytkownik otrzymuje
pytanie, czy chce wyjÊç z menu.
WyjÊcie z menu
JeÊli wybrane ustawienia sà satysfakcjonujàce, mo˝na opuÊciç menu wybierajàc
„TAK” za poÊrednictwem przycisku (
)i(
). JeÊli jednak u˝ytkownik nie jest
zadowolony z ustawieƒ, musi wybraç „NIE” w odpowiedzi na polecenie wyjÊcia z
menu i mo˝na wtedy rozpoczàç programowanie urzàdzenia od poczàtku. Wciskajàc
przycisk (
) mo˝na indywidualnie wejÊç do ka˝dej funkcji, a tak˝e jà ominàç do
chwili natrafienia na opcj´, którà nale˝y ponownie ustawiç.
JeÊli wybór jest w pe∏ni satysfakcjonujàcy, mo˝na opuÊciç menu i rozpoczàç
testowanie instalacji. JeÊli zachodzi potrzeba zmiany którejÊ z pozycji menu w terminie
póêniejszym, nale˝y od poczàtku przejÊç opcje menu i zmieniç te, które trzeba
ustawiç na nowo. Mo˝liwoÊç ta jest u˝yteczna przy zmianie opcji "ustawienia czasu”
przy zmianie czasu z letniego na zimowy lub odwrotnie.
Po ustawieniu godziny wybrane opcje menu pozostanà w pami´ci urzàdzenia,
nawet w przypadku wyj´cia wtyczki przewodu zasilania z gniazdka lub przerwy w
dop∏ywie energii elektrycznej.
O
Poni˝ej opisane sà wszystkie przyciski i pokr´t∏a, wyst´pujàce w panelu sterowania
pralki.
Po wybraniu ˝àdanego programu i przycisków opcji wybrana informacja uka˝e si´
na ekranie wyÊwietlacza urzàdzenia Infotext.
Gdy programy i przyciski opcji nie sà ze sobà sprzeczne, rozlegnie si´ dêwi´k oraz nad
wybranym przyciskiem opcji zaÊwieci si´ lampka sygnalizacyjna. W przypadku
wybrania przycisku opcji sprzecznej z ˝àdanym programem, rozlegnie si´ brz´czyk, a
lampka sygnalizacyjna nad odpowiednim przyciskiem nie zaÊwieci si´. Aby wybraç
przycisk opcji, nale˝y wcisnàç go jeden raz. Aby skasowaç wybór przycisku opcji
nale˝y wcisnàç go ponownie.
Nale˝y uwa˝nie przeczytaç poni˝sze informacje:
Pokr´t∏o programatora
Po obrocie pokr´t∏a programatora, gdy zniknie komunikat powitalny, na
wyÊwietlaczu uka˝e si´ nast´pujàca informacja:
Czytajàc od lewej do prawej:
1. Pr´dkoÊç wirówki
2. Nazwa programu
3. Temperatura prania
Przyk∏ad:
10
14
A
BAWE¸NA BIA¸A
INTENSYWNE
15
90
A
START/PAUZA
B
START
Aby uruchomiç program, nale˝y jeden raz wcisnàç przycisk Start. Czujniki pralki wykryjà
teraz ∏adunek przeznaczony do prania i na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis: Prosz´ czekaç.
Przyk∏ad:
PROSZE CZEKAJ
USTAW
Na panelu pralki Infotext wyÊwietlony zostanie nast´pnie czas konieczny do
zakoƒczenia programu i rozpocznie si´ cykl prania. Urzàdzenie Infotext dokonuje
obliczeƒ godziny zakoƒczenia wybranego programu na podstawie standardowego
∏adunku o wadze 5 kg, zaÊ podczas cyklu prania pralka Infotext koryguje ten czas w
zale˝noÊci od rozmiaru i sk∏adu za∏adunku pralki.
Przyk∏ad:
10
KONIEC:1H 50M
PRANIE
90
PAUZA
Program mo˝na wstrzymaç w dowolnej chwili trwajàcego cyklu prania przez
wciÊni´cie na ok. 3 sekundy przycisku START/PAUZA. Rozlegnie si´ wtedy sygna∏
dêwi´kowy (buczek). Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ informacja, ˝e nastàpi∏a pauza
podczas wykonywania programu.
Przyk∏ad:
10
PAUZA
BLOKADA DRZWI
90
JeÊli chcemy wyjàç jakieÊ sztuki w trakcie trwania cyklu prania nale˝y poczekaç 2
min, a˝ zwolni si´ blokada drzwiczek.
10
PAUZA
DRZWI OTWARTE
90
Aby ponownie uruchomiç program nale˝y jeszcze raz wcisnàç przycisk START/PAUZA.
WyÊwietlacz poinformuje, ˝e program jest kontynuowany.
ANULOWANIE
Aby anulowaç program nale˝y ustawiç pokr´t∏o wyboru programów na pozycj´
OFF. Wybraç inny program. WyÊwietlacz zasygnalizuje ,˝e program zosta∏
anulowany, a zatem skasowany.
Blokada programu
Jest to u˝yteczna funkcja, nie pozwalajàca dzieciom na zabaw´ przyciskami
opcji i zmian´ ustawionego programu.
Po ustawieniu programu i dodatkowych opcji nale˝y wcisnàç przycisk START a
nast´pnie wcisnàç przycisk Blokada programu. CzynnoÊç taka zablokuje panel
sterowania. Mo˝liwe jest skasowanie tej funkcji przez krótkie wciÊni´cie przycisku
Blokada programu do chwili ujrzenia migajàcej lampki nad tym przyciskiem.
Podczas migania tej lampki nale˝y przycisnàç przycisk Pr´dkoÊci wirówki
.
Ustawianie
Opóênienia startu/Koƒca programu
1. Ustawianie opóênionego startu
Nale˝y jeden raz wcisnàç przycisk Opóênienia startu/Koƒca programu, a nast´pnie
wcisnàç przyciski ustawiania godzin i minut (po lewej i po prawej stronie) a˝ do
ustawienia wymaganej godziny. W przypadku niewciÊni´cia ˝adnego przycisku w
ciàgu 5 sekund, wyÊwietlacz powróci do opcji programu.
Nale˝y wcisnàç przycisk START.
Aby skasowaç opóêniony start, nale˝y przez 5 sekund wciskaç ten przycisk.
2. Ustawienie godziny koƒca programu
Nale˝y dwukrotnie wcisnàç przycisk Opóênienia startu/Koƒca programu, po czym
wciskaç przyciski godzin i minut (po lewej i po prawej stronie), a˝ do ustawienia
˝àdanej godziny. Podczas wprowadzania opcji koƒca programu na wyÊwietlaczu
uka˝e si´ najwczeÊniejsza godzina, o której mo˝e zakoƒczyç si´ nastawiany program.
WartoÊç t´ mo˝na jedynie opóêniç.
Uwaga:
Korzystajàc z funkcji Opóênionego startu / Ustawienia godziny zakoƒczenia prania
nale˝y korzystaç z detergentów i Êrodków pomocniczych u˝ywajàc wy∏àcznie
przegródek dozowników. Dodawanie detergentów, czy innych Êrodków,
bezpoÊrednio do b´bna, a nast´pnie pozostawianie ich na d∏ugi czas, mo˝e staç si´
przyczynà zniszczenia tkanin.
SKASOWANO
Ustawiç pokr´t∏o wyboru programów na pozycj´ off.
16
D
Opcje Koƒca programu / Opóênienia startu mogà byç wykorzystane jeÊli chcemy,
aby pranie nie rozpocz´∏o si´ z opóênieniem (zakoƒczenie programu nie póêniej ni˝
24 godziny od chwili programowania).
WyÊwietlacz poinformuje, ˝e nastàpi∏a pauza w programie i ˝e nast´pnie zosta∏ on
skasowany.
Przyk∏ad:
C
17
Przycisk ∏atwe prasowanie
E
Uruchomienie tej funkcji pozwala zmniejszyç do minimum gniecenie si´ pranych
tkanin przez modyfikacj´ parametrów programu dla wybranego cyklu i typu tkaniny.
Szczególnie w przypadku tkanin mieszanych po∏àczone dzia∏anie fazy stopniowego
sch∏adzania wody, braku obrotów b´bna podczas odprowadzania wody i
delikatnego wirowania minimalizuje gniecenie si´ w∏ókien. W przypadku tkanin
delikatnych, z wyjàtkiem we∏ny, opisane wczeÊniej etapy wzbogacono o etap
pozostawienia wody w b´bnie po ostatnim p∏ukaniu, a wyeliminowano etap
sch∏adzania wody - pozwoli∏o to uzyskaç najlepsze rezultaty.
W programie prania we∏ny przycisk ten wymusza jedynie pozostawienie prania w
wodzie po zakoƒczeniu ostatniego p∏ukania, co umo˝liwia dok∏adne rozpr´˝enie
w∏ókien.
Podczas fazy zatrzymania wody w b´bnie kontrolka tego przycisku miga i wskazuje,
˝e pralka jest w fazie przerwy.
Na zakoƒczenie cyklu prania tkanin delikatnych i we∏ny mo˝na:
Zwolniç przycisk ¸ATWE PRASOWANIE, pozwalajàc zakoƒczyç pranie etapem
odprowadzenia wody i wirowania.
Aby wykonaç program WYPUSZCZENIE WODY:
- ustawiç pokr´t∏o programatora na pozycj´ OFF
- wybraç program
WYPUSZCZENIE WODY
- uruchomiç na nowo pralk´ wciskajàc przycisk START.
Przycisk “TEMPERATURA PRANIA”
F
Ta opcja pozwala na pranie w dowolnej temperaturze, ale poni˝ej temperaturay
maksymalnej przewidzianej dla danego programu.
Ka˝de wciÊni´cie tego przycisku zmniejsza temperatur´ o 10°C a˝ do min. 15°C (pranie w
zimnej wodzie).
G
Przycisk
Wciskajàc ten przycisk mo˝emy, dzi´ki nowemu Czujnikowi Activa System,
wykonaç dodatkowy specjalny cykl prania przeznaczony dla osób o delikatnej,
∏atwej do podra˝nieƒ skórze. Program jest aktywny dla programów dla tkanin
odpornych i mieszanych. W programie tym pralka pobiera du˝o wi´cej wody, a
nowy sposób funkcjonowania, polegajàcy na cyklach obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania wody powoduje, ˝e tkaniny sà dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç wody podczas prania pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i zwi´kszenie skutecznoÊci prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania pozwala na dok∏adniejsze wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny . Na funkcja zosta∏a wymyÊlona specjalnie dla osób o
skórze delikatnej i wra˝liwej, u których nawet najmniejszy Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i alergie. Radzimy stosowanie tej funkcji tak˝e przy
praniu odzie˝y dzieci´cej (dzieci majà zawsze wra˝liwsza skór´) oraz przy praniu
tkanin z warstwà gàbki, poniewa˝ z takiej tkaniny trudniej usuwa si´ detergent.
Dla uzyskania lepszych efektów prania ta funkcja jest zawsze aktywna w
programach dla tkanin delikatnych i we∏nianych.
18
Przycisk PRANIE INTENSYWNE
H
Po wciÊni´ciu tego przycisku, aktywnego tylko w cyklach bawe∏na, uruchamiamy
funkcje czujników nowego Systemu Activa, które dzia∏ajà zarówno na wybranà
temperatur´ utrzymujàc jà jednakowà podczas faz ca∏ego cyklu prania jak i na
prac´ mechanicznà b´bna.
B´ben obraca si´ z dwiema ró˝nymi pr´dkoÊciami w kluczowych momentach.
Kiedy detergent jest rozprowadzany w tkaninach b´ben obraca si´ w sposób
umo˝liwiajàcy równomierne roz∏o˝enie si´ bielizny w b´bnie. Natomiast pr´dkoÊç
obrotów wzrasta w momencie prania i p∏ukania aby wzmóc efekt usuni´cia brudu.
Dzi´ki temu rozwiàzaniu zwi´ksza si´ skutecznoÊç prania BEZ PRZED¸U˚ANIA CZASU
PRANIA.
I
Przycisk pr´dkoÊci wirówki
Przy wyborze programu prania wyÊwietlacz informuje o maksymalnej pr´dkoÊci
wirówki, dopuszczalnej dla danego programu. Kilkakrotne wciÊni´cie przycisku
ustawienia pr´dkoÊci wirówki powoduje ka˝dorazowo zmniejszenie ich o wartoÊç 100
obrotów na minut´. Minimalna dopuszczalna pr´dkoÊç wirówki wynosi 400 obrotów
na minut´; ciàg∏e wciskanie przycisku pr´dkoÊci wirówki mo˝e, w razie potrzeby, s∏u˝yç
do jej wy∏àczenia.
Uwaga: Pralka wyposa˝ona jest w elektroniczny
czujnik sprawdzajàcy, czy ∏adunek jest poprawnie
roz∏o˝ony. W przypadku nieznacznego braku
zrównowa˝enia maszyna automatycznie doprowadzi
∏adunek do równowagi, po czym przejdzie do
normalnego wirowania. JeÊli po kilku próbach nie uda
si´ uzyskaç równomiernego roz∏o˝enia, wirowanie
odb´dzie si´ przy zmniejszonej pr´dkoÊci. JeÊli
∏adunek jest wyraênie niezrównowa˝ony, wówczas
faza wirowania zostanie skasowane. Opisana funkcja
zmniejsza wibracje, ogranicza ha∏as i poprawia
niezawodnoÊç pralki a tak˝e wyd∏u˝a czas jej
eksploatacji.
19
Kontrolki Przycisków
M
Zapalajà si´, gdy wciskamy odpowiednie przyciski.
Szuflada na proszek
P
Szuflada na proszek jest podzielona na 3 przegródki:
WyÊwietlacz INFOTEXT
N
Obroty x 100
IloÊç obrotów
wirówki
wybranego
programu
10
Temp
ºC
BAWE¸NA BIA¸A
INTENSYWNE
Opis wybranego programu
90
Maksymalna
temperatura
wybranego
programu
Ràczka otwierania drzwiczek
- Pierwsza przegródka I jest przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Druga przegródka II jest przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
- Uãywajåc érodków päynnych moãna skorzystaç
ze specjalnego pojemniczka doäåczonego do
pralki, który moãna wäoãyç do szuflady (patrz
rysunek).
- Ten zbiorniczek nale˝y w∏o˝yç do przedzia∏u „II”
pojemnika na detergenty tak˝e wtedy gdy
chce si´ u˝yç programu „P¸UKANIA” jako cyklu
ODPLAMIANIA.
O
Aby otworzyç drzwiczki nale˝y nacisnàç dêwigni´ umieszczonà wewnàtrz ràczki.
Drzwiczki otwarte: Specjalny czujnik bezpieczeƒstwa nie pozwala na otwarcie
drzwiczek natychmiast po zakoƒczeniu cyklu prania. Po zakoƒczeniu cyklu nale˝y
przed otwarciem drzwiczek odczekaç 2 min. Kiedy na wyÊwietlaczu pojawi sie
napis “DRZWI OTWARTE” mo˝na drzwiczki otworzyç. Dla bezpieczeƒstwa prosz´
sprawdziç czy nie ma wody w b´bnie.
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE ÉRODKI
PIORÅCE SÅ TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU ZALECA SIË
UÃYCIE POJEMNICZKA ZE ÉRODKIEM
PIORÅCYM WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO BËBNA PRALKI.
- trzecia ✿ przegródka jest przeznaczona na specjalne dodatki do prania; érodki
zmiëkczajåce wodë, zapachowe, krochmal, wybielacze.
Pralka automatycznie pobiera Êrodki dodatkowe podczas ostatniego p∏ukania we
wszystkich cyklach.
UWAGA:
TRZECIA PRZEGRÓD
DKA PRZEZNACZONA JEST
WYÄÅCZNIE NA SPECJALNE DODATKI.
20
21
Dozowanie
Ârodki pioràce, dodatki do prania,
zalecane iloÊci
Wybór Êrodka pioràcego
Detergenty ogólnego przeznaczenia
– Detergenty w proszku do ka˝dego rodzaju prania, ze Êrodkami wybielajàcymi, sà
szczególnie odpowiednie dla programów z goràcà wodà (60° i wi´cej), w
przypadku prania tkanin mocno zabrudzonych i poplamionych.
– Detergenty w p∏ynie sà szczególnie odpowiednie w przypadku t∏ustych plam,
pochodzàcych od kosmetyków i oliwki. Detergenty te nie sà odpowiednie do
prania tkanin poplamionych, gdy˝ nie zawierajà Êrodka wybielajàcego.
– Detergenty biologiczne. Nie wszystkie produkty dost´pne na rynku zapewniajà
dobre efekty.
Detergenty specjalne
– Detergenty do kolorów i tkanin delikatnych, bez Êrodka wybielajàcego, cz´sto
równie˝ bez Êrodków z wybielaczem optycznym w celu zachowania koloru.
Detergenty do prania dog∏´bnego, bez wybielaczy i enzymów, szczególnie
odpowiednie do w∏ókien we∏nianych.
– Detergenty do firanek z wybielaczami optycznymi odporne na Êwiat∏o
zapobiegajàce ˝ó∏kni´ciu pod wp∏ywem Êwiat∏a s∏onecznego.
– Specjalne detergenty s∏u˝àce do zaprogramowanego wykorzystania substancji
chemicznych zale˝nie od rodzaju tkaniny, stopnia zabrudzenia i twardoÊci wody.
W tym przypadku podstawowe detergenty, zmi´kczacze, Êrodki wybielajàce,
Êrodki do wywabiania plam mo˝na dodawaç oddzielnie.
Dodatki do prania
– Zmi´kczacz wody, u˝ycie jego sprawia, ˝e gdy twardoÊç wody jest du˝a lub
bardzo du˝a, wymagana iloÊç detergentu jest mniejsza.
– Substancje do prania wst´pnego, s∏u˝àce do eliminowania plam przed praniem
zasadniczym.
Korzystanie z nich sprawia, ˝e dalsze pranie mo˝e odbywaç si´ w temperaturze
ni˝szej lub z u˝yciem Êrodków nie zawierajàcych wybielaczy.
– Zmi´kczacz tkanin zapobiega elektryzowaniu si´ tkanin syntetycznych i zmi´kcza
samà tkanin´.
JeÊli u˝ytkownik posiada suszark´, uprane tkaniny sà zmi´kczane nawet bez u˝ycia
zmi´kczacza tkanin.
Nie wolno wlewaç do pralki rozpuszczalników!
Detergenty i inne produkty, s∏u˝àce do prania, nale˝y przechowywaç w miejscu
niedost´pnym dla dzieci.
Przed wlaniem detergentu nale˝y sprawdziç, czy w przedziale na detergent nie ma
obcych cia∏.
Szczegó∏y dotyczàce dozowania podane sà zazwyczaj na opakowaniu detergentu.
Nale˝y stosowaç si´ do tych instrukcji.
22
Nale˝y korzystaç wy∏àcznie z detergentów odpowiednich do stosowania w pralkach
automatycznych. JeÊli u˝ytkownik uwzgl´dni stopieƒ zabrudzenia danych tkanin, jak
równie˝ rodzaj detergentu, który nale˝y zastosowaç, uzyska najlepsze rezultaty przy
minimalnym wykorzystaniu produktów chemicznych z najwi´kszà dba∏oÊcià o pranà
bielizn´.
IloÊç detergentu wykorzystanego podczas prania zale˝y od:
– twardoÊci wody: zale˝nie od twardoÊci wody i rodzaju stosowanego detergentu
mo˝liwe jest zmniejszenie iloÊci detergentu. Im woda jest bardziej mi´kka, tym
mniej detergentu potrzeba do prania;
– stopnia zabrudzenia: mo˝liwe jest zmniejszenie iloÊci detergentu zale˝nie od
stopnia zabrudzenia. Dla tkanin mniej zabrudzonych nale˝y u˝ywaç mniej
detergentu;
– wielkoÊci za∏adunku: mo˝liwe jest zmniejszenie iloÊci detergentu przy praniu
niedu˝ej iloÊci odzie˝y. Dla mniejszych za∏adunków nale˝y stosowaç mniejszà iloÊç
detergentu.
Informacje podane na opakowaniach detergentu przeznaczonego do prania tkanin
delikatnych, dotyczà cz´sto zmniejszonego za∏adunku podczas prania.
Nale˝y stosowaç si´ do instrukcji dozowania.
Dozowanie detergentu w proszku
Dla detergentów o normalnej i niskiej koncentracji: w przypadku prania
zabrudzonego normalnie nale˝y wybraç program bez prania wst´pnego.
Nale˝y umieÊciç detergent w przegródce II pojemnika.
Dla mocno zabrudzonego prania nale˝y wybraç program z praniem wst´pnym.
Do pierwszego przedzia∏u pojemnika nale˝y wsypaç 1/4 detergentu, a 3/4 do
drugiego przedzia∏u pojemnika.
JeÊli do prania stosowany jest Êrodek zmi´kczajàcy wod´, nale˝y najpierw wsypaç
detergent, a nast´pnie Êrodek zmi´kczajàcy do drugiego przedzia∏u pojemnika.
W przypadku detergentów o du˝ej koncentracji, które nie sà sprzedawane w
opakowaniach jednorazowych, aby w∏aÊciwie okreÊliç rodzaj i system dozowania
detergentu, nale˝y dok∏adnie przestrzegaç instrukcji zamieszczonych na ich
opakowaniach.
Aby uniknàç problemów dotyczàcych sprawdzenia czy detergent zosta∏ wch∏oni´ty,
nale˝y korzystaç z dozowników do∏àczonych do u˝ywanego detergentu.
Dozowanie detergentu w p∏ynie
Detergenty w p∏ynie powinny byç stosowane odpowiednio do instrukcji
zamieszczonych na ich opakowaniach, w przypadku wszystkich programów oprócz
prania wst´pnego i przy u˝yciu zalecanego dozownika, który nale˝y umieÊciç
wewnàtrz b´bna pralki.
23
Wybór programu
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER:
SELEZIONE PUNTATORE
MANOPOLA PROGRAMMI
SU:
Tessuti resistenti
Pralka posiada 4 róãne grupy programów stosowane
w zaleãnoéci od rodzaju materiaäu i jego stopnia
zabrudzenia. Programy te róãniå sië rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
otone, lino, canapa
otone, misti resistenti
Cotone resistente -
suti misti e sintetici
Misti resistenti
Tessuti delicati
TEMP.
°C
5
Fino a: 90°
5
Fino a: 60°
( )
( )
(*
60
Delicato -
40
5
Fino a: 40°
AA 40°C -
40
5
Fino a: 40°
Sintetici -
50
2
Fino a: 50°
40
2
Fino a: 40°
Acrilici -
1 Materiaäy wytrzymaäe
Programy zostaäy opracowane w celu maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania, przerywanych fazami wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie zapewnia skuteczne usuniëcie wody.
C
❙
Colorato -
Cotone, misti
Tessuti resistenti
90
CARICO
MAX
kg
( )
( )
PROGRAM SPECJALNY „P¸UKANIA”
Program ten wykonuje 3 p∏ukania bielizny z poÊrednimi odwirowaniami
(które mo˝na zredukowaç lub anulowaç specjalnym przyciskiem).
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç wszelkie typy tkanin , tak˝e odzie˝
wypranà uprzednio r´cznie.
Program ten mo˝e te˝ byç u˝ywany do ODPLAMIANIA. (patrz tabela
programów.)
PROGRAM SPECJALNY „SILNE WIROWANIE”
Program ten wykonuje wirowanie o maksymalnej pr´dkoÊci. (Obroty
mogà byç redukowane specjalnym przyciskiem).
TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
Program ten przeznaczony jest tylko do wypuszczenia wody.
PROGRAM „MIX AND WASH SYSTEM”
Jest to wy∏àczny patent CANDY i ma 2 wielkie zalety dla u˝ytkownika:
2 Materiaäy z wtókien mieszanych i syntetycznych
Doskonaäe efekty prania zapewnia zoptymalizowany rytm obrotów
bëbna oraz päukanie w duãej iloéci wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia pranych tkanin.
3 Materiaäy wyjåtkowo delikatne
Jest to nowy rodzaj prania, który äåczy w sobie na przemian pranie i
namaczanie, i jest szczególnie zalecany w przypadku bardzo
delikatnych materiaäów, takich jak wyroby weäniane dopuszczone do
prania mechanicznego. Aby zapewniç najlepsze wyniki pranie i
päukanie odbywa sië w duãej iloéci wody.
● mo˝na praç razem ró˝ne typy tkanin (np. bawe∏n´ + tkaniny
syntetyczne itp.) NIE FARBUJÑCE.
● pranie w tym programie daje znaczne oszcz´dnoÊci energii
elektrycznej.
Program „Mix and Wash” ma temperatur´ 40°C, i naprzemienne fazy
obrotów b´bna: dynamiczne (szybkie obroty b´bna) i statyczne
(namoczona bielizna jest w fazie spoczynku). Z tego powodu czas
trwania tego cyklu jest wyd∏u˝ony prawie do 3 godzin.
Zu˝ycie energii dla ca∏ego cyklu wynosi tylko 850W/h.
UWAGA:
● pierwsze pranie tkanin kolorowych nale˝y wykonaç oddzielnie nie
mieszajàc kolorów.
● W ˝adnym wypadku nie nale˝y praç razem tkanin kolorowych
farbujàcych.
4. Programy specjalne
PRANIE R¢CZNE
PROGRAM SZYBKI 32 MINUTY
Pralka ma równie˝ cykl prania delikatnego , zwanego –pranie r´czne
Jest to kompletny cykl prania dla bielizny przeznaczonej wy∏àcznie do
prania r´cznego.
Program ma temperatur´ maksymalnie do 30°C i zakoƒczony jest 2
p∏ukaniami i delikatnym wirowaniem.
Program szybki 32 minuty pozwala na wykonanie w ciàgu oko∏o 30
minut pe∏nego cyklu prania dla 2 kg. bielizny w temperaturze 50°C.
24
Gdy wybieramy program "Szybki" wsypujemy tylko 20% normalnej iloÊci
proszku.
25
Sortowanie prania
AUTOMATYCZNY DOBÓR POZIOMU WODY
Pralka wyposa˝ona jest w system automatycznego doboru poziomu wody. System
ten umo˝liwia wykorzystanie optymalnej iloÊci wody, potrzebnej do wyprania i
wyp∏ukania konkretnej iloÊci za∏adowanego prania. Pozwala to zmniejszyç zu˝ycie
wody i energii elektrycznej nie pogarszajàc równoczeÊnie wyników prania i p∏ukania.
W rzeczywistoÊci iloÊç zu˝ytej wody i energii elektrycznej b´dzie zawsze odpowiednia
do za∏adunku. Pralka automatycznie zapewnia doskona∏e wyniki prania przy
minimalnym koszcie z zachowaniem odpowiedniej ochrony Êrodowiska.
– Zaleca si´ pranie jedynie odzie˝y, którà mo˝na upraç w wodzie ze Êrodkiem
pioràcym a nie wymagajàcà prania chemicznego.
– W przypadku potrzeby wyprania koców lub innych ci´˝kich materia∏ów nie
zaleca si´ ich odwirowywania.
– Nale˝y sortowaç pranie uwzgl´dniajàc typ tkaniny, stopieƒ zabrudzenia i
temperatur´ prania, kierujàc si´ informacjami umieszczonymi na wszywkach.
Przyk∏ady:
Tkaniny do prania w wysokiej temperaturze 95
50
40
Tkaniny kolorowe 60
Wyroby delikatne i we∏na 40
– Wyroby, opatrzone wszywkami, na których widniejà nast´pujàce symbole nie sà
odpowiednie do prania maszynowego:
Pranie suche P
Do bardzo delikatnych wyrobów takich jak: firanki, bielizna osobista, rajstopy
zaleca si´ pranie w siatce lub specjalnym woreczku.
– Wyroby we∏niane muszà byç oznaczone na wszywce symbolem "Czysta, ˝ywa
we∏na", aby mog∏y byç prane w pralce, ale tak˝e muszà nosiç etykietki "nadaje
si´ do prania w pralce". Nale˝y sprawdziç ka˝dà wszywk´ informacyjnà.
– Âwie˝o barwione tkaniny cz´sto farbujà. Mogà one zafarbowaç inne, jaÊniejsze
tkaniny. Zalecamy zatem, ˝eby farbowane wyroby praç po raz pierwszy
oddzielnie. W kolejnych praniach tkaniny nie majàce trwa∏ych kolorów mogà
byç prane wraz z bia∏ymi w temperaturach nie przekraczajàcych 40°C.
Nie praç
Uwaga: Przy sortowaniu odzie˝y przed
praniem nale˝y dopilnowaç, aby:
– nie wrzucaç do pralki razem z odzie˝à metalowych
przedmiotów (np. broszek, agrafek, spinek, monet itp.);
– pow∏oczki na poduszki zapi´te by∏y na guziki, zapi´te
równie˝ zamki b∏yskawiczne i haftki, natomiast luêne paski
i d∏ugie tasiemki przy sukniach zawiàzane by∏y w w´ze∏ki;
– w firankach zdjàç wszystkie ˝abki;
– zapoznaç si´ z treÊcià metek wszytych w odzie˝;
– uporczywe plamy usunàç przed praniem Êrodkiem do
plam, zalecanym na metce.
– Nie zalecamy prania pe∏nego za∏adunku sk∏adajàcego si´ z tkanin
r´cznikowych, gdy˝ wch∏aniajà one bardzo du˝e iloÊci wody i mogà staç si´ zbyt
ci´˝kie dla b´bna.
26
W∏aÊciwy sposób prania
Przygotowanie prania
A. posortowaç pranie zgodnie z wszywkami
informacyjnymi na ka˝dej sztuce.
Nale˝y zawsze sprawdzaç obecnoÊç wszywek
ostrzegawczych.
Za∏adunek
B. Otworzyç drzwiczki.
C. W∏o˝yç bielizn´ do pralki. Zamknàç drzwiczki
uwa˝ajàc, aby nic nie przeszkodzi∏o w ich
dok∏adnym, szczelnym domkni´ciu.
Umieszczenie detergentu w pralce
D. Otworzyç drzwiczki, wybraç detergent i
umieÊciç jego odpowiednià iloÊç zgodnie z
zaleceniami producenta oraz radami
zamieszczonymi w rozdziale:
"Ârodki pioràce..." - w niniejszej instrukcji.
Dodaç inne dodatki pioràce.
Zamknàç pojemnik. P∏ynne detergenty, które
nale˝y umieÊciç bezpoÊrednio w b´bnie muszà
byç umieszczone w dozowniku.
Wybór programu prania
Nale˝y skorzystaç z przewodnika programowego lub opisów programu
zamieszczonych na przedniej Êciance pralki, co pozwala wybraç najbardziej
odpowiedni program. Wybór programu nast´puje przez obrót pokr´t∏a
programatora. Nale˝y sprawdziç czy kurek odprowadzajàcy wod´ jest odkr´cony i
czy wà˝ odp∏ywowy znajduje si´ we w∏aÊciwym po∏o˝eniu. W razie potrzeby nale˝y
wcisnàç przyciski funkcji dodatkowych. Nale˝y wcisnàç przycisk START.
Gdy cykl programu zakoƒczy si´
-
Na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “BLOKADA DRZWI - PROSZE CZEKAJ”
Po oko∏o 2 minutach na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis “KONIEC PROGR. DRZWI
OTWARTE”
Wy∏àczyç pralk´ przestawiajàc pokr´t∏o programatora na pozycj´ OFF
(WY¸ÑCZONE)
Otworzyç drzwiczki i wyjàç bielizn´.
Wy∏àczyç pralk´ z kontaktu i zamknàç dop∏yw wody .
27
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
Materiaäy wytrzymaäe
baweäna, len
baweäna mieszane
wytrzymaäe
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
mieszane, wytrzymaäe
Syntetyczne (nylon,
perlon), baweäniane
mieszane
Bardzo delikatne
materiaäy
MAKS.
ÄADUNEK
kg
ÉRODEK
PIORÅCY
TEMP.
°C
❙
❙❙
●
●
●
BAWELNA
BIALA
INTENSYWNE
5
Do:
90°
KOLORY
TRWALE
DELIKATNE
5
Do:
60°
●
●
KOLORY
TRWALE
DELIKATNE
5
Do:
40°
●
●
30
KOLORY
TRWALE
DELIKATNE
5
Do:
30°
●
●
Trwa∏e kolory z
praniem
wst´pnym
60
P
MIESZANE
2,5
Do:
60°
●
●
Trwa∏e kolory
50
Biaääe z praniem
wst´pnym
90
P
Trwa∏e kolory
60
Trwa∏e kolory
40
Nietrwaääe kolory
**
**
SYNTETYKI
NORMALNE
Uwagi:
2,5
●
Do:
50°
●
●
Nietrwaääe kolory
40
SYNTETYKI
2,5
Do:
40°
●
●
Tkaniny delikatne
40
DELIKATNE
1,5
Do:
40°
●
●
We∏na
przeznaczona
do prania w pralce
40
WELNA
1
Do:
40°
●
●
SPECJALNY
RECZNY
1
Do:
30°
●
●
P∏ukanie
PLUKANIE
-
-
Szybkie
wirowanie
WIROWANIE
-
-
Tylko
odprowadzanie
wody
ODPOMPO
WANIE
-
-
UNIWERSALNY
5
Do:
40°
●
SPECJALNY
SZYBKI 32'
2
Do:
50°
●
Pranie r´czne
Programy
specjalne
POKR¢T¸O
WYÂWIETLACZ
PROGRAMATORA INFOTEXT
ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
PROGRAM “MIX
& WASH SYSTEM”
30
40
50
Cykl szybki 32’
28
**
SPECJALNY
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do pralki
maksymalnie 3 kg bielizny.
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami
podanymi na wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych
tkanin ca∏kowicie wy∏àczyç wirowanie.
** Program jest tak˝e zalecany do prania w niskich temperaturach (ni˝szych
ni˝ maksymalna wskazana). Programy zgodne z normå EN 60456
Temperatur´ prania mo˝na regulowaç dowolnie pokr´t∏em termostatu, ale
ustawiana temperatura musi byç zawsze ni˝sza ni˝ maksymalna temperatura
przewidziana dla danego programu.
JeÊli tylko niektóre sztuki bielizny wymagajà usuni´cia plam Êrodkami
wybielajàcymi mo˝na wykonaç wst´pne odplamianie w pralce.
Nale˝y w∏o˝yç do przedzia∏u “II” w pojemniku na detergenty specjalny
zbiorniczek, wlaç do niego p∏yn wybielajàcy i ustawiç program „P¸UKANIA”
(
). Po zakoƒczeniu tego programu nale˝y ustawiç pokr´t∏o programatora
na pozycji "OFF", dodaç pozosta∏e sztuki bielizn i rozpoczàç normalne pranie
na wybranym programie.
●
●
29
Przeprowadzki i okresy d∏u˝szego postoju pralki.
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Do czyszczenia zewn´trznej obudowy pralki nie u˝ywaj Êrodków ciernych, alkoholi ani
rozpuszczalników. Wystarczy przetrzeç jà wilgotnà szmatkà. Pralka wymaga niewielu
czynnoÊci konserwacyjnych. Sà to:
– Czyszczenie przegródek szufladki na Êrodki pioràce.
– Czyszczenie filtra.
Czyszczenie przegródek pojemnika na Êrodki pioràce
Podczas przeprowadzki lub w okresie d∏u˝szego
przestoju pralki w nie ogrzewanych
pomieszczeniach wszystkie w´˝e powinny zostaç
opró˝nione z pozosta∏ej w nich wody.
Nale˝y wczeÊniej przygotowaç misk´. Przy
wy∏àczonym i od∏àczonym od sieci urzàdzeniu
nale˝y odpiàç z zacisku wà˝ odp∏ywowy wody i
opuÊciç go do miski, aby mog∏a wyp∏ynàç ca∏a
pozosta∏a w nim woda.
Podczas transportu urzàdzenia nale˝y ponownie
za∏o˝yç blokad´ transportowà, Êrub´ Êrodkowà i
Êruby boczne.
Zaleca si´ czyszczenie od czasu do czasu
przegródek na detergent i dodatki.
A) Nale˝y w tym celu, delikatnie pociàgajàc,
wyjàç pojemnik.
B) Pod strumieniem wody bie˝àcej oczyÊciç
przegródki.
C) W∏o˝yç pojemnik z powrotem na swoje miejsce.
Czyszczenie filtra
Pralka wyposa˝ona jest w specjalny filtr zatrzymujàcy
takie przedmiotów jak monety, guziki, itd. Przedmioty
te mo˝na usunàç w nast´pujàcy sposób:
1. Äatwo zdejmowana obudowa, jak pokazano na rys.
2. Wykorzystaj pokrywë do zebrania wody znajdujåcej
sië w filtrze.
3. Przekrëç filtr w kierunku przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w pozycji pionowej.
4. Wyjmij i oczyéç filtr.
5. Po oczyszczeniu zaäóã filtr na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w odwrotnej kolejnoéci.
Zaleca si´ cz´ste czyszczenie filtra, co najmniej raz
miesiàcu.
30
31
Wykrywanie usterek
Co mo˝e byç przyczynà …
Usterki, które mo˝na usunàç we w∏asnym zakresie
Przed skontaktowaniem si´ z serwisem technicznym prosimy o sprawdzenie poni˝szej listy. W przypadku stwierdzenia, i˝ maszyna
dzia∏a lub ˝e zosta∏a zainstalowania niepoprawnie lub wykorzystywana jest w sposób nieprawid∏owy serwis ma prawo naliczyç
op∏at´. W przypadku niemo˝noÊci usuni´cia usterek na podstawie poni˝szej listy, prosz´ skontaktowaç si´ z serwisem, który byç
mo˝e udzieli pomocy przez telefon.
USTERKA
SPOSÓB USUNI¢CIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajàcy nie pod∏àczony do sieci.
W∏ó˝ wtyczk´ do gniazdka.
Nie zosta∏ wciÊni´ty przycisk w∏àczenia
zasilania.
WciÊnij przycisk w∏àczenia zasilania.
Awaria zasilania.
Sprawdê i przejdê do rozdzia∏u "Awaria
zasilania".
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdê bezpiecznik.
Otwarte drzwiczki pralki.
Zamknij drzwiczki.
Zadzia∏a∏ prze∏àcznik RCD
Zresetuj RCD
Ustawiono opcj´ opóênionego startu.
Sprawdê.
Weê pod uwag´ przyczyn´ 1.
Sprawdê.
Zakr´cony kran doprowadzajàcy wod´.
Odkr´ç kran.
èle ustawione pokr´t∏o programatora.
Ustaw pokr´t∏o programatora w
prawid∏owej pozycji.
Za∏amany wà˝ odp∏ywowy.
Wyprostuj wà˝.
Do filtra dosta∏y si´ obce cia∏a.
Patrz rozdzia∏ "Czyszczenie i konserwacja".
Pralka nie zosta∏a prawid∏owo pod∏àczona
do instalacji kanalizacyjnej.
Sprawdê instalacj´.
Przeciek z uszczelki pomi´dzy kranem i rurà
dop∏ywowà.
Wymieƒ uszczelk´ i dokr´ç wà˝ na kranie.
Pomi´dzy gumowà uszczelk´ drzwiczek a
szyb´ drzwiczek dosta∏o si´ w∏ókno
materia∏u lub brud.
Ponownie za∏aduj pralk´ i oczyÊç uszczelk´
drzwiczek i iluminator drzwiczek.
Niew∏aÊciwie przeprowadzone prace
hydrauliczne.
Sprawdê.
Pralka nie odprowadzi∏a jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, a˝ z pralki zostanie
ca∏kowicie wypompowana woda.
Wybrano opcj´ - "wirówka wy∏àczona"
(tylko w niektórych modelach).
Sprawdê.
Niezrównowa˝one obcià˝enie.
Roz∏ó˝ równomiernie za∏adunek.
Pralka nie zosta∏a dok∏adnie
wypoziomowana.
Wyreguluj nó˝ki pralki.
èle roz∏o˝ony ∏adunek w b´bnie.
Roz∏ó˝ równomiernie pranie w b´bnie.
Nie zosta∏y zdj´te klamry transportowe.
Zdejmij klamry transportowe (Patrz rozdzia∏
"Instalacja")
7. Nie otwierajà si´
drzwiczki.
Nie min´∏y jeszcze dwie minuty od
zakoƒczenia prania.
Poczekaj dwie minuty.
8. Na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´ numery:
0, 1, 5, 7, 8, 9
-
Wezwij serwis.
9. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd nr 2
Brak wype∏nienia wodà.
Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.
10. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd nr 3
Woda nie zostaje wypompowana.
Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest
zatkany.
11. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd nr 3
Maszyna przepe∏niona jest wodà.
Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij
serwis.
1. Pralka nie dzia∏a
2. Pralka nie nabiera
wody.
3. Pralka nie
odprowadza wody.
4. Woda na pod∏odze
wokó∏ pralki.
5. Nie dzia∏a wirówka.
6. W czasie wirowania
odczuwalne sà
znaczne wibracje.
32
Nie jest mo˝liwa sytuacja, gdy wewnàtrz b´bna
widoczna jest woda! Wynika to z najnowszej
technologii zapewniajàcej ten sam standard prania i
p∏ukania przy o wiele mniejszym zu˝yciu wody.
Uwaga:
U˝ycie detergentów przyjaznych dla Êrodowiska i pozbawionych fosforanów
(sprawdê na opakowaniu informacj´ o detergencie) mo˝e daç nast´pujàcy efekt:
– Woda z p∏ukania mo˝e byç m´tna z uwagi na obecnoÊç zawiesin zeolitów. Nie
wp∏ywa to na skutecznoÊç samego p∏ukania.
– ObecnoÊç bia∏ego proszku (zeolitów) na rzeczach po zakoƒczeniu prania. Nie
pozostaje on na materia∏ach, ani nie wp∏ywa na ich kolor.
– ObecnoÊç piany w wodzie z ostatniego p∏ukania nie musi oznaczaç z∏ego
p∏ukania.
– Anionowe, powierzchniowo czynne substancje, obecne w sk∏adzie proszków do
prania, sà cz´sto trudne do usuni´cia z prania i nawet w ma∏ych iloÊciach mogà
powodowaç powstawanie piany.
– W takim przypadku dodatkowe p∏ukanie nie jest uzasadnione.
33
Obsah
Fig. 2
Dane techniczne
■ Maksymalny ci´˝ar prania suchego
5 kg
■ CiÊnienie wody w sieci
0,5 - 10 bar
(0,05 - 1 MPa)
Wymiary
■ SzerokoÊç
■ G∏´bokoÊç
■ WysokoÊç
60 cm
52 cm
85 cm
Uwaga: Dane elektryczne zamieszczone sà na p∏ytce znamionowej z przodu pralki
(w pobli˝u drzwiczek). W przypadku potrzeby skontaktowania si´ z serwisem, nale˝y
podaç informacje z tabliczki znamionowej.
strana
Úvod
Dodávka pfiístroje
Bezpeãnostní pokyny
Postup pfii praní - krátk˘ pfiehled
UÏiteãné rady
Instalace
První pouÏití Candy Infotext
Popis ovládacích prvkÛ
Zásuvka pro prací prostfiedek
Prací prostfiedky, pomÛcky pro praní a jejich mnoÏství
Voliã programÛ
Hlavní praní
Tabulka pracích programÛ
âi‰tûní a bûÏná údrÏba
OdstraÀování problémÛ
Technické parametry
Zákaznick˘ servis
Pfied zapnutím této praãky zkontrolujte, jestli byla
správnû nainstalována a jestli jsou odstranûny pfiepravní
konzoly.
Gwarancja
Ninicjsze urzàdzenie dostarczane jest wraz z kartà gwarancynà uprawniajàcà do
bezp∏atnego korzystania z serwisu technicznego w okresie gwarancyjnym, na
warunkach okreÊlonych w karcie gwarancyjnej.
Cz´Êç B karty gwarancyjnej powinna byç wys∏ana na wskazany w niej adres celem
rejestracji, w ciàgu 10 dni od daty nabycia.
Cz´Êç A karty gwarancyjnej powinna byç wype∏niona i nale˝y jà przechowywaç
wraz z dowodem zakupu w celu okazania jej technikom z punktu serwisowego w
przypadku cwentualnej naprawy.
SERWIS
Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych podany jest w karcie gwarancyjnej.
34
36
37
37
38
39
40
43
48
54
55
57
59
62
64
66
68
69
35
Úvod
Pfieãtûte si, prosím, pozornû tento návod k obsluze a dal‰í pfiiloÏené informace. Pfii
pouÏívání praãky postupujte podle pokynÛ v nich uveden˘ch.
Uschovejte ve‰kerou dokumentaci pro pozdûj‰í pouÏití nebo pro pfiípadné dal‰í
vlastníky praãky.
Poznámka: Tato praãka je urãena v˘hradnû pro
pouÏití v domácnostech.
Pokyny k likvidaci
Ve‰ker˘ materiál pouÏívan˘ pro zabalení praãky je ‰etrn˘ k Ïivotnímu prostfiedí a
recyklovateln˘. Pfii likvidaci obalu postupujte zpÛsobem, kter˘ bere ohled na Ïivotní
prostfiedí.
Poraìte se o moÏnostech likvidace s va‰ím
prodejcem nebo místními úfiady.
Pfiístroje urãené k likvidaci nejsou bezcenn˘m odpadem! Opûtovn˘m zpracováním
lze z odpadu získat cenné materiály.
Dodávka pfiístroje
Pfii pfiebírání dodávky zkontrolujte, jestli obsahuje v‰echny následující komponenty:
- Návod k obsluze
- Záruãní list
- Krycí zátky
- Zásobník pracího prostfiedku nebo bûlícího prostfiedku
a jestli nedo‰lo bûhem pfiepravy k jejich po‰kození. V pfiípadû po‰kození jakékoliv
komponenty kontaktujte nejbliωí autorizované servisní stfiedisko (viz. oddíl Zákaznick˘
servis).
Bezpeãnostní pokyny
Poznámka: Pfii jakémkoliv ãi‰tûní nebo údrÏbû praãky
dodrÏujte následující pokyny.
A) Vytáhnûte zástrãku ze síÈové zásuvky.
B) Uzavfiete kohoutek pfiívodu vody.
C) V‰echny pfiístroje Candy pouÏívají zemnûní a z tohoto dÛvodu musí b˘t síÈové
napájení uzemnûné. Pokud tomu tak není, obraÈte se na kvalifikovaného
odborníka.
Tento pfiístroj splÀuje poÏadavky evropsk˘ch smûrnic 89/336/EEC, 73/23/EEC a
jejich doplÀkÛ.
Poznámka: OdstraÀte z pfiístroje urãeného k likvidaci
síÈovou zástrãku. Odfiíznûte napájecí kabel a
zlikvidujte jej spoleãnû se zástrãkou.
D) Nedot˘kejte se pfiístroje, pokud jsou Va‰e ruce nebo nohy mokré nebo vlhké.
NepouÏívejte pfiístroj jestliÏe jste bosí.
E) Nedoporuãujeme pouÏívat Ïádné adaptéry, vícenásobné konektory a/nebo
prodluÏovací ‰ÀÛry.
Pfii likvidaci staré praãky nezapomeÀte vyfiadit z ãinnosti zámek dvífiek praãky, aby se
nemohly do praãky ne‰Èastnou náhodou zavfiít dûti.
Poznámka: Bûhem pracího cyklu mÛÏe teplota vody
dosahovat 90°C.
F) Pfied otevfiením dvífiek zkontrolujte, jestli v bubnu nezÛstala voda.
G) Nedovolte dûtem nebo neoprávnûn˘m osobám pouÏívat pfiístroj bez dohledu.
H) Nevytahujte zástrãku ze zásuvky taháním za napájecí kabel nebo samotn˘
pfiístroj.
I) Nevystavujte pfiístroj vlivu povûtrnostních podmínek (dé‰È, pfiímé sluneãní svûtlo,
atd.)
J) Pfii pfiesunu pfiístroje dbejte na to, abyste jej nikdy nezvedali uchopením
ovládacích prvkÛ nebo zásuvky pro prací prostfiedek.
36
37
Pfii pfiesunu pomocí vozíku nikdy nepokládejte praãku tak, aby její dvífika leÏely na vozíku.
K) DÛleÏité upozornûní!
Pokud instalujete pfiístroj na podlahu pokrytou kobercem, nesmí dojít k ucpání
ventilaãních otvorÛ na základnû pfiístroje.
L) Pfiístroj by mûli zvedat dva lidé.
M) JestliÏe pfiístroj nefunguje správnû nebo se porouchá, vypnûte jej, uzavfiete pfiívod
vody a kontaktujte autorizované servisní stfiedisko. PoÏádejte, aby byly pfii opravû
pfiístroje pouÏity originální náhradní díly.
V pfiípadû nedodrÏení tûchto pokynÛ mÛÏe b˘t ohroÏena bezpeãnost pfiístroje.
N) Pokud je tfieba vymûnit napájecí kabel, obraÈte se na autorizované servisní
stfiedisko.
O) Nainstalujte pfiístroj tak, aby byla síÈová zástrãka a ventily pro pfiívod vody snadno
dostupné.
P) Nikdy nevkládejte do praãky záclony, které obsahují sklolaminát.
Q) Nedovolte, aby se na podlaze kolem praãky hromadil textilní prach nebo
chuchvalce vláken.
R) Pfied otevfiením dvífiek praãky vÏdy poãkejte, neÏ indikátor uzamknutí dvífiek
zhasne. Tímto zpÛsobem je zaji‰tûno vychladnutí praãky pfied vyjmutím prádla.
S) Základní panel musí b˘t vÏdy pfiipevnûn k pfiístroji.
UÏiteãné rady
V této ãásti pfiíruãky naleznete uÏiteãné tipy, které Vám umoÏní pouÏívat praãku
nejekonomiãtûj‰ím a k Ïivotnímu prostfiedí nej‰etrnûj‰ím zpÛsobem.
Vkládejte do praãky plnou náplÀ
Zbyteãnému pl˘tvání energií, vodou nebo pracím prostfiedkem mÛÏete zamezit tím,
Ïe budete do praãky vkládat pouze maximální náplÀ, jejíÏ velikost nepfiesahuje
povolenou hodnotu.
Praní jedné náplnû prádla u‰etfií ve srovnání s praním dvou poloviãních náplní prádla
50% energie.
Kdy je vhodné provádût pfiedpírku?
Pouze tehdy, kdyÏ je prádlo velmi ‰pinavé! Vynechání pfiedpírky u normálnû
zneãi‰tûného prádla u‰etfií 5 aÏ 15% energie.
Jakou zvolit teplotu praní?
PouÏíváte-li pfied praním v praãce odstraÀovaã skvrn, nemusíte prát pfii teplotách
vy‰‰ích neÏ 60°C. PouÏitím teploty praní 60°C lze dosáhnout aÏ 50% úspory energie.
Postup pfii praní - krátk˘ pfiehled
Praní
-
Otevfiení dvífiek provedete stisknutím páãky umístûné uvnitfi rukojeti.
VloÏte do praãky prádlo.
Zavfiete dvífika.
VloÏte prací prostfiedek do pfiihrádek dávkovaãe: do pfiihrádky I pro pfiedpírku a
do pfiihrádky II pro v‰echny dal‰í programy.
Vyberte program otoãením otoãného voliãe programÛ (poÏadovan˘ program se
zobrazí na displeji).
Vyberte v‰echny poÏadované funkãní tlaãítka a pak stisknûte tlaãítko
Spu‰tûní/Pfieru‰ení.
Mezi stiskem tlaãítka Spu‰tûní/Pfieru‰ení a spu‰tûním programu mÛÏe b˘t krátké
ãasové zpoÏdûní, bûhem kterého praãka urãí mnoÏství poÏadované vody a
nastaví parametry programu.
Jakmile je program ukonãen
– Na displeji se zobrazí následující hlá‰ení “POJISTKA DVERI - VYCKEJTE”.
– Asi po 2 minutách se na displeji objeví následující hlá‰ení “KONEC PROGRAMU OTEVRIT DVERE”.
– Vypnûte praãku otoãením ovladaãe do polohy OFF (VYPNUTO).
– Otevfiete dvífika a vyndejte prádlo.
Po pouÏití vytáhnûte zástrãku elektrického napájení a zavfiete kohoutek pfiívodu
vody.
38
39
Vodovodní zapojení
Instalace
Zafiízení musí b˘t napojeno na vodovodní síÈ pouze s
nov˘mi pfiívodními hadicemi, které byly dodány
spolu s praãkou. V Ïádném pfiípadû nesmí b˘t
pouÏity staré pfiívodní hadice.
Odstrañte ochrannou podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu) a praöku umístëte
nedaleko místa trvalého pouïívání.
Praãka je vybavena jednou pfiívodní hadicí, jejíÏ
koncové ãásti je pojistn˘ krouÏek se závitem 3/4" ke
spojení mezi závitov˘m napojením praãky a
vodovodním kohoutkem s pfiívodem studené vody.
Opatrnë prostüihnëte plastovou sponu upevñující
odpadovou hadici a püívodní äñåru s vidlicí.
A) püepravní pojistky;
Odäroubujte stüedovÿ äroub (A
odäroubujte 4 postranní ärouby (BB ) a sejmëte liätu
C).
püepravní pojistky (C
Praãka musí b˘t napojena v˘hradnû na vodovodní
kohoutek se studenou vodou.
Napojení na vodovodní kohoutek s teplou vodou,
to jest o
teplotû vi‰‰í 40°C, mÛÏe po‰kodit nûkteré delikátnûj‰í
prádlo.
Nakloñte praöku vpüed a zevnitü pláätë vytáhnëte 2
plastové vaky obsahuiící hrancly z pënového
polystyrénu.
Do otvoru po stüedovém äroubu dopravní pojistky
zatlaöte záslepku z püisluäenství a v této poloze ji
zajistëte otoöením pomoci mince.
min 4 cm
Praöka má 2 pohyblivé noïiöky, kterÿmi lze vyrovnat
vodorodnou polohu praöky.
A
a) Otáöejte maticí äroubu po smëru hod. ruöiöek a pak
måïete püizpåsobit vÿäku noïiöky.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
B
b) Otáöením sniïujte nebo zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k podlaze.
c) Upevnëte polohu noïiöky otoöením matice äroubu
proti smëru hod. ruöiöek.
max 100 cm
Upevnëte ke dnu praöky püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle obrázku.
C
UPOZORNùNÍ: po kaÏdém praní je doporuãeno
uzavfiít pfiítokov˘ kohoutek k odstavení praãky od
hydraulického okruhu.
UPOZORNùNÍ: doporuãujeme Vám uschovat traverzu, táhla a ‰rouby pro
pfiípad eventuální pfiepravy. V˘robní podnik nenese zodpovûdnost za
eventuální zpÛsobené ‰kody zafiízení, nedodrÏováním norem t˘kajících se
uvedení do provozu. Ve‰keré náklady spojené s instalací jsou záleÏitostí
uÏivatele.
Ke správné funkãnosti automatické praãky, je dÛleÏité pfiihlédnout k umístûní a v˘‰ce
odtokové hadice. Je velmi dÛleÏité, aby její koncovka nebyla umístûna níÏe neÏ 50 cm
a v˘‰e neÏ 85 cm nad zemí.
40
41
Pfiívod elektrické energie a bezpeãnostní pokyny
Praãka vyÏaduje pro svÛj provoz jednofázové napûtí 230 V,50 Hz.Zkontrolujte,jestli je
pfiívodní vodiã dostateãnû dimenzovan˘ pro dodávku v˘konu alespoÀ 3,0 kW a
potom pfiipojte zástrãku do 10 A uzemnûné zásuvky.
Po instalaci umístûte pfiístroj tak,aby byla zástrãka snadno dostupná.
Provûfite,jestli je pro rozvod elektfiiny ve Va‰em domû pouÏíván zemnící systém.
Zásuvka v domû a zástrãka pfiístroje musí b˘t stejného typu.
Obecnû se nedoporuãuje pouÏívat adaptéry typu rozdvojky a/nebo prodluÏovací
vedení.
V‰echny praãky Candy splÀují bezpeãnostní poÏadavky stanovené institutem pro
oznaãování v˘robkÛ známkou kvality (Quality Trademark Institute).
RYCHL¯ PRÒVODCE MENU CANDY INFOTEXT
Napojte praãku na vodní a elektrickou síÈ tak, jak je uvedeno na stranû 41.
Vyberte voliãem jak˘koliv program a v krátkém ãase ho budete mít zobrazen˘ na displey.
WELCOME
0.00
10
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
Správn˘ ãas mÛÏe b˘t upraven pozdûji
90
Pouze pokud by byl vybrán program 1
Dfiíve neÏ zapnete menu INFOTEXT, mûjte na pamûti, Ïe máte k dispozici pouze 30 sekund
pro kaÏdou vybranou operaci.
V pfiípadû, Ïe se vám nepdoafií v daném ãasovém úseku nastavit poÏadovan˘ program,
display se vrátí do základního (pohotovostního) schématu. K tomu abyste mohli pokraãovat v
programování, musíte opût zapnout menu Infotext .
Stisknûte souãasnû tlaãítka (
)a (
) a drÏte je po dobu 5 sekud neÏ se ozve signál
potvrzení.
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
Stisknûte tlaãítko pro (
) pro zmûnu jazyka
VYBER JAZYK
CESKY
Stisknûte tlaãítko (
) pro potvrzení.
NASTAVENI CASU
hh:
Stisknûte tlaãítko (
42
)
Stisknûte tlaãítko (
) K regulaci minut.
) pro potvrzení.
NASTAVENI CASU
mm :
Stisknûte tlaãítko (
Stisknûte tlaãítko (
K regulaci hodin.
) pro potvrzení.
43
NASTAVENI CASU
ABSOLUTNI
Stisknûte tlaãítko (
Pokud je zobrazeno NE, stisknûte
Tlaãítko (
)k
Pfiepnutí na ANO.
Naprogramování praãky
Naprogramováním Infotext lze nastavit hodiny, jazyk a dal‰í uÏivatelské parametry. Po
zapnutí praãky a nastavení otoãného voliãe programÛ z polohy "off" (vypnuto) na
nûkter˘ z programÛ se objeví uvítací zpráva.
VITEJTE!
0:00
) pro potvrzení.
ZVOLIT DEMO?
NE
Stisknûte tlaãítko (
Pokud je zobrazeno NE, stisknûte
Tlaãítko (
) k Pfiepnutí na ANO.
Praãka bude fungovat i bez naprogramování parametrÛ Infotext. Pro zaji‰tûní
efektivní ãinnosti funkcí ZpoÏdûné spu‰tûní programu a âasové ukonãení programu
je v‰ak nezbytné parametry Infotext naprogramovat. Naprogramování praãky je
jednoduchá operace, neboÈ v˘robce vûnoval jednoduchosti a efektivnosti ovládání
praãky velkou pozornost.
) pro potvrzení.
ZVOLIT PAMET?
ANO
Stisknûte tlaãítko (
První pouÏití Candy Infotext
) pro potvrzení.
SIGNAL UKONCENI
ANO
Stisknûte tlaãítko (
V pfiípadû zobrazení „ RELATIVNI „
stisknûte tlaãítko (
) k pfiepnutí na
„ ABSOLUTNI“
Zachovat NE
Pokud ANO stisknûte (
)
Tato zpráva se zobrazuje pouze krátkou dobu, bûhem které praãka rozpoznává
vybran˘ program. Jakmile je praãka pfiipravena, zobrazí se na displeji podrobné
informace o programu. V tento okamÏik mÛÏete praãku naprogramovat.
Pfiíklad
) pro potvrzení.
12
VYSTUP Z MENU?
ANO
Stisknûte tlaãítko (
10
Pokud je zobrazeno NE,
stisknûteTlaãítko (
) k pfiepnutí na
ANO.
) pro potvrzení.
BAVLNA BILA
INTENZIVNI
90
Vrátíte se do pfiedcházejícího vybraného
programu.
V tomto pfiípadû je moÏné vybrat jak˘koliv program praní a je moÏno provést spu‰tûní o nûco
pozdûji.
Ke získání detailnûj‰ích informací pokraãujte ve ãtení této pfiíruãky.
44
BAVLNA BILA
INTENZIVNI
90
Zobrazení Menu
Pfii práci s menu Infotext pamatujte na to, Ïe kaÏdou operaci musíte provést bûhem
30 sekund. Pokud se Vám nepodafií bûhem této doby operaci dokonãit, obnoví se
poãáteãní zobrazení displeje. Chcete-li v programování menu pokraãovat, staãí
menu Infotext znovu zobrazit.
Jak jiÏ bylo fieãeno, mÛÏete v tomto stavu menu naprogramovat. Stisknûte a
souãasnû pfiidrÏte tlaãítka (
)a(
) po dobu 5 sekund nebo tak dlouho, dokud
se neozve zvukové znamení.
Jednotlivé volby zobrazeného menu lze mûnit stiskem tlaãítka (
).
Pro potvrzení a uloÏení volby stisknûte tlaãítko (
).
Nastavení jazyka (Language)
Va‰e pracka je automaticky nastavena v anglickém jazyce. Chcete-li pouÏívat jin˘ jazyk
(tj. jazyk, kter˘ se bude zobrazovat pfii pouÏívání praãky), postupujte následujícím
zpÛsobem: Zobrazte Menu stiskem a souãasn˘m pfiidrÏením tlaãítek (
)a(
) po
dobu 5 sekund nebo tak dlouho, dokud se neozve zvukové znamení. Na displeji se
zobrazí v˘zva k volbû jazyka.
Uvolnûte stisk tlaãítka (
)a(
).
Nyní mÛÏete opakovan˘m stiskem tlaãítka (
) procházet jednotlivé jazykové volby.
45
Vyberte poÏadovan˘ jazyk, uvolnûte stisk tlaãítka (
) a uloÏte nastaven˘ jazyk
stiskem tlaãítka (
).
Po ukonãení volby jazyka se na displeji zobrazí v˘zva k nastavení nového ãasu.
Nastavení nového ãasu (New time)
Tuto funkci je nutno nastavit ze dvou dÛvodÛ: aby se na displeji zobrazoval aktuální
ãas a aby funkce pro ãasové ukonãení programu/zpoÏdûné spu‰tûní fungovaly
správnû.
Na displeji zaãne nejprve blikat ãíslo udávající hodiny. Nastavte hodiny opakovan˘m
stiskem tlaãítka (
) a pak toto nastavení uloÏte stiskem tlaãítka ( ) .
Nyní zaãne na displeji blikat ãíslo udávající minuty. Nastavte minuty opakovan˘m
stiskem tlaãítka (
) a pak toto nastavení uloÏte stiskem tlaãítka ( ) .
Po ukonãení nastavení nového ãasu se na displeji zobrazí v˘zva k nastavení
ãasového reÏimu.
Nastavení ãasového reÏimu (Time mode)
âasov˘ reÏim lze nastavit dvûma zpÛsoby.
První moÏností je programovat hodnotu funkce âasové ukonãení programu
(Programme End) nebo ZpoÏdûné spu‰tûní programu (Start Delay) zadáním
absolutního ãasu (napfi. program bude ukonãen v 17:00). Tento reÏim se naz˘vá reÏim
absolutního ãasu - Absolute Time Mode.
Následující pfiíklad ilustruje pouÏití funkce âasové ukonãení programu (nebo
ZpoÏdûné spu‰tûní programu) v pfiípadû, Ïe byl v menu nastaven reÏim absolutního
ãasu.
SPUSTENI PROG.
V
17:00
Pfii nastavení funkce âasové ukonãení programu podle pfiedchozího obrázku se
program ukonãí v 17:00.
Druhou moÏností je programovat hodnotu funkce âasové ukonãení programu
(Programme End) nebo ZpoÏdûné spu‰tûní programu (Start Delay) zadáním poãtu
hodin (napfi. program bude ukonãen za 3 hodinu). Tento reÏim se naz˘vá reÏim
relativního ãasu - Relative Time Mode.
Následující pfiíklad ilustruje pouÏití funkce âasové ukonãení programu (nebo
ZpoÏdûné spu‰tûní programu) v pfiípadû, Ïe byl nastaven reÏim relativního ãasu.
ODLOZENY START
OD
3H
Oba reÏimy jsou velmi uÏiteãné i kdyÏ pouÏívání reÏimu absolutního ãasu je
46
pravdûpodobnû uÏivatelsky pfiívûtivûj‰í a snadnûj‰í, protoÏe pfii nûm nemusíte
provádût v˘poãet poãtu hodin, které mají uplynout pfied vypnutím/zapnutím praãky.
Pfii nastavování ãasového reÏimu pouÏijte tlaãítko (
) pro pfiepínání mezi obûma
volbami: "Relative" (reÏim relativního ãasu) a "Absolute" (reÏim absolutního ãasu).
Vyberte poÏadovanou hodnotu a uloÏte ji stiskem tlaãítka (
).
Po ukonãení volby ãasového reÏimu se na displeji zobrazí v˘zva k nastavení funkce
pro signalizaci ukonãení praní zvukov˘m signálem.
Aktivace signalizace ukonãení praní zvukov˘m signálem (Final beeping)
Zde mÛÏete nastavit, jestli se má po ukonãení pracího cyklu ozvat zvukové znamení.
Vyberte pomocí tlaãítka (
) poÏadovanou volbu: "yes" (ano) nebo "no" (ne).
Po uloÏení nastavení stiskem tlaãítka (
) se na displeji zobrazí v˘zva k nastavení
funkce pro aktivaci pamûti.
Aktivace pamûti
Tato funkce je velmi uÏiteãná v pfiípadû, Ïe pouÏíváte pfii praní prádla ãasto stejn˘
program. JestliÏe je pamûÈ aktivována, uloÏí praãka naposledy pouÏit˘
program/funkce do pamûti. Tato funkce je pouÏitelná pouze u programÛ bavlna,
jemné tkaniny, syntetické tkaniny a vlna. Nastavení není v pamûti uloÏeno do Ïádné
speciální programové skupiny.
Vyberte pomocí tlaãítka (
) poÏadovanou volbu: "Yes" (Ano) nebo "No" (Ne) a
uloÏte toto nastavení stiskem tlaãítka (
).
Na displeji se zobrazí v˘zva k nastavení demonstraãního reÏimu.
Demonstraãní reÏim
(standardní nastavení - NO)
Tento reÏim se pouÏívá pouze pro SERVISNÍ ÚâELY a proto jej nastavte na "No" (Ne)
(pokud tak jiÏ nebylo uãinûno). JestliÏe po uzavfiení menu Infotext nebude
demonstraãní reÏim nastaven na "No", NEBUDE prací program SPU·TùN. Prací cyklus se
spustí pouze tehdy, kdyÏ je demonstraãní reÏim nastaven na "NO".
Po uloÏení "No" pomocí tlaãítka (
) se na displeji zobrazí dotaz, jestli chcete menu
uzavfiít.
Uzavfiení menu
Pokud jste s proveden˘m nastavením spokojeni, mÛÏete nyní menu uzavfiít v˘bûrem
"Yes" (Ano) pomocí tlaãítek (
)a(
).
Pokud v‰ak chcete nûkteré nastavení zmûnit, vyberte "No" (Ne) a praãka se pfiepne
na zaãátek sekvence programování. K poÏadované funkci se mÛÏete rychle dostat
pomocí tlaãítka (
), které umoÏÀuje kaÏdou funkci uloÏit a pfieskoãit.
Po dokonãení nastavení mÛÏete menu uzavfiít a zahájit testování.
Jakoukoliv funkci menu mÛÏete v pfiípadû potfieby znovu nastavit v˘‰e popsan˘m
zpÛsobem. To mÛÏe b˘t uÏiteãné napfiíklad tehdy, kdyÏ se hodiny zpoÏìují nebo
pfiedbíhají - v takovém pfiípadû nastavte správn˘ ãas pomocí funkce pro nastavení
nového ãasu. Nastavené hodnoty zÛstanou v pamûti praãky i v pfiípadû odpojení
napájení nebo v˘padku elektrického proudu.
47
Tlaãítko Spu‰tûní/Pfieru‰ení (Start/Pause)
Popis ovládacích prvkÛ
N
B
Spu‰tûní (START)
Po spu‰tûní programu jedním stiskem tlaãítka START. Nyní musíte chvíli poãkat, neÏ
praãka provede anal˘zu náplnû prádla.
Pfiíklad
M
VYCKEJTE
NASTAVIT
I HGF
EDCB
Potom se na displeji Infotext zobrazí ãas zb˘vající do konce programu a spustí se
prací cyklus. Infotext vypoãítá ãas zb˘vající do konce vybraného programu na
základû standardní 5 kg náplnû a v prÛbûhu pracího cyklu jej opravuje tak, aby byl
úmûrn˘ velikosti a sloÏení náplnû.
Pfiíklad
A
10
KONEC: 1H:50M
PRANI
90
Pfieru‰ení (PAUSE)
Kdykoliv bûhem pracího cyklu lze program pfieru‰it podrÏením tlaãítka
Spu‰tûní/Pfieru‰ení (Start/Pause) po dobu cca. 3 sekund, dokud se neozve zvukové
znamení. Na displeji se zobrazí informace o tom, Ïe program byl pfieru‰en.
Pfiíklad
O
10
PAUZA PROGRAMU
POJISTKA DVERI
90
V následující ãásti pfiíruãky bude uveden popis v‰ech tlaãítek a voliãÛ na ovládacím
panelu praãky.
Po v˘bûru poÏadovaného programu a kteréhokoliv z voliteln˘ch tlaãítek se informace o
vybran˘ch poloÏkách na zobrazí displeji Infotext.
Pokud je program s vybran˘m voliteln˘m tlaãítkem kompatibilní, usly‰íte pípnutí a nad
vybran˘m voliteln˘m tlaãítkem se rozsvítí svûtlo.
V˘bûr volitelného tlaãítka se provádí jedním stiskem tohoto tlaãítka; zru‰ení v˘bûru se
provádí dal‰ím stiskem tohoto tlaãítka.
Pfieãtûte si, prosím, pozornû následující informace.
Pokud potfiebujete pfiidat nebo vyjmout prádlo bûhem praní, poãkejte dvû minuty,
dokud bezpeãnostní zafiízení neuvolní zámek dvífiek.
A
ZRU·ENÍ PROGRAMU
Zru‰ení programu se provede pfiestavením voliãe programÛ do polohy OFF. Zvolte jin˘
program. Displej signalizuje, Ïe program byl vynulován a tudíÏ zru‰en. Na displeji se
zobrazí informace o tom, Ïe program byl pfieru‰en a pak zru‰en.
Pfiíklad
Voliã programÛ
Po v˘bûru programu pomocí voliãe programÛ a po zhasnutí uvítací zprávy se na
displeji zobrazí následující informace (ãteno zleva doprava):
1. Rychlost odstfieìování
2. Název programu
3. Teplota praní
PAUZA PROGRAMU
OTEVRIT DVERE
90
Program lze znovu spustit dal‰ím stiskem tlaãítka Spu‰tûní/Pfieru‰ení. Na displeji se
zobrazí informace o tom, Ïe program bude pokraãovat.
ZRUSENI PROG.
Pfiíklad
10
10
BAVLNA BILA
INTENZIVNI
48
Nastavte voliã programÛ do polohy OFF.
90
49
Tlaãítko Uzamknutí programu
C
Pomocí tohoto tlaãítka lze dûtem zabránit ve hfie s tlaãítky voleb a nastaven˘m
programem.
Po nastavení programu a poÏadovan˘ch voliteln˘ch tlaãítek stisknûte tlaãítko
Spu‰tûní (Start) a Uzamknutí programu. Tím dojde k uzamãení ovládacího panelu.
Tuto funkci lze zru‰it krátk˘m stiskem tlaãítka pro uzamknutí programu tak, aby svûtlo
nad tímto tlaãítkem zaãalo blikat. Jakmile zaãne toto svûtlo blikat, stisknûte tlaãítko
volba rychlosti odstfied’ování
a na displeji se zobrazí zpráva informující o zru‰ení
uzamknutí. Nyní mÛÏete provádût pfiípadné zmûny.
Tlaãítko ZpoÏdûné spu‰tûní programu/
âasové ukonãení programu
D
Volby ukonãení programu/zpoÏdûné spu‰tûní programu lze pouÏít tehdy, kdyÏ
chcete mít prádlo pfiipraveno v pozdûj‰í dobu (av‰ak v intervalu 24 hodin).
1. Nastavení zpoÏdûného spu‰tûní programu
Stisknûte jednou tlaãítko ZpoÏdûné spu‰tûní programu/âasové ukonãení programu a
nastavte poÏadovan˘ ãas stiskem tlaãítek pro nastavení hodin a minut (doleva a
doprava). Pokud toto tlaãítko stisknete bûhem 5 sekund, obnoví se na displeji
zobrazení programové volby. Stisknûte tlaãítko spu‰tûní (START).
Pokud chcete zpoÏdûné spu‰tûní zru‰it, pfiidrÏte toto tlaãítko po dobu 5 sekund.
2. âasové ukonãení programu
Stisknûte dvakrát tlaãítko ZpoÏdûné spu‰tûní programu/âasové ukonãení programu
a nastavte poÏadovan˘ ãas stiskem tlaãítek pro nastavení hodin a minut (doleva a
doprava). Po zobrazení této volby se na displeji zobrazí minimální ãas, kter˘ lze pro
ukonãení programu nastavit. Tento ãas mÛÏete pouze zvût‰it na poÏadovanou
hodnotu.
POZNÁMKA: Pokud pouÏíváte funkce âasové ukonãení programu/ZpoÏdûné spu‰tûní
programu, vkládejte prací prostfiedky v˘hradnû do zásuvky pro prací prá‰ek. VloÏení
pracích prostfiedkÛ do bubnu, ve kterém jsou ponechány del‰í dobu, mÛÏe zpÛsobit
po‰kození prádla.
50
TLAÖÍTKO PRO ZABRÁNËNÍ POMAÖKÁNÍ
E
Nastavením této funkce, aktivní pouze u pracích cyklå pro smíäené a jemné tkaniny,
je moïné sníïit na minimum pomaökání prádla v návaznosti na prací cyklus zvolenÿ
vÿbërem programu a druhu praného prádla.
V püípadë smësnÿch tkanin se püi praní vyuïívá funkcí pro postupné ochlazování
vody, vylouöení otáöení bubnu bëhem vypouätëcí láznë a pro jemné odstüed’ování,
öímï je zajiätëna nevyääí regenerace pranÿch tkanin.
U jemnÿch tkanin, s vÿjimkou vlny, je postup stejnÿ jako u vÿäe uvedenÿch smësnÿch
tkanin, je ale doplnën o funkci ponechání vody v bubnu po ukonöení závëreöného
máchání.
U programu pro praní vlny má toto tlaöítko pouze funkci ponechání vody v bubnu
po skonöení posledního máchání, aby se tím zachovala dokonalá pruïnost vláken.
Bûhem této fáze, kdy voda stojí ve vanû praãky, kontrolka tlaãítka bliká, coÏ
znamená, Ïe je praãka v pauze.
Pro dokonöení cyklu praní jemnÿch tkanin a vlny måïete zvolit následující postup:
- zruäit tuto funkci vypnutím tlaöítka pro ZABRÁNËNÍ POMAÖKÁNÍ. Prací cyklus bude
ukonãen fází vypuätëní vody a odstüedëním prádla.
V pfiípadû, kdy chcete provést pouze vypu‰tûní:
- nastavte nejdfiíve voliã programÛ do polohy OFF
- zvolte program pouhého vypou‰tûní
- znovu praãku spusÈte opûtovn˘m stisknutím tlaãítka START.
F
Tlaãítko “TEPLOTA PRANÍ”
Pomocí této funkce je moÏné prát na jakoukoli teplotu, která je niωí neÏ maximální
teplota daná pro kaÏd˘ jednotliv˘ program.
Pfii kaÏdém stisknutí tlaãítka se teplota sníÏí o 10°C, a to aÏ na minimální teplotu 15°C
(praní ve studené vodû).
G
TLAâÍTKO “ALLERGIE”
Díky novému systému Sensor Activa System je moÏné pomocí tlaãítka provést nov˘
speciální cyklus praní, kter˘ je vhodn˘ pfii praní odoln˘ch a smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího mnoÏství vody a nová kombinace cyklÛ otáãení bubnu s
napou‰tûním a vypou‰tûním vody umoÏÀuje dosáhnout dokonale ãistého a
vymáchaného prádla. MnoÏství vody pfii praní je nyní vy‰‰í, aby se prací prá‰ek
opravdu úplnû rozpustil a zaruãil tak perfektní úãinek praní. Vût‰í mnoÏství vody je
nyní pouÏíváno i v okamÏiku máchání tak, aby se odstranily ve‰keré stopy pracího
prostfiedku z vláken.
Tato funkce byla vytvofiena speciálnû pro osoby s jemnou a citlivou pokoÏkou,
kter˘m mÛÏe i minimální zbytek pracího prá‰ku zpÛsobit podráÏdûní nebo alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto funkci pouÏívali i pfii praní dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû nebo pfii praní froté prádla, protoÏe vlákna froté mají vût‰í
tendenci zachycovat prací prá‰ek.
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích v˘konÛ pfii praní je tato funkce vÏdy aktivní u programÛ
Jemné prádlo a Vlna.
51
H
TLAâÍTKO NTENZIVNÍ PRANÍ
Stisknutím tohoto tlaãítka, které je aktivní pouze u programÛ bavlna, zaãnou
fungovat snímaãe nového Activa systému. Tyto snímaãe pracují jak se zvolenou
teplotou, kterou udrÏují konstantní bûhem v‰ech fází pracího programu, tak s
mechanickou ãinností bubnu.
Buben se v klíãov˘ch okamÏicích otáãí dvûma rychlostmi. KdyÏ prací prá‰ek proniká
do prádla, buben se otáãí tak, aby se prá‰ek rozdûlil v bubnu rovnomûrnû, jeho
rychlost se v‰ak zvy‰uje v okamÏiku praní a máchání tak, aby prací úãinek byl
maximální. Díky tomuto speciálnímu systému se zlep‰uje úãinnost praní BEZ
PRODLOUÎENÍ DOBY TRVÁNÍ PROGRAMU.
Tlaãítko Volba rychlosti odstfieìování
I
Pfii v˘bûru pracího programu se na displeji zobrazuje maximální rychlost odstfieìování,
která je pro nastaven˘ program moÏná. Opakovan˘m stiskem tlaãítka pro volbu
rychlosti odstfieìování se bude rychlost sniÏovat s krokem 100 otáãek za minutu.
Minimální povolená rychlost je 400 otáãek za minutu; v pfiípadû potfieby lze
odstfieìování opakovan˘m stiskem tlaãítka pro volbu rychlosti odstfieìování zru‰it.
Poznámka: Tento model je vybaven elektronick˘m "senzorem", kter˘
kontroluje správnost vyváÏení prádla. Pokud je prádlo mírnû
nevyváÏená, provede praãka automatické vyváÏení, aby mohlo b˘t
provedeno normální odstfiedûní. JestliÏe se ani po nûkolika pokusech
nepodafií vyváÏení obnovit, provede se odstfiedûní se sníÏenou
rychlostí. Pokud je prádlo silnû nevyváÏené, dojde ke zru‰ení fáze
odstfieìování.
Automatické vyvaÏování omezuje vibrace, sniÏuje hluãnost a zlep‰uje
spolehlivost a Ïivotnost praãky.
52
M
Kontrolky tlaãítek
Rozsvítí se, jakmile jsou stisknuta pfiíslu‰ná tlaãítka.
N
Displej INFOTEXT
Otáãky x 100
Poãet otáãek
odstfieìování
zvoleného
programu
10
Tepl. °C
BAVLNA BILA
INTENZIVNI
90
Popis zvoleného programu
Maximální
teplota
zvoleného
programu
O
RukojeÈ otvírání dvífiek
Otevfiení dvífiek provedete stisknutím páãky umístûné uvnitfi rukojeti.
Otevfiená dvífika: Speciální bezpeãnostní zafiízení zabraÀuje, aby mohla b˘t dvífika
otevfiena okamÏitû po ukonãení cyklu praní. Po ukonãení pracího cyklu poãkejte
dvû minuty, neÏ budete dvífika otvírat. Na displeji se zobrazí “OTEVRENE DVERE” a
bude moÏné dvífika otevfiít. Pro jistotu si zkontrolujte, zda v bubnu není voda.
53
Zásuvka pro prací prostfiedek
Zásobník pracích prostüedkå je rozdëlen do 3 öástí:
- první öást pro prací práäek na püedpírku
- druhá öást pro prací práäek na hlavní praní
- K praöce je dodávána speciální vloïka do
komory pro hlavní praní, která je uröena pro
pouïíváni tekutÿch pracích prostüedkå.
- Tuto nádobku musíte vloÏit do oddílu "II"
zásobníku pracího prostfiedku v pfiípadû, Ïe
chcete pouÏít program "MÁCHÁNÍ" nebo cyklus
BùLENÍ.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ PRACÍ PRÁÄKY SE ÄPATNË
ODSTRAÑUJÍ (ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË DOPORUÖUJEME POUÏITÍ
SPECIÁLNÍCH NÁDOBEK A JEJICH VLOÏENÍ DO
PRACÍHO BUBNU.
- tüetí öást se pouïívá pro speciální püídavné prostüedky
zmëköovaöe, äkrob, aviváï, bëlící prostüedky, vånë aj.
DÅLEÏITÉ:
TÜETÍ ÖÁST MÅÏETE PLNIT POUZE TEKUTŸMI PROSTÜEDKY.
54
P
Prací prostfiedky,
pomÛcky pro praní a jejich mnoÏství
V˘bûr pracího prostfiedku
Univerzální prací prostfiedky
- Prací prostfiedky v prá‰ku: pro dÛkladné praní, obsahují bûlidlo a jsou vhodné
zejména pro praní pfii vysok˘ch teplotách (více neÏ 60°C) a praní silnû
zneãi‰tûného a poskvrnûného prádla.
- Tekuté prací prostfiedky: vhodné zejména pro praní prádla zneãi‰tûného
mastnotou, napfiíklad skvrnami od kosmetick˘ch prostfiedkÛ nebo olejÛ.
- Tyto prací prostfiedky nejsou vhodné pro praní poskvrnûného prádla, protoÏe
neobsahují bûlicí prostfiedek.
- Pfiírodní (biologické) prací prostfiedky: jen nûkteré z tûchto prostfiedkÛ, které jsou
dostupné na trhu, vyperou prádlo opravdu dÛkladnû.
Speciální prací prostfiedky
- Prací prostfiedky pro praní barevného prádla a jemn˘ch tkanin: aby nedo‰lo k
po‰kození barvy, neobsahují tyto prací prostfiedky Ïádné bûlicí prostfiedky a ãasto
ani Ïádné zjasÀující prostfiedky.
- Prací prostfiedky pro dÛkladné praní: neobsahují Ïádné bûlicí prostfiedky ani
enzymy, jsou vhodné zejména pro praní vlnûn˘ch tkanin.
- Prací prostfiedky pro praní záclon: obsahují zjasÀující prostfiedky, které zabraÀují
zeÏloutnutí vlivem sluneãního svûtla.
- Speciální prací prostfiedky: pro naprogramované pouÏití chemick˘ch substancí, v
závislosti na typu tkaniny, stupni zneãi‰tûní a tvrdosti vody.
V tomto pfiípadû mÛÏete samostatnû pfiidávat základní prací prostfiedky,
zmûkãovací prostfiedky, bûlicí prostfiedky/odstraÀovaãe skvrn.
Dal‰í pomÛcky pro praní prádla
- Zmûkãovaãe vody: tam, kde je voda tvrdá nebo velmi tvrdá, lze pouÏít men‰í
mnoÏství pracího prostfiedku.
- Substance pro pfiedpírku: pro naprogramované o‰etfiení skvrn pfied hlavním
praním. Pokud tyto substance pouÏijete, mÛÏete provádût následné praní pfii niωí
teplotû nebo s pracím prostfiedkem, kter˘ neobsahuje bûlicí prostfiedek.
- AviváÏní prostfiedky: zabraÀují vzniku statické elektfiiny v syntetick˘ch tkaninách a
zmûkãují tkaniny. Pokud pouÏíváte bubnovou su‰iãku prádla, dochází ke zmûkãení
i bez pouÏití aviváÏního prostfiedku.
Nevkládejte do praãky rozpou‰tûdla!
UdrÏujte prací prostfiedky a dal‰í prostfiedky pro praní prádla mimo dosah dûtí.
Pfiedtím, neÏ vloÏíte prací prostfiedek do zásuvky, zkontrolujte, jestli v pfiihrádce nejsou
nûjaké neÏádoucí tûlesa.
DodrÏujte pokyny pro dávkování, které jsou obvykle uvedeny na obalu pracího
prostfiedku.
55
Dávkování
PouÏívejte pouze prací prostfiedky, které jsou vhodné pro pouÏívání v praãkách.
Nejlep‰ích v˘sledkÛ praní prádla pfii minimálním pouÏití chemick˘ch prostfiedkÛ lze
dosáhnout pouze tehdy, pokud vezmete v úvahu jak stupeÀ zneãi‰tûní prádla, tak i
typ pouÏívaného pracího prostfiedku.
MnoÏství pracího prostfiedku pouÏitého pfii praní závisí na:
- tvrdosti vody: v závislosti na tvrdosti vody a typu pouÏitého pracího prostfiedku lze
sníÏit mnoÏství pracího prostfiedku.
- stupni zneãi‰tûní: v závislosti na stupni zneãi‰tûní prádla lze sníÏit mnoÏství pracího
prostfiedku.
- mnoÏství prádla: mnoÏství pracího prostfiedku lze sníÏit pouze tehdy, pokud perete
malé mnoÏství prádla.
MnoÏství pracího prostfiedku uvedené na obalu pracího prostfiedku pro praní
jemn˘ch tkanin se ãasto jiÏ t˘ká sníÏeného mnoÏství prádla.
DodrÏujte pokyny pro dávkování!
Dávkování pracích prostfiedkÛ v prá‰ku
Prací prostfiedky s normální nebo nízkou koncentrací: pro praní bûÏnû zneãi‰tûného
prádla vyberte program bez pfiedpírky.
VloÏte prací prostfiedek do pfiihrádky II zásuvky pro prací prostfiedek.
Pro praní silnû zneãi‰tûného prádla vyberte program s pfiedpírkou.
VloÏte 1/4 pracího prostfiedku do pfiihrádky I a 3/4 pracího prostfiedku do pfiihrádky II
zásuvky pro prací prostfiedek.
Pokud pouÏíváte zmûkãovaãe vody, vloÏte nejprve do pfiihrádky II prací prostfiedek a
pak pfiidejte zmûkãovaã.
Pfii pouÏití vysoce koncentrovan˘ch pracích prostfiedkÛ, které nemají povahu
jednotliv˘ch dávek, urãete jejich typ a dávkování podle údajÛ uveden˘ch na obalu.
PouÏívejte pfii dávkování pomÛcky, které jsou souãástí balení pracího prostfiedku.
Dávkování tekut˘ch pracích prostfiedkÛ
Tekuté prací prostfiedky lze pouÏívat ve shodû s pokyny uveden˘mi na obalu tûchto
pracích prostfiedkÛ pro v‰echny programy bez pfiedpírky. Pro jejich dávkování se
pouÏívá speciální nádoba uvnitfi bubnu nebo speciální dávkovací zafiízení, kter˘m
jsou nûkteré modely praãek vybaveny.
Volba programå
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER:
SELEZIONE PUNTATORE
MANOPOLA PROGRAMMI
SU:
Tessuti resistenti
Pro råzné typy tkaniny s råznÿm stupnëm zaäpinëní má
praöka 4 okruhy programå rozdëlenÿch podle druhu
praní, teploty a doby praní (viz tabulka programå).
otone, lino, canapa
otone, misti resistenti
Cotone resistente -
Colorato -
60
Cotone, misti
Tessuti resistenti
suti misti e sintetici
Misti resistenti
Tessuti delicati
90
5
Fino a: 90°
( )
5
Fino a: 60°
( )
( )
(*
40
5
Fino a: 40°
40
5
Fino a: 40°
Sintetici -
50
2
Fino a: 50°
40
2
Fino a: 40°
Acrilici -
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ TKANINY
U hlavního praní je dosahováno nejlepäích vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího bubnu a vÿäce hladiny napouätëné vody.
Jemné odstüed’ování zamezí nadmërnému pomaökání prádla.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
Novÿ koncept praní, kterÿ stüídá fáze praní a fáze odmáöení, obzvláät’
vhodnÿ pro praní velmi jemnÿch tkanin, napü. öisté stüiïní vlny se
znaökou moïnosti praní v praöce.
Praní a máchání probíhá püi vysoké hladinë vody a tím jsou zajiätëny
dokonalé vÿsledky.
4. Speciální programy
RUâNÍ PRANÍ
Praãka je vybavena také pracím cyklem pro jemné tkaniny. Tento
cyklus je naz˘ván “Ruãní praní”.
Program “ruãního praní” je vhodn˘ pro tkaniny, které se jinak perou
v˘hradnû ruãnû.
Program dosáhne maximální teploty 30° C a je zakonãen dvûma
máchacími cykly a jemn˘m odstfiedûním.
C
❙
Delicato -
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny tak, aby se dosáhlo nejlepäích vÿsledkå
praní a máchání. Krátké odstüed’ování zaüazené po kaïdém máchání
zajiät’uje dokonalé vymáchání prádla. Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi odstrañování vody z prádla.
57
TEMP.
°C
AA 40°C -
SPECIÁLNÍ PROGRAM “MÁCHÁNÍ”
Tento program provádí 3 máchání prádla s prÛbûÏn˘m odstfieìováním
(které lze pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
PouÏívá se pro máchání v‰ech typÛ tkanin, napfi. i po praní v ruce.
Tento program lze také pouÏít jako cyklus pro BùLENÍ (viz tabulka
programÛ).
56
CARICO
MAX
kg
( )
SPECIÁLNÍ PROGRAM “VELMI RYCHLÉ ODST¤EDùNÍ”
Tento program provádí odstfieìování pfii maximální rychlosti (kterou lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
Hlavní praní
Automatické nastavení mnoÏství vody
POUZE VYPOU·TùNÍ
Program vypou‰tûní provede vypu‰tûní vody.
PROGRAM “MIX & WASH SYSTEM”
Jde o program, kter˘ je v˘hradním patentem firmy Candy a kter˘
pfiiná‰í pro uÏivatele 2 velké v˘hody:
• lze spoleãnû prát prádlo z rÛzn˘ch tkanin (napfi. bavlna + syntetika
apod. …) NEPOU·TùJÍCÍ BARVU;
• provádût praní se znaãnou úsporou energie.
Program pro praní “Mix & Wash” pere pfii teplotû 40°C a stfiídá
dynamické fáze (buben se otáãí) se statick˘mi fázemi (namoãené
prádlo v klidové fázi). Z tohoto dÛvodu trvá déle, doba trvání je
témûfi 3 hodiny.
Spotfieba elektrické energie na cel˘ cyklus je pouh˘ch 850 W/h.
Upozornûní:
• první praní nového barevného prádla je nutno provést oddûlenû.
• v Ïádném pfiípadû nikdy nemíchejte barevné prádlo pou‰tûjící
barvu.
PROGRAM SZYBKI 32 MINUTY
Program szybki 32 minuty pozwala na wykonanie w ciàgu oko∏o 30
minut pe∏nego cyklu prania dla 2 kg. bielizny w temperaturze 50°C.
Tato praãka je vybavena systémem pro automatické nastavení mnoÏství vody.
Tento systém umoÏÀuje,aby praãka pouÏila takové mnoÏství vody,které je potfiebné
pro praní a máchání konkrétního mnoÏství prádla vloÏeného do praãky.
V dÛsledku toho dochází k úspofie vody a elektrické energie,aniÏ by byla negativnû
ovlivnûna kvalita praní nebo máchání.
Ve skuteãnosti bude mnoÏství pouÏité vody a spotfiebované elektrické energie vÏdy
úmûrné mnoÏství prádla. Praãka tak automaticky zaji‰Èuje kvalitní praní pfii
minimálních nákladech a respektování Ïivotního prostfiedí.
Tfiídûní prádla
- Doporuãujeme Vám,abyste prali pouze poloÏky urãené k praní pomocí vody a
pracího prostfiedku a nikoliv poloÏky urãené k chemickému ãi‰tûní.
- Pokud potfiebujete prát rohoÏe,pfiehozy pfies lÛÏko nebo dal‰í tûÏké
poloÏky,udûláte nejlépe,kdyÏ je nebudete vÛbec odstfieìovat.
- Roztfiiìte prádlo podle typu tkaniny,stupnû zneãi‰tûní a teploty praní:podívejte se
oznaãení jednotliv˘ch odûvu na ‰títku v˘robce.
Prádlo pro praní pfii vysok˘ch teplotách
Barevné materiály se snadnou údrÏbou
Jemné tkaniny a vlna
– PoloÏky oznaãené následujícími symboly nejsou vhodné pro praní v praãce:
Pro chemické ãi‰tûní P
Pro praní velmi jemn˘ch tkanin (napfi.síÈované záclony,spodní prádlo,legíny,atd.)
doporuãujeme pouÏívat síÈku nebo sáãek.
- Aby mohly b˘t prány v praãce,musí b˘t vlnûné poloÏky oznaãeny symbolem
<<Pure New Wool>>(Nová ryzí vlna)a musí b˘t rovnûÏ oznaãeny jako <<nonmatting>>nebo <<machine washable>>(lze prát v praãce).
- Z nov˘ch barevn˘ch poloÏek ãasto uniká barva. To mÛÏe zpÛsobit obarvení
souãasnû pran˘ch svûtlej‰ích poloÏek. Proto doporuãujeme prát barevné poloÏky
poprvé samostatnû. Pfii dal‰ím praní lze prát stálobarevné poloÏky spoleãnû s bíl˘m
prádlem pouze pfii teplotách do 40 °C.
Neperte
Gdy wybieramy program "Szybki" wsypujemy tylko 20% normalnej
iloÊci proszku.
58
59
Poznámka:pfii tfiídûní prádla
– zkontrolujte, jestli se v prádle nenacházejí nûjaké
kovové pfiedmûty (napfi.sponky na papír, spínací
‰pendlíky, ‰pendlíky, mince, atd.)
– pokud v pfiípadû poruchy praãky bûhem záruãní
doby pfiivoláte technika, kter˘ zjistí, Ïe pfiíãinou
poruchy byly neÏádoucí pfiedmûty v praãce, mÛÏe
si tento technik naúãtovat cenu své práce.
– zapnûte povlaky na pol‰táfi, zipy, pásky, odûvy se
zapínáním na háãek a zavaÏte dlouhé ‰ÀÛry
Ïupanu.
– odstraÀte háãky na záclony.
– vûnujte velkou pozornost údajÛm uveden˘m na
‰títcích jednotliv˘ch kusÛ odûvu.
– pokud si pfii tfiízení prádla v‰imnete odoln˘ch skvrn,
odstraÀte je pomocí speciálního ãistícího prostfiedku
nebo speciálního odstraÀovaãe skvrn.
– Doporuãujeme Vám, abyste pfii praní pouze froté poloÏek neplnili praãku
maximální náplní; tyto poloÏky absorbují hodnû vody a stávají se tak velmi
tûÏk˘mi, coÏ mÛÏe nepfiíznivû pÛsobit na buben (prádlo se mÛÏe stát pro buben
pfiíli‰ tûÏk˘m).
Volba pracího programu
Pfii v˘bûru nejvhodnûj‰ího programu pouÏívejte prÛvodce volbou programu nebo
popis programÛ na pfiedním panelu praãky.
Program se vybírá otoãením voliãe programÛ ve smûru hodinov˘ch ruãiãek s
zarovnáním ãísla programu s indikátorem.
Zkontrolujte, jestli je otevfien˘ pfiívod vody a jestli je správnû umístûna vypou‰tûcí
hadice.
V pfiípadû potfieby stisknûte doplÀková funkãní tlaãítka.
Stisknûte tlaãítko Spu‰tûní (Start).
Jakmile je program ukonãen
– Na displeji se zobrazí následující hlá‰ení “POJISTKA DVERI - VYCKEJTE”.
– Asi po 2 minutách se na displeji objeví následující hlá‰ení “KONEC PROGRAMU OTEVRIT DVERE”.
– Vypnûte praãku otoãením ovladaãe do polohy OFF (VYPNUTO).
– Otevfiete dvífika a vyndejte prádlo.
Po pouÏití vytáhnûte zástrãku elektrického napájení a zavfiete kohoutek pfiívodu
vody.
Správn˘ zpÛsob praní
Pfiíprava prádla
A) Vyberte a vytfiiìte prádlo podle pokynÛ pro
o‰etfiování odûvu, které jsou uvedeny na ‰títku
kaÏdého odûvu. Podívejte se, prosím, vÏdy na
‰títek odûvu.
VloÏení prádla
B) Otevfiete dvífika praãky.
C) VloÏte do praãky prádlo.
Uzavfiete dvífika tak,aby Ïádné ãásti prádla
nepfiekáÏely uzavfiení dvífiek.
VloÏení pracího prostfiedku do praãky
D) Otevfiete zásuvku pro prací prostfiedek, vyberte
prací prostfiedek a vloÏte do pfiíslu‰né pfiihrádky
správné mnoÏství tohoto prostfiedku (podle
pokynÛ v˘robce a doporuãení v oddíle “Prací
prostfiedky, pomÛcky pro praní a jejich
mnoÏství”). Pfiidejte pfiípadné pomÛcky pro praní
(viz.oddíl “Prací prostfiedky, pomÛcky pro praní
a jejich mnoÏství ”v dal‰í ãásti tohoto návodu) a
zásuvku pro prací prostfiedek uzavfiete. Pfii
vkládání tekut˘ch ãistících prostfiedkÛ, které mají
b˘t vloÏeny pfiímo do bubnu, pouÏívejte
doporuãené dávkovací zafiízení.
60
61
Tabulka pracích programå
PROGRAM PRO
VOLBA
UKAZATELE
VOLIÖE
PROGRAMÅ
NA:
DISPLEY
INFOTEXT
●
●
●
BAVLNA
BAREVNE
5
Do:
60°
●
●
5
Do:
40°
●
●
30
BAVLNA
JEMNÉ
TKANINY
5
Do:
30°
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
60
P
SMISENE
2,5
Do:
60°
Barevné odolné
tkaniny
50
SYNTETIKA
BEZNE
2,5
Bavlna, smësné
Barevné odolné
tkaniny
60
Barevné odolné
tkaniny
40
BAVLNA
BAREVNE
Jemné barevné
tkaniny
Jemné barevné
tkaniny
Jemné tkaniny
Vlna urãená k
praní v praãce
Ruãní praní
Speciální
programy
❙❙
Do:
90°
90
P
Velmi jemné tkaniny
❙
5
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
Syntetické tkaniny
(silon, perlon),
smësná bavlna
VOLBA NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
TEPLOTY
°C
BAVLNA
BILA
INTENZIVNI
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Smësné a syntetické
tkaniny Smësné odolné
MAX.
NÁPLÑ
kg
**
**
40
40
30
**
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3 kg.
●
●
●
●
Do:
50°
●
●
2,5
Do:
40°
●
JEMNÉ
TKANINY
1,5
Do:
40°
●
●
VLNA
1
Do:
40°
●
●
SPECIALNI
RUCNI
PRANI
1
Do:
30°
●
●
SYNTETIKA
40
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
Máchání
POUZE
MACHANI
-
-
Intenzivní
odstfiedûní
ODSTREDENI
-
-
Pouhé vypu‰tûní
vody
VYPUSTIT
-
-
●
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv
hodnotu doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze
odstüed’ování zcela vylouöit.
Vhodn˘m nastavením termostatu je moÏné prát pfii jakékoli teplotû pod
maximální teplotou pfiednastavenou pro jednotlivé programy.
Pokud jsou na nûkter˘ch kusech prádla skvrny, které vyÏadují o‰etfiení
tekut˘mi bûlícími prostfiedky, mÛÏete provést pfiedbûÏné odstranûní skvrn v
myãce.
VloÏte do oddílu "II" zásobníku pracího prostfiedku pfiíslu‰nou nádobku, do
které vlijte bûlicí prostfiedek a nastavte program "MÁCHÁNÍ" (
).
Jakmile je toto o‰etfiení ukonãeno, nastavte knoflík programÛ do polohy "OFF",
pfiidejte k vybûlenému prádlu zbytek prádla a proveìte normální cyklus praní
s nejvhodnûj‰ím programem.
●
“MIX & WASH
SYSTEM”
PROGRAM
40
SPECIALNI
UNIVERZALNI
5
Do:
40°
●
Rychloprogram
32’
50
SPECIALNI
RYCHLY 32´
2
Do:
50°
●
62
●
** Doporuãen˘ program i pro praní pfii nízk˘ch teplotách (niωí neÏ maximálnû
uvedená). Programy podle evropské normy EN 60456.
●
63
âi‰tûní a bûÏná údrÏba
NepouÏívejte pfii ãi‰tûní vnûj‰ího krytu praãky ãistící prostfiedky a/nebo fiedidla s
obsahem lihu; utfiete kryt praãky navlhãenou látkou. Tato praãka vyÏaduje jen velmi
malou údrÏbu:
- ãi‰tûní pfiihrádek zásuvky pro prací prostfiedek
- ãi‰tûní filtru
Pfieprava praãky a uskladnûní
praãky na del‰í dobu
Pokud chcete praãku pfiemístit nebo pokud ji
nebudete del‰í dobu pouÏívat a praãka bude
uskladnûna v nevytápûn˘ch místnostech, je nutno ze
v‰ech hadic vypustit zbylou vodu. Odpojte praãku od
zdroje energie, potom odepnûte hadici a vloÏte ji do
pfiipravené nádoby na vypou‰tûnou vodu.
Po vypu‰tûní ve‰keré vody zopakujte tuto operaci v
opaãném pofiadí.
âi‰tûní pfiihrádek zásuvky pro prací
prostfiedek
I kdyÏ to není absolutnû nutné, doporuãujeme ãas od
ãasu vyãistit pfiihrádky pro bûlicí prací prostfiedky a
pfiísady.
A) Nejprve pfiihrádky s pouÏitím pfiimûfiené síly (nikoliv
v‰ak násilí) vytáhnûte.
B) Vyãistûte pfiihrádky pod proudem tekoucí vody.
C) VloÏte pfiihrádky zpût na jejich pÛvodní místo.
âi‰tûní filtru
Tato praãka je vybavena speciálním filtrem, kter˘ se
pouÏívá k odfiltrování velk˘ch usazenin, jenÏ by mohly
zablokovat vypou‰tûcí hadici (mince, knoflíky, atd.).
Postup pfii ãi‰tûní filtru:
1. Uvolnëte kryt zobrayenÿm zpåsobem na obrázku.
2. Kryt pouïijte jako nádobu na vodu vytékající z
filtru.
3. Otoöte filtr proti smëru hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
4. Odejmëte jej a oöistëte.
5. Po vyöiätëní jej püipevnëte zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï püi demontáïi.
64
65
OdstraÀování problémÛ
Co mÛÏe b˘t pfiíãinou ... Poruchy, které mÛÏete sami odstranit
Pfiedtím, neÏ se obrátíte na servisní stfiedisko GIAS, si prosím projdûte následující seznam.
Pokud pfiivolan˘ technik zjistí, Ïe praãka funguje nebo byla nesprávnû nainstalována
nebo pouÏívána, bude Vám úãtovat poplatek. JestliÏe problém pfietrvává i po provedení
níÏe uveden˘ch doporuãen˘ch kontrol, obraÈte se prosím na servisní stfiedisko GIAS, kde
získáte telefonickou radu nebo jinou pomoc.
PROBLÉM
ODSTRANùNÍ PROBLÉMU
P¤ÍâINA
Pfiepálená pojistka.
Otevfiené dvífika.
RCD rozpojen (spínaã spou‰tûcího okruhu).
Nastaveno zpoÏdûné spu‰tûní.
Zapojte zástrãku do zásuvky.
Zapnûte praãku.
Postupujte podle pokynÛ v oddíle "V˘padek
napájení".
Zkontrolujte pojistku.
Zavfiete dvífika.
VraÈte RCD do v˘chozí polohy.
Zkontrolujte nastavení.
2. Praãka se neplní
vodou
Viz. pfiíãina 1.
Uzavfien˘ pfiívod vody.
Nesprávnû nastaven˘ voliã programÛ.
Zkontrolujte.
Otevfiete pfiívod vody.
Nastavte voliã programÛ do správné polohy.
3. Voda se neodãerpává
Pfiehyb ve vypou‰tûcí hadici.
Ve filtru se zachytily neÏádoucí tûlesa.
Nesprávná instalace praãky.
Narovnejte vypou‰tûcí hadici.
Proveìte kontrolu filtru.
Zkontrolujte instalaci.
4. Na podlaze okolo
praãky je voda
Prosakující tûsnûní mezi kohoutkem a hadicí
pro pfiívod vody.
âásti obleãení nebo ‰píny mezi gumov˘m
tûsnûním dvífiek a sklenûn˘mi dvífiky.
VymûÀte tûsnûní a dotáhnûte spojení.
1. Praãka nefunguje s
Ïádn˘m programem
Zástrãka není zapojena do zásuvky.
Praãka není zapnutá.
V˘padek napájení.
Nesprávnû provedená instalace.
5. Praãka neodstfieìuje
Voda se je‰tû neodãerpala.
Byla vybrána volba "Spin Cancel" - "Bez
odstfieìování" (pouze u nûkter˘ch modelÛ).
NevyváÏené prádlo.
Praãka není úplnû vyrovnaná.
.
Znovu naplÀte praãku a dbejte na to, aby
gumové tûsnûní dvífiek/ sklenûné dvífika byly
ãisté.
Zkontrolujte instalaci.
Poãkejte nûkolik minut, neÏ se praãka
vyprázdní.
Zkontrolujte nastavení.
Rozdûlujte prádlo rovnomûrnû.
Prádlo není rovnomûrnû rozdûleno.
Nebyly odstranûny pfiepravní konzoly.
Nastavte rovnováÏnou polohu pomocí
speciálních vyvaÏovacích patek.
Rozdûlujte prádlo rovnomûrnû.
OdstraÀte pfiepravní konzoly (viz. popis
instalace)
7. Dvífika nelze otevfiít
Od ukonãení programu je‰tû neuplynuly dvû
minuty.
Poãkejte dvû minuty.
8. Na displeji se zobrazuje
chyba 0, 1, 5, 7, 8, 9
-
Kontaktujte servisní stfiedisko.
9. Na displeji se zobrazuje
chyba 2
Nelze naplnit vodu.
Zkontrolujte, jestli je pfiívod vody otevfien˘.
10. Na displeji se zobrazuje
chyba 3
Nelze odãerpat vodu.
Zkontrolujte, jestli je odtok vody prÛchodn˘.
Zkontrolujte, jestli není vypou‰tûcí hadice
zauzlená.
11. Na displeji se zobrazuje
chyba 4
Praãka je pfieplnûná vodou.
Uzavfiete pfiívod vody do praãky.
Kontaktujte servisní stfiedisko.
6. Pfii odstfieìování
praãka silnû vibruje
Poznámka:
PouÏívání bezfosfátov˘ch pracích prostfiedkÛ ‰etrn˘ch k Ïivotnímu prostfiedí (viz.
informace na obalu pracího prostfiedku) mÛÏe mít následující dopady:
- odpadní voda z máchání mÛÏe b˘t kvÛli pfiítomnosti bûlícího prá‰ku (zeolit) v
suspenzi kalnûj‰í; nedochází v‰ak k Ïádnému negativnímu ovlivnûní úãinnosti
máchání.
- po ukonãení praní se mohou na prádle objevovat zbytky bûlícího prá‰ku, kter˘
nebyl tkaninou absorbován; tento prá‰ek v‰ak nemá Ïádn˘ negativní vliv na barvu
tkaniny.
- vytváfiení pûny pfii posledním máchání není nutnû pfiíznakem ‰patného máchání.
- provádûní více cyklÛ máchání je v tûchto pfiípadech bezúãelné.
Je nepravdûpodobné, Ïe byste v bubnu
uvidûli vodu! Tato vlastnost je dána pouÏitím
nejmodernûj‰í technologie, která umoÏÀuje
dosáhnout stejného úãinku praní a máchání
pfii pouÏití mnohem men‰ího mnoÏství vody.
Pfii odstfieìování praãka vydává jin˘ hluk!
ProtoÏe je vybavena spínacím motorem,
kter˘ umoÏÀuje nejlep‰í funkãní v˘kony.
66
67
ZÁRUKA
Pro poskytnutí kvalitního záruãního a pozáruãního servisu uschovejte v‰echny doklady o
koupi a pfiípadn˘ch opravách v˘robku . Doporuãujeme Vám po dobu záruãní doby uchovat
pÛvodní obaly k v˘robku. NeÏ budete kontaktovat servisní stfiedisko, peãlivû prostudujte
záruãní podmínky v záruãním listû. Obracejte se pouze na autorizovaná servisní stfiediska.
Fig. 2
Technické parametry
■ Max. náplÀ suchého prádla
■ Tlak vody
5 kg
(0,5 aÏ 10 bar)
0,05 aÏ 0,8 MPa
Rozmûry
■ ·ífika
■ Hloubka
■ V˘‰ka
60 cm
52 cm
85 cm
DÛleÏité upozornûní: Elektrické parametry pfiístroje najdete na ‰títku na pfiední stranû
praãky (v blízkosti dvífiek).
Pfiístroj splÀuje poÏadavky evropsk˘ch smûrnic 89/336/EEC, 73/23/EEC a jejich
doplÀkÛ.
68
69
Contents
Page
Preface
General delivery notes
Notes on safety
Quick start
Useful advice for the user
Using Infotext for the first time
Description of controls
Detergent drawer
Programme selector
The main wash
Programme guide
Detergents, washing aids and amounts to use
Cleaning and routine maintenance
Trouble shooting
Customer service
Technical data
Setting up, installation
Before switching on the appliance make sure it is
correctly installed and that the transit brackets are
removed as shown in page 101.
70
71
72
72
73
74
75
80
86
87
89
92
94
96
98
100
100
101
Preface
Read these instructions for use and all other information enclosed with the washing machine
and act accordingly.
Keep all documentation for future reference or for any future owners.
Note: this machine is solely for domestic use.
Notes on disposal
All packaging material used is environmentally-friendly and recyclable. Please help dispose of
the packaging via environmentally-friendly means.
Your supplier or local council will be able to give you
details of current means of disposal.
Appliances which are finished with are not worthless rubbish! Valuable materials can be
salvaged via scrap reprocessing.
Note: pull out the mains plug from appliances which are
finished with. Cut the power cable and dispose of it,
together with the plug.
When disposing of an old washing machine, please ensure that the porthole lock is rendered
inoperable to prevent children shutting themselves in the appliance.
71
General delivery notes
On delivery check that there is the following with the appliance:
– Instruction manual
– Certificate of guarantee
– Caps
– Inlet hose
– Liquid detergent or liquid beach compartment (container)
and check that no damage has occurred during transit, and if so, call your nearest Authorised
Technical Support Service agent (see Customer Service)
Safety notes.
Note: for any cleaning or maintenance procedure for the
washing machine
A) Pull out the plug
B) Turn off the tap
C) Candy equips all its appliances with earthing. Ensure that the mains supply is earthed,
and if it is not, seek assistance from a qualified person.
CE Appliance complies with European Directive 89/336/EEC, 73/23/EEC and subsequent
amendments.
D) Do not touch the appliance when hands or feet are wet or damp. Do not use the
appliance with bare feet.
E) The use of adapters, multiple connectors and/or extensions is not recommended.
Note:
water temperature can reach 90°C during the wash cycle
When in transit never rest the porthole against the trolley.
M) N.B!
If the appliance is installed on a carpeted floor ensure that the ventilation holes on the
base of the appliance are not obstructed.
N) The appliance should be lifted by two people.
O) If the appliance is not running properly or breaks down, switch it off, turn off the tap and
do not tamper with the appliance.
Consult only the Authorised Technical Support Service for possible repair and ask them to
use original spare parts.
Failure to comply with the above can compromise the safety of the appliance.
P) If the appliance’s power cable should ever need replacing, consult the Authorised
Technical Support Service.
Q) After the machine has been installed, ensure that the mains plug and water supply valves
are easily accessible.
R) Glass fibre curtains should never be put into this machine.
S) Lint or fluff must not be allowed to collect on the floor around the outside of this machine.
T) Always ensure that the door locked indicator neon has switched itself off before opening
the door. By doing so the machine is allowed to cool down before the laundry is handled.
U) Always ensure that the base panel is fitted to the machine.
Quick Start
Washing
–
–
–
–
Press the button inside the door handle to open the door.
Select laundry and put it in the machine.
Close the door.
Put detergent in the dispenser compartments, compartment I for pre wash and
compartment II for all other programmes.
– Select programme by turning the programme knob (Your desired programme may be
seen on the display).
– Select any function buttons required and then press the Start/Pause button (START/PAUZE).
– There may be a short time delay from pressing the start/pause bottom to the start of
theprogramme, while the machine senses the water required and sets the parameters for
the programme.
When the programme has finished
F)
G)
H)
I)
L)
Check there is no water left in the drum before opening the door.
Do not allow children or unauthorised persons to use the appliance without supervision.
Do not pull the power cable or the appliance itself to remove the plug from the socket.
The appliance must not be exposed to weather conditions (rain, direct sun, etc...)
When moving the appliance never lift it by the controls or by the detergent drawer.
72
– The display will read “DOOR LOCKED-WAIT TO OPEN”.
– After 2 minutes the display will read “PROGRAM ENDED - DOOR OPEN”.
– Switch off the machine by turning the control knob to the off position.
– Open the door and remove the laundry.
Disconnect the plug from the mains power supply and turn off the water supply after every use.
73
Useful advice for users
Tips on using your domestic appliance in the most environmentally-friendly and economical way
A quick guide around your Candy Infotext menu:
Connect product up to the electric / water supplies and drainage (see pag. 102).
Select any wash programme. After a short time a message will be displayed:
Do a full load in your washing machine
To prevent any possible waste of energy, water or detergent we recommend that you
put a full load in your washing machine, not exceed the maximum load size.
Save up to 50% energy by washing a full load instead of 2 half loads.
WELCOME
0.00
accurate time can be reset later
When is prewashing really needed?
Only with particularly dirty loads! Energy savings of 5 to 15% are made by not selecting the
prewash option for normally soiled laundry.
10
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
90
this is displayed if prog. 1 is selected
Which wash temperature should you choose?
Using stain removers before machine washing reduces the need to wash at temperatures
over 60°C. Energy savings of up to 50% can be made by using a 60°C wash temperature.
Prior to entering the Infotext pre set, remember time is limited while you decide on your
options (30 sec. / section). If you run out of time start from this point again.
Hold down at the same time the (
) and (
) buttons for 5 sec. until screen changes to:
Your washing machine is automatically
set to English.
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
Press (
) (This confirm and enters an option)
SET NEW TIME
hh:
Press (
to change hours press the (
correct
)
SET NEW TIME
mm:
Press (
to change mins press the (
correct
74
) until
)
SET TIME MODE
ABSOLUTE
Press (
) until
if RELATIVE is displayed press (
(This changes a menu option)
)
75
)
SET FINAL BEEP
YES
Press (
if NO is displayed press (
if NO is displayed press the (
)
Programming the machine
always select NO, if YES press (
)
Infotext needs to be programmed so that the correct clock setting, language and personal
requirements are set. When the machine is turned on and the programme dial is moved away
from the “off” position to the programme selections a welcome message will appear.
)
WELCOME
00.00
EXIT MENU?
YES
Press (
This machine will operate prior to programming the Infotext set up. However, this machine has
Start Delay and Programme End functions and for these functions to work efficiently the
Infotext set must be programmed. This is a simple operation and special care has been taken
during manufacture to ensure that the user can operate this machine simply and effectively.
)
SET DEMO MODE ?
NO
Press (
When using your new Infotext for the first time
)
ENABLE MEMORY ?
YES
Press (
)
if NO is displayed press the (
)
)
This message is displayed for a short time while the machine recognises which programme
has been selected. When the machine is ready, the programme details will appear on the
display and from here you may now beging programming the machine.
Example
10
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
90
reverts back to the wash programme
selected
You are now able to select any wash programme. You can if you wish also set a delay start.
Where more detailed information is required refer to the relevant section from the following pages.
10
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
90
Enter the Menu
Prior to entering the Infotext menu please note you have 30 seconds per operation to make
your selection. Should you run out of time the display will return to the start screen, and you
simply have to re-enter the Infotext menu at continue with the programming.
From this stage the menu can be programmed. Hold down the (
) and the (
) buttons
together for 5 seconds or until the beep sounds.
The menu options can be changed by pressing the (
) button.
To confirm and enter an option press the (
) button.
Setting the language
Your washing machine is automatically set to English. If you require another language (it is this
language you will read when utilising the machine) follow this procedure:
Hold down the (
) and the (
) buttons together for 5 seconds or until the beep sounds
to enter the Menu selection the display will then ask you to choose the desired language.
Release the (
) and (
) buttons and scroll through the language options by pressing
the (
) button until you reach the language of your choice.
76
77
Release the ( ) button and press the (
) button to enter your selection.
When you have entered your chosen language, the display will then ask for the “New time” to be set.
Set New Time
This function needs to be set for two reasons: firstly to display the current time of day on the
screen and secondly for the programme end/delay start settings to work correctly.
You will notice in the display window that the hours on the clock will be flashing.
Set the hours by continually pressing the ( ) button and then press the (
) button to enter
the hour.
Next the minutes on the clock will begin to flash, again press the ( ) button until the required
minutes are displayed and press ( ) to input the selection.
When you have Set the New Time, the display will then ask if you wish to “Setting the time mode”.
Setting the time mode
There are two ways to select the time mode.
The first is if you wish programme end or delay start to be programmed by starting the actual
time you want the programme to end or begin, e.g., programme to end 18.00. This is called
Absolute Time Mode.
When utilising the programme end function (or start delay), an example can be seen below
when the Absolute Time Mode has been selected in the menu set-up stage.
PROGRAM END
AT
18:00
Therefore, when setting the Programme end time the programme (as shown above) will end at
18.00.
The second is if you wish programme end time or delay start to be programmed by adding
hours; e.g., programme to end in 1 1/2 hours. This is called Relative Time Mode.
When utilising the programme end function (or start delay), an example can be seen below
when the Relative Time Mode has been selected in the menu set-up stage.
PROGRAM END
IN
1H 30M
Both options are very useful, but we feel that the Absolute Time Mode will be more beneficial
and easier to use since there will be no need to calculate how many hours you will need to
leave before you want the machine to end or start.
On reaching the set time mode you will be asked if you would like to select “Relative” time or by scrolling through using the (
) button - “Absolute” time.
Enter the preferred setting by pressing the (
) button.
When you have entered your preferred time-mode, the display will then ask for the Enable
Final Beeping to be set.
78
Enable Final Beeping
Here you have the option to have a beeping alarm to let you know the wash cycle has finished.
By pressing the (
) button you can scroll through the “yes” and “no” options.
To enter your selection press the (
) button and the screen will then move to the next
stage and ask you to “Enable memory”
Enable Memory
This is a useful feature if you frequently wash laundry using the same programme.
Selecting “Enable Memory” will tell the machine to remember the last programme/functions
used and set them in the memory. This function works only on cottons, delicates, synthetics
and woolens programme. The memory does not retain settings within the special programme
group.
Select “Yes” or “No” to this option by using the (
) and (
) button to input the selection.
The display will then shown a message that asks if you require demo mode to be set.
Demo mode
(default setting - NO)
Please set this option to “No” if not done so already - as this is for SERVICE use only.
If the demo mode option is not set on “NO” when exiting the infotext menu the wash
programme WILL NOT commence. Demo Mode must be set at “NO” for the wash cycle to
commence. On entering “No” via the (
) button you will then be asked if you wish to “Exit
Menu”.
Exit Menu
If you are happy with the settings you have selected, you can now exit the menu by selecting
“Yes” via the (
) and (
) buttons.
However, if you are not happy with any of the settings selected you must select “No” to the
exit menu command and you can then commence the programming from the beginning. By
pressing the (
) button you are able to enter and bypass each option individually until you
reach the option you would like to re-set.
When you are completely satisfied with your menu selection, you may exit the menu and
testing of the installation may now commence.
If, after the initial installation you may want to change of any of the menu at a later date, again
run through the menu options from the beginning and change the options you want to reset.
This may be useful to change the “Set New Time” when the clocks go forward or back.
Once set, the menu options will remain in the memory of the machine even if the machine is
unplugged or if a power cut occurs.
79
Start/Pause Button
Description of controls
N
START
To start a programme press this button once.
The machine will now be sensing the wash load and ask you to please wait.
M
Example
I HGF
EDCB
B
PLEASE WAIT
SET PARAMETERS
The Infotext panel will then display the time to complete the programme and then the wash
cycle will commence. Infotext calculates the time to the end of the selected programme based
upon a standard 5 Kg load, during the cycle, Infotext corrects the time to that applicable to the
size and composition of the load.
A
Example
END: 1H:50M
WASHING
10
90
PAUSE
The programme may be paused at any time during the wash cycle by holding down the
Start/Pause button for about 3 seconds and a beep will sound. A message will appear on the
display to inform you that the programme has been paused.
O
Example
PAUSED PROGRAM
DOOR LOCKED
10
All of the buttons and dials on the washing machine control panel are listed below.
When you have selected the desired programme and any option buttons, the information you
have selected will appear on the screen in the Infotext.
When programmes and option buttons are compatible a bleeping sound will be heard and the
light above the option button selected remain illuminated. If you select an option button that is
not compatible with the programme you require, a buzzing sound will be heard and the button
light will not illuminate. To select an option button press it once; to deselect an option button,
press it again.
Carefully read the relevant descriptions detailed below:
A
Programme Selector Dial
When you turn the programme selector dial and after the welcome message has
disappeared, you will see a display showing the following details:
Reading from left to right:
1. The spin speed
2. The programme name
3. The wash temperature
Example
10
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
80
90
90
If you wish to add or remove items during washing, wait 2 minutes until the safety device
unlocks the door.
10
PAUSED PROGRAM
DOOR OPEN
90
To restart the programme press the Start/Pause button once again. The display will inform you
that the programme will continue.
CANCEL A PROGRAMME
To cancel the programme turn the programme selector dial to the “OFF” position and then select
a different programme. The display will inform you that the programme has been cancelled.
Example
CANCELLED PROGR.
Return the programme selector dial to the “OFF”
position.
81
Programme Lock
C
E
Crease guard Button
This is a useful feature to prevent children playing with the option buttons and tampering with
the programme you have set.
After you have set the programme and option buttons you require, press start
and then programme lock. This “locks” the control panel.
You may cancel this function by pressing the programme lock button briefly until you see the
light above the button flash. While this light is flashing, press the “Select Spin”
button
– the display will inform you that the options are no longer locked and further changes can
now be made.
The Crease Guard function minimizes creases as much as possible with a uniquely
designed anti-crease system that is tailored to specific fabrics.
D
WOLLENS – after the final rinse the fabrics are left in water until it is time to unload and the
button indicator blinking.
Set Programme Delay start/End Time
The programme end time/delay start options can be used if you want the washing to be ready
at a later time (but within 24 hours).
MIXED FABRICS - the water is gradually cooled throughout the final two rinses with no
spinning and then a delicate spin assures the maximum relaxation of the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two rinses with no spinning and then the fabrics are left in
water until it is time to unload. When you are ready to unload, press the "Crease Guard"
button – this will drain.
When you are ready to unload, press the "Crease Guard" button, this will drain and spin
ready for emptying.
If you do not want to spin the clothes and activate drain only:
1. Set delay start
Press delay start/set end time button once and press the hours and minutes buttons (to the
left and right) until the required time is set. The display returns to the programme option if the
button is pressed within 5 seconds.
Press the start button.
To cancel delay start, hold down the button for 5 seconds.
2. Programme end time
Press delay start/set end time button twice and press the hours and minutes buttons (to the
left and right) until the required time is set. When entering the programme end option, the
display will show the minimum time which you can set the programme to end by. This time
may only be extended as you require.
NOTE: When using the delay start/set end time functions, only use detergents and laundry
also via the dispenser drawer. Adding detergents etc. to the drum and then leaving them to
stand for long period of time may damage your laundry.
82
- Turn the programme selector to the "OFF" position;
- Select programme drain only
;
- Switch on the appliance again by pressing the "Start/Pause" button.
F
“Wash Temperature” button
The Wash Temperature button allows a reduction in the wash temperature in each
programme.
Each time the button is pressed the temperature decreases by 10°C until a minimum of 15°C
(cold wash).
G
“Allergie” button
By pressing this button you can activate a special new wash cycle in the Colourfast and Mixed
Fabrics programs, thanks to the new Sensor Activa System. This option treats with care the fibres
of garments and the delicate skin of those who wear them.
The load is washed in a much larger quantity of water and this, together with the new combined
action of the drum rotation cycles, where water is filled and emptied, will give you garments which
have been cleaned and rinsed to perfection. The amount of water in the wash is increased so that
the detergent dissolves perfectly, ensuring an efficient cleaning action. The amount of water is also
increased during the rinse procedure so as to remove all traces of detergent from the fibres. This
function has been specifically designed for people with delicate and sensitive skin, for whom even
a very small amount of detergent can cause irritation or allergy.
You are advised to also use this function for children’s clothing and for delicate fabrics in general,
or when washing garments made of towelling, where the fibres tend to absorb a greater quantity of
detergent. To ensure the best performance for your wash, this function is always activated on the
Delicates and Woollens programs.
83
Intensive Button
H
By pressing this button, which can only be activated in the Cotton cycles, the sensors in the
new Activa system come into operation. They affect both the selected temperature, keeping
it at a constant level throughout the wash cycle, and the mechanical function of the drum.
The drum is made to turn at two different speeds at crucial moments. When the detergent
enters the garments, the drum rotates in such a way that the detergent is distributed in a
uniform manner; during the wash and rinse procedures, however, the speed increases in
order to maximise the cleaning action. Thanks to this special system, the efficiency of the
wash procedure is improved WITHOUT ANY INCREASE IN THE LENGTH OF THE
PROGRAM.
Select Spin
I
M
Buttons indicator light
The indicator light buttons will light when specific options are selected.
Display INFOTEXT
N
r.p.m. x 100
Speed spin
of the
selected
programme
10
Temp
ºC
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
90
Selected programme description
Max
temperature
of the
selected
programme
On selecting the wash programme the display will inform you of the maximum spin speed
permitted for that programme. By repeatedly pressing the select spin button the speed will
decrease by increments of 100 rpm. The minimum speed permitted is 400 rpm, or by
continuously pressing the select spin option the spin may be cancelled if desired.
O
Door Handle
Note: this model is fitted with an electronic “sensor” device that
checks the load is balanced correctly. If the load is slightly
unbalanced the machine will re-balance it automatically to then
carry out the normal spin.
If, after several attempts, balance is not restored a reduced spin
speed will be used. If loads are seriously unbalanced the spin
stage will be cancelled.
This helps limit vibration, reduce noise and improve
the washing machine’s reliability and life.
84
Press the button inside the door handle to open the door.
Door open: A special safety device prevents the door from being opened immediately
after the end of the cycle.Wait for 2 minutes after the wash cycle has finished before
opening the door.The display will read “DOOR OPEN” and the door may be opened.
As a safety measure check that there is no water evident in the drum.
85
Detergent drawer
P
Programme selector
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER:
SELEZIONE PUNTATORE
MANOPOLA PROGRAMMI
SU:
Tessuti resistenti
The detergent draw is split into 3 compartments:
- the first, labelled "I", is for prewash detergent;
For the various types of fabrics and various degrees of dirt
the washing machine has 4 different programme bands
according to: wash cycle, temperature and lenght of cycle
(see table of washing cycle programmes).
otone, lino, canapa
otone, misti resistenti
Tessuti resistenti
Misti resistenti
Tessuti delicati
90
Fino a: 40°
AA 40°C -
40
5
Fino a: 40°
Sintetici -
50
2
Fino a: 50°
40
2
Fino a: 40°
Acrilici -
NOTE: SOME DETERGENTS ARE DIFFICULT TO
REMOVE. FOR THESE, WE RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER WHICH IS PLACED IN THE
DRUM.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle which alternates washing and soaking and is
particularly recommended for very delicate fabrics such as Pure Machine
Washable Wool. The wash cycle and rinses are carried out with high water
levels to ensure best results.
4. SPECIALS
SPECIAL “HAND WASH”
This washing machine also has a gentle Hand Wash programme cycle. This
programme allows a complete washing cycle for garments specified as
“Hand Wash only” on the fabric care label. The programme has a
temperature of 30°C and concludes with 2 rinses and a slow spin.
SPECIAL “RINSE” PROGRAMME
This programme carries out three rinses with a intermediate spin (which can
be reduced or excluded by using the correct button). It can be used for
rinsing any type of fabric, eg. use after hand-washing.
This program can be also used as cycle of Bleaching (see table of washing
cycle programmes).
86
87
( )
( )
5
2 MIXED AND SYNTHETIC FABRICS
The main wash and the rinse gives best results thanks to the rotation
rhythms of the drum and to the water levels.
A gentle spin will mean that the fabrics become less creased.
NOTE: ONLY PUT LIQUID PRODUCTS IN THE THIRD COMPARTMENT.
Fino a: 60°
40
- This special container must be inserted into the
compartment marked "II" in the detergent drawer, also
when you wish to use the "RINSE" programme as
BLEACHING cycle.
The machine is programmed to automatically take up additives during the final rinse
stage for all wash cycles.
Fino a: 90°
5
(*
Delicato -
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been designed for a maximum wash and the rinses,
with spin intervals, ensure perfect rinsing.
The final spin gives more efficient removal of water.
“ is for special additives, fabric softeners, fragrances, starch,
5
C
❙
60
- If liquid detergents are used, please insert the special
container supplied into the compartment marked “II” in
the detergent drawer. This ensures that the liquid
detergent enters the drum at the right stage of the
wash cycle.
- the third, labelled “
brighteners etc.
TEMP.
°C
Colorato -
Cotone, misti
suti misti e sintetici
- the second, labelled "II", is for main wash detergent.
Cotone resistente -
CARICO
MAX
kg
( )
( )
SPECIAL “FAST SPIN” PROGRAMME
Programme “FAST SPIN” carries out a maximum spin (which can be
reduced by using the correct button).
Main wash
Auto half load
DRAIN ONLY
This programme drains out the water.
“MIX & WASH SYSTEM” PROGRAMME
This is an exclusive Candy system and involves 2 great advantages for the
consumer:
• to be able to wash together different type of fabrics (e.g. cotton + synthetic
etc…) NON-FAST COLOUREDS;
•to wash with a considerable energy saving.
The washing machine is fitted with a self adjusting water level system.
This system enables the machine to use the amount of water needed to wash and rinse the
laundry in relation to the particular load.
This results in a reduction of the water and electricity used, without in any way
compromising the washing and rinsing performance.
In fact the amount of water and electricity used will always be appropriate for the clothes load.
The washing machine automatically ensures excellent washing results at minimum cost whilst
respecting the environment .
Sorting the laundry
– It is recommended you wash only items which are washable with water and detergent and
not dry-clean items.
The "Mix & Wash" programme has a temperature of 40°C and alternate
dynamic phases (the basket that turns) to static phases (fabrics in soak in
phase of rest) with a duration programme that almost reaching the 3 hours.
The energy consumption for the complete cycle is only 850 W/h.
– If you need to wash rugs, bedspreads or other heavy items, it is best not to spin them.
Important:
•the first washing of new coloureds fabrics must be done separately;
Laundry for hot wash 95
• in every case, never mix NON-FAST COLOUREDS fabrics.
32 MINUTE RAPID PROGRAMME
The 32 minute rapid programme allows a complete washing cycle to be
carried out in approximately 30 minutes, with up to a maximum load of 2 kg
and a temperature of 50°C.
When selecting the "32 minute rapid" programme, please note that we
recommend you use only 20% of the recommended quantities shown on
the detergent pack. The detergent must be placed in the main wash
compartment (marked II) in the detergent dispenser.
88
– Sort the laundry according to fabric type, degree of soiling and wash temperature: follow
the labelling in the garments.
Coloured, easy-care materials 60
50
40
Delicates and wool 40
– Items labelled with the following symbols are not suitable for machine washing:
Dry clean P
For very delicate items, such as net curtains, underwear, tights etc., you are advised to
use a laundry net or wash bag.
– Woollen items must be labelled with the «Pure New Wool» symbol to be washed in the
machine
, and must also be labelled «non-matting» or «machine washable».
– Colour often leaks from new coloured items.
This can then colour other lighter items being washed.
We therefore recommend that coloured items should be washed for the first time
separately.
For future washes, colourfast items can only be washed with white laundry up to 40°C.
Do not wash
89
Selecting the wash programme
Note: when sorting laundry
– check there are no metal objects in the laundry
(such as paper clips, safety pins, pins, coins
etc...);
– In the event of a machine failure during the
warranty period and foreign objects are found to
be the cause of the failure a labour charge may be
made for the call out an engineer.
– button up pillowcases, fasten zips, hook & eye
fasteners, belts and long dressing gown cords;
– remove curtain hooks;
– pay close attention to the labels on items
– if you notice stubborn stains whilst sorting the
laundry, remove them using a special detergent or
a special stain remover.
Refer to the programme guide to select the most suitable programme.
The programme is selected by turning the programme selector clockwise and aligning the
programme number with the indicator.
Check that the tap is turned on and that the discharge hose is positioned correctly.
Press additional function buttons if you require.
Press the start button, the programme will begin.
When the programme has finished
– The display will read “DOOR LOCKED-WAIT TO OPEN”.
– After 2 minutes the display will read “PROGRAM ENDED - DOOR OPEN”.
– Switch off the machine by turning the control knob to the off position.
– Open the door and remove the laundry.
Disconnect the plug from the mains power supply and turn off the water supply after every use.
– We recommend that you do not do a full load of
just towelling items as these become too heavy
since they absorb a lot of water, and may become
too heavy for the drum.
The correct way to wash
Preparing the laundry
A) Select and sort the laundry according to the wash
care labels found on each garment. Always check
the care labels.
Loading the laundry
B) Open the door.
C) Put the laundry in the washing machine.
Close the door again, ensuring that no items of
laundry are obstructing the lock, or door seal.
Putting detergent in machine
D) Open the drawer, choose the detergent and put in
the correct amount, according to the manufacturer’s
instructions and the advice on page 94.
Add any other laundry aids (see page 94). Close the
drawer again.
Liquid detergents that are to be placed directly into the
drum should use the recommended dispensing device.
90
91
TABLE OF PROGRAMMES
PROGRAM FOR
Resistant fabrics
Cotton, linen
PROGRAMME
S SELECTOR
ON:
Whites with
Prewash
90
P
Fast coloureds
60
**
Cotton, mixed
Mixed fabrics and
synthetics
Mixed, resistant
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Very delicate fabrics
WEIGHT
MAX
Kg
TEMP.
°C
CHARGE
DETERGENT
❙
❙❙
●
●
●
●
●
COTTON
WHITE
HEAVY SOIL
5
Up to:
90°
COTTON
COLOUR
FAST
5
Up to:
60°
5
Up to:
40°
●
●
●
●
** Programme also recommended for low temperature wash (below the indicated
Max. temperature). Programmes according to CENELEC EN 60456.
●
●
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the
fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is
available with a spin speed button.
●
Please read these notes
Fast coloureds
40
COTTON
LIGHT SOIL
Non fast
coloureds
30
COTTON
NON-FAST
5
Up to:
30°
Fast coloureds
with Prewash
60
P
MIXED
FABRICS
2,5
Up to:
60°
Fast coloureds
50
SYNTHETICS
NORMAL
SOIL
2,5
Up to:
50°
●
SYNTHETICS
2,5
Up to:
40°
●
Non fast
coloureds
40
Delicates
40
“MACHINE
WASHABLE”
woollens
40
**
●
●
1,5
Up to:
40°
●
●
WOOLLENS
1
Up to:
40°
●
●
SPECIAL
HAND WASH
1
Up to:
30°
●
●
Rinse
RINSES
ONLY
-
-
Fast spin
SPIN ONLY
-
-
Drain only
DRAIN ONLY
-
-
40
SPECIAL
MIX & WASH
5
Up to:
40°
●
50
SPECIAL
DAILY FAST
32'
2
Up to:
50°
●
Mix & Wash
system
programme
30
Rapid 32 minute
92
**
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3 kg
maximum.
The wash temperature button allows a reduction in the wash temperature in each
programme.
DELICATES
Hand wash
Specials
DISPLAY
INFOTEXT
When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid
bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing
machine.
Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment
marked "II" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
.
When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position,
add the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable
programme.
●
●
93
Detergents, washing aids and amounts to use
Choice of detergent
General purpose detergents
– Powder detergents, for a thorough wash, with bleaching agent, particularly suitable for
use in hot wash programmes (60°C and over), for heavily soiled and stained laundry.
– Liquid detergents, particularly suitable for grease stains, such as greasy skin marks,
cosmetics and oil.
– These detergents are not suitable for washing stained laundry, as they do not contain
bleach.
– Biological detergents, not all the products available give a really through wash.
Special detergents
– Detergents for coloureds and delicates, without added bleach, also often without any
optical brightening agents, to preserve the colour.
– Detergents for a thorough wash, without added bleach or enzymes, particularly suitable
for handling woollen fibres.
– Detergents for curtains with optical brightening agents, resistant to light, to prevent
yellowing from sunlight.
– Special detergents for programmed use of chemical substances, depending on fabric
type, degree of soiling and water hardness.
Here basic detergents, softeners, bleaches/stain removers can be added separately.
Additional laundry aids
– Water softener, means less detergent can be used where water hardness is classed as
hard to very hard.
– Prewash substances, for the programmed treatment of stains prior to the main wash.
Using them means the subsequent wash can be at a low temperature or with bleach-free
detergents.
– Fabric softener, prevents static build-up in synthetic fabrics and softens fabrics.
If you own a tumble dryer, clothes are softened even without the use of a fabric softener.
Dosages
Only use detergents which are suitable for use in a washing machine.
You will obtain the best results from your wash with the minimum use of chemical products and
the best care for your laundry if you take into consideration the degree of soiling as well as the
type of detergent to choose.
The amount of detergent to use depends on:
– water hardness, depending on the hardness of the water and the type of detergent used, it
is possible to reduce the amount of detergent.
– the degree of soiling, it is possible to reduce the amount of detergent used depending on
the degree of soiling.
– amount of laundry, it is possible to reduce the amount of detergent when washing only a
small amount of laundry.
The amounts shown on pack for detergents for washing delicates often already refer to a
reduced wash size.
Follow the dosage instructions!
Dosage for powder detergent
For normal and low concentration detergents: for normally soiled laundry choose a
programme without prewash.
Put the detergent in compartment II of the drawer.
For heavily soiled laundry, choose a programme with prewash.
Put 1⁄4 of the detergent in compartment I, 3/4 in compartment II of the drawer.
When using water softeners, first put in the detergent, then add the softener to compartment II.
For highly concentrated detergents not in single dose format, follow what is shown on pack
exactly as regards type and amount of dosage.
To avoid the difficulty of checking if the detergent has been taken up, use the dosage aids
provided in the detergent packaging.
Liquid detergent dosage
Liquid detergents may be used in accordance with the instructions on the relevant packaging,
for all programmes without prewash, by using the special container which is placed in the
drum or, for those models that have it, in the special insert for liquid detergents.
Do not put solvents in the washing machine!
Keep detergents and other laundry products out of children’s reach.
Before pouring in the detergent check that there are no foreign bodies in the detergent drawer.
Dosage details are usually shown on the detergent packaging. Follow those instructions.
94
95
Cleaning and routine maintenance
Do not use alcohol-based scourers and /or thinners on the outside of your washing machine,
just a wipe with a damp cloth will suffice. The washing machine needs very little maintenance:
– Cleaning the drawer compartments.
– Cleaning the filter.
Cleaning the drawer compartments
Even if it is not strictly necessary, it is good to clean the
compartments for bleaching detergents and additives
occasionally.
A) To do this you just need to pull them out firmly, but
without forcing them.
B) Clean everything in the compartment under running
water.
C) Put everything back in its proper place.
Transporting storing the appliance
for long periods when appliance
is not in use
If the appliance is being transported or is out of use for
long periods in unheated places, all remaining water
must be completely removed from all hoses.
Ensure mains power is off, then unclip the hose and point
it downwards into a basin until all the water has emptied
out.
When finished, repeat the operation in the reverse order.
Cleaning the filter
The washing machine is fitted with a special filter for
handling large deposits which could block the discharge
hose (coins, buttons etc.) and which can, therefore, be
easily retrieved.
The cleaning operation is as follows:
1. Removing the kickplate by gently pulling it from the
bottom in an outwards and upward direction.
2. Use the Kickplate to gather the water still in the filter.
3. Turn the filter anticlockwise until it stops, remove it and
clean it.
After cleaning it, reassemble it following the previous
instructions in reverse order.
4. Replace the plinth.
96
97
It is unlikely that water will be visible in the drum!
This is due to the latest technology that achieves the
same standard of washing and rinsing but with far less
water consumption.
Trouble shooting
What might be the cause of…
Defects you can remedy yourself
Before calling GIAS Service for technical advice please run through the following checklist. A
charge will be made if the machine is found to be working or has been installed incorrectly or
used incorrectly.If the problem persists after completing the recommended checks, please call
the GIAS Service, they may be able to assist you over the telephone.
PROBLEM
CAUSE
REMEDY
1. Does not work on any
programme
Plug not in socket.
Not switched on.
Power failure.
Fuse blown.
Door open.
RCD tripped (trip switch)
Has the Delay start been set.
Plug it in.
Switch on.
Check and refer to “Power Failure” section.
Check.
Close door.
Reset RCD.
Check.
2. Does not fill with water
See cause 1.
Water supply turned off.
Programme selector not correctly positioned.
Check.
Turn on water supply.
Position programme selector correctly.
3. Water does not drain away
Kink in discharge hose.
Foreign bodies in filter
The machine has been plumbed in incorrectly.
Straighten discharge hose.
Examine filter.
Check installation.
4. Water on floor around the
washing machine
Leaking gasket between tap and water inlet hose.
Strand of clothing or dirt between door rubber
gasket and door glass.
Incorrect plumbing.
Replace gasket and tighten connection.
Re-load the machine and keep rubber door
gasket/door glass clean.
Check plumbing.
5. Does not spin
Water has not yet drained away.
“Spin Cancel” option selected
(certain models only).
Unbalanced load.
Wait a few minutes for machine to empty.
Check.
6. Machine vibrates a lot
during spin
Washing machine not completely level.
Load not distributed evenly.
Transit brackets not removed.
Adjust the special adjustable feet.
Rearrange the laundry evenly.
Remove transit brackets (see installation section).
7. Door will not open
Two minutes have not elapsed since the
programme finished.
Wait two minutes.
8. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8, 9
–
Note:
The use of environmentally-friendly, phosphate-free detergents (check detergent information
on pack) can have the following effects:
– waste water from rinsing may be cloudier because of the presence of a white powder
(zeolites) held in suspension, without the rinse performance being adversely affected;
– presence of white powder on laundry after washing, which is not absorbed by the fabric
and does not alter the colour of the fabric.
– The presence of foam in the final rinsing water is not necessarily an indication of poor rinsing.
– Carrying out more rinse cycles does not serve any purpose in such cases.
Rearrange load evenly.
Call service.
9. Display reads error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
10. Display reads error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
11. Display reads error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
98
99
Customer Service
Installation
The appliance is covered by a certificate of guarantee which allows you free use of the Candy
Technical Support Service. Remember to send off the guarantee certificate for validation
within 10 days of the date of purchase.
You should retain the receipt issued by the retailer when you purchased the machine to show
to the call out engineer, should you need to consult one.
If your washing machine shows signs of a defect or is not working properly, before you contact
GIAS Service we recommend you carry out the checks detailed on page 98 within the Trouble
shooting section.
If the problem with the machine persists after completing all the recommended checks, please
dial the GIAS Service number on the rear cover of this manual.
For the cost of a telephone call, you will be connected directly to GIAS. It is important you tell
the GIAS advisor your product’s model number and serial number, which you will find on the
rating label (16 characters, beginning with the number 3), found on the front of the washing
machine (door area). By doing this, your enquiry will be responded to more efficiently.
After removing the machine from the packaging, proceed as
follows:
On the back of the machine
1) Unscrew the central screw (A); unscrew the 4 lateral
screws (B) and remove the cross piece (C).
2) Lean the machine forward and remove the plastic bags
containing the two polystyrene blocks at the sides,
pulling downwards.
3) Press the plug (to be found in the envelope with the
instructions) into the hole.
4) Fix the sheet of corrugated material on the
bottom as shown in picture.
Fig. 2
5) Use front feet to level the machine with the floor.
Technical data
A
a) Turn the nut clockwise to release the screw adjuster of
the foot.
■ Max. load of dry laundry
■ Water pressure
5 kg
(0,5 ÷ 10 bar)
0,05 ÷ 1 MPa
Measurements
■ Width
■ Depth
■ Height
60 cm
52 cm
85 cm
NB: For specifications regarding electrical data, see the data panel on the front of the washing
machine (porthole area).
Appliance complies with European Directive 89/336/EEC, 73/23/EEC and subsequent
amendments.
100
B
b) Rotate foot to raise or lower it until it stands firmly on the
ground.
c) Lock the foot in position by turning the nut anti-clockwise
until it comes up against the bottom of the machine.
C
Note: we recommend you keep the transverse bracket, braces and
screws to immobilise the machine for future transit. The Manufacturers
will not be responsible for any possible damage to the machine
caused by not following the rules relating to releasing the mechanism.
The user is responsible for all costs of installation.
101
Water supply
Electricity supply and safety advice
The machine has an inlet hose with 3/4» threaded
ferrules fitted to the ends to attach between the threaded
connector on the appliance and the cold water supply.
Washing machines are supplied to operate at a voltage of 230V, 50 Hz single-phase. Check
that the conductor is powerful enough to supply at least 3.0 kW, then connect the plug to a 10A
earthed socket.
After installation,the appliance must be positioned so that the plug is accessible.
Check that the electricity supply to your home has an earthing system.
The socket in your home and the plug on the appliance must be of the same type.
It is generally not advisable to use multiple adapters and/or extension leads.
All Candy washing machines comply with the safety requirements laid down by the Quality
Trademark Institute.
The appliance must be connected to the water mains
using new hose-sets. The old hose-sets should not be
reused.
The appliance must only be connected to the cold water
supply.
Connection to a warm water supply, that is over 40°, may
damage certain delicate fabrics.
Note: it is advisable to turn off the tap after each wash to
isolate the washing machine from the water supply.
If the inlet hose’s connection point is changed, check that the 3/4» threaded ferrule on the inlet
hose is firmly attached to the electrovalve connector.
For the washing machine to function properly the terminal end of the discharge hose
(mouth) must be at a minimum of 50 cm and a maximum of 85 cm from the ground.
max 100 cm
min 4 cm
102
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
103
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
05.02 - 41015235 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
PL
CZ
EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising