Candy | GO4 1062D-16S | Candy GO4 1062D-16S User manual

Candy GO4 1062D-16S User manual
CZ
EL
PL
EN
SK
EN
Automatická praöka
Instrukcja obsäugi
User instructions
Návod na obsluhu
GO4 1062 D
EL
PL
ÚVOD
GRATULACJE
OUR COMPLIMENTS
ÚVOD
VáÏen˘ zákazníku,
Candy, : .
Kupujåc sprzët AGD firmy
Candy dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i
chcesz mieç to co
najlepsze.
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
VáÏen˘ zákazník, ìakujeme
Vám, Ïe ste si zakúpil v˘robok
spoloãnosti Candy.
Firma Candy ma
przyjemnoéç przedstawiç
nowå pralkë automatycznå,
która jest rezultatem lat
poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim
kontakcie z konsumentem.
Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i
wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë
Candy.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
CZ
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
Candy.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma Candy dodává, a
dÛslednû se jím fiiìte.
Návod, kter˘ jste k v˘robku
obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
Candy ! ", "
" # " . $
, % # ".
Candy # : ", ",
− " ,
! , #
", # , % % .
& " "
" Candy.
# ,
' # #
, .
( # ,
' K # # Candy ' #
,
) ) G ( # −
).
2
Firma Candy oferuje takãe
szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak:
zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne
piecyki i kuchenki, a takãe
lodówki i zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë
o kompletny katalog
produktów firmy Candy.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce
bezpiecznej instalacji,
uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób
uãytkowania pralki.
Zachowaj niniejszå instrukcjë
w celu póãniejszej
konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå
Candy, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki
istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så
obwiedzione ramkå na
rysunku obok
EN
SK
Pred prv˘m pouÏitím v˘robku si
pozorne preãítajte priloÏen˘
slovensk˘ návod , ktor˘ firma
Candy dodáva, a dôsledne sa
ním riaìte.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Návod, ktor˘ ste k v˘robku
prijali vychádza zo
v‰eobecného radu v˘robkov a
z tohto dôvodu môÏe dôjsÈ k
situácii, Ïe niektoré funkcie,
ovládacie prvky a príslu‰enstvo
nie sú urãené pre vበv˘robok.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
ëakujeme za pochopenie.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
3
EL
CZ
OBSAH :
- Úvod
/ "
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
0 ' Záruka
/
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
4
# KAPITOLA
KO
ROZDZIA Ä
CHAPTER
KAPITOLA
PL
EN
SK
SPIS TREÉCI
INDEX
OBSAH:
Wstëp
Introduction
Úvod
1
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
General points on delivery
V‰eobecné pokyny pri prevzatí
v˘robku
2
Gwarancja
Guarantee
Záruka
3
Érodki bezpieczeñstwa
Safety Measures
Pokyny pre bezpeãné
pouÏívanie práãky
Technické údaje
1 4
Dane techniczne
Technical Data
Technické údaje
Instalace
/ 5
Instalacja pralki
Setting up and Installation
In‰talácia
Popis ovládacího panelu
- # "
6
Opis panelu sterujåcego
Control Description
Popis ovládacieho panelu
Tabulka programå
- "
7
Tabela programów
Table of Programmes
Tabuºka programov
Volba programå
/ 8
Wybór programu
Selection
Voºba programov
Zásobník pracích prostüedkå
9
Szuflada na proszek
Detergent drawer
Zásobník pracích prostriedkov
Prádlo
1 10
Produkt
The Product
BielizeÀ
Praní
- 11
Pranie
Washing
Pranie
Öiätëní a bëïná udrïba
K 12
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Cleaning and routine
maintenance
âistenie a beÏná údrÏba
Neï zavoláte odbornÿ servis
2 # "
13
Lokalizacja usterek
Faults Search
Skôr ako zavoláte odborn˘
servis
5
CZ
KAPITOLA 1
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
A) NÁVOD K OBSLUZE
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
C) ZÁRUÖNÍ LIST
PL
EL
K 1
K ,
:
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
SK
ROZDZIAÄ 1
CHAPTER 1
KAPITOLA 1
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
V·EOBECNÉ
POKYNY PRI
PREVZATÍ
V¯ROBKU
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
Pri dodaní a prevzatí v˘robku
skontrolujte starostlivo, ãi bolo
dodané nasledujúce
‰tandardné
príslu‰enstvo:
) !"!#$#%#& &%'#(*
"$'+!(+
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
A) INSTRUCTION MANUAL
A) NÁVOD NA
OBSLUHOVANIE
-) KATA+TA+H
%IEY.YN+E(N
%IKTY(N TEXNIKH+
E/T0HPETH+H+
B) KARTA
GWARANCYJNA
) 0#+1&0&#'1#K&
!2'+!(+
!) 03+1#K& K#+1$&
# 1' +2K−
$1'+' 1&2
+(3'* !K$&'+
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) ZATYCZKI
D) CAPS
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
E) BEND FOR OUTLET TUBE
%) K3244
D) KRYCÍ ZÁTKA
EN
C) ZÁRUâN¯ LIST
D) KRYCIA ZÁTKA
E) DRÎIAK ODTOKOVEJ
HADICE, TVARU „U“
B
A
B) ZOZNAM S ADRESAMI
ODBORN¯CH
SERVISN¯CH
STREDÍSK
C
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
6
K - 5.
+ ,
.
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
D
E
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
Z PRAKTICK¯CH
DÔVODOV
PRÍSLU·ENSTVO
USCHOVÁVAJTE NA
BEZPEâNOM MIESTE.
Pri prevzatí vybalenú práãku
starostlivo skontrolujte, ãi
nebola poãas prepravy
akokoºvek po‰kodená. Ak áno,
reklamujte ‰kody u vá‰ho
predajcu.
7
CZ
KAPITOLA 2
8
EL
K 2
PL
EN
SK
ROZDZIAÄ 2
CHAPTER 2
KAPITOLA 2
ZÁRUKA
/
GWARANCJA
GUARANTEE
ZÁRUKA
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
" Service, " , .
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
Na poskytnutie kvalitného
záruãného a pozáruãného
servisu uschovajte v‰etky
doklady o kúpe a prípadn˘ch
opravách v˘robku.
Odporúãame vám poãas
záruãnej lehoty uschovaÈ
pôvodné obaly k v˘robku.
Skôr ako budete kontaktovaÈ
servisné stredisko, starostlivo
pre‰tudujte záruãné podmienky
v záruãnom liste.
Obracajte sa iba na
autorizované servisné
strediská.
9
CZ
KAPITOLA 3
K 3
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄT ËNÍ A ÚDR ÏBY
# :
K K K
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
ze zásuvky el. sítë
● 3
● Uzavüete kohout püívodu
● K vody
● Väechny el.spotüebiöe
zn.Candy jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit pracovníkem
odborné firmy.
Spotfiebiã odpovídá
evropsk˘m smûrnicím
73/23/CEE (Bezpeãnostní
smûrnice – nízké napûtí) a
89/336/CEE (Smûrnice pro
elektromagnetickou
kompatibilitu), které byli
nahrazené smûrnicemi
2006/95/CE a 2004/108/CE a
jejich pozdûj‰ími zmûnami.
PL
EL
!.
.
● 4 Candy
" . 3 " "
" ' ! .
/ CE
, #' /"5 6 73/23/EEC 89/336/EEC,
2006/95/EC 2004/108/EC,
.
!
.
●
● Nedotÿkejte se praöky
mokrÿma öi vlhkÿma rukama
nebo nohama
●
● Nepouïívejte praöku jste-li
bosí.
● D ● Nejvyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v místnostech
se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90 °C
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
10
.
! " ! , # "
'.
: K K K 90C
● - " .
EN
SK
ROZDZIAÄ 3
CHAPTER 3
KAPITOLA 3
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
SAFETY MEASURES
POKYNYNA
BEZPEâNÉ
POUÎÍVANIE
PRÁâKY
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Firma Candy wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
POZOR! NIηIE
UVEDENÉ POKYNY
PLATIA PRE
AK¯KOªVEK DRUH
âISTENIA A ÚDRÎBY
● Turn off the water inlet tap.
● Vytiahnite vidlicu el. kábla zo
zásuvky el. siete
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
● Uzavrite kohútik prívodu
vody
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
● V‰etky el.spotrebiãe
zn.Candy sú uzemnené.
Zaistite, aby napájacia el.sieÈ
umoÏÀovala ochranu
uzemnením.
V prípade pochybností
nechajte preveriÈ pracovníkom
odbornej firmy.
Spotrebiã zodpovedá
európskym smerniciam
73/23/CEE (Bezpeãnostná
smernica – nízke napätie) a
89/336/CEE (Smernica pre
elektromagnetickú
kompatibilitu), ktoré boli
nahradené smernicami
2006/95/CE a 2004/108/CE a
ich neskor‰ími zmenami.
● Nedot˘kajte sa práãky
mokr˘mi ãi vlhk˘mi rukami
alebo nohami
● NepouÏívajte práãku ak ste
bosí.
● Najvy‰‰iu pozornosÈ venujte
pouÏívaniu rôznych adaptérov,
rozvodiek a predlÏovacích
káblov v miestnostiach ako sú
kúpeºne alebo v miestnostiach
so sprchou.
Ak to je moÏné, vyhnite sa ich
pouÏívaniu vôbec.
UPOZORNENIE: POâAS
CYKLU PRANIA MÔÎE
VODA DOSIAHNUË
TEPLOTU AÎ 90°C
● Pred otvorením práãky sa
uistite, Ïe v bubne nie je
Ïiadna voda
11
CZ
EN
SK
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
●
! .
● Nie wolno uãywaç
● Do not use adaptors or
adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
multiple plugs.
● NepouÏívajte adaptéry alebo
viacnásobné zásuvky.
● Tento spotfiebiã není urãen
pro pouÏití osobami (vãetnû
dûtí) s omezen˘mi fyzick˘mi ,
senzorick˘mi nebo
mentálními schopnostmi,
nebo bez zku‰eností a
znalostí spotfiebiãe, pouze
pokud nejsou pod
dohledem nebo pouãené
osobou odpovûdnou za
jejich bezpeãnost.
● 2
● To urzàdzenie nie jest
● This appliance is not
● Tento spotrebiã nie je urãen˘
na pouÏitie osobami (vrátane
detí) s obmedzen˘mi fyzick˘mi,
senzorick˘mi alebo mentálnymi
schopnosÈami, alebo bez
skúseností a znalostí
spotrebiãa, ak nie sú pod
dohºadom alebo pouãené
osobou zodpovednou za ich
bezpeãnosÈ.
Children should be
supervised to ensure that
they do not play with the
appliance.
ZabráÀte deÈom, aby sa hrali
so spotrebiãom.
● Do not pull the mains lead
● Pri odpájaní zo siete
neÈahajte iba za sieÈov˘ kábel,
ale vytiahnite zástrãku zo
zásuvky
● Do not leave the
● Nenechávajte prístroj
vystaven˘ atmosférick˘m
vplyvom (dáÏì, slnko atì.)
● In the case of removal,
● Pri premiestÀovaní prístroja
ho nedvíhajte za ovládacie
voliãe alebo zásuvku na
prá‰ok.
● During transportation
● Pri prevoze neopierajte
práãku dvierkami o vozík.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
DôleÏité!
Ak umiestnite prístroj na
koberec, skontrolujte, ãi nie sú
ohrozené ventily v spodnej
ãasti práãky.
● Lift the appliance in pairs
● Prístroj zdvíhajte v páre
podºa obr.
● In the case of failure
● V prípade poruchy alebo
nesprávnej ãinnosti vypnite
práãku, uzavrite prívod vody a
neodborne s prístrojom
nemanipulujte.
Kontaktujte Servisné centrum
Candy a Ïiadajte originálne
náhradné diely. NedodrÏanie
t˘chto podmienok by mohlo
ohroziÈ bezpeãnú prevádzku
spotrebiãa.
● Should the supply cord
● Ak by do‰lo k po‰kodeniu
prívodného kábla, musí byÈ
nahraden˘ in˘m originálnym
dodávan˘m servisn˘mi
centrami Candy.
ZabraÀte dûtem, aby se
hrály se spotfiebiãem.
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
! ( " ') " # ,
% ', % " # .
' !.
●
# # ( , .).
●
● " # '
.
● " # F
#.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
!
" "
, " # " .
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● '
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● " /
● Pokud by doälo k
● E o o poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
12
PL
EL
(" # ).
, % . '
, " Candy ! Candy, #
. " # .
, o o Service
Gias.
przeznaczone do obs∏ugi
przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego
u˝ytkowania, chyba ˝e
pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w
zakresie obs∏ugi urzàdzenia
przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak
aby nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
● Nie wolno naraãaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● Podczas przenoszenia pralki
nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na
érodek do prania.
● Podczas transportu nie
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej czëéci
pralki.
● Pralka powinna byç zawsze
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie powyãszych
zaleceñ moãe negatywnie
wpäynåç na bezpieczeñstwo
uãytkowania urzådzenia.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony jego
wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt
serwisowy.
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance by a person
responsible for their safety.
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
do not lean the door against
the trolley.
as illustrated in the diagram.
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
KAPITOLA 4
K 4
ROZDZIAÄ 4
85
cm
85
cm
60 cm
14
PL
EL
CZ
40 cm
EN
CHAPTER 4
SK
KAPITOLA 4
85
cm
54 cm
60 cm
60 cm
TECHNICAL DATA
TECHNICKÉ ÚDAJE
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
MAX. HMOTNOSË SUCHEJ
BIELIZNE v
POZIOM NORMALNY
WODY
NORMAL WATER LEVEL
NORMÁLNA HLADINA VODY
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
POWER INPUT
MAX. PRÍKON
1,8
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 90°C)
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
SPOTREBA ENERGIE PRI
PROG. 90°C
10
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
POWER CURRENT FUSE
AMP
ISTENIE
SPIN
r.p.m.
OTÁâKY PRI ODSTREëOVANÍ
(ot./min.)
WATER PRESSURE
TLAK VODY
SUPPLY VOLTAGE
NAPÁJACIE NAPÄTIE
40
cm
54
cm
60
cm
DANE TECHNICZNE
6
8
9
TECHNICKÉ ÚDAJE
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
/0D1 -66112
1/0)H) I6JLH)
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
K2)6)DK -66112
)/I6J
l
6÷15
MAX.PÜÍKON
-2I6L I/J 216
W
2150
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
K212)2MH I/J 216
(-I60I2
2 90°)
kWh
JIÄTËNÍ
/)12 I/J 216
A
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
12LJ112 1DND 216
( # / )
TLAK VODY
-D/ )/I6J
MPa
min. 0,05
max. 0,8
CIÉNIENIE WODY W SIECI
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
12 I/J 216
V
230
NAPIËCIE ZASILANIA
kg
60 cm
VIZ ÄTÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI
!! ! ! "
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
SEE RATING PLATE
VIë ·TÍTOK SO ZÁKLADN¯MI ÚDAJMI
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
15
CZ
KAPITOLA 5
K 5
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
!7 Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
4 5 5 .
Odstfiihnûte pásku, která drÏí
hadici a dejte pozor abyste
nepo‰kodili hadici a
elektrick˘ kabel.
K8 5 .
Od‰roubujte 2 nebo 4 ‰rouby
(A) na zadní stranû a
odstraÀte 2 nebo 4 distanãní
vloÏky.
9 2 4 (A) 5 (B).
Uzavfiete 2 nebo 4 otvory
pouÏitím 2/4 krytek které jsou
uloÏeny v sáãku s návodem
k pouÏití.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
16
PL
EL
K 98 2 4 9
7 .
#$:
K K
# #%
#XOMENO
TH YKEYAIA
%IOTI M#OPEI
NA A#OTEEEI
ME&ITO KYN%INO.
EN
SK
ROZDZIAÄ 5
CHAPTER 5
KAPITOLA 5
INSTALACJA
PRALKI
SETTING UP
INSTALLATION
UVEDENIE DO
PREVÁDZKY
IN·TALÁCIA
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Opatrne prestrihnite plastovú
sponu upevÀujúcu odpadovú
hadicu a prívodn˘ kábel s
vidlicou.
Przeciàç taÊmy mocujàce
w´˝e do wody, uwa˝ajàc
by nie uszkodziç ich ani
przewodu elektrycznego.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Odkr´ciç 2 lub 4 Êruby (A) z
ty∏u pralki i wyciàgnàç 2 lub
4 rozpórki (B)
Remove the 2 or 4 fixing
screws marked (A) and
remove the 2 or 4 spacers
marked (B)
Odskrutkujte 2 alebo 4 skrutky
(A) na zadnej stene a odstráÀte
2 alebo 4 di‰tanãné vloÏky.
Zas∏oniç 2 lub 4 otwory
zaÊlepkami do∏àczonymi do
worka z instrukcjà.
Cover the 2 or 4 holes using
the caps provided in the
instruction booklet pack.
Uzavrite 2 alebo 4 otvory
pouÏitím 2/4 krytiek, ktoré sú
uloÏené v sáãku s návodom na
pouÏitie.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
Odstrihnite pásku, ktorá drÏí
hadicu a dajte pozor
Aby ste nepo‰kodili hadicu a
elektrick˘ kábel
POZOR:
ODSTRÁ≈TE ZVY·KY
OBALU Z DOSAHU
DETÍ, MOHLI BY BYË
ZDROJOM
NEBEZPEâENSTVA.
17
CZ
PL
EL
EN
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
1o o 59o "
" o
, 5 .
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
+ 9
9 .
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
Connect the fill hose
to the tap.
H .
9 set
.
T set . ..
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
#$:
' '( )
* +
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
1 .
K , ’ .
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
! , 7 9 98 50 n 5. !
7 , 7 .
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
SK
Upevnite ku dnu práãky
priloÏen˘ protihlukov˘ ‰tít z
vlnitého materiálu podºa
obrázka.
Hadicu prívodu vody pripevnite k
vodovodnému kohútiku koncom
s poistn˘m ventilom (Water stop
system).
Spotrebiã musí byÈ pripojen˘ k
prívodu vody novou hadicou,
ktorá
je súãasÈou v˘bavy spotrebiãa.
Staré hadice nesmú byÈ znovu
DÔLEÎITÉ:
V TEJTO FÁZE NEPÚ·ËAJTE
VODU.
Oprite koniec odtokovej hadice o
vaÀu a dbajte na to, aby na
hadici nevznikli zlomy alebo
ohnutia. Odtoková hadica má
byÈ umiestená vo v˘‰ke min. 50
cm.
Je lep‰ie ak pouÏijete pevn˘
odpad s väã‰ím priemerom, ako
je priemer odtokovej hadice, t˘m
umoÏníte priechod vzduchu.
Ak je to potrebné, pouÏite pevn˘
U-drÏiak na upevnenie hadice.
Prípadné predæÏenie odtokovej
hadice môÏe zaviniÈ poruchy
v chode odtokového ãerpadla a
filtra, najmä v prípade, ak je
dlh‰ia ako 1 m.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
CZ
EN
PL
EL
SK
Umístûte praãku do roviny
pomocí 4 nastaviteln˘ch
noÏiãek:
L 4
" #:
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
Umiestnite praãku do roviny
pomocou 4 nastavovacích
noÏiãiek:
a) Otáöejte maticí äroubu po
smëru hod. ruöiöek a pak
måïete püizpåsobit vÿäku
noïiöky.
) % # ' '
" % .
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
a) Otáãajte maticou skrutky v
smere hod. ruãiãiek a potom
môÏete prispôsobiÈ v˘‰ku
noÏiãky.
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k podlaze.
") - # ,
%' "
#.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby uzyskaç
doskonaäe przyleganie do
podäoãa.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
b) Otáãaním zniÏujte alebo
zdvíhajte noÏiãku, k˘m
dokonale nepriºne k podlahe.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu proti
smëru hod. ruöiöek.
#) , o #, " # " .
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
c) Upevnite polohu noÏiãky
otoãením matice skrutky proti
smeru hod. ruãiãiek.
Ensure that the knob is on the
“OFF” position and the load
door is closed
Skontrolujte, Ïe voliã programov
je v polohe OFF a dvierka
práãky sú zatvorené.
Insert the plug.
Zapojte zástrãku do siete.
ATTENTION:
should it be necessary to
replace the supply cord,
connect the wire in
accordance with the
following colours/codes:
UPOZORNENIE:
V prípade potreby v˘meny
prívodného káblu pripojte
vodiãe v súlade s nasledujúcimi
farbami/kódmi:
BLUE
- NEUTRAL (N)
MODR¯
- NEUTRÁLNY (N)
BROWN
- LIVE (L)
HNED¯
- ÎIV¯ (L)
YELLOW-GREEN
- EARTH (
A
B
C
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
3 ' " OFF .
Zapojte záströku do sítë.
3
UPOZORNùNÍ:
V pfiípadû potfieby v˘mûny
pfiívodního kabelu pfiipojujte
vodiãe v souladu s
následujícím barvami/kódy:
:
" ' #,
' #"
" " :
MODR¯
- NEUTRÁLNÍ (N)
− (N)
HNùD¯
- ÎIV¯ (L)
K
− ÎLUTO-ZELEN¯ - UZEMNùNÍ (
)
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla snadno
püístupná zásuvka.
20
K
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
!.
− − $%
UWAGA:
W razie koniecznoÊci
wymiany kabla zasilania
nale˝y zachowaç
nast´pujàcy uk∏ad kolorów
przy pod∏aczaniu
poszczególnych przewodów:
(L)
(
M ,
"R R ' !.
)
GRANATOWY
- ZERO (N)
BRÑZOWY
- FAZA (L)
˚Ó¸TO-ZIELONY - UZIEMIENIE (
)
Po zainstalowaniu, urzådzenie
naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
)
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
ÎLTO-ZELEN¯ - UZEMNENIE (
)
Po in‰talácii spotrebiãa sa
uistite, Ïe spotrebiã je
umiestnen˘ tak, aby bola ºahko
prístupná zásuvka.
21
PL
EL
CZ
K 6
KAPITOLA 6
O
DN
F
EN
SK
ROZDZIAÄ 6
CHAPTER 6
KAPITOLA 6
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
CONTROLS
OVLÁDACIE PRVKY
E
P
G H I C L M
B
A
OVLÁDACÍ PRVKY
DrÏadlo otevfiení dvífiek
" &' *+'
A
Otwarte drzwiczki
Door handle
DrÏadlo otvorenia dvierok
Voliã programÛ s OFF
*,#-' *#../ .
1-& OFF.
B
Pokr´t∏o programów z OFF
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Voliã programov s OFF
Tlaãítko Volba teploty
, 71.&'
.' *,7&'
C
Przycisk Wybór temperatury
Wash Temperature button
tlaãidlo “voºba teploty”
Tlaãítko Volba Odstfiedûní
, *,#' 8/
;<.
D
Przycisk Wybór wirowania
Spin Speed button
Tlaãidlo vol’ba odstredenia
Tlaãítko StupeÀ Zneãi‰tûní
, =1.7 >.'
E
Przycisk Poziom zabrudzenia
Degree of soiling button
Tlaãidlo “stupeÀ zneãistenia”
Kontrolky Tlaöítek
?-' ,;' *,/
F
Kontrolki przycisków
Buttons indicator light
Kontrolky Tlaãidiel
Tlaãítko Pfiedpírki
, G
Przycisk Pranie wst´pne
Pre-wash button
Tlaãidlo predpierka
Tlaãítko Aquaplus
, Aquaplus
H
Przycisk Aquaplus
Aquaplus button
Tlaãidlo Aquaplus
Tlaãítko OdloÏeného Startu
, ,#&.-&'
&&'
I
Przycisk Opóêniony start
Start Delay button
Tlaãidlo Posunut˘ ‰tart
Tlaãítko Pro Zabránûní
Pomaãkání
, ;,; ?/.'
L
Przycisk ¸atwe prasowanie
Crease Guard button
Tlaãidlo na zabránenie
pokrãenia
Tlaãítko Start
K;.* &&'
M
Przycisk Start
Start button
Tlaãidlo „·tart“
Kontrolka zamãená dvífika
; ,?/.&' *'
N
Kontrolka blokada drzwiczek
Door locked indicator light
Kontrolka zamknuté dvierka
Displej Digit
@&8 1+&
O
P
WyÊwietlacz digit
Digital Display
Displej “Digit”
Szuflada na proszek
Detergent drawer
Zásobník pracích prostriedkov
23
Zásobník pracích prostfiedkÛ
22
; *;*7
CZ
PL
EL
EN
SK
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
- # "
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
DESCRIPTION OF
CONTROL
POPIS OVLÁDACÍCH
PRVKOV
“DETEKTOR hmotnosti”
(Tato funkce je aktivní pouze
u programÛ pro bavlnu a
syntetické látky)
" - K/"" (- !
23 22!!
)!24! " ! -6")
+ 5 9 " - K/"" 5 5 9 9 .
B , " - K/""
, 4 9 :
− 9 9
− 5 9 − !7 98 +9 5 9 5
7
9 :
− 5 7 9 5
− 9 9 , , , 9 8 − 9 9 5
5, 5 .
4 " - K/"" 5 , , 7
7 9
7 9 9 .
& " - K/"" 9
7 7 9 7
7
. + 7 9
5
5 9 , 7 9
7 7
, 9 8 7 5 7 9
.
“Kg DETECTOR” (funkcja
aktywna jedynie przy
programach Bawe∏na i
Syntetyki)
Jest to najnowsze osiàgniecie
zastosowania elektroniki w
technologii prania.
“Kg DETECTOR” dokonuje
pomiarów podczas prania i
dostarcza informacji o
wsadzie znajdujàcym si´ w
b´bnie pralki.
W ten sposób “Kg DETECTOR”
w pierwszych 4 minutach
cykli prania:
- reguluje koniecznà iloÊç
wody
- okreÊla czas trwania prania
- reguluje p∏ukanie
“Kg DETECTOR”
(Function active only on
Cotton and Synthetics
programmes)
Through every wash phase
“Kg DETECTOR” allows to
monitor information on
the wash load in the drum.
So, as soon as the “Kg
DETECTOR” is set in motion, in
the first 4 minutes of the wash,
it:
- adjusts the amount of water
required
- determines the length of the
wash cycle
- controls rinsing
according to the type of
fabric selected to be washed
it:
- adjusts the rhythm of drum
rotation for the type of fabric
being washed
- recognises the presence of
lather, increasing, if necessary,
the amount of water during
rinsing
- adjusts the spin speed
according to the load, thus
avoiding any imbalance.
“DETEKTOR hmotnosti”
(Táto funkcia je aktívna iba pri
programoch pre bavlnu a
syntetické látky)
Je poslední hranicí
aplikované elektroniky pro
technologii praní.
“DETEKTOR hmotnosti”
nabídne bûhem v‰ech fází
praní rÛzné informace o
vloÏeném prádle.
Tímto zpÛsobem“DETEKTOR
hmotnosti” bûhem prvních 4
minut pracího cyklu:
- nastavuje mnoÏství potfiebné
vody
- urãuje délku praní
- nastavuje máchání prádla
podle hmotnosti a typu
prádla urãené na praní:
- nastavuje rytmus otáãení
bubnu, aby jej pfiizpÛsobil
typu tkaniny
- rozeznává pfiítomnost pûny
a podle potfieby zvy‰uje
mnoÏství vody bûhem
máchání
- podle hmotnosti nastavuje
poãet otáãek odstfieìování,
pfiiãemÏ brání pfiípadné
nerovnováze
“DETEKTOR hmotnosti” si
takov˘m zpÛsobem dokáÏe
vybrat z nûkolika stovek
moÏn˘ch kombinací právû tu,
která se pro jednotlivé
podmínky prádla hodí nejvíc.
“DETEKTOR hmotnosti”
vyhovuje potfiebám
snadného pouÏívání praãky,
pfiiãemÏ umoÏÀuje
zjednodu‰ení nastavení
pracího programu. UÏivatel
pouze zadáním typu
vloÏeného prádla a stupnû
zneãi‰tûní dosáhne dokonale
ãisté prádlo a to s nejvût‰ím
moÏn˘m stupnûm su‰ení díky
odstfiedûní, které chrání odûv.
DRÎADLO OTEV¤ENÍ DVͤEK
K otevfiení dvífick stisknûte
pojistku umístûnou na vnitfiní
stranû drÏadla.
24
" &' *+'
- .
w zale˝noÊci od rodzaju
pranych tkanin:
- reguluje obroty b´bna
dopasowujàc je do rodzaju
tkanin
- wykrywa obecnoÊç piany i
ewentualnie zwi´ksza iloÊç
wody podczas p∏ukania
- reguluje obroty wirowania w
zale˝noÊçi od wsadu
niwelujàc skutki
niezrównowa˝enia
“Kg DETECTOR” wybiera
spoÊród trzystu mo˝liwoÊci
kombinacj´ parametrów
prania najlepiej dopasowanà
do wsadu.
A
In this way “Kg DETECTOR” is
able to decide, by itself, the
most suitable programme for
each individual wash from
the hundreds of possible
wash combinations.
Je poslednou hranicou
aplikovanej elektroniky pre
technológiu prania.
“DETEKTOR hmotnosti”
poskytne poãas v‰etk˘ch fáz
prania rôzne informácie o
vloÏenej bielizni.Tak˘mto
spôsobom “DETEKTOR
hmotnosti” poãas prv˘ch 4 minút
pracieho cyklu:
• reguluje mnoÏstvo potrebnej
vody
• urãuje dæÏku prania
• reguluje plákanie bielizne
podºa hmotnosti a typu bielizne
urãenej na pranie:
• reguluje rytmus otáãania
bubna, aby ho prispôsobil typu
látky
• rozoznáva prítomnosÈ peny a
podºa potreby zvy‰uje mnoÏstvo
vody poãas plákania
• podºa hmotnosti reguluje poãet
otáãok odstredivky, priãom
zabraÀuje prípadnej nerovnováhe
“DETEKTOR hmotnosti” si
tak˘mto spôsobom dokáÏe
vybraÈ z niekoºko stoviek
moÏn˘ch kombinácií práve tú,
ktorá sa pre jednotlivé podmienky
bielizne najviac hodí.
“Kg DETECTOR” zapewnia
u˝ytkownikowi prostot´
obs∏ugi pralki poprzez
poprzez bardzo ∏atwy wybór
programu. U˝ytkownik okreÊla
jedynie rodzaj tkaniny
w∏o˝onej do b´bna oraz
stopieƒ jej zabrudzenia po
czym otrzyma pranie
perfekcyjnie czyste i
optymalnie, przy zachowaniu
parametrów bezpiecznych
dla tkanin, odwirowane.
“Kg DETECTOR” meets the
need for easy use by
permitting a simplified
programme selection. In
fact, the user need only tell
the machine the type of
fabric in the drum and the
degree of soiling, to obtain a
perfect wash with the highest
level of drying possible with a
spin which really cares for
your clothes.
“DETEKTOR hmotnosti”
vyhovuje potrebám
jednoduchého pouÏívania práãky,
priãom umoÏÀuje zjednodu‰ené
nastavenie pracieho programu.
TotiÏ uÏívateº iba zadaním typu
vloÏenej bielizne (bavlna,
mie‰aná, jemná alebo vlna) a
stupÀa zneãistenia dosiahne
dokonale ãistú bielizeÀ a to s
najväã‰ím moÏn˘m stupÀom
su‰enia vìaka odstredivke, ktorá
chráni odev.
OTWARTE DRZWICZKI
DOOR HANDLE
DRÎADLO OTVORENIA
DVIEROK
Na otvorenie dvierok stlaãte
poistku umiestnenú na vnútornej
strane drÏadla.
Aby otworzyç drzwiczki
nale˝y pociàgnàç za ràczk´
naciskajàc jà od wewnàtrz.
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
25
CZ
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
OTOâENÍM OVLADAâE
PROGRAMÒ SE DISPLEJ
ROZSVÍTÍ A ZOBRAZÍ SE
PARAMETRY ZVOLENÉHO
PROGRAMU.
DNE·NÍ PRACÍ
PROST¤EDKY JSOU
ÚâINNÉ UÎ U NÍZK¯CH
TEPLOT. Z TOHOTO
DÒVODU I Z DÒVODU
INTENZIVNÍCH
PROGRAMÒ, PRAâKA
DOPORUâUJE PRANÍ P¤I
NEJNIηÍCH TEPLOTÁCH.
V KAÎDÉM P¤ÍPADù JE
V·AK MOÎNÉ TEPLOTU
PRANÍ ZV¯·IT, A TO
STISKNUTÍM TLAâÍTKA
REGULUJÍCÍHO TEPLOTU.
PRO MAXIMÁLNÍ
MOÎNOU TEPLOTU U
KAÎDÉHO PROGRAMU
VYCHÁZEJTE Z TABULKY
PROGRAMÒ.
UPOZORNùNÍ: PRAâKU
VYPNETE OTOâENÍM
OVLADAâE PROGRAMÒ
DO POLOHY „OFF“.
Stisknûte tlaãítko "Start/Pausa"
a spusÈte cyklus praní.
Prací cyklus probíhá s
voliãem programÛ
nastaven˘m na urãitém
programu, a to aÏ do konce
praní.
Po ukonãení cyklu vypnûte
praãku nastavením voliãe
programu do polohy “OFF”.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMÒ MUSÍ
B¯T PO UKONâENÍ
PRANÍ VÎDY P¤ESTAVEN
DO POLOHY OFF, TEPRVE
PAK MÒÎETE ZVOLIT
NOV¯ PROGRAM.
26
PL
EL
*,#-' *#../ .
1-& OFF.
$
$ %,
= $
$
$ .
K
K
K . $ $, % K $ $ K K .
K% K
$ % $ $
K K $ .
$ $ K , $ $
"OFF".
- / ("Start/Pause")
.
1 ! , ' " "
( ) , .
4 " , ! " "OFF"
% :
;.* ;
?+*&−
*,#-
*#../ *-*
* 1 &
1-& OFF . -,'
+' *#..' * *,# - -
*+#.. *,;.'.
B
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
PRZY OBRACANIU
POKR¢T¸A WYÂWIETLACZ
ZAPALA SI¢ I POKAZUJE
PARAMETRY WYBRANEGO
PROGRAMU.
NOWOCZESNE
DETERGENTY SÑ
SKUTECZNE JU˚ W NISKICH
TEMPERATURACH I
DLATEGO PRALKA, NAWET
PRZY PROGRAMACH
PRANIA INTENSYWNEGO,
ZALECA STOSOWANIE
NISKICH TEMPERATUR.
OCZYWIÂCIE MO˚LIWE
JEST USTAWIENIE WY˚SZEJ
TEMPERATURY PRANIA ZA
POMOCÑ
ODPOWIEDNIEGO
PRZYCISKU. W TAKIM
PRZYPADKU NALE˚Y
PRZESTRZEGAå
MAKSYMALNYCH
DOPUSZCZALNYCH DLA
DANEGO PROGRAMU
TEMPERATUR PODANYCH
W TABELI.
UWAGA: ABY WY¸ÑCZYå
PRALK¢ NALE˚Y OBRÓCIå
POKR¢T¸O WYBORU
PROGRAMÓW NA
POZYCJ¢ “OFF”.
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym
na wybranym programie a˝
do koƒca prania.
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE
PO ZAKO¡CZENIU
PRANIA I PRZED
WYBOREM NOWEGO
PROGRAMU.
EN
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
WHEN THE PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED THE
DISPLAY LIGHTS UP TO
SHOW THE SETTINGS FOR
THE PROGRAMME
SELECTED.
TODAY, MOST DETERGENTS
HAVE BEEN IMPROVED TO
WASH EFFICIENTLY AT
LOWER TEMPERATURES,
THEREFORE WE HAVE SET
THE DEFAULT TEMPERATURE
SETTINGS OF EACH
PROGRAMME TO A LOWER
LEVEL, SAVING ELECTRICITY
AND REDUCING THE
CARBON FOOTPRINT OF
YOUR MACHINE.
YOU CAN SELECT AN HIGH
TEMPERATURE BY PRESSING
THE TEMPERATURE BUTTON.
PLEASE REFER TO THE
PROGRAMME GUIDE FOR
THE MAXIMUM
TEMPERATURE TO WHICH
EACH PROGRAMME CAN
BE SET.
N.B. TO SWITCH THE
MACHINE OFF, TURN THE
PROGRAMME SELECTOR
TO THE “OFF” POSITION.
SK
VOLIâ PROGRAMOV S OFF
OTOâENÍM OVLÁDAâA
PROGRAMOV SA DISPLEJ
ROZSVIETI A ZOBRAZIA
SA NA ≈OM PARAMETRE
ZVOLENÉHO PROGRAMU.
SÚâASNÉ âISTIACE
PROSTRIEDKY SÚ ÚâINNÉ
UÎ AJ PRI NÍZKYCH
TEPLOTÁCH. Z TOHTO
DÔVODU , AKO AJ Z
DÔVODU INTENZÍVNYCH
PROGRAMOV, PRÁâKA
DOPORUâUJE PRANIE PRI
NAJNIηÍCH TEPLOTÁCH.
V KAÎDOM PRÍPADE JE
V·AK MOÎNÉ TEPLOTU
PRANIA ZV¯·IË A TO
STLAâENÍM TLAâIDLA
REGULUJÚCEHO
TEPLOTU.
PRE MAXIMÁLNU MOÎNÚ
TEPLOTU PRI KAÎDOM
PROGRAME
VYCHÁDZAJTE Z
TABUªKY PROGRAMOV.
UPOZORNENIE: PRÁâKU
VYPNETE OTOâENÍM
OVLÁDAâA PROGRAMOV
DO POLOHY “OFF”.
Press the "Start/Pause" button
to start the selected cycle.
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END OF
EACH CYCLE OR WHEN
STARTING A SUBSEQUENT
WASH CYCLE PRIOR TO
THE NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
Stlaãte tlaãidlo „·tart/Pauza“ a
spustite cyklus prania.
Prací cyklus prebieha s voliãom
programov nastavením na
urãitom programe a to aÏ do
konca prania.
Po ukonãení cyklu vypnite práãku
nastavením voliãa programu do
polohy „OFF“.
POZNÁMKA:
VOLIâ PROGRAMOV MUSÍ
BYË PO UKONâENÍ PRANIA
VÎDY PRESTAVEN¯ DO
POLOHY OFF, AÎ POTOM
MÔÎETE ZVOLIË NOV¯
PROGRAM.
27
CZ
TLAâÍTKO „VOLBA TEPLOTY“
Pfii volbû programu se
rozsvícením pfiíslu‰né
kontrolky zobrazí
doporuãená teplota.
Vícenásobn˘m stisknutím
tlaãítka je moÏné tuto teplotu
sníÏit nebo zv˘‰it.
KaÏd˘m stisknutím tlaãítka se
z dostupn˘ch moÏností rozsvítí
kontrolka odpovídající
zvolené teplotû.
TLAâÍTKO “VOLBA
ODST¤EDùNÍ”
Fáze odstfieìování je velmi
dÛleÏitá pro pfiípravu
dobrého usu‰ení. Vበmodel
je vybaven tak, aby byl
schopen vyhovût v‰em
Va‰im potfiebám.
Stisknutím tohoto tlaãítka lze
omezovat maximální
rychlost odstfieìování, kterou
je moÏné pouÏít pro zvolen˘
program, aÏ do úplného
vyfiazení odstfieìování.
Pro nové spu‰tûní
odstfieìování staãí znovu
stisknout tlaãítko a nastavit
ho aÏ na poÏadovanou
rychlost.
Pro ochranu tkanin není
moÏné nastavit rychlost
vy‰‰í, neÏ je rychlost, která
se automaticky stanovuje v
okamÏiku zvolení programu.
Rychlost odstfieìování je
moÏné zmûnit kdykoli,
spotfiebiã nemusí b˘t v
reÏimu PAUSA.
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA
SPECIÁLNÍM
ELEKTRONICKŸM
ZAÜÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ
PÜED NADMËRNŸMI
VIBRACEMI A HLUKEM
BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ,
POKUD ÄPATNŸM
ROZLOÏENÍM PRÁDLA
DOJDE V BUBNU K
NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË.
PRODLOUÏÍ SE TAK
ÏIVOTNOST PRAÖKY.
28
EL
#K "*8
8K #*"
PL
C
Przy wyborze programu
kontrolka podpowiada
zalecanà dla niego
temperatur´ prania.
Mo˝liwe jest zmniejszenie lub
zwi´kszenie temperatury
prania poprzez kilkukrotne
wciÊni´cie przycisku.
Po ka˝dym jego wciÊni´ciu
zapala si´ kontrolka wybranej
temperatury.
4 7
8
9 .
1 7 9 7 7
.
K 5 ,
.
K "$
%
@ "
K % # # " #. % ' .
- ' '
% '
"
.
0 % ! % $ *811 . *1
8 / ;8./ '
? .* *,-G
.#,7& *+ & ;+.
*,#.-& *+ *,; '
7& ;<.'.
/ # % " " .
HMEI% H:
H Y KEYH EINAI EQOI MENH
ME EIIKO HEKTPONIKO
AI HTHPIO OY AOTPEEI
THN EKTEE H TOY KYKOY
TI@IMATO AN TA POYXA TO
TYMANO EN EINAI
OMOIOMOPA KATANEMHMENA.
AYTO AOTPEEI TO OPYBO
KAI TI ONH EI KAI
EQA AIZEI ME$AYTEPH
IAPKEIA Z%H TH Y KEYH .
PRZYCISK “WYBÓR
TEMPERATURY”
D
PRZYCISK “WYBÓR
WIROWANIA”
Wybór pr´dkoÊci wirowania
jest wa˝ny dla przygotowanie
bielizny do prasowania. Ten
model pralki daje du˝à
mo˝liwoÊç doboru pr´dkoÊci
wirowania do indywidualnych
potrzeb. WciÊni´cie tego
przycisku redukuje pr´dkoÊç
obrotów wirówki, mo˝liwà dla
danego programu, a˝ do
ca∏kowitego jej wy∏àczenia.
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
ponownie wciskaç ten
przycisk, a˝ do uzyskania
wybranej pr´dkoÊci.
Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
nie jest mo˝liwe zwi´kszenie
obrotów wirówki ponad
poziom automatycznie
zaprogramowany w
momencie ustawiania
programu.
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
momencie, bez koniecznoÊci
ustawiania pralki w funkcji
PAUZA.
Uwaga
pralka wyposaãona jest w
elektroniczny ukäad
kontroli prëdkoéci
wirowania zapobiegajåcy
nie równomiernemu rozäoã
eniu sië bielizny w bëbnie.
dziëki temu zmniejsza sië
gäoénoéç i wibracje pralki
a w konsekwencji
wydäuãa jej ãywotnoéç.
EN
SK
“WASH TEMPERATURE” BUTTON
TLAâIDLO “VOªBA TEPLOTY”
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the recommended wash
temperature.
The Temperature button can
be used to decrease or
increase the temperature of
your chosen wash cycle.
Each time the button is
pressed, the new
temperature level is shown on
the Wash Temperature
Indicator.
Pri voºbe programu sa
rozsvietením príslu‰nej
kontrolky zobrazí odporúãaná
teplota.
Viacnásobn˘m stlaãením
tlaãidla je moÏné túto teplotu
zníÏiÈ alebo zv˘‰iÈ.
Pri kaÏdom stlaãení tlaãidla sa
z dostupn˘ch moÏností
rozsvieti kontrolka
zodpovedajúca zvolenej
teplote.
“SPIN SPEED” BUTTON
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled.
To reactivate the spin cycle is
enough to press the button
until you reach the spin
speed you would like to set.
TLAâIDLO “VOªBA
ODSTREDENIA”
Fáza odstreìovania je veºmi
dôleÏitá pre prípravu dobrého
usu‰enia. Vበmodel je
vybaven˘ tak, aby bol schopn˘
vyhovieÈ v‰etk˘m va‰im
potrebám. Stlaãením tohto
tlaãidla je moÏné obmedzovaÈ
maximálnu r˘chlosÈ
odstreìovania, ktorú je moÏné
pouÏiÈ pre zvolen˘ program, aÏ
do úplného vyradenia
odstreìovania.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable during
the selection of the program.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE SPIN
CYCLE SHOULD THE LOAD
BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE
AND VIBRATION IN THE
MACHINE AND SO
PROLONGS THE LIFE OF
YOUR MACHINE.
Pre nové spustenie
odstreìovania staãí znovu
stlaãiÈ tlaãidlo a nastaviÈ ho
aÏ na poÏadovanú
r˘chlosÈ. Pre ochranu tkanín
nie je moÏné nastaviÈ
r˘chlosÈ vy‰‰iu, neÏ je
r˘chlosÈ, ktorá sa
automaticky stanovuje
v okamihu zvolenia programu.
R˘chlosÈ odstreìovania je
moÏné zmeniÈ kedykoºvek,
spotrebiã nemusí byÈ v reÏime
PAUZA.
POZNÁMKA:
PRÁâKA JE VYBAVENÁ
·PECIÁLNYM ELEKTRONICK¯M
ZARIADENÍM, KTORÉ CHRÁNI
PRED NADMERN¯MI
VIBRÁCIAMI A HLUKOM
POâAS ODSTREëOVANIA, AK
ZL¯M ROZLOÎENÍM BIELIZNE
DÔJDE V BUBNE K
NEVYVÁÎENOSTI NÁPLNE.
PREDΩÎI SA TAK ÎIVOTNOSË
PRÁâKY.
29
CZ
TLAâÍTKO „STUPE≈
ZNEâI·TùNÍ“
Pomocí tohoto tlaãítka (které
je aktivní pouze u programÛ
BAVLNA a SMÍCHANÉ
PRÁDLO) si mÛÏete zvolit 3
úrovnû intenzity praní v
závislosti od stupnû zneãi‰tûní
prádla.
Po volbû programu se
kontrolka automaticky umístí
na nejniωí moÏn˘ stupeÀ;
stisknutím tlaãítka se tento
stupeÀ zv˘‰í, ãehoÏ
následkem se zmûní i
parametry délky cyklu.
Stisknutím tohoto tlaãítka po
volbû rychlého programu je
moÏné vybrat z 3 rÛzn˘ch
programÛ s délkou 14, 30 a 44
minut.
EL
#K ")8*
+"
!7 (7 7
COTTON MIXED FIBRES) 7 3
9 ,
7 9 9 .
4 7
9 .
0 9
9 .
4 9 ,
7 77
7
9 3
/7
9 14’, 30’ 44’ .
E
F
EN
PRZYCISK “POZIOM
ZABRUDZENIA”
Wciskajàc ten przycisk
(aktywny tylko dla tkanin
bawe∏nianych i mieszanych)
mo˝na wybraç jeden z 3
poziomów intensywnoÊci
prania w zale˝noÊci od
stopnia zabrudzenia tkanin.
Po wyborze programu
kontrolka automatycznie
wybiera najmniejszy stopieƒ
zabrudzenia; za pomocà
tego przycisku mo˝na
zwi´kszyç t´ wartoÊç
zmieniajàc tym samym
parametry prania.
W programie szybkim
przycisk ten umo˝liwia wybór
jednego z trzech czasów: 14’,
30’ lub 44’.
“DEGREE OF SOILING”
BUTTON
By selecting this button
(active only on COTTON and
MIXED FIBRES programmes)
there is a choice of 3 levels
of wash intensity, depending
on how much the fabrics
are soiled.
Once the programme has
been selected the indicator
light will automatically show
the minimum level required
for that programme. Pressing
the button increases the
duration of the wash cycle,
and adjusts the wash
settings accordingly. For
example: Using this button
on the Rapid Wash cycle will
enable you to select either
a 14, 30 or 44 minute wash
cycle.
TLAâIDLO “STUPE≈
ZNEâISTENIA”
KONTROLKI PRZYCISKÓW
BUTTONS INDICATOR LIGHT
KONTROLKY TLAâIDIEL
SK
Pomocou tohto tlaãidla (ktoré
je aktívne iba pri programoch
BAVLNA a ZMIE·ANÁ
BIELIZE≈) si môÏete zvoliÈ 3
úrovne intenzity prania v
závislosti od stupÀa
zneãistenia bielizne.
Po voºbe programu sa
kontrolka automaticky
umiestni na najniωí moÏn˘
stupeÀ; stlaãením tlaãidla sa
tento stupeÀ zv˘‰i, ãoho
následkom sa zmenia aj
parametre dæÏky cyklu.
Stlaãením tohto tlaãidla po
voºbe r˘chleho programu je
moÏné vybraÈ si z 3 rôznych
programov s dæÏkou 14, 30 a
44 minút.
KONTROLKY TLAâÍTEK
K
Tyto kontrolky se rozsvítí tehdy,
kdyÏ stisknete pfiíslu‰ná
tlaãítka.
Pokud zvolíte funkci, kterou
není moÏné kombinovat s
nastaven˘m programem,
pfiíslu‰ná kontrolka bude
nejdfiíve blikat a poté zhasne.
6 " " .
" , .
Zapalajà si´ gdy wciÊniemy
dany przycisk.
JeÊli jednak wybierzemy
opcj´ niezgodnà z wybranym
programem kontrolka
najpierw b´dzie migaç a
potem zgaÊnie.
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected that
is not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
Tieto kontrolky sa rozsvietia
vtedy, keì sa stlaãia príslu‰né
tlaãidlá.
Ak zvolíte funkciu, ktorú nie je
moÏné kombinovaÈ s
nastaven˘m programom,
príslu‰ná kontrolka bude
najprv blikaÈ a potom zhasne.
Tlaãítka funkcí musí b˘t
navolena pfied stisknutím
tlaãítka start.
*-' ,;#'−
*,#-' (*>' *,) *-* *,#7−#*&17
* *&. ; *,;
-G&' (START).
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
Tlaãidlá funkcií musia byÈ
navolené pred stlaãením
tlaãidla ‰tart.
TLAâÍTKO “P¤EDPÍRKY”
K
“PRE-WASH” BUTTON
TLAâIDLO “PREDPIERKA”
Tato funkce je uÏiteãná
zejména v pfiípadû velmi
za‰pinûného prádla a mÛÏe
b˘t pouÏita pouze s nûkter˘mi
programy, jak je uvedeno v
tabulce programÛ.
Prací prostfiedek k tomuto
programu, nasypejte do
pfiihrádky zásobníku oznaãené
“1“ (k získání bliωí informace viz
rozdûlení zásobníku pro prací
prostfiedky v tomto manuálu).
Doporuãujeme pouÏít jen 20% z
uvedeného mnoÏství na obalu
pracího prostfiedku.
2 " "" " " # − ".
1 ! "1" ( # #
) 20% .
PRZYCISK “PRANIE WST¢PNE”
Ta opcja jest korzystna
szczególnie przy praniu bardzo
zabrudzonej bielizny i mo˝na jej
u˝yç tylko z niektórymi
programami jak to
przedstawiono w tabeli
programów.
Proszek nale˝y wsypaç do
przegródki oznaczonej “1”
(wi´cej informacji na temat
podzia∏u kasetki na proszek w
dalszej cz´Êci instrukcji obs∏ugi).
Zalecamy u˝ycie 20%
normalnej porcji proszku. Nie
nale˝y u˝ywaç zmi´kczacza.
This option is particularly
useful for heavily soiled
loads and can be used only
on some programmes as
shown in the programmes
table.
Detergent for this
programme should be
added to the compartment
of the soap drawer labelled
“1” (Please refer to
Detergent Drawer Section of
manual). We recommend
you use only 20% of the
recommended quantities
shown on the detergent
pack and fabric conditioner
should not be used for this
programme.
Táto moÏnosÈ je hlavne
uÏitoãná pre znaãne zneãistenú
bielizeÀ a je moÏné ju pouÏiÈ
len pri niektor˘ch programoch
podºa zobrazenia v tabuºke
programov.
Prací prostriedok pre tento
program by ste mali pridaÈ do
priestoru zásobníka prostriedku
oznaãeného „1“ (Prosím pozrite
si ãasÈ zásobník pracieho
prostriedku v tomto návode).
Odporúãame pouÏívaÈ len 20%
odporúãaného mnoÏstva
zobrazeného na obale
prostriedku a pre tento program
nepouÏívajte aviváÏ.
31
30
%
PL
" "
G
CZ
TLAâÍTKO “AQUAPLUS”
K
Díky novému systému Sensor
System je moÏné pomocí
tlaãítka provést nov˘ speciální
cyklus praní, kter˘ je vhodn˘
pfii praní odoln˘ch a
smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou
pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího
mnoÏství vody a nová
kombinace cyklÛ otáãení
bubnu s napou‰tûním a
vypou‰tûním vody umoÏÀuje
dosáhnout dokonale ãistého
a vymáchaného prádla.
MnoÏství vody pfii praní je nyní
vy‰‰í, aby se prací prá‰ek
opravdu úplnû rozpustil a
zaruãil tak perfektní úãinek
praní. Vût‰í mnoÏství vody je
nyní pouÏíváno i v okamÏiku
máchání tak, aby se
odstranily ve‰keré stopy
pracího prostfiedku z vláken.
Tato funkce byla vytvofiena
speciálnû pro osoby s jemnou
a citlivou pokoÏkou, kter˘m
mÛÏe i minimální zbytek
pracího prá‰ku zpÛsobit
podráÏdûní nebo alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto
funkci pouÏívali i pfii praní
dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû
nebo pfii praní froté prádla,
protoÏe vlákna froté mají vût‰í
tendenci zachycovat prací
prá‰ek.
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích v˘konÛ
pfii praní je tato funkce vÏdy
aktivní u programÛ Jemné
prádlo a Vlna/Ruãní praní.
- ' " (Mix and Wash)
Sensor System. 2 # ! # .
1 # # . ' ", . "
" " " # ".
2 ' " .
"
', # # " " # "
#
.
0 # " " " " "
" # ".
32
PL
EL
"AQUAPLUS"
H
EN
SK
PRZYCISK “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS” BUTTON
TLAâIDLO “AQUAPLUS”
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi System, wykonaç
dodatkowy specjalny cykl
prania przeznaczony dla
osób o delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody,
a nowy sposób
funkcjonowania,
polegajàcy na cyklach
obrotów b´bna podczas
poboru i odprowadzania
wody powoduje, ˝e tkaniny
sà dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a
wymyÊlona specjalnie dla
osób o skórze delikatnej i
wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej
funkcji tak˝e przy praniu
odzie˝y dzieci´cej (dzieci
majà zawsze wra˝liwsza
skór´) oraz przy praniu
tkanin z warstwà gàbki,
poniewa˝ z takiej tkaniny
trudniej usuwa si´
detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja
jest zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
Vìaka novému systému Sensor
System je moÏné pomocou
tlaãidla vykonaÈ nov˘ ‰peciálny
cyklus prania, ktor˘ je vhodn˘ pri
praní odoln˘ch a zmesov˘ch
tkanín a ktor˘ sa stará o vlákna a
jemnú pokoÏku toho, kto ich
nosí.
PouÏitie oveºa väã‰ie mnoÏstvo
vody a nová kombinácia cyklov
otáãania bubna s napú‰Èaním
a vypú‰Èaním vody umoÏÀuje
dosiahnuÈ dokonale ãistú a
vyplákanú bielizeÀ.
MnoÏstvo vody pri praní je teraz
vy‰‰ie, aby sa prací prá‰ok
naozaj úplne rozpustil a zaruãil
tak perfektn˘ úãinok prania.
Väã‰ie mnoÏstvo vody je teraz
pouÏívané aj v okamihu plákania
tak, aby sa odstránili v‰etky
stopy pracieho prostriedku z
vlákien.
Táto funkcia bola vytvorená
‰peciálne pre osoby s jemnou a
citlivou pokoÏkou, ktor˘m môÏe
aj minimálny zvy‰ok pracieho
prá‰ku spôsobiÈ podráÏdenie
alebo alergiu.
Odporúãame, aby ste túto
funkciu pouÏívali aj pri praní
detského obleãenia, praní jemnej
bielizne v‰eobecne alebo pri
praní froté bielizne, pretoÏe
vlákna froté majú väã‰iu
tendenciu zachycovaÈ
prací prá‰ok.
Na zaistenie najlep‰ích v˘konov
pri praní je táto funkcia vÏdy
aktívna pri programoch Jemná
bielizeÀ a Vlna/ruãné pranie.
33
CZ
TLAâÍTKO „ODLOÎEN¯ START“
Toto tlaãítko umoÏÀuje odloÏit
spu‰tûní pracího programu
maximálnû o 24 hodin.
Pokud si pfiejete odloÏit
spu‰tûní programu,
postupujte následujícím
zpÛsobem:
Zvolte poÏadovan˘ program.
Stisknûte tlaãítko jednou,
abyste jej aktivovali (na
displeji se objeví h00).
Opûtovn˘m stisknutím
nastavte odloÏení o 1 hodinu
(na displeji se objeví h01).
KaÏd˘m dal‰ím stisknutím se
odloÏení prodlouÏí o 1 hodinu
aÏ po h24. V pfiípadû dal‰ího
stisknutí se odloÏen˘ start
zru‰í.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ (kontrolka na
displeji zaãne blikat)
potvrdíte spu‰tûní poãítání
nastaveného ãasu. Po jeho
uplynutí se program
automaticky spustí.
OdloÏen˘ start je moÏné zru‰it
následovnû:
Stisknûte tlaãítko na 5
sekund, dokud se na displeji
nezobrazí parametry
zvoleného programu.
Stisknutím tlaãítka
„START/PAUSA“ mÛÏete teì
spustit pfiedtím zvolen˘
program. Pokud chcete cel˘
proces zru‰it, nastavte
ovladaã programÛ do
polohy OFF a následnû zvolte
jin˘ program.
34
EL
PL
EN
SK
#K
"$'&'
KK'"
7
9 9 24 .
:
! 7
.
0 5
7 7 ( 5 h00 )
7 7
1 ( 5 h01 ). '
7
1 5 , 5 h24,
.
! "START/PAUSE" (
). ' 5
7
7 .
4 7 7:
0 7 5 ,
5 7 7
.
+ 7
, "START/PAUSE", 7 OFF 5 7
.
PRZYCISK “OPÓèNIONY START”
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç cykl prania
z opóênieniem maksymalnie
24 godziny.
Aby zaprogramowaç
opóêniony start nale˝y:
Ustawiç wybrany program.
Wcisnàç przycisk pierwszy
raz, aby aktywowaç
program ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h00), a
nast´pnie wcisnàç przycisk
jeszcze raz aby ustawiç
opóênienie startu o jednà
godzin´ ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h 01). Ka˝de
nast´pne wciÊni´cie
przycisku wyd∏u˝a start o
jednà godzin´ , a˝ do 24
godzin, natomiast ostatnie
wciÊni´cie tego przycisku
wyzerowuje opóêniony start.
Potwierdziç ustawienie
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” (Kontrolka na
wyÊwietlaczu zacznie migaç)
aby rozpoczàç odliczanie,
po zakoƒczeniu którego
program w∏àczy si´
automatycznie.
Mo˝na anulowaç ustawiony
opóêniony start w
nast´pujàcy sposób:
Przytrzymaç wciÊni´ty
przycisk przez 5 sekund, a˝ na
wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu. W tym momencie
mo˝na uruchomiç program
poprzednio wybrany
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” lub anulowaç
operacje ustawiajàc
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycj´ OFF i ponownie
wybraç inny program.
“DELAY START” BUTTON
This button allows you to preprogramme the wash cycle
to delay the start of the cycle
for up to 24 hours.
To delay the start use the
following procedure:
Set the required programme.
Press the button once to
activate it (h00 appears on
the display) and then press it
again to set a 1 hour delay
(h01 appears on the display);
the pre-set delay increases
by 1 hour each time the
button is pressed, until h24
appears on the display, at
which point pressing the
button again will reset the
delay start to zero.
TLAâIDLO “POSUNUT¯
·TART”
Toto tlaãidlo umoÏÀuje posunúÈ
spustenie pracieho programu
maximálne o 24 hodín.
Ak si Ïeláte posunúÈ spustenie
programu, postupujte
nasledovn˘m spôsobom:
Zvoºte poÏadovan˘ program.
Stlaãte tlaãidlo prv˘ krát, aby ste
ho aktivovali (na displeji sa
objaví h00). Stlaãte ho znovu,
aby ste nastavili posunutie o 1
hodinu (na displeji sa objaví
h01). Pri kaÏdom ìal‰om
stlaãení sa posunutie predæÏi o 1
hodinu aÏ po h24. V prípade
ìal‰ieho stlaãenia sa posunut˘
‰tart anuluje.
I
Confirm by pressing the
“START/PAUSE” button (the
light on the display starts to
flash). The countdown will
begin and when it has
finished the programme will
start automatically.
It is possible to cancel the
delay start by taking the
following action:
Press and hold the button for
5 seconds until the display will
show the settings for the
programme selected.
At this stage it is possible to
start the programme
previously selected by
pressing the “START/PAUSE”
button or to cancel the
process by setting the
selector to the OFF position
and then selecting another
programme.
Stlaãením tlaãidla
“START/PAUSA” (kontrolka na
displeji zaãne blikaÈ) potvrdíte
zaãiatok poãítania nastaveného
ãasu. Po jeho uplynutí sa
program automaticky spustí.
Posunut˘ ‰tart je moÏné zru‰iÈ
nasledovne:
Stlaãte tlaãidlo na 5 sekúnd, k˘m
sa na displeji nezobrazia
parametre zvoleného programu.
Stlaãením tlaãidla
“START/PAUSA” teraz môÏete
spustiÈ predt˘m zvolen˘
program. Ak chcete cel˘ proces
zru‰iÈ, nastavte ovládaã
programov do polohy OFF a
následne zvoºte in˘ program.
35
"K
% "
TLAÖÍTKO “PRO ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ”
K
Nastavením této funkce,
(Není k dispozici pro programi
BAVLNA), je moïné sníïit na
minimum pomaökání prádla v
návaznosti na prací cyklus
zvolenÿ vÿbërem programu a
druhu praného prádla.
V püípadë smësnÿch tkanin se
püi praní vyuïívá funkcí pro
postupné ochlazování vody,
vylouöení otáöení bubnu
bëhem vypouätëcí láznë a
pro jemné odstüed’ování,
öímï je zajiätëna nevyääí
regenerace pranÿch tkanin.
U jemnÿch tkanin, je postup
stejnÿ jako u vÿäe uvedenÿch
smësnÿch tkanin, je ale
doplnën o funkci ponechání
vody v bubnu po ukonöení
závëreöného máchání.
U programu pro praní
vlny/ruöní praní má toto
tlaöítko pouze funkci
ponechání vody v bubnu po
skonöení posledního
máchání, aby se tím
zachovala dokonalá pruïnost
vláken.
Bûhem této fáze, kdy voda
stojí ve vanû praãky,
kontrolka tlaãítka bliká, coÏ
znamená, Ïe je praãka v
pauze.
Pro dokonöení cyklu praní
jemnÿch tkanin a vlny/ruöní
praní måïete zvolit následující
postup:
- zruäit tuto funkci vypnutím
tlaöítka pro ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ. Prací cyklus
bude ukonãen fází vypuätëní
vody a odstüedëním prádla.
V pfiípadû, kdy chcete
provést pouze vypu‰tûní:
- nastavte nejdfiíve voliã
programÛ do polohy OFF
- zvolte program pouhého
vypou‰tûní
- znovu praãku spusÈte
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
START.
(& ?1-. *#.. ==K %)
, "
(!") " " ' .
K , ! " % , ' # """ " ".
0 , " %, # ' "
# " K , #
" , # ( " ") # stop .
0 /
, ' # ( ), ' "'" .
( "/ " ).
1 " /
( # YKOOY IEP%TO ) 2
:
1. 1 " % :
36
PL
EL
CZ
− - /YKOMOY IMEPH 2TO
( ' ).
2 " " % :
− R − " OFF.
− / "2 ".
− R ' START.
L
PRZYCISK “¸ATWE PRASOWANIE”
Uruchomienie tej funkcji (Nie
wyst´puje w programie
BAWE¸NA) pozwala zmniejszyç
do minimum gniecenie si´
pranych tkanin przez
modyfikacj´ parametrów
programu dla wybranego
cyklu i typu tkaniny.
Szczególnie w przypadku
tkanin mieszanych po∏àczone
dzia∏anie fazy stopniowego
sch∏adzania wody, braku
obrotów b´bna podczas
odprowadzania wody i
delikatnego wirowania
minimalizuje gniecenie si´
w∏ókien. W przypadku tkanin
delikatnych, z wyjàtkiem
we∏ny, opisane wczeÊniej
etapy wzbogacono o etap
pozostawienia wody w b´bnie
po ostatnim p∏ukaniu, a
wyeliminowano etap
sch∏adzania wody - pozwoli∏o
to uzyskaç najlepsze rezultaty.
W programie prania we∏ny i
r´czne przycisk ten wymusza
jedynie pozostawienie prania
w wodzie po zakoƒczeniu
ostatniego p∏ukania, co
umo˝liwia dok∏adne
rozpr´˝enie w∏ókien.
Podczas fazy zatrzymania
wody w b´bnie kontrolka tego
przycisku miga i wskazuje, ˝e
pralka jest w fazie przerwy.
Na zakoƒczenie cyklu prania
tkanin delikatnych, r´czne i
we∏ny mo˝na:
Zwolniç przycisk ¸ATWE
PRASOWANIE, pozwalajàc
zakoƒczyç pranie etapem
odprowadzenia wody i
wirowania.
Aby wykonaç program
WYPUSZCZENIE WODY:
- ustawiç pokr´t∏o
programatora na pozycj´ OFF
- wybraç program
WYPUSZCZENIE WODY
- uruchomiç na nowo pralk´
wciskajàc przycisk START.
EN
SK
“CREASE GUARD” BUTTON
TLAâIDLO NA “ZABRÁNENIE
POKRâENIA”
The Crease Guard function
(Not available on COTTON
programmes) minimizes
creases as much as possible
with a uniquely designed
anti-crease system that is
tailored to specific fabrics.
Nastavením tejto funkcie, (Nie je
k dispozícii pre programy
BAVLNA) aktívnej iba pri pracích
cykloch pre zmie‰ané a jemné
tkaniny,
je moÏné zníÏiÈ na minimum
pokrãenie bielizne v nadväznosti
na prací cyklus zvolen˘
v˘berom programu a druhu
pranej bielizne.
V prípade zmesov˘ch tkanín sa
pri praní vyuÏívajú funkcie na
postupné ochladzovanie vody,
vylúãenie otáãania bubna poãas
vypú‰Èacieho kúpeºa a na jemné
odstreìovanie, ãím je zaistená
najvy‰‰ia regenerácia pran˘ch
tkanín.
Pri jemn˘ch tkaninách, s
v˘nimkou vlny, je postup
rovnak˘ ako pri vy‰‰ie
uveden˘ch zmesov˘ch
tkaninách, je ale doplnen˘ o
funkciu ponechania vody v
bubne po ukonãení závereãného
plákania.
Pri programe na pranie
vlny/ruãné pranie má toto tlaãidlo
iba funkciu ponechania vody v
bubne po skonãení posledného
plákania, aby sa t˘m zachovala
dokonalá pruÏnosÈ vlákien.
Poãas tejto fázy, kedy voda
stojí vo vani práãky, kontrolka
tlaãidla bliká, ão znamená, Ïe
je práãka
v pauze.
Na dokonãenie cyklu prania
jemn˘ch tkanín a vlny/ruãné
pranie môÏete zvoliÈ nasledujúci
postup: - zru‰iÈ túto funkciu
vypnutím tlaãidla na
ZABRÁNENIE POKRâENIA.
Prací cyklus bude ukonãen˘
fázou vypú‰Èania
vody a odstredením bielizne.
V prípade, keì chcete vykonaÈ
iba vypustenie:
- nastavte najskôr voliã
programov do polohy OFF
- zvoºte program obyãajného
vypú‰Èania
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled
throughout the final two
rinses with no spinning and
then a delicate spin assures
the maximum relaxation of
the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the "Crease
Guard" button – this will
drain.
WOLLENS/HAND WASH –
after the final rinse the
fabrics are left in water until
it is time to unload and the
button indicator blinking.
When you are ready to
unload, press the "Crease
Guard" button, this will drain
and spin ready for
emptying.
If you do not want to spin
the clothes and activate
drain only:
- Turn the programme
selector to the "OFF"
position;
- Select programme drain
only
;
- Switch on the appliance
again by pressing the
"Start/Pause" button.
- znovu práãku spustite
opätovn˘m stlaãením tlaãidla
·TART.
37
CZ
PL
EL
TLAâÍTKO START
K KK
Stisknutím tohoto tlaãítka
dojde ke spu‰tûní programu
nastaveného na voliãi
programÛ .
- .
Poznámka:
P¤ÍSTROJ NùKOLIK SEKUND PO
STISKNUTÍ TLAâÍTKA START
POMOCÍ DETEKTORU
HMOTNOSTI (JE AKTIVNÍ POUZE
U PROGRAMÒ PRO BAVLNU A
SYNTETICKÉ LÁTKY) BùHEM
PRVNÍCH 4 MINUT URâÍ
MNOÎSTVÍ VLOÎENÉHO PRÁDLA.
BùHEM TÉTO FÁZE SE KONTROLKY
DISPLEJE ST¤ÍDAJÍ A KAÎD¯CH
PùT 5 SEKUND UKAZUJÍ
MAXIMÁLNÍ DÉLKU CYKLU.
V TÉTO FÁZI JE KONTROLKA “
DETEKTORU HMOTNOSTI ”
ZAPNUTÁ, COÎ ZNAâÍ, ÎE
FUNKCE JE AKTIVNÍ.
ZMùNA NASTAVENÍ PROGRAMU
PO SPU·TùNÍ (PAUSA)
Po spu‰tûní programu lze
zmûnit pouze ta nastavení a
funkce, které se volí pomocí
tlaãítek funkcí.
Stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ pfiibliÏnû na 2
sekundy: bûhem pfiestávky v
pracím programu kontrolky
tlaãítek pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí a
tlaãítek zb˘vajícího ãasu
blikají. Pokud si pfiejete aby
program pokraãoval,
stisknûte tlaãítko
„START/PAUSA“ je‰tû jednou.
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní, a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení
neuvolní dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu od
stejného místa, ve kterém byl
cyklus pfieru‰en.
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Abyste zru‰ili program, dejte
ovladaã programÛ do
polohy OFF.
Zvolte jin˘ program.
Ovladaã programÛ dejte
zpût do polohy OFF.
38
(START)
% :
K KK
, , " K%" ( $
$ ==K % K
K%) $ % 4
.
@
Q
,
K\ $ K 5
. " K%"
K\ K $ .
,,^' ' *,#-' 87
- #*&1 *+#.. (PAUSE)
- "START/PAUSE" 2 − ' −
" "START/PAUSE"
.
0 , (START) .
/ # , 2 ' " .
4 ' , (START). .
K %
$ 0 '
,
OFF.
/ # .
/ " OFF.
M
EN
SK
PRZYCISK START
START BUTTON
TLAâIDLO ·TART
Nale˝y go wcisnàç aby
uruchomiç, ustawiony
wczeÊniej za pomocà pokr´t∏a
programów, cykl prania.
Press to start the selected
cycle.
Stlaãením tohto tlaãidla dôjde k
spusteniu programu
nastaveného na voliãi
programov.
W KILKA SEKUND PO
WCIÂNI¢CIU PRZYCISKU
START FUNKCJA “Kg
DETECTOR” (AKTYWNA
TYLKO PRZY PROGRAMACH
BAWE¸NA I SYNTETYKI)
ROZPOCZYNA OBLICZANIE
WIELKOÂCI WSADU. FAZA TA
TRWA OKO¸O 4 MINUT,
KONTROLKI WYÂWIETLACZA
ZAPALAJÑ SIE NA PRZEMIAN
A CZAS POZOSTA¸Y DO
KO¡CA CYKLU
WYÂWIETLANY JEST CO 5
SEKUND.
W TEJ FAZIE KONTROLKA “Kg
DETECTOR” POZOSTAJE
ZAPALONA INFORMUJÑC ˚E
FUNKCJA “Kg DETECTOR”
JEST AKTYWNA.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami opcji.
Przytrzymaç przez 2 sekundy
wciÊni´ty przycisk
“START/PAUZA”.Migotanie
kontrolek przycisków opcji i
czasu pozosta∏ego do koƒca
wskazuje, ˝e pralka jest w
fazie pauzy. Teraz mo˝na
zmodyfikowaç ustawienia
programu, po czym nale˝y
wciÊnàç ponownie przycisk
“START/PAUZA” aby anulowaç
przerw´ w programie.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania gdy
pralka ju˝ pracuje, i poczekaç
2 minuty a˝ zwolni si´ blokada
drzwiczek. Po wyj´ciu lub
do∏o˝eniu czegoÊ do prania
nale˝y zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w który
zosta∏a zatrzymana.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF a nast´pnie
wybraç inny program.
Nast´pnie ponownie ustawiç
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycjii OFF.
NOTE:
FEW SECONDS AFTER
THE START THE WASH
CYCLE WILL BEGIN.
DURING THE FIRST 4
MINUTES OF THE WASH
CYCLE, THE KG
DETECTOR (ACTIVE ONLY
ON COTTON AND
SYNTHETICS
PROGRAMMES) WILL
WEIGH THE CLOTHES
AND UPDATE THE
MAXIMUM WASH TIME
REMAINING ON THE
DISPLAY EVERY FIVE
SECONDS UNTIL THE
WEIGHT HAS BEEN
DETERMINED.
WHILE THIS FUNCTION IS
OPERATING THE “Kg
DETECTOR” INDICATOR
IS ON.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES HAS
STARTED (PAUSE)
Press and hold the
“START/PAUSE” button for
about 2 seconds, the flashing
lights on the options buttons
and time remaining indicator
will show that the machine
has been paused, adjust as
required and press the
“START/PAUSE” button again
to cancel the flashing lights.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety device
unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme, set
the selector to the OFF
position.
Select a different programme.
Re-set the programme
selector to the OFF position.
Poznámka:
ZARIADENIE NIEKOªKO
SEKÚND PO STLAâENÍ
TLAâIDLA ·TART POMOCOU
DETEKTORU HMOTNOSTI (JE
AKTÍVNY IBA PRI
PROGRAMOCH PRE BAVLNU
A SYNTETICKÉ LÁTKY)
POâAS PRV¯CH 4 MINÚT
URâÍ MNOÎSTVO VLOÎENEJ
BIELIZNE. POâAS TEJTO
FÁZY SA KONTROLKY
DISPLEJA STRIEDAJÚ A
KAÎD¯CH 5 SEKÚND
UKAZUJÚ MAXIMÁLNU
DΩÎKU CYKLU.
V TEJTO FÁZE JE
KONTROLKA “ DETEKTORU
HMOTNOSTI ” ZAPNUTÁ, âO
ZNAMENÁ, ÎE FUNKCIA JE
AKTÍVNA.
Zmûna nastavení po spu‰tûní
programu (PAUSA)
Stlaãte tlaãidlo “START/PAUSA”
pribliÏne na 2 sekundy: poãas
prestávky v pracom programe
kontrolky tlaãidiel pre voºbu
poÏadovan˘ch funkcií a tlaãidiel
zostávajúceho ãasu blikajú. Ak si
Ïeláte, aby program pokraãoval,
stlaãte tlaãidlo “START/PAUSA”
e‰te raz.
Ak si prajete vybraÈ ãi pridaÈ
bielizeÀ poãas prania, vyãkajte
DVE minúty, pok˘m
bezpeãnostné zariadenie
neuvoºní dvierka práãky.
Po vloÏení ãi vybratí bielizne,
opätovnom uzatvorení dvierok
práãky a stlaãení tlaãidla ·TART,
bude práãka pokraãovaÈ v
pracom cykle od rovnakého
miesta, v ktorom bol cyklus
preru‰en˘.
ZRU·ENIE NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Aby ste zru‰ili program, dajte
ovládaã programov do polohy
OFF.
Zvoºte in˘ program.
Ovládaã programov dajte späÈ
do polohy OFF.
39
KONTROLKA ZAMâENÁ
DVͤKA
K%
Kontrolka svítí, pokud jsou
dvífika správnû zavfiená a
praãka je zapnutá.
Po stisknutí tlaãítka
START/PAUSA nejdfiíve
kontrolka bliká, po chvíli se
rozsvítí trvale a svítí aÏ do
konce praní.
" " - " 6) ( ).
4 (START) , .
& *+ ? ,
& ? ,; 1
; "".
$ # " .
- 2 , "
"
" - " .
,
, − " OFF.
V pfiípadû, Ïe dvífika nebyla
zavfiená správnû, kontrolka
bude nadále blikat.
Speciální bezpeãnostní
zafiízení zabraÀuje, aby se
dvífika mohla otevfiít okamÏitû
po konãení pracího cyklu.
Poãkejte 2 minuty, aÏ
kontrolka zhasne, pak
vypnûte praãku nastavením
voliãe programÛ do vypnuté
polohy OFF.
DISPLEJ „DIGIT“
PL
EL
N
O
@ K 6 '
" :
1) TEPLOTA PRANÍ
Pfii volbû programu se
automaticky zapne pfiíslu‰ná
kontrolka doporuãované
teploty.
Pfii volbû odli‰né teploty
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka
se rozsvítí její odpovídající
kontrolka.
1) R/I 6KI2D2 -MJ
4 % ! .
/ # ' , # .
2) KONTROLKA DVͤEK
Po stisknutí tlaãítka
„START/PAUSA“ zaãne
kontrolka blikat a následnû
svítí aÏ do konce praní.
Po uplynutí dvou minut od
ukonãení praní kontrolka
zhasne a praãku mÛÏete
otevfiít.
2) (H -6I12
START/PAUSE, " " .
^ "
.
4
{
5
{
Signalizaãní systém displeje
neustále informuje o ãinnosti
praãky:
{
7
3
2
{
SK
DOOR LOCKED INDICATOR
KONTROLKA ZAMKNUTÉ
DVIERKA
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
do koƒca cyklu prania.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝
kontrolka zgaÊnie, a
nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie
pokr´t∏a programatora na
pozycj´ OFF.
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on the
machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
Kontrolka svieti, ak sú dvierka
správne zatvorené a práãka je
zapnutá.
Po stlaãení tlaãidla
·TART/PAUZA najskôr
kontrolka bliká, po chvíli sa
rozsvieti trvale a svieti aÏ do
konca prania.
WYÂWIETLACZ “DIGIT”
“DIGITAL” DISPLAY
The display’s indicator system
allows you to be constantly
informed about the status of
the machine:
DISPLEJ “DIGIT”
1) WASH TEMPERATURE
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the recommended wash
temperature. The
Temperature button can be
used to decrease or increase
the temperature of your
chosen wash cycle. Each
time the button is pressed,
the new temperature level is
shown on the Wash
Temperature Indicator.
1) TEPLOTA PRANIA
Pri voºbe programu sa
automaticky zapne príslu‰ná
kontrolka odporúãanej teploty.
Pri voºbe odli‰nej teploty
pomocou príslu‰ného tlaãidla sa
rozsvieti jej zodpovedajúca
kontrolka.
System sygnalizacji
wyÊwietlacza stale informuje
nas o pracy pralki:
1) TEMPERATURA PRANIA
Przy wyborze programu
kontrolka podpowiada
automatycznie zalecanà dla
niego temperatur´ prania.
Za pomocà przycisku mo˝na
ustawiç innà temperatur´, o
jej wartoÊci poinformuje
odpowiednia kontrolka.
1
EN
KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
1
2
40
6
{
CZ
2) Kontrolka DRZWICZEK
Po wciÊni´ciu przycisku
START/PAUZA na poczàtku
kontrolka drzwiczek miga a
potem pali si´ nieprzerwanie
do koƒca cyklu prania. Po 2
minutach od zakoƒczenia
cyklu kontrolka gaÊnie i w
tedy mo˝na otworzyç
drzwiczki
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from being
opened immediately after
the end of the cycle. Wait for
2 minutes after the wash
cycle has finished and the
Door Locked light has gone
out before opening the door.
At the end of cycle turn the
programme selector to OFF .
2) DOOR LIGHT
Once the START/PAUSE
button has been pressed the
light first flashes then stops
flashing and remains on until
the end of the wash.
2 minutes after the end of
the wash the light goes off to
show that the door can now
be opened.
V prípade, Ïe dvierka neboli
zatvorené správne, kontrolka
bude naìalej blikaÈ.
·peciálne bezpeãnostné
zariadenie zabraÀuje, aby sa
dvierka mohla otvoriÈ okamÏite
po skonãení pracieho cyklu.
Poãkajte 2 minúty, aÏ kontrolka
zhasne, potom vypnite práãku
nastavením voliãa programov
do vypnutej polohy OFF.
Signalizaãn˘ systém displeja
neustále informuje o ãinnosti
práãky:
2) KONTROLKA DVIEROK
Po stlaãení tlaãidla
“START/PAUSA” zaãne
kontrolka blikaÈ a následne
svieti aÏ do ukonãenia prania.
Po uplynutí dvoch minút od
ukonãenia prania kontrolka
zhasne a práãku je moÏné
otvoriÈ.
41
CZ
EL
PL
EN
SK
3) OTÁâKY ODST¤EëOVÁNÍ
Po zvolení pracího programu
se na displeji objeví maximální
povolená rychlost
odstfieìování pro dan˘
program. KaÏd˘m dal‰ím
stisknutím tlaãítka
odstfieìování se rychlost sníÏí
o 100 g/m. Nejniωí povolená
rychlost je 400 ot/min.
Odstfieìování je moÏné zru‰it
opûtovn˘m stisknutím tlaãítka
na volbu odstfiedování.
3) 12LJ112 1I6(H)
, #' #! . - ' "
#' ' 100 rpm #. 6
#' 400 rpm, '
# ( % ) ' "
#'.
3) OBROTY WIRÓWKI
Po wybraniu programu na
wyÊwietlaczu poka˝e si´
maksymalna ustawiona
pr´dkoÊç wirowania.
Ka˝de wciÊni´cie przycisku
wirówki zmniejsza pr´dkoÊç
wirowania o 100 obr/min.
Minimalna pr´dkoÊç
wirowania to 400 obr/min.
Ewentualnie mo˝na
wy∏àczyç wirowanie
wciskàc kilkakrotnie przycisk
wirówki
3) SPIN SPEED
Once the programme has
been selected, the maximum
spin speed allowed for that
programme appears on the
display. Pressing the spin
button will reduce the speed
by 100 rpm each time the
button is pressed. The
minimum speed allowed is
400 rpm, or it is possible to
omit the spin by pressing the
spin button repeatedly.
3) OTÁâKY ODSTREëOVANIA
Po zvolení pracieho programu sa
na displeji objaví maximálna
povolená r˘chlosÈ odstreìovania
pre dan˘ program. KaÏd˘m
ìal‰ím stlaãením tlaãidla
odstreìovania sa r˘chlosÈ zníÏi o
100 g/m. Najniωia povolená
r˘chlosÈ je 400 ot/min.
Odstreìovanie je moÏné zru‰iÈ
opätovn˘m stlaãením tlaãidla na
voºbu odstreìovania.
4) KONTROLKA
OPÓèNIONEGO STARTU
Kontrolka miga kiedy jest
ustawiony opóêniony start.
4) DELAY START LIGHT
This flashes when delay start
has been set.
4) KONTROLKA “POSUNUT¯
·TART”
Táto kontrolka svieti vtedy, keì
je nastavené posunutie
spustenia pracieho programu.
5) D¸UGOÂå CYKLU
Przy wyborze programu
zostaje automatycznie
wyÊwietlony maksymalny
czas prania z pe∏nym
wsadem. Czas ten mo˝e
ulec zmianie w zale˝noÊci
od opcji które zostanà
wybrane.
Po rozpocz´ciu cyklu pralka
informuje na bie˝àco o
czasie pozosta∏ym do koƒca
cyklu.
5) WASH CYCLE TIME
When a programme is
selected the display
automatically shows the
maximum cycle duration for a
full load, which can vary,
depending on the options
selected.
Once the programme has
started you will be kept
informed constantly of the
time remaining to the end of
the wash.
5) DΩÎKA CYKLU
Pri voºbe programu sa
automaticky urãí maximálna
dæÏka cyklu pri plnom naloÏení,
ktoré sa môÏe meniÈ podºa
zvolen˘ch moÏností.
6)Kg DETECTOR Indicator
Available on Cotton and
Synthetic cycles, during the
first 4 minutes of the cycle the
intelligent sensor will weigh
the laundry and adjust the
cycle time, water and
electricity consumption
accordingly.
6)Kontrolka “DETEKTOR
hmotnosti (Táto funkcia je
aktívna iba pri programoch pre
bavlnu a syntetické látky.)
Poãas prv˘ch 4 minút prevádzky
kontrolka “DETEKTOR
hmotnosti” zostáva zapnutá
dovtedy, pokiaº práãka podºa
mnoÏstva vloÏenej bielizne
neurãí ãas zostávajúci do konca
cyklu.
7) DEGREE OF SOILING
When a programme is
selected the relevant
indicator will light up to show
the minimum possible degree
of soiling.
Selecting a greater degree of
soiling using the special
button will cause the
corresponding indicator to
light up.
7) STUPE≈ ZNEâISTENIA
V momente zvolenia programu
sa automaticky zobrazí najniωí
moÏn˘ stupeÀ zneãistenia a
rozsvieti sa príslu‰ná kontrolka.
Pri zvolení vy‰‰ej úrovne
zneãistenia pomocou
príslu‰ného tlaãidla sa taktieÏ
rozsvieti príslu‰ná kontrolka.
{
3
4
4) KONTROLKA „ODLOÎEN¯
START“
Tato kontrolka svítí tehdy, kdyÏ
je nastavené posunutí
spu‰tûní pracího programu.
4) MJL)D2 /12LI
6)6M60 /) /)2I_
.
5) DÉLKA CYKLU
Pfii volbû programu se
automaticky urãí maximální
délka cyklu pfii plném
naplnûní, které se mÛÏe mûnit
podle zvolen˘ch moÏností.
5) ^D2IK/D2 KJKM6J -MJ
4 ! " # , ,
.
2 '
.
{
5
h mm
6
6) Kontrolka “DETEKTOR
hmotnosti” (Tato funkce je
aktivní pouze u programÛ pro
bavlnu a syntetické látky)
Bûhem prvních 4 minut
provozu kontrolka “DETEKTOR
hmotnosti” zÛstává zapnutá
do té doby, dokud praãka
podle mnoÏství vloÏeného
prádla neurãí ãas zb˘vající do
konce cyklu.
6)B " K "
(7 7
- + )
8 7 5.
+ 4 " K " 7 9 9 5 5.
7) STUPE≈ ZNEâI·TùNÍ
V momentu zvolení programu
se automaticky zobrazí nejniωí
moÏn˘ stupeÀ zneãi‰tûní a
rozsvítí se pfiíslu‰ná kontrolka.
Pfii zvolení vy‰‰í úrovnû
zneãi‰tûní pomocí pfiíslu‰ného
tlaãítka se také rozsvítí
pfiíslu‰ná kontrolka.
7) -.4&+ 3!$(41&+
4 7
8 7 5 9 .
!7 7 9
, , 8
.
42
6) Kontrolka “Kg DETECTOR”
(aktywna jedynie przy
programach Bawe∏na i
Syntetyki)
Podczas pierwszych 4 minut
kontrolka “Kg DETECTOR”
pozostaje zapalona a pralka
oblicza czas pozostajàcy do
zakoƒczenia cyklu w
zale˝noÊci od wielkoÊci
wsadu.
}
7
7) POZIOM ZABRUDZENIA
W momencie wyboru
programu minimalny poziom
zabrudzenia b´dzie
wskazany za pomocà
odpowiedniej kontrolki.
JeÊli wybierzemy wy˝szy
poziom zabrudzenia za
pomocà odpowiedniego
przycisku, zaÊwieci si´
kontrolka odpowiadajaca
temu poziomowi.
43
CZ
KAPITOLA 7
PROGRAM PRO
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Bavlna, smësné odolné,
Barevné
Smësné a syntetické tkaniny
Bavlna, smësné
a syntetické tkaniny
Tabulka pracích programå
VOLBA
UKAZATELE
VOLIÖE
PROGRAMÅ NA:
DOPORUâENÁ
TEPLOTA
TEPLOTA
MAXIMÁLNÍ
°C
°C
MAX.
NÁPLÑ
kg
*
1)
1)
**
9
60°
Do:
90°
●
●
(● )
6
8
9
40°
Do:
60°
●
●
(● )
3
4
4,5
40°
Do:
60°
●
●
(● )
2,5 2,5
40°
Do:
40°
●
●
-
-
-
Intenzivní odstfiedûní
1
8
2
Máchání
2
6
1)
Velmi jemné tkaniny
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
●
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
* Maximální obsah náplnû suchého prádla se mûní podle modelu, kter˘ jste zakoupili (viz
‰títek se základními údaji).
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3/4 kg.
** Program vhodn˘ i na praní pfii nízk˘ch teplotách (niωích, jako je maximální uvedená
teplota).
Zku‰ební program podle normy EN 60456 evropské normalizaãní organizace CENELEC
se zvolenou funkcí pro maximální StupeÀ zneãi‰tûní pfii teplotû 60°C.
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv hodnotu
doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze odstüed’ování zcela
vylouöit.
( ) Pouze s aktivovanÿm tlaöítkem püedpírky (programy s moïností püedpírky)
Pouhé vypu‰tûní vody
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 14’
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 30’
Odolné tkaniny
Smësné a syntetické tkaniny
Rychloprogram 44’
2)
1
1,5 1,5
Stisknutím tlaãítka „teplota praní“ je moÏné prát pfii jakékoliv teplotû, která je niωí neÏ
maximální povolená teplota.
30°
Do:
30°
●
●
●
●
1) U jednotliv˘ch programÛ je moÏné pomocí tlaãítka „stupeÀ zneãi‰tûní“ regulovat ãas
a intenzitu praní.
2) Volbou rychlého programu “14’-30’-44’”, voliãem programÛ a stisknutím tlaãítka“STUPE≈
2
2,5 2,5
30°
Do:
40°
3
3,5 3,5
30°
Do:
40°
●
●
Ruãní praní
1
1,5 1,5
30°
Do:
30°
●
●
Vlna urãená k praní v praãce
1
2
2
40°
Do:
40°
●
●
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAM
6
8
9
40°
Do:
40°
●
●
44
ZNEâI·TùNÍ” je moÏné zvolit z 3 rychl˘ch programÛ o délce 14, 30 a 44 minut.
45
EL
#!! !22 K 7
#&
#&+'
8:
#& &I
6 -= 2!!
-
*
°C
1)
, 1)
- , ,
, #''
8K
MAX
)
(kg)
**
, 5
,
#/; -! 6! -= 2!!
#
#*#'K*
2
1
60°
Mp:
90°
●
9
40°
Mp:
60°
●
●
(● )
4,5
40°
Mp:
60°
●
●
(● )
2,5 2,5
40°
Mp:
40°
6
8
6
8
3
4
9
-= 2!!, -6 1)
-
&
8K
(°C)
+ ( )
4
2
G-"#,.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
●
! ! !!/;2 !4 !-< 2" ●
●
●
+ <.
46
2)
1
1,5 1,5
30°
Mp:
30°
●
●
2
2,5 3,5
30°
Mp:
40°
●
●
30°
Mp:
40°
●
30°
Mp:
30°
●
●
3
3,5 3,5
− 9 ( "
3/4 .
** - ( #! ).
1 " #' CENELEC EN 60456, 3 M ' 60°C.
O #' % " #' % ( ) " % , " ". 6
% ' % #" .
4 7 ).
( 0 9
7 .
7
1) 5 7
9 , 0 - 9 3
●
# *,7.* -
1
"." *; *,-
*,;
1
2
2
40°
Mp:
40°
●
●
+#.. .> 7/
6
8
9
40°
Mp:
40°
●
●
1,5 1,5
*) # ' ", ')
( )
.+ -#/.
1 ;8.
;8., ;1
G*-' *+#..
14’ ,*>
1 ;8.
;8., ;1
G*-' *+#..
30’ ,*>
1 ;8.
;8., ;1
G*-' *+#..
44’ ,*>
(● )
2) !7 77 7
“14’−30’−44’”, 7 "- 3
" 5 9 3 7
5 14’,
30’ 44’ .
47
PL
ROZDZIAÄ 7
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
Materiaäy wytrzymaäe
POKR¢T¸O
PROGRAMATOR
A ZE
WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
MAKS.
ÄADUNEK
kg
*
1)
6
baweäna, len
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe, kolory
1)
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
1)
**
8
9
TEMPERATURA
ZALECANA TEMPERATURA
°C
1
Do:
90°
●
Do:
60°
●
●
(● )
(● )
●
9
40°
3
4
4,5
40°
Do:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Do:
40°
●
●
-
-
-
-
-
-
-
-
Tylko odprowadzanie wody
-
-
-
-
2)
* Maksymalna pojemnoÊç suchego za∏adunku jest ró˝na w zale˝noÊci od modelu pralki
(patrz tabliczka znamionowa).
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do pralki
maksymalnie 3/4 kg bielizny.
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na
wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie
wy∏àczyç wirowanie.
●
-
** Program zalecany tak˝e do prania w niskich temperaturach (ni˝szych od
maksymalnej wskazanej).
Program kontrolny CENELEC EN 60456 z maksymalnym poziomem zabrudzenia w
temperaturze 60°C.
-
1) Dla wskazanych programów mo˝na , za pomocà przycisku Poziom Zabrudzenia,
regulowaç d∏ugoÊç i intensywnoÊç prania.
-
1
1,5 1,5
30°
Do:
30°
●
●
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 30’
2
2,5 2,5
30°
Do:
40°
●
●
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 44’
3
3,5 3,5
30°
Do:
40°
●
●
Pranie r´czne
1
1,5 1,5
30°
Do:
30°
●
●
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
1
2
2
40°
Do:
40°
●
●
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM”
6
8
9
40°
Do:
40°
●
●
48
(● )
Uwagi:
8
Szybkie
wirowanie
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 14’
2
6
2
P∏ukanie
ÉRODEK PIORÅCY
60°
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
Bardzo delikatne materiaäy
MAKSYMALNA
°C
2) W programie szybkim “14’-30’-44” mo˝na, za pomocà przycisku “POZIOM
ZABRUDZENIA”, ustawiç jeden z trzech czasów: 14’, 30’ lub 44’.
( )
Jedynie przy w∏àczonym przycisku PRANIE WST¢PNE. (Programy z aktywnà opcjà
PRANIE WST¢PNE)
Wciskajàc przycisk Temperatury mo˝na zmniejszaç temperatur´ prania w stosunku
do maksymalnej ustawionej.
49
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
PROGRAM FOR:
PROGRAMME
SELECTOR ON:
WEIGHT
MAX
kg*
RECOMMENDED
MAX TEMP.
TEMP.
°C
°C
CHARGE DETERGENT
2
Resistant fabrics
1)
6
Cotton, linen
Cotton, mixed
resistant,
Coloureds
1)
Mixed fabrics and synthetics
Cotton, mixed fabrics, synthetics
1)
**
8
9
60°
Up to:
90°
●
●
(● )
●
●
(● )
(● )
6
8
9
40°
3
4
4,5
40°
Up to:
60°
●
●
2,5 2,5
40°
Up to:
40°
●
●
2
Rinse
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30°
Up to:
30°
Drain only
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 14 minute
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 30 minute
Resistant fabrics
Mixed fabrics and synthetics
Rapid 44 minute
Hand wash
Please read these notes
Up to:
60°
Very delicate fabrics
Fast spin
1
2)
1
1,5 1,5
●
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3/4 kg
maximum.
**Programme also recommended for low-temperature washes (lower than the max. shown).
Programme tested in accordance with CENELEC EN 60456 with the maximum Degree of
Soiling selected and a temperature of 60°C.
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric
label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a
spin speed button.
( ) Only with the Prewash button selected. ( Programmes with Prewash button available)
Pressing the wash temperature button makes it possible to wash at any temperature
below the maximum allowed.
●
●
Up to:
40°
Up to:
40°
●
●
●
●
2
2,5 2,5
30°
3
3,5 3,5
30°
1
1,5 1,5
30°
Up to:
30°
●
●
“MACHINE WASHABLE”
woollens
1
2
2
40°
Up to:
40°
●
●
Mix & Wash system programme
6
8
9
40°
Up to:
40°
●
●
50
* Maximum load capacity of dry clothes, according to the model used (see rating plate).
1) For the programmes shown you can adjust the duration and intensity of the wash using
the degree of soiling button.
2) Using the Degree of soiling button on the Rapid cycle will enable you to select either a 14,
30 or 44 minute wash cycle.
51
SK
KAPITOLA 7
PROGRAM PRE
Odolné tkaniny
Bavlna, ºan
Bavlna zmesové
odolné
Zmesové a syntetické tkaniny
Bavlna, zmesové a syntetické
tkaniny
TABUªKA PRACÍCH PROGRAMOV
ODPORÚâANÁ
TEPLOTA MAXIMÁLNA
MAX.
NÁPL≈
kg
VOªBA
UKAZOVATEªA
VOLIâA
PROGRAMOV NA:
*
1)
1)
**
9
°C
TEPLOTA
°C
60°
Do:
90°
●
1
●
(● )
8
6
8
9
40°
Do:
60°
●
●
(● )
3
4
4,5
40°
Do:
60°
●
●
(● )
2,5 2,5
40°
Do:
40°
●
●
-
1)
2
Plákanie
-
-
-
-
Intenzívne odstredenie
-
-
-
-
-
Jednoduché vypú‰Èanie vody
-
-
-
-
-
2)
Do:
30°
Do:
40°
PROSÍM, PREâÍTAJTE SI TIETO POZNÁMKY:
●
Do:
40°
●
●
Do:
30°
●
●
40°
Do:
40°
●
●
40°
Do:
40°
●
●
2
2,5 3,5
30°
3
3,5 3,5
30°
Ruãné Pranie
1
1,5 1,5
30°
Vlna urãená na pranie v práãke
1
2
2
„MIX & WASH
SYSTEM“ program
6
8
9
**) Program vhodn˘ aj na pranie pri nízkych teplotách (niωích, ako je maximálna uvedená
teplota).
Skú‰obn˘ program podºa normy EN 60456 Európskej normalizaãnej organizácie CENELEC so
zvolenou funkciou pre maximálny StupeÀ zneãistenia pri teplote 60°C.
( )
●
30°
Pri praní veºmi za‰pinenej bielizne odporúãame praÈ max. náplÀ 3/4 kg.
R˘chlosÈ otáãania bubna pri odstreìovaní moÏno taktieÏ zníÏiÈ na akúkoºvek hodnotu
odporúãanú na etikete bielizne alebo tkaniny. Pre jemnú bielizeÀ moÏno odstreìovanie úplne
vylúãiÈ.
●
1,5 1,5
*) Maximálny obsah náplne suchej bielizne sa mení podºa modelu, ktor˘ ste zakúpili (viì. ‰títok
so základn˘mi údajmi).
●
●
1
52
2
6
Veºmi jemné
tkaniny
Odolné tkaniny
Zmesové a syntetické tkaniny
R˘chloprogram 14‘
Odolné tkaniny
Zmesové a syntetické tkaniny
R˘chloprogram 30‘
Odolné tkaniny
Zmesové a syntetické tkaniny
R˘chloprogram 44‘
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
Je k dispozícii, iba ak je stlaãené tlaãidlo Predpranie. (Programy s moÏnosÈou voºby
príslu‰ného tlaãidla Predpranie)
Stlaãením tlaãidla “teplota prania” je moÏné praÈ pri akejkoºvek teplote, ktorá je niωia ako
maximálna povolená teplota.
1) Pri jednotliv˘ch programoch je moÏné pomocou tlaãidla “stupeÀ zneãistenia” regulovaÈ ãas a
intenzitu prania.
2) Voºbou r˘chleho programu “14’-30’-44’” regulátorom programov a stlaãením tlaãidla “STUPE≈
ZNEâISTENIA” je moÏné si vybraÈ z 3 r˘chlych programov s dæÏkou 14, 30 a 44 minút.
53
CZ
EL
PL
EN
SK
CHAPTER 8
KAPITOLA 8
SELECTION
VOªBAPROGRAMOV
Pralka posiada 4 róãne grupy
programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju
materiaäu i jego stopnia
zabrudzenia. Programy te
róãniå sië rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå
cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 4 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
Pre rôzne typy tkaniny s rôznym
stupÀom za‰pinenia má práãka
4 okruhy programov rozdelené
podºa druhu prania, teploty a
ãasu trvania prania (viì tabuºka
programov).
1 1 u8.
1 ' v vo o
po o # % o #!ov o
o .
1 MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy
opracowane w celu
maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie
zapewnia skuteczne
usuniëcie wody.
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
1. ODOLNÉTKANINY
Tieto programy boli navrhnuté
tak, aby sa dosiahli najlep‰ie
v˘sledky prania a plákania.
Krátke odstreìovanie zaradené
po kaÏdom plákaní zaisÈuje
dokonalé vyplákanie bielizne.
Závereãné odstreìovanie
zaisÈuje vy‰‰iu úãinnosÈ pri
odstraÀovaní vody z bielizne.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je
dosahováno nejlepäích
vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího
bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
2 uv1
u8.
" vov p o p v o po
p po# o o v po. $v o
# o # po v po
"v.
2 MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I
SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne odwirowanie
zmniejsza ryzyko pogniecenia
pranych tkanin.
2 MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
2 ZMESOVÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
Pri hlavnom praní sú
dosahované najlep‰ie v˘sledky
vìaka premenliv˘m rytmick˘m
otáãkam pracieho bubna a
v˘‰ke hladiny napustenej vody.
Jemné odstreìovanie zamedzí
nadmernému pokrãeniu bielizne.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
3 ,7 ;1& ;8.
- ' % , , "
" " .
1 .
3 MATERIAÄY WYJÅTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do
prania, które sk∏ada si´ z
naprzemiennych okresów
prania i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania
bardzo delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´
w du˝ej iloÊci wody, co
zapewnia najlepsze wyniki.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
3 . ·PECIÁLNE JEMNÉ
TKANINY
Toto je nov˘ prací cyklus, ktor˘
strieda pranie a namáãanie a
odporúãa sa hlavne pre jemné
tkaniny.
Prací cyklus a pláchanie sú
vykonávané s veºk˘m
mnoÏstvom vody pre zaistenie
najlep‰ích v˘sledkov.
KAPITOLA 8
K 8
VOLBA PROGRAMÅ
/ Pro råzné typy tkaniny s
råznÿm stupnëm zaäpinëní
má praöka 4 okruhy
programå rozdëlenÿch podle
druhu praní, teploty a doby
praní (viz tabulka programå).
0 # # "
", 4 # # " : , (
).
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo
nejlepäích vÿsledkå praní a
máchání. Krátké
odstüed’ování zaüazené po
kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
Jedná se o zcela nov˘
kompletní program praní, s
cyklem, kter˘ sám reguluje
aktivnost a pausu programu,
uzpÛsoben pfiedev‰ím pro praní
velmi jemn˘ch tkanin.
Praní a máchání budou
provedeny s velk˘m mnoÏstvím
vody k dosaÏení nejlep‰ích
v˘sledkÛ.
54
ROZDZIAÄ 8
WYBÓR
PROGRAMU
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics.
The wash cycle and rinses
are carried out with high
water levels to ensure best
results.
55
CZ
PL
EL
EN
SK
4. SPECIÁLNÍ PROGRAMY
? *#..
4. Programy specjalne
4. SPECIALS
4 . ·peciálne programy
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“MÁCHÁNÍ”
Tento program provádí 3
máchání prádla s prÛbûÏn˘m
odstfieìováním (které lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it
pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
PouÏívá se pro máchání
v‰ech typÛ tkanin, napfi. i po
praní v ruce.
K $ Q=$ %
2 " % ( "
"
% ' ). # .
.
PROGRAM SPECJALNY
„P¸UKANIA”
Program ten wykonuje 3
p∏ukania bielizny z
poÊrednimi odwirowaniami
(które mo˝na zredukowaç
lub anulowaç specjalnym
przyciskiem).
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç
wszelkie typy tkanin , tak˝e
odzie˝ wypranà uprzednio
r´cznie.
SPECIAL “RINSE” PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which can
be reduced or excluded by
using the correct button). It
can be used for rinsing any
type of fabric, eg. use after
hand-washing.
·PECIÁLNY PROGRAM
„PLÁKANIE“
Tento program vykonáva 3
plákania bielizne s priebeÏn˘m
odstreìovaním (ktoré je moÏné
prípadne zníÏiÈ alebo zru‰iÈ
pomocou príslu‰ného tlaãidla).
PouÏíva sa na plákanie v‰etk˘ch
typov tkanín, napr. aj na pranie v
rukách.
SPECIÁLNÍ PROGRAM
“INTENZIVNÍ ODST¤EDùNÍ”
Tento program provádí
odstfieìování pfii maximální
rychlosti (kterou lze pfiípadnû
sníÏit nebo zru‰it pomocí
pfiíslu‰ného tlaãítka).
K `$ @ 1 % % % ( " ' )
PROGRAM SPECJALNY
„SZYBKIE WIROWANIE”
Program ten wykonuje
wirowanie o maksymalnej
pr´dkoÊci. (Obroty mogà
byç redukowane
specjalnym przyciskiem).
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Programme “FAST SPIN” carries
out a maximum spin (which
can be reduced by using the
correct button).
·PECIÁLNY PROGRAM
„VEªMI R¯CHLE
ODSTREDENIE“
Tento program vykonáva
odstreìovanie pri maximálnej
r˘chlosti.
(ktoré je moÏné prípadne zníÏiÈ
alebo zru‰iÈ pomocou
príslu‰ného tlaãidla).
POUZE VYPOU·TùNÍ
Program vypou‰tûní provede
vypu‰tûní vody.
A*-;&
1 , TYLKO WYPUSZCZENIE WODY
Program ten przeznaczony
jest tylko do wypuszczenia
wody.
DRAIN ONLY
This programme drains out the
water.
IBA VYPÚ·ËANIE
Program vypú‰Èania vykoná
vypustenie vody.
RYCHLY PROGRAM
Volbou rychlého programu
“14’-30’-44’”, voliãem
programÛ a stisknutím
tlaãítka“STUPE≈ ZNEâI·TùNÍ”
je moÏné zvolit z 3 rychl˘ch
programÛ o délce 14, 30 a 44
minut.
Pro pokyn k rychl˘m
programÛm viz tabulku
programÛ.
U volby rychlého programu
pouÏijte pouze 20 % z
doporuãeného mnoÏství
ãistícího prostfiedku
uvedeného na jeho obalu.
$ $ $ !7 77
7
“14’−30’−44’”, 7 "- 3
"
5 9 3
7
5
14’, 30’ 44’
.
5
7
5 7
.
Z 7 77
7
, 9 20% 9 75 9.
RAPID PROGRAMME
The Rapid programme allows
a washing cycle to be
completed in just 14 minutes!
This programme is particularly
suited to slightly dirty cottons
and mixed fabrics.
Using the Degree of soiling
button on the Rapid cycle will
enable you to select either a
14, 30 or 44 minute wash cycle.
When selecting the rapid
programme, please note that
we recommend you use only
20% of the recommended
quantities shown on the
detergent pack.
For information about these
programmes please refer to
the programmes table.
R¯CHLY PROGRAM
Voºbou r˘chleho programu “14’30’-44’”, regulátorom programov
a stlaãením tlaãidla “STUPE≈
ZNEâISTENIA” je moÏné si
vybraÈ z 3 r˘chlych programov s
dæÏkou 14, 30 a 44 minút.
Pre pokyny k r˘chlym
programom si pozrite tabuºku
programov.
Pri voºbe r˘chleho programu
pouÏite iba 20 % z
odporúãaného mnoÏstva
ãistiaceho prostriedku
uvedeného na jeho obale.
SPECIAL “HAND WASH”
This washing machine also has
a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as “Hand
Wash only” on the fabric care
label. The programme has a
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses and a
slow spin.
RUâNÉ PRANIE
Práãka je vybavená tieÏ pracím
cyklom pre jemné tkaniny. Tento
cyklus sa naz˘va „Ruãné pranie“.
Program „ruãného prania“ je
vhodn˘ pre tkaniny, ktoré sa inak
perú v˘hradne ruãne. Program
dosiahne maximálnu teplotu 30° C
a je zakonãen˘ 3 plákacími
cyklami a jemn˘m odstredením.
RUâNÍ PRANÍ
Praãka je vybavena také
pracím cyklem pro jemné
tkaniny. Tento cyklus je
naz˘ván “Ruãní praní”.
Program “ruãního praní” je
vhodn˘ pro tkaniny, které se
jinak perou v˘hradnû ruãnû.
Program dosáhne maximální
teploty 30° C a je zakonãen 3
máchacími cykly a jemn˘m
odstfiedûním.
56
.
2 , ,
. 1 # " ". 1 30‘C ' % .
PROGRAM SZYBKI
W programie szybkim “14’-30’44” mo˝na, za pomocà
przycisku “POZIOM
ZABRUDZENIA”, ustawiç jeden
z trzech czasów: 14’, 30’ lub
44’.
W tabeli programów
zamieszczone sà wskazania
dla ka˝dego z prohgramów
szybkich.
W programach szybkich
nale˝y stosowaç znacznie
mniej detergentów, tylko
oko∏o 20% iloÊci podanych na
opakowaniu.
PRANIE R¢CZNE 30°
Pralka ma równie˝ cykl prania
delikatnego , zwanego
–pranie r´czne
Jest to kompletny cykl prania
dla bielizny przeznaczonej
wy∏àcznie do prania
r´cznego.
Program ma temperatur´
maksymalnie do 30°C i
zakoƒczony jest 3 p∏ukaniami i
delikatnym wirowaniem.
57
CZ
EN
SK
PROGRAM PRO VLNU
Díky speciálnímu
certifikovanému cyklu
WOOLMARK se prádlo
vyãistí do hloubky, pfiiãemÏ
je maximálnû zachována
jejich celistvost.
Bûhem pracího cyklu se
stfiídají intervaly, ve kter˘ch
program pracuje a intervaly
jeho pfiestávky, pfiiãemÏ
maximální teplota je 40 °C.
Uzavírají jej 3 máchání a
‰etrné odstfieìování.
+#.. WOOLMARK
PROGRAM WE¸NA
WOOLMARK PROGRAMME
PROGRAM PRE VLNU
1 ,
WOOLMARK, "
" # .
6 40°C 3 % .
Dzi´ki specjalnemu cyklowi
WOOLMARK tkaniny z
czystej we∏ny sà prane
dog∏´bnie
a jednoczeÊnie w∏ókna
we∏niane sà dobrze
chronione.
W cyklu tym nast´pujà po
sobie na przemian cykle
prania i cykle pauzy, przy
temperaturze maksymalnej
40oC. Cykl koƒczà 3
p∏ukania i delikatne
odwirowanie.
The special cycle, certified
by WOOLMARK, enables to
thoroughly wash garments
without damaging them.
The cycle comprises of
alternate periods of activity
and pauses with a maximum
temperature of 40°C and
concludes with 3 rinses and
a short spin.
Vìaka ‰peciálnemu
certifikovanému cyklu
WOOLMARK sa odevy
vyãistia do hæbky, priãom je
maximálne zachovaná ich
celistvosÈ.
Poãas pracieho cyklu sa
striedajú intervaly, v ktor˘ch
program pracuje a intervaly
jeho prestávky, priãom
maximálna teplota je 40 °C.
Uzatvárajú ho 3 plákania a
‰etrné odstreìovanie.
PROGRAM “MIX & WASH
SYSTEM”
Jde o program, kter˘ je
v˘hradním patentem firmy
Candy a kter˘ pfiiná‰í pro
uÏivatele 2 velké v˘hody:
$ "MIX & WASH
SYSTEM"
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMME
This is an exclusive Candy
system and involves 2 great
advantages for the
consumer:
PROGRAM „MIX & WASH
SYSTEM“
• to be able to wash
together different type of
fabrics (e.g. cotton +
synthetic etc…) FAST
COLOUREDS;
• moÏno spoloãne praÈ
bielizeÀ z rôznych tkanín
(napr. bavlna + syntetika a
pod. ...) NEPÚ·ËAJÚCE
FARBU;
• lze spoleãnû prát prádlo z
rÛzn˘ch tkanin (napfi.
bavlna + syntetika apod.
…) NEPOU·TùJÍCÍ BARVU;
• provádût praní se
znaãnou úsporou energie.
Program pro praní “Mix &
Wash” pere pfii teplotû 40°C
a stfiídá dynamické fáze
(buben se otáãí) se
statick˘mi fázemi
(namoãené prádlo v klidové
fázi). Z tohoto dÛvodu trvá
déle, doba trvání je témûfi 2
hodiny.
Spotfieba elektrické energie
na cel˘ cyklus je pouh˘ch
850 W/h.
Upozornûní:
58
PL
EL
2 CANDY " :
● ^ ! # # " (.
.)
LIH 21D12 -6J ^/)
_/32(6J)
● ^ " .
1 "Mix & Wash"
40C
# " ! " . # 2 ' .
" # 850 W/h.
&.+:
PROGRAM „MIX AND WASH
SYSTEM”
Jest to wy∏àczny patent
CANDY i ma 2 wielkie zalety
dla u˝ytkownika:
● mo˝na praç razem ró˝ne
typy tkanin (np. bawe∏n´
+ tkaniny syntetyczne itp.)
NIE FARBUJÑCE.
● pranie w tym programie
daje znaczne
oszcz´dnoÊci energii
elektrycznej.
Program „Mix and Wash”
ma temperatur´ 40°C, i
naprzemienne fazy obrotów
b´bna: dynamiczne (szybkie
obroty b´bna) i statyczne
(namoczona bielizna jest w
fazie spoczynku). Z tego
powodu czas trwania tego
cyklu jest wyd∏u˝ony prawie
do 2 godzin.
Zu˝ycie energii dla ca∏ego
cyklu wynosi tylko 850W/h.
UWAGA:
• první praní nového
barevného prádla je nutno
provést oddûlenû.
● ' "
" ' # " " .
● pierwsze pranie tkanin
kolorowych nale˝y
wykonaç oddzielnie nie
mieszajàc kolorów.
• v Ïádném pfiípadû nikdy
nemíchejte barevné prádlo
pou‰tûjící barvu.
● " ? 1
*-* .#7 &
*,7& /.
;8. *; G"8;.
● W ˝adnym wypadku nie
nale˝y praç razem tkanin
kolorowych farbujàcych.
•to wash with a
considerable energy
saving.
The "Mix & Wash"
programme has a
temperature of 40°C and
alternate dynamic phases
(the basket that turns) to
static phases (fabrics in soak
in phase of rest) with a
duration programme that
almost reaching the 2 hours.
The energy consumption for
the complete cycle is only
850 W/h.
Ide o program, ktor˘ je
v˘hradn˘m patentom firmy
Candy a ktor˘ priná‰a pre
pouÏívateºov 2 veºké v˘hody:
• vykonávaÈ pranie sa
znaãnou úsporou energie.
Program pre pranie „Mix &
Wash“ perie pri teplote 40°C a
strieda dynamické fázy (bubon
sa otáãa) so statick˘mi fázami
(namoãená bielizeÀ v
pokojovej fáze).
Z tohto dôvodu trvá dlh‰ie,
doba trvania je takmer. 2
hodiny.
Spotreba elektrickej energie na
cel˘ cyklus je iba 850 W/h.
Important:
Upozornenie:
•the first washing of new
coloureds fabrics must be
done separately;
• prvé pranie novej farebnej
bielizne je nutné vykonaÈ
oddelene.
• in every case, never mix
NON-FAST COLOUREDS
fabrics.
• v Ïiadnom prípade nikdy
nemie‰ajte farebnú bielizeÀ
pú‰Èajúcu farbu.
59
CZ
EL
EN
SK
KAPITOLA 9
K 9
ROZDZIAÄ 9
CHAPTER 9
KAPITOLA 9
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
JI12ID
2-6IIJ-2)1DK6J
SZUFLADA NA
PROSZEK
DETERGENT
DRAWER
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
Zásobník na prací prostfiedky
je rozdûlen do 3 ãástí:
– Öást je oznaãen “1” a
slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro
pfiedpírku.
– Öást je oznaãena “ ”,
slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla,
rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......
– Öást je oznaãena “2” a
slouÏí pro prací
prostfiedky hlavního
praní.
1 9 − ' , ’’1’’, 9 7
− ' 9 , “ ” 9 7 , ,
, .
− ' , ’’2’’, 9 7
9 .
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
#$ :
2 ! -!
! ="! 2
- /! , !- !
!/; ! ! !
6;2
!´-6! 2< ! 6 - !
-;.
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
DÅLEÏITÉ:
ÖÁST JE OZNAÖENA
“✿” MÅÏETE PLNIT
POUZE TEKUTŸMI
PROSTÜEDKY.
PRAÖKA JE
PÜEDURÖENA K
AUTOMATICKÉMU
OD ÖERPÁVÁNÍ P ÜÍSAD
BËHEM POSLEDNÍHO
MÁCHÁNÍ VE VÄECH
CYKLECH PRANÍ.
#$:
; 6 < !
23 - . - !
!22! 2<
" ! ! =
!-32!! ! /-! <4!/2! !
3 6!
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
✿
60
PL
✿
✿
✿
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
Zásobník pracích prostriedkov
sa skladá z troch ãastí:
– ãasÈ oznaãená symbolom
“1” je urãená pre program
predpierky
– ãasÈ oznaãená symbolom
“ ✿ ” je urãená pre
‰peciálne prípravky, aviváÏ,
bieliace prostriedky, ‰krob,
atì.
– ãasÈ oznaãená symbolom
“2” je urãená pre prací
prostriedok
DÔLEÎITÉ:
PAMÄTAJTE, ÎE
NIEKTORÉ PRACIE
PRÁ·KY SA ZLE
ODSTRA≈UJÚ
(ROZPÚ·ËAJÚ).
V TAKOM PRÍPADE
ODPORÚâAME
POUÎITIE ·PECIÁLNYCH
NÁDOBIEK A ICH
VLOÎENIE DO
PRACIEHO BUBNA.
POZNÁMKA : DO âASTI
OZNAâENEJ
SYMBOLOM “ ✿“
DÁVAJTE LEN TEKUTÉ
PROSTRIEDKY.
V¯ROBOK JE
NAPROGRAMOVAN¯
TAK, ABY SA
·PECIÁLNE PRÍPRAVKY
DOSTALI ZO
ZÁSOBNÍKU PRACÍCH
PROSTRIEDKOV VÎDY
V PRIEBEHU
POSLEDNÉHO
MÁCHANIA A TO PRI
V·ETKYCH PRACÍCH
PROGRAMOCH.
61
CZ
PL
EN
SK
KAPITOLA 10
K 10
ROZDZIAÄ 10
CHAPTER 10
KAPITOLA 10
PRÁDLO
1 5
PRODUKT
THE PRODUCT
BIELIZE≈
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
:
4 , , .
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
DÔLEÎITÉ:
Pri praní ÈaÏk˘ch prikr˘vok
alebo in˘ch ÈaÏk˘ch predmetov
odporúãame nepouÏívaÈ
odstredenie.
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
- , # .
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
Ak majú byÈ v práãke prané
vlnené obleky alebo iné
predmety z vlny, musia maÈ
oznaãenie „Machine
Washable“ (moÏno praÈ v
práãke).
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
62
EL
:
` "^ 7
*,;
""/1 +:
− (" # ,
, .)
− ", # , !' " # .
− − "
"
− ! 5 , , UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
DÔLEÎITÉ:
Pri triedení bielizne:
- zistite, ãi v nej nie sú
kovové predmety (Ïabky,
spínacie ‰pendlíky,
‰pendlíky, kancelárske
sponky, mince a pod.)
- zistite, ãi povlaky
vankú‰ov, zipsy a háãiky
na obleãení sú zapnuté
- zo záclon odstráÀte Ïabky
- venujte pozornosÈ ‰títkom
na obleãení
- ak nájdete zaschnuté
‰kvrny na obleãení, mali
by byÈ odstránené
‰peciálnym prostriedkom
(odporúãan˘m na ‰títku).
63
CZ
KAPITOLA 11
EL
K 11
PL
EN
ROZDZIAÄ 11
CHAPTER 11
KAPITOLA 11
CUSTOMER
AWARENESS
UÎITO NÉ RADY
PRE UÎÍVATEªA
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
Pri pouÏívaní vá‰ho spotrebiãa
dbajte na zásady ochrany
Ïivotného prostredia a
ekonomickej prevádzky.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
MAXI MALIZUJTE VEªKOSË
NÁPLNE
Najlep‰ie v˘sledky pri vyuÏití
elektrickej energie, vody,
pracích prostriedkov aj ãasu
dosiahnete t˘m, Ïe budete
vyuÏívaÈ maximálne odporúãané
dávky pre pranie jednotliv˘ch
druhov bielizne.
AÏ 50% energie u‰etríte, keì
vyperiete jednu plnú dávku
bielizne miesto dvoch
poloviãn˘ch náplní.
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
X$'+#4!+ 03'$
&\&$#!+ # 1&2+
"$'+1!+
PORADY DLA
KLIENTA
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí a
ekonomického provozu.
+9 7 7 .
Kilka wskazówek
dotyczåcych
ekonomicznego i
przyjaznego érodowisku
uãycia urzådzenia.
MAXIMALIZUJTE VELKOST
NÁPLNù
# + *
#*'*
7 , 9 9, , 5,
7 5 . 4 5 7 50%
7 9
5 9
4 9 \.
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii vyuÏití
elektrické energie, vody,
pracích prostfiedkÛ i ãasu
dosáhnete tím, Ïe budete
vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro praní
jednotliv˘ch druhÛ prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
POT¤EBUJETE VÎDY
P¤EDEPRANÍ PRÁDLA ?
# #& $
F ##* ?
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
4 7 9 !
! 5 15% 7 57 7 9 9
.
JE PRANÍ NA 90°C NEZBYTNÉ ?
# 8 & #* ' %(+ ?
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte vhodn˘m
pfiedpíracím prostfiedkem
nebo odstraÀovaãem skvrn,
není nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
' 9 9 7 60°C.
! 5 50% 60°C.
64
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez
uãycie rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
SK
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie
wybierajåc Prania
Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu
dla prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
IS A HOT WASH REQUIRED?
JE PRANIE NA 90° C NUTNÉ?
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
Ak ‰kvrny na bielizni dopredu
odstránite vhodn˘m
predpieracím prostriedkom
alebo odstraÀovaãom
‰kv⁄n, nie je nutné praÈ pri
90°C. Pri pracom programe na
60°C u‰etríte aÏ 50% energie.
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
POTREBUJETE VÎDY
PREDPRANIE BIELIZNE?
Iba pre silno za‰pinenú bielizeÀ
! Ak nebudete pouÏívaÈ
predpranie pri mierne alebo
stredne za‰pinenej bielizni,
u‰etríte medzi 5 aÏ 15 %
pracích prostriedkov, ãasu, vody
a elektrickej energie.
65
PL
EL
CZ
EN
SK
PRANÍ
- PRANIE
WASHING
PRANIE
PROMËNLIVÁ KAPACITA
PRAÖKY
ETABHTH
X%PHTIKOTHTA
ZMIENNY POZIOM
WODY
VARIABLE CAPACITY
PREMENLIVÁ
KAPACITA PRÁâKY
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
1 v o v v
oo o o
o #"v ov o v o "v o"v.
Ev o v # v
# "o" " v o.
A o v " v " o
vo .
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
Táto práãka automaticky nastaví
v˘‰ku hladiny napustenej
vody podºa druhu a mnoÏstva
bielizne. Je t˘m tieÏ moÏné
docieliÈ individuálny postup
prania z hºadiska úspory
energie.
Systém zniÏuje spotrebu
energie a znaãne skracuje ãas
prania.
EXAMPLE:
PRÍKLAD:
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
Na pranie zvlá‰È jemn˘ch tkanín
by ste mali pouÏiÈ ‰peciálnu
sieÈku (vrecú‰ko).
PÜÍK
KLAD:
$:
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
D !
.
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
2 "
( ! " ).
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
! ,
# .
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
Predpokladajme, Ïe bielizeÀ sa
skladá z veºmi za‰pinen˘ch
bavlnen˘ch odevov (zaschnuté
‰kvrny by mali byÈ odstránené
‰peciálnymi prostriedkami).
Odporúãame nepraÈ dohromady
dávku bielizne iba z tkanín,
ktoré absorbujú vodu, dávka v
práãke by mohla byÈ po
namoãení príli‰ ÈaÏká.
● Otwórz szufladë na proszek
(P).
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå P.
● 2 (P).
● Do zásobníku
oznaãeného 2 nasypte 120 g
prá‰ku
● 1 120 g 2.
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● 3 50 . .
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky P.
● K (P).
✿
66
✿
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
✿
● Zamknij szufladë na
proszek (P).
● Open the detergent
drawer (P).
● Otvorte zásobník pracích
prostriedkov.
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
● Nasypte cca 120 g prá‰ku do
ãasti zásobníka 2.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
● Do poslednej ãasti vlejte cca
50 cm3 poÏadovanej aviváÏe .
● Close the detergent
drawer (P).
● ZasuÀte zásuvku s pracími
prostriedkami.
✿
67
CZ
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na místë.
EL
● 3 " .
PL
● 3 " " .
VOLBA PROGRAMU
V˘bûr nejvhodnûj‰ího
programu proveìte podle
tabulky programÛ.
- Otoãením voliãe programÛ
aktivujte zvolen˘ program
Na displeji se zobrazí
parametry zvoleného
programu.
V pfiípadû potfieby upravit
teplotu praní.
Stisknûte tlaãítka pro volbu
poÏadovan˘ch funkcí (pokud
si to pfiejete).
- pak stisknûte tlaãítko START.
Po stisknutí tlaãítka START zahájí
praãka prací cyklus.
Prací cyklus probíhá s voliãem
programÛ nastaven˘m na
urãitém programu, a to aÏ do
konce praní.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k v˘padku
elektrického proudu, praãka je
vybavená speciální pamûtí,
která zachová zvolené
nastavení a po návratu
elektrického proudu praãka
spustí program od místa, v
nûmÏ byl pfieru‰en.
● Na konci programu se na
displeji zobrazí nápis „End“.
● Poãkejte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvífiek (2
minuty od ukonãení programu)
● Vypnûte praãku
pfiestavením voliãe programÛ
do polohy vypnutí “OFF”
● Otevfiete dvífika a vyndejte
prádlo.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
68
*,# *#..'
K " .
0! , .
6 #
.
I , .
- ( )
4 (START) , .
1 ! , ' " "
( ) , .
?*&&: , , ! .
● 4 " , "End" # ● - 2 " " ' .
● − " OFF.
● 2 .
$ = K $ K
K K .
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na swoim
miejscu.
WYBÓR PROGRAMU
Aby wybraç najlepszy program
prania prosz´ przejrzeç tabel´
programów.
Ustawiç pokr´t∏o
programatora na wybrany
program.
Na wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu.
Ewentualnie mo˝na
modyfikowaç temperatur´
prania.
Wcisnàç przyciski opcji (jeÊli to
konieczne).
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym na
wybranym programie a˝ do
koƒca prania.
UWAGA: Je˝eli nastàpi przerwa
w dostawie pràdu w trakcie
prania, specjalna pami´ç
pralki zapami´ta ustawienia i
po w∏àczeniu pràdu pralka
rozpocznie pranie w tym
momencie, w którym zosta∏o
przerwane.
● Na zakoƒczenie programu
na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis “End”.
EN
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● And that the discharge
tube is in place.
PROGRAMME SELECTION
Refer to the programme guide
to select the most suitable
programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
The display will show the
settings for the programme
selected.
Adjust the wash temperature if
necessary.
VOªBAPROGRAMU
V˘ber najvhodnej‰ieho
programu vykonajte podºa
tabuºky programov.
- Otoãením voliãa programov
aktivujte zvolen˘ program.
Na displeji sa zobrazia parametre
zvoleného programu.
V prípade potreby upraviÈ
teplotu prania.
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets the
working sequence in motion.
Stlaãte tlaãidlá pre voºbu
poÏadovan˘ch funkcií (ak si to
Ïeláte).
The programme carries out
with the programme selector
stationary on the selected
programme till cycle ends.
Po stlaãení tlaãidla ·TART
zaãne práãka prací cyklus.
Prací cyklus prebieha s voliãom
programov nastaven˘m na
urãitom programe a to aÏ do
konca prania.
Warning: If there is any break
in the power supply while the
machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where it
left off.
● When the programme has
ended the word “End” will
appear on the display
● Wait for the door lock to be
released (about 2 minutes
after the programme has
finished).
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF” position.
DLA KAÃDEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWDÃ
TABELË PROGRAMÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOS ÓB.
● Skontrolujte, ãi máte pustenú
vodu a ãi je odtoková hadica
na mieste.
Press the option buttons (if
required)
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek (2
min po koƒcu programu)
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
SK
● Open the door and remove
the laundry.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
POZOR: Ak by poãas chodu
práãky do‰lo k v˘padku
elektrického prúdu, práãka je
vybavená ‰peciálnou pamäÈou,
ktorá zachová zvolené
nastavenie a po návrate
elektrického prúdu práãka
spustí program od miesta, v
ktorom bol preru‰en˘.
● Na konci programu sa na
displeji zobrazí nápis “End”.
● Poãkajte, aÏ zhasne
kontrolka zamknut˘ch dvierok
(2 minúty od ukonãení
programu)
● Vypnite praãku prestavením
voliãa programov do polohy
vypnutia „OFF“
● Otvorte dvierka a vyberte
bielizeÀ
PRI V·ETK¯CH
TYPOCH PROGRAMOV
SA POZRITE DO
TABUªKY A
VYKONAJTE âINNOSTI,
KTORÉ SÚ TU
POPÍSANÉ.
68
EL
CZ
PL
EN
SK
KAPITOLA 12
K 12
ROZDZIAÄ 12
CHAPTER 12
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
K CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
âISTENIEA
ÚDRÎBA
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
,
" # /
" . 2 .
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Na ãistenie vonkaj‰ka práãky
nepouÏívajte abrazívne
prostriedky, alkohol a
rozpú‰Èadlá. Staãí pouÏiÈ vlhkú
handru.
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
0 ! :
The washing machine
requires very little
maintenance:
Práãka vyÏaduje len minimálnu
údrÏbu:
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● ● Cleaning of drawer
compartments.
● âistenie zásobníka pracích
prostriedkov.
● Öiätëní filtru.
● ● czyszczenia filtra.
● Filter cleaning
● âistenie filtra
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
● # " ● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
● Odpojenie pri dlhodobom
nepouÏívaní práãky.
ÖIÄTËNÍ DÁVKOVAÖE
PRACÍCH PROSTÜEDKÅ:
K −
K
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
âistenie dávkovaãa pracích
prostriedkov:
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
- ' ,
!
, " "
' .
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Hoci to nie je nutné,
odporúãame obãas vyãistiÈ
zásobník prá‰ku na pranie,
bieliacich prostriedkov a
aviváÏe nasledovne:
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
_ Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Remove the compartments
by pulling gently.
- pouÏitím miernej sily
vytiahneme celú zásuvku,
umyjeme ju vodou, osu‰íme a
nasunieme späÈ.
Czyéç za pomocå wody.
Clean with water.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
Put the compartments back
into place
_
.
70
# .
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
KAPITOLA 12
71
CZ
ÖISTËNÍ FILTRU
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
EL
K8 *
1 5 7 7
(. ,
.) 5 . ' 9 5 :
● ● Otevfiete dvífika
● Pouze u nûkter˘ch
modelÛ:
Vyjmûte hadiãku, odstraÀte
uzávûr a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Pfied od‰roubováním filtru
se doporuãuje poloÏit pod
filtr savou látku pro
zachycení zbytkové vody
která po vyjmutí filtru vyteãe.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
72
● % :
1 , 5 77 .
● 0 5 5,
7 8 7 9 .
● / 5,
o 5 ,
.
● -7 5 .
● 4 , 5 7 7 5 . 75 .
& #−
% $+ *
#*'*
Z 5 7
7 , .
1 7.
\ . 1 7 , 5 .
! 9.
PL
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
● Otwórz klapk´ okienka
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
EN
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Open the flap
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Remove and clean.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Práãka je vybavená
‰peciálnym filtrom, ktor˘
zachytáva väã‰ie predmety,
ktoré by mohli upchaÈ
odtokovú hadicu, napr. mince,
gombíky, atì. Tie potom môÏu
byÈ vybraté nasledujúcim
spôsobom:
● Len u niektor˘ch modelov:
Vytiahnite hadiãku, odstráÀte
uzáver a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Pred odskrutkovaním filtra sa
doporuãuje poloÏiÈ pod filter
savú látku pre zachytenie
prebytoãnej vody, ktorá po
vybratí filtra vyteãie.
● Otoãte filter proti smeru
hodín tak, aby zostal vo zvislej
polohe.
● ZloÏte ho a oãistite.
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
âISTENIE FILTRA
● OtvoriÈ dvierka.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
SK
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
● Po vyãistení ho pripevnite
späÈ v smere hodín.
Potom postupujte opaãne ako
pri demontáÏi.
PREMIESTENIE ALEBO
DLHODOBÉ NEPOUÎÍVANIE
PRÁâKY:
Ak práãku premiesÈujete alebo
nepouÏívate dlh‰í ãas
a najmä ak stojí práãka v
nevykurovanej miestnosti, je
nutné dopredu vypustiÈ v‰etku
vodu z hadíc.
Prístroj musí byÈ odpojen˘ zo
siete a vypnut˘.
Uvoºnite koniec odpadovej
hadice a nechajte odtiecÈ
v‰etku vodu do pripravenej
nádoby. Potom hadicu
upevnite do pôvodnej polohy.
Rovnako postupujte aj pri
vypú‰Èaní napú‰Èacej hadice.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
73
EL
CZ
K 13
KAPITOLA 13
#)
ZÁVADA
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
1. % 7
7
zavüete dvíüka
2. % 2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
7. Na displeji se
zobrazuje chyba
0, 1, 5, 7, 8, 9
-
Kontaktujte servisní stfiedisko.
8. Na displeji se
zobrazuje chyba 2
Nelze naplnit vodu.
Zkontrolujte, jestli je pfiívod vody
otevfien˘.
9. Na displeji se
zobrazuje chyba 3
Nelze odãerpat vodu.
Zkontrolujte, jestli je odtok vody
prÛchodn˘.
Zkontrolujte, jestli není vypou‰tûcí hadice
zauzlená.
10.Na displeji se
zobrazuje chyba 4
Praãka je pfieplnûná vodou.
Uzavfiete pfiívod vody do praãky.
Kontaktujte servisní stfiedisko.
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Candy servis.
74
- % (ON/OFF)
% 5 9
!7
B !7
5
' K 7 (1)
' 9 9 !7
9
& 9
- # n !7 5
K 5 5
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
% & v 3. % 3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
*
4. * 79 % 9 9
9
5. % 1 0 B &"# +1#`#4&
( )
7
7 8 1 o 0
& 9 5 5 1 9 5
5 6. % 8 7. + 5 0,1,5,7,8,9
8. + 5 2
_
4 5 9
5
K 5 9
K 1 !7 9. + 5 3
% # 10. + 5 .4
1 9 9
K 9 .
! 5 , Candy. 77 , 7 779
.
# 1 ! -!" - ! =/ 4// ! < - =
= /!! 2 ! < !</ 2!:
− 3 ! <4!/2! 2 ! ! 6/3 /3 /-" -/22 - ! -!;
− 3 !-3 L !/ 2!3! - 4/2!.
− #! - ! /-" -/22 ! ; ! ! </ /; . ! -/22!! !- 2!"! ;=! 2! ! L- ! "2!!.
− #! - ! != ; ! /-! <4!/2!, 2! !! !! !/< <4!/2!.
− =!! ! - < ! ! ! -! /- ! ; / ! !=! 6; !3 ! ; ! ! < ! 2 < 3, 2 ; ! -
!3 2! 23 != ;.
− " !-<, ! /< 4/2!! =< - !<! !</ 2!.
2 /- /- , /< " - !! =! ! ! ; - !
4 6! Candy.
!! -! =< !2! -6; ! - 3 /6 ! ;
- =-//!- !-;. !! -! < ! 2! ! 4 Q3 44! ! !//L ! 4! ! ! -.
75
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
2. Pralka nie nabiera
wody.
3. Pralka nie usuwa
wody.
PL
EN
ROZDZIAÄ 13
CHAPTER 13
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa
wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
7. Na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´
numery:
0, 1, 5, 7, 8, 9
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
Wezwij serwis.
-
8. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 2
Brak wype∏nienia wodà.
9. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 3
Woda nie zostaje wypompowana.
Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest
zatkany.
10. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 4
Maszyna przepe∏niona jest wodà.
Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij
serwis.
Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy wykonaj powyãsze
sprawdziany.
76
FAULT
1. Does not function
on any
programme
2. Does not load
water
3. Does not
discharge water
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
6. Strong vibrations
during spin
–
7. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8, 9
Call service.
8. Display reads
error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
9. Display reads
error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
10. Display reads
error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
77
SK
13
KAPITOLA1
PORUCHA
PRÍâINA
ODSTRÁNENIE
zástrãka nie je v zásuvke
zasuÀte zástrãku
nie je zapnut˘ hlavn˘ spínaã
zapnite hlavn˘ spínaã
v˘padok el. prúdu
skontrolujte
porucha el. fázy
skontrolujte
otvorené dvierka práãky
zatvorte dvierka
2. PRÁâKA
NENAPÚ·ËA
VODU
viì príãina 1
uzatvoren˘ prívod vody
skontrolovaÈ
otvoriÈ prívod vody
zle nastaven˘ programátor
nastavte správne programátor
3. PRÁâKA
NEVYPÚ·ËA VODU
ohnutá odtoková hadica
narovnajte odtokovú hadicu
upchan˘ filter
skontrolujte, vyãistite filter
4. VODA NA ZEMI
V OKOLÍ PRÁâKY
z práãky vyteká pena
zníÏiÈ dávku prac. prá‰ku
5. PRÁâKA
NEODSTREëUJE
práãka e‰te nevypustila vodu
vyãkajte niekoºko minút,
práãka vypustí vodu
stlaãené tlaãidlo na vylúãenie
odstredenia
vypnite tlaãidlo na vylúãenie
odstredenia
práãka nestojí rovno
nastaviÈ noÏiãky práãky
neboli odstránené fix. vloÏky
odstráÀte fixaãné vloÏky
bielizeÀ nerovnomer. rozloÏená
rozloÏte rovnomerne bielizeÀ
1. NEFUNGUJE
ÎIADNY
PROGRAM
6. SILNÉ OTRASY
PRI
ODSTREëOVANÍ
Kontaktujte servisné stredisko.
7. Na displeji sa zobrazuje
chyba 0, 1, 5, 7, 8, 9
-
8. Na displeji sa
zobrazuje chyba 2
Nie je moÏné naplniÈ vodu.
Skontrolujte, ãi je prívod vody otvoren˘.
9. Na displeji sa
zobrazuje chyba 3
Nie je moÏné odãerpaÈ vodu.
Skontrolujte, ãi je odtok vody priechodn˘.
Skontrolujte, ãi nie je vypú‰Èacia
hadicazauzlená.
10. Na displeji sa
zobrazuje chyba 4
Práãka je preplnená vodou.
Uzavrite prívod vody do práãky.
Kontaktujte servisné stredisko.
Ak porucha pretrváva, obráÈte sa na servisnú organizáciu. Uveìte vÏdy typ práãky (nájdete ho buì na
zadnej stene spotrebiãa alebo na záruãnom liste).
DôleÏité:
1 PouÏitie ekologick˘ch bezfosfátov˘ch pracích prá‰kov môÏe maÈ vplyv na:
- Odtekajúca voda po plákaní môÏe byÈ chladnej‰ia vìaka prítomnosti zeolitov v zmesi.
Neovplyvní to úãinnosÈ plákania.
- Na záver prania sa na bielizni môÏe objaviÈ biely prá‰ok (zeolity), ktor˘ v‰ak na nej nezostane a tieÏ
neovplyvní farbu bielizne.
- Vo vode vypú‰Èanej po poslednom plákaní sa môÏe objaviÈ pena, ktorá neznamená, Ïe by bielizeÀ bola
nedokonale vyplákaná.
- Neionizujúci povrch - aktívne ãastice, súãasÈ pracích prá‰kov, sa ãasto odstraÀujú hor‰ie a niekedy sa
objavujú ako zvy‰ky peny na bielizne. ëal‰ie plákanie ich neodstráni.
2 Ak práãka nefunguje a poruchy uvedené v tabuºke nie je moÏné odstrániÈ, obráÈte sa na odborn˘ Candy
servis.
78
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k
pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch
v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
& 5 9 7 7 5 7.! , .
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych
bäëdów drukarskich.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing
mistakes in this booklet. The manufacturer also reserves the right to make
appropriate modifications to its products without changing the essential
characteristics.
V˘robca sa ospravedlÀuje za prípadné tlaãové chyby v tomto návode na
pouÏívanie.
ëalej si v˘robca vyhradzuje právo urobiÈ potrebné zmeny na svojich
v˘robkoch, ktoré nemajú vplyv na ich základnú charakteristiku.
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch a
elektronick˘ch zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním
následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného zacházení s
v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím odpadem.
Musí b˘t doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace
odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném úfiadu
vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb svozu odpadu
nebo v obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.
- - < 66 !-3 2! !/-6"! - !Q ! 2002/96EC ! !
/ ! ! / ! 22!! (WEEE).
6 !!;/ - Q3, 6! 46 2 6!3 ! " -"
;! - 4// ! !6 " -!, ! 2 ! /6 !3 !!/// ! ! 22 .
2! Q3 -24/L 3 3 !-3 Q3 6! < ! 6 6 !
<! -6 2< !3 22!. 6< 6! < ! ! !6 !/// 2 -// !
!!;/ / ; ! / ; / 2;.
6 6! < ! !2!6 ;2= ! 2 < 4!//< ! ! !!;/ ! 22 .
&! 3 / = 2 !! ! -// ! !!;/ - Q3
!-6-6 !- , ! ! !!;/ ! 2! !3 26- ! - - .
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be
handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city
office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
CZ
EL
PL
EN
SK
10.02 - 41031109 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej
utylizacji takiego sprz´tu .
Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo jak
inne Êmieci domowe.
Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych urzàdzeƒ elektrycznych i
elektronicznych.
Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami o utylizacji tego typu Êmieci.
Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w sprawie tego typu Êmieci prosz´
skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z
Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania,
lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising