Candy | GC 1271D1/1-S | Candy GC 1271D1/1-S User manual

Candy GC 1271D1/1-S User manual
FI
SV
DA
NO
EN
Käyttöohje
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
User instructions
GC 1D
FI
SV
ONNITTELUMME !
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et
tyydy kompromisseihin - haluat vain
parasta.
Genom att välja en tvättmaskin
från Candy har Du visat att Du en
kvalitetsmedveten konsument.
Olemme iloisia voidessamme
esitellä Sinulle tämän uuden
pesukoneen, joka on vuosia
kestäneen tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän kokemuksen
tulos. Tämän olemme tehneet
yhdessä kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Candy laajaan
kodinkonevalikoimaan kuuluvat
pesukoneet , astianpesukoneet,
kuivaavat pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä kylmälaitteet.
Vår nya tvättmaskin är resultatet
av Candy långa erfarenhet på
vitvaruområdet och kontakten
med våra kunder. Dess kvalitet
och oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
I Candy omfattande
produktprogram finns förutom
tvättmaskiner även en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare, spisar,
mikrovågsugnar, ugnar och
spishällar samt kylskåp och frysar.
Tämä laite on tarkoitettu
käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa kohteissa, kuten:
Produkten är avsedd för
användning i hushåll och
liknande tillämpningar som:
- myymälöiden, toimistojen ja
muiden työpaikkojen henkilökunnan
taukotiloissa;
- maatilojen asuinrakennuksissa;
- asiakaskäytössä hotelleissa,
motelleissa ja muissa
majoituskohteissa;
- bed & breakfast -kohteissa.
- personalkök i butiker, på kontor
och andra arbetsplatser;
- lantgårdar;
- av kunder på hotell, motell och
liknande miljöer;
- vandrarhem och liknande
miljöer.
Laitteen kotitalousympäristöstä tai
tyypillisistä kotitaloustoiminnoista
poikkeava käyttö, kuten kaupallinen
käyttö ammattilaisten tai tehtävään
koulutettujen henkilöiden käytössä,
jää käyttötarkoituksen ulkopuolelle
myös edellä mainituissa kohteissa.
Jos laitetta käytetään tästä
tarkoituksesta poikkeavasti, tämä
voi lyhentää laitteen käyttöikää ja
aiheuttaa valmistajan myöntämän
takuun raukeamisen.
Valmistaja kiistää, lain sallimassa
enimmäislaajuudessa, vastuun
laitteelle aiheutuneista vahingoista
tai muista vahingoista ja
menetyksistä, jotka ovat
aiheutuneet koti- ja
kotitalouskäytöstä poikkeavasta
käytöstä (vaikka laite olisi sijoitettu
koti- tai kotitalousympäristöön).
Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
Saat tärkeätä tietoa pesukoneesi
oikeasta asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja koneesi
hyödyntämisestä parhaalla
mahdollisella tavalla.
Säilytä tämä käyttöohje koneen
läheisyydessä myöhempää käyttöä
varten.
Tarvitessasi huoltoa, ota yhteyttä
valtuutettuun Candy - huoltoon ja
ilmoita aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja G-numero
(mahdollinen versio-numero). Nämä
tiedot löytyvät koneen arvokilvestä,
joka sijaitsee täyttöaukon
yläreunassa.
2
Annan användning av produkten
än i hushållsmiljöer eller för typiska
hushållssysslor, som kommersiell
användning av experter eller
utbildade användare, är inte
tillåten ens för ovanstående
tillämpningar.
Om produkten används på
annat sätt kan dess livslängd
förkortas och garantin upphöra
att gälla.
Eventuella skador på produkten
eller andra skador eller förluster
på grund av användning som
inte är förenlig med hem- eller
hushållsanvändning (även i hemeller hushållsmiljö) accepteras
inte av tillverkaren så långt lagen
medger.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den innehåller
viktig information om installation,
användning och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom ges en
del tips om hur tvättmaskinens
kapacitet skall utnyttjas på bästa
sätt.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
För service kontaktas någon av
Candy auktoriserade
serviceverkstäder. Ange alltid
maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på typskylten
vid påfyllningsöppningen.
DA
NO
TILLYKKE
GRATULERER
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års forskning
og udvikling, en udvikling der i
meget høj grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Ved å kjøpe en maskin fra Candy,
har du vist at bare det beste er
godt nok for deg.
Med en Candy har De valgt
kvaliteten og fordelene ved en
maskine der teknologisk er på
forkant med udviklingen.
Candy’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe og
frysere.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Candy’s
produktkatalog.
Dette apparat er beregnet til
brug i husholdningen og
lignende steder, som f.eks.:
- medarbejderkøkkener i
butikker, kontorer og andre
arbejdsmiljøer;
- gårde;
- af klienter på hoteller, moteller
og andre beboelsesmæssige
miljøer;
- i Bed and Breakfast-faciliteter
og lignende områder.
Anden brug af dette apparat
end i husholdning eller i typiske
husholdningsfunktioner, som
kommerciel anvendelse af
eksperter eller erfare brugere, er
ekskluderet i ovennævnte
beskrivelser.
Candy er stolte over å kunne
presentere denne nye
vaskemaskinen, resultatet av
årelang forskning og
markedserfaring i direkte kontakt
med kundene. Denne maskinen gir
dea kvalitet, driftssikkerhet og høy
ytelse.
Candy kan også tilby et stort
utvalg av andre hvitevarer:
vaskemaskiner, oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med tørketrommel,
komfyrer, mikrobølgeovner,
tradisjonelle stekeovner og
komfyrtopper, kjøleskap og
frysebokser.
Be din lokale forhandler om den
komplette katalogen over Candyprodukter.
Dette produktet er ment for bruk i
husholdninger og lignende
bruksområder som:
- kjøkkenkrok for ansatte i butikker,
på kontorer og i andre
arbeidsmiljøer;
- gårdshus;
- bruk av kunder på hoteller,
moteller og andre typer
boligmiljøer;
- overnattingsmiljøer.
Bruk av apparatet som avviker fra
husholdning generelt eller typiske
husholdningsfunksjoner, som f.eks.
kommersiell bruk av eksperter eller
spesielt opplærte brukere, er
utelatt selv i de ovennevnte
bruksområdene.
EN
OUR COMPLIMENTS
With the purchase of this Candy
household appliance, you have
shown that you will not accept
compromises: you want only the
best.
Candy is happy to present their
new washing machine, the result of
years of research and market
experience through direct contact
with Consumers. You have chosen
the quality, durability and high
performance that this washing
machine offers.
Candy is also able to offer a vast
range of other household
appliances: washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of Candy
products.
This appliances is intended to be
used in household and similar
applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and
other residential type
environments;
- bed and breakfast type
environments.
A different use of this appliance
from household environment or
from typical housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is excluded
even in the above applications.
Hvis apparatet benyttes til andet
end dets formål og beskrivelse,
kan det påvirke apparatets
levetid og kan bevirke, at
producenten ikke yder garanti
for produktet.
Enhver skade på apparatet eller
skade eller tab i forbindelse med
forkert anvendelse af produktet i
hjemmet eller i husholdning,
accepteres ikke af producenten
ifølge lovgivning.
Hvis apparatet brukes på en måte
som strider mot dette, kan det
redusere levetiden til apparatet og
gjøre produsentens garanti
ugyldig.
Erstatningskrav som følge av
eventuelle skader på apparatet
eller annen skade eller tap som
oppstår ved bruk som ikke er
forenlig med bruk i hjemmet eller
husholdningen (selv om det
foregår i et hjemmemiljø eller i en
husholdning), vil så langt loven
tillater ikke bli tatt til følge av
produsenten.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af maskinen.
Les denne bruksanvisningen nøye,
da den inneholder viktige
opplysninger om sikker installasjon,
og nyttig informasjon om bruk og
vedlikehold av vaskemaskinen for å
få best mulig resultat.
Please read this booklet carefully
as it provides important guide lines
for safe installation, use and
maintenance and some useful
advise for best results when using
your washing machine.
Gem denne instruktionsbog, den
er god at have ved fremtidige
tvivls spørgsmål.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du lett kan
finne den senere.
Keep this booklet in a safe place
for further consultation.
Ved kontakt til Candy’s
Servicecenter, bedes De venligst
opgive maskinens Model. Nr. og
G. Nr. Disse numre findes på
typeskiltet, (se tegn.).
Nårdu tar kontakt med oss eller et
av våre servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og Gnummeret
(hvis dette finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
When contacting Candy
or a Customer Services Centre
always refer to the Model, No., and
G number (if applicable of the
appliance see panel).
If the appliance is used in a
manner inconsistent with this it may
reduce the life of the appliance
and may void the manufacturer’s
warranty.
Any damage to the appliance or
other damage or loss arising
through use that is not consistent
with domestic or household use
(even if located in a domestic or
household environment) shall not
be accepted by the manufacturer
to the fullest extent permitted by
law.
3
SV
FI
4
KAPPALE
AVSNITT
KAPITEL
KAPITTEL
CHAPTER
SISÄLLYSLUETTELO
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Johdanto
Inlednig
Yleistä toimituksesta
Allmänt
1
Takuu
Garanti
2
Turvallisuusohjeita
Säkerhetsanvisningar
3
Teknisiä tietoja
Tekniska data
4
Käyttöönotto ja asennus
Idrifttagning och installation
5
Ohjaustaulu
Manöverpanel
6
Ohjelmataulukko
Programtabell
7
Ohjelman valinta
Programval
8
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
9
Pyykin käsittely
Hantering av tvätt
10
Pesu
Tvätt
11
Puhdistus ja hoito
Rengöring och skötsel
12
Tarkastuslista
Checklista
13
DA
NO
EN
INDHOLD
INNHOLD
INDEX
Introduktion.
Innledning
Introduction
Modtagelse og udpakning.
Generelt om levering
General points on delivery
Garantibestemmelser.
Garanti
Guarantee
Sikkerhedsregler .
Sikkerhetsregler
Safety Measures
Tekniske data.
Tekniske data
Technical Data
Opstilling og Installation.
Montering og oppstarting
Setting up and Installation
Beskrivelse af funktioner.
Bruksanvisning
Control Description
Program oversigt.
Tabell over
vaskeprogrammer
Table of Programmes
Valg af program
Valg av program
Selection
Sæbe skuffen.
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
Gode råd vedr. vask
Produktet
The Product
Sådan bruges maskinen.
Vasking
Washing
Vedligeholdelse og
rengøring.
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Cleaning and routine
maintenance
Fejl søgnings skema.
Feilsøking
Faults Search
5
FI
SV
KAPPALE 1
AVSNITT 1
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
C) TAKUUKORTTI
C) GARANTISEDEL
D) TULPPA
D) PLUGG
E) POISTOLETKUN PIDIKE
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
A
B
C
SÄILYTÄ NÄMÄ
HUOLELLISESTI
Tarkista myös, että pesukone
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
6
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
D
E
DA
NO
EN
KAPITEL 1
KAPITTEL 1
CHAPTER 1
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
GENERELT OM
LEVERING
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) INSTRUKTIONSBOG
A) BRUKSANVISNING
A) INSTRUCTION MANUAL
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ CANDY
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) GARANTIBEVIS
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) DÆKPLADE.
D) PLUGG
D) CAPS
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
E) BEND FOR OUTLET TUBE
GEM DISSE TING
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Candy-senter.
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
SV
FI
8
KAPPALE 2
AVSNITT 2
TAKUU
GARANTI
Tälle laitteelle annetaan
takuu radio-ja
kodinkonealan yleisten
takuuehtojen mukaisesti.
Takuu koskee rakenne-,
valmistus ja raaka-ainevikoja
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
DA
NO
EN
KAPITEL 2
KAPITTEL 2
CHAPTER 2
GARANTI
GARANTI
GUARANTEE
Maskinen er dækket af
gældende dansk lovgivning.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
9
SV
FI
KAPPALE 3
AVSNITT 3
TURVALLISUUSOHJEITA
SÄKERHETSANVISNINGAR
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
● Irrota pistotulppa
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Sulje vesihana
● Stäng vattenkranen.
● Kaikki Candy pesukoneet
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
● Alla Candy maskiner är
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
Tämä tuote täyttää
Direktiivien 73/23/EEC ja
89/336/EEC (korvattu
direktiiveillä 2006/95/EC ja
2004/108/EC) mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiver 73/23/EEC och
89/336/EEC (ersatts med
direktiver 2006/95/EC och
2004/108/EC) och senare
ändringar.
● Älä kosketa laitetta kun
olet märkä tai paljain jaloin.
● Vidrör inte maskinen om
Du är våt eller barfota.
● Älä käytä kosteissa tiloissa
jatkojohtoja .
● Använd inga skarvsladdar
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
10
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
i badrum och våtutrymmen.
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
DA
NO
EN
KAPITEL 3
KAPITTEL 3
CHAPTER 3
SIKKERHEDS
REGLER.
SIKKERHETSREGLER
SAFETY MEASURES
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
● Luk for maskinens
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
● Trekk ut støpselet.
● Remove the plug
● Skru av vanntilførselen.
● Turn off the water inlet tap.
● Alle Candy-maskiner er
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
● All Candy appliances are
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
Direktiv 73/23/EEC og
89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med senere
endringer.
Appliance complies
with European Directives
73/23/EEC and 89/336/EEC,
replaced by 2006/95/EC and
2004/108/EC, and
subsequent amendments.
● Ta ikke på maskinen med
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
vandtilførsel.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Denne maskine
oppfylder Direktiv 73/23/EEC
og 89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med
efterfølgende ændringer.
● Maskinen må ikke
udsættes for vandstænk eller
fugt.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
FI
SV
● Älä käytä adapteria tai
● Anslut inte maskinen till
● Laitetta ei ole tarkoitettu
lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden
fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai
tietoa laitteen käytöstä,
muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan
henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
Pikkulapsia on valvottava,
etteivät he pääse leikkimään
laitteella.
● Enheten får inte användas
av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller
med bristande erfarenhet eller
kunskap, om de inte
övervakas eller har instruerats
av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
haaroituspistorasiaa.
● Irrottaessasi pistotulppaa
adapter eller skarvdosor.
Se till att barn inte leker med
produkten.
● Håll i stickkontakten när Du
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
● Utsätt inte maskinen för
● Älä sijoita pesukonetta
ulkotiloihin
tvättmedelsbehållaren när Du
lyfter maskinen.
● Älä nosta konetta kytkimistä
● Tvättmaskinen för inte
tai pesuainekaukalosta.
● Kuljetuksen aikana
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
● Koneen nostossa on
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
● Mikäli kone on
epäkunnossa eikä toimi
moitteettomasti , katkaise
virta verkkokytkimestä, sulje
vesihana äläkä yritä avata
luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun Candy
- huoltoon . Näin varmistat
koneen asianmukaisen
huollon ja turvallisen käytön.
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
● Käytöstä poistettu kone
saattaa olla vaarallinen esim.
lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
koneen sisälle voi jäädä
lukituksi esim. poistamalla
luukku.
● Mikäli virtajohto on
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
12
vädrets makter (regn, sol etc.).
● Håll inte i vreden eller
transporteras så att den lutar
mot luckan.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
● När maskinen lyfts behövs
det två personer som på
bilden.
● Om maskinen går sönder
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök inte
öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en auktoriserad
Candy serviceverkstad. En
sakkunnig service garanterar
en säker funktion.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● En maskin som inte längre
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa hos
serviceverkstaden.
DA
NO
● Brug ikke adaptere, eller
● Bruk ikke adaptere eller
● Denne maskine er ikke
● Dette apparatet skal ikke
brukes av personer
(inkludert barn) med
redusert syn eller reduserte
fysiske eller mentale evner.
Det skal heller ikke brukes av
personer uten erfaring med
eller kunnskap om
apparatet, med mindre de
er under oppsyn eller har
fått opplæring av en person
som er ansvarlig for denne
personens sikkerhet.
multistik.
beregnet til at blive anvendt
af personer (herunder børn)
med nedsatte fysiske og
mentale evner samt sanser
eller af personer med
manglende erfaring eller
viden, medmindre disse har
modtaget vejledning eller
instruktion i anvendelsen af
maskinen af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal være under opsyn
for at sikre, at de ikke leger
med maskinen.
● Træk aldrig i apparatets
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
● Efterlad ikke maskinen
udsat for regn, eller direkte
sol.
● Hvis apparatet skal flyttes,
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
● Ved transport, læn da ikke
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
“tjuvkontakter.
Ikke la små barn leke med
apparatet.
EN
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● This appliance is not
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge,
unless they have been given
supervision or instruction
concerning use of the
appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be
supervised to ensure that
they do not play with the
appliance.
● Trekk alltid i selve støpselet,
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
● La ikke vaskemaskinen bli
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
● Løft aldri vaskemaskinen
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
● Ved transport må ikke
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
do not lean the door against
the trolley.
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
● Hvis maskinen skal flyttes
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist på
ill.
● Hvis maskinen går i stå eller
ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Candy Service. Reparationer
skal altid udføres af Aut,
Candy Service center.
Anvend altid originale
reservedele. I modsat fald
bortfalder enhver form for
garanti fra Fabrikant og
Importør.
● Hvis ledningen (til
strømnettet) beskadiges, skal
den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
● Vær alltid to personer ved
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
● Hvis vaskemaskinen er
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Candyrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Candyreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
● Dersom strømledningen (til
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
FI
SV
KAPPALE 4
AVSNITT 4
85
cm
49 cm
60 cm
14
TEKNISIÄ TIETOJA
TEKNISKA DATA
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
kg
LIITÄNTÄTEHO
ANSLUTNINGSEFFEKT
W
1500
TARVITTAVA SULAKE
SÄKRING
A
10
LINKOUSTEHO
(Kierr./min.)
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
TARVITTAVA VEDENPAINE
VATTENTRYCK
MPa
min. 0,05
max. 0,8
JÄNNITE
SPÄNNING
V
220-240
6
7
8
KATSO ARVOKILPEÄ
SE UPPSTÄLLNINGEN MED KAPACITETSVÄRDEN
SE OVERSIGT
SE TABELL
SEE RATING PLATE
DA
KAPITEL 4
NO
KAPITTEL 4
EN
CHAPTER 4
TEKNISKE DATA
TEKNISKE DATA
TECHNICAL DATA
KAPACITET
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
TILSLUTNINGS
FULL EFFEKT
POWER INPUT
FORSIKRING (Amp.)
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
POWER CURRENT FUSE
AMP
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
VANDTRYK.
VANNTRYKK
WATER PRESSURE
DRIFT SPÆNDING
STRØMSPENNINGEN
SUPPLY VOLTAGE
SPIN
r.p.m.
15
FI
KAPPALE 5
AVSNITT 5
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
Poista pakkausalusta ja siirrä
kone lähelle lopullista
sijoituspaikkaa.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Katkaise johtojen nippuside.
Klipp bandet kring
slangarna.
Poista 4 kiinnitysruuvia (A) ja
4 välikappaletta (B).
Lossa de 4 skruvarna (A) och
de 4 mellan-stycken (B).
Peitä reiät mukana
toimitetuilla tulpilla, jotka
löytyvät käyttöohjepussista.
Täck över hålen med de
medföljande pluggar som
finns i plastpåse som
innehåller t.ex.
bruksanvisningar.
VAROITUS:
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN ULOTTUVILLE.
16
SV
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
DA
NO
EN
KAPITEL 5
KAPITTEL 5
CHAPTER 5
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
MONTERING OG
OPPSTARTING
SETTING UP
INSTALLATION
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Klip binderen der holder
slangerne over.
Kutt klemmene som fester
røret.
Carefully cut the securing
strap that holds the main
cord and the drain hose.
Afmonter de fire skruer (A)
og de fire middel (B).
Skru ut de 4 skruene og de 4
brikker (B).
Monter dækplader i huler.
Dækplader findes i posen
inden i maskinen.
Lukk åpninger ved hjelp av
plugger som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
Remove the 4 fixing screws
marked (A) and remove the
4 spacers marked (B)
Cover the 4 holes using the
caps provided in the
instruction booklet pack.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
FI
SV
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Liitä tulovesiletku
vesihanaan.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Laite täytyy liittää
vesijohtoverkostoon
käyttämällä uutta
täyttöletkua. Vanhaa
täyttöletkua ei saa käyttää.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
Type 1
Type 2
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
Siirrä pesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan.
Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava
suurempi kuin poistoletkun.
Kaikissa asennustavoissa on
tarkistettava, etta
poistoputki on vähintään 50
cm lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan
käyttää apuna koneen
mukana toimitettua
letkunpidikettä.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
max 100 cm
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
DA
EN
NO
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Kopl vannrøret til kranen.
Connect the fill hose
to the tap.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
medfølgende bøjning.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
max 100 cm
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
FI
SV
Aseta kone suoraan neljän
säädettävän jalan avulla:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
a) Avaa lukitusmutteri
kiertämällä myötäpäivään.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
A
b) Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
c) Lukitse säätöjalat
kiertämällä lukitusmutterit
vastapäivään koneen
pohjaan asti.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
Varmista, että ohjelmavalitsin
on OFF-asennossa ja luukku
suljettu.
Kontrollera att
programväljarknappen står i
läge OFF och att luckan är
stängd.
Laita pistotulppa pistorasiaan.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
HUOMAA
Jos virtajohto on vaihdettava,
yhdistä johto seuraavien
värien/koodien mukaisesti:
OBS!
Om du måste byta ut
strömsladden ansluter du i
enlighet med följande
färger/koder:
SININEN - NOLLAJOHTO (N)
BLÅ
- NEUTRAL (N)
RUSKEA - JÄNNITEJOHTO (L)
BRUN
- STRÖMFÖRANDE (L)
KELTA/
VIHREÄ - MAADOITUSJOHTO (
)
Laite on sijoitettava siten, että
pistotulppa voidaan irroittaa
laitetta siirtämättä.
20
GULGRÖN
- JORD (
B
C
)
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att behöva
flytta på apparaten.
DA
NO
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
b) Drej de justerbare ben indtil
maskinen står plant og fast.
EN
Use the 4 feet to level the
machine with the floor:
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Kontroller at programvælger
knappen står på OFF og at
lågen er lukket.
Kontroller at programvelger
knappen står på OFF og at
luken er lukket.
Ensure that the knob is on the
“OFF” position and the load
door is closed
Forbind maskinen til ElInstallation.
Sett støpselet i kontakten.
Insert the plug.
VIGTIGT!
Hvis det bliver nødvendigt at
skifte en medfølgende
ledning, skal tråden tilsluttes i
henhold til følgende
farver/koder:
MERK:
Koble ledningen i henhold til
følgende farger/koder hvis
strømkabelen må byttes ut:
ATTENTION:
should it be necessary to
replace the supply cord,
connect the wire in
accordance with the
following colours/codes:
BLÅ
– NUL (N)
BLÅ
- NØYTRAL (N)
BRUN
– STRØMFØRENDE (L)
BRUN
- STRØMFØRENDE (L)
c) Spænd contra møtrikken
igen.
GUL-GRØN
– JORD (
)
Maskinens elektriske tilslutning
bør foretages til en stikkontakt
eller tilslutnings dåse som er
tilgængelig uden at det er
nødvendigt at fjerne maskinen
først.
GUL-GRØNN
- JORD (
)
Den elektriske tilslutningen til
maskinen bør være til en
stikkontakt eller skøteledning
som er tilgjengelig uten at
man behøver å fjerne
maskinen først.
BLUE
- NEUTRAL (N)
BROWN
- LIVE (L)
YELLOW-GREEN
- EARTH (
)
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
21
FI
SV
KAPPALE 6
AVSNITT 6
CI F L
N
H G MD
P
B
ME
A
22
OHJAUSTAULU
MANÖVERPANEL
Luukun kahva
Handtag
Luukku lukittu - merkkivalo
Lampan Dörren låst
Start Kytkin
Start-knapp
Aquaplus-painike
Knappen Aquaplus
Kylmä vesi -painike
kallt knapp
Aloituksen ajastus - painike
Knappen startfördröjning
Linkousnopeuspainike
Spin-Speed-knappen
Linkousnopeuden merkkivalo
Indikatorlampa för
centrifugeringshastighet
H
Ohjelman aloituksen
merkkivalo
Lampa för programstart
I
Pesuvaiheen ilmaisevat
merkkivalot
Signallampor som visar
programförloppet
L
Painikkeiden merkkivalot
Tryckknapparnas
kontrollampa
M
Ohjelmanvalitsin jossa OFFasento
Programväljarknapp med OFF
position
N
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
P
A
B
C
D
E
F
G
DA
EN
NO
KAPITEL 6
KAPITTEL 6
CHAPTER 6
FUNKTIONS OVERSIGT
KONTROLLPANEL
CONTROLS
Luge håndtag
Dør håndtag
Door handle
Indikator for lukket luge
Låst dør-lampen
Door locked indicator light
Start knap
“Start”-knapp
Start button
Knappen Aquaplus
Aquaplus-knapp
Aquaplus button
Kold vask knap
Kald vask knapp
Cold wash button
Knap til udskudt start
Utsatt start-knappen
Start Delay button
Knap for Variabel
centrifugeringshastighed
Knapp for
Sentrifugeringshastighet
Spin Speed button
Kontrollampe for
centrifugeringshastighed
Varsellampe for
sentrifugeringshastighet
Spin speed indicator light
Programstart-indikator
Lampe for programstart
Programme start light
Indikatorlamper der viser
programforløbet
Indikatorlamper som viser
programforløpet
Wash stage indicator lights
Kontrollys bag betjenings
knapperne
Kontrollys bak betjenings
knappene
Buttons indicator light
Programvælger knap med
OFF position
Programvelger knapp med
OFF position
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Sæbe skuffe
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
23
FI
SV
OHJAUSTAULUN
SELITYKSET
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
LUUKKU KAHVA
HANDTAG
Luukku avataan painamalla
kahvan painiketta.
Tryck in handta get in för att
öppna luckan.
A
2 min.
HUOM!
LUUKUSSA ON
TURVALUKITUS, JOKA
ESTÄÄ LUUKUN
AUKAISUN
VÄLITTÖMÄSTI
PESUN/LINKOUKSEN
JÄLKEEN.
ODOTA N. 2 MINUUTTIA
ENNEN KUIN AUKAISET
LUUKUN.
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR S0M
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER
TVÄTTNING/CENTRIFUGERING. VÄNTA CA 2
MINUTER INNAN DU
ÖPPNAR LUCKAN.
LUUKKU LUKITTU -MERKKIVALO
LAMPAN DÖRREN LÅST
Luukku lukittu -merkkivalo
palaa, kun luukku on täysin
suljettuna ja laite on
käynnissä.
Kun laitteen KÄYNNISTYSpainiketta painetaan luukun
ollessa suljettuna, merkkivalo
välähtää hetkellisesti ja alkaa
palaa.
Jos luukkua ei ole suljettu,
merkkivalo jatkaa
vilkkumista.
Erityinen turvalaite estää
luukun avaamisen heti pesun
jälkeen. Odota 2 minuuttia
pesun loppumisen ja Luukku
lukittu -valon sammumisen
jälkeen, ennen kuin avaat
luukun. Käännä pesun
lopussa ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
painiketta uudelleen.
Lampan "Dörren låst" är
tänd när dörren är helt
stängd och maskinen är
påslagen.
När knappen START trycks in
på maskinen när dörren är
stängd, blinkar lampan till
och tänds sedan .
Om dörren inte är stängd
fortsätter lampan att blinka.
Det finns en särskild
säkerhetsanordning som
förhindrar att dörren öppnas
omedelbart efter att cykeln
avslutats. Vänta två minuter
efter att tvättcykeln
avslutats och dörrlåsets
lampa slocknat innan
dörren öppnas. Sätt
programväljaren i läge AV
vid cykelns slut.
24
B
DA
NO
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
LUGE HÅNDTAG
DØR HÅNDTAG
Tryk håndtaget ind for at
åbne lugen
VIGTIGT:
EN SPECIEL
SIKKERHEDS
ANORDNING
FORHINDRER
LÅGEÅBNING
UMIDDELBART EFTER
PROGRAM
AFSLUTNING. EFTER
AFSLUTNING VENT I CA
2 MIN FØR LÅGEN KAN
ÅBNES.
Trykk handtaget in for at
abne doren.
VIKTIG:
DØREN ER UTSTYRT
MED EN SPESIELL
SIKRING SOM GJØR AT
DEN IKKE ÅPNER SEG
STRAKS
VASKINGEN/SENTRIFUGERINGEN ER FERDIG.
ETTER SENTRIFUGERlNG,
VENT OPPTIL 2
MINUTTER FØR DU
ÅPNER DØREN.
INDIKATOR FOR LUKKET LUGE
LÅST DØR-LAMPEN
Indikatoren for lukket luge
lyser, hvis lugen er helt lukket,
og maskinen er tændt.
Når du trykker på START på
maskinen, mens lugen er
lukket, blinker indikatoren
kortvarigt og begynder
derefter at lyse.
Hvis lugen ikke er lukket,
fortsætter indikatoren med
at blinke.
En særlig sikkerhedsenhed
forhindrer, at lugen kan
åbnes umiddelbart efter
endt vask. Vent 2 minutter,
indtil indikatoren for den
lukkede luge holder op med
at lyse, inden lugen åbnes.
Når vasken er færdig, skal
programvælgeren drejes til
FRA.
“Låst dør”-lampen lyser når
døren er helt lukket og
maskinen er PÅ.
Hvis du trykker på START
mens døren er lukket, blinker
lampen et øyeblikk før den
tennes.
Hvis døren ikke er lukket,
fortsetter lampen å blinke.
En spesiell
sikkerhetsanordning
forhindrer døren fra å kunne
åpnes rett etter at
vaskesyklusen er over. Vent i
to minutter etter at
vaskesyklusen er avsluttet og
til Låst dør-lampen har
slukket før du åpner døren.
Når vaskesyklusen er over,
vrir du programvelgeren til
AV.
EN
DESCRIPTION OF
CONTROL
DOOR HANDLE
Press the finger-bar inside
the door handle to open the
door
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
DOOR LOCKED INDICATOR
The “Door Locked” indicator
light is illuminated when the
door is fully closed and the
machine is ON.
When START is pressed on
the machine with the door
closed the indicator will flash
momentarily and then
illuminate.
If the door is not closed the
indicator will continue to
flash.
A special safety device
prevents the door from
being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the
wash cycle has finished and
the Door Locked light has
gone out before opening
the door. At the end of cycle
turn the programme
selector to OFF .
25
FI
26
SV
START-PAINIKE
START KNAPP
Valittuasi ohjelman odota,
että linkouksen merkkivalo
syttyy ja paina vasta sitten
START-painiketta.
När du valt ett program
vänta tills en
indikeringslampa för
centrifugering lyser innan
du trycker på STARTknappen.
Käynnistä valittu jakso
painamalla painiketta.
(Valitusta jaksosta riippuen
jokin pesuvaiheen
merkkivalo syttyy.)
Tryck för att starta det valda
programmet (beroende på
programvalet lyser en
indikeringslampa för
tvättfasen)
HUOM. KUN STARTPAINIKETTA ON
PAINETTU, SAATTAA
KESTÄÄ MUUTAMAN
SEKUNNIN ENNEN KUIN
LAITE ALKAA TOIMIA.
MASKINEN STARTAR
EFTER NÅGRA FÅ
SEKUNDER, EFTER DET ATT
STARKNAPPEN TRYCKTS
IN.
Asetusten muuttaminen sen
jälkeen, kun ohjelmat on
käynnistetty (TAUKO)
Ohjelma voidaan
keskeyttää milloin tahansa
pesujakson aikana pitämällä
START/PAUSE-painiketta
painettuna noin 4 sekunnin
ajan.
Kun pesuohjelma on
keskeytettynä, pesuvaiheen
merkkivalo ja
valintapainikkeet vilkkuvat.
Ohjelmaa jatketaan
painamalla START-painiketta
uudelleen.
Ändring av inställningar när
programmet har startats
(PAUSE)
Programmet kan avbrytas
när som helst under
tvättfasen, detta görs
genom att man håller
knappen “START/PAUS”
nedtryckt under ca 4
sekunder.
När maskinen är
pausinställd blinkar en
indikeringslampa för
“tvättfas” och andra
alternativknappar.
För att starta programmet
igen tryck på STARTknappen en gång till.
Jos haluat lisätä tai poistaa
vaatteita pesun aikana,
odota 2 minuuttia ennen
kuin turvalukitus
mahdollistaa luukun
avaamisen.
Kun olet lisännyt tai
poistanut pyykkiä, sulje ovi,
paina START-painiketta ja
laite jatkaa toimintaansa
siitä kohdasta mihin se jäi.
Om man har behov av att
stoppa programmet för att
ta ut tvätt eller lägga in,
vänta 2 minuter tills
säkerhetsdörrlåset har löst
ut. Därefter öppnas luckan
och det Aktuella plagget
kan tas ut eller läggas in.
Tryck in startknappen igen,
och programmet fortsätter
från den punkt där det
avbröts.
OHJELMAN PERUUTTAMINEN
Peruuta ohjelma siirtämällä
valitsin OFF-asentoon.
Valitse jokin muu ohjelma.
Siirrä ohjelmanvalitsin
takaisin OFF-asentoon.
AVBROTT I PROGRAMMET
Om du vill avbryta
programmet, placera
väljaren i OFF-läget.
Välj ett annat program.
Ställ in programväljaren på
OFF-läget.
C
DA
NO
EN
START KNAP
START KNAPP
START BUTTON
Vent med at trykke på
knappen START indtil
kontrollampen
“Centrifugering” tænder,
efter en programmarkering.
Etter at du har valgt et
program, vent til en
varsellampe for “Sentrifuge”
lyser før du trykker på STARTknappen.
After selecting a
programme wait that a
“Spin” indicator light is
illuminate before pressing
the START button.
Tryk for at starte den
markerede cyklus (alt efter
den markerede cyklus
tænder en af
vaskestadernes
kontrollamper).
Trykk for å starte den valgte
syklusen (i henhold til valgt
syklus vil et lys for vaskefasen
tennes).
MASKINEN GÅR I GANG
FÅ SEKUNDER EFTER, DER
ER TRYKKET PÅ START.
MASKINEN STARTER FÅ
SEKUNDER ETTER AT
MAN TRYKKER PÅ
START.
Ændring af indstillinger efter
start af program (PAUSE)
Endring av innstillinger etter
at programmet er startet
(PAUSE)
Programmet kan stanses når
som helst under vaskefasen
ved å holde knappen
“START/PAUSE” nede i cirka 4
sekunder.
Når maskinen er stanset i
pause, vil en varsellampe for
“vaskefase” og
valgknappene blinke.
For å starte programmet på
nytt, trykk på START-knappen
en gang til.
Programmet kan når som
helst stoppes under
vaskecyklussen ved at holde
knappen “START/PAUSE”
trykket i cirka 4 sekunder.
Når maskinen er i tilstanden
pause, vil kontrollampen
“vaskestade” være tændt
mens knappen option
blinker.
Tryk igen på knappen START
, for at genstarte
programmet.
Hvis man har behov for at
stoppe programmet for at
tage tøj ud eller ind, vente 2
minutter indtil sikkerheds
dørlåsen er udløst. Åben
lugen og tag det aktuelle tøj
ud eller ind.
Tryk start knappen ind igen
og programmet vil fortsætte
i sit forløb.
Hvis man har behov for å
stoppe programmet for å ta
tøy ut eller legge inn mer
tøy, vente 2 minutter inntil
sikkerhets dørlåsen er utløst.
Åpn opp luken og ta det
aktuelle tøy ut eller legg inn
tøy.
Trykk start knappen inn igjen
og programmet vil fortsette i
sitt forløp.
ANNULLERING AF
PROGRAMMET
Drej programvælgeren til
OFF for at annullere
programmet .
Vælg et andet program.
Drej programvælgeren til
OFF igen.
AVBRYTE PROGRAMMET
Du avslutter programmet
ved å sette
programvelgeren i OFFstilling.
Velg et annet program.
Still programvelgeren i OFFstilling på nytt.
Press to start the selected
cycle (according to the
selected cycle one wash
stage indicator lights will
illuminate).
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
The programme may be
paused at any time during
the wash cycle by holding
down the “START/PAUSE”
button for about 4 seconds.
When the machine is in the
paused mode, a “wash
stage” indicator light and
option buttons will flash.
To restart the programme
press the START button once
again.
If you wish to add or remove
items during washing, wait 2
minutes until the safety
device unlocks the door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
CANCELLING THE
PROGRAMME
To cancel the programme,
set the selector to the OFF
position.
Select a different
programme.
Re-set the programme
selector to the OFF position.
27
FI
SV
Toimintopainikkeet pitää valita,
ennen kuin KÄYNNISTYSpainiketta painetaan.
Alternativknapparna ska
tryckas in innan knappen START
trycks in.
“AQUAPLUS”-PAINIKE
KNAPPEN “AQUAPLUS”
Tällä painikkeella voit uuden
Sensor System –järjestelmän
ansiosta käynnistää uuden
erikoispesun Valko-kirjopyykkija Tekokuidut-ohjelmissa.
Toiminto on hellä vaatteiden
kuiduille ja niiden käyttäjien
herkälle iholle.
Pyykki pestään tavallista
paljon suuremmassa
vesimäärässä ja rummun
pyörimisliikettä on tehostettu
rummun täytön ja
tyhjennyksen aikana, mikä
takaa sen, että vaatteiden
pesu ja huuhtelu onnistuu
täydellisesti. Pesuveden
määrää on lisätty, jotta
pesuaine liukenee täysin,
mikä varmistaa tehokkaan
puhdistuksen. Veden määrää
on lisätty myös huuhtelun
aikana (5 erillistä huuhtelua),
jolloin kaikki pesuainejäämät
huuhtoutuvat kuiduista.
Toiminto on suunniteltu
erityisesti herkkäihoisia
varten, joille pieninkin
pesuainemäärä aiheuttaa
ärsytystä tai allergiaa.
Toimintoa suositellaan
käytettäväksi pestäessä
lasten vaatteita ja yleensäkin
arkoja kankaita tai pestäessä
froteevaatteita, joiden kuidut
yleensä imevät itseensä
enemmän pesuainetta.
Tämä toiminto on
automaattisesti aktivoitu
hienopyykki- ja
villaohjelmissa/käsipesu.
Du sätter igång en ny
specialtvättcykel i
programmen för Vit-kulörtvätt,
Bland- och syntetmaterial när
du trycker på knappen, tack
vare det nya Sensor System.
Programmet behandlar
textilfibrerna skonsamt, vilket
också är bra för känslig hud.
Kläderna tvättas i en mycket
större mängd vatten, som fylls
på och töms ut enligt en ny
princip med trumrotation i
kombinerade cykler. Som
resultat blir kläderna perfekt
rengjorda och sköljda.
Mängden vatten i tvätten
ökas så att tvättmedlet löses
upp helt, vilket säkerställer
effektiv tvättning. Mer vatten
används också i
sköljproceduren (5 separata
sköljningar) så att allt
tvättmedel sköljs ut ur fibrerna.
Funktionen är särskilt utformad
för personer med ömtålig och
känslig hud, där också
obetydliga rester av
tvättmedel kan orsaka
hudirritationer och allergiska
reaktioner.
Du rekommenderas att också
använda denna funktion för
barnkläder och för ömtåliga
textilier i allmänhet, samt när
du tvättar frottétextilier, där
fibrerna brukar absorbera en
större mängd tvättmedel.
Funktionen aktiveras alltid
automatiskt i program för
fintvätt och ylle/handtvätt.
28
D
DA
NO
EN
Indstillingsknapperne skal
vælges, før du trykker på
knappen START
Du må velge ønsket program
før du trykker på START.
The option buttons should
be selected before pressing
the START button
KNAPPEN “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS”-KNAPP
“AQUAPLUS” BUTTON
Ved at trykke på denne
knap kan De, takket være
det nye Sensor System,
aktivere en speciel, ny
vaskecyklus under
programmerne Kogevask,
Skånevask och Syntetiske
Stoffer. Med denne indstilling
behandles tøjfibrene
skånsomt, hvilket også sker
af hensyn til brugeren af
tøjet.
Tøjet vaskes i en større
mængde vand, og det,
sammen med den nye
kombination af rotationer,
hvor vand tages ind og
pumpes ud, betyder, at tøjet
er rengjort og skyllet perfekt.
Vandmængden øges under
vask, så vaskemidlet opløses
fuldstændigt, hvilket sikrer en
effektiv vask.
Vandmængden øges også
under skylning (5 separate
skylninger) for at fjerne alle
spor af vaskemiddel fra
tøjet.
Denne funktion er udviklet
specielt til brugere med sart
og følsom hud, hvor selv en
meget lille mængde
vaskemiddel kan medføre
irritation eller allergi.
Det anbefales også, at
denne funktion bruges til
børnetøj og finvask generelt
eller ved vask af frotté, da
fibrene her suger en større
mængde vaskemiddel.
Denne funktion er altid
aktiveret ved vask på
finvask- og
uldprogrammer/håndvask.
Ved å trykke på denne
knappen kan du aktivere en
spesiell, ny vaskesyklus i
programmene for
Motstandskyktige stoffer,
Blandete og syntetiske stoffer,
takket være det nye Sensor
systemet.
Denne funksjonen er skånsom
mot fibrene i plaggene og
den følsomme huden til de
som skal ha dem på seg.
Vaskingen skjer med mye
høyere vannstand, og dette
sammen med trommelens
reverserende bevegelser når
vannet fylles og tømmes, vil gi
optimal vasking og skylling av
tøyet. Den økte
vannmengden gjør at
vaskemiddelet løser seg
fullstendig opp og sikrer en
effektiv vask. Vannmengden
er også økt under
skylleprogrammet (5 separate
skyllinger) for at ingen
såperester skal henge igjen i
fibrene.
Denne funksjonen er spesielt
beregnet for mennesker med
sensitiv hud. For disse kan selv
små mengder såperester gi
utslett og allergi.
Det anbefales at du også
benytter denne funksjonen til
vask av barnetøy og
ømfintlige stoffer generelt, og
når du vasker frottéplagg,
fordi fibrene har en tendens til
å absorbere større mengder
av vaskemiddelet.
Denne funksjonen er alltid
aktivert når du benytter
programmene Skånevask og
Ullvask/håndvask.
By pressing this button you
can activate a special new
wash cycle in the Colourfast
and Mixed Fabrics
programs, thanks to the new
Sensor System. This option
treats with care the fibres of
garments and the delicate
skin of those who wear
them.
The load is washed in a
much larger quantity of
water and this, together with
the new combined action
of the drum rotation cycles,
where water is filled and
emptied, will give you
garments which have been
cleaned and rinsed to
perfection. The amount of
water in the wash is
increased so that the
detergent dissolves
perfectly, ensuring an
efficient cleaning action. The
amount of water is also
increased during the rinse
procedure so as to remove
all traces of detergent from
the fibres.
This function has been
specifically designed for
people with delicate and
sensitive skin, for whom even
a very small amount of
detergent can cause
irritation or allergy.
You are advised to also use
this function for children’s
clothing and for delicate
fabrics in general, or when
washing garments made of
towelling, where the fibres
tend to absorb a greater
quantity of detergent.
To ensure the best
performance for your wash,
this function is always
activated on the Delicates
and Woollens/Handwash
programs.
29
FI
SV
KYLMÄ VESI -PAINIKE
Painamalla tätä painiketta,
kone pesee kylmällä vedellä
muuttamatta muita ohjelman
oletusarvoja (veden määrää,
pesuaikaa, pesurytmiä, jne.).
Tämän toiminnon avulla
voidaan turvallisesti pestä esim.
verhoja, pieniä mattoja, itse
valmistettuja, arkoja kankaita,
väriä päästäviä vaatteita.
KALLT KNAPP
Genom att trycka på denna
knapp tvättar maskinen med
kallt vatten utan att de andra
egenskaperna i programmet
ändras. Tack vare denna
funktion kan t.ex. gardiner, små
mattor, handgjorda textilier och
kläder som färgar av sig tvättas
säkert.
E
ALOITUKSEN AJASTUS -PAINIKE
Laitteen käynnistysaika
voidaan asettaa tällä
painikkeella, ja sen käynnistystä
voidaan lykätä 3, 6 tai 9 tuntia.
Aseta ajastettu aloitus
seuraavasti:
Valitse ohjelma (Odota, kunnes
linkouksen merkkivalo syttyy)
Paina Aloituksen ajastus painiketta (aina painiketta
painettaessa aloitusta
lykätään 3, 6 tai 9 tunnilla
painallusten mukaan ja
ajastusta vastaava valo syttyy).
Aloita Aloituksen ajastus toiminto painamalla
KÄYNNISTYS-painiketta (valittua
Aloituksen ajastus -aikaa
vastaava merkkivalo lakkaa
vilkkumasta ja jää palamaan
jatkuvasti).
Määritetyn ajastusajan lopussa
ohjelma käynnistyy.
KNAPPEN STARTFÖRDRÖJNING
Utrustningens starttid kan ställas
in med denna knapp. Starten
kan fördröjas med 3, 6 eller 9
timmar.
Gör så här för att ställa in en
fördröjd start:
Välj ett program (Vänta tills en
indikeringslampa för
centrifugering tänds)
Tryck på knappen
Startfördröjning (varje gång
knappen trycks in fördröjs
starten med 3, 6 eller 9 timmar,
och motsvarande lampor
blinkar).
Tryck på START för att utlösa
startfördröjningsfunktionen
(lampan för den valda
starttiden slutar blinka och lyser
med fast sken).
Vid slutet av den inställda
tidsfördröjningen startar
programmet.
F
Aloituksen ajastus -toiminto
voidaan peruuttaa
seuraavasti:
Paina Aloituksen ajastus painiketta, kunnes merkkivalot
sammuvat, jolloin ohjelma
voidaan käynnistää
manuaalisesti KÄYNNISTYSpainikkeella, tai katkaise
laitteesta virta siirtämällä
ohjelmanvalitsin off-asentoon.
Gör så här för att avbryta
startfördröjningsfunktionen:
Tryck på knappen
startfördröjning tills lamporna
stängs av och programmet kan
startas manuellt med knappen
START eller utrustningen stängas
av genom att sätta
programväljaren i läge AV.
30
DA
NO
KOLD VASK KNAP
Ved at trykke på denne knap,
vasker maskinen med koldt
vand i alle programmer uden
at ændre andet i programmet.
Gardiner, små tæpper, sarte
samt ikke farveægte tekstiler
kan vaskes sikkert, takket være
denne nye funktion.
KALD VASK KNAPP
Ved å trykke på denne knapp,
vasker maskinen kun med kalt
vann i alle programmer, uten å
lave om på resten av
programmet.
Gardiner, små tepper, sarte og
ikke farveekte tekstiler kan
vaskes sikkert, på grund av den
nye kald vask knappen.
COLD WASH BUTTON
KNAP TIL UDSKUDT START
Maskinens starttidspunkt kan
indstilles med denne knap.
Starten kan udskydes med 3, 6
eller 9 timer.
Følg nedenstående for at
indstille udskudt start:
Vælg et program (Vent til
kontrollampen “Centrifugering”
tænder)
Tryk på knappen for udskudt
start (hver gang du trykker på
denne knap, udskydes starten
med hhv. 3, 6 eller 9 timer, og
den tilsvarende indikator
blinker).
Tryk på START for at aktivere
funktionen for udskudt start
(den indikator, der er tilknyttet
det valgte tidspunkt for udskudt
start, holder op med at blinke
og forbliver tændt).
Programmet starter, når den
indstillede tidsforskydning er
nået.
UTSATT START-KNAPPEN
Du kan angi når maskinen skal
starte med denne knappen, og
forsinke starttidspunktet med
tre, seks eller ni timer.
Slik programmerer du utsatt
start:
Velg et program (Vent til
varsellyset for “Sentrifuge”
tennes)
Trykk på Utsatt start-knappen
(for hver gang du trykker på
knappen, forsinkes
starttidspunktet med
henholdsvis tre, seks eller ni
timer, og den tilhørende lampen
vil blinke).
Trykk på START for å aktivere
Utsatt start (indikatorlampen
ved det valgte Utsatt starttidspunktet, slutter å blinke og
forblir PÅ).
Når tiden for utsatt start har
utløpt, starter
vaskeprogrammet.
START DELAY BUTTON
Sådan annulleres funktionen for
udskudt start:
Tryk på knappen for udskudt
start, indtil indikatoren holder
op med at lyse, og
programmet kan startes
manuelt ved hjælp af knappen
START, eller sluk maskinen ved at
dreje programvælgeren til FRA.
Slik annullerer du Utsatt start:
Trykk på Utsatt start-knappen til
indikatorlampene slukkes. Du
kan starte programmet manuelt
ved å trykke på START-knappen,
eller slå av maskinen ved å vri
programvelgeren til AV.
EN
By pressing this button it is
possible to transform every
programme into a cold
washing one, without
modifying other
characteristics (water level,
times, rythmes, etc...).
Curtains, small carpets, man
made delicate fabrics, non
coulor fast garments can be
safely washed thanks to this
new device.
Appliance start time can be
set with this button, delaying
the star by 3, 6 or 9 hours.
Proceed as follow to set a
delayed start:
Select a programme (Wait
that a “Spin” indicator light
will go on).
Press Start Delay button
(each time the button is
pressed the start will be
delayed by 3, 6 or 9 hours
respectively and the
corresponding light will
blink).
Press START to commence
the Start Delay operation
(the indicator light
associated with the
selected Start Delay time
stops blinking and remains
ON).
At the end of the required
time delay the programme
will start.
To cancel the Start Delay
function :
press the Start Delay button
until the indicator lights will
be off. The programme can
be started manually using
the START button or switch
off the appliance by turning
the programme selector to
off position.
31
FI
SV
LINKOUSNOPEUSPAINIKE
SPIN SPEED-KNAPPEN
Linkousohjelmassa on
tärkeää poistaa
mahdollisimman paljon vettä
pyykistä vahingoittamatta
kankaita. Voit säätää koneen
linkousnopeutta tarpeen
mukaan.
Linkousnopeutta voidaan
vähentää painamalla tätä
painiketta ja linkous voidaan
ottaa pois käytöstä
kokonaan (linkouksen
merkkivalo on tällöin pois).
Voit käynnistää
linkousohjelman uudelleen
painamalla painiketta,
kunnes pääset valitsemaan
haluamasi linkousnopeuden.
Jotta pyykki ei vahingoittuisi,
nopeus ei voi olla suurempi
kuin se, joka automaattisesti
valitaan ohjelmaa
valittaessa.
Centrifugeringscykeln är
viktig för att så mycket av
vattnet som möjligt
avlägsnas från tvätten utan
att skada textilierna. Du kan
justera centrifugeringens
hastighet efter behov.
Genom att trycka på denna
knapp är det möjligt att
minska eller helt och hållet
stoppa centrifugeringen (då
slocknar lampan för
centrifugeringen).
Vill du återställa
centrifugeringscykeln
behöver du bara trycka på
knappen tills du når den
hastighet du vill ha.
Det är inte möjligt att öka
hastigheten till värden över
dem som ställs in automatiskt
vid programvalet, så att
textilierna inte skadas.
Voit muuttaa linkousnopeutta
milloin tahansa ilman koneen
pysäyttämistä.
Du kan ändra hastigheten
när som helst, också utan att
sätta maskinen i pausläge.
LINKOUSNOPEUDEN
MERKKIVALO
Kun valitset ohjelman, sen
merkkivalo osoittaa
automaattisesti ohjelman
enimmäislinkousnopeuden.
Jos valitset pienemmän
linkousnopeuden, sen
painikkeen merkkivalo syttyy.
INDIKATORLAMPA FÖR
CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
När du ställer in ett program
visas maximal
centrifugeringshastighet
automatiskt av en
indikatorlampa.
Du kan välja en lägre
hastighet genom att trycka
på en knapp så att den
berörda indikatorlampan
lyser.
OHJELMAN ALOITUKSEN
MERKKIVALO
Valo syttyy, kun Startpainiketta painetaan.
LAMPA FÖR PROGRAMSTART
PESUVAIHEEN ILMAISEVAT
MERKKIVALOT
SIGNALLAMPOR SOM VISAR
PROGRAMFÖRLOPPET
32
Den tänds när knappen
START har tryckts in.
= pesu
= tvätt
= huuhtelu
= sköljningar
= linkous
= centrifugering
G
H
I
L
DA
KNAP FOR VARIABEL
CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Centrifugeringen er meget
vigtig for at få fjernet så
meget vand fra vasketøjet
som muligt uden at
ødelægge det. De kan
justere maskinens
centrifugeringshastighed
efter behov. Ved at trykke på
denne knap, er det muligt at
reducerer
centrifugeringshastigheden,
hvis du ønsker dette.
Centrifugeringen kan helt
annuleres (centrifugerings
indicator lys vil slukke).
Hvis De vil genoptage
centrifugeringen, skal De blot
trykke på knappen, til De når
den ønskede
centrifugeringshastighed.
Af hensyn til tøjet er det ikke
muligt at øge hastigheden til
mere end den automatisk
anbefalede hastighed for det
valgte program.
Det er muligt at ændre
centrifugeringshastigheden
når som helst – også uden at
afbryde programmet
midlertidigt.
NO
KNAPP FOR
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Sentrifugeringen er svært
viktig for å få ut så mye vann
som mulig av tøyet uten å
skade stoffet. Du kan regulere
sentrifugeringshastigheten
etter behov.
Ved å trykke på denne
knappen er det mulig å
redusere den maksimale
hastigheten, og hvis du
ønsker, kan
omdreiningssyklusen avbrytes
(indikatorlampen for
sentrifugehastighet er av).
For å starte sentrifugeringen
på nytt, trenger du bare å
trykke på knappen til du får
den ønskede hastigheten.
For at ikke stoffet skal bli
skadet, er det ikke mulig å
øke hastigheten utover den
maksimumshastigheten som
er automatisk innstilt for det
enkelte programmet.
Det er til enhver tid mulig å
regulere
sentrifugeringshastigheten,
også uten å trykke inn
"Pause"-knappen.
EN
SPIN SPEED BUTTON
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs.
By pressing this button, it is
possible to reduce the
maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be
cancelled (the spin speed
indicator light are off).
To reactivate the spin cycle
is enough to press the
button until you reach the
spin speed you would like to
set.
For not damage the fabrics,
it is not possible to increase
the speed over that
automatically suitable
during the selection of the
program.
It is possible to modify the
spin speed in any moment,
also without to pause the
machine.
KONTROLLAMPE FOR
CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Når De har angivet et
program, vises den
maksimale
centrifugeringshastighed
automatisk af den relevante
kontrollampe.
Hvis De vælger en lavere
centrifugeringshastighed
vha. knapperne, tændes den
relevante kontrollampe.
VARSELLAMPE FOR
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Når du velger et program, vil
den aktuelle varsellampen
vise den høyest mulige
sentrifugeringshastigheten.
Når du velger en lavere
hastighet, vil den aktuelle
varsellampen lyse.
SPIN SPEED INDICATOR LIGHT
PROGRAMSTART-INDIKATOR
Denne indikator lyser, når du
har trykket på STARTknappen.
LAMPE FOR PROGRAMSTART
Denne lampen lyser når du
har trykket på STARTknappen.
PROGRAMME START LIGHT
This lights up when the START
button has been pressed.
IINDIKATORLAMPER DER
VISER PROGRAMFORLØBET
INDIKATORLAMPER SOM VISER
PROGRAMFORLØPET
WASH STAGE
INDICATOR LIGHTS
When you set a program,
the maximum possible spin
speed will be automatically
shown by the relevant
indicator light.
Choosing a smaller spin
speed by the appropriate
button, the relevant
indicator light will go on.
= hovedvasken
= vasking
= main wash
= skylninger
= skylninger
= rinse
= centrifugering
= sentrifugering
= spin
33
FI
PAINIKKEIDEN MERKKIVALOT
Painikkeiden merkkivalot
syttyvät, kun kyseisiä
painikkeita painetaan.
Jos valitaan vaihtoehto, joka
ei ole mahdollinen kyseisessä
ohjelmassa, valo alkaa ensin
vilkkua, minkä jälkeen se
sammuu.
OHJELMANVALITSIN, JOSSA
OFF-ASENTO
VALITSINTA VOIDAAN
KIERTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN.
KUN
OHJELMANVALITSINTA
KÄÄNNETÄÄN,
LINKOUKSEN
MERKKIVALO SYTTYY.
HUOMAA: KUN HALUAT
SAMMUTTAA KONEEN,
KÄÄNNÄ
OHJELMANVALITSIN OFFASENTOON.
Käynnistä haluamasi pesu
painamalla Start/Taukopainiketta.
TRYCKKNAPPARNAS
KONTROLLAMPA
De tänds när motsvarande
knapp trycks in.
Om något av de alternativ
som väljs inte är kompatibelt
med det valda programmet
blinkar knappen först och
slocknar sedan.
PROGRAMVÄLJARKNAPP
MED OFF POSITION.
KNAPPEN KAN VRIDAS I
BÅDA RIKTNINGARNA.
NÄR
PROGRAMVÄLJAREN
VRIDS TÄNDS EN
INDIKERINGSLAMPA FÖR
CENTRIFUGERINGEN.
OBS. FÖR ATT STÄNGA
AV MASKINEN VRID
PROGRAMVÄLJAREN
TILL OFF.
Tryck på knappen
Start/Pause för att påbörja
vald cykel.
Ohjelmanvalitsin pysyy valitun
ohjelman kohdalla koko
pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela
tvättfasen och ändrar sig
inte.
Katkaise koneesta virta
kääntämällä ohjelmavalitsin
OFF-asentoon.
Stäng av maskinen genom att
vrida programväljarknappen
till OFF.
HUOMAUTUS:
OHJELMANVALITSIN
PITÄÄ PALAUTTAA OFFASENTOON JOKAISEN
VAIHEEN JÄLKEEN TAI
SILLOIN, KUN
ALOITETAAN
SEURAAVAA PESUA
ENNEN SEURAAVAN
OHJELMAN
VALITSEMISTA JA
KÄYNNISTÄMISTÄ.
34
SV
OBS:
PROGRAMVÄLJAREN
MÅSTE ÅTERSTÄLLAS TILL
LÄGE AV VID SLUTET AV
VARJE CYKEL ELLER VID
START AV EN
EFTERFÖLJANDE
STARTCYKEL.
M
N
DA
NO
EN
KONTROLLYS BAG BETJENINGS
KNAPPERNE
Disse indikatorer lyser, når du
trykker på de relevante
knapper.Hvis der er valgt en
indstilling, som ikke er
kompatibel med det valgte
program, blinker knappens
indikator først for derefter at
slukke.
KONTROLLYS BAK
BETJENINGS KNAPPENE
Disse lampene lyser når du
trykker på de forskjellige
knappene.
Hvis du har foretatt et valg
som ikke er kompatibelt
med det valgte
programmet, blinker først
lampen før den slukker
BUTTONS INDICATOR LIGHT
PROGRAMVÆLGER KNAP
MED OFF POSITION.
PROGRAMVELGER KNAPP
MED OFF POSITION.
PROGRAMME SELECTOR WITH
OFF POSITION
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER. EN
AF SPINKONTROLLAMPERNE
TÆNDER HVIS DER
DREJES PÅ
PROGRAMVÆLGEREN.
NB. DREJ
PROGRAMVÆLGEREN
OVER I POSITIONEN
OFF, FOR AT SLUKKE
MASKINEN.
Tryk på knappen
"Start/Pause" for at starte det
valgte forløb.
KNAPPEN KAN DREIES I
BEGGE RETNINGER.
NÅR
PROGRAMVELGEREN
DREIES, VIL ET LYS FOR
SENTRIFUGE TENNES.
N.B. FOR Å SLÅ AV
MASKINEN, SETT
PROGRAMVELGEREN
PÅ OFF.
Trykk på "Start/Pause"knappen for å starte det
valgte programmet.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
Sluk maskinen ved at dreje
programvælger knappen
hen på OFF.
Slå av maskinen ved å drei
programvelger knappen til
OFF.
BEMÆRK!
PROGRAMVÆLGEREN
SKAL DREJES TIL OFF
IGEN VED HVER ENDT
VASK, ELLER NÅR DER
STARTES EN
EFTERFØLGENDE VASK,
FØR DET NÆSTE
PROGRAM VÆLGES OG
STARTES.
MERK:
PROGRAMVELGEREN
MÅ VRIS TILBAKE TIL AV
ETTER HVER
VASKESYKLUS, ELLER
NÅR DU STARTER EN
PÅFØLGENDE VASK
FØR NESTE PROGRAM
VELGES OG STARTES.
These light up when the
relevant buttons are
pressed.
If an option is selected that
is not compatible with the
selected programme then
the light on the button first
flashes and then goes off.
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS.
WHEN THE
PROGRAMME
SELECTOR IS TURNED A
SPIN INDICATOR LIGHTS
WILL GO ON.
N.B. TO SWITCH OFF THE
MACHINE, TURN THE
PROGRAMME
SELECTOR TO THE OFF
POSITION.
Press the "Start/Pause"
button to start the selected
cycle.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by turning the
selector to OFF.
NOTE:
THE PROGRAMME
SELECTOR MUST BE
RETURN TO THE OFF
POSITION AT THE END
OF EACH CYCLE OR
WHEN STARTING A
SUBSEQUENT WASH
CYCLE PRIOR TO THE
NEXT PROGRAMME
BEING SELECTED AND
STARTED.
35
FI
KAPPALE 7
OHJELMATAULUKKO
Ohjelmataulukko
OHJELMANVALITSIN
VALITTUNA:
LÄMPÖTILA
°C
MAX
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
kg
*
Valko-kirjopyykki
2
1
6
7
8
90°
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
**
6
7
8
40°
●
●
Kirjopyykki, arat
värit
6
7
8
30°
●
●
Sekoitetekstiilit ja
tekokuidut
Tekokuidut, kestävät
värit
3
3,5
4
50°
●
●
Polyamidi, Polyesteri,
Puuvillasekoitteet
Tekokuidut, arat
värit
3
3,5
4
40°
●
●
Paidat
3
3,5
4
30°
●
●
Hienopyykki
2
2
2,5
30°
●
●
Konepesun
kestävä villa
Käsipesu
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Nopea linkous/
Tyhjennys
-
-
-
-
Huuhtelu
-
-
-
-
Tekokuitu- tai
sekoitekankaat
1
1
1,5
30°
●
●
Tekokuitu- tai
sekoitekankaat
2
2
2,5
30°
●
●
Valko-kirjopyykki
3
3
3
40°
●
●
Puuvilla, Pellava,
Valko-kirjopyykki +
esipesu
Kirjopyykki,
kestävät värit
Puuvilla, Pellava,
Kestävät sekoitteet
Kaikki yllämainitut
Hienopyykki
Erikoisohjelmat
Villa
36
PESUAINEKOTELO
Kirjopyykki,
kestävät värit
●
●
Huom!
* Kuivan pyykin enimmäismäärä käytetyn mallin mukaan (katso arvokilpeä).
Linkousnopeutta voidaaan myös vähentää pyykille sopivaksi tai hellävarainen pyykki
voidaan jättää linkoamatta.
** ASETUSTEN (EU) N:o 1015/2010 ja (EU) N:o 1061/2010 MUKAISET PUUVILLALLLE
TARKOITETUT NORMAALIOHJELMAT
PUUVILLAOHJELMA, jonka lämpötila on 60 °C
PUUVILLAOHJELMA, jonka lämpötila on 40 °C
Tämä pesuohjelmat sopivat normaalisti likaantuneen puuvillapyykin pesuun, ja ne ovat
erittäin energiatehokkaita ja vettä säästäviä puuvillapyykin pesuohjelmia.
Nämä pesuohjelmat on suunniteltu vaatteiden pesumerkintöjen mukaisiksi, ja veden
todellinen lämpötila saattaa hieman poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
37
SV
PROGRAM TABELL
AVSNITT 7
TVÄTTPROGRAM
PROGRAMVÄLJARE PÅ:
TVÄTTMÄNGD TEMPERATUR
MAX
MAX °C
kg
*
Vit-kulõrtvätt
TVÄTTMEDELSFACK
2
1
6
7
8
90°
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
**
6
7
8
40°
●
●
Kulörtvätt inte
färgäkta
6
7
8
30°
●
●
Bland- och
syntetmaterial
Kulörtvätt
färgäkta
3
3,5
4
50°
●
●
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
Kulörtvätt inte
färgäkta
3
3,5
4
40°
●
●
3
3,5
4
30°
●
●
Skontvätt
2
2
2,5
30°
●
●
Ullprogram
Handtvätt
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Snabbcentrifugering/
Utpumpning
-
-
-
-
Sköljningar
-
-
-
-
Slitstarka eller
blandade textilier
1
1
1,5
30°
●
●
Slitstarka eller
blandade textilier
2
2
2,5
30°
●
●
Slitstarka textilier
3
3
3
40°
●
●
Bomull, Linne
Vittvätt med
förtvätt
Tåligt blandmaterial
Bomull
Kulörtvätt
färgäkta
Kulörtvätt
färgäkta
Alla ovannämnda
Fintvätt
Skjortor
Special
Ylle
38
●
●
OBS!:
* Största tvättkapacitet med torra kläder, enligt den modell som används (se
uppställningen med kapacitetsvärden).
Också centrifugeringshastigheten kan sänkas enligt anvisningarna på tygets lapp
eller centrifugeringen kan helt utelämnas för mycket ömtåliga tyger.
** STANDARDBOMULLSPROGRAM ENLIGT (EU) NR 1015/2010 OCH
NR 1061/2010
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 60 °C
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 40 °C
Dessa program passar för normalsmutsig bomullstvätt och är de mest effektiva i fråga om
kombinerad energi- och vattenförbrukning.
Dessa program är utformade för att överensstämma med temperaturen på plaggens
tvättrådsetikett, och den faktiska vattentemperaturen kan avvika något från cykelns
angivna temperatur.
39
DA
PROGRAM OVERSIGT
KAPITEL 7
Vaskeprogrammer:
Kogevask
Normal Vask
Bomuld Linned
Bomuld, Blandet
Nylon, Dralon, Trevira
Sart, Blandet, Syntetisk
Ekstra Finvask
Speciel
ULD vask
40
*
FYLDNING I
SÆBESKUFFE
2
1
6
7
8
90°
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
**
6
7
8
40°
●
●
Kulørt vask ikke
farveægte
6
7
8
30°
●
●
Kulørt vask
farveægte
3
3,5
4
50°
●
●
Kulørt vask ikke
farveægte
3
3,5
4
40°
●
●
Skjorter
3
3,5
4
30°
●
●
Skånevask
2
2
2,5
30°
●
●
Uldvask
Håndvask
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Centrifugering/
Udpumpning
-
-
-
-
Skylninger
-
-
-
-
Modstandsdygtige
tekstiler eller
blandingsstof
1
1
1,5
30°
●
●
Modstandsdygtige
tekstiler eller
blandingsstof
2
2
2,5
30°
●
●
Modstandsdygtige
tekstiler
3
3
3
40°
●
●
Hvid vask med
forvask
Kulørt vask
farveægte
Kulørt vask
farveægte
Skånevask
Syntetiske Stoffer
TEMPERATUR
°C
FYLDNIG
MAX
kg
PROGRAM
VÆLGEREN
PÅ:
●
●
Vigtige noter:
* Den maksimale kapacitet for tørt tøj i henhold til den anvendte model (se
oversigt).
Centrifugerings hastigheden kan ligeledes vælges frit, og kan også udelades helt,
især til de sarte vaske programmer.
** STANDARD BOMULDS-PROGRAMMER IFØLGE (EU) No 1015/2010 og
No 1061/2010
BOMULDSPROGRAM med temperaturer på 60° C
BOMULDSPROGRAM med temperaturer på 40° C
Disse programmer er passende til almindelig vask af beskidt bomuldstøj og er de mest
effektive programmer, når det gælder om at kombinere energi- og vandforbrug ved vask af
bomuldstøj.
Disse programmer er udviklet til at tilsvare temperatur på vaskeanvisningen på tøjet og
den egentlige vandtemperatur kan variere let fra programmets angivne temperatur.
41
NO
KAPITTEL 7
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
Vaskeprogrammer:
PROGRAM
VELGEREN
PÅ:
MAKS. VEKT
kg
*
BRUK AV
VASKEMIDDEL
VELG
TEMP.
°C
2
Motstandskyktige
stoffer
Bomull, lin
Bomull, blandet
Hvit vask med
forvask
6
7
8
90°
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
**
6
7
8
40°
●
●
Kulørt vask
fargeekte
6
7
8
30°
●
●
Kulørt vask
fargeekte
3
3,5
4
50°
●
●
Kulørt vask ikke
fargeekte
3
3,5
4
40°
●
●
Skjorter
3
3,5
4
30°
●
●
Kulørt vask
fargeekte
Kulørt vask
fargeekte
Blandete og syntetiske
stoffer
Syntetiske stoffer
(nylon, dralon, trevira)
Blandete, ømtålige
syntetiske stoffer
1
Skånevask
2
2
2,5
30°
●
●
Ull
Syntetiske stoffer
(dralon, akryl, trevira)
Ullvask
Håndvask
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Høy
sentrifugeringshastighet/
Utpumping
-
-
-
-
Skylninger
-
-
-
-
Motstandsdyktige
eller blandede stoffer
1
1
1,5
30°
●
●
Motstandsdyktige
eller blandede stoffer
2
2
2,5
30°
●
●
Motstandskyktige
stoffer
3
3
3
40°
●
●
Spesial
Svært ømtålige
stoffer
42
●
●
Merk
* Maksimum mengde tørt vasketøy, beregnet etter hvilke tekstiler det gjelder
(se tabell).
Sentrifugeringshastigheten kan på samme måte velges fritt, og kan også helt
utelukkes, især til de sarte vaske programmene.
** STANDARD BOMULLSPROGRAMMER I SAMSVAR MED (EU) nr. 1015/2010 og
nr. 1061/2010
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 60 °C
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 40 °C
Disse programmene egner seg til rengjøring av normalt skittent bomullstøy, og de er de
mest effektive programmene når det gjelder å kombinere energi og vannforbruk ved vask
av bomullstøy.
Disse programmene er utviklet slik at de skal samsvare med temperaturen på klærnes
vaskeanvisning, og den faktiske temperaturen kan være noe forskjellig fra den angitte
temperaturen i syklusen.
43
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 7
Resistant fabrics
Cotton, linen
Whites with
Prewash
Cotton, mixed
Mixed fabrics
and synthetics
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Mixed, delicate
synthetics
Specials
Very delicate fabrics
CHARGE DETERGENT
2
1
6
7
8
90°
●
●
Fast coloureds
**
6
7
8
60°
●
●
Fast coloureds
**
6
7
8
40°
●
●
Non fast coloureds
6
7
8
30°
●
●
Fast coloureds
3
3,5
4
50°
●
●
Non fast coloureds
3
3,5
4
40°
●
●
3
3,5
4
30°
●
●
Delicates
2
2
2,5
30°
●
●
“MACHINE
WASHABLE”
woollens
Hand wash
1
1
2
30°
●
●
●
●
Shirts
EcoMix 20°
6
7
8
20°
Fast spin/
Drain only
-
-
-
-
Rinse
-
-
-
-
Resistant or Mixed
fabrics
1
1
1,5
30°
●
●
Resistant or Mixed
fabrics
2
2
2,5
30°
●
●
3
3
3
40°
●
●
Resistant fabrics
44
TEMP.
°C
WEIGHT
MAX
kg*
PROGRAMME
SELECTOR
ON:
PROGRAM FOR:
●
●
Please read these notes
* Maximum load capacity of dry clothes, according to the model used (see rating
plate).
** STANDARD COTTON PROGRAMMES ACCORDING TO (EU) No 1015/2010 and
No 1061/2010
COTTON PROGRAMME with a temperature of 60°C
COTTON PROGRAMME with a temperature of 40°C
These programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the
most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for
washing cotton laundry.
These programmes have been developed to be compliant with the temperature on the
wash label on the garments and the actual water temperature may slightly differ from the
declared temperature of the cycle.
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the
fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is
available with a spin speed button.
45
FI
46
SV
KAPPALE 8
AVSNITT 8
OHJELMAN VALINTA
VAL AV PROGRAM
Pesukoneessa on 4 erilaista
ohjelmaryhmää , jolloin
kullekkin tektiilityypille voidaan
valita paras mahdollinen
pesuohjelma.
Ohjelmaryhmissä on erilainen
käyntirytmi, pesulämpötila ,
ohjelmankulku ja - kesto.
För att klara av olika grader av
nedsmutsning och olika typer
av textilier finns det 4 grupper
av tvättprogram med
varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
1 VALKO- JA KIRJOPYYKKI
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen huuhtelun
jälkeen välilinkous , jolloin
pyykki huuhtoutuu
mahdollisimman tehokkaasti.
Pesuveden hidas jäähdytys
estää rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
1. VIT- OCH KULÖRTVÄTT
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur förhindrar
att tvätten blir skrynklig. Den
effektiva slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
2 SEKOITETEKSTIILIT JA
TEKOKUIDUT
Varsinaisessa pesussa tässä
ohjelmaryhmässä oma
käyntirytmi. Kolme huuhtelua
korkeassa vesimäärässä ovat
hellävaraisia ja takaavat
hyvän huuhtelutuloksen.
2 BLAND- OCH
SYNTETMATERIAL
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre sköljningar
med hög vattennivå
garanterar en skonsam
behandling och ett effektivt
resultat.
3 HIENOPYYKKI
Tämän ryhmän ohjelmissa
käyntirytmi on erittäin
hellävarainen ja soveltuu
aroille tekstiileille.
Sekä pesussa että huuhtelussa
on korkea vesitaso.
3 FINTVÄTT
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
VILLA- JA KÄSIPESUOHJELMA
Tällä ohjelmalla voidaan
pestä konepesun kestäviä
villakankaita sekä
pelkästään käsipesuun
tarkoitettua pyykkiä.
Korkein ohjelmassa
käytettävä lämpötila on
30°C, ja se sisältää kolme
vesihuuhtelua, yhden
huuhtelun huuhteluaineella
sekä hitaan linkouksen.
ULL- OCH
HANDTVÄTTSPROGRAM
Det här programmet
innehåller en komplett
tvättcykel för plagg märkta
som maskintvättbara
ulltyger och tvättartiklar som
endast får handtvättas
enligt tvättrådsetiketten.
Programmet har en
maxtemperatur på 30°C
och avslutas med tre
sköljfaser, en sköljmedelsfas
och en långsam
centrifugeringsfas.
DA
NO
EN
KAPITEL 8
KAPITTEL 8
CHAPTER 8
VALG AF PROGRAM
VALG
SELECTION
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine 4 forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen 4 forskjellige
programvalg for vaskeprogram,
temperatur og varighet (se
tabell over vaskeprogrammer).
For the various types of fabrics
and various degrees of dirt the
washing machine has 4
different programme bands
according to: wash cycle,
temperature and lenght of
cycle (see table of washing
cycle programmes).
1 NORMAL VASK - KOGEVASK NORMALE TEKSTILER
Dette program er udviklet for
at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En afsluttende
kraftig centrifugering sikrer en
lille restfugtighed.
1 SOLIDE STOFFER
Programmene gir maksimal
vaskeeffekt og skylling med
mellomsentrifugering gir
optimal skylling av tøyet. En
gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maxsimal beskyttelse
mot krølling, og den
avsluttende sentrifugeringen
sikrer best mulig tørking.
2 FINVASK - SYNTETISK VASK
Under finvask arbejder maskinen
med skåne vaskebevægelser,
der er meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl med
ekstra høj; vandstand, giver tøjet
en meget skånsom behandling,
og et meget fint vaskeresultat.
2 BLANDEDE OG SYNTETISKE
STOFFER
Hovedvask gir best resultat
takket være trommelens
reverserende bevegelser.
Skylling med høy vannstand gir
skånsom behandling og best
resultat.
2 MIXED AND SYNTHETIC
FABRICS
The main wash and the rinse
gives best results thanks to the
rotation rhythms of the drum
and to the water levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3 EKSTRA FIN VASK ULDPROGRAM
Dette program præsenterer et
helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler.
3 SÆRLIG ØMFINTLIGE STOFFER
Denne nye vaskesyklusen, med
veksling mellom vasking og
bløtlegging, er spesielt anbefalt
for særlig ømfintlige stoffer.
Vasking og skylling skjer med
høy vannstand for a sikre de
beste resultater.
3 SPECIAL DELICATE FIBRES
This is a new wash cycle which
alternates washing and
soaking and is particularly
recommended for very
delicate fabrics.
The wash cycle and rinses are
carried out with high water
levels to ensure best results.
ULD- & HÅNDVASKEPROGRAM
Dette program tilbyder et
komplet vaskeprogram til
tekstiler som maskinvaskgodkendte uld-tekstiler og
tekstiler, der er mærket med
“kun vask i hånden” på
vaskeanvisningen.
Dette program har en
maksimumtemperatur på
30°C og afsluttes med 3
gange rens, en blødgøring
af tekstilerne og en langsom
rotation.
ULL- og HÅNDVASKPROGRAM
Dette programmet sørger for
en komplett vaskesyklus for
tøy som skal tåle maskinvask
(merket med "MachineWashable"), ulltekstiler og tøy
som er merket med bare
håndvask ("Hand Wash Only")
på vaskeanvisningen.
Programmet har en
temperatur på maksimalt
30°C og avslutter med tre
skyllinger inkl. en skylling med
tøymykner og en langsom
sentrifugering.
WOOL & HAND WASH
PROGRAMME
This programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as
“Machine-Washable” Wool
fabrics and laundry items
specified as “Hand Wash
only” on the fabric label. The
programme has a maximum
temperature of 30°C and
concludes with 3 rinses, one
for fabric conditioner, and a
slow spin.
1 RESISTANTS FABRICS
The programmes have been
designed for a maximum wash
and the rinses, with spin
intervals, ensure perfect rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
47
FI
4. Erikois ohjelmat
"EcoMix"-OHJELMA
Tämän innovatiivisen
ohjelman avulla voit pestä
samaan aikaan erilaisia
materiaaleja ja värejä, kuten
puuvillaa, synteettisiä kuituja
ja sekoitekankaita, vain 20°C:
lämpötilassa, ja se tuottaa
erinomaisen pesutuloksen.
Ohjelman kulutus on vain
noin 40 prosenttia perinteisen
40°C:n kirjopesuohjelman
kulutuksesta.
SV
4. Specialprogram
"EcoMix"-PROGRAM
Ett innovativt program där
du kan tvätta olika material
och färger tillsammans, t.ex.
bomull, syntet och blandade
material, vid endast 20°C
och ändå få ett utmärkt
tvättresultat.
Det här programmet
förbrukar endast cirka 40
procent av den energi som
krävs för en vanlig
bomullstvätt på 40°C.
LINKOUS JA VEDENPOISTO
CENTRIFUGERA OCH TÖMMA
Linkousohjelma linkoaa
suurimmalla mahdollisella
linkousnopeudella. Sitä
voidaan pienentää
linkousnopeuden
valintapainikkeella tai se
voidaan jättää kokonaan
pois, jos haluat vain
vedenpoiston.
Under centrifugeringsfasen
centrifugeras tvätten med
maximal
centrifugeringshastighet. Du
kan justera
centrifugeringshastigheten
med en knapp eller välja att
helt stänga av
centrifugeringen om du
enbart vill tömma ur vattnet.
ERITYINEN HUUHTELUOHJELMA
Tämä ohjelma tekee kolme
huuhtelua ja välilinkoukset
(jotka voi estää vastaavalla
painikkeella). Sitä voidaan
käyttää minkä tahansa
pyykin huuhtelemiseen,
esimerkiksi käsinpesun
jälkeen.
SPECIALPROGRAMMET
"SKÖLJNING"
Programmet genomför tre
sköljningar med en direkt
efterföljande centrifugering
(som kan saktas ner eller
uteslutas med en knapp).
Det kan användas för att
skölja alla typer av textilier, till
exempel handdukar.
48
DA
4. Speciel programmer
PROGRAMMET "EcoMix"
Dette nyskabende program
giver dig mulighed for at
vaske forskellige typer stof og
farver samtidig, f.eks. bomuld,
syntetiske stoffer eller
blandede tekstiler ved kun
20°C og stadig opnå en
fremragende vaskeevne.
Forbruget ved dette program
er ca. 40 % af, hvad en
almindeligt 40°C
bomuldsvask ville forbruge.
NO
4. Spesial programmer
"EcoMix"-PROGRAM
Med dette nyskapende
programmet kan du vaske
ulike stoffer og farger
sammen, som for eksempel
bomull og syntetisk eller en
blanding av forskjellige
tekstiler på bare 20°C – og
resultatet blir utmerket.
Forbruket til dette
programmet er omtrent 40 %
av en normal bomullsvask på
40°C.
EN
EN
4. SPECIALS
"EcoMix" PROGRAMME
This innovative programme,
allows you to wash different
fabrics and colours
together, such as cottons,
synthetics and mixed fabrics
at only 20°C and provides
an excellent cleaning
performance.
Consumption on this
program is about 40% of a
conventional 40°C. cottons
wash.
CENTRIFUGERING OG
TØMNING
Centrifugeringsprogrammet
færdiggør vasken ved
højeste
centrifugeringshastighed.
Dette kan reduceres ved at
benytte “Spin Speed”knappen og kan helt
udelades, hvis du kun ønsker
at tømme maskinen for
vand.
SENTRIFUGERING & TØMMING
SPIN & DRAIN
Sentrifugeringen avsluttes
med maksimal hastighet.
Denne kan reduseres ved
hjelp av knappen for
sentrifugeringshastighet. Du
kan også hoppe over
sentrifugeringen hvis du bare
vil ha tømming.
The spin programme
completes the spin at the
maximum spin speed, this
can be reduced by using
the Spin Speed option
button or excluded if you
want drain only.
TILLÆGSPROGRAMMET SKYL
Under dette program
udføres 3 skylninger med
mellemliggende
centrifugeringer (der kan
reduceres eller annulleres
vha. den relevante knap).
Programmet kan bruges til
skylning af alle stoftyper,
f.eks. kan det anvendes efter
Håndvask.
SPESIELT “SKYLLE”-PROGRAM
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
This programme carries out
three rinses with a
intermediate spin (which
can be reduced or
excluded by using the
correct button). It can be
used for rinsing any type of
fabric, eg. use after handwashing.
Dette programmet utfører tre
skyllinger med
mellomsentrifugering
(sentrifugeringen kan
reduseres eller utelates ved å
trykke på den riktige
knappen). Det kan benyttes
til skylling av alle typer
tekstiler, også ved håndvask.
49
FI
PÄIVITTÄISPESU, 30 °C:N
LÄMPÖTILA – 14 minuutin
PIKAOHJELMA
Tämä sisältää täydellisen
pesun (pesun, huuhtelun ja
linkouksen), joka kestää noin
14 minuuttia:
- Enimmäispyykkimäärä
1/1,5 kg
- Vähän likaisille vaatteille
(puuvilla ja sekoitekankaat)
Tässä ohjelmassa on
suositeltavaa käyttää 20 %
normaalista
pesuainemäärästä, jotta
pesuainetta ei menisi
hukkaan.
PÄIVITTÄISPESU, 30 °C:N
LÄMPÖTILA – 30’ minuutin
PIKAOHJELMA
Tämä sisältää täydellisen
pesun (pesun, huuhtelun ja
linkouksen), joka kestää noin
30 minuuttia:
- Enimmäispyykkimäärä 2/2,5
kg
- Vähän likaisille vaatteille
(puuvilla ja sekoitekankaat)
Tässä ohjelmassa on
suositeltavaa käyttää 20%
normaalista
pesuainemäärästä, jotta
pesuainetta ei menisi
hukkaan.
JOKAPÄIVÄINEN 59 min – 40°C
Tämä erikoisohjelma tuottaa
laadukkaan pesutuloksen,
mutta lyhentää pesuaikaa
merkittävästi.
Ohjelma on suunniteltu
enintään 3 kg:n pyykkimäärälle
40°C:n lämpötilassa, ja sen
lopussa on 2 huuhtelua ja
nopea linkous.
50
SV
Daglig tvätt 30 °C – snabbt
program 14’
En komplett tvättcykel
(tvätta skölj och
centrifugera), kan köras på
ungefär 14 minuter:
- maximal tvättvikt 1/1,5 kg
- lätt nedsmutsad tvätt
(bomull och blandade
textilier)
Med detta program
rekommenderar vi att
använda en tvättmedelsdos
på 20% (jämfört med den
normala), för att minska
tvättmedelsspillet.
Daglig tvätt 30 °C – snabbt
program 30’
En komplett tvättcykel
(tvätta skölj och
centrifugera), kan köras på
ungefär 30 minuter:
- maximal tvättvikt 2/2,5 kg
- lätt nedsmutsad tvätt
(bomull och blandade
textilier)
Med detta program
rekommenderar vi att
använda en tvättmedelsdos
på 20% (jämfört med den
normala), för att minska
tvättmedelsspillet.
DAGLIG 59 min. – 40°C
Ett specialprogram med
högkvalitativt tvättresultat och
kraftigt reducerad tvättid.
Programmet är avsett för
tvättlaster på högst 3 kg vid
40°C och avslutas med två
sköljningar samt en
centrifugering på högt varvtal.
DA
NO
EN
DAGLIG VASK ved 30° C –
HURTIG 14 min.
DAGLIG VASK 30 °C – HURTIG
14’
DAILY WASH 30°C – FAST 14’
Et helt vaskeprogram (vask,
skyl og centrifugering) kan
klares på ca. 14 minutter:
- maksimal tøjmængde på
1/1,5 kg,
- let tilsmudsede tekstiler
(bomuld og blandingsstof)
Det anbefales kun at
anvende 20 % af den
normale sæbedosering ved
dette program for at
forhindre sæbespild.
En komplett vaskesyklus
(vasking, skylling og
sentrifugering), for ca. 14
minutters vask av:
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 14
minutes:
- en tøymengde på maks.
1/1,5 kg
- a maximum load of 1/1,5 kg;
DAGLIG VASK ved 30° C –
HURTIG 30 min.
DAGLIG VASK 30 °C – HURTIG
30’
DAILY WASH 30°C – FAST 30’
Et helt vaskeprogram (vask,
skyl og centrifugering) kan
klares på ca. 30 minutter:
- maksimal tøjmængde på
2/2,5 kg,
- let tilsmudsede tekstiler
(bomuld og blandingsstof)
Det anbefales kun at
anvende 20 % af den
normale sæbedosering ved
dette program for at
forhindre sæbespild.
En komplett vaskesyklus
(vasking, skylling og
sentrifugering), for ca. 30
minutters vask av:
A complete washing cycle
(wash, rinse and spin), able to
wash in approximately 30
minutes:
- en tøymengde på maks.
2/2,5 kg
- a maximum load of 2/2,5 kg;
DAGLIG 59 Min. – 40°C
Dette special-udviklede
program leverer vask af høj
kvalitet, samtidig med at
vasketiden reduceres.
Dette program er designet til en
maksimal vaskemængde på 3
kg og en temperatur på 40°C,
og afsluttes med 2 gange skyl
og en centrifugering i højt
tempo.
DAGLIG 59 min. – 40°C
Dette spesialdesignede
vaskeprogrammet
opprettholder den høye
vaskekvaliteten, mens
vasketiden reduseres.
Dette programmet er utformet
for en maksimal mengde på 3
kg med en temperatur på 40°C
og avslutter med to skyllinger
og en høy sentrifugeringssyklus.
- lett tilskitnet tøy (bomull og
blandede stoffer)
Med dette programmet
anbefaler vi 20 %
vaskemiddeldose
(sammenlignet med normal
dose) for å unngå sløsing.
- lett tilskitnet tøy (bomull og
blandede stoffer)
Med dette programmet
anbefaler vi 20 %
vaskemiddeldose
(sammenlignet med normal
dose) for å unngå overflødige
rester av vaskemiddel.
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 20% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
- lightly soiled fabrics (cotton
and mixed fabrics)
We recommend, with this
programme, a 20% detergent
loading dose (compared to
the normal one), in order to
avoid detergent waste.
DAILY 59 Min. – 40°C
This specially designed
programme maintains the
high quality wash
performance whilst greatly
reducing the wash time.
The programme is designed
for a maximum load of 3 kg
with a temperature of 40°C
and concludes with 2 rinses
and a high speed spin
sequence.
51
FI
SV
KAPPALE 9
AVSNITT 9
PESUAINEKOTELO
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Pesuainekotelo on jaettu 3
kaukaloon :
- Ensimmäinen lokero “1”
on esipesua varten.
- “ ”-merkitty lokero on
huuhteluaineelle ja
muille lisäaineille.
- Toinen, ”2” –merkitty
lokero on tarkoitettu
varsinaista pesua varten.
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i 3 fack:
✿
HUOM !
JOTKUT PESUAINEET
HUUHTOUTUVAT
HUONOSTI
PESUAINEKAUKALOSTA.
TÄLLÖIN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN
PESUPALLOA, JOKA
ASETETAAN RUMPUUN.
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
"✿" -MERKITTYYN
LOKEROON.
KONE OTTAA
AUTOMAATTISESTI
HUUHTELUAINEEN
VIIMEISESSÄ
HUUHTELUSSA.
52
- Den facket märkt ”1”
anger tvättmedel för
förtvätt.
- Sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det
facket märkt “ “.
✿
- Facket märkt ”2” är till
huvudtvätten.
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKET MÄRKT “✿”.
MASKINEN ÄR
PROGRAMMERAD ATT
AUTOMATISKT TA UPP
TILLSATSER UNDER DEN
SISTA SKÖLJNINGEN I
ALLA
TVÄTTOMGÅNGAR.
DA
EN
NO
KAPITEL 9
KAPITTEL 9
CHAPTER 9
SÆBE SKUFFEN
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
Sæbeskuffen er opdelt i 3
rum.
Beholderen for vaskemiddel
har 3 skuffer:
DETERGENT
DRAWER
- Den rum mærket ”1” er
til forvask .
- Den skuffen som er
merket ” 1 ” er til forvask.
- Det rum mærket “
er til skyllemiddel.
- Den skuffen merket “ “
er for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
✿“
- Den rum mærket ”2”, er
til hovedvasken.
✿
- Den skuffen merket ” 2 ”
er til hovedvasken.
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
ANBEFALES DET I STEDET
AT ANVENDE
VASKEBOLD.
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
MIDLER I RUM MÆRKET
“✿”. DET ANBEFALES
AT FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERET TIL
AUTOMATISK AT
OPTAGE
TILSÆTNINGSMIDLER
(SKYLLEMIDLER) UNDER
SIDSTE SKYL TIL ALLE
VASKEPROGRAMMER.
The detergent draw is split
into 3 compartments:
- the compartment labelled
"1" is for prewash
detergent;
- the compartment
✿
labelled “ ” is for special
additives, fabric softeners,
fragrances, starch,
brighteners etc;
- the compartment labelled
"2" is for main wash
detergent.
VIKTIG: HUSK AT EN
DEL VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL
FOR PLASSERING
DIREKTE I TROMMELEN.
NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.
VIKTIG:
I DEN SKUFFEN MERKET
“✿” MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERT TIL
AUTOMATISK Å TA OPP
TILSETNINGER UNDER
DEN SISTE SKYLLINGEN
FOR ALLE
VASKESYKLUSER.
NOTE: ONLY PUT
LIQUID PRODUCTS IN
THE COMPARTMENT
LABELLED “✿”. THE
MACHINE IS
PROGRAMMED TO
AUTOMATICALLY TAKE
UP ADDITIVES DURING
THE FINAL RINSE
STAGE FOR ALL WASH
CYCLES.
53
FI
SV
KAPPALE 10
AVSNITT 10
PYYKIN LAJITTELU
SORTERING AV
TVÄTT
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
54
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
DA
NO
KAPITEL 10
KAPITTEL 10
GODE RÅD VEDR.
VASK.
PRODUKTET
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
EN
CHAPTER 10
THE PRODUCT
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
55
FI
SV
KAPPALE 11
AVSNITT 11
YLEISOHJEITA
Goda råd
om tvätt
Ympäristöystävällisyys ja
taloudellisuus
Så här använder du maskinen
miljövänligt och ekonomiskt
HUOMIOI PYYKIN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
Saavuttaaksesi optimi
energian-, veden-,
pesuaineen ja ajan käytön
suosittelemme käyttämään
maksimi pyykin
täyttömäärää, jolloin säästät
energiaa jopa 50%.
FYLL MASKINEN HELT
TARVITSETKO ESIPESUA
Käytä esipesua vain erittäin
likaiselle pyykille. Säästät
pesuainetta, vettä ja aikaa 5
- 15%, kun et valitse esipesua
normaalilikaiselle pyykille.
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
KIINNITÄ HUOMIOTA
PESULÄMPÖTILAAN
Esikäsittele likalahrat
tahranpoistoaineella ennen
pesua, jolloin voit käyttää
alempaa lämpötilaa. Säästät
energiaa 50% käyttämällä
60°C: een ohjelmaa.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar.
Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
56
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt fylld
maskin i stället för två
halvfyllda.
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
DA
NO
EN
KAPITEL 11
KAPITTEL 11
FORBRUGER
INFORMATION
FORBRUKERINFORMASJON.
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
UDNYTTELSE AF KAPACITETEN
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen
halvt, vil forbruget af vand, el
og sæbe ikke blive halveret,
men kun nedsat med ca. 20 %.
Ved å fylle maskinen helt,
oppnås den beste
utnyttelsen av vann,
elektrisitet, og såpe. Så sant
man kun fyller maskinen
halvt, vil ikke forbruket av
vann, elektrisitet og såpe bli
halvert, men kun redusert
med ca. 20 %.
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
ER FORVASK NØDVENDIG?
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
Vaskemaskinens programmer
er utviklet til optimal effekt
uten forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller
lignende, vil det være en
fordel å bruke forvask.
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
IS A HOT WASH REQUIRED?
I dag er langt på vei de fleste
vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
ER FORVASK NØDVENDIGT?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. læggetøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
ER KOGEVASK NØDVENDIGT?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
ved lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
CHAPTER 11
CUSTOMER
AWARENESS
57
SV
FI
PESU
TVÄTT
MÄÄRÄAUTOMATIIKKA
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
Tämä pesukone säätää
vesimäärän automaattisesti
pyykin määrän ja laadun
mukaan. Tällöin pesu kuluttaa
energiaa aina
mahdollisimman säästävästi.
Vähentynyt vesimäärä
lyhentää myös pesuaikaa.
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån efter
tvättmängd och tvättyp.
Detta spar både energi och
tid, eftersom en liten mängd
vatten förkortar tvättiden.
ESIMERKKI:
Pesua edeltävä tahranpoisto
EXEMPEL:
Fläckborttagning före tvätten.
Om plaggen som skall tvättas t
ex består av hårt smutsad
bomull kan fläckarna gnidas in
med ett lämpligt tvättmedel
eller fläckborttagningsmedel
före tvätten.
Oletetaan, että pestävä
pyykki on erittäin likaista
puuvillaa. Tahroille voidaan
hieroa sopivaa
pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
Vältä pesukoneen
täyttämistä pelkästään isoilla,
paljon vettä imevillä
tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska niiden
tasapainottuminen rummussa
erityisesti linkousvaiheessa on
huono.
Sekoita samaan
koneeelliseen myös pieniä ja
kevyitä tekstiilejä.
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre plagg.
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren (P).
● Laita 120 g pesuainetta
2-merkittyyn lokeroon.
Tarkista annostus
pesuainepakkauksesta ;
tiivistepesuainetta
annostellaan n. 1 dl ja
perinteistä n. 2 dl.
● Fyll 120 g tvättmedel i fack 2
Betr. doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för traditionella
tvättmedel ca 2 dl.
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen ohjeen
mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta
kaukaloon
.
● Fyll vid behov ca 1/2 dl eller
rekommenderad mängd
sköljmedel eller något annat
medel för efterbehandling i
.
facket för sköljmedel
● Sulje pesuainekotelo (P).
● Stäng
tvättmedelsbehållaren (P).
✿
58
✿
DA
NO
EN
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
VASKING
WASHING
VARIABEL KAPACITET.
VARIABEL KAPASlTET
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
EKSEMPEL:
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
EKSEMPEL
Ved spesielt ømtålige stoffer
er det en fordel å bruke et
vaskenett.
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres
i maskinen.Sammensæt ikke
en vask udelukkende med
meget sugende tekstiler.
(frotté e.c.t.), da disse stoffer
suger meget vand, og derfor
bliver meget tunge.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner).
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
Du bør ikke vaske en hel
maskin full av frottéstoff, da
dette trekker til seg mye
vann og blir svært tungt.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
● Åben sæbeskuffen (P).
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
● Kom ca. 120 g
sæebemiddel i rum 2.
● Hel 120 g vaskemiddel i
den andre skuffen 2.
VARIABLE CAPACITY
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
EXAMPLE:
A net bag should be used
for particularly delicate
fabrics.
● Open the detergent
drawer (P).
● Put 120 g in the main wash
compartment marked 2.
● Kom ca. 50 ml skyllemiddel
.
i rum
✿
● Luk sæbeskuffen.
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
✿
for
skuffen
tilsetningsstoffer.
● Lukk beholderen for
vaskemiddel (P).
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
.
compartment
✿
● Close the detergent
drawer (P).
59
FI
SV
● Avaa vesihana.
● Öppna kranen.
● Tarkista, että poistoletku
on paikallaan.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
OHJELMAN VALINTA
PROGRAMVÄLJAREN
Tutustumalla
ohjelmaoppaaseen osaat
valita sopivimman ohjelman.
Haluttu ohjelma otetaan
käyttöön kääntämällä
valitsinnuppia.
Odota, kunnes linkouksen
merkkivalo syttyy.
Paina sitten KÄYNNISTYSpainiketta.
Kun KÄYNNISTYS-painiketta
painetaan, pesukone
käynnistää valitun ohjelman.
Ohjelmanvalitsin pysyy
valitun ohjelman kohdalla
koko pesuvaiheen ajan.
Varoitus: Mikäli koneen
käydessä tapahtuu
sähkökatkos, kone muistaa
valitun ohjelman ja
katkoksen päättyessä jatkaa
siitä mihin se jäi.
● Ohjelman päätyttyä kaikki
pesuvaiheiden merkkivalot
syttyvät.
Välj det lämpligaste
programmet ur
programguiden.
Vrid väljarknappen så att det
valda programmet aktiveras.
Vänta tills en
indikeringslampa för
centrifugering tänds.
Tryck sedan på knappen
START.
När knappen START tryckts in,
sätter maskinen igång
arbetssekvensen.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
PS. Om det blir strömavbrott
under tvättprogrammet,
kommer maskinen att
"komma ihåg" var den
stannade och fortsätta
därifrån när strömmen
kommer tillbaka.
● Vid programmets slut tän
ds alla indikeringslampor för
tvättfasen
● Odota, että luukun lukitus
avautuu (noin 2 minuuttia
ohjelman loppumisen
jälkeen).
● Vänta tills dörrlåset har
frigjorts (ungefär två minuter
efter att programmet
avslutats)
● Katkaise virta
pesukoneesta kääntämällä
ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
● Stäng av maskinen genom
att sätta programväljaren i
läge AV.
● Avaa luukku ja poista
pyykki.
KÄYTÄ APUNASTI
PESUOHJELMATAULUKKOA
JA NOUDATA AINA YLLÄ
MAINITTUA JÄRJESTYSTÄ.
60
● Öppna dörren och ta bort
tvätten.
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
DA
NO
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Kontroller at afløbs
slangen ikke er knækket.
● Se også etter at
utløpsrøret er på plass.
EN
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● And that the discharge
tube is in place.
PROGRAMME SELECTION
PROGRAMVÆLGEREN
Se programvejledningen for
at vælge det mest
velegnede program.
Når valgknappen drejes,
aktiveres det ønskede
program.
Vent til kontrollampen
“Centrifugering” tænder.
Tryk derefter på knappen
START.
Når knappen START er
aktiveret, starter maskinen
vaskeprogrammet.
PROGRAMVELGEREN
Se programtabellen for å
velge det best egnede
programmet.
Ved å vri på
programvelgeren aktiverer
du ønsket program.
Vent til varsellyset for
“Sentrifuge” tennes.
Trykk deretter på STARTknappen.
Når du trykker på START,
settes maskinen i bevegelse.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele
vaskprocessen.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
PS. Hvis der kommer en
strøm afbrydelse under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppede
og fortsætte igen når
strømmen kommer tilbage.
PS. Hvis det kommer et
strømbrudd under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppet
og fortsette igjen når
strømmen kommer tilbake.
● Ved programmets
afslutning tænder alle
vaskestadernes
kontrollamper.
● Ved programmets slutt vil
alle vaskefaselysene tennes .
● Vent, indtil lugen kan
åbnes (ca. 2 minutter efter
at programmet er afsluttet).
● Sluk maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
● Åbn lugen, og tag tøjet
ud.
FOR ALLE TYPEP AF
VASK - SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
● Vent til dørlåsen åpnes
(ca. to minutter etter at
programmet er ferdig).
● Slå av maskinen ved å vri
programvelgeren til “AV”.
● Åpne døren og ta ut
tøyet.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
Refer to the programme
guide to select the most
suitable programme.
Turning the selector knob
required programme is
activate.
Wait that a “Spin” indicator
light will go on.
Then press the START button.
When the START button is
pressed the machine sets
the working sequence in
motion.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Warning: If there is any break
in the power supply while
the machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where
it left off.
● At the end of the
programme all the wash
stage indicator lights will
illuminate .
● Wait for the door lock to
be released (about 2
minutes after the
programme has finished).
● Switch off the machine by
turning the programme
selector to the “OFF”
position.
● Open the door and
remove the laundry.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
61
FI
62
SV
KAPPALE 12
AVSNITT 12
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
Älä käytä koneen
ulkopinnan puhdistamiseen
hankaavia aineita tai
välineitä eikä liuotteita.
Ulkopinnan puhdistamiseksi
riittää kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Nukkasihdin puhdistus.
● Rengöring av avloppssil
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
PESUAINEKOTELON
PUHDISTUS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekauka
-lon suoja).
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
Skjut in behållaren.
DA
NO
EN
KAPITEL 12
KAPITTEL 12
CHAPTER 12
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Rensning af filter.
● Rengjøring av filteret.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
RENGJØRING AV SKUFFENE
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Skyllunder rennende vann.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Cleaning of drawer
compartments.
● Filter cleaning
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Remove the compartments
by pulling gently.
Clean with water.
Anbring sæbeskuffen igen.
Sett beholderen tilbake på
plass.
Put the compartments back
into place
63
FI
SV
NUKKASIHDIN PUHDISTUS
Tämänpesukoneen
nukkasihti on nk.
neulaloukku, jonka
tarkoituksena on kerätä
isommat esineet kuten napit,
klemmarit, kolikot , jotka
voisivat tukkia
poistopumpun. Varsinainen
nukka poistuu poistopumpun
kautta viemäriin. On
suositeltavaa tarkistaa sihti
säännöllisesti , esim 1-2 kk
välein:
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
● Avaa kansi.
● Öppna luckan
● Saatavana vain tietyissä
malleissa:
Vedä mutkalla oleva letku
auki, poista tulppa ja poista
vesi letkusta astiaan.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Ennen kuin irrotat
roskaloukun, aseta pyyhe
roskaloukun alapuolelle, jotta
pumpun sisällä oleva pieni
vesimäärä voi valua siihen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Käännä nukkasihtiä
vastapäivään, kunnes kahva
on vaaka-asennossa.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Poista nukkasihti ja
puhdista.
● Aseta sihti huolellisesti
takaisin paikalleen
seuraamalla oikean reunan
uraa ja kiertämällä
myötäpäivään. Kiristä
kiinnitysruuvi ja kiinitä
jalkalista takaisin paikalleen.
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN KONE
ON PITKAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä
poisto- etta tulovesiletku
tyhjentää huolellisesti.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
64
● Ta ut och rengör silen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
DA
NO
EN
RENGØRINGAF FILTER.
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
RENGJØRING AV FILTERET
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Open the flap
● Only available on certain
models:
Pull out the corrugated hose,
remove the stopper and
drain the water into a
container.
● Åben lugen
● Åpne luken
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Drej filterhåndtaget mod
uret, træk derefter filteret ud
og rens det.
● Vri filterhåndtaket mot
uret, trekk deretter filteret ut
og rens det.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
● Remove and clean.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
● Before removing the filter,
place an absorbent towel
below the filter
cap to collect the small
amount of water likely to be
inside the pump
65
FI
KAPPALE 13
VIKA
KORJAUS
SYY
Pistotulppa ei ole pistorasiassa
Kytke pistotulppa pistorasiaan
Verkkokytkin ei ole ala-asennossa
Paina verkkokytkin alas
Sähkõvirta on katkaistu
Tarkista
Sulake on palanut
Tarkista
Täyttõluukku on auki
Sulje täyttõluukku
Samat syyt kuin 1. kohdassa
Tarkista
Vesihana on kiinni
Avaa vesihana
Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa
kohdassa
Valitse ohjelma uudelleen
Poistoletku on taiteilla
Suorista poistoletku
Nukkasihti on tukossa
Puhdista nukkasihti
4. Vettä lattialla
koneen lähellä
Tulovesiletkun tiiviste vuotaa
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti
5. Kone ei linkoa
Kone ei ole vielä poistanut vettä
Odota kunnes vesi on poistettu
Linkouksen poistokytkin alaspainettuna
(ei kaikissa malleissa)
Palauta linkouksen poistokytkin
Kone ei ole vaakasuorassa
Säädä kone suoraan
Kuljetustukia ei ole irrotettu
Irrota kuljetustuet
Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti
rumpuun
Jaa pyykki tasaisesti rumpuun
1. Pesuohjelmat eivät
toimi
2. Koneeseen ei tule
vettä
3. Vesi ei poistu
koneesta
6. Voimakas tärinä
linkouksen aikana
JOS PYYKKI EI OLE JAKAUTUNUT TASAISESTI RUMMUSSA, ELEKTRONINEN OHJAIN ESTÄÄ
LINKOUKSEN. TÄMÄ VÄHENTÄÄ ÄÄNTÄ SEKÄ TÄRINÄÄ KONEESSA JA NÄIN PIDENTÄÄ KONEEN
KÄYTTÖIKÄÄ. JOS LINKOUS ON ESTYNYT, JAA PYYKKI TASAISESTI RUMPUUN JA KÄYNNISTÄ
LINKOUSOHJELMA UUDELLEEN.
66
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Candy - huoltoon. Ilmoita aina
koneen malli, joka lõytty koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten)
pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi
aiheuttaa seuraavia sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan
alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu
kuituihin eivätkä muuta värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta
huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat
huonosti ja aiheuttavat pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut
huoltomiehen.
Suosituksia pesuaineen käytöstä eri lämpötiloissa.
Erittäin likaisen valkopyykin pesemiseen suosittelemme puuvillaohjelmia 60°C:ssa tai sitä
korkeammassa lämpötilassa ja tavallista jauhemaista pesuainetta. Se sisältää
valkaisuaineita, jotka tuottavat kohtalaisissa/korkeissa lämpötiloissa erinomaisen tuloksen.
40–60°C:n pesuissa käytettävän pesuaineen on oltava sopivaa kankaan tyypin ja
likaisuuden mukaan.
Tavalliset jauhemaiset pesuaineet sopivat valkopyykille ja värinsä hyvin pitävälle, erittäin
likaiselle pyykille, kun taas vain vähän likaiselle värilliselle pyykille sopivat nestemäiset
pesuaineet tai "värejä suojaavat" jauheet.
Alle 40°C:n pesuun suosittelemme nestemäisten pesuaineiden tai matalan lämpötilan
pesemiseen erityisesti sopiviksi merkittyjen pesuaineiden käyttöä.
Käytä villan ja silkin pesemiseen vain näille kankaille erityisesti tarkoitettuja pesuaineita.
Noudata annostelussa pesuaineen pakkausmerkintöjen ohjeita.
67
SV
AVSNITT 13
FEL
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte in
vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga vibrationer
vid centrifugering
MASKINEN ÄR UTRUSTAD MED EN ELEKTRONISK CENTRIFUGERINGS-KONTROLL, SOM AVBRYTER
CENTRIFUGERING OM TVÄTTEN ÄR OJÄMNT FÖRDELAD I TRUMMAN. DETTA MINSKAR LJUD OCH VIBRATIONER
OCH FÖRLÄNGER MASKINENS LIVSLÄNGD.
OM CENTRIFUGERINGEN AVBRUTITS, FÖRDELA TVÄTTEN JÄMT I TRUMMAN OCH STARTA CENTRIFUGERINSPROGRAMMET PÅ NYTT.
68
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange
alltid maskinens modell, som framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre
kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
-sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar
sköljningens effekt
-efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna
eller påverkar färgerna
-skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
-de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och
orsakar skumbildning även när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
Rekommendationer för användning av tvättmedel vid olika temperaturer.
Vid mycket nedsmutsad vittvätt rekommenderar vi bomullstvättprogram på minst 60°C
samt vanligt tvättmedel med blekmedel som aktiveras vid medelhöga/höga
temperaturer för bästa resultat.
För tvättar mellan 40°C och 60°C ska tvättmedel väljas utifrån typen av textilier samt
graden av nedsmutsning.
Normalt pulvertvättmedel passar för ljusa eller färgbeständiga textilier som är mycket
nedsmutsade, medan flytande tvättmedel och ”färgskyddande” pulvertvättmedel är
lämpliga för färgade textilier som är lätt nedsmutsade.
För tvätt vid lägre temperaturer än 40°C rekommenderar vi flytande tvättmedel eller
specialtvättmedel som är avsett för tvätt vid låga temperaturer.
Använd tvättmedel avsett för ylle eller siden vid tvätt av textilier i sådana material.
Följ doseringsråden på tvättmedlets förpackning.
69
DA
KAPITEL 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres CANDY vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
Tryk på STOP/START knappen
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Lågen ikke lukket
Kontroller
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
Filter stoppet
Kontroller filter
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
5. Der løber vand ud
på guivet
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
Se punkt 3
Kontroller
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
6. Maskinen
centrifugerer ikke
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
BEMÆRK:
DENNE MASKINE ER UDSTYRET MED ELEKTRONISK CENTRIFUGERINGS KONTROL. DET BETYDER AT HVIS
TØJET I MASKINEN ER I UBALLANCE NEDSÆTTES CENTRIFUGERINGS HASTIGHEDEN AUTOMATISK, OG
PÅ DEN MÅDE HINDRE AT VIBRATIONER SKAL SKADE MASKINEN.
70
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For
hurtig service opgiv da maskinens typenummer og serienummer, disse findes på
typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning
for skylleeffekten, og udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde
skadeligt for tektstiler eller farver.
Anbefalinger vedrørende brug af vaskemiddel ved forskellige temperaturer
Når du ønsker at vaske meget beskidt hvidt, anbefaler vi, at du benytter et
bomuldsprogram på 60°C eller mere samt almindeligt vaskepulver (koncentreret), der
indeholder blegemiddel, der ved medium/høje temperaturer vil give dig rigtig gode
resultater.
For vaske mellem 40°C og 60°C bør du anvende den type vaskemiddel, der er passende
til den type tekstil, du ønsker at vaske samt hvor tilsmudset det er.
Normalt vaskepulver er passende til “hvidt” og farvefaste tekstiler, der er meget beskidte,
imens flydende vaskemidler eller ”farvebeskyttende” pulvere er passende farvede
tekstiler, der er mindre beskidte.
For vaske ved temperaturer under 40°C, anbefaler vi brug af flydende vaskemidler eller
vaskemidler specielt egnede til vask ved lave temperaturer.
Når du ønsker at vaske uld eller silke, benyt da kun vaskemidler specielt egnet til disse
typer af tekstiler.
For dosering, følg venligst instruktionerne på vaskemiddelbeholdernes brugsvejledning.
71
NO
KAPITTEL 13
FEIL
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Strømmen gått
Kontroller
Sikring gått
Kontroller
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Rett ut utløpsrøret
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
5. Sentrifugerer ikke
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
1. Virker ikke på noe
program
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
6. Kraftige vibrasjoner
under
sentrifugering
MERK:
MASKINEN ER UTSTYRT MED EN ELEKTRONISK FØLER SOM STOPPER SENTRIFUGERINGEN
HVIS VASKETØYET ER SKJEVT FORDELT. DETTE REDUSERER STØY OG VIBRASJONER OG
FORLENGER MASKINENS LEVETID.
72
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Candy servicesentre. For best mulig service
ber vi deg oppgi vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller
garantibeviset.
Viktig
1Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette
påvirker ikke effektiviteten til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at
skyllingen ikke har vært tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige
å fjerne fra tøyet, og kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før
du tar kontakt med et Candy-servicesenter.
Anbefalinger om bruk av vaskemidler ved forskjellige temperaturer.
Når du vasker hvitt tøy som er svært skittent, anbefaler vi bomullsprogrammer på 60°C
eller mer og vanlig vaskemiddel (kraftig) som inneholder blekemidler som gir utmerket
resultat på middels/høye temperaturer.
For vask mellom 40°C og 60°C må vaskemiddelet være egnet til tøytypen og grad av
tilsmussing.
Vanlig vaskepulver egner seg til “hvitt” eller fargebestandig tøy som er svært tilsmusset,
mens flytende vaskemidler eller “fargebeskyttende” pulver egner seg for kulørt tøy med
lett grad av tilsmussing.
For vasking på temperaturer under 40°C anbefaler vi bruk av flytende vaskemiddel eller
vaskemidler som er spesifikt merket som passende for vasking på lave temperaturer.
Til vask av ull eller silke skal du kun bruke vaskemidler som er beregnet på slikt tøy.
Når det gjelder dosering, følger du anvisningene på vaskemiddelemballasjen.
73
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
6. Strong vibrations
during spin
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE
SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR
MACHINE.
74
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt
servicing, give the model of the washing machine, to be found on the label placed on
the cabinet inside of the porthole or on the guarantee certificate.
Important
1The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the
following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in
suspension. This does not compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing
cycle. This does not remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of
inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing
machine detersives are often difficult to remove from the washing itself and, even in
small quantities, may produce visible signs of the formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks
before calling the Candy Technical Assistance Service.
Recommendations on the use of detergent at various temperatures
When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60°C or
above and a normal washing powder (heavy duty) that contains bleaching agents
that at medium/high temperatures provide excellent results.
For washes between 40°C and 60°C the type of detergent used needs to be
appropriate for the type of fabric and level of soiling.
Normal powders are suitable for “white” or colour fast fabrics with high soiling, while
liquid detergents or “colour protecting” powders are suitable for coloured fabrics with
light levels of soiling.
For washing at temperatures below 40°C we recommend the use of liquid detergents
or detergents specifically labeled as suitable for low temperature washing.
For washing wool or silk, only use detergents specifically formulated for these fabrics.
For dosage amounts please follow the instructions on the detergent package label.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Tämä laite on merkitty eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)
2012/19/EU mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää saastuttavia aineita (jotka
voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle) ja peruskomponentteja (jotka voidaan käyttää uudelleen).
On tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä
voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet ja käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki materiaalit
voidaan kerätä ja kierrättää. Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa, että sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta ei tule ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen noudattaminen
on tärkeää:
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava jätehuolto-organisaation tai rekisteröityjen
yhtiöiden ylläpitämiin asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa maissa on suurikokoisen
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kotikeräyspalveluja.
Monissa maissa voit uuden laitteen oston yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi jälleenmyyjälle,
jonka on vastaanotettava veloituksetta yksi vanha laite yhtä uutta laitetta kohden, mikäli laite on
vastaavaa lajia ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.
Maskinen är märkt enligt EU-direktivet 2012/19/EU för avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE) innehåller både förorenande ämnen (som kan leda till skada på
miljön) och grundläggande komponenter (som kan återanvändas). Det är viktigt att behandla
avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) på rätt sätt så
att alla förorenande ämnen omhändertas och att samla in och återvinna allt material. Även som
privatperson kan du bidra till att avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk
utrustning (WEEE) inte orsakar miljöskada och det är av största vikt att följa vissa grundläggande
regler:
- Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska inte hanteras
som hushållsavfall.
- Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska lämnas in
på därför avsedda avfallsstationer i offentlig eller privat regi. I många länder går det att beställa
hämtning av större volymer avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk
utrustning (WEEE).
I många länder går det att återlämna den gamla apparaten till butiken när du köper en ny.
De måste då ta emot den utan extra kostnad så länge som den är av samma produktslag och
har samma funktioner som den apparat som ursprungligen levererades.
Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE). Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) indeholder både
forurenende dele (som kan have negative konsekvenser for miljøet) og grundkomponenter (som
kan genanvendes). Det er vigtigt at underlægge affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
specifikke behandlinger for at fjerne og skaffe sig af med alle forureningskilder på den rigtige
måde og udvinde og genbruge alle materialer. Det enkelte individ kan spille en vigtig rolle i at
sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bliver et miljømæssigt problem; det
er altafgørende, at følge nogle grundlæggende regler:
- affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.
- affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal afleveres til det relevante indsamlingssted,
som administreres af kommunen eller registrerede firmaer. Der findes i mange lande afhentning
ved husstanden af store affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)-produkter.
Når du køber et nyt apparat, er det i mange lande således, at det gamle apparat kan returneres
til forhandleren, som skal hente det gratis fra gang til gang, så længe apparatet er en lignende
type og har de samme funktioner, som det leverede apparat.
This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE). WEEE contains both polluting substances (which can cause
negative consequences for the environment) and basic components (which can be re-used).
It is important to have WEEE subjected to specific treatments, in order to remove and dispose
properly all pollutants, and recover and recycle all materials. Individuals can play an important
role in ensuring that WEEE does not become an environmental issue; it is essential to follow
some basic rules:
- WEEE should not be treated as household waste;
- WEEE should be handed over to the relevant collection points managed by the municipality or
by registered companies. In many countries, for large WEEE, home collection could be present.
In many countries, when you buy a new appliance, the old one may be returned to the retailer
who has to collect it free of charge on a one-to-one basis, as long as the equipment is of equivalent type and has the same functions as the supplied equipment.
FI
SV
DA
NO
EN
15.03 - 43006220
Dette produktet er merket i samsvar med det europeiske 2012/19/EU-direktivet om avfallshåndtering
for elektriske og elektroniske produkter («Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr» (WEEE)). Avfall
fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) omfatter både forurensende stoffer (som kan skape
negative konsekvenser for miljøet) og grunnleggende komponenter (som kan resirkuleres). Det
er viktig at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) underlegges spesifikk behandling,
for å fjerne og avhende alle forurensende materialer riktig, og gjenvinne og resirkulere alle
materialer. Individer kan spille en viktig rolle når det kommer til å sikre at avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr (WEEE) ikke blir et miljøproblem. Det er helt essensielt å følge noen grunnleggende
regler:
- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal ikke behandles som husholdningsavfall.
- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal leveres inn til hensiktsmessige
innsamlingspunkter som eies av kommunen eller av registrerte firmaer. I mange land finnes det
hjemmehenting for store artikler med avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
I mange land vil gamle apparater returneres til forhandleren når du kjøper en ny, og forhandleren
er forpliktet til å samle slike inn gratis på en-til-en basis, så lenge apparatet er av lik type og har
samme funksjoner som det leverte utstyret.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising