Candy | LB CN 44 | Candy LB CN 44 Εγχειρίδιο χρήστη

Candy LB CN 44 Εγχειρίδιο χρήστη
EL
CZ
Automatická praöka
CN 44
EL
CZ
"! ÚVOD
! ! ! Candy, < !== : 4 .
& Candy ! @ ! , ! ! . A
< , !B !
! ! ! .
& Candy ! !: ! , ! ,
! − ,
!@ , !
! , ! , B! B.
D Candy.
" = ! ! ,
4 , ! !=! ! ! !.
VáÏen˘ zákazníku,
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
CANDY âR s.r.o.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma CANDY âR s.r.o.
dodává, a dÛslednû se jím
fiiìte. Návod, kter˘ jste k
v˘robku obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
EL
CZ
OBSAH :
K
KAPITOLA
Úvod
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
1
Záruka
2
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
3
Technické údaje
4
Ustavení a instalace
5
Popis ovládacího panelu
6
Zásobník pracích prostüedkå
7
Volba programå/Uïiteöné
rady pro uïivatele
8
Prádlo
9
! Tabulka programå
10
Praní
11
K 4 ! 4
! Öiätëní a bëïná udrïba
12
5 ! Neï zavoláte odbornÿ servis
13
! "! !
/$%&"IM"
)HPO-PIE" IA TOY"
XPH"TE"
-!< ! !,
4 !=!! !
K4 ! Candy ! <! < ,
F F G (
! ! −
< ).
2
3
EL
K 1
K ,
== 4 @ ! <:
5)
EL
CZ
K 2
KAPITOLA 1
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
& ! ! ! ! ! ! ! Service, , ! .
Püi dodánÿ a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
$ P%PQPR RQ&PSF
$%&" S"
A) NÁVOD K OBSLUZE
T) KATA"TA"H
QIEYUYN"ESN
QIKTYSN TEXNIKH"
EWTHPETH"H"
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
) P" RRP& PKR
X&" S"
C) ZÁRUÖNÍ LIST
EUROPE
Q) K5)X5
Dovunque
tu sia.
D) KRYCÍ ZÁTKA
) )5" PKR 5KP" %R
P5 & "XK−
%5 &"& RX
"S)&F5 K%R&"
"T) UHKH YPOY
ARPPYANTIKOY
G) QO"OMETPHTH"
AOPPYANTIKOY
POPAMMA 32’
K T= 4 ! ! @ .
" !
@,
.
SPEDIRE
F) NÁDOBKA NA TEKUTÉ
PRACÍ PROSTÜEDKY
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
ZÁRUKA
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
T ! ! 4
4 !4 < T @4.
B
TRATTENERE
C
G) DÁVKOVACÍ
NÁDOBKA PRÁÄKU
PRO 32 MIN.
PROGRAM
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
KAPITOLA 2
E , 4 <
(A< ) , T ...)
D
F
G
E
'
2
3
4
A
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
CZ
5
EL
K 3
:
K ! K"
K ! #!
● T @ .
● K ! .
● _ ! ! Candy
. T= 4 @ =4 !.
5! ! ! R 89/336/EEC, 73/23/EEC !4 .
● = .
@ ! ! ● ! ! .
● P @ !
@
,
4
! ! .
: K $K #
# "K #
!# !
# 90C
● < !
! ! == 4 ! .
6
CZ
KAPITOLA 3
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄT ËNÍ A ÚDR ÏBY
● Vytáhnëte vidlici el.äñåry ze
zásuvky el.sítë
● Uzavüete kohout püívodu
vody
● Väechny el.spotüebiöe
zn.CANDY jsou zemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
zemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit pracovníkem
odborné firmy.
Toto zaüízení odpovídá
Smërnicím EHS 89/336 a
73/23 a následnÿm zmënám.
● Nedotÿkejte se praöky
mokrÿma öi vlhkÿma rukama
nebo nohama
● Nepouïívejte praöku jste-li
bosí.
● Nevyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v místnostech
se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
UPOZORNËNÍ: BËHEM
CYKLU PRANÍ MÅÏE
VODA DOSÁHNOUT
TEPLOTY AÏ 90 °C
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
EL
● @.
● ! =B
.
● = ! = @ .
CZ
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● Nedovolte, aby püístroj
pouïívaly dëti nebo
nekompetentní osoby bez
dozoru.
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sí’tovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● ! 4 (=, .).
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
knoflíky nebo zásuvku na
práäek.
● " ● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
! ! ! !
! .
● " 4 ! ! \
.
!
" ! ! 4 , == 4 < .
● " ! =4 ! !
( ).
● " 4! / , B ! ! ! ! ! . 4 4 ==, ! =4 Candy @ Candy, . "
4
4 ! ! ! !
.
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
● Püístroj zvedejte v páru
podle obr.
● V püípadë poruchy nebo
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
● E o o 4 4 , 4 o o Service
Gias.
7
EL
K 4
CZ
EL
CZ
K 5
KAPITOLA 4
! KAPITOLA 5
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
52 cm
! 4 !
.
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
KB ! .
Opatrnë prostüihnëte
plastovou sponu upevñující
odpadovou hadici a
püívodní äñåru s vidlicí.
85 cm
W= =
(A) <= 4 e = (B) (C).
60 cm
P" & R"R & 5
" FSF %RX$SF
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
kg
5
K5FRFPK& R"R & 5
F %RX
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
l
19
RPKRFRPK& R"R & 5
F %RX
HLADINA VODY PÜI EKON.
PROGRAMU
l
15
5%R$& % X5 R"
MAX.PÜÍKON
W
K5 5F5)S"& % X5 R"
(%R%55 1)
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI PROG.1
kWh
2,0
F 5"& % X5 R"
JIÄTËNÍ
A
10
5$X & 5 " PgP5 R"
( / )
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
giri/min.
400
TLAK VODY
MPa
min. 0,05
max. 0,8
P "& F %RX
5"& % X5 R"
8
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
V
! ! ! , !
! !, ! ! ! ! = .
Odäroubujte stüedovÿ äroub
A) püepravní pojistky;
(A
odäroubujte 4 postranní
B) a sejmëte liätu
ärouby (B
C).
püepravní pojistky (C
Nakloñte praöku vpüed a
zevnitü pláätë vytáhnëte 2
plastové vaky obsahuiící
hrancly z pënového
polystyrénu.
2300
230
T4 @ (!
4 = ) !.
:
K K
$
XOMENO
TH YKEYAIA
$IOTI MOPEI
NA AOTEEEI
ME5ITO KYN$INO.
Do otvoru po stüedovém
äroubu dopravní pojistky
zatlaöte záslepku z
püisluäenství a v této poloze ji
zajistëte otoöením pomoci
mince.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
9
EL
CZ
o4 o o "! !" o
!4 , .
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
"! = .
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
! H ! ! ! U
! ! set
.
T set U U.
: !
!; <#
=
4 ! .
K ! ! ! , !!
4’ ! .
!
! ! ! , !
! !
! ! B 50 n ! .
,
! .
Püipojte napouätëcí hadici k
vodovodnímu kohoutku.
Spotfiebiã musí b˘t pfiipojen k
pfiívodu vody novou hadicí,
která je souãástí v˘bavy
spotfiebiãe. Staré hadice
nesmûjí b˘t znovu pouÏívány.
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na to,
aby na hadici nevznikly zlomy
nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
$ ! @ .
Praöka má 2 pohyblivé
noïiöky, kterÿmi lze vyrovnat
vodorodnou polohu praöky.
8) "B < = < !4 =
!4 B! ! .
a) Otáöejte maticí äroubu
po smëru hod. ruöiöek a
pak måïete püizpåsobit
vÿäku noïiöky.
:) ,
B ! 4 .
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k
podlaze.
) " 4 ! 4 , =o < = , !
!
! !.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu
proti smëru hod. ruöiöek.
T= 4 !4 = 4 <R> .
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru, neï
je pråmër odtokové hadice,
tím umoïníte pråchod
vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
A
B
C
Ujistëte se, ïe väechny
knoflíky (ovládací prvky) jsou
v pozici ”0” a dvíüka jsou
zavüená.
T @ .
M ,
.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
max 100 cm
CZ
T= 4 !
< ! ON / OFF
( C ) .
! <
! START (C).
<
! POWER ( G ) 4
B.
B < 5 @ " .
min 4 cm
10
EL
Zapojte záströku do sítë.
Po instalaci spotfiebiãe se
ujistûte, Ïe spotfiebiã je
umístûn tak, aby byla
snadno pfiístupná zásuvka.
Stisknëte tlaöítko START (C).
Rozsvítí se dioda G. Pokud
se nerozsvítí, najdëte si
kapitolu Poruchy.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
EL
CZ
K 6
EL
KAPITOLA 6
L
A
DE
" ! OVLÁDACÍ PRVKY
L @B A 8E
Zásobník pracích prostüedkå
A
> ?@ A8 @ BCAD8 @
EF @8
Tlaöítko otevírání dveüí
B
> ?@ CB N >A@L 8 OFF / ON
Tlaöítko START/STOP
LE8C@A?M
12
C
Tlaöítko pro vylouöení
ïdímání
D
> ?@ A8 A?CDA?F
E>M AD
Tlaöítko sníïené hladiny
vody
E
8DEB?A CN >A@L 8 (OFF / ON)
Indikátor START/STOP
G
LQDA @ E 8DDB@ C
E>L D8@
Voliö programå
L
> ?@ A8 E>M AD
@OAD
! POPIS
OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
> ?@ A8 @ BCAD8 @
EF @8.
Tlaöítko otevírání dveüí
: #−
! $"
$K #
# $! ! !
!; =
#
# K
H.
#
H −
! 2 !
!; !
.
G BC
CZ
HKTPO !;=
#5 OFF / ON
HKTPO 5 #
= H
@ ! !
B . & ! ! 90C 60C, ! <
! 4 ! .
POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA
ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ
DVÍÜEK PRAÖKY IHNED
PO SKONÖENÍ PRANÍ.
JAKMILE SKONÖÍ
ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2
MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍÜKA
OTEVÜETE.
B
2 min.
TLAÖÍTKO START/STOP
C
TLAÖÍTKO PRO VYLOUÖENÍ
ÏDÍMÁNÍ
D
Stisknutím tohoto tlaöítka je
moïno vylouöit ïdímání u
väech programå. Öinnost je
moïná pro programy na 90
a 60°C pro tkaniny se
speciální úpravou (plisé, aj.)
a pro smësné tkaniny.
13
EL
K!K # 1 / 2
& ! 4, !
! , @ 1 / 2. ! < ,
! .
: &F $%&"PR−
RP P
1 / 2 ! 4
! .
! @ ! !
! , ! 4 !
.
K !$;=
#5 ON / OFF
14
CZ
TLAÖÍTKO SNÍÏENÉ HLADINY
VODY
EL
E
Hladina vody püi praní
malého mnoïství prádla
måïe bÿt sníïena bëhem
praní od namáöení prádla
po máchání pomocí stisknutí
tlaöítka 1/2. Takto måïete
uäetüit elektüinu, prací práäek
i vodu.
POZOR! Nikdy nestisknëte
tlaöítko 1/2 püi praní öisté
vlny, protoïe vlna absorbuje
velké mnoïství a proto
potüebuje plné mnoïství.
Nepouïívejte toto tlaöítko
také pro jemné tkaniny,
které také potüebují velké
mnoïství vody, která je
chrání.
INDIKÁTOR START/STOP
#" 5−
=! #
CZ
VOLIÖ PROGRAMÅ
:
!
! #"
# $;
K .
! R HKTPO !;=
#5
ON ( C ) ! !
5 #
5.
DÅLEÏITÉ:
TLAÖÍTKEM VÏDY
OTÁÖEJTE PO SMËRU
HODINOVŸCH
RUÖIÖEK, NIKDY
OPAÖNË. TLAÖÍTKO C START STISKNËTE AÏ PO
NAVOLENÍ
PROGRAMU.
K4 = !
!4 !
! .
V tabulkách jsou uvedeny
prací programy podle öísel
nebo symbolå.
L
OK
G
15
EL
CZ
EL
CZ
K 7
KAPITOLA 7
K 8
KAPITOLA 8
"!
!
ZÁSOBNÍK PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
VOLBA PROGRAMÅ
Zásobník pracích prostüedkå
je rozdëlen do ötyü öástí:
! = 4 !
! , ! 4 2
!
! : ! , 4 ! (=
).
Pro råzné typy tkaniny s
råznÿm stupnëm zaäpinëní
má praöka 2 okruhy
programå rozdëlenÿch podle
druhu praní, teploty a doby
praní (viz tabulka programå).
1 CQ?@A?B uUB D8@8
!
<4 v ! vo!
o po o <= B o
< @o!v o o
<= .
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo
nejlepäích vÿsledkå praní a
máchání. Krátké
odstüed’ování zaüazené po
kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
2 A?@B ?8A L8 Q@8
uUB D8@8
& ! <= vo!v p
o pv o!
p!4o p po o!
o! vpo.
Av ! 4o o 4
< po 4
v po v .
2. SMËSNÉ A JEMNÉ TKANINY
! !
! 4 :
cl
− " 4 !
=
"" ! ! ! !
%&R%RX
32
.
− ! ! 4 4 ! ! , 4 ! (=
).
: "#R# −
K #!K
#R#!
$#K K $ # #.
# = #<### !
$K K# #
" ’
#" ! K$
# #!#.
− ! cl
-
První öást, oznaöená "II" ,
je uröena pro prací
prostüedky na
püedepraní nebo na
32 minutovÿ rychlÿ
program.
druhá öást pro prací
práäek na hlavní praní
K praöce je dodávána
speciální vloïka do komory
pro hlavní praní, která je
uröena pro pouïíváni
tekutÿch pracích prostüedkå.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE ÄPATNË
ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME POUÏITÍ
SPECIÁLNÍCH NÁDOBEK
A JEJICH VLOÏENÍ DO
PRACÍHO BUBNU.
✿
− e , :
, e , e .
U hlavního praní je
dosahováno nejlepäích
vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího
bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
- tüetí cl öást se pouïívá
pro bëlicí prostüedky.
: K "
! #5
\!.
16
-
DÅLEÏITÉ:
TÜETÍ A ÖTVRTOU ÖÁST
MÅÏETE PLNIT POUZE
TEKUTŸMI PROSTÜEDKY.
- ötvrtá öást se pouïívá
pro speciální püídavné
prostüedky
zmëköovaöe, äkrob,
aviváï, bëlící prostüedky,
vånë aj.
✿
E>LC@ A @8D8@B C8
>A@L , CW @ C F
D@B @ NX:8>D8 : ?@8A
8?FD8 @C ?B.
! 4 ! <:
− ! , − B ! 4
B ! 4 .
Po ukonöení pracího cyklu
zåstane prádlo ponoüené ve
vodë
Pro ukonöení pracího cyklu u
velmi jemnÿch tkanin
vybíráme z následujících
moïností:
- vypuätëní vody
- jemné odstüedëní
Program jemného odstüedëní
se pouïívá vïdy püi praní
pletenin.
Tak zabráníme tomu, aby
prádlo bëhem suäení
neztratilo tvar.
17
EL
X%&"P "
)&%R-R%P " P5
RX" $%&" "
" !=! ! ! !
= .
= #
#!#
4 ,
! , ! !, ! ,
! ! ! ! . ! 50% ! ! -!.
5K
R # ?
!
5 15%
! ! .
CZ
UÎITEâNÉ RADY
PRO UÎIVATELE
Pfii pouÏívání va‰eho
spotfiebiãe dbejte zásad
ochrany Ïivotního prostfiedí
a ekonomického provozu.
Maximalizujte velkost
náplnû
Nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
vyuÏití elektrické energie,
vody, pracích prostfiedkÛ i
ãasu dosáhnete tím, Ïe
budete vyuÏívat maximální
doporuãené dávky pro
praní jednotliv˘ch druhÛ
prádla.
AÏ 50% energie u‰etfiíte, kdyÏ
vyperete jednu plnou dávku
prádla místo dvou
poloviãních náplní.
Potfiebujete vÏdy pfiedepraní
prádla ?
Pouze pro silnû za‰pinûné
prádlo !
Pokud nebudete pouÏívat
pfiedepraní u mírnû nebo
stfiednû za‰pinûného prádla,
u‰etfiíte mezi 5 aÏ 15%
pracích prostfiedkÛ, ãasu,
vody a elektrické energie.
"K 5
# ! $;= ?
& 4 ! ! 4 60°C.
50% 4 ! 60°C.
18
Je praní na 90°C nezbytné ?
JestliÏe skvrny na prádle
pfiedem odstraníte
vhodn˘m pfiedpíracím
prostfiedkem nebo
odstraÀovaãem skvrn, není
nutné prát pfii 90°C. Pfii
pracím programu na 60°C
u‰etfiíte aÏ 50% energie.
EL
K 9
e
CZ
KAPITOLA 9
PRÁDLO
:
_ , = , !=!!
=.
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch
tëïkÿch püedmëtå
doporuöujeme nepouïívat
odstüedëní.
= ! , !!
! .
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
:
]@8C :B^@ @8 M 8
@ E>LC@ A
::8A Q@ F@A:
− !! ( ,
, .)
− ! !! !
! , !
, @ ! .
− ! !
! 4
− < − 4 @ e , !
! !, = ! DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
19
EL
K 10
C8?8 E 8DDB@ C
# #
MAX
<
(kg)
5 5I
5
5
".
(C)
#!K#
❙
CQ?@A?B LUB D8@8
T = , 8 E8 8?8>MD A8:B @ 8L@X @A DAW A
❀
❙❙
− 3 .
5
1
90°
●
●
●
− " 1 − 2 − 3 − 4 ! ,
= ! ! ! ! ! <
.
5
2
90°
●
●
●
1 5
3
60°
●
●
●
EL8 Q@8 x WD8@8
5
4
40°
●
●
●
;= −
M , −
oo B
−
>M − Xv@ov8 >
T = , ,
4
DXC8
X@ A8 >p DXv8
! o#$ IEC 456.
oo X
D8@A @B 8CQ?@A?B
1)
T = , T = T = , A?@B ?8A L8 Q@8
LUB D8@8
,
! 4
! 4
2
DXC8
2
o 8DD8 UNIVERSAL
L8 Q@8
●
5
●
60°
WD8@A @B
6
50°
●
To ,oo v 32 0v, v oo o 30 0 v$ 0o$
0o 0# o$ o !oo
o v 2 0v 2o $ 40°C.
H o o v o o o v oo ’ o , o# v ov v oo #o o 32".
To o v v oo2 o o v o o
",oo o o$ 32 0v" ( − 2 I o o $
ovo2 $).
To oo 32 v o v oo o , vv
ov o ooo ! o o!! v v o
o.
●
7
40°
●
●
1
8
40°
●
●
1)
−
−
A B
−
−
o o ?M?>o
2
EAA?B E BDD8@8
M?8v A
o! ●
2
;= >M 20
−
−
"! 4 ( !)
X ! = ●
32 v
; A KAYTEPA AOTEEMATA AO TO NEO A
YNTHPIO CANDY
B>>Av8
"# N!I @ #!THPIO"
, ! 4
! 4, −
1)
>M >
4
T = , ! , ! 4
! < 32’
rapid
−
5
−
40°
Z
●
< ! Candy, ! 4 . " !! ! ! ! ! ! .
Candy, @! ! , ! ! ! . A B ! !B ! ! 4 4 @ < , ! !B ! !. !, Candy Ariel .
●
●
−
21
CZ
KAPITOLA 10
DRUH TKANINY
PROGRAM PRO
MAX.
NÁPLÑ
kg
OZNAÖENÍ
PROGRAMU
TEPLOTY
°C
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
❙
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
❀
❙❙
5
1
90°
●
●
●
U programå uvedenÿch v tabulce s teökou u násypky pro bëlení
probëhne v pracím cyklu automaticky bëlení prádla, pokud
nadávkujete tekutÿ bëlicí prostüedek do komory oznaöené cl .
5
2
90°
●
●
●
1. Programy podle evropské normy IEC 456.
5
3
60°
●
●
●
Jemné Barevné
5
4
40°
●
●
●
Máchání
-
-
●
Koneöná úprava, aviváï, parfémování
-
-
●
Intenzivní odstüedëní
-
-
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Intenzivní praní - silnë zaäpinëné
Bavlna, smësné odolné
Normálnë zaäpinëné
Barevné odolné
1)
Bavlna, smësné
Bavlna
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3 kg.
Rychlÿ program 32 minut
Tento program umoïñuje dokonöení úplného pracího cyklu püibliïnë za
30 minut püi maximální náplni 2 kg suchého prádla a teplotë praní do
40°C. Maximální mnoïství pracího prostüedku, kterÿ måïete pouïít, je
oznaöeno na dávkovací nádobce pro 32 min. program, která je ve
vybavení praöky. Prací prostüedek se musí vloïit do komory pro “32
minutovÿ rychlÿ program” I.
Tento 32 minutovÿ program je moïné pouïít také pro püedepraní silnë
zaäpinëného prádla püed nastavením hlavního pracího programu.
Bavlna, len
Jak dosáhnout nejlepších výsledků s Vaší novou pračkou Candy?
1)
Smësné a jemné tkaniny
Smësné odolné
Silnë zaäpinëné
2
5
60°
●
●
Bavlna, smësné a
syntetické tkaniny
UNIVERZÁLNÍ program
2
6
50°
●
●
Syntetické tkaniny (silon,
perlon), smësná bavlna
Jemné barevné
2
7
40°
●
●
1
8
40°
●
●
Vlnëné látky Syntetické
(dralon,
akryl, trevira)
Smësné, jemné
syntetické vlna
Vlna vhodná pro praní v praökách
1)
Máchání
-
Jemné odstüedëní
-
Rychlÿ cyklus
2
Organické skvrny, bëlení
5
Pouze vypouätëní vody
-
-
●
Abyste si mohli být jisti, že s Vaší novou pračkou Candy dosáhnete
nejlepších možných výsledků, je důležité, abyste pro každodenní praní
používali správný prací prášek. Na trhu je k dostání široká řada
pracích prášků a vybrat si ten vhodný bývá často složité.
V Candy pravidelně testujeme různé typy pracích prášků, abychom
mohli určit ten, který v našich pračkách podává ty nejlepší výsledky.
Zjistili jsme, že pouze jedna značka odpovídá našemu vysokému
standartu - značka, díky které bude Vaše prádlo dokonale čisté a beze
skvrn, a se kterou bude zároveň Vaše prádlo vypadat dobře i po
mnoha vypráních. Proto získal Ariel oficiální doporučení od firmy
Candy.
32’
Rapid
40°
●
Speciální
Pro tkaniny, které
nemohou bÿt
odstüed’ovány
-
●
Z
PRO VAŠI NOVOU PRAČKU
22
23
EL
K 11
5 !4 ! = = = ( 4 @ < ).
4 ! ! 4 ! ! , ! ! . T ! !
! ! !
! ! ! !4 ( L ) %R)X"& P5 K5U5%P"R
) K QSF cl
_ ! , =@ !
! . " !=!!
@ , = ! != ! .
& 4 ! 5
, ! 4 2
( < 1 4 ) !=
! ! . P ! 4
=@
.
24
EL
CZ
$5:
"!=!! !
Candy:
KAPITOLA 11
CZ
PÜÍK
KLAD:
Doporuöení CANDY podle
tabulky programå praní:
PRANÍ
● T= 4 ! < ! 90C.
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi
zaäpinënÿch bavlnënÿch
odëvå (zaschlé skvrny by
mëly bÿt odstranëny
speciálními prostüedky).
Pokud skvrny, které vyïadují
odbarvení, má nëkolik kuså
prádla, püedbëïnë måïete
odbarvit prádlo v praöce.
Nalijte odbarvovaö do
uröené öásti v zásobníku
pracích prostüedkå, tlaöítko
[L] nastavte na speciální
program “püedpírka odstranëní skvrn”. cl
Po dokonöení této fáze
dodejte zbytek prádla a
pokraöujte v bëïném praní
dle vhodného zvoleného
programu.
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku vëcí
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
Maximální hmotnost tëïkÿch
tkanin je 5 kg, zatímco v
püípadë jemnÿch tkanin
nedoporuöujeme
püekraöovat 2 kg (respektive
1 kg püi programu “öistá
vlna”), abyste püedeäli
zmaökání tkanin, které by se
pak äpatnë ïehlily.
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
● 5 < @ (T)
cl
● !
! ! 5 ● K OK
:
! 5 5
<<=" HKTPO #−
5 ON / OFF $!
! !.
90° C
5 kg MAX
● Zjistëte, zda ätítky na
obleöení mají oznaöení
90°C.
● Otevüete dvíüka stiskem
tlaöítka B
● Naplñte buben praöky
max. 5 kg prádla.
● Zavüete dvíüka.
DÅLEÏITÉ:
PÜI NASTAVOVÁNÍ
PROGRAMU
ZKONTROLUJTE, ZDA
TLAÖÍTKO START/STOP
NENÍ ZAPNUTÉ.
2:
< ! !4 (L)
< 4 !
!4 4 .
Vyberte program 2:
Program zvolíte otáöením
tlaöítka po smëru
hodinovÿch ruöiöek tak, aï
je öíslo programu proti
znaöce.
● 5 < ! !
! (5).
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå A.
25
EL
● T 60 ! ! .
● Nasypejte cca 60 g
práäku do öásti zásobníku II.
● T 100 . ! cl
! .
● Do öásti pro bëlící
prostüedky vlijte cca 100
cm3. cl
● T 50 . 4 4 4! <
.
● Do poslední öásti vlijte
cca 50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● K ! !
! (5).
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky A.
● T= 4 ! .
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na
místë.
✿
● T= 4 = 4 !.
● <
! ON (C). (G) 4
B. ! 4 ! <.
✿
5 # #
## #
#<##
! !K 5 K
K#" $$K # $!!.
26
cl
CZ
K 12
KAPITOLA 12
K 4 ! 4 ! ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
,
! ! 4 <
! ! !.
5 4 ! .
K öiätëní zevnëjäku
praökynepouïívejte
abrazivní prostüedky, alkohol
a rozpouätëdla. Vystaöí
pouïít vlhkÿ hadr.
! !
! ! @ :
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
● Stisknëte tlaöítko C “START”. Rozsvítí se zelené
svëtlo G. Praöka zahájí vámi
zvolenÿ program.
● 4 ! !
! ● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
● 4 ● Öiätëní filtru.
● Po ukonöení programu
stisknëte tlaöítko C - “STOP”.
Svëtlo zhasne.
● !
! !
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
K" # #−
# #!K#
Öiätëní dávkovaöe pracích
prostüedkå:
! !
! , !=!!
4 @
4 ! ! ,
! ! ! 4 .
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
● !
! OFF(C). 4
= .
● 5 < ! .
EL
CZ
● Otevüete dvíüka praöky a
vyjmëte prádlo.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
PROGRAMÅ A
NÁSLEDUJTE ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
W .
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
W
= 4 4 !.
27
EL
K" #
ÖIÄTËNÍ FILTRU
! 4 ! ! (. ,
! .) @ ! <
! . & 4 ! ! <:
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
● T = ● Uvolnëte kryt zobrayenÿm
zpåsobem na obrázku.
● $ !
!
!<
!
.
● Kryt pouïijte jako nádobu
na vodu vytékající z filtru.
● W= ,
=o ,
! 4
4 .
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● T 4 .
● Odejmëte jej a oöistëte.
● 4 , =
4 !
!@ !
= = !
< . 5!4 ! 4
.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
5 −
$ = #
#!#
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
_ ! 4 ! 4 , @ .
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváme deläí
dobu a zejména stojí-li
praäka v nevytápëné
místnosti, je nutné püedem
vypustit veäkerou vodu z
hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
! @
= .
- . =< !44 , ! .
= .
28
EL
CZ
K 13
<
1. Q ! Q = @
T @
Q 5 < (ON/OFF)
< Q <
A <
& ! ! ! 2. Q Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do
püipravené nádoby. Potom
hadici upevnëte dopåvodní
polohy.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
@ 4. F ! 5. Q
=
6. Q! B
5 (1)
K ! ! !
<
& = 3. Q
#
5 < = R v = 4 T 4 R P K
< n Q = ! < ! < = ! A R$P " PgPR
( ! )
! !4 < B
! @ o R !
4
5 ! ! ! K = ! @
! , =4 Candy. <! 4 ! ! ! ! !, ! 4 = !
! ! ! .
1 8E LE8C@A?WC EL C8A UA>A?B E @ E A:B>>C ?8A C E AX LC U
U A?B B>8@8
DE C8 X A 8E@X> D8:
− C F ?8@B @ NX:8>D8 DE C8 C8A EA Q>F >F >L?WC LE>ADDB@ C @L 8E LE8C@A?M
− CF 8L@F C E B^A @C 8E@> D8@A?F@@8 @L N:B>D8@.
− 8 L 8 >L?WC LE>ADDB@ C @8 M 8 ?8@B @ @X> @ E>M . 8 LE>DD8@8 8L@B C
C
D8@WCC@8A @ MU8 D8 ?8A C E B^LC @8 WD8@8.
− 8 L 8 8U M ?8@B @ @>L@8 NX:8>D8, C D8CA 8E8 8@@8 8@>X NX:8>D8.
− ACA? EAU8CA8? C @A? E8 BC@ EL E AX C@8A @8 8E LE8C@A?B E>LC@ C
C8A M ?> C8 8U8A QMC 8EF @8 M 8 ?8A X @ ?8A DA? X E F@@, DE MC C8 ?BCLC
8@F @
D8@A DF 8U M.
− @A E AE@W A 8L@X, @8 EAE>XC N:B>D8@8 C E UX LC ?8CXC8 8E@X> D8.
2 BC @ E>LC@ A >A@L , >XN@ @A E AE@W A EL 8C8 BUC@8A E8 8EBC E @M
AEA @ @C LE 8 @ CA? : QA8 @ Candy.
?8@8 ?L8 @ UX A ?8D8 LQMC A8 @L FC >BQ ?8@B @C ?@ME
@L UL>>8L 8L@M. ?8@8 ?L8 @ X A E @ A?8 D8 C8 E : @ EEA A @ C E sFC@ C
::8 C8
8>>B^A @8 :8 A?B 8 8?@ A @A?B @L.
29
CZ
KAPITOLA 13
ZÁVADA
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüení püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Candy servis.
30
R ! !4 ! ! 4 ! . ! !, @ .
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
02.10 - 41006840.A - Printed in Italy - Imprimé en Italie
EL
CZ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising