Candy | EVO1673DW/1-S | Candy EVO1673DW/1-S Manual de usuario

Candy EVO1673DW/1-S Manual de usuario
PT
EL
RU
ES
PL
EN
Instruções de Utilização
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
Instrucciones para el uso
Instrukcja obsäugi
PT
PARABÉNS!
Ao adquirir este electrodoméstico
Candy, demonstrou não estar disposta a
contentar-se com qualquer coisa: você
quer o melhor!
Candy, : .
A Candy alegra-se de lhe poder
oferecer esta nova máquina de lavar
roupa, resultado de anos de
investigação e de experiência de
mercado, em contacto directo com os
nossos clientes. Ao escolher esta
máquina, está a escolher a qualidade, a
durabilidade e as características
excepcionais que ela tem para
oferecer.
Mas a Candy orgulha-se ainda da vasta
gama de electrodomésticos que
coloca à disposição dos seus clientes:
máquinas de lavar roupa, máquinas de
lavar loiça, máquinas de lavar e de
secar, fogões, micro-ondas, fornos e
placas de fogão, frigoríficos e
congeladores.
Peça ao seu agente da especialidade
que lhe dê o catálogo dos
electrodomésticos Candy.
Este aparelho destina-se a ser utilizado
apenas em contexto doméstico ou
semelhnate, tais como:
- Áreas de cozinha de lojas, escritórios e
outros ambientes de trabalho, que
sejam reservadas aos funcionários;
- Casas de férias, de praia ou de
campo;
- Por clientes de hotéis, motéis e outros
ambientes do tipo residencial;
- Em quartos e alojamento do género
de “cama e pequeno almoço”.
A utilização deste aparelho em
ambientes diferentes do ambiente
familiar e doméstico, como o uso
comercial por especialistas, está
absolutamente excluída e não se
integra nas recomendações dadas
anteriormente.
Se o aparelho for utilizado de maneira
não conforme às recomendações, livro
de instruções ou for utilizado para outros
fins que não os indicados, isso pode
reduzir a vida útil do aparelho e pode
anular a garantia do fabricante.
Qualquer avaria ou dano provocado ao
aparelho resultante de qualquer uso
que não seja o próprio e o
recomendado, ou resultante de
utilização que não seja do âmbito
doméstico, não serão aceites pelo
fabricante, mesmo estando o
electrodoméstico dentro da garantia
máxima prevista por lei.
2
EL
Candy ! ", " " # " . $
, % # ".
Candy # : ", ", − " ,
! , # ",
# , % % .
& " " " Candy.
' ! (
( ":
− ) ( , # ,
( .
− ' .
− ' ( (.
−* "
! .
# " " " " "
( .
' # , " !" ( .
+ ! # ! % ( () "! "
#" .
Leia este livro de instruções
atentamente. Ele contém não só
informações importantes sobre a
instalação, a utilização e a manutenção
seguras da sua máquina, mas também
conselhos úteis sobre como tirar o
melhor proveito da sua máquina.
# , ( #
#
, .
Preserve este livro cuidadosamente,
mantendo-o à mão para futuras
consultas.
0 # , (
Quando contactar o seu agente Candy
ou os Serviços de Assistência Técnica
refira sempre o modelo e o número da
sua máquina, bem como o número G
(se aplicável). Todas estas referências se
encontram na
placadedecaracterísticas da sua
máquina.
K # " Candy 1 * 1 #
, ' ' G # # # .
RU
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè íå èäòè íà
êîìïpîìèññ: Âû ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Ôèpìà Êàíäè pàäà ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó
íîâóю ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
pàáîò è ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ ïîòpåáèòåëåì,
îïûòà.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî, äîëãîâå÷íîñòü è
øèpîêèå âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò Âàì
øèpîêóю ãàììó ∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
ñòèpàëüíûå ìàøèíû, ïîñóäîìîå÷íûå
ìàøèíû, ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ ñóøêîé,
êóõîííûå ïëèòû, ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè, ìîpîçèëüíèêè.
ES
ENHORABUENA
Con la compra de este
electrodoméstico Candy; usted ha
demostrado no conformarse con
cualquier cosa: usted quiero lo
mejor.
Candy se complace en ofrecerle
esta nueva lavadora, fruto de años
de investigación y de experiencia
en el marcado y del contacto
directo con los Consumidores. Usted
ha escogido la calidad, la duración
y las enormes prestaciones que esta
lavadora le ofrece.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà ïîëíûé
êàòàëîã ïpîäóêöèè ôèpìû Êàíäè.
Candy le ofreces además, una
amplia gama de
electrodomésticos: lavadoras,
lavavajillas, lavadoras-secadoras,
cocinas, microondas, hornos y
encimeras, frigoríficos y
congeladores.
ùÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ˚ ‰Îfl ‰Óχ¯Ì„Ó
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÒıÓÊËı
ÛÒÎÓ‚Ëflı, ̇ÔËÏÂ:
Solicite a su vendedor el catálogo
completo de la gama de productos
Candy.
- ÍÛıÌË ‰Îfl ÔÂÒÓ̇· ‚ χ„‡ÁË̇ı, ÓÙËÒ‡ı Ë Ì‡
ÔÓ˜Ëı ÏÂÒÚ‡ı ‡·ÓÚ˚;
Este aparato se ha creado para ser
utilizado en tareas domésticas y
aplicaciones similares como:
- ÙÂÏ˚;
- ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÍÎËÂÌÚ‡ÏË ‚ „ÓÒÚËÌˈ‡ı,
ÏÓÚÂÎflı Ë ÔÓ˜Ëı Û˜ÂʉÂÌËflı ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó
‡ÁÏ¢ÂÌËfl „‡Ê‰‡Ì;
- „ÓÒÚËÌˈ˚, Ô‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ë ‡ÁÏ¢ÂÌË Ë
Á‡‚Ú‡Í.
èËÏÂÌÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ó·‡ÁÓÏ, ÓÚ΢Ì˚Ï ÓÚ
‰Óχ¯ÌÂ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ËÎË ‰Îfl ˆÂÎÂÈ,
ÓÚ΢Ì˚ı ÓÚ Ó·˚˜ÌÓ„Ó ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡,
Ú‡ÍÓÂ Í‡Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ‚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ˆÂÎflı
˝ÍÒÔÂÚ‡ÏË ËÎË ÒÔˆˇθÌÓ Ó·Û˜ÂÌÌ˚ÏË Îˈ‡ÏË
Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ‰‡Ê ‚ ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ı
ÛÒÎÓ‚Ëflı.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ
‚˚¯ÂËÁÎÓÊÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÛÏÂ̸¯ÂÌ˲ ÒÓ͇ ÒÎÛÊ·˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Î˯ËÚ¸
˛ˉ˘ÂÒÍÓÈ ÒËÎ˚ „‡‡ÌÚ˲ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
ã˛·Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÓÚ΢ÌÓ ÓÚ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ Ë ÔÓÎÓÏÓÍ, ‚ÓÁÌË͇˛˘Ëı ÔË
‰Óχ¯ÌÂÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ËÎË ÔËÏÂÌÂÌËË ‰Îfl
ˆÂÎÂÈ ‚‰ÂÌËfl ‰Óχ¯ÌÂ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡ (‰‡Ê ÔË
ÛÒÎÓ‚ËË ‡ÁÏ¢ÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ÁÓÌÂ,
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌÓÈ ‰Îfl ‚‰ÂÌËfl ‰Óχ¯Ì„Ó
ıÓÁflÈÒÚ‚‡) Ì ·Û‰ÂÚ ÔËÁ̇‚‡Ú¸Òfl
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ ‡Á¯ÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓÏ
Ô‰Â·ı.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïpåäóïpåæäåíèÿìè, ñîäåpæàùèìèñÿ â
∋òîé èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò Âàì
âàæíûå ñâåäåíèÿ, êàñàюùèåñÿ
áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå ïîëåçíûå
ñîâåòû ïî ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó èíñòpóêöèé
äëÿ ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé Êàíäè èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèю ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè òàêîâîé
èìååòñÿ). Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â òàáëè÷êå.
ëÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ χ¯ËÌ˚ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ 16 ˆËÙ.
èÂ‚˚ 8 ˆËÙ – ÍÓ‰ ÏÓ‰ÂÎË. ëÎÂ‰Û˛˘Ë 4
ˆËÙ˚ – ‰‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ („Ó‰, ̉ÂÎfl).
èÓÒΉÌË 4 ˆËÙ˚ – ÔÓfl‰ÍÓ‚˚È ÌÓÏÂ ‚
Ô‡ÚËË.
- Las áreas de venta de cocinas por
parte de personal de las tiendas,
oficinas y otros ambientes de
trabajo;
- Granjas;
- Por los clientes en los hoteles,
moteles y otros establecimientos de
tipo residencial;
- Casas de alojamiento.
Un uso diferente de este aparato al
del hogar o el uso comercial por
experto o usuarios especializados,
se excluyen de las aplicaciones
anteriores.
Si el aparato se usa de una manera
incoherente con lo especificado,
puede reducir la vida del aparato y
puede anular la garantía del
fabricante.
Cualquier daño al aparato u otro
daño o pérdida que se produzca
por su uso y que no sea el
correspondiente al doméstico o uso
en casa (aun cuando se encuentre
en un ambiente doméstico) no se
admitirá por el fabricante más allá
de los términos especificados por la
legislación vigente.
Le rogamos lea atentamente la
información contenida en este
manual ya que proporciona
importantes instrucciones sobre
seguridad en su instalación, uso,
mantenimiento y algunos consejos
prácticos para que ested saque el
mejor provecho de su lavadora.
Conserve este manual para
cualquier consulta posterior.
Cuando se ponga en contacto con
Candy o con sus centros de
Asistencia mencione siempre el
Modelo, el n° y el número G (si lo
tiene). Es decir todo lo que viene
anotado en el recuadro.
PL
GRATULACJE
Kupujåc sprzët AGD firmy Candy
dowiodäeé, ãe nie akceptujesz
kompromisów i chcesz mieç to co
najlepsze.
Firma Candy ma przyjemnoéç
przedstawiç nowå pralkë
automatycznå, która jest rezultatem
lat poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim kontakcie
z konsumentem. Wybraäeé jakoéç,
trwaäoéç i wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë Candy.
Firma Candy oferuje takãe szeroki
asortyment innych urzådzeñ AGD,
takich jak: zmywarki do naczyñ,
pralko-suszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a takãe lodówki i
zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë o
kompletny katalog produktów firmy
Candy.
Urzàdzenie jest przeznaczone do
u˝ytkowania jedynie w warunkach
gospodarstwa domowego oraz
warunkach do niego zbli˝onych
takich jak:
- dla personelu na zapleczu ma∏ego
sklepu, w biurach itp;
- w domach na dzia∏kach;
- przez klientów hoteli, moteli oraz
innych struktur rezydencyjnych;
- pokojach typu bed and breakfast.
U˝ytkowanie urzàdzenia w
warunkach innych ni˝ gospodarstwo
domowe lub w sposób ró˝niàcy si´
od zastosowaƒ w typowym
gospodarstwie domowym, np.
u˝ytkowanie o charakterze
us∏ugowym lub profesjonalnym przez
wyspecjalizowany personel, jest
niew∏aÊciwe tak˝e w wymienionych
wy˝ek przypadkach.
Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie urzàdzenia
mo˝e obni˝yç jego trwa∏oÊç oraz
spowodowaç uniewa˝nienie
gwarancji producenta.
Producent nie odpowiada w ˝adnym
dopuszczanym prawem zakresie za
jakiekolwiek usterki urzàdzenia lub
inne szkody lub straty spowodowane
niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem
urzàdzenia odbiegajàcym od
u˝ytkowania w warunkach
gospodarstwa domowego (nawet
je˝eli urzàdzenie w takim
gospodarstwie si´ znajduje).
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce bezpiecznej
instalacji, uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych porad
pozwalajåcych zoptymalizowaç
sposób uãytkowania pralki.
Zachowaj niniejszå instrukcjë w celu
póãniejszej konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå Candy, lub z
punktami serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer, oraz
ewentualnie numer G urzådzenia
(Jeéli taki istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så obwiedzione
ramkå na rysunku obok
3
PT
CAPÍTULO
KO
ÏAPAÃPAÔ
CAPÍTULO
ROZDZIA Ä
INDICE
2 Introdução
) "
Verificações a efectuar
quando a máquina lhe for
entregue
3 ( 1
Garantia
)
2
Instruções de segurança
4
EL
# 3
Dados técnicos
* 4
Instalação
) 5
Descrição dos comandos
2 # "
6
Tabela de programas de
lavagem
2 "
7
Selecção dos programas
) 8
Colocação do detergente
9
Separação das peças de
roupa
* 10
Lavagem
2 11
Limpeza e manutenção da
máquina
K 12
Eliminação de avarias
' # "
13
RU
ES
PL
OÃËABËEHÈE
ÍNDICE CAPÍTULO
SPIS TREÉCI
Ââåäåíèe
Introduccíon
Wstëp
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋êñïëyàòàöèè
Notas generales a la
entrega
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
Ãàpàíòèÿ
Garantía
Gwarancja
Mepû áåçoïacíocòè
Normas de seguridad
Érodki bezpieczeñstwa
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Datos técnicos
Dane techniczne
Ycòaíoâêa
Puesta en funcionamiento
instalación
Instalacja pralki
Oïècaíèe êoìaíä
Descripción de los mandos
Opis panelu sterujåcego
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
Tabla de programas
Tabela programów
Bûáop ïpoãpaìì
Seleción
Wybór programu
Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ
Cubeta del detergente
Szuflada na proszek
Tèï áeëüÿ
El producto
Produkt
Còèpêa
Lavado
Pranie
Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
Limpieza y mantenimiento
ordinario
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
Causas de averías
Lokalizacja usterek
5
PT
EL
CAPÍTULO 1
K 1
VERIFICAÇÕES A
EFECTUAR QUANDO
A MAQUINA LHE
FOR ENTREGUE
Ao receber a máquina,
verifique se os seguintes
componentes, que deverá
manter num local seguro e
à mão, lhe foram entregues
juntamente com a máquina:
K ,
:
A) MANUAL DE
INSTRUÇÕES
) !"!#$#%#& &%'#(*
"$'+!(+
-) KATA+TA+H
%IEY.YN+E(N
%IKTY(N TEXNIKH+
E/T0HPETH+H+
C) CERTIFICADO DE
GARANTIA
) 0#+1&0&#'1#K&
!2'+!(+
D) TAMPÖES
E) CURVA PARA O TUBO
DE ESGOTO
F) COMPARTIMENTO DE
DETERGENTE LÍQUIDO
OU BRANQUEADOR
LÍQUIDO
GUARDE ESTES
COMPONENTES BEM.
Verifique igualmente se a
máquina não sofreu
quaisquer danos durante o
transporte. Caso a máquina
esteja danificada entre
imediatamente em
contacto com o Centro de
Assistência Técnica mais
próximo.
6
%) 100!+
!) 03+1#K& K#+1$&
# 1' +2K−
$1'+' 1&2
+(3'* !K$&'+
A
F) .'K' 2$&2
0&$$20*1#K&2
' 2$&2
3!2K*1#K&2
B
C
- 4.
+ ,
.
D
F
E
RU
ES
PL
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
CAPÍTULO 1
ROZDZIAÄ 1
ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß
NOTAS GENERALES
DE ENTREGA
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
A la entrega compruebe
que con la máquina estén:
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
A) MANUAL DE
INSTRUCCIONES
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
B) DIRECCIONES DE
ASISTENCIA TÉCNICA
B) KARTA
GWARANCYJNA
C) CERTIFICADOS DE
GARANTÍA
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
D) TAPONES
D) ZATYCZKI
E) CURVAS PARA EL TUBO
DE DESAGÜE
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
D) ÇÀÃËÓØÊA;
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
F) éíÑÖãÖçàÖ Ñãü
ÜàÑäéÉé åéûôÖÉé
ëêÖÑëíÇÄ àãà Ñãü
ÜàÑäéÉé
éíÅÖãàÇÄíÖãü
(äéçíÖâçÖê).
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ú·ӂ‡ÌËflÏË
î‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓ̇ ‹ 261-îá ÓÚ
23.11.09 Ë èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
è‡‚ËÚÂθÒÚ‚‡ êî ‹ 1222 ÓÚ
31.12.09„., ̇ÒÚÓfl˘ËÈ ÚÓ‚‡
Ò̇·ÊÂÌ ËÌÙÓχˆËÂÈ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ
flÁ˚ÍÂ Ó Í·ÒÒ ˝ÌÂ„ÂÚ˘ÂÒÍÓÈ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ ‚ˉÂ
ÒÔˆˇθÌÓÈ ˝ÚËÍÂÚÍË, ÍÓÚÓ‡fl
‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ‡ÁÏ¢Â̇ ̇
Îˈ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÔË·Ó‡ ‚ ÏÂÒÚÂ
ÔÓ‰‡ÊË ÔÓÚ·ËÚÂÎflÏ.
F) DEPÓSITO
DETERGENTE LÍQUIDO
O BLANQUEADOR.
CONSÉRVELOS
y compruebe que no haya
sufrido desperfectos durante
el transporte, en caso
contrario llame al centro
Candy más cercano.
F) ZBIORNICZEK NA
DETERGENT W P¸YNIE I
WYBIELACZ
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
7
PT
CAPÍTULO 2
GARANTIA
CONDIÇÕES DE
GARANTIA
Este electrodoméstico está
abrangido por uma Garantia.
Para beneficiar desta garantia
deverá apresentar o certificado
de “Garantia Internacional” ,
devidamente preenchido com o
nome e morada do consumidor
final, modelo e número de série
do aparelho e data de compra,
além de devidamente
autenticado pelo lojista. Este
documento ficará sempre na
posse do consumidor.
Durante o período de Garantia
os Serviços de Assistência
Técnica efectuarão a reparação
de qualquer deficiência no
funcionamento do aparelho
resultante de defeito de fabrico.
A Garantia não inclui
deslocações a casa do cliente,
que serão debitadas de acordo
com a taxa de deslocação em
vigor a cada momento.
Exceptua-se a 1a deslocação se
se efectuar no primeiro mês de
vigência da Garantia, que será
gratuita.
A Garantia não inclui:
– Anomalias ocasionadas por
mau trato, negligência ou
manipulação contrária às
instruções contidas no manual,
modificação ou incorporação
de peças de procedência
diferente da do aparelho,
aplicadas por serviços técnicos
não autorizados.
– Defeitos provocados por curto-circuito ou injúria mecânica.
– Qualquer serviço de instalação
ou explicação do
funcionamento do aparelho em
casa do cliente.
– Indemnizações por danos
pessoais ou materiais causados
directa ou indirectamente.
– Troca do aparelho.
Serviço Pós-Venda
Com o objectivo de satisfazer
cada vez mais o consumidor
final, colocamos à vossa
disposição a nossa Rede
Nacional de Assistência Técnica,
com pessoal técnico
devidamente especializado.
8
EL
K 2
1 * 1 ... ) # " :
− " − ) # : % K * 1 # 4 .
24 , " .
* " " (
.
*7828 )2)K*' *
)331 " 5 ; ) # 210
6845750 " 2
'28K'*'*' AB'A K'K B)D*8173D'
* Gias Service .
K 80111505050 ( " ))
.
'7DE 8 *7F81
2'7'3F3
" # ( " # H .
.
RU
ES
PL
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
CAPÍTULO 2
ROZDZIAÄ 2
ÃÀPÀÍÒÈß
GARANTIA
GWARANCJA
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
Este aparato va
acompañado de un
Certificado de Garantia
donde usted
puede comprobar las
condiciones y terminos de la
garantia.
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
SERVICIO POST VENTA
☎ 902. 100. 150
9
PT
CAPÍTULO 3
EL
K 3
INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA
IMPORTANTE:
ESTAS INSTRUÇÕES
SÃO EXTREMAMENTE
IMPORTANTES PARA
TODAS AS OPERAÇÕES
DE LIMPEZA E DE
MANUTENÇÃO.
● Deslige o aparelho da
corrente, retirando a ficha do
respectivo cabo de
alimentação da tomada.
● Feche a torneira de
alimentação de água.
● Todos os electrodomésticos
Candy têm ligação à terra.
Assegure-se de que a instalação
eléctrica a que a máquina está
ligada se encontra devidamente
ligada à terra. Se tiver dúvidas ou
a instalação eléctrica não
estiver devidamente ligada à
terra, peça a um electricista
qualificado que proceda à
verificação e eventualmente à
ligação da instalação à terra.
Este aparelho está em
conformidade com as Directivas
Europeias 73/23/EEC e
89/336/EEC, substituídas pelas
2006/95/EC e 2004/108/EC, e
respectivas alterações
posteriores.
● Nunca toque no equipamento
com as mãos ou os pés
molhados ou húmidos.
● Não utilize os seus
electrodomésticos quando
estiver descalça.
● Evite usar cabos de extensão
em compartimentos com
banheira ou chuveiro; se,
eventualmente, tiver de optar
por essa solução, faça-o com o
maior cuidado.
ATENÇÃO:
DURANTE O CICLO
DE LAVAGEM A ÁGUA
PODE ATINGIR UMA
TEMPERATURA DE 90°C.
● Antes de abrir a porta da
máquina de lavar roupa
certifique-se de que o tambor já
não tem água.
10
# !"#$:
K % K&!"'
K $% "%$!$"$
● '
.
● K .
● ’8 Candy
". A " " , ! ) CE
, #( )"H 8 73/23/EEC 89/336/EEC,
2006/95/EC 2004/108/EC,
.
!
.
●
.
●
● D ! " ! , # "
(.
!"#$: K $
(!K "'" $
&!'K!" %! '! %
" "" 90°C
● 2 " .
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
ES
CAPÍTULO 3
ROZDZIAÄ 3
NORMAS DE
SEGURIDAD
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
ATENCION:
PARA CUALQUIER
TRABAJO DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
● Desenchúfela.
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● Cierre el grifo del agua.
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;
● Candy provede a todas
sus máquinas de toma de
tierra.
Asegúrese de que la
instalación electrica tenga
toma de tierra, en caso
contrario llame a un Servicio
cualificado.
● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
á̇Í
Û͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË·Ó
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ
‚ÓÔÂÈÒÍËı Òڇ̉‡ÚÓ‚, 73/23/CEE
Ë 89/336/CEE, ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ
Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
„·ÏÂÌÚ‡ÏË 2006/95/CE Ë
2004/108/CE Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë
‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Í ÌËÏ.
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
PL
Aparato conforme a la
Directiva Europea 73/23/CEE
e 89/336/CEE , sustituida
respectivamente de
2006/95/CE y 2004/108/CE ,
y sucesivas modificaciones.
● No toque el aparato con
las manos, los pies mojados o
húmedos.
● No use el aparato estando
descalzo.
● No use, si no es con
especial cuidado, alargos en
cuartos de baño o aseos.
ATENCION:
DURANTE EL LAVADO EL
AGUA PUEDE
ALCANZAR LOS 90°C.
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Firma Candy wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzàdzenie jest zgodne
z Dyrektywami Europejskimi
73/23/CEE i 89/336/CEE
zastàpionymi odpowiednio
przez Dyrektywy 2006/95/CE
i 2004/108/CE z nastepnymi
modyfikacjami.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Antes de abrir el ojo de
buey, asegúrese de que no
haya agua en el tambor.
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
11
PT
● Não utilize adaptadores ou
fichas múltiplas.
● Este aparelho não está
indicado para ser utilizado por
crianças e por pessoas
incapazes ou inexperientes no
que toca à utilização do
produto, excepto se forem
devidamente supervisionadas
ou instruídas sobre a utilização
do aparelho por uma pessoa
responsável pela sua
segurança.
As crianças devem ser
vigiadas de modo a assegurar
que não brinquem com o
aparelho.
● Nunca puxe pelo cabo ou
pelo próprio
electrodoméstico para retirar
a ficha do electrodoméstico
da tomada.
EL
! .
●
● M # " % # .
( !.
●
● # # ( , .).
● Proteja o seu
electrodoméstico dos
elementos (chuva, sol, etc.).
● " # (
.
● Se tiver de deslocar a sua
● " # máquina ou de a mudar de
lugar, nunca pegue nela
pelos botões ou pela gaveta
para detergente.
4
#.
● Durante o transporte nunca
!
" "
, " " .
deite a máquina sobre o lado
da porta.
Atenção: Se o
electrodoméstico for
instalado num local
alcatifado, deverá assegurarse de que as aberturas de
ventilação inferiores não
fiquem tapadas ou
obstruídas.
● Tal como a figura ilustra, a
máquina deverá ser sempre
erguida por duas (2) pessoas.
● Se a sua máquina se
avariar ou deixar de trabalhar
correctamente, desligue-a,
feche a alimentação de
água e não tente repará-la.
Qualquer trabalho de
reparação deverá ser sempre
feito por um técnico
autorizado Candy, devendo
sempre ser instaladas peças
sobressalentes originais.
O incumprimento desta
norma poderá acarretar
sérias consequências para a
segurança dos equipamentos.
● Se o cabo de alimentação
de energia, a ser ligado à
rede, estiver danificado,
deverá ser substituido por um
cabo específico, que poderá
adquirir directamente aos
serviços de Assistência
Técnica Candy.
12
● (
(" # ).
● " , % . (
, " Gias service,
! Candy, #
. " # .
● E o o , o o Service
Gias.
RU
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
ES
● No use adaptadores o
è ïåpåõîäíèêàìè;
enchufes múltiples.
● чÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl
● Este aparato no esta
ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl β‰flÏ (‚Íβ˜‡fl
‰ÂÚÂÈ) Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË
ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË Ë ÏÂÌڇθÌ˚ÏË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ËÎË Î˛‰flÏ, ÌÂ
Ëϲ˘ËÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë
Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË ÓÌË Ì ̇ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰
ÔËÒÏÓÚÓÏ Î˛‰ÂÈ, ‰‡‚¯Ëı ËÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ËÁ‰ÂÎËfl Ë
Óڂ˜‡˛˘Ëı Á‡ Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.
óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò
ËÁ‰ÂÎËÂÏ, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl
ÔÓ‰ ̇‰ÂÊÌ˚Ï ÔËÒÏÓÚÓÏ.
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ëåêòpîñåòè;
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
destinado a ser usado por
niños, personas
discapacitadas o inexpertas
en su uso a no ser que sean
vigiladas o instruidas sobre el
uso del aparato por una
persona responsable de su
seguridad.
Vigile a los niños de manera
que se asegure que no
juegan con el aparato.
● No tire del cable de
PL
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
● To urzàdzenie nie jest
przeznaczone do obs∏ugi
przez dzieci lub osoby nie
posiadajàce wiedzy do jego
u˝ytkowania, chyba ˝e
pozostajà pod nadzorem lub
zosta∏y przeszkolone w
zakresie obs∏ugi urzàdzenia
przez osob´ odpowiedzialnà
za ich bezpieczeƒstwo.
Prosz´ nadzorowaç dzieci tak
aby nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
alimentación, ni del aparato,
para desconectar la toma
de corriente.
● W celu wyjëcia wtyczki z
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
● No deje el aparato a la
● Nie wolno naraãaç
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● En caso de traslado no la
● Podczas przenoszenia pralki
nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na
érodek do prania.
● Durante su transporte no
apoye el ojo de buey en la
carretilla.
● Podczas transportu nie
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
Importante!
Si se va a instalar el aparato
sobre una alfombra o
moqueta, es necesario tener
cuidado para evitar que se
obstruyan las rejillas de
ventilación situadas en la
base de la lavadora.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej czëéci
pralki.
● Levántela ayudado por
● Pralka powinna byç zawsze
intemperie o expuesto a la
acción de los agentes
atmosfericos (lluvia, sol, etc..).
sujete nunca por los mandos
ni por la cubeta de
detergente.
otra persona tal como
aparece en la figura.
● En caso de avería y/o mal
functionamiento del
aparato, desconéctelo,
cierre el grifo del agua y no
manipule el
electrodoméstico. Para su
eventual reparación diríjase
únicamente a un centro de
Asistencia Técnica Candy y
solicite el uso de recambios
originales. El incumplimiento
de estas sugerencias puede
comprometer la seguridad
del aparato.
● Si el cable de alimentación
resultase dañado, tendrá
que ser sustituido por un
cable especiäl disponible en
el servicio de asistencia
técnica.
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● W przypadku awarii czy teã
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie powyãszych
zaleceñ moãe negatywnie
wpäynåç na bezpieczeñstwo
uãytkowania urzådzenia.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony jego
wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt
serwisowy.
13
PT
CAPÍTULO 4
EL
K 4
85
cm
85
cm
60 cm
DADOS TÉCNICOS
52 cm
60 cm
60 cm
* 52
cm
52
cm
60
cm
7
8
9
CARGA MÁXIMA
(ROPA SECA)
ME3D* ;F7*DK8**'
(*)3O' 781;')
kg
POTÊNCIA ABSORVIDA
A28778081 )O D;1
W
2150
2150
2400
FUSÍVEL
D;1 '0'B)D' QDK*181
A
10
10
16
VELOCIDADE
DE ROTAÇÃO (r.p.m.)
*';1**' *DRD '*8
( # / )
VERIFIQUE A PLACA DE IDENTIFIÇÃO
!"" " " #
ëå. íÄÅãàóäì ë íÖïçàóÖëäàåà
ïÄêÄäíÖêàëíàäÄåà
VER TARJETA DE DATOS
PATRZ TABLICZKA ZNAMIONAWA
PRESSÃO DO SISTEMA
HIDRÃULICO
2D) O)781
MPa
min. 0,05
max. 0,8
TENSÃO
*' 7)1 '*8
V
220-240
I (ÔÂ‚˚È)
14
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
ES
CAPÍTULO 4
PL
ROZDZIAÄ 4
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
DATOS TÉCNICOS
DANE TECHNICZNE
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
CAPACIDAD DE ROPA
SECA
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
POTENCIA
ABSORBIDA
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
AMPERIOS DEL FUSIBLE DE
LA RED
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
REVOLUCIONES DE
CENTRIFUGADO (Rev./min.)
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
PRESIÓN EN EL CIRCUITO
HIDRÁULICO
CIÉNIENIE WODY W SIECI
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
TENSION
NAPIËCIE ZASILANIA
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè (îá/ìèí)
ä·ÒÒ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ
15
PT
CAPÍTULO 5
K 5
INSTALAÇÃO
!6 Coloque a máquina, sem a
base da embalagem, perto
do local onde vai ficar
permanentemente
instalada.
Corte cuidadosamente a
correia de segurança que
segura o fio principal e o
tubo da mangueira.
Remova os 4 parafusos
fixadores assinalados e as 4
porcas assinaladas.
Tape os 4 buracos utilizando
as tampas que vêm no
pack do manual de
instruções.
ATENÇÃO:
NÃO DEIXE A
EMBALAGEM DA
MÁQUINA OU OS SEUS
COMPONENTES AO
ALCANCE DE
CRIANÇAS: ELA É UMA
POTENCIAL FONTE DE
PERIGO.
16
EL
7 4 4 .
K8 4 .
9 2 4 (A) 4 (B).
K 98 2 4 9
6 .
$%&!
( ( K K
K $%)
$ $* +
+K((
K(*(.
RU
ES
PL
CAPÍTULO 5
ROZDZIAÄ 5
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
INSTALACIÓN
INSTALACJA
PRALKI
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
Ponga la máquina cerca
del lugar de uso sin la base
del embalaje.
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Cortar las cintas que rodean
el tubo, prestando atención
de no dañar el mismo ni el
cable electrico.
Przeciàç taÊmy mocujàce
w´˝e do wody, uwa˝ajàc
by nie uszkodziç ich ani
przewodu elektrycznego.
Destornille los 4 tornillos (A)
del lado posterior y extraer
los 4 distanciales (B)
Odkr´ciç 4 Êruby (A) z ty∏u
pralki i wyciàgnàç 4 rozpórki
(B)
Tapar los 4 orificios utilizando
los tapones contenidos en
la bolsa de instrucciones.
Zas∏oniç 4 otwory
zaÊlepkami do∏àczonymi do
worka z instrukcjà.
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
èÂÂÂʸÚ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚È ıÓÏÛÚ.
ÑÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓ‚‰ËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ
ÔÓ‚Ó‰.
éÚÍÛÚËÚ 4 ‚ËÌÚ‡ (A) ̇ Á‡‰ÌÂÈ
ÒÚÂÌÍÂ Ë ËÁ‚ÎÂÍËÚ 4 ‡ÒÔÓÌ˚ı
‚ÚÛÎÍË (B).
á‡ÍÓÈÚ 4 ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÒÔˆˇθÌ˚ÏË Á‡„Îۯ͇ÏË. Ç˚
̇ȉÂÚ Ëı ‚ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÏ
Ô‡ÍÂÚÂ Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
ATENCIÓN:
NO DEJE AL ALCANCE
DE LOS NIÑOS LOS
ELEMENTOS DE
EMBALAJE YA QUE
PUEDEN SER
PELIGROSOS.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
17
PT
EL
Fixe a placa de material
ondulado no fundo da
mãquina, da forma indicada
na figura.
1o o 49o "
" o
, 4 .
Ligue a mangueira de
admissão de água à torneira
de alimentação.
+ 9
9 .
Os acessórios devem estar
ligados à torneira da água,
usando mangueiras novas.
As mangueiras não devem
ser reutilizadas.
H .
9 set
.
T set . ..
ATENÇÃO:
NÃO ABRA A TORNEIRA!
Encoste a máquina à parede.
Prenda o fim da mangueira
de esgoto por cima da borda
da bacia ou do tubo de
descarga, assegurando-se de
que não esteja torcida ou
dobrada.
Sempre que possível, utilize um
tubo de esgoto fixo com um
diâmetro superior ao da
mangueira de esgoto da
máquina de lavar, a fim de
permitir a saída do ar.
O topo da mangueira de
esgoto deverá estar a uma
altura mínima de 50 cm.
Se necessário use a curva
rígida fornecida juntamente
com a máquina.
Type 1
Type 2
$%&:
( ( )% ,%
1 .
K , ’ .
! , 6 9 98 50 n 4. !
6 , 6 9 .
max 100 cm
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
Çaêpeïèòå ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà
áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä
ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.
PL
ES
Aplique la lamina de
polionda como se muestra
en la figura.
Conecte el tubo del agua
al grifo.
El aparato debe ser
conectado a la red
hidraulica sólo con los
nuevos tubos de carga
disponibles en dotación.
Los viejos tubos de carga no
tienen que ser reutilizados.
ATENCIÓN:
NO ABRA EL GRIFO.
Acerque la lavadora a la
pared procurando que no
se formen curvas o
estrangulamientos, fije el
tubo desagüe al borde de
la pila.
o mejor aún, a un desagüe
fijo, con un diámetro mayor
que el del tubo de la
lavadora, a una altura
mínima de 50 cm.
En caso necesario, utilice la
curva rígida adjunta.
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
min 4 cm
max 100 cm
RU
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
EL
PT
Use os 4 pés para nivelar a
máquina com o chão:
7 4 :
a) Rode a porca no sentido
dos ponteiros do relógio para
soltar a rosca de fixação do
pé.
) 3 (
%
#.
b) Rode a pé para o erguer
ou baixar até estar
firmemente assente no chão.
,) 2 % , .
c) Fixe o pé nessa posição
rodando a porca no sentido
contrário co dos ponteiros do
relógio até embater no fundo
da máquina.
A
) ( # # "
# .
B
C
Assegure-se que o botão está
em posição de desligado
(OFF) e a porta está fechada
Ligue a máquina à corrente,
inserindo a ficha do
respectivo cabo de
alimentação na tomada.
A " " OFF .
A
!.
ATENÇÃO:
Se for necessário proceder à
substituição do cabo de
alimentação de energia, ao
efectuar a ligação dos fios
individuais, deve sempre
certificar-se de que respeita o
seguinte código de cores:
!"#$:
" ( #,
( #"
" " :
AZUL
- NEUTRO (N)
'
− (! (N)
CASTANHO
- FASE (L)
K
− "$ (L)
AMARELO-VERDE - TERRA (
)
Depois da instalação, os
acessórios devem estar
posicionados, pelo que a
tomada deve estar num local
acessível.
20
K!%−!"% − /1"$ (
M ,
"E E ( !.
)
RU
ES
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю 4 íîæåê.
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.
PL
Nivele la máquina con los 4
pies.
Wypoziomuj urzàdzenie za
pomocà 4 nó˝ek:
a) Girar la tuerca en el sentido
de las agujas del reloj para
desbloquear el tornillo del pie.
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
b) Girar el pie y hacerlo bajar o
subir hasta conseguir su
perfecta adherencia al suelo.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby uzyskaç
doskonaäe przyleganie do
podäoãa.
c) Bloquear el pie girando la
tuerca en el sentido contrario a
las agujas del reloj hasta que se
adhiera al fondo de la
lavadora.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
Verificar que el mando de los
porgramas esté en posición
OFF y que la escotilla esté
cerrada.
Enchúfela.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
ÇçàåÄçàÖ:
ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸
ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·Âθ, ÚÓ ÔÓ‚Ó‰‡
‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÏÏÛÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ëı ˆ‚ÂÚÌÓÈ
χÍËÓ‚ÍÓÈ:
ATENCIÓN:
En el caso que sea necesario
sustituir el cable de
alimentación, asegurese de
respetar el siguiente código de
colores durante la conexión de
cada cable:
UWAGA:
W razie koniecznoÊci
wymiany kabla zasilania
nale˝y zachowaç
nast´pujàcy uk∏ad kolorów
przy pod∏aczaniu
poszczególnych przewodów:
ëàçàâ
- çÖâíêÄãú (N)
AZUL
- NEUTRO (N)
GRANATOWY
- ZERO (N)
äéêàóçÖÇõâ
- îÄáÄ (L)
MARRÓN
- FASE (L)
BRÑZOWY
- FAZA (L)
Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
ÜÖãíé-áÖãÖçõâ - áÖåãü (
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
)
AMARILLO-VERDE - TIERRA (
)
El aparato tiene que ser
colocado de forma que el
enchufe sea accesible una vez
instalado.
˚Ó¸TO-ZIELONY - UZIEMIENIE (
)
Po zainstalowaniu, urzådzenie
naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny
dostëp do kontaktu (wtyczki).
21
EL
PT
CAPÍTULO 6
K 6
O
D N
E
F
P
G H I C L M
B
A
DESCRIÇÃO
DOS COMANDOS
Manipulo para abrir a porta
, Botão de selecção do programa
de lavagem com a posição OFF
57 7 OFF.
Tecla Temperatura de
lavagem
5 5
8 C
Tecla velocidade de
centrifugação
5 D
Botão grau de sujidade
5 = 8 >8 E
Luzes das teclas
? 7 5 5 ;
F
Botão Pré-lavagem
5 !"$"
G
Tecla Aquaplus
5 Aquaplus
H
Botão arranque retardado
5 8* 7
5 Botão para roupa engomar
fácil
5 5 ? ;8 L
Botão início (START)
5 7
5 M
Indicador de fecho de porta
5 ?;8 N
Visor “Digital”
BD Gaveta para detergente
22
" *
A
88*; 8
5 <8 /
B
I
O
P
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
PL
ES
CAPÍTULO 6
ROZDZIAÄ 6
Îïèñàíèå êîìàíä
CUADRO DE MANDOS
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
êÛÍÓflÚ͇ β͇
Manilla apertura puerta
Otwarte drzwiczki
èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ Ò
ÓÚÏÂÚÍÓÈ Çõäã
Mando selector de programas
con posición de “OFF”
Pokr´t∏o programów z OFF
Í·‚˯‡ "ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚"
Tecla Selección Temperatura
Przycisk Wybór temperatury
äÌÓÔ͇ "„ÛÎËÓ‚ÍË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ"
Tecla Selección
Centrifugado
Przycisk Wybór wirowania
ä·‚˯‡ "ÒÚÂÔÂ̸ Á‡„flÁÌÂÌËfl"
Tecla Nivel de Suciedad
Przycisk Poziom zabrudzenia
‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯
Pilotos de las teclas
Kontrolki przycisków
ä·‚˯‡ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË
Tecla Prelavado
Przycisk Pranie wst´pne
äÌÓÔ͇ "ÄÍ‚‡ÔβÒ"
Tecla No Alergia
Przycisk Aquaplus
äÌÓÔ͇ "ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇"
Tecla Inicio Diferido
Przycisk Opóêniony start
äÌÓÔ͇ "·ÂÁ ÒÍ·‰ÓÍ"
Tecla Fàcil Plancha
Przycisk ¸atwe prasowanie
äÌÓÔ͇ “ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”
Tecla Start/Pausa
Przycisk Start
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Piloto seguridad puerta
Kontrolka blokada drzwiczek
ñËÙÓ‚ÓÈ ‰ËÒÔÎÂÈ
Display Digital
WyÊwietlacz digit
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ ñpåäñòâ
Cubeta del detergente
Szuflada na proszek
23
PT
EL
DESCRIÇÃO DOS
COMANDOS
2)7D37'0
;)D7D*7DFO
“Kg DETECTOR” (detector de peso)
Função activa apenas para
programas para Algodão e
Sintéticos
Ao longo de cada fase de
lavagem, a função “Kg DETECTOR”
(detector de peso) permite
controlar as informações sobre a
carga de roupa colocada no
tambor.
Desta forma, assim que a função
“Kg DETECTOR” (detector de peso)
é activada, nos primeiros 4 minutos
da lavagem, ela:
• ajusta a quantidade de água
necessária
• determina a duração do ciclo de
lavagem
• controla o enxaguamento
e, em função do tipo de roupa
seleccionado para ser lavado, ela:
• ajusta o ritmo da rotação do
tambor de acordo com o tipo de
roupa que está a ser lavado
• reconhece a presença de
espuma e, se necessário, aumenta
a quantidade de água durante o
enxaguamento
• ajusta a velocidade de
centrifugação de acordo com a
carga, evitando, desta forma,
eventuais desequilíbrios.
Assim, a função “Kg DETECTOR”
(detector de peso) está apta a
decidir, autonomamente, qual o
programa, entre as várias centenas
de combinações de lavagem
possíveis, que melhor se adequa a
cada lavagem individual.
A função “Kg DETECTOR” (detector
de peso) satisfaz a necessidade de
uma utilização fácil e simples,
possibilitando uma selecção
simplificada do programa. Na
verdade, o utilizador só tem de
comunicar à máquina qual o tipo
de roupa que está colocado no
tambor e o grau de sujidade, para
obter uma lavagem perfeita, com o
nível de secagem mais alto possível,
com uma centrifugação que,
verdadeiramente, protege a roupa.
"KG DETECTOR" (0 "
23 ! 22""
)"24" # " 06#)
0 6 4 6
9 .
& kg detector 6
49 4.
& kg detector 4 6
: 9 9
− 9
− 6 6
4 9.
− 9 4 9 6 9
− 6 6
4 9
− 64 49 6 9 6 .
− 9 8 6 4.
& kg detector 8 4 6
9 6 4.
O kg detector 9 6 , 6
6
.!6 4
4 , , 9 ´ .
MANIPULO PARA ABRIR A PORTA
Para abrir a porta rodar o
manipulo como ilustrado na
figura.
Um dispositivo especial de
segurança previne que a porta
abra de imediato ao fim do ciclo
de lavagem. Espere 2 minutos
depois do ciclo de lavagem ter
terminado, e a luz de fecho de
porta desligar-se-á antes da porta
se abrir. No fim do ciclo de
lavagem, rode o selector de
programas para a posição “OFF”.
24
, 3 %
#" .
$ # " . 2 2 , " " " 2 " . , , − " OFF.
A
RU
ES
PL
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
DESCRIPCIÓN DE
LOS MANDOS
OPIS ELEMENTÓW
PANELU STEROWANIA
“Kg DETECTOR” (ÑÖíÖäíéê
áÄÉêìáäà)
(îÛÌ͈Ëfl ‡ÍÚ˂̇ ÚÓθÍÓ ‰Îfl
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ıÎÓÔ͇ Ë
ÒËÌÚÂÚËÍË)
ç‡ ‚ÒÂı ˝Ú‡Ô‡ı ÒÚËÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
“Kg DETECTOR” ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ËÌÙÓχˆË˛ Ó ‚ÂÒ ·Âθfl,
Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ χ¯ËÌÛ.
ÖÒÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó “Kg DETECTOR”
‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ Ú˜ÂÌË ÔÂ‚˚ı 4 ÏËÌÛÚ
ÒÚËÍË, ÚÓ ÓÌÓ:
- ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ „ÛÎËÓ‚ÍÛ ÔÓ‰‡˜Ë
ÌÛÊÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚ ‚ χ¯ËÌÛ
- ÓÔ‰ÂÎflÂÚ ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˆËÍ·
ÒÚËÍË
- „ÛÎËÛÂÚ ÔÓÎÓÒ͇ÌË ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚·‡ÌÌ˚Ï ÚËÔÓÏ
Ú͇ÌË
- „ÛÎËÛÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ
Ú͇ÌË
- „ËÒÚËÛÂÚ Ì‡Î˘Ë Ï˚θÌÓÈ
ÔÂÌ˚, Ë, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË,
Û‚Â΢˂‡ÂÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÔÓÎÓÒ͇ÌËË
- „ÛÎËÛÂÚ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
Á‡„ÛÁÍÓÈ, Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÛÒÚ‡ÌflÂÚ
̇Û¯ÂÌËfl ·‡Î‡ÌÒ‡ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ
χ¯ËÌ˚.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, “Kg DETECTOR”
ÏÓÊÂÚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ‚˚·‡Ú¸
̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ËÁ
ÒÓÚÂÌ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÍÓÏ·Ë̇ˆËÈ ‰Îfl
͇ʉÓÈ ÓÚ‰ÂθÌÓÈ ÒÚËÍË.
“Kg DETECTOR” ӷ΄˜‡ÂÚ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚
ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÛÔÓ˘ÂÌËfl ‚˚·Ó‡
ÌÛÊÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË.
î‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂβ ÌÛÊÌÓ
Û͇Á‡Ú¸ ‚ÒÂ„Ó Î˯¸ ÚËÔ
Á‡„ÛÊÂÌÌ˚ı ‚ ·‡‡·‡Ì ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
ÒÚÂÔÂ̸ Ëı Á‡„flÁÌÂÌËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÓÔÚËχθÌ˚ı
ÂÁÛθڇÚÓ‚ ÒÚËÍË Ë ÓÔÚËχθÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌË ÒÛ¯ÍË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡.
“Kg DETECTOR”
(Función activa solamente en los
programas algodón y sintéticos.) Es
el último grito de la electrónica
aplicada a las tecnologías de
lavado.
“Kg DETECTOR” permite medir,
durante todas las fases del lavado,
una serie de informaciones sobre la
ropa introducida en el interior del
tambor.
De este modo, “Kg DETECTOR”, en
los primeros 4 minutos del ciclo de
lavado:
- Regula la cantidad de agua
necesaria.
- determina la duración del
lavado.
- regula los aclarados según la
carga y el tipo de ropa que se ha
elegido lavar.
- regula el ritmo de rotación del
tambor para adaptarlo al tipo de
tejido.
- reconoce la presencia de
espuma, aumentando
ocasionalmente el nivel del agua
durante los aclarados.
- regula el número de vueltas del
centrifugado en función de la
carga, evitando que se produzcan
desequilibrios.
De este modo, el programa “Kg
DETECTOR” elije por usted, entre los
cientos de combinaciones posibles
de lavado, cuál se adapta mejor a
las condiciones de cada colada.
“Kg DETECTOR” satisface las
exigencias de sencillez en la
utilización de la lavadora,
permitiendo una introducción
simplificada del programa de
lavado. De hecho, el usuario, sólo
con indicar el tipo de tejido
introducido en el tambor y el
grado de suciedad de la ropa,
obtendrá una colada
perfectamente limpia y con el más
elevado grado de secado
obtenible, además de con un
centrifugado que cuida de las
prendas.
“Kg DETECTOR” (funkcja
aktywna jedynie przy
programach Bawe∏na i
Syntetyki)
Jest to najnowsze osiàgniecie
zastosowania elektroniki w
technologii prania.
“Kg DETECTOR” dokonuje
pomiarów podczas prania i
dostarcza informacji o wsadzie
znajdujàcym si´ w b´bnie
pralki.
W ten sposób “Kg DETECTOR”
w pierwszych 4 minutach cykli
prania:
- reguluje koniecznà iloÊç wody
- okreÊla czas trwania prania
- reguluje p∏ukanie
êìäéüíäÄ ãûäÄ
óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ‰‚ÂˆÛ, ÔÓ‚ÂÌËÚÂ
Û˜ÍÛ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.
ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ
2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ Ì ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
MANILLA APERTURA PUERTA
Para abrir la puerta accionar
sobre la manilla girándola como
se indica en la figura.
Un dispositivo de seguridad
especial impide la apertura
inmediata de la puerta al
terminar el ciclo de lavado,
espere 2 minutos para que se
apague el piloto y apague la
lavadora colocando el mando
selector de programas en la
posición "OFF".
w zale˝noÊci od rodzaju
pranych tkanin:
- reguluje obroty b´bna
dopasowujàc je do rodzaju
tkanin
- wykrywa obecnoÊç piany i
ewentualnie zwi´ksza iloÊç
wody podczas p∏ukania
- reguluje obroty wirowania w
zale˝noÊçi od wsadu niwelujàc
skutki niezrównowa˝enia
“Kg DETECTOR” wybiera
spoÊród trzystu mo˝liwoÊci
kombinacj´ parametrów
prania najlepiej dopasowanà
do wsadu.
“Kg DETECTOR” zapewnia
u˝ytkownikowi prostot´ obs∏ugi
pralki poprzez poprzez bardzo
∏atwy wybór programu.
U˝ytkownik okreÊla jedynie
rodzaj tkaniny w∏o˝onej do
b´bna oraz stopieƒ jej
zabrudzenia po czym otrzyma
pranie perfekcyjnie czyste i
optymalnie, przy zachowaniu
parametrów bezpiecznych dla
tkanin, odwirowane.
OTWARTE DRZWICZKI
Aby otworzyç drzwiczki nale˝y
odciàgnàç ràczk´ tak jak
pokazano na rysunku.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.Nale˝y poczekaç
2 minuty, a˝ kontrolka zgaÊnie,
a nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie pokr´t∏a
programatora na pozycj´ OFF.
25
PT
PROGRAMA SELECTOR COM A
POSIÇÃO "OFF".
SEMPRE QUE O BOTÃO
DESELECÇÃO DE
PROGRAMAS É RODADO,
O VISOR ILUMINA-SE PARA
MOSTRAR AS DEFINIÇÕES
PARA O PROGRAMA
SELECCIONADO.
OS NOVOS DETERGENTES
SÃO MAIS EFICIENTES,
INCLUSIVE A BAIXAS
TEMPERATURAS, PELO QUE
SE RECOMENDA A
REGULAÇÃO DE
TEMPERATURAS DE
LAVAGEM BAIXAS,
INCLUSIVE PARA OS
PROGRAMAS DE LAVAGEM
MAIS INTENSIVOS.
NO ENTANTO, O
UTILIZADOR PODE SEMPRE
AUMENTAR A
TEMPERATURA DE
LAVAGEM, PARA O QUE SÓ
TEM DE PREMIR O BOTÃO
DE REGULAÇÃO DA
TEMPERATURA.
POR FAVOR CONSULTE A
TABELA DE PROGRAMAS
DE LAVAGEM PARA SE
INFORMAR SOBRE A
TEMPERATURA MÁXIMA
ADMITIDA PARA CADA
PROGRAMA.
NOTA: PARA DESLIGAR A
MÁQUINA TEM DE RODAR
O BOTÃO DE SELECÇÃO
DE PROGRAMAS PARA A
POSIÇÃO “OFF”
(DESLIGADA).
Pressione a tecla “Start/Pause”
para iniciar o ciclo seleccionado.
O botão mantém-se intacto,
mesmo quando o programa
está a decorrer.
No fim do programa desligue a
máquina de lavar rodando o
selector para a posição “OFF”.
NOTA:
O SELECTOR DE
PROGRAMAS DEVERÁ SER
DODADO ATÉ À POSIÇÃO
“OFF” NO FIM DE CADA
CICLO DE LAVAGEM OU
QUANDO RECOMEÇAR
UM OUTRO CICLO, OU
OUTRO PROGRAMA.
26
EL
57 7 OFF.
88*; 8
'" !"! /"
!/!''1%, $ &%$
%= /
% '%" "
!&'"" /'%
!/!''".
% !!%K
% "'K
!%" $% "$
" #'$!" &!
'K!"". G"
!%'%"
&!'K!"" K / %% "' %
#'$!".
$ ""K$ (% $%
(%$ G$"$" $"
&!'K!"" H%"
$K!
&!'K!""."
%K !/!''1%
%! $ '/"$
(%$ &!'K!" %
KK "$" .
/ %
%!/$" $
""K$, /!"
% / "$ &"$
"OFF".
2 / ("Start/Pause")
.
* ! , ( " "
( ) , .
+ " ,
% OFF %
"$'1"$:
!"!B %
/
!/!''" "$%
&"$ OFF ' !" KK
K !% G
% KK "$".
B
RU
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
Öëãà ÇêÄôÄíú êìóäì
åçéÉéèéáàñàéççéÉé
èÖêÖäãûóÄíÖãü, çÄ ÑàëèãÖÖ
ÅìÑìí éíéÅêÄÜÄíúëü
ëàåÇéãõ ë èÄêÄåÖíêÄåà
ÇõÅêÄççéâ èêéÉêÄååõ.
çéÇõÖ ëíàêÄãúçõÖ
èéêéòäà üÇãüûíëü ÅéãÖÖ
ùîîÖäíàÇçõåà íÄäÜÖ èêà
çàáäàï íÖåèÖêÄíìêÄï
ëíàêäà. èéùíéåì ÑÄÜÖ èêà
àëèéãúáéÇÄçàà èêéÉêÄåå
àçíÖçëàÇçéâ ëíàêäà
êÖäéåÖçÑìÖíëü
àëèéãúáéÇÄíú ÅéãÖÖ
çàáäìû íÖåèÖêÄíìêì.
íÄä àãà àçÄóÖ, åéÜçé
ìÇÖãàóàíú íÖåèÖêÄíìêì ë
èéåéôúû äçéèäà
êÖÉìãàêéÇäà íÖåèÖêÄíìêõ
ëíàêäà.
ëå. íÄÅãàñì èêéÉêÄåå, ÉÑÖ
ìäÄáÄçõ åÄäëàåÄãúçõÖ
íÖåèÖêÄíìêõ Ñãü äÄÜÑéâ
èêéÉêÄååõ.
N.B.: óíéÅõ Çõäãûóàíú
åÄòàçì, ìëíÄçéÇàíÖ
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàÖ "Çõäã." (‡Ì„Î.
Off).
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
èêàåÖóÄçàÖ:
êìäéüíäì ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí
éÅüáÄíÖãúçé
ÇéáÇêÄôÄíú Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä
íÄäÜÖ èêà ÜÖãÄçàà
çÄóÄíú ëãÖÑìûôàâ
ëÖÄçë èÖêÖÑ íÖå, äÄä
ìëíÄçéÇàíú à
áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
èêéÉêÄååì.
ES
MANDO SELECTOR DE
PROGRAMAS CON POSICIÓN
DE “OFF”
GIRANDO EL MANDO, EL
DISPLAY SE ILUMINARÁ,
VISUALIZANDO LOS
PARÁMETROS DEL
PROGRAMA ELEGIDO.
LOS DETERGENTES
ACTUALES RESULTAN
BASTANTE EFICACES
INCLUSO CON BAJAS
TEMPERATURAS. POR ESTE
MOTIVO RECOMENDAMOS,
INCLUSO PARA LOS
PROGRAMAS INTENSIVOS,
LA UTILIZACIÓN DE
TEMPERATURAS MÁS
BAJAS.
TAMBIÉN ES POSIBLE
AUMENTAR LA
TEMPERATURA DE LAVADO
PULSANDO EL BOTÓN
TEMPERATURA.
DIRIGIRSE AL CUADRO DE
MANDOS PARA AVERIGUAR
LA TEMPERATURA MÁXIMA
PERMITIDA PARA CADA
PROGRAMA.
NOTA: PARA APAGAR LA
LAVADORA, GIRAR EL
MANDO DE PROGRAMAS
HASTA LA POSICIÓN “OFF”.
Accionar la tecla
“START/PAUSA" para iniciar la
fase de lavado.
El ciclo de lavado se
completará con el mando
selector de programas
colocado sobre el programa
seleccionado hasta el final
del ciclo de lavado.
Al final del ciclo de lavado,
apague la lavadora llevando
el mando selector de
programas a la posición
“OFF”.
NOTA:
SE DEBE LLEVAR SIEMPRE
EL MANDO SELECTOR DE
PROGRAMAS A LA
POSICIÓN "OFF" AL
FINAL DEL CICLO DE
LAVADO Y ANTES DE
SELECCIONAR UNO
NUEVO.
PL
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
PRZY OBRACANIU
POKR¢T¸A WYÂWIETLACZ
ZAPALA SI¢ I POKAZUJE
PARAMETRY WYBRANEGO
PROGRAMU.
NOWOCZESNE
DETERGENTY SÑ
SKUTECZNE JU˚ W NISKICH
TEMPERATURACH I
DLATEGO PRALKA, NAWET
PRZY PROGRAMACH
PRANIA INTENSYWNEGO,
ZALECA STOSOWANIE
NISKICH TEMPERATUR.
OCZYWIÂCIE MO˚LIWE
JEST USTAWIENIE WY˚SZEJ
TEMPERATURY PRANIA ZA
POMOCÑ
ODPOWIEDNIEGO
PRZYCISKU. W TAKIM
PRZYPADKU NALE˚Y
PRZESTRZEGAå
MAKSYMALNYCH
DOPUSZCZALNYCH DLA
DANEGO PROGRAMU
TEMPERATUR PODANYCH
W TABELI.
UWAGA: ABY WY¸ÑCZYå
PRALK¢ NALE˚Y OBRÓCIå
POKR¢T¸O WYBORU
PROGRAMÓW NA
POZYCJ¢ “OFF”.
Wcisnàç przycisk
„START/PAUZA” aby
uruchomiç cykl prania.
Cykl prania b´dzie si´
odbywa∏ z pokr´t∏em
programatora ustawionym
na wybranym programie a˝
do koƒca prania.
Po zakoñczeniu cyklu prania
wy∏àczyç pralk´ ustawiajàc
pokr´t∏o programatora na
pozycji “OFF”.
UWAGA:
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA MUSI
BYå USTAWIONE NA
POZYCJ¢ OFF ZAWSZE
PO ZAKO¡CZENIU
PRANIA I PRZED
WYBOREM NOWEGO
PROGRAMU.
27
PT
TECLA “TEMPERATURA DE
LAVAGEM”
Quando é seleccionado um
programa, o indicador luminoso
relevante acende-se, para
indicar a temperatura de
lavagem recomendada.
O botão “TEMPERATURA DA
LAVAGEM” de regulação da
temperatura da lavagem
permite ao utilizador diminuir ou
aumentar a temperatura para o
ciclo de lavagem seleccionado.
De cada vez que o botão é
premido, o nível de temperatura
novo, assim regulado, é
apresentado no indicador da
temperatura de lavagem.
Se pretender uma lavagem a
frio, todos os indicadores devem
estar desligados.
' 6 6
9 .
0 4 9
. + 4 Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε
ένα κύκλο με κρύο νερό όλες οι
λυχνίες πρέπει να είναι σβηστές.
TECLA “VELOCIDADE DE
CENTRIFUGAÇÃO”
O ciclo de centrifugação é
muito importante para remover
a maior quantidade de água
possível da roupa, sem danificar
os tecidos. Poderá ajustar a
velocidade de centrifugação
de acordo com as suas
necessidades.
Pressionando esta tecla, é
possível reduzir a velocidade de
centrifugação máxima, e se
desejar, cancelar o ciclo de
centrifugação.
Para reactivar o ciclo de
centrifugação basta pressionar
a tecla até encontrar a
velocidade de centrifugação
desejada.
Para não danificar os tecidos,
não é possível aumentar a
velocidade de centrifugação
além da velocidade
estabelecida automaticamente
na selecção do programa.
É possível modificar a
velocidade de centrifugação a
qualquer momento, mesmo sem
colocar a máquina em pausa.
NOTA:
O MODELO ESTÁ EQUIPADO COM
UM DISPOSITIVO ELECTRÓNICO
ESPECIAL QUE IMPEDE O CÍCLO
DE CENTRIFUGAÇÃO CASO AS
CARGAS FOREM
DESEQUILIBRADAS. TAL CONDUZ A
UMA REDUÇÃO DE RUIDOS E DE
VIBRAÇÕES, CONTRIBUINDO PARA
UM MAIOR SILÊNCIO E UMA
MAIOR DURAÇÃO DA MÁQUINA
DE LAVAR.
28
EL
$K% "%8
8%K% $"
$K! "/$" "!1%
"B'""
K % # # " #. % ( .
2 ( (
% (
"
.
3 % ! % /
D 8
D ; D 8*; ? 8 57
8 5 8 587 5 <8 .
) # % " " .
"HMEI1"H:
H "Y"KEYH EINAI EGOI"MENH
ME EI(IKO HEKTPONIKO
AI"&HTHPIO OY AOTPEEI
THN EKTEE"H TOY KYKOY
"TIBIMATO" AN TA POYXA "TO
TYMANO (EN EINAI
OMOIOMOPA KATANEMHMENA.
AYTO AOTPEEI TO &OPYBO
KAI TI" (ONH"EI" KAI
EGA"AIZEI ME/AYTEPH
(IAPKEIA Z1H" TH" "Y"KEYH".
C
D
60°C
40°C
RU
äãÄÇàòÄ "íÖåèÖêÄíìêÄ
ÇéÑõ"
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ, ÍÓÚÓ˚È Û͇Á˚‚‡ÂÚ
ÂÍÓÏẨÛÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÒÚËÍË.
äÌÓÔ͇ „ÛÎËÓ‚ÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ËÎË
‰Îfl Û‚Â΢ÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ‚‡ÏË ˆËÍ· ÒÚËÍË.
èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
̇ Ë̉Ë͇ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÒÚËÍË
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÌÓ‚‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
äçéèäÄ “êÖÉìãàêéÇäà
ëäéêéëíà éíÜàåÄ”
éÚ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Á‡‚ËÒËÚ Í‡ÍÓÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚·„Ë ·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎÂÌÓ ËÁ
·Âθfl ·ÂÁ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÂÏÛ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‰‡Ú¸
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ
Ê·Ì˲. ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
ÏÓÊÌÓ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ χÍÒËχθÌÛ˛
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ë, ÂÒÎË Á‡ıÓÚËÚÂ, ÚÓ
Ë ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÊËχ.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ¸
ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ
‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Á̇˜ÂÌË ÒÍÓÓÒÚË
ÓÚÊËχ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ Ê·ÂÏÓÈ
‚Â΢ËÌ˚. ÇÓ ËÁ·ÂʇÌËÂ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ ·Âθfl, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ
Û‚Â΢ËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ
·Óθ¯Â ÚÓ„Ó Á̇˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓÂ
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl
‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
àÁÏÂÌÂÌË ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‰‡Ê ·ÂÁ
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.
Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò
çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe
ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю
öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè áeëüe â
áapaáaíe paçìecòèëocü
íepaâíoìepío.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë
‚Ë·‡ˆË˛ χ¯ËÌ˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ Â ÒÎÛÊ·˚.
ES
PL
TECLA “SELECCIÓN
TEMPERATURA”
PRZYCISK “WYBÓR
TEMPERATURY”
Cuando seleccione un
programa, la temperatura
aconsejada se indicará al
encenderse el
correspondiente piloto.
Es posible tanto reducir como
aumentar la temperatura
pulsando más veces el botón.
Con cada presión del botón
se enciende el piloto
correspondiente a la
temperatura elegida entre las
que se encuentran
disponibles.
Si desea realizar un lavado en
frío todas las luces deberán
apagarse.
Przy wyborze programu
kontrolka podpowiada
zalecanà dla niego
temperatur´ prania.
Mo˝liwe jest zmniejszenie lub
zwi´kszenie temperatury
prania poprzez kilkukrotne
wciÊni´cie przycisku.
Po ka˝dym jego wciÊni´ciu
zapala si´ kontrolka wybranej
temperatury.
TECLA “SELECCIÓN
CENTRIFUGADO”
La fase de centrifugado es muy
importante para la preparación
de un buen secado y su
modelo está dotado de la
máxima flexibilidad para cada
exigencia.Accionando esta
tecla,se puede reducir la
máxima velocidad de
centifugado posible para el
programa seleccionado,hasta
su completa exclusión.
Para activa el centrifugado,es
suficiente accionar de nuevo la
tecla,hasta lograr la velocidad
deseada.
Para proteger los tejidos, no es
posible aumentar la velocidad
de centrifugado mas allá de la
que automáticamente se indica
en el momento de la selección
del programa.
Es posible modificar la velocidad
de centrifugado en cualquier
momento,aún sin llevar la
lavadora a la posición PAUSA.
NOTA:
EL MODELO ESTÁ PROVISTO DE
UN MECANISMO
ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE
IMPIDE LA PUESTA EN
MARCHA DEL CENTRIFUGADO
EN CASO DE CARGAS
PARTICULARMENTE
DESEQUILIBRADAS.
ESTE MECANISMO MEJORA
LAS VIBRACIONES, LA
SILENCIOSIDAD Y LA
DURACIÓN DE LA LAVADORA.
Jeżeli chcemy prać na
zimno to kontrolki muszą
być wszystkie zgaszone.
PRZYCISK “WYBÓR
WIROWANIA”
Wybór pr´dkoÊci wirowania
jest wa˝ny dla przygotowanie
bielizny do prasowania. Ten
model pralki daje du˝à
mo˝liwoÊç doboru pr´dkoÊci
wirowania do indywidualnych
potrzeb. WciÊni´cie tego
przycisku redukuje pr´dkoÊç
obrotów wirówki, mo˝liwà dla
danego programu, a˝ do
ca∏kowitego jej wy∏àczenia.
Aby w∏àczyç wirówk´ nale˝y
ponownie wciskaç ten
przycisk, a˝ do uzyskania
wybranej pr´dkoÊci.
Dla bezpieczeƒstwa tkanin ,
nie jest mo˝liwe zwi´kszenie
obrotów wirówki ponad
poziom automatycznie
zaprogramowany w
momencie ustawiania
programu.
Mo˝na zmieniaç pr´dkoÊç
wirowania w ka˝dym
momencie, bez koniecznoÊci
ustawiania pralki w funkcji
PAUZA.
Uwaga
pralka wyposaãona jest w
elektroniczny ukäad
kontroli prëdkoéci
wirowania zapobiegajåcy
nie równomiernemu rozäoã
eniu sië bielizny w bëbnie.
dziëki temu zmniejsza sië
gäoénoéç i wibracje pralki
a w konsekwencji
wydäuãa jej ãywotnoéç.
29
PT
BOTÃO “GRAU DE SUJIDADE”
Agindo sobre este botão (esta
função só está disponível para
os programas COTTON
(ALGODÃO) e MIXED FIBRES
(mistos sintéticos)), tem à sua
disposição 3 níveis de
intensidade de lavagem, que
pode regular em função do
grau de sujidade da roupa a
lavar. Após a selecção do
programa, o indicador luminoso
acende-se automaticamente e
mostra o grau de sujidade
predefinida para aquele
programa. Ao seleccionar
diferentes níveis de sujidade o
respectivo indicador luminoso
acende-se.
Se premir este botão depois de
ter seleccionado o programa
rápido, pode escolher uma de
três durações diferentes para o
programa: 14’, 30’ e 44’.
INDICADORES LUMINOSOS
DOS BOTÕES
EL
$K% ")8
%,"
!6 (6 6
COTTON MIXED FIBRES)
6 9 , 6
9.
J 6 6
4 4
9 6 6
. ! 4 8 4
.
7 9 ,
6 66
6
9 3
/6
9 14’, 30’ 44’ .
E
#%" $K!1%
F
Estes indicadores luminosos
acendem-se sempre que os
botões a que estão associados
são premidos.
Se for seleccionada uma opção
que não é compatível com o
programa seleccionado, o
indicador luminoso do botão da
opção em causa pisca e depois
apaga-se.
8 " " .
" , .
A opção do botão deverá ser
seleccionada antes de
pressionar o botão “START”.
7 5 −
57 ( > 5 )
7 5 − *8 5 7
(START).
BOTÃO “PRÉ-LAVAGEM”
$K! "!"$""
Esta opção é particularmente
utilizada para a lavagem de
roupas muito sujas e só pode
ser utilizada em apenas
alguns programas, como
poderá vêr no painel de
programas.
Colocar o detergente no
compartimento da gaveta,
assinalado “1” (para melhores
detalhes ver informações
contidas na secção Gaveta
do detergente deste manual).
Aconselha-se a usar somente
20% da quantidade indicada
no contentor do detergente e
não utilizar amaciador.
' "
"" " "
# −
". * ! "1" ( # #
) 20% .
30
G
RU
ES
PL
Mediante esta tecla
(disponible sólo en los
programas ALGODÓN y
MIXTO) es posible escoger 3
niveles de intensidad de
lavado, según el grado de
suciedad de los tejidos.
Una vez se ha seleccionado
el programa, la luz del
indicador muestra
automáticamente el nivel de
suciedad establecido por el
programa. Seleccionando un
nivel de suciedad diferente, el
indicador correspondiente se
iluminará. Utilizando este
botón después de haber
seleccionado el programa
rápido, es posible elegir entre
3 programas distintos de 14, 30
y 44 minutos de duración,
respectivamente.
PRZYCISK “POZIOM
ZABRUDZENIA”
Wciskajàc ten przycisk
(aktywny tylko dla tkanin
bawe∏nianych i mieszanych)
mo˝na wybraç jeden z 3
poziomów intensywnoÊci
prania w zale˝noÊci od
stopnia zabrudzenia tkanin.
Po wybraniu programu
zostanie automatycznie
pokazany poprzez zapalenie
odpowiedniej kontrolki
poziom zabrudzenia
ustawiony dla danego
programu. Wybranie innego
poziomu zabrudzenia
spowoduje zapalenie
odpowiedniej kontrolki. W
programie szybkim przycisk
ten umo˝liwia wybór jednego
z trzech czasów: 14’, 30’ lub
44’.
PILOTOS DE LAS TECLAS
KONTROLKI PRZYCISKÓW
Se encienden cuando son
pulsadas las teclas
respectivas.
En caso de que se haya
seleccionado una opción no
compatible con el programa
elegido, la luz del botón
primero parpadeará y
después se apagará.
Zapalajà si´ gdy wciÊniemy
dany przycisk.
JeÊli jednak wybierzemy opcj´
niezgodnà z wybranym
programem kontrolka
najpierw b´dzie migaç a
potem zgaÊnie.
ä·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ
ÚÓθÍÓ ÔÂ‰ ̇ʇÚËÂÏ Ì‡
Í·‚Ë¯Û èìëä.
Las teclas de opción deberán
estar seleccionadas antes de
pulsar la tecla de START.
Przyciski opcji muszà byç
wybrane i wciÊni´te przed
wciÊni´ciem przycisku start.
äãÄÇàòÄ “èêÖÑÇÄêàíÖãúçéâ
ëíàêäà”
îÛÌ͈Ëfl Ô‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl Ó˜Â̸
„flÁÌÓ„Ó ·Âθfl Ë ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì ÒÓ
‚ÒÂÏË ÔÓ„‡ÏχÏË (ÒÏ. Ú‡·ÎˈÛ
ÔÓ„‡ÏÏ).
Ç ÒÎÛ˜‡Â  ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓÓ¯ÓÍ
̇‰Ó ̇Ò˚Ô‡Ú¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ,
ÔÓϘÂÌÌÓ ˆËÙÓÈ 1 (˜ËÚ‡ÈÚ „·‚Û
ÔÓ ‰ÓÁ‡ÚÓ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ‚
˝ÚÓÈ Ê ËÌÒÚÛ͈ËË).
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ̇Ò˚Ô‡Ú¸ ÔËÏÂÌÓ
1/5 ˜‡ÒÚ¸ (ËÎË 20%) ÓÚ Ó·˙Âχ,
Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ‰ÓÁ‡ÚÓÂ.
TECLA “PRELAVADO”
PRZYCISK “PRANIE WST¢PNE”
Esta opción es útil, sobre todo,
para la ropa muy sucia y se
puede utilizar sólo en algunos
programas tal y como indica
la tabla de programas". Verter
el detergente para este
programa en el
compartimiento de la cubeta
marcado con “1” (para más
información, véase el
apartado “Cubeta del
detergente” de este manual).
Se recomienda utilizar sólo el
20% de la cantidad
recomendada en el
compartimento del
detergente.
Ta opcja jest korzystna
szczególnie przy praniu bardzo
zabrudzonej bielizny i mo˝na jej
u˝yç tylko z niektórymi
programami jak to
przedstawiono w tabeli
programów.
Proszek nale˝y wsypaç do
przegródki oznaczonej “1”
(wi´cej informacji na temat
podzia∏u kasetki na proszek w
dalszej cz´Êci instrukcji obs∏ugi).
Zalecamy u˝ycie 20% normalnej
porcji proszku. Nie nale˝y
u˝ywaç zmi´kczacza.
äãÄÇàòÄ "ëíÖèÖçú
áÄÉêüáçÖçàü"
ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈ (‡·ÓÚ‡ÂÚ Ó̇,
ÍÒÚ‡ÚË, ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
"ïãéèéä" Ë "ëåÖòÄççõÖ íäÄçà")
ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 3 ÒÚÂÔÂÌË
ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË ÒÚËÍË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl ·Âθfl. ä‡Í
ÚÓθÍÓ ÔÓ„‡Ïχ ·˚· ‚˚·‡Ì‡,
Ë̉Ë͇ÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓ͇ÊÂÚ
ÛÓ‚Â̸ Á‡„flÁÌÂÌËfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È
‰Îfl ‰‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. èË
ËÁÏÂÌÂÌËË ÛÓ‚Ìfl Á‡„flÁÌÂÌËfl
Á‡„ÓËÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÚÓÈ
ÍÌÓÔÍË ÔÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚
·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚˚·‡Ú¸
Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ, 30 ÏËÌÛÚ Ë 44
ÏËÌÛÚ˚.
àçÑàäÄíéêõ
îìçäñàéçÄãúçõï äãÄÇàò
à̉Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
̇ Í·‚˯Û.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÙÛÌ͈Ëfl, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚
Ô˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ ‚Íβ˜ËÚ¸ ̇ʇÚËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Í·‚˯Ë, ÌÂ
ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ,
Ë̉Ë͇ÚÓ Ò̇˜‡Î‡ ÏË„‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏ
„‡ÒÌÂÚ.
TECLA “NIVEL DE SUCIEDAD”
31
PT
EL
TECLA “AQUAPLUS”
$K! "AQUAPLUS"
Pressionando esta tecla poderá
activar um novo ciclo de
lavagem especial nos
programas de Cores e Tecidos
Mistos,graças ao novo Sistema
Sensor.Esta opção cuida
delicadamente das fibras das
roupas e da delicada pele
daqueles que as usam.
A roupa é lavada numa maior
quantidade de água e isso,em
conjunto com a nova
combinação de acção de
ciclos de rotação do tambor,
dar-lhe-à roupa que foi lavada e
enxaguada na perfeição.A
quantidade de água na
lavagem foi aumentada de
forma a que o detergente fosse
completamente dissolvido,
assegurando uma lavagem
eficiente.A quantidade de
água também foi aumentada
no ciclo de enxaguamento
permitindo que todas as
partículas de detergente sejam
removidas das fibras.
Esta função foi especificamente
concebida para pessoas com
peles delicadas e sensíveis,para
quem mesmo uma pequena
quantidade de detergente
pode causar alergias ou
irritações na pele.
Esta função também é
recomendada para a lavagem
de roupa de criança ou tecidos
delicados em geral,ou para
quando lava tecidos turcos,
uma vez que as fibras tendem a
absorver uma elevada
quantidade de detergente.
Para assegurar a melhor
performance das suas lavagens,
esta função é sempre activada
nos programas de Tecidos
Delicados e Lãs/lavagem à
mão.
2 ( " (Mix and Wash)
Sensor System. ' # ! # .
* # # . ( ", . "
" " " # ".
' ( " .
"
(, # # " " # "
#
.
3 # " " " " "
" # ".
32
H
RU
ES
PL
äçéèäÄ “ÄäÇÄèãûë”
TECLA “NO ALERGIA”
PRZYCISK “AQUAPLUS”
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ
ÒÔˆˇθÌ˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë
ãËÌfl˛˘Ëı Ú͇ÌÂÈ. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl
ÔËÏÂÌÂÌ˲ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
System. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl
Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ
Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍ̇ÏË Ú͇ÌË
Ó‰Âʉ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
‰Îfl β‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
ÅÂθ ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
·Óθ¯ÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·Ë̇ˆËÂÈ
ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó
‚ÂÏfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë
ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚, ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ LJ¯ÂÈ
Ó‰Âʉ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó
ÒÚËÍË Ë ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË ·Âθfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌË Ò
·Âθfl ‚ÒÂı ÒΉӂ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËÍË ÒÔˆˇθÌÓ
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë
˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
χÎÂȯ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
‡Á‰‡ÊÂÌË ËÎË ‡ÎÎÂ„˲.
ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
·Âθfl Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â
ËÎË ÔË ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı Ú͇ÌÂÈ,
‚ÓÎÓÍ̇ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú
·Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÒÚËÍË ‰‡Ì̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ò„‰‡
‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍÂ
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı/êۘ̇fl
ÒÚË͇ Ú͇ÌÂÈ.
Gracias la nuevo Sensor
System, accionando esta
tecla función, es posible
efectuar un nuevo y especial
ciclo de lavado aplicable en
los programas para tejidos
mixtos y resistentes que tiene
además de especial cuidado
de las fibras de los tejidos,
una especial atención de la
piel de las personas sensibles.
La introducción de mucha
mayor cantidad de agua y la
nueva acción combinada de
ciclos de rotación del cesto
con cargas y descargas de
agua, permite obtener tejidos
perfectamente limpios y
aclarados. Se aumenta el
agua en el lavado para
obtener una perfecta
disolución del detergente,
garantizando una eficaz
acción limpiadora. Se
aumenta el agua también
en el momento del aclarado
de manera que se elimina
cualquier resíduo de
detergente en las fibras.
Esta función ha sido
estudiada especialmente
para las personas con la piel
delicada y sensible, para las
cuales un mínimo de resíduo
de detergente puede causar
irritación o alergias. Se
aconseja utilizar esta función
también en la ropa de los
niños/ bebés o en tejidos
delicados en general o
también, en el lavado de
tejidos cuyas fibras tengan
gran capacidad de absorver
detergente (albornoces,
toallas, etc..). Para asegurarse
las mejores prestaciones en el
lavado, esta función está
siempre activa en los
programas Delicados y
Lana/Lavado a mano.
Wciskajàc ten przycisk
mo˝emy, dzi´ki nowemu
Czujnikowi System, wykonaç
dodatkowy specjalny cykl
prania przeznaczony dla osób
o delikatnej, ∏atwej do
podra˝nieƒ skórze. Program
jest aktywny dla programów
dla tkanin odpornych i
mieszanych.
W programie tym pralka
pobiera du˝o wi´cej wody, a
nowy sposób
funkcjonowania, polegajàcy
na cyklach obrotów b´bna
podczas poboru i
odprowadzania wody
powoduje, ˝e tkaniny sà
dok∏adniej wyprane i
wyp∏ukane. Zwi´kszona iloÊç
wody podczas prania
pozwala na lepsze
rozpuszczenie detergentu i
zwi´kszenie skutecznoÊci
prania, a zwi´kszona iloÊç
wody podczas p∏ukania
pozwala na dok∏adniejsze
wyp∏ukanie detergentu z
ka˝dego w∏ókna tkaniny .
Na funkcja zosta∏a wymyÊlona
specjalnie dla osób o skórze
delikatnej i wra˝liwej,
u których nawet najmniejszy
Êlad proszku mo˝e
powodowaç podra˝nienia i
alergie.
Radzimy stosowanie tej funkcji
tak˝e przy praniu odzie˝y
dzieci´cej (dzieci majà
zawsze wra˝liwsza skór´) oraz
przy praniu tkanin z warstwà
gàbki, poniewa˝ z takiej
tkaniny trudniej usuwa si´
detergent.
Dla uzyskania lepszych
efektów prania ta funkcja jest
zawsze aktywna w
programach dla tkanin
delikatnych i
we∏nianych/r´czne.
33
EL
PT
BOTÃO “ARRANQUE
RETARDADO”
Este botão permite-lhe
programar previamente o ciclo
de lavagem e retardar o seu
arranque até um máximo de 24
horas.
Se quiser retardar o arranque
da máquina, proceda da
seguinte forma:
Regule o programa de
lavagem pretendido.
Prima o botão uma vez para o
activar (no visor fica visível a
indicação “h00”); em seguida,
volte a premir o botão para
regular um retardamento de 1
hora (no visor fica visível a
indicação “h01”); de cada vez
que premir este botão estará a
retardar o arranque do
programa em mais uma hora,
até no visor ser apresentada a
indicação “h24” (retardamento
máximo de 24 horas); se,
estando esta indicação visível
no visor (ou seja, se tiver sido
programado um retardamento
de 24 horas), voltar a premir o
botão, o retardamento é
reposto a zeros.
Prima o botão “START/PAUSE”
(arranque/pausa) para
confirmar o retardamento
regulado (o indicador luminoso
no visor começa a piscar). A
contagem decrescente iniciase e, quando chegar ao fim, o
programa seleccionado iniciase automaticamente.
Se quiser, pode cancelar o
retardamento do arranque,
para o que terá de executar as
seguintes operações:
Prima o botão e mantenha-o
premido durante 5 segundos,
até no visor ver as definições
relativas ao programa
seleccionado.
Nesta altura pode premir o
botão “START/PAUSE”
(arranque/pausa) para
desencadear o arranque
imediato do programa
previamente regulado, ou, em
alternativa, pode cancelar o
processo, rodando o botão de
selecção de programas para a
posição “OFF” (desligada) e, se
for esse o caso, seleccionando
um outro programa.
34
$K%
"8 (%
%+"
6
9 9 24 .
:
! 6
.
0 4
6 6 ( 4 h00 )
6 1 ( 4 h01 ). '
6
1 4 , 4 h24,
.
! "START/PAUSE" (
). ' 4
6
6 .
7 6 6:
0 6 5 ,
4 6 6
.
+ 6
, "START/PAUSE", 6 OFF 4 6
.
I
RU
äãÄÇàòÄ "éíãéÜÖççõâ
áÄèìëä"
ùÚ‡ Í·‚˯‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ Á‡ÔÛÒÍ ÒÚËÍË Ò
ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ‰Ó 24 ˜‡ÒÓ‚.
óÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ,
‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
Ç˚·ÂËÚ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÒÚËÍË.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û "éÚÎÓÊÂÌÌ˚È
Á‡ÔÛÒÍ" ÔÂ‚˚È ‡Á, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓ
‚Íβ˜ËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÒÓ˜ÍË (̇
‰ËÒÔΠ‚˚ ۂˉËÚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ h00),
ÚÂÔÂ¸ ̇ÊÏËÚ ¢ ‡Á, Ë ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ
ÓÚÒӘ͇ ̇ 1 ˜‡Ò (̇ ‰ËÒÔΠ‚˚
ۂˉËÚ ÒËÏ‚ÓÎ˚ h01) Ë Ú‡Í ‰‡Î ͇ʉÓ ÒÎÂ‰Û˛˘Â ̇ʇÚË ·Û‰ÂÚ
Û‚Â΢˂‡Ú¸ ÓÚÒÓ˜ÍÛ ÓÚ 1 ‰Ó 24.
èÓÒΠ24 ˜‡ÒÓ‚ ÓÚÒ˜ÂÚ Ó·ÌÛÎËÚÒfl Ë
ÓÔflÚ¸ ÔÓȉÂÚ "ÔÓ ÍÛ„Û".
äÓ„‰‡ ‚˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÌÛÊÌÛ˛
ÓÚÒÓ˜ÍÛ,  ̇‰Ó ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸, ‰Îfl
˝ÚÓ„Ó Ì‡ÊÏËÚ Í·‚˯Û
"èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î. Start/Pausa)
(Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠ̇˜ÌÂÚ
ÏË„‡Ú¸), Ë ÚÓ„‰‡ ̇˜ÌÂÚÒfl Ó·‡ÚÌ˚È
ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË, ÔÓ ËÒÚ˜ÂÌËË
ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ„‡Ïχ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
íÂÍÛ˘Û˛ ÓÚÒÓ˜ÍÛ Á‡ÔÛÒ͇ ÏÓÊÌÓ
ÓÚÏÂÌËÚ¸, ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó:
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ Í·‚Ë¯Û ‚
Ú˜ÂÌË 5 ÒÂÍ, ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠÌÂ
ÔÓfl‚flÚÒfl Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
íÂÔÂ¸ ÏÓÊÌÓ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‡ÌÂÂ
‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ
Í·‚Ë¯Ë "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa) ËÎË ‚ÓÓ·˘Â ‚ÒÂ
ÓÚÏÂÌËÚ¸, ‰Îfl ˜Â„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË "Ç˚ÍÎ."
(‡Ì„Î. Off), ‡ ÔÓÚÓÏ ‚˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ES
PL
TECLA “INICIO DIFERIDO”
PRZYCISK “OPÓèNIONY START”
Esta tecla permite programar el
inicio del ciclo de lavado con
un retraso máximo de 24h.
Para programar el inicio
retardado, proceder del
siguiente modo:
Seleccionar el programa
deseado.
Pulsar el interruptor una primera
vez para activarlo (en el display
se visualizará la leyenda 00h) y
pulsar nuevamente para
programar un retraso de 1 hora
(en el display se visualizará la
leyenda 01h). Pulsándolo
sucesivamente, el retraso
programado aumenta a razón
de 1 hora hasta un máximo de
24h, mientras que
presionándolo nuevamente se
vuelve a poner a cero el inicio
retardado.
Przycisk ten pozwala
zaprogramowaç cykl prania
z opóênieniem maksymalnie
24 godziny.
Aby zaprogramowaç
opóêniony start nale˝y:
Ustawiç wybrany program.
Wcisnàç przycisk pierwszy
raz, aby aktywowaç
program ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h00), a
nast´pnie wcisnàç przycisk
jeszcze raz aby ustawiç
opóênienie startu o jednà
godzin´ ( na wyÊwietlaczu
poka˝e si´ napis h 01). Ka˝de
nast´pne wciÊni´cie
przycisku wyd∏u˝a start o
jednà godzin´ , a˝ do 24
godzin, natomiast ostatnie
wciÊni´cie tego przycisku
wyzerowuje opóêniony start.
Potwierdziç ustawienie
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” (Kontrolka na
wyÊwietlaczu zacznie migaç)
aby rozpoczàç odliczanie,
po zakoƒczeniu którego
program w∏àczy si´
automatycznie.
Mo˝na anulowaç ustawiony
opóêniony start w
nast´pujàcy sposób:
Przytrzymaç wciÊni´ty
przycisk przez 5 sekund, a˝ na
wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu. W tym momencie
mo˝na uruchomiç program
poprzednio wybrany
wciskajàc przycisk
“START/PAUZA” lub anulowaç
operacje ustawiajàc
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycj´ OFF i ponownie
wybraç inny program.
Confirmar pulsando la tecla
“INICIO/PAUSA” (el indicador
del display empezará a
parpadear) para iniciar la
cuenta, al final de la cual el
programa se iniciará
automáticamente.
Es posible cancelar el inicio
retardado mediante la
siguiente operación:
Mantener pulsada la tecla
durante 5 segundos hasta que
se visualicen en el display los
parámetros del programa
elegido.
En este punto es posible iniciar
con antelación el programa
elegido pulsando la tecla
“INICIO/PAUSA” o cancelar la
operación llevando el selector
a la posición OFF y
seleccionando sucesivamente
otro programa.
35
PT
EL
BOTÃO “PARA ROUPA
ENGOMAR FÁCIL”
$K! "K
"(!1'""
Ao activar esta função (Não
disponível nos progamas de
ALGODÕES), é possível
reduzir ao mínimo a
formação de rugas,
personalizando ainda mais o
ciclo de lavagem com base
no programa seleccionado e
no tipo de roupa a lavar.
Para os tecidos mistos, em
especial, a acção
combinada de uma fase de
arrefecimento gradual da
água, a ausência de
rotação da cuba durante as
descargas da água e uma
centrifugação delicada, a
baixa velocidade, permite
alisar a roupa ao máximo.
Para os tecidos delicados,
excepto a lã, são usadas as
fases acima descritas para
os tecidos mistos, com a
excepção do arrefecimento
gradual da água, mas com
uma fase adicional de água
parada na cuba, com stop
depois do último
enxaguamento.
Para programas de lãs e
lavagem à mão depois do
enxaguamento final, os
tecidos permanecem em
água até chegar a altura de
ser descarregada (indicador
luminoso irá piscar).
Quando estiver preparada
para descarregar a
máquina, pressione o botão
“engomar fácil” e ela
escoará a água e fará a
centrifugação.
Se não quiser que a roupa
seja centrifugada:
- Rode o selector de
programas para a posição
“OFF”
- Seleccione apenas a
opção de escoamento
- Altere novamente,
pressionando o botão
“INÍCIO”.
(' ? 7 8 *88 ='=K!1%)
, "
(!") " " ( .
'K
, ! " % , ( # """ " ".
3 "&$ , " '%1%, # ( "
# " 'K , #
" , # ( " ") # stop .
3 '%/"$
#! , ( # ( ), ( "(" .
( ") " ).
* " "&$
'%/"$ #!
( # YKOOY "IEP1'TO" ) 2
:
1. * " % :
36
− 2 )YKOBOY IBEPF 'TO
( ( ).
' " " % :
− E − " OFF.
− ) "' ".
− E ( START.
L
RU
ES
PL
äçéèäÄ “ÅÖá ëäãÄÑéä”
TECLA “FÀCIL PLANCHA”
PRZYCISK “¸ATWE PRASOWANIE”
ùÚ‡ ÙÛÌ͈fl (ÌÂÚ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
ïãéèéä) ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó
ÏËÌËÏÛχ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÒÍ·‰ÓÍ Ì‡
Ó‰Âʉ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡
ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡
·Âθfl ˝ÙÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌ ‚Ó‰˚
·‡‡·‡Ì Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜Â̸
‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚Ò ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „·ÊÂÌËfl
·Âθfl ÔÓÒΠÒÚËÍË.
ÑÎfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ·Âθfl, Á‡
ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ¯ÂÒÚË,
Ù‡Á˚ ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ÚÓÏ ÊÂ
ÔÓfl‰ÍÂ, ˜ÚÓ Ë ÔË ÒÚËÍÂ
Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ·Âθfl, ÚÓθÍÓ ÛÊ ·ÂÁ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡ ¢Â
‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl Ù‡Á‡ ÓÚÒÚÓfl ‚Ó‰˚ ‚
·‡‡·‡Ì ÔÓÒΠÔÓÒΉ̄Ó
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
"¯ÂÒÚ¸"/"êۘ̇fl ÒÚË͇" ˝Ú‡
ÍÌÓÔ͇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·Âθ ‚
‚Ӊ ÔÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÎÓÍ̇ ıÓÓ¯Â̸ÍÓ
‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸.
Con ayuda de esta tecla (no
disponible para los programas
ALGODON) podrá reducir la
formación de arrugas
personalizando
posteriormente el ciclo de
lavado según cual sea el
programa seleccionado y la
naturaleza del tejido que se
lave.
En particular, para los tejidos
sintéticos la acción
combinada de una fase de
enfriamiento gradual del
agua, la falta de acción
mecánica del tambor
durante el vaciado del agua
y una fase de centrifugado
suave a baja velocidad para
garantizar la distensión
máxima de las fibras.
Para los tejidos delicados, su
lavadora realizará las
acciones anteriormente
mencionadas para los tejidos
mixtos salvo el enfriamiento
gradual del agua y con la
adición de una fase de
parada de cuba llena tras el
último aclarado.
En el programa lana y lavado
a mano la única función de
esta tecla es la de dejar las
prendas inmersas en el agua
durante la última fase de
centrifugado para garantizar
la distensión máxima de las
fibras. Durante la fase de
parada de cuba llena el
piloto de la tecla parpadea
para indicar que la lavadora
está en pausa.
Uruchomienie tej funkcji (Nie
wyst´puje w programie
BAWE¸NA) pozwala zmniejszyç
do minimum gniecenie si´
pranych tkanin przez
modyfikacj´ parametrów
programu dla wybranego
cyklu i typu tkaniny.
Szczególnie w przypadku
tkanin mieszanych po∏àczone
dzia∏anie fazy stopniowego
sch∏adzania wody, braku
obrotów b´bna podczas
odprowadzania wody i
delikatnego wirowania
minimalizuje gniecenie si´
w∏ókien. W przypadku tkanin
delikatnych, z wyjàtkiem
we∏ny, opisane wczeÊniej
etapy wzbogacono o etap
pozostawienia wody w b´bnie
po ostatnim p∏ukaniu, a
wyeliminowano etap
sch∏adzania wody - pozwoli∏o
to uzyskaç najlepsze rezultaty.
W programie prania we∏ny i
r´czne przycisk ten wymusza
jedynie pozostawienie prania
w wodzie po zakoƒczeniu
ostatniego p∏ukania, co
umo˝liwia dok∏adne
rozpr´˝enie w∏ókien.
Podczas fazy zatrzymania
wody w b´bnie kontrolka tego
przycisku miga i wskazuje, ˝e
pralka jest w fazie przerwy.
Na zakoƒczenie cyklu prania
tkanin delikatnych, r´czne i
we∏ny mo˝na:
Zwolniç przycisk ¸ATWE
PRASOWANIE, pozwalajàc
zakoƒczyç pranie etapem
odprowadzenia wody i
wirowania.
Aby wykonaç program
WYPUSZCZENIE WODY:
- ustawiç pokr´t∏o
programatora na pozycj´ OFF
- wybraç program
WYPUSZCZENIE WODY
- uruchomiç na nowo pralk´
wciskajàc przycisk START.
èÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
Ë̉Ë͇ÚÓ ÍÌÓÔÍË Ì‡˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸,
ÒÓÓ·˘‡fl, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚
ÂÊËÏÂ Ô‡ÛÁ˚.
èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË
"‰ÂÎË͇ÚÌÓÂ" Ë "¯ÂÒÚ¸"/"êۘ̇fl
ÒÚË͇"ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸
ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË:
- éÚʇڸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãÄÑéä
˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÒΠÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ ËÎË ÓÚÊËχ.
ÖÒÎË ‚˚ Ì ıÓÚËÚ ÓÚÊËχڸ ·ÂθÂ,
‡ ÚÓθÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û, ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ
ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ç˚ÍÎ.
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ íÓθÍÓ
ÒÎË‚
.
- ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ
̇ʇÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë èÛÒÍ.
Para terminar el ciclo de
tejidos delicados, lana y
lavado a manodeberán
realizarse las siguientes
operaciones:
-Podrá soltar la tecla para
terminar el ciclo.
Si desease realizar sólo un
vaciado:
- Gira el mando selector de
programas a la posición
“OFF”.
- Seleccione el programa sólo
vaciado
.
- Ponga en marcha la
lavadora pulsando de nuevo
el botón “Start/Pausa”.
37
PT
EL
BOTÃO INÍCIO (START)
$K! KK%$"$" (START)
Pressione para começar o ciclo
seleccionado.
2 .
NOTA:
ALGUNS SEGUNDOS DEPOIS DE
A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
ARRANCAR, E GRAÇAS À
FUNÇÃO “Kg DETECTOR”
(DETECTOR DE PESO), ACTIVA
EM PROGRAMAS DE ALGODÃO
E SINTÉTICOS, DURANTE OS
PRIMEIROS 4 MINUTOS A
MÁQUINA FUNCIONA DA
FORMA NORMAL, ENQUANTO
DETERMINA A QUANTIDADE DE
ROUPA COLOCADA NO
TAMBOR.
DURANTE ESTA FASE, OS
INDICADORES LUMINOSOS DO
DISPLAY ACENDEM-SE
ROTATIVAMENTE NO SENTIDO
DOS PONTEIROS DO RELÓGIO
APRESENTANDO A CADA 5
SEGUNDOS , O TEMPO
ACTUALIZADO QUE FALTA ATÉ
AO FIM DA LAVAGEM. DURANTE
ESTE PERÍODO, O
ACENDIMENTO DE UMA LUZ
CORRESPONDENTE À FUNÇÃO
“Kg DETECTOR” (DETECTOR DE
PESO) INDICA QUE ESTA
FUNÇÃO ESTÁ ACTIVADA E EM
OPERAÇÃO.
Alterar a programação após
o início do programa (PAUSA)
Prima o botão “START/PAUSE”
(arranque/pausa),mantendo-o
premido durante cerca de 2
segundos; o piscar dos indicadores
luminosos dos botões de selecção
de opções e do indicador do
tempo remanescente indica que
a máquina foi colocada no modo
de pausa; efectue os ajustes que
forem necessários e,em seguida,
volte a premir o botão
“START/PAUSE”(arranque/pausa)
para que os indicadores luminosos
deixem de piscar.
Se desejar alargar ou anular a
duração de lavagem,espere 2
minutos até abrir a porta em
segurança.Após ter feito essa
escolha,feche a porta,pressione o
botão de Início,e este continuará
a funcionar até ao fim.
"$'1"$:
'!K (!
' $% KK%$"$, %$!, #!$ "
"%#%$ K1%" (%!/
'% " !/!''
='=K!1% K
"%&K1%) / !1 4
%#% $%
"$ !
"$" " '%.
" $ $ "$ #%" "$% &%$ &
%B%
!"!'%"
(G"!,
K%H%" %
'/" #!%
"'" K& 5
(!. " $
$% "$ $ #%
"%#%$ K1%"
K%H K
$ !/ %#%"$".
55*^ 57 D
7 88 (PAUSE)
2 "START/PAUSE" 2 − ( −
" "START/PAUSE"
.
3 , (START) .
) # , 2 ( " .
+ ( , (START). .
CANCELANDO O PROGRAMA
Para cancelar o programa tem de
rodar o botão de selecção de
programas para a posição “OFF”
(desligada).
Isto feito,seleccione então um
programa diferente.
Volte a rodar o botão de selecção
de programas para a posição
“OFF”(desligada).
38
K!1"$ !/!''"
3 (
,
OFF.
) # .
) " OFF.
M
RU
ES
PL
äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA
TECLA START/PAUSA
PRZYCISK START
ç‡ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
Apretar para iniciar el ciclo
seleccionado con el mando
de programas.
Nale˝y go wcisnàç aby
uruchomiç, ustawiony
wczeÊniej za pomocà pokr´t∏a
programów, cykl prania.
èêàåÖóÄçàÖ:
èéëãÖ áÄèìëäÄ ëíàêÄãúçéâ
åÄòàçõ ìëíêéâëíÇé “Kg
DETECTOR” (Ñéëíìèçé
íéãúäé Ñãü èêéÉêÄåå
ëíàêäà íäÄçÖâ àá ïãéèäÄ à
ëàçíÖíàäà) Ç íÖóÖçàÖ
èÖêÇõï 4 åàçìí êÄÅéíõ
åÄòàçõ éèêÖÑÖãüÖí ÇÖë
àáÑÖãàâ, áÄÉêìÜÖççõï Ç
ÅÄêÄÅÄç åÄòàçõ.
Ç ùíé ÇêÖåü äÄÜÑõÖ 5
ëÖäìçÑ ëÇÖíéÇÄü
àçÑàäÄñàü ÅìÑÖí åàÉÄíú èé
çÄèêÄÇãÖçàû ÑÇàÜÖçàü
óÄëéÇéâ ëíêÖãäà,
éíéÅêÄÜÄü åÄäëàåÄãúçéÖ
ÇêÖåü ñàäãÄ. Ç íÖóÖçàÖ
ùíéÉé ÇêÖåÖçà ëÇÖíéÇéâ
àçÑàäÄíéê “Kg DETECTOR”
ÅìÑÖí èéäÄáõÇÄíú, óíé
ÇäãûóÖçÄ ùíÄ îìçäñàü.
àáåÖçÖçàÖ èÄêÄåÖíêéÇ èéëãÖ
áÄèìëäÄ èêéÉêÄååõ (èÄìáÄ)
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÒÂÍ
Í·‚Ë¯Û "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa). åË„‡ÌË ҂ÂÚÓ‚˚ı
Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ Í·‚˯
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı ÙÛÌ͈ËÈ Ë Ù‡Á˚
ÒÚËÍË ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇
ÔÂ¯· ‚ ÂÊËÏ Ô‡ÛÁ˚. èÓ͇ Ó̇
̇ Ô‡ÛÁÂ, ‚ÌÂÒËÚ Ê·ÂÏ˚Â
ËÁÏÂÌÂÌËfl, Á‡ÚÂÏ ‚ÌÓ‚¸ ̇ÊÏËÚÂ
Í·‚Ë¯Û "èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î.
Start/Pausa), Ë ÏË„‡ÌË ÔÂÍ‡ÚËÚÒfl.
ALGUNOS SEGUNDOS DESPUÉS
DE HABER PULSADO EL BOTÓN
START, LA LAVADORA, MEDIANTE
LA FUNCIÓN KG DETECTOR
(ACTIVA SOLAMENTE EN LOS
PROGRAMAS ALGODÓN Y
SINTÉTICOS), CALCULA
DURANTE LOS PRIMEROS 4
MINUTOS LA CANTIDAD DE
ROPA QUE HAY EN EL INTERIOR
DEL TAMBOR. DURANTE ESTA
FASE, LOS LEDS DEL DISPLAY
GIRAN, VISUALIZANDO EL
TIEMPO DE DURACIÓN MÁXIMO
DEL CICLO CADA 5 SEGUNDOS
EN ESTA FASE, LA LUZ DEL “KG
DETECTOR” PERMANECERÁ
ENCENDIDA PARA INDICAR QUE
LA FUNCIÓN ESTÁ ACTIVA.
MODIFICAR LA PROGRAMACIÓN
DESPUÉS DEL INICIO DEL
PROGRAMA (PAUSA)
Después del inicio del programa
pueden ser modificados sólo las
opciones y parámetros
mediante las teclas función.
Mantener pulsada la tecla
“INICIO/PAUSA” durante
aproximadamente 2 segundos.
La luz indicadora de las teclas
de opciones y del tiempo
restante indica que el aparato
está en modo de pausa.
Modifique los parámetros que
desee y pulse nuevamente la
tecla “INICIO/PAUSA”. La luz
dejará entonces de parpadear.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.
Si se desea añadir o extraer
colada durante el lavado,
desactivar la tecla START, y
esperar DOS minutos hasta que
el dispositivo de seguridad libere
el bloqueo de la escotilla
Efectuada la operación,
después de haber cerrado la
escotilla y apretado la tecla
START, la lavadora volverá a
iniciar el lavado desde el punto
en que fué parada.
éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
Ç˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ÇÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
CANCELAR PROGRAMA
SELECCIONADO
Para cancelar el programa,
coloque el selector en
posición OFF.
Seleccionar un programa
distinto.
Vuelva a colocar el selector
de programas en posición OFF.
W KILKA SEKUND PO
WCIÂNI¢CIU PRZYCISKU
START FUNKCJA “Kg
DETECTOR” (AKTYWNA
TYLKO PRZY PROGRAMACH
BAWE¸NA I SYNTETYKI)
ROZPOCZYNA OBLICZANIE
WIELKOÂCI WSADU. FAZA TA
TRWA OKO¸O 4 MINUT,
KONTROLKI WYÂWIETLACZA
ZAPALAJÑ SIE NA PRZEMIAN
A CZAS POZOSTA¸Y DO
KO¡CA CYKLU
WYÂWIETLANY JEST CO 5
SEKUND.
W TEJ FAZIE KONTROLKA “Kg
DETECTOR” POZOSTAJE
ZAPALONA INFORMUJÑC ˚E
FUNKCJA “Kg DETECTOR”
JEST AKTYWNA.
Zmiana ustawieƒ po
uruchomieniu programu
(PAUZA)
Po uruchomieniu programu
mo˝na zmieniaç ustawienia i
opcje tylko przyciskami opcji.
Przytrzymaç przez 2 sekundy
wciÊni´ty przycisk
“START/PAUZA”.Migotanie
kontrolek przycisków opcji i
czasu pozosta∏ego do koƒca
wskazuje, ˝e pralka jest w
fazie pauzy. Teraz mo˝na
zmodyfikowaç ustawienia
programu, po czym nale˝y
wciÊnàç ponownie przycisk
“START/PAUZA” aby anulowaç
przerw´ w programie.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania gdy
pralka ju˝ pracuje, i poczekaç
2 minuty a˝ zwolni si´ blokada
drzwiczek. Po wyj´ciu lub
do∏o˝eniu czegoÊ do prania
nale˝y zamknàç drzwiczki i
nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w który
zosta∏a zatrzymana.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Aby anulowaç program
nale˝y ustawiç pokr´t∏o
wyboru programów na
pozycj´ OFF a nast´pnie
wybraç inny program.
Nast´pnie ponownie ustawiç
pokr´t∏o wyboru programów
na pozycjii OFF.
39
EL
B$K$ &%$
O sistema de transmissão de
informações do visor permite-lhe
manter-se constantemente
informado sobre o estado da
máquina:
5 '
" :
1) TEMPERATURA DE LAVAGEM
Quando é seleccionado um
programa, o indicador luminoso
relevante acende-se, para indicar
a temperatura de lavagem
recomendada.
O utilizador pode seleccionar uma
temperatura diferente com o
botão de regulação da
temperatura; a temperatura assim
regulada é apresentada no visor.
Se pretender uma lavagem a
frio, todos os indicadores devem
estar desligados.
1) D/3 5K3+@+ -?)
V % ! .
/ # ' , # .
Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε
ένα κύκλο με κρύο νερό όλες οι
λυχνίες πρέπει να είναι σβηστές.
2) INDICADOR LUMINOSO DA
PORTA
Depois de o botão “START/PAUSE”
(arranque/pausa) ser premido, o
indicador luminoso começa a
piscar; em seguida, pára de
piscar, mantendo-se aceso até ao
fim do ciclo de lavagem.
2 minutos depois do fim do ciclo
de lavagem o indicador luminoso
apaga-se para indicar que a
porta da máquina já pode ser
aberta.
2) 0F 287*'
START/PAUSE, " " .
Q "
.
40
O
3
2
4
5
6
7
1
{
VISOR “DIGITAL”
N
{
#% K(1'%$"
!"
" " 2 " 8O ( ).
+ (START) , .
? 5 ? 5 ,, .
$ # " .
2 2 , "
"
" 2 " .
,
, − " OFF.
{
INDICADOR DE FECHO DE
PORTA
O indicador luminoso de
“fecho de porta” acende
quando a porta está
totalmente fechada e a
máquina está pronta para
começar.
Quando o botão de
“INÍCIO” é pressionado com
a porta da máquina
fechada, o indicador
luminoso piscará
momentâneamente e
depois ficará ligado.
Se a porta não estiver
fechada, o indicador
luminoso continuará a
piscar.
Um dispositivo especial de
segurança previne que a
porta abra de imediato ao
fim do ciclo de lavagem.
Espere 2 minutos depois do
ciclo de lavagem ter
terminado, e a luz de fecho
de porta desligar-se-á antes
da porta se abrir. No fim do
ciclo de lavagem, rode o
selector de programas para
a posição “OFF”.
{
PT
1
2
RU
àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä,
ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
ÖÒÎË Î˛Í Ì Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÏË„‡Ú¸.
ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓʉËÚÂ
ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ Ì ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
ñàîêéÇéâ ÑàëèãÖâ
ÑËÒÔÎÂÈ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ ‚Ò„‰‡ ÏÓ„ÎË
ÚÓ˜ÌÓ Á̇ڸ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
‚‡¯ÂÈ Ï‡¯ËÌÓÈ:
1) íÖåèÖêÄíìêÄ ÇéÑõ
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ, ÍÓÚÓ˚È Û͇Á˚‚‡ÂÚ
ÂÍÓÏẨÛÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
ÒÚËÍË.
ÖÒÎË ‚‡Ï Ú·ÛÂÚÒfl ‰Û„‡fl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÚËÍË, ‚˚·ÂËڠ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË „ÛÎËÓ‚ÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. Ç˚·‡Ì̇fl ‚‡ÏË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ·Û‰ÂÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl
̇ ‰ËÒÔÎÂÂ.
2) àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
ãûäÄ
èÓÒΠ̇ʇÚËfl ̇ Í·‚˯Û
"èìëä/èÄìáÄ" (‡Ì„Î. Start/Pausa)
Ë̉Ë͇ÚÓ Ò̇˜‡Î‡ ÔÓÏË„‡ÂÚ, ‡
ÔÓÚÓÏ ·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ ‰Ó
ÍÓ̈‡ ÒÚËÍË. à ¢ 2 ÏËÌÛÚ˚.
óÂÂÁ 2 ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÒΠÓÍÓ̘‡ÌËfl
Ë̉Ë͇ÚÓ ÔÓ„‡ÒÌÂÚ, Ë Î˛Í
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚÒfl.
ES
PILOTO SEGURIDAD PUERTA
El piloto se ilumina cuando la
puerta está correctamente
cerrada y la máquina está
conectada.
Una vez pulsada la tecla
START/PAUSA, al principio el
piloto parpadea para
después quedar
permanentemente
iluminado hasta que finaliza
el lavado.
En el caso de que la puerta
no esté correctamente
cerrada el piloto continuará
parpadeando.
Un dispositivo de seguridad
especial impide la apertura
inmediata de la puerta al
terminar el ciclo de lavado,
espere 2 minutos para que
se apague el piloto y
apague la lavadora
colocando el mando
selector de programas en la
posición "OFF".
PL
KONTROLKA BLOKADA
DRZWICZEK
Kontrolka pali si´ gdy
drzwiczki sà poprawnie
zamkni´te i pralka jest
w∏àczona.
Po w∏àczeniu przycisku
AVVIO/PAUZA na poczàtku
kontrolka miga, a potem
Êwieci Êwiat∏em sta∏ym, a˝
do koƒca cyklu prania.
Je˝eli drzwiczki nie sà
poprawnie zamkni´te
kontrolka stale miga.
Specjalny czujnik
bezpieczeƒstwa zapobiega
natychmiastowemu otwarciu
drzwiczek po zakoƒczeniu
cyklu prania.
Nale˝y poczekaç 2 minuty, a˝
kontrolka zgaÊnie, a
nast´pnie wy∏àczyç pralk´
poprzez przestawienie
pokr´t∏a programatora na
pozycj´ OFF.
DISPLAY DIGITAL
El sistema de aviso del display
permite estar
constantemente informado
del funcionamento del
aparato:
WYÂWIETLACZ “DIGIT”
1) TEMPERATURA DE LAVADO
En el momento de la
selección de un programa, la
temperatura de lavado
aconsejada se indicará
automáticamente al
encenderse el
correspondiente piloto.
Eligiendo una temperatura
diferente, mediante el botón
apropiado, se encenderá el
piloto correspondiente.
Si desea realizar un lavado en
frío todas las luces deberán
apagarse.
1) TEMPERATURA PRANIA
Przy wyborze programu
kontrolka podpowiada
automatycznie zalecanà dla
niego temperatur´ prania.
Za pomocà przycisku mo˝na
ustawiç innà temperatur´, o
jej wartoÊci poinformuje
odpowiednia kontrolka.
2) LUZ INDICADORA DE
APERTURA DE PUERTA
Después de haber presionado
la tecla INICIO/PAUSA,
inicialmente la luz
parpadeará para, a
continuación, mantenerse fija
hasta el término del lavado.
Transcurridos 2 minutos desde
el término del lavado, la luz se
apagará para indicar que ya
es posible abrir la puerta.
2) Kontrolka DRZWICZEK
Po wciÊni´ciu przycisku
START/PAUZA na poczàtku
kontrolka drzwiczek miga a
potem pali si´ nieprzerwanie
do koƒca cyklu prania. Po 2
minutach od zakoƒczenia
cyklu kontrolka gaÊnie i w
tedy mo˝na otworzyç
drzwiczki
System sygnalizacji
wyÊwietlacza stale informuje
nas o pracy pralki:
Jeżeli chcemy prać na
zimno to kontrolki muszą
być wszystkie zgaszone.
41
PT
EL
4) INDICADOR LUMINOSO DE
ARRANQUE RETARDADO
Este indicador luminoso fica a picar
sempre que tiver sido programado um
arranque retardado do programa.
4) B1;OD' )*'E)
)O'7_ B)D*8173D'
.
5) DURAÇÃO DO CICLO DE LAVAGEM
Sempre que um programa é
seleccionado, o visor apresenta
automaticamente a duração máxima
do ciclo de lavagem para uma carga
de roupa completa, sendo que essa
duração pode variar em função das
opções seleccionadas.
Depois de o programa se iniciar, o
utilizador é constantemente mantido
ao corrente do tempo que falta até ao
fim da lavagem.
A máquina calcula o tempo na base
de um carregamento standard, no
entanto no decorrer do ciclo a máquina
corrigirá o tempo segundo o volume e
a composição do carregamento.
5) QD'7K)D' K1KB81 2B1
+ ! " # ,
, .
' (
.
$ 5^ 55 ; 587 *88 ,*
D * 5 5 ? > ? * ,* 8 D 7 75
*?.
6) Indicador “Kg DETECTOR” (detector
de peso)
(Função activa apenas para
programas para Algodão e Sintéticos)
Este indicador luminoso acende-se
enquanto o sensor inteligente está a
pesar a roupa colocada na máquina.
Durante os primeiros 4 minutos, o
indicador luminoso “Kg DETECTOR”
(detector de peso) permanece aceso,
enquanto a máquina calcula o tempo
que falta até ao fim do ciclo, o qual
depende da quantidade de roupa
colocada no tambor.
6)W " K "
(6 6
- + ) 8 6 4.
+ 4 " K " 6 9 9 4 4.
7) GRAU DE SUJIDADE
Após a selecção do programa, o
indicador luminoso acende-se
automaticamente e mostra o grau de
sujidade predefinida para aquele
programa.Ao seleccionar diferentes
níveis de sujidade o respectivo
indicador luminoso acende-se.
42
7) -.7&+ -$(7#+
J 6 6
4 4
9 6 6
. !
4 8 4 .
3
4
5
6
7
{
3) *';1**' *780FO
, #( #! .
2 ( " #(
( 100
rpm #. 8 #( 400 rpm,
(
#
( % ) ( " #(.
{
3) VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO
Depois de o programa ter sido
seleccionado, é apresentada no visor a
velocidade de centrifugação máxima
admitida para esse programa. Cada
pressão no botão de selecção da
velocidade de centrifugação reduz a
velocidade de centrifugação em 100
rpm. A velocidade de centrifugação
mínima admitida é de 400 rpm, sendo
que, em alternativa, também é possível
suprimir a centrifugação final, para o
que basta premir repetidamente o
botão de selecção da velocidade de
centrifugação.
RU
ES
PL
3) ëäéêéëíú éíÜàåÄ
äÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚·ÂÂÚ ÌÛÊÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇ÊÂÚ
χÍÒËχθÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ÔË ÓÚÊËÏÂ. èË
Ê·ÌËË ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÒÌËÁËÚ¸
ÒÍÓÓÒÚ¸. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÂÒÚ¸ Í·‚˯‡
ÓÚÊËχ. èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl ̇
Ì ÒÍÓÓÒÚ¸ ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl ̇ 100
Ó·./ÏËÌ. åËÌËχθÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËχfl
ÒÍÓÓÒÚ¸ 400 Ó·./ÏËÌ. åÂ̸¯Â ÌÂ
ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl. á‡ÚÓ ÏÓÊÌÓ ‚ÓÓ·˘Â
ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ÓÚÊËÏ, ‰Îfl ˜Â„Ó ˝ÚÛ
Ò‡ÏÛ˛ Í·‚Ë¯Û Ì‡‰Ó ̇ʇڸ
ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á.
3) VELOCIDAD DE
CENTRIFUGADO
Una vez seleccionado el
programa, en el display
aparecerá la máxima
velocidad de centrifugado
permitida para dicho
programa. Pulsando
repetidamente el botón de
centrifugado, la velocidad
disminuirá 100 vueltas/minuto
cada vez. La velocidad mínima
permitida es de 400 v/m, o bien
es posible omitir el centrifugado
pulsando repetidamente el
botón de selección de
centrifugado.
3) OBROTY WIRÓWKI
4) àçÑàäÄíéê éíãéÜÖççéÉé
áÄèìëäÄ
à̉Ë͇ÚÓ ÏË„‡ÂÚ, ÂÒÎË ‚Íβ˜ÂÌ
ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ.
4) LUZ INDICADORA DE INICIO
RETARDADO
Parpadea cuando se ha
seleccionado el programa de
inicio retardado
4) KONTROLKA OPÓèNIONEGO
STARTU
Kontrolka miga kiedy jest
ustawiony opóêniony start.
5) èêéÑéãÜàíÖãúçéëíú
ëíàêäà
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ì‡
‰ËÒÔΠ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl χÍÒËχθ̇fl
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˆËÍ· ÒÚËÍË ‰Îfl
ÔÓÎÌÓÈ Á‡„ÛÁÍË Ï‡¯ËÌ˚, ÍÓÚÓ‡fl
ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èÓÒΠÁ‡ÔÛÒ͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚ χ¯Ë̇
‚‰ÂÚ Ó·‡ÚÌ˚È ÓÚÒ˜ÂÚ ‚ÂÏÂÌË ‰Ó
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË.
ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓ‰Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ‚ÂÏfl
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
ÓÒÌÓ‚˚‚‡flÒ¸ ̇ Òڇ̉‡ÚÌÓÈ
Á‡„ÛÁÍ Á‡ Ó‰ËÌ ˆËÍÎ, ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ÍÓÂÍÚËÛÂÚ ‚ÂÏfl,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â ‡ÁÏÂÛ Ë
ÒÓÒÚ‡‚Û Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
5) DURACIÓN DEL CICLO
En el momento de la selección
de un programa, se indicará
automáticamente la duración
máxima del ciclo con plena
carga, que podrá variar según
las opciones que se
seleccionen.
Después de iniciarse el
programa, el display
mantendrá al usuario
constantemente informado
sobre el tiempo que resta para
el término del lavado.
La lavadora calcula el tiempo
en base a una carga estándar,
pero
durante el ciclo corrige el
tiempo según el volumen y la
composición de la carga.
6) à̉Ë͇ÚÓ “Kg DETECTOR”
(îÛÌ͈Ëfl ‡ÍÚ˂̇ ÚÓθÍÓ ‰Îfl
ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ıÎÓÔ͇ Ë ÒËÌÚÂÚËÍË )
ùÚÓÚ Ë̉Ë͇ÚÓ ·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸, ÍÓ„‰‡
ËÌÚÂÎÎÂÍÚۇθÌ˚È ‰‡Ú˜ËÍ
‚Á‚¯˂‡ÂÚ Á‡„ÛÊÂÌÌÓ ‚ χ¯ËÌÛ
·ÂθÂ. à̉Ë͇ÚÓ “Kg DETECTOR”
·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸ ‚ Ú˜ÂÌË ÔÂ‚˚ı 4
ÏËÌÛÚ. Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ
ÓÔ‰ÂÎflÚ¸ ‚ÂÏfl, ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ‰Ó
ÍÓ̈‡ ˆËÍ· ÒÚËÍË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ‚ÂÒ‡ Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ‚ χ¯ËÌÛ
·Âθfl.
6)Piloto “Kg DETECTOR” (Activa
solamente en los programas
algodón y sintéticos)
Durante los primeros 4 minutos
de funcionamiento, el piloto
“Kg DETECTOR” permanece
encendido mientras la
máquina calcula el tiempo que
falta para que termine el ciclo,
según la cantidad de ropa
introducida en el tambor.
7) ìêéÇÖçú áÄÉêüáçÖçàü
ä‡Í ÚÓθÍÓ ÔÓ„‡Ïχ ·˚·
‚˚·‡Ì‡, Ë̉Ë͇ÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÔÓ͇ÊÂÚ ÛÓ‚Â̸ Á‡„flÁÌÂÌËfl,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‰Îfl ‰‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚. èË ËÁÏÂÌÂÌËË ÛÓ‚Ìfl
Á‡„flÁÌÂÌËfl Á‡„ÓËÚÒfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
7)NIVEL DE SUCIEDAD
Una vez se ha seleccionado el
programa, la luz del indicador
muestra
automáticamente el nivel de
suciedad establecido por el
programa.
Seleccionando un nivel de
suciedad diferente, el indicador
correspondiente se iluminará.
Po wybraniu programu na
wyÊwietlaczu poka˝e si´
maksymalna ustawiona
pr´dkoÊç wirowania.
Ka˝de wciÊni´cie przycisku
wirówki zmniejsza pr´dkoÊç
wirowania o 100 obr/min.
Minimalna pr´dkoÊç wirowania
to 400 obr/min. Ewentualnie
mo˝na wy∏àczyç wirowanie
wciskàc kilkakrotnie przycisk
wirówki
5) D¸UGOÂå CYKLU
Przy wyborze programu zostaje
automatycznie wyÊwietlony
maksymalny czas prania z
pe∏nym wsadem. Czas ten mo˝e
ulec zmianie w zale˝noÊci od
opcji które zostanà wybrane.
Po rozpocz´ciu cyklu pralka
informuje na bie˝àco o czasie
pozosta∏ym do koƒca cyklu.
Urzàdzenie podaje czas
pozosta∏y do koƒca programu
dla za∏adunku wzorcowego;
podczas prania urzàdzenie
przelicza ten czas w oparciu o
rzeczywistà wielkoÊç i rodzaj
za∏adunku.
6) Kontrolka “Kg DETECTOR”
(aktywna jedynie przy
programach Bawe∏na i
Syntetyki)
Podczas pierwszych 4 minut
kontrolka “Kg DETECTOR”
pozostaje zapalona a pralka
oblicza czas pozostajàcy do
zakoƒczenia cyklu w zale˝noÊci
od wielkoÊci wsadu.
7) POZIOM ZABRUDZENIA
Po wybraniu programu
zostanie automatycznie
pokazany poprzez zapalenie
odpowiedniej kontrolki
poziom zabrudzenia
ustawiony dla danego
programu. Wybranie innego
poziomu zabrudzenia
spowoduje zapalenie
odpowiedniej kontrolki.
43
PT
CAPÍTULO 7
TABELA DE PROGRAMAS DE LAVAGEM
PROGRAMA PARA
SELECTOR DE
PROGRAMAS:
QUANTIDADE MÁXIMA
DE ROUPA
kg
*
Tecidos resistentes
1)
**
TEMPERATURA
COLOCAÇÃO DO
RECOMENDADA TEMPERATURA DETERGENTE NA GAVETA
MÁXIMA
°C
°C
2
8
9
10
60°
Até:
90°
●
●
( ●)
4
4,5
5
40°
Até:
60°
●
●
( ●)
2
2
2
40°
Até:
40°
●
●
2,5 2,5
3
40°
Até:
40°
●
●
1,5 1,5
2
20°
Até:
20°
●
●
Tecidos resistentes
Tecidos mistos e sintéticos
Programa ràpido 30
2,5 2,5
3
40°
Até:
40°
●
●
Tecidos resistentes
Tecidos mistos e sintéticos
Programa ràpido 44
3,5 3,5
4
40°
Até:
40°
●
●
Algodão, linho
Tecidos mistos e sintéticos
1)
Sintéticos
e mistos de algodão
Lavagem à mão
Lãs "laváveis à máquina"
Tecidos muito delicados
Làs Sintéticos
(dralon, acrílìco, trevira)
Tecidos resistentes
Tecidos mistos e sintéticos
Programa ràpido 14
2)
Enxaguamentos
-
-
-
-
-
Centrifugação/
Despejo simples da água
-
-
-
-
-
Tecidos resistentes
3
3
3
40°
Até:
40°
Tecidos resistentes
5,5
6
6,5
60°
Tecidos resistentes
5,5
6
6,5
Tecidos resistentes
Tecidos mistos e sintéticos
5,5
6
6,5
44
1
●
●
●
Até:
60°
●
●
40°
Até:
40°
●
●
20°
Até:
20°
●
●
Observações importantes
*) Capacitade máxima de roupa seca, de acordo com o modelo usado (verifique a placa de
identificação
** PROGRAMAS DE ALGODÕES STANDARD EM CONFORMIDADE COM (EU) Nº 1015/2010 E
Nº 1061/2010
PROGRAMA DE ALGODÃO COM TEMPERATURA A 60ºC
PROGRAMA DE ALGODÃO COM TEMPERATURA A 40ºC
Estes programas são adequados para lavar roupas em algodão com sujidade normal, são
os programas mais eficientes em termos de consumos de energia e água para a lavagem
de roupas em algodão.
Estes programas foram desenvolvidos para serem compatíveis com a temperatura na
etiqueta de lavagem de roupas, e a temperatura da água pode diferir ligeiramente da
temperatura declarada do ciclo.
A utilização de excesso de dosagem de detergente pode causar espuma excessiva. Se o
aparelho detectar demasiada espuma, poderá excluir a fase de centrifugação ou aumentar
a duração do programa e, em consequência aumentar o consumo de água.
Em todos os programas, é possível regular a velocidade da centrifugação de acordo com as
recomendações de lavagem indicadas na roupa. Se a etiqueta não trouxer qualquer
indicação, pode usar-se a centrifugação à velocidade máxima prevista pelo programa.
( )
Apenas com o botão Pré-lavagem seleccionado (programas com botão pré-lavagem
disponível).
Pode premir o botão de selecção da temperatura de lavagem para seleccionar uma
temperatura de lavagem inferior à temperatura máxima admitida.
1) Para os programas mostrados, pode ajustar a duração e a intensidade da lavagem com o
botão de selecção do grau de sujidade.
2) Se seleccionar o programa rápido de “14’-30’-44’” com o botão de selecção de programas e,
em seguida, premir o botão “GRAU DE SUJIDADE”, pode escolher uma de três durações
diferentes para o programa: 14’, 30’ e 44’.
Quando só um limitado número de peças de roupa têm nódoas que requerem um
tratamento especial com branqueadores líquidos, a remoção preliminar das nódoas pode ser
efectuada na máquina de lavar roupa.
Coloque o branqueador no dispensador de branqueador líquido, inserido no compartimento
com a marca “2” na gaveta do detergente, e seleccione o programa especial
“ENXAGUAMENTO”.
Quando terminado o ciclo, rode o selector de programas até à posição “OFF”, coloque a
restante roupa e continue com uma lavagem normal no programa desejado.
45
EL
$"" ! "22 K 7
$+
$%+%,(
8:
$%+% +I
6 0= 2""
-
1)
, 0= 2"", 06 1)
, 4
5
,
88 8 55
**
$%((
8%K%
MAX
)%
(kg)
*
60°
9
8
7
°C
Mp:
90°
$
$%%$(K
2
●
1
(● )
●
3,5
4
4,5
40°
Mp:
60°
●
●
1
2
2
40°
Mp:
40°
●
●
$;< 0" 6" 0= 2""
+ ( )
7
* D*8 ' * D*8 , *
7
88
14’ 5 >
* D*8 ' * D*8 , *
7
88
30’ 5 >
+
8%K%
(°C)
2
2,5 2,5
40°
2)
Mp:
40°
●
●
1
1,5 1,5
20°
Mp:
20°
●
●
2
2,5 2,5
40°
Mp:
40°
●
●
* D*8 ' * D*8 , *
7
88
44’ 5 >
3
3,5 3,5
40°
Mp:
40°
●
●
7, 58
-
-
-
-
●
< 8/
8 7 ;8
-
-
-
-
-
* D*8 3
3
3
40°
Mp:
40°
●
●
6
60°
Mp:
60°
●
●
* D*8 * D*8 * D*8 ' * D*8 , *
46
-
4,5 5,5
4,5 5,5
6
40°
Mp:
40°
●
●
4,5 5,5
6
20°
Mp:
20°
●
●
(● )
Perfect 20°
Mix & Wash
OFF
Acryl
TE
XTI
LE
Performance
Plus 60°
MIX POW
ER
Intensive
40°
Wool
Deli
Perfect Rapid
59 Min
Rapid
14-30-44 Min
&
" !" "";<2 "4 "0@ 2# *) # ( ", " ()
** 27837'
1061/2010
27837'
27837'
' A' A'K)7FO 1 0FO'
( ) *O 8Q3D' )) ' . 1015/2010 ' 3D' A' A'K)7' 60°C
' 3D' A' A'K)7' 40°C
* "" ( " ( " # .
* #( ( # # " " , (
.
) , # . ) % " # #, ( # % " .
O #( % " #( % ( ) " % , " ".
8 % ( % #" .
( )
7 6 ).
( 0 9
6 .
6
1) 4 6
9 , 0 - 9 3
2) !6 66 6
“14’−30’−44’”, 6 "- 3
" 4 9 3 6
4
14’, 30’ 44’ .
4
6 , 6 9 .
1 6 69 9. 1 9 "2" , 6 6
6 .
J 9 6 6 6
"OFF", 9 6 4
6
9 .
47
RU
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
ïpo÷íûe òêàíè
1)
Õëîïîê, ëåí
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
êìäéüíäÄ ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàà Çäã.:
**
*
8
7
60°
9
Ño:
90°
Çaãpyçêa ìoюùèx
cpeäcòâ
2
●
1
(● )
●
1)
Õëîïîê, ñìåcoâûe cèíòeòèêa
3,5
èÓ„‡Ïχ òÂÒÚ¸ Ë êۘ̇fl
ÒÚË͇
1
o÷eíü äeëèêaòíûe òêaíè
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡Ïχ 14’
êÖäéåÖçÑìÖåü
íÖåèÖêÄíìêÄ åÄäëàåÄãúçÄü
°C
íÖåèÖêÄíìêÄ
°C
2
4
4,5
2
2
2,5 2,5
40°
Ño:
60°
40°
Ño:
40°
40°
Ño:
40°
2)
●
●
●
●
●
●
1
1,5 1,5
20°
Ño:
20°
●
●
2
2,5 2,5
40°
Ño:
40°
●
●
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡Ïχ 44’
3
3,5 3,5
40°
Ño:
40°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
40°
Ño:
40°
●
●
ïpo÷íûe òêàíè
4,5 5,5
6
60°
Ño:
60°
●
●
ïpo÷íûe òêàíè
4,5 5,5
6
40°
Ño:
40°
●
●
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
4,5 5,5
6
20°
Ño:
20°
●
●
ïpo÷íûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡Ïχ 30’
Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ/
íÓθÍÓ ÒÎË‚
ïpo÷íûe òêàíè
48
-
●
(● )
Perfect 20°
Mix & Wash
LE
MIX POW
ER
Acryl
XTI
Performance
Plus 60°
TE
Intensive
40°
OFF
Wool
Deli
Perfect Rapid
59 Min
&
Rapid
14-30-44 Min
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
* å‡ÍÒËχθÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚È ‚ÂÒ Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó ÒÛıÓ„Ó ·Âθfl ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÏÓ‰ÂÎË Ï‡¯ËÌ˚ (ÒÏ. Ú‡·Î˘ÍÛ
Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË).
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı
ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.
** ëíÄçÑÄêíçõÖ èêéÉêÄååõ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ (COTTON)
Ç ëééíÇÖíëíÇàà ë (EU) No 1015/2010 Ë No 1061/2010
èêéÉêÄååÄ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 60°C
èêéÉêÄååÄ Ñãü ëíàêäà ïãéèóÄíéÅìåÄÜçõï àáÑÖãàâ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°C
ùÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ì ӘÂ̸ „flÁÌ˚ı ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
fl‚Îfl˛ÚÒfl ̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË ÔÓ„‡ÏχÏË ‚ Ô·Ì ˝ÍÓÌÓÏËË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ë ‚Ó‰˚ ÔË
ÒÚËÍ ڇÍËı Ú͇ÌÂÈ.
ùÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·˚ÎË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ‰Îfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ, Û͇Á‡ÌÌ˚ı ̇ flÎ˚Í ËÁ‰ÂÎËfl, ÔË ˝ÚÓÏ
Ù‡ÍÚ˘ÂÒ͇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ ÏÓÊÂÚ ÌÂÏÌÓ„Ó ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ÓÚ Á‡fl‚ÎÂÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ˆËÍ·
ÒÚËÍË.
( ) ìÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Í·‚˯ÂÈ è‰‚‡ËÚÂθ̇fl ÒÚË͇ (凯Ë̇ Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ
ÌÂÒÍÓθÍÓ ÔÓ„‡ÏÏ Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ).
è‚˚¯ÂÌË ‰ÓÁ˚ ˜ËÒÚfl˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓ ÔÂÌÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ.
ÖÒÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ ·Û‰ÂÚ ÓÚϘÂÌÓ Ì‡Î˘Ë ˜ÂÁÏÂÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÔÂÌ˚, Ù‡Á‡ ÓÚÊËχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÍβ˜Â̇,
Û‚Â΢ÂÌÓ ‚ÂÏfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌÓ ÔÓÚ·ÎÂÌË ‚Ó‰˚.
ùÚÓÈ Í·‚˯ÂÈ ‚˚ ‚˚·Ë‡ÂÚ ‰Îfl ÒÚËÍË Î˛·Û˛ Ê·ÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÌËÊ χÍÒËÏÛχ, Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó
‰Îfl ͇ʉÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
1) Ç ˝ÚËı ÔÓ„‡Ïχı Í·‚˯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌÌÓÒÚË ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ÂÏfl Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË.
2) Ç˚·‡‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸˛ “14’-30’-44’” Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚, Ë
ËÒÔÓθÁÛfl ÍÌÓÔÍÛ “ëíÖèÖçú áÄÉêüáçÖçàü”, ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ,
30 ÏËÌÛÚ Ë 44 ÏËÌÛÚ˚.
ÖÒÎË ÚÓθÍÓ ‰Îfl Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚¢ÂÈ, Ú·ÛÂÚÒfl Ó·‡·ÓÚ͇ ÊˉÍËÏ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl
ÔflÚÂÌ, ÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ۉ‡ÎÂÌË ÔflÚÂÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
ç‡ÎÂÈÚ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂθ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ ‰Îfl ÊˉÍÓ„Ó ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl, ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “2” ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl
ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl (
).
èÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “OFF”, ‰Ó·‡‚¸Ú ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ‚Â˘Ë Ë
ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ÒÚËÍÛ Ì‡ ̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ.
49
ES
CAPITOLO 7
TABLA DE PROGRAMAS
PROGRAMA PARA:
CARGA
MAX
kg
LLEVE EL
PUNTERO DEL MANDO
SELECTOR DE
PROGRAMAS SOBRE:
1)
**
*
TEMP.
ACONSEJADA
°C
TEMP.
MÁXIMA
°C
CARGA
DETERGENTE
2
1
8
9
10
60°
Hasta:
90°
●
●
( ●)
4
4,5
5
40°
Hasta:
60°
●
●
Mixtos, Algodón, Sintéticos
( ●)
Lavado a mano
Lana lavable en lavadora
2
2
2
40°
Hasta:
40°
●
●
2,5 2,5
3
40°
Hasta:
40°
●
●
1,5 1,5
2
20°
Hasta:
20°
●
●
2,5 2,5
3
40°
Hasta:
40°
●
●
3,5 3,5
4
40°
Hasta:
40°
●
●
Tejidos resistentes
Algodón, lino, cáñamo
Tejidos mixtos y sintéticos
1)
Tejidos muy delicados
Sintéticos (Rayon, Acrilicos)
Tejidos resistentes
Tejidos mixtos y sintéticos
rápido 14’
Tejidos resistentes
Tejidos mixtos y sintéticos
rápido 30’
Tejidos resistentes
Tejidos mixtos y sintéticos
rápido 44’
2)
Aclarados
-
-
-
-
-
Centrifugado enérgetico/
Sólo vaciado
-
-
-
-
-
Tejidos resistentes
3
3
3
40°
Hasta:
40°
●
●
Tejidos resistentes
5,5
6
6,5
60°
Hasta:
60°
●
●
Tejidos resistentes
5,5
6
6,5
40°
Hasta:
40°
●
●
Tejidos resistentes
Tejidos mixtos y sintéticos
5,5
6
6,5
20°
Hasta:
20°
●
●
50
●
Notas a considerar:
* La máxima capacidad de carga de colada seca, varía según el modelo seleccionado de lavadora
(ver tarjeta de datos del modelo).
**PROGRAMAS DE ALGODÓN SEGUN (EU) No 1015/2010 e No 1061/2010.
PROGRAMA ALGODÓN con temperatura de 60ºC
PROGRAMA ALGODÓN con temperatura de 40ºC
Estos programas están indicados para lavar prendas de algodón de suciedad normal y son
más eficientes en términos de consumo combinado de agua y energía para lavados de
colada de algodón.
Estos programas se han desarrollado para ser conformes con las temperaturas de lavado
del etiquetado energético y la temperatura efectiva pudiera variar ligeramente de la
declarada en el ciclo.
Demasiado detergente puede causar una excesiva formación de espuma.
Si la lavadora detecta una excesiva presencia de espuma, puede eliminar el centrifugado o prolongar la
duración del programa y aumentar el consumo de agua.
En todos los programas es posible regular la velocidad de centrifugado según el consejo del fabricante
de la prenda. Si la etiqueta no posee ninguna indicación se puede centrifugar a la máxima velocidad
prevista en el programa.
( ) Sólo con la tecla de prelavado pulsada.
Pulsando la tecla de temperatura de lavado, es posible lavar a cualquier temperatura por debajo de
la temperatura máxima permitida.
1) Mediante la tecla NIVEL DE SUCIEDAD, es posible regular el tiempo y la intensidad del
lavado en los programas indicados.
2) Seleccionando el programa rápido “14’-30’-44’” mediante el programador y presionando el botón
“NIVEL DE SUCIEDAD” es posible elegir uno de los 3 programas rápidos disponibles, de 14, 30 y
44 minutos de duración, respectivamente.
Cuando solo algunos tejidos presentan manchas que necesitan un tratamiento con productos
blanqueadores líquidos, se puede proceder a la limpieza preliminar en la lavadora. Para ello:
Introducir en el compartimento “2” del dispensador de detergentes el cajetín previsto sobre la cual
hay que introducir el producto blanqueador y accionar el programa “ACLARADOS” (
).
Acabado este tratamiento, llevar el programador a la posición “OFF”, añadiendo a las prendas
tratadas el resto de la colada y proceder al lavado normal con el programa deseado.
51
PL
ROZDZIAÄ 7
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
Materiaäy wytrzymaäe
POKR¢T¸O
PROGRAMATORA
ZE WSKAèNIKAMI
PROGRAMÓW
1)
baweäna, len
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
**
TEMPERATURA
ZALECANA TEMPERATURA
MAKS.
ÄADUNEK
kg
°C
*
Pranie r´czne
We∏na przeznaczona
do prania w pralce
2
1
7
8
9
60°
Do:
90°
●
●
(● )
3,5
4
4,5
40°
Do:
60°
●
●
(● )
1
2
2
40°
Do:
40°
1)
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
MAKSYMALNA
°C
ÉRODEK PIORÅCY
●
●
2
2,5 2,5
40°
Do:
40°
●
●
1
1,5 1,5
20°
Do:
20°
●
●
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 30’
2
2,5 2,5
40°
Do:
40°
●
●
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 44’
3
3,5 3,5
40°
Do:
40°
●
●
Bardzo delikatne materiaäy
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
Cykl szybki 14’
P∏ukanie
Szybkie wirowanie/
Tylko
odprowadzanie
wody
tkaniny odporne
Materiaäy wytrzymaäe
2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
40°
Do:
40°
3
4,5 5,5 6
60°
Do:
60°
●
●
●
●
●
Materiaäy wytrzymaäe
4,5 5,5
6
40°
Do:
40°
●
●
Materiaäy wytrzymaäe
Materiaäy mieszane i syntetyczne
4,5 5,5
6
20°
Do:
20°
●
●
52
Perfect 20°
Mix & Wash
LE
MIX POW
ER
Acryl
XTI
Performance
Plus 60°
TE
Intensive
40°
OFF
Wool
Deli
Perfect Rapid
59 Min
&
Rapid
14-30-44 Min
Uwagi:
* Maksymalna pojemnoÊç suchego za∏adunku jest ró˝na w zale˝noÊci od modelu pralki
(patrz tabliczka znamionowa).
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami podanymi na
wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo delikatnych tkanin ca∏kowicie
wy∏àczyç wirowanie.
** PROGRAMY KONTROLNE BAWE¸NA WED¸UG (EU) NR 1015/2010 oraz Nr
1061/2010.
PROGRAM BAWE¸NA w temperaturze 60°C
PROGRAM BAWE¸NA w temperaturze 40°C
Te programy przeznaczone sà do prania bawe∏ny Êrednio zabrudzonej i sà
najbardziej wydajne w sensie zu˝ycia wody i energii w zakresie prania tkanin
bawe∏nianych.
Te programy zosta∏y opracowane pod kàtem zgodnoÊci z oznaczeniami
temperatury prania zamieszczonymi na etykietkach odzie˝y a efektywna
temperatura wody moze nieznacznie odbiegaç od deklarowanej temperatury
cyklu prania.
Zbyt du˝a iloÊç detergentu mo˝e spowodowaç powstanie nadmiernej iloÊci piany.
Je˝eli pralka stwierdzi nadmiernà iloÊç piany mo˝e wy∏àczyç wirowanie lub
przed∏u˝yç czas trwania programu zwi´kszajàc zu˝ycie wody.
1) Dla wskazanych programów mo˝na , za pomocà przycisku Poziom Zabrudzenia,
regulowaç d∏ugoÊç i intensywnoÊç prania.
2) W programie szybkim “14’-30’-44” mo˝na, za pomocà przycisku “POZIOM
ZABRUDZENIA”, ustawiç jeden z trzech czasów: 14’, 30’ lub 44’.
( )
Jedynie przy w∏àczonym przycisku PRANIE WST¢PNE. (Programy z aktywnà opcjà
PRANIE WST¢PNE)
Wciskajàc przycisk Temperatury mo˝na zmniejszaç temperatur´ prania w
stosunku do maksymalnej ustawionej.
JeÊli tylko niektóre sztuki bielizny wymagajà usuni´cia plam Êrodkami wybielajàcymi
mo˝na wykonaç wst´pne odplamianie w pralce.
Nale˝y w∏o˝yç do przedzia∏u „2” w pojemniku na detergenty specjalny zbiorniczek,
wlaç do niego p∏yn wybielajàcy i ustawiç program „P¸UKANIA” (
). Po
zakoƒczeniu tego programu nale˝y ustawiç pokr´t∏o programatora na pozycji
"OFF", dodaç pozosta∏e sztuki bielizn i rozpoczàç normalne pranie na wybranym
programie.
53
PT
EL
CAPÍTULO 8
K 8
SELECÇÃO DOS
PROGRAMAS
/ SISTEMA MIX POWER
A máquina está equipada com
um inovador sistema de prémistura de detergente e água.
Essa mistura é feita através de
um jacto de água sob alta
pressão, de seguida a mistura é
pulverizada directamente na
roupa.
Em alguns programas, na fase
inicial do ciclo estão previstas
centrifugações em sequência
que, em conjunto com o jacto
de água de alta pressão,
facilitam a penetração da
solução de lavagem dentro dos
tecidos para cuidadosamente
removerem a sujidade em
cada fibra. Este sistema
assegura os melhores
desempenhos de lavagem.
O ciclo de centrifugação no
início da lavagem, portanto,
deve ser considerado como
uma fase normal do programa
e não, se deve considerar que
seja um possível mau
funcionamento da máquina.
MIX POWER SYSTEM
# .* " " % .
# #' % %
" " ".
$ *88 8 D7 <8 * 87 ? 8
* *88 ?
7 5 ; ,5*, .
" Mix Power
System % .
O sistema “Mix Power” garante
que a remoção dos resíduos de
detergente durante a lavagem
seja completa, devido ao seu
jacto de alta pressão de água
que penetra na roupa.
TECIDOS RESISTENTES
Os programas deste grupo
foram desenvolvidos de modo
a garantirem os melhores
resultados de lavagem, e os
enxaguamentos com
centrifugação intercalar
garantem um enxaguamento
perfeito da roupa.
A centrifugação final assegura
que as peças de roupa
fiquem bem torcidas.
* uD*8 * ' v vo o po
o # % o
#!ov o o .
TECIDOS MISTOS E SINTÉTICOS
A lavagem e o
enxaguamento estão
optimizados através dos ritmos
de rotação do tambor e dos
níveis de água.
A centrifugação suave
assegura uma formação
reduzida de pregas e de
rugas nos tecidos.
' * uv * uD*8 " vov p o p v o po p po# o o v po.
$v o # o # po v
po "v.
54
RU
ES
PL
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
CAPÍTULO 8
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
SELECCIÓN DE
PROGRAMAS
WYBÓR
PROGRAMU
MIX POWER SYSTEM
La lavadora está dotada de
un innovador sistema de
lavado que pre- mezcla agua
y detergente y, mediante un
inyector de agua a alta
presión, rocía la mezcla
directamente en las prendas.
En la fase inicial del ciclo de
lavado se han previsto fases
de centrifugado que
conjuntamente al inyector de
alta presión, facilitan la
penetración de la solución en
el interior de los tejidos
extrayendo a fondo la
suciedad fibra a fibra para
garantizar una mejor
prestación de lavado.
El ciclo de centrifugado en el
inicio del lavado es normal y
no debe hacer pensar en una
anomalía de la lavadora.
MIX POWER SYSTEM
Pralka wyposa˝ona jest w
innowacyjny system prania w
którym wsad poddawany jest
bezpoÊredniemu dzia∏aniu
strumienia mieszanki wody i
detergentu pod wysokim
ciÊnieniem.
W poczàtkowej fazie prania
wyst´pujà cykle odwirowania
które, po∏àczone z dzia∏aniem
strumienia wody i detergentu,
umo˝liwiajà lepsze przenikanie
roztworu pioràcego do
wn´trza tkanin oraz usuwanie
zabrudzeƒ z poszczególnych
w∏ókien co gwarantuje
najlepsze wyniki prania.
Zatem pojawienie si´ faz
odwirowania na poczàtku
prania jest zjawiskiem
normalnym i w ˝adnym razie
nie Êwiadczy o awarii
urzàdzenia.
MIX POWER SYSTEM
ëÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ Ò̇·ÊÂ̇
ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Òϯ˂‡ÌËfl
ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ Ò ‚Ó‰ÓÈ. ùÚ‡ ÒÏÂÒ¸
‡Á·˚Á„Ë‚‡ÂÚÒfl ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡
Á‡„ÛÊÂÌÌÓ ‚ χ¯ËÌÛ ·Âθ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÚÛË ÔÓ‰ ‚˚ÒÓÍËÏ
‰‡‚ÎÂÌËÂÏ.
ç‡ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ Ù‡Á ˆËÍ· ÒÚËÍË
Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË
‚‡˘ÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚ ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò
‡Á·˚Á„Ë‚‡ÌËÂÏ ÔÓ‰ ‚˚ÒÓÍËÏ
‰‡‚ÎÂÌËÂÏ Ó·Î„˜‡˛Ú ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ
ÏÓ˛˘Â„Ó ‡ÒÚ‚Ó‡ ‚ Ú͇ÌË, ˜ÚÓ
Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ۉ‡ÎÂÌËÂ
„flÁË Ò ‚ÓÎÓÍÓÌ Ú͇ÌË ‰Îfl
Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÓÔÚËχθÌ˚ı
ÂÁÛθڇÚÓ‚ ÒÚËÍË.
ëΉӂ‡ÚÂθÌÓ, ˆËÍÎ ‚‡˘ÂÌËfl ‚
̇˜‡Î ÒÚËÍË ÒΉÛÂÚ
‡ÒÒχÚË‚‡Ú¸ Í‡Í ÌÓχθÌÛ˛
Ù‡ÁÛ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË, ‡ Ì ͇Í
‚ÓÁÏÓÊÌÛ˛ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ χ¯ËÌ˚.
ROZDZIAÄ 8
Dodatkowo Mix Power System
gwarantuje w fazie p∏ukania,
poprzez dzia∏anie strumienia
wody skierowanej pod
ciÊnieniem na tkanin´,
kompletne usuni´cie Êladów
detergentu.
ëËÒÚÂχ Mix Power System Ú‡ÍÊÂ
‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚Ó ‚ÂÏfl ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ˜ÚÓ
Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌËÂ
ÓÒÚ‡‚¯Â„ÓÒfl ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ Ò
Ó‰Âʉ˚ ·Î‡„Ó‰‡fl ‡Á·˚Á„Ë‚‡Ì˲
‚Ó‰˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÚÛË ÔÓ‰ ‚˚ÒÓÍËÏ
‰‡‚ÎÂÌËÂÏ.
èêéóçõÖ íäÄçà
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì
paçpaáoòaí ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío
èíòeícèâoé còèpêè è
ïo∧ocêaíèÿ c ïpoìeæyòo÷íûìè
öèê∧aìè oòæèìa ä∧ÿ
íaè∧y÷øeão êa÷ecòâa
ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì
yäa∧ÿeò âoäy áo∧ee
èíòeícèâío, ÷eì äpyòèe
ïpoãpaììû còèpêè.
El sistema Mix Power System
garantiza además, durante la
fase de aclarado, la completa
eliminación de residuos de
detergente gracias al inyector
de agua a alta presión que se
realiza sobre la colada.
TEJIDOS RESISTENTES
Los programas se realizan
permitiendo el máximo
grado de lavado y los
aclarados, intercalados con
fases de centrifugado,
asegurando un lavado
perfecto.
El centrifugado final a la
máxima velocidad
garantiza un escurrido
óptimo.
MATERIAÄY WYTRZYMAÄE
Programy zostaäy
opracowane w celu
maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie
zapewnia skuteczne
usuniëcie wody.
ëåÖëéÇõÖ à ëàçíÖíàóÖëäàÖ
íäÄçà
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe
äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío
ïoäoápaííoé cêopocòè
âpaùeíèÿ áapaáaía è ÛÓ‚Ìfl
âoäû. Äe∧èêaòíûé oòæèì
ãapaíòèpyeò, ÷òo áe∧üe áyäeò
ìeíüøe cìèíaòücÿ.
TEJIDOS MIXTOS Y
SINTÉTICOS
El lavado y el aclarado se
optimizan con los ritmos de
rotación del tambor y los
niveles de agua.
El centrifugado en modo
delicado, asegura una
reducción en la formación
de pliegues sobre los tejidos.
MATERIAÄY Z WTÓKIEN
MIESZANYCH I
SYNTETYCZNYCH
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne
odwirowanie zmniejsza
ryzyko pogniecenia pranych
tkanin.
55
PT
PROGRAMA DE LAVAGEM
MANUAL E LÃS
Este programa permite um
ciclo de lavagem completo
para lãs especificadas como
"laváveis __à máquina" e
roupas especificadas como
"lavar só à mão" na etiqueta
dos tecidos.
O programa tem uma
temperatura máxima de 40ºC
e termina com 3
enxaguamentos, um
amaciador e uma
centrifugação suave.
TECIDOS MUITO DELICADOS
Este programa representa um
novo conceito de lavagem
que alterna fases de rotação
e de impregnação, sendo
particularmente adequado
para tecidos muito delicados.
Para que os resultados de
lavagem sejam os melhores,
tanto a lavagem, como o
enxaguamento, se processam
com um nível elevado de
água.
PROGRAMA RÁPIDO
Se seleccionar o programa
rápido “14’-30’-44’”com o botão
de selecção de programas e,
em seguida,premir o botão
“GRAU DE SUJIDADE”,pode
escolher uma de três durações
diferentes para o programa: 14’,
30’e 44’.
Para mais informações acerca
destes programas,agradecemos
que consulte a tabela dos
programas de lavagem.Sempre
que seleccionar o programa
rápido,tenha em atenção que
recomendamos que utilize
apenas 20% das quantidades de
detergente recomendadas na
respectiva embalagem.
PROGRAMA ESPECIAL
“ENXAGUAMENTO”
Este programa é constituído
por três enxaguamento com
uma centrifugação
intermédia (que pode ser
reduzida ou excluída usando
a tecla correcta). Pode ser
utilizado para enxaguar
qualquer tipo de tecido, ou
por exemplo para utilizar
após a lavagem de roupa à
mão.
Este programa pode ser
igualmente usado como um
ciclo de branqueamento
(veja tabela de programas).
56
EL
5
88 8 55
* # "- " "- ".
40°C , # , # % .
5 D*8 - ' % , , "
" " . *
.
/!$/! !/!''
!6 66
6
“14’−30’−44’”, 6 "- 3
"
4 9 3
6
4
14’, 30’ 44’
.
4
6
4 6
.
J 6 66
6
, 9 20% 9 64 9.
(K !/!''
G=/'1%
+ " % ( "
"
% ' ). # .
.
+ ? ( "
").
ES
èêéÉêÄååÄ òÖêëíú à êìóçÄü
ëíàêäÄ
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ
¯ÂÒÚË Ë ‰Û„Ëı Ú͇ÌÂÈ Ò
χÍËÓ‚ÍÓÈ "ÑÓÔÛÒÚËχ ÚÓθÍÓ
ۘ̇fl ÒÚË͇". èÓ„‡Ïχ ÔË
χÍÒËχθÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°
Á‡‚Â¯‡ÂÚÒfl 3-Ïfl ˆËÍ·ÏË
ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl, Ó‰ÌËÏ ˆËÍÎÓÏ
ÍÓ̉ˈËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ë Ï‰ÎÂÌÌ˚Ï
‚‡˘ÂÌËÂÏ ·‡‡·‡Ì‡.
PROGRAMA LANA & MANO
Este programa efectúa un
ciclo de lavado pensado
para los tejidos “Lana
lavable en lavadora” o para
prendas que han de ser
lavadas a mano.
El programa logra una
temperatura de 40ºC y
finaliza con 3 aclarados y un
centrifugado delicado.
íäÄçà, óìÇëíÇàíÖãúçõÖ ä
ÇçÖòçÖåì ÇéáÑÖâëíÇàû
ëÚË͇ ˜Â‰ÛÂÚÒfl Ò
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl Ú͇ÌÂÈ,
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ı Í ‡Á΢Ì˚Ï ‚ˉ‡Ï
‚̯ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
óÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ Ú̸͇ ·˚ÎÓ
˘‡‰fl˘ËÏ, ‚Ó‰˚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ë
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ·ÂÂÚÒfl ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚
ÓÒڇθÌ˚ı ÔÓ„‡Ïχı.
TEJIDOS DELICADOS
Es un nuevo concepto de
lavado dado que alterna
momentos de lavado con
momentos de pausa,
especialmente
recomendado para el
lavado de tejidos muy
delicados. Los aclarados se
realizan con un elevado
nivel de agua para
garantizar las mejores
prestaciones.
èêéÉêÄååÄ Åõëíêéâ ëíàêäà
Ç˚·‡‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸˛ “14’-30’-44’” Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
Ë ËÒÔÓθÁÛfl ÍÌÓÔÍÛ “ëíÖèÖçú
áÄÉêüáçÖçàü”, ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸
Ó‰ÌÛ ËÁ ÚÂı ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚÂÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚: 14 ÏËÌÛÚ, 30 ÏËÌÛÚ Ë 44
ÏËÌÛÚ˚. ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ËÌÙÓχˆËË
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ˝ÚËı ÔÓ„‡ÏÏ
Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ÔÓ„‡ÏÏ
ÒÚËÍË. èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·˚ÒÚÓÈ ÒÚËÍË
ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‚Ò„Ó
Î˯¸ 20 % ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓӯ͇, Û͇Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ Â„Ó ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
PROGRAMA RÁPIDO
Seleccionando el programa
rápido “14’-30’-44’” mediante
el programador y
presionando el botón “NIVEL
DE SUCIEDAD” es posible
elegir uno de los 3 programas
rápidos disponibles, de 14, 30
y 44 minutos de duración,
respectivamente.
Para las indicaciones relativas
a cada programa rápido,
consultar el cuadro de
mandos. Cuando seleccione
el programa rápido, utilice
sólo el 20% de la cantidad de
detergente indicada en el
envoltorio.
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË ˆËÍ·
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ò ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï
ÓÚÊËÏÓÏ Ì‡ Ò‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË
(ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ ËÎË
‚ÓÓ·˘Â ‚˚Íβ˜Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ). ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl
β·˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ ÔÓÒÎÂ
Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË ·Âθfl.
PROGRAMA ESPECIAL
“ACLARADOS”
Este programa efectúa 3
aclarados de la lavadora con
centrifugado intermedio
(eventualmente reducible o
anulable mediante la tecla).
Es utilizable para aclarar
cualquier tipo de tejidos, por
ejemplo después de un lavado
efectuado a mano.
Este programa puede ser
utilizado como ciclo
BLANQUEADOR (ver tabla de
programas).
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
(ÒÏ.Ú‡·ÎËˆÛ ÔÓ„‡ÏÏ).
PL
PROGRAM WE¸NA & R¢CZNY
Program wykonuje cykl prania
przeznaczony dla wyrobów
we∏nianych „dopuszczonych
do prania w pralce” lub
wyrobów dla których
zalecane jest wy∏àcznie
pranie r´czne.
Program osiàga temperatur´
40°C po czym nast´pujà 3
p∏ukania i faza delikatnego
wirowania.
MATERIAÄY WYJÅTKOWO
DELIKATNE
Jest to nowe podejÊcie do
prania, które sk∏ada si´ z
naprzemiennych okresów
prania i pauz, szczególnie
odpowiednich do prania
bardzo delikatnych tkanin.
Pranie i p∏ukanie odbywa si´
w du˝ej iloÊci wody, co
zapewnia najlepsze wyniki.
PROGRAM SZYBKI
W programie szybkim “14’-30’44” mo˝na, za pomocà
przycisku “POZIOM
ZABRUDZENIA”, ustawiç jeden
z trzech czasów: 14’, 30’ lub
44’.
W tabeli programów
zamieszczone sà wskazania
dla ka˝dego z prohgramów
szybkich.
W programach szybkich
nale˝y stosowaç znacznie
mniej detergentów, tylko
oko∏o 20% iloÊci podanych na
opakowaniu.
PROGRAM SPECJALNY
„P¸UKANIA”
Program ten wykonuje 3
p∏ukania bielizny z poÊrednimi
odwirowaniami (które mo˝na
zredukowaç lub anulowaç
specjalnym przyciskiem).
Mo˝na w ten sposób p∏ukaç
wszelkie typy tkanin , tak˝e
odzie˝ wypranà uprzednio
r´cznie.
Program ten mo˝e te˝ byç
u˝ywany do ODPLAMIANIA.
(patrz tabela programów.)
57
PT
CENTRIFUGAÇÃO E DRENAR
Este programa completa o
movimento giratório e de
centrifugação, utilizando a
velocidade máxima de
rotação/centrifugação. No
entanto a velocidade pode ser
reduzida através da opção
“centrifugação” ou mesmo
excluída, se quiser apenas o
efeito de drenagem e não os
movimentos giratórios mais
intensos.
PERFECT RAPID 59 Min
Este programa especialmente
concebido mantém a alta
qualidade e performance de
lavagem reduzindo bastante o
tempo do ciclo.
O programa foi concebido para
uma carga maxima de 3 kg a
uma temperatura de 40°C e fica
completo com duas sequências
de lavagens e uma sequência
de centrifugação de alta
velocidade.
LAVAGEM EM PROFUNDIDADE
A 60ºC
Este programa é adequado
para peças de algodão e foi
especialmente desenvolvido
para remover as nódoas mais
difíceis a 60°C, devido à
tecnologia do sistema “Mix
Power”.
INTENSIVO A 40ºC
Este programa é adequado
para tecidos de algodão,
pode obter excelentes
resultados de lavagem já a
40ºC, garantindo a
integridade dos tecidos e
cores.
PERFECT 20°C – MIX & WASH
Este programa inovador,
graças à tecnologia do
sistema “Mix Power”, permite
que os tecidos como algodão,
sintéticos e mistos sejam
lavados a 20°C, com um
desempenho comparável ao
programa de 40°C.
O consumo deste programa
parece ser cerca de 50% de
um programa convencional
de algodões a 40°C.
Sugerimos uma carga igual a
2/3 da capacidade máxima
da máquina.
A este programa é associado
o sistema de lavagem "Mix &
Wash", que permite a lavagem
de diferentes tecidos e cores.
AVISOS
- A primeira lavagem de
roupas novas de cor deve ser
feita separadamente
- Em qualquer caso, nunca
misturar tecidos de cor que
debotam
58
EL
"B' & #"$
%!
% , " " #'
% " " % " .
PERFECT RAPID 59 Min
Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται άριστη
ποιότητα καθαρισμού με ταυτόχρονη
σημαντική μείωση στη διάρκεια του
κύκλου πλύσης.
Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να
πλύνετε στους 40°C έως τρία (3)
κιλά ρούχα . Ο κύκλος
ολοκληρώνεται με 2 φάσεις
ξεβγάλματος και μία στυψίματος
στην μέγιστη ταχύτητα.
"' " =&"
"" 60°C
+ , Mix Power System ' ".
%K !/!''
"" 40°C
+ # 40°C . * # " ' ".
PERFECT 20°C − MIX & WASH
- Mix Power System,
# 20°C with
" " 40°C.
" 50% ' 40°C.
! 2/3 # " . + ! "Mix &
Wash" # " .
"$'%"$
– 7" # , " .
– " " RU
ES
ÇêÄôÖçàÖ à ëãàÇ
èÓ„‡Ïχ ‚‡˘ÂÌËfl Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ
‚‡˘ÂÌË ·‡‡·‡Ì‡ Ò Ï‡ÍÒËχθÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛. ëÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ̇ʇÚËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ
ÍÌÓÔÍË Spin Speed (ëÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl), ËÎË ÏÓÊÌÓ ÓÚÏÂÌËÚ¸
‚‡˘ÂÌË ·‡‡·‡Ì‡ (ÓÚÊËÏ), ÂÒÎË ‚˚
ıÓÚËÚ ÚÓθÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û ËÁ χ¯ËÌ˚.
CENTRIFUGADORA & SOLO
VACIADO
Este programa efectúa un
centrifugado a la máxima
velocidad, eventualmente
reducible por la opción
selección centrifugado, o
anulable en el caso se quiera
sólo efectuar el vaciado.
ÖÜÖÑçÖÇçÄü 59 ÏËÌÛÚ – 40°C
ùÚ‡ ÒÔˆˇθ̇fl ÔÓ„‡Ïχ
Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
ÒÚËÍÛ ÔË Á̇˜ËÚÂθÌÓÏ
ÛÏÂ̸¯ÂÌËË ‚ÂÏÂÌË ÒÚËÍË.
èÓ„‡Ïχ ‡ÒÒ˜Ëڇ̇ ̇
χÍÒËχθÌÛ˛ Á‡„ÛÁÍÛ 3 Í„ ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°C Ë ‚Íβ˜‡ÂÚ ‚
Ò·fl 2 ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl Ë ÓÚÊËÏ ÔË
‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÍÓÓÒÚË ‚‡˘ÂÌËfl
·‡‡·‡Ì‡.
DEEP CLEAN 60 ° C
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îfl
ÒÚËÍË ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
·˚· ‡Á‡·Óڇ̇ ÒÔˆˇθÌÓ ‰Îfl
Û‰‡ÎÂÌËfl ÒÚÓÈÍËı ÔflÚÂÌ ÛÊ ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 60 ° C ·Î‡„Ó‰‡fl
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Mix Power
System.
INTENSIVE 40 ° C
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ıÓÓ¯Ó ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îfl
ÒÚËÍË ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ Ë
Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Ô‚ÓÒıÓ‰Ì˚Â
ÂÁÛθڇÚ˚ ÛÊ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40 °
C ÔË ÛÒÎÓ‚ËË Ô‡‚ËθÌÓ„Ó ÔÓ‰·Ó‡
Ú͇ÌÂÈ Ë ˆ‚ÂÚÓ‚.
PERFECT 20 ° C - MIX & WASH
ùÚ‡ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌ̇fl ÔÓ„‡Ïχ,
·Î‡„Ó‰‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Mix Power
System, ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚‡Ï ÓÚÒÚË˚‚‡Ú¸
ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚Â, ÒËÌÚÂÚ˘ÂÒÍË Ë
Òϯ‡ÌÌ˚ Ú͇ÌË ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 20
°C Ò ÚÓÈ Ê ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ Ë
ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40 °C. èÓÚ·ÎÂÌËÂ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË
˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÔËÏÂÌÓ
50% ÓÚ ÔÓÚ·ÎÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË
ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Òڇ̉‡ÚÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‰Îfl ÒÚËÍË
ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40 °C.
êÂÍÓÏẨӂ‡Ì̇fl Á‡„ÛÁ͇ ‚ χ¯ËÌÛ 2 / 3  χÍÒËχθÌÓÈ Á‡„ÛÁÓ˜ÌÓÈ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË.
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ Ò‚flÁ‡Ì‡ Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ
ÒÚËÍË "Mix & Wash", ÍÓÚÓ‡fl
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚‡Ï ÒÚË‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚ Ú͇ÌË
‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚ Ë ‡ÁÌ˚ı ˆ‚ÂÚÓ‚.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàü
- èË ÔÂ‚ÓÈ ÒÚËÍ ÌÓ‚‡fl ˆ‚ÂÚ̇fl
Ó‰Âʉ‡ ‰ÓÎÊ̇ ÒÚË‡Ú¸Òfl ÓÚ‰ÂθÌÓ
- çËÍÓ„‰‡ Ì Òϯ˂‡ÈÚ ÎËÌfl˛˘ËÂ
Ú͇ÌË ‡ÁÌ˚ı ˆ‚ÂÚÓ‚
PERFECT RAPID 59 Min
Este programa ha sido diseñado
para tener la más alta calidad de
limpieza pero con la gran ventaja de
una reducción significativa en la
duración del tiempo de Lavado.
El ciclo de lavado es capaz de lavar
a una temperatura de 40°C con una
carga máxima de 3 kg y concluye
con 2 aclarados y un centrífugado
de alta velocidad.
PL
ODWIROWANIE & TYLKO
WYPOMPOWANIE
Ten program wykonuje
jeden cykl wirowania przy
maksymalnych obrotach
które mo˝na ewentualnie
zmniejszyç przyciskiem
obrotów wirowania a˝ do
zera, kiedy to woda zostaje
tylko wypompowana z
pralki.
PERFECT RAPID 59 Min
Ten program zapewnia najlepszą
jakość prania przy czym jego zaletą
jest znaczące skrócenie czasu
trwania całego programu.
Program pierze w temperaturze
40°C maksymalnie 3kg odzieży, po
czym następują 2 płukania i
odwirowanie na wysokiej prędkości.
LAVADO A FONDO 60ºC
Este programa está indicado
ara tejidos de color y se ha
ideado expresamente para
extraer la suciedad más difícil y
obstinada solamente a 60ºC
gracias a la tecnología MIX
POWER SYSTEM.
CZYSTY DO G¸¢BI 60°C
Ten program przeznaczony do
prania bawe∏ny umo˝liwia
dzi´ki technologii Mix Power
System usuwanie ju˝ w 60°C
najbardziej uporczywych
zabrudzeƒ.
INTENSIVO 40ºC
Este programa está indicado
para tejidos de algodón y
permite obtener un excelente
resultado de lavado a solo a
40ºC, garantizando el respeto
de los tejidos y de los colores.
NTENSYWNY 40°C
Ten program przeznaczony do
prania bawe∏ny pozwala na
uzyskanie doskona∏ych
wyników ju˝ w 40°C przy
delikatnym traktowaniu
tkaniny i kolorów.
PERFECT 20°C – MIX & WASH
Este innovador sistema de
lavado, gracias a la tecnología
Mix Power System, permite lavar
tejidos tales como algodón,
mixtos o sintéticos a una
temperatura de 20ºC con
prestaciones equivalentes a un
lavado a 40ºC. El consumo de
este programa es de un 50%
menor que el de un programa
tradicional algodón a 40ºC.
Se sugiere una carga de
alrededor 2/3 partes de la
capacidad máxima de la
lavadora.A este programa se ha
asociado la tecnología Mix &
Wash (Mezclar y lavar) que
permite lavar diferentes prendas
y colores conjuntamente.
ADVERETENCIA:
- El primer lavado de un tejido
de color se debe efectuar
separadamente
- En cualquier caso, no mezclar
nunca tejidos de colores que
destiñan
PERFECT 20°C MIX & WASH
Ten innowacyjny program
dzi´ki technologii Mix Power
System pozwala na pranie
tkanin bawe∏nianych,
mieszanych i syntetycznych w
temperaturze 20°C z wynikami
porównywalnymi do cyklu
prania w temperaturze 40°C.
Zu˝ycie energii dla tego
programu wynosi oko∏o 50%
zu˝ycia programu Bawe∏na
40°C.
Zalecany jest za∏adunek 2/3
maksymalnej pojemnoÊci
pralki.
Z tym programem po∏àczony
jest system prania “Mix &
Wash” pozwalajàcy na
pranie razem ró˝nych tkanin i
kolorów.
UWAGI
- pierwsze pranie nowej
odzie˝y kolorowej powinno
byç wykonane osobno
- w ˝adnym razie nie wolno
praç razem odzie˝y kolorowej
farbujàcej podczas prania
59
PT
EL
CAPÍTULO 9
K 9
COLOCAÇÃO DO
DETERGENTE
GAVETA PARA
DETERGENTE
17*'7D
'287712'O*DK81
A gaveta para detergente
está dividida em 3
compartimentos:
- O compartimiento,
indicado com “1”,
destina-se ao detergente
da pré-lavagem.
- O compartimento
destina-se a aditivoss
especiais, amaciadores,
perfumes, gomas,
branqueadores, etc.
- O compartimiento
indicado com “2”, é para
o detergente da lavagem
principal.
No caso dos detergentes
líquidos, utilize o recipiente
próprio, semelhante ao
representado na figura, e que
deverá ser introduzido no
tambor, sobre a roupa.
Este especial dispensador
deverá ser inserido no
compartimento “2” na gaveta
do detergente, ou também
quando deseja utilizar o
programa “ENXAGUAMENTO”
como ciclo BRANQUEADOR.
1 9 − ' , ’’1’’, 9 6
− ' 9 , “ ” 9 6 , ,
, .
− ' , ’’2’’, 9 6
9 .
1 6 9 6
4, (
).
9 9 "2". ! 6 "*K $%+%
)+,(" 9
9 "K(K".
✿
ATENÇÃO:
LEMBRE-SE DE QUE
ALGUNS DETERGENTES
SÃO DIFÍCEIS DE
REMOVER.
RECOMENDAMOS QUE,
NESSE CASO, UTILIZE O
RECIPIENTE ESPECIAL
PARA O DETERGENTE,
QUE DEVERÁ SER
DIRECTAMENTE
COLOCADO NO TAMBOR.
✿
$%& :
2 "! 0!"
"! =#" 2
0 ;" , "0 ! !
"
";< " " "
!6<2
"!´06" 2@ " 6 !0 "
0<.
✿
NO COMPARTIMENTO “ ”
USAR APENAS PRODUTOS
LÍQUIDOS. A MÁQUINA
ESTÁ DIRECCIONADA À
PRÉ LAVAGEM
AUTOMÁTICA DOS
ADITIVOS DURANTE O
ÚLTIMO
REENXAGUAMENTO
TODOS OS CICLOS DE
LAVAGEM.
60
$%&:
< 6 @ "
23 0 . 0 0
"
! "22" 2@
# " "! =
"032"" " ;0" @4";2" "
! 3 6"
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 9
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “1”
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
“Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
- îòäåëåíèå " " ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “2”
‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.
✿
Ïpè èñïîëüçîâàíèè æèäêîñòè
äëÿ ñòèpêè íåîáõîäèìî
âñòàâèòü âî 2 îòäåëåíèå
ïpèëàãàåìóю ê ìàøèíå
âàííî÷êó.
ùÚ‡ ÒÔˆˇθ̇fl ‚‡ÌÌӘ͇ ‰ÓÎÊ̇
·˚Ú¸ ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “2”
ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
Ú‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
·Âθfl.
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
“✿” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ
ÊˉÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË ‚Ó
‚ÒÂı ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.
PL
ES
CAPÍTULO 9
ROZDZIAÄ 9
CUBETA DEL
DETERGENTE
SZUFLADA NA
PROSZEK
La cubeta del detergente
está dividida en 3
compartimentos:
- El compartimento
señalado como “1” sirve
para el detergente
destinado al prelavado.
- El compartimento
señalado como “ ”,
sirve para aditivos
especiales, suavizantes,
perfumantes, almidones,
azuletes, etc.
- El compartimento
señalado como “2” sirve
para el detergente
destinado al lavado.
Szuflada na proszek jest
podzielona na 3 przegródki:
- Przegródka “1” jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Przegródka “ “ jest
przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- Przegródka “2” jest
przeznaczona na proszek
do prania zasadniczego.
✿
Para el detergente liquido usar
el recipiente que se adjunta
(colocándolo) según figura.
Este cajetín debe ser insertado
en el compartimento “2” del
dispensador de detergentes,
también cuando se desea
utilizar el programa
“ACLARADOS” como ciclo
“BLANQUEADOR”.
ATENCIÓN:
RECUERDE QUE
ALGUNOS DETERGENTES
SON DIFÍCILES DE
ARRASTRAR, EN ESTE
CASO, LE
ACONSEJAMOS UTILIZAR
EL CONTENEDOR
APROPIADO PARA
PONERLO
DIRECTAMENTE EN EL
TAMBOR.
ATENCIÓN: EN EL
COMPARTIMENTO
SEÑALADO COMO
“✿” INTRODUCIR
SÓLO PRODUCTOS
LÍQUIDOS. LA
LAVADORA HA SIDO
PREPARADA PARA LA
UTILIZACIÓN
AUTOMÁTICA DE LOS
ADITIVOS DURANTE EL
ÚLTIMO ACLARADO
EN TODOS LOS
CICLOS DE LAVADO
✿
Uãywajåc érodków päynnych
moãna skorzystaç ze
specjalnego pojemniczka
doäåczonego do pralki, który
moãna wäoãyç do szuflady
(patrz rysunek).
Ten zbiorniczek nale˝y w∏o˝yç
do przedzia∏u „2” pojemnika
na detergenty tak˝e wtedy
gdy chce si´ u˝yç programu
„P¸UKANIA” jako cyklu
ODPLAMIANIA.
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓR
RE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI.
UWAGA:
PRZEGRÓDKA “✿ “
PRZEZNACZONA JEST
WY¸ÑCZNIE NA
SPECJALNE DODATKI.
PRALKA
AUTOMATYCZNIE
POBIERA ÂRODKI
DODATKOWE PODCZAS
OSTATNIEGO P¸UKANIA
WE WSZYSTKICH
CYKLACH.
61
PT
CAPÍTULO 10
K 10
SEPARAÇÃO DAS
PEÇAS DE ROUPA
* H
ATENÇÃO:
Recomendamos que,
sempre que lavar tapetes
pesados, colchas e outras
peças de roupa igualmente
pesadas, suprima a
centrifugação.
!"#$:
+ , , .
Antes de colocar uma peça
de lã na máquina, verifique
a respectiva etiqueta, para
se assegurar de que a peça
em questão é um artigo de
“Pura Lã Virgem” e também
“Lavável à Máquina” e
“Não feltrante”. Só estas
peças de lã poderão ser
lavadas na máquina.
2 , # .
IMPORTANTE:
Quando separar as
peças de roupa a
lavar certifique-se de
que:
- não deixou objectos
metálicos nas peças
de roupa, por
exemplo, alfinetes,
alfinetes de ama,
moedas, etc.;
- apertou os botões das
almofadas, os fechos,
os colchetes e os
cintos e que amarrou
as tiras de tecido
compridas;
- retirou as argolas das
cortinas;
- o programa de
lavagem
seleccionado está de
acordo com as
indicações de
lavagem fornecidas
pelos fabricantes das
peças de roupa
(símbolos inscritos nas
respectivas etiquetas).
- Além disso, antes de
colocar qualquer
peça de roupa muito
suja na máquina,
remova as nódoas
mais difíceis com um
detergente especial
ou tira-nódoas.
62
EL
!"#$:
c ,*^ 5 ,, ; :
− (" # ,
, .)
− ", # , !( " # .
− − "
"
− ! H , , RU
èÄêÄÉêÄî 10
íàè ÅÖãúü
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
ES
PL
CAPÍTULO 10
ROZDZIAÄ 10
EL PRODUCTO
PRODUKT
ATENCION:
si tiene que lavar alfombras,
colchas u otras prendas
pesadas es mejor no
centrifugar.
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
Las prendas y ropa de lana,
para poderlas lavar en la
lavadora, deben llevar el
símbolo “Pura Lana Virgen” y
tener además la indicación
“no se apelmaza” o bien
“lavable en máquina”.
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
ATENCIÓN:
Durante la selección
asegúrese de que:
- en la ropa para lavar
no haya objetos
metálicos (por
ejemplo, clips,
imperdibles, alfileres,
monedas, etc.);
- abroche las fundas de
las almohadas, cierre
las cremalleras, las
anillas, ate las cintas
sueltas y las tiras largas
de los vestidos;
- quite de las cortinas
tanbién los elementos
de rodamiento;
- lea atentamente las
etiquetas de los
tejidos;
- si durante la selección
aprecia manchas
resistentes, quítelas
con un detergente
especial o con una
pasta de lavado
apropiada.
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez zamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
63
PT
CAPÍTULO 11
64
EL
K 11
CONSCIENCIALIZAÇÃO DO CLIENTE
X$'+#7!+
03'$&\&$#!+ #
1&2+ "$'+1!+
Um guia para uma
utilização mais ecológica e
económica da sua
máquina de lavar roupa.
+9 6 6 .
MAXIMIZE A QUANTIDADE DE
ROUPA A LAVAR
Assegure a melhor utilização
possivel da energia, da
água, do detergente e do
tempo, lavando na
máquina de lavar roupa a
quantidade máxima de
roupa recomendada.
Poupe até 50% de energia
lavando uma carga
completa em vez de lavar 2
meías cargas.
$% %, $(%
6 , 9 9, , 4,
6 4 . 7 4 6 50%
6 9
4 9
7 9 \.
TEM DE FAZER UMA PRÉLAVAGEM?
Só se a roupa estiver muito
suja!
Se, no caso de a roupa estar
pouco ou normalmente
suja, NÃO seleccionar a
função de pré-lavagem,
estará a POUPAR
detergente, tempo e água
e ainda entre 5 a 15% de
consumo de energia.
$ $%+ &%
L $%$ ?
7 6 9 !
! 5 15% 6 46 6 9 9
.
TEM REALMENTE DE LAVAR A
ROUPA COM ÁGUA QUENTE?
Trate as nódoas com um
produto especial para
remover as nódoas ou
amoleça as nódoas já
secas em água antes de
lavar a roupa na máquina:
deixará assim de ter tanta
necessidade de lavar a
roupa com um programa
de lavagem a quente.
Poupe até 50% de energia
utilizando programas de
lavagem a 60°C.
$ 8%K% + $ ( *, ?
' 9 9 6 60°C.
! 4 50% 60°C.
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
ES
PL
CAPÍTULO 11
ROZDZIAÄ 11
CONSEJOS ÚTILES
PARA EL USUARIO
PORADY DLA
KLIENTA
Breves sugerencias para la
utilización del
electrodoméstico en el
respeto del medio ambiente
y con el máximo ahorro.
Kilka wskazówek
dotyczåcych
ekonomicznego i
przyjaznego érodowisku
uãycia urzådzenia.
àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü
ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁ͇ÏË.
CARGAR AL MÁXIMO LA
LAVADORA
Para eliminar eventuales
despilfarros de energía, agua
o detergente se
recomienda utilizar la
máxima capacidad de
carga de la lavadora.
Es posible, ahorrar hasta el
50% de energía con una
carga llena efectuada en
una única colada, respecto
a dos coladas a 1/2 carga.
MAKSYMALNE ZWIËKSZENIE
WIELKOÉCI ZAÄADUNKU
Najlepsze wykorzystanie
energii, wody, érodków
pioråcych i czasu przez
uãycie rekomendowanej,
maksymalnej wielkoéci
zaäadunku.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii pioråc jeden peäny
zaäadunek zamiast praç dwa
razy poäowë wsadu.
çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·Âθfl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
CUANDO SIRVE REALMENTE EL
PRELAVADO?
Solamente para cargas
particularmente sucias!
Se ahorra del 5 al 15% de
energía evitando la
selección de la opción del
prelavado para ropa de
suciedad normal.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
WSTËPNE?
Tylko dla bardzo zabrudzonej
bielizny.
Moãna zaoszczëdziç érodek
pioråcy, czas, wodë i
zmniejszyç od 5 do 15%
zuãycie energii nie
wybierajåc Prania
Wstëpnego dla lekko i
normalnie zabrudzonej
bielizny.
çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?
ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
QUÉ TEMPERATURA DE
LAVADO SELECCIONAR?
La utilización de productos
para eliminar manchas antes
del lavado en la lavadora,
reduce la necesidad de
lavar a temperaturas
superiores a 60°C. Es posible
ahorrar hasta un 50%
utilizando una temperatura
de lavado de 60°C.
CZY JEST POTRZEBNE PRANIE
W GORÅCEJ WODZIE?
Moãna przed praniem polaç
plamy wybielaczem lub
namoczyç bieliznë w wodzie,
aby nie uãywaç programu
dla prania w goråcej wodzie.
Moãna zaoszczëdziç do 50%
energii uãywajåc programu
do prania w 60°C.
ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
χ¯ËÌÛ.
65
EL
PT
LAVAGEM
2 CAPACIDADE VARIÁVEL
'ETABHTH
X1PHTIKOTHTA
Esta máquina ajusta
automaticamente o nível de
água ao tipo e quantidade
de água ao tipo e
quantidade de roupa a lavar.
Torna-se assim possível obter
uma lavagem
“personalizada”, inclusive do
ponto de vista da poupança
de energia.
O sistema proporciona uma
redução do consumo de
energia e uma redução
sensível da duração da
lavagem.
* v o v v
oo o o
o #"v ov o v o "v o"v.
Ev o v # v
# "o" " v o.
A o v " v " o
vo .
EXEMPLO:
!(/':
Sempre que lavar peças de
roupa extre-mamente
delicadas, meta-as dentro de
um saco de rede.
D !
.
Suponhamos que a carga de
roupa a lavar é composta por
ROUPA DE ALGODÃO MUITO
SUJA (as nódoas mais difíceis
deverão ser removidas com o
detergente especial).
' "
( ! " ).
Recomendamos que nunca
carregue a máquina só com
atoalhados, pois estes tecidos
absorvem muita água,
ficando muito pesados.
! ,
# .
● Abra a gaveta para
detergente (P).
● ' (P).
● Deitar 120 g de detergente
no compartimento da gaveta
para detergente 2.
● * 120 g 2.
● Deitar 50 cc do aditivo
pretendido no
compartimento para aditivos
.
✿
● A 50 . .
● Feche a gaveta para
detergente (P).
● K (P).
66
✿
RU
PL
ES
ÑÒÈPÊÀ
Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
∋ëeêòpo∋íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé).
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ P.
● ᇄÛÁËÚ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2 ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚.
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
äîáàâêè â îòäåëåíèå
.
✿
LAVADO
PRANIE
CAPACIDA VARIABILE
ZMIENNY POZIOM
WODY
Esta lavadora adapta
automáticamente el nivel del
agua al tipo y cantidad de
ropa.Así pues, es posible
obtener una colada
“personalizada”, incluso
desde el punto de vista
energético.
Este sistema aporta una
disminución del consumo de
energía y una sensible
reducción del tiempo de
lavado.
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
EJEMPLO:
Para tejidos muy delicados
se aconseja el uso de una
bolsa de rejilla.
PRZYKÄAD:
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
Supongamos que la colada
que va a hacer sea de
ALGODON MUY SUCIO (si hay
manchas especialmente
resistentes, quítelas con la
pasta apropiada).
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië
z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Le aconsejamos no realizar
una colada con sólo
prendas de tejidos
esponjosos, ya que al
absorber mucha agua,
sehacen demasiado
pesadas.
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå
sië zbyt ciëãkie.
● Abra la cubeta del
detergente.
● Otwórz szufladë na proszek
(P).
● Ponga en el
compartimento 2 de
lavado 120 g de
detergente.
● Wsyp do pojemnika 2 120
g proszku do prania.
● Ponga 50 cc del aditivo
que desee en el
compartimento para
aditivos
.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
dodatki
.
● Cierra la cubeta del
detergente.
● Zamknij szufladë na
proszek (P).
✿
✿
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp P.
67
PT
● Certifique-se de que a torneira
de alimentação de água esteja
aberta.
● Certifique-se também de que
o tubo de descarga esteja bem
colocado.
SELECÇÃO DE PROGRAMA.
Utilize o guia de programas para
seleccionar o programa mais
adequado.Rode o selector
requerendo o programa que está
activado.
No visor são apresentadas as
regulações para o programa
seleccionado.
Ajuste a temperatura de lavagem,
se for necessário.
Prima os botões de selecção de
opções (se for necessário)
Depois pressione o botão de
“INÍCIO”.Quando o botão de
“INÍCIO”for pressionado,a máquina
apresentará a sequência do
programa.
Observação:
Em alguns programas,na fase inicial
do ciclo estão previstas
centrifugações em sequência para
garantir melhores resultados de
lavagem.
O botão mantém-se intacto,
mesmo quando o programa
está a decorrer.
Aviso: Se houver quebra de
corrente eléctrica enquanto a
máquina estiver a funcionar, o
programa seleccionado fica
registado numa memória
especial e, quando a energia
eléctrica for restaurada o
programa continuará a partir do
sítio onde tinha ficado.
● Quando o programa chega
ao fim, a indicação “End” (fim) é
apresentada no visor
● Espere que a porta que está
fechada abra (cerca de 2
minutos, depois do programa ter
terminado).
● Desligue a máquina, rodando
o selector para a posição “OFF”.
● Abra a porta e retire a roupa.
● Desligue a torneira de
fornecimento de água após cada
utilização.
A TABELA DE PROGRAMAS
CONTÉM INFORMAÇÕES
SOBRE TODOS OS TIPOS DE
LAVAGEM. CONSULTE-A PARA
ESCOLHER O PROGRAMA
ADEQUADO À ROUPA QUE VAI
LAVAR, E SIGA AS OPERAÇõES
PELA ORDEM AQUI
APRESENTADA.
68
EL
● A " .
● A " " .
5
*88 K " .
3! , .
8 #
.
7 , .
2 ( )
+ (START) , .
8; :
# # % # .
* ! , ( " "
( ) , .
? : , , ! .
● + " , "End" # ● 2 2 " " ( .
● − " OFF.
● ' .
/ " "
" "'"
"'=
% %K ' !/!'' K
K& "
((K"" ' $
"! (%%.
RU
ES
● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
● Asegúrese de que el grifo del
agua esté abierto,
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà ñëèâà
âîäû çàêpåïëåíà ïpàâèëüíî.
● Que el desagüe esté en
posición correcta.
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ‚˚·Ó‡
ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ̇˷ÓÎÂÂ
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl Ç‡Ò ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡ ÔÓ„‡ÏÏ
‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl ÔÓ„‡Ïχ.
SELECCIÓN DEL PROGRAMA
Hace referencia a la tabla de
programas para seleccionar el
programa más adecuado.
Girando el selector se activa el
programa elegido. En el display
se visualizarán los parámetros
del programa elegido.
ç‡ ‰ËÒÔΠ‚˚҂˜˂‡˛ÚÒfl Ô‡‡ÏÂÚ˚
‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. èË Ê·ÌËË
ËÁÏÂÌËÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚.
Modificar ocasionalmente la
temperatura de lavado.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
ÙÛÌ͈ËÈ (ÂÒÎË Ê·ÂÚÂ).
Pulsar las teclas de opciones (si
se desea)
èË Ì‡Ê‡ÚËË Í·‚Ë¯Ë START χ¯Ë̇
Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸.
Seleccionando la tecla START
la lavadora incia la secuencia
de lavado.
èËϘ‡ÌËÂ:
Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„‡Ïχı ̇
̇˜‡Î¸ÌÓÈ Ù‡Á ˆËÍ· ÒÚËÍË
Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌ˚ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË
‚‡˘ÂÌËÈ ‰Îfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl
ÓÔÚËχθÌ˚ı ÂÁÛθڇÚÓ‚ ÒÚËÍË.
Nota:
En algunos programas de la
fase inicial del ciclo se han
previsto secuencias de
centrifugado para garantizar
óptimos resultados
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
El ciclo de lavado mantendrá
el mando programador fijo
sobre el programa
seleccionado hasta la
finalización del lavado.
ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ χ¯ËÌÂ,
ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ô‡ÏflÚË
Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë
ÏÓÏÂÌÚ Â ÔÂ˚‚‡ÌËfl. èË
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl
χ¯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
Atención: Si hubiese un corte
en el suministro eléctrico
durante el funcionamiento de
la lavadora, una especie de
memoria conservará la
selección efectuada y, al
reiniciarse el suministro
eléctrico, la lavadora
continuará lavando desde el
punto en que se paró.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ "äÓ̈ ˆËÍ·"
("end cycle")
● Al término del programa se
visualizará la palabra “End” en
el display.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË
èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
β͇.
● Espere hasta que se apague
el piloto de puerta asegurada
(2 minutos después de finalizar
el programa).
● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
● éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒڇ̸Ú ·ÂθÂ.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю ∋òîé
òàáëèöåé.
● Apague el aparato
colocando el mando selector
de programas en posición
“OFF”.
● Abra la puerta y extraiga la
ropa.
● Cierre el grifo del agua.
PL
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na swoim
miejscu.
WYBÓR PROGRAMU
Aby wybraç najlepszy program
prania prosz´ przejrzeç tabel´
programów.
Ustawiç pokr´t∏o programatora
na wybrany program.
Na wyÊwietlaczu poka˝à si´
parametry wybranego
programu.
Ewentualnie mo˝na
modyfikowaç temperatur´
prania.
Wcisnàç przyciski opcji (jeÊli to
konieczne).
Nast´pnie wcisnàç przycisk
START.
Po wciÊni´ciu przycisku START
pralka rozpocznie pranie.
Uwaga:
W niektórych programach
przewidziane sà w
poczàtkowej fazie cykle
odwirowania gwarantujàce
bardzo dobre efekty prania.
Cykl prania b´dzie si´ odbywa∏
z pokr´t∏em programatora
ustawionym na wybranym
programie a˝ do koƒca
prania.
UWAGA: Je˝eli nastàpi przerwa
w dostawie pràdu w trakcie
prania, specjalna pami´ç
pralki zapami´ta ustawienia i
po w∏àczeniu pràdu pralka
rozpocznie pranie w tym
momencie, w którym zosta∏o
przerwane.
● Na zakoƒczenie programu
na wyÊwietlaczu poka˝e si´
napis “End”.
● Poczakaç a˝ zgaÊnie
kontrolka blokady drzwiczek (2
min po koƒcu programu)
● Wy∏àczyç pralk´
przekr´cajàç pokr´t∏o
programów na pozycje OFF.
● Otworzyç drzwiczki i wyjàç
pranie.
● Prosz´ zakr´ciç zawór wody.
PARA CUALQUIER TIPO DE
LAVADO, CONSULTE SIEMPRE
LA TABLA DE LOS
PROGRAMAS Y SIGA LA
SECUENCIA DE LAS
OPERACIONES TAL COMO
VIENE INDICADO.
DLA KAÃDEGO RODZAJU
PRANIA SPRAWDÃ TABELË
PROGRAM ÓW I POSTËPUJ
WE WSKAZANY SPOSÓB.
68
EL
PT
70
CAPÍTULO 12
K 12
LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DA
MAQUINA
K Não utilize produtos
abrasivos, com álcool,
soluções alcoólicas e/ou
diluentes para limpar as
paredes externas da
máquina: basta passar um
pano húmido para a limpar.
,
" # /
" . ' .
Esta máquina exige muito
pouca manutenção:
3 ! :
● Limpeza da gaveta para
detergentes.
● ● Limpeza do filtro.
● ● Adopção de medidas
especiais quando a
máquina vai ser mudada de
sítio (mudança de casa, por
exemplo) ou quando a
máquina estiver muito
tempo sem funcionar.
● # " LIMPEZA DA GAVETA PARA
DETERGENTE
K&!"'" "!−
! !!%K
Embora não seja
estritamente necessário, é
recomendável limpar
ocasionalmente os resíduos
de detergente, de
branqueador e de aditivos
da gaveta para detergente.
2 ( ,
!
, " "
( .
Para tal, deverá puxar
suavemente a gaveta toda
para fora.
_ Lave cuidadosamente
cada um dos
compartimentos sob um
jacto de água, e volte a
colocar a gaveta na
máquina.
_
.
# .
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
ES
CAPÍTULO 12
PL
ROZDZIAÄ 12
ЧÈÑÒÊÀ
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
ORDINARIO
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
Para su limpieza exterior no
use productos abrasivos,
alcohol y/o disolventes,
basta sólo una pasada con
un paño húmedo.
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
La lavadora necesita muy
poco mantenimiento:
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
● Limpieza de la cubeta y
sus compartimentos
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● Limpieza filtro
● czyszczenia filtra.
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
● Traslados o largos
períodos de inactividad de
la máquina.
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ
LIMPIEZA DE LA CUBETA DEL
DETERGENTE Y SUS
COMPARTIMENTOS
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
Aunque no sea
estrictamente necesario, es
conveniente limpiar de vez
en en cuando los
compartimentos del
detergente, blanqueadores
y aditivos.
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
Para esta operacion basta
extraerlos haciendo un
poco de fuerza.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Limpie todo el contenido
bajo un chorro de agua.
Czyéç za pomocå wody.
Vuelva a colocar todo en su
sitio.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ
● î÷èñòêè ôèëüòpà
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
71
PT
EL
LIMPEZA DO FILTRO
A máquina dispõe de um filtro
especial, concebido para
recolher objectos grandes que
poderiam impedir a descarga de
água (moeds, botões, etc.),
possibilitando, desta forma, uma
fácil recuperação desses
objectos.
Este filtro, que se encontra atrás
do rodapé, deverá ser limpo a
intervalos regulares.
Para maior segurança, siga
atentamente estas instruções:
● Desligue a ficha do cabo de
alimentação de corrente da
tomada, e esvazie a máquina de
toda a água.
● Abra a tampa
● Apenas disponível em alguns
modelos:
Puxe a mangueira ondulada,
retire o bujão e despeje a água
para um recipiente.
● Antes de remover o filtro,
coloque uma toalha absorvente
por baixo do compartimento do
filtro de forma a recolher uma
eventual pequena quantidade
de água que possa existir no
interior da bomba.
● Rode a tampa do filtro no
sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até atingir o
batente (posição vertical).
● Retire o filtro e limpe-o.
● Depois de limpo, volte a
colocar o filtro, assegurando-se
de que a saliência esteja
perfeitamente alinhada com o
respectivo recorte, e rode o filtro
no sentido dos ponteiros do
relógio. Siga as instruções acima
referidas pela sua ordem inversa
para voltar a colocar a tampa do
filtro, o rodapé, etc.
K8% %
1 4 6 6
(. ,
.) 4 . ' 9 4 :
O QUE FAZER SE MUDAR A
MÁQUINA DE SÍTIO OU SE A
MÁQUINA ESTIVER MUITO TEMPO
SEM FUNCIONAR
Caso tenha de transportar a
máquina, ou sempre que esta
estiver sem trabalhar por um
período de tempo prolongado
num local não aquecido, deverá
escoar totalmente a água de
todas as mangueiras.
Para tal, deverá desligar
previamente a máquina da
corrente, retirando a respectiva
ficha da tomada. Irá necessitar
de um recipiente para recolher a
água.
Solte o tubo de alimentação de
água do respectivo suporte,
puxe-o para baixo e esvazie toda
a água para un recipiente depois
da água ter sido esvaziada volte
a colocar o tubo no respectivo
suporte.
Repita esta operação para o
tubo de esgoto da água.
72
● ● % :
1 , 4 66 .
● 0 4 4,
6 8 6 9 .
● / 4,
o 4 ,
.
● -6 4 .
● 7 , 4 6 6 4 . 64 .
% + $−
%* &%, $(%
J 4 6
6 , .
1 6.
\ . 1 6 , 4 .
! 9.
RU
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
● éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ
● íÓθÍÓ ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ:
àÁ‚ÎÂÍËÚ „ÓÙËÓ‚‡ÌÌ˚È ¯Î‡Ì„,
Û‰‡ÎËÚ ÔÓ·ÍÛ Ë ÒÎÂÈÚ ‚Ó‰Û ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
● èÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ËÁ‚Θ¸ ÙËθÚ
ÔÓÒÚÂÎËÚ ÔÓ‰ ÌËÏ ÔÓÎÓÚÂ̈Â, ˜ÚÓ·˚
ÓÌÓ ÒÓ·‡ÎÓ Ì·Óθ¯ÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ
‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚
ÔÓÏÔÂ.
● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ ÔÓÚË‚
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
ES
PL
LIMPIEZA FILTRO
CZYSZCZENIE FILTRA
La lavadora está dotada de
un filtro especial que retiene
los residuos de tamaño más
grande que podrían obstruir
la descarga (monedas,
botones, etc) y que de esta
manera se pueden
recuperar fácilmente.
Cuando sea necesario
limpiar el filtro seguir los
siguientes pasos:
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
● Abatir la tapa
● Otwórz klapk´ okienka
● Sólo algunos modelos:
Extraiga el tubo, saque el
tapón y recoja el agua en
un contenedor.
● Tylko w niektórych
modelach:
Wyciàgnij filtr, zdejmij jego
korek i zbierz wod´ do
pojemnika
● Antes de extraer el filtro, se
recomienda colocar un
paño absorvente debajo
con el fin de recoger el
agua residual que pueda
salir.
● Przed odkr´ceniem filtra
nale˝y pod∏o˝yç pod pralk´
sciereczk´ na którà Êcieknie
resztka wody z filtra.
● Gire el filtro en sentido
contrario a las agujas del
reloj hasta que haga tope
en posición vertical.
● Extráigalo y limpielo.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Después de haberlo
limpiado vuelva a montarlo
siguiendo las operaciones
en sentido contrario a la
descripción precedente.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
TRASLADOS O LARGOS
PERÍODOS DE INACTIVIDAD
DE LA MÁQUINA
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
En eventuales traslados o en
caso que la máquina
estuviese inactiva durante
largo período de tiempo en
lugares fríos, hay que vaciar
completamente todo
residuo de agua en los
tubos.
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
Estando desconectada
suelte el tubo de la
abrazadera y dirijalo hacia
abajo, en el cubo, hasta
conseguir la salida
completa del agua.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
Finalizada la operación,
repita los pasos en sentido
contrario.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
73
PT
CAPÍTULO 13
AVARIA
ACÇÃO NECESSÁRIA
CAUSA PROVÁVEL
A máquina não está ligada à corrente
Ligue a máquina à corrente
A tecla de ligar/desligar não
foi premida
Pressione a tecla
Falha da alimentação de corrente
Verifique
Fusível disparado
Verifique e, se necessário, substitua
A porta não está bem fechada
Feche bem a porta
Vide ponto (1)
Verifique
Torneira de água fechada
Abra a torneira
Selecção incorrecta de programa
Volte a seleccionar o programa
3. A máquina não
despeja a água
Mangueira de esgoto dobrada
ou torcida
Presença de um corpo estranho no filtro
Endireite a mangueira
4. Agua no chão ao pé
da máquina
Falta de vedação entre a torneira e a
mangueira
Substitua o vedante e aparafuse bem
a mangueira
5. A máquina não faz a
centrifugação
A água ainda não foi despejada
Espere alguns minutos
Tecla “eliminação da centrifugação”
premida (alguns modelos)
Solte a tecla
A presença de espuma excessiva
abortou a fase de centrifugação
Não utilize quantidades excessivas de
detergente.
Fixações de transporte não foram
removidas
Remova-as
A máquina está mal nivelada
Nivele a máquina com os pés
ajustáveis
A roupa está mal distribuída
Distribua a roupa de modo
mais uniforme
1. O programa não
funciona
2. A máquina não
mete água
6. Excesso de vibrações
durante a
centrifugação
Verifique o filtro
7.No visor é apresentado
o seguinte código de
erro: 0,1,5,7,8,9
-
8.No visor é apresentado
o código de erro 2
A máquina não meteu água.
Verifique se a torneira de alimentação
de água à máquina está aberta.
9.No visor é apresentado
o código de erro 3
A máquina não despeja a água.
10.No visor é apresentado
o código de erro 4
A máquina meteu uma quantidade
excessiva de água.
Certifique-se de que a mangueira de
descarga não está dobrada, torcida
ou esmagada.
Feche a alimentação de água à
máquina. Por favor entre em contacto
com a Assistência Técnica.
Por favor entre em contacto com a
Assistência Técnica.
OBSERVAÇÃO:
A CENTRIFUGAÇÃO NO INICIO DO CICLO DE LAVAGEM É UMA FASE NORMAL DO PROGRAMA NÃO É UM DEFEITO DA
MÁQUINA.
Se a máquina continuar a não funcionar entre em contacto com um Serviço de Assistência Técnica Candy. Para que o serviço
seja prestado com maior rapidez será recomendável indicar o modelo da máquina, tal como consta da placa de características
ou no certificado de garantia.
Atenção:
1 A utilização de um detergente ecológico “sem fosfatos” poderá provocar os seguintes efeitos secundários:
durante o ciclo de enxaguamento a água pode apresentar-se turva devido à presença de zeólitos em suspensão, o que não
altera a eficácia do enxaguamento; presença de uma película de pó branco (zeólitos) na roupa no fim da lavagem. Esta
película não fica incorporada nos tecidos e não altera a sua cor; presença de espuma durante o último enxaguamento, o que
não é necessariamente um sinal de um enxaguamento ineficaz; os agentes tensio-activos não iónicos presentes na composição
dos detergentes para máquinas de lavar são frequentemente difíceis de remover da própria roupa e, mesmo que em pequenas
quantidades, podem produzir sinais visíveis da formação de espuma; este fenómeno não é eliminado através de
enxaguamentos posteriores sucessivos.
2 Se a sua máquina se avariar, antes de chamar um técnico para prestar assistência à sua máquina, proceda às verificações
anteriormente referidas.
Salvaguardam-se erros e alterações!
74
EL
K 13
$%)
1. % 6 6
2. % % - % (ON/OFF)
% 4 9
!6
W !6
4
' K 6 (1)
' 9 9 !6
9
& v 3. % & # n 9
- !6 4
K 4 4
7 4 9
4. * 69
% 9 9
9
5. % 1 0 W &"# +1#`#7&
( )
6
6 8 ' 6 49 9 9
8 .
7 9 .
1 6
0
6. % 8 & 9
4 4 1 9 4
7. + 4 0,1,5,7,8,9
_
4 4
K 4 9
K 8. + 4 2
1 !6 9. + 4 3
% # 10. + 4 .4
1 9 9
K 9 .
"$'1"$:
KK" "$" GK% ' "B' %"" '" " !/!'' K (% % ==$
%$! .
! 4 , Candy. 66 , 6 669
.
$ 1 "! 0!"# !0 " =; ! ! 4;; " ! @ 0 =
= ;"" 2! " @ "!@; 2":
− 3 " @4";2" 2! " " ! 6;3 ;3 ;0# 0!;22 0 "! 0!"<
− 3 "03 ! Q "!; 2"3" 0 4;2".
− $" 0 " ;0# 0!;22 " < " " @; !;< . " 0!;22"" "0 2"#" <=" 2" " ! Q0 " #2"".
− $" 0 " "= < " ;0" @4";2", 2" "!" "" ";@ @4";2".
− !="" !" !0 ! @ " " "! 0!" !;0 " < ; "
"=" 6< "!3 " < " " @ " 2 @ ! 3, 2! < " 0 "3 2" 23 "= <.
− ! !# "0@, " !!;@ 4;2"" ! =@ 0 "@" "!@; 2".
2 !;0 ;0 , ;@ ! !# !0 "" =" !" "! ! < ! 0! "
4 6" Candy.
"" 0" =@ "2" 06< " 0 3 ;6 " <!
0 =0;;"0 "0<. "" 0" @ ! " 2" " ! 4 !! ! V3 44" " ";;Q " 4" " " 0.
75
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Ìàøèíà íå pàáîòàåò
íè íà îäíîé
ïpîãpàììå
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Ïpîâåpèòü
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
3. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå ñëèâàåò âîäó
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã ìàøèíû
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
5. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
2. Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
íå çàïîëíÿåòñÿ
âîäîé
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
Çàêpûòü ëюê.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
èËÒÛÚÒÚ‚Ë ˜ÂÁÏÂÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÔÂÌ˚
ÔÂ‚‡ÎÓ ˆËÍÎ ÓÚÊËχ.
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ˜ÂÁÏÂÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
˜ËÒÚfl˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡.
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
7. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ
0, 1, 5, 7, 8, 9
–
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
8. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 2
çÂÚ Á‡ÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸ÚÂ, ÂÒÚ¸ ÎË ÔÓ‰‡˜‡ ‚Ó‰˚.
9. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ
ӯ˷ÍÛ 3
çÂÚ ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë Á‡ÒÓÓ‚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ÔÂ„˷ӂ.
10. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ Ó¯Ë·ÍÛ 4
凯Ë̇ ÔÂÂÔÓÎÌÂ̇ ‚Ó‰ÓÈ.
èÂÂÍÓÈÚ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
èêàåÖóÄçàÖ:
ëíÄêíéÇéÖ ÇêÄôÖçàÖ Ç çÄóÄãÖ ñàäãÄ ëíàêäà - ùíé çéêåÄãúçÄü îÄáÄ èêéÉêÄååõ, Ä çÖ ÑÖîÖäí åÄòàçõ.
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
76
ES
CAPÍTULO 13
ANOMALÍA
1. No funciona con
nigún programa
SOLUCIÓN
CAUSA
El enchufe de la corriente eléctrica no
está conectado a la toma de corriente
Conecte el enchufe
El botón del interruptor general no está
pulsado
Pulse el interruptor general
No hay corriente eléctrica
Compruébelo
Las válvulas de la instalación eléctrica
están averiadas
Compruébelo
Puerta abierta
Cierre la puerta
Vea causa 1
Compruébelo
El grifo del agua está cerrado
Abra el grifo del agua
El timer no está posicionado
correctamente
Posicione el timer correctamente
El tubo de desagüe está doblado
Enderezca el tubo de desagüe
Presencia de cuerpos extraños en el filtro
Inspeccionar el filtro
4. Presencia de agua
en el suelo alrededor
de la lavadora
Pérdida de agua por la guarnición de
goma que está entre el grifo y el tubo de
carga del agua
Sustituya la guarnición de goma y
enrosque bien el tubo al grifo
5. No centrífuga
La lavadora todavía no ha vaciado el
agua
Espere unos minutos, la maquina vaciara
el agua
“Exclusión de centrifugado” pulsado
(sólo en algunos modelos)
Desactive el botón “exclusión
centrifugado”
La presencia de excesiva espuma ha
impedido la realización del centrifugado
Regule la cantidad de detergente
La lavadora no está bien nivelada
Regule las patas regulables
Los soportes de fijación del transporte no
han sido retirados todavía
Retire los soportes de fijación del
transporte
La carga de ropa no ha sido distribuida
uniformemente
Distribuya uniformemente la ropa
2. No carga agua
3. No descarga agua
6. Fuertes vibraciones
durante el
centrifugado
7. En la pantalla aparece
el error n.0,1,5,7,8,9.
–
Dirigirse al servicio de asistencia técnica.
8. En la pantalla
aparece el error n. 2.
La lavadora no se llena de agua.
Comprobar que la llave del agua esté
abierta.
9.En la pantalla
aparece el error n. 3.
La lavadora no descarga el agua.
Comprobar que el desagüe esté libre.
Comprobar que el tubo de desagüe no
esté doblado.
10.En la pantalla
aparece el error n. 4.
Hay demasiada agua en la lavadora.
Cerrar la llave del agua.
Dirigirse al servicio de asistencia técnica.
NOTA:
EL CICLO DE CENTRIFUGADO EL INICIO DEL LAVADO ES UNA FASE NORMAL DEL LAVADO Y NO UN DEFECTO
DEL APARATO.
Si la anomalía persistiese, diríjase al Centro Asistencia Técnica Candy, indicando el modelo de lavadora,
relacionado en la placa colocada en el mueble al interior de la puerta o en la hoja de garantía.
Suministrando estas informaciones obtendrá un servicio más rápido y eficaz.
Atención
1 El uso de detergentes ecológicos sin fosfstos puede producir los siguientes efectos:
- El agua de vaciado de los aclarados es más turbia debido a la presencia de zeolitos en suspensión sin que
resulte perjudicada la eficacia del aclarado.
- Presencia de polvo blanco (zeolitos) en la ropa al finalizar el lavado que no se incrusta en el tejido ni altera los colores.
- La presencia de espuma en el agua el último aclarado no es necesariamente una indicación de un mal aclarado.
- Los tensioactivos aniónicos presentes en las formulaciones de los detergrntes para lavadoras, resultan ser a
menudo difíciles de separar de la ropa y, aunque en una cantidad mínima, pueden producir visibles
fenómenos de formación de espuma.
- La ejecución de más ciclos de aclarado, en casos como éste, no conlleva ningún beneficio.
2 Si su lavadora no funcionase, antes de llamar al Centro de Asistencia Técnica Candy, compruebe los puntos
arriba mencionados.
77
PL
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
2. Pralka nie nabiera
wody.
SPOSÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
3. Pralka nie usuwa
wody.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa
wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Nadmierna iloÊç piany uniemo˝liwi∏a
wykonanie cyklu wirowania.
Prosz´ unikaç stosowania nadmiernej
iloÊci detergentu.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
7. Na wyÊwietlaczu
pojawiajà si´
numery:
0, 1, 5, 7, 8, 9
Wezwij serwis.
-
8. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 2
Brak wype∏nienia wodà.
Sprawdê, czy jest zasilanie w wod´.
9. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 3
Woda nie zostaje wypompowana.
Sprawdê, czy otwór odp∏ywowy nie jest
zatkany.
10. Na wyÊwietlaczu
pojawia si´ b∏àd
nr 4
Maszyna przepe∏niona jest wodà.
Zakr´ç dop∏yw wody do pralki. Wezwij
serwis.
UWAGA:
CYKL ODWIROWANIA W POCZÑTKOWEJ FAZIE PRANIA JEST PRAWID¸OWÑ CZ¢ÂCIÑ PROGRAMU I NIE ÂWIADCZY O USZKODZENIU
URZÑDZENIA.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå usäugë
podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu, ani nie
wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy wykonaj powyãsze sprawdziany.
78
Recomendações para o uso dos detergentes a várias temperaturas
Ao lavar os brancos muito sujos, recomendamos o uso de programas de algodões a
60°C ou mais e um detergente em pó normal (forte) que contenha agentes de
branqueamento, que em temperatura média/alta proporcionam excelentes resultados.
Para lavagens entre os 40°C e 60°C, o tipo de detergente utilizado deve ser apropriado
para o tipo de tecido a lavar e respectivo nível de sujidade.
Pós comuns, regulares são adequados para roupas claras ou tecidos coloridos com
elevada sujidade, enquanto detergentes líquidos ou "protectores" das cores, mesmo
que em pó, são adequadas para tecidos muito coloridos, mais sensíveis e com menores
níveis de sujidade.
Para a lavagem a temperaturas abaixo de 40°C recomenda-se a utilização de
detergentes líquidos ou detergentes especificamente concebidos como sendo
adequados para a lavagem a baixas temperaturas.
Para a lavagem de lãs ou sedas, use apenas detergentes formulados especificamente
para estes tecidos.
Para saber as quantidades de detergente a utilizar, por favor siga as instruções de
dosagem nos rótulos das embalagens de detergente.
Οδηγίες χρήσης του απορρυπαντικού ανάλογα με την θερμοκρασία πλύσης
Χρησιμοποιείτε κοινό απορρυπαντικό σε σκόνη (heavy-duty),για το πλύσιμο σε
θερμοκρασία > = 60°C του βαμβακερού ρουχισμού και λευκού ανθεκτικού, πολύ βρώμικου
ρουχισμού. Αυτού του είδους τα απορρυπαντικά περιέχουν λευκαντικό το οποίο έχει
εξαιρετικά αποτελέσματα σε αυτές τις θερμοκρασίες .
Για το πλύσιμο ρουχισμού σε θερμοκρασία μεταξύ 60°C και 40°C, η επιλογή του
απορρυπαντικού πρέπει να γίνει ανάλογα με το είδος του υφάσματος ,το χρωματισμό και το
βαθμό της βρωμιάς. Σε γενικές γραμμές όταν πρόκειται να πλύνετε ανθεκτικό και ιδιαίτερα
βρώμικο ρουχισμό ,είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείτε κοινό απορρυπαντικό σε σκόνη .Όταν
πρόκειται να πλύνετε χρωματιστό ρουχισμό που δεν είναι ιδιαίτερα βρώμικος , είναι
καλύτερα να χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά ή απορρυπαντικά σε σκόνη που όμως
αναφέρουν ότι δεν επηρεάζουν τα χρώματα και είναι κατάλληλα για το πλύσιμο
χρωματιστού ρουχισμού.
Για το πλύσιμο ρουχισμού σε θερμοκρασία <40°C ενδείκνυται η χρήση υγρών
απορρυπαντικών ή απορρυπαντικών σε σκόνη κατάλληλων για το πλύσιμο σε χαμηλές
θερμοκρασίες .
Για το πλύσιμο μάλλινων και μεταξωτών πρέπει να χρησιμοποιείτε τα ειδικά απορρυπαντικά
για μάλλινα και μεταξωτά που κυκλοφορούν στην αγορά .
Για την χρήση και την δοσολογία των απορρυπαντικών πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες
του κατασκευαστή που αναγράφονται επάνω στις συσκευασίες.
Рекомендации относительно использования моющих средств при различных температурах
При стирке сильно загрязненных белых тканей мы рекомендуем вам пользоваться
программами для хлопчатобумажных тканей с температурой 60°С или выше и использовать
при этом обычный стиральный порошок (для отстирования сильно загрязненных вещей),
содержащий отбеливающие вещества, который при умеренных/высоких температурах
обеспечивает превосходные результаты.
Для стирки при температуре от 40°C до 60°C тип используемого моющего средства должен
соответствовать типу ткани и уровню ее загрязнения.
Обычные стиральные порошки хорошо подходят для “белых” и цветных тканей с прочной
краской, а жидкие моющие средства или "защищающие цвет" порошки хорошо подходят для
стирки цветных тканей с небольшими уровнями загрязнения.
Для стирки при температуре ниже 40°C мы рекомендуем использовать жидкие моющие
средства, или моющие средства, на которых указано, что они могут применяться для стирки
при низкой температуре.
Для стирки изделий из шерсти или шелка пользуйтесь только специальными моющими
средствами, предназначенными для этих тканей.
Количество загружаемого в машину моющего средства должно соответствовать указанном на
его упаковке.
Recomendaciones sobre el empleo del detergente a temperaturas
Para lavados con programas algodón a temperaturas> = a 60°C sobre ropa blanca
resistente muy sucios se aconseja el empleo de un detergente en polvo normal ya que
contiene agentes blanqueadores que a altas temperaturas provee óptimas
prestaciones.
Para lavados con programas a temperaturas entre 60°C y 40°C la elección del tipo de
detergente tiene que ser hecha en función del tejido, colores y grado de suciedad. En
línea general para coladas de blancos resistentes con un elevado grado de suciedad, el
detergente aconsejado es el polvo normal, en presencia de colores y en ausencia de
manchas difíciles es aconsejable el empleo de detergente líquidos o polvos indicados
por la protección de los colores.
Para lavados a bajas temperaturas <40°C es aconsejable el empleo de detergente
líquidos o polvos específicamente indicados para bajas temperaturas.
Para el lavado de lana y seda utilizar exclusivamente detergentes específicos para lana.
Para un correcto empleo y dosificación del detergente se aconseja seguir las
instrucciones indicadas en los envases de detergente.
Zalecenia dotyczące stosowania detergentów w zależności od temperatury prania.
Dla programów prania bawełny w temperaturach > = a 60°C dla odzieży białej wytrzymałej
mocno zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku gdyż zawiera on
wybielacze które przy średnich i wysokich temperaturach są bardzo skuteczne.
Dla programów w temperaturach od 40°C do 60°C wybór detergentu zależy od rodzaju
tkaniny, kolorów oraz stopnia zabrudzenia. Generalnie dla odzieży białej wytrzymałej
mocno zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku do tkanin białych, dla
odzieży kolorowej bez uporczywych plam zalecane są natomiast płyny lub proszki
przeznaczone do tkanin kolorowych.
Dla programów w niskiej temperaturze <40°C zalecane jest stosowanie detergentów w
płynie lub proszku przeznaczonych do niskich temeperatur.
Do prania wełny i jedwabiu należy stosować jedynie detergenty do tego przeznaczone.
Dozowanie detergentu powinno być zgodne z zaleceniami podanymi na opakowaniu przez
producenta.
79
O modelo e caracteristicas indicados nesta folha podem ser alterados sem
qualquer aviso.
& 4 9 6 6 4 6.! , .
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
La firma fabricante declina toda responsabilitad por los posibles errores de
impresión que puedan haber en este libreto. Asimismo, se reserva el
derecho de efectuar las modificaciones que se consideren ùtiles a sus
propios productos sin comprometer las caraterìsticas esenciales.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
Este electrodoméstico está marcado de acordo com o disposto na directiva europeia 2002/96/CE relativa
aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).
Ao assegurar que este produto seja correctamente eliminado, estará a prevenir eventuais consequências
negativas para o ambiente e para a saúde, que, de outra forma, poderiam resultar de um tratamento
incorrecto deste produto, quando eliminado.
O símbolo patente neste produto indica que ele não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso,
deve ser entregue no centro de recolha apropriado, para reciclagem do equipamento eléctrico e
electrónico. A eliminação deste produto deve ser levada a cabo de acordo com os regulamentos
localmente aplicáveis à eliminação e ao tratamento de lixo e resíduos.
Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste
produto, agradecemos que entre em contacto com a entidade municipal competente, com o serviço
de eliminação de lixos e resíduos ou com o estabelecimento comercial onde adquiriu o produto.
0 0 @ !66 "03 2" ";06#" 0 !"V " 2002/96EC " "
; " " ; "! 22"" (WEEE).
6 ""<; 0 ! V3, 6" 46 2 !6"3 " # 0!#
<!" 0 ! 4;; " "6 #! 0", !" 2! " ! ;6 "!3 "";;; " "! 22 .
2" ! ! V3 024;Q 3 3 "03 ! V3 6" ! @! " 6 6 " @"
06 2@ "!3 22". 6@ 6" ! @! " !" "6 ";;; 2 0;; "
""<; ; < " ; < !; 2<.
6 6" ! @! " ! "2"!6 <2= " 2 !@ ! 4";;@ " " ""<; "! 22 .
+" ! 3 !; = 2 "" " 0;; " ""<; 0 ! V3
"!0606 ! "0 , " " ""<; " 2" "!3 !
! 260 " 0 0 .
чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇
ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸
‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ͇҇ÚÂθÌÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË
ÓÚıÓ‰Ó‚. ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.
Este electrodomestico está marcado conforme a la directiva Europea 2002/96/CE sobre los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).
Asegurándose que este producto ha sido eliminado correctamente, ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas en el ambiente y la salud de las personas, que pudiera verificarse por causa de
un anómalo tratamiento de este producto
El simbolo sobre el producto indica que este aparato no puede ser tratado como un residuo doméstico
normal, en su ligar deberá ser entregado al centro de recogidas para reciclaje de aparatos eléctricos y
electrónicos. La eliminación debe ser efectuada de acuerdo con las reglas medioambientales vigentes
para el tratamiento de los residuos. Para informacion más detallada sobre el tratamiento, recuperación y
reciclaje de este producto, por favor contacte con la oficina compentente (del departamento de
ecología y mediomabiente), o su servicio de recogida a domicilio si lo hubiera o el punto de venta donde
compró el producto.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
PT
EL
RU
ES
PL
13.09 - 43004945
To urzàdzenie elektryczne jest oznakowane zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/CE dotyczàcà
Êmieci tworzonych przez zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny (WEEE)
Zapewniajàc w∏aÊciwà utylizacj´ tego sprz´tu elektrycznego przyczynicie si´ do unikni´cia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z niew∏aÊciwej utylizacji takiego
sprz´tu . Symbol umieszczony na urzàdzeniu oznacza, ˝e sprzet ten nie mo˝e byç traktowany tak samo
jak inne Êmieci domowe. Musi zostaç oddany do najbli˝szego punktu zbiórki i utylizacji zu˝ytych
urzàdzeƒ elektrycznych i elektronicznych. Utylizacja musi byç wykonana zgodnie z aktualnymi
przepisami o utylizacji tego typu Êmieci. Aby uzyskaç dok∏adne informacje na temat post´powania w
sprawie tego typu Êmieci prosz´ skontaktowaç si´ z odpowiednim biurem w departamencie
Ministerstwa Ochrony Ârodowiska lub z Zak∏adem Oczyszczania Miasta w waszym miejscu zamieszkania,
lub te˝ ze sklepem w którym sprz´t zosta∏ zakupiony.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising