Candy | GO 146-86S | Candy GO 146-86S Navodila za uporabo

Candy GO 146-86S Navodila za uporabo
SL
HR
Navodilo za uporabo
Upete za kori‰tenje
GO 146
SL
âESTITAMO!
Z nakupom na‰ega stroja ste
pokazali, da ne i‰ãete
kompromisnih re‰itev in da
ste kupec, ki hoãe le
najbolj‰e.
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj,
rezultat dolgoletnih
raziskovanj in izku‰enj, ki
smo jih pridobili na trÏi‰ãu v
neposrednem stiku s kupci.
Izbrali ste kakovost,
vzdrÏljivost in zanimivo
obliko.
Razen stroja, ki ste ga izbrali,
pa imamo na izbiro ‰e
pomivalne in su‰ilne stroje,
prostostojeãe ‰tedilnike,
kuhalne plo‰ãe,
mikrovalovne peãice,
vgradne peãice in ‰tedilnike
ter hladilnike in
zamrzovalnike. Pri svojem
prodajalcu zahtevajte
najnovej‰i Candyjev
katalog.
Uporaba tega novega
pralnega stroja je
enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno
preberete NAVODILO ZA
UPORABO in ga v celoti
upo‰tevate.
V navodilu so navedene vse
pomembne informacije v
zvezi s prikljuãitvijo,
vzdrÏevanjem in uporabo
stroja.
Priporoãamo, da skrbno
shranite to knjiÏico z navodili,
da jo boste lahko prebrali
tudi kdaj kasneje, ãe bo
potrebno.
Kadar boste morali zaradi
morebitne okvare pralnega
stroja poklicati enega od
na‰ih serviserjev mu
obvezno sporoãite oznako
modela, ‰t. stroja in ‰t. G, ãe
je navedena na plo‰ãici s
tehniãnimi podatki, ki je
pritrjena na stroju.
2
HR
âESTITAMO!
Kupnjom ovog Candy
proizvoda pokazali ste da
ne Ïelite prihvatiti
sporazumno rje‰enje, veç
Ïelite najbolje.
Candy ima zadovoljstvo da
Vam moÏe ponuditi ovu
novu perilicu rublja, koja je
rezultat vi‰egodi‰njeg
istraÏivanja i iskustva na
trÏi‰tu, u neposrednom
dodiru sa potro‰aãima.
Izabrali ste kvalitetu, trajnost
i osebujne znaãajke koje
ovaj uredjaj nudi.
Osim perilice rublja koju ste
izabrali, Candy se ponosi
‰irokim izborom uredjaja za
domaçinstvo: perilicama
sudja, perilicama za pranje i
su‰enje rublja ednjacima,
mikrovalnim peçnicama,
tradicionalnim peçnicama,
grijaãim ploãama,
hladnjacima i ledenicama.
TraÏite od svog prodavaãa
najnoviji katalog Candy
proizvoda.
Upotreba ove nove perilice
je jednostavna, ali Vas
molimo da paÏljivo proãitate
UPUTE ZA KORI·TENJE
sadrÏane u ovoj knjiÏici i da
ih u potpunosti po‰tujete.
One Vam daju vaÏne
podatke u svezi sigurnog
postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, te
korisne savjete za postizanje
najboljih rezultata pranja.
SL
HR
POGLAVJE
POGLAVLJE
KAZALO
KAZALO
Uvod
Uvod
Splo‰na opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
Opçenita upozorenja i
savjeti prilikom isporuke
uredaja
1
Garancija
Jamstvo
2
Varnostni predpisi
Sigurnosne mjere
3
Tehniãni podatki
Tehniãki podaci
4
Namestitev in prikljuãitev
stroja
Postavljanje i prikljuãivanje
perilice rublja
5
Opis stikalne plo‰ãe
Opis upravljaãke ploãe
6
Razpredelnica s programi
Tabelarni pregled programa
7
Izbiranje programov in
temperatur
Odabir programa pranja
8
Predalãek za pralna
sredstva
Ladica sredstava za pranje
9
Priprava perila na pranje
Priprema rublja i savjeti za
pranje
10
Razpredelnica programov
pranja
Pranje
11
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
stroja
âi‰çenje i odrÏavanje
perilice rublja
12
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
Uklanjanje manjih
nedostataka u radu
13
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu,
jer bi Vam ubuduçe jo‰
mogla zatrebati.
Kada bi u sluãaju kvara
perilice, morali pozvati
jednog od na‰ih servisera,
obavezno mu recite oznaku
modela, broj perilice i broj
G, ako je naveden na
ploãici s tehniãkim
podacima, koja je
priãvr‰çena na perilici.
3
SL
SL
HR
HR
1. POGLAVJE
POGLAVLJE 1
2. POGLAVJE
POGLAVLJE 2
SPLO·NA
OPOZORILA IN
NASVETI OB
PREVZEMU APARATA
OPåENITA
UPOZORENJA I
SAVJETI PRI ISPORUCI
UREDJAJA
GARANCIJA
JAMSTVO
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
Prilikom kupnje uredjaja
prodavaãVam mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Ob prevzemu aparata vam
mora trgovec izroãiti
naslednje dokumente
in pribor:
Prilikoé isporuke uredjaja
provjerite da li su uw perilicu
isporuãeni slijedçi dokuéenti
i pribor:
A) NAVODILO ZA
UPORABO
A) UPUTE ZA UPORABU
Temeljem potvrdjenog
jamstvenog lista i raãuna
imate u roku od jedne
godine od dana kupnje,
pravo na besplatno
servisiranje Va‰eg uredjaja
od strane na‰ih ovla[tenih
servisa, pod uvjetima
navedenim u jamstvenom
listu.
B) SPISEK POOBLA·âENIH
SERVISOV
B) ADRESE OVLA·TENIH
SERVISA
Na osnovi potrjenega
garancijskega
lista in raãuna imate v roku
enega leta od dneva
nakupa pravico do
brezplaãnega servisiranja
va‰ega aparata s strani na‰e
tehniãne sluÏbe, oziroma
na‰ih poobla‰ãenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroãiti
tudi spisek na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila
Candyjevih aparatov v
garancijskem roku.
C) JAÉSTVENI LIST
C) GARANCIJSKI LIST
Uz jamstveni list
prodavaãVam mora predati
i popis na‰ih ovla‰tenih
servisera koji su jedini
ovla‰teni popravljati Candy
uredjaje ujamstvenom roku.
D) âEPOVI
D) POKROVâKI
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOâNE CEVI
F) POSODICO ZA TEKOâI
DETERGENT ALI BELILO
E) SAVIJENI NOSAâ
ODVODNE CIJEVI
A
B
F) PREGRADAK ZA
TEKUåI DETERDÎENT ILI
TEKUåE BIJELILO.
C
PROSIMO, DA VSE
NA·TETO SKRBNO
SHRANITE!
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, ãe na njem ni
vidnih po‰kodb!
4
MOLIMO DA SVE
NABROJENO BRIÎNO
SPREMITE!
Provjerite perilicu da prilikom
transporta nije o‰teçena.
Ako je o‰teçena, obratite se
prodavaãu.
D
F
E
5
SL
HR
3. POGLAVJE
POGLAVLJE 3
VARNOSTNI
PREDPISI
SIGURNOSNE MJERE
PRED ZAâETKOM
âI·âENJA ALI
VZDRÎEVANJA
PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPO·TEVAJTE NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE:
● Iztaknite vtiã iz vtiãnice.
ZNAâAJNO! PRIJE
POâETKA âI·åENJA ILI
ODRÎAVANJA PERILICE
OBAVEZNO SE
PRIDRÎAVAJTE
SLIJEDEåIH
SIGURNOSNIH MJERA:
● Izvucite utikaã iz utiãnice.
Zatvorite slavinu za dotok vode.
● Zaprite pipo za dotok
vode.
● Vsi Candyjevi gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, ãe je va‰a
elektriãna napeljava pravilno
ozemljena! âe ni, naj vam
napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
Aparat je skladen z
doloãili Evropske
gospodarske zbornice 73/23
in 89/336 , nadomestnimi
doloãili 2006/95 in 2004/108
ter kasnej‰imi modifikacijami.
● Z vlaÏnimi rokami ali
nogami se aparata ne
dotikajte. Ne uporabljajte
pomivalnega stroja
bosonogi.
● Ne uporabljajte podalj‰kov
za prikljuãitev stroja na
elektriãno omreÏje, ãe je stroj
name‰ãen v kopalnici ali
drugem vlaÏnem prostoru.
OPOZORILO!
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90° C.
● Pred odpiranjem vrat stroja
se prepriãajte, ãe v bobnu
stroja ni vode.
6
● Svi Candy uredjaji za
domaçinstvo opremljeni su
kablom za zemljenje.
Provjerite da li je Va‰a
elektriãna instalacija pravilno
uzemljena! Ako nije, neka to
prije prikljuãenja perilice
pravilno uãini struãna osoba.
Uredjaj je u suglasnosti s
europskim direktivama
73/23/EEC i 89/336/EEC koje
zamijenjuju 2006/95/EC i
2004/108/EC i kasnije
dopune.
● Ne dirajte uredjaj ako
imate vlaÏne ruke ili noge ili
ako ste bosi.
● Posvetite krajnju paÏnju
perilici ako je spojena preko
produÏnog kabla u kupaonici
ili drugoj vlaÏnoj prostoriji.
Gdje god je moguçe,
izbjegavajte takvo spajanje.
UPOZORENJE:
TIJEKOM PRANJA
VODAU PERILICI MOÎE
SE ZAGRIJATI I DO 90°C.
● Prije otvaranja vrata
perilice provjerite da u
bubnju nije voda.
SL
HR
● Odsvetujemo prikljuãitev
stroja na elektriãno omreÏje
preko razliãnih pretvornikov
ali razdelilnikov.
● Ne prikljuãujte perilicu na
elektriãnu mreÏu preko
ispravljaãa, vi‰estrukih
utikaãa ili produÏnih kablova.
● Ne dovolite, da otroci ali
neodgovorne osebe stroj
uporabljajo nenadzorovani.
● Ne dopustite djeci ili
drugim neodgovornim
osobama da koriste uredjaj
bez nadzora.
● Ne vlecite prikljuãnega
kabla ali celo aparata
samega, ãe Ïelite iztakniti
vtiã iz vtiãnice.
● Ne izvlaãite utikaã iz
utiãnice tako da vuãete
prikljuãni kabel ili sam uredjaj.
● Elektriãni aparati ne smejo
biti izpostavljeni razliãnim
atmosferskim vplivom kot so
npr. deÏ, sonce ipd.
● Elektriãni uredjaji ne smiju
biti izloÏeni atmosferskim
utjecajima kao ‰to su to npr.
ki‰a, sunce itd.
● Pazite, da stroja ob
preme‰ãanju ali prevaÏanju
ne dvigajte na strani, kjer so
name‰ãene stikala in gumbi,
oziroma na strani, kjer je
name‰ãena posodica za
detergent.
● Pazite da kod premje‰tanja
ili prevoÏenja, perilicu ne
diÏete drÏeçi je za upravljaãke
tipke i gumbe, odnosno za
ladicu sredstva za pranje.
● Med prevaÏanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani
stroja (tj., strani, kjer so
name‰ãena vrata) na
voziãek.
POMEMBNO!
âe postavite stroj na pod, ki
je prekrit s tekstilnimi
oblogami, skrbno preverite,
ãe vlakna take talne obloge
ne zapirajo odprtin za
zraãenje, ki so name‰ãene
na spodnjem robu stroja.
Stroj morata dvigniti vedno
dve osebi, tako kot je
prikazano na skici.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja
stroja, stroj takoj izklopite in
iztaknite vtikaã iz vtiãnice ter
zaprite pipo za dotok vode
do stroja. Nato pokliãite
enega od poobla‰ãenih
Candyjevih serviserjev, da
vam stroj popravi.
Ob morebitni zamenjavi
vgradnih delov vedno
zahtevajte vgradnjo
originalnih Candyjevih
rezervnih delov.
Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na
varno in pravilno delovanje
stroja.
● âe se po‰koduje prikljuãni
kabel, ga morate zamenjati s
POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko
nabavite kot rezervni del pri
poobla‰ãenem prodajalcu.
● Tijekom prevoÏenja
kolicima ne naslanjajte
perilicu na prednju stranu
gdje su vrata.
Znaãajno!
Ako je perilica postavljena
na pod prekrit tepisonom ili
sagom, paÏljivo provjerite da
njihova vlakna ne zatvaraju
otvore za provjetravanje
perilice koji se nalaze na
donjoj strani perilice.
● Perilicu uvijek moraju diçi
dvije osobe kako je to
prikazano na slici.
● U sluãaju kvara i/ili
neispravnog rada perilice,
odmah je iskljuãite iz
eleltriãne mreÏe i izvucite
utikaã iz zidne utiãnice te
zatvorite dotok vode. Zatim
pozovite jednog od
ovla‰tenih Candy servisera
radi popravka. Ako je
potrebno zamijeniti neki dio
perilice, uvijek zahtijevajte
ugradnju originalnih Candy
rezervnih dijelova.
Nepo‰tivanje ovih uputa
moÏe utjecati na siguran i
pravilan rad perilice.
● Ako se glavni elektriãni
kabel o‰teti, mora se
zamijeniti posebnim kablom
kojeg moÏete nabaviti u
ovla‰tenom servisnom
centru.
7
SL
HR
4. POGLAVJE
SL
POGLAVLJE 4
5. POGLAVJE
85
cm
52 cm
60 cm
8
TEHNIâNI PODATKI
TEHNIâKI PODACI
NAJVEâJA KOLIâINA SUHEGA
PERILA ZA ENO PRANJE
MAKSIMALNA KOLIâINA SUHOG
RUBLJA ZA JEDNO PUNJENJE
KOLIâINA VODE PRI
OBIâAJNEM PRANJU
NORMALNA RAZINA VODE
l
6÷15
SKUPNA PRIKLJUâNA MOâ
PRIKLJUâNA SNAGA
W
2150
PORABA ELEKTRIâNE ENERGIJE
(PROGRAM ZA PRANJE PRI 90°C)
POTRO·NJA EL. ENERGIJE
(program 90° C)
kWh
1,8
MOâ VAROVALKE
SNAGA OSIGURAâA
A
10
HR
POGLAVLJE 5
NAMESTITEV IN
PRIKLJUâITEV
STROJA
POSTAVLJANJE I
PRIKLJUâIVANJE
PERILICE
Stroj brez podstavka
postavite v bliÏino mesta,
kjer bo stalno prikljuãen.
Perilicu bez podmetaãa
postavite blizu mjesta gdje
çe stalno stajati.
Previdno prereÏite
jermenãek, ki pridrÏuje
prikljuãni kabel in odtoãno
cev.
Oprezno prereÏite
sigurnosnu vezicu koja drÏi
glavni
elektriãni kabel i odvodnu
cijev.
Odvijte 4 vijake (A) in
odstranite 4 podloÏke (B).
Odvijte 4 spojna vijka
oznaãena s A i uklonite 4
podlo‰ke oznaãene s B.
6
kg
GL.TABLICO S PODATKI
·TEVILO VRTLJAJEV
CENTRIFUGE (vrt./min.)
BRZINA CENTRIFUGIRANJA
okret. / min
DOVOLJENI TLAK VODE V
VODOVODNEM OMREÎJU
DOZVOLJENI PRITISAK VODE
U VODOVODNOJ MREÎI
MPa
min. 0,05
max. 0,8
NAPETOST
NAPON
V
230
POGLEDATI PLOâICU(NALJEPNICU)
S TEHNIâKIMPODACIMA
Zakrijte luknje s priloÏenimi
pokrovãki; na‰li jih boste v
vreãki z Navodili za
uporabo.
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÎE NE
SMETE PU·âATI NA
DOSEGU OTROK, KER JE
ZANJE LAHKO ZELO
NEVARNA! PROSIMO,
DA EMBALAÎO
ODLOÎITE V SKLADU Z
VELJAVNIMI
OKOLJEVARNOSTNIMI
PREDPISI!
Zatvorite 4 otvora
kori‰tenjem ãepova
isporuãenih
uz omot sa uputama za
kori‰tenje.
UPOZORENJE:
DIJELOVI AMBALAÎE NE
SMIJU DOåI NA
DOHVAT DJECI, JER
ZA NJIH MOGU BITI
OPASNI.
9
SL
HR
Izolacijsko plo‰ão iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja
tako, kot je prikazano na sliki.
Priãvrstite ploãu od
valovitog materijala na dno
perilice kako je prikazano na
slici.
Dotoãno cev za vodo
privijte na pipo.
Cijev za dovod vode
priãvrstite na slavinu.
Aparat smete prikljuãiti na
vodovodno omreÏje
izkljuãno z novimi, priloÏenimi
dovodnimi cevmi. Starih
cevi ne smete uporabiti.
Za spajanje perilice na
vodovodnu mreÏu koristite
samo novu garnituru cijevi.
Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
OPOZORILO!
PIPE ZA VODO ‚E NE
ODPRITE!
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista
zviti ali stisnjeni. Odtoãno
cev za vodo obesite nato
preko robu kadi.
Mnogo bolje pa je, ãe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora biti enakega premera
kot je odtoãna cev,
namestiti pa ga morate v
vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite
na konec odtoãne cevi ‰e
ãvrsto nosilno koleno, ki je
priloÏeno v vreãki s priborom.
SL
Smjestite perilicu
neposredno do zida.
Obratite odvodna pritisnuta.
Odvodnu cijev zatim
obijesite preko ruba kade.
Znatno je bolje ako u
vodovodnoj instalaciji
predvidite stalni odvod, koji
mora biti veçeg promjera
od odvodnog crijeva, a
morate ga postaviti na visni
najmanje 50 cm od poda.
Ako je potrebno, koristite i
priloÏeni plastiãni savijeni
nosaã odvodnog crijeva.
max 100 cm
min 4 cm
10
Uporabite vse 4 nogice,
zravnate pralni stroj z tlemi
Koristite 4 noÏice kako bi
poravnali perilicu.
a) Matico, s katero je
pritrjena nogica sprostite
tako, da jo odvijete z
ustreznim kljuãem.
a) Maticu kojom je
priãvr‰çena nogica
oslobodite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
odvijete u smjeru kretanja
kazaljki na satu.
b) Nogico z obraãanjem
zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa,
dokler se ne bo povsem
prilegala tlom.
UPOZORENJE:
SLAVINU JO· NE
OTVARAJTE!
HR
A
b) Nogicu okretanjem
povisujete ili snizujete tako
dugo dok sasvim ne prijanja
uz pod.
c) Po konãanem
izravnavanju nogico
ponovno pritrdite tako, da jo
z ustreznim kljuãem privijate v
smeri nasprotni od gibanja
urinih kazalcev dokler se
povsem ne prileÏe dnu
stroja.
c) Nakon ‰to ste zavr‰ili
poravnavanje, nogicu
ponovno priãvrstite tako da
je odgovarajuçim kljuãem
priteÏete u smjeru
suprotnom kretanju kazaljki
na satu dok sasvim ne
prilegne na dno perilice.
Prepriãajte se, da je gumb
programatorja v izklopljenem
poloÏaju in da so vrata stroja
zaprta.
Provjerite da su svi gumbi na
poloÏaju "OFF" odnosno
iskljuãeni i da su vrata
perilice zatvorena.
Vtaknite vtiã v vtiãnico.
Utaknite utikaã u zidnu
utiãnicu.
Stroj mora biti name‰ãen
tako, da lahko vtiãnico
doseÏete v vsakem trenutku.
Nakon namje‰tanja, perilica
mora biti smje‰tena tako da
je utikaã uvijek dostupan.
B
C
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
SL
SL
HR
POGLAVLJE 6
6. POGLAVJE
M
G
L
I
H
E
D
C
OPIS KONTROLA
ROâAJ VRAT
RUâICA VRATA
Vrata odprete tako, da
pritisnete na vzvod v
notranjosti vrat.
Da otvorite vrata pritisnite
zasun na unutra‰njoj strani
ruãice vrata.
A
2 min.
B
POMEMBNO:
POSEBNA VARNOSTNA
NAPRAVA PREPREâUJE
ODPIRANJE VRAT TAKOJ
PO KONâANEM PRANJU.
PO KONâANEM
CENTRIFUGIRANJU
POâAKAJTE ·E
PRIBLIÎNO 2 MIN., DA SE
VARNOSTNA
NAPRAVA SPROSTI, ·ELE
NATO LAHKO ODPRETE
VRATA STROJA.
A
12
OPIS POSAMEZNIH
TIPK IN GUMBOV
N
P
F
HR
OPIS STIKALNE PLO·âE
OPIS UPRAVLJAâKE
PLOâE
Roãaj vrat
Ruãica vrata
Kontrolna luãka zaklenjena
vrata
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih" vrata
Tipka Start
Tipka start/pauza
Tipka za lahko likanje
Tipka za za‰titu od guÏvanja
Tipka za Allergie
Tipka Aquaplus
Tipka za intenzivno pranje
Tipka za intenzivni program
pranja
Tipka za zamik vklopa
Tipka za odgodu poãetka
pranja
G
Gumb za nastavitev ‰tevila
vrtljajev centrifuge
Tipka za pode‰avanje brzine
centrifugiranja
H
Kontrolna luãka za
nastavljeno hitrost
centrifugiranja
Svjetlosni pokazatelj brzine
centrifuge
I
Sistem za prikaz ãasa do
konca programa
Sustav odbrojavanja
vremena
L
Kontrolne luãke posameznih
tipk
Svjetlosni pokazatelji tipki
M
Gumb za nastavitev
rogramov pranja – gumb
programatorja
Gumb programatora s
poloÏajem OFF (iskljuãeno)
N
Predalãek za pralna sredstva
Ladica sredstava za pranje
P
A
B
C
D
E
F
LUâKA 'ZAKLENJENA VRATA'
Luãka se osvetli, ko pravilno
zaprete vrata in vklopite stroj.
Ko pritisnete na tipko START,
medtem ko so vrata zaprta,
luãka kratek ãas utripa, nato
pa ostane osvetljena.
âe vrata niso pravilno zaprta,
luãka ‰e naprej utripa.
Posebna varnostna naprava
prepreãuje takoj‰nje
odpiranje vrat po koncu
programa. Poãakajte 2
minuti in ko luãka ugasne,
lahko odprete vrata. Ko je
program pranja zakljuãen,
obrnite stikalo programatorja
na OFF.
ZNAâAJNO:
PERILICA IMA UGRADJENU
POSEBNU SIGURNOSNU
NAPRAVU KOJA SPRIJEâAVA
OTVARANJE VRATA ODMAH
PO ZAVR·ETKU
PRANJA/CENTRIFUGIRANJA.
NAKON ·TO
CENTRIFUGIRANJE ZAVR·I
PRIâEKAJTE JO· OKO 2
MINUTE PRIJE NEGO
OTVORITE VRATA.
SVJETLOSNI POKAZATELJ
"ZAKLJUâANIH" VRATA
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata" svjetli kada
su vrata potpuno zatvorena a
perilica je ukljuãena. Ako se
perilica pokrene (pritisak na
tipku START) s zatvorenim
vratima svjetlosni pokazatelj
çe na tren zatreptati a nakon
toga çe svjetliti.
B
Ako vrata nisu ispravno
zatvorena svjetlosni pokazatelj
çe neprekidno treptati.
Perilica ima ugradjenu
posebnu sigurnosnu napravu
koja spreãava otvaranje vrata
odmah po zavr‰etku ciklusa
pranja. Nakon ‰to zavr‰i ciklus
pranja priãekajte oko 2 minute
prije nego otvorite vrata
perilice, takodjer priãekajte da
svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata"prestane
svjetliti.
Nakon zavr‰etka ciklusa pranja
gumb programatora okrenite
na poloÏaj OFF.
13
SL
TIPKA START
Ko je program izbran,
poãakajte, da zaãne utripati
kontrolna luãka STOP, nato
pa pritisnite na tipko START.
S pritiskom na tipko START
zaÏenete izbrani program
(osvetli se ustrezna kontrolna
luãka).
OPOMBA:
STROJ LAHKO ZAâNE
DELOVATI ·ELE NEKAJ
SEKUND PO PRITISKU NA
TIPKO START.
Spreminjanje nastavitev po
zaãetku izvajanja izbranega
programa
V vsakem trenutku lahko
program zaãasno prekinete
- pribliÏno 2 sekundi
pritiskajte na tipko
Start/pavza. Ko je stroj v
naãinu pavze, utripata
kontrolni luãki 'âas do
konca programa', hitrost
centrifugiranja in tipke za
opcije. Ko Ïelite s pranjem
nadaljevati, spet pritisnite na
tipko START/Pavza.
âe Ïelite med pranjem
dodati kak‰en kos perila v
stroj, poãakajte 2 minuti,
da se sprosti varnostni zapah
vrat in da se vrata
odklenejo. Nato spet zaprite
vrata stroja in pritisnite na
tipko START/Pavza; stroj bo
nadaljeval s pranjem, kjer je
bil program prekinjen.
Preklic potekajoãega
programa
âe Ïelite preklicati
potekajoãi program, obrnite
gumb programatorja na
OFF (izklopljeno).
14
SL
HR
TIPKA START
Kada odaberete program
pranja, priãekajte da svjetlosni
pokazatelj STOP zatrepta prije
nego pritisnete tipku START.
Pritisnite da pokrenete
odabrani ciklus pranja (ovisno
o odabranom ciklusu jedan od
svjetlosnih pokazatelja çe
zasvjetliti).
ZNAâAJNO:
NAKON ·TO PRITISNETE
TIPKU START,
PERILICI JE POTREBNO
NEKOLIKO
TRENUTAKA DA ZAPOâNE
S RADOM.
MIJENJANJE RADNIH POSTAVKI
NAKON POKRETANJA
PROGRAMA PRANJA (PAUZA)
Program pranja moÏe biti
privremeno zaustavljen
(pauza) u bilo kojem trenu
tijekom ciklusa pranja tako da
na oko dvije sekunde drÏite
pritisnutom tipku
"START/PAUZA".
Kada je perilica privremeno
zaustavljena treptat çe
svjetlosni pokazatelji "vrijeme
do kraja", brzina centrifuge i
opcijske tipke. Da ponovno
pokrenete program pranja jo‰
jednom pritisnite tipku
START/PAIZA.
Ako tijekom pranja Ïelite
dodati ili izvaditi rublje,
priãekajte oko dvije minute
kako bi sigurnosni ure_aj
omoguçio otvaranje vrata.
Nako ‰to ste to izveli, zatvorite
vrata, pritisnite tipku START i
perilica çe nastaviti s radom
od toãke gdje je bila
zaustavljena.
PONI·TAVANJE PROGRAMA
PRANJA
Da poni‰tite program pranja
okrenite gumb programatora
na poloÏaj OFF.
C
HR
Na tipke za opcije pritisnite
pred pritiskanjem na tipko
START!
Opcijske tipke potrebno je
odabrati prijepritiska na
tipku START.
TIPKA ZA LAHKO LIKANJE
TIPKA ZA ZA·TITU OD
GUÎVANJA
âe Ïelite, da je perilo kar
najmanj zmeãkano (ni
moÏno na programih za
BOMBAÎ), vklopite to
funkcijo. Ta edinstveni sistem
za prepreãevanje meãkanja
perila je prilagojen
posebnim vrstam tkanin.
Tkanine iz me‰anice vlaken
– voda se med zadnjima
dvema fazama izpiranja
postopoma ohlaja brez
centrifugiranja; sledi neÏno
centrifugiranje, kar
zagotavlja, da perilo ne bo
zmeãkano.
Obãutljive tkanine – zadnji
dve fazi izpiranja sta brez
centrifugiranja, po
konãanem pranju pa ostane
perilo v vodi, dokler ga ne
Ïelite pobrati iz stroja.
Takrat pritisnete na tipko za
prepreãevanje meãkanja
perila in ‰ele takrat bo stroj
izãrpal vodo in oÏel perilo.
Volna – po zadnjem izpiranju
ostane perilo v vodi, dokler
ga ne Ïelite pobrati iz stroja;
kontrolna luãka utripa.
Ko Ïelite pobrati perilo iz
stroja, pritisnite na tipko za
prepreãevanje meãkanja
perila in ‰ele takrat bo stroj
izãrpal vodo in oÏel perilo.
âe pa ne Ïelite, da bi stroj
perilo oÏel, lahko vklopite
samo izãrpavanje vode:
- Obrnite gumb
programatorja na oznako
OFF.
- Izberite program za
izãrpavanje vode
.
- Vklopite stroj – znova
pritisnite na tipko
START/Pavza.
D
Funkcija za za‰titu (Nije
dostupno na programima za
PAMUK) od guÏvanja
smanjuje guÏvanje koliko god
je to moguçe, ovaj jedinstveni
sustav protiv guÏvanja
prilagodjen je za posebne
vrste tkanina.
MIJE·ANE TKANINE
Voda je postupno hladjena
kroz dva zadnja ispiranja bez
centrifugiranja a zatim se nje Ï
nim c entrifigur anjem t k a nin
a m a osigurava najveçi
stupanj opu‰tanja.
OSJETLJIVE TKANINE
Dva zadnja ispiranja bez
centrifugiranja nakon kojih
tkanine ostaju u vodi sve do
praÏnjenja perilice. Kada
Ïelite isprazniti perilicu
pritisnite tipku za za‰titu od
guÏvanja, slijedi samo
istjecanje vode.
VUNENE TKANINE
Nakon zavr‰nog ispiranja
tkanine ostaju u vodi sve do
praÏnjenja perilice,
svjetlosnipokazatelj trepti.
Kada Ïelite isprazniti perilicu
pritisnite tipku za za‰titu od
guÏvanja, slijedi istjecanje
vode, centrifugiranje i
vadjenje rublja.
Ako odjeçu ne Ïelite
centrifugirati ukljuãite samo
istjecanje vode:
-okrenite gumb programatora
na poloÏaj OFF,
-odaberite program za samo
istjecanje vode
-ponovno ukljuãite perilicu
pritiskom na tipku
START/PAUSE.
15
SL
16
HR
TIPKA ALLERGIE
TIPKA AQUAPLUS
S pritiskom na to tipko lahko
aktivirate poseben novi
program, namenjen pranju
barvno obstojnih tkanin in
tkanin iz me‰anice vlaken, ki
deluje na osnovi novega
sistema Sensor Activa. Ta
opcija zagotavlja neÏno
ravnanje s perilom in je
predvsem namenjena
osebam z neÏno in
obãutljivo koÏo, pri katerih bi
lahko tudi najmanj‰e sledi
pralnih sredstev povzroãale
alergije.
Perilo se opere v veãji
koliãini vode, kar ob novem
kombiniranem uãinkovanju
faz obraãanja bobna med
polnjenjem z vodo in
izãrpavanjem vode
zagotavlja temeljitej‰e
pranje in popolno izpiranje.
V stroj se natoãi veãja
koliãina vode, tako da se
detergent bolje raztopi, kar
zagotavlja ‰e bolj uãinkovito
pranje. Tudi pri izpiranju se v
stroj natoãi veã vode, kar
zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi
detergenta iz perila, kar je
‰e posebej pomembno za
osebe z neÏno in obãutljivo
koÏo, pri katerih bi lahko tudi
najmanj‰e sledi pralnih
sredstev povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi
za pranje otro‰kih oblaãil in
obãutljivega perila nasploh,
pa tudi za pranje frotirja, saj
ta med pranjem absorbira
veã detergenta.
Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta
funkcija vedno aktivira pri
pranju na programih za
obãutljivo perilo in volno.
Pritiskom na ovu tipku moÏete
aktivirati poseban novi ciklus
pranja za programe pranja
rublja postojanih boja i
mije‰anih tkanina,
zahvaljujuçi novom Sustavu
Activa Senzora.
Ova opcija s posebnom
paÏnjom postupa s vlaknima
odjeçe a idealna je i za
osobe s osjetljivom koÏom.
Rublje se pere u znatno veçoj
koliãini vode a zajedno s
novim kombiniranim
djelovanjem okretanja bubnja
i vi‰ekratnim punjenjem i
praÏnjenjem vode dobiva se
savr‰eno isprano i oprano
rublje.
Koliãina vode u pranju je
poveçana tako da je
deterdÏent u potpunosti
otopljen ãime je osigurano
vrlo uãinkovito ãi‰çenje.
Koliãina vode poveçana je i
tijekom postupka ispiranja
tako da su iz rublja u
potpunosti uklonjeni svi ostaci
deterdÏenta. Ova funkcija
posebno je namijenjena
osobama s osjetljivom koÏom
koje mogu biti osjetljive i na
najmanje ostatke
deterdÏenta u rublju.
E
SL
HR
TIPKA ZA INTENZIVNO PRANJE
TIPKA ZA INTENZIVNO PRANJE
S pritiskom na to tipko lahko
pri programih za bombaÏ
aktivirate senzorje za novi
sistem Activa. Senzorji
zagotavljajo, da se
nastavljena temperatura
ohranja tekom
faze pranja, ter nadzirajo tudi
mehaniãno delovanje
bobna.
Boben se vrti z dvema
razliãnima hitrostima, hitrost
pa se spreminja v kljuãnih
trenutkih. Ko se detergent
dozira med perilo, se boben
vrti tako, da se detergent
enakomerno razporedi med
perilom, med fazo pranja in
izpiranja pa se hitrost vrtenja
bobna poveãa, kar
zagotavlja optimalen uãinek.
Zahvaljujoã
temu posebnemu sistemu je
uãinkovitost pranja izbolj‰ana
OB ENAKI DOLÎINI
PROGRAMA.
Pritiskom na ovu tipku koja se
moÏe aktiviratii samo na
programima za pranje
pamuãnogrublja proradit çe
se senzori novog ACTIVA
sustava. To utjeãe na:
F
- odabranu temperaturu
pranja, odrÏavajuçi je stalno
na istoj razini tijekom ciklusa
pranja,
-mehaniãko djelovanje
bubnja.
Bubanj perilice rublja je
izradjen je tako, da se u
najvaÏnijem trenutku pranja
okreçe u dvije razliãite brzine.
Kada deterdÏent ulazi u
rublje, bubanj se okreçe na
naãin da deterdÏent bude
ravnomjerno raspodijeljen;
tijekom postupka pranja i
ispiranja brzina okretanja
bubnja se poveçava kako bi
u najveçoj moguçoj mjeri
poveãala uãinak pranja.
Zahvaljujuçi ovom posebnom
sustavu, uãinak postupka
pranja je izuzetno pobolj‰an
BEZ PRODUÎENOG TRAJANJA
PROGRAMA PRANJA.
Ovu funkciju posebno
preporuãujemo za pranje
djeãje odjeçe, osjetljivih
tkanina opçenito ili odjeçu i
predmete od frotira ãija vla k
n a in a ã e u pijaju v e ç u k
oliãin u deterdÏenta.
Kako bi osigurali najbolji
uãinak pranja, ukljuãite ovu
funkciju uvijek, kada koristite
programe pranja za osjetljive i
vunene tkanine.
17
SL
âASOVNI ZAMIK VKLOPA
S pomoãjo tipke lahko
nastavite ãasovni zamik
vklopa za 3, 6 ali 9 ur. To
storite na naslednji naãin:
Izberite program (kontrolna
luãka "STOP" utripa). Pritisnite
na tipko za zamik vklopa; ob
vsakem pritisku se spremeni
vrednost - 3 - 6 - 9; utripa
ustrezna kontrolna luãka.
S pritiskom na tipko START
aktivirate od‰tevanje
nastavljenega ãasa
nastavljenega ãasovnega
zamika (kontrolna luãka
nastavljene vrednosti
preneha utripati in ostane
osvetljena).
Ko preteãe nastavljeni
ãasovni zamik, zaãne stroj
prati.
âe Ïelite preklicati
nastavljeni ãasovni zamik,
pritiskajte na tipko za
nastavljanje ãasovnega
zamika, dokler vse luãke (3-69) ne ugasnejo (kontrolna
luãka STOP utripa). Zdaj
lahko roãno vklopite
program pranja - pritisnite na
tipko START, ali pa izklopite
stroj - obrnite gumb
programatorja v izklopljeni
poloÏaj.
HR
TIPKA ZA ODGODU POâETKA
PRANJA
S ovom tipkom moÏe se
podesiti vrijeme odgode
poãetka pranja od 3, 6 ili 9
sati.
Da podesite vrijeme odgode
poãetka pranja postupite
kako slijedi:
-Odaberite program pranja
(svjetlosni pokazatelj STOP
trepti).
-Pritisnite tipku za odgodu
poãetka pranja, svaki puta
kada pritisnete tipku poãetak
pranja biti çe zasebno
odgodjen za 3, 6 ili 9 sati a
treptat çe i odgovarajuçi
svjetlosni pokazatelj. Pritisnite
tipku START da pokrenete
postupak odgodjenog
poãetka pranja
(odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj prestat çe treptati i
od tog momenta çe svjetliti).
Nakon isteka zadanog
vremena program pranja çe
se pokrenuti.
Da poni‰tite ovu funkciju
postupite kako slijedi:
-drÏite pritisnutom tipku za
odgodu poãetka pranja sve
dok svjetlosni pokazatelj
prestane svjetliti (svjetlosni
pokazatelj STOP trepti),
program pranja sada moÏete
pokrenuti ruãno kori‰tenjem
tipke START ili moÏete iskljuãiti
perilicu rublja okretanjem
gumba programatora na
poloÏaj OFF.
18
G
SL
HR
GUMB ZA NASTAVITEV HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
Faza centrifugiranja je zelo
pomembna, saj naj bi iz perila
odstranila ãimveã vlage, ne
da bi ga pri tem
po‰kodovala.
Hitrost centrifuge lahko
prilagodite svojim potrebam.
Z nastavitvijo niÏjih vrednosti
lahko zniÏate maksimalno
hitrost centrifuge na minuto.
Centrifugo lahko tudi
izkljuãite. âe Ïelite ponovno
aktivirati fazo centrifugiranja,
preprosto pritisnete na tipko,
dokler ni nastavljena Ïelena
hitrost centrifugiranja.
Da bi prepreãili po‰kodbe
perila, ni mogoãe nastaviti
vi‰je hitrosti centrifugiranja od
najvi‰je predvidene za
posamezne programe.
Hitrost centrifugiranja lahko
nastavite kadarkoli, ne da bi
morali prej preklopiti stroj v
naãin pavze.
TIPKA ZA PODE·AVANJE
BRZINE CENTRIFUGE
Ciklus centrifugiranja vrlo je
vaÏan da se iz rublja ukloni ‰to
je vi‰e moguçe vode bez da
se o‰tete tkanine. Brzina
centrifuge moÏe se podesiti
tako da odgovara va‰im
potrebama. Pritiskom na ovu
tipku moguçe je smanjiti
najveçu brzinu centrifuge a
ako Ïelite centrifugiranje se
moÏe i u potpunosti iskljuãiti.
Da ponovno pokrenete ciklus
centrifugiranja dovoljno je da
pritisnete tipku sve dok ne
postignete Ïeljenu brzinu.
Kako nebi o‰tetili tkanine,
brzinu centrifuge nije moguçe
podesiti iznad brzine koja je
automatski pode‰ena prema
odabranom programu pranja.
Brzinu centrifuge moguçe je
promijeniti u svakom trenutku i
to bez privremenog
zaustavljanja perilica rublja
(pauza).
H
INDIKATORJI HITROSTI
CENTRIFUGIRANJA
I
Ko izberete Ïeleni program, se
osvetli luãka skladno z najvi‰jo
moÏno hitrostjo centrifugiranja
za izbrani program. Ob
nastavljanju niÏje hitrosti
centrifugiranja se osvetli
ustrezen indikator.
SVJETLOSNI POKAZATELJ
BRZINE CENTRIFUGE
Kada podesite program
pranja, najveça moguça
brzina centrifuge biti çe
automatski oznaãena
odgovarjuçim svjetlo s nim
pokazateljem.
Odgovarajuçom tipkom
moÏete odabrati manju brzinu
centrifuge ‰to çe biti
oznaãeno i odgovarajuçim
svjetlosnim pokazateljem.
PRIKAZ âASA DO KONCA
PROGRAMA
Da bi vam omogoãili bolj‰e
razpolaganje s ãasom, smo ta
pralni stroj opremili s sistemom
za prikaz ãasa, ki mora ‰e
preteãi do konca programa.
Tako ste sproti obve‰ãeni, kdaj
bo perilo oprano.
Indikator 90 minut: do konca
programa je veã kot 60 minut
Indikator 60 minut: do konca
programa je manj kot 60 minut
Indikator 30 minut: do konca
programa je manj kot 30 minut
Indikator 15 minut: do konca
programa je manj kot 15 minut
Osvetljen indikator STOP:
Program je zakljuãen.
SUSTAV ODBROJAVANJA
VREMENA (SA SVJETLOSNIM
POKAZATELJIMA)
Kako bi na najbolji naãin
upravljali va‰im vremenom,
ova perilica rublja pomoçu
sustava svjetlosnih
pokazatelja omoguçuje da
stalno budete informirani o
preostalom vremenu ciklusa
pranja: Svjetlosni pokazatelj
90: preostalo vrijeme oko 90
minuta, svjetlosni pokazatelj
60: preostalo vrijeme manje
od 60 minuta, svjetlosni
pokazatelj 30: preostalo
vrijeme manje od 30 minuta,
svjetlosni pokazatelj 15:
preostalo vrijeme manje od
15 minuta, svjetlosni
pokazatelj STOP: kraj
programa pranja.
L
19
SL
KONTROLNE LUâKE ZA
POSAMEZNE OPCIJE
âe izberete opcijo, se osvetli
ustrezna kontrolna luãka.
SVJETLOSNI POKAZATELJI TIPKI
GUMB PROGRAMATORJA ZA
IZBIRANJE PROGRAMOV IN
OZNAKO OFF (IZKLOPLJENO)
GUMB PROGRAMATORA SA
POLOÎAJEM OFF
M
Svjetlosni pokazatelji oko
opcijskih tipki svjetle kada je
odabrana pripadajuça
opcija.
GUMB SE VRTI V OBE
SMERI. STROJ VKLOPITE
TAKO, DA OBRNETE
GUMB NA ÎELENI
PROGRAM. UTRIPATI
ZAâNE KONTROLNA
LUâKA STOP, KI UTRIPA,
DOKLER STROJ NE
ZAâNE DELOVATI OZ.
DOKLER NE OBRNETE
GUMBA NAZAJ V
IZKLOPLJENI POLOÎAJ
(OFF).
OVAJ GUMB SE OKREåE
U OBA SMJERA.
PERILICA RUBLJA
UKLJUâUJE SE
ODABIROM PROGRAMA
PRANJA PREKO GUMBA
PROGRAMATORA.
TAJ POLOÎAJ BITI åE
OZNAâEN PRESTANKOM
TREPTANJA
SVJETLOSNOG
POKAZATELJA STOP.
OVAJ SVJETLOSNI
POKAZATELJ åE
NEPREKIDNO TREPTATI
SVE DOK SE PERILICA NE
POKRENE ILI NE VRATI U
POLOÎAJ OFF.
Stroj zaÏenete s pritiskom na
tipko Start/pavza.
Pritisnite tipku START/PAUSE da
pokrenete odabrani ciklus
pranja.
Med potekom programa
gumb programatorja miruje
(se ne obraãa).
Program pranja çe se izvesti s
gumbom programatora u
nepomiãnom poloÏaju na
odabranom programu sve
dok ciklus pranja ne zavr‰i.
Stroj izklopite tako, da
obrnete gumb
programatorja na OFF.
Perilicu rublja iskljuãite
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF.
OPOMBA:
GUMB
PROGRAMATORJA
MORATE OBRNITI NA
OFF PO ZAKLJUâENEM
PROGRAMU PRANJA
OZ. âE ÎELITE IZBRATI IN
ZAGNATI NOVI
PROGRAM.
20
HR
ZNAâAJNO:
GUMB PROGRAMATORA
NAKON SVAKOG
CIKLUSA PRANJA MORA
BITI VRAåEN NA
POLOÎAJ OFF,
ODNOSNO PRI
POKRETANJU SLIJEDEåEG
CIKLUSA PRANJA A PRIJE
NEGO TAJ NAREDNI
PROGRAM BUDE
ODABRAN I POKRENUT.
N
SL
7. POGLAVJE
Program za:
Odporne tkanine
GUMB ZA
IZBIRANJE
PROGRAMOV NA:
TEÎA
(NAJVEâ]
Kg.
TEMP.
°C
PRALNA SREDSTVA V:
2
1
BombaÏ, platno
Belo perilo
90
6
90°
●
●
BombaÏ, odporne tkanine iz
me‰anice vlaken
Belo perilo s
predpranjem
60
P
6
60°
●
●
Obstojne barve
60 **
6
60°
●
●
Obstojne barve
40
6
40°
●
●
Neobstojne barve
30
6
30°
●
●
6
-
●
●
BombaÏ, tkanine iz
me‰anice vlaken
BombaÏ
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
Odporne tkanine
BombaÏ, tkanine iz
me‰anih vlaken, sintetika
Sintetika (najlon, perlon),
bombaÏne me‰anice
Me‰anica vlaken, obãutljiva
sintetika
Zelo obãutljive tkanine
60
P
3
60°
●
●
60 **
3
60°
●
●
Obstojne barve
50
3
50°
●
●
Neobstojne barve
40
3
40°
●
●
30
3
30°
●
●
3
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
Izpiranje
-
-
Centrifugiranje z
veliko hitrostjo
-
-
Samo
izãrpavanje
-
-
Program Mix &
Wash System
6
40°
●
●
Hitri 32-min.
program
2
50°
●
●
Obstojne barve
Srajce
Neobstojne barve,
pranje s hladno
vodo
Obãutljive tkanine
Volna (za strojno
pranje)
40 **
30
Volna (za strojno
pranje)
Posebni
programi
Roãno pranje
22
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
âe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 3 kg perila.
** Programi pranja v skladu z normami CENELEC EN 60456.
Neobstojne barve,
pranje s hladno
vodo
Obstojne barve s
predpranjem
●
30
●
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja.
âe so na posameznih kosih perila madeÏi, ki jih je treba odstraniti s pomoãjo
tekoãega belila, priporoãamo, da ta postopek opravite v stroju pred pranjem
polnega stroja perila.
Odmerite tekoãe belilo v ustrezen predalãek, vstavljen v predelek 2 (predelek za
detergent za glavno pranje) in izberite posebni program Izpiranje
. Ko je ta
program zakljuãen, obrnite gumb za izbiranje programov v izklopljeni poloÏaj,
dodajte preostalo perilo in nato izberite ustrezen program pranja.
●
23
HR
POGLAVLJE 7
TABELARNI PREGLED PROGRAMA
PROGRAM ZA:
GUMB
PROGRAMATORA NA:
MAX.
TEÎINA
kg
TEMP.
°C
PUNJENJE
DETERDÎENTA
2
Postojane tkanine
pamuk, lan
pamuk, postojane
mije‰ane
pamuk, mije‰ane
pamuk
Mije‰ane tkanine i
sintetika
mije‰ane, postojane
pamuk, mije‰ane
tkanine, sintetika
sintetika (najlon, perlon)
mije‰ane pamuãne
bijelo rublje
90
6
90°
●
●
bijelo rublje s
predpranjem
60
P
6
60°
●
●
postojane boje
60
6
60°
●
●
Molimo proãitajte ova napomene:
postojane boje
40
6
40°
●
●
Kada perete izuzetno prljavo rublje preporuãujemo da u perilicu ne stavljate
vi‰e od 3 kg rublja.
nepostojane boje
30
6
30°
●
●
6
-
●
●
3
60°
●
●
3
60°
●
●
Vrlo osjetljive tkanine
postojane bojes
predpranjem
60
P
postojane boje
60
postojane boje
50
3
50°
●
●
nepostojane boje
40
3
40°
●
●
30
3
30°
●
●
3
-
●
●
1,5
40°
●
●
1
30°
●
●
1
-
●
●
1
30°
●
●
ispiranje
-
-
Brzo
centrifugiranje
-
-
samo istjecanje
vode
-
-
program MIX &
WASH
6
40°
●
●
brzi 32-minutni
program
2
50°
●
●
osjetljivo rublje
40
vunene tkanine
PERIVE U PERILICI
30
"ruãno pranje"
Posebni
programi
**
nepostojane boje
hladno pranje
vunene tkanine
PERIVE U PERILICI
24
**
nepostojane boje
hladno pranje
Ko‰ulje
mije‰ane osjetljiva
sintetika
1
30
**
●
** Programi u skladu sa normama CENELEC EN 60456.
●
Ako je potrebno smanjite brzinu centrifugiranja, i to: kako je predloÏeno na
najveçe djelotvornosti pranja i ispiranja. naljepnicama koje se nalaze na
odjeçi ili za vrlo osjetljivo rublje u potpunosti iskljuãite Tijekom ovih programa
izmjenjuju se ciklusi centrifugu, ova opcija moÏe se podesiti tipkom za brzinu
centrifuge.
Kada samo odredjen broj komada rublja za pranje ima tvrdokorne mrlje
koje zahtjevaju postupak s tekuçim bijelilom, prethodno uklanjanje mrlja
moÏe se izvesti u perilici rublja.
Ulijte bijelilo u pregradak za bijelila u ladici za deterdÏent oznaãen s “2” i
namjestite poseban program “ ” (ISPIRANJE).
Kada ovaj program zavr‰i, okrenite gumb za odabir programa na poloÏaj
“OFF” (ISKLJUâENO), dodajte preostalo rublje za pranje i nastavite s
uobiãajenim pranjem na Ïeljenom programu.
●
25
SL
HR
8. POGLAVJE
POGLAVLJE 8
IZBIRANJE
PROGRAMOV
ODABIR PROGRAMA
PRANJA
Pralni stroj ima 4 skupine
programov, ki omogoãajo
pranje razliãno umazanega
perila, kot seveda tudi pranje
razliãnih vrst tkanin. Programi
pranja se med seboj razlikujejo
po naãinu pranja,
temperaturah in po
trajanju (gl. razpredelnico
programov pranja).
Za razliãite vrste tkanina i
razliãite stupnjeve prljav‰tine
ova perilica rublja ima 4
razliãite skupine programa koji
su u skladu sa: ciklusom pranja,
temperaturom pranja i
duÏinom ciklusa (pogledajte
tabelarni prikaz programa
pranja).
1. OBSTOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na teh
programih z intenzivno moãjo.
Po vsakem vmesnem izpiranju
stroj perilo tudi oÏame, kar
zagotavlja
popolno izpiranje. Konãno
centrifugiranje perilo
temeljito oÏame.
1. POSTOJANE TKANINE
Ovi programi namijenjeni su
ostvarivanju najveçe
djelotvornosti pranja i ispiranja.
Tijekom ovih programa
izmjenjuju se ciklusi
centrifugiranja koji daju odliãne
rezultate i ciklus spiranja. Zadnje
centrifugiranje posebno je
djelotvorno da se rublje
temeljito ocijedi.
2. TKANINE IZ ME·ANIH IN
SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo
vode zagotavljata najbolj‰e
rezultate pranja in izpiranja.
NeÏno oÏemanje prepreãi, da
bi se perilo preveã zmeãkalo.
2. TKANINE OD MIJE·ANIH I
SINTETIâKIH VLAKNA
Glavno pranje pranje i ispiranje,
pruÏaju najbolje vrijednosti
zahvaljujuçi rotiranju bubnja i
razini vode. Blago
centrifugiranje pomaÏe da se
tkanine manje guÏvaju.
3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program pranja, pri
katerem se izmenjujeta fazi
pranja in namakanja in ga
priporoãamo za pranje zelo
obãutljivih tkanin, kot so to
volnena oblaãila iz ãiste runske
volne, primerna za pranje v
stroju. Pranje in izpiranje poteka
v veliki koliãini vode, kar
zagotavlja najbolj‰e rezultate.
3. POSEBNO OSJETLJIVE
TKANINE
Novi program pranja u kojem
se izmijenjuje vrlo njeÏno pranje
i namakanje. Ova skupina
programa posebno je
pogodna za pranje vrlo
osjetljivih tkanina kao ‰to je
ãista vuna periva u perilici.
Pranje i ispiranje provode se sa
poveçanom razinom vode ‰to
osigurava najbolje rezultate.
'ROâNO' PRANJE
Pralni stroj omogoãa tudi
neÏno pranje zelo obãutljivega
perila, enakovredno roãnemu
pranju. Ta program je
namenjen pranju perila,
oznaãenega z etiketo 'Roãno
pranje'. Stroj opere perilo pri
30°C, program pa se zakljuãi z
3 izpiranji in neÏnim
centrifugiranjem.
"RUâNO PRANJE"
Ova perilica rublja ima
poseban njeÏan program
pranja "RUâNO PRANJE". Ovaj
program pranja omoguçuje
cjelovit ciklus pranja za odjeçu
koja na etiketi ima oznaku
"iskljuãivo za ruãno pranje".
Ovaj program pranja radi na
temperaturi od 30° C a
zavr‰ava s 3 ispiranja i
polaganim centrifugiranjem.
26
SL
HR
4. Posebni programi
4. Posebni programi
poseban program
IZPIRANJE
Ta program opravi tri
izpiranja z vmesnim
centrifugiranjem (hitrost
lahko prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke). Ta program
je namenjen izpiranju
razliãnega perila po pranju
na roke.
POSEBAN PROGRAM “RINSE”
(ISPIRANJE)
Ovaj program izvodi tri
ispiranja, izmedju kojih se
izvodi centrifugiranje (koje se
moÏe smanjiti ili iskljuãiti
kori‰tenjem odgovarajuçeg
gumba). Takvo ispiranje
moÏe se koristiti za bilo koju
vrstu tkanina, npr. koristite ga
nakon ruãnog pranja.
Primeren je tudi za
odstranjevanje madeÏev s
perila s pomoãjo belila, kot
je bilo to Ïe opisano.
Ovaj program moÏe se
takodjer koristiti kao ciklus
bijeljenja (pogledajte
tabelarni prikaz programa
pranja).
HITRO CENTRIFUGIRANJE
POSEBAN PROGRAM “BRZO
CENTRIFUGIRANJE“
Ta program je namenjen
intenzivnemu centrifugiranju
perila (hitrost lahko
prilagodite s pomoãjo
ustrezne tipke).
IZâRPAVANJE VODE
Program je namenjen
izãrpavanju vode iz bobna.
Ovaj program izvodi se na
najveçoj brzini
centrifugiranja (koja se moÏe
smanjiti kori‰tenjem
odgovarajuçeg gumba).
SAMO ISTJECANJE VODE
Ovaj program omoguçuje
samo istjecanje vode iz
perilice rublja.
27
SL
HR
To je ekskluzivni Candyjev
sistem pranja, ki nudi
uporabniku dve veliki
prednosti:
POSEBAN PROGRAM "MIX &
WASH"
Ovo je ekskluzivan sustav koji
je proizveo Candy a ukljuãuje
2 velike prednosti za
korisnika:
● moÏno je skupno pranje
perila iz razliãnih
materialov, npr. bombaÏ
+ sintetika.
• omoguçuje da se zajedno
peru razliãite vrste tkanina
(npr. pamuk + sintetika itd.)
NEPOSTOJANIH BOJA,
● Ta program zagotavlja
obãuten prihranek
energije.
• pranje s znatnom u‰tedom
energije.
PROGRAM »MIX & WASH«
Stroj opere perilo pri 40°C,
izmenjujeta se dinamiãna
faza (obraãanje bobna) in
statiãna faza (tkanina se
med fazo mirovanja
namaka); program pa traja
dlje ãasa - skoraj 3 ure.
Poraba energije za cel
program je samo 850 W/h.
● Nikoli ne perite skupaj
razliãne neobstojne
pisane kose!
'32-MINUTNI HITRI' PROGRAM
âe izberete ta program, bo
perilo oprano v pribl. 30
minutah; perete lahko
najveã 2 kg perila hkrati,
pranje pa poteka pri
temperaturi 50°C.
Priporoãamo, da v predelek
II predalãka za pralna
sredstva odmerite le 20%
priporoãene koliãine
detergenta za obiãajno
pranje.
28
VAÎNO:
• prvo pranje novog
obojenog rublja mora se
izvesti odvojeno,
• u bilo kojem sluãaju nikada
NEMOJTE MIJE·ATI RUBLJE
NEPOSTOJANIH BOJA.
32 MINUTNI BRZI PROGRAM
32 minutni brzi program
omoguçava da potpuni
ciklus pranja bude proveden
za oko 30 minuta sa najvi‰e
do 2 kg rublja i na
temperaturi od 50° C. Ako
ste odabrali "32 minutni brzi
program" molimo zapamtite
da preporuãujemo kori‰tenje
20% koliãine deterdÏenta od
one koja je prikazana na
ambalaÏi deterdÏenta.
HR
9. POGLAVJE
POGLAVLJE 9
PREDALâEK ZA
PRALNA SREDSTVA
LADICA SREDSTAVA
ZA PRANJE
Predalãek za pralna sredstva
je razdeljen na tri predelke:
Ladica sredstava za pranje
podjeljena je na 3
pregradka:
- prvi, "1", je namenjen
detergentu za
predpranje;
- v predelek, oznaãen s
"MIX & WASH" program radi
na temperaturi od 40°C od
promijenjivih pokretnih faza
(bubanj se okreçe) do
nepomiãnih faza (rublje se
samo namaãe) s ukupnim
trajanjem programa manje
od 3 sata. Potro‰nja energije
za cijeli ciklus pranja je samo
850 W.
Pomembno!
● Nove, pisane kose prviã
perite posebej!
SL
✿
– pregradak obiljeÏen s "1"
namijenjen je sredstvima
za predpranje,
✿
simbolom
, odmerite
posebne dodatke mehãalec, ‰krob, di‰ave
ipd.
– pregradak obiljeÏen s
namijenjen je posebnim
dodacima kao ‰to su:
omek‰ivaãi, mirisi, ‰tirke itd.
- predelek, oznaãen s
‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno
pranje;
– pregradak obiljeÏen s "2"
namijenjen je deterdÏentu
za glavno pranje.
âe uporabljate tekoãi
detergent, vstavite priloÏeno
posodico za uporabo
tekoãega detergenta v
predelek "2". To zagotavlja,
da se bo detergent odmeril v
boben v pravem trenutku.
To posodico vstavite tudi v
primeru, da Ïelite s pomoãjo
programa 'Izpiranje' s
pomoãjo belila odstraniti
madeÏe s perila.
OPOMBA!
âE UPORABLJATE
DETERGENTE, KI SE
TEÎKO DOZIRAJO V
BOBEN, PRIPOROâAMO,
DA UPORABITE POSEBNO
POSODICO, V
KATERO ODMERITE
DETERGENT IN JO
POLOÎITE V BOBEN
DIREKTNO MED PERILO.
OPOMBA!
V PREDELEK, OZNAâEN S
SIMBOLOM ✿,
ODMERITE SAMO TEKOâE
DODATKE! Stroj
bo pri vseh programih te
dodatke v
pravem trenutku, ob
zadnjem izpiranju,
samodejno doziral v stroj.
Ako perete tekuçim sredstvom,
umetnite u "2". Pregradak
posebno priloÏenu posudicu
kako je to prikazano na slici!
Ovaj poseban spremnik mora
biti umetnuti u pregradak
oznaãen s “2” u ladici za
deterdÏent kada Ïelite koristiti
program “RINSE” (ISPIRANJE)
kao i ciklus BIJELJENJA.
UPOZORENJE!
NAPOMINJEMO DA SU
NEKA SREDSTVA ZA
PRANJE TEÎE TOPIVA,
AKO PERETE OVAKVIM
SREDSTVIMA
PREPORUâUJEMO DA IH
STAVITE U POSEBNU
POSUDICU KOJA SE
STAVLJA IZRAVNO U
BUBANJ MEDJU RUBLJE.
UPOZORENJE!
PREGRADAK OWNAâEN
S ✿ MOÎETE PUNITI
SAMO TEKUåIM
SREDSTVIMA!
PERILICA JE
PROGRAMIRANA DA
DODATKE ZA PRANJE
AUTOMATSKI UZIMA
TIJEKOM ZAVR·NOG
ISPIRANJA NA SVIM
PROGRAMIMA PRANJA.
29
SL
10. POGLAVJE
PRIPRAVA PERILA
NA PRANJE
OPOZORILO!
PRIPOROâAMO, DA
IZKLOPITE CENTRIFUGO,
KADAR V PRALNEM
STROJU PERETE MANJ·E
PREPROGE, POSTELJNA
PREGRINJALA ALI TEÎJA
OBLAâILA.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaãila in
perilo, pri katerih je na etiketi
z navodili za vzdrÏevanje
navedeno "MOÎNO PRANJE
V PRALNEM STROJU".
OPOZORILO:
Pred zaãetkom pranja
razvrstite perilo in vsak
kos posebej skrbno
preglejte, kar velja ‰e
posebej za Ïepe, ter
istoãasno naredite
oziroma preglejte ‰e
naslednje:
- ãe na oz. v perilu, ki ga
Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev ipd.),
• zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke, stiskaãe
in podobno, zaveÏite
pasove in dolge trakove
na haljah,
• z zaves odstranite
drsnike, skrbno preglejte
etikete na perilu,
• ãe med razvr‰ãanjem
opazite na posameznih
kosih perila madeÏe,jih
odstranite pred
priãetkom pranja s
posebnimi detergenti za
odstranjevanje
madeÏev.
30
HR
POGLAVLJE 10
PRIPREMANJE
RUBLJA I
SAVJETI ZA PRANJE
ZNAâAJNA UPOZORENJA:
Preporuãamo da ne
ukljuãujete centrifugu kada
u perilici perete manje
prostirke, pokrivaãe za
krevete ili teÏu odjeçu.
U perilici smijete prati samo
takvu vunenu odjeçu i rublje
koji imaju oznaku
"dopu‰teno pranje u perilici".
UPOZORENJE: Prije
poãetka pranja razvrstajte
rublje isvaki komad
paÏljivo pregledajte,
‰toposebno vrijedi za
dÏepove teistovremeno
uãinite jo‰ i
slijedeçeodnosno
pregledajte:
- da na, odnosno u rublju
koje Ïelite oprati nisu
ostali metalni predmeti
kao npr. kopãe,
sigurnosne igle, metalni
novac Itd.,
- zakopãajte gumbe na
posteljini, zatvorite
patentne zatvaraãe,
kopãe, zapone i sliãno,
zaveÏite pojaseve i
duge trake na odjeçi,
- uklonite kopãe sa
zavjesa,
- paÏljivo pregledajte
etikete na rublju,
- ako na pojedinim
komadima rublja
opazite jake mrlje,
odstranite ih prije
poãetka pranja
posebnim sredstvom za
odstranjivanje mrlja
preporuãenim na etiketi
odjeçe.
SL
HR
11. POGLAVJE
POGLAVLJE 11
NEKAJ KORISTNIH
NASVETOV
SAVJETI ZA
KORISNIKA
V nadaljevanju vam
navajamo nekaj koristnih, da
boste lahko va‰ pralni stroj
uporabljali dobro, varãno in v
skladu z varovanjem okolja.
Savjeti za ekolo‰ko, prijateljsko i
ekonomiãno kori‰tenje Va‰e
perilice rublja.
PRIPOROâENA KOLIâINA
PERILA
âe Ïelite prepreãiti
nepotrebno tro‰enje
energije, vode in pralnih
sredstev, priporoãamo, da
perete poln stroj perila,
vendar pa ne prekoraãite
predpisanih najveãjih koliãin.
Pri pranju polnega stroja
perila boste prihranili do 50%
energije.
NAJVEåA KOLIâINA PUNJENJA
KDAJ JE PREDPRANJE V
RESNICI POTREBNO?
Predpranje je potrebno samo
takrat, kadar je perilo res zelo
umazano.
âe opustite predpranje,
kadar perilo ni zelo umazano,
zmanj‰ate porabo pralnih
sredstev, ãasa, vode in od 5
do 15% energije.
DA LI JE POTREBNO
PREDPRANJE?
Samo za jako zaprljano rublje!
U·TEDITE sredstva za pranje,
vrijeme, vodu izmedju 5 do 15%
potro‰nje elektriãne energije
ako NE koristite program
predpranja za normalno
zaprljano rublje.
JE PRANJE PRI VISOKIH
TEMPERATURAH NUJNO?
Uporaba belil in sredstev za
odstranjevanje madeÏev
zmanj‰uje potrebo po pranju
pri visokih temperaturah. S
pranjem pri temperaturi 60°C
lahko prihranite do 50%
energije.
DA LI JE POTREBNO PRANJE
VRELOM VODOM?
Mrlje obradite sredstvom za
uklanjanje mrlja ili namakanjem
suhih mrlja u vodi prije pranja
da bi smanjili potrebu za
programom pranja sa vrelom
vodom. U‰tedite do 50%
elektriãne energije kori‰tenjem
programa pranja na 60°C.
Da bi sprijeãili svaki moguçi
gubitak elektriãne enrgije,
vode ili deterdÏenta i vremena,
preporuãujemo da perilicu
napunite u potpunosti. Sa
potpuno napunjenjenom
perilicom u‰tedjet çete i do
50% elektriãne energije umjesto
da perete sa dva poloviãna
punjenja.
31
SL
HR
PRANJE
PRANJE
PRILAGODLJIVA
ZMOGLJIVOST
POLNJENJA
PROMJENJIVI KAPACITE
Ta pralni stroj avtomatsko
prilagodi nivo vode vrsti in
koliãini v stroj vloÏenega perila.
Ta sistem omogoãa, da pranje
prilagodite svojim Ïeljam in
potrebam, obenem pa
ustrezno zmanj‰ate tako
porabo vode, energije in
detergenta. Prilagodljiva
zmogljivost zmanj‰uje porabe
energije in obãutno skraj‰uje
trajanje pranja.
Ova perilica rublja
automatski prilagodjava
razinu vode prema vrsti i
koliãini rublja. Na taj naãin
moguçe je izvesti “vlastiti”
naãin pranja s gledi‰ta
u‰tede energije.
Ovaj sustav pruÏa manju
potro‰nje energije i osjetno
smanjuje vrijeme pranja.
SL
● Prepriãajte se, da je pipa
za dotok vode odprta.
● Provjerite da li je slavina za
dotok vode otvorena.
● Preverite, da je cev za
odtok vode pravilno
name‰ãena.
● Budite sigurni da je
odvodna cijev na mjestu.
IZBIRANJE PROGRAMOV
Upo‰tevajte navodila v
razpredelnici programov in
izberite najustreznej‰i
program. Obrnite gumb
programatorja na izbrani
program.
Poãakajte, da zaãne utripati
indikator "STOP".
Nato pritisnite na tipko START;
stroj zaãne izvajati program.
Gumb programatorja se med
izvajanjem programa ne
obraãa.
ODABIR PROGRAMA PRANJA
Upuçujemo na tebelarni
pregled programa kako bi
izabrali najprikladniji program
pranja. Okrenite gumb
programatora na Ïeljeni
program da ga aktivirate.
Priãekajte da svjetlosni
pokazatelj STOP poãne
treptati. Kada pritisnete tipku
START perilica çe pode‰avati
tijek rada u hodu. Pri
izvodjenju programa pranja
gumb programatora
nepomiãno stoji na
odabranom programu sve
do kraja ciklusa pranja.
PRIMJER UPOTREBE:
PRIMER:
Priporoãamo, da vloÏite zelo
obãutljivo perilo v posebno
mreÏasto vreãko in ‰ele nato
v stroj.
Za osobito osjetljive tkanine
trebala bi se koristiti posebna
mreÏasta vreçica.
âe Ïelite oprati zelo
umazano perilo iz bombaÏa
(trdovratne madeÏe
odstranite prej s pomoãjo
ustreznega sredstva za
odstranjevanje madeÏev).
Pretpostavimo da perete
JAKO ZAPRLJANI PAMUK
(tvrdokorne mrlje trebaju biti
prethodno uklonjene
prikladnim sredstvom za
uklanjanje mrlja).
Pranje polnega stroja
frotirastih brisaã ipd.
odsvetujemo, ker frotir vpija
veliko vode in bi bilo perilo v
stroju preteÏko.
Savjetujemo Vam da perilicu
napunite razliãitim vrstama
rublja, a ne samo s jednom
vrstom, npr. frotirom. Rublje
od frotira upija puno vode i
zato postaje prete‰ko.
● Odprite predalãek za
pralna sredstva (P).
● V predelek 2 odmerite 120
g detergenta.
✿
● Otvorite ladicu za sredstva
za pranje (P).
● Stavite 120 gr deterdÏenta
u pregradak za glavno
pranje uznaãen s 2.
● V predelek " " vlijte
pribliÏno 50 cc enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehãalec, ‰krob
ali pa di‰ave.
● Ulijte oko 50 ml Ïeljenog
dodatka u pregradak za
dodatke
.
● Zaprite predalãek za
pralna sredstva.
● Zatvorite ladicu za
sredstva za pranje "P".
32
HR
✿
Opozorilo: âe med
delovanjem stroja zmanjka
elektriãne energije, se izbrani
program shrani v spomin in ko
je stroj spet pod napetostjo,
nadaljuje z izvajanjem
programa.
UPOZORENJE:
Ako dodje do bilo kojeg
prekida elektriãne energije
tijekom rada perilice,
posebna memorija pohranit
çe postavke odabranog
programa i kada se
elektriãna energija vrati,
perilica çe zapoãeti sa
radom od mjesta gdje je
stala.
● Ko je program zakljuãen, se
osvetli indikator 'Konec
programa'.
● Na kraju programa pranja
zasvjetlit çe svjetlosni
pokazatelj "kraj programa".
● Ko je program zakljuãen,
poãakajte pribl. 2 minuti, da
se sprosti zapah vrat.
● Nakon zavr‰etka
programa pranja proãekajte
oko 2 minute da sigurnosni
uredjaj "otkljuãa" vrata.
● Izklopite stroj z obraãanjem
gumba programatorja na
OFF.
● Iskljuãite perilicu
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj
OFF (iskljuãeno).
● Odprite vrata stroja in
poberite perilo iz bobna.
● Otvorite vrata i izvadite
rublje.
PRED IZBIRO PROGRAMA
ZA PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA PREGLEJTE
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPO·TEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
ZA SVE VRSTE PRANJA
POTRAÎITE UPUTE U
TABELARNOM PRIKAZU
PROGRAMA, SLJEDITE
POSTUPKE PRIKAZANIM
REDOM
33
SL
12. POGLAVJE
34
HR
POGLAVLJE 12
âI·âENJE IN
VZDRÎEVANJE
STROJA
âI·åENJE I
ODRÎAVANJE
PERILICE
Ohi‰je pralnega stroja
obri‰ite vedno le z vlaÏno
krpo. Ohi‰ja stroja ne
smete ãistiti z abrazivnimi –
jedkimi ãistili, alkoholom
in/ali topili.
Kuãi‰te perilice uvijek obri‰ite
samo vlaÏnom krpom.
Kuãi‰te perilice ne smijete
ãistiti abrazivnim – grubim
sredstvima za ãi‰çenje,
alkoholom i/ili
razrjedjivaãem.
VzdrÏevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno ãistite
naslednje dele:
OdrÏavanje perilice vrlo je
jednostavno, ali je vaÏno da
redovito ãistite slijedeçe
dijelove:
● predalãek za detergent,
● ladicu za sredstva za
pranje
● filter. oziroma, da
pripravite stroj v primeru:
● filtar
● selitve ali dalj‰ega
mirovanja.
● odnosno da pripremite
perilicu u sluãaju: preseljenja
ili duÏeg mirovanja.
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
âI·åENJE LADICE ZA
SREDSTVA ZA PRANJE
âeprav ni nujno, pa
priporoãamo, da obãasno
oãistite predalãek za pralna
sredstva, saj se v njem
sãasoma naberejo ostanki
le-teh.
Preporuãamo da
povremeno oãistite ovu
ladicu, jer se s vremenom u
njoj nakupe ostaci sredstava
za pranje.
● Predalãek previdno
izvlecite iz stroja.
Ladicu izvlaãite iz perilice
tako ‰to je malo jaãe
povuãete.
● Predalãek nato sperite
pod tekoão vodo.
Zatim ladicu isperite pod
tekuçom vodom.
Po konãanem ãi‰ãenju ga
ponovno vstavite v ohi‰je
stroja in ga potisnite nazaj v
stroj.
Po zavr‰etku ãi‰çenja vratite
je u kuçi‰te perilice i pritisnite
je skroz do kraja da bi se
mogla zatvoriti.
SL
HR
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrÏi vse veãje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreãili izãrpavanje
vode. Priporoãamo, da filter
obãasno oãistite in sicer
takole:
âI·åENJE FILTRA
Perilica ima ugradjen filtar
koji zaustavlja sve veçe
predmete (npr. Metalni
novac, gumbe itd.), koji bi
mogli sprijeãiti istjecanje
vode. Preporuãamo filtar
povremeno oãistiti na
slijedeçi naãin:
● Odprite pokrov.
● Otvorite poklopac
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev,
odstranite ãep in odtoãite
vodo v posodo.
● Dostupno samo na
odredjenim modelima:
Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite
graniãnik i ispustite vodu u
spremnik.
● Preden izvleãete filter, pod
pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v
ãrpalki obiãajno nahaja
malo vode.
● Prije nego uklonite filtar,
ispod poklopca filtra stavite
ruãnik da sakupite manju
koliãinu vode koja se
vjerovatno zadrÏala u crpki.
● Primite filter za roãaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roãaj navpiãno.
● Okreçite gumb filtra u
smjeru suprotnom od
kretanja kazaljki na satu dok
se ne zaustavi u vertikalnom
poloÏaju.
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● Uzmite filtar i oãistite ga.
● Po konãanem ãi‰ãenju
filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni
na mali zatiã, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoÏje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
● Ponovno namjestite filtar
okretanjem ureza na kraju
filtra u smjeru kretanja
kazaljki na satu. Zatim
ponovite gore opisane
postupke, ali obrnutim
redoslijedom.
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
PRIPREMANJE PERILICE ZA
SELJENJE ILI DUÎE
MIROVANJE
âe bi se mogoãe selili ali pa
bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoãiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaã iz
vtiãnice, nato pa iztaknite ‰e
odtoãno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Pripravite
si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter
poãakajte, da iz nje izteãe
vsa voda.
Cev nato namestite nazaj v
objemko.
Postopek ponovite tudi s
cevjo za dotok vode.
Ako bi moÏda perilicu selili ili
bi duÏe vremena stajala u
prostoriji koja se ne grije,
morate iz perilice i cijevi
ispustiti svu vodu.
Najprije izvucite utikaã iz
utiãnice, zatim izvadite
odvodno crijevo iz leÏi‰ta na
straÏnjoj strani perilice.
Crijevo zatim nagnite prema
dolje i priãekajte da iz njega
iscuri sva voda. Nakon toga
crijevo ponovno namjestite
u leÏi‰te. Isto uãinite i sa
dovodnim crijevom.
âI·âENJE FILTRA
35
SL
1. Stroj ne deluje na
nobenem
programu
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izãrpava
vode
POGLAVLJE 13
13. POGLAVJE
MOTNJE V DELOVANJU
MOTNJA
HR
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
NEDOSTATAK
Stroja niste prikljuãili na elektriãno
omreÏje
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko vklop/izklop
Ni elektriãne napestosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Preverite
Vrata stroja so odprta
Zaprtie vrata stroja
Preglejte vzroke pod toãko 1
Preverite
Pipa za dotok vode je zaprta
Odprite pipo za dotok vode
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno
na ustrezen program
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
4. Na tleh okrog stroja
je voda
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev
na pipo
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo
vodo izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za
nastavitev vrtljajev centrifuge
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Transportne za‰ãite niste odstranili
Odstranite trnsportno za‰ãito
Perilo v stroju ni enakomerno
razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
OPOMBA:
STROJ JE OPREMLJEN S POSEBNO ELEKTRONSKO NAPRAVO, KI PREPREâUJE CENTRIFUGIRANJE,
âE PERILO V BOBNU NI URAVNOTEÎENO. S TEM JE ZMANJ·ANA GLASNOST DELOVANJA TER
VIBRACIJE, OBENEM PA TUDI PODALJ·ANA ÎIVLJENJSKA DOBA VA·EGA PRALNEGA STROJA.
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske uãinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna, vendar pa to ne
vpliva na kakovost izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in tudi ne vplivajo
na obstojnost barv.
- âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz perila, zato se voda peni
tudi pri minimalnih ostankih teh uãinkovin .
- Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
2. âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj podanih navodil poskusite
sami odpraviti nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe, poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu
Candy.
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo
bistveno spremenile lastnosti proizvoda. Vse pravice pridrÏane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran ali
prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli naãin bodisi mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugaãe, brez
privoljenja lastnikov avtorskih pravic.
36
1. Perilica ne radi ni
na jednom
programu.
KAKO GA UKLONITI
MOGUåI UZROK
Perilica nije prikljuãena na el. mreÏu
Stavite utikaã u utiãnicu
Nije pritisnuta tipka START
Pritisnite tipku START
Nema struje
Provjerite
Osiguraã je pregorio
Provjerite
Vrata perilice nisu zatvorena
Zatvorite vrata
Pogledajte uzroke pod toãkom 1
Provjerite
Slavina za dotok vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Programator nije ispravno pode‰en
Podesite programator
3. Perilica ne ispu‰ta
vodu.
Odvodna cijev je savinuta ili pritisnuta
Izravnajte ili oslobodite odvodnu cijev
Neki predmet je zaãepio filtar
Provjerite filtar
4. Na podu oko
perilice je voda.
Curi iz brtve izmedju slavine i dovodne
cijevi
Zamijenite brtvu i pritegnite cijev na
slavini.
5. Perilica ne
centrifugira.
Perilica nije izbacila vodu
Priãekajte nekoliko minuta dok perilica
izbaci vodu
Pode‰eno je "BEZ CENTRIFUGE"
Programator namjestite na
centrifugiranje
Rublje u bubnju nije ravnomjerno
rasporedjeno
Ravnomjerno rasporedite rublje
Perilica ne stoji potpuno vodoravno
Poravnajte perilicu prednjim noÏicama
za poravnaje perilice
Nije uklonjena transportna za‰tita
Uklonite transportnu za‰titu
2. Voda ne ulazi u
perilicu.
6. Perilica se kod
centrifugiranja
pretjerano trese.
ZNAâAJNO: PERILICA JE OPREMLJENA POSEBNIM ELEKTRONSKIM URE_AJEM KOJI SPREâAVA DA
RUBLJE PRI CIKLUSU CENTRIFUGIRANJA POREMETI RAVNOTEÎU. TO SPRIJEâAVA RADNU BUKU I
VIBRACIJU PERILICE I TAKO AKO PRODUÎUJE RADNI VIJEK TRAJANJA VA·E PERILICE.
U sluãaju da nedostatake u radu perilice ne moÏete ukloniti sami, molimo Vas da pozovete jednog od na‰ih
ovla‰tenih servisera. Serviseru obavezno navedite model perilice (naveden je na naljepnici smje‰tenoj na
rubnoj strani okna bubnja ili u jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Ovim informacijama olak‰at çete serviseru rad
i Va‰ çe stroj biti brÏe popravljen.
UPOZORENJE !
1. Kori‰tenje ekolo‰kih sredstava za pranje "bez fosfata" moÏe imati slijedeçe popratne uãinke:
- Voda koja protjeãe (cirkulira) tijekom ispiranja izgledat çe mutno, ali neçe mijenjanjati djelotvornosti
ispiranja.
- Vrlo tanak sloj bjelkastog taloga moÏe se pojaviti na opranom rublju. Medjutim, on neçe ni na koji naãin
‰tetiti tkanini ili izmijeniti njezinu boju.
- Prisutnost pjene u vodi od zadnjeg ispiranja ne znaãi da je ispiranje bilo nepotpuno.
- Aktivne anione koji se nalaze u sredstvima za pranje "bez fosfata" ãesto je te‰ko odstraniti i samim pranjem,
zato se voda pri ispiranju pjeni ãak i ako oni postoje u malim koliãinama.
- Dodatno ispiranje ne bi bilo od koristi za smanjenje ovakvog uãinka.
2. Ako Va‰a perilica rublja ima smetnje u radu, obavite gore navedene provjere prije nego pozovete ovla‰teni
Candy servis.
37
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
Candy kuçanski uredjaji namijenjeni su iskljuãivo za kori‰tenje u domaçinstvu.
Ako Ïelite odnosno namjeravate upotrebljavati koji Candy kuçanski uredjaj u
profesionalne svrhe, prethodno se posavjetujte s dobavljaãem!
Perilicu rublja koristite samo prema uputama!
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi
(WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne posledice
na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i
elektronske oprema" (WEEE). Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te tako
sprijeãiti potencijalne negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti uzrokovane
neodgovarajuçim odlaganjem ovog proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne
moÏe biti tretiran kao kuçni otpad. Umjesto toga ovaj proizvod mora biti predan na odgovarajuçe
sabirno mjesto za recikliranje elektriãne i elektronske opreme. Odlaganje mora biti izvr‰eno u skladu s
lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada. Za op‰irnije informacije o tretmanu, recikliranju ili
kori‰tenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoj lokalni gradski ured, sluÏbu va‰eg
lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
07.10 - 41025906 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
SL
HR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising