Candy | GO 612 TXT-07S | Candy GO 612 TXT-07S Navodila za uporabo

Candy GO 612 TXT-07S Navodila za uporabo
UKR
RU
RO
SL
è‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇
ëÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇
Masina de spalat
Pralni stroj
ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
Instructiuni de utilizare
Navodilo za uporabo
áÏ¥ÒÚ treÊci
ëÚÓ¥Ì͇
ÇÒÚÛÔ
ᇄ‡Î¸Ì¥ ‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥
á‡ıÓ‰Ë ·ÂÁÔÂÍË
ëÚ‡Ú
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Infotext ‚ÔÂ¯Â
è‡ÌÂθ ÍÂÛ‚‡ÌÌfl
퇷Îˈfl ÔÓ„‡Ï
ÇË·¥ ÔÓ„‡Ï
ÑÓÁ‡ÚÓ ‰Îfl Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚
è‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë, ‚¥‰·¥Î˛‚‡˜¥ Ú‡ ªı ‰ÓÁÛ‚‡ÌÌfl
äÓËÒÌ¥ ÔÓ‡‰Ë ‰Îfl ÍÓËÒÚÛ‚‡˜‡
LJÊÍ¥ ÔÎflÏË
ÑÂڇθÌËÈ ÔÛÚ¥‚ÌËÍ ÔÓ ÏÂÌ˛ Infotext
èËÍ·‰ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
óˢÂÌÌfl Ú‡ ÔÂ¥Ó‰Ë˜Ì ӷÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl
ÑÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂ̸
íÂıÌ¥˜Ì¥ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
ÇÏË͇ÌÌfl Ú‡ ÛÒÚ‡Ìӂ͇
3
4
4
5
6
8
16
18
20
21
23
23
25
28
30
32
33
34
èÖêò çßÜ ìÇßåäçìíà åÄòàçì, èÖêÖäéçÄâíÖëü Ç íéåì,
ôé ÇéçÄ èêÄÇàãúçé ÇëíÄçéÇãÖçÄ íÄ Åìãé áçüíé á çÖ∫
íêÄçëèéêíçÖ äêßèãÖççü, üä ñÖ ÇäÄáÄçé çÄ ëíéêßçñß 34.
ÇÒÚÛÔ
삇ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ˆ˛ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛ Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª Ú‡ ‚Ò˛ ¥Ì¯Û ¥ÌÙÓχˆ¥˛, fl͇ ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl Ô‡Î¸ÌÓª
χ¯ËÌË Ú‡ ªª Ó·ÓÚË.
á·ÂÂÊ¥Ú¸ ‚Ò˛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆ¥˛ ‰Îfl ÔÓ‰‡Î¸¯Ëı ÍÓÌÒÛθڇˆ¥È ‡·Ó ‰Îfl ÏÓÊÎË‚Ëı ̇ÒÚÛÔÌËı ÍÓËÒÚÛ‚‡˜¥‚.
삇„‡: ˆfl χ¯Ë̇ ÔËÁ̇˜Â̇ ‚ËÍβ˜ÌÓ ‰Îfl ÔÓ·ÛÚÓ‚Ó„Ó
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl.
êÂÍÓÏẨ‡ˆ¥ª Á ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª.
ÇÒ¥ Ô‡ÍÛ‚‡Î¸Ì¥ χÚÂ¥‡ÎË π ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓ ˜ËÒÚËÏË Ú‡ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ÔÂÂÓ·ÎÂÌ¥. èÓı‡ÌÌfl ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl
ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓ ˜ËÒÚËÏË ÚÂıÌÓÎÓ„¥flÏË ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË.
èÓÒÚ‡˜‡Î¸ÌËÍ Ô‡Î¸ÌÓª χ¯ËÌË ‡·Ó ÍÓÏÛ̇θ̥ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë
ÏÓÊÛÚ¸ ̇‰‡ÚË ‚‡Ï ¥ÌÙÓχˆ¥˛ ÔÓ ¥ÒÌÛ˛˜¥ ÏÂÚÓ‰Ë ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª.
üÍ˘Ó ÇË ·¥Î¸¯Â Ì ÍÓËÒÚÛπÚÂÒfl ˆ¥π˛ Ô‡Î¸ÌÓ˛ χ¯ËÌÓ˛, ԇϒflÚ‡ÈÚÂ, ˆÂ Ì χÌ ÒÏ¥ÚÚfl! èË
ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª, fl͇ Ì ̇ÌÓÒËÚ¸ ¯ÍÓ‰Ë ÓÚÓ˜Û˛˜ÓÏÛ ÒÂ‰ӂˢÛ, ÍÓ¯ÚÓ‚Ì¥ χÚÂ¥‡ÎË ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ÔÓ‚ÚÓÌÓ
ÔÂÂÓ·ÎÂÌ¥.
삇„‡: ‚¥‰’π‰Ì‡ÈÚ ‚¥‰ ÏÂÂÊ¥ ÊË‚ÎÂÌÌfl χ¯ËÌÛ, flÍÓ˛ ‚Ë ‚ÊÂ
Ì ÍÓËÒÚÛπÚÂÒ¸. Ç¥‰¥ÊÚ ͇·Âθ ÊË‚ÎÂÌÌfl Ú‡ ‚ËÍË̸Ú ÈÓ„Ó
‡ÁÓÏ Á ‚ËÎÍÓ˛.
èË ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ÒÚ‡Óª Ô‡Î¸ÌÓª χ¯ËÌË ÔÓÒÚÂÊÚÂ, ˘Ó· Á‡ÏÓÍ Ì‡ ‰‚ÂˆflÚ‡ı ·Û‚ Ì Ó·Ó˜ËÏ, ‡·Ë ‰¥ÚË ÌÂ
Á‡˜ËÌËÎËÒfl ‚ÒÂ‰ËÌ¥ χ¯ËÌË.
2
3
ᇄ‡Î¸Ì¥ ‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥
á‡ÁÛ Ê Ô¥ÒÎfl ‰ÓÒÚ‡‚ÍË, ÔÂ‚¥ÚÂ, ˘Ó· ‚ ÛÔ‡ÍÓ‚ˆ¥ Á χ¯ËÌÓ˛ ·ÛÎË:
- ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
- ɇ‡ÌÚ¥ÈÌËÈ ÒÂÚË٥͇Ú
- ò·̄ ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë
- ãÓÚÓÍ ‰Îfl ¥‰ÍËı Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ Ú‡ ‚¥‰·¥Î˛‚‡˜¥‚
M) LJÊÎË‚Ó!
èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ¥ χ¯ËÌË Ì‡ ÍËÎËÏÓ‚ÓÏÛ ÔÓÍËÚÚ¥ ‚Ô‚̥ڸÒfl, ˘Ó ‚ÂÌÚËÎflˆ¥ÈÌ¥ ÓÚ‚ÓË Û ÌËÊÌ¥È ˜‡ÒÚËÌ¥
χ¯ËÌË Ì Á‡·ÎÓÍÓ‚‡Ì¥.
N) ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÔÓÎÓÏÍË Ú‡/‡·Ó ÌÂÔ‡‚ËθÌÓª Ó·ÓÚË Ï‡¯ËÌË, ‚ËÏÍÌ¥Ú¸ ªª, ÔÂÂÍËÈÚ ÔÓ‰‡˜Û ‚Ó‰Ë Ú‡ ÌÂ
ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl ̲.
üÍ˘Ó ÔÓÚ¥·ÂÌ ÂÏÓÌÚ, Á‚ÂÚ‡ÈÚÂÒfl ‰Ó Ä‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÓ„Ó ëÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ñÂÌÚÛ Ú‡ Á‡ÏÓ‚ÎflÈÚ ÓË„¥Ì‡Î¸Ì¥
Á‡Ô˜‡ÒÚËÌË.
O) üÍ˘Ó ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Á‡Ï¥ÌËÚË Í‡·Âθ ÂÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌfl, Á‚ÂÚ‡ÈÚÂÒfl ‰Ó Ä‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÓ„Ó ëÂ‚¥ÒÌÓ„Ó
ñÂÌÚÛ.
èÂ‚¥Ú ڇÍÓÊ ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂ̸ χ¯ËÌË ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚÛ‚‡ÌÌ¥. ì ‡Á¥ ªı ‚Ëfl‚ÎÂÌÌfl, Á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó
̇ȷÎËÊ˜Ó„Ó Ä‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÓ„Ó ëÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ñÂÌÚÛ (‰Ë‚. ÒÚ. ëÂ‚¥ÒÌ ӷÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl).
á‡ıÓ‰Ë ·ÂÁÔÂÍË
삇„‡: Ô¥‰ ˜‡Ò ˜Ë˘ÂÌÌfl Ú‡ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl Ô‡Î¸ÌÓª χ¯ËÌË:
A) ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ‚ËÎÍÛ Á ÓÁÂÚÍË.
B) èÂÂÍËÈÚ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë.
C) ìÒ¥ Ô‡Î¸Ì¥ χ¯ËÌË Candy χ˛Ú¸ ·ÛÚË Á Á‡ÁÂÏÎÂÌÌflÏ. èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÏÂÂʇ ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
χπ Á‡ÁÂÏβ˛˜ËÈ ‰¥Ú. Ç ¥Ì¯ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ Á‚ÂÚ‡ÈÚÂÒfl ‰Ó Í‚‡Î¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌÓ„Ó ÒÔˆ¥‡Î¥ÒÚ‡.
D) ç ÚÓ͇ÈÚÂÒfl χ¯ËÌË, flÍ˘Ó ÛÍË ‡·Ó ÌÓ„Ë ÏÓÍ¥ ˜Ë ‚ÓÎÓ„¥. ç ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl χ¯ËÌÓ˛ ÓÁÁÛÚËÏË.
E) ç ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‡‰‡ÔÚÂË, Ú¥ÈÌËÍË ‡·Ó ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡˜¥.
삇„‡: Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl ‚Ó‰‡ ÏÓÊ ̇„¥‚‡ÚËÒfl ‰Ó 90°C.
F) èÂ¯ Ì¥Ê ‚¥‰˜ËÌËÚË ‰‚ÂˆflÚ‡ ‚Ô‚̥ڸÒfl Û ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚ¥ ‚Ó‰Ë ‚ ·‡‡·‡Ì¥.
G) ç ‰ÓÁ‚ÓÎflÈÚ ‰¥ÚflÏ ‡·Ó ̉¥πÁ‰‡ÚÌËÏ ÓÒÓ·‡Ï ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl χ¯ËÌÓ˛ ·ÂÁ ‚‡¯Ó„Ó Ì‡„Îfl‰Û.
H) ç Úfl„Ì¥Ú¸ Á‡ ͇·Âθ ‡·Ó Á‡ Ò‡ÏÛ Ï‡¯ËÌÛ, ˘Ó· ‚ËÈÌflÚË ‚ËÎÍÛ Á ÓÁÂÚÍË.
I) ç Á‡Î˯‡ÈÚ χ¯ËÌÛ ‚¥‰ÍËÚÓ˛ Ô¥‰ ‰¥π˛ ‡ÚÏÓÒÙÂÌËı fl‚ˢ (‰Ó˘, ÒÓ̈ ¥ Ú.Ô.).
L) 襉 ˜‡Ò ÔÂÂÏ¥˘ÂÌÌfl χ¯ËÌË Ì ԥ‰Ì¥Ï‡ÈÚ ªª Á‡ Û˜ÍË ‡·Ó Á‡ ‰ÓÁ‡ÚÓ ‰Îfl Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚.
襉 ˜‡Ò ÔÂ‚ÂÁÂÌÌfl χ¯ËÌË Ì¥ ‚ flÍÓÏÛ ‡Á¥ Ì ÒÔË‡ÈÚ ªª ‰‚ÂˆflÚ‡ÏË Ì‡ ‚¥ÁÓÍ Ú‡ Ì ÔÂ‚ÓÁ¸ÚÂ
χ¯ËÌÛ ·ÂÁ ‰Ìˢ‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË.
4
ëÚ‡Ú
è‡ÌÌfl
- ôÓ· ‚¥‰˜ËÌËÚË ‰‚ÂˆflÚ‡ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ‚‡Ê¥Î¸, flÍËÈ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ÛÒÂ‰ËÌ¥ Û˜ÍË é (ÒÚÓ¥Ì͇ 8).
- Ç¥‰ÒÓÚÛÈÚ ·¥ÎËÁÌÛ Ú‡ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÚ ªª ‚ χ¯ËÌÛ (ÒÚÓ¥Ì͇ 28).
- ᇘËÌ¥Ú¸ ‰‚ÂˆflÚ‡.
- èÓÏ¥ÒÚ¥Ú¸ Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë ‰Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı ‚¥‰‰¥Î¥‚ ‰ÓÁ‡ÚÓ‡ ‰Îfl Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚: ‚¥‰‰¥Î 1 ‰Îfl
ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl Ú‡ ‚¥‰‰¥Î 2 ‰Îfl ÛÒ¥ı ¥Ì¯Ëı ÔÓ„‡Ï (ÒÚÓ¥Ì͇ 20).
- é·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ, ÔÓ‚ÂÚ‡˛˜Ë Û˜ÍÛ ÔÓ„‡Ï (Ó·‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ ‚¥‰Ó·‡ÁËÚ¸Òfl ̇ ‰ËÒÔΪ) (ÒÚÓ. 9).
- é·Â¥Ú¸ Í·‚¥¯Û, ˘Ó· Û‚¥ÏÍÌÛÚË ·‡Ê‡ÌÛ ÙÛÌ͈¥˛, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ Í·‚¥¯Û ëíÄêí/èÄìáÄ (ÒÚÓ.
10).
- åÓÊ ‚ËÌËÍÌÛÚË Ì‚ÂÎË͇ Á‡ÚËÏ͇ Ï¥Ê ÏÓÏÂÌÚÓÏ Ì‡ÚËÒ͇ÌÌfl ̇ Í·‚¥¯Û ëíÄêí/èÄìáÄ Ú‡
ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ ‚ËÍÓ̇ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË, Î˯ ̇ ÚÓÈ ˜‡Ò, ÔÓÍË Ï‡¯Ë̇ ‚ËÁ̇˜ËÚ¸ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‚Ó‰Ë
Ú‡ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ô‡‡ÏÂÚË ÔÓ„‡ÏË.
äÓÎË Ô‡ÌÌfl Á‡Í¥Ì˜ÂÌÓ:
- ᇘÂ͇ÈÚ ·ÎËÁ¸ÍÓ ‰‚Óı ı‚ËÎËÌ (̇ÔËÒ "DOOR LOCKER-WAIT TO OPEN/ÑÇÖêñüíÄ áÄÅãéäéÇÄçß
óÖäÄâíÖ" ̇ ‰ËÒÔΪ) ‰ÓÍË Á‡ÏÓÍ Ì‡ ‰‚ÂˆflÚ‡ı Ì ÓÁ·ÎÓÍÛπÚ¸Òfl (̇ÔËÒ "PROGRAM ENDED-DOOR
OPEN/èêéÉê. áÄäßçóÖçÄ ÑÇÖêñüíÄ ÇßÑäêàíß"̇ ‰ËÒÔΪ).
- ÇËÏÍÌ¥Ú¸ χ¯ËÌÛ, ÔÓ‚ÂÚ‡˛˜Ë Û˜ÍÛ ÔÓ„‡Ï ̇ ÔÓÁˈ¥˛ OFF (ÇàåäçÖçé).
- Ç¥‰ÍËÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡ Ú‡ ‰¥Òڇ̸Ú ·¥ÎËÁÌÛ.
5
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Infotext ‚ÔÂ¯Â
凯Ë̇ Ô‡ˆ˛‚‡ÚËÏ ̇‚¥Ú¸ ·ÂÁ ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl ÓÔˆ¥È Infotext. èÓÚ ‚ χ¯ËÌ¥ π ÙÛÌ͈¥fl ‚¥‰Í·‰ÂÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒÍÛ Ú‡ Á‡ÔÓ„‡ÏÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜‡ÒÛ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ÔÓ„‡ÏË ¥ ‰Îfl Ô‡‚ËθÌÓ„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ˆËı ÙÛÌ͈¥È
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Á‡ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÚË ÔÓ˜‡ÚÍÓ‚¥ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
â‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ ÔÓÒÚÛ ÓÔÂ‡ˆ¥˛, flÍ¥È Ô¥‰ ˜‡Ò ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ˆ¥πª χ¯ËÌË ·Û· ̇‰‡Ì‡ ÓÒÓ·ÎË‚‡ Û‚‡„‡, ˘Ó·
ÍÓËÒÚÛ‚‡˜ ÁÏ¥„ ÍÂÛ‚‡ÚË Ì² ΄ÍÓ Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ.
襉Íβ˜¥Ú¸ χ¯ËÌÛ ‰Ó ÏÂÂÊ¥ ÂÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌfl, ÔÓ‰‡˜¥ Ú‡ ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë, flÍ ˆÂ ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÚÓ. 35-36.
ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ Û˜ÍË Ó·Â¥Ú¸ ·Û‰¸-flÍÛ ÔÓ„‡ÏÛ, Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó Á‡ ÍÓÓÚÍËÈ ˜‡Ò ̇ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl
ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl:
WELCOME
0.00
ÇßíÄççü!
0:00
ÅÄÇéÇçÄ åßñçÄ
ڇ͠ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl Á’fl‚ÎflπÚ¸Òfl ̇ ‰ËÒÔΪ Î˯Â,
flÍ˘Ó ·Û· Ó·‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ 1
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
90
flÍ˘Ó ‚ËÒ‚¥ÚËÎÓÒfl ÇßÑçéëçàâ, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸
ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåäçìíà ÇßÑÜàå" ( ), ÔÓÍË ÌÂ
‰¥È‰ÂÚ ‰Ó ÄÅëéãûíçàâ.
90
), ˘Ó· Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË ˆÂ.
), ˘Ó· Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË ˆÂ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ ÍÌÓÔÍË "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì" (
ÒÂÍÛ̉, ÔÓÍË Ì Á’fl‚ËÚ¸Òfl Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl.
) ¥ "ìÇßåäçìíà ÇßÑÜàå" (
) ̇ 5
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì" (
), ˘Ó· Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË ˆÂ.
ÇÇÖëíà óÄë
hh:
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì" (
ÇÇÖëíà óÄë
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
"ìÇßåäçìíà ÇßÑÜàå" ( ), ˘Ó·
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË „Ó‰ËÌË.
Çàâíà á åÖçû?
íÄä
flÍ˘Ó ‚ËÒ‚¥ÚËÎÓÒfl çß, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ "ìÇßåäçìíà
ÇßÑÜàå" ( ), ˘Ó· ·ÛÎÓ íÄä.
), ˘Ó· Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË ˆÂ.
12
ÅÄÇéÇçÄ
åßñçÄ
90
12
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
90
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ̇Á‡‰ ‰Ó Ó·‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË
á‡‡Á ÇË ÏÓÊÂÚ ӷ‡ÚË ·Û‰¸-flÍË ÔÓ„‡ÏÛ Ô‡ÌÌfl, ‡ Ú‡ÍÓÊ, flÍ˘Ó ·‡Ê‡πÚÂ, ÏÓÊÂÚ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË
ÙÛÌ͈¥˛ ‚¥‰Í·‰ÂÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍÛ.
ᇠ·¥Î¸¯ ‰ÓÍ·‰ÌÓ˛ ¥ÌÙÓχˆ¥π˛ ÔÓ‰Ó‚ÊÛÈÚ ˜ËÚ‡ÚË ˆ˛ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛ ‰‡Î¥.
), ˘Ó· Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË ˆÂ.
6
‰ÓÚËÏÛÈÚÂÒ¸ çß, ‡Î flÍ˘Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ íÄä,
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ "ìÇßåäçìíà ÇßÑÜàå" (
).
), ˘Ó· Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË ˆÂ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì" (
ÑÓÒÚÛÔ ‰Ó ÏÂÌ˛
flÍ˘Ó ‚ËÒ‚¥ÚËÎÓÒfl çß, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸"ìÇßåäçìíà
ÇßÑÜàå" ( ), ÔÓÍË Ì ‰¥È‰Â ‰Ó íÄä.
ìÇßåä.êÖÜàå ÑÖåé?
çß
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì" (
EXIT MENU?
YES
flÍ˘Ó ‚ËÒ‚¥ÚËÎÓÒfl çß, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ "ìÇßåäçìíà
ÇßÑÜàå" (
), ÔÓÍË Ì ‰¥È‰Â ‰Ó íÄä.
áÄèÄå’üíÄíà?
íÄä
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì" (
SET DEMO MODE ?
NO
), ˘Ó· Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË ˆÂ.
ëàÉçÄã
íÄä
SET FINAL BEEP
YES
ENABLE MEMORY ?
YES
èÂ¯ Ì¥Ê Û‚¥ÈÚË ‚ ÏÂÌ˛, ÇË ÔÓ‚ËÌÌ¥ ԇϒflÚ‡ÚË, ˘Ó Û Ç‡¯ÓÏÛ ÓÁÔÓfl‰ÊÂÌÌ¥ π Î˯ 30 ÒÂÍÛ̉ ̇
ÍÓÊÌÛ Ó·‡ÌÛ ÓÔˆ¥˛.
Ç ¥Ì¯ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ Ì‡ ‰ËÒÔΪ ÁÌÓ‚Û Á’fl‚ËÚ¸Òfl ÔÂ¯Â ÂÍ‡ÌÌ ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl ¥ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ·Û‰Â ÁÌÓ‚Û
Á‡ıÓ‰ËÚË ‚ ÏÂÌ˛ Infotext, ˘Ó· ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÚË.
SET NEW TIME
hh:
), ˘Ó· Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË ˆÂ.
ÇÇÖëíà êÖÜàå
íÄâåÖêì
ÄÅëéãûíçàâ
SET TIME MODE
ABSOLUTE
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì" (
èÂ¯Â ÂÍ‡ÌÌ ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl
12
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì" (
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì" (
òÇàÑäàâ èìíßÇçàä èé åÖçû
12
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåäçìíà ÇßÑÜàå" (
˘Ó· ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË „Ó‰ËÌË.
ÇÇÖëíà óÄë
mm:
SET NEW TIME
mm:
7
),
è‡ÌÂθ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl
H
N
M
éÔËÒ ÔÓ„‡Ï
éÔËÒ ÛÒ¥ı, ¥ÒÌÛ˛˜Ëı ̇ χ¯ËÌ¥ Û˜ÓÍ Ú‡ ÍÌÓÔÓÍ Ì‡ Ô‡ÌÂÎ¥ ÍÂÛ‚‡ÌÌfl, ÔË‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÌËʘÂ.
äÓÎË ‚Ë Ó·‡ÎË ÔÓ„‡ÏÛ ¥ ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ ÍÌÓÔÍË, ̇ ÂÍ‡Ì¥ ‰ËÒÔβ Infotext Á’fl‚ËÚ¸Òfl ¥ÌÙÓχˆ¥fl ÔÓ Ç‡¯
‚Ë·¥.
ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ÍÓÎË Ó·‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ú‡ ÍÌÓÔ͇ ÒÛÏ¥ÒÌ¥, ÇË ÔÓ˜ÛπÚ Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Πڇ Á‡Ò‚¥ÚËÚ¸Òfl ÓÔÚ˘ÌËÈ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ ‰‡ÌÓª ÍÌÓÔÍË. ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ÍÓÎË Ó·‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ú‡ ÍÌÓÔ͇ Ì ÒÛÏ¥ÒÌ¥, ÔÓÎÛ̇π ÔÓ‰Ó‚ÊÂÌËÈ
Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Π¥ Ì Á‡Ò‚¥ÚËÚ¸Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ Ó·‡ÌÓª ÍÌÓÔÍË.
ôÓ· Ó·‡ÚË ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Û ÍÌÓÔÍÛ, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ªª Ó‰ËÌ ‡Á, ˘Ó· ‚¥‰Ï¥ÌËÚË ‚Ë·¥, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ªª ˘Â ‡Á.
삇ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ÌËʘÂ̇‚‰ÂÌËÈ ÓÔËÒ:
I
P
G F E D C B
A
O
A
èÂÂÏË͇˜ ÔÓ„‡Ï
åéÜçÄ èéÇÖêíÄíà ì ÑÇéï çÄèêüåäÄï
ê͇ۘ ÔÂÂÏË͇ÌÌfl ÔÓ„‡Ï Ô‡ÌÌfl ̇ ÔÓÁˈ¥π˛ "OFF"/ “Çàäã.”
äÌÓÔ͇ ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡
äÌÓÔ͇ ·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ÍÌÓÔÓÍ
äÌÓÔ͇ ‚¥‰Í·‰ÂÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍÛ
äÌÓÔÍË Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌ˛ ÁÏË̇ÌÌfl Ú͇ÌËÌË (ã„Í Ô‡ÒÛ‚‡ÌÌfl)
äÌÓÔ͇ + ‡Í‚‡
äÌÓÔ͇ LJÊÍ¥ ÔÎflÏË
äÌÓÔ͇ Ç¥‰ÊËÏ
äÌÓÔ͇ íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ô‡ÌÌfl
éÔÚ˘̥ ¥Ì‰Ë͇ÚÓË
ÑËÒÔÎÂÈ Infotext
ê͇ۘ ‚¥‰ÍËÚÚfl ‰‚ÂˆflÚ
ÑÓÁ‡ÚÓ Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚
8
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
N
O
P
èËÏ¥Ú͇: Á‡·ÓÓÌflπÚ¸Òfl ̇ÚËÒ͇ÚË ÍÌÓÔÍÛ "ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡" ÔÂ¯
Ì¥Ê ÇË Ó·‡ÎË ÔÓ„‡ÏÛ. ì Ú‡ÍÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ‚ËÔ‡‰ÍÓ‚Ó
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ò͇ÒÛπÚ¸Òfl ¥ ͇ۘ ‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡Ï
ÔÓ‚ÂÌÂÚ¸Òfl Û ‚Ëı¥‰Ì ÔÓÎÓÊÂÌÌfl OFF.
äÓÎË ÔÓ‚ÂÌÛÎË Û˜ÍÛ ‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡Ï ¥ Ô¥ÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ ÁÌËÍÎÓ ‚¥Ú‡Î¸Ì ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl, ̇ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl
̇ÒÚÛÔ̇ ¥ÌÙÓχˆ¥fl (˜ËÚ‡˛˜Ë ÁÎ¥‚‡ ̇Ô‡‚Ó):
1. ò‚ˉͥÒÚ¸ ‚¥‰ÊËÏÛ.
2. ç‡Á‚‡ ÔÓ„‡ÏË.
3. íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰Ë Ô‡ÌÌfl.
èËÍ·‰:
12
ÅÄÇéÇçÄ
åßñçÄ
90
12
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
90
9
B
äÌÓÔ͇ ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡
á‡ÔÛÒÍ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ˘Ó· Á‡ÔÛÒÚËÚË ÌÓ‚Û ÔÓ„‡ÏÛ. 凯Ë̇ ÔÂ‚¥ËÚ¸ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl ¥ ÔÓÔÓÒËÚ¸ LJÒ
Á‡˜Â͇ÚË.
èËÍ·‰:
èêéÉêÄåìÇÄççü
óÖäÄâíÖ
PLEASE WAIT
SET PARAMETERS
ç‡ ‰ËÒÔΪ Infotext ‚ËÒ‚¥ÚËÚ¸Òfl ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÈ ˜‡Ò ‰Îfl ‚ËÍÓ̇ÌÌfl ‰‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË Ú‡ ÔÓ˜ÌÂÚ¸Òfl ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl.
凯Ë̇ ÔÓ‡ıÛπ ˜‡Ò ‰Ó Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl Ó·‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË, ·‡ÁÛ˛˜ËÒ¸ ̇ Òڇ̉‡ÚÌÓÏÛ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌ¥, ‡ÎÂ
ÔÓÚfl„ÓÏ ˆËÍÎÛ Ï‡¯Ë̇ ÍÓ„Ûπ ˜‡Ò, Û ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÒÚ¥ ‰Ó ͥθÍÓÒÚ¥ Ú‡ ÚËÔÛ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÓª ·¥ÎËÁÌË.
èËÍ·‰:
12
END: 1H:50M
WASHING
90
12
Ñé áÄäßçó. 2 É. 29 ïÇ.
èêÄççü
90
è‡ÛÁ‡
èÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ ·ÛÚË ÔËÁÛÔËÌÂ̇ Û ·Û‰¸-flÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ Ô‡ÌÌfl ̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË "ëíÄêí/èÄìáÄ" ̇ ÚË
ÒÂÍÛ̉Ë, Ô¥‰ ˜‡Ò ˆ¸Ó„Ó Ï‡¯Ë̇ ‚ˉ‡ÒÚ¸ Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Î.
ç‡ ÂÍ‡Ì¥ ‰ËÒÔÎÂfl Á’fl‚ËÚ¸Òfl ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl, ˘Ó ÔÓ„‡Ï‡ ÔËÁÛÔËÌÂ̇.
12
PAUSED PROGRAM
DOOR LOCKED
90
12
èÄìáÄ èêéÉê.
ÑÇÖêñüíÄ áÄÅãéäéÇÄçß
90
üÍ˘Ó ÇË ‚Ë¥¯ËÎË ‰Ó‰‡ÚË ‡·Ó ‰¥ÒÚ‡ÚË ˘ÓÒ¸ ¥Á ·¥ÎËÁÌË Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl, Á‡˜Â͇ÈÚ ‰‚¥ ı‚ËÎËÌË, ‰ÓÍË Ì‡
‰ËÒÔΪ Ì ‚ËÒ‚¥ÚËÚ¸Òfl, ˘Ó ÁÌflÚÓ ·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ‰‚ÂˆflÚ.
12
PAUSED PROGRAM
DOOR OPEN
90
12
èÄìáÄ èêéÉê.
ÑÇÖêñüíÄ ÇßÑäêàíß
90
ôÓ· ÔÓ‰Ó‚ÊËÚË ˆ˛ ÔÓ„‡ÏÛ Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÁÌÓ‚Û ÍÌÓÔÍÛ "ëíÄêí/èÄìáÄ".
ç‡ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl, ˘Ó ÔÓ„‡Ï‡ ÔÓ‰Ó‚ÊÛπÚ¸Òfl
ë͇ÒÛ‚‡ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
ôÓ· Ò͇ÒÛ‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏÛ, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË Û˜ÍÛ ÔÂÂÏË͇ÌÌfl ÔÓ„‡Ï ̇ OFF. ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ¥Ì¯Û
ÔÓ„‡ÏÛ. ÑËÒÔÎÂÈ ÔÓ‚¥‰ÓÏËÚ¸ ÔÓ Ò͇ÒÛ‚‡ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË.
èËÍ·‰:
èêéÉê. ëäÄëéÇÄçÄ
CANCELLED PROGR.
èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ Û˜ÍÛ ÔÂÂÏË͇ÌÌfl ÔÓ„‡Ï ̇ ÔÓÁˈ¥˛ OFF.
èËÏ¥Ú͇: flÍ˘Ó Ô¥ÒÎfl Ò͇ÒÛ‚‡ÌÌfl ÔÓ„‡ÏË ÔËÒÛÚÌfl ‚Ó‰‡, ªª ÏÓÊ̇ ÁÎËÚË
ÔÓ„‡ÏÓ˛ ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë.
10
C
äÌÓÔ͇ ·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ÍÌÓÔÓÍ
ñfl ÙÛÌ͈¥fl π ÍÓËÒÌÓ˛, ÚÓÏÛ ˘Ó Ì ‰ÓÁ‚ÓÎfl𠉥ÚflÏ ÁÏ¥ÌËÚË ÔÓ„‡ÏË, ÍÓÎË ‚ÓÌË „‡˛˜ËÒ¸ ‚ËÔ‡‰ÍÓ‚Ó
ÏÓÊÛÚ¸ ‚ÌÂÒÚË ·Û‰¸-flÍ¥ ÁÏ¥ÌË ‚ Ó·‡ÌÛ ÔÓ„‡ÏÛ.
è¥ÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ ÇË ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÔÓ„‡ÏÛ ¥ ̇ÚËÒÌÛÎË ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ ÙÛÌ͈¥Ó̇θ̥ ÍÌÓÔÍË, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
"ëíÄêí/èÄìáÄ", ‡ ÔÓÚ¥Ï "ÅãéäìÇÄççü äçéèéä". Ç Ú‡ÍËÈ ÒÔÓÒ¥· Ô‡ÌÂθ ÍÂÛ‚‡ÌÌfl ·Û‰Â Á‡·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ. Ç
‡Á¥ ÔÓÚÂ·Ë ÇË ÏÓÊÂÚ Ò͇ÒÛ‚‡ÚË ˆ˛ ÙÛÌ͈¥˛ ÍÓÓÚÍÓ˜‡ÒÌËÏ Ì‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ Ì‡ "ÅãéäìÇÄççü äçéèéä",
ÔÓÍË Ì Á‡ÏÂÂıÚËÚ¸ ̇‰ ÍÌÓÔÍÓ˛ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ.
èÓÍË ÏÂÂıÚËÚ¸ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ "ìÇßåäçìíà ÇßÑÜàå" (
). ç‡ ‰ËÒÔΪ ‚ËÒ‚¥ÚËÚ¸Òfl, ˘Ó
ÔÓ„‡ÏË ·¥Î¸¯Â Ì Á‡·ÎÓÍÓ‚‡Ì¥ ¥ ÏÓÊ̇ ‚ÌÓÒËÚË ·Û‰¸-flÍ¥ ÁÏ¥ÌË Û ÔÓ„‡ÏÛ.
D
äÌÓÔ͇ ‚¥‰Í·‰ÂÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍÛ
îÛÌ͈¥˛ ‚¥‰Í·‰ÂÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍÛ/Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ÔÓ„‡ÏË ÏÓÊ̇ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË, flÍ˘Ó ÇË ıÓ˜ÂÚ ‚¥‰Í·ÒÚË
Ô‡ÌÌfl ̇ Ô¥ÁÌ¥¯ËÈ ÚÂÏ¥Ì (‡Î ‚ ÏÂʇı 24 „Ó‰ËÌ).
삇„‡: Ô¥ÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ ·Û‰Â ‚‚‰ÂÌËÈ ˜‡Ò ‚¥‰Í·‰ÂÌÓ„Ó
Á‡ÔÛÒÍÛ/Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ÔÓ„‡ÏË, ‰‡ÈÚ ԥ‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl ̇ÚËÒÍÓÏ ÍÌÓÔÍË
START
1. áÄèìëä èêéÉêÄåà
è¥ÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ ·Û‰Â Ó·‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ Ó‰ËÌ ‡Á ÍÌÓÔÍÛ ÇßÑäãÄÑÖçàâ áÄèìëä ¥ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸
ÍÌÓÔÍÛ, fl͇ ‚ËÁ̇˜‡π „Ó‰ËÌË ¥ ı‚ËÎËÌË (‚Î¥‚Ó Ú‡ ‚Ô‡‚Ó), ‰ÓÍË Ì ·Û‰Â ‚ËÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ·‡Ê‡ÌËÈ ˜‡Ò ÔÓ˜‡ÚÍÛ
ÔÓ„‡ÏË. üÍ˘Ó Ì ̇ÚËÒ͇ÚË ÍÌÓÔÍË ‚ÔÓ‰Ó‚Ê 5 ÒÂÍÛ̉, ‰ËÒÔÎÂÈ ÔÓ‚ÂÚ‡πÚ¸Òfl ‰Ó ÓÔˆ¥È ÔÓ„‡Ï.
ôÓ· Ò͇ÒÛ‚‡ÚË ÇßÑäãÄÑÖçàâ áÄèìëä, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ¥ ÛÚËÏÛÈÚ ÍÌÓÔÍÛ ‚ÔÓ‰Ó‚Ê 5 ÒÂÍÛ̉.
2. áÄäßçóÖççü èêéÉêÄåà
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ‰‚¥˜¥ ÍÌÓÔÍÛ ÇßÑäãÄÑÖçàâ áÄèìëä, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ, ˘Ó· ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË „Ó‰ËÌË ¥ ı‚ËÎËÌË (‚Î¥‚Ó
Ú‡ ‚Ô‡‚Ó), ‰ÓÍË Ì ·Û‰Â ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÈ ·‡Ê‡ÌËÈ ˜‡Ò Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ÔÓ„‡ÏË. 襉 ˜‡Ò ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÓÔˆ¥ª
áÄäßçóÖççü èêéÉêÄåà ‰ËÒÔÎÂÈ ‚ËÒ‚¥ÚËÚ¸ (Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÔÓ„‡ÏË Ô‡ÌÌfl) ϥ̥χθÌËÈ ˜‡Ò ‰Ó ͥ̈fl
ÔÓ„‡ÏË, flÍËÈ ÏÓÊ ·ÛÚË ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÈ. ñÂÈ ˜‡Ò ÏÓÊ ·ÛÚË Î˯ Á·¥Î¸¯ÂÌËÏ Á‡ ‚‡¯ËÏ ·‡Ê‡ÌÌflÏ.
èËÏ¥Ú͇:
flÍ˘Ó ÇË ‚ÒÚ‡ÌӂβπÚ ÙÛÌ͈¥˛ ÇßÑäãÄÑÖçéÉé áÄèìëäì,
Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Í·ÒÚË ‚ËÍβ˜ÌÓ Û ‰ÓÁ‡ÚÓ ‰Îfl
Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚. üÍ˘Ó ÔÓÍ·ÒÚË ªı ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó Û ·‡‡·‡Ì Ú‡
Á‡Î˯ËÚË Ì‡ ‰Ó‚„ËÈ ˜‡Ò, ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ˛˜Ë Á ·¥ÎËÁÌÓ˛, ‚ÓÌË ÏÓÊÛÚ¸
̇¯ÍÓ‰ËÚË ªÈ.
11
äçéèäà áÄèéÅßÉÄççû áåàçÄççü
íäÄçàçà (ãÖÉäÖ èêÄëìÇÄççü)
E
G
äÌÓÔ͇ ÇÄÜäß èãüåà
ÄÍÚË‚‡ˆ¥fl ‰‡ÌÓª ÙÛÌ͈¥ª (ÌÂχπ Û ÔÓ„‡Ï¥ "ÅÄÇéÇçüçß ÇàêéÅà") ‰‡π ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÁÏÂ̯ËÚË ÁÏË̇ÌÌfl
·¥ÎËÁÌË, ˘Ó ‰ÓÒfl„‡πÚ¸Òfl Ô‚ÌËÏ ˆËÍÎÓÏ Ô‡ÌÌfl, ˘Ó Ó·Ë‡πÚ¸Òfl Ú‡ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÚËÔÛ ·¥ÎËÁÌË, ˘Ó
ÔÂÂÚ¸Òfl. éÒÓ·ÎË‚Ó ‰Îfl ÁÏ¥¯‡ÌËı Ú‡ ÒËÌÚÂÚ˘ÌËı Ú͇ÌËÌ Ô‡ÌÌfl ÔÓπ‰ÌÛπ Ù‡ÁË ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ˛ Ó·ÂÚ¥‚ ‚ ·‡ˆ¥ Ô¥‰ ˜‡Ò ‚¥‰ÚÓÍÛ ‚Ó‰Ë Ú‡ ‰ÂΥ͇ÚÌ ӷÂÚ‡ÌÌfl, ˘Ó ‰‡π
χÍÒËχθÌ ÓÁÔflÏÎÂÌÌfl Ú͇ÌËÌ.
ñfl ÙÛÌ͈¥fl ÏÓÊ ·ÛÚË ‡ÍÚË‚Ó‚‡Ì‡ ÎË¯Â Û ÔÓ„‡Ï¥ Ô‡ÌÌfl ·‡‚Ó‚ÌflÌËı Ú͇ÌËÌ. ç‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ ˆ¥πª ÍÌÓÔÍË
‚ÏË͇˛Ú¸Òfl ‰‡Ú˜ËÍË ÌÓ‚Óª Active System. ÇÓÌË Ô¥‰ÚËÏÛ˛Ú¸ Ó·‡ÌÛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ Ô¥‰ ˜‡Ò ÛÒ¸Ó„Ó ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl Ú‡
ÒÎ¥‰ÍÛ˛Ú¸ Á‡ Ó·ÂÚ‡ÌÌflÏ ·‡‡·‡ÌÛ.
Ň‡·‡Ì Ó·ÂÚ‡πÚ¸Òfl Á ¥ÁÌÓ˛ ¯‚ˉͥÒÚ˛, ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ Ù‡ÁË ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl. äÓÎË Ô‡Î¸ÌËÈ Á‡Ò¥· ̇‰ıÓ‰ËÚ¸
‰Ó ·‡‡·‡ÌÛ, Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ȉ Á Ó‰Ì¥π˛ ¯‚ˉͥÒÚ˛, ˘Ó· Ô‡Î¸ÌËÈ Á‡Ò¥· ¥‚ÌÓÏ¥ÌÓ ÓÁÔÓ‚Ò˛‰ÊÛ‚‡‚Òfl. Ä Ô¥‰ ˜‡Ò
Ô‡ÌÌfl Ú‡ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl ͥθͥÒÚ¸ Ó·ÂÚ¥‚ ·‡‡·‡ÌÛ ÁÓÒÚ‡π, ˘Ó· χÍÒËχθÌÓ ÔÓÍ‡˘ËÚË flÍ¥ÒÚ¸ Ô‡ÌÌfl. ᇂ‰flÍË
ˆ¥È ÒÔˆ¥‡Î¸Ì¥È ÒËÒÚÂÏ¥ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ Ô‡ÌÌfl ÁÓÒÚ‡π ÅÖá áêéëíÄççü íêàÇÄãéëíß ÇàäéçÄççü èêéÉêÄåà.
ÑÎfl ‰ÂΥ͇ÚÌËı Ú͇ÌËÌ, Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ ‚Ó‚ÌË, Ù‡ÁË ÓÁÓ·ÎÂÌ¥ ÛÊ Á ‚ˢ‚͇Á‡ÌËÏË ‰Îfl ÁÏ¥¯‡ÌËı Ú͇ÌËÌ
ÙÛÌ͈¥flÏË Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ‡Î Á ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó˛ Ù‡ÁÓ˛ Á‡Î˯‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë ‚
·‡ÍÛ Á ÁÛÔËÌÍÓ˛ ÔÂ‰ ÓÒÚ‡ÌÌ¥Ï ‚¥‰ ÊËÏÓÏ.
èÓ„‡Ï‡ ‰Îfl ‚Ó‚ÌË ˆfl ÍÌÓÔ͇ Î˯ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó Á‡Î˯ËÚË Ú͇ÌËÌÛ Û ‚Ó‰¥ ÔÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ‚¥‰
ÊËÏÛ ‰Ó ˜‡ÒÛ, ÍÓÎË ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚ËÈχÚË ·¥ÎËÁÌÛ.
襉 ˜‡Ò ˆ¸Ó„Ó ÍÌÓÔ͇ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ ·Û‰Â ·ÎËχÚË.
äÌÓÔ͇ ÇßÑÜàå
äÓÎË ÇË „ÓÚÓ‚¥ ‚Ë „ÛÁËÚË ·¥ÎËÁÌÛ, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ã„Í è‡ÒÛ‚‡ÌÌfl, ˆÂ ‰‡ÒÚ¸ ÁÏÓ„Û ÁÎË‚Û Ú‡
‚¥‰ÊËÏÛ.
üÍ˘Ó ÇË Ì ·‡Ê‡πÚ ‚¥‰ÊËχÚË Ó‰fl„ Ú‡ ‡ÍÚË‚¥ÁÛ‚‡ÚË Î˯ ÁÎË‚:
- ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ ̇ ‚¥‰Ï¥ÚÍÛ OFF
- é·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ ‚¥‰ÊËÏÛ
- ÇÍβ˜¥Ú¸ ÔË·‰ ÁÌÓ‚Û, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ëíÄêí
F
äÌÓÔ͇ + ÄäÇÄ
ᇂ‰flÍË ÌÓ‚ÓÏÛ Sensor Activa System, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ̇ ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ‡ÍÚË‚¥ÁÛπÚ¸Òfl ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÌÓ‚ËÈ ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl,
flÍËÈ Á‡ÒÚÓÒÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‚ ÔÓ„‡Ï‡ı ‰Îfl ÒÚ¥ÈÍËı Ú‡ ÁÏ¥¯‡ÌËı Ú͇ÌËÌ. ñfl ÙÛÌ͈¥fl ÔÂ‰·‡˜‡π ‰·‡ÈÎË‚ËÈ ‰Ó„Îfl‰ Á‡
‚ÓÎÓÍ̇ÏË Ú͇ÌËÌË Ó‰fl„Û, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÂÍÓÏẨӂ‡Ì‡ ‰Îfl β‰ÂÈ Á ˜ÛÚÎË‚Ó˛ ¯Í¥Ó˛.
Å¥ÎËÁ̇ ÔÂÂÚ¸Òfl Á¥ Á̇˜ÌÓ ·¥Î¸¯Ó˛ ͥθͥÒÚ˛ ‚Ó‰Ë ¥ ˆÂ, ‡ÁÓÏ Á ÌÓ‚Ó˛ ÍÓÏ·¥Ì‡ˆ¥π˛ ˆËÍÎ¥‚ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ·‡‡·‡ÌÛ
Ô¥‰ ˜‡Ò Á‡ÔÓ‚ÌÂÌÌfl Ú‡ ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë, ·Û‰Â ‰‡‚‡ÚË ‚‡¯ÓÏÛ Ó‰fl„Û ·ÂÁ‰Ó„‡ÌÌÛ flÍ¥ÒÚ¸ Ô‡ÌÌfl ¥ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl. ä¥Î¸Í¥ÒÚ¸
‚Ó‰Ë Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl Á·¥Î¸¯ÛπÚ¸Òfl ̇ ÒڥθÍË, ˘Ó Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë ÓÁ˜ËÌfl˛Ú¸Òfl ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛, Á·¥Î¸¯Û˛˜Ë ÚËÏ Ò‡ÏËÏ
ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ Ô‡ÌÌfl. ä¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‚Ó‰Ë Ô¥‰ ˜‡Ò ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ÍÓÊ ÁÓÒÚ‡π, Á‡·ÂÁÔÂ˜Û˛˜Ë ÔÓ‚Ì ‚ˉ‡ÎÂÌÌfl ÛÒ¥ı
ÒÎ¥‰¥‚ Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ ¥Á Ú͇ÌËÌË.
ñfl ÙÛÌ͈¥fl ·Û· ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ ÒÚ‚ÓÂ̇ ‰Îfl β‰ÂÈ Á Ì¥ÊÌÓ˛ Ú‡ ˜ÛÚÚπ‚Ó˛ ¯Í¥Ó˛, Û flÍËı ̇‚¥Ú¸ ̇ÈÏÂ̯‡ ͥθͥÒÚ¸
Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ ÏÓÊ ‚ËÍÎË͇ÚË ‡ÎÂ„¥˜ÌÛ ‡͈¥˛ ‡·Ó ÔÓ‰‡ÁÌÂÌÌfl.
ꇉËÏÓ Ú‡ÍÓÊ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‰‡ÌÛ ÙÛÌ͈¥˛ ‰Îfl ‰ËÚfl˜Óª ·¥ÎËÁÌË Ú‡ ‰ÂΥ͇ÚÌËı Ú͇ÌËÌ ‚Á‡„‡Î¥, ‡·Ó Ô¥‰ ˜‡Ò
Ô‡ÌÌfl χıÓ‚Ëı Ú͇ÌËÌ, ‚ÓÎÓÍ̇ flÍËı ÔÓ„ÎË̇˛Ú¸ ·¥Î¸¯Û ͥθͥÒÚ¸ Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚.
ÑÎfl Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl Í‡˘Óª flÍÓÒÚ¥ Ô‡ÌÌfl ‰‡Ì‡ ÙÛÌ͈¥fl Á‡‚Ê‰Ë ‡ÍÚË‚ÛπÚ¸Òfl Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl ‰ÂΥ͇ÚÌËı Ú‡ ‚Ó‚ÌflÌËı
Ú͇ÌËÌ.
12
H
äÓÎË ‚Ë Ó·ÂÂÚ ÔÓ„‡ÏÛ, ÂÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓ‚¥‰ÓÏËÚ¸ Ç‡Ò ÔÓ Ï‡ÍÒËχθÌÛ ¯‚ˉͥÒÚ¸ ‚¥‰ÊËÏÛ, ÔËÔÛÒÚËÏÛ ‰Ó
‚‡¯Óª ÔÓ„‡ÏË. á ÍÓÊÌËÏ Ì‡ÒÚÛÔÌËÏ Ì‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ Ì‡ ÍÌÓÔÍÛ, ¯‚ˉͥÒÚ¸ ‚¥‰ÊËÏÛ ·Û‰Â ÁÏÂ̯ۂ‡ÚËÒ¸ ̇ 100
Ó·/ı‚ Á‡ Ó‰ËÌ ‡Á. å¥Ì¥Ï‡Î¸Ì‡ ¯‚ˉͥÒÚ¸ ‚¥‰ÊËÏÛ – 400 Ó·/ı‚. Ä·Ó, flÍ˘Ó ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ, Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‰‡ÌÓª ÍÌÓÔÍË
ÏÓÊ̇ ‚ËÏÍÌÛÚË ‚¥‰ÊËÏ ‚Á‡„‡Î¥.
삇„‡! ñfl ÏÓ‰Âθ χ¯ËÌË Ó·Î‡‰Ì‡Ì‡ ˜ÛÚÚπ‚ËÏ ÂÎÂÍÚÓÌÌËÏ ÔËÒÚÓπÏ,
flÍËÈ ÍÓÌÚÓβπ ¥‚ÌÓÏ¥Ì¥ÒÚ¸ ÓÁÔÓ‚Ò˛‰ÊÂÌÌfl ·¥ÎËÁÌË ‚ ·‡‡·‡Ì¥. ü͢Ó
·¥ÎËÁ̇ ÓÁÔÓ‰¥ÎÂ̇ ÚÓıË ÌÂ¥‚ÌÓÏ¥ÌÓ, χ¯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
·‡Î‡ÌÒ, ˘Ó· Ô‡‚ËθÌÓ ‚ËÍÓ̇ÚË ‚¥‰ÊËÏ. üÍ˘Ó Ô¥ÒÎfl ‰ÂͥθÍÓı ÒÔÓ·
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ·‡Î‡ÌÒ Ì ‚‰‡πÚ¸Òfl, ‚¥‰ÊËÏ ·Û‰Â ‚ËÍÓ̇ÌËÈ Ì‡ ÁÌËÊÂÌËı
Ó·ÂÚ‡ı. ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ ‰ÛÊ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒÛ, ˆËÍÎ ‚¥‰ÊËÏÛ ·Û‰Â
Ò͇ÒÓ‚‡ÌÓ. ñ ‰ÓÔÓχ„‡π ÁÌËÁËÚËÒ¸ ¥‚Ì˛ ‚¥·‡ˆ¥ª ¥ ¯ÛÏÛ, ‡ Ú‡ÍÓÊ Á·¥Î¸¯Ûπ
ÚÂÏ¥Ì Ôˉ‡ÚÌÓÒÚ¥ χ¯ËÌË.
äÌÓÔ͇ ÇàÅßê íÖåèÖêÄíìêà °C íÂÏÔ.
I
ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ˆ¥πª ÓÔˆ¥ª ÏÓÊÎË‚Ó Ô‡ÚË Á ·Û‰¸-flÍÓ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓ˛ ‚¥‰ ϥ̥χθÌÓª ‰Ó χÍÒËχθÌÓª,
ÔÂ‰·‡˜ÂÌÓª ‰Îfl ÍÓÊÌÓª ÔÓ„‡ÏË.
äÓÊÌ ̇ÚËÒ͇ÌÌfl ÍÌÓÔÍË ÁÌËÊÛπ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ Ì‡ 10°ë, ϥ̥χθ̇ ÏÂʇ 15°ë (Ô‡ÌÌfl Û ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥)
13
M
ß̉Ë͇ÚÓË ÍÌÓÔÓÍ
ÇÏË͇˛Ú¸Òfl, ÍÓÎË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ ÍÌÓÔÍË Ì‡ÚËÒ͇˛Ú¸Òfl.
Ç ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ÍÓÎË Ó·‡Ì‡ ÓÔˆ¥fl Ì ÒÛÏ¥Ò̇ Á Ó·‡ÌÓ˛ ÔÓ„‡ÏÓ˛, ÔÓÎÛ̇π ÔÓ‰Ó‚ÊÂÌËÈ Á‚ÛÍÓ‚ËÈ Ò˄̇Πڇ ÌÂ
‚‚¥ÏÍÌÂÚ¸Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ.
ÑËÒÔÎÂÈ INFOTEXT
Ó·ÂÚË
x 100
ͥθͥÒÚ¸
Ó·ÂÚ¥‚
‚¥‰ÊËÏÛ ‰‡ÌÓª
ÔÓ„‡ÏË
íÂÏÔ. °
°C
12
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
90
12
ÅÄÇéÇçÄ
åßñçÄ
90
N
χÍÒËχθ̇
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
‰‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË
ÓÔËÒ ‚Ë·‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË
O
ê͇ۘ ‚¥‰ÍËÚÚfl ‰‚ÂˆflÚ
ôÓ· ‚¥‰ÍËÚË ‰‚ÂˆflÚ‡, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ‚‡Ê¥Î¸, flÍËÈ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl Á‡ Û˜ÍÓ˛.
Ñ‚ÂˆflÚ‡ ‚¥‰ÍËÚÓ: ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÔËÒÚ¥È ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ‚¥‰ÍËÚË ‰‚ÂˆflÚ‡ Ó‰‡ÁÛ Ô¥ÒÎfl ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl.
ᇘÂ͇ÈÚ ‰‚¥ ı‚ËÎËÌË, ÔÂ¯ Ì¥Ê ‚¥‰ÍË‚‡ÚË ‰‚ÂˆflÚ‡. ç‡ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl "ÑÇÖêñüíÄ ÇßÑäêàíß",
Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó ÏÓÊÎË‚Ó ·Û‰Â ªı ‚¥‰ÍËÚË. èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó Û ·‡‡·‡Ì¥ Ì χπ ‚Ó‰Ë.
14
퇷Îˈfl ÔÓ„‡Ï
èÓ„‡Ï‡ ‰Îfl:
ê͇ۘ ‚Ë·ÓÛ
ÔÓ„‡Ï ̇:
ÑËÒÔÎÂÈ Infotext
å‡ÍÒËχθÌÂ
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl
Í„
å‡ÍÒ.
ÚÂÏÔÂ
‡Ú. ë
ᇂ‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl
Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚
2
奈̥ Ú͇ÌËÌË
Ň‚ӂ̇, θÓÌ,
ÍÓÌÓÔÎfl
Ň‚ӂ̇, ÁÏ¥¯‡Ì¥
Ú͇ÌËÌË
í͇ÌËÌË ÁÏ¥¯‡Ì¥,
ÒËÌÚÂÚ˘̥
áÏ¥¯‡Ì¥ Ï¥ˆÌ¥
ëËÌÚÂÚ˘̥ (ÌÂÈÎÓÌ,
ÔÂÎÓÌ) ÁÏ¥¯‡Ì¥ Á
·‡‚Ó‚ÌÓ˛
í͇ÌËÌË ‰ÂΥ͇ÚÌ¥
ÇÓ‚ÌflÌ¥ ˜¥,
ÒËÌÚÂÚË͇
ÅÄÇéÇçÄ
åßñçÄ
6
ÑÓ
90°
●
●
60
COTTON
COLOUR
FAST
ÅÄÇéÇçÄ
åßñçÄ
6
ÑÓ
60°
●
●
40
COTTON
LIGHT SOIL
ÅÄÇéÇçÄ
äéãúéêéÇÄ
6
ÑÓ
40°
●
●
èËÈÏ¥Ú¸ ‰Ó Û‚‡„Ë!
ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ Ô‡ÌÌfl ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª ·¥ÎËÁÌË ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓ ÁÌËÁËÚË Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl ‰Ó 3 Í„.
30
COTTON
NON-FAST
ÅÄÇéÇçÄ
ÑÖãßäÄíçÄ
6
ÑÓ
30°
●
●
** èÓ„‡Ï‡ ÂÍÓÏẨӂ‡Ì‡ Ú‡ÍÓÊ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl ÔË ÌËÁ¸ÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı (ÌËʘ ‚͇Á‡ÌÓª
χÍÒËχθÌÓª). èÓ„‡Ï‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ‰Ó CENELEC EN 60456.
60 + P
MIXED
FABRICS
áåßòÄçß
3
ÑÓ
60°
●
●
SYNTHETICS
ëàçíÖíàóçß
3
ÑÓ
50°
●
●
90 + P
ÍÓθÓÓ‚¥ ÒÚ¥ÈÍ¥
**
ÍÓθÓÓ‚¥
ëÚ¥ÈÍ¥ ÍÓθÓÓ‚¥ Á
ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ô‡ÌÌflÏ
äÓθÓÓ‚¥ ÒÚ¥ÈÍ¥
50**
äÓθÓÓ‚¥ ‰ÂΥ͇ÚÌ¥
40
SHIRTS
ëéêéóäà
3
ÑÓ
40°
●
●
‰ÂΥ͇ÚÌ¥
40
DELICATES
ÑÖãßäÄíçß
1,5
ÑÓ
40°
●
●
ÇéÇçÄ
1
ÑÓ
40°
●
●
SPECIAL
HAND WASH
ëèÖñßÄãúçÄ
êìóçÖ
èêÄççü
1
ÑÓ
30°
●
●
RINSES
ONLY
èéãéëäÄççü
-
-
SPIN ONLY
ÇßÑÜàå
-
-
DRAIN ONLY
áãàÇÄççü
-
-
6
ÑÓ
40°
●
2
ÑÓ
50°
●
Çӂ̇ Á ÔÓÏ¥ÚÍÓ˛
"‰Îfl χ¯ËÌÌÓ„Ó
Ô‡ÌÌfl"
"̠ۘÔ‡ÌÌfl"
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl
ëÔˆ¥‡Î¸Ì¥ ÔÓ„‡ÏË
COTTON
WHITE
HEAVY SOIL
ťΥ Ú͇ÌËÌË Á
ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ô‡ÌÌflÏ
äÓθÓÓ‚¥ ‰ÂΥ͇ÚÌ¥
1
‚¥‰ÊËÏ
áÎË‚‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë
ÔÓ„‡Ï‡ Ô‡ÌÌfl
"ÛÌ¥‚Â҇θ̇"
ò‚ˉÍËÈ ˆËÍÎ 32
40 **
30
WOOLLENS
ëèÖñßÄãúçÄ
SPECIAL
MIX & WASH ìçßÇÖêëÄãúçÄ
SPECIAL
DAILY FAST
32'
16
ëèÖñßÄãúçÄ
òÇàÑäé 32
●
●
ç‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ „ÛÎflÚÓ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ô‡ÌÌfl ÏÓÊÎË‚Ó Ô‡ÚË Á ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓ˛, ÌËÊ˜Ó˛ Á‡
χÍÒËχθÌÛ ÔÂ‰·‡˜ÂÌÛ ‰Îfl ÍÓÊÌÓª ÔÓ„‡ÏË.
ò‚ˉͥÒÚ¸ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ ÁÌËÊÛ‚‡ÚË, flÍ˘Ó ÚÓ„Ó ‚Ëχ„‡˛Ú¸ ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl ̇ flÎË͇ı
Ó‰fl„Û, ‡ ‰Îfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ ‚Á‡„‡Î¥ ‚¥‰Ï¥ÌËÚË.
ã˯Â, flÍ˘Ó ‰ÂflÍ¥ ˜¥ Á ÔÎflχÏË ‚Ëχ„‡˛Ú¸ Ó·Ó·ÍË ¥‰ÍËÏ ‚¥‰·¥Î˛‚‡˜ÂÏ ‰Îfl ÔÎflÏ, ÚÓ ÔÓÔÂ‰Ìπ
‚ˉ‡ÎÂÌÌfl ÔÎflÏ ÔÓ‚ËÌÌÓ ·ÛÚË ÁÓ·ÎÂÌÓ Û Ô‡Î¸Ì¥È χ¯ËÌ¥.
ç‡ÎËÈÚ ‚¥‰·¥Î˛‚‡˜ Û ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ ‰Îfl ¥‰ÍÓ„Ó ‚¥‰·¥Î˛‚‡˜‡, fl͇ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl Û ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌ¥ 2 ‰ÓÁ‡ÚÓ‡ ‰Îfl
Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ Ú‡ Û‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ "èéãéëäÄççü"
äÓÎË Á‡Í¥Ì˜ËÚ¸Òfl ˆfl ÔÓ„‡Ï‡, ‚ÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ Û˜ÍÛ ÔÂÂÏË͇ÌÌfl ÔÓ„‡Ï Û ÔÓÎÓÊÂÌÌfl "OFF", ‰Ó‰‡ÈÚÂ
¥Ì¯¥ ˜¥ Á ˆ¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl Ú‡ ÔÓ‰Ó‚ÊÛÈÚ Ô‡ÌÌfl Á ̇ȷ¥Î¸¯ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ˛ ÔÓ„‡ÏÓ˛.
●
●
17
èÓ„‡Ï‡ Ô‡ÌÌfl "ìçßÇÖêëÄãúçÄ"
ñ ÂÍÒÍβÁ˂̇ ÒËÒÚÂχ Candy, fl͇ χπ 2 ‚ÂÎËÍ¥ ÔÂ‚‡„Ë:
ÇàÅßê èêéÉêÄå
ÑÎfl ¥ÁÌËı ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ Ú‡ ¥ÁÌËı ÒÚÛÔÂÌ¥‚ Á‡·Û‰ÌÂÌÓÒÚ¥ Û ˆ¥È Ô‡Î¸Ì¥È χ¯ËÌ¥ ¥ÒÌÛ˛Ú¸ 4 „ÛÔË ÔÓ„‡Ï,
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó flÍËı Ó·Ë‡πÚ¸Òfl ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ Ú‡ ÚË‚‡Î¥ÒÚ¸ Ô‡ÌÌfl (‰Ë‚. Ú‡·Îˈ˛ ÔÓ„‡Ï
Ô‡ÌÌfl).
1. 奈̥ Ú͇ÌËÌË
ñ¥ ÔÓ„‡ÏË ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ ÒÚ‚ÓÂÌ¥ ‰Îfl χÍÒËχθÌÓ„Ó ¥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl ¥ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Á
ÔÓÏ¥ÊÌËÏË ˆËÍ·ÏË ‚¥‰ÊËÏÛ ‰Îfl Í‡˘Óª flÍÓÒÚ¥ ‚¥‰ÊËÏÛ. á‡Íβ˜ÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ ‚ˉ‡Îflπ
‚Ó‰Û Á ̇ȥÌÚÂÌÒË‚Ì¥¯Ó˛ ¯‚ˉͥÒÚ˛.
2. Å¥ÎËÁ̇ Ï¥¯‡Ì‡ ¥ ÒËÌÚÂÚ˘̇
è‡ÌÌfl Ú‡ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl ‰‡˛Ú¸ ‚¥‰Ï¥Ì¥ ÂÁÛθڇÚË Á‡‚‰flÍË „‡ÌÓ Ô¥‰¥·‡Ì¥È ¯‚ˉÍÓÒÚ¥
Ó·ÂÚ¥‚ ·‡‡·‡ÌÛ Ú‡ ¥‚Ìfl ‚Ó‰Ë. ÑÂΥ͇ÚÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ „‡‡ÌÚÛ˛ ÏÂ̯ Ï’flÚÛ ·¥ÎËÁÌÛ.
3. Å¥ÎËÁ̇ ‰ÂΥ͇Ú̇
ñ ÌÓ‚ËÈ ˆËÍÎ ÔÓ„‡Ï, ÍÓÎË ˜Â„Û˛Ú¸Òfl Ô‡ÌÌfl ¥ Á‡ÏÓ˜Û‚‡ÌÌfl, ÓÒÓ·ÎË‚Ó ‚ÓÌË
ÂÍÓÏẨӂ‡Ì¥ ‰Îfl ‰ÂΥ͇ÚÌËı Ú͇ÌËÌ. è‡ÌÌfl Ú‡ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl ‚ËÍÓÌÛ˛Ú¸Òfl Á ‚ÂÎËÍÓ˛
ͥθͥÒÚ˛ ‚Ó‰Ë ‰Îfl Í‡˘Ëı ÂÁÛθڇڥ‚.
êìóçÖ èêÄççü 30°
ñfl Ô‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇ Ú‡ÍÓÊ Ï‡π ‰ÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ Ô‡ÌÌfl. ñÂÈ ÂÊËÏ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË
Ô‡ÌÌfl Ó‰fl„Û, flÍËÈ Ï‡π ÔÓÁ̇˜ÍÛ ‰Îfl “í¥Î¸ÍË êÛ˜ÌÓ„Ó è‡ÌÌfl”. èÓ„‡Ï‡ Ô‡ˆ˛π ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 30° „‡‰ÛÒ¥‚, ‚Íβ˜‡π 3 ÂÊËÏË ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ ÔÓ‚¥Î¸Ì¥ Ó·ÓÓÚË.
4. ëèÖñßÄãúçß èêéÉêÄåà
ëÔˆ¥‡Î¸Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ "èéãéëäÄççü"
ñfl ÔÓ„‡Ï‡ ‚ËÍÓÌÛπ 3 ˆËÍÎË ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Á ÔÓÏ¥ÊÌËÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌflÏ Ï¥Ê ÌËÏË (flÍ ÏÓÊÂ
·ÛÚË ÁÏÂ̯ÂÌËÏ ‡·Ó ‚Á‡„‡Î¥ Ò͇ÒÓ‚‡ÌËÏ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ˛ ÍÌÓÔÍÓ˛). ñ˛ ÔÓ„‡ÏÛ
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸ ‰Îfl ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl ÛÒ¥ÎflÍËı ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ, ̇ÔËÍ·‰ Ô¥ÒÎfl Û˜ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl.
ñfl ÔÓ„‡Ï‡ Ú‡ÍÓÊ ÏÓÊ ·ÛÚË ‚ËÍÓËÒڇ̇ ‰Îfl ‚¥‰·¥Î˛‚‡ÌÌfl (‰Ë‚. Ú‡·Îˈ˛)
ëÔˆ¥‡Î¸Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ "ÇßÑÜàå"
èÓ„‡Ï‡ "ÇßÑÜàå" ‚ËÍÓÌÛπÚ¸Òfl Á χÍÒËχθÌÓ˛ ¯‚ˉͥÒÚ˛, fl͇ ÏÓÊ ·ÛÚË ÁÏÂ̯Â̇
Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓª ÍÌÓÔÍË.
"áãàÇÄççü ÇéÑà"
ñfl ÔÓ„‡Ï‡ ‚ËÍÓÌÛπ Î˯ ÁÎË‚ ‚Ó‰Ë.
18
- ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ Ô‡ÚË ‡ÁÓÏ ˜¥ Á ¥ÁÌËı Ú͇ÌËÌ (̇ÔËÍ·‰ ·‡‚ӂ̇ + ÒËÌÚÂÚË͇)
- ÔÓˆÂÒ Ô‡ÌÌfl ‚ËÍÓÌÛπÚ¸Òfl Á Á̇˜ÌÓ˛ ÂÍÓÌÓÏ¥π˛ ÂÎÂÍÚËÍË èÓ„‡Ï‡ Ô‡ÌÌfl
"ìçßÇÖêëÄãúçÄ" Ô¥‰ÚËÏÛπ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ 40°ë Ú‡ ˜Â„Ûπ ‰Ë̇ϥ˜ÌÛ Ù‡ÁÛ (Ó·ÂÚË
·‡‡·‡ÌÛ) Ú‡ ÒÚ‡Ú˘ÌÛ Ù‡ÁÛ (Á‡ÏÓ˜ÂÌ¥ ˜¥ ‚ Òڇ̥ ÔÓÍÓ˛) Ú‡ ÚË‚‡π χÈÊ 3 „Ó‰ËÌË.
ëÔÓÊË‚‡ÌÌfl ÂÎÂÍÚËÍË Á‡ ‚ÂÒ¸ ˆËÍÎ Ó·ÓÚË ÔÒ˛„Ó 850 ÇÚ/„Ó‰, ˘Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π Í·ÒÛ Ä.
LJÊÎË‚Ó:
- ÔÂ¯Â Ô‡ÌÌfl ÍÓθÓÓ‚Ëı ˜ÂÈ Ï‡π ‚ËÍÓÌÛ‚‡ÚËÒ¸ ÓÍÂÏÓ.
- Ì¥ ‚ flÍÓÏÛ ‡Á¥ Ì ÏÓÊ̇ ÁÏ¥¯Û‚‡ÚË Ú͇ÌËÌË, ˘Ó ÎËÌfl˛Ú¸.
ò‚ˉ͇ ÔÓ„‡Ï‡ "32 ïÇàãàçà"
èÓ„‡Ï‡ ¯‚ˉÍÓ„Ó Ô‡ÌÌfl Á‡ 32 ı‚ËÎËÌË ÔÂ‰·‡˜‡π ‚ËÍÓ̇ÌÌfl Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓ‚ÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ
Ô‡ÌÌfl Á Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ Ì ·¥Î¸¯Â 2 Í„ ·¥ÎËÁÌË Ú‡ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓ˛ 50°ë.
äÓÎË ÇË ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓ„‡ÏÛ "òÇàÑäé 32", ÂÍÓÏẨӂ‡Ì‡ ‰ÓÁ‡ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ 20% ‚¥‰ ‰ÓÁË ‰Îfl Á‚˘‡ÈÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl.
Fuzzy logic
ñ ÓÒÚ‡ÌÌfl ÏÂʇ ÍÓÌÚÓ₇ÌÌfl ÚÂıÌÓÎÓ„¥ª Ô‡ÌÌfl. Fuzzy logic Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ Á Activa Infotext
‚ËÁ̇˜‡π Ô¥‰ ˜‡Ò ÛÒ¥ı Ù‡Á Ô‡ÌÌfl ÒÂ¥˛ ¥ÌÙÓχˆ¥È ÔÓ ·¥ÎËÁÌÛ, fl͇ ÛÒÂ‰ËÌ¥ ·‡‡·‡ÌÛ.
Ç Ú‡ÍÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ Activa Infotext, ‚ ÏÓÏÂÌÚ ÔÓ˜‡ÚÍÛ Ô‡ÌÌfl:
* ‚„ÛθӂÛπ ͥθͥÒÚ¸ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓª ‚Ó‰Ë,
* ‚ÒÚ‡Ìӂβπ ÚÂÏ¥Ì Ô‡ÌÌfl,
* „Ûβπ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl
̇ ·‡Á¥ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl Ú‡ ÚËÔÛ ·¥ÎËÁÌË, Ó·‡ÌÓª ‰Îfl Ô‡ÌÌfl;
* „Ûβπ ËÚÏ Ó·ÂÚ¥‚ ·‡‡·‡ÌÛ, ˘Ó· Ô¥‰ıÓ‰ËÎÓ ‰‡ÌÓÏÛ ÚËÔÛ Ú͇ÌËÌË,
* ÓÁÔ¥Á̇π ÔËÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ Ô¥ÌË, ÁÌËÁË‚¯Ë ¥‚Â̸ ‚Ó‰Ë Ô¥‰ ˜‡Ò ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl,
* „Ûβπ ͥθͥÒÚ¸ Ó·ÂÚ¥‚ ‚¥‰ÊËÏÛ ‚ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÓÏÛ Òڇ̥, Á‡ıˢ‡˛˜Ë ‚¥‰ ÁÏË̇ÌÌfl.
í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ Activa Infotext ÏÓÊ ҇χ ‚Ë¥¯ËÚË fl͇ Á ·ÎËÁ¸ÍÓ ÒÓÚÌ¥ ¥ÒÌÛ˛˜Ëı ÍÓÏ·¥Ì‡ˆ¥È Ô¥‰ıÓ‰ËÚ¸ Í‡˘Â
҇Ϡ‰Ó ˆËı ˜ÂÈ.
Fuzzy logic ȉ ̇ÁÛÒÚ¥˜ ‚ËÏÓ„‡Ï ˘Ó‰Ó ÔÓ΄¯ÂÌÌfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ô‡Î¸ÌÓª χ¯ËÌË, ‰ÓÁ‚ÓÎfl˛˜Ë ΄ÍÓ
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÔÓ„‡ÏÛ Ô‡ÌÌfl. äÓËÒÚÛ‚‡˜ χ¯ËÌÓ˛ χπ Î˯ ‚͇Á‡ÚË Ï‡¯ËÌ¥ ÚËÔ Ú͇ÌËÌË, fl͇
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÛπÚ¸Òfl ‚ ·‡‡·‡Ì (·‡‚ӂ̇, ÁÏ¥¯‡Ì¥, ‰ÂΥ͇ÚÌ¥ ‡·Ó ‚Ó‚ÌflÌ¥ Ú͇ÌËÌË) Ú‡ ¥‚Â̸ Á‡·Û‰ÌÂÌÓÒÚ¥
˜ÂÈ, ˘Ó· ·¥ÎËÁ̇ ·Û· ‚¥‰Ï¥ÌÌÓ ˜ËÒÚÓ˛ Ú‡ ̇ ̇ÈÍ‡˘ÓÏÛ ¥‚Ì¥ ‚ËÍÓ̇ÎÓÒfl ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ ·¥Î¸¯
Ôˉ‡ÚÌËÈ ‰Ó ‰‡ÌÓª Ú͇ÌËÌË ‚¥‰ÊËÏ.
19
ÑéáÄíéê Ñãü èêÄãúçàï áÄëéÅßÇ
P
ÑÓÁ‡ÚÓ ‰Îfl Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ ÔÓ‰¥ÎÂÌËÈ Ì‡ ÚË ‚¥‰‰¥ÎË:
- ‚¥‰‰¥Î ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ 1 ÔÓÚ¥·ÂÌ ‰Îfl Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ ‰Îfl
ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl;
èêÄãúçß áÄëéÅà, ÑéÅÄÇäà íÄ ∫ï ÑéáìÇÄççü
ÇË·¥ Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÒÓ·Û.
ìÌ¥‚Â҇θ̥ Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë.
-
Ô‡Î¸Ì¥ ÔÓÓ¯ÍË ‰Îfl Á‡„‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl Á Ô¥‰·¥Î˛˛˜Ë ÏË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ÏË ÓÒÓ·ÎË‚Ó Ô¥‰ıÓ‰flÚ¸ ‰Îfl
Ô‡ÌÌfl ‚ ‚ËÒÓÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı (60°ë Ú‡ ‚ˢÂ) ÒËθÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª ·¥ÎËÁÌË Ú‡ ÁÏ¥¯‡ÌÓª ·¥ÎËÁÌË.
¥‰Í¥ Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë ÓÒÓ·ÎË‚Ó Ô¥‰ıÓ‰flÚ¸ ‰Îfl Ô‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ˜ÂÈ, Á‡·Û‰ÌÂÌËı ÊËÌËÏË ÔÎflχÏË,
Ú‡ÍËı flÍ ÔÎflÏË ÔÓÚÛ, ÔÎflÏË ‚¥‰ ÍÓÒÏÂÚËÍË Ú‡ ÓÎ¥È.
ñ¥ Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë Ì ԥ‰ıÓ‰flÚ¸ ‰Îfl ‚ˉ‡ÎÂÌÌfl ¥Ì¯Ëı ÔÎflÏ, ÚÓÏÛ ˘Ó Ì ϥÒÚflÚ¸ Ô¥‰·¥Î˛‚‡˜¥‚.
·¥ÓÎÓ„¥˜ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì¥ Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë Ì Á‡‚Ê‰Ë ‰‡˛Ú¸ ·‡Ê‡ÌËÈ ÂÁÛθڇÚ.
- ‚¥‰‰¥Î ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ "Í‚¥ÚÓ˜ÍÓ˛"
ÔÓÚ¥·ÂÌ ‰Îfl ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËı
‰Ó·‡‚ÓÍ, ÔÓÏ’flͯۂ‡˜¥‚,‡ÓχÚ˘ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚, ÒË̸ÍË Ú‡ ¥Ì¯.;
-
- ‚¥‰‰¥Î 2 ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ ‰Îfl Á‡„‡Î¸ÌÓ„Ó
Ô‡ÌÌfl.
-
üÍ˘Ó ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ¥‰Í¥ Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë, Ú·‡ ‚
‚¥‰‰¥Î 2 ‚ÒÚ‡‚ËÚË ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ, fl͇ ‰Ó‰‡πÚ¸Òfl ‰Ó χ¯ËÌË. ñÂ
Á‡·ÂÁÔ˜ËÚ¸ ÔflÏ ÔÓÔ‡‰‡ÌÌfl ¥‰ÍÓ„Ó ÏË· ‚ ·‡‡·‡Ì ‚
ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÈ ÏÓÏÂÌÚ.
ñfl ‚‡ÌÌӘ͇ χπ ·ÛÚË ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ‚¥‰‰¥Î 2 Ú‡ÍÓÊ, flÍ˘Ó Ï‡¯Ë̇
‚ËÍÓÌÛπ ÔÓ„‡ÏÛ èéãéëäÄççü ÔË Ô¥‰·¥Î˛‚‡ÌÌ¥.
ëÔˆ¥‡Î¸Ì¥ Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë
- Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë ‰Îfl ÍÓθÓÓ‚Óª Ú‡ ‰ÂΥ͇ÚÌÓª ·¥ÎËÁÌË ·ÂÁ Ô¥‰·¥Î˛‚‡˜¥‚ Ú‡ ·ÂÁ ÓÔÚ˘ÌËı
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ¥‚, flÍ¥ ÓÒ‚¥Úβ˛Ú¸ Á·Â¥„‡˛Ú¸ ÍÓÎ¥;
- Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë ‰Îfl Á‡„‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl ·ÂÁ Ô¥‰·¥Î˛‚‡˜¥‚ Ú‡ ÂÌÁËÏ¥‚ Ú‡ Ô¥‰ıÓ‰flÚ¸ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl
‚ËÓ·¥‚ Á ‚Ó‚ÌË;
- Ô‡Î¸ÌËÈ Á‡Ò¥· ‰Îfl Á‡Ì‡‚¥ÒÓÍ Á ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ÏË, flÍ¥ ÓÒ‚¥Úβ˛Ú¸, ÒÚ¥ÈÍËÏË ‰Ó Ò‚¥Ú·, Á‡ıˢ‡˛Ú¸
‚ËÓ·Ë ‚¥‰ ÔÓÊÓ‚Ú¥ÌÌfl Ô¥‰ ‚Á‡πÏÓ‰¥π˛ Á ÒÓÌfl˜ÌËÏË ÔÓÏÂÌflÏË;
- ÒÔˆ¥‡Î¸Ì¥ Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë Á ÔÓ‰ÛχÌËÏ ÒÍ·‰ÓÏ ı¥Ï¥˜ÌËı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ¥‚, Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÚËÔÛ Ú͇ÌËÌË,
¥‚Ìfl Á‡·Û‰ÌÂÌÓÒÚ¥ Ú‡ Ú‚Â‰ÓÒÚ¥ ‚Ó‰Ë.
Ç ˆ¸ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ Á‡„‡Î¸Ì¥ Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë, ÔÓÏ’flͯۂ‡˜¥, Ô¥‰·¥Î˛‚‡˜¥ Ú‡ ÔÎflÏÓ‚Ë‚¥‰ÌËÍË ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌËÏË ÓÍÂÏÓ.
삇„‡! è‡Ï’flÚ‡ÈÚÂ, ˘Ó ‰ÂflÍ¥ Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë
‚‡ÊÍÓ ‚Ë‚ÂÒÚË. Ç ˆ¸ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ
ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÍÓÌÚÂÈÌÂ, flÍËÈ Í·‰ÂÚ¸Òfl
ÛÒÂ‰ËÌÛ ·‡‡·‡ÌÛ.
삇„‡! Ç¥‰‰¥Î "Í‚¥ÚӘ͇"
Á‡ÔÓ‚Ì˛πÚ¸Òfl Î˯ ¥‰ÍËÏË Á‡ÒÓ·‡ÏË.
凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Ûπ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡ ÓÒÚ‡Ì̸ÓÏÛ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌ¥ ‚
ÛÒ¥ı ÔÓ„‡Ï‡ı Ô‡ÌÌfl.
20
ÑÓÔÓÏ¥ÊÌ¥ Á‡ÒÓ·Ë Ô‡ÌÌfl
- ÔÓÏ’flͯۂ‡˜¥ ‚Ó‰Ë ‰ÓÔÓχ„‡˛Ú¸ ÁÌËÁËÚË ‚ËÚ‡ÚË Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÒÓ·Û, ÍÓÎË ‰ÛÊ ‚ËÒÓ͇ Ú‚Â‰¥ÒÚ¸
‚Ó‰Ë;
- Á‡Ò¥· ‰Îfl ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ‚ˉ‡ÎÂÌÌfl ÔÎflÏ ÔÂ‰ Á‡„‡Î¸ÌËÏ Ô‡ÌÌflÏ.
ôÓ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ‚ËÍÓÌÛ‚‡ÚË Á‡„‡Î¸Ì Ô‡ÌÌfl Á ÏÂÌ¯Ó˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓ˛ Ú‡ ·ÂÁ Á‡ÒÓ·¥‚ Á Ô¥‰·¥Î˛˛˜Ë ÏË
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ÏË;
- ÔÓÏ’flͯۂ‡˜¥ χπ ‡ÌÚËÒÚ‡Ú˘ÌÛ ‰¥˛ ‰Îfl ÒËÌÚÂÚ˘ÌËı Ú͇ÌËÌ Ú‡ ÔÓÏ’flͯÛπ ·¥ÎËÁÌÛ.
üÍ˘Ó ·Û‰ÂÚ ÒÛ¯ËÚË ˜¥ ‚ ÒÛ¯ËÎ¸Ì¥È Ï‡¯ËÌ¥, ˜¥ Á‡Î˯‡Ú¸Òfl Ï’flÍËÏË Ì‡‚¥Ú¸ ·ÂÁ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
ÔÓÏ’flͯۂ‡˜¥‚.
ç Á‡ÎË‚‡ÈÚ ÓÁ˜ËÌÌËÍË ‚ χ¯ËÌÛ!
á·Â¥„‡ÈÚ Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë Ú‡ ÔÓ‰ÛÍÚË ‰Îfl ‰Ó„Îfl‰Û Á‡ χ¯ËÌÓ˛ ‚ Ï¥Òˆflı Ì ‰ÓÒflÊÌËı ‰Îfl ‰¥ÚÂÈ.
èÂ¯ Ì¥Ê Á‡ÔÓ‚ÌËÚË ‰ÓÁ‡ÚÓ Ô‡Î¸ÌËÏ Á‡ÒÓ·ÓÏ, ‚Ô‚̥ڸÒfl, ˘Ó Ú‡Ï Ì χπ Á‡È‚Ëı ˜ÂÈ.
ä¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ Á‚˘‡ÈÌÓ ‚͇Á‡Ì‡ ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚ˆ¥. ÑÓÚËÏÛÈÚÂÒ¸ ˆËı ‚͇Á¥‚ÓÍ.
21
ÑÓÁÛ‚‡ÌÌfl
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ Î˯ ڥ Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë, flÍ¥ ÔËÁ̇˜ÂÌÌ¥ ‰Îfl Ô‡Î¸ÌËı χ¯ËÌ.
ÇË ÓÚËχπÚ Í‡˘¥ ÂÁÛθڇÚË Ô‡ÌÌfl, ‚ËÍÓËÒÚ‡‚¯Ë ϥ̥χθÌÛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ Ú‡
Á·ÂÂÊÂÚ ·¥ÎËÁÌÛ, flÍ˘Ó ‚¥Á¸ÏÂÚ ‰Ó Û‚‡„Ë ÒÚÛԥ̸ Á‡·Û‰ÌÂÌÓÒÚ¥ ·¥ÎËÁÌË, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÚËÔ Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÒÓ·Û.
ä¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÒÓ·Û Á‡ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰:
- Ú‚Â‰ÓÒÚ¥ ‚Ó‰Ë: Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ Ú‚Â‰ÓÒÚ¥ ‚Ó‰Ë Ú‡ ÚËÔÛ Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÒÓ·Û ÏÓÊÎË‚Ó ÁÏÂ̯ËÚË ‚ËÚ‡ÚË
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÒÓ·Û;
- ÒÚÛԥ̸ Á‡·Û‰ÌÂÌÌfl: Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÒÚÛÔÂÌ˛ Á‡·Û‰ÌÂÌÓÒÚ¥ ÏÓÊÎË‚Ó ÁÏÂ̯ËÚË ‚ËÚ‡ÚË Ô‡Î¸ÌÓ„Ó
Á‡ÒÓ·Û;
- ͥθͥÒÚ¸ ·¥ÎËÁÌË: Û ‚ËÔ‡‰ÍÛ Ì‚ÂÎËÍÓª ͥθÍÓÒÚ¥ ·¥ÎËÁÌË ÏÓÊÎË‚Ó ÁÏÂ̯ËÚË ‚ËÚ‡ÚË Ô‡Î¸ÌÓ„Ó
Á‡ÒÓ·Û.
ÑÓÁÛ‚‡ÌÌfl Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ¯ÍÛ.
ÑÎfl ÔÓÓ¯ÍÛ ÌÓχθÌÓª Ú‡ ÌËÁ¸ÍÓª ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆ¥ª:
ÑÎfl ÒÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÒÚÛÔÂÌ˛ Á‡·Û‰ÌÂÌÓÒÚ¥ ·¥ÎËÁÌË ÏÓÊ̇ Ó·‡ÚË ÔÓ„‡ÏÛ ·ÂÁ ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl.
á‡ÒËÔÚ Ô‡Î¸ÌËÈ ÔÓÓ¯ÓÍ Û ‚¥‰‰¥Î 2 ‰ÓÁ‡ÚÓ‡.
ÑÎfl ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª ·¥ÎËÁÌË Ó·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ Á ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ô‡ÌÌflÏ.
á‡ÒËÔÚ 1/4 ˜‡ÒÚËÌÛ ÔÓÓ¯ÍÛ Û ‚¥‰‰¥Î 1 Ú‡ 3/4 ‚ ‚¥‰‰¥Î 2 ‰ÓÁ‡ÚÓ‡.
üÍ˘Ó ÇË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ ÔÓÏ’flͯۂ‡˜¥, ÚÓ Á‡ÒËÔÚ ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ ÔÓÓ¯ÓÍ, ‡ ÔÓÚ¥Ï ÔÓÏ’flͯۂ‡˜ Û ‚¥‰‰¥Î
2 ‰ÓÁ‡ÚÓ‡.
üÍ˘Ó ÇË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ ‚ËÒÓÍÓÍÓ̈ÂÌÚÓ‚‡Ì¥ Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë - ‰ÓÚËÏÛÈÚÂÒ¸ ‚͇Á¥‚ÓÍ Ì‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ˆ¥ ˘Ó‰Ó
ÚËÔÛ ·¥ÎËÁÌË Ú‡ ‰ÓÁÛ‚‡ÌÌfl.
ôÓ· ÛÌËÍÌÛÚË ÚÛ‰ÌÓ˘¥‚ Û ‚ËÁ̇˜ÂÌ¥ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓª ͥθÍÓÒÚ¥ ÔÓÓ¯ÍÛ, ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl ‰ÓÁ‡ÚÓÓÏ, flÍËÈ
‰Ó‰‡πÚ¸Òfl ‰Ó Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ¯ÍÛ.
ÑÓÁÛ‚‡ÌÌfl ¥‰ÍÓ„Ó Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÒÓ·Û.
ꥉͥ Ô‡Î¸Ì¥ Á‡ÒÓ·Ë ÏÓÊÛÚ¸ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚËÒfl Û ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÒÚ¥ ‰Ó ¥ÌÒÚÛ͈¥ª ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚ˆ¥ ‰Îfl ÛÒ¥ı ÔÓ„‡Ï
·ÂÁ ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl. ÇÓÌË Á‡ÎË‚‡˛Ú¸Òfl ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ, flÍËÈ Í·‰ÂÚ¸Òfl ÛÒÂ‰ËÌÛ ·‡‡·‡ÌÛ, ‡·Ó
Á‡ÎË‚‡˛Ú¸Òfl ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó ‚ ‰ÓÁ‡ÚÓ ̇ χ¯Ë̈¥ ‚ ÚËı ÏÓ‰ÂÎflı, ‰Â ˆÂ ÔÂ‰·‡˜ÂÌÓ.
äÓËÒÌ¥ ÔÓ‡‰Ë ‰Îfl ÍÓËÒÚÛ‚‡˜‡
ç‚ÂÎËÍ¥ ÂÍÓÏẨ‡ˆ¥ª ‰Îfl ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª LJ¯Óª χ¯ËÌË Á χÍÒËχθÌÓ˛ ÂÍÓÌÓÏ¥π˛.
å‡ÍÒËχθÌÓ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÛÈÚ χ¯ËÌÛ ·¥ÎËÁÌÓ˛.
ôÓ· ÁÏÂ̯ËÚË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÂÎÂÍÚËÍË, ‚Ó‰Ë Ú‡ Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÒÓ·Û ‚ËÍÓÌÛÈÚ χÍÒËχθÌÂ
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl χ¯ËÌË ·¥ÎËÁÌÓ˛.
åÓÊÎË‚Ó Á‡Ó˘‡‰ËÚË ‰Ó 50% ÂÎÂÍÚËÍË, flÍ˘Ó Ô‡ÚË Ó‰ËÌ ‡Á ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊË‚¯Ë χ¯ËÌÛ, Ì¥Ê ‰‚‡
Ô‡ÌÌfl, Á‡‚‡ÌÚ‡ÊË‚¯Ë χ¯ËÌÛ Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ.
äÓÎË ÌÂÓ·ı¥‰Ì ÔÓÔÂ‰Ìπ Ô‡ÌÌfl?
ã˯ ‰Îfl ‰¥ÈÒÌÓ ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ˜ÂÈ!
ÇË ÏÓÊÂÚ Á‡Ó˘‡‰ËÚË ‚¥‰ 5 ‰Ó 15% ÂÎÂÍÚËÍË Ì ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl ‰Îfl ·¥ÎËÁÌË
Ò··ÍÓª Ú‡ ÒÂ‰̸Ӫ Á‡·Û‰ÌÂÌÓÒÚ¥.
üÍ Ó·‡ÚË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ Ô‡ÌÌfl?
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔÎflÏÓ‚Ë‚¥‰ÌËÍ ÔÂ‰ Ô‡ÌÌflÏ ‚ Ô‡Î¸Ì¥È χ¯ËÌ¥, ˘Ó· Ì ·ÛÎÓ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥ Ô‡ÚË Á
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓ˛ ‚ˢӲ ÁÓ 60°ë.
åÓÊÎË‚Ó Á‡Ó˘‡‰ËÚË ‰Ó 50% ÂÎÂÍÚËÍË, ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ 60°ë Ì¥Ê 90°ë.
LJÊÍ¥ ÔÎflÏË
߉‡θ̥ ¥¯ÂÌÌfl ‰Îfl ÍÓÊÌÓ„Ó ‚Ë‰Û ÔÎflÏ.
éˆÂÚ: ıÓÎӉ̇ ‡Ï¥‡˜Ì‡ ‚Ó‰‡, ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl.
èÎflÏË Ô¥ÒÎfl ‰Ó˘Û: ‡Ï¥‡˜Ì‡ ‚Ó‰‡.
ìÒÂ, ˘Ó ÔËÒÚ‡ÎÓ: ‡ˆÂÚÓÌ.
äÛθÍÓ‚‡ ͇ۘ: ÒÔËÚ 90 „‡‰ÛÒ¥‚, ‚Ó‚ÌÛ Ú‡ ¯Í¥Û ÔÓÏÓÍÌ¥Ú¸ Ú‡ÏÔÓÌÓÏ Á ·ÂÌÁËÌÓÏ; ‰Îfl ·¥ÎËı ˜ÂÈ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚÂ
Ô¥‰·¥Î˛‚‡˜
èË‚Ó: ÔÓÎÓÒ͇ÚË ÚÂÔÎÓ˛ ‚Ó‰Ó˛.
襉ԇÎÂÌ¥ ˜¥: ‡Ï¥‡˜Ì‡ ‚Ó‰‡ ‡·Ó ÔÂÂÍËÒ ‚Ó‰Ì˛.
ä‡Í‡Ó: Á‡ÌÛÚ ¥˜ ‚ ‚Ó‰Û, ‰Â ÍËԥ· ͇ÚÓÔÎfl.
䇂‡: ÔÓÚË‡ÚË ‚Ó‰Ó˛ Á¥ ÒÔËÚÓÏ Ú‡ Ô‡ÚË ‚Ó‰Ó˛ Ú‡ ÏËÎÓÏ.
è‡‡Ù¥Ì ‚¥‰ Ò‚¥˜ÍË: Á¥ÒÍ·¥Ú¸ ̇ ÒͥθÍË ˆÂ ÏÓÊÎË‚Ó, ÔÓÍ·ÒÚË Ô¥‰ ÔÎflÏÛ Ú‡ ̇ ÔÎflÏÛ ‰‚‡ ÎËÒÚÍË ‰Ó· ‚·Ë‡˛˜Ó„Ó Ô‡ÔÂÛ
Ú‡ Ô‡ÒÛÈÚÂ. áÏ¥ÒÚËÚË ÎËÒÚÍË Ô‡ÔÂÛ, ˘Ó· ÔÎflχ Í‡˘Â ‚·Ë‡Î‡Òfl.
ÜÛ‚‡Î¸Ì‡ ÂÁËÌ͇: ÁÓ·¥Ú¸ ªª Ú‚Â‰Ó˛, ÔÓÚÂ¯Ë ªª ÍÛ·ËÍÓÏ Î¸Ó‰Û. ᥯Í·¥Ú¸ ÌÓÊÂÏ.
òÓÍÓ·‰: ‚Ó‰‡ Á ‡Ï¥‡ÍÓÏ (5ÏÎ ‚ 500 ÏÎ ‚Ó‰Ë); ̇ ¯Ó‚ÍÛ: ÔÓÏÓÍÌÛÚË Ú‡ÏÔÓÌÓÏ, ÁÏÓ˜ÂÌÓÏÛ ‚ ÒÓÍÛ ÎËÏÓ̇ ‡·Ó ‚ Í‡ÔÎËÌ¥
‡Ï¥‡ÍÛ.
22
23
äÎÂÈ: ÁÓ·ËÚË Ú‡Í, flÍ ¥Á ÔÎflχÏË Á ¯ÓÍÓ·‰Û.
î‡·‡: Ó‰ÌÛ ˜‡ÒÚËÌÛ ÔÂÂÍËÒÛ ‚Ó‰Ì˛ ÁÏ¥¯‡ÚË Á 4 ˜‡ÒÚË̇ÏË ıÓÎÓ‰ÌÓª ‚Ó‰Ë, ‰Âͥθ͇ Í‡ÔÎËÌ ‡Ï¥‡ÍÛ. ñËÏ ÓÁ˜ËÌÓÏ
ÓÔ‡ˆ˛ÈÚ ÔÎflÏÛ.
î‡·‡ ̇ ÓÎ¥ª: ÚÂÔÂÌÚËÌ.
í‡‚‡: ÒÔËÚ 90 „‡‰ÛÒ¥‚ ‰Îfl ·‡‚Ó‚ÌË Ú‡ θÓÌÛ. ÑÎfl ‚Ó‚ÌË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ̇ÒÚÛÔÌËÈ ÓÁ˜ËÌ: 3 ˜‡ÒÚËÌË ÚÂÔÎÓª ‚Ó‰Ë, 2
˜‡ÒÚËÌË ÒÔËÚÛ, 1 ˜‡ÒÚË̇ ‡Ï¥‡ÍÛ. èÓÎÓÒ͇ÚË ‚Ó‰Ó˛ Á ÓˆÚÓÏ.
ÅÛ‰: Á˜ËÒÚËÚË ˘¥ÚÓ˜ÍÓ˛ ÔÓÍË ‚¥Ì ÒÛıËÈ Ú‡ Ó·Ó·ËÚË ‚Ó‰Ó˛ Á ÓˆÚÓÏ ( ‰Îfl ‚Ó‚ÌË), ‚Ó‰Ó˛ Á ‡Ï¥‡ÍÓÏ ( ‰Îfl ·‡‚Ó‚ÌË, θÓÌÛ,
¯Ó‚ÍÛ, ÒËÌÚÂÚËÍË).
îÛÍÚË: Ó·ӷβ˛Ú¸ ÔÎflÏË ÒÓÍÓÏ ÎËÏÓÌÛ ‡·Ó Ò¥Îβ Á ÒÓÍÓÏ ÎËÏÓÌÛ. éÔÓÎÓÒÌÛÚË Ú‡ ÔÓÍ·ÒÚË ‰Ó Ô‡Î¸ÌÓª χ¯ËÌË ‡·Ó Û˜ÌÂ
Ô‡ÌÌfl. Ň‚ӂ̇ Ú‡ θÓÌ ÏÓÊ̇ Ó·Ó·ËÚË ÚÂÔÎËÏ ÏÓÎÓÍÓÏ. ťΥ ·‡‚ӂ̇ Ú‡ θÓÌ – ÔÂÓÍÒÓ·Ó‡ÚÓÏ. Çӂ̇ – ‚Ó‰Ó˛ Á ‡Ï¥‡ÍÓÏ.
òÓ‚Í – ÔÂÂÍËÒÓÏ ‚Ó‰Ì˛, ÓÁ˜ËÌÂÌÓÏÛ Û ‚Ó‰¥: 1 ˜‡ÒÚË̇ ÔÂÂÍËÒÛ ‚Ó‰Ì˛ Ú‡ 6 ˜‡ÒÚËÌ ‚Ó‰Ë. äËÎËÏË Ú‡ ÍËÎËÏÓ‚¥ ÔÓÍËÚÚfl
Ú·‡ Ó·Ó·ËÚË ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ ‚Ó‰Ó˛, ‡ ÔÓÚ¥Ï ‡ˆÂÚÓÌÓÏ
‡·Ó ÚËıÎÓÂÚËÎÂÌÓÏ.
ÜËË ‚Á‡„‡Î¥: ‚¥‰˜ËÒÚËÚË ‚¥‰ ÒÓÎ¥ ‚ ‰Â̇ÚÛ‡Ú¥ ‡·Ó ‚ ‡Ï¥‡ÍÛ, ÔÓ˜ËÒÚËÚË Ú‡ Ô‡ÚË ‚ ÚÂÔÎ¥È ‚Ó‰¥ Á ÏËÎÓÏ. åÓÊÎË‚Ó Ì„‡ÈÌÓ
ÔËÒËÔ‡ÚË Ú‡Î¸ÍÓÏ, Á‡Î˯ËÚË Ì‡ ‰ÂflÍËÈ ˜‡Ò, ˘Ó· Û‚¥·‡ÎÓÒfl, ÔÓÈÚËÒfl Ô‡ÒÍÓ˛ ‰Ó· ÓÁ¥„¥ÚÓ˛, ÔÓ˜ËÒÚËÚË. ôÓ· ÔË·‡ÚË
ÓÂÓÎ, Ì„‡ÈÌÓ ‚ËÔÂ¥Ú¸ ‚Ó‰Ó˛ Á ÏËÎÓÏ.
åÓÓÁË‚Ó: Ì„‡ÈÌÓ ‚ËÔÂ¥Ú¸ ‚Ó‰Ó˛ Á ÏËÎÓÏ. Ä ‚Á‡„‡Î¥, ‚Ó‰Ó˛ Á borace ‚ ÓÁ˜ËÌ¥ 15 ÏΠ̇ 500 ÏÎ ‚Ó‰Ë.
âÓ‰: ‚Ó‰‡ Á ‡Ï¥‡ÍÓÏ.
óÓÌË·: ÔÓÍ·ÒÚË Ó‰ËÌ ÎËÒÚÓÍ ‰Ó· ‚·Ë‡˛˜Ó„Ó Ô‡ÔÂÛ Ú‡ ‚ËÏÓ˜Û‚‡ÚË ÔÎflÏÛ ÒÓÍÓÏ ÎËÏÓÌÛ ‡·Ó ÒÔËÚÓÏ 90 „‡‰ÛÒ¥‚, ‡·Ó
„‡fl˜ËÏ ÏÓÎÓÍÓÏ.
íÛ¯: ‚Ó‰Ó˛ Á ‡Ï¥‡ÍÓÏ.
ã¥ÍÂ: Ó·Ó·ËÚË ‚Ó‰Ó˛ Á „Î¥ˆÂËÌÓÏ, ÓÔÓÎÓÒÌÛÚË ‚Ó‰Ó˛ Á ÓˆÚÓÏ. ÇÓ‚ÌÛ Ú‡ ¯Ó‚Í ÔÓÚ¥·ÌÓ Ó·ӷ₇ÚË ‚Ó‰Ó˛ Á ‡Ï¥‡ÍÓÏ.
äÂÏ ‰Îfl ‚ÁÛÚÚfl: Ó·Ó·ËÚË ÚÂÔÂÌÚËÌÓÏ Ú‡ Ô‡ÚË ÚÂÔÎÓ˛ ‚Ó‰Ó˛ Á ÏËÎÓÏ.
LJÂÌÌfl Ú‡ ω: Ó·Ó·ËÚË ‚Ó‰Ó˛.
èÎ¥ÒÂ̸: Á‡ÏÓ˜ËÚË ‚ ‚Ó‰¥ Á ÔÂÓÍÒÓ·Ó‡ÚÓÏ Ì‡ Ì¥˜, ÔÓÚ¥Ï ‚ËÔ‡ÚË, ÔÓÎÓÒ͇ÚË ‚Ó‰Ó˛ Á ÎËÏÓÌÓÏ.
凯ËÌÌ χÒÎÓ: ‡ÏÓÌ¥‡Í, ÔÓÚ¥Ï ‚Ó‰Ó˛ Á ÏËÎÓÏ.
éÎ¥fl: Ó·Ó·ËÚË ÒÍËÔˉ‡ÓÏ, ÔÓÚ¥Ï ‡Ï¥‡ÍÓÏ, ÓÁ˜ËÌÂÌÓÏÛ Û ‚Ó‰¥, Ú‡ ÓÔÓÎÓÒÌÛÚË. òÓ‚Í, ‚Ó‚ÌÛ Ú‡ ÒËÌÚÂÚËÍÛ Ó·Ó·ÎflÚË
ÒÍËÔˉ‡ÓÏ, ÓÁ˜ËÌÂÌÓÏÛ Û ‚Ó‰¥ Á ÒÓÍÓÏ ÎËÏÓÌÛ.
îÎÓχÒÚÂ: Ò¥Í ÎËÏÓÌÛ ‡·Ó ‰Â̇ÚÛ‡Ú ̇ÌÂÒÚË Ì‡ ÔÎflÏÛ, ‡ ÔÓÚ¥Ï ‚ËÔ‡ÚË ‚ Ô‡Î¸Ì¥È χ¯ËÌ¥.
èÓÏ¥‰Ó ÒËËÈ: ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ ‚Ó‰Ó˛, ÔÓÚ¥Ï ÔËÒËÔ‡ÚË Ú‡Î¸ÍÓÏ.
èÓÏ¥‰Ó ‚‡ÂÌËÈ: ‚ˉ‡ÎËÚË ÔÎflÏÛ ÏÓÊ̇ ‚Ó‰Ó˛ Á ‡Ï¥‡ÍÓÏ.
è‡ÙÛÏ: Ó·Ó·ËÚË ‚Ó‰Ó˛ Á ÔÂÂÍËÒÓÏ ‚Ó‰Ì˛, ÔÓÎÓÒ͇ÚË ‚Ó‰Ó˛ Á ·¥ÎËÏ ÓˆÚÓÏ.
ëÏÓ·: Ó·Ó·ËÚË ÒÔËÚÓÏ, ‡ ÔÓÚ¥Ï ‡ÏÓÌ¥‡ÍÓÏ Ú‡ ÚÂÔÂÌÚËÌÓÏ. ÑÎfl ·‡‚Ó‚ÌË, ÍÓθÓÓ‚Ëı ˜ÂÈ Ú‡ ‚Ó‚ÌË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚÂ
ÒÍËÔˉ‡.
ëÏÓÓ‰Ë̇: Ó·Ó·ËÚË ÓÁ˜ËÌÓÏ ÒÓÍÛ ÎËÏÓ̇ Á ÓˆÚÓÏ, ÔÓÚ¥Ï ÓÔÓÎÓÒÌÛÚË.
É۷̇ ÔÓχ‰‡: Ó·Ó·¥Ú¸ ÒÔËÚÓÏ Ú‡ ÔÂ¥Ú¸ ÌÓχθÌÓ. üÍ˘Ó Ì ÁÏË‚‡πÚ¸Òfl, ÁÓ·¥Ú¸ ÔÓÔÂ‰Ìπ Ô‡ÌÌfl ‚ „‡fl˜¥È ‚Ó‰¥ Á
„Î¥ˆÂËÌÓÏ.
ßʇ: ÒÓÍÓÏ ÎËÏÓÌÛ, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ò¥Îβ. ÑÎfl ‚Ó‚ÌË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ‚Ó‰Û Á ‡Ï¥‡ÍÓÏ Ú¥Î¸ÍË Ì‡ ÔÎflÏÛ ‡·Ó Á‡ÏÓ˜¥Ú¸ ¥˜ ‚ ‚Ó‰¥ Á
„Î¥ˆÂËÌÓÏ.
ëÓÛÒË: ‚Ó‰‡ Á ‡Ï¥‡ÍÓÏ.
äÓ‚: ‚Ó‰‡ Á ‡Ï¥‡ÍÓÏ, ‡ ÔÓÚ¥Ï Á‚˘‡ÈÌ Ô‡ÌÌfl.
ã‡Í ‰Îfl Ì¥„Ú¥‚: ÒÔÓ·ÛÈÚ ÁÏË‚ÍÛ ‰Îfl Ì¥„Ú¥‚, ‰ÓÔÓ‚Ì¥Ú¸ Ôӈ‰ÛÛ ‰Â̇ÚÛ‡ÚÓÏ.
ë¥Í ÙÛÍÚ¥‚: ‚Ó‰‡ Á ‡Ï¥‡ÍÓÏ.
è¥Ú: Ó·Ó·ËÚË „‡fl˜Ó˛ ‚Ó‰Ó˛ Á ÒÓ‰Ó‚ËÏ ÔÂÓÍÒÓ·Ó‡ÚÓÏ ‡·Ó ÓÁ˜ËÌÓÏ ÔÂÂÍËÒÛ ‚Ó‰Ì˛ 20 % Ú‡ ıÓÎÓ‰ÌÓª ‚Ó‰Ë ¥Á ÓÁ‡ıÛÌÍÛ
1 ‰Ó 6. äÓθÓÓ‚¥ ˜¥ Ú‡ ‚Ó‚ÌÛ Ó·Ó·¥Ú¸ „‡fl˜Ó˛ ‚Ó‰Ó˛ Á ‡Ï¥‡ÍÓÏ. üÍ˘Ó ¥˜ ÎËÌflπ Ó·Ó·¥Ú¸ ÓÁ˜ËÌÓÏ ·¥ÎÓ„Ó ÓˆÚÛ (15 ÏÎ) Ú‡
„‡fl˜Óª ‚Ó‰Ë (250 ÏÎ). Çӂ̇ Ú‡ ¯Ó‚Í ÏÓÊ̇ ‚ËÔ‡ÚË, ‡ ÔÓÚ¥Ï ÓÔÓÎÓÒÌÛÚË ÔÂÂÍËÒÓÏ ‚Ó‰Ì˛ 12% Ú‡ ·¥ÎËÏ ÓˆÚÓÏ.
ó‡È: ‚Ó‰‡ Á ÒÓÍÓÏ ÎËÏÓÌÛ.
å‡Í¥flÊ: ‚‡ÚÌËÏ Ú‡ÏÔÓÌÓÏ Á ÏÓÎÓ˜ÍÓÏ ‰Îfl ÁÌflÚÚfl χͥflÊÛ ‰Îfl ÛÒ¥ı Ú͇ÌËÌ, ‚ËÍβ˜‡˛˜Ë ÒËÌÚÂÚËÍÛ.
üȈÂ: ‚Ó‰‡, ÏËÎÓ Ú‡ ‰Âͥθ͇ Í‡ÔÂθ ‡Ï¥‡ÍÛ.
ã‡Í: ÂÒÂ̈¥fl ÚÂÔÂÌÚËÌÛ ‡·Ó ÒÍËÔˉ‡Û.
ÇËÌÓ: ÔÓÚË ·¥ÎÓ„Ó ‚Ë̇ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ˜Â‚ÓÌ ڇ ̇‚Ô‡ÍË. åÓÊ̇ ÔËÒËÔ‡ÚË ÔÎflÏÛ Ò¥Îβ, ˜ÂÂÁ Ô¥‚„Ó‰ËÌË ÔÓÚÂÚË
„‡fl˜ËÏ ÒÓÍÓÏ ÎËÏÓÌÛ, ÔÓÚ¥Ï Ô‡ÚË. üÍ˘Ó ÔÎflχ ̇ ¯Ó‚ÍÛ, ÔÂ‰ Ô‡ÌÌflÏ ÔÓÚ¥Ú¸ ‚Ó‰Ó˛ Á ·¥ÎËÏ ÓˆÚÓÏ. üÍ˘Ó Ì‡ ‚Ó‚Ì¥
Ó·Ó·¥Ú¸ ÔÂÂÍËÒÓÏ ‚Ó‰Ì˛ ‡·Ó ‚Ó‰Ó˛ Á ‡Ï¥‡ÍÓÏ. òÓ‚Í Ú‡ ÒËÌÚÂÚËÍÛ ÏÓÊ̇ Ó·Ó·ËÚË „‡fl˜ËÏ ÏÓÎÓÍÓÏ.
24
ÑÖíÄãúçàâ èìíßÇçàä èé åÖçû INFOTEXT.
èÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl χ¯ËÌË.
ôÓ· ‚‚ÂÒÚË ˜‡Ò Ú‡ ÓÒÓ·ËÒÚ¥ ‚ËÏÓ„Ë ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Á‡ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÚË Infotext. äÓÎË Ï‡¯Ë̇ Û‚¥ÏÍÌÂ̇ Ú‡ ͇ۘ
‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡Ï Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ β·ÓÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌÌ¥ Í¥Ï "OFF" ("ÇàåäçÖçé"), ̇ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ÎflπÚ¸Òfl
ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl ÔË‚¥Ú‡ÌÌfl.
WELCOME
0.00
ÇßíÄççü!
0:00
ñ ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl Á‡Î˯‡πÚ¸Òfl ̇ ‰ËÒÔΪ ‰ÓÍË Ï‡¯Ë̇ ‚ËÁ̇˜‡π ‚‚‰ÂÌÛ ÔÓ„‡ÏÛ.
äÓÎË Ï‡¯Ë̇ „ÓÚÓ‚‡, ̇ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ÎflπÚ¸Òfl ¥ÌÙÓχˆ¥fl ˘Ó‰Ó Ó·‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË, Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó ÏÓÊ̇
ÔÓ˜Ë̇ÚË ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl χ¯ËÌË.
ç‡ÔËÍ·‰:
12
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
12
90
ÅÄÇéÇçÄ
åßñçÄ
90°
ÑÓÒÚÛÔ ‰Ó ÏÂÌ˛
èÂ¯ Ì¥Ê ÔÓ˜‡ÚË ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÚË, ‰Ó· ԇϒflÚ‡ÈÚÂ, ˘Ó π Î˯ 30 ÒÂÍÛ̉ ‰Îfl ÍÓÊÌÓª Ó·‡ÌÓª ÓÔÂ‡ˆ¥ª. ì
‚ËÔ‡‰ÍÛ, ÍÓÎË ‚Ëȉ ˆÂÈ ˜‡Ò, ̇ ‰ËÒÔΪ ÁÌÓ‚Û Á’fl‚ËÚ¸Òfl ÔË‚¥Ú‡Î¸Ì ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl ¥ ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ·Û‰Â Î˯Â
ÁÌÓ‚Û Û‚¥ÈÚË ‚ ÏÂÌ˛, ˘Ó· ÔÓ‰Ó‚ÊËÚË ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl. åÂÌ˛ ÏÓÊ ·ÛÚË Á‡ÔÓ„‡ÏÓ‚‡ÌÂ, ÔÓ˜Ë̇˛˜Ë Á
ˆ¸Ó„Ó ÏÓÏÂÌÚÛ. é‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÛÔÍË "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì" (
) Ú‡ "ìÇßåäçìíà
ÇßÑÜàå"(
) ̇ 5 ÒÂÍÛ̉ ‰ÓÍË Ì ÔÓÎÛ̇π Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛ‚‡Î¸ÌËÈ Ò˄̇Î.
ç‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë Í·‚¥¯Û "ìÇßåäçìíà ÇßÑÜàå" ÏÓÊÎË‚Ó ÁÏ¥Ì˛‚‡ÚË ÓÔˆ¥ª ÏÂÌ˛.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ Í·‚¥¯Û "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì", ˘Ó· Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË Ó·‡ÌÛ ÓÔˆ¥˛.
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì" (
), ˘Ó· Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË ˆÂ.
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÌÓ‚ËÈ ˜‡Ò
ñ˛ ÙÛÌ͈¥˛ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Á‡ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÚË Á ‰‚Óı Ô˘ËÌ: ÔÓ-ÔÂ¯Â, ˘Ó· ‰ËÒÔÎÂÈ ÔÓ͇ÁÛ‚‡‚ ˜‡Ò, ¥ ÔÓ-‰Û„Â,
˘Ó· ‚˜‡ÒÌÓ ÒÔ‡ˆ¸Ó‚Û‚‡ÎË ÙÛÌ͈¥ª ÔÓ„‡ÏË ‚¥‰Í·‰ÂÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍÛ.
ñËÙË ˜‡ÒÛ ‚ËÒ‚¥Úβ˛Ú¸Òfl ̇ ‰ËÒÔΪ. ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ „Ó‰ËÌË, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ̇ Í·‚¥¯Û "ìÇßåäçìíà
ÇßÑÜàå" ‰ÓÍË Ì ӷÂÂÚ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ „Ó‰ËÌË, ‡ ÔÓÚ¥Ï Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì", ˘Ó·
Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË.
è¥ÒÎfl ˆ¸Ó„Ó ÔÓ˜ÌÛÚ¸ ÏÂÂıÚ¥ÚË ÔÓ͇ÁÌËÍË ı‚ËÎËÌ, ÁÌÓ‚Û Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÒͥθÍË ÔÓÚ¥·ÌÓ "ìÇßåäçìíà ÇßÑÜàå"
Ú‡ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ Í·‚¥¯Û "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì", ˘Ó· ‚‚ÂÒÚË Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl.
äÓÎË ÇË ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ˜‡Ò ̇ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ÙÛÌ͈¥˛ "ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÂÊËÏÛ
Ú‡ÈÏÂ‡".
25
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÂÊËÏÛ Ú‡ÈÏÂ‡.
ó‡Ò Á‡ÔÛÒÍÛ Ú‡ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ÔÓ„‡ÏË ÏÓÊ̇ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ‰‚Óχ ÒÔÓÒÓ·‡ÏË.
ÄÅëéãûíçàâ: ˆÂ ÍÓÎË ÛÒÚ‡ÌӂβπÚ¸Òfl óÄë, ‚ flÍËÈ ÔÓ„‡Ï‡ ÔÓ‚ËÌ̇ ÔÓ˜Ë̇ÚËÒfl ‡·Ó Á‡Í¥Ì˜Û‚‡ÚËÒfl.
ç‡ÔËÍ·‰, flÍ˘Ó Ó 14:00 ‚Ë ıÓ˜ÂÚ ۂ¥ÏÍÌÛÚË ÔÓ„‡ÏÛ, fl͇ · ÔÓ˜Ë̇·Òfl Ó 17:00, ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ·Û‰Â Î˯Â
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ˜‡Ò ÔÓ˜‡ÚÍÛ ÔÓ„‡ÏË Ì‡ 17:00.
Ç
èéóÄíéä èêéÉê.
17:00
óÄë èéóÄíäì
èêéÉêÄåà
PROGRAM START
AT
18:00
ÇßÑçàëçàâ:
ˆÂ ÍÓÎË Á‡ÔÓ„‡ÏÓ‚ÛπÚ¸Òfl ˜ÂÂÁ flÍËÈ èÖêßéÑ óÄëì ÔÓ‚ËÌ̇ Û‚¥ÏÍÌÛÚËÒfl Ó·‡Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡.
ç‡ÔËÍ·‰, flÍ˘Ó Ó 14:00 ‚Ë ıÓ˜ÂÚ ۂ¥ÏÍÌÛÚË ÔÓ„‡ÏÛ, fl͇ · ÔÓ˜Ë̇·Òfl Ó 17:00, ‚ÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ 3 É
ÇßÑäãÄÑÖçàâ áÄèìëä
çÄ
3 É:00 ïÇ
DELAY START
IN
1H 00M
é·Ë‰‚¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ‰ÛÊ Á̥ۘ, ‡Î ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ‡·ÒÓβÚÌÓ„Ó ÂÊËÏÛ Ú‡ÈÏÂ‡ ΄¯ËÈ ‚ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥,
ÚÓÏÛ ˘Ó Ì χπ ÔÓÚÂ·Ë ‡ıÛ‚‡ÚË ÒͥθÍË ˜‡ÒÛ Ï‡π ÏËÌÛÚË ‰Ó ÚËı Ô¥ ÔÓÍË Ï‡¯Ë̇ Á‡Í¥Ì˜ËÚ¸ ‡·Ó ÓÁÔÓ˜ÌÂ
ÔÓ„‡ÏÛ.
äÓÎË Û ‚¥‰ÌÓÒÌÓÏÛ ÂÊËÏ¥ Ú‡ÈÏÂ‡ ‚ÒÚ‡ÌӂβπÚ¸Òfl ˜‡Ò, ÏÓÊÎË‚Ó Ó·‡ÚË "Ç¥‰ÌÓÒÌËÈ" ‡·Ó, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë ̇
ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåäçìíà ÇßÑÜàå", Ó·‡ÚË "Ä·ÒÓβÚÌËÈ". 襉ڂÂ‰¥Ú¸ LJ¯ ‚Ë·¥, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ̇ ÍÌÓÔÍÛ
"ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì". äÓÎË ÇË ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÂÊËÏ Ú‡ÈÏÂÛ, ̇ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl Á‡ÔËÚ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË
Á‚ÛÍÓ‚¥È Ò˄̇Î.
Ç‚ÂÒÚË ÙÛÌ͈¥˛ "á‡Ô‡Ï’flÚ‡ÚË".
â‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ ÙÛÌ͈¥˛, fl͇ ÍÓËÒ̇ Û ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ÍÓÎË ÔÂÛÚ¸Òfl ˜‡ÒÚÓ ˜¥ Ӊ̇ÍÓ‚Ëı Ô‡‡ÏÂÚ¥‚. é·‡‚¯Ë
"åÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ Á‡Ô‡Ï’flÚÓ‚Û‚‡ÌÌfl", χ¯Ë̇ ÂπÒÚÛπ Ô‡‡ÏÂÚË, flÍ¥ ·Û‰ÛÚ¸ ‚ËÍÓËÒڇ̥ Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl, ˘Ó·
Á‡ÔÓÔÓÌÛ‚‡ÚË ªı ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ô¥‰ ˜‡Ò ̇ÒÚÛÔÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl. é‰Ì‡ÍÓ‚¥ ÙÛÌ͈¥ª ÏÓÊ̇ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‰Îfl
˜ÂÈ Á ·‡‚Ó‚ÌË, ÒËÌÚÂÚËÍË, ‚Ó‚ÌË Ú‡ ‰ÂΥ͇ÚÌËı Ú͇ÌËÌ.
ç‡ÔËÍ·‰: ÇË Á‡ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÎË Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ Ô‡ÌÌfl ·‡‚Ó‚ÌË Ú‡ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÙÛÌ͈¥ª "LJÊÍ¥ ÔÎflÏË" Ú‡ "+
‡Í‚‡"; ÍÓÎË Ì‡ÒÚÛÔÌÓ„Ó ‡ÁÛ ÁÌÓ‚Û ·Û‰Â ‚‚‰Â̇ fl͇Ҹ ÔÓ„‡Ï‡ ‰Îfl ·‡‚Ó‚ÌË, χ¯Ë̇ ·Û‰Â ‚ÊÂ
̇·¯ÚÓ‚‡Ì‡ Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÚË ‚Ò¥ Á‡Ô‡Ï’flÚÓ‚‡Ì¥ Ô‡‡ÏÂÚË (ÚÓ·ÚÓ Á ÙÛÌ͈¥flÏË "LJÊÍ¥ ÔÎflÏË" Ú‡ "+ ‡Í‚‡").
è‡‡ÏÂÚË ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ÁÏ¥ÌÂÌ¥, ̇ÔËÍ·‰, ÍÓÎË ÇË ‚Ê Ì ıÓ˜ÂÚ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË "LJÊÍ¥ ÔÎflÏË",
ÏÓÊÂÚ Ò͇ÒÛ‚‡ÚË ˆ˛ ÙÛÌ͈¥˛, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ̇ ÍÌÓÔÍÛ "LJÊÍ¥ ÔÎflÏË"; ‚ ˆ¸ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ Ô¥‰ ˜‡Ò ̇ÒÚÛÔÌÓ„Ó
Ô‡ÌÌfl Á‡Î˯ËÚ¸Òfl Î˯ ÙÛÌ͈¥fl "+ ‡Í‚‡", flÍÛ Ï‡¯Ë̇ Á‡Ô‡Ï’flÚ‡π Ô¥‰ ˜‡Ò ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ˆËÍÎÛ.
é·Â¥Ú¸ "íÄä" ‡·Ó "çß", ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåäçìíà ÇßÑÜàå", Ú‡ Ô¥‰Ú‚Â‰¥Ú¸ Ò‚¥È ‚Ë·¥ ÍÌÓÔÍÓ˛
"ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì".
чΥ ̇ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl Á Á‡ÔËÚÓÏ ÔÓ Û‚¥ÏÍÌÂÌÌfl ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÂÊËÏÛ.
ÑÂÏÓÌÒÚ‡ÚË‚ÌËÈ ÂÊËÏ.
ÇËÒÚ‡‚Ú ˆ˛ ÓÔˆ¥˛ ̇ "çß", flÍ˘Ó ˆÂ Ì ·ÛÎÓ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ‡Ì¥¯Â, ÚÓÏÛ ˘Ó ‰‡Ì‡ ÓÔˆ¥fl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl
‚ËÍβ˜ÌÓ ‚ ÒÂ‚¥ÒÌËı ˆ¥Îflı. üÍ˘Ó Ì‡ ÏÓÏÂÌÚ ‚ËıÓ‰Û Á ÏÂÌ˛ ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ÚË‚ÌËÈ ÂÊËÏ ÌÂ
‚ËÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ì‡ "çß", ÔÓ„‡Ï‡ Ô‡ÌÌfl Ì ÔÓ˜ÌÂÚ¸Òfl. ÑÂÏÓÌÒÚ‡ÚË‚ÌËÈ ÂÊËÏ Ï‡π ·ÛÚË ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÈ Ì‡
"çß", ˘Ó· ˆËÍÎ ÔÓ„‡ÏË Ô‡ÌÌfl ÓÁÔÓ˜‡‚Òfl. ÇÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚¯Ë "çß" ÍÌÓÔÍÓ˛ "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì", ̇
‰ËÒÔΪ Á’fl‚ËÚ¸Òfl ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl, ˜Ë ıÓÚ¥ÎË · ÇË ‚ËÈÚË Á ÏÂÌ˛.
ÇËı¥‰ Á ÏÂÌ˛ ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl.
üÍ˘Ó ÇË Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌ¥ Ûҥχ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌflÏË, ÏÓÊ̇ ‚ËÈÚË Á ÏÂÌ˛ ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl. é·Â¥Ú¸ "íÄä" ¥
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåäçìíà ÇßÑÜàå" Ú‡ Ô¥‰Ú‚Â‰¥Ú¸ ˆÂ ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì".
é‰Ì‡Í, flÍ˘Ó ÇË Ï‡πÚ ·‡Ê‡ÌÌfl ÁÏ¥ÌËÚË Ó‰ÌÛ Á ÓÔˆ¥È, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Ó·‡ÚË "çß", ˘Ó· ÔÓ˜‡ÚË ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl
ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ. ç‡ÚËÒ͇˛˜Ë ̇ ÍÌÓÔÍÛ "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì" ÏÓÊ̇ Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË ÍÓÊÌÛ ÓÔˆ¥˛
¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¸ÌÓ, ‰ÓÍË Ì ‰¥È‰ÂÚ ‰Ó Ú¥πª, flÍÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ ÁÏ¥ÌËÚË. üÍ˘Ó ÇË ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ‚Ô‚ÌÂÌ¥ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËı
ÓÔˆ¥flı, ÏÓÊ̇ ‚ËÈÚË Á ÏÂÌ˛.
ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ÍÓÎË Ç‡¯¥ ÔÓ·‡Ê‡ÌÌfl ÁÏ¥ÌËÎËÒfl, ˘Ó‰Ó flÍÓªÒ¸ Á ÓÔˆ¥È, Ô¥ÒÎfl ÔÓ˜‡ÚÍÓ‚Ó„Ó ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl,
ÔÓȉ¥Ú¸ ÁÌÓ‚Û ‚¥‰ ÔÓ˜‡ÚÍÛ ÛÒ¥ ÓÔˆ¥ª Ú‡ Áϥ̥ڸ Ú¥, flÍ¥ ıÓÚ¥ÎË ÁÏ¥ÌËÚË.
ñfl ÙÛÌ͈¥fl ÏÓÊ ·ÛÚË ÍÓËÒÌÓ˛ ‰Îfl ÁÏ¥ÌË ÔÓ͇ÁÌËÍ¥‚ ˜‡ÒÛ, ÍÓÎË π ¥ÁÌˈfl ‚ ˜‡Ò¥.
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ¥ ÓÔˆ¥ª Á‡Î˯‡Ú¸Òfl ‚ ԇϒflÚ¥ Û Ï‡¯ËÌË, ̇‚¥Ú¸ ÚÓ‰¥, ÍÓÎË Ï‡¯Ë̇ ·Û‰Â ‚ËÏÍÌÂ̇ Á ÏÂÂÊ¥ ‡·Ó
ÍÓÎË ‚ ÂÎÂÍÚÓÏÂÂÊ¥ ÁÌËÍÌ ̇ÔÛ„‡.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó Ò˄̇ÎÛ.
ñfl ÓÔˆ¥fl Ï¥ÒÚËÚ¸ ‚ ÒÓ·¥ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó Ò˄̇ÎÛ, flÍËÈ ÒÔÓ‚¥˘‡π ÔÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ÔÓ„‡ÏË.
ç‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ "ìÇßåäçìíà ÇßÑÜàå", ÏÓÊ̇ Ó·‡ÚË ÓÔˆ¥˛ "íÄä" ‡·Ó "çß".
ôÓ· Ô¥‰Ú‚Â‰ËÚË ‚Ë·¥, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ "ÇÇÖëíà íÖåèÖêÄíìêì", ‰ÓÍË Ì‡ ‰ËÒÔΪ Ì Á’fl‚ËÚ¸Òfl ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl
"á‡Ô‡Ï’flÚ‡ÚË".
26
27
èËÍ·‰ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
襉„ÓÚӂ͇ ·¥ÎËÁÌË
Ä) Ç¥‰ÒÓÚÛÈÚ ·¥ÎËÁÌÛ.
ëÓÚÛ‚‡ÌÌfl ·¥ÎËÁÌË
-
êÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl Ô‡ÚË ‚ËÍβ˜ÌÓ Ú¥ Ú͇ÌËÌË, flÍ¥ ÔÂÛÚ¸Òfl ‚Ó‰Ó˛ Ú‡ Ô‡Î¸ÌËÏË Á‡ÒÓ·‡ÏË, ‡ Ì flÍ¥ ‰Îfl
ÒÛıÓ„Ó ˜Ë˘ÂÌÌfl.
üÍ˘Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ Ô‡ÚË ÍËÎËÏË, ‰Ó¥ÊÍË Ú‡ ¥Ì¯¥ ‚‡ÊÍ¥ ˜¥, Í‡˘Â Ì ‚¥‰ÊËχÚË ªı.
ëÓÚËÛÈÚ ·¥ÎËÁÌÛ Ì‡ ÚËÔË Ú͇ÌËÌ, ¥‚Â̸ Á‡·Û‰ÌÂÌÓÒÚ¥ Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ Ô‡ÌÌfl: ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl
‰‡ÌËÏË Ì‡ ÂÚËÍÂÚ͇ı ˜ÂÈ, ˘Ó ‰ÓÔÓχ„‡π ‰·‡ÚË ÔÓ ˜¥.
-
Å¥ÎËÁ̇ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl ‚ ‚ËÒÓÍ¥È ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥
Å¥ÎËÁ̇ ÍÓθÓÓ‚‡
Å¥ÎËÁ̇ ‰ÂΥ͇Ú̇ Ú‡ ‚ӂ̇
Å¥ÎËÁ̇ ‰Îfl Û˜ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
– ꘥, flÍ¥ ÔÓÁ̇˜ÂÌ¥ ̇ÒÚÛÔÌËÏ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ Ì Ôˉ‡ÚÌ¥ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl ‚ Ô‡Î¸Ì¥È χ¯ËÌ¥:
ÑÎfl ÒÛıÓ„Ó ˜Ë˘ÂÌÌfl
ÑÎfl ‰ÛÊ ‰ÂΥ͇ÚÌËı ˜ÂÈ, Ú‡ÍËı flÍ Á‡Ì‡‚¥ÒÍË, ¥ÌÚËÏ̇ ·¥ÎËÁ̇, ÍÓ΄ÓÚÍË Ú‡ ¥Ì¯Â ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ Ï¥¯Â˜ÓÍ ‡·Ó Ò¥ÚÍÛ.
꘥ Á ‚Ó‚ÌË ÔÓ‚ËÌÌ¥ χÚË ÒËÏ‚ÓÎ "óËÒÚ‡ ç‡ÚÛ‡Î¸Ì‡ Çӂ̇" Ú‡ χÚË ‚͇Á¥‚ÍË "Ì ÒÍÓ˜ÛπÚ¸Òfl" Ú‡
"ÔÂÂÚ¸Òfl ‚ Ô‡Î¸Ì¥È χ¯ËÌ¥".
ÍÓθÓÓ‚‡ ·¥ÎËÁ̇ ˜‡ÒÚÓ „Û·ËÚ¸ ÍÓÎ¥.
ñ ÏÓÊ ÔÂ‰‡ÚËÒfl ¥Ì¯ËÏ Ò‚¥ÚÎ¥¯ËÏ Ú͇ÌËÌ‡Ï Ô¥‰ ˜‡Ò ÔÓˆÂÒÛ Ô‡ÌÌfl.
íÓÏÛ ‡‰ËÏÓ ÔÂ¯ËÈ ‡Á ÍÓθÓÓ‚¥ ˜¥ Ô‡ÚË ÓÍÂÏÓ.
燉‡Î¥ ÍÓθÓÓ‚¥ ˜¥ ÏÓÊ̇ ·Û‰Â Ô‡ÚË Á ·¥ÎËÏË, ‡Î Î˯ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ Ì ‚ˢ¥È Á‡ 40°ë.
-
삇„‡: Ô¥‰ ˜‡Ò ÒÓÚÛ‚‡ÌÌfl ˜ÂÈ
‚Ô‚̥ڸÒfl:
-
è‡‚ËθÌ Ô‡ÌÌfl
˘Ó ‚ ·¥ÎËÁÌ¥ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl Ì χπ Á‡È‚Ëı ÏÂڇ΂Ëı Ô‰ÏÂÚ¥‚
(ÒÍ¥ÔÍË, ¯ÔËθÍË, ÏÓÌÂÚ Ú‡ ¥Ì¯Â);
˘Ó Á‡ÒÚ·ÌÛÚ¥ ̇‚ÓÎÓ˜ÍË, ·ÎËÒ͇‚ÍË, Í˛˜Â˜ÍË, Ô‡ÒÍË Ú‡
Á‡‚’flÁ‡Ì¥ ‰Ó‚„¥ ÒÚ¥˜ÍË Ì‡ Ó‰flÁ¥;
˘Ó ‚ËÎÛ˜ÂÌÌ¥ Í˛˜Â˜ÍË Á Á‡Ì‡‚¥ÒÓÍ;
˘Ó ‰ÓÚËÏÛπÚÂÒ¸ ÂÍÓÏẨ‡ˆ¥ª ̇ ÂÚËÍÂÚ͇ı;
flÍ˘Ó Ô¥‰ ˜‡Ò ÒÓÚÛ‚‡ÌÌfl ‚Ëfl‚ÎflÚ¸Òfl ÒÚ¥ÈÍ¥ ÔÎflÏË, ‚ˉ‡Î¥Ú¸ ªı Á‡
‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÒÓ·Û.
ꇉËÏÓ Ì Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÛ‚‡ÚË Ú¥Î¸ÍË ˜¥ Á χıÓ‚Ëı Ú͇ÌËÌ, flÍ¥
ÔÓ„ÎË̇˛Ú¸ ·‡„‡ÚÓ ‚Ó‰Ë Ú‡ ÒÚ‡˛Ú¸ Á‡Ì‡‰ÚÓ ‚‡ÊÍËÏË.
28
ᇂ‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl ·¥ÎËÁÌË
Ç) Ç¥‰ÍËÚË Î˛Í.
ë) èÓÍ·‰¥Ú¸ ·¥ÎËÁÌÛ ‚ Ô‡Î¸ÌÛ Ï‡¯ËÌÛ.
ᇘËÌ¥Ú¸ Î˛Í Ú‡ ‚Ô‚̥ڸÒfl, ˘Ó Ì¥fl͇ ¥˜ ÌÂ
ÔÓÚ‡ÔË· ‚ Á‡ÏÓÍ ‰‚ÂˆflÚ.
ᇂ‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚
D) Ç¥‰ÍËÈÚ ‰ÓÁ‡ÚÓ, Ó·Â¥Ú¸ Ô‡Î¸ÌËÈ Á‡Ò¥· Ú‡
‰ÓÁÛ‚‡ÌÌfl, ÍÓËÒÚÛ˛˜ËÒ¸ ¥ÌÒÚÛ͈¥flÏË Ú‡
ÂÍÓÏẨ‡ˆ¥flÏË Ì‡ ÒÚÓ. 21.
ÑÓ‰‡ÈÚ ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ ‰ÓÔÓÏ¥ÊÌ¥ Á‡ÒÓ·Ë (‰Ë‚. ̇
ÒÚÓ. 21). ᇘËÌ¥Ú¸ ‰ÓÁ‡ÚÓ.
ÇË·¥ ÔÓ„‡ÏË Ô‡ÌÌfl
ôÓ· Ó·‡ÚË Ì‡È·¥Î¸¯ Ô¥‰ıÓ‰fl˘Û ÔÓ„‡ÏÛ - ‰Ë‚¥Ú¸Òfl ÔÛÚ¥‚ÌËÍ ÔÓ„‡Ï.
é·ÂÚ‡ÈÚ Û˜ÍÛ ÔÓ„‡Ï ÔÓ „Ó‰ËÌÌ¥È ÒÚ¥Î¸ˆ¥ ‰ÓÍË Ì ‰¥È‰ÂÚ ‰Ó Ó·‡ÌÓª LJÏË ÔÓ„‡ÏË, ÔÂ‚¥Ú ̇
‰ËÒÔΪ, ˘Ó Á‰¥ÈÒÌÂÌÓ Ò‡Ï ÚÓÈ ‚Ë·¥.
ÇÔ‚̥ڸÒfl, ˘Ó Í‡Ì ‚Ó‰Ë ‚¥‰ÍËÚËÈ Ú‡ ¯Î‡Ì„ ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ‚¥ÌÓÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌÌ¥.
üÍ˘Ó ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍË Á‡ÔÛÒÍÛ ÔÓ„‡ÏË Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ ÔÓ˜ÌÂÚ¸Òfl.
äÓÎË Ô‡ÌÌfl Á‡Í¥Ì˜ÂÌÓ:
- ᇘÂ͇ÈÚ ·ÎËÁ¸ÍÓ ‰‚Óı ı‚ËÎËÌ (̇ÔËÒ "DOOR LOCKER-WAIT TO OPEN/ÑÇÖêñüíÄ áÄÅãéäéÇÄçß
óÖäÄâíÖ" ̇ ‰ËÒÔΪ) ‰ÓÍË Á‡ÏÓÍ Ì‡ ‰‚ÂˆflÚ‡ı Ì ÓÁ·ÎÓÍÛπÚ¸Òfl (̇ÔËÒ "PROGRAM ENDED-DOOR
OPEN/èêéÉê. áÄäßçóÖçÄ ÑÇÖêñüíÄ ÇßÑäêàíß"̇ ‰ËÒÔΪ).
- ÇËÏÍÌ¥Ú¸ χ¯ËÌÛ, ÔÓ‚ÂÚ‡˛˜Ë Û˜ÍÛ ÔÓ„‡Ï ̇ ÔÓÁˈ¥˛ OFF (ÇàåäçÖçé).
- Ç¥‰ÍËÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡ Ú‡ ‰¥Òڇ̸Ú ·¥ÎËÁÌÛ.
29
óˢÂÌÌfl Ú‡ ÔÂ¥Ó‰Ë˜Ì ӷÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl
ÑÎfl ˜Ë˘ÂÌÌfl ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Ó„Ó ÍÓÔÛÒÛ Ï‡¯ËÌË Ì ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ‡·‡ÁË‚Ì¥ ˜ӂËÌË, ÒÔËÚ ¥/‡·Ó
ÓÁ˜ËÌÌËÍË, ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó Î˯ ÔÓÚÂÚË ‚ÓÎÓ„Ó˛ „‡Ì˜¥ÍÓ˛. 凯Ë̇ ÔÓÚ·Ûπ ϥ̥χθÌÓ„Ó ‰Ó„Îfl‰Û:
- ˜Ë˘ÂÌÌfl ‰ÓÁ‡ÚÓÛ;
- ˜Ë˘ÂÌÌfl ٥θÚÛ.
óˢÂÌÌfl ‰ÓÁ‡ÚÓÛ.
燂¥Ú¸, flÍ˘Ó Ì χπ ÚÂÏ¥ÌÓ‚Óª ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥, Í‡˘Â ˜‡Ò ‚¥‰ ˜‡ÒÛ
˜ËÒÚËÚË ‰ÓÁ‡ÚÓ ‰Îfl Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚.
Ä) ‰Îfl ˆ¥πª ÓÔÂ‡ˆ¥ª ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ‚ËÚfl„ÌÛÚË ‰ÓÁ‡ÚÓ Á ÍÓÔÛÒÛ
ÔËÍ·‚¯Ë ϥ̥ÏÛÏ ÁÛÒËθ.
Ç) ÔÓÏËÚË ‚ÂÒ¸ ‰ÓÁ‡ÚÓ Ô¥‰ ÔÓÚÓ˜ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛.
ë) ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË ‰ÓÁ‡ÚÓ ̇Á‡‰ Û Ò‚Óπ Ï¥ÒˆÂ.
í‡ÌÒÔÓÚÛ‚‡ÌÌfl χ¯ËÌË ‡·Ó ‰Ó‚„ËÈ
ÔÂ¥Ó‰ ªª ÔÓÒÚÓ˛‚‡ÌÌfl.
襉 ˜‡Ò Ú‡ÌÒÔÓÚÛ‚‡ÌÌfl ‡·Ó, flÍ˘Ó Ï‡¯Ë̇ ‰Ó‚„Ó ÔÓÒÚÓ˛π ‚
ÌÂÓÔ‡ÎÂÌÓÏÛ Ï¥ÒÚ¥, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ÁÎËÚË Á‡Î˯ÍË ‚Ó‰Ë Á
ÛÒ¥ı ¯Î‡Ì„¥‚.
èÂ‚¥ÚÂ, ˜Ë ‚ËÏÍÌÂ̇ χ¯Ë̇ Á ÂÎÂÍÚÓÏÂÂÊ¥.
Ⴅθ̥ڸ ¯Î‡Ì„Ë ‚¥‰ Ù¥ÍÒ‡ÚÓ¥‚, ÓÔÛÒÚ¥Ú¸ ªı ‰ÓÌËÁÛ Ú‡ ͥ̈¥
¯Î‡Ì„¥‚ Á‡ÌÛÚÂ Û flÍÛÒ¸ ÔÓÒÛ‰ËÌÛ, ‰ÓÍË ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Ì Á¥ÎÎπÚ¸Òfl
‚Ó‰‡.
è¥ÒÎfl ˆ¥πª ÓÔÂ‡ˆ¥ª ÁÌÓ‚Û Á‡Í¥Ô¥Ú¸ ¯Î‡Ì„Ë ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë Ì‡ Ò‚Óª
Ï¥Òˆfl.
óˢÂÌÌfl ٥θÚÛ.
ì χ¯Ë̈¥ π ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ Ù¥Î¸Ú, flÍËÈ Á‡ÚËÏÛπ Á‡Î˯ÍË,
flÍ¥ · ÏÓ„ÎË ·ÎÓÍÛ‚‡ÚË ÁÎË‚ ‚Ó‰Ë (ÏÓÌÂÚË, rÛ‰ÁËÍË Ú‡ ¥Ì¯Â).
∫ı ÏÓÊ̇ ΄ÍÓ ‚ËÎÛ˜ËÚË.
óˢÂÌÌfl ٥θÚÛ ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ÔÓ‚Ó‰ËÚË ‡Á ̇ Ï¥Òflˆ¸.
ÑÓÚËÏÛÈÚÂÒ¸ ˆ¸Ó„Ó ÔÓfl‰ÍÛ Ó·ÓÚË:
Ä) éÔÛÒÚËÚ¸ ‚¥ÍÓ̈ ٥θÚÛ.
Ç) ã˯ ̇ ‰ÂflÍËı ÏÓ‰ÂÎflı: ‰¥Òڇ̸Ú ÔÓ·ÍÛ Ú‡ ÁÎËÈÚ ‚Ó‰Û ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
ë) èÂ¯ Ì¥Ê ÁÌflÚË Ù¥Î¸Ú, ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ÔÓÍ·ÒÚË „‡Ì˜¥ÍÛ,
fl͇ ‰Ó· ‚·Ë‡π ‚Ó‰Û, Ô¥‰ Ï¥ÒˆÂ, ‰Â ٥θÚ, ˘Ó· ‚ ͥ̈¥ Á¥·‡ÚË
Á‡Î˯ÍË ‚Ó‰Ë.
D) èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ٥θÚ ÔÓÚË „Ó‰ËÌÌËÍÓ‚Óª ÒÚ¥ÎÍË ‰Ó ÈÓ„Ó
ÁÛÔËÌÍË ‚ ‚ÂÚË͇θÌÓÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌÌ¥.
ÇËÈÏ¥Ú¸ Ú‡ ÔÓ˜ËÒÚ¥Ú¸ ÈÓ„Ó.
Ö) è¥ÒÎfl ˜Ë˘ÂÌÌfl ٥θÚÛ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Ó·‰Ë‚ËÚËÒfl ÈÓ„Ó Ú‡
‚ÒÚ‡‚ËÚË Ì‡ Ï¥ÒˆÂ, Ó·Îfl˜Ë ÚÛ Ê Ò‡ÏÛ ÓÔÂ‡ˆ¥˛ Û Á‚ÓÓÚÌÓÏÛ
ÔÓfl‰ÍÛ.
30
31
ÑÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂ̸.
Ç¥‰ ˜Ó„Ó ÏÓÊ Á‡ÎÂʇÚË, fl͢Ӆ
èÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl, flÍ¥ ÏÓÊ̇ ÛÒÛÌÛÚË Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓ.
ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl
ÛÒÛÌÂÌÌfl
Ô˘Ë̇
ÇËÎ͇ Ì ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÁÂÚÍÛ
ÇÒÚ‡‚ËÚË ‚ËÎÍÛ
äÌÓÔ͇ áÄèìëä Ì ̇ÚËÒÌÛÚ‡
ç‡ÚËÒÌÛÚË ÍÌÓÔÍÛ áÄèìëä
ê͇ۘ ÔÓ„‡Ï ÒÚÓªÚ¸ ̇ OFF
èÓ‚ÂÌÛÚË Ì‡ Ó·‡ÌÛ ÔÓ„‡ÏÛ
ç χπ ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª ̇ÔÛ„Ë
èÂ‚¥ËÚË
èÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌ¥ ÂÎÂÍÚ˘̥ Á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍË ‡·Ó
‚ËÏË͇˜¥
èÂ‚¥ËÚË
Ç¥‰ÍËÚËÈ Î˛Í
ᇘËÌËÚË Î˛Í Ú‡ ̇ÚËÒÌÛÚË Start
ÑË‚. ‚ËÔ‡‰ÓÍ 1
èÂ‚¥ËÚË
ÇËÏÍÌÂÌÓ Í‡Ì ‚Ó‰Ë
Ç¥‰ÍËÚË Í‡Ì ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë
áÎË‚ÌËÈ ¯Î‡Ì„ ÔÂ„ÌÛÚËÈ
ÇËÔflÏ¥Ú¸ ÁÎË‚ÌËÈ ¯Î‡Ì„
ì ٥θÚ¥ ÔËÒÛÚÌ¥ ‰ÂڇΥ
èÂ‚¥Ú ٥θÚ (‰Ë‚. ÒÚÓ¥ÌÍÛ 30-31)
4. ç ‚¥‰ÍË‚‡πÚ¸Òfl βÍ
ì‚¥ÏÍÌÂÌÓ ·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ‰‚ÂˆflÚ
ᇘÂ͇ÚË 2 ı‚ËÎËÌË, ‰ÓÍË ‚ËÏÍÌÂÚ¸Òfl ÓÔÚ˘ÌËÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
5. ç‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ ‚Ó‰Ë Ì‡ Ô¥‰ÎÓÁ¥
‰Ó‚ÍÓ· Ô‡Î¸ÌÓª χ¯ËÌË
ÇÓ‰Ë ‚ËıÓ‰ËÚ¸ ˜ÂÂÁ ÔÓÍ·‰ÍÛ Ï¥Ê Í‡ÌÓÏ Ú‡
¯Î‡Ì„ÓÏ
áÏ¥ÌËÚË ÔÓÍ·‰ÍÛ Ú‡ ‰Ó· ÔËÚËÒÌÛÚË ¯Î‡Ì„ ‰Ó
Í‡ÌÛ.
6. ç ‚¥‰ÊËχπ
è‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇ ˘Â Ì ÁÎË· ‚Ó‰Û
ᇘÂ͇ÚË ‰Âͥθ͇ ı‚ËÎËÌ, ˘Ó· χ¯Ë̇ ÁÎË· ‚Ó‰Û
ì‚¥ÏÍÌÂÌÓ "ÇËÏÍÌÂÌÓ ‚¥‰ÊËÏ"
ì‚¥ÏÍÌÛÚË ÂÊËÏ ‚¥‰ÊËÏÛ
Å¥ÎËÁ̇ ÌÂ¥‚ÌÓÏ¥ÌÓ ÓÁÔÓ‰¥ÎË·Òfl ÔÓ ·‡‡·‡ÌÛ
ꥂÌÓÏ¥ÌÓ ÓÁÔÓ‰¥ÎËÚË ·¥ÎËÁÌÛ
1. 凯Ë̇ Ì Ô‡ˆ˛π Ì¥ Á
flÍÓ˛ ÔÓ„‡ÏÓ˛
삇„‡:
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓ ˜ËÒÚËı Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ ·ÂÁ ÙÓÒÙ‡Ú¥‚ ÏÓÊ ‚ËÍÎË͇ÚË Ì‡ÒÚÛÔÌËı ÂÙÂÍÚ¥‚:
- ‚Ó‰‡ Ô¥‰ ˜‡Ò ÁÎËÚÚfl Ô¥ÒÎfl ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl ÏÓÊ ·ÛÚË ÏÛÚ̇ ˜ÂÂÁ ÔËÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ˆÂÓÎ¥Ú¥‚ ‚ ÒÛÒÔÂÌÁ¥ª, ˘Ó ÌÂ
¯ÍÓ‰ËÚ¸ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¥ Ô‡ÌÌfl.
- èËÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ·¥ÎÓ„Ó ÔËÎÛ (ˆÂÓÎ¥ÚË) ̇ ·¥ÎËÁÌ¥ Ô¥ÒÎfl Ô‡ÌÌfl, flÍËÈ Ì ÔÓÌË͇π ‚ÒÂ‰ËÌÛ Ú͇ÌËÌË Ú‡ ÌÂ
ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÛπ ÍÓÎ¥.
- èÓ‚Âı̸Ó-‡ÍÚË‚Ì¥ ˜ӂËÌË ÔËÒÛÚÌ¥ Û ÙÓÏÛÎ¥ Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ ‰Îfl Ô‡Î¸ÌËı χ¯ËÌ, ˜‡ÒÚÓ Á‰‡˛Ú¸Òfl
‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ‚¥‰‰‡ÎÂÌ¥ ‚¥‰ Ò‡ÏÓª ·¥ÎËÁÌË, Ú‡ Ú‡ÍÓÊ Á ϥ̥χθÌÓ˛ ͥθͥÒÚ˛ ÏÓÊÛÚ¸ ‚ËÍÎË͇ÚË ‰ÂflÍÂ
ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl Ô¥ÌË.
- èÓ‚Ó‰ËÚË ÔÓ‚ÚÓÌ¥ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl ‚ ‚ËÔ‡‰Í‡ı, flÍ ˆÂÈ, Ì ÔËÌÓÒflÚ¸ ÔÓÍ‡˘Â̸.
2.ç Á‡ÎË‚‡πÚ¸Òfl ‚Ó‰‡
3. ç ÁÎË‚‡πÚ¸Òfl ‚Ó‰‡
7. ëËθ̥ ‚¥·‡ˆ¥ª Ô¥‰ ˜‡Ò
‚¥‰ÊËÏÛ
8. ç‡ ‰ËÒÔΪ ÔÓ͇ÁÛπ
ÔÓÏËÎÍÛ ‹ 0, 1, 5, 7, 8, 9
è‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇ ÌÂ¥‚ÌÓ ÒÚÓªÚ¸ ̇ Ô¥‰ÎÓÁ¥
Ç¥‰„ÛβÈÚÂ, ˘Ó· χ¯Ë̇ Ô‡‚ËθÌÓ ÒÚÓfl·
ç ÁÌflÚ¥ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ¥ Í¥ÔÎÂÌÌfl
ḁ́ϥڸ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ¥ Í¥ÔÎÂÌÌfl
Fig. 2
íÂıÌ¥˜Ì¥ ‰‡Ì¥
■ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl ÒÛıÓª ·¥ÎËÁÌË
■ ÚËÒÍ ‚Ó‰Ë
6 Í„
0,05 ÷ 0,8 MPa
-
á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ
9. ç‡ ‰ËÒÔΪ ÔÓ͇ÁÛπ
ÔÓÏËÎÍÛ ‹ 2
凯Ë̇ Ì Á‡ÎË‚‡π ‚Ó‰Û
èÂ‚¥Ú ˜Ë ‚¥‰ÍËÚËÈ Í‡Ì ‚Ó‰Ë
10. . ç‡ ‰ËÒÔΪ ÔÓ͇ÁÛπ
ÔÓÏËÎÍÛ ‹ 3
凯Ë̇ Ì ÁÎË‚‡π ‚Ó‰Û
èÂ‚¥Ú ˜Ë Ì Á‡ÒÏ¥ÚË‚Òfl ÁÎË‚ .èÂ‚¥ËÚË ¯Î‡Ì„
ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë, ˘Ó· Ì ÔÂ„ÌÛ‚Òfl
11. ç‡ ‰ËÒÔΪ ÔÓ͇ÁÛπ
ÔÓÏËÎÍÛ ‹ 4
凯Ë̇ ‰ÛÊ Á‡ÔÓ‚ÌÂ̇ ‚Ó‰Ó˛
á‡ÍËÈÚ Í‡Ì ‚Ó‰Ë. á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó
ˆÂÌÚÛ.
ì ·‡‡·‡Ì¥ Ì ‚ˉÌÓ ·‡„‡ÚÓ ‚Ó‰Ë! ñÂ
ÚÓÏÛ, ˘Ó ÌÓ‚¥ χ¯ËÌË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸
χÎÓ ‚Ó‰Ë, Ó‰ÂÊÛ˛˜Ë ڇͥ Ê Ò‡Ï¥
ÂÁÛθڇÚË Ô‡ÌÌfl Ú‡ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl.
襉 ˜‡Ò ‚¥‰ÊËÏÛ Ï‡¯Ë̇ ÒÔ˘ËÌflπ ÁÓ‚Ò¥Ï
¥Ì¯ËÈ ¯ÛÏ! ñ ÚÓÏÛ, ˘Ó Û Ï‡¯ËÌ¥
‚ÏÓÌÚÓ‚‡ÌËÈ ÍÓÎÂÍÚÓÌËÈ ÏÓÚÓ, flÍËÈ
Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ ‚ËÒÓÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸.
32
ɇ·‡ËÚË
60 cm
54 cm
85 cm
■ ¯ËË̇
■ „ÎË·Ë̇
■ ‚ËÒÓÚ‡
èËÏ¥Ú͇: ˘Ó ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl ÚÂıÌ¥˜ÌËı ‰‡ÌËı χ¯ËÌË, ‰Ë‚¥Ú¸Òfl Ú‡·Î˘ÍÛ, fl͇ ÔËÍ¥ÔÎÂ̇ ̇ Ô‡ÌÂÎ¥ Ô‡Î¸ÌÓª
χ¯ËÌË ‚ ÁÓÌ¥ β͇
凯Ë̇ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ∏‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÏ ÑËÂÍÚË‚‡Ï 89/336/ëÖÖ, 73/23/ëÖÖ Ú‡ ªı ̇ÒÚÛÔÌËÏ Áϥ̇Ï.
33
삇„‡: ÂÍÓÏẨÛπÏÓ Á·Â„ÚË ÔÓÔÂ˜ËÌÛ Ú‡ „‚ËÌÚË, ˘Ó·
·ÎÓÍÛ‚‡ÚË Ï‡¯ËÌÛ, ‚ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÏÓÊÎË‚Ó„Ó Ï‡È·ÛÚ̸ӄÓ
Ú‡ÌÒÔÓÚÛ‚‡ÌÌfl. ÇËÓ·ÌËÍ Ì ÌÂÒ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸ÌÓÒÚ¥ Á‡ β·¥
ÏÓÊÎË‚¥ ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl χ¯ËÌË Á Ô˘ËÌË Ì‚ËÍÓ̇ÌÌfl
Ô‡‚ËÎ, flÍ¥ ÒÚÓÒÛ˛Ú¸Òfl Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó Í¥ÔÎÂÌÌfl.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ‚ËÍÓÌÛπÚ¸Òfl Á‡ ‡ıÛÌÓÍ ‚·ÒÌË͇ χ¯ËÌË.
ÇÏË͇ÌÌfl Ú‡ ÛÒÚ‡Ìӂ͇
èÓÏ¥ÒÚ¥Ú¸ χ¯ËÌÛ ÔÓ·ÎËÁÛ Ï¥Òˆfl ªª ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ·ÂÁ Ô¥‰ÒÚ‡‚ÍË Ú‡
ÛÔ‡ÍÛ‚‡ÌÌfl.
èË·Â¥Ú¸ ÒÚ¥˜ÍË, flÍ¥ Í¥ÔÎflÚ¸ ¯Î‡Ì„.
Ç¥‰ÍÛÚ¥Ú¸ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ ·ÓÎÚ (Ä), ‚¥‰ÍÛÚ¥Ú¸ 4 ·ÓÍÓ‚Ëı ·ÓÎÚË (Ç)
Ú‡ Ḁ́ϥڸ ÔÓÔÂ˜ËÌÛ (ë).
襉Íβ˜ÂÌÌfl ‰Ó ÏÂÂÊ¥
‚Ó‰ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl.
ç‡ıËÎ¥Ú¸ χ¯ËÌÛ ‚ÔÂ‰ Ú‡ ‚ËÚfl„Ì¥Ú¸ ‰‚‡ Ô·ÒÚËÍÓ‚Ëı Ô‡ÍÂÚË,
flÍ¥ Ï¥ÒÚflÚ¸ 2 Á‡ıËÒÌËı ÂÎÂÏÂÌÚË Á ÔÓÎ¥ÒÚËÓÎÛ, ÔÓÚfl„ÌÛ‚¯Ë
‰ÓÌËÁÛ.
èË·‰ χπ ·ÛÚË Ô¥‰Íβ˜ÂÌËÏ ‰Ó ÏÂÂÊ¥ ‚Ó‰ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
ڥθÍË ÌÓ‚ËÏË ¯Î‡Ì„‡ÏË ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë, flÍ¥ ȉÛÚ¸ Û ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆ¥ª
‡ÁÓÏ Á χ¯ËÌÓ˛.
ëÚ‡¥ ¯Î‡Ì„Ë ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë Ì χ˛Ú¸ ·ÛÚË ˘Â ‡Á ‚ËÍÓËÒڇ̥.
ᇘËÌ¥Ú¸ ÓÚ‚¥, ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë Í˯˜ÍÛ, fl͇ ·Û· ‚ Ô‡ÍÂÚ¥ Á
¥ÌÒÚÛ͈¥π˛.
凯Ë̇ ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ì‡ Ó‰ÌËÏ ¯Î‡Ì„ÓÏ ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë,
̇ ͥ̈flı flÍÓ„Ó π Á‡ÚËÒÍÌ¥ ͥθˆfl Á ¥Á¸·ÎÂÌÌflÏ 3/4, ‰Îfl
ÔËπ‰Ì‡ÌÌfl Ô‡Ú۷͇ χ¯ËÌË ‰Ó ‰ÊÂ· ıÓÎÓ‰ÌÓª ‚Ó‰Ë.
èË·‰ χπ ·ÛÚË ÔËπ‰Ì‡ÌËÏ Î˯ ‰Ó ‰ÊÂ· ıÓÎÓ‰ÌÓª ‚Ó‰Ë.
èËπ‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ‰ÊÂÂÎ Á „‡fl˜Ó˛ ‚Ó‰Ó˛, ÚÓ·ÚÓ ‚ˢӲ Á‡ 40 ë,
ÏÓÊ ̇¯ÍÓ‰ËÚË ‰ÂflÍËÏ ‰ÂΥ͇ÚÌËÏ Ú͇ÌË̇Ï.
ìÇÄÉÄ:
çÖ áÄãàòÄâíÖ Ç èéãß áéêì ÑßíÖâ ÖãÖåÖçíà èÄäìÇÄççü, éëäßãúäà ∏ èéíÖçñßâçé
çÖÅÖáèÖóçàåà.
á‡Í¥Ô¥Ú¸ ÎËÒÚ „ÓÙÓ‚‡ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂ¥‡ÎÛ Ì‡ ‰Ì¥ χ¯ËÌË, flÍ ˆÂ
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ.
ÇË¥‚ÌflÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl χ¯ËÌË Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
4 Ì¥ÊÓÍ:
min 4 cm
˘Ó·
A
Ç) Ó·ÂÚ‡˛˜Ë Ì¥ÊÍÛ, Ô¥‰Ì¥Ï¥Ú¸ χ¯ËÌÛ ‡·Ó ÓÔÛÒÚ¥Ú¸, ‰ÓÍË ‚Ó̇ ÌÂ
·Û‰Â ‰Ó· ÓÔÂÚ‡ ̇ Ô¥‰ÎÓ„Û.
max 100 cm
Ä) ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ Á‡ „Ó‰ËÌÌËÍÓ‚Ó˛ ÒÚ¥ÎÍÓ˛ „‡ÈÍÛ,
ÓÁ·ÎÓÍÛ‚‡ÚË „‚ËÌÚ Ì¥ÊÍË.
B
ë) Á‡·ÎÓÍÛÈÚ „‚ËÌÚ Ì¥ÊÍË, Á‡Úfl„ÌÛ‚¯Ë „‡ÈÍÛ ‰Ó ÛÔÓÛ ÔÓÚË
„Ó‰ËÌÌËÍÓ‚Óª ÒÚ¥ÎÍË.
C
34
35
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
삇„‡: Ô¥ÒÎfl ÍÓÊÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÂÂÍË‚‡ÚË Í‡Ì
ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë, ˘Ó· ¥ÁÓ₇ÚË Ï‡¯ËÌÛ ‚¥‰ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û.
ôÓ· Ô‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇ ‰Ó· Ô‡ˆ˛‚‡Î‡, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË Í¥Ìˆ¸ ÁÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„Û Ì‡ ‚ËÒÓÚ¥
‚¥‰ 50 ÒÏ ‰Ó 85 ÒÏ Ì‡‰ ¥‚ÌÂÏ Ô¥‰ÎÓ„Ë.
襉Íβ˜ÂÌÌfl ‰Ó ÏÂÂÊ¥ ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl Ú‡ Á‡ıÓ‰Ë
Á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl.
è‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇ Ô‡ˆ˛π ‚¥‰ ÏÂÂÊ¥ Ó‰ÌÓÙ‡ÁÌÓ„Ó ÁÏ¥ÌÌÓ„Ó ÒÚÛÏÛ 230Ç Ú‡ 50 Ɉ.
ÇÔ‚̥ڸÒfl, ˘Ó ÂÎÂÍÚÓÔӂӉ͇ ÓÁ‡ıÓ‚‡Ì‡ flÍ̇ÈÏÂ̯ ̇ 3 ÍÇÚ, ÚÓ‰¥ ÏÓÊÂÚ ۂ¥ÏÍÌÛÚË ‚ËÎÍÛ ‚
ÓÁÂÚÍÛ Á Á‡ÁÂÏÎÂÌÌflÏ Ú‡ ÔËÔÛÒÚËÏËÏ ÒÚÛÏÓÏ 16 Ä.
ÇÔ‚̥ڸÒfl, ˘Ó ‚ LJ¯¥È ÓÒÂÎ¥ π ÔӂӉ͇ Á Á‡ÁÂÏÎÂÌÌflÏ.
êÓÁÂÚ͇ Ú‡ ‚ËÎ͇ ÔË·‰Û χ˛Ú¸ ·ÛÚË Ó‰ÌÓ„Ó ÚËÔÛ.
ç ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‡‰‡ÔÚÂË, Ú¥ÈÌËÍË Ú‡ ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡˜¥.
èË·‰ χπ ·ÛÚË ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÈ Ú‡Í, ˘Ó· ‚ËÎ͇ ‰ÓÚfl„Û‚‡Î‡Òfl ‰Ó ÓÁÂÚÍË.
ìÒ¥ Ô‡Î¸Ì¥ χ¯ËÌË Candy ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡˛Ú¸ ÌÓÏ‡Ï ·ÂÁÔÂÍË, flÍ¥ Á‡ÔÓÔÓÌÓ‚‡Ì¥ ¥ÌÒÚËÚÛÚ‡ÏË å¥Ê̇Ó‰ÌÓª
üÍÓÒÚ¥.
ëÓ‰ÂʇÌËÂ
ëÚ‡Ìˈ‡
38
39
39
40
41
42
47
50
58
61
63
66
68
70
72
73
ǂ‰ÂÌËÂ
鷢ˠ҂‰ÂÌËfl
åÂ˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
Å˚ÒÚ˚È ÒÚ‡Ú
èÓÎÂÁÌ˚Â ÒÓ‚ÂÚ˚
YÒÚ‡Ìӂ͇
èÂ‚Ó ‚Íβ˜ÂÌËÂ
éÔËÒ‡ÌË ԇÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
äÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
Ç˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ
ëÚË͇
퇷Îˈ‡ ÔÓ„‡ÏÏ
óËÒÚ͇ Ë ÔÂËӉ˘ÂÒÍÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ë‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂÔÓ·‰ÓÍ
ëÂ‚ËÒ
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ Ï‡¯ËÌ˚ ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ó̇ Ô‡‚ËθÌÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ Ë Ò Ì ÒÌflÚ ‚ÂÒ¸ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚È ÍÂÔÂÊ, ͇Í
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ 43.
36
37
ǂ‰ÂÌËÂ
ÇÌËχÚÂθÌÓ ËÁÛ˜ËÚ ‰‡ÌÌÛ˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ‰Û„Û˛ ËÌÙÓχˆË˛, ÓÚÌÓÒfl˘Û˛Òfl Í
ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ Ë Â ‡·ÓÚÂ.
ëÓı‡ÌËÚ ‚Ò˛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆË˛ ‰Îfl ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÍÓÌÒÛθڇˆËÈ ËÎË ÔÂ‰‡˜Ë ‰Û„ËÏ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ.
ÇÌËχÌËÂ: ‰‡Ì̇fl χ¯Ë̇ Ô‰̇Á̇˜Â̇ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Îfl ·˚ÚÓ‚Ó„Ó
ÔËÏÂÌÂÌËfl.
êÂÍÓÏẨ‡ˆËË ÔÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË.
ÇÒ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ χÚÂˇÎ˚ ˝ÍÓÎӄ˘ÂÒÍË ˜ËÒÚ˚Â Ë ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ÔÂÂ‡·ÓÚÍÂ. èÓʇÎÛÈÒÚ‡, ÔÓÏÓ„ËÚÂ
ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ú¸ Ëı ‚ ˆÂÎflı ÒÓı‡ÌÂÌËfl ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚.
鷢ˠ҂‰ÂÌËfl
èË ÔÓÍÛÔÍ ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ Ò Ï‡¯ËÌÓÈ ·˚ÎË:
- àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
- ɇ‡ÌÚËÈÌ˚È ÒÂÚËÙË͇Ú
- ᇄÎÛ¯ÍË
- á‡ÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„
-éíÑÖãÖçàÖ Ñãü ÜàÑäéÉé åéûôÖÉé ëêÖÑëíÇÄ àãà Ñãü ÜàÑäéÉé éíÅÖãàÇÄíÖãü
(äéçíÖâçÖê).
èÓ‚Â¸Ú ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÂ. èË Ëı ӷ̇ÛÊÂÌËË Á‚ÓÌËÚ ‚
·ÎËʇȯËÈ ìÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ëÂ‚ËÒÌ˚È ñÂÌÚ.
èÓ‰‡‚ˆ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰Ò͇Á‡Ú¸ LJÏ, Í‡Í ˝ÚÓ Ò‰Â·ڸ.
åÂ˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ÖÒÎË Ç˚ ÔÂÍ‡ÚËÎË ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl χ¯ËÌÓÈ, ÔÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ Ó̇ – Ì ·ÂÒÔÓÎÂÁÌ˚È ÏÛÒÓ. ñÂÌÌ˚Â
χÚÂˇÎ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÂÂ‡·ÓÚ‡Ì˚.
èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ ÓÚ ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl χ¯ËÌÛ, ÍÓÚÓÓÈ Ç˚
ÔÂÍ‡ÚËÎË ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl. éÚÂʸÚ ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·Âθ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‚ËÎÍÓÈ.
ìÚËÎËÁËÛÈÚÂ Ëı.
èË ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÒÚ‡ÓÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Á‡˘ÂÎ͇ β͇ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÚË ÌÂ
ÏÓ„ÎË Á‡ÔÂÂÚ¸ Ò·fl ‚ χ¯ËÌÂ.
èËϘ‡ÌËÂ: ÔË ‚ÒÂı ÓÔÂ‡ˆËflı ÔÓ ˜ËÒÚÍÂ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲
ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚:
a) Ç˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË
b) èÂÂÍÓÈÚ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚
c) ÇÒ ÒÚË‡Î¸Ì˚ χ¯ËÌ˚ Candy ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Á‡ÁÂÏÎÂÌ˚. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÂÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl
ËÏÂÂÚ Á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰, ‚ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒÔˆˇÎËÒÚ‡Ï.
CE èËϘ‡ÌËÂ: ëÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‰ËÂÍÚË‚‡Ï ÖÖë 89/336/ÖÖë, 73/23/ÖÖë Ë
ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÔÓÔ‡‚Í‡Ï Í ÌËÏ.
d) ç ÔË͇҇ÈÚÂÒ¸ Í Ï‡¯ËÌ ‚·ÊÌ˚ÏË Û͇ÏË ËÎË ÌÓ„‡ÏË. ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ χ¯ËÌÓÈ, ÂÒÎË Ç˚ ‡ÁÛÚ˚.
e) ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‡‰‡ÔÚÂ‡ÏË, ÚÓÈÌË͇ÏË Ë/ËÎË Û‰ÎËÌËÚÂÎflÏË.
ÇÌËχÌËÂ: ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÚËÍË ‚Ó‰‡ ÏÓÊÂÚ Ì‡„‚‡Ú¸Òfl ‰Ó 90°ë.
f)
g)
h)
i)
l)
38
èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÓÚÍ˚Ú¸ ‰‚ÂˆÛ, ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‚Ó‰˚ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ.
ç ÔÓÁ‚ÓÎflÈÚ ‰ÂÚflÏ ËÎË ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚Ï Îˈ‡Ï ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl χ¯ËÌÓÈ ·ÂÁ LJ¯Â„Ó ÔËÒÏÓÚ‡.
ç ÚflÌËÚ Á‡ ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·Âθ ËÎË Á‡ Ò‡ÏÛ Ï‡¯ËÌÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÌÛÚ¸ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË.
ç ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‡ÚÏÓÒÙÂÌ˚ı fl‚ÎÂÌËÈ (‰Óʉ¸, ÔflÏ˚ ÒÓÎ̘Ì˚ ÎÛ˜Ë Ë Ú.‰.)
èË ÔÂÂÏ¢ÂÌËË Ï‡¯ËÌ˚ Ì ÔÓ‰ÌËχÈڠ Á‡ Û˜ÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÎË Á‡ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚. èË ÔÂ‚ÓÁÍÂ Î˛Í Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÓÔË‡Ú¸Òfl ̇ ÚÂÎÂÊÍÛ.
39
m) ÇÌËχÌËÂ! èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í χ¯ËÌ˚ ̇ ÍÓ‚Ó‚˚ı ÔÓÍ˚ÚËflı ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â
ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Ï‡¯ËÌ˚ Ì Á‡Í˚Ú˚ ‚ÓÒÓÏ.
n) èÓ‰ÌËχÈÚ χ¯ËÌÛ ‚‰‚ÓÂÏ.
o) ÖÒÎË Ï‡¯Ë̇ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ËÎË ‚˚¯Î‡ ËÁ ÒÚÓfl, ‚˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ, ÔÂÂÍÓÈÚ ÔÓ‰‡˜Û
‚Ó‰˚ Ë Ì ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ². ÑÎfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ÚÓθÍÓ ‚ ìÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È
ëÂ‚ËÒÌ˚È ñÂÌÚ Ë Ú·ÛÈÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÓË„Ë̇θÌ˚ı Á‡Ô˜‡ÒÚÂÈ.
ç‡Û¯ÂÌË ‚˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ı Ú·ӂ‡ÌËÈ ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚ ËÒÍÛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ χ¯ËÌ˚.
p) èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌ˚ ÔËÚ‡˛˘Â„Ó Í‡·ÂÎfl Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ìÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ëÂ‚ËÒÌ˚È ñÂÌÚ.
Å˚ÒÚ˚È ÒÚ‡Ú
ëÚË͇.
– óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ βÍ, ̇ÊÏËÚ ̇ Í·‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.
– éÚÒÓÚËÛÈÚ ·ÂÎ¸Â Ë Á‡„ÛÁËÚÂ Â„Ó ‚ χ¯ËÌÛ.
– á‡ÍÓÈÚ βÍ.
– èÓÏÂÒÚËÚ ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚:
ÓÚ‰ÂÎÂÌË 1- ‰Îfl Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË, ‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2 – ‰Îfl ‚ÒÂı ÓÒڇθÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ.
– Ç˚·ÂËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Û˜ÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ (Á‡‰‡Ì̇fl ÔÓ„‡Ïχ ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl ̇
‰ËÒÔÎÂÂ).
– ç‡ÊÏËÚÂ, ÂÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ Í·‚˯Ë, ‡ Á‡ÚÂÏ - Í·‚˯Û
"ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡".
– åÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÌÂÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθ̇fl Ô‡ÛÁ‡ ÏÂÊ‰Û Ì‡Ê‡ÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë "ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡" Ë
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ̇ ‚ÂÏfl, ÔÓ͇ χ¯Ë̇ ÓÔ‰ÂÎËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ Ë
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èÓÎÂÁÌ˚Â ÒÓ‚ÂÚ˚
ÑÎfl ˝ÍÓÌÓÏÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ç‡¯ÂÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ Ë ‚ ˆÂÎflı ÒÓı‡ÌÂÌËfl ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚
ëÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ Á‡„Ûʇڸ χ¯ËÌÛ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛.
Ç ˆÂÎflı ˝ÍÓÌÓÏÌÓ„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË, ‚Ó‰˚, ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÔÓÎÌÛ˛ Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‚ χ¯ËÌÛ.
Ç˚ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ ‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË, ÒÚË‡fl Ó‰ËÌ ‡Á ÔË ÔÓÎÌÓÈ Á‡„ÛÁÍ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl
ÒÚË͇ÏË ÔË ÔÓÎÓ‚ËÌÌÓÈ Á‡„ÛÁÍÂ.
ÖÒÚ¸ ÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‚ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÂ?
íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÌÓ„Ó ·Âθfl!
Ç˚ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó 15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË, Ì ÔËÏÂÌflfl Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
ä‡Í ‚˚·‡Ú¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÒÚËÍË?
쉇ÎËÚ ÔflÚ̇ ÒÔˆˇθÌ˚ÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ËÁ·Âʇڸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÒÚËÍË ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ
‚˚¯Â 60°ë.
ëÚË͇ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 60°ë ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
äÓ„‰‡ ÒÚË͇ ÓÍÓ̘Â̇
ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ "ã˛Í Á‡Í˚Ú. èÓʇÎÛÈÒÚ‡, ʉËÚÂ" (ãûä ÅãéäàêéÇÄç ÜÑàíÖ...).
óÂÂÁ 2 ÏËÌÛÚ˚ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ "èÓ„‡Ïχ ÓÍÓ̘Â̇. ã˛Í ÓÚÍ˚Ú" (èêéÉ. éäéçóÖçÄ
ãûä éíäêõí).
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ, ‰Îfl ˜Â„Ó ‚ÂÌËÚ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ç˚ÍÎ. (OFF).
éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‚˚„ÛÁËÚ ·ÂθÂ.
èÓÒΠ͇ʉÓÈ ÒÚËÍË ‚˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË Ë ÔÂÂÍÓÈÚ ÔÓ‰‚Ó‰ÍÛ ‚Ó‰˚ ̇ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ χ¯ËÌÛ.
40
41
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ÒÂÚË ‚Ó‰ÓÒ̇·ÊÂÌËfl
ìÒÚ‡Ìӂ͇
凯Ë̇ ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ì‡ Á‡ÎË‚Ì˚Ï ¯Î‡Ì„ÓÏ Ò Ì‡ÍÓ̘ÌË͇ÏË Ò
ÂÁ¸·ÓÈ 3/4” ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl χ¯ËÌ˚ Í Í‡ÌÛ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰˚.
凯Ë̇ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓ‰Íβ˜Â̇ Í ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ ‚Ó‰ÓÒ̇·ÊÂÌËfl Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ÌÓ‚˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚, ÒÚ‡˚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
ÌÂθÁfl.
凯Ë̇ ‰ÓÎÊ̇ ÔÓ‰Íβ˜‡Ú¸Òfl ÚÓθÍÓ Í Í‡ÌÛ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰˚.
èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í Í‡ÌÛ „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰˚ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚˚¯Â 40°ë
ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ÌÂÍÓÚÓ˚ ÚËÔ˚ ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ.
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
Îòpåæüòå ëåíòû, êpåïÿùèå øëàíã.
Îòêpóòèòå öåíòpàëüíûé áîëò (A), 4
áîêîâûõ áîëòà (B) è îòñîåäèíèòå òpàâåpñó
(C).
Hàêëîíèòå ìàøèíó âïåpåä è âûòàùèòå
äâà ïëàñòèêîâûõ ïàêåòà, ñîäåpæàùèõ äâà
çàùèòíûõ ∋ëåìåíòà èç ïîëèñòèpîëà,
ïîòÿíóâ âíèç.
Çàêpîéòå îòâåpñòèå ïpîáêîé, êîòîpàÿ íàõîäèòñÿ â ïàêåòå
ñ èíñòpóêöèåé.
Çaêpeïèòå ∧ècò ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a ía äíe, êaê
ïoêaçaío ía pècyíêe.
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî ópîâíю ñ ïîìîùüю 4 íîæåê.
min 4 cm
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
max 100 cm
A
B
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè, çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
C
èËϘ‡ÌËÂ: ÂÍÓÏẨÛÂÏ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÔÓÔÂ˜ÌÛ˛ ÒÍÓ·Û Ë ‚ËÌÚ˚,
˜ÚÓ·˚ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ χ¯ËÌÛ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ ·Û‰Û˘ÂÈ
Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍË. èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθ Ì ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡
β·˚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl χ¯ËÌ˚ ÔÓ Ô˘ËÌÂ
Ì‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl Ô‡‚ËΠ͇҇˛˘ËıÒfl Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÍÂÔÂʇ.
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ËÁ‰ÂÎËfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Á‡ Ò˜ÂÚ ‚·‰Âθˆ‡ χ¯ËÌ˚.
ÑÎfl ÌÓχθÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ ÍÓ̈ ÒÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡
̇ıÓ‰ËÎÒfl ̇ ‚˚ÒÓÚ ÓÚ 50 ‰Ó 85 ÒÏ Ì‡‰ ÛÓ‚ÌÂÏ ÔÓ·.
42
43
ÇÌËχÌËÂ! èÓÒΠÒÚËÍË ‚Ò„‰‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂÂÍ˚‚‡Ú¸
Í‡Ì ‰Îfl ÓÚÍβ˜ÂÌËfl χ¯ËÌ˚ ÓÚ ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚.
ùÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Ë ÏÂ˚
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ëÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÓÚ ÒÂÚË Ó‰ÌÓÙ‡ÁÌÓ„Ó ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ 230 Ç Ë 50 Ɉ.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ˝ÎÂÍÚÓÔӂӉ͇ ‡ÒÒ˜Ëڇ̇, ÔÓ ÏÂ̸¯ÂÈ ÏÂÂ, ̇ 3 ÍÇÚ. á‡ÚÂÏ ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ‚ ÓÁÂÚÍÛ
Ò Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂÏ Ë ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚Ï ÚÓÍÓÏ 10 Ä.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ̇΢ËË Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl ‚ ˝ÎÂÍÚÓÔӂӉ͠LJ¯Â„Ó ‰Óχ.
ÇËÎ͇ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ Ë ÓÁÂÚ͇ ‚ LJ¯ÂÏ ‰ÓÏ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ó‰ÌÓ„Ó ÚËÔ‡.
ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓÈÌËÍË, ‡‰‡ÔÚÂ˚ Ë Û‰ÎËÌËÚÂÎË.
ÇÒ ÒÚË‡Î¸Ì˚ χ¯ËÌ˚ CANDY ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÌÓÏ‡Ï ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Ô‰ÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚ÏË àÌÒÚËÚÛÚÓÏ
å‡ÍË ä‡˜ÂÒÚ‚‡.
ä‡ÚÍËÈ ÔÛÚ‚ӉËÚÂθ ÔÓ Candy Infotext
èÓ‰Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ Í ÒÂÚflÏ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl, ÔÓ‰‡˜Ë Ë ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ (ÒÏ. ÒÚ. 43).
Ç˚·ÂËÚ β·Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÚËÍË, ÔÓÒΠÍÓÓÚÍÓ„Ó ÔÓÏÂÊÛÚ͇ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl
ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ:
WELCOME
0.00
12
è‡‚ËθÌÓ ‚ÂÏfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÏÓÊÌÓ ÔÓÚÓÏ
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
90
ùÚÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ, ÂÒÎË ‚˚·‡Ì‡
ÔÓ„‡Ïχ No 1
èÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ‚‚ÂÒÚË Ô‰‚‡ËÚÂθÌ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, Á‡ÔÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ ÓÚÔÛ˘ÂÌÌÓ ‚ÂÏfl ̇ ÔËÌflÚË LJÏË
¯ÂÌËfl Ó ‚˚·Ó ͇ÍÓÈ-ÎË·Ó ÓÔˆËË Ó„‡Ì˘ÂÌÓ 30 ÒÂÍÛ̉‡ÏË Ì‡ 1 ÔÛÌÍÚ, Ë ÂÒÎË Ç˚ Ì ÛÎÓÊËÚÂÒ¸ ‚ ˝ÚÓ
‚ÂÏfl, ÌÛÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Ì‡˜Ë̇ڸ ÔÛÌÍÚ Ò̇˜‡Î‡.
ç‡ÊÏËÚ ӉÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Í·‚Ë¯Ë (
)Ë(
) ̇ 5 ÒÂÍÛ̉ ÔÓ͇ Ì ÔÓfl‚ËÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ:
èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ù‡ÌÁÛÁÒÍËfl flÁ˚Í
ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ. ä·‚˯ÂÈ (
) Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ
ÔÓÎËÒÚ‡Ú¸ ÒÔËÒÓÍ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı flÁ˚ÍÓ‚.
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
чΠ‚ ËÌÒÚÛ͈ËË ‚Ò ÔËÏÂ˚ ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ
ÔË‚Ó‰flÚÒfl ̇ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ.
üáõä ëééÅôÖçàâ
êìëëäàâ
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û (
)
óÚÓ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸ Á̇˜ÂÌË ˜‡ÒÓ‚, ̇ÊËχÈÚ ‰Ó
ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÌÛÊÌÓ„Ó Á̇˜ÂÌËfl Í·‚Ë¯Û ( )
ÇÇÖÑàíÖ ÇêÖåü
hh:
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û (
)
ÇÇÖÑàíÖ ÇêÖåü
mm:
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û (
44
óÚÓ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸ Á̇˜ÂÌË ÏËÌÛÚ, ̇ÊËχÈÚÂ
‰Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÌÛÊÌÓ„Ó Á̇˜ÂÌËfl Í·‚Ë¯Û ( )
)
45
êÖÜàå ÇêÖåÖçà
ÄÅëéãûíçõâ
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û (
ÖÒÎË Ì‡ ‰ËÒÔΠéíçéëàíÖãúçõâ,
̇ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û ( )
)
ëàÉç. éäéçó-ü?
ÑÄ
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û (
ÖÒÎË Ì‡ ‰ËÒÔΠNO,
̇ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û ( )
ÖÒÎË Ì‡ ‰ËÒÔΠNO,
̇ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û ( )
ëÚË‡Î¸ÌÛ˛ χ¯ËÌÛ Infotext ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ·˚ÎË Ô‡‚ËθÌÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ÂÏfl, flÁ˚Í Ë Ç‡¯Ë ÔÂÒÓ̇θÌ˚ Ú·ӂ‡ÌËfl. äÓ„‰‡ χ¯Ë̇ ‚Íβ˜Â̇, Ë ͇ۘ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ β·ÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË, ÓÚ΢ÌÓÏ ÓÚ Stop, ̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl
ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ.
èêàÇÖíëíÇìû!
00.00
)
Çäã.êÖÜ.ÑÖåé?
çÖí
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û (
чÌ̇fl χ¯Ë̇ „ÓÚÓ‚‡ Í ‡·ÓÚÂ Ë ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌ˚ı ̇˜‡Î¸Ì˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ. é‰Ì‡ÍÓ ‰‡Ì̇fl χ¯Ë̇
ËÏÂÂÚ ÙÛÌ͈ËË ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇ Ë ÔÓ„‡ÏÏËÛÂÏÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚, ‡ ‰Îfl
Ô‡‚ËθÌÓ„Ó ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ˝ÚËı ÙÛÌ͈ËÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ ̇˜‡Î¸Ì˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. ùÚÓ
ÔÓÒÚ‡fl ÓÔÂ‡ˆËfl Ë ÔË ÒÓÁ‰‡ÌËË ˝ÚÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ·˚ÎÓ Û‰ÂÎÂÌÓ ÓÒÓ·Ó ‚ÌËχÌËÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ
χ¯ËÌ˚ ÏÓ„ ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ² ÔÓÒÚÓ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ.
èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË χ¯ËÌ˚
)
áÄèéåçàíú?
ÑÄ
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û (
èÂ‚Ó ‚Íβ˜ÂÌËÂ
ÇÒ„‰‡ ‚˚·Ë‡ÈÚ NO, ÂÒÎË Ê ̇‰Ó YES,
̇ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û ( )
)
ùÚÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ‚ Ú˜ÂÌË ÍÓÓÚÍÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÔÓ͇ χ¯Ë̇ ÓÔ‰ÂÎflÂÚ, ͇͇fl ‚˚·‡Ì‡
ÔÓ„‡Ïχ. äÓ„‰‡ χ¯Ë̇ „ÓÚÓ‚‡, ÔÓfl‚ËÚÒfl ‰Âڇθ̇fl ËÌÙÓχˆËfl Ó ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ, Ò ˝ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ̇˜‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË χ¯ËÌ˚.
ç‡ÔËÏÂ
12
Çõâíà àá åÖçû?
ÑÄ
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û (
12
ÖÒÎË Ì‡ ‰ËÒÔΠNO,
̇ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û ( )
)
ïãéèéä
àçíÖçëàÇçÄü
90
ÇÓÁ‚‡Ú ̇Á‡‰ Í ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ
íÂÔÂ¸ Ç˚ „ÓÚÓ‚˚ ‚˚·‡Ú¸ β·Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ‡ Ú‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç˚ Ê·ÂÚÂ, Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ.
46
ïãéèéä
àçíÖçëàÇçÄü
90
ÇıÓ‰ ‚ ÏÂÌ˛
èÂ‰ ‚ıÓ‰ÓÏ ‚ ÏÂÌ˛ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl, Ó·‡ÚËÚ ‚ÌËχÌËÂ, ˜ÚÓ Ç˚ ËÏÂÂÚ 30 ÒÂÍÛ̉ ̇ ÓÔÂ‡ˆË˛,
˜ÚÓ·˚ ҉·ڸ Ò‚ÓÈ ‚˚·Ó. ÖÒÎË Ç˚ Ì ÛÍ·‰˚‚‡ÂÚÂÒ¸ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl, ‰ËÒÔÎÂÈ ‚ÂÌÂÚÒfl Í ËÁ̇˜‡Î¸ÌÓÏÛ
ÒÓÒÚÓflÌ˲, Ë Ç˚ ·Û‰ÂÚ ‚˚ÌÛʉÂÌ˚ ÒÌÓ‚‡ ‚ÓÈÚË ‚ ÏÂÌ˛ ‰Îfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl.
ë ˝ÚÓ„Ó ˝Ú‡Ô‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÓ. ç‡ÊÏËÚ ӉÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Í·‚Ë¯Ë (
)Ë(
)
̇ 5 ÒÂÍÛ̉ ËÎË ‰Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó Ò˄̇·.
éÔˆËË ÏÂÌ˛ ÏÓÊÌÓ ÏÂÌflÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Í·‚Ë¯Ë (
). óÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ‚˚·Ó ÓÔˆËË Ì‡ÊËχÈÚÂ
Í·‚Ë¯Û (
).
ìÒÚ‡Ìӂ͇ flÁ˚͇ ÏÂÌ˛ (ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ flÁ˚Í)
LJ¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ̇ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í. Ç ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ‚ÒÂ
ÔËÏÂ˚ ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ ÔË‚Ó‰flÚÒfl ̇ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. ÖÒÎË Ç‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰Û„ÓÈ flÁ˚Í ‚
ÒÓÓ·˘ÂÌËflı χ¯ËÌ˚, ÒΉÛÈÚ ‰‡ÌÌÓÈ Ôӈ‰ÛÂ:
ç‡ÊÏËÚ ӉÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Í·‚Ë¯Ë (
)Ë(
) ̇ 5 ÒÂÍÛ̉ ËÎË ‰Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó Ò˄̇· ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÈÚË ‚ ÏÂÌ˛ ‚˚·Ó‡, ‰ËÒÔÎÂÈ Á‡ÔÓÒËÚ Ç‡Ò ‚˚·‡Ú¸ Ê·ÂÏ˚È flÁ˚Í.
éÚÔÛÒÚËÚ Í·‚Ë¯Ë (
)Ë(
) Ë ÔÓÎËÒÚ‡ÈÚ ÒÔËÒÓÍ flÁ˚ÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚ ÂÒÚ¸ ‚ ̇΢ËË. éÚÔÛÒÚËÚÂ
Í·‚Ë¯Û (
) Ë Ì‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û (
), ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ LJ¯ ‚˚·Ó.
47
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ çÓ‚Ó ÇÂÏfl
ùÚÛ ÙÛÌÍˆË˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ ÔÓ ‰‚ÛÏ Ô˘Ë̇Ï: ‚Ó-ÔÂ‚˚ı, ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸ ÚÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl
̇ ‰ËÒÔÎÂÂ; ‚Ó-‚ÚÓ˚ı, ‰Îfl Ô‡‚ËθÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÙÛÌ͈ËÈ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È ÒÚ‡Ú/ ÔÓ„‡ÏÏËÛÂÏÓ ‚ÂÏfl
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚. Ç˚ ·Û‰ÂÚ ÓÔӂ¢ÂÌ˚ ÏË„‡ÌËÂÏ ‡Áfl‰Ó‚ ˜‡ÒÓ‚ ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ. óÚÓ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸
Á̇˜ÂÌË ˜‡ÒÓ‚ ̇ÊËχÈÚ Í·‚Ë¯Û (
), ‡ ˜ÚÓ·˚ ‚‚ÂÒÚË ‚˚·‡ÌÌÓ LJÏË Á̇˜ÂÌË ˜‡ÒÓ‚, ̇ÊÏËÚÂ
Í·‚Ë¯Û (
). чΠ̇˜ÌÛÚ ÏË„‡Ú¸ ‡Áfl‰˚ ÏËÌÛÚ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ, ÒÌÓ‚‡ ̇ÊËχÈÚ Í·‚Ë¯Û (
) ‰Ó
ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ̇ ‰ËÒÔΠ̠‚˚ÒÚ‡‚ËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á̇˜ÂÌË ÏËÌÛÚ, ‡ ˜ÚÓ·˚ ‚‚ÂÒÚË ‚˚·‡ÌÌÓ LJÏË
Á̇˜ÂÌË ÏËÌÛÚ, ̇ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û (
).
ê‡Á¯ËÚ¸ á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ë˄̇ΠéÍÓ̘‡ÌËfl èÓ„‡ÏÏ˚
Ç˚ ËÏÂÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Ò˄̇Î, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ËÁ‚¢‡Ú¸ Ç‡Ò Ó Á‡‚Â¯ÂÌËË ˆËÍ·
ÒÚËÍË. ç‡Ê‡ÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë (
) Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸ "Yes"(‰‡) ËÎË "No"(ÌÂÚ). èÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ Ò‚ÓÈ ‚˚·Ó
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ̇ʇÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë (
) , Ë ‰ËÒÔÎÂÈ ÔÂÂȉÂÚ Ì‡ ÌÓ‚˚È ˝Ú‡Ô, Ë ÔÓfl‚ËÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ,
Á‡Ô‡¯Ë‚‡˛˘ÂÂ Ç‡Ò "ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ á‡ÔÓÏË̇ÌËfl ".
êÂÊËÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÂÏÂÌË
ÖÒÚ¸ ‰‚‡ ÔÛÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÂÏfl.
èÂ‚˚È – ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÙÛÌ͈ËË ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇ Ë ÔÓ„‡ÏÏËÛÂÏÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÓÍÓ̘‡ÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·˚ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚, ̇˜Ë̇fl Ò ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË, Ò ÍÓÚÓÓ„Ó ‚˚ ıÓÚËÚ ̇˜‡Ú¸ ËÎË Á‡ÍÓ̘ËÚ¸
‚˚ÔÓÎÌÂÌË ÔÓ„‡ÏÏ, ̇ÔËÏÂ, Á‡ÍÓ̘ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ‚ 18:00. ùÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl êÂÊËÏÓÏ Ä·ÒÓβÚÌÓ„Ó
ÇÂÏÂÌË.
ÖÒÎË ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÙÛÌÍˆË˛ ÔÓ„‡ÏÏËÛÂÏÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ (ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇),
ÌËÊ ÔÓ͇Á‡Ì ÔËÏÂ, ÍÓ„‰‡ ̇ ÒÚ‡‰ËË ÏÂÌ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ‚˚·‡Ì êÂÊËÏ Ä·ÒÓβÚÌÓ„Ó ÇÂÏÂÌË.
ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ á‡ÔÓÏË̇ÌËfl
ùÚÓ – ÔÓÎÂÁ̇fl ÙÛÌ͈Ëfl, ÂÒÎË Ç˚ ˜‡ÒÚÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚ ӉÌÛ Ë ÚÛ Ê ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÚËÍË. ìÒÚ‡Ìӂ͇
"ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË á‡ÔÓÏË̇ÌËfl" ‰‡ÂÚ Û͇Á‡ÌË χ¯ËÌ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ/ ÙÛÌÍˆË˛. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÚÓθÍÓ Ò ÔÓ„‡ÏχÏË ‰Îfl ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı, ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı,
ÒËÌÚÂÚ˘ÂÒÍËı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ. è‡ÏflÚ¸ Ì ÒÓı‡ÌflÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Îfl „ÛÔÔ˚ ÒÔˆˇθÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ.
Ç˚·ÂËÚ "Yes"(‰‡) ËÎË "No"(ÌÂÚ) ̇ʇÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë (
) , ‡ ˜ÚÓ·˚ ‚‚ÂÒÚË ‚˚·‡ÌÌÓ LJÏË Á̇˜ÂÌËÂ,
̇ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û (
) . чΠ‰ËÒÔÎÂÈ ÔÓ͇ÊÂÚ Ç‡Ï ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, Á‡Ô‡¯Ë‚‡˛˘Â LJÒ, Ú·ÛÂÚÒfl ÎË
ÛÒÚ‡Ìӂ͇ "ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÂÊËχ".
äéçÖñ èêéÉê - åõ
Ç
18:00
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÂÒÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÛÌÍˆË˛ ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ (Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚˚¯Â), ÔÓ„‡Ïχ
Á‡‚Â¯ËÚÒfl ‚ 18:00.
ÇÚÓÓÈ – ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÂÏfl ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÎË ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ ˜ÂÂÁ
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓ ‚ÂÏfl; ̇ÔËÏÂ, ˜ÂÂÁ 11/2˜‡Ò‡. ùÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl êÂÊËÏÓÏ éÚÌÓÒËÚÂθÌÓ„Ó ÇÂÏÂÌË.
ÖÒÎË Ç˚ ËÒÔÓθÁÛÂÚ ÙÛÌ͈ËË ‚ÂÏÂÌË ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÎË ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇, ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ
ÔËÏÂ ÔÓ͇ÊÂÚ Ç‡Ï, ÍÓ„‰‡ ‚˚·‡Ì êÂÊËÏ éÚÌÓÒËÚÂθÌÓ„Ó ÇÂÏÂÌË Ì‡ ÒÚ‡‰ËË ÏÂÌ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ.
äéçÖñ èêéÉê - åõ
óÖêÖá
1H 30M
é·Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ó˜Â̸ ÔÓÎÂÁÌ˚, ÌÓ Ò Ì‡¯ÂÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl êÂÊËÏ Ä·ÒÓβÚÌÓ„Ó ÇÂÏÂÌË ·Û‰ÂÚ ·ÓÎÂÂ
ÔÓÎÂÁÂÌ Ë ÔӢ ‚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË, Ú‡Í Í‡Í Ì ·Û‰ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚˚Ò˜ËÚ˚‚‡Ú¸, ÒÍÓθÍÓ ‚ÂÏÂÌË Ç˚
ÏÓÊÂÚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ χ¯Ë̇ Á‡ÍÓ̘ËÚ ËÎË Ì‡˜ÌÂÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË ÂÊËχ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÂÏÂÌË, χ¯Ë̇ Ç‡Ò ÒÔÓÒËÚ, ıÓÚËÚ ÎË Ç˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
"éÚÌÓÒËÚÂθÌÓÂ" ‚ÂÏfl, ËÎË, ÔË ÔÂÂÏ¢ÂÌËË ÔÓ ÏÂÌ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Í·‚Ë¯Ë (
) - "Ä·ÒÓβÚÌÓÂ" ‚ÂÏfl.
á‡ÙËÍÒËÛÈÚ LJ¯ ‚˚·Ó Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Í·‚Ë¯Ë (
).
äÓ„‰‡ Ç˚ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÎË Ç‡¯ ‚˚·Ó ÂÊËχ ‚ÂÏÂÌË, ‰ËÒÔÎÂÈ Á‡ÔÓÒËÚ Ç‡Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ê‡Á¯ÂÌËÂ
á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ë˄̇· éÍÓ̘‡ÌËfl èÓ„‡ÏÏ˚.
48
ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÂÊËÏ
(ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ – No (çÂÚ))
èÓʇÎÛÈÒÚ‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰‡ÌÌÛ˛ ÓÔˆË˛ ‚ ÒÓÒÚÓflÌË "No"(ÌÂÚ), ÂÒÎË ˝ÚÓ ÛÊ Ì ҉·ÌÓ, Ú‡Í Í‡Í ‰‡Ì̇fl
ÓÔˆËfl Ô‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚ı ˆÂÎflı. ÖÒÎË ‰‡Ì̇fl ÓÔˆËfl ÌÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ‚ ÒÓÒÚÓflÌË "No"(ÌÂÚ), ÚÓ ÔÓ ‚˚ıӉ ËÁ ÏÂÌ˛ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl, χ¯Ë̇ çÖ çÄóçÖí
‚˚ÔÓÎÌÂÌË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË. ÑÎfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÂÊËÏ ‰ÓÎÊÂÌ
·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚ "No"(ÌÂÚ). èÓÒΠ‚‚Ó‰‡ "No"(ÌÂÚ) ̇ʇÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë (
), χ¯Ë̇ ÒÔÓÒËÚ, ÌÂ
Ê·ÂÚ ÎË Ç˚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ "Ç˚ıÓ‰ ËÁ ÏÂÌ˛".
Ç˚ıÓ‰ ËÁ ÏÂÌ˛
ÖÒÎË Ç˚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌ˚ ÔÓËÁ‚‰ÂÌÌ˚ÏË ÛÒÚ‡Ìӂ͇ÏË, Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚ÈÚË ËÁ ÏÂÌ˛ ‚˚·ÓÓÏ "Yes"(‰‡) Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ Í·‚˯ (
) Ë(
) , ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ LJ¯ ‚˚·Ó. é‰Ì‡ÍÓ ÂÒÎË Ç˚ Ì ۉӂÎÂÚ‚ÓÂÌ˚
β·ÓÈ ËÁ ÔӉ·ÌÌ˚ı LJÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ, ‚˚·ÂËÚ "No"(ÌÂÚ) Ë Ç˚ ÒÏÓÊÂÚ ̇˜‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ
Ò̇˜‡Î‡. ç‡Ê‡ÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë (
) Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÈÚË ÔÓ Í‡Ê‰ÓÈ ÓÔˆËË Ë̉˂ˉۇθÌÓ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇
Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ÚÓÈ, ÍÓÚÓÛ˛ Ç˚ Ê·ÂÚ ËÁÏÂÌËÚ¸. ÖÒÎË Ç˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌ˚ ÔÓËÁ‚‰ÂÌÌ˚ÏË
ÛÒÚ‡Ìӂ͇ÏË, Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚ÈÚË ËÁ ÏÂÌ˛ Ë Ì‡˜‡Ú¸ ÔÓ‚ÂÍÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ.
ÖÒÎË ÔÓÒΠÔÂ‚Ó̇˜‡Î¸ÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ç˚ ‚‰Û„ ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ Á‡ıÓÚËÚ ˜ÚÓ-ÎË·Ó ËÁÏÂÌËÚ¸, ÔÓȉËÚÂ
ÒÌÓ‚‡ ‚Ò ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ Ë ËÁÏÂÌËÚ ÓÔˆËË, ÍÓÚÓ˚ Ç˚ Á‡ıÓÚËÚ ËÁÏÂÌËÚ¸. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ
ÔË„Ó‰ËÚ¸Òfl, ÂÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ‚ÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ ˜‡Ò˚ Û¯ÎË ‚ÔÂ‰ ËÎË Ì‡Á‡‰. ÇÒÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÏÂÌ˛ ÒÓı‡Ìfl˛ÚÒfl ‚ Ô‡ÏflÚË Ï‡¯ËÌ˚, ‰‡Ê ÂÒÎË Ï‡¯ËÌÛ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ËÁ ÓÁÂÚÍË ËÎË ‚
ÔËÚ‡˛˘ÂÈ ÒÂÚË ÔÓÔ‡‰ÂÚ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ.
49
éÔËÒ‡ÌË ԇÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
H
N
M
éÔËÒ‡ÌË ԇÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
I
ÇÒ Í·‚Ë¯Ë Ë ÛÍÓflÚÍË Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÓÔËÒ‡Ì˚ ÌËÊÂ.
äÓ„‰‡ Ç˚ ‚˚·‡ÎË ÌÛÊÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ Í·‚˯Ë, ̇ ˝Í‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓfl‚ËÚÒfl ËÌÙÓχˆËfl Ó Ç‡¯ÂÏ ‚˚·ÓÂ.
ÖÒÎË ‚˚·‡Ì̇fl ÔÓ„‡Ïχ Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθ̇fl Í·‚˯‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚, Ç˚ ÛÒÎ˚¯ËÚ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Ò˄̇Î, ‡
·ÏÔӘ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Í·‚Ë¯Ë Á‡Ò‚ÂÚËÚÒfl. ÖÒÎË Ê Ç˚ ‚˚·‡ÎË ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë
‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ Í·‚Ë¯Û (̇ÔËÏÂ, ÂÒÎË Ç˚ ‚˚·‡ÎË ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÚËÍË ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ Ë
ÒÚ‡‡ÂÚÂÒ¸ ‚˚·‡Ú¸ Í·‚Ë¯Û Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÒÏË̇ÌËfl), ÚÓ ‡Á‰‡ÒÚÒfl Ò˄̇ΠÁÛÏÏÂ‡, ‡ ·ÏÔӘ͇
‚˚·‡ÌÌÓÈ Í·‚Ë¯Ë Ì Á‡Ò‚ÂÚËÚÒfl. óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛ Í·‚˯Û, Ó‰ËÌ ‡Á ̇ÊÏËÚ ̇ ÂÂ
ÌËÊÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸; ˜ÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ‚˚·Ó, ̇ÊÏËڠ ¢ ‡Á.
ÇÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ ÌËÊÂÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔËÒ‡ÌËfl:
P
G F E D C B
A
O
A
ê͇ۘ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË
Äîïóñêàåòñÿ âpàùåíèå â îáîèõ íàïpàâëåíèÿõ.
ê͇ۘ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË
ä·‚˯‡ "ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡"
ä·‚˯‡ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ÔÓ„‡ÏÏ
ä·‚˯‡ ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇/ ‚ÂÏÂÌË ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚
äçéèäÄ ÅÖá ëäãÄÑéä
äçéèäÄ ÄäÇÄèãûë
äçéèäÄ àçíÖçëàÇçéâ ëíàêäà
ä·‚˯‡ ‚˚·Ó‡ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
äãÄÇàòÄ "íÖåèÖêÄíìêÄ ëíàêäà"
ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯
ÑËÒÔÎÂÈ INFOTEXT
êÛÍÓflÚ͇ β͇
äÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
50
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
N
O
P
èÓÒΠÚÓ„Ó Í‡Í Ç˚ ÔÓ‚ÂÌÛÎË Û˜ÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ, Ë Ò ˝Í‡Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓÔ‡ÎÓ ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, Ç˚ ۂˉËÚ ̇ ˝Í‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ (˜ËÚ‡fl ÔÓ ÔÓfl‰ÍÛ Ò΂‡ ̇Ô‡‚Ó):
1. ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ
2. ç‡Á‚‡ÌË ÔÓ„‡ÏÏ˚
3. íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÚËÍË
ç‡ÔËÏÂ
12
ïèéèéä
àçíÖçëàÇçÄü
51
90
B
ä·‚˯‡ "ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡"
ëíÄêí
ÑÎfl Á‡ÔÛÒ͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ̇ÊÏËÚ ̇ ˝ÚÛ Í·‚˯Û. 凯Ë̇ ̇˜ÌÂÚ Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl Ë ÔÓÔÓÒËÚ Ç‡Ò
ÔÓ‰Óʉ‡Ú¸.
ç‡ÔËÏÂ
ÜÄàíÖ ...
áÄèìëä: èêéÉê
чΠ̇ ‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl ‚ÂÏfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë Ì‡˜ÌÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌË ˆËÍ· ÒÚËÍË. 凯Ë̇
͇θÍÛÎËÛÂÚ ‚ÂÏfl ‰Ó ÓÍÓ̘‡ÌËfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ·‡ÁËÛflÒ¸ ̇ Òڇ̉‡ÚÌÓÈ Á‡„ÛÁÍ 6 Í„ ·Âθfl, ‚
ÔÓˆÂÒÒ ‡·ÓÚ˚ χ¯Ë̇ ÍÓÂÍÚËÛÂÚ ‚ÂÏfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÏ Ë ÚËÔÓÏ Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
C
ä·‚˯‡ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ÔÓ„‡ÏÏ
ùÚÓ – ÔÓÎÂÁ̇fl ÙÛÌ͈Ëfl, ÍÓÚÓ‡fl Ô‰ÓÚ‚‡˘‡ÂÚ ‰ÂÚflÏ, Ë„‡˛˘ËÏ Ò Í·‚˯‡ÏË
,χ¯ËÌ˚, ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚ÌÂÒÚË Í‡ÍËÂ-ÎË·Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ Á‡‰‡ÌÌÛ˛ LJÏË ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓÒΠÚÓ„Ó, Í‡Í Ç˚ ‚˚·‡ÎË ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë Ì‡Ê‡ÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚Â
ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ Í·‚˯Ë, ̇ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û "ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡", ‡ Á‡ÚÂÏ Í·‚Ë¯Û ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
ÔÓ„‡ÏÏ. ùÚÓ Á‡·ÎÓÍËÛÂÚ Ô‡ÌÂθ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ˝ÚÛ ÙÛÌÍˆË˛ Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï Ì‡Ê‡ÚËÂÏ
Í·‚Ë¯Ë ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ì Á‡ÏË„‡ÂÚ Î‡ÏÔӘ͇ Í·‚˯Ë. èÓ͇
ÏË„‡ÂÚ Î‡ÏÔӘ͇, ̇ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û ä·‚˯‡ ‚˚·Ó‡ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
˝Í‡Ì
‰ËÒÔÎÂfl ÔÓËÌÙÓÏËÛÂÚ Ç‡Ò Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ·ÎÓÍËӂ͇ ÔÓ„‡ÏÏ ÓÚÍβ˜Â̇, Ë ÏÓÊÌÓ
‚ÌÓÒËÚ¸ ͇ÍËÂ-ÎË·Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ç‡ÔËÏÂ
12
éäéçì.: 1H:50M
ëíàêäÄ
90
D
ä·‚˯‡ ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇/
‚ÂÏÂÌË ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚
èÄìáÄ
èÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ˆËÍ· ÒÚËÍË Ì‡Ê‡ÚËÂÏ
ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ Ì‡ 3 ÒÂÍÛ̉˚ Í·‚Ë¯Ë "ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡", ÔË ˝ÚÓÏ Ï‡¯Ë̇ ËÁ‰‡ÒÚ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Ò˄̇Î. ç‡ ˝Í‡ÌÂ
‰ËÒÔÎÂfl ÔÓfl‚ËÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, ËÌÙÓÏËÛ˛˘ÂÂ, ˜ÚÓ ÔÓ„‡Ïχ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇.
îÛÌÍˆË˛ ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇/ ‚ÂÏÂÌË ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸,
ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÒÚËÍÛ ÔÓÁ‰Ì (ÌÓ ‚ Ô‰Â·ı 24 ˜‡ÒÓ‚).
ç‡ÔËÏÂ
èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ì‡ÊÏËÚ ӉÌÓÍ‡ÚÌÓ Í·‚Ë¯Û ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇/
‚ÂÏÂÌË ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚, Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÌÛÊÌÓ ‚ÂÏfl ̇ʇÚËÂÏ Í·‚˯ ˜‡ÒÓ‚ Ë
ÏËÌÛÚ (‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô‡‚Ó) ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ú·ÛÂÏÓ ‚ÂÏfl.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û "ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡"
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ, ̇ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ Í·‚Ë¯Û ‚ Ú˜ÂÌË 5
ÒÂÍÛ̉.
12
èÄìáÄ : èêéÉê.
èûä ÅèéäàêéÇÄç
90
ÖÒÎË ‚˚ Ê·ÂÚ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË ‚˚ÌÛÚ¸ ͇ÍÓÂ-ÎË·Ó ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË, ÔÓ‰ÓʉËÚ ÔËÏÂÌÓ 2
ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇ Ì ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡.
12
èÄìáÄ : èêéÉê.
èûä éíäêõí
90
óÚÓ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ̇ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û "ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡" ¢ ‡Á. ç‡ ˝Í‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓfl‚ËÚÒfl
ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, ËÌÙÓÏËÛ˛˘ÂÂ, ˜ÚÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌÓ.
éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ç˚ÍÎ. (OFF), Á‡ÚÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÌÓ‚Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ. ÑËÒÔÎÂÈ ÒÓÓ·˘ËÚ Ó· ÓÚÏÂÌ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
ç‡ÔËÏÂ
1. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ
2. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÂÏfl ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚
ç‡ÊÏËÚ ‰‚‡ ‡Á‡ Í·‚Ë¯Û ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇/ ‚ÂÏÂÌË ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚, ‰‡ÎÂÂ
̇ÊËχÈÚ Í·‚Ë¯Ë ˜‡ÒÓ‚ Ë ÏËÌÛÚ (‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô‡‚Ó) ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
Ú·ÛÂÏÓ ‚ÂÏfl. èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ‰‡ÌÌÓÈ ÙÛÌ͈ËË ˝Í‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓ͇ÊÂÚ
ÏËÌËχθÌÓ ‚ÂÏfl, ÍÓÚÓÓ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰Ó ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚. Ç˚
ÏÓÊÂÚ ÚÓθÍÓ Û‚Â΢ËÚ¸ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ç‡¯ËÏË Ú·ӂ‡ÌËflÏË.
èËϘ‡ÌËÂ: èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÙÛÌ͈ËË ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇/ ‚ÂÏÂÌË ÓÍÓ̘‡ÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓÏ¢‡ÈÚ ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡ Ë ‰Ó·‡‚ÍË ÚÓθÍÓ ˜ÂÂÁ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚, Ú‡Í Í‡Í ÂÒÎË Ëı Á‡„Ûʇڸ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ·‡‡·‡Ì, ÚÓ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸
·Âθ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ, ̇ıÓ‰flÒ¸ ‚ ‰Ó΄ӂÂÏÂÌÌÓÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ Ò ÌËÏ.
éíåÖçÄ èêéÉê.
ÇÂÌËÚ ‰ËÒÍÓ‚˚È ÔÓ„‡ÏχÚÓ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ç˚ÍÎ. (OFF).
52
53
E
ä·‚˯‡ çéóçÄü ëíàêäÄ
ùÚ‡ ÙÛÌ͈fl (ÌÂÚ ‚ ÔÓ„‡Ïχı ïãéèéä) ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó ÏËÌËÏÛχ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÒÍ·‰ÓÍ Ì‡
Ó‰Âʉ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡ ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ·Âθfl ˝ÙÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌ ‚Ó‰˚ ·‡‡·‡Ì Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜Â̸ ‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚Ò ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „·ÊÂÌËfl ·Âθfl ÔÓÒΠÒÚËÍË.
ÑÎfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ·Âθfl, Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ¯ÂÒÚË, Ù‡Á˚ ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ÚÓÏ Ê ÔÓfl‰ÍÂ,
˜ÚÓ Ë ÔË ÒÚËÍ Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ·Âθfl, ÚÓθÍÓ ÛÊ ·ÂÁ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡
¢ ‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl Ù‡Á‡ ÓÚÒÚÓfl ‚Ó‰˚ ‚ ·‡‡·‡Ì ÔÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË "¯ÂÒÚ¸" ˝Ú‡ ÍÌÓÔ͇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·Âθ ‚ ‚Ӊ ÔÓÒÎÂ
ÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÎÓÍ̇ ıÓÓ¯Â̸ÍÓ ‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸.
G
äçéèäÄ àçíÖçëàÇçéâ ëíàêäà
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ì‡ ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ
ÒÚËÍË ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ, ‚Íβ˜‡˛ÚÒfl ‚ ‡·ÓÚÛ ‰‡Ú˜ËÍË ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚
ÄÍÚË‚‡. ùÚË ‰‡Ú˜ËÍË ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ ‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ Ú˜ÂÌËË
ˆËÍ· ÒÚËÍË Ë ÒΉflÚ Á‡ ‚‡˘ÂÌËÂÏ ·‡‡·‡Ì‡.
Ň‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò ‡ÁÌÓÈ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ù‡Á˚ ˆËÍ· ÒÚËÍË. Ç
ÏÓÏÂÌÚ Á‡·Ó‡ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ËÁ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ·‡‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò Ú‡ÍÓÈ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ·˚ ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÔ‰ÂÎflÎÓÒ¸ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ, ‡ ‚Ó ‚ÂÏfl
ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ·˚ χÍÒËχθÌÓ
ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË. Å·„Ó‰‡fl ˝ÚÓÈ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÅÖá ìÇÖãàóÖçàü ÑãàíÖãúçéëíà ÇõèéãçÖçàü èêéÉêÄååõ.
èÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë̉Ë͇ÚÓ ÍÌÓÔÍË Ì‡˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸, ÒÓÓ·˘‡fl, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl
‚ ÂÊËÏÂ Ô‡ÛÁ˚.
ä·‚˯‡ ‚˚·Ó‡ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË "‰ÂÎË͇ÚÌÓÂ" Ë "¯ÂÒÚ¸" ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË:
- éÚʇڸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãÄÑéä ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓÒΠÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ ËÎË ÓÚÊËχ.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË ˝Í‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ·Û‰ÂÚ ËÌÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ Ç‡Ò Ó Ï‡ÍÒËχθÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ, ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÈ ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. èÓ‚ÚÓÌ˚ ̇ʇÚËfl ̇
‰‡ÌÌÛ˛ Í·‚Ë¯Û ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ·Û‰ÂÚ ÛÏÂ̸¯‡Ú¸Òfl Ò ¯‡„ÓÏ 100 Ó·./ÏËÌ. åËÌËχθ̇fl
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ – 400 Ó·./ÏËÌ., ËÎË, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰‡ÌÌÓÈ
Í·‚Ë¯Ë Ç˚ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÓ·˘Â ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÓÚÊËÏ.
ÖÒÎË ‚˚ Ì ıÓÚËÚ ÓÚÊËχڸ ·ÂθÂ, ‡ ÚÓθÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û, ‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ç˚ÍÎ.
- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ íÓθÍÓ ÒÎË‚
H
.
- ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë èÛÒÍ.
F
äçéèäÄ ÄäÇÄèãûë
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ ÒÔˆˇθÌ˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
ÒÚËÍË ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë ãËÌfl˛˘Ëı Ú͇ÌÂÈ. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl ÔËÏÂÌÂÌ˲ ÌÓ‚ÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor Activa Sensor. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓ ӷ‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍ̇ÏË
Ú͇ÌË Ó‰Âʉ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
ÅÂθ ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ ·Óθ¯ÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·Ë̇ˆËÂÈ
ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó ‚ÂÏfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚, ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ LJ¯ÂÈ
Ó‰Âʉ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË Ë ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl. äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛, ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË ·Âθfl. äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌËÂ Ò ·Âθfl ‚ÒÂı ÒΉӂ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡.
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËÍË ÒÔˆˇθÌÓ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
χÎÂȯ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸ ‡Á‰‡ÊÂÌË ËÎË ‡ÎÎÂ„˲.
ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ·Âθfl Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â
ËÎË ÔË ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı Ú͇ÌÂÈ, ‚ÓÎÓÍ̇ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú ·Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡.
ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÒÚËÍË ‰‡Ì̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ò„‰‡ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍÂ
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ.
54
ÇÌËχÌËÂ! ùÚ‡ ÏÓ‰Âθ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚Ï ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Ï
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ, ÍÓÚÓÓ ÍÓÌÚÓÎËÛÂÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚ¸ ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËfl ·Âθfl ‚
·‡‡·‡ÌÂ.
ÖÒÎË ·Âθ ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌÓ ÌÂÒÍÓθÍÓ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ, χ¯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ·‡Î‡ÌÒ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÓÚÊËÏ Ô‡‚ËθÌÓ.
ÖÒÎË ÔÓÒΠÌÂÒÍÓθÍËı ÔÓÔ˚ÚÓÍ ·‡Î‡ÌÒ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ì ۉ‡ÂÚÒfl, ÓÚÊËÏ
·Û‰ÂÚ ÔÓËÁ‚‰ÂÌ Ì‡ ÔÓÌËÊÂÌÌ˚ı Ó·ÓÓÚ‡ı.
Ç ÒÎÛ˜‡Â Ó˜Â̸ ÒËθÌÓ„Ó ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒ‡, ˆËÍÎ ÓÚÊËχ ·Û‰ÂÚ ËÒÍβ˜ÂÌ.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ÛÓ‚Â̸ ‚Ë·‡ˆËË Ë ¯Ûχ, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ
ÊËÁÌË Ï‡¯ËÌ˚.
äãÄÇàòÄ "íÖåèÖêÄíìêÄ ëíàêäà"
I
èË ÔÓÏÓ˘Ë Í·‚Ë¯Ë "íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡" ÏÓÊÌÓ ÔÓÌËÁËÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚ Û Í‡Ê‰ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
ÒÚËÍË.
èË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÌËʇÂÚÒfl ̇ 10°ë, ÏËÌËχθÌ˚È Ô‰ÂÎ 15°ë
(ÒÚË͇ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ).
55
ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯
ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯ Á‡„Ó‡˛ÚÒfl ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ͇ʉÓÈ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÙÛÌ͈ËË.
N
ÑËÒÔÎÂÈ INFOTEXT
Ó·./ÏËÌ ı 100
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ
ÚÂÍÛ˘ÂÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚
12
M
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ °ë
ïèéèéä
àçíÖçëàÇçÄü
éÔËÒ‡ÌË ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
90
å‡ÍÒËχθ̇fl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÚÂÍÛ˘ÂÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚
O
êÛÍÓflÚ͇ β͇
óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ βÍ, ̇ÊÏËÚ ̇ Í·‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.
ã˛Í ÓÚÍ˚Ú: ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË.
èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚. ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ "ã˛Í ÓÚÍ˚Ú"
(DOOR OPEN), ÔÓÒΠ˜Â„Ó Î˛Í ÏÓÊÌÓ ÓÚÍ˚Ú¸.
ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓ‚ÂflÂÚ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ·‡‡·‡Ì ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ‚Ó‰‡.
56
äÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
P
éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ ‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË
ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “1” ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë “Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
- îòäåëåíèå "
" ñëóæèò äëÿ
ñïåöèàëüíûõ äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà, êpàõìàë è ò.ï.
- ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “2” ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.
Ïpè èñïîëüçîâàíèè æèäêîñòè äëÿ ñòèpêè íåîáõîäèìî
âñòàâèòü âî 2 îòäåëåíèå ïpèëàãàåìóю ê ìàøèíå
âàííî÷êó.
ùÚ‡ ÒÔˆˇθ̇fl ‚‡ÌÌӘ͇ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
“2” ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ Ú‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl ·Âθfl.
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî íåêîòîpûå
ïîpîøêè óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì. Â
∋òîì ñëó÷àå påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé ïîìåùàюò ñ
ïîpîøêîì íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌË “
” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ÊˉÍËÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË. 凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË ‚Ó ‚ÒÂı ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.
58
åÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡, ‰Ó·‡‚ÍË Ë Ëı ‰ÓÁËӂ͇
Ç˚·Ó ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡
åÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡ Ó·˘Â„Ó Ì‡Á̇˜ÂÌËfl
- ëÚË‡Î¸Ì˚ ÔÓÓ¯ÍË ‰Îfl ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË Ò ÓÚ·ÂÎË‚‡˛˘ËÏË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ÏË,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ÒÚËÍË ÔË ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ (60°ë Ë ‚˚¯Â) ÒËθÌÓ
Á‡„flÁÌÂÌÌÓ„Ó ·Âθfl Ë ·Âθfl Ò ÔflÚ̇ÏË.
- ÜˉÍË ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ÒÚËÍË ·Âθfl Ò ÊËÌ˚ÏË
ÔflÚ̇ÏË, Ú‡ÍËÏË, Í‡Í ÔflÚ̇ ÔÓÚ‡, ÊË‡, ÒΉ˚ ÍÓÒÏÂÚËÍË.
- ùÚË ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡ Ì ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ‚˚‚‰ÂÌËfl ‰Û„Ëı ÔflÚÂÌ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÌÂ
ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl.
- ÅËÓÎӄ˘ÂÒÍË ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡ Ì ‚Ò„‰‡ ‰‡˛Ú Ê·ÂÏ˚È ÂÁÛθڇÚ.
ëÔˆˇθÌ˚ ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡
- åÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ˆ‚ÂÚÌ˚ı Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ·ÂÁ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl Ë
˜‡ÒÚÓ ·ÂÁ ÓÔÚ˘ÂÒÍËı ÓÒ‚ÂÚÎfl˛˘Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, ˜ÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ˆ‚ÂÚ ËÁ‰ÂÎËÈ.
- åÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË ·ÂÁ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl Ë ˝ÌÁËÏÓ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ˜ËÒÚÓÈ ¯ÂÒÚË.
- åÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Ò ÓÒ‚ÂÚÎfl˛˘ËÏË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ÏË, ÛÒÚÓȘ˂˚ÏË Í
Ò‚ÂÚÛ, ÍÓÚÓ˚ Á‡˘Ë˘‡˛Ú ËÁ‰ÂÎËfl ÓÚ ÔÓÊÂÎÚÂÌËfl ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÒÓÎ̘Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ.
- ëÔˆˇθÌ˚ ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡ Ò Á‡‡Ì Á‡‰‡ÌÌ˚Ï ÒÓÒÚ‡‚ÓÏ ıËÏ˘ÂÒÍËı
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ Ú͇ÌË, ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl Ë ÊÂÒÚÍÓÒÚË
‚Ó‰˚. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÓÒÌÓ‚Ì˚ ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡, ÒÏfl„˜ËÚÂÎË, ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎË Ë
ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˚ ÓÚ‰ÂθÌÓ.
ÇÒÔÓÏÓ„‡ÚÂθÌ˚ Ò‰ÒÚ‚‡
- ëÏfl„˜ËÚÂÎË ‚Ó‰˚ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÒÌËÁËÚ¸ ‡ÒıÓ‰ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ÔË ‚˚ÒÓÍÓÈ Ë
Ó˜Â̸ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÊÂÒÚÍÓÒÚË ‚Ó‰˚.
- ë‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÔflÚÂÌ
ÔÂ‰ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ. àı ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛
ÒÚËÍÛ ÔË ÏÂ̸¯ÂÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ Ë Ò‰ÒÚ‚‡ÏË, Ì ÒÓ‰Âʇ˘ËÏË ÓÚ·ÂÎË‚‡˛˘Ëı
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚.
- ëÏfl„˜ËÚÂÎË ËÁ‰ÂÎËÈ Ó·Î‡‰‡˛Ú ‡ÌÚËÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÏ ˝ÙÙÂÍÚÓÏ Ë ÒÏfl„˜‡˛Ú Ú͇ÌË.
ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ÒÛ¯Ëθ̇fl χ¯Ë̇, ËÁ‰ÂÎËfl ÓÒÚ‡ÌÛÚÒfl Ïfl„ÍËÏË ‰‡Ê ·ÂÁ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÒÏfl„˜ËÚÂÎÂÈ.
ç Á‡ÎË‚‡ÈÚ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ χ¯ËÌÛ!
ï‡ÌËÚ ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ̉ÓÒÚÛÔÌÓÏ ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ ÏÂÒÚÂ.
èÂ‰ Á‡ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚, ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÏ
ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÔÓÒÚÓÓÌÌË Ô‰ÏÂÚ˚.
àÒÔÓθÁÛÂÏÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ Ë ‰Ó·‡‚ÓÍ Ó·˚˜ÌÓ Û͇Á‡ÌÓ Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ. ëΉÛÈÚ ˝ÚËÏ ËÌÒÚÛ͈ËflÏ.
59
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
ÑÓÁËӂ͇
èËÏÂÌflÈÚ ÚÓθÍÓ Ú ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ˚ ‰Îfl
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ̇ËÎÛ˜¯Ë ÂÁÛθڇÚ˚ ÒÚËÍË, ËÁ‡ÒıÓ‰Ó‚‡‚ ÏËÌËχθÌÓÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ Ë ÒÓı‡ÌË‚ ·ÂθÂ, ÂÒÎË ÔËÏÂÚ ‚Ó ‚ÌËχÌË ÒÚÂÔÂ̸
Á‡„flÁÌÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËÈ, ‡ Ú‡ÍÊ ÚËÔ ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ËÒÔÓθÁÛÂÏÓ„Ó ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ:
- ÊÂÒÚÍÓÒÚË ‚Ó‰˚; ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÊÂÒÚÍÓÒÚË ‚Ó‰˚ Ë ÚËÔ‡ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡
ÏÓÊÌÓ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ‡ÒıÓ‰ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡.
- ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl; ÏÓÊÌÓ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ‡ÒıÓ‰ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl ·Âθfl.
- ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ·Âθfl; ÏÓÊÌÓ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ‡ÒıÓ‰ ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ÔË ÒÚËÍÂ
Ì·Óθ¯Ó„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ·Âθfl.
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó, Û͇Á‡ÌÌÓ ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚Í ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÒÚËÍË
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ, ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÓ Ì‡ ÒÚËÍÛ Ì·Óθ¯Ó„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡
·Âθfl. ëΉÛÈÚ Û͇Á‡ÌËflÏ ÔÓ ‰ÓÁËÓ‚ÍÂ!
ÑÓÁËӂ͇ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓӯ͇
ÑÎfl ÔÓӯ͇ ÌÓχθÌÓÈ Ë ÌËÁÍÓÈ ÍÓ̈ÂÌÚ‡ˆËË:
èË ÌÓχθÌÓÏ Á‡„flÁÌÂÌËË ·Âθfl ‚˚·Ë‡ÈÚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË.
á‡Ò˚Ô¸Ú ÔÓÓ¯ÓÍ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2 ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚.
èË ÒËθÌÓÏ Á‡„flÁÌÂÌËË ·Âθfl ‚˚·Ë‡ÈÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ.
á‡Ò˚Ô¸Ú 1/4 ˜‡ÒÚ¸ ÔÓӯ͇ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 1, ‡ 3/4 ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2 ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl
ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚.
èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÒÏfl„˜ËÚÂÎÂÈ Ò̇˜‡Î‡ Á‡Ò˚Ô¸Ú ÔÓÓ¯ÓÍ, ‡ Á‡ÚÂÏ ‰Ó·‡‚¸ÚÂ
ÒÏfl„˜ËÚÂθ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË 2.
èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ‚˚ÒÓÍÓÍÓ̈ÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓÓ¯ÍÓ‚ ÒΉÛÈÚ Û͇Á‡ÌËflÏ Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ, ͇҇ÚÂθÌÓ ÚËÔ‡ ·Âθfl Ë ‰ÓÁËÓ‚ÍË.
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÚÛ‰ÌÓÒÚÂÈ ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÔÓӯ͇
ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ‰ÓÁ‡ÚÓÓÏ, ÔË·„‡ÂÏ˚Ï Í ÏÓ˛˘ÂÏÛ Ò‰ÒÚ‚Û.
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER:
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è còeïeíè
çaãpÿçíeíèÿ ∋òa còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè, òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè (cì. òaá∧èöy ïpoãpaìì
còèpêè).
Tessuti resistenti
otone, lino, canapa
otone, misti resistenti
Cotone resistente -
suti misti e sintetici
Fino a: 90°
5
Fino a: 60°
( )
( )
(*
40
5
Fino a: 40°
40
5
Fino a: 40°
AA 40°C -
50
3. Ocoáo äe∧èêaòíûe òêaíè
∋òo íoâûé öèê∧ ïpoãpaìì, êoòopûé ÷epeäyeò còèpêy è
çaìa÷èâaíèe. ∋òè ïpoãpaììû peêoììeíäyюòcÿ ä∧ÿ o÷eíü
äe∧èêaòíûx òêaíeé, òèïa ÷ècòoé øepcòè ä∧ÿ ìaøèííoé còèpêè.
Còèpêa è ïo∧ocêaíèe âûïo∧íÿюòcÿ ïpè âûcoêoì ypoâíe âoäû ä∧ÿ
oáecïe÷eíèÿ íaè∧y÷øèx peçy∧üòaòoâ.
èêéÉêÄååÄ "êìóçÄü ëíàêäÄ"
LJ¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇ Ú‡ÍÊ ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ
"êۘ̇fl ÒÚË͇". ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
ËÁ‰ÂÎËÈ, ÔÓϘÂÌÌ˚ı Á̇˜ÍÓÏ "íÓθÍÓ ‰Îfl Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË" ("Hand
Wash only"). ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÒÚË‡ÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÔË 30°ë, ËÏÂÂÚ 3 ˆËÍ·
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë Ï‰ÎÂÌÌ˚È ‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.
61
5
C
❙
Delicato -
2. Cìecoâûe è cèíòeòè÷ecêèe òêaíè
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío ïoäoápaííoé cêopocòè âpaùeíèÿ áapaáaía
è ÛÓ‚Ìfl âoäû. Äe∧èêaòíûé oòæèì ãapaíòèpyeò, ÷òo áe∧üe áyäeò
ìeíüøe cìèíaòücÿ.
ÜˉÍË ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓ„ÛÚ ÔËÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚Í ‰Îfl ‚ÒÂı ÔÓ„‡ÏÏ ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË. éÌË Á‡ÎË‚‡˛ÚÒfl ‚
ÒÔˆˇθÌ˚È ÍÓÌÚÂÈÌÂ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÏ¢‡ÂÚÒfl ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ·‡‡·‡Ì ËÎË, ‰Îfl
ÚÂı ÏÓ‰ÂÎÂÈ, „‰Â ˝ÚÓ Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ, ‚ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl
ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚.
TEMP.
°C
60
Cotone, misti
Tessuti resistenti
90
CARICO
MAX
kg
Colorato -
1. Ïpo÷íûe òêaíè
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì paçpaáoòaí ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío èíòeícèâoé
còèpêè è ïo∧ocêaíèÿ c ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè oòæèìa ä∧ÿ
íaè∧y÷øeão êa÷ecòâa ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì yäa∧ÿeò âoäy áo∧ee èíòeícèâío, ÷eì
äpyòèe ïpoãpaììû còèpêè.
ÑÓÁËӂ͇ ÊˉÍÓ„Ó ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡
60
SELEZIONE PUNTATORE
MANOPOLA PROGRAMMI
SU:
( )
( )
4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ò ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï
ÓÚÊËÏÓÏ Ì‡ Ò‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ ËÎË
‚ÓÓ·˘Â ‚˚Íβ˜Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÍÌÓÔÍÓÈ). ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl β·˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ,
̇ÔËÏÂ ÔÓÒΠÛ˜ÌÓÈ ÒÚËÍË ·Âθfl.
ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl (ÒÏ.Ú‡·ÎˈÛ
ÔÓ„‡ÏÏ).
ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ “Åõëíêõâ éíÜàå”
èÓ„‡Ïχ “Åõëíêõâ éíÜàå” ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ̇ χÍÒËχθÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ).
íÓθÍÓ ÒÎË‚
èÓ„‡Ïχ íÓθÍÓ ÒÎË‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.
èêéÉêÄååÄ “MIX & WASH SYSTEM”
ùÚ‡ ˝ÍÒÍβÁ˂̇fl ÒËÒÚÂχ Candy ËÏÂÂÚ ‰‚‡ ·Óθ¯Ëı
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:
• ‰Â·ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛ ÒÚËÍÛ ‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ
(̇ÔËÏÂ ıÎÓÔÓÍ + ÒËÌÚÂÚË͇ Ë Ú.Ô.);
• ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÂÈ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
èÓ„‡Ïχ "Mix & Wash" ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÒÚËÍÛ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°ë Ë
˜Â‰ÛÂÚ ‰Ë̇Ï˘ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ (‚‡˘ÂÌË ·‡‡·‡Ì‡) Ë ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍÛ˛
Ù‡ÁÛ (·Âθ ‚ ‡ÒÚ‚Ó ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÔÓÍÓfl) Ë ‰ÎËÚÒfl ÔÓ˜ÚË 3 ˜‡Ò‡.
èÓÚ·ÎÂÌË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ì‡ ‚ÂÒ¸ ˆËÍÎ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ„Ó 850
ÇÚ/˜‡Ò.
LJÊÌÓ:
• ÔÂ‚‡fl ÒÚË͇ ÌÓ‚˚ı ˆ‚ÂÚÌ˚ı ‚¢ÂÈ ‰ÓÎÊ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl
ÓÚ‰ÂθÌÓ;
• ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌËÍÓ„‰‡ Ì Òϯ˂‡ÈÚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË.
ëÇÖêïÅõëíêÄü èêéÉêÄååÄ 32 åàçìíõ
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡Ïχ 32 ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÔÓÎÌ˚È
ˆËÍÎ ÒÚËÍË ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ Á‡ 32 ÏËÌÛÚ˚ ÔË Ï‡ÍÒËχθÌÓÈ
Á‡„ÛÁÍ ‚ 2 Í„ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 50°ë.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ “32 åàçìíõ” ,ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, Ó·‡ÚËÚÂ
‚ÌËχÌËÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ÂÍÓÏẨÛÂÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓθÍÓ 20%
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ ÓÚ ÚÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡, ˜ÚÓ Û͇Á‡ÌÓ Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
62
éÒÌӂ̇fl ÒÚË͇
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl ÔÓÎÓ‚ËÌ̇fl Á‡„ÛÁ͇
ëÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇ ÒËÒÚÂÏÓÈ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓÈ „ÛÎËÓ‚ÍË ÛÓ‚Ìfl ‚Ó‰˚.
ùÚ‡ ÒËÒÚÂχ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ï‡¯ËÌ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ËÏÂÌÌÓ ÚÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓÓÂ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îfl ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ·Âθfl.
Ç ÂÁÛθڇÚ ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚ ÔË ÌÂÔÓÎÌÓÈ Á‡„ÛÁÍ Á‡Ú‡Ú˚ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË
Ë ‚Ó‰˚ Ò‚Ó‰flÚÒfl Í ÏËÌËÏÛÏÛ ·ÂÁ Û˘Â·‡ ͇˜ÂÒÚ‚Û ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
î‡ÍÚ˘ÂÒÍË, ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ËÒÔÓθÁÛÂÏÓÈ ‚Ó‰˚ Ë ÔÓÚ·ÎflÂÏÓÈ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ‚Ò„‰‡
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Û ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
ëÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ç‡Ï ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ΢Ì˚ ÂÁÛθڇÚ˚ ÒÚËÍË, Ì ̇ÌÓÒfl
‚‰‡ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰Â, Ë Á̇˜ËÚÂθÌÓ ˝ÍÓÌÓÏfl LJ¯Ë ÙË̇ÌÒ˚.
ëÓÚËӂ͇ ·Âθfl
- êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÒÚË‡Ú¸ ÚÓθÍÓ ËÁ‰ÂÎËfl, ÔË„Ó‰Ì˚ ‰Îfl ÒÚËÍË ‚ ‚Ó‰Â Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ
ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚, Ë Ì ÒÚË‡Ú¸ ËÁ‰ÂÎËfl, Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌ˚ ‰Îfl ÒÛıÓÈ ˜ËÒÚÍË.
- ÖÒÎË Ç‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÚË‡Ú¸ ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ ËÎË ‰Û„Ë ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â ÌÂ
ÓÚÊËχڸ Ëı ‚ χ¯ËÌÂ.
- èÂ‰ ÒÚËÍÓÈ ÒÓÚËÛÈÚ ËÁ‰ÂÎËfl ÔÓ ÚËÔ‡Ï Ú͇ÌË, ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ
ÒÚËÍË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Û͇Á‡ÌËflÏË Ì‡ ˝ÚËÍÂÚÍÂ:
ÅÂθ ‰Îfl ÒÚËÍË ‚ „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰Â
ñ‚ÂÚÌÓ ·ÂθÂ
95
ÑÂÎË͇ÚÌÓ ·ÂÎ¸Â Ë ¯ÂÒÚ¸
êۘ̇fl ÒÚË͇
60
50
40
40
àÁ‰ÂÎËfl, χÍËÓ‚‡ÌÌ˚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË ÒËÏ‚Ó·ÏË, Ì ÔË„Ó‰Ì˚ ‰Îfl ÒÚËÍË ‚ χ¯ËÌÂ:
ëÛı‡fl ˜ËÒÚ͇ P
ÑÎfl Ó˜Â̸ ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, Ú‡ÍËı Í‡Í Ú˛Î¸, ÌËÊÌ ·ÂθÂ, ÍÓ΄ÓÚÍË Ë Ú.Ô.,
ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÒÔˆˇθÌ˚È Ï¯ÓÍ ËÎË ÒÂÚÍÛ.
- òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ χÍËÓ‚‡Ì˚ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ "Pure New Wool" ‰Îfl ÒÚËÍË ‚
χ¯ËÌÂ
Ë ËÏÂÚ¸ ˝ÚËÍÂÚÍË "non-matting" ËÎË "machine washable".
- çÓ‚˚ ˆ‚ÂÚÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl ˜‡ÒÚÓ ÎËÌfl˛Ú. éÌË ÏÓ„ÛÚ ÓÍ‡ÒËÚ¸ ·ÓΠ҂ÂÚÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl ‚
ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË. èÓ˝ÚÓÏÛ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á ˆ‚ÂÚÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl ÒÚË‡Ú¸ ÓÚ‰ÂθÌÓ.
Ç ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ ˆ‚ÂÚÌÓ ·Âθ ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ÒÚË‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ·ÂÎ˚Ï ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÌÂ
‚˚¯Â 40°ë.
63
ÇÌËχÌËÂ: ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÓÚËÓ‚ÍË ËÁ‰ÂÎËÈ
۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ:
- ‚ ËÁ‰ÂÎËflı ‰Îfl ÒÚËÍË ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍË Ô‰ÏÂÚ˚ (ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË,
¯ÔËθÍË, ÏÓÌÂÚ˚ Ë Ú.Ô.);
- Á‡ÒÚ„ÌÛÚ˚ ÔÓ‰Ó‰ÂflθÌËÍË, ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË,
ÂÏÌË Ë Á‡‚flÁ‡Ì˚ ‰ÎËÌÌ˚ ÎÂÌÚ˚ Ó‰Âʉ˚;
- Û‰‡ÎÂÌ˚ Í˛˜ÍË Ò Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ;
- Òӷ≇˛ÚÒfl ÂÍÓÏẨ‡ˆËË Ì‡ ˝ÚËÍÂÚ͇ı ·Âθfl.
- ÂÒÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÓÚËÓ‚ÍË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚Â
ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚÂ
Ëı
ÒÔˆˇθÌ˚ÏË ÏÓ˛˘ËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ËÎË
ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎflÏË;
- ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ıÓ‰‡ χ¯ËÌ˚ ËÁ ÒÚÓfl ‚ Ú˜ÂÌËÂ
„‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÔÓ Ô˘ËÌ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl
‚ÌÛÚË Ï‡¯ËÌ˚ ÔÓÒÚÓÓÌÌËı Ô‰ÏÂÚÓ‚, ÓÔ·ڇ
‚ÒÂı
‡·ÓÚ
ÔÓ
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲
‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ï‡¯ËÌ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Á‡ Ò˜ÂÚ
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl.
-
Ç˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ÔÓ„‡ÏÏ ËÎË
ÓÔËÒ‡Ì˲ ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ ÙÓÌڇθÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË Ï‡¯ËÌ˚.
èÓ„‡Ïχ ‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍ ‰Ó
ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËfl ÌÓÏÂ‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ò Û͇Á‡ÚÂÎÂÏ.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚ ÓÚÍ˚Ú, Ë ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ Ô‡‚ËθÌÓ Á‡ÍÂÔÎÂÌ.
ç‡ÊÏËÚ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ Í·‚˯Ë.
ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û "ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡".
äÓ„‰‡ ÒÚË͇ ÓÍÓ̘Â̇
ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ "ã˛Í Á‡Í˚Ú. èÓʇÎÛÈÒÚ‡, ʉËÚÂ" (ãûä ÅãéäàêéÇÄç ÜÑàíÖ).
óÂÂÁ 2 ÏËÌÛÚ˚ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl ̇‰ÔËÒ¸ "èÓ„‡Ïχ ÓÍÓ̘Â̇. ã˛Í ÓÚÍ˚Ú" (èêéÉ. éäéçóÖçÄ
ãûä éíäêõí).
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ, ‰Îfl ˜Â„Ó ‚ÂÌËÚ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ç˚ÍÎ.(OFF).
éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‚˚„ÛÁËÚ ·ÂθÂ.
èÓÒΠ͇ʉÓÈ ÒÚËÍË ‚˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË Ë ÔÂÂÍÓÈÚ ÔÓ‰‚Ó‰ÍÛ ‚Ó‰˚ ̇ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ χ¯ËÌÛ.
å˚ ÂÍÓÏẨÛÂÏ Á‡„Ûʇڸ χ¯ËÌÛ Ì ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔË ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı ÔÓÎÓÚÂ̈, ÔÓÒÍÓθÍÛ
ÓÌË ‚ÔËÚ˚‚‡˛Ú Ó˜Â̸ ÏÌÓ„Ó ‚Ó‰˚ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÒÎ˯ÍÓÏ ÚflÊÂÎ˚ÏË.
êÂÍÓÏẨÛÂχfl ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ
èÓ‰„ÓÚӂ͇ ·Âθfl
A) éÚÒÓÚËÛÈÚ ·Âθ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÒËÏ‚Ó·ÏË Ì‡ Â„Ó ˝ÚËÍÂÚ͇ı.
ᇄÛÁ͇ ·Âθfl
B) éÚÍÓÈÚ βÍ.
C) ᇄÛÁËÚ ·Âθ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ χ¯ËÌÛ.
á‡ÍÓÈÚ βÍ. ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ËÁ‰ÂÎËfl
Ì ÔÓÔ‡ÎË ‚ Á‡˘ÂÎÍÛ Î˛Í‡.
ᇄÛÁ͇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
D) éÚÍÓÈÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ, ‚˚·ÂËÚ ÏÓ˛˘ÂÂ
Ò‰ÒÚ‚Ó Ë Á‡„ÛÁËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ „Ó
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó,
ÒΉÛfl
ÂÍÓÏẨ‡ˆËflÏ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl Ë ÒÓ‚ÂÚ‡Ï Ì‡ ÒÚ. 59.
á‡ÎÂÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Ó·‡‚ÍË (ÒÏ. ÒÚ. 59).
á‡ÍÓÈÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
ÑÎfl ÊˉÍËı ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÏ¢‡˛ÚÒfl ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ·‡‡·‡Ì,
‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÏÂÌflÚ¸Òfl ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚Â
‡ÒÔ‰ÂÎËÚÂθÌ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
64
65
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
êìäéüíäÄ
ÇõÅéêÄ
èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàà Çäã.:
ÑËÒÔÎÂÈ
INFOTEXT
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË Ò
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍÓÈ
90 + P
ïãéèéä
àçíÖçëàÇçÄü
6
ÑÓ:
90°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚Â
ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
Ú͇ÌË
60
ïãéèéä
àçíÖçëàÇçÄü
6
ÑÓ:
60°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚Â
ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
Ú͇ÌË
40
ïãéèéä
ÑÖãàäÄíçÄü
6
ÑÓ:
40°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚Â
ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
30
ëèÖñàÄãúçÄü
ÑÖãàäÄí.
íäÄçà
6
ÑÓ:
30°
●
●
ñìåcoâûe ïpo÷íûe
òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚Â
ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË Ò
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍÓÈ
60 + P
ëåÖëéÇ. íäÄçà
3
ÑÓ:
60°
●
●
Cèíòeòè÷. òêàíè
(íeéëoí, ïepëoí)
ñ‚ÂÚÌ˚Â
ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
Ú͇ÌË
50
ëàçíÖíàäÄ
3
ÑÓ:
50°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚Â
ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
40
PYúAòKà
3
ÑÓ:
40°
●
●
ÑÂÎË͇ÚÌ˚Â
Ú͇ÌË
40
ÑÖãàäÄí. íäÄçà
1,5
ÑÓ:
40°
●
●
òÂÒÚ¸ Ò
ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ
ÒÚËÍË"
40
òÖêëíú
1
ÑÓ:
40°
●
●
êìóçÄü
ëíàêäÄ
30
ÒÔˆˇθ̇fl
êìóçÄü
ëíàêäÄ
1
ÑÓ:
30°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
èéãéëäÄçàÖ
-
-
çÓχθÌ˚È
ÓÚÊËÏ
éíÜàå
-
-
íÓθÍÓ ÒÎË‚
ëãàÇ
-
-
“MIX & WASH
SYSTEM”
èÓ„‡Ïχ
ëèÖñàÄãúçÄü
ìçàÇÖêëÄãúçÄü
6
ÑÓ:
40°
●
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 32
ÏËÌÛÚ˚
ëèÖñàÄãúçÄü
ÅõëíêÄü 32MàH
2
ÑÓ:
50°
●
ïpo÷íûe òêàíè
Õëîïîê, ëåí
Õëîïîê,
ñìåcoâûe òêàíè
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ëÔˆˇθÌ˚Â
ÔÓ„‡ÏÏ˚
o÷eíü äeëèêaòíûe
òêaíè
66
**
**
**
Teìïep
aòypa
°C
Çaãpyçêa ìoюùèx
cpeäcòâ
2
1
●
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü
çaãpyçêy äo 3 êã cyxoão áeëüÿ.
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË
Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.
●
** èÓ„‡Ïχ Ú‡ÍÊ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl ÒÚËÍË ÔË ÌËÁÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ (ÌËÊÂ
χÍÒËχθÌÓÈ). Ïpoãpaììû cooòâeòcòâюò EN Äèpeêòèâe 60456.
èË ÔÓÏÓ˘Ë „ÛÎflÚÓ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÏÓÊÌÓ ÔÓÌËÁËÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚ Û Í‡Ê‰ÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË.
ÖÒÎË ÚÓθÍÓ ‰Îfl Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚¢ÂÈ, Ú·ÛÂÚÒfl Ó·‡·ÓÚ͇ ÊˉÍËÏ
ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÔflÚÂÌ, ÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ۉ‡ÎÂÌË ÔflÚÂÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
ç‡ÎÂÈÚ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂθ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ ‰Îfl ÊˉÍÓ„Ó ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl, ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚
ÓÚ‰ÂÎÂÌË “2” ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl (
).
èÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “OFF”,
‰Ó·‡‚¸Ú ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ‚Â˘Ë Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ÒÚËÍÛ Ì‡ ̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ.
●
●
67
óËÒÚ͇ Ë ÔÂËӉ˘ÂÒÍÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ÑÎfl ‚̯ÌÂÈ ˜ËÒÚÍË Ï‡¯ËÌ˚ Ì ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ‡·‡ÁË‚Ì˚ÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË, ÒÔËÚÓÏ ËÎË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎflÏË.
ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÚÂÂÚ¸ χ¯ËÌÛ ‚·ÊÌÓÈ Ò‡ÎÙÂÚÍÓÈ. 凯Ë̇ Ú·ÛÂÚ ÌÂÒÎÓÊÌÓ„Ó ÛıÓ‰‡:
- ˜ËÒÚÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚;
- ˜ËÒÚÍË ÙËθÚ‡.
óËÒÚ͇ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
í‡ÌÒÔÓÚËӂ͇ χ¯ËÌ˚ ËÎË ÂÂ
‰ÎËÚÂθÌ˚È ÔÓÒÚÓÈ
èË Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Í ËÎË ‰ÎËÚÂθÌÓÏ ÔÓÒÚÓÂ
χ¯ËÌ˚ ‚ Ì ÓÚ‡ÔÎË‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÏ¢ÂÌËflı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÎËÚ¸ ËÁ ¯Î‡Ì„Ó‚ ÓÒÚ‡ÚÍË ‚Ó‰˚. èË
‚˚Íβ˜ÂÌÌÓÈ ËÁ ÓÁÂÚÍË ‚ËÎÍ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ ¯Î‡Ì„Ë ËÁ
ÙËÍÒ‡ÚÓÓ‚, ÔÓÎÓÊËÚ Ëı ̇ ÔÓÎ, ÔÓÏÂÒÚË‚ Ëı ÍÓ̈˚
‚ Ì„ÎÛ·ÓÍÛ˛ ÂÏÍÓÒÚ¸, Ë ‰‡ÈÚ ÒÚ˜¸ ‚ÒÂÈ ‚Ó‰Â. ëÎË‚
‚Ó‰Û, ÔӉ·ÈÚ ‚Ò ÓÔÂ‡ˆËË ‚ Ó·‡ÚÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
чÊ ÂÒÎË Ç˚ Ì ‚ˉËÚ ‚ ˝ÚÓÏ ·Óθ¯ÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË,
ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‚ÂÏfl ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ˜ËÒÚËÚ¸ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl
ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl Ë ‰Ó·‡‚ÓÍ. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó:
A) ã„ÍËÏ ÛÒËÎËÂÏ ËÁ‚ÎÂÍËÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
B) èÓÏÓÈÚ ‚Ò ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÒÚÛÂÈ ‚Ó‰˚.
C) èÓÒÚ‡‚¸Ú ÍÓÌÚÂÈÌÂ ̇ ÏÂÒÚÓ.
óËÒÚ͇ ÙËθÚ‡
 ìàøèíå óñòàíîâëåí ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå ÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû
è ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç ôèëüòpà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
● éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ
● íÓθÍÓ ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ:
àÁ‚ÎÂÍËÚ „ÓÙËÓ‚‡ÌÌ˚È ¯Î‡Ì„, Û‰‡ÎËÚ ÔÓ·ÍÛ Ë ÒÎÂÈÚ ‚Ó‰Û ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
● èÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ËÁ‚Θ¸ ÙËθÚ ÔÓÒÚÂÎËÚ ÔÓ‰ ÌËÏ ÔÓÎÓÚÂ̈Â,
˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ ÒÓ·‡ÎÓ Ì·Óθ¯ÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ
̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÔÓÏÔÂ.
● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì ïîëîæåíèè;
● èçâëåêèòå ôèëüòp è î÷èñòèòå åãî;
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå
íà ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó ïîpÿäêó îïåpàöèé,
îïèñàííûõ âûøå.
ÇÌËχÌËÂ:
ÂÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó˜ËÒÚËÚ¸ ÙËθÚ, ‡ ‚ ·‡Í ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚Ó‰‡, ÒΉÛÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËflÏ ÔÓ
ÒÎË‚Û ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚ ‚˚ ̇ȉÂÚ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ Ô‡‡„‡ÙÂ. ùÚÓ ÔÓÏÓÊÂÚ ËÁ·Âʇڸ
ÔÓÚ˜ÂÍ ÔË ËÁ‚ΘÂÌËË ÙËθÚ‡.
68
69
ìÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂÔÓ·‰ÓÍ
óÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ…
çÂÔÓ·‰ÍË, ÍÓÚÓ˚ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ.
èÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ‚˚Á‚‡Ú¸ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÔÓÒÏÓÚËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛
Ú‡·ÎˈÛ. éÔ·ÚÛ ‚˚ÁÓ‚‡ Ç˚ ·Û‰ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Á‡ Ò‚ÓÈ Ò˜ÂÚ, ÂÒÎË Ó͇ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ
χ¯Ë̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÌÓχθÌÓÏ ‡·Ó˜ÂÏ ÒÓÒÚÓflÌËË ËÎË ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇,
ËÎË ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Î‡Ò¸. ÖÒÎË Ê ÌÂÔÓ·‰ÍË ÔÓ‰ÓÎʇ˛ÚÒfl ‰‡Ê ÔÓÒÎÂ
ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ ÔÓ‚ÂÍË, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ìÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ëÂ‚ËÒÌ˚È ñÂÌÚ,
‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ Ç‡Ï ÒÏÓ„ÛÚ ÔÓÏÓ˜¸ ‰‡Ê ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ.
å‡ÎÓ‚ÂÓflÚÌÓ, ˜ÚÓ Ç˚ ۂˉËÚ ‚ ·‡‡·‡Ì ‚Ó‰Û! ùÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
·Î‡„Ó‰‡fl ÌÓ‚ÂȯËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓ˚ı ‰ÓÒÚË„‡˛ÚÒfl ÚÂ
Ê ÂÁÛθڇÚ˚ ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ÌÓ ÔË Á̇˜ËÚÂθÌÓ ÏÂ̸¯ÂÏ
ÔÓÚ·ÎÂÌËË ‚Ó‰˚.
凯Ë̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ¯ÛÏ ‰Û„Ó„Ó Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ‚Ó ‚ÂÏfl ÓÚÊËχ! ùÚÓ
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇ ËÏÂÂÚ ÍÓÎÎÂÍÚÓÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂθ,
ÍÓÚÓ˚È Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ·ÓΠ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθÌÓÒÚ¸.
ÇÌËχÌËÂ!
çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸
1. 凯Ë̇ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌË Ì‡
Ó‰ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ
è˘Ë̇
ìÒÚ‡ÌÂÌËÂ
ÇËÎ͇ Ì ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÁÂÚÍÛ.
ç ‚Íβ˜ÂÌ Û·ËθÌËÍ ÔÓ‰‡˜Ë ÔËÚ‡ÌËfl.
çÂÚ ÔÓ‰‡˜Ë ÔËÚ‡ÌËfl.
èÂ„ÓÂÎË Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎË.
éÚÍ˚Ú Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë·ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ.
ÇÍβ˜ËÚ ‚ËÎÍÛ ‚ ÓÁÂÚÍÛ.
ÇÍβ˜ËÚ Û·ËθÌËÍ ÔÓ‰‡˜Ë ÔËÚ‡ÌËfl.
èÓ‚Â¸ÚÂ.
èÓ‚Â¸ÚÂ.
á‡ÍÓÈÚ βÍ.
ë·ÓÒ¸Ú ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ‚Â¸ÚÂ.
ëÏ. Ô˘ËÌ˚ Ô. 1.
á‡Í˚Ú Í‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚.
çÂÔ‡‚ËθÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇
͇ۘ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ.
èÓ‚Â¸ÚÂ.
éÚÍÓÈÚ Í‡Ì.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Û˜ÍÛ ‚ Ô‡‚ËθÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
3. Water does not drain away
èÂ„ÌÛÚ ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„.
á‡ÒÓËÎÒfl ÙËθÚ.
凯Ë̇ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ÔÓ‰Íβ˜Â̇.
Ç˚ÔflÏËÚ ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„.
èÓ˜ËÒÚËÚ ÙËθÚ.
èÓ‚Â¸Ú Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
4. ç‡Î˘Ë ‚Ó‰˚ ̇ ÔÓÎÛ ‚ÓÍÛ„
χ¯ËÌ˚
ÇÓ‰‡ ÔÓÌË͇ÂÚ ˜ÂÂÁ ÔÓÍ·‰ÍÛ Í‡Ì‡ Ë
Á‡ÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡.
èÓÒÚÓÓÌÌË ӷ˙ÂÍÚ˚ ÏÂÊ‰Û ÂÁËÌÓ‚ÓÈ
χÌÊÂÚÓÈ Î˛Í‡ Ë Î˛ÍÓÏ.
凯Ë̇ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ ÔÓ‰Íβ˜Â̇.
á‡ÏÂÌËÚ ÔÓÍ·‰ÍÛ,
Á‡ÚflÌËÚ ÒÓ‰ËÌÂÌËÂ.
èÂÂÁ‡„ÛÁËÚ ·ÂθÂ, Ó˜ËÒÚËÚÂ
χÌÊÂÚÛ Î˛Í‡.
èÓ‚Â¸Ú Ô‡‚ËθÌÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
5. çÂÚ ÓÚÊËχ
凯Ë̇ Ì ÒÎË· ‚Ó‰Û.
éÚÊËÏ ‚˚Íβ˜ÂÌ (ÚÓθÍÓ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÓ‰ÂÎflı).
ÅÂθ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÎÓÒ¸ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ
èÓ‰ÓʉËÚÂ, ÔÓ͇ χ¯Ë̇ ÒÓθÂÚ ‚Ó‰Û.
ÇÍβ˜ËÚ ÂÊËÏ ÓÚÊËχ.
ꇂÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚ ·ÂθÂ.
6. ëËθÌ˚ ‚Ë·‡ˆËË ‚Ó ‚ÂÏfl
ÓÚÊËχ
凯Ë̇ ÌÂÓ‚ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ̇ ÔÓÎÛ.
ÅÂθ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÎÓÒ¸ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ.
ç ÒÌflÚ˚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ ÍÂÔÎÂÌËfl.
Ç˚Ó‚ÌflÈÚ χ¯ËÌÛ, ‚‡˘‡fl ÌÓÊÍË.
ꇂÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚ ·ÂθÂ.
ëÌËÏËÚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ ÍÂÔÎÂÌËfl
(ëÏ. „·‚Û Ó· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ).
7. ã˛Í Ì ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl
èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ì ÔÓ¯ÎË 2 ÏËÌÛÚ˚.
èÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚.
2. ç Á‡ÎË‚‡ÂÚ ‚Ó‰Û
–
8. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ
ӯ˷ÍÛ 0, 1, 5, 7, 8, 9
9. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ
ӯ˷ÍÛ 2
10. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ
ӯ˷ÍÛ 3
11. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ
ӯ˷ÍÛ 4
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ˝ÍÓÎӄ˘ÂÒÍË ˜ËÒÚ˚ı ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ ·ÂÁ ÙÓÒÙ‡ÚÓ‚ (ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ËÌÙÓχˆË˛ ̇
ÛÔ‡ÍÓ‚Í ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡) ÏÓÊÂÚ ÒÓÔÓ‚Óʉ‡Ú¸Òfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË ˝ÙÙÂÍÚ‡ÏË:
- ÇÓ‰‡ ÔÓÒΠÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÏÛÚÌÓÈ ·Î‡„Ó‰‡fl ÔËÒÛÚÒڂ˲ ˆÂÓÎËÚÓ‚ ‚ ÒÛÒÔÂÌÁËË. ùÚÓ ÌÂ
ÒÌËʇÂÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
- ç‡Î˘Ë ·ÂÎÓ„Ó Ì‡ÎÂÚ‡ ˆÂÓÎËÚÓ‚ ̇ ·Âθ ÔÓÒΠÒÚËÍË. éÌ Ì ÔÓÌË͇ÂÚ ‚ Ú̸͇ Ë Ì ËÁÏÂÌflÂÚ ÂÂ
ˆ‚ÂÚ‡.
- ç‡Î˘Ë ÔÂÌ˚ ‚ ‚Ӊ ÔÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ì ӷflÁ‡ÚÂθÌÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÔÎÓıÓÏ
ÔÓÎÓÒ͇ÌËË.
- èÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÔÓ‚ÚÓÌ˚ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ‚ Û͇Á‡ÌÌ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ̈ÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
çÂÚ Á‡ÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸ÚÂ, ÂÒÚ¸ ÎË ÔÓ‰‡˜‡ ‚Ó‰˚.
çÂÚ ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë Á‡ÒÓÓ‚.
èÓ‚Â¸Ú ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ ̇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë ÔÂ„˷ӂ.
凯Ë̇ ÔÂÂÔÓÎÌÂ̇ ‚Ó‰ÓÈ.
èÂÂÍÓÈÚ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚.
Ç˚ÁÓ‚ËÚ χÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.
70
71
ëÂ‚ËÒ
凯Ë̇ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl Ò „‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï ÒÂÚËÙË͇ÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÛÒÎÛ„‡ÏË
ìÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ëÂ‚ËÒÌÓ„Ó ñÂÌÚ‡ ‚ Ú˜ÂÌË ӉÌÓ„Ó „Ó‰‡ ÓÚ ‰‡Ú˚ ÔÓÍÛÔÍË. ç Á‡·Û‰¸Ú ÓÚÔ‡‚ËÚ¸
ÔÓ˜ÚÓÈ ˜‡ÒÚ¸ "Ä" „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÒÂÚËÙË͇ڇ ‚ Ú˜ÂÌË 10 ‰ÌÂÈ ÒÓ ‰Ìfl ÔÓÍÛÔÍË.
ëÓı‡ÌËÚ ˜ÂÍ ËÎË Í‚ËÚ‡ÌˆË˛ ÔÓ‰‡‚ˆ‡, ‰Îfl Ô‰˙fl‚ÎÂÌËfl Ëı χÒÚÂ‡Ï ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÂÏÓÌÚ.
ÖÒÎË Ï‡¯Ë̇ ËÏÂÂÚ ÔËÁ̇ÍË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË, ÔÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ, ÂÍÓÏẨÛÂÏ
ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÔÓ‚ÂÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ú‡·ÎˈÂÈ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌ˲ ÌÂÔÓ·‰ÓÍ Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ 70.
ÖÒÎË Ê ÌÂÔÓ·‰ÍË ÔÓ‰ÓÎʇ˛ÚÒfl ‰‡Ê ÔÓÒΠÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ ÔÓ‚ÂÍË, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚
ìÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ëÂ‚ËÒÌ˚È ñÂÌÚ.
ëÓÓ·˘Ë‚ ÌÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË Ï‡¯ËÌ˚ Ë ÒÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ, ÍÓÚÓ˚ Ç˚ ̇ȉÂÚ ̇ Ú‡·Î˘ÍÂ, ̇ıÓ‰fl˘ÂÈÒfl ÔÓ‰
Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚Ï Î˛ÍÓÏ Ï‡¯ËÌ˚ ËÎË ‚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÏ Ú‡ÎÓÌ (16 ‡Áfl‰Ó‚, ̇˜Ë̇˛˘ËÂÒfl Ò ˆËÙ˚ 3). ë‰Â·‚
˝ÚÓ, Ç˚ ·Û‰ÂÚ ӷÂÒÔ˜ÂÌ˚ ·ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï ÒÂ‚ËÒÓÏ.
Fig. 2
íÂıÌ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌ˚Â
■ å‡ÍÒËχθ̇fl Á‡„ÛÁ͇ ÒÛıÓ„Ó ·Âθfl
■ ч‚ÎÂÌË ‚Ó‰˚
6 kg
(0,5 ÷ 8 bar)
0,05 ÷ 0,8 MPa
ɇ·‡ËÚ˚
■ òËË̇
■ ÉÎÛ·Ë̇
■ Ç˚ÒÓÚ‡
60 cm
54 cm
85 cm
èËϘ‡ÌËÂ: ùÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ԇ‡ÏÂÚ˚ χ¯ËÌ˚ Û͇Á‡Ì˚ ̇ Ú‡·Î˘ÍÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ÔÂ‰ÌÂÈ
Ô‡ÌÂÎË ‚ ‡ÈÓÌ β͇.
凯Ë̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÑËÂÍÚË‚‡Ï ÖÖë 89/336/EEC, 73/23/EEC Ë Ëı ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ‰‡ÍˆËflÏ.
72
73
Prefata
Cititi aceste instructiuni de utilizare precum si celelalte informatii existente în pachetul cu care
a fost livrata masina si respectati-le.
Pastrati întreaga documentatie pentru a o consulta ulterior sau pentru proprietarii viitori.
Nota: Aceasta masina a fost conceputa pentru utilizare
casnica.
Informatii despre aruncare
Toate materialele utilizate la împachetare nu dauneaza mediului si sunt reciclabile. Va rugam
sa aruncati ambalajul tinând cont de protectia mediului.
Furnizorul dvs. sau consiliul local va pod da informatii
despre metodele de aruncare.
Aparatele care nu mai sunt utilizate nu sunt deseuri fara valoare! Prin procesul de reciclare
pot fi reutilizate materiale valoroase.
Taiati stecarul aparatelor care nu mai sunt utilizate. Taiati
cordonul de alimentare si aruncati-l impreuna cu
stecarul.
Cuprins
Pag
Prefata
Informatii despre livrare
Informatii pentru siguranta
Utilizare imediata
Ghid rapid prin meniul candy INFOTEXT
Descrierea comenzilor
Ghidul programelor
Selectorul de programe
Sertarul pentru detergent
Detergentii, aditivii pentru spalare si cantitatile în care se utilizeaza
Sfaturi utile pentru utilizator
Utilizarea Infotext pentru prima data
Spalarea principala
Curatarea si întretinerea
Depanare
Date tehnice
Serviciul Clienti
Pregatirea, instalarea
Iånainte de a porni masina de spalat, asigurati-va ca
este instalata corect si ca suporturile pentru transport
au fost demontate asa cum este indicat la pagina 106.
Atunci când aruncati o masina de spalat veche, asigurati-va ca mecanismul de închidere al
usii nu mai functioneaza pentru a prevenii blocarea copiilor în interior.
74
74
76
76
77
78
80
88
90
92
93
95
96
99
101
103
104
105
106
75
Informatii despre livrare
La livrare, verificati daca împreuna cu masina de spalat se afla si:
– Manualul cu instructiuni
– Certificatul de garantie
– Capace
– Furtunul de admisie
– Recipientul cu detergent lichid sau cu înalbitor lichid
si verificati daca pe parcursul transportului nu au intervenit defectiuni. Daca s-a întâmplat
acest lucru apelati la un angajat al Serviciului pentru Asistenta Tehnica (vezi Serviciul Clienti).
Informatii pentru siguranta
Nota:
se aplica oricarei proceduri de curatare sau intretinere a
masinii de spalat
A) Scoateti stecarul din priza
B) Închideti robinetul
C) Candy echipeaza toate aparatele sale cu împamântare. Asigurati-va ca priza utilizata are
împamântare, iar în caz contrar apelati la o persoana calificata.
Aparatul este conform cu directiva Europeana 89/336/EEC si amendamentele
ulterioare.
D) Nu atingeti aparatul cu mâinile si picioarele ude sau umede. Nu utilizati masina de spalat
descult(a).
E) Utilizarea transformatoarelor, si a prelungitoarelor nu este recomandata.
Nota: temperatura apei poate atinge 90°C in timpul
ciclului de spalare
F) Verificati daca apa s-a scurs complet din cuva înainte de a deschide usa.
G) Nu lasati copii sau persoanele neautorizate sa utilizeze masina de spalat fara
supraveghere.
H) Nu trageti de cablu sau de masina de spalat pentru a scoate stecarul din priza.
I) Nu expuneti masina de spalat conditiilor meteo (ploaie, soare direct etc...)
L) Când mutati aparatul, nu îl ridicati de butoane sau de compartimentul pentru detergent.
76
Atunci când transportati masina, nu sprijiniti hubloul de carucior.
M) N.B!
Daca instalati masina pe o podea cu covor, asigurati-va ca fantele de ventilatie de la baza
aparatului nu sunt blocate.
N) Masina trebuie ridicata de doua persoane.
O) Daca masina de spalat nu functioneaza în mod corespunzator sau se strica, opriti-o,
închideti robinetul si nu mai umblati la ea.
Apelati doar la Serviciul pentru Suport Tehnic autorizat si cereti-le sa utilizeze
componente originale.
Nerespectarea acestor prevederi poate duce la cresterea riscului de utilizare a masinii.
P) Daca trebuie înlocuit cablul de alimentare al masinii apelati a Serviciul pentru Suport
Tehnic autorizat.
Q) Dupa ce masina a fost instalata, asigurati-va a aveti acces la priza si la supapele pentru
alimentarea cu apa.
R) Nu puneti în masina de spalat perdele din fibra de sticla.
S) Nu lasati puf sau scame pe lânga masina.
T) Înainte de a deschide usa asigurati-va întotdeauna ca indicatorul de blocare a usii s-a
stins. În acest fel masina se poate raci înainte de a scoate rufele.
U) Asigurati-va întotdeauna ca panoul de la baza este potrivit.
Utilizare imediata
Spalarea
–
–
–
–
Apasati butonul din interiorul mânerului usii pentru a deschide usa.
Alegeti rufele si puneti-le în masina
Închideti usa.
Puneti detergent în compartimente distribuitorului, compartimentul 1 pentru prespalare si
compartimentul 2 pentru celelalte programe.
– Selectati programul prin rotirea butonului rotativ (programul dorit de dvs. se poate vedea
pe afisaj).
– Selectati cu ajutorul butoanelor functiile dorite si apasati butonul Start/Pauza
(START/PAUZA).
– Programul va porni la putin timp dupa apasarea butonului start/pauza pentru ca masina
sa determine necesarul de apa si sa seteze parametrii programului.
Dupa ce s-a terminat programul
– Pe afisaj va aparea mesajul "Usa blocata - asteptati "
– Dupa doua minute se va afisa "Prog. terminat - Usa deschisa".
– Opriti masina prin rotirea butonului de control în pozitia oprit.
– Deschideti usa si scoateti rufele.
Scoateti stecarul din priza si opriti apa dupa fiecare utilizare.
77
Ghid rapid prin meniul Candy Infotext:
Apasati (
Conectati produsul la sursa electrica / de apa si la scurgere (vezi pag. 107).
Selectati orice program de spalare. La scurt timp va fi afisat un mesaj:
WELCOME
0.00
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
12
ora exacta poate fi reglata mai târziu.
90
Apasati (
acesta este afisat daca programul 1 ese
selectat
Înaintea intrarii în Infotextul presetat, retineti ca timpul în care puteti decide ce optiuni
sa folositi este limitat (30 sec./sectiune). Daca timpul s-a scurs reluati din acest punct.
Tineti apasate butoanele(
) si (
) în acelasi timp pentru 5 secunde, pâna se schimba
afisajul:
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
Apasati (
Apasati (
Apasati (
Apasati (
Apasati (
Masina dvs. de spalat este setata
automat pentru limba engleza.
)
BEEP FINAL
DA
Daca este afisat Nu apasati (
)
MEMORATI?
DA
Daca este afisat Nu apasati (
)
MOD DEMO?
NU
Selectati întotdeauna NU, Apasati (
)
)
)
IESIRE MENU?
DA
Apasati (
)
SELECTATI LIMBA
ROMANA
Apasati (
Daca este afisat RELATIV apasati
(acesta schimba o optiune din meniu)
Apasati(
)
SEL. MOD TIMP
ABSOLUT
12
Daca este afisat NU selectati (
)
BUMBAC ALB
REZISTENTE
90
Acum puteti selecta orice program de spalare doriti. Daca doriti puteti seta o pornire
întârziata.
Pentru mai multe detalii apelati la sectiunea potrivita din urmatoarele pagini.
) (Acesta confirma si introduce o optiune)
MODIF. ORA
hh:
Pentru schimbarea orei apasati (
pâna la ora corecta
)
MODIF. ORA
mm:
Pentru schimbarea min. apasati (
pâna la ora corecta
)
)
)
78
Revine la programul selectat
79
)
)
Descrierea comenzilor
Descrierea comenzilor
N
Toate butoanele si discurile de pe panoul de control al masinii sunt listate mai jos.
Când ati selectat programele dorite si alte butoane de optiune, informatiile pe care le-ati
selectat apar pe ecran în Infotext.
Când programele si butoanele de optiuni sunt compatibile se va auzi un semnal sonor si
lumina care se afla deasupra butonului de optiune selectat ramâne aprinsa. Daca selectati un
buton de optiune care nu este compatibil cu programul pe care îl doriti, se va auzi un zgomot
de fond si lumina corespunzatoare butonului nu va ramâne aprinsa. Pentru a selecta un
buton de optiune apasati-l o data; pentru a-l deselecta, apasati-l din nou.
Cititi cu atentie descrierile detaliate de mai jos:
H
M
I
P
G F E D C B
A
O
A
Discul pentru selectarea programelor
Discul pentru selectarea programelor
Butonul Pornit/Pauza
Blocarea programului
Setarea Pornirii intÇrziate/Terminarii programului
Butonul pentru prevenirea sifonarii
Butonul “AQUAPLUS”
Butonul pentru spalare intensiva
Selectarea centrifugii
Butonul pentru "Temperatura de spalare"
Lumina indicatoare pentru butoane
Afisajul Infotext
Manerul usii
Caseta de detergenti
80
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
N
O
P
Când rotiti discul pentru selectarea programelor si dupa ce mesajul de întâmpinare dispare,
veti vedea un mesaj care arata urmatoarele detalii:
Citind de la stânga la dreapta:
1. Viteza de centrifuga
2. Numele programului
3. Temperatura de spalare
Exemplu:
12
BUMBAC ALB
REZISTENTE
81
90
Butonul Pornit/Pauza
B
Pornit
Pentru a porni un program apasati butonul o data.
Masina va simti încarcarea cu apa si va va cere sa asteptati
PROGRAMARE
ASTEPTATI
Exemplu
Panoul Infotext va afisa apoi timpul necesar terminarii programului si apoi ciclul de spalare va
începe. Infotext calculeaza timpul ramas pâna la finalul programului bazându-se pe o
încarcare de 6 kg, în timpul ciclului, Infotext corecteaza timpul astfel încât sa se fie potrivit cu
marimea si compozitia încarcaturii.
Exemplu
TERMINA: 2H 29M
12
SPALARE
90
Pauza
Poate fi pusa pauza în timpul programului prin apasarea prelungita a butonului Pornit/Pauza
pentru aproximativ 3 secunde si un semnal sonor se va auzi. Un mesaj va aparea pe afisaj
pentru a va informa ca a fost pusa pauza.
12
PAUZA PROG.
USA BLOCATA
90
Blocarea programului
C
Aceasta optiune este folositoare pentru a preveni jocul copiilor cu butoanele de optiune si
stricarea programului pe care l-ati selectat.
Dupa ce ati setat programul si butoanele de optiune dorite, apasati Pornire si apoi blocarea
programului. Acesta blocheaza panoul de control.
Puteti anula aceasta functie prin apasarea butonului de blocare a programului scurt pâna
vedeti ca lumina de deasupra butonului clipeste. În timp ce lumina clipeste, apasati butonul
"Selectarea centrifugii"(
) - afisajul va va informa ca optiunile nu mai sunt blocate si ca
puteti face schimbari în cadrul programului.
Setarea Pornirii intÇrziate/Terminarii programului
D
Terminarea programului/Pornirea întârziata pot fi folosite daca doriti ca spalarea sa fie efectuata dupa
un timp (dar nu mai mult de 24 de ore).
1. Setarea pornirii intrziate
Apasati butonul pentru pornire întârziata/terminarea programului o data si apasati butoanele
pentru ore si minute (la stânga si la dreapta) pâna ce timpul dorit este setat. Afisajul revine la
optiunea de program daca butonul este apasat timp de 5 secunde.
Apasati butonul Pornit.
Pentru a anula pornirea întârziata, tineti apasat butonul pentru 5 secunde.
Daca doriti sa adaugati sau sa scoateti lucruri din masina în timpul spalarii, asteptati 2 minute
pâna ce dispozitivul pentru siguranta deblocheaza usa.
12
PAUZA PROG.
USA DESCHISA
2. Terminarea programului
90
Pentru a reporni programul apasati butonul Pornit/Pauza înca o data. Afisajul va va informa
ca programul va continua.
Anularea unui program
Pentru a anula un program rotiti discul selector de programe în pozitia Oprit si apoi selectati
un alt program. Afisajul va va informa ca programul a fost anulat.
Exemplu
Apasati butonul pentru Pornire întârziata/setarea terminarii programului de doua ori si apasati
butoanele de ore si minute (aflate la stânga si la dreapta) pâna ce timpul dorit este setat.
Când introduceti optiunea pentru terminarea programului, afisajul va arata timpul minim dupa
care se poate opri programul. Acest timp poate fi doar extins dupa cum doriti.
Nota: Când folositi functiile Pornire întârziata/terminarea programului, folositi
detergenti numai prin sertarul dozator. Adaugarea de detergenti etc. direct în cuva si
apoi lasarea lor pentru o perioada lunga de timp poate sa va strice rufele.
ANULARE
Rasuciti discul selector de programe in pozitia Oprit.
82
83
Butonul pentru prevenirea sifonarii
E
Functia de prevenire (Nu este valabil pentru programele pentru BUMBAC) a sifonarii
minimizeaza sifonarea atât de mult cât este posibil prin sistemul unic anti-sifonare care este
creat pentru anumite tesaturi.
Tesaturile mixte - apa este racita gradual în timpul ultimelor doua clatiri fara
centrifuga si apoi o centrifuga usoara asigura relaxarea maxima a tesaturilor.
Tesaturile delicate - ultimele doua clatiri sunt facute fara centrifuga iar apoi
tesaturile sunt lasate în apa pâna la momentul descarcarii. Atunci când sunteti gata sa descarcati,
apasati butonul "Prevenirea sifonarii" - apa se va scurge.
Butonul pentru spalare intensiva
G
Prin apasarea acestui buton, lucru realizabil doar în cazul ciclurilor pentru bumbac, senzorii
din noul sistem Activa devin operativi. Ei afecteaza atât temperatura selectata, pastrând-o
constanta de-a lungul procesului de spalare, si functia mecanica a cuvei.
Cuva este facuta sa se învârta la doua viteze diferite în momentele importante.
Când detergentul intra în tesaturi, cuva se roteste astfel încât detergentul sa se distribuie
uniform; în timpul procedurilor de spalare si clatire viteza creste pentru a maximiza actiunea
de curatare. Multumita acestui sistem special, eficienta procedurii de spalare este
îmbunatatita fara a creste durata programului.
Lâna - dupa clatirea finala tesaturile sunt lasate în apa pâna este timpul sa descarcati si
indicatorul butonului clipeste.
Selectarea centrifugii
Când sunteti gata sa descarcati apasati butonul "Prevenirea sifonarii", se va efectua o scurgere si o
centrifuga pentru golire.
Când selectati programul de spalare, afisajul va va informa care este viteza maxima de
centrifuga permisa pentru acel program. Prin apasarea repetata a butonului pentru selectarea
centrifugii viteza va scadea cu câte 100 rpm. Viteza minima permisa este de 400 rpm, sau
prin apasarea continua a butonului de selectare a vitezei centrifugii aceasta poate fi anulata.
Daca nu doriti sa centrifugati hainele si sa activati numai scurgerea:
Rotiti selectorul de programe în pozitia Oprit;
Selectati programul numai de scurgere
;
Porniti din nou aparatul prin apasarea butonului Pornit/Pauza.
F
Butonul “AQUAPLUS”
Prin apasarea acestui buton puteti activa un nou ciclu de spalare special pentru programele
Culori rezistente si Tesaturi Mixte, multumita noului Sistem Sensor Activa. Aceasta optiune
trateaza cu grija fibrele hainelor si pielea delicata a celor care le poarta.
Încarcatura este spalata cu o cantitate mult mai mare de apa, iar acest lucru, împreuna cu noua
actiune combinata a ciclurilor de rotire a cuvei, în care cuva este umpluta cu apa si golita, va va
oferi haine care au fost spalate si clatite perfect. Cantitatea de apa din timpul spalarii este crescuta
pentru ca detergentul sa se dizolve perfect, asigurând o actiune eficienta de spalare. Cantitatea de
apa este crescuta si în timpul clatirii pentru a îndeparta toate urmele de detergent de pe fibre.
Aceasta functie a fost special creata pentru persoanele cu pielea sensibila, pentru care chiar si o
mica urma de detergent poate cauza iritatii sau alergii.
Va sfatuim sa folositi aceasta functie pentru hainele copiilor si pentru fibrele delicate în general, sau
pentru spalarea obiectelor facute din prosop, ale caror fibre au tendinta de a retine
foarte mult detergent. Pentru a asigura performante deosebite pentru spalare, aceasta functie este
întotdeauna activata în cadrul programelor Delicate si Lâna.
84
H
Nota: Acest model este dotat cu un senzor electronic care verifica
daca incarcatura este echilibrata corect. Daca incarcatura este putin
dezechilibrata masina o va reechilibra automat pentru ca apoi sa reia
centrifuga normala.
Daca, dupa mai multe incercari, echilibrul nu este restabilit, va fi
folosita o viteza mai mica de centrifuga. Daca incarcatura este prea
dezechilibrata, etapa de centrifuga va fi anulata.
Acest lucru ajuta la limitarea vibratiilor, reducerea zgomotului si
imbunatatirea capacitatii de functionare si a duratei vietii masinii.
Butonul pentru "Temperatura de spalare"
I
Butonul pentru Temperatura de spalare permite reducerea temperaturii de spalare în orice
program.
De fiecare data când este apasat butonul temperatura scade cu 10°C pâna la un minim de
15°C (spalare rece).
85
Lumina indicatoare pentru butoane
Lumina indicatoare pentru butoane va clipi atunci când anumite optiuni sunt selectate.
Afisajul Infotext
N
r.p.m.
x 100
Viteza
centrifugii
pentru
programul selectat
12
M
Temp.
°C
BUMBAC ALB
REZISTENTE
90
Descrierea programului selectat
Manerul usii
Apasati butonul din interiorul mânerului usii pentru a deschide usa.
Temperatura
maxima
pentru
programul
selectat
O
Deschiderea usii: Un dispozitiv special pentru siguranta previne deschiderea usii
imediat dupa terminarea ciclului. Asteptati 2 minute dupa terminarea ciclului de spalare
pentru a deschide usa. Afisajul va scrie "USA DESCHISA" iar usa va putea fi deschisa.
Ca masura de precautie asigurati-va ca nu este apa vizibila în cuva.
86
TABEL DE PROGRAME
PROGRAM PENTRU:
SELECTOR
PROGRAME
PE:
AFISAJ
INFOTEXT
GREUT.
MAX.
Kg
TEMP.
°C
CASETA DET.
2
Tesaturi rezistente
bumbac, in, canepa
Bumbac,
tesaturi mixte
Tesaturi amestec
si sintetice
amestec,rezistente
Albe cu
prespalare
90+
P
Culori rezistente
60
**
BUMBAC
ALB
REZISTENTE
6
Pina la
90°
●
●
BUMBAC
REZISTENTE
6
Pina la
60°
●
●
●
●
Cand spalati rufe foarte murdare este recomandat sa reduceti incarcatura la maximum
3 kg.
** Programul este recomandat de asemenea pentru spalare la temperaturi scazute
(sub temperatura maxima indicata). Programe în concordanta cu CENELEC EN 604456.
Culori
40
BUMBAC
COLORATE
6
Culori delicate
30
BUMBAC
DELICATE
6
Pina la
30°
●
●
Culori rezistente
prespalare
60+
P
MIXTE
3
Pina la
60°
●
●
Culori rezistente
50
SINTETICE
3
Pina la
50°
●
●
3
Pina la
40°
●
Culori delicate
**
40
CAMASI
Pina la
40°
●
●
LANA
1
Pina la
40°
●
●
Spalat cu mana
SPECIAL
SPALAT
MANUAL
1
Pina la
30°
●
●
Clatire
CLATIRE
-
-
Stoarcere rapida
DOAR
CENTRIF.
-
-
Doar evacuare
apa
EVACUARE
-
-
Progra
“Mix&Wash”
SPECIAL
MIX & WASH
6
Pina la
40°
●
Rapid 32 minute
SPECIAL
RAPID 32'
2
Pina la
50°
●
Lana
"De spalat in
masina"
40
88
**
Viteza de rotire poate fi de asemenea redusa pentru a tine cont de recomandarile
de pe eticheta rufelor, sau pentru tesaturi delicate renuntati la stoarcere complet
(optiune asigurata de butonul de viteza de stoarcere).
●
1,5
40
●
Butonul pentru temperatura de spalare permite si o reducere a temperaturii apei
în fiecare program.
DELICATE
Delicate
30
Speciale
●
VA RUGAM CITITI ACESTE OBSERVATII!
Pina la
40°
Sintetice (nylon),
amestec bumbac
Tesaturi foarte
delicate
1
Cand doar un numar limitat de articole au pete ce necesita tratament cu
lichide speciale de scos petele, scoaterea preliminara a petelor poate fi facuta in
masina.
Puneti lichidul de scos petele in containerul special, introdus in compartimentul
marcat "2" in caseta de detergenti si setati programul speciale "CLATIRE"
.
Cand aceasta faza e terminata, rotiti butonul selector de programe pe pozitia OFF,
adaugati restul rufelor si incepeti o spalare normala cu programul adecvat.
●
●
89
SELECTORUL DE PROGRAME
PROGRAMUL "SISTEMUL AMESTECA SI SPALA"
Acesta este un program exclusiv al firmei Candy si implica 2 avantaje majore
pentru consumator:
Pentru diferitele tipuri de tesaturi si gradele diferite de murdarire masina de spalat are patru
benzi de programe diferite în concordanta cu: ciclul de spalare, temperatura si durata ciclului
(vezi tabelul pentru programele ciclurilor de spalare).
- Poate spala împreuna diferite tipuri de tesaturi (de exemplu bumbac si
sintetice etc…) rufe colorate care nu ies;
1. TESATURI REZISTENTE
Programele au fost create pentru o spalare si clatire maxima, cu intervale
de centrifuga, asigurând o clatire perfecta.
Centrifuga finala îndeparteaza apa mai eficient.
Programul "Amesteca si spala" are o temperatura de 40 °C si alterneaza
fazele dinamice (cuva care se roteste) cu fazele statice (tesaturi înmuiate în
faza statica) cu o durata a programului care atinge aproape 3 ore. Consumul
de energie pentru ciclul complet este de 850 W/h.
2. TESATURI AMESTECATE SI SINTETICE
Spalarea principala si clatirea dau cele mai bune rezultate multumita
ritmurilor de rotatie ale cuvei si nivelurilor de apa.
O centrifuga usoara va însemna ca tesaturile se vor sifona mai putin.
3. FIBRE DELICATE SPECIALE
Acesta este un ciclu nou de spalare care alterneaza spalarea si stoarcere
a si care este recomandat pentru tesaturile foarte delicate cum ar fi
Lâna pura care poate fi spalata la masina. Ciclul de spalare si clatirea
sunt duse la îndeplinire cu mai multa apa pentru mai bune rezultate.
- pentru a spala economisind o cantitate mare de energie.
Important:
Prima spalare a hainelor colorate noi trebuie facuta separat;
În orice caz, nu amestecati niciodata tesaturi colorate care ies.
PROGRAMUL RAPID DE 32 DE MINUTE
Programul rapid de 32 de minute permite un ciclu complet de spalare în
aproximativ 30 de minute, cu o încarcatura maxima de 2 kg si o temperatura
de 50°C.
Când selectati Programul rapid de 32 de minute, va rugam retineti ca va
recomandam sa folositi doar 20% din cantitatile recomandate pe pachetele
de detergent.
"SPALAREA MANUALA" SPECIALA
Masina de spalat are de asemenea un ciclu de Spalare Manuala blânda.
Acest program permite un ciclu complet de spalare pentru hainele pe
ale caror eticheta scrie "Numai spalare manuala". Programul
are o temperatura de 30°C si este finalizat cu 3 clatiri si o centrifuga usoara.
4. SPECIALE
PROGRAMUL DE "CLATIRE" SPECIALA
Acest program face trei clatiri cu o centrifuga intermediara (care poate fi
redusa sau exclusa folosind butonul corect). Poate fi folosita pentru
clatirea oricarui tip de material, de exemplu folosita dupa spalarea manuala.
Acest program poate fi de asemenea folosit ca ciclu de Înalbire (vezi tabelul
pentru programele ciclurilor de spalare).
PROGRAMUL SPECIAL "CENTRIFUGA RAPIDA"
Programul "Centrifuga rapida" realizeaza o centrifuga maxima (care
poate fi redusa folosind butonul corespunzator).
NUMAI SCURGERE
Acest program scurge apa.
90
91
Sertarul pentru detergent
P
Detergenti, aditivi si cantitati de folosit
Sertarul pentru detergent este împartit în 3
compartimente:
Alegerea detergentului
Detergenti pentru scop general
- compartimentul notat cu "1" pentru prespalare
– Detergenti pudra, pentru o spalare profunda, cu agenti de înalbire, potriviti mai ales pt.
programele care spala la temperaturi mari (60°C si peste), pentru rufe f. murdare si rufe
patate.
– Detergenti lichizi, potriviti mai ales pentru pete de grasime, cum ar fi pete de transpiratie,
cosmetice si ulei.
Acesti detergenti nu sunt potriviti pentru spalarea rufelor patate, deoarece nu contin
înalbitor.
– Detergentii biologici, nu toate produsele disponibile spala foarte bine.
- compartimentul notat cu “ ” pentru aditivi speciali,
balsamuri, parfumuri, agenti de scrobeala, pentru
stralucire etc;
- compartimentul notat "2" este pentru spalarea principala
Daca folositi detergenti lichizi va rugam sa inserati
recipientul prevazut pentru compartimentul notat cu "2" în
sertarul pentru detergent. Acest lucru asigura ca
detergentul ajunge în cuva în momentul potrivit în timpul
ciclului de spalare.
Acest recipient special trebuie introdus în compartimentul
marcat cu "2" si atunci când doriti sa folositi programul ce
clatire ca ciclu de înalbire.
Nota:
Unii detergenti sunt greu de
folosit.
Asigurati folosirea unui dozator in
interiorul cuvei daca este
recomandat de producatorul
detergentului.
Nota: Puneti doar produse lichide in compartimentul
marcat cu . Masina este programata sa preia aditivii
automat iîn cadrul clatirii finale pentru toate ciclurile de
spalare.
92
Detergenti speciali
– Detergenti pentru rufe colorate si delicate, fara înalbitor, chiar si fara agenti de
stralucire, pentru pastrarea culorii.
– Detergenti pentru o spalare profunda, fara înalbitori adaugati sau enzime, foarte potriviti
pentru spalarea rufelor din lâna.
– Detergent pentru perdele, cu agenti de stralucire, rezistent la lumina, pentru a preveni
îngalbenirea din cauza soarelui.
– Detergenti speciali pentru folosirea programata a substantelor chimice, în functie de tipul
de material, gradul de murdarire si duritatea apei.
Aici detergentii de baza, balsamurile, înalbitorii/agentii de îndepartare a petelor pot fi
Sfaturi aditionale pentru spalare
– Dedurizant pentru apa, poate fi folosit mai putin detergent acolo unde apa e dura sau
foarte dura.
– Substante pentru prespalare, pentru tratamentul programat al petelor, înainte de
spalarea principala. Folosirea mijloacelor care sunt subordonate spalarii duce la folosirea
de temperaturi mici sau de detergenti fara înalbitor.
– Balsam, previne electrizarea hainelor sintetice si face tesaturile mai catifelate.
Daca aveti un tumble dryer, rufele sunt mai catifelate chiar si fara folosirea balsamului.
Nu puneti solventi în masina de spalat!
Nu tineti detergentii si alte produse pentru spalat la îndemâna copiilor.
Înainte sa turnati detergentul verificati sa nu fie obiecte straine în sertarul pentru detergent.
Detaliile de dozare sunt deobicei aratate pe ambalajul detergentului. Urmati aceste
instructiuni.
93
Dozare
Folositi numai detergenti care sunt potriviti pentru masina de spalat.
Veti obtine cele mai bune rezultate de la masina dvs. de spalat cu folosirea minima a
produselor chimice si cu cea mai mare grija pentru rufele dvs. daca tineti cont de gradul de
murdarire ca si de felul detergentului folosit.
Cantitatea de detergent care trebuie folosita depinde de:
– duritatea apei, în functie de duritatea apei si a tipului de detergent folosit, este posibil sa
puteti reduce cantitatea de detergent.
– de murdarire, este posibil sa reduceti cantitatea de detergent în functie de gradul de
murdarire.
– cantitatea de rufe, este posibil sa reduceti cantitatea de detergent folosita când spalati o
cantitate mai mica de rufe.
Cantitatile înscrise pe ambalajul detergentilor pentru spalarea rufelor delicate se refera
adeseori direct la o cantitate mai mica de rufe.
Urmati instructiunile de dozare!
Dozarea pentru detergentul pudra
Pentru detergentii normali si cu concentratie mica: pentru rufele normal murdare alegeti
un program fara prespalare.
Puneti detergentul în compartimentul 2 al sertarului.
Pentru rufele foarte murdare, alegeti un program cu prespalare.
Puneti 1/4 din detergent în compartimentul 1 si 3/4 în compartimentul 2.
Când folositi dedurizant pentru apa, puneti întâi detergentul, apoi adaugati dedurizantul în
compartimentul 2.
Pentru detergentii foarte concentrati care nu se folosesc în doza unica, urmati instructiunile
de pa ambalaj, despre tipul si cantitatea dozarii.
Pentru a evita dificultatea de a verifica daca detergentul a fost luat, folositi ajutoarele pentru
dozare care va sunt date împreuna cu detergentul.
Sfaturi utile pentru utilizatori
Scurte sugestii pentru utilizarea propriului aparat electrocasnic protejand mediul si cu
maxima economie.
INCARCAREA MASINII DE SPALAT LA MAXIMUM
Economisiti energie, apa, detergent si timp prin utilizarea incarcaturii maxime recomandate.
Economisiti pina la 50% energie prin efectuarea unei spalari cu incarcatura la capacitate
maxima, comparativ cu 2 spalari cu incarcatura la jumatate.
CAND E CU ADEVARAT NECESARA PRESPALAREA?
Doar pentru rufele foarte murdare! Economisiti energie intre 5 si 15% evitand selectarea
optiunii de prespalare pentru rufele normal murdare.
CE TEMPERATURA DE SPALARE TREBUIE SELECTIONATA?
Tratati petele cu solutii de scoatere a lor inainte de spalare pentru a reduce necesitatea
spalarii la temparaturi de peste 60oC. Economisiti pina la 50% energie folosind un program
de spalare de 60oC.
Dozarea detergentului lichid
Detergentii lichizi pot fi folositi în concordanta cu instructiunile de pe ambalajul respectiv
pentru toate programele fara prespalare, prin folosirea recipientului special care este asezat
în cuva sau, pentru modelele care au, în insertia speciala pentru detergent lichid.
94
95
Cand folositi noul dvs. Infotext pentru prima data
Programarea masinii
Infotext trebuie sa fie programat astfel încât setarea corecta a ceasului, limba si setarile
personale sa fie stabilite. Când masina este pornita si discul de programe este mutat din from
the “off” position to the programme selections a welcome message will appear.
BUN VENIT!
0:00
Acest mesaj este afisat în timp ce masina recunoaste programul care a fost selectat.
Când masina este pregatita, detaliile programului vor aparea pe afisaj iar dvs. puteti începe
programarea masinii.
Exemplu
12
BUMBAC ALB
REZISTENTE
90°
Intrati în meniu
Înainte sa intrati în meniul Infotext va rugam sa retineti ca aveti 30 de secunde pentru fiecare
operatiune pentru a face selectarea. Daca timpul se scurge ecranul va afisa mesajul de
început, iar dvs. nu trebuie decât sa intrati din nou în meniul Infotext si sa continuati
programarea.
De la aceasta etapa meniul poate fi programat. Tineti apasate butoanele (
) si (
)
împreuna timp de 5 secunde pâna se aude semnalul sonor.
Optiunile din meniu pot fi schimbate prin apasarea butonului (
).
Pentru a confirma si introduce o optiune apasati butonul (
).
Setarea limbii
Masina dvs. de spalat este setata automat pentru limba engleza. Daca doriti o alta limba
(însemnând limba care va fi folosita când utilizati masina) urmati instructiunile:
Tineti apasate butoanele (
) si (
) împreuna timp de 5 secunde sau pâna ce auziti un
semnal sonor pentru a intra în Meniu, iar apoi pe ecran va aparea un mesaj care va va invita
sa selectati limba dorita.
Eliberati butoanele (
) si (
) si rulati optiunile prin apasarea butonului (
) pâna
ajungeti Eliberati butonul (
) si apasati butonul (
) pentru a introduce optiunea selectata.
Dupa ce ati introdus limba dorita, afisajul va va cere sa setati "Noua ora".
Setarea Modului Temporizator
Sunt doua feluri în care puteti selecta Modul Temporizator.
Primul este daca doriti ca programarea Terminarii Programului sau Pornirii Întârziate sa fie
facuta prin setarea orei efective la care vreti ca programul sa se termine sau sa porneasca,
de exemplu, programul sa se termine la 18:00. Acesta se numeste Mod Temporizator
Absolut.
Când folositi functia de Terminare a programului (sau Pornirea Întârziata), în exemplul de mai
jos se poate vedea când a fost selectat Modul Temporizator Absolut în etapa de setare a
meniului.
TERMINAREA PROG.
LA
18:00
Asadar, când setati ora de Terminare a Programului (cum este aratat mai sus) programul se
va termina la ora 18:00.
Al doilea mod este când doriti ca ora de terminare a programului sau pornirea întârziata sa fie
programate prin adaugarea orelor; de exemplu programul sa se termine într-o ora si
jumatate.
Acesta se numeste Modul Temporizator Relativ.
Când folositi functia de Terminare a programului (sau Pornire Întârziata), poate fi vazut în
exemplul de mai jos ca a fost selectat Modul Temporizator Relativ în etapa de setare a
meniului.
TERMINAREA PROG.
IN
1H:30M
Ambele operatiuni sunt foarte folositoare, dar credem ca Modul Temporizator Absolut este
mai bun si mai usor de folosit deoarece nu este necesar sa calculati cu câte ore înainte de
Pornirea sau Terminarea programului trebuie sa plecati.
Când vreti sa setati modul temporizator veti fi întrebati daca doriti sa selectati Modul Relativ
sau - navigând folosind butonul (
) - Modul Absolut.
Introduceti setarea preferata apasând butonul (
).
Dupa ce ati introdus Modul temporizator dorit, afisajul va va cere sa setati Activarea
Semnalului Sonor Final.
Setarea orei
Aceasta functie trebuie setata din doua motive: în primul rând pentru a afisa ora curenta pe
ecran, si în al doilea rând pentru ca setarile programelor Terminare/Pornire întârziata sa
functioneze corect. Veti observa pe ecran ca ora ceasului va clipi.
Setati ora prin apasarea repetata a butonului (
) iar apoi apasati butonul (
) pentru a
introduce ora.
Apoi minutele vor începe sa clipeasca, apasati din nou butonul (
) pâna ce minutele
corecte sunt afisate si apasati butonul (
) pentru a confirma selectia.
Dupa ce ati setat ora, afisajul va va întreba daca doriti sa "Setati modul temporizator".
Activarea Semnalului Sonor Final
Aici aveti optiunea de a avea o alarma sonora care sa va anunte când s-a terminat ciclul de
spalare.
Prin apasarea butonului (
) puteti rula între optiunile Da si Nu.
Pentru a introduce selectarea dvs. apasati butonul (
) iar pe ecran va aparea urmatoarea
etapa si va va cere sa "Activati Memoria".
96
97
Activarea Memoriei
Aceasta este o caracteristica folositoare daca spalati frecvent rufe folosind acelasi program.
Selectând Activarea Memoriei setati masina sa memoreze ultimul program/functii care au fost
folosite si sa le pastreze în memorie. Aceasta functie poate fi folosita numai pentru
programele Bumbac, Delicate, Sintetice si Lâna. Memoria nu retine setari din cadrul
programelor speciale.
Selectati Da sau Nu pentru aceasta optiune prin folosirea butoanelor (
) si (
) pentru a
salva selectarea.
Afisajul va va arata un mesaj care va va întreba daca doriti sa fie setat modul demonstrativ.
Spalarea principala
Sortarea rufelor
– Este recomandat sa spalati numai obiecte pentru care este permisa spalarea cu
detergent si apa si pentru care nu este recomandata curatarea uscata.
– Daca doriti sa spalati presuri, cuverturi sau alte obiecte grele, este mai bine sa nu le
supuneti centrifugii.
– Sortati rufele în functie de tipul materialului, gradul de murdarie si temperatura de
spalare: urmati instructiunile de pe etichetele hainelor.
Rufe pentru spalare fierbinte
Modul demonstrativ
Setarea din fabrica - NU
Va rugam sa setati aceasta optiune pe NU daca nu este deja setata - deoarece aceasta
optiune este numai pentru service. Daca optiunea modului demonstrativ nu este setata pe
NU când exista în meniul Infotext, programul NU VA începe. Modul demonstrativ trebuie setat
pe NU pentru ca ciclul de spalare sa înceapa. Dupa ce selectati NU cu ajutorul butonului
(
) veti fi întrebati daca doriti sa "Iesiti din meniu".
Iesire din meniu
Daca sunteti multumiti de setarile pe care le-ati selectat, puteti sa iesiti din meniu selectând
Da cu ajutorul butoanelor (
) si (
).
Daca nu sunteti multumit de setarile selectate trebuie selectati Nu la comanda de iesire din
meniu si puteti reîncepe programarea. Prin apasarea butonului (
) puteti intra în meniu si
sari peste fiecare optiune individual pâna ajungeti la optiunea pe care doriti sa o resetati.
Când sunteti multumiti pe deplin de selectiile facute, puteti iesi din meniu, iar testarea
instalarii poate începe.
Daca dupa instalarea initiala doriti sa schimbati oricare setare din meniu mai târziu, rulati din
nou optiunile din meniu si schimbati optiunile pe care doriti sa le resetati.
Acest lucru ar putea fi folositor pentru a schimba "Setarea Orei" atunci când ceasul ramâne în
urma sau o ia înainte.
Odata setate optiunile din meniu vor ramâne în memoria masinii chiar daca masina este
Colorate, materiale cu îngrijire usoara
Delicate si lâna
– Obiectele etichetate cu urmatoarele simboluri nu ar trebui spalate la masina:
Curatare uscata
Pentru obiectele foarte delicate, cum ar fi perdele, lenjerie intima, colanti, este preferabil
sa folositi o plasa pentru rufe sau o geanta pentru spalat.
– Obiectele de lâna trebuie etichetate cu simbolul "Lâna noua pura" pentru a putea fi
spalate în masina de spalat, si trebuie de asemenea etichetate cu "fara fibre" sau
"spalare automata".
– Culorile ies deobicei de pe hainele noi.
Aceste culori pot colora obiectele mai deschise care sunt spalate în acelasi timp.
De aceea recomandam ca obiectele colorate sa fie spalate pentru prima oara separat.
Pentru spalarile viitoare, rufele colorate puternic pot fi spalate alaturi de cele albe la o
temperatura care sa nu depaseasca 40°C.
Nota: Çand sortati rufele
– verificati sa nu fie obiecte de metal în rufe (cum ar fi agrafe
pentru coli, ace de siguranta, ace, monede etc…):
– în cazul în care masina se defecteaza în timpul perioadei de
garantie si sunt gasite obiecte straine ca fiind cauza
defectiunilor, poate fi perceputa o taxa pentru chemarea
inginerului.
– închideti nasturii fetelor de perna, închideti fermoarele, si
toate celelalte închizatori, curele si cordoane;
– îndepartati cârligele perdelelor;
– fiti atenti la etichetele de pe haine
– daca observati pete dificile în timp ce sortati rufele,
îndepartati-le folosind un detergent special sau un agent
special de îndepartare a petelor.
– Va recomandam sa nu umpleti masina de spalat numai cu
obiecte din prosop deoarece acestea devin grele absorbind
foarte multa apa, si pot deveni prea grele pentru cuva.
98
99
Modul corect de a spala
Curatare si intretinere de rutina
Pregatirea rufelor
A) Selectati si sortati rufele în functie de etichetele
de pe fiecare obiect de îmbracaminte.
Întotdeauna verificati etichetele.
Încarcarea rufelor
B) Deschideti usa
Nu folositi agenti de curatare pe baza de alcool/ sau solventi pentru masina de spalat, doar
stergerea cu o cârpa umeda va fi suficienta. Masina de spalat nu are nevoie de foarte mult
timp pentru întretinere:
– Curatarea compartimentelor sertarului.
– Curatarea filtrului.
C) Puneti rufele în masina de spalat.
Închideti usa si asigurati-va ca încuietorile nu sunt
obstructionate de rufe.
Curatarea compartimentelor
sertarului
Puneti detergent în masina de spalat
Chiar daca nu este strict necesar, este bine sa curatati
compartimentele pentru agenti de înalbire si aditivi din
când în când.
D) Deschideti sertarul, alegeti detergentul si puneti
cantitatea corecta, în functie de instructiunile
fabricantului si de sfaturile de la pagina 93.
Adaugati orice aditivi pentru rufe doriti, apoi închideti
sertarul din nou.
Pentru detergentii lichizi care sunt facuti sa fie
pusidirect în cuva folositi dozatoarele recomandate.
A)
Pentru aceasta trebuie sa le trageti afara cu
putere, dar fara sa le fortati.
B)
Curatati compartimentele sub jetul de apa.
C)
Puneti totul la loc.
Curatarea filtrului
Selectarea programului de spalare
Apelati la ghidul de programe pentru a selecta cel mai potrivit program.
Programul se selecteaza prin rotirea selectorului de programe în sensul acelor de ceasornic
si alinierea numarului de program cu indicatorul.
Verificati daca robinetul este deschis si daca furtunul de evacuare este pozitionat corect.
Apasati butoanele pentru functiile aditionale pe care le doriti.
Apasati butonul Pornit, iar programul va începe.
Cand programul se termina.
Afisajul va arata "ASTEPTATI-USA BLOCATA"
– Dupa 2 minute afisajul va arata "PROG.TERMINAT-USA DESCHISA"
– Opriti masina prin rotirea butonului de control în pozitia Oprit.
– Deschideti usa si scoateti rufele.
Deconectati masina de la reteaua de curent electric si opriti alimentarea cu apa dupa fiecare
folosire.
100
Masina de spalat este dotata cu un filtru special care
retine reziduurile mai mari care ar putea bloca tubul de
evacuare a apei (monede, nasturi, etc.) care pot fi usor
recuperate. Acest filtru se curata astfel:
● Deschideti capacul
● Disponibil numai pentru anumite modele :
Scoateti in afara furtunul, indepartati busonul si drenati
apa intr-un vas .
● Inainte de a scoate filtrul, plasati un prosop absorbant
sub zona capacului filtrului pentru a colecta cantitatea
mica de apa, care e posibil sa fie in interiorul pompei.
● Rotiti filtrul în sens antiorar pâna la oprirea în pozitie
verticala.
● Extrageti filtrul si curatati-l.
● Apoi observati crestatura si remontati filtrul, urmand în
sens invers toate operatiile descrise anterior.
101
Transportul si depozitarea
aparatului pentru perioade lungi in
care nu este folosit
Daca aparatul este transportat sau nu este folosit pentru
perioade lungi în locuri neîncalzite, toata apa trebuie
scursa complet din toate furtunele.
Asigurati-va ca reteaua principala e oprita, apoi scoateti
furtunul si îndreptati-l în jos într-un recipient pâna ce apa
se scurge complet.
Dupa ce ati terminat, repetati operatiunea în ordine
inversa.
102
Probleme ce ar putea aparea
Care ar putea fi cauza pentru....
Defectele pe care le puteti remedia singuri
Problema
Remediu
Cauza
Stecarul nu este în priza.
Bagati-l în priza.
Nu este pornita.
Porniti.
Nu este curent.
O siguranta este sarita.
Verificati si urmariti sectiunea "Pana de
curent"
Verificati.
Usa este deschisa.
Închideti usa.
RCD decuplat (întrerupator de decuplare)
Resetati RCD.
A fost setata pornirea întârziata.
Verificati.
2. Nu se umple cu apa.
Vedeti cauzele de la 1.
Alimentarea cu apa este oprita.
Selectorul de programe nu este pozitionat corect.
Verificati.
Porniti alimentarea cu apa.
Pozitionati selectorul de programe corect.
3. Apa nu se scurge.
Furtunul de evacuare este îndoit.
Obiecte straine în filtru.
Masina a fost echilibrata incorect.
Îndreptati furtunul de evacuare.
Verificati filtrul.
Verificati instalatia.
4. Apa pe podea în jurul
masinii de spalat
Garnitura stricata între robinet si furtunul de
admisie a apei
Rufe sau murdarie prinse între garnitura
usii si hublou.
Echilibrare incorecta.
Repuneti garnitura si strângeti.
Reîncarcati masina si curatati garnitura
usii si usa.
5. Nu realizeaza
centrifuga.
Apa nu a fost înca scursa.
A fost selectata "Anularea Centrifugii"
(numai la anumite modele).
Încarcatura neechilibrata.
Asteptati câteva minute ca masina sa se
goleasca.
Verificati.
Rearanjati încarcatura echilibrat.
6. Masina vibreaza
foarte tare în timpul
centrifugii.
Masina de spalat nu este echilibrata corect.
Încarcatura nu este distribuita egal.
Barele pentru transport nu au fost
îndepartate.
Echilibrati folosind piciorul special ajustabil.
Rearanjati rufele egal.
Îndepartati barele pentru transport.
7. Usa nu se deschide
Nu au trecut doua minute de când
s-a terminat programul.
Asteptati doua minute.
8. Afisajul arata erori
0,1,5,7,8,9
–
Chemati service-ul.
9. Afisajul
arata eroarea 2.
Nu este umpluta cu apa.
Verificati daca alimentarea cu apa este
pornita.
10. Afisajul
arata eroarea 3.
Nu pompeaza apa.
Verificati daca scurgerea este curata.
Verificati sa nu fie îndoituri pe furtunul de
evacuare.
11. Afisajul
arata eroarea 4.
Masina este supraîncarcata cu apa.
Opriti alimentarea cu apa a masinii.
Chemati service-ul.
1. Nu functioneaza
indiferent de program
103
Verificati echilibrarea.
Nota:
Folosirea detergentilor ecologici, fara fosfat (verificati informatiile de pe ambalajul
detergentului) poate avea urmatoarele efecte:
– Apa rezultata în urma clatirii poate fi tulbure datorita prezentei unui praf alb (zeoliti) în
suspensie, fara ca performanta clatirii sa fie afectata în vreun fel;
– prezenta unui praf alb pe rufe dupa spalare, care nu este absorbit de tesaturi si care nu
afecteaza culorile tesaturilor.
– Prezenta unei spume la ultima clatire nu este neaparat un semn al unei proaste clatiri.
– Mai multe clatiri nu sunt necesare în asemenea cazuri.
Service pentru client
Aparatul are un certificat de garantie care va permite sa folositi Service-ul de Asistenta Tehnica al
firmei Candy. Retineti sa trimiteti certificatul de garantie pentru validare în 10 zile de la data cumpararii.
Trebuie sa pastrati chitanta emisa de vânzatorul de la care ati cumparat masina pentru a o arata
inginerului, daca aveti nevoie de unul.
Daca masina de spalat da semne ca ar fi defecta sau nu functioneaza cum trebuie, înainte sa
contactati Service-ul GIAS va recomandam sa faceti verificarile de la pagina 103 de la sectiunea
Probleme care pot aparea.
Daca problema masinii persista dupa ce ati realizat toate verificarile recomandate, va rugam sa sunati
la service-ul GIAS la numarul pe care îl gasiti pe coperta acestui manual.
Pentru costul telefonului dat, veti fi conectati direct la GIAS. Este important sa spuneti persoanei de la
service-ul GIAS cu care vorbiti numarul si seria modelului de produs, pe care le veti gasi pe placuta cu
date (16 caractere, începând cu numarul 3), care se gaseste pe fata masinii de spalat (în zona usii).
Facând acest lucru, veti primi un raspuns mult mai eficient la cerintele dvs.
Fig. 2
Date tehnice
6 kg
0,05 ÷ 0,8 MPa
■ Cantitatea maxima de rufe uscate.
■ Presiunea apei.
Masuratori
■ Latime
■ Adâncime
■ Înaltime
60 cm
54 cm
85 cm
NB: Pentru specificatii privind datele electrice, vezi panoul de date de pe fata masinii de
spalat (zona hubloului).
Aparatul este în concordanta cu Directiva Europeana 89/336/EEC, 73/23/EEC si
amendamentele subordonate.
104
105
Nota: va recomandam sa pastrati barele transversale,
colierele si suruburile de imobilizare ale masinii pentru
transport ulterior. Fabricantul nu îsi asuma raspunderea
pentru defectiunle care ar putea aparea datorita
nerespectarii regulilor legate de eliberarea
mecanismului. Utilizatorul suporta toate costurile de
instalare.
Instalarea
Dupa ce ati scos masina din ambalaj, procedati dupa
cum urmeaza:
On the back of the machine
Desurubati surubul central (A); desurubati cele patru
suruburi laterale (B) si îndepartati piesa transversala (C).
Înclinati masina în fata si îndepartati sacii de plastic c
are contin cele doua blocatoare de polistiren de
pe margini, tragând în jos.
Alimentarea cu apa
Introduceti stecarul (care se afla în plicul cu instructiuni)
în locas.
Masina de spalat are un furtun de admisie cu inele filetate
de 3/4" potrivite la capete pentru a fi atasate între
conectorul filetat al aparatului si alimentarea cu apa rece.
Aparatul trebuie conectat la reteaua de apa folosind seturi
de furtune noi. Furtunele vechi nu trebuie folosite.
Aparatul trebuie conectat doar la reteaua de apa rece.
Conectarea la o alimentare cu apa calda, care are mai mult
de 40°C, poate distruge unele fibre delicate.
Fixati folia din material ondulat pe fundul masinii
asa cum este aratat în imagine.
Folositi cele patru picioare ajustabile
pentru a aseza orizontal masina pe podea.
min 4 cm
a) Rotiti piulita in sens orar pentru a debloca surubul
piciorusului.
B
c) Blocati piciorusul rotind piulita in sens invers acelor
de ceasornic pana la capat.
max 100 cm
A
b) Rotiti piciorusul si coborati-l sau inaltati-l pentru
a obtine o aderenta perfecta la sol.
C
106
107
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
Nota: este bine sa inchideti robinetul dupa fiecare
spalare pentru a izola masina de spalat de alimentarea
cu apa.
Pentru ca masina de spalat sa functioneze corect, capatul terminal al furtunului de
evacuare trebuie sa fie la cel putin 50 cm si maxim 85 cm distanta de pamânt.
siguranta
Masinile de spalat sunt create pentru a functiona la un voltaj de 230V, 50 Hz faza simpla.
Verificati daca este destul de puternic conductorul pentru a suporta cel putin 3,0 kW, apoi
conectati stecarul la o priza împamântata 10A.
Dupa instalare, aparatul trebuie pozitionat astfel încât stecarul sa fie accesibil.
Verificati ca reteaua de curent electric din casa dvs. sa aiba împamântare.
Priza din casa dvs. si stecarul aparatului trebuie sa fie compatibile.
Este bine sa nu folositi prelungitoare si prize multiple.
Toate masinile de spalat Candy sunt conforme cu cerintele de siguranta ale Institutului
Pentru Calitatea Marcii.
108
Uvod
Pralni stroj je namenjen uporabi v gospodinjstvih.
EmbalaÏa
Vsa embalaÏa je izdelana iz okolju prijaznih materialov in primerna za recikliranje. Pomagajte
pri ohranjanju ãistega okolja in jo odpeljite na ustrezno deponijo! Pozanimajte se pri lokalnih
oblasteh.
OdsluÏeni aparati niso brez vrednosti, ampak ponoven vir dragocenih surovin. Odpeljite jih na
ustrezno deponijo!
Ko aparata nimate veã namena uporabljati, potegnite vtikaã iz vtiãnice in odreÏite prikljuãni
kabel skupaj z vtikaãem ter ga zavrzite posebej.
Poskrbite, da se vrata stroja ne bodo veã zapirala, da prepreãite, da bi se otroci med igro
morebiti zaprli v stroj.
Kazalo
Strani
Uvod
Splo‰na opozorila in nasveti ob prevzemu aparata
Varnostni ukrepi
Hitri vodnik
Hitri vodnik skozimeni INFOTEXT
Opis stikalne plo‰ãe
Razpredelnica programov
Izbiranje programov
Predalãek za pralna sredstva
Pralna sredstva in koliãine
Nekaj koristnih nasvetov
Ko prviã uporabite Infotext
Pranje v stroju
âi‰ãenje in vzdrÏevanje
Odpravljanje nepravilnosti v delovanju
Tehniãni podatki
Namestitev in prikljuãitev
110
112
112
113
114
116
124
126
128
129
130
131
134
136
138
139
141
Pred vklopom pralnega stroja se prepriãajte, da je stroj
pravilno prikljuãen in da ste odstranili varovala, kot je
to prikazano na strani 141.
110
111
SPLO·NA OPOZORILA IN NASVETI OB PREVZEMU APARATA
Ob prevzemu aparata vam mora trgovec izroãiti naslednje dokumente in pribor:
- NAVODILO ZA UPORABO
- GARANCIJSKI LIST
- POKROVâKE
- DOTOâNO CEV
- POSODICO ZA TEKOâI DETERGENT ALI BELILO
Kupec mora stroj pregledati ob prevzemu pri trgovcu in preveriti, ãe na njem ni vidnih
po‰kodb!
VARNOSTNI UKREPI
pred zaãetkom ãi‰ãenja ali vzdrÏevanja pralnega stroja
obvezno upo‰tevajte naslednje varnostne predpise:
A) Iztaknite vtikaã iz vtiãnice.
B) Zaprite pipo za dotok vode.
C) Vsi Candyjevi gospodinjski aparati so opremljeni z ozemljitvenim kablom. Preverite, ãe je
va‰a elektriãna napeljava pravilno ozemljena! âe ni, naj vam napeljavo pred prikljuãitvijo
pravilno napelje strokovnjak!
D) Aparat je izdelan v skladu z normama CEE ‰t. 89/336 in 73/23 CEE in njunimi nadaljnjimi
spremembami.
E) Z vlaÏnimi rokami ali nogami se aparata ne dotikajte. Ne uporabljajte pomivalnega stroja
bosonogi.
OPOZORILO!
Med pranjem se voda v stroju lahko segreje tudi do 90°C
F) Pred odpiranjem vrat stroja se prepriãajte, ãe v bobnu stroja ni vode.
G) Odsvetujemo prikljuãitev stroja na elektriãno omreÏje preko razliãnih pretvornikov ali
razdelilnikov.
H) Ne dovolite, da otroci ali neodgovorne osebe stroj uporabljajo nenadzorovani.
I) Ne vlecite prikljuãnega kabla ali celo aparata samega, ãe Ïelite iztakniti vtiã iz vtiãnice.
L) Elektriãni aparati ne smejo biti izpostavljeni razliãnim atmosferskim vplivom kot so npr.
deÏ, sonce ipd.
É) Pazite, da stroja ob preme‰ãanju ali prevaÏanju ne dvigajte na strani, kjer so name‰ãene
stikala in gumbi, oziroma na strani, kjer je name‰ãena posodica za detergent.
N) Med prevaÏanjem nikoli ne naslonite sprednje strani stroja (tj., strani, kjer so name‰ãena
vrata) na voziãek.
112
POMEMBNO!
O) âe postavite stroj na pod, ki je prekrit s tekstilnimi oblogami, skrbno preverite, ãe vlakna
take talne obloge ne zapirajo odprtin za zraãenje, ki so name‰ãene na spodnjem robu stroja.
P) Stroj morata dvigniti vedno dve osebi.
Q) V primeru okvare ali nepravilnega delovanja stroja, stroj takoj izklopite in iztaknite vtikaã iz
vtiãnice ter zaprite pipo za dotok vode do stroja. Nato pokliãite enega od poobla‰ãenih
Candyjevih serviserjev, da vam stroj popravi. Ob morebitni zamenjavi vgradnih delov
vedno zahtevajte vgradnjo originalnih Candyjevih rezervnih delov. Neupo‰tevanje gornjih
navodil lahko vpliva na varno in pravilno delovanje stroja.
R) âe se po‰koduje prikljuãni kabel, ga morate zamenjati s POSEBNIM PRIKLJUâNIM
KABLOM, ki ga lahko nabavite kot rezervni del pri poobla‰ãenem prodajalcu.
S) Po namestitvi in prikljuãitvi stroja se prepriãajte, da sta vtiãnica in pipa za vodo enostavno
dostopna.
T) V stroju nikoli ne perite zaves iz steklenih vlaken.
U) Pazite, da se okoli stroja ne nabira prah in delci tkanin.
V) Vedno se prepriãajte, da je opozorilna luãka za zaklenjena vrata ugasnila, ‰ele nato
odprite vrata. Tako se bo stroj dovolj ohladil.
V) Za‰ãitna plo‰ãa na spodnji strani stroja mora biti vedno name‰ãena.
Pranje
-
Hitri vodnik
Vrata stroja odprete tako, da pritisnete na gumb v roãaju vrat.
Razvrstite perilo in ga vloÏite v stroj.
Zaprite vrata.
Odmerite potrebna pralna sredstva v predalãek - v predelek 1 za predpranje in v predelek 2
za vse druge programe.
Z obraãanjem gumba izberite ustrezen program (program bo viden na prikazovalniku).
S pomoãjo tipk izberite Ïelene funkcije in nato pritisnite na tipko Start/Pavza.
Po pritisku na tipko Start/Pavza
bo morda sledil kratek ãasovni zamik, nato pa bo
stroj zaãel prati. Med tem ãasom stroj zazna potrebno koliãino vode in nastavi parametre
za izbrani program.
Ko je program zakljuãen
- Na prikazovalniku se bo prikazal napis Blokada vrat-pocakajte.
- Po 2 minutah se na prikazovalniku prikaÏe napis
Zakljuãen prg. - vrata odblok.
- Izklopite stroj - obrnite gumb za izbiranje programov v
izklopljeni poloÏaj (OFF).
- Odprite vrata in poberite perilo iz stroja. Po vsaki uporabi
stroja potegnite vtikaã iz vtiãnice in zaprite pipo za vodo.
113
Hitri vodnik skozi meni Candy Infotext
Po prikljuãitvi stroja na elektriãno in vodovodno omreÏje (dotoãna, odtoãna cev) lahko Ïe izberete
katerikoli program. V tem primeru bodo vsi napisi na prikazovalniku v angle‰kem jeziku
(tovarni‰ka nastavitev).
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
Pritisnite na (
Toãen ãas lahko nastavite pozneje.
90
Pritisnite na (
Pritisnite na (
âe se prikaÏe NE, pritisnite na (
)
)
âe se prikaÏe NE, pritisnite na (
)
)
Vedno izberite NE; ãe je prikazana
moÏnost DA, pritisnite (
)
DEMO PROGRAM?
NE
Pritisnite na (
)
Stroj je tovarni‰ko nastavljen za prikaz
v angle‰kem jeziku.
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
IZHOD MENU?
DA
)
Pritisnite na (
IZBIRA JEZIKA
SLOVENSKI
Pritisnite na (
)
NAST.SPOMINA?
DA
Prikaz, ãe ste izbrali program 1.
Pri vna‰anju nastavitev upo‰tevajte ãasovno omejitev pri izbiranju opcij (30 s/odsek). âe vam
zmanjka ãasa, postopek ponovite od te toãke naprej.
5 sekund pritiskajte istoãasno na tipki (
) in (
) ,dokler se prikaz ne spremeni v:
Pritisnite na (
âe je prikazan napis RELATIVNO, pritisnite na
(
).(S tem spremenite opcijo menija.)
SIGN.ZA KONEC
DA
WELCOME!
0:00
12
NASTAVITE CAS
ABSOLUTNO
12
)
âe se prikaÏe NE, pritisnite na (
)
)
BOMBAZ
PREDPRANJE
90
Vrnete se na izbrani program pranja.
Zdaj lahko izberete katerikoli program pranja. âe Ïelite, lahko nastavite tudi ãasovni zamik
vklopa. Podrobnej‰e informacije so v nadaljevanju teh navodil.
Minute spremenite tako, da pritiskate
na tipko (
) , dokler ni vidna ustrezna
vrednost.
NASTAV. CASA
hh:
Pritisnite na (
)
Minute spremenite tako, da pritiskate
na tipko (
) , dokler ni vidna ustrezna
vrednost.
NASTAV. CASA
mm:
Pritisnite na (
)
114
115
Opis stikalne plo‰ãe
Opis stikalne plo‰ãe
N
V nadaljevanju so opisane funkcije vseh stikal na stikalni plo‰ãi.
Ko izberete Ïeleni program in pritisnete na tipke za opcije, se na prikazovalniku prikaÏejo
ustrezni podatki.
âe so izbrane moÏnosti kompatibilne, se bo oglasil zvoãni signal in kontrolne luãke nad
tipkami opcij ostanejo osvetljene. âe pa izberete moÏnosti, ki jih ni mogoãe kombinirati, se bo
zasli‰alo brenãanje in kontrolna luãka nad tipko se ne bo osvetlila. S pritiskom na tipko opcijo
izberete, s ponovnim pritiskom na isto tipko jo prekliãete.
Prosimo, da pozorno preberete opise v nadaljevanju.
H
M
I
P
G F E D C B
A
O
A
Gumb za izbiranje programov
Obraãate ga lahko v obe smeri
Gumb za izbiranje programov
Tipka Start/Pavza
'Zaklepanje' programa
âasovni zamik vklopa/Konec programa
Tipka za lahko likanje
Tipka “Allergie”
Tipka za intenzivno pranje
Tipka za nastavitev hitrosti centrifugiranja
Temperatura pranja
Kontrolne luãke tipk
Prikaz INFOTEXTA
Roãaj vrat
Predalãek za pralna sredstva
116
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
N
O
P
Ko obrnete gumb na kateri od programov, se bo najprej izpisala dobrodo‰lica, nato pa se
na prikazovalniku prikaÏejo naslednje podrobnosti:
Da sinistra a destra:
1. Hitrost centrifugiranja
2. Ime programa
3. Temperatura pranja
Primer:
12
BOMBAZ
PREDPRANJE
117
90
Tipka Start/Pavza
B
START
Za zagon programa enkrat pritisnete na to tipko. Stroj bo zaznal perilo v stroju in vas bo prosil, da
poãakajte.
Primer:
PROGRAMIRANJE
TRENUTEK
Nato se bo prikazal ãas trajanja programa in pranje se bo zaãelo. Infotext preraãuna ãas do
konca izbranega programa na osnovi maksimalne koliãine perila, 6 kg. Med pranjem Infotext
prilagaja ta ãas koliãini in sestavi perila.
Primer:
KONEC: 2H 29M
12
PRANJE
PREMOR
BLOKADA VRAT
90
90
âe Ïelite takrat dodati ali vzeti kos perila iz stroja, poãakajte 2 minuti, da se sprosti
varnostna naprava in bo mogoãe odpreti vrata.
12
PREMOR
VRATA ODBLOK
Ta zelo koristna funkcija onemogoãa, da bi otroci med igro spremenili program, ki ste ga
izbrali.
Ko izberete program in Ïelene opcije, pritisnite na tipko start in nato na tipko za 'zaklepanje'
programa. S tem 'zaklenete' stikalno plo‰ão. Ko Ïelite, stikalno plo‰ão spet 'odklenete' pritiskate na tipko za 'zaklepanje' programa, dokler ne zaãne utripati luãka nad tipko, nato pa
medtem, ko tipka utripa, pritisnete na tipko (
) (tipka za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja). Napis na prikazovalniku vas opozori, da stikalna plo‰ãa ni veã zaklenjena in
da lahko vnesete Ïelene spremembe.
âasovni zamik vklopa/Konec programa
PAVZA
V kateremkoli trenutku lahko prekinete izvajanje programa - pribl. 3 sekunde pritiskajte na
tipko Start/pavza in oglasil se bo zvoãni signal. Na prikazovalniku se prikaÏe napis, ki
opozarja, da je izvajanje programa zaãasno prekinjeno.
12
C
'Zaklepanje' programa
90
Ko Ïelite nadaljevati s pranjem, ponovno pritisnite na tipko Start/pavza. Napis na
prikazovalniku vas opozori, da se pranje nadaljuje.
PREKLIC PROGRAMA
âe Ïelite preklicati potekajoãi program, obrnite gumb za izbiranje programov na OFF in
nato izberite drugi program. Napis na prikazovalniku vas opozori, da je program preklican.
âe Ïelite, da je perilo oprano pozneje oz. Ïelite, da se pranje zaãne pozneje (toda v roku 24 ur),
lahko izberete ãasovni zamik vklopa ali konec programa.
1. Nastavitev ãasovnega zamika vklopa
Enkrat pritisnite na tipko âasovni zamik vklopa/Konec programa, nato pa pritisnite na tipki za
ure in minute (na levi in na desni), dokler ne nastavite Ïelenega ãasa. âe to storite v roku 5
sekund, se na prikazovalniku ponovno prikaÏejo opcije programa.
Pritisnite na tipko Start.
âe Ïelite preklicati nastavljeni ãasovni zamik, 5 sekund pritiskajte na tipko.
2. âas za konec programa
Dvakrat pritisnite na tipko âasovni zamik vklopa/Konec programa, nato pa pritisnite na tipki
za ure in minute (na levi in na desni), dokler ne nastavite ãasa, ko naj bo pranje konãano. Pri
vna‰anju tega ãasa se na prikazovalniku prikaÏe najmanj‰i moÏni ãas, ki je moÏen za konec
programa. Predlagani ãas lahko samo podalj‰ate.
OPOMBA:
âe izberete katero od teh dveh funkcij, uporabljajte samo pralna sredstva, ki se
odmerijo v predalãek za pralna sredstva. Odsvetujemo uporabo tekoãih detergentov, ki
jih odmerite direktno v boben, saj bi ta stal dlje ãasa v stroju in bi lahko po‰kodoval
perilo.
Primer:
PREKLIC PRG.
Gumb za izbiranje programov obrnite na OFF (izklopljeno)!
118
D
119
E
Tipka za lahko likanje
âe Ïelite, da je perilo kar najmanj zmeãkano (ni moÏno na programih za BOMBAÎ),
vklopite to funkcijo. Ta edinstveni sistem za prepreãevanje meãkanja perila je prilagojen
posebnim vrstam tkanin.
Tkanine iz me‰anice vlaken – voda se med zadnjima dvema fazama izpiranja
postopoma ohlaja brez centrifugiranja; sledi neÏno centrifugiranje, kar zagotavlja, da perilo
ne bo zmeãkano.
Obãutljive tkanine – zadnji dve fazi izpiranja sta brez centrifugiranja, po konãanem pranju
pa ostane perilo v vodi, dokler ga ne Ïelite pobrati iz stroja.
Takrat pritisnete na tipko za
prepreãevanje meãkanja perila in ‰ele takrat bo stroj izãrpal vodo in oÏel perilo.
G
Tipka za intenzivno pranje
S pritiskom na to tipko lahko pri programih za bombaÏ aktivirate senzorje za novi sistem
Activa. Senzorji zagotavljajo, da se nastavljena temperatura ohranja tekom faze pranja, ter
nadzirajo tudi mehaniãno delovanje bobna.
Boben se vrti z dvema razliãnima hitrostma, hitrost pa se spreminja v kljuãnih trenutkih. Ko se
detergent dozira med perilo, se boben vrti tako, da se detergent enakomerno razporedi med
perilom, med fazo pranja in izpiranja pa se hitrost vrtenja bobna poveãa, kar zagotavlja
optimalen uãinek. Zahvaljujoã temu posebnemu sistemu je uãinkovitost pranja izbolj‰ana OB
ENAKI DOLÎINI PROGRAMA.
H
Volna – po zadnjem izpiranju ostane perilo v vodi, dokler ga ne Ïelite pobrati iz stroja;
Tipka za nastavitev hitrosti centrifugiranja
kontrolna luãka utripa.
Ko Ïelite pobrati perilo iz stroja, pritisnite na tipko za prepreãevanje meãkanja
perila in ‰ele takrat bo stroj izãrpal vodo in oÏel perilo. âe pa ne Ïelite, da bi stroj
perilo oÏel, lahko vklopite samo izãrpavanje vode:
Ko izberete program pranja, se na prikazovalniku prikaÏe najvi‰ja moÏna hitrost
centrifugiranja za izbrani program. To hitrost lahko zniÏate s pomoãjo tipke, in sicer v korakih
po 100 vrt./min. Najmanj‰a moÏna hitrost je 400 vrt./min, ãe Ïelite, pa lahko s pritiskanjem na
to tipko centrifugiranje povsem prekliãete.
- Obrnite gumb programatorja na oznako OFF.
- Izberite program za izãrpavanje vode
.
- Vklopite stroj – znova pritisnite na tipko START/Pavza.
F
Tipka “Allergie”
S pritiskom na to tipko lahko aktivirate poseben novi program, namenjen pranju barvno obstojnih
tkanin in tkanin iz me‰anice vlaken, ki deluje na osnovi novega sistema Sensor Activa. Ta opcija
zagotavlja neÏno ravnanje s perilom in je predvsem namenjena osebam z neÏno in obãutljivo koÏo,
pri katerih bi lahko tudi najmanj‰e sledi pralnih sredstev povzroãale alergije.
Perilo se opere v veãji koliãini vode, kar ob novem kombiniranem uãinkovanju faz obraãanja bobna
med polnjenjem z vodo in izãrpavanjem vode zagotavlja temeljitej‰e pranje in popolno izpiranje. V
stroj se natoãi veãja koliãina vode, tako da se detergent bolje raztopi, kar zagotavlja ‰e bolj
uãinkovito pranje. Tudi pri izpiranju se v stroj natoãi veã vode, kar zagotavlja uãinkovitej‰e
odstranjevanje sledi detergenta iz perila, kar je ‰e posebej pomembno za osebe z neÏno in
obãutljivo koÏo, pri katerih bi lahko tudi najmanj‰e sledi pralnih sredstev povzroãale alergije.
To funkcijo priporoãamo tudi za pranje otro‰kih oblaãil in obãutljivega perila nasploh, pa tudi za
pranje frotirja, saj ta med pranjem absorbira veã detergenta. Da bi zagotovili kar najveãjo
uãinkovitost pranja pa se ta funkcija vedno aktivira pri pranju na programih za obãutljivo perilo in
volno.
120
Opomba:
Ta model je opremljen z elektronsko senzorsko napravo, ki preverja,
ãe je perilo v bobnu enakomerno razporejeno. V primeru da perilo ni
povsem enakomerno razporejeno v bobnu, opravi stroj postopek
uravnoteÏenja, nato pa nadaljuje s centrifugiranjem.
âe po veãkratnih poskusih stroj perila ne uspe enakomerno
razporediti v bobnu, opravi centifugiranje pri niÏji hitrosti. âe pa je
perilo zelo neenakomerno razporejeno, stroj prekliãe fazo
centrifugiranja.
S tem so omejene vibracije in delovanje stroja je bolj tiho, obenem
pa sta na ta naãin podalj‰ani Ïivljenjska doba in zanesljivost
delovanja stroja.
I
Temperatura pranja
Tipka za nastavljanje temperature omogoãa, da pri vseh programih zniÏate temperaturo pranja.
Ob vsakem pritisku na tipko se temperatura zniÏa v korakih po 10°C, do najniÏje moÏne
temperature 15°C (pranje s hladno vodo).
121
M
Kontrolne luãke tipk
Ko izberete katero od opcij, se osvetli ustrezna kontrolna luãka
Prikaz INFOTEXTA
N
vrt./min
x 100
Hitrost
centrifugiranja
pri izbranem
programu
12
Temp.
°C
BOMBAZ
PREDPRANJE
Opis izbranega programa
Roãaj vrat
Vrata odprete tako, da pritisnete na tipko v roãaju vrat.
90
Najvi‰ja
temperatura
pri izbranem
programu
O
Odpiranje vrat: Posebna varnostna naprava prepreãuje odpiranje vrat takoj po koncu
programa. Poãakajte 2 minuti po koncu programa; takrat bo na prikazovalniku viden napis
VRATA ODBLOK in vrata bo mogoãe odpreti. Zaradi varnosti se vedno prepriãajte, da v
bobnu ni veã vode.
122
RAZPREDELNICA PROGRAMOV PRANJA
Program za:
Odporne tkanine
BombaÏ, platno
BombaÏ, odporne
tkanine iz me‰anice
vlaken
Tkanine iz me‰anice
vlaken in sintetike
Odporne tkanine
Sintetika (najlon,
perlon), bombaÏne
me‰anice
Zelo obãutljive
tkanine
GUMB ZA
IZBIRANJE
PROGRAMOV NA:
TEÎA
(NAJVEâ]
Kg.
TEMP.
°C
PRALNA
SREDSTVA V:
2
1
BOMBAZ
PREDPRANJE
6
Do
90°
●
●
BOMBAZ
PREDPRANJE
6
Do
60°
●
●
BOMBAZ
BARVANO
PERILO
6
Do
40°
●
●
âe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 3 kg perila.
30
BOMBAZ
OBCUTLJIVO
6
Do
30°
●
●
** Program je priporoãljiv tudi za pranje pri nizki temperaturi (niÏji od navedene
maksimalne temperature). Programi pranja v skladu z normami CENELEC EN 60456.
Obstojne barve s
predpranjem
60 + P
SINTET
&
MESANO
3
Do
60°
●
●
Obstojne barve
50
SINTETIKA
3
Do
50°
●
●
Belo perilo s
predpranjem
90 + P
Obstojne barve
60
Barve
40
Neobstojne barve
**
●
Prosimo, da upo‰tevate naslednje:
**
Neobstojne barve
40
SRAJCE
3
Do
40°
●
●
Obãutljive tkanine
40
OBCUTLJIVO
PER
1,5
Do
40°
●
●
Volna (za strojno
pranje)
40
VOLNA
1
Do
40°
●
●
POSEBNI PRG
ROâNO
PRANJE
1
Do
30°
●
●
Izpiranje
IZPIRANJE
-
-
Centrifugiranje z
veliko hitrostjo
CENTRIFUGA
-
-
Samo
izãrpavanje
IZCRPAVANJE
-
-
Program Mix &
Wash System
POSEBNI
PRG
MIX&WASH
6
Do
40°
●
Hitri 32-min.
program
POSEBNI
PRG HITRI
PRG. 32'
2
Do
50°
●
Roãno pranje
Posebni
programi
PRIKAZ
INFOTEXT
30
124
**
●
Pri vseh programih lahko po potrebi zniÏate hitrost centrifugiranja pod najvi‰jo
predvideno za posamezni program, pri pranju zelo obãutljivih tkanin pa lahko
tudi prekliãete centrifugiranje. To storite s pomoãjo tipke za nastavljanje hitrosti
centrifugiranja.
Pri vseh programih lahko po potrebi tudi zniÏate temperaturo pranja.
âe so na posameznih kosih perila madeÏi, ki jih je treba odstraniti s pomoãjo
tekoãega belila, priporoãamo, da ta postopek opravite v stroju pred pranjem
polnega stroja perila.
Odmerite tekoãe belilo v ustrezen predalãek, vstavljen v predelek 2 (predelek za
detergent za glavno pranje) in izberite posebni program Izpiranje
. Ko je ta
program zakljuãen, obrnite gumb za izbiranje programov v izklopljeni poloÏaj,
dodajte preostalo perilo in nato izberite ustrezen program pranja.
●
●
125
4. POSEBNI PROGRAMI
Izbiranje programov
Pralni stroj ima 4 skupine programov, ki omogoãajo pranje razliãno umazanega perila, kot
seveda tudi pranje razliãnih vrst tkanin. Programi pranja se med seboj razlikujejo po naãinu
pranja, temperaturah in po trajanju (gl. razpredelnico programov pranja).
IZPIRANJE
Ta program opravi tri izpiranja z vmesnim centrifugiranjem (hitrost lahko
prilagodite s pomoãjo ustrezne tipke). Ta program je namenjen izpiranju
razliãnega perila po pranju na roke.
Primeren je tudi za odstranjevanje madeÏev s perila s pomoãjo belila, kot je
bilo to Ïe opisano.
1. OBS
TOJNE TKANINE
Stroj pere in izpira perilo na teh programih z intenzivno moãjo. Po vsakem
vmesnem izpiranju stroj perilo tudi oÏame, kar zagotavlja popolno izpiranje.
Konãno centrifugiranje perilo temeljito oÏame.
HITRO CENTRIFUGIRANJE
Ta program je namenjen intenzivnemu centrifugiranju perila (hitrost lahko
prilagodite s pomoãjo ustrezne tipke).
2. TKANINE IZ ME·ANIH IN SINTETIâNIH VLAKEN
Ritem vrtenja bobna in nivo vode zagotavljata najbolj‰e rezultate pranja in
izpiranja. NeÏno oÏemanje prepreãi, da bi se perilo preveã zmeãkalo.
IZâRPAVANJE VODE
Program je namenjen izãrpavanju vode iz bobna.
3. ZELO OBâUTLJIVE TKANINE
To je nov program pranja, pri katerem se izmenjujeta fazi pranja in
namakanja in ga priporoãamo za pranje zelo obãutljivih tkanin, kot so to
volnena oblaãila iz ãiste runske volne, primerna za pranje v stroju. Pranje in
izpiranje poteka v veliki koliãini vode, kar zagotavlja najbolj‰e rezultate.
PROGRAM "MIX & WASH"
To je ekskluzivni Candyjev sistem pranja, ki nudi uporabniku dve veliki
prednosti:
'ROâNO' PRANJE
Pralni stroj omogoãa tudi neÏno pranje zelo obãutljivega perila,
enakovredno roãnemu pranju. Ta program je namenjen pranju perila,
oznaãenega z etiketo 'Roãno pranje'. Stroj opere perilo pri 30°C, program
pa se zakljuãi z 3 izpiranji in neÏnim centrifugiranjem.
• moÏno je skupno pranje perila iz razliãnih materialov, npr. bombaÏ + sintetika.
• Ta program zagotavlja obãuten prihranek energije.
Stroj opere perilo pri 40°C, izmenjujeta se dinamiãna faza (obraãanje bobna) in
statiãna faza (tkanina se med fazo mirovanja namaka); program pa traja dlje
ãasa - skoraj 3 ure. Poraba energije za cel program je samo 850 W/h.
Pomembno!
• Nove, pisane kose prviã perite posebej!
• Nikoli ne perite skupaj razliãne neobstojne pisane kose!
'32-MINUTNI HITRI' PROGRAM
âe izberete ta program, bo perilo oprano v pribl. 30 minutah; perete lahko
najveã 2 kg perila hkrati, pranje pa poteka pri temperaturi 50°C.
Priporoãamo, da v predelek 2 predalãka za pralna sredstva odmerite le 20%
priporoãene koliãine detergenta za obiãajno pranje.
126
127
Predalãek za pralna sredstva
P
Pralna sredstva in koliãine
Predalãek za pralna sredstva je razdeljen na tri
predelke:
Izbira detergentov
Veãnamenski detergenti
– prvi, "1", je namenjen detergentu za predpranje;
- v predelek, oznaãen s simbolom “ ”, odmerite
posebne dodatke - mehãalec, ‰krob, di‰ave ipd.
- predelek, oznaãen s ‰tevilko "2", je namenjen
detergentu za glavno pranje;
– Pralni pra‰ek, za temeljito pranje, z dodatkom belila je predvsem primeren za pranje z
vroão vodo (60°C ali veã) za zelo umazano perilo in perilo z madeÏi.
- Tekoãi detergenti so predvsem primerni za perilo z mastnimi madeÏi, npr. zaradi mastne
koÏe, kozmetiãnih krem ali olj.
- Ti detergenti niso najbolj primerni za pranje perila z madeÏi, saj ne vsebujejo belil.
- Biolo‰ki detergenti - upo‰tevajte, da prav vsi tovrstni detergenti ne zagotavljajo
temeljitega pranja.
âe uporabljate tekoãi detergent, vstavite priloÏeno
posodico za uporabo tekoãega detergenta v predelek "2".
To zagotavlja, da se bo detergent odmeril v boben v
pravem trenutku.
To posodico vstavite tudi v primeru, da Ïelite s pomoãjo
programa 'Izpiranje' s pomoãjo belila odstraniti madeÏe s
perila.
OPOMBA!
ãe uporabljate detergente, ki se
teÏko dozirajo v boben,
priporoãamo, da uporabite
posebno posodico, v katero
odmerite detergent in jo poloÏite
v boben direktno med perilo.
Posebni detergenti
– Detergenti za pranje pisanega in obãutljivega perila, brez dodatka belil, pogostotudi
brez dodatka sredstev za optiãno beljenje perila, za ohranjanje barv.
- Detergenti za temeljito pranje, brez dodanih belil ali encimov, predvsem primerni
zapranje volnenih tkanin.
- Detergenti za pranje zaves z dodatkom sredstev za optiãno beljenje, odpornih na
svetlobo, ki prepreãijo, da bi zavese zaradi sonãne svetlobe porumenele.
- Posebni detergenti za programirano uporabo kemiãnih snovi, odvisno od vrste tkanin,
stopnje umazanosti perila in trdote vode. Na‰tete so le osnovne vrste detergentov,
medtem ko mehãalec, belilo/ sredstvo za odstranjevanje madeÏev ipd. dodate posebej.
Dodatna sredstva za pranje
– Uporaba sredstva za mehãanje vode pomeni, da lahko odmerite manj detergenta tudi
ãe je voda na va‰em obmoãju trda ali zelo trda.
- Sredstva za predpranje so namenjena odstranjevanju madeÏev pred glavnim pranjem.
Po predpranju s temi sredstvi lahko perilo operete pri niÏji temperaturi ali z detergenti brez
dodanega belila.
- Mehãalec za perilo ki prepreãuje prisotnost statiãne elektrike v sintetiki in omehãa
tkanine. âe uporabljate tudi su‰ilni stroj, bo perilo mehko tudi brez dodatka mehãalca.
OPOMBA! v predelek, oznaãen s simbolom
,
odmerite samo tekoãe dodatke! stroj bo pri vseh
programih te dodatke v pravem trenutku, ob zadnjem
izpiranju, samodejno doziral v stroj.
V pralni stroj ne vlivajte topil!
Detergente in druga pralna sredstva shranjujte izven dosega otrok! Pred vsipanjem pralnih
sredstev v predalãek se vedno prepriãajte, da v predalãku ni tujkov. Podrobnej‰a navodila o
doziranju so obiãajno navedena na embalaÏi; upo‰tevajte jih!
128
129
Doziranje
Uporabljajte samo detergente, ki so primerni za uporabo v stroju. Najbolj‰e rezultate pranja
boste dosegli, ãe odmerite najmanj‰o primerno koliãino kemiãnih sredstev in ãe boste pri
doziranju upo‰tevali tudi stopnjo umazanosti perila in vrsto detergenta.
Ustrezna koliãina detergenta je odvisna od:
- trdote vode na va‰em obmoãju in vrste detergenta, ki ga uporabljate - ãe je moÏno,
odmerite manj‰o koliãino.
- Stopnje umazanosti perila - ãe perilo ni zelo umazano, lahko odmerite manj detergenta.
- Koliãine perila - za pranje manj‰e koliãine perila odmerite manj detergenta. Priporoãene
koliãine za pranje obãutljivega perila se obiãajno Ïe nana‰ajo na manj‰o koliãino perila v
stroju. Upo‰tevajte navodila proizvajalca!
Doziranje pralnega pra‰ka (detergenta v prahu)
Obiãajni in koncentrirani detergenti: za pranje obiãajno umazanega perila izberite program
brez predpranja.
Odmerite detergent v predelek 2 predalãka za detergente.
âe je perilo zelo umazano, izberite program s predpranjem.
1/4 detergenta odmerite v predelek 1 (za predpranje), 3/4 pa v predelek 2 (za glavno pranje).
âe uporabljate sredstvo za mehãanje vode, najprej odmerite detergent, nato pa dodajte
mehãalec v predelek 2. Pri visoko koncentriranih detergentih upo‰tevajte navodila
proizvajalca, ki so odtisnjena na embalaÏi.
Uporabljajte pripomoãke za doziranje, ki so detergentom priloÏeni.
Doziranje tekoãega detergenta
Tekoãe detergente uporabljajte skladno z navodili na embalaÏi. Primerni so za programe brez
predpranja. Uporabljajte detergentom priloÏene pripomoãke za odmerjanje detergenta
direktno v boben ali nekaterim modelom priloÏene vloÏke za tekoãi detergent za predalãek za
pralna sredstva.
Nekaj koristnih nasvetov
Okolju prijazna in gospodarna uporaba gospodinjskega aparata
Ko prviã uporabite Infotext
Programiranje stroja
Programiranje Infotexta vkljuãuje nastavljanje toãnega ãasa, jezika in prilagajanje
posameznih postavk Ïeljam uporabnika. Ko vklopite stroj in obrnete gumb za izbiranje
programov naprej od poloÏaja OFF, se na prikazovalniku izpi‰e dobrodo‰lica v angle‰kem
jeziku (tovarni‰ka nastavitev):
POZDRAVLJENI!
0:00
Dobrodo‰lica je izpisana na prikazovalniku, dokler stroj prepoznava izbrani program. Ko je
stroj pripravljen, se na prikazovalniku prikaÏejo podatki o izbranem programu. Zdaj lahko
zaãnete s programiranjem stroja.
Primer:
12
BOMBAZ
PREDPRANJE
90°
Vstop v meni
Upo‰tevajte, da imate za opravljanje izbire na voljo 30 sekund ãasa za posamezno operacijo,
ko enkrat vstopite v meni. âe vam zmanjka ãasa in se na prikazovalniku znova prikaÏe
zaãetni zaslon, preprosto ponovno vstopite v meni in nadaljujete s programiranjem.
Ko Ïelite programirati meni, 5 sekund pritiskajte na tipki (
) in (
) , oz. dokler ne
zasli‰ite zvoãnega signala.
Opcije menija spreminjate s pritiskom na tipko (
).
âe Ïelite potrditi ali vnesti opcijo, pritisnite na tipko (
).
Izbiranje jezika za prikaz
Tovarni‰ko je za prikaz na prikazovalniku nastavljen angle‰ki jezik, kakor na slikah v tej
knjiÏici. âe Ïelite izbrati kateri od drugih jezikov, ki so na voljo, to storite na naslednji naãin:
5 sekund pritiskajte na tipki (
) in (
) , oz. dokler ne zasli‰ite zvoãnega signala. Tako
vstopite v izbirni meni na prikazovalniku, ki vas spodbudi k izbiri jezika. Sprostite pritisk na
tipki in in se s pomoãjo tipke pomaknite na Ïeleni jezik. Nato sprostite pritisk na tipko (
)
in s pritiskom na tipko (
) vnesite svojo izbiro. Ko vnesete Ïeleni jezik, vas prikazovalnik
spodbudi k nastavljanju ãasa.
Vedno perite poln stroj perila
Da bi prepreãili nepotrebno porabo energije, vode in pralnih sredstev, priporoãamo, da vedno
perete poln stroj perila, vendar nikoli ne prekoraãite najveãje dovoljene koliãine. Pri pranju
enega polnega stroja perila namesto dveh do polovice polnih prihranite do 50% energije.
Kdaj je predpranje res potrebno?
Samo, ãe perete zelo umazano perilo. âe za obiãajno umazano perilo ne izberete predpranja,
prihranite 5 do 15% energije.
Katera temperatura je najbolj ustrezna?
âe pred pranjem uporabite sredstvo za odstranjevanje madeÏev, zadostuje pranje pri
temperaturah do 60°C. S pranjem pri temperaturi do 60°C prihranite do 50% energije.
Nastavljanje toãnega ãasa
Toãen ãas morate nastaviti zaradi pravilnega prikaza ãasa na prikazovalniku in pravilnega
delovanja funkcij Konec programa/Zamik vklopa.
V oknu za nastavljanje ãasa bo utripala vrednost za uro. S pomoãjo tipke (
) nastavite
vrednost za uro in s pritiskom na tipko (
) potrdite vrednost.
Nato zaãne utripati vrednost za minute; s pomoãjo tipke (
) nastavite vrednost za minute
in s pritiskom na tipko (
) potrdite vrednost.
Ko zakljuãite z nastavljanjem toãnega ãasa, vas prikazovalnik vpra‰a, ãe Ïelite doloãiti
ãasovni naãin.
130
131
Doloãanje ãasovnega naãina
Na voljo imate dve moÏnosti:
- ãe Ïelite programirati konec programa ali ãasovni zamik vklopa z doloãanjem dejanskega
ãasa, ko naj se program zaãne oz. konãa, npr. ob 18:00. To imenujemo absolutni ãasovni
naãin.
âe ste v meniju izbrali ta ãasovni naãin, je prikaz na prikazovalniku naslednji, ãe uporabite
funkcijo Konec programa ali Zamik vklopa.
KONEC PROGRAMA
OB
18:00
âe pa Ïelite, da se pranje zakljuãi oz. da stroj zaãne prati po preteku doloãenega ‰tevila ur,
morate stroj ustrezno programirati. V tem primeru ‰tevilo ur do konca programa oz. ‰tevilo ur
ãasovnega zamika vklopa doloãate z dodajanjem ur; doloãite npr., da naj se program konãa
ãez 1 1/2 uri. To imenujemo relativni ãasovni naãin.
âe ste v meniju izbrali ta ãasovni naãin, je prikaz na prikazovalniku naslednji, ãe uporabite
funkcijo Konec programa ali Zamik vklopa.
KONEC PROGRAMA
SE
1H:30M
Naãin 'demo'
(tovarni‰ka nastavitev: NE)
âe sluãajno ni nastavljena moÏnost NE, jo morate nastaviti sami, saj je ta naãin namenjen
samo serviserjem. âe pri izhodu iz menija Infotext ni nastavljena moÏnost NE za naãin
'demo', stroj ne bo zaãel izvajati programa.
Ko vnesete moÏnost NE s pomoãjo tipke (
), vam bo stroj predlagal izhod iz menija.
Izhod iz menija
âe ste zadovoljni z nastavitvami, lahko izstopite iz menija - s pomoãjo tipke (
) izberete
moÏnost "da" in pritisnete na tipko (
).
âe pa Ïelite ‰e kaj spremeniti, izberite moÏnost "ne" in nato lahko zaãnete s programiranjem
spet od zaãetka. S pomoãjo tipke (
) se pomikate skozi postavke do tiste, ki jo Ïelite
ponovno nastaviti. Ko ste zadovoljni z nastavitvami v meniju, pa izstopite iz menija in zaãne
se testiranje in‰talacije.
âe boste kdaj pozneje Ïeleli spremeniti katero od postavk v meniju, to lahko storite na enak
naãin, kot je to opisano zgoraj (npr. uro zaradi poletnega oz. zimskega ãasa). Nastavljene
opcije ostanejo v spominu, tudi ãe stroj izklopite iz elektriãnega omreÏja oz. zmanjka
elektriãne energije.
Obe moÏnosti sta zelo uporabni, toda po na‰em mnenju je absolutni naãin za uporabnika
celo ‰e bolj ugoden, saj mu ni treba preraãunavati ‰tevila ur do Ïelenega ãasa konca
programa oz. zaãetka pranja.
Pri nastavljanju izberete ustrezno moÏnost - 'Relativno' ali 'Absolutno' - s pomoãjo tipke (
).
S pritiskom na tipko (
) potrdite izbiro.
Sledi nastavitev zvoãnega signala.
Nastavitev zvoãnega signala
âe Ïelite, vas na konec programa opozori zvoãni signal. S pomoãjo tipke (
) se pomikate
skozi moÏnosti ("yes" ali "no" oz. "da" ali "ne"). S pritiskom na tipko (
) potrdite izbiro; na
prikazovalniku se prikaÏe nov prikaz, ki omogoãa shranjevanje v spomin.
Shranjevanje v spomin
Ta moÏnost je zelo koristna, ãe za pranje pogosto izbirate iste programe. âe izberete
moÏnost Omogoãi spomin, si bo stroj zapomnil zadnji izbrani program/funkcije in jih shranil v
spomin. Ta funkcija je na voljo le pri programih za bombaÏ, obãutljivo perilo, sintetiko in
volno. Nastavitev znotraj skupine posebnih programov se ne shranijo.
S pomoãjo tipke (
) se pomikate skozi moÏnosti ("yes" ali "no" oz. "da" ali "ne"). S
pritiskom na tipko (
) potrdite izbiro. Sledi nastavljanje naãina 'demo'.
132
133
PRANJE V STROJU
Razvr‰ãanje perila
– Priporoãamo, da v stroju perete samo perilo, ki se pere z vodo in detergentom. Perila, ki
ga je potrebno kemiãno ãistiti, ne perite v stroju.
– âe se Ïe odloãite za pranje preprog, odej ali drugih teÏkih predmetov, je najbolje, ãe jih
ne centrifugirate.
– Razvrstite perilo glede na vrsto tkanine, stopnjo umazanosti in temperaturo, pri kateri jih
je treba prati. Upo‰tevajte etikete, ki so na‰ite na posameznih kosih perila.
Pranje
Pripravljanje perila
A) Perilo razvrstite glede na etikete z navodili za
vzdrÏevanje. Vedno upo‰tevajte navodila
proizvajalca!
Vlaganje perila v stroj
B) Odprite vrata stroja.
C) Potisnnite perilo v stroj. Ponovno zaprite vrata;
pazite, da s perilom ne zakrijete zapah ali tesnilo na
vratih.
Pranje z vroão vodo:
Pisano perilo, sintetika:
Obãutljivo perilo, volna:
– Perilo, oznaãeno z naslednjimi simboli, za strojno pranje ni primerno:
Pranje ni dovoljeno:
Kemiãno ãi‰ãenje
Pri pranju zelo obãutljivih tkanin, npr. ãipkastih zaves, spodnjega perila ipd., priporoãamo
uporabo vreãke za perilo.
– V stroju smete prati le tiste kose iz volne, ki so oznaãeni z etiketo 'ãista runska volna' in
simbolom , ter ki so namenjeni za pranje v stroju ('machine washable').
– Novo pisano perilo ob prvem pranju pogosto pu‰ãa barvo.
Tako bi lahko obarvalo druge, bolj svetle kose perila. Priporoãamo, da nova pisana
oblaãila prviã perete loãeno.
Pri naslednjih pranjih lahko perete tudi pisane kose skupaj z belim perilom, a le do
temperature 40°C.
Pripravljanje perila za pranje
Pred zaãetkom pranja razvrstite perilo in vsak kos posebej
skrbno preglejte, kar velja ‰e posebej za Ïepe, ter istoãasno
naredite oziroma preglejte ‰e naslednje:
– ãe na oz. v perilu, ki ga Ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr. priponk, varnostnih zaponk, kovancev
ipd.). Popravilo stroja zaradi okvare, ki jo povzroãijo tujki,
v garanciji ni vkljuãena;
– zapnite gumbe na posteljnini, zaprite zadrge, sponke,
stiskaãe in podobno, zaveÏite pasove in dolge trakove na
haljah,
– z zaves odstranite drsnike,
– skrbno preglejte etikete na perilu,
– ãe med razvr‰ãanjem opazite na posameznih kosih perila
madeÏe, jih odstranite pred zaãetkom pranja s posebnimi
detergenti za odstranjevanje madeÏev.
Odmerjanje detergenta
D) Odprite predal, odmerite ustrezno koliãino
detergenta skladno z navodili proizvajalca in nasveti
v tej knjiÏici. Odmerite tudi druga potrebna pralna
sredstva. Zaprite predal.
âe uporabljate tekoãe detergente, ki jih je treba
odmeriti direktno v boben, uporabite detergentu
priloÏeni dozator.
Izbiranje programa pranja
Upo‰tevajte razpredelnico programov in izberite najustreznej‰i program.
Program izberete z obraãanjem gumba za izbiranje programov na desno; ‰tevilka programa
se mora ujemati z oznako.
Prepriãajte se, da je pipa za vodo odprta in da je odtoãna cev pravilno name‰ãena.
Po potrebi pritisnite ‰e na tipke za opcije.
Pritisnite na tipko Start in pranje se bo zaãelo.
Ko je program zakljuãen
– Na prikazovalniku se pokaÏe napis BLOKADA VRAT -POCAKAJTE.
– Po 2 minutah se prikaÏe napis ZAKLJUâEK PRG.-VRATA ODBLOK - program je
zakljuãen, lahko odprete vrata.)
– Izklopite stroj - obrnite gumb za izbiranje programov v izklopljeni poloÏaj.
– Odprite vrata in poberite perilo iz stroja.
Po vsaki uporabi potegnite vtikaã iz vtiãnice in zaprite pipo za vodo.
– Odsvetujemo pranje polnega stroja frotirja, saj ta vpija veliko vode in bi bilo perilo v
bobnu preteÏko.
134
135
âi‰ãenje in vzdrÏevanje stroja
Ohi‰je pralnega stroja obri‰ite vedno le z vlaÏno krpo.
Ohi‰ja stroja ne smete ãistiti z abrazivnimi – jedkimi ãistili, alkoholom in/ali topili.
VzdrÏevanje stroja je zelo enostavno, pomembno pa je, da redno ãistite naslednje dele:
– predalãek za detergent,
– filter.
âI·âENJE PREDALâKA ZA
DETERGENT
PRIPRAVA STROJA NA SELITEV
ALI DALJ·E MIROVANJE
âe bi se mogoãe selili ali pa bi morali stroj za dalj‰e
obdobje postaviti v neogrevan prostor, morate iz stroja in
cevi iztoãiti vso vodo. Najprej iztaknite vtikaã iz vtiãnice,
nato pa iztaknite ‰e odtoãno cev iz objemke na hrbtni
strani stroja. Pripravite si ustrezno posodo in nato
upognite cev navzdol ter poãakajte, da iz nje izteãe vsa
voda. Cev nato namestite nazaj v objemko.
Postopek ponovite tudi s cevjo za dotok vode.
âeprav ni nujno, pa priporoãamo, da obãasno oãistite
predalãek za pralna sredstva, saj se v njem sãasoma
naberejo ostanki le-teh.
A) Predalãek previdno izvlecite iz stroja.
B) Predalãek nato sperite pod tekoão vodo.
C) Po konãanem ãi‰ãenju ga ponovno vstavite v
ohi‰je stroja in ga potisnite nazaj v stroj.
âI·âENJE FILTRA
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki zadrÏi vse veãje delce
(npr. kovance, gumbe ipd.), ki bi lahko prepreãili
izãrpavanje vode. Priporoãamo, da filter obãasno
oãistite in sicer takole:
● Odprite pokrov.
● Samo nekateri modeli:
Izvlecite gibljivo cev, odstranite ãep in odtoãite vodo v
posodo.
● Preden izvleãete filter, pod pokrovãek filtra poloÏite
vpojno brisaão, saj se v ãrpalki obiãajno nahaja malo
vode.
● Primite filter za roãaj in ga obrnite v smeri nasprotni
od gibanja urinih kazalcev tako, da bo stal roãaj
navpiãno.
● Izvlecite filter in ga oãistite.
● Po konãanem ãi‰ãenju filter ponovno vstavite v stroj.
Pri namestitvi bodite pozorni na mali zatiã, ki je na
notranji strani oboda odprtine filtra. Filter in okrasno
podnoÏje namestite nazaj v obratnem vrstnem redu, kot
ste ga sneli.
136
137
Odpravljanje nepravilnosti v delovanju
âe opazite motnjo v delovanju va‰ega pralnega stroja, najprej s pomoãjo zgoraj
podanih navodil poskusite sami odpraviti nepravilnost. ·ele ãe vam to ne uspe,
poi‰ãite pomoã pri najbliÏjem poobla‰ãenem servisu Candy.
MOTNJA
KAKO JO ODPRAVITE
MOREBITNI VZROK
Stroja niste prikljuãili na elektriãno omreÏje,
Vtaknite vtiã v vtiãnico
Stroja niste vklopili,
Pritisnite tipko vklop/izklop,
Ni elektriãne napetosti,
Preverite,
Varovalka je pregorela,
Preverite,
Vrata stroja so odprta
Zaprite vrata stroja
Prekinjalo se je aktiviralo
Resetirajte prekinjalo.
Nastavili ste ãasovni zamik vklopa.
Prekliãite ãasovni zamik vklopa.
Preglejte vzroke pod toãko 1,
Preverite,
Pipa za dotok vode je zaprta,
Odprite pipo za dotok vode,
Gumb programatorja ni pravilno nastavljen
Gumb programatorja naravnajte toãno na
ustrezen program
Odtoãna cev je zvita ali upognjena
Zravnajte odtoãno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
Stroj je nepravilno prikljuãen.
Pravilno prikljuãite stroj.
Pri tesnilu med pipo in odtoãno cevjo uhaja
voda
Zamenjajte tesnilo in dobro privijte cev na
pipo
Kos perila ste priprli z vrati.
Preverite zapiranje vrat.
Stroj je nepravilno prikljuãen.
Pravilno prikljuãite stroj.
Stroj ‰e ni izãrpal vode
Poãakajte nekaj trenutkov in stroj bo vodo
izãrpal
Vkljuãena je tipka ''izklop centrifuge'' –
vgrajena je samo pri nekaterih modelih
Izklopite tipko ali obrnite gumb za nastavitev
vrtljajev centrifuge
Perilo v bobnu ni enakomerno razporejeno.
Enakomerno razporedite perilo.
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regulirnimi nogicami
Niste odstranili transportne za‰ãite
Odstranite transportno za‰ãito
Perilo v stroju ni enakomerno razporejeno
Perilo v bobnu enakomerno porazdelite
7. Ne da se odpreti
vrat.
Nista ‰e pretekli 2 minuti po koncu
programa.
Poãakajte dve minuti.
8. Prikazana je koda
0, 1, 5, 7, 8, 9.
-
Pokliãite poobla‰ãeni servis.
9. Prikazana je koda 2.
Voda ne priteka v stroj.
Preverite, da ni zmanjkalo vode.
10 Prikazana je koda 3.
Stroj ne izãrpava vode.
Preverite odtoãno cev.
11 Prikazana je koda 11.
V stroju je preveã vode.
Zaprite pipo za vodo. pokliãite poobla‰ãeni
servis.
1. Stroj ne deluje na
nobenem programu
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Sroj ne izãrpava
vode
4. Na tleh okrog stroja
je voda
5. Centrifuga se ne
vkljuãi
6. Stroj med
centrifugiranjem
moãno vibrira
138
Opozorilo!
1. Pranje z ekolo‰kimi detergenti brez fosfatov lahko povzroãi naslednje stranske uãinke:
-
Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko izgleda zaradi prisotnosti zeolitov motna,
vendar pa to ne vpliva na kakovost izpiranja.
-
Zeoliti, ki se po konãanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah ne prodrejo v tkanine in
tudi ne vplivajo na obstojnost barv.
-
âe se voda med zadnjim izpiranjem peni, to ‰e ne pomeni, da ni dobro izplaknjeno.
-
Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steÏka izpere iz perila,
zato se voda peni tudi pri minimalnih ostankih teh uãinkovin .
-
Tudi nadaljnja izpiranja v takih primerih stanja ne izbolj‰ajo.
Fig. 2
Tehniãni podatki
6 kg
■ Najveãja dovoljena koliãina (suho perilo)
■ Najveãja hitrost centrifugiranja
0,05 ÷ 0,8 MPa
Tlak vode
Mere
■ ·irina
■ globina
■ vi‰ina
60 cm
54 cm
85 cm
Aparat je izdelan v skladu z normama CEE ‰t. 89/336 in 73/23 CEE in njunimi
nadaljnjimi spremembami.
139
GARANCIJA
Ob nakupu aparata vam mora prodajalec izdati izpolnjen in potrjen garancijski list.
Na osnovi potrjenega garancijskega lista in raãuna imate v roku enega leta od dneva nakupa pravico
do brezplaãnega servisiranja va‰ega aparata s strani na‰e tehniãne sluÏbe, oziroma na‰ih
poobla‰ãenih serviserjev pod pogoji, ki so navedeni v garancijskem listu.
Poleg garancijskega lista vam mora trgovec izroãiti tudi spisek na‰ih poobla‰ãenih serviserjev, ki so
edini pristojni za popravila Candyjevih aparatov v garancijskem roku.
NAMESTITEV IN PRIKLJUâITEV STROJA
Stroj brez podstavka postavite v bliÏino mesta, kjer bo
stalno prikljuãen .
Odvijte osrednji vijak ''A'' in 4 stranske vijake ''B'' ter
odstranite preãno letev ''C''.
Nagnite stroj proti sprednji strani in povlecite navzdol 2
plastiãni vreãki s stiroporom, ki sta name‰ãeni na boãnih
straneh stroja.
S ãepom, ki je priloÏen v vreãki z originalnimi navodili
zatesnite odprtino v hrbtni strani stroja.
Izolacijsko plo‰ão iz valovitega kartona namestite na
dno stroja tako, kot je prikazano na sliki.
Uporabite vse 4 nogice, zravnate pralni stroj z tlemi:
a) Matico, s katero je pritrjena nogica sprostite tako,
da jo odvijete z ustreznim kljuãem.
b) Nogico z obraãanjem zvi‰ujte ali zniÏujte toliko ãasa, dokler
se ne bo povsem prilegala tlom.
A
B
c) Po konãanem izravnavanju nogico ponovno pritrdite tako, da
jo z ustreznim kljuãem privijate v smeri nasprotni od gibanja
urinih kazalcev dokler se povsem ne prileÏe dnu stroja.
C
140
141
Priporoãamo, da shranite preãni nosilec in druge dele, ki so
stroj varovali med transportom. Potrebovali jih boste, ãe boste
stroj kdaj selili drugam. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne
po‰kodbe na stroju, ãe ta navodila niso bila upo‰tevana.
Stro‰ke prikljuãitve stroja nosi kupec.
Dotoãno cev za vodo privijte na
pipo.
Aparat smete prikljuãiti na vodovodno omreÏje izkljuãno z
novimi, priloÏenimi dovodnimi cevmi (prikljuãek 3/4). Starih
cevi ne smete uporabiti. Stroj lahko prikljuãite na toplo ali
na hladno vodo, vendar upo‰tevajte, da bi lahko voda
temperature nad 40°C po‰kodovala doloãene vrste tkanin.
Stroj potisnite k steni in pri tem pazite, da dotoãna in
odtoãna cev za vodo nista zviti ali stisnjeni. Odtoãno cev za
vodo obesite nato preko robu kadi.
Mnogo bolje pa je, ãe v vodovodni napeljavi predvidite
stalni odtok, ki mora biti enakega premera kot je odtoãna
cev, namestiti pa ga morate v vi‰ini najmanj 50 cm od tal.
âe je potrebno, namestite na konec odtoãne cevi ‰e ãvrsto
nosilno koleno, ki je priloÏeno v vreãki s priborom.
âe ste spreminjali mesto prikljuãitve dotoãne cevi, se
prepriãajte, da je 3/4 prikljuãek na koncu cevi pravilno
name‰ãen na konektor elektroventila.
Da bi pralni stroj pravilno deloval, mora biti konec odvodne cevi v ustrezni vi‰ini,
najmanj 50 cm in najveã 85 cm od tal.
Prikljuãitev na elektriãno omreÏje in varnost
Pralni stroji so namenjeni prikljuãitvi na enofazno omreÏje z napetostjo 230 V, 50 Hz.
Prepriãajte se, da omreÏje prenese dodatno obremenitev vsaj 3,0 kW, in prikljuãite vtikaã na
10-A ozemljeno vtiãnico.
Prepriãajte se, da je hi‰na napeljava ozemljena. Odsvetujemo uporabo podalj‰kov in
razdelilcev.
Pralni stroji Candy so izdelani skladno z veljavnimi predpisi o varnosti. Za morebitne tiskovne
napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno
spremenile lastnosti proizvoda.
Ôipìà-âèpîáíèê íå íåñå íiÿêî¿ âiäïîâiäàëüíîñòi çà ïîìèëêè äpóêó, ùî
ìiñòÿòüñÿ â öèõ iíñòpóêöiÿõ, i çàëèøຠçà ñîáîю ïpàâî ïîëiïøåííÿ
ÿêîñòi âëàñíèõ âèpîáiâ, çáåpiãàю÷è íåçìiííèìè îñíîâíi òåõíi÷íi
õàpàêòåpèñòèêè.
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
min 4 cm
max 100 cm
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni. Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile
corespunzatoare produsului, fara a schimba in mod esential caracteristicile lui .
142
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
Za morebitne tiskovne napake se opraviãujemo! PridrÏujemo si
pravico do tehniãnih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile
lastnosti proizvoda.
143
ñÂÈ ‚Ë¥· χÍÓ‚‡ÌÓ Á„¥‰ÌÓ ∏‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ‰ËÂÍÚË‚Ë 2002/96/Öë ÔÓ ìÚËÎ¥Á‡ˆ¥˛ ÖÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó Ú‡ ÖÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl
(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, WEEE).
ᇷÂÁÔÂ˜Û˛˜Ë Ô‡‚ËθÌ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ, ÇË ‰ÓÔÓÏÓÊÂÚ Á‡ÔÓ·¥„ÚË ÔÓÚÂ̈¥‡Î¸ÌÓÏÛ Ì„‡ÚË‚ÌÓÏÛ ‚ÔÎË‚Û Ì‡
ÓÚÓ˜Û˛˜Â ÒÂ‰ӂˢ ڇ Á‰ÓÓ‚’fl β‰ËÌË, ˘Ó ÏÓÊ ÒÚ‡ÚËÒfl Á‡ ÛÏÓ‚Ë ÌÂ̇ÎÂÊÌÓª ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ.
èÓÁ̇˜Í‡ ̇ ÚÓ‚‡¥ ‚͇ÁÛπ ̇ ÚÂ, ˘Ó ‰‡ÌËÈ ÚÓ‚‡ Ì ÏÓÊ ÁÌË˘Û‚‡ÚËÒfl Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‚·ÒÌËı Á‡ÒÓ·¥‚. 燂ԇÍË ‚¥Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ
ÔÂ‰‡‚‡ÚËÒfl ‰Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı Ï¥Òˆ¥ Á·ÓÛ ‰Îfl ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ÂÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl.
áÌˢÂÌÌfl ÔÓ‚ËÌÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚË Á„¥‰ÌÓ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı Ô‡‚ËÎ ÔÓ ÁÌˢÂÌÌ˛ ‚¥‰ıÓ‰¥‚.
ÑÎfl ÓÚËχÌÌfl ·¥Î¸¯ ‰ÂڇθÌÓª ¥ÌÙÓχˆ¥ª ÔÓ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl, ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl Ú‡ ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥˛ ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ, ·Û‰¸-·Ò͇
Á‚ÂÚ‡ÈÚÂÒfl ‰Ó Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó ÓÙ¥ÒÛ, ÒÂ‚¥ÒÛ Á ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ÚÂıÌ¥ÍË ‡·Ó χ„‡ÁËÌÛ, ‰Â ÇË Ôˉ·‡ÎË ‚Ë¥·.
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE referitoare la
Deseurile de Echipament Electric si Electronic ( WEEE).
Asigurându- va ca acest produs este eliminat în mod corect, contribuiti la prevenirea potentialelor
consecinte negative asupra mediului înconjurator si sanatatii persoanelor, consecinte care ar putea
fi provocate de aruncarea necorespunzatoare la gunoi a acestui produs.
Simbolul de pe produs, sau de pe documentele care însotesc produsul, indica faptul ca acesta nu
poate fi aruncat împreuna cu deseurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare
corespunzator, pentru reciclarea echipamentului electric si electronic.
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie facuta în conformitate cu normele locale pentru eliminarea
deseurilor.
Pentru informatii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea si reciclarea acestui produs, va rugam
sa contactati administratia locala, serviciul de eliminare a deseurilor menajere sau magazinul de
unde ati cumparat produsul.
Izdelek je oznaãen skladno z evropsko direktivo 2002/96 o odpadni elektriãni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim naãinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreãiti morebitne negativne
posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzroãilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku oznaãuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z obiãajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriãne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju
odpadkov.
Za podrobnej‰e informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na pristojen mestni
organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno sluÏbo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
UKR
RU
RO
SL
06.04 - 41020324- www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË
‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË.
ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚
͇҇ÚÂθÌÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò
ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising