Candy | AQUA 1041D1/2-S | Candy AQUA 1041D1/2-S Lietotāja rokasgrāmata

Candy AQUA 1041D1/2-S Lietotāja rokasgrāmata
Lietotāja instrukcijas
AQUA 1142D
AQUA 1142D1S
1
MŪSU APSVEIKUMI
Iegādājoties šo Candy veļas mazgājamo mašīnu, Jūs izlēmāt neielaisties
kompromisā: Jūs vēlaties vislabāko.
Firma Candy ar prieku piedāvā Jums šo veļas mazgājamo mašīnu, kas ir
daudzu gadu zinātniski pētniecisko darbu pieredzes auglis, kura gūta tiešā
saskarsmē ar patērētājiem. Jūs esat izvēlējies kvalitāti, ilgderīgumu un augstu
veiktspēju, ko Jums nodrošina šī veļas mazgājamā mašīna.
Turklāt, Candy piedāvā Jums plašu mājsaimniecības ierīču sortimentu: veļas
mazgājamās mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, veļas mazgājamās mašīnas
žāvētāju, elektriskās plītis, mikroviļņu krāsnis, cepeškrāsnis, sildvirsmas,
ledusskapjus un saldētājkameras.
Pieprasiet no sava mazumtirgotāja pilnu Candy izstrādājumu katalogu.
Lūdzu rūpīgi izlasīt šo brošūru, jo tas nodrošina svarīgus norādījumus par
izstrādājuma drošu uzstādīšanu, lietošanu un tehnisko apkalpošanu, kā arī
dažus lietderīgus padomus par vispiemērotāko veļas mazgājamā mašīnas
lietošanu.
Uzglabāt šo drošā vietā, lai vēlāk varētu tajā ieskatīties.
Sazinoties ar firmu Candy vai tās Patērētāju apkalpošanas centra speciālistiem,
vienmēr uzrādīt modeļa numuru un G numuru (ja tāds ir piemērojams).
Informāciju skatīt uz plāksnītes iekārtas aizmugurē.
SATURA RĀDĪTĀJS
Ievads
1. Vispārēja informācija par piegādi
2. Garantija
3. Drošības pasākumi
4. Tehniskie dati
5. Uzstādīšana
6. Vadības ierīču apraksts
7. Programmu tabula
8. Programmu izvēle
9. Atvilktne mazgāšanas līdzeklim
10. Produkts
2
11. Mazgāšana
12. Tīrīšana un ikdienas apkope
13. Kļūmju noskaidrošana un novēršana
1. NODAĻA
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PIEGĀDI
Pēc piegādes pārbaudīt, vai mašīnā atrodas zemāk minētais:
A) EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJAS
B) PATĒRĒTĀJU APKALPOŠANAS DIENESTU ADRESES
C) GARANTIJAS SERTIFIKĀTS
D) IZVADES CAURULES IZLOCĪJUMS
UZGLABĀT TOS DROŠĀ VIETĀ
Pārbaudīt, vai veļas mazgājamā mašīna nav bojāta transportēšanas laikā. Ja tas
ir noticis, tad sazinieties ar tuvāko Candy patērētāju apkalpošanas centru.
2. NODAĻA
GARANTIJA
Veļas mazgājamā mašīna tiek piegādāta kopā ar garantijas sertifikātu, kas ļauj
Jums izmantot Tehniskās palīdzības dienesta pakalpojumus.
3. NODAĻA
DROŠĪBAS PASĀKUMI
SVARĪGI ATTIECĪBĀ UZ VISIEM TĪRĪŠANAS UN TEHNISKĀS
APKALPOŠANAS DARBIEM

Izvilkt iekārtas kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.

Aizgriezt ūdens padeves krānu.

Visas Candy iekārtas tiek iezemētas. Nodrošināt, lai iekārta būtu iezemēta.
Ja tas tā nav, tad sazināties ar kvalificētu elektriķi.
Iekārta atbilst Eiropas direktīvu 73/23/EEC un 89/336/EEC, aizstāto
direktīvu 2006/95/EC un 2004/108/EC un sekojošo modifikāciju prasībām.
3

Nepieskarties iekārtai ar mitrām rokām vai pēdām.

Nestrādāt ar veļas mazgājamo mašīnu, ja ir basas kājas.

Pēc iespējas vannas istabās vai dušās nelietot pagarinātājus.
UZMANĪBU! MAZGĀŠANAS CIKLA LAIKĀ ŪDENS
TEMPERATŪRA VAR SASNIEGT 90ºC.

Pirms veļas mazgājamā mašīnas durtiņu atvēršanas pārliecināties, vai
rotējošajā cilindrā nav ūdens.

Nelietot adapterus vai daudzu izeju kontaktligzdas.

Iekārta nav paredzēta lietošanai bez Jūsu uzraudzības personām (ieskaitot
bērnus), kam ir īpašas vajadzības vai arī nav pieredzes un zināšanu. Bērni
jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar iekārtu.

Nevilkt vadu vai pašu veļas mazgājamo mašīnu, lai izvilktu kontaktdakšu
no elektrotīkla kontaktligzdas.

Neatstāt iekārtu pakļautu atmosfēras apstākļu (lietus, saule u.tml.)
iedarbībai.

Nekādā gadījumā necelt iekārtu aiz regulatoriem vai mazgāšanas līdzekļa
atvilktnes.

Transportēšanas laikā neatbalstīt veļas mazgājamo mašīnu un tās durtiņas
pret ratiņiem.
Svarīgi!
Ja iekārta tiek uzstādīta uz grīdas, kas noklāta ar paklāju, tad nepieciešams
pievērst uzmanību tam, lai šķiedras neaizsprostotu apakšdaļā esošās
ventilācijas atveres.

Pacelt iekārtu divatā, kā parādīts attēlā.

Kļūmes vai nepareizas darbības gadījumā izslēgt veļas mazgājamo mašīnu,
aizvērt ūdens padeves krānu un nelietot to. Lai veiktu jebkādu labošanu,
sazināties ar Candy Tehniskās palīdzības centru un pieprasīt oriģinālās
rezerves daļas. Šo noteikumu neievērošana var apdraudēt iekārtas drošību.

Ja bojāts barošanas kabelis, tad to nomainīt pret specifisku kabeli, kas
pieejams pēcpārdošanas apkalpošanas centrā.
4
4. NODAĻA
TEHNISKIE DATI
Maksimālais sausās veļas daudzums
Normāls ūdens līmenis
Patērējamā jauda
Enerģijas patēriņš (90ºC programma)
Drošinātājs
Izgriešanas rotācijas ātrums
Ūdens spiediens
Elektrotīkla spriegums
kg
4
l
913
W
1300
kWh
1,4
A
10
Skatīt tehnisko datu
plāksnīti
MPa
min. 0,05
maks. 0,8
V
220 – 240
5. NODAĻA
UZSTĀDĪŠANA
Novietot iekārtu tās pastāvīgās atrašanās vietas tuvumā bez paliktņa un
iepakojuma.
Nogriezt apskavas, kas notur šļūteni.
Izskrūvēt divas augšējās skrūves A un noņemt vāku, bīdot to horizontālā
virzienā. Noņemt kartonu.
Izskrūvēt divas pievilkšanas skrūves B uz šķērsstieņa (ar uzgriežņu atslēgas
H. 19 palīdzību) un izņemt zem tā esošo polistirola starpliku C.
Lūdzu nepieskrūvēt skrūves B atpakaļ.
SVARĪGI: NENOŅEMT STARPLIKU VIRS ŠĶĒRSSTIEŅA.
Pieskrūvēt atpakaļ vāku izmantojot skrūves A. Lūdzu nodrošināt, lai tapas,
pielāgojot vāku, tiktu pareizi ievietotas atbilstošās atverēs, kas pozicionētas
korpusa sānā, kā parādīts atbilstošajā attēlā.
5
BRĪDINĀJUMS: IEPAKOJUMS JĀAIZVĀC, LAI TAS NEBŪTU
PIEEJAMS BĒRNIEM, JO TAS IR POTENCIĀLS BĪSTAMĪBAS
AVOTS.
Nostiprināt gofrētā materiāla loksni iekārtas apakšā, kā parādīts attēlā.
Pievienot iekārtas uzpildīšanas šļūteni ūdens krānam.
Iekārta ir jāpievieno ūdensvadam, izmantojot jaunus šļūtenes komplektus.
Vecās šļūtenes atkārtoti izmantot nedrīkst.
SVARĪGI: ŠAJĀ LAIKĀ NEATVĒRT ŪDENSVADA KRĀNU.
Piebīdīt iekārtu sienas tuvumā, pievēršot uzmanību tam, lai šļūtene netiktu
pārlocīta vai saspiesta.
Labāk pievienot izvades šļūteni fiksēta diametra izvadei, kas ir lielāks nekā
izvades šļūtenei. Minimālajam augstumam ir jābūt 50 cm. Nepieciešamības
gadījumā izmantot piegādāto plastmasas uzmavu.
Izmantot priekšējās kājiņas, lai nolīmeņotu iekārtu uz grīdas:
a) Pagriezt uzgriezni pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atbrīvotu kājiņas
regulējošo skrūvi.
b) Pagriezt kājiņu, lai paceltu vai nolaistu iekārtu tiktāl, kamēr tā nestāv stingri
uz grīdas.
c) Nobloķēt kājiņu, pagriežot uzgriezni pretēji pulksteņrādītāja kustības
virzienam līdz galam.
Nodrošināt, lai regulators būtu izslēgts un durtiņas aizvērtas.
Iespraust iekārtas kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.
UZMANĪBU: ja nepieciešams, nomainīt barošanas vadu, pievienot vadu
saskaņā ar šādām krāsām/kodiem:
6
ZILS
- NEITRĀLS (N)
BRŪNS
- STRĀVAS VADS (L)
DZELTENS/ZAĻŠ - IEZEMĒJUMS ( )
Pēc uzstādīšanas iekārtai jābūt pozicionētai tā, lai būtu pieejama kontaktdakša.
6. NODAĻA
VADĪBAS IERĪCES
A Durtiņu rokturis
B Programmas sākuma signāllampiņa
C Startēšanas/pauzēšanas poga
D "Aquaplus" poga
E Poga "Mazgāšana aukstā ūdenī"
F Poga "Startēšanas aizture"
G Poga "Izgriešanas ātruma regulēšana"
H Digitālais displejs
M Taustiņu signāllampiņas
N Programmu regulators kopā ar izslēgšanas marķējumu
P Mazgāšanas līdzekļu nodalījums
7
VADĪBAS IERĪČU APRAKSTS
DURVJU ROKTURIS
A
Nospiest ar pirkstu darbināmu sprūdu durtiņu rokturī, lai atvērtu
durtiņas.
SVARĪGI: ĪPAŠA DROŠĪBAS IERĪCE NEPIEĻAUJ
DURTIŅU ATVĒRŠANOS MAZGĀŠANAS / IZGRIEŠANAS
CIKLA BEIGĀS. IZGRIEŠANAS FĀZES BEIGĀS PIRMS
DURTIŅU ATVĒRŠANAS TIEK GAIDĪTAS VISMAZ 2
MINŪTES.
NOBLOĶĒTU DURTIŅU INDIKATORS
B
Signāllampiņa "Durtiņas nobloķētas" iedegas, kad durtiņas ir pilnībā
aizvērtas un veļas mazgājamā mašīna ir ieslēgta.
Īpaša drošības ierīce nepieļauj durtiņu atvēršanu tūdaļ pēc cikla
pabeigšanas. Jāpagaida 2 minūtes pēc mazgāšanas cikla beigām.
Nobloķēto durtiņu signāllampiņa nodziest pirms durtiņu atvēršanas.
Cikla beigās programma pārslēdz selektoru uz izslēgtu stāvokli.
POGA START
C
Pēc programmas atlasīšanas jāgaida, kamēr pirms pogas
START nospiešanas iedegas signāllampiņa "Spin" (Izgriešana).
Nospiest, lai uzsāktu atlasīto ciklu (atbilstoši atlasītajam ciklam
iedegsies viena no mazgāšanas stadijas signāllampiņām).
PIEZĪME: KAD NOSPIESTA POGA START, IEKĀRTA
PAGAIDA DAŽAS
SEKUNDES
PIRMS
DARBĪBAS
UZSĀKŠANAS.
UZSTĀDĪJUMU
IZMAINĪŠANA
PĒC
PROGRAMMU
STARTĒŠANAS (PAUZE)
Jebkurā brīdī mazgāšanas cikla laikā programma var tikt nopauzēta
turot nospiestu pogu "START/PAUSE" uz apmēram 4 sekundēm.
Kad iekārta atrodas pauzes režīmā, tad mirgos "mazgāšanas stadijas"
signāllampiņa un opcijas pogas. Lai restartētu programmu, nospiest
pogu START vēlreiz.
Ja Jūs vēlaties pievienot vai izņemt priekšmetus mazgāšanas laikā,
pagaidīt 2 minūtes, kamēr drošības ierīce atbloķē durtiņas. Kad Jūs
esat paveicis nepieciešamo darbību, aizvērt durtiņas, nospiest pogu
START un iekārta turpinās darbību no iepriekšējās vietas.
PROGRAMMAS ATCELŠANA
Lai atceltu programmu, uzstādīt selektoru stāvoklī "OFF" (Izslēgts).
Atlasīt citu programmu. Vēlreiz uzstādīt selektoru stāvoklī "OFF".
8
Pirms pogas START nospiešanas jābūt nospiestām opciju
pogām.
"AQUAPLUS" POGA
D
Nospiežot šo pogu, Jūs varat aktivizēt īpašu jaunu mazgāšanas ciklu
programmās Colourfast (Neplūkošs) un Mixed Fabrics (Jaukti
audumi) ar jaunās Sensora sistēmas palīdzību. Šī opcija saudzē
apģērbu šķiedras un apģērbu valkātāju maigo ādu.
Jūs iegūsiet perfekti iztīrītus un izskalotus apģērba gabalus, jo
izstrādāta jauna kombinēto rotējošā cilindra rotācijas ciklu darbība,
kuru laikā ūdens tiek uzpildīts un iztukšots, bet iekrautā veļa tiek
mazgāta daudz lielākā ūdens daudzumā. Ūdens daudzums mazgāšanā
tiek palielināts tā, lai mazgāšanas līdzeklis izšķīstu pilnībā un
nodrošinātu efektīvu apģērbu tīrīšanu. Ūdens daudzums tiek
palielināts arī skalošanas procedūras laikā, lai izskalotu no šķiedrām
visas mazgāšanas līdzekļa paliekas.
Šī funkcija ir specifiski izstrādāta cilvēkiem, kam ir smalka un jutīga
āda un pat neliels mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt
kairinājumu vai alerģiju.
Iesakām šo funkciju izmantot arī bērnu apģērbiem un smalkiem
audumiem, kā arī dvieļiem, kuru šķiedrām ir tendence absorbēt
lielāku mazgāšanas līdzekļu daudzumu.
Lai nodrošinātu vislabāko mazgāšanas izpildījumu, šī funkcija
vienmēr tiek aktivizēta attiecībā uz Delicates (Smalki audumi) un
Woollens/Handwash (Vilnas izstrādājumi/Mazgāšana ar rokām)
programmām.
AUKSTĀS MAZGĀŠANAS POGA
E
Nospiežot šo pogu, iespējams pārslēgt jebkuru programmu uz
skalošanas programmu, nemodificējot citus raksturojumus (ūdens
līmenis, laiki, rotējošā cilindra ritmi u.tml.). Pateicoties šai jaunajai
iekārtai, var droši mazgāt aizkarus, nelielas grīdsegas, ar rokām
darinātus smalkus audumus, neplūkošus apģērba gabalus.
STARTĒŠANAS AIZTURES POGA
F
Šī poga jums ļauj iepriekš ieprogrammēt mazgāšanas ciklu, lai
aizturētu cikla startu līdz pat 24 stundām.
Lai uzstādītu aizturētu startēšanu, izmantot šādu procedūru:
Uzstādīt nepieciešamo programmu. Nospiest šo pogu, lai to
aktivizētu (displejā parādās h00), un pēc tam nospiest to vēlreiz, lai
uzstādītu 1 stundas aizturi (displejā parādās h01); iepriekš uzstādītā
aizture palielinās par 1 stundu katru reizi, kad tiek nospiesta šī poga,
kamēr displejā neparādās h24, kur pogas vēlreizēja nospiešana sāks
startēšanas aizturi no nulles.
Apstiprināt, nospiežot pogu "Start/Pause" (displejā sāk mirgot
signāllampiņa). Sāksies laika atskaitīšana, un kad tā beigsies, tad
programma startēs automātiski.
9
Iespējams atcelt startēšanas aizturi, izpildot zemāk minēto:
Nospiest un turēt nospiestu šo pogu uz 5 sekundēm, kamēr displejs
neparādīs uzstādītās programmas uzstādījumus. Šajā stadijā
iespējams startēt iepriekš uzstādīto programmu, nospiežot pogu
"Start/Pause", vai atcelt procesu, uzstādot selektoru stāvoklī "OFF"
un pēc tam uzstādot citu programmu.
IZGRIEŠANAS ROTĀCIJAS ĀTRUMA POGA
G
Atbilstoši atlasītajam ciklam automātiski tiks parādīts, vai uzstādītās
programmas izgriešanas ātrums ir maksimāls (MAX), vidējs (MED)
vai nekāds ( ). Nospiežot šo pogu, iespējams samazināt vai atcelt
parādīto izgriešanas ātrumu.
Lai atkal aktivizētu izgriešanas ciklu, pietiek nospiest pogu, kamēr
netiek sasniegts tāds izgriešanas ātrums, kādu nepieciešams uzstādīt.
Lai nesabojātu audumus, nav iespējams palielināt ātrumu virs
tā, kas automātiski piemērots programmas atlasīšanas laikā.
Iespējams arī modificēt izgriešanas ātrumu jebkurā brīdī, neuzstādot
pauzi veļas mazgājamajai mašīnai.
DIGITĀLAIS DISPLEJS
H
1) GRIEŠANĀS ĀTRUMS
Kad ir izvēlēta programma, displejā parādās maksimālais griešanās
ātrums, kas ir atļauts šai programmai. Nospiežot griešanās ātruma
pogu, ātrums tiek samazināt par 100 apgriezieniem minūtē katru
reizi, kad tiek nospiesta šī poga. Minimālais atļautais griešanās
ātrums ir 400 apgriezienu minūtē vai arī griešanos var izlaist,
vēlreiz nospiežot pogu.
2) ATLIKTĀ STARTA INDIKATORS.
Tas mirgo, ja ir iestatīts atliktais starts.
3) AIZVĒRTU DURVJU INDIKATORS.
Indikators „Durvis aizvērtas” iedegas, kad durvis ir pilnībā
aizvērtas un iekārta ir ieslēgta.
Ja durvis ir aizvērtas un tiek nospiesta iekārtas poga START
(Sākt), indikators kādu brīdi mirgo un tad iedegas.
Ja durvis nav aizvērtas, indikators turpina mirgot.
Īpaša drošības ierīce pasargā durvis no tūlītējas atvēršanas pēc
mazgāšanas cikla beigām.
2 minūtes pēc mazgāšanas cikla beigām indikators izslēdzas, lai
parādītu, ka durvis tagad var atvērt.
Cikla beigās programmu selektoru pagrieziet stāvoklī OFF .
4) MAZGĀŠANAS CIKLA ILGUMS. Kad ir izvēlēta
programma, displejā automātiski parādās mazgāšanas cikla
ilgums, kas var atšķirties atkarībā no izvēlētajām opcijām. Kad
programma ir palaista, Jūs visu laiku tiekat informēts par atlikušo
laiku līdz mazgāšanas cikla beigām.
10
Iekārta aprēķina laiku līdz izvēlētās programmas beigām,
pamatojoties uz standarta veļas daudzumu. Mazgāšanas cikla laikā
iekārta izlabo laiku, lai tas atbilstu ievietotās veļas daudzumam un
sastāvam.
POGU SIGNĀLLAMPIŅAS
M
Tās iedegas, ja tiek nospiestas atbilstošās pogas.
Ja tiek atlasīta opcija, kas nav saderīga ar atlasīto programmu, tad
pogas signāllampiņa no sākuma mirgo, bet pēc tam nodziest.
PROGRAMMU SELEKTORS OFF POZĪCIJĀ
N
ROTĒ
ABOS
VIRZIENOS.
KAD
PROGRAMMU
SELEKTORS TIEK PAGRIEZTS, TAD IEDEGSIES
IZGRIEŠANAS SIGNĀLLAMPIŅAS.
P.S. LAI IZSLĒGTU VEĻAS MAZGĀJAMO MAŠĪNU,
PAGRIEZT PROGRAMMU SELEKTORU STĀVOKLĪ "OFF"
(IZSLĒGTS).
Nospiest pogu "Start/Pause", lai startētu atlasīto ciklu.
Programma tiek izpildīta, uzstādot stacionāro programmu selektoru
atlasītajai programmai, kamēr cikls nebeidzas.
Veļas mazgājamā mašīna tiek izslēgta pagriežot selektoru stāvoklī
"OFF" (izslēgts).
PIEZĪME: PROGRAMMU SELEKTORS IR JĀATGRIEŽ
ATPAKAĻ STĀVOKLĪ "OFF" KATRA CIKLA BEIGĀS VAI
STARTĒJOT NĀKAMO MAZGĀŠANAS CIKLU PIRMS
TIEK ATLASĪTA UN STARTĒTA NĀKOŠĀ PROGRAMMA.
11
7. NODAĻA
PROGRAMMU TABULA
PROGRAMMA
Izturīgi audumi
Kokvilnas, linu audumi
Kokvilnas, jaukti audumi
Jaukti audumi un sintētika
Sintētika (neilons, perlons),
jaukti kokvilnas audumi
Jaukti, smalki sintētikas audumi
PROGRAMMAS
SELEKTORS UZ:
TEMP.,
ºC
Balti
4
90ºC


Krāsaini, izturīgi
4
50ºC


Krāsaini, izturīgi
4
40ºC


Krāsojoši
4
30ºC


Krāsaini
2
50ºC


Krāsojoši
2
40ºC


2
30ºC


Skalošana
–
–


Izgriešana
–
–
Tikai žāvēšana
–
–


Smalki
2
30ºC


"Mašīnā
mazgājama"
vilna/ Mazgāšana
ar rokām
1
30ºC


Ecio Mix 20°
4
20ºC


Ātrā izgriešana/
noliešana
–
–
Skalošana
–
–
Jaukti audumi
1
30ºC


2
30ºC


2
40ºC


Krekli
Īpaši audumi
Ļoti smalki audumi
Speciālās programmas
MAZGĀŠANAS
LĪDZEKĻA
PIEVIENOŠANA
MAKS.
SVARS,
kg
Izturīgi vai
jaukti audumi
Izturīgi vai
jaukti audumi

12
Lūdzu izlasīt šīs piezīmes
** Programmas atbilst direktīvu (EU) Nr 1015/2010 un Nr 1061/2010 prasībām.
KOKVILNAS PROGRAMMA ar mazgāšanas temperatūru 60°C
KOKVILNAS PROGRAMMA ar mazgāšanas temperatūru 40°C
Šīs programmas ir piemērotas, lai izmazgātu normāli netīras kokvilnas drēbes, un tās ir
visefektīvākās programmas sabalansējot enerģijas un ūdens patēriņu kokvilnas drēbju
mazgāšanai.
Šīs programmas ir izstrādātas, atbilstoši norādītajai mazgāšanas temperatūrai uz apģērbu etiķetes
un faktiskā ūdens temperatūra var nedaudz atšķirties no deklarētās temperatūras cikla.
Ja apģērbi ir ļoti netīri, tad pirms galvenās mazgāšanas programmas atlasīšanas var izmantot
arī 30 minūšu ātro programmu kā iepriekšējas mazgāšanas ciklu.

8. NODAĻA
PROGRAMMU IZVĒLE
Dažāda tipa audumiem un dažādām to netīrības pakāpēm veļas mazgājamajai
mašīnai ir paredzētas 5 dažādas programmu grupas, atbilstoši mazgāšanas
ciklam, temperatūrai un cikla ilgumam (skatīt mazgāšanas ciklu programmu
tabulu).
1. IZTURĪGI AUDUMI
Šīs programmas paredzētas maksimāli intensīvai mazgāšanai un skalošanai ar
starpposma izgriešanas cikliem, lai nodrošinātu vislabāko skalošanas kvalitāti.
Galīgā izgriešana atdala ūdeni intensīvāk nekā citas mazgāšanas programmas.
2. JAUKTI UN SINTĒTISKIE AUDUMI
Galvenā mazgāšana un skalošana nodrošina teicamus rezultātus rūpīgi
pielāgotā rotējošā cilindra rotācijas ātruma un ūdens līmeņa dēļ.
Saudzīgā izgriešana paredzēta tam, lai veļa tiktu pēc iespējas mazāk saburzīta.
3. ĪPAŠI SMALKI AUDUMI
Šis ir jauns mazgāšanas cikls, kurš pamīšus veic mazgāšanu un mērcēšanu un
ko īpaši iesaka ļoti smalku audumu mazgāšanai.
Mazgāšanas cikls un skalošana tiek veikta augstā ūdens līmenī, lai nodrošinātu
vislabāko rezultātu
PROGRAMMA VILNAS MAZGĀŠANAI UN MAZGĀŠANAI AR
ROKĀM
Šī programma nodrošina pilnu mazgāšanas ciklu apģērbiem ar atzīmi
“Mazgājams mašīnā”, vilnas izstrādājumiem un citai veļai ar atzīmi “Mazgāt
ar rokām”. Šīs programmas maksimālā temperatūra ir 30°C un tā tiek pabeigta
13
ar 3 skalošanas fāzēm, vienu auduma mīkstināšanu un vienu lēnu griešanas
fāzi.
4. SPECIĀLĀS PROGRAMMAS
„Eco Mix” PROGRAMMA
Šī jaunā programma ļauj Jums mazgāt vienlaicīgi dažādus un krāsainus
audumus, piemēram kokvilnu un sintētiku un kombinētus tikai 20ºC ,
nodrošinot teicamus rezultātus. Šīs programmas elektroenerģijas patēriņš ir 40
% no parastās kokvilnas mazgāšanas 40ºC
IZGRIEŠANA UN NOLIEŠANA
Izgriešanas veic izgriešanu maksimālajā ātrumā (ko var samazināt izmantojot
attiecīgo pogu).
SPECIĀLĀ SKALOŠANAS PROGRAMMA “RINSE”
Šī programma veic trīs skalošanas ar vidēja ātruma izspiešanu (kuru var
samazināt vai izslēgt, izmantojot attiecīgo pogu). To var izmantot jebkura
auduma skalošanai, piem., pēc mazgāšanas ar rokām.
IKDIENAS MAZGĀŠANA 30ºC – ĀTRA 14 MINŪTES
Pilns mazgāšanas cikls (mazgāšana, skalošana un izgriešana), kas spēj veļu
izmazgāt apmēram 14 minūtēs:
– maksimālais veļas daudzums – 1/1,5 kg;
– nedaudz sasmērēta veļa (kokvilnas un jaukta tipa audumi).
Mēs iesakām šai programmai izmantot 20% no mazgāšanas līdzekļa parastā
daudzuma, lai nepieļautu lieku mazgāšanas līdzekļu nokļūšanu kanalizācijā.
IKDIENAS MAZGĀŠANA 30ºC – ĀTRA 30 MINŪTES
Pilns mazgāšanas cikls (mazgāšana, skalošana un izgriešana), kas spēj veļu
izmazgāt apmēram 30 minūtēs:
– maksimālais veļas daudzums – 2 kg;
– nedaudz sasmērēta veļa (kokvilnas un jaukta tipa audumi).
Mēs iesakām šai programmai izmantot 20% no mazgāšanas līdzekļa parastā
daudzuma, lai nepieļautu lieku mazgāšanas līdzekļu nokļūšanu kanalizācijā.
MAZGĀŠANA 59 MINŪTES - 40ºC
Šī īpaši izstrādātā programma ir paredzēta tam, lai nodrošinātu augstas
kvalitātes mazgāšanas sniegumu, ievērojami samazinot mazgāšanas laiku.
Programmas paredzēta 3 kg veļas daudzumam, maksimālā temperatūra ir 40°C
Šī programma veic divas skalošanas ar augsta ātruma izgriešanu
9. NODAĻA
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU ATVILKTNE
Mazgāšanas līdzekļu atvilktne ir sadalīta 2 nodalījumos:
– pirmais, kas marķēts ar " ", ir paredzēts galvenajam mazgāšanas līdzeklim;
– otrais " " ir paredzēts īpašām piedevām – mīkstinātājiem, aromātiskajām
14
vielām, cietei, balinātājiem u.tml.
SVARĪGI: ATCERĒTIES, KA DAŽUS MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻUS
IR GRŪTI ATDALĪT. ŠĀDĀ GADĪJUMĀ MĒS IESAKĀM ROTĒJOŠĀ
CILINDRA IEKŠPUSĒ IEVIETOT ĪPAŠU KONTEINERU.
SVARĪGI: OTRAJĀ NODALĪJUMĀ IEVIETOT TIKAI ŠĶIDRUS
PRODUKTUS.
10. NODAĻA
PRODUKTS
SVARĪGI:
Mazgājot smagas grīdsegas, gultas pārvalkus un citas smagas lietas ieteicams
tās neizgriezt.
Lai varētu mazgāt vilnas apģērbus un citus vilnas izstrādājumus, tiem ir jābūt
marķējumam "Mazgājams veļas mazgājamā mašīnā".
SVARĪGI:
Šķirojot priekšmetus nodrošināt, lai:
– veļas mazgājamā mašīnā nenonāktu nekādi metāla objekti (piemēram,
piespraudes, kniepadatas, nozīmītes, monētas u.tml.);
– spilvendrānas būtu aizpogātas, rāvējslēdzēji un āķi būtu ciet, vaļīgas
siksnas un garas lentas būtu sasietas;
– aizkaru stiprinājumi būtu noņemti;
– tiktu pievērsta uzmanība apģērba gabalu marķējumiem;
– veļas šķirošanas laikā, pirms tās mazgāšanas, tiktu notīrīti jebkādi grūti
tīrāmi traipi, izmantojot tikai marķējumā ieteiktos traipu tīrāmos līdzekļus.
11. NODAĻA
IETEIKUMI PATĒRĒTĀJIEM
Norādījumi iekārtas ekonomiskai lietošanai un lietošanai apkārtējai videi
draudzīgā veidā.
VEĻAS
MAZGĀJAMAJĀ
MAŠĪNĀ
IEVIETOTĀS
VEĻAS
DAUDZUMA PALIELINĀŠANA LĪDZ MAKSIMUMAM
Iegūstiet vislabāko enerģijas, ūdens, mazgāšanas līdzekļa un laika ietaupījumu,
ievērojot ieteikto veļas mazgājamajā mašīnā ievietotās veļas daudzumu.
Ietaupiet 50% enerģijas mazgājot maksimālo veļas mazgājamajā mašīnā
ievietotās veļas daudzumu, jo mazgājot tikai pusi no šī daudzuma, jūs
patērēsiet 2 reizes vairāk enerģijas.
VAI NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJĀ MAZGĀŠANA?
Tikai spēcīgi netīrai veļai!
TAUPIET mazgāšanas līdzekli, laiku, ūdeni un 5 līdz 15% enerģijas patēriņu
NEATLASOT iepriekšējo mazgāšanu tikai mazliet netīrai vai ne pārāk netīrai
15
veļai.
VAI MAZGĀŠANAI NEPIECIEŠAMA ĻOTI AUGSTA
TEMPERATŪRA?
Pirms mazgāšanas iepriekš apstrādāt traipus, izmantojot traipu tīrīšanas
līdzekļus, vai iemērkt izžuvušus traipus ūdenī, lai nevajadzētu pielietot
programmu mazgāšanai augstā temperatūrā.
Ietaupiet līdz pat 50% enerģijas, izmantojot programmu mazgāšanai 60ºC
temperatūrā.
MAZGĀŠANA
MAINĪGA IETILPĪBA
Šī veļas mazgājamā mašīna automātiski pielāgo ūdens līmeni mazgājamās
veļas tipam un daudzumam. Līdz ar to no enerģijas taupīšanas viedokļa
iespējams mazgāšanu "personalizēt". Šī sistēma nodrošina enerģijas patēriņa
samazināšanu un jūtamu veļas mazgāšanas reižu samazināšanu.
PIEMĒRAM:
Īpaši smalkiem audumiem ir jāizmanto īpašs veļas maiss.
Pieņemsim, ka jāmazgā ĻOTI NETĪRA KOKVILNA (grūti iztīrāmi traipi ir
jāiztīra ar piemērotu traipu tīrīšanas līdzekli).
Nav ieteicams atsevišķi mazgāt veļu, ja tā sastāv tikai no dvieļiem un
audumiem, kas absorbē lielu ūdens daudzumu un kļūst pārāk smaga.






Atvērt mazgāšanas līdzekļa atvilktni (P).
Iepildīt 60 g mazgāšanas līdzekļa galvenajā mazgāšanas nodalījumā, kas
marķēts ar " ".
Pievienot 50 ml vajadzīgās piedevas piedevu nodalījumā " ".
Aizvērt mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
Nodrošināt, lai tiek atvērts ūdens padeves krāns.
Pārliecināties, vai noplūdes cauruļvads atrodas savā vietā.
PROGRAMMAS IZVĒLE
Skatīt norādi programmas izvēlei, lai atlasītu vispiemērotāko programmu.
Pagriežot selektora kloķi, tiek aktivizēta nepieciešamā programma.
Pagaidīt, lai iedegas signāllampiņa "Spin" (Izgriešana).
Pēc tam nospiest pogu START. Kad tiek nospiesta poga START, veļas
mazgājamā mašīna sāk izpildīt uzstādījumu secību.
Programma tiek izpildīta, kamēr selektors uz atlasītās programmas atrodas
stacionāri. Tā turpinās, kamēr netiek pabeigts cikls.
Brīdinājums: Ja notiek jebkāds elektroenerģijas padeves pārtraukums, kamēr
darbojas veļas mazgājamā mašīna, īpaša atmiņa saglabā atlasīto programmu,
un, kad atjaunojas elektroenerģijas padeve, tad tā turpina darboties no
pārtrauktās vietas.
16




Programmas beigās iedegsies visas mazgāšanas stadijas signāllampiņas.
Pagaidīt, lai atslēgtos durtiņu bloķēšana (apmēram 2 minūtes pēc
programmas pabeigšanas).
Izslēgt veļas mazgājamo mašīnu, pagriežot programmu selektoru uz
stāvokli "OFF" (Izslēgts).
Atvērt durtiņas un izņemt veļu.
SKATĪT PROGRAMMU TABULU, KAS ATTIECAS UZ VISIEM
MAZGĀŠANAS
VEIDIEM,
UN
IEVĒROT
OPERĀCIJAS
NORĀDĪTAJĀ SECĪBĀ.
12. NODAĻA
TĪRĪŠANA UN IKDIENAS APKOPE
Nelietot abrazīvas vielas, spirtus un/vai šķīdinātājus iekārtas ārpuses tīrīšanai.
Lai notīrītu virsmas, lietot mitru drānu.
Veļas mazgājamajai mašīnai nepieciešama ļoti neliela apkope.
 Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumu tīrīšana.
 Filtra tīrīšana.
 Jāizņem veļas mazgājamās mašīnas saturs, ja tā netiek ilgstoši lietota.
MAZGĀŠANAS
LĪDZEKĻA
ATVILKTNES
NODALĪJUMU
TĪRĪŠANA
Kaut gan tas nav nemaz tik ļoti nepieciešams, tomēr ieteicams laiku pa laikam
iztīrīt mazgāšanas līdzekļa, balinātāja un piedevu nodalījumus.
Nodalījumus izņemt uzmanīgi pavelkot.
Izmazgāt ar ūdeni.
Ievietot nodalījumus atpakaļ savā vietā.
FILTRA TĪRĪŠANA
Veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar īpašu filtru, lai tas aizturētu lielu daļu
svešķermeņu, kas varētu iesprūst kanalizācijā, piemēram, monētas, pogas
u.tml. Tāpēc tās iespējams izņemt. Filtra tīrīšanas procedūras ir šādas:





Atvērt vāku, kā parādīts attēlā.
Pagriezt filtru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, kamēr tas ieņem
vertikālu stāvokli.
Filtru izņemt un iztīrīt.
Pēc iztīrīšanas atlikt to atpakaļ savā vietā, pagriežot filtra gala ierobojumu
pulksteņrādītāja kustības virzienā. Pēc tam ievērot iepriekšminētās
procedūras pretējā secībā.
Aizvērt vāku.
17
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS SATURA IZŅEMŠANA, JA TĀ
NETIEK ILGSTOŠI LIETOTA
Ja veļas mazgājamā mašīna tiek pārvietota vai atstāta uz ilgstošu laiku
neapkurinātās telpās, no šļūtenes ir jāiztukšo viss atlikušais ūdens.
Iekārtai ir jābūt izslēgtai un atvienotai no elektrotīkla. Nepieciešama bļoda.
Atvienot iztukšošanas šļūteni un nolaist to virs bļodas, kamēr netiek iztukšots
viss ūdens.
Atkārtot tādu pašu operāciju attiecībā uz padeves šļūteni.
13. NODAĻA
KĻŪME
1. Nefunkcionē neviena
programma
2. Netiek padots ūdens
3. Neizplūst ūdens
4. Ūdens uz grīdas ap veļas
mazgājamo mašīnu
5. Nenotiek izgriešana
6. Spēcīgas vibrācijas
izgriešanas laikā
CĒLONIS
Elektrotīkla kontaktligzdā nav
iesprausta iekārtas kontaktdakša
Nav ieslēgts strāvas slēdzis
Nav strāvas
Elektriskās ķēdes drošinātāja kļūme
Atvērtas iekraušanas durtiņas
Skatīt 1. cēloni
Aizgriezts ūdens padeves krāns
Nav pareizi uzstādīts taimeris
Salocīta izplūdes šļūtene
Aizsērējis filtrs
Noplūde no starplikas starp krānu
un ieplūdes šļūteni
No veļas mazgājamā mašīnas nav
iztukšots ūdens
Uzstādīts "Nav izgriešanas" (tikai
dažiem modeļiem)
Veļas mazgājamā mašīna nav
pilnībā izlīdzināta
Nav noņemts transportēšanas
stiprinājums
Iekrautā veļa nav vienmērīgi
sadalīta
LĪDZEKLIS
Iespraust kontaktdakšu
Ieslēgt strāvas slēdzi
Pārbaudīt
Pārbaudīt
Aizvērt iekraušanas durtiņas
Pārbaudīt
Atgriezt ūdens padeves krānu
Uzstādīt pareizi taimeri
Iztaisnot izplūdes šļūteni
Pārbaudīt filtru
Nomainīt starpliku un pieskrūvēt
šļūteni krānam
Pagaidīt dažas minūtes, kamēr
veļas mazgājamā mašīna
neiztukšo ūdeni
Pagriezt programmu selektoru uz
izgriešanas uzstādījumu
Noregulēt kājiņas
Noņemt transportēšanas
stiprinājumu
Mazgājamo veļu sadalīt
vienmērīgi
PIEZĪME:
VEĻAS MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA IR APRĪKOTA AR ĪPAŠU ELEKTRONISKU IERĪCI, KAS
NEPIEĻAUJ NESABALANSĒTU VEĻAS IZGRIEŠANAS CIKLU.
ŠĪ ELEKTRONISKĀ IERĪCE SAMAZINA TROKŠŅUS UN VIBRĀCIJU VEĻAS
MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS IEKŠPUSĒ, LĪDZ AR TO PAGARINOT TĀS LIETOŠANAS
PERIODA ILGUMU.
Ja kļūme netiek novērsta, tad sazināties ar Candy Tehniskās palīdzības centru. Ja nepieciešama
tūlītēja apkalpošana, uzrādīt veļas mazgājamās mašīnas modeli, kas norādīts uz korpusa atveres
iekšpuses vai garantijas sertifikāta marķējuma.
18
Svarīgi:
1. Apkārtējai videi draudzīgu mazgāšanas līdzekļu, kas nesatur fosfātus, lietošana var
radīt šādus efektus:
– Iztukšojot skalošanas ūdeni, tas var būt duļķains suspensijā esošo ceolītu dēļ. Tas
nepasliktina skalošanas efektivitāti.
– Balti pulvera (ceolīta) traipi uz mazgājamās veļas mazgāšanas cikla beigās. Tie
nepaliek uz auduma un nemaina auduma krāsu.
– Putas pēdējās skalošanas ūdenī, kas nebūt nav neadekvātas skalošanas pazīme.
– Veļas mazgājamā mašīnas mazgāšanas līdzekļa sastāvā esošās nejonu virsmas
aktīvās vielas bieži ir grūti atdalīt no mazgājamās veļas un pat nelielos daudzumos
tās var radīt redzamas putu veidošanās pazīmes.
– Turpmākā skalošana, piemēram, iepriekšminētajā gadījumā, nav lietderīga.
2. Ja veļas mazgājamā mašīna nedarbojas, tad pirms Candy Tehniskās palīdzības
dienesta izsaukšanas veikt iepriekšminētās pārbaudes.
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām šajā brošūrā esošajām drukas kļūdām.
Turklāt, ražotājs saglabā tiesības veikt saviem izstrādājumiem atbilstošas modifikācijas,
nemainot būtiskākos raksturojumus.
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising