Candy | GSF4 137TWC3/2-S | Candy GSF4 137TWC3/2-S User manual

Candy GSF4 137TWC3/2-S User manual
SL
PL
HR
EN
CS
Děkujeme za výběr pračku značky Candy.
Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat
oblečení, každý jemný kousek každý den.
Životní prostředí
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Váš
výrobek
můžete
zaregistrovat
na www.registercandy.com k získání
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a š títek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Obsah
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Candy servisním střediskem.
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
2
l Tento
spotřebič je určený pro
použití v domácnosti a podobných
místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a jiných
ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče mimo
domácího prostředí nebo pro
typické domácí č innosti, jako je
komerční využití odborníky nebo
zkušenými uživateli, je vyloučeno z
výše uvedených aplikací. Pokud
nepoužíváte spotřebič v souladu s
výše uvedenými podmínkami, může
se zkrátit jeho ž ivotnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
l Tento spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dohledem nebo byly
poučeny o bezpečném použití
spotřebiče a porozuměly možnému
riziku.
l Nedovolte
dětem hrát si se
spotřebičem.
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou neustále pod
dohledem.
l Pokud
je poškozený přívodní
kabel, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze hadice dodané se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak
vody musí být v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav
vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
jiná pozice tohoto ovladače
pračku zapne (pouze pro modely
s knoflíkem programů).
l Po
instalaci musíte pračku umístit
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přístupná.
3
CS
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Maximální
kapacita suchého l Při přemisťování nezvedejte pračku
prádla závisí od modelu (viz
za ovládací prvky ani zásobník
ovládací panel).
pracích prostředků; během přepravy
nikdy nepokládejte pračku otvorem
l K nahlédnutí popisu výrobku
na vozík. Při zvedání doporučujeme
navštivte stránku výrobce.
asistenci druhé osoby.
l V případě závady pračku vypněte,
Bezpečnostní pokyny
zavřete ventil přívodu vody a
nemanipulujte se spotřebičem.
Ihned kontaktujte nejbližší servisní
středisko a používejte pouze
originální náhradní díly. Nedodržením
těchto pokynů můžete negativně
ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
l Před
č ištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od
síťové zásuvky a zastavte
ventil přívodu vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě vyhledejte odborný
servis.
l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.
l Před
otevřením dvířek se ujistěte,
zda není v bubnu voda.
Spotřebič vyhovuje Evropským
směrnicím:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
a následným změnám.
l Při
odpojování
spotřebiče
netahejte za přívodní kabel.
l Nevystavujte
pračku dešti,
přímému slunečnímu záření ani
jiným povětrnostním vlivům.
4
l Prořízněte
spojovací pásky
hadic, nepoškoďte hadice a
přívodní kabel.
CS
2. INSTALACE
1
A
B
A
B
l Vyšroubujte
2 nebo 4 šrouby
(A) na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
(B) podle obrázku 1.
B
B
A
A
l Překryjte
2 nebo 4 otvory
použitím dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby
(A) a sundejte 3 nebo 4
podložky (B).
2
A
1
některých modelů, 1 nebo
více podložek padne do
spotřebiče: nakloňte pračku
dopředu a vyndejte ji. Překryjte
otvor pomocí dodaných záslepek.
2
3
l U
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
l Umístěte
„polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
3
2
5
1
Připojení vody
3
l Připojte hadici k přívodu vody, používejte
pouze dodané hadice (obr.3).
NEOTEVÍREJTE VODOVODNÍ VENTIL.
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
4
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
1
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
5
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
CS
8
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
A
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
9
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
1
2
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
10
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
7
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkládání prádla
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
se
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
Potřebujete předpírku?
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
8
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
CS
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
9
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
L
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
l Stisknutím
tlačítka
M
START/PAUZA
B
spusťte praní.
C
Pokud nastane výpadek elektrického proudu
během praní, speciální systém paměti uloží
nastavení a při obnově napájení pračka
pokračuje od bodu, kde byl cyklus přerušen.
l Na konci programu se zobrazí zpráva
„end“ nebo se rozsvítí odpovídající LED
kontrolka.
D
E
F
G
H
I
A Volič programů s pozicí OFF
B Tlačítko START/PAUZA
C Tlačítko VOLBY OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka
uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po
skončení programu.
D Tlačítko VOLBY TEPLOTY
l Vypněte pračku.
E Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
F Tlačítko STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
G Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
H Tlačítko MOŽNOSTÍI
Technické údaje
I
Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
L Digitální displej
M Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
10
Zavřete dvířka PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
l Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli č eká, dokud začne
fungovat.
Otevření dvířek
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned na konci cylu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka “Uzamčení
dvířek” před otevřením dvířek.
l Stiskněte
a
podržte
tlačítko
START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
(některé světelné indikátory a indikátor
zbývajícího č asu budou blikat – to
znázorňuje, že pračka byla zastavena).
Volič programů s pozicí OFF
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
Po otočení voliče programů se rozsvítí
displej pro zobrazení nastavení pro
zvolený program.
Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v
době nečinnosti se úroveň jasu sníží.
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).
Poznámka:
k
vypnutí
spotřebiče
nastavte volič programů do pozice OFF.
ZRUŠENÍ PROGRAMU
l K zrušení
programu nastavte
programů do pozice OFF.
l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte
zvolený cyklus.
volič
l Zvolte jiný program.
l Po volbě programu zůstane volič programů
l Nastavte volič programů do pozice OFF.
do konce cyklu s v nastavené pozici.
l Pračku vypněte otočením voliče do
pozice OFF.
Tlačítko přídavných možností musíte
zvolit
před
stisknutím
tlačítka
START/PAUZA.
Pokud zvolíte možnost nekompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude blikat a pak zhasne.
Na konci každého cyklu nebo před
spuštěním nového cyklu musíte nastavit
volič programů zpět do pozice OFF.
11
CS
Tlačítko START/PAUZA
UPOZORNĚNÍ:
Nedotýkejte
se
displeje
během
připojování, neboť spotřebič během
prvních sekund kalibruje systém:
dotekem displeje nebude spotřebič
fungovat správně. V takovém případě
odpojte zástrčku od zásuvky a
opakujte proces.
l K odložení startu postupujte následovně:
Tlačítko VOLBY OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
- Nastavte požadovaný program.
l Stisknutím
tohoto tlačítka lze snížit
maximální rychlost otáček odstředění a
pokud chcete, lze jej zcela zrušit.
l K opětovné
aktivaci cyklus odstředění
stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete
požadovaných otáček odstředění.
Abyste zabránili poškození látky, nelze
otáčky
zvýšit
nad
automaticky
nastavené pro daný program.
l Otáčky
odstředění lze upravit
pozastavení činnosti spotřebiče.
- Stisknutím tlačítka jednou aktivuje
funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
zobrazí h01). Přednastavené odložení
se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se
odpočítávání a po jeho skončení se
automaticky spustí program.
bez
l Odložený start je možné zrušit otočením
programátoru do polohy OFF.
Spotřebič je vybavený speciálním
elektronickým zařízením, které brání
odstředění nevyváženého prádla. Toto
snižuje hluk a vibrace spotřebiče a
prodlužuje jeho životnost.
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
Tlačítko VOLBY TEPLOTY
Tlačítko STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Toto tlačítko Vám umožňuje změnit
teplotu pracích cyklů.
l Nelze zvýšit teplotu nad maximální
povolenou hodnotu pro daný program,
pro ochranu textilií.
l Pomocí tohoto tlačítka máte na výběr ze
3 úrovní intenzity praní, v závislosti od
znečištění prádla (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
l Po volbě programu se automaticky
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
rozsvítí kontrolka pro indikaci úrovně
znečištění nastavenou pro daný program.
l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit
odložený start pracího cyklu až o 24
hodin.
12
l Volbou jiné úrovně znečištění se rozsvítí
odpovídající kontrolka.
l Toto
tlačítko Vám umožňuje přidat
máchání na konci pracího cyklu.
Maximální počet extra máchání je závislý
od zvoleného programu.
l Během fáze, ve které je voda v bubnu
bliká příslušná kontrolka pro zobrazení,
že pračka je v klidovém režimu.
l Tato funkce byla navržena pro osoby
s citlivou pokožkou, u kterých i malé
zbytky
pracích
prostředků
mohou
způsobit podráždění nebo alergie.
l Deaktivujte možnost na konci cyklu
s odstředěním (kterého otáčky můžete
snížit nebo zcela jej vyloučit pomocí
příslušného tlačítka) a nastane fáze
odčerpání.
l Tuto funkci doporučujeme použít také pro
dětské prádlo a v případě praní velmi
znečištěného prádla, u kterých se
používá
velké
množství
pracího
prostředku, nebo při praní osušek nebo
prádla, kterých vlákna mají tendenci
zachycovat prací prostředek.
l Díky elektronickému řízení se voda
v prostředních fázích vypouští tiše, čímž
lze tuto možnost využívat k praní během
noci.
Tlačítko MOŽNOSTÍI
Můžete zvolit ze tří různých možností:
Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
- PŘEDPÍRKY
l Tato možnost Vám umožňuje uskutečnit
předpírku a je vhodná zejména pro velmi
znečištěné prádlo (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
Tato funkce vám umožňuje minimalizovat
pomačkání prádla, vyloučením prostředního
odstředění
nebo
snížením
intenzity
posledního odstředění.
l Doporučujeme
používat pouze 20%
doporučeného
množství
pracího
prostředku uvedeného na obalu pracích
prostředků.
- HYGIENA
l Pomocí této možnosti lze sterilizovat
prádlo,
teplota
pracího
programu
dosáhne 60°C.
13
CS
- NOČNÍ CYKLUS
l Tato
možnost
snižuje
prostřední
odstředění na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody během máchání a ponechá
prádlo ve vodě po konečném máchání,
k rovnoměrnému rozložení vláken.
Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
2) OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ
Digitální displej
2
Indikační
systém
displeje
umožňuje
neustále informování o stavu spotřebiče.
2
3
4
5
6
Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného
programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.
7
3) TEPLOTA PRANÍ
1
3
8
9 10
Zobrazuje
teplotu
praní
zvoleného
programu, kterou lze upravit (pokud je to
možné) pomocí příslušného tlačítka.
1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA
4) TRVÁNÍ CYKLU
1
4
l Ikona indikuje uzamčená dvířka.
Zavřete
dvířka
PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
l Po volbě programu displej automaticky
l Po stisknutí tlačítka START/PAUZA se
zobrazí dobu trvání cyklu, která se
může měnit v závislosti od zvolených
přídavných možností.
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
l Po spuštění programu budete konstantně
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
automaticky zruší. V takovém případě
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA.
l Spotřebič
informováni o zbývající době do konce
programu.
vypočítá dobu do konce
zvoleného
programu
na
základě
standardní náplně, během cyklu spotřebič
upraví čas podle velikosti a složení
náplně.
5) STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned po dokončení cyklu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka "zamčená
dvířka" než otevřete dvířka. Na konci
cyklu nastavte volič programů do pozice
OFF.
14
5
{
l Po volbě programu kontrolka automaticky
zobrazí stupeň znečištění nastavený pro
daný program.
l Volbou jiného stupně znečištění se
10) Kg Check (funkce je aktivní pouze u
programů Bavlna a Syntetické)
CS
rozsvítí příslušná kontrolka.
6) EXTRA MÁCHÁNÍ
10
l Během prvních minut cyklu zůstane
{
kontrolka "Kg Check" svítit, dokud
inteligentní senzor nezváží prádlo a podle
toho nastaví trvání cyklu, spotřebu vody a
elektřiny.
6
Kontrolky zobrazují extra máchání zvolené
příslušným tlačítkem.
l Během každé fáze praní "Kg Check"
umožňuje monitorování informací
prádle v bubnu v prvních praní:
7) MOŽNOSTI
}
- nastaví množství potřebné vody;
7
- určí délku pracího cyklu;
- ovládá máchání podle typu zvolené
prané látky;
Kontrolky zobrazují možnosti, které lze
zvolit
pomocí
příslušných
tlačítek
(PŘEDPÍRKY,
HYGIENA
a
NOČNÍ
CYKLUS).
- nastaví rytmus rotací bubnu podle typu
prané látky;
8) Wi-Fi (pouze u některých modelů)
- rozezná přítomnost pěny, v případě
potřeby pak zvýší množství vody během
máchání;
8
- nastaví rychlost odstřeďování podle
náplně, čímž zabrání nevyváženosti.
l U modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje
že Wi-Fi systém je v provozu.
l Pro všechny další informace o Wi-Fi
systému je
spotřebiči.
specifický
o
manuál
ve
9) ODLOŽENÝ START
9
Bliká, pokud byl nastavený odložený start.
15
Tabulka programů
2
TEPL.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Doporučená
Max.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intenzivní 40° 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Hygiena 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Rychlý 30 min.
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Rychlý 14 min.
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
1
PRAC.
PROSTŘEDEK
2
1
Máchání
-
-
-
-
-
-
Odčerpání +
Odstředění
-
-
-
-
-
-
Ruční
praní/Hedvábí
1
2
2
2
30°
30°
Vlna
1
2
2
2
40°
40°
Jemné
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Bavlna
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Bílé
1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
Směsné
16
( )
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
Pouze se zvolenou možností
PŘEDPÍRKY (programy s možnou
volbou PŘEDPÍRKY).
(Pouze pro modely s prostorem
na tekuté prací prostředky)
Pokud pouze několik kusů prádla
vyžaduje
ošetření
bělením,
můžete provést odstranění skvrn
v pračce.
Nalijte bělidlo do zásobníku na
tekuté prací prostředky vloženého
v prostoru
označeného
„2“
v zásobníku pracích prostředků a
nastavte
speciální
program
Máchání.
Po skončení cyklu nastavte volič
programů do pozice OFF, přidejte
zbytek
prádla
a
pokračuje
v běžném praní s nejvhodnějším
programem.
** STANDARDNÍ PROGRAM PRO
BAVLNU PODLE (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tyto programy jsou vhodné pro praní
běžně znečištěného prádla a jsou
nejúčinnější s ohledem na spotřebu
energie a vody pro praní bavlněného
prádla.
Tyto programy byly vyvinuty ve shodě
s teplotou uvedenou na štítku prádla a
aktuální teplota vody se může mírně
odlišovat od deklarované teploty cyklu.
1)
Můžete snížit také rychlost otáček
odstředění, podle doporučení uvedených na
štítku prádla nebo pro velmi jemné kusy
prádla můžete odstředění zcela vyloučit
pomocí tlačítka volby otáček odstředění.
Tuto funkci můžete aktivovat tlačítkem
VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Pokud štítek neuvádí specifické informace,
lze použít maximální rychlost otáček
odstředění programu.
17
Pro uvedené programy můžete
nastavit trvání a intenzitu praní
pomocí
tlačítka
STUPEŇ
ZNEČIŠTĚN.
CS
Nadměrné dávkování pracího prostředku
může způsobit nadměrnou tvorbu pěny.
Pokud
spotřebič
zjistí
přítomnost
nadměrného
množství
pěny,
může
uskutečnit
cyklus
odstředění
nebo
prodloužit trvání programu a zvýšit spotřebu
vody.
Výběr programů
K praní různých typů látek a různého
stupně
znečištění
obsahuje
pračka
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka).
Mix Power System +
Pračka je vybavena inovativním mícháním
pracího prostředku a vody. Proud vody pod
vysokým tlakem stříká směs přímo na
prádlo.
V počáteční fázi pracího cyklu vysokotlaké
stříkání zajistí penetraci pracího roztoku
do hloubky vláken, čímž důkladně odstraní
nečistoty a zajistí nejlepší účinek praní.
Systém poskytuje také "Mix Power Systém +"
během máchání, pro kompletní odstranění
zbytků pracího prostředku díky vysokému
tlaku.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Tato inovativní "Mix Power Systém +"
technologie umožňuje praní látek jako je
bavlna, syntetické a směsné při teplotě
20°C s účinkem srovnatelným s praním při
teplotě 40°C.
Spotřeba energie tohoto programu je
přibližně 50% vůči běžnému programu 40°C
pro praní bavlny.
Doporučujeme náplň do 2/3 maximální
kapacity pračky.
Tento program se vztahuje na prací systém
"Mix & Wash", který umožňuje společné
praní různých látek a barev.
UPOZORNĚNÍ:
Nové barevné prádlo musíte
prvním praní prát samostatně.
Intenzivní 40°
Tento program je vhodný pro bavlněné
prádlo a dosahuje perfektních výsledků při
40°C, zajišťuje uchování aplikací a barev.
Hygiena 60°
Tento program je vhodný pro bavlněné
prádlo a byl speciálně navržen pro
odstranění odolných nečistot při 60°C díky
technologii "Mix Power Systém +".
Perfect Rapid 59 Min
Tento
speciálně
navržený
program
zachovává vysoký účinek praní se značným
zkrácením doby praní.
Program je navržený pro menší náplň (viz
tabulku programů).
Rychlý 30 min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchání a
odstředění). Tento program je zejména
vhodný pro mírně znečištěné bavlněné a
směsné
prádlo.
S tímto
programem
doporučujeme používat pouze 20% běžně
používaného pracího prostředku, abyste
zabránili plýtvání.
Rychlý 14 min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchán a
odstřeďování). Tento program je vhodný
pro mírně znečištěné bavlněné a směsné
látky. S tímto programem používejte pouze
20% běžně používaného pracího prostředku.
Baby
Tento program Vám umožňuje prát dětské
oblečení při nastavené teplotě min. 60°C.
Díky tomuto programu bude dětské
oblečení hygienicky čisté.
K docílení výsledku perfektního praní
doporučujeme použít prací prášek místo
pracího gelu.
Máchání
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
například po ručním praní.
při
Nikdy nekombinuje NESTÁLOBAREVNÉ
látky.
18
Ruční praní/Hedvábí
Tento program umožňuje jemné praní
oděvů, na jejichž štítku je uvedeno pouze
ruční praní nebo jsou vyrobené z hedvábí.
Prací cyklus a máchání se provádí
s maximálním množstvím vody k zajištění
nejlepšího účinku.
Směsné
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění
zajišťuje
sníženou
tvorbu
pomačkání látek.
Bavlna 40°C - 60°C
Tento program je vhodný pro praní běžně
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program
ohledně spotřeby energie a vody pro praní
bavlněného prádla.
Vlna
Tento program provede prací cyklus určený
pro vlnu, kterou lze prát v pračce, nebo pro
prádlo určené pro ruční praní.
Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla.
Bílé
Pro perfektní praní. Konečné odstředění při
maximální
rychlosti
nabízí
účinnější
odstranění pracích prostředků.
19
CS
Odčerpání + Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
Pokud máte pocit, že pračka nefunguje správně, viz část níže pro možné užitečné tipy k
odstranění běžných problémů.
Problém
Pračka
nefunguje/nespustí
se
Pračka
vodu
Pračka
vodu
nenapouští
nevypouští
Voda na podlaze
pod pračkou
Pračka
neodstřeďuje
Silné vibrace během
odstředění
Pokud se zobrazí
nebo bliká konkrétní
číslo závady
Možná příčina a praktické řešení
Ujistěte se, zdaje správně připojená.
Ujistěte se, zda je zapnutá.
Zkontrolujte, zda byl zvolený správný program a spustili jste pračku
správně.
Ujistěte se, zda není vypálená pojistka a zda je funkční síťová zásuvka,
otestováním pomocí jiného spotřebiče jako je například lampa.
Dvířka nejsou správně zavřená: otevřete je a opět zavřete.
Ujistěte se, zda je otevřený vodovodní ventil.
Ujistěte se, zda je správně nastavený časovač.
Ujistěte se, zda není ucpaný filtr.
Ujistěte se, zda není ohnutá odtoková hadice.
Ujistěte se, zda nejsou ve filtru cizí předměty.
Může to být z důvodu netěsnosti mezi vodovodním ventilem a přívodní
hadicí; v takovém případě ji vyměňte a utáhněte spojení k ventilu.
Může to být z důvodu nekompletního odčerpání vody: počkejte několik
minut.
Některé modely obsahují funkci „bez odstředění“: ujistěte se, zda není
zapnutá.
Nadměrné množství pracího prostředku brání odstředění: snižte dávku
při dalším praní.
Pračka není vyvážená: pokud je to nutné, nastavte nožičky podle
popisu v příslušném odstavci.
Zkontrolujte, zda byly odstraněné přepravní pojistky.
Ujistěte se, zda je prádlo rovnoměrně rozložené.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 0, 1, 5, 7 nebo 8, kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 2, pračka nenapouští vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený ventil.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 3, pračka neodstřeďuje
správně. Zkontrolujte, zda není ucpaná nebo prohnutá odtoková hadice.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 4, pračka je přetížená.
Zavřete přívod vody a kontaktujte servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 9, vypněte pračku, počkejte
10 – 15 sekund a restartujte program.
20
Záruka
Na výrobek se vztahují záruční podmínky
uvedené na záručním listě spotřebiče.
Záruční list musí být vyplněný a uložený na
bezpečném místě, k předložení v případě
opravy pro Candy servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Registrujte váš spotřebič!
Neztrácejte čas. Zaregistrujte vaši pračku
a objevte výhody, které pro vás plynou.
Zjistěte jak na www.registercandy.com
nebo volejte na číslo uvedené na
příslušných dokumentech.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
Pokud závada trvá, nebo
problém
opakuje,
ihned
servisní středisko Candy.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
pokud se
kontaktujte
Můžete se také zaregistrovat pro Candy
servisní plán pro příjem bezplatného
servisu po uplynutí záruční doby.
Pozor: hovor není bezplatný. Náklady
budou sděleny v komunikační zprávě
vašeho telefonního operátora.
Candy doporučuje vždy používat originální
náhradní díly dostupné v autorizovaném
servisním středisku.
21
CS
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Thank-you for choosing a Candy washing
machine. We are confident it will loyally
assist you in safely washing your clothes,
even delicates, day after day.
Environmental conditions
This appliance is marked according to
the European directive 2012/19/EU
on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
WEEE contains both polluting substances (which
can cause negative consequences for the
environment) and basic components (which can
be re-used). It is important to have WEEE
subjected to specific treatments, in order to
remove and dispose properly all pollutants, and
recover and recycle all materials. Individuals can
play an important role in ensuring that WEEE
does not become an environmental issue; it is
essential to follow some basic rules:
You can register your product at
www.registercandy.com to gain faster
access to supplementary services solely
reserved to our most loyal customers.
Carefully read this manual for correct and
safe appliance use and for helpful tips on
efficient maintenance.
Only use the
after carefully reading
We recommend you
manual on hand and in
any future owners.
washing machine
these instructions.
always keep this
good conditions for
l WEEE should not be treated as household
Please check that the appliance is
delivered with this instruction manual,
warranty certificate, service centre address
and energy efficiency label. Also check that
plugs, curve for drain hose and liquid
detergent or bleach tray (only on some
models) are included. We recommend you
keep all these components.
In many countries, when you buy a new
appliance, the old one may be returned to the
retailer who has to collect it free of charge on a
one-to-one basis, as long as the equipment is of
equivalent type and has the same functions as
the supplied equipment.
Each product is identified by a unique 16character code, also called the “serial
number”, printed on the sticker affixed to
the appliance (porthole area) or in the
document envelope found inside the
product. This code is a sort of specific
product ID card that you will need to
register it and should you need to contact
the Candy Customer Service Centre.
1. GENERAL SAFETY RULES
waste;
l WEEE should be handed over to the relevant
collection points managed by the municipality or
by registered companies. In many countries, for
large WEEE, home collection could be present.
Contents
2. INSTALLATION
3. PRACTICAL TIPS
4. MAINTENANCE AND CLEANING
5. QUICK USER GUIDE
6. CONTROLS AND PROGRAMS
7. CUSTOMER SERVICE CENTRE AND
WARRANTY
22
l This
appliances is intended to
be used in household and
similar applications such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and
other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments.
A different use of this appliance
from household environment
or from typical housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is excluded
even in the above applications. If
the appliance is used in a manner
inconsistent with this it may reduce
the life of the appliance and may
void the manufacturer’s warranty.
Any damage to the appliance or
other damage or loss arising
through use that is not consistent
with domestic or household use
(even if located in a domestic or
household environment) shall not
be accepted by the manufacturer to
the fullest extent permitted by law.
in a safe way and understand the
hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
l Children
should be supervised
to ensure that they do not play
with the appliance.
l Children
of less than 3 years
should be kept away unless
continuously supervised.
l If
the supply cord is damaged, it
must be replaced by the
manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
l Only
use
the
hose-sets
supplied with the appliance for
the water supply connection
(do not reuse old hose-sets).
l Water
pressure must be between
0,05 MPa and 0,8 MPa.
l Make
sure that a carpet do not
obstruct the base of the machine
and ventilation openings.
appliance can be used by l The OFF condition is reached
by placing the reference mark on
children aged from 8 years and
the programmes control/knob in
above and persons with reduced
the vertical position. Any other
physical, sensory or mental
different position of such control
capabilities or lack of experience
sets the machine in ON condition
and knowledge if they have been
(only for models with programmes
given supervision or instruction
knob).
concerning use of the appliance
l This
23
EN
1. GENERAL SAFETY
RULES
l After
installation, the appliance l Do not expose the washing
must be positioned so that the
machine to rain, direct sunlight
plug is accessible.
or other weather elements.
l The
maximum load capacity of l When moving, do not lift the
dry clothes depends on the
washing machine by the knobs
model used (see control panel).
or detergent drawer; during
transport, never rest the
l To consult the product fiche
porthole on the trolley. We
please refer to the manufacturer
recommend
two people lift the
website.
washing machine.
Safety instructions
l In
l Before
cleaning or maintaining
the washing machine, unplug
the appliance and turn off the
water faucet.
l Make
sure the electrical system
is grounded. Otherwise, seek
qualified professional assistance.
l Please
do not use converters,
multiple sockets or extension
cords.
the event of fault and/or
malfunction, turn off the
washing machine, close the
water faucet and do not tamper
with the appliance.
Immediately
contact
the
Customer Service Centre and
only use original spare parts.
Failure to observe these
instruction may jeopardise
appliance safety.
WARNING:
water may reach very high
temperatures during the
wash cycle.
l Make
sure there is no water in
the drum before opening the
porthole.
l Do
not pull on the power cord
or appliance to unplug the
machine.
24
Appliance complies with
European Directives:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS)
and subsequent amendments.
2. INSTALLATION
l Cut
the tube straps, being
careful not to damage the tube
and power cord.
1
l Unscrew
the 2 or 4 screws (A)
on the back and remove the 2
or 4 shims (B) as illustrated in
figure 1.
B
B
A
A
EN
A
B
A
B
l Close
the 2 or 4 holes using
the plugs included in the
instruction envelope.
l If
the washing machine is built-in,
after cutting the hose straps,
unscrew the 3 or 4 screws (A) and
remove the 3 or 4 shims (B).
some models, 1 or more
shims will fall inside the machine:
tilt the washing machine forward
to remove them. Close the holes
using the plugs found in the
envelope.
2
A
1
l In
2
3
B
WARNING:
keep packaging materials
away from children.
C
l Place
the polionda sheet on
the bottom as shown in figure
2 (according to the model,
consider version A, B or C).
3
2
25
1
Hydraulic connections
3
l Connect the water tube to the faucet, only
using the drain tube supplied with the
washing machine (fig. 3).
DO NOT OPEN THE FAUCET.
l Some models may include one or more of
the following features:
4
l HOT&COLD (fig. 4):
water mains connection settings with hot
and cold water for higher energy savings.
Connect the grey tube to the cold water
faucet
and the red one to the hot water
faucet. The machine can be connected to
the cold water faucet only: in this case,
some programs may start a few minutes
later.
1
5
l AQUASTOP (fig. 5):
a device located on the supply tube that
stops water flow if the tube deteriorates;
in this case, a red mark will appear in the
window “A” and the tube must be
replaced. To unscrew the nut, press the
one-way lock device "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT – SUPPLY TUBE WITH
GUARD (fig. 6):
Should water leak from the primary
internal tube "A", the transparent
containment sheath "B" will contain water
to permit the washing cycle to complete.
At the end of the cycle, contact the
Customer Service Centre to replace the
supply tube.
7
Setting
l Near the washing machine to the wall,
26
min 4 cm
max 100 cm
being careful that the tube is not bent or
crushed, and place the drain tube in the
tub or, preferably, connect it to a wall
drain at least 50 cm high with diameter
greater than the washing machine tube
(fig. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
illustrated in figure 8:
a. turn the nut clockwise to release the
screw;
b. rotate the foot to raise or lower it until it
adheres to the floor;
c. lock the foot, screwing in the nut, until it
adheres to the bottom of the washing
machine.
l Plug in the appliance.
8
A
EN
l Level the appliance using the feet as
B
WARNING:
contact the Customer Service Centre
should
the
power
cord
need
replacement.
C
Detergent drawer
9
1
The detergent draw is split into 3
compartments as illustrated in figure 9:
l compartment "1": for prewash detergent;
l compartment “ ”: for special additives,
softeners, starch fragrances, etc.;
WARNING:
only use liquid products; the washing
machine is set to automatically dose
additives at each cycle during the last
rinse.
2
10
l compartment "2": for washing detergent.
A liquid detergent cup is also included in
some models (fig. 10). To use it, place it in
compartment "2". This way, liquid
detergent will only enter the drum at the
right time. The cup can also be used for
bleach when the “Rinse” program is
selected.
11
WARNING:
some detergents are hard to remove.
In this case we recommend using the
specific container to be placed in the
drum (example in figure 11).
27
Is a hot wash required?
3. PRACTICAL TIPS
l Pretreat stains with stain remover or soak
Load tips
WARNING: when sorting laundry, make
sure:
- have eliminated metallic objects such as
barrettes, pins, coins, from laundry;
- to have buttoned pillow cases, closed
zips, tied loose belts and long robe
ribbons;
- to have removed rollers from curtains;
- to have carefully read clothing washing
labels;
- to have removed any persistent stains
using specific detergents.
l When washing rugs, bedcovers or other
heavy clothing, we recommend you avoid
centrifuging.
dried in stains in water before washing to
reduce the necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by using a 60°C
wash programme.
Following is a quick guide with tips and
recommendations on detergent use at the
various temperatures. In any case, always
read the instructions on the detergent for
correct use and doses.
When washing heavily soiled whites,
we
recommend
using
cotton
programs of 60°C or above and a
normal washing powder (heavy duty)
that contains bleaching agents that at
medium/high
temperatures
provide
excellent results.
l To wash wool, make sure the item can be
machine washed and marked by the
“Pure virgin wool” symbol with the “Does
not mat” or “Machine washable” label.
Helpful suggestions for the user
A guide environmentally friendly and
economic use of your appliance.
For washes between 40°C and 60°C
the type of detergent used needs to be
appropriate for the type of fabric and
level of soiling.
Normal powders are suitable for “white”
or colour fast fabrics with high soiling,
while liquid detergents or “colour
protecting” powders are suitable for
coloured fabrics with light levels of
soiling.
Maximise The Load Size
l Achieve the best use of energy, water,
detergent and time by using the
recommended maximum load size.
Save up to 50% energy by washing a full
load instead of 2 half loads.
For washing at temperatures below
40°C we recommend the use of liquid
detergents or detergents specifically
labeled as suitable for low temperature
washing.
Do you need to pre-wash?
l For heavily soiled laundry only!
SAVE detergent, time, water and
between 5 to 15% energy consumption
by NOT selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
28
For washing wool or silk, only use
detergents specifically formulated for
these fabrics.
4. MAINTENANCE AND
CLEANING
EN
To clean the washing machine exterior, use
a damp cloth, avoiding abrasives, alcohol
and/or solvents. The washing machine does
not require any special care for ordinary
cleaning: clean drawer compartments and
the filter; some tips on how to move the
machine or on long periods of disuse are
provided below.
Drawer cleaning
S u g g e s tio n s fo r m o v e s o r
prolonged disuse
l We recommend you clean the drawer to
avoid accumulating
additive residue.
detergent
and
l Should the washing machine be stored in
an unheated room for a long period of
time, drain all water from tubes.
l To do this, extract the drawer using slight
force, clean it with running water and
reinsert it in its housing.
l Unplug the washing machine.
l Detach the tube from the strap and lower
it, fully draining water into a bowl.
Filter cleaning
l Secure the drain tube with the strap when
finished.
l The washing machine comes with a
special filter able to trap large residue,
such as buttons or coins, which could
clog the drain.
l Only available on certain models: pull out
the corrugated hose, remove the stopper
and drain the water into a container.
l Before
unscrewing the filter, we
recommend you place an absorbent cloth
under it to keep the floor dry.
l Turn the filter counter-clockwise to the
limit stop in the vertical position.
l Remove and clean the filter; when
finished, replace it turning it clockwise.
l Repeat the previous steps in reverse
order to reassemble all parts.
29
5. QUICK USER GUIDE
This washing machine automatically adapts
the level of the water to the type and
quantity of washing. This system gives a
decrease in energy consumption and a
sensible reduction in washing times.
6. CONTROLS AND
PROGRAMS
A
Program selection
l Turn on the washing machine and select
the required program.
L
l Adjust
the washing temperature if
necessary and press the required "option"
buttons.
M
l Press the START/PAUSE button to start
washing.
Should power go out when the washing
machine is running, a special memory
saves the settings and, when power
returns, the machine resumes the cycle
from where it left off.
l The message "end" will appear on the
display or the corresponding led will turn
on at the end of the program.
Wait until the porthole locked light
turns off: about 2 minutes after the
program ends.
B
C
D
E
F
G
H
I
A Programme selector with OFF
position
B START/PAUSE button
C SPIN SELECTION button
D TEMPERATURE SELECTION
button
E DELAY START button
l Turn off the washing machine.
F STAIN LEVEL button
For any type of wash, see the program
table and follow the operating sequence
as indicated.
G EXTRA RINSE button
Technical data
I
H OPTIONS button
EASY IRON button
L Digital display
Water pressure:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
M DOOR LOCKED indicator light
Spin r.p.m.:
See rating plate.
Power input / Power current fuse amp /
Supply voltage:
See rating plate.
30
START/PAUSE button
Opening the door
Close the door BEFORE selecting the
button START/PAUSE.
A special safety device prevents the
door from being opened immediately
after the end of the cycle.
Wait for 2 minutes after the wash
cycle has finished and the "Door
Security" light has gone out before
opening the door.
l Press to start the selected cycle.
When the START/PAUSE button has
been pressed, the appliance can take
few seconds before it starts working.
PROGRAMME selector with OFF
position
ADD OR REMOVE ITEMS AFTER THE
PROGRAMMES HAS STARTED (PAUSE)
l Press and hold the START/PAUSE
button for about 2 seconds (some
indicator light and the time remaining
indicator will flash, showing that the
machine has been paused).
When the programme selector is turned
the display lights up to show the settings
for the programme selected.
For energy saving, at the end of the
cycle or with an inactivity period, the
display level contrast will decrease.
l Wait 2 minutes until the safety device
unlocks the door.
N.B.: To switch the machine off, turn the
programme selector to the OFF
position.
l After you have added or removed items,
close the door and press the
START/PAUSE button (the programme
will start from where it left off).
l Press the START/PAUSE button to start
the selected cycle.
CANCELLING THE PROGRAMME
l Once a programme is selected the
programme selector remains stationary on
the selected programme till cycle ends.
l To cancel the programme, set the
selector to the OFF position.
l Switch off the washing machine by
l Select a different programme.
turning the selector to OFF.
31
EN
The programme selector must be
returned to the OFF position at the end
of each cycle or when starting a
subsequent wash cycle prior to the next
programme being selected and started.
WARNING:
Don’t touch the display while inserting
the plug because the machines
calibrates the systems during the first
seconds: touching the display, the
machine couldn’t work property. In
this case, remove the plug and repeat
the operation.
l Re-set the programme selector to the
OFF position.
l It is not possible to raise the temperature
over the maximum allowed for every
programme, in order to save the fabrics.
The option buttons should be selected
before pressing the START/PAUSE
button.
If an option is selected that is
not compatible with the selected
programme then the option indicator
first flashes and then goes off.
DELAY START button
l This button allows you to pre-programme
the wash cycle to delay the start of the
cycle for up to 24 hours.
l To delay the start use the following
procedure:
SPIN SELECTION button
- Set the required programme.
l By pressing this button, it is possible to
reduce the maximum speed, and if you
wish, the spin cycle can be cancelled.
l To reactivate the spin cycle press the button
until you reach the spin speed you would
like to set.
To prevent damage to the fabrics, it is
not possible to increase the speed
over that which is automatically
suitable during the selection of the
program.
- Press the button once to activate it (h00
appears on the display) and then press
it again to set a 1 hour delay (h01
appears on the display). The pre-set
delay increases by 1 hour each time the
button is pressed, until h24 appears on
the display, at which point pressing the
button again will reset the delay start to
zero.
- Confirm by pressing the START/PAUSE
button (the light on the display starts to
flash). The countdown will begin and
when it has finished the programme will
start automatically.
l It is possible to modify the spin speed
without pausing the machine.
l It is possible to cancel the delay start by
The machine is fitted with a special
electronic device, which prevents the
spin cycle should the load be
unbalanced.
This reduces the noise and vibration in
the machine and so prolongs the life of
your machine.
If there is any break in the power supply
while the machine is operating, a special
memory stores the selected programme
and, when the power is restored, it
continues where it left OFF
TEMPERATURE SELECTION button
l By selecting this button there is a choice
turning the programme selector to OFF.
STAIN LEVEL button
l This button allows you to change the
temperature of the wash cycles.
32
of 3 levels of wash intensity, depending
on how much the fabrics are soiled (can
be used only on some programmes as
shown in the table of programmes).
l Once the programme has been selected
l Selecting a different stain level the
- NIGHT CYCLE
l This option reduces the intermediate spin
speed to 400 rpm, where applicable,
increase the water level during rinsing and
keep the laundry immersed in water after the
final rinse, in order to spread the fibre
sevenly.
relevant indicator will light up.
EXTRA RINSE button
l This button allows you to add rinses at
the end of the washing cycle. The
maximum number of extra rinses is
related to the programme selected.
l During the phase in which the water is
held in the tub, the relevant indicator light
blink to show that the machine is at a
standstill.
l This function has been studied for the
people with delicate and sensitive skin,
for which also a least residue of detergent
can cause irritations or allergies.
l Deselect the option to end the cycle with a
l It advises to also use this function for the
l Thanks to electronic control, the water
spin dry (which may be reduced or cancelled
using the appropriate button) and emptying
phase.
children items and in case of washings of
very dirty items, for which it is due to use
a lot of detergent, or in the washing of
toweling items whose fibres mostly have
the tendency to hold the detergent.
in the intermediate phases is emptied
silently, making this option very useful for
washing at night.
EASY IRON button
OPTIONS button
This function allows you to minimizes
creases as much as possible, eliminating
the intermediate spins or reducing the
intensity of the last one.
You can choose between three different
options:
- PREWASHING
l This option allows you to make a prewash
and it is particularly useful for heavily
soiled loads (can be used only on some
programmes as shown in the table of
programmes).
l We recommend you use only 20% of the
recommended quantities shown on the
detergent pack.
33
EN
- HYGIENE
l With this option it is possible to hygienize
the clothes, the washing programme
reach a temperature of 60°C.
the indicator light will automatically show
the stain level set for that programme.
Digital Display
The display’s indicator system allows you to
be constantly informed about the status of
the machine.
2
3
4
5
6
7
the wash cycle has finished and the
DOOR LOCKED light has gone out before
opening the door. At the end of the cycle
turn the programme selector to OFF.
2) SPIN SPEED
2
This show the spin speed of the selected
programme that can be changed or omitted
by the relevant button.
1
8
9 10
3) WASH TEMPERATURE
1) DOOR LOCKED INDICATOR LIGHT
3
1
l The indicator light is illuminated when the
This show the washing temperature of the
selected programme that can be changed
(where allowed) by the relevant button.
door is fully closed.
4) CYCLE DURATION
Close the door BEFORE selecting the
START/PAUSE button.
4
l When START/PAUSE
is pressed on
the machine with the door closed, the
indicator will flash momentarily and then
illuminate.
If the door is not properly closed,
the light will continue to flash for
about 7 seconds, after which the
start command will be automatically
delete. In this case, close the door
in the proper way and press the
START/PAUSE button.
l When a programme is selected the
display automatically shows the cycle
duration, which can vary, depending on
the options selected.
l Once the programme has started you will
be kept informed constantly of the time
remaining to the end of the wash.
l The appliance calculates the time to the
l A special safety device prevents the door
from being opened immediately after the
end of the cycle. Wait for 2 minutes after
34
end of the selected programme based
upon a standard loading, during the cycle,
the appliance corrects the time to that
applicable to the size and composition of
the load.
5) STAIN LEVEL
{
9
l Once the programme has been selected,
This flashes when delay start has been set.
the indicator light will automatically show
the stain level set for that programme.
10) Kg Check (function active only on
Cotton and Synthetics programmes)
l Selecting a different stain level the
relevant indicator will light up.
6) EXTRA RINSES
10
l During the first minutes of the cycle, the
{
"Kg Check" indicator remain on while the
intelligent sensor will weigh the laundry
and adjust the cycle time, water and
electricity consumption accordingly.
6
The indicator lights show the extra rinses
selected by the relevant button.
l Through every wash phase "Kg Check"
7) OPTIONS
}
allows to monitor information on the wash
load in the drum and in the first minutes
of the wash it:
7
- adjusts the amount of water required;
The indicator lights show the option that
can be selected by the relevant button
(PREWASH, HYGIENE and NIGHT CYCLE).
- determines the length of the wash cycle;
8) WI-FI (some models only)
- controls rinsing according to the type of
fabric selected to be washed it;
- adjusts the rhythm of drum rotation for
the type of fabric being washed;
8
l In the models with the Wi-Fi option, the
- recognizes the presence of lather,
increasing, if necessary, the amount of
water during rinsing;
icon indicates that the Wi-Fi system is
working.
l For all other information in the Wi-Fi
system, there is a specific manual inside
the machine.
- adjusts the spin speed according to the
load, thus avoiding any imbalance.
35
EN
5
9) DELAY START
Table of programmes
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Recommended
Max.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intensive 40° 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Hygiene 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Rapid 30 Min
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Rapid 14 Min
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
1
DETERGENT
2
1
Rinse
-
-
-
-
-
-
Drain + Spin
-
-
-
-
-
-
Hand/Silk
1
2
2
2
30°
30°
Wool
1
2
2
2
40°
40°
Delicates
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Cottons
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Whites
1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
Mixed
36
( )
(Only for models with liquid
detergent compartment)
When only a limited number of
articles have stains which require
treatment with liquid bleaching
agents, preliminary removal of
stain can be carried out in the
washing machine.
Pour the bleach into the liquid
bleach container, inserted into the
compartment marked "2" in the
detergent drawer, and set the
special programme RINSE.
When this phase has terminated,
turn the programme selector on
the OFF position, add the rest of
the fabrics and proceed with a
normal wash on the most suitable
programme.
Please read these notes:
* Maximum load capacity of dry clothes,
according to the model used (see control
panel).
** STANDARD COTTON PROGRAMMES
ACCORDING TO (EU) No 1015/2010 and
No 1061/2010.
COTTON PROGRAMME
TEMPERATURE OF 60°C.
WITH
A
COTTON PROGRAMME
TEMPERATURE OF 40°C.
WITH
A
Only with PREWASH option
selected
(programmes
with
PREWASH option available).
These programmes are suitable to
clean normally soiled cotton laundry and
they are the most efficient programmes
in terms of combined energy and water
consumptions for washing cotton
laundry.
These
programmes
have
been
developed to be compliant with the
temperature on the wash label on the
garments and the actual water
temperature may slightly differ from the
declared temperature of the cycle.
1)
The spin speed may also be reduced, to
match any guidelines suggested on the
fabric label, or for very delicate fabrics
cancel the spin completely this option is
available with a spin speed button. This
function can be activated with the button
SPIN SELECTION.
If the label does not indicate specific
information, it is possible to use the
maximum spin expected in the program.
37
For the programmes shown you
can adjust the duration and
intensity of the wash using the
STAIN LEVEL button.
EN
An over dosing of detergent can cause
excessive foaming.
If the appliance detects the presence of
excessive foam, it may exclude the spinning
phase or extend the duration of the program
and increase water consumption.
Programmes selection
To clean different types of fabrics and
various levels of dirt, the washing machine
has specific programs to meet every need
of washing (see table of programmes).
Mix Power System +
The washing machine is equipped with an
innovative pre-mix of detergent and water.
A jet of water under high pressure sprays
the mixture directly in the load.
In the initial phase of the wash cycle, the
high
pressure
spray
facilitate
the
penetration of the wash solution through the
fibres, thoroughly removing dirt ensuring the
best wash performance.
The system also delivers the "Mix Power
System +", during the rinse, the complete
removal of the residues of detergent due to
its high pressure water jet, which invests
the laundry.
Perfect 20°C – Mix & Wash
This innovative "Mix Power System +"
technology, allows you to wash fabrics such
as cottons, synthetics and mixed fabrics at
20°C with a performance which is
comparable to a 40°C wash.
The consumption of this programme is
about 50% of a conventional 40°C. Cottons
wash.
We suggest a wash load equal to 2/3 of the
maximum capacity of the machine.
This programme applies to the washing
system "Mix & Wash" which allows you to
wash different fabrics and colours together.
WARNING:
New coloured garments should be
washed separately for at least 5 or 6
washes.
Intensive 40°
This programme is suitable for cotton
garments and achieves excellent cleaning
results at 40°C ensuring the application of
fabrics and colors.
Hygiene 60°
This programme is suitable for cotton
garments and has been specially developed
to remove stubborn stains already at 60°C
thanks to the "Mix Power System +"
technology.
Perfect Rapid 59 Min
This
specially
designed
programme
maintains
the
high
quality
wash
performance whilst greatly reducing the
wash time.
The programme is designed for a reduced
load (see table of programmes).
Rapid 30 Min
A complete washing cycle (wash, rinse and
spin). This programme is particularly suited
to slightly dirty cottons and mixed fabrics.
With this programme it is recommended to
use only 20% of the detergent normally
used to avoid waste.
Rapid 14 Min
A complete washing cycle (wash, rinse and
spin). This programme is suited to slightly
dirty cottons and mixed fabrics. With this
programme it is recommended to use only
20% of the detergent normally used to
avoid waste.
Baby
This program allows you to wash all baby
clothes getting a perfect clean and
sanitizing effect, setting the temperature at
60°C minimum.
To optimize the result of the sanitizing effect
we recommend the use of powder detergent.
Rinse
This program performs 3 rinses with an
intermediate spin (which can be reduced or
excluded by using the appropriate button) . It
is used for rinsing any type of fabric, for
example after a wash carried out by hand.
Certain large dark items such as jeans
and towels should always be washed
separately.
Never mix NON COLOURFAST fabrics.
38
for washing delicate fabrics. The wash cycle
and rinses are carried out with a high level of
water to ensure the best performance.
Mixed
The washing and rinsing are optimized in
the rhythms of rotation of the drum and to
the water levels. The gentle spin, ensures a
reduced formation of creases in the fabric.
Hand/Silk
This programme allows a delicate washing
cycle for garments specified as "Hand
Wash only" and laundry items made from
Silk or specified as "Wash as Silk" on the
fabric label.
Cottons 40°C - 60°C
This program is suitable to clean normally
soiled cotton laundry and it is the most efficient
program in terms of combined energy and
water consumptions for washing cotton
laundry.
Wool
This program performs a wash cycle
dedicated to the wool fabrics that can be
washed in a washing machine, or the
articles to be washed by hand.
Delicates
This program alternates among moments of
work during breaks and is particularly suitable
Whites
Made to have a perfect washing. The final spin
at maximum speed gives more efficient removal.
39
EN
Drain + Spin
The program completes the drain and a
maximum spin. It is possible to delete or
reduce the spin with the SPIN SELECTION
button.
7. CUSTOMER SERVICE CENTRE AND WARRANTY
If you believe the washing machine is not working correctly, consult the quick guide
provided below with some practical tips on how to fix the most common problems.
Problem
Possible causes and practical solutions
The washing machine
does not work/start
Make sure it is correctly plugged in.
Make sure power is on.
Check whether the required program was correctly selected and to
have correctly started the machine.
Make sure the fuse has not blown and that the wall socket is working,
testing it with another appliance such as a lamp.
The porthole may not be correctly closed: open and close it again.
The washing machine
does not fill with
water
The washing machine
does not drain water
Make sure the water faucet is open.
Water leaked on the
floor near the washing
machine
The washing machine
does not centrifuge
Strong vibrations are
heard during centrifuge
If a specific ERROR
appears of blinks
Make sure the timer is correct set.
Make sure the filter is not clogged.
Make sure the drain hose is not bent.
Make sure there are no foreign objects in the filter.
This may be due to a leak in the gasket between the faucet and supply
tube; in this case, replace it and tighten the tube and faucet.
This could be due to the fact that water has not been completely
drained: wait a few minutes.
Some models include a "no centrifuge" function: make sure it is not on.
An excessive amount of detergent could prevent centrifuge: reduce the
amount at the next wash.
The washing machine may not be fully levelled: if necessary, adjust
the feet as indicated in the specific section.
Make sure transport brackets were removed.
Make sure the load is evenly distributed.
If error no. 0, 1, 5, 7 or 8 appears or blinks, contact the Customer
Service Centre directly.
If error no. 2 appears or blinks, the machine does not load water.
Make sure the water faucet is open.
If error no. 3 appears or blinks, the machine does not correctly drain.
Make sure the drain is free and that the drain hose is not bent.
If error no. 4 appears or blinks, the machine is too full. Close the
water faucet and contact the Customer Service Centre.
If error no. 9 appears or blinks, turn off the washing machine, wait 10
– 15 seconds and restart the program.
40
Warranty
The product is guaranteed under the
terms and conditions stated on the
certificate included with the product. The
warranty certificate must be duly filled in
and stored, so as to be shown to the
Authorised Candy Service Centre in
case of need.
- cloudier rinse drain water: This effect is
tied to the suspended zeolites which do
not have negative effects on rinse
efficiency.
- white powder (zeolites) on laundry at
the end of the wash: this is normal, the
powder is not absorbed by fabric and
does not change its colour.
Register your product!
Don’t waste time. Register your washing
machine at once, and discover the
benefits to which you are entitled.
Discover how at www.registercandy.com
or by calling the number stated on the
related material.
- foam in the water at last rinse: this
does not necessary indicate poor rinsing.
- abundant foam: This is often due to the
anionic surfactants found in the
detergents which are hard to eliminate
from laundry.
In this case, do not re-rinse to eliminate
these effects: it will not help at all.
The manufacturer declines all
responsibility for any printing errors in
the booklet included with this product.
Moreover, it also reserves the right to
make any changes deemed useful to its
products without changing their essential
characteristics.
If the problem persists or if you suspect a
malfunction, immediately contact the
Candy Customer Service Centre.
You can also register for the Candy
service plan to receive free home service
after the warranty expires.
Attention: the call is not toll-free. The cost
will be communicated in a voice message
by your telephone operator's customer
service.
Candy recommends you always use
original spare parts available at our
Customer Service Centre.
41
EN
The use of ecological detergents without
phosphates may cause the following effects:
Zahvaljujemo Vam na odabiru Candy
perilice rublja. Uvjereni smo da će Vas
nova perilica rublja vjerno služiti kroz dugi
niz godina, za pranje svih vaših odjevnih
predmeta, uključujući i osjetljivo rublje.
Zaštita okoliša
Ovaj uređaj označen je u skladu s
Europskom direktivom 2012/19/EU
o otpadnoj električnoj i elektroničkoj
opremi (OEEO).
OEEO sadrži zagađujuće tvari (koje mogu
uzrokovati negativne posljedice za okoliš) i
osnovne materijale (koji se mogu ponovno
iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti
odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno
uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a
reciklirali svi korisni materijali. Kako bi se
osiguralo da OEEO ne postane ekološki
problem, pojedinci imaju važnu ulogu; nužno je
pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:
Svoju novu perilicu rublja možete registrirati
na www.registercandy.com i na taj način
dobiti brži pristup dodatnim uslugama,
rezerviranim isključivo za naše najvjernije kupce.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži
podatke za sigurno i pravilno korištenje
uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom
održavanju.
l OEEO ne smije se tretirati kao kućanski
S upotrebom perilice rublja krenite
nakon pažljivog čitanja svih uputa kako
biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo
čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili
eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio
pri ruci.
otpad;
l OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim
odlagalištima kojima upravlja lokalna
samouprava ili ovlaštene tvrtke. U
mnogim zemljama, organizirano je
sakupljanje krupnog otpada.
Nakon isporuke, provjerite da su uz uređaj
isporučene upute za upotreba, jamstveni list,
popis ovlaštenih servisera i naljepnice sa
oznakama energetske učinkovitosti. Također
provjerite da su uz perilicu isporučeni: savijeni
nosač odvodne cijevi i posudica za tekuća
sredstva za pranje (samo neki modeli).
Preporučamo da pažljivo čuvate sve
isporučene dijelove.
U mnogim zemljama, kod kupnje novog
uređaja, stari možete vratiti trgovcu koji ga je
dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da je
uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.
Sadržaj
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
PREDOSTROŽNOSTI
Svaki
naš
proizvod
označen
je
jedinstvenim 16-znamenkastim brojem serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na
uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u
priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju
(unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam
trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s
ovlaštenim Candy servisom.
I
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVJETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKE UPUTE
PERILICE RUBLJA
ZA
UPOTREBU
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. OVLAŠTENI SERVIS I JAMSTVO
42
l Ovaj
uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu i
slične primjene poput:
− za pranje odjeće djelatnika u
prodavaonicama, uredima i sl;
− za pranje odjeće djelatnika
manjih obrtničkih tvrtki, farmi i sl;
− za pranje odjeće gostiju u;
− hostelima, motelima, prenoćištima
i sl.
Ovaj uređaj namijenjen je
isključivo za kućnu upotrebu, za
uobičajene kućanske poslove.
Nije namijenjen za drugačije
primjene, npr. u profesionalne
svrhe, č ak i ako ga koriste
stručnjaci ili posebno obučeni
korisnici. Korištenje koje nije u
skladu s ovim uputama može
smanjiti radni vijek uređaja ili
dovesti do ukidanja jamstva
proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta
na uređaju koja je proizašla zbog
neprimjernog korištenja ili onoga
koje nije u skladu s korištenjem u
kućanstvu (čak i ako se uređaj
nalazi u kućanstvu) neće biti
prihvaćena od strane proizvođača
u jamstvenom roku.
l Ovaj
uređaj mogu koristiti
djeca sa 8 ili više godina te
osobe sa smanjenim psihičkim
i mentalnim kapacitetom ili
manjkom iskustva i znanja ako
43
su pod nadzorom ili su
educirani koristiti uređaj na
siguran način i razumiju moguće
posljedice. Djeca se ne smiju
igrati sa uređajem. Čišćenje i
korištenje uređaje ne smiju
raditi djeca bez nadzora.
l Pazite
na djecu i držite ih pod
stalnim nadzorom kako se ne
bi igrala s uređajem.
l Djeca
mlađa od 3 godine trebaju
se držati podalje uređaja osim ako
su pod stalnim nadzorom.
l U
slučaju oštećenja glavnom
električnog kabla, zamjenu mora
izvršiti ovlašteni servis kako bi se
izbjegla opasnost za korisnika.
l Koristite
isključivo novi komplet
cijevi (dovodnu i odvodnu) koji
je isporučen uz uređaj, nemojte
koristiti stari komplet cijevi.
l Pritisak
vode mora biti između
0,05 MPa and 0,8 Mpa.
l Ukoliko
je perilica postavljena
na podu, podmetnite tepih ili
sličnu podlogu te pripazite da
otvori za ventilaciju na dnu
uređaja nis blokirani.
l Položaj
"isključeno" (OFF) postiže
se postavljanjem pripadajuće oznake
na gumbu programatora u okomiti
položaj. Svaki drugi položaj gumba
programatora ostavlja perilicu rublja
"uključenom" (samo za modele s
programatorom).
HR
1. INFORMACIJE O
SIGURNOSTI I
PREDOSTROŽNOSTI
l Pripazite
da
su
nakon l Držite perilicu rublja podalje od
instalacije i postavljanja uređaja,
nepovoljnih vremenskih uvjeta:
utikač i utičnica dostupni u
kiše, vlage, izravne sunčeve
svakom trenutku.
svjetlosti.
l Maksimalan
kapacitet suhog l Prilikom prenošenja ili pomicanja
rublja ovisi o modelu (vidi
perilice rublja, nemojte je držati za
kontrolnu ploču).
gumbe ili ladicu za deterdžent, niti
naslanjajte vrata perilice na
l Dokumentaciju
o proizvodu
transportna kolica. Kako je perilica
možete pronaći i na web stranici
rublja veoma teška, preporučamo
prizvođača.
da je uvijek podižu dvije osobe.
Sigurnosne upute
l U
l Prije
početka č išćenja, izvadite
utikač iz zidne utičnice i
zatvorite dovod vode.
l Pripazite
da su električne instalacije
u kućanstvu UZEMLJENE. U
suprotnom, potražite pomoć
ovlaštenog električara.
l Ne
spajajte uređaj na električnu
mrežu preko produžnih kablova,
višestrukih utičnica ili raznih
ispravljača.
UPOZORENJE:
Tijekom ciklusa pranja, voda
u perilici rublja može postići
vrlo visoku temperaturu.
l Prije otvaranja vrata perilice rublja,
provjerite da u bubnju nema vode.
l Kako
biste isključili uređaj,
nemojte povlačiti električni kabel
ili sam uređaj.
44
slučaju kvara ili nepravilnog
rada perilice, isključite uređaj,
izvucite utikač iz utičnice i
zatvorite dovod vode. Ne
pokušavajte sami popraviti uređaj
već se obratite ovlaštenom
servisu, te uvijek zahtijevajte
ugradnju originalnih rezervnih
dijelova. Nepoštivanje navedenih
uputa može imati negativan
utjecaj na sigurnost korisnika i
samog uređaja.
Uređaj je u skladu s
Europskim smjernicama:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
te kasnijim izmjenama i
dopunama.
2. INSTALACIJA
l Prerežite
trake kojima su
pričvršćene cijevi i električni kabel,
pritom pazeći da ih ne oštetite.
1
A
B
A
B
l Uklonite 2 ili 4 vijka (A) sa stražnje
strane uređaja te 2 ili 4 podloška
(B) kao što je prikazano na slici 1.
B
B
A
A
2 ili 4 otvora korištenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u kuverti s dokumentacijom).
HR
l Zatvorite
l Ukoliko
je perilica rublja
ugradbena, nakon što prerežete
trake, uklonite 3 ili 4 vijka (A) i 3 ili
4 podloška (B).
l Kod
nekih modela perilica, 1 ili
više podložaka past ć e unutar
uređaja - kakbo biste ih uklonili,
nagnite perilicu rublja prema
naprijed.
Zatvorite
otvore
korištenjem isporučenih poklopaca
(nalaze se u kuverti s
dokumentacijom).
2
A
1
2
3
B
UPOZORENJE:
Ambalažu uređaja (stiropor,
najlon i sl.) držite van
dohvata djece jer za njih
može biti opasna.
l Postavite
ploču od valovitog
materijala na dno uređaja, kako
je prikazano na slici 2 (zavisno
o modelu uređaja, uzmite u
obzir verziju A, B ili C).
C
3
2
45
1
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
l Spojite dovodnu cijev na slavinu. Za
odvod vode iz uređaja koristite isključivo
isporučenu cijev (sl. 3).
NE OTVARAJTE SLAVINU (prije nego se
upoznate sa svim narednim uputama).
l Neki modeli perilica rublja mogu imati
jednu ili više niže navedenih mogućnosti:
4
l VRUĆA I HLADNA VODA (sl.4): Spajanjem
na vodovodnu instalaciju s priključkom na
toplu i hladnu vodu može se postići veća
ušteda u potrošnji električne energije. Spojite
sivu cijev na slavinu za hladnu vodu
a
crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu
rublja možete spojiti samo na hladnu
vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u
pokretanju nekih programa pranja.
1
5
6
l AQUASTOP (sl.5): Uređaj koji je ugrađen na
dovodnu cijev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazat će se crvena oznaka i
cijev mora biti zamijenjena. Da odvrnete
maticu, pritisnite tipku-osigurač "B".
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S
ZAŠTITOM (sl.6): Ako glavna unutarnja
cijev "A" curi, voda ć e se zadržati u
prozirnoj zaštitnoj cijevi "B" kako bi se
omogućio završetak ciklusa pranja.
Nakon toga, kontaktirajte ovlašteni servis
radi zamjene dovodne cijevi.
7
Postavljanje
l Pripazite da dovodna i odvodna cijev nisu
46
min 4 cm
max 100 cm
previše savijene ili pritisnute od strane
okolnih predmeta ili zidova. Odvodnu
cijev možete objesiti preko umivaonika ili
wc školjke ili spojiti na stalni zidni odvod
koji mora biti minimalno na 50 cm visine i
promjera većeg od odvodne cijevi (sl. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Poravnajte
perilicu
rublja
pomoću
podesivih nožica (slika 8):
a.okrenite maticu udesno da otpustite vijak;
b.podesite nožicu kako biste povisili ili
snizili perilicu (sve dok čvrsto ne prianja
na pod);
c.učvrstite nožicu tako da zategnete maticu,
sve dok ne prianja uz dno perilice rublja.
8
A
B
l Nakon poravnanja, uključite perilicu.
Ukoliko je potrebno zamijeniti glavni
električni kabel, kontaktirajte ovlašteni
servis.
HR
UPOZORENJE:
C
Ladica za deterdžent
Ladica za deterdžent podijeljena je na 3
odjeljka slika 9:
l odjeljak “1”: deterdžent za predpranje;
9
1
l odjeljak “ ”:posebni dodaci, omekšivači,
2
bijelila itd;
UPOZORENJE:
U ovom odjeljku koristite samo tekuća
sredstva; perilica rublja je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
10
l odjeljak “2”: deterdžent za glavno pranje.
l Posudica
za
tekući
deterdžent
isporučena je samo uz neke modele
perilica rublja (sl.10). Ako je želite
koristiti, umetnite posudicu u odjeljak "2".
Samo na taj način, tekući deterdžent ući
će u bubanj u pravo vrijeme. Posudica se
može koristiti i za izbjeljivanje rublja
ukoliko je odabran program za ispiranje.
UPOZORENJE:
Neke vrste deterdženta se teško
otapaju. Pri korištenju takve vrste
deterdženta koristite poseban spremnik
koji se stavlja izravno u bubanj perilice
(primjer na slici 11).
11
47
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
3. PRAKTIČNI SAVJETI
l Da izbjegnte potrebu za pranjem na
Savjeti za pripremu rublja
UPOZORENJE: prije stavljanja rublja u
perilicu, učinite sljedeće:
- s rublja uklonite metalne predmete poput
kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih
igli i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odjeći;
- uklonite kopče /držače sa zavjesa;
- pažljivo pročitajte upute za pranje koje se
nalaze na etiketama odjeće;
- za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite
posebna sredstva.
l Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za
krevete i drugog težeg rublja, preporuča
se da isključite centrifugiranje.
l Vunenu odjeću i druge vunene predmete
perite u perilici rublja samo ako su
deklarirani za pranje u perilici rublja ili za
ručno pranje.
Praktični savjeti za korisnika
Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje
vaše perilice rublja.
Najveća količina rublja za pranje
l Najbolju učinkovitost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete postići
ako perilicu napunite s maksimalno
preporučenom količinom rublja. Uz
potpuno napunjenu perilicu uštedjet ćete i
do 50% električne energije u odnosu na
dva polovična pranja.
visokoj temperaturi, mrlje na odjeći
prethodno
obradite
sredstvom
za
uklanjanje mrlja ili namakanjem takve
odjeće prije glavnog pranja. Uštedite do
50% električne energije pranjem na 60°C.
Pročitajte niže navedene kratke upute sa
savjetima i preporukama za korištenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kojem slučaju, uvijek pročitajte
upute za pravilno korištenje i doziranje koje se
nalaze na ambalaži deterdženta.
Prilikom pranja jako zaprljanog
bijelog rublja preporučamo upotrebu
programa za pamuk na 60°C ili više i
uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži
sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti
postižu odlične rezultate pranja na
srednjim/visokim temperaturama.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i
razini prljavštine. Uobičajeni praškasti
deterdženti prikladni su za bijele i
tkanine postojanih boja većeg stupnja
zaprljanosti, dok su tekući deterdženti,
kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja
prikladniji za obojene tkanine i manji
stupanj zaprljanosti.
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučamo upotrebu tekućih
deterdženata ili onih posebno istaknutih
za pranje na niskim temperaturama.
Da li je potrebno predpranje
l Samo za jako prljvo rublje! UŠTEDITE
deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do
15% na potrošnji električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljavo rublje NE
koristite predpranje.
48
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namijenjeni za takve vrste tkanina.
Za pranje vanjskih površina perilice rublja,
koristite vlažnu mekanu krpu, izbjegavajte
oštra/gruba sredstva (npr. vim) ili sredstva
na bazi alkohola, otapala i sl. Za uobičajeno
čišćenje/održavanje, perilica rublja ne
zahtijeva posebnu brigu, povremeno operite
ladicu za deterdžent i očistite filter. Ukoliko
ne namjeravate koristiti perilicu kroz duži
period, u nastavku su navedeni savjeti kako
je pripremiti.
Priprema perilice rublja u slučaju
dužeg nekorištenja/preseljenja
Čišćenje ladice za deterdžent
l Kako ne bi došlo do začepljenja odvoda
vode, u perilicu rublja ugrađen je poseban
filter koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
Ukoliko uređaj nemate namjeru koristiti kroz
duži period (posebice ako će biti smješten u
negrijanoj prostoriji) ili ako ga namjeravate
premjestiti, postupite kako slijedi.
l Iskopčajte glavni električni kabel.
l Pažljivo izvucite ladicu za deterdžent iz
perilice (bez pretjerane sile). Operite ladicu
pod tekućom vodom i vratite je nazad u
perilicu.
l Ispustite svu vodu iz odvodne cijevi.
l Odspojite dovodnu cijev sa slavine i
ispustite svu vodu.
Čišćenje filtera
l Osigurajte
cijevi
ljepljivom trakom.
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u perilicu rublja ugrađen je poseban filter
koji zadržava predmete poput kovanica,
gumba, ostataka tkanina, kose i sl.
l Dostupno samo na određenim modelima:
Rebrastu cijev povucite prema van,
uklonite graničnik i ispustite vodu u
spremnik.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cijevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu.
l FIlter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi
u okomitom položaju.
l Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja
vratite ga u početan položaj okretanjem
udesno.
l Ponovite
prethodne korake obrnutim
redoslijedom kako biste namjestili sve
dijelove.
49
povezivanjem
ili
HR
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
5. KRATKE UPUTE ZA
UPOTREBU PERILICE
RUBLJA
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
Ova perilica rublja automatski prilagođava
razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta
mogućnost pridonosi manjoj potrošnji
električne energije i osjetno smanjuje
vrijeme pranja.
A
Izbor programa pranja
L
l Uključite perilicu rublja i odaberite željeni
program pranja.
l Podesite temperaturu pranja i po potrebi
odaberite odgovarajuću tipku dodatnih opcija.
M
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
C
pokrenuli ciklus pranja.
U slučaju da tijekom rada perilice rublja
nestane električne energije iz bilo kojeg
razloga, postavke programa pohranit će se
u posebnu memoriju, a nakon povratka
električne energije perilica rublja nastavit će
ciklus pranja od trenutka u kojem je
zaustavljena.
l Nakon završetka programa, na ekranu će
se prikazati riječ "end" (kraj) ili ć e se
ugasiti odgovarajući svjetlosni indikator.
Pričekajte da se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja
vrata, oko 2 minute nakon završetka
programa.
l Isključite perilicu rublja.
Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte
podatke u tablici programa i slijedite tijek
rada kako je navedeno.
Tehnički podaci
Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Brzina centrifugiranja:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
Priključna snaga/ Snaga osigurača/ Napon:
pogledati pločicu(naljepnicu) s.
50
B
D
E
F
G
H
I
A Gumb za odabir programa s
OFF položajem (isključeno)
B START/PAUSE tipka
C Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
D Tipka za ODABIR TEMPERATURE
E Tipka za ODGODU POČETKA PRANJA
F Tipka za ODABIR STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA
G
H
I
L
M
Tipka za DODATNO ISPIRANJE
Tipka DODATNIH OPCIJA
Tipka za ZAŠTITU OD GUŽVANJA
Digitalni display
Svjetlosni indikator SIGURNOSNOG
ZAKLJUČAVANJA VRATA
Programator mora biti vraćen na OFF
položaj na kraju svakog ciklusa
pranja i pri pokretanju sljedećeg
ciklusa, a prije odabira i pokretanja
sljedećeg programa.
UPOZORENJE:
Ne dirajte display prilikom umetanja
utikača; uređaj podešava sustave
tijekom prvih sekundi rada: pritiskom
displaya, onemogućujete pravilan
rad uređaja. U tom slučaju, uklonite
utikač i ponovite postupak.
Otvaranje vrata
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
odabira
l Pritisnite je kako bi pokrenuli odabrani
Poseban sigurnosni uređaj onemogućuje
otvaranje vrata odmah nakon završetka
pranja.
Nakon što ciklus pranja završi, pričekajte
2 minute prije nego š to otvorite vrata
perilice, nakon što se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja vrata.
program.
Nakon što pritisnete START/PAUSE
tipku, može proći par sekundi prije
nego što uređaj započne s radom.
DODAVANJE ILI UKLANJANJE ODJEĆE
NAKON POČETKA RADA PROGRAMA
(PAUZA)
Gumb za odabir programa s OFF
položajem (isključeno)
l Pritisnite i držite START/PAUSE tipku
oko 2 sekunde (zatreperit će neki
svjetlosni indikatori, kao i indikator
preostalog vremena pranja, prikazujući da
je zaustavljen rad perilice rublja).
Kada okrenete gumb za izbor programa,
uključit će se svjetlosni indikatori za
prikaz postavki odabranog programa.
Za uštedu energije, na kraju ciklusa
pranja ili perioda nekorištenja, smanjit će
se kontrast svjetlosnih indikatora na
displayu.
l Pričekajte 2 minute dok sigurnosni
sustav ne otključa vrata.
l Nakon što ste dodali ili uklonili odjeću,
Napomena: Kako bi isključili uređaj,
okrenite programator na OFF položaj.
zatvorite vrata i pritisnite START/PAUSE
tipku (program će nastaviti s radom gdje
je zaustavljen).
l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste
PONIŠTAVANJE PROGRAMA
pokrenuli odabrani program.
l Kako bi poništili odabrani program,
l Nakon odabira programa, programator
okrenite programator na OFF položaj.
ostaje nepomičan na položaju odabranog
programa do završetka pranja.
l Odaberite željeni program.
l Isključite
l Ponovno okrenite programator na OFF
perilicu rublja okretanjem
programatora na OFF položaj.
položaj.
51
HR
START/PAUSE tipka
Tipka za ODGODU POČETKA
PRANJA
Podesite željene postavke prije
pritiska START/PAUZA tipke.
Ukoliko
odabrana
opcija
nije
kompatibilna s odabranim programom,
svjetlosni indikator ć e zatreperiti i
potom se ugasiti.
l Ova
tipka omogućuje da unaprijed
odredite odgodu početka pranja do 24
sata.
l Da odgodite početak pranja, pratite
sljedeći postupak:
Tipka za ODABIR BRZINE
CENTRIFUGE
- Odaberite željeni program.
l Pritiskom
ove tipke, možete smanjiti
maksimalnu brzinu i ukoliiko želite, možete i
potpuno isključiti ciklus centrifugiranja.
l Kako bi ponovno pokrenuti centrifugu,
pritisnite tipku dok ne postavite željenu
brzinu.
Kako bi izbjegli oštećenje tkanina,
brzinu
centrifuge
nije
moguće
podesiti
iznad
brzine
koja
je
automatski podešena za odabrani
program.
- Pritisnite tipku jednom kako bi je
pokrenuli (oznaka h00 će se pojaviti na
displayu), još jednom kako bi odabrali
odgodu od 1 sata (oznaka h01 će se
pojaviti na displayu).Odgoda početka
pranja povećava se za 1 sat svakim
pritiskom tipke, sve dok se na displayu
ne pojavi oznaka h24, nakon čega se
sljedećim pritiskom vraća na nulu.
- Potvrdite odabir pritiskom START/PAUSE
tipke (uključit će se odgovarajući svjetlosni
indikator). Započinje odbrojavanje nakon
čega odabrani program automatski
započinje s radom.
l Brzinu centrifuge moguće je podesiti bez
zaustavljanja rada uređaja.
l Moguće je isključiti odgodu početka starta
postavljanjem
položaj.
programatora
na
OFF
U slučaju nestanka struje tijekom rada
uređaja,
posebna
memorija
pamti
odabrani program i nakon povratka
struje, uređaj nastavlja s radom gdje je
zaustavljen.
Perilica rublja opremljena je posebnim
elektronskim uređajem koji zaustavlja
ciklus centrifuge ukoliko rublje nije
uravnoteženo. Time se smanjuju buka
i vibracije te produžava radni vijek
uređaja.
Tipka za ODABIR STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA
Tipka za ODABIR TEMPERATURE
l Ova
tipka
omogućuje
temperature ciklusa pranja.
l Ovom tipkom birate između tri razine
promjenu
l Nije moguće podesiti temperaturu iznad
maksimalne dopuštene razine određenog
programa, kako bi se očuvale tkanine.
52
intenziteta pranja, ovisno o stupnju
zaprljanosti rublja (dostupno samo kod
pojedinih programa, kao prikazano u
tablici programa).
l Nakon
odabira programa, svjetlosni
indikator automatski prikazuje stupanj
postavljen
za
odabrani
- NOĆNI CIKLUS
l Ova opcija smanjuje brzinu prijelazne
centrifuge na 400 okretaja/min, kada je
moguće, povećava razinu vode tijekom
ispiranja i zadržava rublje potopljeno u
vodi nakon završnog ispiranja, kako bi se
vlakna ravnomjerno rasporedila.
l Odabirom drugog stupnja zaprljanosti,
upalit će
indikator.
se
odgovarajući
svjetlosni
Tipka za DODATNO ISPIRANJE
l Tijekom faze u kojoj se voda zadržava u
kadi perilice, odgovarajući svjetlosni
indikator treperenjem prikazuje da je
uređaj u mirovanju.
l Ova
tipka omogućuje vam odabir
dodatnog ispiranja na kraju ciklusa
pranja.
Maksimalan
broj
dodatnih
ispiranja odgovara odabranom programu.
l Odznačite opciju na kraju ciklusa uz
l Ova funkcija namjenjena je osobama s
centrifugu (čiju brzinu možete smanjiti ili
potpuno ugasiti odabirom odgovarajuće
tipke) i fazu istjecanja vode.
osjetljivom kožom, kod kojih i najmanji
ostaci deterdženta mogu uzrokovati
iritacije ili alergije.
l Preporuča se koristiti ovu funkciju i za
l Zahvaljujući
elektronskom upravljanju,
voda u prijelaznoj fazi istječe tiho, što ovu
opciju čini iznimno korisnom za upotrebu
u noćnim satima.
pranje dječje odjeće te u slučaju iznimno
zaprljanog rublja, gdje je potrebno koristiti
veću količinu deterdženta, kao i kod
pranja ručnika čija su vlakna sklona
zadržavanju deterdženta.
Tipka za ZAŠTITU OD GUŽVANJA
Tipka DODATNIH OPCIJA
Ova funkcija smanjuje nabore na rublju
koliko je god moguće, eliminirajući
prijelaznu centrifugu ili smanjujući intenzitet
završne.
Možete birati između tri različite opcije:
- PRETPRANJE
l Ova opcija omogućava pretpranje,
posebno je korisna za iznimno zaprljano
rublje (dostupna samo kod pojedinih
programa, kao prikazano u tablici
programa).
l Preporuča
se upotreba samo 20%
preporučene količine prikazane na
ambalaži deterdženta.
- HIGIJENSKI
l Ova opcija omogućava higijensko
pranje odjeće, program pranja doseže
temperaturu od 60°C.
53
HR
zaprljanosti
program.
Digitalni display
Zahvaljujući sustavu svjetlosnih indikatora
na displayu, informacije o radu uređaja
prikazane su u svakom trenutku.
2
3
4
5
6
Nakon što ciklus pranja završi, pričekajte
2 minute prije nego što otvorite vrata
perilice, nakon što se ugasi svjetlosni
indikator sigurnosnog zaključavanja vrata.
Nakon
završetka
pranja,
okrenite
programator na OFF položaj.
2) BRZINA CENTRIFUGE
7
2
1
8
Prikazuje brzinu centrifuge odabranog
programa koju možete promjeniti ili ukloniti
odgovarajućom tipkom.
9 10
1) SVJETLOSNI INDIKATOR
SIGURNOSNOG ZAKLJUČAVANJA
VRATA
3) TEMPERATURA PRANJA
3
1
Prikazuje temperaturu pranja odabranog
programa koju možete promjeniti (gdje je
moguće) odgovarajućom tipkom.
l Ikona prikazuje zatvorena vrata.
4) TRANJANJE CIKLUSA PRANJA
Zatvorite
vrata
PRIJE
START/PAUSE tipke.
odabira
4
l Nakon odabira START/PAUSE tipke sa
zatvorenim
vratima,
indikator ć
zatreperiti i nastaviti svijetliti.
e
l Nakon odabira programa, automatski se
prikazuje trajanje ciklusa pranja, koje
ovisi o odabranim postavkama.
Ukoliko vrata nisu pravilno zatvorena,
indikator će nastaviti treperiti oko 7
sekundi, nakon č ega se odabrana
naredba automatski briše. U tom
slučaju, pravilno zatvorite vrata i
pritisnite START/PAUSE tipku.
l Nakon početka pranja, informacija o
preostalom vremenu pranja je vidljiva u
svakom trenutku.
l Uređaj
l Poseban sigurnosni uređaj onemogućuje
otvaranje vrata odmah nakon završetka
pranja.
54
izračunava preostalo vrijeme
trajanja programa na osnovu standardnog
punjenja; tijekom samog pranja, uređaj
ispravlja vrijeme u skladu s količinom i
vrstom rublja.
9) ODGODA POČETKA PRANJA
5) STUPANJ ZAPRLJANOSTI RUBLJA
5
{
9
l Nakon
odabira programa, svjetlosni
indikator automatski prikazuje stupanj
zaprljanosti postavljen za odabrani
program.
Ovaj indikator svjetli nakon odabira odgode
početka pranja.
10) Kg Check (funkcija aktivna samo kod
programa za pamuk i sintetiku)
HR
l Odabirom drugog stupnja zaprljanosti,
upalit će se odgovarajući indikator.
6) DODATNO ISPIRANJE
10
l Tijekom prvih minuta ciklusa pranja, "Kg
{
Check" indikator ostaje upaljen dok
inteligentni senzor važe odjeću i u skladu
s tim podešava trajanje ciklusa te
potrošnju vode i el. energije.
6
Svjetlosni indikatori prikazuju dodatna
ispiranja odabrana odgovarajućom tipkom.
l Tijekom svake faze pranja, "Kg Check"
funkcija prati podatke o rublju u perilici te
u prvim minutama pranja:
7) DODATNE OPCIJE
}
- podešava potrebnu količinu vode;
7
- određuje trajanje ciklusa pranja;
- podešava ispiranje u skladu s odabranom
vrstom tkanine;
Svjetlosni indikatori prikazuju opcije koje
možete odabrati odgovarajućom tipkom
(PRETPRANJE, HIGIJENSKI i NOĆNI
CIKLUS).
- podešava ritam rotacije bubnja u skladu
s odabranom vrstom tkanine;
8) Wi-Fi (samo kod određenih modela)
- prepoznaje prisutnost kože te ukoliko je
potrebno, povećava količinu vode
tijekom ispiranja;
8
- podešava brzinu centrifuge u skladu s
količinom rublja, kako bi se izbjegla
neuravnoteženost.
l Kod modela s Wi-Fi opcijom, ikona
prikazuje da Wi-Fi sustav radi.
l Ostale
informacije o Wi-Fi sustavu
potražite u posebnom priručniku unutar
uređaja.
55
Tabelarni pregled programa
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Preporučeno
Max.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intenzivni 40° 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Higijenski 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Brzi 30 Min
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Brzi 14 Min
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
1
DETERDŽENT
2
1
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
Istjecanje +
Centrifuga
-
-
-
-
-
-
Ručno pranje/Svila
1
2
2
2
30°
30°
Vuna
1
2
2
2
40°
40°
Osjetljivo
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Pamuk
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Bijelo
1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
Miješano
56
Previše deterdženta može uzrokovati
pretjerano pjenjenje.
Ukoliko
uređaj
otkrije
prekomjernu
prisutnost pjene, može isključiti ciklus
centrifugiranja ili produžiti trajanje programa
i povećati potrošnju vode.
Samo kod odabrane opcije za
PRETPRANJE (kod programa
gdje je dostupna).
(Samo kod modela s ladicom za
tekući deterdžent)
Kada perete manju količinu
rublja s mrljama koje zahtjevaju
postupak izbjeljivanja, prethodno
uklanjanje mrlja može se izvesti u
perilici rublja.
Ulijte izbjeljivač u posudicu za
tekuća sredstva, smještenu u
odjeljku s oznakom "2" u ladici za
deterdžent te odaberite poseban
program za ISPIRANJE.
Nakon završetka tog postupka,
okrenite programator na OFF
položaj, dodajte ostatak odjeće
i nastavite pranje odabirom
odgovarajućeg programa.
Molimo proučite sljedeće bilješke:
* Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o
modelu (vidi kontrolnu ploču).
** STANDARDNI PROGRAMI ZA
PRANJE PAMUKA, U SKLADU S
EUROPSKIM NORMAMA 1015/2010 I
No 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 40°C.
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja
i predstavljaju najučinkovitije programe
u smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog
rublja.
Ovi programi razvijeni su da budu
u skladu s temperaturom pranja
navedenom na etiketama odjeće, a
stvarna temperature može se neznatno
razlikovati od deklarirane temperature
pranja.
1)
Brzina centrifuge se također može smanjiti,
u skladu s uputama navedenim na
etiketama odjeće ili se može potpuno
isključiti za vrlo osjetljive tkanine.
Tu funkciju možete aktivirati pomoću tipke
za ODABIR BRZINE CENTRIFUGE.
Ukoliko na etiketi nije navedena informacija
o brzini centrifuge, možete koristiti
maksimalnu brzinu odabranog programa.
57
Za prikazane programe možete
podesiti trajanje i intenzitet pranja
odabirom tipke za STUPANJ
ZAPRLJANOSTI RUBLJA.
HR
( )
Odabir programa
Za pranje različitih vrsta tkanina, kao i
različitih stupnjeva zaprljanosti, perilica
rublja nudi odgovarajuće programe za
različite namjene (vidi tablicu).
Mix Power System +
Perilica rublja opremljena je inovativnom
tehnologijom prethodno izmješanog deterdženta
i vode. Mlaz vode pod visokim tlakom raspršuje
mješavinu izravno u rublje.
U početnoj fazi ciklusa pranja, mlaz vode
pod visokim pritiskom olakšava prodiranje
otopine kroz vlakna temeljito uklanjajući
prljavštinu i osiguravajući najbolje rezultate
pranja.
"Mix Power System +" tehnologija također
osigurava, tijekom ispiranja, potpuno uklanjanje
ostataka deterdženta zahvaljujući mlazu vode
po visokim tlakom.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Ova inovativna "Mix Power System +"
tehnologija omogućava pranje pamučnih,
sintetičkih i miješanih tkanina na samo 20°C
uz učinak pranja na 40°C.
Potrošnja na ovom programu je oko 50%
klasičnog programa za pamuk na 40°C.
Preporuča se količina rublja od 2/3
maksimalnog kapaciteta perilice.
Ovaj program nudi i "Mix & Wash" funkciju
koja omogućuje pranje rublja različitih
tkanina i boja zajedno.
UPOZORENJE:
Novo obojano rublje prvi puta treba
prati odvojeno.
Higijenski 60°
Ovaj program namjenjen pranju pamučnog
rublja, posebno je razvijen za uklanjanje
tvrdokornih mrlja već na 60°C zahvaljujući
"Mix Power System +" tehnologiji.
Perfect Rapid 59 Min
Ovaj posebno razvijen program zadržava
visoku kvalitetu pranja istovremeno znatno
smanjujući trajanje pranja.
Namjenjen je smanjenoj količini rublja (vidi
tablicu programa).
Brzi 30 Min
Potpuni ciklus pranja (pranje, ispiranje i
centrifuga). Program je namjenjen pranju
neznatno zaprljanih pamučnih i miješanih
tkanina. Uz ovaj program preporuča se
upotreba samo 20% uobičajene količine
deterdženta kako bi se izbjeglo nepotrebno
trošenje istog.
Brzi 14 Min
Potpuni ciklus pranja (pranje, ispiranje i
centrifuga). Program je namjenjen pranju
neznatno zaprljanih pamučnih i miješanih
tkanina. Uz ovaj program preporuča se
upotreba samo 20% uobičajene količine
deterdženta kako bi se izbjeglo nepotrebno
trošenje istog.
Baby
Ovaj program namjenjen pranju dječje
odjeće jamči vrhunsku čistoću uz učinak
dezinfekcije, pri čemu je 60°C minimalna
postavljena temperatura.
Za najbolje rezultate dezinfekcije preporučamo
upotrebu praškastog deterdženta.
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja i prijelazno
centrifugiranje (čiju brzinu možete smanjiti ili
ga potpuno isključiti pritiskom odgovarajuće
tipke). Prikladan je za ispiranje bilo koje vrste
tkanina, primjerice nakon ručnog pranja.
Nikada ne miješajte rublje nepostojanih
boja.
Intenzivni 40°
Ovaj program namjenjen pranju pamučnog
rublja, postiže izvrsne rezultate pranja na
40°C istovremeno osiguravajući očuvanje
tkanina i boja.
58
Istjecanje + Centrifuga
Program vrši istjecanje vide i maksimalno
centrifugiranje. Moguće je isključiti ili smanjiti
brzinu centrifuge pritiskom odgovarajuće
tipke.
Ručno pranje/Svila
Ovaj program nudi nježan ciklus pranja za
odjeću deklariranu "isključivo za ručno
pranje", svilene tkanine i odjevne predmete
deklarirane za pranje na programu za svilu.
Miješano
Pranje i ispiranje daju najbolje rezultate
zahvaljujući rotaciji bubnja i razini vode.
Nježno centrifugiranje osigurava smanjeno
gužvanje odjeće.
Vuna
Ovaj program vrši ciklus pranja namjenjen
vunenim tkaninama prikladnim za pranje u
perilici rublja ili tkaninama namjenjenim za
ručno pranje.
Bijelo
Program namjenjen najučinkovitijem pranju.
Završna centrifuga na maksimalnog brzini
osigurava učinkovito uklanjanje mrlja.
59
HR
Osjetljivo
Ovaj program izmjenjuje periode nježnog
pranja i namakanja te je prikladan za pranje
osjetljivih tkanina. Ciklus pranja i ispiranja
vrše se s povećanom razinom vode za
najbolje rezultate.
Pamuk 40°C - 60°C
Ovi programi prikladni su za pranje
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja te
predstavljaju najučinkovitije programe u
smislu zajedničke potrošnje električne
energije i vode za pranje pamučnog rublja.
7. OVLAŠTENI SERVIS I JAMSTVO
Ukoliko smatrate da vaša perilica rublja ne radi pravilno, a prije nego što pozovete
ovlašteni servis, molimo da pročitate niže navedene praktične savjete jer neke probleme u
radu perilice možete i sami riješiti.
Problem
Mogući uzrok i praktična rješenja
Perilica rublja ne
radi/ne može se
pokrenuti
Provjerite da li je pravilno priključena na električnu mrežu.
Provjerite da li je uključena.
Provjerite da li je željeni program pravilno odabran i da li je perilica
pravilno pokrenuta.
Provjerite ispravnost osigurača ili zidne utičnice, spojite na tu zidnu
utičnicu neki drugi uređaj (npr. svjetiljku)
Možda vrata nisu pravilno zatvorena, otvorite i ponovno zatvorite.
Provjerite da li je slavina otvorena.
Provjerite da li je gumb za izbor programa pravilno podešen.
Voda ne ulazi u
perilicu rublja
Perilica rublja ne
ispušta vodu
Voda curi na pod
oko perilice rublja
Perilica rublja ne
centrifugira
Jake vibracije pri
centrifugiranju
Prikazna/trepti
oznaka za grešku u
radu (ERROR)
Provjerite da filter nije začepljen.
Provjerite da odvodna cijev nije previše savijena ili pritisnuta od okolnih
predmeta ili zida.
Provjerite da u filteru nema stranih predmeta.
To može biti zbog brtve između dovodne cijevi i slavine, jače stegnite
dovodnu cijev na slavinu ili zamijenite brtvu.
Moguće da voda nije u potpunosti ispražnjena, pričekajte nekoliko
minuta.
Napomena: neki modeli perilica imaju funkciju potpunog isključivanja
centrifuge.
Prekomjerna količina deterdženta može spriječiti centrifugiranje, kod
narednog pranja smanjite količinu deterdženta.
Perilica rublja nije pravilno poravnata, ako je potrebno, podesite
okretne nožice kako je navedeno u pripadajućem odlomku.
Provjerite da li je uklonjena transportna zaštita (vijci i podloške).
Rublje u bubnju nije ravnomjerno raspoređeno, uredno posložite i
rasporedite rublje.
Greška (error) br. 0, 1, 5, 7 ili 8 obratite se ovlaštenom servisu.
Greška (error) br. 2, perilica rublja ne uzima vodu, provjerite da je
slavina za vodu otvorena.
Greška (error) br. 3 perilica rublja ne ispušta vodu, provjerite da
odvodna cijev nije previše savinuta ili pritisnuta od okolnih predmeta ili
zida.
Greška (error) br. 4, previše vode u perilici rublja, zatvorite dovod
vode, obratite se ovlaštenom servisu.
Greška (error) br. 9, isključite perilicu, pričekajte 10-15 sekundi i
ponovno pokrenite program pranja.
60
Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata
može uzrokovati sljedeće posljedice:
- mutna voda prilikom istjecanja: ovo je
vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju
negativan
učinak
na
učinkovitost
ispiranja;
- sloj bijelog praška (zeoliti) na rublju
nakon pranja: ovo je uobičajeno, rublje
neće upiti prašak niti promijeniti boju;
Registrirajte svoj proizvod!
Ne gubite vrijeme. Registrirajte svoju
perilicu rublja i otkrijte brojne
pogodnosti.
Saznajte
kako
na
www.registercandy.com ili pozivom
na broj naveden na odgovarajućim
materijalima.
- pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja:
to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pjena: čemu su uzrok anionski
tenzidi u deterdžentima koje je teško
ukloniti s rublja.
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim
ispiranjem, ono neće imati učinka.
Ako probleme u radu perilce ne možete
riješiti prema prethodnim uputama ili
sumnjate u njenu ispravnost, obratite se u
što kraćem vremenu ovlaštenom Candy
servisu.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške u knjižici
koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim
toga, proizvođač također zadržava pravo da
bez prethodne najave izvodi promjene koje
smatra korisnim za svoje proizvode a bez
mijenjanja njihovih bitnih karakteristika.
Možete se prijaviti za Candy servisni plan
kako bi primili besplatnu uslugu nakon
isteka jamstvenog roka.
Pažnja: Poziv nije besplatan. O trošku
poziva bit ćete obavješteni od strane
operatera glasovnom porukom.
Candy preporučuje da za popravak vašeg
uređaja
uvijek
zahtijevate
ugradnju
originalnih rezervnih dijelova koji se mogu
nabaviti u ovlaštenim servisima.
61
HR
Jamstvo
Proizvod ima jamstvo pod uvjetima koji
su navedeni u dokumentaciji isporučenoj
uz uređaj. Jamstveni list mora biti
uredno popunjen i ovjeren kako bi se u
slučaju potrebe pokazao ovlaštenom
Candy servisu. Čuvajte jamstveni list.
Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie
pralki Candy. Jesteśmy przekonani, że będzie
ona Waszym wartościowym sprzymierzeńcem
w codziennym, bezproblemowym praniu
bielizny, nawet najdelikatniejszej.
Rejestracji zakupionego przez Ciebie produktu
możesz dokonać na stronie www.registercandy.com,
co daje możliwość szybszego dostępu do
pełnych usług, zarezerwowanych wyłącznie dla
najwierniejszych klientów.
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych porad dla poprawnej konserwacji.
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się
przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z
dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego Candy.
WEEE
zawiera
zarówno
substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne
skutki
dla
środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy
(które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, ż e WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
l WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny;
l WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach duży sprzęt AGD może być
odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,
tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt
dostarczony.
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2. INSTALACJA
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I PROGRAMY
7. CENTRUM SERWISU TECHNICZNEGO
I GWARANCJA
Uwagi dotyczące środowiska
To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
62
l Urządzenie to przeznaczone jest do
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
− w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
− w gospodarstwach agroturystycznych;
− dla klientów hoteli, moteli lub
innych
podobnych
centrach
pobytowych;
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez osoby przeszkolone i specjalistów,
jest zabronione także w miejscach wyżej
opisanych. Użytkowanie niezgodne z
opisanym może zredukować trwałość
produktu i spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie uszkodzenia
urządzenia czy innych elementów,
wynikające z użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące prawo
nie będą uznane przez Producenta.
l Urządzenie
użytkowania takiego sprzętu. Należy
unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej
czyszczenia czy konserwacji bez
nadzoru.
l Dzieci
powinny być pilnowane tak,
aby nie bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
l Jeśli
przewód
zasilania
elektrycznego zostanie uszkodzony
należy wymienić go na oryginalny
Producenta, przez specjalistę lub
osobę do tego przygotowaną, dla
uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.
l Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
l Wymagane
ciśnienie
wody:
0,05-0,8 Mpa
l Upewnić
się, ż e podłoże pralki
oraz przewody wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez l Pralka jest “wyłączona” jedynie,
osoby o ograniczonych zdolnościach
kiedy właściwy znacznik na
pokrętle lub na panelu sterowania
fizycznych, czuciowych i umysłowych
lub niemające doświadczenia i wiedzy,
znajduje się w pozycji pionowej.
Każda jego inna pozycja oznacza,
pod warunkiem, że będą nadzorowane
lub pouczone odnośnie bezpiecznego
że pralka jest nadal “włączona”
(wyłącznie dla modeli wyposażonych
użytkowania i ż e rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie wynikają z
w pokrętło programatora).
63
PL
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Przy
montażu
urządzenie l Nie ciągnąć przewodu zasilania
powinno być umieszczone w
lub samego urządzenia w celu
sposób umożliwiający dostęp do
odłączenia wtyku z gniazda
kontaktu zasilania.
elektrycznego.
l Maksymalny
wsad
prania l Nie pozostawiać pralki na działanie
suchego zależy od modelu pralki
deszczu, słońca czy innych
(patrz panel sterowania).
czynników atmosferycznych.
l Odnośnie dodatkowych informacji l W przypadku przewozu nie
dotyczących produktu lub w celu
unosić pralki za pokrętła czy
uzyskania
danych
z
karty
szufladkę na płyn do prania;
technicznej należy zaznajomić się
podczas transportu nie opierać
ze stroną internetową Producenta.
nigdy drzwiczek pralki na wózku.
Zaleca się, aby pralkę podnosiły
Przepisy bezpieczeństwa
dwie osoby.
l Przed
wykonaniem jakichkolwiek l W każdym przypadku uszkodzenia
prac (czyszczenie i konserwacja)
i/lub złego funkcjonowania pralki,
należy odłączyć z gniazdka
zaleca się jej wyłączenie, zamknięcie
przewód zasilania elektrycznego
dopływu wody i nie dokonywanie
oraz zamknąć kranik z dopływem
żadnych czynności w urządzeniu.
wody.
Skontaktować się natychmiast z
Centrum Serwisu Technicznego,
l Upewnić się, ż e instalacja
zamawiając wyłącznie oryginalne
elektryczna posiada uziemienie.
części zamienne. Brak zachowania
W razie jego braku zlecić jego
powyższego może spowodować
wykonanie przez specjalistów.
narażenie stanu bezpieczeństwa
l Nie
zaleca się stosowania
urządzenia.
adapterów, rozgałęźników i/lub
przedłużaczy.
Urządzenie to zgodne jest
z następującymi Dyrektywami
Europejskimi:
UWAGA:
l 2006/95/EC (LVD);
podczas prania woda może
l 2004/108/EC (EMC);
osiągać bardzo wysokie
l 2009/125/EC (ErP);
temperatury.
l 2011/65/EU (RoHS);
l Przed otwarciem drzwiczek upewnić
wraz ze wszystkimi
się, że w bębnie nie ma wody.
późniejszymi zmianami.
64
2. INSTALACJA
l Przeciąć
opaski podtrzymujące
przewód wody, zachowując
ostrożność, aby nie uszkodzić
rurki czy kabla elektrycznego.
1
A
B
A
B
l Odkręcić
śruby szt. 2 lub 4 (A)
na tylnej ś cianie i usunąć
podkładki dystansowe szt. 2
lub 4 (B), patrz rysunek 1.
B
B
A
A
otwory szt. 2 lub
4 stosując w tym celu zatyczki
dostarczonych w woreczku z
Instrukcją.
PL
l Zabezpieczyć
l Jeśli
pralka jest pod zabudowę,
po przecięciu opasek przy
przewodzie należy odkręcić śruby
szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki
dystansowe szt. 3 lub 4 (B).
l W
niektórych modelach, 1 lub
więcej podkładek dystansowych
wpadnie do wnętrza urządzenia: w
celu
ich
usunięcia
należy
przechylić pralkę do przodu.
Zaślepić otwory używając w tym
celu zatyczki dostarczone w
woreczku.
2
A
1
2
3
B
UWAGA:
nie należy pozostawić elementów
opakowania dostępnych dla
dzieci.
l Zastosować
materiał wyciszający
jak pokazano na rysunku 2 (w
zależności od modelu, wykonać
zgodnie z wersją A, B lub C).
65
C
3
2
1
Połączenie hydrauliczne
3
l Podłączyć przewód wody do kranu z
wodą używając w tym celu wyłącznie
rurkę dostarczoną z pralką (rys. 3).
NIE ODKRĘCAĆ KRANU.
l Poszczególne modele mogą posiadać
niektóre z poniższych funkcji:
l HOT&COLD
(rys.
4):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
l AQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
7
Ustawienie
l Przysunąć pralkę do ściany zachowując
66
min 4 cm
max 100 cm
ostrożność, aby przewód wody nie był
zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód
odprowadzający wodę do wanny, zalecamy
podłączenie do stałego odpływu na
minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy
większej niż rurka od pralki (rys. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Wypoziomować
pralkę za pomocą
obrotowych nóżek, jak na rysunku 8:
a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara dla odblokowania śruby;
b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak
aby przylegała do podłoża;
c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając
nakrętkę aż do dna pralki.
l Włożyć wtyk do kontaktu zasilania.
8
A
B
UWAGA:
w razie konieczności wymiany przewodu
zasilania elektrycznego należy skontaktować
się z Centrum Serwisu Technicznego.
C
Szufladka na proszek podzielona jest na 3
przegródki, jak pokazano na rysunku 9:
l przegródka “1”: przeznaczona jest na
proszek do prania wstępnego;
l przegródka “ ”:przeznaczona na specjalne
dodatki do prania, środki zmiękczające wodę,
zapachowe, krochmal, itp.;
UWAGA:
stosować wyłącznie produkty płynne; pralka
przystosowana jest do automatycznego
pobierania dodatków podczas ostatniego
płukania przy każdym cyklu prania.
l przegródka
“2”: przeznaczona
proszek do prania zasadniczego.
na
9
1
2
10
W niektórych modelach dołączone zostało także
naczynko do środków piorących w płynie (rys. 10).
Stosujemy je poprzez wprowadzenie do przegródki
"2". W ten sposób płynny ś rodek zostanie
wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie.
Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy
wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie".
UWAGA:
Niektóre środki piorące są trudne do
usunięcia. W takim wypadku zaleca się
zastosowanie pojemniczka ze środkiem
wkładanego bezpośrednio do bębna
pralki (przykład na rysunku 11).
11
67
PL
Szufladka na detergent
Jaką wybrać temperaturę prania?
3. PRAKTYCZNE PORADY
l Użycie odplamiacza przed praniem w
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed
praniem należy dopilnować, aby:
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
l W przypadku prania dywanów, narzut lub
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
l W przypadku prania wyrobów wełnianych
upewnić się, że produkt nadaje się do
prania w pralce, sprawdzając czy posiada
znak “Czysta ż ywa wełna” oraz informacja
“nie filcuje się” lub “można prać w pralce”.
Porady dla użytkowników
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
pralce zmniejsza potrzebę zastosowania
temperatury wyższej niż 60°C. Można
zaoszczędzić do 50% energii stosując
temperaturę prania 60°C zamiast 90°C.
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania ś rodków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego
środka
piorącego
w
proszku (heavy-duty), zawierającego
elementy wybielające i który przy
średnich-wysokich temperaturach daje
najlepsze rezultaty.
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny ś rodek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się ś rodek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
l Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w
proszku, specjalnie polecanych do
niskich temperatur.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
68
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
4. CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy pralki
zastosuj wilgotną ściereczkę, nie używaj środków
trących, alkoholu i/lub rozpuszczalników. Pralka
wymaga czyszczenia w niewielkim stopniu:
czyszczenie szufladki i czyszczenie filtru; poniżej
wskazane są także sugestie odnośnie
przypadków przewożenia lub długich okresów nie
używania urządzenia.
l Zalecane jest czyszczenie szufladki dla
uniknięcia zbierania w jej wnętrzu resztek
proszku czy dodatków.
l W przypadku, kiedy pralka pozostaje
przez
dłuższy
czas
w
miejscu
nieogrzewanym niezbędne jest całkowite
usunięcie resztek wody z przewodów.
l Wyjąć
delikatnie szufladkę, wyczyścić
strumieniem wody i wprowadzić ponownie
na miejsce.
l Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
l Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód
Czyszczenie filtru
wody obniżając go do posadzki, aby
usunąć całkowicie wodę.
l Pralka posiada specjalny filtr, który
l Ponownie zamocować opaską przewód
zatrzymuje większe odpady mogące
zatkać odpływ wody, np. guziki czy
monety.
odprowadzenia wody.
l Tylko w niektórych modelach: wyciągnij
filtr, zdejmij jego korek i zbierz wodę do
pojemnika.
l Przed
odkręceniem filtru dobrze jest
umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia
rozlania na podłogę pozostałości wody.
l Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania
na pozycji pionowej.
l Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie
umieścić na swoim miejscu i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
l Zamontować wszystkie usunięte elementy
powtarzając
w
odwrotnej
kolejności
wszystkie wcześniejsze czynności.
69
PL
Sugestie dotyczące przewożenia
i okresów nie używania pralki
Czyszczenie szufladki
5. SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I
PROGRAMY
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
A
Wybór programu
l Włączyć
pralkę
i
wybrać
potrzebny
L
program.
l Zmienić ewentualnie wartość temperatury
prania i załączyć potrzebne opcje.
M
B
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić program prania.
C
W przypadku zaniku zasilania podczas pracy
specjalna pamięć pralki zapamięta ustawienia
i po włączeniu prądu pralka rozpocznie pranie
w tym momencie, w którym zostało ono
przerwane.
l Po zakończeniu programu na ekranie
pojawi się napis “end” lub zapali się
odpowiednia dioda led.
Poczekać
aż
zgaśnie
kontrolka
blokady drzwiczek: około 2 min po
zakończeniu programu.
D
E
F
G
H
I
A Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
B Przycisk START/PAUZA
C Przycisk WYBORU WIROWANIA
D Przycisk WYBORU TEMPERATURY
E Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
l Wyłączyć pralkę.
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
F Przycisk WYBORU STOPNIA
ZABRUDZENIA
G Przycisk DODATKOWEGO
PŁUKANIA
H Przycisk FUNKCJI
DODATKOWYCH
Dane techniczne
Ciśnienie wody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
I
Przycisk ŁATWEGO PRASOWANIA
L Wyświetlacz cyfrowy
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
M Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik
zasilania / Napięcie zasilania
(patrz tabliczka znamionowa)
70
Pokrętło wyboru programów należy
ustawić
w
pozycji
OFF
po
zakończeniu każdego programu lub
przed wyborem i uruchomieniem
kolejnego programu prania.
UWAGA:
Nie dotykać wyświetlacza podczas
podłączania pralki do zasilania,
ponieważ przez pierwsze klika sekund
pralka
przeprowadza
kalibrację
systemów. Dotknięcie wyświetlacza
spowoduje błąd i w takiej sytuacji
należy odłączyć pralkę od zasilania i
powtórzyć operację.
Przycisk START/PAUZA
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
Otwieranie drzwiczek
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
urządzenie po upływie kilku sekund
rozpocznie program prania.
DODAWANIE LUB USUWANIE ELEMENTÓW
PO URUCHOMIENIU PROGRAMU (PAUZA)
Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
l Naciśnij
i
przytrzymaj
przycisk
START/PAUZA na około 2 sekundy
(niektóre wskaźniki jak kontrolka czasu
prania zaczną migać, oznacza to że
działanie
urządzenia
zostało
wstrzymane).
Po
przekręceniu
pokrętła
na
wyświetlaczu pojawiają się ustawienia
aktualnie wybranego programu.
Pod koniec każdego cyklu prania oraz w
czasie, gdy urządzenie nie pracuje,
kontrast wyświetlacza zmniejsza się ze
względu na oszczędność energii.
l Odczekaj 2 minuty aż odblokują się
drzwi.
Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji OFF.
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA w celu
uruchomienia wybranego programu.
l Po dodaniu lub usunięciu elementów,
zamknij drzwi i naciśnij przycisk
START/PAUZA (program rozpocznie się
od miejsca zatrzymania).
ANULOWANIE PROGRAMU
l Aby anulować program należy ustawić
l Podczas wykonywania programu pokrętło
pokrętło wyboru programów w pozycji
OFF.
wyboru programów pozostaje ustawione
na wybranym programie do czasu
zakończenia programu.
l Wybrać inny program.
l Po
zakończeniu
programu
należy
wyłączyć pralkę ustawiając pokrętło
wyboru programów w pozycji OFF.
l Ponownie
ustawić pokrętło
programów w pozycji OFF.
71
wyboru
PL
uruchomić wybrany program prania.
Specjalne zabezpieczenie zapobiega
otwarciu drzwiczek bezpośrednio po
zakończeniu programu prania. Należy
odczekać 2 minuty od zakończenia
programu i po zgaśnięciu wskaźnika
blokady otworzyć drzwiczki.
l W
celu
zniszczeniem
temperatury
maksymalna
programu.
Funkcje dodatkowe należy wybrać przed
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
W
przypadku
wyboru
funkcji
niekompatybilnej z danym programem,
wskaźnik funkcji najpierw miga a
następnie gaśnie.
ochrony
tkanin
przez
nie jest możliwe ustawienie
wyższej niż temperatura
przewidziana dla danego
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
Przycisk WYBORU WIROWANIA
l Przycisk ten umożliwia uruchomienie
l Przyciśnięcie
przycisku
powoduje
zmniejszenie maksymalnej prędkości
wirowania. Cykl wirowania może również
zostać wyłączony.
programu
prania
z
opóźnieniem
wynoszącym maksymalnie 24 godziny.
l Aby zaprogramować opóźniony start,
należy:
- Wybrać program prania.
l Aby ponownie włączyć cykl wirowania
należy naciskać przycisk
ustawienia
odpowiedniej
wirowania.
do czasu
prędkości
Aby zapobiec uszkodzeniu tkanin nie
można zwiększyć prędkości ponad
maksymalną
prędkość
wirowania
właściwą dla danego programu.
l Prędkość wirowania można zmienić bez
konieczności
(pauzy).
wstrzymania
urządzenia
Pralka jest wyposażona w specjalną
elektroniczną blokadę cyklu wirowania w
sytuacji, gdy pranie jest nierównomiernie
rozłożone w bębnie.
Dzięki temu obniżony zostaje poziom
hałasu i wibracji, co zwiększa żywotność
pralki.
- Nacisnąć
jednokrotnie
przycisk
opóźnionego startu (wyświetlacz pokaże
h00). Kolejne naciśnięcie przycisku
powoduje opóźnienie uruchomienia
programu o godzinę (na wyświetlaczy
pojawi się h01).
Każde kolejne
naciśnięcie
przycisku
powoduje
opóźnienie uruchomienia programu o
godzinę. Po osiągnięciu wartości 24
godzin (wyświetlacz pokaże h24),
kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje
powrót do 0.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA w
celu rozpoczęcia odliczania czasu
pozostałego do uruchomienia programu
(wskaźnik
zacznie
migać
na
wyświetlaczu). Po upływie zaprogramowanego
czasu opóźnienia program zostanie
automatycznie uruchomiony.
l Możliwe jest skasowanie ustawionego
wcześniej opóźnienia startu programu
przez ustawienie pokrętła w pozycji
OFF (WYŁĄCZ).
Przycisk WYBORU TEMPERATURY
l Przycisk służy do zmiany temperatury
cykli prania.
72
Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpi
przerwa w zasilaniu, specjalny moduł
pamięci zapamięta parametry przerwanego
programu. Po przywróceniu zasilania
program zostanie wznowiony od miejsca, w
którym został przerwany.
STOPNIA
l Zaleca się stosowanie 1/5 zalecanej ilości
umożliwia
wybór
trzech
poziomów intensywności prania, w
zależności od stopnia zabrudzenia tkanin
(funkcja jest dostępna z wybranymi
programami – patrz tabela programów).
- STERYLIZACJA
l Program higieniczny umożliwia pozbycie
się większości bakterii podczas prania.
Temperatura prania dochodzi do 60°C.
Szczególnie przeznaczony do prania
ubrań niemowlęcych oraz odzieży osób z
obniżoną odpornością.
środka piorącego podanego na opakowaniu.
l Przycisk
l Po
wybraniu
danego
programu
automatycznie zaświeci się odpowiednia
kontrolka stopnia zabrudzenia.
Przycisk DODATKOWEGO PŁUKANIA
- TRYB PRACY NOCNEJ
l Umożliwia
zmniejszenie
prędkości
wirowania do 400 obr./min, zwiększenie
ilości wody podczas fazy płukania oraz
pozostawienie wody w bębnie po
końcowym płukaniu, dzięki czemu tkaniny
nie pogniotą się.
l Przycisk
służy
do
ustawienia
dodatkowych cykli płukania na koniec
cyklu
prania.
Maksymalna
liczba
dodatkowych cykli płukania zależy od
wybranego programu.
l Gdy woda nadal znajduje się w bębnie
l Funkcja ta jest przeznaczona zwłaszcza
zakończyć pranie fazą odwirowania
(wirowanie
można
wyłączyć
lub
zmniejszyć jego prędkość odpowiednim
przyciskiem) oraz wypompowania wody.
l Po wybraniu innego stopnia zabrudzenia
zaświeci się odpowiednia kontrolka.
odpowiednia kontrolka miga, informując
że pralka jest w stanie pauzy.
l Należy wyłączyć tryb pracy nocnej, by
do prania odzieży dzieci i niemowląt oraz
osób dorosłych o delikatnej i wrażliwej
skórze, w przypadku których najmniejsza
pozostałość środków piorących może
spowodować podrażnienie lub uczulenie.
l Dzięki
elektronicznemu
sterowaniu
wypompowanie wody podczas faz
pośrednich odbywa się w sposób cichy,
przez co funkcja ta jest szczególnie
przydatna do prania nocą.
l Funkcja ta jest również zalecana do
prania mocno zabrudzonych ubrań
dziecięcych, wymagającego dużej ilości
środka piorącego, oraz do prania tkanin
ręcznikowych
(frotowych),
ponieważ
środek piorący może się z nich ciężko
wypłukiwać.
Przycisk ŁATWEGO PRASOWANIA
Funkcja ta pozwala na zminimalizowanie
zagnieceń przez zmniejszenie zagnieceń
ubrań, przez wyłączenie pośredniego
wirowania i zmniejszenie intensywności
ostatniego cyklu odwirowywania.
Przycisk FUNKCJI DODATKOWYCH
Dostępne są trzy funkcje dodatkowe:
- PRANIE WSTĘPNE
l Funkcja umożliwia pranie wstępne i jest
przydatna zwłaszcza w przypadku mocno
zabrudzonych tkanin (funkcja jest dostępna
z wybranymi programami – patrz tabela
programów).
73
PL
Przycisk WYBORU
ZABRUDZENIA
2) PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
Wyświetlacz cyfrowy
2
Wyświetlacz w sposób ciągły informuje
użytkownika o statusie urządzenia.
2
3
4
5
6
Pokazuje prędkość wirowania wybranego
programu, która może zostać zmieniona lub
wyłączona odpowiednim przyciskiem.
7
3) TEMPERATURA PRANIA
1
3
8
9 10
Pokazuje temperaturę prania wybranego
programu, która może zostać zmieniona
(tam gdzie to możliwe) odpowiednim
przyciskiem.
1) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK
4) CZAS CYKLU
1
l Ikona informuje o blokadzie drzwiczek.
4
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA
l Po wyborze programu na wyświetlaczu
l Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
przy zamkniętych drzwiczkach kontrolka
będzie przez chwilę migała a następnie
zaświeci się.
Jeśli drzwiczki są nieprawidłowo
zamknięte kontrolka miga przez ok. 7
sekund. Po upływie tego czasu komenda
start zostanie automatycznie anulowana.
W takim przypadku należy zamknąć
prawidłowo
drzwiczki
i
nacisnąć
przycisk START/PAUZA.
automatycznie wyświetlony zostanie czas
cyklu (może on się różnić w zależności od
wybranych opcji).
l Po
rozpoczęciu
programu
na
wyświetlaczu podawana jest przez cały
czas informacja o czasie pozostałym do
końca prania.
l Pralka oblicza czas do końca wybranego
programu w oparciu o standardowy wsad.
Podczas cyklu pralka dokonuje korekty
czasu na podstawie ilości i rodzaju
wsadu.
5) POZIOM ZABRUDZENIA
l Specjalna blokada zabezpiecza drzwiczki
przed otwarciem
bezpośrednio po
zakończeniu cyklu. Po zakończeniu cyklu,
przed otwarciem drzwiczek należy
odczekać 2 minuty aż kontrolka blokady
zgaśnie. Po zakończeniu cyklu ustawić
pokrętło wyboru programu w pozycji OFF.
74
5
l Po
{
wybraniu
danego
programu
automatycznie zaświeci się kontrolka
stopnia zabrudzenia
takiego programu.
ustawionego
dla
10) Kg Check (funkcja dostępna tylko z
programami "bawełniane" i "syntetyczne")
l Po wybraniu innego stopnia zabrudzenia
zaświeci się odpowiednia kontrolka.
10
6) DODATKOWE PŁUKANIE
l W pierwszych minutach cyklu kontrolka
{
"Kg Check" świeci się, a inteligentny
czujnik waży pranie i dostosowuje
odpowiedni czas trwania cyklu oraz ilość
wody i prądu.
6
"Kg Check" umożliwia sprawdzenie
informacji dotyczących wsadu w bębnie i
podczas pierwszych minut prania:
7) FUNKCJE DODATKOWE
}
- dostosowuje ilość wymaganej wody;
7
- oblicza czas trwania cyklu prania;
- dostosowuje płukanie do wybranego
rodzaju tkaniny;
Kontrolki pokazują funkcje, które mogą być
wybrane
odpowiednim
przyciskiem
(PRANIE WSTĘPNE, STERYLIZACJA i
TRYB PRACY NOCNEJ).
- dostosowuje rytm obrotów bębna do
wybranego rodzaju tkaniny;
8) Funkcja Wi-Fi (tylko wybrane modele)
- wykrywa obecność piany i w razie
potrzeby zwiększa ilość wody podczas
płukania;
8
- dostosowuje prędkość wirowania do
wsadu (nierównomierny rozkład prania
wewnątrz bębna).
l W modelach z funkcją Wi-Fi stosowna
ikona informuje o działaniu systemu Wi-Fi.
l Opis działania systemu Wi-Fi znajduje się
w osobnej instrukcji,
wewnątrz bębna pralki.
umieszczonej
9) DODATKOWE PŁUKANIE
9
Ikona miga po ustawieniu opóźnionego
startu.
75
PL
l Podczas każdej fazy prania funkcja
Kontrolka pokazuje dodatkowe płukania
wybrane odpowiednim przyciskiem.
Tabela programów
2
TEMP.°C
kg *
(Maks.)
PROGRAM
Zalecana
Maks.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intensywne 40° 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Higieniczne 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Szybkie pranie
w 30 minut
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Szybkie pranie
w 14 minut
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
Płukanie
-
-
-
-
-
-
Wypompowanie
wody i wirowanie
-
-
-
-
-
-
Ręczne/Jedwabne
1
2
2
2
30°
30°
Wełna
1
2
2
2
40°
40°
Delikatne
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1
DETERGENT
2
1
Mieszane
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Bawełna
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Białe
1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
76
Dodanie zbyt dużej ilości środka piorącego
może spowodować nadmierne pienienie.
Jeśli pralka wykryje nadmierne pienienie
może pominąć wirowanie lub wydłużyć
program i zwiększyć pobór wody.
Tylko kiedy włączona jest opcja
PRANIA WSTĘPNEGO (dotyczy
tylko programów z dostępną opcją
PRANIA WSTĘPNEGO).
(Tylko modele z komorą na
środek piorący w płynie)
Jeśli tylko niektóre rzeczy do
prania
mają
plamy,
które
wymagają użycia wybielacza w
płynie, możliwe jest wstępne
usunięcie plam w pralce.
Nalać wybielacza do pojemnika
na wybielacz w płynie w komorze
oznaczonej 2 w szufladzie na
środki piorące i ustawić program
specjalny PŁUKANIE.
Po zakończeniu cyklu ustawić
programator w pozycji OFF, włożyć
resztę prania i kontynuować
standardowe pranie z wykorzystaniem
wybranego programu.
* Maksymalny wsad prania suchego zależy
od modelu pralki (patrz panel sterowania).
** STANDARDOWE PROGRAMY DO
PRANIA
BAWEŁNY
ZGODNIE
Z
ROZPORZĄDZENIAMI KOMISJI (UE) nr
1015/2010 i 1061/2010.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 60°C.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 40°C.
Programy te są przeznaczone do
prania średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych i są najbardziej efektywne
pod względem łącznego zużycia energii
i wody.
Programy zostały opracowane tak aby
temperatura prania była dostosowana
do temperatur na metkach ubrań, przy
czym faktyczna temperatura wody
może nieznacznie różnić się od
zadeklarowanej temperatury cyklu.
1)
Prędkość wirowania może zostać
zmniejszona tak aby odpowiadała zaleceniom
na metkach ubrań. Dla tkanin delikatnych
możliwe jest również całkowite wyłączenie
wirowania przyciskiem prędkości wirowania.
Funkcję tę można włączyć przyciskiem
WIBORU WIROWANIA
Jeśli metka nie podaje konkretnych zaleceń
możliwe jest zastosowanie maksymalnej
prędkości wirowania dla programu.
77
Dla
wybranych
programów
możliwe jest dostosowanie czasu
trwania i intensywności prania
przyciskiem WYBORU STOPNIA
ZABRUDZENIA.
PL
( )
Wybór programu
Pralka
posiada
specjalne
programy
umożliwiające pranie rożnych rodzajów
tkanin przy różnych stopniach zabrudzenia
(patrz tabela).
Mix Power System +
Pralka jest wyposażona w innowacyjny
system wstępnego mieszania ś rodka
piorącego i wody. Strumień mieszanki jest
rozpylany
pod
wysokim
ciśnieniem
bezpośrednio na pranie.
W początkowej fazie prania podawana pod
ciśnieniem mieszanka ułatwia przenikanie
detergentu pomiędzy włóknami tkaniny
zapewniając skuteczne usuwanie zabrudzeń
i wyższą efektywność prania.
Technologia "Mix Power System +" pozwala
na dokładne wypłukiwanie środka piorącego
z prania dzięki rozpylanemu pod wysokim
ciśnieniem strumieniowi wody.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Innowacyjna technologia "Mix Power System +"
umożliwia pranie tkanin bawełnianych,
syntetycznych i mieszanych w temperaturze
20°C, zapewniając skuteczność prania
porównywalną z praniem w temperaturze
40°C.
Zużycie prądu wynosi mniej więcej połowę
zużycia dla standardowego programu
prania bawełny w 40°C.
Zaleca
się
nie
przekraczać
2/3
maksymalnego wsadu pralki.
Program ten jest dostępny w połączeniu z
programem "Mix & Wash" umożliwiającym
pranie razem różnego rodzaju tkanin
białych i kolorowych.
Intensywne 40°
Program ten jest przeznaczony do prania
tkanin bawełnianych i zapewnia doskonałą
czystość prania w temperaturze 40°C.
Higieniczne 60°
Program ten jest przeznaczony do prania
tkanin bawełnianych i dzięki technologii
"Mix Power System +" zapewnia usunięcie
trudnych zabrudzeń już w temperaturze 60°C.
Dodatkowo niszczy większość bakterii.
Perfect Rapid 59 Min
Specjalny
program
krótkiego
prania
zapewniający doskonałe efekty prania.
Program jest przeznaczony do prania mniejszej
ilości tkanin (patrz tabela programów).
Szybkie pranie w 30 minut
Pełny cykl prania (pranie, płukanie,
wirowanie). Program jest przeznaczony
zwłaszcza
do
prania
nieznacznie
zabrudzonych tkanin bawełnianych i
mieszanych. Zaleca się stosowanie 1/5
ilości standardowo stosowanego środka do
prania.
Szybkie pranie w 14 minut
Pełny cykl prania (pranie, płukanie,
wirowanie). Program jest przeznaczony do
prania nieznacznie zabrudzonych tkanin
bawełnianych i mieszanych. Zaleca się
stosowanie
1/5
ilości
standardowo
stosowanego środka do prania.
Baby
Program ten gwarantuje idealną czystość
oraz higienę prania wszystkich dziecięcych
ubrań, dzięki dodatkowym cyklom podczas
prania i płukania oraz wysokiej temperaturze
60°C.
By zapewnić jak najlepsze efekty prania,
rekomendujemy użycie detergentu w proszku.
Płukanie
Program trzech płukań przy średniej
prędkości
wirowania
(odpowiednim
przyciskiem płukanie można wyłączyć lub
zmniejszyć jego prędkość). Program do
płukania wszelkiego rodzaju tkanin, na
przykład po praniu ręcznym.
UWAGA:
Kolorowe ubrania za pierwszym razem
należy prać osobno.
Nie wolno prać
razem odzieży o
NIETRWAŁYCH kolorach.
78
Wypompowanie wody i wirowanie
Program wypompowuje wodę i wiruje
pranie
przy
maksymalnej
prędkości.
Możliwe jest wyłączenie wirowania i
zmniejszenie
prędkości
wirowania
przyciskiem WYBÓR WIROWANIA.
Delikatne
Program przeznaczony do prania tkanin
delikatnych. Łą czy naprzemiennie cykle pracy
i przerw. Cykle prania i płukania są
przeprowadzane przy wysokim poziomie wody.
Mieszane
Cykle prania i płukania są dostosowane do rytmu
obrotu bębna oraz poziomu wody. Dzięki
delikatnemu wirowaniu tkaniny nie gniotą się.
Ręczne/Jedwabne
Program ten pozwala na delikatny cykl
prania odzieży określonej
jako "Pranie
ręczne"
oraz
prania
jedwabiu
lub
określonych jako "delikatne jak jedwab" na
etykiecie tkaniny.
Wełna
Program do prania tkanin wełnianych
nadających się do prania w pralce lub do
prania rzeczy wymagających prania ręcznego.
Białe
Program do prania tkanin białych. Ostatnie
wirowanie
jest
przeprowadzane
przy
maksymalnej prędkości.
79
PL
Bawełna 40-60°C
Program do prania średnio zabrudzonych
tkanin bawełnianych. Najbardziej efektywny
pod względem łącznego zużycia energii i wody.
7. CENTRUM SERWISU TECHNICZNEGO I GWARANCJA
W przypadku podejrzenia, że pralka nie działa poprawnie przeczytać poniższy krótki
przewodnik zawierający kilka praktycznych sugestii, mających na celu pomóc w
rozwiązaniu najczęstszych awarii.
Problem
Możliwe przyczyny i praktyczne rozwiązania
Pralka nie działa / nie
rozpoczyna pracy
Sprawdzić, czy wtyk został poprawnie umieszczony w kontakcie.
Upewnić się, że nie brakuje zasilania.
Sprawdzić czy poprawnie wybrano potrzebny program pracy oraz
uruchomiono pralkę.
Upewnić się, czy bezpiecznik nie został spalony i czy kontakt zasilania
nie jest uszkodzony przy pomocy innego urządzenia elektrycznego,
np. lampki.
Możliwe jest, że drzwiczki pralki nie są domknięte prawidłowo:
otworzyć je i ponownie zamknąć.
Skontrolować, czy kranik z wodą jest otwarty.
Sprawdzić, czy programator jest poprawnie wyregulowany.
Pralka nie pobiera
wody
Pralka nie
odprowadza wody
Woda na posadzce
wokół pralki
Nie działa wirówka
Podczas wirowania
odczuwalne są silne
wibracje
W przypadku
pulsowania kontrolki
lub pojawienia się
jakiegoś BŁĘDU
Zweryfikować czy filtr nie jest zatkany.
Upewnić się, ze przewód odprowadzania wody nie jest zagięty.
Sprawdzić, czy wewnątrz filtra nie ma obcych ciał.
Możliwe, że przyczyną jest uszkodzenie uszczelki znajdującej się
pomiędzy kranikiem a przewodem wody; w takim przypadku wymienić
uszczelkę i dokładnie przykręcić przewód do kranika.
Przyczyną być może jest fakt, że woda nie została jeszcze usunięta w
całości: odczekać kilka minut.
Niektóre modele posiadają funkcję “wyłączenie wirowania”: sprawdzić
czy nie została uruchomiona.
Zbyt duża ilość środka piorącego może uniemożliwić wykonanie
wirowania: zmniejszyć ilość przy następnych praniach.
Pralka być może nie jest prawidłowo wypoziomowana: w takim
przypadku wyregulować nóżki (patrz właściwy rozdział).
Sprawdzić czy usunięte zostały listwy zabezpieczające w transporcie.
Sprawdzić czy załadunek pralki rozłożony jest równomiernie.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 0, 1, 5, 7 lub 8, skontaktować się
bezpośrednio z Centrum Serwisowym.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 2, urządzenie nie pobiera wody,
sprawdzić czy kranik jest otwarty.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 3, urządzenie nie odprowadza
wody, sprawdzić czy wypust wody nie jest zablokowany i czy przewód
nie jest zagięty.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 4, urządzenie jest przepełnione
wodą; zakręcić kran z wodą i skontaktować się z Centrum
Serwisowym.
Jeśli pulsuje lub pojawia się błąd nr 9, wyłączyć pralkę, odczekać 1015 sekund i ponownie załączyć program.
80
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
Zarejestruj Twoje urządzenie!
Nie trać czasu i zarejestruj jak najszybciej
Twoją pralkę, by móc odkryć całą serię
korzyści, jakie czekają tylko na Ciebie.
Przeczytaj jak to zrobić na stronie
www.registercandy.com lub telefonując
pod numer telefonu znajdujący się we
właściwych materiałach.
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Jeśli utrudnienie nie ustępuje lub wydaje
się, ż e jest to jakieś uszkodzenie pralki,
należy bezzwłocznie skontaktować się z
Centrum Serwisu Technicznego Candy.
Producent nie jest odpowiedzialny za
ewentualne błędy wynikające z druku
niniejszej Instrukcji załączonej do urządzenia.
Dodatkowo Producent pozostawia sobie
prawo do wprowadzania zmian, jakie okażą
się konieczne we własnych produktach, bez
naruszania zasadniczej ich charakterystyki.
Istnieje też możliwość skorzystania z
programu pomocowego Candy, uzyskując
w ten sposób darmową pomoc naszego
specjalisty we własnym domu, także w
okresie pogwarancyjnym.
Uwaga: połączenie telefoniczne jest
odpłatne; o jego koszcie zostaniecie
poinformowani w komunikacie głosowym
przez Obsługę Klienta używanego przez
was operatora sieci telefonicznej.
Candy zaleca używanie zawsze oryginalnych
części zamiennych, które dostępne są w
naszym Centrum Serwisu Technicznego.
81
PL
Gwarancja
Urządzenie posiada gwarancję na
warunkach i w granicach określonych w
karcie gwarancyjnej, dostarczonej wraz z
produktem. Karta gwarancyjna powinna
być przechowywana i odpowiednio
wypełniona, aby móc ją w razie potrzeby
przedstawić w autoryzowanym Centrum
Serwisu Technicznego Candy.
Hvala, ker ste izbrali pralni stroj Candy!
Prepričani smo, da vam bo zvestu služil in
dan za dnem varno pral vaše perilo, tudi
tisto občutljivo!.
Varstvo okolja
Izdelek je označen skladno z
evropsko uredbo 2012/19/EU o
odpadni električni in elektronski
opremi (OEEO).
OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje)
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter
pridobivanje in recikliranje vseh materialov.
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj
osnovnih pravil:
Svoj izdelek lahko registrirate na naslovu
www.registercandy.com
in
si
tako
omogočite hitrejši dostop do dodatnih
storitev, ki so namenjene izključno našim
najbolj zvestim kupcem.
Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik,
saj boste v njem našlli navodila za pravilno
in varno uporabo ter koristne nasvete za
vzdrževanje aparata.
Aparat začnite uporabljati šele, ko
ste
pozorno
prebrali
ta
navodila!
Priporočamo, da knjižico shranite, da vam
bo vedno pri roki, in jo boste lahko
posredovali
tudi
morebitnim
novim
lastnikom aparata.
l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi
odpadki iz gospodinjstva;
l OEEO je treba odpeljati na ustrezno
zbirališče odpadkov, upravljano s strani
občine ali registrirane družbe. V številnih
državah je za večje kose OEEO
organizirano tudi zbiranje po domovih.
Prosimo preverite, da so aparatu ob dobavi
priloženi tudi navodila za uporabo, garancijski
list, naslovi pooblaščenih servisov ter nalepka
o energijski učinkovitosti. Preverite tudi, da so
aparatu priloženi tudi vtikač, ukrivljeni
nastavek za odtočno cev ter dodatek za
tekoče detergente ali za belilo (nekateri
modeli). Priporočamo, da vse te dele
shranite.
V številnih državah lahko ob nakupu novega
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za
enega; to velja v primeru, da gre opremo
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot
dobavljeni aparat.
Kazalo
Posamezni izdelki so označeni z edinstveno
16-mestno kodo, tj. “serijsko številko”,
odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini
za vrata) ali v nalepki z dokumenti v
notranjosti aparata. Koda je neke vrste
osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo
pri registraciji in v primerih, ko se morate
obrniti na pooblaščeni servis Candy.
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI NASVETI
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
5. HITRI VODNIK
6. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI
7. SERVISIRANJE IN GARANCIJA
82
l Aparat
je namenjen samo uporabi
v gospodinjstvih in podobnih
okoljih:
− kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih
in drugih bivalnih okoljih;
− v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki
se razlikujejo od uporabe v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni
namenjen. Nenamenska uporaba
aparata lahko skrajša njegovo
življenjsko dobo in izniči
veljavnost garancije. Proizvajalec
ne prevzema nikakšrne odgovornosti,
skladno z veljavnimi zakoni, za
morebitno š kodo na aparatu ali
poškodbe ali izgubo zaradi
nenamenske uporabe, tudi č e je
bil aparat uporabljan v gospodinjstvu.
l Aparat
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne
smejo čistiti in vzdrževati aparata
brez nadzora.
l Otrokom
ne smete dovoliti, da
se igrajo z aparati.
l Otroci,
mlajši od 3 let, se stroju
ne smejo približevati, razen č e
so pod stalnim nadzorom.
l Če
je priključni električni kabel
poškodovan, ga mora zamenjati
strokovnjak pooblaščenega servisa
ali drugi ustrezno usposobljen
strokovnjak, da se izognete tveganju.
l Uporabljajte
samo aparatu
priložene cevi za priključitev
na vodovodno omrežje. (Ne
uporabljajte cevi, s katerimi je
bil priključen stari aparat!).
l Tlak
vode mora biti med 0,05
MPa in 0,8 MPa.
l Prepričajte
se, da morda
preproga oz. tekstilna talna
obloga ne ovira zračenja skozi
odprtine na dnu stroja.
lahko uporabljajo otroci,
starejši od 8 let, in osebe l Stroj izklopite tako, da obrnete
z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi
gumb za izbiranje programov v
položaj OFF (izklopljeno), v
ali umskimi sposobnosti ali
s pomanjkljivimi izkušnjami in
vertikalni položaj. Č e je gumb v
katerem koli drugem položaju, je
predznanjem, vendar le pod nadzorom
stroj vklopljen (velja samo za
in če so jim bila razložena navodila
modele z gumb za izbiranje
za varno uporabo aparata in č e se
zavedajo s tem povezanih tveganj.
programov).
83
SL
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Tudi
po instalaciji mora biti l Stroj ne sme biti izpostavljen
vtikač dostopen.
dežju, neposredni sončni svetlobi
ali drugim vremenskim pogojem.
l Največja
dovoljena količina
suhega perila je odvisna od l Pri premikanju ne dvigajte stroja
za gumbe ali predalček za pralna
modela stroja (gl. stikalno ploščo).
sredstva; med transportom
l Tehnični podatki o izdelku so
ne odlagajte stroja na vrata.
dostopni na proizvajalčevi spletni
Priporočamo, da stroj dvigneta
strani.
dve osebi.
l V
Navodila za varno uporabo
l Pred čišč enjem
ali vzdrževalnimi
deli na pralnem stroju potegnite
vtikač iz vtičnice in zaprite pipo za
vodo.
l Prepričajte
se, da je električno
omrežje ozemljeno. V nasprotnem
primeru se posvetujte s
strokovnjakom.
primeru nepravilnosti v
delovanju in/ali okvare stroj
izklopite, zaprite pipo za vodo in
ne poskušajte sami odpraviti
napake. Takoj se obrnite na
najbližji pooblaščeni servis in
zahtevajte uporabo originalnih
nadomestnih delov. Neupoštevanje
the navodil lahko negativno
vpliva na varnost stroja.
l Ne
uporabljajte pretvornikov,
razdelilcev ali podaljškov.
OPOZORILO:
Voda med pranjem doseže
zelo visoko temperaturo.
l Pred
odpiranjem vrat se
prepričajte, da v bobnu ni
vode.
l Ko
izklapljate
stroj
iz
električnega omrežja, vedno
primite za vtikač, nikoli ne vlecite
za kabel.
84
Aparat je skladen z določili
evropskih predpisov:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
in kasnejšimi modifikacijami.
2. INSTALACIJA
l Odrežite
jermenčke, s katerimi so
pritrjene cevi, pri tem pa pazite,
da ne poškodujete cevi ali
priključnega električnega kabla.
1
A
B
A
B
l Odvijte
2 ali 4 vijake (A) na
hbrtni strani in odstranite 2 ali 4
ploščice (B), kot je to prikazano
na sliki figure 1.
B
B
A
A
l Zakrijte
2 ali 4 luknje s pomočjo
čepov, ki jih boste našli v
ovojnici z navodili.
l Če
nekaterih modelih bo 1 ali
več ploščic padlov notranjost
stroja: nagnite stroj naprej, da jih
odstranite. Luknje zakrije s čepi,
ki jih boste našli v ovojnici.
2
A
1
2
3
l Pri
B
OPOZORILO:
Pazite, da embalaža ne pride v
roke otrokom.
C
Na dno položite nagubano
ploščo, kot je to prikazano na
sliki 2 (odvisno od modela
izberite verzijo A, B ali C).
3
2
85
1
SL
je pralni stroj vgraden, po
rezanju jermenčkov, s katerimi
so pritrjene cevi, odvijte 3 ali 4
vijake (A) in odstranite 3 ali 4
ploščice (B).
Vodovodni priključki
3
l Dotočno cev priključite na pipo; uporabite
samo odtočno cev, ki je bila pralnemu
stroju priložena (sl. 3).
NE ODPRITE ŠE PIPE!
l Nekateri
modeli
imajo
še
dodatne
značilnosti:
l HLADNA
IN
TOPLA
VODA
HOT&COLD (sl. 4): Stroj priklopite na
toplo in hladno vodo, kar omogoča večji
energijski prihranek.
Sivo cev priključite na pipo za hladno
vodo,
rdečo pa na pipo za toplo vodo.
Stroj lahko priključite tudi samo na hladno
vodo: v tem primeru bo morda začel
stroj izvajati določene programe z
nekajminutno zamudo.
l AQUASTOP (sl. 5): V dotočni cevi je
naprava, ki prepreči pretok vode, če pride
do okvare cevi. V tem primeru se v
okencu “A” prikaže rdeča oznaka; takrat
morate zamenjati cev. Če želite odviti
matico, morate pritisniti na pripomoček za
preprečitev odvijanja "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z
VAROVALOM (sl.6): Če začne notranje,
osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži
prozorni zunanji ovoj "B" in stroj bo lahko
zaključil program pranja. Ko se program
pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni
servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.
7
Namestitev
l Potisnite pralni stroj do zida, pri tem pa
86
min 4 cm
max 100 cm
pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena,
ter usmerite odtočno cev v kad ali, še
bolje, jo priključite v odtok na zidu na
višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora
biti večji od premera cevi pralnega stroja
(sl. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Uravnajte stroj s pomočjo nastavljivih
nog, kot je to prikazano na sliki 8:
a.zavrtite matico v desno, da sprostite vijak;
b.z obračanjem nogo dvignite ali spustite,
dokler se ne naslanja na tla;
c.pritrdite nogo s privijanjem matice, dokler
se matica ne pomakne do dna pralnega
stroja.
8
A
B
l Potisnite vtikač v vtičnico.
OPOZORILO:
Če je potrebno zamenjati priključni
električni
kabel,
se
obrnite
na
pooblaščeni servis.
C
Predalček za detergent
9
Predalček za detergent je razdeljen na 3
predelke, kot je to prikazano na sliki 9:
l predelek “1”: za detergent za
predpranje;
l predelek “ ”: za posebne dodatke,
mehčalce, škrob, dišave ipd.;
OPOZORILO:
Uporabljajte samo tekoča sredstva.
Pralni stroj bo tekom izvajanja
programa samodejno doziral dodatke
med zadnjim izpiranjem.
2
10
l predelek “2”: za detergent za pranje.
Nekaterim modelom je priložena tudi
posodica za tekoči detergent (sl.10). Ko
jo želite uporabiti, jo položite v predelek "2".
Tako bo tekoči detergent stekel v boben v
pravem
trenutku.
Posodico
lahko
uporabljate tudi za belilo, če izberete
program “Izpiranje”.
11
OPOZORILO:
Nekateri detergent se težko dozirajo. V
takih primerih priporočamo uporabo
posebne posodice, ki jo položite
neposredno v boben (primer na sliki 11).
87
SL
1
Je potrebno pranje z vročo vodo?
3. PRAKTIČNI NASVETI
l Madeže
Nasveti za vlaganje perila v stroj
OPOZORILO: ko razvrščate perilo za
pranje, ne pozabite:
- odstraniti morate vse kovinske predmete,
npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite
zadrge, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za
vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo
namenskih detergentov.
l Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju,
ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali
druge težke kose perila.
l Pred
pranjem volnenega perila se
prepričajte, da je to primerno za pranje v
stroj in označeno s simbolom “čista runska
volna”, in da je na etiketi navedeno “Se ne
krči” ali “Pralno v stroju”.
Nekaj koristnih nasvetov
Vodnik za okolju prijazno in gospodarno
uporabo pralnega stroja.
Perite največjo dovoljeno količino perila
l Za najbolj učinkovito porabo energije,
vode, detergenta in časa priporočamo, da
vedno perete poln stroj perila, tj.
priporočeno največjo dovoljeno količino.
Če enkrat operete poln stroj perila, s tem
prihranite 50% energije v primerjavi z
dvakratnim pranjem polovične količine.
Je predpranje potrebno?
pred pranjem odstranite z
ustreznim sredstvom za odstranejvanje
madežev, ali pa perilo z zasušenimi
madeži pred pranjem nekaj časa
namakajte v vodi; s tem zmanjšate
potrebo po pranju s programi z vročo
vodo. Če izberete program za pranje pri
60°C, prihranite do 50% energije.
Sledi hitri vodnik z nekaj nasveti in
priporočili za uporabo detergenta pri
različnih temperaturah. Vsekakor pa
vedno
upoštevajte
tudi
navodila
proizvajalca detergent glede pravilne
uporabe in doziranja.
Za pranje zelo umazanega belega
perila priporočamo program za
bombaž pri 60°C ali več ter običajen
pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje
belila,
ki
pri
srednjih/visokih
temperaturah
zagotavljajo
odlične
rezultate.
Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C
izberite vrsto detergent glede na vrsto
tkanine in stopnjo umazanosti perila.
Običajno so praški primerni za bolj
umazano “belo” ali pisane tkanine
obstojnih barv, medtem ko so tekoči
detergent ali “do barv prijazni ” praški
primerni za pranje manj umazanega
pisanega perila.
Za perilo, ki ga perete pri temperaturah
pod 40°C, priporočamo uporabo tekočih
detergentov oziroma detergentov, ki so
namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.
l Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE
na detergentu, času, vodi in med 5 do 15%
energije, če NE izberete predpranja, ko
perete manj ali običajno umazano perilo.
88
Za pranje volne in svile uporabljajte samo
namenske detergente za to vrsto tkanin.
4. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
Zunanje površine pralnega stroja čistite z
vlažno krpo. Izogibajte se uporabi jedkih
čistil, alkohola in/ali topil. Pralni stroj ne
zahteva posebne nege; redno č istite
predalček za pralna sredstva in filter. V
nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov o
premikanju stroja in kaj storiti, če stroja dlje
časa ne boste potrebovali.
Čiščenje predalčka za pralna
sredstva
Pred selitvijo ali če stroja dlje
časa ne boste uporabljali
l Priporočamo, da predalčke redno čistite in
l Če bo pralni stroj dlje časa shranjen v
tako preprečite, da bi se v njem nabirali
ostanki detergent in drugih pralnih sredstev.
neogrevanem prostoru, iztočite vodo iz
vseh cevi.
l To storite tako, da izvlečete predalček –
l Snemite dotočno cev z nosilca in jo
spustite, da voda iz
podstavljeno posodo.
l Na
Čiščenje filtra
koncu
jermenom.
l Pralni stroj je opremljen s posebnim
filtrom, ki zadrži večje predmete, na
primer gumbe ali kovance, ki bi lahko
zamašili odtok.
l Samo nekateri modeli: izvlecite gibljivo
cev, odstranite č ep in odtočite vodo v
posodo.
l Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod
njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla
suha.
l Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v
vertikalnem položaju.
l Izvlecite in očistite filter; na koncu ga
znova namestite v stroj in ga zavrtite v
desno.
l Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem
vrstnem redu.
89
pritrdite
nje
odtočno
steče
v
cev
z
SL
l Potegnite vtikač iz vtičnice.
potegnite nekoliko močneje, očistite ga pod
tekočo vodo in ponovno potisnite v ohišje.
5. HITRI VODNIK
Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino
vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta
sistem zagotavlja manjšo porabo energije
in ustrezno krajše programe pranja.
6. STIKALNA PLOŠČA IN
PROGRAMI
A
Izbiranje programov
l Vklopite pralni stroj in izberite ustrezen
program.
l Po potrebi prilagodite temperatura pranja
L
ter pritisnite na tipke za želene "opcije".
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
M
zaženite program..
Če med delovanjem pralnega stroja
zmanjka električne energije, se nastavitve
shranijo v pomnilnik. Ko je stroj spet pod
napetostjo, nadaljuje z izvajanjem programa
tam, kjer je bil ta prekinjen.
l Ko
je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže napis "end" (Konec),
ali pa se osvetli ustrezna kontrolna lučka.
Počakajte, da ugasne lučka za zaprta
vrata; to se zgodi približno 2 minuti po
koncu programa.
B
C
D
E
F
G
H
I
A Stikalo za izbiranje programov
s položajem OFF (izklopljeno)
B Tipka START/PAVZA
C Tipka za nastavitev HITROSTI
OŽEMANJA
D Tipka za nastavitev
TEMPERATURE PRANJA
l Izklopite pralni stroj.
S pomočjo razpredelnice programov
izberite ustrezen program za vrsto tkanine,
in sledite navodilom za upravljanje pralnega
stroja.
E Tipka za ZAMIK VKLOPA
F Tipka za STOPNJO UMAZANOSTI
PERILA
G Tipka za DODATNO IZPIRANJE
Tehnični podatki
H Tipka za OPCIJE
I
Tlak vode:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
L Digitalni prikazovalnik
M Kontrolna lučka ZAPRTA VRATA
Hitrost ožemanja (vrt./min.):
gl. tablico s podatki.
Priključna moč / Varovalka
Priključna napetost:
gl. tablico s podatki.
Tipka MANJ LIKANJA
AMP
/
90
Stikalo za izbiranje programov morate
vrniti v položaj OFF po zaključku
vsakega programa, ali ko želite znova
izbrati in zagnati novi program pranja.
OPOZORILO:
Med potiskanje vtikača v vtičnico se
ne dotikajte prikazovalnika, ker tekom
prvih sekund stroj kalibrira sistem. Če
se boste dotikali prikazovalnika, stroj
ne bo mogel pravilno delovati. V tem
primeru potegnite vtikač iz vtičnice in
postopek ponovite.
Tipka START/PAVZA
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
Odpiranje vrat
l S pritiskom na to tipko zaženete izbrani
program pranja.
Posebno
varovalo
preprečuje
odpiranje vrat takoj po zaključenem
programu pranja.
Ko je program zaključen, počakajte 2
minuti, da ugasne kontrolna lučka
“Zaklenjena vrata”, nato pa lahko
odprete vrata.
DODAJANJE IN ODVZEMANJE PERILA
PO ZAČETKU IZVAJANJA PROGRAMA
(PAVZA)
Stikalo za izbiranje programov s
položajem OFF (izklopljeno)
l Približno 2 sekundi pritiskajte na tipko
START/PAVZA (nekatere kontrolne lučke
se osvetlijo, prikaz č asa do konca
programa utripa, kar opozarja, da je stroj
v načinu pavze).
Ko
obrnete
stikalo
za
izbiranje
programov, se osvetli kontrolna lučka za
izbrani program.
Zaradi prihranka energije se ob koncu
programa oziroma medtem ko stroj ni
aktiven svetlost lučke zmanjša.
l Počakajte 2 minuti, da se sprosti
varnostna naprava in bo mogoče odpreti
vrata.
l Ko dodate oz. odvzamete perilo, znova
zaprite vrata in pritisnite na tipko
START/PAVZA
(stroj
nadaljuje
z
izvajanjem programa tam, kjer je bil ta
prekinjen).
Opomba: Če želite stroj izklopiti, obrnite
gumb za izbiranje programov na OFF.
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
PREKLIC PROGRAMA
zaženete izbrani program.
l Program prekličete tako, da obrnete
l Ko izberete program, ostane stikalo za
stikalo za izbiranje programov na OFF.
izbiranje programov na izbranem programu,
dokler se program ne zaključi.
l Izberite drugi program.
l Program resetirate z obračanjem stikala
l Stroj izklopite z obračanjem gumba na
za izbiranje programov na OFF.
položaj OFF.
91
SL
Stroj začne delovati nekaj sekund po
pritisku na tipko START/PAVZA.
temperature od najvišje, dovoljene za
posamezni program.
Opcije izberite pred pritiskom na tipko
START/PAVZA.
Če izberete opcijo, ki ni na voljo za
izbrani program, indikator te opcijee
najprej utripa, nato pa ugasne.
Tipka za ZAMIK VKLOPA
l S pomočjo te tipke lahko zamaknete
začetek pranja za do 24 ur.
Tipka za nastavitev HITROSTI
OŽEMANJA
l To storite na naslednji način:
l S pritiskom na to tipko lahko zmanjšate
hitrost centrifugiranja, po potrebi pa lahko
centrifugiranje tudi prekličete.
l Ko želite znova aktivirati fazo ožemanja,
pritiskajte na tipko, dokler ne nastavite
želene hitrosti centrifugiranja.
Zaradi
varnosti
vašega
perila
nastavljanje višje hitrosti ožemanja
od tiste, ki je primerna za izbrani
program.
l Hitrost ožemanja lahko prilagodite, ne da
bi stroj preklopili v način pavze.
Stroj je opremljen s posebno
elektronsko napravo, ki preprečuje
ožemanje, če perilo v stroju ni pravilno
uravnoteženo.
Tako stroj deluje tišje in z manj
vibracijami, obenem pa se podaljša
življenjska doba vašega pralnega
stroja.
tipka
omogoča
temperature pranja.
ni
mogoče
Če pride med delovanjem stroja do
izpada električne napetosti, stroj shrani
izbrani program v spomin. Ko je omrežje
spet pod napetostjo, stroj nadaljuje z
izvajanjem programa na mestu, kjer je bil
ta prekinjen.
prilagajanje
nastaviti
- Nastavitev potrdite s pritiskom na
tipko
START/PAVZA
(lučka
na
prikazovalniku začne utripati). Začne se
odštevanje, in ko preteče nastavljeni
časovni zamik, začne stroj samodejno
izvajati program pranja.
prekličete z obračanjem gumba za
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
l Da bi preprečili nevarnost poškodbe
tkanin,
- Enkrat pritisnite na tipko, da aktivirate
opcijo (na prikazovalniku se prikaže
vrednost h00), nato pa s ponovnim
pritiskom nastavite 1-urni časovni zamik
(prikazana vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se nastavljeni časovni
zamik poveča za 1 uro, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže vrednost h24.
Če nato ponovno pritisnete na isto tipko,
s tem prekličete nastavljeni č asovni
zamik (vrednost 0).
l Nastavljeni časovni zamik vklopa lahko
Tipka za nastavitev TEMPERATURE
PRANJA
l Ta
- Izberite želeni program.
višje
92
Tipka za STOPNJO UMAZANOSTI
PERILA
l S pomočjo te tipke izberete ustrezno
stopnjo intenzivnosti pranja izmed 3, ki so
na voljo, odvisno od tega, kako umazano
je perilo (na vojlo samo pri določenih
programih, kot je to prikazano v Tabeli
programov).
- HIGIENA
l Ta opcija zagotavlja higieno perila, saj
temperature pranja doseže temperaturo
60°C.
l Ko izberete program, kontrolna lučka
samodejno prikaže za izbrani program
nastavljeno stopnjo umazanosti perila.
- NOČNO PRANJE
l Če izberete to opcijo, se hitrost vmesnih
ožemanj zniža na 400 vrt./min, kjer je
vmesno ožemanje predvideno, količina
vode za izpiranje je večja, perilo pa po
zadnjem izpiranju ostane v vodi, tako da
se vlakna enakomerno razporedijo.
l Po potrebi prilagodite stopnjo umazanosti
perila; osvetli se ustrezna kontrolna lučka.
Tipka za DODATNO IZPIRANJE
l Med fazo, ko stoji perilo v bobnu v vodi,
utripa ustrezna kontrolna lučka, kar
opozarja, da je stroj v stanju mirovanja.
l S pomočjo te tipke aktivirate dodatna
izpiranja po zaključenem pranju. Največje
število dodatnih izpiranj je odvisno od
izbranega programa.
(hitrost centrifugiranja lahko znižate ali ga
celo prekličete s pomočjo ustrezne tipke)
in izčrpati vodo, prekličite izbrano opcijo.
l Ta funkcija je namenjena osebam z
nežno in občutljivo kožo, pri katerih lahko
tudi najmanjše sledi detergenta v perilu
povzročijo draženje in alergije.
l Elektronski
nadzor poskrbi za tiho
vmesno izčrpavanje vode, kar je zelo
primerno za pranje ponoči.
l Priporočamo, da to funkcijo izberete tudi
za pranje otroških oblačil in zelo
umazanega perila, za pranje katerega ste
odmerili večjo količino detergent, ali pa za
pranje brisač, saj se v tovrstnih tkaninah
običajno ostanejo sledi detergenta.
Tipka MANJ LIKANJA
Ta funkcija poskrbi, da se perilo kar
najmanj zmečka. Stroj opusti vmesna
centrifugiranja, ali pa zmanjša intenzivnost
zadnjega centrifugiranja.
Tipka za OPCIJE
Na voljo so vam tri opcije:
- PREDPRANJE
l Omogoča predpranje perila, kar je še
posebej koristno pri pranju zelo
umazanega perila (na voljo samo pri
določenih programih, kot je to označeno v
Tabeli programov).
l Priporočamo, da za predpranje odmerite
le 20% količine detergenta, ki jo priporoča
proizvajalec.
93
SL
l Ko želite program zaključiti z ožemanjem
2) HITROST OŽEMANJA
Digitalni prikazovalnik
Zahvaljujoč sistemu prikaza ste stalno
obveščeni o statusu vašega pralnega stroja.
2
3
4
5
6
2
7
Prikazana je hitrost ožemanja, predvidena
za izbrani program. Po potrebi lahko hitrost
ožemanja znižate, ali pa ožemanje povsem
prekličete s pomočjo ustrezne tipe.
1
8
3) TEMPERATURA PRANJA
9 10
1) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA VRATA
3
Prikazana je predvidena temperature pranja
za izbrani program, ki jo je mogoče
prilagoditi (kjer je to predvideno) s pomočjo
ustrezne tipke.
1
l Ikona ponazarja, da so vrata zaklenjena
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
4) TRAJANJE PROGRAMA
l Ko ob zaprtih vratih stroja pritisnete na
4
tipko START/PAVZA, indikator za kratek
čas utripa, nato pa ostane osvetljen.
Če vrata niso dobro zaprta, lučka
utripa približno 7 sekund, nato pa se
ukaz na zagon samodejno prekliče.
V tem primeru pravilno zaprite
vrata in znova pritisnite na tipko
START/PAVZA.
l Ko
izberete
program,
se
na
prikazovalniku samodejno prikaže trajanje
programa, ki se lahko glede na izbrane
opcije spreminja.
l Ko začne stroj izvajati program, vas sproti
l Posebno varovalo preprečuje odpiranje
vrat takoj po zaključenem programu
pranja. Ko je program zaključen,
počakajte 2 minuti, da ugasne kontrolna
lučka ZAPRTA VRATA, nato pa lahko
odprete vrata. Po koncu izvajanja
programa obrnite stikalo za izbiranje
programov na OFF.
94
obvešča, koliko časa je še ostalo do
konca pranja.
l Stroj preračuna čas do konca programa
na osnovi standardne količine perila,
tekom izvajanja programa pa čas
prilagaja glede na dejansko količino perila
v stroju in njegovo sestavo.
5) STOPNJA UMAZANOSTI PERILA
5
9) ZAMIK VKLOPA
{
9
l Ko izberete program, kontrolna lučka
Utripa, če je nastavljen časovni zamik
vklopa.
samodejno prikaže stopnjo umazanosti
perila, predvideno za izbrani program.
10) Kg Check (funkcija je aktivna le pri
programih za bombaž in sintetiko)
l Po potrebi lahko izberete drugo stopnjo
umazanosti perila; osvetli se ustrezen
indikator.
6) DODATNA IZPIRANJA
10
{
indikator "Kg Check" osvetljen. Med tem
časom inteligentni sensor tehta perilo in
prilagaja trajanje programa ter količino
vode in porabo električne energije.
6
Kontrolna lučka kaže dodatne faze
izpiranja, ki ste jih izbrali z ustrezno tipko.
l Tekom posameznih faz programa vam
"Kg Check" omogoča spremljanje
podatkov o perilu v bobnu. Tekom prvih
minut izvajanja programa:
7) OPCIJE
}
- prilagaja potrebno količino vode;
7
- določi trajanje programa pranja;
- nadzira izpiranje skladno z izbrano vrsto
tkanine, ki jo perete;
Kontrolne lučke kažejo opcije, ki jih lahko
izberete s pomočjo ustrezne tipke
(PREDPRANJE, HIGIENA in NOČNO
PRANJE).
- prilagaja ritem vrtenja bobna izbrani vrsti
tkanine, ki jo perete;
8) Wi-Fi (samo nekateri modeli)
- prepoznava prisotnost pene in po potrebi
poveča količino vode za izpiranje.
- prilagodi hitrost ožemanja količini perila
v
bobnu
ter
s
tem
prepreči
neuravnoteženost.
8
l Pri modelih z opcijo Wi-Fi ikona opozarja,
da sistem Wi-Fi deluje.
l Vse druge informacije o sistemu Wi-Fi
so podane v posebnih navodilh, ki ga
najdete v notranjosti stroja.
95
SL
l Tekom prvih minut izvajanja programa je
Razpredelnica programov
2
TEMP.°C
kg *
(MAKS.)
PROGRAM
Priporočena
Maks.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intenzivni 40° 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Higienski 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Hitri 30 Min
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Hitri 14 Min
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
1
DETERGENT
2
1
Izpiranje
-
-
-
-
-
-
Izčrpavanje +
Ožemanje
-
-
-
-
-
-
Ročno pranje/Svila
1
2
2
2
30°
30°
Volna
1
2
2
2
40°
40°
Občutljivo perilo
2
2
2,5
2,5
40°
40°
3
3,5
4
40°
60°
( )
Mešano perilo 1) 2,5
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Belo perilo 1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
Bombaž
96
Prevelika količina detergent lahko povzroči
pretirano penjenje.
Če stroj zazna prisotnost prevelike količine
pene, lahko opusti fazo centrifugiranja ali
podaljša trajanje programa ter poveča
porabo vode.
Samo, če je izbrana opcija
PREDPRANJE (programi, pri katerih
je na voljo opcija PREDPRANJE).
(Samo modeli s predelkoma za
tekoči detergent)
Če so na določenih kosih perila
madeži, ki jih je treba najprej
očistiti s tekočim belilom, lahko to
storite tudi v pralnem stroju, pred
pranjem.
Vlijte belilo v predelek za tekoči
detergent, vstavite ga v predelek v
predalčku za pralna sredstva,
označen z "2", in izberite program
IZPIRANJE.
Ko je ta faza zaključena, obrnite
stikalo za izbiranje programov na
OFF, dodajte preostalo perilo in
nadaljujte s pranjem kot običajno –
izberite najbolj ustrezen program.
Prosimo, da upoštevate naslednje:
* Največja dovoljena količina suhega perila
je odvisna od modela stroja (gl. stikalno
ploščo).
** STANDARDNI PROGRAM ZA BOMBAŽ
SKLADNO Z DOLOČILI PREDPISA (EU)
št. 1015/2010 in št. 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 40°C.
Programa sta primerna za pranje
običajno
umazanega
bombažnega
perila in sta najbolj učinkovita programa
glede na porabo energije in vode za
pranje bombažnega perila.
Programa sta bila namensko razvita za
prilagajanje priporočeni temperaturi za
pranje, navedeni na etiketah na
oblačilih. Dejanska temperatura vode se
lahko nekoliko razlikuje od deklarirane
temperature za ta program.
1)
Pri vseh programih lahko po potrebi znižate
hitrost
centrifugiranja
pod
najvišjo
predvideno za posamezni program, pri
pranju zelo občutljivih tkanin pa lahko tudi
prekličete centrifugiranje. To storite s
pomočjo tipke za nastavljanje HITROSTI
OŽEMANJA.
Če na etiketi ni natančnejših podatkov,
lahko izberete največjo hitrost, predvideno
za izbrani program.
97
Pri določenih programih lahko
prilagodite trajanje in intenzivnost
pranja s pomočjo tipke za
STOPNJO UMAZANOSTI PERILA.
SL
( )
Izbiranje programov
Za pranje različnih vrst tkanin in različno
umazanega perila vam pralni stroj ponuja
številne programe, tako da lahko izberete
ustreznega za vse potrebe (gl. razpredelnico).
Mix Power System +
Pralni stroj je opremljen z inovativnim
sistemom
za
predhodno
mešanje
detergenta in vode. Curek vode pod visokim
tlakom brizga mešanico neposredno v
perilo.
V začetni fazi programa curek vode pod
visokim tlakom olajša prodiranje pralne
raztopine skozi vlakna, kar temeljito
odstrani nečistočo in zagotavlja najboljše
rezultate pranja.
"Mix Power System +" je aktiven tudi med
fazo izpiranja, kar zagotavlja, zahvaljujoč
curkom vode, ki pod visokim tlakom
brizgajo v perilo, odstranjevanje vseh
ostankov detergenta iz perila.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Inovativna tehnologija "Mix Power System
+" omogoča pranje različnih tkanin, npr.
bombaža, sintetike in tkanin iz mešanice
vlaken, pri temperaturi 20°C z učinkovitostjo,
povsem primerljivo učinkovitosti pranja pri
40°C.
Poraba energije pri tem programu je
le približno 50% porabe za pranje s
tradicionalnim
programom
za pranje
bombaža pri 40°C.
Priporočamo, da perete manjšo količino
perila, to je 2/3 največje dovoljene količine
perila.
Program deluje na osnovi sistema "Mix &
Wash", ki omogoča skupno pranje perila iz
različnih tkanin in različnih barv.
OPOZORILO:
Nova pisana oblačila
posebej.
prvič
Intenzivni 40°
Ta program je primeren za pranje
bombažnega perila. Zagotavlja odlične
rezultate pranja pri 40°C, ob tem pa je
prijazen do tkanine in do barv.
Higienski 60°
Ta program je primeren za pranje
bombažnega perila. Namensko je zasnovan
za odstranjevanje trdovratnih madežev že
pri 60°C; to omogoča tehnologija "Mix
Power System +".
Perfect Rapid 59 Min
To je namensko zasnovan program, ki
ohranja izjemno učinkovitost pranja ob
občutno skrajšanem trajanju programa.
Program je namenjen pranju manjše
količine perila (gl. Tabelo s programi).
Hitri 30 Min
Kompleten program (pranje, izpiranje,
ožemanje). Program je še posebej primeren
za manj umazano perilo iz bombaža in
mešanice vlaken. Priporočamo, da za ta
program odmerite samo 20% priporočene
količine detergenta, da se izognete potrati.
Hitri 14 Min
Kompleten program (pranje, izpiranje,
ožemanje). Program je še posebej primeren
za malo umazano perilo iz bombaža in
mešanice vlaken. Priporočamo, da za ta
program odmerite samo 20% priporočene
količine detergenta, da se izognete potrati.
Baby
Program omogoča pranje otroških oblačil.
Peril bo čisto in higienično, če nastavite
temperaturo na najmanj 60°C.
Za optimalen učinek higiene priporočamo
uporabo detergentov v prašku.
Izpiranje
Stroj perilo izpere 3-krat, z vmesnimi
centrifugiranji (hitrost centrifugiranja lahko s
pomočjo ustrezne tipke zmanjšate ali pa ga
prekličete). Namenjeno je izpiranju vseh vrst
tkanin, na primer izpiranju perila, ki ste ga
oprali na roke.
perite
Pazite, da med perilom ni kosov
NEOBSTOJNIH BARV.
98
Izčrpavanje + Ožemanje
Program izčrpa vodo iz stroja in centrifugira
perilo
z
najvišjo
hitrostjo.
Hitrost
centrifugiranja lahko zmanjšate ali ga
povsem prekličete s pomočjo tipke za
nastavljanje HITROSTI OŽEMANJA.
Ročno pranje/Svila
Ta program omogoča nežno pranje občutljivega
perila, npr. perila, ki ga je treba prati na roke, ter
perila iz svile, za katerega proizvajalec priporoča
pranje s programi za svilo.
pranje občutljivih tkanin. Faze pranja in izpiranj
potekajo v večji količini vode, kar zagotavlja
najboljšo učinkovitost.
Mešano perilo
Faze pranja in izpiranj so optimizirane tako
glede ritma vrtenja bobna in količine vode v
bobnu. Nežno centrifugiranje preprečuje
pretirano mečkanje perila.
Bombaž 40°C - 60°C
Ta program je primeren za pranje običajno
umazanega bombažnega perila, in je najbolj
učinkovit program glede porabe energije in vode
za pranje bombažnega perila.
Volna
Program je namenjen pranju perila iz volnenih
tkanin, ki so primerne za pranje v stroju, ali
kosom, ki jih je običajno treba prati na roke.
Belo perilo
Program zagotavlja popolno pranje. Zadnje
izpiranje pri najvišji hitrosti centrifugiranja
zagotavlja učinkovito ožemanje.
SL
Občutljivo perilo
Program sestavljajo faze aktivnosti in premorov
med delovanjem, in je še posebej primeren za
99
7. SERVISIRANJE IN GARANCIJA
Če imate občutek, da pralni stroj ne deluje pravilno, najprej poskusite sami odpraviti
nepravilnost s pomočjo spodnje razpredelnice. V njej boste našli nekaj praktičnih nasvetov
za odpravljanje najbolj običajnih težav.
Problem
Možen vzrok in praktična rešitev
Pralni stroj ne
deluje/se ne zažene.
Prepričajte se, da je vtikač pravilno v vtičnici.
Prepričajte se, da ni zmanjkalo električne energije.
Preverite, če ste pravilno program in če ste pravilno zagnali stroj.
Preverite, da ni pregorela varovalka in da je vtičnica brezhibna –
vklopite drugi aparat, na primer svetilko.
Morda vrata niso dobro zaprta. Odprite jih in jih ponovno zaprite.
Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Morda je nastavljena programska ura.
Voda ne priteka v
stroj
Pralni stroj ne izčrpa
vode
Voda je stekla na tla
ob stroju
Stroj ne ožame perila
Med centrifugiranjem
se slišijo močne
vibracije
Če utripa opozorilo
za določeno napako
(ERROR)
Preverite, da ni zamašen filter.
Preverite, da ni morda odtočna cev zapognjena.
Preverite, da v filtru ni tujkov.
Morda pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru
zamenjajte tesnilo in zategnite cev in pipo.
Morda stroj še ni do konca izčrpal vode: počakajte nekaj minut.
Nekateri modeli imajo možnost izklopa centrifuge – preverite, da je
centrifuga aktivirana.
Prevelika količina detergent lahko prepreči ožemanje: naslednjič
odmerite manj detergenta.
Pralni stroj morda ne stoji povsem ravno. Po potrebi ga uravnajte s
pomočjo nastavljivih nog, kot je to opisano v ustreznem poglavju teh
navodil.
Prepričajte se, da ste odstranili vsa varovala, s katerimi je bil stroj
zavarovan med transportom.
Perilo v stroju mora biti enakomerno razporejeno.
Če se prikaže oz. utripa opozorilo za napako št. 0, 1, 5, 7 ali 8, se
obrnite neposredno na pooblaščeni servis.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 2, voda ne priteka v
stroj. Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 3, stroj ne izčrpava
vode pravilno. Preverite, da odtok ni zamašen ter da odtočna cev ni
zapognjena.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št.4, je stroj preveč poln.
Zaprite pipo za vodo in se obrnite neposredno na pooblaščeni servis.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 9, izklopite pralni stroj,
počakajte 10 – 15 sekund in znova zaženite program.
100
Uporaba ekoloških detergentov brez
fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:
Garancija
Za izdelek garantiramo skladno s pogoji,
navedenimi na certifikatu, ki je izdelku
priložen. Garancijski certifikat mora biti
pravilno izpolnjen. Shranite ga, tako da
ga boste lahko po potrebi predložili
pooblaščenemu servisu Candy.
- voda za izpiranje je bolj motna : To je
posledica zeolitov v vodi, kar pa na
učinkovitost izpiranja ne vpliva.
- bel prah(zeoliti) na perilu po koncu
pranja: to je normalno, prah ne prodre v
tkanino in ne vpliva na barvo.
- pena v vodi pri zadnjem izpiranju: to ni
znak nezadostnega izpiranja.
- obilno penjenje: To je pogosto posledica
anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo
detergent in ki jih je težko spraviti iz
perila.
V takih primerih ne ponavljajte izpiranja,
saj to ne bi pomagalo!
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki
je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico
do morebitnih sprememb na aparatih, če
oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi
to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.
Če se problem ponavlja ali sumite, da gre
za okvaro, se takoj obrnite na najbližji
pooblaščeni servis Candy.
Lahko pa se tudi registrirate za servisni
plan Candy in si s tem pridobite možnost
brezplačnega servisiranja na domu tudi po
preteku garancijskega roka.
Pozor: klic ni brezplačen. O ceni boste
obveščeni z glasovnim sporočilom s strani
telefonskega operaterja servisa.
Candy priporoča, da zahtevate uporabo
originalnih nadomestnih delov, ki so na
voljo pri pooblaščenih servisih.
101
SL
Registrirajte svoj izdelek!
Ne izgubljajte časa. Takoj registrirajte svoj
pralni stroj in odkrijte prednosti, do katerih
ste upravičeni. Napotke boste našli na
strani www.registercandy.com ali če
pokličete na številko, ki je navedena na
ustreznem gradivu.
fkhldsk
fkhldsk
- GVT/GSF MPS (5÷8) -
15.09 - 43006984.A - Canon Italia - Business Services Channel - Printed in Italy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising