Candy | LB CG 1054 T | Candy LB CG 1054 T Manuale utente

Candy LB CG 1054 T Manuale utente
SL
IT
DA
SV
NO
Navodilo za uporabo
Istruzioni per l’uso
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
CG 1054 T
SL
DA
ÖESTITAMO
COMPLIMENTI
Z nakupom naäega stroja ste
dokazali, da ne iäöete
kompromisnih reäitev in da
ste kupec, ki hoöe le
najboljäe.
Con l’acquisto di questo
elettrodomestico Candy;
Lei ha dimostrato di non
accettare compromessi:
Lei vuole il meglio.
Z velikim zadovoljstvom vam
ponujamo nov pralni stroj,
rezultat dolgoletnih
raziskovanj in izkuäenj, ki smo
jih pridobili na trïiäöu v
neposrednem stiku s kupci.
Izbrali ste kvaliteto,
vzdrïljivost in zanimivo
obliko.
Candy é lieta di proporLe
questa nuova lavatrice
frutto di anni di ricerche e di
esperienze maturate sul
mercato, a contatto diretto
con i Consumatori. Lei ha
scelto la qualità, la durata e
le elevate prestazioni che
questa lavatrice Le offre.
Razen stroja, ki ste ga izbrali,
pa imamo na izbiro äe:
pomivalne in suäilne stroje,
ätedilnike, kuhalne ploäöe,
hladilnike in zamrzovalnike.
Candy Le propone inoltre
una vasta gamma di
elettrodomestici: lavatrici,
lavastoviglie, lavasciuga,
cucine, forni a microonde,
forni e piani di cottura,
frigoriferi e congelatori.
Candy’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe
og frysere.
Chieda al Suo Rivenditore
il catalogo completo dei
prodotti Candy
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Candy’s
produktkatalog.
Pri svojem prodajalcu
zahtevajte najnovejäi
Candyjev katalog.
Uporaba tega novega
pralnega stroja je
enostavna, vendar pa vas
prosimo, da skrbno preöitate
NAVODILO ZA UPORABO in
ga v celoti upoätevate. V
navodilu so namreö
navedene vse pomembne
informacije v zvezi s
prikljuöitvijo, vzdrïevanjem in
uporabo stroja.
Priporoöamo, da skrbno
shranite to knjiïico z navodili,
da jo boste lahko preöitali
tudi kdaj kasneje, öe bo to
potrebno.
Kadar boste zaradi
morebitne okvare pralnega
stroja morali poklicati enega
od naäih serviserjev, mu
obvezno sporoöite oznako
modela, ät. stroja in ät G. öe
je navedena na ploäöici s
tehniönimi podatki, ki je
pritrjena na stroju.
2
IT
La preghiamo di leggere
attentamente le avvertenze
contenute nel presente
libretto in quanto forniscono
importanti indicazioni
riguardanti la sicurezza di
installazione, d’uso, di
manutenzione e alcuni utili
consigli per il migliore utilizzo
della lavatrice.
Conservi con cura questo
libretto per ogni ulteriore
consultazione.
Quando comunica con la
Candy o con i suoi centri di
assistenza citi sempre il
Modello, il n° e il numero G
(se c’è). Praticamente tutto
ciò che é citato nel
riquadro.
SV
NO
TILLYKKE
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
GRATULERER
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års
forskning og udvikling, en
udvikling der i meget høj
grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Genom att välja en
tvättmaskin från Candy har
Du visat att Du en
kvalitetsmedveten
konsument.
Ved å kjøpe en maskin fra
Candy, har du vist at bare det
beste er godt nok for deg.
Med en Candy har De valgt
kvaliteten og fordelene ved
en maskine der teknologisk er
på forkant med udviklingen.
Vår nya tvättmaskin är
resultatet av Candys långa
erfarenhet på
vitvaruområdet och
kontakten med våra kunder.
Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af maskinen.
Gem denne instruktionsbog,
den er god at have ved
fremtidige tvivls spørgsmål.
Ved kontakt til Candy’s
Servicecenter, bedes De
venligst opgive maskinens
Model. Nr. og G. Nr. Disse
numre findes på typeskiltet,
(se tegn.).
I Candys omfattande
produktprogram finns
förutom tvättmaskiner även
en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare,
spisar, mikrovågsugnar,
ugnar och spishällar samt
kylskåp och frysar.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den
innehåller viktig information
om installation, användning
och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom
ges en del tips om hur
tvättmaskinens kapacitet
skall utnyttjas på bästa sätt.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
För service kontaktas någon
av Candys auktoriserade
serviceverkstäder. Ange
alltid maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på
typskylten vid
påfyllningsöppningen.
Candy er stolte over å kunne
presentere denne nye
vaskemaskinen, resultatet av
årelang forskning og
markedserfaring i direkte
kontakt med kundene. Denne
maskinen gir dea kvalitet,
driftssikkerhet og høy ytelse.
Candy kan også tilby et stort
utvalg av andre hvitevarer:
vaskemaskiner,
oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med
tørketrommel, komfyrer,
mikrobølgeovner, tradisjonelle
stekeovner og komfyrtopper,
kjøleskap og frysebokser.
Be din lokale forhandler om
den komplette katalogen
over Candy-produkter.
Les denne bruksanvisningen
nøye, da den inneholder
viktige opplysninger om sikker
installasjon, og nyttig
informasjon om bruk og
vedlikehold av
vaskemaskinen for å få best
mulig resultat.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du
lett kan finne den senere.
Nårdu tar kontakt med oss
eller et av våre servicesentre,
oppgi alltid modellnummeret
og Gnummeret (hvis dette
finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
3
SL
4
IT
KAZALO
INDICE
Uvod
Prefazione
POGLAVJE
CAPITOLO
KAPITEL
AVSNITT
KAPITTEL
DA
SV
NO
INDHOLD.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INNHOLD
Introduktion.
Inlednig
Innledning
Sploäna opozorila in nasveti
ob prevzemu aparata
Note generali alla consegna
1
Modtagelse og udpakning.
Allmänt
Generelt om levering
Garancija
Garanzia
2
Garantibestemmelser.
Garanti
Garanti
Varnostni predpisi
Prescrizioni di sicurezza
3
Sikkerhedsregler .
Säkerhetsanvisningar
Sikkerhetsregler
Tehniöni podatki
Dati tecnici
4
Tekniske data.
Tekniska data
Tekniske data
Namestitev in prikljuöitev
stroja
Messa in opera, installazione
5
Opstilling og Installation.
Idrifttagning och installation
Montering og oppstarting
Opis stikalne ploäöe
Descrizione comandi
6
Beskrivelse af funktioner.
Manöverpanel
Bruksanvisning
Predal za pralna sredstva
Cassetto detersivo
7
Sæbe skuffen.
Tvättmedelsbehållare
Beholder for vaskemiddel
Izbiranje programov/Koristni
nasveti za uporabnike
Selezione/Consigli utili per gli
utenti
8
Valg af program/Forbruger
information
Programval/Goda råd om
tvätt
Valg av
program/temperatur/
Forbruker-informasjon.
Priprava perila in nasveti za
pranje
Il prodotto
9
Gode råd vedr. vask
Hantering av tvätt
Produktet
Razpredelnica programov
pranja
Tabella programmi
Program oversigt.
10
Programtabell
Tabell over
vaskeprogrammer
Pranje
Lavaggio
Sådan bruges maskinen.
11
Tvätt
Vasking
Vedligeholdelse og
rengøring.
Rengöring och skötsel
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Fejl søgnings skema.
Checklista
Feilsøking
Öiäöenje in vzdrïevanje
Pulizia e manutenzione
ordinaria
12
Ugotavljanje motenj pri
delovanju
Ricerca guasti
13
5
SL
IT
DA
SV
NO
POGLAVJE 1
CAPITOLO 1
KAPITEL 1
AVSNITT 1
KAPITTEL 1
SPLOÄNA
OPOZORILA IN
VASVETI OB
PREVZEMU
APARATA
NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
GENERELT OM
LEVERING
Ob izdaji aparata vam mora
trgovec izroöiti naslednje
dokumente in pribor:
Alla consegna controlli che
con la macchina ci siano:
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
A) INSTRUKTIONSBOG
A) BRUKSANVISNING
A) BRUKSANVISNING
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ CANDY
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) GARANTISEDEL
C) GARANTIBEVIS
D) DÆKPLADE.
D) PLUGG
D) PLUGG
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
F) BEHOLDER FOR
FLYDENDE SÆBE.
F) BEHÅLLARE FÖR
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
F) BEHOLDER FOR
FLYTENDE
VASKEMIDDEL
A) NAVODILO ZA
UPORABO
A) MANUALE
D’ISTRUZIONE
B) SPISEK POOBLAÄÖENIH
SERVISOV
B) INDIRIZZI DI ASSISTENZA
C) GARANCIJSKI LIST
C) CERTIFICATI DI
GARANZIA
EUROPE
Dovunque
tu sia.
A
D) POKROVÖEK
D) TAPPO
E) UKRIVLJENI NOSILEC
ODTOÖNE CEVI
E) CURVA PER TUBO
SCARICO
B
SPEDIRE
TRATTENERE
C
F) POSODICO ZA
TEKOÖA PRALNA
SREDSTVA
PROSIMO, DA VSE
NAÄTETO SKRBNO
SHRANITE
Kupec mora stroj pregledati
ob prevzemu pri trgovcu in
preveriti, öe njem ni vidnih
poäkodb!
F) BACINELLA DETERSIVO
LIQUIDO
CONSERVATELI
D
GEM DISSE TING
e controlli che non abbia
subito danni durante il
trasporto, in caso contrario
chiami il centro Candy più
vicino.
E
6
F
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Candy-senter.
7
SL
IT
DA
SV
NO
POGLAVJE 2
CAPITOLO 2
KAPITEL 2
AVSNITT 2
KAPITTEL 2
GARANCIJA
GARANZIA
GARANTI
BESTEMMELSER.
GARANTI
GARANTI
Ob nakupu aparata vam
mora prodajalec izdati
izpolnjen in potrjen
garancijski list.
L’apparecchio é
corredatoda un certificato
di garanzia che Le permette
di usufruire gratuitamente
del Servizio di Assistenza
Tecnica, salvo l’addebito di
un diritto fisso di chiamata,
per il periodo di un anno
dalla data d’acquisto.
Denne maskine er omfattet
af et års fabriksgaranti.
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
Deres købskvittering er Deres
garantibevis.
Købskvitteringen skal
forevises ved Service besøg.
Ett daterat och specificerat
inköpskvitto gäller som
garantisedel. Häfta fast
kvittot vid bruksanvisningen,
så att det inte tappas bort.
Husk å sende inn del A av
garantibeviset innen 10
dager fra kjøpsdatoen.
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
☎ 199. 123. 123
Na osnovi potrjenega
garancijskega lista in raöuna
imate v roku enega leta od
dneva nakupa pravico do
brezplaönega servisiranja
vaäega aparata s strani naäe
tehniöne sluïbe, oziroma
naäih pooblaäöenih
serviserjev pod pogoji, ki so
navedeni v garancijskem
listu.
Poleg garancijskega lista
vam mora trgovec izroöiti
tudi spisek naäih
pooblaäöenih serviserjev, ki so
edini pristojni za’ popravila
Candy-jevih aparatov v
garancijskem roku.
Ricordi di spedire la parte A
del certificato di garanzia,
per la necessaria convalida
entro10 giorni dalla data di
acquisto.
La parte B dovrà essere da
Lei conservata,
debitamente compilata, per
essere esibita al Servizio
Assistenza Tecnica, in caso
di necessità di intervento,
insieme alla ricevuta fiscale
rilasciata dal rivenditore al
momento dell’acquisto.
Ved kontakt til Candy
Service, skal De opgive
maskinens Model. Nr. - G. Nr. N Nr. samt Købsdato.
Fyll ut del B og oppbevar den
på et trygt sted, slik at du om
nødvendig kan vise den fram
ved garantikrav. Ta også vare
på kvitteringen fra
forhandleren.
De skal altså ikke udfylde og
returnere de medfølgende
garantikort.
8
9
SL
IT
POGLAVJE 3
CAPITOLO 3
KAPITEL 3
VARNOSTNI
PREDPISI
PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA
SIKKERHEDS
REGLER.
POMEMBNO!
PRED PRIÖETKOM
ÖIÄÖENJA ALI
VZDRÏEVANJA PRALNEGA
STROJA OBVEZNO
UPOÄTEVAJTE NASLEDNJE
VARNOSTNE PREDPISE
● Iztaknite vtiö iz vtiönice.
● Zaprite pipo za dotok
vode.
● Vsi Candyjevi gospodinjski
aparati so opremljeni z
ozemljitvenim kablom.
Preverite, öe je vaäa
elektriöna napeljava
pravilno napelje strokovnjak!
Aparat je izdelan v
skladu z normami 89/336
EEC, 73/23 EEC in nadaljnjimi
spremembami.
ATTENZIONE:
PER QUALSIASI
INTERVENTO DI PULIZIA
E MANUTENZIONE
DELLA LAVATRICE
● Tolga la spina.
● Chiuda il rubinetto
dell’acqua.
● La Candy correda tutte le
sue macchine di messa a
terra.
Si assicuri che l’impianto
elettrico sia provvisto di
messa a terra in caso
contrario richieda
l’intervento di personale
qualificato.
Apparecchio
conforme alle Direttive
Europee 89/336/CEE,
73/23/CEE e successive
modifiche.
● Non tocchi l’apparecchio
● Ne dotikajte se aparata
öe imate vlaïne roke ali
noge.
● Ne uporabljajte aparata,
öe ste bosi.
● Ne uporabljajte
podaljäkov za prikljuöitev
stroja na elektriöno omreïje,
öe je stroj nameäöen v
kopalnici ali drugem
vlaïnem prostoru.
OPOZORILO:
MED PRANJEM SE
VODA V STROJU
LAHKO SEGREJE TUDI
DO 90°C.
● Pred odpiranjem vrat
stroja, se prepriöajte, öe v
bobnu stroja ni vode.
10
DA
con mani, piedi bagnati o
umidi.
● Non usi l’apparecchio a
piedi nudi.
● Non usi, se non con
particolare cautela,
prolunghe in locali adibiti a
bagno o doccia.
ATTENZIONE:
DURANTE IL LAVAGGIO
L’ACQUA PUO’ ANDARE
A 90°C.
● Prima di aprire l’oblò si
assicuri che non vi sia
acqua nel cestello.
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
● Luk for maskinens
vandtilførsel.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være tilfældet,
kontakt da en Aut. ElInstallatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af aut.
El-Installatør. Fabrikant og
Importør kan ikke drages til
ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Denne maskine
opfylder EEC Direktiv 89/336,
73/23 med efterfølgende
ændringer.
SV
AVSNITT 3
SÄKERHETSANVISNINGAR
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
KAPITTEL 3
SIKKERHETSREGLER
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG
ALT VEDLIKEHOLD
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Trekk ut støpselet.
● Stäng vattenkranen.
● Skru av vanntilførselen.
● Alla Candy maskiner är
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
● Alle Candy-maskiner er
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC och senare
ändringar.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC med senere
endringer
● Vidrör inte maskinen om
● Ta ikke på maskinen med
Du är våt eller barfota.
våte eller fuktige hender eller
føtter.
● Använd inga skarvsladdar
i badrum och våtutrymmen.
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
● Maskinen må ikke udsættes
for vandstænk eller fugt.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
NO
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
11
SL
IT
DA
SV
NO
● Prikljuöitve stroja na
● Non usi adattatori o spine
● Brug ikke adaptere, eller
● Anslut inte maskinen till
● Bruk ikke adaptere eller
elektriöno omreïje preko
razliönih pretvornikov ali
razdelilcev ne priporoöamo.
multiple
multistik.
adapter eller skarvdosor.
“tjuvkontakter.
● Lad ikke børn betjene
● Låt inte barn använda
● Maskinen må ikke brukes
maskinen, uden behørigt
opsyn.
maskinen.
av barn eller ukyndige uten
nødvendig tilsyn.
● Træk aldrig i apparatets
● Håll i stickkontakten när Du
● Trekk alltid i selve støpselet,
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
● Efterlad ikke maskinen
● Utsätt inte maskinen för
● La ikke vaskemaskinen bli
udsat for regn, eller direkte
sol.
vädrets makter (regn, sol
etc.).
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
● Hvis apparatet skal flyttes,
● Håll inte i vreden eller
● Løft aldri vaskemaskinen
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
sollevi mai dalle manopole o
dal cassetto del detersivo.
● Ved transport, læn da ikke
● Tvättmaskinen för inte
● Ved transport må ikke
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
transporteras så att den lutar
mot luckan.
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
● Durante il trasporto non
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
● Ne dovolite, da
uporabljajo otroci ali
neodgovorne osebe stroj
brez nadzora.
● Ne vlecite prikljuönega
kabla ali celo aparata
samega, öe ïelite iztakniti
vtiö iz vtiönice.
● Elektriöni aparati ne smejo
biti izpostavljeni razliönim
atmosferskim vplivom kot so
npr.: deï, sonce ipd.
● Pazite, da stroja ob
premeäöanju ali prevaïanju
ne dvignete na strani kjer so
nameäöene stikalne tipke in
gumbi oziroma na strani, kjer
je nameäöena posodica za
detergent.
● Med prevaïanjem nikoli ne
naslonite sprednje strani
stroja (tj., strani, kjer so
nameäöena vrata) na
voziöek.
● Non permetta che
l’apparecchio sia usato dai
bambini o da incapaci,
senza sorveglianza.
● Non tiri il cavo di
alimentazione, o
l’apparecchio stesso, per
staccare la spina dalla
presa di corrente.
● Non lasci esposto
l’apparecchio ad agenti
atmosferici (pioggia, sole,
ecc...).
● In caso di trasloco non la
appoggi mai l’oblò al
carrello.
Pomembno!
Öe postavite stroj na pod, ki
je prekrit z itisonom ali
tapisonom, skrbno preverite,
öe vlakna take talne obloge
ne zapirajo odprtin za
zraöenje, ki so nameäöene
na spodnjem robu stroja.
Importante!
Nel caso si installi
l’apparecchio su un
pavimento ricoperto da
tappeti o con moquette, si
deve fare attenzione che le
aperture di ventilazione alla
base dell’apparecchio non
vengano ostruite.
● Stroj morata dvigniti vedno
● Sollevarla in due persone
dve osebi, tako kot je
prikazano na skici.
● V primeru okvare ali
nepravilnega delovanja
takoj izklopite stroj in iztaknite
vtikaö iz vtiönice ter zaprite
pipo za dotok vode do stroja.
Nato pokliöite enega od
pooblaäöenih Candy-jevih
serviserjev, da vam stroj
popravi. Ob morebitni
zamenjavi vgradnih delov
vedno zahtevajte vgradnjo
originalnih Candyjevih
rezervnih delov.
Neupoätevanje gornjih
navodil lahko vpliva na
varno in pravilno delovanje
stroja.
● Öe se prikljuöni kabel
poäkoduje, ga morate zamenjati
s POSEBNIM PRIKLJUÖNIM
KABLOM, ki ga lahko nabavite
kot rezervni del pri
pooblaäöenem prodajalcu.
12
come illustrato in figura.
● In caso di guasto e/o di
cattivo funzionamento
dell’apparecchio, lo
spenga, chiuda il rubinetto
dell’acqua e non
manometta
l’elettrodomestico. Per
l’eventuale riparazione si
rivolga solamente a un
centro di Assistenza Tecnica
Candy e richieda l’utilizzo di
ricambi originali.
Il mancato rispetto di
quanto sopra può
compromettere la sicurezza
dell’apparecchio.
● Se il cavo di alimentazione
risultasse danneggiato,
dovrà essere sostituito da un
cavo speciale disponibile
presso il servizio di Assistenza
Tecnica.
● När maskinen lyfts behövs
det två personer som på
bilden.
● Hvis maskinen skal flyttes
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist
på ill.
● Hvis maskinen går i stå
eller ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Candy Service.
Reparationer skal altid
udføres af Aut, Candy
Service center. Anvend altid
originale reservedele. I
modsat fald bortfalder
enhver form for garanti fra
Fabrikant og Importør.
● Om maskinen går sönder
● Vær alltid to personer ved
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en
auktoriserad Candy
serviceverkstad. En sakkunnig
service garanterar en säker
funktion.
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
strømnettet) beskadiges,
skal den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Candyrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Candyreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
● Dersom strømledningen (til
● En maskin som inte längre
● Hvis ledningen (til
● Hvis vaskemaskinen er
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
● Skulle sladden för
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
13
SL
POGLAVJE 4
IT
DA
CAPITOLO 4
KAPITEL 4
SV
AVSNITT 4
NO
KAPITTEL 4
52 cm
85 cm
60 cm
KOLIÖNA SUHEGA PERILA
ZA ENO POLNJENJE
CAPACITA’ DI BIANCHERIA
ASCIUTTA
kg
5
KAPACITET
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
KOLIÖINA VODE PRI
OBIÖAJNEM PRANJU
ACQUA LIVELLO NORMALE
l
16
VANDSTAND NORMAL
NORMAL VATTENMÄNGD
NORMALT VANNIVÅ
KOLIÖINA VODE PRI
EKONOMIÖNEM PRANJU
ACQUA LIVELLO
ECONOMICO
l
12
VANDSTAND ØKO
LITEN VATTENMÄNGD
ØKONOMISK VANNIVÅ
SKUPNA PRIKLJUÖNA MOÖ
POTENZA
ASSORBITA
W
2100
TILSLUTNINGS
EFFEKT
ANSLUTNINGSEFFEKT
FULL EFFEKT
PORABA ELEKTRIÖNE ENERGIJE
(PROG. 2 -90°C)
CONSUMO DI ENERGIA
(PROG. 2 -90°C)
kWh
2,0
ENERGI FORBRUG
(PROG. 2 - 90°C)
ENERGIFÖRBRUKNING
(PROGRAM 2 - 90°C)
STRØMFORBRUK
(PROG. 2 - 90°C)
MOÖ VAROVALKE
AMPERE DEL
FUSIBILE DELLA RETE
A
10
FORSIKRING (Amp.)
SÄKRING
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
ÄT. VRTLJ. CENTRIFUGE
GIRI DI
CENTRIFUGA
giri/min.
1000
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE
DOVOLJENI PPRITISK VODE V
VODOVODNEM OMREÏJU
PRESSIONE NELL’IMPIANTO
IDRAULICO
MPa
min. 0,05
max. 0,8
VANDTRYK.
VATTENTRYCK
VANNTRYKK
NAPETOST V OMREÏJU
TENSIONE
V
230
DRIFT SPÆNDING
SPÄNNING
STRØMSPENNINGEN
14
15
SL
DA
SV
NO
POGLAVJE 5
CAPITOLO 5
KAPITEL 5
AVSNITT 5
KAPITTEL 5
NAMESTITEV IN
PRIKLJUÖITEV
STROJA
MESSA IN OPERA
INSTALLAZIONE
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
MONTERING OG
OPPSTARTING
Porti la macchina vicino al
luogo di utilizzo senza il
basamento dell’imballo.
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Tagli le fascette fermatubo
Klip binderen der holder
slangerne over.
Kapa bandet kring
slangarna.
Kutt klemmene som fester
røret.
Svitare la vite centrale (A);
svitare le 4 viti laterali (B) e
rimuovere la traversa (C).
Afmonter centerskruen (A),
Afmonter de fire skruer (B),
og fjern tvær stiveren (C).
Lossa den mellersta skruven
(A) och de 4 skruvarna i
kanten (B) och tag bort
transportstödet (C).
Skru ut skruen i midten (A),
de 4 skruene på siden (B) og
fjern tverrstykket (C).
Læn maskinen fremover, og
fjern de to plastik poser der
indeholder polystyren
blokkene, ved at tage fat og
trække nedad.
Luta maskinen framåt. Tag
bort plastpåsarna med
polystyren på sidorna
genom att dra nedåt.
Vippmaskinen litt forover.
Trekk av plastposene som
inneholder de to
isoporblokkene på siden ved
å trekke dem nedover.
Monter dækpladen i hullet
bag på maskinen, som vist
på tegningen. Dækpladen
findes i konvolutten inden i
maskinen.
Täck över hålet med den
medföljande pluggen.
Lukk åpningen ved hjelp av
pluggen som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
Stroj brez podstavka
postavite v bliïino mesta,
kjer bo stalno prikljuöen.
Prereïite objemko, s katero
je prevezana odtoöna cev.
Najprej odvijte osrednij vijak
A”, nato odvijte 4 stranske
“A
B” in odstranite
vijake “B
preöno letev (C).
Stroj nagnite naprej in
potegnite navzdol 2
plastiöni vreöki napolnjeni s
stiroporom. Vreöki sta
nameäöeni na boönih
straneh stroja.
Zaprite odprtino na zadnji
steni stroja s pokrovökom, ki
je priloïen v vreöki s
priborom.
OPOZORILO:
DELOV EMBALAÏE NE
SMETE PUÄÖATI NA
DOSEGU OTROK, KER
JE LAHKO ZANJE
NEVARNA.
16
IT
Inclinare la macchina in
avanti e sfilare i sacchetti in
plastica che contengono i
due blocchetti in polistirolo
posti sui 2 lati tirando verso il
basso.
Richiudere il foro utilizzando
il tappo contenuto nella
busta istruzioni.
ATTENZIONE:
NON LASCI ALLA
PORTATA DI BAMBINI
GLI ELEMENTI
DELL’IMBALLAGGIO IN
QUANTO POTENZIALI
FONTI DI PERICOLO.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
17
SL
IT
Izolacijsko ploäöo iz
valovitega kartona
namestite na dno stroja tako,
kot je prikazano na skici.
Applichi il foglio di polionda
sul fondo come mostrato in
figura.
Dotoöno cev za vodo privijte
na pipo.
Allacci il tubo dell’acqua al
rubinetto.
OPOZORILO:
PIPE NE ODPRITE!
Stroj potisnite k steni in pri
tem pazite, da dotoöna in
odtoöna cev za vodo nista
zviti. Odtoöno cev za vodo
obesite nato preko robu
kadi.
Mnogo bolje pa je, öe v
vodovodni napeljavi
predvidite stalni odtok, ki
mora imeti nekoliko veöji
premer, kot je premer
odtoöne cevi, namestiti pa
ga morate v viäini najmanj 50
cm od tal.
DA
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Kopl vannrøret til kranen.
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Accosti la lavatrice al muro
facendo attenzione che
non vi siano curve o
strozzature, allacci il tubo di
scarico al bordo della
vasca.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
medfølgende bøjning.
o meglio a uno scarico fisso;
altezza minima 50 cm, di
diametro superiore al tubo
della lavatrice.
In caso di necessità utilizzare
la curva rigida in dotazione.
Öe je potrebno, namestite
na konec odtoöne cevi äe
övrsto nosilno koleno, ki je
priloïeno v vreöki s priborom.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
18
NO
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
ATTENZIONE:
NON APRA
IL RUBINETTO
SV
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
SL
Na izvleöno ploäöico (R)
prilepite priloïeno nalepko z
razpredelnico programov.
IT
DA
SV
NO
Applichi la legenda adesiva
in dotazione nella lingua
appropriata sul supporto
estraibile.
Påklæb den medfølgende
label på det ønskede sprog
på udtrækspladen (R).
Klistra fast den medföljande
etiketten på önskat språk på
den utdragbara plattan för
programguiden (R).
Sett det medfølgende
klistremerket på det ønskede
språk på den uttrekkbare
platen (R).
Juster maskinen med de
forreste ben.
Justera maskinen så att den
står rakt med hjälp av
framfötterna.
Reguler føttene foran slik at
maskinen står jevnt.
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
b) Drej de justerbare ben
indtil maskinen står plant og
fast.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid på
gulvet.
c) Spænd contra møtrikken
igen.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved å
dreie mot urviserne.
Kontroller at maskinens
ON/OFF knap ikke er
aktiveret.
Se till att Start/Stoppknappen (C) inte är intryckt.
Se etter at av/på-knappen
(C) ikke er trykket inn.
Kontroller at
programvælgeren står på
“0” , og at lågen er lukket.
Kontrollera att alla knappar
är i O-läge och luckan
stängd.
Se etter at alle bryterne står
pa “O” og at vaskemaskinens
dør er lukket.
Forbind maskinen til ElInstallation.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
Sett støpselet i kontakten.
Tryk startknappen “C” ind.
Når knappen trykkes ind skal
kontrollampen “G” tænde.
Hvis lampen ikke tænder,
følg da instruktionerne i
afsnittet fejlsøgning.
När Start/Stopp-knappen
trycks in tänds signallampan.
Om så inte sker, se på
checklistan.
Trykk på startknappen (C). En
lampe (G) viser at maskinen
er pa. Hvis denne lampen
ikke lyser, se kapittelet
“Feilsøking”.
Izravnajte viäino stroja s
sprednjima vrtljivima
noïicama.
Livelli la macchina con i
piedini anteriori.
a) Matico, s katero je
priövräöena nogica sprostite
tako, da jo odvijete z
ustreznim kljuöem.
a) Girare in senso orario il
dado per sbloccare la vite
del piedino.
b) Nogico z obraöanjem
zviäujte ali zniïujte toliko
öasa, dokler se ne bo
povsem prilegala tlem.
b) Ruotare il piedino e farlo
scendere o salire fino ad
ottenere la perfetta
aderenza al suolo.
c) Po konöanem
izravnavanju nogico
ponovno priövrstite tako, da
jo z ustreznim kljuöem
privijate v smeri gibanja
urinih kazalcev dokler se
povsem ne prileïe dnu
stroja.
c) Bloccare infine il piedino
riavvitando il dado in senso
antiorario, fino a farlo
aderire al fondo della
lavatrice.
Prepriöajte se, öe tipka (C)
za VKLOP/IZKLOP stroja ni
pritisnjena.
Preglejte, öe je gumb
programatorja na poloïaju
“0”, öe so vse tipke
izkljuöene, in öe so vrata
stroja zaprta.
Si assicuri che il pulsante
Marcia/Arresto (C) non sia
premuto.
Inserisca la spina.
20
B
C
Si assicuri che tutte le
manopole siano in posizione
“0” e l’oblò sia chiuso.
Vtaknite vtiö v vtiönico.
Nato pritisnite tipko (C)
VKLOP/IZKLOP in priïgala se
bo kontrolna luöka
delovanja (G), ki kaïe, da je
stroj prikljuöen na elektriöno
omreöje. Öe se luöka ne
priïge, preverite vzrok v
poglavju 13.
A
Quindi prema il tasto START
(C), si accenderà la spia di
funzionamento corrente
inserita (G), se non si
accende veda ricerca
guasti.
21
SL
IT
POGLAVJE 6
CAPITOLO 6
DA
SV
NO
KAPITEL 6
AVSNITT 6
KAPITTEL 6
FUNKTIONS OVERSIGT
MANÖVERPANEL
KONTROLLPANEL
R
A
22
E D C GB
I
L
OPIS STIKALNE PLOÄÖE
COMANDI
Predal za pralna sredstva
Cassetto detersivo
A
Sæbe skuffe
Tvättmedelsbehållare
Beholder for vaskemiddel
Tipka za odpiranje vrat
Tasto apertura oblò
B
Knap for lågeåbning
Lucköppningsknapp
Knapp for åpning av dør
Tipka za VKLOP/IZKLOP stroja
Tasto marcia arresto
C
Tænd/sluk knap
Start/Stopp-knapp
Av/på-knapp
Tipka 1/2 polnjenje
Tasto mezzo carico
D
Halv fyldningsknap
Reducerad vattenmängd
Halv-vask-knapp
Tipka 1000/400
Tasto 1000/400
E
Knap för 1000/400 omd.
centrifugering
400 knapp för centrifugering
Knapp 1000/400
Kontrolna luöka
delovanjasveti, ko je stroj
vkljuöen
Segnalazione luminosa di
funzionamento
G
Kontrol lampe for drift
Signallampa
Varsellampe for “på”
Gumb za nastavitev
temperature
pranjanastavljivi termostat
Manopola di regolazione
della temperatura di
lavaggio
I
Variabel termostat
Temperaturväljare
Innstilling av vasketemperatur
Gumb za nastavitev
programov pranja
Manopola programmi di
lavaggio
L
Timer knap for valg af
program
Programväljare
Tidsur for vaskeprogrammer
Izvleöna ploäöica za
programske nalepke
Supporto legenda
programmi
R
Udtræksplade med
vaskeprogramoversigt
Tvättprogram-guiden i infällt
läge
Uttrekksplate med
vaskeprogramtabell
23
SL
IT
OPIS POSAMEZNIH
TIPK
DESCRIZIONE
COMANDI
TIPKA - ODPIRANJE VRAT
TASTO APERTURA OBLÒ
STROJ IMA VGRAJENO
POSEBNO VARNOSTNO
NAPRAVO, KI
PREPREÖUJE
ODPIRANJE VRAT
TAKOJ PO KONÖANEM
PRANJU. PO
KONÖANEM
CENTRIFUGIRANJU
POÖAKAJTE ÄE
PRIBLIÏNO 2 MIN.,
DA SE VARNOSTNA
NAPRAVA SPROSTI,
NATO PA ODPRITE
VRATA STROJA S
PRITISKOM NA
TIPKO “B”.
ATTENZIONE:
UNO SPECIALE
DISPOSITIVO DI
SICUREZZA IMPEDISCE
L’IMMEDIATA APERTURA
DELL’OBLO” ALLA FINE
DEL LAVAGGIO. AL
TERMINE DELLA FASE DI
CENTRIFUGA ATTENDA 2
MINUTI PRIMA DI
APRIRE L’OBLÒ.
DA
B
2 min.
SV
NO
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
KNAP FOR LÅGEÅBNING
LUCKÖPPNINGSKNAPP
KNAPP FOR ÅPNING AV DØR
VIGTIGT:
EN SPECIEL SIKKERHEDS
ANORDNING
FORHINDRER
LÅGEÅBNING
UMIDDELBART EFTER
PROGRAM AFSLUTNING.
EFTER AFSLUTNING VENT
I CA 2 MIN FØR LÅGEN
KAN ÅBNES.
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR S0M
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER
TVÄTTNING/CENTRIFUG
ERING. VÄNTA CA 2
MINUTER INNAN DU
ÖPPNAR LUCKAN.
VIKTIG:
DØREN ER UTSTYRT
MED EN SPESIELL
SIKRING SOM GJØR
AT DEN IKKE ÅPNER
SEG STRAKS
VASKINGEN/
SENTRIFUGERINGEN
ER FERDIG. ETTER
SENTRIFUGERLNG,
VENT OPPTIL 2
MINUTTER FØR DU
ÅPNER DØREN.
TIPKA - VKLOP/IZKLOP
TASTO
MARCIA /ARRESTO
C
TÆND/SLUK KNAP
START/STOPP—KNAPP
AV/PÅ-TAST
TIPKA - 1/2 POLNJENJE
TASTO MEZZO CARICO
Öe ïelite prati naenkrat
manjäo koliöino perila, lahko z
vklopom tipke 1/2 zniïate
nivo vode v stroju. Na ta
naöin prihranite vodo in
elektriöno energijo.
Koliöino detergenta morate
zmanjäati v sorazmerju s
koliöino perila.
HALVFYLDNINGSKNAP FOR
KLATVASK
EKONOMIKNAPP 1/2
Per i piccoli bucati è
possibile ridurre il livello
dell’acqua utilizzata,
agendo sul tasto
1/2, risparmiando così
acqua, detersivo ed energia
elettrica.
La dose di detersivo deve
essere ridotta in proporzione
al carico.
D
SPAREKNAPP REDUSERT
VANNSTAND 1/2
Vandmængden for en
mindre vask kan reduceres
gennem hele
vaskeprocessen, ved at
trykke halvfyldningsknappen
1/2 ind På denne måde kan
spares både EL, sæbe og
vand.
Vid extra liten tvättmängd
kan man programmera
maskinen att fylla ännu
mindre vatten genom att
trycka in knappen märkt
1/2. Detta sparar energi men
också vatten och
tvättmedel.
Maskinen tar inn vann til
forskjellige nivåautomatisk
alt ettersom hvor mye tøy
som legges i. Ved vask av
meget lite tøy, sparer man
energi, vann, såpe og tid
ved a trykke ikk 1/2vaskknappen.
ADVARSEL: Brug aldrig 1/2
flydningsknappen når der
vaskes på
ULDPROGRAMMET eller
MEGET SARTE STOFFER da
disse kræver meget vand for
at holde tøjet flydende, og
give det bedste resultat.
VARNING: Tryck aldrig in 1/2knappen vid tvätt av
ylleplagg eftersom ull
absorberar stora mängder
vatten. Använd inte heller
halvfyllning vid fintvätt
eftersom den större
vattenmängden skyddar
textilierna för onödigt
slitage.
ADVERSEL: Bruk aldri 1/2vaskknappen ved vask av
maskinvaskbar ull, da ull
trekker til seg mye vann.
Bruk den heller ikke ved vask
av finvask, da slikt tøy
trenger mye vann for å
holdes flytende, og for å
beskytte tøyet mot for hard
"mekanisk" bearbeiding.
POMEMBNO! Tipke 1/2 ne
smete vklopiti pri programu
za pranje “ÖISTE RUNSKE
VOLNE”, kot tudi ne pri
programih za pranje
oböutljivih tkanin.
Öisto runsko volno in
oböutljive tkanine morate
vedno prati z veliko vode.
24
ATTENZIONE: non inserire
il tasto “1/2” per la PURA
LANA e per i tessuti
delicatissimi.
Per i migliori risultati di
lavaggio questi tessuti
richiedono infatti un alto
livello dell’acqua.
25
SL
IT
TIPKA - 1000/400
TASTO 1000/400
Pri programih za pranje
obstojnih tkanin se priöne
vrteti konöna centrifuga s
hitrostjo 400 vrtlj./min. in se
nato postopoma zviäuje
dokler ne doseïe najveöje
previdene hitrosti. Z vklopom
te tipke izkljuöite visoko ätevilo
vrtljajev konöne centrifuge in
jih zniïate na 400 vrtlj./min. Pri
programih za pranje
oböutljivih tkanin, se
centrifuga vrti vedno le s
hitrostjo 400 vrtlj./min.
Nei programmi per tessuti
resistenti la lavabiancheria
effettua la centrifuga finale
con incremento graduale
della velocità da 400 giri
fino alla massima velocità
prevista.
Il tasto esclude l’alta
velocità riducendo a 400
giri.
KONTROLNA LUÖKA
DELOVANJA - SVETI, KO JE
STROJ VKLJUÖEN
SEGNALAZIONE LUMINOSA
DI FUNZIONAMENTO
G
GUMB ZA NASTAVITEV
TEMPERATURE PRANJA NASTAVLJIVI TERMOSTAT
MANOPOLA DI
REGOLAZIONE DELLA
TEMPERATURA DI LAVAGGIO
I
OBRAÖATE GA LAHKO
V OBE SMERI
Gumb za nastavitev
temperature pranja
naravnate na ustrezno
temperaturo tako, da ga
pritisnete v sredini, da izskoöi
srednji del gumba, nato pa
ga naravnate na ïaljeni
poloïaj. Po nastavitvi
ponovno pritisnite gumb v
sredini, da se vrne v osnovni
poloïaj.
Z nastavljivim termostatom
lahko nastavljate
temperaturo pranja glede na
trenutne potrebe.
Temperature navedene v
tabeli programov, so najviäje
temperature, ki so primerne
za posamezni program
pranja.
POMEMBNO OPOZORILO!
TEMPERATUR, KI SO
NAVEDENE PRI
POSAMEZNEM PROGRAMU
PRANJA NE SMETE NIKOLI
PREKORAÖITI!
26
PUO’ RUOTARE NEI DUE
SENSI
Per ruotare la manopola,
premere la parte centrale
per estrarla.
Dopo l’impostazione,
premere di nuovo
l’impugnatura a fondo.
Questa lavatrice é dotata di
questo dispositivo per
impostare la temperatura di
lavaggio desiderata.
La tabella programmi di
lavaggio indica la
temperatura massima
consigliata per tipo di
lavaggio.
ATTENZIONE QUESTA
TEMPERATURA NON
DEVE MAI ESSERE
SUPERATA
DA
E
SV
NO
KNAP FÖR 1000/400 OMD.
CENTRIFUGERING
400 KNAPP FÖR
CENTRIFUGERING
KNAPP 1000/400
På programmerne for
normalvask - kogevask vil
maskinen gradvis øge
centrifugeringen fra 400
Omd/Min. til maskinens
maksimum centrifugering.
Hvis denne knap trykkes ind,
vil maskinen kun
centrifugere med 400
Omd/Min.
Vid vit-kulörtvätt är
centrifugerinshastigheten
1000 varv/min. I specialfall,
när det inte är nödvändigt
med en snabb
centrifugering, kan du sänka
hastigheten genom att
trycka in 400 knappen. Vid
fintvätt är
centrifugeringshastigheten
alltid 400 varv/min.
På programmer for holdbare
tekstiler økes hastigheten på
siste sentrifugering fra 400
omdr./min. til maksimum
hastighet.
Når denne knappen er
trykket inn, reduseres
sentrifugeringshastigheten til
400 omdr./min.
KONTROL LAMPE FOR DRIFT
SIGNALLAMPA FÖR
START/STOPP
VARSELLAMPE “PÅ”
VARIABEL TERMOSTAT.
TEMPERATURVÄLJARE
KONTROLL FOR
VASKETEMPERATUR
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER
Tryk på midten af knappen
for at få denne til at springe
frem, efter indstilling kan
knappen igen trykkes ind.
Den trinløse termostat giver
mulighed for frit at vælge
den temperatur der giver
det bedste resultat. Der kan
altid vælges en lavere
temperatur, end den
programmet angiver i
programoversigten. Det er
ikke muligt at vælge en
højere temperatur. Sker det,
vil det være den temperatur
der er angivet for det valgte
program, der bliver anvendt.
ADVARSEL:
VASK ALDRIG TØJ PÅ
HØJERE TEMPERATUR
END DER ER ANGIVET I
VASKEANVISNINGEN
KAN VRIDAS ÅT BÅDA
HÅLLEN
KAN DREIES I BEGGE
RETNINGER
Tryck på mitten av knappen
så att den kommer ut. Välj
önskad hastighet och tryck
in knappen på nytt.
Trykk på den sentrale delen
av knappen for å få den ut.
Trykk den sentrale delen inn
igjen etter innstilling.
Med temperaturväljaren
väljs önskad tvättemparatur.
I tvättprogramtabellen hittar
Du den rekommenderade
temperaturen för varje
tvättprogram, som Du efter
behov kan sänka.
Med denne kontrollen er det
mulig å redusere, men ikke
øke, temperaturen i et
vaskeprogram. Oversikten
over programmene viser
den maksimale
temperaturen som
anbefales i hvert
vaskeprogram.
OBS!
ÖVERSKRID INTE DE
REKOMMENDERADE
MAXIMITEMPERATURERNA!
ADVARSEL:
DENNE TEMPERATUREN
MÅ ALDRI OVERSKRIDES
27
SL
28
IT
GUMB ZA NASTAVITEV PROGRAMOV PRANJA - GUMB
PROGRAMATORJA
MANOPOLA PROGRAMMI DI
LAVAGGIO
POMEMBNO
OPOZORILO!
NIKOLI NE OBRAÖAJTE
GUMBA
PROGRAMATORJA V
SMERI NASPROTNI OD
GIBANJA URINIH
KAZALCEV, PAÖ PA
VEDNO LE V SMERI
GIBANJA URINIH
KAZALCEV! TIPKO “C”
ZA VKLOP/IZKLOP
PRALNEGA STROJA
SMETE PRITISNITI ÄELE,
KO Z GUMBOM
PROGRAMATORJA
IZBERETE USTREZNI
PROGRAM PRANJA!
ATTENZIONE:
NON RUOTI MAI LA
MANOPOLA IN SENSO
ANTIORARIO MA LA
RUOTI IN SENSO
ORARIO E NON PREMA
IL TASTO MARCIA (C)
PRIMA DELLA
SELEZIONE DEL
PROGRAMMA.
DA
L
TIMER KNAP FOR VALG AF
PROGRAM
VIGTIGT:
DREJ ALTID
PROGRAMVÆLGEREN
MED URET. FORSØG
ALDRIG AT DREJE
KNAPPEN MOD URET.
TRYK IKKE TÆND/SLUK
KNAPPEN IND FØR
PROGRAMMET ER
VALGT
SV
PROGRAMVÄLJARE
OBS!
PROGRAMVÄLJAREN
FÅR EJ VRIDAS MOTURS,
BARA MEDURS. TRYCK
INTE IN START/STOPPKNAPPEN (C) INNNAN
DU VALT
PROGRAMMET.
NO
TIDSUR FOR
VASKEPROGRAMMER
VIKTIG:
DENNE KNAPPEN MÅ
ALLTID DREIES MED
URVISERNE, ALDRI MOT
URVISERNE. TRYKK IKKE
PÅ KNAPPEN “PÅ” (C)
FØR DU HAR VALGT
PROGRAM.
Gumb za nastavitev
temperature pranja
naravnate na ustrezno
temperaturo tako, da ga
pritisnete v sredini, da izskoöi
srednji del gumba, nato pa
ga naravnate na ïaljeni
poloïaj. Po nastavitvi
ponovno pritisnite gumb v
sredini, da se vrne v osnovni
poloïaj.
Per ruotare la manopola,
premere la parte centrale
per estrarla.
Dopo l’impostazione,
premere di nuovo
l’impugnatura a fondo.
Tryk på midten af knappen
for at få denne til at springe
frem, efter indstilling kan
knappen igen trykkes ind.
Tryck på mitten av knappen
så att den kommer ut. Välj
önskad hastighet och tryck in
knappen på nytt.
Trykk på den sentrale delen
av knappen for å få den ut.
Trykk den sentrale delen inn
igjen etter innstilling.
Posamezni programi pranja
so opisani v razpredelnici
programov. Ïeljeni program
izberete z gumbom
programatorja na osnovi
ätevilke ali simbola, ki je
naveden v razpredelnici.
Le tabelle descrivono il
programma di lavaggio in
base al numero o simbolo
scelto.
Program oversigten beskriver
programmet for det nummer
eller symbol der er valgt.
Välj tvättprogram med hjälp
av programtabellen eller
plaggens tvättmärkning.
Tabellene beskriver
vaskeprogrammene med
tall eller symboler.
29
SL
IT
SV
DA
NO
POGLAVJE 7
CAPITOLO 7
KAPITEL 7
AVSNITT 7
KAPITTEL 7
PREDAL ZA PRALNA
SREDSTVA
CASSETTO
DETERSIVO
SÆBE SKUFFEN
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
Sæbeskuffen er opdelt i fire
rum.
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i fyra fack:
Beholderen for vaskemiddel
har fire skuffer:
Predal za pralna sredstva je
razdeljen na 4 predelke, ki jih
polnite z naslednjimi pralnimi
sredstvi:
- prvi predelek I z
detergentom za
predpranje in
- drugi predelek II z
detergentom za glavno
pranje
Öe perete s tekoöimi
detergenti vstavite v 2.
predelek posebno priloïeno
posodico tako, kot je
prikazano na sliki!
OPOZORILO!
PRIPOMINJAMO, DA SO
NEKATERI DETERGENTI
TEÏJE TOPLJIVI IN SE OB
STIKU Z VODO ZLEPIJO,
ZATO JIH VODA NE MORE
SPRATI IZ PREDELKA ZA
DETERGENT. ÖE PERETE S
TAKIMI DETERGENTI
PRIPOROÖAMO, DA JIH
STRESETE V POSEBNO
PLASTIÖNO POSODICO,
KI JO NATO VLOÏITE
DIREKTNO V BOBEN
STROJA MED PERILO.
TAKE POSODICE LAHKO
KUPITE V SPECIALIZIRANIH
TRGOVINAH S ÖISTILI.
Il cassetto detersivo é
suddiviso in 4 vaschette:
- la prima I serve per il
detersivo di prelavaggio
- la seconda II per il
detersivo di lavaggio
Per i detersivi liquidi usare la
bacinella in dotazione da
posizionare come in figura.
ATTENZIONE:
SI RICORDI CHE
ALCUNI DETERSIVI
SONO DI DIFFICILE
ASPORTAZIONE.
IN QUESTO CASO LE
CONSIGLIAMO L’USO
DELL’APPOSITO
CONTENITORE DA
PORRE NEL CESTELLO.
- la terza cl serve per il
candeggiante
- Tretji predelek “ cl ” je
namenjen za belila.
OPOZORILO!
3. IN 4. PREDELEK
LAHKO POLNITE LE S
TEKOÖIMI SREDSTVI!
✿
- Öetrti predelek
je
namenjen za sredstva za
oplemenitenje perila, kot
so: mehöalci, diäave,
äkrobila, plavila itd.
30
ATTENZIONE:
NELLA TERZA E QUARTA
VASCHETTA METTERE
SOLO PRODOTTI LIQUIDI.
✿
- la quarta
serve per
additivi speciali,
ammorbidenti, profumi
inamidanti, azzurranti,
ecc.
cl
- Det første rum I er til
forvask.
- Det andet rum II er til
klarvask.
En speciel beholder til
flydende vaskemiddel
medfølger maskinen. Denne
kan anbringes i sæbeskuffen
som vist på tegningen.
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
ANBEFALES DET I STEDET
AT ANVENDE
VASKEBOLD
- Det tredje rum
blegemiddel.
cl
er til
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
MIDLER I RUM TRE OG
FIRE. DET ANBEFALES AT
FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER
- Det fjerde rum
skyllemiddel.
✿
er til
- tvättmedel till förtvätt i
fack I
- tvättmedel till
huvudtvätt i fack II
- Den første skuffen I for
forvaskemiddel
- Den andre skuffen II for
hovedvaskemiddel
För flytande tvättmedel finns
ett separat fack som läggs in
i fack II såsom bilden visar.
En egen beholder for flytende
vaskemiddel følger med.
Denne kan plasseres i skuffen
som vist på figuren.
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
- blekningsmedel i det
tredje facket cl
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKEN TRE OCH FYRA.
- sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det fjärde
facket
.
✿
VIKTIG: HUSK AT EN DEL
VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE. I
SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL FOR
PLASSERING DIREKTE I
TROMMELEN.
- Den tredje skuffen
blekemiddel.
cl
for
VIKTIG:
I DEN TREDJE OG FJERDE
SKUFFEN MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
✿
- Den fjerde skuffen
er
for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
31
SL
IT
POGLAVJE 8
CAPITOLO 8
KAPITEL 8
AVSNITT 8
KAPITTEL 8
IZBIRANJE
PROGRAMOV
SELEZIONE
PROGRAMMI
VALG AF
PROGRAM
VAL AV PROGRAM
VALG
Pralni stroj ima 3 skupine
programov, ki omogoöajo
pranje razliöno umazanega
perila, kot seveda tudi pranje
razliönih vrst tkanin. Programi
pranja se med seboj
razlikujejo po naöinu pranja,
temperaturah in po trajanju
(gl. razpredelnico programov
pranja).
Per trattare i vari tipi di
tessuto e le varie gradazioni
di sporco, la lavatrice ha 3
fasce di programmi diversi
per tipo di: lavaggio,
temperatura e durata
(vedere tabella programmi
di lavaggio).
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine 3 forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
För att klara av olika grader
av nedsmutsning och olika
typer av textilier finns det tre
grupper av tvättprogram
med varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
1 normal vask - kogevask normale tekstiler
Dette program er udviklet for
at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
1. Vit- och kulörtvätt
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen 3 forskjellige
programvalg for
vaskeprogram, temperatur
og varighet (se tabell over
vaskeprogrammer).
2 finvask - syntetisk vask
Under finvask arbejder
maskinen med skåne
vaskebevægelser, der er
meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl
med ekstra høj; vandstand,
giver tøjet en meget
skånsom behandling, og et
meget fint vaskeresultat.
2 Bland- och syntetmaterial
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre
sköljningar med hög
vattennivå garanterar en
skonsam behandling och ett
effektivt resultat.
Programmerne for finvask og
ekstra finvask stopper
automatisk med vand i
maskinen (Flydestop).
Efter avslutat program
stannar maskinen med sista
sköljvattnet kvar.
Programmet avslutas med
genom att vattnet pumpas
ut eller en kort
centrifugering.
1 Obstojne tkanine
Stroj pere in izpira perilo na
teh programih z intenzivno
moöjo. Po vsakem vmesnem
izpiranju stroj perilo tudi
kratkotrajno scentrifugira, kar
zagotavlja popolno izpiranje.
Postopno ohlajevanje vode
prepreöuje meökanje perila.
Konöno centrifugiranje s
poveöanim ätevilom vrtljajev
pa perilo temeljito oïame.
2 Tkanine iz meäanih in
sintetiönih vlaken - “oböutljive
tkanine”
Med predpranjem in pranjem
se boben obraöa
sinhronizirano v posebnem
ritmu. Po konöanem pranju v
lugu stroj perilo veökrat
izplakne. Visok nivo vode med
izpiranjem z vmesnimu fazami
mirovanja prepreöujejejo
meökanje oböutljvih tkanin.
Po konöanem zadn’jem
izpiranju se centrifuga ne
vkljuöi, perilo ostane v zadnji
vodi za izpiranje.
1 Tessuti resistenti
I programmi sono realizzati
per sviluppare il massimo
grado di lavaggio e i
risciacqui, intervallati da fasi
di centrifuga, assicurano
una perfetta sciacquatura.
La presenza di una fase di
riduzione graduale della
temperatura dell’acqua di
lavaggio, assicura anche
una ridotta formazione di
pieghe sui tessuti.
La centrifuga finale assicura
un’ottima strizzatura.
2 Tessuti misti e sintetici
Il prelavaggio e il lavaggio
sono ottimizzati nei ritmi di
rotazione del cesto; i
risciaqui con alto livello
d’acqua consentono di
ottenere un trattamento
delicato e alte prestazioni.
Al termine dell’ultimo
risciacquo la biancheria
rimane immersa nell’acqua.
3 Tessuti delicatissimi
3 Zelo oböutljive tkanine
Za pranje zelo oböutljivih
tkanin smo razvili popolnoma
nov postopek pranja perila.
Perilo se izmeniöno namaka in
pere. Ta naöin pranja je
posebej primeren za pranje
zelo oböutljivih tkanin, kot so
npr. volna in svila za strojno
pranje. Da se perilo ne bi
meökalo, in da bi bilo öim
lepäe oprano, je nivo vode je
tako med pranjem, kot tudi
med izpiranjem visok.
32
E’ un nuovo concetto di
lavaggio in quanto alterna
momenti di lavoro a
momenti di pausa,
particolarmente indicato
per il lavaggio di tessuti
molto delicati quali la Pura
Lana Vergine. Il lavaggio e i
risciacqui sono eseguiti con
alto livello di acqua per
assicurare le migliori
prestazioni.
DA
3 Ekstra fin vask uldprogram
Dette program præsenterer
et helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler. Feks.
MASKINVASKBAR ULD
SV
3 Fintvätt
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier bl.a. ylle.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
NO
1 Solide stoffer
Programmene gir maksimal
rengjøring, og fire
skylleprogrammer avbrutt av
sentrifugeringsprogrammer
gir optimal skylling av tøyet.
En gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maksimal
beskyttelse mot skrukker, og
den avsluttende
sentrifugeringen sikrer best
mulig tørking.
2 Blandete og syntetiske
stoffer
Trommelens reverserende
bevegelser gir best mulig
utbytte av forvask og
hovedvask. 3 skyllinger med
høy vannstand gir skånsom
behandling og best
resultater.
For de beste resultater skjer
både vasking og skylling
med høy vannstand.
3 Særlig ømfintlige stoffer
Denne nye vaskesyklusen,
med veksling mellom
vasking og bløtlegging, er
spesielt anbefalt for særlig
ømfintlige stoffer som ren ull.
Vasking og skylling skjer med
høy vannstand for a sikre de
beste resultater.
33
IT
DA
SV
Po konöanem zadn’jem
izpiranju se centrifuga ne
vkljuöi, perilo ostane v zadnji
vodi za izpiranie.
Al termine dell’ultimo
risciacquo la biancheria
rimane immersa nell’acqua.
Programmerne for finvask og
ekstra finvask stopper
automatisk med vand i
maskinen. (Flydestop)
Efter avslutat program
stannar maskinen med sista
sköljvattnet kvar.
For de beste resultater skjer
både vasking og skylling
med høy vannstand.
Programe pranja tkanin iz
meäanih vlaken in zelo
oböutljivih tkanin, lahko
zakljuöite z naslednjima dvema
postopkoma:
- samo örpanje vode,
- neïno centrifugiranje.
Posebni program “neïno
centrifugiranje” je nepogreäljiv
predvsem pri volnenih
tkaninah in pleteninah, saj se
taka oblaöila, öe vsebujejo
preveö vlage med suäenjem
na zraku lahko raztegnejo.
Per terminare il ciclo dei
tessuti misti e delicatissimi, le
operazioni possono essere:
-solo scarico
-centrifuga delicata
Il programma di centrifuga
delicata é indispensabile
soprattutto per i capi di
maglieria allo scopo di
evitare rilassamenti durante
la fase di asciugatura
all’aria.
Programmerne for finvask og
ekstra finvask stopper
automatisk med vand i
maskinen (Flydestop).
Programmet kan afsluttes
ved at stille
programvælgeren på
udpumpning, eller
skånecentrifugering. Hust at
afbryde maskinen inden
programvælgeren drejes.
Programmen för
blandmaterial och fintvätt
kan avslutas genom att
välja:
-endast utpumpning, eller
-skoncentrifugering.
Skoncentrifugeringen är
mycket praktisk speciellt för
stickade plagg, som annars
kan rlskeras att töjas ut vid
torkningen.
Programmene for blandete
og svært ømfintlige stoffer
kan avsluttes ved å velge: kun utpumping av vann eller
-forsiktig sentrifugering.
Programmet for forsiktig
sentrifugering er spesielt
uunnværlig for strikkevarer.
KORISTNI NASVETI ZA
UPORABNIKE
CONSIGLI UTILI
PER GLI UTENTI
FORBRUGER
INFORMATION
Goda råd
om tvätt
FORBRUKERINFORMASJON.
Brevi suggerimenti per un
utilizzo del proprio
elettrodomestico nel rispetto
dell’ambiente e con il
massimo risparmio
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Så här använder du
maskinen miljövänligt och
ekonomiskt
SL
V nadaljevanju navajamo nekaj
nasvetov za uporabo
gospodinjskih aparatov, ki vam
bodo pomagali, da boste öim
manj onesnaïevali okolje,
obenem pa öimveö prihranili.
PRALNI STROJ NAPOLNITE
NAJVEÖJO DOVOLJENO
KOLIÖINO PERILA
Priporoöamo, da vsakokrat
napolnite stroj z najveöjo
doloöeno koliöino perila, saj lahko
na ta naöin pri enem pranju
prihranite do 50% elektröne
energije v primerjavi s pranjem
poloviönih koliöin perila. Najveöja
dovoljena koliöina perila, ki jo
lahko vloïite v boben pralnega
stroja pri posameznem programu
pranja, je navedena v
razpredelnici programov pranja.
CARICARE AL MASSIMO LA
PROPRIA LAVABIANCHERIA
Per eliminare eventuali sprechi
di energia, acqua o detersivo
si raccomanda di utilizzare la
massima capacità di carico
della propria lavabiancheria.
E’ possibile infatti risparmiare
fino al 50% di energia con un
carico pieno effettuato con
un unico lavaggio rispetto a
due lavaggi a mezzo carico.
KDAJMORATE OPRATI PERILO NA
PROGRAMU PREDPRANJE?
Predpranje perila priporoöamo
samo v primeru, ko je perilo
izjemmo umazano! Öe perete
obiöajno umazano perilo brez
programa predpranje, lahko
prihranite od 5 do 15% energije.
QUANDO SERVE VERAMENTE IL
PRELAVAGGIO?
Solamente per carichi
particolarmente sporchi!
Si risparmia dal 5 al 15% di
energia evitando di
selezionare l’opzione
prelavaggio per biancheria
normalmente sporca.
IZBIRA TEMPERATURE ZA PRANJE
Öe pred pranjem s perila
odstranite madeïe z ustreznimi
sredstvi za odstranjevanje
madeïev, perila ni potrebno prati
pri temperaturah viäjih od 60° C,
paö pa lahko naravnate gumb
termostata na temperature do
60° C in lahko na ta naöin
prihranite do 50% elektriöne
energije.
34
QUALE TEMPERATURA DI
LAVAGGIO SELEZIONARE?
L’utilizzo di smacchiatori prima
del lavaggio in
lavabiancheria riduce la
necessità di lavare a
temperature superiori a 60°C.
E’ possibile risparmiare fino al
50% utilizzando la
temperatura di lavaggio di
60°C.
Udnyttelse af kapaciteten
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen
halvt, vil forbruget af vand, el
og sæbe ikke blive halveret,
men kun nedsat med ca. 20 %.
Er forvask nødvendigt ?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. lægge tøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
Er kogevask nødvendigt ?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
ved lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
FYLL MASKINEN HELT
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt
fylld maskin i stället för två
halvfyllda.
NO
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
Ved å fylle maskinen helt,
oppnås den beste
utnyttelsen av vann,
elektrisitet, og såpe. Så sant
man kun fyller maskinen
halvt, vil ikke forbruket av
vann, elektrisitet og såpe bli
halvert, men kun redusert
med ca. 20 %.
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15%
energi genom att INTE välja
Förtvätt när tvätten bara är
lätt eller normalt smutsad.
ER FORVASK NØDVENDIG?
Vaskemaskinens
programmer er utviklet til
optimal effekt uten forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller
lignende, vil det være en
fordel å bruke forvask.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID
HÖG TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar.
Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
I dag er langt på vei de
fleste vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
35
SL
DA
SV
NO
POGLAVJE 9
CAPITOLO 9
KAPITEL 9
AVSNITT 9
KAPITTEL 9
PRIPRAVA PERILA
IN NASVETI ZA
PRANJE
IL PRODOTTO
GODE RÅD VEDR.
VASK.
SORTERING AV
TVÄTT
PRODUKTET
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
POMEMBNA OPOZORILA
Priporoöamo, da ne
vkljuöite centrifuge, kadar v
pralnem stroju perete
manjäe preproge, posteljna
preprinjala ali teïja oblaöila.
V pralnem stroju smete prati
le taka volnena oblaöila in
perilo, ki imajo poleg
nalepke “ÖISTA RUNSKA
VOLNA” äe oznako “se ne
kröi” ali “dovoljeno pranje v
pralnen stroju”.
OPOZORILO
Pred priöetkom
pranja razvrstite perilo
in vsak kos posebej
skrbno preglejte, kar
velja äe posebej za
ïepe, ter istoöasno
naredite orizoma
preglejte äe:
- öe na oz. v perilu, ki ga
ïelite oprati ni kovinskih
predmetov kot npr.
priponk, varnostnih
zaponk, kovancev
ipd.);
- zapnite gumbe na
posteljnini, zaprite
zadrge, sponke,
stiskaöe in podobno,
zaveïite pasove in
dolge trakove na
haljah;
- z zaves odstranite
drsnike;
- skrbno preglejte
etikete na perilu;
- öe med razvräöanjem
opazite na
posameznih kosih
perila madeïe, jih
odstranite pred
priöetkom pranja s
posebnimi detergenti
za odstranjevanje
madeïev.
36
IT
ATTENZIONE:
se deve lavare tappetoni,
copriletti o altri indumenti
pesanti é bene non
centrifugare.
Indumenti e biancheria di
lana, per poter essere lavati
in lavatrice, devono essere
contrassegnati con il
simbolo “Pura Lana Vergine”
e avere inoltre l’indicazione
“Non infeltrisce” oppure
“Lavabile in lavatrice”.
ATTENZIONE:
Durante la selezione si
assicuri che:
- nella biancheria da
lavare non vi siano
oggetti metallici (ad
esempio fermagli, spille
di sicurezza, spilli,
monete, ecc.);
- abbottoni federe,
chiuda le cerniere
lampo, gancetti a
occhielli, annodi
cinghie sciolte e lunghi
nastri di vestaglie;
- asporti dalle tendine
anche i rulli di
scorrimento;
- osservi attentamente le
etichette sui tessuti;
- se durante la selezione
vede delle macchie
resistenti, le asporti con
del detersivo speciale o
con un’apposita pasta
di lavaggio.
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
37
SL
POGLAVJE 10
VRSTA TKANINE
PROGRAM ZA
KOLIÖINA
MAX.
Kg.
NASTAVITEV
PROGRAMA
TEMP.
V
°C
1(4
40-90
2(2
Pomembne opombe:
PRALNA SREDSTVA
1. Öe je perilo zelo umazano, perite naenkrat le 3 kg. perila.
❀
❙
❙❙
●
40-90
●
●
●(3
●(3
●
●
3
40-90
●
●(3
●
4. Programi, ki imajo poleg ätevilke posameznega programa
äe ätevilko “4” so programi pranja s predpranjem.
1(4
40-60
2(2
40-60
●
●
●(3
●(3
●
●
5. Pri programih za pranje “tkanin iz meäanih vlaken in zelo
oböutljivih tkanin” se stroj ustavi, ko konöa z zadnjim
izpiranjem. Po konöanem izpiranju se centrifuga ne vkljuöi,
perilo ostane v vodi.
●(3
●
Zelo umazano belo
In pisano perilo obstojnih barv - rjuhe, prti,
brisaöe, spodnje perilo
5
Bombaï, lan, juta
Hitri program zelo umazano belo
In pisano perilo obstojnih barv - rjuhe, prti,
brisaöe, spodnje perilo
3,5
Bombaï, lan, obstojne
meäanice
Obiöajno umazano
pisano perilo, srajce, halje, majice, rjuhe
5
Bombaïne, obstojne
tkanine iz meäanih vlaken
Hitri programobiöajno umazano pisano perilo, srajce halje, majice,
rjuhe
3,5
3
40-60
●
Pisano perilo,
srednje umazano
3,5
4
30-60
●
●
Perilo neobstojnih barv, jeans
3,5
5
30-40
●
●
Madeïi organskega izvora
Obstojne tkanine
Bombaï, tkanine iz
meäanih vlaken
Bombaï
Energiöno izpiranje
5
6
-
Bombaï, lan
Äkrob, diäave, mehöalec
5
7
-
Energiöno centrifugiranje
5
8
-
Zelo umazano perilo
Srajce, rjuhe, perilo za dojenöke, pleniöke
2
9(4
30-60
Sintetiöne tkanine,
(nylon, perlon),
Bombaïne meäanice
Obiöajno umazano perilo
Srajce, bruze, krila obstojnih barv
2
10(2
Meäanice, bombaï
sintetika
Univerzalni program
pliä, jeans neobstojnih barv
2
Oböutljiva sintetika
Perilo vseh vrstmalo umazano
Tkanine iz meäanih in
sintetiönih vlaken
●
●
●
30-60
●
●
11
30-50
●
●
2
12
30-40
●
●
Neïno izpiranje
2
13
-
●
Äkrob, diäave, mehöalec
2
14
-
●
Zavese, krila, bluze
srajce
1,5
15(4
30-40
Volneno perilo
VOLNA ZA STROJNO PRANJE
1
16(2
30-40
Meäanice, oböutljiva
sintetika, volna
Neïno izpiranje
2
17
-
Neïno centrifugiranje
1,5
18
-
Samo örpanje vode
-
Z
-
Za perilo, ki se ne sme
centrifugirati
38
Pred nastavitvijo enega od navedenih programov, morate
obvezno izklopiti tipko O/I za vklop/izklop stroja!
Dosežite najboljše rezultate pranja z Vašim novim pralnim
strojem Candy
●
Sintetika
(dralon, akril, trevira)
Postopek pranja lahko pri teh programih zakljuöite tako, da
obrnete gumb programatorja na program “Z” - örpanje vode,
ali pa tako, da obrnete gumb programatorja na program
“centrifugiranje oböutljivih tkanin.
●
●
Zelo oböutljive
tkanine
3. Na programih 1 - 2 - 3 lahko avtomatiöno belite perilo tako,
da v posodico “ ” vlijete tekoöe belilno sredstvo.
●
Obstojne meäanice
Meäanice, oböutljiva
sintetika
2. Programi, ki so oznaöeni s ät. 1 so primerljivi s programi po
IEC normah ät. 456.
●
●
●
●
●
Da bi bili rezultati pranja z Vašim novim pralnim strojem Candy kar
najboljši, je pomembno, da pri vsakodnevnem pranju uporabljate
pravo pralno sredstvo. V prodaji je mnogo različnih pralnih
sredstev in izbiranje primernega Vas lahko dostikrat spravi v
zadrego.
Pri Candyju redno preizkušamo številna različna pralna sredstva,
saj se želimo prepričati, s katerimi so rezultati pranja v naših
pralnih strojih najboljši. Ugotovili smo, da našim zahtevnim
standardom vedno zadošča le ena blagovna znamka, ki izjemno
dobro odstrani celo vrsto različnih madežev in umazanije, obenem
pa zagotavja visoko raven nege tkanin. Candy je zato svojo
uradno odobritev podelil Arielu.
●
ZA VAŠ NOVI PRALNI STROJ
39
IT
CAPITOLO 10
TIPO DI TESSUTO
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER
CARICO
MAX
Kg
●
●
●
●(3
●
1(4
40-60
2*
40-60
●
●
●(3
●(3
●
●
3,5
3
40-60
●
●(3
●
Biancheria colorata,
mediamente sporca
3.5
4
30-60
●
●
Biancheria di colore stingente,
blue jeans
3.5
5
30-40
●
●
Macchie organiche
Risciacqui energici
5
6
-
Appretto, profumo, ammorbidente
5
7
-
Cotone, misti resistenti
PROGRAMMA RAPIDO Sporco normale
Biancheria colorata, camicie, vestaglie, maglie,
lenzuola
Cotone, lino
Centrifuga energica
5
8
-
Misti resistenti
Molto sporco
Camicie, lenzuola, biancheria per
neonati, pannolini
2
9(4
30-60
Sintetici (Nylon Perlon)
misti di cotone
Sporco normale
Camicie, bluse, gonne con
colori resistenti
2
10*
Misti, cotone, sintetici
Universale
Felpe, jeans colori stingenti
2
Sintetici delicati
Biancheria di tutti i tipi
Leggermente sporca
Misti, sintetici delicati
●
●
●
●
●
●
●
30-60
●
●
11
30-50
●
●
2
12
30-40
●
●
Risciacqui delicati
2
13
-
●
Appretto, profumo, ammorbidente
2
14
-
●
1,5
15(4
30-40
Tende, gonne, bluse, camicie
Biancheria in lana
LANA “LAVABILE in LAVATRICE”
1
16*
30-40
Misti, sintetici delicati,
lana
Risciacqui delicati
2
17
-
Centrifuga delicata
1,5
18
-
Per biancheria da non
centrifugare
Solo scarico
-
Z
-
40
●(3
●(3
40-90
5
Sintetici (Dralon,
Acrylico Trevira)
●
3
Sporco normale
Biancheria colorata, camicie, vestaglie, maglie,
lenzuola
Tessuti delicatissimi
❙❙
40-90
Cotone, lino,
misti resistenti
Tessuti misti e sintetici
❀
❙
●
●
3,5
Cotone
Note da considerare
40-90
PROGRAMMA RAPIDO Molto sporco
Lenzuola, tovaglie a colori solidi e
bianchi, asciugamani biancheria intima
Cotone, misti
CARICO DETERSIVO
2*
5
Cotone, lino, canapa
SELEZ.
TEMP.
°C
1(4
Molto sporco
Lenzuola, tovaglie a colori solidi e
bianchi, asciugamani biancheria intima
Tessuti resistenti
SELEZ.
PROG.
●
●
●
●
●
●
1 In caso di biancheria con elevato grado di sporco é consigliata la
riduzione del carico a non più di 3 kg.
2 Nei programmi misti e delicatissimi, la macchina si ferma con acqua
in vasca al termine delle sciacquature per azione di ANTIPIEGHE.
Per terminare il ciclo deve essere impostato il programma Z solo
scarico, in alternativa può essere impostata la centrifuga delicata.
Disinserire il tasto O/I prima di spostare la manopola.
3 Nei programmi 1-2-3 può essere eseguito il candeggio automatico
mettendo il candeggiante liquido nella vaschetta
.
4 Programmi con fase di prelavaggio.
* Programma secondo norma IEC 456.
DASH-SCELTO E RACCOMANDATO
DA CANDY
Quando costruiamo un nuovo modello
di lavatrice, lo sottoponiamo a tutti i
possibili test. Ed uno dei più importanti è
quello che permette ai nostri esperti di
individuare il detersivo idoneo a risolvere
i problemi del bucato. Dash ha saputo
rispondere alle nostre esigenze: far
funzionare bene la lavatrice, non
comprometterne la durata,
raggiungere i migliori risultati di
lavaggio. Questa costante eccellenza
di risultati, che era l’obiettivo principale
del test che abbiamo effettuato, ha
determinato la nostra scelta e la nostra
raccomandazione. La funzione
primaria di un detersivo che risponda a
tutte le esigenze del lavaggio è quella
di collaborare con l’acqua per
rimuovere lo sporco dai tessuti,
trattenendolo in sospensione affinché
sia eliminato al momento dello scarico e
controllare il volume della schiuma che
si forma nella lavatrice, sempre senza
danneggiare le fibre dei capi del
bucato. Dash soddisfa pienamente
queste esigenze, perchè contiene
elementi d’alta qualità, frutto delle più
avanzate ricerche, che assicurano
eccellenti risultati in tutte le condizioni.
Dash lo puoi trovare in polvere, liquido e
nella nuova formula compatta di Dash
Ultra.
41
DA
KAPITEL 10
TEKSTIL ART
EKSEMPLER PÅ TØJ
OG SMUDSGRAD
FYLDNING
MAX
kg
PROGRAM
NR
TEMPERATUR
INDSTILLING
FYLDNING I SÆBESKUFFE
❙
❙❙
●
❀
1(4
40-90
2*
40-90
●
●
●(3
●(3
●
●
3
40-90
●
●(3
●
1(4
40-60
2*
40-60
●
●
●(3
●(3
●
●
3,5
3
40-60
●
●(3
●
Farveægte. Let snavset
3.5
4
30-60
●
●
Ikke farveægte kulørt vask blue jeans
3.5
5
30-40
●
●
Organiske pletter
5
6
-
Kogevask
Normal Vask
Meget snavset
Lagener, farveægte duge, håndklæder undertøj
5
Bomuld Linned
QUIK VASK Meget snavset
Lagener, farveægte duge, håndklæder undertøj
3,5
Bomuld, Linned, Blandet
kulørt
Normalt snavset
Kulørt. Lagener, skjorter, kjoler, jakker
5
Bomuld, Blandet, Kraftigt
QUIK VASK Normalt snavset
Kulørt. Lagener, skjorter, kjoler, jakker
●
Vigtige noter:
1 Hvis der er tale om usædvanligt snavset tøj, anbefales det kun
at fylde maskinen med 3 Kg.
2 På programmerne SKÅNEVASK og EKSTRA FINVASK, vil
maskinen stoppe med vand i maskinen. (Flydestop). Dette for at
hindre krølning af tøjet. For at færdigøre programmet vælges
programmet for udpumpning eller skånecentrifugering. HUSK AT
AFBRYDE MASKINEN, FØR PROGRAM VÆLGEREN DREJES.
3 På program 1, 2 og 3, kan automatisk blegning foretages ved
at komme flydende blegemiddel i sæbeskuffens rum
.
4 Programmer med forvask.
* Programmer efter IEC 456.
Bomuld, Blandet
Bomuld
Bomuld, Linned
Skånevask Syntetiske
Stoffer
Nylon, Perlon, Blandet,
Bomuld
Nylon, Dralon, Trevira
Bomuld
Blandet, Syntetisk
Kraftigt skyl
Blødgøring
5
7
-
Kraftig centrifuge
5
8
-
Meget snavset
Skjorter, Lagener undertøj
2
9(4
30-60
Normal snavset
Skjorter, bluser, farveægte kjoler duge
2
10*
2
●
●
●
●
●
30-60
●
●
11
30-50
●
●
●
●
●
Universal
Alle typer af let snavset vasketøj
Sarte, Syntetiske, Stoffer
Skjorter, bluser ikke farveægte T shirts.
Let snavset
2
12
30-40
Sart, Blandet, Syntetisk
Skåne skyl
2
13
-
●
Blødgøring
2
14
-
●
1,5
15(4
30-40
Ekstra Finvask
Syntetisk, Dralon acryl,
Trevira
Gardiner, skjorter, Bluser, T shirts
ULD vask
Maskinvaskbar uld
1
16*
30-40
Blandet, Sart,
Syntetisk, ULD
Skåne skyl
2
17
-
Skåne centrifuge
1,5
18
Udpumpning
-
Z
For tøj der ikke skal
centrifugeres
42
●
●
●
●
●
●
43
SV
AVSNITT 10
TEXTILTYP
Vit-kulõrtvätt
Bomull, Linne
Bomull, Linne
Tåligt blandmaterial
Alla ovannämnda
Bland- och
syntetmaterial
NEDSMUTSNINGSGRAD
Hårt smutsad
KORT program
TVÄTTMÄNGD
MAX
kg
3,5
3,5
PROGRAMVÄLJARE
TEMPERATUR
MAX °C
TVÄTTMEDELSFACK
OBS!:
❀
❙
❙❙
●
●
●(2
●
1(3
40-90
2*
40-90
●
●(2
●
3
40-90
●
●(2
●
1(3
40-60
●
●(2
●
2*
40-60
●
●(2
●
●(2
●
●
Hårt smutsad
Normalt smutsad
3,5
KORT program
3,5
3
40-60
●
Lätt smutsad
3.5
4
30-60
●
●
SNABBTVÄTT
Färgfällande
3.5
5
30-40
●
●
Separat blekning
-
Skõljningar
3,5
6
-
●
Skõljmedel
3,5
7
-
●
Lång centrifugering
3,5
8
-
2
9(3
30-60
2
10*
2
Kort program
Hårt smutsad
●
-
●
●
30-60
●
●
11
30-50
●
●
2
12
30-40
●
●
Skõljningar
2
13
-
●
Skõljmedel
2
14
-
●
1,5
15(3
30-40
Normalt smutsad
Universalprogram
Alla ovannämnda
Fintvätt
Acryl, Acetat etc.
Hårt smutsad
Ylle
Superwash-märkt ylle
1
16*
30-40
Alla ovannämnda
Skõljningar
2
17
-
Kort centrifugering
1,5
18
-
Utpumpning av vatten
-
Z
-
●
2 Programmen 1 - 2 - 3 har automatisk blekning. Häll
blekningsmedlet i därför avsett fack. (I Finland innehåller
vittvätt- och universaltvättmedlen blekningsmedel och därför
behövs just ingen extra tillsats av blekningsmedel)
.
3 Program med förtvätt
* Program enligt IEC 456.
Få bästa resultat från din nya Candy maskin
●
Plyamid, Polyester, Bomull,
Blandat
1 I tvättprogrammen för bland- och syntetmaterial stannar
maskinen med sista sköljvattnet kvar, vilket förhindrar att tvätten
blir skg. För avslutning av programmet skall programväljaren
vridas till läge Z för utpumpning av vatten eller till kort
centrifugering. Koppla från strömmen, innan Du vrider på
programväljaren.
●
●
●
●
För att se till att du får bästa tvättresultat med din nya Candy
maskin är det viktigt att du använder rätt tvättmedel till din
vardagstvätt. Det finns en mängd olika tvättmedel ute på
marknaden och att välja tvättmedel kan ibland vara
förvillande.
På Candy testar vi regelbundet många olika typer av
tvättmedel för att utvärdera vilket som ger det bästa
tvättresultatet i våra maskiner. Vi kom fram till att bara ett
märke lever upp till vår höga standard och ger utmärkt
tvättresultat över ett brett urval av fläckar samtidigt som det
ger en hög nivå av klädvård. Detta är anledningen till att
Candy har gett Ariel sitt officiella bevis på erkännande.
●
FÖR DIN NYA TVÄTTMASKIN
Tvätt som ej centrifugeras
44
45
NO
KAPITTEL 10
STOFF
PROGRAM FOR
MAKS.
VEKT
kg
●
●
3
40-90
●
●(3
●
1(4
40-60
2*
40-60
●
●
●(3
●(3
●
●
3,5
3
40-60
●
●(3
●
4 Programmer med forvask.
Farget, moderat skittent
3.5
4
30-60
●
●
* Program ifølge IEC 456.
Ikke fargeekte, dongeribukser
3.5
5
30-40
●
●
Organiske flekker
5
6
-
Normalt skittent
Fargede skjorter, kjoler, lakener
5
HURTIGPROGRAM normalt skittent
Fargede skjorter, kjoler, lakener
Kraftig skylling
Tilsetningsstoffer, parfyme, tøymykne
5
7
-
Kraftig sentrifugering
5
8
-
Kraftig skittent
Skjorter, lakener, undertøy
2
9(4
30-60
Syntetiske stoffer
(nylon, dralon, trevira)
Normalt skittent
Skjorter, bluser, fargeekte skjørt
2
10*
Bomull,
blandete og
syntetiske stoffer
universal
Alle typer lett skitten vask
2
Ømtålige syntetiske
stoffer
Skjorter, bluser, ikke-fargeekte skjørt, moderat skittent
Blandete, ømtålige
syntetiske stoffer
Syntetiske stoffer (nylon,
perlon), blandet bomull
Svært ømtålige stoffer
●
●
●
11
30-50
●
●
2
12
30-40
●
●
Forsiktig skylling
2
13
-
●
Tilsetningsstoffer, parfyme, tøymykner
2
14
-
●
1,5
15(4
30-40
Maskinvaskbar ull
1
16*
30-40
Blandete, ømtålige
syntetiske stoffer, ul
Forsiktig skylling
2
17
-
Forsiktig sentrifugering
1,5
18
Bare utpumping av vann
-
Z
3 I programmene 1-2-3 kan man få automatisk bleking ved å
tømme flytende blekemiddel i vaskemiddelbeholderen
.
●
30-60
Ull
2 I programmene for blandete og ømtålige stoffer vil
maskinen stanse mens det fortsatt er vann i trommelen etter
skylling, for å hindre skrukker. For å gjøre ferdig programmet
velger du enten bare utpumping eller forsiktig sentrifugering.
Slå av maskinen før du dreier på programmeringsknappen.
●
●
Gardiner, skjørt, bluser, skjorter
46
●
●
Syntetiske stoffer (dralon,
akryl, trevira)
Stoffer som ikke skal
sentrifugeres
1 Ved svært skittent undertøy bør man ikke ha i mer enn maks.
3 kg.
●(3
●(3
3,5
Blandete og
syntetiske stoffer
●
❀
●
●
HURTIGPROGRAM svært skittent
Fargeekte duker, håndklær, undertøy
Bomull, lin
❙❙
40-90
Bomull, lin
Bomull
❙
Merk
40-90
5
Bomull, blandet
BRUK AV VASKEMIDDEL
2*
Svært skittent
Fargeekte duker, håndklær, undertøy
Bomull, blandet
motstandsdyktighet
VELG
TEMP.
°C
1(4
Motstandskyktige
stoffer
Bomull, lin, blandet
motstandsdyktighet
VELG
PROG.
●
●
●
●
●
●
●
47
SL
DA
SV
NO
POGLAVJE 11
CAPITOLO 11
KAPITEL 11
AVSNITT 11
KAPITTEL 11
PRANJE
LAVAGGIO
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
TVÄTT
VASKING
Kadar morate oprati zelo
umazano bombaïno perilo,
na katerem so tudi
trdovratni madeïi, je
najbolje, da take madeïe
odstranite s perila z
ustreznimi detergenti za
odstranjevanje madeïev ïe
pred priöetkom pranja.
Supponiamo che il bucato
da lavare sia di COTONE
MOLTO SPORCO (se ha delle
macchie particolarmente
resistenti le asporti con
l’apposita pasta).
Quando solo alcuni capi
presentano macchie che
richiedono un trattamento
con prodotti candeggianti
liquidi, si può procedere a
una smacchiatura
preliminare in lavatrice.
Versare il candeggiante nella
vaschetta e posizionare la
manopola (L) sullo speciale
programma “SMACCHIATURA
PREBUCATO” cl .
Finito questo trattamento,
aggiungere ai capi
candeggiati il resto della
biancheria e procedere al
bucato normale con il
programma più adatto.
Le consigliamo di non fare un
carico di soli capi in tessuto
di spugna che, assorbendo
molta acqua, diventano
troppo pesanti.
Il carico ammesso per i
tessuti resistenti é di 5 kg
mentre nel caso di tessuti
delicati, si consiglia di non
superare i 2 kg (1 kg nel caso
di capi in “Pura Lana
Vergine” lavabile in
lavatrice), per evitare la
formazione di pieghe difficili
da stirare. Per tessuti molto
delicati é consigliabile
l’utilizzo di un sacchetto di
rete.
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres i
maskinen.
Fläckborttagning före
tvätten.
Om plaggen som skall
tvättas t ex består av hårt
smutsad bomull kan
fläckarna gnidas in med ett
lämpligt tvättmedel eller
fläckborttagningsmedel före
tvätten.
Om bara en del av tvätten
har fläckar gom kräver
behandling med
blekningsmedel, kan du
använda förtvätt med
fläckborttagning. Fyll på
blekningsmedel i facket
märkt cl och vrid
programväljaren till separat
blekning. Lägg in resten av
tvätten efter avslutat
program.
Undvik att fylla maskinen
med enbart stora textilier,
som suger upp mycket
vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom
de inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre
plagg.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner). Hvis det bare er
noen få av plaggene som
har flekker som må
forbehandles med flytende
blekemiddel, kan dette gjøres
i vaskemaskinen. Tøm
blekemiddelet oppi den
spesielle skuffen for dette og
sett programvelgeren (L) på
spesialprogrammet
“Flekkfjerning forvask” cl .
Når dette programmet er
ferdig, legger du i resten av
tøyet som skal vaskes og
fortsetter med normal vask
på det mest egnede
programmet. Du bør ikke
vaske en hel maskin full av
frottéstoff, da dette trekker til
seg mye vann og blir svært
tungt.
Öe pa so madeï, ki jih zelite
odstraniti le na nekaterih
kosih perila, se lahko pred
priöetkom pranja odloöite
za avtomatiöno strojno
odstranjevanje madeïev. Za
odstranjevanje madeïev
uporabljajte vedno le
ustrezna tekoöa, nevnetljiva
sredstva. Sredstvo za
odstranjevanje madeïev
vlijte v predelek “ cl ” ali pa
direktno v boben stroja,
nato pa naravnajte gumb
programatorja pranja “L” na
program “odstranjevnje
madeïev pred pranjem”
“ cl ”. Po konöanem
programu vloïite v stroj äe
ostalo perilo in perite dalje
na ustreznem izbranem
programu, kot obiöajno.
Svetujemo vam, da
napolnite stroj z razliönimi
vrstami perila in ne le z eno,
npr. frotifjem. Perilo iz frotirja
vpija veliko vlage in postane
zato preteïko.
V pralnem stroju smete prati
naenkrat najveö:
5 kg. obstojnih tkanin ali,
2 kg. oböutljivih takanin in le
1 kg. zelo oböutljivih tkanin
(volne za strojno pranje,
zavese ipd.) S tem boste
prepreöili meökanje perila.
Priporoöamo tudi, da vloïite
zelo oböutljivo perilo v
posebno mreïasto vreöko in
äele nato v stroj.
48
IT
cl
Kom blegemidlet i
sæbeskuffen i rum 3. cl og
stil programvælgeren på det
specielle program “FORVASK
PLETRENSNING” cl
Når maskinen er færdig, kan
det resterende tøj fyldes i
maskinen. Fortsæt den
normale vask på et passende
program.
Sammensæt ikke en vask
udelukkende med meget
sugende tekstiler. (frotté
e.c.t.), da disse stoffer suger
meget vand, og derfor bliver
meget tunge.
Maskinens kapacitet for en
normal vask er 5 Kg. På
finvask anbefales det ikke at
komme mere end 2 Kg. i
maskinen.
Maskinvaskbar Uld anbefales
det kun at komme 1 Kg. i
maskinen.
Rekommenderade max
tvättmängder:
-vit-kulõrtvätt 5 kg
-bland- och syntetmaterial
2 kg
-fintvätt och ylle 1 kg
Fõr mycket ömliga plagg
( t ex strumpbyxor)
rekommenderas
användning av tvättpåse.
Maksimal belastning med
solide stoffer er 5 kg. Ved
vasking av ømtålige stoffer
bør man ikke overstige 2 kg (1
kg ved maskinvaskbar ull) for
å unngå at det danner seg
skrukker som kan være
vanskelige å få ut. Ved
spesielt ømtålige stoffer er
det en fordel å bruke et
vaskenett.
49
SL
IT
DA
SV
NO
EKSEMPEL PÅ EN KOGEVASK:
En komplet oversigt over
vaskeprogrammer med
anbefalede tekstilarter er
vist i program oversigten.
EXEMPEL:
Använd tabellen med
tvättprogram, som innehåller
anvisningar för val av rätt
tvättprogram, temperatur,
tvättmängd, dosering av
tvättmedel och andra viktiga
frågor som sammanhänger
med tvätten.
Exempel på tvätt av smutsig
vittvätt.
EKSEMPEL
Tabellen over
vaskeprogrammer viser
Candys anbefalinger. Her er
et eksempel:
PRIMER UPORABE:
Pri pranju upoätevajte
nasvete, ki smo jih navedli v
razpredelnici programov.
ESEMPIO DI USO:
Guardi la tabella dei
programmi di lavaggio,
vedrà come Candy le
consiglia di comportarsi:
● Prepriöajte se, öe je na
etiketah na posameznih
kosih perila navedeno, da
lahko perete perilo pri
temperaturah do 60°C.
● Si assicuri che sulle
etichette dei capi ci sia
scritto “60° C”.
● Kontroller at tøjets
vaskeanvisning har symbolet
60° C.
● Odprite vrata stroja tako,
da pritisnete na tipko (B).
● Apra l’oblò con il tasto (B).
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
● V stroj vloïite najveö 5 kg.
suhega perila.
● Riempia il cestello con 5
kg massimo di biancheria
asciutta
● Zaprite vrata stroja.
● Chiuda l’oblò.
60° C
5 kg MAX
● Fyld maskinen med max 5
Kg. tørt tøj.
● Luk lågen.
POMEMBNO
OPOZORILO:
PRI NASTAVLJANJU
GUMBA
PROGRAMATORJA NA
POSAMEZEN
PROGRAM, MORA BITI
TIPKA O/I VKLOP/IZKLOP
OBVEZNO IZKLJUÖENA!
Izberite program 1:
Program izberete tako, da
obraöate gumb
programatorja pranja (L) v
SMERI GIBANJA URINIH
KAZALCEV, dokler se izbrana
ätevilka na gumbu
programatorja ne ujema s
örtico, ki je narisana na
stikalni ploäöi ob
programatorju.
50
ATTENZIONE:
NELL’IMPOSTARE IL
PROGRAMMA SI
ASSICURI CHE IL TASTO
MARCIA/ARRESTO
NON SIA INSERITO.
Selezioni il programma 1:
il programma viene scelto
ruotando la manopola (L) in
SENSO ORARIO e facendo
coincidere il numero del
programma con l’indice.
● Z gumbom za nastavitev
temperature (I) izberite
ustrezno temperaturo pranja
in sicer 60°C.
● Porti la manopola della
temperatura (I) su 60°C
massimo
● Odprite predal za pralna
sredstva (A).
● Apra il cassetto detersivo
(A).
● Öe vloïite v stroj 5 kg.
perila vsujte v prvi predelek
predalöka I za detergent 60
gr. detergenta, tj. pribliïno 1
merico.
● Metta nella prima
vaschetta I di prelavaggio
60 g di detersivo: circa un
misurino.
● Kontrollera
tvättmärkningarna (60°C).
● Öppna luckan genom
tryck på
lucköppningsknappen B.
● Lägg in max 3,5 kg i
maskinen.
● Merkingen på plagget
viser 60°C.
● Åpn døren ved å trykke på
knappen (B).
● Legg maks. 5 kg tørt tøy i
maskinen.
● Lukk døren.
● Stäng luckan.
VIGTIGT:
NAR PROGRAMMET
VÆLGES SKAL DET
SIKRES AT TÆND/SLUK
KNAPPEN IKKE ER
TRYKKET IND.
OBS!
KONTROLLERA ATT
START/STOPP-KNAPPEN
INTE ÄR INTRYCKT,
INNAN DU VÄLJER
PROGRAM
VIKTIG:
SE ETTER AT MASKINEN
ER SLÅTT AV FØR DU
STILLER INN PROGRAM.
Vælg program 1:
Vælg programmet ved at
dreje programvælgeren (L)
med uret, indtil tallet 1 står
lige under symbolet.
Välj program 1: vrid
programväljaren (L) medurs,
tills pilen pekar på nummer 1.
Velgprogram 1:
Velg programmet ved å
dreie knappen (L) MED
URVISERNE til programtallet
stemmer overens med
symbolet.
● Drej termostatknappen (I)
til 60.
● Vrid temperaturväljaren (I)
till 60 grader.
● Sett temperaturinnstillingen
(I) på maks. 60.
● Åben sæbeskuffen (A).
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren (A).
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
● Kom ca. 60 g.
sæbemiddel i rum I til
forvask.
● Fyll förtvättmedel i fack I.
Betr. doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1/2 dl, för
traditionella tvättmedel
ca 1 dl.
● Hell 60 g, ca. 1 målebeger,
vaskemiddel i skuffen for
forvask.
51
SL
● V drugi predelek
predalöka II za detergent
vsujte 60 gr. detergenta za
glavno pranje.
● V tretji predelek predalöka
vlijte 100 cc tekoöega belila
“ cl “. Ta koliöina ustreza za
beljenje 5 kg. perila.
● V öetrti predelek
predalöka pa vlijte pribliïno
✿
50 cc.
enega od
dodatkov za oplemenitenje
perila npr. mehöalec, äkrob
ali pa diäave.
● Zaprite predalöek za
detergent “A”.
● Preverite, öe je pipa za
dotok vode odprta.
● Preverite, öe je odtoöna
cev pravilno nameäöena.
● Vkljuöite stroj s pritiskom na
tipko (C) O/I VKLOP/IZKLOP. Ob tem se
priïge kontrolna luöka
delovanja (G). Pralni stroj bo
opral perilo po izbranem
programu.
● Po konöanem pranju
izkljuöite stroj s pritiskom na
tipko “C” O/I VKLOP/IZKLOP. Pri tem
ugasne tudi kontrolna luöka
delovanja.
● Odprite vrata stroja in
vzamite iz njega perilo.
PRED IZBIRO
PROGRAMA ZA
PRANJE POSAMEZNIH
VRST PERILA,
PREGLEJTE VEDNO
RAZPREDELNICO
PROGRAMOV TER
UPOÄTEVAJTE ZGORAJ
NAVEDENI VRSTNI RED
OPRAVIL.
52
IT
DA
SV
● Metta nella 2ª vaschetta II
di lavaggio 60 g di detersivo.
● Kom ca. 60 g sæbemiddel
i rum II til klarvask.
● Fyll tvättmedel för
huvudtvätten i fack II. Betr.
doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för
traditionella tvättmedel ca
2 dl.
● Hell 60 g vaskemiddel i
den andre skuffen II.
● Fyll 1 dl blekningsmedel i
facket för blekningsmedel
(i Finland används i
allmänhet inte
blekningsmedel separat).
● Hell 100 cm3 blekemiddel
i skuffen for blekemiddel cl .
● Metta 100 cc di
candeggina nella
vaschetta candeggio
cl
cl
● Metta 50 cc dell’additivo
che desidera nella
vaschetta additivo
.
✿
● Chiuda il cassetto
detersivo (A).
● Si assicuri che il rubinetto
dell’acqua sia aperto.
● NB:Hvis det ønskes også
at blege tøjet, kan der
kommes ca. 5 cl
blegemiddel i rum cl .
● Kom ca. 5 cl skyllemiddel i
.
rum
✿
NO
cl
● Fyll vid behov ca 1/2 dl
eller rekommenderad
mängd sköljmedel eller
något annat medel för
efterbehandling i facket för
.
sköljmedel
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
● Stäng
tvättmedelsbehållaren (A).
● Lukk beholderen for
vaskemiddel (A).
● Öppna kranen.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
● Se også etter at
utløpsrøret er på plass.
● Tryck in Start/Stoppknappen (C). Signallampan
(G) tänds. Maskinen utför det
valda programmet.
● Trykk på knappen “PÅ”
(C). Varsellampen (G) vil bli
tent, og vaskemaskinen vil
gå gjennom det innstilte
programmet.
● Tryck på Start/Stoppknappen efter avslutat
tvättprogram. Signallampan
slocknar.
● Når programmet er over,
slår du av maskinen.
Varsellampen vil bli slukket.
● Öppna luckan och ta ut
tvätten.
● Ta ut døren og ta ut de
vaskede plaggene.
✿
● Che lo scarico sia in
posizione regolare.
✿
skuffen
for
tilsetningsstoffer.
● Luk sæbeskuffen
● Prema il pulsante di
marcia (C) si accenderà la
segnalazione luminosa (G).
La lavatrice svolgerà il
programma che le ha
ordinato.
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Kontroller at afløbs
slangen ikke er knækket.
● Tryk TÆND/SLUK ( C )
knappen ind. Kontrollampen
(G) vil tænde, og maskinen
begynde at udføre vasken.
● Al termine prema il tasto
(C) di marcia/arresto, si
spegneranno le segnalazioni
luminose.
● Apra l’oblò e tolga i
tessuti.
PER QUALSIASI TIPO DI
LAVAGGIO CONSULTI
SEMPRE LA TABELLA DEI
PROGRAMMI E SEGUA
LA SEQUENZA DELLE
OPERAZIONI COME
INDICATO
● Ved program slut tryk da
TÆND/SLUK (C) knappen
ud. Kontrol lampen (G) vil da
gå ud.
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
FOR ALLE TYPEP AF
VASK - SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN VED
ALLE TYPER VASK, OG
GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
53
SL
IT
DA
SV
POGLAVJE 12
CAPITOLO 12
KAPITEL 12
AVSNITT 12
KAPITTEL 12
ÖIÄÖENJE IN
VZDRÏEVANJE
STROJA
PULIZIA E
MANUTENZIONE
ORDINARIA
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
Ohiäje pralnega stroja
obriäite vedno le z vlaïno
krpo. Ohiäja stroja ne smete
öistili, alkoholom in/ali topili.
Per la Sua lavatrice
all’esterno non usi abrasivi,
alcool e/o diluenti, basta
solo una passata con un
panno umido.
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure midler
eller blegemidler. Rengør
maskinen udvendigt med en
opvredet klud, evt. kan der
anvendes en lille smule alm.
rengøringsmiddel.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketrommel
en. Det er tilstrekkelig å bruke
en fuktig klut.
Vzdrïevanje stroja je zelo
enostavno, pomembno pa
je, da redno öistite
naslednje dele:
La lavatrice ha bisogno di
pochissime manutenzioni:
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
Vaskemaskinen trenger svært
lite vedlikehold:
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Rensning af filter.
● Rengöring av avloppssil
● Rengjøring av filteret.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes over
lengre tid.
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
RENGJØRING AV SKUFFENE
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Selv om det ikke er strengt tatt
nødvendig, anbefaler vi å
rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Rengør sæbeskuffen med en
børste og rindende vand.
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Skyllunder rennende vann.
Anbring sæbeskuffen igen.
Skjut in behållaren.
Sett beholderen tilbake på
plass.
● Pulizia vaschette.
● Predalöek za detergent.
● Filter.
● Pulizia filtro.
Oziroma, da pripravite stroj v
primeru:
● Traslochi o lunghi periodi
di fermo macchina.
● selitve ali daljäega
mirovanja.
54
NO
ÖIÄÖENJE PREDALÖA ZA
DETERGENT
PULIZIA VASCHETTE
Priporoöamo, da oböasno
oöistite predalöek za pralna
sredstva, saj se v njem
söasoma naberejo ostanki
leteh.
Anche se non strettamente
necessario é bene pulire
saltuariamente le vaschette
da detersivo, candeggiante
e additivi.
Predalöek izvlecite iz stroja.
Potegniti ga morate malo
moöneje.
Per questa operazione
basta che le estragga con
una leggera forza.
Predalöek sperite nato pod
tekoöo vodo.
Pulisca tutto il contenuto
sotto un getto d’acqua.
Po konöanem öiäöenju ga
ponovno vstavite v ohiäje
stroja in ga potisnite povsem
do konca, da se zapre.
Reinserisca il tutto nella
propria sede.
55
SL
IT
ÖIÄÖENJE FILTRA
PULIZIA FILTRO
Pralni stroj ima vgrajen filter, ki
zadrïi vse veöje delce (npr.
kovance, gumbe ipd.), ki bi
lahko prepreöili izörpavanje
vode. Priporoöamo, da filter
oböasno oöistite in sicer
takole:
La lavatrice è dotata di uno
speciale filtro in grado di
trattenere i residui più grossi
che potrebbero bloccare lo
scarico (monete, bottoni,
ecc.) che possono così
essere facilmente recuperati.
Quando lo deve pulire si
comporti così:
● Snemite okrasno
podnoïjetako, kot je
prikazano na sliki.
● Tolga lo zoccolo come
mostrato in figura.
● Podnoïje uporabite za
zbiranje vode, ki bo stekla iz
filtra.
● Odvijte vijak, s katerim je
priövräöen filter.
● Primite filter za roöaj in ga
obrnite v smeri nasprotni od
gibanja urinih kazalcev tako,
da bo stal roöaj navpiöno.
● Utilizzi lo zoccolo per
raccogliere l’acqua residua
del filtro.
● Allenti la vite che fissa il
filtro.
● Ruoti il filtro in senso
antiorario fino all’arresto, in
posizione verticale.
DA
SV
NO
RENGØRINGAF FILTER.
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
RENGJØRING AV FILTERET
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
● Frigør fodsparket ved at
presse det lidt ned og træk
det ud foroven og bøj det
ned, som vist på tegningen.
Skru sikkerheds skruen lidt ud
og drej filterhåndtaget mod
uret, træk derefter filteret ud
og rens det.
● Lösgör sockel försiktigt med
hjälp av ett mynt eller en
sked.
● Frigjør sparkeplaten ved å
presse litt ned, og trekk ut
forover or bøy det ned, som
viat på tegningen. Skru
sikkerhets skruen lidt ut og vri
filterhåndtaket mot uret, trekk
deretter filteret ut og rens
det.
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Lo estragga e lo pulisca.
● Använd sockeln för att
samla upp vattnet som rinner
ur silen.
● Lossa silens skruv (den
behövs inte skruvas loss helt
och hållet).
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
● Izvlecite filter in ga oöistite.
● Po konöanem öiäöenju filter
ponovno vstavite v stroj. Pri
namestitvi bodite pozorni na
mali zatiö, ki je na notranji
strani oboda odprtine filtra.
Filter in okrasno podnoïje
namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu, kot ste ga sneli.
PRIPRAVA STROJA ZA SELITEV
ALI DALJÄE MIROVANJE
Öe bi se mogoöe selili, ali pa
bi morali stroj za daljäe
obdobje postaviti v
neogrevan prostor, morate iz
stroja in cevi iztoöiti vso vodo.
Najprej iztaknite vtikaö iz
vtiönice, nato pa iztaknite äe
odtoöno cev iz objemke na
hrbtni strani stroja. Cev nato
upognite navzdol in
poöakajte, da iz nje izteöe
vsa voda. Cev upognite
navzdol in poöakajte, da iz
nje izteöe vsa voda, nato pa
jo namestite nazaj v
objemko.
56
● Dopo averlo pulito osservi
la tacca e lo rimonti
seguendo in senso contrario
tutte le operazioni
precedentemente descritte.
TRASLOCHI O LUNGHI
PERIODI DI FERMO
MACCHINA
Per eventuali traslochi o
qualora la macchina
restasse ferma a lungo in
luoghi non riscaldati, é
necessario svuotare
completamente da ogni
residuo di acqua tutti i tubi.
A corrente disinserita, stacchi
il tubo dalla fascetta e lo
porti, verso il basso, sul catino,
fino alla completa fuoriuscita
dell’acqua.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
● Ta ut och rengör silen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
Al termine ripeta
l’operazione in senso inverso.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
57
IT
SL
CAPITOLO 13
POGLAVJE 13
MOTNJE
1. Stroj ne deluje na
nobenem
programu
MOREBITNI VZROK
KAKO MOTNJO ODPRAVITE
Stroja niste prikljuöili na elektriöno
omreïje
Vtaktnite vtikaö v vtiönico
Stroja niste vklopili
Pritisnite tipko za vklop/izklop stroja
Ni elektriöne napetosti
Preverite
Varovalka je pregorela
Zamenjajte varovalko
Vrata stroja niso zaprta
Zaprite vrata
Preglejte vzroke pod toöko 1
Preverite
Pipa za odtok vode je zaprta
Odprite pipo
Gumb programatorja ni pravilno
nastavljen
Gumb nastavite toöno na ustrezni
program
Odtoöna cev je zavita ali upognjena
Zravnajte odtoöno cev
V filtru so tujki
Preglejte filter
4. Na tleh okrog stroja
je voda
Pri tesnilu med pipo in odtoöno cevjo
uhaja voda
Zamenjajte tesnilo
5. Stroj ne centrifugira
Stroj äe ni izörpal vode
Poöakajte nekaj minut in stroj bo vodo
izörpal
Vkljuöena je tipka “IZKLOP CENTRIFUGE”.
Ta tipka je vgrajena samo pri nekaterih
modelih
Izklopite tipko “IZKLOP CENTRIFUGE”
Stroj ne stoji popolnoma vodoravno
Izravnajte stroj z regularnimi nogicami
Transportne zaäöite niste odstranili
Odstranite transportno zaäöito
Perilo v bobnu ni enakomerno
razporejeno
Porazdelite perilo enakomerno po
bobnu
2. Voda ne priteka v
stroj
3. Stroj ne izörpava
vode
6. Stroj se med
centrifugiranjem
moöno trese
Öe pralni stroj ne deluje kot bi moral, ne kliöite takoj servisne sluïbe, temveö preverite morebitne vzroke za
motnje, ki smo jih navedli v zgornji razpredelnici in skuäajte napake odpraviti. Öe pa napake ne uspete
odpraviti, vas prosimo, da pokliöete enega od naäih pooblaäöenih serviserjev. Serviserju obvezno sporoöite
oznako stroja, (navedena je na ploäöici, ki je pritrjena na stroju in na garancijskem listu) in mu opiäite vrsto
okvare. S temi informacijami boste serviserju olajäali delo, vaä stroj pa bo hitreje popravljen.
OPOZORILO
1 Pranje z ekoloäkimi detergenti brez fofatov lahko povzroöi naslednje stranske uöinke:
- Voda, ki med izpiranjem izteka iz stroja, lahko zaradi prisotnosti zeolitov izgleda motna, vendar to ne vpliva
na kvaliteto izpiranja.
- Zeoliti, ki se po konöanem pranju pojavljajo na perilu kot bel prah, ne prodrejo v tkanine in tudi ne vplivajo
na obstojnost barv.
- Öe se voda med zadnijm izpiranjem peni, to äe ne pomeni, da perilo ni dobro izplaknjeno
- Aktivne anione, ki so prisotni v detergentih brez fosfatov, voda le steïka izpere iz perila, zato se voda prif
izpiranju peni tudi pri minimalnih ostankih teh uöinkovin.
58
ANOMALIA
RIMEDIO
CAUSA
Spina corrente elettrica
non inserita nella presa
Inserire la spina
Tasto interruttore generale
non inserito
Inserire tasto.
Interruttore generale
Manca energia elettrica
Controllare
Valvole impianto elettrico guaste
Controllare
Sportello aperto
Chiudere sportello
Vedi cause 1
Controllare
Rubinetto acqua chiuso
Aprire il rubinetto acqua
Timer non correttamente posizionato
Posizionare timer correttamente
Tubo di scarico piegato
Raddrizzare tubo di scarico
Presenza corpi estranei nel filtro
Ispezionare filtro
4. Presenza di acqua
sul pavimento
attorno alla
lavabiancheria
Perdita della guarnizione posta
tra rubinetto e tubo carico
Sostituire guarnizione e
stringere bene tubo e rubinetto
5. Non centrifuga
La lavabiancheria non ha ancora
scaricato l’acqua
Attendere alcuni minuti, la macchina
scaricherà
“Esclusione centrifuga” inserita
(solo per alcuni modelli)
Disinserire tasto
“esclusione centrifuga”
Lavabiancheria non perfettamente
in piano
Regolare gli appositi piedini regolabili.
Staffe di trasporto
non ancora asportate
Asportare staffe di trasporto
Carico biancheria
non uniformemente distribuito
Distribuire in modo uniforme
la biancheria
1. Non funziona con
qualsiasi
programma
2. Non carica acqua
3. Non scarica acqua
6. Forti vibrazioni
durante la
centrifuga
Se il malfunzionamento dovesse persistere si rivolga al Centro di Assistenza Tecnica Candy comunicando il
modello di lavabiancheria, riportato sulla targhetta posta sul mobile all’interno dell’oblò o sul foglio di garanzia.
Fornendo tali informazioni otterrete un intervento più tempestivo ed efficace.
Attenzione:
1 L’utilizzo di detersivi ecologici senza fosfati può produrre i seguenti effetti:
- l’acqua di scarico dei risciacqui risulta più torbida per la presenza di zeoliti in sospensione senza che
l’efficacia del risciacquo ne risulti pregiudicata
- presenza di polvere bianca (zeoliti) sulla biancheria al termine del lavaggio che non si ingloba nei tessuti e
non ne altera il colore.
- La presenza di schiuma nell’acqua dell’ultimo risciacquo non é necessariamente indice di una cattiva
sciacquatura.
- I tensioattivi anionici presenti nelle formulazioni dei detersivi per lavabiancheria, risultano spesso
difficilmente allontanabili dalla biancheria stessa e, anche in minima quantità, possono produrre vistosi
fenomeni di formazione di schiuma.
- L’esecuzione di ulteriori cicli di risciacquo, in casi come questi, non comporta alcun beneficio.
2 Se la Sua lavabiancheria non funzionasse, prima di chiamare il Centro di Assistenza Tecnica Candy
eseguire i controlli sopradescritti.
59
DA
SV
KAPITEL 13
AVSNITT 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres CANDY vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
FEL
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
Tryk på STOP/START knappen
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Lågen ikke lukket
Kontroller
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Filter stoppet
Kontroller filter
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
5. Der løber vand ud
på guivet
Se punkt 3
Kontroller
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
6. Maskinen
centrifugerer ikke
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller
farver.
60
2. Maskinen tar inte in
vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga vibrationer
vid centrifugering
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning
även när de förekommer i små mängder
- extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
61
NO
KAPITTEL 13
FEIL
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Strømmen gått
Kontroller
Sikring gått
Kontroller
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Rett ut utløpsrøret
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
5. Sentrifugerer ikke
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
1. Virker ikke på noe
program
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
6. Kraftige vibrasjoner
under
sentrifugering
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Candys servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
Viktig
1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
Candy-servicesenter.
Sploäno opozorilo!
Candyjevi gospodinjski aparati so izdelani izkljuöno za uporabo v
gospodinjstvu. Öe ïelite uporabljati katerikoli Canyjev aparat zat profesionalne
namene, se predhodno posvetujte z dobaviteljem. Aparat uporabljajte le v
skladu z navodili.
Candy in Tehnounion
Za morebitne tiskovne napake ne odgovarjamo! Pridrïujemo si pravico do
tehniönih sprememb, ki ne bodo bistveno spremenile lastnosti proizvoda.
La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti
nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche che si
renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
62
00.05 - 91500692 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
SL
IT
DA
SV
NO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising