Candy | LB ACS130PFI | Candy LB ACS130PFI Ohjekirja

Candy LB ACS130PFI Ohjekirja
FI
SV
Käyttöohje
Bruksanvisning
ACS 130
FI
SV
ONNITTELUMME !
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut,
että et tyydy
kompromisseihin - haluat
vain parasta.
Genom att välja en
tvättmaskin från Candy har
Du visat att Du en
kvalitetsmedveten
konsument.
Olemme iloisia
voidessamme esitellä Sinulle
tämän uuden pesukoneen,
joka on vuosia kestäneen
tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän
kokemuksen tulos. Tämän
olemme tehneet yhdessä
kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Vår nya tvättmaskin är
resultatet av Candys långa
erfarenhet på
vitvaruområdet och
kontakten med våra kunder.
Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
Candyn laajaan
kodinkonevalikoimaan
kuuluvat pesukoneet ,
astianpesukoneet, kuivaavat
pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä
kylmälaitteet.
I Candys omfattande
produktprogram finns
förutom tvättmaskiner även
en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare,
spisar, mikrovågsugnar,
ugnar och spishällar samt
kylskåp och frysar.
Lue tämä käyttöohje
huolellisesti. Saat tärkeätä
tietoa pesukoneesi oikeasta
asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja
koneesi hyödyntämisestä
parhaalla mahdollisella
tavalla.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den
innehåller viktig information
om installation, användning
och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom
ges en del tips om hur
tvättmaskinens kapacitet
skall utnyttjas på bästa sätt.
FI
SV
KAPPALE
AVSNITT
SISÄLLYSLUETTELO
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Johdanto
Inlednig
Yleistä toimituksesta
Allmänt
1
Takuu
Garanti
2
Turvallisuusohjeita
Säkerhetsanvisningar
3
Teknisiä tietoja
Tekniska data
4
Käyttöönotto ja asennus
Idrifttagning och installation
5
Ohjaustaulu
Manöverpanel
6
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
7
Ohjelman valinta
Programval
8
Pyykin käsittely
Hantering av tvätt
9
Ohjelmataulukko
Programtabell
10
Yleisohjeita/Pesu
Goda råd om tvätt/Tvätt
11
Puhdistus ja hoito
Rengöring och skötsel
12
Tarkastuslista
Checklista
13
Säilytä tämä käyttöohje
koneen läheisyydessä
myöhempää käyttöä
varten.
Tarvitessasi huoltoa, ota
yhteyttä valtuutettuun
Candy - huoltoon ja ilmoita
aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja Gnumero (mahdollinen versionumero). Nämä tiedot
löytyvät koneen
arvokilvestä, joka sijaitsee
täyttöaukon yläreunassa.
2
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
För service kontaktas någon
av Candys auktoriserade
serviceverkstäder. Ange
alltid maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på
typskylten vid
påfyllningsöppningen.
3
FI
SV
FI
SV
KAPPALE 1
AVSNITT 1
KAPPALE 2
AVSNITT 2
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
TAKUU
GARANTI
Tälle laitteelle annetaan
takuu radio-ja
kodinkonealan yleisten
takuuehtojen mukaisesti.
Takuu koskee rakenne-,
valmistus ja raaka-ainevikoja
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
Päivämäärållä varustettu
yksilöity ostokuitti toimii
takuukorttina. Varmistaaksesi
kuitin säilymisen, liitä se esim.
niittaamalla tähän
käyttöohjeeseen.
Ett daterat och specificerat
inköpskvitto gäller som
garantisedel. Häfta fast
kvittot vid briksanvisningen,
så att det inte tappas bort.
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
EUROPE
C) TAKUUKORTTI
C) GARANTISEDEL
D) TULPPA
D) PLUGG
Dovunque
tu sia.
A
SPEDIRE
E) POISTOLETKUN PIDIKE
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
F) NESTEMÄISEN
PESUAINEEN KAUKALO
F) BEHÅLLARE FÖR
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
G) PIKAOHJELMAN
PESUAINEKAUKALO
G) “32 MINUTERS-MÅTT”
SÄILYTÄ NÄMÄ
HUOLELLISESTI
Tarkista myös, että pesukone
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
C
D
F
G
E
'
2
3
4
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
B
TRATTENERE
5
FI
KAPPALE 3
TURVALLISUUSOHJEITA
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
SV
AVSNITT 3
SÄKERHETSANVISNINGAR
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Sulje vesihana
● Stäng vattenkranen.
● Kaikki Candy pesukoneet
● Alla Candy maskiner är
Tämä tuote täyttää
Direktiivin 89/336/EEC,
73/23/EEC mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC och senare
ändringar.
● Älä kosketa laitetta kun
olet märkä tai paljain jaloin.
● Vidrör inte maskinen om
● Älä käytä kosteissa tiloissa
jatkojohtoja .
● Använd inga skarvsladdar
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
6
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
Du är våt eller barfota.
i badrum och våtutrymmen.
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
SV
● Älä käytä adapteria tai
● Anslut inte maskinen till
● Älä anna lasten leikkiä
● Låt inte barn använda
● Irrottaessasi pistotulppaa
● Håll i stickkontakten när Du
● Älä sijoita pesukonetta
● Utsätt inte maskinen för
● Älä nosta konetta
● Håll inte i vreden eller
● Kuljetuksen aikana
● Tvättmaskinen för inte
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
● Koneen nostossa on
det två personer som på
bilden.
haaroituspistorasiaa.
sähkölaitteilla.
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
ulkotiloihin
● Irrota pistotulppa
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
FI
kytkimistä tai
pesuainekaukalosta.
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
● Mikäli kone on
epäkunnossa eikä toimi
moitteettomasti , katkaise
virta verkkokytkimestä, sulje
vesihana äläkä yritä avata
luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun Candy
- huoltoon . Näin varmistat
koneen asianmukaisen
huollon ja turvallisen käytön.
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
● Käytöstä poistettu kone
saattaa olla vaarallinen esim.
lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
koneen sisälle voi jäädä
lukituksi esim. poistamalla
luukku.
● Mikäli virtajohto on
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
adapter eller skarvdosor.
maskinen.
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
vädrets makter (regn, sol
etc.).
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
transporteras så att den lutar
mot luckan.
● När maskinen lyfts behövs
● Om maskinen går sönder
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en
auktoriserad Candy
serviceverkstad. En sakkunnig
service garanterar en säker
funktion.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● En maskin som inte längre
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
7
FI
KAPPALE 4
SV
FI
AVSNITT 4
54 cm
85 cm
60 cm
8
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
kg
VEDEN NORMAALIMÄÄRÄ
/TÄYTTÖ
NORMAL VATTENMÄNGD
l
LIITÄNTÄTEHO
ANSLUTNINGSEFFEKT
W
ENERGIANKULUTUS
(OHJELMA 90°)
ENERGIFÖRBRUKNING
(PROGRAM 90°)
kWh
1,8
TARVITTAVA SULAKE
SÄKRING
A
10
LINKOUSTEHO
(Kierr./min.)
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
giri/min.
1300
TARVITTAVA VEDENPAINE
VATTENTRYCK
MPa
min. 0,05
max. 0,8
JÄNNITE
SPÄNNING
V
230
SV
KAPPALE 5
AVSNITT 5
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
Poista pakkausalusta ja siirrä
kone lähelle lopullista
sijoituspaikkaa.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Katkaise johtojen nippuside.
Kapa bandet kring
slangarna.
Irrota keskimmäinen ruuvi
(A) sekä 4 reunassa olevaa
ruuvia (B) ja poista
kuljetustuki (C).
Lossa den mellersta skruven
(A) och de 4 skruvarna i
kanten (B) och tag bort
transportstödet (C).
Kallista konetta eteenpäin.
Vedä ulos styroksia sisältävät
muovipussit koneen alta.
Luta maskinen framåt. Tag
bort plastpåsarna med
polystyren på sidorna
genom att dra nedåt.
Peitä reikä mukana
toimitetulla tulpalla.
Täck över hålet med den
medföljande pluggen.
5
6÷15
2150
VAROITUS:
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN ULOTTUVILLE.
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
9
FI
SV
FI
SV
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Säädä kone suoraan
etujalkojen avulla.
Justera maskinen så att den
står rakt med hjälp av
framfötterna.
Liitä tulovesiletku
vesihanaan.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
a) Avaa lukitusmutteri
kiertämällä myötäpäivään.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
Laite täytyy liittää
vesijohtoverkostoon
käyttämällä uutta
täyttöletkua. Vanhaa
täyttöletkua ei saa käyttää.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
b) Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
c) Lukitse säätöjalat
kiertämällä lukitusmutterit
vastapäivään koneen
pohjaan asti.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
Siirrä pesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan.
Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava
suurempi kuin poistoletkun.
Kaikissa asennustavoissa on
tarkistettava, etta
poistoputki on vähintään 50
cm lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan
käyttää apuna koneen
mukana toimitettua
letkunpidikettä.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
A
B
C
Varmista, että START-painike
ei ole painettu alaasentoon.
Varmista, että
ohjelmavalitsin on OFFasennossa ja luukku suljettu.
Laita pistotulppa
pistorasiaan.
Kontrollera att startknappen
är intryckt.
Kontrollera att
programväljarknappen står i
läge OFF och att luckan är
stängd.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
min 4 cm
max 100 cm
Laite on sijoitettava siten,
että pistotulppa voidaan
irroittaa laitetta siirtämättä.
10
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att
behöva flytta på
apparaten.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
FI
SV
KAPPALE 6
FI
AVSNITT 6
OHJAUSTAULUN
SELITYKSET
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
OHJELMANVALITSIN, JOSSA
OFF-ASENTO
PROGRAMVÄLJARKNAPP
MED OFF POSITION.
O
N
VALITSINTA VOIDAAN
KIERTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN
ON/OFF MERKKIVALO
SYTTYY
M
12
FG
H
I
SV
L
BP
A
OHJAUSTAULU
MANÖVERPANEL
Ohjelmanvalitsin, jossa
OFF-asento
Programväljare med OFF
postion
A
Luukunaukaisu kytkin
Lucköppningsknapp
B
PESUAJAN LYHENNYS painike
Express Wash-knapp
F
5 x HUUHTELU painike
5 x Sköljning-knapp
G
RYPISTYMISEN ESTO painike
Knapp för skrynkelskydd
LINKOUSNOPEUS painike
Knapp för val av
centrifugeringshastighet
H
I
Ajastetun aloituksen säädin
Knapp för val av fördröjd
start
L
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
Näyttö: lämpötila, ohjelman
kestoaika, linkousnopeus
aloituksen ajastus
Display som visar temperatur,
programförlopp,
centrifugeringshastighet,
fördröjd start
M
N
Käynnin merkkivalo
Signallampa
Start Kytkin
Start-knapp
O
P
A
KNAPPEN KAN VRIDAS I
BÅDA RIKTNINGARNA
OCH ON/OFF
KONTROLLAMPAN
KOMMER ATT LYSA NÄR
KNAPPEN VRIDS FRÅN
OFF.
HUOM. MERKKIVALON
SAMMUTTAMISEKSI
KÄÄNNÄ
OHJELMAVALITSIN
OFF-ASENTOON
PESUOHJELMAT
PROGRAMVAL
Kääntämällä
valitsinpainiketta haluttu
pesuohjelma aktivoituu ja
lämpötila tai valitun
ohjelman kuvaus ilmestyy
näytölle.
Huom. sähkökatkoksen
sattuessa koneen ollessa
käynnissä koneen muisti
varastoi valitun ohjelman ja
kun sähkövirta palaa,
ohjelma jatkaa
pysähdyskohdasta
eteenpäin.
Tvättmaskiner med Fuzzy
Logic-teknologi ställer
automatiskt samman det
mest optimala
tvättförloppet med hänsyn
till textiltyp och program.
Fuzzy Logic anpassar
automatiskt nödvändig
vattenmängd, tvättrytm och
sköljningsfrekvens så att du
slipper göra detta själv. Allt
du behöver göra är att vrida
programväljaren till önskat
program, varvid displayen
visar temperaturen eller
programbeskrivningen.
VIKTIGT: Om det blir
strömavbrott under
tvättningen, lagras alla
maskinens funktioner och
programval automatiskt i
minnet, och maskinen
fortsätter tvätta så snart
strömmen kommer tillbaka.
13
FI
LUUKUNAUKAISU KYTKIN
HUOM!
LUUKUSSA ON
TURVALUKITUS, JOKA
ESTÄÄ LUUKUN
AUKAISUN
VÄLITTÖMÄSTI
PESUN/LINKOUKSEN
JÄLKEEN.
ODOTA N. 2 MINUUTTIA
ENNEN KUIN AUKAISET
LUUKUN.
SV
LUCKÖPPNINGSKNAPP
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR S0M
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER TVÄTTNING/
CENTRIFUGERING.
VÄNTA CA 2 MINUTER
INNAN DU ÖPPNAR
LUCKAN.
HUOM. Mikäli painikkeessa
vilkkuu valo, tätä toimintoa
ei voida käyttää valitun
ohjelman kanssa.
Painikkeen mukainen
toiminto onnistuu vain silloin,
kun valo palaa
yhtäjaksoisesti.
Notera: Om kontrollampan
blinkar på tillvalsknapparna
betyder det att funktionen
inte kan användas med det
valda programmet. Tillvalet
är endast möjligt när
lampan lyser med ett fast
sken.
PESUAJAN LYHENNYS PAINIKE
Super Rapid painikkeen
avulla pesuaika lyhenee
maksimissaan 50 minuutilla
riippuen valitusta ohjelmasta
ja lämpötilasta. Painiketta
voidaan käyttää millä
tahansa täyttömäärällä.
Toiminto on valittu kun
painike on pohjassa.
Lisätoimintoa voidaan
käyttää vain puuvilla- ja
tekokuituohjelmissa.
EXPRESS WASH-KNAPP
När du trycker på den här
knappen reduceras
tvättprogrammet med 50
minuter eller mindre,
beroende på vilket program
och vilken temperatur du
har valt. Knappen “Express
Wash” kan du använda för
tvättar mellan 1 och 5 kg.
(Denna funktion kan
används bara med
bomull- och
syntetmaterialprogrammen).
5 x HUUHTELU PAINIKE
Uusi, elektroninen ACTIVAhuuhtelumenetelmä
mahdollistaa
erikoishuuhtelun, jossa
vesimäärää on
huomattavasti lisätty. Lisäksi
tehostettu rummun
pyörimisliike yhdistettynä
veden poistoon ja
sisäänottoon tekee
huuhtelutuloksesta
täydellisen.Tämä toiminto on
erityisen tärkeä henkilöille,
joilla on erittäin herkkä iho ja
joille jo pienetkin
pesuainejäämät saattavat
aiheuttaa ärsytystä ja
allergiaa.
5 x SKÖLJNING-KNAPP
Tack vare det nya
elektroniska ACTIVAsystemet kan man göra
sköljningarna ännu mer
effektiva. Systemet tillför
väsentligt mycket mer
vatten till sköljningarna när
kläderna roterar i trumman
och vid utpumpning.
Systemet är speciellt
utvecklat för folk som är
allergiska mot
tvättmedelsrester i kläderna.
Dessutom är det speciellt
bra om man varit tvungen
att tillsätta mycket
tvättmedel på grund av
hårt smutsade kläder
(barnkläder, träningskläder).
14
B
2 min.
F
PESUAJAN
LYHENNYS
G
HUUHTELU
5x
FI
SV
Myös hyvin likaisten
lastenvaatteiden pesun
yhteydessä, jolloin
pesuainetta usein käytetään
runsaasti, ACTIVAhuuhtelumenetelmä on
suositeltava samoin kuin
paksujen pyyheliinojen
pesussa, sillä pesuainetta jää
usein kuitujen väliin.
Tätä toimintoa ei voi käyttää
Villaohjelman yhteydessä.
Det kan också med fördel
användas när man tvättar
mycket handdukar eftersom
de har en tendens att
behålla tvättmedelsrester.
Tillvalsknappen kan inte
användas samtidigt med
tvättprogrammen för ylle.
RYPISTYMISEN ESTO PAINIKE
Tämän toiminnon avulla
voidaan vähentää ryppyjen
muodostumista . Sekoite- ja
tekokuituohjelmissa
yhdistetään veden
asteittainen jäähtyminen,
rummun pyörimisen esto
veden poiston ajaksi ja
hellävarainen linkous.
Hienopesuohjelmissa, ei
villapesussa, rypistymisen
esto toimii kuten sekoite- ja
tekokuituohjelmissa ja lisäksi
ohjelma pysähtyy viimeisen
huuhtelu jälkeen ja jättää
pyykin veteen.
Tekokuidut-ohjelmassa ja
villapesussa painikkeen
ainoa toiminto on jättää
pyykki veteen viimeisessä
huuhtelussa.
Tekokuidut-, hienopesu- ja
villaohjelma voidaan
päättää seuraavasti:
- Vapauta RYPISTYMISEN
ESTO painike lopettaaksesi
ohjelman veden poistoon ja
linkoukseen.
Jos et halua lingota pyykkiä
vaan ainoastaan poistaa
veden:
- vapauta START-painike
- käännä ohjelmavalitsin
OFF-asentoon
- valitse vedenpoistoohjelma
- odota noin 5 sekuntia
- käynnistä laite jälleen
painamalle START-painiketta
KNAPP FÖR SKRYNKELSKYDD
Denna funktion kan
aktiveras för att minimera
skrynklor, varefter man
specificerar tvättprocessen
närmare genom att välja
tvättprogram och tvättsätt.
Minsta möjliga påfrestning
av blandad tvätt säkerställs i
synnerhet genom att
kombinera ett skede med
gradvis avkylning av vattnet
och icke-rotation av korgen
medan maskinen töms på
vatten och en varsam
centrifugering.
För ömtåliga tyger, med
undantag av ylle, väljs de
tvättskeden som har
beskrivits ovan för blandad
tvätt, med undantag av den
gradvisa avkylningen av
vattnet, men med ett extra
skede där vattnet står stilla i
trumman med stopp efter
den sista sköljningen.
I färgäkta textilier och
ylleprogrammet har denna
tryckknapp endast den
funktionen, att textilerna
lämnas kvar i vattnet efter
den sista sköljningen, så att
fibrerna blir så smidiga som
möjligt.
Tvättprocessen för färgäkta
textilier, ömtålig tvätt och
ylle kan avslutas på följande
sätt:
- Återställ knappen för
SKRYNKELSKYDD för att
avsluta processen med
tömning och centrifugering.
Om tvätten inte skall
centrifugeras:
- Tryck ut startknappen
- Vrid programväljarknappen
till OFF
- Vrid programväljarknappen
till program "tömning"
- Vänta i 5 sekunder
- Tryck in startknappen igen
H
RYPISTYMISEN
ESTO
15
LINKOUSNOPEUS PAINIKE
Näytöllä on 0 kun
linkoustoiminto
on poistettu; numerot 2-13
näytöllä vastaavat valittua
kierrosnopeutta 200-1300
rpm.
HUOM:
KONEESSA ON
ELEKTRONINEN
EPÄTASAPAINON
VALVONTA, JOKA ESTÄÄ
LINKOUKSEN MIKÄLI
PYYKKI ON
EPÄTASAPAINOSSA.
EPÄTASAPAINONVALVON
TA SUOJAA KONETTA
TÄRINÄLTÄ, SEN
ANSIOSTA KONE ON
HILJAISEMPI JA
PITKÄIKÄISEMPI.
SV
KNAPP FÖR VAL AV
CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
I
LINKOUSNOPEUS
Centrifugeringen kan
regleras från 0 till 1300
varv/min. En sifferserie i
displayen från 0 till 13 anger
antalet varv per minut, från
200 till 1300.
OBS!
DENNA MASKIN ÄR
UTRUSTAD MED ETT
SÄKERHETSSYSTEM SOM
AVBRYTER
CENTRIFUGERING VID
HÖGA VARVTAL OM DET
SKULLE UPPSTÅ OBALANS
I TRUMMAN.
PÅ DETTA SÄTT MINSKAS
MASKINENS
VIBRATIONER,
LJUDNIVÅN SÄNKS OCH
MASKINENS LIVSLÄNGD
ÖKAR.
AJASTETUN ALOITUKSEN
SÄÄDIN
Kaikissa ohjelmissa voidaan
pesuohjelman alkamista
siirtää 0-23 tuntia eteenpäin.
Joka kerran painettaessa
painiketta aika siirtyy
eteenpäin yhdellä tunnilla.
KNAPP FÖR VAL AV
FÖRDRÖJD START
Fördröjd start från 0 till 23
timmar. Varje gång du trycker
på knappen förskjuts
starttiden med 1 timme.
DIGITAALINEN NÄYTTÖ JA
MERKKIVALOT
Merkkivalot ilmaisevat mikä
toiminto näkyy digitaalisessa
näytössä (lämpötila,
ohjelman kesto,
linkousnopeus, ajastin).
HUOM. Energian
säästämiseksi näyttö
himmenee 30 min. kuluttua.
DISPLAYBELYSNING
KÄYNNIN MERKKIVALO
SIGNALLAMPA FÖR
START/STOPP
16
FI
L
N
Displaybelysningen släcks ner
efter 30 sekunder för att
spara energi.
AJASTIN
AJASTIN
LINKOUSNOPEUS
LÄMPÖTILA
JÄLJELLÄ OLEVA
PESUAIKA
START KNAPP
OHJELMAN KÄYNNISTYS
”START”
Valintojen suorittamisen
jälkeen ohjelma
käynnistetään painamalla
Start painiketta (jolloin
luukun turvalukitus menee
päälle). Aluksi näyttöön
ilmestyy kolme viivaa - - - , ja
sen jälkeen ohjelman
keskimääräinen kestoaika.
10 – 15 minuutin kuluessa,
jolloin veden lämpötila ja
pyykin määrä tarkentuu,
näyttöön ilmestyy jäljellä
oleva pesuaika.
STARTA PROGRAMMET
HUOM. KUN STARTPAINIKETTA ON
PAINETTU, SAATTAA
KESTÄÄ MUUTAMAN
SEKUNNIN ENNEN KUIN
LAITE ALKAA TOIMIA.
Har du valt fördröjd start,
startar programmet inte
förrän den inställda tiden har
gått. Displayen visar
resterande väntetid i timmar
samtidigt som knappen för
fördröjd start blinkar.
MASKINEN STARTAR
EFTER NÅGRA FÅ
SEKUNDER, EFTER DET ATT
STARKNAPPEN TRYCKTS IN.
ÄNDRING AV INSTÄLLNINGAR
UNDER PÅGÅENDE PROGRAM
Vapauta käynnistyspainike,
tee muutokset (esim.
vähennä linkousnopeus) ja
paina uudelleen
käynnistyspainiketta.
När programmet har börjat
kan du ändra inställningarna
på följande sätt:
Frigör START-knappen.
Temperaturen eller
beteckningen på det valda
programmet visas då i
displayen. Ändra inställningen
(t.ex.
centrifugeringshastigheten).
Tryck igen på START-knappen.
Maskinen återgår till
programmet och resterande
tvättid visas i displayen. Om
du vill ta bort eller lägga till
plagg under pågående
tvättprogram kan du stänga
av maskinen genom att
frigöra START-knappen och
vänta två minuter innan du
öppnar luckan.
Jäljelläoleva pesuaika
ilmestyy näytölle.
P
När programmet och
eventuella tillvalsfunktioner
valts kan tvättprogrammet
startas med ”startknappen”
(notera att lucklåset
aktiveras). Displayen visar nu
3 linjer, efterföljt av
upplysningar om
programmets längd och efter
10 – 15 minuter kommer
displayen visa återstående
tid för programmet.
ASETUSTEN MUUTTAMINEN
OHJELMAN ALKAMISEN
JÄLKEEN
Jos haluat lisätä tai poistaa
vaatteita pesun ollessa
käynnissä, vapauta
käynnistyskytkin ja odota
KAKSI MINUUTTIA kunnes
turvalukko vapauttaa
luukun.
O
SV
START-PAINIKE
Kun pesu on ajastettu,
ajastinvalo vilkkuu ja
näytössä näkyy aika pesun
aloitukseen.
▼▼▼▼
FI
17
FI
Painettaesa uudelleen
käynnistyskytkintä kone
jatkaa pesuohjelmaa
edelleen.
SV
När du är klar stänger du
luckan och trycker på STARTknappen. Resterande tvättid
visas i displayen.
FI
SV
KAPPALE 7
AVSNITT 7
PESUAINEKOTELO
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Pesuainekotelo on jaettu
neljään kaukaloon :
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i fyra fack:
cl
OHJELMAN PERUUTUS
ANNULLERING AV VALT
PROGRAM
Ohjelma voidaan peruuttaa
missä ohjelman vaiheessa
tahansa seuraavasti: paina
Start-painiketta uudestaan,
käännä ohjelmavalitsin OFFasentoon, aloita uudelleen
kääntämällä valitsin pois
OFF-asennosta. Nyt voit
valita uuden ohjelman tai
sammuttaa virran.
Man kan när som helst
annullera ett tvättprogram.
Tryck ut startknappen och
vrid programväljaren till OFF.
Om man vill välja ett annat
program vrids
programväljaren till det nya
programmet och
startknappen trycks in igen.
HUOM.
LUUKKUA EI VOI AVATA
ENNEN KUIN STARTPAINIKE ON
VAPAUTETTU.
PS. LUCKAN KAN INTE
ÖPPNAS INNAN START
KNAPPEN ÄR UTRYCKT
OCH VÄNTETIDEN ÄR I
2 MINUTER.
OHJELMAN LOPPU
PROGRAMSLUT
Ohjelman loputtua näytön
valot sammuvat, näyttöön
ilmestyy 000 ja kahden
minuutin kuluttua 000
alkavat vilkkua näytössä
ilmoittaen, että pyykki
voidaan poistaa koneesta.
När programmet är slut
kommer ljuset i displayen att
släckas, siffrorna 000 visas
och efter 2 minuter börjar
nollorna blinka för att tala
om för dig att dörren nu kan
öppnas och kläderna tas ut.
Tryck ut startknappen och
vrid programväljaren till OFF
och tryck på
dörröppnarknappen.
- Ensimmäinen,“I”, on
esipesua varten.
- Toinen,“II”-merkitty
lokero on tarkoitettu
varsinaista pesua tai
pikapesua varten.
- Den första med tecknet
”I” anger tvättmedel för
förtvätt
- Facket märkt ”II”, är till
huvudtvätten och till
snabbtvätten.
Nestemäisen pesuaineen
käyttöä varten on erillinen
kaukalo, joka asetetaan
kaukalon II sisään kuvan
osoittamalla tavalla.
För flytande tvättmedel finns
ett separat fack som läggs in
i fack II såsom bilden visar.
HUOM !
JOTKUT PESUAINEET
HUUHTOUTUVAT
HUONOSTI
PESUAINEKAUKALOSTA
. TÄLLÖIN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN
PESUPALLOA, JOKA
ASETETAAN RUMPUUN.
- kolmas kaukalo
valkaisuaineelle
✿
18
- blekningsmedel i det
tredje facket
HUOM !
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
KAUKALOIHIN KOLME
JA NELJÄ.
- neljäs kaukalo
tarkoitettu
huuhteluaineelle.
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
on
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKEN TRE OCH FYRA.
- sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det fjärde
facket
.
✿
19
FI
KAPPALE 8
20
SV
FI
AVSNITT 8
OHJELMAN
VALINTA
VAL AV PROGRAM
Pesukoneessa on 4 erilaista
ohjelmaryhmää , jolloin
kullekkin tektiilityypille
voidaan valita paras
mahdollinen pesuohjelma.
Ohjelmaryhmissä on
erilainen käyntirytmi,
pesulämpötila ,
ohjelmankulku ja - kesto.
För att klara av olika grader
av nedsmutsning och olika
typer av textilier finns det 4
grupper av tvättprogram
med varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
1 Valko- ja kirjopyykki
1. Vit- och kulörtvätt
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen
huuhtelun jälkeen välilinkous
, jolloin pyykki huuhtoutuu
mahdollisimman
tehokkaasti. Pesuveden
hidas jäähdytys estää
rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
2 Sekoitetekstiilit ja
tekokuidut
Varsinaisessa pesussa tässä
ohjelmaryhmässä oma
käyntirytmi. Kolme huuhtelua
korkeassa vesimäärässä
ovat hellävaraisia ja
takaavat hyvän
huuhtelutuloksen.
2 Bland- och syntetmaterial
3 Hienopyykki
3 Fintvätt
Tämän ryhmän ohjelmissa
käyntirytmi on erittäin
hellävarainen ja soveltuu
aroille tekstiileille mm. villalle.
Sekä pesussa että
huuhtelussa on korkea
vesitaso.
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier bl.a. ylle.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
PUUVILLA
TEKOKUIDUT
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre
sköljningar med hög
vattennivå garanterar en
skonsam behandling och ett
effektivt resultat.
HIENOPYYKKI
SV
4. ERIKOIS OHJELMAT
4. Specialprogram
KÄSIPESU 30°
HANDTVÄTT 30°
Tässä pesukoneessa on
myös hellävarainen
Käsipesu-ohjelma. Tämä
ohjelma mahdollistaa
konepesun sellaisillekin
vaatteille, joissa on
pesumerkintä ”Vain käsipesu
sallittu”. Ohjelman
pesulämpötila on 30°C ja
siihen kuuluu 2 huuhtelua ja
lyhyt linkous.
Tvättmaskinen har också ett
"handtvättprogram" som
kan användas om plaggets
tvättråd visar "bara
Handtvätt". Programmet
innehåller skontvätt 30
grader därefter 2
skonsamma sköljningar med
en svag centrifugering.
ERITYINEN ‘’HUUHTELU’’
OHJELMA SP1
TILLÄGGSPROGRAM
”SKÖLJNING” SP1
Kolme huuhtelua ja lyhyt
linkous enintään 800
kierrosta minuutissa (voidaan
tarvittaessa lyhentää tai
kytkeä pois).
Detta program utför tre
sköljningar och avslutas med
en skoncentrifugering vid
800 varv/min. (Du kan sänka
centrifugeringshastigheten
eller utesluta den helt med
hjälp av knappen).
Programmet kan användas
till alla typer av textil.
Praktiskt vid sköljning av
handtvättade plagg.
ERITYINEN ‘’TEHOKAS
LINKOUS’’OHJELMA SP2
TILLÄGGSPROGRAM
”CENTRIFUGERING” SP2
Pitkä linkous
maksiminopeudella.
Detta program utför en
kraftig centrifugering vid
1300 varv/min.
Du kan sänka
centrifugeringshastigheten
med hjälp av knappen.
VEDEN TYHJENNYS OHJELMA
SP3
UTPUMPNINGSPROGRAM
SP3
Tämä ohjelma tyhjentää
veden rummusta.
Detta program pumpar
bara ut vattnet.
ERIKOISOHJELMAT
21
FI
SV
“MIX & WASH SYSTEM”
OHJELMA 40°
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAM 40°
Ekologinen pesujärjestelmä,
joka mahdollistaa erilaisten
tekstiilityyppien yhtäaikaisen
pesun.
Ett ekologiskt tvättprogram
som gör det möjligt att
tvätta olika textiltyper på
samma gång.
32 MINUUTIN PIKAOHJELMA
50°
32 MINUTERS
SNABBPROGRAM 50°
32 minuutin pikaohjelma on
tarkoitettu 2 kg:n
pyykkimäärälle ja
korkeintaan 50°C:en
pesuohjelmalle, jolloin pesu
tapahtuu noin puolessa
tunnissa.
Enimmäispesuainemäärä on
merkitty mukana
seuraavaan 32 minuutin
mittaan. Pesuaine pitää
laittaa varsinaisen pesun
pesuainelokeroon (merkitty II).
32 minuters programmet
innehåller ett komplett
tvättprogram för max 2 kg
tvätt och max 50 grader.
Det får inte användas mer
tvättmedel än till strecket i
"32 minutersbägaren".
Tvättmedlet läggs i fack 2.
FI
M&W
KAPPALE 9
AVSNITT 9
PYYKIN LAJITTELU
SORTERING AV
TVÄTT
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
22
SV
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
23
FI
KAPPALE 10
OHJELMATAULUKKO
TEKSTIILITYYPPI
Valko-kirjopyykki
Puuvilla, Pellava,
Puuvilla, Pellava,
Kestävät sekoitteet
OHJELMANVALITSIN
Valko-kirjopyykki
5
90
90°
Valko-kirjopyykki + esipesu
5
60
P
60°
5
60
Kirjopyykki, kestävät värit
5
40
Kirjopyykki, arat värit
5
Kirjopyykki, kestävät värit
Kaikki yllämainitut
Sekoitetekstiilit ja
tekokuidut
Polyamidi, Polyesteri,
Puuvillasekoitteet
(*
30
❙
❀
❙❙
●
●
●
●
●
Linkousnopeutta voidaaan myös vähentää pyykille sopivaksi tai
hellävarainen pyykki voidaan jättää linkoamatta.
60°
●
●
●
* EN 60456 mukainen ohjelma
40°
●
●
●
30°
●
●
-
●
●
●
●
●
Tekokuidut, kestävät värit + esipesu
2
60
P
60°
2
60
60°
●
●
Tekokuidut, kestävät värit
2
50
50°
●
●
Tekokuidut, arat värit
2
40
40°
●
●
Tekokuidut, arat värit
2
30
30°
●
●
-
●
●
40°
●
●
30°
●
●
●
●
●
●
(*
Tekokuidut, arat värit, kylmäpesu
Hienopyykki
Hienopyykki
2
(*
1,5
40
Konepesun kestävä villa
1
30
Konepesun kestävä villa,
kylmäpesu
1
-
30°
Käsipesu
1
30°
SP1
Huuhtelu
-
-
SP2
Normaali linkous
-
-
SP3
Tyhjennys
-
-
40°
“Mix & Wash System” ohjelma
5
50°
32 min pikaohjelma
2
Villa
M&W
Jos kyseessä on erittäin likainen pyykki, suositeltava täyttömäärä on 3 kg.
Taulukon mukaisissa ohjelmissa on automaattinen valkaisu. Lisää
valkaisuaine omaan lokeroonsa
.
(Suomessa valko- ja yleispesuaineet sisältävät valmiiksi valkaisuaineen
eikä erillisiä valkaisuaineita juuri käytetä
●
5
Kaikki yllämainitut
24
Huom!
PESUAINEKOTELO
Kirjopyykki, arat värit, kylmäpesu
Tekokuidut, kestävät värit
Erikoisohjelmat
LÄMPÖTILA
°C
MAX
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
kg
Ohjelmataulukko
●
Rummussa ei yleensä näy vettä! Tämä johtuu uudesta tekniikasta, joka
mahdollistaa hyvän pesu- ja huuhtelutuloksen aikaisempaa
huomattavasti vähäisemmällä vedenkulutuksella.
Koneen ääni muuttuu linkouksen aikana. Tämä johtuu moottorin
rakenteesta.
Hanki paras mahdollinen pesutulos uudella Candy pesukoneellasi
Varmistaaksesi parhaan mahdollisen pesutuloksen uudella Candy
pesukoneellasi on tärkeää, että käytät oikeaa pesuainetta
jokapäiväisessä pyykinpesussasi. Markkinoilla on paljon erilaisia
pesuaineita ja joskus oikean pesuaineen valitseminen saattaa olla
vaikeaa.
Me Candylla testaamme säännöllisesti erilaisia pesuaineita
saadaksemme selville, millä pesuaineella saadaan aikaan paras
pesutulos pesukoneissamme. Me olemme löytäneet vain yhden
pesuaineen, mikä vastaa meidän korkeita standardejamme. Se poistaa
tehokkaasti monia erilaisia tahroja samalla antaen korkeatasoisen
suojan kankaille. Tämän vuoksi Candy on antanut virallisen suosituksensa
Ariel: lle.
●
40°
●
50°
●
●
25
SV
AVSNITT 10
PROGRAM TABELL
Vit-kulõrtvätt
Bomull, Linne
Tåligt blandmaterial
Bomull
TEMPERATUR
MAX °C
TVÄTTMÄNGD
MAX
kg
PROGRAMVÄLJARE
Vittvätt
5
90
90°
Vittvätt med förtvätt
5
60
P
60°
5
60
Kulörtvätt färgäkta
5
Kulörtvätt inte färgäkta
5
Tvättprogram
TEXTILTYP
Kulörtvätt färgäkta
(*
Alla ovannämnda
Kulörtvätt inte färgäkta med förtvätt
5
Bland- och
syntetmaterial
Kulörtvätt färgäkta med förtvätt
2
OBS!:
TVÄTTMEDELSFACK
❙
❙❙
❀
Vid verkligt hårt smutsad tvätt bör maskinen endast fyllas med 3 kg.
Programmen som visat i tabellen har automatisk blekning. Häll
blekningsmedlet i därför avsett fack
.
(I Finland innehåller vittvätt- och universaltvättmedlen blekningsmedel
och därför behövs just ingen extra tillsats av blekningsmedel).
●
●
●
●
●
●
60°
●
●
●
40
40°
●
●
●
30
30°
●
●
Det är osannolikt att man kan se vatten i trumman! Detta beror
på den senaste tekniken som gör att man uppnår samma
standard på tvätt och sköljning med mycket lägre
vattenförbrukning.
-
●
●
Maskinen vil under centrifugering ljude forskelligt. Det er normalt.
●
●
●
60
P
60°
2
60
60°
●
●
Kulörtvätt färgäkta
2
50
50°
●
●
Kulörtvätt inte färgäkta
2
40
40°
●
●
Kulörtvätt inte färgäkta
2
30
30°
●
●
Kulörtvätt inte färgäkta med förtvätt
2
-
●
●
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
Kulörtvätt färgäkta
(*
Alla ovannämnda
Skontvätt
Fintvätt
Ylle
Ullprogram
(*
●
1,5
40
40°
●
●
1
30
30°
●
●
Ullprogram
1
-
●
●
30°
Handtvätt
1
30°
●
●
SP1
Sköljningar
-
-
SP2
Normal centrifugering
-
-
SP3
Utpumpning
-
-
40°
“Mix &Wash System” program
5
50°
32 minuters snabbtvätt
2
Också centrifugeringshastigheten kan sänkas enligt anvisningarna på
tygets lapp eller centrifugeringen kan helt utelämnas för mycket
ömtåliga tyger.
* Program enligt EN 60456.
Få bästa resultat från din nya Candy maskin
För att se till att du får bästa tvättresultat med din nya Candy maskin
är det viktigt att du använder rätt tvättmedel till din vardagstvätt. Det
finns en mängd olika tvättmedel ute på marknaden och att välja
tvättmedel kan ibland vara förvillande.
På Candy testar vi regelbundet många olika typer av tvättmedel för
att utvärdera vilket som ger det bästa tvättresultatet i våra maskiner. Vi
kom fram till att bara ett märke lever upp till vår höga standard och
ger utmärkt tvättresultat över ett brett urval av fläckar samtidigt som
det ger en hög nivå av klädvård. Detta är anledningen till att Candy
har gett Ariel sitt officiella bevis på erkännande.
Special
26
M&W
●
40°
●
50°
●
FÖR DIN NYA TVÄTTMASKIN
●
27
FI
KAPPALE 11
SV
AVSNITT 11
YLEISOHJEITA
Goda råd
om tvätt
Ympäristöystävällisyys ja
taloudellisuus
Så här använder du maskinen
miljövänligt och ekonomiskt
HUOMIOI PYYKIN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
Saavuttaaksesi optimi
energian-, veden-,
pesuaineen ja ajan käytön
suosittelemme käyttämään
maksimi pyykin täyttömäärää,
jolloin säästät energiaa jopa
50%.
FYLL MASKINEN HELT
För att förhindra eventuellt
slöseri med energi, vatten eller
tvättmedel rekommenderar vi
att du fyller din tvättmaskin helt
men utan att överskrida nedan
angivna maximala
belastningar:
Bomull och linne 5 kg
Blandade
2 kg
Mycket ömtåliga 1,5 kg
Ylle
1 kg
Älä kuitenkaan ylitä seuraavia
suositeltuja täyttömääriä:
Puuvilla ja pellava 5 kg
Sekoitteet
2 kg
Arat tekokuidut
1,5 kg
Villa
1 kg
TARVITSETKO ESIPESUA
Käytä esipesua vain erittäin
likaiselle pyykille. Säästät
pesuainetta, vettä ja aikaa 5 15%, kun et valitse esipesua
normaalilikaiselle pyykille.
KIINNITÄ HUOMIOTA
PESULÄMPÖTILAAN
Esikäsittele likalahrat
tahranpoistoaineella ennen
pesua, jolloin voit käyttää
alempaa lämpötilaa. Säästät
energiaa 50% käyttämällä
60°C: een ohjelmaa.
PESU
MÄÄRÄAUTOMATIIKKA
Tämä pesukone säätää
vesimäärän automaattisesti
pyykin määrän ja laadun
mukaan. Tällöin pesu kuluttaa
energiaa aina
mahdollisimman säästävästi.
Vähentynyt vesimäärä
lyhentää myös pesuaikaa.
Suositeltavat maksimi
täyttömäärät :
-valko-kirjopyykki 5 kg
-sekoitetekstiilit ja tekokuidut 2 kg
-hienopyykki ja villa 1 kg
Erittäin aroille vaatteille (esim.
sukkahousut) suosittelemme
pesupussin käyttöä.
28
Spar upp till 50% energi genom
att tvätta en helt fylld maskin i
stället för två halvfyllda.
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten innan
du tvättar dem. Då behöver
du inte ha så hög temperatur
när du sedan tvättar.
Spar upp till 50% energi genom
att köra ett program på 60°C.
TVÄTT
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån efter
tvättmängd och tvättyp.
Detta spar både energi och
tid, eftersom en liten mängd
vatten förkortar tvättiden.
FI
Pesua edeltävä tahranpoisto
Oletetaan, että pestävä pyykki
on erittäin likaista puuvillaa.
Tahroille voidaan hieroa
sopivaa pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
Vältä pesukoneen täyttämistä
pelkästään isoilla, paljon vettä
imevillä tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska niiden
tasapainottuminen rummussa
erityisesti linkousvaiheessa on
huono.
Sekoita samaan koneeelliseen
myös pieniä ja kevyitä
tekstiilejä.
ESIMERKKI:
Käytä apunasi
pesuohjelmataulukkoa, jossa
on ohjeita sopivan
pesuohjelman ja lämpötilan
valinnasta, täyttömäärästä,
pesuaineiden annostuksesta ja
muista tärkeistä pesuun
liittyvistä asioista.
Esimerkki likaisen valkopyykin
pesusta.
● Tarkista tekstiilien
pesuohjemerkinnöistä, että
niissä on pesumerkintä 90°C.
● Avaa täyttöluukku
painamalla
luukunaukaisukytkintä (B).
● Laita max 5 kg pyykkiä
rumpuun.
SV
Rekommenderade max
tvättmängder:
-vit-kulõrtvätt 5 kg
-bland- och syntetmaterial 2 kg
-fintvätt och ylle 1 kg
Fõr mycket ömliga plagg
(t ex strumpbyxor)
rekommenderas användning
av tvättpåse.
Fläckborttagning före tvätten.
Om plaggen som skall tvättas
t ex består av hårt smutsad
bomull kan fläckarna gnidas in
med ett lämpligt tvättmedel
eller fläckborttagningsmedel
före tvätten.
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i trumman
speciellt vid centrifugering, utan
blanda gärna stõrre och mindre
plagg.
EXEMPEL:
Använd tabellen med
tvättprogram, som innehåller
anvisningar för val av rätt
tvättprogram, temperatur,
tvättmängd, dosering av
tvättmedel och andra viktiga
frågor som sammanhänger
med tvätten.
Exempel på smutsig vittvätt.
● Kontrollera
tvättmärkningarna (90°C).
● Öppna luckan genom att
frydea på
lucköppningsknappen B.
● Lägg in max 5 kg i maskinen.
● Sulje luukku.
● Stäng luckan.
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren (A).
● Annostele varsinaisen pesun
pesuaine kaukaloon II Tarkista
annostus
pesuainepakkauksesta ;
tiivistepesuainetta
annostellaan n. 1 dl ja
perinteistä n. 2 dl.
● Fyll tvättmedel för
huvudtvätten i fack II. Betr.
doseringen se
tvättmedelsförpackningen; för
tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för traditionella
tvättmedel ca 2 dl.
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen ohjeen
mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta
kaukaloon
.
● Fyll vid behov ca 1/2 dl eller
rekommenderad mängd
sköljmedel eller något annat
medel för efterbehandling i
facket för sköljmedel
.
✿
90° C
5 kg MAX
✿
29
FI
● Sulje pesuainekotelo (A).
● Stäng
tvättmedelsbehållaren (A).
● Avaa vesihana.
● Öppna kranen.
● Tarkista, että poistoletku
on paikallaan.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
OHJELMAN VALINTA
PROGRAMVÄLJAREN
Valitse ohjelmataulukosta
sopiva ohjelma.
Käännä ohjelmanvalitsinta
valitun ohjelman kohdalle.
Kun START-painiketta
painetaan, kone aloittaa
ohjelman.
Varoitus: Mikäli koneen
käydessä tapahtuu
sähkökatkos, kone muistaa
valitun ohjelman ja
katkoksen päättyessä jatkaa
siitä mihin se jäi.
Välj ett program från
översiktstabellen som passar
till den aktuella tvätten och
ställ in program-Väljaren på
programmet. Tryck därefter
på startknappen och
maskinen startar.
PS. Om det blir strömavbrott
under tvättprogrammet,
kommer maskinen att
"komma ihåg" var den
stannade och fortsätta
därifrån när strömmen
kommer tillbaka.
OHJELMAN LOPPU
PROGRAMSLUT
Ohjelman loputtua näytön
valot sammuvat, näyttöön
ilmestyy 000 ja kahden
minuutin kuluttua 000
alkavat vilkkua näytössä
ilmoittaen, että pyykki
voidaan poistaa koneesta.
När programmet är slut
kommer ljuset i displayen att
släckas, siffrorna 000 visas och
efter 2 minuter börjar nollorna
blinka för att tala om för dig
att dörren nu kan öppnas
och kläderna tas ut. Tryck ut
startknappen och vrid
programväljaren till OFF och
tryck på
dörröppnarknappen.
● Avaa luukku ja poista
pyykki.
KÄYTÄ APUNASTI
PESUOHJELMATAULUKKOA
JA NOUDATA AINA YLLÄ
MAINITTUA JÄRJESTYSTÄ.
30
SV
● Öppna luckan och ta ut
tvätten.
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
FI
SV
KAPPALE 12
AVSNITT 12
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
Älä käytä koneen
ulkopinnan puhdistamiseen
hankaavia aineita tai
välineitä eikä liuotteita.
Ulkopinnan puhdistamiseksi
riittää kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Nukkasihdin puhdistus.
● Rengöring av avloppssil
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
PESUAINEKOTELON
PUHDISTUS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekauka
-lon suoja).
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
Skjut in behållaren.
31
FI
SV
NUKKASIHDIN PUHDISTUS
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Tämänpesukoneen
nukkasihti on nk.
neulaloukku, jonka
tarkoituksena on kerätä
isommat esineet kuten napit,
klemmarit, kolikot , jotka
voisivat tukkia
poistopumpun. Varsinainen
nukka poistuu poistopumpun
kautta viemäriin. On
suositeltavaa tarkistaa sihti
säännöllisesti , esim 1-2 kk
välein:
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
● Irrota jalkalista varovasti
kuten kuvassa.
● Lösgör sockel försiktigt som
bilden visar.
● Käytä jalkalistaa sihdistä
tulevan veden keräämiseen.
● Använd sockeln för att
samla upp vattnet som rinner
ur silen.
● Käännä nukkasihtiä
vastapäivään, kunnes kahva
on vaaka-asennossa.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Poista nukkasihti ja
puhdista.
● Ta ut och rengör silen.
● Aseta sihti huolellisesti
takaisin paikalleen
seuraamalla oikean reunan
uraa ja kiertämällä
myötäpäivään. Kiristä
kiinnitysruuvi ja kiinitä
jalkalista takaisin paikalleen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN KONE
ON PITKAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä
poisto- etta tulovesiletku
tyhjentää huolellisesti.
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
32
FI
KAPPALE 13
ONGELMA
SYY
RATKAISU
1. Mikään ohjelma ei toimi
Pistoke ei ole pistorasiassa.
Virta ei ole kytketty.
Sähkökatkos.
Sulake palanut.
Luukku auki.
RCD-turvakytkin lauennut.
Käynnistysviive valittu.
Laita pistoke pistorasiaan.
Kytke virta.
Tarkista asia, lisätietoja kohdassa
"Sähkökatkot".
Tarkista.
Sulje luukku.
Kuittaa RCD-kytkin.
Tarkista.
2. Koneeseen ei tule vettä
Ks. kohta 1.
Vedensyöttö suljettu.
Ohjelmanvalitsin väärässä asennossa.
Tarkista.
Avaa vedensyöttö.
Käännä ohjelmanvalitsin oikeaan asentoon.
3. Vesi jää koneeseen
Poistoletkussa taitos.
Roskaloukussa vieraita esineitä.
Koneen vesiliitännät on tehty virheellisesti.
Suorista poistoletku.
Tutki roskaloukku.
Tarkista liitännät.
4. Vettä lattialla koneen
ympärillä
Vesihanan ja vedenottoletkun välinen tiiviste
vuotaa.
Luukun kumitiivisteen ja luukun lasin välillä
vaatekuituja tai likaa.
Vesiliitännät tehty virheellisesti.
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti.
5. Kone ei linkoa
Koneessa on vielä vettä.
Odota muutama minuutti, että kone ehtii
tyhjentyä.
Tarkista.
"Linkouksen peruutus" valittu (vain tietyissä
malleissa).
Täyttö epätasainen.
Puhdista.
Tarkasta.
Täytä kone uudestaan tasaisesti.
6. Kone tärisee linkouksen
aikana
Pesukone ei ole täysin vaakasuorassa.
Pyykki on jakautunut epätasaisesti.
Kuljetustukia ei ole irrotettu.
Säädä koneen asento säätöjaloilla.
Täytä kone uudestaan tasaisesti.
Irrota kuljetustuet (ks. "Asennus")
7. Luukku ei aukea.
Ohjelman päättymisestä ei ole vielä kulunut 2
minuuttia.
Odota 2 minuuttia.
8. Näytössä lukee virhe
0, 1, 5, 7, 8, 9.
–
Soita huoltoon.
9. Näytössä lukee virhe 2
Koneeseen ei tule vettä.
Tarkista vedensyöttö.
10. Näytössä lukee virhe 3
Ei tyhjennystä.
Varmista, että poistopäässä ei ole
tukkeumia.
Varmista, että poistoletkussa ei ole taitoksia.
11. Näytössä lukee virhe 4
Koneessa liikaa vettä.
Sulje vesihana.
Soita huoltoon.
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Candy - huoltoon. Ilmoita aina koneen malli, joka lõytty
koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten) pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi aiheuttaa seuraavia
sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu kuituihin eivätkä muuta
värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat huonosti ja aiheuttavat
pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut huoltomiehen.
33
SV
AVSNITT 13
PROBLEM
ÅTGÄRD
ORSAK
En säkring har gått.
Luckan är öppen.
RCD-utlöst (utlösningsbrytare).
Har fördröjd start ställts in?
Sätt i kontakten.
Slå på maskinen.
Kontrollera och se avsnittet
“Strömavbrott”.
Kontrollera.
Stäng luckan.
Ställ in RCD igen.
Kontrollera.
2. Inget vatten fylls på
Se orsak 1.
Vattentillförseln är avstängd.
Programväljaren är i fel läge.
Kontrollera.
Sätt på vattentillförseln.
Ställ in programväljaren i rätt läge.
3. Vattnet töms inte ut
Avloppsslangen är knickad.
Främmande föremål i filtret.
Räta ut avloppsslangen.
Se avsnittet “Rengöring och
underhåll”.
Kontrollera installationen.
1. Fungerar inte i något
program
Kontakten sitter inte i eluttaget.
Ej påslagen.
Strömavbrott.
Maskinen är felaktigt ansluten till
rörsystemet.
4. Vatten på golvet runt
tvättmaskinen
Läckande packning mellan kran och
slangen för vattenintag.
Klädfibrer eller smuts mellan luckans
gummipackning och luckglaset.
Felaktig rörmontering.
Byt ut packningen och dra åt
kopplingen.
Lasta om maskinen och håll luckans
gummipackning/glas rent.
Kontrollera rörmonteringen.
5. Centrifugerar inte
Vattnet har inte tömts ut än.
Vänta några minuter för att
maskinen ska tömmas.
Kontrollera.
Tillvalet “Ingen centrifugering” är
inställt (endast vissa modeller).
Obalanserad last.
Omfördela lasten jämnt.
6. Maskinen vibrerar
mycket under
centrifugering
Tvättmaskinen står inte riktigt plant.
Lasten är ojämnt fördelad.
Transporthållarna är inte borttagna.
Justera de inställningsbara nivåskruvarna.
Omfördela lasten jämnt.
Ta bort transporthållarna. (Se
avsnittet “Installation”.)
7. Luckan går inte att
öppna
Två minuter har inte förflutit sedan
programmet avslutades.
Vänta i två minuter.
–
8. Displayen meddelar
fel: 0,1,5,7,8,9
Ring service.
9. Displayen meddelar
fel 2
Ingen påfyllning av vatten.
Kontrollera att vattentillförseln är på.
10. Displayen meddelar
fel 3
Ingen utpumpning.
Kontrollera att avloppet är öppet.
Kontrollera att avloppsslangen inte
är knickad.
11. Displayen meddelar
fel 4
Maskinen är överfylld med vatten.
Stäng av vattentillförseln till
maskinen. Ring service.
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
34
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
03.05 - 41008435 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
FI
SV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising