Candy | GO 614 H TXT-16S | Candy GO 614 H TXT-16S Användarmanual

Candy GO 614 H TXT-16S Användarmanual
CZ
HU
HR
SK
Automatická praãka
Mosógépek
Perilica rublja
Automatická práãka
Návod k pouÏití
Használati utasítás
Upute za uporabu
Návod na pouÏitie
Obsah
strana
Úvod
Dodávka pfiístroje
Bezpeãnostní pokyny
Postup pfii praní - krátk˘ pfiehled
UÏiteãné rady
Instalace
Rychl˘ prÛvodce menu Candy Infotext
Popis ovládacích prvkÛ
Zásuvka pro prací prostfiedek
Prací prostfiedky, pomÛcky pro praní a jejich mnoÏství
Voliã programÛ
Hlavní praní
Tabulka pracích programÛ
âi‰tûní a bûÏná údrÏba
OdstraÀování problémÛ
Technické parametry
Zákaznick˘ servis
4
5
5
6
7
8
11
16
23
24
26
28
32
34
36
38
39
Pfied zapnutím této praãky zkontrolujte, jestli byla
správnû nainstalována a jestli jsou odstranûny pfiepravní
konzoly.
3
Úvod
Pfieãtûte si, prosím, pozornû tento návod k obsluze a dal‰í pfiiloÏené informace. Pfii
pouÏívání praãky postupujte podle pokynÛ v nich uveden˘ch.
Uschovejte ve‰kerou dokumentaci pro pozdûj‰í pouÏití nebo pro pfiípadné dal‰í
vlastníky praãky.
Poznámka: Tato praãka je urãena v˘hradnû pro
pouÏití v domácnostech.
Pokyny k likvidaci
Ve‰ker˘ materiál pouÏívan˘ pro zabalení praãky je ‰etrn˘ k Ïivotnímu prostfiedí a
recyklovateln˘. Pfii likvidaci obalu postupujte zpÛsobem, kter˘ bere ohled na Ïivotní
prostfiedí.
Poraìte se o moÏnostech likvidace s va‰ím
prodejcem nebo místními úfiady.
Pfiístroje urãené k likvidaci nejsou bezcenn˘m odpadem! Opûtovn˘m zpracováním
lze z odpadu získat cenné materiály.
Dodávka pfiístroje
Pfii pfiebírání dodávky zkontrolujte, jestli obsahuje v‰echny následující komponenty:
- Návod k obsluze
- Záruãní list
- Krycí zátky
- Zásobník pracího prostfiedku nebo bûlícího prostfiedku
a jestli nedo‰lo bûhem pfiepravy k jejich po‰kození. V pfiípadû po‰kození jakékoliv
komponenty kontaktujte nejbliωí autorizované servisní stfiedisko (viz. oddíl Zákaznick˘
servis).
Bezpeãnostní pokyny
Poznámka: Pfii jakémkoliv ãi‰tûní nebo údrÏbû praãky
dodrÏujte následující pokyny.
A) Vytáhnûte zástrãku ze síÈové zásuvky.
B) Uzavfiete kohoutek pfiívodu vody.
C) V‰echny pfiístroje Candy pouÏívají zemnûní a z tohoto dÛvodu musí b˘t síÈové
napájení uzemnûné. Pokud tomu tak není, obraÈte se na kvalifikovaného
odborníka.
Tento pfiístroj splÀuje poÏadavky evropsk˘ch smûrnic 89/336/EEC, 73/23/EEC a
jejich doplÀkÛ.
Poznámka: OdstraÀte z pfiístroje urãeného k likvidaci
síÈovou zástrãku. Odfiíznûte napájecí kabel a
zlikvidujte jej spoleãnû se zástrãkou.
D) Nedot˘kejte se pfiístroje, pokud jsou Va‰e ruce nebo nohy mokré nebo vlhké.
NepouÏívejte pfiístroj jestliÏe jste bosí.
E) Nedoporuãujeme pouÏívat Ïádné adaptéry, vícenásobné konektory a/nebo
prodluÏovací ‰ÀÛry.
Pfii likvidaci staré praãky nezapomeÀte vyfiadit z ãinnosti zámek dvífiek praãky, aby se
nemohly do praãky ne‰Èastnou náhodou zavfiít dûti.
Poznámka: Bûhem pracího cyklu mÛÏe teplota vody
dosahovat 90°C.
F) Pfied otevfiením dvífiek zkontrolujte, jestli v bubnu nezÛstala voda.
G) Nedovolte dûtem nebo neoprávnûn˘m osobám pouÏívat pfiístroj bez dohledu.
H) Nevytahujte zástrãku ze zásuvky taháním za napájecí kabel nebo samotn˘
pfiístroj.
I) Nevystavujte pfiístroj vlivu povûtrnostních podmínek (dé‰È, pfiímé sluneãní svûtlo,
atd.)
J) Pfii pfiesunu pfiístroje dbejte na to, abyste jej nikdy nezvedali uchopením
ovládacích prvkÛ nebo zásuvky pro prací prostfiedek.
4
5
Pfii pfiesunu pomocí vozíku nikdy nepokládejte praãku tak, aby její dvífika leÏely na vozíku.
K) DÛleÏité upozornûní!
Pokud instalujete pfiístroj na podlahu pokrytou kobercem, nesmí dojít k ucpání
ventilaãních otvorÛ na základnû pfiístroje.
L) Pfiístroj by mûli zvedat dva lidé.
M) JestliÏe pfiístroj nefunguje správnû nebo se porouchá, vypnûte jej, uzavfiete pfiívod
vody a kontaktujte autorizované servisní stfiedisko. PoÏádejte, aby byly pfii opravû
pfiístroje pouÏity originální náhradní díly.
V pfiípadû nedodrÏení tûchto pokynÛ mÛÏe b˘t ohroÏena bezpeãnost pfiístroje.
N) Pokud je tfieba vymûnit napájecí kabel, obraÈte se na autorizované servisní
stfiedisko.
O) Nainstalujte pfiístroj tak, aby byla síÈová zástrãka a ventily pro pfiívod vody snadno
dostupné.
P) Nikdy nevkládejte do praãky záclony, které obsahují sklolaminát.
Q) Nedovolte, aby se na podlaze kolem praãky hromadil textilní prach nebo
chuchvalce vláken.
R) Pfied otevfiením dvífiek praãky vÏdy poãkejte, neÏ indikátor uzamknutí dvífiek
zhasne. Tímto zpÛsobem je zaji‰tûno vychladnutí praãky pfied vyjmutím prádla.
S) Základní panel musí b˘t vÏdy pfiipevnûn k pfiístroji.
UÏiteãné rady
V této ãásti pfiíruãky naleznete uÏiteãné tipy, které Vám umoÏní pouÏívat praãku
nejekonomiãtûj‰ím a k Ïivotnímu prostfiedí nej‰etrnûj‰ím zpÛsobem.
Vkládejte do praãky plnou náplÀ
Zbyteãnému pl˘tvání energií, vodou nebo pracím prostfiedkem mÛÏete zamezit tím,
Ïe budete do praãky vkládat pouze maximální náplÀ, jejíÏ velikost nepfiesahuje
povolenou hodnotu.
Praní jedné náplnû prádla u‰etfií ve srovnání s praním dvou poloviãních náplní prádla
50% energie.
Kdy je vhodné provádût pfiedpírku?
Pouze tehdy, kdyÏ je prádlo velmi ‰pinavé! Vynechání pfiedpírky u normálnû
zneãi‰tûného prádla u‰etfií 5 aÏ 15% energie.
Jakou zvolit teplotu praní?
PouÏíváte-li pfied praním v praãce odstraÀovaã skvrn, nemusíte prát pfii teplotách
vy‰‰ích neÏ 60°C. PouÏitím teploty praní 60°C lze dosáhnout aÏ 50% úspory energie.
Postup pfii praní - krátk˘ pfiehled
Praní
-
Otevfiení dvífiek provedete stisknutím páãky umístûné uvnitfi rukojeti.
VloÏte do praãky prádlo.
Zavfiete dvífika.
VloÏte prací prostfiedek do pfiihrádek dávkovaãe: do pfiihrádky 1 pro pfiedpírku a
do pfiihrádky 2 pro v‰echny dal‰í programy.
Vyberte program otoãením otoãného voliãe programÛ (poÏadovan˘ program se
zobrazí na displeji).
Vyberte v‰echny poÏadované funkãní tlaãítka a pak stisknûte tlaãítko
Spu‰tûní/Pfieru‰ení.
Mezi stiskem tlaãítka Spu‰tûní/Pfieru‰ení a spu‰tûním programu mÛÏe b˘t krátké
ãasové zpoÏdûní, bûhem kterého praãka urãí mnoÏství poÏadované vody a
nastaví parametry programu.
Jakmile je program ukonãen
– Na displeji se zobrazí následující hlá‰ení “POJISTKA DVERI - VYCKEJTE”.
– Asi po 2 minutách se na displeji objeví následující hlá‰ení “KONEC PROGRAMU OTEVRIT DVERE”.
– Vypnûte praãku otoãením ovladaãe do polohy OFF (VYPNUTO).
– Otevfiete dvífika a vyndejte prádlo.
Po pouÏití vytáhnûte zástrãku elektrického napájení a zavfiete kohoutek pfiívodu
vody.
6
7
Vodovodní zapojení
Instalace
Zafiízení musí b˘t napojeno na vodovodní síÈ pouze s
nov˘mi pfiívodními hadicemi, které byly dodány spolu s
praãkou. V Ïádném pfiípadû nesmí b˘t pouÏity staré
pfiívodní hadice.
Odstrañte ochrannou podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu) a praöku umístëte
nedaleko místa trvalého pouïívání.
Praãka je vybavena jednou pfiívodní hadicí, jejíÏ koncové
ãásti je pojistn˘ krouÏek se závitem 3/4" ke spojení mezi
závitov˘m napojením praãky a vodovodním kohoutkem s
pfiívodem studené vody.
Opatrnë prostüihnëte plastovou sponu upevñující
odpadovou hadici a püívodní äñåru s vidlicí.
A) püepravní pojistky;
Odäroubujte stüedovÿ äroub (A
odäroubujte 4 postranní ärouby (BB ) a sejmëte liätu
C).
püepravní pojistky (C
A
âervená kontrolka
zablokovaného
ventilu.
Praãka musí b˘t napojena v˘hradnû na vodovodní
kohoutek se studenou vodou.
Napojení na vodovodní kohoutek s teplou vodou, to jest
o teplotû vi‰‰í 40°C, mÛÏe po‰kodit nûkteré delikátnûj‰í
prádlo.
Nakloñte praöku vpüed a zevnitü pláätë vytáhnëte 2
plastové vaky obsahuiící hrancly z pënového
polystyrénu.
Pfiívodová hadice vody je opatfiena bezpeãnostní pojistkou,
která zablokuje pfiítok vody v pfiípadû, Ïe hadice je po‰kozená. Pokud se toto stane, rozsvítí
se ãervená kontrolka ok˘nka „A „ V tomto pfiípadû je nezbytné pfiítokovou hadici vody
vymûnit.
Do otvoru po stüedovém äroubu dopravní pojistky
zatlaöte záslepku z püisluäenství a v této poloze ji
zajistëte otoöením pomoci mince.
Upevnëte ke dnu praöky püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle obrázku.
max 100 cm
min 4 cm
Umístûte praãku do roviny pomocí 4 nastaviteln˘ch
noÏiãek:
A
a) Otáöejte maticí äroubu po smëru hod. ruöiöek a pak
måïete püizpåsobit vÿäku noïiöky.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
B
b) Otáöením sniïujte nebo zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k podlaze.
c) Upevnëte polohu noïiöky otoöením matice äroubu
proti smëru hod. ruöiöek.
Zafiízení zabraÀující
id‰roubování
(stisknut k
od‰roubování
pojistného krouÏku).
C
UPOZORNùNÍ: po kaÏdém praní je doporuãeno
uzavfiít pfiítokov˘ kohoutek k odstavení praãky od
hydraulického okruhu.
UPOZORNùNÍ: doporuãujeme Vám uschovat traverzu, táhla a ‰rouby pro
pfiípad eventuální pfiepravy. V˘robní podnik nenese zodpovûdnost za
eventuální zpÛsobené ‰kody zafiízení, nedodrÏováním norem t˘kajících se
uvedení do provozu. Ve‰keré náklady spojené s instalací jsou záleÏitostí
uÏivatele.
Ke správné funkãnosti automatické praãky, je dÛleÏité pfiihlédnout k umístûní a v˘‰ce
odtokové hadice. Je velmi dÛleÏité, aby její koncovka nebyla umístûna níÏe neÏ 50 cm
a v˘‰e neÏ 85 cm nad zemí.
8
9
Pfiívod elektrické energie a bezpeãnostní pokyny
Praãka vyÏaduje pro svÛj provoz jednofázové napûtí 230 V,50 Hz.Zkontrolujte,jestli je
pfiívodní vodiã dostateãnû dimenzovan˘ pro dodávku v˘konu alespoÀ 3,0 kW a
potom pfiipojte zástrãku do 10 A uzemnûné zásuvky.
Po instalaci umístûte pfiístroj tak,aby byla zástrãka snadno dostupná.
Provûfite,jestli je pro rozvod elektfiiny ve Va‰em domû pouÏíván zemnící systém.
Zásuvka v domû a zástrãka pfiístroje musí b˘t stejného typu.
Obecnû se nedoporuãuje pouÏívat adaptéry typu rozdvojky a/nebo prodluÏovací
vedení.
V‰echny praãky Candy splÀují bezpeãnostní poÏadavky stanovené institutem pro
oznaãování v˘robkÛ známkou kvality (Quality Trademark Institute).
RYCHL¯ PRÒVODCE MENU CANDY INFOTEXT
Napojte praãku na vodní a elektrickou síÈ tak, jak je uvedeno na stranû 9.
Vyberte voliãem jak˘koliv program a v krátkém ãase ho budete mít zobrazen˘ na displey.
WELCOME
0.00
14
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
Správn˘ ãas mÛÏe b˘t upraven pozdûji
90
Pouze pokud by byl vybrán program 1
Dfiíve neÏ zapnete menu INFOTEXT, mûjte na pamûti, Ïe máte k dispozici pouze 30 sekund
pro kaÏdou vybranou operaci.
V pfiípadû, Ïe se vám nepdoafií v daném ãasovém úseku nastavit poÏadovan˘ program,
display se vrátí do základního (pohotovostního) schématu. K tomu abyste mohli pokraãovat v
programování, musíte opût zapnout menu Infotext .
Stisknûte souãasnû tlaãítka (
)a (
) a drÏte je po dobu 5 sekud neÏ se ozve signál
potvrzení.
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
Stisknûte tlaãítko pro (
) pro zmûnu jazyka
VOLBA JAZYKA
CESKY
Stisknûte tlaãítko (
) pro potvrzení.
NASTAVENI CASU
hh:
Stisknûte tlaãítko (
10
)
Stisknûte tlaãítko (
) K regulaci minut.
) pro potvrzení.
NASTAVENI CASU
mm :
Stisknûte tlaãítko (
Stisknûte tlaãítko (
K regulaci hodin.
) pro potvrzení.
11
NASTAVENI CASU
ABSOLUTNI
Stisknûte tlaãítko (
Pokud je zobrazeno NE, stisknûte
Tlaãítko (
)k
Pfiepnutí na ANO.
Naprogramování praãky
Naprogramováním Infotext lze nastavit hodiny, jazyk a dal‰í uÏivatelské parametry. Po
zapnutí praãky a nastavení otoãného voliãe programÛ z polohy "off" (vypnuto) na
nûkter˘ z programÛ se objeví uvítací zpráva.
VITEJTE!
0:00
) pro potvrzení.
ZVOLIT DEMO?
NE
Stisknûte tlaãítko (
Pokud je zobrazeno NE, stisknûte
Tlaãítko (
) k Pfiepnutí na ANO.
Praãka bude fungovat i bez naprogramování parametrÛ Infotext. Pro zaji‰tûní
efektivní ãinnosti funkcí ZpoÏdûné spu‰tûní programu a âasové ukonãení programu
je v‰ak nezbytné parametry Infotext naprogramovat. Naprogramování praãky je
jednoduchá operace, neboÈ v˘robce vûnoval jednoduchosti a efektivnosti ovládání
praãky velkou pozornost.
) pro potvrzení.
ZVOLIT PAMET?
ANO
Stisknûte tlaãítko (
První pouÏití Candy Infotext
) pro potvrzení.
SIGNAL UKONC.
ANO
Stisknûte tlaãítko (
V pfiípadû zobrazení „ RELATIVNI „
stisknûte tlaãítko (
) k pfiepnutí na
„ ABSOLUTNI“
Zachovat NE
Pokud ANO stisknûte (
)
Tato zpráva se zobrazuje pouze krátkou dobu, bûhem které praãka rozpoznává
vybran˘ program. Jakmile je praãka pfiipravena, zobrazí se na displeji podrobné
informace o programu. V tento okamÏik mÛÏete praãku naprogramovat.
Pfiíklad
) pro potvrzení.
14
VYSTUP Z MENU?
ANO
Stisknûte tlaãítko (
14
Pokud je zobrazeno NE,
stisknûteTlaãítko (
) k pfiepnutí na
ANO.
) pro potvrzení.
BAVLNA BILA
INTENZIVNI
90
Vrátíte se do pfiedcházejícího vybraného
programu.
V tomto pfiípadû je moÏné vybrat jak˘koliv program praní a je moÏno provést spu‰tûní o nûco
pozdûji.
Ke získání detailnûj‰ích informací pokraãujte ve ãtení této pfiíruãky.
12
BAVLNA BILA
INTENZIVNI
90
Zobrazení Menu
Pfii práci s menu Infotext pamatujte na to, Ïe kaÏdou operaci musíte provést bûhem
30 sekund. Pokud se Vám nepodafií bûhem této doby operaci dokonãit, obnoví se
poãáteãní zobrazení displeje. Chcete-li v programování menu pokraãovat, staãí
menu Infotext znovu zobrazit.
Jak jiÏ bylo fieãeno, mÛÏete v tomto stavu menu naprogramovat. Stisknûte a
souãasnû pfiidrÏte tlaãítka (
)a(
) po dobu 5 sekund nebo tak dlouho, dokud
se neozve zvukové znamení.
Jednotlivé volby zobrazeného menu lze mûnit stiskem tlaãítka (
).
Pro potvrzení a uloÏení volby stisknûte tlaãítko (
).
Nastavení jazyka
Va‰e pracka je automaticky nastavena v anglickém jazyce. Chcete-li pouÏívat jin˘ jazyk
(tj. jazyk, kter˘ se bude zobrazovat pfii pouÏívání praãky), postupujte následujícím
zpÛsobem: Zobrazte Menu stiskem a souãasn˘m pfiidrÏením tlaãítek (
)a(
) po
dobu 5 sekund nebo tak dlouho, dokud se neozve zvukové znamení. Na displeji se
zobrazí v˘zva k volbû jazyka.
Uvolnûte stisk tlaãítka (
)a(
).
Nyní mÛÏete opakovan˘m stiskem tlaãítka (
) procházet jednotlivé jazykové volby.
13
Vyberte poÏadovan˘ jazyk, uvolnûte stisk tlaãítka (
) a uloÏte nastaven˘ jazyk
stiskem tlaãítka (
).
Po ukonãení volby jazyka se na displeji zobrazí v˘zva k nastavení nového ãasu.
Nastavení nového ãasu
Tuto funkci je nutno nastavit ze dvou dÛvodÛ: aby se na displeji zobrazoval aktuální
ãas a aby funkce pro ãasové ukonãení programu/zpoÏdûné spu‰tûní fungovaly
správnû.
Na displeji zaãne nejprve blikat ãíslo udávající hodiny. Nastavte hodiny opakovan˘m
stiskem tlaãítka (
) a pak toto nastavení uloÏte stiskem tlaãítka (
).
Nyní zaãne na displeji blikat ãíslo udávající minuty. Nastavte minuty opakovan˘m
stiskem tlaãítka (
) a pak toto nastavení uloÏte stiskem tlaãítka (
).
Po ukonãení nastavení nového ãasu se na displeji zobrazí v˘zva k nastavení
ãasového reÏimu.
Nastavení ãasového reÏimu
âasov˘ reÏim lze nastavit dvûma zpÛsoby.
První moÏností je programovat hodnotu funkce âasové ukonãení programu nebo
ZpoÏdûné spu‰tûní programu zadáním absolutního ãasu (napfi. program bude
ukonãen v 17:00). Tento reÏim se naz˘vá reÏim absolutního ãasu.
Následující pfiíklad ilustruje pouÏití funkce âasové ukonãení programu (nebo
ZpoÏdûné spu‰tûní programu) v pfiípadû, Ïe byl v menu nastaven reÏim absolutního
ãasu.
SPUSTENI PROG.
V
17:00
Pfii nastavení funkce âasové ukonãení programu podle pfiedchozího obrázku se
program ukonãí v 17:00.
Druhou moÏností je programovat hodnotu funkce âasové ukonãení programu nebo
ZpoÏdûné spu‰tûní programu zadáním poãtu hodin (napfi. program bude ukonãen za
3 hodinu). Tento reÏim se naz˘vá reÏim relativního ãasu.
Následující pfiíklad ilustruje pouÏití funkce âasové ukonãení programu (nebo
ZpoÏdûné spu‰tûní programu) v pfiípadû, Ïe byl nastaven reÏim relativního ãasu.
ODLOZENY START
OD
3H
Oba reÏimy jsou velmi uÏiteãné i kdyÏ pouÏívání reÏimu absolutního ãasu je
14
pravdûpodobnû uÏivatelsky pfiívûtivûj‰í a snadnûj‰í, protoÏe pfii nûm nemusíte
provádût v˘poãet poãtu hodin, které mají uplynout pfied vypnutím/zapnutím praãky.
Pfii nastavování ãasového reÏimu pouÏijte tlaãítko (
) pro pfiepínání mezi obûma
volbami: "Relativni a "Absolutni. Vyberte poÏadovanou hodnotu a uloÏte ji stiskem
tlaãítka (
).
Po ukonãení volby ãasového reÏimu se na displeji zobrazí v˘zva k nastavení funkce
pro signalizaci ukonãení praní zvukov˘m signálem.
Aktivace signalizace ukonãení praní zvukov˘m signálem
Zde mÛÏete nastavit, jestli se má po ukonãení pracího cyklu ozvat zvukové znamení.
Vyberte pomocí tlaãítka (
) poÏadovanou volbu: ano nebo ne.
Po uloÏení nastavení stiskem tlaãítka (
) se na displeji zobrazí v˘zva k nastavení
funkce pro aktivaci pamûti.
Aktivace pamûti
Tato funkce je velmi uÏiteãná v pfiípadû, Ïe pouÏíváte pfii praní prádla ãasto stejn˘
program. JestliÏe je pamûÈ aktivována, uloÏí praãka naposledy pouÏit˘
program/funkce do pamûti. Tato funkce je pouÏitelná pouze u programÛ bavlna,
jemné tkaniny, syntetické tkaniny a vlna. Nastavení není v pamûti uloÏeno do Ïádné
speciální programové skupiny. Vyberte pomocí tlaãítka (
) poÏadovanou volbu:
Ano nebo Ne a uloÏte toto nastavení stiskem tlaãítka (
).
Na displeji se zobrazí v˘zva k nastavení demonstraãního reÏimu.
Demonstraãní reÏim
(standardní nastavení - NE)
Tento reÏim se pouÏívá pouze pro SERVISNÍ ÚâELY a proto jej nastavte na NE (pokud
tak jiÏ nebylo uãinûno). JestliÏe po uzavfiení menu Infotext nebude demonstraãní
reÏim nastaven na "NE", NEBUDE prací program SPU·TùN. Prací cyklus se spustí pouze
tehdy, kdyÏ je demonstraãní reÏim nastaven na "NE".
Po uloÏení "NE" pomocí tlaãítka (
) se na displeji zobrazí dotaz, jestli chcete menu
uzavfiít.
Uzavfiení menu
Pokud jste s proveden˘m nastavením spokojeni, mÛÏete nyní menu uzavfiít v˘bûrem
Ano pomocí tlaãítek (
)a(
).
Pokud v‰ak chcete nûkteré nastavení zmûnit, vyberte Ne a praãka se pfiepne na
zaãátek sekvence programování. K poÏadované funkci se mÛÏete rychle dostat
pomocí tlaãítka (
), které umoÏÀuje kaÏdou funkci uloÏit a pfieskoãit.
Po dokonãení nastavení mÛÏete menu uzavfiít a zahájit testování.
Jakoukoliv funkci menu mÛÏete v pfiípadû potfieby znovu nastavit v˘‰e popsan˘m
zpÛsobem. To mÛÏe b˘t uÏiteãné napfiíklad tehdy, kdyÏ se hodiny zpoÏìují nebo
pfiedbíhají - v takovém pfiípadû nastavte správn˘ ãas pomocí funkce pro nastavení
nového ãasu. Nastavené hodnoty zÛstanou v pamûti praãky i v pfiípadû odpojení
napájení nebo v˘padku elektrického proudu.
15
Popis ovládacích prvkÛ
H
N
M
Popis ovládacích prvkÛ
I
V následující ãásti pfiíruãky bude uveden popis v‰ech tlaãítek a voliãÛ na ovládacím
panelu praãky.
Po v˘bûru poÏadovaného programu a kteréhokoliv z voliteln˘ch tlaãítek se informace o
vybran˘ch poloÏkách na zobrazí displeji Infotext.
Pokud je program s vybran˘m voliteln˘m tlaãítkem kompatibilní, usly‰íte pípnutí a nad
vybran˘m voliteln˘m tlaãítkem se rozsvítí svûtlo.
V˘bûr volitelného tlaãítka se provádí jedním stiskem tohoto tlaãítka; zru‰ení v˘bûru se
provádí dal‰ím stiskem tohoto tlaãítka.
Pfieãtûte si, prosím, pozornû následující informace.
P
G F E D C B
A
O
A
Voliã programÛ
Voliã programÛ
Tlaãítko Spu‰tûní/Pfieru‰ení
Tlaãítko Uzamknutí programu
Tlaãítko ZpoÏdûné spu‰tûní programu/
âasové ukonãení programu
Tlaãítko VOLBA NOC
Tlaãítko AQUAPLUS
Tlaãítko INTENZIVNÍ PRANÍ
Tlaãítko Volba rychlosti odstfieìování
Tlaãítko “TEPLOTA PRANÍ”
Kontrolky tlaãítek
Displej INFOTEXT
RukojeÈ otvírání dvífiek
Zásuvka pro prací prostfiedek
16
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
N
O
P
Po v˘bûru programu pomocí voliãe programÛ a po zhasnutí uvítací zprávy se na
displeji zobrazí následující informace (ãteno zleva doprava):
1. Rychlost odstfieìování
2. Název programu
3. Teplota praní
Pfiíklad
14
BAVLNA BILA
INTENZIVNI
17
90
Tlaãítko Spu‰tûní/Pfieru‰ení
B
Spu‰tûní (START)
Po spu‰tûní programu jedním stiskem tlaãítka START. Nyní musíte chvíli poãkat, neÏ
praãka provede anal˘zu náplnû prádla.
Pfiíklad
VYCKEJTE
NASTAVIT
Potom se na displeji Infotext zobrazí ãas zb˘vající do konce programu a spustí se
prací cyklus. Infotext vypoãítá ãas zb˘vající do konce vybraného programu na
základû standardní 6 kg náplnû a v prÛbûhu pracího cyklu jej opravuje tak, aby byl
úmûrn˘ velikosti a sloÏení náplnû.
Pfiíklad
14
KONEC: 1H:50M
PRANI
90
Pfieru‰ení (PAUSE)
Kdykoliv bûhem pracího cyklu lze program pfieru‰it podrÏením tlaãítka
Spu‰tûní/Pfieru‰ení (Start/Pause) po dobu cca. 3 sekund, dokud se neozve zvukové
znamení. Na displeji se zobrazí informace o tom, Ïe program byl pfieru‰en.
Tlaãítko Uzamknutí programu
C
Pomocí tohoto tlaãítka lze dûtem zabránit ve hfie s tlaãítky voleb a nastaven˘m
programem.
Po nastavení programu a poÏadovan˘ch voliteln˘ch tlaãítek stisknûte tlaãítko
Spu‰tûní (Start) a Uzamknutí programu. Tím dojde k uzamãení ovládacího panelu.
Tuto funkci lze zru‰it krátk˘m stiskem tlaãítka pro uzamknutí programu tak, aby svûtlo
nad tímto tlaãítkem zaãalo blikat. Jakmile zaãne toto svûtlo blikat, stisknûte tlaãítko
volba rychlosti odstfied’ování
a na displeji se zobrazí zpráva informující o zru‰ení
uzamknutí. Nyní mÛÏete provádût pfiípadné zmûny.
Tlaãítko ZpoÏdûné spu‰tûní programu/
âasové ukonãení programu
D
Volby ukonãení programu/zpoÏdûné spu‰tûní programu lze pouÏít tehdy, kdyÏ
chcete mít prádlo pfiipraveno v pozdûj‰í dobu (av‰ak v intervalu 24 hodin).
1. Nastavení zpoÏdûného spu‰tûní programu
Pfiíklad
14
PAUZA PROGRAMU
POJISTKA DVERI
90
Pokud potfiebujete pfiidat nebo vyjmout prádlo bûhem praní, poãkejte dvû minuty,
dokud bezpeãnostní zafiízení neuvolní zámek dvífiek.
14
PAUZA PROGRAMU
OTEVRIT DVERE
Stisknûte jednou tlaãítko ZpoÏdûné spu‰tûní programu/âasové ukonãení programu a
nastavte poÏadovan˘ ãas stiskem tlaãítek pro nastavení hodin a minut (doleva a
doprava). Pokud toto tlaãítko stisknete bûhem 5 sekund, obnoví se na displeji
zobrazení programové volby. Stisknûte tlaãítko spu‰tûní (START).
Pokud chcete zpoÏdûné spu‰tûní zru‰it, pfiidrÏte toto tlaãítko po dobu 5 sekund.
90
Program lze znovu spustit dal‰ím stiskem tlaãítka Spu‰tûní/Pfieru‰ení. Na displeji se
zobrazí informace o tom, Ïe program bude pokraãovat.
ZRU·ENÍ PROGRAMU
Zru‰ení programu se provede pfiestavením voliãe programÛ do polohy OFF. Zvolte jin˘
program. Displej signalizuje, Ïe program byl vynulován a tudíÏ zru‰en. Na displeji se
zobrazí informace o tom, Ïe program byl pfieru‰en a pak zru‰en.
Pfiíklad
2. âasové ukonãení programu
Stisknûte dvakrát tlaãítko ZpoÏdûné spu‰tûní programu/âasové ukonãení programu
a nastavte poÏadovan˘ ãas stiskem tlaãítek pro nastavení hodin a minut (doleva a
doprava). Po zobrazení této volby se na displeji zobrazí minimální ãas, kter˘ lze pro
ukonãení programu nastavit. Tento ãas mÛÏete pouze zvût‰it na poÏadovanou
hodnotu.
POZNÁMKA: Pokud pouÏíváte funkce âasové ukonãení programu/ZpoÏdûné spu‰tûní
programu, vkládejte prací prostfiedky v˘hradnû do zásuvky pro prací prá‰ek. VloÏení
pracích prostfiedkÛ do bubnu, ve kterém jsou ponechány del‰í dobu, mÛÏe zpÛsobit
po‰kození prádla.
ZRUSENI PROG.
Nastavte voliã programÛ do polohy OFF.
18
19
E
TLAâÍTKO VOLBA NOC
Stisknutím tohoto tlaãítka (tlaãítko je aktivní pfii v‰ech programech praní) dojde k
omezení rychlosti prÛbûÏného odstfieìování (pokud je souãástí programu) na 400
otáãek, zv˘‰í se hladina vody pfii máchání a prádlo je ponecháno ponofiené do
vody aÏ do konce posledního máchání tak, aby se vlákna dokonale natáhla.
Bûhem fáze, kdy voda stojí v bubnu, kontrolka tlaãítka bliká a oznaãuje, Ïe spotfiebiã
má pauzu.
Uvolnûním tlaãítka se cyklus ukonãí jednou fází odstfiedûní (kterou lze pfiípadnû
omezit nebo zru‰it pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka) a vypu‰tûním vody.
Díky elektronickému fiízení se vypou‰tûní vody v prÛbûÏn˘ch fázích provádí velmi ti‰e
a proto je tato volba velmi uÏiteãná pro praní v noci.
F
TLAâÍTKO AQUAPLUS
Díky novému systému Sensor Activa System je moÏné pomocí tlaãítka provést nov˘
speciální cyklus praní, kter˘ je vhodn˘ pfii praní odoln˘ch a smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího mnoÏství vody a nová kombinace cyklÛ otáãení bubnu s
napou‰tûním a vypou‰tûním vody umoÏÀuje dosáhnout dokonale ãistého a
vymáchaného prádla. MnoÏství vody pfii praní je nyní vy‰‰í, aby se prací prá‰ek
opravdu úplnû rozpustil a zaruãil tak perfektní úãinek praní. Vût‰í mnoÏství vody je
nyní pouÏíváno i v okamÏiku máchání tak, aby se odstranily ve‰keré stopy pracího
prostfiedku z vláken.
Tato funkce byla vytvofiena speciálnû pro osoby s jemnou a citlivou pokoÏkou,
kter˘m mÛÏe i minimální zbytek pracího prá‰ku zpÛsobit podráÏdûní nebo alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto funkci pouÏívali i pfii praní dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû nebo pfii praní froté prádla, protoÏe vlákna froté mají vût‰í
tendenci zachycovat prací prá‰ek.
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích v˘konÛ pfii praní je tato funkce vÏdy aktivní u programÛ
Jemné prádlo a Vlna.
Toto tlaãítko nelze navolit v pfiípadû, Ïe chcete pouÏít tlaãítko „VOLBA NOC“
G
TLAâÍTKO INTENZIVNÍ PRANÍ
Stisknutím tohoto tlaãítka, které je aktivní pouze u programÛ bavlna, zaãnou
fungovat snímaãe nového Activa systému. Tyto snímaãe pracují jak se zvolenou
teplotou, kterou udrÏují konstantní bûhem v‰ech fází pracího programu, tak s
mechanickou ãinností bubnu.
Buben se v klíãov˘ch okamÏicích otáãí dvûma rychlostmi. KdyÏ prací prá‰ek proniká
do prádla, buben se otáãí tak, aby se prá‰ek rozdûlil v bubnu rovnomûrnû, jeho
rychlost se v‰ak zvy‰uje v okamÏiku praní a máchání tak, aby prací úãinek byl
maximální. Díky tomuto speciálnímu systému se zlep‰uje úãinnost praní BEZ
PRODLOUÎENÍ DOBY TRVÁNÍ PROGRAMU.
Tlaãítko Volba rychlosti odstfieìování
H
Pfii v˘bûru pracího programu se na displeji zobrazuje maximální rychlost odstfieìování,
která je pro nastaven˘ program moÏná. Opakovan˘m stiskem tlaãítka pro volbu
rychlosti odstfieìování se bude rychlost sniÏovat s krokem 100 otáãek za minutu.
Minimální povolená rychlost je 400 otáãek za minutu; v pfiípadû potfieby lze
odstfieìování opakovan˘m stiskem tlaãítka pro volbu rychlosti odstfieìování zru‰it.
Poznámka: Tento model je vybaven elektronick˘m "senzorem", kter˘
kontroluje správnost vyváÏení prádla. Pokud je prádlo mírnû
nevyváÏená, provede praãka automatické vyváÏení, aby mohlo b˘t
provedeno normální odstfiedûní. JestliÏe se ani po nûkolika pokusech
nepodafií vyváÏení obnovit, provede se odstfiedûní se sníÏenou
rychlostí. Pokud je prádlo silnû nevyváÏené, dojde ke zru‰ení fáze
odstfieìování.
Automatické vyvaÏování omezuje vibrace, sniÏuje hluãnost a zlep‰uje
spolehlivost a Ïivotnost praãky.
Tlaãítko “TEPLOTA PRANÍ”
I
Pomocí této funkce je moÏné prát na jakoukoli teplotu, která je niωí neÏ maximální
teplota daná pro kaÏd˘ jednotliv˘ program.
Pfii kaÏdém stisknutí tlaãítka se teplota sníÏí o 10°C, a to aÏ na minimální teplotu 15°C
(praní ve studené vodû).
20
21
M
Kontrolky tlaãítek
Rozsvítí se, jakmile jsou stisknuta pfiíslu‰ná tlaãítka.
Zásuvka pro prací prostfiedek
P
Zásobník na prací prostfiedky je rozdûlen do 3 ãástí:
N
Displej INFOTEXT
Otáãky x 100
Poãet otáãek
odstfieìování
zvoleného
programu
14
BAVLNA BILA
INTENZIVNI
– Öást je oznaãen “1” a slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro pfiedpírku.
Tepl. °C
– Öást je oznaãena “ ”, slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla, rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......
90
– Öást je oznaãena “2” a slouÏí pro prací
prostfiedky hlavního praní.
Popis zvoleného programu
Maximální
teplota
zvoleného
programu
K praöce je dodávána speciální vloïka do komory
pro hlavní praní, která je uröena pro pouïíváni
tekutÿch pracích prostüedkå.
Tuto nádobku musíte vloÏit do oddílu "2" zásobníku
pracího prostfiedku v pfiípadû, Ïe chcete pouÏít
program "MÁCHÁNÍ" nebo cyklus BùLENÍ.
O
RukojeÈ otvírání dvífiek
Otevfiení dvífiek provedete stisknutím páãky umístûné uvnitfi rukojeti.
Otevfiená dvífika: Speciální bezpeãnostní zafiízení zabraÀuje, aby mohla b˘t dvífika
otevfiena okamÏitû po ukonãení cyklu praní. Po ukonãení pracího cyklu poãkejte
dvû minuty, neÏ budete dvífika otvírat. Na displeji se zobrazí “OTEVRENE DVERE” a
bude moÏné dvífika otevfiít. Pro jistotu si zkontrolujte, zda v bubnu není voda.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ PRACÍ
PRÁÄKY SE ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME POUÏITÍ
SPECIÁLNÍCH NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO BUBNU.
DÅLEÏITÉ:
ÖÁST JE OZNAÖENA “
” MÅÏETE PLNIT POUZE
TEKUTŸMI PROSTÜEDKY.
PRAÖKA JE PÜEDURÖENA K AUTOMATICKÉMU
ODÖERPÁVÁNÍ PÜÍSAD BËHEM POSLEDNÍHO MÁCHÁNÍ
VE VÄECH CYKLECH PRANÍ.
22
23
Dávkování
Prací prostfiedky,
pomÛcky pro praní a jejich mnoÏství
V˘bûr pracího prostfiedku
Univerzální prací prostfiedky
- Prací prostfiedky v prá‰ku: pro dÛkladné praní, obsahují bûlidlo a jsou vhodné
zejména pro praní pfii vysok˘ch teplotách (více neÏ 60°C) a praní silnû
zneãi‰tûného a poskvrnûného prádla.
- Tekuté prací prostfiedky: vhodné zejména pro praní prádla zneãi‰tûného
mastnotou, napfiíklad skvrnami od kosmetick˘ch prostfiedkÛ nebo olejÛ.
- Tyto prací prostfiedky nejsou vhodné pro praní poskvrnûného prádla, protoÏe
neobsahují bûlicí prostfiedek.
- Pfiírodní (biologické) prací prostfiedky: jen nûkteré z tûchto prostfiedkÛ, které jsou
dostupné na trhu, vyperou prádlo opravdu dÛkladnû.
Speciální prací prostfiedky
- Prací prostfiedky pro praní barevného prádla a jemn˘ch tkanin: aby nedo‰lo k
po‰kození barvy, neobsahují tyto prací prostfiedky Ïádné bûlicí prostfiedky a ãasto
ani Ïádné zjasÀující prostfiedky.
- Prací prostfiedky pro dÛkladné praní: neobsahují Ïádné bûlicí prostfiedky ani
enzymy, jsou vhodné zejména pro praní vlnûn˘ch tkanin.
- Prací prostfiedky pro praní záclon: obsahují zjasÀující prostfiedky, které zabraÀují
zeÏloutnutí vlivem sluneãního svûtla.
- Speciální prací prostfiedky: pro naprogramované pouÏití chemick˘ch substancí, v
závislosti na typu tkaniny, stupni zneãi‰tûní a tvrdosti vody.
V tomto pfiípadû mÛÏete samostatnû pfiidávat základní prací prostfiedky,
zmûkãovací prostfiedky, bûlicí prostfiedky/odstraÀovaãe skvrn.
Dal‰í pomÛcky pro praní prádla
- Zmûkãovaãe vody: tam, kde je voda tvrdá nebo velmi tvrdá, lze pouÏít men‰í
mnoÏství pracího prostfiedku.
- Substance pro pfiedpírku: pro naprogramované o‰etfiení skvrn pfied hlavním
praním. Pokud tyto substance pouÏijete, mÛÏete provádût následné praní pfii niωí
teplotû nebo s pracím prostfiedkem, kter˘ neobsahuje bûlicí prostfiedek.
- AviváÏní prostfiedky: zabraÀují vzniku statické elektfiiny v syntetick˘ch tkaninách a
zmûkãují tkaniny. Pokud pouÏíváte bubnovou su‰iãku prádla, dochází ke zmûkãení
i bez pouÏití aviváÏního prostfiedku.
PouÏívejte pouze prací prostfiedky, které jsou vhodné pro pouÏívání v praãkách.
Nejlep‰ích v˘sledkÛ praní prádla pfii minimálním pouÏití chemick˘ch prostfiedkÛ lze
dosáhnout pouze tehdy, pokud vezmete v úvahu jak stupeÀ zneãi‰tûní prádla, tak i
typ pouÏívaného pracího prostfiedku.
MnoÏství pracího prostfiedku pouÏitého pfii praní závisí na:
- tvrdosti vody: v závislosti na tvrdosti vody a typu pouÏitého pracího prostfiedku lze
sníÏit mnoÏství pracího prostfiedku.
- stupni zneãi‰tûní: v závislosti na stupni zneãi‰tûní prádla lze sníÏit mnoÏství pracího
prostfiedku.
- mnoÏství prádla: mnoÏství pracího prostfiedku lze sníÏit pouze tehdy, pokud perete
malé mnoÏství prádla.
MnoÏství pracího prostfiedku uvedené na obalu pracího prostfiedku pro praní
jemn˘ch tkanin se ãasto jiÏ t˘ká sníÏeného mnoÏství prádla.
DodrÏujte pokyny pro dávkování!
Dávkování pracích prostfiedkÛ v prá‰ku
Prací prostfiedky s normální nebo nízkou koncentrací: pro praní bûÏnû zneãi‰tûného
prádla vyberte program bez pfiedpírky.
VloÏte prací prostfiedek do pfiihrádky 2 zásuvky pro prací prostfiedek.
Pro praní silnû zneãi‰tûného prádla vyberte program s pfiedpírkou.
VloÏte 1/4 pracího prostfiedku do pfiihrádky 1 a 3/4 pracího prostfiedku do pfiihrádky 2
zásuvky pro prací prostfiedek.
Pokud pouÏíváte zmûkãovaãe vody, vloÏte nejprve do pfiihrádky 2 prací prostfiedek a
pak pfiidejte zmûkãovaã.
Pfii pouÏití vysoce koncentrovan˘ch pracích prostfiedkÛ, které nemají povahu
jednotliv˘ch dávek, urãete jejich typ a dávkování podle údajÛ uveden˘ch na obalu.
PouÏívejte pfii dávkování pomÛcky, které jsou souãástí balení pracího prostfiedku.
Dávkování tekut˘ch pracích prostfiedkÛ
Tekuté prací prostfiedky lze pouÏívat ve shodû s pokyny uveden˘mi na obalu tûchto
pracích prostfiedkÛ pro v‰echny programy bez pfiedpírky. Pro jejich dávkování se
pouÏívá speciální nádoba uvnitfi bubnu nebo speciální dávkovací zafiízení, kter˘m
jsou nûkteré modely praãek vybaveny.
Nevkládejte do praãky rozpou‰tûdla!
UdrÏujte prací prostfiedky a dal‰í prostfiedky pro praní prádla mimo dosah dûtí.
Pfiedtím, neÏ vloÏíte prací prostfiedek do zásuvky, zkontrolujte, jestli v pfiihrádce nejsou
nûjaké neÏádoucí tûlesa.
DodrÏujte pokyny pro dávkování, které jsou obvykle uvedeny na obalu pracího
prostfiedku.
24
25
4. Speciální programy
Volba programå
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER:
SELEZIONE PUNTATORE
MANOPOLA PROGRAMMI
SU:
Tessuti resistenti
Pro råzné typy tkaniny s råznÿm stupnëm zaäpinëní má
praöka 4 okruhy programå rozdëlenÿch podle druhu
praní, teploty a doby praní (viz tabulka programå).
otone, lino, canapa
otone, misti resistenti
Cotone resistente -
Colorato -
60
Cotone, misti
Tessuti resistenti
suti misti e sintetici
Misti resistenti
Tessuti delicati
90
CARICO
MAX
kg
TEMP.
°C
5
Fino a: 90°
( )
5
Fino a: 60°
( )
( )
❙
(*
Delicato -
40
5
Fino a: 40°
AA 40°C -
40
5
Fino a: 40°
Sintetici -
50
2
Fino a: 50°
40
2
Fino a: 40°
Acrilici -
C
( )
SPECIÁLNÍ PROGRAM “VELMI RYCHLÉ ODST¤EDùNÍ”
Tento program provádí odstfieìování pfii maximální rychlosti (kterou lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny tak, aby se dosáhlo nejlepäích vÿsledkå
praní a máchání. Krátké odstüed’ování zaüazené po kaïdém máchání
zajiät’uje dokonalé vymáchání prádla. Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi odstrañování vody z prádla.
POUZE VYPOU·TùNÍ
Program vypou‰tûní provede vypu‰tûní vody.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ TKANINY
U hlavního praní je dosahováno nejlepäích vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího bubnu a vÿäce hladiny napouätëné vody.
Jemné odstüed’ování zamezí nadmërnému pomaökání prádla.
PROGRAM “MIX & WASH SYSTEM”
Jde o program, kter˘ je v˘hradním patentem firmy Candy a kter˘
pfiiná‰í pro uÏivatele 2 velké v˘hody:
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
Novÿ koncept praní, kterÿ stüídá fáze praní a fáze odmáöení, obzvláät’
vhodnÿ pro praní velmi jemnÿch tkanin.
Praní a máchání probíhá püi vysoké hladinë vody a tím jsou zajiätëny
dokonalé vÿsledky.
• lze spoleãnû prát prádlo z rÛzn˘ch tkanin (napfi. bavlna + syntetika
apod. …) NEPOU·TùJÍCÍ BARVU;
• provádût praní se znaãnou úsporou energie.
PROGRAM VLNA
Jde o jemn˘ program urãen˘ v˘hradnû pro tkaniny z “vlny, kterou lze
prát v praãce”.
Prostfiednictvím promy‰leného fiízení pohybu ko‰e bûhem cyklu praní se
minimalizuje plstnatûní a opotfiebení odûvÛ.
Program dosahuje maximální teploty 40°C a konãí 3 mácháními a
jemn˘m odstfiedûním.
Program pro praní “Mix & Wash” pere pfii teplotû 40°C a stfiídá
dynamické fáze (buben se otáãí) se statick˘mi fázemi (namoãené
prádlo v klidové fázi). Z tohoto dÛvodu trvá déle, doba trvání je
témûfi 3 hodiny.
Spotfieba elektrické energie na cel˘ cyklus je pouh˘ch 850 W/h.
5
2
4
1
Upozornûní:
• první praní nového barevného prádla je nutno provést oddûlenû.
3
6
• v Ïádném pfiípadû nikdy nemíchejte barevné prádlo pou‰tûjící
barvu.
SPECIÁLNÍ PROGRAM HEDVÁBÍ
Praãka pfiedstavuje i kompletní jemn˘ prací cyklus pro kusy, které se
musí prát v˘hradnû v ruce nebo pro hedvábné tkaniny, které lze prát v
praãce.
Díky speciálnímu pohybu bubnu pfii praní je moÏné provést kompletní
cyklus praní pro prádlo, které je nutno prát v˘hradnû v ruce.
Prostfiednictvím promy‰leného fiízení pohybu ko‰e bûhem cyklu praní se
minimalizuje plstnatûní a opotfiebení odûvÛ.
Program dosahuje maximální teploty 30° a konãí 3 mácháními bez
koneãného odstfiedûní.
26
SPECIÁLNÍ PROGRAM “MÁCHÁNÍ”
Tento program provádí 3 máchání prádla s prÛbûÏn˘m odstfieìováním
(které lze pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
PouÏívá se pro máchání v‰ech typÛ tkanin, napfi. i po praní v ruce.
Tento program lze také pouÏít jako cyklus pro BùLENÍ (viz tabulka
programÛ).
SILK
5
2
4
1
3
6
PROGRAM SZYBKI 32 MINUTY
Program szybki 32 minuty pozwala na wykonanie w ciàgu oko∏o 30
minut pe∏nego cyklu prania dla 2 kg. bielizny w temperaturze 50°C.
Gdy wybieramy program "Szybki" wsypujemy tylko 20% normalnej
iloÊci proszku.
27
Hlavní praní
Automatické nastavení mnoÏství vody
Tato praãka je vybavena systémem pro automatické nastavení mnoÏství vody.
Tento systém umoÏÀuje,aby praãka pouÏila takové mnoÏství vody,které je potfiebné
pro praní a máchání konkrétního mnoÏství prádla vloÏeného do praãky.
V dÛsledku toho dochází k úspofie vody a elektrické energie,aniÏ by byla negativnû
ovlivnûna kvalita praní nebo máchání.
Ve skuteãnosti bude mnoÏství pouÏité vody a spotfiebované elektrické energie vÏdy
úmûrné mnoÏství prádla. Praãka tak automaticky zaji‰Èuje kvalitní praní pfii
minimálních nákladech a respektování Ïivotního prostfiedí.
Tfiídûní prádla
- Doporuãujeme Vám,abyste prali pouze poloÏky urãené k praní pomocí vody a
pracího prostfiedku a nikoliv poloÏky urãené k chemickému ãi‰tûní.
- Pokud potfiebujete prát rohoÏe,pfiehozy pfies lÛÏko nebo dal‰í tûÏké
poloÏky,udûláte nejlépe,kdyÏ je nebudete vÛbec odstfieìovat.
- Roztfiiìte prádlo podle typu tkaniny,stupnû zneãi‰tûní a teploty praní:podívejte se
oznaãení jednotliv˘ch odûvu na ‰títku v˘robce.
Prádlo pro praní pfii vysok˘ch teplotách
Barevné materiály se snadnou údrÏbou
Jemné tkaniny a vlna
– PoloÏky oznaãené následujícími symboly nejsou vhodné pro praní v praãce:
Pro chemické ãi‰tûní P
Pro praní velmi jemn˘ch tkanin (napfi.síÈované záclony,spodní prádlo,legíny,atd.)
doporuãujeme pouÏívat síÈku nebo sáãek.
- Aby mohly b˘t prány v praãce,musí b˘t vlnûné poloÏky oznaãeny symbolem
<<Pure New Wool>>(Nová ryzí vlna)a musí b˘t rovnûÏ oznaãeny jako <<nonmatting>>nebo <<machine washable>>(lze prát v praãce).
- Z nov˘ch barevn˘ch poloÏek ãasto uniká barva. To mÛÏe zpÛsobit obarvení
souãasnû pran˘ch svûtlej‰ích poloÏek. Proto doporuãujeme prát barevné poloÏky
poprvé samostatnû. Pfii dal‰ím praní lze prát stálobarevné poloÏky spoleãnû s bíl˘m
prádlem pouze pfii teplotách do 40 °C.
Neperte
28
Poznámka:pfii tfiídûní prádla
– zkontrolujte, jestli se v prádle nenacházejí nûjaké
kovové pfiedmûty (napfi.sponky na papír, spínací
‰pendlíky, ‰pendlíky, mince, atd.)
– pokud v pfiípadû poruchy praãky bûhem záruãní
doby pfiivoláte technika, kter˘ zjistí, Ïe pfiíãinou
poruchy byly neÏádoucí pfiedmûty v praãce, mÛÏe
si tento technik naúãtovat cenu své práce.
– zapnûte povlaky na pol‰táfi, zipy, pásky, odûvy se
zapínáním na háãek a zavaÏte dlouhé ‰ÀÛry
Ïupanu.
– odstraÀte háãky na záclony.
– vûnujte velkou pozornost údajÛm uveden˘m na
‰títcích jednotliv˘ch kusÛ odûvu.
– pokud si pfii tfiízení prádla v‰imnete odoln˘ch skvrn,
odstraÀte je pomocí speciálního ãistícího prostfiedku
nebo speciálního odstraÀovaãe skvrn.
– Doporuãujeme Vám, abyste pfii praní pouze froté poloÏek neplnili praãku
maximální náplní; tyto poloÏky absorbují hodnû vody a stávají se tak velmi
tûÏk˘mi, coÏ mÛÏe nepfiíznivû pÛsobit na buben (prádlo se mÛÏe stát pro buben
pfiíli‰ tûÏk˘m).
Správn˘ zpÛsob praní
Pfiíprava prádla
A) Vyberte a vytfiiìte prádlo podle pokynÛ pro
o‰etfiování odûvu, které jsou uvedeny na ‰títku
kaÏdého odûvu. Podívejte se, prosím, vÏdy na
‰títek odûvu.
VloÏení prádla
B) Otevfiete dvífika praãky.
C) VloÏte do praãky prádlo.
Uzavfiete dvífika tak,aby Ïádné ãásti prádla
nepfiekáÏely uzavfiení dvífiek.
VloÏení pracího prostfiedku do praãky
D) Otevfiete zásuvku pro prací prostfiedek, vyberte
prací prostfiedek a vloÏte do pfiíslu‰né pfiihrádky
správné mnoÏství tohoto prostfiedku (podle
pokynÛ v˘robce a doporuãení v oddíle “Prací
prostfiedky, pomÛcky pro praní a jejich
mnoÏství”). Pfiidejte pfiípadné pomÛcky pro praní
(viz.oddíl “Prací prostfiedky, pomÛcky pro praní
a jejich mnoÏství ”v dal‰í ãásti tohoto návodu) a
zásuvku pro prací prostfiedek uzavfiete. Pfii
vkládání tekut˘ch ãistících prostfiedkÛ, které mají
b˘t vloÏeny pfiímo do bubnu, pouÏívejte
doporuãené dávkovací zafiízení.
29
Volba pracího programu
Pfii v˘bûru nejvhodnûj‰ího programu pouÏívejte prÛvodce volbou programu nebo
popis programÛ na pfiedním panelu praãky.
Program se vybírá otoãením voliãe programÛ ve smûru hodinov˘ch ruãiãek s
zarovnáním ãísla programu s indikátorem.
Zkontrolujte, jestli je otevfien˘ pfiívod vody a jestli je správnû umístûna vypou‰tûcí
hadice.
V pfiípadû potfieby stisknûte doplÀková funkãní tlaãítka.
Stisknûte tlaãítko Spu‰tûní (Start).
Jakmile je program ukonãen
– Na displeji se zobrazí následující hlá‰ení “POJISTKA DVERI - VYCKEJTE”.
– Asi po 2 minutách se na displeji objeví následující hlá‰ení “KONEC PROGRAMU OTEVRIT DVERE”.
– Vypnûte praãku otoãením ovladaãe do polohy OFF (VYPNUTO).
– Otevfiete dvífika a vyndejte prádlo.
Po pouÏití vytáhnûte zástrãku elektrického napájení a zavfiete kohoutek pfiívodu
vody.
30
Tabulka pracích programå
VOLBA
UKAZATELE
VOLIÖE
PROGRAMÅ
NA:
PROGRAM PRO
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
90 + P
Bavlna, smësné
Barevné odolné
tkaniny
60
Barevné odolné
tkaniny
40
Smësné a syntetické
tkaniny Smësné odolné
Syntetické tkaniny
(silon, perlon),
smësná bavlna
Velmi jemné tkaniny
MAX.
NÁPLÑ
kg
VOLBA NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
TEPLOTY
°C
2
1
BAVLNA
BILA
INTENZIVNI
6
Do:
90°
●
●
BAVLNA
INTENZIVNI
6
Do:
60°
●
●
BAVLNA
BAREVNE
6
Do:
40°
●
●
6
Do:
30°
●
●
30
BAVLNA
JEMNÉ
TKANINY
Barevné odolné
tkaniny s
pfiedpírkou
60 + P
SMISENE
3
Do:
60°
●
●
Barevné odolné
tkaniny
50
SYNTETIKA
3
Do:
50°
●
●
Jemné barevné
tkaniny
40
KOSILE
3
Do:
40°
●
●
Jemné tkaniny
40
JEMNÉ
TKANINY
1,5
Do:
40°
●
●
VLNA
1
Do:
40°
●
●
SPECIALNI
HEDVABI
1
Do:
30°
●
●
-
-
-
-
-
-
hedvábí – ruãní
praní
40
30
Máchání
**
**
POUZE
MACHANI
** Doporuãen˘ program i pro praní pfii nízk˘ch teplotách (niωí neÏ maximálnû
uvedená). Programy podle evropské normy EN 60456.
●
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv
hodnotu doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze
odstüed’ování zcela vylouöit.
Pokud jsou na nûkter˘ch kusech prádla skvrny, které vyÏadují o‰etfiení
tekut˘mi bûlícími prostfiedky, mÛÏete provést pfiedbûÏné odstranûní skvrn v
myãce.
VloÏte do oddílu "2" zásobníku pracího prostfiedku pfiíslu‰nou nádobku, do
které vlijte bûlicí prostfiedek a nastavte program "MÁCHÁNÍ" (
).
Jakmile je toto o‰etfiení ukonãeno, nastavte knoflík programÛ do polohy "OFF",
pfiidejte k vybûlenému prádlu zbytek prádla a proveìte normální cyklus praní
s nejvhodnûj‰ím programem.
●
ODSTREDENI
Pouhé vypu‰tûní
vody
VYPUSTIT
“MIX & WASH
SYSTEM”
PROGRAM
SPECIALNI
UNIVERZALNI
6
Do:
40°
●
SPECIALNI
RYCHLY 32´
2
Do:
50°
●
32
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
Vhodn˘m nastavením termostatu je moÏné prát pfii jakékoli teplotû pod
maximální teplotou pfiednastavenou pro jednotlivé programy.
Intenzivní
odstfiedûní
Rychloprogram
32’
●
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3 kg.
Jemné barevné
tkaniny
Vlna urãená k
praní v praãce
Speciální
programy
**
DISPLEY
INFOTEXT
●
33
âi‰tûní a bûÏná údrÏba
NepouÏívejte pfii ãi‰tûní vnûj‰ího krytu praãky ãistící prostfiedky a/nebo fiedidla s
obsahem lihu; utfiete kryt praãky navlhãenou látkou. Tato praãka vyÏaduje jen velmi
malou údrÏbu:
- ãi‰tûní pfiihrádek zásuvky pro prací prostfiedek
- ãi‰tûní filtru
Pfieprava praãky a uskladnûní
praãky na del‰í dobu
Pokud chcete praãku pfiemístit nebo pokud ji
nebudete del‰í dobu pouÏívat a praãka bude
uskladnûna v nevytápûn˘ch místnostech, je nutno ze
v‰ech hadic vypustit zbylou vodu. Odpojte praãku od
zdroje energie, potom odepnûte hadici a vloÏte ji do
pfiipravené nádoby na vypou‰tûnou vodu.
Po vypu‰tûní ve‰keré vody zopakujte tuto operaci v
opaãném pofiadí.
âi‰tûní pfiihrádek zásuvky pro prací
prostfiedek
I kdyÏ to není absolutnû nutné, doporuãujeme ãas od
ãasu vyãistit pfiihrádky pro bûlicí prací prostfiedky a
pfiísady.
A) Nejprve pfiihrádky s pouÏitím pfiimûfiené síly (nikoliv
v‰ak násilí) vytáhnûte.
B) Vyãistûte pfiihrádky pod proudem tekoucí vody.
C) VloÏte pfiihrádky zpût na jejich pÛvodní místo.
âi‰tûní filtru
Praöka je vybavena speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí püedmëty, které by mohly ucpat
odtokovou hadici, napü. mince, knoflíky, atd. Ty pak
mohou bÿt vyñaty následujícím zpåsobem:
● Otevfiete dvífika
● Pouze u nûkter˘ch modelÛ:
Vyjmûte hadiãku, odstraÀte uzávûr a zachyÈte vodu
do nádoby.
● Pfied od‰roubováním filtru se doporuãuje poloÏit
pod filtr savou látku pro zachycení zbytkové vody
která po vyjmutí filtru vyteãe.
● Otoöte filtr proti smëru hodin tak, aby zåstal ve svislé
poloze.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï püi demontáïi.
34
35
OdstraÀování problémÛ
Co mÛÏe b˘t pfiíãinou ... Poruchy, které mÛÏete sami odstranit
Pfiedtím, neÏ se obrátíte na servisní stfiedisko GIAS, si prosím projdûte následující seznam.
Pokud pfiivolan˘ technik zjistí, Ïe praãka funguje nebo byla nesprávnû nainstalována
nebo pouÏívána, bude Vám úãtovat poplatek. JestliÏe problém pfietrvává i po provedení
níÏe uveden˘ch doporuãen˘ch kontrol, obraÈte se prosím na servisní stfiedisko GIAS, kde
získáte telefonickou radu nebo jinou pomoc.
PROBLÉM
ODSTRANùNÍ PROBLÉMU
P¤ÍâINA
Pfiepálená pojistka.
Otevfiené dvífika.
RCD rozpojen (spínaã spou‰tûcího okruhu).
Nastaveno zpoÏdûné spu‰tûní.
Zapojte zástrãku do zásuvky.
Zapnûte praãku.
Postupujte podle pokynÛ v oddíle "V˘padek
napájení".
Zkontrolujte pojistku.
Zavfiete dvífika.
VraÈte RCD do v˘chozí polohy.
Zkontrolujte nastavení.
2. Praãka se neplní
vodou
Viz. pfiíãina 1.
Uzavfien˘ pfiívod vody.
Nesprávnû nastaven˘ voliã programÛ.
Zkontrolujte.
Otevfiete pfiívod vody.
Nastavte voliã programÛ do správné polohy.
3. Voda se neodãerpává
Pfiehyb ve vypou‰tûcí hadici.
Ve filtru se zachytily neÏádoucí tûlesa.
Nesprávná instalace praãky.
Narovnejte vypou‰tûcí hadici.
Proveìte kontrolu filtru.
Zkontrolujte instalaci.
4. Na podlaze okolo
praãky je voda
Prosakující tûsnûní mezi kohoutkem a hadicí
pro pfiívod vody.
âásti obleãení nebo ‰píny mezi gumov˘m
tûsnûním dvífiek a sklenûn˘mi dvífiky.
VymûÀte tûsnûní a dotáhnûte spojení.
1. Praãka nefunguje s
Ïádn˘m programem
Zástrãka není zapojena do zásuvky.
Praãka není zapnutá.
V˘padek napájení.
Nesprávnû provedená instalace.
5. Praãka neodstfieìuje
Voda se je‰tû neodãerpala.
Byla vybrána volba "Spin Cancel" - "Bez
odstfieìování" (pouze u nûkter˘ch modelÛ).
NevyváÏené prádlo.
Praãka není úplnû vyrovnaná.
.
Znovu naplÀte praãku a dbejte na to, aby
gumové tûsnûní dvífiek/ sklenûné dvífika byly
ãisté.
Zkontrolujte instalaci.
Poãkejte nûkolik minut, neÏ se praãka
vyprázdní.
Zkontrolujte nastavení.
Rozdûlujte prádlo rovnomûrnû.
Prádlo není rovnomûrnû rozdûleno.
Nebyly odstranûny pfiepravní konzoly.
Nastavte rovnováÏnou polohu pomocí
speciálních vyvaÏovacích patek.
Rozdûlujte prádlo rovnomûrnû.
OdstraÀte pfiepravní konzoly (viz. popis
instalace)
7. Dvífika nelze otevfiít
Od ukonãení programu je‰tû neuplynuly dvû
minuty.
Poãkejte dvû minuty.
8. Na displeji se zobrazuje
chyba 0, 1, 5, 7, 8, 9
-
Kontaktujte servisní stfiedisko.
9. Na displeji se zobrazuje
chyba 2
Nelze naplnit vodu.
Zkontrolujte, jestli je pfiívod vody otevfien˘.
10. Na displeji se zobrazuje
chyba 3
Nelze odãerpat vodu.
Zkontrolujte, jestli je odtok vody prÛchodn˘.
Zkontrolujte, jestli není vypou‰tûcí hadice
zauzlená.
11. Na displeji se zobrazuje
chyba 4
Praãka je pfieplnûná vodou.
Uzavfiete pfiívod vody do praãky.
Kontaktujte servisní stfiedisko.
6. Pfii odstfieìování
praãka silnû vibruje
Poznámka:
PouÏívání bezfosfátov˘ch pracích prostfiedkÛ ‰etrn˘ch k Ïivotnímu prostfiedí (viz.
informace na obalu pracího prostfiedku) mÛÏe mít následující dopady:
- odpadní voda z máchání mÛÏe b˘t kvÛli pfiítomnosti bûlícího prá‰ku (zeolit) v
suspenzi kalnûj‰í; nedochází v‰ak k Ïádnému negativnímu ovlivnûní úãinnosti
máchání.
- po ukonãení praní se mohou na prádle objevovat zbytky bûlícího prá‰ku, kter˘
nebyl tkaninou absorbován; tento prá‰ek v‰ak nemá Ïádn˘ negativní vliv na barvu
tkaniny.
- vytváfiení pûny pfii posledním máchání není nutnû pfiíznakem ‰patného máchání.
- provádûní více cyklÛ máchání je v tûchto pfiípadech bezúãelné.
Je nepravdûpodobné, Ïe byste v bubnu
uvidûli vodu! Tato vlastnost je dána pouÏitím
nejmodernûj‰í technologie, která umoÏÀuje
dosáhnout stejného úãinku praní a máchání
pfii pouÏití mnohem men‰ího mnoÏství vody.
Pfii odstfieìování praãka vydává jin˘ hluk!
ProtoÏe je vybavena spínacím motorem,
kter˘ umoÏÀuje nejlep‰í funkãní v˘kony.
36
37
ZÁRUKA
Pro poskytnutí kvalitního záruãního a pozáruãního servisu uschovejte v‰echny doklady o
koupi a pfiípadn˘ch opravách v˘robku . Doporuãujeme Vám po dobu záruãní doby uchovat
pÛvodní obaly k v˘robku. NeÏ budete kontaktovat servisní stfiedisko, peãlivû prostudujte
záruãní podmínky v záruãním listû. Obracejte se pouze na autorizovaná servisní stfiediska.
Fig. 2
Technické parametry
■ Max. náplÀ suchého prádla
■ Tlak vody
6 kg
(0,5 aÏ 10 bar)
0,05 aÏ 0,8 MPa
Rozmûry
■ ·ífika
■ Hloubka
■ V˘‰ka
60 cm
54 cm
85 cm
DÛleÏité upozornûní: Elektrické parametry pfiístroje najdete na ‰títku na pfiední stranû
praãky (v blízkosti dvífiek).
Pfiístroj splÀuje poÏadavky evropsk˘ch smûrnic 89/336/EEC, 73/23/EEC a jejich
doplÀkÛ.
38
39
ElŒszó
Kérjük, olvassa el az alábbi használati utasításokat és a mosógéphez mellékelt egyéb
információkat, és járjon el azoknak megfelelŒen.
Ãrizze meg a kézikönyvet, hogy a késŒbbiek során is belelapozhasson vagy átadhassa az
esetleges jövŒbeni tulajdonosoknak.
Megjegyzés: a mosógép kizárólag háztartási
felhasználásra készült.
Ártalmatlanítással kapcsolatos megjegyzések
A felhasznált csomagolóanyag környezetbarát és újra feldolgozható. Kérjük, segítsen a
csomagolóanyag környezetbarát módon történŒ ártalmatlanításában.
Az ártalmatlanítás aktuális eszközeirŒl a készülék
szállítója vagy az önkormányzat szolgálhat részletekkel.
A javíthatatlanul elromlott készülékek nem értéktelen hulladékok! Az értékes anyagok a
hulladékok újrafeldolgozásával megmenthetŒk.
Megjegyzés:
húzza ki a csatlakozódugót a javíthatatlanul
meghibásodott készülékbŒl.
Vágja el a hálózati kábelt, és a dugóval együtt
ártalmatlanítsa.
Tartalomjegyzék
oldal
ElŒszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Általános szállítási megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biztonsággal kapcsolatos megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gyors indítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Candy Infotext menü rövid bemutatása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kezelŒszervek ismertetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Program útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programválasztó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mosószertároló fiók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mosószerek, mosási segédeszközök és felhasználható mennyiségek . . . . . . . . . . .
Hasznos tanácsok a felhasználó részére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az Infotext elsŒ alkalommal történŒ használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A fŒmosás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tisztítás és karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MŒszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ügyfélszolgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felállítás, telepítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék bekapcsolása elŒtt gyŒzŒdjön meg a
mosógép megfelelŒ telepítésérŒl és a szállítókeretek 71.
oldalon látható módon történŒ eltávolításáról.
A régi mosógép ártalmatlanításakor ügyeljen arra, hogy a mosógépablak zárja
mŒködésképtelen legyen, nehogy a gyermekek bezárják magukat a készülékbe.
40
40
41
42
43
44
46
54
56
58
59
61
62
65
67
69
70
70
71
41
Általános szállítási megjegyzések
A szállításkor ellenŒrizze, hogy megtalálhatóak-e az alábbiak a csomagban:
– Felhasználói kézikönyv
– Garanciajegy
– Zárósapkák
– BevezetŒ tömlŒ
– Folyékony mosószer vagy folyékony fehérítŒ rekesz (tartály)
és ellenŒrizze, hogy nem sérült-e meg a készülék a szállítás közben, ha igen, hívja a
legközelebbi Hivatalos MŒszaki Segélyszolgálatot (lásd Ügyfélszolgálat).
Biztonsággal kapcsolatos megjegyzések
Megjegyzés:
A mosógép tisztításához vagy karbantartásához:
A) Húzza ki a csatlakozódugót.
B) Zárja el a csapot.
C) Az összes Candy-készülék földelt. Ügyeljen arra, hogy a hálózat is földelt legyen,
ellenkezŒ esetben kérje szakképzett személy segítségét.
A készülék megfelel a 89/336/EGK és a 73/23/EGK irányelveknek, illetve azok késŒbbi
módosításainak.
D) Ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal. Ne használja a
készüléket, ha Ön mezítláb van.
E) Nem javasoljuk több csatlakozóaljas adapterek és/vagy hosszabbító kábelek használatát.
Megjegyzés:
mosás közben a víz hŒmérséklete a 90°C-ot is elérheti.
F) Az ajtó kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy nem maradt-e víz a dobban.
G) Ne engedje, hogy gyermekek vagy arra illetéktelen személyek felügyelet nélkül használják
a készüléket.
H) Ne a csatlakozókábelt vagy magát a készüléket megrántva húzza ki a csatlakozódugót a
fali aljzatból.
I) A készüléket ne tegye ki az idŒjárás hatásainak (esŒ, közvetlen napsugárzás stb.).
L) A készülék mozgatásakor soha ne emelje meg azt a kezelŒszerveknél vagy a
mosószertároló fióknál fogva.
Szállítás közben soha ne támassza a mosógépablakot a targoncának!
42
M) Ha a készüléket szŒnyegpadlóra kell helyezni, ügyeljen arra, hogy az alsó
szellŒzŒnyílások ne duguljanak el.
N) A készüléket két személynek kell megemelnie.
O) Ha a készülék nem mŒködik megfelelŒen vagy meghibásodik, akkor kapcsolja ki, zárja el
a csapot és ne próbálkozzon a készülék javítgatásával.
A javításhoz hívja a Hivatalos MŒszaki Segélyszolgálatot, és kérje eredeti
tartalékalkatrészek használatát.
A fentiek be nem tartása veszélyeztetheti a készülék biztonságát.
P) Amennyiben a készülék hálózati kábele szorul cserére, hívja a Hivatalos MŒszaki
Segélyszolgálatot.
Q) A gép telepítése után ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó és a tápszelepek könnyen
hozzáférhetŒek legyenek.
R) Üvegszálas függönyöket soha nem szabad a gépbe helyezni.
S) Szösz vagy pihe nem gyŒlhet össze a padlón a gép körül.
T) Mindig ügylejen arra, hogy az ajtózárjelzŒ lámpa kikapcsolódjon az ajtó kinyitása elŒtt. Így
a gép le tud hŒlni a kimosott ruha kiszedése elŒtt.
U) Gondoskodjon arról, hogy az alaplap mindig fel legyen szerelve a gépre.
Gyors indítás
Mosás
– Válogassa össze a szennyes ruhát, és tegye a mosógépbe.
– Csukja be az ajtót.
– Tegyen mosószert a mosószertároló fiókokba; az 1. rekesz az elŒmosáshoz, a 2. rekesz
az összes többi programhoz használható.
– Válassza ki a programot a programválasztó gomb elfordításával (az Ön által kívánt
program megjelenhet a kijelzŒn).
– Válassza ki a szükséges funkciógombokat, majd nyomja le a Start/Szünet
(START/PAUZE
) gombot.
– A Start/Szünet gomb lenyomása és a program beindulása között rövid idŒkésés
következhet be, miközben a gép érzékeli a szükséges vízmennyiséget és beállítja a
program paramétereit.
A program befejezŒdésekor
– A kijelzŒn az “AJTÓ ZÁRVA – NYITÁSIG VÁRJ”
felirat olvasható.
– 2 perc elteltével a “PROGRAM VÉGE – AJTÓ
NYITVA” felirat jelenik meg a kijelzŒn.
– Kapcsolja ki a gépet a szabályozógomb KI helyzetbe
fordításával.
– Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
Minden használat után húzza ki a hálózati
csatlakozódugót, és zárja el a vízcsapot.
43
A Candy Infotext menü rövid bemutatása:
Csatlakoztassa a gépet az elektromos / vízvezeték-hálózathoz és a vízelvezetŒ rendszerhez
(lásd a 72. oldalt).
Válasszon ki egy mosóprogramot. Rövid idŒ elteltével egy üzenet jelenik meg a kijelzŒn:
12
WELCOME
0:00
ÜDVÖZÖLJÜK. A pontos idŒ a
késŒbbiekben újra beállítható
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
FEHÉR PAMUT, ERÃSEN SZENNYEZETT.
Ez az 1. program kiválasztásakor jelenik
meg.
90
Az Infotext elŒzetes beállításának megkezdése elŒtt ne feledkezzen meg arról, hogy az
opciók kiválasztásához rendelkezésre álló idŒ korlátozott (30 másodperc/rész). Ha kifutott az
idŒbŒl, kezdje újra ettŒl a ponttól.
5 másodpercre tartsa lenyomva a (
) és a (
) gombot, amíg a kijelzŒ meg nem változik
a következŒképpen:
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
Nyomja le a (
Nyomja le a (
Nyomja le a (
) gombot.
Ha a NEM felirat látható, nyomja meg
a(
) gombot.
IGEN
Nyomja le a (
) gombot.
DEMO MÓD?
NEM
Nyomja le a (
Válassza mindig a NEM, ha a IGEN jelenik
meg, nyomja le a (
) gombot.
) gombot.
) gombot.
Ha a NEM felirat látható, nyomja meg
a(
) gombot.
KILÉP?
IGEN
) gombot.
Nyomja le a (
az órák megváltoztatásához nyomja le
a(
) gombot
14
) gombot.
a percek megváltoztatásához nyomja le
a(
) gombot
ÚJ IDÃ BEÁLL.
mm:
Nyomja le a (
Ha a NEM felirat látható, nyomja meg
a(
) gombot.
MEMÓRIA?
A mosógép automatikusan az angol
nyelvre áll be.
ÚJ IDÃ BEÁLL.
hh:
Nyomja le a (
) gombot.
BEFEJEZÃ JEL
IGEN
NYELVBEÁLLÍTÁS
MAGYAR
Nyomja le a (
Ha a RELATÍV felirat látható, nyomja
meg a (
) gombot. (Ezzel
megváltozik menüopció)
IDÃBEÁLLÍTÁS
ABSZOLÚT
) gombot.
FEHÉR PAMUT
ERÃSEN SZENNY.
90
Ezt követŒen bármelyik mosóprogram kiválasztható. Ha akarja, a késleltetett indítást is
beállíthatja.
A további részletes információkért olvassa el a következŒ oldalakon található megfelelŒ részeket.
) gombot.
44
visszatér a kiválasztott mosóprogramhoz
45
A kezelŒszervek ismertetése
A kezelŒszervek ismertetése
N
A mosógép kapcsolólapján lévŒ gombokat és beállítótárcsákat az alábbiakban ismertetjük.
A kívánt program és valamelyik opciógomb kiválasztása után az Ön által kiválasztott
információ megjelenik az Infotext kijelzŒn.
Ha a programok és az opciógombok kompatibilisek egymással, akkor hangjelzés hallható, és
a kiválasztott opciógomb feletti lámpa égve marad. Ha olyan opciógombot választ, amely
nem kompatíbilis az Ön által kívánt programmal, akkor egy berregŒ hang szólal meg, és a
gomb jelzŒlámpája nem világít. A kiválasztásához nyomja meg egyszer, a kijelölés
megszüntetéséhez nyomja meg még egyszer a gombot.
Olvassa el figyelmesen az alábbi ismertetést:
H
M
I
P
G F E D C B
A
O
Programválasztó tárcsa
A
A KIKAPCSOLT HELYZETBEN MINDKÉT IRÁNYBAN FOROG
Programválasztó tárcsa
Start/Szünet gomb
Programzár
A késleltetett indítás/program vége idŒ beállítása
Jó éjszakát gomb
Aquaplus gomb
Intenzív gomb
A centrifugálás kiválasztása
Mosási hŒmérséklet gomb
Nyomógombok jelzŒlámpái
INFOTEXT kijelzése
Ajtófogantyú
Mosószertároló fiók
46
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
N
O
P
A programválasztó tárcsa elfordításakor és az üdvözlŒ szöveg eltŒnése után az alábbi
adatokat tartalmazó kijelzés jelenik meg:
Feliratok balról jobbra:
1. A centrifugálás sebessége
2. A program neve
3. A mosási hŒmérséklet
Példa
14
FEHÉR PAMUT
ERÃSEN SZENNY.
47
90
Start/Szünet gomb
START
A program beindításához nyomja le egyszer a gombot.
A gép ezután érzékeli a kimosandó ruhaadagot, és arra kéri Önt, hogy várjon.
Példa
B
VÁRJON
PROGRAMBEÁLL.
Az Infotext kapcsolólap ezután kiírja a program elvégzéséhez szükséges idŒt, majd pedig
megkezdŒdik a mosási ciklus. Az Infotext a szabványos 6 kg-os adag alapján kiszámítja a
kiválasztott program végéig tartó idŒt, majd pedig a ciklus közben az Infotext korrigálja az
idŒtartamot a ruhaadag méretéhez és összetételéhez képest.
Példa
14
VÉGE 1H:50M
MOSÁS
90
SZÜNET
A program a mosási ciklus közben bármikor megállítható a Start/Szünet gomb kb. 3
másodpercre történŒ lenyomva tartásával, ekkor hangjelzés hallható. A kijelzŒn üzenet jelenik
meg, amely a program megszakításáról tájékoztat.
14
PROGRAMSZÜNET
AJTÓ ZÁRVA
90
Ha a mosás közben ruhadarabokat szeretne betenni vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2 percig,
amíg a biztonsági berendezés oldja az ajtó rögzítését.
14
PROGRAMSZÜNET
AJTÓ NYITVA
90
A program újraindításához nyomja meg ismét egyszer a Start/Szünet gombot. A kijelzŒ a
program folytatásáról tájékoztatja Önt.
PROGRAM TÖRLÉSE
A program törléséhez fordítsa a programválasztó tárcsát a “KI” helyzetbe, majd pedig
válasszon egy másik programot. A kijelzŒ tájékoztatja Önt a program törlésérŒl.
Példa
Programzár
C
Ezzel a funkcióval megelŒzhetŒ, hogy a gyermekek játsszanak az opciógombokkal vagy
megpróbálják a beállított programot megváltoztatni.
A kívánt program és az opciógombok beállítása után nyomja le a Start és a Programzár
gombot. Ezzel “lezáródik” a kapcsolólap. A funkció a programzár gomb rövid lenyomásával
törölhetŒ, amíg a gomb feletti lámpa villogni nem kezd. A lámpa villogása közben nyomja le a
Centrifugálás választása (
) gombot, és ezután a kijelzŒ arról tájékoztat, hogy az opciók
már nincsenek lezárva, és további módosítások végezhetŒk el.
D
A késleltetett indítás/
program vége idŒ beállítása
A program vége idŒ/késleltetett indítás opciók akkor használhatók, ha Ön azt szeretné, hogy
a mosás egy késŒbbi idŒpontban (de 24 órán belül) fejezŒdjön be.
1. A KÉSLELTETETT INDÍTÁS BEÁLLÍTÁSA
Nyomja meg egyszer a késleltetett indítás/program vége gombot, majd nyomja meg az
óra- és percbeállító gombokat (balra és jobbra) a kívánt idŒ beállításáig. A kijelzŒ visszatér a
programopcióra, ha a gombot 5 másodpercen belül lenyomja.
Nyomja le a Start gombot.
A késleltetett indítás törléséhez tartsa 5 másodpercig lenyomva a gombot.
2. PROGRAM VÉGE IDÃ
Nyomja meg kétszer a késleltetett indítás/program vége gombot, majd nyomja meg az
óra- és percbeállító gombokat (balra és jobbra) a kívánt idŒ beállításáig. A program vége
opcióba történŒ belépéskor a kijelzŒ azt a legközelebbi idŒt mutatja, amelyre a program
befejezési ideje beállítható. Ez az idŒpont az Ön igénye szerint kiterjeszthetŒ.
MEGJEGYZÉS: A késleltetett indítás/program vége idŒ beállítási funkciók
használatakor csak az adagolófiókon keresztül használja a mosószereket. Ha a
mosószert a dobba tölti és az hosszabb ideig a dobban marad, akkor a mosószer a
ruhanemŒ károsodását idézheti elŒ.
TÖRÖLT PROG.
Állítsa vissza a programválasztó tárcsát a “KI” helyzetbe.
48
49
E
JÓ ÉJSZAKÁT gomb
Nyomja le ezt (az összes mosóprogramnál rendelkezésre álló) gombot a közbensŒ centrifugálási
sebesség 400 fordulat/perc értékre történŒ csökkentése céljából; az öblítés közben megemelkedik a
vízszint, és a ruha az utolsó öblítés után is a vízben marad, hogy a szálak egyenletesen
eloszoljanak.
Annál a fázisnál, amelynél a víz a dobban van, a jelzŒlámpa azt jelzi, hogy a gép üzemszüneti
állapotban van.
Engedje fel a gombot a ciklus szárítással (ami a megfelelŒ gombbal csökkenthetŒ vagy törölhetŒ)
és ürítési fázissal történŒ befejezése céljából.
Az elektronikus vezérlésnek köszönhetŒen a közbensŒ fázisokban a víz ürítése halkan történik, így
ez az opció nagyon alkalmas az éjszakai mosáshoz.
G
Intenzív gomb
Ennek a csak Pamut ciklusok esetében aktiválható gombnak a lenyomásával mŒködésbe
lépnek az új Activa rendszer érzékelŒi. Az érzékelŒk hatással vannak a kiválasztott
hŒmérsékletre, amit az egész mosás alatt állandó szinten tartanak, valamint a dob
mechanikus mŒködésére.
A dob a döntŒ pillanatokban két különbözŒ sebességgel forog. Amikor a mosószer behatol a
ruhába, a dob úgy forog, hogy a mosószer egyenletesen oszoljon szét; a mosás és az öblítés
közben azonban a maximális tisztítóhatás érdekében növekszik a dob fordulatszáma.
Ennek a különleges rendszernek köszönhetŒen a PROGRAM IDÃTARTAMÁNAK
NÖVEKEDÉSE NÉLKÜL javul a mosás hatékonysága.
A centrifugálás kiválasztása
F
“Aquaplus” gomb
Az új Sensor Activa rendszernek köszönhetŒen ennek a gombnak a lenyomásával egy speciális, új
ciklust aktiválhat a Színtartó és a Kevert anyagok programban. Ez az opció gyengéden kezeli a
ruhaszálakat és a ruhát viselŒk finom bŒrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb mennyiségŒ vízben történik, ezáltal tökéletesen tiszta és kiöblített
ruhát kapunk; ehhez párosul még a dob forgási ciklusainak kombinált mŒködése, ahol a víz
betöltésére és ürítésére kerül sor. A ruhában lévŒ víz mennyisége megnövekszik, így a mosószer
tökéletesen kioldódik, ami hatékony tisztítást eredményez. A vízmennyiség az öblítés közben is
megnövekszik, így a mosószernyomok is távoznak a szövetszálak közül. Ezt a funkciót finom és
érzékeny bŒrŒ emberek számára terveztük, akiknél a legkisebb mosószermaradvány is bŒrirritációt
vagy allergiát okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és finom szálú anyagok esetében, vagy olyan törülközŒanyagoknál is
célszerŒ alkalmazni, amelyek szövetszálai nagyobb mennyiségŒ mosószert nyelnek el. A legjobb
mosási teljesítmény biztosítása érdekében ez a funkció mindig aktivált a Finom és a Gyapjú
programok esetében.
A „Jó éjszakát” gomb választása esetén ez a gomb nem használható.
H
A mosóprogram kiválasztásakor a kijelzŒ tájékoztatást ad az adott programnál engedélyezett
maximális centrifugálási sebességrŒl. A centrifugálási sebesség kiválasztására szolgáló
gomb ismételt lenyomásával a sebesség 100 ford/perc értékenként csökkenthetŒ. Az
engedélyezett legkisebb sebesség 400 ford/perc, vagy a gomb folyamatos lenyomva
tartásával a centrifugálás igény szerint kiiktatható.
Megjegyzés: ez a típus elektronikus “érzékelŒ” berendezéssel van
felszerelve, amely azt ellenŒrzi, hogy a ruhaadag megfelelŒen van-e
kiegyensúlyozva. Ha a ruhaadag kissé kiegyensúlyozatlan, a gép
automatikusan kiegyensúlyozza azt, hogy azután szokásos
centrifugálást végezzen.
Ha több kísérlet után sem állítható helyre az egyensúly, akkor a gép
csökkentett centrifugálási sebességet alkalmaz. Ha a ruhaadag
nagyon erŒsen kiegyensúlyozatlan, akkor a gép törli a
centrifugázási fázist.
Ez elŒsegíti a vibráció korlátozását, a zaj csökkentését, illetve a
mosógép megbízhatóságának és élettartamának növelését.
I
Mosási hŒmérséklet gomb
A “Mosási hŒmérséklet” gomb mindegyik programban a mosási hŒmérséklet csökkentését
teszi lehetŒvé.
A gomb minden egyes lenyomásakor a hŒmérséklet 10°C-kal csökken a minimális 15°C
értékig (hideg mosás).
50
51
Nyomógombok jelzŒlámpái
A jelzŒlámpás gombok a konkrét opciók kiválasztásakor gyulladnak fel.
N
INFOTEXT kijelzése
fordulat/perc
x 100
A kiválasztott
program
leírása
14
M
HŒm.,
°C
FEHÉR PAMUT
ERÃSEN SZENNY.
90
A kiválasztott
program max.
hŒmérséklete
A kiválasztott program gyors
centrifugálása
O
Ajtófogantyú
Az ajtó kinyitásához nyomja le az ajtófogantyú belsejében lévŒ gombot
Az ajtó nyitása: A ciklus befejezése után egy speciális biztonsági berendezés
akadályozza meg az ajtó azonnali kinyitását. A mosóciklus befejezŒdése után és az ajtó
kinyitása elŒtt várjon 2 percig. A kijelzŒn a AJTÓ NYITVA felirat jelenik meg, és az ajtó
kinyitható.
A biztonság kedvéért ellenŒrizze, hogy nincs-e víz a dobban
52
PROGRAMTÁBLÁZAT
VÁLASZTÓ
GOMB
PROGRAM
INFOTEXT
kijelzése
MAX.
SÚLY
kg
HŒmérséklet
MOSÓSZERADAG
2
Nem érzékeny
anyagok
Pamut, vászon
Fehér
elŒmosással
90 + P
Színtartó
60
Színtartó
40
Nem színtartó
30
Színtartó,
elŒmosás
60 + P
Színtartó
50
Pamut, vegyes
Kevert és szintetikus,
Vegyes, nem érzékeny
anyagok
**
**
FEHÉR
PAMUT
ERÃSEN
SZENNY.
6
Max.
90°
●
●
PAMUT
ERÃSEN
SZENNY.
6
Max.
60°
●
●
PAMUT
KISSÉ
SZENNYES
6
Max.
40°
●
●
ErŒsen szennyezett ruhák mosásakor javasoljuk, hogy csökkentse le a mennyiséget 3 kg-ra.
PAMUT
NEM
SZÍNTARTÓ
6
Max.
30°
●
●
** Alacsony hŒmérsékletŒ mosáshoz is ajánlott program (a jelzett max. hŒmérséklet alatt).
Programok a CENELEC EN 60456 szerint.
VEGYES
TEXT.
3
Max.
60°
●
●
SZINTETIKUS
3
Max.
50°
●
●
Max.
40°
●
FINOM
1,5
Max.
40°
●
●
GYAPJÚ
1
Max.
40°
●
●
SPECIÁLIS
SELYEM
1
Max.
30°
●
●
Öblítés
CSAK
ÖBLÍTÉS
-
-
Gyors
centrifugálás
CSAK
CENTRIF.
-
-
Csak
vízürítés
CSAK
ÜRÍTÉS
-
-
Mix & Wash
vegyes
program
SPECIÁLIS
UNIVEZÁLIS
6
Max.
40°
●
Gyors 32
perces
SPECIÁLIS
NAPI GYORS
32’
2
Max.
50°
●
Finom
40
“GÉPPEL
MOSHATÓ”
gyapjúáru
40
SelyemKézi mosás
Speciális
l e h e t Œs é g e k
40
30
54
INGEK
**
●
A centrifugálás sebessége csökkenthetŒ a ruhadarabok címkéjén található útmutató
betartása
érdekében, vagy a nagyon finom textíliák esetében teljesen kikapcsolható a centrifugálás,
ami a centrifuga választókapcsolójával végezhetŒ el.
A mosási hŒmérséklet gombok minden programban lehetŒvé teszik a mosási
hŒmérséklet csökkentését.
3
Nem
színtartó
●
Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket.
Szintetikus (nejlon,
perlon), vegyes pamut
Nagyon finom
anyagok
1
●
Ha csak kevés ruhadarabon vannak olyan foltok, amelyeket folyékony fehérítŒszerrel
kell kezelnünk, akkor a foltok elŒzetes eltávolítását a mosógépben végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítŒszert a folyékony fehérítŒ-tartóba, amely a mosószeres fiók “2”
jelŒ rekeszébe van behelyezve, és állítsa be a speciális “ÖBLÍTÉS” programot.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa a programválasztó gombot a “KI” helyzetbe, tegye
be a többi ruhát, és folytassa a normál mosást a legmegfelelŒbb programmal.
●
●
55
Programválasztó
Az anyagtípusoknak és a szennyezettségi szintnek megfelelŒen a mosógép 4 különbözŒ
programsávval rendelkezik, amelyek a következŒk: mosási ciklus, a ciklus hŒmérséklete és a
ciklus hossza (lásd a mosóprogramok táblázatát).
1. Nem érzékeny anyagok
A programot alapos mosáshoz és öblítéshez, valamint tökéletes öblítést
biztosító centrifugáláshoz terveztük.
Az utolsó centrifugálás hatékonyabb vízeltávolítást eredményez.
• különbözŒ típusú textíliák együtt moshatók (pl. pamut + szintetikus anyag
stb.) NEM SZÍNTARTÓ;
• a mosás jelentŒs energia-megtakarítással végezhetŒ.
3. Különlegesen finomszálú anyagok
Ez az új mosási ciklus a mosást és az áztatást váltogatja egymással, és
használatát olyan nagyon finomszálú anyagokhoz javasoljuk, mint a gépi
mosásra alkalmas tiszta gyapjú. A legjobb eredmények elérése érdekében a
mosás és az öblítés magas vízszinttel történik.
A “Mix & Wash” program hŒmérséklete 40°C, váltakozó dinamikus fázisokkal
(a dob forog) és statikus fázisokkal (a textíliák áztatása nyugalmi állapotban)
rendelkezik, a program idŒtartama csaknem eléri a 3 órát.
Az egész ciklus energiafogyasztása mindössze 850 W/h.
GYAPJÚ PROGRAM
Ezt a programot kizárólag a „géppel mosható” gyapjúanyagokhoz terveztük.
Mosás közben a dob mozgásának kifinomult vezérlése minimálisra csökkenti a
fakulást és a kopást.
A program 40°C-os maximális hŒmérsékletet ér el, és 3 öblítéssel és egy finom
centrifugálással fejezŒdik be.
4. Speciális programok
Fontos!
• az új színes ruhák elsŒ mosását elkülönítetten kell végezni;
• soha ne keverjen össze NEM SZÍNTARTÓ textíliákat.
5
2
4
1
3
6
56
32 PERCES GYORS PROGRAM
A 32 perces gyors program körülbelül 30 perc alatt elvégezhetŒ mosási
ciklust tesz lehetŒvé legfeljebb 2 kg-os adaggal és max. 50°C hŒmérsékleten.
A “32 perces gyors program” kiválasztásakor ne felejtse el, hogy a
mosóporos dobozon ajánlott mennyiségnek csak a 20%-át javasoljuk
felhasználni.
SILK
5
2
Automatikus fél adag
4
1
3
6
SPECIÁLIS
SPECIÁLIS “ÖBLÍTÉS” PROGRAM
Ez a program három öblítést végez közepes centrifugálási sebességgel (ami a
megfelelŒ gombbal csökkenthetŒ vagy kihagyható). Bármilyen típusú anyag
öblítéséhez használható, pl. a kézi mosást követŒen.
Ez a program fehérítési ciklusként is használható (ld. a mosóprogramok
táblázatát).
CSAK VÍZÜRÍTÉS
Ez a program kiüríti a vizet.
“MIX & WASH” VEGYES MOSÓPROGRAM
Ez egy kizárólagos Candy rendszer, amely 2 nagyszerŒ elŒnnyel rendelkezik
a fogyasztó számára:
2. Kevert és szintetikus anyagok
A fŒmosás és az öblítés a dob forgási ritmusának és a vízszintnek
köszönhetŒen biztosítja a legjobb eredményeket.
A finom centrifugálás azt jelenti, hogy a textíliák kevésbé gyŒrŒdnek össze.
SPECIÁLIS SELYEM PROGRAM
Ezzel a programmal azok a ruhadarabok moshatók, amelyek címkéjük szerint
„Csak kézzel moshatók” és selyembŒl készültek.
A mosás közbeni különleges dobmozgásnak köszönhetŒen teljes mosási ciklus
végezhetŒ a csak kézzel mosható ruhadarabok esetében.
Mosás közben a dob mozgásának kifinomult vezérlése minimálisra csökkenti a
fakulást és a kopást.
A program 30°C-os maximális hŒmérsékletet ér el, és 3 öblítéssel, befejezŒ
centrifugálás nélkül fejezŒdik be.
SPECIÁLIS “GYORS CENTRIFUGÁLÁS” PROGRAM
A “GYORS CENTRIFUGÁLÁS” program maximális centrifugálást végez
(amely a megfelelŒ gombbal csökkenthetŒ).
A mosógép automatikus vízszintbeállító rendszerrel rendelkezik.
A rendszer a konkrét ruhaadagnak megfelelŒen teszi lehetŒvé a mosáshoz és az öblítéshez
szükséges vízmennyiség használatát.
Ez a víz- és az áramfogyasztás csökkenését eredményezi a mosási és az öblítési
teljesítmény romlása nélkül.
A felhasznált víz- és árammennyiség valójában mindig a ruhaadag nagyságával arányos.
A mosógép automatikusan kitŒnŒ mosási eredményeket biztosít minimális költségek és a
környezetvédelem figyelembevétele mellett.
57
Mosószertároló fiók
P
A mosószertároló fiók 3 rekeszre oszlik:
– az elsŒ „1” jelı fiók az elŒmosás közben
használható;
– a második „✿
✿ “ jelı fiók speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket, keményítŒt, élénkítŒ
szereket stb. tartalmaz.
– a harmadik „2” jelı fiók a fŒmosáshoz használható.
A folyékony mosószerekhez speciális tartály áll
rendelkezésre. Ez az ábrán látható módon helyezhetŒ be
a fiókba.
Ezt a speciális tartályt a mosószertároló fiók “2” jelzésı
rekeszébe kell betenni akkor is, ha Ön az “ÖBLÍTÉS”
programot FEHÉRÍTÃ ciklusként kívánja használni.
MEGJEGYZÉS:
BIZONYOS MOSÓSZEREKET NEHÉZ
ELTÁVOLÍTANI.
EZEK ESETÉBEN A DOBBAN
ELHELYEZENDÃ SPECIÁLIS ADAGOLÓ
HASZNÁLATÁT JAVASOLJUK.
MEGJEGYZÉS:
A MÁSODIK REKESZBE CSAK FOLYÉKONY SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.
A GÉP ÚGY VAN BEPROGRAMOZVA, HOGY AZ ÖSSZES MOSÁSI
CIKLUSBAN AZ UTOLSÓ ÖBLÍTÉSI FÁZISBAN AUTOMATIKUSAN
SZÍVJA BE AZ ADALÉKANYAGOKAT.
Mosószerek, mosási segédeszközök és
felhasználható mennyiségek
A mosószer kiválasztása
Általános rendeltetésŒ mosószerek
– A mosóporok fehérítŒanyaggal együtt az alapos mosáshoz, különösen a forró
mosóprogramokhoz (60°C és felette) alkalmasak az erŒsen szennyezett és foltos ruhák
kimosásához.
– A folyékony mosószerek elsŒsorban a zsíros foltokhoz, pl. zsírnyomokhoz, kozmetikumés olajnyomokhoz alkalmasak.
– Ezek a mosószerek nem alkalmasak a foltos ruhákhoz, mivel fehérítŒszert nem
tartalmaznak.
– Abiológiai mosószerek az igazán alapos mosáshoz használhatóak.
Speciális mosószerek
– Mosószerek színes és finom ruhákhoz, fehérítŒ hozzáadása nélkül, gyakran optikai
világosítószer nélkül, a szín megtartásához.
– Mosószerek alapos mosáshoz, fehérítŒ vagy enzimek hozzáadása nélkül, különösen a
pamutszálak kezeléséhez alkalmasak.
– Függönymosó szerek optikai világosítószerek nélkül, amelyek ellenállnak a fénynek,
és megakadályozzák a napsugárzás okozta sárgulást.
– Speciális mosószerek a kémiai anyagok programozott használatához, a szövet
típusától, a szennyezettség mértékétŒl és a víz keménységétŒl függŒen.
Alapmosószerek, lágyítószerek, fehérítŒk/folteltávolítók külön-külön is beadagolhatóak.
Mosáshoz használható segédeszközök
– A vízlágyító használatakor kevesebb mosószerre van szükség azokon a helyeken, ahol
a víz keménységi besorolása kemény vagy nagyon kemény.
– ElŒmosó anyagok a foltok programozott kezeléséhez a fŒmosás elŒtt.
Használatuk eredményeképpen a mosás alacsonyabb hŒmérsékleten vagy
fehérítŒmentes mosószerrel végezhetŒ.
– A szövetlágyító megakadályozza a statikus felhalmozódást a szintetikus anyagokban, és
lágyítja a szöveteket.
Ha Önnek van szárítógépe, akkor a ruhanemŒ szövetlágyító használata nélkül is lágyul.
Ne öntsön hígítószereket a mosógépbe!
A mosószereket és az egyéb tisztítószereket tartsa távol a gyermekektŒl.
A mosószer beöntése elŒtt ellenŒrizze, hogy nincs-e idegen tárgy a mosószertároló fiókban.
Az adagolással kapcsolatos részletek általában megtalálhatók a mosószeres dobozon.
Tartsa be az ott olvasható utasításokat.
58
59
Adagolás
Csak olyan mosószereket használjon, amelyek mosógépben történŒ használatra alkalmasak.
A szennyezettség mértékének és a kiválasztandó mosószer típusának a figyelembevételével
a legjobb eredményeket érheti el a mosás során, a vegyszerek minimális mértékŒ használata
és a ruhanemŒ legkörültekintŒbb ápolása mellett.
A felhasználandó mosószer mennyisége az alábbiaktól függ:
– a víz keménysége: a víz keménységétŒl és a felhasznált mosószer típusától függŒen
csökkenthetŒ a mosószer mennyisége.
– a szennyezettség mértéke: a szennyezettség mértékétŒl függŒen csökkenthetŒ a
mosószer mennyisége.
– a ruha mennyisége: kis mennyiségŒ ruha mosása esetén csökkenthetŒ a mosószer
mennyisége.
A finom ruhanemŒ mosásához a mosószeres dobozon feltŒntetett mennyiségek gyakran már
a csökkentett mosási adagra vonatkoznak.
Tartsa be az adagolási utasításokat!
Hasznos tanácsok a felhasználó részére
Ötletek a háztartási készülék környezetbarát és gazdaságos használatához
Helyezzen teljes ruhaadagot a mosógépbe.
Az energia-, a víz- és a mosószerpazarlás elkerülése érdekében javasoljuk, hogy teljes
adagot tegyen a mosógépbe, és ne lépje túl az alábbi maximális adagmennyiségeket:
Két féladag helyett egy teljes adag kimosásával akár 50% energiát is megtakaríthat.
Mikor van valójában szükség elŒmosásra?
Csak a nagyon elszennyezŒdött ruha esetében! 5-15%-os energia-megtakarítás érhetŒ el,
ha az átlagosan szennyezett ruha esetében nem használja az elŒmosás opciót.
Melyik mosási hŒmérsékletet válasszam?
A mosópor adagolása
Normál és kis koncentrációjú mosószerek esetében: átlagosan szennyezett ruhanemŒhöz
válasszon elŒmosás nélküli programot.
A mosóport helyezze a fiók 2. rekeszébe.
Az erŒsen szennyezett ruhanemŒhöz válasszon elŒmosó programot.
Tegye a mosópor 1/4 részét az 1. rekeszbe, 3/4 részét pedig a 2. rekeszbe.
Vízlágyító használatakor elŒször a mosóport, majd pedig a vízlágyítót töltse be a 2. rekeszbe.
A nagy koncentrációjú mosószerek esetében pontosan kövesse a csomagon lévŒ
utasításokat az adag típusát és mennyiségét illetŒen.
A mosószer felvételének ellenŒrzésével összefüggŒ nehézségek elkerülése érdekében
használja a mosószeres dobozban lévŒ adagolópoharakat.
A folteltávolítók mosás elŒtt történŒ használata csökkenti a 60°C-nál magasabb
hŒmérsékleten
történŒ mosás szükségességét.
A 60°C-os mosási hŒmérséklet használatával akár 50% energia is megtakarítható.
A folyékony mosószer adagolása
A folyékony mosószerek a mosószer csomagolásán található utasításoknak megfelelŒen
használhatók az összes elŒmosás nélküli program esetében, a dobba helyezett speciális
tartály felhasználásával, vagy – az arra alkalmas készüléknél – a folyékony mosószerek
számára kialakított speciális betétben.
60
61
AZ INFOTEXT ELSÃ ALKALOMMAL TÖRTÉNÃ HASZNÁLATA
A gép programozása
Az Infotext rendszert úgy kell beprogramozni, hogy az óra, a nyelv és a személyes igények
beállítása megfelelŒ legyen. A gép bekapcsolásakor és a programtárcsa “ki” helyzetbŒl a
programválasztás helyzetbe történŒ elfordításakor egy üdvözlŒ szöveg jelenik meg.
ÜDVÖZÖLJÜK!
0:00
Ez az üzenet egy rövid idŒre jelenik meg, miközben a gép felismeri a kiválasztott programot.
Ha a gép kész, megjelennek a program részletei a kijelzŒn, és ekkor megkezdhetŒ a gép
programozása.
Példa
14
FEHÉR PAMUT
ERÃSEN SZENNY.
90°
Belépés a menübe
Az Infotext menübe történŒ belépés elŒtt ne feledje, hogy 30 másodperc áll mŒveletenként
rendelkezésére a választáshoz. Ha kifut az idŒbŒl, a kijelzŒ visszatér a kiindulási képernyŒre,
ekkor Önnek újra be kell lépnie az Infotext menübe a programozás folytatásához.
EttŒl a lépéstŒl kezdve a menü programozható. Tartsa egyszerre lenyomva a (
) és a
(
) gombot 5 másodpercig, vagy amíg a hangjelzés meg nem szólal.
A menüopciók a (
) gomb lenyomásával módosíthatóak.
Egy opció beviteléhez és megerŒsítéséhez nyomja le a (
) gombot.
A nyelv beállítása
A mosógép automatikusan az angol nyelvre áll be. Ha egy másik nyelvet szeretne (a gép
használatakor olvasható nyelv), akkor kövesse az alábbi eljárást:
Tartsa egyszerre lenyomva a (
) és a (
) gombot 5 másodpercig vagy a hangjelzés
megszólalásáig a menüválasztásba történŒ belépés céljából; a kijelzŒ ezután a kívánt nyelv
kiválasztására kéri Önt.
Engedje fel a (
) és a (
) gombot, és léptessen végig a nyelv opciókon a (
) gomb
lenyomásával, amíg el nem éri a választani kívánt nyelvet.
Engedje fel a (
) gombot, és a választáshoz nyomja le a (
) gombot.
A kiválasztott nyelvbe történŒ belépés után a kijelzŒ az “új idŒ” beállítását kéri.
Új idŒ beállítása
Ezt a funkciót két okból kell beállítani: elŒször a nap aktuális idŒpontjának a kijelzésére a
képernyŒn, másodszor pedig azért, hogy a program vége/késleltetett indítás beállítások
megfelelŒen mŒködjenek.
A kijelzŒn az órát jelzŒ számok villognak.
Állítsa be az órát a (
) gomb folyamatos lenyomásával, majd pedig az óra beviteléhez
nyomja le a (
) gombot.
Ezután a perceket jelzŒ számok kezdenek villogni; a kívánt percérték megjelenéséig nyomja
le a (
) gombot, majd pedig a választás beviteléhez nyomja le a (
) gombot.
Miután beállította az új idŒt, a kijelzŒ azt kérdezi ÖntŒl, hogy be akarja-e állítani az idŒ
üzemmódot.
62
Az idŒ üzemmód beállítása
Az idŒ kétféleképpen állítható be.
Az egyik az, ha Ön a program végét vagy a késleltetett indítást az aktuális idŒponttól
számítva szeretné a program befejezését vagy megkezdését, például azt szeretné, hogy a
program 18.00 órakor fejezŒdjön be. Ezt abszolút idŒ üzemmódnak nevezzük.
A program vége (vagy a késleltetett indítás) funkció használatakor az alábbi példán az
látható, hogy a menübeállítási fázisban a abszolút idŒ üzemmódot választottuk ki.
IDÃ
PROGRAM VÉGE
18:00
Ezért a program vége idŒpont beállításakor (mint a fentiekben látható) a program 18.00
órakor fog befejezŒdni.
A másik lehetŒség az, ha a program vége idŒpontot vagy a késleltetett indítást órák
hozzáadásával programozzuk be, például azt szeretnénk, hogy a program 1,5 óra múlva
fejezŒdjön be. Ezt relatív idŒ üzemmódnak nevezzük.
A program vége (vagy a késleltetett indítás) funkció használatakor az alábbi példán az
látható, hogy a menübeállítási fázisban a relatív idŒ üzemmódot választottuk ki.
PROGRAM VÉGE
IDÃ
1H 30 M
Mindkét opció nagyon hasznos, de úgy érezzük, hogy az abszolút idŒ üzemmód elŒnyösebb
és könnyebben használható, mivel nem szükséges kiszámítani, hogy hány órát kell hagyni a
gép leállása vagy beindulása elŒtt.
Az idŒ üzemmód beállításakor a kijelzŒ felteszi a kérdést, hogy Ön a “relatív” idŒt, vagy – a
(
) gombbal léptetve – az “abszolút” idŒt kívánja-e választani.
A kívánt beállítás beviteléhez nyomja meg a (
) gombot.
A kívánt idŒ üzemmód bevitele után a kijelzŒ a befejezŒ hangjelzés engedélyezésének a
beállítását kérdezi.
A befejezŒ hangjelzés engedélyezése
Itt egy hangjelzés állítható be, amely a mosási ciklus befejezését jelzi.
A(
) gomb lenyomásával léptethetünk az “igen” és a “nem” opciók között.
A választás beviteléhez nyomja le a (
) gombot, ekkor a kijelzŒ a következŒ fázisra léptet,
és a “memória bekapcsolására” kéri Önt.
63
A memória bekapcsolása
Ez a funkció akkor hasznos, ha Ön a ruhákat gyakran mossa ugyanazzal a programmal.
A “memória bekapcsolása” funkció kiválasztásával a gép visszaemlékszik a legutoljára
használt és a memóriában beállított programra/funkciókra. Ez a funkció csak a pamut, a
finom, a szintetikus és a gyapjú programokkal mŒködik. A speciális programcsoporton belül a
memória nem Œrzi meg a beállításokat.
Válassza ki a (
) és a (
) gombbal az “Igen” vagy a “Nem” opciót a választás
beviteléhez.
A kijelzŒn ekkor egy üzenet jelenik meg, amely az kérdezi, hogy be kívánja-e állítani a Demo
üzemmódot .
Demo üzemmód
(alapbeállítás – NEM)
Kérjük, hogy ha még nem tette meg, állítsa be a “NEM” opciót, mert ez csak szervizcélokat
szolgál.
Ha az Infotext menübŒl történŒ kilépéskor a demo üzemmód nem a “NEM” opcióra van
állítva, akkor a mosóprogram NEM kezdŒdik el. A mosási ciklus megkezdŒdéséhez a demo
üzemmódot “NEM”-ra kell beállítani. A (
) gombbal a “NEM” opcióra történŒ belépéskor a
készülék megkérdezi ÖntŒl, hogy ki akar-e lépni a menübŒl.
Kilépés a menübŒl
Ha megfelelŒnek tartja a kiválasztott beállításokat, akkor a (
) és a (
) gombok
segítségével az “Igen” kiválasztásával kiléphet a menübŒl.
Ha azonban nincs megelégedve valamelyik kiválasztott beállítással, akkor a menübŒl történŒ
kilépés parancsnál a “Nem”-et kell választania, és ebben az esetben az elejérŒl kezdheti a
programozást. A (
) gomb lenyomásával külön-külön beléphet mindegyik opcióba vagy
kihagyhat bizonyos opciókat mindaddig, amíg el nem éri azt az opciót, amelyet be szeretne
állítani.
Ha teljesen elégedett a menüválasztással, kiléphet a menübŒl, és megkezdŒdhet a telepítés
tesztelése.
Ha az elsŒ telepítés után, egy késŒbbi idŒpontban, meg szeretné változtatni a menüt, akkor
az elejétŒl kezdve futtassa végig újra a menüopciókat, és kívánsága szerint változtassa
meg az opciókat.
Az óra sietésekor vagy késésekor szükségessé válhat az “Új idŒ beállítása”.
A beállítás után a menüopciók a gép memóriájában maradnak, még akkor is, ha kihúzzuk a
csatlakozódugóját vagy ha megszakad az áramellátás.
FÖMÖSÁS
A ruhanemŒ szétválogatása
– Javasoljuk, hogy csak a vízzel és mosószerrel mosható ruhadarabokat mossa a gépben,
a vegytisztítással tisztítandókat viszont ne.
– Ha pokrócot, ágytakarót vagy más nehéz ruhanemŒt kell mosnia, akkor célszerŒ a
centrifugálást kihagyni.
– A szövet típusa, a szennyezettség mértéke és a mosási hŒmérséklet szerint válogassa
szét a ruhákat: tartsa be a ruhákon található címkék utasításait.
Forró vízben mosható ruha
Színes, könnyen kezelhetŒ anyagok
Finom anyagok és gyapjú
– Az alábbi szimbólumokkal jelölt anyagok nem alkalmasak a gépi mosásra:
Nem mosható
Vegytisztítás
A nagyon finom ruhanemŒ (pl. függöny, alsónemŒ, harisnyanadrág stb.) esetében
mosóháló vagy mosózsák használata ajánlott.
– A gépben mosható gyapjútermékeket a “Tiszta gyapjú”
szimbólummal, valamint a
“nem mattosodó” vagy a “gépben mosható” címkével kell ellátni.
– Az új színes ruhák gyakran eresztik a színüket.
Emiatt a velük együtt mosott más világos ruhadarabok is elszínezŒdhetnek.
Ezért azt javasoljuk, hogy a színes ruhadarabokat elŒször elkülönítve kell kimosni.
A további mosások alkalmával a színtartó ruhadarabok a fehérnemŒvel együtt legfeljebb
40°C-on moshatóak.
Megjegyzés: a ruhadarabok
szétválogatásakor
– ellenŒrizze, hogy nincsenek-e fémtárgyak a
ruhadarabokban (pl. iratkapcsok, biztosítótŒk, gombostŒk,
pénzérmék stb.);
– ha a gép a garanciaidŒn belül hibásodik meg, és a hibát a
gépben talált idegen tárgyak okozták, akkor a szerelŒ
kihívásáért munkadíj számítható fel;
– gombolja be a párnahuzatokat, húzza fel a cipzárakat,
kapcsolja be a kapcsokat, szíjakat és a köntösök hosszú
zsinórjait;
– szedje le a függönycsipeszeket;
– figyeljen a ruhadarabokon lévŒ címkékre;
– ha a ruhadarabok szétválogatásakor rászáradt foltokat
észlel, akkor speciális tisztítószerrel vagy folteltávolítóval
távolítsa el a foltokat.
– Javasoljuk, hogy a mosandó adag ne álljon csupán törülközŒkbŒl, mert a nagy
mennyiségŒ víz felszívása miatt túlságosan nehézzé válik, és így túlságosan nehéznek
bizonyulhat a dob számára.
64
65
A helyes mosási mód
A ruha elŒkészítése
A) Az egyes ruhadarabokon található címkék
alapján válogassa szét a ruhadarabokat.
Mindig ellenŒrizze az ápolásra vonatkozó
címkéket.
A ruha berakása a gépbe
B) Nyissa ki az ajtót.
C) Tegye be a ruhát a mosógépbe. Csukja be az ajtót,
és ügyeljen arra, hogy egyik ruhadarab se
akadályozza a zárat vagy az ajtótömítést.
A mosószer behelyezése a gépbe
D) Nyissa ki a fiókot, válassza ki a mosószert, és a
gyártó utasításainak, valamint az 59. oldalon
található tanácsoknak megfelelŒen tegye bele a
megfelelŒ mosószermennyiséget.
Töltse be az egyéb mosási segédanyagokat (ld. az
59. oldalt). Csukja be a fiókot.
A közvetlenül a dobba helyezendŒ folyékony
mosószerek esetében az ajánlott adagolót kell
használni.
A mosóprogram kiválasztása
A legmegfelelŒbb program kiválasztásához olvassa el a programtájékoztatót.
A program kiválasztása a programválasztó gomb jobbra fordításával és a programszámnak
a mutatóra állításával történik.
EllenŒrizze, hogy a csap ki van-e nyitva és a kifolyócsŒ megfelelŒen van-e elhelyezve.
Szükség esetén nyomja le a kiegészítŒ funkciógombokat.
Nyomja le a Start gombot, ekkor beindul a program.
A program befejezŒdésekor
–
–
–
–
A kijelzŒn az “AJTÓ ZÁRVA – NYITÁSIG VÁRJ” felirat olvasható.
2 perc elteltével a “PROGRAM VÉGE – AJTÓ NYITVA” felirat jelenik meg a kijelzŒn.
Kapcsolja ki a gépet a szabályozógomb KI helyzetbe fordításával.
Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
Minden használat után húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és zárja el a vízcsapot.
Tisztítás és karbantartás
Ne használjon alkoholbázisú tisztítószereket és/vagy hígítót a mosógép külsŒ oldalán, hanem
csak törölje le nedves ruhával. A mosógép nagyon kevés karbantartást igényel.
– A fiókos tárolórekeszek tisztítása.
– A szŒrŒ tisztítása.
A fiókos tárolórekeszek tisztítása
Bár nem feltétlenül szükséges, de célszerŒ idŒnként
megtisztítani a fehérítŒszereket és az adalékanyagokat
tartalmazó rekeszeket.
A) Ehhez erŒltetés nélkül egyszerŒen csak húzza ki a
rekeszeket.
B) Folyó víz alatt mossa ki a rekeszeket.
C) Tegyen vissza mindent a helyére.
SZÙRÃTISZTÍTÁS
A mosógép speciális szırŒvel van felszerelve, amely az olyan
nagyobbidegen anyagokat (pl. pénzérméket, gombokat stb.)
fogja fel, amelyek eltömíthetik az ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. A szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell végezni:
● Nyissa ki a fedelet.
● Csak bizonyos típusokon áll rendelkezésre:
Húzza ki a bordázott tömlŒt, vegye ki a dugót, és ürítse a
vizet egy edénybe.
● A szırŒ kivétele elŒtt helyezzen egy nedvszívó
törlŒruhát a szırŒsapka alá a szivattyúban lévŒ kis
vízmennyiség felfogása céljából.
● Fordítsa el a szırŒt balra, amíg az meg nem áll függŒleges
helyzetben.
● Vegye ki és tisztítsa meg a szırŒt.
● A tisztítás után tegye vissza a szırŒt úgy, hogy a végén
található hornyot jobbra fordítja el. Ezután fordított sorrendben
végezze el a fenti mıveleteket.
66
67
A készülék szállítása és hosszabb
ideig történŒ tárolása
A készülék szállításakor, vagy ha hosszú ideig fŒtetlen
helyiségben tároljuk, a csövekben maradt vizet teljes
egészében el kell távolítani.
Kapcsolja ki a hálózati ellátást, akassza le a tömlŒt és
irányítsa lefelé egy edénybe, amíg az összes víz el nem
távozik belŒle.
Ezután ismételje meg a mŒveletet fordított sorrendben.
Hibaelhárítás
Mi lehet az oka?
Saját kezŒleg elhárítható hibák
PROBLÉMA
1. Egyik program sem
mŒködik
2. A gép nem telik meg
vízzel
3. Nem folyik ki a víz
4. Víz van a padlón a
mosógép körül
5. A gép nem
centrifugál
6. A gép erŒsen
rázkódik a
centrifugálás közben
7. Nem nyílik ki az ajtó
HIBA MEGSZÜNTETÉSE
OKA
A csatlakozódugó nincs bedugaszolva.
Dugja be a csatlakozódugót.
A gép nincs bekapcsolva.
Kapcsolja be a gépet.
Hálózatkimaradás.
EllenŒrizze és olvassa el a
“Hálózatkimaradás” részt.
Kiégett a biztosíték.
EllenŒrizze.
Az ajtó nyitva van.
Csukja be az ajtót.
Az RCD szétkapcsolt (kioldókapcsoló).
Állítsa vissza az RCD-t.
A késleltetett indítás van bekapcsolva.
EllenŒrizze.
Ld. az 1. okot.
EllenŒrizze.
A vízellátás el van zárva.
Kapcsolja be a vízellátást.
A programválasztó nincs jól beállítva.
Állítsa be megfelelŒen a programválasztót.
Megcsavarodott az ürítŒtŒmlŒ.
Egyenesítse ki a tömlŒt.
Idegen tárgy van a szŒrŒben.
Vizsgálja meg a szŒrŒt.
Hibásan van a csŒ bekötve a gépbe.
EllenŒrizze a telepítést.
Szivárog a tömítés a csap és a vízbevezetŒ
tömlŒ között.
Cserélje ki a tömítést és húzza meg a
csatlakozást.
Ruhaszálak vagy piszok van az ajtó
gumitömítése és az ajtóüveg között.
Töltse fel újra a gépet, és tartsa tisztán az
ajtó gumitömítését/az ajtóüveget.
Hibás a csŒbekötés.
EllenŒrizze a csŒbekötést.
A gép még nem ürítette le a vizet.
Várjon néhány percet a gép kiürüléséig.
A “centrifugálás kikapcsolva” opció van
beállítva (csak bizonyos típusoknál).
EllenŒrizze.
Kiegyensúlyozatlan a ruhaadag.
Rendezze el egyenletesen a ruhaadagot.
A mosógép nincs megfelelŒen vízszintbe
állítva.
Állítsa be a szabályozólábakat.
A ruhaadag nincs egyenletesen elosztva.
Rendezze el egyenletesen a ruhanemŒt.
A szállítókeret nincs eltávolítva.
Távolítsa el a szállítókeretet (ld. a
telepítéssel foglalkozó részt).
Nem telt el két perc a program
befejezŒdése óta.
Várjon két percet.
Hívja ki a szervizt.
-
8. Hibaüzenetek a
kijelzŒn: 0, 1, 5, 7, 8, 9
9. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 2
Nincs víztöltés.
EllenŒrizze, hogy be van-e kapcsolva a
vízellátás.
10 Hibaüzenet a
kijelzŒn: 3
Nincs leszivattyúzás.
EllenŒrizze a kifolyócsövet.
EllenŒrizze, hogy a kifolyócsŒ nincs-e
megcsavarodva.
11 Hibaüzenet a
kijelzŒn: 4
A gép túl van töltve vízzel.
Kapcsolja ki a gép vízellátását.
Hívja ki a szervizt.
Nem valószínŒ, hogy a víz látható a dobban! ez a legújabb technológiának köszönhetŒ, amelynek
révén ugyanolyan mosási és öblítési minŒség érhetŒ el, de kisebb vízfelhasználás mellett.
68
69
Megjegyzés:
A környezetbarát, foszfátmentes mosószerek használata (ellenŒrizze a mosószeres dobozon lévŒ
adatokat) az alábbi eredményekkel járhat:
– elŒfordulhat, hogy az öblítŒvíz zavarosabb a szuszpenzióban lévŒ fehér por (zeolitok) jelenléte miatt,
de ez nem befolyásolja kedvezŒtlenül az öblítési hatásfokot;
– fehér por jelenléte a ruhán a mosást követŒen, amelyet a szövetanyag nem nyelt el, ez azonban nem
változtatja meg az anyag színét;
– a hab utolsó öblítŒvízben való jelenléte nem feltétlenül azt jelzi, hogy gyenge minŒségŒ volt az
öblítés;
– több öblítési ciklus elvégzése ezekben az esetekben semmilyen célt sem szolgál.
Telepítés
A gép csomagolóanyagának az eltávolítása után
végezze el a következŒket:
A gép hátoldalán
1) Csavarozza ki a középsŒ csavart (A); csavarozza ki a
4 oldalsó csavart (B) és vegye le a kereszttartót (C).
2) Döntse elŒre a gépet, és lefelé húzva vegye ki a
kétoldalt lévŒ két polisztirol blokkot tartalmazó
mŒanyag zsákokat.
3) Nyomja be a dugót a nyílásba (a dugó a kezelési
utasításhoz mellékelt borítékban található).
2. ábra
MŒszaki adatok
■ Max. száraz ruhaadag
■ Víznyomás
6 kg
0,05 ÷ 0,8 MPa
Méretek:
■ Szélesség
■ Mélység
■ Magasság
60 cm
54 cm
85 cm
Megjegyzés: Az elektromos adatokkal kapcsolatos részleteket ld. a mosógép elülsŒ részén
(az ablakrésznél) lévŒ adatlapon.
A készülék megfelel a 89/336/EGK és a 73/23/EGK irányelveknek, illetve azok késŒbbi
módosításainak.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A készülékhez garanciajegy tartozik, amely a Candy szerviz díjmentes igénybevételét teszi
lehetŒvé. Œrizze meg a vásárláskor a kiskereskedŒtŒl kapott blokkot, hogy szükség esetén
bemutathassa azt a kiérkezŒ szerelŒnek.
Ha a mosógép hibásnak látszik vagy nem mŒködik megfelelŒen, akkor a szerviz kihívása elŒtt
javasoljuk, hogy végezze el a Hibaelhárítás c. részben található ellenŒrzéseket.
Ha az összes javasolt ellenŒrzés elvégzése után továbbra sem szŒnik meg a probléma, kérjük,
tárcsázza a szerviznek a kézikönyv hátoldalán található telefonszámát. A telefonhívás díjáért Ön
közvetlenül a szervizzel kerül kapcsolatba. Fontos, hogy közölje a szerviz szakemberével a termék
típus- és sorozatszámát, amely a mosógép elülsŒ részén (az ajtó körüli részen) lévŒ adattáblán
található (3-as számmal kezdŒdŒ 16 karakter).
Így a szerviz szakembere konkrétabban tud választ adni az Ön kérdésére.
70
4) Az ábrán látható módon rögzítse alulra a
hullámlemezt.
5) A gép vízszintbe állításához használja a 4
lábat.
a) Fordítsa el az anyát az óramutató járásával
megegyezŒ irányban (jobbra), hogy
szabaddá váljon lábszabályozó csavar.
b) A készülék megemeléséhez vagy
lesüllyesztéséhez forgassa el a lábat, amíg
az stabilan meg nem áll a padlón.
c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ helyzetben az
anya óramutató járásával ellentétes irányban
(balra) csavarásával, amíg az neki nem
feszül a gép aljának.
A
B
C
71
Megjegyzés: javasoljuk, hogy a gép esetleges késŒbbi
szállításához Œrizze meg a kereszttartót, a rudakat és a
csavarokat. A gyártó nem vállal felelŒsséget azokért a
gépsérülésekért, amelyek a szerkezet kioldásával
kapcsolatos szabályok be nem tartása miatt következnek
be. A telepítés költségei a felhasználót terhelik.
Megjegyzés: A mosógép és a vízvezeték-hálózat
elkülönítése érdekében célszerŒ minden egyes mosás
után elzárni a csapot.
Ha a bevezetŒ tömlŒ csatlakozási pontja megváltozik, ellenŒrizze, hogy a bevezetŒ tömlŒn
lévŒ 3/4” menetes szorítókarika stabilan csatlakozik-e az elektromos szelepes csatlakozóhoz.
A mosógép megfelelŒ mŒködéséhez az ürítŒ tömlŒ kivezetŒ végének (szájának)
legalább 50 cm-re és legfeljebb 85 cm-re kell lennie a talajtól.
Vízellátás
A gép 3/4" méretŒ, a végein szorítókarikákkal ellátott
bevezetŒ tömlŒvel rendelkezik, amelynek egyik vége a
készülék menetes csatlakozójára, másik vége pedig a
hidegvizes hálózati csapra csatlakoztatható.
A készüléket új tömlŒgarnitúrával kell a vízhálózatra
csatlakoztatni.
A régi tömlŒgarnitúrákat nem szabad újra használni.
A készüléket csak hidegvizes hálózati csapra szabad
csatlakoztatni.
A 40°C feletti melegvizes csapra történŒ csatlakoztatás
egyes finom szövetek károsodását idézheti elŒ.
Elektromos ellátás és biztonsággal kapcsolatos tanácsok
A mosógépek egy fázisú, 230 V, 50 Hz feszültségŒ készülékek. EllenŒrizze, hogy a vezeték
elég nagy teljesítményŒ-e a legalább 3,0 kW biztosításához, majd pedig csatlakoztassa a
dugót egy 10 A-es földelt csatlakozóaljzatba.
A telepítés után a készüléket úgy kell beállítani, hogy a csatlakozódugó hozzáférhetŒ legyen.
EllenŒrizze, hogy otthonának elektromos hálózata rendelkezik-e földelŒrendszerrel.
A csatlakozóaljzatnak és a készülék csatlakozódugójának azonos típusúnak kell lennie.
Általában nem tanácsos elosztók és/vagy hosszabbítók használata.
Mindegyik Candy mosógép megfelel a Quality Trademark Institute által megfogalmazott
biztonsági követelményeknek.
A gyártó minden felelŒsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elŒforduló nyomdahibákkal
kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzŒk megváltoztatása nélkül – fenntartja a termékek
szükség szerinti módosításának jogát.
A
Acqua-stop
A készülékkel együtt szállított bevezetŒ tömlŒ kettŒs
bevonattal rendelkezik és egy vízszelepet foglal magában.
Ha a belsŒ tömlŒ elszakad, a vízzel történŒ elárasztás
megakadályozására a szelep automatikusan elzárja a
vízellátást. A jelzŒlámpa pirosra vált (A). Ebben az esetben
azonnal zárja el a vízellátást, és szereltessen be egy új
bevezetŒ tömlŒt a Candy szervizzel.
max 100 cm
min 4 cm
72
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
73
Kazalo
Stranica
Uvod
Opçenita upozorenja i savjeti prilikom isporuke uredjaja
Sigurnosne mjere
Brzi start
Korisni savjeti za korisnika
Kori‰tenje Infotexta prvi put
Opis kontrola
Ladica sredstava za pranje
Odabir programa pranja
Glavno pranje
Tabelarni pregled programa pranja
DeterdÏent, dodaci za pranje i koliãine za kori‰tenje
âi‰çenje i odrÏavanje perilice rublja
Uklanjanje manjih nedostataka u radu
Servis
Tehniãki podaci
Namje‰tanje i instalacija perilice rublja
75
76
76
77
78
79
84
92
93
95
98
100
102
104
106
106
107
Uvod
PaÏljivo proãitajte ove upute za uporabu i sve ostale informacije priloÏene uz perilicu rublja
kao i sve odgovarajuçe propise.
âuvajte svu dokumentaciju za buduçe kori‰tenje ili za buduçeg vlasnika.
ZNAâAJNO: ova perilica rublja namijenjena je
iskljuãivo za kori‰tenje u kuçanstvu.
Upute o odlaganju
Sav kori‰teni ambalaÏni materijal nije ‰tetan za prirodni okoli‰ i moÏe se reciklirati.
Molimo da ambalaÏu odloÏite na naãin koji je prihvatljiv za prirodni okoli‰.
Va‰ prodavaã ili lokalna nadleÏna sluÏba pruÏit çe vam
odgovarajuçe upute o naãinu odlaganja ambalaÏe.
Uredjaji koji su zavr‰ili svoj radni vijek nisu bezvrijedna roba! Vrijedni materijali mogu biti
iskori‰teni u odlagali‰tima odpada.
Prije ukljuãivanja perilice rublja budite sigurni da je
ispravno instalirana i da su transportne ‰ipke
uklonjene kako je prikazano na stranici 107.
ZNAâAJNO: sa uredjaja koji vi‰e neçe biti u uporabi
uklonite kabel za elektriãno napajanje.
Kada se namjeravate rije‰iti stare perilice rublja, molimo da onesposobite sigurnosni uredjaj
vrata kako bi sprijeãili da se djeca zatvore u unutra‰njost perilice.
74
75
Opçenita upozorenja i savjeti
pri isporuci uredjaja
Prilikom isporuke uredjaja provjerite da li su uz perilicu isporuãeni slijedçi dokumenti i pribor:
- UPUTE ZA UPORABU
- JAMSTVENI LIST
- âEPOVI
- DOVODNA CIJEV
- POSUDICA ZA TEKUåE DETERDÎENTE
Provjerite perilicu da prilikom transporta nije o‰teçena. Ako je o‰teçena, obratite se prodavaãu.
Sigurnosne mjere
A) Izvucite utikaã iz utiãnice.
B) Zatvorite slavinu za dotok vode.
C) Svi Candy uredjaji za domaçinstvo opremljeni su kablom za uzemljenje. Provjerite da li je
Va‰a elektriãna instalacija pravilno uzemljena!
Ako nije, neka to prije prikljuãenja perilice pravilno uãini struãna osoba.
CE Uredjaj je izradjen sukladno direktivama br. 89/336/EEC, 73/23/EEC i daljnjim izmjenama.
D) Ne dirajte uredjaj ako imate vlaÏne ruke ili noge ili ako ste bosi.
E) Ne prikljuãujte perilicu na elektriãnu mreÏu preko ispravljaãa, vi‰estrukih utikaãa ili
produÏnih kablova. Gdje god je moguçe, izbjegavajte takvo spajanje.
Upozorenje:
tijekom pranja voda u perilici moÏe se zagrijati i do 90°C.
F)
G)
H)
I)
Prije otvaranja vrata perilice provjerite da u bubnju nije voda.
Ne dopustite djeci ili drugim neodgovornim osobama da koriste uredjaj bez nadzora.
Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice tako da vuãete prikljuãni kabel ili sam uredjaj.
Elektriãni uredjaji ne smiju biti izloÏeni atmosferskim utjecajima kao ‰to su to npr ki‰a,
sunce itd.
L) Pazite da kod premje‰tanja ili prevoÏenja, perilicu ne diÏete drÏeçi je za upravljaãke tipke i
gumbe, odnosno za ladicu sredstva za pranje.
76
Tijekom prevoÏenja perilice kolicima ne naslanjajte perilicu na prednju stranu gdje su vrata.
M) Znaãajno!
Ako perilicu postavite na pod prekrit tepisonom ili sagom, paÏljivo provjerite da njihova
vlakna ne zatvaraju otvore za provjetravanje perilice koji se nalaze na donjoj strani
perilice.
N) Perilicu uvijek moraju diçi dvije osobe kako je to prikazano na slici.
O) U sluãaju kvara i/ili neispravnog rada perilice, odmah je iskljuãite iz eleltriãne mreÏe i
izvucite utikaã iz zidne utiãnice te zatvorite dotok vode. Zatim pozovite jednog od
ovla‰tenih Candy servisera radi popravka. Ako je potrebno zamijeniti neki dio perilice,
uvijek zahtijevajte ugradnju originalnih Candy rezervnih dijelova. Nepo‰tivanje ovih uputa
moÏe utjecati na siguran i pravilan rad perilice.
P) Ako se glavni elektriãni kabel o‰teti, mora se zamijeniti posebnim kablom kojeg moÏete
nabaviti u ovla‰tenom servisnom centru.
Q) Nakon ‰to ste instalirali perilicu rublja, pazite da su glavni elektriãni kabel i slavina za
dovod vode uvijek lako dostupni.
R) Zavjese od staklenih vlakana nikada nemojte prati u ovoj perilici rublja.
S) Pazite da se oko perilice rublja ne nakupljaju sitni ostaci ili pahuljice tkanina.
T) Uvijek pazite da je svjetlosni pokazatelj "zakljuãanih" vrata iskljuãen prije nego otvorite
vrata, na tak naãin omoguçit çete da se perilica ohladi prije vadjenja rublja.
U) Uvijek osigurajte da je temeljna ploãa montirana na perilicu.
Brzi start
Pranje
– da otvorite vrata perilice rublja pritisnite gumb iza ruãice vrata, odaberite rublje i stavite ga
u perilicu,
– zatvorite vrata perilice,
– stavite deterdÏent u odjeljke ladice za deterdÏent: u odjeljak "1" za predpranje i odjeljak
"2" za sve ostale progame pranja,
– odaberite program pranja okretanjem gumba programatora (va‰ Ïeljeni program moÏe
se vidjeti na ekranu perilice),
– odaberite bilo koju Ïeljenu funkcijsku tipku i zatim pritisnite tipku START / PAUZE
– izmedju pritiska na tipku START/PUZE i poãetka programa pranja proçi çe kratko vrijeme,
dok perilica odredi potrebnu koliãinu vode i podesi mjerila programa pranja.
Nakon zavr‰etka programa pranja
– na ekranu çe pisati "BLOKADA VRATA-PRICEK DA OTV.".
– nakon 2 minute na ekranu çe pisati "KRAJ PROGRAMA - OTVOR. VRATA",
– iskljuãte perilicu rublja okretanjem gumba programatora na poloÏaj "OFF",
– otvorite vrata perilice i izvadite rublje.
Odpojite perilicu sa elektriãnog napajanja i zatvorite dovod vode nakon svakog pranja.
77
Korisni savjeti za korisnika
WELCOME
0.00
NiÏe navodimo savjete za kori‰tenje perilice rublja na ‰tedljiv i najprihvatljiviji naãin za oãuvanje
prirodnog okoli‰a:
14
Najveça koliãina punjenja
Da bi sprijeãili svaki moguçi gubitak elektriãne enrgije,vode ili deterdÏenta i vremena,
preporuçujemo da perilicu napunite u potpunosti. Sa potpuno napunjenjenom
perilicom u‰tedjet çete i do 50% elektriãne energije umjesto da perete sa dva poloviãna
punjenja.
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
Toãno vrijeme moÏe biti postavljeno
kasnije
90
Ovo je prikazano ako je odabran program
pranja 1
Prije nego unesete predpode‰ene postavke Infotexta, zapamtite da je vrijeme ograniãeno sve
dok se ne odluãite za va‰e opcije (30 sekundi / opcija). Ako vam vrijeme istekne, poãnite
ponovno od te toãke. DrÏite u isto vrijeme pritisnutima tipke (
)i(
) na 5 sekundi sve
dok se na ekranu ne prikaÏe:
Da li je potrebno predpranje?
Samo za jako zaprljano rublje!
U·TEDITE sredstva za pranje, vrijeme, vodu i izmedju 5 do 15% potro‰nje elektriãne energije
ako NE koristite program predpranja za normalno zaprljano rublje.
Pritisnite tipku (
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
Mrlje obradite sredstvom za uklanjanje mrlja ili namakanjem suhih mrlja u vodi prije pranja da
bi smanjili potrebu za programom pranja sa vrelom vodom. U‰tedite do 50% elektriãne
energije kori‰tenjem programa pranja na 60° C.
Va‰a perilica rublja je automatski
pode‰ena na engleski
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
)
IZBOR JEZIKA
HRVATSKI
Pritisnite tipku (
)
PODES. VRIJEME
hh:
Pritisnite tipku (
Da promijenite sate pritisnite tipku ( )
sve dok se ne prikaÏe ispravno vrijeme
)
PODES. VRIJEME
mm:
Pritisnite tipku (
Da promijenite minute pritisnite tipku ( )
sve dok se ne prikaÏe ispravno vrijeme
)
PODES. VRIJEME
ABSOLUTNO
Pritisnite tipku (
78
ako je prikazano RELATIVNO pritisnite
(
), to mijenja izbornik opcija.
)
79
ZVUCNI SIGNAL
DA
Pritisnite tipku (
ako nije prikazano pritisnite (
ako nije prikazano pritisnite (
14
)
Programiranje perilice rublja
Infotext zahtijeva da bude programiran i to ispravnim postavkama sata, jezikom prikaza i
osobnim zahtjevima. Kada se perilica ukljuãi i gumb programatora pomakne od poloÏaja "off"
(iskljuãeno), prikazat çe se poruka za odabir programa.
uvijek odaberite NE, ako je
prikazano DA pritisnite (
)
)
DOBRODOSLI !
00.00
IZLAZ IZ MENIJA
DA
Pritisnite tipku (
Ova perilica rublja çe raditi i prije programiranja Infotext postavki. Medjutim, ova perilica rublja
ima funkcije odgode poãetka pranja i programiranog kraja i da te funkcije uãinkovito rade,
infotext funkcije moraju biti programirane. To je jednostavan postupak a tijekom proizvodnje
vodjena je posebna briga kako bi se korisniku omoguçilo da sa ovom perilicom upravlja
jednostavno i uspje‰no.
)
DEMO NAC. RADA
NE
Pritisnite tipku (
Kori‰tenje Infotexta prvi put
)
OMOGUC. MEMOR.
DA
Pritisnite tipku (
)
ako je prikazano NE pritisnite (
)
Ova poruka je prikazana na kratko vrijeme sve dok perilica rublja ne prepozna koji je program
pranja odabran. Kada je perilica rublja spremna, pojedinosti o programu pranja pojavit çe se
na ekranu i od ove toãke moÏete poãeti programitati perilicu rublja.
)
BIJELI PAMUK
JAKO PRLJAVO
90
vrati natrag na odabrani program pranja
Primjer:
14
Sada ste u moguçnosti odabrati bilo koji program pranja, moÏete ako Ïelite podesiti odgodu
poãetka pranja.
Gdje potrebno vi‰e informacija pogledajte odgovarajuçe odlomke na stranicama koje slijede.
BIJELI PAMUK
JAKO PRLJAVO
90
Ulazak u izbornik
Prije nego udjete u Infotext izbornik molimo da zapamtite da imate 30 sekundi za predradnje
kako bi izveli svoj izbor. Nakon ‰to istekne vrijeme, prikaz na ekranu vratit çe se na poãetni
prikaz i Vi jednostavno moÏete ponovno unjeti Infotext izbornik i nastaviti sa programiranjem.
Od te toãke izbornik se moÏe programirati. Istovremeno drÏite zajedno pritisnutima tipke ( )
i(
).
Da potvrdite i unesete opciju pritisnite tipku (
).
Pode‰avanje prikaza jezika
Va‰a perilica rublja automatski je pode‰ena na engleski jezik. Ako Ïelite prikaz na drugom
jeziku (i ako je to jezik koji Ïelite ãitati kada koristite perilicu rublja) postupite kako slijedi:
DrÏite zajedno pritisnutima tipke (
)i(
) na 5 sekundi ili dok ne zaãujete zvuãni signal
da unesete odabir izbornika, prikaz na ekranu traÏit çe vas da izaberete Ïeljeni jezik. Otpustite
tipke ( ) i ( ) i prodjite kroz opcije jezika pritiskom na tipku (
) sve dok ne odaberete
jezik prikaza koji Ïelite.
80
81
Otpustite tipku (
) i pritisnite tipku (
) da unesete odabir.
Nakon ‰to ste unjeli odabrani jezik, na ekranu çe se prikazati pitanje za pode‰avanje "novog
vremena".
Pode‰avanje novog vremena
Ova funkciju potrebno je podesiti iz dva razloga: prvo, za prikaz tekuçeg vremena dana na
ekranu i nadalje za ispravne postavke programiranja kraja/odgode pokretanja.
Primijetiti çete da oznake za sate na ekranu poãinju treptati.
Podesite sate neprestanim pritiskom na tipku (
) i zatim pritisnite tipku (
) da unesete
sate. Nakon toga na ekranu çe poãeti treptati oznake za minute, ponovno pritisnite tipku (
)
sve dok se Ïeljene minute ne prikaÏu i pritisnite tipku (
) da unesete odabir.
Pode‰avanje vremenskog naãina rada
Postoje dva naãina da se odredi vremenski naãin rada. Prvi je ako Ïelite programirati da kraj ili
odgoda poãetka pranja budu programirani od poãetka stvarnog vremena kojeg Ïelite
programirati za kraj ili poãetak, npr. programirajte kraj za 18.00. Ovaj naãin pode‰avanja
naziva se "potpuni vremenski naãin rada" .
Kada koristite funkciju programiranog kraja (ili odgodu poãetka pranja), niÏe navedeni primjer
moçi çete vidjeti ako je u pode‰avanju izbornika odabran "relativni vremenski naãin rada".
KRAJ PROGR.
DD
18:00
Zato, kada pode‰avate kraj programa, program çe (kao ‰to je gore prikazano) zavr‰iti u 18:00.
Nadalje, ako Ïelite programirati vrijeme kraja programa (ili odgodu poãetka pranja),
dodavanjem sati, npr. programirati da program zavr‰i za 1,5 sat, taj naãin vremenskog naãina
rada naziva se "relativni vremenski naãin rada".
Kada koristite funkciju programiranog kraja (ili odgodu poãetka pranja), niÏe navedeni primjer
moçi çete vidjeti ako je u pode‰avanju izbornika odabran "relativni vremenski naãin rada".
U
KRAJ PROGR.
1H 30M
Obe opcije su vrlo korisne, ali mi osjeçamo da je "potpuni vremenski naãin rada" djelotvorniji i
laganiji za uporabu jer nije potrbno raãunati koliko je sati potrebno ostaviti prije nego Ïelite da
se perilica rublja pokrene ili zaustavi.
Kada Ïelite odabrati vremenski naãin rada biti çete upitani kako bi izabrali "relativno" ili daljnjim
pomicanjem preko tipke (
) "absolutno" vremenski naãin rada. Pritiskom na tipku (
)
potvrdite Ïeljene postavke.Nakon ‰to ste unjeli Ïeljeni vremenski naãin rada, ekran çe vas
pitati da se omoguãi pode‰avanje zavr‰nog zvuãnog signala.
82
Zavr‰ni zvuãni signal
Na ovoj perilici rublja moÏete podesiti opciju zvuãnog signala kako bi znali da je ciklus pranja
zavr‰en.
Pritiskom na tipku (
) moÏete se pomicati kroz opcije "da" i "ne". Da potvrdite va‰ izbor
pritisnite tipku (
) a sadrÏaj ekrana pomaknut çe se na sljedeçi odsjek i zapitati vas da
"omoguçite memoriju" .
Omoguçite memoriju
Ovo je vrlo korisna moguãnost ako ãesto perete rublje kori‰tenjem istog programa pranja. Ako
odaberete "omoguc. memor." vi çete zapravo reçi perilici rublja da zapamti zadnji kori‰teni
program / funkciju i to çe se postaviti u memoriju. Ova funkcija radi samo na programima za
pranje pamuka, osjetljivog rublja, sintetike i vune. Memorija neçe saãuvati postavke unutar
grupe posebnih programa.
Odaberite "da" i "ne" za ovu opciju kori‰tenjem tipki ( ) i ( ) da unesete odabir. Na ekranu
çe se zatim prikazati poruka s pitanjem, Ïelite li podesiti "demo" (pokazni) naãin rada.
Demo naãin rada
predpode‰ena postavka NE
Molimo da ovu opciju podesite na "NE" ako tako veç nije uãinjeno - ova opcija koristi samo
SERVISU. Ako demo naãin rada nije pode‰en na "NE" kada izlazite iz Infotext izbornika
program pranja NEåE zapoãeti s radom. Nakon ‰to unesete "NE" preko tipke (
) biti çete
upitani Ïelite li izaçi iz izbornika.
Izlaz iz izbornika
Ako ste zadovoljni s postavkama koje ste odabrali, moÏete izaçi iz izbornika tako da pritisnete
tipke (
)i(
).
Ukoliko niste zadovoljni s postavkama koje ste odabrali morate odabrati "NE" da izadjete iz
izbornika za naredbe i zatim moÏete zapoãeti programiranje od poãetka.
Pritiskom na tipku (
) moÏete samostalno omoguçiti unos i zaobilaÏenje svake opcije sve
dok ne dosegnete opciju koju Ïelite ponovno podesiti.
Kada ste u potpunosti zadovoljni s va‰im odabirom u izborniku, moÏete izaçi iz izbornika i
isprobati postavke koje sada mogu zapoãeti.
Ako, nakon poãetnih postavki za kasnije Ïelite promijeniti bilo ‰to iz izbornika, ponovno od
poãetka prodjite kroz opcije izbornika i promijenite opcije koje Ïelite.
Jednom pode‰ene, opcije izbornika ostat çe u memoriji perilice rublja ãak i kada se perilica
odpoji iz elektriãne mreÏe ili ako dodje do prekida elektriãnog napajanja.
83
Opis kontrola
Opis kontrola
H
N
M
I
Sve tipke i gumbi na kontrolnoj ploãi perilice nabrojeni su u dalje navedenom opisu.
Kada Ïelite odabrati Ïeljeni program pranja i neku od opcijskih tipki, podaci o va‰em odabiru
prikazat çe se u "Infotextu" na ekranu.
Kada su programske i opcijske tipke uskladjene to çe biti oznaãeno piskavim zvuãnim
signalom a svjetlo iznad opcijske tipke çe zasvjetliti. Ako odaberete opcijsku tipku koja nije
uskladjena s programom koji traÏite to çe biti oznaãeno brujeãim zvuãnim signalom a svjetlo
iznad tipke neçe se ukljuãiti. Da odaberete neku od opcija pritisnite jedanput odgovarajuçu
opcijsku tipku, da iskljuãite opciju, pritisnite ponovno odgovarajuçu opcijsku tipku.
Molimo da paÏljivo proãitate niÏe naveden opis pojedinih tipki:
P
G F E D C B
A
O
Gumb za odabir programa pranja (programator):
Gumb za odabir programa pranja (programator):
A
Tipka pokretanje / pauza
"Zakljuãavanje" programa
Pode‰avanje vremena odgode poãetka pranja / kraja programa
Tipka laku noç
Tipka "Aquaplus"
Tipka za intenzivno pranie
Odabir brzine centrifuge
Tipka za temperaturu pranja
Svjetlosni pokazatelji tipki
Ekran INFOTEXTA
Ruãica vrata
Ladica sredstava za pranje
B
C
D
E
F
G
H
I
M
N
O
P
84
A
Kada okrenete gumb programatora i nakon ‰to pozdravna poruka nestane, na ekranu çe se
prikazati slijedeçe pojedinosti:
âitajuçi s lijeva na desno:
1. brzina centrifuge
2. ime programa pranja
3. temperatura pranja
Primjer:
14
BIJELI PAMUK
JAKO PRLJAVO
85
90
Tipka pokretanje / pauza
POKRETANJE
Da pokrenete program pranja pritisnite ovu tipku jedanput.
Perilica rublja çe sada reagirati na koliãinu rublja za pranje i zatraÏiti vas da priãekate.
B
Primjer:
PRICEKAJTE
PODES.PARAMET.
Ekran infotexta çe zatim prikazati vrijeme kompletnog trajanja programa pranja i zatim çe
program pranja zapoãeti. Infotext izraãunava vrijeme do kraja odabranog programa na osnovu
standardnog punjenja rubljem od 6 kg. Infotext çe ispraviti vrijeme prema veliãini i sastavu
punjenja.
Primjer:
14
KRAJ : 1H :50M
PRANJE
90
PAUZA
Program pranja moÏe biti privremeno zaustavljen (pauza) u bilo koje vrijeme tijekom ciklusa
pranja tako da tipku Start/Pause drÏite pritisnutom oko 3 sekunde dok se ne oglasi zvuãni
signal. Na ekranu perilice çe se prikazati poruka koja çe vas obavijestiti da je program pranja u
pauzi.
Primjer:
14
PAUZA PROGR.
BLOKADA VRATA
90
Ako Ïelite dodati ili izvaditi rublje iz perilce tijekom ciklusa pranja, priãekajte 2 minute dok
sigurnosni uredjaj ne otpusti vrata.
14
PAUZA PROGR.
OTVOR. VRATA
90
"Zakljuãavanje" programa
C
Ovo je korisna moguçnost koja spreãava da se djeca igraju s tipkama perilice i poremete
program pranja koji ste podesili. Nakon ‰to ste podesili program pranja i opcijske tipke koje su
vam potrebne, pritisnite tipku start a zatim tipku za "zakljuãavanje programa". To çe "zakljuãati"
kontrolnu ploãu perilice.
Pode‰avanje vremena odgode
poãetka pranja / kraja programa
D
Opcija pode‰avanja vremena odgode poãetka pranja/kraja programa moÏe se koristiti ako
rublje Ïelite oprati kasnije (ali unutar 24 sata).
1. Pode‰avanje odgode poãetka pranja
Pritisnite tipku D jedanput i pritisnite tipke za sate i minute (na lijevo i desno) sve dok ne
podesite potrebno vrijeme. Poruke na ekranu çe se vratiti na programske opcije ako tipka ne
bude pritisnuta unutar 5 sekundi.
Da poni‰tite vrijeme odgode poãetka pranja drÏite prtitisnutm tu tipku na 5 sekundi.
2. Programiranje vremena kraja programa
Pritisnite tipku D dvaput i pritisnite tipke za sate i minute (na lijevo i desno) sve dok ne
podesite potrebno vrijeme. Kada unosite programe i opcije pranja, na ekranu çe biti prikazano
minimalno vrijeme koje moÏete podesiti za kraj programa. To vrijeme moÏe se produÏiti samo
ako to vi traÏite.
Da ponovno pokrenete program praja pritisnite tipku Start/Pause jo‰ jedanput. Na ekranu
perilice çe se prikazati poruka koja çe vas obavijestiti da çe se program pranja nastaviti.
PONI·TAVANJE PROGRAMA PRANJA
Da poni‰tite program pranja okrenite gumb programatora na poloÏaj "OFF" (iskljuãeno) i zatim
odaberite neki drugi program. Na ekranu perilice çe se prikazati poruka koja çe vas obavijestiti da
je program pranja poni‰ten.
ZNAâAJNO: kada koristite funkciju pode‰avanja vremena odgode poãetka pranja / kraja
programa, koristite iskljuãivo moguçnost stavljanja deterdÏenta kroz ladicu za deterdÏent.
Dodavanjem deterdÏenta izravno u bubanj i zatim ostavljanje deterdÏenta da stoji na rublju
duÏi period, moÏe dovesti do toga da deterdÏent o‰teti va‰e rublje.
Primjer:
PONISTI PROGR.
Vratite gumb programatora na poloÏaj "OFF".
86
87
E
Tipka LAKU NOå
Pritisnite ovu tipku (dostupnu na svim programima pranja) da prosjeãnu brzinu centrifuge
podesite na 400 o/min (gdje je to primjenljivo), razina vode çe se poveçati tijekom ispiranja i
rublje çe nakon zadnjeg ispiranja ostati uronjeno u vodi kako bi se tkanine ravnomjerno
ra‰irile.
Tijekom ove faze pranja u kojoj je voda zadrÏana u kadi perilice, svjetlosni pokazatelji
prikazuju da je perilica u stanju mirovanja.
Otpustite ovu tipku da zavr‰ite ciklus pranja s centrifugiranjem (ãija brzina moÏe biti
smanjena ili potpuno poni‰tena pritiskom na odgovarajuçu tipku) i istjecanjem vode.
Zahvaljujuçi elektronskim kontrolama, voda u meçufazi istiãe vrlo tiho ãineçi ovu opciju vrlo
praktiãnom za pranje tijekom noçi.
TIipka za intenzivno pranje
G
Pritiskom na ovu tipku koja se moÏe aktivirati samo na programima za pranje pamuãnog
rublja proradit çe se senzori novog ACTIVA sustava. To utjeãe na:
- odabranu temperaturu pranja, odrÏavajuçi je stalno na istoj razini tijekom ciklusa pranja i
mehaniãko djelovanje bubnja.
Bubanj perilice rublja je izradjen je tako, da se u najvaÏnijem trenutku pranja okreçe u dvije
razliãite brzine. Kada deterdÏent ulazi u rublje, bubanj se okreçe na naãin da deterdÏent bude
ravnomjerno raspodijeljen; tijekom postupka pranja i ispiranja brzina okretanja bubnja se
poveãava kako bi u najveçoj moguçoj mjeri poveãala uãinak pranja.
Zahvaljujuçi ovom posebnom sustavu, uãinak postupka pranja je izuzetno pobolj‰an a BEZ
PRODUÎENOG TRAJANJA PROGRAMA PRANJA.
H
Odabir brzine centrifuge
F
Tipka "Aquaplus"
Pritiskom na ovu tipku moÏete aktivirati poseban novi ciklus pranja za programe pranja rublja
postojanih boja i mije‰anih tkanina, zahvaljujuçi novom Sustavu Activa Senzora. Ova
opcija s posebnom paÏnjom postupa s vlaknima odjeçe a idealna je i za osobe s osjetljivom
koÏom. Rublje se pere u znatno veçoj koliãini vode a zajedno s novim kombiniranim
djelovanjem okretanja bubnja i vi‰ekratnim punjenjem i praÏnjenjem vode dobiva se savr‰eno
isprano i oprano rublje. Koliãina vode u pranju je poveçana tako da je deterdÏent u potpunosti
otopljen ãime je osigurano vrlo uãinkovito ãi‰ãenje. Koliãina vode poveçana je i tijekom
postupka ispiranja tako da su iz rublja u potpunosti uklonjeni svi ostaci deterdÏenta.
Ova funkcija posebno je namijenjena osobama s osjetljivom koÏom koje mogu biti osjetljive i
na najmanje ostatke deterdÏenta u rublju. Ovu funkciju posebno preporuãujemo za pranje
djeãje odjeçe, osjetljivih tkanina opçenito ili odjeçu i predmete od frotira ãija vlakna inaãe
upijaju veçu koliãinu deterdÏenta.
Kako bi osigurali najbolji uãinak pranja, ukljuãite ovu funkciju uvijek, kada koristite programe
pranja za osjetljive i vunene tkanine.
Ova tipka nije dostupna kada je odabrana tipka “laku noç”.
Kod odabira programa pranja na ekranu perilice çe se pojaviti poruka o najveçoj brzini
centrifuge dozvoljene za taj program pranja. Ako ponovno pritisnete tipku za odabir brzine
centrifuge brzina çe se poveçati za 100 o/min. Najmanja brzina centrifuge je 400 o/min, ili ako
neprekidno drÏite pritisnutom tipku za brzinu centrifuge, centrifugiranje se moÏe poni‰titi ako to
Ïeliete.
ZNA_AJNO: ovaj model perilice rublja opremljen je elektronskim
"senzorskim" uredjajem koji provjerava da je punjenje rubljem
ispravno uravnoteÏeno. Ako je punjenje rubljem blago
neuravnoteÏeno perilica rublja çe automatski uravnoteÏiti
punjenje kako bi provela brigu o normalnom centrifugiranju.
Ako, nakon nekoliko poku‰aja, uravnoteÏenost nije
uspostavljena, koristit çe se manja brzina centrifugiranja. Ako je
punjenje rubljem ozbiljno neuravnoteÏeno, centrifugiranje çe se
poni‰titi.
To pomaÏe ograniãenju vibracija, smanjuje radnu buku i
pove_ava radni vijek perilice rublja.
Tipka za temperaturu pranja
I
Tipka za temperaturu pranja omoguçuje smanjenje temperature pranja na svakom
programu.
Svaki puta kada pritisnete tu tipku, temperatura çe se smanjiri za 10°C sve do najniÏe
granice od 15°C (hladeno pranje).
88
89
M
Svjetlosni pokazatelji tipki
Svjetlosni pokazatelji tipki svjetle kada je odabrana odredjena opcija.
Ekran INFOTEXTA
N
o/min x 100
brzina
centrifuge
odabranog
programa
pranja
14
temperatura u
°C
BIJELI PAMUK
JAKO PRLJAVO
Ruãica vrata
Da otvorite vrata pritisnite gumb s unutarnje strane ruãice vrata.
90
najvi‰a
temperatura
odabranog
programa
pranja
O
ZNAâAJNO:
OTVARANJE VRATA: perilica ima ugradjenu posebnu sigurnosnu napravu koja sprijeãava
otvaranje vrata odmah po zavr‰etku pranja/centrifugiranja. Nakon ‰to centrifugiranje zavr‰i
priãekajte jo‰ oko 2 minute prije nego otvorite vrata. Na ekranu çe pisati "OTVOR VRATA"
(otvorite vrata) i tek tada moÏete otvoriti vrata. Sigurnosno mjerilo provjerit çe da u bubnju
perilice nije ostala voda.
90
Ladica sredstava za pranje
P
Gumb programatora
TABELLA PROGRAMMI
Ladica sredstava za pranje podjeljena je na 3
pregradka:
– pregradak obiljeÏen s "1" namijenjen je
sredstvima za predpranje,
– pregradak obiljeÏen s ✿ namijenjen je posebnim
dodacima kao ‰to su: omek‰ivaãi, mirisi, ‰tirke
itd.
– pregradak obiljeÏen s "2" namijenjen je
deterdÏentu za glavno pranje.
Ako perete tekuçim sredstvom, umetnite u "2".
Pregradak posebno priloÏenu posudicu kako je to
prikazano na slici!
Ovaj poseban spremnik mora biti umetnuti u
pregradak oznaãen s “2” u ladici za deterdÏent
kada Ïelite koristiti program “RINSE” (ISPIRANJE) kao
i ciklus BIJELJENJA.
UPOZORENJE! NAPOMINJEMO DA SU
NEKA SREDSTVA ZA PRANJE TEÎE
TOPIVA, AKO PERETE OVAKVIM
SREDSTVIMA PREPORUâUJEMO DA IH
STAVITE U POSEBNU POSUDICU KOJA SE
STAVLJA IZRAVNO U BUBANJ MEDJU
RUBLJE.
UPOZORENJE!
PREGRADAK OWNAâEN S
MOÎETE PUNITI SAMO TEKUåIM
SREDSTVIMA!
PERILICA JE PROGRAMIRANA DA DODATKE ZA PRANJE AUTOMATSKI
UZIMA TIJEKOM ZAVR·NOG ISPIRANJA NA SVIM PROGRAMIMA
PRANJA.
92
Za razliãite vrste tkanina i razliãite stupnjeve prljav‰tine ova
perilica rublja ima 4 razliãite skupine programa koji su u
skladu sa: ciklusom pranja, temperaturom pranja i duÏinom
ciklusa (pogledajte tabelarni prikaz programa pranja).
AMMA PER:
SELEZIONE PUNTATORE
MANOPOLA PROGRAMMI
SU:
i resistenti
lino, canapa
misti resistenti
Cotone resistente -
Colorato -
60
Delicato -
40
one, misti
90
CARICO
MAX
kg
TEMP.
°C
5
Fino a: 90°
( )
5
Fino a: 60°
( )
5
Fino a: 40°
( )
C
❙
(*
1 POSTOJANE TKANINE
Ovi programi namijenjeni su ostvarivanju najveçe djelotvornosti pranja i
ispiranja. Tijekom ovih programa izmjenjuju se ciklusi centrifugiranja koji daju
odliãne rezultate ispiranja.
Zadnje centrifugiranje posebno je djelotvorno te se rublje temeljito ocijedi.
2 TKANINE OD MIJE‚ANIH I SINTETIâKIH VLAKNA
Glavno pranje pranje i ispiranje, pruÏaju najbolje vrijednosti zahvaljujuçi
rotiranju bubnja i razini vode.
Blago centrifugiranje pomaÏe da se tkanine manje guÏvaju.
3 POSEBNO OSJETLJIVE TKANINE
Novi program pranja u kojem se izmijenjuje vrlo njeÏno pranje i namakanje.
Ova skupina programa posebno je pogodna za pranje vrlo osjetljivih tkanina
kao ‰to je ãista vuna periva u perilici.
Pranje i ispiranje provode se sa poveçanom razinom vode ‰to osigurava
najbolje rezultate.
PROGRAM ZA VUNU
Ovaj program je namjenjen iskljuãivo za vunene tkanine perive u perilici
rublja.
Pri pranju na ovom programu, habanje vunene odjeçe i drugih vunenih
predmeta smanjeno je na najmanju moguçu mjeru zahvaljujuçi posebno
kontroliranom okretanju bubnja tijekom ciklusa pranja.
POSEBAN PROGRAM ZA SVILU
Ovaj program omoguçuje potpuni ciklus pranja za odjeçu koja nosi oznaku
“samo za ruãno pranje” i rublje koje na tvorniãkoj etiketi ima oznaku da je
proizvedeno od svile.
Zahvaljujuçi posebnom okretanju bubnja tijekom pranja, moguçe je izvesti
potpuni ciklus pranja za odjeçu koja se moÏe prati iskljuãivo ruãno.
Pri pranju na ovom programu, habanje svilene odjeçe smanjeno je na
najmanju moguçu mjeru zahvaljujuçi posebno kontroliranom okretanju bubnja
tijekom ciklusa pranja.
Ovaj program dosiÏe najveçu temperaturu od 30°C i zavr‰ava s 3 ispiranja,
bez zavr‰nog centrifugiranja.
93
5
2
4
1
3
6
SILK
5
2
4
1
3
6
4. POSEBNI PROGRAMI
PROGRAM "POSEBNO ISPIRANJE"
Ovaj program izvodi tri ispiranja i medjucentrifugiranje (ãija brzina moÏe biti
smanjena ili potpuno iskljuãena kori‰tenjem odgovarajuçe tipke).
Ovaj program moÏe se takodjer koristiti kao i ciklus za bijeljenje (pogledajte
tabelarni prikaz programa).
POSEBAN PROGRAM "BRZO CENTRIFUGIRANJE"
Program "BRZO CENTRIFUGIRANJE" izvodi najbrÏe moguçe
centrifugiranje (koje se moÏe smanjiti kori‰tenjem odgovarajuçe tipke).
SAMO ISTJECANJE VODE
Ovaj program omoguçuje samo istjecanje vode iz perilice rublja
Glavno pranje
Automatsko pranje s polviãno napunjenom perilicom
Ova perilica rublja je opremljena samopode‰avajuçim sustavom za razinu vode. Taj sustav
omoguçuje da perilica koristi koliãinu vode potrebnu za pranje i ispiranje rublja prema svakom
punjenju rubljem zasebno.
To pridonosi manjoj potro‰nji vode i elektriãne energije, bez da na bilo koji naãin utjeãe na
djelotvornost pranja i ispiranja.
Zapravo, iznos potro‰ene vode i elektriãne energije uvijek çe biti primjeran koliãini rublja za
pranje.
Perilica rublja automatski osigurava odliãne rezultate pranja uz minimalne tro‰kove uz stalnu
brigu o oãuvanju prirodnog okoli‰a.
Razvrstavanje rublja za pranje
POSEBAN PROGRAM "MIX & WASH"
Ovo je ekskluzivan sustav koji je proizveo Candy a ukljuãuje 2 velike
prednosti za korisnika:
• omoguçuje da se zajedno peru razliãite vrste tkanina (npr. pamuk +
sintetika itd.) NEPOSTOJANIH BOJA,
• pranje s znatnom u‰tedom energije.
– preporuãujemo da u ovoj perilici rublja perete samo rublje koje se pere s vodom i
deterdÏentom a ne rublje kojem je potrebno suho ãi‰çenje,
– ako perete te‰ke prekrivaãe, ogrtaãe od frotira i drugo te‰ko rublje, bolje je da ih ne
centrifugirate,
– razvrstajte rublje prema vrstama tkanina, stupnju prljav‰tine i temperaturi pranja:
Proãtajte upute na etiketama odjeçe,
"MIX & WASH" program radi na temperaturi od 40°C od promijenjivih
pokretnih faza (bubanj se okreçe) do nepomiãnih faza (rublje se samo
namaãe) s ukupnim trajanjem programa manje od 3 sata.
Potro‰nja energije za cijeli ciklus pranja je samo 850 W.
Rublje za vruçe pranje
VaÏno:
• prvo pranje novog obojenog rublja mora se izvesti odvojeno,
– rublje na kojima je su etikete sa slijedeçim oznakama nije odgovarajuçe za pranje u perilici
rublja:
• u bilo kojem sluãaju nikada NEMOJTE MIJE·ATI RUBLJE
NEPOSTOJANIH BOJA.
32 MINUTNI BRZI PROGRAM
32 minutni brzi program omoguçava da potpuni ciklus pranja bude proveden
za oko 30 minuta sa najvi‰e do 2 kg rublja i na temperaturi od 50° C.
Ako ste odabrali "32 minutni brzi program" molimo zapamtite da
preporuãujemo kori‰tenje 20% koliãine deterdÏenta od one koja je prikazana
na ambalaÏi deterdÏenta. .
95
Obojeno, materijali lagani za odrÏavanje
60
40
Osjetljive tkanine i vuna 40
Suho ãi‰çenje P
Za vrlo osjetlivo rublje kao ‰to su zavjese, donje rublje, nepropusna odjeça itd. preporuãuje
se kori‰tenje mreÏe za rublje ili vreçice za pranje.
– Da bi se moglo prati u perilici rublja na vunenom rublju mora biti etiketa s oznakom "ãista
vuna"
a uz to i natpis "bez sjaja" ili "perivo u perilici rublja".
– Boje se ãesto mogu ispustiti iz novog ili nanovo obojenog rublja, zato preporuãujemo da
takvo rublje prvi puta perete odvojeno.
Za buduça pranja, rublje postojanih boja moÏete prati samo s rubljem koje se pere na
temperaturi od 40°C.
Ne perite u perilici rublja
94
50
95
Odabir programa pranja
Upozorenje:
Prije poãetka pranja razvrstajte rublje isvaki komad
paÏljivo pregledajte, ‰to posebno vrijedi za
dÏepove te istovremeno uãinite jo‰ i
slijedeçeodnosno pregledajte:
– da na odnosno u rublju koje Ïelite oprati nisu ostali
metalni predmeti kao npr. kopãe, sigurnosne igle,
metalni novac itd.,
– zakopãajte gumbe na posteljini, zatvorite patentne
zatvaraãe, kopãe, zapone isliãno, zaveÏite
pojaseve i duge trake na odjeçi,
– uklonite kopãe sa zavjesa,
– paÏljivo pregledajte etikete na rublju,
– ako na pojedinim komadima rublja opazite jake
mrlje, odstranite ih prijepoãetka pranja posebnim
sredstvom za odstranjivanje mrlja.
Prema tabelarnom prikazu programa odredite odgovarajuçi program pranja.
Program se odabire okretanjem gumba programatora u desno (u smjeru kretanja kazaljki na
satu) tako da se broj programa poravna sa pokazateljejm.
Provjerite da je slavina za dovod vode otvorena i da je odvodna cijev ispravno postavljena.
Ako je potrebno pritisnite dodatne funkcijske tipke.
Pritisnite tipku START i program pranja çe zapoãeti s radom.
Nakon zavr‰etka programa pranja
–
–
–
–
–
Na ekranu çe biti prikazano "PRICEK DA OTV. - BLOKADA VRATA",
nakon 2 minute na ekranu çe pisati "KRAJ PROGRAMA - OTVOR. VRATA",
iskljuãite perilicu rublja okretanjem kontrolnog gumba na poloÏaj "OFF" (iskljuãeno),
Otvorite vrata i izvadite rublje,
Zatvorite slavinu za dovod vode i odpojite utikaã iz zidne utiãnice.
– Kada u perilici perete rublje od frotira nemojte
perilicu napuniti do kraja. Rublje od frotira
postaje te‰ko jer upija puno vode i moÏe postati
prete‰ko za bubanj perilice.
Ispravan naãin pranja
Pripremite rublje
A) Odaberite i razvrstajte rublje prema oznakama na
etiketima odjeçe, uvijek provjerite podatke na tim
etiketama.
Stavljanje rublja u perilicu
B) Otvorite vrata
C) Stavite rublje u perilicu rublja. Ponovno zatvorite
vrata pazeçi da rublje ne prijeãi zatvaranje vrata ili
brtvu vrata.
Stavljanje deterdÏenta u perilicu
D) Otvorite ladicu, odaberite deterdÏent i stavite
ispravnu koliãinu koja je u skladu s uputama
proizvodjaãa i savjetima na stranici 100 - 101.
Stavite i druge dodatke za pranje (pogledajte
stranicu 100 - 101 ). Zatvorite vrata perilice. Tekuça
sredstva za pranje mogu se staviti izravno u bubanj
uz kori‰tenje preporuãenog spremnika
96
97
TABELARNI PREGLED PROGRAMA
GUMB
PROGRAMATORA NA:
PROGRAM ZA:
PRIKAZ
INFOTEXTA
NA EKRANU
MAX.
TEÎINA
kg
TEMP.
°C
PUNJENJE
DETERDÎENTA
2
Postojane tkanine
pamuk, lan
pamuk, mije‰ane
Mije‰ane tkanine i
sintetika
mije‰ane, postojane
BIJELI
PAMUK
JAKO
PRLJAVO
6
Do:
90°
●
●
PAMUK
JAKO
PRLJAVO
6
Do:
60°
●
●
40
PAMUK
LAGANO
PRLJAVO
6
Do:
40°
●
●
nepostojane boje
30
PAMUK
NEPOSTOJ.
BOJE
6
Do:
30°
●
●
postojane bojes
predpranjem
60 + P
MIX.
TKANINE
3
Do:
60°
●
●
postojane boje
50
SINTETIKA
3
Do:
50°
●
●
nepostojane boje
40
KOSULJE
3
Do:
40°
●
●
osjetljivo rublje
40
OSJET.
RUBLJE
1,5
Do:
40°
●
●
vunene tkanine
PERIVE U PERILICI
40
1
Do:
40°
●
●
POSEBNI
PROGR.
SVILA
1
Do:
30°
●
●
ispiranje
SAMO
ISPIRANJE
-
-
Brzo
centrifugiranje
SAMO
CENTRIFU.
-
-
samo istjecanje
vode
SAMO
ISTJEC.
-
-
program MIX &
WASH
POSEBNI
PROGR.
MIX & WASH
6
Do:
40°
●
brzi 32-minutni
program
POSEBNI
PROGR.
BRZI 32'
PROGR
2
Do:
50°
●
bijelo rublje s
predpranjem
90 + P
postojane boje
60
postojane boje
sintetika (najlon, perlon)
mije‰ane pamuãne
Vrlo osjetljive
tkanine
Svila"ruãno pranje"
Posebni
programi
1
**
**
**
30
98
VUNA
●
Molimo proãitajte ova napomene:
Kada perete izuzetno prljavo rublje preporuãujemo da u perilicu ne stavljate vi‰e od
3 kg rublja.
** Programi u skladu sa normama CENELEC EN 60456.
●
Ako je potrebno smanjite brzinu centrifugiranja, i to: kako je predloÏeno na najveçe
djelotvornosti pranja i ispiranja. naljepnicama koje se nalaze na odjeçi ili za vrlo
osjetljivo rublje u potpunosti iskljuãite Tijekom ovih programa izmjenjuju se ciklusi
centrifugu, ova opcija moÏe se podesiti tipkom za brzinu centrifuge.
Tipkom za temperaturu pranja moguçe je smanjiti temperaturu pranja na svakom
programu.
Kada samo odredjen broj komada rublja za pranje ima tvrdokorne mrlje koje
zahtjevaju postupak s tekuçim bijelilom, prethodno uklanjanje mrlja moÏe se izvesti
u perilici rublja.
Ulijte bijelilo u pregradak za bijelila u ladici za deterdÏent oznaãen s “2” i namjestite
poseban program “ ” (ISPIRANJE).
Kada ovaj program zavr‰i, okrenite gumb za odabir programa na poloÏaj “OFF”
(ISKLJUâENO), dodajte preostalo rublje za pranje i nastavite s uobiãajenim pranjem
na Ïeljenom programu.
●
●
99
DeterdÏenti, dodaci za pranje i koliãine
za kori‰tenje
Izbor deterdÏenata
Opçenita primjena deterdÏenata
– deterdÏenti u prahu, za potpuno pranje, s ukljuãenim bijelilom, osobito podesni za
kori‰tenje na vruçim programima pranja (60°C i vi‰e), za jako prljavo i umrljano rublje,
– tekuçi deterdÏenti, osobito podesni za masne mrlje kao ‰to su mrlje od masti, ulja i
kozmetike, ovi deterdÏenti nisu pogodni za pranje umrljanog rublja koje zahtijeva
bijeljenje,
– biolo‰ki deterdÏenti, svi proizvodi na trÏi‰tu ne pruÏaju zaista temeljito pranje.
Doziranje
Koristite iskljuãivo deterdÏente koji su odgovarajuçi za kori‰tenje u perilici rublja. Nabolje
rezultate pranja i njegu rublja uz minimalno kori‰tenje kemijskih proizvoda moÏete postiçi ako
u obzir uzmete stupanj prljav‰tine kao i vrstu odabranog deterdÏenta.
Koliãina deterdÏenta ovisi o:
– tvrdoçi vode, zavisno o tvrdoçi vode i vrsti kori‰tenog deterdÏenta, moguçe je smanjiti
koliãinu deterdÏenta,
– stupnju prljav‰tine, koliãinu deterdÏenta moguçe je smanjiti zavisno o stupnju prljav‰tine,
– koliãini rublja za pranje, koliãinu deterdÏenta moguçe je smanjiti kada peretemale
koliãine rublja.
Koliãina doziranja na ambalaÏi deterdÏenta za osjetljivo rublje ãesto je veç smanjena prema
koliãini rublja za pranje.
PridrÏavajte se tih uputa.
Posebni deterdÏenti
– deterdÏenti za obojene i osjetljive tkanine, bez dodatka bijelila, takodjer ãesto i bez
ikakvog optiãkog sredstva za posvjetljivanje, kako bi se oãuvale boje,
– deterdÏenti za posebna pranja, bez dodataka bijelila ili enzima, osobito prikladni za
pranje vunenih tkanina,
– deterdÏenti za zavjese, s optiãkim sredstvima za posvjetljivanje, otporni na svjetlo da se
sprijeãi poÏutjelost od sunãevog svjetla,
– posebni deterdÏenti, za ciljano kori‰tenje kemijskih tvari, zavisno o vrsti tkanina, stupnju
prljav‰tine i tvrdoçi vode.
Osnovni deterdÏenti, omek‰ivaçi, bijelila, sredstva za uklanjanje mrlja mogu bitistavljeni u
perilicu odvojeno.
Dodatna pomoçna sredstva za pranje
– omek‰ivaã vode, sredstvo bez deterdÏenta a moÏe se koristiti gdje je tvrdoça vode
klasificirana kao tvrda do vrlo tvrda,
– sredstva za predpranje, za ciljanu obradu mrlja prije glavnog pranja, pri kori‰tenju ovih
sredstava kasnije pranje moÏe biti izvedeno na niÏoj temperaturi ili s deterdÏentom koji ne
sadrÏi bijelilo,
– omek‰ivaãi tkanina, sprijeãavaju statiãki elektricitet na odjeçi od sintetike i omek‰avaju
tkaninu, ako posjedujete su‰ilicu rublja, odjeça çe biti omek‰ana ãak i bez kori‰tenja
omek‰ivaãa.
Doziranje deterdÏenta u prahu
Uobiãajeni i nisko koncentrirani deterdÏenti: za uobiãajeno prljavo rublje odaberite program
pranja bez predpranja.
Stavite deterdÏent u 2 odjeljak ladice za deterdÏent.
Za jako uprljano rublje, odaberite program pranja s predpranjem.
Stavite 1/4 koliãine deterdÏenta u odjeljak 1 a 3/4 u odjeljak 2 ladice za deterdÏent.
Kada koristite omek‰ivaã vode, prvo stavite deterdÏent a zatim dodajte omek‰ivaã vode u
odjeljak 2.
Za visoko koncentrirane deterdÏente koji nisu pakirani u pojedinaãne doze, obavezno
proãitajte upute na ambalaÏi i dozirajte toãno s obzirom na vrstu i koliãinu rublja.
Da izbjegnete te‰koçe pri provjeri koliko deterdÏenta treba staviti u perilicu, a odredjivanje
koliãine, koristite se mjericom koja je isporuãena uz deterdÏent.
Doziranje tekuçeg deterdÏenta
Tekuçi deterdÏenti mogu se koristiti u skladu s uputama na ambalaÏi za sve programe bez
predpranja uz kori‰tenje posebnog spremnika koji se stavlja izravno u bubanj perilice ili kod
modela koji ih imaju u poseban utor za tekuçe deterdÏente.
Ne stavljajte sredstva na bazi otapala u perilicu rublja !
DeterdÏente i ostala sredstva za pranje drÏite dalje od dosega djece.
Prije stavljanja deterdÏenta provjerite da u ladici za deterdÏent nema stranih predmeta.
Pojedinosti o doziranju deterdÏenta obiãno su prikazani na ambalaÏi. PridrÏavajte se tih uputa.
100
101
âi‰çenje i odrÏavanje perilice rublja
Za ãi‰çenje vanjskih dijelova uredjaja ne koristite o‰tra sredstva ili sredtva na bazi otapala ili
alkohola. Dovoljno je da uredjaj samo obri‰ete vlaÏnom krpom.
Perilici rublja uobiãajeno treba vrlo malo odrÏavanja:
– âi‰çenje spremnika sredstava za pranje,
– âi‰çenje filtra,
âi‰çenje ladice za deterdÏent
Iako nije nuÏno potrebno, preporuãljivo je povremeno
oãistiti ladicu sredstva za pranje.
Priprema perilice u sluãaju
preseljenja ili duÏeg mirovanja
Ako bi perilicu moÏda selili ili bi duÏe vrijeme ostala u
prostoriji koja se ne grije, morate iz perilice i cijevi
ispustiti svu vodu.
Perilica mora biti iskljuãena a utikaã izvadjen iz zidne
utiãnice. Zatim izvadite odvodno crijevo iz leÏi‰ta na
straÏnjoj strani perilice.
Crijevo zatim nagnite prema dolje i priãekajte da iz njega
iscuri sva voda u posudu koju ste prethodno pripremili.
Nakon toga crijevo ponovno namjestite u leÏi‰te.
Isto uãinite i sa dovodnom cijevi.
A) U tu svrhu ãvrsto izvucite spremnik sredstva za pranje
iz njegova leÏi‰ta (ali bez kori‰tenja sile),
B) Sve operite pod tekuçom vodom,
C) Sve ponovnovo ispravno vratite u prvoibitan poloÏaj.
âi‰çenje filtra
Perilica ima ugradjen filtar koji zaustavlja sve veçe
predmete (npr. Metalni novac, gumbe itd.), koji bi mogli
sprijeãiti istjecanje vode. Preporuãamo filtar povremeno
oãistiti na slijedeçi naãin:
● Otvorite poklopac
● Dostupno samo na odredjenim modelima:
Rebrastu cijev povucite prema van, uklonite graniãnik i
ispustite vodu u spremnik.
● Prije nego uklonite filtar, ispod poklopca filtra stavite
ruãnik da sakupite manju koliãinu vode koja se
vjerovatno zadrÏala u crpki.
● Okreçite gumb filtra u smjeru suprotnom od kretanja
kazaljki na satu dok se ne zaustavi u vertikalnom
poloÏaju.
● Uzmite filtar i oãistite ga.
● Ponovno namjestite filtar okretanjem ureza na kraju
filtra u smjeru kretanja kazaljki na satu. Zatim ponovite
gore opisane postupke, ali obrnutim redoslijedom.
102
103
Uklanjanje manjih nedostataka u radu
NEDOSTATAK
1. Perilica ne radi ni na
jednom programu
MOGUåI UZROK
KAKO GA UKLONITI
Perilica nije prikljuãena na el. mreÏu.
Nije pritisnuta tipka START.
Nema struje.
Osiguraã je pregorio.
Vrata perilice nisu zatvorena.
Stavite utikaã u utiãnicu
Pritisnite tipku START
Provjerite
Provjerite
Zatvorite vrata
2. Voda ne ulazi u
perilicu.
Pogledajte uzroke pod toãkom 1.
Slavina za dotok vode je zatvorena.
Programator nije ispravno pode‰en
Provjerite 2.
Otvorite slavinu
Podesite programator
3. Perilica ne ispu‰ta vodu
Odvodna cijev je savinuta ili pritisnuta.
Neki predmet je zaãepio filtar.
Izravnajte ili oslobodite odvodnu cijev
Provjerite filtar
4. Na podu oko perilice je
voda.
Curi iz brtve izmedju slavine i dovodne
cijevi.
Zamijenite brtvu i pritegnite
cijev na slavini.
5. Perilica ne centrifugira.
Perilica nije izbacila vodu.
Pri_ekajte nekoliko minuta dok
perilica izbaci vodu
Programator namjestite na
centrifugiranje.
Pode‰eno je "BEZ CENTRIFUGE"
6. Perilica se kod
centrifugiranja pretjerano
trese.
Rublje u bubnju nije ravnomjerno
rasporedjeno
Perilica ne stoji potpuno vodoravno.
Nije uklonjena transportna za‰tita.
Ravnomjerno rasporedite rublje.
Poravnajte perilicu prednjim noÏicama za
poravnaje perilice.
Uklonite transportnu za‰titu.
7. Vrata perilice se ne mogu
otvoriti
Nakon ‰to program pranja zavr‰i moraju
proçi dvije minute
Priãekajte dvije minute
Nemoguçe je da voda bude vidljiva u bubnju perilice!
To je zbog kori‰tenja zadnjih tehnologija kojima je
postignut isti standard pranja i ispiranja ali s daleko
manjom potro‰njom vode.
Upozorenje !
Kori‰tenje ekolo‰kih sredstava za pranje "bez fosfata" moÏe imati slijedeçe popratne uãinke:
– Voda koja protjeãe (cirkulira) tijekom ispiranja izgledat çe mutno, ali neçe mijenjanjati
djelotvornosti ispiranja.
– Vrlo tanak sloj bjelkastog taloga moÏe se pojaviti na opranom rublju. Medjutim, on neçe ni
na koji naãin ‰tetiti tkanini ili izmijeniti njezinu boju.
– Prisutnost pjene u vodi od zadnjeg ispiranja ne znaãi da je ispiranje bilo nepotpuno.
– Aktivne anione koji se nalaze u sredstvima za pranje "bez fosfata" ãesto je te‰ko odstraniti
i samim pranjem, zato se voda pri ispiranju pjeni ãak i ako oni postoje u malim koliãinama.
– Dodatno ispiranje ne bi bilo od koristi za smanjenje ovakvog uãinka.
Zovite ovla‰teni servis
8. Na ekranu su prikazane
gre‰ke 0, 1, 5, 7, 8, 9
–
9. Na ekranu je prikazana
gre‰ka 2
Voda ne ulazi u perilicu
Provjerite da li je otvoren dovod vode
10. Na ekranu je prikazana
gre‰ka 3
Voda ne izlazi iz perilice
Provjerite da su odvodi ãisti
Provjerite da odvodna cijev nije
pritisnuta ili previ‰e savinuta
11. Na ekranu je prikazana
gre‰ka 4
U perilici je previ‰e vode
Zatvorite dovod vode.
Zovite ovla‰teni servis
104
105
Ovla‰teni servis
Instalacija perilice rublja
Perilica rublja pokrivena je jamstvom koje vam za vrijeme trajanja jamstva omoguçuje
besplatno kori‰tenje usluga ovla‰tenog Candy servisa.
Ne zaboravite potvrditi jamstveni list u roku od 10 dana, od dana kupovine.
Nakon kupovine potrebno je saãuvati dokument o primitku uredjaja izdan od prodavaãa kako
bi ga u sluãaju potrebe mogli pokazati ovla‰tenom serviseru.
Ako va‰a perilica rublja pokazuje znakove kvara ili ne radi ispravno, prije nego se obratite
ovla‰tenom Candy servisu savjetujemo vam da provedete provjere navedene na stranici 104).
Ako su i nakon u potpunosti provedenih svih provjera ostali problemi u radu s perilicom
molimo da se obratite ovla‰tenom serviseru.
VaÏno je da serviseru kaÏete broj modela i serijski broj va‰e perilice rublja.
Nakon ‰to se raspakirali perilicu rublja, posupite kako slijedi:
Radovi na straÏnjoj strani perilice.
1) Odvijte sredi‰nji vijak (A); odvijte 4 boãna vijka (B) i
uklonite kriÏni komad (C).
2) Nagnite perilicu prema naprijed i uklonite plastiãne vrçice
sa strane koje sadrÏe dva komada stiropora tako da ih
povuçete prema dole.
3) U prazne otvore utisnite ãepove koje çete naçi u vreçici s
priborom.
4) Priãvrstite ploãu od valovitog materijala na dno perilice
kako je prikazano na slici.
slika 2
5) Koristite 4 noÏice kako bi poravnali perilicu.
Tehniãki podaci
■ Max. koliãina Ssuhog rublja za jedno punjenje
■ Pritisak vode
6 kg
(0,5 ÷ 10 bar)
0,05 ÷ 1 MPa
Mjere uredjaja
■ ‰irina
■ dubina
■ visina
60 cm
54 cm
85 cm
VAÎNO: opis elektriãnih podataka pogledajte na ploçici na prednjoj strani perilice rublja (prostor
oko vrata).
Uredjaj je izradjen sukladno direktivama br. 89/336/EEC, 73/23/EEC i daljnjim
izmjenama.
106
A
a) okrenite maticu u desno da otpustite vijak za pode‰avanje
noÏice,
b) okreçite noÏicu da povisite ili spustite perilicu sve dok ãvrst
i ravno ne stoji na podu,
B
c) uãvrstite noÏicu u tom poloÏaju okretanjem matice u lijevo
sve dok ne dodje u poloÏaj suprotan od dna perilice.
C
ZNAâAJNO: savjetujemo da saãuvate sav gore navedeni pribor
(vijke,kriÏni komad itd.) za neki buduçi transport perilice. Proizvodjaã
ne odgovara za bilo koje moguçe o‰teçenje perilice prouzroãeno
time jer nisu po‰tivana pravila koja se tiçu oslobadjanja mehanizma.
Korisnik snosi sve tro‰kove instalacije perilice.
107
Dovod vode
➝
➝
Perilica rublja ima dovodnu cijev koja na kraju ima prsten
s navojem od 3/4" za spajanje konektora s navojem na
uredjaju i dovoda hladne vode.
Za spajanje perilica na vodovodnu mreÏu koristite samo
novu garnituru cijevi.
Stare cijevi nije dobro ponovno koristiti.
Perilica mora biti spojena samo na hladnu vodu.
Spajanje na toplu vodu preko 40°C moÏe o‰tetiti
odredjene osjetljive tkanine.
Sigurnosna naprava
(pritisnite i okrenite
kako bi uklonili brtvu)
A
Crveni gumb
blokira
pokazatelj
ventila
SUSTAV KONTROLE VODE
Naprava za zaustavljanje vode ‰titi od ‰teta uzrokovanih
istjecanjem vode iz dovodnog crijeva ‰to moÏe nastati zbog
prirodnog starenja crijeva.
U sustavu za zaustavljanje vode, voda koja curi ispuni
naborano crijevo i aktivira ventil koji prekine dotok vode iz
vodovodne mreÏe u perilicu.
To se vidi po pojavljivanju crvene oznake u prozorãiçu "A".
U takvom sluãaju mora se odmah obavijestiti servisera.
Elektriãno napajanje i sigurnosni savjeti
Perilica rublja moÏe raditi na jednofaznoj elektriãnoj instalaciji napona 230V/50 Hz.
Provjerite da su elektriãni vodovi dovoljnog presjeka da izdrÏe potro‰nju od 3 kW i zatim
spojite utikaã perilice u zidnu utiãnicu koja je osigurana osiguraãem od 10A.
Nakon instalacije, perilica mora biti tako smje‰tena da je utikaã uvijek dostupan.
Provjerite da li je elektriãna instalacijau va‰em domu pravilno uzemljena.
Zidna utiãnica u va‰em domu i utikaã perilice moraju biti iste vrste.
Opçenito ne preporuãujemo spajanje perilice preko raznih ispravljaãa i produÏnih kablova.
Sve Candy perilice rublja zadovoljavaju sigurnosne zahtjeve odredjene od strane Trgovaãkog
instituta za kvalitetu.
ZNAâAJNO: preporuãljivo je nakon svakog pranja
zatvoriti dovod vode i odpojiti perilicu rublja sa
vodovodne mreÏe.
Ako se spoj dovoda vode dirao, provjerite da li su svi elementi dobro priãvr‰çeni i ãvrsto
stegnuti.
Znatno je bolje ako u vodovodnoj instalaciji predvidite stalni odvod, koji mora biti
veçeg promjera od odvodnog crijeva, a morate ga postaviti na visni najmanje 50 cm a
najvi‰e 85 cm od poda.
max 100 cm
min 4 cm
108
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
109
ÚVOD
Preãítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a ìal‰ie priloÏené informácie. Pri
pouÏívaní práãky postupujte podºa pokynov v nich uveden˘ch.
Uschovajte v‰etku dokumentáciu pre neskor‰ie pouÏitie alebo pre prípadn˘ch ìal‰ích
vlastníkov práãky.
Poznámka: Táto práãka je urãená v˘hradne na
pouÏívanie v domácnostiach.
POKYNY NA LIKVIDÁCIU
V‰etok materiál pouÏívan˘ na zabalenie práãky je ‰etrn˘ k Ïivotnému prostrediu a
recyklovateºn˘.
Pri likvidácii obalu postupujte spôsobom, ktor˘ berie ohºad na Ïivotné prostredie.
Poraìte sa o moÏnostiach likvidácie s va‰ím
predajcom alebo miestnymi úradmi.
Prístroje urãené na likvidáciu nie sú bezcenn˘m odpadom! Opätovn˘m spracovaním je
moÏné z odpadu získaÈ cenné materiály.
Poznámka: OdstráÀte z prístroja urãeného na
likvidáciu sieÈovú zástrãku. OdreÏte napajací kábel a
zlikvidujte ho spoloãne so zástrãkou.
OBSAH
STRANA
Úvod
Dodávka prístroja
Bezpeãnostné pokyny
Postup pri praní - krátky prehºad
R˘chly sprievodca menu candy INFOTEXT
Popis ovládacích prvkov
Tabuºka pracích programov
Voliã programov
Zásuvka pre prací prostriedok
Pracie prostriedky, pomôcky na pranie a ich mnoÏstvá
UÏitoãné rady
Prvé pouÏite Candy Infotext
Hlavné pranie
âistenie a beÏná údrÏba
OdstraÀovanie problémov
Technické parametre
Zákaznícky servis
In‰talácia
Pred zapnutím tejto práãky skontrolujte, ãi bola
správne nain‰talovaná a ãi sú odstránené prepravné
konzoly.
Pri likvidácii starej práãky nezabudnite vyradiÈ z ãinnosti zámku dvierok práãky, aby sa
nemohli do práãky ne‰Èastnou náhodou zavrieÈ deti.
110
110
112
112
113
114
116
124
126
128
129
131
132
135
137
139
140
140
141
111
DODÁVKA PRÍSTROJA
Pri preberaní dodávky skontrolujte, ãi obsahuje v‰etky nasledujúce komponenty:
- Návod na obsluhu
- Záruãn˘ list
- Krycie zátky
- Zásobník pracieho prostriedku alebo bieliaceho prostriedku
a) ãi nedo‰lo poãas prepravy k ich po‰kodeniu. V prípade po‰kodenia akéhokoºvek
komponentu kontaktujte najbliωie autorizované servisné stredisko (viì ãasÈ Zákaznícky
servis).
BEZPEâNOSTNÉ POKYNY
Pri presune pomocou vozíka nikdy neukladajte práãku tak, aby jej dvierka leÏali na vozíku.
K) DôleÏité upozornenie!
Ak in‰talujete prístroj na podlahu pokrytú kobercom, nesmie dôjsÈ k upchaniu
ventilaãn˘ch otvorov na základni prístroja.
L) Prístroj by mali zdvíhaÈ dvaja ºudia.
M) Ak prístroj nefunguje správne alebo sa pokazí, vypnite ho, uzavrite prívod vody a
kontaktujte autorizované servisné stredisko. PoÏiadajte, aby boli pri oprave prístroja
pouÏité originálne náhradné dielce. V prípade nedodrÏania t˘chto pokynov môÏe byÈ
ohrozená bezpeãnosÈ prístroja.
N) Ak je potrebné vymeniÈ napájací kábel, obráÈte sa na autorizované servisné stredisko.
O) Nain‰talujte prístroj tak, aby bola sieÈová zástrãka a ventily pre prívod vody ºahko
dostupné.
P) Nikdy nevkladajte do práãky záclony, ktoré obsahujú sklolaminát.
Q) Nedovoºte, aby sa na podlahe okolo práãky hromadil textiln˘ prach alebo chuchvalce
vlákien.
R) Pred otvorením dvierok práãky vÏdy poãkajte, neÏ indikátor uzamknutia dvierok zhasne.
T˘mto spôsobom je zaistené vychladnutie práãky pred vybratím bielizne.
S) Základn˘ panel musí byÈ vÏdy pripevnen˘ k prístroju.
Poznámka:
Pri akomkoºvek ãistení alebo údrÏbe práãky dodrÏujte
nasledujúce pokyny.
A) Vytiahnite zástrãku zo sieÈovej zásuvky.
B) Uzavrite kohútik prívodu vody.
C) V‰etky prístroje Candy pouÏívajú uzemnenie a z tohto dôvodu musí byÈ sieÈové napájanie
uzemnené. Ak tomu tak nie je, obráÈte sa na kvalifikovaného odborníka. Tento prístroj
spæÀa poÏiadavky európskych smerníc 89/336/EEC, 73/23/EEC a ich doplnkov.
D) Nedot˘kajte sa prístroja, ak sú Va‰e ruky alebo nohy mokré alebo vlhké. NepouÏívajte
prístroj ak ste bosí.
E) Neodporúãame pouÏívaÈ Ïiadne adaptéry, viacnásobné konektory a/alebo predlÏovacie
káble.
Poznámka: Poãas pracieho cyklu môÏe teplota vody
dosahovaÈ 90 °C.
F) Pred otvorením dvierok skontrolujte, ãi v bubne nezostala voda.
G) Nedovoºte deÈom alebo neoprávnen˘m osobám pouÏívaÈ prístroj bez dohºadu.
H) NevyÈahujte zástrãku zo zásuvky Èahaním za napájací kábel alebo samotn˘ prístroj.
I) Nevystavujte prístroj vplyvu poveternostn˘ch podmienok (dáÏì, priame slneãné svetlo,
atì.)
J) Pri presune prístroja dbajte na to, aby ste ho nikdy nezdvíhali uchopením ovládacích
prvkov alebo zásuvky pre prací prostriedok.
112
POSTUP PRI PRANÍ - KRÁTKY PREHªAD
PRANIE
-
Otvorenie dvierok vykonáte stlaãením páãky vo vnútri rukoväti.
VloÏte do práãky bielizeÀ.
Zavrite dvierka.
VloÏte prací prostriedok do prieãinkov dávkovaãa: do prieãinka 1 pre predpranie a do
prieãinka 2 pre v‰etky ìal‰ie programy.
Vyberte program otoãením voliãa programov (poÏadovan˘ program sa zobrazí na
displeji).
Vyberte v‰etky poÏadované funkãné tlaãidlá a potom stlaãte tlaãidlo
Spustenie/Preru‰enie.
Medzi stlaãením tlaãidla Spustenie/Preru‰enie
a spustením programu môÏe byÈ
krátke ãasové oneskorenie, poãas ktorého práãka urãí mnoÏstvo poÏadovanej vody a
nastaví parametre programu.
HNEë AKO JE PROGRAM UKONâEN¯
- Na displeji sa zobrazí nasledujúce hlásenie "POISTKA
DVERI -POCKAJTE".
- Asi po 2 minútach sa na displeji objaví nasledujúce hlásenie
"KONIEC PROG. - OTVORIT DVERE".
- Vypnite práãku otoãením ovládaãa do polohy OFF (VYPNUTÉ).
- Otvorte dvierka a vyberte bielizeÀ. Po pouÏití vytiahnite
zástrãku elektrického napájania a zavrite kohútik prívodu vody.
113
R˘chly sprievodca menu candy infotext
Napojte práãku na vodnú a elektrickú sieÈ tak, ako je uvedené na strane 142.
Vyberte voliãom ak˘koºvek program a v krátkom ãase ho budete maÈ zobrazen˘ na displeji.
WELCOME
0.00
14
Správny ãas môÏe byÈ upraven˘ neskôr
COTTON WHITE
HEAVY SOIL
90
Stlaãte súãasne tlaãidlá (
)a(
) a drÏte ich 5 sekúnd neÏ sa ozve signál potvrdenia.
Ak je zobrazené NIE, stlaãte tlaãidlo (
pre prepnutie nie ANO.
) pre potvrdenie.
SVOLIT PAMAT?
ANO
Stlaãte tlaãidlo (
Ak je zobrazené NIE, stlaãte tlaãidlo (
pre prepnutie nie ANO.
)
) pre potvrdenie.
ZVOLIT DEMO?
NIE
Stlaãte tlaãidlo (
)
ZachovaÈ NIE ak ANO stlaãte (
)
) pre potvrdenie.
Ak je zobrazené NIE, stlaãte tlaãidlo (
pre prepnutie na ANO.
) pre potvrdenie.
BAVLNA BIELA
INTENZIVNE
90
Vrátite s do predchádzajúceho vybraného
programu.
V tomto prípade je moÏné vybraÈ ak˘koºvek program prania a je moÏné vykonaÈ spustenie o
nieão neskôr.
Na získanie detailnej‰ích informácií pokraãujte v ãítaní tejto príruãky.
) pre potvrdenie.
Stlaãte tlaãidlo (
) pre reguláciu hodín.
Stlaãte tlaãidlo (
) pre reguláciu minút.
) pre potvrdenie.
NASTAV. CASU
mm:
Stlaãte tlaãidlo (
Stlaãte tlaãidlo (
14
NASTAV. CASU
hh:
Stlaãte tlaãidlo (
SIGNAL UKONC.
ANO
Stlaãte tlaãidlo (
) pre zmenu jazyka.
VOLBA JAZYKA
SLOVENSKI
Stlaãte tlaãidlo (
) pre potvrdenie.
VYSTUP Z MENU?
ANO
ADOPT LANGUAGE
ENGLISH
Stlaãte tlaãidlo (
Stlaãte tlaãidlo (
Len ak by bol vybran˘ program 1
Skôr ako zapnete menu: INFOTEXT, majte na pamäti, Ïe máte k dispozícii len 30 sekúnd pre
kaÏdú vybranú operáciu.
V prípade, Ïe sa vám nepodarí v danom ãasovom úseku nastaviÈ poÏadovan˘ program,
displej sa vráti do základnej (pohotovostnej) schémy. K tomu aby ste mohli pokraãovaÈ v
programovaní, musíte zapnúÈ menu Infotext.
V prípade zobrazenia "RELATIVNE" stlaãte
tlaãidlo ( ) pre prepnutie na "ABSOLUTNE".
NASTAV. CASU
ABSOLUTNE
) pre potvrdenie.
114
115
)
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV
N
V nasledujúcej ãasti príruãky bude uveden˘ popis v‰etk˘ch tlaãidiel a voliãov na ovládacom
paneli práãky.
Po v˘bere poÏadovaného programu a ktoréhokoºvek z voliteºn˘ch tlaãidiel sa informácie o
vybran˘ch poloÏkách zobrazia na displeji Infotext.
Ak je program s vybran˘m voliteºn˘m tlaãidlom kompatibiln˘, zaãujete pípnutie a nad
vybran˘m voliteºn˘m tlaãidlom sa rozsvieti svetlo.
V˘ber voliteºného tlaãidla sa vykonáva jedn˘m stlaãením tohto tlaãidla; zru‰enie v˘beru sa
vykonáva ìal‰ím stlaãením tohto tlaãidla.
Preãítajte si prosím pozorne nasledujúce informácie.
H
M
I
P
G F E D C B
A
O
A
VOLIâ PROGRAMOV
VOLIâ PROGRAMOV
TLAâIDLO SPUSTENIE/PRERU·ENIE
TLAâIDLO UZAMKNUTIE PROGRAMU
TLAâIDLO ONESKORENÉ SPUSTENIE
PROGRAMU/ âASOVÉ UKONâENIE PROGRAMU
TLAâIDLO GOOD NIGHT
TLAâIDLO "AQUAPLUS
TLAâIDLO INTENZÍVNE PRANIE
TLAâIDLO VOªBA R¯CHLOSTI ODSTREëOVANIA
TLAâIDLO "TEPLOTA PRANIA"
KONTROLKY TLAâIDIEL
DISPLEJ INFOTEXT
RUKOVÄË OTVÁRANIA DVIEROK
ZÁSUVKA PRE PRACÍ PROSTRIEDOK
116
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
N
O
P
Po v˘bere programu voliãa programov a po zhasnutí uvítacej správy sa na displeji zobrazia
nasledujúce informácie (ãítané zºava doprava):
1. R˘chlosÈ odstreìovania
2. Názov programu
3. Teplota prania
PRÍKLAD
14
BAVLNA BIELA
INTENZIVNE
117
90
TLAâIDLO SPUSTENIE/PRERU·ENIE
B
SPUSTENIE (START)
Po spustení programu jedn˘m stlaãením tlaãidla START. Teraz musíte chvíºu poãkaÈ, neÏ práãka
vykoná anal˘zu náplne bielizne.
PRÍKLAD:
POCKAJTE
NASTAVIT
Potom sa na displeji Infotext zobrazí ãas zostávajúci do konca programu a spustí sa prací
cyklus. Infotext vypoãíta ãas zostávajúci do konca vybraného programu na základe
‰tandardnej 6 kg náplne a v priebehu pracieho cyklu ho upravuje tak, aby bol úmern˘ veºkosti
a zloÏeniu náplne.
PRÍKLAD:
14
KONIEC: 2H 29M
PRANIE
90
PRERU·ENIE (PAUSE)
Kedykoºvek poãas pracieho cyklu je moÏné program preru‰iÈ podrÏaním tlaãidla
Spustenie/Preru‰enie (Start/Pause) poãas cca 3 sekúnd, k˘m sa neozve zvukové znamenie.
Na displeji sa zobrazia informácie o tom, Ïe program bol preru‰en˘.
14
PAUZA PROGRAMU
POISTKA DVERI
90
Ak potrebujete pridaÈ alebo vybraÈ bielizeÀ poãas prania, poãkajte dve minúty, k˘m
bezpeãnostné zariadenie neuvoºní zámku dvierok.
14
PAUZA PROGRAMU
OTVORIT DVERE
90
Program je moÏné znovu spustiÈ ìal‰ím stlaãením tlaãidla Spustenie/Preru‰enie. Na displeji
sazobrazí informácia o tom, Ïe program bude pokraãovaÈ.
ZRU·ENIE PROGRAMU
Zru‰enie programu sa vykoná prestavením voliãa programov do polohy OFF. Zvoºte in˘
program. Displej signalizuje, Ïe program bol vynulovan˘ a teda zru‰en˘. Na displeji sa
zobrazí informácia o tom, Ïe program bol preru‰en˘ a potom zru‰en˘.
PRÍKLAD:
ZRUSENIE PROG.
TLAâIDLO UZAMKNUTIE PROGRAMU
Pomocou tohto tlaãidla je moÏné deÈom zabrániÈ v hre s tlaãidlami volieb a nastaven˘m
programom.
Po nastavení programu a poÏadovan˘ch voliteºn˘ch tlaãidiel stlaãte tlaãidlo Spustenie (Start)
a Uzamknutie programu. T˘m dôjde k uzamknutiu ovládacieho panelu. Túto funkciu je moÏné
zru‰iÈ krátkym stlaãením tlaãidla pre uzamknutie programu tak, aby svetlo nad t˘mto tlaãidlom
zaãalo blikaÈ.
Hneì ako zaãne toto svetlo blikaÈ, stlaãte tlaãidlo voºba r˘chlosti odstreìovania
a na
displeji sa zobrazí správa informujúca o zru‰ení uzamknutia. Teraz môÏete vykonávaÈ
prípadné zmeny.
TLAâIDLO ONESKORENÉ SPUSTENIE
PROGRAMU/ âASOVÉ UKONâENIE PROGRAMU
D
Voºby ukonãenie programu/oneskorené spustenie programu je moÏné pouÏiÈ vtedy, keì chcete maÈ
bielizeÀ pripravenú v neskor‰om ãase (av‰ak v intervale 24 hodín).
1. NASTAVENIE ONESKORENÉHO
SPUSTENIA PROGRAMU
Stlaãte jedenkrát tlaãidlo Oneskorené spustenie programu/âasové ukonãenie programu a
nastavte poÏadovan˘ ãas stlaãením tlaãidiel pre nastavenie hodín a minút (doºava a
doprava). Ak toto tlaãidlo stlaãíte poãas 5 sekúnd, obnoví sa na displeji zobrazenie
programovej voºby. Stlaãte tlaãidlo spustenia (START).
Ak chcete oneskorené spustenie zru‰iÈ, pridrÏte toto tlaãidlo poãas 5 sekúnd.
2. âASOVÉ UKONâENIE PROGRAMU
Stlaãte dvakrát tlaãidlo Oneskorené spustenie programu/âasové ukonãenie programu a
nastavte poÏadovan˘ ãas stlaãením tlaãidiel pre nastavenie hodín a minút (doºava a
doprava). Po zobrazení tejto voºby sa na displeji zobrazí minimálny ãas, ktor˘ je moÏné pre
ukonãenie programu nastaviÈ.
Tento ãas môÏete len zväã‰iÈ na poÏadovanú hodnotu.
POZNÁMKA: Ak pouÏívate funkcie âasové ukonãenie programu/Oneskorené spustenie
programu, vkladajte pracie prostriedky v˘hradne do zásuvky pre prací prostriedok.
VloÏenie pracích prostriedkov do bubna, v ktorom sú ponechané dlh‰í ãas, môÏe
spôsobiÈ po‰kodenie bielizne.
Nastavte voliã programov do polohy OFF.
118
C
119
E
Tlaãidlo GOOD NIGHT
Stlaãte toto tlaãidlo (dostupné pre v‰etky programy prania), aby ste v prípade potreby zníÏili r˘chlosÈ
stredného odstreìovania na 400 otáãok za minútu; hladina vody sa poãas pláchania zv˘‰i a bielizeÀ
sa po poslednom pláchaní uchová vo vode, aby sa vlákna rovnomerne roztiahli.
Poãas fázy, v ktorej voda zostáva v bubne, indikaãné kontrolky zobrazujú, Ïe práãka je v neãinnom
stave.
Uvoºnite tlaãidlo, aby ste dokonãili cyklus odstreìovania dosucha (ktoré sa môÏe pomocou
príslu‰ného tlaãidla obmedziÈ alebo zru‰iÈ) a fázu vyberania.
Vìaka elektronickému ovládaniu sa voda v stredn˘ch fázach ticho vylieva, vìaka ãomu je táto
moÏnosÈ veºmi uÏitoãná pre pranie v noci.
TLAâIDLO INTENZÍVNE PRANIE
Stlaãením tohto tlaãidla, ktoré je aktívne len pri programoch bavlna, zaãnú fungovaÈ snímaãe
nového Activa systému. Tieto snímaãe pracujú ako so zvolenou teplotou, ktorú udrÏujú
kon‰tantnú poãas v‰etk˘ch fáz pracieho programu, tak s mechanickou ãinnosÈou bubna.
Bubon sa v kºúãov˘ch okamihoch otáãa dvoma r˘chlosÈami. Keì prací prá‰ok preniká do
bielizne, bubon sa otáãa tak, aby sa prá‰ok rozdelil v bubne rovnomerne, jeho r˘chlosÈ sa ale
zvy‰uje v okamihu prania a plákania tak, aby prací úãinok bol maximálny. Vìaka tomuto
‰peciálnemu systému sa zlep‰uje úãinnosÈ prania BEZ PREDΩÎENIA âASU TRVANIA
PROGRAMU.
TLAâIDLO VOªBA R¯CHLOSTI ODSTREëOVANIA
F
TLAâIDLO "AQUAPLUS
Vìaka novému systému Sensor Activa System je moÏné pomocou tlaãidla vykonaÈ nov˘ ‰peciálny
cyklus prania, ktor˘ je vhodn˘ pri praní odoln˘ch a zmesov˘ch tkanín a ktor˘ sa stará o vlákna a
jemnú pokoÏku toho, kto ich nosí.
PouÏitie omnoho väã‰ieho mnoÏstva vody a nová kombinácia cyklov otáãania bubna s napú‰Èaním
a vypú‰Èaním vody umoÏÀuje dosiahnuÈ dokonale ãistú a vyplákanú bielizeÀ. MnoÏstvo vody pri
praní je teraz vy‰‰ie, aby sa prací prá‰ok naozaj úplne rozpustil a zaruãil tak perfektn˘ úãinok
prania.
Väã‰ie mnoÏstvo vody je teraz pouÏívané aj v okamihu plákania tak, aby sa odstránili v‰etky stopy
pracieho prostriedku z vlákien.
Táto funkcia bola vytvorená ‰peciálne pre osoby s jemnou a citlivou pokoÏkou, ktor˘m môÏe aj
minimálny zvy‰ok pracieho prá‰ku spôsobiÈ podráÏdenie alebo alergiu. Odporúãame, aby ste túto
funkciu pouÏívali aj pri praní detského obleãenia, praní jemnej bielizne v‰eobecne alebo pri praní
froté bielizne, pretoÏe vlákna froté majú väã‰iu tendenciu zachytávaÈ prá‰ok.
Pre zaistenie najlep‰ích v˘konov pri praní je táto funkcia vÏdy aktívna pri programoch Jemná
bielizeÀ a Vlna.
Toto tlaãidlo nie je dostupné pri zvolení tlaãidla „Good night“.
120
G
H
Pri v˘bere pracieho programu sa na displeji zobrazuje maximálna r˘chlosÈ odstreìovania,
ktorá je pre nastaven˘ program moÏná. Opakovan˘m stlaãením tlaãidla pre voºbu r˘chlosti
odstreìovania sa bude r˘chlosÈ zniÏovaÈ s krokom 100 otáãok za minútu. Minimálna
povolená r˘chlosÈ je 400 otáãok za minútu; v prípade potreby je moÏné odstreìovanie
opakovan˘m stlaãením tlaãidla pre voºbu r˘chlosti odstreìovania zru‰iÈ.
Poznámka: Tento model je vybaven˘ elektronick˘m "senzorom", ktor˘
kontroluje správnosÈ vyváÏenia bielizne. Ak je bielizeÀ mierne
nevyváÏená, vykoná práãka automatické vyváÏenie, aby mohlo byÈ
vykonané normálne odstredenie. Ak sa ani po niekoºk˘ch pokusoch
nepodarí vyváÏenie obnoviÈ, vykoná sa odstredenie so zníÏenou
r˘chlosÈou. Ak je bielizeÀ silne nevyváÏená, dôjde k zru‰eniu fázy
odstreìovania.
Automatické vyvaÏovanie obmedzuje vibrácie, zniÏuje hluãnosÈ a zlep‰uje
spoºahlivosÈ a ÏivotnosÈ práãky.
TLAâIDLO "TEPLOTA PRANIA"
I
Pomocou tejto funkcie je moÏné praÈ na akúkoºvek teplotu, ktorá je niωia neÏ minimálna
teplota daná pre kaÏd˘ jednotliv˘ program. Pri kaÏdom stlaãení tlaãidla sa teplota zníÏi o 10°C
a to aÏ na minimálnu teplotu 15°C (pranie v studenej vode).
121
KONTROLKY TLAâIDIEL
M
Rozsvietia sa, hneì ako sú stlaãené príslu‰né tlaãidlá.
DISPLEJ INFOTEXT
N
Otáãky
x 100
Poãet otáãok
odstreìovania
zvoleného
programu
14
Temp.
°C
BAVLNA BIELA
INTENZIVNE
90
Popis zvoleného programu
RUKOVÄË OTVÁRANIA DVIEROK
Otvorenie dvierok vykonáte stlaãením páãky umiestnenej vo vnútri rukoväti.
Maximálna
teplota
zvoleného
programu
O
Otvorené dvierka; ·peciálne bezpeãnostné zariadenie zabraÀuje, aby mohli byÈ dvierka
otvorené okamÏite po ukonãení cyklu prania. Po ukonãení pracieho cyklu poãkajte dve
minúty, neÏ budete dvierka otváraÈ. Na displeji sa zobrazí OTVORIT DVERE a bude
moÏné dvierka otvoriÈ. Pre istotu si skontrolujte, ãi v bubne nie je voda.
122
TABUªKA PRACÍCH PROGRAMOV
VOªBA
UKAZOVATEªA
VOLIâA
PROGRAMOV
NA:
PROGRAM PRE
Odolné tkaniny
Bavlna, ºan
Biele tkaniny
s predpraním
90 + P
Bavlna,
zmesové
Farebné odolné
tkaniny
60
Zmesové a
syntetické tkaniny
Zmesové odolné
Syntetické
tkaniny (silón,
perlon),
zmesová bavlna
MAX.
NÁPL≈
kg
VOªBA
TEPLOY
v °C
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTRIEDKOV
2
1
BAVLNA
BIELA
INTENZIVNE
6
Do:
90°
●
●
BAVLNA
INTENZIVNE
6
Do:
60°
●
●
6
Do:
40°
●
●
●
PROSÍM, PREâÍTAJTE SI TIETO POZNÁMKY:
Jemné farebné
tkaniny
40
BAVLNA
FAREBNE
Jemné farebné
tkaniny
pranie za studena
30
BAVLNA
JEMNA
BIELIZEN
6
Do:
30°
●
●
Farebné odolné
tkaniny
s predpraním
60 + P
ZMIESANE
3
Do:
60°
●
●
Farebné odolné
tkaniny
50
SYNTETIKA
3
Do:
50°
●
●
Vhodn˘m nastavením termostatu je moÏné praÈ pri akejkoºvek teplote pod
maximálnou teplotou prednastavenou pre jednotlivé programy.
Jemné farebné
tkaniny
pranie za studena
40
KOSELE
3
Do:
40°
●
●
Jemné tkaniny
40
JEMNA
BIELIZEN
1,5
Do:
40°
●
●
VLNA
1
Do:
40°
●
●
Ak sú na niektor˘ch kusoch bielizne ‰kvrny, ktoré vyÏadujú o‰etrenie tekut˘mi
bieliacimi prostriedkami,
môÏete vykonaÈ predbeÏné odstránenie ‰kv⁄n v um˘vaãke.
VloÏte do oddielu „2“ zásobníka pracieho prostriedku príslu‰nú nádobku, do
ktorej vlejte bieliaci prostriedok a nastavte program „PLÁKANIE“ (
).
Hneì ako je toto o‰etrenie ukonãené, nastavte gombík programov do polohy
„OFF“, pridajte k vybielenej bielizni zvy‰ok bielizne a vykonajte normálny cyklus
prania s najvhodnej‰ím programom.
SPECIALNY
HODVAB
1
Do:
30°
●
●
Plákanie
IBA
PLAKANIE
-
-
Intenzívne
odstredenie
ODSTREDENIE
-
-
Jednoduché
vypú‰Èanie vody
VYPUSTIT
-
-
SPECIALNY
6
Do:
40°
●
2
Do:
50°
●
Veºmi jemné
tkaniny
Vlna urãená na
pranie v práãke
HODVABRUâNÉ PRANIE
·PECIÁLNE
PROGRAMY
**
DISPLEJ
INFOTEXT
40
30
**
**
„MIX & WASH
SYSTEM“
PROGRAM
UNIVERZALNY
R˘chloprogram
32‘
SPECIALNY
RYCHLY 32’
124
Pri praní veºmi za‰pinenej bielizne odporúãame praÈ max. náplÀ 3 kg.
**) Odporúãan˘ program aj na pranie pri nízkych teplotách (niωie neÏ maximálne
uvedená). Programy podºa európskej normy EN 60456.
●
R˘chlosÈ otáãania bubna pri odstreìovaní moÏno taktieÏ zníÏiÈ na akúkoºvek
hodnotu odporúãanú na etikete bielizne alebo tkaniny. Pre jemnú bielizeÀ moÏno
odstreìovanie úplne vylúãiÈ.
●
●
125
4. ·PECIÁLNE PROGRAMY
VOªBA PROGRAMOV
Pre rôzne typy tkaniny s rôznym stupÀom za‰pinenia má práãka 4 okruhy programov
rozdelen˘ch podºa druhu prania, teploty a ãasu prania (viì tabuºka programov).
1. ODOLNÉ TKANINY
Tieto programy boli navrhnuté tak, aby sa dosiahli najlep‰ie v˘sledky prania a
plákania.
Krátke odstreìovanie zaradené po kaÏdom plákaní zaisÈuje dokonalé
vyplákanie bielizne. Závereãné odstreìovanie zaisÈuje vy‰‰iu úãinnosÈ pri
odstraÀovaní vody z bielizne.
·PECIÁLNY VEªMI R¯CHLE ODSTREDENIE"PROGRAM
Tento program vykonáva odstreìovanie pri maximálnej r˘chlosti (ktorú je
moÏné prípadne zníÏiÈ alebo zru‰iÈ pomocou príslu‰ného tlaãidla).
2. ZMESOVÉ A SYNTETICKÉ TKANINY
Pri hlavnom praní sú dosahované najlep‰ie v˘sledky vìaka premenliv˘m
rytmick˘m otáãkam pracieho bubna a v˘‰ke hladiny napú‰Èanej vody. Jemné
odstreìovanie zamedzí nadmernému pokrãeniu bielizne.
LEN VYPÚ·ËANIE
Program vypú‰Èania vykoná vypustenie vody.
3. VEªMI JEMNÉ TKANINY
Nov˘ koncept prania, ktor˘ strieda fázy prania a fázy máãania, obzvlá‰È
vhodn˘ na pranie veºmi jemn˘ch tkanín, napr. ãistej striÏnej vlny so znaãkou
moÏnosti prania v práãke. Pranie a plákanie prebieha pri vysokej hladine
vody a t˘m sú zaistené dokonalé v˘sledky.
PROGRAM "MIX & WASH SYSTEM"
Ide o program, ktor˘ je v˘hradn˘m patentom firmy Candy a ktor˘ priná‰a pre
pouÏívateºov 2 veºké v˘hody:
• o je moÏné spoloãne praÈ bielizeÀ z rôznych tkanín (napr. bavlna + syntetika
a pod. ...) NEPÚ·ËAJÚCE FARBU;
• vykonávaÈ pranie so znaãnou úsporou energie.
PROGRAM PRE VLNU
Tento program je urãen˘ v˘luãne pre vlnené textílie, ktoré sa „môÏu praÈ v
práãke“.
Poãas cyklu prania sa dômyseln˘m ovládaním pohybu bubna minimalizuje
zbehnutie a opotrebovanie.
Program dosahuje maximálnu teplotu 40°C a konãí sa 3 pláchaniami a
jemn˘m odstreìovaním
·PECIÁLNY PROGRAM PRE HODVÁB
Tento program umoÏÀuje kompletn˘ cyklus prania pre odevy, ktoré sú urãené
len pre „ruãné pranie“ a bielizeÀ, ktorá je vyrobená z hodvábu (uvedené na
‰títku).
Vìaka ‰peciálnemu pohybu bubna poãas prania je moÏné vykonaÈ
kompletn˘ cyklus prania iba pre bielizeÀ urãené na pranie v rukách.
Poãas cyklu prania sa dômyseln˘m ovládaním pohybu bubna minimalizuje
zbehnutie a opotrebovanie.
Program dosahuje maximálnu teplotu 30°C a konãí sa 3 pláchaniami bez
koneãného odstreìovania.
126
·PECIÁLNY PROGRAM "PLÁKANIE"
Tento program vykonáva 3 plákania bielizne s priebeÏn˘m odstreìovaním
(ktoré je moÏné prípadne zníÏiÈ alebo zru‰iÈ pomocou príslu‰ného tlaãidla).
PouÏíva sa pre plákanie v‰etk˘ch typov tkanín, napr. aj po praní v ruke. Tento
program je moÏné tieÏ pouÏiÈ ako cyklus na BIELENIE (viì tabuºka
programov).
5
2
4
1
Program na pranie "Mix & Wash" perie pri teplote 40 °C a strieda dynamické
fázy (bubon sa otáãa) so statick˘mi fázami (namoãená bielizeÀ v pokojovej
fáze). Z tohto dôvodu trvá dlh‰ie, ãas trvania je takmer 3 hodiny.
Spotreba elektrickej energie na cel˘ cyklus je len 850 W/h.
3
6
Upozornenie:
• prvé pranie novej farebnej bielizne je nutné vykonaÈ oddelene.
• v Ïiadnom prípade nikdy nemie‰ajte farebnú bielizeÀ pú‰Èajúcu farbu.
SILK
5
2
4
1
3
6
32 MINÚTOV¯ R¯CHLY PROGRAM 50 °C
32 minútov˘ r˘chly program umoÏÀuje nechaÈ prebehnúÈ kompletn˘ prací
cyklus za pribliÏne 30 minút, s maximálnou náplÀou 2 kg bielizne pri teplote
50 °C. Ak zvolíte "32 minútov˘ r˘chly program", v‰imnite si prosím, Ïe
odporúãame pouÏiÈ iba 20 % odporúãaného mnoÏstva pracieho prostriedku
uvedeného na obale.
127
ZÁSUVKA PRE PRACÍ PROSTRIEDOK
P
Zásobník pracích prostriedkov sa skladá z troch ãastí:
– ãasÈ oznaãená symbolom “1” je urãená pre program
predpierky
– ãasÈ oznaãená symbolom “
” je urãená pre
‰peciálne prípravky, aviváÏ, bieliace prostriedky, ‰krob,
atì.
– ãasÈ oznaãená symbolom “2” je urãená pre prací
prostriedok
K práãke je dodávaná ‰peciálna vloÏka do komory pre hlavné
pranie, ktorá je urãená na pouÏívanie tekut˘ch pracích
prostriedkov.
Túto nádobku musíte vloÏiÈ do oddielu „2“ zásobníka pracieho
prostriedku v prípade, Ïe chcete pouÏiÈ program „PLÁKANIE“
alebo cyklus BIELENIA.
DÔLEÎITÉ:
PAMÄTAJTE, ÎE NIEKTORÉ PRACIE
PRÁ·KY SA ZLE ODSTRA≈UJÚ
(ROZPÚ·ËAJÚ).
V TAKOM PRÍPADE ODPORÚâAME
POUÎITIE ·PECIÁLNYCH NÁDOBIEK
A ICH VLOÎENIE DO PRACIEHO
BUBNA.
POZNÁMKA :
DO âASTI OZNAâENEJ SYMBOLOM “ “ DÁVAJTE LEN TEKUTÉ
PROSTRIEDKY. V¯ROBOK JE NAPROGRAMOVAN¯ TAK, ABY SA
·PECIÁLNE PRÍPRAVKY DOSTALI ZO ZÁSOBNÍKU PRACÍCH
PROSTRIEDKOV VÎDY V PRIEBEHU POSLEDNÉHO
MÁCHANIA A TO PRI V·ETKYCH PRACÍCH PROGRAMOCH.
128
PRACIE PROSTRIEDKY, POMÔCKY NA
PRANIE A ICH MNOÎSTVÁ
V¯BER PRACIEHO PROSTRIEDKU
UNIVERZÁLNE PRACIE PROSTRIEDKY
- Pracie prostriedky v prá‰ku: pre dôkladné pranie, obsahujú bielidlo a sú vhodné zvlá‰È
na pranie pri vysok˘ch teplotách (viac neÏ 60 °C) a pranie silne zneãistenej a po‰kvrnenej
bielizne.
- Tekuté pracie prostriedky: vhodné zvlá‰È na pranie bielizne zneãistenej mastnotou,
napríklad ‰kvrnami od kozmetick˘ch prostriedkov alebo olejov.
- Tieto pracie prostriedky nie sú vhodné na pranie po‰kvrnenej bielizne, pretoÏe
neobsahujú bieliaci prostriedok.
- Prírodné (biologické) pracie prostriedky: len niektoré z t˘chto prostriedkov, ktoré sú
dostupné na trhu, vyperú bielizeÀ naozaj dôkladne.
·PECIÁLNE PRACIE PROSTRIEDKY
- Pracie prostriedky na pranie farebnej bielizne a jemn˘ch tkanín: aby nedo‰lo k
po‰kodeniu farby, neobsahujú tieto pracie prostriedky Ïiadne bieliace prostriedky a ãasto
ani Ïiadne zjasÀujúce prostriedky.
- Pracie prostriedky pre dôkladné pranie: neobsahujú Ïiadne bieliace prostriedky ani
enz˘my, sú vhodné zvlá‰È na pranie vlnen˘ch tkanín.
- Pracie prostriedky na pranie záclon: obsahujú zjasÀujúce prostriedky, ktoré zabraÀujú
zoÏltnutiu vplyvom slneãného svetla.
- ·peciálne pracie prostriedky: pre naprogramované pouÏitie chemick˘ch substancií, v
závislosti na type tkaniny, stupni zneãistenia a tvrdosti vody.
V tomto prípade môÏete samostatne pridávaÈ základné pracie prostriedky, zmäkãovacie
prostriedky, bieliace prostriedky/odstraÀovaãe ‰kv⁄n.
ëAL·IE POMÔCKY NA PRANIE BIELIZNE
- Zmäkãovadlá vody: tam, kde je voda tvrdá alebo veºmi tvrdá, je moÏné pouÏiÈ men‰ie
mnoÏstvo pracieho prostriedku.
- Substancie pre predpranie: pre naprogramované o‰etrenie ‰kv⁄n pred hlavn˘m praním.
Ak tieto substancie pouÏijete, môÏete vykonávaÈ následné pranie pre niωej teplote alebo
s pracím prostriedkom, ktor˘ neobsahuje bieliaci prostriedok.
- AviváÏne prostriedky: zabraÀujú vzniku statickej elektriny v syntetick˘ch tkaninách a
zmäkãujú tkaniny. Ak pouÏívate bubnovú su‰iãku bielizne, dochádza k zmäkãeniu aj bez
pouÏitia aviváÏneho prostriedku.
NEVKLADAJTE DO PRÁâKY ROZPÚ·ËADLÁ!
UdrÏujte pracie prostriedky a ìal‰ie prostriedky na pranie bielizne mimo dosahu detí.
Predt˘m, neÏ vloÏíte prací prostriedok do zásuvky, skontrolujte, ãi v prieãinku nie sú nejaké
neÏiaduce telesá.
DodrÏujte pokyny pre dávkovanie, ktoré sú obvykle uvedené na obale pracieho prostriedku.
129
DÁVKOVANIE
PouÏívajte len pracie prostriedky, ktoré sú vhodné pre pouÏívanie v praãkách. Najlep‰ie
v˘sledky prania bielizne pri minimálnom pouÏití chemick˘ch prostriedkov je moÏné dosiahnuÈ
len vtedy,
ak zoberiete do úvahy ako stupeÀ zneãistenia bielizne, tak aj typ pouÏívaného pracieho
prostriedku.
MnoÏstvo pracieho prostriedku pouÏitého pri praní závisí na:
-
tvrdosti vody: v závislosti na tvrdosti vody a type pouÏitého pracieho prostriedku je moÏné
zníÏiÈ mnoÏstvo pracieho prostriedku.
stupni zneãistenia: v závislosti na stupni zneãistenia bielizne je moÏné zníÏiÈ mnoÏstvo
pracieho prostriedku.
mnoÏstve bielizne: mnoÏstvo pracieho prostriedku je moÏné zníÏiÈ len vtedy, ak periete
malé mnoÏstvo bielizne.
MnoÏstvo pracieho prostriedku uvedené na obale pracieho prostriedku na pranie jemn˘ch
tkanín sa ãasto uÏ t˘ka zníÏeného mnoÏstva bielizne.
DodrÏujte pokyny pre dávkovanie!
UÎITOâNÉ RADY
V tejto ãasti príruãky nájdete uÏitoãné tipy, ktoré Vám umoÏnia pouÏívaÈ práãku
najekonomickej‰ím a k Ïivotnému prostrediu naj‰etrnej‰ím spôsobom.
VKLADAJTE DO PRÁâKY PLNÚ NÁPL≈
Zbytoãnému plytvaniu energiou, vodou alebo pracím prostriedkom môÏete zamedziÈ t˘m, Ïe
budete do práãky vkladaÈ len maximálnu náplÀ, ktorej veºkosÈ nepresahuje povolenú
hodnotu. Pranie jednej náplne bielizne u‰etrí v porovnaní s praním dvoch poloviãn˘ch náplní
bielizne 50% energie.
KEDY JE VHODNÉ VYKONÁVAË PREDPRANIE?
Len vtedy, keì je bielizeÀ veºmi ‰pinavá! Vynechanie predprania pri normálne zneãistenej
bielizni u‰etrí 5 aÏ 15% energie.
AKÚ ZVOLIË TEPLOTU PRANIA?
Ak pouÏívate pred praním v práãke odstraÀovaã ‰kv⁄n, nemusíte praÈ pri teplotách vy‰‰ích
ako 60 °C. PouÏitím teploty prania 60 °C je moÏné dosiahnuÈ aÏ 50% úspory energie.
DÁVKOVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV V PRÁ·KU
Pracie prostriedky s normálnou alebo nízkou koncentráciou: na pranie beÏne
zneãistenej bielizne vyberte program bez predprania.
VloÏte prací prostriedok do prieãinka 2 zásuvky pre prací prostriedok.
Na pranie silne zneãistenej bielizne vyberte program s predpraním.
VloÏte 1/4 pracieho prostriedku do prieãinka 1 a 3/4 pracieho prostriedku do prieãinka 2
zásuvky pre prací prostriedok.
Ak pouÏívate zmäkãovadlá vody, vloÏte najskôr do prieãinka 2 prací prostriedok a potom
pridajte zmäkãovadlo.
Pri pouÏití vysoko koncentrovan˘ch pracích prostriedkov, ktoré nemajú povahu jednotliv˘ch
dávok, stanovte ich typ a dávkovanie podºa údajov uveden˘ch na obale. PouÏívajte pri
dávkovaní pomôcky, ktoré sú súãasÈou balenia pracieho prostriedku.
DÁVKOVANIE TEKUT¯CH PRACÍCH PROSTRIEDKOV
Tekuté pracie prostriedky je moÏné pouÏívaÈ v zhode s pokynmi uveden˘mi na obale t˘chto
pracích prostriedkov pre v‰etky programy bez predprania. Pre ich dávkovanie sa pouÏíva
‰peciálna nádoba vo vnútri bubna alebo ‰peciálne dávkovacie zariadenie, ktor˘m sú niektoré
modely práãok vybavené.
130
131
PRVÉ POUÎITIE CANDY INFOTEXT
NAPROGRAMOVANIE PRÁâKY
Naprogramovaním Infotext je moÏné nastaviÈ hodiny, jazyk a ìal‰ie uÏívateºské parametre.
Po zapnutí práãky a nastavení otoãného voliãa programov z polohy "off" (vypnuté) na niektor˘
z programov sa objaví uvítacia správa.
VITAJTE!
0:00
Táto správa sa zobrazuje len krátky ãas, poãas ktorého práãka rozpoznáva vybran˘ program.
Hneì ako je práãka pripravená, zobrazia sa na displeji podrobné informácie o programe.
V tento okamih môÏete práãku naprogramovaÈ.
PRÍKLAD:
14
BAVLNA BIELA
INTENZIVNE
90°
ZOBRAZENIE MENU
Pri práci s menu Infotext pamätajte na to, Ïe kaÏdú operáciu musíte vykonaÈ poãas 30
sekúnd.
Ak sa Vám nepodarí poãas tohto ãasu operáciu dokonãiÈ, obnoví sa poãiatoãné zobrazenie
displeja.
Ak chcete v programovaní menu pokraãovaÈ, staãí menu Infotext znovu zobraziÈ.
Ako uÏ bolo povedané, môÏete v tomto stave menu naprogramovaÈ. Stlaãte a súãasne
pridrÏte tlaãidlá (
)a(
) poãas 5 sekúnd alebo tak dlho, k˘m sa neozve zvukové
znamenie.
Jednotlivé voºby zobrazeného menu je moÏné meniÈ stlaãením tlaãidla (
).
Pre potvrdenie a uloÏenie voºby stlaãte tlaãidlo ( ) a (
) poãas 5 sekúnd alebo tak dlho,
k˘m sa neozve zvukové znamenie.
Jednotlivé voºby zobrazeného menu je moÏné meniÈ stlaãením tlaãidla (
).
Pre potvrdenie a uloÏenie voºby stlaãte tlaãidlo (
).
NASTAVENIE JAZYKA
Va‰a práãka je automaticky nastavená v anglickom jazyku. Ak chcete pouÏívaÈ in˘ jazyk (t. j.
jazyk, ktor˘ sa bude zobrazovaÈ pri pouÏívaní práãky), postupujte nasledujúcim spôsobom:
Zobrazte Menu stlaãením a súãasn˘m pridrÏaním tlaãidiel (
)a(
) poãas 5 sekúnd
alebo tak dlho, k˘m sa neozve zvukové znamenie. Na displeji sa zobrazí v˘zva na voºbu
jazyka. Uvoºnite stlaãenie tlaãidla (
)a(
).
Teraz môÏete opakovan˘m stlaãením tlaãidla (
) prechádzaÈ jednotliv˘mi jazykov˘mi
voºbami. Vyberte poÏadovan˘ jazyk, uvoºnite stlaãenie tlaãidla (
) a uloÏte nastaven˘
jazyk stlaãením tlaãidla (
).
Po ukonãení voºby jazyka sa na displeji zobrazí v˘zva na nastavenie nového ãasu.
132
NASTAVENIE NOVÉHO âASU
Túto funkciu je nutné nastaviÈ z dvoch dôvodov: aby sa na displeji zobrazoval aktuálny ãas a
aby funkcie pre ãasové ukonãenie programu/oneskorené spustenie fungovali správne.
Na displeji zaãne najskôr blikaÈ ãíslo udávajúce hodiny. Nastavte hodiny opakovan˘m
stlaãením tlaãidla (
) a potom toto nastavenie uloÏte stlaãením tlaãidla (
).
Teraz zaãne na displeji blikaÈ ãíslo udávajúce minúty. Nastavte minúty opakovan˘m stlaãením
tlaãidla (
) a potom toto nastavenie uloÏte stlaãením tlaãidla (
).
Po ukonãení nastavenia nového ãasu sa na displeji zobrazí v˘zva na nastavenie ãasového
reÏimu.
NASTAVENIE âASOVÉHO REÎIMU
âasov˘ reÏim je moÏné nastaviÈ dvoma spôsobmi.
Prvou moÏnosÈou je programovaÈ hodnotu funkcie âasové ukonãenie programu alebo
Oneskorené spustenie programu zadaním absolútneho ãasu (napr. program bude ukonãen˘
o 17:00). Tento reÏim sa naz˘va reÏim absolútneho ãasu.
Nasledujúci príklad ilustruje pouÏitie funkcie âasové ukonãenie programu (alebo Oneskorené
spustenie programu) v prípade, Ïe bol v menu nastaven˘ reÏim absolútneho ãasu.
SPUSTENIE PROG.
O
17:00
Pri nastavení funkcie âasové ukonãenie programu podºa predchádzajúceho obrázka sa
program ukonãí o 17:00.
Druhou moÏnosÈou je programovaÈ hodnotu funkcie âasové ukonãenie programu alebo
Oneskorené spustenie programu zadaním poãtu hodín (napr. program bude ukonãen˘ za 3
hodiny). Tento reÏim sa naz˘va reÏim relatívneho ãasu.
Nasledujúci príklad ilustruje pouÏitie funkcie âasové ukonãenie programu (alebo Oneskorené
spustenie programu) v prípade, Ïe bol nastaven˘ reÏim relatívneho ãasu.
ODLOZENY START
DD
3H:00M
Oba reÏimy sú veºmi uÏitoãné aj keì pouÏívanie reÏimu absolútneho ãasu je pravdepodobne
uÏívateºsky prívetivej‰ie a ºah‰ie, pretoÏe pri Àom nemusíte vykonávaÈ v˘poãet poãtu hodín,
ktoré majú uplynúÈ pred vypnutím/zapnutím práãky. Pri nastavovaní ãasového reÏimu pouÏite
tlaãidlo (
) pre prepínanie medzi oboma voºbami: "Relativne" (reÏim relatívneho ãasu) a
"Absolutne" (reÏim absolútneho ãasu). Vyberte poÏadovanú hodnotu a uloÏte ju stlaãením
tlaãidla (
). Po ukonãení voºby ãasového reÏimu sa na displeji zobrazí v˘zva na nastavenie
funkcie pre signalizáciu ukonãenia prania zvukov˘m signálom.
AKTIVÁCIA SIGNALIZÁCIE UKONâENIA PRANIA ZVUKOV¯M SIGNÁLOM
Tu môÏete nastaviÈ, ãi sa má po ukonãení pracieho cyklu ozvaÈ zvukové znamenie. Vyberte
pomocou tlaãidla (
) poÏadovanú voºbu: áno alebo nie.
Po uloÏení nastavenia stlaãením tlaãidla (
) sa na displeji zobrazí v˘zva na nastavenie
funkcie pre aktiváciu pamäti.
133
AKTIVÁCIA PAMÄTI
Táto funkcia je veºmi uÏitoãná v prípade, Ïe pouÏívate pri praní bielizne ãasto rovnak˘
program.
Ak je pamäÈ aktivovaná, uloÏí práãka naposledy pouÏit˘ program/funkcie do pamäte. Táto
funkcia je pouÏiteºná len pri programoch bavlna, jemné tkaniny, syntetické tkaniny a vlna.
Nastavenie nie je v pamäti uloÏené do Ïiadnej ‰peciálnej programovej skupiny.
Vyberte pomocou tlaãidla (
) poÏadovanú voºbu: Áno alebo Nie a uloÏte toto nastavenie
stlaãením tlaãidla (
).
Na displeji sa zobrazí v˘zva na nastavenie demon‰traãného reÏimu.
HLAVNÉ PRANIE
TRIEDENIE BIELIZNE
-
Odporúãame Vám, aby ste prali len poloÏky urãené na pranie pomocou vody a pracieho
prostriedku a nie poloÏky urãené na chemické ãistenie.
- Ak potrebujete praÈ rohoÏky, prikr˘vky cez posteº alebo ìal‰ie ÈaÏké poloÏky, urobíte
najlep‰ie, keì ich nebudete vôbec odstreìovaÈ.
- Roztrieìte bielizeÀ podºa typu tkaniny, stupÀa zneãistenia a teploty prania. Pozrite sa na
oznaãenie jednotliv˘ch odevov na ‰títku v˘robcu.
BielizeÀ na pranie pri vysok˘ch teplotách
DEMON·TRAâN¯ REÎIM
Tento reÏim sa pouÏíva len pre SERVISNÉ ÚâELY a preto ho nastavte na NIE (ak tak uÏ
nebolo urobené). Ak po uzavretí menu Infotext nebude demon‰traãn˘ reÏim nastaven˘ na
"NIE", NEBUDE prací program SPUSTEN¯. Prací cyklus sa spustí len vtedy, keì je
demon‰traãn˘ reÏim nastaven˘ na "NIE".
Po uloÏení "NIE" pomocou tlaãidla (
) sa na displeji zobrazí otázka, ãi chcete menu
uzavrieÈ.
UZAVRETIE MENU
Ak ste s vykonan˘m nastavením spokojní, môÏete teraz menu uzavrieÈ v˘berom "Áno"
pomocou tlaãidiel (
)a(
).
Ak v‰ak chcete niektoré nastavenie zmeniÈ, vyberte Nie a práãka sa prepne na zaãiatok
sekvencie programovania. K poÏadovanej funkcii sa môÏete r˘chle dostaÈ pomocou tlaãidla
(
), ktoré umoÏÀuje kaÏdú funkciu uloÏiÈ a preskoãiÈ.
Po dokonãení nastavenia môÏete menu uzavrieÈ a zaãaÈ testovanie.
Akúkoºvek funkciu menu môÏete v prípade potreby znovu nastaviÈ vy‰‰ie popísan˘m
spôsobom.
To môÏe byÈ uÏitoãné napríklad vtedy, keì sa hodiny oneskorujú alebo beÏia napred - v
takomto prípade nastavte správny ãas pomocou funkcie pre nastavenie nového ãasu.
Nastavené hodnoty zostanú v pamäti práãky aj v prípade odpojenia napájania alebo v˘padku
elektrického prúdu.
Farebné materiály s ºahkou údrÏbou
– PoloÏky oznaãené nasledujúcimi symbolmi nie sú vhodné na pranie v práãke:
Jemné tkaniny a vlna
Na pranie veºmi jemn˘ch tkanín (napr. sieÈované záclony, spodná bielizeÀ, legínsy, atì.)
odporúãame pouÏívaÈ sieÈku alebo vrecú‰ko.
- Aby mohli byÈ prané v práãke, musia byÈ vlnené poloÏky oznaãené symbolom <<Pure
New Wool>> (nová pravá vlna) a musia byÈ taktieÏ oznaãené ako <<nonmatting>> alebo
<<machine washable>> (je moÏné praÈ v práãke).
- Z nov˘ch farebn˘ch poloÏiek ãasto uniká farba. To môÏe spôsobiÈ zafarbenie súãasne
pran˘ch svetlej‰ích poloÏiek. Preto odporúãame praÈ farebné poloÏky prv˘krát
samostatne. Pri ìal‰om praní je moÏné praÈ stálofarebné poloÏky spoloãne s bielou
bielizÀou len pri teplotách do 40 °C.
Poznámka pri triedení bielizne
-
skontrolujte, ãi sa v bielizni nenachádzajú nejaké kovové predmety
(napr. sponky na papier, spínacie ‰pendlíky, ‰pendlíky, mince, atì.)
-
ak v prípade poruchy práãky poãas záruãnej lehoty privoláte technika,
ktor˘ zistí, Ïe príãinou poruchy boli neÏiaduce predmety v práãke,
môÏe si tento technik naúãtovaÈ cenu svojej práce
-
zapnite oblieãky na vankú‰, zipsy, pásky, odevy so zapínaním na
háãik a zaviaÏte dlhé ‰núrky Ïupanu
-
odstráÀte háãiky na záclony
-
venujte veºkú pozornosÈ údajom uveden˘m na ‰títkoch jednotliv˘ch
kusov odevu
-
ak si pri triedení bielizne v‰imnete odolné ‰kvrny, odstráÀte ich
pomocou ‰peciálneho ãistiaceho prostriedku alebo ‰peciálneho
odstraÀovaãa ‰kv⁄n.
– Odporúãame Vám, aby ste pri praní len froté poloÏiek neplnili práãku maximálnou
náplÀou; tieto poloÏky absorbujú veºa vody a stávajú sa tak veºmi ÈaÏk˘mi, ão môÏe
nepriaznivo pôsobiÈ na bubon (bielizeÀ sa môÏe staÈ pre bubon príli‰ ÈaÏkou).
134
135
SPRÁVNY SPÔSOB PRANIA
âISTENIE A BEÎNÁ ÚDRÎBA
Príprava bielizne
A) Vyberte a vytrieìte bielizeÀ podºa pokynov pre
o‰etrovanie odevu, ktoré sú uvedené na ‰títku
kaÏdého odevu. Pozrite sa prosím vÏdy na ‰títok
odevu.
VloÏenie odevu
B) Otvorte dvierka práãky.
NepouÏívajte pri ãistení vonkaj‰ieho krytu práãky ãistiace prostriedky a/alebo riedidlá s
obsahom liehu; utrite kryt práãky navlhãenou látkou. Táto práãka vyÏaduje len veºmi malú
údrÏbu:
- ãistenie prieãinkov zásuvky pre prací prostriedok
- ãistenie filtra
âISTENIE PRIEâINKOV ZÁSUVKY
PRE PRACÍ PROSTRIEDOK
C) VloÏte do práãky bielizeÀ. Uzavrite dvierka tak, aby
Ïiadne ãasti bielizne neprekáÏali uzavretiu dvierok.
VloÏenie pracieho prostriedku do práãky
Aj keì to nie je absolútne nutné, odporúãame ãas od
ãasu vyãistiÈ prieãinky pre bieliace prostriedky a
prísady.
Introduzione del detersivo
A) Najskôr prieãinky s pouÏitím primeranej sily (nie ale
násilím) vytiahnite.
B) Vyãistite prieãinky pod prúdom teãúcej vody.
C) VloÏte prieãinky späÈ na ich pôvodné miesto.
D) Otvorte zásuvku pre prací prostriedok, vyberte prací
prostriedok a vloÏte do príslu‰ného prieãinka správne mnoÏstvo tohto prostriedku (podºa
pokynov v˘robcu a odporúãania v ãasti "Pracie prostriedky, pomôcky na pranie a ich
mnoÏstvá"). Pridajte prípadné pomôcky na pranie (viì ãasÈ "Pracie prostriedky, pomôcky
na pranie a ich mnoÏstvá" v ìal‰ej ãasti tohto návodu) a zásuvku pre prací prostriedok
uzavrite. Pri vkladaní tekut˘ch ãistiacich prostriedkov, ktoré majú byÈ vloÏené priamo do
bubna, pouÏívajte odporúãané dávkovacie zariadenie.
VOªBA PRACIEHO PROGRAMU
Pri v˘bere najvhodnej‰ieho programu pouÏívajte sprievodcu voºbou programu alebo popis
programov na prednom paneli práãky.
Program sa vyberá otoãením voliãa programov v smere hodinov˘ch ruãiãiek so zarovnaním
ãísla programu s indikátorom.
Skontrolujte, ãi je otvoren˘ prívod vody a ãi je správne umiestnená vypú‰Èacia hadica. V
prípade potreby stlaãte doplnkové funkãné tlaãidlá.
Stlaãte tlaãidlo Spustenie (Start).
HNEë AKO JE PROGRAM UKONâEN¯
- Na displeji sa zobrazí nasledujúce hlásenie "POISTKA DVERI -POCKAJTE".
- Asi po 2 minútach sa na displeji objaví nasledujúce hlásenie "KONIEC PROG. OTVORIT DVERE ".
- Vypnite práãku otoãením ovládaãa do polohy OFF (VYPNUTÉ).
- Otvorte dvierka a vyberte bielizeÀ.
Po pouÏití vytiahnite zástrãku elektrického napájania a zavrite kohútik prívodu vody.
136
âISTENIE FILTRA
Práãka je vybavená ‰peciálnym filtrom, ktor˘ zachytáva
väã‰ie predmety, ktoré by mohli upchaÈ odtokovú hadicu,
napr. mince, gombíky, atì. Tie potom môÏu byÈ vybraté
nasledujúcim spôsobom:
● OtvoriÈ dvierka.
● Len u niektor˘ch modelov:
Vytiahnite hadiãku, odstráÀte uzáver a zachyÈte vodu do
nádoby.
● Pred odskrutkovaním filtra sa doporuãuje poloÏiÈ pod
filter savú látku pre zachytenie prebytoãnej vody, ktorá po
vybratí filtra vyteãie.
● Otoãte filter proti smeru hodín tak, aby zostal vo zvislej
polohe.
● ZloÏte ho a oãistite.
● Po vyãistení ho pripevnite späÈ v smere hodín.
Potom postupujte opaãne ako pri demontáÏi.
137
PREPRAVA PRÁâKY A
USKLADNENIE
PRÁâKY NA DLH·Í âAS
ODSTRA≈OVANIE PROBLÉMOV
Ak chcete práãku premiestniÈ alebo ak ju nebudete dlh‰í
ãas pouÏívaÈ a práãka bude uskladnená v
nevykurovan˘ch miestnostiach, je nutné zo v‰etk˘ch
hadíc vypustiÈ zvy‰nú vodu. Odpojte práãku od zdroja
energie, potom odopnite hadicu a vloÏte ju do
pripravenej nádoby na vypú‰Èanú vodu.
Po úplnom vypustení vody zopakujte túto operáciu v
opaãnom poradí.
âO MÔÎE BYË PRÍâINOU...
PORUCHY, KTORÉ MÔÎETE SAMI ODSTRÁNIË
PROBLÉMU
1. Práãka nefunguje so
Ïiadnym programom
ODSTRÁNENIE
PRÍâINA
Zástrãka nie je zapojená do zásuvky.
Práãka nie je zapnutá.
V˘padok napájania.
Prepálená poistka.
Otvorené dvierka.
RCD rozpojen˘ (spínaã spú‰Èacieho
okruhu).
Nastavené oneskorené spustenie.
Skontrolujte nastavenie.
2. Práãka sa neplní
vodou
Viì príãina 1
Uzavret˘ prívod vody.
Nesprávne nastaven˘ voliã programov.
Skontrolujte.
Otvorte prívod vody.
Nastavte voliã programov do správnej
polohy.
3. Voda sa
neodãerpáva
Prehyb vo vypú‰Èacej hadici.
Vo filtri sa zachytili neÏiaduce telesá.
Nesprávna in‰talácia práãky.
Narovnajte vypú‰Èaciu hadicu.
Vykonajte kontrolu filtra.
Skontrolujte in‰taláciu.
4. Na podlahe okolo
práãky je voda
Presakujúce tesnenie medzi kohútikom
a hadicou pre prívod vody.
âasti obleãenia alebo ‰piny medzi
gumov˘m tesnením dvierok a sklenen˘mi
dvierkami.
Nesprávne vykonaná in‰talácia.
VymeÀte tesnenie a dotiahnite spojenie.
5. Práãka neodstreìuje
Voda sa e‰te neodãerpala.
Bola vybraná voºba "Spin Cancel" - "Bez
odstreìovania" (len pri niektor˘ch
modeloch).
NevyváÏená bielizeÀ.
Práãka nie je úplne vyrovnaná.
Znovu naplÀte práãku a dbajte na to, aby
gumové tesnenie dvierok/sklenené dvierka
boli ãisté.
Skontrolujte in‰taláciu.
Poãkajte niekoºko minút, neÏ sa práãka
vyprázdni.
Skontrolujte nastavenie.
Rozdeºujte bielizeÀ rovnomerne.
BielizeÀ nie je rovnomerne rozloÏená.
Neboli odstránené prepravné konzoly.
Nastavte rovnováÏnu polohu pomocou
‰peciálnych vyvaÏovacích pätiek.
Rozdeºujte bielizeÀ rovnomerne.
OdstraÀujte prepravné konzoly
(viì popis in‰talácie).
7. Dvierka nie je moÏné
otvoriÈ
Od ukonãenia programu e‰te neuplynuli
dve minúty.
Poãkajte dve minúty.
8. Na displeji sa zobrazuje
chyba 0, 1, 5, 7, 8, 9
-
Kontaktujte servisné stredisko.
9. Na displeji sa
zobrazuje chyba 2
Nie je moÏné naplniÈ vodu.
Skontrolujte, ãi je prívod vody otvoren˘.
10. Na displeji sa
zobrazuje chyba 3
Nie je moÏné odãerpaÈ vodu.
Skontrolujte, ãi je odtok vody priechodn˘.
Skontrolujte, ãi nie je vypú‰Èacia hadica
zauzlená.
11. Na displeji sa
zobrazuje chyba 4
Práãka je preplnená vodou.
Uzavrite prívod vody do práãky.
Kontaktujte servisné stredisko.
6. Pri odstreìovaní
práãka silne vibruje
Pri odstreìovaní práãka vydáva in˘
hluk! PretoÏe je vybavená spínacím
motorom, ktor˘ umoÏÀuje najlep‰ie
funkãné v˘kony.
138
Zapojte zástrãku do zásuvky.
Zapnite práãku.
Postupujte podºa pokynov v ãasti "V˘padok
napájania".
Skontrolujte poistku.
Zavrite dvierka.
VráÈte RCD do v˘chodiskovej polohy.
Je nepravdepodobné, Ïe by ste v bubne uvideli
vodu! Táto vlastnosÈ je daná pouÏitím
najmodernej‰ej technológie, ktorá umoÏÀuje
dosiahnuÈ rovnak˘ úãinok prania a plákania pri
pouÏití omnoho men‰ieho mnoÏstva vody.
139
Poznámka:
PouÏívanie bezfosfátov˘ch pracích prostriedkov ‰etrn˘ch k Ïivotnému prostrediu (viì
informácie na obale pracieho prostriedku) môÏe maÈ nasledujúce dopady:
- odpadová voda z plákania môÏe byÈ kvôli prítomnosti bieliaceho prá‰ku (zeolit) v
suspenzii kalnej‰ia; nedochádza ale k Ïiadnemu negatívnemu ovplyvneniu úãinnosti
plákania.
- po ukonãení prania sa môÏu na bielizni objavovaÈ zvy‰ky bieliaceho prá‰ku, ktor˘ nebol
tkaninou absorbovan˘; tento prá‰ok ale nemá Ïiadny negatívny vplyv na farbu tkaniny.
- vytváranie peny pri poslednom plákaní nie je nutne príznakom zlého plákania.
- vykonávanie viacer˘ch cyklov plákania je v t˘chto prípadoch bezúãelné.
IN·TALÁCIA
OdstráÀte ochrannú podloÏku z penového polystyrénu
(súãasÈ obalu) a práãku umiestnite neìaleko miesta
trvalého pouÏívania.
Opatrne prestrihnite plastovú sponu upevÀujúcu
odpadovú hadicu a prívodn˘ kábel s vidlicou.
Odskrutkujte stredovú skrutku (A) prepravnej poistky;
odskrutkujte 4 postranné skrutky (B) a odoberte li‰tu
prepravnej poistky (C).
NakloÀte práãku vpred a znútra plá‰Èa vytiahnite 2
plastové vaky obsahujúce hranoly z penového
polystyrénu.
Do otvoru po stredovej skrutke dopravnej poistky zatlaãte
zátku z príslu‰enstva a v tejto polohe ju zaistite otoãením
pomocou mince.
Fig. 2
TECHNICKÉ PARAMETRE
6 kg
0,05 ÷ 0,8 MPa
■ Max. náplÀ suchej bielizne
■ Tlak vody
Rozmery
60 cm
54 cm
85 cm
■ ·írka
■ Hæbka
■ V˘‰ka
DôleÏité upozornenie: Elektrické parametre prístroja nájdete na ‰títku na prednej strane
práãky (v blízkosti dvierok).
Prístroj spæÀa poÏiadavky európskych smerníc 89/336/EEC, 73/23/EEC a ich doplnkov.
Upevnite k dnu práãky priloÏen˘ protihlukov˘ ‰tít z
vlnitého materiálu podºa obrázka.
Umiestnite praãku do roviny pomocou 4 nastavovacích noÏiãiek:
a) Otáãajte maticou skrutky v smere hod. ruãiãiek a potom
môÏete prispôsobiÈ v˘‰ku noÏiãky.
A
b) Otáãaním zniÏujte alebo zdvíhajte noÏiãku, k˘m perfektne
neprilipne k podlahe.
ZÁRUKA
Pre poskytnutie kvalitného záruãného a pozáruãného servisu uschovajte v‰etky doklady o kúpe a
prípadn˘ch opravách v˘robku. Odporúãame Vám poãas záruãnej lehoty uchovaÈ pôvodné obaly k
v˘robku. NeÏ budete kontaktovaÈ servisné stredisko, dôkladne pre‰tudujte záruãné podmienky v
záruãnom liste. Obracajte sa len na autorizované servisné strediská.
140
c) Upevnite polohu noÏiãky otoãením matice skrutky proti smeru
hod. ruãiãiek.
B
C
141
UPOZORNENIE: odporúãame Vám uschovaÈ traverzu, Èahadlá
a skrutky pre prípad eventuálnej prepravy. V˘robn˘ podnik
nenesie zodpovednosÈ za eventuálne ‰kody zariadenia,
nedodrÏovaním noriem t˘kajúcich sa uvedenia do prevádzky.
V‰etky náklady spojené s in‰taláciou sú záleÏitosÈou
pouÏívateºa.
UPOZORNENIE: po kaÏdom praní je odporúãané uzavrieÈ
prítokov˘ kohútik na odstavenie práãky od hydraulického
okruhu.
Na správnu funkãnosÈ automatickej práãky je dôleÏité prihliadnuÈ na umiestnenie a
v˘‰ku odtokovej hadice. Je veºmi dôleÏité, aby jej koncovka nebola umiestnená niωie
neÏ 50 cm a vy‰‰ie neÏ 85 cm nad zemou.
VODOVODNÉ ZAPOJENIE
Zariadenie musí byÈ napojené na vodovodnú sieÈ len s
nov˘mi prívodn˘mi hadicami, ktoré boli dodané spolu s
práãkou. V Ïiadnom prípade nesmú byÈ pouÏité staré
prívodné hadice.
Práãka je vybavená jednou prívodnou hadicou, ktorej
koncovou ãasÈou je poistn˘ krúÏok so závitom 3/4" na
spojenie medzi závitov˘m napojením práãky a
vodovodn˘m kohútikom s prívodom studenej vody.
Práãka musí byÈ napojená v˘hradne na vodovodn˘ kohútik
so studenou vodou.
Napojenie na vodovodn˘ kohútik s teplou vodu, to jest o
teplote vy‰‰ej ako 40 °C, môÏe po‰kodiÈ jemnej‰iu
bielizeÀ.
Prívod elektrickej energie a bezpeãnostné pokyny
Práãka vyÏaduje pre svoju prevádzku jednofázové napätie 230 V, 50 Hz. Skontrolujte, ãi je
prívodn˘ vodiã dostatoãne dimenzovan˘ pre dodávku v˘konu aspoÀ 3,0 kW a potom pripojte
zástrãku do 10 A uzemnenej zásuvky.
Po in‰talácii umiestnite prístroj tak, aby bola zástrãka ºahko dostupná.
Preverte, ãi je pre rozvod elektriny vo Va‰om dome pouÏívan˘ uzemÀovací systém.
Zásuvka v dome a zástrãka prístroja musia byÈ rovnakého typu.
V‰eobecne sa neodporúãa pouÏívaÈ adaptéry typu rozvodky a/alebo predlÏovacie vedenia.
V‰etky práãky Candy spæÀajú bezpeãnostné poÏiadavky stanovené in‰titútom pre
oznaãovanie v˘robkov známkou kvality (Quality Trademark Institute).
A
Aqua stop
Prívodná hadica dodávaná spolu s t˘mto v˘robkom je
vybavená dvojit˘m plá‰Èom a bezpeãnostn˘m ventilom.
Pokiaº dojde k pretrhnutiu, ventil automaticky zastaví prívod
vody a zabráni zaplaveniu. Indikátor A sa zafarbí do
ãervena. Pokiaº sa tak stane, okamÏite zastavte prívod
vody a nechajte vymeniÈ prívodnú hadicu autorizovan˘m
servisom.
max 100 cm
min 4 cm
142
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
143
Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch
a elektronick˘ch zafiízení (WEEE).
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m
negativním následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat v pfiípadû chybného
zacházení s v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím
odpadem. Musí b˘t doruãen do nejbliωího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a
elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace
odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném
úfiadu vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb
svozu odpadu nebo v obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i
elektronske oprema" (WEEE). Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te
tako sprijeãiti potencijalne negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti
uzrokovane neodgovarajuçim odlaganjem ovog proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj
proizvod ne moÏe biti tretiran kao kuçni otpad. Umjesto toga ovaj proizvod mora biti predan na
odgovarajuçe sabirno mjesto za recikliranje elektriãne i elektronske opreme. Odlaganje mora biti
izvr‰eno u skladu s lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada. Za op‰irnije informacije o
tretmanu, recikliranju ili kori‰tenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoj lokalni
gradski ured, sluÏbu va‰eg lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Candy kuçanski uredjaji namijenjeni su iskljuãivo za kori‰tenje u domaçinstvu.
Ako Ïelite odnosno namjeravate upotrebljavati koji Candy kuçanski uredjaj u
profesionalne svrhe, prethodno se posavjetujte s dobavljaãem!
Perilicu rublja koristite samo prema uputama!
V˘robca sa ospravedlÀuje za prípadné tlaãové chyby v tomto návode na pouÏívanie.
ëalej si v˘robca vyhradzuje právo urobiÈ potrebné zmeny na svojich v˘robkoch, ktoré
nemajú vplyv na ich základnú charakteristiku.
CZ
HU
HR
SK
06.04 - 41020252 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Erre az elektromos háztartási termékre az elektromos és elektronikai készülékek (WEEE)
megsemmisítését szabályozó 2002/96/CE európai elŒírás vonatkozik.
A termék élettartamának végén az elŒírásnak megfelelŒ megsemmisítéssel Ön elŒsegíti a
környezet és az egyének egészségkárosodásának elkerülését.
A terméken látható jelkép mutatja, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni;
vigye el a legközelebbi elektromos és elektronikus készülékeket újrafehasználás céljára gyıjtŒ helyre.
A megsemmisítésnek a hulladékok megsemmisítését szabályozó érvényes környezeti szabványok
szerint kell történnie.
A terméknek mint hulladéknak, kezelése, gyıjtése, újrafelhasználása részletei felŒl kérjük
érdeklŒdjön az illetékes hivatalban (környezetvédelmi osztály), a háztartási hulladékgyıjtést végzŒ
szoilgáltatónál vagy az üzletben ahol a terméket megvásárolta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising