Candy | GS4 1272D3-S | Candy GS4 1272D3-S Manuel utilisateur

Candy GS4 1272D3-S Manuel utilisateur
FI
SV
DA
NO
FR
Käyttöohje
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Mode d’emploi
GC 2D
FI
ONNITTELUMME !
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et
tyydy kompromisseihin - haluat vain
parasta.
Genom att välja en tvättmaskin
från Candy har Du visat att Du en
kvalitetsmedveten konsument.
Olemme iloisia voidessamme
esitellä Sinulle tämän uuden
pesukoneen, joka on vuosia
kestäneen tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän kokemuksen
tulos. Tämän olemme tehneet
yhdessä kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Candy laajaan
kodinkonevalikoimaan kuuluvat
pesukoneet , astianpesukoneet,
kuivaavat pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä kylmälaitteet.
Vår nya tvättmaskin är resultatet
av Candy långa erfarenhet på
vitvaruområdet och kontakten
med våra kunder. Dess kvalitet
och oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
I Candy omfattande
produktprogram finns förutom
tvättmaskiner även en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare, spisar,
mikrovågsugnar, ugnar och
spishällar samt kylskåp och frysar.
Tämä laite on tarkoitettu
käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa kohteissa, kuten:
Produkten är avsedd för
användning i hushåll och
liknande tillämpningar som:
- myymälöiden, toimistojen ja
muiden työpaikkojen henkilökunnan
taukotiloissa;
- maatilojen asuinrakennuksissa;
- asiakaskäytössä hotelleissa,
motelleissa ja muissa
majoituskohteissa;
- bed & breakfast -kohteissa.
- personalkök i butiker, på kontor
och andra arbetsplatser;
- lantgårdar;
- av kunder på hotell, motell och
liknande miljöer;
- vandrarhem och liknande
miljöer.
Laitteen kotitalousympäristöstä tai
tyypillisistä kotitaloustoiminnoista
poikkeava käyttö, kuten kaupallinen
käyttö ammattilaisten tai tehtävään
koulutettujen henkilöiden käytössä,
jää käyttötarkoituksen ulkopuolelle
myös edellä mainituissa kohteissa.
Jos laitetta käytetään tästä
tarkoituksesta poikkeavasti, tämä
voi lyhentää laitteen käyttöikää ja
aiheuttaa valmistajan myöntämän
takuun raukeamisen.
Valmistaja kiistää, lain sallimassa
enimmäislaajuudessa, vastuun
laitteelle aiheutuneista vahingoista
tai muista vahingoista ja
menetyksistä, jotka ovat
aiheutuneet koti- ja
kotitalouskäytöstä poikkeavasta
käytöstä (vaikka laite olisi sijoitettu
koti- tai kotitalousympäristöön).
Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
Saat tärkeätä tietoa pesukoneesi
oikeasta asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja koneesi
hyödyntämisestä parhaalla
mahdollisella tavalla.
Säilytä tämä käyttöohje koneen
läheisyydessä myöhempää käyttöä
varten.
2
SV
Tarvitessasi huoltoa, ota yhteyttä
valtuutettuun Candy - huoltoon ja
ilmoita aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja G-numero
(mahdollinen versio-numero). Nämä
tiedot löytyvät koneen arvokilvestä,
joka sijaitsee täyttöaukon
yläreunassa.
Annan användning av produkten
än i hushållsmiljöer eller för typiska
hushållssysslor, som kommersiell
användning av experter eller
utbildade användare, är inte
tillåten ens för ovanstående
tillämpningar.
Om produkten används på
annat sätt kan dess livslängd
förkortas och garantin upphöra
att gälla.
Eventuella skador på produkten
eller andra skador eller förluster
på grund av användning som
inte är förenlig med hem- eller
hushållsanvändning (även i hemeller hushållsmiljö) accepteras
inte av tillverkaren så långt lagen
medger.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den innehåller
viktig information om installation,
användning och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom ges en
del tips om hur tvättmaskinens
kapacitet skall utnyttjas på bästa
sätt.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
För service kontaktas någon av
Candy auktoriserade
serviceverkstäder. Ange alltid
maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på typskylten
vid påfyllningsöppningen.
DA
NO
TILLYKKE
GRATULERER
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års forskning
og udvikling, en udvikling der i
meget høj grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Ved å kjøpe en maskin fra Candy,
har du vist at bare det beste er
godt nok for deg.
Med en Candy har De valgt
kvaliteten og fordelene ved en
maskine der teknologisk er på
forkant med udviklingen.
Candy’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe og
frysere.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Candy’s
produktkatalog.
Dette apparat er beregnet til
brug i husholdningen og
lignende steder, som f.eks.:
- medarbejderkøkkener i
butikker, kontorer og andre
arbejdsmiljøer;
- gårde;
- af klienter på hoteller, moteller
og andre beboelsesmæssige
miljøer;
- i Bed and Breakfast-faciliteter
og lignende områder.
Anden brug af dette apparat
end i husholdning eller i typiske
husholdningsfunktioner, som
kommerciel anvendelse af
eksperter eller erfare brugere, er
ekskluderet i ovennævnte
beskrivelser.
Candy er stolte over å kunne
presentere denne nye
vaskemaskinen, resultatet av
årelang forskning og
markedserfaring i direkte kontakt
med kundene. Denne maskinen gir
dea kvalitet, driftssikkerhet og høy
ytelse.
Candy kan også tilby et stort
utvalg av andre hvitevarer:
vaskemaskiner, oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med tørketrommel,
komfyrer, mikrobølgeovner,
tradisjonelle stekeovner og
komfyrtopper, kjøleskap og
frysebokser.
Be din lokale forhandler om den
komplette katalogen over Candyprodukter.
Dette produktet er ment for bruk i
husholdninger og lignende
bruksområder som:
- kjøkkenkrok for ansatte i butikker,
på kontorer og i andre
arbeidsmiljøer;
- gårdshus;
- bruk av kunder på hoteller,
moteller og andre typer
boligmiljøer;
- overnattingsmiljøer.
Bruk av apparatet som avviker fra
husholdning generelt eller typiske
husholdningsfunksjoner, som f.eks.
kommersiell bruk av eksperter eller
spesielt opplærte brukere, er
utelatt selv i de ovennevnte
bruksområdene.
Hvis apparatet benyttes til andet
end dets formål og beskrivelse,
kan det påvirke apparatets
levetid og kan bevirke, at
producenten ikke yder garanti
for produktet.
Enhver skade på apparatet eller
skade eller tab i forbindelse med
forkert anvendelse af produktet i
hjemmet eller i husholdning,
accepteres ikke af producenten
ifølge lovgivning.
Hvis apparatet brukes på en måte
som strider mot dette, kan det
redusere levetiden til apparatet og
gjøre produsentens garanti
ugyldig.
Erstatningskrav som følge av
eventuelle skader på apparatet
eller annen skade eller tap som
oppstår ved bruk som ikke er
forenlig med bruk i hjemmet eller
husholdningen (selv om det
foregår i et hjemmemiljø eller i en
husholdning), vil så langt loven
tillater ikke bli tatt til følge av
produsenten.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af maskinen.
Les denne bruksanvisningen nøye,
da den inneholder viktige
opplysninger om sikker installasjon,
og nyttig informasjon om bruk og
vedlikehold av vaskemaskinen for å
få best mulig resultat.
Gem denne instruktionsbog, den
er god at have ved fremtidige
tvivls spørgsmål.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du lett kan
finne den senere.
Ved kontakt til Candy’s
Servicecenter, bedes De venligst
opgive maskinens Model. Nr. og
G. Nr. Disse numre findes på
typeskiltet, (se tegn.).
Nårdu tar kontakt med oss eller et
av våre servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og Gnummeret
(hvis dette finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
FR
TOUS NOS
COMPLIMENTS
En achetant cet appareil ménager
Candy, vous avez démontré que
vous n’acceptez aucun compromis:
vous voulez toujours ce qu’il y a de
mieux.
Candy a le plaisir de vous proposer
cette nouvelle machine à laver qui
est le résultat d’années de
recherches et d’études des besoins
du consommateur. Vous avez fait le
choix de la qualité, de la fiabilité et
de l’efficacité.
Candy vous propose une large
gamme d’appareils
électroménagers: machines à laver
la vaisselle, machines à laver et
sécher le linge, cuisinières, fours à
micro-ondes, fours et tables de
cuisson, hottes, réfrigerateurs et
congélateurs.
Demandez à votre Revendeur le
catalogue complet des produits
Candy.
Cet appareil a pour vocation d’être
utilisé au sein du foyer, ou dans ces
différentes situations:
- zones réservées au personnel dans
les magasins, bureaux et autres
environnements de travail;
- exploitation agricoles;
- par les clients dans les hôtels, motels
et autres environnements résidentiels;
- environnement de type bed and
breakfast.
Une utilisation autre que domestique,
comme par exemple une
démonstration commerciale ou une
session de formation, est à exclure
également dans les lieux cités cidessus. Une utilisation détournée de
l’appareil est proscrite.
Si l’appareil doit être utilise de
manière incompatible comme défini
ci-dessus, la durée de vie de
l’appareil pourrait être réduite et la
garantie du fabricant serait annulée.
Tout dommage causé à l'appareil,
résultant d’une mauvaise utilisation
de l’appareil (même si l’utilisation en
est faite au sein du foyer), ne permettra
pas de recours auprès du fabriquant,
comme il est établi par la loi.
Nous vous prions de lire
attentivement les conseils contenus
dans ce livret. Il contient
d’importantes indications
concernant les procédures
d’installation, d’emploi, d’entretien et
quelques suggestions utiles en vue
d’améliorer l’utilisation de la
machine à laver.
Conservez avec soin ce livret: vous
pourrez le consulter bien souvent.
Quand vous communiquez avec
Candy, ou avec ses centres
d’assistance, veuillez citer le Modèle,
le n° et le numéro G
(éventuellement).
3
SV
FI
4
KAPPALE
AVSNITT
KAPITEL
KAPITTEL
CHAPITRE
SISÄLLYSLUETTELO
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Johdanto
Inlednig
Yleistä toimituksesta
Allmänt
1
Takuu
Garanti
2
Turvallisuusohjeita
Säkerhetsanvisningar
3
Teknisiä tietoja
Tekniska data
4
Käyttöönotto ja asennus
Idrifttagning och installation
5
Ohjaustaulu
Manöverpanel
6
Ohjelmataulukko
Programtabell
7
Ohjelman valinta
Programval
8
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
9
Pyykin käsittely
Hantering av tvätt
10
Pesu
Tvätt
11
Puhdistus ja hoito
Rengöring och skötsel
12
Tarkastuslista
Checklista
13
DA
NO
FR
INDHOLD
INNHOLD
INDEX
Introduktion.
Innledning
Modtagelse og udpakning.
Generelt om levering
Garantibestemmelser.
Garanti
Garantie
Sikkerhedsregler .
Sikkerhetsregler
Mesures de sécurité
Tekniske data.
Tekniske data
Données techniques
Opstilling og Installation.
Montering og oppstarting
Mise en place, installation
Beskrivelse af funktioner.
Bruksanvisning
Description des commandes
Program oversigt.
Tabell over
vaskeprogrammer
Tableau des programmes
Valg af program
Valg av program
Sæbe skuffen.
Beholder for vaskemiddel
Gode råd vedr. vask
Produktet
Sådan bruges maskinen.
Vasking
Lavage
Vedligeholdelse og
rengøring.
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Nettoyage et entretien
Fejl søgnings skema.
Feilsøking
Recherche des pannes
Avant-propos
Notes générales à la
livraison
Sélection
Tiroir à lessive
Le produit
5
FI
SV
KAPPALE 1
AVSNITT 1
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
C) TAKUUKORTTI
C) GARANTISEDEL
D) TULPPA
D) PLUGG
E) POISTOLETKUN PIDIKE
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
F) NESTEMÄISEN
PESUAINEEN KAUKALO
JA NESTEMÄISEN
SÄILYTÄ
NÄMÄ
VALKAISUAINEEN
HUOLELLISESTI
KAUKALO (SÄILIÖ)
F) BEHÅLLARE FÖR
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
ELLER BLEKMEDEL
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
SÄILYTÄ
NÄMÄ
Tarkista
myös,
että pesukone
eiHUOLELLISESTI
ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
Tarkista myös, että pesukone
jälleenmyyjään.
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
Kontrollera också, att
SÄKERT STÄLLE
maskinen
inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
Kontrollera också, att
transportskador.
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
A
FÖRVARA DEM PÅ ETT
C
D
F
6
B
E
DA
NO
FR
KAPITEL 1
KAPITTEL 1
CHAPITRE 1
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
GENERELT OM
LEVERING
NOTES GENERALES
A LA LIVRAISON
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
A) INSTRUKTIONSBOG
A) BRUKSANVISNING
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ CANDY
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) GARANTIBEVIS
D) DÆKPLADE.
D) PLUGG
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
F) RUM TIL FLYDENDE
VASKE- ELLER
BLEGEMIDDEL
GEM
DISSE TING
(BEHOLDER)
F) ROM (BEHOLDER) TIL
FLYTENDE
VASKEMIDDEL ELLER
OPPBEVAR
FLYTENDEDISSE PÅ ET
TRYGT
STED
BLEKEMIDDEL
GEM DISSE
TING
Kontroller
at maskinen
ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
Kontroller at maskinen ikke
importør.
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
OPPBEVAR
DISSE
PÅ ET
Kontroller
også
at maskinen
TRYGT
STED
ikke
har blitt
skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Candy-senter.
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Candy-senter.
A la livraison veuillez,
contrôler que le matériel
suivant accompagne la
machine:
A) LIVRET
D’INSTRUCTIONS
B) ADRESSES DE SERVICE
APRES VENTE
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
D) BOUCHONS
E) COUDES POUR LE TUBE
DE VIDANGE
F) BAC POUR LES
PRODUITS LESSIVIELS
LESLIQUIDES
CONSERVER
OU POUR LES
PRODUITS
BLANCHISSANTS
LIQUIDES
et contrôler que ce matériel
soit en bon état; si tel n’est
LES le
CONSERVER
pas
cas appelez le centre
Candy le plus proche.
et contrôler que ce matériel
soit en bon état; si tel n’est
pas le cas appelez le centre
Candy le plus proche.
7
SV
FI
8
KAPPALE 2
AVSNITT 2
TAKUU
GARANTI
Tälle laitteelle annetaan
takuu radio-ja
kodinkonealan yleisten
takuuehtojen mukaisesti.
Takuu koskee rakenne-,
valmistus ja raaka-ainevikoja
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
DA
NO
FR
KAPITEL 2
KAPITTEL 2
CHAPITRE 2
GARANTI
GARANTI
GARANTIE
Maskinen er dækket af
gældende dansk lovgivning.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
L’appareil est accompagné
par un certificat de
gàrantie.
0900-9999109
9
SV
FI
KAPPALE 3
AVSNITT 3
TURVALLISUUSOHJEITA
SÄKERHETSANVISNINGAR
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
● Irrota pistotulppa
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Sulje vesihana
● Stäng vattenkranen.
● Kaikki Candy pesukoneet
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
● Alla Candy maskiner är
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
Tämä tuote täyttää
Direktiivien 73/23/EEC ja
89/336/EEC (korvattu
direktiiveillä 2006/95/EC ja
2004/108/EC) mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiver 73/23/EEC och
89/336/EEC (ersatts med
direktiver 2006/95/EC och
2004/108/EC) och senare
ändringar.
● Älä kosketa laitetta kun
olet märkä tai paljain jaloin.
● Vidrör inte maskinen om
Du är våt eller barfota.
● Älä käytä kosteissa tiloissa
jatkojohtoja .
● Använd inga skarvsladdar
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
10
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
i badrum och våtutrymmen.
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
DA
NO
FR
KAPITEL 3
KAPITTEL 3
CHAPITRE 3
SIKKERHEDS
REGLER.
SIKKERHETSREGLER
MESURES DE
SECURITE
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
● Luk for maskinens
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
● Trekk ut støpselet.
● Débrancher la prise de
courant.
● Skru av vanntilførselen.
● Fermer le robinet
d’alimentation d’eau.
● Alle Candy-maskiner er
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
● Toutes les machines Candy
sont pourvues de mise à la
terre.
Vérifier que l’installation
électrique soit alimentée par
une prise de terre, en cas
contraire demander
l’intervention du personnel
qualifié.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
Direktiv 73/23/EEC og
89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med senere
endringer.
Produit compatible
avec les Directives
Européennes 73/23/EEC and
89/336/EEC, remplacé par
2006/95/EC et 2004/108/EC,
et les amendements
successifs.
vandtilførsel.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Denne maskine
oppfylder Direktiv 73/23/EEC
og 89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med
efterfølgende ændringer.
● Maskinen må ikke
udsættes for vandstænk eller
fugt.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
ATTENTION:
EN CAS
D’INTERVENTION DE
NETTOYAGE ET
D’ENTRETIEN
● Ta ikke på maskinen med
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
● Ne pas toucher l’appareil
pieds nus.
● Autant que possible éviter
l’usage de rallonges dans les
salles de bains ou les
douches.
ATTENTION:
PENDANT LE LAVAGE
L’EAU PEUT ATTEINDRE
90°C.
● Avant d’ouvrir le hublot
vérifier que le tambour soit
sans eau.
11
FI
SV
● Älä käytä adapteria tai
● Anslut inte maskinen till
● Laitetta ei ole tarkoitettu
lasten tai sellaisten
henkilöiden käyttöön, joiden
fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai
tietoa laitteen käytöstä,
muuten kuin heidän
turvallisuudestaan vastaavan
henkilön valvonnassa ja
ohjauksessa.
Pikkulapsia on valvottava,
etteivät he pääse leikkimään
laitteella.
● Enheten får inte användas
av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller
med bristande erfarenhet eller
kunskap, om de inte
övervakas eller har instruerats
av en person som ansvarar för
deras säkerhet.
haaroituspistorasiaa.
● Irrottaessasi pistotulppaa
adapter eller skarvdosor.
Se till att barn inte leker med
produkten.
● Håll i stickkontakten när Du
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
● Utsätt inte maskinen för
● Älä sijoita pesukonetta
ulkotiloihin
tvättmedelsbehållaren när Du
lyfter maskinen.
● Älä nosta konetta kytkimistä
● Tvättmaskinen för inte
tai pesuainekaukalosta.
● Kuljetuksen aikana
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
● Koneen nostossa on
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
● Mikäli kone on
epäkunnossa eikä toimi
moitteettomasti , katkaise
virta verkkokytkimestä, sulje
vesihana äläkä yritä avata
luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun Candy
- huoltoon . Näin varmistat
koneen asianmukaisen
huollon ja turvallisen käytön.
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
● Käytöstä poistettu kone
saattaa olla vaarallinen esim.
lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
koneen sisälle voi jäädä
lukituksi esim. poistamalla
luukku.
● Mikäli virtajohto on
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
12
vädrets makter (regn, sol etc.).
● Håll inte i vreden eller
transporteras så att den lutar
mot luckan.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
● När maskinen lyfts behövs
det två personer som på
bilden.
● Om maskinen går sönder
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök inte
öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en auktoriserad
Candy serviceverkstad. En
sakkunnig service garanterar
en säker funktion.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● En maskin som inte längre
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa hos
serviceverkstaden.
DA
NO
● Brug ikke adaptere, eller
● Bruk ikke adaptere eller
● Denne maskine er ikke
● Dette apparatet skal ikke
brukes av personer
(inkludert barn) med
redusert syn eller reduserte
fysiske eller mentale evner.
Det skal heller ikke brukes av
personer uten erfaring med
eller kunnskap om
apparatet, med mindre de
er under oppsyn eller har
fått opplæring av en person
som er ansvarlig for denne
personens sikkerhet.
multistik.
beregnet til at blive anvendt
af personer (herunder børn)
med nedsatte fysiske og
mentale evner samt sanser
eller af personer med
manglende erfaring eller
viden, medmindre disse har
modtaget vejledning eller
instruktion i anvendelsen af
maskinen af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal være under opsyn
for at sikre, at de ikke leger
med maskinen.
● Træk aldrig i apparatets
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
● Efterlad ikke maskinen
udsat for regn, eller direkte
sol.
● Hvis apparatet skal flyttes,
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
● Ved transport, læn da ikke
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
● Hvis maskinen skal flyttes
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist på
ill.
● Hvis maskinen går i stå eller
ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Candy Service. Reparationer
skal altid udføres af Aut,
Candy Service center.
Anvend altid originale
reservedele. I modsat fald
bortfalder enhver form for
garanti fra Fabrikant og
Importør.
● Hvis ledningen (til
strømnettet) beskadiges, skal
den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
“tjuvkontakter.
FR
● Ne pas utiliser
d’adaptateurs ou de prises
multiples.
● Cet appareil n’est pas
destiné à être utilisé par des
personnes (notamment les
enfants) incapables,
irresponsables ou sans
connaissance sur l’utilisation
du produit, à moins qu’elles
ne soient surveillées, ou
instruites sur l’utilisation de
l’appareil, par une personne
responsable de leur sécurité.
Ikke la små barn leke med
apparatet.
Surveillez les enfants pour
être sûr qu’ils ne jouent pas
avec l’appareil.
● Trekk alltid i selve støpselet,
● Pour débrancher la prise,
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
ne pas tirer sur le câble.
● Ne pas laisser la machine
● La ikke vaskemaskinen bli
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
exposée aux agents
atmosphériques (pluie, soleil,
etc...).
● Løft aldri vaskemaskinen
● En cas de déménagement
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
● Ved transport må ikke
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
● Vær alltid to personer ved
ne jamais soulever la
machine par les boutons ou
par le tiroir des produits
lessiviels.
● Pendant le transport ne
pas appuyer le hublot sur le
chariot.
Important!
Les ouvertures à la base de
l’appareil ne doivent en
aucun cas être obstruées par
des tapis, moquette ou
autres objets.
● 2 personnes pour soulever
la machine (voir dessin).
● En cas de panne et/ou de
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Candyrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Candyreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
mauvais fonctionnement
éteindre la machine, fermer
le robinet d’alimentation
d’eau et ne pas toucher à la
machine. Pour toute
réparation adressez-vous
exclusivement à un centre
d’assistance technique
Candy en demandant des
pièces de rechange
certifiées constructeur. Le fait
de ne pas respecter les
indications susmentionnées
peut compromettre la
sécurité de l’appareil.
● Dersom strømledningen (til
● Si le remplacement du
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
● Hvis vaskemaskinen er
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
câble d’alimentation s’avère
nécessaire, il devra être
remplacé par un câble
special fourni par le service
après-vente.
13
FI
KAPPALE 4
SV
AVSNITT 4
85
85
cm
cm
52
52cm
cm
40
cm
60
60cm
cm
TEKNISIÄ TIETOJA
TEKNISKA DATA
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
kg
6
LIITÄNTÄTEHO
ANSLUTNINGSEFFEKT
W
KATSO ARVOKILPEÄ
TARVITTAVA SULAKE
SÄKRING
A
SE UPPSTÄ LLNINGEN MED
KAPACITETSVÄ RDEN
7
8
SE OVERSIGT
14
SE TABELL
LINKOUSTEHO
(Kierr./min.)
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
TARVITTAVA VEDENPAINE
VATTENTRYCK
MPa
min. 0,05
max. 0,8
JÄNNITE
SPÄNNING
V
220-240
CONSULTER LA PLAQUE
TECHNIQUE
DA
KAPITEL 4
NO
KAPITTEL 4
FR
CHAPITRE 4
TEKNISKE DATA
TEKNISKE DATA
DONNÉES TECHNIQUES
KAPACITET
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
CAPACITE DE LINGE
SEC
TILSLUTNINGS
FULL EFFEKT
FORSIKRING (Amp.)
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
PUISSANCE
ABSORBEE
AMPERAGE
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
VANDTRYK.
VANNTRYKK
PRESSION DANS
L’INSTALLATION HYDRAULIQUE
DRIFT SPÆNDING
STRØMSPENNINGEN
TENSION
ESSORAGE
(Tours/min.)
15
FI
KAPPALE 5
AVSNITT 5
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
Poista pakkausalusta ja siirrä
kone lähelle lopullista
sijoituspaikkaa.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Katkaise johtojen nippuside.
Klipp bandet kring
slangarna.
Poista 4 kiinnitysruuvia (A) ja
4 välikappaletta (B).
Lossa de 4 skruvarna (A) och
de 4 mellan-stycken (B).
Peitä reiät mukana
toimitetuilla tulpilla, jotka
löytyvät käyttöohjepussista.
Täck över hålen med de
medföljande pluggar som
finns i plastpåse som
innehåller t.ex.
bruksanvisningar.
VAROITUS:
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN ULOTTUVILLE.
16
SV
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
DA
NO
FR
KAPITEL 5
KAPITTEL 5
CHAPITRE 5
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
MONTERING OG
OPPSTARTING
MISE EN PLACE
INSTALLATION
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Placer la machine près du
lieu d’utilisation sans la base
d’emballage.
Klip binderen der holder
slangerne over.
Kutt klemmene som fester
røret.
Couper avec précaution le
cordon qui maintient le
tuyeau d’évacuation et le
cable d’alimentation
Afmonter de fire skruer (A)
og de fire middel (B).
Skru ut de 4 skruene og de 4
brikker (B).
Enlever les 4 vis de fixation
indiquées en (A) et enlever
les espaces indiqués en (B)
Monter dækplader i huler.
Dækplader findes i posen
inden i maskinen.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
Lukk åpninger ved hjelp av
plugger som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
Couvrir les quatre trous en
utilisant les capuchons
prévus à cet effet dans le
sachet où se trouve la
notice
ATTENTION:
NE PAS LAISSER À LA
PORTÉE DES ENFANTS
DES ELEMENTS
D’EMBALLAGE QUI
PEUVENT CAUSER DES
RISQUES.
17
FI
SV
Type 1
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Liitä tulovesiletku
vesihanaan.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Laite täytyy liittää
vesijohtoverkostoon
käyttämällä uutta
täyttöletkua. Vanhaa
täyttöletkua ei saa käyttää.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
Type 2
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Siirrä pesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan.
Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava
suurempi kuin poistoletkun.
Kaikissa asennustavoissa on
tarkistettava, etta
poistoputki on vähintään 50
cm lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan
käyttää apuna koneen
mukana toimitettua
letkunpidikettä.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
UWAGA:
installationssätt,
skall
NIE ODKRËCAÇutlopp
avloppsslangens
UWAGA:
JESZCZE
KRANU
vara
placerat
minst 50 cm
NIE
ODKRËCAÇ
över
golvet.
Vid behov kan
JESZCZE
KRANU
den medföljande styva
slanghållaren användas.
min 4 cm
max
max100
100cm
cm
min 4 cm
18
+2,6 mt max
+2,6 mt max
min 50min
cm 50 cm
max
max 85
cm 85 cm
DA
NO
FR
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Appliquer la feuille
supplémentaire sur le fond
comme dans la figure.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Kopl vannrøret til kranen.
Raccorder le tuyau d’arrivée
d’eau au robinet.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
L'appareil doit être relié à
l'arrivée d'eau exlusivement
avec les tuyaux fournis .
Ne pas réutiliser les anciens
tuyaux.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
medfølgende bøjning.
ATTENTION:
NE PAS OUVRIR LE
ROBINET
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
Approcher la machine contre
le mur en faisant attention à
ce que le tuyau n’ait ni
coudes ni étranglements.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
Raccorder le tuyau de
vidange au rebord de la
baignoire ou, mieux encore, à
un dispositif fixe d’évacuation,
hauteur mini. 50 cm, et de
diamètre supérieur au tuyau
de la machine à laver.
En cas de besoin, utiliser le
coude rigide livré avec la
machine.
min 4 cm
min 4 cm
max
max100
100cm
cm
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
+2,6 mt max
+2,6 mt max
min 50 min
cm 50 cm
max 85max
cm 85 cm
19
FI
SV
Aseta kone suoraan neljän
säädettävän jalan avulla:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
a) Avaa lukitusmutteri
kiertämällä myötäpäivään.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
A
b) Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
c) Lukitse säätöjalat
kiertämällä lukitusmutterit
vastapäivään koneen
pohjaan asti.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
Varmista, että ohjelmavalitsin
on OFF-asennossa ja luukku
suljettu.
Kontrollera att
programväljarknappen står i
läge OFF och att luckan är
stängd.
Laita pistotulppa pistorasiaan.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
HUOMAA
Jos virtajohto on vaihdettava,
yhdistä johto seuraavien
värien/koodien mukaisesti:
OBS!
Om du måste byta ut
strömsladden ansluter du i
enlighet med följande
färger/koder:
SININEN - NOLLAJOHTO (N)
BLÅ
- NEUTRAL (N)
RUSKEA - JÄNNITEJOHTO (L)
BRUN
- STRÖMFÖRANDE (L)
KELTA/
VIHREÄ - MAADOITUSJOHTO (
)
Laite on sijoitettava siten, että
pistotulppa voidaan irroittaa
laitetta siirtämättä.
20
GULGRÖN
- JORD (
B
C
)
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att behöva
flytta på apparaten.
DA
NO
FR
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Mettre la machine à niveau
en reglant les 4 pieds:
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
a) Tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre
l’écrou de façon à
dévérouiller la vis du pied.
b) Drej de justerbare ben indtil
maskinen står plant og fast.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
b) Tourner le pied et le faire
monter ou descendre
jusqu’à obtenir une parfaite
adhérence au sol.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
c) Enfin bloquer le pied en
revissant l’écrou dans le sens
inverse des aiguilles d’une
montre et le faire adhérer au
fond de la machine.
c) Spænd contra møtrikken
igen.
Kontroller at programvælger
knappen står på OFF og at
lågen er lukket.
Kontroller at programvelger
knappen står på OFF og at
luken er lukket.
Forbind maskinen til ElInstallation.
Sett støpselet i kontakten.
Brancher la prise.
VIGTIGT!
Hvis det bliver nødvendigt at
skifte en medfølgende
ledning, skal tråden tilsluttes i
henhold til følgende
farver/koder:
MERK:
Koble ledningen i henhold til
følgende farger/koder hvis
strømkabelen må byttes ut:
ATTENTION:
Au cas où il serait nécessaire
de remplacer le cable
d’alimentation, assurez vous
de respecter les codescouleur suivants dans le
branchement de chacun
des fils:
BLÅ
– NUL (N)
BLÅ
- NØYTRAL (N)
BLEU
- NEUTRE (N)
BRUN
– STRØMFØRENDE (L)
BRUN
- STRØMFØRENDE (L)
MARRON
- PHASE (L)
VERT-JAUNE
- TERRE (
GUL-GRØN
– JORD (
)
Maskinens elektriske tilslutning
bør foretages til en stikkontakt
eller tilslutnings dåse som er
tilgængelig uden at det er
nødvendigt at fjerne maskinen
først.
GUL-GRØNN
- JORD (
Vérifier que la manette soit
sur la position “OFF” et que le
hublot soit fermé.
)
Den elektriske tilslutningen til
maskinen bør være til en
stikkontakt eller skøteledning
som er tilgjengelig uten at
man behøver å fjerne
maskinen først.
)
Une fois l'appareil installé, la
prise électrique doit rester
accessible.
21
FI
KAPPALE 6
SV
AVSNITT 6
B FF
CB
C
H
H
GMD
MD
G
N
N
59’
OFF
90° + Pre
30’
60°C
14’
40°C
30°
PP
&
50°
EcoMix
20°
40°
30°
30°
MEE
M
A
A
22
OHJAUSTAULU
MANÖVERPANEL
Luukun kahva
Handtag
Ohjelman aloituksen
merkkivalo
Lampa för programstart
Start Kytkin
Start-knapp
Aquaplus-painike
Knappen Aquaplus
Kylmä vesi -painike
kallt knapp
Aloituksen ajastus - painike
Knappen startfördröjning
Linkousnopeuspainike
Spin-Speed-knappen
C
D
E
F
G
Digitaalinäyttö
”Digital”-display
H
Painikkeiden merkkivalot
Tryckknapparnas
kontrollampa
M
Ohjelmanvalitsin jossa OFFasento
Programväljarknapp med OFF
position
N
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
P
A
B
30°
DA
NO
FR
KAPITEL 6
KAPITTEL 6
FUNKTIONS OVERSIGT
KONTROLLPANEL
COMMANDES
Luge håndtag
Dør håndtag
Programstart-indikator
Lampe for programstart
Poignée d’ouverture du
hublot
Témoin de programme en
cours
Start knap
“Start”-knapp
Touche marche/pause
Knappen Aquaplus
Aquaplus-knapp
Touche "Aquaplus"
Kold vask knap
Kald vask knapp
Touche Lavage à Froide
Knap til udskudt start
Utsatt start-knappen
Touche Départ Différé
Knap for Variabel
centrifugeringshastighed
Indikatorlamper
som viser
Knapp for
programforløpet
Sentrifugeringshastighet
Touche "Essorage"
Digital-display
Digitalt display
Ecran Digital
Kontrollys bag betjenings
knapperne
Kontrollys bak betjenings
knappene
Les voyants des touches
Programvælger knap med
OFF position
Programvelger knapp med
OFF position
Manette des programmes de
lavage avec OFF
Sæbe skuffe
Beholder for vaskemiddel
Bacs à produits
CHAPITRE 6
23
FI
SV
OHJAUSTAULUN
SELITYKSET
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
LUUKKU KAHVA
Avaa
kääntämällä
Luukkuluukku
avataan
painamalla
kädensijaa
kuvan
kahvan painiketta.
osoittamalla tavalla.
HANDTAG
Öppna luckan genom att
Tryck
handta get
in för att
vrida in
handtaget
enligt
öppna
bilden. luckan.
A
2 min.
HUOM!
LUUKUSSA ON
TURVALUKITUS, JOKA
ESTÄÄ LUUKUN
AUKAISUN
VÄLITTÖMÄSTI
PESUN/LINKOUKSEN
JÄLKEEN.
ODOTA N. 2 MINUUTTIA
ENNEN KUIN AUKAISET
LUUKUN.
OHJELMAN ALOITUKSEN
MERKKIVALO
Valo syttyy, kun Startpainiketta painetaan.
24
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR S0M
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER
TVÄTTNING/CENTRIFUGERING. VÄNTA CA 2
MINUTER INNAN DU
ÖPPNAR LUCKAN.
LAMPA FÖR PROGRAMSTART
Den tänds när knappen
START har tryckts in.
B
DA
NO
FR
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
DESCRIPTION DES
COMMANDES
LUGE HÅNDTAG
DØR HÅNDTAG
For at
åbne maskinens
låge,
Tryk
håndtaget
ind for at
drej håndtaget
som vist på
åbne
lugen
billedet.
Vri håndtaket som vist på
Trykk
for at
bildethandtaget
for å åpneindøren.
abne doren.
POIGNEE D’OUVERTURE DU
HUBLOT
Pour ouvrir le hublot
actionner le
le bouton
poignéedans
en
actionner
faisant
levier comme
la
poignée.
indiqué dans la figure.
VIGTIGT:
EN SPECIEL
SIKKERHEDS
ANORDNING
FORHINDRER
LÅGEÅBNING
UMIDDELBART EFTER
PROGRAM
AFSLUTNING. EFTER
AFSLUTNING VENT I CA
2 MIN FØR LÅGEN KAN
ÅBNES.
VIKTIG:
DØREN ER UTSTYRT
MED EN SPESIELL
SIKRING SOM GJØR AT
DEN IKKE ÅPNER SEG
STRAKS
VASKINGEN/SENTRIFUGERINGEN ER FERDIG.
ETTER SENTRIFUGERlNG,
VENT OPPTIL 2
MINUTTER FØR DU
ÅPNER DØREN.
PROGRAMSTART-INDIKATOR
LAMPE FOR PROGRAMSTART
Denne indikator lyser, når du
har trykket på STARTknappen.
Denne lampen lyser når du
har trykket på STARTknappen.
ATTENTION:
UN DISPOSITIF SPECIAL
DE SECURITE EMPECHE
L’OUVERTURE IMMEDIATE
DU HUBLOT A LA FIN DU
LAVAGE. APRES LA PHASE
D’ESSORAGE, ATTENDRE 2
MINUTES AVANT
D’OUVRIR LE HUBLOT.
TEMOIN DE PROGRAMME EN
COURS
Ce témoin s’allume dès que
la touche START est pressée.
25
FI
SV
START-PAINIKE
START KNAPP
Paina tätä painiketta
käynnistääksesi valitun
pesuohjelman.
Tryck in startknappen.
HUOM. KUN STARTPAINIKETTA ON
PAINETTU, SAATTAA
KESTÄÄ MUUTAMAN
SEKUNNIN ENNEN KUIN
LAITE ALKAA TOIMIA.
MASKINEN STARTAR
EFTER NÅGRA FÅ
SEKUNDER, EFTER DET ATT
STARKNAPPEN TRYCKTS
IN.
Asetusten muuttaminen sen
jälkeen, kun ohjelmat on
käynnistetty (TAUKO)
Paina Start/Tauko-painiketta
noin kaksi sekuntia, minkä
jälkeen valintapainikkeiden
vilkkuvalot ja jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttävät, että
kone on pysäytetty hetkeksi.
Tee tarvittavat muutokset ja
paina uudelleen
Start/Tauko-painiketta, jolloin
valot lakkaavat vilkkumasta.
Ändring av inställningar när
programmet har startats
(PAUSE)
Håll in knappen
”START/PAUS” i cirka 2
sekunder. De blinkande
lamporna på valknapparna
och indikatorn för
återstående tid visar att
maskinen har pausats. Gör
önskade justeringar och
tryck på knappen
”START/PAUS” igen för att
stänga av de blinkande
lamporna.
Jos haluat lisätä tai poistaa
vaatteita pesun aikana,
odota 2 minuuttia ennen
kuin turvalukitus
mahdollistaa luukun
avaamisen.
Kun olet lisännyt tai
poistanut pyykkiä, sulje ovi,
paina START-painiketta ja
laite jatkaa toimintaansa
siitä kohdasta mihin se jäi.
Om man har behov av att
stoppa programmet för att
ta ut tvätt eller lägga in,
vänta 2 minuter tills
säkerhetsdörrlåset har löst
ut. Därefter öppnas luckan
och det Aktuella plagget
kan tas ut eller läggas in.
Tryck in startknappen igen,
och programmet fortsätter
från den punkt där det
avbröts.
OHJELMAN PERUUTTAMINEN
AVBROTT I PROGRAMMET
Peruuta ohjelma siirtämällä
valitsin OFF-asentoon.
Valitse jokin muu ohjelma.
Siirrä ohjelmanvalitsin
takaisin OFF-asentoon.
Om du vill avbryta
programmet, placera
väljaren i OFF-läget.
Välj ett annat program.
Ställ in programväljaren på
OFF-läget.
26
C
DA
NO
START KNAP
START KNAPP
Tryk startknappen ind.
Trykk startknappen inn.
FR
TOUCHE MARCHE/PAUSE
Appuyez sur la touche pour
commencer le cycle.
MASKINEN GÅR I GANG
FÅ SEKUNDER EFTER, DER
ER TRYKKET PÅ START.
MASKINEN STARTER FÅ
SEKUNDER ETTER AT
MAN TRYKKER PÅ
START.
Ændring af indstillinger efter
start af program (PAUSE)
Endring av innstillinger etter
at programmet er startet
(PAUSE)
Hold inne knappen
"START/PAUSE" i omtrent 2
sekunder. De blinkende
lampene ved
valgknappene og
indikatoren for
gjenværende vasketid viser
at maskinen er stoppet
midlertidig. Endre
innstillingene etter behov og
trykk på "START/PAUSE"knappen igjen slik at
lampene slutter å blinke.
Tryk på, og hold
START/PAUSE-knappen inde i
ca. 2 sekunder. De blinkende
indikatorer i
indstillingsknapperne og
resterende tid-indikatoren
viser, at maskinen er
standset. Juster som
nødvendigt, og tryk på
START/PAUSE-knappen igen
for at annullere de
blinkende indikatorer.
Hvis man har behov for at
stoppe programmet for at
tage tøj ud eller ind, vente 2
minutter indtil sikkerheds
dørlåsen er udløst. Åben
lugen og tag det aktuelle tøj
ud eller ind.
Tryk start knappen ind igen
og programmet vil fortsætte
i sit forløb.
Hvis man har behov for å
stoppe programmet for å ta
tøy ut eller legge inn mer
tøy, vente 2 minutter inntil
sikkerhets dørlåsen er utløst.
Åpn opp luken og ta det
aktuelle tøy ut eller legg inn
tøy.
Trykk start knappen inn igjen
og programmet vil fortsette i
sitt forløp.
ANNULLERING AF
PROGRAMMET
Drej programvælgeren til
OFF for at annullere
programmet .
Vælg et andet program.
Drej programvælgeren til
OFF igen.
AVBRYTE PROGRAMMET
Du avslutter programmet
ved å sette
programvelgeren i OFFstilling.
Velg et annet program.
Still programvelgeren i OFFstilling på nytt.
ATTENTION:
LORSQUE LA TOUCHE
START A ETE
ENCLENCHEE L’APPAREIL
NE COMMENCERA LE
CYCLE QU’APRES
QUELQUES SECONDES.
CHANGER LA
PROGRAMMATION APRES LE
DEMARRAGE DE LA MACHINE
(PAUSE)
Maintenez la pression sur le
bouton “START/PAUSE” durant
2 secondes, les témoins des
boutons d’options
clignoteront et l’indicateur
du temps restant indiquera
que la machine est en
pause. Modifiez et pressez le
bouton “START/PAUSE” pour
relancer le programme.
Le voyant lumineux " Témoin
de verrouillage de porte "
reste allumé pendant environ
2 minutes. Il est possible
d’ouvrir la porte une fois le
voyant lumineux éteint.
Pour relancer le programme,
appuyez une nouvelle fois
sur le bouton "MARCHE".
ANNULATION D’UN
PROGRAMME SELECTIONNÉ
Afin d’annuler un
programme, positionnez le
sélecteur sur OFF
Sélectionnez un programme
différent
Repositionnez le sélecteur sur
OFF.
27
FI
SV
Toimintopainikkeet pitää valita,
ennen kuin KÄYNNISTYSpainiketta painetaan.
Alternativknapparna ska
tryckas in innan knappen START
trycks in.
“AQUAPLUS”-PAINIKE
KNAPPEN “AQUAPLUS”
Tällä painikkeella voit uuden
Sensor System –järjestelmän
ansiosta käynnistää uuden
erikoispesun Valko-kirjopyykkija Tekokuidut-ohjelmissa.
Toiminto on hellä vaatteiden
kuiduille ja niiden käyttäjien
herkälle iholle.
Pyykki pestään tavallista
paljon suuremmassa
vesimäärässä ja rummun
pyörimisliikettä on tehostettu
rummun täytön ja
tyhjennyksen aikana, mikä
takaa sen, että vaatteiden
pesu ja huuhtelu onnistuu
täydellisesti. Pesuveden
määrää on lisätty, jotta
pesuaine liukenee täysin,
mikä varmistaa tehokkaan
puhdistuksen. Veden määrää
on lisätty myös huuhtelun
aikana (5 erillistä huuhtelua),
jolloin kaikki pesuainejäämät
huuhtoutuvat kuiduista.
Toiminto on suunniteltu
erityisesti herkkäihoisia
varten, joille pieninkin
pesuainemäärä aiheuttaa
ärsytystä tai allergiaa.
Toimintoa suositellaan
käytettäväksi pestäessä
lasten vaatteita ja yleensäkin
arkoja kankaita tai pestäessä
froteevaatteita, joiden kuidut
yleensä imevät itseensä
enemmän pesuainetta.
Tämä toiminto on
automaattisesti aktivoitu
hienopyykki- ja
villaohjelmissa/käsipesu.
Du sätter igång en ny
specialtvättcykel i
programmen för Vit-kulörtvätt,
Bland- och syntetmaterial när
du trycker på knappen, tack
vare det nya Sensor System.
Programmet behandlar
textilfibrerna skonsamt, vilket
också är bra för känslig hud.
Kläderna tvättas i en mycket
större mängd vatten, som fylls
på och töms ut enligt en ny
princip med trumrotation i
kombinerade cykler. Som
resultat blir kläderna perfekt
rengjorda och sköljda.
Mängden vatten i tvätten
ökas så att tvättmedlet löses
upp helt, vilket säkerställer
effektiv tvättning. Mer vatten
används också i
sköljproceduren (5 separata
sköljningar) så att allt
tvättmedel sköljs ut ur fibrerna.
Funktionen är särskilt utformad
för personer med ömtålig och
känslig hud, där också
obetydliga rester av
tvättmedel kan orsaka
hudirritationer och allergiska
reaktioner.
Du rekommenderas att också
använda denna funktion för
barnkläder och för ömtåliga
textilier i allmänhet, samt när
du tvättar frottétextilier, där
fibrerna brukar absorbera en
större mängd tvättmedel.
Funktionen aktiveras alltid
automatiskt i program för
fintvätt och ylle/handtvätt.
28
D
DA
NO
FR
Indstillingsknapperne skal
vælges, før du trykker på
knappen START
Du må velge ønsket program
før du trykker på START.
Les options doivent être
sélectionnées AVANT
d’appuyer sur la touche
“MARCHE”.
KNAPPEN “AQUAPLUS”
“AQUAPLUS”-KNAPP
TOUCHE "AQUAPLUS"
Ved at trykke på denne
knap kan De, takket være
det nye Sensor System,
aktivere en speciel, ny
vaskecyklus under
programmerne Kogevask,
Skånevask och Syntetiske
Stoffer. Med denne indstilling
behandles tøjfibrene
skånsomt, hvilket også sker
af hensyn til brugeren af
tøjet.
Tøjet vaskes i en større
mængde vand, og det,
sammen med den nye
kombination af rotationer,
hvor vand tages ind og
pumpes ud, betyder, at tøjet
er rengjort og skyllet perfekt.
Vandmængden øges under
vask, så vaskemidlet opløses
fuldstændigt, hvilket sikrer en
effektiv vask.
Vandmængden øges også
under skylning (5 separate
skylninger) for at fjerne alle
spor af vaskemiddel fra
tøjet.
Denne funktion er udviklet
specielt til brugere med sart
og følsom hud, hvor selv en
meget lille mængde
vaskemiddel kan medføre
irritation eller allergi.
Det anbefales også, at
denne funktion bruges til
børnetøj og finvask generelt
eller ved vask af frotté, da
fibrene her suger en større
mængde vaskemiddel.
Denne funktion er altid
aktiveret ved vask på
finvask- og
uldprogrammer/håndvask.
Ved å trykke på denne
knappen kan du aktivere en
spesiell, ny vaskesyklus i
programmene for
Motstandskyktige stoffer,
Blandete og syntetiske stoffer,
takket være det nye Sensor
systemet.
Denne funksjonen er skånsom
mot fibrene i plaggene og
den følsomme huden til de
som skal ha dem på seg.
Vaskingen skjer med mye
høyere vannstand, og dette
sammen med trommelens
reverserende bevegelser når
vannet fylles og tømmes, vil gi
optimal vasking og skylling av
tøyet. Den økte
vannmengden gjør at
vaskemiddelet løser seg
fullstendig opp og sikrer en
effektiv vask. Vannmengden
er også økt under
skylleprogrammet (5 separate
skyllinger) for at ingen
såperester skal henge igjen i
fibrene.
Denne funksjonen er spesielt
beregnet for mennesker med
sensitiv hud. For disse kan selv
små mengder såperester gi
utslett og allergi.
Det anbefales at du også
benytter denne funksjonen til
vask av barnetøy og
ømfintlige stoffer generelt, og
når du vasker frottéplagg,
fordi fibrene har en tendens til
å absorbere større mengder
av vaskemiddelet.
Denne funksjonen er alltid
aktivert når du benytter
programmene Skånevask og
Ullvask/håndvask.
Grâce au nouveau Sensor
System, il est possible, en
activant la touche Aquaplus,
d’effectuer un cycle de
lavage spécifique pour les
tissus résistants et mixtes. Le
lavage ainsi effectué permet
d’éliminer tout résidu lessiviel
et donc de prendre soin des
peaux délicates qui seront
en contact avec ces fibres.
L’ajout d’une plus grande
quantité d’eau au lavage
ainsi que l’action renforcée
de 5 rinçages avec
essorages intermédiaires
permettent d’obtenir un
linge propre parfaitement
rincé. Afin d’obtenir un
résultat optimal de lavage, la
quantité d’eau est accrue
pendant cette phase du
cycle garantissant une
parfaite dilution de la lessive.
La quantité d’eau est
également accrue au
moment du rinçage de
manière à éliminer toute
trace de lessive des fibres.
Cette fonction a été
spécialement étudiée pour
les PEAUX DELICATES ET
SENSIBLES pour lesquelles
même un minimum de résidu
de lessive peut causer
irritations ou allergies.
Il est aussi conseillé d’utiliser
cette fonction pour le LINGE
DES ENFANTS, pour le LINGE
DELICAT en général ainsi que
pour le lavage des TISSUS
EPONGE dont les fibres
tendent à retenir la lessive.
Pour assurer une meilleure
prestation de lavage, cette
fonction est toujours active
pendant les programmes
Délicat et Laine/lavage a la
main.
29
FI
SV
KYLMÄ VESI -PAINIKE
Painamalla tätä painiketta,
kone pesee kylmällä vedellä
muuttamatta muita ohjelman
oletusarvoja (veden määrää,
pesuaikaa, pesurytmiä, jne.).
Tämän toiminnon avulla
voidaan turvallisesti pestä esim.
verhoja, pieniä mattoja, itse
valmistettuja, arkoja kankaita,
väriä päästäviä vaatteita.
KALLT KNAPP
Genom att trycka på denna
knapp tvättar maskinen med
kallt vatten utan att de andra
egenskaperna i programmet
ändras. Tack vare denna
funktion kan t.ex. gardiner, små
mattor, handgjorda textilier och
kläder som färgar av sig tvättas
säkert.
E
AJASTIN-PAINIKE
Tämän painikkeen avulla voit
ohjelmoida pesuohjelman
alkamaan vasta jopa 24
tunnin kuluttua.
Voit kytkeä ajastimen päälle
seuraavasti:
Valitse haluamasi ohjelma.
Aktivoi painike painamalla
sitä kerran (näyttöön ilmestyy
h00) ja paina tämän jälkeen
painiketta uudelleen, mikä
siirtää ohjelman alkua
yhdellä tunnilla (näyttöön
ilmestyy h01); jokainen
painallus siirtää ohjelman
alkua yhdellä tunnilla, kunnes
näyttöön ilmestyy h24, minkä
jälkeen uusi painallus
palauttaa ajastimen
alkutilanteeseen.
KNAPPEN “FÖRDRÖJD START”
Med den här knappen kan
du förprogrammera
tvättcykeln så att dess start
fördröjs med upp till 24
timmar.
Så här fördröjer du starten:
Ställ in önskat program.
Tryck på knappen en gång
för att aktivera den (h00 visas
på displayen) och tryck
sedan på den igen för att
ställa in en fördröjning på 1
timme (h01 visas på
displayen). Den förinställda
fördröjningen ökar med 1
timme för varje gång du
trycker på knappen, tills h24
visas på displayen. Om du då
trycker på knappen igen
nollställs fördröjningen.
F
Vahvista valinta painamalla
Start/Tauko-painiketta
(näytön valo alkaa vilkkua).
Ajastin käynnistyy, ja kun aika
on kulunut umpeen, ohjelma
alkaa automaattisesti.
Bekräfta genom att trycka på
knappen ”START/PAUS”
(lampan på displayen börjar
blinka). Nedräkningen
påbörjas och när den är
slutförd startar programmet
automatiskt.
Ajastimen käynnistyksen voi
perua seuraavasti:
Paina painiketta viiden
sekunnin ajan, kunnes valitun
ohjelman asetukset
ilmestyvät näyttöön.
Tässä vaiheessa aiemmin
valittu ohjelma voidaan
käynnistää painamalla
Start/Tauko-painiketta tai
valinta voidaan perua
siirtämällä valitsin OFFasentoon ja valitsemalla
tämän jälkeen uusi ohjelma.
30
Du kan avbryta fördröjningen
på följande sätt:
Tryck in knappen i 5 sekunder
tills displayen visar
inställningarna för det valda
programmet.
Vid det här stadiet kan du
starta det program som
tidigare har valts genom att
trycka in knappen
”START/PAUS” eller avbryta
processen genom att vrida
väljaren till OFF-läget och
sedan välja ett annat
program.
DA
NO
KOLD VASK KNAP
Ved at trykke på denne knap,
vasker maskinen med koldt
vand i alle programmer uden
at ændre andet i programmet.
Gardiner, små tæpper, sarte
samt ikke farveægte tekstiler
kan vaskes sikkert, takket være
denne nye funktion.
KALD VASK KNAPP
Ved å trykke på denne knapp,
vasker maskinen kun med kalt
vann i alle programmer, uten å
lave om på resten av
programmet.
Gardiner, små tepper, sarte og
ikke farveekte tekstiler kan
vaskes sikkert, på grund av den
nye kald vask knappen.
LAVAGE EN EAU FROIDE
En appuyant sur la touche
correspondante on peut faire
exécuter tous les cycles de
lavage sans le chauffage de
l’eau,tandis que toutes les
autres caractéristiques restent
inchangées (niveau d’eau,
temps,rythmes de lavage,etc.).
Les programmes en eau froide
sont conseillés pour le lavage de
tous les tissus de couleur qui ne
supportent pas la température,
et pour le lavage de rideaux,
fibres synthétiques
particulièrement délicates,petits
tapis,ou tissus peu sales.
UDSKYD START-KNAP
Denne knap giver dig
mulighed for at
forprogrammere
vaskeprogrammet til at
udskyde starten af
programmet med op til 24
timer.
Sådan udskyder du starten:
Indstil det ønskede program.
Tryk på knappen en gang for
at aktivere den (h00 vises i
displayet), og tryk derefter på
den igen for at indstille
udskydelse på 1 time (h01
vises i displayet). Den
forudindstillede udskydelse
øges med 1 time, hver gang
der trykkes på knappen, indtil
der står h24 i displayet. Hvis
der trykkes på knappen igen,
nulstilles udskydelsen.
KNAPPEN "FORSINKET START"
Med denne knappen kan du
forhåndsprogrammere
vaskesyklusen, slik at det er
mulig å utsette start av
vaskesyklusen med opptil 24
timer.
Du gjør følgende for å utsette
programstart:
Velg ønsket program.
Trykk på knappen én gang for
å aktivere forsinket start (h00
vises på displayet) og trykk
deretter på knappen en
gang til for stille inn en
forsinkelse på 1 time (h01 vises
på displayet). De
forhåndsinnstilte intervallene
øker med 1 time hver gang
du trykker på knappen. Hvis
du trykker på knappen en
gang til når h24 vises på
displayet, vil funksjonen
nullstilles og begynne på 0
igjen.
TOUCHE DEPART DIFFERE
Cette option permet de
programmer le départ du
cycle de lavage jusqu’à 24
heures.
Afin d’utiliser cette fonction,
suivez la procédure ci-dessous
:
Choisissez le programme
Pressez le bouton départ
différé pour l’activer (h00
apparais sur l’écran) puis
pressez le à nouveau pour
choisir un départ différé
d’1 heure (h01 apparaît sur
l’écran) ; à chaque pression le
départ différé augmentera d’1
heure jusqu’à ce que 24h
apparaisse sur l’écran, une
pression supplémentaire
réinitialisera le départ différé.
Bekræft ved at trykke på
START/PAUSE-knappen
(indikatoren i displayet
begynder at blinke).
Nedtællingen begynder, og
når den er færdig, starter
programmet automatisk.
Du kan annullere udskudt
start ved at gøre følgende:
Tryk på knappen, og hold
den nede i 5 sekunder, indtil
displayet viser indstillingerne
for det valgte program.
Nu kan du starte det
program, der før var valgt,
ved at trykke på
START/PAUSE-knappen, eller
du kan annullere processen
ved at dreje
programvælgeren til OFF og
derefter vælge et andet
program.
Bekreft ved å trykke på
"START/PAUSE"-knappen (lyset
på displayet begynner å
blinke). Nedtellingen starter,
og når den er ferdig, starter
programmet automatisk.
Det er mulig å avbryte
forsinkelsen ved å gjøre
følgende:
Hold knappen inne i 5
sekunder til displayet viser
innstillingene for det valgte
programmet.
Det er da mulig å starte det
tidligere valgte programmet
ved å trykke på
"START/PAUSE"-knappen, eller
avbryte prossessen ved å
sette programvelgeren i OFFstilling og deretter velge et
annet program.
FR
Confirmez en appuyant sur
"START/PAUSE" (la lumière sur
l’écran clignotera). Le compte
à rebours commencera et à
son terme le programme
débutera automatiquement.
Il est possible d’annuler le
départ différé selon la
procédure suivante :
Maintenez le bouton appuyé
durant 5 secondes jusqu’à ce
que l’écran montre les
réglages du programme
choisi.
A cette étape il est possible
soit de lancer le programme
en appuyant sur "START/PAUSE"
soit d’annuler le départ différé
en positionnant le
programmateur sur OFF puis
en sélectionnant un autre
programme.
31
FI
SV
LINKOUSNOPEUSPAINIKE
SPIN SPEED-KNAPPEN
Linkousohjelmassa on
tärkeää poistaa
mahdollisimman paljon vettä
pyykistä vahingoittamatta
kankaita. Voit säätää koneen
linkousnopeutta tarpeen
mukaan.
Tällä painikkeella voit
hidastaa enimmäisnopeutta
ja jopa peruuttaa linkouksen.
Voit käynnistää
linkousohjelman uudelleen
painamalla painiketta,
kunnes pääset valitsemaan
haluamasi linkousnopeuden.
Jotta pyykki ei vahingoittuisi,
nopeus ei voi olla suurempi
kuin se, joka automaattisesti
valitaan ohjelmaa
valittaessa.
Centrifugeringscykeln är
viktig för att så mycket av
vattnet som möjligt
avlägsnas från tvätten utan
att skada textilierna. Du kan
justera centrifugeringens
hastighet efter behov.
Du kan minska hastigheten
genom att trycka på
knappen och även avstå
från centrifugering om du vill.
Vill du återställa
centrifugeringscykeln
behöver du bara trycka på
knappen tills du når den
hastighet du vill ha.
Det är inte möjligt att öka
hastigheten till värden över
dem som ställs in automatiskt
vid programvalet, så att
textilierna inte skadas.
Voit muuttaa linkousnopeutta
milloin tahansa ilman koneen
pysäyttämistä.
Jos pyykki ei ole
jakautunut tasaisesti
rummussa, elektroninen
ohjain estää linkouksen.
tämä vähentää ääntä
sekä tärinää koneessa ja
näin pidentää koneen
käyttöikää. jos linkous on
estynyt, jaa pyykki
tasaisesti rumpuun ja
käynnistä linkousohjelma
uudelleen.
32
Du kan ändra hastigheten
när som helst, också utan att
sätta maskinen i pausläge.
Maskinen är utrustad
med en elektronisk
centrifugerings-kontroll,
som avbryter
centrifugering om tvätten
är ojämnt fördelad i
trumman. detta minskar
ljud och vibrationer
och förlänger maskinens
livslängd.
om centrifugeringen
avbrutits, fördela tvätten
jämt i trumman och
starta centrifugerinsprogrammet på nytt.
G
DA
NO
KNAP FOR VARIABEL
CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Centrifugeringen er meget
vigtig for at få fjernet så
meget vand fra vasketøjet
som muligt uden at
ødelægge det. De kan
justere maskinens
centrifugeringshastighed
efter behov. Ved at trykke på
denne knap er det muligt at
reducere den maksimale
centrifugeringshastighed eller
annullere centrifugeringen,
hvis det ønskes.
Hvis De vil genoptage
centrifugeringen, skal De blot
trykke på knappen, til De når
den ønskede
centrifugeringshastighed.
Af hensyn til tøjet er det ikke
muligt at øge hastigheden til
mere end den automatisk
anbefalede hastighed for det
valgte program.
KNAPP FOR
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Sentrifugeringen er svært
viktig for å få ut så mye vann
som mulig av tøyet uten å
skade stoffet. Du kan regulere
sentrifugeringshastigheten
etter behov.
Ved å trykke på denne
knappen er det mulig å
redusere
maksimumshastigheten, og
du kan stanse
sentrifugeringen hvis du
ønsker.
For å starte sentrifugeringen
på nytt, trenger du bare å
trykke på knappen til du får
den ønskede hastigheten.
For at ikke stoffet skal bli
skadet, er det ikke mulig å
øke hastigheten utover den
maksimumshastigheten som
er automatisk innstilt for det
enkelte programmet.
Det er muligt at ændre
centrifugeringshastigheden
når som helst – også uden at
afbryde programmet
midlertidigt.
Det er til enhver tid mulig å
regulere
sentrifugeringshastigheten,
også uten å trykke inn
"Pause"-knappen.
Bemærk:
denne maskine er
udstyret med elektronisk
centrifugerings kontrol.
det betyder at hvis tøjet i
maskinen er i uballance
nedsættes
centrifugerings
hastigheden automatisk,
og på den måde hindre
at vibrationer skal skade
maskinen.
Merk:
maskinen er utstyrt med
en elektronisk føler som
stopper sentrifugeringen
hvis vasketøyet er skjevt
fordelt. dette reduserer
støy og vibrasjoner og
forlenger maskinens
levetid.
FR
TOUCHE "ESSORAGE"
La phase d'essorage est très
importante pour la
préparation à un bon
séchage et votre modèle est
doté d'une grande flexibilité
pour satisfaire chaque
exigence.
En agissant sur cette touche
vous pouvez réduire la vitesse
maximale possible pour le
programme sélectionnée,
jusqu'à une complète
élimination de l'essorage.
Pour réactiver l'essorage, il est
suffisant de presser la touche
de nouveau, jusqu'à atteindre
la vitesse choisie.
Pour la sauvegarde des tissus,
il n'est pas possible
d'augmenter la vitesse
d'essorage, au-delà de celle
qui est indiquée
automatiquement au moment
de la sélection du
programme.
Il est toujours possible de
modifier la vitesse d'essorage,
sans mettre la machine en
PAUSE.
NOTE:
LA MACHINE EST DOTEE
D’UN DISPOSITIF
ELECTRONIQUE QUI
EMPECHE LE DÉPART DE
L’ESSORAGE SI LES
CHARGES SONT MAL
REPARTIES ET LIMITE LES
VIBRATIONS ET LE BRUIT
DURANT LE LAVAGE.
33
FI
34
SV
DIGITAALINÄYTTÖ
”DIGITAL”-DISPLAY
Näytön merkkijärjestelmän
avulla pystyt koko ajan
seuraamaan pesuohjelman
etenemistä:
Tack vare displayens
indikatorsystem hålls du
informerad om maskinens
status:
1) LINKOUSNOPEUS
Ohjelman valitsemisen
jälkeen näyttöön ilmestyy
kyseisen ohjelman suurin
mahdollinen linkousnopeus.
Jokainen linkouspainikkeen
painallus vähentää nopeutta
100 kierroksella minuutissa.
Vähimmäisnopeus on 400
kierrosta minuutissa, mutta
linkous voidaan poistaa
painamalla linkouspainiketta
toistuvasti.
1) CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
När programmet har valts
visas den maximala tillåtna
centrifugeringshastigheten för
det aktuella programmet på
displayen. Om du trycker på
centrifugeringsknappen sänks
hastigheten med 100
varv/min för varje
knapptryckning. Lägsta
tillåtna hastigheten är 400
varv/min, men det är också
möjligt att hoppa över
centrifugeringen genom att
trycka på knappen flera
gånger.
2 AJASTIMEN MERKKIVALO
Merkkivalo välkkyy, kun ajastin
on ohjelmoitu.
2) LAMPA FÖR FÖRDRÖJD
START
Den blinkar när fördröjd start
har ställts in.
3) LUUKKU LUKITTU MERKKIVALO
Luukku lukittu -merkkivalo
palaa, kun luukku on täysin
suljettuna ja laite on
käynnissä.
Kun laitteen KÄYNNISTYSpainiketta painetaan luukun
ollessa suljettuna, merkkivalo
välähtää hetkellisesti ja alkaa
palaa.
Jos luukkua ei ole suljettu,
merkkivalo jatkaa
vilkkumista.
Erityinen turvalaite estää
luukun avaamisen heti pesun
jälkeen. Odota 2 minuuttia
pesun loppumisen ja Luukku
lukittu -valon sammumisen
jälkeen, ennen kuin avaat
luukun. Käännä pesun
lopussa ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
painiketta uudelleen.
3) LAMPAN DÖRREN LÅST
Lampan "Dörren låst" är tänd
när dörren är helt stängd och
maskinen är påslagen.
När knappen START trycks in
på maskinen när dörren är
stängd, blinkar lampan till och
tänds sedan .
Om dörren inte är stängd
fortsätter lampan att blinka.
Det finns en särskild
säkerhetsanordning som
förhindrar att dörren öppnas
omedelbart efter att cykeln
avslutats. Vänta två minuter
efter att tvättcykeln avslutats
och dörrlåsets lampa
slocknat innan dörren
öppnas. Sätt programväljaren
i läge AV vid cykelns slut.
H
4
3
2
1
DA
NO
FR
DIGITAL-DISPLAY
DIGITALT DISPLAY
ECRAN DIGITAL
Displayets indikatorsystem
viser dig konstant maskinens
status:
Ved hjelp av
indikatorsystemet på
displayet kan du hele tiden
få informasjon om maskinens
status:
Cet écran électronique
permet une information
constante envers l’utilisateur:
1) CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Når programmet er valgt,
vises den maksimale
centrifugeringshastighed for
programmet i displayet.
Hastighed reduceres med
100 omdr./min., hver gang du
trykker på
centrifugeringknappen. Den
lavest mulige hastighed er
400 omdr./min.. Du kan også
udelade centrifugeringen
ved at trykke på
centrifugeringsknappen
gentagne gange.
1) SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Når programmet er valgt,
vises den maskimalt tillatte
sentrifugeringshastigheten
for programmet på displayet.
Hvis du trykker på
sentrifugeringsknappen,
reduseres harstigheten med
100 rpm for hvert trykk. Den
tillatte minimumshastigheten
er 400 rpm, eller du kan velge
bort sentrifugeringen ved å
trykke på knappen flere
ganger.
2) UDSKYD START-INDIKATOR
Denne indikator blinker, når
du har valgt udskyd start.
2) LAMPE FOR FORSINKET START
Denne blinker når du har
angitt forsinket vaskestart.
3) INDIKATOR FOR LUKKET
LUGE
Indikatoren for lukket luge
lyser, hvis lugen er helt lukket,
og maskinen er tændt.
Når du trykker på START på
maskinen, mens lugen er
lukket, blinker indikatoren
kortvarigt og begynder
derefter at lyse.
Hvis lugen ikke er lukket,
fortsætter indikatoren med at
blinke.
En særlig sikkerhedsenhed
forhindrer, at lugen kan
åbnes umiddelbart efter
endt vask. Vent 2 minutter,
indtil indikatoren for den
lukkede luge holder op med
at lyse, inden lugen åbnes.
Når vasken er færdig, skal
programvælgeren drejes til
FRA.
3) LÅST DØR-LAMPEN
“Låst dør”-lampen lyser når
døren er helt lukket og
maskinen er PÅ.
Hvis du trykker på START
mens døren er lukket, blinker
lampen et øyeblikk før den
tennes.
Hvis døren ikke er lukket,
fortsetter lampen å blinke.
En spesiell
sikkerhetsanordning
forhindrer døren fra å kunne
åpnes rett etter at
vaskesyklusen er over. Vent i
to minutter etter at
vaskesyklusen er avsluttet og
til Låst dør-lampen har slukket
før du åpner døren. Når
vaskesyklusen er over, vrir du
programvelgeren til AV.
1) VITESSE D’ESORAGE
Lors de la sélection du
programme un voyant
indiquera la vitesse
d’essorage maximum.
Chaque pression du bouton
entrainera une réduction de
100 tours/minute jusqu’à à la
vitesse minium de 400
tours/minutes ou jusqu’à
une complète élimination de
l’essorage.
2) TEMOIN DEPART DIFFERE
Ce témoin clignote lorsque
le départ différé à été activé
3) TEMOIN DE VERROUILLAGE
DE PORTE
Le voyant lumineux s’allume
lorsque la porte est
totalement fermée et que la
machine est en marche.
Lorsque la touche "MARCHE"
est enfoncée sur la machine
et que la porte est fermée,
l’indicateur clignote
temporairement puis
s’allume.
Si la porte n’est pas
fermée, le voyant lumineux
continue de clignoter.
Un dispositif de sécurité
spécial vous empêche
d’ouvrir la porte
immédiatement après la fin
du cycle. Attendez
2 minutes après la fin du
cycle de lavage et assurezvous que le témoin est éteint
avant d’ouvrir la porte. Par
mesure de sécurité, vérifiez
qu’il n’y a plus d’eau dans le
tambour. A la fin du cycle,
tournez le sélecteur de
programmes à la position
OFF.
35
FI
4) PESUOHJELMAN KESTO
Pesuohjelman valitsemisen
jälkeen näyttöön ilmestyy
automaattisesti ohjelman
kesto, jonka pituus riippuu
tehdyistä valinnoista.
Kun ohjelma on käynnistynyt,
näytössä näkyy koko ajan
jäljellä oleva pesuaika.
Pesukone laskee ohjelman
kestoajan vakiopyykkimäärän
perusteella ja tarkistaa aikaa
pesun aikana pyykin
todellisen määrän ja
koostumuksen mukaan.
36
SV
4) CYKELNS VARAKTIGHET
När ett program har valts visas
cykelns varaktighet
automatiskt på displayen. Den
kan variera beroende på vilka
val som har gjorts.
När programmet har startat
hålls du hela tiden informerad
om hur långt tid som återstår
av programmet.
Tvättmaskinen beräknar tiden
fram till det valda
programmets slut baserat på
en
standardlast, under
tvättomgången korrigeras
tiden så att den passar lastens
storlek och sammansättning.
H
4
3
2
1
DA
NO
4) PROGRAMVARIGHED
Når du har valgt et program,
viser displayet automatisk
programvarigheden
afhængigt af de valgte
indstillinger.
Når programmet er startet,
kan du hele tiden se, hvor
lang tid der er tilbage, før
vasken er færdig.
4) VARIGHET PÅ VASKESYKLUS
Når et program er valgt, viser
displayet automatisk
varigheten for vaskesyklusen.
Denne tiden kan variere,
avhengig av valgene som er
foretatt.
Når programmet har startet,
holdes du hele tiden
informert om hvor lang tid
som gjenstår av
vaskesyklusen.
Mængdeautomatikken
beregner den tid det tager
at afslutte det valgte
program på grundlag af en
standard mængde vasketøj, i
løbet af vaskeprogrammet
korrigere
Mængdeautomatikken det
tidsrum, der gælder for
vasketøjsmængdens størrelse
og sammensætning.
Maskinen beregner tiden til
avslutning av det valgte
programmet basert på
en standardmengde tøy. I
løpet av vaskesyklusen vil
maskinen korrigere denne
tiden slik
at den stemmer overens
med mengden tøy og dets
sammensetning.
FR
4) TEMPS RESTANT
Lors de la sélection d’un
programme, l’écran
indiquera automatiquement
la durée du cycle de lavage
cette dernière peut varier
selon les options choisies.
La machine calcule la durée
du programme sélectionné
sur la base d’une charge
standard; pendant le cycle,
la machine rectifie cette
durée selon la taille et la
composition de la
charge.
37
FI
PAINIKKEIDEN MERKKIVALOT
Painikkeiden merkkivalot
syttyvät, kun kyseisiä
painikkeita painetaan.
Jos valitaan vaihtoehto, joka
ei ole mahdollinen kyseisessä
ohjelmassa, valo alkaa ensin
vilkkua, minkä jälkeen se
sammuu.
OHJELMANVALITSIN, JOSSA
OFF-ASENTO
KUN OHJELMANVALITSINTA
KÄÄNNETÄÄN, NÄYTÖN
VALO SYTTYY JA VALITUN
OHJELMAN ASETUKSET
ILMESTYVÄT NÄYTTÖÖN.
OHJELMAN PÄÄTYTTYÄ TAI
KUN LAITE EI OLE PÄÄLLÄ,
NÄYTÖN KIRKKAUSTASO
HIMMENTYY ENERGIAN
SÄÄTÄMISEKSI.
HUOMAA: PESUKONE
SAMMUTETAAN
KÄÄNTÄMÄLLÄ
OHJELMANVALITSIN OFFASENTOON.
TRYCKKNAPPARNAS
KONTROLLAMPA
De tänds när motsvarande
knapp trycks in.
Om något av de alternativ
som väljs inte är kompatibelt
med det valda programmet
blinkar knappen först och
slocknar sedan.
PROGRAMVÄLJARKNAPP
MED OFF POSITION.
NÄR PROGRAMVÄLJAREN
VRIDS LYSES DISPLAYEN UPP
FÖR ATT VISA DET VALDA
PROGRAMMETS
INSTÄLLNINGAR.
FÖR ATT SPARA ENERGI
KOMMER LCD SKÄRMENS
KONTRAST ATT MINSKA OM
MAN INTE ANVÄNDER
MASKINEN ELLER VID SLUTET
AV TVÄTTCYKELN.
OBS! OM DU VILL STÄNGA
AV MASKINEN, VRID
PROGRAMVÄLJAREN TILL
LÄGET ”OFF”.
Käynnistä haluamasi pesu
painamalla Start/Taukopainiketta.
Tryck på knappen
Start/Pause för att påbörja
vald cykel.
Ohjelmanvalitsin pysyy valitun
ohjelman kohdalla koko
pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela
tvättfasen och ändrar sig
inte.
Katkaise koneesta virta
kääntämällä ohjelmavalitsin
OFF-asentoon.
Stäng av maskinen genom att
vrida programväljarknappen
till OFF.
HUOMAUTUS:
OHJELMANVALITSIN
PITÄÄ PALAUTTAA OFFASENTOON JOKAISEN
VAIHEEN JÄLKEEN TAI
SILLOIN, KUN
ALOITETAAN SEURAAVAA
PESUA ENNEN
SEURAAVAN OHJELMAN
VALITSEMISTA JA
KÄYNNISTÄMISTÄ.
38
SV
OBS:
PROGRAMVÄLJAREN
MÅSTE ÅTERSTÄLLAS TILL
LÄGE AV VID SLUTET AV
VARJE CYKEL ELLER VID
START AV EN
EFTERFÖLJANDE
STARTCYKEL.
M
N
DA
NO
FR
KONTROLLYS BAG BETJENINGS
KNAPPERNE
Disse indikatorer lyser, når du
trykker på de relevante
knapper.Hvis der er valgt en
indstilling, som ikke er
kompatibel med det valgte
program, blinker knappens
indikator først for derefter at
slukke.
KONTROLLYS BAK
BETJENINGS KNAPPENE
Disse lampene lyser når du
trykker på de forskjellige
knappene.
Hvis du har foretatt et valg
som ikke er kompatibelt
med det valgte
programmet, blinker først
lampen før den slukker
LES VOYANTS DES TOUCHES
PROGRAMVÆLGER KNAP
MED OFF POSITION.
PROGRAMVELGER KNAPP
MED OFF POSITION.
MANETTE DES PROGRAMMES
DE LAVAGE AVEC OFF
NÅR
PROGRAMVÆLGEREN ER
DREJET, LYSER
INDIKATORERNE I
DISPLAYET FOR AT VISE
INDSTILLINGERNE FOR DET
VALGTE PROGRAM.
FOR AT SPARE STRØM, VIL
DISPLAYET LYS DÆMPES
NÅR DER ER EN PAUSE I
PROGRAMMET OG NÅR
DET ER SLUT.
NB SLUK MASKINEN VED
AT DREJE
PROGRAMVÆLGEREN TIL
OFF.
Tryk på knappen
"Start/Pause" for at starte det
valgte forløb.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Sluk maskinen ved at dreje
programvælger knappen
hen på OFF.
BEMÆRK!
PROGRAMVÆLGEREN
SKAL DREJES TIL OFF
IGEN VED HVER ENDT
VASK, ELLER NÅR DER
STARTES EN
EFTERFØLGENDE VASK,
FØR DET NÆSTE
PROGRAM VÆLGES OG
STARTES.
NÅR PROGRAMVELGEREN
ER SLÅTT PÅ, LYSER
DISPLAYET OG VISER
INNSTILLINGENE FOR DET
VALGTE PROGRAMMET.
FOR Å SPARE ENERGI
REDUSERES DISPLAYETS
KONTRASTNIVÅ PÅ
SLUTTEN AV SYKLUSEN
ELLER ETTER EN INAKTIV
PERIODE.
MERK! DU SLÅR AV
MASKINEN VED Å SETTE
PROGRAMVELGEREN I
OFF-STILLING.
Ces témoins s’allument
lorsque qu’une option est
choisie
Si une option est
incompatible avec le
programme, le témoin de
l’option clignotera puis
s’éteindra.
LORSQUE LE SELECTEUR EST
POSITIONNE SUR UN
PROGRAMME, L’ECRAN
MONTRE LES DETAILS DU
CYCLE CHOISI. EN FIN DE
CYCLE OU LORSQUE LA
MACHINE EST RESTEE
INACTIVE, LA LUMINOSITE DE
L’ECRAN DIMINUE
PROGRESSIVEMENT DANS UN
SOUCI D’ECONOMIES
D’ENERGIE.
N.B. AFIN D’ETEINDRE
COMPLETEMENT LA
MACHINE, PLACER LE
SELECTEUR SUR " OFF "
Trykk på "Start/Pause"knappen for å starte det
valgte programmet.
Appuyez sur la touche
"MARCHE/PAUSE" pour
commencer le cycle.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
Le cycle de lavage se
réalisera avec la manette
des programmes arrêtée sur
le programme sélectionné
jusqu'à la fin de celui-ci.
Slå av maskinen ved å drei
programvelger knappen til
OFF.
MERK:
PROGRAMVELGEREN
MÅ VRIS TILBAKE TIL AV
ETTER HVER
VASKESYKLUS, ELLER
NÅR DU STARTER EN
PÅFØLGENDE VASK
FØR NESTE PROGRAM
VELGES OG STARTES.
A la fin du lavage, mettez la
machine à l' arrêt en
tournant la manette
programmes sur la position
"OFF"
NOTE: LORS DE LA MISE EN
MARCHE DU CYCLE DE
LAVAGE SUIVANT, LE
SELECTEUR DE
PROGRAMME DOIT ETRE
REMIS EN POSITION OFF
AVANT DE SELECTIONNER
ET DE LANCER LE
PROGRAMME SUIVANT.
39
FI
KAPPALE 7
OHJELMATAULUKKO
Ohjelmataulukko
OHJELMANVALITSIN
VALITTUNA:
LÄMPÖTILA
°C
MAX
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
kg
*
Valko-kirjopyykki
2
1
6
7
8
90°
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
**
6
7
8
40°
●
●
Kirjopyykki, arat
värit
6
7
8
30°
●
●
Sekoitetekstiilit ja
tekokuidut
Tekokuidut, kestävät
värit
3
3,5
4
50°
●
●
Polyamidi, Polyesteri,
Puuvillasekoitteet
Tekokuidut, arat
värit
3
3,5
4
40°
●
●
Paidat
Paidat
3
3,5
4
30°
●
●
Hienopyykki
2
2
2,5
30°
●
●
Konepesun
kestävä villa
Käsipesu
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Nopea linkous/
Tyhjennys
-
-
-
-
Huuhtelu
-
-
-
-
Tekokuitu- tai
sekoitekankaat
1
1
1,5
30°
●
●
Tekokuitu- tai
sekoitekankaat
2
2
2,5
30°
●
●
Valko-kirjopyykki
3
3
3
40°
●
●
Puuvilla, Pellava,
Valko-kirjopyykki +
esipesu
Kirjopyykki,
kestävät värit
Puuvilla, Pellava,
Kestävät sekoitteet
Kaikki yllämainitut
Hienopyykki
Erikoisohjelmat
Villa
40
PESUAINEKOTELO
Kirjopyykki,
kestävät värit
●
●
59’
OFF
90° + Pre
30’
60°C
14’
40°C
30°
&
50°
EcoMix
20°
40°
30°
30°
30°
Huom!
* Kuivan pyykin enimmäismäärä käytetyn mallin mukaan (katso arvokilpeä).
Linkousnopeutta voidaaan myös vähentää pyykille sopivaksi tai hellävarainen pyykki
voidaan jättää linkoamatta.
** ASETUSTEN (EU) N:o 1015/2010 ja (EU) N:o 1061/2010 MUKAISET PUUVILLALLLE
TARKOITETUT NORMAALIOHJELMAT
PUUVILLAOHJELMA, jonka lämpötila on 60 °C
PUUVILLAOHJELMA, jonka lämpötila on 40 °C
Tämä pesuohjelmat sopivat normaalisti likaantuneen puuvillapyykin pesuun, ja ne ovat
erittäin energiatehokkaita ja vettä säästäviä puuvillapyykin pesuohjelmia.
Nämä pesuohjelmat on suunniteltu vaatteiden pesumerkintöjen mukaisiksi, ja veden
todellinen lämpötila saattaa hieman poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
Kun vain osassa pyykkiä on tahroja, jotka täytyy käsitellä valkaisuaineella,
tahran esipesu voidaan tehdä pesukoneessa.
Kaada valkaisuainetta nestemäisen valkaisuaineen kaukaloon, jonka olet
asettanut pesuainekaukalon osaan "2", ja valitse huuhtelun erikoisohjelma
(
).
Kun tämä vaihe on ohi, käännä ohjelmanvalitsin "OFF"-asentoon, lisää loput
pyykistä ja jatka normaalia pesua parhaiten sopivalla ohjelmalla.
41
SV
PROGRAM TABELL
AVSNITT 7
TVÄTTPROGRAM
Vit-kulõrtvätt
Bomull, Linne
Vittvätt med
förtvätt
Tåligt blandmaterial
Bomull
Kulörtvätt
färgäkta
Kulörtvätt
färgäkta
PROGRAMVÄLJARE PÅ:
TVÄTTMÄNGD TEMPERATUR
MAX
MAX °C
kg
*
6
7
8
90°
**
6
7
8
60°
**
6
7
8
40°
Kulörtvätt inte
färgäkta
6
7
8
30°
Bland- och
syntetmaterial
Kulörtvätt
färgäkta
3
3,5
4
50°
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
Kulörtvätt inte
färgäkta
3
3,5
4
40°
Alla ovannämnda
Skjortor
3
3,5
4
30°
Skontvätt
2
2
2,5
30°
Ullprogram
Handtvätt
1
1
2
30°
EcoMix 20°
6
7
8
20°
Snabbcentrifugering /
Utpumpning
-
-
-
-
Sköljningar
-
-
-
-
Slitstarka eller
blandade textilier
1
1
1,5
30°
Slitstarka eller
blandade textilier
2
2
2,5
30°
Slitstarka textilier
3
3
3
40°
Fintvätt
Special
Ylle
42
TVÄTTMEDELSFACK
2
1
59’
OFF
90° + Pre
30’
60°C
14’
40°C
30°
&
50°
EcoMix
20°
40°
30°
30°
30°
OBS!:
* Största tvättkapacitet med torra kläder, enligt den modell som används (se
uppställningen med kapacitetsvärden).
Också centrifugeringshastigheten kan sänkas enligt anvisningarna på tygets lapp
eller centrifugeringen kan helt utelämnas för mycket ömtåliga tyger.
** STANDARDBOMULLSPROGRAM ENLIGT (EU) NR 1015/2010 OCH
NR 1061/2010
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 60 °C
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 40 °C
Dessa program passar för normalsmutsig bomullstvätt och är de mest effektiva i fråga om
kombinerad energi- och vattenförbrukning.
Dessa program är utformade för att överensstämma med temperaturen på plaggens
tvättrådsetikett, och den faktiska vattentemperaturen kan avvika något från cykelns
angivna temperatur.
Om bara ett begränsat antal artiklar har fläckar som kräver behandling med
blekmedel går det att ta bort en fläck i förväg i tvättmaskinen.
Häll blekmedlet i behållaren för flytande blekmedel som finns i facket som är
märkt "2" i tvättmedelsluckan och ställ in programmet på "SKÖLJNING" ( ).
När detta är utfört vrider du programknappen till "OFF", lägger i resten av
textilierna och fortsätter med ett vanligt tvättprogram.
43
DA
PROGRAM OVERSIGT
KAPITEL 7
Vaskeprogrammer:
Kogevask
Normal Vask
Bomuld Linned
Bomuld, Blandet
Skånevask
Syntetiske Stoffer
Nylon, Dralon, Trevira
Sart, Blandet, Syntetisk
Ekstra Finvask
Speciel
ULD vask
44
Hvid vask med
forvask
TEMPERATUR
°C
FYLDNIG
MAX
kg
PROGRAM
VÆLGEREN
PÅ:
*
FYLDNING I
SÆBESKUFFE
2
1
6
7
8
90°
●
●
Kulørt vask
farveægte
**
6
7
8
60°
●
●
Kulørt vask
farveægte
**
6
7
8
40°
●
●
Kulørt vask ikke
farveægte
6
7
8
30°
●
●
Kulørt vask
farveægte
3
3,5
4
50°
●
●
Kulørt vask ikke
farveægte
3
3,5
4
40°
●
●
Skjorter
3
3,5
4
30°
●
●
Skånevask
2
2
2,5
30°
●
●
Uldvask
Håndvask
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Centrifugering/
Udpumpning
-
-
-
-
Skylninger
-
-
-
-
Modstandsdygtige
tekstiler eller
blandingsstof
1
1
1,5
30°
●
●
Modstandsdygtige
tekstiler eller
blandingsstof
2
2
2,5
30°
●
●
Modstandsdygtige
tekstiler
3
3
3
40°
●
●
●
●
59’
OFF
90° + Pre
30’
60°C
14’
40°C
30°
&
50°
EcoMix
20°
40°
30°
30°
30°
Vigtige noter:
* Den maksimale kapacitet for tørt tøj i henhold til den anvendte model (se
oversigt).
Centrifugerings hastigheden kan ligeledes vælges frit, og kan også udelades helt,
især til de sarte vaske programmer.
** STANDARD BOMULDS-PROGRAMMER IFØLGE (EU) No 1015/2010 og
No 1061/2010
BOMULDSPROGRAM med temperaturer på 60° C
BOMULDSPROGRAM med temperaturer på 40° C
Disse programmer er passende til almindelig vask af beskidt bomuldstøj og er de mest
effektive programmer, når det gælder om at kombinere energi- og vandforbrug ved vask af
bomuldstøj.
Disse programmer er udviklet til at tilsvare temperatur på vaskeanvisningen på tøjet og
den egentlige vandtemperatur kan variere let fra programmets angivne temperatur.
Når det kun er et begrænset antal artikler, der har pletter, der kræver
behandling med flydende blegemiddel, kan forbehandling ske i
vaskemaskinen.
Hæld blegemidlet i den beholder til flydende blegemiddel, der er sat i rum "2"
i sæbeskuffen, og vælg tillægsprogrammet "SKYL" (
).
Når programmet er færdigt, skal De dreje programvælgeren hen på "OFF" og
lægge resten af tøjet i maskinen og fortsætte med en normal vask på det
relevante program.
45
NO
KAPITTEL 7
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
Vaskeprogrammer:
PROGRAM
VELGEREN
PÅ:
MAKS. VEKT
kg
*
BRUK AV
VASKEMIDDEL
VELG
TEMP.
°C
2
Motstandskyktige
stoffer
Bomull, lin
Bomull, blandet
Hvit vask med
forvask
6
7
8
90°
●
●
**
6
7
8
60°
●
●
**
6
7
8
40°
●
●
Kulørt vask
fargeekte
6
7
8
30°
●
●
Kulørt vask
fargeekte
3
3,5
4
50°
●
●
Kulørt vask ikke
fargeekte
3
3,5
4
40°
●
●
Skjorter
Skjorter
3
3,5
4
30°
●
●
Kulørt vask
fargeekte
Kulørt vask
fargeekte
Blandete og syntetiske
stoffer
Syntetiske stoffer
(nylon, dralon, trevira)
Blandete, ømtålige
syntetiske stoffer
1
Skånevask
2
2
2,5
30°
●
●
Ull
Syntetiske stoffer
(dralon, akryl, trevira)
Ullvask
Håndvask
1
1
2
30°
●
●
EcoMix 20°
6
7
8
20°
●
●
Høy
sentrifugeringshastighet/
Utpumping
-
-
-
-
Skylninger
-
-
-
-
Motstandsdyktige
eller blandede stoffer
1
1
1,5
30°
●
●
Motstandsdyktige
eller blandede stoffer
2
2
2,5
30°
●
●
Motstandskyktige
stoffer
3
3
3
40°
●
●
Spesial
Svært ømtålige
stoffer
46
●
●
59’
OFF
90° + Pre
30’
60°C
14’
40°C
30°
&
50°
EcoMix
20°
40°
30°
30°
30°
Merk
* Maksimum mengde tørt vasketøy, beregnet etter hvilke tekstiler det gjelder
(se tabell).
Sentrifugeringshastigheten kan på samme måte velges fritt, og kan også helt
utelukkes, især til de sarte vaske programmene.
** STANDARD BOMULLSPROGRAMMER I SAMSVAR MED (EU) nr. 1015/2010 og
nr. 1061/2010
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 60 °C
BOMULLSPROGRAM med en temperatur på 40 °C
Disse programmene egner seg til rengjøring av normalt skittent bomullstøy, og de er de
mest effektive programmene når det gjelder å kombinere energi og vannforbruk ved vask
av bomullstøy.
Disse programmene er utviklet slik at de skal samsvare med temperaturen på klærnes
vaskeanvisning, og den faktiske temperaturen kan være noe forskjellig fra den angitte
temperaturen i syklusen.
Når bare en del av vasketøyet har flekker som krever behandling med
flytende blekemiddel, kan tøyet forbehandles i vaskemaskinen.
Hell blekemiddelet i beholderen for flytende blekemiddel, som er satt inn i
rommet merket "2" i såpeskuffen, og velg det spesielle "SKYLLE"-programmet
(
).
Når programmet er avsluttet, vri programvelgeren til "AV", legg i resten av
tøyet og velg et normalprogram som passer til den aktuelle tøyvasken.
47
FR
CHAPITRE 7
TABLEAU DES PROGRAMMES
PROGRAMME POUR:
MANETTE DES
PROGRAMME DE
LAVAGE SUR:
TEMP.
°C
CHARGE
MAXI
kg*
CHARGE DE LESSIVE
2
Tissus résistants
Coton, lin, chanvre
Blanc
avec prélavage
6
7
8
90°
Couleurs
résistantes
**
6
7
8
60°
Couleurs
résistantes
**
6
7
8
40°
Couleurs délicates
6
7
8
30°
et Synthétiques
Couleurs
résistantes
3
3,5
4
50°
Synthétiques (Nylon,
mixtes de coton)
Couleurs délicates
3
3,5
4
40°
Mixtes, Synthétiques
délicats
Chemises
3
3,5
4
30°
Délicat
2
2
2,5
30°
Laine “lavable en
machine”
Lavage main
1
1
2
30°
EcoMix 20°
6
7
8
20°
Essorage
Energique/
Uniquement
vidange
-
-
-
-
Rinçage
-
-
-
-
Tissus résistants
Tissus mixtes
1
1
1,5
30°
Tissus résistants
Tissus mixtes
2
2
2,5
30°
Tissus résistants
3
3
3
40°
Coton, mixte
Tissus mixtes
Tissus très délicats
Speciaux
Laine
Synthétiques
acryliques
48
1
59’
OFF
90° + Pre
30’
60°C
14’
40°C
30°
&
50°
EcoMix
20°
40°
30°
30°
30°
Notes importantes
*Pour la maximale capacité de linge sec consulter la plaque technique.
**Programmes coton standard selon EU No 1015/2010 et No 1061/2010
Programme coton à 60°C
Programme coton à 40°C
Ces programmes sont prévus pour laver du linge normalement sal. Ils
sont les plus performants en termes de consommation d’eau et
d’énergie pour laver du linge en coton. Ces programmes spécifiques
ont été développés pour être conformes aux préconisations de
température inscrites sur les étiquettes des vêtements. La température
de l’eau peut légèrement varier suivant la température déclarée.
Pour chaque programme vous avez la possibilité de sélectionner la vitesse d’essorage
selon les conseils du fabricant du tissu. Si l’étiquette du textile ne présente pas
d’indication, vous pouvez essorer à la vitesse maximale.
Quand certaines pièces ont des taches qui doivent être traitées par un
produit blanchissant liquide, vous pouvez les détacher dans la machine.
Introduire dans la section "2" du tiroir à lessive le bac pour les produits
liquide, le remplir avec le produit blanchissant liquide et sélectionner le
programme "RINÇAGE" (
).
Après ce traitement, tourner la manette des programmes sur la position
"OFF", ajouter à ces pièces le reste du linge et effectuer un lavage
normal, selon le programme choisi.
49
FI
50
SV
KAPPALE 8
AVSNITT 8
OHJELMAN VALINTA
VAL AV PROGRAM
Pesukoneessa on 4 erilaista
ohjelmaryhmää , jolloin
kullekkin tektiilityypille voidaan
valita paras mahdollinen
pesuohjelma.
Ohjelmaryhmissä on erilainen
käyntirytmi, pesulämpötila ,
ohjelmankulku ja - kesto.
För att klara av olika grader av
nedsmutsning och olika typer
av textilier finns det 4 grupper
av tvättprogram med
varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
1 VALKO- JA KIRJOPYYKKI
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen huuhtelun
jälkeen välilinkous , jolloin
pyykki huuhtoutuu
mahdollisimman tehokkaasti.
Pesuveden hidas jäähdytys
estää rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
1. VIT- OCH KULÖRTVÄTT
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur förhindrar
att tvätten blir skrynklig. Den
effektiva slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
2 SEKOITETEKSTIILIT JA
TEKOKUIDUT
Varsinaisessa pesussa tässä
ohjelmaryhmässä oma
käyntirytmi. Kolme huuhtelua
korkeassa vesimäärässä ovat
hellävaraisia ja takaavat
hyvän huuhtelutuloksen.
2 BLAND- OCH
SYNTETMATERIAL
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre sköljningar
med hög vattennivå
garanterar en skonsam
behandling och ett effektivt
resultat.
3 HIENOPYYKKI
Tämän ryhmän ohjelmissa
käyntirytmi on erittäin
hellävarainen ja soveltuu
aroille tekstiileille.
Sekä pesussa että huuhtelussa
on korkea vesitaso.
3 FINTVÄTT
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
VILLA- JA KÄSIPESUOHJELMA
Tällä ohjelmalla voidaan
pestä konepesun kestäviä
villakankaita sekä
pelkästään käsipesuun
tarkoitettua pyykkiä.
Korkein ohjelmassa
käytettävä lämpötila on
30°C, ja se sisältää kolme
vesihuuhtelua, yhden
huuhtelun huuhteluaineella
sekä hitaan linkouksen.
ULL- OCH
HANDTVÄTTSPROGRAM
Det här programmet
innehåller en komplett
tvättcykel för plagg märkta
som maskintvättbara
ulltyger och tvättartiklar som
endast får handtvättas
enligt tvättrådsetiketten.
Programmet har en
maxtemperatur på 30°C
och avslutas med tre
sköljfaser, en sköljmedelsfas
och en långsam
centrifugeringsfas.
DA
NO
FR
KAPITEL 8
KAPITTEL 8
CHAPITRE 8
VALG AF PROGRAM
VALG
SELECTION
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine 4 forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen 4 forskjellige
programvalg for vaskeprogram,
temperatur og varighet (se
tabell over vaskeprogrammer).
L’appareil dispose de 4
groupes de programmes
différents pour laver tous types
de tissus et selon différents
degrés de salissure en
attribuant au type de lavage,
la température et la durée
(voir tableau des programmes
de lavage).
1 NORMAL VASK - KOGEVASK NORMALE TEKSTILER
Dette program er udviklet for
at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En afsluttende
kraftig centrifugering sikrer en
lille restfugtighed.
1 SOLIDE STOFFER
Programmene gir maksimal
vaskeeffekt og skylling med
mellomsentrifugering gir
optimal skylling av tøyet. En
gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maxsimal beskyttelse
mot krølling, og den
avsluttende sentrifugeringen
sikrer best mulig tørking.
1. TISSUS RÉSISTANTS
2 FINVASK - SYNTETISK VASK
Under finvask arbejder maskinen
med skåne vaskebevægelser,
der er meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl med
ekstra høj; vandstand, giver tøjet
en meget skånsom behandling,
og et meget fint vaskeresultat.
2 BLANDEDE OG SYNTETISKE
STOFFER
Hovedvask gir best resultat
takket være trommelens
reverserende bevegelser.
Skylling med høy vannstand gir
skånsom behandling og best
resultat.
3 EKSTRA FIN VASK ULDPROGRAM
Dette program præsenterer et
helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler.
3 SÆRLIG ØMFINTLIGE STOFFER
Denne nye vaskesyklusen, med
veksling mellom vasking og
bløtlegging, er spesielt anbefalt
for særlig ømfintlige stoffer.
Vasking og skylling skjer med
høy vannstand for a sikre de
beste resultater.
3. TISSUS TRÈS DÉLICATS
ULD- & HÅNDVASKEPROGRAM
Dette program tilbyder et
komplet vaskeprogram til
tekstiler som maskinvaskgodkendte uld-tekstiler og
tekstiler, der er mærket med
“kun vask i hånden” på
vaskeanvisningen.
Dette program har en
maksimumtemperatur på
30°C og afsluttes med 3
gange rens, en blødgøring
af tekstilerne og en langsom
rotation.
ULL- og HÅNDVASKPROGRAM
Dette programmet sørger for
en komplett vaskesyklus for
tøy som skal tåle maskinvask
(merket med "MachineWashable"), ulltekstiler og tøy
som er merket med bare
håndvask ("Hand Wash Only")
på vaskeanvisningen.
Programmet har en
temperatur på maksimalt
30°C og avslutter med tre
skyllinger inkl. en skylling med
tøymykner og en langsom
sentrifugering.
PROGRAMME LAINE & LAVAGE
A LA MAIN
Ce programme permet le
lavage de vêtements en laine
dit " lavable en machine ", et
de vêtements qui indiquent "
lavable à la main " sur les
étiquettes. Ce programme
atteint la température
maximum de 30°C. Il est suivi
de 3 phases de rinçage, une
phase permettant l’utilisation
d’un assouplissant, et une
phase d’essorage à vitesse
modérée.
Ces programmes sont destinés à
accomplir des lavages et des
rinçages avec le maximum
d’efficacité.Ils sont entrecoupés de
cycles d’essorages qui offrent des
résultats parfaits sur le rinçage.
L’essorage final retire le maximum
d’eau contenue dans les tissus.
2. TISSUS MIXTES ET
SYNTHÉTIQUES
La combinaison d’un système de
lavage efficace, une rotation
optimum du tambour et
l’autogestion du niveau d’eau
assurent des résultats de lavage
excellents, pendant qu’un rinçage
délicat évite les faux plis.
Il s’agit d’un nouveau concept de
lavage qui alterne des moments de
brassage et de trempage du linge;
ce processus est particulièrement
indiqué pour le lavage de tissus
extrêmement délicats. Le lavage et
le rinçage sont effectués à pleine eau
afin d’obtenir les meilleures
prestations.
51
FI
SV
4. Erikois ohjelmat
4. Specialprogram
"EcoMix"-OHJELMA
Tämän innovatiivisen
ohjelman avulla voit pestä
samaan aikaan erilaisia
materiaaleja ja värejä, kuten
puuvillaa, synteettisiä kuituja
ja sekoitekankaita, vain 20°C:
lämpötilassa, ja se tuottaa
erinomaisen pesutuloksen.
Ohjelman kulutus on vain
noin 40 prosenttia perinteisen
40°C:n kirjopesuohjelman
kulutuksesta.
"EcoMix"-PROGRAM
Ett innovativt program där du
kan tvätta olika material och
färger tillsammans, t.ex.
bomull, syntet och blandade
material, vid endast 20°C och
ändå få ett utmärkt
tvättresultat.
Det här programmet förbrukar
endast cirka 40 procent av
den energi som krävs för en
vanlig bomullstvätt på 40°C.
LINKOUS JA VEDENPOISTO
CENTRIFUGERA OCH TÖMMA
Linkousohjelma linkoaa
suurimmalla mahdollisella
linkousnopeudella. Sitä
voidaan pienentää
linkousnopeuden
valintapainikkeella tai se
voidaan jättää kokonaan
pois, jos haluat vain
vedenpoiston.
Under centrifugeringsfasen
centrifugeras tvätten med
maximal
centrifugeringshastighet. Du
kan justera
centrifugeringshastigheten
med en knapp eller välja att
helt stänga av
centrifugeringen om du
enbart vill tömma ur vattnet.
ERITYINEN
HUUHTELUOHJELMA
Tämä ohjelma tekee kolme
huuhtelua ja välilinkoukset
(jotka voi estää vastaavalla
painikkeella). Sitä voidaan
käyttää minkä tahansa
pyykin huuhtelemiseen,
esimerkiksi käsinpesun
jälkeen.
SPECIALPROGRAMMET
"SKÖLJNING"
Programmet genomför tre
sköljningar med en direkt
efterföljande centrifugering
(som kan saktas ner eller
uteslutas med en knapp).
Det kan användas för att
skölja alla typer av textilier, till
exempel handdukar.
Tätä ohjelmaa voidaan
käyttää valkaisuohjelmana
(katso
pesuohjelmataulukkoa).
Programmet kan också
användas vid blekning (se
tabellen över tvättprogram).
52
DA
FR
NO
4. SPECIAUX
4. Speciel programmer
4. Spesial programmer
PROGRAMMET "EcoMix"
Dette nyskabende program
giver dig mulighed for at
vaske forskellige typer stof
og farver samtidig, f.eks.
bomuld, syntetiske stoffer
eller blandede tekstiler ved
kun 20°C og stadig opnå en
fremragende vaskeevne.
Forbruget ved dette
program er ca. 40 % af, hvad
en almindeligt 40°C
bomuldsvask ville forbruge.
"EcoMix"-PROGRAM
Med dette nyskapende
programmet kan du vaske
ulike stoffer og farger
sammen, som for eksempel
bomull og syntetisk eller en
blanding av forskjellige
tekstiler på bare 20°C – og
resultatet blir utmerket.
Forbruket til dette
programmet er omtrent 40 %
av en normal bomullsvask på
40°C.
PROGRAMME “EcoMix”
Ce programme innovant
permet de mélanger les
couleurs et les textiles tels
que le coton, les mixtes et
les synthétiques à une
température de 20°C, avec
un résultat impeccable.
Ce programme permet de
réduire la consommation de
40% par rapport à un
programme coton normal à
40°C.
CENTRIFUGERING OG
TØMNING
Centrifugeringsprogrammet
færdiggør vasken ved
højeste
centrifugeringshastighed.
Dette kan reduceres ved at
benytte “Spin Speed”knappen og kan helt
udelades, hvis du kun ønsker
at tømme maskinen for
vand.
SENTRIFUGERING & TØMMING
ESSORAGE ET VIDANGE
Ce programme effectue un
essorage élevé en tours
minutes, qui peut être
éventuellement réduit ou
arrêté dans le cas d’une
vidange seule.
Sentrifugeringen avsluttes
med maksimal hastighet.
Denne kan reduseres ved
hjelp av knappen for
sentrifugeringshastighet. Du
kan også hoppe over
sentrifugeringen hvis du bare
vil ha tømming.
TILLÆGSPROGRAMMET SKYL
SPESIELT “SKYLLE”-PROGRAM
Under dette program
udføres 3 skylninger med
mellemliggende
centrifugeringer (der kan
reduceres eller annulleres
vha. den relevante knap).
Programmet kan bruges til
skylning af alle stoftyper,
f.eks. kan det anvendes efter
Håndvask.
Dette programmet utfører tre
skyllinger med
mellomsentrifugering
(sentrifugeringen kan
reduseres eller utelates ved å
trykke på den riktige
knappen). Det kan benyttes
til skylling av alle typer
tekstiler, også ved håndvask.
PROGRAMME SPÉCIAL
“RINÇAGE”
Ce programme effectue 3
rinçages du linge avec
essorage intermédiaire
(éventuellement annulable
grâce à la touche
correspondante). Il peut
être utilisé pour rincer tous
types de tissus, par exemple
après un lavage à la main.
Dette programmet kan også
benyttes som blekeprogram
(se tabell for
vaskeprogrammer).
Ce programme peut être en
outre utilisé comme cycle
de BLANCHISSAGE (voir le
tableau des programmes).
Programmet kan også
bruges som en del af
blegningsforløbet (se
programoversigt).
53
FI
PÄIVITTÄISPESU, 30 °C:N
LÄMPÖTILA – 14 minuutin
PIKAOHJELMA
Tämä sisältää täydellisen
pesun (pesun, huuhtelun ja
linkouksen), joka kestää noin
14 minuuttia:
- Enimmäispyykkimäärä
1/1,5 kg
- Vähän likaisille vaatteille
(puuvilla ja sekoitekankaat)
Tässä ohjelmassa on
suositeltavaa käyttää 20 %
normaalista
pesuainemäärästä, jotta
pesuainetta ei menisi
hukkaan.
Daglig tvätt 30 °C – snabbt
program 14’
En komplett tvättcykel
(tvätta skölj och
centrifugera), kan köras på
ungefär 14 minuter:
- maximal tvättvikt 1/1,5 kg
- lätt nedsmutsad tvätt
(bomull och blandade
textilier)
Med detta program
rekommenderar vi att
använda en tvättmedelsdos
på 20% (jämfört med den
normala), för att minska
tvättmedelsspillet.
PÄIVITTÄISPESU, 30 °C:N
LÄMPÖTILA – 30’ minuutin
PIKAOHJELMA
Daglig tvätt
tvätt 30
30 °C
°C –– snabbt
snabbt
Daglig
program 30’
30’
program
Tämä sisältää täydellisen
pesun (pesun, huuhtelun ja
linkouksen), joka kestää noin
30 minuuttia:
En komplett
komplett tvättcykel
tvättcykel
En
(tvätta skölj
skölj och
och
(tvätta
centrifugera), kan
kan köras
köras på
på
centrifugera),
ungefär 30
30 minuter:
minuter:
ungefär
maximal tvättvikt
tvättvikt 2/2,5
2/2,5 kg
kg
-- maximal
lätt nedsmutsad
nedsmutsad tvätt
tvätt
-- lätt
(bomull och
och blandade
blandade
(bomull
textilier)
textilier)
Med detta
detta program
program
Med
rekommenderar vi
vi att
att
rekommenderar
använda en
en tvättmedelsdos
tvättmedelsdos
använda
på 20%
20% (jämfört
(jämfört med
med den
den
på
normala), för
för att
att minska
minska
normala),
tvättmedelsspillet.
tvättmedelsspillet.
- Enimmäispyykkimäärä 2/2,5
kg
- Vähän likaisille vaatteille
(puuvilla ja sekoitekankaat)
Tässä ohjelmassa on
suositeltavaa käyttää 20%
normaalista
pesuainemäärästä, jotta
pesuainetta ei menisi
hukkaan.
JOKAPÄIVÄINEN 59 min – 40°C
Tämä erikoisohjelma tuottaa
laadukkaan pesutuloksen,
mutta lyhentää pesuaikaa
merkittävästi.
Ohjelma on suunniteltu
enintään 3 kg:n pyykkimäärälle
40°C:n lämpötilassa, ja sen
lopussa on 2 huuhtelua ja
nopea linkous.
54
SV
DAGLIG 59 min. – 40°C
Ett specialprogram med
högkvalitativt tvättresultat och
kraftigt reducerad tvättid.
Programmet är avsett för
tvättlaster på högst 3 kg vid
40°C och avslutas med två
sköljningar samt en
centrifugering på högt varvtal.
DA
NO
FR
DAGLIG VASK ved 30° C –
HURTIG 14 min.
DAGLIG VASK 30 °C – HURTIG
14’
EXPRESS 30°C – RAPIDE 14’
Et helt vaskeprogram (vask,
skyl og centrifugering) kan
klares på ca. 14 minutter:
- maksimal tøjmængde på
1/1,5 kg,
- let tilsmudsede tekstiler
(bomuld og blandingsstof)
Det anbefales kun at
anvende 20 % af den
normale sæbedosering ved
dette program for at
forhindre sæbespild.
En komplett vaskesyklus
(vasking, skylling og
sentrifugering), for ca. 14
minutters vask av:
Un cycle complet de
lavage(lavage, rinçage et
essorage), capable de laver
en environ 14 minutes:
- une charge maximum de
1/1.5 kg
- des textiles légèrement sales
(coton et textiles mixtes)
Nous recommandons avec
ce programme de mettre
20% de produit lessiviel (par
rapport à un dosage normal),
afin d’éviter de gaspiller du
produit lessiviel.
- en tøymengde på maks.
1/1,5 kg
- lett tilskitnet tøy (bomull og
blandede stoffer)
Med dette programmet
anbefaler vi 20 %
vaskemiddeldose
(sammenlignet med normal
dose) for å unngå sløsing.
EXPRESS 30°C - RAPIDE 30’
DAGLIG VASK ved 30° C –
HURTIG 30 min.
DAGLIG VASK 30 °C – HURTIG
30’
Et helt vaskeprogram (vask,
skyl og centrifugering) kan
klares på ca. 30 minutter:
- maksimal tøjmængde på
2/2,5 kg,
- let tilsmudsede tekstiler
(bomuld og blandingsstof)
Det anbefales kun at
anvende 20 % af den
normale sæbedosering ved
dette program for at
forhindre sæbespild.
En komplett vaskesyklus
(vasking, skylling og
sentrifugering), for ca. 30
minutters vask av:
DAGLIG 59 Min. – 40°C
Dette special-udviklede
program leverer vask af høj
kvalitet, samtidig med at
vasketiden reduceres.
Dette program er designet til en
maksimal vaskemængde på 3
kg og en temperatur på 40°C,
og afsluttes med 2 gange skyl
og en centrifugering i højt
tempo.
DAGLIG 59 min. – 40°C
Dette spesialdesignede
vaskeprogrammet
opprettholder den høye
vaskekvaliteten, mens
vasketiden reduseres.
Dette programmet er utformet
for en maksimal mengde på 3
kg med en temperatur på 40°C
og avslutter med to skyllinger
og en høy sentrifugeringssyklus.
- en tøymengde på maks.
2/2,5 kg
- lett tilskitnet tøy (bomull og
blandede stoffer)
Med dette programmet
anbefaler vi 20 %
vaskemiddeldose
(sammenlignet med normal
dose) for å unngå overflødige
rester av vaskemiddel.
Un cycle complet de
lavage(lavage, rinçage et
essorage),
capable
de 30’
laver
EXPRESS 30°C
- RAPIDE
en environ 30 minutes:
-Un
une
charge
maximu
cycle
complet
de de
2/2,5 kg
lavage(lavage,
rinçage et
- des textiles
légèrement
sales
essorage),
capable
de laver
(coton
et textiles
mixtes)
en environ
30 minutes:
Nous
recommandons
avec
- une charge maximu de
ce
programme
de mettre
2/2,5
kg
20%
produit
lessiviel (par
- desde
textiles
légèrement
sales
rapport
à textiles
un dosage
normal),
(coton et
mixtes)
afin
d’éviter
de
gaspiller
du
Nous recommandons avec
produit
lessiviel de mettre
ce
programme
20% de produit lessiviel (par
rapport à un dosage normal),
afin d’éviter de gaspiller du
produit lessiviel
RAPIDE 59 Minutes - 40°C
Ce programme a été conçu
pour avoir les meilleures
performances de lavage avec
l'avantage de réduire la durée
du temps de lavage de
manière significative.
Ce cycle de lavage permet de
laver à 40°C avec une charge
allant jusqu'à 3 Kg de linge
maximum et se termine par 2
rinçages et un essorage à
grande vitesse.
55
✿
✿
✿
FI
SV
KAPPALE 9
AVSNITT 9
PESUAINEKOTELO
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Pesuainekotelo on jaettu 3
kaukaloon :
- Ensimmäinen lokero “1”
on esipesua varten.
- “ ”-merkitty lokero on
huuhteluaineelle ja
muille lisäaineille.
- Toinen, ”2” –merkitty
lokero on tarkoitettu
varsinaista pesua varten.
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i 3 fack:
✿
Nestemäisen pesuaineen
HUOM !varten on erillinen
käyttöä
JOTKUT PESUAINEET
kaukalo,
joka asetetaan
kaukalon
II sisään kuvan
HUUHTOUTUVAT
osoittamalla
HUONOSTI tavalla.
PESUAINEKAUKALOSTA.
Tämä erikoissäiliö on
TÄLLÖIN
asetettava
SUOSITTELEMME osaan,
pesuainekaukalon
KÄYTTÄMÄÄN
jossa
on merkintä "2", myös
silloin,
kun huuhteluohjelmaa
PESUPALLOA,
JOKA
halutaan
käyttää
ASETETAAN
RUMPUUN.
valkaisuohjelmana.
✿
56
✿
- Den facket märkt ”1”
anger tvättmedel för
förtvätt.
- Sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det
facket märkt “ “.
✿
- Facket märkt ”2” är till
huvudtvätten.
För
flytande
tvättmedel finns
OBS
!
ett
separat
fack som läggs
VISSA
TVÄTTMEDEL
ÄR in
iSVÅRA
fack II såsom
bilden
ATT FÅ
BORTvisar.
UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
Denna behållare måste
EN TVÄTTBOLL,
SOM
sättas
in i facket med
LÄGGS"2"
INi I TRUMMAN.
märket
tvätttmedelsluckan, också
när du vill använda
sköljprogrammet i en
blekningscykel.
KÄYTÄ VAIN
HUOM
!
NESTEMÄISIÄ
AINEITA
JOTKUT
PESUAINEET
"✿" -MERKITTYYN
HUUHTOUTUVAT
LOKEROON.
HUONOSTI
KONE OTTAA
PESUAINEKAUKALOSTA.
AUTOMAATTISESTI
TÄLLÖIN
HUUHTELUAINEEN
SUOSITTELEMME
VIIMEISESSÄ
KÄYTTÄMÄÄN
HUUHTELUSSA.
PESUPALLOA, JOKA
ASETETAAN RUMPUUN.
OBS!
OBS !
ANVÄND
BARA
VISSA TVÄTTMEDEL
ÄR
FLYTANDE
I UR
SVÅRA✿
ATTMEDEL
FÅ BORT
FACKET
“✿”.
FACKENMÄRKT
. FÖR SÅDANA
MASKINEN
ÄR
FALL
REKOMMEDERAS
PROGRAMMERAD
ATT
EN
TVÄTTBOLL, SOM
AUTOMATISKT
TA UPP
LÄGGS
IN I TRUMMAN.
TILLSATSER UNDER DEN
SISTA SKÖLJNINGEN I
ALLA
TVÄTTOMGÅNGAR.
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
"✿" -MERKITTYYN
LOKEROON.
KONE OTTAA
AUTOMAATTISESTI
HUUHTELUAINEEN
VIIMEISESSÄ
HUUHTELUSSA.
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKET MÄRKT “✿”.
MASKINEN ÄR
PROGRAMMERAD ATT
AUTOMATISKT TA UPP
TILLSATSER UNDER DEN
SISTA SKÖLJNINGEN I
ALLA
TVÄTTOMGÅNGAR.
DA
KAPITEL 9
✿
✿
✿
KAPITTEL 9
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
SÆBE SKUFFEN
Sæbeskuffen er opdelt i 3
rum.
- Den rum mærket ”1” er
til forvask .
- Det rum mærket “
er til skyllemiddel.
NO
✿“
- Den rum mærket ”2”, er
til hovedvasken.
En speciel beholder til
blegningsforløbet.
flydende vaskemiddel
medfølger maskinen. Denne
VIGTIGT:
kan
anbringes i sæbeskuffen
HUSK
NOGLE
som
vistPÅ
påAT
tegningen.
FR
✿
✿
✿
Beholderen for vaskemiddel
har 3 skuffer:
- Den skuffen som er
merket ” 1 ” er til forvask.
✿
- Den skuffen merket “ “
er for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
- Den skuffen merket ” 2 ”
er til hovedvasken.
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
Denne
speciellei beholder
BEHOLDEREN.
skal
sættes iTILFÆLDE
rum "2" i
SÅDANNE
sæbeskuffen, også når De vil
ANBEFALES
DET I STEDET
bruge programmet
"SKYL" i
AT ANVENDE
blegningsforløbet.
VASKEBOLD.
En egen beholder for
flytende vaskemiddel følger
med.
Denne
kanAT
plasseres
i
VIKTIG:
HUSK
EN
skuffen
som vist på figuren.
DEL VASKEMIDLER
ER
VIGTIGT:
HUSK
PÅ AT NOGLE
VIGTIGT:
FLYDENDE
VASKEMIDLER
BRUG KUN
FLYDENDE
KAN
VÆRE
MEGET
MIDLER
I RUM
MÆRKET
✿ AT SKYLLE
SVÆRE
UD AF
“
✿
”.
DET
ANBEFALES
BEHOLDEREN. i
AT
✿FORTYNDE
SÅDANNE
TILFÆLDE
KONCENTREREDE
ANBEFALES
DET I STEDET
MIDLER.
AT
ANVENDE
MASKINEN ER
VASKEBOLD.
PROGRAMMERET TIL
AUTOMATISK AT
OPTAGE
VIGTIGT:
TILSÆTNINGSMIDLER
BRUG
KUN FLYDENDE
(SKYLLEMIDLER)
UNDER
MIDLER
I RUM MÆRKET
SIDSTE SKYL TIL ALLE
“VASKEPROGRAMMER.
✿”. DET ANBEFALES
AT FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERET TIL
AUTOMATISK AT
OPTAGE
TILSÆTNINGSMIDLER
(SKYLLEMIDLER) UNDER
SIDSTE SKYL TIL ALLE
VASKEPROGRAMMER.
DIREKTE I TROMMELEN.
VANSKELIGE Å FJERNE.
Denne
beholderen
I SLIKEspesielle
TILFELLER
settes inn i rommet merket
ANBEFALER
VI
AT DUnår
"2" i såpeskuffen, også
BRUKER
VASKEBALL
du
vil benytte
"SKYLLE"FOR PLASSERING
programmet
til bleking.
VIKTIG: HUSK AT EN
DEL
VASKEMIDLER ER
VIKTIG:
VANSKELIGE
Å MERKET
FJERNE.
I✿
DEN
SKUFFEN
I✿
SLIKE TILFELLER
“✿” MÅ DET
ANBEFALER
VIBARE
AT DU
BRUKES VASKEBALL
FLYTENDE
BRUKER
STOFFER.
FOR
PLASSERING
MASKINEN
ER
DIREKTE I TROMMELEN.
PROGRAMMERT TIL
AUTOMATISK Å TA OPP
TILSETNINGER UNDER
DEN
SISTE SKYLLINGEN
VIKTIG:
FOR
I DENALLE
SKUFFEN MERKET
VASKESYKLUSER.
“✿” MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERT TIL
AUTOMATISK Å TA OPP
TILSETNINGER UNDER
DEN SISTE SKYLLINGEN
FOR ALLE
VASKESYKLUSER.
✿
✿
CHAPITRE ✿
9
TIROIR A LESSIVE
Le tiroir à lessive est divisé en
3 petits bacs:
– le bac marquée du
symbole “1” sert pour la
lessive destinée au
prélavage;
– le bac marquée du
✿
symbole “ ” sert pour
des additifs spéciaux:
adoucisseurs, parfums,
amidon, produits pour
l’azurage, etc;
– le bac marquée du
symbole “2” sert pour la
lessive destinée au
lavage.
Si vous souhaitez utiliser une
BLANCHISSAGE.
lessive liquide, un récipient
spécial peut être inséré
ATTENTION
: “2” du tiroir à
dans
la section
lessive.
à ce système,
NOUSGrâce
RAPPELONS
QUE
laCERTAINS
lessive s’écoulera
dans le
PRODUITS
tambour
au bon
ONT DESseulement
DIFFICULTÉS
A
moment.
ÊTRE ÉVACUÉS; DANS
Ce
bac
doit
être
introduit
CE CAS NOUS VOUS
dans
la section "2"
du tiroir à
CONSEILLONS
D’UTILISER
lessive,
également
lorsque
LE
DOSEUR
QUI
VA
l’on désire utiliser le
DIRECTEMENT
DANS LE
programme
"RINÇAGE"
TAMBOUR.
comme
cycle de
BLANCHISSAGE.
ATTENTION :
ATTENTION
:
NOUS
RAPPELONS
QUE
DANS LE BAC
CERTAINS
PRODUITS
MARQUÉE
DU
SYMBOLE
ONT DES DIFFICULTÉS A
ÊTRE
DANS
“✿” ÉVACUÉS;
N’INTRODUIRE
CE
VOUS
✿CAS
QUE
DESNOUS
PRODUITS
CONSEILLONS
D’UTILISER
✿
LIQUIDES.
LA MACHINE
LE
QUI VA DE
ESTDOSEUR
PROGRAMMÉE
DIRECTEMENT
MANIÈRE À DANS LE
TAMBOUR.
AUTOMATIQUEMENT
ABSORBER LES
PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
ATTENTION
PENDANT LE: DERNIER
DANS
LE BAC
RINÇAGE
DE TOUS LES
MARQUÉE
SYMBOLE
CYCLES DEDU
LAVAGE.
“✿” N’INTRODUIRE
QUE DES PRODUITS
LIQUIDES. LA MACHINE
EST PROGRAMMÉE DE
MANIÈRE À
AUTOMATIQUEMENT
ABSORBER LES
PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
PENDANT LE DERNIER
RINÇAGE DE TOUS LES
CYCLES DE LAVAGE.
57
FI
SV
KAPPALE 10
AVSNITT 10
PYYKIN LAJITTELU
SORTERING AV
TVÄTT
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
58
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
DA
NO
KAPITEL 10
KAPITTEL 10
GODE RÅD VEDR.
VASK.
PRODUKTET
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
FR
CHAPITRE 10
LE PRODUIT
ATTENTION:
si vous devez laver des tapis,
des couvre-lits ou d’autres
pièces lourdes, nous
conseillons de ne pas
essorer.
Pour laver à la machine des
vêtements et de la lingerie
se reporter à l’étiquette qui
doit mentionner “pure laine
vierge” et l’indication “ne se
feutre pas” ou “peut être
lavé en machine”.
ATTENTION:
Au cours de la phase
de sélection vérifier
que:
- aucun objet
métallique ne se
trouve dans le linge à
laver (boucles,
épingles de nourrice,
épingles, monnaie,
etc.);
- les taies d’oreiller
soient boutonnées, les
fermetures à glissière,
les crochets, les oeillets
soient fermés, les
ceintures et les rubans
des robes de chambre
soient noués;
- les anneaux soient
enlevés des rideaux;
- n’oublier pas de lire
attentivement
l’étiquette sur les tissus;
- Si, au cours de la
sélection, vous trouvez
des taches résistantes,
les enlever à l’aide
d’un nettoyant
spécial.
59
FI
SV
KAPPALE 11
AVSNITT 11
YLEISOHJEITA
Goda råd
om tvätt
Ympäristöystävällisyys ja
taloudellisuus
Så här använder du maskinen
miljövänligt och ekonomiskt
HUOMIOI PYYKIN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
Saavuttaaksesi optimi
energian-, veden-,
pesuaineen ja ajan käytön
suosittelemme käyttämään
maksimi pyykin
täyttömäärää, jolloin säästät
energiaa jopa 50%.
FYLL MASKINEN HELT
TARVITSETKO ESIPESUA
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
Käytä esipesua vain erittäin
likaiselle pyykille. Säästät
pesuainetta, vettä ja aikaa 5
- 15%, kun et valitse esipesua
normaalilikaiselle pyykille.
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
KIINNITÄ HUOMIOTA
PESULÄMPÖTILAAN
Esikäsittele likalahrat
tahranpoistoaineella ennen
pesua, jolloin voit käyttää
alempaa lämpötilaa. Säästät
energiaa 50% käyttämällä
60°C: een ohjelmaa.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar.
Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
60
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt fylld
maskin i stället för två
halvfyllda.
DA
NO
KAPITEL 11
KAPITTEL 11
FORBRUGER
INFORMATION
FORBRUKERINFORMASJON.
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
UDNYTTELSE AF KAPACITETEN
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen
halvt, vil forbruget af vand, el
og sæbe ikke blive halveret,
men kun nedsat med ca. 20 %.
Ved å fylle maskinen helt,
oppnås den beste
utnyttelsen av vann,
elektrisitet, og såpe. Så sant
man kun fyller maskinen
halvt, vil ikke forbruket av
vann, elektrisitet og såpe bli
halvert, men kun redusert
med ca. 20 %.
ER FORVASK NØDVENDIGT?
ER FORVASK NØDVENDIG?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. læggetøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
Vaskemaskinens programmer
er utviklet til optimal effekt
uten forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller
lignende, vil det være en
fordel å bruke forvask.
ER KOGEVASK NØDVENDIGT?
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
ved lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
I dag er langt på vei de fleste
vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
FR
CHAPITRE 11
CONSEILS UTILES
POUR L’UTILISATEUR
SUGGESTION POUR L’UTILISATION DE
VOTRE LAVE-LINGE
Dans le souci du respect de
l’environnement et avec le
maximum d’économie d’énergie,
charger au maximum votre lavelinge pour éliminer les éventuels
gaspillages d’énergie et d’eau. Nous
recommandons d’utiliser la capacité
maximale de chargement de votre
lave-linge. Vous pouvez ainsi
économiser jusqu’à 50% d’énergie si
vous pratiquez le chargement
maximal. Effectuez un lavage unique
à l’opposé de 2 lavages en 1/2
charge.
QUAND LE PRE-LAVAGE EST-IL
VRAIMENT NÉCESSAIRE ?
Seulement dans le cas d’un linge
particulièrement sale. Dans le cas
d’un linge normalement sale, ne
sélectionnez pas l’option
" prélavage ", ceci vous permettra
une économie d’énergie de 5 à
15%.
QUELLE TEMPÉRATURE DE LAVAGE
SÉLECTIONNER ?
L’utilisation des détachants avant le
lavage en machine ne rend pas
nécessaire le lavage au-delà de
60°C. L’utilisation de la température
de 60°C permet de diminuer la
consommation d’énergie de 50%.
61
SV
FI
PESU
TVÄTT
MÄÄRÄAUTOMATIIKKA
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
Tämä pesukone säätää
vesimäärän automaattisesti
pyykin määrän ja laadun
mukaan. Tällöin pesu kuluttaa
energiaa aina
mahdollisimman säästävästi.
Vähentynyt vesimäärä
lyhentää myös pesuaikaa.
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån efter
tvättmängd och tvättyp.
Detta spar både energi och
tid, eftersom en liten mängd
vatten förkortar tvättiden.
ESIMERKKI:
Pesua edeltävä tahranpoisto
EXEMPEL:
Fläckborttagning före tvätten.
Om plaggen som skall tvättas t
ex består av hårt smutsad
bomull kan fläckarna gnidas in
med ett lämpligt tvättmedel
eller fläckborttagningsmedel
före tvätten.
Oletetaan, että pestävä
pyykki on erittäin likaista
puuvillaa. Tahroille voidaan
hieroa sopivaa
pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
Vältä pesukoneen
täyttämistä pelkästään isoilla,
paljon vettä imevillä
tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska niiden
tasapainottuminen rummussa
erityisesti linkousvaiheessa on
huono.
Sekoita samaan
koneeelliseen myös pieniä ja
kevyitä tekstiilejä.
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre plagg.
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren (P).
● Laita 120 g pesuainetta
2-merkittyyn lokeroon.
Tarkista annostus
pesuainepakkauksesta ;
tiivistepesuainetta
annostellaan n. 1 dl ja
perinteistä n. 2 dl.
● Fyll 120 g tvättmedel i fack 2
Betr. doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för traditionella
tvättmedel ca 2 dl.
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen ohjeen
mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta
kaukaloon
.
● Fyll vid behov ca 1/2 dl eller
rekommenderad mängd
sköljmedel eller något annat
medel för efterbehandling i
facket för sköljmedel
.
● Sulje pesuainekotelo (P).
● Stäng
tvättmedelsbehållaren (P).
✿
62
✿
DA
NO
FR
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
VASKING
LAVAGE
VARIABEL KAPACITET.
VARIABEL KAPASlTET
CAPACITÉ VARIABLE
AUTOMATIQUE
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
EKSEMPEL:
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
EKSEMPEL
Ved spesielt ømtålige stoffer
er det en fordel å bruke et
vaskenett.
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres
i maskinen.Sammensæt ikke
en vask udelukkende med
meget sugende tekstiler.
(frotté e.c.t.), da disse stoffer
suger meget vand, og derfor
bliver meget tunge.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner).
● Åben sæbeskuffen (P).
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
● Kom ca. 120 g
sæebemiddel i rum 2.
● Hel 120 g vaskemiddel i
den andre skuffen 2.
Du bør ikke vaske en hel
maskin full av frottéstoff, da
dette trekker til seg mye
vann og blir svært tungt.
Cette machine peut adapter
automatiquement le niveau
d’eau au type et à la
quantité de linge. Vous
pouvez ainsi obtenir un
lavage “personnalisé”, même
du point de vue énergétique.
Ce système permet de
diminuer la consommation
d’énergie et réduit nettement
les temps de lavage.
EXEMPLE:
Pour les tissus extrêmement
délicats nous conseillons
d’utiliser un filet.
Supposons que le linge à
laver soit en COTON
EXTREMEMENT SALE (s’il a des
taches particulièrement
résistantes les enlever avec
un detachant).
Nous vous conseillons de ne
pas faire un lavage
exclusivement de servietteséponge qui, absorbant
beaucoup d’eau, deviennent
trop lourdes.
● Ouvrir le tiroir à produits
lessiviels (P).
● Remplir le bac de lavage 2
avec 120 g de produit.
● Kom ca. 50 ml skyllemiddel
.
i rum
✿
● Luk sæbeskuffen.
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
skuffen
for
tilsetningsstoffer.
● En cas de besoin, remplir le
bac des additifs avec 50 ml
de produit
.
● Lukk beholderen for
vaskemiddel (P).
● Fermer le tiroir (P).
✿
✿
63
FI
SV
● Avaa vesihana.
● Öppna kranen.
● Tarkista, että poistoletku on
paikallaan.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
OHJELMAN VALINTA
PROGRAMVÄLJAREN
Tutustumalla
ohjelmaoppaaseen osaat
valita sopivimman ohjelman.
Haluttu ohjelma otetaan
käyttöön kääntämällä
valitsinnuppia.
Välj det lämpligaste
programmet ur
programguiden.
Vrid väljarknappen så att det
valda programmet aktiveras.
Näytössä näkyvät valitun
ohjelman asetukset.
Inställningarna för det valda
programmet visas på
displayen.
Paina valintapainikkeita
(tarvittaessa).
Tryck på valknapparna (vid
behov).
Paina sitten KÄYNNISTYSpainiketta.
Kun KÄYNNISTYS-painiketta
painetaan, pesukone
käynnistää valitun ohjelman.
Tryck sedan på knappen
START.
När knappen START tryckts in,
sätter maskinen igång
arbetssekvensen.
Ohjelmanvalitsin pysyy valitun
ohjelman kohdalla koko
pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
Varoitus: Mikäli koneen
käydessä tapahtuu
sähkökatkos, kone muistaa
valitun ohjelman ja katkoksen
päättyessä jatkaa siitä mihin
se jäi.
PS. Om det blir strömavbrott
under tvättprogrammet,
kommer maskinen att "komma
ihåg" var den stannade och
fortsätta därifrån när
strömmen kommer tillbaka.
● Kun ohjelma on päättynyt,
näyttöön ilmestyy sana ”End”
(Loppu).
● När programmet är slut visas
ordet ”End” (Slut) på displayen
● Odota, että luukun lukitus
avautuu (noin 2 minuuttia
ohjelman loppumisen
jälkeen).
● Vänta tills dörrlåset har
frigjorts (ungefär två minuter
efter att programmet
avslutats)
● Katkaise virta
pesukoneesta kääntämällä
ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
● Stäng av maskinen genom
att sätta programväljaren i
läge AV.
● Avaa luukku ja poista
pyykki.
● Öppna dörren och ta bort
tvätten.
● Katkaise veden tulo
jokaisen käyttökerran
jälkeen.
● Stäng av vattentillförseln
efter varje användande.
KÄYTÄ APUNASTI
PESUOHJELMATAULUKKOA
JA NOUDATA AINA YLLÄ
MAINITTUA JÄRJESTYSTÄ.
64
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
DA
NO
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Kontroller at afløbs slangen
ikke er knækket.
● Se også etter at utløpsrøret
er på plass.
FR
● Vérifier que le robinet d’eau
soit ouvert.
● Vérifier que la vidange soit
placée correctement.
SÉLECTION DU PROGRAMME
Sélectionnez le programme en
tournant le sélecteur de
programmes et en alignant le
nom du programme sur
l’indicateur.
PROGRAMVÆLGEREN
PROGRAMVELGEREN
Se programvejledningen for
at vælge det mest
velegnede program.
Når valgknappen drejes,
aktiveres det ønskede
program.
Se programtabellen for å
velge det best egnede
programmet.
Ved å vri på
programvelgeren aktiverer du
ønsket program.
Displayet viser indstillingerne
for det valgte program.
Displayet viser innstillingene
for det valgte programmet.
Tryk på indstillingsknapperne
(hvis nødvendigt)
Trykk på valgknappene
(dersom det kreves).
Tryk derefter på knappen
START.
Når knappen START er
aktiveret, starter maskinen
vaskeprogrammet.
Trykk deretter på STARTknappen.
Når du trykker på START, settes
maskinen i bevegelse.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
PS. Hvis der kommer en strøm
afbrydelse under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppede
og fortsætte igen når
strømmen kommer tilbage.
PS. Hvis det kommer et
strømbrudd under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppet
og fortsette igjen når
strømmen kommer tilbake.
● Når programmet er
færdigt, vises ordet "End"
(Slut) i displayet
● Når programmet er
avsluttet, vises ordet "End"
(Slutt) på displayet.
● Vent, indtil lugen kan åbnes
(ca. 2 minutter efter at
programmet er afsluttet).
● Vent til dørlåsen åpnes (ca.
to minutter etter at
programmet er ferdig).
● Attendez que le verrou de
porte se désactive. Le voyant
lumineux "" Témoin de
verrouillage de porte " s’éteint
après environ 2 minutes;
● Sluk maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
● Slå av maskinen ved å vri
programvelgeren til “AV”.
● Mettez la machine à l’arrêt
en tournant le sélecteur de
programme à la position OFF.
● Åbn lugen, og tag tøjet ud.
● Åpne døren og ta ut tøyet.
● Sluk altid for vandtilførslen
efter brug.
● Skru av vanntilførselen
etter hver gangs bruk.
L’écran affichera les réglages
du programme sélectionné.
Pressez les boutons d’options si
besoin
Appuyez sur le bouton " START "
et quelques secondes plus
tard, le programme se lance.
Le cycle de lavage se réalisera
avec la manette des
programmes arrêtée sur le
programme sélectionné jusqu'à
la fin de celui-ci.
Attention: En cas de coupure
de courant pendant un
programme de lavage, une
mémoire spéciale restaure le
programme sélectionné et,
lorsque le courant est rétabli,
reprend le cycle là où il s’est
arrêté.
● A la fin du programme, le
mot “End” apparaitra sur
l’écran.
● Lorsque le programme est
terminé:
● Ouvrez la porte.
FOR ALLE TYPEP AF
VASK - SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
● Enlevez le linge.
● Fermer le robinet d’eau.
POUR TOUS LES TYPES DE
LAVAGE CONSULTER
TOUJOURS LE TABLEAU
DES PROGRAMMES ET
SUIVRE LA SEQUENCE
DES OPERATIONS
INDIQUEE.
65
FI
66
SV
KAPPALE 12
AVSNITT 12
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
Älä käytä koneen
ulkopinnan puhdistamiseen
hankaavia aineita tai
välineitä eikä liuotteita.
Ulkopinnan puhdistamiseksi
riittää kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Nukkasihdin puhdistus.
● Rengöring av avloppssil
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
PESUAINEKOTELON
PUHDISTUS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekauka
-lon suoja).
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
Skjut in behållaren.
DA
NO
FR
KAPITEL 12
KAPITTEL 12
CHAPITRE 12
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
NETTOYAGE ET
ENTRETIEN
ORDINAIRE
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Rensning af filter.
● Rengjøring av filteret.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
RENGJØRING AV SKUFFENE
Ne jamais utiliser de produits
abrasifs, d’alcool et/ou de
diluant, pour laver l’extérieur
de votre machine; il suffit de
passer un chiffon humide.
La machine n’a besoin que
de peu d’entretien:
● Nettoyage des bacs.
● Nettoyage filtre.
● Déménagements ou
longues périodes d’arrêt de
la machine.
NETTOYAGE DES BACS
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Skyllunder rennende vann.
Même si cette opération
n’est pas strictement
nécessaire, il vaut mieux
nettoyer de temps en temps
les bacs à produits lessiviels.
Il suffit de tirer légèrement
sur le tiroir pour l’extraire.
Nettoyer le tiroir sous un jet
d’eau.
Remettre le tiroir dans sa
niche.
Anbring sæbeskuffen igen.
Sett beholderen tilbake på
plass.
67
FI
SV
NUKKASIHDIN PUHDISTUS
Tämänpesukoneen
nukkasihti on nk.
neulaloukku, jonka
tarkoituksena on kerätä
isommat esineet kuten napit,
klemmarit, kolikot , jotka
voisivat tukkia
poistopumpun. Varsinainen
nukka poistuu poistopumpun
kautta viemäriin. On
suositeltavaa tarkistaa sihti
säännöllisesti , esim 1-2 kk
välein:
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
● Avaa kansi.
● Öppna luckan
● Saatavana vain tietyissä
malleissa:
Vedä mutkalla oleva letku
auki, poista tulppa ja poista
vesi letkusta astiaan.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Ennen kuin irrotat
roskaloukun, aseta pyyhe
roskaloukun alapuolelle, jotta
pumpun sisällä oleva pieni
vesimäärä voi valua siihen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Käännä nukkasihtiä
vastapäivään, kunnes kahva
on vaaka-asennossa.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Poista nukkasihti ja
puhdista.
● Ta ut och rengör silen.
● Aseta sihti huolellisesti
takaisin paikalleen
seuraamalla oikean reunan
uraa ja kiertämällä
myötäpäivään. Kiristä
kiinnitysruuvi ja kiinitä
jalkalista takaisin paikalleen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN KONE
ON PITKAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä
poisto- etta tulovesiletku
tyhjentää huolellisesti.
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
68
DA
NO
FR
RENGØRINGAF FILTER.
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
RENGJØRING AV FILTERET
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
NETTOYAGE FILTRE
La machine à laver est
équipée d’un filtre spécial
qui peut retenir les résidus les
plus gros qui pourraient
bloquer le tuyau
d’évacuation (pièces de
monnaie, boutons, etc.). Ce
dispositif permet de les
récupérer facilement. Pour
nettoyer le filtre, suivre les
indications ci-dessous:
● Åben lugen
● Åpne luken
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Drej filterhåndtaget mod
uret, træk derefter filteret ud
og rens det.
● Vri filterhåndtaket mot
uret, trekk deretter filteret ut
og rens det.
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
● Apres avoir nettoyé,
utilisez l’entaille et remontez
le filtre en faisant toutes les
opérations précédentes
dans le sens inverse.
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
DEMENAGEMENTS OU
LONGUES PERIODES D’ARRET
DE LA MACHINE
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
En cas de déménagement,
ou de longues périodes
d’arrêt de la machine dans
des endroits non chauffés, il
faut vidanger
soigneusement tous ses
tuyaux.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
● Ouvrez le capot
● Disponible sur certains
modèles uniquement :
Sortez le tuyau, ôtez le
bouchon et videz l’eau
dans un récipient.
● Avant de retirer le filtre,
placez un tissue absorbant
en dessous de ce dernier
afin de récupérer le résidu
d’eau contenu dans la
pompe
● Tourner le filtre dans le
sens contraire des aiguilles
d’une montre jusqu’à l’arrêt,
en position verticale.
● Enlever et nettoyer.
Débrancher le courant et se
servir d’un seau.
Enlever la bague sur le tuyau
et le plier vers le bas, dans le
seau, jusqu’à ce qu’il ne
sorte plus d’eau.
Après cette opération, la
répéter en sens inverse.
69
FI
KAPPALE 13
VIKA
1. Pesuohjelmat
eivät toimi
2. Koneeseen ei tule
vettä
3. Vesi ei poistu
koneesta
KORJAUS
SYY
Pistotulppa ei ole pistorasiassa
Kytke pistotulppa pistorasiaan
Verkkokytkin ei ole ala-asennossa
Paina verkkokytkin alas
Sähkõvirta on katkaistu
Tarkista
Sulake on palanut
Tarkista
Täyttõluukku on auki
Sulje täyttõluukku
Samat syyt kuin 1. kohdassa
Tarkista
Vesihana on kiinni
Avaa vesihana
Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa
kohdassa
Valitse ohjelma uudelleen
Poistoletku on taiteilla
Suorista poistoletku
Nukkasihti on tukossa
Puhdista nukkasihti
4. Vettä lattialla
koneen lähellä
Tulovesiletkun tiiviste vuotaa
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti
5. Kone ei linkoa
Kone ei ole vielä poistanut vettä
Odota kunnes vesi on poistettu
Linkouksen poistokytkin alaspainettuna
(ei kaikissa malleissa)
Palauta linkouksen poistokytkin
Kone ei ole vaakasuorassa
Säädä kone suoraan
Kuljetustukia ei ole irrotettu
Irrota kuljetustuet
Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti
rumpuun
Jaa pyykki tasaisesti rumpuun
6. Voimakas tärinä
linkouksen aikana
7. Näytössä lukee
virhe 0, 1, 5, 7, 8, 9.
–
Soita huoltoon.
8. Näytössä lukee
virhe 2
Koneeseen ei tule vettä.
Tarkista vedensyöttö.
9. Näytössä lukee
virhe 3
Ei tyhjennystä.
Varmista, että poistopäässä ei ole
tukkeumia.
Varmista, että poistoletkussa ei ole
taitoksia.
10. Näytössä lukee
virhe 4
Koneessa liikaa vettä.
Sulje vesihana.
Soita huoltoon.
Jos pyykki ei ole jakautunut tasaisesti rummussa, elektroninen ohjain estää linkouksen.
tämä vähentää ääntä sekä tärinää koneessa ja näin pidentää koneen käyttöikää. jos
linkous on estynyt, jaa pyykki tasaisesti rumpuun ja käynnistä linkousohjelma uudelleen.
70
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Candy - huoltoon. Ilmoita aina
koneen malli, joka lõytty koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten)
pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi
aiheuttaa seuraavia sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan
alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu
kuituihin eivätkä muuta värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta
huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat
huonosti ja aiheuttavat pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut
huoltomiehen.
Suosituksia pesuaineen käytöstä eri lämpötiloissa
Erittäin likaisen valkopyykin pesemiseen suosittelemme puuvillaohjelmia 60°C:ssa tai sitä
korkeammassa lämpötilassa ja tavallista jauhemaista pesuainetta. Se sisältää valkaisuaineita, jotka tuottavat
kohtalaisissa/korkeissa lämpötiloissa erinomaisen tuloksen. 40–60°C:n pesuissa käytettävän pesuaineen
on oltava sopivaa kankaan tyypin ja likaisuuden mukaan. Tavalliset jauhemaiset pesuaineet sopivat
valkopyykille ja värinsä hyvin pitävälle, erittäin likaiselle pyykille, kun taas vain vähän likaiselle värilliselle
pyykille sopivat nestemäiset pesuaineet tai “värejä suojaavat” jauheet. Alle 40°C:n pesuun suosittelemme
nestemäisten pesuaineiden tai matalan lämpötilan pesemiseen erityisesti sopiviksi merkittyjen pesuaineiden
käyttöä. Käytä villan ja silkin pesemiseen vain näille kankaille erityisesti tarkoitettuja pesuaineita. Noudata
annostelussa pesuaineen pakkausmerkintöjen ohjeita.
Tämä laite on merkitty eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)
2012/19/EU mukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa haittaa
ympäristölle) ja peruskomponentteja (jotka voidaan käyttää uudelleen). On tärkeää, että sähkö- ja
elektroniikkalaiteromu toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä voidaan poistaa kaikki
saastuttavat aineet ja käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää.
Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule
ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen noudattaminen on tärkeää:
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava jätehuolto-organisaation tai rekisteröityjen
yhtiöiden ylläpitämiin asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa maissa on suurikokoisen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun kotikeräyspalveluja.
Monissa maissa voit uuden laitteen oston yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi jälleenmyyjälle, jonka on
vastaanotettava veloituksetta yksi vanha laite yhtä uutta laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia ja
vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.
71
SV
AVSNITT 13
FEL
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte
in vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga
vibrationer vid
centrifugering
7. Displayen
meddelar fel:
0,1,5,7,8,9
–
Ring service.
8. Displayen
meddelar fel 2
Ingen påfyllning av vatten.
Kontrollera att vattentillförseln är på.
9. Displayen
meddelar fel 3
Ingen utpumpning.
Kontrollera att avloppet är öppet.
Kontrollera att avloppsslangen inte
är knickad.
10.Displayen
meddelar fel 4
Maskinen är överfylld med vatten.
Stäng av vattentillförseln till
maskinen. Ring service.
Maskinen är utrustad med en elektronisk centrifugerings-kontroll, som avbryter
centrifugering om tvätten är ojämnt fördelad i trumman. detta minskar ljud och
vibrationer och förlänger maskinens livslängd.
om centrifugeringen avbrutits, fördela tvätten jämt i trumman och starta centrifugerinsprogrammet på nytt.
72
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange
alltid maskinens modell, som framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre
kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
-sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar
sköljningens effekt
-efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna
eller påverkar färgerna
-skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
-de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och
orsakar skumbildning även när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
Rekommendationer för användning av tvättmedel vid olika temperaturer
Vid mycket nedsmutsad vittvätt rekommenderar vi bomullstvättprogram på minst 60°C samt vanligt
tvättmedel med blekmedel som aktiveras vid medelhöga/höga temperaturer för bästa resultat. För tvättar
mellan 40°C och 60°C ska tvättmedel väljas utifrån typen av textilier samt graden av nedsmutsning.
Normalt pulvertvättmedel passar för ljusa eller färgbeständiga textilier som är mycket nedsmutsade, medan
flytande tvättmedel och ”färgskyddande” pulvertvättmedel är lämpliga för färgade textilier som är lätt
nedsmutsade. För tvätt vid lägre temperaturer än 40°C rekommenderar vi flytande tvättmedel eller
specialtvättmedel som är avsett för tvätt vid låga temperaturer. Använd tvättmedel avsett för ylle eller
siden vid tvätt av textilier i sådana material. Följ doseringsråden på tvättmedlets förpackning.
Maskinen är märkt enligt EU-direktivet 2012/19/EU för avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) innehåller
både förorenande ämnen (som kan leda till skada på miljön) och grundläggande komponenter
(som kan återanvändas). Det är viktigt att behandla avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) på rätt sätt så att alla förorenande ämnen omhändertas och
att samla in och återvinna allt material.
Även som privatperson kan du bidra till att avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk
utrustning (WEEE) inte orsakar miljöskada och det är av största vikt att följa vissa grundläggande regler:
- Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska inte hanteras som
hushållsavfall.
- Avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska lämnas in på därför
avsedda avfallsstationer i offentlig eller privat regi. I många länder går det att beställa hämtning av
större volymer avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
I många länder går det att återlämna den gamla apparaten till butiken när du köper en ny. De måste då ta
emot den utan extra kostnad så länge som den är av samma produktslag och har samma funktioner som
den apparat som ursprungligen levererades.
73
DA
KAPITEL 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres CANDY vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
Tryk på STOP/START knappen
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Lågen ikke lukket
Kontroller
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
Filter stoppet
Kontroller filter
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
5. Der løber vand ud
på guivet
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
Se punkt 3
Kontroller
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
6. Maskinen
centrifugerer ikke
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
9. Display viser fejl:
0,1,5,7,8,9
–
Ring efter service.
10.Display viser fejl 2
Intet vandindtag.
Kontroller at der er åbent for
vandtilførslen.
11. Display viser fejl 3
Ingen udpumpning.
Kontroller at afløbet er rent.
Kontroller at afløbsslangen ikke er
bugtet.
12.Display viser fejl 4
Maskinen overfyldt med vand.
Sluk for maskinens vandtilførsel. Ring til
service.
Bemærk:
denne maskine er udstyret med elektronisk centrifugerings kontrol. det betyder at hvis
tøjet i maskinen er i uballance nedsættes centrifugerings hastigheden automatisk, og på
den måde hindre at vibrationer skal skade maskinen.
74
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For
hurtig service opgiv da maskinens typenummer og serienummer, disse findes på
typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning
for skylleeffekten, og udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde
skadeligt for tektstiler eller farver.
Anbefalinger vedrørende brug af vaskemiddel ved forskellige temperaturer
Når du ønsker at vaske meget beskidt hvidt, anbefaler vi, at du benytter et bomuldsprogram på 60°C
eller mere samt almindeligt vaskepulver (koncentreret), der indeholder blegemiddel, der ved medium/
høje temperaturer vil give dig rigtig gode resultater. For vaske mellem 40°C og 60°C bør du anvende den
type vaskemiddel, der er passende til den type tekstil, du ønsker at vaske samt hvor tilsmudset det er.
Normalt vaskepulver er passende til “hvidt” og farvefaste tekstiler, der er meget beskidte, imens flydende
vaskemidler eller ”farvebeskyttende” pulvere er passende farvede tekstiler, der er mindre beskidte.
For vaske ved temperaturer under 40°C, anbefaler vi brug af flydende vaskemidler eller vaskemidler
specielt egnede til vask ved lave temperaturer. Når du ønsker at vaske uld eller silke, benyt da
kun vaskemidler specielt egnet til disse typer af tekstiler. For dosering, følg venligst instruktionerne på
vaskemiddelbeholdernes brugsvejledning.
Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE).
Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) indeholder både forurenende dele (som kan
have negative konsekvenser for miljøet) og grundkomponenter (som kan genanvendes). Det er
vigtigt at underlægge affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) specifikke behandlinger
for at fjerne og skaffe sig af med alle forureningskilder på den rigtige måde og udvinde og genbruge alle
materialer.
Det enkelte individ kan spille en vigtig rolle i at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
ikke bliver et miljømæssigt problem; det er altafgørende, at følge nogle grundlæggende regler:
- affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.
- affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal afleveres til det relevante indsamlingssted, som
administreres af kommunen eller registrerede firmaer. Der findes i mange lande afhentning ved husstanden
af store affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)-produkter.
Når du køber et nyt apparat, er det i mange lande således, at det gamle apparat kan returneres til
forhandleren, som skal hente det gratis fra gang til gang, så længe apparatet er en lignende type og har
de samme funktioner, som det leverede apparat.
75
NO
KAPITTEL 13
FEIL
1. Virker ikke på noe
program
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Strømmen gått
Kontroller
Sikring gått
Kontroller
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Rett ut utløpsrøret
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
5. Sentrifugerer ikke
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
6. Kraftige
vibrasjoner under
sentrifugering
7. Displayet viser
følgende feil nr.:
0,1,5,7,8,9
–
Ring Kundeservice.
8. Displayet viser feil
nr. 2
Ingen påfylling av vann.
Kontroller at vanntilførselen er åpnet.
9. Displayet viser feil
nr. 3
Ingen pumpe ut.
Kontroller at avløpet er åpent.
Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd.
10. Displayet viser feil
nr. 4
Maskinen er overfylt med vann.
Steng vanntilførselen til maskinen.
Ring Kundeservice.
Merk:
maskinen er utstyrt med en elektronisk føler som stopper sentrifugeringen hvis vasketøyet
er skjevt fordelt. dette reduserer støy og vibrasjoner og forlenger maskinens levetid.
76
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Candy servicesentre. For best mulig service
ber vi deg oppgi vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller
garantibeviset.
Viktig
1Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette
påvirker ikke effektiviteten til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at
skyllingen ikke har vært tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige
å fjerne fra tøyet, og kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før
du tar kontakt med et Candy-servicesenter.
Anbefalinger om bruk av vaskemidler ved forskjellige temperaturer
Når du vasker hvitt tøy som er svært skittent, anbefaler vi bomullsprogrammer på 60°C eller mer og vanlig
vaskemiddel (kraftig) som inneholder blekemidler som gir utmerket resultat på middels/høye temperaturer.
For vask mellom 40°C og 60°C må vaskemiddelet være egnet til tøytypen og grad av tilsmussing.
Vanlig vaskepulver egner seg til “hvitt” eller fargebestandig tøy som er svært tilsmusset, mens flytende
vaskemidler eller “fargebeskyttende” pulver egner seg for kulørt tøy med lett grad av tilsmussing. For
vasking på temperaturer under 40°C anbefaler vi bruk av flytende vaskemiddel eller vaskemidler som
er spesifikt merket som passende for vasking på lave temperaturer. Til vask av ull eller silke skal du kun
bruke vaskemidler som er beregnet på slikt tøy. Når det gjelder dosering, følger du anvisningene på
vaskemiddelemballasjen.
Dette produktet er merket i samsvar med det europeiske 2012/19/EU-direktivet om
avfallshåndtering for elektriske og elektroniske produkter («Avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr» (WEEE)).
Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) omfatter både forurensende stoffer (som kan skape
negative konsekvenser for miljøet) og grunnleggende komponenter (som kan resirkuleres).
Det er viktig at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) underlegges spesifikk behandling, for å
fjerne og avhende alle forurensende materialer riktig, og gjenvinne og resirkulere alle materialer.
Individer kan spille en viktig rolle når det kommer til å sikre at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
(WEEE) ikke blir et miljøproblem. Det er helt essensielt å følge noen grunnleggende regler:
- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal ikke behandles som husholdningsavfall.
- Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) skal leveres inn til hensiktsmessige innsamlingspunkter
som eies av kommunen eller av registrerte firmaer. I mange land finnes det hjemmehenting for store
artikler med avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
I mange land vil gamle apparater returneres til forhandleren når du kjøper en ny, og forhandleren er
forpliktet til å samle slike inn gratis på en-til-en basis, så lenge apparatet er av lik type og har samme
funksjoner som det leverte utstyret.
77
FR
CHAPITRE 13
ANOMALIE
1. Aucun
fonctionnement
sur n’importe quel
programme
REMEDE
CAUSE
La fiche n’est pas introduite dans la
prise de courant
Brancher la fiche
L’interrupteur géneral n’est pas branché
Brancher l’interrupteur général
L’énergie électrique est coupée
Contróler
Les valves de l’installation électrique
sont défectueuses
Contróler
Portillon ouvert
Fermer le portillon
Voir cause 1
Contróler
Robinet de l’eau fermé
Ouvrir le robinet d’alimentation d’eau
Programmateur mal positionné
Positionner correctement le timer
Tuyau de vidange plié
Redresser le tuyau de vidange
Présence de corps étrangers dans le
filtre
Inspecter le filtre
4. Présence d’eau sur
le sol tout autour
de la machine
Fuite du joint se trouvant entre le robinet
et le tuyau de remplissage
Remplacer le joint et serrer à fond le
tube sur le robinet
5. La machine
n’essore pas
La machine n’a pas encore évacué
l’eau
Attendre quelques minutes et la
machine évacuera l’eau
La fonction “suppression d’essorage” est
introduite (exclusivement sur certains
modèles)
Relever la touche “exclusion
centrifugation”
2. Absence
d’alimentation
d’eau
3. L’eau n’est pas
évacuèe
6. De fortes vibrations
pendant la phase
de centrifugation
La machine n’est pas à niveau
Régler les pieds
Les étriers de transport n’ont pas été
enlevés
Enlever les étriers de transport
La charge de linge n’est pas répartie
de façon uniforme
Répartir le linge de façon uniforme
7. L’affichage
indique l’erreur:
0,1,5,7,8,9
–
Appelez le service technique.
8. L’affichage
indique l’erreur 2
Pas de remplissage d’eau.
Vérifiez que les robinets d’eau sont bien
ouverts.
9. L’affichage
indique l’erreur 3
Pas de pompage.
Vérifiez que le tuyau d’évacuation
n’est pas obstrué.
Vérifiez que le tuyau d’évacuation
n’est pas coudé.
10. L’affichage
indique l’erreur 4
Trop-plein d’eau dans la machine.
Coupez l’alimentation en eau de la
machine. Appelez le service technique.
NOTE:
LA MACHINE EST DOTEE D’UN DISPOSITIF ELECTRONIQUE QUI EMPECHE LE DÉPAR T DE
L’ESSORAGE SI LES CHARGES SONT MAL REPARTIES ET LIMITE LES VIBRATIONS ET LE BRUIT DURANT
LE LAVAGE.
78
Si le mauvais fonctionnement persiste, adressez-vous au Centre d’Assistance
Technique Candy; communiquez le nom du modèle indiqué sur la plaquette se
trouvant sur la carrosserie à l’intérieur du hublot ou sur le bulletin de garantie.
En indiquant ces informations vous obtiendrez une intervention plus rapide et efficace.
1 L’utilisation des produits écologiques sans phosphates peut produire les effets
suivants:
- L’eau de vidange du rinçage est trouble à cause de zéolites en suspension;
l’efficacité du rinçage n’est absolument pas compromis;
- Présence de poudre blanche (zéolites) sur le linge à la fin du lavage: cette poudre
ne pénètre pas dans le tissu et n’en altère pas la couleur;
- présence de mousse dans l’eau du dernier rinçage: elle ne signifie pas pour autant
un mauvais rinçage;
- Les tensioactifs anioniques de la formule des produits pour machines à laver,
s’enlèvent difficilement du linge et, même en toute petite quantité, ils peuvent
provoquer d’importants phénomènes de formation de mousse;
- L’exécution d’autres cycles de rinçage, en de tels cas, n’apporte aucun avantage.
2 Avant d’appeler le Centre d’Assistance technique Candy, si votre machine ne
fonctionne pas, effectuer les contrôles susmentionnés.
Recommandations sur l’utilisation de la lessive à différentes températures
Pour le linge blanc très sale, il est recommandé d’utiliser les programmes coton à partir de 60°C et une
lessive en poudre (heavy duty). En effet, celle-ci contient des agents blanchissants et garantit d’excellents
résultats de lavage à moyenne/haute température. Pour les programmes entre 40°C et 60°C, le type
de lessive doit être choisi en fonction des textiles, des couleurs et du degré de salissure. En général, il
est recommandé d’utiliser une lessive en poudre pour le linge «blanc» résistant très sale. Pour le linge
de couleurs avec un léger degré de salissure, il est conseillé d’utiliser une lessive liquide ou en poudre
«respectant les couleurs». Pour les programmes de lavage à température inférieure à 40°C, il est
recommandé d’utiliser des lessives liquides ou des lessives appropriées pour le lavage à basse température.
Pour le lavage de la laine ou de la soie, utilisez uniquement des lessives spécialement formulées pour ces
tissus. Respectez les instructions de dosage qui figurent sur les emballages de votre lessive.
Cet appareil est commercialisé en accord avec la directive européenne 2012/19/EU sur les
déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE).
Les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) contiennent des substances
polluantes (ce qui peut entraîner des conséquences négatives pour l’environnement) et
des composants de base (qui peuvent être réutilisés). Il est important de traiter ce type de
déchets de manière appropriée afin de pouvoir éliminer correctement tous les polluants et de recycler
les matériaux.
Les particuliers peuvent jouer un rôle important en veillant à ce que les DEEE ne deviennent pas un
problème environnemental. Il est essentiel de suivre quelques règles simples:
- Les DEEE ne doivent pas être traités comme les déchets ménagers;
- Les DEEE doivent être remis aux points de collecte enregistrés. Dans de nombreux pays, la collecte
des produits gros électroménagers peut être effectuée à domicile.
Dans de nombreux pays, lorsque vous achetez un nouvel appareil, l’ancien peut être retourné au
détaillant qui doit collecter gratuitement sur la base un contre un. L’équipement repris doit être équivalent
ou bien avoir les mêmes fonctions que le produit acquis.
79
FI
SV
DA
NO
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d’imprimerie
contenues dans le présent mode d’emploi. Il se réserve en outre le droit d’apporter
toutes modifications qui se révèleraient utiles à ses propes produits sans pour autant
en compromettre les caractéristiques essentielles.
15.10 - 45318511.A - Canon Italia - Business Services Channel -
FR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising