Candy | GO W496DP-S | Candy GO W496DP-S, GS4 1272D3-S Εγχειρίδιο χρήστη

Candy GO W496DP-S, GS4 1272D3-S Εγχειρίδιο χρήστη
EL
UKR
Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿
EL
ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ !
Candy, : .
Êóïèâøè öю ïpàëüíó ìàøèíó
“Êàíäi”, Âè âèpiøèëè íå éòè íà
êîìïpîìiñ: Âè ïîáàæàëè íàéêpàùå.
Candy ! ", " " # " . $
, % # ".
Candy # : ", ", − " ,
! , # ",
# , % % .
& " " " Candy.
' ! (
( ":
− ) ( , # ,
( .
− ' .
− ' ( (.
−* "
! .
# " " " " "
( .
' # , " !" ( .
+ ! # ! % ( () "! "
#" .
# , ( #
#
, .
0 # , (
K # " Candy 1 * 1 #
, ' ' G # # # .
2
UKR
Ôipìà “Êàíäi” pàäà çàïpîïîíóâàòè
Âàì öю íîâó ïpàëüíó ìàøèíó çäîáóòîê áàãàòîpi÷íèõ íàóêîâîäîñëiäíèõ pîáiò i äîñâiäó, íàáóòîãî
íà pèíêó çàâäÿêè òiñíîìó êîíòàêòó
iç ñïîæèâà÷åì.
Âè îápàëè ÿêiñòü, äîâãîâi÷íiñòü i
øèpîêi ìîæëèâîñòi, ÿêi Âàì íàäàº
öÿ ïpàëüíà ìàøèíà.
Êpiì öüîãî, ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì øèpîêó ãàìó
åëåêòpîïîáóòîâèõ ïpèëàäiâ:
ïpàëüíi ìàøèíè, ïîñóäîìèéíi
ìàøèíè, ïpàëüíî-ñóøèëüíi
ìàøèíè, ñóøèëüíi ìàøèíè,
ìiêpîõâèëüîâi ïå÷i, õîëîäèëüíèêè
òà ìîpîçèëüíèêè.
Çàïèòàéòå ó Âàøîãî Ïpîäàâöÿ
ïîâíèé êàòàëîã âèpîáiâ ôipìè
“Êàíäi”.
чÌËÈ ÔË·‰ ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ Ú¥Î¸ÍË ‰Îfl
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‚ ‰Óχ¯Ì¥ı Ú‡ ÔÓ·ÛÚÓ‚Ëı
ÛÏÓ‚‡ı, Ú‡ÍËı flÍ:
- äÛıÌfl ‰Îfl ÔÂÒÓ̇ÎÛ ‚ χ„‡ÁË̇ı, ÓÙ¥Ò‡ı
Ú‡ ¥Ì¯Ëı Ó·Ó˜Ëı ÛÏÓ‚‡ı;
- îÂÏË;
- Ç¥‰‚¥‰Û‚‡˜‡ÏË ‚ „ÓÚÂÎflı, ÏÓÚÂÎflı Ú‡
¥Ì¯Ëı ÊËÚÎÓ‚Ëı ÔËÏ¥˘ÂÌÌflı ÔÓ‰¥·ÌÓ„Ó
ÚËÔÛ;
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ì ‚ ‰Óχ¯Ì¥ı, ‡·Ó ÔÓ‰¥·ÌËı
ÛÏÓ‚‡ı, Ú‡ÍËı flÍ ÍÓÏÂˆ¥ÈÌ ÔÓÙÂÒ¥ÈÌÂ
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ì ÔÂ‰·‡˜ÂÌ ‚
‚ˢÂÁ‡Á̇˜ÂÌËı ÔÛÌÍÚ‡ı ¥ π ̉ÓÔÛÒÚËÏËÏ.
ü͢Ó, ÔË·‰ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‚
ÍÓÏÂˆ¥ÈÌËı ˆ¥Îflı, ˆÂ ÏÓÊ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó
ÒÍÓÓ˜ÂÌÌfl ÚÂÏ¥ÌÛ Ôˉ‡ÚÌÓÒÚ¥ Ú‡
‚Ú‡˜‡πÚ¸Òfl „‡‡ÌÚ¥ÈÌ ӷÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl.
ÅÛ‰¸-flÍ¥ ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl ÔË·‰Û, flÍ¥
‚ËÌË͇˛Ú¸ Ô¥‰ ˜‡Ò ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ì ‚
ÔÓ·ÛÚÓ‚Ëı ÛÏÓ‚‡ı Ú‡ Ì Á‡ ÔËÁ̇˜ÂÌÌflÏ
(̇‚¥Ú¸ flÍ˘Ó ÔË·‰ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚
ÔÓ·ÛÚÓ‚ÓÏÛ ÒÂ‰ӂˢ¥) ·Û‰ÛÚ¸
ÓÁ„Îfl‰‡ÚËÒfl ‚ËÓ·ÌËÍÓÏ, flÍ
̉ÓÚËχÌÌfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËı Ô‡‚ËÎ.
Ïpîñèìî Âàñ óâàæíî îçíàéîìèòèñÿ
ç öiºю iíñòpóêöiºю, îñêiëüêè âîíà
äຠÂàì âàæëèâó iíôîpìàöiю, ÿêà
ñòîñóºòüñÿ áåçïåêè, óñòàíîâêè,
åêñïëóàòàöi¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ, à
òàêîæ äåÿêi êîpèñíi ïîpàäè ùîäî
êîpèñòóâàííÿ ìàøèíîю.
Äáàéëèâî çáåpiãàéòå öю iíñòpóêöiю
äëÿ íàñòóïíèõ êîíñóëüòàöié.
Ïpè çâåpòàííi äî ôipìè “Êàíäi” àáî
äî îäíîãî ç ¿¿ öåíòpiâ ç òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ, âêàçóéòå Ìîäåëü
òà G-íîìåp (ÿêùî òàêèé º).
EL
UKR
KO
PÎÇÄIË
2 ÇÌIÑÒ
) "
Âñòóï
3 ( Çàãàëüíi âiäîìîñòi
1
)
Ãàpàíòi¿
2
Çàõîäè áåçïåêè
3
* Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
4
) Ïiäãîòîâêà äî åêñïëóàòàöi¿
5
2 # "
Ïàíåëü êåpóâàííÿ
6
2 "
Òàáëèöÿ ïpîãpàì
7
) Âèáip ïpîãpàìè
8
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
9
* Âèpîáè, ïpèçíà÷åíi äëÿ
ïpàííÿ
10
2 Ïpàííÿ
11
K Чèùåííÿ òà äîãëÿä
12
' # "
Ïîøóê íåñïpàâíîñòåé
13
# 3
UKR
EL
K 1
PÎÇÄIË 1
ÇÀÃÀËÜÍI
ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
K ,
:
Ïpè êóïiâëi ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè ç ìàøèíîю áóëè:
) !"!#$#%#& &%'#(*
"$'+!(+
A) IÍÑÒPÓÊÖIß Ç
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
ÓÊPÀ¯ÍÑÜÊÎЮ
ÌÎÂÎЮ;
-) KATA+TA+H
%IEY.YN+E(N
%IKTY(N TEXNIKH+
E/T0HPETH+H+
B) ÀÄPÅÑÈ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß;
) 0#+1&0&#'1#K&
!2'+!(+
C) ÑÅPÒÈÔIÊÀÒ (ÒÀËÎÍ)
ÃÀPÀÍÒI¯;
%) K3244
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
!) 03+1#K& K#+1$&
# 1' +2K−
$1'+' 1&2
+(3'* !K$&'+
E) ÆÎPÑÒÊÈÉ
ÏPÈÑÒPIÉ ÄËß
ÇÀÃÈÍÓ ÇËÈÂÍί
ÒPÓÁÈ;
F) .'K' 2$&2
0&$$20*1#K&2
' 2$&2
3!2K*1#K&2
F) ÇßÑÑßã Ñãü êßÑäéÉé
åàûóéÉé áÄëéÅì ÄÅé
êßÑäéÉé èßÑÅßãûÇÄóÄ
K - 5.
+ ,
.
4
A
B
C
ÇÁÅPIÃÀÉÒÅ ÂÑÅ ÖÅ
D
Ïåpåâipòå âiäñóòíiñòü
óøêîäæåíü ìàøèíè ïpè
òpàíñïîpòóâàííi.
Çà íàÿâíîñòi óøêîäæåíü
çâåpòàéòåñÿ â öåíòp
òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ
“ÊÀÍÄI”.
F
E
UKR
EL
K 2
PÎÇÄIË 2
)
ÃÀPÀÍÒI¯
" Service, " , .
Ïpàëüíà ìàøèíà ìàº
ãàpàíòiéíèé ñåpòèôiêàò, ÿêèé
äຠÂàì ïpàâî áåçêîøòîâíî
(çà âèíÿòêîì îïëàòè çà âèêëèê
ñïåöiàëiñòà) êîpèñòóâàòèñÿ
ïîñëóãàìè òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ïpîòÿãîì
îäíîãî pîêó âiä äíÿ êóïiâëi.
5
UKR
EL
K 3
# :
K K K
● 4
ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ
ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß
ÏPÀËÜÍί ÌÀØÈÍÈ:
!.
● K .
● âiäêëю÷iòü âèëêó âiä ìåpåæi;
● + Candy
● çàêpèéòå êpàí ïîäà÷i âîäè;
" . 4 " "
" ( ! .
) CE
, #( )"5 6 73/23/EEC 89/336/EEC,
2006/95/EC 2004/108/EC,
.
● !
.
.
●
● D ! " ! , # "
(.
: K K K 90C
● 2 " .
6
PÎÇÄIË 3
● “Êàíäi” îñíàùóº âñi ñâî¿
ìàøèíè êàáåëåì iç
çàçåìëåííÿì. Ïåpåêîíàéòåñÿ,
ùî åëåêòpîìåpåæà ìàº
çàçåìëåíèé ïpîâiä. Â pàçi
éîãî âiäñóòíîñòi íåîáõiäíî
çâåpíóòèñÿ äî
êâàëiôiêîâàíîãî ñïåöiàëiñòà.
èË·‰ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π
π‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÏ ‰ËÂÍÚË‚‡Ï
73/23/EEC ¥ 89/336/EEC, Á‡Ï¥ÌÂÌËÏ
‰ËÂÍÚË‚‡ÏË 2006/95/EC ¥
2004/108/EC, ‰Ó flÍËı Ô¥ÁÌ¥¯Â ·ÛÎÓ
‚ÌÂÒÂÌÓ ÔÓÔ‡‚ÍË.
● íå òîpêàéòåñÿ ìàøèíè
ìîêpèìè póêàìè, íîãàìè.
● íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю
pîççóòèìè.
● íå çàñòîñîâóéòå
ïpîäîâæóâà÷i â âîëîãèõ òà
ñèpèõ ïpèìiùåííÿõ (âàííà,
äóøîâà êiìíàòà).
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÏPÀÍÍI
ÂÎÄÀ ÌÎÆÅ
ÍÀÃPIÂÀÒÈÑß ÄÎ 90°Ñ.
● ïåpø íiæ âiäêpèòè êpèøêó,
ïåpåêîíàéòåñÿ ó âiäñóòíîñòi
âîäè â áàöi.
UKR
EL
●
! .
● íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè
● '
● ñÂÈ ÔËÒÚ¥È Ì ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ ‰Îfl
òà ïåpåõiäíèêàìè;
! ( " () " # ,
% (, % " # .
( !.
●
# # ( , .).
●
● " # (
.
● " # F
#.
!
" "
, " # " .
● (
(" # ).
● " /
, % . (
, " Candy ! Candy, #
. " # .
● E o o , o o Service
Gias.
‚ËÓÒÚ‡ÌÌfl β‰¸ÏË (‚ ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥
‰¥Ú¸ÏË) Á Ù¥Á˘ÌËÏË ‚‡‰‡ÏË,
ÓÁÛÏÓ‚Ó ‚¥‰ÒÚ‡ÎËÏË, ˜ÛÚÎË‚ËÏË, ˜Ë
χÎÓ‰ÓÒ‚¥‰˜ÂÌËÏË, ÔÓÍË ‚ÓÌË
ÔÓ‚ËÌÌ¥ Ô‡ˆ˛‚‡ÚË Ô¥‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ
‰ÓÒ‚¥‰˜ÂÌËı β‰ÂÈ ‡·Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ
‰Ó ¥ÌÒÚÛ͈¥ª ÔÓ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ˛
ÔËÒÚÓ˛.
Ñ¥ÚË Ô¥‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ – „‡‡ÌÚ¥fl, ˘Ó
‚ÓÌË Ì ·Û‰ÛÚ¸ „‡ÚËÒfl Á ˆËÏ
ÔËÒÚÓπÏ.
● íå òÿãíiòü çà êàáåëü ìàøèíè
òà çà ñàìó ìàøèíó ïpè
âiäêëю÷åííi âèëêè âiä pîçåòêè;
● íå çàëèøàéòå ìàøèíó â
óìîâàõ àòìîñôåpíèõ äié (ïiä
äîùåì, ïiä ñîíöåì òîùî);
● ó âèïàäêó ïåpåñóâàííÿ
ìàøèíè íå ïiäíiìàéòå ¿¿ çà
pó÷êè êåpóâàííÿ ÷è çà
êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ.
● ïpè ïåpåâåçåííi ìàøèíè íå
êëàäiòü ¿¿ ëюêîì íà âiçîê.
ÓÂÀÃÀ!
Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ
ìàøèíè íà ïiäëîçi ç
êèëèìîâèì ÷è âîpñèñòèì
ïîêpèòòÿì, íåîáõiäíî
çâåpíóòè óâàãó íà òå, ùîá
âåíòèëÿöiéíi îòâîpè, ÿêi
çíàõîäÿòüñÿ âíèçó ìàøèíè,
íå áóëè çàêpèòi âîpñîì.
● ïiäíiìàéòå ìàøèíó óäâîõ,
ÿê ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
● â pàçi íåñïpàâíîñòi ÷è
ïîãàíî¿ pîáîòè ìàøèíè
âiäêëю÷iòü ¿¿, çàêpèéòå êpàí
ïîäà÷i âîäè òà íå
êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю. Ç
ïèòàíü påìîíòó çâåpòàéòåñÿ
òiëüêè â óïîâíîâàæåíèé
Ñåpâiñíèé öåíòp “Êàíäi” òà
âèìàãàéòå âèêîpèñòàííÿ
òiëüêè îpèãiíàëüíèõ
çàï÷àñòèí. Íåäîòpèìàííÿ öèõ
íîpì ìîæå ïpèçâåñòè äî
ïîpóøåííÿ áåçïåêè ìàøèíè.
● ßêùo êaáeëü æèâëeííÿ
yøêoäæeíèé, íeoáxiäío
çaìiíèòè éoão cïeöiaëüíèì
êaáeëeì, ÿêèé ìoæía çíaéòè â
cëyæái òexíi÷íoão
çaáeçïe÷eííÿ.
7
UKR
EL
PÎÇÄIË 4
K 4
85
cm
85
cm
52 cm
60 cm
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
52
cm
52
cm
60
cm
7
6
8
7
10
8
Çàâàíòàæåííÿ ñóõî¿
áiëèçíè
kg
kg
Ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà
ïîòóæíiñòü
W
15001500
1800
Å çàïîáiæíèê
A
10 10
10
( / )
Øâèäêiñòü îáåpòàííÿ
öåíòpèôóãè
8
60 cm
60 cm
‰Ë‚¥Ú¸Òfl Ú‡·Î˘ÍÛ Á ÚÂıÌ¥˜ÌËÏË ‰‡ÌËÏË
Òèñê ó ãiäpàâëi÷íié
ñèñòåìi
MPa
min. 0,05
max. 0,8
Íàïpóãà â
ìåpåæi
V
220-240
EL
UKR
K 5
!7 PÎÇÄIË 5
ÏIÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
4 5 5 .
Pîçòàøóéòå ìàøèíó
íåïîäàëiê âiä ìiñöÿ ¿¿
åêñïëóàòàöi¿, çíiìiòü ¿¿ ç
ïiääîíó.
K8 5 .
é·ÂÂÊÌÓ ÔÂÂÚÌ¥Ú¸ Á‡ıËÒÌËÈ
Âϥ̸, flÍËÈ ÚËχπ ÓÒÌÓ‚ÌËÈ ¯ÌÛ
Ú‡ ÒÚ¥˜ÌËÈ ¯Î‡Ì„.
9 4 (A)
5 (B).
K 98 4 9
7 .
#$:
K K
# #%
#XOMENO
TH YKEYAIA
%IOTI M#OPEI
NA A#OTEEEI
ME&ITO KYN%INO.
Ç¥‰ÍÛÚ¥Ú¸ 4 Ù¥ÍÒÛ˛˜Ëı „‚ËÌÚ‡
ÔÓÁ̇˜ÂÌËı (A) ¥ ‚ˉ‡Î¥Ú¸ 4 ÓÁ·¥Ì¥
‰ÂڇΥ ÔÓÁ̇˜ÂÌ¥ (B).
á‡ÍËÈÚ ˆ¥ 4 ÓÚ‚ÓË,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë Í˯ÍË, ˘Ó
Á̇ıÓ‰flÚ¸Òfl ‚ Ô‡ÍÛÌÍÛ Á ·ÛÍÎÂÚÓÏ
¥ÌÒÚÛ͈¥ª.
ÓÂÀÃÀ ! ÍÅ
ÇÀËÈØÀÉÒÅ
ÅËÅÌÅÍÒÈ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÌÀØÈÍÈ
 ÌIÑÖI,
ÄÎÑÒÓÏÍÎÌÓ ÄËß
ÄIÒÅÉ. ÖI ÅËÅÌÅÍÒÈ
ª ÏÎÒÅÍÖIÉÍÈÌ
ÄÆÅPÅËÎÌ
ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ.
9
EL
UKR
o o
o " " o
, .
Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó
ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè,
ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
.
Ïpèºäíàéòå òpóáêó íàáîpó
âîäè äî âîäîïpîâiäíîãî
êpàíó.
H set
.
T set .
:
!
.
K! ! , !
’ .
# , $
! % 50 n ! . #!
$ , !$ .
èË·‰Ë ÔÓ‚ËÌ¥ ·ÛÚË Ô¥‰’π‰Ì‡Ì¥ ‰Ó
‚Ó‰ÌÓª ÏÂÂÊ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÌÓ‚Ó„Ó ¯Î‡Ì„Û. ëÚ‡ËÈ ¯Î‡Ì„
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Á‡·ÓÓÌÂÌÓ.
Type 1
Type 2
ÓÂÀÃÀ! ÍÅ
ÂIÄÊPÈÂÀÉÒÅ ÊPÀÍ Â
ÖÅÉ ÌÎÌÅÍÒ.
Ïpèñóíüòå ïpàëüíó ìàøèíó
äî ñòiíè. Çàêpiïiòü çëèâíèé
øëàíã íà êpàю âàííè,
ñëiäêóю÷è, àáè òpóáêè íå
ïåpåãèíàëèñÿ òà íå
ïåpåêpó÷óâàëèñÿ.
Êpàùå ïpèºäíàòè çëèâíèé
øëàíã áåçïîñåpåäíüî äî
êàíàëiçàöiéíî¿ òpóáè ç
ìiíiìàëüíîю âèñîòîю íàä
piâíåì ïiäëîãè 50 ñì i
äiàìåòpîì áiëüøèì çà
äiàìåòp çëèâíî¿ òpóáè
ìàøèíè. ßêùî íåîáõiäíî,
âèêîpèñòîâóéòå æîpñòêèé
ïpèñòpié äëÿ çàãèíàííÿ
çëèâíî¿ òpóáè.
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
EL
UKR
L 4
" #:
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ‚Ò¥ 4 Ì¥ÊÍË, ˘Ó·
‚Ë¥‚ÌflÚË Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ Ô¥‰ÎÓÁ¥.
) % # ( (
" % .
À. ïîâåpíiòü çà ãîäèííèêîâîю
ñòpiëêîю ãàéêó, àáè
pîçáëîêóâàòè ãâèíò íiæêè;
A
") 2 # ,
%( "
#.
Â. îáåpòàю÷è íiæêó, ïiäíiìiòü
÷è îïóñòiòü ìàøèíó äî äîápî¿ ¿¿
îïîpè íà ïiäëîãó;
#) , o #, " # " .
Ñ. çàáëîêóéòå ãâèíò íiæêè,
çàòÿãíóâøè ãàéêó ïpîòè
ãîäèííèêîâî¿ ñòpiëêè äî óïîpó.
B
C
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ ÔÓÁˈ¥ª OFF Ú‡ ‰‚Â¥
Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl Á‡˜ËÌÂÌ¥
4 ( " OFF .
Óâiìêíiòü âèëêó äî pîçåòêè.
4
!.
Ñé ìÇÄÉà
èË ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥ Á‡Ï¥ÌË Í‡·Âβ,
Á`π‰Ì‡ÌËı ÔÓ‚Ó‰¥‚, Á`π‰ÌÛÈÚ ªı
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ªı ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓÒÚ¥
(ÍÓθÓ¥‚/ÍÓ‰¥‚):
:
" ( #,
( #"
" " :
ÅãÄäàíçàâ
- çÖâíêÄãú (N)
- èßÑ çÄèêìÉéû (L)
− (N)
äéêàóçÖÇàâ
K
− ÜéÇíé-áÖãÖçàâ - áÄáÖåãÖççü (
K
− − $%
(L)
(
M ,
"Q Q ( !.
)
)
è¥ÒÎfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl, ÔË·‰ ÔÓ‚ËÌÂÌ
·ÛÚË ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ Ú‡Í, ˘Ó·
¯ÚÂÔÒÂθ̇ ‚ËÎ͇ Ú‡ ÓÁÂÚ͇
ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl ·ÛÎË Î„ÍÓ
‰ÓÒÚÛÔÌ¥.
11
EL
UKR
K 6
PÎÇÄIË 6
CBF
H
G MD
N
P
ME
A
ÏÀÍÅËÜ ÊÅPÓÂÀÍÍß
ê͇ۘ ‰‚ÂÂÈ
A
ß̉Ë͇ÚÓ Á‡ÔÛÒÍÛ ÔÓ„‡ÏË
B
K äÌÓÔÍË “ëÚ‡Ú”
C
Aquaplus
äÌÓÔÍË "Aquaplus"
D
è‡ÌÌfl ‚ ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
E
KÌÓÔ͇ Á‡ÚËÏÍË ÔÛÒÍÛ
F
# KÌÓÔ͇ "¯‚ˉͥÒÚ¸ ˆÂÌÚËÙÛ„Ë"
G
$ ! ˆËÙÓ‚ËÈ ‰ËÒÔÎÂÈ
H
% & "
äÌÓÔÍË Ò‚¥ÚÎÓ‚Óª ¥Ì‰Ë͇ˆ¥ª
M
& ' " & OFF.
èÓ„‡Ï‡ÚÓ Á ÔÓÁˈ¥π˛ OFF
(‚ËÏÍÌÂÌÓ)
N
( ' Êîíòåéíåp äëÿ ìèюyèõ çàñîáiâ
P
12
!"
EL
.
.
)(*+: , -−
/,+) 01,
0K (-(,+2 0/ ,) (,+/
), / /3
2(4( 2, ,
,( ,-(2,( K
(,$2,(.
2, , ,( ,(,$2,(
)2/, 2
, )/ /3,
,+/ ),.
KK
START.
UKR
ÏPÈÇÍÀЧÅÍÍß
ÊÍÎÏÎÊ
êìóäÄ ÑÇÖêÖâ
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸
ԇθ˜ËÍÓ‚Û
ÑÎfl
ÚÓ„Ó, ˘Ó·
‚¥‰ÍËÚËÍÌÓÔÍÛ
‰‚ÂˆflÚ‡,
‚ÒÂ‰ËÌ¥ Û˜ÍÛ,
Û˜ÍË ‰Îfl
‰Îfl ̇
ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸
flÍ ˆÂ‰‚ÂÂÈ
ÁÓ·‡ÊÂÌÓ
ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‚¥‰˜ËÌËÚË ‰‚Â¥.
Ï‡Î˛ÌÍÛ.
A
2 min.
Óâàãà!
Ñïåöiàëüíèé
ïpèñòpié áåçïåêè íå
äîçâîëÿº íåãàéíî
âiäêpèòè ëюê ïî
çàêií÷åííi ïpàííÿ.
Ïî çàêií÷åííi ôàçè
âiäæèìó
öåíòpèôóãîю ñëiä
çà÷åêàòè 2 õâèëèíè,
ïåpø íiæ âiäêpèòè
ëюê.
ßçÑàäÄíéê áÄèìëäì
èêéÉêÄåà
ñÂÈ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡πÚ¸Òfl Ô¥ÒÎfl
̇ÚËÒ͇ÌÌfl ÍÌÓÔÍË "èìëä".
B
13
UKR
EL
K KK
(START)
2 .
&-7&: 5/
* ,-*
&&' (START), &
,, -* -
<,+.* # B.
..D' ' *.#='
5/ = #*&1 *+#-- (PAUSE)
2 "START/PAUSE" 2 − ( −
" "START/PAUSE" .
äçéèäÄ ëíÄêíì
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÓ˜‡ÚË
Ó·‡ÌËÈ ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl.
çéíÄíäà: äéãà äçéèäÄ
ëíÄêí ÇäãûóÖçÄ,
èêàãÄÑì åéÜÖ ÅìÑÖ
çÖéÅïßÑçé ÑÖäßãúäÄ
ëÖäìçÑ èÖêÖÑ
èéóÄíäéå êéÅéíà.
áϥ̇ ̇·¯ÚÛ‚‡Ì¸ Á‡
ÔÓ„‡Ï‡ÏË ÓÁÔÓ˜‡Î‡Òfl
(èÄìáÄ)
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ Ú‡ ÛÚËÏÛÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
"áÄèìëä/èÄìáÄ"
("START/PAUSE") ÛÔÓ‰Ó‚Ê
ÔË·ÎËÁÌÓ 2-ı ÒÂÍÛ̉. åÂÂıÚ¥ÌÌfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ¥‚ ÍÌÓÔÓÍ ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥ª
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ëı ÙÛÌ͈¥È Ú‡ ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
Á‡Î˯ÍÓ‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ ‚͇ÁÛ‚‡ÚËÏÛÚ¸
̇ ÚÂ, ˘Ó Ô‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇
ÔÂ‚‰Â̇ Û ÂÊËÏ Ô‡ÛÁË.
ëÍÓ„ÛÈÚ ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ ÙÛÌ͈¥ª Ú‡ ˘Â
‡Á ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
"áÄèìëä/èÄìáÄ"
("START/PAUSE") ‰Îfl ‚¥‰Íβ˜ÂÌÌfl
¥Ì‰Ë͇ÚÓ¥‚.
3 , (START) .
) # , 2 ( " .
+ ( , (START). .
K %
$ 3 (
, OFF.
) # .
) " OFF.
14
üÍ˘Ó ‚Ë ·‡Ê‡πÚ ‰Ó‰‡ÚË ‡·Ó
‚ËÈÌflÚË ˜¥ Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl,
ÔÓ˜Â͇ÈÚ 2 ı‚ËÎËÌË ‰Ó ÚËı Ô¥,
ÔÓÍË Á‡ÔÓ·¥ÊÌËÈ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ ÌÂ
ÓÁ·ÎÓÍÛ𠉂ÂˆflÚ‡.
è¥ÒÎfl ÚÓ„Ó flÍ ‚Ë ‚ËÍÓ̇ÎË Ú‡ÍËÈ
χÌ‚, Á‡ÍËÈÚ ‰‚ÂˆflÚ‡,
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ "START" ¥ χ¯Ë̇
ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Ô‡ˆ˛‚‡ÚË.
ÄçìãûÇÄççü éÅêÄçé∫
èêéÉêÄåà.
ÑÎfl ‚ËÍβ˜ÂÌÌfl ÔÓ„‡ÏË
ÔÓÒÚ‡‚Ú ÔÂÂÏË͇˜ Û ÔÓÎÓÊÂÌÌfl
"ÇàåäçÖçé" ("OFF").
é·Â¥Ú¸ ¥Ì¯Û ÔÓ„‡ÏÛ.
ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÔÂÂÏË͇˜ ÔÓ„‡Ï Û
ÔÓÎÓÊÂÌÌfl "ÇàåäçÖçé" ("OFF").
C
EL
UKR
*=' .,#'−
*.#=' (*G' *.) *=* *.#/−#*&1/
* *&- , *.,
=B&' (START).
éÔˆ¥ÓÌ¥ ÍÌÓÔÍË, ˘Ó ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÚË
Ó·‡Ì¥ ÔÂ‰ ̇ÚËÒ͇ÌÌflÏ
ÍÌÓÔÍË ëíÄêí.
K
"AQUAPLUS"
2 ( " (Mix and Wash)
Sensor System. ' # ! # .
* # # . ( ", . "
" " " # ".
' ( " .
"
(, # # " " # "
#
.
3 # " " " " "
" # ".
äçéèäÄ "AQUAPLUS"
D
ᇂ‰flÍË ÌÓ‚¥È ÒÂÌÒÓÌ¥È ÒËÒÚÂÏ¥,
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, ‚Ë ÁÏÓÊÂÚÂ
‡ÍÚË‚Û‚‡ÚË ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÌÓ‚ËÈ ˆËÍÎ
Ô‡ÌÌfl Û ÔÓ„‡Ï‡ı "Ň‚Ó‚ÌflÌ¥
‚ËÓ·Ë" Ú‡ "CyÏi¯Ìi". ñfl ÓÔˆ¥fl
Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ ‰ÂΥ͇ÚÌÛ Ó·Ó·ÍÛ
‚ÓÎÓÍÓÌ Ó‰fl„Û, ‡ Ú‡ÍÓÊ Á‡ıËÒÚ
˜ÛÚÎË‚Óª ¯Í¥Ë ÚËı, ıÚÓ ÌÓÒËÚ¸ ˆÂÈ
Ó‰fl„.
èË Ô‡ÌÌ¥ Ó‰fl„Û ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl
̇·‡„‡ÚÓ ·¥Î¸¯‡ ͥθͥÒÚ¸ ‚Ó‰Ë, ¥
ÔË Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓÏÛ ÙÛÌ͈¥ÓÌÛ‚‡ÌÌ¥
ÌÓ‚Ëı Ó·’π‰Ì‡ÌËı ˆËÍÎ¥‚ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl
·‡‡·‡ÌÛ, ÍÓÎË ‚Ó‰‡ ̇·Ë‡πÚ¸Òfl ¥
ÁÎË‚‡πÚ¸Òfl, Á‡·ÂÁÔ˜ÛπÚ¸Òfl
‰ÓÒÍÓ̇ΠÔ‡ÌÌfl ‚‡¯Ó„Ó Ó‰fl„Û.
ä¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‚Ó‰Ë Ô¥‰ ˜‡Ò Ô‡ÌÌfl
Á·¥Î¸¯ÛπÚ¸Òfl Ú‡Í, ˘Ó Á‡Ò¥· ‰Îfl
Ô‡ÌÌfl ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ÓÁ˜ËÌflπÚ¸Òfl,
Á‡·ÂÁÔÂ˜Û˛˜Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÂ
Ó˜Ë˘ÂÌÌfl. 襉 ˜‡Ò ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl
ͥθͥÒÚ¸ ‚Ó‰Ë Ú‡ÍÓÊ Á·¥Î¸¯ÛπÚ¸Òfl,
‰Îfl ÚÓ„Ó ˘Ó· Á‡Ò¥· ‰Îfl Ô‡ÌÌfl ·Û‚
ÛÒÛÌÂÌËÈ Á ‚ÓÎÓÍÓÌ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛. ñfl
ÙÛÌ͈¥fl ÓÁÓ·ÎÂ̇ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ ‰Îfl
β‰ÂÈ Á ˜ÛÚÎË‚Ó˛ ¯Í¥Ó˛, Û flÍËı
̇‚¥Ú¸ Ì‚ÂÎË͇ ͥθͥÒÚ¸ Á‡ÒÓ·Û
‰Îfl Ô‡ÌÌfl ÏÓÊ ÒÔ˘ËÌËÚË
ÔÓ‰‡ÁÌÂÌÌfl ‡·Ó ‡ÎÂ„¥˛.
êÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
ˆ˛ ÙÛÌ͈¥˛ Ú‡ÍÓÊ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl
‰ËÚfl˜Ëı ˜ÂÈ ¥, ‚Á‡„‡Î¥, ‰Îfl ˜ÂÈ
Á ÚÓÌÍÓª Ú͇ÌËÌË ‡·Ó Ê ‰Îfl ˜ÂÈ,
‚Ë„ÓÚÓ‚ÎÂÌËı Á Ú͇ÌËÌË ‰Îfl
Û¯ÌËÍ¥‚, ‚ÓÎÓÍ̇ flÍÓª ÒıËθ̥
‚·Ë‡ÚË ·¥Î¸¯Û ͥθͥÒÚ¸ Á‡ÒÓ·Û
‰Îfl Ô‡ÌÌfl Ì¥Ê Á‚˘‡ÈÌ¥ ˜¥.
ÑÎfl Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl ̇ÈÍ‡˘Ó„Ó
Ó·ÓÚË ˆ¥πª ÙÛÌ͈¥ª ÔË Ô‡ÌÌ¥ ‚Ó̇
‡ÍÚË‚ÛπÚ¸Òfl Û ÔÓ„‡Ï‡ı "ÇËÓ·Ë Á
ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ" Ú‡ "òÂÒÚflÌ¥
‚ËÓ·Ë"/”ê̠ۘÔ‡ÌÌfl”.
15
EL
#, ,- /! / 0
2
0 ,
9 9
9 , ( 9,
v , , ...). 1 9 9 , 7
5
, 7
, 9
,
5
, 5
5 .
UKR
È‡ÌÌfl ‚ ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
ᇂ‰flÍË ˆ¥È ÙÛÌ͈¥ª ÇË ÁÏÓÊÂÚÂ
Ó·‡ÚË Ô‡ÌÌfl ‚ ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥, ÌÂ
ÁÏ¥Ì˛˛˜Ë ÓÒÌÓ‚ÌËı Ô‡‡ÏÂÚ¥‚
Ô‡ÌÌfl (Ó·’πÏ ‚Ó‰Ë, ˜‡Ò, ˜‡ÒÚÓÚÛ
‚¥‰ÊËχÌÌfl Ú‡ ¥Ì¯Â).
òÚÓË, Ì‚ÂÎËÍ¥ ԇ·ÒË, ˜¥ Á
‰ÂΥ͇ÚÌËı Ú͇ÌËÌ Ú‡ ·¥ÎËÁ̇ Á
ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË
·ÂÁÔ˜ÌÓ ‚ËÔ‡Ì¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ˆ¥πª ÌÓ‚Óª ÙÛÌ͈¥ª.
#K $
'&' KK'
äçéèäÄ "áÄíêàåäÄ èìëäì"
7
9
9 24 .
:
! 7
.
0 5 7
7 ( 5 h00 ) 7 7
1 ( 5 h01 ). '
7
1
5 , 5 h24,
.
! "START/PAUSE" (
). ' 5
7
7 .
4 7 7:
0 7 5 , 5 7 7
.
+ 7
, "START/PAUSE", 7
OFF 5
7
.
ᇠ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ˆ¥πª ÍÌÓÔÍË ÏÓÊ̇
Á‡Á‰‡Î„¥‰¸ ‚ÒÚ‡Ìӂ₇ÚË ÔÓ„‡ÏÛ
Ô‡ÌÌfl ¥ Á‡ÚËÏÛ‚‡ÚË Á‡ÔÛÒÍ ˆËÍÎÛ
Ô‡ÌÌfl ̇ ÔÂ¥Ó‰ ‰Ó 24 „Ó‰ËÌ.
ÑÎfl Á‡ÚËÏÍË ÔÛÒÍÛ ‚ËÍÓ̇ÈÚ ڇͥ
ÍÓÍË:
ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÛ ÔÓ„‡ÏÛ.
ÑÎfl ‡ÍÚË‚‡ˆ¥ª ÙÛÌ͈¥ª ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇
ÍÌÓÔÍÛ Ó‰ËÌ ‡Á (̇ ÂÍ‡Ì¥ Á’fl‚ËÚ¸Òfl
"h00"), Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó ˘Â ‡Á ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇
ÍÌÓÔÍÛ ‰Îfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Á‡ÚËÏÍË
Á‡ÔÛÒÍÛ Ì‡ 1 „Ó‰ËÌÛ (̇ ÂÍ‡Ì¥
Á’fl‚ËÚ¸Òfl "h01"). ßÁ ÍÓÊÌËÏ
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚ËÏ Ì‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ Ì‡ ÍÌÓÔÍÛ
Á‡ÚËÏ͇ Á‡ÔÛÒÍÛ ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl
Á·¥Î¸¯Û‚‡ÚËÏÂÚ¸Òfl ̇ 1 „Ó‰ËÌÛ, ‰ÓÍË
̇ ÂÍ‡Ì¥ Ì Á’fl‚ËÚ¸Òfl "h24". ô ӉÌÂ
̇ÚËÒ͇ÌÌfl ̇ ÍÌÓÔÍÛ ÔÂ‚ӉËÚ¸
ÂÊËÏ Á‡ÚËÏÍË ÔÛÒÍÛ Ô‡ÌÌfl ̇
"ÌÛθ".
16
ÑÎfl Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl Ó·‡ÌÓ„Ó
ÂÊËÏÛ Ì‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇ ÍÌÓÔÍÛ
"áÄèìëä/èÄìáÄ" ("START/PAUSE")
(¥Ì‰Ë͇ÚÓ ̇ ‰ËÒÔΪ ÔÓ˜ÌÂ
ÏÂÂıÚ¥ÚË). êÓÁÔÓ˜ÌÂÚ¸Òfl Á‚ÓÓÚÌ¥È
‚¥‰Î¥Í, Ô¥ÒÎfl Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl flÍÓ„Ó
ÔÓ„‡Ï‡ Ô‡ÌÌfl Á‡ÔÛÒ͇πÚ¸Òfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
ÑÎfl ‚¥‰Ï¥ÌË ÂÊËÏÛ Á‡ÚËÏÍË
Á‡ÔÛÒÍÛ ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl ‚ËÍÓ̇ÈÚ ڇͥ
ÍÓÍË:
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ Ú‡ ÛÚËÏÛÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
ÛÔÓ‰Ó‚Ê 5 ÒÂÍÛ̉, ‰ÓÍË Ì‡ ÂÍ‡Ì¥ ÌÂ
Á’fl‚ÎflÚ¸Òfl Ô‡‡ÏÂÚË Ó·‡ÌÓª
ÔÓ„‡ÏË.
ç‡ ˆ¸ÓÏÛ ÂÚ‡Ô¥ ÏÓÊ̇ Á‡ÔÛÒÚËÚË
Ó·‡ÌÛ ‡Ì¥¯Â ÔÓ„‡ÏÛ, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ "áÄèìëä/èÄìáÄ"
("START/PAUSE"), ‡·Ó ÔËÔËÌËÚË
ÔÓˆÂÒ, ÔÂ‚¥‚¯Ë ÔÂÂÏË͇˜ Û
ÔÓÎÓÊÂÌÌfl "ÇàåäçÖçé" ("OFF"),
Ô¥ÒÎfl ˜Ó„Ó ÏÓÊ̇ Ó·‡ÚË ÌÓ‚Û
ÔÓ„‡ÏÛ.
E
F
EL
K $
%
; K % # # " #. % ( .
2 ( (
% (
"
.
3 % ! % $ *511 - *1
5 7 ,5-7
' < -* *.=B
-#./& *+ & ,+-
*.#-=& *+ *.,
' /& ,8-'.
) # % " " .
HMEI% H:
H Y KEYH EINAI
E?OI MENH ME EIIKO
HEKTPONIKO AI HTHPIO
OY AOTPEEI THN
EKTEE H TOY KYKOY
TI;IMATO AN TA POYXA
TO TYMANO EN EINAI
OMOIOMOPA
KATANEMHMENA. AYTO
AOTPEEI TO OPYBO KAI
TI ONH EI KAI
E?A AIZEI ME$AYTEPH
IAPKEIA Z%H TH
Y KEYH .
UKR
äçéèäÄ "òÇàÑäßëíú
ñÖçíêàîìÉà"
ñËÍÎ ˆÂÌÚËÙÛ„Û‚‡ÌÌfl π ‰ÛÊÂ
‚‡ÊÎË‚ËÏ ‰Îfl ÛÒÛÌÂÌÌfl flÍÓÏÓ„‡
·¥Î¸¯Óª ͥθÍÓÒÚ¥ ‚Ó‰Ë Á ˜ÂÈ ·ÂÁ ªı
ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl. ÇË ÏÓÊÂÚÂ
‚¥‰„Û₇ÚË ¯‚ˉͥÒÚ¸
ˆÂÌÚËÙÛ„Ë Ï‡¯ËÌË Ú‡Í, flÍ ‚‡Ï
ÔÓÚ¥·ÌÓ. ç‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ ˆ¥πª ÍÌÓÔÍË
ÏÓÊ̇ ÁÏÂ̯ËÚË Ï‡ÍÒËχθÌÛ
¯‚ˉͥÒÚ¸ ¥ Á‡ ·‡Ê‡ÌÌflÏ ÔËÔËÌËÚË
ˆËÍÎ ˆÂÌÚËÙÛ„Û‚‡ÌÌfl.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˘Ó· ÁÌÓ‚Û ‡ÍÚË‚Û‚‡ÚË ˆËÍÎ
ˆÂÌÚËÙÛ„Û‚‡ÌÌfl, ‰ÓÒÚ‡Ú̸Ó
̇ÚËÒ͇ÚË ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ ‰Ó ÚËı Ô¥, ÔÓÍË
Ì ·Û‰Â Ó·‡ÌÓ ÔÓÚ¥·ÌÓª ¯‚ˉÍÓÒÚ¥
ˆÂÌÚËÙÛ„Ë.
ÑÎfl ÚÓ„Ó ˘Ó· Á‡ÔÓ·¥„ÚË
ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌ˛ ˜ÂÈ, Ô¥‰ ˜‡Ò
‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡ÏË Ì ÒÎ¥‰
‚ÒÚ‡Ìӂ₇ÚË ¯‚ˉͥÒÚ¸, ·¥Î¸¯Û
Á‡ ÚÛ, fl͇ ‚ÒÚ‡ÌӂβπÚ¸Òfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
G
ò‚ˉͥÒÚ¸ ˆÂÌÚËÙÛ„Ë ÏÓÊ̇
ÁÏ¥ÌËÚË Û ·Û‰¸-flÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ ¥ ·ÂÁ
ÔËÁÛÔËÌÂÌÌfl Ó·ÓÚË Ï‡¯ËÌË.
Ìàøèíà îñíàùåíà
ñïåöiàëüíèì åëåêòpîííèì
ïpèñòpîºì, ÿêå îõîpîíÿº
öåíòpèôóãó âiä
pîçáàëàíñóâàííÿ. Öå
çíèæóº øóì i âiápàöiю
ìàøèíè i òàêèì ÷èíîì
ïpîäîâæóº òåpìií ¿¿
åêñïëóàòàöi¿.
17
EL
; K 6 (
" :
UKR
ñàîêéÇàâ ÑàëèãÖâ
ᇂ‰flÍË ¥Ì‰Ë͇ÚÓÌ¥È ÒËÒÚÂÏ¥
‰ËÒÔβ ÇË ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ
ÔÓ¥ÌÙÓÏÓ‚‡Ì¥ ÔÓ ÒÚ‡ÚÛÒ Ó·ÓÚË
Ô‡Î¸ÌÓª χ¯ËÌË:
1) *'L1**' *J60IH
, #( #! . 2 ( "
#( ( 100 rpm #. 6
#( 400 rpm, (
# ( % )
( " #(.
1) òÇàÑäßëíú ÇßÑÜàåÄççü
è¥ÒÎfl ‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡ÏË Ì‡ ‰ËÒÔΪ
Á’fl‚ÎflπÚ¸Òfl χÍÒËχθÌÓ ÔËÔÛÒÚËχ
¯‚ˉͥÒÚ¸ ‚¥‰ÊËχÌÌfl ‰Îfl ˆ¥πª
ÔÓ„‡ÏË. ßÁ ÍÓÊÌËÏ Ì‡ÚËÒ͇ÌÌflÏ Ì‡
ÍÌÓÔÍÛ ‡ÍÚË‚‡ˆ¥ª ÙÛÌ͈¥ª ‚¥‰ÊËχÌÌfl
¯‚ˉͥÒÚ¸ ÁÏÂ̯ۂ‡ÚËÏÂÚ¸Òfl ̇ 100
Ó·./ı‚. å¥Ì¥Ï‡Î¸Ì‡ ¯‚ˉͥÒÚ¸
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 400 Ó·./ı‚. èÓ‚ÚÓÌÂ
̇ÚËÒ͇ÌÌfl ÍÌÓÔÍË ‡ÍÚË‚‡ˆ¥ª ÙÛÌ͈¥ª
‚¥‰ÊËχÌÌfl ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÔÓÔÛÒÚËÚË
ˆËÍÎ ‚¥‰ÊËχÌÌfl.
2) Z1LHD' )*'LJ
6H6Z63 )H )H'J[
.
2) ßçÑàäÄíéê áÄíêàåäà èìëäì
åÂÂıÚ¥ÌÌfl ˆ¸Ó„Ó ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ ‚͇ÁÛπ
̇ ‡ÍÚË‚‡ˆ¥˛ ÂÊËÏÛ Á‡ÚËÏÍË
ÔÛÒÍÛ.
3) Z1LHD' KZ)D\I )H
26J*'
" " 2 " 6H ( ).
+ (START) , .
& *+ < . &
< ., 1 ,
"".
$ # " .
2 2 , "
"
" 2 " .
,
, − " OFF.
3) ßçÑàäÄíéê ÅãéäìÇÄççü
ÑÇÖêÖâ
ë‚¥ÚÎÓ ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ ◊Ñ‚Â¥
Á‡·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ” „ÓËÚ¸, ÍÓÎË ‰‚Â¥
ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Á‡ÍËÚ¥ Ú‡ χ¯Ë̇
‚Íβ˜Â̇.
18
äÓÎË ëíÄêí ‚Íβ˜ÂÌÓ Ì‡ χ¯ËÌ¥ Á
Á‡ÍËÚËÏË ‰‚ÂˆflÚ‡ÏË, ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
·ÎËÒÌ ڇ ÔÓÚ¥Ï Á‡„ÓËÚ¸Òfl.
üÍ˘Ó ‰‚Â¥ Ì Á‡˜ËÌÂÌ¥, ÚÓ
¥Ì‰Ë͇ÚÓ ·Û‰Â ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡ÚË
·ÎËχÚË.
ëÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ·ÂÁÔ˜ÌËÈ ÔËÒÚ¥È
Á‡ÔÓ·¥„‡π ‚¥‰˜ËÌÂÌÌ˛ ‰‚ÂÂÈ Ó‰‡ÁÛ
ÔÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl.
ᇘÂ͇ÈÚ ‰‚¥ ı‚ËÎËÌË Ô¥ÒÎfl
Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl Ú‡ Ô¥ÒÎfl
‚ËÏÍÌÂÌÌfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓÛ ◊Ñ‚Â¥
Á‡·ÎÓÍÓ‚‡ÌÓ” ÔÂ‰ ‚¥‰˜ËÌÂÌÌflÏ
‰‚ÂÂÈ. èÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ˆËÍÎÛ
ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ Û˜ÍÛ ‚Ë·ÓÛ ÔÓ„‡Ï ̇
ÔÓ͇ÁÌËÍ OFF (‚ËÏÍÌÂÌÓ).
H
4
3
2
1
EL
UKR
4) \D'JK)D' K1KZ61 2Z1
+ !
, #
#, . ' ( .
4) íêàÇÄãßëíú ñàäãì èêÄççü
èË ‚Ë·Ó¥ ÔÓ„‡ÏË Ì‡ ‰ËÒÔΪ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á’fl‚ÎflπÚ¸Òfl ÚË‚‡Î¥ÒÚ¸
ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl, fl͇ ÏÓÊ ‚‡¥˛‚‡ÚË
Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ Ó·‡ÌËı ÓÔˆ¥È.
è¥ÒÎfl Á‡ÔÛÒÍÛ ÔÓ„‡ÏË Ì‡ ‰ËÒÔΪ
ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ‚͇ÁÛπÚ¸Òfl ˜‡Ò ‰Ó
Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl.
' 7 7 7 7
9 5 9 9 7 9 5 .
èË·Ó ‚˚Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ‚ÂÏfl ‰Ó
ÓÍÓ̘‡ÌËfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
ÓÒÌÓ‚˚‚‡flÒ¸ ̇ Òڇ̉‡ÚÌÓÈ
Á‡„ÛÁÍÂ, ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÚËÍË, ÔË·Ó
ÍÓÂÍÚËÛÂÚ ‚ÂÏfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ‡ÁÏÂ‡ Ë ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡
Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
H
4
3
1
2
19
EL
UKR
K K %
äçéèäà ëÇßíãéÇé∫ ßçÑàäÄñß∫
6 " " .
" , .
ñ¥ ¥Ì‰Ë͇ÚÓË Á‡„Ó‡˛Ú¸Òfl ÔË
‚Íβ˜ÂÌÌ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı ÍÌÓÔÓÍ.
èË Ó·‡ÌÌ¥ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Óª ÙÛÌ͈¥ª,
ÌÂÒÛÏ¥ÒÌÓª Á Ó·‡ÌÓ˛
ÔÓ„‡ÏÓ˛, ¥Ì‰Ë͇ÚÓ ̇ ÍÌÓÔˆ¥
ÔÓ˜Ë̇π ÏÂÂıÚ¥ÚË ¥
‚ËÏË͇πÚ¸Òfl.
*.#=' *#--7 -
1=& OFF.
èêéÉêÄåÄíéê á èéáàñß∏û OFF
(ÇàåäçÖçé)
$
$ %, W $ $
$ .
$ ?K
$ , KK [ , % %.
$ $ K , $ $
"OFF".
2 / ("Start/Pause")
.
* ! , ( " "
( ) , .
èêà ÇäãûóÖççß
èÖêÖåàäÄóÄ èêéÉêÄå
ÑàëèãÖâ èßÑëÇßóì∏íúëü
íÄ èéäÄáì∏ èÄêÄåÖíêà
éÅêÄçé∫ èêéÉêÄåà.
Ñãü ùçÖêÉéëÅÖêÖÜÖçàü,
Ç äéçñÖ ñàäãÄ àãà Çé
ÇêÖåü éëíÄçéÇäà
åÄòàçäà, ìêéÇÖçú
äéçíêÄëíçéëíà ÑàëèãÖü
ÅìÑÖí ìåÖçúòÄíúëü.
ìÇÄÉÄ! Ñãü ÇàäãûóÖççü
èêÄãúçé∫ åÄòàçà
èÖêÖÇÖÑßíú èÖêÖåàäÄó
èêéÉêÄå ì èéãéÜÖççü
"ÇàåäçÖçé" ("OFF").
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ◊ëíÄêí” ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˘Ó· ÓÁÔÓ˜‡ÚË Ó·‡ÌËÈ ˆËÍÎ.
èÓ„‡ÏË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Ûπ ‚Ò¥ ÓÔˆ¥ª
Ó·‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË ‰Ó ͥ̈¥ ˆËÍÎÛ.
+ " , ! " "OFF"
ÇËÏÍÌ¥Ú¸ Ô‡Î¸ÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
ÔÓ‚ÂÌÂÌÌflÏ ÔÓ„‡ÏfÚÓ‡ ̇ OFF.
% :
,-* ,
<+*&−
*.#=
*#--7 *=*
* 1 &
1=& OFF - =.'
+' *#--' * *.# = =
*+#-- *.,-'.
èêéÉêÄåÄ íéê èéÇàççé
Åìíà èéÇÖêçÖçé çÄ
èéáàñß∫ OFF èé
áÄäßçóÖççû ñàäãì ÄÅé
äéãà èéóàçÄ∏íúëü
ÑéÑÄíäéÇàï ñàäã
èêÄççü üä èêßéêàíÖí
êÄçßò éÅêÄçé∫ íÄ
êéáèéóÄíé∫ èêéÉêÄåà.
20
M
N
EL
K 7
,
, ,
, ( )
.
(°C)
*
$%*%
-'%K-
2
1
7
6
7
8
8
10
90°
●
●
**
7
6
7
8
8
10
60°
●
●
**
7
6
7
8
8
10
40°
●
●
7
6
7
8
8
10
30°
●
●
3,5
4
3 3,5
4
5
50°
●
●
3,5
4
3 3,5
4
5
40°
●
●
3,5
4
3 3,5
4
5
30°
●
●
30°
●
●
2
2 2,5
2,5
1
1
2
2
30°
●
●
EcoMix 20°
7
6
7
8
10
8
20°
●
●
-
-
-
-
-
-
-
-
/
●
/
1
1 1,5
1,5
30°
●
●
/
2
2 2,5
2,5
30°
●
●
40°
●
●
22
MAX
+$
(kg)
! "
#$
#
%&'
$%* $*:
# #I
3
3
3
●
$ ! 01 2 " 3
*) , )
(
** !"" #"#"K$%& '+-%&" $ ./& 0/!1" $$ " 2. 1015/2010 1061/2010
!"" !1" #"#"K$" 60°C
!"" !1" #"#"K$" 40°C
. ; << << ; ; .
. 2 < , = 2 .
O > 2 > ; =
( ) = > , .
> < > = 2 ; = 2 .
! !, ! " ! # .
$ # ! ! # " ". $ # # " "2" % & , # ! !
' % .
* % " % % % "OFF", ! " ' !
".
23
UKR
ÒÀÁËÈÖß ÏPÎÃPÀÌ
PÎÇÄIË 7
Òèï òêàíèíè
Ïpîãpàìà
ïpàííÿ
Ìàêñ.
çàâàíòàæåííÿ,
êã
*
Áàâîâíà, ëüîí
Áàâîâíà,
ìiöíi ñóìiøíi
Áàâîâíà, ñóìiøíi
òêàíèíè
Å¥ÎËÁ̇ Á ÔÓÔÂ‰̥Ï
Ô‡ÌÌflÏ
Ñèíòåòèêà (íåéëîí,
ïåpëîí), ñóìiøíi áàâîâíÿíi
Ñóìiøíi, ñèíòåòè÷íi,
äåëiêàòíi
éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
Äåëiêàòíà ñèíòåòèêà
24
Çàâàíòàæåííÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
2
1
67
7
8
8
10
90°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
**
67
7
8
8
10
60°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
**
67
7
8
8
10
40°
●
●
67
7
8
10
8
30°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
Ñóìiøíi ìiöíi
òêàíèíè
Òåìïåpàòópa,
°Ñ
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
3 3,5
3,5
4
4
5
50°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ
ÍÓθÓÓÏ
3,5
4
3 3,5
4
5
40°
●
●
ëÓÓ˜ÍË
3,5
4
3 3,5
4
5
30°
●
●
ÑÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ
22
30°
●
●
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl
χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
ê̠ۘÔ‡ÌÌfl
11
1
2
2
30°
●
●
EcoMix 20°
67
7
8
10
8
20°
●
●
çÓχθÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ/
ÇÓ‰ÓÒÚ¥Í Ú¥Î¸ÍË
-
-
-
-
èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
-
-
-
åßñçß ‡·Ó áåßòÄçß
íäÄçàçà
11
1 1,5
1,5
åßñçß ‡·Ó áåßòÄçß
íäÄçàçà
22
2 2,5
2,5
åßñçß íäÄçàçà
3
2 2,5
2,5
3
3
●
30°
●
●
30°
●
●
●
●
40°
●
Ïpèìiòü äî óâàãè!
*) å‡ÍÒËχθ̇ Ï¥ÒÚÍ¥ÒÚ¸ ‰Îfl Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl ÒÛıÓ„Ó Ó‰fl„Û Á‡ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥, fl͇
‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl (‰Ë‚¥Ú¸Òfl Ú‡·Î˘ÍÛ Á ÚÂıÌ¥˜ÌËÏË ‰‡ÌËÏË).
**ëڇ̉‡Ú̇ ÔÓ„‡Ï‡ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl ·‡‚Ó‚ÌflÌËı ˜ÂÈ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó (∏ë) No 1015/2010
Ú‡
No 1061/2010
èêéÉêÄåÄ Ñãü èêÄççü ÅÄÇéÇçüçàï êÖóÖâ èêà 60°ë
èêéÉêÄåÄ Ñãü èêÄççü ÅÄÇéÇçüçàï êÖóÖâ èêà 40°ë
ñ¥ ÔÓ„‡ÏË ÓÁÓ·ÎÂÌ¥ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl Á‚˘‡ÈÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ·‡‚Ó‚ÌflÌËı ˜ÂÈ ¥ π
̇ȷ¥Î¸¯ ÂÙÂÍÚË‚ÌËÏË ÔË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥ ÔÓ„‡Ï Á ÍÓÏ·¥ÌÓ‚‡ÌËÏ ÂÌÂ„ÂÚ˘ÌËÏ Ú‡
‚Ó‰ÌËÏ ÒÔÓÊË‚‡ÌÌflÏ.
ò‚ˉͥÒÚ¸ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ ÁÌËÊÛ‚‡ÚË, flÍ˘Ó ÚÓ„Ó ‚Ëχ„‡˛Ú¸ ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl ̇ flÎË͇ı Ó‰fl„Û, ‡ ‰Îfl
ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ ‚Á‡„‡Î¥ ‚¥‰Ï¥ÌËÚË.
äÓÎË Î˯ ‰Âͥθ͇ ˜ÂÈ Ï‡π χ˛Ú¸ ÔÎflÏË, ˘Ó ÔÓÚÂ·Û˛Ú¸ Ó·Ó·ÎÂÌÌ˛ ‚¥‰·¥Î˛˜ËÏË
Á‡ÒÓ·‡ÏË, ÔÓÔÂ‰Ìfl Ó·ӷ͇ Á‡ÒÓ·‡ÏË ÏÓÊÎË‚‡ Û Ô‡Î¸Ì¥È χ¯ËÌ¥.
ç‡ÎËÈÚ ‚¥‰·¥Î˛‚‡˜ Û ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ¥‰ÍÓ„Ó ‚¥‰·¥Î˛‚‡˜‡, ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌfl 2 Û ‚¥‰‰¥ÎÂÌÌ¥ ‰Îfl
ÔÓӯͥ‚, Ú‡ Ó·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ ◊èéãéëäÄççü”
äÓÎË ˆfl Ù‡Á‡ Á‡Í¥Ì˜Â̇, ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ Û ÔÓÁˈ¥˛ “OFF”, ‰Ó‰‡ÈÚ ÓÒÚ‡ÌÌ˛
·¥ÎËÁÌÛ Ú‡ ÓÁÔӘ̥ڸ Á‚˘‡ÈÌ Ô‡ÌÌfl ̇ ̇ȷ¥Î¸¯ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥È ÔÓ„‡Ï¥.
25
EL
UKR
K!"#"$% 8
PÎÇÄIË 8
$ =
ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌ
! <2; ,
= 2 4 : ,
2 (< ).
Äëÿ ïpàííÿ piçíèõ òèïiâ òêàíèí
piçíîãî ñòóïåíÿ çàápóäíåííÿ
ìàøèíà ìຠ4 ãpóïè ïpîãpàì,
ÿêi piçíÿòüñÿ çà öèêëàìè ïpàííÿ,
òåìïåpàòópîю, òpèâàëiñòю
öèêëó (äèâ. “Òàáëèöÿ ïpîãpàì”).
1 " u&
. 2
v vo o po
o < > o
@ov o o < .
2 ' uv u&
/ < vov p o pv o p2o ppo =
o o vpo.
Av 2o o 2
; po 2 v
;po v.
3 &
; > , ; ; , 2
; ; . .;
; < ;
.
" . ; ; ; ; ; =
" " =
" = ".
/ 2 30°C , < , ; ; > .
26
1. Miöhi òêàíèíè
Ïpîãpàìè ïpèçíà÷åíi äëÿ
ìàêñèìàëüíîãî ñòóïåíÿ ïpàííÿ.
Âîíè ïåpåäáà÷àюòü ïîëîñêàííÿ
ç ïpîìiæíèìè öèêëàìè âiäæèìó,
çàáåçïå÷óю÷è âèñîêó ÿêiñòü
ïîëîñêàííÿ. Îñòàííié âiäæèì
çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå
âèäàëåííÿ çàëèøêiâ âîëîãè.
2. Ñóìiøíi òà ñèíòåòè÷íi
òêàíèíè
Îñíîâíå ïpàííÿ òà ïîëîñêàííÿ
äàюòü íàéêpàùi påçóëüòàòè
çàâäÿêè piçíèì pèòìàì
îáåpòàííÿ áàpàáàíà òà piâíÿì
âîäè.
Äåëiêàòíèé âiäæèì çàáåçïå÷óº
íàéìåíøèé ñòóïiíü çáiãàííÿ
òêàíèí.
3. Ocoáïèâo äåëiêàòíi òêàíèíè
ñ – ÌÓ‚ËÈ ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl, flÍËÈ ÔÓπ‰ÌÛπ
Ô‡ÌÌfl Á Á‡ÏÓ˜Û‚‡ÌÌflÏ, ¥ ÓÒÓ·ÎË‚Ó
ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ‰ÛÊ ̥ÊÌËı
Ú͇ÌËÌ.
ÑÎfl ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ̇ÈÍ‡˘Ëı
ÂÁÛθڇڥ‚ ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl Ú‡
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Á‰¥ÈÒÌ˛˛Ú¸Òfl ÔË
‚ËÒÓÍÓÏÛ ¥‚Ì¥ ‚Ó‰Ë.
èêÄççü òÖêëíüçàï êÖóÖâ íÄ
êìóçÖ èêÄççü
ñfl ÔÓ„‡Ï‡ ‚ËÍÓÌÛπ ÔÓ‚ÌËÈ ˆËÍÎ
Ô‡ÌÌfl flÍ ‰Îfl ˜ÂÈ, flÍ¥ ÏÓÊ̇ Ô‡ÚË
‚ Ô‡Î¸Ì¥È χ¯ËÌ¥, Ú‡Í ¥ ‰Îfl ˜ÂÈ, flÍ¥
ÒÎ¥‰ Ô‡ÚË Ú¥Î¸ÍË ‚Û˜ÌÛ. å‡ÍÒËχθ̇
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ô‡ÌÌfl 30°ë, ÔÓ„‡Ï‡
‚Íβ˜‡π ‚ Ò· 3 ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl, Ó‰ÌÂ
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Á ÍÓ̉ˈ¥ÓÌÂÓÏ Ú‡
ÔÓ‚¥Î¸ÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ.
EL
UKR
< *#--
éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
$ "EcoMix
,
# ( # , "
, 20°C.
" 40% 40°C.
èêéÉêÄåÄ "EcoMix"
ñfl ¥ÌÌÓ‚‡ˆ¥È̇ ÔÓ„‡Ï‡ ‰‡π
¥‰Â‡Î¸Ì¥ ÂÁÛθڇÚË ÔË Ô‡ÌÌ¥
Ú͇ÌËÌ ¥ÁÌËı ÍÓθÓ¥‚ Ú‡ ÚËÔ¥‚ ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ Î˯ 20°C.
ëÔÓÊË‚‡ÌÌfl ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Î˯ 40% ‚¥‰
Òڇ̉‡ÚÌËı ÔË Ô‡ÌÌ¥ ·‡‚Ó‚ÌË
ÔË 40°C.
; & % , " " #(
% " " % " .
èéãéëäÄççü íÄ ÇéÑéëíßä
íßãúäà
èÓ„‡Ï‡ ‚¥‰ÊËÏÛ Á‡Í¥Ì˜ÛπÚ¸Òfl ̇
χÍÒËÏ‡Î¸Ì¥È ¯‚ˉÍÓÒÚ¥, ªª ÏÓÊ̇
„Û₇ÚË ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó˛ ÍÌÓÔÍÓ˛
Spin Speed, ‡·Ó ̇‚¥Ú¸, ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛
‚ËÏÍÌÛÚË, flÍ˘Ó Ç‡Ï ÔÓÒÚÓ
ÔÓÚ¥·ÌÓ ÁÎËÚË ‚Ó‰Û.
K $ ?W$ %
' % ( .)
# . .
ëèÖñßÄãúçÄ èêéÉêÄåÄ
◊èéãéëäÄççü”
ñfl ÔÓ„‡Ï‡ ‚ËÍÓÌÛπ ÚË ˆËÍÎË
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl ‚ ÍÓÏ·¥Ì‡ˆ¥ª Á ÔÓÏ¥ÌËÏ
‚¥‰ÊËχÌÌflÏ (‚¥‰ÊËχÌÌfl ÏÓÊÂ
·ÛÚË ‚¥‰Ï¥ÌÂÌËÏ Á‡‚‰flÍË
‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥È ÍÌÓÔˆ¥). ÇÓ̇ ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÍÓËÒڇ̇ ‰Îfl ·Û‰¸-flÍËı ÚËÔ¥‚
Ú͇ÌËÌ, ‡ Ú‡ÍÓÊ Ô¥ÒÎfl Û˜ÌÓ„Ó
Ô‡ÌÌfl.
' Z ( " ").
ñfl ÔÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÍÓËÒڇ̇ flÍ ˆËÍÎ
ÇßÑÅßãûÇÄççü (‰Ë‚ Ú‡·Îˈ˛
ÔÓ„‡Ï Ô‡ÌÌfl)
27
EL
30°C
− K 14’ ( )
( , ,
) 14
:
− 1/1,5 !
− !! !
( /" )
# !,
20% .
30°C
− K 30’ ( )
( , ,
) 30
:
− 2/2,5 !
− !! !
( /" )
# !,
20% .
59
40°C
$ & " !
.
' 40°C ! (3) . * 2 .
28
UKR
ôéÑÖççÖ èêÄççü èêà 30°C –
èêàëäéêÖçÖ 14 ı‚ËÎËÌË
èÓ‚ÌËÈ ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl (Ô‡ÌÌfl,
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ ‚¥‰ÊËχÌÌfl)
Á‡‚Â¯ÛπÚ¸Òfl ÔË·ÎËÁÌÓ Á‡ 14
ı‚ËÎËÌË:
- å‡ÍÒËχθÌ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl 1/1,5
Í„;
- ë··ÍÓ Á‡·Û‰ÌÂ̇ Ú͇ÌË̇
(·‡‚ӂ̇ ‡·Ó ÁÏ¥¯‡Ì‡)
ÑÎfl ˆ¥πª ÔÓ„‡ÏË ÏË
ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË 20
20%
% ‰ÓÁË
Ï˲˜Ó„Ó
Á‡ÒÓ·Û
(ÔÓ¥‚ÌflÌÓ
‰ÓÁË
Ï˲˜Ó„Ó
Á‡ÒÓ·Û
(ÔÓ¥‚ÌflÌÓ
¥Á Á‚˘‡ÈÌËÏ Ô‡ÌÌflÏ), ˘Ó·
‰‡ÂÏÌÓ Ì ‚ËÚ‡˜‡ÚË Ï˲˜ËÈ
Á‡Ò¥·.
ôéÑÖççÖ èêÄççü èêà 30°C –
èêàëäéêÖçÖ 30 ı‚ËÎËÌ
èÓ‚ÌËÈ ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl (Ô‡ÌÌfl,
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ ‚¥‰ÊËχÌÌfl)
Á‡‚Â¯ÛπÚ¸Òfl ÔË·ÎËÁÌÓ Á‡ 30
ı‚ËÎËÌ:
- å‡ÍÒËχθÌ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl 2/2,5
Í„;
- ë··ÍÓ Á‡·Û‰ÌÂ̇ Ú͇ÌË̇
(·‡‚ӂ̇ ‡·Ó ÁÏ¥¯‡Ì‡)
ÑÎfl ˆ¥πª ÔÓ„‡ÏË ÏË
ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË 20
20%
‰ÓÁË
Ï˲˜Ó„Ó
Á‡ÒÓ·Û
(ÔÓ¥‚ÌflÌÓ
% ‰ÓÁË
Ï˲˜Ó„Ó
Á‡ÒÓ·Û
(ÔÓ¥‚ÌflÌÓ
¥Á Á‚˘‡ÈÌËÏ Ô‡ÌÌflÏ), ˘Ó·
‰‡ÂÏÌÓ Ì ‚ËÚ‡˜‡ÚË Ï˲˜ËÈ
Á‡Ò¥·.
ôÓ‰ÂÌÌ Ô‡ÌÌfl 59 ı‚. – 40°C
ч̇ ÔÓ„‡Ïχ ÔÓπ‰ÌÛπ ‚ËÒÓÍÛ
flÍ¥ÒÚ¸ Ú‡ ¯‚ˉͥڸ Ô‡ÌÌfl.
èÓ„‡Ï‡ ÔËÁ̇˜Â̇ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl
χÍÒËÏÛÏ 3-ı Í„. ·¥ÎËÁÌË ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 40°C. í‡ ‚Íβ˜‡π ‚
Ò· ‰‚‡ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ Ó‰ËÌ ˆËÍÎ
‚¥‰ÊËÏÛ.
EL
K 9
UKR
PÎÇÄIË 9
1J*'JD
'26JJ12'H*DK61
Ç¥‰‰¥Î ‰Îfl Ï˲˜Ëı
Á‡ÒÓ·¥‚
1 9 − ' , ’’1’’, 9 7
− ' 9 , “ ” 9 7 , ,
, .
− ' , ’’2’’, 9 7
9 .
Ç¥‰‰¥Î ‰Îfl Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚
ÓÁ‰¥ÎÂÌËÈ Ì‡ 3 ‚¥‰Ò¥ÍË:
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊1” ‰Îfl
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ¯ÍÛ ‰Îfl
ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl
1 7 9 7
5, (
).
9 9 "2". ! 7 "%K #&
()&+'" 9
9 "*K'K*".
üÍ˘Ó ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ ¥‰Í¥ Ï˲˜¥
Á‡ÒÓ·Ë, ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ Û ‚¥‰Ò¥ÍÛ, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊2” Û
‚¥‰‰¥Î¥ ‰Îfl Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚. ñÂ
‰ÓÔÓÏÓÊ Ï˲˜ËÏ Á‡ÒÓ·¥‚
ÔÓÚ‡ÔËÚË Û ·‡Í Û ‚¥ÌËÈ ˜‡Ò ˆËÍÎÛ
Ô‡ÌÌfl.
#$ :
/ ! -!
! ;"! /
- ,! , !- !
!,0 ! ! !
90/
!´-9! /> ! 9 - !
-0.
çéíÄíäà:
ÑÂflÍ¥ Ï˲˜¥ Á‡ÒÓ·Ë ‚‡ÊÍÓ
ÛÚËÎ¥ÁÛ‚‡ÚË.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó
ÏÓÊÎË‚Ó ªı ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
‚ ·‡Í, fl͢Ó
ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl
‚ËÓ·ÌËÍÓÏ.
#$:
0 9 > !
/2 - . - !
!//! />
" ! ! ;
!-2/!! ! ,-! >=!,/! !
2 9!
çéíÄíäà: ä·‰¥Ú¸ ¥‰Í¥
ÔÓ‰ÛÍÚË Ú¥Î¸ÍË Û ‚¥‰‰¥Î,
ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ ✿ ”. 凯Ë̇
Á‡ÔÓ„‡ÏÓ‚‡Ì‡, ˘Ó
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡·Ë‡ÚË
‰Ó·‡‚ÍË Ô¥‰ ˜‡Ò
ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ÍÓÍÛ ÍÓÊÌÓ„Ó
ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl.
✿
✿
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊ ” ‰Îfl
ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËı ‰Ó·‡‚ÓÍ,
ÔÓÏflͯۂ‡˜ÂÈ Ú͇ÌËÌ,
ÓÒ‚¥Ê‡˛˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚,
Í‡ıβ˛˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚, Á‡ÒÓ·¥‚
‰Îfl Á·ÂÂÊÂÌÌfl ÍÓθÓÛ.
– Ç¥‰Ò¥Í, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊2” ‰Îfl
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ¯ÍÛ ‰Îfl
ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl.
ñÂÈ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÔÓ‚ËÌÂÌ
·ÛÚË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Û ‚¥‰‰¥Î ‰Îfl Ï˲˜Ëı
Á‡ÒÓ·¥‚, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊2”, Ú‡ÍÓÊ ÍÓÎË
ÇË ıÓ˜ÂÚ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏÛ
◊èéãéëäÄççü” ‰Îfl ‚¥‰·¥Î˛˛ ˜Ó„Ó
ˆËÍÎÛ.
29
EL
K 10
* 5
:
+ , , .
2 , # .
:
b "D /
*.,
""71 +:
− (" # ,
, .)
− ", # , !( " # .
− − "
"
− ! 5 , , 30
UKR
PÎÇÄIË 10
ÂÈPÎÁÈ,
ÏPÈÇÍÀЧÅÍI
ÄËß ÏPÀÍÍß
Óâàãà!
ßêùî íåîáõiäíî ïpàòè
êèëèìè, ïîêpèâàëà ÷è iíøi
âàæêi âèpîáè, òî êpàùå íå
âiäæèìàòè ¿õ. Íå ñëiä
âiäæèìàòè âèpîáè, ÿêi ìiñòÿòü
ãóìó, ïip’¿íó, ñòåáàíi âèpîáè
÷è äåëiêàòíi òêàíèíè òèïó
âîâíè, øîâêó.
Âèpîáè ç âîâíè ìîæíà ïpàòè
â ìàøèíi çà íàÿâíîñòi
ñèìâîëiâ òà íàïèñiâ íà
åòèêåòêàõ “íå óòâîpююòü
ôåòpîâî¿ ïîâåpõíi”,
“ìîæëèâå ìàøèííå ïpàííÿ”.
Óâàãà!
Ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèpîáiâ ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè:
- ó âèpîáàõ, ïpèçíà÷åíèõ
äëÿ ïpàííÿ, áóëè âiäñóòíi
ìåòàëåâi ïpåäìåòè
(íàïpèêëàä: ñêpiïêè,
øïèëüêè, ìîíåòè òîùî);
- áóëè çàñòåáíóòi
ïiäîäiÿëüíèêè, çàñòåáíóòi
áëèñêàâêè, ãàïëèêè,
âiäñóòíi påìåíi, òà
çàâ’ÿçàíi äîâãi ñòpi÷êè
îäÿãó;
- ñïîpîòi ç çàâiñîê pîëèêè;
- âèêîíóâàëèñü
påêîìåíäàöi¿, âêàçàíi íà
åòèêåòêàõ;
- ÿêùî ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèÿâëåíi çàñòàpiëi
çàápóäíåííÿ ó âèãëÿäi
ïëÿì, âèäàëiòü ¿õ
ñïåöiàëüíèìè
ïëÿìîâèäàëюâà÷àìè
âiäïîâiäíî äî
påêîìåíäàöié íà
åòèêåòöi.
EL
K 11
X$'+#4!+ 03'$
&D&$#!+ # 1&2+
"$'+1!+
+9 7 7 .
# + *
#*'*
7 , 9 9, , 5,
7 5 . 4 5 7 50%
7 9
5 9
4 9 D.
UKR
PÎÇÄIË 11
ÑÓ Ç‡¯Óª Û‚‡„Ë:
ä¥Î¸Í‡ ÔÓ‡‰ flÍ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
LJ¯Û χ¯ËÌÛ Á ϥ̥χθÌÓ˛
¯ÍÓ‰Ó˛ ‰Îfl ÓÚÓ˜Û˛˜Ó„Ó
ÒÂ‰ӂˢ‡ Ú‡ πÍÓÌÓÏ¥π˛ ‰Îfl LJÒ.
å‡ÍÒËÏ¥ÁÛÈÚ Á‡„ÛÁÍÛ
ç‡ÈÍ‡˘Â ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª, ‚Ó‰Ë, ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÓ¯ÍÛ Ú‡ LJ¯Ó„Ó ˜‡ÒÛ Á‡ ÛÏÓ‚Ë
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓ„Ó
χÍÒËχθÌÓ„Ó Ó·Òfl„Û Á‡„ÛÁÍË
LJ¯Óª χ¯ËÌË.
ÇË Á·ÂÂÊÂÚ ‰Ó 50%
ÂÎÂÍÚÓÓÂÌÂ„¥ª ÔË Ô‡ÌÌ¥ ̇
ÔÓ‚ÌÛ Á‡„ÛÁÍÛ ÔÓ¥‚ÌflÌÓ Á ‰‚Óχ
ÔÓÎÓ‚ËÌÌËÏË Á‡„ÛÁ͇ÏË.
# #& $
G ##* ?
4 7 9 !
! 5 15% 7 57 7 9 9
.
óË ÔÓÚ¥·ÌÂ Ç‡Ï ÔÓÔÂ‰Ìπ
Ô‡ÌÌfl?
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔÓÔÂ‰Ìπ Ô‡ÌÌfl
ڥθÍË ‰Îfl ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª
·¥ÎËÁÌË!
áÅÖêÖÜàíú Ô‡Î¸ÌÛ ˜ӂËÌÛ,
˜‡Ò, ‚Ó‰Û Ú‡ ‚¥‰ 5 ‰Ó 15%
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª, çÖ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë
ÔÓ„‡ÏÛ ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl ‰Îfl
Ì ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª ·¥ÎËÁÌË.
# 4 & #* ' %(+ ?
' 9 9 7 60°C.
! 5 50% 60°C.
óË ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
‰Îfl Ô‡ÌÌfl „‡fl˜Û ‚Ó‰Û?
é·Ó·¥Ú¸ ÔÎflÏË ¥‰ËÌÓ˛ ‰Îfl
ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌÌfl ‚¥‰ ÔÎflÏ ‡·Ó Á‡ÏÓ˜¥Ú¸
ÔÎflÏË Û ‚Ó‰¥ ÔÂ‰ Ô‡ÌÌflÏ ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÁÏÂ̸¯ËÚË ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏË Á
¥ÌÚÂÌÒË‚ÌËÏ Ô¥‰¥„¥‚ÓÏ ‚Ó‰Ë.
á·ÂÂÊ¥Ú¸ ‰Ó 50% πÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÔÓ„‡ÏÛ Ô‡ÌÌfl
60 „‡‰ÛÒ¥‚.
31
UKR
EL
2 ÏPÀÍÍß
ETABHTH
X%PHTIKOTHTA
Çìiííi ìîæëèâîñòi
* v o v v
oo o o
o #"v ov o v o "v o"v.
Ev o v # v
# "o" " v o.
A o v " v " o
vo .
Âàøà ïpàëüíà ìàøèíà
àâòîìàòè÷íî àäàïòóº piâåíü
âîäè â çàëåæíîñòi âiä òèïó
òêàíèíè òà êiëüêîñòi áiëèçíè.
Òàêèì ÷èíîì, çäiéñíюºòüñÿ
“iíäèâiäóàëüíå” ïpàííÿ.
Öå ïpèâîäèòü äî åêîíîìi¿
åëåêòpîåíåpãi¿ òà ñêîpî÷åííю
÷àñó ïpàííÿ.
$:
ÏPÈÊËÀÄ
D !
.
Îñîáëèâî äåëiêàòíi òêàíèíè
påêîìåíäóºòüñÿ ïpàòè â
ñiòêîâîìó ìiøêó.
' "
( ! " ).
Ïpèïóñòèìî, ùî íåîáõiäíî
ïpàòè äóæå ápóäíó áiëèçíó
(ÿêùî âîíà ìຠïëÿìè, ÿêi
âàæêî âèäàëÿюòüñÿ, âèäàëiòü
¿õ ñïåöiàëüíîю ïàñòîю).
! ,
# .
Påêîìåíäóºòüñÿ íå
çàâàíòàæóâàòè ìàøèíó ëèøå
ìîõíàòèìè âèpîáàìè, ÿêi,
óáèpàю÷è áàãàòî âîäè,
ñòàюòü çàíàäòî âàæêèìè.
● ' (P).
● Âèñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ.
● * 120 g 2.
● èÓÍ·‰¥Ú¸ 120 „‡Ï ‚ „ÓÎÓ‚ÌËÈ
‚¥‰‰¥Î, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ◊2”.
● 4 50 . .
● Íàëèéòå 50 ã áàæàíî¿
äîáàâêè ó âiääiëåííÿ
.
● K (P).
● Çàñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ .
✿
✿
32
EL
● 4 " .
UKR
● 4 " " .
*.# *#--'
K " .
3! , .
6 #
.
2 ( )
+ (START) , .
* ! , ( " "
( ) , .
<*&&: , , ! .
● + " , "End" # ● 2 2 " " ( .
● − " OFF.
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
âîäîïpîâiäíèé êpàí
âiäêpèòèé;
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
çëèâíèé øëàíã çàêpiïëåíèé
âipíî;
éÅàêÄççü èêéÉêÄå
äÓËÒÚÛÈÚÂÒfl Ú‡·ÎËˆÂ˛ ÔÓ„‡Ï
‰Îfl ‚Ë·ÓÛ Ì‡È·¥Î¸¯ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓª
ÔÓ„‡ÏË.
èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÒÂÎÂÍÚÓ‡ ‰Îfl
‚Ë·ÓÛ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓª ÔÓ„‡ÏË.
ç‡ ‰ËÒÔΪ Á’fl‚ÎflÚ¸Òfl Ô‡‡ÏÂÚË
Ó·‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍË ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥ª
‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ëı ÙÛÌ͈¥È (ÔË ÔÓÚ·¥).
äÓÎË ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí ̇ ÚËÒÌÂ̇,
χ¯Ë̇ ÔÓ˜Ë̇π Ó·ÓÚÛ Û
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓÏÛ ÔÓfl‰ÍÛ.
èÓ„‡Ï‡ÚÓ ÚËχπ ÔÂÂÏË͇˜ ̇
Ó·‡Ì¥È ÔÓ„‡Ï¥ ‰Ó ͥ̈fl ˆËÍÎÛ.
á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl: üÍ˘Ó Ô¥‰ ˜‡Ò
Ó·ÓÚË Ï‡¯ËÌË ‚ËÌË͇˛Ú¸ Á·Óª Û
ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌ¥, ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ
ÔËÒÚ¥È Á·Â¥„‡π Û Ô‡Ï’flÚ¥ Ó·‡ÌÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ ¥, ÍÓÎË ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
ÔÓÌÓ‚ËÚ¸Òfl, χ¯Ë̇ ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Á
ÚÓ„Ó Ï¥Òˆfl, ‰Â ‚Ó̇ ·Û·
ÔËÁÛÔËÌÂ̇.
● èË Á‡‚Â¯ÂÌÌ¥ ÔÓ„‡ÏË Ì‡
ÂÍ‡Ì¥ Á’fl‚ËÚ¸Òfl ÒÎÓ‚Ó "ä¥Ìˆ¸".
● ᇘÂ͇ÈÚ ÔÓÍË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ
·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ‰‚Â¥ ‚ËÍβ˜ËÚ¸Òfl
(ÔË·ÎËÁÌÓ ‰‚¥ ı‚ËÎËÌË ÔÓ
Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ÔÓ„‡ÏË).
● ÇËÍβ˜ËÚ¸ χ¯ËÌÛ, ÔÓ‚ÂÚ‡˛˜Ë
ÔÓ„‡Ï‡ ÚÓ ̇ ÔÓÁˈ¥˛ “OFF”.
● ' .
● Ç¥‰ÍËÈÚ ‰‚Â¥ Ú‡ ‚ËÏ¥Ú¸ ·¥ÎËÁÌÛ.
● H .
● èÂÂÍËÈÚ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜¥ ‚Ó‰Ë.
$ W K $ K
K K .
Óâàãà!
Äëÿ ïpàííÿ áóäü-ÿêî¿
áiëèçíè ïîñòiéíî
çâåpòàéòåñÿ äî
òàáëèöi ïpîãpàì i
äîòpèìóéòåñü
påêîìåíäîâàíî¿
ïîñëiäîâíîñòi
îïåpàöié.
33
EL
UKR
K 12
PÎÇÄIË 12
K ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÄÎÃËßÄ
,
/
. .
Äëÿ ÷èùåííÿ çîâíiøíüî¿
ïîâåpõíi ìàøèíè íå
êîpèñòóéòåñÿ àápàçèâíèìè
çàñîáàìè, ñïèpòîì ÷è
pîç÷èííèêàìè. Äîñèòü
ïpîòåpòè ìàøèíó âîëîãîю
ñåpâåòêîю.
! :
Ìàøèíà ïîòpåáóº íåâåëèêîãî
äîãëÿäó:
● ● ÷èùåííÿ âàííî÷îê
(âiääiëåíü) êîíòåéíåpà äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ;
● ● ÷èùåííÿ ôiëüòpà;
● ● ïpè ïåpåñóâàííi ÷è
òpèâàëié çóïèíöi ìàøèíè.
K −
K
Чèùåííÿ âiääiëåíü
êîíòåéíåpà äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
" # ,
$ ! , # .
Påêîìåíäóºòüñÿ ÷àñ âiä ÷àñó
÷èñòèòè âiääiëåííÿ äëÿ
ïîpîøêiâ, âèáiëюâà÷à òà
çì’ÿêøóâà÷à. Äëÿ öüîãî:
% .
% $ .
&
áåç îñîáëèâèõ çóñèëü
âèòÿãíiòü âàííî÷êè ç
êîíòåéíåpà;
ïpîìèéòå êîíòåéíåp i
âàííî÷êè ñòpóìåíåì âîäè;
óñòàâòå âñå íà ìiñöå.
34
EL
UKR
K4 *
1 5 7 7
(. ,
.) 5 . ' 9 5 :
óèùeííÿ ôiëüòpa
B ìaøèíi âcòaíoâëeíèé
ôiëüòp, ùo çaòpèìyπ âeëèêi
÷acòêè, cìiòòÿ, ïpeäìeòè, ÿêi
ìoæyòü çaáèâaòè çëèâ âoäè
(ìoíeòè, ryäçèêè òoùo).
¯x ëerêo âèòÿãòè ç ôiëüòpa.
● Ïocëiäoâíicòü äié ÷èùeííÿ
ôiëüòpa òaêa:
● % :
1 , 5 77 .
● Ç¥‰ÍËÚË Á‡ÒÛ‚ÍÛ
● 0 5 5,
7 8 7 9 .
● / 5,
o 5 ,
.
● -7 5 .
● 4 , 5 7 7 5 . 75 .
& #−
% $+ *
#*'*
C 5 7
7 , .
1 7.
D . 1 7 , 5 .
! 9.
● í¥Î¸ÍË ‚ ÓÍÂÏËı ÏÓ‰ÂÎflı:
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ „ÓÙÓ‚‡ÌËÈ ¯Î‡Ì„,
‚ËÈÏ¥Ú¸ ÔÓ·ÍÛ Ú‡ ÁÎËÈÚÂ ‚Ó‰Û Û
ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
● èÂ‰ ÚËÏ, flÍ ÁÌflÚË Ù¥Î¸Ú,
ÔÓÍ·‰¥Ú¸ ‡·ÒÓ·Û˛˜Û ÒÂ‚ÂÚÍÛ Ô¥‰
Í˯ÍÛ Ù¥Î¸Ú‡, ˘Ó· Á¥·‡ÚË
ÌÂÁ̇˜ÌÛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‚Ó‰Ë, fl͇ ÏÓÊÂ
·ÛÚË ‚ÒÂ‰ËÌ¥ ̇ÒÓÒÛ.
● ïoâepíiòü ôiëüòp ïpoòè
roäèííèêoâo¿ còpiëêè äo éoão
çyïèíêè y âepòèêaëüíoìy
ïoëoæeííi;
● âèòÿãíiòü ôiëüòp i o÷ècòiòü
éoão;
● ïicëÿ ÷èùeííÿ ôiëüòpa
oãëÿíüòe éoão i ïocòaâòe ía
ìicöe, âèêoíy˛÷è çaçía÷eíi
âèùe oïepaöi¿ â çâopoòíoìy
ïopÿäêy.
Ïåpåcyâaííÿ ìaøèíè ÷è ¿¿
òpèâaëa çyïèíêa
Ïpè ìîæëèâèx ïepecyâaííÿx
÷è òpèâaëoìy ïpocòo˛
ìaøèíè â íeoïaë˛âaíèx
ïpèìiùeííÿx íeoáxiäío
ïoâíicò˛ çëèòè ç òpyáoê òa
ìaøèíè çaëèøêè âoäè.
Äëÿ öüoro âèéìiòü âèëêy ç
poçeòêè, âèâiëüíiòü øëaíã
çëèây ç ôiêcaòopa, oïycòiòü
éoão äoëy, ïoìicòèâøè êiíeöü
øëaíãa â πìíicòü äëÿ çáopy
âoäè, òa çëèéòe âoäy.
Çâiëüíèâøè ìaøèíy âiä âoäè,
çaêpiïiòü çëèâíèé øëaíã y
ôiêcaòopi.
Ó çaâepøeííÿ âèêoíaéòe
çaçía÷eíi âèùe oïepaöi¿ y
çâopoòíoìy ïopÿäêy.
35
EL
K 13
#)
1. % 7
7
2. % *
% - % (ON/OFF)
% 5 9
!7
[ !7
5
' K 7 (1)
' 9 9 !7
9
& v 3. % & # n 9
- !7 5
K 5 5
4. * 79 % 9 9
9
5. % 1 0 [ &"# +1#\#4&
( )
7
7 8 1 o 0
& 9 5 5 1 9 5
5 6. % 8 7. + 5 0,1,5,7,8,9
8. + 5 2
_
4 5 9
5
K 5 9
K 1 !7 9. + 5 3
% # 10. + 5 .4
1 9 9
K 9 .
HMEI% H:
H Y KEYH EINAI E?OI MENH ME EIIKO HEKTPONIKO AI HTHPIO OY AOTPEEI THN
EKTEE H TOY KYKOY TI;IMATO AN TA POYXA TO TYMANO EN EINAI OMOIOMOPA
KATANEMHMENA. AYTO AOTPEEI TO OPYBO KAI TI ONH EI KAI E?A AIZEI ME$AYTEPH
IAPKEIA Z%H TH Y KEYH .
36
! 5 , Candy. 77 , 7 779
.
# 1
! -!" - ! ;, =,, ! > -
;
; ,!! / ! > !>, /!:
− 2 ! >=!,/! / ! ! 9,2 ,2 ,-" -,// - ! -!0
− 2 !-2 Q !, /!2! - =,/!.
− #! - ! ,-" -,// ! 0 ! ! >, ,0 . !
-,//!! !- /!"! 0;! /! ! Q- !
"/!!.
− #! - ! !; 0 ! ,-! >=!,/!, /! !! !! !,>
>=!,/!.
− ;!! ! - > ! !
! -! ,- ! 0 , ! !;! 90 !2 ! 0 ! ! > ! / > 2,
/ 0 ! -
!2 /! /2 !; 0.
− " !->, ! ,> =,/!! ;> - !>!
!>, /!.
2 ,- ,- , ,> " - !! ;!
! ! 0 - ! = 9! Candy.
!! -! ;> !/! -90 ! - 2 ,9 ! 0
;-,,!- !-0. !! -! > ! /! ! = V2 ==! ! !,,Q ! =! ! ! -.
- ! -!0 !,! / 9 / ! ! ,0 " (heavy−duty),7 9 > = 60°C 9 9 9 9, 9 9. 9 .
9 9 9 60°C 40°C, 7 9 7 7 5
, . + 7 7
9 , .C 9 , 9 7 5 7 9 9 9.
9 9 <40°C 7 7 9 .
9 7 59 7 .
7 9 7 75 .
37
UKR
PÎÇÄIË 13
MOÆÈBI HECÏPABHOCTI, ¯X ÏPÈЧÈHÈ TA ÓCÓHEHHß
ÍÅÑÏPÀÂÍÎÑÒI
1. Ìàøèíà íå ïpaöює
ía æoäíié ïpoãpaìi
ÓÑÓÍÅÍÍß
ÏPÈЧÈÍÈ
Maøèía íe ïiäêëю÷eía äo eëeêòpoìepeæi
Ïiäêëю÷iòü ìaøèíy
Maøèía íe yâiìêíeía
Haòècíiòü êíoïêy “âêë/âèêë”
Biäcyòíÿ eëeêòpoeíepãiÿ
Ïepeâipòe
Ïepeãopiëè çaïoáiæíèêè
Ïepeâipòe
Biäêpèòèé çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Çaêpèéòe çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
2. Ïpaëüía ìaøèía íe
íaïoâíюєòücÿ
âoäoю
Äèâ. ïpè÷èíè ï. 1
Çaêpèòèé êpaí ïoäa÷i âoäè
Heâipío âcòaíoâëeía py÷êa L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Ïepeâipòe
Biäêpèéòe êpaí
Ïepeâipòe ïoëoæeííÿ py÷êè L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
3. Ïpaëüía ìaøèía íe
çëèâaє âoäy
Çaáèòèé ôiëüòp
O÷ècòiòü ôiëüòp
Ïepeãíyòèé øëaíã çëèây
Bèïpÿìòe øëaíã çëèây
4. Íàÿâíicòü âoäè ía
ïiäëoçi íaâêoëo
ìaøèíè
Boäa ïpoíèêaє êpiçü ïpoêëaäêy ìiæ
êpaíoì i òpyáêoю ïoäa÷i âoäè
Çaìiíiòü ïpoêëaäêy òa çaòÿãíiòü
ç’єäíaííÿ
5. Ïpaëüía ìaøèía íe
âiäæèìaє áiëèçíy
Maøèía ùe íe çëèëa âoäy
Ça÷eêaéòe, äoêè ìaøèía çiëëє âoäy
Peæèì âiäæèìy âèêëю÷eíèé
Bêëю÷iòü peæèì âiäæèìy
Maøèía íepiâío âcòaíoâëeía ía ïiäëoçi
Bèpiâíÿéòe ìaøèíy, oáepòaю÷è íiæêè
He çíÿòi òpaícïopòíi äyæêè
Çíiìiòü òpaícïopòíi äyæêè
Áiëèçía íepiâíoìipío poçïoäiëèëacÿ â
áapaáaíi
Piâíoìipío poçïoäiëiòü áiëèçíy
6. Ñèëüíi âiápàöi¿ ïiä
÷ac âiäæèìy
7. ç‡ ‰ËÒÔΪ ÔÓ͇ÁÛπ
ÔÓÏËÎÍÛ ‹ 0, 1, 5, 7, 8, 9
-
á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ
8. ç‡ ‰ËÒÔΪ ÔÓ͇ÁÛπ
ÔÓÏËÎÍÛ ‹ 2
凯Ë̇ Ì Á‡ÎË‚‡π ‚Ó‰Û
èÂ‚¥Ú ˜Ë ‚¥‰ÍËÚËÈ Í‡Ì ‚Ó‰Ë
9. ç‡ ‰ËÒÔΪ ÔÓ͇ÁÛπ
ÔÓÏËÎÍÛ ‹ 3
凯Ë̇ Ì ÁÎË‚‡π ‚Ó‰Û
èÂ‚¥Ú ˜Ë Ì Á‡ÒÏ¥ÚË‚Òfl ÁÎË‚ .èÂ‚¥ËÚË
¯Î‡Ì„ ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë, ˘Ó· Ì ÔÂ„ÌÛ‚Òfl
10. ç‡ ‰ËÒÔΪ ÔÓ͇ÁÛπ
ÔÓÏËÎÍÛ ‹ 4
凯Ë̇ ‰ÛÊ Á‡ÔÓ‚ÌÂ̇ ‚Ó‰Ó˛
á‡ÍËÈÚ Í‡Ì ‚Ó‰Ë. á‚ÂÌ¥Ú¸Òfl ‰Ó ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó
ˆÂÌÚÛ.
Ìàøèíà îñíàùåíà ñïåöiàëüíèì åëåêòpîííèì ïpèñòpîºì, ÿêå îõîpîíÿº öåíòpèôóãó âiä
pîçáàëàíñóâàííÿ. Öå çíèæóº øóì i âiápàöiю ìàøèíè i òàêèì ÷èíîì ïpîäîâæóº òåpìií ¿¿
åêñïëóàòàöi¿.
38
Óâara!
ßêùo Baøa ìaøèía íe ïpaöює, ïepø íiæ çâepíyòècÿ äo öeíòpy òexíi÷íoão
oácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, cïpoáyéòe ycyíyòè íecïpaâíicòü caìoòyæêè, âèêopècòoâyю÷è
âèùeíaâeäeíy òaáëèöю.
ßêùo caìoòyæêè ycyíyòè íecïpaâíicòü íe âäaєòücÿ, çâepíiòücÿ â öeíòp
òexoácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, ïoâiäoìèâøè òèï ìoäeëi, ÿêèé âêaçaíèé ía òaáëè÷öi ç
âíyòpiøíüoro áoêy äâepöÿò aáo â ãapaíòiéíoìy cepòèôiêaòi (òaëoíi). Ïoâiäoìèâøè öю
iíôopìaöiю, Bè øâèäêo òa eôeêòèâío oòpèìaєòe âiäïoâiäíy ïocëyry.
êÂÍÓÏẨ‡ˆ¥ª ˘Ó‰Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ï˲˜Ó„Ó Á‡ÒÓ·Û ÔË ¥ÁÌËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı
èË Ô‡ÌÌ¥ ÒËθÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ·¥ÎËı ˜ÂÈ, ÏË ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏÛ "è‡ÌÌfl
·‡‚Ó‚ÌflÌËı ˜ÂÈ ÔË 60°C" ‡·Ó Ô‡Î¸ÌËÈ ÔÓÓ¯ÓÍ, flÍËÈ Ï¥ÒÚËÚ¸ ‚¥‰·¥Î˛˛˜¥ ÂÎÂÏÂÌÚË.
èË Ô‡ÌÌ¥ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ ‚¥‰ 40°C ‰Ó 60°C ÒÎ¥‰ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓÓ¯ÓÍ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÈ ‰Ó ¥‚Ìfl
Á‡·Û‰ÌÂÌÌfl Ú‡ ÚËÔÛ Ú͇ÌËÌ.
Ⴂ‡ÈÌ¥ Ô‡Î¸Ì¥ ÔÓÓ¯ÍË Ô¥‰ıÓ‰flÚ¸ ‰Îfl ·¥ÎËı Ú‡ ÍÓθÓÓ‚Ëı ˜ÂÈ Á ÒËθÌËÏ Á‡·Û‰ÌÂÌÌflÏ, ‚ ÚÓÈ ˜‡Ò,
flÍ ¥‰Í¥ Ô‡Î¸Ì¥ ÔÓÓ¯ÍË Ú‡ "Á‡ıˢ‡˛˜¥ ÍÓÎ¥", Ô¥‰ıÓ‰flÚ¸ ‰Îfl Ì ÒËθÌÓ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ÍÓθÓÓ‚Ëı ˜ÂÈ.
èË Ô‡ÌÌ¥ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ ÌËʘ 40°C, ÏË ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ¥‰Í¥ Ô‡Î¸Ì¥ ÔÓÓ¯ÍË,
χÍÓ‚‡Ì¥ flÍ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ ÔËÁ̇˜ÂÌ¥ ‰Îfl Ô‡ÌÌfl ÔË ÌËÁ¸ÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ı.
èË Ô‡ÌÌ¥ ¯ÂÒÚ¥ Ú‡ ¯Ó‚ÍÛ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ Ô‡Î¸ÌËÈ ÔÓÓ¯ÓÍ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ ÓÁÓ·ÎÂÌËÈ ‰Îfl ‰‡ÌÓ„Ó ÚËÔÛ
Ú͇ÌËÌ.
èË ‰ÓÁÛ‚‡ÌÌ¥ ÒÎ¥‰ÛÈÚ ¥ÌÒÚÛ͈¥flÏ ‚͇Á‡ÌËÏ Ì‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ˆ¥.
39
2002/96EC (WEEE).
! " , # " # , .
$ #% . & " " " ' ".
"* # ' " .
+ * " , " .
ñÂÈ ‚Ë¥· χÍÓ‚‡ÌÓ Á„¥‰ÌÓ ∏‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ‰ËÂÍÚË‚Ë 2002/96/Öë ÔÓ ìÚËÎ¥Á‡ˆ¥˛ ÖÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó Ú‡ ÖÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl (Waste
Electrical and Electronic Equipment Directive, WEEE).
ᇷÂÁÔÂ˜Û˛˜Ë Ô‡‚ËθÌ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ, ÇË ‰ÓÔÓÏÓÊÂÚ Á‡ÔÓ·¥„ÚË ÔÓÚÂ̈¥‡Î¸ÌÓÏÛ Ì„‡ÚË‚ÌÓÏÛ ‚ÔÎË‚Û Ì‡
ÓÚÓ˜Û˛˜Â ÒÂ‰ӂˢ ڇ Á‰ÓÓ‚’fl β‰ËÌË, ˘Ó ÏÓÊ ÒÚ‡ÚËÒfl Á‡ ÛÏÓ‚Ë ÌÂ̇ÎÂÊÌÓª ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ.
èÓÁ̇˜Í‡ ̇ ÚÓ‚‡¥ ‚͇ÁÛπ ̇ ÚÂ, ˘Ó ‰‡ÌËÈ ÚÓ‚‡ Ì ÏÓÊ ÁÌË˘Û‚‡ÚËÒfl Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‚·ÒÌËı Á‡ÒÓ·¥‚. 燂ԇÍË ‚¥Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ
ÔÂ‰‡‚‡ÚËÒfl ‰Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı Ï¥Òˆ¥ Á·ÓÛ ‰Îfl ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ÂÎÂÍÚ˘ÌÓ„Ó Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl.
áÌˢÂÌÌfl ÔÓ‚ËÌÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚË Á„¥‰ÌÓ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı Ô‡‚ËÎ ÔÓ ÁÌˢÂÌÌ˛ ‚¥‰ıÓ‰¥‚.
ÑÎfl ÓÚËχÌÌfl ·¥Î¸¯ ‰ÂڇθÌÓª ¥ÌÙÓχˆ¥ª ÔÓ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl, ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl Ú‡ ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥˛ ‰‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚÛ, ·Û‰¸-·Ò͇
Á‚ÂÚ‡ÈÚÂÒfl ‰Ó Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó ÓÙ¥ÒÛ, ÒÂ‚¥ÒÛ Á ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥ª ÔÓ·ÛÚÓ‚Óª ÚÂıÌ¥ÍË ‡·Ó χ„‡ÁËÌÛ, ‰Â ÇË Ôˉ·‡ÎË ‚Ë¥·.
Ôipìà-âèpîáíèê íå íåñå íiÿêî¿ âiäïîâiäàëüíîñòi çà ïîìèëêè äpóêó, ùî ìiñòÿòüñÿ
â öèõ iíñòpóêöiÿõ, i çàëèøຠçà ñîáîю ïpàâî ïîëiïøåííÿ ÿêîñòi âëàñíèõ âèpîáiâ,
çáåpiãàю÷è íåçìiííèìè îñíîâíi òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè.
ñÂÈ ÔËÒÚ¥È ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ÒÛ˜‡ÒÌËÏ ‚ËÏÓ„‡Ï Ô‡‚ËÎ ·ÂÁÔÂÍË . í‡ÍÓÊ ‰Ó‚Ó‰ËÏÓ ‰Ó
LJ¯Ó„Ó ‚¥‰Óχ, ˘Ó ˆÂÈ ‚Ë¥· ÒÂÚËÙ¥ÍÓ‚‡ÌËÈ Á„¥‰ÌÓ Á ‚ËÏÓ„‡ÏË ·ÂÁÔÂÍË Ó„‡ÌÓÏ ÔÓ
ÒÂÚË٥͇ˆ¥ª ÔÓÏËÒÎÓ‚Óª ÔÓ‰Û͈¥ª ÑÂʇ‚ÌËÏ ÍÓÏ¥ÚÂÚÓÏ ìÍ‡ªÌË Á ÔËڇ̸
ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó „Û₇ÌÌfl Ú‡ ÒÔÓÊË‚˜Óª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‰Âʇ‚̇ ÒËÒÚÂχ ìÍëÂÔÓ.
EL
UKR
14.10
13.09 -- 43008058
43005907
. , .
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising