Candy | LB CBL100 PL | Candy LB CBL100 PL Instrukcja obsługi

Candy LB CBL100 PL Instrukcja obsługi
PL
Instrukcja obsäugi
CBL 100
PL
GRATULACJE
PL
ROZDZIA Ä
SPIS TREÉCI
Kupujåc sprzët AGD firmy Candy dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze.
Wstëp
Firma Candy ma przyjemnoéç przedstawiç nowå pralkë
automatycznå, która jest rezultatem lat poszukiwañ i
doéwiadczeñ nabytych w bezpoérednim kontakcie z
konsumentem. Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i wysokå
sprawnoéç - cechy charakteryzujåce pralkë Candy.
Firma Candy oferuje takãe szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak: zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i
kuchenki, a takãe lodówki i zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë o kompletny katalog
produktów firmy Candy.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce bezpiecznej instalacji, uãytkowania i
konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób uãytkowania pralki.
Uwagi ogólne dotyczåce dostawy
1
Gwarancja
2
Érodki bezpieczeñstwa
3
Dane techniczne
4
Instalacja pralki
5
Opis panelu sterujåcego
6
Szuflada na proszek
7
Wybór programu
8
Produkt
9
Tabela programów
10
Praktyczne rady dla uãytrowników
11
Pranie
11
Czyszczenie i rutynowa konserwacja pralki
12
Lokalizacja usterek
13
Zachowaj niniejszå instrukcjë w celu póãniejszej konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå Candy, lub z punktami serwisowymi,
zawsze podawaj model i numer, oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki istnieje). Praktycznie wszystkie
informacje så obwiedzione ramkå na rysunku obok
2
3
PL
PL
ROZDZIAÄ 1
ROZDZIAÄ 2
UWAGI OGÓLNE DOTYCZÅCE
DOSTAWY
GWARANCJA
Niniejsze urzådzenie jest dostarczane z kartå gwarancyjnå
pozwalajåcå bezpäatnie korzystaç z pomocy technicznej i
serwisu w okresie gwarancyjnym.
W momencie dostawy sprawdã, czy poniãsze elementy
zostaäy dostarczone wraz z pralkå:
A) INSTRUKCJA UÃYTKOWANIA
B) KARTA GWARANCYJNA
Czëéç B karty gwarancyjnej winna byç wysäana do Candy
Polska przez sprzedawcë w ciågu 10 dni od daty sprzedaãy.
C) WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH
(na karcie gwarancyjnej)
EUROPE
D) ZATYCZKA
Dovunque
tu sia.
A
E) KOLANKO WËÃA WYLEWOWEGO
SPEDIRE
B
TRATTENERE
F) POJEMNIK NA PÄYN DO PRANIA
Czëéç A karty gwarancyjnej powinna zostaç wypeäniona i
przechowywana w celu ewentualnego okazania technikom z
punktu serwisowego w przypadku naprawy. Naleãy takãe
zachowaç fakturë potwierdzajåcå zakup urzådzenia.
C
G) “32 - MINUTOWA” MIARKA
PRZECHOWUJ JE W BEZPIECZNYM MIEJSCU
D
Sprawdã, czy pralka i wyposaãenie jest w dobrym stanie i
nie ulegäa uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ skontaktuj sië ze sklepem, w którym
nabyäeé urzådzenie.
F
4
'
2
3
G
E
5
PL
ROZDZIAÄ 3
ÉRODKI BEZPIECZEÑSTWA
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI CZYSZCZENIA LUB KONSERWACJI
URZÅDZENIA NAL EÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka sieciowego.
● Zakrëciç kran odpowiadajåcy za dopäyw wody.
● Firma CANDY wyposaãa w uziemiene wszystkie
produkowane u siebie urzådzenia. Upewnij sië, ãe gniazdko
zasilajåce pralkë posiada prawidäowo podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym przypadku wezwij
wykwalifikowanego elektryka.
PL
● Nie wolno uãywaç adapterów, ani rozgaäëãiaczy
elektrycznych.
● Urzådzenie nie powinno byç obsäugiwane przez dzieci oraz
osoby nie zaznajomione z urådzeniem.
● W celu wyjëcia wtyczki z gniazdka sieciowego nie naleãy
ciågnåc za kabel zasilajåcy ani pociågaç samego
urzådzenia.
● Nie wolno naraãaç urzådzenia na dziaäanie czynników
atmosferycznych (deszcz, säoñce itp. ..)
● Podczas przenoszenia pralki nie wolno chwytaç jej za
pokrëtäa ani za pojemnik na érodek do prania.
● Podczas transportu nie powinno sië opieraç drzwiczek pralki
o wózek.
Waãne!
W przipadku instalacji urzådzenia na podäozu pokrytym
dywanem, chodnikiem, itp., naleãy sprawdziç czy nie så
zatkane otwory wentylacyjne znajdujåce sië w dolnej czëéci
pralki.
Urzådzenie niniejsze zgodne jest z dyrektywami Unii
Europejskiej 89/336/CEE, 73/23/CEE, z uwzglëdnieniem
póãniejszych poprawek.
● Nie wolno dotykaç urzådzenia mokrymi lub wilgotnymi
rëkami lub nogami.
● Pralka powinna byç zawsze podnoszona przez dwie osoby,
tak jak to pokazane jest to na rysunku.
● Nie wolno mieç z nim kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● W przypadku awarii czy teã nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran doprowadzajåcy wodë i staraj sië
jej nie dotykaç. Skontaktuj sië z autoryzowanym punktem
serwisowym Candy. Nieprzestrzeganie powyãszych zaleceñ
moãe negatywnie wpäynåç na bezpieczeñstwo uãytkowania
urzådzenia.
● Nie wolno uãywaç przedäuãaczy do doprowadzenia energii
elektrycznej.
● W przypadku gdyby przewód zasilajåcy (gäówny kabel)
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA WODA W PRALCE MOÃE
OSIÅGNÅÇ TEMPERATURË 90°C
zostaä uszkodzony jego wymiana na dobry moãe byç
wykonana tylko przez punkt serwisowy.
● Przed otwarciem drzwiczek pralki naleãy sprawdziç, czy w
bëbnie nie ma wody.
6
7
PL
PL
ROZDZIAÄ 4
ROZDZIAÄ 5
INSTALACJA PRALKI
54 cm
Ustawiç pralkë w miejscu przeznaczenia bez opakowania.
85 cm
Przeciåç taémy przytrzymujåce wëãe i przewody.
A), 4 boczne (B
B) po czym
Wykrëciç érodkowå érubë (A
zdemontowaç blokadë.
60 cm
Pochyliç pralkë do przodu i wyciågnåç dwie wkäadki
styropianowe.
DANE TECHNICZNE
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
kg
5
POZIOM NORMALNY
WODY
l
6÷15
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
W
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 90°C)
kWh
1,8
A
10
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
giri/min.
1000
CIÉNIENIE WODY W SIECI
MPa
min. 0,05
max. 0,8
NAPIËCIE ZASILANIA
V
230
BEZPIECZNIK OBWODU ZASILANIA
8
Zatkaç otwór w tylnym panelu zatyczkå dostarczonå wraz z
pralkå.
2150
UWAGA:
NIE NALEÃY POZOSTAWIAÇ ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO ZABAWY DZIECIOM, GDYÃ
ELEMENTY TE MOGÅ STANOWIÇ POTENCJALNE
ÃRÓDÄO NIEBEZPIECZEÑSTWA.
9
PL
PL
Wypoziomowaç pralkë manipulujåc jej przednimi nóãkami.
Umieéciç wyciszajacy materiaä tak jak pokazano na rysunku.
a) Przekrëciç w kierunku zgodnym z kierunkiem wskazówek
zegara nakrëtkë blokujåcå nóãkë pralki.
Podäåczyç do kranu wåã doprowadzajåcy wodë.
A
Urzådzenie musi byç podäåczone do sieci wodociågowej za
pomocå nowego zestawu wëãy gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
b) Przekrëciç nóãkë podnoszåc jå lub opuszczajåc, tak aby
uzyskaç doskonaäe przyleganie do podäoãa.
B
c) Zablokowaç nóãkë przykrëcajåc nakrëtkë w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aã bëdzie
przylegaäa do dna pralki.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ JESZCZE KRANU
Przysunåç urzådzenie do éciany. Zawiesiç wåã odpäywowy na
krawëdzi wanny, uwaãajåc aby nie miaä on zaäamañ i aby
byä droãny na caäej swej däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa odprowadzajåcego wodë do staäego
odpäywu o érednicy wiëkszej niã wåã odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na wysokoéci co najmniej 50 cm. W
miarë potrzeby nalezy uãyç usztywniajåcego kolanka,
dostarczonego w komplecie wraz z pralkå.
C
Sprawdziç czy przycisk START nie jest wciÊni´ty
Sprawdziç czy pokr´t∏o programów jest na pozycji OFF i czy
drzwiczki sà zamkni´te.
Wäoãyç wtyczkë kabla zasilajåcego do gniazda sleciowego.
Po zainstalowaniu, urzådzenie naleãy ustawiç w pozycji
zapewniajåcej swobodny dostëp do kontaktu (wtyczki).
max 100 cm
min 4 cm
10
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
11
PL
PL
OPIS ELEMENTÓW PANELU STEROWANIA
ROZDZIAÄ 6
N
M
PRZYCISK ODBLOKOWUJÅCY DRZWICZKI
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST WYPOSAÃONE W
SPECJALNY SYSTEM ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY ZAPOBIEGA
NATYCHMIASTOWEMU OTWARCIU DRZWICZEK TUZ PO
ZAKOÑCZENIU PRANIA, PO JEGO ZATRZYMANIU LUB PO
ZAKOÑCZENIU WIROWANIA. PRZED OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY ODCZEKAÇ 2 MINUTY.
A DEFG
H
BC
L
PRZYCISK START
B
2 min.
C
Nale˝y go wcisnàç aby uruchomiç, ustawiony wczeÊniej za
pomocà pokr´t∏a programów, cykl prania .( W zale˝noÊci od
ustawionego cyklu zapali si´ jedna z kontrolek czasu
pozosta∏ego do zakoƒczenia prania)
UWAGA: PO W¸ÑCZENIU PRALKI ZA POMOCÑ PRZYCISKU
START NALE˚Y POCZEKAå KILKA SEKUND, A˚ PRALKA
ROZPOCZNIE CYKL PRANIA.
OPIS ELEMENTÓW PANELU STEROWANIA
Szuflada na proszek
Przycisk odblokowujåcy drzwiczki
B
Przycisk “START”
Przycisk Super szybkiego prania
C
D
Przycisk äatwe prasowanie
E
Przycisk dodatkowego päukania
F
Przycisk intensywnego prania
G
Pokrëtäo regulacji prëdkoéci wirowania
H
Pokrëtäo programatora
L
Lampka kontrolna zasilania
M
Lampki wskazujàce kolejne fazy prania
12
A
N
ZMIANY USTAWIE¡ PO W¸ÑCZENIU PROGRAMU (PAUSA)
Po w∏àczeniu programu mo˝na zmieniç ustawienia i opcje jedynie
za pomocà przycisków opcje. Zwolniç przycisk START Kontrolka
czasu pozosta∏ego do koƒca cyklu zacznie migotaç.Nale˝y taraz
dokonaç ˝àdanych zmian i ponownie wcisnàç przycisk START.
Je˝eli chcemy dodaç lub wyjàç jakieÊ sztuki prania gdy
pralka ju˝ pracuje, nale˝y zwolniç przycisk START i poczekaç 2
minuty a˝ zwolni si´ blokada drzwiczek.
Po wyj´ciu lub do∏o˝eniu czegoÊ do prania nale˝y zamknàç
drzwiczki i nacisnàç przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w tym momencie cyklu, w który
zosta∏a zatrzymana.
SKASOWANIE USTAWIONEGO PROGRAMU
Jest mo˝liwe skasowanie ustawionego programu w ka˝dym
momencie prania .
Nale˝y postàpiç nast´pujàco:
- zwolniç przycisk START
- ustawiç pokr´t∏o wyboru programów na pozycj´´ OFF.
- przestawiç pokr´t∏o programów na pozycj´ poza OFF
- poczekaç oko∏o 5 sekund. Pralka jest teraz gotowa do
ustawienia nowego programu lub do wy∏àczenia.
UWAGA: NIE MO˚NA OTWORZYå DRZWICZEK JEÂLI
PRZYCISK START NIE JEST ZWOLNIONY.
13
PL
PRZYCISK SUPER SZYBKIEGO PRANIA
Wciéniëcie tego przycisku powoduje zredukowanie czasu
prania do max. 50 minut w zaleãnoéci od wybranego
programu i temperatury. Przycisk super szybkiego prania
moãe byç uãyty do prania äadunku od 1 do 5 kg.
PL
D
SZYBKIE
PRANIE
E
¸ATWE
PRASOWANIE
Ten przycisk mo˝e byç wykorzystany przy programach:
bawe∏na i tkaniny mieszane.
PRZYCISK ¸ATWE PRASOWANIE
Uruchomienie tej funkcji pozwala zmniejszyç do minimum
gniecenie si´ pranych tkanin przez modyfikacj´ parametrów
programu dla wybranego cyklu i typu tkaniny.
Szczególnie w przypadku tkanin mieszanych po∏àczone
dzia∏anie fazy stopniowego sch∏adzania wody, braku obrotów
b´bna podczas odprowadzania wody i delikatnego wirowania
minimalizuje gniecenie si´ w∏ókien. W przypadku tkanin
delikatnych, z wyjàtkiem we∏ny, opisane wczeÊniej etapy
wzbogacono o etap pozostawienia wody w b´bnie po ostatnim
p∏ukaniu, a wyeliminowano etap sch∏adzania wody - pozwoli∏o to
uzyskaç najlepsze rezultaty.
W programie prania tkanin wytrzyma∏e i we∏ny przycisk ten
wymusza jedynie pozostawienie prania w wodzie po zakoƒczeniu
ostatniego p∏ukania, co umo˝liwia dok∏adne rozpr´˝enie w∏ókien.
Na zakoƒczenie cyklu prania tkanin wytrzyma∏e, tkanin
delikatnych i we∏ny mo˝na:
Zwolniç przycisk ¸ATWE PRASOWANIE, pozwalajàc zakoƒczyç
pranie etapem odprowadzenia wody i wirowania.
Je˝eli chcemy ustawiç program TYLKO ODPROWADZANIE WODY
nale˝y:
- wy∏àczyç pralk´ naciskajà przycisk START
- ustawiç pokr´t∏o progamów na pozycj´ OFF
- wybraç program TYLKO ODPROWADZANIE WODY
- poczekaç 5 sekund
- w∏àczyç pralk´
PRZYCISK DODATKOWEGO P¸UKANIA
WciÊni´cie tego przycisku, zale˝nie od wybranego programu
powoduje zwi´kszenie iloÊci wody podczas cyklów p∏ukania
lub dodaje jeszcze jedno p∏ukanie.
Funkcja ta jest szczególnie wa˝na dla ludzi z bardzo wra˝liwà
skórà.
14
PRZYCISK INTENSYWNEGO PRANIA.
WciÊni´cie tego przycisku, aktywnego wy∏àcznie w
przypadku prania tkanin odpornych o trwa∏ych kolorach
pozwala utrzymaç na sta∏ym poziomie wybranà temperatur´
wody we wszystkich fazach cyklu prania. Ta
charakterystyczna funkcja w po∏àczeniu z oddzia∏ywaniem
mechanicznym zapewnia uzyskanie dobrych wyników prania
w przypadku szczególnie zabrudzonych tkanin o trwa∏ych
kolorach.
G
POKRËTÄO REGULACJI PRËDKOÉCI WIROWANIA
H
WYWABIANIE
PLAM
WIROWANIE
POKRËTÄEM MOÃNA OBRACAÇ W OBU KIERUNKACH
Celem wirowania jest odprowadzenie jak najwiëkszej iloéci wody
z pranej bielizny bez powodowania uszkodzeñ pranych tkanin.
Obracajåc pokrëtäem moãna obniãyç prëdkoéç wirowania do
ãådanego poziomu.
Moãna równieã caäkowicie wyäåczyç wirowanie ustawiajåc
pokrëtäo w pozycji ‘
’.
UWAGA
PRALKA WYPOSAÃONA JEST W ELEKTRONICZNY UKÄAD
KONTROLI PRËDKOÉCI WIROWANIA ZAPOBIEGAJÅCY
NIE RÓWNOMIERNEMU ROZÄOÃENIU SIË BIELIZNY W
BËBNIE. DZIËKI TEMU ZMNIEJSZA SIË GÄOÉNOÉÇ I
WIBRACJE PRALKI A W KONSEKWENCJI WYDÄUÃA JEJ
ÃYWOTNOÉÇ.
F
SUPER
P¸UKANIE
15
PL
POKR¢T¸O PROGRAMÓW Z OFF
PL
L
MO˚NA NIM OBRACAå W OBIE STRONY
-ZAPALA SI¢ SYGNALIZACJA ÂWIETLNA ON-
ROZDZIAÄ 7
SZUFLADA NA PROSZEK
Szuflada na proszek jest podzielona na 4 przegródki:
Tabele w rozdziale dotyczàcym prania opisujà ró˝ne
programy i wskazujà numer programu lub symbol który
nale˝y ustawiç.
- Pierwsza przegródka I jest przeznaczona na érodek do
prania wstëpnego.
- Drugi pojemnik oznaczony symbolem II jest przeznaczony
na proszek do prania albo na proszek do programu
szybkiego 32’
PAMI¢TAJ: ABY ZGASIå SYGNALIZACJ¢ ÂWIETLNÑ
ON NALE˚Y PRZESTAWIå POKR¢T¸O PROGRAMÓW
NA POZYCJ¢ OFF.
cl
Uãywajåc érodków päynnych moãna skorzystaç ze
specjalnego pojemniczka doäåczonego do pralki, który
moãna wäoãyç do szuflady (patrz rysunek).
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓRE ÉRODKI PIORÅCE SÅ TRUDNE
DO USUNIËCIA; W TAKIM PRZYPADKU ZALECA SIË
UÃYCIE POJEMNICZKA ZE ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO BEZPOÉREDNIO DO BËBNA PRALKI
LAMPKA KONTROLNA ZASILANIA
M
LAMPKI WSKAZUJÑCE KOLEJNE FAZY PRANIA
N
= pranie wst´pne
= pranie
- trzecia cl
wybielacz
przegródka szuflady jest przeznaczona na
UWAGA:
TRZECIA I CZWARTA PRZEGRÓDKA PRZEZNACZONE SÅ
WYÄÅCZNIE NA PRODUKTY PÄYNNE
✿
- czwarta
przegródka jest przeznaczona na specjalne
dodatki do prania; érodki zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal, wybielacze.
= p∏ukanie
= wirowanie
16
17
PL
PL
ROZDZIAÄ 8
ROZDZIAÄ 9
WYBÓR PROGRAMU
PRODUKT
Pralka posiada 4 róãne grupy programów stosowane w
zaleãnoéci od rodzaju materiaäu i jego stopnia zabrudzenia.
Programy te róãniå sië rodzajem prania, temperaturå i
däugoéciå cyklu prania (patrz tabela programów prania).
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy odwirowywaç.
1 Materiaäy wytrzymaäe
Programy zostaäy opracowane w celu maksymalnego
rozwiniëcia fazy prania i päukania, przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie zapewnia skuteczne usuniëcie wody.
Odzieã lub inne wyroby z weäny moãna praç w pralce, jeéli
na metce umieszczony jest odpowiedni symbol “Pure new
wool” i informacja “nie filcuje sië” lub “moãna praç w
pralce”
2 Materiaäy z wtókien mieszanych i syntetycznych
Doskonaäe efekty prania zapewnia zoptymalizowany rytm
obrotów bëbna oraz päukanie w duãej iloéci wody.Delikatne
odwirowanie zmniejsza ryzyko pogniecenia pranych tkanin.
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki razem z odzieãå metalowych
przedmiotów (np. broszek, agrafek, spinek, monet itp.);
- powäoczki na poduszki zapiëte byäy na guziki, zapiëte
równiez rzamki bäyskawiczne i haftki, natomiast luãne
paski i däugie tasiemki przy sukniach zawiåzane byäy w
wëzeäki;
- zdjåç pozostale ewentualnie ãabki do firanek;
- zapoznaç sië z treéciå wszytych w odzieã metek;
- uporczywe plamy usunåç przed praniem specjalnå
pastå lub érodkiem do plam.
3 Materiaäy wyjåtkowo delikatne
Jest to nowy rodzaj prania, który äåczy w sobie na przemian
pranie i namaczanie, i jest szczególnie zalecany w przypadku
bardzo delikatnych materiaäów, takich jak wyroby weäniane
dopuszczonych do prania mechanicznego. Aby zapewniç
najlepsze wyniki pranie i päukanie odbywa sië w duãej iloéci
wody.
4. Programy specjalne
PROGRAM SZYBKI 32 MINUTY
Program szybki 32 minuty pozwala na wykonanie w ciàgu
oko∏o 30 minut pe∏nego cyklu prania dla 2 kg. bielizny w
temperaturze 50°C Maksymalna iloÊç proszku do prania w
tym programie jest zaznaczona na „miarce 32’” b´dàcej w
wyposa˝eniu pralki.
Proszek powinien byç wsypany do pojemnika „II”
32’
PRANIE R¢CZNE
Pralka ma równie˝ cykl prania delikatnego , zwanego
–pranie r´czne
Jest to kompletny cykl prania dla bielizny przeznaczonej
wy∏àcznie do prania r´cznego.
Program ma temperatur´ maksymalnie do 30°C i
zakoƒczony jest 2 p∏ukaniami i delikatnym wirowaniem.
18
19
PL
ROZDZIAÄ 10
MATERIAÄ
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
MAKS.
ÄADUNEK
kg
PROG.
TEMP.
°C.
ÉRODEK PIORÅCY
❙
Materiaäy wytrzymaäe
Bia∏e
5
baweäna, len
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe
Biaääe z praniem wst´pnym
baweäna mieszane
wytrzymaäe
Trwa∏e kolory
90
90°
5
60
60°
5
60
5
Nietrwaääe kolory
5
Nietrwaääe kolory, pranie na zimno
5
-
baweäna, len
Normalne wirowanie
-
-
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
Trwa∏e kolory z praniem wst´pnym
2
60
60°
2
60
●
❀
❙❙
●
Uwagi:
●
●
●
●
●
60°
●
●
●
50
50°
●
●
●
40
40°
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do
pralki maksymalnie 3 kg bielizny.
W programach, zgodnie z tabelå moãliwe jest automatyczne wybielanie
po nalaniu päynnego wybielacza do przegródki szuflady oznaczonej
symbolem (
).
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami
podanymi na wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo
delikatnych tkanin ca∏kowicie wy∏àczyç wirowanie.
* Programy zgodne z normå EN 60456
(*
Trwa∏e kolory
baweäna
●
●
●
●
Jak osiagnåç najlepsze rezultaty z nowå pralkå Candy
●
●
●
60°
●
●
mieszane, wytrzymaäe
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
Trwa∏e kolory
Syntetyczne (nylon, perlon),
baweäniane mieszana
Trwa∏e kolory
2
50
50°
●
●
Nietrwaääe kolory
2
40
40°
●
●
2
30
30°
●
●
●
●
mieszane, delikatne
syntetyczne
Bardzo delikatne
materiaäy
mieszane, delikatne
syntetyczne, weäna
materiaäy, które nie mogå
byç odwirowywane
20
(*
Nietrwaääe kolory
Nietrwaääe kolory, pranie na zimno
2
-
Krótkie wirowanie
-
-
(*
1,5
40
40°
●
●
We∏na przeznaczona do prania w pralce
1
30
30°
●
●
We∏na przeznaczona do prania w pralce
1
-
●
●
Krótkie wirowanie
-
-
Cykl szybki 32’
2
50
50°
●
Pranie r´czne
1
30
30°
●
P∏ukanie
-
-
Tylko odprowadzanie wody
-
-
Tkaniny delikatne
Jééli chcesz osiågnåç doskonale wyniki prania w nowej pralce Candy
pamiëtaj, ãe waźny jest wybór odpowiedniego proszku do kaźdego
prania. Na rynku jest bardzo wiele proszków, dlatego wybór poéród ich
oferty moãe byç nietatwy.
Producent pralek Candy przeprowadza badania wielu proszków, aby
oceniç które zapewniajå najlepsze efekty prania w naszych pralkach.
Udato nam sië znaleźç tylko jeden proszek, który spetnia nasze
wymagania; zapewnia nieskazitelnå czystoéç usuwajåc róznorodne
plamy i zabrudzenia, a przy tym w duãym stopniu chroni tkaniny.
Dlatego wlaénie Candy oficjalnie rekomenduje Ariela.
DO TWOJEJ NOWEJ PRALKI
●
●
21
PL
ROZDZIAÄ 11
PL
Nie zaleca sië komponowania prania caäkowicie
skäadajåcego sië z materiaäów typu rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i stajå sië zbyt ciëãkie.
90° C
5 kg MAX
Praktyczne rady dla u˝ytkowników
Krótkie wskazówki w jaki sposób u˝ywaç sprz´tu aby nie
zanieczyszczaç Êrodowiska naturalnego i maksymalnie
oszcz´dzaç energi´.
Wk∏adaç do pralki maksymalny dopuszczalny za∏adunek.
Aby wyeliminowaç ewentualne marnotrawstwo energii,
wody lub proszku zaleca si´ wykorzystywanie maksymalnej
iloÊci za∏adunku, nie przekraczajàc jednak˝e poni˝ej
podanych wielkoÊci:
Bawe∏na i len
5 kg
Tkaniny mieszane
2 kg
Tkaniny bardzo delikatne 1,5 kg
We∏na
1 kg
Podczas jednego prania, z maksymalnie dopuszczalnym
za∏adunkiem, mo˝na zaoszcz´dziç a˝ do 50% energii w
stosunku do dwa razy wykonanego prania z po∏owà
za∏adunku.
Kiedy naprawd´ potrzebne jest pranie wst´pne?
Tylko w przypadku bardzo zabrudzonych tkanin.
Nie wybierajàc opcji prania wst´pnego dla tkanin normalnie
zabrudzonych mo˝na zaoszcz´dziç od 5 do 15% energii.
Jakà nastawiç temperatur´ prania?
U˝ycie odplamiaczy przed praniem w pralce zmniejsza
koniecznoÊç prania w temperaturze powy˝ej 60 stopni
Celsjusza.
Mo˝na zaoszcz´dziç a˝ do 50% energii stosujàc temperatur´
60 stopni zamiast 90 stopni Celsjusza.
PRZYKÄAD:
Spójrz na tabelë programów i stosuj zalecenia firmy Candy:
● Upewnij sië, ãe na metkach pranych rzeczy podano
temperaturë 90°C.
● Otwórz drzwiczki naciskajåc przycisk (B).
● Zaäaduj do bëbna pralki maksymalnie 5 kg suchego prania.
● Zamknij drzwiczki.
● Otwórz szufladå na proszek (A).
● Wsyp 120 g proszku do drugiej przegródki szuflady.
PRANIE
ZMIENNY POZIOM WODY
● Wlej 50 cc wybranego érodka do przegródki na dodatki
Pralka automatycznie dostosowuje poziom wody do typu i iloéci
pranej bielizny. W ten sposób moãliwe jest uzyskanie
„zindywidualizowanego” prania z punktu widzenia zuãycia
energii. System ten pozwala zmniejszyç zuãycie energii oraz
znacznie skróciç czas prania.
● Zamknij szufladë na proszek (A).
Maksymalny äadunek dla materiaäów wytrzymaäych to 5 kg,
zaé w przypadku materiaäów delikatnych zaleca sië nie
przekraczanie 2 kg (1 kg w przypadku rzeczy z weäny
nadajåcej sië do prania mechanicznego), co pozwoli
uniknåç marszczenia sië materiaäów i trudnoéci przy
prasowaniu. W przypadku szczególnie delikatnych
materiaäów powinna byç uãywana specjalna siateczka.
✿.
● Upewnij sië, ãe kran doprowadzajåcy wodë jest odkrëcony.
● oraz, ãe wåã odprowadzajåcy jest na swoim miejscu.
Zaäóãmy, ãe pranie skäada sië z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do usuniëcia plamy mogå byç usuniëte za
pomocå wybielacza).
22
23
PL
PL
WYBÓR PROGRAMU
Przeczytajcie tabel´ programów aby wybraç najbardzej
odpowiedni program dla waszego prania Obracajàc
pokr´t∏em programów uaktywnia si´ wybrany program a
wciskajàc przycisk START uruchamia si´ prac´ pralki.
UWAGA: Je˝eli nastàpi przerwa w dostawie pràdu w trakcie
prania, specjalna pami´ç pralki zapami´ta ustawienia i po
w∏àczeniu pràdu pralka rozpocznie pranie w tym momencie,
w którym zosta∏o przerwane.
● Po zakoƒczeniu programu zapala si´ kontrolka koƒca
cyklu.
ROZDZIAÄ 12
CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA PRALKI
Do czyszczenia zewnëtrznej obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów ani rozpuszczalników. Wystarczy
uãyç zmoczonej szmatki.
Pralka wymaga konserwacji w bardzo niewielkim stopniu. Jest to:
● Wy∏àczyç pralk´ wciskajàç przycisk START i ustawiajàc
pokr´t∏o programów na pozycj´ OFF
● Otwórz drzwiczki i wyjmij uprane rzeczy.
● czyszczenie przegródek szuflady na proszki,
● czyszczenia filtra.
● a takãe przy przewoãeniu lub po däugim postoju.
DLA KAÃDEGO RODZAJU PRANIA SPRAWDÃ TABELË
PROGRAM ÓW I POSTËPUJ WE WSKAZANY SPOS ÓB.
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK SZUFLADY NA PROSZKI
Pomimo, ãe nie jest to konieczne zaleca sië czyszczenie od
czasu do czasu przegródek na proszek, wybielacz i dodatki.
Delikatnie ciågnåç wyjmij przegródki.
Czyéç za pomocå wody.
Wäóã przegródki z powrotem na swoje miejsce.
24
25
PL
CZYSZCZENIE FILTRA
Pralka jest wyposaãona w specjalny filtr, którego zadaniem
jest zatrzymywanie duãych ciaä obcych, które mogäyby
zatkaç wëãe odpäywowe, takich jak drobne monety, guziki
itp. Przedmioty te mogå byç äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda nastëpujåco:
PL
USTERKA
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
● Äatwo zdejmowana obudowa, jak pokazano na rys.
● Wykorzystaj pokrywë do zebrania wody znajdujåcej sië w
filtrze.
● Przekrëç filtr w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara,
aã zatrzyma sië w pozycji pionowej.
2. Pralka nie nabiera
wody.
3. Pralka nie usuwa
wody.
SPOS ÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr na miejsce wykonujåc podane
wyãej czynnoéci w odwrotnej kolejnoéci.
5. Nie dziaäa wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
PRZEPROWADZKI I OKRESY DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
Przy przeprowadzce lub okresie däuãszego przestoju pralki w
nieogrzewanych pomieszczeniach wåã odprowadzajåcy
powinien zostaç opróãniony z resztek wody.
Urzådzenie powinno zostaç wyäåczone i odäåczone od sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã odprowadzajåcy wodë i opuéç go
do miski, aby caäa woda mogäa wypäynåç.
Powtórz operacjë z wëãem doprowadzajåcym wodë.
26
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy wykonaj powyãsze
sprawdziany.
27
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
03.09 - 41002244.A - Printed in Italy - Imprimé en Italie
PL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising