Candy | GVF4137LWHC3/2-S | Candy GVF4137LWHC3/2-S Uživatelský manuál

Candy GVF4137LWHC3/2-S Uživatelský manuál
UKR
SK
RO
PL
CS
Děkujeme za výběr pračky značky Candy.
Jsme si jisti, že vám pomůže vyprat
oblečení, každý jemný kousek každý den.
Životní prostředí
Tento spotřebič je označen v
souladu s Evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní dopady na životní
prostředí, tak základní komponenty, které
mohou být znova použity. Proto je důležité
věnovat
těmto
spotřebičům
zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně zlikvidovány a
materiály, které mohou být znovu využity,
byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily
problémy v rámci životního prostředí. Je
nutné dodržovat několik základních pravidel:
Váš
výrobek
můžete
zaregistrovat
na www.registercandy.com k získání
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s
domovním odpadem;
l OEEZ by měly být předány k likvidaci na
příslušném sběrném místě obcí nebo
registrovaných podniků.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud
je zařízení ekvivalentního typu a funguje na
stejném principu jako dodané zařízení. Tuto
službu provádí prodejce zdarma.
Obsah
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Candy servisním střediskem.
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
A ZÁRUKA
2
l Tento
spotřebič je určený pro
použití v domácnosti a podobných
místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a jiných
ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče mimo
domácího prostředí nebo pro
typické domácí činnosti, jako je
komerční využití odborníky nebo
zkušenými uživateli, je vyloučeno z
výše uvedených aplikací. Pokud
nepoužíváte spotřebič v souladu s
výše uvedenými podmínkami, může
se zkrátit jeho životnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
l Tento spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo
mentálními schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dohledem nebo byly
poučeny o bezpečném použití
spotřebiče a porozuměly možnému
riziku.
l Nedovolte
dětem hrát si se
spotřebičem.
l Děti
do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou neustále pod
dohledem.
l Pokud
je poškozený přívodní
kabel, musí jej vyměnit výrobce,
jeho servisní technik nebo
podobně kvalifikovaná osoba,
aby se zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze hadice dodané se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak
vody musí být v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte,
aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav
vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím
prvku do vertikální pozice. Jakákoliv
jiná pozice tohoto ovladače
pračku zapne (pouze pro modely
s knoflíkem programů).
l Po
instalaci musíte pračku umístit
tak, aby zůstala zástrčka snadno
přístupná.
3
CS
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
l Maximální
kapacita suchého l Při přemisťování nezvedejte pračku
prádla závisí od modelu (viz
za ovládací prvky ani zásobník
ovládací panel).
pracích prostředků; během přepravy
nikdy nepokládejte pračku otvorem
l K nahlédnutí popisu výrobku
na vozík. Při zvedání doporučujeme
navštivte stránku výrobce.
asistenci druhé osoby.
l V případě závady pračku vypněte,
Bezpečnostní pokyny
zavřete ventil přívodu vody a
nemanipulujte se spotřebičem.
Ihned kontaktujte nejbližší servisní
středisko a používejte pouze
originální náhradní díly. Nedodržením
těchto pokynů můžete negativně
ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od
síťové zásuvky a zastavte
ventil přívodu vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě vyhledejte odborný
servis.
l Nepoužívejte
převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během praní může voda
dosahovat velmi vysokých
teplot.
l Před
otevřením dvířek se ujistěte,
Umístěním značky
na
zda není v bubnu voda.
produkt deklarujeme na vlastní
l Při
odpojování
spotřebiče zodpovědnost shodu se všemi
požadavky EU týkajícími se
netahejte za přívodní kabel.
bezpečnosti, zdraví a životního
l Nevystavujte
pračku dešti, prostředí, které jsou zakotveny v
přímému slunečnímu záření ani legislativě a týkají se daného
jiným povětrnostním vlivům.
produktu.
4
l Prořízněte
spojovací pásky
hadic, nepoškoďte hadice a
přívodní kabel.
CS
2. INSTALACE
1
A
B
A
B
l Vyšroubujte
2 nebo 4 šrouby
(A) na zadní straně spotřebiče
a vyndejte 2 nebo 4 pojistky
(B) podle obrázku 1.
B
B
A
A
l Překryjte
2 nebo 4 otvory
použitím dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby
(A) a sundejte 3 nebo 4
podložky (B).
2
A
1
některých modelů, 1 nebo
více podložek padne do
spotřebiče: nakloňte pračku
dopředu a vyndejte ji. Překryjte
otvor pomocí dodaných záslepek.
2
3
l U
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
l Umístěte
„polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
3
2
5
1
Připojení vody
3
l Připojte hadici na vodu ke kohoutku
(obr.3) a použijte pouze hadici dodanou s
výrobkem (nepoužívejte staré soupravy
hadic).
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
4
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
1
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
5
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
CS
8
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
A
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
9
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
1
2
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
10
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
7
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkládání prádla
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
se
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
Potřebujete předpírku?
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
8
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
CS
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
9
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
P
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
l Stisknutím
tlačítka
O
F
D
C
B
START/PAUZA
spusťte praní.
G H
Pokud nastane výpadek elektrického proudu
během praní, speciální systém paměti uloží
nastavení a při obnově napájení pračka
pokračuje od bodu, kde byl cyklus přerušen.
l Na konci programu se na displeji zobrazí
zpráva „End“ nebo u některých modelů se
rozsvítí indikátory všech fází.
Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
DVÍŘKA nezhasne před otevřením
dvířek.
l Vypněte pračku.
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
10
Q
I
L M NE
A Volič programů s pozicí OFF
B Tlačítko START/PAUZA
C Tlačítko VOLBY OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
D Tlačítko VOLBY TEPLOTY
E Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
F Tlačítko RYCHLÝ / STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ
G Tlačítko PŘEDPÍRKA
H Tlačítko HYGIENA PLUS
I Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
L Tlačítko PÁRA
M Tlačítko PAMĚŤ
N Tlačítko NOC A DEN
O Digitální displej
P Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
E+N UZAMČENÍ TLAČÍTEK
Q Oblast SMART Fi+
l Stiskněte
a
podržte
tlačítko
START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
(některé světelné indikátory a indikátor
zbývajícího času budou blikat – to
znázorňuje, že pračka byla zastavena).
l Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
DVÍŘKA
dvířek.
Volič programů s pozicí OFF
Po otočení voliče programů se rozsvítí
displej pro zobrazení nastavení pro
zvolený program.
Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v
době nečinnosti se úroveň jasu sníží.
nezhasne
před
otevřením
Než otevřete dvířka, zkontrolujte, zda
je hladina vody pod dvířky, abyste
zabránili vytečení.
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
Poznámka:
k
vypnutí
spotřebiče
nastavte volič programů do pozice OFF.
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).
l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte
zvolený cyklus.
ZRUŠENÍ PROGRAMU
l Po volbě programu zůstane volič programů
l K zrušení
programu nastavte
programů do pozice OFF.
do konce cyklu s v nastavené pozici.
l Po zobrazení slova "End" na displeji a zmizení
volič
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
ikony zámku je možné dveře otevřít.
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
l Pračku vypněte otočením voliče do
pozice OFF.
Tlačítko přídavných možností musíte
zvolit
před
stisknutím
tlačítka
START/PAUZA.
Pokud zvolíte možnost nekompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude blikat a pak zhasne.
Na konci každého cyklu nebo před
spuštěním nového cyklu musíte nastavit
volič programů zpět do pozice OFF.
Tlačítko START/PAUZA
Zavřete dvířka PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
Tlačítko VOLBY OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
l Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
l Stisknutím tohoto tlačítka můžete snížit
otáčky odstředění nebo odstředění zcela
vyloučit.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli čeká, dokud začne
fungovat.
zrušení odstředění.
11
CS
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
UPOZORNĚNÍ:
Nedotýkejte
se
displeje
během
připojování, neboť spotřebič během
prvních sekund kalibruje systém:
dotekem displeje nebude spotřebič
fungovat správně. V takovém případě
odpojte zástrčku od zásuvky a
opakujte proces.
l Pokud
štítek
neuvádí
konkrétní
informace, lze možné použít maximální
otáčky uvedené v programu.
Abyste zabránili poškození látky, není
možné zvýšit otáčky nad maximální
povolené programem.
l K opětovné aktivaci cyklu odstředění
stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí
požadované otáčky.
l Otáčky odstředění můžete upravit bez
přerušení činnosti pračky.
Nadměrné
dávkování
pracího
prostředku může vést k tvorbě
velkého
množství
pěny.
Pokud
spotřebič zjistí nadměrné množství
pěny, může vyloučit fázi odstředění
nebo prodloužit trvání programu a
zvýšit spotřebu vody.
l K odložení startu postupujte následovně:
- Nastavte požadovaný program.
- Stisknutím tlačítka jednou aktivuje
funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
zobrazí h01). Přednastavené odložení
se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se
odpočítávání a po jeho skončení se
automaticky spustí program.
l Odložený start je možné zrušit otočením
programátoru do polohy OFF.
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
Spotřebič je vybavený speciálním
elektronickým zařízením, které brání cyklu
odstředění v případě nevyváženého
prádla. Tím se sníží hluk a vibrace
spotřebiče a tak se prodlouží i jeho
životnost.
Tlačítko RYCHLÝ
ZNEČIŠTĚNÍ
/
STUPEŇ
Toto tlačítko umožňuje zvolit dvě různé
možnosti, v závislosti na zvoleném
programu.
- RYCHLÝ
Tlačítko VOLBY TEPLOTY
l Toto tlačítko Vám umožňuje změnit
teplotu pracích cyklů.
Tlačítko bude aktivní, pokud zvolíte
RYCHLÝ (14/30/44 Min.) program na
ovladači a umožňuje zvolit jednu ze tří
uvedených dob trvání programu.
studené praní.
l Nelze zvýšit teplotu nad maximální
povolenou hodnotu pro daný program,
pro ochranu textilií.
- STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Po volbě programu se automaticky
zobrazí čas pro daný program.
l Tato možnost umožňuje výběr ze 3
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit
odložený start pracího cyklu až o 24
hodin.
12
úrovní
intenzity
upravující
délku
programu, v závislosti na stupni
znečištění prádla (lze použít pouze s
určitými programy uvedenými v tabulce
programů).
l Tato možnost Vám umožňuje uskutečnit
předpírku a je vhodná zejména pro velmi
znečištěné prádlo (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
Tlačítko PAMĚŤ
l Doporučujeme
používat pouze 20%
doporučeného množství pracího prostředku
uvedeného na obalu pracích prostředků.
Tato funkce vám umožňuje uložit nastavení
pro dva oblíbené přizpůsobené programy;
včetně teploty, otáček odstředění a stupně
znečištění, pak je můžete rychle vyvolat.
Tlačítko HYGIENA PLUS
Jak uložit program:
Pomocí této možnosti lze sterilizovat prádlo,
teplota pracího programu dosáhne 60°C.
1)
Zvolte
program
možnosti.
Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
2)
Stiskněte tlačítko PAMĚŤ, zvolte M1
nebo M2. Pokud ukládáte první
program, musíte zvolit M1.
3)
Podržte stisknuté tlačítko PAMĚŤ po
dobu
3
sekund
pro
uložení
kombinace ve zvolené pozici.
l Toto
tlačítko Vám umožňuje přidat
máchání na konci pracího cyklu.
Maximální počet extra máchání je závislý
od zvoleného programu.
l Tato funkce byla navržena pro osoby
s citlivou pokožkou, u kterých i malé
zbytky
pracích
prostředků
mohou
způsobit podráždění nebo alergie.
a
požadované
Uložení nového programu, pokud M1 &
M2 již obsahují programy:
1)
Nastavte program
možnosti.
2)
Stiskněte tlačítko PAMĚŤ na přibližně
3 sekundy k uložení kombinace na
pozici M1. Dříve uložený program
z pozice M1 se přesune na pozici M2.
l Tuto funkci doporučujeme použít také pro
dětské prádlo a v případě praní velmi
znečištěného prádla, u kterých se
používá
velké
množství
pracího
prostředku, nebo při praní osušek nebo
prádla, kterých vlákna mají tendenci
zachycovat prací prostředek.
a
požadované
Spuštění již uloženého programu:
Tlačítko PÁRA
l Stiskněte krátce tlačítko PAMĚŤ (jednou
pro M1, dvakrát pro M2) a stiskněte
tlačítko START/PAUZA.
Toto tlačítko umožňuje speciální ošetření,
které následuje po některých cyklech praní
(viz tabulka programů).
Funkce páry uvolňuje záhyby mokrých
oděvů a snižuje tak nároky na žehlení
těchto oděvů.
l Po vyvolání uloženého programu můžete
stále změnit jeho možnosti a nastavení,
stisknutí, odpovídajících tlačítek. V tomto
případě se přidané možnosti neuloží.
13
CS
Vlákna jsou regenerována a osvěžena a
odstraní se nepříjemné zápachy.
Pro každý program má určené ošetření
parou, aby byla zajištěna maximální
účinnost čištění podle typů látky a barvy.
Tlačítko PŘEDPÍRKA
Digitální displej
Pokud nechtěné zvolíte uložený
program, pouze otočte volič program
na jiný.
Indikační
systém
displeje
umožňuje
neustále informování o stavu spotřebiče.
1 15
Tlačítko NOC A DEN
l Tato
možnost
snižuje
prostřední
odstředění na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody během máchání a ponechá
prádlo ve vodě po konečném máchání,
k rovnoměrnému rozložení vláken.
6 10
12
5
3
2
7
7
13 14
7
7
7
9 11 4
8
l Během fáze, ve které je voda v bubnu
bliká příslušná kontrolka pro zobrazení,
že pračka je v klidovém režimu.
1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA
l Ikona indikuje uzamčená dvířka.
l Deaktivujte možnost na konci cyklu
s odstředěním (kterého otáčky můžete
snížit nebo zcela jej vyloučit pomocí
příslušného tlačítka) a nastane fáze
odčerpání.
Zavřete
dvířka
PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
l Po stisknutí tlačítka START/PAUZA se
l Díky elektronickému řízení se voda
v prostředních fázích vypouští tiše, čímž
lze tuto možnost využívat k praní během
noci.
UZAMČENÍ TLAČÍTEK
l Současným stisknutím tlačítek NOC A
DEN a ODLOŽENÉHO STARTU po
dobu cca 3 sekund, pračka umožňuje
uzamčení tlačítek. Tímto způsobem se
můžete vyhnout nechtěným nebo
nežádoucím změnám při náhodném
stisknutí tlačítka na displeji během
cyklu.
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
automaticky zruší. V takovém případě
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA.
l Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ
DVÍŘKA
dvířek.
nezhasne
před
otevřením
2) OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ
l Uzamčení tlačítek lze snadno zrušit
opětovným současným stisknutím dvou
tlačítek nebo nastavením voliče programů
na pozici OFF.
14
Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného
programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.
zrušení odstředění.
informace o funkcích a
instrukcích pro snadnou konfiguraci Wi-Fi
připojení naleznete v sekci "Download"
na http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
Zobrazuje
teplotu
praní
zvoleného
programu, kterou lze upravit (pokud je to
možné) pomocí příslušného tlačítka.
studené praní.
9) ODLOŽENÝ START
Bliká, pokud byl nastavený odložený start.
4) TRVÁNÍ CYKLU
l Po volbě programu displej automaticky
zobrazí dobu trvání cyklu, která se
může měnit v závislosti od zvolených
přídavných možností.
10) Kg Check (funkce je aktivní pouze u
některých programů)
l Pro programy, u kterých je aktivní funkce
l Po spuštění programu budete konstantně
"Kg
Check",
spotřebič
v prvních
minutách vypočítá skutečnou náplň
prádla, s aktualizací údajů na displeji
v reálném čase.
Každá úroveň na displeji je 20%
maximální kapacity náplně.
Po volbě programu se na displeji zobrazí
maximální doporučená náplň.
informováni o zbývající době do konce
programu.
l Spotřebič
vypočítá dobu do konce
zvoleného
programu
na
základě
standardní náplně, během cyklu spotřebič
upraví čas podle velikosti a složení
náplně.
l Během každé fáze praní "Kg Check"
umožňuje monitorování informací
prádle v bubnu v prvních praní:
5) KONTROLKY STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Po volbě programu kontrolka automaticky
zobrazí stupeň znečištění nastavený pro
daný program.
- nastaví množství potřebné vody;
l Volbou jiného stupně znečištění se
- určí délku pracího cyklu;
rozsvítí příslušná kontrolka.
- ovládá máchání podle typu zvolené
prané látky;
6) KONTROLKY EXTRA MÁCHÁNÍ
Kontrolky zobrazují extra máchání zvolené
příslušným tlačítkem.
- nastaví rytmus rotací bubnu podle typu
prané látky;
7) KONTROLKY MOŽNOSTI
Kontrolky svítí pro zobrazení
možností příslušnými tlačítky.
o
volby
- rozezná přítomnost pěny, v případě
potřeby pak zvýší množství vody během
máchání;
8) Wi-Fi (pouze u některých modelů)
l U modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje
- nastaví rychlost odstřeďování podle
náplně, čímž zabrání nevyváženosti.
že Wi-Fi systém je v provozu.
15
CS
l Veškeré
3) TEPLOTA PRANÍ
11) PAMĚŤ
14) KONTROLKA UCPANÝ FILTR
Kontrolka zobrazuje, že funkce paměti je
aktivní.
Indikuje, že spotřebič nemůže vypouštět
vodu: doporučujeme vypnout spotřebič,
zkontrolovat, zda není ucpaný filtr, nebo
zda není zalomena odtoková hadice.
12) KONTROLKA UZAMČENÍ TLAČÍTEK
Kontrolka zobrazuje uzamčení tlačítek.
13) KONTROLKA UZAVŘENÝ VODOVODNÍ
VENTIL
15) KONTROLKY
STANDARDNÍCH
PROGRAMŮ PRO BAVLNU (viz
tabulku programů)
Indikuje, že spotřebič nemůže napouštět
vodu: doporučujeme vypnout spotřebič,
zkontrolovat, zda je otevřený vodovodní
ventil a zda je tlak vody správný.
Kontrolky svítí po volbě nejúčinnějšího
programu ohledně spotřeby vody a energie,
pro praní bavlněného prádla s běžným
stupněm znečištění.
16
Umístěte smartfon tak, že NFC anténa
na zadní straně odpovídá pozici
SMART Fi+ logu spotřebiče.
Tento přístroj je vybaven SMART Fi+
technologií, která vám umožní přístroj
ovládat na dálku přes aplikaci, a to díky
funkci Wi-Fi.
REGISTRACE PŘÍSTROJE (V APLIKACI)
l Stáhněte aplikaci Candy simply-Fi na
Vašem zařízení.
Aplikace Candy simply-Fi je dostupná
pro zařízení se systémem Android a
iOS, a to jak pro tablety i pro
smartphony.
Pokud neznáte pozici NFC antény,
krouživými pohyby lehce pohybujte
chytrým
telefonem
nad
logem
SMART Fi+ dokud aplikace nepotvrdí
připojení. Aby byl přenos dat úspěšný, je
nutné UDRŽOVAT CHYTRÝ TELEFON
V BLÍZKOSTI OVLÁDACÍHO PANELU
BĚHEM CELÉHO NĚKOLIKAVTEŘINOVÉHO
PŘIPOJENÍ. Následně Vás bude zařízení
informovat o správném výsledku operace
a oznámí Vám, že je možné přesunout
se s chytrým telefonem kamkoliv.
Získejte
všechny
podrobnosti
o
funkcích SMART Fi+ procházením
aplikace v režimu DEMO.
l Otevřete aplikaci, vytvořte profil uživatele
a zaregistrujte přístroj podle pokynů na
displeji zařízení nebo pomocí "Rychlého
průvodce" přiloženého u Vašeho přístroje.
Použitím Android smartphonu vybaveného
technologií
NFC
(Near
Field
Communication) je proces registrace
zjednodušen (Rychlá registrace); v
takovém případě postupujte podle
pokynů na displeji telefonu, umístěte a
držte jej poblíž loga SMART Fi+ na
ovládacím panelu přístroje, pokud k
tomu aplikace vyzývá.
Silné obaly nebo metalické nálepky na
smartfonu mohou ovlivnit nebo bránit
přenosu dat mezi telefonem a
spotřebičem. V případě potřeby je
odstraňte.
Nahrazení
některých
komponentů
smartphonu (např. zadní kryt, baterie,
atd.) neoriginálním, by mohlo vést k
odstranění NFC antény.
POVOLIT VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ (PŘES
APLIKACI)
Po registraci přístroje, pokaždé když
chcete, aby bylo možné ovládat přístroj
vzdáleně prostřednictvím aplikace, nejprve
musíte vložit prádlo, čisticí prostředek,
zavřít dveře a vybrat pozici SMART Fi+ na
přístroji. Od té chvíle jej můžete ovládat
pomocí příkazů aplikace.
17
CS
POZNÁMKY:
SMART Fi+
Tabulka programů
1)
(MAX.) *
2
(viz ovládací panel)
PROGRAM
(MAX.)
2)
Perfect 20° 4) 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
20°
8
40°
8
60°
3 3,5 3,5 4
40°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
2)
Barevné 40° 4) 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
4)
Hygiena 60°
Perfect Rapid
59 Min.
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
1,5 2 2,5 3
14' 1
Rychlý
1
3)
1
2
1
Ruční praní/
Hedvábí
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Vlna
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Máchání
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Odčerpání +
Odstředění
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
Směsné
2)
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
4)
60°
( )
Bavlna**
2)
4)
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
( )
Bílé
2)
4)
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
( )
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
30°
( )
Jemné
4)
Snadné žehlení 2)
Pozice, kterou musíte vybrat, pokud chcete povolit vzdálené ovládání prostřednictvím
aplikace (přes Wi-Fi). Pokud spotřebič ještě nebyl zaregistrován, stisknutím tlačítka
START/PAUZA na přístroji, cyklus "Automatické čištění" určený k čištění bubnu, bude
spuštěn.
18
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
** STANDARDNÍ PROGRAM PRO
BAVLNU PODLE (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
( )
Pouze se zvolenou možností
PŘEDPÍRKY (programy s možnou
volbou PŘEDPÍRKY).
1)
Po zvolení programu se na displeji
zobrazí doporučená teplota, kterou
lze změnit (pokud je to možné)
pomocí příslušného tlačítka, nelze
ji však zvýšit nad maximální
povolenou pro daný program.
2)
Pro uvedené programy můžete
nastavit trvání a intenzitu praní
pomocí
tlačítka
STUPEŇ
ZNEČIŠTĚNÍ.
3)
Volbou programu RYCHLÝ na
voliči program můžete zvolit
pomocí tlačítka RYCHLÝ jeden ze
tří dostupných rychlých programů:
14’, 30’ a 44’.
4)
Dostupná funkce páry.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tyto programy jsou vhodné pro praní
běžně znečištěného prádla a jsou
nejúčinnější s ohledem na spotřebu
energie a vody pro praní bavlněného
prádla.
Tyto programy byly vyvinuty ve shodě
s teplotou uvedenou na štítku prádla a
aktuální teplota vody se může mírně
odlišovat od deklarované teploty cyklu.
19
CS
(Pouze pro modely s prostorem
na tekuté prací prostředky)
Pokud pouze několik kusů prádla
vyžaduje
ošetření
bělením,
můžete provést odstranění skvrn
v pračce.
Nalijte bělidlo do zásobníku na
tekuté prací prostředky vloženého
v prostoru
označeného
„2“
v zásobníku pracích prostředků a
nastavte
speciální
program
Máchání.
Po skončení cyklu nastavte volič
programů do pozice OFF, přidejte
zbytek
prádla
a
pokračuje
v běžném praní s nejvhodnějším
programem.
Výběr programů
K praní různých typů látek a různého
stupně
znečištění
obsahuje
pračka
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka).
Mix Power System +
Pračka je vybavena inovativním mícháním
pracího prostředku a vody. Proud vody pod
vysokým tlakem stříká směs přímo na
prádlo.
V počáteční fázi pracího cyklu vysokotlaké
stříkání zajistí penetraci pracího roztoku
do hloubky vláken, čímž důkladně odstraní
nečistoty a zajistí nejlepší účinek praní.
Systém poskytuje také "Mix Power Systém +"
během máchání, pro kompletní odstranění
zbytků pracího prostředku díky vysokému
tlaku.
Perfect 20°
Tato inovativní "Mix Power Systém +"
technologie umožňuje praní látek jako je
bavlna, syntetické a směsné při teplotě
20°C s účinkem srovnatelným s praním při
teplotě 40°C.
Spotřeba energie tohoto programu je
přibližně 50% vůči běžnému programu 40°C
pro praní bavlny.
Doporučujeme náplň do 2/3 maximální
kapacity pračky.
Barevné 40°
Tento program umožňuje prát tkaniny
různého typu a barvy dohromady. Pohyb
otáčení bubnu a vodní hladiny jsou
optimalizovány, a to jak v průběhu praní,
tak fázi máchání. Přesné odstřeďování
zajišťuje snížení tvorby záhybů na oblečení.
Díky technologii "Mix Power System +" je
možná kompletní optimalizace praní.
UPOZORNĚNÍ:
Nové barevné prádlo musíte
prvním praní prát samostatně.
při
Hygiena 60°
Tento program je vhodný pro bavlněné
prádlo a byl speciálně navržen pro
odstranění odolných nečistot při 60°C díky
technologii "Mix Power Systém +".
Perfect Rapid 59 Min.
Tento
speciálně
navržený
program
zachovává vysoký účinek praní se značným
zkrácením doby praní.
Program je navržený pro menší náplň (viz
tabulku programů).
Rychlý (14/30/44 Min.)
Prací cyklus doporučený pro malé náplně a
mírné
znečištění.
S tímto
programem
doporučujeme snížit dávkování prostředku, za
účelem úspory. Volbou programu RYCHLÝ a
pomocí tlačítka můžete zvolit jeden ze tří
dostupných programů.
Ruční praní/Hedvábí
Tento program umožňuje jemné praní
oděvů, na jejichž štítku je uvedeno pouze
ruční praní nebo jsou vyrobené z hedvábí.
Vlna
Tento program provede prací cyklus určený
pro vlnu, kterou lze prát v pračce, nebo pro
prádlo určené pro ruční praní.
Máchání
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
například po ručním praní.
Odčerpání + Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Nikdy nekombinuje NESTÁLOBAREVNÉ
látky.
20
Směsné
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění
zajišťuje
sníženou
tvorbu
pomačkání látek.
Bavlna
Tento program je vhodný pro praní běžně
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program
ohledně spotřeby energie a vody pro praní
bavlněného prádla.
Bílé
Pro perfektní praní. Konečné odstředění při
maximální
rychlosti
nabízí
účinnější
odstranění pracích prostředků.
21
Snadné žehlení
Tento program je vhodný pro prádlo
různých typů a používá ošetření parou,
které uvolňuje záhyby a regeneruje vlákno.
Žehlení prádla je poté snadnější.
SMART Fi+
Pozice, kterou musíte vybrat, pokud
chcete
povolit
vzdálené
ovládání
prostřednictvím aplikace (přes Wi-Fi).
Pokud
spotřebič
ještě
nebyl
zaregistrován,
stisknutím
tlačítka
START/PAUZA
na
přístroji,
cyklus
"Automatické
čištění"
určený
k
dezinfekci bubnu, likvidaci pachů a
prodloužení životnosti přístroje. Ujistěte
se, že je buben prázdný před spuštěním
cyklu "Automatické čištění" a použijte
vhodný čistící prostředek pro bubny
praček nebo prací prášek. Na konci cyklu
nechte dvířka přístroje otevřená, aby
buben mohl vyschnout. Doporučuje se
tento cyklus spustit po každém 50. praní.
CS
Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla.
Prací cyklus a máchání se provádí
s maximálním množstvím vody k zajištění
nejlepšího účinku.
7. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA
Pokud si myslíte, že vaše pračka nefunguje správně, přečtěte si níže uvedenou rychlou
příručku ohledně praktických rad pro odstranění nejběžnějších problémů.
HLÁŠENÍ ZÁVADY
l Modely s displejem: chyba je zobrazena číslem se znakem „E“ (příklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady,
s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund –
dvě bliknutí – apod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejem)
2 bliknutí LED
(bez displeje)
Možné příčiny a praktická řešení
Spotřebič nemůže napustit vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody.
Zkontrolujte přívodní hadici z hlediska zalomení nebo přiskřípnutí.
Odtoková hadice není ve správné výšce (viz kapitolu o instalaci).
E3 (s displejem)
3 bliknutí LED
(bez displeje)
E4 (s displejem)
4 bliknutí LED
(bez displeje)
E7 (s displejem)
7 bliknutí LED
(bez displeje)
Jakýkoliv jiný kód
Zavřete přívodní ventil, odšroubujte hadici s filtrem na zadní straně
spotřebiče a zkontrolujte, zda je filtr čistý a není zablokovaný.
Pračka nevypouští vodu.
Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr.
Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zalomená nebo přiskřípnutá.
Zkontrolujte, zda není ucpán odtokový systém domácnosti a zda
voda volně odtéká. Zkuste vypustit vodu do výlevky.
Příliš pěny a/nebo vody.
Zkontrolujte, zda jste nepřidali nadměrné množství
prostředku nebo prostředek nevhodný pro pračky.
Problém s dvířky.
pracího
Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda
prádlo nebrání v zavření dvířek.
Pokud jsou dvířka blokovaná, spotřebič vypněte a odpojte od
elektrické sítě, počkejte 2-3 minuty a otevřete dvířka.
Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte.
Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví,
kontaktujte autorizované servisní středisko.
22
Problém
Možná příčina a praktická řešení
Pračka
nefunguje/nespustí se
Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k funkční síťové zásuvce.
Zkontrolujte, zda je zapnutá.
Pomocí jiného spotřebiče zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka
funkční.
Nejsou správně zavřená dvířka: otevřete a opět zavřete.
Zkontrolujte zvolený program a zda je stisknuté tlačítko start.
Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pauzy.
Může to být způsobeno netěsností mezi přívodním ventilem a hadicí;
v takovém případě vyměňte těsnění a utáhněte hadici a ventil.
Zkontrolujte, zda je filtr správně zavřený.
Z důvodu nevhodného rozdělení prádla může pračka:
Pokoušet o vyvážení prádla, prodloužením doby odstředění.
Snížit rychlost odstředění k snížení vibrací a hluku.
Vyloučit odstředění pro ochranu spotřebiče.
Ujistěte se, zda je prádlo vyvážené. Pokud ne, uspořádejte jej a
restartujte program.
Může to být z důvodu, že není zcela odčerpána voda: počkejte
několik minut. Pokud problém trvá, viz část Error 3.
Některé modely jsou vybavené funkcí „bez odstředění“: zkontrolujte,
zda není zapnutá.
Zkontrolujte možnosti nastavení, které mohou vyloučit odstředění.
Voda na podlaze nebo
v blízkosti spotřebiče
Pračka neodstřeďuje
Silné vibrace/hluk
během odstřeďování
Použití nadměrného množství pracího prostředku může mít vliv na
spuštění odstředění.
Pračka není vyvážená: v případě potřeby nastavte pomocí
nastavitelných nožiček dle příslušné kapitoly.
Zkontrolujte, zda jsou odstraněné přepravné šrouby, gumové vložky
a podložky.
Zkontrolujte, zda se v bubnu nenacházejí cizí předměty (mince,
háčky, knoflíky apod…).
Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady
výrobku ze strany výrobce. Pokud je závada způsobena faktory mimo výrobku,
nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů v návodu, výrobce nenese
odpovědnost a za opravy může být účtován poplatek.
23
CS
JINÉ POTÍŽE
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Pokud problém trvá, ihned
autorizované servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
Důrazně doporučujeme používat originální
náhradní díly, které jsou k dostání u vašeho
servisního střediska.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Záruka
Na výrobek se vztahuje záruka dle
podmínek uvedených na certifikátu
dodaném s výrobkem. Záruční certifikát
musí
být
kompletně
vyplněný.
Uschovejte si jej na bezpečném místě
pro případ požadavky autorizovaného
servisního střediska.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
kontaktujte
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
24
CS
25
Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie
pralki Candy. Jesteśmy przekonani, że będzie
ona Waszym wartościowym sprzymierzeńcem
w codziennym, bezproblemowym praniu
bielizny, nawet najdelikatniejszej.
Rejestracji zakupionego przez Ciebie produktu
możesz dokonać na stronie www.registercandy.com,
co daje możliwość szybszego dostępu do
pełnych usług, zarezerwowanych wyłącznie dla
najwierniejszych klientów.
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych porad dla poprawnej konserwacji.
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się
przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
Przypominamy o sprawdzeniu, czy przy
odbiorze urządzenia dołączone do niego są:
Instrukcja obsługi, dowód gwarancji, lista
adresów serwisów i etykieta wydajności
energetycznej. Dodatkowo sprawdzić należy
czy w opakowaniu znajdują się zatyczki,
kolanko węża wylewkowego i pojemnik na
płyn do prania lub wybielacz (tylko dla
wybranych modeli). Zaleca się przechowywanie
wszystkich wymienionych przedmiotów.
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z
dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego Candy.
WEEE
zawiera
zarówno
substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne
skutki
dla
środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy
(które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, ż e WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
l WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny;
l WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach duży sprzęt AGD może być
odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,
tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt
dostarczony.
Spis treści
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2. INSTALACJA
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I PROGRAMY
7. ROZWIĄZYWANIE
GWARANCJA
Uwagi dotyczące środowiska
To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
26
PROBLEMÓW
I
l Urządzenie to przeznaczone jest do
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
− w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
− w gospodarstwach agroturystycznych;
− dla klientów hoteli, moteli lub
innych
podobnych
centrach
pobytowych;
− w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez osoby przeszkolone i specjalistów,
jest zabronione także w miejscach wyżej
opisanych. Użytkowanie niezgodne z
opisanym może zredukować trwałość
produktu i spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie uszkodzenia
urządzenia czy innych elementów,
wynikające z użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące prawo
nie będą uznane przez Producenta.
l Urządzenie
użytkowania takiego sprzętu. Należy
unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej
czyszczenia czy konserwacji bez
nadzoru.
l Dzieci
powinny być pilnowane tak,
aby nie bawiły się urządzeniem.
l Dzieci
poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
l Jeśli
przewód
zasilania
elektrycznego zostanie uszkodzony
należy wymienić go na oryginalny
Producenta, przez specjalistę lub
osobę do tego przygotowaną, dla
uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń.
l Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
l Wymagane
ciśnienie
wody:
0,05-0,8 Mpa
l Upewnić
się, ż e podłoże pralki
oraz przewody wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez l Pralka jest “wyłączona” jedynie,
osoby o ograniczonych zdolnościach
kiedy właściwy znacznik na
pokrętle lub na panelu sterowania
fizycznych, czuciowych i umysłowych
lub niemające doświadczenia i wiedzy,
znajduje się w pozycji pionowej.
Każda jego inna pozycja oznacza,
pod warunkiem, że będą nadzorowane
lub pouczone odnośnie bezpiecznego
że pralka jest nadal “włączona”
(wyłącznie dla modeli wyposażonych
użytkowania i ż e rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie wynikają z
w pokrętło programatora).
27
PL
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
l Przy
montażu
urządzenie l Nie ciągnąć przewodu zasilania
powinno być umieszczone w
lub samego urządzenia w celu
sposób umożliwiający dostęp do
odłączenia wtyku z gniazda
kontaktu zasilania.
elektrycznego.
l Maksymalny
wsad
prania l Nie pozostawiać pralki na działanie
suchego zależy od modelu pralki
deszczu, słońca czy innych
(patrz panel sterowania).
czynników atmosferycznych.
l Odnośnie
dodatkowych informacji l W przypadku przewozu nie
dotyczących produktu lub w celu
unosić pralki za pokrętła czy
uzyskania
danych
z
karty
szufladkę na płyn do prania;
technicznej należy zaznajomić się
podczas transportu nie opierać
ze stroną internetową Producenta.
nigdy drzwiczek pralki na wózku.
Zaleca się, aby pralkę podnosiły
Przepisy bezpieczeństwa
dwie osoby.
wykonaniem jakichkolwiek l W każdym przypadku uszkodzenia
i/lub złego funkcjonowania pralki,
prac (czyszczenie i konserwacja)
zaleca się jej wyłączenie, zamknięcie
należy odłączyć z gniazdka
dopływu wody i nie dokonywanie
przewód zasilania elektrycznego
żadnych czynności w urządzeniu.
oraz zamknąć kranik z dopływem
Skontaktować się natychmiast z
wody.
Centrum Serwisu Technicznego,
l Upewnić się, ż e instalacja
zamawiając wyłącznie oryginalne
elektryczna posiada uziemienie.
części zamienne. Brak zachowania
W razie jego braku zlecić jego
powyższego może spowodować
wykonanie przez specjalistów.
narażenie stanu bezpieczeństwa
l Nie
zaleca się stosowania
urządzenia.
adapterów, rozgałęźników i/lub
przedłużaczy.
l Przed
Poprzez umieszczenie oznaczenia
na tym produkcie poświadczamy
UWAGA:
na
własną odpowiedzialność
podczas prania woda może
osiągać bardzo wysokie przestrzeganie wszystkich wymogów
europejskich dotyczących bezpieczeństwa,
temperatury.
ochrony zdrowia i środowiska
l Przed otwarciem drzwiczek upewnić określonych w przepisach dla tego
produktu.
się, że w bębnie nie ma wody.
28
2. INSTALACJA
l Przeciąć
opaski podtrzymujące
przewód wody, zachowując
ostrożność, aby nie uszkodzić
rurki czy kabla elektrycznego.
1
l Odkręcić
śruby szt. 2 lub 4 (A)
na tylnej ś cianie i usunąć
podkładki dystansowe szt. 2
lub 4 (B), patrz rysunek 1.
B
B
A
A
PL
A
B
A
B
l Zabezpieczyć
otwory szt. 2 lub
4 stosując w tym celu zatyczki
dostarczonych w woreczku z
Instrukcją.
l Jeśli
pralka jest pod zabudowę,
po przecięciu opasek przy
przewodzie należy odkręcić śruby
szt. 3 lub 4 (A) i usunąć podkładki
dystansowe szt. 3 lub 4 (B).
l W
niektórych modelach, 1 lub
więcej podkładek dystansowych
wpadnie do wnętrza urządzenia: w
celu
ich
usunięcia
należy
przechylić pralkę do przodu.
Zaślepić otwory używając w tym
celu zatyczki dostarczone w
woreczku.
2
A
1
2
3
B
UWAGA:
nie należy pozostawić elementów
opakowania dostępnych dla
dzieci.
l Zastosować
materiał wyciszający
jak pokazano na rysunku 2 (w
zależności od modelu, wykonać
zgodnie z wersją A, B lub C).
29
C
3
2
1
Połączenie hydrauliczne
3
l Podłącz wąż doprowadzający wodę do
kranu (rys. 3) tylko za pomocą przewodu
dostarczonego wraz z urządzeniem (nie
używać starych zestawów węży).
l Poszczególne modele mogą posiadać
niektóre z poniższych funkcji:
l HOT&COLD
(rys.
4):
możliwość
połączenia do sieci wody ciepłej i zimnej
dla większej oszczędności energii.
Podłączyć szary przewód do kraniku z
zimną wodą
i czerwony przewód do
kranu wody gorącej. Urządzenie może też
być podłączone tylko do zimnej wody: w
takim przypadku rozpoczęcie niektórych
programów będzie opóźnione o kilka minut.
4
1
l AQUASTOP (rys. 5): urządzenie znajdujące
się na przewodzie doprowadzającym wodę i
blokujące dopływ wody w sytuacji, gdy
przewód jest uszkodzony; w takim wypadku
pojawi się czerwone oznaczenie w okienku
"A", niezbędna będzie wymiana przewodu.
Aby odkręcić tulejkę nacisnąć przycisk
blokujący odkręcenie "B".
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRZEWÓD WODY Z
ZABEZPIECZENIEM (rys. 6): W przypadku
wycieku wody z głównej rury wewnętrznej
"A" jego przezroczysta osłona zewnętrzna
"B" będzie wypełniona wodą, co pozwoli na
ukończenie
bieżącego
prania.
Po
zakończeniu cyklu wymienić przewód
kontaktując się z Centrum Serwisu
Technicznego.
7
Ustawienie
l Przysunąć pralkę do ściany zachowując
30
min 4 cm
max 100 cm
ostrożność, aby przewód wody nie był
zagięty lub zgnieciony i przyłączyć przewód
odprowadzający wodę do wanny, zalecamy
podłączenie do stałego odpływu na
minimalnej wysokości 50 cm i o średnicy
większej niż rurka od pralki (rys. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
pralkę za pomocą
obrotowych nóżek, jak na rysunku 8:
a.odkręcić nakrętkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara dla odblokowania śruby;
b.obracać nóżkę obniżając ją lub unosząc, tak
aby przylegała do podłoża;
c.zablokować nóżkę ponownie dokręcając
nakrętkę aż do dna pralki.
l Włożyć wtyk do kontaktu zasilania.
8
A
PL
l Wypoziomować
B
UWAGA:
w razie konieczności wymiany przewodu
zasilania elektrycznego należy skontaktować
się z Centrum Serwisu Technicznego.
C
Szufladka na detergent
Szufladka na proszek podzielona jest na 3
przegródki, jak pokazano na rysunku 9:
l przegródka “1”: przeznaczona jest na
proszek do prania wstępnego;
l przegródka “ ”:przeznaczona na specjalne
dodatki do prania, środki zmiękczające wodę,
zapachowe, krochmal, itp.;
9
1
2
UWAGA:
stosować wyłącznie produkty płynne; pralka
przystosowana jest do automatycznego
pobierania dodatków podczas ostatniego
płukania przy każdym cyklu prania.
l przegródka
“2”: przeznaczona
proszek do prania zasadniczego.
na
10
W niektórych modelach dołączone zostało także
naczynko do środków piorących w płynie (rys. 10).
Stosujemy je poprzez wprowadzenie do przegródki
"2". W ten sposób płynny ś rodek zostanie
wprowadzony do bębna w odpowiednim momencie.
Naczynko to będzie także przydatne, jeśli chcemy
wykonać wybielanie wybierając program "Płukanie".
UWAGA:
Niektóre środki piorące są trudne do
usunięcia. W takim wypadku zaleca się
zastosowanie pojemniczka ze środkiem
wkładanego bezpośrednio do bębna
pralki (przykład na rysunku 11).
11
31
Jaką wybrać temperaturę prania?
3. PRAKTYCZNE PORADY
l Użycie odplamiacza przed praniem w
Wskazówki dotyczące załadunku
bębna
UWAGA: Przy sortowaniu odzieży przed
praniem należy dopilnować, aby:
- usunąć z pranej bielizny przedmioty
metalowe, takie jak agrafki, spinki, monety;
- zapiąć pościel, zasunąć zamki błyskawiczne,
zawiązać luźne paski i długie tasiemki przy
ubraniach;
- usunąć z zasłonek rolki do ich przesuwania;
- uważnie przestrzegać wskazań dotyczących
prania zamieszczonych na etykietach przy
ubraniach;
- usunąć przed praniem ewentualne uporczywe
plamy przy użyciu specjalnego środka.
l W przypadku prania dywanów, narzut lub
innej ciężkiej odzieży, zaleca się nie
stosować wirowania.
l W przypadku prania wyrobów wełnianych
upewnić się, że produkt nadaje się do
prania w pralce, sprawdzając czy posiada
znak “Czysta ż ywa wełna” oraz informacja
“nie filcuje się” lub “można prać w pralce”.
Porady dla użytkowników
Oto
kilka
wskazówek
dotyczących
ekonomicznego i przyjaznego środowisku
użytkowania własnego urządzenia.
Załadowanie do maksimum bębna pralki
pralce zmniejsza potrzebę zastosowania
temperatury wyższej niż 60°C. Można
zaoszczędzić do 50% energii stosując
temperaturę prania 60°C zamiast 90°C.
Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik
z poradami i zaleceniami dotyczącymi
stosowania ś rodków piorących w zależności
od temperatury prania. Zawsze należy
śledzić wskazania znajdujące się na proszku,
odnośnie właściwego stosowana i dozowania.
W przypadku prania z programem
bawełna, temperatura od 60°C w górę,
dla ubrań białych, trwałych i bardzo
zabrudzonych, zaleca się zastosowanie
zwyczajnego
środka
piorącego
w
proszku (heavy-duty), zawierającego
elementy wybielające i który przy
średnich-wysokich temperaturach daje
najlepsze rezultaty.
W przypadku użycia programów o
temperaturze pomiędzy 60°C a 40°C,
wybór środka piorącego musi być
dokonany w zależności od rodzaju
pranego materiału, jego koloru i stopnia
zabrudzenia. Zwykle dla białej, trwałej i
bardzo zabrudzonej odzieży poleca się
zwyczajny ś rodek w proszku; dla
odzieży kolorowej i bez poważnych plam
zaleca się ś rodek płynny lub w proszku,
polecany do ochrony kolorów.
l Najlepsze wykorzystanie energii, wody,
środków piorących i czasu uzyskać można
przez użycie zalecanej, maksymalnej
wielkości
załadunku.
Możliwe
jest
zaoszczędzenie do 50% energii piorąc
jeden pełny załadunek zamiast prać dwa
razy połowę wsadu.
W przypadku prania w niskich
temperaturach do 40°C, doradzamy
używanie środków płynnych lub w
proszku, specjalnie polecanych do
niskich temperatur.
Kiedy potrzebne jest pranie wstępne?
l Wyłącznie dla bardzo zabrudzonych ubrań!
Można zaoszczędzić od 5 do 15% energii
nie wybierając opcji prania wstępnego dla
odzieży normalnie zabrudzonej.
32
W przypadku wełny i jedwabiu,
używać wyłącznie specjalnych produktów
przeznaczonych do ich prania.
4. CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PL
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy pralki
zastosuj wilgotną ściereczkę, nie używaj środków
trących, alkoholu i/lub rozpuszczalników. Pralka
wymaga czyszczenia w niewielkim stopniu:
czyszczenie szufladki i czyszczenie filtru; poniżej
wskazane są także sugestie odnośnie
przypadków przewożenia lub długich okresów nie
używania urządzenia.
Sugestie dotyczące przewożenia
i okresów nie używania pralki
Czyszczenie szufladki
l Zalecane jest czyszczenie szufladki dla
uniknięcia zbierania w jej wnętrzu resztek
proszku czy dodatków.
l W przypadku, kiedy pralka pozostaje
przez
dłuższy
czas
w
miejscu
nieogrzewanym niezbędne jest całkowite
usunięcie resztek wody z przewodów.
l Wyjąć
delikatnie szufladkę, wyczyścić
strumieniem wody i wprowadzić ponownie
na miejsce.
l Odłączyć pralkę od zasilania elektrycznego.
l Rozłączyć opaskę przytrzymującą przewód
Czyszczenie filtru
wody obniżając go do posadzki, aby
usunąć całkowicie wodę.
l Pralka posiada specjalny filtr, który
l Ponownie zamocować opaską przewód
zatrzymuje większe odpady mogące
zatkać odpływ wody, np. guziki czy
monety.
odprowadzenia wody.
l Tylko w niektórych modelach: wyciągnij
filtr, zdejmij jego korek i zbierz wodę do
pojemnika.
l Przed
odkręceniem filtru dobrze jest
umieścić pod nim ściereczkę dla uniknięcia
rozlania na podłogę pozostałości wody.
l Obrócić filtr w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara, do zatrzymania
na pozycji pionowej.
l Wyjąć filtr i oczyścić go; następnie
umieścić na swoim miejscu i obrócić
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
l Zamontować wszystkie usunięte elementy
powtarzając
w
odwrotnej
kolejności
wszystkie wcześniejsze czynności.
33
5. SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I
PROGRAMY
Nasza
pralka
posiada
system
automatycznego dostosowania poziomu
wody do rodzaju i ilości prania. System ten
prowadzi do zredukowania zużycia energii i
znacznego skrócenia czasu prania.
A
Wybór programu
l Włączyć
pralkę
i
wybrać
potrzebny
P
program.
l Zmienić ewentualnie wartość temperatury
prania i załączyć potrzebne opcje.
O
F
D
C
B
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić program prania.
G H
W przypadku zaniku zasilania podczas pracy
specjalna pamięć pralki zapamięta ustawienia
i po włączeniu prądu pralka rozpocznie pranie
w tym momencie, w którym zostało ono
przerwane.
l Pod koniec programu na wyświetlaczu
pojawi się informacja “End" (koniec”) lub w niektórych modelach - zaświecą się
wszystkie lampki kontrolne dla prania.
Przed otwarciem drzwiczek odczekaj,
aż lampka BOKADY DRZWICZEK
zgaśnie.
l Wyłączyć pralkę.
Dla każdego rodzaju prania sprawdź tabelę
programów i postępuj zgodnie ze wskazaną
procedurą.
Dane techniczne
Ciśnienie wody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Wirowanie (obr/min):
(patrz tabliczka znamionowa)
Moc przyłączeniowa / Bezpiecznik
zasilania / Napięcie zasilania
(patrz tabliczka znamionowa)
I
L M NE
A Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
B Przycisk START/PAUZA
C Przycisk WYBORU WIROWANIA
D Przycisk WYBORU TEMPERATURY
E Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
F Przycisk PRANIE SZYBKIE /
STAN ZABRUDZENIA
G Przycisk PRANIE WSTĘPNE
H Przycisk PRANIE HIGIENICZNE
I Przycisk DODATKOWEGO
PŁUKANIA
L Przycisk PARY
M Przycisk PAMIĘĆ USTAWIEŃ
N Przycisk NOC i DZIEŃ
O Wyświetlacz cyfrowy
P Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK
E+N BLOKADA PANELU
STEROWANIA
Q Obszar SMART Fi+
34
Q
Przycisk START/PAUZA
UWAGA:
Nie dotykać wyświetlacza podczas
podłączania pralki do zasilania, ponieważ
przez pierwsze klika sekund pralka
przeprowadza kalibrację systemów.
Dotknięcie wyświetlacza spowoduje błąd
i w takiej sytuacji należy odłączyć pralkę
od zasilania i powtórzyć operację.
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA, aby
uruchomić wybrany program prania.
Pokrętło programów prania z
pozycją OFF (WYŁĄCZ)
Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
urządzenie po upływie kilku sekund
rozpocznie program prania.
Po
przekręceniu
pokrętła
na
wyświetlaczu pojawiają się ustawienia
aktualnie wybranego programu.
Pod koniec każdego cyklu prania oraz w
czasie, gdy urządzenie nie pracuje,
kontrast wyświetlacza zmniejsza się ze
względu na oszczędność energii.
DODAWANIE LUB USUWANIE ELEMENTÓW
PO URUCHOMIENIU PROGRAMU (PAUZA)
l Naciśnij
i
przytrzymaj
przycisk
START/PAUZA na około 2 sekundy
(niektóre wskaźniki jak kontrolka czasu
prania zaczną migać, oznacza to że
działanie
urządzenia
zostało
wstrzymane).
Uwaga: Aby wyłączyć urządzenie
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji OFF.
l Przed otwarciem drzwiczek odczekaj, aż
l Nacisnąć przycisk START/PAUZA w celu
lampka BOKADY DRZWICZEK zgaśnie.
uruchomienia wybranego programu.
l Podczas wykonywania programu pokrętło
Przed otwarciem drzwiczek prosimy
sprawdzić, czy poziom wody wewnątrz
pralki znajduje się poniżej drzwiczek, aby
uniknąć zalania.
wyboru programów pozostaje ustawione
na wybranym programie do czasu
zakończenia programu.
l Po ukazaniu się komunikatu "End"
(Koniec) na wyświetlaczu, i wygaśnięciu
lampki kontrolnej BOKADY DRZWICZEK,
można otworzyć drzwiczki.
l Po dodaniu lub usunięciu elementów,
zamknij drzwi i naciśnij przycisk
START/PAUZA (program rozpocznie się
od miejsca zatrzymania).
l Po
zakończeniu
programu
należy
wyłączyć pralkę ustawiając pokrętło
wyboru programów w pozycji OFF.
ANULOWANIE PROGRAMU
l Aby anulować program należy ustawić
Pokrętło wyboru programów należy
ustawić
w
pozycji
OFF
po
zakończeniu każdego programu lub
przed wyborem i uruchomieniem
kolejnego programu prania.
pokrętło wyboru programów w pozycji
OFF.
l Odczekaj 2 minuty aż odblokują się
drzwi.
35
PL
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
Przycisk WYBORU TEMPERATURY
Funkcje dodatkowe należy wybrać przed
naciśnięciem przycisku START/PAUZA.
W
przypadku
wyboru
funkcji
niekompatybilnej z danym programem,
wskaźnik funkcji najpierw miga a
następnie gaśnie.
l Przycisk służy do zmiany temperatury
cykli prania.
pranie w zimnej wodzie.
l W
Przycisk WYBORU WIROWANIA
l Po naciśnięciu tego przycisku możliwe
jest zmniejszenie maksymalnej prędkości
wirowania, a jeśli chcesz, cykl wirowania
można całkowicie anulować.
wyłączenie wirowania.
l Jeśli metka na ubraniu nie podaje
innych informacji, można korzystać z
maksymalnej prędkości wirowania.
Aby zapobiec uszkodzeniu tkanin,
nie można zwiększyć prędkości
wirowania ponad maksymalny poziom
dozwolony dla danego programu.
celu
zniszczeniem
temperatury
maksymalna
programu.
ochrony
tkanin
przez
nie jest możliwe ustawienie
wyższej niż temperatura
przewidziana dla danego
Przycisk OPÓŹNIONEGO STARTU
l Przycisk ten umożliwia uruchomienie
programu
prania
z
opóźnieniem
wynoszącym maksymalnie 24 godziny.
l Aby zaprogramować opóźniony start,
należy:
- Wybrać program prania.
l Aby reaktywować cykl wirowania, wciskaj
przycisk aż do osiągnięcia żądanej prędkości
wirowania. eactivar o ciclo de centrifugação,
pressione o botão até chegar à velocidade de
centrifugação que gostaria de definir.
l Prędkość wirowania można modyfikować
bez zatrzymywania pralki.
Nadmiar detergentu może powodować
nadmierne pienienie. Urządzenie wykrywa
obecność nadmiaru piany i może:
anulować fazę wirowania, przedłużyć
czas pracy programu lub zwiększyć
ilość użytej wody.
- Nacisnąć
jednokrotnie
przycisk
opóźnionego startu (wyświetlacz pokaże
h00). Kolejne naciśnięcie przycisku
powoduje opóźnienie uruchomienia
programu o godzinę (na wyświetlaczy
pojawi się h01).
Każde kolejne
naciśnięcie
przycisku
powoduje
opóźnienie uruchomienia programu o
godzinę. Po osiągnięciu wartości 24
godzin (wyświetlacz pokaże h24),
kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje
powrót do 0.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA w
celu rozpoczęcia odliczania czasu
pozostałego do uruchomienia programu
(wskaźnik
zacznie
migać
na
wyświetlaczu). Po upływie zaprogramowanego
czasu opóźnienia program zostanie
automatycznie uruchomiony.
Urządzenie
jest
wyposażone
w
specjalne urządzenie elektroniczne,
które uniemożliwia wirowanie przy
niesymetrycznym obciążeniu bębna.
Pozwala ono obniżyć poziom hałasu i
drgania pralki, i tym samym przedłuża
żywotność urządzenia.
l Możliwe jest skasowanie ustawionego
wcześniej opóźnienia startu programu
przez ustawienie pokrętła w pozycji
OFF (WYŁĄCZ).
36
Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpi
przerwa w zasilaniu, specjalny moduł
pamięci zapamięta parametry przerwanego
programu. Po przywróceniu zasilania
program zostanie wznowiony od miejsca, w
którym został przerwany.
l Przycisk
Przycisk PRANIE SZYBKIE
STAN ZABRUDZENIA
l Funkcja ta jest przeznaczona zwłaszcza
Przycisk DODATKOWEGO PŁUKANIA
/
do prania odzieży dzieci i niemowląt oraz
osób dorosłych o delikatnej i wrażliwej
skórze, w przypadku których najmniejsza
pozostałość środków piorących może
spowodować podrażnienie lub uczulenie.
Przycisk ten pozwala wybierać pomiędzy
dwiema opcjami, w zależności od
wybranego programu.
- PRANIE SZYBKIE
Przycisk zostaje aktywowany po wybraniu
pokrętłem programu SZYBKI (14/30/44 Min.)
i pozwala na wybranie trzech czasów prania.
l Funkcja ta jest również zalecana do
prania mocno zabrudzonych ubrań
dziecięcych, wymagającego dużej ilości
środka piorącego, oraz do prania tkanin
ręcznikowych
(frotowych),
ponieważ
środek piorący może się z nich ciężko
wypłukiwać.
- STAN ZABRUDZENIA
l Po
wybraniu
programu
zostaje
automatycznie pokazany czas prania dla
tego programu.
Przycisk PARY
l Opcja ta pozwala na wybór 3 poziomów
intensywności prania dzięki modyfikacji
czasu jego trwania, zależnie od tego jak
bardzo zabrudzone są tkaniny (może być
stosowany tylko w połączeniu z
niektórymi programami, tak jak to
pokazano w tabeli programów).
Za pomocą tego przycisku można
aktywować specjalną funkcję pary po
określonych cyklach prania (patrz tabela
programów).
Funkcja ta redukuje zagniecenia, skracając
czas potrzebny na prasowanie odzieży.
Włókna są regenerowane i odświeżane
przez usunięcie nieprzyjemnych zapachów.
Każdy program ma odpowiednią funkcję
pary zapewniającą maksymalną skuteczność
prania zgodnie z typem i kolorem tkanin.
Przycisk PRANIE WSTĘPNE
l Funkcja umożliwia pranie wstępne i jest
przydatna zwłaszcza w przypadku mocno
zabrudzonych tkanin (funkcja jest dostępna
z wybranymi programami – patrz tabela
programów).
Przycisk PAMIĘĆ USTAWIEŃ
l Zaleca się stosowanie 1/5 zalecanej ilości
Funkcja ta pozwala na zapamiętanie Twoich
2 najczęściej używanych programów i
ustawień
temp.,
stopnia
wirowania,
poziomu zabrudzeń, by w łatwy i szybki
sposób je ponownie uruchomić.
środka piorącego podanego na opakowaniu.
Przycisk PRANIE HIGIENICZNE
Program higieniczny umożliwia pozbycie się
większości
bakterii
podczas
prania.
Temperatura prania dochodzi do 60°C.
Szczególnie przeznaczony do prania ubrań
niemowlęcych oraz odzieży osób z
obniżoną odpornością.
Jak uruchomić PAMIĘĆ USTAWIEŃ za
pierwszym razem:
1)
37
Wybierz program i jego dodatkowe
ustawienia.
PL
służy
do
ustawienia
dodatkowych cykli płukania na koniec
cyklu
prania.
Maksymalna
liczba
dodatkowych cykli płukania zależy od
wybranego programu.
2)
3)
l Należy wyłączyć tryb pracy nocnej, by
Naciśnij przycisk PAMIĘĆ USTAWIEŃ,
wybierając ustawienia w pozcyji M1 lub
M2. Wybierz M1 jeśli pierwszy raz
włączasz to ustawienie.
zakończyć pranie fazą odwirowania
(wirowanie
można
wyłączyć
lub
zmniejszyć jego prędkość odpowiednim
przyciskiem) oraz wypompowania wody.
Przytrzymaj palec na przycisku
PAMIĘĆ USTAWIEŃ przez ok.
3 sekundy by zachować wybrane
ustawienia.
l Dzięki
elektronicznemu
sterowaniu
wypompowanie wody podczas faz
pośrednich odbywa się w sposób cichy,
przez co funkcja ta jest szczególnie
przydatna do prania nocą.
Zapamiętywanie ustawień kiedy M1 i M2
mają już zapamiętane ustawienia:
1)
2)
Wybierz program i jego dodatkowe
ustawienia.
BLOKADA PANELU STEROWANIA
Naciśnij przycisk PAMIĘĆ USTAWIEŃ
przez ok. 3 sekundy by zachować
wybrane ustawienia dla M1. Poprzednie
ustawienia z M1 zostaną przesunięte do
M2. Ustawienia z M2 zostaną usunięte.
l Równoczesne przyciśnięcie przycisków
NOC i DZIEŃ i OPÓŹNIONEGO STARTU
przez 3 sekundy, pozwala na zablokowanie
przycisków i całego panelu sterowania.
W ten sposób zapobiegniesz przed
wprowadzeniem niechcianych zmian w
zadanym programie prania.
Włącz program z pamięci ustawień
l Naciśnij
krótko
przycisk
PAMIĘĆ
USTAWIEŃ (raz dla ustawień z M1, dwa
razy dla ustawień z M2) oraz naciśnij
przycisk START/PAUZA.
l Odblokowanie następuje po ponownym
naciśnięciu 2 wymienionych wyżej
przycisków lub po przestawieniu pokrętła
do pozycji OFF.
l Kiedy uruchomisz zapamiętany program,
możesz go wciąż modyfikować używając
odpowiednich
przycisków
I
opcji
ustawień. Te dodatkowe opcje nie będą
zapisane w pamięci ustawień.
Jeśli przez pomyłkę wybierzesz
program z Pamięci ustawień, po
prostu przekręć pokrętło i wybierz
żądany program.
Wyświetlacz cyfrowy
Wyświetlacz w sposób ciągły informuje
użytkownika o statusie urządzenia.
1 15
6 10
12
5
3
2
Przycisk NOC i DZIEŃ
l Umożliwia
zmniejszenie
prędkości
wirowania do 400 obr./min, zwiększenie
ilości wody podczas fazy płukania oraz
pozostawienie wody w bębnie po
końcowym płukaniu, dzięki czemu tkaniny
nie pogniotą się.
l Gdy woda nadal znajduje się w bębnie
odpowiednia kontrolka miga, informując
że pralka jest w stanie pauzy.
38
7
7
13 14
7
8
7
7
9 11 4
1) KONTROLKA BLOKADY DRZWICZEK
l Ikona informuje o blokadzie drzwiczek.
Drzwiczki należy zamknąć PRZED
naciśnięciem przycisku START/PAUZA
l Po naciśnięciu przycisku START/PAUZA
5) KONTROLKI POZIOM ZABRUDZENIA
przy zamkniętych drzwiczkach kontrolka
będzie przez chwilę migała a następnie
zaświeci się.
l Po
Jeśli drzwiczki są nieprawidłowo
zamknięte kontrolka miga przez ok. 7
sekund. Po upływie tego czasu komenda
start zostanie automatycznie anulowana.
W takim przypadku należy zamknąć
prawidłowo
drzwiczki
i
nacisnąć
przycisk START/PAUZA.
l Po wybraniu innego stopnia zabrudzenia
zaświeci się odpowiednia kontrolka.
6) KONTROLKI DODATKOWE PŁUKANIE
Kontrolka pokazuje dodatkowe płukania
wybrane odpowiednim przyciskiem.
l Przed otwarciem drzwiczek odczekaj, aż
lampka BOKADY DRZWICZEK zgaśnie.
7) KONTROLKI FUNKCJE DODATKOWE
Wskaźniki świetlne pokazują dostępne pod
wybranym przyciskiem opcje dodatkowe.
2) PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
Pokazuje prędkość wirowania wybranego
programu, która może zostać zmieniona lub
wyłączona odpowiednim przyciskiem.
8) Funkcja Wi-Fi (tylko wybrane modele)
l W modelach z funkcją Wi-Fi stosowna
wyłączenie wirowania.
ikona informuje o działaniu systemu Wi-Fi.
3) TEMPERATURA PRANIA
l Więcej informacji na temat funkcjonalności
oraz instrukcje konfiguracji znajdziesz
w
zakładce
"Download"
na
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
Pokazuje temperaturę prania wybranego
programu, która może zostać zmieniona
(tam gdzie to możliwe) odpowiednim
przyciskiem.
9) DODATKOWE PŁUKANIE
pranie w zimnej wodzie.
Ikona miga po ustawieniu opóźnionego
startu.
4) CZAS CYKLU
l Po wyborze programu na wyświetlaczu
10) Kg Check (funkcja aktywna podczas
działania tylko niektórych programów)
automatycznie wyświetlony zostanie czas
cyklu (może on się różnić w zależności od
wybranych opcji).
l Dla
programów gdzie funkcja "Kg
Check" jest aktywna, urządzenie przez
pierwszych kilka minut analizuję realny
załadunek prania i adekwatnie do niego
przelicza czas prania.
Każdy poziom pokazany na wyświetlaczu
stanowi 20% maksymalnego załadunku
prania.
Kiedy
program
jest
uruchomiony
wyświetlacz
wskazuje
maksymalny
dopuszczalny załadunek.
l Po
rozpoczęciu
programu
na
wyświetlaczu podawana jest przez cały
czas informacja o czasie pozostałym do
końca prania.
l Pralka oblicza czas do końca wybranego
programu w oparciu o standardowy wsad.
Podczas cyklu pralka dokonuje korekty
czasu na podstawie ilości i rodzaju
wsadu.
39
PL
wybraniu
danego
programu
automatycznie zaświeci się kontrolka
stopnia zabrudzenia ustawionego dla
takiego programu.
l Podczas każdej fazy prania funkcja
12) KONTROLKA BLOKADA PANELU
"Kg Check" umożliwia sprawdzenie
informacji dotyczących wsadu w bębnie i
podczas pierwszych minut prania:
Wskaźnik świetlny pokazuje, że panel jest
zablokowany.
- dostosowuje ilość wymaganej wody;
13) KONTROLKA ZABLOKOWANY ZAWÓR
WODY
Wskazuje, że pralka nie może pobrać wody:
sugerowane jest by wyłączyć pralkę i
sprawdzić czy zawór wody jest otwarty oraz
czy ciśnienie wody jest wystarczające.
- oblicza czas trwania cyklu prania;
- dostosowuje płukanie do wybranego
rodzaju tkaniny;
14) KONTROLKA ZABLOKOWANY FILTR
- dostosowuje rytm obrotów bębna do
wybranego rodzaju tkaniny;
- wykrywa obecność piany i w razie
potrzeby zwiększa ilość wody podczas
płukania;
Wskazuje, że pralka nie może odpompować
wody: sugerujemy wyłączyć pralkę i
sprawdzić filtr, czy nie jest zatkany oraz
wąż odprowadzający czy nie jest załamany
lub zgnieciony.
- dostosowuje prędkość wirowania do
wsadu (nierównomierny rozkład prania
wewnątrz bębna).
15) WSKAŹNIKI PROGRAMÓW
STANDARDOWYCH DLA BAWEŁNY
(sprawdź tabelę programów)
11) PAMIĘĆ USTAWIEŃ
Podświetlony wskaźnik pokazuje, że
funkcja pamięci ustawień jest włączona.
40
Wskaźniki zaświeca się kiedy wybierzesz te
programy prania - najbardziej efektywne
pod kątem zużycia wody i energii –
dedykowane do ubrań bawełnianych o
średnim stopniu zabrudzenia.
UWAGI:
FUNKCJA SMART Fi+
Umieść inteligentny telefon tak, aby
antena NFC na jego „plecach” dopasowała
swoje położenie do logo SMART Fi+ na
urządzeniu.
Urządzenie jest wyposażone w technologię
SMART Fi+, która pozwala kontrolować je
zdalnie za pośrednictwem aplikacji, dzięki
funkcji Wi-Fi.
PL
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA (za pomocą
aplikacji)
l Pobierz aplikację Candy simply-Fi na
swoje urządzenie.
Aplikacja Candy simply-Fi jest dostępna
dla urządzeń z systemem Android i iOS
zarówno dla tabletów i smartfonów.
Jeśli nie znasz swojego położenia anteny
NFC, lekko obróć smartfonem w ruchu
kołowym wokół logo SMART Fi+ aż App
potwierdzi połączenie. W celu umożliwienia
przesyłania danych, ABY ODNIEŚĆ SUKCES,
KONIECZNE JEST, ABY PRZYTRZYMAĆ
SMARTFON PRZY PANELU PRALKI
PODCZAS KILKU SEKUND TEJ DANEJ
PROCEDURY; na urządzeniu pojawi
się wiadomość, która poinformuje o
prawidłowym wyniku operacji i doradzi, gdy
jest to możliwe, aby przesunąć smartfon dalej.
Uzyskaj wszystkie szczegóły dotyczące
SMART Fi+ przeglądając aplikację w
trybie DEMO.
l Otwórz
aplikację,
utwórz
profil
użytkownika i zarejestruj urządzenie
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie lub zawartymi w dołączonym
"Skrócona Instrukcja".
Jeśli korzystasz ze smartfona z systemem
Android wyposażonym w technologię NFC
(Near Field Communication), proces
uruchomienia jest uproszczony (Proste
Uruchomienie); W tym przypadku należy
postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na wyświetlaczu telefonu.
ZBLIŻ I PRZYTRZYMAJ SMARTFON w
pobliżu logo SMART Fi+ na panelu
sterowania urządzenia, w przypadku, gdy
jest to wymagane przez aplikację.
Gruba metalowa obudowa lub naklejki
na smartfonie mogą zakłócać lub
uniemożliwiać
transmisję
danych
pomiędzy pralką a telefonem. Jeśli to
konieczne, zdejmij je.
Zastąpienie niektórych komponentów w
smartfonie
(np.
tylnej
nakładki,
akumulatora, itp ...) na inne niż oryginalne
może prowadzić do usunięcia lub
uszkodzenia anteny NFC.
MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA
(za pomocą aplikacji)
Po uruchomieniu urządzenia, możesz nim
zdalnie sterować za pośrednictwem aplikacji.
Najpierw załaduj pranie do bębna, dodaj
detergent, zamknij drzwi i wybierz ustawienie
SMART Fi+ na panelu sterowania. Od tego
momentu można zarządzać urządzeniem za
pomocą aplikacji.
41
Tabela programów
1)
(MAKS.) *
2
(patrz panel sterowania)
PROGRAM
(MAKS.)
2)
Perfect 20° 4) 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
2)
Kolorowe 40° 4) 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
20°
8
40°
Higieniczne 4)
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7 8
60°
Perfect Rapid
1,5 2 2,5 3 3 3,5 3,5 4
59 Min.
14' 1
Szybki
1
3)
1
60°
40°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
1
2
Ręczne/
Jedwabne
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Wełna
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Płukanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wypompowanie
wody i wirowanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
2)
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
4)
60°
( )
Bawełna**
2)
4)
5
6
7
8
9
10 11 12
60°
( )
Białe
2)
4)
5
6
7
8
9
10 11 12
90°
( )
Łatwe
2)
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
30°
( )
Delikatne
Mieszane
prasowanie
4)
Ustawienie, jakie należy wybrać, gdy chcemy umożliwić zdalne sterowanie za pomocą
aplikacji (poprzez Wi-Fi). Jeśli urządzenie nie zostało jeszcze uruchomione za pomocą
aplikacji, cykl "Autohigiena" przeznaczony do czyszczenia bębna, możesz wybrać
naciskając przycisk START/PAUZA na panelu sterowania.
42
* Maksymalny wsad prania suchego zależy
od modelu pralki (patrz panel sterowania).
** STANDARDOWE PROGRAMY DO
PRANIA
BAWEŁNY
ZGODNIE
Z
ROZPORZĄDZENIAMI KOMISJI (UE) nr
1015/2010 i 1061/2010.
( )
Dla wybranych programów możliwe
jest dostosowanie czasu trwania i
intensywności prania przyciskiem
WYBORU STOPNIA ZABRUDZENIA.
1)
Po wybraniu programu, wyświetlacz
pokaże zalecaną temperaturę
prania, którą można zmienić, jeśli
jest to dozwolone, za pomocą
odpowiedniego przycisku, lecz
której
nie
można
podnieść
powyżej wartości maksymalnej
temperatury zadanej dla danego
programu.
2)
Dla
wybranych
programów
możliwe jest dostosowanie czasu
trwania i intensywności prania
przyciskiem STAN ZABRUDZENIA.
3)
Po wybraniu programu SZYBKI na
pokrętle możliwe będzie wybranie
za pomocą przycisku SZYBKI
jednego
z
trzech
szybkich
programów (14, 30 lub 44 minuty).
4)
Dostępna funkcja pary.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 60°C.
PROGRAM BAWEŁNA W
TEMPERATURZE 40°C.
Programy te są przeznaczone do
prania średnio zabrudzonych tkanin
bawełnianych i są najbardziej efektywne
pod względem łącznego zużycia energii
i wody.
Programy zostały opracowane tak aby
temperatura prania była dostosowana
do temperatur na metkach ubrań, przy
czym faktyczna temperatura wody
może nieznacznie różnić się od
zadeklarowanej temperatury cyklu.
43
PL
(Tylko modele z komorą na
środek piorący w płynie)
Jeśli tylko niektóre rzeczy do
prania
mają
plamy,
które
wymagają użycia wybielacza w
płynie, możliwe jest wstępne
usunięcie plam w pralce.
Nalać wybielacza do pojemnika
na wybielacz w płynie w komorze
oznaczonej 2 w szufladzie na
środki piorące i ustawić program
specjalny PŁUKANIE.
Po zakończeniu cyklu ustawić
programator w pozycji OFF, włożyć
resztę prania i kontynuować
standardowe pranie z wykorzystaniem
wybranego programu.
Wybór programu
Pralka
posiada
specjalne
programy
umożliwiające pranie rożnych rodzajów
tkanin przy różnych stopniach zabrudzenia
(patrz tabela).
Mix Power System +
Pralka jest wyposażona w innowacyjny system
wstępnego mieszania środka piorącego i wody.
Strumień mieszanki jest rozpylany pod
wysokim ciśnieniem bezpośrednio na pranie.
W początkowej fazie prania podawana pod
ciśnieniem mieszanka ułatwia przenikanie
detergentu pomiędzy włóknami tkaniny
zapewniając skuteczne usuwanie zabrudzeń i
wyższą efektywność prania.
Technologia "Mix Power System +" pozwala
na dokładne wypłukiwanie środka piorącego
z prania dzięki rozpylanemu pod wysokim
ciśnieniem strumieniowi wody.
Perfect 20°
Innowacyjna technologia "Mix Power System +"
umożliwia pranie tkanin bawełnianych,
syntetycznych i mieszanych w temperaturze
20°C,
zapewniając
skuteczność
prania
porównywalną z praniem w temperaturze 40°C.
Zużycie prądu wynosi mniej więcej połowę
zużycia dla standardowego programu prania
bawełny w 40°C. Zaleca się nie przekraczać
2/3 maksymalnego wsadu pralki.
Kolorowe 40°
Program ten pozwala na pranie razem tkanin
różnego typu i w różnych kolorach. Posiada
zoptymalizowaną prędkość obrotów bębna oraz
poziomów wody zarówno w fazie prania, jak i
płukania. Odpowiednio dobrana prędkość
wirowania pozwala na zmniejszenie liczby
zagnieceń na tkaninach. Technologia "Mix
Power System +"umożliwiła optymalizację
całego cyklu prania.
UWAGA:
Kolorowe ubrania za pierwszym razem
należy prać osobno.
Higieniczne 60°
Program ten jest przeznaczony do prania
tkanin bawełnianych i dzięki technologii
"Mix Power System +" zapewnia usunięcie
trudnych zabrudzeń już w temperaturze 60°C.
Dodatkowo niszczy większość bakterii.
Perfect Rapid 59 Min.
Specjalny
program
krótkiego
prania
zapewniający doskonałe efekty prania.
Program jest przeznaczony do prania mniejszej
ilości tkanin (patrz tabela programów).
Szybki (14/30/44 Min.)
Program zalecany dla małej ilości niezbyt
brudnych rzeczy. Zaleca się zmniejszenie
dawki środka piorącego. Po wybraniu
programu SZYBKI możliwy jest wybór jednej z
trzech opcji czasu trwania programu za
pomocą przycisku PRANIE SZYBKIE.
Ręczne/Jedwabne
Program ten pozwala na delikatny cykl
prania odzieży określonej
jako "Pranie
ręczne"
oraz
prania
jedwabiu
lub
określonych jako "delikatne jak jedwab" na
etykiecie tkaniny.
Wełna
Program do prania tkanin wełnianych
nadających się do prania w pralce lub do
prania rzeczy wymagających prania ręcznego.
Płukanie
Program trzech płukań przy średniej
prędkości
wirowania
(odpowiednim
przyciskiem płukanie można wyłączyć lub
zmniejszyć jego prędkość). Program do
płukania wszelkiego rodzaju tkanin, na
przykład po praniu ręcznym.
Wypompowanie wody i wirowanie
Program wypompowuje wodę i wiruje
pranie
przy
maksymalnej
prędkości.
Możliwe jest wyłączenie wirowania i
zmniejszenie
prędkości
wirowania
przyciskiem WYBÓR WIROWANIA.
Nie wolno prać
razem odzieży o
NIETRWAŁYCH kolorach.
44
Delikatne
Program przeznaczony do prania tkanin
delikatnych. Łą czy naprzemiennie cykle pracy
i przerw. Cykle prania i płukania są
przeprowadzane przy wysokim poziomie wody.
SMART Fi+
Ustawienie, jakie należy wybrać, gdy chcemy
umożliwić zdalne sterowanie za pomocą aplikacji
(poprzez Wi-Fi). W tym przypadku, rozpoczęcie
cyklu odbędzie się za pośrednictwem poleceń
aplikacji. Jeśli urządzenie nie zostało jeszcze
uruchomione za pomocą aplikacji, cykl
"Autoczyszczenie" włączy się poprzez
naciśnięcie przycisków START/PAUZA. Cykl
jest przeznaczony do dezynfekcji bęben,
usuwania brzydkich zapachów i przedłuża
żywotność urządzenia. Przed rozpoczęciem
cyklu "Autoczyszczenie"
upewnij się czy
bęben jest pusty i użyj odpowiedniego dla pralek
środka czyszczącego lub detergentu w proszku.
Po zakończeniu cyklu pozostaw otwarte
drzwiczki urządzenia, aby umożliwić wyschnięcie
bębna. Cykl zalecany co 50 prań.
Mieszane
Cykle prania i płukania są dostosowane do
rytmu obrotu bębna oraz poziomu wody.
Dzięki delikatnemu wirowaniu tkaniny nie
gniotą się.
Bawełna
Program do prania średnio zabrudzonych
tkanin bawełnianych. Najbardziej efektywny
pod względem łącznego zużycia energii i wody.
Białe
Program do prania tkanin białych. Ostatnie
wirowanie jest przeprowadzane przy
maksymalnej prędkości.
45
PL
Łatwe prasowanie
Ten program prania jest odpowiedni dla tkanin
mieszanych. Użycie pary redukuje zagniecenia i
regeneruje włókna, dzięki czemu prasowanie
odzieży staje się łatwiejsze.
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I GWARANCJA
Rozwiązanie niektórych najczęściej pojawiających się problemów związanych z nieprawidłowym
działaniem pralki mogą ułatwić zamieszczone poniżej praktyczne wskazówki:
RAPORT BŁĘDÓW
l Modele z wyświetlaczem: wyświetlony zostaje kod błędu, zawsze poprzedzony
literą E (np. Błąd 2 = E2)
l Modele bez wyświetlacza: błąd sygnalizowany jest migotaniem wszystkich lampek
kontrolnych LED - tyle razy, ile wynosi kod błędu - z 5-sekundowymi przerwami (np.:
Błąd 2 = dwa migotania -> pauza 5 sekund -> dwa migotania -> itd.)
Wyświetlany błąd
E2
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
2 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E3
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
3 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E4
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
4 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
E7
(na
pralkach
z
wyświetlaczem)
7 mignięcia lampek LED
(brak wyświetlacza)
Wszystkie inne kody
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie pobiera wody
Upewnij się, czy zawór doprowadzający wodę został odkręcony.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, skręcony lub
przygnieciony.
Odpływ wody został umieszczony na nieprawidłowej wysokości (sprawdź
instrukcje w sekcji dotyczącej instalacji)
Zamknij dopływ wody, odkręć wąż doprowadzający wodę z tyłu pralki i
upewnij się, czy filtr przeciwpiaskowy jest czysty i drożny.
Pralka nie odprowadza wody
Sprawdź, czy filtr nie jest zatkany.
Upewnij się, czy przewód doprowadzający wodę nie jest zagięty, poskręcany
lub przygnieciony.
Sprawdź, czy rura odprowadzająca wodę nie jest zatkana i pozwala wodzie
swobodnie odpływać. Spróbuj odprowadzić wodę do zlewu.
Jest zbyt dużo piany i/lub wody.
Sprawdź, czy nie użyto zbyt dużej ilości detergentu lub produktu
nieprzeznaczonego do pralek.
Problem z drzwiczkami.
Upewnij się, że drzwiczki zostały prawidłowo domknięte. Sprawdź, czy
wewnątrz pralki nie ma ubrań, które utrudniają domknięcie drzwiczek.
Jeśli drzwiczki zablokowały się, wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka
zasilania; odczekaj 2-3 minuty i ponownie spróbuj otworzyć drzwiczki.
Wyłącz pralkę i odłącz ją od gniazdka zasilania, odczekaj 1 minutę. Włącz
pralkę i uruchom program. Jeśli błąd znowu się pojawi, skontaktuj się
bezpośrednio z Autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta.
46
Wyświetlany błąd
Możliwe przyczyny i proponowane rozwiązania
Pralka nie działa / nie
uruchamia się
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do działającego gniazdka
zasilania.
Upewnij się, czy działa zasilanie.
Upewnij się, czy gniazdo elektryczne działa podłączając inne
urządzenie, na przykład lampę.
Drzwi mogą być nieprawidłowo zamknięte: otwórz je i zamknij
ponownie.
Sprawdź, czy został poprawnie wybrany żądany program i naciśnij
przycisk start.
Upewnij się, czy pralka nie jest w trybie pauzy.
Prawdopodobnie nieszczelna jest uszczelka między kranem a rurą
dopływu wody; w takim przypadku, należy ją wymienić i ponownie
dokręcić rurę do kranu.
Upewnij się, czy filtr jest prawidłowo zamknięty.
Z powodu nieoptymalnego rozmieszczenia ubrań pralka może:
• próbować wyrównać obciążenia, wydłużając czas wirowania.
• zmniejszyć prędkość wirowania, aby zmniejszyć wibracje i hałas.
• anulować wirowanie, aby chronić maszynę.
Upewnij się, ż e ładunek jest równomiernie rozłożony. Jeśli chcesz
uniknąć zagnieceń, ponownie załaduj ubrania i uruchom program.
Prawdopodobnie woda nie została całkowicie odprowadzona, więc
odczekaj kilka minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź
informacje dotyczące Błędu 3.
Niektóre modele posiadają funkcję "Bez wirowania": Upewnij się, czy
nie jest przypadkiem włączona.
Upewnij się, czy nie włączono opcji zmieniającej parametry
wirowania.
Użycie zbyt dużej ilości detergentu może utrudnić uruchomienie
wirowania.
Pralka jest prawdopodobnie źle wypoziomowana: w razie potrzeby
wyregulować nóżki, jak opisano to w odpowiednim punkcie Instrukcji.
Upewnij się, czy śruby transportowe, gumowe korki i przekładki
dystansowe zostały usunięte.
Upewnij się, czy wewnątrz bębna nie ma ciał obcych (monet,
zawiasów, przycisków, itp...).
Woda wyciekła na
podłogę w pobliżu
pralki
Nie działa
odwirowane
Silne wibracje /
odgłosy dochodzące
z pralki podczas
odwirowywania
Standardowa gwarancja producenta obejmuje stwierdzone wady mechaniczne
lub elektryczne produktu wynikłe z działania lub zaniechania działania ze strony
producenta. Jeśli okaże się, że usterka została spowodowana przez czynniki
zewnętrzne, tj. podczas transportu, niewłaściwego stosowania lub na skutek
nieprzestrzegania instrukcji obsługi, za naprawę może zostać naliczona opłata.
47
PL
INNE NIETYPOWE PRZYPADKI
Stosowanie
środków
piorących
bez
fosforanów może spowodować następujące
rezultaty:
- woda z płukania może być bardziej
mętna: jest to wynik obecności zawiesiny
zeolitów, która nie powoduje negatywnych
efektów dla skuteczności płukania.
- obecność białego
praniu po jego
normalne zjawisko,
się do materiału,
koloru.
Jeśli problem nie został rozwiązany lub jeśli
podejrzewasz usterkę, należy natychmiast
skontaktować
się
z
Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
Zaleca
się
stosowanie
wyłącznie
oryginalnych części zamiennych, które są
dostępne w naszych Autoryzowanych
Centrach Obsługi Klienta.
proszku (zeolitów) na
zakończeniu: jest to
proszek nie przyczepia
ani nie zmienia jego
- obecność piany w wodzie z ostatniego
płukania: nie musi to oznaczać
nieskutecznego płukania.
Gwarancja
Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z
postanowieniami i warunkami określonymi w
gwarancji pisemnej dołączonej do produktu.
Gwarancja musi być należycie wypełniona i
przechowywany tak, aby w razie potrzeby
mogła być okazana w Autoryzowanym
Centrum Obsługi Klienta.
- tworzenie się znacznej ilości piany: często
spowodowane obecnością anionowych
środków powierzchniowo czynnych w
składzie środków piorących, które są trudne
do usunięcia z pranych materiałów.
W takim wypadku nie jest konieczne
wykonywanie dodatkowych cyklów płukania
dla usunięcia tego zjawiska: nie spowoduje
to żadnej zmiany.
Producent nie jest odpowiedzialny
za ewentualne błędy wynikające z
druku niniejszej Instrukcji załączonej
do urządzenia. Dodatkowo Producent
pozostawia sobie prawo do wprowadzania
zmian, jakie okażą się konieczne we
własnych produktach, bez naruszania
zasadniczej ich charakterystyki.
48
PL
49
Vă mulțumim că ați ales o mașină de spălat
Candy! Suntem siguri că vă va ajuta să
spălați în siguranță rufele, chiar și pe cele
delicate, zi de zi.
Reciclarea produsului
Acest aparat este marcat în
conformitate cu Directiva europeană
2012/19/UE cu privire la deşeurile de
echipamente electrice şi electronice
(DEEE).
DEEE conţin atât substanţe poluante (care pot
avea consecinţe negative asupra mediului) cât şi
componente de bază (care pot fi reutilizate). Este
important ca DEEE să facă obiectul unui
tratament special, pentru a se îndepărta şi
colecta corespunzător toate substanţele poluante
şi pentru a se recupera şi recicla toate
materialele. Utilizatorii pot juca un rol important în
asigurarea faptului cu DEEE nu poluează mediul;
este esenţial să se respecte următoarele reguli
de bază:
Vă
puteți
înregistra
produsul
pe
www.registercandy.com pentru un acces
mai rapid la servicii suplimentare rezervate
exclusiv doar clienților noștri cei mai fideli.
Citiți cu atenție acest manual pentru
utilizarea corectă și în siguranță a produsului
și pentru sugestii privind mentenanța lui
eficientă.
Folosiți mașina de spălat doar
după ce ați citit cu atenție aceste
instrucțiuni. Vă recomandăm să păstrați
acest manual la îndemână, în bune condiții,
pentru referințe ulterioare.
l DEEE nu trebuie reciclate împreună cu
deşeurile menajere;
l DEEE trebuie predate la centrele de colectare
municipale sau la societăţile autorizate de
colectare/reciclare. În anumite ţări, DEEE
voluminoase pot fi preluate de la domiciliu.
Verificați că aparatul este livrat împreună
cu acest manual de instrucțiuni, certificatul
de garanție, lista cu adresele centrelor de
service și eticheta cu datele privind
eficiența energetică. De asemenea,
verificați că sunt incluse ștecherul, suportul
pentru furtunul de evacuare și tava pentru
detergentul lichid sau pentru înălbitor (doar
la anumite modele). Vă recomandăm să
păstrați toate aceste componente.
În multe ţări, în momentul în care
achiziţionaţi un aparat nou de acelaşi tip,
aparatul vechi poate predat distribuitorului
care trebuie să îl colecteze gratuit, în baza
schimbului de unu la unu.
Cuprins
Fiecare produs este identificat printr-un cod
unic format din 16 caractere numit "număr
de serie", ce se regăsește fie tipărit pe
autocolantul aplicat pe aparat (în zona
hubloului), fie în plicul cu documente din
interiorul produsului. Acest cod este un fel
de carte de identitate specifică produsului
pe care va trebui să-l înregistrați în caz că
aveți nevoie să contactați Centrul de Relații
cu Clienții Candy.
1. REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
2. INSTALARE
3. SUGESTII PRACTICE
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
5. GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
7. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
50
l Acest
aparat electrocasnic este
destinat utilizării în gospodării
individuale sau în spații similare,
cum ar fi:
− Spațiile de bucătărie pentru
angajați din magazine, birouri
sau alte medii de lucru;
− Ferme;
− În hoteluri, moteluri sau zone
rezidențiale;
− În spații care oferă cazare și
mic dejun.
O utilizare diferită a acestui aparat,
în afară de cea din mediul casnic
sau de funcțiile tipice pentru menaj,
cum ar fi utilizarea în scopuri
comerciale de către experți sau
utilizatori instruiți, este exclusă chiar
și pentru mediile de mai sus. Dacă
aparatul este utilizat în mod
incorect, acest lucru poate reduce
durata lui de viață și poate anula
garanția oferită de producător.
Orice deteriorare a aparatului sau
alte pagube sau pierderi rezultate
din utilizarea ce nu este în
concordanță cu uzul casnic sau în
medii similare (chiar dacă se află
într-un mediu casnic sau de uz
casnic), nu vor fi acceptate de către
producător conform reglemetărilor
legale în vigoare.
l Acest aparat poate fi utilizat de către
copiii în vârstă de opt ani și mai mari
dar și de către persoanele cu
51
capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de
experiență și cunoștințe în cazul în
care acestea au fost supravegheate
și instruite cu privire la utilizarea
aparatului într-un mod sigur și
înțeleg pericolele implicate. Copiii nu
trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea aparatului
nu poate fi făcută de către copii fără
ca aceștia să fie supravegheați de
un adult.
l Trebuie
să supravegheați copiii
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
l Nu
permiteţi copiilor mai mici
de 3 ani să stea în apropierea
aparatului, fără supraveghere.
l Pentru a evita producerea unor situații
periculoase, dacă apar deteriorări ale
cablului de alimentare sau acesta se
defectează, trebuie înlocuit de către
producător, agentul său de service
sau de către persoane autorizate.
l Pentru
conexiunile la rețeaua de
alimentare cu apă folosiți doar setul
de furtunuri ce v-a fost furnizat
împreună cu mașina de spălat (nu
utilizați furtunuri refolosite).
l Presiunea
apei trebuie să fie
cuprinsă între 0,05 MPa şi 0,8 MPa.
l Aveți
grijă ca orificiile pentru
ventilare sau baza mașinii să nu fie
obturate de mochete sau covoare.
RO
1. REGULI GENERALE
PRIVIND SIGURANȚA
l Mașina
este pe poziția OPRIT când l Înainte de a deschide hubloul
butonul pentru setarea programului
asigurați-vă că nu a rămas apă
este pe poziția vertical. Orice altă
în cuvă.
poziție a butonului presupune
funcționarea mașinii (numai pentru l Nu trageți direct de cablul de
alimentare pentru a îl deconecta
modelele cu buton programator).
din priză, trageți de ștecher.
l După instalarea mașinii, priza de
alimentare trebuie să fie ușor l Nu expuneți mașina de spălat
în ploaie, lumina directă a
accesibilă.
soarelui sau alte intemperii.
l Capacitatea
maximă
de
încărcare pentru rufe uscate l Când mutați mașina, nu trageți
depinde de modelul utilizat (vezi
de butoane sau de sertarele
panoul de control).
pentru detergent. În timpul
transportului, nu sprijiniți toată
l Pentru a consulta fișa produsului,
greutatea mașinii pe hublou.
vă rugăm să accesați website-ul
Este recomandat ca mașina să
producătorului.
fie ridicată de 2 persoane.
Instrucțiuni privind siguranța
l În cazul unei defectări, opriți
l Înainte
de a curăța mașina
sau de a efectua lucrări de
mentenanță, scoateți ștecherul
cablului de alimentare din priză și
închideți robinetul de alimentare
cu apă.
l Asigurați-vă
că circuitul electric
are împâmântare. În caz contrar,
apelați la ajutorul unui specialist.
l Nu
mașina, închideți robinetul de
alimentare cu apă și nu umblați
la aparat. Contactați un centru
autorizat de service și utilizați
doar piese originale pentru
înlocuirea celor defecte. Dacă
nu respectați aceste instrucțiuni
există riscul de a defecta și mai
tare aparatul.
utilizați adaptoare, prelungitoare
sau prize multiple.
Prin aplicarea marcajului
pe
produs, declarăm pe proprie
răspundere că acest produs este
ATENȚIE:
în conformitate cu reglementările
În timpul ciclului de spălare
europene în vigoare cu privire la
temperatura apei poate atinge
siguranță, sănătate și protecția
valori foarte mari.
mediului.
52
2. INSTALARE
l Tăiați
benzile de prindere ale
furtunului, având grijă să nu tăiați și
furtunul sau cablul de alimentare.
1
A
B
A
B
cele 2 sau 4
șuruburi (A) situate în partea
din spate a mașinii și scoateți
cele 2 sau 4 garnituri (B),
conform ilustrației din figura 1.
B
A
A
RO
l Deșurubați
B
l Astupați
cele 2 sau 4 orificii
folosind
dopurile
furnizate
împreună cu mașina.
l Dacă
mașina de spălat va fi
încorporată în mobilier, după
ce tăiați benzile de prindere,
deșurubați cele 3 sau 4
șuruburi (A) și scoateți cele 3
sau 4 garnituri (B).
2
A
anumite modele, una sau
mai multe garnituri pot cădea în
interiorul mașinii. Pentru a le
scoate, înclinați mașina. Astupați
orificiile folosind dopurile.
1
l La
2
3
B
ATENȚIE:
Evitați
contactul
copiilor
cu materialele folosite la
ambalarea mașinii.
l Așezați
la bază folia din polionda,
așa cum este prezentat în figura
2 (În funcție de model, se aplică
variantele A, B sau C).
53
C
3
2
1
Conexiunea la rețeaua
alimentare cu apă
de
3
l Conectați furtunul de alimentare cu apă la
robinet (fig. 3). Utilizați numai furtunul
furnizat împreună cu aparatul (nu
reutilizați furtunuri vechi).
l Anumite modele au și una sau mai multe
dintre următoarele funcții:
HOT&COLD (fig. 4): Setarea conexiunii
la rețeaua de apă caldă sau rece pentru
un consum redus de energie. Conectați
furtunul gri la robinetul de apă rece
și
pe cel roșu la robinetul de apă caldă.
Mașina paote fi conectată doar la robinetul
de apă caldă: în acest caz anumite
programe vor începe cu o întârziere de
câteva minute.
l AQUASTOP
(fig. 5): Un dispozitiv
localizat pe furtunul de admisie a apei va
opri alimentarea cu apă dacă furtunul se
deteriorează; în acest caz va apărea un
simbol roșu în fereastra “A” și trebuie să
înlocuiți furtunul deteriorat. Pentru a
deșuruba piulița, apăsați dispozitivul de
blocare "B".
l AQUAPROTECT
PROTECȚIE
SUPLIMENTARĂ FURTUN (fig. 6): Dacă
apar scurgeri de apă din furtunul principal
"A", învelișul transparent "B" va colecta
apa scursă pentru a putea face posibilă
completarea programului de spălare. La
sfârșitul programului, contactați centrul de
service pentru a înlocui furtunul spart.
4
1
5
6
B
A
B
A
7
Amplasare
aveți grijă ca furtunul de admisie apă să
nu stea îndoit sau să fie presat. Așezați
furtunul de evacuare în cadă sau
conectați-l la rețeaua de evacuare a apei
(fig. 7).
54
min 4 cm
max 100 cm
l La poziționarea mașinii lângă un perete,
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Așezați la nivel aparatul cu ajutorul
piciorușelor reglabile, așa cum este
ilustrat în figura 8:
a.rotiți piulița în sensul acelor de
ceasornic pentru a deșuruba șurubul;
b.rotați piciorușul pentru a îl așeza
corespunzător pe podea;
c.fixați piciorușul, strângeți piulița la loc.
l Conectați ștecherul la priza de alimentare.
8
A
B
ATENȚIE:
Contactați un centru autorizat de service
dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare.
RO
C
Compartimentul pentru detergent
Compartimentul pentru detergent este
împărțit în 3 spații, așa cum este ilustrat în
figura 9:
l compartimentul “1”: detergent pentru
prespălare;
l compartimentul “ ”:pentru aditivi speciali,
balsam, produse pentru apretare, etc;
ATENȚIE:
Utilizați doar detergenți lichizi; mașina
de spălat este setată să dozeze
automat aditivii la fiecare ciclu în
timpul ultimei etape de clătire.
9
1
2
10
l compartimentul “2”: pentru detergentul
de spălare.
O cupă pentru detergent lichid este
inclusă la anumite modele (fig. 10). Pentru
a o utiliza, așezați-o în compartimentul
"2". În acest mod detergentul lichid va
ajunge în cuvă la momentul oportun. Cupa
poate fi folosită și pentru înălbitor la
selectarea programului “Clătire”.
11
ATENȚIE:
Anumiți detergenți se elimină greu. În
acest caz vă recomandăm să folosiți
recipientul special pe care îl amplasați
direct în cuvă (exemplu în figura 11).
55
Avem nevoie de apă caldă?
3. SUGESTII PRACTICE
l Tratați în prealabil petele dificile cu detergenți
Sfaturi privind încărcarea
mașinii
ATENȚIE: când sortați rufele ce urmează
a fi spălate, aveți grijă să:
- scoateți din buzunarele rufelor obiectele
metalice, cum ar fi monede, agrafe,
insigne;
- să închideți nasturii fețelor de pernă,
fermoarele,
strângeți
curelele
și
cordoanele halatelor de baie;
- să scoateți sistemul de prindere al
perdelelor și draperiilor;
- citiți cu atenție instrucțiunile de spălare ale
hainelor;
- îndepărtați petele persistente cu detergenți
speciali.
l Când spălați covoare, cuverturi de pat și
alte obiecte grele, vă recomandăm să nu
folosiți centrifugarea.
speciali înainte de a spăla rufele, pentru a
reduce necesitatea de a folosi un program cu
temperatură ridicată a apei. Economisiți până
la 50% energie dacă utilizați un program de
spălare la 60°C.
În continuare vă prezentăm un ghid rapid
cu sfaturi și recomandări privind folosirea
detergentului la diverse temperaturi. Citiți
întotdeauna instrucțiunile cu privire la
dozajul și folosirea detergentului.
La spălarea rufelor albe cu pete
dificile de murdărie, vă recomandăm
să folosiți programul pentru bumbac
la 60°C sau mai mult și un produs de
înălbire care să aibă rezultate bune de
îndepărtare a petelor la temperaturi
medii sau ridicate.
l Dacă vreți să spălați articole din lână la
mașină, verificați mai întâi eticheta
produsului dacă poate fi spălat sau nu la
mașină.
Sugestii utile pentru folosirea
mașinii de spălat
Un ghid pentru utilizarea ecologică și
economică a mașinii de spălat.
Maximizați încărcarea mașinii
La spălarea între 40°C și 60°C tipul de
detergent folosit trebuie să fie potrivit
pentru tipul de țesătură și gradul de
murdărie al rufelor.
Detergenții normali sunt potriviți pentru
țesături "albe" sau care se colorează
ușor cu un grad de murdărie mare, în
timp ce detergenți lichizi sau pentru rufe
colorate sunt adecvați spălării țesăturilor
colorate cu un grad mic de murdărire.
l Pentru un consum redus de eenrgie,
detergent, apă și timp încărcați mașina la
maximum,
conform
recomandărilor.
Reduceți consumul de energie cu 50%
dacă spălați o singură dată cu mașina
plină față de varianta în care ați spăla de
2 ori, cu mașina pe jumătate plină cu rufe.
La spălarea sub 40°C vă recomandăm
să utilizați detergent lichid sau detergenți
speciali pentru spălarea la temperaturi
joase.
Aveți nevoie de prespălare?
l Da,
pentru
rufe
foarte
murdare!
ECONOMISIȚI detergent, timp, apă și
între 5 și 15% energie dacă NU selectați
programul de Prespălare pentru rufele
puțin murdare.
56
Pentru spălarea articolelor din lână
sau mătăse folosiți doar detergenți
speciali pentru astfel de țesături.
4. ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE
RO
Pentru a curăța exteriorul mașinii de spălat,
folosiți o cârpă umedă, evitând folosirea
soluțiilor abrazive, alcoolul și/sau solvenții.
Mașina de spălat nu are nevoie de
întreținere
specială,
este
suficientă
curățarea obișnuită a compartimentelor și a
filtrului; mai jos sunt prezentate câteva
sfaturi privind mutarea mașinii de spălat și
acțiunile pe care trebuie să le luați dacă
există perioade lungi de scoatere din uz.
Curățarea sertarelor
Sugestii privind mutarea și
scoaterea din uz pentru o
perioadă îndelungată
l Vă recomandăm să curățați sertarul
pentru a evita acumularea de detergent și
reziduri de aditivi.
l Dacă mașina de spălat va fi depozitată
l Pentru
a curăța sertarul, scoateți-l
trăgând ușor de el, spălați-l cu apă și apoi
introduceți-l la loc.
într-o încăpere neîncălzită o perioadă mai
lungă de timp, scurgeți toată apa rămasă
în furtunul de admisie și cel de evacuare.
l Deconectați
ștecherul
alimentare din priză.
Curățarea filtrului
cablului
de
l Detașați furtunul de evacuare din suport
și așezați-l la un nivel mai jos pentru a se
scurge toată apa din interior.
l Mașina de spălat este dotată cu un filtru
special pentru a reține reziduurile mai
mari, cum ar fi nasturi sau monede,
pentru a evita înfundarea scurgerii.
l Așezați furtunul la loc în suport.
l Disponibil numai pentru anumite modele:
scoateti in afara furtunul, indepartati
busonul si drenati apa intr-un vas.
l Înainte de a deșuruba filtrul, așezați o
cârpă la baza mașinii pentru a evita
scurgerea apei pe podea.
l Rotiți filtrul în sens invers acelor de
ceasornic până la capât.
l Scoateți filtrul și curățați-l; apoi puneți-l la
loc și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic
pentru a îl fixa.
l Repetați pașii de mai sus în ordine inversă
pentru a reasambla toate componentele.
57
5. GHID DE UTILIZARE
RAPIDĂ
6. REGLAJE ȘI PROGRAME
Mașina de spălat poate seta automat
cantitatea de apă necesară în funcție de
tipul și cantitatea de rufe. Acest sistem
permite reducerea consumului de energie și
a timpului de spălare.
A
Selectarea programului
l Porniți mașina de spălat și selectați
programul de spălare dorit.
l Ajustați temperatura apei dacă este
P
O
F
D
C
B
necesar și apăsați butonul "opțiuni".
l Apăsați butonul START/PAUZĂ pentru a
Q
G H
I
L M NE
începe rularea programului de spălare.
Dacă se produce o pană de curent sau
mașina de spălat este deconectată de la
rețeaua de alimentare cu energie electrică în
timpul unui ciclu de spălare, memoria
specială va reține setările și la reconectare va
relua spălarea de unde a fost oprită.
l La finalul programului, pe afișaj va apare
mesajul ”End” sau, în cazul anumitor
modele, se vor aprinde toate indicatoarele
luminoase pentru etapele de spălare.
Așteptați ca indicatorul luminos
BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de
a deschide ușa.
l Opriți mașina de spălat.
Pentru tipul de spălare, citiți tabelul cu
programele
disponibile
și
urmați
instrucțiunile de utilizare.
Caracteristici tehnice
Presiunea in instalatia hidraulica:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Rotatii centrifuga:
cititi pe placuta masinii.
Putere/ amperajul fuzibilului/ tensiune:
cititi pe placuta masinii.
58
A Selectare program cu poziţie
OPRIT
B Buton START/PAUZĂ
C Buton SELECTARE VITEZĂ
CENTRIFUGARE
D Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
E Buton START ÎNTÂRZIAT
F Buton RAPID / GRAD DE
MURDĂRIRE
G Buton PRESPĂLARE
H Buton IGIENIZARE
I Buton CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ
L Buton ABURI
M Buton MEMORARE
N Buton ZI şi NOAPTE
O Afişaj digital
P Indicator luminos BLOCARE UŞĂ
E+N BLOCARE BUTOANE
Q Zonă SMART Fi+
Buton START/PAUZĂ
ATENȚIE:
Nu atingeţi afişajul în timp ce
introduceţi rufele, deoarece maşina
calibrează
sistemul
în
primele
secunde:
dacă
apăsaţi
afişajul,
maşina nu va funcţiona corect. În
astfel de situaţii, scoateţi ştecherul
cablului de alimentare din priză şi
repetaţi operaţiunea.
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
l Apăsaţi
pentru
a
activa
programul
După apăsarea butonului START/PAUZĂ
va mai dura câteva secunde pentru ca
maşina să înceapă funcţionarea.
Selectare program cu poziţie
OPRIT
Când rotiţi butonul pentru selectarea
programului, afişajul se aprinde pentru
a indica setările corespunzătoare
programului selectat.
Pentru
reducerea
consumului
de
energie, la finalul programului sau în
perioadele de pauză, nivelul contrastului
afişajului descreşte.
ADĂUGAREA
SAU
SCOATEREA
ARTICOLELOR DUPĂ CE A ÎNCEPUT
PROGRAMUL (PAUZĂ)
l Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
START/PAUZĂ circa 2 secunde (unele
indicatoare luminoase şi indicatorul
pentru durata de timp rămasă clipesc,
pentru a arăta că maşina este în pauză).
OBS.: Pentru a opri maşina de spălat,
rotiţi butonul pentru selectarea
programului în poziţia OPRIT.
l Așteptați
ca
indicatorul
luminos
BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de a
deschide ușa.
l Apăsaţi butonul START/PAUZĂ pentru a
activa programul selectat.
Înainte de a deschide ușa, verificați
dacă apa se află sub nivelul ușii
pentru a nu se vărsa pe podea.
l După selectarea programului, butonul
selector rămâne poziţionat în dreptul
programului selectat, până la finalul
programului.
l După ce aţi adăugat sau aţi scos
l După apariția pe afișaj a cuvântului
articolele, închideţi uşa şi apăsaţi butonul
START/PAUZĂ (programul va porni din
momentul unde a fost întrerupt).
"End" și stingerea indicatorului pentru
BLOCARE UȘĂ, puteți să deschideți ușa.
l Opriţi maşina de spălat prin rotirea
ANULAREA PROGRAMULUI
butonului selector în poziţia OPRIT.
l Pentru a anula programul, rotiţi butonul
Butonul pentru selectarea programului
trebuie readus în poziţia OPRIT la finalul
fiecărui program sau dacă doriţi
să activaţi un alt program înaintea
programului următor selectat şi activat.
selector în poziţia OPRIT.
l Aşteptaţi
2 minute până ce se
deblochează dispozitivul de închidere de
siguranţă.
59
RO
selectat.
Buton SELECTARE TEMPERATURĂ
Butoanele pentru opţiuni trebuie
apăsate înainte de a apăsa butonul
START/PAUZĂ.
Dacă este selectată o opţiune care nu
este compatibilă cu programul selectat,
atunci indicatorul corespunzător opţiunii
va clipi şi apoi se va stinge.
l Acest
buton
permite
modificarea
temperaturii pentru programele de
spălare.
spălare cu apă rece.
l În vederea protejării ţesăturilor, nu se
Buton SELECTARE
CENTRIFUGARE
poate selecta o temperatură mai mare
decât cea permisă de program.
VITEZĂ
l Cu ajutorul acestui buton, puteți reduce
viteza maximă și dacă doriți, puteți anula
centrifugarea.
l Acest buton vă permite să programaţi în
anulare viteză centrifugare.
l Dacă pe eticheta hainelor nu sunt oferite
informații suplimentare, puteți
viteza maximă a programului.
Buton START ÎNTÂRZIAT
utiliza
avans cu până la 24 de ore începerea
programului de spălare.
l Pentru a programa startul întârziat,
procedaţi astfel:
Pentru a nu deteriora hainele, nu se
poate seta o viteză de centrifugare mai
mare decât viteza maximă permisă
pentru fiecare program în parte.
- Setaţi programul dorit.
l Pentru a activa din nou viteza de
centrifugare, apăsați butonul până se
ajunge la viteza dorită.
l Puteți modifica viteza de centrifugare fără
a opri mașina de spălat.
Utilizarea unei cantități foarte mari de
detergent poate duce la formarea de
spumă în exces. Dacă mașina de spălat
detectează o cantitatea mare de spumă,
poate elimina etapa de centrifugare sau
poate prelungi durata programului,
mărind în același timp consumul de apă.
- Apăsaţi butonul o dată pentru a îl activa
(pe afişaj apare h00) şi apoi apăsaţi din
nou pentru a seta întârzierea cu 1 oră
(pe afişaj apare h01). Durata pentru
întârzierea programului creşte cu câte
1 oră la fiecare apăsare a butonului
până când pe ecran
apare h24,
moment în care startul întârziat va fi
resetat de la zero.
- Confirmaţi prin apăsarea butonului
START/PAUZĂ (indicatoarele luminoase
de pe afişaj încep să clipească). Începe
numărătoarea inversă şi programul începe
automat în momentul în care se ajunge la
intervalul de timp setat.
l Se poate anula opţiunea pentru start
întârziat prin rotirea butonului selector în
poziţia OPRIT.
Mașina este prevăzută cu un dispozitiv
electronic special, ce nu va porni etapa
de centrifugare în cazul în care
cantitatea de rufe din interior nu este
echilibrată. Se vor reduce vibrațiile și
zgomotul, prelungindu-se totodată și
durata de viață a mașinii de spălat.
Dacă are loc întreruperea alimentării cu
energie electrică în timpul funcţionării
maşinii, programul selectat este păstrat
în memorie şi, când se reia alimentarea
cu energie, programul continuă din
momentul unde s-a întrerupt.
60
l Această funcţie a fost special realizată
Buton RAPID / GRAD DE
MURDĂRIRE
pentru persoanele cu piele sensibilă şi
delicată, pentru care cele mai mici
reziduuri de detergent pot provoca iritaţii
sau alergii.
Acest buton permite selectarea uneia dintre
cele două opțiuni diferite, în funcție de
programul selectat.
pentru spălarea rufelor copiilor sau pentru
spălarea unor rufe foarte murdare, pentru
care se utilizează o cantitate mai mare
de detergent, sau în cazul spălării
prosoapelor, deoarece structura ţesăturii
acestora are tendinţa de a reţine
detergentul.
- GRAD DE MURDĂRIRE
l După ce a fost selectat programul, va fi
afișat automat timpul de spălare pentru
programul respectiv.
Buton ABURI
l Această opțiune vă permite să selectați
Acest buton permite efectuarea unui anumit
tratament pentru a urmări anumite cicluri de
spălare (vă rugăm să consultați tabelul cu
programe). Funcția de abur funcționează
prin netezirea cutelor la rufele ude și, ca
urmare, reduce timpul necesar pentru
călcarea acestor rufe. Fibrele sunt
regenerate
și
reîmprospătate
prin
îndepărtarea mirosurilor rele. Fiecare
program oferă un tratament cu abur dedicat
pentru a garanta o eficiență maximă la
curățare conform tipului de material al
articolelor și culorii.
unul dintre cele 3 nivele de spălare,
modificând durata programului, în funcție
de gradul de murdărire al rufelor (poate fi
utilizat doar pentru anumite programe,
așa cum este indicat și în tabelul cu
programe).
Buton PRESPĂLARE
l Această opţiune vă permite să realizaţi
prespălarea şi este adecvat în special
pentru încărcăturile cu rufe foarte
murdare (poate fi utilizat numai la
anumite programe, aşa cum este
menţionat în tabelul cu programe).
Buton MEMORARE
l Vă recomandăm să utilizaţi numai 20%
Această funcţie vă permite să salvaţi
setările
pentru
două
programe
personalizate favorite; sunt salvate setările
pentru temperatură, viteza de centrifugare
şi pentru gradul de murdărire, pentru a fi
accesate cu uşurinţă.
din cantitatea de detergent recomandată
pe ambalajul detergentului.
Buton IGIENIZARE
Este o opţiune care permite igienizarea
rufelor, programul de spălare atinge o
temperatură de 60°C.
Modul de memorare a programului prima
dată:
Buton CLĂTIRE SUPLIMENTARĂ
1)
Selectaţi programul şi opţiunile dorite.
l Acest buton vă permite să adăugaţi clătiri
2)
Apăsaţi butonul MEMORARE, alegeţi
fie M1 sau M2. Este recomandat să
alegeţi M1 dacă acesta este primul
program pe care îl salvaţi.
la finalul programului de spălare. Numărul
maxim de clătiri suplimentare depinde de
programul selectat.
61
RO
l Se recomandă utilizarea acestei funcţii
- RAPID
Butonul devine activ atunci când selectați
programul RAPID (14/30/44 Min.) și vă
permite să selectați una dintre cele trei
durate indicate.
3)
l Datorită controlului electronic, apa din
Menţineţi butonul apăsat pe butonul
MEMORARE timp de circa 3
secunde pentru a salva combinaţia în
poziţia aleasă.
fazele intermediare este evacuată fără
zgomot, această opţiune fiind deosebit de
utilă pe timpul nopţii.
Memorarea unui nou program când la
M1 şi M2 există deja programe memorate:
1)
Setaţi programul şi opţiunile dorite.
2)
Menţineţi apăsat butonul MEMORARE
timp de circa 3 secunde pentru a salva
combinaţia în poziţia M1. Programul
salvat anterior la poziţia M1 va fi
deplasat în poziţia M2.
BLOCARE BUTOANE
l Apăsaţi
simultan butoanele ZI şi
NOAPTE şi START ÎNTĂRZIAT pentru
blocarea butoanelor.
În acest mod, se pot evita modificările
nedorite sau accidentale care se pot
produce în cazul în care unul dintre
butoane este apăsat din greşeală în
timpul desfăşurării unui program.
Pornirea unui program deja memorat
l Apăsaţi scurt butonul MEMORARE (o
dată pentru M1, de două ori pentru M2) şi
apăsaţi butonul START/PAUZĂ.
l Funcţia de blocare a butoanelor poate fi
anulată pur şi simplu prin apăsarea
simultană a celor două butoane
menţionate mai sus sau prin rotirea
butonului pentru selectarea programelor
în poziţia OPRIT.
l În momentul în care accesaţi un program
memorat, se pot modifica opţiunile şi
setările acestuia prin apăsarea butoanelor
corespunzătoare. În acest caz, opţiunile
adăugate nu vor fi memorate.
Afişaj digital
Sistemul de indicatoare al afişajului vă
permite să fiţi în permanenţă informaţi
asupra stării maşinii.
Dacă selectaţi din greşeală un
program memorat, rotiţi pur şi simplu
butonul de programe pentru a selecta
un alt program.
1 15
Buton ZI şi NOAPTE
3
l Această
2
opţiune
reduce
viteza
centrifugării intermediare la 400 rpm,
acolo unde este cazul, măreşte nivelul de
apă în timpul clătirii şi menţine rufele în
apă după clătirea finală, pentru a se evita
şifonarea acestora.
l În timpul fazei în care apa este menţinută
în cuvă, indicatorul luminos corespunzător
clipeşte, pentru a vă avertiza asupra
faptului că maşina este în stand-by.
l Deselectaţi opţiunea la finalul programului
cu o fază de centrifugare (care poate fi
redusă sau anulată prin utilizarea
butonului corespunzător) şi o fază de
evacuare a apei.
62
7
7
13 14
7
6 10
8
12
5
7
7
9 11 4
1) INDICATOR LUMINOS BLOCARE UŞĂ
l Acest simbol indică faptul că uşa este
închisă.
Închideţi uşa ÎNAINTE de a apăsa
butonul START/PAUZĂ.
l Dacă apăsaţi butonul START/PAUZĂ
când uşa este închisă, indicatorul luminos
va clipi puţin şi apoi va rămâne aprins.
5) INDICATOARE LUMINOASE GRAD DE
MURDĂRIRE
l După selectarea programului, se va
aprinde automat indicatorul luminos
pentru a indica gradul de murdărire setat
pentru programul respectiv.
Dacă uşa nu este bine închisă,
indicatorul va continua să clipească
circa 7 secunde, după care comanda
de start se şterge automat. În astfel de
situaţii, închideţi bine uşa şi apăsaţi
butonul START/PAUZĂ.
l Dacă se selectează un alt grad de
ca
indicatorul
luminos
BLOCARE UȘĂ să se stingă înainte de a
deschide ușa.
indicatorul
6) INDICATOARE LUMINOASE CLĂTIRI
SUPLIMENTARE
Pe ecran este afişat numărul de clătiri
suplimentare selectate prin apăsarea
butonului corespunzător.
2) VITEZA DE CENTRIFUGARE
Este indicată viteza de centrifugare pentru
programul selectat. Aceasta poate fi
modificată sau se poate renunţa la
centrifugare, prin apăsarea butonului
corespunzător.
7) INDICATOARE LUMINOASE OPŢIUNI
Indicatoarele luminoase marchează opţiunile
care sunt selectate în momentul în care a
fost apăsat butonul corespunzător.
anulare viteză centrifugare.
8) Wi-Fi (numai pentru unele modele)
l La modelele cu opţiunea Wi-Fi, simbolul
indică
faptul
că
sistemul
Wi-Fi
funcţionează.
3) TEMPERATURA DE SPĂLARE
Este indicată temperatura de spălare pentru
programul selectat. Aceasta poate fi
modificată (acolo unde este posibil) prin
apăsarea butonului corespunzător.
l Pentru informații complete cu privire la
funcționare și instrucțiuni pentru o
configurare ușoară a Wi-Fi, vă rugăm să citiți
secțiunea "Download" de pe pagina web
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
spălare cu apă rece.
4) DURATA PROGRAMULUI
9) START ÎNTÂRZIAT
Acest simbol clipeşte dacă a fost selectată
opţiunea start întârziat.
l Când este selectat un program, pe afişaj
apare automat durata acestuia. Durata
poate varia, în funcţie de opţiunile
selectate.
10) Kg Check (funcție activă numai la
unele programe)
l Pentru programele la care funcţia "Kg
Check" este activă, în primele minute
ale programului, maşina calculează
cantitatea exactă de rufe care a fost
încărcată şi datele de pe afişaj vor fi
actualizate în timp real.
Nivelurile indicate pe afişaj reprezintă
20% din capacitatea maximă de
încărcare.
Când este selectat un program, pe afişaj
apare capacitatea maximă recomandată.
l După începerea programului, veţi fi
informaţi în mod constant asupra duratei
de timp rămasă până la finalizarea
programului.
l Aparatul calculează durata de timp până
la finalul programului selectat pe baza
unei încărcări standard. În timpul
desfăşurării programului, această durată
este corectată în funcţie de greutatea şi
de compoziţia încărcăturii.
63
RO
murdărire, se va aprinde
luminos corespunzător.
l Așteptați
l Pentru fiecare fază a programului de
spălare, funcţia "Kg Check" permite
monitorizarea informaţiei referitoare la
greutatea rufelor din cuvă şi în primele
minute, va efectua următoarele:
12) INDICATOR
BUTOANE
LUMINOS
BLOCARE
Acest indicator luminos arată faptul că
funcţia de memorare este activată.
13) INDICATOR LUMINOS ROBINET ÎNCHIS
- reglează cantitatea de apă necesară;
- stabileşte durata programului de spălare;
- controlează clătirile în funcţie de tipul de
ţesătură care se spală;
- reglează ritmul de rotaţie al cuvei pentru
tipul de ţesătură care este spălată;
Indică faptul că maşina nu se poate
alimenta cu apă: se recomandă să opriţi
funcţionarea maşinii, să verificaţi dacă
robinetul este deschis şi dacă presiunea
apei este corespunzătoare.
14) INDICATOR LUMINOS FILTRU BLOCAT
- recunoaşte prezenţa spumei şi, dacă
este necesar, măreşte cantitatea de apă
în timpul clătirii;
Indică faptul că maşina nu poate evacua
apa: vă recomandăm să opriţi funcţionarea
maşinii, să verificaţi ca filtrul să nu fie blocat
sau să verificaţi ca furtunul de evacuare să
nu fie îndoit sau strivit.
- reglează viteza de centrifugare în funcţie
de greutatea rufelor şi astfel se asigură
distribuirea echilibrată a rufelor în cuvă.
15) INDICATOR LUMINOS PROGRAM
STANDARD
PENTRU
BUMBAC
(vezi tabelul cu programe)
11) MEMORARE
Acest indicator luminos arată faptul că
funcţia de memorare este activată.
64
Indicatorul se aprinde când este selectat cel
mai eficient program în ceea ce priveşte
conusumul de apă şi energie, pentru
spălarea articolelor din bumbac, cu grad
normal de murdărire.
OBSERVAȚII:
SMART Fi+
Așezați telefonul în așa fel încât antena
NFC de pe spate să corespundă cu
logo-ul SMART Fi+ de pe mașina de
spălat.
Acest aparat este prevăzut cu tehnologie
SMART Fi+ care îți permite controlul de la
distanță prin intermediul aplicației, datorită
funcției Wi-Fi.
ÎNREGISTRAREA
APARATULUI
(PE
APLICAȚIE)
l Descărcă aplicația Candy simply-Fi pe
dispozitivul tău .
RO
Aplicația Candy simply-Fi este disponibilă
pentru atât pentru dispozitive cu Android
cât și pentru cele cu iOS, pentru tablete și
pentru telefoane smart.
Daca nu cunosti pozitia antenei NFC,
misca
circular
incet
telefonul
deasupra logo-ului SMART Fi+ pana
cand Aplicatia confirma conexiunea.
Pentru ca transferul de date sa se
realizeze cu succes este esential SA
TII TELEFONUL PE MASINA IN CELE
CATEVA SECUNDE ALE PROCEDURII;
un mesaj pe dispozitiv te va informa
cu privire la rezultatul corect al
operatiunii si iti va recomanda
indepartarea telefonului.
Pentru detalii complete cu privire la
funcțiile SMART Fi+ rulează aplicația
în modul DEMO.
l Deschide aplicația, crează profilul de utilizator
și înregistrează aparatul, respectând
instrucțiunile de pe afișaj sau din "Ghidul
rapid" care este atașat pe aparat.
Dacă utilizezi un telefon smart cu
Android prevăzut cu tehnologie NFC
(Near Field Communication), procesul
de înregistrare este mai simplu (Easy
Enrollment); în acest caz, urmează
instrucțiunile de pe afișajul telefonului,
AȘEAZĂ-L ȘI MENȚINE-L LÂNGĂ logoul SMART Fi+ de pe pannoul mașinii de
spălat atunci când ți se solicită să
procedezi astfel de către aplicație.
Husele groase sau autocolantele
metalice de pe telefon pot afecta
transmisia de date dintre mașină și
telefon. Dacă este nevoie, îndepărtați-le.
Prin înlocuirea unor componente ale
telefonului smart (ex. capacul din spate,
bateria etc.) cu componente neoriginale,
este posibil să se înlăture antena NFC.
ACTIVARE CONTROL DE LA DISTANȚĂ
(PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI)
După înregistrare mașinii, de fiecare dată
când dorești să controlezi mașina de la
distanță prin intermediul aplicației, mai întâi
trebuie să adaugi rufele, apoi detergentul,
închide
ușa
și
selectează
poziția
SMART FI+ pe mașina de spălat. Din acel
moment poți să controlezi mașina prin
intermediul aplicației.
65
Tabel cu programe
1)
(MAX.) *
2
(vezi panoul de control)
PROGRAM
(MAX.)
2)
Perfect 20° 4) 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
Țesături
2)
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
colorate 40° 4)
8
20°
8
40°
8
60°
3 3,5 3,5 4
40°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
Igienizare 60°
4)
Perfect Rapid
59 Min.
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
1,5 2 2,5 3
14' 1
Rapid
1
3)
1
Spălare manuală/
Mătase
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Ţesături lână
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Clătire
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Evacuare +
Centrifugare
4)
Ţesături
2
delicate
2
1
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
Ţesături mixte 4) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
60°
( )
2)
Bumbac**
2)
4)
6
7
8
9
10 11 12
60°
( )
6
7
8
9
10 11 12
90°
( )
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
30°
( )
5
2)
Ţesături albe 4) 5
Călcare ușoară 2)
Poziție pe care trebuie să o selectezi pentru a activa controlul de la distanță prin
intermediul aplicației (prin Wi-Fi). Dacă mașina nu a fost încă înregistrată, apasă
butonul START/PAUZĂ de pe aparat, se va efectua programul "Curățare
automată", care are rolul de a curăța cuva.
66
Vă rugăm să citiţi aceste informaţii:
* Capacitatea maximă de încărcare pentru
rufe uscate depinde de modelul utilizat
(vezi panoul de control).
** PROGRAME STANDARD PENTRU
BUMBAC ÎN CONFORMITATE CU
(EU) Nr. 1015/2010 şi nr. 1061/2010
( )
Numai dacă este selectată
opţiunea PRESPĂLARE (programe
cu opţiunea PRESPĂLARE disponibilă).
1)
Atunci când este selectat un program,
pe afișaj va apare temperatura de
spălare recomandată ce poate fi
modificată (dacă este permis) cu
ajutorul butonului respectiv, însă nu
poate fi mărită peste valoarea maximă
permisă.
2)
Pentru programele indicate se
poate regla durata şi intensitatea
spălării prin apăsarea butonului
GRAD DE MURDĂRIRE.
3)
Dacă selectaţi programul RAPID
cu ajutorul butonului selector, prin
apăsarea butonului RAPID veţi
putea să selectaţi una dintre
duratele de timp corespunzătoare
acestuia 14´, 30´ şi 44´.
4)
Funcția de abur disponibilă.
PROGRAM PENTRU BUMBAC CU
TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 60°C.
PROGRAM PENTRU BUMBAC CU
TEMPERATURA DE SPĂLARE DE 40°C.
Aceste programe sunt adecvate pentru
spălarea rufelor din bumbac cu grad
normal de murdărire şi sunt cele mai
eficiente programe în ceea ce priveşte
consumul combinat de apă şi energie
pentru spălarea ţesăturilor din bumbac.
Aceste programe au fost realizate
pentru a corespunde cu temperaturile
de
pe
etichetele
articolelor
de
îmbrăcăminte şi temperatura apei poate
fi puţin diferită faţă de temperatura
declarată pentru programul respectiv.
67
RO
(Numai
pentru
modelele
prevăzute cu compartiment
pentru detergent lichid)
Dacă
există
articole
de
îmbrăcăminte care sunt pătate şi
care trebuie tratate cu agent
de înnălbire, se poate realiza
îndepărtarea preliminară a petelor
în maşina de spălat.
Turnaţi agentul de înnălbire în
compartimentul pentru agent de
înnălbire lichid, cel introdus în
compartimentul pentru detergent
şi marcat cu cifra "2" şi setaţi
programul special CLĂTIRE.
Selectarea programelor
Maşina de spălat este prevăzută programe
speciale care să vă permită curăţarea
diverselor tipuri de ţesături, cu grade diferite
de murdărire (vezi tabelul).
Mix Power System +
Maşina de spălat este prevăzută cu
un sistem inovativ de amestecare a
detergentului şi a apei. Un jet de apă de
presiune mare pulverizează amestecul
direct peste rufe. În faza iniţială a
programului de spălare presiunea mare a
jetului facilitează penetrarea soluţiei de
spălare prin fibrele ţesăturii, îndepărtând
astfel particulele de murdărie şi asigurând
performanţe superioare de spălare.
De asemenea, tehnologia "Mix Power
System +" este disponibilă şi în timpul clătirii,
pentru îndepărtarea completă a reziduurilor
de detergent, datorită jetului de mare
presiune care pătrunde în ţesătura rufelor.
Perfect 20°
Această tehnologie inovativă "Mix Power
System +" permite performanţe de spălare
a ţesăturilor din bumbac, sintetice sau mixte
la 20°C, comparabile cu cele obţinute la
40°C. Consumul pentru acest program este
de 50% faţă de cel convenţional la 40°C.
Program spălare bumbac. Vă recomandăm
să încărcaţi 2/3 din capacitatea maximă a
maşinii.
Țesături colorate 40°
Acest program vă permite să spălați împreună
rufe de țesături și culori diferite. Mișcarea de
rotație a cuvei și nivelul de apă sunt optimizate,
atât în faza de spălare, cât și în cea de clătire.
Acțiunea corectă de centrifugare asigură
reducerea
șifonării
țesăturilor.
Datorită
tehnologiei "Mix Power System +" este posibilă
o optimizare completă a programului de spălare.
Igienizare 60°
Acest program este adecvat pentru ţesături
din bumbac şi a fost special realizat pentru
îndepărtarea petelor persistente la 60°C,
datorită tehnologiei "Mix Power System +".
Perfect Rapid 59 Min.
Acest program special este destinat pentru
obţinerea unor performanţe deosebite de
spălare într-un timp scurt.
Programul este realizat pentru încărcări
reduse (vezi tabelul de programe).
Rapid (14/30/44 Min.)
Program de spălare sugerat pentru o cantitate
mică de rufe, cu grad uşor de murdărire.
Pentru acest program se recomandă
reducerea cantităţii de detergent utilizată în
mod normal, pentru a se evita consumul inutil
de detergent. Dacă selectaţi cu butonul
selector programul RAPID, apăsaţi butonul
corespunzător pentru a alege una dintre cele
trei durate de timp disponibile.
Spălare manuală/Mătase
Acest program permite spălarea delicată a
articolelor pentru care se recomandă
"Spălare manuală" şi a articolelor din
mătase sau pe care este menţionat pe
etichetă "Spălare mătase".
Ţesături lână
Acest program efcetuează o fază de
spălare dedicată ţesăturilor din lână care
pot fi spălate în maşina de spălat sau
articolelor care pot fi spălate manual.
Clătire
Acest program realizează 3 clătiri şi are o
centrifugare intermediară (care poate fi
redusă sau exclusă prin apăsarea butonului
corespunzător). Se utilizează pentru clătirea
oricărui tip de ţesătură, de exemplu după
spălarea manuală a rufelor.
Evacuare + Centrifugare
Acest program realizează evacuarea apei
şi efectuează centrifugare la viteză maximă.
Se poate renunţa la centrifugare sau se
poate reduce viteza acesteia prin apăsarea
butonului SELECTARE CENTRIFUGARE.
ATENȚIE:
Rufele colorate noi, trebuie spălate
separate prima dată.
Nu amestecaţi ţesăturile colorate cu
cele necolorate.
68
Ţesături delicate
Acest program alternează momentele de
funcţionare cu pauzele şi este recomandat în
special pentru spălarea ţesăturilor delicate.
Faza de spălare şi clătirile se realizează cu un
nivel ridicat de apă pentru a se asigura cele
mai bune performaţe de spălare.
SMART Fi+
Poziție pe care trebuie să o selectezi pentru
a activa controlul de la distanță prin
intermediul aplicației (prin Wi-Fi). În acest
caz, începerea programului se va realiza
prin intermediul aplicației. Dacă mașina nu
a fost încă înregistrată, apasă butonul
START/PAUZĂ de pe aparat, se va efectua
programul "Curățare automată". Acest
program are rolul de a igieniza cuva,
îndepărtează mirosurile neplăcute și
prelugește durata de viață a mașinii. De
aceea, verifică să nu existe rufe în cuvă
înainte de a începe programul "Curățare
automată" și utilizează un produs de
curățare adecvat pentru mașina de spălat
sau un detergent pudră. Lasă ușa deschisă
la finalul programului, pentru a permite
uscarea acesteia. Se recomandă efectuarea
acestui program după fiecare 50 de spălări.
Ţesături mixte
Spălarea şi clătirea sunt optimizate de
ritmul de rotire al cuvei şi de nivelurile de
apă. Centrifugarea uşoară contribuie la
reducerea şifonării ţesăturilor.
Bumbac
Acest program este adecvat pentru
curăţarea articolelor din bumbac cu grad
normal de murdărire şi este cel mai eficient
program în ceea ce priveşte consumul de
apă şi energie.
Ţesături albe
Program realizat pentru o spălare perfectă.
Centrifugarea finală se realizează la viteză
maximă şi asigură o curăţare perfectă.
69
RO
Călcare ușoară
Acest program de spălare este adecvat
pentru țesăturile în amestec și utilizează un
tratament cu abur care netezește și
regenerează fibrele, fapt care facilitează
călcarea.
7. PROBLEME TEHNICE SI GARANȚIE
În cazul în care mașina de spălat nu funcționează corespunzător, consultați ghidul rapid
furnizat mai jos. Conține recomandări practice privind rezolvarea celor mai simple probleme.
RAPORT EROARE
l Modele cu afișare: eroarea este afișată printr-un număr precedat de litera ”E”
(exemplu: Eroare 2 = E2).
l Modele fără afișare: eroarea este indicată prin clipirea LED-urilor în funcție de
numărul erorii, urmată de o pauză de 5 secunde (exemplu: Eroare 2 = două clipiri –
pauză 5 secunde – două clipiri – etc…)
Eroare afișată
E2 (cu afișaj)
2 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E3 (cu afișaj)
3 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E4 (cu afișaj)
4 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
E7 (cu afișaj)
7 clipiri ale LED-urilor
(fără afișaj)
Oricare alt cod
Cauze posibile și soluții practice
Mașina nu este alimentată cu apă.
Asigurați-vă de faptul că robinetul de alimentare este deschis.
Asigurați-vă că furtunul de alimentare nu este îndoit sau răsucit.
Evacuarea nu se află la înălțimea potrivită (vezi secțiunea pentru
instalare).
Închideți robinetul de alimentare, deșurubați furtunul din spatele
mașinii și asigurați-vă că filtrul este curățat și nu este blocat.
Mașina de spălat nu evacuează apa.
Asigurați-vă de faptul că filtrul nu este înfundat.
Asigurați-vă de faptul că furtunul de evacuare nu este îndoit sau
răsucit.
Asigurați-vă de faptul că sistemul de evacuare nu este blocat iar apa
curge fără blocaje. Încercați să evacuați apa în chiuvetă.
Există prea multă spumă și / sau apă.
Asigurați-vă că nu a fost utilizată o cantitate foarte mare de detergent
sau un produs ce nu era destinat utilizării în mașina de spălat.
Probleme cu ușa.
Verificați dacă ușa este închisă corespunzător. Asigurați-vă că rufele
sunt în interiorul mașinii și nu blochează închiderea ușii.
Dacă ușa este blocată, opriți mașina și scoateți ștecherul din priză,
așteptați 2-3 minute apoi redeschideți ușa.
Opriți mașina și scoateți ștecherul din priză, așteptați un minut.
Porniți mașina și un nou program. Dacă apare din nou eroarea,
contactați un centru de service autorizat.
70
ALTE ANOMALII
Mașina de spălat nu
pornește / nu
funcționează
Curge apă pe podea
lângă mașină
Nu pornește
centrifugarea
În timpul centrifugării
se aud vibrații
puternice / zgomote
Cauze posibile și soluții practice
Asigurați-vă că produsul este conectat la o priză ce funcționează.
Asigurați-vă că există alimentare cu energie.
Asigurați-vă că priza funcționează prin conectarea unui alt
echipament.
Ușa nu este închisă corespunzător: deschideți și închideți ușa.
Verificați dacă programul a fost selectat corect iar butonul de pornire
este apăsat.
Asigurați-vă de faptul că mașina nu se află în modul pauză.
Acest lucru se produce datorită unor scurgeri în garnitura de
etanșare dintre robinet și furtun; în acest caz, trebuie să înlocuiți
garnitura.
Verificați dacă filtrul este închis corespunzător.
Datorită aranjării necorespunzătoare a rufelor, mașina de spălat:
• Încearcă să echilibreze rufele, mărind timpul de centrifugare.
• Reduce viteza de centrifugare pentru a reduce vibrațiile și
zgomotul.
• Exclude centrifugarea pentru a proteja mașina.
Asigurați-vă că rufele sunt echilibrate. Dacă nu, aranjați-le,
introduceți-le la loc și reporniți programul.
Apa nu a fost evacuată complet: așteptați câteva minute. Dacă
problema persistă, vezi secțiunea Eroarea 3.
Unele modele sunt prevăzute cu funcția ”fără centrifugare”: verificați
să nu fie activată.
Verificați să nu fie activate unele opțiuni ce pot modifica
centrifugarea.
Utilizarea unei cantități prea mari de detergent poate împiedica
pornirea centrifugării.
Mașina de spălat nu este așezată la nivel: dacă este nevoie, reglați
picioarele așa cum este indicat în secțiunea corespunzătoare.
Asigurați-vă că șuruburile de transport, dopurile din cauciuc și
distanțierele au fost îndepărtate.
Asigurați-vă că nu sunt obiecte străine în interiorul cuvei (monede,
nasturi, etc.).
Garanția standard a producătorului acoperă avariile cauzate de defecte mecanice
sau electrice datorate unor omisiuni ale producătorului. În cazul în care o
defecțiune se dovedește a fi provocată de factori din afara produsului furnizat,
utilizarea necorespunzătoare sau ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de
utilizare, se poate aplica o taxă.
71
RO
Problemă
Folosirea detergenților ecologici fără fosfat
poate cauza următoarele:
- Apa de clătire evacuată este tulbure:
acest efect este legat de zeoliții în
suspensie care nu au efecte negative
asupra eficienței clătirii.
Dacă problema persistă sau suspectați o
defecțiune, contactați imediat un centru de
service autorizat.
Este recomandabil să utilizați întotdeauna
piese de schimb originale, disponibile în
centrele de service autorizate.
- Spumă în apa de la ultima clătire: acest
lucru nu indică neaparat o clătire
necorespunzătoare.
Garanție
Produsul este garantat în termenii și
condițiile stabilite în certificatul furnizat
împreună cu produsul.
Certificatul de garanție trebuie să fie
completat corespunzător și păstrat,
deoarece va trebui să fie prezentat
centrului de service autorizat în cazul în
care apelați la acesta.
- Spumă abundentă: acest lucru se
datorează adesea agenților tensioactivi
anionici ce se regăsesc în detergenți și
care sunt greu de eliminat din rufe.
În aceste cazuri nu este necesară rularea
unei etape suplimentare de clătire, nu va
avea nici un efect.
Producătorul
își
declină
orice
responsabilitate pentru greşelile de tipar
din manualul acestui produs. Mai mult
decât atât, își rezervă de asemenea dreptul
de a face orice modificări considerate utile
pentru produsele sale fără a schimba
caracteristicile lor esențiale.
- Pulbere Albă (zeoliți) pe rufe la
sfârșitul spălării: acest lucru este
normal, pudra nu este absorbită de
material și nu schimbă culoarea rufelor.
72
RO
73
Ďakujeme za výber práčky značky Candy.
Sme si istí, že vám pomôže vyprať
oblečenie, každý jemný kúsok každý deň.
Životné prostredie
Tento spotrebič je označený podľa
Európskej smernice 2012/19/EU
O odpade
z
elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).
OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré
môžu spôsobovať negatívne dopady na
životné prostredie) a základné komponenty
(ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu,
pre
odstránenie
a likvidáciu
všetkých
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu
všetkých materiálov. Jednotlivci môžu zohrať
dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ
nezostalo problémom pre životné prostredie;
je dôležité dodržiavať určité základné pravidlá:
Váš výrobok si môžete zaregistrovať na
www.registercandy.com
na
získanie
rýchlejšieho
prístupu
k
dodatočným
službám presne určeným pre najvernejších
zákazníkov.
Pozorne si prečítajte tento návod pre
správne a bezpečné užívanie spotrebiča a
pre užitočné tipy ohľadom údržby.
Spotrebič používajte len po
dôkladnom preštudovaní týchto pokynov.
Majte tento návod vždy po ruke a v dobrom
stave pre prípadného ďalšieho majiteľa.
l OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne
s bežným komunálnym odpadom.
l OEEZ musí byť odovzdané na príslušných
Skontrolujte, či je so spotrebičom dodaný
tento návod, záručný list, adresy servisných
stredísk a š títok s energetickou účinnosťou.
Skontrolujte, či je zástrčka, diel na odtokovú
hadicu a zásobník pracích prostriedkov alebo
zásobník na bielidlo (iba pri niektorých
modeloch) súčasťou dodávky. Odložte si
všetky tieto diely na bezpečnom mieste.
zberných miestach spravovaných obcou
alebo mestom alebo príslušnými podnikmi.
V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri
veľkých OEEZ zber z domu.
V mnohých krajinách, keď si zakúpite nový
spotrebič, starý je možné odovzdať predajcovi,
ktorý ho bezplatne vyzdvihne na základe
výmeny jedného za druhý, ak ide o zariadenie
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie ako
dodávané zariadenie.
Každý výrobok je označený jedinečným 16miestnym kódom, tiež nazývaným „sériové
číslo”, vytlačeným na š títku na spotrebiči
(oblasť otvoru) alebo v dokumentácii vo vnútri
výrobku. Tento kód je špecifickou ID kartou
produktu, ktorú potrebujete k registrácii a na
kontakt s Candy servisným strediskom.
Obsah
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
2. INŠTALÁCIA
3. PRAKTICKÉ RADY
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY
7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
A ZÁRUKA
74
Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
l Tento
spotrebič je určený na
používanie v domácnosti a
podobných miestach:
− Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kanceláriách alebo
inom pracovnom prostredí;
− Na farmách;
− Klientmi hotelov, motelov a
iných ubytovacích zariadení;
− Na mieste pre výdaj raňajok.
Iné použitie tohto spotrebiča mimo
domáceho prostredia alebo pre
typické domáce č innosti, ako je
komerčné využitie odborníkmi alebo
skúsenými užívateľmi, je vylúčené
z vyššie uvedených aplikácií. Ak
nepoužívate spotrebič v súlade s
vyššie uvedenými podmienkami,
môže sa skrátiť jeho životnosť a
môžete stratiť právo na záručnú
opravu. Akékoľvek poškodenie
spotrebiča vyplývajúce z použitia iného
ako domáceho (aj keď sa nachádza v
domácnosti) nebude akceptované
výrobcom pri uplatnení záruky.
l Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami,
alebo
bez
dostatočných
skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dohľadom alebo boli poučené
o bezpečnom používaní spotrebiča
a porozumeli možnému riziku.
75
l Nedovoľte
deťom hrať sa so
spotrebičom.
l Deti
do 3 rokov držte mimo
dosah, pokiaľ nie sú neustále
pod dohľadom.
l Ak
je poškodený prívodný kábel,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný technik alebo podobne
kvalifikovaná osoba, aby sa
zabránilo nebezpečenstvu.
l Na
pripojenie vody používajte
len
hadice
dodané
so
spotrebičom (nepoužívajte staré
hadice).
l Tlak
vody musí byť v rozsahu
od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zabezpečte,
aby
koberec
neblokoval dno práčky a vetracie
otvory.
l Stav
vypnutia
zabezpečíte
nastavením príslušného symbolu
na ovládacom prvku do vertikálnej
pozície. Akákoľvek iná pozícia
tohto ovládača práčku zapne
(len pre modely s gombíkom
programov).
l Po
inštalácii musíte práčku
umiestniť tak, aby zostala zástrčka
ľahko prístupná.
SK
1. ZÁKLADNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
PRAVIDLÁ
l Maximálna
kapacita suchej l Pri premiestňovaní nezdvíhajte
bielizne závisí od modelu (viď
práčku za ovládacie prvky ani
ovládací panel
zásobník pracích prostriedkov;
počas prepravy nikdy nepokladajte
l Pre nahliadnutie popisu výrobku
práčku otvorom na vozík. Pri
navštívte stránku výrobcu.
zdvíhaní odporúčame asistenciu
druhej osoby.
Bezpečnostné pokyny
l V prípade poruchy práčku vypnite,
l Pred
č istením alebo údržbou
práčky odpojte zástrčku od
sieťovej zásuvky a zastavte
ventil prívodu vody.
l Uistite
sa, č i je elektrický
systém uzemnený. V opačnom
prípade vyhľadajte odborný
servis.
zavrite ventil prívodu vody a
nemanipulujte so spotrebičom.
Ihneď
kontaktujte
najbližšie
servisné stredisko a používajte
len originálne náhradné diely.
Nedodržaním týchto pokynov môžete
negatívne ovplyvniť bezpečnosť
spotrebiča.
l Nepoužívajte
prevodníky, viacnásobné
zásuvky ani predlžovacie káble.
UPOZORNENIE:
Počas prania môže voda
dosahovať veľmi vysokú
teplotu.
l Pred
otvorením dverí sa uistite, či
Umiestnením značky
na
nie je v bubne voda.
produkt deklarujeme na vlastnú
l Pri odpájaní spotrebiča neťahajte zodpovednosť zhodu so všetkými
požiadavkami EÚ týkajúcimi sa
za prívodný kábel.
bezpečnosti, zdravia a ž ivotného
l Nevystavujte práčku dažďu, prostredia, ktoré sú zakotvené v
priamemu slnečnému žiareniu legislatíve a týkajú sa daného
ani iným poveternostným vplyvom. produktu.
76
2. INŠTALÁCIA
l Prerežte
spojovacie pásky
hadíc, nepoškoďte hadice a
prívodný kábel
1
A
B
A
B
l Vyskrutkujte
2 alebo 4 skrutky
(A) na zadnej strane spotrebiča
a vyberte 2 alebo 4 poistky (B)
podľa obrázku 1.
B
B
A
A
2 alebo 4 otvory
použitím dodaných krytiek.
SK
l Prekryte
l Ak
je práčka určená na
vstavanie,
po
prerezaní
spojovacích pások vyskrutkujte
3 alebo 4 skrutky (A) a dajte
dolu 3 alebo 4 podložky (B).
2
A
1
prípade niektorých modelov,
1 alebo viac podložiek spadne
do spotrebiča: nakloňte práčku
dopredu a vyberte ich. Prekryte
otvor pomocou krytiek dodaných
so spotrebičom.
2
3
l V
UPOZORNENIE:
Držte obalové materiály mimo
dosah detí.
B
C
„polionda“ panel na
dno podľa obrázku 2 (podľa
modelu, zvoľte verziu A, B alebo C).
3
l Umiestnite
77
2
1
Pripojenie vody
3
l Pripojte hadicu na vodu ku kohútiku
(obr.3) a použite iba hadicu dodanú s
výrobkom (nepoužívajte staré súpravy
hadíc).
l Niektoré modely môžu obsahovať jednu
alebo viac z nasledujúcich funkcií:
l HOT&COLD
(obr.
4):
nastavenie
pripojenia vody na horúcu a studenú vodu
pre vyššiu úsporu energie.
Pripojte šedú hadicu k ventilu studenej
vody
a červenú k ventilu horúcej vody.
Práčku je možné pripojiť len k ventilu
studenej vody: v takom prípade sa môžu
niektoré programy spustiť o niekoľko minút
neskôr.
l AQUASTOP
(obr.
5):
zariadenie
umiestnené na prívodnej hadici, ktoré
zastaví prívod vody v prípade poškodenia
hadice; v tomto prípade sa zobrazí
červený symbol v okienku "A" a hadicu
musíte vymeniť. K odskrutkovaniu matice
stlačte jednosmerné poistné zariadenie
"B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA
S OCHRANOU (obr. 6): Ak voda
pretečie z hlavnej internej hadice "A",
transparentný izolačný plášť "B" udrží
vodu na dokončenie pracieho cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisné stredisko pre výmenu prívodnej
hadice.
7
Umiestnenie
neohnite hadicu a umiestnite odtokovú
hadicu do umývadla alebo radšej pripojte
k odpadovému potrubiu vo výške
najmenej 50 cm s priemerom väčším ako
je priemer hadice práčky (obr. 7).
78
min 4 cm
max 100 cm
l Postavte práčku k stene, nepritlačte ani
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek
podľa obrázku 8:
a.otočením matice v smere hodinových
ručičiek uvoľnite skrutku;
b.otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo
zníženie, až kým sa nedotkne podlahy;
c.zaistite nožičku točením matice, kým sa
nedotkne spodnej časti skrinky práčky.
8
A
B
l Spotrebič pripojte.
UPOZORNENIE:
V prípade potreby výmeny prívodného
kábla kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
C
Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený
na 3 časti podľa obrázku 9:
l priestor “1”: prací prostriedok na
predpranie;
l priestor “ ”:pre špeciálne prísady,
aviváže, škrob, a pod.;
9
1
2
UPOZORNENIE:
Používajte len tekuté prostriedky;
práčka automaticky nastaví dávkovanie
prísad pri každom cykle počas
posledného plákania.
l priestor “2”: prací prostriedok na hlavné
10
pranie.
Pri niektorých modeloch je dodaná tiež
nádoba na tekuté pracie prostriedky
(obr.10). V prípade jej použitia ju vložte do
časti "2". Týmto spôsobom sa tekutý prací
prostriedok dostane do bubna v správnej
chvíli. Nádobu môžete použiť tiež na bielidlo
pri voľbe programu „Plákanie“.
11
UPOZORNENIE:
Niektoré
pracie
prostriedky
sa
ťažko odstraňujú. V takom prípade
odporúčame použitie vloženia nádoby
do bubna (príklad n obrázku 11).
79
SK
Zásobník pracích prostriedkov
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkladanie bielizne
UPOZORNENIE: pri triedení bielizne sa
uistite:
- vyberte z bielizne kovové predmety, ako
sú mince, sponky;
- zapnite gombíky, zavrite zipsy, stiahnite
voľné a dlhé pásy;
- zo záclon odnímte kolieska;
- dodržiavajte upozornenie na štítku bielizne;
- pre odstránenie odolných škvŕn použite
príslušné prostriedky.
Nasleduje rýchla príručka s tipmi a
odporúčaniami
o
použití
pracích
prostriedkov pri rôznych teplotách. V
každom prípade si vždy prečítajte pokyny
na pracom prostriedku na jeho správne
použitie a dávkovanie.
Pri praní veľmi znečistenej bielej
bielizne odporúčame použiť program
na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
bežný prací prostriedok (heavy duty),
obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú
výnimočné výsledky pri stredných
/vysokých teplotách.
l Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných
ťažkých tkanín odporúčame vynechať
odstreďovanie.
l Pri praní vlny sa uistite, či je možné túto
bielizeň prať v práčke a č i je označená
symbolom „Čistá vlna” s „Nekrčivá” alebo
„Možné prať v práčke“.
Užitočné odporúčania pre užívateľa
Tipy na ekonomické využitie spotrebiča.
Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť
druh použitého pracieho prostriedku
vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň
znečistenia. Bežné pracie prášky sú
vhodné na „biele“ alebo farebné odolné
tkaniny so silným znečistením, zatiaľ čo
tekuté pracie prostriedky alebo prášky „s
ochranou farby” sú vhodné pre farebné
látky s vysokým stupňom znečistenia.
Maximalizujte veľkosť náplne
l Najlepšie výsledky šetrenia energie, vody
a pracích prostriedkov dosiahnete
využitím maximálnej kapacity práčky.
Ušetríte až 50% energie praním plnej
náplne namiesto 2 polovičných náplní.
Potrebujete predpranie?
Pri praní pri teplote pod 40°C
odporúčame použitie tekutých pracích
prostriedkov
alebo
prostriedkov
špeciálne označených ako vhodné na
pranie pri nízkej teplote.
l Používajte len na veľmi znečistenú
bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynechaním
predprania v prípade bežne znečistenej
bielizne.
Je potrebná horúca voda?
l Odstráňte škvrny odstraňovačom alebo
namočte bielizeň vo vode pred praním
pre zníženie potreby programu s horúcou
vodou. Voľbou programu 60°C môžete
ušetriť až 50% energie.
80
Pri praní vlny alebo hodvábu
používajte len pracie prostriedky určené
výhradne pre tieto látky.
4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
Na čistenie vonkajších častí práčky použite
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky,
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník
pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov o
premiestňovaní práčky alebo dlhodobom
odstavení je popísaných nižšie.
l Odporúčame
Odporúčania v prípade
premiestňovania a dlhodobého
odstavenia spotrebiča
l K tomu vytiahnite zásobník miernym
l V prípade že budete skladovať práčku v
čistiť zásobník pracích
prostriedkov,
aby
ste
zabránili
hromadeniu zvyškov prostriedkov a
prísad.
nevykurovanej miestnosti
vypustite všetku vodu z rúr.
ťahom, vyčistite pod tečúcou vodou a
zasuňte na miesto.
dlhší
čas,
l Odpojte práčku od elektrickej siete.
l Znížte koniec hadice nad misu a vypustite
Čistenie filtra
zvyšnú vodu.
l Po vypustení pripevnite hadicu remeňom.
l Práčka je vybavená špeciálnym filtrom na
zachytenie veľkých zvyškov, ako sú
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať
odtokový otvor.
l Len
v prípade niektorých modelov:
vyberte hadičku, odstráňte uzáver a
zachyťte vodu do nádoby.
l Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame vložiť
pod neho utierku na zachytenie vody.
l Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek
po bod zastavenia vo vertikálnej pozícii.
l Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho
nasaďte otočením v smere hodinových
ručičiek.
l Opakujte
predchádzajúce
kroky
v
opačnom poradí na zostavenie všetkých
dielov.
81
SK
Čistenie zásobníka pracích
prostriedkov
5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO
ŠTARTU
6. OVLÁDACIE PRVKY A
PROGRAMY
Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu
vody podľa typu a množstva bielizne. Tento
systém ponúka skvelú úsporu energie a
značnú redukciu dĺžky prania.
A
Voľba programu
l Zapnite práčku a zvoľte požadovaný
program.
l Nastavte
teplotu prania a
požadované tlačidlo „možnosti“.
l Stlačením
tlačidla
spustite pranie.
stlačte
ŠTART/PAUZA
V prípade že nastane výpadok elektrického
prúdu počas prania, špeciálny systém
pamäte uloží nastavenie a pri obnovení
napájania práčka pokračuje od bodu, kde bol
cyklus prerušený.
l Na konci programu sa na displeji zobrazí
správa "End"
modeloch
sa
všetkých fáz.
alebo pri
rozsvietia
niektorých
indikátory
Pred otvorením dvierok počkajte,
pokiaľ kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
nezhasne.
l Vypnite práčku.
Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku
programov a postupujte podľa tohto
poradia.
Technické údaje
Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Otáčky pri odstredení:
viď štítok so základnými údajmi.
Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania:
viď štítok so základnými údajmi.
82
P
O
F
Q
D
C
B
G H
I
L M NE
A Volič programov s pozíciou
OFF
B Tlačidlo ŠTART/PAUZA
C Tlačidlo OTÁČOK ODSTREDENIA
D Tlačidlo VOĽBY TEPLOTY
E Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
F Tlačidlo RÝCHLY / STUPEŇ
ZNEČISTENIA
G Tlačidlo PREDPRANIE
H Tlačidlo HYGIENA PLUS
I Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE
L Tlačidlo PARA
M Tlačidlo PAMÄŤ
N Tlačidlo NOC & DEŇ
O Digitálny displej
P Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA
E+N UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
Q Oblasť SMART Fi+
l Stlačením spustíte zvolený cyklus.
UPOZORNENIE:
Nedotýkajte
sa
displeja
počas
pripájania, pretože spotrebič počas
prvých sekúnd kalibruje systém:
dotykom displeja nebude spotrebič
fungovať správne. V takom prípade
odpojte zástrčku od zásuvky a
zopakujte proces.
Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA
spotrebič chvíľu čaká, kým začne
fungovať.
PRIDANIE
ALEBO
ODOBRANIE
BIELIZNE PO TOM, Č O BOL PROGRAM
UŽ SPUSTENÝ (PAUZA)
l Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA
na cca 2 sekundy (niektoré svetelné
indikátory a indikátor zostávajúceho času
budú blikať – to znázorňuje, že práčka
bola zastavená).
Volič programov s pozíciou OFF
Po otočení voliča programov sa rozsvieti
displej na zobrazenie nastavenia pre
zvolený program. Pre úsporu energie na
konci cyklu alebo v čase nečinnosti sa
úroveň jasu zníži.
Poznámka: pre vypnutie spotrebiča
nastavte volič programov do pozície
OFF.
kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA nezhasne.
Skôr ako otvoríte dvierka, skontrolujte,
či je hladina vody pod dvierkami, aby
ste zabránili vytečeniu.
l Po tom, čo ste pridali alebo odobrali
bielizeň, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA (program sa spustí vo
fáze, kde bolo pranie prerušené).
l Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA spustite
zvolený cyklus.
ZRUŠENIE PROGRAMU
l Pre zrušenie programu nastavte volič
programov do pozície OFF.
l Po
voľbe programu zostane volič
programov do konca cyklu v nastavenej
pozícii.
l Počkajte 2 minúty, kým bezpečnostná
l Po zobrazení slova "End" (Koniec) na
poistka neumožní otvorenie dverí práčky.
displeji a vypnutí ikony zámky, môžete
dvierka otvoriť.
l Práčku
vypnite
pozície OFF.
otočením
voliča
Tlačidlo prídavných možností musíte
zvoliť
pred
stlačením
tlačidla
START/PAUZA.
Ak zvolíte možnosť nekompatibilnú so
zvoleným
programom,
kontrolka
možnosti bude blikať a potom zhasne.
do
Na konci každého cyklu alebo pred
spustením nového cyklu musíte nastaviť
volič programov späť do pozície OFF.
Tlačidlo OTÁČOK ODSTREDENIA
Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Zatvorte dvierka PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
l Stlačením tohto tlačidla môžete znížiť
otáčky odstredenia alebo odstredenie
úplne vylúčiť.
stlačením
zrušenie odstreďovania.
83
SK
l Pred otvorením dvierok počkajte, pokiaľ
l Ak štítok neuvádza konkrétne informácie,
je možné možné použiť
otáčky uvedené v programe.
maximálne
Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
l Toto tlačidlo Vám umožňuje nastaviť
odložený štart pracieho cyklu až o 24
hodín.
Aby ste zabránili poškodeniu látky, nie
je možné zvýšiť otáčky nad maximálne
povolené programom.
l Pre
odloženie
nasledovne:
l Pre opätovnú aktiváciu cyklu odstredenia
stlačte tlačidlo, pokým sa nezobrazia
požadované otáčky.
l Otáčky odstredenia môžete upraviť bez
prerušenia činnosti práčky.
Nadmerné
dávkovanie
pracieho
prostriedku môže viesť k tvorbe
veľkého množstva peny. Ak spotrebič
zistí nadmerné množstvo peny, môže
vylúčiť
fázu
odstredenia
alebo
predĺžiť trvanie programu a zvýšiť
spotrebu vody.
štartu
postupujte
- Nastavte požadovaný program.
- Jedno stlačenie tlačidla aktivuje funkciu
(na displeji sa zobrazí h00) a následne
opätovným
stlačením
nastavte
1
hodinové odloženie (na displeji se
zobrazí h01). Prednastavené odloženie
sa zvýši o 1 hodinu každým stlačením
tlačidla, až do h24, v tomto bode ďalším
stlačením začnete opäť od nuly.
- Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikať). Spustí sa
odpočítavanie a po jeho skončení sa
automaticky spustí program.
l Odložený štart je možné zrušiť otočením
programátora do polohy OFF.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
elektronickým zariadením, ktoré bráni
cyklu
odstredenia
v
prípade
nevyváženej bielizne. Tým sa zníži
hluk a vibrácie spotrebiča a tak sa
predĺži aj jeho životnosť.
Ak nastane výpadok v elektrickej sieti
počas prevádzky spotrebiča, š peciálna
pamäť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
miesta prerušenia.
Tlačidlo RÝCHLY / STUPEŇ
ZNEČISTENIA
Tlačidlo VOĽBY TEPLOTY
l Toto tlačidlo Vám umožňuje zmeniť
teplotu pracích cyklov.
studené pranie.
Toto tlačidlo umožňuje zvoliť dve rôzne
možnosti, v závislosti od zvoleného
programu.
- RÝCHLY
l Nemožno zvýšiť teplotu nad maximálnu
povolenú hodnotu pre daný program, pre
ochranu textílií.
84
Tlačidlo bude aktívne, ak zvolíte RÝCHLY
(14/30/44 Min.) program na ovládači a
umožňuje zvoliť jednu z troch uvedených
dôb trvania programu.
- STUPEŇ ZNEČISTENIA
l Po voľbe programu sa automaticky
zobrazí čas pre daný program.
Tlačidlo PARA
Toto tlačidlo poskytuje špecifické ošetrenie
pri niektorých pracích cykloch (pozri tabuľku
programov). Funkcia pary funguje tak, že
uvoľňuje záhyby na mokrom oblečení a
vďaka tomu znižuje čas potrebný na ich
vyžehlenie. Odstraňovaním nepríjemných
pachov sa vlákna regenerujú a obnovujú.
Každý
program
poskytuje
príslušné
ošetrenie parou, aby bola zabezpečená
maximálna účinnosť prania v závislosti od
typu tkaniny a farby.
l Táto možnosť umožňuje výber z 3 úrovní
intenzity, ktoré upravujú dĺžku programu,
v závislosti od stupňa znečistenia bielizne
(je možné použiť len s určitými
programami
uvedenými
v
tabuľke
programov).
Tlačidlo PREDPRANIE
l Táto možnosť Vám umožňuje uskutočniť
Táto funkcia umožňuje uložiť nastavenia
pre dva obľúbené prispôsobené programy;
vrátane teploty, otáčok odstredenia a
stupňa znečistenia, potom ich môžete
rýchlo vyvolať.
l Odporúčame
používať
len
20%
odporúčaného
množstva
pracieho
prostriedku uvedeného na obale pracích
prostriedkov.
Ako uložiť program:
1) Zvoľte program
možnosti.
Tlačidlo HYGIENA PLUS
Pomocou tejto možnosti je možné
sterilizovať bielizeň, teplota pracieho
programu dosiahne 60°C.
Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE
požadované
2)
Stlačte tlačidlo PAMÄŤ, zvoľte M1
alebo M2. Ak ukladáte prvý program,
musíte zvoliť M1.
3)
Podržte stlačené tlačidlo PAMÄŤ na
3 sekundy pre uloženie kombinácie
vo zvolenej pozícii.
l Toto
tlačidlo Vám umožňuje pridať
plákanie na konci pracieho cyklu.
Maximálny počet extra plákaní je závislý
od zvoleného programu.
a
Uloženie nového programu, ak M1 & M2
už obsahujú programy:
1) Nastavte program a požadované
možnosti.
l Táto funkcia bola navrhnutá pre osoby s
citlivou pokožkou, u ktorých aj malé
zvyšky pracích prostriedkov môžu
spôsobiť podráždenie alebo alergie.
2)
l Túto funkciu odporúčame použiť aj pre
detskú bielizeň a v prípade prania veľmi
znečistenej bielizne, u ktorých sa používa
veľké množstvo pracieho prostriedku,
alebo pri praní osušiek alebo bielizne,
ktorých vlákna majú tendenciu zachytávať
prací prostriedok.
Stlačte tlačidlo PAMÄŤ na približne 3
sekundy pre uloženie kombinácie na
pozíciu M1. Skôr uložený program z
pozície M1 sa presunie na pozíciu
M2.
Spustenie už uloženého programu:
l Stlačte krátko tlačidlo PAMÄŤ (raz pre
M1, dvakrát pre M2) a stlačte tlačidlo
ŠTART/PAUZA.
85
SK
Tlačidlo PAMÄŤ
predpranie a je vhodná najmä pre veľmi
znečistenú bielizeň (možno použiť len pri
niektorých programoch podľa tabuľky
programov).
l Po vyvolaní uloženého programu môžete
stále zmeniť jeho možnosti a nastavenia,
stlačením,
zodpovedajúcich
tlačidiel.
V tomto prípade sa pridané možnosti
neuložia.
Digitálny displej
Indikačný systém
displeja umožňuje
neustále informovanie o stave spotrebiča.
1 15
Ak nechtiac zvolíte uložený program,
len otočte volič programu na iný.
6 10
12
5
3
2
Tlačidlo NOC & DEŇ
l Táto
možnosť
znižuje
prostredné
odstreďovanie na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody počas plákania a ponechá
bielizeň vo vode po konečnom plákaní,
pre rovnomerné rozloženie vlákien.
7
7
13 14
7
8
7
7
9 11 4
1) KONTROLKA ZAMKNUTÉ DVIERKA
l Ikona indikuje uzamknuté dvierka.
l Počas fázy, v ktorej je voda v bubne,
bliká príslušná kontrolka pre zobrazenie,
že práčka je v kľudovom režime.
Zavrite
dvierka
PRED
tlačidla ŠTART/PAUZA.
stlačením
l Deaktivujte možnosť na konci cyklu s
odstreďovaním (ktorého otáčky môžete
znížiť alebo úplne ich vylúčiť pomocou
príslušného tlačidla) a nastane fáza
odčerpanie.
l Vďaka elektronickému riadeniu sa voda v
prostredných fázach vypúšťa potichu, čím
možno túto možnosť využívať na pranie
počas noci.
l Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA so
zatvorenými dvierkami bude kontrolka
chvíľu blikať a potom zostane svietiť.
Ak nie sú dvierka správne zatvorené,
kontrolka bude blikať približne 7
sekúnd, potom sa príkaz spustenia
automaticky zruší. V takom prípade
zatvorte dvierka správne a stlačte
opäť tlačidlo ŠTART/PAUZA.
UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
l Súčasným stlačením tlačidiel NOC &
DEŇ a ODLOŽENÉHO ŠTARTU na cca
3 sekundy, práčka umožňuje uzamknutie
tlačidiel. Týmto spôsobom sa môžete
vyhnúť nechceným alebo nežiaducim
zmenám pri náhodnom stlačení tlačidla
na displeji počas cyklu.
l Uzamknutie tlačidiel môžete ľahko zrušiť
opätovným stlačením rovnakých tlačidiel
alebo vypnutím spotrebiča.
86
l Pred otvorením dvierok počkajte, pokiaľ
kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA nezhasne.
2) OTÁČKY ODSTREDENIA
Zobrazuje otáčky odstredenia zvoleného
programu, ktoré je možné zmeniť alebo
odstreďovanie úplne vylúčiť pomocou
príslušného tlačidla.
zrušenie odstreďovania.
l Všetky informácie o funkciách a inštrukciách
3) TEPLOTA PRANIA
pre jednoduchú konfiguráciu Wi-Fi
pripojenia nájdete v sekcii "Download" na
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
Zobrazuje
teplotu
prania
zvoleného
programu, ktorú možno upraviť (ak je to
možné) pomocou príslušného tlačidla.
studené pranie.
9) ODLOŽENÝ ŠTART
Bliká, ak bol nastavený odložený štart.
4) TRVANIE CYKLU
l Po voľbe programu displej automaticky
zobrazí dobu trvania cyklu, ktorá sa môže
meniť
v
závislosti
od
zvolených
prídavných možností.
10) Kg Check (funkcia je aktívna iba pri
niektorých programoch)
l Po spustení programu budete konštantne
funkcia "Kg Check", spotrebič v prvých
minútach vypočíta skutočnú náplň
bielizne, s aktualizáciou údajov na displeji
v reálnom čase. Každá úroveň na displeji
je 20% maximálnej kapacity náplne. Po
voľbe programu sa na displeji zobrazí
maximálna doporučená náplň.
informovaní o zostávajúcom čase do
konca programu.
l Spotrebič
vypočíta čas do konca
zvoleného
programu
na
základe
štandardnej
náplne,
počas
cyklu
spotrebič upraví č as podľa veľkosti a
zloženia náplne.
l Počas každej fázy prania "Kg Check"
umožňuje monitorovanie informácií o
bielizni v bubne v prvých minútach prania:
5) KONTROLKY ČAS PRANIA
l Po
zvolení
programu
kontrolka
automaticky zobrazí stupeň znečistenia
nastavený pre daný program.
- nastaví množstvo potrebnej vody;
- určí dĺžku pracieho cyklu;
l Voľbou iného stupňa znečistenia sa
- ovláda plákanie podľa typu zvolenej
pranej látky;
rozsvieti príslušná kontrolka.
6) KONTROLKY EXTRA PLÁKANIE
- nastaví rytmus rotácie bubna podľa typu
pranej látky;
Kontrolky zobrazujú extra plákanie zvolené
príslušným tlačidlom.
- rozozná prítomnosť peny, v prípade
potreby potom zvýši množstvo vody
počas plákania;
7) KONTROLKY MOŽNOSTI
Kontrolky svietia pre zobrazenie voľby
možností príslušnými tlačidlami.
- nastaví rýchlosť odstreďovania podľa
náplne, čím zabráni nevyváženosti.
8) Wi-Fi (len v prípade niektorých modelov)
11) PAMÄŤ
l V prípade modelov s možnosťou Wi-Fi
ikona indikuje že Wi-Fi systém je v
prevádzke.
Kontrolka zobrazuje, že funkcia pamäti je
aktívna.
87
SK
l Pre programy, u ktorých je aktívna
14) KONTROLKA UPCHANÝ FILTER
Indikuje, že spotrebič nemôže vypúšťať
vodu: odporúčame vypnúť spotrebič,
skontrolovať, č i nie je upchaný filter, alebo
či nie je zalomená odtoková hadica.
12) KONTROLKA UZAMKNUTIE TLAČIDIEL
Kontrolka zobrazuje uzamknutie tlačidiel.
13) KONTROLKA UZATVORENÝ VODOVODNÝ
VENTIL
Indikuje, že spotrebič nemôže napúšťať
vodu: odporúčame vypnúť spotrebič,
skontrolovať, č i je otvorený vodovodný
ventil a či je tlak vody správny.
88
15) KONTROLKY ŠTANDARDNÝCH PROGRAMOV
PRE BAVLNU (viď tabuľku programov)
Kontrolky svietia po voľbe najúčinnejšieho
programu ohľadne spotreby vody a energie,
pre pranie bavlnenej bielizne s bežným
stupňom znečistenia.
POZNÁMKY:
SMART Fi+
Umiestnite smartfón tak, že NFC
anténa na zadnej strane zodpovedá
pozícii SMART Fi+ logu spotrebiča.
Tento prístroj je vybavený SMART Fi+
technológiou, ktorá vám umožní prístroj
ovládať na diaľku cez aplikáciu, a to vďaka
funkcii Wi-Fi.
REGISTRÁCIA PRÍSTROJA (V APLIKÁCII)
l Stiahnite aplikáciu Candy simply-Fi na
Aplikácia Candy simply-Fi je dostupná
pre zariadenia so systémom Android a
iOS, a to ako pre tablety aj pre
smartphony.
V prípade že nepoznáte pozíciu NFC
antény, krúživými pohybmi ľahko
pohybujte smart telefónom nad logom
SMART Fi+ až kým aplikácia nepotvrdí
pripojenie. Aby bol prenos dát
úspešný, JE NUTNÉ UDRŽIAVAŤ
SMART
TELEFÓN
V BLÍZKOSTI
OVLÁDACIEHO PANELU POČAS CELÉHO
NIEKOĽKOSEKUNDOVÉHO PRIPOJENIA.
Následne Vás bude zariadenie informovať
o správnom výsledku operácie a
oznámi Vám, že je možné presunúť sa
so smart telefónom kamkoľvek.
Získajte
všetky
podrobnosti
o
funkciách SMART Fi+ prechádzaním
aplikácie v režime DEMO.
l Otvorte aplikáciu, vytvorte profil užívateľa
a zaregistrujte prístroj podľa pokynov na
displeji zariadenia alebo pomocou
"Príručky rýchleho štartu" priloženého
u Vášho prístroja.
Použitím Android smartfónu vybaveného
technológiou
NFC
(Near
Field
Communication) je proces registrácie
zjednodušený (Rýchla registrácia); v takom
prípade postupujte podľa pokynov na
displeji telefónu, umiestnite a držte ho v
blízkosti loga SMART Fi+ na ovládacom
paneli prístroja, ak k tomu aplikácia vyzýva.
Hrubé obaly alebo metalické nálepky
na smartfóne môžu ovplyvniť alebo
brániť prenosu dát medzi telefónom a
spotrebičom. V prípade potreby ich
odstráňte.
Nahradenie niektorých komponentov
smartphonu (napr. zadný kryt, batérie,
atď.) neoriginálnym, by mohlo viesť k
odstráneniu NFC antény.
POVOLIŤ
VZDIALENEJ
OVLÁDANIE
(CEZ APLIKÁCIU)
Po registrácii prístroje, zakaždým, keď
chcete, aby bolo možné ovládať prístroj
vzdialene prostredníctvom aplikácie, najprv
musíte vložiť bielizeň, čistiaci prostriedok,
zavrieť dvere a vybrať pozíciu SMART Fi+
na zariadení. Od tej chvíle ho môžete
ovládať pomocou príkazov aplikácie.
89
SK
Vašom zariadení.
Tabuľka programov
1)
(MAX.) *
2
(viď ovládací panel)
PROGRAM
(MAX.)
2)
Perfect 20° 4) 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
8
20°
8
40°
8
60°
3 3,5 3,5 4
40°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
2)
Farebné 40° 4) 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
4)
Hygiena 60°
Perfect Rapid
59 Min.
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
1,5 2 2,5 3
14' 1
Rýchly
1
3)
1
2
1
Ručné pranie/
Hodváb
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Vlna
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Plákanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Odčerpanie +
Odstredenie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
Zmiešaná
2)
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
4)
60°
( )
Bavlna**
2)
4)
Jemná
4)
6
7
8
9
10 11 12
60°
( )
6
7
8
9
10 11 12
90°
( )
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
30°
( )
5
2)
Biela bielizeň 4) 5
Ľahké žehlenie 2)
Pozícia, ktorú musíte vybrať, ak chcete povoliť vzdialené ovládanie
prostredníctvom aplikácie (cez Wi-Fi). Prípadne stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA
na prístroji, cyklus "Auto Clean" (automatsk čišćenje) určený na čistenie bubna,
bude spustený.
90
Prečítajte si tieto poznámky:
* Maximálna kapacita suchej bielizne závisí
od modelu (viď ovládací panel).
** ŠTANDARDNÝ PROGRAM NA
BAVLNU PODĽA (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
( )
Len so zvole nou možnosťou
PREDPIERANIA (programy s
možnou voľbou PREDPIERANIA).
PROGRAM NA BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
1)
Po zvolení programu sa na displeji
zobrazí odporúčaná teplota, ktorú
je možné zmeniť (ak je to možné)
pomocou príslušného tlačidla, nie
je možné ju však zvýšiť nad
maximálnu povolenú pre daný
program.
2)
Pre uvedené programy môžete
nastaviť
trvanie
a
intenzitu
prania pomocou tlačidla STUPEŇ
ZNEČISTENIA.
3)
Voľbou programu RÝCHLY na
voliči programu môžete zvoliť
pomocou tlačidla RÝCHLY jeden z
troch dostupných rýchlych programov:
14’, 30’ a 44’.
4)
Dostupná funkcia pary.
PROGRAM NA BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tieto programy sú vhodné na pranie
bežne znečistenej bielizne a sú
najúčinnejšie vzhľadom na spotrebu
energie a vody na pranie bavlnenej
bielizne.
Tieto programy boli vyvinuté v zhode s
teplotou uvedenou na štítku bielizne a
aktuálna teplota vody sa môže mierne
odlišovať od deklarovanej teploty cyklu.
91
SK
(Len pre modely s priestorom
na tekuté pracie prostriedky)
Pokiaľ len niekoľko kusov bielizne
vyžaduje
ošetrenie
bielením,
môžete vykonať odstránenie škvŕn
v práčke.
Nalejte bielidlo do zásobníka
na tekuté pracie prostriedky
vloženého v priestore označeného
„2“
v
zásobníku
pracích
prostriedkov a nastavte program
PLÁKANIE.
Po skončení cyklu nastavte volič
programov do pozície OFF,
pridajte
zvyšok
bielizne
a
pokračuje v bežnom praní s
najvhodnejším programom.
Výber programov
V prípade prania rôznych typov látok a
rôzneho stupňa znečistenia obsahuje
práčka špecifické programy na splnenie
každej potreby prania (viď tabuľka).
Mix Power System +
Práčka je vybavená inovatívnym miešaním
pracieho prostriedku a vody. Prúd vody pod
vysokým tlakom strieka zmes priamo na
bielizeň. V počiatočnej fáze pracieho cyklu
sú naplánované sekvencie otáčania, ktoré v
spojení s vysokotlakovým striekaním
zabezpečí penetráciu pracieho roztoku do
hĺbky vlákien, čím dôkladne odstráni
nečistoty a zaistí najlepší účinok prania.
Systém poskytuje tiež "Mix Power
Systém +" počas plákania, pre kompletné
odstránenie zvyškov pracieho prostriedku
vďaka vysokému tlaku.
Perfect 20°
Táto inovatívna "Mix Power Systém +"
technológia umožňuje pranie látok ako je
bavlna, syntetické a zmiešané pri teplote
20°C s účinkom porovnateľným s praním pri
teplote 40°C. Spotreba energie tohto
programu je približne 50% oproti bežnému
programu
40°C
na
pranie
bavlny.
Odporúčame náplň do 2/3 maximálnej
kapacity práčky.
Farebné 40°
Tento program umožňuje prať tkaniny
rôzneho typu a farby spolu. Pohyb otáčania
bubna a vodnej hladiny sú optimalizované,
a to ako v priebehu prania, tak aj vo fáze
plákania. Presné odstreďovanie zaisťuje
zníženie tvorby záhybov na oblečení.
Vďaka technológii "Mix Power System +" je
možná kompletná optimalizácia prania.
UPOZORNENIE:
Novú farebnú bielizeň musíte
prvom praní prať samostatne.
Hygiena 60°
Tento program je vhodný na bavlnenú
bielizeň a bol špeciálne navrhnutý na
odstránenie odolných nečistôt pri 60°C
vďaka technológii "Mix Power Systém +".
Perfect Rapid 59 Min.
Tento
špeciálne
navrhnutý
program
zachováva vysoký účinok prania so
značným skrátením doby prania.
Program je navrhnutý na menšiu náplň (viď
tabuľku programov).
Rýchly (14/30/44 Min.)
Prací cyklus odporúčaný pre malé náplne a
mierne znečistenie. S týmto programom
odporúčame znížiť dávkovanie prostriedku,
za účelom úspory. Voľbou programu
RÝCHLY a pomocou tlačidla môžete zvoliť
jeden z troch dostupných programov.
Ručné pranie/Hodváb
Tento program umožňuje jemné pranie
odevov , na ktorých štítku je uvedené len
ručné pranie alebo sú vyrobené z hodvábu.
Vlna
Tento program vykoná prací cyklus určený
pre vlnu, ktorú je možné prať v práčke,
alebo pre bielizeň určenú pre ručné pranie.
Plákanie
Tento program vykoná 3 plákania s
prostredným odstreďovaním (ktoré možno
znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného
tlačidla). Slúži na plákanie akéhokoľvek typu
látky, napríklad po ručnom praní.
Odčerpanie + Odstredenie
Program dokončí odčerpanie a odstredenie pri
maximálnej rýchlosti. Odstreďovanie možno
zrušiť alebo znížiť otáčky pomocou tlačidla
VOLBA OTÁČOK ODSTREDENIA.
Jemná
Tento program strieda prácu a prestávky a
je vhodný najmä na pranie jemnej bielizne.
Prací cyklus a plákanie sa vykonávajú s
maximálnym množstvom vody na zaistenie
najlepšieho účinku.
pri
Nikdy nekombinujte NESTÁLOFAREBNÉ
látky.
92
Zmiešaná
Pranie a plákanie je optimalizované s
rytmom rotácie bubna a hladinou vody.
Jemné odstreďovanie zaisťuje zníženú
tvorbu pokrčenia látok.
SMART Fi+
Pozícia, ktorú musíte vybrať, ak chcete
povoliť vzdialené ovládanie prostredníctvom
aplikácie (cez Wi-Fi). Prípadne stlačením
tlačidla ŠTART/PAUZA na prístroji, cyklus
"Auto Clean" (automatsk čišćenje)
určený na dezinfekciu bubna, likvidáciu
pachov a predĺženie životnosti prístroja.
Uistite sa, že je bubon prázdny pred
spustením cyklu "Auto Clean" (automatsk
čišćenje) a použite vhodný čistiaci
prostriedok pre bubny pračiek alebo prací
prášok. Na konci cyklu nechajte dvierka
prístroja otvorené, aby bubon mohol
vyschnúť. Odporúča sa tento cyklus spustiť
po každom 50. praní.
Bavlna
Tento program je vhodný na pranie bežne
znečistenej bavlny a je to najúčinnejší
program ohľadom spotreby energie a vody
na pranie bavlnenej bielizne.
Biela bielizeň
Na
perfektné
pranie.
Konečné
odstreďovanie pri maximálnej rýchlosti
ponúka účinnejšie odstránenie pracích
prostriedkov.
93
SK
Ľahké žehlenie
Tento prací program je vhodný na zmiešané
materiály a používa ošetrenie parou, ktorá
uvoľňuje záhyby a regeneruje vlákna, vďaka
čomu je žehlenie odevov oveľa ľahšie.
7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu
príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov.
HLÁSENIE PORUCHY
l Modely s displejom: chyba je zobrazená č íslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 =
E2)
l Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd
– dve bliknutia – a pod…)
Zobrazená chyba
E2 (s displejom)
2 bliknutia LED
(bez displeja)
E3 (s displejom)
3 bliknutia LED
(bez displeja)
E4 (s displejom)
4 bliknutia LED
(bez displeja)
E7 (s displejom)
7 bliknutia LED
(bez displeja)
Akýkoľvek iný kód
Možné príčiny a praktické riešenia
Spotrebič nemôže napustiť vodu.
Skontrolujte, či je otvorený prívod vody.
Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo
pricvaknutia.
Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii).
Zatvorte prívodný ventil, odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej
strane spotrebiča a skontrolujte, či je filter čistý a nie je zablokovaný.
Práčka nevypúšťa vodu.
Skontrolujte, či nie je upchatý filter.
Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá.
Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či voda
voľne odteká. Skúste vypustiť vodu do výlevky.
Veľmi veľa peny a/alebo vody.
Skontrolujte, či ste nepridali nadmerné množstvo
prostriedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky.
Problém s dvierkami.
pracieho
Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či
bielizeň nebráni v zatvorení dvierok.
Ak sú dvierka blokované, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej
siete, počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka.
Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte.
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví,
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
94
Problém
Možná príčina a praktické riešenia
Pračka
nefunguje/nespustí sa
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej zásuvke.
Skontrolujte, či je zapnutá.
Pomocou iného spotrebiča skontrolujte, či je elektrická zásuvka
funkčná.
Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte.
Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart.
Skontrolujte, či práčka nie je v režime pauzy.
Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prívodným ventilom a
hadicou; v takom prípade vymeňte tesnenie a dotiahnite hadicu a
ventil.
Skontrolujte, či je filter správne zatvorený.
Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka:
• Pokúšať sa o vyváženie bielizne, predĺžením doby odstredenia.
• Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku.
• Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča.
Uistite sa, či je bielizeň vyvážená. Ak nie, usporiadajte ho a
reštartujte program.
Môže to byť z dôvodu, že nie je úplne odčerpaná voda: počkajte
niekoľko minút. Ak problém trvá, viď časť Error 3.
Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“:
skontrolujte, či nie je zapnutá.
Skontrolujte možnosti nastavenia, ktoré môžu vylúčiť odstredenie.
Voda na podlahe
alebo v blízkosti
spotrebiča
Pračka neodstreďuje
Silné vibrácie/hluk
počas odstreďovania
Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže mať
vplyv na spustenie odstredenia.
Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte pomocou
nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly.
Skontrolujte, či sú odstránené prepravné skrutky, gumové vložky a
podložky.
Skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety (mince,
háčiky, gombíky a pod…).
Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy
výrobku zo strany výrobcu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku,
nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie
zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.
95
SK
INÉ PROBLÉMY
Použitie ekologických pracích prostriedkov
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:
Ak problém trvá, ihneď kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
- tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu
potlačenia
zeolitov,
ktoré
nemajú
negatívny vplyv na účinok plákania.
Dôrazne odporúčame používať originálne
náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom
servisnom stredisku.
- biely prášok (zeolit) na bielizni na
konci prania: je to normálne, prášok
nebol absorbovaný látkou a nezmení jej
farbu.
Záruka
Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa
podmienok uvedených na certifikáte
dodanom s výrobkom. Záručný certifikát
musí
byť
kompletne
vyplnený.
Uschovajte si ho na bezpečnom mieste
pre prípad požiadavky autorizovaného
servisného strediska.
- pena vo vode v poslednom plákaní:
neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.
- bohatá pena: toto je často z dôvodu
aniónovej aktívnej povrchovej látky v
prípade prostriedkov, ktoré je možné
ťažko odstrániť z bielizne.
V takom prípade nepúšťajte opakované
plákanie na odstránenie tohto efektu:
nepomôže to.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za
tlačové chyby v návode dodanom so
spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo na
akékoľvek zmeny užitočné pre tento
výrobok bez zmeny jeho základných
vlastností.
96
SK
97
Дякуємо, що обрали пральну машину
Candy. Ми впевнені, що вона стане
вашим вірним помічником у щоденному
обережному пранні одягу, навіть делікатного.
Уважно прочитайте цю інструкцію з
експлуатації
для
правильного
та
безпечного використання приладу, а також
для отримання корисних порад щодо його
ефективного обслуговування.
Починайте користування пральною
машиною лише після уважного прочитання
цієї інструкції. Ми рекомендуємо завжди
тримати цю інструкцію поруч та зберігати у
належному стані, аби нею можна було
скористатися в майбутньому.
Будь ласка, переконайтеся, що у комплекті
з доставленим вам приладом наявна
інструкція з експлуатації, гарантійний
талон, інформація про адресу сервісного
центру
та
маркування
щодо
енергоефективності. Також впевніться, що
до комплекту поставки включено заглушки,
напрямну зливного шлангу, а також лоток
для рідкого прального засобу або
вібділювача (лише у деяких моделях). Ми
рекомендуємо зберегти усі ці компоненти.
Кожен продукт має унікальний 16-значний
код, або «серійний номер», що міститься
на прикріпленій до пральної машини
етикетці (на дверцятах) чи на документі у
конверті всередині пральної машини. Цей
код
є
своєрідним
Ідентифікаційним
номером продукту і знадобиться вам для
реєстрації продукту або
у випадку
звернення до Центру з Обслуговування
Клієнтів Candy.
ВЕЕО містять як забруднюючі речовини
(які можуть спричиняти негативні наслідки
для довкілля), так і основні елементи (які
можна використовувати повторно). Для
належного видалення всіх забруднюючих
речовин і збирання та утилізації всіх
матеріалів важливо, а би поводження
з ВЕЕО відбувалося з
дотриманням
спеціальних процедур. Громадяни можуть
відігравати важливу роль у запобіганні
виникненню загрози довкіллю від ВЕЕО;
для цього дуже важливо дотримуватися
основних правил:
l не можна поводитися з ВЕЕО, як зі
звичайними домашніми відходами;
l ВЕЕО слід здавати до відповідних
пунктів
збирання,
організованих
місцевими
органами
влади
або
виробниками чи
продавцями такого
обладнання. У багатьох країнах ВЕЕО
великих розмірів може збиратися у
місцях проживання споживачів.
У багатьох країнах при покупці нового
приладу продавцю можна повернути
старий прилад, який той має забрати
без додаткової плати, якщо старе
обладнання є еквівалентного типу та має
такі самі функції, як і нове обладнання.
Зміст
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
2. УСТАНОВКА
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ
5. ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ
Охорона
середовища
навколишнього
6. КЕРУВАННЯ ТА ПРОГРАМИ
Це прилад позначено згідно
з Директивою Європейського
Союзу 2012/19/EU щодо відходів
електричного та електронного
обладнання (ВЕЕО).
98
7. УСУНЕННЯ
ГАРАНТІЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ
ТА
l Даний
прилад призначений тільки
для використання в домашніх та
побутових умовах, таких як:
− Кухня для персоналу в
магазинах, офісах та інших
робочих умовах;
− Ферми;
− Відвідувачами в готелях,
мотелях та інших житлових
приміщеннях подібного типу;
Використання не в домашніх , або
подібних умовах, таких як комерційне
професійне використання не
передбачене в вищезазначених
пунктах і є недопустимим. Якщо, прилад
використовується в комерційних цілях,
це може призвести до скорочення
терміну придатності та втрачається
гарантійне обслуговування. Будь-які
пошкодження приладу, які виникають l Напір води повинен бути від 0,05
МПа до 0,8 МПа.
під час використання не в побутових
умовах та не за призначенням (навіть l Впевніться, що килим не створює
перешкоди для бази пральної
якщо прилад знаходиться в побутовому
машини
та вентиляційних отворів.
середовищі) будуть розглядатися
виробником, як недотримання l Аби ВИМКНУТИ пральну машину,
встановлених правил.
необхідно встановити позначку на
поворотній ручці вибору програм у
l Прилад дозволяється використовувати
вертикальне
положення. Встановлення
дітям від 8 років та людям з обмеженими
поворотної ручки у будь-яке інше
фізичними, сенсорними або розумовими
положення НЕ ВМИКАЄ пральну
можливостями, а також недосвідченим
машину (тільки для моделей з
користувачам за
умови здійснення
ручкою
програматором).
нагляду за ними або надання їм
пояснень щодо безпечного використання l Після встановлення прилад має бути
приладу та розуміння ними пов’язаних
розташовано так, щоб забезпечити
із цим небезпек. Не
дозволяйте
вільний доступ до розетки.
99
UKR
дітям гратися з
приладом. Дітям
забороняється виконувати чищення та
обслуговування пральної ма шини
самостійно і без нагляду.
l Не допускайте, щоб діти грались з
приладом.
l Тримайте дітей до 3 років подалі
від машини, якщо вони не знаходяться
під постійним контролем.
l У разі пошкодження кабелю
живлення, для уникнення небезпеки,
кабель має бути замінений
виробником, його сервісним агентом
або вповноваженим кваліфікованим
спеціалістом.
l Для підключення до водопостачання
використовуйте лише шланги, які
поставляються у комплекті з пральною
машиною (не використовуйте старі
шланги).
1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
БЕЗПЕКИ
l Максимальне
навантаження с ухої
білизни залежить від використовуваної
моделі (див. панель управління).
l Щоб
засобу; під час транспортування
ніколи не розташовуйте пральну
машину дверцятами донизу. Ми
рекомендуємо піднімати пральну
машину вдвох.
отримати аркуш технічних
даних, будь ласка, відвідайте веб сайт виробника.
l У разі виникнення несправностей
та/або порушення
нормальної
Вказівки з безпечної експлуатації
роботи пральної машини, вимкніть
її, перекрийте кран постачання води
l Перед чисткою або обслуговуванням
та не розбирайте прилад. Одразу ж
пральної машини витягніть кабель
зверніться до Сервісного Центру та
живлення з розетки та перекрийте
використовуйте лише оригінальні
кран подачі води.
запасні частини. Невиконання цих
l Впевніться, що
електричну систему
вказівок може вплинути на безпеку
заземлено. Якщо це не так, зверніться до
цього приладу.
відповідного кваліфікованого спеціаліста.
l Будь
ласка, не використовуйте Маркуючи нашу продукцію символом
перетворювачі, багатомісні розетки
ми підтверджуемо що цей виріб
або подовжувачі.
відповідає основним вимогам директив
ЄС і гармонізованим стандартам
Європейського Союзу, продукт пройшов
УВАГА:
протягом циклу прання вода процедуру оцінки відповідності
може нагріватися до дуже директивам. Даний виріб не є шкідливим
(небезпечним) для здоров' я його
високих температур.
споживачів, а також нешкідливий для
l Перед відкриттям дверцят, навколишнього середовища.
переконайтеся, що в барабані l Даний прилад сертифікований
машини відсутня вода.
згідно з вимогами безпеки органом
по сертифікації промислової
l Не тягніть за кабель живлення або
продукції Державним комітетом
прилад, щоб відключити його з розетки.
України з
питань технічного
l Не допускайте потрапляння пральної
регулювання та споживчої політики
машини під дощ, прямі сонячні промені
державна система
сертифікації
або вплив інших атмосферних явищ.
УкрСЕПРО
.
l Під час пересування пральної
машини не піднімайте її за ручки з подальшими змінами і
управління або лоток для прального доповненнями.
100
2. УСТАНОВКА
l Обережно
видаліть затяжки, якими
з’єднано шланги, та кабель
живлення, щоб не пошкодити при
цьому шланги та кабель живлення.
1
A
B
A
B
l Відгвинтіть
2 або 4 гвинти (A) на
задній панелі та зніміть 2 або 4
прокладки (B), як показано на
Рис.1.
B
B
A
A
l Закрийте
2 або 4 отвори,
використовуючи заглушки, які
знаходяться у пакеті з
інструкцією з експлуатації.
пральна машина є
вбудованою, після видалення
затяжок, якими з’ єднано шланги,
відгвинтіть 3 або 4 гвинти (A) та
видаліть 3 або 4 прокладки (B).
деяких моделях 1 чи більше
прокладок впадуть всередину
машини: нахиліть пральну машину
вперед, щоб дістати їх. Закрийте
отвори, використовуючи заглушки,
які знаходяться у пакеті з
інструкцією з експлуатації.
UKR
l Якщо
2
A
1
l У
2
3
B
УВАГА:
тримайте пакувальні матеріали
у недоступному для дітей місці.
l Розмістіть
захисний лист знизу,
як показано на Рис. 2 (залежно
від моделі слідуйте малюнку A,
B або C).
101
C
3
2
1
Підключення до водопроводу
3
l Підключіть шланг до крану (Рис. 3),
використвуйте лише той шланг, що входить
у комплект (не використовуйте старі
шланги).
l Деякі моделі можуть мати одну або
більше з поданих нижче характеристик:
l ГАРЯЧА ТА ХОЛОДНА (Рис.4): підключення
до гарячого та холодного водопостачання для
більшої економії електроенергії. Під’єднайте
сірий шланг до крану подачі холодної води ,
а червоний шланг – до крану подачі гарячої
води. Пральну машину також може бути
підключено
тільки
до
холодного
водопостачання: у такому разі, деякі програми
можуть починатися з затримкою у декілька
хвилин.
4
1
l АКВАСТОП
(«Захист від протікання»)
(Рис.5): пристрій, розташований на шлангу
подачі води, який зупиняє подачу води, якщо
шланг протікає; у цьому випадку у віконці «А»
з’являється червона позначка, а шланг треба
замінити. Щоб відгвинтити гайку, натисніть на
затискач односторонньої дії «B».
l АКВАПРОТЕКТ («Система захисту від
протікання») – ВОДОНАЛИВНИЙ ШЛАНГ З
ДОДАТКОВИМ ЗАХИСТОМ (Рис.6): Якщо
вода протече з головного внутрішнього шлангу
«A», то вона потрапить до прозорої захисної
зовнішньої оболонки «B», що дозволить
закінчити цикл прання. Після завершення
циклу прання зверніться до Центру з
Обслуговування Клієнтів, щоб замінити
водоналивний шланг.
5
6
B
A
B
A
7
Встановлення
l Впевніться, що шланг не згинається та не
102
min 4 cm
max 100 cm
передавлюється у місці, де машина присунута
до стіни; встановіть кінець зливного шлангу у
раковину чи ванну, але краще підключіть його
до зливної труби на висоті щонайменше 50 см,
при цьому діаметр зливної труби має бути
більшим за діаметр зливного шлангу пральної
машини (Рис.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Вирівняйте прилад за допомогою ніжок,
як показано на Рис.8:
a.поверніть гайку за годинниковою стрілкою,
щоб відкрутити гвинт;
b.повертайте ніжку, щоб підняти або опустити
її, доки вона не торкнеться підлоги;
c.зафіксуйте ніжку повертанням гайки доти, доки
вона не торкнеться дна пральної машини.
l Увімкніть прилад у розетку.
8
A
B
УВАГА:
якщо кабель живлення потребує
заміни, зверніться до Центру з
обслуговування клієнтів.
C
Лоток для прального засобу
9
1
2
УВАГА:
використовуйте лише рідкі засоби;
пральна машина автоматично дозуватиме
добавки при кожному циклі під час
останнього полоскання.
l відділення «2»: для прального засобу.
10
До комплекту деяких моделей також включено
дозатор для рідкого прального засобу (Рис.10).
Щоб скористатися рідким пральним засобом,
помістіть його до відділення «2». Таким чином
рідкий пральний засіб потрапить до барабану
пральної машини лише у призначений для цього
час. Дозатор для рідкого прального засобу можна
також використовувати для відбілювача, якщо
обрано програму «Полоскання».
УВАГА:
деякі пральні засоби важко вимиваються. У
такому разі ми рекомендуємо використовувати
спеціальний контейнер, який необхідно
покласти до барабану
пральної машини
(приклад показано на Рис.11).
11
103
UKR
Лоток для прального засобу має 3
відділення, як показано на Рис. 9:
l відділення «1»: для прального засобу
попереднього прання;
l відділення « »: для спеціальних добавок,
пом’якшувачів, накрохмалювачів та ін;
Чи справді потрібне прання гарячою водою?
3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
l Обробіть плями плямовивідником або
Поради
білизни
щодо
попередньо замочіть плями у воді
перед пранням, щоб зменшити потребу
у пранні гарячою водою. Використання
програми прання 60°C заощаджує до
50% електроенергії.
завантаження
УВАГА: під час сортування речей для
прання:
- впевніться, що в речах для прання не
залишилися металеві предмети, такі як
брошки, шпильки, монети;
- застебніть усі наволочки, закрийте
застібки-блискавки, зав’яжіть ремені та
довгі пояси;
- зніміть ролики/крючки з завіс;
- уважно читайте етикетки на одязі зі
вказівками щодо особливостей прання;
- видаліть плями, яких важко позбутися, за
допомогою спеціальних миючих засобів;
Дотримуйтеся порад з використання з
рекомендаціями
та
порадами
щодо
використання прального засобу при різних
температурах. Але у будь-якому випадку
завжди читайте наявні на пральному засобі
вказівки щодо використання та дозування.
l Ми рекомендуємо за можливістю не
використовувати режим віджиму під
час прання килимків, покривал та
іншого важкого одягу.
l Перед пранням речей з вовни впевніться,
що такі речі можна прати в машинці та
поряд з символом «Натуральна вовна» є
позначки «Не линяє» або «Дозволено
прати в пральній машинці».
Для прання сильно забруднених
речей
білого
кольору
ми
рекомендуємо
обирати
програму
прання бавовни з температурою 60°C
або вище, а
також використовувати
звичайний пральний порошок (сильної
дії), що містить відбілюючі компоненти та
забезпечує чудові результати при
середніх/високих температурах.
l Для досягнення найбільш ефективного
Для прання при температурі від 40°C
до
60°C
тип
використовуваного
прального засобу має відповідати типу
тканини та рівню забруднення. Звичайні
порошки
підходять
для
сильно
забруднених білих або кольорових
тканин, що не линяють, а рідкі пральні
засоби або порошки, що «захищають
колір»,
підходять
для
помірно
забруднених кольорових тканин.
використання
електроенергії,
води,
прального засобу та часу завантажуйте
до пральної машини максимально
можливу кількість білизни. Прання з
повним завантаження заощаджує до 50%
електроенергії порівняно з двома циклами
прання з половинним завантаженням.
Для прання при температурі нижче
40°C ми рекомендуємо використовувати
рідкі пральні засоби або пральні засоби,
спеціально призначені для прання у
холодній воді.
Корисні поради для користувача
Поради щодо екологічного та економного
користування вашим приладом.
Максимально завантажуйте пральну машину
Чи справді потрібне попереднє прання?
l Лише
для дуже брудних речей!
ЗАОЩАДЖУЙТЕ пральні засоби, час,
воду та від 5 до 15% електроенергії, НЕ
обираючи попереднє прання для легко
забруднених та помірно брудних речей.
104
Для прання речей з вовни або
шовку використовуйте лише пральні
засоби, що спеціально призначенні
для прання таких типів тканин.
4. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
ЧИЩЕННЯ
Для миття корпусу пральної машини
використовуйте
вологу
ганчірку
без
використання абразивних миючих засобів,
спирту та/або розчинників. Ця пральна
машина не потребує особливих заходів
для
звичайного
чищення:
очистіть
відділення лотка та фільтр; деякі поради
щодо підготування пральної машини до
перевезення
або
довгих
періодів
невикористання наведені нижче.
l Ми рекомендуємо час від часу очищати
лоток від залишків і відкладень
прального засобу та додатків.
Поради на час перевезення або
довгого періоду невикористання
пральної машини
l Якщо машину планується зберігати
протягом довгого періоду часу у
неопалюваному приміщенні, злийте
всю воду зі шлангів.
l Щоб
помити лоток, дістаньте його,
приклавши невелике зусилля, промийте
під проточною водою та вставте назад у
відповідне відділення пральної машини.
l Відключіть
пральну
машину
від
розетки.
Чищення фільтра
l Вивільніть
шланг від зажиму та
опустіть його так, щоб вода з нього
повністю стекла до контейнера.
l Пральна
машина
укомплектована
спеціальним фільтром, що затримує
великі предмети, такі як ґудзики або
монети, що можуть засмітити каналізацію.
l Після зливу води, знов зафіксуйте
l Тільки в окремих моделях: витягніть
гофрований шланг, вийміть пробку та
злийте воду у контейнер.
l Перед
викручуванням
фільтра
ми
рекомендуємо підготувати абсорбуючу
ганчірку, щоб не намочити підлогу.
l Поверніть фільтр проти годинникової
стрілки до
положенні.
упору
у
вертикальному
l Дістаньте фільтр та очистіть його; після
очищення фільтру вставте його н азад
та поверніть за годинниковою стрілкою.
l Повторіть вищеописані дії у зворотному
порядку,
щоб
компоненти.
знову
зібрати
усі
105
шланг зажимом.
UKR
Чищення лотка
5. ПОРАДИ З
ВИКОРИСТАННЯ
6. КЕРУВАННЯ ТА
ПРОГРАМИ
Пральна машина автоматично набирає рівень
води залежно від типу та кількості
завантажених для прання речей. Така система
дозволяє знизити споживання електроенергії та
значно зменшити час прання.
A
Вибір програм
l Увімкніть пральну машину та оберіть
P
необхідну програму.
l За необхідності відрегулюйте температуру та
O
F
D
C
натисніть кнопки необхідних додаткових функцій.
l Для початку прання натисніть кнопку
B
ПУСК/ПАУЗА.
Якщо під час роботи пральної машини станеться
збій електроенергії, машина автоматично
запам’ятає усі налаштування, та, коли
постачання електроенергії буде поновлено,
машина продовжить виконання циклу прання з
того етапу, коли вона зупинилася.
l Наприкінці
програми
на
дисплеї
зявиться повідомлення "End" (кінець) а
на деяких моделях наприкінці циклу
розпочнуть мерегтіти усі індикатори.
Зачекайте, доки не згасне лампочка
ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦЯТ перед тим,
як відкрити дверцята.
l Відключіть пральну машину від розетки.
Перед початком прання проконсультуйтеся
з таблицею програм та слідуйте вказівкам
щодо робочого циклу.
Технічні характеристики
Тиск у гідравлічній системі:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Швидкість обертання центрифуги:
дивіться табличку з технічними даними.
Максимальна споживана потужність/
Ел запобіжни/ Напруга в мережі:
дивіться табличку з технічними даними.
Q
G H
I
L M NE
A Перемикач програм у
положення ВИМК. (OFF)
B Кнопка ПУСК/ПАУЗА
C Кнопка ВИБІР ШВИДКОСТІ
ВІДЖИМУ
D Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
E Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
F Кнопка ШВИДКЕ ПРАННЯ /
РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
G Кнопка ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ
H Кнопка ГІГІЄНІЧНЕ ПРАННЯ
ПЛЮС
I Кнопка ДОДАТКОВЕ
ПОЛОСКАННЯ
L Кнопка ПАРА
M Кнопка ПАМ’ЯТЬ
N Кнопка НІЧ І ДЕНЬ
O Цифровий дисплей
P Світловий індикатор
БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ
E+N БЛОКУВАННЯ КНОПОК
Q Зона SMART Fi+
106
Кнопка ПУСК/ПАУЗА
УВАГА:
Не торкайтесь дисплея, вставляючи
вилку до розетки, тому що протягом
кількох перших секунд машина
калібрує
системи:
якщо
Ви
торкаєтесь дисплея, машина може
працювати неправильно. У такому
випадку витягніть вилку з розетки,
після чого знову вставте її.
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
l Натисніть цю кнопку, щоб запустити
вибраний цикл.
Після натиснення кнопки ПУСК/ПАУЗА
може пройти декілька секунд, перш
ніж машина запрацює.
Перемикач програм у положення
ВИМК. (OFF)
ЩОБ ДОДАТИ АБО ВИЙНЯТИ БІЛИЗНУ
ПІСЛЯ
ТОГО
ЯК
ПРОГРАМА
РОЗПОЧАЛАСЯ (ПАУЗА)
При перемиканні перемикача програм
загоряється дисплей, на якому можна
вибирати налаштування вибраної
програми.
З метою економії енергії в кінці циклу
або в неактивному стані контрастність
дисплея знижується.
і
утримуйте
кнопку
ПУСК/ПАУЗА протягом 2 секунд
(почнуть блимати деякі індикатори, що
свідчитиме про те, що машина
зупинилася).
N.B.:
Щоб
вимкнути
машину,
встановіть перемикач у положення
ВИМК..
l Зачекайте, доки не
згасне лампочка
ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦЯТ перед тим, як
відкрити дверцята.
l Натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА, щоб
запустити вибраний цикл.
Перед тим, як відкрити двері, будь
ласка, перевірте щоб рівень води
був нижчий дверного отвору, для
уникнення затоплення.
l Після
вибору програми перемикач
залишається у вибраному положенні до
кінця циклу.
l Після того, як на дисплеї з’явиться
слово "End" (Кінець) та вимкнеться
лампочка ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦЯТ,
можна відкрити дверцята.
l Виконавши заплановані дії, закрийте
дверцята, натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА
(машина почне працювати з того місця,
на якому була зупинена).
l Щоб
вимкнути
пральну
машину,
встановіть перемикач у
положення
ВИМК..
У кінці кожного циклу або на початку
наступного циклу пран ня, перш
ніж вибрати і запустити наступну
програму,
перемикач
необхідно
повернути в положення ВИМК..
ВІДМІНА ПРОГРАМИ
l Щоб відмінити програму, встановіть
перемикач у положення ВИМК..
l Зачекайте 2 хвилини, доки пристрій
безпеки розблокує двері.
107
UKR
l Натисніть
Кнопка ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
Кнопки вибору слід натиснути до
натиснення кнопки ПУСК/ПАУЗА. Якщо
обрано варіант, який не сумісний з
обраною програмою, тоді індикатор
опцій спочатку блимає, а потім гасне.
Кнопка ВИБІР
ВІДЖИМУ
l Ця
кнопка
дозволяє
змінювати
температуру циклів прання.
прання в холодній воді.
ШВИДКОСТІ
l Для збереження тканини, температуру
неможливо
підвищити
максимально допустимого
для кожної програми.
більше
значення
l При
натисканні на кнопку, можна
зменшити максимальну швидкість, і
якщо ви хочете, цикл віджиму може
бути скасований.
Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК
l Ця кнопка дозволяє перепрограмувати
цикл прання таким чином, щоб
відкласти запуск циклу на час до 24
годин.
скасування віджиму.
l Якщо
інструкція
до
одягу
не
містить спеціальної інформації, можна
використовувати максимальне обертання.
l Щоб відкласти запуск, виконайте такі
дії:
- Встановіть потрібну програму.
Для того, щоб запобігти пошкодженню
тканин, не можна збільшувати
швидкість більше максимлаьно.
- Натисніть кнопку один раз, щоб її
активувати (на дисплеї з’явиться
напис h00), а потім ще раз, щоб
відкласти запуск на 1 годину (на
дисплеї
з'явиться
напис
h01).
Попередньо встановлене відкладання
подовжується на 1 годину з кожним
натисненням кнопки, доки на дисплеї
не з’явиться напис h24, після чого
наступне натиснення кнопки скине
налаштування до нуля.
l Для повторної активації віджиманні
натисніть кнопку, поки не
буде
досягнута швидкість віджиму ви хотіли
б встановити.
l Можна змінити швидкість віджиму, не
перериваючи машину.
Передозування миючого засобу
може
викликати
надмірне
піноутворення. Прилад визначає
наявність надмірної піни, і може
виключити фазу віджиму або
продовжити термін дії програми і
збільшити споживання води.
Машина
оснащена
спеціальним
електронним
пристроєм,
який
запобігає віджиманню якщо виникає
нерівномірне
завантаження
і
дисбаланс. Це зменшує шум і
вібрацію в
машині, продовжуючи
термін служби вашої машини.
- Підтвердіть вибір натисненням кнопки
ПУСК/ПАУЗА (індикатор на дисплеї
почне блимати). Почнеться відлік,
після завершення якого програма
запуститься автоматично.
l Для того щоб вимкнути відстрочку
старту, слід повернути програматор в
положення ВИМК..
У разі збою у подачі електроживлення під
час роботи машини, у спеціальній схемі
пам’яті збережеться вибрана програма, і
після відновлення живлення машина
продовжить цикл з того моменту, на
якому його було перервано.
108
Кнопка ШВИДКЕ ПРАННЯ
РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
/
Кнопка ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ
l Ця кнопка дозволяє додавати полоскання
в кінці циклу прання. Максимальна
кількість додаткових полоскань залежить
від обраної програми.
Ця кнопка дозволяє вибрати між двома
різними варіантами, в залежності від
обраної програми:
l Ця функція була введена для людей з
- ШВИДКЕ ПРАННЯ
Кнопка дозволяє активувати ШВИДКE
ПРАННЯ (14/30/44 Хв.) натискуючи
щоразу цю кнопку на дисплеї загориться
віповідно обрана програма.
ніжною і чутливою шкірою, у яких
навіть найменші залишки прального
засобу можуть викликати подразнення
чи алергію.
l Рекомендується також використовувати
цю функцію для дитячих речей і при
пранні дуже брудних речей, для яких
інакше було б необхідно використовувати
багато прального засобу, або при пранні
рушників, чиї волокна загалом мають
тенденцію втримувати мийний засіб.
- РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
l Після того як програма була обрана
час прання, відповідний для цієї
програми буде автоматично показано
на дсиплеї.
рівнями інтенсивності прання змінюючи
тривалість програми, в залежності від
того, наскільки тканини забруднені
(можуть бути використані тільки на
деяких програмах, як показано в
таблиці програм).
Кнопка ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ
l Цей параметр дозволяє здійснювати
попереднє прання, що особливо
корисно для сильно забрудненої
білизни (його можна використовувати
тільки для деяких програм, як показано
в таблиці програм).
l Ми
рекомендуємо використовувати
тільки 20% прального засобу від
рекомендованої кількості, зазначеної
на упаковці.
Кнопка
ПЛЮС
ГІГІЄНІЧНЕ
ПРАННЯ
За допомогою цього параметру можна
провести санітарну обробку одягу, при
якому
програма
прання
досягає
температури 60°С.
Кнопка ПАРА
Ця кнопка активує функцію спеціального
догляду після певних циклів прання (див.
таблицю програм).
Функція обробки парою розгладжує
заломи на вологій білизні та в результаті
скорочує час на її прасування. Волокна
тканини відновлюються та освіжаються
завдяки видаленню неприємних запахів.
Кожна програма включає спеціальну
обробку
парою
для
забезпечення
максимальної ефективності очищення
відповідно до типу тканини й кольору
білизни.
Кнопка ПАМ’ЯТЬ
Ця функція дозволяє зберегти налаштування
двох улюблених персоналізованих п рограм
прання, включно з
налаштуваннями
температури, швидкості віджиму та рівня
забруднення, для того, щоб Ви могли
швидко відновити їх у пам’яті.
Як вперше
програму:
1)
109
зберігати
в
пам’яті
Оберіть програму та потрібні Вам
налаштування.
UKR
l Ця опція дозволяє вибирати між 3
2)
3)
l Вимкніть цю опцію, щоб закінчити цикл
Натисніть кнопку ПАМ’ЯТЬ, після
чого оберіть M1 або M2. Для
збереження
програми
вперше
оберіть M1.
прання,
провести
віджим
(за
допомогою відповідної кнопки можна
налаштувати швидкість віджиму або
взагалі його вимкнути) і злити воду.
Щоб зберегти комбінацію в обраній
позиції, утримуйте кнопку ПАМ’ЯТЬ
протягом близько 3 секунд.
l Завдяки електронній системі контролю,
злив води в проміжних фазах циклу
прання досить тихий, щ о якнайкраще
підходить для нічного циклу прання.
Збереження в пам’яті нової програми,
коли позиції M1 і M2 вже містять
збережені програми:
1)
Встановіть потрібну Вам програму
та налаштування.
2)
Щоб зберегти комбінацію в позиції
М1, утримуйте кнопку ПАМ’ЯТЬ
протягом 3 секунд. Програма, що
була збережена раніше в позиції
М1, переміститься в позицію M2.
БЛОКУВАННЯ КНОПОК
l Одночасно натиснувши кнопки НІЧ І
ДЕНЬ і ВІДКЛАДЕНИЙ ЗАПУСК на 3
секунди, дасть приладу можливість
заблокувати кнопки. Таким чином можна
уникнути випадкової зміни налаштувань
при випадковому натисканні кнопки на
дисплеї під час циклу.
Запуск програми, збереженої в пам’яті
l Натисніть кнопку ПАМ’ЯТЬ (один раз
l Локування кнопок можна скасувати,
повторно натиснувши вищезазначені
кнопки одночасно або повернувши
перемикач програм у положення
ВИМК..
для позиції M1, двічі - для M2), після
чого натисніть кнопку ПУСК/ПАУЗА.
l Відновивши збережену програму, Ви
все
ще
можете
змінити
її
налаштування, натискаючи відповідні
кнопки. У цьому випадку додані
налаштування у пам’яті зберігатися не
будуть.
Цифровий дисплей
Система індикаторів дисплею інформує
користувача про стан машини.
Якщо Ви випадково обрали збережену
програму, просто поверніть перемикач
програм і виберіть іншу програму.
1 15
6 10
12
5
3
Кнопка НІЧ І ДЕНЬ
2
l Цей
параметр зменшує проміжну
швидкість віджиму до 400 обертів за
хвилину, за необхідності, та збільшує
рівень води під час полоскання. У кінці
останнього
полоскання
білизна
залишається зануреною у воду для
рівного розташування волокон тканини.
7
7
13 14
7
8
7
7
9 11 4
1) ІНДИКАТОР БЛОКУВАННЯ ЛЮКУ
l Ця іконка відображає закриті дверцята
l Під час фази замочування, блимає
відповідний індикатор, сповіщуючи, що
машинка у фазі паузи.
110
Закрийте дверцята ПЕРЕД тим, як
натискати кнопку ПУСК/ПАУЗА.
l Коли кнопка ПУСК/ПАУЗА натиснута,
індикатор закритих дверцят спочатку
блимає і потім продовжує світитись.
Якщо
дверцята
не
закриті,
світловий індикатор продовжує
блимати протягом приблизно 7
секунд, після чого команда запуску
буде автоматично скасована. У
цьому випадку закрийте дверцята
належним
чином
і
натисніть
ПУСК/ПАУЗА.
5) ІНДИКАТОРИ РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ
l Після
обрання програми індикатор
автоматично покаже встановлений
рівень
забрудненості
для
цієї
програми.
l При виборі іншого рівня забрудненості
загориться відповідний індикатор.
6) ІНДИКАТОРИ ДОДАТКОВІ ПОЛОСКАННЯ
ЗАМИКАННЯ ДВЕРЦЯТ перед тим, як
відкрити дверцята.
2) ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ
Цей індикатор вказує швидкість віджиму
для обраної програми, яку можна
змінювати або пропустити за допомогою
відповідної кнопки.
7) ІНДИКАТОРИ ОПЦІЇ
Індикатори показують опції, які можна
вибирати за допомогою відповідних
кнопок.
8) Wi-Fi (лише для деяких моделей)
l У моделях з опцією Wi-Fi, іконка
показує, що система Wi-Fi працює.
скасування віджиму.
l За розширеною інформацією щодо усіх
можливостей, функціоналу та правил
користування, будь-ласка зверніться
до розділу "Download" за посиланням
http://simplyfiservice.candy-hoover.com.
3) ТЕМПЕРАТУРА ПРАННЯ
Це індикатор показує температуру
прання обраної програми, яку можна
змінювати (де це дозволено) за
допомогою відповідної кнопки.
9) ЗАТРИМКА СТАРТУ
Індикатор блимає, коли була задана
затримка початку програми.
прання в холодній воді.
4) ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ
l При
виборі програми, на дисплеї
автоматично висвічується тривалість
циклу, яка може бути різною, залежно
від вибраного режиму.
10) Kg Check - Автоматичне зважування
(функція активна тільки для
декількох програм)
l Для
l Після запуску програми на дисплеї
постійно висвічується інформація пр о
час, що залишається до кінця прання.
l Пристрій вираховує час до завершення
вибраної програми з урахуванням
стандартного завантаження. В ході циклу
пристрій коригує час так, щоб він відповідав
об’єму та складу завантаження.
111
програм, для яких доступна
функція "Kg Check", у перші хвилини
перевіряється реальна вага завантаженої
білизни, при чому рівні на дисплеї
оновлюються в режимі реального часу.
Рівні, що відображаються на дисплеї,
становлять 20% від максимального
завантаження.
При виборі програми пропоноване
максимальне завантаження відображається
на дисплеї.
UKR
l Зачекайте, доки не згасне лампочка
Світловий індикатор показує кількість
додаткових полоскань, вибраних відповідною
кнопкою.
l На кожному етапі прання індикатор
"Kg Check" дозволяє отримувати
інформацію про навантаження білизни
в барабані і в перші хвилини прання:
- визначає тривалість циклу прання;
- контролює полоскання залежно від
обраного типу тканини;
- регулює ритм обертання барабана
для обраного типу тканини;
- розпізнає наявність піни, збільшуючи,
якщо це необхідно, кількість води під
час полоскання;
- регулює швидкість віджиму відповідно
до навантаження, що дозволяє
уникнути дисбалансу.
11) ПАМ’ЯТЬ
Індикатор свідчить про роботу функції
пам’яті.
12) ІНДИКАТОР БЛОКУВАННЯ КНОПОК
Індикатор
кнопок.
свідчить
про
блокування
13) ІНДИКАТОР КРАН ПЕРЕКРИТО
Свідчить про те, що закачування води в
машину неможливе: рекомендується
вимкнути машину і переконатися, що
кран відкритий і тиск води не надто
низький.
14) ІНДИКАТОР ФІЛЬТР ЗАСМІЧЕНИЙ
Вказує, що злив води з машини
неможливий: рекомендується вимкнути
машину, переконатися, що фільтр не
засмічений або що зливний рукав не
перекрутився і не розірвався.
15) ІНДИКАТОРИ СТАНДАРТНОЇ ПРОГРАМИ
ПРАННЯ БАВОВНИ (див. таблицю
програм)
Індикатори загораються при виборі
найоптимальнішої
програми
щодо
споживання води і енергії, призначеної
для прання середньо забруднених
бавовняних речей.
112
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
SMART Fi+
Цей прилад оснащений технологією
SMART Fi+, яка дозволяє керувати ним
дистанційно через додаток завдяки
функції Wi-Fi.
Розташуйте свій смартфон так, щоб
датчик NFC відповідав положенню
логотипу SMART Fi+ на пристрою.
РЕЄСТРАЦІЯ ПРИЛАДУ (В ДОДАТКУ)
l Завантажте додаток Candy simply-Fi
на ваш прилад.
Якщо ви не знаєте позицію вашої
NFC антени , перемістіть смартфон в
круговому русі над логотипом SMART Fi+,
поки програма не підтвердить з'єднання.
Для того, щоб передача даних, була
успішною,
важливо
УТРИМУВАТИ
СМАРТФОН НАВПРОТИ ПРИЛАДОВОЇ
ПАНЕЛІ ПРОТЯГОМ ДЕКІЛЬКОХ СЕКУНД;
повідомлення на пристрої проінформує
про успішний результат операції.
Додаткову інформацію про функції
SMART Fi+ можна отримати за
допомогою перегляду Додатку в
режимі DEMO.
l Відкрийте додаток, створіть профіль
користувача і зареєструйте прилад,
дотримуючись
інструкцій,
що
відображаються на дисплеї пристрою,
або в «Стислому керівництві», яке
додається до приладу.
За допомогою смартфона на базі Android,
оснащеного технологією NFC (стандарт
ближнього
радіозв'язку),
процес
реєстрації можна
спростити
(Easy
Enrollment (Спрощена реєстрація)); в
цьому випадку дотримуйтеся інструкцій
на екрані телефону, ПОМІСТІТЬ І
ТРИМАЙТЕ ЙОГО ПОРУЧ з логотипом
SMART Fi+ на панелі
інструментів
приладу, коли отримаєте відповідне
повідомлення від програми.
Товсті чохли або металеві наклейки
на вашому смартфоні може вплинути
або запобігти передачі даних між
машиною і телефоном. При необхідності,
видаліть їх.
Заміна деяких компонентів смартфона
(наприклад, задньої кришки, батареї
і т.д ...) неоригінальними компонентами
може призвести до видалення антени
NFC.
АКТИВАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ (ЧЕРЕЗ ДОДАТОК)
Після реєстрації приладу, коли ви захочете
керувати ним дистанційно через додаток,
спочатку вам необхідно завантажити білизну,
миючий засіб, закрити дверцята і вибрати
положення SMART FI+ на приладі. Тепер і
надалі ви можете керувати приладом за
допомогою команд через додаток.
113
UKR
Додаток Candy simply-Fi доступний для
пристроїв на базі Android і iOS, як для
планшетів, так і для смартфонів.
Таблиця програм
1)
(МАКС.) *
2
(Див. панель керування)
ПРОГРАМА
(МАКС.)
2)
Perfect 20° 4) 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
Кольорові 2)
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
4)
речі 40°
8
20°
8
40°
8
60°
3 3,5 3,5 4
40°
1 1,5 1,5 1,5 1,5 2
30°
30' 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
30°
44' 3
3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
40°
4)
Гігієна 60°
Perfect Rapid
59 Min.
3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7
1,5 2 2,5 3
14' 1
Швидке
прання
1
3)
1
2
1
Ручне прання/
Шовк
1
1
1
2
2
2
2 2,5
30°
Шерсть
1
1
1
2
2
2
2 2,5
40°
Полоскання
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Злив + Віджим
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
40°
2)
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
4)
60°
( )
Делікатне
прання
Змішані
тканини
4)
2)
Бавовна** 4) 5
Білі речі
Полегшене
прасування
2)
4)
2)
6
7
8
9
10 11 12
60°
( )
6
7
8
9
10 11 12
90°
( )
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
30°
( )
5
Положення, яке ви повинні вибрати, якщо хочете активувати дистанційне керування за
допомогою додатку (через Wi-Fi). Якщо прилад ще не було активовано, натиснувши на
кнопку ПУСК/ПАУЗА на приладі, буде виконано цикл "Auto-Clean" (автоматичне
очищення), передбачений для очищення барабана.
114
Будь ласка, прочитайте ці примітки:
* Максимальне
навантаження
сухої
білизни залежить від використовуваної
моделі (див. панель управління).
**СТАНДАРТНІ ПРОГРАМИ ПРАННЯ
БІЛИЗНИ З БАВОВНИ, ЗГІДНО З (ЕС)
№ 1015/2010 и № 1061/2010.
( )
Тільки з опцією ПОПЕРЕДНЄ
ПРАННЯ (програми в яких
доступна опція ПОПЕРЕДНЄ
ПРАННЯ).
1)
При виборі програми, на дисплеї
показується
рекомендована
температура прання, яка може
бути змінена (якщо це можливо)
за допомогою відповідної кнопки,
але це не можливо підняти її до
максимально допустимого рівня.
2)
Для показаних програм можна
регулювати тривалість циклу
та інтенсивність прання за
допомогою
кнопки
РІВЕНЬ
ЗАБРУДНЕНОСТІ.
3)
Вибравши програму ШВИДКЕ
ПРАННЯ
на
рукоятці,
за
допомогою
кнопки
ШВИДКЕ
ПРАННЯ можна вибрати одну з
трьох доступних програм швидкого
прання - 14’, 30’ и 44’.
4)
Доступна функція обробки парою.
ПРОГРАМА ПРАННЯ БІЛИЗНИ З
БАВОВНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 60°C.
ПРОГРАМА ПРАННЯ БІЛИЗНИ З
БАВОВНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 40°C.
Ці програми використовуються для
прання середньозабрудненої білизни
з бавовни і є найефективнішими
програмами прання бавовняної білизни
стосовно загальної витрати енергії та
води.
Ці програми було розроблено для
прання при температурах, вказаних
на
етикетках
одягу.
Реальна
температура води може злегка
відрізнятися
від
температури,
заявленої для циклу.
115
UKR
(Тільки
для
моделей
з
відділенням
для
рідкого
миючого засобу)
Якщо плями, що потребують
оброблення рідкими відбілюючими
засобами, є лише на декількох
речах, можна здійснити попереднє
усунення плям у пральній машині.
Налийте відбілювач у контейнер
для рідкого відбілювача, який
знаходиться у відділенні під 2 у
висувному ящику для миючих
засобів, і виберіть спеціальну
програму ПОЛОСКАННЯ.
Після завершення цієї стадії
встановіть перемикач програм у
положення ВИМК., додайте решту
речей і продовжіть стандартне
прання за найбільш підходящою
програмою.
Вибір програми
УВАГА:
Нові кольорові речі слід прати
окремо під час першого прання.
Для прання різних типів тканин із різним
рівнем забруднення в пральній машині
пропонуються спеціальні програми для
будь-якого типу прання (див. таблицю).
Mix Power System +
Пральна машина обладнана інноваційною
системою
попереднього
змішування
прального засобу з водою. Пральний
розчин під високим тиском подається
безпосередньо в барабан , проникаючи
глибоко в волокна тканин.
На початковому етапі циклу прання
передбачена
певна
послідовність
обертання барабану , що в поєднанні з
розприскуванням миючого розчину під
тиском, покращує проникнення миючого
засобу через волокна тканин, повністю
видаляючи забруднення та забезпечуючи
найкращу якість прання.
Система також забезпечує "Mix Power
System +", коли під час полоскання залишки
правильного засобу повністю видаляються з
білизни за допомогою струменя води під
високим тиском.
Perfect 20°
Інноваційна
технологія
"Mix
Power
System +" дозволяє прати тканини, такі як
бавовна, синтетика і змішані тканини при
20°С з продуктивністю, порівнянною за
пранням з 40°C. Споживання енергії цією
програмою становить близько 50% від
звичайної програми при 40°C. Бавовна
при цьому відпирається. Ми пропонуємо
для цієї програми прання 2/3 від
максимального навантаження машини.
Кольорові речі 40°
Ця програма дозволяє прати разом
тканину різного типу та кольору. Рух
обертання барабану
та рівень води
оптимізовані,
під
час
прання
та
полоскання. Точна дія центрифуги
забезпечує знижене утворення зморшок
на тканині. Завдяки технології "Mix Power
System +", можлива повна оптимізація
прання.
Ніколи не змішуйте з іншими речі,
які неміцно пофарбовані.
Гігієна 60°
Ця програма підходить для бавовняних
речей і була спеціально розроблена для
видалення стійких плям вже при 60°C
завдяки технології "Mix Power System +".
Perfect Rapid 59 Min
Ця спеціально розроблена програма
підтримує високу якість прання, при
цьому значно знижуючи час прання.
Програма призначена для зниженого
навантаження (див. таблицю програм).
Швидке прання (14/30/44 Хв.)
Цикл
прання,
рекомендований
для
невеликої кількості речей легкого ступеню
забруднення. Використовуючи цю програму,
скоротіть стандартну кількість
миючого
засобу, щоб уникнути його надлишкової
витрати. Вибравши програму ШВИДКЕ
ПРАННЯ, за допомогою кнопки можна
обрати одну з трьох доступних програм.
Ручне прання/Шовк
Ця програма дозволяє делікатний цикл
прання для речей з позначкою "Лише для
ручного прання" і виробів з шовку або із
позначкою "Прати як шовк" на етикетці
тканини.
Шерсть
Ця програма призначена для прання
шерстяних
тканин,
що
підлягають
машинному або ручному пранню.
Полоскання
Ця програма виконує 3 полоскання з
проміжним віджиманням (може бути
скорочене або відмінене натисненням
спеціальної кнопки). Використовується для
полоскання усіх типів тканини, наприклад,
після ручного прання.
116
Делікатне прання
У ході цієї програми прання чередується
перервами, завдяки чому вона особливо
підходить для прання делікатних тканин. Цикл
прання і полоскань виконується з високим рівнем
води, що забезпечує високу ефективність.
Змішані тканини
Прання та полоскання оптимізовані згідно з
ритмом обертання барабану та рівнем
води. Легке віджимання забезпечує меншу
кількість складок на тканині.
Бавовна
Ця програма призначена для прання середньо
забрудненої бавовняної білизни і найбільш
ефективна стосовно загальної витрати енергії
та води для прання бавовняної білизни.
Білі речі
Програма створена для ідеального прання.
Заключне віджимання на
максимальній
швидкості забезпечує найбільш ефективний
результат.
Полегшене прасування
Ця програма прання підходить для
змішаних тканин і передбачає обробку
парою, яка розгладжує заломи та
відновлює волокна тканини, значно
спрощуючи процес прасування.
SMART Fi+
Положення, яке ви повинні вибрати,
якщо
хочете активувати дистанційне
керування за допомогою додатку (через
Wi-Fi). У цьому випадку цикл буде запущений
за допомогою команд додатку. Якщо
прилад ще не було активовано, натиснувши
на кнопку ПУСК/ПАУЗА на приладі,
буде
виконано
цикл
"Auto-Clean"
(автоматичне очищення). Цикл "AutoClean" (автоматичне очищення) було
розроблено з метою санітарної обробки
барабану, видалення неприємних запахів і
продовження т ерміну служби приладу.
Переконайтеся, що барабан пустий, перш ніж
запускати цикл "Auto-Clean" (автоматичне
очищення), і використовуйте запатентовані
засоби для прання в пральній машині або
пральний порошок. Залиште дверцята
машини відкритими в кінці циклу, щоб
барабан
висохнув.
Рекомендується
запускати цей цикл після кожних 50 циклів
прання.
117
UKR
Злив + Віджим
Програма виконує злив та віджима
на максимальній швидкості. Можна
відмінити віджим або
скоротити його
тривалість за допомогою кнопки ВИБІР
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ.
7. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ГАРАНТІЯ
Якщо ви вважаєте, що пральна машина не працює належним чином, зверніться до
інструкцій наведених нижче та деяких практичних порад про те, як виправити
найбільш поширені проблеми.
ЗВІТ ПРО ПОМИЛКУ
l Моделі з дисплеєм: помилка вказується литерою «Е» на дсиплеї (напр: 2 = E2)
l Моделі: помилка показується мерегтінням світлодіодів, кількість мерегтінь
вказує на код помилки, пауза складає 5 секунд між цифрами (напр: Error 2 = два
мерегтіння – пауза 5 секунд – два мерегтіння – тощо…).
Показ помилки
E2 (з дисплеем)
2 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E3 (з дисплеем)
3 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E4 (з дисплеем)
4 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
E 7 (з дисплеем)
7 миготіння
світлодіодів
(без дисплея)
Будь який інший код
Можливі причини та практичні рішення
Машина не може закачати воду.
Переконайтеся, що кран подачі води відкритий.
Переконайтеся, що шланги подачі води не зігнуті, перекручені.
Водостік розташований на неналежній висоті (див. розділ установка).
Закрийте кран подачі води, відкрутіть наливний шланг від задньої
частини пральної машини і переконайтеся, що фільтр "анти-пісок"
чистий і не заблокований.
Пральна машина не зливає воду.
Переконайтеся, що фільтр не засмічений.
Переконайтеся, що зливний шланг не зігнутий чи перекручений.
Переконайтеся, що домашня система дренажу не блокується і дозволяє
воді протікати без перешкод. Спробуйте злити воду в раковину.
У воді забагато піни або вода.
Переконайтеся в тому, чи ви правильно дозуєте миючий засіб,
чи вірний тип порошку вибраний.
Проблеми з дверцятами
Переконайтеся, що двері закриті правильно. Переконайтеся, що
одяг всередині машини не перешкоджає закриттю дверей.
Якщо двері заблоковані, вимкніть і відключіть пральну машину
від електричної розетки живлення, почекайте 2-3 хвилини і щоб
знову відкрити двері.
Вимкніть і відключіть пральну машину, зачекайте хвилину.
Увімкніть машину і дайте запустити програму. Якщо помилка
виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
118
ІНШІ ПОМИЛКИ
ПРОБЛЕМА
Пральна машина не
запускається
не
вмикаєтся
Можливі причини та практичні рішення
Переконайтеся, що пристрій підключено до робочої розетки
живлення.
Переконайтеся, що живлення включено.
Переконайтеся, що розетка працює, перевіривши її за
допомогою іншого пристрою, наприклад, лампи..
Двері можуть бути закрити не правильно: відкрити і закрити його
знову.
Перевірте, чи правильно була обрана потрібна програму і кнопка
запуску натиснута.
Перевірте, чи машина не знаходиться в режимі паузи.
Вода протекла на
підлогу біля
пральної машини
Можливий витік в прокладці між краном і трубкою подачі; в
цьому випадку, замініть його і затягніть трубу і кран.
Пральна машина не
віджимає
Через не оптимальне розташування одягу Пральна машина
може:
• Спробувати збалансувати навантаження, збільшуючи час
віджиму.
• Зменшити швидкість обертання для зменшення вібрації і шуму.
• Виключити віджим, щоб захистити машину.
Переконайтеся, що навантаження збалансоване. Якщо одяг
розташований правльно, перезавантажте його і перезапустити
програму.
Це може бути пов'язано з тим, що вода не була повністю
спущена, зачекайте кілька хвилин. Якщо питання залишається
невирішеним, див розділ Error/Помилка 3.
Деякі моделі включають в себе функцію "без віджиму":
переконайтеся, що ця функція не включена.
Використанно занадто багато миючого засобу що
утруднити початок віджиму.
Сильні
вібрації/сторонній
шум при віджимі
може
Пральна машина може бути не повністю вирівняна: при
необхідності, відрегулюйте її положенння
Переконайтеся, що транспортувальні гвинти, гумові заглушки і
розпірки труб були видалені.
Стандартна гарантія виробника покриває несправності, викликані
електричними або механічними несправностями в продукті, виявлені в
результаті дії або бездіяльності виробника. Якщо несправність викликана
факторами не залежними від виробника, неправильним використанням або
недотриманням інструкцій по використанню, гарантія на прилад може не
поширюватись.
119
UKR
Переконайтеся, що фільтр закрито належним чином.
Використання
екологічно
чистих
пральних засобів без фосфатів може
мати такі результати:
- каламутна вода під час полоскання:
цей ефект пов’язаний з наявністю
завислих часток цеолітів, що не має
негативного впливу на ефективність
полоскання.
Якщо питання залишається невирішеним,
або якщо ви підозрюєте несправність,
негайно зверніться до служби підтримки
користувачів.
Завжди рекомендується використовувати
оригінальні запасні частини, які доступні в
наших центрах обслуговування клієнтів.
Гарантія
Продукт має гарантію відповідно до
положень і умов, зазначених в
свідоцтві до даного виробу. Свідоцтво
гарантії повинні бути належним чином
заповнені і збережені, з тим, щоб
показати в Центрі обслуговування
клієнтів в разі потреби.
- білий порошок (цеоліти) на випраних
речах: це нормально, оскільки порошок
не проникає до тканини та не змінює її
колір.
- наявність піни у воді під час
останнього
полоскання:
це не
обов’язково свідчить про погане
полоскання.
- велика кількість піни: таке часто
трапляється через наявність у пральних
засобах аніонних поверхнево-активних
речовин, які важко видалити з випраних
речей.У цьому в ипадку не намагайтеся
повторити полоскання, щоб позбутися
цього ефекту. Це не допоможе.
Виробник не несе відповідальності за
будь-які типографічні помилки у брошурі,
що додається до цього виробу. Крім того,
виробник залишає за собою право
вносити у продукцію будь -які необхідні
модифікації без зміни її основних
характеристик.
120
fkhldsk
fkhldsk
fkhldsk
- GVFL MPS (5÷12) -
17.03 - 43018514 - Canon Italia - Business Services Channel
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising