Candy | LB CBL120 SY | Candy LB CBL120 SY User manual

Candy LB CBL120 SY User manual
RU
UKR
CZ
PL
EN
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿
Automatická praöka
Instrukcja obsäugi
User instructions
CBL 120
RU
2
CZ
UKR
PL
EN
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ !
ÚVOD
GRATULACJE
OUR COMPLIMENTS
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè
íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû
ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Êóïèâøè öю ïpàëüíó ìàøèíó
“Êàíäi”, Âè âèpiøèëè íå éòè íà
êîìïpîìiñ: Âè ïîáàæàëè
íàéêpàùå.
VáÏen˘ zákazníku,
Kupujåc sprzët AGD firmy
Candy dowiodäeé, ãe nie
akceptujesz kompromisów i
chcesz mieç to co
najlepsze.
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Ôèpìà Êàíäè pàäà
ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâóю
ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ
ïîòpåáèòåëåì, îïûòà.
Ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì öю íîâó
ïpàëüíó ìàøèíó - çäîáóòîê
áàãàòîpi÷íèõ íàóêîâîäîñëiäíèõ pîáiò i äîñâiäó,
íàáóòîãî íà pèíêó çàâäÿêè
òiñíîìó êîíòàêòó iç
ñïîæèâà÷åì.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî,
äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå
âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà
ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Âè îápàëè ÿêiñòü,
äîâãîâi÷íiñòü i øèpîêi
ìîæëèâîñòi, ÿêi Âàì íàäຠöÿ
ïpàëüíà ìàøèíà.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò
Âàì øèpîêóю ãàììó
∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
ñòèpàëüíûå ìàøèíû,
ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû,
ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ
ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè,
ìîpîçèëüíèêè.
Êpiì öüîãî, ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì øèpîêó
ãàìó åëåêòpîïîáóòîâèõ
ïpèëàäiâ: ïpàëüíi ìàøèíè,
ïîñóäîìèéíi ìàøèíè,
ïpàëüíî-ñóøèëüíi ìàøèíè,
ñóøèëüíi ìàøèíè,
ìiêpîõâèëüîâi ïå÷i,
õîëîäèëüíèêè òà
ìîpîçèëüíèêè.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà
ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
ôèpìû Êàíäè.
Çàïèòàéòå ó Âàøîãî
Ïpîäàâöÿ ïîâíèé êàòàëîã
âèpîáiâ ôipìè “Êàíäi”.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋òîé
èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò
Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ,
êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè,
óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå
ïîëåçíûå ñîâåòû ïî
ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.
Ïpîñèìî Âàñ óâàæíî
îçíàéîìèòèñÿ ç öiºю
iíñòpóêöiºю, îñêiëüêè âîíà äàº
Âàì âàæëèâó iíôîpìàöiю, ÿêà
ñòîñóºòüñÿ áåçïåêè,
óñòàíîâêè, åêñïëóàòàöi¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ, à òàêîæ äåÿêi
êîpèñíi ïîpàäè ùîäî
êîpèñòóâàííÿ ìàøèíîю.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó
èíñòpóêöèé äëÿ
ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
Äáàéëèâî çáåpiãàéòå öю
iíñòpóêöiю äëÿ íàñòóïíèõ
êîíñóëüòàöié.
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé
Êàíäè èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю
ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè
òàêîâîé èìååòñÿ).
Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â
òàáëè÷êå.
Ïpè çâåpòàííi äî ôipìè
“Êàíäi” àáî äî îäíîãî ç ¿¿
öåíòpiâ ç òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ, âêàçóéòå
Ìîäåëü òà G-íîìåp (ÿêùî
òàêèé º).
Dûkujeme Vám, Ïe jste si
zakoupil v˘robek spoleãnosti
CANDY âR s.r.o.
Pfied prvním pouÏitím
v˘robku si pozornû pfieãtûte
pfiiloÏen˘ ãesk˘ návod , kter˘
firma CANDY âR s.r.o.
dodává, a dÛslednû se jím
fiiìte. Návod, kter˘ jste k
v˘robku obdrÏel, vychází z
v‰eobecné v˘robkové fiady
a z tohoto dÛvodu mÛÏe
dojít k situaci, Ïe nûkteré
funkce, ovládací prvky a
pfiíslu‰enství nejsou urãeny
pro Vበv˘robek. Dûkujeme
za pochopení.
Firma Candy ma
przyjemnoéç przedstawiç
nowå pralkë automatycznå,
która jest rezultatem lat
poszukiwañ i doéwiadczeñ
nabytych w bezpoérednim
kontakcie z konsumentem.
Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i
wysokå sprawnoéç - cechy
charakteryzujåce pralkë
Candy.
Firma Candy oferuje takãe
szeroki asortyment innych
urzådzeñ AGD, takich jak:
zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki
mikrofalowe, tradycyjne
piecyki i kuchenki, a takãe
lodówki i zamraãarki.
Poproé Twojego sprzedawcë
o kompletny katalog
produktów firmy Candy.
Przeczytaj uwaãnie niniejszå
instrukcjë, gdyã zawiera ona
wskazówki dotyczåce
bezpiecznej instalacji,
uãytkowania i konserwacji,
oraz kilka praktycznych
porad pozwalajåcych
zoptymalizowaç sposób
uãytkowania pralki.
Zachowaj niniejszå instrukcjë
w celu póãniejszej
konsultacji.
Kontaktujåc sië z firmå
Candy, lub z punktami
serwisowymi, zawsze
podawaj model i numer,
oraz ewentualnie numer G
urzådzenia (Jeéli taki
istnieje). Praktycznie
wszystkie informacje så
obwiedzione ramkå na
rysunku obok
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
3
RU
4
UKR
OÃËABËEHÈE
ÇÌIÑÒ
Ââåäåíèe
Âñòóï
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋êñïëyàòàöèè
Çàãàëüíi âiäîìîñòi
Ãàpàíòèÿ
Ãàpàíòi¿
ÏAPAÃPAÔ
PÎÇÄIË
KAPITOLA
ROZDZIAÄ
CHAPTER
CZ
PL
EN
OBSAH :
SPIS TREÉCI
INDEX
Úvod
Wstëp
Introduction
1
Väeobecné pokyny püi
püevzetí vÿrobku
Uwagi ogólne dotyczåce
dostawy
General points on delivery
2
Záruka
Gwarancja
Guarantee
3
Pokyny pro bezpeöné
pouïívání praöky
Érodki bezpieczeñstwa
Safety Measures
Mepû áåçoïacíocòè
Çàõîäè áåçïåêè
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
4
Technické údaje
Dane techniczne
Technical Data
Ycòaíoâêa
Ïiäãîòîâêà äî åêñïëóàòàöi¿
5
Instalace
Instalacja pralki
Setting up and Installation
Oïècaíèe êoìaíä
Ïàíåëü êåpóâàííÿ
6
Popis ovládacího panelu
Opis panelu sterujåcego
Control Description
Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
7
Zásobník pracích prostüedkå
Szuflada na proszek
Detergent drawer
Bûáop ïpoãpaìì
Âèáip ïpîãpàìè
8
Volba programå
Wybór programu
Selection
Tèï áeëüÿ
Âèpîáè, ïpèçíà÷åíi äëÿ
ïpàííÿ
9
Prádlo
Produkt
The Product
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
Òàáëèöÿ ïpîãpàì
10
Tabulka programå
Tabela programów
Table of Programmes
Còèpêa
Ïpàííÿ
11
Praní
Pranie
Washing
Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
Чèùåííÿ òà äîãëÿä
12
Öiätëní a bëïná udrïba
Czyszczenie i rutynowa
konserwacja pralki
Cleaning and routine
maintenance
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
Ïîøóê íåñïpàâíîñòåé
13
Neï zavoláte odbornÿ servis
Lokalizacja usterek
Faults Search
5
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
PÎÇÄIË 1
KAPITOLA 1
ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß
ÇÀÃÀËÜÍI
ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
VÄEOBECNÉ
POKYNY PÜI
PÜEVZETÍ
VŸROBKU.
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
Ïpè êóïiâëi ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè ç ìàøèíîю áóëè:
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
A) IÍÑÒPÓÊÖIß Ç
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
ÓÊPÀ¯ÍÑÜÊÎЮ
ÌÎÂÎЮ;
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
B) ÀÄPÅÑÈ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß;
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
C) ÑÅPÒÈÔIÊÀÒ (ÒÀËÎÍ)
ÃÀPÀÍÒI¯;
D) ÇÀÃËÓØÊA;
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
E) ÆÎPÑÒÊÈÉ
ÏPÈÑÒPIÉ ÄËß
ÇÀÃÈÍÓ ÇËÈÂÍί
ÒPÓÁÈ;
F) ÂÀÍÍÎЧÊÀ ÄËß
ÌÎЮÙÈÕ CPEÄCTB.
F) ÂÀÍÍÎЧÊÀ ÄËß
ÌÈÉÍÈÕ ÇÀÑÎÁIÂ.
G) BAHHOЧKA ÄËß
ÌÎЮÙÈÕ CPEÄCTB
CÏEÖÈAËÜHO ÄËß
32-MÈHÓTHOÉ
ÏPOÃPAMMÛ.
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
EUROPE
Dovunque
tu sia.
A
SPEDIRE
B
TRATTENERE
C
D
Ïåpåâipòå âiäñóòíiñòü
óøêîäæåíü ìàøèíè ïpè
òpàíñïîpòóâàííi.
Çà íàÿâíîñòi óøêîäæåíü
çâåpòàéòåñÿ â öåíòp
òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ
“ÊÀÍÄI”.
UWAGI OGÓLNE
DOTYCZÅCE
DOSTAWY
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Püi dodání a püevzetí
vÿrobku zkontrolujte peölivë,
zda bylo dodáno následující
standardní püísluäenství:
W momencie dostawy
sprawdã, czy poniãsze
elementy zostaäy
dostarczone wraz z pralkå:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) NÁVOD K OBSLUZE
A) INSTRUKCJA
UÃYTKOWANIA
A) INSTRUCTION MANUAL
B) SEZNAM S ADRESAMI
ODBORNŸCH
SERVISNÍCH
STÜEDISEK
B) KARTA
GWARANCYJNA
C) ZÁRUÖNÍ LIST
C) WYKAZ PUNKTÓW
SERWISOWYCH (na
karcie gwarancyjnej)
D) KRYCÍ ZÁTKA
D) ZATYCZKA
E) DRÏÁK ODTOKOVÉ
HADICE, TVARU "U"
E) KOLANKO WËÃA
WYLEWOWEGO
Z PRAKTICKŸCH
DÅVODÅ PÜÍSLUÄENSTVÍ
UCHOVÁVEJTE NA
BEZPEÖNÉM MÍSTË.
ÇÁÅPIÃÀÉÒÅ ÂÑÅ ÖÅ
F
G
E
EN
CHAPTER 1
G) DÁVKOVACÍ
NÁDOBKA PRÁÄKU
PRO 32 MIN.
PROGRAM
G) ÑOBOÊ ÄËß
ÄOÇÓÂÀÍÍß ÄËß
32-ÎÕ ÕÂÈËÈÍÍί
ÏPOÃPAMÈ
PL
ROZDZIAÄ 1
F) NÁDOBKA NA TEKUTÉ
PRACÍ PROSTÜEDKY
'
2
3
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
6
CZ
UKR
Püi püevzetí vybalenou
praöku peölivë zkontrolujte,
zda nebyla bëhem
püepravy jakkoliv
poäkozena. Pokud ano,
reklamujte äkody u Vaäeho
prodejce.
F) POJEMNIK NA PÄYN
DO PRANIA
G) “32 - MINUTOWA”
MIARKA
PRZECHOWUJ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
Sprawdã, czy pralka i
wyposaãenie jest w dobrym
stanie i nie ulegäa
uszkodzeniu w czasie
transportu. W przypadku
zauwaãenia uszkodzeñ
skontaktuj sië ze sklepem, w
którym nabyäeé urzådzenie.
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) CAP
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) LIQUID DETERGENT
COMPARTIMENT
G) 32 MINUTE
PROGRAMME
DOSING SCOOP
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
RU
8
CZ
UKR
PL
EN
KAPITOLA 2
ROZDZIAÄ 2
CHAPTER 2
ÃÀPÀÍÒI¯
ZÁRUKA
GWARANCJA
GUARANTEE
Ïpàëüíà ìàøèíà ìàº
ãàpàíòiéíèé ñåpòèôiêàò, ÿêèé
äຠÂàì ïpàâî áåçêîøòîâíî
(çà âèíÿòêîì îïëàòè çà âèêëèê
ñïåöiàëiñòà) êîpèñòóâàòèñÿ
ïîñëóãàìè òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ïpîòÿãîì
îäíîãî pîêó âiä äíÿ êóïiâëi.
Pro poskytnutí kvalitního
záruãního a pozáruãního
servisu uschovejte v‰echny
doklady o koupi a
pfiípadn˘ch opravách
v˘robku . Doporuãujeme
Vám po dobu záruãní doby
uchovat pÛvodní obaly k
v˘robku. NeÏ budete
kontaktovat servisní
stfiedisko, peãlivû
prostudujte záruãní
podmínky v záruãním listû.
Obracejte se pouze na
autorizovaná servisní
stfiediska.
Niniejsze urzådzenie jest
dostarczane z kartå
gwarancyjnå pozwalajåcå
bezpäatnie korzystaç z
pomocy technicznej i serwisu
w okresie gwarancyjnym.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance
Service.
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
PÎÇÄIË 2
ÃÀPÀÍÒÈß
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
9
RU
CZ
UKR
PL
EN
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
PÎÇÄIË 3
KAPITOLA 3
ROZDZIAÄ 3
CHAPTER 3
ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ
ÉRODKI
BEZPIECZEÑSTWA
SAFETY MEASURES
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ
ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß
ÏPÀËÜÍί ÌÀØÈÍÈ:
POKYNY PRO
BEZPEÖNÉ
POUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● âiäêëю÷iòü âèëêó âiä ìåpåæi;
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;
● çàêpèéòå êpàí ïîäà÷i âîäè;
● Vytáhnëte vidlici el. äñåry
ze zásuvky el. sítë
● Uzavüete kohout püívodu
vody
● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
● “Êàíäi” îñíàùóº âñi ñâî¿
ìàøèíè êàáåëåì iç
çàçåìëåííÿì. Ïåpåêîíàéòåñÿ,
ùî åëåêòpîìåpåæà ìàº
çàçåìëåíèé ïpîâiä. Â pàçi
éîãî âiäñóòíîñòi íåîáõiäíî
çâåpíóòèñÿ äî
êâàëiôiêîâàíîãî ñïåöiàëiñòà.
Àïïàpàòópà ôèpìû
Êàíäè ñîîòâåòñòâóåò íîpìàì
ÅЭÑ N 89/336, 73/23 íà
çëåêòpîîáîpóäîâàíèå;
Àïàpàòópà ôipìè “Êàíäi”
âiäïîâiäຠíîpìàì ªÅÑ
89/336/ÅÅÑ òà 73/23/ÅÅÑ íà
åëåêòpîîáëàäíàííÿ.
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
● íå òîpêàéòåñÿ ìàøèíè
ìîêpèìè póêàìè, íîãàìè.
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
POZOR! NÍÏE UVEDENÉ
POKYNY PLATÍ PRO
JAKŸKOLIV DRUH
ÖIÄT ËNÍ A ÚDR ÏBY
● Väechny el.spotüebiöe
zn.CANDY jsou uemnëny.
Zajistëte, aby napájecí el.sít’
umoïñovala ochranu
uzemnëním.
V püípadë pochybnosti
nechte provëüit
pracovníkem odborné firmy.
Toto zaüízení
odpovídá Smërnicím EHS
89/336 a 73/23 a následnÿm
zmënám.
● Nedotÿkejte se praöky
mokrÿma öi vlhkÿma
rukama nebo nohama
● Nepouïívejte praöku jste-li
bosí.
● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;
● íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).
● íå çàñòîñîâóéòå
ïpîäîâæóâà÷i â âîëîãèõ òà
ñèpèõ ïpèìiùåííÿõ (âàííà,
äóøîâà êiìíàòà).
pîççóòèìè.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÏPÀÍÍI
ÂÎÄÀ ÌÎÆÅ
ÍÀÃPIÂÀÒÈÑß ÄÎ 90°Ñ.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
10
● ïåpø íiæ âiäêpèòè êpèøêó,
ïåpåêîíàéòåñÿ ó âiäñóòíîñòi
âîäè â áàöi.
● Nejvyääí pozornost vënujte
pouïívání råznÿch adaptérå,
rozdvojek a prodluïovacích
äñår v místnostech jako jsou
koupelny nebo v
místnostech se sprchou.
Je-li to moïné, vyhnëte se
jejich pouïívání våbec.
UPOZORNËNÍ:
BËHEM CYKLU PRANÍ
MÅÏE VODA
DOSÁHNOUT TEPLOTY
AÏ 90 °C
● Püed otevüením praöky se
ujistëte, ïe v bubnu není
ïádná voda
UWAGA:
PRZED PRZYSTÅPIENIEM
DO JAKIEJKOLWIEK
CZYNNOÉCI
CZYSZCZENIA LUB
KONSERWACJI
URZÅDZENIA NALEÃY
● Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego.
● Zakrëciç kran
odpowiadajåcy za dopäyw
wody.
● Firma CANDY wyposaãa w
uziemiene wszystkie
produkowane u siebie
urzådzenia. Upewnij sië, ãe
gniazdko zasilajåce pralkë
posiada prawidäowo
podäåczony bolec
uziemiajåcy. W przeciwnym
przypadku wezwij
wykwalifikowanego
elektryka.
Urzådzenie niniejsze
zgodne jest z dyrektywami
Unii Europejskiej 89/336/CEE,
73/23/CEE, z uwzglëdnieniem
póãniejszych poprawek.
● Nie wolno dotykaç
urzådzenia mokrymi lub
wilgotnymi rëkami lub
nogami.
● Nie wolno mieç z nim
kontaktu gdy stoimy boso na
posadzce.
● Nie wolno uãywaç
przedäuãaczy do
doprowadzenia energii
elektrycznej.
OSTRZEÃENIE:
W CZASIE PRANIA
WODA W PRALCE
MOÃE OSIÅGNÅÇ
TEMPERATURË 90°C
● Przed otwarciem drzwiczek
pralki naleãy sprawdziç, czy
w bëbnie nie ma wody.
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
● Turn off the water inlet tap.
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
This appliance
complies with Directives
89/336/EEC, 73/23/EEC and
following changes.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
RU
UKR
CZ
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
è ïåpåõîäíèêàìè;
● íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè
● Nepouïívejte adaptéry
nebo vícenásobné zásuvky.
● íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì,
èíâàëèäàì ïîëüçîâàòüñÿ
ìàøèíîé áåç Âàøåãî
íàáëюäåíèÿ;
● íå äîçâîëÿéòå äiòÿì òà
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ëåêòpîñåòè;
● íå òÿãíiòü çà êàáåëü ìàøèíè
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);
● íå çàëèøàéòå ìàøèíó â
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;
● ó âèïàäêó ïåpåñóâàííÿ
òà ïåpåõiäíèêàìè;
íåêîìïåòåíòíèì îñîáàì
êîpèñòóâàòèñÿ ìàøèíîю çà
Âàøó âiäñóòíiñòü;
òà çà ñàìó ìàøèíó ïpè
âiäêëю÷åííi âèëêè âiä pîçåòêè;
óìîâàõ àòìîñôåpíèõ äié (ïiä
äîùåì, ïiä ñîíöåì òîùî);
ìàøèíè íå ïiäíiìàéòå ¿¿ çà
pó÷êè êåpóâàííÿ ÷è çà
êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ.
● ïpè ïåpåâåçåííi ìàøèíè íå
êëàäiòü ¿¿ ëюêîì íà âiçîê.
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
12
ÓÂÀÃÀ!
Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ
ìàøèíè íà ïiäëîçi ç
êèëèìîâèì ÷è âîpñèñòèì
ïîêpèòòÿì, íåîáõiäíî
çâåpíóòè óâàãó íà òå, ùîá
âåíòèëÿöiéíi îòâîpè, ÿêi
çíàõîäÿòüñÿ âíèçó ìàøèíè,
íå áóëè çàêpèòi âîpñîì.
● ïiäíiìàéòå ìàøèíó óäâîõ,
ÿê ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
● â pàçi íåñïpàâíîñòi ÷è
ïîãàíî¿ pîáîòè ìàøèíè
âiäêëю÷iòü ¿¿, çàêpèéòå êpàí
ïîäà÷i âîäè òà íå
êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю. Ç
ïèòàíü påìîíòó çâåpòàéòåñÿ
òiëüêè â óïîâíîâàæåíèé
Ñåpâiñíèé öåíòp “Êàíäi” òà
âèìàãàéòå âèêîpèñòàííÿ
òiëüêè îpèãiíàëüíèõ
çàï÷àñòèí. Íåäîòpèìàííÿ öèõ
íîpì ìîæå ïpèçâåñòè äî
ïîpóøåííÿ áåçïåêè ìàøèíè.
PL
● Nie wolno uãywaç
adapterów, ani
rozgaäëãiaczy elektrycznych.
EN
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● Do not allow the appliance
● Nedovolte, aby püístroj
pouïívaly dëti nebo
nekompetentní osoby bez
dozoru.
● Urzådzenie nie powinno
byç obsäugiwane przez dzieci
oraz osoby nie zaznajomione
z urzådzeniem.
● Püi odpojování ze sítë
netahejte pouze za sít’ovou
äñåru, ale vytáhnëte
záströku ze zásuvky
● W celu wyjëcia wtyczki z
● Nenechávejte püístroj
vystaven atmosférickÿm
vlivåm (déät’, slunce atd.)
● Nie wolno naraãaç
gniazdka sieciowego nie
naleãy ciågnåc za kabel
zasilajåcy ani pociågaç
samego urzådzenia.
urzådzenia na dziaäanie
czynników atmosferycznych
(deszcz, säoñce itp. ..)
● Püi püemíst’ování püístroje
jej nezvedejte za ovládací
voliöe nebo zásuvku na
práäek.
● Podczas przenoszenia
● Püi püevozu neopírejte
praöku dvíüky o vozík.
● Podczas transportu nie
Dåleïité!
Pokud umístíte püístroj na
koberec, zkontrolujte, zda
nejsou ohroïeny ventily ve
spodní öásti praöky.
Waãne!
W przipadku instalacji
urzådzenia na podäozu
pokrytym dywanem,
chodnikiem, itp., naleãy
sprawdziç czy nie så zatkane
otwory wentylacyjne
znajdujåce sië w dolnej
czëéci pralki.
● Püístroj zvedejte v páru
pralki nie wolno chwytaç jej
za pokrëtäa ani za pojemnik
na érodek do prania.
powinno sië opieraç
drzwiczek pralki o wózek.
● Pralka powinna byç zawsze
podle obr.
podnoszona przez dwie
osoby, tak jak to pokazane
jest to na rysunku.
● V püípadë poruchy nebo
● W przypadku awarii czy teã
nesprávné öinnosti vypnëte
praöku, uzavüete püívod
vody a neodbornë s
püístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte Servisní centrum
Candy a ïádejte originální
náhradní díly. Nedodrïení
tëchto podmínek by mohlo
ohrozit bezpeönÿ provoz
spotüebiöe.
nieprawidäowego dziaäania
wyäåcz pralkë, zakrëç kran
doprowadzajåcy wodë i
staraj sië jej nie dotykaç.
Skontaktuj sië z
autoryzowanym punktem
serwisowym Candy.
Nieprzestrzeganie
powyãszych zaleceñ moãe
negatywnie wpäynåç na
bezpieczeñstwo uãytkowania
urzådzenia.
to be used by children or the
incompetent without due
supervision.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
● Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
● In the case of removal,
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
do not lean the door against
the trolley.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
● ßêùo êaáeëü æèâëeííÿ
yøêoäæeíèé, íeoáxiäío
çaìiíèòè éoão cïeöiaëüíèì
êaáeëeì, ÿêèé ìoæía çíaéòè â
cëyæái òexíi÷íoão
çaáeçïe÷eííÿ.
● Pokud by doälo k
poäkození püívodní äñåry,
musí bÿt nahrazena jinou
originální dodávanou
servisními centry Candy.
● W przypadku gdyby
przewód zasilajåcy (gäówny
kabel) zostaä uszkodzony
jego wymiana na dobry
moãe byç wykonana tylko
przez punkt serwisowy.
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
UKR
CZ
PÎÇÄIË 4
KAPITOLA 4
PL
ROZDZIAÄ 4
EN
CHAPTER 4
54 cm
85 cm
60 cm
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
TECHNICKÉ ÚDAJE
DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
Çàâàíòàæåííÿ ñóõî¿
áiëèçíè
kg
5
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO
PRÁDLA
CIËÃAR PRANIA SUCHEGO
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
Íopìàëüíûé ypoâåíü
âoäû
Íîpìàëüíèé piâåíü
âîäè
l
6÷15
NORMÁLNÍ HLADINA VODY
POZIOM NORMALNY
WODY
NORMAL WATER LEVEL
Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
Ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà
ïîòóæíiñòü
W
MAX.PÜÍKON
MAKSYMALNY POBÓR MOCY
POWER INPUT
Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè
(ïpîãpàììà 90°C)
Ñïîæèâàííÿ åëåêòpîåíåpãi¿
(ïpîãpàìà 90°C)
kWh
1,8
SPOTÜEBA ENERGIE PÜI
PROG.90°C
ZUÃYCIE ENERGII
(PROG. 90°C)
ENERGY CONSUMPTION
(PROG.90°C)
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
Å çàïîáiæíèê
A
10
JIÄTËNÍ
BEZPIECZNIK OBWODU
ZASILANIA
POWER CURRENT FUSE
AMP
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè
Øâèäêiñòü îáåpòàííÿ
öåíòpèôóãè
giri/min.
1200
OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ
(ot./min.)
OBROTY WIRÓWKI
(obr./min)
SPIN
r.p.m.
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
Òèñê ó ãiäpàâëi÷íié
ñèñòåìi
MPa
min. 0,05
max. 0,8
TLAK VODY
CIÉNIENIE WODY W SIECI
WATER PRESSURE
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
Íàïpóãà â
ìåpåæi
V
230
NAPÁJECÍ NAPËTÍ
NAPIËCIE ZASILANIA
SUPPLY VOLTAGE
14
2150
15
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
Îòpåæüòå ëåíòû, êpåïÿùèå
øëàíã.
UKR
PÎÇÄIË 5
ÏIÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
Pîçòàøóéòå ìàøèíó
íåïîäàëiê âiä ìiñöÿ ¿¿
åêñïëóàòàöi¿, çíiìiòü ¿¿ ç
ïiääîíó.
Çpiæòå ñòpi÷êè, ÿêi òèì÷àñîâî
êpiïëÿòü òpóáêè.
Îòêpóòèòå öåíòpàëüíûé áîëò
(A), 4 áîêîâûõ áîëòà (B) è
îòñîåäèíèòå òpàâåpñó (C).
Âèâåpíiòü öåíòpàëüíèé ãâèíò
(À), âèâåpíiòü 4 áîêîâèõ
ãâèíòè (Â) i ïîòiì çíiìiòü
ñêîáó (Ñ).
Hàêëîíèòå ìàøèíó âïåpåä è
âûòàùèòå äâà ïëàñòèêîâûõ
ïàêåòà, ñîäåpæàùèõ äâà
çàùèòíûõ ∋ëåìåíòà èç
ïîëèñòèpîëà, ïîòÿíóâ âíèç.
Íàõèëèòü ìàøèíó âïåpåä i
çâiëüíiòü ¿¿ âiä
ïîëiåòèëåíîâîãî ìiøêà,
âèòÿãíiòü ïîëiñòèpîëîâi
ïpîêëàäêè, pîçòàøîâàíi ç
áîêiâ êîpïóñó.
Çàêpîéòå îòâåpñòèå ïpîáêîé,
êîòîpàÿ íàõîäèòñÿ â ïàêåòå ñ
èíñòpóêöèåé.
Ââåpíiòü çàãëóøêó (ÿêà
çíàõîäèòüñÿ â ñïåöiàëüíîìó
ïàêåòèêó pàçîì ç iíñòpóêöiºю)
â îòâip íà çàäíié êpèøöi
ìàøèíè.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
16
ÓÂÀÃÀ ! ÍÅ
ÇÀËÈØÀÉÒÅ
ÅËÅÌÅÍÒÈ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÌÀØÈÍÈ
 ÌIÑÖI,
ÄÎÑÒÓÏÍÎÌÓ ÄËß
ÄIÒÅÉ. ÖI ÅËÅÌÅÍÒÈ
ª ÏÎÒÅÍÖIÉÍÈÌ
ÄÆÅPÅËÎÌ
ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ.
CZ
PL
EN
KAPITOLA 5
ROZDZIAÄ 5
CHAPTER 5
UVEDENÍ DO
PROVOZU
INSTALACE
INSTALACJA
PRALKI
SETTING UP
INSTALLATION
Odstrañte ochrannou
podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu)
a praöku umístëte nedaleko
místa trvalého pouïívání.
Ustawiç pralkë w miejscu
przeznaczenia bez
opakowania.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Opatrnë prostüihnëte
plastovou sponu upevñující
odpadovou hadici a
püívodní äñåru s vidlicí.
Przeciåç taémy
przytrzymujåce wëãe i
przewody.
Cut tube-holding straps.
Odäroubujte stüedovÿ äroub
A) püepravní pojistky;
(A
odäroubujte 4 postranní
B) a sejmëte liätu
ärouby (B
C).
püepravní pojistky (C
Nakloñte praöku vpüed a
zevnitü pláätë vytáhnëte 2
plastové vaky obsahuiící
hrancly z pënového
polystyrénu.
Do otvoru po stüedovém
äroubu dopravní pojistky
zatlaöte záslepku z
püisluäenství a v této poloze ji
zajistëte otoöením pomoci
mince.
POZOR:
ODSTRAÑTE ZBYTKY
OBALU Z DOSAHU DËTÍ,
MOHLY BY BŸT
ZDROJEM NEBEZPEÖÍ.
Wykrëciç érodkowå érubë
A), 4 boczne (B
B) po czym
(A
zdemontowaç blokadë.
Pochyliç pralkë do przodu i
wyciågnåç dwie wkäadki
styropianowe.
Zatkaç otwór w tylnym
panelu zatyczkå
dostarczonå wraz z pralkå.
UWAGA:
NIE NALEÃY
POZOSTAWIAÇ
ELEMENTÓW
OPAKOWANIA DO
ZABAWY DZIECIOM,
GDYÃ ELEMENTY TE
MOGÅ STANOWIÇ
POTENCJALNE ÃRÓDÄO
NIEBEZPIECZEÑSTWA.
Unscrew the central screw
(A); unscrew the 4 lateral
screws (B) and remove the
cross piece (C).
Lean the machine forward
and remove the plastic
bags containing the two
polystyrene blocks at the
sides, pulling downwards.
Press the plug (to be found
in the envelope with the
instructions) into the hole.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
RU
CZ
UKR
PL
EN
Çaêpeïèòå ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.
Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó
ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè,
ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
Upevnëte ke dnu praöky
püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle
obrázku.
Umieéciç wyciszajacy
materiaä tak jak pokazano
na rysunku.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
Ïpèºäíàéòå òpóáêó íàáîpó
âîäè äî âîäîïpîâiäíîãî
êpàíó.
Hadici püívodu vody
püípevnëte k vodovodnímu
kohoutu koncem s pojistnÿm
ventilem (Water stop system).
Podäåczyç do kranu wåã
doprowadzajåcy wodë.
Connect the fill hose
to the tap.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
èË·‰Ë ÔÓ‚ËÌ¥ ·ÛÚË Ô¥‰’π‰Ì‡Ì¥ ‰Ó
‚Ó‰ÌÓª ÏÂÂÊ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÌÓ‚Ó„Ó ¯Î‡Ì„Û. ëÚ‡ËÈ ¯Î‡Ì„
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Á‡·ÓÓÌÂÌÓ.
Spotüebiö musí bÿt püipojen k
püívodu vody novou hadicí,
která je souöástí vÿbavy
spotüebiöe. Staré hadice
nesmëjí bÿt znovu pouïívány.
Urzådzenie musi byç
podäåczone do sieci
wodociågowej za pomocå
nowego zestawu wëãy
gumowych. Nie naleãy
uãywaç starego zestawu.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê
ñòåíå, îápàùàÿ âíèìàíèå
íà òî, ÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó
íà áîpòó pàêîâèíû èëè
ëó÷øå ê êàíàëèçàöèîííîé
òpóáå ñ ìèíèìàëüíîé
âûñîòîé íàä ópîâíåì ïîëà
50 ñì è äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.
ÓÂÀÃÀ! ÍÅ
ÂIÄÊPÈÂÀÉÒÅ ÊPÀÍ Â
ÖÅÉ ÌÎÌÅÍÒ.
DÅLEÏITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE
VODU.
Ïpèñóíüòå ïpàëüíó ìàøèíó
äî ñòiíè. Çàêpiïiòü çëèâíèé
øëàíã íà êpàю âàííè,
ñëiäêóю÷è, àáè òpóáêè íå
ïåpåãèíàëèñÿ òà íå
ïåpåêpó÷óâàëèñÿ.
Opüete konec odtokové
hadice o vanu a dbejte na
to, aby na hadici nevznikly
zlomy nebo ohnutí. Odtoková
hadice má bÿt umístëna ve
vÿäce min. 50 cm.
Je lepäí pouïijete-li pevného
odpadu o vëtäím pråmëru,
neï je pråmër odtokové
hadice, tím umoïníte
pråchod vzduchu.
Pokud je potüeba, pouïijte
pevnÿ U-drïák k upevnëní
hadice.
Êpàùå ïpèºäíàòè çëèâíèé
øëàíã áåçïîñåpåäíüî äî
êàíàëiçàöiéíî¿ òpóáè ç
ìiíiìàëüíîю âèñîòîю íàä
piâíåì ïiäëîãè 50 ñì i
äiàìåòpîì áiëüøèì çà
äiàìåòp çëèâíî¿ òpóáè
ìàøèíè. ßêùî íåîáõiäíî,
âèêîpèñòîâóéòå æîpñòêèé
ïpèñòpié äëÿ çàãèíàííÿ
çëèâíî¿ òpóáè.
Püípadné prodlouïení
odtokové hadice måïe zavinit
poruchy v chodu odtokového
öerpadla a filtru, zejména v
püípadë, je-li deläí neï 1 m.
UWAGA:
NIE ODKRËCAÇ
JESZCZE KRANU
Przysunåç urzådzenie do
éciany. Zawiesiç wåã
odpäywowy na krawëdzi
wanny, uwaãajåc aby nie
miaä on zaäamañ i aby byä
droãny na caäej swej
däugoéci. Wskazanym jest
doäåczenie wëãa
odprowadzajåcego wodë
do staäego odpäywu o
érednicy wiëkszej niã wåã
odprowadzajåcy wodë z
pralki i znajdujåcego sië na
wysokoéci co najmniej 50
cm. W miarë potrzeby
nalezy uãyç usztywniajåcego
kolanka, dostarczonego w
komplecie wraz z pralkå.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
min 4 cm
18
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
RU
UKR
CZ
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю ïåpåäíèõ
íîæåê.
Óñòàíîâiòü ìàøèíó ïî piâíю
çà äîïîìîãîю ïåpåäíiõ íiæîê.
Praöka má 2 pohyblivé
noïiöky, kterÿmi lze vyrovnat
vodorovnou polohu praöky.
Wypoziomowaç pralkë
manipulujåc jej przednimi
nóãkami.
Use front feet to level the
machine with the floor.
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.
À. ïîâåpíiòü çà ãîäèííèêîâîю
ñòpiëêîю ãàéêó, àáè
pîçáëîêóâàòè ãâèíò íiæêè;
a) Otáöejte maticí äroubu
po smëru hod. ruöiöek a
pak måïete püizpåsobit
vÿäku noïiöky.
a) Przekrëciç w kierunku
zgodnym z kierunkiem
wskazówek zegara nakrëtkë
blokujåcå nóãkë pralki.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
Â. îáåpòàю÷è íiæêó, ïiäíiìiòü
÷è îïóñòiòü ìàøèíó äî äîápî¿
¿¿ îïîpè íà ïiäëîãó;
b) Otáöením sniïujte nebo
zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k
podlaze.
b) Przekrëciç nóãkë
podnoszåc jå lub
opuszczajåc, tak aby
uzyskaç doskonaäe
przyleganie do podäoãa.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly
on the ground.
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
Ñ. çàáëîêóéòå ãâèíò íiæêè,
çàòÿãíóâøè ãàéêó ïpîòè
ãîäèííèêîâî¿ ñòpiëêè äî
óïîpó.
c) Upevnëte polohu noïiöky
otoöením matice äroubu
proti smëru hod. ruöiöek.
c) Zablokowaç nóãkë
przykrëcajåc nakrëtkë w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aã
bëdzie przylegaäa do dna
pralki.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
A
B
EN
ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí
Ì ̇ʇڇ.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí
Ì ̇ÚËÒÌÛÚ‡.
Zkontrolujte, Ïe tlaãítko START
není stisknuté.
Sprawdziç czy przycisk START
nie jest wciÊni´ty
Ensure that the START button
is not pressed.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ ÔÓÁˈ¥ª OFF Ú‡
‰‚Â¥ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl Á‡˜ËÌÂÌ¥
Zkontrolujte, Ïe voliã
programÛ je v poloze OFF a
dvífika praãky jsou zavfiená.
Sprawdziç czy pokr´t∏o
programów jest na pozycji
OFF i czy drzwiczki sà
zamkni´te.
Ensure that the knob is on
the “OFF” position and the
load door is closed
Óâiìêíiòü âèëêó äî pîçåòêè.
Zapojte záströku do sítë.
Wäoãyç wtyczkë kabla
zasilajåcego do gniazda
sleciowego.
Insert the plug.
è¥ÒÎfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl, ÔË·‰
ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ Ú‡Í,
˘Ó· ¯ÚÂÔÒÂθ̇ ‚ËÎ͇ Ú‡ ÓÁÂÚ͇
ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl ·ÛÎË Î„ÍÓ
‰ÓÒÚÛÔÌ¥.
Po instalaci spotüebiöe se
ujistëte, ïe spotüebiö je
umístën tak, aby byla
snadno püístupná zásuvka.
Po zainstalowaniu,
urzådzenie naleãy ustawiç w
pozycji zapewniajåcej
swobodny dostëp do
kontaktu (wtyczki).
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
20
C
PL
21
RU
CZ
UKR
KAPITOLA 6
PÎÇÄIË 6
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
N
A DEFG
22
PL
EN
ROZDZIAÄ 6
CHAPTER 6
OPIS
ELEMENT
Ó
W
PANELU STEROWANIA
CONTROLS
M
H
BC
L
OVLÁDACÍ PRVKY
Îïèñàíèå êîìàíä
ÏÀÍÅËÜ ÊÅPÓÂÀÍÍß
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Êîíòåéíåp äëÿ ìèюyèõ
çàñîáiâ
A
Zásobník pracích prostüedkå
Êëàâèøà îòêpûâàíèÿ ëюêà
Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà
B
Tlaöítko otevírání dveüí
Szuflada na proszek
Door open button
Êëàâèøà “START”
Êëàâiøà “START”
Tlaöítko “START”
Przycisk odblokowujåcy
drzwiczki
START button
Êíoïêa Cyïep Cêopocòü
Êíoïêa cyïep øâèäêocòi
C
D
äÌÓÔ͇ ÅÖá ëäãÄÑéä
äÌÓÔ͇ Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌfl Ï’flÚÚfl
Ú͇ÌËÌË
E
Tlaöítko pro zabránëní
pomaökání
Przycisk Super szybkiego
prania
Crease guard button
Êëàâèøà “∋êñòpà ïîëîñêàíèÿ”
Êëàâiøà “ñóïåpïîëîñêàííÿ”
F
Tlaöítko “Super Máchání”
Przycisk äatwe prasowanie
Extra rinse button
ÍÌÓÔ͇ àçíÖçëàÇçéâ ëíàêäà
äÌÓÔ͇ ßçíÖçëàÇçéÉé èêÄççü
G
Tlaöítko intenzivního praní
Przycisk dodatkowego
päukania
Intensive wash button
Peãyëÿòop cêopocòè
Pó÷êà påãóëюâàííÿ
øâèäêîñòi âiäæèìó
H
Voliö otáöek odstüed’ování
Przycisk intensywnego prania
Spin speed control
Pó÷êà ïpîãpàìì ñòèpêè
Pó÷êà âñòàíîâëåííÿ ïpîãpàì
ïpàííÿ
L
Voliö programå
Pokrëtäo regulacji prëdkoéci
wirowania
Timer knob for wash
programmes
Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp
“ìàøèíà âêë”
Ñâiòíèé iíäèêàòîp “âêë/âèêë”
M
Indikátor START/STOP
Pokrëtäo programatora
Off/On indicator light
à̉Ë͇ÚÓ˚ Ù‡Á ÔÓ„‡ÏÏ
Iíäèêàòîpè pîáîòè ïpîãpàì
N
Kontrolky znázorÀující fázi
programu
Lampka kontrolna zasilania
Indicator lights showing which
phase the programme is in
Tlaöítko pro velmi rychlé praní
Przycisk “START”
Detergent drawer
Super Rapid button
23
RU
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
ÏPÈÇÍÀЧÅÍÍß
ÊÍÎÏÎÊ
POPIS
OVLÁDACÍCH
PRVKÅ
Êíîïêà îòêpûâàíèÿ
çàãpóçî÷íîãî ëюêà
Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà
TLAÖÍTKO OTEVÍRÁNÍ DVEÜÍ
Âíèìàíèå!
Ñïåöèàëüíîå
óñòpîéñòâî
áåçîïàñíîñòè íå
ïîçâîëÿåò
íåìåäëåííî îòêpûòü
ëюê â êîíöå ñòèpêè. Â
êîíöå ôàçû îòæèìà
öåíòpèôóãîé ñëåäóåò
ïîäoæäàòü 2 ìèíóòû,
ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
ëюê.
B
Óâàãà!
Ñïåöiàëüíèé
ïpèñòpié áåçïåêè íå
äîçâîëÿº íåãàéíî
âiäêpèòè ëюê ïî
çàêií÷åííi ïpàííÿ.
Ïî çàêií÷åííi ôàçè
âiäæèìó
öåíòpèôóãîю ñëiä
çà÷åêàòè 2 õâèëèíè,
ïåpø íiæ âiäêpèòè
ëюê.
äçéèäÄ ëíÄêí
äçéèäÄ ëíÄêíì
ç‡ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. Ç
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„ÓËÚÒfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ëíÄêí, ˘Ó· Ó·‡ÚË ˆËÍÎ
(Á„¥‰ÌÓ Á Ó·‡ÌËÏ ˆËÍÎÓÏ Ó‰ËÌ Á
¥Ì‰Ë͇ÚÓ¥‚ Á‡„ÓËÚ¸Òfl)
èêàåÖóÄçàÖ: èéëãÖ
çÄÜÄíàü äçéèäà
ëíÄêí Ñé çÄóÄãÄ
êÄÅéíõ åéÜÖí èêéâíà
çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ.
ËÁÏÂÌÂÌË ԇ‡ÏÂÚÓ‚
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓÒΠ̇˜‡Î‡ ˆËÍ·
(Ô‡ÛÁ‡)
èÓÒΠ̇˜‡Î‡ ‡·ÓÚ˚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÁÏÂÌÂËfl ‚ ÂÂ
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÏÓÊÌÓ ‚ÌÓÒËÚ¸
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ:
éÚÓÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
à̉Ë͇ÚÓ ̇˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸. ÇÌÂÒËÚÂ
LJ¯Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ë Ì‡ÊÏËÚ ¢Â
‡Á ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
24
CZ
UKR
çéíÄíäÄ: èßëãü íéÉé üä
äçéèäÄ ëíÄêí
çÄíàëçìíÄ, èêàëíêéû
çÖéÅïßÑçé ÑÖäßãúäÄ
ëÖäìçÑ Ñé èéóÄíäì
êéÅéíà.
áϥ̇ ÔÓ„‡ÏË Ô¥ÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ
ÔÓ„‡Ï‡ ‚Ê Á‡ÔÛ˘Â̇ (è‡ÛÁ‡)
äÓÎË ÔÓ„‡Ï‡ ÓÁÔÓ˜‡Ú‡, ÁÏ¥ÌË
ÏÓÊÎË‚Ó ‚ÌÓÒËÚË, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë
ÔÓÚ¥·Ì¥ ÍÌÓÔÍË.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
äÓÎË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ, Á‡„ÓËÚ¸Òfl, ÁÓ·¥Ú¸
ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ Ç‡Ï ÁÏ¥ÌË Ë ÁÌÓ‚Û
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
2 min.
C
POZOR:
SPECIÁLNÍ POJISTKA
ZABRAÑUJE OTEVÜENÍ
DVÍÜEK PRAÖKY IHNED
PO SKONÖENÍ PRANÍ.
JAKMILE SKONÖÍ
ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE 2
MINUTY A POTOM
TEPRVE DVÍÜKA
OTEVÜETE.
PL
EN
OPIS ELEMENTÓW
PANELU
STEROWANIA
DESCRIPTION OF
CONTROL
PRZYCISK ODBLOKOWUJÅCY
DRZWICZKI
DOOR OPEN BUTTON
UWAGA:
URZÅDZENIE JEST
WYPOSAÃONE W
SPECJALNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJÅCY, KTÓRY
ZAPOBIEGA
NATYCHMIASTOWEMU
OTWARCIU DRZWICZEK TUZ
PO ZAKOÑCZENIU PRANIA,
PO JEGO ZATRZYMANIU LUB
PO ZAKOÑCZENIU
WIROWANIA. PRZED
OTWARCIEM DRZWICZEK
NALEÃY ODCZEKAÇ
2 MINUTY.
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
TLAâÍTKO START
PRZYCISK START
START BUTTON
Stisknutím tohoto tlaãítka
dojde ke spu‰tûní programu
nastaveného na voliãi
programÛ (na základû druhu
zvoleného programu se
rozsvítí jedna z kontrolek).
Nale˝y go wcisnàç aby
uruchomiç, ustawiony
wczeÊniej za pomocà
pokr´t∏a programów, cykl
prania .( W zale˝noÊci od
ustawionego cyklu zapali si´
jedna z kontrolek czasu
pozosta∏ego do
zakoƒczenia prania)
Press to start the selected
cycle (according to the
selected cycle one
indicator lights will go on) .
POZN.: PO SPU·TùNÍ
PRAâKY TLAâÍTKEM
START JE NUTNÉ VYâKAT
NùKOLIK VTE¤IN, NEÎ JE
PRAâKA UVEDENA DO
CHODU.
ÚPRAVA NASTAVENÍ PO
SPU·TùNÍ PROGRAMU (PAUZA)
Po spu‰tûní programu mohou
b˘t upravena pouze
nastavení pomocí tlaãítek
pro jednotlivé volby.
Uvolnûte tlaãítko START.
Jakmile kontrolka zaãne
blikat, upravte nastavení,
která si pfiejete zmûnit a
stisknûte znovu tlaãítko START.
UWAGA: PO W¸ÑCZENIU
PRALKI ZA POMOCÑ
PRZYCISKU START NALE˚Y
POCZEKAå KILKA
SEKUND, A˚ PRALKA
ROZPOCZNIE CYKL
PRANIA.
ZMIANY USTAWIE¡ PO
W¸ÑCZENIU PROGRAMU
(PAUSA)
Po w∏àczeniu programu
mo˝na zmieniç ustawienia i
opcje jedynie za pomocà
przycisków opcje. Zwolniç
przycisk START Kontrolka czasu
pozosta∏ego do koƒca cyklu
zacznie migotaç.Nale˝y taraz
dokonaç ˝àdanych zmian i
ponownie wcisnàç przycisk
START.
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
Once the programme has
started the settings can only
altered by pressing the
relevant buttons.
Release the START button.
One indicator lights will flash,
make your changes and
press the START button once
more.
25
RU
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
ÓÚÓÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí Ë
ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.
éÚÏÂ̇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
èÓ„‡ÏÏχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÓÚÏÂÌÂ̇ ‚ β·ÓÈ Û‰Ó·Ì˚È Ç‡Ï
ÏÓÏÂÌÚ. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó:
éÚÓÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
èÓ‚ÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ ˜ÂÂÁ ÓÚÏÂÚÍÛ Çõäã Ë
ÔÓ‰ÓʉËÚ 5 ÒÂÍÛ̉.
èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó Ï‡¯Ë̇ ·Û‰ÂÚ „ÓÚÓ‚‡
Í ‚˚·ÓÛ ‰Û„ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÎË
ÓÚÍβ˜ÂÌ˲.
ÇçàåÄçàÖ:
áÄÉêìáéóçõâ ãûä çÖ
éíäêéÖíëü, Ñé íÖï èéê
èéäÄ çÄÜÄíÄ äçéèäÄ
ëíÄêí.
UKR
üÍ˘Ó ÇË ·‡Ê‡πÚ ‰Ó‰‡ÚË ‡·Ó
‚ËÈÌflÚË ·¥ÎËÁÌÛ, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
ëíÄêí Ú‡ ÔÓ˜Â͇ÈÚ 2 ı‚ËÎËÌË,
ÔÓÍË ÏÂı‡Ì¥ÁÏ ·ÂÁÔÂÍË ‚¥‰˜ËÌËÚ¸
‰‚Â¥.
äÓÎË ÇË ÁÓ·ËÎË ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ ÁÏ¥ÌË,
Á‡˜ËÌ¥Ú¸ ‰‚Â¥, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
ëíÄêí Ú‡ ÔËÒÚ¥È ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸
Ó·ÓÚÛ Ì‡ ÔÓÚÓ˜ÌÓÏÛ ÂÚ‡Ô¥.
ÄÌÛ₇ÌÌfl Ó·‡ÌÌÓª ÔÓ„‡ÏË
èÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ ·ÛÚË ‡ÌÛθӂ‡Ì‡ ‚
·Û‰¸-flÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ÒÚÛÔÌËÏ
˜ËÌÓÏ:
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí
èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ‚Ë·ÓÛ Ì‡
ÔÓÁˈ¥˛ OFF
èÓ˜Â͇ÈÚ 5 ÒÂÍÛ̉
凯Ë̇ ·Û‰Â „ÓÚÓ‚‡ ‰Îfl ¥Ì¯Óª
ÔÓ„‡ÏË ‡·Ó ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÏÍÌÂÌÓ˛
ìÇÄÉÄ:
ÑÇÖêß çÖ åéÜçÄ
ÇßÑóàçüíà, èéäà
ìÇßåäçÖçÄ äçéèäÄ
ëíÄêí
CZ
PL
EN
Pokud si pfiejete vyjmout ãi
pfiidat prádlo bûhem praní,
uvolnûte tlaãítko START a
vyãkejte DVù minuty, dokud
bezpeãnostní zafiízení
neuvolní dvífika praãky.
Po vloÏení ãi vyjmutí prádla,
opûtovném uzavfiení dvífiek
praãky a stisknutí tlaãítka
START, bude praãka
pokraãovat v pracím cyklu
od stejného místa, ve kterém
byl cyklus pfieru‰en.
Je˝eli chcemy dodaç lub
wyjàç jakieÊ sztuki prania gdy
pralka ju˝ pracuje, nale˝y
zwolniç przycisk START i
poczekaç 2 minuty a˝ zwolni
si´ blokada drzwiczek.
Po wyj´ciu lub do∏o˝eniu
czegoÊ do prania nale˝y
zamknàç drzwiczki i nacisnàç
przycisk START.
Pralka rozpocznie pranie w
tym momencie cyklu, w który
zosta∏a zatrzymana.
If you wish to add or remove
items during washing,
release the START button
and wait 2 minutes until the
safety device unlocks the
door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
ZRU·ENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU
Je moÏné zru‰it program v
jak˘koli okamÏik, a to
následujícím zpÛsobem:
Uvolnûte tlaãítko START
Nastavte voliã programÛ do
polohy OFF
VymaÏte pÛvodnû nastaven˘
program z pamûti praãky
nastavením voliãe programÛ
do jakékoli polohy odli‰né od
OFF. Vyãkejte zhruba 5 vtefiin,
pak je praãka pfiipravená
buì pro nastavení nového
programu nebo pro
definitivní vypnutí. Pro
definitivní vypnutí praãky je
nutné znovu nastavit voliã
programÛ do polohy OFF.
SKASOWANIE USTAWIONEGO
PROGRAMU
Jest mo˝liwe skasowanie
ustawionego programu w
ka˝dym momencie prania .
Nale˝y postàpiç nast´pujàco:
- zwolniç przycisk START
- ustawiç pokr´t∏o wyboru
programów na pozycj´´ OFF.
- przestawiç pokr´t∏o programów
na pozycj´ poza OFF
- poczekaç oko∏o 5 sekund.
Pralka jest teraz gotowa do
ustawienia nowego programu
lub do wy∏àczenia.
POZOR:
NESMÍTE OTEVÍRAT
DVͤKA PRAâKY, POKUD
TLAâÍTKO START NENÍ
UVOLNùNÉ.
26
Êíoïêa Cyïep Cêopocòü
Êíoïêa cyïep øâèäêocòi
Haæaòèeì ∋òoé êíoïêè âpeìÿ
ïpoãpaììû còèpêè
coêpaùaeòcÿ ía 10-50 ìèíyò
â çaâècèìocòè oò âûápaííoé
ïpoãpaììû è òeìïepaòypû.
Ôyíêöèÿ Cyïep Cêopocòè
ìoæeò áûòü ècïoëüçoâaía
ïpè çaãpyçêe ìaøèíû oò 1 äo
5 êã.
Ïpè íàòèñêàííi íà öю êíoïêy
÷ac ïpoãpaìè ïpaííÿ
cêopo÷yºòücÿ íà 50 xâèëèí
ìaêcèìyì, â çaëeæíocòi âiä
ïpoãpaìè òa âèápaío¿
òeìïepaòypè. Êíoïêa cyïep
øâèäêocòi ìoæe áyòè
âèêopècòaía ïpè ïpaííi âiä 1
äo 5 êã áiëèçíè.
ùÚ‡ ÍÌÓÔ͇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
‰Îfl ıÎÓÔÍÓ‚˚ı Ë ÒËÌÂÚÂÚ˘ÂÒÍËı
Ú͇ÌÂÈ.
ñfl ÍÌÓÔ͇ ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÍÓËÒÚÓ‚‡Ì‡ ÚiθÍË Á
ÔÓ„‡Ï‡ÏË ‰Îfl ·‡‚Ó‚ÌflÌËı Ú‡
ÒËÌÚÂÚ˘ÌËı Ú͇ÌËÌ
D
TLAÖÍTKO PRO VELMI RYCHLÉ
PRANÍ
Stisknutím tohoto tlaöítka se
zkrátí öas praní o max. 50
minut, a to v závislosti na
zvoleném programu a teplotë
praní. Tlaöítko pro velmi rychlé
praní måïe bÿt pouïito pro
náplñ od 1 do 5 kg suchého
prádla.
(Toto tlaöítko je aktivní pouze u
pracích cyklå pro bavlnëné a
smíäené tkaniny).
UWAGA: NIE MO˚NA
OTWORZYå DRZWICZEK
JEÂLI PRZYCISK START
NIE JEST ZWOLNIONY.
PRZYCISK SUPER SZYBKIEGO
PRANIA
Wciéniëcie tego przycisku
powoduje zredukowanie
czasu prania do max. 50
minut w zaleãnoéci od
wybranego programu i
temperatury. Przycisk super
szybkiego prania moãe byç
uãyty do prania äadunku od 1
do 5 kg.
Ten przycisk mo˝e byç
wykorzystany przy
programach: bawe∏na i
tkaniny mieszane.
CANCELLING A SELECTED
PROGRAMME
The programme can be
cancelled at any time in the
following way:
Release the START button
Turn the selector knob first to
the OFF position and then
away from it
Wait around 5 seconds
The machine will be ready
for another programme or to
be switched off.
ATTENTION:
THE DOOR CANNOT BE
OPENED UNTIL THE
START BUTTON HAS BEEN
RELEASED
SUPER RAPID BUTTON
By pushing this button the
time of the wash
programme is reduced to a
maximum of 50 minutes
depending on the
programme and the
temperature selected. The
super rapid button can be
used for washing loads of 1
to 5 kg.
(This button can be utilised
only on cottons and
synthetic programmes).
27
RU
28
UKR
äÌÓÔ͇ ÅÖá ëäãÄÑéä
äÌÓÔ͇ Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌfl Ï’flÚÚfl
Ú͇ÌËÌË
ùÚ‡ ÙÛÌ͈fl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó
ÏËÌËÏÛχ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÒÍ·‰ÓÍ Ì‡
Ó‰Âʉ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡
ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡
·Âθfl ˝ÙÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌ ‚Ó‰˚
·‡‡·‡Ì Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜Â̸
‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚Ò ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „·ÊÂÌËfl
·Âθfl ÔÓÒΠÒÚËÍË.
ÑÎfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ·Âθfl, Á‡
ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ¯ÂÒÚË,
Ù‡Á˚ ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ÚÓÏ ÊÂ
ÔÓfl‰ÍÂ, ˜ÚÓ Ë ÔË ÒÚËÍÂ
Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ·Âθfl, ÚÓθÍÓ ÛÊ ·ÂÁ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡ ¢Â
‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl Ù‡Á‡ ÓÚÒÚÓfl ‚Ó‰˚ ‚
·‡‡·‡Ì ÔÓÒΠÔÓÒΉ̄Ó
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‰Îfl ÒÚËÍË
“¯ÂÒÚË” ËÎË ÔÓ˜Ì˚ı Ú͇ÌÂÈ ˝Ú‡
ÍÌÓÔ͇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·Âθ ‚
‚Ӊ ÔÓÒΠÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl,
˜ÚÓ·˚ ‚ÓÎÓÍ̇ ıÓÓ¯Â̸ÍÓ
‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸.
èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË
ÔÓ˜Ì˚ı Ú͇ÌÂÈ, ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı
Ú͇ÌÂÈ ËÎË “¯ÂÒÚË” ÏÓÊÌÓ
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË:
- éÚʇڸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãÄÑéä
˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÒΠÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ ËÎË ÓÚÊËχ.
ÖÒÎË Ç˚ Ì ıÓÚËÚ ÓÚÊËχڸ ‚¢Ë,
Ë ÚÓθÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û, ÚÓ:
- ÓÚÓÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí
- ÔÓ‚ÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Çõäã.
- ‚˚·ÂËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ëãàÇ
- ÔÓ‰ÓʉËÚ 5 ÒÂÍÛ̉
- ‚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÍÌÓÔÍÓÈ ëíÄêí
ÄÍÚË‚¥Á‡ˆ¥fl ‰‡ÌÓª ÙÛÌ͈¥ª ‰‡π
ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÁÏÂ̯ËÚË ‰Ó ϥ̥ÏÛÏÛ
ÛÚ‚ÓÂÌÌfl ÔÓÏ’flÚËı ˜ÂÈ, ÔË
ˆ¸ÓÏÛ o·Ë‡πÚ¸Òfl ÔÓ„‡Ï‡
Ô‚ÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl Ú‡ ÚËÔÛ
Ú͇ÌËÌ, ˘Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÔ‡ÚË.
ì ‡Á¥ ÍÓÏ·¥ÌÛ‚‡ÌÌfl ÁÏ¥¯‡ÌËı
ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚Ì Á‡‰‡‚‡ÌÌfl
ÍÓχ̉ Ù‡ÁË „‡‰¥‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚ¥
Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ·‡‡·‡ÌÛ Ô¥‰ ˜‡Ò
ÁÎË‚‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë Ú‡ ÔÓ‚¥Î¸ÌÂ
Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ‰‡π ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ‰ÓÒfl„ÚË
χÍÒËχθÌÓ„Ó ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl
Ú͇ÌËÌ.
ÑÎfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ, Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ
¯ÂÒÚflÌËı, ÔÓÚ¥·ÌÓ
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‚ˢ ‚͇Á‡Ì¥
ÍÓÏ‡Ì‰Ë ‰Îfl ÁÏ¥¯‡ÌËı ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ,
Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ „‡‰¥‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ÔÓÚ Á
‰Ó‰‡‚‡ÌÌflÏ Ù‡ÁË ÒÚ‡Ú˘ÌÓª ‚Ó‰Ë Û
·‡‡·‡Ì¥ Á ‡‚ÚÓχÚ˘ÌËÏ ÒÚÓÔÓÏ
Ô¥ÒÎfl ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl.
ì ÔÓ„‡Ï¥ ‰Îfl Ï¥ˆÌËı Ú͇ÌËÌ Ú‡
‚Ó‚ÌË ˆfl ÍÌÓÔ͇ ‚ËÍÓÌÛπ Î˯ ӉÌÛ
ÙÛÌ͈¥˛ Á‡Î˯‡ÚË Ú͇ÌËÌË Û ‚Ó‰¥ ‚
ͥ̈¥ ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Á
ÏÂÚÓ˛ χÍÒËχθÌÓ„Ó ÓÁÚfl„Û‚‡ÌÌfl
Ú͇ÌËÌË.
ÑÎfl Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl
Ï¥ˆÌËı, ‰ÂΥ͇ÚÌËı Ú͇ÌËÌ Ú‡
‚Ó‚ÌË ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÍÓ̇ÚË Ì‡ÒÚÛÔÌ¥
ÓÔÂ‡ˆ¥ª:
- ‚¥‰ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ áÄèéÅßÉÄççü
å’üííü íäÄçàçà, ˘Ó·
Á‡Í¥Ì˜ËÚË ˆËÍÎ Ù‡ÁË ÁÎË‚Û Ú‡
Ó·ÂÚ‡ÌÌfl.
üÍ˘Ó ÇË Ì ·‡Ê‡πÚ ‚¥‰ÊËχÚË
·¥ÎËÁÌÛ Ú‡ ·‡Ê‡πÚ Î˯ ÁÎËÚË
‚Ó‰Û, ÚÓ:
- ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ START
- èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÔÓ„‡Ï‡˜ ̇ ÔÓÁˈ¥˛ OFF
- é·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë
- èÓ˜Â͇ÈÚ 5 ÒÂÍÛ̉
- Ç¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔË·‰, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ START
CZ
E
PL
TLAÖÍTKO PRO ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ
PRZYCISK ¸ATWE
PRASOWANIE
Nastavením této funkce, aktivní
pouze u pracích cyklå pro
smíäené a jemné tkaniny, je
moïné sníïit na minimum
pomaökání prádla v návaznosti
na prací cyklus zvolenÿ
vÿbërem programu a druhu
praného prádla.
V püípadë smësnÿch tkanin se
püi praní vyuïívá funkcí pro
postupné ochlazování vody,
vylouöení otáöení bubnu
bëhem vypouätëcí láznë a pro
jemné odstüed’ování, öímï je
zajiätëna nevyääí regenerace
pranÿch tkanin.
U jemnÿch tkanin, s vÿjimkou
vlny, je postup stejnÿ jako u vÿäe
uvedenÿch smësnÿch tkanin, je
ale doplnën o funkci ponechání
vody v bubnu po ukonöení
závëreöného máchání.
U odolnÿch tkanin a programu
pro praní vlny má toto tlaöítko
pouze funkci ponechání vody v
bubnu po skonöení posledního
máchání, aby se tím zachovala
dokonalá pruïnost vláken.
Pro dokonöení cyklu praní
odolnÿch tkanin, jemnÿch
tkanin a vlny måïete zvolit
následující postup:
- zruäit tuto funkci vypnutím
tlaöítka pro ZABRÁNËNÍ
POMAÖKÁNÍ. Prací cyklus bude
ukonãen fází vypuätëní vody a
odstüedëním prádla.
V pfiípadû, Ïe chcete pouze
vypustit vodu:
- vypnûte praãku tlaãítkem START
- otoãte voliãem programÛ do
polohy OFF
- zvolte program pro pouhé
vypu‰tûní vody
- vyãkejte 5 vtefiin
- znovu uveìte praãku do chodu
Uruchomienie tej funkcji
pozwala zmniejszyç do
minimum gniecenie si´
pranych tkanin przez
modyfikacj´ parametrów
programu dla wybranego
cyklu i typu tkaniny.
Szczególnie w przypadku
tkanin mieszanych po∏àczone
dzia∏anie fazy stopniowego
sch∏adzania wody, braku
obrotów b´bna podczas
odprowadzania wody i
delikatnego wirowania
minimalizuje gniecenie si´
w∏ókien. W przypadku tkanin
delikatnych, z wyjàtkiem
we∏ny, opisane wczeÊniej
etapy wzbogacono o etap
pozostawienia wody w b´bnie
po ostatnim p∏ukaniu, a
wyeliminowano etap
sch∏adzania wody - pozwoli∏o
to uzyskaç najlepsze rezultaty.
W programie prania tkanin
wytrzyma∏e i we∏ny przycisk
ten wymusza jedynie
pozostawienie prania w
wodzie po zakoƒczeniu
ostatniego p∏ukania, co
umo˝liwia dok∏adne
rozpr´˝enie w∏ókien.
Na zakoƒczenie cyklu prania
tkanin wytrzyma∏e, tkanin
delikatnych i we∏ny mo˝na:
Zwolniç przycisk ¸ATWE
PRASOWANIE, pozwalajàc
zakoƒczyç pranie etapem
odprowadzenia wody i
wirowania.
Je˝eli chcemy ustawiç program
TYLKO ODPROWADZANIE WODY
nale˝y:
- wy∏àczyç pralk´ naciskajà
przycisk START
- ustawiç pokr´t∏o progamów
na pozycj´ OFF
- wybraç program TYLKO
ODPROWADZANIE WODY
- poczekaç 5 sekund
- w∏àczyç pralk´
EN
CREASE GUARD BUTTON
The Crease Guard function
minimizes creases as much
as possible with a uniquely
designed anti-crease system
that is tailored to specific
fabrics.
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled throughout
the final two rinses with no
spinning and then a delicate
spin assures the maximum
relaxation of the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the Crease
Guard button – this will drain
and spin ready for emptying
RESISTANT FABRICS AND
WOOLLENS - after the final
rinse, the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the Crease
Guard button – this will drain
and spin ready for emptying
If you do not want to spin the
clothes and activate drain
only:
- release the START button
- turn the selector knob to
the OFF position
- select programme drain
- wait around 5 seconds
- switch on the appliance
again by pressing the START
button
29
RU
30
UKR
Êëàâèøà “∋êñòpà
ïîëîñêàíèÿ”
Êëàâiøà “ñóïåpïîëîñêàííÿ”
èË ‚˚·Ó ˝ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË, ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË, ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ·Óθ¯ËÏ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÏ ‚Ó‰˚, ÎË·Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ.
ùÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚‡ÊÌÓ ‰Îfl β‰ÂÈ Ò
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÒÚ‡‰‡˛˘Ëı ‡ÎÎÂ„ËÂÈ.
ç‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë ˆ˛ ÍÌÓÔÍÛ, Á‡ÎÂÊÌÓ
‚¥‰ Ó·‡ÌÓª ÔÓ„‡ÏË, ÏÓÊ̇
‰Ó‰‡‚‡ÚË Ò‡ÏÛ Ù‡ÁÛ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl
‡·Ó Ê ·¥Î¸¯Â ‚Ó‰Ë Ì‡ ˆ¥È Ù‡Á¥.
Öå îñîáëèâî âàæëèâî äëÿ
ëюäåé ç ÷óòëèâîю øêipîю òà
òèõ, ÿêi ñòpàæäàюòü àëåpãiºю.
ÍÌÓÔ͇ àçíÖçëàÇçéâ ëíàêäà
äÌÓÔ͇ ßçíÖçëàÇçéÉé èêÄççü
èË ‚˚·Ó ˝ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË,
‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ ÚÓθÍÓ ÔË ÒÚËÍÂ
·Âθfl ËÁ ÔÓ˜Ì˚ı Ú͇ÌÂÈ,
ÔÂ‚Ó̇˜‡Î¸ÌÓ Á‡‰‡Ì̇fl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ ̇ ‡Á΢Ì˚ı
˝Ú‡Ô‡ı ÒÚËÍË ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÈ.
ùÚ‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸, ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò
‡ÍÚË‚Ì˚Ï ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍËÏ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ, ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÓÚÒÚË˚‚‡Ú¸ ‰‡Ê ÒËθÌÓ
Á‡„flÁÌÂÌÌÓ ·Âθ ËÁ ÔÓ˜Ì˚ı
Ú͇ÌÂÈ.
ç‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë ‰‡ÌÛ ÍÌÓÔÍÛ, ˘Ó
‡ÍÚË‚ÛπÚ¸Òfl ڥθÍË Ô¥‰ ˜‡Ò ˆËÍÎ¥‚
‰Îfl ÒÚ¥ÈÍËı ÓÒÓ·ÎË‚Ó ·Û‰ÌËı
Ú͇ÌËÌ, ÏÓÊ̇ ‰ÓÒfl„ÚË ÒÚ¥ÈÍÓª
‚Ë·‡ÌÓª ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‰Îfl ÛÒ¥ı Ù‡Á
ˆËÍÎ¥‚ Ô‡ÌÌfl.
ñfl ËÒ‡, ÔÓπ‰Ì‡Ì‡ Á
‰Ó‚„ÓÚË‚‡ÎÓ˛ Ï¥ı‡Ì¥˜ÌÓª ‰¥π˛,
‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÓÚËχÚË ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥
ÂÁÛθڇÚË ÔË Ô‡ÌÌ¥ ÓÒÓ·ÎË‚Ó
·Û‰ÌËı Ú͇ÌËÌ.
CZ
F
SUPER MÁCHÁNÍ
Stisknutím tohoto tlaöítka
bude do kaïdého máchání
püidáno více vody.
To je zvláät dåleïité pro osoby
s citlivou pokoïkou.
G
TLAÖÍTKO INTENZIVNÍHO
PRANÍ
Stisknutím tohoto tlaöítka,
které je funköní pouze u
programu pro odolné
tkaniny, se udrïuje teplota
prací láznë na hodnotë
nastavené bëhem väech fází
pracího cyklu.
Tato funkce, spojená s
mechanickÿm påsobením
pracího bubnu, umoïñuje
dosáhnout dobrÿch vÿsledkå
praní i u velmi zaäpinëného
prádla z odolnÿch tkanin.
PL
EN
PRZYCISK DODATKOWEGO
P∏UKANIA
WciÊni´cie tego przycisku,
zale˝nie od wybranego
programu powoduje
zwi´kszenie iloÊci wody
podczas cyklów p∏ukania
lub dodaje jeszcze jedno
p∏ukanie.
Funkcja ta jest szczególnie
waãna dla ludzi z bardzo
wraãliwà skórà.
SUPER RINSE BUTTON
PRZYCISK INTENSYWNEGO
PRANIA.
WciÊni´cie tego przycisku,
aktywnego wy∏àcznie w
przypadku prania tkanin
odpornych o trwa∏ych
kolorach pozwala utrzymaç
na sta∏ym poziomie
wybranà temperatur´ wody
we wszystkich fazach cyklu
prania. Ta
charakterystyczna funkcja w
po∏àczeniu z
oddzia∏ywaniem
mechanicznym zapewnia
uzyskanie dobrych wyników
prania w przypadku
szczególnie zabrudzonych
tkanin o trwa∏ych kolorach.
INTENSIVE WASH BUTTON
This function will allow an
extra rinse or more water
added at the rinse stage –
depending on the
programme selected. This is
particularly important for
avoiding skin irritation from
detergent residues for
people with particularly
sensitive skin.
This function which is
available on all cotton
programmes is very useful for
heavy soiling. The
temperature is kept
constant throughout all the
wash phases and the
programme is extended to
ensure an extra deep
cleaning performance.
31
RU
Peãyëÿòop cêopocòè
Moæío âpaùaòü êaê
ïo ÷acoâoé, òaê è
ïpoòèâ ÷acoâoé
còpeëêè.
Öèêë oòæèìa ÿâëÿeòcÿ o÷eíü
âaæíûì äëÿ ïoäãoòâêè ê
xopoøeé cyøêe ‚˚ÒÚË‡ÌÌÓ„Ó
áeëüÿ, ïo∋òoìy ìaøèía
èìeeã ìaêcèìaëüíyю
ãèáêocòü â yäoâëeòâcpeíèè
∋òèx ïoòpeáíocòeé.
Bpaùaÿ py÷êy, ìoæío
cíèçèòü cêopocòü oòæèìa
öeíòpèôyãè c ìaêcèìyìa äo
ee ïoëíoão oòêëю÷eíèÿ
(ïoëoæeíèe py÷êè “
”).
Ïpèìe÷aíèe.
Maøèía èìeeò
çëeêòpcííoe
ycòpoécòâo, êoòopoe
ïpeïÿòcòâyeò
âêëю÷eíèю
öeíòpèôyãè
(oòæèìa), ecëè áeëüe
â áapaáaíe
paçìecòèëocü
íepaâíoìepío.
Эòc ïoçâoëÿeò
cíèçèòü âèápaöèю
ìaøèíû, cíèçèòü
øyì è coxpaíèòü
ïpo÷íocòü áeëüÿ.
32
CZ
UKR
Pó÷êà påãóëюâàííÿ
øâèäêîñòi âiäæèìó
Îáåpòàºòüñÿ â îáîõ
íàïpÿìêàõ.
Öèêë âiäæèìó ãàpàíòóº
âèäàëåííÿ íàéáiëüøî¿
êiëüêîñòi âîäè ç áiëèçíè áåç
ïîøêîäæåííÿ òêàíèíè. Âè
ìîæåòå âñòàíîâèòè òó
øâèäêiñòü îáåpòàííÿ, ÿêà
Âàì íåîáõiäíà. Øëÿõîì
påãóëюâàííÿ ìîæíà
çìåíøèòè ìàêñèìàëüíó
øâèäêiñòü àáî, çà áàæàííÿì,
âiäìiíèòè öèêë âiäæèìó
(ïîëîæåííÿ “
”).
Ìàøèíà îñíàùåíà
ñïåöiàëüíèì
åëåêòpîííèì
ïpèñòpîºì, ÿêå
îõîpîíÿº öåíòpèôóãó
âiä pîçáàëàíñóâàííÿ.
Öå çíèæóº øóì i
âiápàöiю ìàøèíè i
òàêèì ÷èíîì
ïpîäîâæóº òåpìií ¿¿
åêñïëóàòàöi¿.
H
VOLIÖ OTÁÖEK
ODSTÜED’OVÁNÍ
OTÁÖÍ SE V OBOU
SMËRECH.
Cyklus odstüed’ování je velmi
dåleïitÿ pro odstranëní
maximálního mnoïství vody z
prádla, aniï by doälo k
poäkození tkanin. Måïete
nastavit otáöky
odstüed’ování podle svého
poïadavku. Sníïí se tím
rychlost otáöení bubnu püi
koneöném odstüedëní
prádla u programå pro
odolné tkaniny. Pokud
chcete odstüed’ování zcela
vylouöit, nastavte voliö do
polohy
.
POZNÁMKA:
PRAÖKA JE VYBAVENA
SPECIÁLNÍM
ELEKTRONICKŸM
ZAÜÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ
PÜED NADMËRNŸMI
VIBRACEMI A HLUKEM
BËHEM ODSTÜED’OVÁNÍ,
POKUD ÄPATNŸM
ROZLOÏENÍM PRÁDLA
DOJDE V BUBNU K
NEVYVÁÏENOSTI NÁPLNË.
PRODLOUÏÍ SE TAK
ÏIVOTNOST PRAÖKY.
PL
POKRËTÄO REGULACJI
PRËDKOÉCI WIROWANIA
POKRËTÄEM MOÃNA
OBRACAÇ W OBU
KIERUNKACH
Celem wirowania jest
odprowadzenie jak najwiëkszej
iloéci wody z pranej bielizny bez
powodowania uszkodzeñ
pranych tkanin. Obracajåc
pokrëtäem moãna obniãyç
prëdkoéç wirowania do
ãådanego poziomu.
Moãna równieã caäkowicie
wyäåczyç wirowanie ustawiajåc
pokrëtäo w pozycji ‘
’.
UWAGA
PRALKA WYPOSAÃONA
JEST W ELEKTRONICZNY
UKÄAD KONTROLI
PRËDKOÉCI WIROWANIA
ZAPOBIEGAJÅCY NIE
RÓWNOMIERNEMU
ROZ ÄOÃ ENIU SIË BIELIZNY
W BËBNIE. DZIËKI TEMU
ZMNIEJSZA SIË
GÄOÉNOÉÇ I WIBRACJE
PRALKI A W
KONSEKWENCJI
WYDÄUÃA JEJ
ÃYWOTNOÉÇ.
EN
SPIN SPEED CONTROL
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
The spin cycle is very
important to remove as
much water as possible from
the laundry without
damaging the fabrics. You
can adjust the spin speed of
the machine to suit your
needs. By adjusting the
control, it is possible to
reduce the maximum
speed, and if you wish, the
spin cycle can be cancelled
altogether-position .
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE,
WHICH PREVENTS THE
SPIN CYCLE SHOULD
THE LOAD BE
UNBALANCED.
THIS REDUCES THE
NOISE AND VIBRATION
IN THE MACHINE AND
SO PROLONGS THE LIFE
OF YOUR MACHINE.
33
RU
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
ÇêÄôÄÖíëü Ç éÅÖ
ëíéêéçõ, áÄÉéêÄÖíëü
àçÑàäÄíéê Çäã/Çõäã
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇ÈÚË ÓÔËÒ‡ÌËÂ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ Â ÒËÏ‚ÓÎÛ ËÎË
ÌÓÏÂÛ, Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ú‡·ÎˈÂ
ÔÓ„‡ÏÏ.
èêàåÖóÄçàÖ: Ñãü
ÇõäãûóÖçàü
ëÇÖíéÇéÉé
àçÑàäÄíéêÄ
èéÇÖêçàíÖ
èÖêÖäãûóÄíÖãú
èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã.
UKR
èêéÉêÄåÄó Ç èéáàñß∫ OFF
CZ
L
VOLIâ PROGRAMÒ S OFF
LZE JÍM OTÁâET V OBOU
SMùRECH
-ROZSVÍTÍ SE SVùTELNÁ
KONTROLKA “ON” –
éÅÖêíà Ç éÅéï çÄèêüåäÄï
ìÇßåäçÖççü ßçÑàäÄíéêßÇ
ON/OFF
Tabulky v kapitole t˘kající
se praní popisují rÛzné
programy a oznaãují ãíslo
nebo symbol pro nastavení
pfiíslu‰ného programu.
퇷Îˈ¥ ÁÓ·‡ÊÛ˛Ú¸ ÔÓ„‡ÏË
Ô‡ÌÌfl ̇ ·‡Á¥ Ó·‡ÌËı ˆËÙ ‡·Ó
ÒËÏ‚ÓÎ¥‚.
POZOR: PRO VYPNUTÍ
SVùTELNÉ KONTROLKY
“ON” OTOâTE VOLIâEM
PROGRAMÒ DO
POLOHY OFF.
N.B. Ñãü ÇßÑäãûóÖççü
ßçÑàäÄíéêÄ èéÇÖêçßíú
êìóäì èêéÉêÄåÄóÄ çÄ
èéáàñßû OFF.
Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp
“ìàøèíà âêë”
Ñâiòíèé iíäèêàòîp “âêë/âèêë”
M
INDIKÁTOR START/STOP
à̉Ë͇ÚÓ˚ Ù‡Á ÔÓ„‡ÏÏ
IÍÄÈÊÀÒÎPÈ PÎÁÎÒÈ
ÏPÎÃPÀÌ
N
KONTROLKY
ZNÁZOR≈UJÍCÍ FÁZI
PROGRAMU
 çîíå, ïîêàçûâàюùóю
âûïîëíåíèå pàçëè÷íûõ
эòàïîâ ïpîãpàììû
âûñâå÷èâàюòñÿ ñèìâîëû,
îáîçíà÷àюùèå, êàêîé èìåííî
эòàï ñòèpêè âûïîëíÿåòñÿ â
íàñòîÿùèé ìîìåíò
 çîíi, äå âèäíî âèêîíàííÿ
piçíèõ åòàïiâ ïpîãpàìè,
âèñâi÷óюòüñÿ ñèìâîëè, ùî
îçíà÷àюòü, ÿêèé ñàìå åòàï
ïpàííÿ âèêîíóºòüñÿ â öåé ÷àñ
Kontrolky na panelu se
rozsvítí v pfiíslu‰né fázi
programu praní
PL
POKR¢T¸O
PROGRAMÓW Z OFF
EN
PROGRAMME SELECTOR
WITH OFF POSITION
MO˚NA NIM OBRACAå
W OBIE STRONY
-ZAPALA SI¢
SYGNALIZACJA
ÂWIETLNA ON-
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
THE ON/OFF
INDICATOR LIGHT WILL
GO ON
Tabele w rozdziale
dotyczàcym prania opisujà
ró˝ne programy i wskazujà
numer programu lub symbol
który nale˝y ustawiç.
The tables describe the
washing programme on
the basis of the number or
symbol chosen.
PAMI¢TAJ: ABY ZGASIå
SYGNALIZACJ¢
ÂWIETLNÑ ON NALE˚Y
PRZESTAWIå POKR¢T¸O
PROGRAMÓW NA
POZYCJ¢ OFF.
N.B. TO SWITCH OFF
THE INDICATOR LIGHT
MOVE THE
PROGRAMME
SELECTOR TO THE OFF
POSITION
LAMPKA KONTROLNA
ZASILANIA
ON/OFF INDICATOR LIGHT
ÅCE
LAMPKI WSKAZUJÅ
KOLEJNE FAZY PRANIA
INDICATOR LIGHTS SHOWING
WHICH PHASE THE
PROGRAMME IS IN
= pranie wst´pne
Lights will come on to
indicate the wash stage of
the programme.
= pranie
= p∏ukanie
= wirowanie.
34
35
UKR
RU
PÎÇÄIË 7
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ ïîäåëåí íà ÷åòûpå
îòäåëåíèÿ.
- I îòäåëåíèå ñëóæèò äëÿ
ïîpîøêà
ïpåäâàpèòåëüíîé ñòèpêè.
- ÇÚÓÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ,
ÔÓϘÂÌÌÓ "II",
Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚, Í‡Í ‰Îfl ÓÒÌÓ‚Ì˚ı
ÔÓ„‡ÏÏ, Ú‡Í Ë ‰Îfl
ë‚Âı·˚ÒÚÓÈ 32- ÏËÌÛÚÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
Ïpè èñïîëüçîâàíèè æèäêîñòè
äëÿ ñòèpêè íåîáõîäèìî
âñòàâèòü âî II îòäåëåíèå
ïpèëàãàåìóю ê ìàøèíå
âàííî÷êó.
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
- III îòäåëåíèå
ñëóæèò
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ.
Âíèìàíèå!
 III è IV îòäåëåíèÿ
çàëèâàюò òîëüêî
æèäêèå ñpåäñòâà.
✿
- IV îòäåëåíèå
ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
36
PL
CZ
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÈÃOYÈÕ
ÇÀÑÎÁIÂ
Êîíòåéíåp äëÿ ìèãîyèx
çacoáiâ ïoäiëeíèé ía ÷oòèpè
âiääiëeííÿ.
- I âiääiëåííÿ cëyæèòü äëÿ
ïîpîøêó ïîïåpåäíüîãî
ïpàííÿ.
- ÑÛ„ËÈ, ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ “ßß”, - ˆÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÓÒÌÓ‚ÌËı
ÔÓ„‡Ï Ô‡ÌÌfl Ú‡ ‰Îfl
̇‰¯‚ˉÍÓª ÔÓ„‡ÏË Ô‡ÌÌfl.
Ïpè âèêopècòaííi piäèíè
íeoáxiäío âcòaâèòè â II
âiääiëåííÿ âaíío÷êy, ÿêa
äoäaºòüñÿ äo ìaøèíè.
Óâàãà!
Ïaì’ÿòaéòe, ùo äåÿêi
ïopoøêè âàæêî
âèäaëÿ˛òüñÿ.
 òaêoìy âèïaäêy
påêîìåíäóºìî
çàñòîñîâóâàòè
ñïåöiàëüíèé êîíòåéíåp,
ÿêèé çàïoâí˛ºòüñÿ
ïîpîøêoì i
pîçòàøîâóºòüñÿ
áeçïîcepeäíüo â
áapaáaíi (ïpoäaºòüñÿ ç
ìèéíèì çàñoáoì).
- III âiääiëåííÿ
ñëóæèòü
äëÿ âèáië˛âà÷a.
Óâàãà!
B III òa IV âiääiëåííÿ
çàëèâa˛òü òiëüêè piäêi
ìèéíi çacoáè.
✿
- IV âiääiëåííÿ
ñëóæèòü äëÿ ñïåöiàëüíèõ
äîáàâîê: çì’ÿêøóâà÷iâ,
àpîìàòèçàòîpiâ,
êpîõìàë˛, ñèíüêè òîùî.
EN
KAPITOLA 7
ROZDZIAÄ 7
CHAPTER 7
ZÁSOBNÍK
PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
SZUFLADA NA
PROSZEK
DETERGENT
DRAWER
Szuflada na proszek jest
podzielona na 4 przegródki:
The detergent drawer is
divided into 4
compartments:
Zásobník pracích prostüedkå
je rozdëlen do ötyü öástí:
cl
- první öást pro prací
práäek na püedpírku
- Druhé oddûlení násypky
oznaãené symbolem “II”
slouÏí pro prací
prostfiedek pro praní
nebo pro rychloprogram
32’.
K praöce je dodávána
speciální vloïka do komory
pro hlavní praní, která je
uröena pro pouïíváni
tekutÿch pracích
prostüedkå.
DÅLEÏITÉ:
PAMATUJTE, ÏE NËKTERÉ
PRACÍ PRÁÄKY SE
ÄPATNË ODSTRAÑUJÍ
(ROZPOUÄTËJÍ).
V TAKOVÉM PÜÍPADË
DOPORUÖUJEME
POUÏITÍ SPECIÁLNÍCH
NÁDOBEK A JEJICH
VLOÏENÍ DO PRACÍHO
BUBNU.
- tüetí
öást se pouïívá
pro bëlicí prostüedky.
DÅLEÏITÉ:
TÜETÍ A ÖTVRTOU ÖÁST
MÅÏETE PLNIT POUZE
TEKUTŸMI PROSTÜEDKY.
- ötvrtá öást se pouïívá
pro speciální püídavné
prostüedky
✿
zmëköovaöe, äkrob,
aviváï, bëlící prostüedky,
vånë aj.
- Pierwsza przegródka I jest
przeznaczona na érodek
do prania wstëpnego.
- Drugi pojemnik
oznaczony symbolem II
jest przeznaczony na
proszek do prania albo
na proszek do programu
szybkiego 32’
Uãywajåc érodków päynnych
moãna skorzystaç ze
specjalnego pojemniczka
doäåczonego do pralki, który
moãna wäoãyç do szuflady
(patrz rysunek).
UWAGA:
PAMIËTAJ, ÃE NIEKTÓRE
ÉRODKI PIORÅCE SÅ
TRUDNE DO USUNIËCIA;
W TAKIM PRZYPADKU
ZALECA SIË UÃYCIE
POJEMNICZKA ZE
ÉRODKIEM PIORÅCYM
WKÄADANEGO
BEZPOÉREDNIO DO
BËBNA PRALKI
cl
- trzecia
przegródka
szuflady jest
przeznaczona na
wybielacz
UWAGA:
TRZECIA I CZWARTA
PRZEGRÓDKA
PRZEZNACZONE SÅ
WYÄÅCZNIE NA
PRODUKTY PÄYNNE
✿
- czwarta
przegródka
jest przeznaczona na
specjalne dodatki do
prania; érodki
zmiëkczajåce wodë,
zapachowe, krochmal,
wybielacze.
- The first I for the
prewash detergent
- The second II for the
main wash detergent or
for 32 minute rapid
programme detergent
A special container is
supplied for use with liquid
detergent. This can be
placed inside the draw as
shown in fig.
IMPORTANT:
REMEMBER THAT SOME
DETERGENT ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
IN THIS CASE WE ADVISE
THE USE OF THE SPECIAL
CONTAINER TO BE USED
INSIDE THE DRUM.
- The third
bleach
compartment
IMPORTANT:
ONLY INTRODUCE
LIQUID PRODUCTS IN
THE THIRD AND FOURTH
COMPARTMENTS.
✿
- The fourth
is for
special additives,
softeners, perfumes,
starches, whiteners, etc.
37
RU
CZ
PL
EN
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
PÎÇÄIË 8
KAPITOLA 8
ROZDZIAÄ 8
CHAPTER 8
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌ
VOLBA PROGRAMÅ
WYBÓR
PROGRAMU
SELECTION
Pro råzné typy tkaniny s
råznÿm stupnëm zaäpinëní
má praöka 4 okruhy
programå rozdëlenÿch podle
druhu praní, teploty a doby
praní (viz tabulka programå).
Pralka posiada 4 róãne
grupy programów
stosowane w zaleãnoéci od
rodzaju materiaäu i jego
stopnia zabrudzenia.
Programy te róãniå sië
rodzajem prania,
temperaturå i däugoéciå
cyklu prania (patrz tabela
programów prania).
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 4 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
1 Materiaäy wytrzymaäe
Programy zostaäy
opracowane w celu
maksymalnego rozwiniëcia
fazy prania i päukania,
przerywanych fazami
wirowania, co zapewnia
doskonaäe efekty.
Koñcowe wirowanie
zapewnia skuteczne
usuniëcie wody.
1 Resistants Fabrics
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé
è còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè
(cì. òaá∧èöy ïpoãpaìì
còèpêè).
1. Ïpo÷íûe òêaíè
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì
paçpaáoòaí ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío
èíòeícèâoé còèpêè è
ïo∧ocêaíèÿ c
ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão
êa÷ecòâa ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì
yäa∧ÿeò âoäy áo∧ee
èíòeícèâío, ÷eì äpyòèe
ïpoãpaììû còèpêè.
38
UKR
Äëÿ ïpàííÿ piçíèõ òèïiâ
òêàíèí piçíîãî ñòóïåíÿ
çàápóäíåííÿ ìàøèíà ìຠ4
ãpóïè ïpîãpàì, ÿêi piçíÿòüñÿ
çà öèêëàìè ïpàííÿ,
òåìïåpàòópîю, òpèâàëiñòю
öèêëó (äèâ. “Òàáëèöÿ
ïpîãpàì”).
1. Miöhi òêàíèíè
Ïpîãpàìè ïpèçíà÷åíi äëÿ
ìàêñèìàëüíîãî ñòóïåíÿ
ïpàííÿ. Âîíè ïåpåäáà÷àюòü
ïîëîñêàííÿ ç ïpîìiæíèìè
öèêëàìè âiäæèìó,
çàáåçïå÷óю÷è âèñîêó ÿêiñòü
ïîëîñêàííÿ. Îñòàííié âiäæèì
çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå
âèäàëåííÿ çàëèøêiâ âîëîãè.
2. Cìecoâûe è cèíòeòè÷ecêèe
òêaíè
Ocíoâíaÿ còèpêa è
ïo∧ocêaíèe äaюò oò∧è÷íûe
peçy∧üòaòû á∧aãoäapÿ
òùaòe∧üío ïoäoápaííoé
cêopocòè âpaùeíèÿ áapaáaía
è ÛÓ‚Ìfl âoäû. Äe∧èêaòíûé
oòæèì ãapaíòèpyeò, ÷òo
áe∧üe áyäeò ìeíüøe
cìèíaòücÿ.
2. Ñóìiøíi òà ñèíòåòè÷íi
òêàíèíè
Îñíîâíå ïpàííÿ òà
ïîëîñêàííÿ äàюòü íàéêpàùi
påçóëüòàòè çàâäÿêè piçíèì
pèòìàì îáåpòàííÿ áàpàáàíà
òà piâíÿì âîäè.
Äåëiêàòíèé âiäæèì
çàáåçïå÷óº íàéìåíøèé
ñòóïiíü çáiãàííÿ òêàíèí.
3. Ocoáo äe∧èêaòíûe òêaíè
∋òo íoâûé öèê∧ ïpoãpaìì,
êoòopûé ÷epeäyeò còèpêy è
çaìa÷èâaíèe. ∋òè ïpoãpaììû
peêoììeíäyюòcÿ ä∧ÿ o÷eíü
äe∧èêaòíûx òêaíeé, òèïa
÷ècòoé øepcòè ä∧ÿ
ìaøèííoé còèpêè. Còèpêa è
ïo∧ocêaíèe âûïo∧íÿюòcÿ
ïpè âûcoêoì ypoâíe âoäû
ä∧ÿ oáecïe÷eíèÿ íaè∧y÷øèx
peçy∧üòaòoâ.
3. Ocoáïèâo äåëiêàòíi
òêàíèíè
Öåé íîâèé påæèì ïpàííÿ,
ÿêèé ÷åpãóº ïpàííÿ òà
çàìî÷óâàííÿ, îñîáëèâî
påêîìåíäóºòüñÿ äëÿ ïpàííÿ
äåëiêàòíèõ òêàíèí – òàêèõ,
ÿê ÷èñòà âîâíà. Ïpàííÿ òà
ïîëîñêàííÿ ó âåëèêîìó
îáñÿçi âîäè çàáåçïå÷óюòü
íàéêpàùèé påçóëüòàò.
1. ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrïeny
tak, aby se dosáhlo
nejlepäích vÿsledkå praní a
máchání. Krátké
odstüed’ování zaüazené po
kaïdém máchání zajiät’uje
dokonalé vymáchání prádla.
Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi
odstrañování vody z prádla.
2. SMËSNÉ A SYNTETICKÉ
TKANINY
U hlavního praní je
dosahováno nejlepäích
vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího
bubnu a vÿäce hladiny
napouätëné vody. Jemné
odstüed’ování zamezí
nadmërnému pomaökání
prádla.
2 Materiaäy z wtókien
mieszanych i syntetycznych
Doskonaäe efekty prania
zapewnia zoptymalizowany
rytm obrotów bëbna oraz
päukanie w duãej iloéci
wody.Delikatne
odwirowanie zmniejsza
ryzyko pogniecenia pranych
tkanin.
3. VELMI JEMNÉ TKANINY
3 Materiaäy wyjåtkowo
delikatne
Novÿ koncept praní, kterÿ
stüídá fáze praní a fáze
odmáöení, obzvláät’ vhodnÿ
pro praní velmi jemnÿch
tkanin, napü. öisté stüiïní vlny
se znaökou moïnosti praní v
praöce.
Praní a máchání probíhá püi
vysoké hladinë vody a tím
jsou zajiätëny dokonalé
vÿsledky.
Jest to nowy rodzaj prania,
który äåczy w sobie na
przemian pranie i
namaczanie, i jest
szczególnie zalecany w
przypadku bardzo
delikatnych materiaäów,
takich jak wyroby weäniane
dopuszczonych do prania
mechanicznego. Aby
zapewniç najlepsze wyniki
pranie i päukanie odbywa
sië w duãej iloéci wody.
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
2 Mixed and Synthetic
Fabrics
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3 Special Delicate Fibres
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics such
as Pure Machine Washable
Wool. The wash cycle and
rinses are carried out with
high water levels to ensure
best results.
39
RU
CZ
UKR
4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
4. éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
ëÇÖêïÅõëíêÄü èêéÉêÄååÄ 32
åàçìíõ
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡Ïχ 32
ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ Á‡ 32 ÏËÌÛÚ˚ ÔË
χÍÒËχθÌÓÈ Á‡„ÛÁÍ ‚ 2 Í„ Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 50 ë.
å‡ÍÒËχθÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÔÓӯ͇ ‰Îfl ‰‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
ËÁÏÂflÂÚÒfl ÒÔˆˇθÌÓÈ ÎÓÔ‡ÚÍÓÈ,
ÔÓϘÂÌÌÓÈ "32’". èÓÓ¯ÓÍ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡Ò˚Ô‡Ú¸ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ
ÓÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
(ÔÓϘÂÌÓ "II").
çÄÑòÇàÑäÄ èêéÉêÄåÄ
èêÄççü 32 ïÇàãàçà
èËÒÍÓÂ̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË ÔÓ‚ÌËÈ
ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl ÔË·ÎËÁÌÓ Á‡ 30
ı‚ËÎËÌ Á Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ
ÔË·ÎËÁÌÓ 2 ÍËÎÓ„‡ÏÏ¥‚ ·¥ÎËÁÌË
Ú‡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 50 „‡‰ÛÒ¥‚ ÔÓ
ñÂθҥ˛.
å‡ÍÒËχθ̇ ͥθͥÒÚ¸ Ï˲˜Ëı
Á‡ÒÓ·¥‚, flÍÛ ÏÓÊÎË‚Ó
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË, ÔÓÁ̇˜Â̇ ̇
‚ËÏ¥ÌÓÏÛ ÔË·‰¥, ˘Ó ‰Ó‰‡πÚ¸Òfl.
32’
PL
4. Speciální programy
4. Programy specjalne
4. Specials
RYCHLOPROGRAM 32 MINUT
PROGRAM SZYBKI 32 MINUTY
32 MINUTE RAPID
PROGRAMME
Rychloprogram 32 minut
vykoná za zhruba 30 min.
kompletní prací cyklus pro
max. 2 kg prádla pfii teplotû
50° C. Maximální mnoÏství
pracího prostfiedku, které se
pouÏívá pro tento program,
je dáno odmûrkou 32’, která
je souãástí vybavení
spotfiebiãe.
Prací prostfiedek musí b˘t
vloÏen do oddûlení násypky
pro praní ã. II.
Program szybki 32 minuty
pozwala na wykonanie w
ciàgu oko∏o 30 minut
pe∏nego cyklu prania dla 2
kg. bielizny w temperaturze
50°C Maksymalna iloÊç
proszku do prania w tym
programie jest zaznaczona
na „miarce 32’” b´dàcej w
wyposa˝eniu pralki.
Proszek powinien byç
wsypany do pojemnika „II”
å˲˜¥ Á‡ÒÓ·Ë ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÓÏ¥ÒÚËÚË
Û „ÓÎÓ‚ÌËÈ ÍÓÌÚÂÈÌÂ
(ÔÓÁ̇˜ÂÌËÈ ßß) Û ‚¥‰‰¥Î ÍÓÌÚÂÈÌÂ¥‚
‰Îfl Ï˲˜Ëı Á‡ÒÓ·¥‚.
40
EN
The 32 minute rapid
programme allows a
complete washing cycle to
be carried out in
approximately 30 minutes,
with up to a maximum load
of 2 kg and a temperature
of 50°C.
The maximum quantity of
detergent that can be used
is marked on the enclosed
32 minute gauge. The
detergent must be placed
in the main wash
compartment (marked II) in
the detergent dispenser.
èêéÉêÄååÄ "êìóçÄü ëíàêäÄ"
êìóçÖ èêÄççü
RUâNÍ PRANÍ
PRANIE R¢CZNE
HAND WASH
LJ¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇
ÓÒ̇˘Â̇ Ú‡ÍÊ ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏÓÈ "êۘ̇fl ÒÚË͇". ùÚ‡
ÔÓ„‡Ïχ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÔÓÎÌ˚È
ˆËÍÎ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ, ÔÓϘÂÌÌ˚ı
Á̇˜ÍÓÏ "íÓθÍÓ ‰Îfl Û˜ÌÓÈ
ÒÚËÍË" ("Hand Wash only"). ùÚ‡
ÔÓ„‡Ïχ ÒÚË‡ÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÔË 30 ë,
ËÏÂÂÚ 2 ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë
ωÎÂÌÌ˚È ‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.
ñfl Ô‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇ Ú‡ÍÓÊ Ï‡π
‰ÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ Ô‡ÌÌfl. ñÂÈ
ÂÊËÏ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË Ô‡ÌÌfl
Ó‰fl„Û, flÍËÈ Ï‡π ÔÓÁ̇˜ÍÛ ‰Îfl
“í¥Î¸ÍË êÛ˜ÌÓ„Ó è‡ÌÌfl”. èÓ„‡Ï‡
Ô‡ˆ˛π ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 30
„‡‰ÛÒ¥‚, ‚Íβ˜‡π 2 ÂÊËÏË
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ ÔÓ‚¥Î¸Ì¥ Ó·ÓÓÚË.
Praãka je vybavena také
pracím cyklem pro jemné
tkaniny. Tento cyklus je
naz˘ván “Ruãní praní”.
Program “ruãního praní” je
vhodn˘ pro tkaniny, které se
jinak perou v˘hradnû ruãnû.
Program dosáhne maximální
teploty 30° C a je zakonãen
dvûma máchacími cykly a
jemn˘m odstfiedûním.
Pralka ma równie˝ cykl
prania delikatnego ,
zwanego –pranie r´czne
Jest to kompletny cykl
prania dla bielizny
przeznaczonej wy∏àcznie do
prania r´cznego.
Program ma temperatur´
maksymalnie do 30°C i
zakoƒczony jest 2
p∏ukaniami i delikatnym
wirowaniem.
This washing machine also
has a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as
“Hand Wash only” on the
fabric care label. The
programme has a
temperature of 30°C and
concludes with 2 rinses and
a slow spin.
41
RU
èÄêÄÉêÄî 9
íàè ÅÖãúü
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
42
CZ
UKR
PÎÇÄIË 9
ÂÈPÎÁÈ,
ÏPÈÇÍÀЧÅÍI
ÄËß ÏPÀÍÍß
Óâàãà!
ßêùî íåîáõiäíî ïpàòè
êèëèìè, ïîêpèâàëà ÷è iíøi
âàæêi âèpîáè, òî êpàùå íå
âiäæèìàòè ¿õ. Íå ñëiä
âiäæèìàòè âèpîáè, ÿêi ìiñòÿòü
ãóìó, ïip’¿íó, ñòåáàíi âèpîáè
÷è äåëiêàòíi òêàíèíè òèïó
âîâíè, øîâêó.
Âèpîáè ç âîâíè ìîæíà ïpàòè
â ìàøèíi çà íàÿâíîñòi
ñèìâîëiâ òà íàïèñiâ íà
åòèêåòêàõ “íå óòâîpююòü
ôåòpîâî¿ ïîâåpõíi”,
“ìîæëèâå ìàøèííå ïpàííÿ”.
Óâàãà!
Ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèpîáiâ ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè:
- ó âèpîáàõ, ïpèçíà÷åíèõ
äëÿ ïpàííÿ, áóëè âiäñóòíi
ìåòàëåâi ïpåäìåòè
(íàïpèêëàä: ñêpiïêè,
øïèëüêè, ìîíåòè òîùî);
- áóëè çàñòåáíóòi
ïiäîäiÿëüíèêè, çàñòåáíóòi
áëèñêàâêè, ãàïëèêè,
âiäñóòíi påìåíi, òà
çàâ’ÿçàíi äîâãi ñòpi÷êè
îäÿãó;
- ñïîpîòi ç çàâiñîê pîëèêè;
- âèêîíóâàëèñü
påêîìåíäàöi¿, âêàçàíi íà
åòèêåòêàõ;
- ÿêùî ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèÿâëåíi çàñòàpiëi
çàápóäíåííÿ ó âèãëÿäi
ïëÿì, âèäàëiòü ¿õ
ñïåöiàëüíèìè
ïëÿìîâèäàëюâà÷àìè
âiäïîâiäíî äî
påêîìåíäàöié íà
åòèêåòöi.
KAPITOLA 9
PRÁDLO
DÅLEÏITÉ:
Püi praní tëïkÿch pokrÿvek,
püehozå nebo jinÿch tëïkÿch
püedmëtå doporuöujeme
nepouïívat odstüedëní.
Pokud mají bÿt v praöce
prány vlnëné obleky nebo
jiné püedmëty z vlny, musí
mít oznaöení “Machine
Washable” (moïno prát v
praöce).
DÅLEÏITÉ:
Püi tüídëní prádla:
- zjistëte, zda v nëm
nejsou kovové
püedmëty (ïabky,
spínací äpendlíky,
äpendlíky, kanceláüské
sponky, mince apod.)
- zjistëte, zda povlaky
polätáüå, zipy a háöky
na obleöení jsou
zapnuté
- ze záclon odstrañte
ïabky
- vënujte pozornost
ätítkåm na obleöení
- pokud najdete zaschlé
skvrny na obleöení,
mëly by bÿt odstranëny
speciálním prostüedkem
(doporuöenÿm na
ätítku).
PL
EN
ROZDZIAÄ 9
CHAPTER 9
PRODUKT
THE PRODUCT
WAÃNE:
Ciëãkich pledów, narzut na
äoãka lub innych ciëãkich
wyrobów nie naleãy
odwirowywaç.
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
Odzieã lub inne wyroby z
weäny moãna praç w
pralce, jeéli na metce
umieszczony jest
odpowiedni symbol “Pure
new wool” i informacja “nie
filcuje sië” lub “moãna praç
w pralce”
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
UWAGA:
Przy sortowaniu odzieãy
przed praniem naleãy
dopilnowaç, aby:
- nie wrzucaç do pralki
razem z odzieãå
metalowych
przedmiotów (np.
broszek, agrafek, spinek,
monet itp.);
- powäoczki na poduszki
zapiëte byäy na guziki,
zapiëte równiez rzamki
bäyskawiczne i haftki,
natomiast luãne paski i
däugie tasiemki przy
sukniach zawiåzane
byäy w wëzeäki;
- zdjåç pozostale
ewentualnie ãabki do
firanek;
- zapoznaç sië z treéciå
wszytych w odzieã
metek;
- uporczywe plamy
usunåç przed praniem
specjalnå pastå lub
érodkiem do plam.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
43
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 10
Òêàíü,
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
Ïpoãpaì
-ìa
Teìïepa
òypa
Çaãpyçêa ìoюùèx cpeäcòâ
❙
ïpo÷íûe òêàíè
90
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË
5
Õëîïîê, ñìåcoâûe
ïpo÷íûe òêàíè
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ
5
60
60°
Õëîïîê,
ñìåcoâûe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
5
60
5
5
(*
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
●
90°
Õëîïîê, ëåí
●
❀
❙❙
●
●
●
●
60°
●
●
●
50
50°
●
●
●
40
40°
●
●
●
●
●
●
Õëîïîê
5
-
Õëîïîê, ëeí
çÓχθÌ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍÓÈ
2
60
60°
(*
2
60
60°
●
●
Õëîïîê,
ñìåcoâûe cèíòeòèêa
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
Cèíòeòè÷. òêàíè
(íeéëoí, ïepëoí)
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
2
50
50°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
2
40
40°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ÒÚË͇ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â
äÓÓÚÍËÈ ÓÚÊËÏ
2
30
30°
●
●
2
-
●
●
-
-
Cìåcoâûe, cèíòeòè÷.
äåëèêàòíûå
o÷eíü äeëèêaòíûe
òêaíè
ÑÂÎË͇ÚÌ˚ Ú͇ÌË
Cìåcoâûe, äåëèêàòí.
cèíòeòè÷., øepcòü
Äëÿ áeëüÿ áeç oòæèìa
(*
1,5
40
40°
●
●
1
30
30°
●
●
1
-
●
●
äÓÓÚÍËÈ ÓÚÊËÏ
-
-
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡Ïχ 32 ÏËÌÛÚ˚
2
50
50°
●
èÓ„‡Ïχ "êۘ̇fl ÒÚË͇"
1
30
30°
●
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
íÓθÍÓ ÒÎË‚
-
-
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
44
●
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ
peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3 êã cyxoão áeëüÿ.
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ÒÚË͇ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â
ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
Ha ïpoãpaììax, oòìe÷eííûx â òaáëèöe, ìoæío
aâòoìaòè÷ecêè oòáeëèâaòü áeëüe, íaëèâ oòáeëèâaòeëü â
oòäeëeíèe
.
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË
Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.
*) Ïpoãpaììû cooòâeòcòâюò EN Äèpeêòèâe 60456.
●
●
45
UKR
PÎÇÄIË 10
Òèï òêàíèíè
ÒÀÁËÈÖß ÏPÎÃPÀÌ
Ìàêñ.
çàâàíòàæåííÿ, êã
Ïpîãpàìà ïpàííÿ
Ïpîãpàìà
Òåìïåpàòópa, °Ñ
Çàâàíòàæåííÿ ìèéíèõ çàñîáiâ
❙
Áàâîâíà, ëüîí
Å¥ÎËÁ̇
5
90
Áàâîâíà,
ìiöíi ñóìiøíi
Å¥ÎËÁ̇ Á ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ô‡ÌÌflÏ
5
60
Áàâîâíà, ñóìiøíi
òêàíèíè
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
5
60
60°
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
5
50
50°
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
5
40
40°
(*
90°
60°
●
❀
❙❙
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ, Ô‡ÌÌfl Û ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
5
-
çÓχθÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ
-
-
Ñóìiøíi ìiöíi
òêàíèíè
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ Á ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ô‡ÌÌflÏ
2
60
60°
Áàâîâíà,
ñóìiøíi, ñèíòåòèêà
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
2
60
60°
●
●
Ñèíòåòèêà (íåéëîí,
ïåpëîí), ñóìiøíi áàâîâíÿíi
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
2
50
50°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
2
40
40°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
2
30
30°
●
●
●
●
Áàâîâíà
Áàâîâíà, ëüîí
Ñóìiøíi, ñèíòåòè÷íi,
äåëiêàòíi
Äåëiêàòíà ñèíòåòèêà
Ñóìiøíi, äåëiêàòíi
ñèíòåòè÷íi, âîâíà
Äëÿ áiëèçíè áåç âiäæèìó
46
(*
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ, Ô‡ÌÌfl Û ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
2
-
äÓÓÚÍËÈ ˆËÍÎ
-
-
(*
●
1,5
40
40°
●
●
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
1
30
30°
●
●
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
1
-
●
●
äÓÓÚÍËÈ ˆËÍÎ
-
-
燉¯‚ˉÍ Ô‡ÌÌfl 32 ı‚ËÎËÌË
2
50
50°
ê̠ۘÔ‡ÌÌfl
1
30
30°
èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
-
ã˯ ‚¥‰ÊËÏ
-
-
ÑÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ
Ïpèìiòü äî óâàãè!
Ó âèïàäêó ïpàííÿ äóæå çàápóäíåíî¿ áiëèçíè
påêîìåíäóºòüñÿ çíèçèòè çàâàíòàæåííÿ äî ç êã ñóõî¿
áiëèçíè.
ßê çàçíà÷åíî ó òàáëèöi, â ïpîãpàìàõ ìîæíà àâòîìàòè÷íî
âiäáiюâaòè áiëèçíó, íàëèâøè âiäáiюâa÷ ó âiääiëåííÿ
.
*) Ïpîãpàìè âiäïîâiäàюòü íîpìàì EN 60456.
ò‚ˉͥÒÚ¸ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ ÁÌËÊÛ‚‡ÚË, flÍ˘Ó ÚÓ„Ó ‚Ëχ„‡˛Ú¸
ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl ̇ flÎË͇ı Ó‰fl„Û, ‡ ‰Îfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇
‚Á‡„‡Î¥ ‚¥‰Ï¥ÌËÚË.
●
●
●
●
47
CZ
KAPITOLA 10
DRUH TKANINY
Tabulka pracích programå
MAX.
NÁPLÑ
kg
PROGRAM PRO
OZNAÖENÍ
PROGRAMU
VOLBA
TEPLOTY
°C
NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTÜEDKÅ
Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3 kg.
❙
Odolné tkaniny
Bavlna, len
Bílé tkaniny
5
90
Prosím, püeötëte si tyto poznámky:
90°
❀
❙❙
●
●
●
U programå uvedenÿch v tabulce s teökou u násypky pro bëlení
probëhne v pracím cyklu automaticky bëlení prádla, pokud
nadávkujete tekutÿ bëlicí prostüedek do komory oznaöené cl .
*) Programy podle evropské normy EN 60456.
Bavlna, smësné odolné
Barevné odolné tkaniny s pfiedpírkou
Bavlna, smësné
Barevné odolné tkaniny
Bavlna
Bavlna, len
Smësné a syntetické
tkaniny
Smësné odolné
60
60°
5
60
60°
Barevné odolné tkaniny
5
50
50°
Jemné barevné tkaniny
5
40
40°
5
(*
Jemné barevné tkaniny
praní za studena
Intenzivní odstfiedûní
Barevné odolné tkaniny
Syntetické tkaniny (silon,
perlon), smësná bavlna
Barevné odolné tkaniny
(*
Jemné barevné tkaniny
Jemné barevné tkaniny
praní za studena
Smësné, jemné
syntetické vlna
Pro tkaniny, které
nemohou bÿt
odstüed’ovány
48
(*
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
60
60°
2
60
60°
●
●
2
50
50°
●
●
40
40°
●
●
30
30°
●
●
2
-
●
●
-
-
2
Jemné odstfiedûní
Velmi jemné tkaniny
-
2
Jemné barevné tkaniny
Smësné, jemné
syntetické
2
Barevné odolné tkaniny s pfiedpírkou
Bavlna, smësné a
syntetické tkaniny
5
-
●
●
●
●
1,5
40
40°
●
●
Vlna urãená k praní v praãce
1
30
30°
●
●
Vlna urãená k praní v praãce
1
-
●
●
Jemné odstfiedûní
-
-
Rychloprogram 32’
2
50
50°
●
Ruãní praní
1
30
30°
●
Máchání
-
-
Pouhé vypu‰tûní vody
-
-
Jemné tkaniny
Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv
hodnotu doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné
prádlo lze odstüed’ování zcela vylouöit.
Jak dosáhnout nejlepších výsledků s Vaší novou pračkou Candy?
Abyste si mohli být jisti, že s Vaší novou pračkou Candy dosáhnete nejlepších
možných výsledků, je důležité, abyste pro každodenní praní používali správný
prací prášek. Na trhu je k dostání široká řada pracích prášků a vybrat si ten
vhodný bývá často složité.
V Candy pravidelně testujeme různé typy pracích prášků, abychom mohli určit
ten, který v našich pračkách podává ty nejlepší výsledky. Zjistili jsme, že pouze
jedna značka odpovídá našemu vysokému standardu - značka, díky které
bude Vaše prádlo dokonale čisté a beze skvrn, a se kterou bude zároveň Vaše
prádlo vypadat dobře i po mnoha vypráních. Proto získal Ariel oficiální
doporučení od firmy Candy.
PRO VAŠI NOVOU PRAČKU
●
●
49
PL
ROZDZIAÄ 10
MATERIAÄ
TABELA PROGRAMÓW
PROGRAM dla materia∏ów
MAKS.
ÄADUNEK
kg
PROG.
TEMP.
°C.
ÉRODEK PIORÅCY
❙
Materiaäy wytrzymaäe
Bia∏e
Uwagi:
❀
❙❙
●
W programach, zgodnie z tabelå moãliwe jest automatyczne wybielanie
po nalaniu päynnego wybielacza do przegródki szuflady oznaczonej
symbolem (
).
●
Mo˝na równie˝ zmniejszyç szybkoÊç wirowania - zgodnie z sugestiami
podanymi na wszywce materia∏owej lub w przypadku bardzo
delikatnych tkanin ca∏kowicie wy∏àczyç wirowanie.
90
90°
5
60
60°
5
60
60°
●
●
●
5
50
50°
●
●
●
Nietrwaääe kolory
5
40
40°
baweäna
Nietrwaääe kolory, pranie na zimno
5
-
baweäna, len
Normalne wirowanie
-
-
Materiaäy mieszane
i syntetyczne
Trwa∏e kolory z praniem wst´pnym
2
60
60°
2
60
5
baweäna, len
baweäna, len mieszane
wytrzymaäe
Biaääe z praniem wst´pnym
baweäna mieszane
wytrzymaäe
Trwa∏e kolory
●
●
●
●
●
W przypadku bardzo zabrudzonej bielizny zaleca sië zaäadowanie do
pralki maksymalnie 3 kg bielizny.
* Programy zgodne z normå EN 60456
(*
Trwa∏e kolory
●
●
●
●
Jak osiagnåç najlepsze rezultaty z nowå pralkå Candy
●
●
●
60°
●
●
mieszane, wytrzymaäe
baweäna, materiaäy
mieszane, syntetyczne
Trwa∏e kolory
Syntetyczne (nylon, perlon),
baweäniane mieszana
Trwa∏e kolory
2
50
50°
●
●
Nietrwaääe kolory
2
40
40°
●
●
2
30
30°
●
●
●
●
mieszane, delikatne
syntetyczne
Bardzo delikatne
materiaäy
mieszane, delikatne
syntetyczne, weäna
materiaäy, które nie mogå
byç odwirowywane
50
(*
Nietrwaääe kolory
Nietrwaääe kolory, pranie na zimno
2
-
Krótkie wirowanie
-
-
(*
1,5
40
40°
●
●
We∏na przeznaczona do prania w pralce
1
30
30°
●
●
We∏na przeznaczona do prania w pralce
1
-
●
●
Krótkie wirowanie
-
-
Cykl szybki 32’
2
Tkaniny delikatne
50
50°
●
30
30°
●
Pranie r´czne
1
P∏ukanie
-
-
Tylko odprowadzanie wody
-
-
Jééli chcesz osiågnåç doskonale wyniki prania w nowej pralce Candy
pamiëtaj, ãe waźny jest wybór odpowiedniego proszku do kaźdego
prania. Na rynku jest bardzo wiele proszków, dlatego wybór poéród ich
oferty moãe byç nietatwy.
Producent pralek Candy przeprowadza badania wielu proszków, aby
oceniç które zapewniajå najlepsze efekty prania w naszych pralkach.
Udato nam sië znaleźç tylko jeden proszek, który spetnia nasze
wymagania; zapewnia nieskazitelnå czystoéç usuwajåc róznorodne
plamy i zabrudzenia, a przy tym w duãym stopniu chroni tkaniny.
Dlatego wlaénie Candy oficjalnie rekomenduje Ariela.
DO TWOJEJ NOWEJ PRALKI
●
●
51
EN
CHAPTER 10
FABRIC
TABLE OF PROGRAMMES
PROGRAM FOR
WEIGHT
MAX
Kg
PROG.
TEMP.
°C
Please read these notes
CHARGE DETERGENT
❙
❀
❙❙
Resistant fabrics
Cotton, linen
Whites
5
90
●
90°
●
●
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is
reduced to 3 kg maximum.
In programmes shown in the wash guide, automatic bleaching is
possible by pouring the liquid bleach into the detergent draw .
* Programmes according to CENELEC EN 60456.
Cotton, mixed
resistant
Whites with Prewash
Cotton, mixed
Fast coloureds
5
60
60°
5
60
Fast coloureds
5
Non fast coloureds
5
Non fast coloureds
cold wash
Cotton, linen
Mixed fabrics and
synthetics
Cotton
●
●
●
60°
●
●
●
50
50°
●
●
●
40
40°
●
●
5
-
●
●
Normal spin
-
-
Fast coloureds with Prewash
2
60
60°
2
60
Fast coloureds
2
Non fast coloureds
(*
●
●
●
●
60°
●
●
50
50°
●
●
2
40
40°
●
●
Non fast coloureds
2
30
30°
●
●
Non fast coloureds
cold wash
2
-
●
●
Short spin
-
-
Mixed, resistant
Cotton, mixed fabrics,
synthetics
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Mixed, delicate
synthetics
Fast coloureds
(*
(*
Very delicate fabrics
Delicates
1,5
40
40°
●
●
“MACHINE WASHABLE” woollens
1
30
30°
●
●
1
-
●
●
Short spin
-
-
rapid 32 minute
2
50
50°
●
Hand wash
1
30
30°
●
Rinse
-
-
Drain only
-
-
“MACHINE WASHABLE” woollens
Mixed, delicate
synthetics, wool
For fabrics that should not
be spun
52
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines
suggested on the fabric label, or for very delicate fabrics cancel the
spin completely this option is available with a spin speed selector.
Get the best results from your new Candy machine
To ensure you get the best results from your new Candy machine it
is important to use the right detergent in your everyday wash. There
are many detergents available in the market and making a choice
from the wide range available can often be confusing.
At Candy we regularly test many different types of detergent to
assess which give the best wash results in our machines. We found
only one brand always lives up to our exacting standards and
provides outstanding cleaning across a broad range of dirt and
stains, as well as providing high levels of fabric care. That’s why
Candy gave Ariel their official seal of approval.
FOR YOUR NEW WASHING MACHINE
●
●
53
RU
EN
PÎÇÄIË 11
KAPITOLA 11
ROZDZIAÄ 11
CHAPTER 11
ÑÒÈPÊÀ
ÏPÀÍÍß
PRANÍ
PRANIE
WASHING
Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè
Çìiííi ìîæëèâîñòi
Promënlivá kapacita praöky
ZMIENNY POZIOM WODY
VARIABLE CAPACITY
Âàøà ïpàëüíà ìàøèíà
àâòîìàòè÷íî àäàïòóº piâåíü
âîäè â çàëåæíîñòi âiä òèïó
òêàíèíè òà êiëüêîñòi áiëèçíè.
Òàêèì ÷èíîì, çäiéñíюºòüñÿ
“iíäèâiäóàëüíå” ïpàííÿ.
Öå ïpèâîäèòü äî åêîíîìi¿
åëåêòpîåíåpãi¿ òà ñêîpî÷åííю
÷àñó ïpàííÿ.
Tato praöka automaticky
nastaví vÿäku hladiny
napouätëné vody podle
druhu a mnoïství prádla. Je
tím také moïné docílit
individuálního postupu praní
z hlediska úspory energie.
Systém sniïuje spotüebu
energie a znaönë zkracuje
öas praní.
Pralka automatycznie
dostosowuje poziom wody do
typu i iloéci pranej bielizny. W
ten sposób moãliwe jest
uzyskanie
„zindywidualizowanego”
prania z punktu widzenia
zuãycia energii. System ten
pozwala zmniejszyç zuãycie
energii oraz znacznie skróciç
czas prania.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
Maximální hmotnost tëïkÿch
tkanin je 5 kg, zatímco v
püípadë jemnÿch tkanin
nedoporuöujeme
püekraöovat 2 kg (respektive
1 kg püi programu “öistá
vlna”), abyste püedeäli
zmaökání tkanin, které by se
pak äpatnë ïehlily.
Pro praní zvláätë jemnÿch
tkanin byste mëli pouïít
speciální sít’ku (sáöek).
Maksymalny äadunek dla
materiaäów wytrzymaäych to
5 kg, zaé w przypadku
materiaäów delikatnych
zaleca sië nie przekraczanie
2 kg (1 kg w przypadku
rzeczy z weäny nadajåcej sië
do prania mechanicznego),
co pozwoli uniknåç
marszczenia sië materiaäów i
trudnoéci przy prasowaniu.
W przypadku szczególnie
delikatnych materiaäów
powinna byç uãywana
specjalna siateczka.
The maximum load for
heavy fabrics is 5 kg, while, in
the case of delicate fabrics,
it is advisable not to exceed
2 kg (1 kg in the case of
machine washable articles
in “Machine Washable
Woolens”) so as to avoid the
formation of creases which
may be difficult to iron. A net
bag should be used for
particularly delicate fabrics.
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
∋ëeêòpo∋íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
Äîïóñòèìàÿ çàãpóçêà äëÿ
ïpî÷íûõ òêàíåé - 5 êã. Äëÿ
äåëèêàòíûõ òêàíåé
påêîìåíäóåòñÿ çàãpóçêà íå
áîëüøå 2 êã (1 êã èç ÷èñòîé
øåpñòè, “ñòèpàåìîé â
ìàøèíå”), âî èçáåæàíèå
îápàçîâàíèÿ çàìÿòîñòåé,
òpóäíûõ äëÿ pàçãëàæèâàíèÿ.
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé).
54
PL
CZ
UKR
Äîïóñòèìå çàâàíòàæåííÿ äëÿ
âàæêèõ òêàíèí - 5 êã. Äëÿ
äåëiêàòíèõ òêàíèí
påêîìåíäóºòüñÿ
çàâàíòàæåííÿ íå áiëüøå 2 êã
(1 êã ÷èñòî âîâíÿíî¿ áiëèçíè ç
åòèêåòêîю “ìîæëèâå
ìàøèííå ïpàííÿ”), ùîá
óíèêíóòè çiáãàííÿ, âàæêîãî
äëÿ âèïpàñîâóâàííÿ.
Îñîáëèâî äåëiêàòíi òêàíèíè
påêîìåíäóºòüñÿ ïpàòè â
ñiòêîâîìó ìiøêó.
Ïpèïóñòèìî, ùî íåîáõiäíî
ïpàòè äóæå ápóäíó áiëèçíó
(ÿêùî âîíà ìຠïëÿìè, ÿêi
âàæêî âèäàëÿюòüñÿ, âèäàëiòü
¿õ ñïåöiàëüíîю ïàñòîю).
Püedpokládejme, ïe prádlo
se skládá z velmi zaäpinënÿch
bavlnënÿch odëvå (zaschlé
skvrny by mëly bÿt
odstranëny speciálními
prostüedky).
Zaäóãmy, ãe pranie skäada
sië z MOCNO ZABRUDZONEJ
BAWEÄNY (trudne do
usuniëcia plamy mogå byç
usuniëte za pomocå
wybielacza).
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
55
CZ
RU
UKR
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.
Påêîìåíäóºòüñÿ íå
çàâàíòàæóâàòè ìàøèíó ëèøå
ìîõíàòèìè âèpîáàìè, ÿêi,
óáèpàю÷è áàãàòî âîäè,
ñòàюòü çàíàäòî âàæêèìè.
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
Ïîñìîòpèòå òàáëèöó
ïpîãpàìì ñòèpêè. Âû óâèäèòå
êàê Êàíäè påêîìåíäóåò ñåáÿ
âåñòè.
ÏPÈÊËÀÄ
Ïîäèâèâøèñü òàáëèöю
ïpîãpàì, Âè ïîáà÷èòå, ÿê
“Êàíäi” påêîìåíäóº Âàì
ïîâîäèòèñÿ ç ìàøèíîю:
● Óáåäèòåñü, ÷òî íà
∋òèêåòêàõ èçäåëèé èìååòñÿ
íàäïèñü “90°Ñ”.
● ïåpåêîíàéòåñÿ, ùî íà
åòèêåòêàõ âèpîáiâ º íàïèñ
“90°Ñ”;
● Îòêpîéòå ëюê, íàæàâ íà
êëàâèøó Â.
● âiäêpèéòå ëюê, íàòèñíóâøè
êëàâiøó (Â);
● Çàãpóçèòå áàpàáàí
ìàêñèìàëüíî 5 êã ñóõîãî
áåëüÿ.
● çàâàíòàæòå ìàêñèìóì 5 êã
ñóõî¿ áiëèçíè;
● Çàêpîéòå ëюê.
● çàêpèéòå ëюê.
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ A.
● Âèñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ (A).
● Íàñûïüòå â îòäåëåíèå II
ïîpîøîê (120 ã)
● Çàñèïòå ó II âiääiëåííÿ 120 ã
ïîpîøêó.
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
äîáàâêè â îòäåëåíèå
.
● Íàëèéòå 50 ã áàæàíî¿
.
äîáàâêè ó âiääiëåííÿ
✿
✿
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp A.
● Çàñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ (A);
● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
âîäîïpîâiäíèé êpàí
âiäêpèòèé;
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà
ñëèâà âîäû çàêpåïëåíà
ïpàâèëüíî.
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
çëèâíèé øëàíã çàêpiïëåíèé
âipíî;
56
90° C
5 kg MAX
PL
EN
Doporuöujeme neprat
dohromady dávku prádla
pouze z tkanin, které
absorbují vodu, dávka v
praöce by mohla bÿt po
namoöení püíliä tëïká.
Nie zaleca sië
komponowania prania
caäkowicie skäadajåcego sië
z materiaäów typu
rëcznikowego, które
wchäaniajå duão wody i
stajå sië zbyt ciëãkie.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
PÜÍK
KLAD:
Doporuöení CANDY podle
tabulky programå praní:
PRZYKÄAD:
Spójrz na tabelë programów
i stosuj zalecenia firmy
Candy:
EXAMPLE:
The advice of Candy is set
out in the washing
programme table:
● Zjistëte, zda ätítky na
obleöení mají oznaöení
90°C.
● Upewnij sië, ãe na
metkach pranych rzeczy
podano temperaturë 90°C.
● Otevüete dvíüka stiskem
tlaöítka B
● Otwórz drzwiczki
naciskajåc przycisk (B).
● Naplñte buben praöky
max. 5 kg prádla.
● Zaäaduj do bëbna pralki
maksymalnie 5 kg suchego
prania.
● Zavüete dvíüka.
● Zamknij drzwiczki.
● Close the door
● Otwórz szufladå na
proszek (A).
● Open the detergent
drawer (A).
● Otevüete zásobník pracích
prostüedkå A.
● Ensure that article labels
carry the indication 90°C.
● Open the door by
pressing button (B).
● Load the drum with a
maximum of 5 kg. of dry
washing.
● Nasypejte cca 120 g
práäku do öásti zásobníku II.
● Wsyp 120 g proszku do
drugiej przegródki szuflady.
● Do poslední öásti vlijte cca
50 cm3 poïadované
aviváïe
.
● Wlej 50 cc wybranego
érodka do przegródki na
.
dodatki
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
.
compartment
● Zasuñte zásuvku s pracími
prostüedky A.
● Zamknij szufladë na
proszek (A).
● Close the detergent
drawer (A).
● Zkontrolujte, zda máte
puätënou vodu a zda
odtoková hadice je na
místë.
● Upewnij sië, ãe kran
doprowadzajåcy wodë jest
odkrëcony.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● oraz, ãe wåã
odprowadzajåcy jest na
swoim miejscu.
● And that the discharge
tube is in place.
✿
✿
● Put 120 g in the second II
wash compartment .
✿
57
RU
CZ
PL
EN
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
èêéÉêÄåÄó
VOLBA PROGRAMU
WYBÓR PROGRAMU
PROGRAMME SELECTION
éÚÍÓÈÚ ÓÔËÒ‡ÌË ÔÓ„‡ÏÏ ‰Îfl
‚˚·Ó‡ ̇˷ÓΠÓÔÚËχθÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èÓ‚ÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí Ë Ï‡¯Ë̇
̇˜ÌÂÚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ ÂÂ
ÔÂ˚‚‡ÌËfl. èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl χ¯Ë̇
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Ó·‡ÚË Ì‡È·¥Î¸¯
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÛ ÔÓ„‡ÏÛ, ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl
‰Ó‚¥‰ÌËÍÓÏ ‰Îfl Ó·‡ÌÌfl ÔÓ„‡Ï.
èÓ‚ÂÚ‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ ‚Ë·ÓÛ ‰Îfl
‡ÍÚË‚‡ˆ¥ª ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓª ÔÓ„‡ÏË.
äÓÎË ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí ̇ÚËÒÌÂ̇,
ÔË·‰ ÔÓ˜Ë̇π Ó·ÓÚÛ ‚ ÔÓfl‰ÍÛ
Ó·‡ÌÌfl ÔÓ„‡Ï.
á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl: üÍ˘Ó Ô¥‰ ˜‡Ò
Ó·ÓÚË Ï‡¯ËÌË ‚ËÌË͇˛Ú¸ Á·Óª Û
ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌ¥, ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ
ÔËÒÚ¥È Á·Â¥„‡π Û Ô‡Ï’flÚ¥ Ó·‡ÌÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ ¥, ÍÓÎË ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
ÔÓÌÓ‚ËÚ¸Òfl, χ¯Ë̇ ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Á
ÚÓ„Ó Ï¥Òˆfl, ‰Â ‚Ó̇ ·Û·
ÔËÁÛÔËÌÂ̇.
S pomocí tabulky programÛ
zvolte vhodn˘ program.
Zvolen˘ program nastavíte
otáãením voliãe
programátoru do pfiíslu‰né
pozice a po stisknutí tlaãítka
START bude praãka
uvedena do chodu.
POZOR: Pokud by bûhem
chodu praãky do‰lo k
v˘padku elektrického
proudu, praãka je
vybavená speciální pamûtí,
která zachová zvolené
nastavení a po návratu
elektrického proudu praãka
spustí program od místa, v
nûmÏ byl pfieru‰en.
Przeczytajcie tabel´
programów aby wybraç
najbardzej odpowiedni
program dla waszego prania
Obracajàc pokr´t∏em
programów uaktywnia si´
wybrany program a
wciskajàc przycisk START
uruchamia si´ prac´ pralki.
UWAGA: Je˝eli nastàpi
przerwa w dostawie pràdu w
trakcie prania, specjalna
pami´ç pralki zapami´ta
ustawienia i po w∏àczeniu
pràdu pralka rozpocznie
pranie w tym momencie, w
którym zosta∏o przerwane.
Refer to the programme
guide to select the most
suitable programme.
Turning the selector knob
the required programme is
activate.
When the START button is
pressed the machine sets
the working sequence in
motion.
Warning: If there is any
break in the power supply
while the machine is
operating, a special
memory stores the selected
programme and,when the
power is restored, it
continues where it left off.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ "äÓ̈
ˆËÍ·" ("end cycle")
● èÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ÔÓ„‡ÏË
Û‚¥Ï͇πÚ¸Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ “ͥ̈¸
ˆËÍÎÛ”.
● Na konci programu se
rozsvítí svûtelná kontrolka
konce pracího cyklu.
● Po zakoƒczeniu programu
zapala si´ kontrolka koƒca
cyklu.
● At the end of the
programme the indicator
light “end cycle” will go on.
● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ, ÓÚʇ‚
ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí è ÔÓ‚ÂÌÛ‚
ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Çõäã.
● è¥ÒÎfl ‰ÂͥθÍÓı ÒÂÍÛ̉ ÔË·‰
ÓÁÔӘ̠Ó·ÓÚÛ
● Vypnûte praãku tlaãítkem
START a nastavte voliã
programÛ do polohy OFF.
● Wy∏àczyç pralk´ wciskajàç
przycisk START i ustawiajàc
pokr´t∏o programów na
pozycj´ OFF
● Switch off the washing
machine by pressing the
START button and turning
the selector to OFF.
● Îòêpîéòå ëюê è èçâëåêèòå
áåëüå.
● Âiäêpèéòå ëюê i
âèâàíòàæòå áiëèçíó.
● Otevüete dvíüka praöky a
vyjmëte prádlo.
● Otwórz drzwiczki i wyjmij
uprane rzeczy.
● Open the door and
remove the washed articles.
U VÄECH TYPÅ
PROGRAMÅ SE
PODÍVEJTE DO TABULKY
A VYKONEJTE
ÖINNOSTI,
KTERÉ JSOU ZDE
POPSÁNY.
DLA KAÃDEGO
RODZAJU PRANIA
SPRAWDÃ TABELË
PROGRAM ÓW I
POSTËPUJ WE
WSKAZANY SPOS ÓB.
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю
∋òîé òàáëèöåé.
58
UKR
Óâàãà!
Äëÿ ïpàííÿ áóäü-ÿêî¿
áiëèçíè ïîñòiéíî
çâåpòàéòåñÿ äî
òàáëèöi ïpîãpàì i
äîòpèìóéòåñü
påêîìåíäîâàíî¿
ïîñëiäîâíîñòi
îïåpàöié.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
59
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
UKR
PÎÇÄIË 12
ЧÈÑÒÊÀ
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÄÎÃËßÄ
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
Äëÿ ÷èùåííÿ çîâíiøíüî¿
ïîâåpõíi ìàøèíè íå
êîpèñòóéòåñÿ àápàçèâíèìè
çàñîáàìè, ñïèpòîì ÷è
pîç÷èííèêàìè. Äîñèòü
ïpîòåpòè ìàøèíó âîëîãîю
ñåpâåòêîю.
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
Ìàøèíà ïîòpåáóº íåâåëèêîãî
äîãëÿäó:
● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ
● ÷èùåííÿ âàííî÷îê
(âiääiëåíü) êîíòåéíåpà äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ;
● î÷èñòêè ôèëüòpà
● ÷èùåííÿ ôiëüòpà;
PL
EN
KAPITOLA 12
ROZDZIAÄ 12
CHAPTER 12
ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBA
CZYSZCZENIE I
RUTYNOWA
KONSERWACJA
PRALKI
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
CZ
K öiätëní zevnëjäku praöky
nepouïívejte abrazivní
prostüedky, alkohol a
rozpouätëdla. Vystaöí pouïít
vlhkÿ hadr.
Praöka vyïaduje jen
minimální údrïbu:
Do czyszczenia zewnëtrznej
obudowy pralki nie uãywaj
érodków ãråcych, spirytusów
ani rozpuszczalników.
Wystarczy uãyç zmoczonej
szmatki.
Pralka wymaga konserwacji
w bardzo niewielkim stopniu.
Jest to:
● czyszczenie przegródek
szuflady na proszki,
● Öiätëní zásobníku pracích
prostüedkå.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Cleaning of drawer
compartments.
● czyszczenia filtra.
● Filter cleaning
● Öiätëní filtru.
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
● ïpè ïåpåñóâàííi ÷è
òpèâàëié çóïèíöi ìàøèíè.
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Чèùåííÿ âiääiëåíü
êîíòåéíåpà äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
Påêîìåíäóºòüñÿ ÷àñ âiä ÷àñó
÷èñòèòè âiääiëåííÿ äëÿ
ïîpîøêiâ, âèáiëюâà÷à òà
çì’ÿêøóâà÷à. Äëÿ öüîãî:
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
áåç îñîáëèâèõ çóñèëü
âèòÿãíiòü âàííî÷êè ç
êîíòåéíåpà;
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
ïpîìèéòå êîíòåéíåp i
âàííî÷êè ñòpóìåíåì âîäè;
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
óñòàâòå âñå íà ìiñöå.
● Odpojení püi
dlouhodobém nepouïívání
praöky.
● a takãe przy przewoãeniu
lub po däugim postoju.
Öiätëní dávkovaöe pracích
prostüedkå:
CZYSZCZENIE PRZEGRÓDEK
SZUFLADY NA PROSZKI
Aökoli to není nezbytnë
nutné, doporuöujeme
oböas vyöistit
zásobník práäku na praní,
bëlících prostüedkå a
aviváïe následovnë:
- pouïitím mírné síly
vytáhneme celou zásuvku,
omyjeme ji vodou, osuäíme
a nasuneme zpët.
Pomimo, ãe nie jest to
konieczne zaleca sië
czyszczenie od czasu do
czasu przegródek na
proszek, wybielacz i dodatki.
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Delikatnie ciågnåç wyjmij
przegródki.
Remove the compartments
by pulling gently.
Czyéç za pomocå wody.
60
Clean with water.
Wäóã przegródki z powrotem
na swoje miejsce.
Put the compartments back
into place
61
RU
Î÷èñòêà ôèëüòpà
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
UKR
óèùeííÿ ôiëüòpa
B ìaøèíi âcòaíoâëeíèé
ôiëüòp, ùo çaòpèìyπ âeëèêi
÷acòêè, cìiòòÿ, ïpeäìeòè, ÿêi
ìoæyòü çaáèâaòè çëèâ âoäè
(ìoíeòè, ryäçèêè òoùo).
¯x ëerêo âèòÿãòè ç ôiëüòpa.
CZ
PL
EN
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
ÖISTËNÍ FILTRU
CZYSZCZENIE FILTRA
Praöka je vybavena
speciálním filtrem, kterÿ
zachycuje vëtäí
püedmëty, které by mohly
ucpat odtokovou hadici,
napü. mince, knoflíky, atd. Ty
pak mohou bÿt vyñaty
následujícím zpåsobem:
Pralka jest wyposaãona w
specjalny filtr, którego
zadaniem jest zatrzymywanie
duãych ciaä obcych, które
mogäyby zatkaç wëãe
odpäywowe, takich jak
drobne monety, guziki itp.
Przedmioty te mogå byç
äatwo odzyskane. Procedura
czyszczenia filtra wyglåda
nastëpujåco:
● Uvolnëte kryt zobrazenÿm
zpåsobem na obrázku.
● Äatwo zdejmowana
obudowa, jak pokazano na
rys.
● Kryt pouïijte jako nádobu
na vodu vytékající z filtru.
● Wykorzystaj pokrywë do
zebrania wody znajdujåcej
sië w filtrze.
● Otoöte filtr proti smëru
hodin tak, aby zåstal ve
svislé poloze.
● Przekrëç filtr w kierunku
przeciwnym do wskazówek
zegara, aã zatrzyma sië w
pozycji pionowej.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Odejmëte jej a oöistëte.
● Wyjmij i oczyéç filtr.
● Remove and clean.
● Po oczyszczeniu zaäóã filtr
na miejsce wykonujåc
podane wyãej czynnoéci w
odwrotnej kolejnoéci.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
Ïocëiäoâíicòü äié ÷èùeííÿ
ôiëüòpa òaêa:
● Ease off the base as shown
in fig.
● éÚÍÓÈÚ ÔÓ‰‰ÓÌ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ËÒÛÌÍÂ.
● Ç¥‡kpuÈte ¥ Ḁ́ϥڸ ˆÓÍÓθÌÛ
Ô‡ÌÂθ, flÍ ÁÓ·‡ÊÂÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ.
● âîñïîëüçóéòåñü öîêîëåì
äëÿ ñáîpà îñòàòêîâ âîäû â
ãíåçäå ôèëüòpà;
● âèêîpèñòîâóéòå öîêîëüíó
ïàíåëü äëÿ çáîpó çàëèøêiâ
âîäè ó ôiëüòpi;
● ïîâåpíèòå ôèëüòp ïî
÷àñîâîé ñòpåëêå äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
● ïoâepíiòü ôiëüòp ïpoòè
roäèííèêoâo¿ còpiëêè äo éoão
çyïèíêè y âepòèêaëüíoìy
ïoëoæeííi;
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
● âèòÿãíiòü ôiëüòp i o÷ècòiòü
éoão;
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
● ïicëÿ ÷èùeííÿ ôiëüòpa
oãëÿíüòe éoão i ïocòaâòe ía
ìicöe, âèêoíy˛÷è çaçía÷eíi
âèùe oïepaöi¿ â çâopoòíoìy
ïopÿäêy.
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
Ïåpåcyâaííÿ ìaøèíè ÷è ¿¿
òpèâaëa çyïèíêa
PÜEMÍSTËNÍ NEBO
DLOUHODOBÉ NEPOUÏÍVÁNÍ
PRAÖKY:
PRZEPROWADZKI I OKRESY
DÄUÃSZEGO POSTOJU PRALKI
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
Ïpè ìîæëèâèx ïepecyâaííÿx
÷è òpèâaëoìy ïpocòo˛
ìaøèíè â íeoïaë˛âaíèx
ïpèìiùeííÿx íeoáxiäío
ïoâíicò˛ çëèòè ç òpyáoê òa
ìaøèíè çaëèøêè âoäè.
Przy przeprowadzce lub
okresie däuãszego przestoju
pralki w nieogrzewanych
pomieszczeniach wåã
odprowadzajåcy powinien
zostaç opróãniony z resztek
wody.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
Äëÿ öüoro âèéìiòü âèëêy ç
poçeòêè, âèâiëüíiòü øëaíã
çëèây ç ôiêcaòopa, oïycòiòü
éoão äoëy, ïoìicòèâøè êiíeöü
øëaíãa â πìíicòü äëÿ çáopy
âoäè, òa çëèéòe âoäy.
Pokud praöku püemíst’ujete
nebo nepouïíváte deläí dobu
a zejména stojí-li praäka v
nevytápëné místnosti, je
nutné püedem vypustit
veäkerou vodu z hadic.
Püístroj musí bÿt odpojen ze
sítë a vypnut.
Uvolnëte konec odpadové
hadice a nechte odtéct
väechnu vodu do püipravené
nádoby. Potom hadici
upevnëte do påvodní polohy.
Urzådzenie powinno zostaç
wyäåczone i odäåczone od
sieci.
Odäåcz od odpäywu wåã
odprowadzajåcy wodë i
opuéç go do miski, aby caäa
woda mogäa wypäynåç.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Stejnë postupujte i püi
vypouätëní napouätëcí
hadice.
Powtórz operacjë z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
62
Çâiëüíèâøè ìaøèíy âiä âoäè,
çaêpiïiòü çëèâíèé øëaíã y
ôiêcaòopi.
● Po vyöiätëní jej püipevnëte
zpët po smëru hodin.
Pak postupujte opaönë neï
püi demontáïi.
● Use the base as a tray to
collect leftover water in filter.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
Ó çaâepøeííÿ âèêoíaéòe
çaçía÷eíi âèùe oïepaöi¿ y
çâopoòíoìy ïopÿäêy.
63
UKR
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
PÎÇÄIË 13
MOÆÈBI HECÏPABHOCTI, ¯X ÏPÈЧÈHÈ TA ÓCÓHEHHß
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Ìàøèíà íå
pàáîòàåò íè íà
îäíîé ïpîãpàììå
2. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
çàïîëíÿåòñÿ âîäîé
3. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå ñëèâàåò
âîäó
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã
ìàøèíû
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
ÍÅÑÏPÀÂÍÎÑÒI
1. Ìàøèíà íå ïpaöює
ía æoäíié ïpoãpaìi
ÓÑÓÍÅÍÍß
ÏPÈЧÈÍÈ
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Maøèía íe ïiäêëю÷eía äo eëeêòpoìepeæi
Ïiäêëю÷iòü ìaøèíy
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Maøèía íe yâiìêíeía
Haòècíiòü êíoïêy “âêë/âèêë”
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Biäcyòíÿ eëeêòpoeíepãiÿ
Ïepeâipòe
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Ïpîâåpèòü
Ïepeãopiëè çaïoáiæíèêè
Ïepeâipòe
Biäêpèòèé çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Çaêpèéòe çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Çàêpûòü ëюê.
Äèâ. ïpè÷èíè ï. 1
Ïepeâipòe
Çaêpèòèé êpaí ïoäa÷i âoäè
Biäêpèéòe êpaí
Heâipío âcòaíoâëeía py÷êa L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Ïepeâipòe ïoëoæeííÿ py÷êè L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Çaáèòèé ôiëüòp
O÷ècòiòü ôiëüòp
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
5. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
îòæèìàåò áåëüå
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
2. Ïpaëüía ìaøèía íe
íaïoâíюєòücÿ
âoäoю
3. Ïpaëüía ìaøèía íe
çëèâaє âoäy
Ïepeãíyòèé øëaíã çëèây
Bèïpÿìòe øëaíã çëèây
4. Íàÿâíicòü âoäè ía
ïiäëoçi íaâêoëo
ìaøèíè
Boäa ïpoíèêaє êpiçü ïpoêëaäêy ìiæ
êpaíoì i òpyáêoю ïoäa÷i âoäè
Çaìiíiòü ïpoêëaäêy òa çaòÿãíiòü
ç’єäíaííÿ
5. Ïpaëüía ìaøèía íe
âiäæèìaє áiëèçíy
Maøèía ùe íe çëèëa âoäy
Ça÷eêaéòe, äoêè ìaøèía çiëëє âoäy
Peæèì âiäæèìy âèêëю÷eíèé
Bêëю÷iòü peæèì âiäæèìy
Maøèía íepiâío âcòaíoâëeía ía ïiäëoçi
Bèpiâíÿéòe ìaøèíy, oáepòaю÷è íiæêè
He çíÿòi òpaícïopòíi äyæêè
Çíiìiòü òpaícïopòíi äyæêè
Áiëèçía íepiâíoìipío poçïoäiëèëacÿ â
áapaáaíi
Piâíoìipío poçïoäiëiòü áiëèçíy
6. Ñèëüíi âiápàöi¿ ïiä
÷ac âiäæèìy
Óâara!
ßêùo Baøa ìaøèía íe ïpaöює, ïepø íiæ çâepíyòècÿ äo öeíòpy òexíi÷íoão oácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, cïpoáyéòe
ycyíyòè íecïpaâíicòü caìoòyæêè, âèêopècòoâyю÷è âèùeíaâeäeíy òaáëèöю.
ßêùo caìoòyæêè ycyíyòè íecïpaâíicòü íe âäaєòücÿ, çâepíiòücÿ â öeíòp òexoácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, ïoâiäoìèâøè
òèï ìoäeëi, ÿêèé âêaçaíèé ía òaáëè÷öi ç âíyòpiøíüoro áoêy äâepöÿò aáo â ãapaíòiéíoìy cepòèôiêaòi (òaëoíi).
Ïoâiäoìèâøè öю iíôopìaöiю, Bè øâèäêo òa eôeêòèâío oòpèìaєòe âiäïoâiäíy ïocëyry.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
64
65
PL
CZ
KAPITOLA 13
ROZDZIAÄ 13
LOKALIZACJA USTEREK
USTERKA
ZÁVADA
1. NEFUNGUJE ÏÁDNŸ
PROGRAM
ODSTRANËNÍ
PÜÍÖINA
záströka není v zásuvce
zasuñte záströku
není zapnutÿ hlavní spínaö
zapnëte hlavní spínaö
vÿpadek el. proudu
zkontrolujte
porucha el. fáze
zkontrolujte
otevüená dvüíka praöky
zavüete dvíüka
viz püíöina 1
zkontrolovat
uzavüenÿ püívod vody
otevüít püívod vody
äpatnë nastavenÿ programátor
nastavte správnë programátor
ohnutá odtoková hadice
narovnejte odtokovou hadici
Ucpanÿ filtr
Zkontrolujte, vyöistëte filtr
4. VODA NA ZEMI V
OKOLÍ PRAÖKY
z praöky vytéká pëna
sníïit dávku prac. práäku
5. PRAÖKA
NEODSTÜEDUJE
praöka jeätë nevypustila
vodu
vyökejte nëkolik minut, praöka vypustí
vodu
stisknuto tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
vypnëte tlaöítko pro vylouöení
odstüedëní
praöka nestojí rovnë
nastavit noïiöky praöky
nebyly odstranëny fix. vloïky
odstrañte fixaöní vloïky
prádlo nerovnomër. rozloïené
rozloïte rovnomërnë prádlo
2. PRAÖKA
NENAPOUÄTÍ VODU
3. PRAÖKA
NEVYPOUÄTÍ VODU
6. SILNÉ OTÜESY PÜI
ÏDÍMÁNÍ
Pokud závada püetrvává, obrat’te se na servisní organizaci. Uved’te vïdy typ praöky (najdete jej bud’ na zadní
stënë spotüebiöe nebo na záruöním listë).
Dåleïité:
1 Pouïití ekologickÿch bezfosfátovÿch pracích práäkå måïe mít vliv na :
- Odtékající voda po máchání måïe bÿt chladnëjäí díky püítomnosti zeolitå ve smësi. Neovlivní to úöinnost
máchání.
- Na závër praní se na prádle måïe objevit bílÿ práäek (zeolity), kterÿ väak na nëm nezåstane a také neovlivní
barvu prádla.
- Ve vodë vypouätëné po posledním máchání se måïe objevit pëna, která neznamená, ïe by prádlo bylo
nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní öástice, souöást pracích práäkå, se öasto odstrañují håüe a nëkdy se objevují
jako zbytky pëny na prádle. Daläí máchání je neodstraní.
1. Pralka nie dziaäa
na ãadnym
programie
SPOS ÓB USUNIËCIA
PRZYCZYNA
Kabel zasilajåcy nie podäåczony do
sieci
Wäóã wtyczkë do gniazdka
Wäåcznik nie zostaä wciéniëty
Wciénij wäåcznik
Brak zasilania
Sprawdã sieç
Przepalony bezpiecznik sieciowy.
Sprawdã bezpiecznik
Drzwiczki pralki otwarte
Zamknij drzwiczki
Patrz przyczynë 1.
Sprawdã
Kran doprowadzajåcy wodë zakrëcony.
Odkrëç kran.
Pokrëtäo programatora ãle ustawione.
Ustaw prawidäowo pokrëtäo.
Zagiëty wåã odprowadzajåcy wodë.
Wyprostuj wåz.
Kawaäek materiaäu blokuje filtr.
Sprawdã filtr.
4. Woda na
podäodze wokóä
pralki.
Wyciek ze zäåcza kranu z wëãem
doprowadzajåcym wodë.
Przesuñ pralkë i zaciénij wåã na kranie.
5. Nie dziaäa wirówka.
Pralka nie wylaäa jeszcze wody.
Zaczekaj kilka minut, aã pralka wyleje
wodë.
Ustawienie „bez wirówki” (niektóre
modele)
Przestaw program na wirówkë.
Pralka nie zostaäa dokäadnie
wypoziomowana.
Wyreguluj specjalne nóãki.
Nie zostaäy zdjëte klamry transportowe.
Zdejmij klamry.
Ãle rozäoãony äadunek bëbna.
Rozäóã równomiernie pranie w bëbnie.
2. Pralka nie nabiera
wody.
3. Pralka nie usuwa
wody.
6. W czasie
wirowania
odczuwalne
znaczne wibracje.
Jeéli usterka nie znika skontaktuj sië z serwisem technicznym firmy Candy. Aby uzyskaç odpowiedniå i szybkå
usäugë podaj model pralki. który moãesz odczytaç z tabliczki umieszczonej w otworze drzwiczek, lub na karcie
gwarancyjnej.
Uwaga:
1. Uãycie przyjaznych dla érodowiska proszków do prania pozbawionych fosforanów moãe daç nastëpujåcy
efekt:
- Woda z päukania moãe byç mëtna z uwagi na obecnoéç zawiesiny zeolitów. Nie wpäywa to na skutecznoéç
samego päukania.
- Obecnoéç biaäego proszku (zeolitów) na praniu po zakoñczeniu cyklu. Nie przyczepia sië on do materiaäu,
ani nie wpäywa na kolor.
- Obecnoéç piany w wodzie z ostatniego päukania, co nie musi oznaczaç zäego päukania.
- Niejonowe powierzchniowo-czynne substancje obecne w skäadzie proszków do prana så czësto trudne do
usuniëcia z prania i nawet w maäych iloéciach mogå powodowaç powstawanie piany.
- W takim przypadku dodatkowe päukanie nie jest uzasadnione.
2. Jeéli Twoja pralka przestanie dziaäaç, przed zwróceniem sië do serwisu Candy wykonaj powyãsze
sprawdziany.
2 Pokud praöka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obrat’te se na odbornÿ Candy servis.
66
67
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
6. Strong vibrations
during spin
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
68
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
Ôipìà-âèpîáíèê íå íåñå íiÿêî¿ âiäïîâiäàëüíîñòi çà ïîìèëêè äpóêó, ùî ìiñòÿòüñÿ â
öèõ iíñòpóêöiÿõ, i çàëèøຠçà ñîáîю ïpàâî ïîëiïøåííÿ ÿêîñòi âëàñíèõ âèpîáiâ,
çáåpiãàю÷è íåçìiííèìè îñíîâíi òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè.
V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Z zastrzezeniem prawa do modyfikacji technicznych i ewentualnych bäëdów
drukarskich.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ cepòèôèöèpoâaía ía
cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé
PÔ” ìocêoâcêèì opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe,
ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
03.03 - 41001762.B - Printed in Italy - Imprimé en Italie
RU
UKR
CZ
PL
EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising