Candy | CWB 1062DN1-S | Candy CWB 1062DN1-S Uživatelský manuál

Candy CWB 1062DN1-S Uživatelský manuál
Návod k obsluze
&:%'
1
ÚVOD
S koupi tohoto domácího spotřebiče Candy jste prokázali, že
nepřipouštíte kompromisy: chcete pouze nejlepší.
Značka Candy je potěšena, že Vám může představit novou pračku,
výsledek let výzkumu a prodejních zkušeností s přímým kontaktem
se zákazníky. Zvolili jste kvalitní, spolehlivou a výkonnou pračku.
Candy také nabízí širokou škálu jiných domácích spotřebičů:
pračky, myčky, pračky se sušičkami, sporáky, mikrovlnné trouby.
Tradiční trouby a sporáky, chladničky a mrazničky.
Zeptejte se místního prodejce na kompletní nabídku výrobků
značky Candy.
Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobném
prostředí:
- zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích a jiném
pracovním prostředí;
- na farmách;
- klienty hotelů, motelů a dalším obytném prostředí;
- v prostředí pro výdej snídaně.
Jiné použití od domácího prostředí nebo od běžného domácího
využití, jako je komerční využití experty nebo zkušenými uživateli,
je vyloučené i ve výše uvedených aplikacích. Pokud se spotřebič
využívá jiným způsobem, může to zkrátit jeho životnost a může
vést ke ztrátě práva na záruku. Jakékoliv poškození spotřebiče
nebo jiná poškození a ztráty vyplývající z jiného než domácího
využití (i když se nachází v domácím prostředí) nebude
akceptováno výrobcem plnění záručních oprav.
Přečtěte si prosím pozorně tento návod, neboť nabízí důležité
pokyny pro bezpečnou instalaci, použití a údržbu a některé
užitečné rady k dosažení nejlepších výsledků vaší pračky.
Odložte si tento návod na bezpečném místě pro použití v
budoucnosti.
Při kontaktování zákaznického střediska Candy uveďte vždy číslo
modelu a G číslo (na štítku spotřebiče).
2
OBSAH:
Úvod2
Všeobecné pokyny při převzetí výrobku
4
Záruka
4
Bezpečnostní pokyny
5
Nastavení a Instalace
8
Ovládací prvky
11
Popis ovládacích prvků
12
Tabulka programů
17
Volba programu
19
Zásobník pracích prostředků
21
Spotřebič
22
Užitečné rady pro uživatele
23
Praní
24
Čištění a údržba
26
Instrukce k montáži dvířek
30
3
KAPITOLA 1
VŠEOBECNÉ POKYNY PŘI PŘEVZETÍ
VÝROBKU
Při dodání a převzetí výrobku zkontrolujte pečlivě, zda bylo dodáno
následující standardní příslušenství:
A) Návod k použití
B) Adresy servisních středisek
C) Záruční certifikát
D) Zátky
E) Díl pro výpustní hadici
F) Zásobník tekutých pracích prostředků nebo bělidla (nádoba)
USCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ
Zkontrolujte, zda pračka nebyla při transportu poškozena. V
opačném případě kontaktujte nejbližší servisní středisko Candy.
A
C
KAPITOLA 2
ZÁRUKA
Spotřebič je dodáván se záručním listem, který umožňuje využití
bezplatné servisní služby během záruční doby.
D
F
4
B
E
KAPITOLA 3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
DŮLEŽITÉ: PRO VŠECHNY ČINNOSTI ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY
● Odpojte zástrčku od zásuvky
● Zastavte přívod vody.
● Všechny spotřebiče Candy jsou uzemněné. Ujistěte se, zda
je síťová zásuvka uzemněná. V opačném případě kontaktujte
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič vyhovuje Evropským směrnicím 73/23/EEC
a 89/336/EEC, nahrazenými 2006/95/EC a 2004/108/EC, a
následným dodatkům.
● Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma ani vlhkýma rukama.
● Nepoužívejte spotřebič, pokud máte bosé nohy.
● Zvyšte pozornost při použití prodlužovacích kabelů v
koupelnách. Vyhněte se jejich použití.
UPOZORNĚNÍ: BĚHEM PRACÍHO CYKLU DOSAHUJE
PRAČKA TEPLOTY 90°C.
● Před otevřením dvířek pračky se ujistěte, zda v bubnu není
voda.
5
● Nepoužívejte adaptéry ani mnohonásobné zásuvky.
● Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně
dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními
schopnostmi, nebo bez zkušeností a znalostí spotřebiče, pouze
pokud nejsou pod dohledem nebo poučené osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost.
Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
● Při odpojování ze sítě netahejte pouze za síťovou šňůru, ale
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
● Nenechávejte přístroj vystaven atmosférickým vlivům (déšť’,
slunce apod.)
● Při přemísťování přístroje jej nezvedejte za ovládací voliče nebo
zásuvku na prášek.
● Při převozu neopírejte pračku dvířky o vozík.
Důležité:
Pokud umístíte přístroj na koberec, zkontrolujte, zda nejsou
ohroženy ventily ve spodní části pračky.
● Přístroj zvedejte v páru podle obr.
● V případě poruchy nebo nesprávné činnosti vypněte pračku,
uzavřete přívod vody a neodborně s přístrojem nemanipulujte.
Kontaktujte servisní středisko Candy ohledně opravy a žádejte
originální náhradní díly Candy. Nedodržení těchto podmínek by
mohlo ohrozit bezpečný provoz spotřebiče.
● Pokud by došlo k poškození přívodního kabelu, musí být
nahrazen jiným originálním, dodávaným servisními centry
Candy.
6
KAPITOLA 4
FP
FP
FP
Technické parametry
MAX. HMOTNOST SUCHÉHO PRÁDLA
kg
8
Příkon
W
1500
Jištění
A
10
Viz výrobní štítek
Otáčky odstředění
Tlak vody
Napětí
MPa
min. 0,05
max. 0,8
V
220 - 240
7
KAPITOLA 5
NASTAVENÍ A INSTALACE
Přemístěte spotřebič do blízkosti místa konečného postavení bez
základny obalu.
Opatrně prořízněte pásky, které drží přívodní kabel a odtokovou
hadici.
Uvolněte 4 upevňující šrouby označené (A) a vyjměte 4 podložky
označené (B).
U některých modelů 1 nebo více podložek padne do spotřebiče:
nakloněním spotřebiče vyndejte uvedené podložky.
Překryjte 4 otvory pomocí dodaných zátek.
UPOZORNĚNÍ: ODSTRAŇTE ZBYTKY OBALU Z DOSAHU
DĚTÍ, MOHLY BY BÝT ZDROJEM NEBEZPEČÍ.
8
Upevněte ke dnu pračky přiložený protihlukový štít z vlnitého
materiálu podle obrázku.
Připojte přívodní hadici k ventilu.
Spotřebič musí být připojen k přívodu vody novou hadicí. Staré
hadice nesmí být znovu používány
DŮLEŽITÉ: V TÉTO FÁZI NEPOUŠTĚJTE VODU.
Postavte pračku ke zdi. Pověste hadici na odpadovou vodu na
okraj vany a dbejte na to, aby na hadici nevznikly zlomy nebo
ohyby.
Je lepší použijete-li připojení k pevnému odpadu o průměru větším
než je odpadová hadice a ve výšce min. 50 cm. Pokud je potřeba,
použijte pevný U-držák k upevnění hadice.
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
9
Nastavte pračku do roviny pomocí 4 nožiček:
a) Otáčejte maticí šroubu ve směru hod. ručiček a pak můžete
přizpůsobit výšku nožičky.
b) Otáčením snižujte nebo zdvíhejte nožičku, dokud perfektně
nepřilne k podlaze.
A
c) Upevněte polohu nožičky otočením matice šroubu proti směru
hod. ručiček.
B
C
Zkontrolujte, že volič programů je v poloze „OFF„ a dvířka pračky
jsou zavřená.
Připojte zástrčku.
Upozornění:
V případě potřeby výměny přívodního kabelu připojujte vodiče v
souladu s následujícími barvami/kódy:
Modrý
Hnědý
-
Neutrální (N)
Živý (L)
Žlutozelený
-
Uzemnění (
)
Po instalaci musí zůstat zástrčka snadno přístupná.
10
KAPITOLA 6
& %)
CBF
+
H
*0'
G MD
N
OFF
59 Min
90° + Pre
60°C
ID
R
O
TT
14 Min
P
O
C
A
30 Min
40°C
N
30°
P
D
50°
6kg
800 rpm
EcoMix
20°
CWB 0862 DN1
0(
ME
3
A
BEDIENUNGSELEMENTE
COMANDI
D
EL
IC
30°
AT ES
30°
E
IX
40°
M
30°
1
$
OVLÁDACÍ PRVKY
A Madlo dvířek
B Kontrolka spuštění programu
C Tlačítko start
D Tlačítko Aquaplus
E Tlačítko „Studené praní“
F Tlačítko „Odloženého startu“
G Tlačítko „Volby otáček odstředění“
H Digitální displej
M Kontrolky tlačítek
N Volič programů s pozicí OFF (vypnutý)
P Zásobník pracích prostředků
11
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ
MADLO DVÍŘEK
K otevření dvířek otočte madlem dle obrázku.
DŮLEŽITÉ:
SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ BRÁNÍCÍ
V OTEVŘENÍ DVÍŘEK NA KONCI CYKLU PRANÍ/
ODSTŘEDĚNÍ. PŘED OTEVŘENÍM DVÍŘEK POČKEJTE 2
MINUTY PO SKONČENÍ FÁZE ODSTŘEDĚNÍ.
PLQ
KONTROLKA SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
B
Rozsvítí se po stisknutí tlačítka START.
TLAČÍTKO START
Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
POZNÁMKA: OD STISKNUTÍ TLAČÍTKA START SE
SPOTŘEBIČ SPUSTÍ ZA NĚKOLIK SEKUND.
ZMĚNA NASTAVENÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
(POZASTAVENÍ)
Stiskněte a podržte tlačítko „START/PAUSE” na přibližně 2
sekundy, blikající kontrolky tlačítek možností a kontrolka zbývající
doby zobrazují, že pračka je v režimu pozastavení, nastavte dle
potřeby a opětovným stisknutím tlačítka „START/PAUSE” zrušte
blikání kontrolek.
Pokud chcete přidat nebo vyndat prádlo během praní, počkejte
2 minuty, dokud bezpečnostní zařízení neodemkne dvířka. Po
uskutečnění změn zavřete dvířka, stiskněte tlačítko START a
spotřebič pokračuje od bodu přerušení.
12
C
ZRUŠENÍ PROGRAMU
K zrušení programu nastavte volič programů do pozice OFF.
Zvolte jiný program.
Resetujte volič programů do pozice OFF.
TLAČÍTKO „AQUAPLUS”
D
Stisknutím tohoto tlačítka můžete aktivovat nový speciální prací
cyklus v programech Stálobarevné a Směsné látky, díky novému
systému Sensor. Tato možnost ošetřuje vlákna prádla a pečuje o
jemnou kůži těch, kteří jej nosí.
Prádlo se pere s větším množstvím vody a to s novou
kombinovanou akcí rotací bubnu, kde se voda plní a odčerpává,
což nabízí dokonale čisté a vymáchané prádlo. Množství vody
v pračce se zvyšuje tak, aby se zcela rozpustil prací prostředek,
což zajistí efektivní prací výsledek. Množství vody se zvyšuje také
během procesu máchání k odstranění veškerých stop pracích
prostředků z vláken.
Tato funkce je navržená zejména pro osoby s citlivou pokožkou,
u kterých může i nepatrné množství pracího prostředku způsobit
alergickou reakci.
Doporučujeme, abyste tuto funkci používali i při praní dětského
oblečení, praní jemného prádla obecně nebo při praní froté prádla,
protože vlákna froté mají větší tendenci zachycovat prací prášek.
K zajištění nejlepších výsledků praní je vždy tato funkce aktivní u
programů Jemné a Vlna/Ruční praní.
TLAČÍTKO STUDENÉ PRANÍ
E
Stisknutím tohoto tlačítka je možné změnit každý program na
studené praní, bez úprav ostatních parametrů (hladina vody, časy,
rytmus, apod...).
Záclony, malé koberečky, ručně dělané výrobky, nestálobarevné
látky lze prát bezpečně díky tomuto novému zařízení.
13
TLAČÍTKO „ODLOŽENÝ START”
F
Toto tlačítko vám umožňuje naprogramovat odložení spuštění
pracího cyklu až o 24 hodin.
K odložení startu proveďte následující postup: Nastavte
požadovaný program. Stisknutím tlačítka jednou jej aktivujete
(na displeji se zobrazí h00) a opětovným stisknutím nastavíte 1
hodinové odložení (na displeji se zobrazí h01); každým dalším
stisknutím se odložení prodlouží o 1 hodinu, až do zobrazení h24
na displeji, kdy další stisknutí tlačítka resetuje odložený start na
nulu.
Potvrďte stisknutím tlačítka „START/PAUSE” (kontrolka na displeji
začne blikat). Spustí se odpočítávání a po jeho skončení se
automaticky spustí nastavený program.
Odložený start lze zrušit následujícím způsobem:
Stiskněte a podržte tlačítko na 5 sekund, dokud displej nezobrazí
nastavení pro zvolený program.
Nyní lze spustit předem navolený program stisknutím tlačítka
„START/PAUSE” nebo jej zrušit nastavením voliče programů do
pozice OFF a zvolit jiný program.
TLAČÍTKO „VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ”
Cyklus odstředění je velmi důležitý při odstraňování co největšího
množství vody z prádla bez poškození látky. Rychlost otáček
odstředění můžete nastavit podle potřeby.
Stisknutím tohoto tlačítka lze snížit maximální rychlost a pokud
chcete, cyklus odstředění lze zrušit.
K aktivaci cyklu odstředění stačí pouze stisknout tlačítko, dokud se
nezobrazí požadovaná rychlost odstředění.
Pro ochranu tkanin není možné nastavit rychlost vyšší než je
rychlost, která se automaticky stanovuje v okamžiku zvolení
programu.
Rychlost odstřeďování je možné změnit kdykoliv, bez pozastavení
spotřebiče.
POZNÁMKA: SPOTŘEBIČ JE VYBAVEN SPECIÁLNÍM
ELEKTRONICKÝM ZAŘÍZENÍM, KTERÉ BRÁNÍ
NEVYVÁŽENÍ CYKLU ODSTŘEDĚNÍ. SNÍŽENÍM HLUKU A
VIBRACÍ PRAČKY SE TAKÉ PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST
VAŠÍ PRAČKY.
14
G
„DIGITÁLNÍ” DISPLEJ
Systém indikátorů displeje vám umožňuje neustálý přehled o stavu
pračky:
1) RYCHLOST OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ
Po zvolení pracího programu se na displeji objeví maximální
povolená rychlost odstřeďování pro daný program. Každým
dalším stisknutím tlačítka volby otáček snížíte rychlost o 100 ot/
min. Minimální rychlost je 400 ot/min., nebo lze odstředění zcela
vynechat opakovaným stisknutím tlačítka.
H
4
3
1
2
2) KONTROLKA ODLOŽENÉHO STARTU
Bliká po nastavení odloženého startu.
3) KONTROLKA UZAMČENÝCH DVÍŘEK
Kontrolka „Uzamčených dvířek“ se rozsvítí po zavření dvířek a
když je pračka zapnutá.
Když stisknete tlačítko START se zavřenými dvířky, kontrolka
zavřených dvířek bude blikat a pak svítit.
Pokud nejsou dvířka zavřená, kontrolka bude blikat.
Speciální bezpečnostní zařízení brání v otevření dvířek ihned
po skončení cyklu. Po dokončení cyklu počkejte 2 minuty, pak
zhasne kontrolka dvířek před otevřením. Po skončení pracího
cyklu nastavte volič programů do pozice OFF.
4) TRVÁNÍ CYKLU
Po zvolení programu displej automaticky zobrazí trvání cyklu,
které může být různé, v závislosti na zvolených možnostech.
Po spuštění programu budete neustále informováni o zbývající
době do konce praní.
Spotřebič vypočítá čas do konce zvoleného programu na
základě standardní náplně, během cyklu spotřebič upraví čas
podle vloženého prádla a složení.
15
KONTROLKY TLAČÍTEK
M
Tyto kontrolky svítí po stisknutí příslušných tlačítek.
Pokud zvolíte možnost nekompatibilní se zvoleným programem,
kontrolka tlačítka nejdříve bliká a pak zhasne.
VOLIČ PROGRAMŮ S POZICÍ OFF
KDYŽ OTOČÍTE VOLIČEM PROGRAMŮ, ROZSVÍTÍ
SE KONTROLKY PRO ZOBRAZENÍ ZVOLENÉHO
PROGRAMU. NA KONCI CYKLU NEBO V DOBĚ
NEČINNOSTI SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE SNÍŽÍ
ÚROVEŇ KONTRASTU DISPLEJE. POZNÁMKA: K
VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE NASTAVTE VOLIČ PROGRAMŮ
DO POZICE OFF.
Stisknutím tlačítka „Start/Pause“ spusťte zvolený cyklus.
Program proběhne s voličem programu nastaveným na zvoleném
programu až do konce programu.
Pračku vypněte otočením voliče do pozice OFF.
POZNÁMKA: VOLIČ PROGRAMU MUSÍTE NASTAVIT DO
POZICE OFF NA KONCI KAŽDÉHO CYKLU NEBO POKUD
CHCETE SPUSTIT NÁSLEDNÝ CYKLUS.
16
N
KAPITOLA 7
TABULKA PROGRAMŮ
352*5$00(
Volič
6(/(&725
programů
21
352*5$0)25
PROGRAM PRO:
Odolné látky
5HVLVWDQWIDEULFV
Bavlna, len
&RWWRQOLQHQ
&RWWRQPL[HG
Bavlna,
směsné
na:
:KLWHVZLWK
Bílé
s předpírkou
3UHZDVK
90°
90°
Stálobarevné
prádlo
)DVWFRORXUHGV
Stálobarevné
)DVWFRORXUHGV
prádlo
Nestálobarevné
Směsné
látky a
0L[HGIDEULFV
syntetické
DQGV\QWKHWLFV
Bavlna,
směsné
látky
6\QWKHWLFV
Q\ORQ
(nylon,
směsná
SHUORQperlon),
PL[HGFRWWRQ
bavlna
0L[HGGHOLFDWH
Směsné, jemné
V\QWKHWLFV
syntetické látky
Velmi jemné látky
9HU\GHOLFDWHIDEULFV
NJ
7(03
Max.
ƒ&
tep.
°C
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
1RQIDVWFRORXUHGV
prádlo
30°
Stálobarevné
)DVWFRORXUHGV
50°
ƒ
ƒ
1RQIDVWFRORXUHGV
Nestálobarevné
40°
ƒ
ƒ
30°
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
EcoMix
EcoMix
20°
ƒ
ƒ
&
Košile
6KLUWV
'HOLFDWHV
Jemné
´0$&+,1(
Vlna
pro „PRANÍ V
:$6+$%/(µ
PRAČCE“
ZRROOHQV
Ruční
praní
+DQGZDVK
EcoMix20°
(FR0L[ƒ
Rychlé odstředění/
)DVWVSLQ'UDLQRQO\
Pouze odčerpání
S pSpeciální
ecials
:(,*+7
Max
hmot.
0$;
kg*
30°
30°
Máchání
5LQVH
Odolné nebo
5HVLVWDQWRU0L[HG
směsné
IDEULFVlátky
14 Min
ƒ
ƒ
Odolné nebo
5HVLVWDQWRU0L[HG
směsné
IDEULFVlátky
30 Min
ƒ
ƒ
5HVLVWDQWIDEULFV
Odolné látky
59 Min
ƒ
ƒ
Zás. prac.
&+$5*('(7(5*(17
prostředků
II2
I1
17
59 Min
60°C
ID
R
TT
14 Min
P
90° + Pre
O
C
A
30 Min
OFF
40°C
ON
30°
D
50°
EcoMix
20°
DE
L IC
30°
E
AT ES
30°
IX
40°
M
30°
Přečtěte si tyto poznámky
* Maximální kapacita suchého prádla, dle použitého modelu (viz výrobní štítek).
** STANDARDNÍ PROGRAM PRO BAVLNU PODLE (EU) Č 1015/2010 A Č. 1015/2010 a č.
1061/2010
PROGRAM PRO BAVLNU s teplotou 60°C
PROGRAM PRO BAVLNU s teplotou 40°C
Tyto programy jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jsou to nejúčinnější
programy ohledně spotřeby energie a vody pro praní bavlněného prádla.
Tyto programy byly vyvinuté aby odpovídaly teplotě na štítku prádla a aktuální teplota vody se může
mírně odlišovat od deklarované teploty cyklu.
Rychlost odstřeďování může být také snížená podle doporučení na štítku prádla, nebo u velmi
jemných kusů prádla můžete odstřeďování zcela vyloučit pomocí tlačítka volby otáček odstřeďování.
Pokud máte jen malé množství znečištěného prádla vyžadující ošetření bělidlem, předběžné
odstranění skvrn lze provést v pračce.
Nalijte bělidlo do zásobníku pro bělidlo, zasuňte do prostoru označeného „2” v zásobníku pracích
prostředků a nastavte speciální program „MÁCHÁNÍ”
.
Po skončení této fáze nastavte volič programů do pozice „OFF” a přidejte zbytek prádla a
pokračujte v běžném praní s nejvhodnějším programem.
18
KAPITOLA 8
VOLBA PROGRAMU
Pro různé typy látek a různý stupeň znečištění nabízí pračka 4
různé programové pásma podle: pracího cyklu, teploty a délky
cyklu (viz tabulku pracích programů).
1 ODOLNÉ LÁTKY
Program je navržený pro maximální praní a máchání, s intervaly
mezi odstředěním, čímž zajistí perfektní výsledky máchání.
Konečné odstředění nabízí nejúčinnější odstranění vody.
2. SMĚSNÉ A SYNTETICKÉ LÁTKY
Hlavní praní a máchání nabízí nejlepší výsledky díky rotačním
rytmům bubnu a hladině vody. Jemné odstředění zajistí menší
pomačkání prádla.
3. SPECIÁLNÍ JEMNÉ VLÁKNA
Toto je nový prací cyklus, který střídá praní a namáčení a je
zejména vhodný pro velmi jemné látky. Prací cyklus a máchání
se provede s velkým objemem vody k zajištění nejlepších
výsledků.
PROGRAM PRO VLNU A HEDVÁBÍ
Tento program umožňuje kompletní prací cyklus pro vlněné prádlo
označené jako „Pro praní v pračce” a prádlo z hedvábí nebo
speciální „Praní a hedvábí” na štítku prádla. Program dosahuje
maximální teploty 30°C a končí 3 cykly máchání, jedním pro
aviváž, a při nízké rychlosti.
19
4. SPECIÁLNÍ
SPECIÁLNÍ PROGRAM „EcoMix”
Tento inovativní program umožňuje společné praní různých typů
látek a barev, jako je bavlna, syntetické a směsné látky při pouhých
20°C a nabízí vyjímečné výsledky praní.
Spotřeba tohoto programu je přibližně 40% z běžného programu
pro bavlnu s teplotou 40°C.
ODSTŘEDĚNÍ A ODČERPÁNÍ
Program odstředění se dokončí při maximální rychlosti, lze ji snížit
pomocí tlačítka volby rychlosti otáček nebo zcela vyloučit, pokud
požadujete pouze odčerpání.
SPECIÁLNÍ PROGRAM „MÁCHÁNÍ”
Tento program provede tři máchání s prostředním odstředěním (u
kterého lze snížit otáčky nebo jej zcela vyloučit). Lze jej použít pro
máchání jakéhokoliv typu látky, např. použít po ručním praní.
Tento program lze použít také jako cyklus bělení (viz tabulku
pracích programů).
DENNÍ PRANÍ 30°C – RYCHLÝ 14’
Kompletní prací cyklus (praní, máchání a odstřeďování), schopný
vyprat za přibližně 14 minut:
- maximální náplň prádla přibližně 1/1,5 kg;
- mírně znečištěné prádlo (bavlna a směsné látky)
14 Min
U tohoto programu doporučujeme dávkovat 20% dávky pracího
prostředku (ve srovnání se standardní dávkou), abyste zabránili
plýtvání.
DENNÍ PRANÍ 30°C – RYCHLÝ 30’
Kompletní prací cyklus (praní, máchání a odstřeďování), schopný
vyprat za přibližně 30 minut:
- maximální náplň prádla přibližně 2/2,5 kg;
- mírně znečištěné prádlo (bavlna a směsné látky)
30 Min
U tohoto programu doporučujeme dávkovat 20% dávky pracího
prostředku (ve srovnání se standardní dávkou), abyste zabránili
plýtvání.
PRANÍ 59 ‘
Tento speciální program zachovává vysokou kvalitu praní se
značným zkrácením doby praní. Program je navržen pro maximální
náplň 3 kg s teplotou 40°C a končí 2 cykly máchání při vysoké
rychlosti.
20
59 Min
KAPITOLA 9
ZÁSOBNÍK PRACÍCH PROSTŘEDKŮ
Zásobník pracích prostředků je rozdělen na 3 komory:
- komora označená „l” je pro prostředek pro předpírku;
- komora označená „
bělidla apod;
✿” je pro speciální aditiva, aviváže, škrob,
- prostor označen „ll” je pro prací prostředek pro hlavní praní.
Pokud používáte tekuté prací prostředky, vložte dodanou speciální
nádobku do prostoru s označením „II” v zásobníku pracích
prostředků. Zajistí dávkování pracího prostředku ve správnou dobu
pracího cyklu.
Tuto speciální nádobku musíte vložit do komory označené „II” v
zásobníku pracích prostředků, také když chcete použít program
„MÁCHÁNÍ” jako cyklus bělení.
POZNÁMKA:
NĚKTERÉ PRACÍ PROSTŘEDKY SE OBTÍŽNĚ
ODSTRAŇUJÍ. U TĚCHTO DOPORUČUJEME POUŽITÍ
SPECIÁLNÍHO DÁVKOVAČE, KTERÝ VLOŽÍTE DO BUBNU.
POZNÁMKA: TEKUTÉ PRACÍ PROSTŘEDKY DÁVEJTE
POUZE DO KOMORY OZNAČENÉ „ ”. PRAČKA JE
NAPROGRAMOVÁNA NA AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ
ADITIV BĚHEM KONEČNÉ FÁZI MÁCHÁNÍ PRO VŠECHNY
PRACÍ CYKLY.
✿
21
KAPITOLA 10
SPOTŘEBIČ
DŮLEŽITÉ:
Při praní těžkých pokrývek, přehozů nebo jiných těžkých předmětů
doporučujeme nepoužívat odstředění.
Pokud mají být v pračce prány vlněné obleky nebo jiné předměty z
vlny, musí mít označení "Možno prát v pračce”.
Důležité:
Při třídění prádla:
- ujistěte se, zda v něm nejsou kovové předměty žabky, spínací
špendlíky, špendlíky, kancelářské sponky, mince apod.).
- zjistěte, zda povlaky polštářů, zipy a háčky na oblečení jsou
zapnuté
- ze záclon odstraňte žabky
- věnujte pozornost štítkům na oblečení.
- pokud najdete zaschlé skvrny na oblečení, měly by být
odstraněny speciálním prostředkem doporučeným na štítku).
22
KAPITOLA 11
UŽITEČNÉ RADY PRO UŽIVATELE
Při používání vašeho spotřebiče dbejte zásad ochrany životního
prostředí a ekonomického provozu.
MAXIMALIZUJTE VELIKOST NÁPLNĚ
Nejlepších výsledků při využití elektrické energie, vody, pracích
prostředků času dosáhnete tím, že budete využívat maximální
doporučené dávky pro praní jednotlivých druhů prádla.
Až 50% energie ušetříte, když vyperete jednu plnou dávku prádla
místo dvou polovičních náplní.
POTŘEBUJETE PŘEDPÍRKU?
Pouze pro silně znečištěné prádlo!
Pokud nebudete používat předeprání u mírně nebo středně
znečištěného prádla, ušetříte mezi 5 až 15% pracích prostředků,
času, vody a elektrické energie.
JE NEZBYTNÉ PRANÍ S HORKOU VODOU?
Jestliže skvrny na prádle předem odstraníte vhodným
předepíracím prostředkem nebo odstraňovačem skvrn, není nutné
prát na nejvyšší teplotě. Při pracím programu na 60°C ušetříte až
50% energie.
23
PRANÍ
PROMĚNLIVÁ KAPACITA
Tato pračka automaticky nastaví výšku hladiny napouštěné
vody podle druhu a množství prádla. Je tím také možné docílit
individuálního postupu praní z hlediska úspory energie. Systém
snižuje spotřebu energie a značně zkracuje čas praní.
Příklad:
Pro praní zvláště jemných tkanin byste měli použít speciální sít’ku.
Předpokládejme, že prádlo se skládá z velmi zašpiněných
bavlněných oděvů (zaschlé skvrny by měly být odstraněny
speciálními prostředky).
Doporučujeme neprat dohromady dávku prádla pouze z tkanin,
které absorbují vodu, dávka v pračce by mohla být po namočení
příliš těžká.
● Otevřete zásobník pracích prostředků.
● Dejte 120 g do prostoru pro hlavní praní s označením ll.
● Do komory
✿ dejte 50 ml požadovaného aditiva.
● Zavřete zásobník pracích prostředků.
24
● Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody.
● A zda je odtoková hadice na místě.
VOLBA PROGRAMU
Viz tabulku programů pro volbu nejvhodnějšího.
Otočením voliče programů se požadovaný program aktivuje.
Displej zobrazí nastavení pro zvolený program.
Nastavte teplotu vody podle potřeby.
Stiskněte tlačítka možností (pokud je to nutné)
Poté stiskněte tlačítko START. Po stisknutí tlačítka START pračka
spustí zvolený program.
Prací cyklus probíhá s voličem programů nastaveným na určitém
programu, a to až do konce praní.
Upozornění: Pokud by během chodu pračky došlo k výpadku
elektrického proudu, pračka je vybavena speciální paměti, která
zachová zvolené nastavení a po obnovení elektrického proudu
pračka spustí program od místa, v němž byl přerušen.
● Na konci programu se na displeji zobrazí nápis „End“.
● Počkejte, až zhasne kontrolka zamknutých dvířek (2 minuty od
ukončení programu).
● Vypněte pračku přestavením voliče programů do polohy vypnutí
„OFF”.
● Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.
● Po použití zastavte přívod vody.
U VŠECH TYPŮ PROGRAMŮ SE PODÍVEJTE DO TABULKY
A PROVEĎTE ČINNOSTI, KTERÉ JSOU ZDE POPSÁNY.
25
KAPITOLA 12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
K čistění zevnějšku pračky nepoužívejte abrazivní prostředky,
alkohol a rozpouštědla. Vystačí použít vlhký hadr.
Pračka vyžaduje jen minimální údržbu:
● Čištění zásobníku mycích prostředků.
● Čištění filtru.
● Odpojení při dlouhodobém nepoužívání pračky.
ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU PRACÍCH PROSTŘEDKŮ
Ačkoli to není nezbytně nutné, doporučujeme občas vyčistit
zásobník prášku na praní, bělicích prostředků a aviváže.
Jemně vytáhněte zásobník pracích prostředků.
Vyčistěte vodou.
Zasuňte zásobník zpět na místo.
26
ČIŠTĚNÍ FILTRU
Pračka je vybavená speciálním filtrem, který zachycuje velké cizí
předměty, které by mohly ucpat odtok, jako jsou mince, knoflíky,
apod., tyto lze proto snadno vyndat. Postup čištění filtru je
následující:
● Před odšroubováním filtru se doporučuje položit pod filtr savou
látku pro zachycení zbytkové vody, která po vyjmutí filtru vyteče.
● Otočte filtr proti směru hodin tak, aby zůstal ve svislé poloze.
● Vyndejte a vyčistěte.
● Po vyčištění jej připevněte zpět ve směru hodinových ručiček.
Pak postupujte opačně než při demontáži.
ODPOJENÍ NEBO DLOUHODOBÉ ODSTAVENÍ
Pokud pračku přemisťujete nebo nepoužíváte delší dobu a
zejména stojí-li pračka v nevytápěné místnosti, je nutné předem
vypustit veškerou vodu z hadic.
Spotřebič musí být odpojen ze sítě a vypnut. Potřebujete misku.
Uvolněte odtokovou hadici ze svorky a snižte ji nad misku, dokud
nevyteče veškerá voda.
Opakujte stejný postup pro přívodní hadici.
27
KAPITOLA 13
PROBLÉM
PŘÍČINA
MOŽNÉ ŘEŠENÍ
1. Nefunguje žádný program
Zástrčka není v zásuvce.
Připojte zástrčku.
Není zapnutý hlavní spínač.
Zapněte hlavní spínač.
Výpadek el. proudu.
Zkontrolujte.
Vadná pojistka domovní
instalace.
Zkontrolujte.
Otevřená dvířka pračky.
Zavřete dvířka.
Viz Příčina 1.
Zkontrolujte.
Zavřený přívodní ventil.
Otevřete přívodní ventil.
Časovač není správně
nastaven.
Nastavte časovač do správné
pozice.
Prohnutá odtoková hadice.
Vyrovnejte odtokovou hadici.
Cizí předmět blokuje filtr.
Zkontrolujte filtr.
4. Voda na podlaze kolem
pračky
Netěsnost mezi ventilem a
přívodní hadicí.
Vyměňte těsnění a utáhněte
hadici.
5. Neodstřeďuje
Pračka ještě nevypustila vodu.
Počkejte několik minut, dokud
vypustí vodu.
Nastavení „Bez odstředění"
(pouze u některých modelů).
Otočte volič programů na
odstředění.
Pračka nestojí rovně.
Nastavte pomocí nožiček.
Neodstranili jste přepravní
pojistky.
Odstraňte přepravní pojistky.
Prádlo není rovnoměrně
rozložené.
Rozložte prádlo rovnoměrně.
7. Na displeji se zobrazí
závada 0, 1, 5, 7, 8, 9
-
Kontaktujte servis.
8. Na displeji se zobrazí
závada 2
Nenapouští se voda.
Zkontrolujte dodávku vody.
9. Na displeji se zobrazí
závada 3
Nelze odčerpat vodu.
Zkontrolujte odtok vody.
Zkontrolujte, zda není odtoková
hadice zalomená.
10. Na displeji se zobrazí
závada 4
Pračka je přeplněná vodou.
Zastavte přívod vody do pračky.
Kontaktujte servis.
2. Nenapouští se voda
3. Nevypouští vodu
6. Silné vibrace během
odstředění
POZNÁMKA:
PRAČKA JE VYBAVENA SPECIÁLNÍM ELEKTRONICKÝM ZAŘÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ
PŘED NADMĚRNÝMI VIBRACEMI A HLUKEM BĚHEM ODSTŘEĎOVÁNÍ, POKUD
ŠPATNÝM ROZLOŽENÍM PRÁDLA DOJDE V BUBNU K NEVYVÁŽENOSTI NÁPLNĚ.
PRODLOUŽÍ SE TAK ŽIVOTNOST PRAČKY.
28
Pokud závada přetrvává, obraťte se na servisní středisko Candy. K urychlení zásahu uveďte model
pračky, najdete na štítku pračky nebo v záručním listě.
Důležité:
1 Použití ekologických bezfosfátových pracích prášků může mít vliv na:
- Odtékající voda po máchání může být chladnější díky přítomnosti zeolitů ve směsi. Neovlivní to
účinnost máchání.
- Na závěr praní se na prádle může objevit bílý prášek (zeolity). Tento však na něm nezůstane a
také neovlivní barvu prádla.
- Ve vodě vypouštěné po posledním máchání se může objevit pěna, která neznamená, že by
prádlo bylo nedokonale vymácháno.
- Neionizující povrch - aktivní částice, součást pracích prášků, se často odstraňují hůře a někdy se
objevují jako zbytky pěny na prádle.
- Další máchání je neodstraní.
2 Pokud pračka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obraťte se na odborný Candy
servis.
Doporučení pro použití pracích prostředků při různých teplotách
Při praní velmi znečištěného bílého prádla doporučujeme použít programy pro bavlnu s teplotou 60°C
nebo vyšší a běžný prací prostředek (heavy duty) obsahující bělidla, které při středních/ vysokých
teplotách nabízejí skvělé výsledky praní. Pro praní při teplotě 40°C až 60°C musí byt typ pracího
prostředku zvolen podle typu látky a stupně znečištění. Běžné prášky jsou vhodné pro „bílé” nebo
stálobarevné látky s vysokým stupněm znečištění, zatímco tekuté prací prostředky nebo „prostředky
chránící barvu” jsou vhodné pro barevné látky s mírným stupněm znečištění. Pro praní při teplotách
pod 40°C doporučujeme použití tekutých pracích prostředků nebo prostředků příslušně označených
jako vhodné pro nízké teploty. Pro praní vlny nebo hedvábí používejte pouze prostředky určené pro
tyto látky. Dávkování viz pokyny na obalu prostředku.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za tiskové chyby v tomto návodu. Dále si výrobce vyhrazuje
právo provést potřebné změny na svých výrobcích, které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.
Tento elektrospotřebič je označený podle evropské směrnice 2002/96/CE o
odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Ujistěte se, že
byl tento výrobek zlikvidován správně, pomůžete tím vyhnout se případným
negativním následkům na životním prostředí a zdraví, které by mohly nastat v
případě chybného zacházení s výrobkem po ukončení jeho životnosti. Symbol na
výrobku znamená, že s tímto spotřebičem nelze zacházet jako s běžným domácím
odpadem. Musí být doručen do nejbližšího sběrného místa na recyklaci elektrických
a elektronických zařízení a likvidace musí být provedena v souladu s platnými
předpisy pro životní prostředí týkající se likvidace odpadu. Podrobnější informace
o zacházení, vracení a recyklaci tohoto výrobku dostanete na příslušném úřadu
veřejné správy (odbor ekologie a životního prostředí) nebo u vašeho poskytovatele
služeb svozu odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
29
INSTRUKCE K
MONTÁŽI DVÍŘEK
Vyvrtejte otvory pomocí
kartonové šablony podle
obrázku 1 k montáži závěsů a
zavíracího magnetu na pravé
nebo levé straně podle potřeby.
Pozice závěsů se týká horní
hrany.
A
4x
C
1x
G
2x
Našroubujte závěsy na
místo pomocí 4 šroubů (A).
Našroubujte magnet (B)
pomocí šroubu (C).
Namontujte díly (D) na
pravou nebo levou stranu,
podle požadavků. Vložte
gumové podložky pod panel a
zašroubujte pomocí šroubů (G).
Záslepky (H) ve spodní pozici.
30
4x
L
Dostupné
pouze u
některých
modelů
Namontujte závěsy dvířek
pomocí šroubů (L) k přednímu
panelu pračky.
POZNÁMKA: Doporučujeme
namontovat dvířka tak, aby
se otvíraly vlevo, ve stejném
směru jako se otvírají dvířka
pračky, pro více prostoru pro
naložení prádla.
Zasuňte pračku do otvoru
odpovídajících rozměrů.
Můžete použít spodní sokl o
příslušné velikosti.
Čtyři nastavitelné nožičky
umožňují nastavit maximální
výšku spotřebiče od 820
mm (sejmutím dodaných
matic a nahrazením 5 mm
matic) po maximálně 840 mm
vyšroubováním nožiček a
utažením zajišťovacích matic k
základně spotřebiče.
31
Informace pro užívatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čož by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising