Candy | LBCBD100-16S | Candy LBCBD100-16S User manual

Candy LBCBD100-16S User manual
UKR
PT
DA
NO
EN
Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿
Instruções de utilização
Brugsanvisning
Bruksanvisning
User instructions
CBD 100
UKR
NO
EN
ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ !
PARABÉNS!
TILLYKKE
GRATULERER
OUR COMPLIMENTS
Êóïèâøè öю ïpàëüíó ìàøèíó
“Êàíäi”, Âè âèpiøèëè íå éòè íà
êîìïpîìiñ: Âè ïîáàæàëè
íàéêpàùå.
Ao adquirir este
electrodoméstico Candy,
demonstrou não estar
disposta a contentar-se com
qualquer coisa: você quer o
melhor!
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års
forskning og udvikling, en
udvikling der i meget høj
grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Ved å kjøpe en maskin fra
Candy, har du vist at bare
det beste er godt nok for
deg.
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Med en Candy har De valgt
kvaliteten og fordelene ved
en maskine der teknologisk
er på forkant med
udviklingen.
Âè îápàëè ÿêiñòü,
äîâãîâi÷íiñòü i øèpîêi
ìîæëèâîñòi, ÿêi Âàì íàäຠöÿ
ïpàëüíà ìàøèíà.
A Candy alegra-se de lhe
poder oferecer esta nova
máquina de lavar roupa,
resultado de anos de
investigação e de
experiência de mercado, em
contacto directo com os
nossos clientes. Ao escolher
esta máquina, está a
escolher a qualidade, a
durabilidade e as
características excepcionais
que ela tem para oferecer.
Candy er stolte over å
kunne presentere denne
nye vaskemaskinen,
resultatet av årelang
forskning og
markedserfaring i direkte
kontakt med kundene.
Denne maskinen gir dea
kvalitet, driftssikkerhet og
høy ytelse.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Êpiì öüîãî, ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì øèpîêó
ãàìó åëåêòpîïîáóòîâèõ
ïpèëàäiâ: ïpàëüíi ìàøèíè,
ïîñóäîìèéíi ìàøèíè,
ïpàëüíî-ñóøèëüíi ìàøèíè,
ñóøèëüíi ìàøèíè,
ìiêpîõâèëüîâi ïå÷i,
õîëîäèëüíèêè òà
ìîpîçèëüíèêè.
Mas a Candy orgulha-se
ainda da vasta gama de
electrodomésticos que
coloca à disposição dos seus
clientes: máquinas de lavar
roupa, máquinas de lavar
loiça, máquinas de lavar e
de secar, fogões, microondas, fornos e placas de
fogão, frigoríficos e
congeladores.
Candy’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe
og frysere.
Candy kan også tilby et stort
utvalg av andre hvitevarer:
vaskemaskiner,
oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med
tørketrommel, komfyrer,
mikrobølgeovner,
tradisjonelle stekeovner og
komfyrtopper, kjøleskap og
frysebokser.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Çàïèòàéòå ó Âàøîãî
Ïpîäàâöÿ ïîâíèé êàòàëîã
âèpîáiâ ôipìè “Êàíäi”.
Peça ao seu agente da
especialidade que lhe dê o
catálogo dos
electrodomésticos Candy.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Candy’s
produktkatalog.
Be din lokale forhandler om
den komplette katalogen
over Candy-produkter.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Leia este livro de instruções
atentamente. Ele contém
não só informações
importantes sobre a
instalação, a utilização e a
manutenção seguras da sua
máquina, mas também
conselhos úteis sobre como
tirar o melhor proveito da sua
máquina.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af
maskinen.
Les denne bruksanvisningen
nøye, da den inneholder
viktige opplysninger om
sikker installasjon, og nyttig
informasjon om bruk og
vedlikehold av
vaskemaskinen for å få best
mulig resultat.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Preserve este livro
cuidadosamente,
mantendo-o à mão para
futuras consultas.
Gem denne instruktionsbog,
den er god at have ved
fremtidige tvivls spørgsmål.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du
lett kan finne den senere.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
Quando contactar o seu
agente Candy ou os Serviços
de Assistência Técnica refira
sempre o modelo e o
número da sua máquina,
bem como o número G (se
aplicável). Todas estas
referências se encontram na
placa de características da
sua máquina.
Ved kontakt til Candy’s
Servicecenter, bedes De
venligst opgive maskinens
Model. Nr. og G. Nr. Disse
numre findes på typeskiltet,
(se tegn.).
Nårdu tar kontakt med oss
eller et av våre
servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og
Gnummeret (hvis dette
finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
Ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì öю íîâó
ïpàëüíó ìàøèíó - çäîáóòîê
áàãàòîpi÷íèõ íàóêîâîäîñëiäíèõ pîáiò i äîñâiäó,
íàáóòîãî íà pèíêó çàâäÿêè
òiñíîìó êîíòàêòó iç
ñïîæèâà÷åì.
Ïpîñèìî Âàñ óâàæíî
îçíàéîìèòèñÿ ç öiºю
iíñòpóêöiºю, îñêiëüêè âîíà äàº
Âàì âàæëèâó iíôîpìàöiю, ÿêà
ñòîñóºòüñÿ áåçïåêè,
óñòàíîâêè, åêñïëóàòàöi¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ, à òàêîæ äåÿêi
êîpèñíi ïîpàäè ùîäî
êîpèñòóâàííÿ ìàøèíîю.
Äáàéëèâî çáåpiãàéòå öю
iíñòpóêöiю äëÿ íàñòóïíèõ
êîíñóëüòàöié.
Ïpè çâåpòàííi äî ôipìè
“Êàíäi” àáî äî îäíîãî ç ¿¿
öåíòpiâ ç òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ, âêàçóéòå
Ìîäåëü òà G-íîìåp (ÿêùî
òàêèé º).
2
DA
PT
3
UKR
4
PT
ÇÌIÑÒ
INDICE
Âñòóï
Introdução
Çàãàëüíi âiäîìîñòi
Verificações a efectuar
quando a máquina lhe for
entregue
Ãàpàíòi¿
PÎÇÄIË
CAPÍTULO
KAPITEL
KAPITTEL
CHAPTER
DA
NO
EN
INHALT
INNHOLD
INDEX
Introduktion.
Innledning
Introduction
1
Modtagelse og udpakning.
Generelt om levering
General points on delivery
Garantia
2
Garantibestemmelser.
Garanti
Guarantee
Çàõîäè áåçïåêè
Instruções de segurança
3
Sikkerhedsregler .
Sikkerhetsregler
Safety Measures
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
Dados técnicos
4
Tekniske data.
Tekniske data
Technical Data
Ïiäãîòîâêà äî åêñïëóàòàöi¿
Instalação
5
Opstilling og Installation.
Montering og oppstarting
Setting up and Installation
Ïàíåëü êåpóâàííÿ
Descrição dos comandos
6
Beskrivelse af funktioner.
Bruksanvisning
Control Description
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
Colocação do detergente
7
Sæbe skuffen.
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
Âèáip ïpîãpàìè
Selecção dos programas
8
Valg af program
Valg av program/temperatur
Selection
Âèpîáè, ïpèçíà÷åíi äëÿ
ïpàííÿ
Separação das peças de
roupa
9
Gode råd vedr. vask
Produktet
The Product
Òàáëèöÿ ïpîãpàì
Tabela de programas de
lavagem
10
Program oversigt.
Tabell over
vaskeprogrammer
Table of Programmes
Ïpàííÿ
Lavagem
11
Sådan bruges maskinen.
Vasking
Washing
Чèùåííÿ òà äîãëÿä
Limpeza e manutenção da
máquina
12
Vedligeholdelse og
rengøring.
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Cleaning and routine
maintenance
Ïîøóê íåñïpàâíîñòåé
Eliminação de avarias
13
Fejl søgnings skema.
Feilsøking
Faults Search
5
UKR
DA
PT
EN
PÎÇÄIË 1
CAPÍTULO 1
KAPITEL 1
KAPITTEL 1
CHAPTER 1
ÇÀÃÀËÜÍI
ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
VERIFICAÇÕES A
EFECTUAR
QUANDO A
MAQUINA LHE FOR
ENTREGUE
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
GENERELT OM
LEVERING
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Ao receber a máquina,
verifique se os seguintes
componentes, que deverá
manter num local seguro e
à mão, lhe foram entregues
juntamente com a
máquina:
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) MANUAL DE
INSTRUÇÕES
A) INSTRUKTIONSBOG
A) BRUKSANVISNING
A) INSTRUCTION MANUAL
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ CANDY
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) GARANTIBEVIS
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) TAMPÖES
D) DÆKPLADE.
D) PLUGG
D) CAP
E) ÆÎPÑÒÊÈÉ
ÏPÈÑÒPIÉ ÄËß
ÇÀÃÈÍÓ ÇËÈÂÍί
ÒPÓÁÈ;
E) CURVA PARA O TUBO
DE ESGOTO
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) ÂÀÍÍÎЧÊÀ ÄËß
ÌÈÉÍÈÕ ÇÀÑÎÁIÂ.
F) RECIPIENTE PARA
DETERGENTE LIQUIDO
F) BEHOLDER FOR
FLYDENDE SÆBE.
F) BEHOLDER FOR
FLYTENDE
VASKEMIDDEL
F) LIQUID DETERGENT
COMPARTIMENT
Ïpè êóïiâëi ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè ç ìàøèíîю áóëè:
A) IÍÑÒPÓÊÖIß Ç
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
ÓÊPÀ¯ÍÑÜÊÎЮ
ÌÎÂÎЮ;
B) ÀÄPÅÑÈ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß;
C) ÑÅPÒÈÔIÊÀÒ (ÒÀËÎÍ)
ÃÀPÀÍÒI¯;
C) CERTIFICADO DE
GARANTIA
A
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
ÇÁÅPIÃÀÉÒÅ ÂÑÅ ÖÅ
Ïåpåâipòå âiäñóòíiñòü
óøêîäæåíü ìàøèíè ïpè
òpàíñïîpòóâàííi.
Çà íàÿâíîñòi óøêîäæåíü
çâåpòàéòåñÿ â öåíòp
òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ
“ÊÀÍÄI”.
6
NO
GUARDE ESTES
COMPONENTES BEM.
Verifique igualmente se a
máquina não sofreu
quaisquer danos durante o
transporte. Caso a máquina
esteja danificada entre
imediatamente em
contacto com o Centro de
Assistência Técnica mais
próximo.
B
C
D
GEM DISSE TING
F
E
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Candy-senter.
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
UKR
PT
DA
NO
EN
PÎÇÄIË 2
CAPÍTULO 2
KAPITEL 2
KAPITTEL 2
CHAPTER 2
ÃÀPÀÍÒI¯
GARANTIA
GARANTI
BESTEMMELSER.
GARANTI
GUARANTEE
Ïpàëüíà ìàøèíà ìàº
ãàpàíòiéíèé ñåpòèôiêàò, ÿêèé
äຠÂàì ïpàâî áåçêîøòîâíî
(çà âèíÿòêîì îïëàòè çà âèêëèê
ñïåöiàëiñòà) êîpèñòóâàòèñÿ
ïîñëóãàìè òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ïpîòÿãîì
îäíîãî pîêó âiä äíÿ êóïiâëi.
CONDIÇÕES DE
GARANTIA
Este electrodoméstico está
abrangido por uma Garantia.
Para beneficiar desta garantia
deverá apresentar o
certificado de “Garantia
Internacional” devidamente
preenchido com o nome e
morada do consumidor final,
modelo e número de série do
aparelho e data de compra,
além de devidamente
autenticado pelo lojista. Este
documento ficará sempre na
posse do consumidor.
Durante o período de Garantia
os Serviços de Assistência
Técnica efectuarão a
reparação de qualquer
deficiência no funcionamento
do aparelho resultante de
defeito de fabrico.
A Garantia não inclui
deslocações a casa do
cliente, que serão debitadas
de acordo com a taxa de
deslocação em vigor a cada
momento. Exceptua-se a 1a
deslocação se se efectuar no
primeiro mês de vigência da
Garantia, que será gratuita.
A Garantia não inclui:
– Anomalias ocasionadas por
mau trato, negligência ou
manipulação contrária às
instruções contidas no manual,
modificação ou incorporação
de peças de procedência
diferente da do aparelho,
aplicadas por serviços técnicos
não autorizados.
– Defeitos provocados por
curto- -circuito ou injúria
mecânica.
– Qualquer serviço de
instalação ou explicação do
funcionamento do aparelho
em casa do cliente.
– Indemnizações por danos
pessoais ou materiais causados
directa ou indirectamente.
– Troca do aparelho.
Denne maskine er omfattet
af et års fabriksgaranti.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
Serviço Pós-Venda
Com o objectivo de satisfazer
cada vez mais o consumidor
final, colocamos à vossa
disposição a nossa Rede
Nacional de Assistência
Técnica, com pessoal técnico
devidamente especializado.
8
9
UKR
DA
PT
NO
EN
PÎÇÄIË 3
CAPÍTULO 3
KAPITEL 3
KAPITTEL 3
CHAPTER 3
ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ
INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA
SIKKERHEDS
REGLER.
SIKKERHETSREGLER
SAFETY MEASURES
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ
ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß
ÏPÀËÜÍί ÌÀØÈÍÈ:
● âiäêëю÷iòü âèëêó âiä ìåpåæi;
● çàêpèéòå êpàí ïîäà÷i âîäè;
● “Êàíäi” îñíàùóº âñi ñâî¿
ìàøèíè êàáåëåì iç
çàçåìëåííÿì. Ïåpåêîíàéòåñÿ,
ùî åëåêòpîìåpåæà ìàº
çàçåìëåíèé ïpîâiä. Â pàçi
éîãî âiäñóòíîñòi íåîáõiäíî
çâåpíóòèñÿ äî
êâàëiôiêîâàíîãî ñïåöiàëiñòà.
IMPORTANTE:
ESTAS INSTRUÇÕES
SÃO EXTREMAMENTE
IMPORTANTES PARA
TODAS AS OPERAÇÕES
DE LIMPEZA E DE
MANUTENÇÃO.
● Deslige o aparelho da
corrente, retirando a ficha do
respectivo cabo de
alimentação da tomada.
● Feche a torneira de
alimentação de água.
● Todos os electrodomésticos
Candy têm ligação à terra.
Assegure-se de que a instalação
eléctrica a que a máquina está
ligada se encontra devidamente
ligada à terra. Se tiver dúvidas ou
a instalação eléctrica não
estiver devidamente ligada à
terra, peça a um electricista
qualificado que proceda à
verificação e eventualmente à
ligação da instalação à terra.
Àïàpàòópà ôipìè “Êàíäi”
âiäïîâiäຠíîpìàì ªÅÑ
89/336/ÅÅÑ òà 73/23/ÅÅÑ íà
åëåêòpîîáëàäíàííÿ.
Este aparelho está em
conformidade com as directivas
europeias 89/336/CEE, 73/23/CEE
e respectivas alterações
posteriores.
● íå òîpêàéòåñÿ ìàøèíè
ìîêpèìè póêàìè, íîãàìè.
● Nunca toque no equipamento
com as mãos ou os pés
molhados ou húmidos.
● íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю
● Não utilize os seus
electrodomésticos quando
estiver descalça.
pîççóòèìè.
● íå çàñòîñîâóéòå
ïpîäîâæóâà÷i â âîëîãèõ òà
ñèpèõ ïpèìiùåííÿõ (âàííà,
äóøîâà êiìíàòà).
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÏPÀÍÍI
ÂÎÄÀ ÌÎÆÅ
ÍÀÃPIÂÀÒÈÑß ÄÎ 90°Ñ.
● ïåpø íiæ âiäêpèòè êpèøêó,
ïåpåêîíàéòåñÿ ó âiäñóòíîñòi
âîäè â áàöi.
10
● Evite usar cabos de extensão
em compartimentos com
banheira ou chuveiro; se,
eventualmente, tiver de optar
por essa solução, faça-o com o
maior cuidado.
ATENÇÃO:
DURANTE O CICLO
DE LAVAGEM A ÁGUA
PODE ATINGIR UMA
TEMPERATURA DE 90°C.
● Antes de abrir a porta da
máquina de lavar roupa
certifique-se de que o tambor já
não tem água.
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
● Luk for maskinens
vandtilførsel.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Denne maskine
opfylder EEC Direktiv 89/336,
73/23 med efterfølgende
ændringer.
● Maskinen må ikke
udsættes for vandstænk eller
fugt.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
● Trekk ut støpselet.
● Skru av vanntilførselen.
● Alle Candy-maskiner er
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC med senere
endringer
● Ta ikke på maskinen med
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
● Turn off the water inlet tap.
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
This appliance
complies with Directives
89/336/EEC, 73/23/EEC and
following changes.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
DA
NO
EN
UKR
PT
● íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè
òà ïåpåõiäíèêàìè;
● Não utilize adaptadores ou
● Brug ikke adaptere, eller
● Bruk ikke adaptere eller
● Do not use adaptors or
● íå äîçâîëÿéòå äiòÿì òà
íåêîìïåòåíòíèì îñîáàì
êîpèñòóâàòèñÿ ìàøèíîю çà
Âàøó âiäñóòíiñòü;
● Não deixe que crianças
● Lad ikke børn betjene
● Maskinen må ikke brukes
● Do not allow the appliance
● íå òÿãíiòü çà êàáåëü ìàøèíè
òà çà ñàìó ìàøèíó ïpè
âiäêëю÷åííi âèëêè âiä pîçåòêè;
● Nunca puxe pelo cabo ou
● Træk aldrig i apparatets
● Trekk alltid i selve støpselet,
● Do not pull the mains lead
● íå çàëèøàéòå ìàøèíó â
óìîâàõ àòìîñôåpíèõ äié (ïiä
äîùåì, ïiä ñîíöåì òîùî);
● Proteja o seu
● Efterlad ikke maskinen
● La ikke vaskemaskinen bli
● Do not leave the
● Se tiver de deslocar a sua
● Hvis apparatet skal flyttes,
● Løft aldri vaskemaskinen
● In the case of removal,
● ïpè ïåpåâåçåííi ìàøèíè íå
êëàäiòü ¿¿ ëюêîì íà âiçîê.
● Durante o transporte
● Ved transport, læn da ikke
● Ved transport må ikke
● During transportation
ÓÂÀÃÀ!
Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ
ìàøèíè íà ïiäëîçi ç
êèëèìîâèì ÷è âîpñèñòèì
ïîêpèòòÿì, íåîáõiäíî
çâåpíóòè óâàãó íà òå, ùîá
âåíòèëÿöiéíi îòâîpè, ÿêi
çíàõîäÿòüñÿ âíèçó ìàøèíè,
íå áóëè çàêpèòi âîpñîì.
Atenção: Se o
electrodoméstico for
instalado num local
alcatifado, deverá assegurarse de que as aberturas de
ventilação inferiores não
fiquem tapadas ou
obstruídas.
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Tal como a figura ilustra, a
● Hvis maskinen skal flyttes
● Vær alltid to personer ved
● Lift the appliance in pairs
avariar ou deixar de
trabalhar correctamente,
desligue-a, feche a
alimentação de água e não
tente repará-la. Qualquer
trabalho de reparação
deverá ser sempre feito por
um técnico autorizado
Candy, devendo sempre ser
instaladas peças
sobressalentes originais. O
incumprimento desta norma
poderá acarretar sérias
consequências para a
segurança dos equipamentos.
● Hvis maskinen går i stå
● Hvis vaskemaskinen er
● In the case of failure
● Se o cabo de alimentação
● Hvis ledningen (til
● Dersom strømledningen (til
● Should the supply cord
● ó âèïàäêó ïåpåñóâàííÿ
ìàøèíè íå ïiäíiìàéòå ¿¿ çà
pó÷êè êåpóâàííÿ ÷è çà
êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ.
● ïiäíiìàéòå ìàøèíó óäâîõ,
ÿê ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
● â pàçi íåñïpàâíîñòi ÷è
ïîãàíî¿ pîáîòè ìàøèíè
âiäêëю÷iòü ¿¿, çàêpèéòå êpàí
ïîäà÷i âîäè òà íå
êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю. Ç
ïèòàíü påìîíòó çâåpòàéòåñÿ
òiëüêè â óïîâíîâàæåíèé
Ñåpâiñíèé öåíòp “Êàíäi” òà
âèìàãàéòå âèêîpèñòàííÿ
òiëüêè îpèãiíàëüíèõ
çàï÷àñòèí. Íåäîòpèìàííÿ öèõ
íîpì ìîæå ïpèçâåñòè äî
ïîpóøåííÿ áåçïåêè ìàøèíè.
● ßêùo êaáeëü æèâëeííÿ
yøêoäæeíèé, íeoáxiäío
çaìiíèòè éoão cïeöiaëüíèì
êaáeëeì, ÿêèé ìoæía çíaéòè â
cëyæái òexíi÷íoão
çaáeçïe÷eííÿ.
12
fichas múltiplas.
(ou adultos incapazes de
operarem com
electrodomésticos) usem os
equipamentos sem
supervisão.
pelo próprio
electrodoméstico para retirar
a ficha do electrodoméstico
da tomada.
electrodoméstico dos
elementos (chuva, sol, etc.).
máquina ou de a mudar de
lugar, nunca pegue nela
pelos botões ou pela gaveta
para detergente.
nunca deite a máquina
sobre o lado da porta.
máquina deverá ser sempre
erguida por duas (2) pessoas.
● Se a sua máquina se
de energia, a ser ligado à
rede, estiver danificado,
deverá ser substituido por um
cabo específico, que poderá
adquirir directamente aos
serviços de Assistência
Técnica Candy.
multistik.
maskinen, uden behørigt
opsyn.
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
udsat for regn, eller direkte
sol.
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist
på ill.
eller ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Candy Service.
Reparationer skal altid
udføres af Aut, Candy
Service center. Anvend altid
originale reservedele. I
modsat fald bortfalder
enhver form for garanti fra
Fabrikant og Importør.
strømnettet) beskadiges,
skal den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
“tjuvkontakter.
av barn eller ukyndige uten
nødvendig tilsyn.
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Candyrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Candyreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
multiple plugs.
to be used by children or the
incompetent without due
supervision.
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
do not lean the door against
the trolley.
as illustrated in the diagram.
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
UKR
PÎÇÄIË 4
DA
PT
KAPITEL 4
CAPÍTULO 4
NO
KAPITTEL 4
EN
CHAPTER 4
52 cm
85 cm
60 cm
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
DADOS TÉCNICOS
TEKNISKE DATA
TEKNISKE DATA
TECHNICAL DATA
Çàâàíòàæåííÿ ñóõî¿
áiëèçíè
CARGA MÁXIMA
(ROPA SECA)
kg
5
KAPACITET
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
Íîpìàëüíèé piâåíü
âîäè
NÍVEL DE ÁGUA NORMAL
l
6÷15
VANDSTAND NORMAL
NORMALT VANNIVÅ
NORMAL WATER LEVEL
Ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà
ïîòóæíiñòü
POTÊNCIA ABSORVIDA
W
TILSLUTNINGS
FULL EFFEKT
POWER INPUT
Ñïîæèâàííÿ åëåêòpîåíåpãi¿
(ïpîãpàìà 90°C)
CONSUMO DE ENERGIA
(PROG.90°C)
kWh
1,8
ENERGI FORBRUG
(PROG. 90°)
STRØMFORBRUK
(PROG. 90°)
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
Å çàïîáiæíèê
FUSÍVEL
A
10
FORSIKRING (Amp.)
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
POWER CURRENT FUSE
AMP
Øâèäêiñòü îáåpòàííÿ
öåíòpèôóãè
VELOCIDADE
DE ROTAÇÃO (r.p.m.)
giri/min.
1000
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
SPIN
r.p.m.
Òèñê ó ãiäpàâëi÷íié
ñèñòåìi
PRESSÃO DO SISTEMA
HIDRÃULICO
MPa
min. 0,05
max. 0,8
VANDTRYK.
VANNTRYKK
WATER PRESSURE
Íàïpóãà â
ìåpåæi
TENSÃO
V
230
DRIFT SPÆNDING
STRØMSPENNINGEN
SUPPLY VOLTAGE
14
2150
15
UKR
DA
PT
NO
EN
CAPÍTULO 5
KAPITEL 5
KAPITTEL 5
CHAPTER 5
ÏIÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
INSTALAÇÃO
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
MONTERING OG
OPPSTARTING
SETTING UP
INSTALLATION
Pîçòàøóéòå ìàøèíó
íåïîäàëiê âiä ìiñöÿ ¿¿
åêñïëóàòàöi¿, çíiìiòü ¿¿ ç
ïiääîíó.
Coloque a máquina, sem a
base da embalagem, perto
do local onde vai ficar
permanentemente
instalada.
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Çpiæòå ñòpi÷êè, ÿêi òèì÷àñîâî
êpiïëÿòü òpóáêè.
Corte a tira que prende os
tubos e o cabo eléctrico.
Klip binderen der holder
slangerne over.
Kutt klemmene som fester
røret.
Cut tube-holding straps.
Âèâåpíiòü öåíòpàëüíèé ãâèíò
(À), âèâåpíiòü 4 áîêîâèõ
ãâèíòè (Â) i ïîòiì çíiìiòü
ñêîáó (Ñ).
Desaperte o parafuso
central (A); desaperte os
quatro parafusos laterais (B)
e retire a barra (C).
Afmonter centerskruen (A),
Afmonter de fire skruer (B),
og fjern tvær stiveren (C).
Skru ut skruen i midten (A),
de 4 skruene på siden (B) og
fjern tverrstykket (C).
Unscrew the central screw
(A); unscrew the 4 lateral
screws (B) and remove the
cross piece (C).
Íàõèëèòü ìàøèíó âïåpåä i
çâiëüíiòü ¿¿ âiä
ïîëiåòèëåíîâîãî ìiøêà,
âèòÿãíiòü ïîëiñòèpîëîâi
ïpîêëàäêè, pîçòàøîâàíi ç
áîêiâ êîpïóñó.
Com a ajuda de outra
pessoa incline o aparelho
para a frente e solte os
sacos de plástico contendo
os dois blocos de esferovite
de ambos os lados,
puxando-os para baixo.
Læn maskinen fremover, og
fjern de to plastik poser der
indeholder polystyren
blokkene, ved at tage fat og
trække nedad.
Vippmaskinen litt forover.
Trekk av plastposene som
inneholder de to
isoporblokkene på siden ved
å trekke dem nedover.
Lean the machine forward
and remove the plastic
bags containing the two
polystyrene blocks at the
sides, pulling downwards.
Tape a abertura com o
bujão (fornecido
juntamente com a
máquina, no envelope que
contém o manual de
instruçóes).
Monter dækpladen i hullet
bag på maskinen, som vist
på tegningen. Dækpladen
findes i konvolutten inden i
maskinen.
Lukk åpningen ved hjelp av
pluggen som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
Press the plug (to be found
in the envelope with the
instructions) into the hole.
ATENÇÃO:
NÃO DEIXE A
EMBALAGEM DA
MÁQUINA OU OS SEUS
COMPONENTES AO
ALCANCE DE
CRIANÇAS: ELA É UMA
POTENCIAL FONTE DE
PERIGO.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
PÎÇÄIË 5
Ââåpíiòü çàãëóøêó (ÿêà
çíàõîäèòüñÿ â ñïåöiàëüíîìó
ïàêåòèêó pàçîì ç iíñòpóêöiºю)
â îòâip íà çàäíié êpèøöi
ìàøèíè.
ÓÂÀÃÀ ! ÍÅ
ÇÀËÈØÀÉÒÅ
ÅËÅÌÅÍÒÈ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÌÀØÈÍÈ
 ÌIÑÖI,
ÄÎÑÒÓÏÍÎÌÓ ÄËß
ÄIÒÅÉ. ÖI ÅËÅÌÅÍÒÈ
ª ÏÎÒÅÍÖIÉÍÈÌ
ÄÆÅPÅËÎÌ
ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ.
16
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
UKR
Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó
ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè,
ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
Ïpèºäíàéòå òpóáêó íàáîpó
âîäè äî âîäîïpîâiäíîãî
êpàíó.
èË·‰Ë ÔÓ‚ËÌ¥ ·ÛÚË Ô¥‰’π‰Ì‡Ì¥ ‰Ó
‚Ó‰ÌÓª ÏÂÂÊ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÌÓ‚Ó„Ó ¯Î‡Ì„Û. ëÚ‡ËÈ ¯Î‡Ì„
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Á‡·ÓÓÌÂÌÓ.
ÓÂÀÃÀ! ÍÅ
ÂIÄÊPÈÂÀÉÒÅ ÊPÀÍ Â
ÖÅÉ ÌÎÌÅÍÒ.
Ïpèñóíüòå ïpàëüíó ìàøèíó
äî ñòiíè. Çàêpiïiòü çëèâíèé
øëàíã íà êpàю âàííè,
ñëiäêóю÷è, àáè òpóáêè íå
ïåpåãèíàëèñÿ òà íå
ïåpåêpó÷óâàëèñÿ.
Êpàùå ïpèºäíàòè çëèâíèé
øëàíã áåçïîñåpåäíüî äî
êàíàëiçàöiéíî¿ òpóáè ç
ìiíiìàëüíîю âèñîòîю íàä
piâíåì ïiäëîãè 50 ñì i
äiàìåòpîì áiëüøèì çà
äiàìåòp çëèâíî¿ òpóáè
ìàøèíè. ßêùî íåîáõiäíî,
âèêîpèñòîâóéòå æîpñòêèé
ïpèñòpié äëÿ çàãèíàííÿ
çëèâíî¿ òpóáè.
PT
DA
Fixe a placa de material
ondulado no fundo da
mãquina, da forma
indicada na figura.
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Ligue a mangueira de
admissão de água à
torneira de alimentação.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Kopl vannrøret til kranen.
Connect the fill hose
to the tap.
Os acessórios devem estar
ligados à torneira da água,
usando mangueiras novas.
As mangueiras não devem
ser reutilizadas.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
ATENÇÃO:
NÃO ABRA
A TORNEIRA!
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
Encoste a máquina à
parede.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Prenda o fim da mangueira
de esgoto por cima da
borda da bacia ou do tubo
de descarga, assegurando-se de que não esteja
torcida ou dobrada.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
Sempre que possível, utilize
um tubo de esgoto fixo com
um diâmetro superior ao da
mangueira de esgoto da
máquina de lavar, a fim de
permitir a saída do ar.
O topo da mangueira de
esgoto deverá estar a uma
altura mínima de 50 cm.
Se necessário use a curva
rígida fornecida juntamente
com a máquina.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
min 4 cm
18
EN
NO
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
UKR
DA
PT
NO
EN
Óñòàíîâiòü ìàøèíó ïî piâíю
çà äîïîìîãîю ïåpåäíiõ íiæîê.
Nivele a máquina
regulando a altura dois pés
dianteiros.
Juster maskinen med de
forreste ben.
Reguler føttene foran slik at
maskinen står jevnt.
Use front feet to level the
machine with the floor.
À. ïîâåpíiòü çà ãîäèííèêîâîю
ñòpiëêîю ãàéêó, àáè
pîçáëîêóâàòè ãâèíò íiæêè;
a) Rode a porca no sentido
dos ponteiros do relógio
para soltar a rosca de
fixação do pé.
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
Â. îáåpòàю÷è íiæêó, ïiäíiìiòü
÷è îïóñòiòü ìàøèíó äî äîápî¿
¿¿ îïîpè íà ïiäëîãó;
b) Rode a pé para o erguer
ou baixar até estar
firmemente assente no
chão.
b) Drej de justerbare ben
indtil maskinen står plant og
fast.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly
on the ground.
Ñ. çàáëîêóéòå ãâèíò íiæêè,
çàòÿãíóâøè ãàéêó ïpîòè
ãîäèííèêîâî¿ ñòpiëêè äî
óïîpó.
c) Fixe o pé nessa posição
rodando a porca no sentido
contrário co dos ponteiros
do relógio até embater no
fundo da máquina.
c) Spænd contra møtrikken
igen.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí
Ì ̇ÚËÒÌÛÚ‡.
Assegure-se de que o botão
"START" não foi pressionado.
Kontroller at start knappen
ikke er trykket ind.
Kontroller at start knappen
ikke er trykket inn.
Ensure that the START button
is not pressed.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ ÔÓÁˈ¥ª OFF Ú‡
‰‚Â¥ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl Á‡˜ËÌÂÌ¥
Assegure-se que o botão
está em posição de
desligado e a porta está
fechada.
Kontroller at programvælger
knappen står på OFF og at
lågen er lukket.
Kontroller at programvelger
knappen står på OFF og at
luken er lukket.
Ensure that the knob is on
the “OFF” position and the
load door is closed
Óâiìêíiòü âèëêó äî pîçåòêè.
Ligue a máquina à corrente,
inserindo a ficha do
respectivo cabo de
alimentação na tomada.
Forbind maskinen til ElInstallation.
Sett støpselet i kontakten.
Insert the plug.
è¥ÒÎfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl, ÔË·‰
ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ Ú‡Í,
˘Ó· ¯ÚÂÔÒÂθ̇ ‚ËÎ͇ Ú‡ ÓÁÂÚ͇
ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl ·ÛÎË Î„ÍÓ
‰ÓÒÚÛÔÌ¥.
Depois da instalação, os
acessórios devem estar
posicionados, pelo que a
tomada deve estar num
local acessível.
Maskinens elektriske
tilslutning bør foretages til en
stikkontakt eller tilslutnings
dåse som er tilgængelig
uden at det er nødvendigt
at fjerne maskinen først.
Den elektriske tilslutningen til
maskinen bør være til en
stikkontakt eller skøteledning
som er tilgjengelig uten at
man behøver å fjerne
maskinen først.
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
20
A
B
C
21
UKR
PT
DA
CAPÍTULO 6
PÎÇÄIË 6
N
A DEFG
ÏÀÍÅËÜ ÊÅPÓÂÀÍÍß
22
NO
EN
KAPITEL 6
KAPITTEL 6
CHAPTER 6
FUNKTIONS OVERSIGT
KONTROLLPANEL
CONTROLS
M
H
I BC
L
DESCRIÇÃO
DOS COMANDOS
Êîíòåéíåp äëÿ ìèюyèõ
çàñîáiâ
Gaveta para detergente
A
Sæbe skuffe
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà
Tecla de abertura da porta
B
Knap for lågeåbning
Knapp for åpning av dør
Door open button
Êëàâiøà “START”
Tecla “START”
Start knap
“Start”-knapp
START button
Êíoïêa cyïep øâèäêocòi
Tecla de activação do programa
super rápido
C
D
Lynvask-knap
Lynvask-knapp
Super Rapid button
äÌÓÔ͇ Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌfl Ï’flÚÚfl
Ú͇ÌËÌË
Tecla de paragem com cuba cheia
E
Anti krøl knappen
Antikrøll knappen
Crease guard button
äÌÓÔ͇ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl ACTIVA
Botão Lavagem ACTIVA
F
Activa skyllesystem
Activa skyllesystem
ACTIVA RINSE button
äÌÓÔ͇ ßçíÖçëàÇçéÉé èêÄççü
Tecla lavagem intensiva
G
Intensiv vask knappen
Intensiv vask knappen
Intensive wash button
äçéèäÄ DELAY START
botão de início de funcionamento
retardado
H
Knapen til forskudt startid kan
drejes i begge retninger
Knappen til utsatt startid kan
dreies i begge retninger
Delay Start Knob
Pó÷êà påãóëюâàííÿ
øâèäêîñòi âiäæèìó
Regulador de velocidade
I
Knap for variabel
centrifugerings hastighed
Regulering av
sentrifugeringshastighet
Spin speed control
èêéÉêÄåÄó Ç èéáàñß∫ OFF
Botão de selecção do programa de
lavagem com a posição “OFF”
L
Timer knap for valg af
program med OFF position
Tidsur for vaskeprogrammer
med OFF position
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Ñâiòíèé iíäèêàòîp “âêë/âèêë”
Indicador luminoso de
funcionamento
M
Kontrol lampe for drift
Varsellampe for “på”
Off/On indicator light
Iíäèêàòîpè pîáîòè ïpîãpàì
Indicador luminoso mostra as fases
dos programas
N
Indikatorlamper der viser
programforløbet
Indikatorlamper som viser
programforløpet
Indicator lights showing which
phase the programme is in
23
UKR
DA
NO
EN
ÏPÈÇÍÀЧÅÍÍß
ÊÍÎÏÎÊ
DESCRIÇÃO DOS
COMANDOS
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
DESCRIPTION OF
CONTROL
Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà
TECLA DE ABERTURA
DA PORTA
KNAP FOR LÅGEÅBNING
KNAPP FOR ÅPNING AV DØR
DOOR OPEN BUTTON
Óâàãà!
Ñïåöiàëüíèé
ïpèñòpié áåçïåêè íå
äîçâîëÿº íåãàéíî
âiäêpèòè ëюê ïî
çàêií÷åííi ïpàííÿ.
Ïî çàêií÷åííi ôàçè
âiäæèìó
öåíòpèôóãîю ñëiä
çà÷åêàòè 2 õâèëèíè,
ïåpø íiæ âiäêpèòè
ëюê.
ATENÇÃO:
UM DISPOSITIVO
DE SEGURANÇA
ESPECIAL IMPEDE
A ABERTURA
DA PORTA NO FIM DO
CICLO DE LAVAGEM.
UMA VEZ CONCLUÍDO
O CICLO DE
CENTRIFUGAÇÃO
DEVERÁ ESPERAR
2 MINUTOS PARA
PODER ABRIR
A PORTA.
äçéèäÄ ëíÄêíì
TECLA "START"
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ëíÄêí, ˘Ó· Ó·‡ÚË ˆËÍÎ
(Á„¥‰ÌÓ Á Ó·‡ÌËÏ ˆËÍÎÓÏ Ó‰ËÌ Á
¥Ì‰Ë͇ÚÓ¥‚ Á‡„ÓËÚ¸Òfl)
Pressione para começar o
ciclo seleccionado (ao
seleccionar um ciclo, um
indicador luminoso
acenderá).
çéíÄíäÄ: èßëãü íéÉé üä
äçéèäÄ ëíÄêí
çÄíàëçìíÄ, èêàëíêéû
çÖéÅïßÑçé ÑÖäßãúäÄ
ëÖäìçÑ Ñé èéóÄíäì
êéÅéíà.
áϥ̇ ÔÓ„‡ÏË Ô¥ÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ
ÔÓ„‡Ï‡ ‚Ê Á‡ÔÛ˘Â̇ (è‡ÛÁ‡)
äÓÎË ÔÓ„‡Ï‡ ÓÁÔÓ˜‡Ú‡, ÁÏ¥ÌË
ÏÓÊÎË‚Ó ‚ÌÓÒËÚË, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë
ÔÓÚ¥·Ì¥ ÍÌÓÔÍË.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
äÓÎË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ, Á‡„ÓËÚ¸Òfl, ÁÓ·¥Ú¸
ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ Ç‡Ï ÁÏ¥ÌË Ë ÁÌÓ‚Û
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
24
PT
NOTA: DEPOIS DE
ACCIONAR O BOTÃO
DE INÍCIO, ESTE,
DEMORARÁ ALGUNS
SEGUNDOS PARA
COMEÇAR A
TRABALHAR.
ALTERAÇÕES DEPOIS DO
PROGRAMA TER
COMEÇADO (PAUSE).
Uma vez que o programa
tenha começado, só
poderá ser alterado
pressionando os botões.
Desprenda o botão "START".
Um indicador luminoso
acenderá, faça as suas
alterações e pressione o
botão de início novamente.
B
2 min.
C
VIGTIGT:
EN SPECIEL
SIKKERHEDS
ANORDNING
FORHINDRER
LÅGEÅBNING
UMIDDELBART EFTER
PROGRAM
AFSLUTNING. EFTER
AFSLUTNING VENT I CA
2 MIN FØR LÅGEN KAN
ÅBNES.
VIKTIG:
DØREN ER UTSTYRT
MED EN SPESIELL
SIKRING SOM GJØR AT
DEN IKKE ÅPNER SEG
STRAKS
VASKINGEN/SENTRIFUGERINGEN ER FERDIG.
ETTER SENTRIFUGERlNG,
VENT OPPTIL 2
MINUTTER FØR DU
ÅPNER DØREN.
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
START KNAP
START KNAP
START BUTTON
Tryk startknappen ind
(kontrollampen vil lyse ud for
det valgte program)
Trykk startknappen inn
(kontrollampen vil lyse ved
det valgte program)
Press to start the selected
cycle (according to the
selected cycle one
indicator lights will go on) .
MASKINEN GÅR I GANG
FÅ SEKUNDER EFTER, DER
ER TRYKKET PÅ START.
MASKINEN STARTER FÅ
SEKUNDER ETTER AT
MAN TRYKKER PÅ
START.
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
ÆNDRING I DET VALGTE
PROGRAM EFTER START,
PAUSE I PROGRAMMET
Tryk startknappen ud igen.
Stop kontrollampen vil lyse,
man kan nu trykke på de
ønskede funktions knapper
og derefter trykke på start
knappen igen.
ENDRING I DET VALGTE
PROGRAM ETTER START,
PAUSE I PROGRAMMET
Trykk startknappen ut igen.
Stop kontrollampen vil lyse,
man kan nå trykke på de
ønskede funktions knapper
for så å trykke på start
knappen igen.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
Once the programme has
started the settings can only
altered by pressing the
relevant buttons.
Release the START button.
One indicator lights will flash,
make your changes and
press the START button once
more.
25
PT
DA
NO
EN
üÍ˘Ó ÇË ·‡Ê‡πÚ ‰Ó‰‡ÚË ‡·Ó
‚ËÈÌflÚË ·¥ÎËÁÌÛ, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
ëíÄêí Ú‡ ÔÓ˜Â͇ÈÚ 2 ı‚ËÎËÌË,
ÔÓÍË ÏÂı‡Ì¥ÁÏ ·ÂÁÔÂÍË ‚¥‰˜ËÌËÚ¸
‰‚Â¥.
äÓÎË ÇË ÁÓ·ËÎË ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ ÁÏ¥ÌË,
Á‡˜ËÌ¥Ú¸ ‰‚Â¥, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
ëíÄêí Ú‡ ÔËÒÚ¥È ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸
Ó·ÓÚÛ Ì‡ ÔÓÚÓ˜ÌÓÏÛ ÂÚ‡Ô¥.
Se desejar alargar ou anular
a duração de lavagem,
pressione o botão "START" e
espere 2 minutos até abrir a
porta em segurança.
Após ter feito essa escolha,
feche a porta, pressione o
botão de Início, e este
continuará a funcionar até
ao fim.
Hvis man har behov for at
stoppe programmet for at
tage tøj ud eller ind, skal
man trykke start knappen
ud og vente 2 minutter indtil
sikkerheds dørlåsen er
udløst. Åben lugen og tag
det aktuelle tøj ud eller ind.
Tryk start knappen ind igen
og programmet vil fortsætte
i sit forløb.
Hvis man har behov for å
stoppe programmet for å ta
tøy ut eller legge inn mer
tøy, skal man trykke start
knappen ut og vente 2
minutter inntil sikkerhets
dørlåsen er utløst. Åpn opp
luken og ta det aktuelle tøy
ut eller legg inn tøy.
Trykk start knappen inn igjen
og programmet vil fortsette i
sitt forløp.
If you wish to add or remove
items during washing,
release the START button
and wait 2 minutes until the
safety device unlocks the
door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
ÄÌÛ₇ÌÌfl Ó·‡ÌÌÓª ÔÓ„‡ÏË
èÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ ·ÛÚË ‡ÌÛθӂ‡Ì‡ ‚
·Û‰¸-flÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ÒÚÛÔÌËÏ
˜ËÌÓÏ:
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí
èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ‚Ë·ÓÛ Ì‡
ÔÓÁˈ¥˛ OFF
èÓ˜Â͇ÈÚ 5 ÒÂÍÛ̉
凯Ë̇ ·Û‰Â „ÓÚÓ‚‡ ‰Îfl ¥Ì¯Óª
ÔÓ„‡ÏË ‡·Ó ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÏÍÌÂÌÓ˛
CANCELAR O PROGRAMA
SELECCIONADO.
O programa pode ser
cancelado a qualquer
altura, mediante o seguinte
procedimento:
Desprenda o botão "START"
Rode primeiro o selector
para a posição "OFF" e
depois espere cerca de 5
segundos.
A máquina estará pronta
para outro programa ou
para desligar.
ANNULLERING AF ET
PROGRAM
Programmet kan når som
helst stoppes eller
annulleres.
Tryk start knappen ud og
drej programvælger
knappen hen på OFF,
derefter drejes knappen
væk fra OFF Og vent i 5
sekunder, nu kan der vælges
et andet program eller
annullering ved at dreje
tilbage på OFF.
ANNULLERING AV ET
PROGRAM
Programmet kan når som
helst stoppes eller
annulleres.
Trykk start knappen ut og
drei programvelger
knappen til OFF, derefter
dreies knappen bort fra OFF
Og vent i 5 sekunder, nå kan
det velges et andet
program eller annullering
ved at dreie tilbake på OFF.
CANCELLING A SELECTED
PROGRAMME
The programme can be
cancelled at any time in the
following way:
Release the START button
Turn the selector knob first to
the OFF position and then
away from it
Wait around 5 seconds
The machine will be ready
for another programme or to
be switched off.
UKR
ìÇÄÉÄ:
ÑÇÖêß çÖ åéÜçÄ
ÇßÑóàçüíà, èéäà
ìÇßåäçÖçÄ äçéèäÄ
ëíÄêí
Êíoïêa cyïep øâèäêocòi
Ïpè íàòèñêàííi íà öю êíoïêy
÷ac ïpoãpaìè ïpaííÿ
cêopo÷yºòücÿ íà 50 xâèëèí
ìaêcèìyì, â çaëeæíocòi âiä
ïpoãpaìè òa âèápaío¿
òeìïepaòypè. Êíoïêa cyïep
øâèäêocòi ìoæe áyòè
âèêopècòaía ïpè ïpaííi âiä 1
äo 5 êã áiëèçíè.
ñfl ÍÌÓÔ͇ ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÍÓËÒÚÓ‚‡Ì‡ ÚiθÍË Á
ÔÓ„‡Ï‡ÏË ‰Îfl ·‡‚Ó‚ÌflÌËı Ú‡
ÒËÌÚÂÚ˘ÌËı Ú͇ÌËÌ
26
ATENÇÃO:
A PORTA NÃO PODERÁ
SER ABERTA ANTES DE
O BOTÃO "START"
ESTAR DESACTIVADO.
TECLA DE ACTIVAÇÃO DO
PROGRAMA SUPER RÁPIDO
Se premir esta tecla, a
duração do programa de
lavagem sofre uma
redução, de modo a que,
dependendo do programa
e da temperatura
seleccionados, tenha uma
duração máxima de 50
minutos. Este programa
pode ser activado para
cargas que se estendem de
1 kg a 5 kg.
(Esta opção só pode ser
utilizada em programas de
algodões e sintéticos).
PS. LÅGEN KAN IKKE
ÅBNES FØR START
KNAPPEN ER TRYKKET
UD OG VENTET I 2
MINUTTER.
D
PS. LOKKET KAN IKKE
ÅPNES FØR START
KNAPPEN ER TRYKKET
UT OG VENTET I 2
MINUTTER.
ATTENTION:
THE DOOR CANNOT BE
OPENED UNTIL THE
START BUTTON HAS BEEN
RELEASED
LYNVASK-KNAP
LYNVASK-KNAPP
SUPER RAPID BUTTON
Hvis du trykker på knappen
“Lynvask”, reduceres
vaskeprogrammets varighed
med maksimalt 50 minutter,
alt afhængig af hvilket
program og hvilken
temperatur, du har valgt.
Knappen “Lynvask” kan
bruges til vasketøjsmængder
fra 1 til 5 kg.
(Denne mulighed kan kun
bruges på bomulds
programmer og syntetiske
programmer).
Hvis du trykker på knappen
“Lynvask”, blir
vaskeprogrammets varighet
redusert med maksimum 50
minutter avhengig av hvilket
program og hvilken
temperatur du har valgt.
Knappen “Lynvask” kan
brukes til vasketøymengder
fra 1 til 5 kg.
(Denne muligheten kan kun
brukes på bomullsprogram
og syntetiske program).
By pushing this button the
time of the wash
programme is reduced to a
maximum of 50 minutes
depending on the
programme and the
temperature selected. The
super rapid button can be
used for washing loads of 1
to 5 kg.
(This button can be utilised
only on cottons and
synthetic programmes).
27
UKR
PT
äÌÓÔ͇ Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌfl Ï’flÚÚfl
Ú͇ÌËÌË
TECLA DE PARAGEM COM
CUBA CHEIA
ÄÍÚË‚¥Á‡ˆ¥fl ‰‡ÌÓª ÙÛÌ͈¥ª ‰‡π
ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÁÏÂ̯ËÚË ‰Ó ϥ̥ÏÛÏÛ
ÛÚ‚ÓÂÌÌfl ÔÓÏ’flÚËı ˜ÂÈ, ÔË
ˆ¸ÓÏÛ o·Ë‡πÚ¸Òfl ÔÓ„‡Ï‡
Ô‚ÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl Ú‡ ÚËÔÛ
Ú͇ÌËÌ, ˘Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÔ‡ÚË.
ì ‡Á¥ ÍÓÏ·¥ÌÛ‚‡ÌÌfl ÁÏ¥¯‡ÌËı
ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚Ì Á‡‰‡‚‡ÌÌfl
ÍÓχ̉ Ù‡ÁË „‡‰¥‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚ¥
Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ·‡‡·‡ÌÛ Ô¥‰ ˜‡Ò
ÁÎË‚‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë Ú‡ ÔÓ‚¥Î¸ÌÂ
Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ‰‡π ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ‰ÓÒfl„ÚË
χÍÒËχθÌÓ„Ó ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl
Ú͇ÌËÌ.
ÑÎfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ, Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ
¯ÂÒÚflÌËı, ÔÓÚ¥·ÌÓ
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‚ˢ ‚͇Á‡Ì¥
ÍÓÏ‡Ì‰Ë ‰Îfl ÁÏ¥¯‡ÌËı ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ,
Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ „‡‰¥‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ÔÓÚ Á
‰Ó‰‡‚‡ÌÌflÏ Ù‡ÁË ÒÚ‡Ú˘ÌÓª ‚Ó‰Ë Û
·‡‡·‡Ì¥ Á ‡‚ÚÓχÚ˘ÌËÏ ÒÚÓÔÓÏ
Ô¥ÒÎfl ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl.
ì ÔÓ„‡Ï¥ ‰Îfl ¯ÂÒÚ¥ ˆfl ÍÌÓÔ͇
χπ π‰ËÌÛ ÙÛÌ͈¥˛ Á‡Î˯‡ÚË
Ú͇ÌËÌË Û ‚Ó‰¥ ‚ ͥ̈¥ ÓÒÚ‡Ì̸ӄÓ
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Á ÏÂÚÓ˛ χÍÒËχθÌÓ„Ó
ÓÁÚfl„Û‚‡ÌÌfl Ú͇ÌËÌË.
ôÓ· Á‡Í¥Ì˜ËÚË ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl ÚÓÌÍËı
Ú͇ÌËÌ Ú‡ ¯ÂÒÚflÌËı, ÔÓÚ¥·ÌÓ
‚ËÍÓ̇ÚË Ì‡ÒÚÛÔÌÂ:
- ‚¥‰ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ áÄèéÅßÉÄççü
å’üííü íäÄçàçà, ˘Ó·
Á‡Í¥Ì˜ËÚË ˆËÍÎ Ù‡ÁË ÁÎË‚Û Ú‡
Ó·ÂÚ‡ÌÌfl.
üÍ˘Ó ÇË Ì ·‡Ê‡πÚ ‚¥‰ÊËχÚË
·¥ÎËÁÌÛ Ú‡ ·‡Ê‡πÚ Î˯ ÁÎËÚË
‚Ó‰Û, ÚÓ:
- ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ START
- èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÔÓ„‡Ï‡˜ ̇ ÔÓÁˈ¥˛ OFF
- é·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë
- èÓ˜Â͇ÈÚ 5 ÒÂÍÛ̉
- Ç¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔË·‰, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ START
Ao activar esta função, é
possível reduzir ao mínimo a
formação de rugas,
personalizando ainda mais o
ciclo de lavagem com base
no programa seleccionado e
no tipo de roupa a lavar.
Para os tecidos mistos, em
especial, a acção
combinada de uma fase de
arrefecimento gradual da
água, a ausência de
rotação da cuba durante as
descargas da água e uma
centrifugação delicada, a
baixa velocidade, permite
alisar a roupa ao máximo.
Para os tecidos delicados,
excepto a lã, são usadas as
fases acima descritas para
os tecidos mistos, com a
excepção do arrefecimento
gradual da água, mas com
uma fase adicional de água
parada na cuba, com stop
depois do último
enxaguamento.
No programa de lãs, esta
tecla tem a única função de
deixar a roupa imersa na
água, no final do último
enxaguamento, com o
objectivo de alisar
perfeitamente as fibras.
Para terminar o ciclo de
tecidos delicados e lãs,
pode optar entre:
Cancelar a selecção da
tecla para terminar o ciclo
com a fase de descarga e
centrifugação; ou então, se
desejar efectuar apenas a
descarga, pode:
- Desprenda o botão "START"
- Rode o selector para a
posição "OFF"
- Seleccione o programa de
entrada de água
- Espere cerca de
5 segundos
- Pressione o botão "START"
28
DA
E
NO
EN
ANTI KRØL KNAPPEN
ANTIKRØLL KNAPPEN
CREASE GUARD BUTTON
I normal vaskeprogrammers
slutning vil det varme
vaskevand blive tilsat koldt
vand, og ved
udpumpningen vil tromlen
stå stille, herefter vil
maskinen centrifugere let.
Hermed mindskes krølningen
væsentlig, idet tøjet krøller
nemt i varmt vand men ikke
i koldt, og den lette
centrifugering sikre at
sæberesterne kommer ud af
tøjet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vand i maskinen og den
lette centrifugering
udelukkes.
I uldprogrammet vil anti krøl
knappen kun medfører at
programmet stopper med
vand i maskinen.
I slutten av normale
vaskeprogrammer vil det
varme vaskevannet bli tilsatt
kaldt vann. Ved
utpumpingen vil trommelen
stå stille, og maskinen vil
sentrifugere lett.
Hermed minskes krøllningen
vesentlig, da tøyet krøller lett
i varmt vann men ikke i
kaldt, og den lette
sentrifugeringen sikrer at
såperestene kommer ut av
tøyet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vann i maskinen og den
lette sentrifugeringen
utelukkes.
I ullprogrammet vil antikrøll
knappen kun medføre at
programmet stopper med
vann i maskinen.
Efter skåne- og uld
programmet kan
udtømningen foretages ved
at frakoble anti krøl
knappen og programmet vil
afslutte normalt, eller ved at
vælge program
som
alene pumper vandet ud.
Hvis vasketøjet ikke skal
centrifugeres :
- Tryk start knappen ud
- Drej programvælger
knappen hen på OFF
- Drej programvæger
knappen hen på program
”tømning”
- Vent 5 sekunder
- Tryk start knappen ind igen.
Etter skåne-og ull
programmet kan
uttømmingen foretas ved å
frakoble antikrøll knappen
og programmet vil avslutte
normalt, eller ved å velge
program
som alene
pumper vannet ut.
Hvis vasketøyet ikke skal
sentrifugeres :
- Trykk start knappen ut
- Drei programvelger
knappen til OFF
- Drei programvelger
knappen til program
”tømming”
- Vent 5 sekunder
- Trykk start knappen inn
igjen.
The Crease Guard function
minimizes creases as much
as possible with a uniquely
designed anti-crease system
that is tailored to specific
fabrics.
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled throughout
the final two rinses with no
spinning and then a delicate
spin assures the maximum
relaxation of the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the Crease
Guard button – this will drain
and spin ready for emptying
WOOLLENS - after the final
rinse, the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the Crease
Guard button – this will drain
and spin ready for emptying
If you do not want to spin the
clothes and activate drain
only:
- release the START button
- turn the selector knob to
the OFF position
- select programme drain
- wait around 5 seconds
- switch on the appliance
again by pressing
the START button
29
UKR
30
DA
PT
äÌÓÔ͇ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl ACTIVA
Botão Lavagem ACTIVA
ᇂ‰flÍË ÌÓ‚¥È ÂÎÂÍÚÓÌÌ¥È ÒËÒÚÂÏ¥
ACTIVA, Ó‰ÌËÏ Ì‡ÚËÒÍÓÏ ÍÌÓÔÍË
ÏÓÊÎË‚Ó Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚË
ÒÔˆ¥‡Î¸Ì¥È ˆËÍÎ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl.
ÑÓ‰‡ÚÍÓ‚ËÈ Ó·’πÏ ‚Ó‰Ë Ú‡ ÌÓ‚ËÈ
ÏÂı‡Ì¥ÁÏ, Á’π‰Ì‡Ì¥ Û ˆËÍÎ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl
·‡‡·‡ÌÛ Á Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ Ú‡
‚¥‰ÎË‚ÓÏ ‚Ó‰Ë, ˘Ó ‰ÓÁ‚ÓÎflπ
ÁÓ·ËÚË ·¥ÎËÁÌÛ ¥‰Â‡Î¸ÌÓ
‚ËÔÓÎÓÒ͇ÌÓ˛.
ñfl ÙÛÌ͈¥fl ·Û· ÓÁÓ·ÎÂ̇ ‰Îfl
β‰ÂÈ Á ‰ÂΥ͇ÚÌÓ˛ Ú‡ ˜ÛÚÚπ‚Ó˛
¯Í¥Ó˛, ‰Îfl flÍËı Á‡Î˯ÍË
Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ ̇ ‚ËÓ·‡ı
ÏÓÊÛÚ¸ ‚ËÍÎË͇ÚË ÔÓ‰‡ÁÌÂÌÌfl
‡·Ó ‡ÎÂ„¥˛.
êÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl Ú‡ÍÓÊ
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‰‡ÌÛ ÙÛÌ͈¥˛ ‰Îfl
‰ËÚfl˜Ëı ˜ÂÈ, ‡·Ó ÔË Ô‡ÌÌ¥
‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ˜ÂÈ, ‰Îfl flÍËı
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ·‡„‡ÚÓ
Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚, ‡·Ó ÔË Ô‡ÌÌ¥
Ú͇ÌËÌ, ˜Ëª ‚ÓÎÓÍ̇ ‚·Ë‡˛Ú¸ Ú‡
Á‡ÚËÏÛ˛Ú¸ ÔÓÓ¯ÓÍ.
ч̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ì Á‡ÒÚÓÒÓ‚ÛπÚ¸Òfl
‰Îfl Ô‡ÌÌfl ‚Ó‚ÌË.
Graças ao novo sistema
electrónico ACTIVA,
accionando o botão,é
possível obter um ciclo
especial de lavagem. A
adição de uma maior
quantidade de água,e a
acção combinada com o
ciclo de rotação do tambor
de carga e descarga de
água,permite um perfeito
enxaguamento da roupa.
Esta função foi pensada para
pessoas com peles sensíveis e
delicadas,pois contém uma
menor quantidade de resíduos
no detergente que poderão
causar irritações ou alergias.
Dessa forma, é
aconselhada para roupas
de crianças, em caso de
lavagem de
roupas muito sujas, ou ainda
em caso de lavagem de
atoalhados com fibra
que tendencialmente
requerem uma maior
quantidade de detergente.
Este botão não é próprio
para programas de lãs.
äÌÓÔ͇ ßçíÖçëàÇçéÉé èêÄççü
TECLA LAVAGEM INTENSIVA
ç‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë ‰‡ÌÛ ÍÌÓÔÍÛ, ˘Ó
‡ÍÚË‚ÛπÚ¸Òfl ڥθÍË Ô¥‰ ˜‡Ò ˆËÍÎ¥‚
‰Îfl ÒÚ¥ÈÍËı ÓÒÓ·ÎË‚Ó ·Û‰ÌËı
Ú͇ÌËÌ, ÏÓÊ̇ ‰ÓÒfl„ÚË ÒÚ¥ÈÍÓª
‚Ë·‡ÌÓª ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‰Îfl ÛÒ¥ı Ù‡Á
ˆËÍÎ¥‚ Ô‡ÌÌfl.
ñfl ËÒ‡, ÔÓπ‰Ì‡Ì‡ Á
‰Ó‚„ÓÚË‚‡ÎÓ˛ Ï¥ı‡Ì¥˜ÌÓª ‰¥π˛,
‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÓÚËχÚË ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥
ÂÁÛθڇÚË ÔË Ô‡ÌÌ¥ ÓÒÓ·ÎË‚Ó
·Û‰ÌËı Ú͇ÌËÌ.
Premindo esta tecla, activa
apenas nos ciclos de
algodão, a temperatura
seleccionada é mantida
durante todas as fases do
ciclo de lavagem.
Esta propriedade,
combinada com uma
acção mecânica
sustentada, permite obter
óptimos resultados de
lavagem com roupa
resistente, particularmente
suja.
NO
EN
F
ACTIVA SKYLLESYSTEM
ACTIVA SKYLLESYSTEM
ACTIVA RINSE button
Takket være det nye
elektroniske ACTIVA system,
er det muligt at gøre
skylningerne endnu mere
effektive. Systemet tilsætter
væsentlig mere vand til
skylningerne under tøjets
rotation i tromlen og under
udpumpning.
Systemet er udviklet specielt
for folk med allergi over for
sæberester i tøjet.
Ligeledes er det særligt
egnet, hvis man har været
nød til at tilsætte meget
sæbe, fordi tøjet er utroligt
beskidt (børnetøj, sportstøj).
Kan også bruges med fordel,
når man vasker mange
håndklæder, idet disse har
en kedelig evne til at holde
på sæberester.
Tilvalgsknappen kan ikke
bruges sammen med
uldprogrammerne.
Takket være det nye,
elektroniske ACTIVA
skyllesystemet er det mulig å
gjøre skyllingene enda mer
effektive. Systemet tilsetter
betydelig mer vann til
skyllingene mens tøyet
roterer i trommelen og
under tømming. Systemet er
utviklet spesielt for personer
med allergi mot såperester i
tøyet. På samme måte er
det særlig godt egnet hvis
du har vært nødt til å tilsette
ekstra mye såpe når tøyet
er ekstra skittent (barnetøy,
treningstøy).
Kan også med fordel brukes
når man vasker mange
håndklær, siden disse har en
lei evne til å holde på
såperester.
Denne knappen er ikke
tilgjengelig sammen med
ullprogrammene.
Thanks to the new
electronic system ACTIVA,
acting on the button is
possible to effect a new
special rinse cycle. The
addition of a lot of more
water and the new action
combined of cycles of
rotation of the drum with
load and unloading of
water, allow to get laundry
perfectly rinsed.
This function has been
studied for the people with
delicate and sensitive skin,
for which also a least
residue of detergent can
cause irritations or allergies.
It advises to also use this
function for the children
items and in case of
washings of very dirty items,
for which it is due to use a
lot of detergent, or in the
washing of towelling items
whose fibers mostly have
the tendency to hold the
detergent.
This button is not available
in the Wool programmes.
G
INTENSIV VASK KNAPPEN
INTENSIV VASK KNAPPEN
INTENSIVE WASH BUTTON
Når denne knap aktiveres vil
vaske vandet opretholde
den valgte temperatur i hele
vaskeforløbet og dermed
give vaskepulveret bedre tid
til at virke på særligt snavset
vasketøj.
Når denne knappen
aktiveres vil vaske vannet
opprettholde den valgte
temperaturen i hele
vaskeforløpet og dermed gi
vaskepulveret bedre tid til å
virke på særlig skittent
vasketøy.
This function which is
available on all cotton
programmes is very useful for
heavy soiling. The
temperature is kept
constant throughout all the
wash phases and the
programme is extended to
ensure an extra deep
cleaning performance.
31
UKR
äçéèäÄ DELAY START
DA
PT
BOTÃO DE INÍCIO DE
FUNCIONAMENTO RETARDADO
H
èÓ‚ÂÚ‡πÚ¸Òfl ‚ Ó·Óı ̇ÔflÏ͇ı
äÌÓÔ͇ DELAY START
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl ‰Îfl
‚¥‰ÒÚÓ˜Û‚‡ÌÌfl ÔÓ˜‡ÚÍÛ ÔÓ„‡Ï
ÒÓÍÓÏ ‰Ó 12 „Ó‰ËÌ.
ñfl ÓÔÂ‡ˆ¥fl ÔÓ‚ËÌ̇ ·ÛÚË ‚ËÍÓ̇̇
ÔÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË ëíÄêí.
äÓÎË ÔÓ„‡ÏÛπÚ¸Òfl ‰ÓÒËÚ¸
ÍÓÓÚÍËÈ ˜‡Ò ‚¥‰ÒÚÓ˜Û‚‡ÌÌfl
ÔÓ˜‡ÚÍÛ (1 ‡·Ó ‰‚¥ „Ó‰ËÌË),
ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ÔÓ‚ÂÚ‡ÚË ÍÌÓÔÍÛ ‰Ó
ÓÒÚ‡Ì̸Ӫ ÔÓÁˈ¥ª (12 „Ó‰ËÌ) ¥ ÔÓÚ¥Ï
ÔÓ‚ÂÚ‡ÚË ªª ‰Ó ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ„Ó ˜‡ÒÛ.
N.B. – çÓÚ‡ÚÍË
襉 ˜‡Ò DELAY START ÔÂ¥Ó‰Û,
¥Ì‰Ë͇ˆ¥ª Ù‡ÁË Ô‡ÌÌfl „ÓËÚ¸.
üÍ˘Ó Ì‡ÔÛ„‡ ÔÓÔ‡‰‡π, ÙÛÌ͈¥fl
‚¥‰ÒÚÓ˜Û‚‡ÌÌfl ÔÓÌӂβπÚ¸Òfl Á
˜‡ÒÛ, flÍËÈ ·Û‚ ‰Ó ‚¥‰Íβ˜ÂÌÌfl
̇ÔÛ„Ë.
üÍ˘Ó ‚Ë ·‡Ê‡πÚ ‚¥‰Ï¥ÌËÚË ÙÛÌ͈¥˛
‚¥‰ÒÚÓ˜Û‚‡ÌÌfl, ÔÓ‚ÂÚ‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
DELAY START ‰Ó ÔÓÁˈ¥ª “
” Ú‡
‚Íβ˜‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
Pó÷êà påãóëюâàííÿ øâèäêîñòi
âiäæèìó
Îáåpòàºòüñÿ â îáîõ
íàïpÿìêàõ.
Öèêë âiäæèìó ãàpàíòóº
âèäàëåííÿ íàéáiëüøî¿
êiëüêîñòi âîäè ç áiëèçíè áåç
ïîøêîäæåííÿ òêàíèíè. Âè
ìîæåòå âñòàíîâèòè òó
øâèäêiñòü îáåpòàííÿ, ÿêà Âàì
íåîáõiäíà. Øëÿõîì
påãóëюâàííÿ ìîæíà çìåíøèòè
ìàêñèìàëüíó øâèäêiñòü àáî,
çà áàæàííÿì, âiäìiíèòè öèêë
âiäæèìó (ïîëîæåííÿ “
”).
Ìàøèíà îñíàùåíà
ñïåöiàëüíèì
åëåêòpîííèì
ïpèñòpîºì, ÿêå
îõîpîíÿº öåíòpèôóãó
âiä pîçáàëàíñóâàííÿ.
Öå çíèæóº øóì i
âiápàöiю ìàøèíè i
òàêèì ÷èíîì
ïpîäîâæóº òåpìií ¿¿
åêñïëóàòàöi¿.
32
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER
ROTATIVO EM AMBAS AS
DIRECÇÕES
O botão de início de funcionamento
retardado é utilizado para adiar o início de
funcionamento dos programas até 12
horas.
Esta operação deverá ser feita, antes de
pressionar o botão “INÍCIO”.
Quando escolher início de funcionamento
retardados muito curtos (1 ou 2 horas), é
aconselhável rodar o botão para a última
posição (12 horas) e de seguida rodar para
trás até ao tempo que desejar.
NOTA:
Durante o período do programa de “Início
de Funcionamento Retardado”, os
indicadores das fases de lavagem vão
acendendo.
No caso de surgir algum problema, o início
de funcionamento retardado recomeça
com o tempo de atraso com que tinha
ficado aquando o problema.
No caso de pretender cancelar essa
opção (início de funcionamento
retardado), rode o botão correspondente
para a posição “ ” e seguidamente
pressione o botão “INÍCIO”.
REGULADOR DE VELOCIDADE
KNAPEN TIL FORSKUDT STARTID KAN
DREJES I BEGGE RETNINGER
I
KNAPPEN TIL UTSATT STARTID KAN
DREIES I BEGGE RETNINGER
ROTERER I BEGGE
RETNINGER
Forskudt start bruges til at udskyde
starten af et program i op til 12
timer.
Denne funktion skal aktiveret FØR
programmet startes på START
knappen.
Når der er tale om meget kort
forsinket start ( 1 el. 2 timer)
anbefales det at, knappen til
forskudt tid drejes helt op på sidste
position (12 timer) og derefter
sættes til den ønskede tid.
Under en “forskudt start
programmering” vil indikatoren for
vaskeprogrammet blinke.
I tilfælde af strømafbrydelse, vil
forskudt start funktionen genstarte
med samme tid som resterede før
strømafbrydelsen når strømmen
vender tilbage.
Hvis du ønsker, at annulere forskudt
start funktionen. Drejes forskudt
start knappen til “
” Position og
der trykkes på START.
Utsatt start brukes til å forsinke
starten av et program i opp til 12
timer.
Denne funksjon skal aktiveres FØR
programmet startes på START
knappen.
Når der er tale om meget kort
forsinket start (1 el.2 timer )
anbefales det at, knappen til
utsatt tid dreies helt opp på sidste
position (12 timer ) og derefter
settes til den ønskede start tid.
Når det er snakk om en kort
forsinket start vil indikatoren for
vaskeprogrammet blinke.
I tilfelde av strømbrudd vil utsatt
start funksjonen, starte på nytt,
med samme tid som resterende
før strømavbrytelsen, når
strømmen vender tilbake.
Hvis du ønsker å annulere start
funksjonen. Dreies utsatt start
knappen til “
“ Position og det
trykkes på START.
KNAP FOR VARIABEL
CENTRIFUGERINGS HASTIGHED
REGULERING AV
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
PODE SER RODADO EM
AMBOS OS SENTIDOS
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER
A fase de centrifugação é muito
importante para que a roupa
saia o mais seca possível, sem,
no entanto, danificá-la. A
velocidade de centrifugação
pode ser ajustada conforme as
suas necessidades. Ao ajustar o
controlo é possível reduzir a
velocidade máxima, ou até
mesmo parar totalmente o cíclo
de centrifugação
.
Centrifugerings fasen er
beregnet til at fjerne så meget
vand så muligt fra vasketøjet,
uden at beskadige tøjets fibre.
Centrifugerings hastigheden
kan justeres, og dermed
tilpasses de forskellige behov.
Det er muligt at reducere
centrifugerings hastigheden,
og hvis det ønskes kan
centrifugering helt undlades
ved at stille kontrol knappen
på
.
NOTA:
O MODELO ESTÁ
EQUIPADO COM UM
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO
ESPECIAL QUE IMPEDE O
CÍCLO DE CENTRIFUGAÇÃO
CASO AS CARGAS FOREM
DESEQUILIBRADAS. TAL
CONDUZ A UMA REDUÇÃO
DE RUIDOS E DE VIBRAÇÕES,
CONTRIBUINDO PARA UM
MAIOR SILÊNCIO E UMA
MAIOR DURAÇÃO DA
MÁQUINA DE LAVAR.
NO
BEMÆRK:
DENNE MASKINE ER
UDSTYRET MED
ELEKTRONISK
CENTRIFUGERINGS
KONTROL. DET BETYDER AT
HVIS TØJET I MASKINEN
ER I UBALLANCE
NEDSÆTTES
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHEDEN
AUTOMATISK, OG PÅ DEN
MÅDE HINDRE AT
VIBRATIONER SKAL SKADE
MASKINEN.
ROTERER I BEGGE
RETNINGER
Sentrifugeringen er svært
viktig for å fjerne så mye vann
fra vasketøyet som mulig uten
å skade tekstilene. Du kan
justere maskinens
sentrifugeringshastighet etter
behov ved hjelp av denne
kontrollknappen. Du kan
redusere den maksimale
sentrifugeringshastigheten,
eller du kan hoppe helt over
sentrifugeringen hvis du ønsker
det ved å sette den på
.
MERK:
MASKINEN ER UTSTYRT
MED EN ELEKTRONISK
FØLER SOM STOPPER
SENTRIFUGERINGEN
HVIS VASKETØYET ER
SKJEVT FORDELT. DETTE
REDUSERER STØY OG
VIBRASJONER OG
FORLENGER MASKINENS
LEVETID.
EN
DELAY START KNOB
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
Delay start knob is used to
postpone the start of
programmes by up to 12 hours.
This operation must be done
before pressing the START button
When setting very short delay
times (1 or 2 hours) it is advisable
to turn the knob to the last
position (12 h) and then move it
back to the required times.
N.B.
During the "Delay start" period, the
indicators of the wash phase flash
In case of power failure, the delay
start function re-starts with the
delay time at the same value just
before the power failure.
In the case where we wish to
cancel the delay start, rotate the
Delay Start knob to the "
"
position then press START.
SPIN SPEED CONTROL
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
The spin cycle is very
important to remove as much
water as possible from the
laundry without damaging the
fabrics. You can adjust the spin
speed of the machine to suit
your needs. By adjusting the
control, it is possible to reduce
the maximum speed, and if
you wish, the spin cycle can
be cancelled altogetherposition .
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH
A SPECIAL ELECTRONIC
DEVICE, WHICH PREVENTS
THE SPIN CYCLE SHOULD
THE LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE
AND VIBRATION IN THE
MACHINE AND SO
PROLONGS THE LIFE OF
YOUR MACHINE.
33
UKR
èêéÉêÄåÄó Ç èéáàñß∫ OFF
éÅÖêíà Ç éÅéï çÄèêüåäÄï
ìÇßåäçÖççü ßçÑàäÄíéêßÇ
ON/OFF
퇷Îˈ¥ ÁÓ·‡ÊÛ˛Ú¸ ÔÓ„‡ÏË
Ô‡ÌÌfl ̇ ·‡Á¥ Ó·‡ÌËı ˆËÙ ‡·Ó
ÒËÏ‚ÓÎ¥‚.
èÓ„‡Ï‡ÚÓ ÚËχπ ÔÂÂÏË͇˜ ̇
Ó·‡Ì¥È ÔÓ„‡Ï¥ ‰Ó ͥ̈fl ˆËÍÎÛ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ÁÌÓ‚Û,
ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÒÂÎÂÍÚÓ ̇ ÔÓÁˈ¥˛
OFF Ú‡ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ‚¥‰ÍËÚÚfl
‰‚ÂÂÈ.
N.B. Ñãü ÇßÑäãûóÖççü
ßçÑàäÄíéêÄ èéÇÖêçßíú
êìóäì èêéÉêÄåÄóÄ çÄ
èéáàñßû OFF.
Ñâiòíèé iíäèêàòîp “âêë/âèêë”
IÍÄÈÊÀÒÎPÈ PÎÁÎÒÈ
ÏPÎÃPÀÌ
PT
PROGRAMA SELECTOR COM
A POSIÇÃO "OFF".
DA
L
ROTAÇÃO EM AMBAS
AS DIRECÇÕES
O INDICADOR
LUMINOSO "LIGAR /
DESLIGAR" ESTARÁ
PRONTO.
PROGRAMVÆLGER KNAP
MED OFF POSITION.
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER OG
ON/OFF
KONTROLLAMPEN VIL
LYSE NÅR DER DREJES
VÆK FRA OFF.
O painel descreve através
de símbolos ou números os
programas de lavagem.
O botão mantém-se intacto,
mesmo quando o programa
está a decorrer.
No fim do programa desligue
a máquina de lavar
pressione o botão start e
rode o selector para a
posição “OFF”.
N.B. PARA ESCOLHER O
INDICADOR LUMINOSO
"OFF", MOVA O
SELECTOR PARA A
POSIÇÃO "DESLIGADO"
INDICADOR LUMINOSO
DE FUNCIONAMENTO
M
INDICADOR LUMINOSO
MOSTRA AS FASES DOS
PROGRAMAS
N
NO
PROGRAMVELGER KNAP
MED OFF POSITION.
KNAPPEN KAN DREIES I
BEGGE RETNINGER OG
ON/OFF
KONTROLLAMPEN VIL
LYSE NÅR DET DREIES
BORT FRA OFF.
Oversigts tabellen viser de
forskellige vaskeprogrammer
med numre og symboler.
Oversikts tabellen viser de
forskellige
vaskeprogrammer med
nummer og symboler.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
Sluk maskinen ved at trykke
startknappen ud og drej
programvælger knappen
hen på OFF.
Skru av maskinen ved å
trykke startknappen ut og
drei programvelger
knappen til OFF.
KONTROL LAMPE FOR DRIFT
VARSELLAMPE “PÅ”
INDIKATORLAMPER DER
VISER PROGRAMFORLØBET
INDIKATORLAMPER SOM
VISER PROGRAMFORLØPET
EN
PROGRAMME SELECTOR
WITH OFF POSITION
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS.
THE ON/OFF INDICATOR
LIGHT WILL GO ON
The tables describe the
washing programme on
the basis of the number or
symbol chosen.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by pressing the
START button and turning
the selector to OFF.
N.B. TO SWITCH OFF THE
INDICATOR LIGHT MOVE
THE PROGRAMME
SELECTOR TO THE OFF
POSITION
ON/OFF INDICATOR LIGHT
INDICATOR LIGHTS SHOWING
WHICH PHASE THE
PROGRAMME IS IN
= ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ô‡ÌÌflÏ
= Pré lavagem
= forvask
= forvask
= prewash
= íopìaëüíîãî
ïpàííÿ
= Lavagem principal
= hovedvasken
= vasking
= main wash
= Enxaguamento
= skylninger
= skylninger
= rinse
= Centrifugação
= centrifugering
= sentrifugering
= spin
= èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
= ‚¥‰ÊËÏ
34
35
PT
UKR
PÎÇÄIË 7
CAPÍTULO 7
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÈÃOYÈÕ
ÇÀÑÎÁIÂ
COLOCAÇÃO DO
DETERGENTE
GAVETA PARA
DETERGENTE
Êîíòåéíåp äëÿ ìèãîyèx
çacoáiâ ïoäiëeíèé ía ÷oòèpè
âiääiëeííÿ.
- I âiääiëåííÿ cëyæèòü äëÿ
ïîpîøêó ïîïåpåäíüîãî
ïpàííÿ.
- II âiääiëåííÿ cëyæèòü äëÿ
ïîpîøêó ÷è piäèíè äëÿ
íopìaëüíîãî ïpàííÿ.
Ïpè âèêopècòaííi piäèíè
íeoáxiäío âcòaâèòè â II
âiääiëåííÿ âaíío÷êy, ÿêa
äoäaºòüñÿ äo ìaøèíè.
Óâàãà!
Ïaì’ÿòaéòe, ùo äåÿêi
ïopoøêè âàæêî
âèäaëÿ˛òüñÿ.
 òaêoìy âèïaäêy
påêîìåíäóºìî
çàñòîñîâóâàòè
ñïåöiàëüíèé êîíòåéíåp,
ÿêèé çàïoâí˛ºòüñÿ
ïîpîøêoì i
pîçòàøîâóºòüñÿ
áeçïîcepeäíüo â
áapaáaíi (ïpoäaºòüñÿ ç
ìèéíèì çàñoáoì).
- III âiääiëåííÿ
ñëóæèòü
äëÿ âèáië˛âà÷a.
Óâàãà!
B III òa IV âiääiëåííÿ
çàëèâa˛òü òiëüêè piäêi
ìèéíi çacoáè.
✿
- IV âiääiëåííÿ
ñëóæèòü äëÿ ñïåöiàëüíèõ
äîáàâîê: çì’ÿêøóâà÷iâ,
àpîìàòèçàòîpiâ,
êpîõìàë˛, ñèíüêè òîùî.
36
A gaveta para detergente está
dividida em 4 compartimentos:
- o primeiro, indicado com a
letra “I”, destina-se ao
detergente da prélavagem.
- A Segunda indicação “II”,
é para o detergente da
lavagem principal.
No caso dos detergentes
líquidos, utilize o recipiente
próprio, semelhante ao
representado na figura, e que
deverá ser introduzido no
tambor, sobre a roupa.
ATENÇÃO:
LEMBRE-SE DE QUE
ALGUNS DETERGENTES
SÃO DIFÍCEIS DE
REMOVER.
RECOMENDAMOS QUE,
NESSE CASO, UTILIZE O
RECIPIENTE ESPECIAL
PARA O DETERGENTE, QUE
DEVERÁ SER
DIRECTAMENTE
COLOCADO NO
TAMBOR.
- O terceiro cl
compartimento destina-se
ao branqueador.
ATENÇÃO:
O TERCEIRO
E O QUARTO
COMPARTIMENTOS
DA GAVETA PARA
DETERGENTES
SO´ PODEM
SER UTILIZADOS PARA
PRODUTOS LÍQUIDOS.
- O quarto compartimento
destina-se a aditivoss
especiais, amaciadores,
perfumes, gomas,
branqueadores, etc.
✿
DA
cl
NO
EN
KAPITEL 7
KAPITTEL 7
CHAPTER 7
SÆBE SKUFFEN
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
DETERGENT
DRAWER
Sæbeskuffen er opdelt i fire
rum.
Beholderen for vaskemiddel
har fire skuffer:
The detergent drawer is
divided into 4
compartments:
- Den første mærket ”I” er
til forvask
- Andet vaskerum,
mærket ”II”, er til
hovedvasken.
- Den første som er
merket ” I ” er til forvask
- Andre vaskerum, merket
” II ”, er til hovedvasken.
En speciel beholder til
flydende vaskemiddel
medfølger maskinen. Denne
kan anbringes i sæbeskuffen
som vist på tegningen.
En egen beholder for
flytende vaskemiddel følger
med. Denne kan plasseres i
skuffen som vist på figuren.
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
ANBEFALES DET I STEDET
AT ANVENDE
VASKEBOLD
VIKTIG: HUSK AT EN
DEL VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL
FOR PLASSERING
DIREKTE I TROMMELEN.
- Det tredje rum
blegemiddel.
er til
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
MIDLER I RUM TRE OG
FIRE. DET ANBEFALES AT
FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER
- Det fjerde rum
skyllemiddel.
✿
er til
- Den tredje skuffen
for blekemiddel.
- The first I for the
prewash detergent
- The second II for the
main wash detergent
A special container is
supplied for use with liquid
detergent. This can be
placed inside the draw as
shown in fig.
IMPORTANT:
REMEMBER THAT SOME
DETERGENT ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
IN THIS CASE WE ADVISE
THE USE OF THE SPECIAL
CONTAINER TO BE USED
INSIDE THE DRUM.
- The third
bleach
compartment
VIKTIG:
I DEN TREDJE OG FJERDE
SKUFFEN MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
✿
- Den fjerde skuffen
er for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
IMPORTANT:
ONLY INTRODUCE
LIQUID PRODUCTS IN
THE THIRD AND FOURTH
COMPARTMENTS.
✿
- The fourth
is for
special additives,
softeners, perfumes,
starches, whiteners, etc.
37
UKR
DA
NO
EN
PÎÇÄIË 8
CAPÍTULO 8
KAPITEL 8
KAPITTEL 8
CHAPTER 8
ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌ
SELECÇÃO DOS
PROGRAMAS
VALG AF
PROGRAM
VALG
SELECTION
Äëÿ ïpàííÿ piçíèõ òèïiâ
òêàíèí piçíîãî ñòóïåíÿ
çàápóäíåííÿ ìàøèíà ìຠ4
ãpóïè ïpîãpàì, ÿêi piçíÿòüñÿ
çà öèêëàìè ïpàííÿ,
òåìïåpàòópîю, òpèâàëiñòю
öèêëó (äèâ. “Òàáëèöÿ
ïpîãpàì”).
A máquina dispõe de 4
grupos de programas
diferentes baseados nos
diversos tipos de tecidos a
lavar, nos vários graus de
sujidade, na temperatura a
na duração do programa
de lavagem (vide a tabela
de programas).
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine 4 forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen 4 forskjellige
programvalg for
vaskeprogram, temperatur
og varighet (se tabell over
vaskeprogrammer).
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 4 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
1 Tecidos resistentes
1 normal vask - kogevask normale tekstiler
Dette program er udviklet
for at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
1 Solide stoffer
1 Resistants Fabrics
Programmene gir maksimal
vaskeeffekt og skylling med
mellomsentrifugering gir
optimal skylling av tøyet. En
gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maxsimal
beskyttelse mot krølling, og
den avsluttende
sentrifugeringen sikrer best
mulig tørking.
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
2 Tecidos mistos e sintéticos
2 finvask - syntetisk vask
A lavagem e o
enxaguamento estão
optimizados através dos
ritmos de rotação do
tambor e dos níveis de
água.
A centrifugação suave
assegura uma formação
reduzida de pregas e de
rugas nos tecidos.
Under finvask arbejder
maskinen med skåne
vaskebevægelser, der er
meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl
med ekstra høj; vandstand,
giver tøjet en meget
skånsom behandling, og et
meget fint vaskeresultat.
2 Blandede og syntetiske
stoffer
Hovedvask gir best resultat
takket være trommelens
reverserende bevegelser.
Skylling med høy vannstand
gir skånsom behandling og
best resultat.
2 Mixed and Synthetic
Fabrics
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3 Tecidos muito delicados
3 Ekstra fin vask uldprogram
Dette program præsenterer
et helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler. Feks.
MASKINVASKBAR ULD.
3 Særlig ømfintlige stoffer
3 Special Delicate Fibres
Denne nye vaskesyklusen,
med veksling mellom
vasking og bløtlegging, er
spesielt anbefalt for særlig
ømfintlige stoffer som ren ull.
Vasking og skylling skjer med
høy vannstand for a sikre de
beste resultater.
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics such
as Pure Machine Washable
Wool. The wash cycle and
rinses are carried out with
high water levels to ensure
best results.
1. Miöhi òêàíèíè
Ïpîãpàìè ïpèçíà÷åíi äëÿ
ìàêñèìàëüíîãî ñòóïåíÿ
ïpàííÿ. Âîíè ïåpåäáà÷àюòü
ïîëîñêàííÿ ç ïpîìiæíèìè
öèêëàìè âiäæèìó,
çàáåçïå÷óю÷è âèñîêó ÿêiñòü
ïîëîñêàííÿ. Îñòàííié âiäæèì
çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå
âèäàëåííÿ çàëèøêiâ âîëîãè.
2. Ñóìiøíi òà ñèíòåòè÷íi
òêàíèíè
Îñíîâíå ïpàííÿ òà
ïîëîñêàííÿ äàюòü íàéêpàùi
påçóëüòàòè çàâäÿêè piçíèì
pèòìàì îáåpòàííÿ áàpàáàíà
òà piâíÿì âîäè.
Äåëiêàòíèé âiäæèì
çàáåçïå÷óº íàéìåíøèé
ñòóïiíü çáiãàííÿ òêàíèí.
3. Ocoáïèâo äåëiêàòíi
òêàíèíè
Öåé íîâèé påæèì ïpàííÿ,
ÿêèé ÷åpãóº ïpàííÿ òà
çàìî÷óâàííÿ, îñîáëèâî
påêîìåíäóºòüñÿ äëÿ ïpàííÿ
äåëiêàòíèõ òêàíèí – òàêèõ,
ÿê ÷èñòà âîâíà. Ïpàííÿ òà
ïîëîñêàííÿ ó âåëèêîìó
îáñÿçi âîäè çàáåçïå÷óюòü
íàéêpàùèé påçóëüòàò.
38
PT
Os programas deste grupo
foram desenvolvidos de
modo a garantirem os
melhores resultados de
lavagem, e os
enxaguamentos com
centrifugação intercalar
garantem um
enxaguamento perfeito da
roupa.
A centrifugação final
assegura que as peças de
roupa fiquem bem torcidas.
Este programa representa
um novo conceito de
lavagem que alterna fases
de rotação e de
impregnação, sendo
particularmente adequado
para tecidos muito
delicados, por exemplo,
pura lã virgem. Para que os
resultados de lavagem
sejam os melhores, tanto a
lavagem, como o
enxaguamento, se
processam com um nível
elevado de água.
39
UKR
PT
DA
NO
EN
4. éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
4. Programas Especiais
4. Speciel programmer
4. Spesial programmer
4. Specials
êìóçÖ èêÄççü 30°
LAVAGEM À MÃO 30°
HÅNDVASK 30°
HÅNDVASK 30°
HAND WASH 30°
ñfl Ô‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇ Ú‡ÍÓÊ Ï‡π
‰ÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ Ô‡ÌÌfl. ñÂÈ
ÂÊËÏ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË Ô‡ÌÌfl
Ó‰fl„Û, flÍËÈ Ï‡π ÔÓÁ̇˜ÍÛ ‰Îfl
“í¥Î¸ÍË êÛ˜ÌÓ„Ó è‡ÌÌfl”. èÓ„‡Ï‡
Ô‡ˆ˛π ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 30
„‡‰ÛÒ¥‚, ‚Íβ˜‡π 2 ÂÊËÏË
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ ÔÓ‚¥Î¸Ì¥ Ó·ÓÓÚË.
Esta máquina de lavar
também tem um programa
de ciclo de lavagem à
mão. Este programa tem um
ciclo completo de lavagem
para roupas, denominado
como "Só Lavagem à Mão".
O programa tem uma
temperatura de 30º C e é
concluído com dois
enxaguamentos e uma
lenta centrifugação.
Vaskemaskinen har også et
”håndvaske program” som
kan anvendes hvis tøjets
vaskeanvisning viser ”kun
Håndvask”. Programmet
indeholder svag vask ved 30
grader efterfulgt af 2
skånsomme skylninger med
en svag centrifugering.
Vaskemaskinen har også et
”håndvaske program” som
kan anvendes hvis tøyets
vaskeanvisning viser
”kun Håndvask”.
Programmet indeholder
skånsom vask ved 30 grader
etterfulgt av 2 skånsomme
skyllinger med en svag
sentrifugering.
This washing machine also
has a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as
“Hand Wash only” on the
fabric care label. The
programme has a
temperature of 30°C and
concludes with 2 rinses and
a slow spin.
Ñïåöiàëüíà ïpîãpàìà
“ïîëîñêàííÿ”.
Ïpîãpàìà “ïîëîñêàííÿ”
çäiéñíюº òpè ïîëîñêàííÿ
áiëèçíè ç “äåëiêàòíèì”
öåíòpèôóãèpóâàííÿì ïpè 800
îáåpòàõ. Çàñòîñîâóºòüñÿ ïpè
ïîëîñêàííi áóäü-ÿêèõ òèïiâ
òêàíèí, íàïpèêëàä, ïiñëÿ
pó÷íîãî ïpàííÿ.
PROGRAMA ESPECIAL
“ENXAGUAMENTO”
TILLÆGSPROGRAM “SKYL”
TILLEGGSPROGRAM
”SKYLLING”
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
O programa
“enxaguamento” efectua
três enxaguamentos
seguidos de uma
centrifugação a uma
velocidade de 800 r.p.m.
Este programa pode ser
utilizado para enxaguar
qualquer tipo de tecido a
seguir a uma lavagem
manual, por exemplo.
Dette program udfører tre
skyl afsluttet med en
skånecentrifugering på 800
omdr./min.
Programmet kan anvendes
til alle typer tekstiler. Praktisk
til skyl af tøj vasket i hånden.
Dette programmet utfører
tre skyllinger avsluttet med
en skånesentrifugering på
800 omdr./min.
Programmet kan brukes til
alle tekstiltyper. Praktisk til
skylling av plagg som er
vasket for hånd.
The programme carries out
three rinses with a spin at
800 rpm. It can be used for
rinsing any type of fabric,
eg. use after hand-washing.
Ñïåöiàëüíà ïpîãpàìà
“iíòåíñèâíèé âiäæèì”.
Ïpîãpàìà “iíòåíñèâíèé
âiäæèì” çàïóñêຠöåíòpèôóãó
íà øâèäêîñòi 1000 îáåpòiâ íà
õâèëèíó.
PROGRAMA ESPECIAL
“CENTRIFUGAÇÃO
ENÉRGICA”
O programa “centrifugação
enérgica” efectua uma
centrifugação a 1000 r.p.m.
TILLÆGSPROGRAM
“CENTRIFUGERING”
TILLEGGSPROGRAM
”SENTRIFUGERING”
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Udfører en kraftig
centrifugering ved 1000
omdr./min.
Utfører en kraftig
sentrifugering på 1000
omdr./min.
Programme “fast spin”
carries out a spin at 1000
rpm.
ESCOAR
O programa escoar é
indicado para escoar a
água.
UDPUMPNING ALENE
KUN TØMMING
Dette program vil alene
pumpe vandet ud af
tromlen.
Dette programmet vil kun
tømme vannet ut av
trommelen.
ÇÓ‰ÓÒÚ¥Í Ú¥Î¸ÍË
ˆÂ ÔÓ„‡Ï‡ ÒÚÓÍÛ ‚Ó‰Ë.
40
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
41
UKR
“MIX & WASH SYSTEM”
ïpîãpàìà 40°
PROGRAMA “MIX & WASH
SYSTEM” 40°
Ñèñòåìà åêîëîãi÷íîãî
ïpàííÿ, ÿêà äîçâîëÿº ïpàòè
pàçîì âèpîáè ç piçíèõ òèïiâ
òêàíèí.
Um sistema de lavagem
que, além de ecológico,
permite a lavagem de
diversos tipos de tecido ao
mesmo tempo.
çÄÑòÇàÑäÄ èêéÉêÄåÄ
èêÄççü 32 ïÇàãàçà 50°
èËÒÍÓÂ̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË ÔÓ‚ÌËÈ
ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl ÔË·ÎËÁÌÓ Á‡ 30
ı‚ËÎËÌ Á Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ
ÔË·ÎËÁÌÓ 2 ÍËÎÓ„‡ÏÏ¥‚ ·¥ÎËÁÌË
Ú‡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 50 „‡‰ÛÒ¥‚ ÔÓ
ñÂθҥ˛.
PROGRAMA RÁPIDO
32 MINUTOS 50°
é·Ë‡˛˜Ë ÔÓ„‡ÏÛ “Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË”, ÔËÈÏ¥Ú¸ ‰Ó Û‚‡„Ë, ˘Ó ÏË
ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Î˯ 20% ‚¥‰ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓª
‚͇Á‡ÌÓª ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚ˆ¥ ͥθÍÓÒÚ¥
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÒÓ·Û.
42
PT
O programa rápido - 32
minutos completa o ciclo
de lavagem
aproximadamente em 30
minutos, com um máximo
de carga de roupa de 2 kg
e 50ºC de temperatura.
Se seleccionar o programa
“Rápido 32’“, deverá utilizar
apenas 20% das
quantidades
recomendadas indicadas
na embalagem do
detergente.
DA
M&W
NO
EN
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAM 40°
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAM 40°
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMME 40°
Et økologisk vaskesystem der
gør det muligt at vaske
forskellige tekstiltyper på
samme tid.
Et økologisk vaskesystem
som gjør det mulig å vaske
ulike tekstiltyper samtidig.
An ecological wash system
which permits different types
of fabric to be washed
together.
32 MINUTE RAPID
PROGRAMME 50°
32 MINUTTER HURTIG
PROGRAM 50°
32 MINUTTER HURTIG
PROGRAM 50°
32 minutter programmet
indeholder et komplet
vaskeprogram for max. 2 kg
og for max. 50 grader .
32 minutter programmet
inneholder et komplet
vaskeprogram for max. 2 kg
og for max. 50 grader.
Når De vælger “32 minutter
hurtig program anbefaler vi,
at De kun bruger 20 % af det
af vaskepulver fabrikanten
anviste.
Når De velger “32
minutter hurtig program,
anbefaler vi at De kun
bruker 20% av den
mengde vaskepulver
fabrikanten foreslår.
The 32 minute rapid
programme allows a
complete washing cycle to
be carried out in
approximately 30 minutes,
with up to a maximum load
of 2 kg and a temperature
of 50°C.
When selecting the “32
minute rapid” programme,
please note that we
recommend you use only
20% of the recommended
quantities shown on the
detergent pack.
43
UKR
PÎÇÄIË 9
ÂÈPÎÁÈ,
ÏPÈÇÍÀЧÅÍI
ÄËß ÏPÀÍÍß
Óâàãà!
ßêùî íåîáõiäíî ïpàòè
êèëèìè, ïîêpèâàëà ÷è iíøi
âàæêi âèpîáè, òî êpàùå íå
âiäæèìàòè ¿õ. Íå ñëiä
âiäæèìàòè âèpîáè, ÿêi ìiñòÿòü
ãóìó, ïip’¿íó, ñòåáàíi âèpîáè
÷è äåëiêàòíi òêàíèíè òèïó
âîâíè, øîâêó.
Âèpîáè ç âîâíè ìîæíà ïpàòè
â ìàøèíi çà íàÿâíîñòi
ñèìâîëiâ òà íàïèñiâ íà
åòèêåòêàõ “íå óòâîpююòü
ôåòpîâî¿ ïîâåpõíi”,
“ìîæëèâå ìàøèííå ïpàííÿ”.
Óâàãà!
Ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèpîáiâ ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè:
- ó âèpîáàõ, ïpèçíà÷åíèõ
äëÿ ïpàííÿ, áóëè âiäñóòíi
ìåòàëåâi ïpåäìåòè
(íàïpèêëàä: ñêpiïêè,
øïèëüêè, ìîíåòè òîùî);
- áóëè çàñòåáíóòi
ïiäîäiÿëüíèêè, çàñòåáíóòi
áëèñêàâêè, ãàïëèêè,
âiäñóòíi påìåíi, òà
çàâ’ÿçàíi äîâãi ñòpi÷êè
îäÿãó;
- ñïîpîòi ç çàâiñîê pîëèêè;
- âèêîíóâàëèñü
påêîìåíäàöi¿, âêàçàíi íà
åòèêåòêàõ;
- ÿêùî ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèÿâëåíi çàñòàpiëi
çàápóäíåííÿ ó âèãëÿäi
ïëÿì, âèäàëiòü ¿õ
ñïåöiàëüíèìè
ïëÿìîâèäàëюâà÷àìè
âiäïîâiäíî äî
påêîìåíäàöié íà
åòèêåòöi.
44
DA
PT
CAPÍTULO 9
SEPARAÇÃO DAS
PEÇAS DE ROUPA
ATENÇÃO:
Recomendamos que,
sempre que lavar tapetes
pesados, colchas e outras
peças de roupa igualmente
pesadas, suprima a
centrifugação.
Antes de colocar uma peça
de lã na máquina, verifique
a respectiva etiqueta, para
se assegurar de que a peça
em questão é um artigo de
“Pura Lã Virgem” e também
“Lavável à Máquina” e
“Não feltrante”. Só estas
peças de lã poderão ser
lavadas na máquina.
IMPORTANTE:
Quando separar as
peças de roupa a
lavar certifique-se de
que:
- não deixou objectos
metálicos nas peças
de roupa, por
exemplo, alfinetes,
alfinetes de ama,
moedas, etc.;
- apertou os botões das
almofadas, os fechos,
os colchetes e os
cintos e que amarrou
as tiras de tecido
compridas;
- retirou as argolas das
cortinas;
- o programa de
lavagem
seleccionado está de
acordo com as
indicações de
lavagem fornecidas
pelos fabricantes das
peças de roupa
(símbolos inscritos nas
respectivas etiquetas).
- Além disso, antes de
colocar qualquer
peça de roupa muito
suja na máquina,
remova as nódoas
mais difíceis com um
detergente especial
ou tira-nódoas.
NO
KAPITEL 9
KAPITTEL 9
GODE RÅD VEDR.
VASK.
PRODUKTET
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
EN
CHAPTER 9
THE PRODUCT
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
45
UKR
PÎÇÄIË 10
Òèï òêàíèíè
ÒÀÁËÈÖß ÏPÎÃPÀÌ
Ïpîãpàìà ïpàííÿ
Ìàêñ.
çàâàíòàæåííÿ, êã
Ïpîãpàìà
Òåìïåpàòópa, °Ñ
Çàâàíòàæåííÿ ìèéíèõ çàñîáiâ
❙
Áàâîâíà, ëüîí
Å¥ÎËÁ̇
●
●
●
●
60°
●
●
●
40°
●
●
●
30°
●
●
-
●
●
●
●
90°
5
60
P
60°
5
60
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
5
40
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
5
30
Áàâîâíà, ñóìiøíi
òêàíèíè
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
(*
Áàâîâíà
5
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ, Ô‡ÌÌfl Û ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
60
P
60°
2
60
60°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
2
50
50°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
2
40
40°
●
●
2
30
30°
●
●
-
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ Á ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ô‡ÌÌflÏ
Áàâîâíà,
ñóìiøíi, ñèíòåòèêà
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
(*
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
46
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ, Ô‡ÌÌfl Û ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
2
ÑÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ
1,5
40
40°
●
●
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
1
30
30°
●
●
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
1
-
●
●
ê̠ۘÔ‡ÌÌfl
1
30°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
-
çÓχθÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ
-
-
ÇÓ‰ÓÒÚ¥Í Ú¥Î¸ÍË
-
-
“MIX & WASH SYSTEM” ïpîãpàìà
5
燉¯‚ˉÍ Ô‡ÌÌfl 32 ı‚ËÎËÌË
2
(*
Äåëiêàòíà ñèíòåòèêà
éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
●
2
Ñóìiøíi ìiöíi
òêàíèíè
Ñóìiøíi, ñèíòåòè÷íi,
äåëiêàòíi
●
90
Å¥ÎËÁ̇ Á ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ô‡ÌÌflÏ
Ñèíòåòèêà (íåéëîí,
ïåpëîí), ñóìiøíi áàâîâíÿíi
●
5
Áàâîâíà,
ìiöíi ñóìiøíi
❀
❙❙
M&W
Ïpèìiòü äî óâàãè!
Ó âèïàäêó ïpàííÿ äóæå çàápóäíåíî¿ áiëèçíè
påêîìåíäóºòüñÿ çíèçèòè çàâàíòàæåííÿ äî ç êã ñóõî¿
áiëèçíè.
ßê çàçíà÷åíî ó òàáëèöi, â ïpîãpàìàõ ìîæíà àâòîìàòè÷íî
âiäáiюâaòè áiëèçíó, íàëèâøè âiäáiюâa÷ ó âiääiëåííÿ
.
*) Ïpîãpàìè âiäïîâiäàюòü íîpìàì EN 60456.
ò‚ˉͥÒÚ¸ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ ÁÌËÊÛ‚‡ÚË, flÍ˘Ó ÚÓ„Ó ‚Ëχ„‡˛Ú¸
ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl ̇ flÎË͇ı Ó‰fl„Û, ‡ ‰Îfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇
‚Á‡„‡Î¥ ‚¥‰Ï¥ÌËÚË.
●
40°
●
50°
●
●
47
PT
CAPÍTULO 10
TIPO DE TECIDO
TABELA DE PROGRAMAS DE LAVAGEM
QUANTIDADE MÁXIMA
DE ROUPA
kg
SELECÇÃO DO
PROGRAMA
TEMPERATURA
°C
Brancos
5
90
90°
Algodão,
tecidos mistos,
resistentes
Brancos com pré lavagem
5
60
P
60°
Algodão,
tecidos mistos
Tecidos coloridos
5
60
5
Tecidos normais
5
Tecidos normais,
lavagem a frio
5
PROGRAMA PARA
COLOCAÇÃO DO DETERGENTE
NA GAVETA
❙
Tecidos resistentes
Algodão, linho
(*
Tecidos coloridos
Algodão
Tecidos mistos
e sintéticos
●
●
❀
❙❙
●
●
●
●
60°
●
●
●
*) Programas em conformidade com a norma EN 60456.
40
40°
●
●
●
Obtenha os melhores resultados com a sua nova máquina “Candy”
30
30°
●
●
-
●
●
●
●
60
P
60°
2
60
60°
●
●
Tecidos coloridos
2
50
50°
●
●
Tecidos normais
2
40
40°
●
●
Tecidos normais
2
30
30°
●
●
Mistos, sintéticos,
delicados
Tecidos normais,
lavagem a frio
2
-
●
●
TECIDOS
MUITO DELICADOS
Tecidos delicados
Làs Sintéticos
(dralon, acrílìco, trevira)
Mistos, resistentes
Sintéticos
e mistos de algodão
Sintéticos (nylon, perlon)
mistos de algodão
Tecidos coloridos
(*
40
40°
●
●
Lãs "laváveis à máquina"
1
30
30°
●
●
Lãs "laváveis à máquina"
1
-
●
●
Lavagem à mão
1
30°
●
●
Enxaguamento
-
-
Centrifugação normal
-
-
Despejo simples da água
-
-
Programa “Mix & Wash systems”
5
Programa rápido
2
Especiais
48
●
1,5
(*
Em todos os programas, é possível regular a velocidade da
centrifugação de acordo com as recomendações de lavagem
indicadas na roupa. Se a etiqueta não trouxer qualquer indicação,
pode usar-se a centrifugação à velocidade máxima prevista pelo
programa.
●
2
Tecidos coloridos com pré lavagem
Observações importantes
Se pretender lavar roupa interior muito suja, será recomendável não
carregar a máquina com mais de 3 kg de roupa.
Nos programas indicados é possível efectuar o branqueamento
automático bastando, para tal, deitar o branqueador líquido no
respectivo compartimento da gaveta para detergente
.
M&W
●
40°
●
50°
●
Para garantir os melhores resultados com a sua nova máquina “Candy”
é importante utilizar o detergente apropriado em todas as lavagens.
Existem hoje em dia muitos detergentes disponíveis nas prateleiras dos
supermercados e a escolha, de entre uma variedade tão vasta, pode
tornar-se confusa.
Na “Candy” testamos regularmente diversos tipos de detergentes para
verificar quais aqueles que garantem os melhores resultados de
lavagem nas nossas máquinas. Encontrámos apenas uma marca que
atinge os nossos padrões de qualidade e que permite obter uma
limpeza impecável numa vasta gama de nódoas, garantindo também
elevados níveis de protecção dos tecidos.
PARA A SUA NOVA MÁQUINA DE LAVAR
●
49
DA
KAPITEL 10
TEKSTIL ART
PROGRAM OVERSIGT
FYLDNING
MAX
kg
Vaskeprogrammer:
PROGRAM
NR
TEMPERATUR
❙
Kogevask
Normal Vask
●
●
●
●
●
60°
●
●
●
40°
●
●
●
30°
●
●
-
●
●
●
●
60°
●
●
50
50°
●
●
40
40°
●
●
30
30°
●
●
-
●
●
40°
●
●
30°
●
●
●
●
●
●
5
90
90°
Bomuld, Blandet,
Kraftigt
Hvid vask med forvask
5
60
P
60°
Bomuld, Blandet
Kulørt vask farveægte
5
60
Kulørt vask farveægte
5
40
Kulørt vask ikke farveægte
5
30
Bomuld
Kulørt vask ikke farveægte med forvask
5
Skånevask
Syntetiske Stoffer
Kulørt vask farveægte med forvask
2
60°
Nylon, Perlon, Blandet, Bomuld
Bomuld
Blandet, Syntetisk
60
P
Kulørt vask farveægte
2
60
Nylon, Dralon, Trevira
Kulørt vask farveægte
2
Kulørt vask ikke farveægte
2
Kulørt vask ikke farveægte
2
Sart, Blandet, Syntetisk
(*
(*
2
Kulørt vask ikke farveægte med forvask
Ekstra Finvask
ULD vask
Skånevask
(*
1,5
❀
❙❙
●
Hvid vask
Bomuld Linned
Vigtige noter:
FYLDNING I SÆBESKUFFE
40
Uldvask
1
Uldvask
1
Håndvask
1
30°
Skylninger
-
-
Normal centrifugering
-
-
Udpumpning
-
-
“Mix & Wash System” program
5
32 minutter quick vask
2
30
-
●
●
Hvis der er tale om usœdvanligt snavset Tøj, anbefales det kun
at fylde maskinen med 3 kg.
På programmerne som er vist i program oversigten, kan
automatisk blegning opnås ved at komme flydende
blegemiddel i sæbeskuffens rum
.
Centrifugerings hastigheden kan ligeledes vælges frit, og kan
også udelades helt, især til de sarte vaske programmer.
*) Programmer efter CENELEC EN 60456.
Speciel
50
M&W
●
40°
●
50°
●
●
51
NO
KAPITTEL 10
STOFF
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
MAKS.
VEKT
kg
Vaskeprogrammer:
VELG
PROG.
VELG
TEMP.
°C
❙
Motstandskyktige
stoffer
●
●
●
●
●
60°
●
●
●
40
40°
●
●
●
30
30°
●
●
-
●
●
●
●
60°
●
●
50
50°
●
●
2
40
40°
●
●
Kulørt vask ikke fargeekte
2
30
30°
●
●
Kulørt vask ikke fargeekte med forvask
2
-
●
●
5
90
90°
Hvit vask med forvask
5
60
P
60°
5
60
Kulørt vask fargeekte
5
Kulørt vask ikke fargeekte
5
Bomull
Kulørt vask ikke fargeekte med forvask
5
Blandete og
syntetiske stoffer
(nylon, perlon),
blandet bomull
Kulørt vask fargeekte med forvask
2
60
P
60°
Bomull, blandete og
syntetiske stoffer
Kulørt vask fargeekte
2
60
Syntetiske stoffer
(nylon, dralon, trevira)
Kulørt vask fargeekte
2
Kulørt vask ikke fargeekte
Bomull, blandet
Blandete, ømtålige
syntetiske stoffer
Svært ømtålige
stoffer
Ull
Syntetiske stoffer
(dralon, akryl, trevira)
Spesial
52
❀
❙❙
●
Hvit vask
Bomull, lin
Bomull, blandet
motstandsdyktighet
Merk
BRUK AV VASKEMIDDEL
Kulørt vask fargeekte
(*
(*
(*
●
●
1,5
40
40°
●
●
Ullvask
1
30
30°
●
●
Ullvask
1
-
●
●
Håndvask
1
30°
●
●
Skylninger
-
-
Normal sentrifugering
-
-
Utpumping
-
-
“Mix & Wash System” program
5
32 minutter hurtigvask
2
Skånevask
M&W
Ved svært skittent undertøy bør man ikke ha i mer enn maks.
3 kg.
I programmene 1-2-3-4 kan man få automatisk bleking ved å
tømme flytende blekemiddel i vaskemiddelbeholderen
.
Sentrifugeringshastigheten kan på samme måte velges fritt,
og kan også helt utelukkes, især til de sarte vaske
programmene.
*) Program ifølge EN 60456
●
40°
●
50°
●
●
53
EN
CHAPTER 10
FABRIC
TABLE OF PROGRAMMES
WEIGHT
MAX
Kg
PROGRAM FOR
PROG.
TEMP.
°C
Please read these notes
CHARGE DETERGENT
❙
❀
❙❙
Resistant fabrics
Cotton, linen
Whites
5
90
90°
Whites with Prewash
5
60
P
60°
5
60
5
5
●
●
●
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is
reduced to 3 kg maximum.
In programmes shown in the wash guide, automatic bleaching is
possible by pouring the liquid bleach into the detergent draw .
* Programmes according to CENELEC EN 60456.
Cotton, mixed
resistant
(*
Cotton, mixed
Fast coloureds
Fast coloureds
Non fast coloureds
Cotton
Mixed fabrics and
synthetics
Non fast coloureds
cold wash
●
●
●
60°
●
●
●
40
40°
●
●
●
30
30°
●
●
-
●
●
●
●
5
Fast coloureds with Prewash
2
60
P
60°
Mixed, resistant
(*
●
●
Cotton, mixed fabrics,
synthetics
Fast coloureds
2
60
60°
●
●
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Fast coloureds
2
50
50°
●
●
Non fast coloureds
2
40
40°
●
●
Non fast coloureds
2
30
30°
●
●
-
●
●
40°
●
●
30°
●
●
●
●
●
●
Mixed, delicate
synthetics
Non fast coloureds
cold wash
Delicates
Very delicate fabrics
2
(*
1,5
40
“MACHINE WASHABLE” woollens
1
“MACHINE WASHABLE” woollens
1
Hand wash
1
30°
Rinse
-
-
Normal spin
-
-
-
-
30
-
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines
suggested on the fabric label, or for very delicate fabrics cancel the
spin completely this option is available with a spin speed selector.
Get the best results from your new Candy machine
To ensure you get the best results from your new Candy machine it
is important to use the right detergent in your everyday wash. There
are many detergents available in the market and making a choice
from the wide range available can often be confusing.
At Candy we regularly test many different types of detergent to
assess which give the best wash results in our machines. We found
only one brand always lives up to our exacting standards and
provides outstanding cleaning across a broad range of dirt and
stains, as well as providing high levels of fabric care. That’s why
Candy gave Ariel their official seal of approval.
Specials
Drain only
54
“Mix & Wash systems” programme
5
Rapid 32 minute
2
M&W
●
FOR YOUR NEW WASHING MACHINE
40°
●
50°
●
●
55
UKR
NO
DA
EN
PÎÇÄIË 11
CAPÍTULO 11
KAPITEL 9
KAPITTEL 11
ÑÓ Ç‡¯Óª Û‚‡„Ë:
CONSCIENCIALIZAÇÃO DO CLIENTE
FORBRUGER
INFORMATION
FORBRUKERINFORMASJON.
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
Udnyttelse af kapaciteten
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen
halvt, vil forbruget af vand, el
og sæbe ikke blive halveret,
men kun nedsat med ca. 20 %.
Ved å fylle maskinen helt,
oppnås den beste
utnyttelsen av vann,
elektrisitet, og såpe. Så sant
man kun fyller maskinen
halvt, vil ikke forbruket av
vann, elektrisitet og såpe bli
halvert, men kun redusert
med ca. 20 %.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
ä¥Î¸Í‡ ÔÓ‡‰ flÍ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
LJ¯Û χ¯ËÌÛ Á ϥ̥χθÌÓ˛
¯ÍÓ‰Ó˛ ‰Îfl ÓÚÓ˜Û˛˜Ó„Ó
ÒÂ‰ӂˢ‡ Ú‡ πÍÓÌÓÏ¥π˛ ‰Îfl LJÒ.
å‡ÍÒËÏ¥ÁÛÈÚ Á‡„ÛÁÍÛ
ç‡ÈÍ‡˘Â ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª, ‚Ó‰Ë, ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÓ¯ÍÛ Ú‡ LJ¯Ó„Ó ˜‡ÒÛ Á‡ ÛÏÓ‚Ë
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓ„Ó
χÍÒËχθÌÓ„Ó Ó·Òfl„Û Á‡„ÛÁÍË
LJ¯Óª χ¯ËÌË.
ÇË Á·ÂÂÊÂÚ ‰Ó 50%
ÂÎÂÍÚÓÓÂÌÂ„¥ª ÔË Ô‡ÌÌ¥ ̇
ÔÓ‚ÌÛ Á‡„ÛÁÍÛ ÔÓ¥‚ÌflÌÓ Á ‰‚Óχ
ÔÓÎÓ‚ËÌÌËÏË Á‡„ÛÁ͇ÏË.
óË ÔÓÚ¥·ÌÂ Ç‡Ï ÔÓÔÂ‰Ìπ
Ô‡ÌÌfl?
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔÓÔÂ‰Ìπ Ô‡ÌÌfl
ڥθÍË ‰Îfl ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª
·¥ÎËÁÌË!
áÅÖêÖÜàíú Ô‡Î¸ÌÛ ˜ӂËÌÛ,
˜‡Ò, ‚Ó‰Û Ú‡ ‚¥‰ 5 ‰Ó 15%
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª, çÖ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë
ÔÓ„‡ÏÛ ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl ‰Îfl
Ì ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª ·¥ÎËÁÌË.
óË ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
‰Îfl Ô‡ÌÌfl „‡fl˜Û ‚Ó‰Û?
é·Ó·¥Ú¸ ÔÎflÏË ¥‰ËÌÓ˛ ‰Îfl
ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌÌfl ‚¥‰ ÔÎflÏ ‡·Ó Á‡ÏÓ˜¥Ú¸
ÔÎflÏË Û ‚Ó‰¥ ÔÂ‰ Ô‡ÌÌflÏ ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÁÏÂ̸¯ËÚË ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏË Á
¥ÌÚÂÌÒË‚ÌËÏ Ô¥‰¥„¥‚ÓÏ ‚Ó‰Ë.
á·ÂÂÊ¥Ú¸ ‰Ó 50% πÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÔÓ„‡ÏÛ Ô‡ÌÌfl
60 „‡‰ÛÒ¥‚.
ÏPÀÍÍß
Çìiííi ìîæëèâîñòi
Âàøà ïpàëüíà ìàøèíà
àâòîìàòè÷íî àäàïòóº piâåíü
âîäè â çàëåæíîñòi âiä òèïó
òêàíèíè òà êiëüêîñòi áiëèçíè.
Òàêèì ÷èíîì, çäiéñíюºòüñÿ
“iíäèâiäóàëüíå” ïpàííÿ.
Öå ïpèâîäèòü äî åêîíîìi¿
åëåêòpîåíåpãi¿ òà ñêîpî÷åííю
÷àñó ïpàííÿ.
56
PT
Um guia para uma utilização
mais ecológica e económica
da sua máquina de lavar
roupa.
MAXIMIZE A QUANTIDADE DE
ROUPA A LAVAR
Assegure a melhor utilização
possivel da energia, da água,
do detergente e do tempo,
lavando na máquina de lavar
roupa a quantidade máxima
de roupa recomendada.
Poupe até 50% de energia
lavando uma carga completa
em vez de lavar 2 meías cargas.
TEM DE FAZER UMA PRÉLAVAGEM?
Só se a roupa estiver muito suja!
Se, no caso de a roupa estar
pouco ou normalmente suja,
NÃO seleccionar a função de
pré-lavagem, estará a POUPAR
detergente, tempo e água e
ainda entre 5 a 15% de
consumo de energia.
TEM REALMENTE DE LAVAR A
ROUPA COM ÁGUA QUENTE?
Trate as nódoas com um
produto especial para remover
as nódoas ou amoleça as
nódoas já secas em água antes
de lavar a roupa na máquina:
deixará assim de ter tanta
necessidade de lavar a roupa
com um programa de lavagem
a quente.
Poupe até 50% de energia
utilizando programas de
lavagem a 60°C.
LAVAGEM
Er forvask nødvendigt ?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. læggetøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
Er kogevask nødvendigt ?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
ved lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
ER FORVASK NØDVENDIG?
Vaskemaskinens programmer
er utviklet til optimal effekt
uten forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller
lignende, vil det være en
fordel å bruke forvask.
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
I dag er langt på vei de fleste
vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
CHAPTER 11
CUSTOMER
AWARENESS
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
IS A HOT WASH REQUIRED?
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
WASHING
VASKING
VARIABLE CAPACITY
CAPACIDADE VARIÁVEL
Esta máquina ajusta
automaticamente o nível de
água ao tipo e quantidade de
água ao tipo e quantidade de
roupa a lavar. Torna-se assim
possível obter uma lavagem
“personalizada”, inclusive do
ponto de vista da poupança
de energia.
O sistema proporciona uma
redução do consumo de
energia e uma redução sensível
da duração da lavagem.
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
VARIABEL KAPACITET.
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
VARIABEL KAPASlTET
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
57
UKR
PT
DA
NO
EN
Äîïóñòèìå çàâàíòàæåííÿ äëÿ
âàæêèõ òêàíèí - 5 êã. Äëÿ
äåëiêàòíèõ òêàíèí
påêîìåíäóºòüñÿ
çàâàíòàæåííÿ íå áiëüøå 2 êã
(1 êã ÷èñòî âîâíÿíî¿ áiëèçíè ç
åòèêåòêîю “ìîæëèâå
ìàøèííå ïpàííÿ”), ùîá
óíèêíóòè çiáãàííÿ, âàæêîãî
äëÿ âèïpàñîâóâàííÿ.
Îñîáëèâî äåëiêàòíi òêàíèíè
påêîìåíäóºòüñÿ ïpàòè â
ñiòêîâîìó ìiøêó.
A máquina pode levar uma
carga máxima de 5 kg de
tecidos resistentes ou de 2 kg
de tecidos delicados (ou
ainda de 1 kg de peças de
“Pura Lã Virgem” laváveis à
máquina). Evitar-se-á assim a
formação de rugas excessivas, que dificultam o engomar da roupa. Sempre que
lavar peças de roupa extremamente delicadas, meta-as
dentro de um saco de rede.
Maskinens kapacitet for en
normal vask er 5 Kg. På
finvask anbefales det ikke at
komme mere end 2 Kg. i
maskinen.
Maskinvaskbar Uld
anbefales det kun at
komme 1 Kg. i maskinen.
Maksimal belastning med
solide stoffer er 5 kg. Ved
vasking av ømtålige stoffer
bør man ikke overstige 2 kg
(1 kg ved maskinvaskbar ull)
for å unngå at det danner
seg skrukker som kan være
vanskelige å få ut. Ved
spesielt ømtålige stoffer er
det en fordel å bruke et
vaskenett.
The maximum load for
heavy fabrics is 5 kg, while, in
the case of delicate fabrics,
it is advisable not to exceed
2 kg (1 kg in the case of
machine washable articles
in “Machine Washable
Woolens”) so as to avoid the
formation of creases which
may be difficult to iron. A net
bag should be used for
particularly delicate fabrics.
Ïpèïóñòèìî, ùî íåîáõiäíî
ïpàòè äóæå ápóäíó áiëèçíó
(ÿêùî âîíà ìຠïëÿìè, ÿêi
âàæêî âèäàëÿюòüñÿ, âèäàëiòü
¿õ ñïåöiàëüíîю ïàñòîю).
Suponhamos que a carga de
roupa a lavar é composta por
ROUPA DE ALGODÃO MUITO
SUJA (as nódoas mais difíceis
deverão ser removidas com o
detergente especial).
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner).
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres
i maskinen.Sammensæt ikke
en vask udelukkende med
meget sugende tekstiler.
(frotté e.c.t.), da disse stoffer
suger meget vand, og derfor
bliver meget tunge.
Du bør ikke vaske en hel
maskin full av frottéstoff, da
dette trekker til seg mye
vann og blir svært tungt.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
EKSEMPEL:
EKSEMPEL
EXAMPLE:
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
● Åpn døren ved å trykke
på knappen (B).
● Open the door by
pressing button (B).
● Fyld maskinen med max
5 Kg. tørt tøj.
● Legg maks. 5 kg tørt tøy i
maskinen.
● Load the drum with a
maximum of 5 kg of dry
washing.
● Luk lågen.
● Lukk døren.
● Close the door
● Åben sæbeskuffen (A).
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
● Open the detergent
drawer (A).
● Kom ca. 120 g
sæbemiddel i rum II til
klarvask.
● Hell 120 g vaskemiddel i
den andre skuffen II.
● Put 120 g in the second II
wash compartment .
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
for
skuffen
tilsetningsstoffer.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
Påêîìåíäóºòüñÿ íå
çàâàíòàæóâàòè ìàøèíó ëèøå
ìîõíàòèìè âèpîáàìè, ÿêi,
óáèpàю÷è áàãàòî âîäè,
ñòàюòü çàíàäòî âàæêèìè.
Recomendamos que nunca
carregue a máquina só com
atoalhados, pois estes tecidos
absorvem muita água,
ficando muito pesados.
EXEMPLO:
ÏPÈÊËÀÄ
● âiäêpèéòå ëюê, íàòèñíóâøè
êëàâiøó (Â);
● Prima a tecla de abertura
da porta (B) para abrir a
porta.
● çàâàíòàæòå ìàêñèìóì 5 êã
ñóõî¿ áiëèçíè;
● Carregue a máquina com
um máximo de 5 kg de roupa
seca.
● Feche a porta da máquina.
● çàêpèéòå ëюê.
● Âèñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ (A).
● Çàñèïòå ó II âiääiëåííÿ 120
ã ïîpîøêó.
● Íàëèéòå 50 ã áàæàíî¿
.
äîáàâêè ó âiääiëåííÿ
✿
58
90° C
5 kg MAX
● Abra a gaveta para
detergente (A).
● Para 5 kg de roupa deverá
deitar 120 g de detergente
no segundo compartimento
da gaveta para detergente.
● Para 5 kg de roupa deverá
deitar 50 cc do aditivo
pretendido no
compartimento para
aditivos
.
✿
● Kom ca. 50 ml skyllemiddel
i rum
.
✿
✿
✿
59
UKR
PT
● Close the detergent
drawer (A).
● Certifique-se de que a
torneira de alimentação de
água esteja aberta.
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● Certifique-se também de
que o tubo de descarga
esteja bem colocado.
● Kontroller at afløbs
slangen ikke er knækket.
● Se også etter at
utløpsrøret er på plass.
PROGRAMVÆLGEREN
PROGRAMVELGEREN
Vælg et program fra
oversigten som passer til det
aktuelle vasketøj og indstil
programvælgeren på
programmet. Tryk derefter
på start knappen og
maskinen går i gang.
Velg et program fra
oversigten som passer til den
aktuelle tøyvasken.
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
âîäîïpîâiäíèé êpàí
âiäêpèòèé;
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
çëèâíèé øëàíã çàêpiïëåíèé
âipíî;
SELECÇÃO DE PROGRAMA.
èêéÉêÄåÄó
Consulte o guia de
programas para seleccionar o
programa mais adequado.
Rode o botão do selector,
para activar o programa
desejado.
Pressione a tecla "START" para
colocar a máquina em
funcionamento.
èÓ„‡Ï‡ÚÓ ÚËχπ ÔÂÂÏË͇˜ ̇
Ó·‡Ì¥È ÔÓ„‡Ï¥ ‰Ó ͥ̈fl ˆËÍÎÛ.
O botão mantém-se intacto,
mesmo quando o programa
está a decorrer.
á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl: üÍ˘Ó Ô¥‰ ˜‡Ò
Ó·ÓÚË Ï‡¯ËÌË ‚ËÌË͇˛Ú¸ Á·Óª Û
ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌ¥, ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ
ÔËÒÚ¥È Á·Â¥„‡π Û Ô‡Ï’flÚ¥ Ó·‡ÌÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ ¥, ÍÓÎË ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
ÔÓÌÓ‚ËÚ¸Òfl, χ¯Ë̇ ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Á
ÚÓ„Ó Ï¥Òˆfl, ‰Â ‚Ó̇ ·Û·
ÔËÁÛÔËÌÂ̇.
Aviso: Se houver quebra de
corrente eléctrica enquanto
a máquina estiver a
funcionar, o programa
seleccionado fica registado
numa memória especial e,
quando a energia eléctrica
for restaurada o programa
continuará a partir do sítio
onde tinha ficado.
● ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ÁÌÓ‚Û,
ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÒÂÎÂÍÚÓ ̇ ÔÓÁˈ¥˛ OFF
Ú‡ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ‚¥‰ÍËÚÚfl
‰‚ÂÂÈ.
● Âiäêpèéòå ëюê i âèâàíòàæòå
áiëèçíó.
Óâàãà!
Äëÿ ïpàííÿ áóäü-ÿêî¿
áiëèçíè ïîñòiéíî
çâåpòàéòåñÿ äî
òàáëèöi ïpîãpàì i
äîòpèìóéòåñü
påêîìåíäîâàíî¿
ïîñëiäîâíîñòi
îïåpàöié.
60
EN
● Lukk beholderen for
vaskemiddel (A).
● Feche a gaveta para
detergente (A).
● èÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ÔÓ„‡ÏË
Û‚¥Ï͇πÚ¸Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ “ͥ̈¸
ˆËÍÎÛ”.
NO
● Luk sæbeskuffen.
● Çàñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ (A);
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Ó·‡ÚË Ì‡È·¥Î¸¯
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÛ ÔÓ„‡ÏÛ, ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl
‰Ó‚¥‰ÌËÍÓÏ ‰Îfl Ó·‡ÌÌfl ÔÓ„‡Ï.
èÓ‚ÂÚ‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ ‚Ë·ÓÛ ‰Îfl
‡ÍÚË‚‡ˆ¥ª ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓª ÔÓ„‡ÏË.
äÓÎË ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí ̇ÚËÒÌÂ̇,
ÔË·‰ ÔÓ˜Ë̇π Ó·ÓÚÛ ‚ ÔÓfl‰ÍÛ
Ó·‡ÌÌfl ÔÓ„‡Ï.
DA
● No final do programa o
indicador luminoso "fim de
ciclo" estará aceso.
● Desligue a máquina de
lavar, pressione o botão
"START" e rode-o para a
opção "OFF",
● Abra a porta e retire a
roupa da máquina.
A TABELA DE
PROGRAMAS CONTÉM
INFORMAÇÕES SOBRE
TODOS OS TIPOS DE
LAVAGEM. CONSULTE-A
PARA ESCOLHER O
PROGRAMA ADEQUADO
À ROUPA QUE VAI LAVAR,
E SIGA AS OPERAÇõES
PELA ORDEM AQUI
APRESENTADA.
● And that the discharge
tube is in place.
PROGRAMME SELECTION
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele
vaskprocessen.
PS. Hvis der kommer en
strøm afbrydelse under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppede
og fortsætte igen når
strømmen kommer tilbage.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
PS. Hvis det kommer et
strømbrudd under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppet
og fortsette igjen når
strømmen kommer tilbake.
● Når programmet er slut vil
Slut kontrollampen lyse.
● Når programmet er ferdig
vil ferdig kontrollampen lyse.
● Sluk maskinen ved at
trykke startknappen ud og
drej programvælger
knappen hen på OFF.
● Skru av maskinen ved å
trykke startknappen ut og
drei programvelger
knappen til OFF.
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
FOR ALLE TYPEP AF
VASK - SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
● Ta ut døren og ta ut de
vaskede plaggene.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
Refer to the programme
guide to select the most
suitable programme.
Turning the selector knob
the required programme is
activate.
When the START button is
pressed the machine sets
the working sequence in
motion.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Warning: If there is any break
in the power supply while
the machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where
it left off.
● At the end of the
programme the indicator
light “end cycle” will go on.
● Switch off the washing
machine by pressing the
START button and turning
the selector to OFF.
● Open the door and
remove the washed articles.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
61
UKR
DA
NO
EN
PÎÇÄIË 12
CAPÍTULO 12
KAPITEL 12
KAPITTEL 12
CHAPTER 12
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÄÎÃËßÄ
LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DA
MAQUINA
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Äëÿ ÷èùåííÿ çîâíiøíüî¿
ïîâåpõíi ìàøèíè íå
êîpèñòóéòåñÿ àápàçèâíèìè
çàñîáàìè, ñïèpòîì ÷è
pîç÷èííèêàìè. Äîñèòü
ïpîòåpòè ìàøèíó âîëîãîю
ñåpâåòêîю.
Não utilize produtos
abrasivos, com álcool,
soluções alcoólicas e/ou
diluentes para limpar as
paredes externas da
máquina: basta passar um
pano húmido para a limpar.
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Ìàøèíà ïîòpåáóº íåâåëèêîãî
äîãëÿäó:
Esta máquina exige muito
pouca manutenção:
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
● ÷èùåííÿ âàííî÷îê
(âiääiëåíü) êîíòåéíåpà äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ;
● Limpeza da gaveta para
detergentes.
● Rengøring af sæbeskuffe.
● ÷èùåííÿ ôiëüòpà;
● Limpeza do filtro.
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Rensning af filter.
● Rengjøring av filteret.
● ïpè ïåpåñóâàííi ÷è
òpèâàëié çóïèíöi ìàøèíè.
● Adopção de medidas
especiais quando a
máquina vai ser mudada de
sítio (mudança de casa, por
exemplo) ou quando a
máquina estiver muito
tempo sem funcionar.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
RENGJØRING AV SKUFFENE
Чèùåííÿ âiääiëåíü
êîíòåéíåpà äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
LIMPEZA DA GAVETA PARA
DETERGENTE
Påêîìåíäóºòüñÿ ÷àñ âiä ÷àñó
÷èñòèòè âiääiëåííÿ äëÿ
ïîpîøêiâ, âèáiëюâà÷à òà
çì’ÿêøóâà÷à. Äëÿ öüîãî:
Embora não seja
estritamente necessário, é
recomendável limpar
ocasionalmente os resíduos
de detergente, de
branqueador e de aditivos
da gaveta para detergente.
áåç îñîáëèâèõ çóñèëü
âèòÿãíiòü âàííî÷êè ç
êîíòåéíåpà;
ïpîìèéòå êîíòåéíåp i
âàííî÷êè ñòpóìåíåì âîäè;
óñòàâòå âñå íà ìiñöå.
62
PT
Para tal, deverá puxar
suavemente a gaveta toda
para fora.
Lave cuidadosamente
cada um dos
compartimentos sob um
jacto de água, e volte a
colocar a gaveta na
máquina.
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Cleaning of drawer
compartments.
● Filter cleaning
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Skyllunder rennende vann.
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Remove the compartments
by pulling gently.
Clean with water.
Anbring sæbeskuffen igen.
Sett beholderen tilbake på
plass.
Put the compartments back
into place
62
UKR
óèùeííÿ ôiëüòpa
B ìaøèíi âcòaíoâëeíèé
ôiëüòp, ùo çaòpèìyπ âeëèêi
÷acòêè, cìiòòÿ, ïpeäìeòè, ÿêi
ìoæyòü çaáèâaòè çëèâ âoäè
(ìoíeòè, ryäçèêè òoùo).
¯x ëerêo âèòÿãòè ç ôiëüòpa.
PT
LIMPEZA DO FILTRO
A máquina dispõe de um filtro
especial, concebido para recolher
objectos grandes que poderiam
impedir a descarga de água
(moeds, botões, etc.),
possibilitando, desta forma, uma
fácil recuperação desses
objectos.
DA
NO
EN
RENGØRINGAF FILTER.
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
RENGJØRING AV FILTERET
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
Este filtro, que se encontra atrás do
rodapé, deverá ser limpo a
intervalos regulares.
Ïocëiäoâíicòü äié ÷èùeííÿ
ôiëüòpa òaêa:
Para maior segurança, siga
atentamente estas instruções:
● Ç¥‡kpuÈte ¥ Ḁ́ϥڸ ˆÓÍÓθÌÛ
Ô‡ÌÂθ, flÍ ÁÓ·‡ÊÂÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ.
● Desligue a ficha do cabo de
alimentação de corrente da
tomada, e esvazie a máquina de
toda a água.
● âèêîpèñòîâóéòå öîêîëüíó
ïàíåëü äëÿ çáîpó çàëèøêiâ
âîäè ó ôiëüòpi;
● Remova o rodapé da máquina
como representado na figura.
● ïoâepíiòü ôiëüòp ïpoòè
roäèííèêoâo¿ còpiëêè äo éoão
çyïèíêè y âepòèêaëüíoìy
ïoëoæeííi;
● âèòÿãíiòü ôiëüòp i o÷ècòiòü
éoão;
● ïicëÿ ÷èùeííÿ ôiëüòpa
oãëÿíüòe éoão i ïocòaâòe ía
ìicöe, âèêoíy˛÷è çaçía÷eíi
âèùe oïepaöi¿ â çâopoòíoìy
ïopÿäêy.
Ïåpåcyâaííÿ ìaøèíè ÷è ¿¿
òpèâaëa çyïèíêa
Ïpè ìîæëèâèx ïepecyâaííÿx
÷è òpèâaëoìy ïpocòo˛
ìaøèíè â íeoïaë˛âaíèx
ïpèìiùeííÿx íeoáxiäío
ïoâíicò˛ çëèòè ç òpyáoê òa
ìaøèíè çaëèøêè âoäè.
Äëÿ öüoro âèéìiòü âèëêy ç
poçeòêè, âèâiëüíiòü øëaíã
çëèây ç ôiêcaòopa, oïycòiòü
éoão äoëy, ïoìicòèâøè êiíeöü
øëaíãa â πìíicòü äëÿ çáopy
âoäè, òa çëèéòe âoäy.
Çâiëüíèâøè ìaøèíy âiä âoäè,
çaêpiïiòü çëèâíèé øëaíã y
ôiêcaòopi.
Ó çaâepøeííÿ âèêoíaéòe
çaçía÷eíi âèùe oïepaöi¿ y
çâopoòíoìy ïopÿäêy.
● Utilize o rodapé para recolher a
água existente no filtro.
● Rode a tampa do filtro no
sentido contrário ao dos ponteiros
do relógio até atingir o batente
(posição vertical).
● Ease off the base as shown
in fig.
● Frigør fodsparket ved at
presse det lidt ned, og træk
det ud foroven og bøj det
ned, som vist på tegningen.
Drej filterhåndtaget mod
uret, træk derefter filteret ud
og rens det.
● Frigjør sparkeplaten ved å
presse litt ned, og trekk ut
forover or bøy det ned, som
viat på tegningen. Vri
filterhåndtaket mot uret, trekk
deretter filteret ut og rens
det.
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
● Retire o filtro e limpe-o.
● Depois de limpo, volte a colocar
o filtro, assegurando-se de que a
saliência esteja perfeitamente
alinhada com o respectivo
recorte, e rode o filtro no sentido
dos ponteiros do relógio. Siga as
instruções acima referidas pela
sua ordem inversa para voltar a
colocar a tampa do filtro, o
rodapé, etc.
O QUE FAZER SE MUDAR A
MÁQUINA DE SÍTIO OU SE A
MÁQUINA ESTIVER MUITO TEMPO
SEM FUNCIONAR
Caso tenha de transportar a
máquina, ou sempre que esta
estiver sem trabalhar por um
período de tempo prolongado
num local não aquecido, deverá
escoar totalmente a água de
todas as mangueiras.
Para tal, deverá desligar
previamente a máquina da
corrente, retirando a respectiva
ficha da tomada. Irá necessitar de
um recipiente para recolher a
água.
Solte o tubo de alimentação de
água do respectivo suporte, puxeo para baixo e esvazie toda a
água para un recipiente depois
da água ter sido esvaziada volte a
colocar o tubo no respectivo
suporte.
● Use the base as a tray to
collect leftover water in filter.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Remove and clean.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
Repita esta operação para o tubo
de esgoto da água.
64
65
UKR
PT
CAPÍTULO 13
PÎÇÄIË 13
AVARIA
ACÇÃO NECESSÁRIA
CAUSA PROVÁVEL
MOÆÈBI HECÏPABHOCTI, ¯X ÏPÈЧÈHÈ TA ÓCÓHEHHß
ÍÅÑÏPÀÂÍÎÑÒI
1. Ìàøèíà íå ïpaöює
ía æoäíié ïpoãpaìi
ÓÑÓÍÅÍÍß
ÏPÈЧÈÍÈ
1. O programa não
funciona
A máquina não está ligada à corrente
Ligue a máquina à corrente
A tecla de ligar/desligar não
foi premida
Pressione a tecla
Falha da alimentação de corrente
Verifique
Fusível disparado
Verifique e, se necessário, substitua
A porta não está bem fechada
Feche bem a porta
Vide ponto (1)
Verifique
Torneira de água fechada
Abra a torneira
Selecção incorrecta de programa
Volte a seleccionar o programa
Mangueira de esgoto dobrada
ou torcida
Endireite a mangueira
Presença de um corpo estranho no filtro
Verifique o filtro
Maøèía íe ïiäêëю÷eía äo eëeêòpoìepeæi
Ïiäêëю÷iòü ìaøèíy
Maøèía íe yâiìêíeía
Haòècíiòü êíoïêy “âêë/âèêë”
Biäcyòíÿ eëeêòpoeíepãiÿ
Ïepeâipòe
Ïepeãopiëè çaïoáiæíèêè
Ïepeâipòe
Biäêpèòèé çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Çaêpèéòe çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Äèâ. ïpè÷èíè ï. 1
Ïepeâipòe
Çaêpèòèé êpaí ïoäa÷i âoäè
Biäêpèéòe êpaí
Heâipío âcòaíoâëeía py÷êa L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Ïepeâipòe ïoëoæeííÿ py÷êè L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Çaáèòèé ôiëüòp
O÷ècòiòü ôiëüòp
Ïepeãíyòèé øëaíã çëèây
Bèïpÿìòe øëaíã çëèây
4. Agua no chão ao
pé da máquina
Falta de vedação entre a torneira e a
mangueira
Substitua o vedante e aparafuse bem
a mangueira
4. Íàÿâíicòü âoäè ía
ïiäëoçi íaâêoëo
ìaøèíè
Boäa ïpoíèêaє êpiçü ïpoêëaäêy ìiæ
êpaíoì i òpyáêoю ïoäa÷i âoäè
Çaìiíiòü ïpoêëaäêy òa çaòÿãíiòü
ç’єäíaííÿ
5. A máquina não faz
a centrifugação
A água ainda não foi despejada
Espere alguns minutos
Tecla “eliminação da centrifugação”
premida (alguns modelos)
Solte a tecla
5. Ïpaëüía ìaøèía íe
âiäæèìaє áiëèçíy
Maøèía ùe íe çëèëa âoäy
Ça÷eêaéòe, äoêè ìaøèía çiëëє âoäy
Remova-as
Peæèì âiäæèìy âèêëю÷eíèé
Bêëю÷iòü peæèì âiäæèìy
Fixações de transporte não foram
removidas
Maøèía íepiâío âcòaíoâëeía ía ïiäëoçi
Bèpiâíÿéòe ìaøèíy, oáepòaю÷è íiæêè
A máquina está mal nivelada
Nivele a máquina com os pés
ajustáveis
He çíÿòi òpaícïopòíi äyæêè
Çíiìiòü òpaícïopòíi äyæêè
A roupa está mal distribuída
Áiëèçía íepiâíoìipío poçïoäiëèëacÿ â
áapaáaíi
Piâíoìipío poçïoäiëiòü áiëèçíy
Distribua a roupa de modo
mais uniforme
2. Ïpaëüía ìaøèía íe
íaïoâíюєòücÿ
âoäoю
3. Ïpaëüía ìaøèía íe
çëèâaє âoäy
6. Ñèëüíi âiápàöi¿ ïiä
÷ac âiäæèìy
Óâara!
ßêùo Baøa ìaøèía íe ïpaöює, ïepø íiæ çâepíyòècÿ äo öeíòpy òexíi÷íoão oácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, cïpoáyéòe
ycyíyòè íecïpaâíicòü caìoòyæêè, âèêopècòoâyю÷è âèùeíaâeäeíy òaáëèöю.
ßêùo caìoòyæêè ycyíyòè íecïpaâíicòü íe âäaєòücÿ, çâepíiòücÿ â öeíòp òexoácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, ïoâiäoìèâøè
òèï ìoäeëi, ÿêèé âêaçaíèé ía òaáëè÷öi ç âíyòpiøíüoro áoêy äâepöÿò aáo â ãapaíòiéíoìy cepòèôiêaòi (òaëoíi).
Ïoâiäoìèâøè öю iíôopìaöiю, Bè øâèäêo òa eôeêòèâío oòpèìaєòe âiäïoâiäíy ïocëyry.
2. A máquina não
mete água
3. A máquina não
despeja a água
6. Excesso de
vibrações durante
a centrifugação
Se a máquina continuar a não funcionar entre em contacto com um Serviço de Assistência Técnica Candy.
Para que o serviço seja prestado com maior rapidez será recomendável indicar o modelo da máquina, tal
como consta da placa de características ou no certificado de garantia.
Atenção:
1 A utilização de um detergente ecológico “sem fosfatos” poderá provocar os seguintes efeitos secundários:
durante o ciclo de enxaguamento a água pode apresentar-se turva devido à presença de zeólitos em
suspensão, o que não altera a eficácia do enxaguamento;
presença de uma película de pó branco (zeólitos) na roupa no fim da lavagem. Esta película não fica
incorporada nos tecidos e não altera a sua cor;
presença de espuma durante o último enxaguamento, o que não é necessariamente um sinal de um
enxaguamento ineficaz;
os agentes tensio-activos não iónicos presentes na composição dos detergentes para máquinas de lavar são
frequentemente difíceis de remover da própria roupa e, mesmo que em pequenas quantidades, podem
produzir sinais visíveis da formação de espuma;
este fenómeno não é eliminado através de enxaguamentos posteriores sucessivos.
2 Se a sua máquina se avariar, antes de chamar um técnico para prestar assistência à sua máquina, proceda
às verificações anteriormente referidas.
Salvaguardam-se erros e alterações!
66
67
DA
NO
KAPITEL 13
KAPITTEL 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres CANDY vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
FEIL
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Strømmen gått
Kontroller
Sikring gått
Kontroller
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Rett ut utløpsrøret
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
1. Virker ikke på noe
program
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
Tryk på STOP/START knappen
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Lågen ikke lukket
Kontroller
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
Filter stoppet
Kontroller filter
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
5. Sentrifugerer ikke
5. Der løber vand ud
på guivet
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Se punkt 3
Kontroller
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
6. Maskinen
centrifugerer ikke
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller
farver.
68
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
6. Kraftige vibrasjoner
under
sentrifugering
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Candys servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
Viktig
1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
Candy-servicesenter.
69
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
6. Strong vibrations
during spin
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
Ôipìà-âèpîáíèê íå íåñå íiÿêî¿ âiäïîâiäàëüíîñòi çà ïîìèëêè äpóêó, ùî ìiñòÿòüñÿ â
öèõ iíñòpóêöiÿõ, i çàëèøຠçà ñîáîю ïpàâî ïîëiïøåííÿ ÿêîñòi âëàñíèõ âèpîáiâ,
çáåpiãàю÷è íåçìiííèìè îñíîâíi òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè.
O modelo e caracteristicas indicados nesta folha podem ser alterados sem qualquer
aviso.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
70
04.01 - 41010745 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
UKR
PT
DA
NO
EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising