Candy | EVO 1493DH-S | Candy EVO 1493DH-S Manual de utilizare

Candy EVO 1493DH-S Manual de utilizare
HR
RO
Upete za kori‰tenje
Instructiuni de utilizare
HR
RO
âESTITAMO!
FELICITÅRI!
Kupnjom ovog Candy
proizvoda pokazali ste da
ne Ïelite prihvatiti
sporazumno rje‰enje, veç
Ïelite najbolje.
Cumparind aceasta masina
de spalat CANDY ati aratat
ca nu acceptati
compromisuri, vreti doar ce
e cel mai bun.
Candy ima zadovoljstvo da
Vam moÏe ponuditi ovu
novu perilicu rublja, koja je
rezultat vi‰egodi‰njeg
istraÏivanja i iskustva na
trÏi‰tu, u neposrednom
dodiru sa potro‰aãima.
Izabrali ste kvalitetu, trajnost
i osebujne znaãajke koje
ovaj uredjaj nudi.
CANDY are placerea sa va
prezinte o noua masina
de spalat, rezultatul multor
ani de cercetari si studii
asupra nevoilor
consumatorilor. Ati ales
calitatea, durabilitatea si
eficienta oferite de aceasta
masina de spalat.
Osim perilice rublja koju ste
izabrali, Candy se ponosi
‰irokim izborom uredjaja za
domaçinstvo: perilicama
sudja, perilicama za pranje i
su‰enje rublja ednjacima,
mikrovalnim peçnicama,
tradicionalnim peçnicama,
grijaãim ploãama,
hladnjacima i ledenicama.
TraÏite od svog prodavaãa
najnoviji katalog Candy
proizvoda.
CANDY va ofera o gama
larga de aparate
electrocasnice: masini de
spalat vase, masini de spalat
si uscat rufe, aragaze,
cuptoare cu microunde,
cuptoare traditionale si
hote, frigidere si
congelatoare.
Solicitati de la magazin
catalogul cu gama
completa Candy.
Upotreba ove nove perilice
je jednostavna, ali Vas
molimo da paÏljivo proãitate
UPUTE ZA KORI·TENJE
sadrÏane u ovoj knjiÏici i da
ih u potpunosti po‰tujete.
One Vam daju vaÏne
podatke u svezi sigurnog
postavljanja, kori‰tenja i
odrÏavanja perilice, te
korisne savjete za postizanje
najboljih rezultata pranja.
Va rugam sa cititi aceste
instructiuni cu mare atentie
deoarece furnizeaza
informatii importante cu
privire la instalarea, folosirea
si intretinerea masinii Dvs. De
spalat precum si sugestii
pentru a obtine cele mai
bune rezultate la spalare.
âuvajte paÏljivo ovu knjiÏicu,
jer bi Vam ubuduçe jo‰
mogla zatrebati.
Pastrati instructiunile cu grija
pentru a le putea consulta
de cite ori aveti nevoie.
HR
RO
POGLAVLJE
CAPITOLUL
KAZALO
CUPRINS
Uvod
Felicitari
Opçenita upozorenja i
savjeti prilikom isporuke
uredaja
Informatii generale
1
Jamstvo
Garantie
2
Sigurnosne mjere
Masuri de securitate
3
Tehniãki podaci
Caracteristici tehnice
4
Postavljanje i prikljuãivanje
perilice rublja
Instalare punerea in functiune
5
Opis upravljaãke ploãe
Descrierea comenzilor
6
Tabelarni pregled programa
Descrierea programelor
7
Odabir programa pranja
Selectionarea programelor
8
Ladica sredstava za pranje
Caseta de detergenti
9
Priprema rublja i savjeti za
pranje
Produsul
10
Pranje
Spalarea
11
âi‰çenje i odrÏavanje
perilice rublja
Curatarea si intretinerea
aparatului
12
Uklanjanje manjih
nedostataka u radu
Anomalii in functionare
13
Kada bi u sluãaju kvara
perilice, morali pozvati
jednog od na‰ih servisera,
obavezno mu recite oznaku
modela, broj perilice i broj
G, ako je naveden na
ploãici s tehniãkim
podacima, koja je
priãvr‰çena na perilici.
2
3
RO
HR
RO
POGLAVLJE 1
CAPITOLUL 1
POGLAVLJE 2
CAPITOLUL 2
OPåENITA
UPOZORENJA I
SAVJETI PRI ISPORUCI
UREDJAJA
INFORMATII
GENERALE
JAMSTVO
GARANTIE
Prilikoé isporuke uredjaja
provjerite da li su uw perilicu
isporuãeni slijedçi dokuéenti
i pribor:
La cumpararea masinii,
verificati ca urmatoarele
materiale sa insoteasca
masina:
A) UPUTE ZA UPORABU
A) INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE IN LIMBA
ROMANA
B) ADRESE OVLA·TENIH
SERVISA
B) LISTA CU PUNCTELE
SERVICE
C) JAÉSTVENI LIST
D) âEPOVI
E) SAVIJENI NOSAâ
ODVODNE CIJEVI
F) PREGRADAK ZA
TEKUåI DETERDÎENT ILI
TEKUåE BIJELILO.
MOLIMO DA SVE
NABROJENO BRIÎNO
SPREMITE!
Provjerite perilicu da prilikom
transporta nije o‰teçena.
Ako je o‰teçena, obratite se
prodavaãu.
4
HR
Prilikom kupnje uredjaja
prodavaã Vam mora izdati
ispunjeni i potvrdjeni
jamstveni list.
Masina de spalat este insotita
de un certificat de garantie care
va permite sa va bucurati de
depanare gratuita.
Na poledjini jamstvenog lista
nalazi se popis i adrese
servisera koji su ovla‰teni
popravljati Candy uredjaje
u jamstvenom roku.
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
D) DOPURI
E) COT RIGID PENTRU
TUBUL DE EVACUARE
A
F) COMPARTIMENT
PENTRU DETERGENT
LICHID
PASTRATI-LE INTR-UN
LOC SIGUR.
Verificati daca masina are
daune in urma transportului.
In acest caz, contactati
centrul service
autorizat.
B
C
D
F
E
5
RO
HR
RO
● Ne prikljuãujte perilicu na
elektriãnu mreÏu preko
ispravljaãa, vi‰estrukih utikaãa ili
produÏnih kablova.
● Nu utilizati adaptoare sau
triplustekere
● Ovaj uredjaj nije namijenjen
za uporabu osobama
(ukljuãujuçi i djecu) sa
smanjenim fiziãkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima te
osabama bez iskustva i znanja,
osim ako ih koriste uz nadzor
osobe odgovorne za njihovu
sigurnost ili od iste osobe dobiju
pravilne upute za kori‰tenje
uredjaja.
● Acest aparat nu este
destinat pentru a fi utilizat de
catre copii sau de catre
persoane cu dizabilitati, fara
stricta supraveghere a unui
adult responsabil.
● Se scoate stekerul din
Pazite i nadzirite djecu kao se
nebi igrala s uredjajem.
● Nu trageti de cablu pentru
a scoate aparatul din priza
● Se inchide robinetul de
Zatvorite slavinu za dotok vode.
apa.
● Ne izvlaãite utikaã iz utiãnice
tako da vuãete prikljuãni kabel
ili sam uredjaj.
● Svi Candy uredjaji za
domaçinstvo opremljeni su
kablom za zemljenje.
Provjerite da li je Va‰a
elektriãna instalacija pravilno
uzemljena! Ako nije, neka to
prije prikljuãenja perilice
pravilno uãini struãna osoba.
● Toate produsele Candy au
impamintare.
Asigurati-va ca priza folosita
are impamantare.
● Elektriãni uredjaji ne smiju biti
izloÏeni atmosferskim utjecajima
kao ‰to su to npr. ki‰a, sunce itd.
HR
POGLAVLJE 3
SIGURNOSNE MJERE
ZNAâAJNO! PRIJE
POâETKA âI·åENJA ILI
ODRÎAVANJA PERILICE
OBAVEZNO SE
PRIDRÎAVAJTE
SLIJEDEåIH
SIGURNOSNIH MJERA:
CAPITOLUL 3
MASURI DE
SECURITATE
ATENTIE: PENTRU ORICE
OPERATIE DE CURATARE
SI INTRETINERE A MASINII
DE SPALAT
priza.
● Izvucite utikaã iz utiãnice.
Uredjaj je u suglasnosti s
europskim direktivama
73/23/EEC i 89/336/EEC koje
zamijenjuju 2006/95/EC i
2004/108/EC i kasnije
dopune.
● Pazite da kod premje‰tanja ili
prevoÏenja, perilicu ne diÏete
drÏeçi je za upravljaãke tipke i
gumbe, odnosno za ladicu
sredstva za pranje.
Aparatele
sunt realizate
în conformitate cu directivele
europene 73/23/EEC si
89/336/EEC, înlocuite de
2006/95/EC si 2004/108/EC si
modificarile ulterioare.
● Nu se atinge aparatul cu
mainile sau picioarele ude.
● Ne dirajte uredjaj ako
imate vlaÏne ruke ili noge ili
ako ste bosi.
● Posvetite krajnju paÏnju
perilici ako je spojena preko
produÏnog kabla u kupaonici
ili drugoj vlaÏnoj prostoriji.
Gdje god je moguçe,
izbjegavajte takvo spajanje.
UPOZORENJE:
TIJEKOM PRANJA
VODAU PERILICI MOÎE
SE ZAGRIJATI I DO 90°C.
● Prije otvaranja vrata
perilice provjerite da u
bubnju nije voda.
6
● Nu utilizati aparatul cand
sunteti desculti.
● Nu utilizati prelungitoare in
camera de baie.
ATENTIE: IN TIMPUL
SPALARII TEMPERATURA
APEI POATE AJUNGE LA
90°C.
● Inainte de a deschide hubloul
asigurati-va ca nu exista apa in
tambur.
● Tijekom prevoÏenja kolicima
ne naslanjajte perilicu na
prednju stranu gdje su vrata.
Znaãajno!
Ako je perilica postavljena na
pod prekrit tepisonom ili sagom,
paÏljivo provjerite da njihova
vlakna ne zatvaraju otvore za
provjetravanje perilice koji se
nalaze na donjoj strani perilice.
Nu permiteti copiilor sa se
joace cu acest aparat.
● Nu expuneti aparatul la
agenti atmosferici (razele
soarelui, ploaie etc.)
● In cazul in care o mutati, nu
ridicati niciodata de butoane
sau de caseta de
detergent.
● In timpul transportului nu
sprijiniti hubloul de carucior
IMPORTANT!
In cazul in care aparatul se
instaleaza pe o pardoseala
acoperita cu covor sau
mocheta, trebuie avut grija
ca orificiile de ventilatie de la
baza aparatului sa nu fie
acoperite.
● Perilicu uvijek moraju diçi
dvije osobe kako je to
prikazano na slici.
● Pentru a ridica masina sunt
necesare 2 persoane
precum in imagine
● U sluãaju kvara i/ili
neispravnog rada perilice,
odmah je iskljuãite iz eleltriãne
mreÏe i izvucite utikaã iz zidne
utiãnice te zatvorite dotok
vode. Zatim pozovite jednog
od ovla‰tenih Candy servisera
radi popravka. Ako je potrebno
zamijeniti neki dio perilice,
uvijek zahtijevajte ugradnju
originalnih Candy rezervnih
dijelova. Nepo‰tivanje ovih
uputa moÏe utjecati na siguran
i pravilan rad perilice.
● In cazul unei defectiuni
si/sau functionari anormale,
aparatul se opreste, se
inchide robinetul de apa si
nu se atinge masina. Pentru o
eventuala reparatie
trebuie sa va adresati unui
centru de asistenta tehnica
Candy solicitind
piese originale pentru orice
inlocuiri. Nerespectarea
indicatiilor sus mentionate
pot compromite securitatea
masinii.
● Ako se glavni elektriãni kabel
o‰teti, mora se zamijeniti
posebnim kablom kojeg
moÏete nabaviti u ovla‰tenom
servisnom centru.
● Daca e necesara
inlocuirea cablului de
alimentare, aceasta se va
face cu un
cablu disponibil la punctul
service.
7
RO
HR
POGLAVLJE 4
HR
POGLAVLJE 5
CAPITOLUL 4
85
cm
TEHNIâKI PODACI
CARACTERISTICI TEHNICE
52
cm
52
cm
60
cm
MAKSIMALNA KOLIâINA SUHOG
RUBLJA ZA JEDNO PUNJENJE
CAPACITATE RUFE USCATE
kg
7
8
9
PRIKLJUâNA SNAGA
PUTERE
W
2150
2150
2400
SNAGA OSIGURAâA
AMPERAJUL FUZIBILULUI
BRZINA CENTRIFUGIRANJA
okret. / min
ROTATII CENTRIFUGA
DOZVOLJENI PRITISAK VODE
U VODOVODNOJ MREÎI
NAPON
8
INSTALARE. PUNERE
IN FUNCTIUNE
Perilicu bez podmetaãa
postavite blizu mjesta gdje
çe stalno stajati.
Atentie: Masina de spalat se
instaleaza de catre un
instalator profesionist, dar nu
intra in obligatia centrului
service autorizat sa faca
aceasta instalare in termen
de garantie, in regim gratuit.
Odvijte 2 ili 4 spojna vijka
oznaãena s A i uklonite 2 ili 4
podlo‰ke oznaãene s B.
52 cm
60 cm
10
A
10
16
PRESIUNEA IN INSTALATIA
HIDRAULICA
MPa
min. 0,05
max. 0,8
TENSIUNE
V
220-240
Atentie: Reteaua dvs.
electrica trebuie sa poata
suporta puterea maxima a
masinii. In caz contrar,
inlocuiti cablurile de
alimentare sau sigurantele
cu unele de amperaj
corespunzator (16A).
Atentie: In cazul sistemelor
proprii de alimentare
cu apa, presiunea apei
trebuie sa fie suficient de
mare pentru a dizolva tot
detergentul din sertarul de
detergent. In caz contrar, se
pot produce blocari ale
sertarului de detergent, sau
ale furtunului dintre cuva
si sertarul de detergent.
Dupa ce ati scos ambalajul,
faceti in felul urmator:
Taiati cu atentie curelele care
leaga cablul de alimentare si
furtunul de evacuare.
Zatvorite 2 ili 4 otvora
kori‰tenjem ãepova
isporuãenih
uz omot sa uputama za
kori‰tenje.
POGLEDATI PLOâICU(NALJEPNICU) S
TEHNIâKIMPODACIMA
CITITI PE PLACUTA MASINII
CAPITOLUL 5
POSTAVLJANJE I
PRIKLJUâIVANJE
PERILICE
Oprezno prereÏite
sigurnosnu vezicu koja drÏi
glavni
elektriãni kabel i odvodnu
cijev.
60 cm
RO
UPOZORENJE:
DIJELOVI AMBALAÎE NE
SMIJU DOåI NA DOHVAT
DJECI, JER
ZA NJIH MOGU BITI
OPASNI.
Indepartati cele 2 sau 4
suruburi marcate cu A si cele
2 sau 4 distantatoare
marcate cu B.
Acoperiti cele 2 sau 4 gauri
folosind capacele furnizate in
punga cu manuale de
instructiuni.
ATENTIE: NU LASATI
AMBALAJUL LA
INDEMANA COPIILOR,
ACESTA FIIND O
POTENTIALA
SURSA DE PERICOL.
9
HR
RO
Priãvrstite ploãu od
valovitog materijala na dno
perilice kako je prikazano na
slici.
Aplicati folia suplimentara la
baza ca in figura.
Cijev za dovod vode
priãvrstite na slavinu.
Conectati tubul de apa la
robinet.
Za spajanje perilice na
vodovodnu mreÏu koristite
samo novu garnituru cijevi.
Stare cijevi nije dobro
ponovno koristiti.
UPOZORENJE:
SLAVINU JO· NE
OTVARAJTE!
Smjestite perilicu
neposredno do zida.
Obratite odvodna pritisnuta.
Odvodnu cijev zatim
obijesite preko ruba kade.
Znatno je bolje ako u
vodovodnoj instalaciji
predvidite stalni odvod, koji
mora biti veçeg promjera
od odvodnog crijeva, a
morate ga postaviti na visni
najmanje 50 cm od poda.
Ako je potrebno, koristite i
priloÏeni plastiãni savijeni
nosaã odvodnog crijeva.
RO
HR
Masina trebuie conectata la
reteaua de apa
folosind exclusiv furtunele din
dotare. Nu folositi furtune vechi,
utilizate.
ATENTIE: NU DESCHIDETI
IN ACEST MOMENT
ROBINETUL.
Asezati masina langa perete si
puneti tubul de evacuare
la marginea cazii, avand grija
ca acesta sa nu fie strangulat
sau indoit.
Este mai bine sa conectati
tubul la o teava de evacuare
fixa care trebuie sa aiba un
diametru mai mare decat
cel al tubului si o inaltime
minima de 50 cm. Daca este
necesar utilizati cotul de plastic
din dotare.
Koristite 4 noÏice kako bi
poravnali perilicu.
Folositi cele patru picioare
ajustabile pentru a aseza
orizontal masina pe podea .
a) Maticu kojom je priãvr‰çena
nogica oslobodite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
odvijete u smjeru kretanja
kazaljki na satu.
a) Rotiti piulita in sens orar
pentru a debloca surubul
piciorusului.
b) Nogicu okretanjem
povisujete ili snizujete tako
dugo dok sasvim ne prijanja uz
pod.
b) Rotiti piciorusul si coborati-l
sau inaltati-l pentru a obtine o
aderenta perfecta la sol.
c) Nakon ‰to ste zavr‰ili
poravnavanje, nogicu
ponovno priãvrstite tako da je
odgovarajuçim kljuãem
priteÏete u smjeru suprotnom
kretanju kazaljki na satu dok
sasvim ne prilegne na dno
perilice.
c) Blocati piciorusul rotind
piulita in sens invers acelor
de ceasornic pana la capat.
Provjerite da su svi gumbi na
poloÏaju "OFF" odnosno
iskljuãeni i da su vrata perilice
zatvorena.
Asigurati-va ca toate
butoanele sunt in pozitia “OFF”
si hubloul este inchis.
Utaknite utikaã u zidnu
utiãnicu.
Introduceti stekerul in priza.
UPOZORENJE:
Ako je neophodno zamijeniti
glavni elektriãni kabel, spojite
Ïice prema niÏe navedenim
bojama/oznakama:
ATENTIE:
în cazul în care va fi necesar sa
înlocuiti cablul de alimentare,
conectati firele în conformitate
cu urmatoarele culori/coduri:
A
B
C
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
PLAVO
- NEUTRALNO (N)
SMEDJE
- FAZA (L)
ÎUTO/ZELENO - UZEMLJENJE (
)
min 50 cm
max 85 cm
Nakon namje‰tanja, perilica
mora biti smje‰tena tako da je
utikaã uvijek dostupan.
10
ALBASTRU
- NUL (N)
MARO
- FAZA (L)
GALBEN-VERDE - ÎMPAMANTARE (
)
Daca nu se aprinde, cititi
capitolul referitor la defecte
posibile.
11
RO
HR
POGLAVLJE 6
HR
CAPITOLUL 6
D N
O
E
F
P
G H I C L M
B
A
12
OPIS UPRAVLJAâKE
PLOâE
COMENZI
Ruãica vrata
Manerul usii
A
Gumb programatora s
poloÏajem OFF (iskljuãeno)
Buton selectare programe cu
pozitie “OFF”
B
Tipka “temperatura pranja”
Buton “Temperatura spalare”
C
Tipka za pode‰avanje brzine
centrifugiranja
Buton viteza de stoarcere
D
Tipka “Stupanj prljav‰tine”
Buton “Grad de murdarire”
E
Svjetlosni pokazatelji tipki
Leduri indicatoare butoane
F
Tipka za intenzivni program
pranja
Buton intensiv
G
Tipka Aquaplus
Buton Aquaplus
H
Tipka za odgodu poãetka
pranja
Buton pornire intarziata
I
Tipka Laku Noç
Buton Good Night
L
Tipka start/pauza
Buton Pornit/Oprit
M
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih" vrata
Indicator hublou blocat
N
“Digitalni” ekran
Afisaj “Digital”
Ladica sredstava za pranje
Caseta detergenti
O
P
RO
OPIS KONTROLA
DESCRIERE
COMENZI
“Kg DETEKTOR”
(aktivna funkcija samo na
programima pranja za
pamuk i mije‰ane tkanine)
Kroz svaki ciklus pranja “Kg
DETEKTOR” omoguçava
praçenje podataka o
teÏini rublja stavljeno u
perilicu.
Zato, ãim se “Kg DETEKTOR”
ukljuãi, u prve 4 minute ciklusa
pranja; omoguçit çe:
- odredjivanje potrebne
koliãine vode
- utvrdjivanje duÏine trajanja
ciklusa pranja
- kontrola ispiranja
a zavisno o vrsti tkanina koje se
peru:
- prilagodjava se naãin
okretanja bubnja perilice,
zavisno o vrsti tkanine
- kod preostale koliãine pjene
nastale u pranju, poveçava se
ako je potrebno koliãina vode
pri ispiranju
- zavisno o koliãini rublja,
prilagodjava se brzina
centrifuge kako bi se izbjegla
neuravnoteÏenost
Na takav naãin “Kg DETEKTOR”
omoguçuje samostalno
odrededjivanje svakog
pojedinaãnog program
pranja, izmedju stotinu
moguçih kombinacija pranja.
“Kg DETEKTOR” omoguçuje
jednostavnost kori‰tenja
uredjaja i lagani odabir
programa pranja
Zapravo, korisnik treba samo
odrediti vrstu tkanine stavljene
u bubanj i stupnja zaprljanosti
rublja, kako bi se postiglo
savr‰eno pranje sa stupnjem
centrifuge koja omoguçuje
najveçi stupanj su‰enja,
vodeçi brigu o va‰oj odjeçi.
“DETECTOR Kg”
(Functie activa numai pentru
programele Bumbac si
Sintetice)
Functia „DETECTOR Kg”
permite monitorizarea
informatiilor cu privire la
încarcatura din cuva în
cadrul fiecarui program de
spalare.
Astfel, de îndata ce functia
„DETECTOR Kg” este activata,
în primele 4 minute ale
programului de spalare
aceasta va realiza
urmatoarele:
- regleaza cantitatea de apa
necesara
- stabileste durata etapei de
spalare
- controleaza clatirea
În functie de tipul de tesatura
selectat ce va fi spalat:
- regleaza ritmul de rotatie al
cuvei la tipul de tesatura
- recunoaste prezenta
detergentului si, daca este
nevoie, mareste cantitatea
de apa în timpul clatirii
- regleaza viteza de
centrifugare în functie de
încarcatura, evitându-se astfel
dezechilibrarea cuvei
În acest mod functia
„DETECTOR Kg” este capabila
sa aleaga din sute de
combinatii posibile care este
cel mai potrivit program
pentru fiecare spalare.
„DETECTOR Kg” simplifica mult
selectarea programului. De
fapt, utilizatorul trebuie numai
sa selecteze tipul de tesatura
si gradul de murdarire pentru
a obtine o spalare de cea
mai buna calitate a rufelor si
o stoarcere a acestora la o
viteza de centrifugare care sa
nu le deterioreze.
RUâICA VRATA
Da otvorite vrata perilice rublja
okrenite ruãicu kako je prikazano
na slici. Perilica ima ugradjenu
posebnu sigurnosnu napravu koja
spreãava otvaranje vrata odmah
po zavr‰etku ciklusa pranja.
Nakon ‰to zavr‰i ciklus pranja
priãekajte oko 2 minute prije
nego otvorite vrata perilice,
takodjer priãekajte da svjetlosni
pokazatelj "zakljuãanih
vrata"prestane svjetliti.
Nakon zavr‰etka ciklusa pranja
gumb programatora okrenite na
poloÏaj OFF.
MANERUL USII
Pentru a deschide usa masinii de
spalat rufe, rasuciti mânerul, asa
cum se observa în imagine.
Atentie: un dispozitiv special de
siguranta impiedica deschiderea
imediata a hubloului la sfarsitul
spalarii. Dupa terminarea
centrifugarii asteptati doua
minute inainte de a deschide
hubloul.
La sfarsitul programului rotiti
butonul selector de programe
pe pozitia off.
A
13
HR
GUMB PROGRAMATORA SA
POLOÎAJEM OFF
KADA OKRENETE GUMB ZA
ODABIR PROGRAMA,
SVJETLA NA EKRANU åE SE
UKLJUâITI DA PRIKAÎU
POSTAVKE ODABRANOG
PROGRAMA.
NOVE VRSTE DETERDÎENATA
VRLO SU UâINKOVITE I NA
NIÎIM TEMPERATURAMA
PRANJA, IZ TOG RAZLOGA
NA INTENZIVNIM
PROGRAMIMA PREPORUåA
SE NIÎA TEMPERATURA
PRANJA.
TEMPERATURU PRANJA
MOGUåE JE UVIJEK
POVEåATI KORI·TENJEM
TIPKE ZA TEMPERATURU
PRANJA.
MOLIMO DA POGLEDATE
TABELARNI PRIKAZ
PROGRAMA O NAJVI·IM
TEMPERATURAMA PRANJA
ZA SVAKI POJEDINI
PROGRAM.
OPASKA: DA ISKLJUâITE
PERILICU, OKRENITE GUMB
ZA ODABIR PROGRAMA NA
POLOÎAJ “OFF”.
Pritisnite tipku START/PAUSE da
pokrenete odabrani ciklus
pranja.
Program pranja çe se izvesti s
gumbom programatora u
nepomiãnom poloÏaju na
odabranom programu sve
dok ciklus pranja ne zavr‰i.
RO
BUTON SELECTARE PROGRAME
CU POZITIE "OFF"
ATUNCI CAND BUTONUL
SELECTOR ESTE ROTIT,
AFISAJUL SE APRINDE
PENTRU A INDICA SETARILE
PROGRAMULUI
SELECTAT.NOILE TIPURI DE
DETERGENTI SUNT MAI
EFICIENTE LA TEMPERATURI
SCAZUTE, DE ACEEA, ACEST
APARAT, RECOMANDA
CHIAR SI PENTRU
PROGRAMELE INTENSE O
TEMPERATURA REDUSA. ESTE
POSIBIL SA MARITI
TEMPERATURA DE SPALARE
PRIN APASAREA BUTONULUI
PENTRU TEMPERATURA. VA
RUGAM SA CITITI TABELUL
CU PROGRAME PENTRU A
AFLA CARE ESTE
TEMPERATURA MAXIMA
PENTRU FIECARE
PROGRAM.
OBSERVATIE: PENTRU A
OPRI APARATUL, ROTITI
BUTONUL SELECTOR PE
POZITIA “OFF”.
Apasati butonul
"Start/Pause" pentru a
incepe un ciclu de spalare.
Ciclul se va desfasura cu
butonul de selectie
programe stationand pe
pozitia programului selectat
pana la sfarsitul acestuia.
Opriti masina de spalat
rotind butonul de programe
pe pozitia OFF.
Perilicu rublja iskljuãite
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF.
ZNAâAJNO:
GUMB PROGRAMATORA
NAKON SVAKOG
CIKLUSA PRANJA MORA
BITI VRAåEN NA
POLOÎAJ OFF,
ODNOSNO PRI
POKRETANJU SLIJEDEåEG
CIKLUSA PRANJA A PRIJE
NEGO TAJ NAREDNI
PROGRAM BUDE
ODABRAN I POKRENUT.
14
ATENTIE: BUTONUL DE
SELECTIE PROGRAME
TREBUIE SA SE
INTOARCA PE POZITIA
OFF LA SFARSITUL
FIECARUI CICLU DE
SPALARE SAU CAND
INCEPE UN SUBCICLU,
INAINTE DE A INCEPE
ALT PROGRAM NOU.
HR
B
RO
TIPKA “TEMPERATURA
PRANJA”
BUTON “TEMPERATURA
SPALARE”
Nakon ‰to se odabere
program pranja ukljuãit çe se
odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj koji prikazuje
preporuãenu temperaturu
pranja.
Tipka za temperaturu pranja
koristi se za poveçanje ili
smanjenje temperature
pranja za odabrani program
pranja. Svaki puta kada
pritisnete ovu tipku, novo
odabrana temperatura biti
çe prikazana na indikatoru
temperature pranja.
Când este selectat un
program, indicatorul luminos
corespunzator se va aprinde
pentru a indica temperatura
recomandata pentru spalare.
Butonul pentru temperatura
este utilizat pentru a mari sau
micsora temperatura pentru
programul de spalare ales.
De fiecare data când este
apasat acest buton,
indicatorul pentru
temperatura de spalare va
afisa noul nivel de
temperatura.
TIPKA “ZA PODE·AVANJE
BRZINE CENTRIFUGE“
Ciklus centrifugiranja vrlo je
vaÏan da se iz rublja ukloni
‰to je vi‰e moguçe vode bez
da se o‰tete tkanine. Brzina
centrifuge moÏe se podesiti
tako da odgovara va‰im
potrebama. Pritiskom na ovu
tipku moguçe je smanjiti
najveçu brzinu centrifuge a
ako Ïelite centrifugiranje se
moÏe i u potpunosti iskljuãiti.
Da ponovno pokrenete ciklus
centrifugiranja dovoljno je da
pritisnete tipku sve dok ne
postignete Ïeljenu brzinu.
Kako nebi o‰tetili tkanine,
brzinu centrifuge nije
moguçe podesiti iznad brzine
koja je automatski pode‰ena
prema odabranom programu
pranja. Brzinu centrifuge
moguçe je promijeniti u
svakom trenutku i to bez
privremenog zaustavljanja
perilica rublja (pauza).
BUTON “VITEZA DE
STOARCERE”
Ciclul de stoarcere este foarte
important sa scoata cat mai
multa apa este posibil din
rufe, fara sa strice tesatura.
Viteza de stoarcere poate fi
ajustata dupa necesitati.
Apasand acest buton este
posibil sa reduceti viteza
maxima sau, daca doriti,
sa excludeti ciclul stoarcerii
din programul de spalare.
Pentru a reactiva ciclul de
stoarcere este suficient sa
apasati butonul pana cand
obtineti viteza de stoarcere
dorita.
Pentru a nu distruge tesatura,
este imposibil sa cresteti
viteza mai mult decat este
permis de catre programul de
spalare selectat.
Este posibil sa modificati
viteza in orice moment fara a
fi nevoie sa opriti masina.
ZNAâAJNO: PERILICA JE
OPREMLJENA POSEBNIM
ELEKTRONSKIM URE_AJEM
KOJI SPREâAVA DA RUBLJE
PRI CIKLUSU
CENTRIFUGIRANJA
POREMETI RAVNOTEÎU. TO
SPRIJEâAVA RADNU BUKU I
VIBRACIJU PERILICE I TAKO
AKO PRODUÎUJE RADNI
VIJEK TRAJANJA VA·E
PERILICE.
C
D
NOTA:
MODELUL ESTE DOTAT
CU UN DISPOZITIV
ELECTRONIC SPECIAL
CARE IMPIEDICA
PORNIREA
CENTRIFUGARII IN CAZUL
SARCINILOR
DEZECHILIBRATE. PRIN
ACEASTA SE REDUC
ZGOMOTUL SI VIBRATIILE
SI SE PRELUNGESTE
DURATA DE VIATA A
MASINII DE SPALAT.
15
HR
RO
TIPKA “STUPANJ PRLJAV·TINE”
BUTON “GRAD DE MURDARIRE”
Ova tipka (aktivna SAMO na
programima pranja za PAMUK i
MIJE·ANE TKANINE) omoguçuje
odabir 3 razine intenziteta
pranja, zavisno o tome koliko je
rublje prljavo.
Kada se odabere program
indicator çe automatski
pokazivati stupanj zaprljanosti
za taj program.
Odabirom razliãitog stupnja
zaprljanosti svijetliti çe
odgovarajuçi indikator.
Kori‰tenjem ove tipke, kod
odabira brzog programa
pranja moguçe je odabrati 3
razliãite duÏine programa u
trajanju od 14, 30 i 44 minute.
Cu ajutorul acestui buton (activ
doar pentru programele
BUMBAC si TESATURI MIXTE)
puteti selecta unul din cele 3
niveluri de intensitate a spalarii,
in functie de cat de murdare
sunt rufele.
Din momentul in care programul
a fost selectat indicatorul
luminos va afisa automat nivelul
de murdarie stabilit pentru acest
program. Selectand un alt tip de
murdarie indicatorul relevant se
va aprinde.
Utilizând acest buton, dupa
selectarea programului rapid, se
pot alege 3 durate diferite ale
programului: 14’, 30’ si 44’.
SVJETLA TIPKI
INDICATOARE LUMINOASE
PENTRU BUTOANE
Aceste indicatoare se aprind
atunci cand sunt apasate
butoanele corespunzatoare.
Daca este selectata o optiune
care nu este compatibila cu
programul selectat, atunci
indicatorul de pe buton va clipi
apoi se va stinge.
Ova svjetla ukljuãuju se kada je
pritisnuta pripadajuça tipka.
Ako je odabrana opcija koja
nije u skladu s odabranim
programom pranja, svjetlo prvo
trepti a zatim çe se iskljuãiti.
Opcijske tipke potrebno je
odabrati prijepritiska na tipku
START.
TIPKA ZA INTENZIVNO PRANJE
Pritiskom na ovu tipku koja se
moÏe aktiviratii samo na
programima za pranje
pamuãnogrublja proradit çe se
senzori novog “Sensor” sustava.
To utjeãe na:
- odabranu temperaturu
pranja, odrÏavajuçi je stalno na
istoj razini tijekom ciklusa
pranja,
-mehaniãko djelovanje bubnja.
Bubanj perilice rublja je izradjen
je tako, da se u najvaÏnijem
trenutku pranja okreçe u dvije
razliãite brzine. Kada
deterdÏent ulazi u rublje,
bubanj se okreçe na naãin da
deterdÏent bude ravnomjerno
raspodijeljen; tijekom postupka
pranja i ispiranja brzina
okretanja bubnja se poveçava
kako bi u najveçoj moguçoj
mjeri poveãala uãinak pranja.
Zahvaljujuçi ovom posebnom
sustavu, uãinak postupka
pranja je izuzetno pobolj‰an
BEZ PRODUÎENOG TRAJANJA
PROGRAMA PRANJA.
16
HR
E
ATENTIE!
Butoanele optionale trebuie
selectate inainte de a apasa
butonul START.
BUTON INTENSIV
Apasand acest buton, care se
activeaza doar in ciclul
"Bumbac", senzorii noului
sistem "Sensor" intra in
functiune si regleaza,
deopotriva temperatura
selectata,
tinand-o constanta pe
parcursul intregului ciclu de
spalare, dar si functia
mecanica
a tamburului, astfel incat
acesta este facut sa se
roteasca la 2 viteze diferite in
anumite momente cruciale.
Cand detergentul patrunde in
tesatura, tamburul se
rasuceste in asa fel incat
detergentul sa fie distribuit
uniform, iar in timpul spalarii
si a clatirii, viteza de rotire
creste astfel incat rezultatul
acestora sa fie maxim.
Datorita acestui nou sistem,
eficienta spalarii este
imbunatatita FARA NICI O
CRESTERE A TIMPULUI
PROGRAMULUI DE SPALARE.
TIPKA “AQUAPLUS”
BUTON “AQUAPLUS”
Pritiskom na ovu tipku
moÏete aktivirati poseban
novi ciklus pranja za
programe pranja rublja
postojanih boja i mije‰anih
tkanina, zahvaljujuçi novom
Sustavu Senzora.
Apasand acest buton se
activeaza un ciclu special
de spalare, nou pentru
gama tesaturile mixte si cu
culori sensibile, datorita
noului sistem "Sensor
System". Rufele sunt spalate
intr-o cantitate mai mare de
apa si aceasta, impreuna
cu actiunea combinata a
rotatiilor tamburului, ce
umple si scoate apa, va
face caq rufele sa fie
spalate si clatite foarte bine.
Cantitatea sporita de apa
ce este folosita in timpul
spalarii canduce la o
dizolvare mai buna a
detergentului. Cantitatea de
apa este de asemenea
marita si in timpul procesului
de clatire eliminand astfel
orice urma de detergent de
pe fibre. Acesta functie a
fost dezvoltata pentru cei
care au pielea foarte
sensibila si pentru care o
urma fina de detergent pe
haine le poate provoca
iritatii sau alergii. Ca sfat,
este bine sa folositi aceasta
functie cand spalati rufe
pentru copii si pentru rufe
delicate, sau pentru
materiale asemanatoare
celor de la prosoape, care
tind sa absoarba o
cantitate mare de
detergent. Pentru a asigura
o buna spalare, aceasta
functie e intotdeauna
activata in cadrul
programelor pentru
spalarea tesaturilor delicate
si a lanei/spalat cu mana.
Ova opcija s posebnom
paÏnjom postupa s vlaknima
odjeçe a idealna je i za
osobe s osjetljivom koÏom.
F
G
RO
Rublje se pere u znatno
veçoj koliãini vode a zajedno
s novim kombiniranim
djelovanjem okretanja
bubnja i vi‰ekratnim
punjenjem i praÏnjenjem
vode dobiva se savr‰eno
isprano i oprano rublje.
Koliãina vode u pranju je
poveçana tako da je
deterdÏent u potpunosti
otopljen ãime je osigurano
vrlo uãinkovito ãi‰çenje.
Koliãina vode poveçana je i
tijekom postupka ispiranja
tako da su iz rublja u
potpunosti uklonjeni svi
ostaci deterdÏenta. Ova
funkcija posebno je
namijenjena osobama s
osjetljivom koÏom koje mogu
biti osjetljive i na najmanje
ostatke deterdÏenta u rublju.
Ovu funkciju posebno
preporuãujemo za pranje
djeãje odjeçe, osjetljivih
tkanina opçenito ili odjeçu i
predmete od frotira ãija
vlakna inaãe upijaju veçu
koliãinu deterdÏenta.
Kako bi osigurali najbolji
uãinak pranja, ukljuãite ovu
funkciju uvijek, kada koristite
programe pranja za osjetljive
i vunene/ruãno pranje
tkanine.
H
17
HR
TIPKA “ODGODA POâETKA
PRANJA”
Ova tipka omoguçuje da
predprogramirate odgodu
poãetka ciklusa pranja do 24
sata.
Da odgodite poãetak pranja,
postupite kako slijedi:
Podesite Ïeljeni program
pranja.
Pritisnite tipku za odgodu
poãetka pranja jednom da je
aktivirate (na ekranu çe se
prikazati oznaka h00) i zatim
ponovno pritisnite tipku da
vrijeme odgode podesite na 1
sat ((na ekranu çe se prikazati
oznaka h01); svakim pritiskom
na tipku vrijeme odgode
poveçat çe se za 1 sat, sve
dok se na ekranu ne prikaÏe
oznaka h24, od te toãke
ponovnim pritiskom na tipku
vrijeme odgode çe se vratiti
na poloÏaj nula.
Potvrdite pode‰avanje
pritiskom na tipku
“START/PAUSE” (svjetla na
ekranu poãet çe treptati).
Zapoãet çe odbrojavanje
vremena i kada zavr‰i
program pranja pokrenut çe
se automatski.
Da poni‰tite pode‰enu
odgodu poãetka pranja,
postupite kako slijedi:
Pritisnite i drÏite tipku na 5
sekundi, sve dok se na ekranu
ne prikaÏu postavke
odabranog programa.
Od te toãke pritiskom na tipku
“START/PAUSE” moguçe je
pokrenuti prethodno
odabrani program ili ga
poni‰titi tako da gumb za
odabir programa postavite
na poloÏaj OFF. Nakon toga
moÏete odabrati neki drugi
program pranja.
18
HR
RO
BUTON “PORNIRE INTARZIATA”
Acest buton permite setarea
programului de spalare sa
inceapa cu o intarziere de
maxim 24 de ore.
Pentru a intarzia pornirea
programului, utilizati
procedura urmatoare:
Setati programul dorit.
Apasati butonul o data (pe
afisaj va apare mesajul h00)
apoi apasati din nou pentru a
seta o intarziere de 1 ora (pe
afisaj va apare mesajul h01);
intarzierea presetata mareste
timpul cu cate 1 ora de
fiecare data cand este
apasat butonul, pana cand
pe afisaj apare mesajul h24,
moment in care la o alta
apasare a butonului, se va
porni de la zero.
Confirmati cu ajutorul
butonului “START/PAUSE”
(indicatoarele luminoase de
pe afisaj vor incepe sa
clipeasca). Numaratoarea va
incepe iar la finalizarea
acesteia, programul va porni
automat.
Este posibil sa anulati pornirea
intarziata prin realizarea
urmatoarelor actiuni:
Apasati ti tineti apasat
butonul timp de 5 secunde
pana cand pe afisaj vor
apare setarile pentru
programul selectat.
I
RO
TIPKA LAKU NOå
BUTON GOOD NIGHT
Pritisnite ovu tipku (dostupnu
na svim programima pranja)
da prosjeãnu brzinu
centrifuge podesite na 400
o/min (gdje je to primjenljivo),
razina vode çe se poveçati
tijekom ispiranja i rublje çe
nakon zadnjeg ispiranja ostati
uronjeno u vodi kako bi se
tkanine ravnomjerno ra‰irile.
Tijekom ove faze pranja u
kojoj je voda zadrÏana u kadi
perilice, svjetlosni pokazatelji
prikazuju da je perilica u
stanju mirovanja.
Otpustite ovu tipku da zavr‰ite
ciklus pranja s
centrifugiranjem (ãija brzina
moÏe biti smanjena ili
potpuno poni‰tena pritiskom
na odgovarajuçu tipku) i
istjecanjem vode.
Zahvaljujuçi elektronskim
kontrolama, voda u meçufazi
istiãe vrlo tiho ãineçi ovu
opciju vrlo praktiãnom za
pranje tijekom noçi.
Apasati acest buton
(disponibil pentru toate
programele de spalare)
pentru a reduce
centrifugarea intermediara
la 400 rpm, daca este cazul;
nivelul de apa creste în
timpul clatirii si rufele sunt
mentinute în apa pâna la
centrifugarea finala, pentru
a se evita sifonarea
acestora.
În timpul mentinerii apei în
cuva, indicatorul se aprinde
pentru a indica faptul ca
masina este în repaus.
Apasati butonul pentru
centrifugarea rufelor (viteza
de centrifugare poate fi
redusa prin apasarea
butonului corespunzator) si
pentru evacuarea apei.
Datorita controlului
electronic, apa utilizata la
fazele intermediare va fi
evacuata fara zgomot,
aceasta optiune fiind foarte
utila daca doriti sa utilizati
masina de spalat rufe
noaptea.
L
In acest moment puteti porni
programul selectat anterior
cu ajutorul butonului
“START/PAUSE” sau sa anulati
procesul prin setarea
butonului selector pe pozitia
OFF sau prin selectarea unui
alt program.
19
TIPKA START/PAUSA
BUTON PORNIT/OPRIT
Pritisnite da pokrenete
odabrani ciklus pranja.
Apasand Start ca sa incepeti
un program de spalare.
NAPOMENA:
NAKON POKRETANJA
PERILICE RUBLJA,
ZAHVALJUJUåI “Kg
DETEKTORU” (AKTIVNA
FUNKCIJA SAMO NA
PROGRAMIMA PRANJA ZA
PAMUK I MIJE·ANE TKANINE)
U PRVE 4 MINUTE
UOBIâAJENOG RADA
ODREDIT åE KOLIâINU
RUBLJA STAVLJENU U BUBANJ
PERILICE.
TIJEKOM OVE FAZE LED
SVJETLA NA EKRANU
OKRETAT åE SE U SMJERU
KAZALJKE, PRIKAZUJUåI
MAKSIMALNU DULJINU
CIKLUSA SVAKIH PET
SEKUNDI.
TIJEKOM OVOG PERIODA,
KONTROLNO SVJETLO “Kg
DETEKTOR” PRIKAZAT åE DA
JE OVA FUNKCIJA U RADU.
PONI·TAVANJE PROGRAMA
PRANJA
Da poni‰tite trenutni program
pranja, postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
Odaberite drugi program
pranja.
Ponovno postavite gumb za
izbor programa na poloÏaj
“OFF”.
20
OPRIREA UNUI PROGRAM
Pentru a anula un program,
setati butonul selector pe
pozitia OFF (oprit).
Selectati un alt program.
Resetati butonul selector pe
pozitia OFF.
SVJETLOSNI POKAZATELJ
"ZAKLJUâANIH" VRATA
INDICATOR HUBLOU BLOCAT
Svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata" svjetli kada
su vrata potpuno zatvorena a
perilica je ukljuãena. Ako se
perilica pokrene (pritisak na
tipku START) s zatvorenim
vratima svjetlosni pokazatelj
çe na tren zatreptati a nakon
toga çe svjetliti.
Ledul este aprins când usa e
blocata si masina este în
functiune. Când apasati
butonul Pornit/Oprit si hubloul
este închis, ledul va clipi pe
moment si apoi va ramâne
aprins.
Ako vrata nisu ispravno
zatvorena svjetlosni pokazatelj
çe neprekidno treptati.
Perilica ima ugradjenu
posebnu sigurnosnu napravu
koja spreãava otvaranje vrata
odmah po zavr‰etku ciklusa
pranja. Nakon ‰to zavr‰i ciklus
pranja priãekajte oko 2 minute
prije nego otvorite vrata
perilice, takodjer priãekajte da
svjetlosni pokazatelj
"zakljuãanih vrata"prestane
svjetliti.
N
Atentie: Daca ledul va clipi in
continuare atunci usa nu e
inchisa.
Atentie: un dispozitiv special
de siguranta impiedica
deschiderea imediata a
hubloului la sfarsitul spalarii.
Dupa terminarea
centrifugarii asteptati doua
minute inainte de a
deschide hubloul.
La sfarsitul programului rotiti
butonul selector de programe
pe pozitia OFF.
Nakon zavr‰etka ciklusa pranja
gumb programatora okrenite
na poloÏaj OFF.
“DIGITALNI” EKRAN
Sustav pokazatelja na ekranu
omoguçuje Vam stalni uvid u
podatke o stanju perilice:
AFISAJ “DIGITAL”
Sistemul de afisare cu
indicatoare permite
informarea constanta
asupra starii masinii de
spalat:
1) TEMPERATURA PRANJA
Nakon ‰to se odabere program
pranja ukljuãit çe se
odgovarajuçi svjetlosni
pokazatelj koji prikazuje
preporuãenu temperaturu
pranja.
Odabirom razliãitih temperatura
kori‰tenjem " temperatura
pranja” tipke, temperatura çe
biti prikazana na ekranu.
1) TEMPERATURA DE SPALARE
Când este selectat un
program, indicatorul luminos
corespunzator se va aprinde
pentru a indica temperatura
recomandata pentru
spalare.
Selectati o temperatura
diferita cu ajutorul butonului
pentru temperatura,
temperatura va fi indicata
pe afisaj.
2) SVJETLO VRATA
Nakon ‰to pritisnete tipku
“START/PAUSE” svjetlo prvo trepti
a zatim çe prestati treptati i ostat
çe ukljuãeno sve do kraja
pranja.
2 minute nakon zavr‰etka pranja
svjetlo çe se iskljuãiti i tek tada
moÏete otvoriti vrata perilice.
2) INDICATOR BLOCARE USA
Dupa ce a fost apasat
butonul START/PAUSE, lumina
clipeste apoi ramane
aprinsa pana la finalul
programului de spalare.
La 2 minute dupa programul
de spalare, lumina se stinge
iar usa poate fi deschisa.
O
3
4
5 6
7
{
Ako tijekom pranja Ïelite
dodati ili izvaditi rublje,
priãekajte oko dvije minute
kako bi sigurnosni ure_aj
omoguçio otvaranje vrata.
Nako ‰to ste to izveli, zatvorite
vrata, pritisnite tipku START i
perilica çe nastaviti s radom
od toãke gdje je bila
zaustavljena.
A. SCHIMBAREA SETARILOR
DUPA CE PROGRAMUL A
INCEPUT (PAUSE)
Apasati si mentineti apasat
butonul “START/PAUSE”
(start/pauza) timp de
aproximativ 2 secunde,
indicatoarele de pe
butoanele cu optiuni si
indicatorul pentru timpul
ramas vor indica faptul ca
aparatul a fost trecut in
modul pauza, ajustati
functiile dorite apoi apasati
din nou butonul
“START/PAUSE” pentru a
intrerupe clipirea
indicatoarelor.
Daca doriti sa adaugati sau
sa scoateti obiecte in timpul
spalarii, asteptati 2 minute
pana cand dispozitivul de
siguranta deblocheaza usa.
Dupa ce ati facut manevra,
inchideti usa si apasati
butonul Start. Masina va
continua programul de unde
s-a oprit.
M
RO
{
MIJENJANJE RADNIH POSTAVKI
NAKON POKRETANJA
PROGRAMA PRANJA (PAUZA)
Pritisnite i drÏite tipku
“START/PAUSE” na oko 2
sekunde, svjetlosni pokazatelji
opcijskih tipki çe treptati a
pokazatelj preostalog
vremena çe prikazati da je
perilica privremeno
zaustavljena, podesite prema
potrebi i pritisnite ponovno
tipku “START/PAUSE” da
poni‰tite treptanje svjetla.
OBSERVATIE:
LA CATEVA SECUNDE DUPA
PUNEREA ÎN FUNCTIUNE,
MASINA DE SPALAT, CU
AJUTORUL FUNCTIEI
„DETECTOR Kg” (ACTIV
NUMAI PENTRU
PROGRAMELE BUMBAC SI
SINTETICE) TIMP DE 4
MINUTE VA DETECTA
CANTITATEA DE RUFE DIN
CUVA. ÎN ACEASTA FAZA,
INDICATOARELE
LUMINOASE DE PE AFISAJ
SE VOR APRINDE
CONSECUTIV, CIRCULAR,
AFISAND DURATA MAXIMA
A PROGRAMULUI LA
FIECARE CINCI SECUNDE.
ÎN ACEASTA PERIOADA DE
TIMP, INDICATORUL
LUMINOS SITUAT ÎN
APROPIEREA SIMBOLULUI
PENTRU „DETECTOR Kg” VA
INDICA FAPTUL CA FUNCTIA
ESTE ACTIVATA.
HR
{
RO
2
1
{
HR
1
2
21
HR
RO
3) BRZINA CENTRIFUGE
Nakon ‰to ste odabrali program
pranja, najveça dozvoljena
brzina centrifuge za taj program
prikazat çe se na ekranu.
Svakim pritiskom na tipku za
centrifugu, brzina çe se smanjiti
za 100 o/min. Najmanja
moguça brzina centrifuge je
400 o/min; a moguçe je i
potpuno iskljuãiti centrifugu
ponovnim pritiskom na tipku.
3) VITEZA DE CENTRIFUGARE
Dupa ce a fost selectat
programul, viteza maxima de
centrifugare permisa pentru
programul respectiv va apare
pe afisaj. Apasarea butonului
pentru selectarea vitezei de
centrifugare va reduce viteza
cu cate 100 rpm de fiecare
data cand este apasat. Viteza
minima permisa este de 400
rpm sau se poate trece peste
selectia vitezei prin apasarea
acestui buton in mod repetat.
3
4
5) SVJETLO TRAJANJA CIKLUSA
PRANJA
Nakon ‰to se odabere program
pranja na ekranu çe automatski
biti prikazano najduÏe trajanje
ciklusa za maksimalno
napunjenu perilicu, koje se
moÏe mijenjati zavisno o
odabranim opcijama pranja.
Nakon ‰to program pranja
zapoãne, stalno çe Vam biti
pruÏeni podaci o preostalom
vremenu do kraja pranja.
Uredjaj izraãunava vrijeme rada
odabranog programa na
osnovu standardnog punjenja
rubljem, a tijekom ciklusa
pranja, uredjaj çe korigirati
vrijeme prema koliãini i vrsti
rublja.
5) DURATA PROGRAMULUI
Când este selectat un
program, pe afisaj apare
automat durata maxima a
programului pentru încarcare
completa, care poate varia, în
functie de optiunile selectate.
Dupa ce programul a pornit,
veti fi informati in permanenta
asupra timpului ramas pana la
incheierea programului.
Masina de spalat calculeaza
timpul ramas pâna la finalul
programului bazându-se pe
încarcarea standard. În timpul
ciclului, masina de spslat
corecteaza timpul astfel încât
sa se fie potrivit cu greutatea si
compozitia încarcaturii.
6) Kontrolno svjetlo “Kg
DETEKTOR” (aktivna funkcija
samo na programima pranja
za pamuk i mije‰ane tkanine)
Ovo kontrolno svjetlo biti çe
ukljuãeno kada senzor
odredjuje teÏinu rublja.
Tijekom prve ãetiri minute
kontrolno svjetlo “Kg DETEKTOR”
je ukljuãeno, dok perilica
odredjuje vrijeme do kraja
ciklusa pranja, ovisno o koliãini
rublja.
6) Indicator “DETECTOR Kg”
(activ numai pentru
programele Bumbac si
Sintetice)
Acest indicator se aprinde în
timp ce senzorul inteligent
cântareste greutatea rufelor.
În timpul primelor 4 minute,
indicatorul „DETECTOR Kg” este
aprins în timp ce aparatul
afiseaza durata de timp
ramasa pâna la finalizarea
programului, în funcyie de
greutatea rufelor.
7) STUPANJ ZAPRLJANOSTI
Kada se odabere program
indicator çe automatski
pokazivati stupanj zaprljanosti
za taj program.
Odabirom razliãitog stupnja
zaprljanosti svijetliti çe
odgovarajuçi indikator.
7) NIVEL MURDARIE
Din momentul in care
programul a fost selectat
indicatorul luminos va afisa
automat nivelul de murdarie
stabilit pentru acest program.
Selectand un alt tip de
murdarie indicatorul relevant
se va aprinde.
22
5
6
7
{
4) INDICATOR START INTARZIAT
Acest indicator clipeste atunci
cand a fost setata functia de
pornire intarziata.
{
4) SVJETLO ODGODE POâETKA
PRANJA
Ovo svjetlo trepti kada je
pode‰ena odgoda poãetka
pranja.
HR
TABELARNI PREGLED PROGRAMA
POGLAVLJE 7
GUMB
PROGRAMATORA NA:
PROGRAM ZA:
Postojane tkanine
1)
pamuk, postojane mije‰ane,
boje
1)
pamuk, lan
s predpranjem
Mije‰ane tkanine i sintetika
PREPORUâENA
TEMPERATURA MAKSIMALNA
TEMPERATURA
°C
*
PUNJENJE
DETERDÎENTA
°C
2
1
7
8
9
60°
Do:
90°
●
●
7
8
9
40°
Do:
60°
●
●
●
Molimo proãitajte ova napomene:
1)
3,5
4 4,5
40°
Do:
60°
●
●
1
1,5 1,5
30°
Do:
40°
●
●
Postojane tkanine
Mije‰ane tkanine i sintetika
brzi 30-minutni program
2
2,5 2,5
30°
Do:
40°
●
Postojane tkanine
Mije‰ane tkanine i sintetika
brzi 44-minutni program
3
30°
Do:
40°
●
ispiranje
-
-
-
-
-
Brzo
centrifugiranje
-
-
-
-
-
Ako je potrebno smanjite brzinu centrifugiranja, i to: kako je predloÏeno na najveçe
djelotvornosti pranja i ispiranja. naljepnicama koje se nalaze na odjeçi ili za vrlo osjetljivo rublje
u potpunosti iskljuãite Tijekom ovih programa izmjenjuju se ciklusi centrifugu, ova opcija moÏe
se podesiti tipkom za brzinu centrifuge.
samo istjecanje vode
-
-
-
-
-
1) Pokazuje kako programima podesiti trajanje i jaãinu pranja kori‰tenjem tipke za
STUPANJ PRLJAV·TINE.
Vrlo osjetljive tkanine
2
40°
Do:
40°
●
●
40°
Do:
40°
●
●
30°
Do:
30°
●
●
40°
Do:
40°
●
●
pamuk, mije‰ane tkanine,
sintetika
Postojane tkanine
Mije‰ane tkanine i sintetika
brzi 14-minutni program
24
**
MAX.
TEÎINA
kg
2)
vunene tkanine
PERIVE U PERILICI
1
"ruãno pranje"
1
Jeans program
7
3,5 3,5
2,5 2,5
2
2
1,5 1,5
8
9
●
●
●
* Pogledati ploãicu(naljepnicu) s tehniãkimpodacima
** STANDARDNI PROGRAMI ZA PRANJE PAMUâNOG RUBLJA PREMA NORMAMA (EU) br.
1015/2010 i br. 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUâNOG RUBLJA na temperaturi od 60°C,
PROGRAM ZA PRANJE PAMUâNOG RUBLJA na temperaturi od 40°C
Ovi programi pranja pogodni su za pranje uobiãajeno prljavog pamuãnog rublja i
najuãinkovitiji su u smislu zajedniãke potro‰nje elektriãne energije i vode.
Ovi programi pranja razvijeni su da usklade razlike izmedju temperatura pranja koje su
navedene na etiketama odjeçe i stvarne temperature vode.
2) Odabirom brzog programa pranja preko programske tipke i pomoçu tipke za “STUPANJ PRLJAV·TINE”
moguçe je odabrati izme_u tri razliãite duÏine trajanja programa od 14, 30 i 44 minute.
Pritiskom na tipku za temperaturu pranja moguçe je prati na bilo kojoj temperaturi ispod
najveçe dopu‰tene.
Kada samo odredjen broj komada rublja za pranje ima tvrdokorne mrlje koje zahtjevaju
postupak s tekuçim bijelilom, prethodno uklanjanje mrlja moÏe se izvesti u perilici rublja.
Ulijte bijelilo u pregradak za bijelila u ladici za deterdÏent oznaãen s “2” i namjestite
poseban program “
” (ISPIRANJE).
Kada ovaj program zavr‰i, okrenite gumb za odabir programa na poloÏaj “OFF”
(ISKLJUâENO), dodajte preostalo rublje za pranje i nastavite s uobiãajenim pranjem na
Ïeljenom programu.
25
RO
TABEL DE PROGRAME
CAPITOLUL 7
SELECTOR
PROGRAME
PE:
PROGRAM PENTRU:
Tesaturi rezistente
GREUT.
MAX.
Kg
TEMPERATURI
RECOMANDATE
°C
*
°C
1)
2
1
7
8
9
60°
Pina la:
90°
●
●
7
8
9
40°
Pina la:
60°
●
●
3,5
4
4,5
40°
Pina la:
60°
●
●
1
1,5 1,5
30°
Pina la:
40°
●
●
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 30’
2
2,5 2,5
30°
Pina la:
40°
●
●
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 44’
3
3,5 3,5
30°
Pina la:
40°
●
●
Clatire
-
-
-
-
-
Stoarcere rapida
-
-
-
-
-
1) Pentru programele afisate, puteti ajusta durata si intensitatea spalarii cu ajutorul butonului pentru
selectarea gradului de murdarire.
Doar evacuare apa
-
-
-
-
-
2) Prin selectarea programului rapid “14’-30’-44’” cu ajutorul butonului pentru programe si prin
utilizarea butonului „GRAD DE MURDARIRE” se pot alege 3 durate diferite ale programului: 14’,
30’ si 44’.
40°
Pina la:
40°
●
●
Apasarea butonului pentru selectarea temperaturii de spalare face posibila spalarea la orice
temperatura sub cea maxima permisa.
40°
Pina la:
40°
●
●
Viteza de rotire poate fi de asemenea redusa pentru a tine cont de recomandarile de pe eticheta
rufelor, sau pentru tesaturi delicate renuntati la stoarcere complet (optiune asigurata de butonul de
viteza de stoarcere).
30°
Pina la:
30°
●
●
40°
Pina la:
40°
●
●
bumbac, in, canepa
cu preaspalare
Bumbac, tesaturi mixte
rezistente, Culori
Tesaturi amestec
si sintetice
1)
**
Tesaturi rezistente
Tesaturi amestec
si sintetice
Rapid 14’
Tesaturi foarte delicate
●
VA RUGAM CITITI ACESTE OBSERVATII!
1)
Bumbac, tesaturi mixte sintetice
26
CASETA DET.
TEMP.
MAXIMA
2)
2
Lana
"De spalat in masina"
1
Spalat cu mana
1
Program Jeans
7
2,5 2,5
2
2
1,5 1,5
8
9
●
* Capacitatea maxima de incaricare a masinii cu rufe uscate in functie de modelul utilizat (cititi pe
placuta masinii)
** PROGRAM STANDARD PENTRU BUMBAC ÎN CONFORMITATE CU (EU)
Nr 1015/2010 si Nr 1061/2010
PROGRAM BUMBAC la o temperatura de 60°C
PROGRAM BUMBAC la o temperatura de 40°C
Aceste programe sunt adecvate pentru spalarea rufelor din bumbac ce au un grad normal de
murdarire si sunt cele mai eficiente programe din punct de vedere al consumului de apa si de
energie.
Aceste programe au fost realizate pentru a se respecta temperatura de spalare indicatape
eticheta articolelor de îmbracaminte si este posibil ca temperatura apei sa fie putin diferita de
cea indicata de masina de spalat.
Cand doar un numar limitat de articole au pete ce necesita tratament cu lichide speciale de
scos petele, scoaterea preliminara a petelor poate fi facuta in masina.
Puneti lichidul de scos petele in containerul special, introdus in compartimentul marcat "2" in
caseta de detergenti si setati programul speciale "CLATIRE"
.
Cand aceasta faza e terminata, rotiti butonul selector de programe pe pozitia OFF, adaugati
restul rufelor si incepeti o spalare normala cu programul adecvat.
27
HR
POGLAVLJE 8
ODABIR PROGRAMA
PRANJA
Za razliãite vrste tkanina i
razliãite stupnjeve prljav‰tine
ova perilica rublja ima razliãite
skupine programa koji su u
skladu sa: ciklusom pranja,
temperaturom pranja i
duÏinom ciklusa (pogledajte
tabelarni prikaz programa
pranja).
POSTOJANE TKANINE
Ovi programi namijenjeni su
ostvarivanju najveçe
djelotvornosti pranja i ispiranja.
Tijekom ovih programa
izmjenjuju se ciklusi
centrifugiranja koji daju odliãne
rezultate i ciklus spiranja. Zadnje
centrifugiranje posebno je
djelotvorno da se rublje
temeljito ocijedi.
RO
CAPITOLUL 8
SELECTIONAREA
PROGRAMELOR
Pentru tratarea diverselor tipuri
de tesaturi si a diferitelor stadii
de murdarire, masina de spalat
are grupuri de programe care
difera prin: spalare,
temperatura si durata (a se
vedea tabelul cu programe de
spalare).
TESATURI REZISTENTE
Programele sunt concepute
pentru a optimiza rezultatele
spalarii.
Clatirile, cu intervale de
centrifugare, asigura o clatire
perfecta.
Centrifugarea finala inlatura
apa intr-un mod mai eficient.
TKANINE OD MIJE·ANIH I
SINTETIâKIH VLAKNA
Glavno pranje pranje i ispiranje,
pruÏaju najbolje vrijednosti
zahvaljujuçi rotiranju bubnja i
razini vode. Blago
centrifugiranje pomaÏe da se
tkanine manje guÏvaju.
TESATURI MIXTE SI SINTETICE
Spalatul si clatitul sunt
optimizate in ritmul rotirii
tamburului si al nivelelor de
apa. O centrifugare usoara
asigura reducerea sifonarii
rufelor.
BRZI PROGRAMI PRANJA
Odabirom brzog programa pranja
preko programske tipke i pomoçu
tipke za “STUPANJ PRLJAV·TINE”
moguçe je odabrati izme_u tri
razliãite duÏine trajanja programa
od 14, 30 i 44 minute.
Za detaljne informacije o tim
programima molimo da
pogledate tabelarni prikaz
programa..
Kada odaberete brzi program
pranja, molimo da uvaÏite da je
preporuãeno koristiti samo 20% od
koliãine deterdÏenta koja je
prikazana na njegovoj ambalaÏi.
PROGRAM RAPID
Prin selectarea programului
rapid “14’-30’-44’” cu ajutorul
butonului pentru programe si
prin utilizarea butonului „GRAD
DE MURDARIRE” se pot alege 3
durate diferite ale programului:
14’, 30’ si 44’. Pentru mai multe
detalii cu privire la aceste
programe, va rugam sa cititi
tabelul cu programe. Când
selectati programul rapid, dorim
sa va atragem atentia asupra
faptului ca trebuie sa utilizati
numai 20% din cantitatea de
detergent recomandata pe
ambalajul detergentului.
28
HR
RO
POSEBAN PROGRAM “RINSE”
(ISPIRANJE)
Ovaj program izvodi tri
ispiranja, izmedju kojih se
izvodi centrifugiranje (koje se
moÏe smanjiti ili iskljuãiti
kori‰tenjem odgovarajuçeg
gumba). Takvo ispiranje moÏe
se koristiti za bilo koju vrstu
tkanina, npr. koristite ga
nakon ruãnog pranja.
CLATIRE
Acest program asigura un
program complet de spalare
pentru obiecte ce au
specificat pe eticheta sa fie
spalate cu mana. Include 3
clatiri si o stoarcere foarte
usoara (aceasta poate fi
redusa sau exclusa prin
utilizarea butonului
corespunzator).
Ovaj program moÏe se takodjer
koristiti kao ciklus bijeljenja
(pogledajte tabelarni prikaz
programa pranja).
Acest program poate fi utilizat
ca si program de inalbire (vezi
lista cu programele de
spalare).
POSEBAN PROGRAM “BRZO
CENTRIFUGIRANJE“
Ovaj program izvodi se na
najveçoj brzini centrifugiranja
(koja se moÏe smanjiti
kori‰tenjem odgovarajuçeg
gumba).
STOARCERE RAPIDA
Acest program asigura o
centrifugare la viteza
maxima (care poate fi
redusa daca e actionat
butonul corespunzator.
SAMO ISTJECANJE VODE
Ovaj program omoguçuje
samo istjecanje vode iz
perilice rublja.
DOAR EVACUAREA APEI
Acest program evacueaza
apa din masina.
POSEBNO OSJETLJIVE TKANINE
Ovo je novi ciklus pranja u
kojem se izmjenjuje pranje i
namakanje, posebno je
preporuãljiv za vrlo osjetljive
tkanine.
TESATURI DELICATE
Acesta este un nou program
de spalare ce alterneaza
spalarea si inmuierea si este
recomandat pentru
spalarea rufelor delicate.
Etapele de spalare si clatire
sunt realizate cu mai multa
apa pentru a obtine
rezultate cat mai bune.
PROGRAM ZA VUNU
Program pranja namjenjen
tkaninama obiljeÏenim
znakom vune.
Pri pranju na ovom
programu, habanje vunene
odjeçe i drugih vunenih
predmeta smanjeno je na
najmanju moguçu mjeru
zahvaljujuçi posebno
kontroliranom okretanju
bubnja tijekom ciklusa
pranja.
Ovaj program pranja radi na
temperaturi od 40° C a
zavr‰ava s 3 ispiranja i
polaganim centrifugiranjem.
PROGRAMUL WOOLMARK
Acest program este destinat
spalarii tesaturilor etichetate
cu semnul pentru lâna.
Miscarea cuvei este atent
supravegheata astfel încât
sa se evite uzarea si
deteriorarea tesaturilor.
Programul ajunge la o
temperatura maxima de
40*C si se finalizeaza cu 3
clatiri si o centrifugare
usoara.
29
HR
RO
"RUâNO PRANJE"
Ova perilica rublja ima
poseban njeÏan program
pranja "RUâNO PRANJE".
Zahvaljujuçi posebnom
okretanju bubnja tijekom
pranja, moguçe je izvesti
potpuni ciklus pranja za
odjeçu koja se moÏe prati
iskljuãivo ruãno. Pri pranju na
ovom programu, habanje
svilene odjeçe smanjeno je
na najmanju moguçu mjeru
zahvaljujuçi posebno
kontroliranom okretanju
bubnja tijekom ciklusa
pranja.
Ovaj program pranja radi na
temperaturi od 30° C a
zavr‰ava s 3 ispiranja i
polaganim centrifugiranjem.
SPALARE CU MANA
Acest program permite
spalarea articolelor de
îmbracaminte pe a caror
eticheta apare
recomandarea pentru
spalare manuala.
Miscarea speciala a cuvei
permite spalarea articolelor
care în mod normal ar fi
trebuit spalate manual. De
asemenea, se evita uzarea si
deteriorarea tesaturilor.
Temperatura programului
este de 30 0C si include 3
clatiri si o stoarcere foarte
usoara.
RO
HR
POGLAVLJE 9
CAPITOLUL 9
LADICA SREDSTAVA
ZA PRANJE
Ladica sredstava za pranje
podjeljena je na 3
pregradka:
– pregradak obiljeÏen s "1"
namijenjen je sredstvima
za predpranje,
✿
– pregradak obiljeÏen s
namijenjen je posebnim
dodacima kao ‰to su:
omek‰ivaãi, mirisi, ‰tirke itd.
– pregradak obiljeÏen s "2"
namijenjen je deterdÏentu
za glavno pranje.
JEANS PROGRAM
Ovaj specijalni program
omoguçava visoko kvalitetne
rezultate pranja za materijale
kao ‰to je Jeans Program ima
maksimalnu temperaturu od
40°C, idealno za uklanjanje
prljav‰tina bez o‰teçenja
vlakana.
30
PROGRAM JEANS
Acest program a fost special
creat pentru a mentine
performante de spalare
superioare pentru tesaturi
rezistente, cum sunt cele tip
Jeans.
Programul se desfasoara la o
temperatura maxima de
40°C, ideala pentru
îndepartarea murdariei fara
deteriorarea elasticitatii
fibrelor.
Ako perete tekuçim sredstvom,
umetnite u "2". Pregradak
posebno priloÏenu posudicu
kako je to prikazano na slici!
Ovaj poseban spremnik mora
biti umetnuti u pregradak
oznaãen s “2” u ladici za
deterdÏent kada Ïelite koristiti
program “RINSE” (ISPIRANJE)
kao i ciklus BIJELJENJA.
CASETA DE
DETERGENTI
Caseta de detergenti este
împartita în 3
compartimente:
– Compartimentul 1 detergent pentru ciclul
de prespalare
✿
– Compartimentul
este pentru aditivi
speciali, balsamuri,
parfumuri, inalbitori, etc.
– Compartimentul 2 detergent pentru ciclul
principal de spalare.
Daca e folosit detergent
lichid va rugam folositi
containerul specialce se
introduce in
compartimentul 2 al
casetei. Acesta asigura ca
detergentul lichid sa
patrunda in tambur la
momentul potrivit al ciclului
de spalare. Aceeasi
operatie trebuie sa o faceti
cand folositi programul
"Clatire"
UPOZORENJE!
NAPOMINJEMO DA SU
NEKA SREDSTVA ZA
PRANJE TEÎE TOPIVA,
AKO PERETE OVAKVIM
SREDSTVIMA
PREPORUâUJEMO DA IH
STAVITE U POSEBNU
POSUDICU KOJA SE
STAVLJA IZRAVNO U
BUBANJ MEDJU RUBLJE.
IMPORTANT:
ANUMITI DETERGENTI
SUNT GREU DE
INDEPARTAT. DE ACEEA
RECOMANDAM
FOLOSIREA UNUI
DISPENSER SPECIAL CE
VA FI PLASAT IN
TAMBUR.
UPOZORENJE!
PREGRADAK OWNAâEN
S ✿ MOÎETE PUNITI
SAMO TEKUåIM
SREDSTVIMA!
PERILICA JE
PROGRAMIRANA DA
DODATKE ZA PRANJE
AUTOMATSKI UZIMA
TIJEKOM ZAVR·NOG
ISPIRANJA NA SVIM
PROGRAMIMA PRANJA.
ATENTIE: FOLOSITI
PRODUSE LICHIDE
NUMAI IN
COMPARTIMENTUL ✿.
MASINA E
PROGRAMATA SA
FOLOSEASCA
AUTOMAT ADITIVIIN
TIMPUL ULTIMEI FAZE A
CLATIRII PENTRU TOATE
CICLURILE DE SPALARE.
31
HR
RO
HR
RO
POGLAVLJE 10
CAPITOLUL 10
POGLAVLJE 11
CAPITOLUL 11
PRIPREMANJE
RUBLJA I
SAVJETI ZA PRANJE
PRODUSUL
SAVJETI ZA
KORISNIKA
SFATURI PENTRU
UTILIZATORI
ZNAâAJNA UPOZORENJA:
Preporuãamo da ne
ukljuãujete centrifugu kada
u perilici perete manje
prostirke, pokrivaãe za
krevete ili teÏu odjeçu.
ATENTIE:
Daca trebuie spalate
covoare, cuverturi sau alte
lucruri grele este bine sa nu
se centrifugheze.
Savjeti za ekolo‰ko,
prijateljsko i ekonomiãno
kori‰tenje Va‰e perilice rublja.
Scurte sugestii pentru
utilizarea propriului aparat
electrocasnic protejand
mediul si cu maxima
economie.
U perilici smijete prati samo
takvu vunenu odjeçu i rublje
koji imaju oznaku
"dopu‰teno pranje u perilici".
Lucrurile din lana, pentru a
putea fi spalate in masina
trebuie sa poarte eticheta
“Pot fi spalate in masina de
spalat”.
NAJVEåA KOLIâINA
PUNJENJA
Da bi sprijeãili svaki moguçi
gubitak elektriãne enrgije,
vode ili deterdÏenta i
vremena, preporuãujemo da
perilicu napunite u
potpunosti. Sa potpuno
napunjenjenom perilicom
u‰tedjet çete i do 50%
elektriãne energije umjesto
da perete sa dva poloviãna
punjenja.
INCARCAREA MASINII DE
SPALAT LA MAXIMUM
Economisiti energie, apa,
detergent si timp prin
utilizarea incarcaturii maxime
recomandate.
Economisiti pina la 50%
energie prin efectuarea unei
spalari cu incarcatura la
capacitate maxima,
comparativ cu 2 spalari cu
incarcatura la jumatate.
DA LI JE POTREBNO
PREDPRANJE?
Samo za jako zaprljano
rublje!
U·TEDITE sredstva za pranje,
vrijeme, vodu izmedju 5 do
15% potro‰nje elektriãne
energije ako NE koristite
program predpranja za
normalno zaprljano rublje.
CAND E CU ADEVARAT
NECESARA PRESPALAREA?
Doar pentru rufele foarte
murdare! Economisiti energie
intre 5 si 15% evitand
selectarea optiunii de
prespalare pentru rufele
normal murdare.
DA LI JE POTREBNO PRANJE
VRELOM VODOM?
CE TEMPERATURA DE SPALARE
TREBUIE SELECTIONATA?
Mrlje obradite sredstvom za
uklanjanje mrlja ili
namakanjem suhih mrlja u
vodi prije pranja da bi
smanjili potrebu za
programom pranja sa vrelom
vodom. U‰tedite do 50%
elektriãne energije
kori‰tenjem programa pranja
na 60°C.
Tratati petele cu solutii de
scoatere a lor inainte de
spalare pentru a reduce
necesitatea spalarii la
temparaturi de peste 60oC.
Economisiti pina la 50%
energie folosind un program
de spalare de 60oC.
UPOZORENJE: Prije
poãetka pranja razvrstajte
rublje isvaki komad
paÏljivo pregledajte,
‰toposebno vrijedi za
dÏepove teistovremeno
uãinite jo‰ i
slijedeçeodnosno
pregledajte:
- da na, odnosno u rublju
koje Ïelite oprati nisu
ostali metalni predmeti
kao npr. kopãe,
sigurnosne igle, metalni
novac Itd.,
- zakopãajte gumbe na
posteljini, zatvorite
patentne zatvaraãe,
kopãe, zapone i sliãno,
zaveÏite pojaseve i
duge trake na odjeçi,
- uklonite kopãe sa
zavjesa,
- paÏljivo pregledajte
etikete na rublju,
- ako na pojedinim
komadima rublja
opazite jake mrlje,
odstranite ih prije
poãetka pranja
posebnim sredstvom za
odstranjivanje mrlja
preporuãenim na etiketi
odjeçe.
32
ATENTIE:
La selectarea
articolelor trebuie avut
in vedere ca:
- rufele sa nu aiba
obiecte metalice (de
exemplu brose, ace de
siguranta, ace,
monede etc.)
- nasturii fetelor de
perna si fermoarele sa
fie inchise, curelele sa
fie prinse;
- sustinatorii perdelelor
trebuie scosi;
- etichetele de pe
tesaturi sa fie citite cu
atentie;
- petele rezistente sa fie
indepartate inainte de
spalare, cu ajutorul
unui produs special
pentru inlaturarea
petelor.
33
RO
HR
HR
RO
PRANJE
SPALAREA
● Provjerite da li je slavina za
dotok vode otvorena.
● Asigurati-va ca robinetul
de apa e deschis.
PROMJENJIVI KAPACITE
CAPACITATE VARIABILA
● Budite sigurni da je
odvodna cijev na mjestu.
● Asigurati-va ca furtunul de
evacuare este la locul lui.
Ova perilica rublja
automatski prilagodjava
razinu vode prema vrsti i
koliãini rublja. Na taj naãin
moguçe je izvesti “vlastiti”
naãin pranja s gledi‰ta
u‰tede energije.
Ovaj sustav pruÏa manju
potro‰nje energije i osjetno
smanjuje vrijeme pranja.
Aceasta masina de spalat isi
adapteaza automat nivelul
apei in functie de tipul si
cantitatea rufelor spalate.
Este posibila si
“personalizarea” spalarilor
pentru a reduce consumul
de energie. Acest sistem
ofera o scadere a
consumului de energie
electrica si o reducere a
timpului de spalare.
ODABIR PROGRAMA PRANJA
Upuçujemo na tebelarni
pregled programa kako bi
izabrali najprikladniji program
pranja. Okrenite gumb
programatora na Ïeljeni
program da ga aktivirate.
Na ekranu çe biti prikazane
postavke odabranog
programa pranja.
Ako je potrebno podesite
temperaturu pranja.
Pritisnite opcijske tipke (ako je
potrebno).
PRIMJER UPOTREBE:
EXEMPLU:
Za osobito osjetljive tkanine
trebala bi se koristiti posebna
mreÏasta vreçica.
Pentru tesaturile extrem de
delicate va sfatuim sa folositi
o plasa.
Pretpostavimo da perete
JAKO ZAPRLJANI PAMUK
(tvrdokorne mrlje trebaju biti
prethodno uklonjene
prikladnim sredstvom za
uklanjanje mrlja).
Sa presupunem ca spalam
BUMBAC foarte murdar
(petele rezistente trebuie
scoase cu o solutie
speciala).
Savjetujemo Vam da perilicu
napunite razliãitim vrstama
rublja, a ne samo s jednom
vrstom, npr. frotirom. Rublje
od frotira upija puno vode i
zato postaje prete‰ko.
Este recomandabil sa nu
spalati o incarcatura facuta
in intregime din materiale
ca cel al prosoapelor, care
absorb o cantitate mare de
apa si devin prea grele.
● Otvorite ladicu za sredstva
za pranje (P).
● Deschideti caseta de
detergenti (P).
● Stavite 120 gr deterdÏenta
u pregradak za glavno
pranje uznaãen s 2.
● Puneti 120 gr. de
detergent in compartiment
2.
● Ulijte oko 50 ml Ïeljenog
dodatka u pregradak za
dodatke
.
● Puneti 50 ml de aditivi in
compartimentul
.
● Zatvorite ladicu za
sredstva za pranje "P".
● Inchideti caseta de
detergenti.
✿
34
✿
Kada pritisnete tipku START
perilica çe pode‰avati tijek
rada u hodu. Pri izvodjenju
programa pranja gumb
programatora nepomiãno
stoji na odabranom
programu sve do kraja
ciklusa pranja.
UPOZORENJE:
Ako dodje do bilo kojeg
prekida elektriãne energije
tijekom rada perilice, posebna
memorija pohranit çe
postavke odabranog
programa i kada se elektriãna
energija vrati, perilica çe
zapoãeti sa radom od mjesta
gdje je stala.
● Kada program pranja
zavr‰i, rijeã “End” (kraj)
prikazat çe se na ekranu.
● Nakon zavr‰etka programa
pranja proãekajte oko 2
minute da sigurnosni uredjaj
"otkljuãa" vrata.
● Iskljuãite perilicu
okretanjem gumba
programatora na poloÏaj OFF
(iskljuãeno).
● Otvorite vrata i izvadite rublje.
● Zatvorite dovod vode
nakon svake uporabe
uredjaja.
ZA SVE VRSTE PRANJA
POTRAÎITE UPUTE U
TABELARNOM PRIKAZU
PROGRAMA, SLJEDITE
POSTUPKE PRIKAZANIM
REDOM
SELECTAREA PROGRAMULUI
Rotiti butonul de selectie
programe la programul dorit.
Pe afisaj vor apare setarile
pentru programul selectat.
Daca este nevoie,ajustati
temperatura de spalare.
Apasati butonul pentru
selectarea optiunilor (daca
este nevoie)
Apasati butonul START.
Masina incepe programul
selectat.
Butonul de selectie
programe nu se deplaseaza
pe toata durata
programului, pana la final.
ATENTIE: Daca apare o
intrerupere a alimentarii cu
energie electrica, masina
memoreaza programul si
cand curentul este repornit,
continua de unde a ramas.
● Dupa ce programul s-a
incheiat, pe afi_aj va apare
mesajul “End” (finalizare).
● Cand se termina
programul asteptati ca usa
sa se deblocheze
(aproximativ 2 minute de
cand se termina programul).
● Opriti masini rotind butonul
de selectie a programelor
pe pozitia OFF.
● Deschideti usa si scoateti
rufele.
● Opriti alimentarea cu apa
dupa fiecare utilizare a
masinii.
ATENTIE: PENTRU ORICE
TIP DE SPALARE
CONSULTATI TABELUL DE
PROGRAME SI URMATI
SECVENTA DE OPERATII
DUPA CUM ESTE
INDICAT ACOLO.
35
HR
RO
POGLAVLJE 12
CAPITOLUL 12
âI·åENJE I
ODRÎAVANJE
PERILICE
CURATAREA SI
ÎNTRETINEREA
APARATULUI
HR
âI·åENJE FILTRA
Perilica ima ugradjen filtar
koji zaustavlja sve veçe
predmete (npr. Metalni
novac, gumbe itd.), koji bi
mogli sprijeãiti istjecanje
vode. Preporuãamo filtar
povremeno oãistiti na
slijedeçi naãin:
RO
Curatarea filtrului
Masina de spalat este dotata cu
un filtru special care retine
reziduurile mai mari care ar
putea bloca tubul de evacuare
a apei (monede, nasturi, etc.)
care pot fi usor recuperate.
Acest filtru se curata astfel:
● Otvorite poklopac
Kuãi‰te perilice uvijek obri‰ite
samo vlaÏnom krpom.
Kuãi‰te perilice ne smijete
ãistiti abrazivnim – grubim
sredstvima za ãi‰çenje,
alkoholom i/ili
razrjedjivaãem.
OdrÏavanje perilice vrlo je
jednostavno, ali je vaÏno da
redovito ãistite slijedeçe
dijelove:
Nu folositi niciodata
produse abrazive, alcool
si/sau diluant;
pentru spalarea exteriorului
masinii e suficienta o cirpa
umeda.
● Dostupno samo na
odredjenim modelima:
Rebrastu cijev povucite
prema van, uklonite
graniãnik i ispustite vodu u
spremnik.
Masina necesita un
minimum de operatii de
curatare:
● Prije nego uklonite filtar,
ispod poklopca filtra stavite
ruãnik da sakupite manju
koliãinu vode koja se
vjerovatno zadrÏala u crpki.
● curatarea casetei de
detergenti
● ladicu za sredstva za
pranje
● curatarea filtrului
● filtar
● mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
● odnosno da pripremite
perilicu u sluãaju: preseljenja
ili duÏeg mirovanja.
âI·åENJE LADICE ZA
SREDSTVA ZA PRANJE
CURATAREA CASETEI DE
DETERGENTI
Preporuãamo da
povremeno oãistite ovu
ladicu, jer se s vremenom u
njoj nakupe ostaci sredstava
za pranje.
Desi nu este absolut
necesar, este bine ca
periodic sa se curete
compartimentele pentru
detergent, inalbitor si aditivi.
Ladicu izvlaãite iz perilice
tako ‰to je malo jaãe
povuãete.
Se extrage caseta si se
spala tot continutul sub jet
de apa.
Zatim ladicu isperite pod
tekuçom vodom.
Po zavr‰etku ãi‰çenja vratite
je u kuçi‰te perilice i pritisnite
je skroz do kraja da bi se
mogla zatvoriti.
36
Apoi se introduce la loc in
locasul sau.
● Deschideti capacul
● Disponibil numai pentru
anumite modele :
Scoateti in afara furtunul,
indepartati busonul si drenati
apa intr-un vas .
● Inainte de a scoate filtrul,
plasati un prosop absorbant
sub zona capacului filtrului
pentru a colecta cantitatea mica
de apa, care e posibil sa fie in
interiorul pompei.
● Okreçite gumb filtra u
smjeru suprotnom od
kretanja kazaljki na satu dok
se ne zaustavi u vertikalnom
poloÏaju.
● Rotiti filtrul în sens antiorar
pâna la oprirea în pozitie
verticala.
● Uzmite filtar i oãistite ga.
● Extrageti filtrul si curatati-l.
● Ponovno namjestite filtar
okretanjem ureza na kraju
filtra u smjeru kretanja
kazaljki na satu. Zatim
ponovite gore opisane
postupke, ali obrnutim
redoslijedom.
● Apoi observati crestatura si
remontati filtrul, urmand în sens
invers toate operatiile descrise
anterior.
PRIPREMANJE PERILICE ZA
SELJENJE ILI DUÎE
MIROVANJE
Mutarea masinii sau lungi
perioade de neutilizare
Ako bi moÏda perilicu selili ili
bi duÏe vremena stajala u
prostoriji koja se ne grije,
morate iz perilice i cijevi
ispustiti svu vodu.
Najprije izvucite utikaã iz
utiãnice, zatim izvadite
odvodno crijevo iz leÏi‰ta na
straÏnjoj strani perilice.
Crijevo zatim nagnite prema
dolje i priãekajte da iz njega
iscuri sva voda. Nakon toga
crijevo ponovno namjestite
u leÏi‰te. Isto uãinite i sa
dovodnim crijevom.
In cazul in care mutati masina
din loc sau aceasta ramane
neutilizata mult timp in locuri
neincalzite, este necesar sa se
goleasca in intregime de apa
toate tuburile.
Cu masina deconectata de la
retea, se lasa tubul de
evacuare in jos si se asteapta
sa iasa toata apa.
La final se repeta operatia in
sens invers.
37
POGLAVLJE 13
NEDOSTATAK
RO
CAPITOLUL 13
HR
KAKO GA UKLONITI
MOGUåI UZROK
PROBLEMA
CAUZA
REMEDIU
Stekerul nu este introdus in priza
Introduceti stekerul
Perilica nije prikljuãena na el. mreÏu
Stavite utikaã u utiãnicu
Nije pritisnuta tipka START
Pritisnite tipku START
Intrerupatorul generalnu este apasat
Apasati intrerupatorulgeneral
Nema struje
Provjerite
Nu exista energie electrica
Verificati
Osiguraã je pregorio
Provjerite
Sigurante defecte
Verificati
Vrata perilice nisu zatvorena
Zatvorite vrata
Hubloul deschis
Inchideti hubloul
Pogledajte uzroke pod toãkom 1
Provjerite
Vezi cauzele 1
Verificati
Slavina za dotok vode je zatvorena
Otvorite slavinu
Robinetul de apa inchis
Deschideti robinetul de apa
Programator nije ispravno pode‰en
Podesite programator
Odvodna cijev je savinuta ili pritisnuta
Izravnajte ili oslobodite odvodnu cijev
Selectorul de programe nu este corect
pozitionat
Pozitionati in mod corect selectorul de
programe
Neki predmet je zaãepio filtar
Provjerite filtar
Tubul de evacuare indoit
Indreptati tubul de evacuare
4. Na podu oko
perilice je voda.
Curi iz brtve izmedju slavine i dovodne
cijevi
Zamijenite brtvu i pritegnite cijev na
slavini.
5. Perilica ne
centrifugira.
Perilica nije izbacila vodu
Priãekajte nekoliko minuta dok perilica
izbaci vodu
Pode‰eno je "BEZ CENTRIFUGE"
Programator namjestite na
centrifugiranje
Rublje u bubnju nije ravnomjerno
rasporedjeno
Ravnomjerno rasporedite rublje
Perilica ne stoji potpuno vodoravno
Poravnajte perilicu prednjim noÏicama
za poravnaje perilice
Nije uklonjena transportna za‰tita
Uklonite transportnu za‰titu
1. Perilica ne radi ni
na jednom
programu.
2. Voda ne ulazi u
perilicu.
3. Perilica ne ispu‰ta
vodu.
6. Perilica se kod
centrifugiranja
pretjerano trese.
7. Na ekranu su
prikazane gre‰ke 0, 1,
5, 7, 8
–
2. Nu trage apa
3. Nu evacueaza apa
Prezenta corpuri straine in filtru
Verificati filtrul
4. Prezenta apei pe
pardoseala in jurul
masinii
Pierderea garniturii puseintre robinet si
tubul de admisie a apei
Inlocuiti garniturasi strangeti bine
5. Nu centrifugheaza
Masina de spalat nu a evacuat inca apa
Asteptati cateva minute, pana ce masina
evacueaza apa
Butonul „Excludere centrifugare“ actionat
(numai pentru unele modele)
Deconectati „excluderea centrifugarii“
Datorita cantitati mari de spuma a fost
exclusa faza de centrifugare.
Nu utilizati o cantitate prea mare de
detergent.
Masina de spalat nu este perfect
echilibrata
Ajustati piciorusele reglabile
Bridele de transport nu au fost inca
inlaturate
Inlaturati bridele de transport
Rufele nu sunt incarcate uniform
Distribuiti rufele in mod uniform
7. Afisajul arata erori
0,1,5,7,8
–
Chemati service-ul.
8. Afisajul
arata eroarea 2.
Nu este umpluta cu apa.
Verificati daca alimentarea cu apa este
pornita.
9. Afisajul
arata eroarea 3.
Nu pompeaza apa.
Verificati daca scurgerea este curata.
Verificati sa nu fie îndoituri pe furtunul de
evacuare.
10.Afisajul
arata eroarea 4.
Masina este supraîncarcata cu apa.
Opriti alimentarea cu apa a masinii.
Chemati service-ul.
11. Afisajul
arata eroarea 9
-
Opriti functionarea aparatului
Asteptati 10-15 secunde si reluati
programul
6. Vibratii puternice in
timpul centrifugarii
Zovite ovla‰teni servis
8. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 2
Voda ne ulazi u perilicu
9. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 3
Voda ne izlazi iz perilice
Provjerite da su odvodi ãisti
Provjerite da odvodna cijev nije
pritisnuta ili previ‰e savinuta
10. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 4
U perilici je previ‰e vode
Zatvorite dovod vode.
Zovite ovla‰teni servis
11. Na ekranu je
prikazana
gre‰ka 9
–
Provjerite da li je otvoren dovod vode
Iskljuãite perilicu rublja.
Priãekajte 10-15 sekundi i ponovno pokrenite
program pranja.
U sluãaju da nedostatake u radu perilice ne moÏete ukloniti sami, molimo Vas da pozovete jednog od na‰ih
ovla‰tenih servisera. Serviseru obavezno navedite model perilice (naveden je na naljepnici smje‰tenoj na
rubnoj strani okna bubnja ili u jamstvenom listu) i opi‰ite mu kvar. Ovim informacijama olak‰at çete serviseru rad
i Va‰ çe stroj biti brÏe popravljen.
UPOZORENJE !
1. Kori‰tenje ekolo‰kih sredstava za pranje "bez fosfata" moÏe imati slijedeçe popratne uãinke:
- Voda koja protjeãe (cirkulira) tijekom ispiranja izgledat çe mutno, ali neçe mijenjanjati djelotvornosti
ispiranja.
- Vrlo tanak sloj bjelkastog taloga moÏe se pojaviti na opranom rublju. Medjutim, on neçe ni na koji naãin
‰tetiti tkanini ili izmijeniti njezinu boju.
- Prisutnost pjene u vodi od zadnjeg ispiranja ne znaãi da je ispiranje bilo nepotpuno.
- Aktivne anione koji se nalaze u sredstvima za pranje "bez fosfata" ãesto je te‰ko odstraniti i samim pranjem,
zato se voda pri ispiranju pjeni ãak i ako oni postoje u malim koliãinama.
- Dodatno ispiranje ne bi bilo od koristi za smanjenje ovakvog uãinka.
2. Ako Va‰a perilica rublja ima smetnje u radu, obavite gore navedene provjere prije nego pozovete ovla‰teni
Candy servis.
38
1. Nu functioneaza la
niciun program
Daca defectiunea persista contactati cel mai apropiat punct de service autorizat de Candy.
1 Utilizarea produselor ecologice fara fosfati poate produce urmatoarele efecte:
- apa de clatire poate sa fie mai tulbure datorita zeolitilor aflati in suspensie. Acest lucru nu
afecteaza calitatea clatirii
- prezenta unei pudre albe (zeoliti) pe rufe la sfirsitul ciclului de spalare. Aceasta nu intra in
tesatura si nu altereaza culorile
- prezenta spumei in ultima apa de clatire nu indica in mod necesar o clatire neadecvata
- agentii non-ionici prezenti in compozitia detergentilor sunt adesea greu de inlaturat de pe rufe
si, chiar in cantitati mici, pot produce cantitati importante de spuma
- executarea mai multor cicluri de clatire in cazurile sus mentionate nu aduc nici un avantaj
2 Daca masina Dvs. nu functioneaza, inainte de a suna la punctele service Candy faceti verificarile
sus mentionate
39
Ovaj uredjaj je oznaãen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EZ-a o "otpadu elektriãne i elektronske
oprema" (WEEE). Pravilnom i sigurnom odlaganju ovog proizvoda moÏete pomoçi i Vi te tako sprijeãiti
potencijalne negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inaãe mogu biti uzrokovane
neodgovarajuçim odlaganjem ovog proizvoda. Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne
moÏe biti tretiran kao kuçni otpad. Umjesto toga ovaj proizvod mora biti predan na odgovarajuçe
sabirno mjesto za recikliranje elektriãne i elektronske opreme. Odlaganje mora biti izvr‰eno u skladu s
lokalnim ekolo‰kim propisima za odlagali‰ta otpada. Za op‰irnije informacije o tretmanu, recikliranju ili
kori‰tenju ovog proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoj lokalni gradski ured, sluÏbu va‰eg
lokalnog odlagali‰ta otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE referitoare la
Deseurile de Echipament Electric si Electronic ( WEEE).
Asigurându- va ca acest produs este eliminat în mod corect, contribuiti la prevenirea
potentialelor consecinte negative asupra mediului înconjurator si sanatatii persoanelor,
consecinte care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzatoare la gunoi a acestui
produs.
Simbolul de pe produs, sau de pe documentele care însotesc produsul, indica faptul ca
acesta nu poate fi aruncat împreuna cu deseurile menajere. Trebuie predat la punctul de
colectare corespunzator, pentru reciclarea echipamentului electric si electronic.
Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie facuta în conformitate cu normele locale pentru
eliminarea deseurilor.
Pentru informatii mai detaliate privind eliminarea, valorificarea si reciclarea acestui produs,
va rugam sa contactati administratia locala, serviciul de eliminare a deseurilor menajere sau
magazinul de unde ati cumparat produsul.
Candy kuçanski uredjaji namijenjeni su iskljuãivo za kori‰tenje u domaçinstvu.
Ako Ïelite odnosno namjeravate upotrebljavati koji Candy kuçanski uredjaj u
profesionalne svrhe, prethodno se posavjetujte s dobavljaãem!
Perilicu rublja koristite samo prema uputama!
Producatorul isi declina orice responsabilitate in cazul unor greseli de tiparire in
manualul de instructiuni. Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificarile
corespunzatoare produsului, fara a schimba in mod esential caracteristicile lui .
11.07 - 41035792 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
HR
RO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising